Sony | KLV-S32A10E | Sony KLV-S32A10E Upute za upotrebu

2-635-384-13(2)
LCD TV prijemnik
Upute za uporabu ______________
Y Prije uporabe TV prijemnika, pročitajte poglavlje "Sigurnosne
informacije" u ovom priručniku i sačuvajte priručnik za buduću uporabu.
KLV-S40A10E
KLV-S32A10E
KLV-S26A10E
KLV-S23A10E
KLV-S19A10E
© 2005 Sony Corporation
UPOZORENJE
• Kako biste spriječili opasnost od električnog udara, nemojte
priključivati u utičnicu mrežni kabel koji je odrezan od
uređaja. Odrezani kabel se ne može upotrebljavati i mora se
uništiti.
• Kako biste spriječili opasnost od požar ili električnog udara,
nemojte izlagati TV prijemnik kiši ili vlazi.
• Unutar TV prijemnika nalaze se dijelovi s opasnim visokim
naponom. Nemojte otvarati kućište. Servisiranje prepustite
isključivo stručnom osoblju.
Uvod
Hvala što ste odabrali ovaj Sony proizvod.
Prije uporabe TV prijemnika, molimo vas da pažljivo i
temeljito pročitate ove upute i da ih sačuvate za
kasniju uporabu.
Zaštitni znakovi
• "PlayStation" je zaštitni znak tvrtke Sony Computer
Entertainment, Inc.
• Licenca tvrtke BBE Sound, Inc. pod brojem USP4638258,
4482866. "BBE" i BBE simbol su zaštitni znakovi tvrtke
BBE Sound, Inc.
• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories.
"Dolby" i znak dvostrukog D ; su zaštitni znakovi tvrtke
Dolby Laboratories.
U ovaj TV prijemnik ugrađena je
•
tehnologija High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo HDMI i
High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
• Za ilustracije u ovim uputama koristi se model
KLV-S32A10E, osim ako nije drugačije navedeno.
2
Sadraj
Sigurnosne informacije.................................4
Mjere opreza ................................................7
Pregled tipaka na daljinskom upravljaču......8
Pregled tipaka i indikatora na LCD TV
prijemniku.................................................9
Poetak
1: Provjera isporučenog pribora .................10
2: Ulaganje baterija u daljinski upravljač ....10
3: Spajanje antene i videorekordera ..........11
4: Sprječavanje prevrtanja TV prijemnika ..12
5: Uključivanje TV prijemnika .....................12
6: Odabir jezika i države/ područja.............12
7: Automatsko programiranje TV
prijemnika...............................................13
Gledanje TV-a
Izbornik Timer............................................ 25
Sleep Timer ..........................................................25
Izbornik Set Up .......................................... 26
Auto Start Up ........................................................26
Language..............................................................26
Country .................................................................26
Auto Tuning ..........................................................27
Programme Sorting...............................................27
Programme Labels ...............................................27
AV Preset..............................................................28
Manual Programme Preset...................................28
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme ......................... 31
Dodatne informacije
Tehnički podaci ......................................... 34
U slučaju problema.................................... 36
Gledanje TV-a ............................................14
Gledanje slika sa spojene opreme .............16
Uporaba izbornika
Kretanje kroz izbornike...............................16
Pregled izbornikâ..................................................17
Izbornik Picture Adjustment .......................18
Picture Mode .........................................................18
Contrast/Brightness/Colour/Hue/Sharpness/
Backlight...........................................................18
Colour Tone ..........................................................18
Reset.....................................................................19
Noise Reduction....................................................19
Izbornik Sound Adjustment ........................20
Sound Effect..........................................................20
Treble/Bass/Balance .............................................20
Reset.....................................................................20
Dual Sound ...........................................................21
Auto Volume..........................................................21
Izbornik Screen ..........................................22
Auto Format ..........................................................22
Screen Format ......................................................22
RGB Center...........................................................22
Izbornik Features .......................................23
Power Saving ........................................................23
Light Sensor ..........................................................23
AV2 Output............................................................23
TV Speakers .........................................................24
PC Adjustment ......................................................24
3
Instalacija
Sigurnosne informacije
Mreni kabel
• Odspojite mrežni kabel prije premještanja
uređaja. Nemojte
pomicati uređaj dok je
mrežni kabel priključen u zidnu utičnicu
jer možete oštetiti
mrežni kabel i uzrokovati požar ili električni udar.
• Ako se ošteti mrežni kabel, može doći do
požara ili električnog udara.
− Nemojte prelamati, savijati ili uvrtati
kabel. Može doći do oštećenja izolacije
oko vodiča ili prekida vodiča i kratkog
spoja. Pri tome može doći do električnog
udara ili požara.
− Nemojte mijenjati ili oštećivati
mrežni kabel.
− Nemojte stavljati teške predmete na
mrežni kabel. Nemojte povlačiti
mrežni kabel.
− Čuvajte mrežni kabel od izvora
topline.
− Pri isključivanju držite utikač, a ne kabel.
• Ako se ošteti mrežni kabel, nemojte ga upotrebljavati.
Obratite se za zamjenu Sony prodavatelju ili servisu.
• Nemojte upotrebljavati isporučeni kabel za bilo koju drugu
svrhu.
• Upotrebljavajte samo originalni Sony mrežni kabel i ne
kabele drugih proizvođača.
Zaštita mrenog kabela
Pri odspajanju mrežnog kabela
uvijek prihvatite utikač. Nemojte
vući sâm kabel.
Mrena utinica
Nemojte koristiti labav mrežni priključak.
Umetnite utikač do kraja u utičnicu. Ako je
utikač labav, može uzrokovati iskrenje i požar.
Obratite se električaru radi zamjene mrežne
utičnice.
Dodatno nabavljivi pribor
TV prijemnik postavite na isporučeni stalak
ili zidni nosač (nije dio isporuke). U suprotnom, uređaj može pasti i uzrokovati teške
ozljede.
• Upotrebljavajte samo odgovarajući pribor za postavljanje na
zid ili stalak.
• Ispravno postavite TV prijemnik, u skladu s uputama uz
stalak ili pribor za montažu na zid.
• Učvrstite držače isporučene uz stalak.
4
Instalaciju TV prijemnika na zid
prepustite kvalificiranom osoblju.
Neispravna instalacija uređaja
uzrokuje potencijalne opasnosti.
Zdravstvene ustanove
Nemojte uređaj postavljati na
mjesta gdje se koristi medicinska
oprema jer može uzrokovati
smetnje u radu medicinskih
instrumenata.
Nošenje
• Prije prenošenje TV prijemnika,
odspojite sve kabele.
• Kod nošenja držite TV prijemnik kao
što je prikazano na slici. U suprotnom
TV prijemnik može pasti i oštetiti se
ili uzrokovati ozbiljne ozljede. Ako
TV prijemnik padne ili se ošteti, odmah neka ga provjeri
stručni serviser.
• Kod prenošenja nemojte izlagati TV prijemnik udarcima ili
prejakim vibracijama. Pri tome se uređaj može prevrnuti,
oštetiti se ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Kod prenošenja TV prijemnika na popravak ili kod
preseljenja, zapakirajte ga u originalnu ambalažu.
• Za prenošenje TV prijemnika potrebne su dvije ili više
osoba.
Ventilacija
• Nikada nemojte prekrivati
ventilacijske otvore na kućištu
TV prijemnika. To može
uzrokovati pregrijavanje i požar.
• Ukoliko nije moguće ispravno
prozračivanje, uređaj može nakupljati prašinu i zaprljati se.
Za ispravnu ventilaciju postupite na sljedeći način:
− Nemojte postavljati uređaj na stražnju ili bočnu stranu.
− Nemojte postavljati na gornju stranu.
− Nemojte uređaj postavljati na policu ili u vitrinu.
− Nemojte uređaj stavljati na tepih ili krevet.
− Nemojte uređaj pokrivati komadima tkanine, primjerice
zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.
• Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika jer u
protivnom može doći do blokiranja strujanja zraka.
Posljedica može biti pregrijavanje i opasnost od požara i
oštećivanja TV prijemnika.
Ostavite
najmanje
ovoliko
prostora
• Kod postavljanja TV prijemnika na zid, ostavite najmanje 10
cm prostora ispod TV prijemnika.
• Nikada nemojte postavljati TV prijemnik na način prikazan
na slici.
Blokirana
cirkulacija zraka.
Blokirana
cirkulacija zraka.
Zid
Zid
Vlaga i zapaljivi predmeti
• Pazite da se uređaj ne smoči. Nemojte
prolijevati nikakvu tekućinu po prijemniku. Ako kroz otvore na kućištu
ipak dospije tekućina ili čvrsti predmet, nemojte koristiti TV prijemnik,
jer može doći do električnog udara
ili oštećenja LCD TV prijemnika.
Odmah ga odnesite na provjeru u
ovlašteni servis.
• Kako biste spriječili požar, držite zapaljive predmete ili
otvorene izvore plamena (primjerice, svijeće) dalje od TV
prijemnika.
Ulja
Nemojte postavljati ovaj uređaj u restoranima gdje se koristi
ulje. Zamašćena prašina može ući u uređaj i oštetiti ga.
Pad
Ventilacijski otvori
Nemojte umetati predmete u ventilacijske
otvore. Ako u uređaj dospije metalni ili
kakav drugi predmet, može uzrokovati
požar ili električki udar.
Postavljanje
• Nikada nemojte postavljati TV
prijemnik na mjestima koja su vruća
ili vrlo prašnjava.
• Nemojte instalirati TV prijemnik na
mjestima gdje bi u njega mogli ući
kukci.
• Nemojte postavljati TV prijemnik na mjestima gdje bi
mogao biti izložen mehaničkim vibracijama.
• Postavite TV prijemnik na stabilnu i
ravnu površinu. U protivnom bi se mogao
prevrnuti i uzrokovati ozljede.
• Nemojte postavljati TV prijemni na
mjesta gdje bi mogao stršati, primjerice
na ili iza stupa, ili gdje biste mogli udariti
glavom u njega. Postoji opasnost od ozljeda.
Voda i vlaga
• Nemojte upotrebljavati TV prijemnik u blizini vode – primjerice, u
blizini kade za kupanje ili tuša.
Nemojte ga izlagati kiši, vlazi ili
dimu. Postoji opasnost od požara
ili električnog udara.
• Nemojte dodirivati mrežni kabel
vlažnim rukama. Pri tome može doći
do električnog udara ili oštećenja TV
prijemnika.
TV prijemnik postavite na siguran i stabilan
stalak. Nemojte vješati bilo kakve predmete
na TV prijemnik. U protivnom TV prijemnik
može pasti sa stalka ili sa zida i uzrokovati
štetu ili ozljede.
Nemojte dozvoliti djeci da se penju na TV prijemnik.
Vozilo ili strop
Nemojte postavljati ovaj uređaj u
vozilo. Kretanje vozila može uzrokovati prevrtanje uređaja, što može
rezultirati ozljedom. Također, nemojte postavljati uređaj na strop.
Brodovi i ostala plovila
Nemojte uređaj postavljati na
brod ili drugo plovilo. Izlaganje
morskoj vodi može uzrokovati
požar ili oštećenje uređaja.
Uporaba na otvorenom
• Nemojte izlagati TV prijemnik
izravnom sunčevom svjetlu. TV
prijemnik se može pregrijati i
pri tome oštetiti.
• Nemojte postavljati ovaj uređaj
vani.
Spajanje ure+aja
• Odspojite mrežni kabel prije spajanja ostalih kabela. Prije
spajanja iz sigurnosnih razloga odspojite mrežni kabel.
• Pripazite da nogom ne zapnete među kabele. Pri tome se TV
prijemnik može oštetiti.
,iš-enje
• Odspojite mrežni kabel prije njegovog
čišćenje ili čišćenja TV prijemnika. U
suprotnom može doći do električnog udara.
• Redovito čistite mrežni utikač. Utikač prekriven prašinom navlači vlagu, može mu se
oštetiti izolacija što može rezultirati požarom. Redovito odspojite utikač i očistite ga.
Grmljavinsko nevrijeme
Iz sigurnosnih razloga, tijekom grmljavinskog nevremena ne dodirujte
niti jedan dio TV prijemnika te
mrežnog ili antenskog kabela.
Nastavlja se
5
Servis u sluaju ošte-enja
Rukovanje
Ukoliko površina uređaja napukne, nemojte ga dirati dok ne
odspojite utikač iz mrežne utičnice. U protivnom može doći do
električnog udara.
Kod podizanja TV prijemnika ili
podešavanja zaslona na TV prijemniku,
čvrsto pridržavajte postolje uređaja.
Servisiranje
Nemojte otvarati kućište. Popravke
prepustite samo stručnom
servisnom osoblju.
Uklanjanje i postavljanje sitnih dijelova
Pribor čuvajte izvan dohvata djece. Ako djeca progutaju
dijelove, može doći do gušenja. Odmah se obratite liječniku.
Lom stakla
Ne bacajte nikakve predmete u TV
prijemnik. Staklena površina zaslona se
može uslijed udarca raspuknuti te
uzrokovati teške ozlijede.
Kada ne koristite ure+aj
Iz ekoloških i sigurnosnih razloga,
kad TV nije u uporabi, isključite
ga iz napajanja. Nemojte ga
ostavljati u pripravnom stanju.
Odspojite mrežni utikač. Kod nekih modela potrebno je
ostaviti uređaj priključen kako bi određene funkcije ispravno
funkcionirale. U uputama se to posebno navodi.
Gledanje TV prijemnika
• Za udobno gledanje TV prijemnika, preporučuje se gledanje
iz udaljenosti od četiri do sedam vertikalnih duljina zaslona.
• Gledajte TV prijemnik pri umjerenom svjetlu, jer gledanje
pri slaboj rasvjeti opterećuje oči. Dugotrajno gledanje
zaslona može također umarati oči.
• Ako se može podešavati nagib zaslona, pri podešavanju
jednom rukom pridržavajte stalak kako se ne bi odvojio od
TV prijemnika. Pripazite da vam prsti ne zapnu između
stalka i TV prijemnika.
Podešavanje glasno-e
• Podesite glasnoću tako da ne smeta susjedima. Zvuk se lakše
prenosi noću, stoga predlažemo da tada zatvorite prozore ili
koristite slušalice.
• Kada koristite slušalice, podesite glasnoću na umjerenu
razinu kako biste spriječili oštećenje sluha.
Preoptere-enje
TV prijemnik je namijenjen isključivo za uporabu s naponom od 220240 V AC. Nemojte priključivati
veći broj uređaja na jednu utičnicu
jer to može prouzročiti požar ili električki udar.
Zagrijavanje
Nemojte dirati površinu TV prijemnika. Uređaj ostaje zagrijan
i neko vrijeme nakon isključenja.
Korozija
Ako koristite ovaj uređaj u blizini morske obale, sol može
nagristi metalne dijelove uređaja i uzrokovati unutarnje
oštećenje ili požar. Time se također smanjuje vijek trajanja
uređaja. Potrebno je provesti mjere za smanjenje vlage i
temperature u blizini uređaja.
6
Mjere opreza
LCD zaslon
• Iako je LCD zaslon izrađen uz uporabu visokoprecizne
tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može
doći do pojave crnih ili točkica u boji (crvenih, plavih ili
zelenih). To je karakteristika LCD zaslona i ne predstavlja
kvar.
• Nemojte izlagati LCD zaslon suncu jer može doći do
površinskog oštećenja.
• Nemojte potiskivati ili ogrepsti prednji filtar i ne stavljajte
nikakve predmete na TV prijemnik. Slika u tom slučaju
može biti neujednačena ili se LCD zaslon može oštetiti.
• Koristite li TV prijemnik na hladnome mjestu, slika može
biti "razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja kvar.
Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom temperature.
• Ako se na zaslonu duže vrijeme izmjenjuju mirne slike,
može doći do pojave dvostrukih slika, koji nestaje nakon
nekoliko trenutaka.
• Zaslon i kućište TV prijemnika se zagrijavaju tijekom
uporabe, no to ne predstavlja kvar.
• LCD TV prijemnik sadrži malu količinu tekućeg kristala i
žive. Fluorescentna žarulja ugrađena u TV prijemnik također
sadrži živu. Poštujte lokalne propise o odlaganju otpada.
Fluorescentna arulja
Ovaj TV prijemnik kao izvor svjetla koristi posebnu
fluorescentnu žarulju. Ako slika na zaslonu postane tamnija,
titra ili se ne pojavljuje, to znači da je fluorescentna žarulja
LCD zaslona istrošena, te da je valja zamijeniti. Zamjenu
povjerite stručnim osobama iz servisa.
Postavljanje ure+aja
• Nemojte postavljati uređaj na mjesta izložena povišenoj
temperaturi, primjerice na mjesto izloženo izravnom
sunčevom svjetlu, pored radijatora ili grijalice. Ako je uređaj
izložen povišenim temperaturama, može se pregrijati što
može uzrokovati deformaciju kućišta i kvar uređaja.
• TV prijemnik ostaje priključen na mrežni napon i kada je
isključen. Za potpuno isključenje uređaja, izvucite utikač iz
mrežne utičnice.
• Za postizanje jasne slike, nemojte izlagati zaslon TV
prijemnika izravnom svjetlu ili sunčevim zrakama. Ukoliko
je moguće, ugradite osvjetljenje na strop iznad TV
prijemnika kako bi refleksiju osvjetljenja sveli na minimum.
• Nemojte postavljati dodatne uređaje preblizu TV prijemnika.
Ostavite barem 30 cm razmaka od TV prijemnika. Ako
postavite videorekorder ispred ili pored TV prijemnika, slika
može biti izobličena.
• Slika može biti izobličena ili sadržavati šum ako se TV
prijemnik postavi u blizini uređaja koji emitiraju
elektromagnetsko zračenje.
Rukovanje i iš-enje površine zaslona/ku-išta
Površina zaslona je presvučena posebnim slojem koji
sprječava jaku refleksiju svjetlosti.
Kako bi se izbjeglo propadanje materijala ili oštećivanje sloja
na zaslonu, pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
• Nemojte pritiskati zaslon, strugati ga tvrdim predmetima ili
bacati bilo što u njega. Zaslon se može oštetiti.
• Nemojte dodirivati zaslon nakon duljeg korištenja TV
prijemnika jer se pri radu zagrijava.
• Površinu zaslona dodirujte što je manje moguće.
• Prašinu sa zaslona ili kućišta uklonite nježno pomoću meke
krpe. Ako je nečistoća tvrdokorna, upotrijebite meku krpu
lagano namočenu otopinom blagog deterdženta. Krpicu
možete oprati i upotrijebiti više puta.
• Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela ili
lužnata sredstva za čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva
sredstva poput alkohola, benzina, razrjeđivača ili insekticida.
Uporaba takvih sredstava ili dulji kontakt s gumom ili
vinilom može oštetiti površinu zaslona i kućište.
• Na ventilacijskim otvorima se s vremenom nakuplja prašina.
Kako bi se osigurala ispravna ventilacija, preporučujemo
redovno (jednom mjesečno) čišćenje pomoću usisivača.
Odlaganje isluenog ure+aja
Odlaganje isluene elektrine i
elektronike opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim dravama s
posebnim sustavima za
odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije
o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
7
Pregled tipaka na daljinskom upravljau
A TV ?/1 – Pripravno stanje TV prijemnika
Ovom tipkom je moguće privremeno isključiti TV prijemnik u pripravno stanje.
Indikator 1 (standby) na prednjoj strani TV prijemnika svijetli. Istu tipku
pritisnite još jednom za isključivanje prijemnika iz pripravnog stanja.
B % – Iskljuenje zvuka (stranica 14)
C t/# – Odabir izvora ulaznog signala/Zadravanje teksta
• U TV načinu (stranica 16): Odabir izvora ulaznog signala opreme spojene na
priključnice TV prijemnika.
• U teletekst načinu (stranica 15): Zadržavanje tekuće stranice.
D a – Povratak u TV nain
E q – Odabir formata zaslona (stranica 15)
F Štednja energije (stranica 23)
Smanjuje potrošnju TV prijemnika.
G Y – Nain reprodukcije slike (stranica 18)
H 9 – Nain reprodukcije zvuka (stranica 20)
I Brojane tipke
• U TV načinu: Odabir kanala. Za kanale preko 10, unesite drugu znamenku
unutar dvije sekunde.
• U teletekst načinu: Unos troznamenkastog broja odabrane stranice.
J _ – Odabir prethodnog kanala
Pritiskom na tipku odabire se kanal koji je zadnji gledan (najmanje 5 sekundi).
K |/} – Info/Otkrivanje teksta
• U TV načinu: Prikaz informacija poput broja trenutnog kanala i formata zaslona.
• U teletekst načinu (stranica 15): Otkrivanje skrivenih informacija (npr. odgovori
u kvizovima).
L Tipke u boji
U teletekst načinu (stranica 15): koristi se za Fastext.
M / – Text (stranica 15)
Prikaz teleteksta.
N M/m/</,/OK (stranica 14, 16)
Odabir stavke i podešenja.
O Zaustavljanje slike (stranica 15)
Prikaz zaustavljene TV slike.
P Sleep Timer (stranica 25)
Uključivanje funkcije koja isključuje TV prijemnik nakon podešenog vremena.
Q MENU (stranica 17)
R PROG +/- (stranica 14)
• U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (-) kanala.
• U teletekst načinu: Odabir sljedeće (+) ili prethodne stranice (-).
S 2 +/- – Podešavanje glasno-e
Savjet
Tipke m/M/</,, PROG +, i brojčana tipka 5 imaju ispupčenja. Koristite ih kao orijentaciju prilikom upravljanja TV prijemnikom.
8
Pregled tipaka i indikatora na LCD TV prijemniku
A n
B o (stranica 17)
C t – Odabir izvora ulaznog signala (stranica 16)
Odabir izvora ulaznog signala opreme spojene na
priključnice TV prijemnika.
D 2 +/- / </,
• Pojačavanje (+) ili smanjivanje (-) glasnoće.
• U TV izborniku: Kretanje kroz opcije izbornika
lijevo (<) ili desno (,).
E PROG +/-/M/m
• U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog
(-) kanala.
• U TV izborniku: Kretanje kroz opcije izbornika
gore (M) ili dolje (m).
F 1 – Ukljuivanje
Uključivanje/isključivanje TV prijemnika.
G Senzor daljinskog upravljaa
H p –Indikator Sleep Timera (stranica 25)/
iskljuivanja slike ~ (stranica 23)
• Svijetli žutom bojom kad je podešen Sleep Timer.
• Svijetli zeleno kad je isključena slika ("Picture
Off").
I 1 – Indikator pripravnog stanja (Standby)
Svijetli crveno kad je TV prijemnik isključen u
pripravno stanje.
J ? – Indikator rada
Svijetli zeleno kad je TV prijemnik uključen.
9
Poetak
1: Provjera isporuenog
pribora
2: Ulaganje baterija u
daljinski upravlja
Daljinski upravlja RM-EA002 (1)
Baterije veliine AA (tip R6) (2)
Mreni kabel (1)
Mreni kabel (samo KLV-S19A10E) (1)
Vrpca za uvrš-ivanje (1) i vijak (2)
AC mreni adapter (1) (samo KLV-S19A10E)
Napomene
• Prilikom ulaganja baterija obratite pažnju na ispravan
polaritet.
• Iskorištene baterije odložite na ekološki prihvatljiv način.
Neke regije imaju uređeno odlaganje baterija. Upoznajte se s
lokalnim propisima.
• Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne miješajte
stare i nove baterije.
• Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštajte i ne
gazite po njemu, te ne prolijevajte nikakvu tekućinu po njemu.
• Ne stavljajte daljinski upravljač na mjesta blizu izvora
topline, na izravnu sunčevu svjetlost ili u vlažnoj prostoriji.
10
3: Spajanje antene i videorekordera
Koaksijalni kabel
(nije isporučen)
Stražnja strana
TV prijemnika
AC mrežni adapter
(samo KLV-S19A10E)
Mrežni kabel
(isporučen)
Stražnja strana TV prijemnika
Koaksijalni
kabel (nije
isporučen)
Mrežni kabel
AC mrežni adapter
(isporučen)
(samo KLV-S19A10E)
RF kabel
(nije
isporučen)
Scart kabel
(nije isporučen)
Videorekorder
11
1
Spojite antenu koaksijalnim kabelom.
Ukoliko spajate samo na antenu (A)
Spojite antenu na priključnicu 8 na stražnjoj
strani TV prijemnika i zatim prijeđite na korak 3.
Ukoliko spajate videorekorder s antenom (B)
Spojite antenu na ulaznu priključnicu na
videorekorderu.
2
Spojite videorekorder.
A Spojite izlaznu priključnicu videorekordera s
priključnicom 8 na stražnjoj strani TV
prijemnika pomoću RF kabela.
B Spojite Scart priključnicu na videorekorderu sa
Scart priključnicom J/I2 na stražnjoj
strani TV prijemnika pomoću Scart kabela.
3
5: Ukljuivanje TV-a
Spojite isporučeni mrežni kabel na AC IN
priključak na stražnjoj strani TV prijemnika.
1
Spojite TV prijemnik u zidnu utičnicu (220 240 V AC, 50 Hz).
2
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja strana).
Kod prvog uključenja TV prijemnika, na zaslonu
će se pojaviti izbornik jezika; prijeđite na "6:
Odabir jezika i države/područja".
Napomena
Ne spajajte mrežni kabel u zidnu utičnicu dok ne završite
sva ostala spajanja.
4
Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju
(indikator 1 (standby) na prednjoj strani svijetli
crvenom bojom), pritisnite ?/1 na daljinskom
upravljaču kako bi uključili TV prijemnik.
Povežite kabele u snop.
6: Odabir jezika i drave/
podruja
Nakon prvog uključenja TV prijemnika, na zaslonu se
pojavi izbornik Language (jezik).
4: Sprjeavanje prevrtanja TV prijemnika
Nakon svih spajanja, osigurajte TV od prevrtanja.
1
Učvrstite isporučenu vrpcu na podlogu
pomoću vijka.
2
3
Pridržavajući TV, podesite duljinu vrpce.
Učvrstite isporučenu vrpcu na postolje TV
prijemnika i zatim čvrsto zavrnite isporučeni
vijak pomoću izvijača, kovanice ili sl.
1
12
Tipkama m/M/
</, odaberite
jezik prikazan na
izborniku, te
pritisnite OK.
2
Pritisnite m/M za
odabir države/
područja u kojem će se upotrebljavati TV
prijemnik i zatim
pritisnite OK.
Ako na popisu
nema željene
države/područja, odaberite "-" umjesto
države/područja. Na zaslonu se prikazuje
poruka želite li pokrenuti automatsko
pretraživanje programa.
1
Pritisnite OK za odabir opcije "Yes".
TV prijemnik počinje pretragu svih dostupnih
kanala. Postupak može potrajati nekoliko
trenutaka, stoga vas molimo da za to vrijeme ne
pritišćete tipke na TV prijemniku i daljinskom
upravljaču. Nakon pohranjivanja svih raspoloživih
kanala, TV prijemnik se vraća na normalan rad i
prikazuje kanal broj 1.
7: Automatsko programiranje TV prijemnika
Nakon odabira jezika, potvrdna poruka automatskog
programiranja TV prijemnika se pojavi na zaslonu.
Potrebno je podesiti TV prijemnik za prijem kanala
(TV odašiljača). Za pretraživanje i spremanje svih
dostupnih kanala slijedite opisani postupak.
Ukoliko se pojavi poruka za potvrdu prikljuka
antene:
Nije pronađen ni jedan kanal. Provjerite priključak
antene i pritisnite OK dva puta za ponovo
uključivanje automatskog programiranja.
2
Na zaslonu se pojavi izbornik Programme
Sorting.
3
Za promjenu redoslijeda pohranjenih kanala
na TV prijemniku, pogledajte stranicu 27.
4
Pritisnite MENU za izlaz.
TV prijemnik je sad pohranio sve dostupne kanale.
13
Gledanje TV-a
Gledanje TV-a
2
Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/odaberite TV kanal.
Za odabir kanala 10 i većih, brojčanim tipkama,
unesite drugu i treću znamenku unutar dvije
sekunde.
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Privremeno isključenje Pritisnite TV ?/1.
TV prijemnika
(Pripravno stanje)
Uključivanje TV
prijemnika iz pripravnog stanja bez zvuka.
Pritisnite %. Pritisnite 2 +/- za
podešavanje glasnoće.
Isključenje TV
prijemnika
Pritisnite 1 na gornjoj strani TV
prijemnika.
Podešavanje glasnoće
Pritisnite 2 + (pojačajte) /(smanjite) glasnoću.
Isključivanje zvuka
Pritisnite %. Pritisnite još
jednom za uključivanje zvuka.
Povratak na posljednje Pritisnite _.
gledani kanal (barem 5
sekundi)
1
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja
strana) za uključivanje TV prijemnika.
Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju (indikator
1 (standby) na prednjoj strani TV prijemnika
svijetli crveno), pritisnite ?/1 na daljinskom
upravljaču kako biste uključili TV prijemnik.
14
Pristup popisu oznaka
programa
Pritisnite OK. Za odabir kanala,
pritisnite m/M, zatim OK.
Pristup popisu ulaznih
signala, stranica 16
Pritisnite OK. Pritisnite , za
odabir željenog ulaznog signala,
nakon toga m/M i na kraju OK.
Pristup teletekstu
Runo mijenjanje formata slike
Pritisnite /. Svakim pritiskom tipke /, na zaslonu
TV prijemnika se ciklički izmjenjuje prikaz:
Teletekst t Transparentan prikaz teleteksta preko TV
slike (mix mod) t Isključivanje prikaza teleteksta
Stranicu odaberite brojčanim ili tipkom PROG +/-.
Želite li zadržati stranicu, pritisnite t/#.
Za prikaz skrivenih informacija pritisnite |/}.
Za povratak na običan TV prikaz, pritisnite a.
Pritisnite q više puta za odabir Wide, Smart, 4:3,
14:9 ili Zoom.
Savjeti
Prikaz široke slike (16:9) u ispravnim proporcijama.
• Kako bi spriječili neispravan prikaz teleteksta, osigurajte
dobar prijem signala.
• Većina TV postaja emitira teletekst. Informacije o uporabi ove
usluge potražite na početnoj stranici (obično stranica 100).
• Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem dijelu
stranice teleteksta, dostupan je Fastext. Fastext omogućava
brz i jednostavan pristup stranicama. Za pristup željenoj
stranici pritisnite odgovarajuću obojenu tipku.
• Dok gledate teletekst, pritisnite Y više puta za odabir jedne
od četiri razine svjetline.
Zaustavljanje slike
Zamrzavanja TV slike (primjerice, kako biste stigli
zabilježiti broj telefona ili recept).
1 Pritisnite \ na daljinskom upravljaču.
2 Tipkama <, ,, m, M podesite položaj
prozora.
3 Pritisnite \ za uklanjanje prozora.
4 Pritisnite \ još jednom za povratak na
normalan TV prikaz.
Wide
Smart*
Prikaz klasične slike formata 4:3 uz oponašanje efekta
širokog zaslona. Slika formata 4:3 se razvlači kako bi
ispunila zaslon.
4:3
Prikaz klasične slike formata 4:3 (primjerice, kod TV
prijemnika bez širokog zaslona) u ispravnim
proporcijama.
14:9*
Prikaz slike formata 14:9 u ispravnim proporcijama.
Na zaslonu se vide i crne pruge.
Zoom*
Prikaz cinemascope (letter box format) emisije u
ispravnim proporcijama.
* Gornji i donji dijelovi slike mogu biti odrezani.
Savjeti
• Također možete podesiti "Auto Format" na "On". TV
prijemnik će automatski odabrati najbolji format koji
odgovara prijemu programa (stranica 22).
• Tipkama m/M pomaknite prikaz na zaslonu gore ili dolje
nakon odabira opcija Smart, 14:9 ili Zoom (primjerice, kako
biste čitali titlove).
15
Gledanje slika sa
spojene opreme
Uporaba izbornika
Kretanje kroz izbornike
Uključite spojenu opremu te postupite na
jedan od dolje opisanih načina.
Kod opreme spojene na Scart prikljunice pomo-u
21-pinskog, potpuno oienog kabela
Pokrenite reprodukciju na priključenoj opremi.
Slika iz priključene opreme se prikazuje na zaslonu.
Kod videorekordera s automatskim uga+anjem
(stranica 11)
Pritisnite PROG +/- ili brojčane tipke za odabir video
kanala. Također možete pritisnuti t/# više puta
dok se ne prikaže simbol željenog ulaza (pogledajte
dolje) na zaslonu.
Kod ostale prikljuene opreme
Pritisnite t/# više puta dok se ne prikaže
odgovarajući simbol (pogledajte dolje) na zaslonu ili
pritisnite OK za prikaz popisa ulaza. Za odabir
ulaznog izvora, pritisnite m/M i zatim OK.
t1/I1, t2/I2:
Audio/video ili RGB ulaz signala preko Scart priključnice
J/I1 ili 2. I se prikazuje samo ako je spojen RGB
izvor.
I3:
Komponentni ulazni signal preko Y, PB/CB, PR/CR
priključnica I/^3 i audio ulazni signal preko L/G/S/I,
R/D/D/D priključnica I/^3.
t4/S(4:
Ulazni video signal preko video priključnice t4 i ulazni
audio signal preko audio priključnice L/G/S/I (MONO),
R/D/D/D priključnica ^4. S( se prikazuje samo ako je
oprema spojena na S video priključnicu S(4 umjesto
video priključnicu t4 i S video ulazni signal ulazi preko
S video priključnice S(4.
I5:
RGB ulazni signal preko PC priključnice I5 i audio
ulaznog signala preko priključnice ^.
I6: (samo KLV-S40A10E, KLV-S32A10E,
KLV-S26A10E)
Digitalni audio/video signal koji se prima preko HDMI IN
6 priključnica. Ulazni audio signal analogan je samo ako
se oprema priključi preko DVI i audio out priključnice.
1
2
Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
3
4
Pritisnite M/m za odabir opcije.
Pritisnite M/m za odabir ikone izbornika i
zatim pritisnite ,.
Tipkama M/m/</, promijenite/podesite
postavku, a zatim pritisnite OK.
Pritisnite MENU za izlaz.
Pritisnite < za povratak na prethodni prikaz.
Dodatne funkcije
Za
Postupak
Povratak na
Pritisnite a.
normalan TV prikaz
Pristup tablici
oznaka ulaza
Pritisnite OK. Za odabir ulaznog
izvora, pritisnite m/M i nakon toga
OK.
Nastavlja se
16
Pregled izbornikâ
Sljedeće opcije su dostupne u svakom od izbornika.
Podrobnosti o kretanju kroz izbornike potražite na
stranici 16. Također, podrobnije detalje potražite na
stranicama u zagradama.
17
Izbornik Picture Adjustment
U izborniku Picture Adjustment možete odabrati dolje
opisane opcije. Za odabir opcija, pogledajte "Kretanje
kroz izbornike" (stranica 16).
Savjet
Kad podesite opciju "Picture Mode" na "Vivid" ili "Standard",
možete podesiti samo "Contrast" i "Reset".
Picture Mode
Odabir načina prikaza slike.
1
2
Pritisnite OK za odabir "Picture Mode".
Pritisnite m/M za odabir jednog od sljedećih načina prikaza slike, a zatim
pritisnite OK.
• Vivid: Za velike i dobro osvijetljene prostorije.
• Standard: Optimalno podešenje za kućnu uporabu.
• Custom: Omogućuje spremanje vlastitih postavki.
Savjet
Način slike možete promijeniti i uzastopnim pritiskanjem tipke Y.
Contrast/Brightness/Colour/Hue/Sharpness/Backlight
1
2
Pritisnite OK za odabir opcije.
Pritisnite </, za odabir razine, te pritisnite OK.
Savjet
"Hue" se može podesiti samo za NTSC signal boje (primjerice SAD video vrpce).
"Brightness", "Colour", "Hue", "Sharpness" i "Backlight" prikazuje se i može se podešavati samo ako
je "Picture Mode" podešen na "Custom".
Colour Tone
1
2
Pritisnite OK za odabir opcije "Colour Tone".
Tipkama m/M za odabir jednog od navedenog, te pritisnite OK.
• Cool: Bijelim tonovima dodaje plave.
• Neutral: Bijelim tonovima dodaje neutralne.
• Warm: Bijelim tonovima dodaje crvene.
Savjet
"Warm" se samo pojavljuje te se može podesiti ukoliko je "Picture Mode" podešen na "Custom".
Nastavlja se
18
Reset
Vraća sve postavke na tvorničke vrijednosti.
1
2
Pritisnite OK za odabir "Reset".
Pritisnite m/M za odabir "OK", zatim pritisnite OK.
Noise Reduction
Smanjuje smetnje slike ("snježnu" sliku) u slabom prijemu programa.
1
2
Pritisnite OK za odabir "Noise Reduction".
Pritisnite m/M za odabir "Auto" i nakon toga OK.
19
Izbornik Sound Adjustment
U izborniku Sound Adjustment možete odabrati dolje
opisane opcije. Za odabir opcija pogledajte "Kretanje
kroz izbornike" (stranica 16).
Sound Effect
1
2
Pritisnite OK za odabir "Sound Effect".
Pritisnite m/M za odabir jednog od sljedećih efekata zvuka, a zatim
pritisnite OK.
• Natural: Pojačava jasnoću, detalje i doživljaj zvuka pomoću funkcije "BBE High definition Sound
System"*1.
• Dynamic: Pojačava jasnoću i dojam zvuka za postizanje boljeg zvuka i stvarnije glazbe pomoću
funkcije "BBE High definition Sound System".
• Dolby Virtual*2: Uporaba zvučnika TV prijemnika za simuliranje surround efekta višekanalnog
sustava.
• Off: Bez efekata.
Savjeti
• Efekt zvuka moguće je promijeniti uzastopnim pritiskanjem tipke 9.
• Ukoliko podesite opciju "Auto Volume" na "On", "Sound Effect" se automatski mijenja na
"Natural".
*1 Licencirano od tvrtke BBE Sound, Inc. pod USP4638258, 4482866. Riječ "BBE" i BBE simbol su
zaštićeni znakovi tvrtke BBE Sound, Inc.
*2 Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. "Dolby" i znak dvostrukog D ; su zaštitni znakovi
tvrtke Dolby Laboratories.
Treble/Bass/Balance
Podešava visoke tonove (Treble), podešava niske tonove (Bass), te ujednačuje lijevi ili desni
balans zvučnika (Balance).
1
2
Pritisnite OK za odabir opcije.
Pritisnite </, za podešavanje razine, a zatim pritisnite OK.
Reset
Vraća "Treble", "Bass" i "Balance" na tvorničke postavke.
1
2
Pritisnite OK za odabir "Reset".
Tipkama m/M odaberite "OK", a zatim pritisnite OK.
Nastavlja se
20
Dual Sound
Odabir zvuka iz zvučnika kod stereo ili dvojezičnih emisija.
1
2
Pritisnite OK za odabir "Dual Sound".
Pritisnite m/M za odabir jednog od sljedećeg, a zatim pritisnite OK.
• Stereo/Mono: Za stereo emisije.
• A/B/Mono: Za dvojezične emisije, odaberite "A" za kanal 1, "B" za kanal 2 ili "Mono" za mono
kanal, ako je dostupan.
Savjet
Ako odaberete drugu opremu spojenu na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo", "A" ili "B".
Auto Volume
Održava konstantnu glasnoću, čak i tijekom prijema promjena u razini glasnoće (primjerice,
tijekom reklama koje su glasnije od ostalog programa).
1
2
Pritisnite OK za odabir "Auto Volume".
Pritisnite m/M za odabir "On", a zatim pritisnite OK.
Savjet
Ukoliko podesite "Sound Effect" na "Dolby Virtual", "Auto Volume" se automatski podesiti na "Off".
21
Izbornik Screen
U Screen Control izborniku možete odabrati dolje
opisane opcije. Za odabir opcija pogledajte "Kretanje
kroz izbornike" (stranica 16).
Auto Format
Automatski mijenjanje formata zaslona prema emitiranom signalu.
1
2
Pritisnite OK za odabir "Auto Format".
Pritisnite m/M za odabir "On", zatim pritisnite OK.
Savjet
• Također ukoliko odaberete "On" ili "Off" u "Auto Format" možete promijeniti format zaslona
uzastopno pritišćući q.
• Opcija "Auto Format" dostupna je samo za PAL i SECAM signale.
Screen Format
Detaljnije informacije o formatu zaslona potražite na strani 15.
1
2
Pritisnite OK za odabir "Screen Format".
Zatim tipkama m/M odaberite "Wide", "Smart", "4:3", "14:9" ili "Zoom"
(pogledajte stranicu 16 za podrobnosti), te pritisnite OK.
RGB Center
Služi za podešavanje vodoravnog položaja slike tako da slika bude na sredini zaslona.
1
2
Pritisnite OK za odabir "RGB Center".
Pritisnite </, za podešavanje položaja slike između -5 i +5, te zatim
pritisnite OK.
Savjet
Ova opcija je dostupna samo ako je priključen RGB izvor na Scart priključnice J1/I1 ili
J2/I2 na stražnjoj strani TV prijemnika.
22
Izbornik Features
U Features izborniku moguć je odabir dolje opisanih
opcija. Za odabir opcija pogledajte "Kretanje kroz
izbornike" (stranica 16).
Power Saving
1
2
Pritisnite OK za odabir "Power Saving".
Tipkama m/M odaberite jednu od opcija i pritisnite OK.
• Standard: Standardne postavke.
• Reduce: Smanjuje potrošnju energije TV prijemnika.
• Picture Off: Isključivanje slike. Možete slušati zvuk dok je slika isključena.
Light Sensor
Automatski optimizira postavke slike prema osvjetljenju u prostoriji.
1
2
Pritisnite OK za odabir "Light Sensor".
Pritisnite m/M za odabir "On" te pritisnite OK.
AV2 Output
Odabir signala koji će se emitirati preko priključnice J/I2 na stražnjoj strani TV
prijemnika. Ako spojite videorekorder na priključnicu J/I2, možete snimati sadržaj
kojeg reproducira oprema priključena na ostale priključnice.
1
2
Pritisnite OK za odabir "AV2 Output".
Pritisnite m/M za odabir jedne od opcija i zatim pritisnite OK.
•
•
•
•
TV: Izlaz signala iz antene.
AV1: Izlaz signala iz uređaja priključenog na priključnicu J/I1.
AV4: Izlaz signala iz uređaja priključenog na priključnicu t4/S(4.
Auto: Izlaz signala koji se gleda na zaslonu.
23
TV Speakers
Isključivanje zvučnika TV prijemnika, primjerice za slušanje zvuka kroz vanjsku audio
opremu spojenu na TV prijemnik.
1
2
Pritisnite OK za odabir "TV Speakers".
Pritisnite m/M za odabir jedne od sljedećih opcija, a zatim pritisnite OK.
• On: zvuk se reproducira iz zvučnika TV prijemnika.
• One Time Off: zvučnici na TV prijemniku su privremeno isključeni kako bi bilo moguće slušati
zvuk iz vanjske audio opreme.
Savjet
Opcija "TV speakers" se automatski vraća na "On" kad se TV prijemnik isključi.
• Permanent Off: zvučnici TV prijemnika su trajno isključeni, pa zvuk možete slušati iz vanjske audio
opreme.
Savjet
Za ponovo uključivanje zvučnika TV prijemnika, promijenite na "On".
PC Adjustment
Prilagođava zaslon TV prijemnika kao monitor računala.
1
2
Pritisnite OK za odabir "PC Adjustment".
Tipkom m/M odaberite jednu od sljedećih opcija, a zatim pritisnite OK.
• Phase: Podešavanje zaslona kad dio prikazanog teksta ili slike nije jasno vidljivo.
• Pitch: Povećavanje ili sužavanje veličine zaslona u horizontalnom smislu kad dio teksta ili slike nisu
jasno vidljivi.
• H Center: Pomicanje zaslona lijevo ili desno.
• V Center: Pomicanje zaslona gore ili dolje.
• Power saving: Isključivanje TV prijemnika u pripravno stanje ukoliko nema prijema signala s
računala.
• Reset: Vraćanje tvorničkih postavki.
Savjet
Opcija je dostupna samo u PC načinu rada.
24
Izbornik Timer
U izborniku Timer je moguć izbor dolje opisanih
opcija. Za odabir opcija pogledajte "Kretanje kroz
izbornike" (stranica 16).
Sleep Timer
Podešavanje vremena nakon kojeg se TV prijemnik automatski isključuje u pripravno stanje.
1
2
Pritisnite OK za odabir opcije "Sleep Timer".
Tipkom m/M odaberite željeno vrijeme ("30min"/"60min"/"90min"/"120min"),
a zatim pritisnite OK.
Indikator ? na TV prijemniku (prednja strana) svijetli žuto.
Savjeti
• Ukoliko isključite, te ponovo uključite TV prijemnik, "Sleep Timer" se vraća na postavku "Off".
• Poruka "Sleep timer will end soon. Power will be turned off." se pojavljuje na zaslonu jednu minutu
prije isključivanja TV prijemnika u pripravno stanje.
• Ukoliko pritisnete |/}, na pokazivaču je vidljivo preostalo vrijeme u minutama do isključivanja
TV prijemnika u pripravno stanje.
25
Izbornik Set Up
U izborniku Set Up je moguć izbor dolje opisanih
opcija. Za odabir opcija pogledajte "Kretanje kroz
izbornike" (stranica 16).
Auto Start Up
Uključuje "izbornik pri prvoj uporabi" za ugađanje dostupnih kanala. Obično nije potrebno
provoditi postupak, jer se svi kanali automatski ugađaju kad se TV prijemnik prvi put uključi
(stranica 13). Ova opcija omogućuje ponavljanje postupka (primjerice, kad ugađate TV
prijemnik nakon preseljenja, ili za pretraživanje novih kanala).
1
2
3
Pritisnite OK za odabir "Auto Start Up".
4
Pritisnite OK za odabir "Yes".
5
Ponovite korake 1 do 4 iz "Automatsko programiranje TV prijemnika"
(stranica 13).
Tipkom M/m/</, odaberite jezik, a zatim pritisnite OK.
Pritisnite M/m za odabir države/područja u kojem će se TV prijemnik
upotrebljavati i pritisnite OK.
Na pokazivaču se pojavi prikaz automatskog programiranja.
Language
Odabir jezika izbornika.
1
2
Pritisnite OK za odabir "Language".
Tipkom M/m/</, odaberite jezik, a zatim pritisnite OK.
Svi izbornici će biti prikazani na odabranom jeziku.
Country
Odabir države/područja u kojem se upotrebljava TV prijemnik.
1
2
Pritisnite OK za odabir "Country".
Pritisnite M/m za odabir države/područja u kojem se upotrebljava TV
prijemnik i zatim pritisnite OK.
Ako na popisu nema države/područja kojeg želite odabrati, umjesto države/područja
odaberite "-".
Nastavlja se
26
Auto Tuning
Ugađanje svih dostupnih kanala.
Obično nije potrebno provoditi postupak, jer se svi kanali automatski ugađaju kad se TV
prijemnik prvi put uključi (stranica 13). Ova opcija omogućuje ponavljanje postupka
(primjerice, kad ugađate TV prijemnik nakon preseljenja, ili za pretraživanje novih kanala).
1
2
Pritisnite OK za odabir "Auto Tuning".
Slijedite korake 1 i 2 iz "Automatsko programiranje TV prijemnika"
(stranica 13).
Nakon ugađanja svih dostupnih kanala, TV prijemnik se vraća na normalnu funkciju.
Programme Sorting
Mijenjanje programa u redoslijedu u kojem su kanali pohranjeni u memoriji TV prijemnika.
1
2
3
Pritisnite OK za odabir "Programme Sorting".
Tipkama M/m odaberite kanal koji želite premjestiti na drugu poziciju, a
zatim pritisnite OK.
Pritisnite M/m za odabir nove programske pozicije i pritisnite OK.
Ponovite korake 2 i 3 za premještanje ostalih kanala, ukoliko je potrebno.
Programme Labels
Pridjeljivanje oznake kanala prema vlastitom odabiru do 5 znakova. Naziv će biti kratko
prikazan kratko na zaslonu nakon odabira kanala. (Nazivi kanala se obično automatski
dodjeljuju preko teleteksta, ako ja dostupan.)
1
2
3
Pritisnite OK za odabir "Programme Label".
Tipkama M/m za odabir kanala kojeg želite imenovati, a zatim pritisnite OK.
Tipkama M/m/</, odaberite željeno slovo ili broj ("s" za razmak), a
zatim pritisnite OK.
Ukoliko unesete pogrešan znak
Tipkama M/m/</, za odabir %/5 i nekoliko puta pritisnite OK dok ne odaberete
pogrešnu znamenku. Zatim, tipkama M/m/</, odaberite ispravnu znamenku i
pritisnite OK.
4
5
Pritisnite postupak u koraku 3 dok naziv nije potpun.
Pritisnite M/m/</, za odabir "End" a zatim pritisnite OK.
27
AV Preset
Provedite jednu od opcija.
1
2
3
Pritisnite OK za odabir "AV Preset".
Tipkama M/m odaberite željeni izvor ulaza signala, a zatim pritisnite OK.
Pritisnite OK. Tipkama M/m odaberite željenu dolje opisanu opciju, a zatim
pritisnite OK.
Opcija
Opis
Label
Dodjeljivanje naziva bilo kojoj spojenoj opremi na bočnim ili stražnjim
priključnicama TV prijemnika. Nakon odabira opcije, naziv opreme će
kratko biti prikazan na zaslonu.
Tipkama M/m odaberite jedno od sljedećeg, a zatim pritisnite OK.
AV1 (ili AV2/AV3/AV4/PC/HDMI) VIDEO/DVD/CABLE/GAME/
CAM/SAT: Koristite jednu od ovih oznaka.
Edit: Kreiranje vlastite oznake. Slijedite korake 3 do 5 podnaslova
"Programme Labels" (stranica 27).
Skip:
Preskakanje izvora ulaznog signala koji nije spojen ni na jednu opremu
nakon pritiska na M/m za odabir izvora ulaza signala.
Nakon odabira ove opcije, pritisnite OK.
Sound Offset:
Podešavanje neovisne razine glasnoće na svu opremu spojenu na TV
prijemnik.
Pritisnite , za odabir "Sound Offset", a zatim pritisnite OK. Tipkama M/m
odaberite željenu razinu glasnoće.
Manual Programme Preset
1
Pritisnite OK za odabir "Manual Programme Preset".
Prije odabira "Label"/"AFT"/"Audio Filter"/"Skip"/"Decoder", pritisnite PROG +/- za
odabir programske pozicije (broja) kanala. Nije moguć odabir broja za kojeg je podešena
postavka preskakanja (stranica 30).
2
Tipkama M/m odaberite jednu od sljedećih opcija, a zatim pritisnite OK.
Nastavlja se
28
Opcija
Opis
Programme
Ručno pohranjivanje kanala.
1
2
System
3
Pritisnite M/m za odabir "Programme", i pritisnite OK.
Pritisnite M/m za odabir programske pozicije koje želite
ručno ugoditi (ukoliko ugađate videorekorder, odaberite
kanal 0), a zatim pritisnite <.
Pritisnite M/m za odabir "System", i pritisnite OK.
Napomena
Ovisno o državi/području odabranom u "Country" (stranica 26), opcija
možda neće biti dostupna.
4
Pritisnite M/m za odabir jednog od sustava TV emitiranja, a
zatim pritisnite <.
B/G: za zemlje zapadne Europe
D/K: za zemlje istočne Europe
I: za Veliku Britaniju
Channel
5
6
7
L: za Francusku
Pritisnite M/m za odabir "Channel", i pritisnite OK.
Pritisnite M/m za odabir "S" (za kabelske kanale) ili "C" (za
zemaljske kanale), a zatim pritisnite ,.
Ugodite kanale na sljedeći način:
Ako ne znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite M/m za traženje sljedećeg raspoloživog kanala. Pretraživanje
se zaustavlja kad se pronađe kanal. Za nastavak pretraživanja,
pritisnite M/m.
Ako znate broj kanala (frekvenciju)
Brojčanim tipkama unesite broj kanala odašiljača kojeg želite ili broj
kanala videorekordera.
8
9
Pritisnite OK.
Pritisnite OK i odaberite "Confirm" i pritisnite OK.
Nastavite gornji postupak za ručno pohranjivanje ostalih kanala.
Label
Pridjeljivanje naziva prema vlastitom izboru, do pet slova ili brojeva
odabranom kanalu. Naziv će kratko biti prikazan na zaslonu nakon odabira
kanala.
1
2
AFT
Slijedite korake 3 do 5 postupka "Program Label" (stranica 27).
Pritisnite OK za odabir "Confirm" i pritisnite OK.
Precizno ručno ugađanje programske pozicije ukoliko smatrate da će malo
podešenje poboljšati kvalitetu slike.
(Obično se precizno ugađanje izvodi automatski.)
1
2
Pritisnite M/m za precizno ugađanje unutar raspona
vrijednosti od -15 do +15, a zatim pritisnite OK.
Pritisnite OK dva puta.
Za pohranjivanje postavki automatskog preciznog ugađanja, odaberite
"On" u koraku 1.
29
Opcija
Opis
Audio Filter
Poboljšavanje zvuka pojedinih kanala u slučaju smetnji u mono
odašiljanju. Ponekad nestandardni odaslani signali mogu uzrokovati
smetnje zvuka ili isprekidan zvuk tijekom praćenja prijema mono
programa.
1
Pritisnite M/m za odabir "Low" ili "High", i pritisnite OK.
Ukoliko ne primijetite nikakve smetnje zvuka, savjetujemo da ostavite
tvorničku postavku opcije "Off".
2
Pritisnite OK za odabir "Confirm" i pritisnite OK.
Napomena
• Nije moguć prijem stereo ili dual sound ukoliko je odabrana opcija
"Low" ili "High".
• Opcija nije dostupna ako je "System" podešen na "L".
Skip
Preskakanje neupotrjebljenih kanala kad birate kanale tipkom PROG +/-.
(Preskočene kanale ipak možete odabrati brojčanim tipkama.)
1
2
Pritisnite M/m za odabir "Yes", a zatim pritisnite OK.
Pritisnite OK za odabir "Confirm" i pritisnite OK.
Za ponovo pohranjivanje preskočenog kanala, odaberite opciju "No" u
koraku 1.
Decoder
Gledanje i snimanje kodiranih programa odabranih kod uporabe dekodera
priključenog na Scart priključnicu J/I2, izravno ili preko
videorekordera.
Napomena
Ovisno o državi/regiji odabranoj u "Country" (stranica 26), ova opcija
možda neće biti na raspolaganju.
1
2
Pritisnite M/m za odabir "On" i zatim pritisnite OK.
Pritisnite OK za odabir "Confirm" i zatim pritisnite OK.
Ako kasnije želite isključiti funkciju, odaberite "Off" u koraku 1.
Nastavlja se
30
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme
Na ovaj TV prijemnik je moguće spojiti širok raspon dodatne opreme. Spojni kabeli nisu dio isporuke.
Spajanje na bonu stranu TV prijemnika
(samo KLV-S32A10E,
KLV-S26A10E)
Za spajanje
Učinite
Slušalica C
Spojite u priključnicu i za slušanje
zvuka iz TV prijemnika kroz
slušalice.
Digitalni satelitski
prijemnik/DVD
S VHS/Hi8/
DVC kamkorder
Slušalice
Za spajanje
Učinite
Digitalnog
satelitskog
prijemnika A, J
Spojite HDMI IN 5 priključnicu ako
uređaj ima HDMI priključnicu Digitalni video i audio signali dovode se
iz digitalnog satelitskog prijemnika.
Ako uređaj ima DVI priključnicu i
nema HDMI priključnicu, spojite DVI
priključnicu na HDMI IN 5 priključnicu i povežite audio priključnice
uređaja na HDMI IN 5 priključke. Iz
uređaja se dobivaju digitalni video i
analogni audio signali
S VHS/Hi 8/DVC
kamkordera B
Za spajanje
Učinite
Osobnog računala
D
Spojite na PC Input priključnicu
(5 i audio priključnicu H ^ na
stražnjoj strani TV prijemnika
(stranica 32).
Spojite S video priključnicu S(4
ili video priključnicu t4 te audio
priključnicu ^4. Kako biste izbjegli
smetnje u slici, ne spajajte kamkorder
na video priključnicu t4 i S video
priključak S(4 istovremeno. Ukoliko spajate mono opremu, spojite u
L/G/S/I priključak ^4 i podesite
"Dual Sound" na "A"(stranica 21).
Nastavlja se
31
Spajanje na stranju stranu TV prijemnika
DVD uređaj s
komponentnim izlazom
Hi-Fi
(samo KLV-S40A10E)
PlayStation 2
DVD rekorder/
rekorder s tvrdim diskom
Videorekorder
Dekoder
Dekoder
DVD
32
Digitalni satelitski prijemnik
Za spajanje
Učinite
"PlayStation 2", DVD Spojite na Scart priključnicu
uređaja ili dekodera E t/I1. Kad spajate dekoder,
kodirani signal iz TV prijemnika
prelazi u dekoder. Nakon toga,
dekodirani signal izlazi iz
dekodera.
DVD rekordera ili
videorekordera koji
podržava SmartLink
F
Spojite na Scart priključnicu t/
I2. SmartLink je izravna veza
između TV prijemnika i videorekordera ili DVD rekordera.
Podrobnosti o SmartLink sustavu
potražite u uputama uz video ili
DVD rekorder.
DVD uređaja s kompo- Spojite komponentne priključnice
nentnim izlazom G
I3 i audio priključnice ^3.
Komponentni signal je formata
576p i audio signal dovodi se iz
DVD uređaja.
Hi-Fi audio opreme I Spojite na izlazne audio priključnice _ za slušanje zvuka iz
TV prijemnika preko Hi-Fi audio
opreme. Za isključivanje zvuka
TV zvučnika, podesite "Speakers"
na "Off" na stranici 24.
33
Dodatne informacije
Vrsta zaslona
Tehniki podaci
LCD (Liquid Crystal Display) ploča
Zaslon
Ovisno o odabranoj državi/području.
B/G/H, D/K, L, I
Potrebno napajanje:
220 – 240 V AC, 50 Hz
Veličina zaslona:
KLV-S40A10E: 40 inča
KLV-S32A10E: 32 inča
KLV-S26A10E: 26 inča
KLV-S23A10E: 23 inča
KLV-S19A10E: 19 inča
Razlučivost (horizontalna x vertikalna):
KLV-S40A10E: 1366 piksela T 768 linija
KLV-S26A10E: 1366 piksela T 768 linija
KLV-S23A10E: 1366 piksela T 768 linija
KLV-S19A10E: 1280 piksela T 768 linija
Potrošnja:
KLV-S40A10E: 226 W
KLV-S32A10E: 119 W
KLV-S26A10E: 81 W
KLV-S23A10E: 71 W
KLV-S19A10E: 56 W
Potrošnja u pripravnom stanju:
KLV-S40A10E: 0,8 W
KLV-S32A10E: 0,5 W
KLV-S26A10E: 0,5 W
KLV-S23A10E: 0,5 W
KLV-S19A10E: 1 W
Dimenzije (š T v T d):
KLV-S40A10E:
Približno: 999 T 740 T 370 mm (sa stalkom)
Približno: 999 T 693 T 103 mm (bez stalka)
KLV-S32A10E:
Približno: 792 T 608 T 309 mm (sa stalkom)
Približno: 792 T 564 T 99 mm (bez stalka)
KLV-S26A10E:
Približno: 658 T 517 T 309 mm (sa stalkom)
Približno: 658 T 474 T 90 mm (bez stalka)
KLV-S23A10E:
Približno: 566 T 448 T 218 mm (sa stalkom)
Približno: 566 T 411 T 89 mm (bez stalka)
KLV-S19A10E:
Približno: 468 T 402 T 218 mm (sa stalkom)
Približno: 468 T 364 T 84 mm (bez stalka)
Masa:
KLV-S40A10E:
Približno: 33 kg (sa stalkom)
Približno: 26,5 kg (bez stalka)
KLV-S32A10E:
Približno: 20 kg (sa stalkom)
Približno: 16 kg (bez stalka)
KLV-S26A10E:
Približno: 16,5 kg (sa stalkom)
Približno: 12,5 kg (bez stalka)
KLV-S23A10E:
Približno: 13 kg (sa stalkom)
Približno: 9,5 kg (bez stalka)
KLV-S19A10E:
Približno: 10,5 kg (sa stalkom)
Približno: 7 kg (bez stalka)
34
TV sustav
Sustav boja
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (samo Video In)
Antena
75-ohmska vanjska VHF/UHF priključnica
Pokrivenost kanala
VHF:
UHF:
CATV:
HYPER:
D/K:
L:
I:
E2 do E12
E21 do E69
S1 do S20
S21 do S41
R1 do R12, R21 do R69
F2 do F10, B do Q, F21 do F69
UHF B21 do B69
Prikljunice
• AV1: J/I1
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard), uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i TV audio/video izlaz.
• AV2: J/I2 (SMARTLINK)
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard),
uključujući audio video ulaz, RGB ulaz, odabir audio/video
izlaza i SmartLink sučelje.
• AV3: I3
Y: 1,0 Vp-p, 75 ohma, 0,3 V negativno sinkronizirano
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohma
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohma
^3 Audio ulaz (phono priključak)
500 mVrms
Impedancija: 47 kiloohma
• AV4: S(4S video ulaz (4-pinski mini DIN)
t4 Video ulaz (phono priključnica)
^4 Audio ulaz (phono priključnica)
• AV5: I5
PC ulaz: (15 Dsub) (pogledajte stranicu 35)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
B: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
R: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
^ PC audio ulaz: mini priključnica
• _ Audio izlaz (lijevi/desni) (phono priključnice)
• AV6: I6 (samo KLV-S40A10E, KLV-32A10E, KLVS2610E)
HDMI: Video: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i
Audio: Dvokanalni linearni PCM 32, 44,1 i 48 kHz,
16, 20 i 24 bita
AUDIO: 500 mVrms (100% modulacija)
Impedancija: 47 kiloohma
• i Priključnica za slušalice
Izlaz zvuka
Napomena
KLV-S40A10E: 10 W + 10 W (RMS)
KLV-S32A10E: 10 W + 10 W (RMS)
KLV-S26A10E: 10 W + 10 W (RMS)
KLV-S23A10E: 5 W + 5 W (RMS)
KLV-S19A10E: 5 W + 5 W (RMS)
Skinite poklopac na zglobu stalka (koji služi za pridržavanje
kabela) prije odvajanja stalka od TV prijemnika (SU-WL11
Upute za ugradnju držača za montažu na zid. Stranica 7,
korak 4, točka 1).
Isporueni pribor
•
•
•
•
•
Daljinski upravljač RM-EA002 (1)
Baterije veličine AA (tip R6) (2)
Vrpca za učvršćivanje (1) i vijak (1)
AC mrežni adapter (1) (samo KLV-S19A10E)
Mrežni kabel (1)
Dodatni pribor (opcija)
• Držač za montažu na zid SU-PW2 (KLV-S40A10E)
• Držač za montažu na zid SU-WL31 (KLV-S32A10E,
KLV-S26A10E, KLV-S23A10E)
• Držač za montažu na zid SU-WL11 (KLV-S19A10E)
• Stalak za TV prijemnik SU-FF51 (KLV-S40A10E)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Tehniki podaci za spajanje s raunalom
Signali
Vodoravno
(piksela)
Okomito
(linija)
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Standard
VGA
640
480
31,5 kHz
60 Hz
VGA
640
480
37,9 kHz
72 Hz
VESA
640
480
37,5 kHz
75 Hz
VESA
720
480
31,47 kHz
70 Hz
VGA-T
800
600
35,1 kHz
56 Hz
VESA smjernice
800
600
37,9 kHz
60 Hz
VESA smjernice
800
600
48,1 kHz
72 Hz
VESA
800
600
46,9 kHz
75 Hz
VESA
1024
768
48,4 kHz
60 Hz
VESA smjernice
1024
768
56,5 kHz
70 Hz
VESA
SVGA
XGA
WXGA
1024
768
60,0 kHz
75 Hz
VESA
1280
768
47,4 kHz
60 Hz
VESA
1280
768
47,7 kHz
60 Hz
VESA
Ovaj TV prijemnik ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
Ako se prima signal koji nije naveden gore, možda neće biti ispravno prikazan ili možda neće biti prikazan kao što
ste podesili.
Preporučuje se uporaba okomite frekvencije od 60 Hz na osobnom računalu.
35
U sluaju problema
Provjerite trepće li indikator 1 (pripravno stanje) crveno.
Ukoliko trep-e
Uključena je funkcija automatske dijagnoze.
1 Izmjerite koliko dugo indikator 1 (pripravno stanje) trepće i koliko dugo miruje.
Primjerice, indikator trepće 2 sekunde, prestane treptati na jednu sekundu, te trepće 2 sekunde.
2
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja strana) kako bi ga isključili, odspojite mrežni kabel, te obavijestite
prodavatelja ili Sony servis o treptanju indikatora (trajanju i intervalu).
Ukoliko ne trep-e
1 Provjerite opcije navedene u tablici ispod.
2 Ukoliko je problem i dalje prisutan, odnesite TV prijemnik u ovlašteni servis na popravak.
Slika
Problem
Uzrok/Popravak
Nema slike (zatamnjen zaslon) ni
zvuka
• Provjerite mrežno, antensko i spajanje videorekordera.
• TV prijemnik nije uključen. Pritisnite 1 na (gornjoj strani).
• Ako na TV prijemniku svijetli crveni indikator 1 (stanje pripravnosti),
pritisnite tipku ?/1.
Nema slike ni izbornika za opremu • Provjerite je li vanjski uređaj uključen te više puta pritisnite tipku t/#
spojenu na priključnicu video ulaza
dok se na zaslonu ne pojavi simbol odgovarajućeg ulaza.
uređaja
• Provjerite spoj između vanjskog uređaja i TV prijemnika.
Izobličena slika
• Provjerite da li je opcionalna oprema instalirana ispred ili pokraj TV
prijemnika. Kad instalirate opcionalnu opremu, ostavite nešto slobodnog
prostora između opcionalne opreme i TV prijemnika.
• Tijekom mijenjanja programa ili odabira teleteksta, isključite svu opremu
spojenu na priključnicu video ulaza na stražnjoj strani TV prijemnika.
Dvostruka slika ili pojava šuma.
• Provjerite antenski/kabelski spoj.
• Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.
Snježna slika i smetnje u zvuku
• Provjerite je li antena slomljena ili svijena.
• Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 godina normalne uporabe,
1-2 godine na morskoj obali).
Isprekidane linije ili pruge
• Udaljite TV od izvora električnih smetnji, kao npr. automobila, motocikala
ili sušila za kosu.
• Provjerite da li je antena spojena antenskim kabelom (isporučen).
• Odvojite antenu od ostalih spojnih kabela.
• Ne koristite 300 ohmski dvožilni kabel jer može doći do smetnje.
Smetnje u slici tijekom praćenja TV • Odaberite "Manual Program Preset" u "Set Up" izborniku i podesite "AFT"
programa
kako bi ostvarili bolji prijem (stranica 29).
• Odaberite "Noise Reduction" u izborniku "Picture Adjustment" kako bi
smanjili smetnje (stranica 19).
Crte prilikom reprodukcije/
snimanja putem videorekordera
• Interferencijske smetnje video glave. Udaljite videorekorder od TV prijemnika.
• Ostavite 30 cm prostora između TV prijemnika i videorekordera zbog
izbjegavanja smetnji.
• Izbjegavajte smještaj videorekordera ispred ili pored TV prijemnika.
Mjestimična pojava crnih točkica
i/ili svijetlih točkica na ekranu.
• Slika ovog prijemnika sastoji se od točkica (piksela). Ova pojava nije kvar
uređaja.
36
Problem
Uzrok/Popravak
Program u boji bez boje.
• Odaberite "Reset" u izborniku "Picture Adjustment" za vraćanje tvorničkih
postavki (stranica 19).
Nema boje ili nepravilna boja pri
• Provjerite spojeve Y, PB/CB, PR/CR priključaka I3.
gledanju signala s Y, PB/CB, PR/CR • Provjerite jesu li Y, PB/CB, PR/CR priključnice I3 pravilno "sjele" u
priključaka I3.
odgovarajuće priključnice.
Zvuk
Problem
Uzrok/Popravak
Dobra slika, nema zvuka
• Pritisnite tipku 2 +/– ili % (Mute).
• Provjerite je li funkcija "TV Speakers" podešena na "On" u "Features"
izborniku (stranica 24).
Šumovi u zvuku
• Pogledajte uzrok/rješenje problema "Isprekidane linije/pruge" na stanici 36.
Op-enito
Problem
Uzrok/Popravak
TV prijemnik se automatski
isključuje (TV prijemnik se
isključuje u pripravno stanje)
• Ako se ne primaju signali ili se ne upravlja TV prijemnikom tijekom 10
minuta, uređaj se automatski prebacuje u pripravno stanje.
Neki izvori signala se ne mogu
odabrati
• Odaberite "AV Preset" u "Set Up" izborniku te isključite "Skip" na izvoru
ulaznog signala (stranica 30).
Daljinski upravljač ne radi
• Zamijenite baterije.
Pogrešni znakovi se prikazuju u
izbornicima ili teletekstu
• Odaberite "Language" i "Country" u izborniku "Set Up" te odaberite jezik i
državu/područje u kojem se upotrebljava teletekst (stranica 26). Za jezike
koji se služe ćirilicom, odaberite Rusiju ako vaša zemlja nije na popisu.
37
http://www.sony.net
Download PDF

advertising