Sony KDL-46X2000 User's manual
2-678-257-12(3)
Digitalni LCD TV prijemnik
Upute za uporabu
Y Prije uporabe TV prijemnika, pročitajte poglavlje
"Sigurnosne informacije" u ovom priručniku i sačuvajte
priručnik za buduću uporabu.
KDL-46X2000
Za korisne informacije o Sony proizvodima, posjetite
http://www.sony-europe.com/myproduct
© 2006 Sony Corporation
Uvod
Hvala što ste odabrali ovaj Sony proizvod.
Prije uporabe TV prijemnika, molimo vas da pažljivo i
temeljito pročitate ove upute i da ih sačuvate za
kasniju uporabu.
Napomene o funkciji Digital TV
• Sve značajke vezane uz funkciju Digital TV (") radit će
samo u zemljama ili područjima emitiranja DVB-T
(MPEG2) digitalnog zemaljskog signala. Provjerite kod
svog davatelja usluga emitira li se DVB-T signal i u vašoj
zemlji.
• Iako je ovaj TV prijemnik usklađen s DVB-T standardima,
nije zajamčena njegova kompatibilnost s budućim DVB-T
digitalnim zemaljskim prijenosima.
• Neke Digital TV funkcije možda neće biti dostupne u nekim
zemljama.
Zaštitni znakovi
• " je registrirani zaštitni znak tvrtke DVB Project.
• Proizvedeno pod licencom tvrtke BBE Sound, Inc. pod
jednim ili više sljedećih patenata u SAD-u: 5510752,
5736897. BBE i BBE simbol su zaštitni znakovi tvrtke BBE
Sound, Inc.
• "Dolby", "Pro Logic" i simbol dvostrukog-D su zaštitni
znakovi Dolby Laboratories.
• Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
• TruSurround tehnologija se koristi kao virtualizacija za
Dolby Virtual Surround.
• TruSurround, SRS i simbol (z) su zaštitni znakovi tvrtke
SRS Labs, Inc.
Tehnologija TruSurround XT se ugrađuje uz licencu tvrtke
SRS Labs, Inc.
HDMI, logo HDMI i High•
Definition Multimedia Interface
su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
HDMI Licensing LLC.
2
Sadraj
Upute za brzi poetak
4
Sigurnosne informacije............................................................................................................ 8
Mjere opreza ..........................................................................................................................11
Pregled tipaka na daljinskom upravljaču...........................................................................12
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku.....................................................................14
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa...........................................................................................................15
Pregled digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) " .......................................18
Uporaba Favourite popisa " ............................................................................................20
Gledanje slika sa spojene opreme .........................................................................................21
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz izbornike...........................................................................................................22
Izbornik Picture ......................................................................................................................23
Izbornik Sound .......................................................................................................................26
Izbornik Screen ......................................................................................................................27
Izbornik Set-up .......................................................................................................................29
Izbornik PC Settings...............................................................................................................31
Izbornik Analogue Set-up.......................................................................................................32
Izbornik Digital Set-up " ..................................................................................................35
Izbornik PC Settings...............................................................................................................37
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme ......................................................................................................39
Programiranje daljinskog upravljača ......................................................................................41
Dodatne informacije
Tehnički podaci ......................................................................................................................43
U slučaju problema ................................................................................................................45
" : samo za digitalne kanale
3
Upute za brzi poetak
1: Provjera isporuenog
pribora
Umetanje baterija u daljinski upravlja
Daljinski upravlja RM-ED006 (1)
Baterije veliine AA (tip R6) (2)
Mreni kabel (tip BF) (1)
Napomene
Koaksijalni kabel (1)
Ne skidajte feritnu jezgru.
PC kabel (1)
Ne skidajte feritnu jezgru.
Dra kabela (1)
Privrsni remen (1) i vijci (2)
4
• Prilikom ulaganja baterija obratite pažnju na ispravan
polaritet.
• Iskorištene baterije odložite na ekološki prihvatljiv način.
Neke regije imaju uređeno odlaganje baterija. Upoznajte se
s lokalnim propisima.
• Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne
miješajte stare i nove baterije.
• Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštajte i ne
gazite po njemu, te ne prolijevajte nikakvu tekućinu po
njemu.
• Ne stavljajte daljinski upravljač na mjesta blizu izvora
topline, na izravnu sunčevu svjetlost ili u vlažnoj prostoriji.
2: Spajanje antene i
videorekordera
3: Sprjeavanje prevrtanja TV prijemnika
Spajanje samo antene
Koaksijalni kabel
(isporučen)
Priključni kabel (isporučen)
Spajanje antene i videorekordera
Priključni kabel
(isporučen)
Koaksijalni
kabel
(isporučen)
4: Povezivanje kabela u
snop
Scart kabel (nije isporučen)
Koaksijalni kabel
(nije isporučen)
Videorekorder
5
5: Odabir jezika i
drave/regije
Dok je TV prijemnik u stanju pripravnosti,
indikator 1 (stanje pripravnosti) svijetli crveno na
prednjoj strani uređaja. Pritisnite ?/1 na
daljinskom upravljaču za uključivanje TV
prijemnika.
3
Pritisnite 7/8/:/9 za odabir jezika
prikazanog u izborniku i zatim pritisnite A.
4
Pritisnite 7/8 za odabir države/regije u
kojoj će se upotrebljavati TV prijemnik i
zatim pritisnite A.
Ako se država/regija u kojoj želite koristiti TV
prijemnik ne nalazi na popisu, odaberite "-"
umjesto države/regije.
Na zaslonu se prikazuje obavijest da TV prijemnik
započinje automatsko ugađanje kanala. Prijeđite
na "6: Automatsko ugađanje kanala".
1
Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu
(220-240 V AC, 50 Hz).
2
Pritisnite 1 na TV prijemniku (desna
strana).
Kod prvog uključivanja TV prijemnika, na
zaslonu se pojavljuje izbornik Language.
6
6: Automatsko
uga8anje TV-a
TV prijemnik sada će potražiti i pohraniti sve
dostupne TV kanale.
3
Kad se na zaslonu prikaže izbornik
Programme Sorting, slijedite korake iz
odlomka "Sortiranje programa" (str. 32).
Ako ne želite promijeniti redoslijed pohranjivanja
analognih kanala na TV prijemniku, prijeđite na
korak 4.
4
Pritisnite MENU za izlaz.
TV prijemnik je ugodio sve dostupne kanale.
Napomena
Kad nije moguć prijem digitalnog signala ili kod odabira regije
gdje nema digitalnog odašiljanja u koraku 4 (str. 6) pod "5:
Odabir jezika i države/regije", vrijeme je potrebno podesiti
nakon koraka 3.
1
Prije pokretanja automatskog ugađanja
kanala, umetnite snimljenu video kasetu u
videorekorder priključen na TV prijemnik
(str. 5) i pokrenite reprodukciju.
Kanal videorekordera će biti prepoznat i pohranjen
tijekom automatskog ugađanja TV prijemnika.
Ako na TV prijemnik nije priključen
videorekorder, ovaj postupak nije potreban.
2
Pritisnite : za odabir "OK" i pritisnite A.
TV prijemnik počinje pretragu svih dostupnih
digitalnih kanala i nakon toga analognih. Postupak
može potrajati nekoliko minuta, stoga vas molimo
da za to vrijeme ne pritišćete tipke na TV
prijemniku i daljinskom upravljaču.
Ukoliko se pojavi poruka za potvrdu prikljuka
antene
Nije pronađen ni jedan digitalni ili analogni kanal.
Provjerite priključak antene i pritisnite : za
odabir opcije "Yes" te pritisnite A za ponovo
uključivanje automatskog ugađanja.
7
Nošenje
Sigurnosne informacije
Mreni kabel
• Pridržavajte se sljedećih uputa kako bi spriječili oštećenje
mrežnog kabela. Ako se ošteti mrežni kabel, može doći do
požara ili električnog udara.
− Odspojite mrežni
kabel prije
premještanja
uređaja.
− Prije isključivanja
mrežnog kabela,
prvo ga izvucite iz
mrežne utičnice.
− Pri isključivanju držite utikač, a
ne kabel.
− Nemojte prelamati, savijati ili
uvrtati kabel. Može doći do
oštećenja izolacije oko vodiča
ili prekida vodiča i kratkog
spoja.
− Nemojte preinačivati kabel.
− Nemojte stavljati teške predmete na
mrežni kabel.
− Čuvajte mrežni kabel od izvora
topline.
• Ako se ošteti mrežni kabel, nemojte ga
upotrebljavati. Obratite se za zamjenu Sony prodavatelju ili
servisu.
• Isporučeni kabel nemojte upotrebljavati za druge uređaje.
• Upotrebljavajte samo originalni Sony mrežni kabel i ne
kabele drugih proizvođača.
Mrena utinica
• TV uređaj s trožilnim utikačem treba biti
spojen u mrežnu utičnicu s zaštitnim
uzemljenjem.
• Nemojte koristiti labav mrežni priključak.
Umetnite utikač do kraja u utičnicu. Ako je
utikač labav, može uzrokovati iskrenje i
požar. Obratite se električaru radi zamjene
mrežne utičnice.
9iš:enje
Odspojite i redovito čistite mrežni utikač.
Utikač prekriven prašinom navlači vlagu,
može mu se oštetiti izolacija što može
rezultirati požarom. Redovito odspojite
utikač i očistite ga.
Preoptere:enje
TV prijemnik je namijenjen za
uporabu na izvoru napajanja od 220
– 240 V AC. Nemojte istovremeno
priključivati više uređaja na jednu
utičnicu, kako bi spriječili požar ili
električni udar.
Kada ne koristite ure8aj
Iz ekoloških i sigurnosnih razloga,
kad TV nije u uporabi, isključite
ga iz napajanja. Nemojte ga
ostavljati u pripravnom stanju.
Odspojite mrežni utikač. Kod
nekih modela potrebno je
ostaviti uređaj priključen kako bi određene funkcije ispravno
funkcionirale. U uputama se to posebno navodi.
8
• Prije prenošenje TV prijemnika, odspojite sve kabele.
• Za nošenje TV prijemnika većih dimenzija, potrebno je
barem dvoje odraslih osoba.
• Kod nošenja držite TV prijemnik kao
što je prikazano na slici. U
suprotnom TV prijemnik može pasti
i oštetiti se ili uzrokovati ozbiljne
ozljede.
• Kod prenošenja nemojte izlagati TV
prijemnik udarcima ili prejakim vibracijama. Pri tome se
uređaj može prevrnuti, oštetiti se ili uzrokovati ozbiljne
ozljede.
• U slučaju udarca ili oštećenja TV prijemnika, odvezite ga
na pregled ili popravak kvalificiranom osoblju.
• Za prenošenje TV prijemnika koristite originalnu ambalažu.
Rukovanje
Kod podizanja TV prijemnika
ili pomicanja zaslona,
pridržavajte uređaj čvrsto na
donjem dijelu.
Postavljanje
• TV prijemnik postavite u
blizini lako dostupne mrežne utičnice.
• Postavite TV prijemnik na stabilnu i
ravnu površinu. Nemojte ništa vješati na
TV, jer bi se mogao prevrnuti i
uzrokovati ozljede.
• Nikada nemojte postavljati TV prijemnik
na mjestima koja su vruća, primjerice na
izravnom suncu ili blizu radijatora, ili kod grijalice. Na TV
prijemniku koji je izložen ekstremnim temperaturama može
doći do oštećenja kućišta, a time i do nepravilnosti u radu
uređaja.
• Nemojte postavljati TV prijemnik na mjesta gdje bi izravno
bio izložen utjecaju klima uređaja. Ukoliko je TV
postavljen na takvom mjestu, može doći do kondenziranja
vlage u uređaju te nepravilnosti u radu.
• Nemojte postavljati TV na mjestima
gdje je intenzivna vrućina, vlaga ili
prašina.
• Nemojte instalirati TV prijemnik na
mjestima gdje bi u njega mogli ući
kukci.
• Nemojte postavljati TV prijemnik na mjestima gdje bi
mogao biti izložen mehaničkim vibracijama.
• Nemojte postavljati TV prijemni na mjesta gdje bi mogao
stršati, primjerice na ili iza stupa, ili gdje biste mogli udariti
glavom u njega. Postoji opasnost od ozljeda.
• Ne dopustite djeci da se penju na TV
prijemnik.
• Ukoliko koristite TV prijemnik blizu
plaže, metalni dijelovi mogu, radi
utjecaja soli korodirati te uzrokovati
unutarnje oštećenje ili požar.
Ventilacija
• Nikada nemojte prekrivati
ventilacijske otvore na kućištu
TV prijemnika. To može
uzrokovati pregrijavanje i požar.
• Ukoliko nije moguće ispravno
prozračivanje, uređaj može nakupljati prašinu i zaprljati se.
Za ispravnu ventilaciju postupite na sljedeći način:
− Nemojte postavljati uređaj na stražnju ili bočnu stranu.
− Nemojte postavljati na gornju stranu.
− Nemojte uređaj postavljati na policu ili u vitrinu.
− Nemojte uređaj stavljati na tepih ili krevet.
− Nemojte uređaj pokrivati komadima tkanine, primjerice
zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.
• Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika jer u
protivnom može doći do blokiranja strujanja zraka.
Posljedica može biti pregrijavanje i opasnost od požara i
oštećivanja TV prijemnika.
• Ako ćete postaviti TV prijemnik
na zid, ugradnju prepustite
stručnom servisnom osoblju.
Nepravilno postavljanje na zid
može predstavljati opasnost.
Spajanje ure8aja
• Prije postavljanja iz sigurnosnih razloga odspojite mrežni
kabel.
• TV prijemnik nije isključen iz napajanja ukoliko je
isključen. Za potpuno isključenje TV prijemnika, potrebno
je odspojiti mrežni utikač iz utičnice.
• Pripazite da nogom ne zapnete među kabele. Pri tome se TV
prijemnik može oštetiti.
Zdravstvene ustanove
Nemojte uređaj postavljati na
mjesta gdje se koristi medicinska
oprema jer može uzrokovati
smetnje u radu medicinskih
instrumenata.
Uporaba na otvorenom
Ostavite najmanje ovoliko prostora.
• Kod postavljanja TV prijemnika na zid, ostavite najmanje
10 cm prostora ispod TV prijemnika.
• Nikada nemojte postavljati TV prijemnik na način prikazan
na slici:
Blokirana
cirkulacija zraka.
Blokirana
cirkulacija zraka.
• Nemojte postavljati TV
prijemnik na otvorenom.
Izlaganje kiši može rezultirati
požarom ili električnim udarom.
• Nemojte izlagati TV prijemnik
izravnom sunčevom svjetlu. TV
prijemnik se može pregrijati i
pri tome oštetiti.
Vozila, brodovi i ostala plovila
• Nemojte postavljati ovaj uređaj
u vozilo. Kretanje vozila može
uzrokovati prevrtanje uređaja,
što može rezultirati ozljedom.
• Nemojte uređaj postavljati na
brod ili drugo plovilo. Izlaganje
morskoj vodi može uzrokovati
požar ili oštećenje uređaja.
Ventilacijski otvori
Zid
Zid
Nemojte umetati nikakve predmete u
ventilacijske otvore. Ako u uređaj dospije
metalni ili kakav drugi predmet, može
uzrokovati požar ili električni udar.
Voda i vlaga
Dodatno nabavljiv pribor
Poštujte sljedeće kod postavljanja TV prijemnika na zidni
nosač. U suprotnom, uređaj može pasti i uzrokovati teške
ozljede.
• Preporučujemo uporabu originalnog Sony pribora iz
sigurnosnih razloga:
− Zidni nosač SU-WL51
− Stalak za montažu na zid SU-FL61
• Preporučuje se uporaba originalnog Sony stalka za montažu
na zid kako bi se osiguralo pravilno strujanje zraka i
izbjeglo nakupljanje prašine oko TV prijemnika, na zidu i
stropu.
• Kod postavljanja TV prijemnika na zid, pravilno učvrstite
uređaj, u skladu uputama priloženima uz stalak.
• Uz postolje pričvrstite i isporučene nosače.
• Nemojte upotrebljavati TV
prijemnik u blizini vode –
primjerice, u blizini kade za
kupanje ili tuša. Nemojte ga
izlagati kiši, vlazi ili dimu.
Postoji opasnost od požara ili
električnog udara.
• Nemojte dodirivati mrežni kabel
mokrim rukama. Pri tome može doći
do električnog udara ili oštećenja TV
prijemnika.
Nastavlja se
9
Vlaga i zapaljivi predmeti
• Ne stavljajte nikakve predmete na
uređaj. TV prijemnik zaštitite od
kapanja ili prskanja vodom, te na
njega ne stavljajte predmete
napunjene vodom, primjerice vaze.
• Kako biste spriječili požar, držite
zapaljive predmete ili otvorene
izvore plamena (primjerice, svijeće)
dalje od TV prijemnika.
• Ako kroz otvore na kućištu dospije tekućina ili čvrsti
predmet, nemojte koristiti TV prijemnik, jer može doći do
električnog udara ili oštećenja TV prijemnika. Odmah ga
odnesite na provjeru u ovlašteni servis.
Ulja
Nemojte postavljati ovaj uređaj u restoranima gdje se koristi
ulje. Zamašćena prašina može ući u uređaj i oštetiti ga.
Grmljavinsko nevrijeme
Iz sigurnosnih razloga, tijekom
grmljavinskog nevremena ne
dodirujte niti jedan dio TV
prijemnika te mrežnog ili antenskog
kabela.
Slomljeni dijelovi
• Ne bacajte ništa u TV uređaj. Pucanje
staklene površine može uzrokovati
ozljede.
• Ukoliko dođe do napuknuća, ne
dodirujte TV dok ga ne odspojite iz
napajanja, kako bi spriječili električni udar.
Servisiranje
Uređaj radi pod visokim naponom.
Nemojte otvarati kućište. Popravke
prepustite samo stručnom
servisnom osoblju.
Uklanjanje i postavljanje sitnih
dijelova
Pribor čuvajte izvan dohvata djece. Ako djeca progutaju
dijelove, može doći do gušenja. Odmah se obratite liječniku.
Zamjena okvira
Okvir zaslona možete zamijeniti drugim, dodatno nabavljivim.
Ipak, ne skidajte okvir osim ukoliko ga ne mijenjate.
Podrobnije informacije potražite u uputama isporučenima uz
okvir.
10
Mjere opreza
Gledanje TV prijemnika
• Za udobno gledanje TV prijemnika, preporučuje se gledanje
iz udaljenosti od četiri do sedam vertikalnih duljina zaslona.
• Za jasnu sliku, ne izlažite zaslon izravnom osvjetljenju ili
suncu. Ukoliko je moguće, za rasvjetu koristite stropnu
svjetiljku.
• Gledajte TV prijemnik pri umjerenom svjetlu, jer gledanje
pri slaboj rasvjeti opterećuje oči. Dugotrajno gledanje
zaslona može također umarati oči.
• Ako se može podešavati nagib zaslona, pri podešavanju
jednom rukom pridržavajte stalak kako se ne bi odvojio od
TV prijemnika. Pripazite da vam prsti ne zapnu između
stalka i TV prijemnika.
Podešavanje glasno:e
• Podesite glasnoću tako da ne smeta susjedima. Zvuk se
lakše prenosi noću, stoga predlažemo da tada zatvorite
prozore ili koristite slušalice.
• Kada koristite slušalice, podesite glasnoću na umjerenu
razinu kako biste spriječili oštećenje sluha.
LCD zaslon
• Iako je LCD zaslon izrađen uz uporabu visokoprecizne
tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može
doći do pojave crnih ili točkica u boji (crvenih, plavih ili
zelenih). To je karakteristika LCD zaslona i ne predstavlja
kvar.
• Nemojte izlagati LCD zaslon suncu jer može doći do
površinskog oštećenja.
• Nemojte potiskivati ili ogrepsti prednji filtar i ne stavljajte
nikakve predmete na TV prijemnik. Slika u tom slučaju
može biti neujednačena ili se LCD zaslon može oštetiti.
• Koristite li TV prijemnik na hladnome mjestu, slika može
biti "razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja
kvar. Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom
temperature.
• Ako se na zaslonu duže vrijeme izmjenjuju mirne slike,
može doći do pojave dvostrukih slika, koje nestaju nakon
nekoliko trenutaka.
• Zaslon i kućište TV prijemnika se zagrijavaju tijekom
uporabe, no to ne predstavlja kvar.
• LCD TV prijemnik sadrži malu količinu tekućeg kristala i
žive. Fluorescentna žarulja ugrađena u TV prijemnik
također sadrži živu. Poštujte lokalne propise o odlaganju
otpada.
Rukovanje i iš:enje površine zaslona/ku:išta
Prije čišćenja obavezno odspojite mrežni kabel TV prijemnika
iz napajanja.
Kako bi se izbjeglo propadanje materijala ili oštećivanje sloja
na zaslonu, pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
• Nemojte pritiskati zaslon, strugati ga tvrdim predmetima ili
bacati bilo što u njega. Zaslon se može oštetiti.
• Nemojte dodirivati zaslon nakon duljeg korištenja TV
prijemnika jer se pri radu zagrijava.
• Površinu zaslona dodirujte što je manje moguće.
• Prašinu sa zaslona ili kućišta uklonite nježno pomoću meke
krpe. Ako je nečistoća tvrdokorna, upotrijebite meku krpu
lagano namočenu otopinom blagog deterdženta.
• Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela ili
lužnata sredstva za čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva
sredstva poput alkohola, benzina, razrjeđivača ili
insekticida. Uporaba takvih sredstava ili dulji kontakt s
gumom ili vinilom može oštetiti površinu zaslona i kućište.
• Na ventilacijskim otvorima se s vremenom nakuplja
prašina. Kako bi se osigurala ispravna ventilacija,
preporučujemo redovno (jednom mjesečno) čišćenje
pomoću usisivača.
Opcionalna oprema
• Ne instalirajte opcionalnu opremu preblizu TV prijemniku.
Postavite opcionalne komponente barem 30 cm od TV
prijemnika. Ukoliko je videorekorder postavljen ispred ili
pokraj TV prijemnika, mogu se pojaviti smetnje.
• Izobličena slika i/ili smetnje zvuka se mogu dogoditi
ukoliko je TV prijemnik postavljen blizu bilo koje opreme
koja emitira elektromagnetsko zračenje.
Odlaganje isluenog ure8aja
Odlaganje isluene elektrine i
elektronike opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim
europskim dravama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na
za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
11
Pregled tipaka na daljinskom upravljau
A ?/1 – Pripravno stanje TV prijemnika
Ovom tipkom je moguće privremeno isključiti TV prijemnik u pripravno
stanje.
B Brojane tipke
• U TV načinu: Odabir kanala. Za kanale preko 10, unesite drugu znamenku
unutar dvije sekunde.
• U teletekst načinu: Unos troznamenkastog broja odabrane stranice.
C _ – Odabir prethodnog kanala
Pritiskom na tipku odabire se kanal koji je zadnji gledan (najmanje 5
sekundi).
D q – Odabir formata zaslona (stranica 16)
E \ – Zaustavljanje slike (stranica 16)
Prikaz zaustavljene TV slike.
F |/} – Info/Otkrivanje teksta
• U digitalnom načinu: Kratak prikaz detalja o tekućem programu.
• U analognom načinu: Prikaz informacija poput broja trenutnog kanala i
formata zaslona.
• U teletekst načinu (stranica 16): Otkrivanje skrivenih informacija (npr.
odgovori u kvizovima).
G 7/8/:/9/A (stranica 15, 22)
H TOOLS (stranica 17, 21)
Omogućuje pristup različitim načinima gledanja i promjenu/podešavanje
izvora i načina zaslona.
I MENU (stranica 22)
J PROG +/- (stranica 15)
• U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (-) kanala.
• U teletekst načinu: Odabir sljedeće (+) ili prethodne stranice (-).
K % – Iskljuenje zvuka (stranica 15)
L 2 +/- – Podešavanje glasno:e
M RETURN / \
Povratak na prethodnu stranicu prikazanog izbornika.
N
O
P
Q
R
S
" – EPG (Digital Electronic Programme Guide) (stranica 18)
Tipke u boji (stranice 16, 18, 20)
ANALOG – Analogni nain rada (stranica 15)
DIGITAL – Digitalni nain (stranica 15)
/ – Text (stranica 16)
t/# – Odabir izvora ulaznog signala/Zadravanje teksta
• U TV načinu (stranica 21): Odabir izvora ulaznog signala opreme spojene
na priključnice TV prijemnika.
• U teletekst načinu (stranica 16): Zadržavanje tekuće stranice.
T A/B – Dual Sound (stranica 26)
12
U ?/1
Uključenje/isključenje dodatne opreme odabrane funkcijskim tipkama.
V Funkcijske tipke
Omogućuju upravljanje odgovarajućom opremom. Podrobnije
informacije potražite u odjeljku "Programiranje daljinskog upravljača"
na str. 41.
W Funkcijske tipke DVD-a/videorekordera
• .: Reprodukcija tekućeg programa od oznake na prethodnom poglavlju
(ukoliko postoji)
• >: Prijelaz na oznaku na sljedećem poglavlju (ukoliko postoji).
• T: Prijelaz na dio programa u određenom vremenskom razmaku unatrag.
• U: Prijelaz na dio programa u određenom vremenskom razmaku
unaprijed.
• m: Ubrzana reprodukcija unatrag.
• M: Ubrzana reprodukcija unaprijed.
• H: Normalna reprodukcija.
• X: Pauza reprodukcije.
• x: Zaustavljanje reprodukcije.
• VISUAL SEARCH: Samo za Sony DVD rekordere s funkcijom
vizualnog pretraživanja. Podrobnije informacije potražite u uputama
za uporabu isporučenima s DVD rekorderom.
X Tipke za snimanje DVD-a/videorekordera
• z REC: Uključenje snimanja
• X REC PAUSE: Pauza snimanja.
• x REC STOP: Prekid snimanja.
X REC PAUSE i x REC STOP su dostupni samo za DVD rekordere.
Y F1/F2
• Odabir diska kad je koristi DVD izmjenjivač.
• Odabir funkcije prilikom korištenja kombiniranog uređaja (primjerice
DVD/videorekorder)
Podrobnije informacije potražite u uputama za uporabu isporučenima s
DVD uređajem ili kombiniranim uređajem.
Z DVD MENU
Prikaz izbornika DVD diska.
a DVD TOP MENU
Prikaz DVD TOP izbornika.
Savjet
Tipke 5, H, PROG + i A/B imaju ispupčenje koje služi kao orijentacija prilikom
upravljanja TV prijemnikom.
13
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku
A 1 – Power
Za uključivanje i isključivanje TV prijemnika.
B PROG +/-/X/Y
• U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili
prethodnog (-) kanala.
• U TV izborniku: Kretanje kroz opcije
izbornika gore (X) ili dolje (Y).
C 2 +/- /[/Z
• Pojačavanje (+) ili smanjivanje (-) glasnoće.
• U TV izborniku: Kretanje kroz opcije
izbornika lijevo (Z) ili desno ([).
D t/) – Odabir izvora ulaznog signala/OK
• U TV načinu (stranica 21): Odabir izvora
ulaznog signala opreme spojene na
priključnice TV prijemnika.
• U TV izborniku: Odabir izbornika ili opcije
te potvrđivanje podešavanja.
E o (stranica 22)
F ~ > – Iskljuivanje slike/Indikator timer
• Svijetli zeleno kad je slika isključena
(stranica 29).
• Svijetli narančasto kad je podešen timer
(stranica 29).
G 1 – Indikator pripravnog stanja
Svijetli crveno kad je TV prijemnik u
pripravnom stanju.
H ? – Indikator ukljuenosti
Svijetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.
I Senzor daljinskog upravljaa
Napomena
Provjerite je li TV prijemnik potpuno isključen prije odspajanja mrežnog utikača. Isključivanje utikača dok je TV prijemnik uključen
može uzrokovati pojavu da indikatori ostanu uključeni ili smetnje u radu TV prijemnika.
14
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa
3
Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/odaberite TV kanal.
Za odabir kanala 10 i većih, brojčanim tipkama,
unesite drugu i treću znamenku unutar dvije
sekunde.
Za odabir digitalnog kanala pomoću Digital
Electronic Programme Guide (EPG), pogledajte
stranicu 18.
U digitalnom nainu
Kratko se prikazuje ikona. Ikone imaju sljedeća
značenja.
= : Interaktivna usluga (digitalni teletekst)
% : Radio usluga
& : Kodirani/pretplatni programi
' : Dostupno na više audio jezika
( : Dostupni titlovi
) : Dostupni titlovi za osobe s teškoćama sa
sluhom
!i : Preporučena najmanja dob gledatelja (od 4
do 18 godina)
| : Zaključavanje (roditeljska kontrola)
* : Trenutni program se upravo snima
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Privremeno isključenje Pritisnite ?/1.
TV prijemnika
(pripravno stanje)
1
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja
strana) za uključivanje TV prijemnika.
Isključenje TV
prijemnika
Pritisnite 1 na desnoj strani TV
prijemnika.
Uključivanje TV
prijemnika iz pripravnog stanja bez zvuka.
Pritisnite %. Pritisnite 2 +/- za
podešavanje glasnoće.
Podešavanje glasnoće
Pritisnite 2 + (pojačajte) /
- (smanjite) glasnoću.
Isključivanje zvuka
Pritisnite %. Pritisnite još
jednom za uključivanje zvuka.
Pristup popisu oznaka
programa (samo
analogni način)
Pritisnite A. Za odabir
analognog kanala, pritisnite 7/8
i zatim A.
Za otvaranje liste za odabir
izvora ulaznog signala,
pogledajte stranicu 21.
Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju (indikator
1 (standby) na prednjoj strani TV prijemnika
svijetli crveno), pritisnite ?/1 na daljinskom
upravljaču kako biste uključili TV prijemnik.
2
Pritisnite DIGITAL za uključivanje
digitalnog načina ili ANALOG za prijelaz u
analogni način.
Dostupni kanali ovise o odabranom načinu.
Nastavlja se
15
Pristup digitalnom teletekstu
Runo prilago8avanje formata slike
Mnogi odašiljači prenose uslugu digitalnog teleteksta.
U usporedbi s analognim, digitalni teletekst je bogatiji
grafičkim sadržajem.
Odaberite digitalni kanal koji prenosi digitalne
teletekst, te pritisnite /.
Ako se odašilje poseban kanal za digitalni teletekst,
odaberite ovaj kanal za pristup digitalnom teletekstu.
Za navigaciju kroz digitalni teletekst, slijedite upute
na zaslonu.
Za izlaz iz digitalnog teleteksta, pritisnite RETURN.
Za kretanje okolo, pritisnite 7/8/:/9.
Za odabir stavke, pritisnite A i brojčane tipke.
Za pristup prečacima, pritisnite obojene tipke.
Pritisnite q više puta za odabir Smart, 4:3, Wide,
Zoom ili 14:9.
Pristup analognom tekstu
Pritisnite /. Svakim pritiskom tipke /, na zaslonu
TV prijemnika se ciklički izmjenjuje prikaz:
Teletekst i TV slika t Teletekst t Isključivanje
prikaza teleteksta
Želite li zadržati stranicu, pritisnite t/#.
Za prikaz skrivenih informacija pritisnite |/}.
Za biranje stranice, pritisnite A i 7/8, te pritisnite A
(za troznamenkaste stranice).
Smart*
Prikaz klasične slike formata 4:3 uz oponašanje efekta
širokog zaslona. Slika formata 4:3 se razvlači kako bi
ispunila zaslon.
4:3
Prikaz klasične slike formata 4:3 (primjerice, kod TV
prijemnika bez širokog zaslona) u ispravnim
proporcijama.
Wide
Savjeti
• Kako biste spriječili neispravan prikaz teleteksta, osigurajte
dobar prijem signala.
• Većina TV postaja emitira teletekst. Informacije o uporabi
ove usluge potražite na početnoj stranici.
• Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem dijelu
stranice teleteksta, dostupan je Fastext. Fastext omogućava
brz i jednostavan pristup stranicama. Za pristup željenoj
stranici pritisnite odgovarajuću obojenu tipku.
Prikaz široke slike (16:9) u ispravnim proporcijama.
Zoom*
Zaustavljanje slike
Zaustavljanje TV slike (primjerice, kako biste stigli
zabilježiti broj telefona ili recept).
1
Pritisnite \.
Zaustavljena slika je prikazana na desnoj strani
zaslona. Na lijevoj strani možete dalje pratiti
program.
2
Prikaz cinemascopic (letter box format) emisije u
ispravnim proporcijama.
14:9*
Pritisnite \ još jednom za povratak na
normalan TV prikaz.
Prikaz slike formata 14:9 u ispravnim proporcijama.
Na zaslonu se vide i crne pruge.
* Gornji i donji dijelovi slike mogu biti odrezani.
Savjeti
• Također možete podesiti "Auto Format" na "On". TV
prijemnik će automatski odabrati najbolji format koji
odgovara prijemu programa (stranica 27).
• Tipkama 7/8 pomaknite prikaz na zaslonu gore ili dolje
nakon odabira opcija 14:9 ili Zoom (primjerice, kako biste
čitali titlove).
16
Uporaba izbornika Tools
Pritisnite TOOLS za prikaz sljedećih opcija kod
gledanja TV programa.
Opcija
Opis
Close
Isključenje izbornika Tools.
PAP (ili Single Picture) Pogledajte stranicu 17.
Picture Mode
Pogledajte stranicu 23.
Sound Mode
Pogledajte stranicu 26.
Subtitle Setting (samo
u digitalnom načinu)
Pogledajte stranicu 35.
Digital Favourites
(samo u digitalnom
načinu)
Pogledajte stranicu 20.
Power Saving
Pogledajte stranicu 29.
Sleep Timer
Pogledajte stranicu 29.
i Volume*
Pogledajte stranicu 30.
Auto Clock Set (samo
u analognom načinu)
Omogućuje prebacivanje na
analogni način i podešavanje
sata.
* Ova opcija se pojavljuje samo ako je opcija "i Speaker
Link" podešena na "Off" (stranica 30).
Istovremeno pra:enje dviju slika – funkcija
PAP (Picture and Picture)
Na zaslonu možete istovremeno gledati dvije slike
(vanjski ulaz i TV program).
Spojite opcionalnu opremu (stranica 39) i uvjerite se
da su slike s opreme vidljive na zaslonu (stranica 21).
Napomene
• Funkcija nije dostupna za PC ulaz.
• Nije moguće promijeniti veličinu slike.
Pritisnite 7/8 za odabir opcije "PAP" u izborniku
Tools, te pritisnite A. Slika iz spojene opreme je
prikazana na lijevoj strani, a TV program na desnoj
strani zaslona.
Za povratak na normalan TV način, pritisnite A ili
RETURN.
Savjeti
• Na normalan TV prikaz se možete vratiti i odabirom opcije
"Single Picture" u izborniku Tools.
• Slika u zelenom okviru ima zvuk. Zvuk možete isključiti
pritiskom tipaka :/9.
17
Pregled digitalnog elektronskog programskog
vodia (EPG) "*
1
U digitalnom načinu, pritisnite $ za prikaz
digitalnog programskog vodiča (EPG).
2
Izvedite željeni postupak prema sljedećoj
tablici.
Napomena
Informacije o programu će se prikazati samo ako ih TV postaja
emitira.
Digitalni elektronski programski vodič (EPG)
* Ova opcija možda neće biti dostupna u nekim državama.
Za
Učinite sljedeće
Isključenje EPG funkcije
Pritisnite ".
Kretanje kroz EPG
Pritisnite 7/8/:/9.
Gledanje tekućeg programa
Pritisnite A dok je odabran tekući program.
Sortiranje informacija o programima
prema kategorijama – Category list
1
2
Pritisnite plavu tipku.
Pritisnite 7/8/:/9 za odabir kategorije. Naziv kategorije se
prikazuje sa strane.
Na raspolaganju su sljedeće kategorije:
3
Odabir programa za snimanje –
Timer REC
1
2
3
4
"Favourite": Sadrži sve kanale koji su pohranjeni u Favourite popis
(omiljeni programi) (stranica 20).
"All Categories": Sadrži sve dostupne kanale.
"News": Sadrži sve kanale koji emitiraju vijesti.
Pritisnite A.
Digitalni elektronski programski vodič (EPG) sada prikazuje samo
tekuće programe iz odabrane kategorije.
Pritisnite 7/8/:/9 za odabir budućeg programa kojeg želite
snimiti.
Pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir "Timer REC".
Pritisnite A za podešavanje timera TV prijemnika i
videorekordera.
Indikator * se prikazuje uz informacije o programu.Na prednjoj strani TV
prijemnika se uključuje indikator ?.
Napomene
• Možete podesiti snimanje pomoću timera na videorekorderu preko TV prijemnika
samo kod videorekordera sa Smartlink funkcijom. Ako videorekorder ne podržava
Smartlink, pojavljuje se poruka koja podsjeća da treba podesiti timer
videorekordera.
• Nakon pokretanja snimanja, TV prijemnik možete isključiti u stanje pripravnosti,
ali ne u potpunosti. Zbog toga bi se moglo prekinuti snimanje.
• Ako je odabrano ograničenje gledanja programa prema starosti gledatelja, na
zaslonu se prikazuje izbornik za unos zaporke. Podrobnosti potražite uz opciju
"Parental Lock" na stranici 35.
18
Za
Učinite sljedeće
Odabir programa koji će se prikazati na 1
zaslonu automatski kad započne s
emitiranjem – Reminder
2
3
4
Pritisnite 7/8/:/9 za odabir budućeg programa kojeg želite
prikazati.
Pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir "Reminder".
Pritisnite A za automatski prikaz odabranog programa kad
započne s emitiranjem.
Indikator c se prikazuje uz informacije o programu.
Napomena
Ako isključite TV prijemnik u pripravno stanje, automatski će se uključiti kad program
treba započeti.
Podešavanje datuma i vremena
1
programa kojeg želite snimati – Manual 2
timer REC
3
4
5
Pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir "Manual timer REC" i pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir datuma i zatim pritisnite 9.
Podesite vrijeme početka i završetka kao u koraku 3.
Pritisnite 7/8 za odabir kanala i zatim pritisnite A za
podešavanje timera TV prijemnika i videorekordera.
Indikator * se prikazuje uz informacije o programu. Na prednjoj strani
TV prijemnika se uključuje indikator ?.
Napomene
• Možete podesiti snimanje pomoću timera na videorekorderu preko TV prijemnika
samo kod videorekordera sa Smartlink funkcijom. Ako videorekorder ne podržava
Smartlink, pojavljuje se poruka koja podsjeća da treba podesiti timer
videorekordera.
• Nakon pokretanja snimanja, TV prijemnik možete isključiti u stanje pripravnosti,
ali ne u potpunosti. Zbog toga bi se moglo prekinuti snimanje.
• Ako je odabrano ograničenje gledanja programa prema starosti gledatelja, na
zaslonu se prikazuje izbornik za unos zaporke. Podrobnosti potražite uz opciju
"Parental Lock" na stranici 35.
Poništavanje snimanja/podsjetnika –
Timer list
1
2
3
Pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir "Timer list".
Pritisnite 7/8 za odabir programa kojeg želite poništiti i zatim
pritisnite A.
4
Pritisnite : za odabir "Yes" i zatim pritisnite A za potvrđivanje.
Prikazuje se izbornik za potvrđivanje poništavanja programa.
Savjet
Također možete prikazati digitalni elektronski programski vodič (EPG) odabirom opcije "Digital EPG" u izborniku "MENU" (stranica 22).
19
Uporaba Digital Favourite popisa "*
Značajka Favourite omogućava odabir do 20 programa
iz popisa po vašem izboru. Za prikaz popisa Favourite,
pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (stranica 22).
Digital Favourite popis
* Ova opcija možda neće biti dostupna u nekim državama.
Za
Učinite sljedeće
Kreiranje Favourite popisa prvi put
Prikazuje se upit želite li dodati kanale u Favourite popis kad prvi put odaberete
"Digital Favourites" u izborniku "MENU".
1
2
Pritisnite A za odabir "Yes".
Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite dodati.
3
Pritisnite A.
Ako znate broj kanala, možete brojčanim tipkama izravno odabrati kanal.
Kanali koji su pohranjeni u Favourite popis označeni su simbolom +.
Isključivanje Favourite popisa
Pritisnite RETURN.
Prikaz kratkih informacija o tekućem
programu
Pritisnite | tijekom odabira kanala. Pritisnite ponovno za zatvaranje.
Gledanje kanala
Pritisnite A tijekom odabira kanala.
Dodavanje ili brisanje kanala iz
Favourite popisa
1
Pritisnite plavu tipku.
Kanali koji su pohranjeni u Favourite popis označeni su simbolom +.
2
Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite dodati ili obrisati.
3
4
Pritisnite A.
Pritisnite plavu tipku za povratak u Favourite popis.
Ako znate broj kanala, možete brojčanim tipkama izravno odabrati kanal.
Brisanje svih kanala iz Favourite popisa 1
2
Pritisnite plavu tipku.
Pritisnite žutu tipku.
Prikazuje se izbornik za potvrđivanje brisanja svih kanala iz Favourite
popisa.
3
20
Pritisnite : za odabir "Yes" i zatim pritisnite A za potvrđivanje.
Gledanje slika sa
spojene opreme
Uključite spojenu opremu te postupite na
jedan od dolje opisanih načina.
Kod opreme spojene na Scart prikljunice pomo:u
21-pinskog, potpuno oienog kabela (stranica 40)
Pokrenite reprodukciju na priključenoj opremi.
Slika iz priključene opreme se prikazuje na zaslonu.
Kod videorekordera s automatskim uga8anjem
(stranica 7)
Pritisnite PROG +/- ili brojčane tipke za odabir video
kanala.
Kod ostale prikljuene opreme (stranica 39)
Pritisnite t/# više puta dok se ne prikaže
odgovarajući simbol (pogledajte dolje) na zaslonu.
tAV1/IAV1, tAV2/IAV2,
tAV3/IAV3:
Audio/video ili RGB ulaz signala preko Scart priključnice
J/I1, 2 ili 3. I se prikazuje samo ako je spojen
RGB izvor.
IAV4:
Komponentni ulazni signal preko Y, PB/CB, PR/CR
priključnica I/*4 i audio ulazni signal preko L, R
priključnica I/*4.
IAV5:
Digitalni audio/video signal koji se prima preko HDMI IN
5 priključnica.
Dodatne funkcije
Za
Postupak
Povratak na
Pritisnite DIGITAL ili ANALOG.
normalan TV prikaz
Pristup tablici
oznaka ulaza (osim
za PC video ulaz)
Pritisnite A za pristup tablici
oznaka ulaza. (Nakon toga, samo u
analognom načinu, pritisnite 9.) Za
odabir ulaznog izvora, pritisnite
7/8 i nakon toga A.
Uporaba izbornika Tools
Pritisnite TOOLS za prikaz sljedećih opcija kod
gledanja slika sa spojene opreme (osim računala).
Opcija
Opis
Close
Zatvaranje izbornika Tools.
PAP (ili Single Picture) Pogledajte stranicu 17.
Picture Mode
Pogledajte stranicu 23.
Sound Mode
Pogledajte stranicu 26.
Power Saving
Pogledajte stranicu 29.
Sleep Timer
Pogledajte stranicu 29.
i Volume*
Pogledajte stranicu 30.
Auto Clock Set
Omogućuje prebacivanje na
digitalni način i podešavanje
sata.
* Ova opcija se pojavljuje samo ako je opcija "i Speaker
Link" podešena na "Off" (stranica 30).
IAV6:
Digitalni audio/video signal koji se prima preko HDMI IN
6 priključnica. Ulazni audio signal analogan je samo ako
se oprema priključi preko DVI i audio out priključnice.
tAV7/IAV7/S(AV7:
Oznake ulaza se pojavljuju ovisno o spojenoj opremi i
"AV7 Input" podešenju u izborniku "AV Set-up"
(stranica 31).
IAV7: Ulaz komponentnog signala kroz Y, PB/CB,
PR/CR priključnice I7, i ulaz audio signala kroz audio L
(MONO)/R priključnice *7.
tAV7: Ulaz kompozitnog signala kroz video
priključnicu t7, i ulaz audio signala kroz audio L
(MONO)/R priključnice *7.
S(AV7: S video ulazni signal kroz S video priključnicu
S(7, i ulaz audio signala kroz audio L (MONO)/R
priključnice *7.
IPC:
Ulaz PC signala kroz PCI priključnicu i ulaz audio
signala kroz PC audio priključnicu *.
21
Izbornik
Uporaba izbornika MENU
Opis
Digital*
Povratak na zadnji gledani digitalni kanal.
Kretanje kroz izbornike
Digital EPG*
Otvaranje digitalnog elektronskog
programskog vodiča (EPG).
Podrobnosti o podešavanju potražite na
stranici 18.
Izbornik "MENU" omogućava uživanje u različitim
praktičnim značajkama ovog TV prijemnika.
Jednostavno možete odabrati kanale ili vanjske izvore
signala te promijeniti podešenja TV prijemnika pomoću
izbornika "MENU".
External Inputs
Odaberite uređaj spojen na TV prijemnik.
• Za gledanje željenog vanjskog ulaza,
odaberite izvor signala i pritisnite A.
• Za dodavanje oznake vanjskom
izvoru, pogledajte stranicu 31.
Settings
Otvaranje izbornika Settings koji omogućava
većinu naprednih podešavanja i
prilagođavanja.
Podrobnosti o podešenjima potražite na
stranicama od 23 do 36.
* Funkcija možda neće biti dostupna u nekim državama.
2
3
Pritisnite 7/8 za odabir opcije.
Pritisnite A za odabir opcije.
Pritisnite MENU za izlaz.
1
Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
Ikona
Opis
Digital Favourites*
Prikaz popisa omiljenih kanala (Favourite
list). Podrobnije informacije o
podešenjima potražite na str. 20.
Analogue
Povratak na zadnji gledani analogni kanal.
22
Izbornik Picture
U izborniku Picture možete odabrati dolje opisane
opcije.
1
Pritisnite 7/8 za odabir opcije "Settings" u
izborniku MENU te pritisnite A.
2
Pritisnite 7/8 za odabir ikone izbornika te
pritisnite A.
3
Pritisnite 7/8/:/9 za odabir opcije.
Target Inputs
Za trenutno odabrani izvor, odaberite želite li koristiti isto podešenje za sve stavke ili
želite podesiti svaku stavku posebno.
"Common": Postavke se primjenjuju na sve ulaze kojima je opcija "Target Inputs"
podešeno na "Common".
Tekući naziv (primjerice AV1): Omogućuje podešavanje postavki samo za trenutno
odabrani ulaz.
Picture Mode
Odabir načina prikaza slike.
"Vivid": Za naglašavanje kontrasta i oštrine slike.
"Standard": Za standardnu sliku. Preporučuje se kod uporabe uređaja u kućnim
uvjetima.
"Custom": Omogućuje pohranjivanje vlastitih postavki.
Reset
Resetiranje svih postavki slike na tvorničke vrijednosti, osim opcija "Target Inputs" i
"Picture Mode".
Savjet
"Postavka "Advanced Settings" (stranica 25) se također ne resetira. Odaberite "Reset" u "Advanced
Settings" za resetiranje stavki u "Advanced Settings".
Backlight
Podešavanje svjetline pozadinske rasvjete.
Contrast
Povećavanje i smanjivanje kontrasta slike.
Brightness
Povećavanje ili smanjivanje svjetline slike.
Colour
Povećavanje ili smanjivanje zasićenosti boje na slici.
Hue
Povećavanje ili smanjivanje količine zelenih i crvenih tonova.
Savjet
"Hue" se može podesiti samo za NTSC signal boje (primjerice, SAD video vrpce).
Nastavlja se
23
Colour
Temperature
Podešavanje bijele boje na slici.
"Cool": Bijelim tonovima dodaje plave.
"Neutral": Bijelim tonovima dodaje neutralne.
"Warm1"/"Warm2": Bijelim tonovima dodaje crvene. "Warm2" dodaje više crvene od
opcije "Warm1".
Savjet
"Warm1" i "Warm2" mogu se odabrati ako je opcija "Picture Mode" podešena na "Custom".
Sharpness
Povećavanje ili smanjivanje oštrine slike.
Noise Reduction
Smanjuje šum na slici ("snijeg") kod loših uvjeta prijema.
"Auto": Automatsko smanjivanje šumova.
"High"/"Medium"/"Low": Modificira učinak smanjivanja šumova.
"Off": Isključivanje funkcije smanjivanja šuma.
"BNR" (block noise reduction): Smanjuje blok šum u slici. Ovo je korisno za digitalne
kanale ili spojeni DVD uređaj/digitalni satelitski prijemnik s MPEG reprodukcijom.
Savjet
• Opcija "Auto" nije dostupna tijekom praćenja komponente, HDMI ili digitalnog RF ulaza.
• Opcija "Noise Reduction" nije dostupna kod korištenja Freeze ili PAP značajki.
DRC Mode
Ova opcija omogućava odabir slike visoke razlučivosti s gustoćom od 4x za
visokokvalitetne izvore (tj. DVD uređaj, satelitski prijemnik).
"Mode 1": Savjetujemo za slike u pokretu.
"Mode 2": Savjetujemo za mirne slike i tekst.
"Off": Isključenje DRC Mode značajke.
Savjet
Opcija "DRC Mode" nije dostupna kad je "Game Mode" podešeno na "On" ili kad koristite Freeze
ili PAP značajke; također nije dostupna za 480p, 576p, 720p, 1080i ili 1080p izvore.
DRC Palette
Ova opcija omogućava podešavanje izraženosti detalja ("Reality") i jasnoće
("Clarity") za svaki izvor. Primjerice, možete kreirati jedno podešenje za
optimiziranje slike s kabelskog ulaza i kreirati drugo podešenje za optimiziranje slike
s DVD-a.
Pojavi se izbornik DRC palette.
1
2
Pritisnite 7/8/:/9 za podešavanje oznake (z).
Kad podižete oznaku z po osi "Reality", na slici se više ističu detalji. Kad
pomičete oznaku z udesno po osi "Clarity", slika postaje ravnomjernija.
Za spremanje postavki pritisnite A.
Savjet
Opcija "DRC Palette" nije dostupna kad je opcija "Game Mode" podešena na "On", "DRC Mode"
je podešena na "Off", ili kod korištenja Freeze ili PAP značajki; također nije dostupno kod gledanja
480p, 576p, 720p, 1080i ili 1080p izvora.
24
Advanced Settings
Precizno podešavanje slike. Ako podesite "Picture Mode" na "Custom", možete
podesiti ili promijeniti postavke.
"Reset": Resetiranje svih osobnih postavki slike na tvorničke vrijednosti.
"Black Corrector": Pojačavanje crnih dijelova slike za postizanje većeg kontrasta.
"Adv. Contrast Enhancer": Automatsko podešavanje opcija "Backlight" i "Contrast"
na najprikladnije vrijednosti u skladu sa svjetlinom zaslona. Postavka je posebno
prikladna kod tamnijih slika jer povećava živost slike.
"Gamma": Podešavanje balansa između svijetlih i tamnih dijelova slike.
"Clear White": Naglašavanje bijelih tonova.
"Live Colour": Življe boje.
"Colour Space": Promjena raspona boja. "Wide" daje življe boje, a "Normal" daje
standardnu boju.
"White Balance": Podešavanje temperature za svaku boju posebno.
"Detail Enchancer". Naglašavanje detalja slike.
"Edge Enhancer": Naglašavanje kontura slike.
Savjeti
• Opcije "Adv. Contrast Enhancer" i "Detail Enchancer" nisu dostupne kod korištenja
Freeze ili PAP značajki.
• Opcija "Live Colour" nije dostupna kad je "Colour Space" podešeno na "Normal".
25
Izbornik Sound
U izborniku Sound možete odabrati dolje opisane
opcije. Za odabir opcija u "Settings", pogledajte
"Izbornik Picture" (stranica 23).
Target Inputs
Za trenutno odabrani izvor, odaberite želite li koristiti isto podešenje ili želite li
podesiti svaku stavku posebno.
"Common": Postavke se primjenjuju na sve ulaze kojima je opcija "Target Inputs"
podešeno na "Common".
Tekući naziv (primjerice AV1): Omogućuje podešavanje postavki samo za tekući
ulaz.
Sound Mode
Odaberite način reprodukcije zvuka.
"Dynamic": Pojačavanje visokih tonova i basova.
"Standard": Za standardni zvuk. Preporučuje se kod slušanja u kućnim uvjetima.
"Custom": Običan zvuk. Također omogućuje pohranjivanje osobnih postavki.
Reset
Vraćanje svih "Sound" postavki na tvorničke vrijednosti, osim opcija "Target Inputs",
"Sound Mode" i "Dual Sound".
Treble
Podešavanje visokih tonova.
Bass
Podešavanje basova.
Balance
Podešavanje balansa između lijevog i desnog kanala.
Auto Volume
Omogućuje održavanje stalne razine glasnoće unatoč promjenama (primjerice,
reklame su često glasnije od ostalog programa).
Volume Offset
Podešavanje razine zvuka tekućeg ulaza u skladu s ostalim ulazima, kad je opcija
"Target Inputs" podešen na tekući izvor (primjerice AV1).
Surround
Odabir surround načina.
"Dolby Virtual": Korištenje TV zvučnika za simuliranje surround efekta višekanalnog
sustava.
"Off": Za normalan stereo ili mono prijem.
BBE
Pojačava zvuk kompenziranjem faznih efekata u zvučnicima pomoću sustava "BBE
High Definition Sound System".
Dual Sound
Odabir zvuka iz zvučnika kod stereo ili dvojezičnih emisija.
"Stereo", "Mono": Za stereo emisije.
"A"/"B"/"Mono": Za dvojezične emisije, odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B" za
zvučni kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.
Savjet
Ako odaberete ostale uređaje spojene na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na
"Stereo", "A" ili "B".
Savjet
Za slušalice i izlaze zvuka, osim opcije "Dual Sound", ostale opcije izbornika Sound nisu dostupne.
26
Izbornik Screen
U Screen izborniku možete odabrati dolje opisane
opcije. Za odabir opcija u "Settings", pogledajte
"Izbornik Picture" (stranica 23).
Target Inputs
Za trenutno odabrani izvor, odaberite želite li koristiti isto podešenje ili želite li
podesiti svaku stavku posebno.
"Common": Postavke se primjenjuju na sve ulaze kojima je opcija "Target Inputs"
podešeno na "Common".
Tekući naziv (primjerice AV1): Omogućuje podešavanje postavki samo za tekući
ulaz.
Screen Format
Podrobnosti o formatu zaslona potražite u odjeljku "Ručno prilagođavanje formata
slike" (stranica 16).
Auto Format
Automatski mijenja format zaslona u skladu s vrstom primljenog signala. Ako želite
zadržati svoje postavke, odaberite "Off".
Savjet
Čak i ako ste odabrali "On" ili "Off" u "Auto Format", uvijek možete promijeniti format zaslona
tako da više puta pritisnete tipku q.
4:3 Default
Odabir standardnog načina prikaza slike u formatu 4:3.
"Smart": Prikaz slike 4:3 s wide screen efektom.
"4:3": Prikaz slike 4:3 u pravilnim proporcijama.
"Off": Zadržava se trenutna postavka "Screen Format" kod promjene kanala ili ulaza.
Savjet
Ova opcija je dostupna samo ako je opcija "Auto Format" podešena na "On".
Display Area
Podešavanje površine zaslona na kojoj se prikazuje slika.
"Full Pixel": Prikaz slike za 1080i ili 1080p izvore u originalnoj veličini kad su
dijelovi slike odrezani.
"Normal": Prikaz slike u originalnoj veličini.
"–1"/"–2": Povećava se slika kako bi se sakrili njezini rubovi.
Savjet
Opcija "Full Pixel" je dostupna samo kad je veličina podešena na "Wide".
Horizontal Shift
Podešavanje vodoravnog položaja slike kod svih formata zaslona.
Savjet
Ova opcija nije dostupna kad je opcija "Display Area" podešeno na "Full Pixel".
Nastavlja se
27
Vertical Shift
Podešavanje vertikalnog položaja slike kad je format slike podešen na Smart, Zoom ili
14:9.
Vertical Size
Podešavanje vertikalne dužine slike kad je format zaslona podešen na Smart.
28
Izbornik Set-up
U izborniku Set-up moguć je odabir dolje opisanih
opcija. Za odabir opcija iz "Settings", pogledajte
"Izbornik Picture" (stranica 23).
Timer Settings
Podešavanje timera za uključivanje i isključivanje TV prijemnika.
Sleep Timer
Podesite vrijeme nakon kojeg će se TV prijemnik automatski isključiti u stanje
pripravnosti.
Kad je aktiviran Sleep Timer, na prednjoj strani TV prijemnika pojavljuje se indikator
> (Timer) i svijetli narančasto.
Savjeti
• Ako isključite TV prijemnik i ponovno ga uključite, "Sleep Timer" se vraća na "Off".
• Na zaslonu se jednu minutu prije isključivanja TV prijemnika u stanje pripravnosti pojavljuje
poruka "TV will soon turn off by sleep timer".
On Timer
Podešavanje timera za uključivanje TV prijemnika.
"Day": Odabir dana kada će se aktivirati timer za uključivanje.
"Time": Podešavanje vremena kada će se uključiti TV prijemnik.
"Duration": Odaberite vrijeme nakon kojeg će se TV prijemnik ponovno automatski
isključiti u stanje pripravnosti.
"Volume Set-up": Podešavanje glasnoće kad se TV prijemnik uključi pomoću timera.
Clock Set
Omogućava ručno podešavanje sata. Kad TV prijemnik prima digitalne kanale, sat se
ne može ručno podesiti jer se točno vrijeme podešava pomoću signala TV postaje.
Auto Start-up
Pokretanje "postupka podešavanja kod prvog uključivanja" za odabir jezika i
države/regije, podešavanje svih dostupnih digitalnih i analognih kanala te
podešavanje vremena (samo ako nije digitalni kanal). Obično nije potrebno ponavljati
ovaj postupak jer se jezik i država/regija odabiru kod prvog podešavanja, kao i
ugađaju dostupni kanali (stranica 6, 7). No, postupak možete ponoviti ako želite
(primjerice, ako se preselite ili kako biste pronašli nove kanale koji su postali
dostupni).
Power Saving
Odabir načina štednje energije.
Ako se odabere "Picture Off", isključuje se slika i prikazuje se indikator ~ (Picture
Off) na prednjoj strani TV prijemnika (zeleno). Zvuk ostaje nepromijenjen.
Nastavlja se
29
Film Mode
Omogućuje ravnomjernije pokrete slike prilikom reprodukcije filma s DVD-a ili
videorekordera, izoštravajući mutnu sliku i smanjuje zrnatost.
"Auto 1": Za stabilnu sliku s minimalnim smetnjama. Podesite na "Auto 2" ukoliko su
na zaslonu male degradacije.
"Auto 2": Za standardnu uporabu.
"Off": Isključenje opcije Film mode.
Napomene
• Čak iako su odabrane opcije "Auto 1" ili "Auto 2", opcija "Film Mode" će se automatski
isključiti i pokreti na filmu neće biti ravnomjerni ukoliko slika sadrži neispravne signale ili
previše smetnji.
• Opcija Film Mode nije dostupna prilikom korištenja Freeze ili PAP značajki, ili kod gledanja
480p, 576p, 720p ili 1080p izvora.
i Volume
(glasno:a
slušalica)
Podešavanje glasnoće slušalica kad je opcija "i Speaker Link" podešena na "Off".
i Speaker Link
(glasno:a veze
slušalica)
Uključenje/isključenje unutarnjih zvučnika TV prijemnika kad su spojene slušalice.
"On": Zvuk se čuje samo kroz slušalice.
"Off": Zvuk se čuje iz TV zvučnika i slušalica.
Speaker
Uključivanje i isključivanje zvučnika ugrađenih u TV prijemnik.
"On": Zvučnici ugrađeni u TV prijemnik su uključeni kako bi se mogao slušati zvuk
TV programa.
"Off": Zvučnici TV prijemnika se isključuju kako bi se zvuk TV programa mogao
slušati samo preko vanjske audio opreme spojene na izlazne audio priključnice.
Audio Out
"Variable": Izlaz zvuka je moguće kontrolirati daljinskim upravljačem.
"Fixed": Izlaz zvuka TV prijemnika je fiksan. Koristite kontrolu glasnoće audio
prijemnika za podešavanje glasnoće (i ostalih postavki zvuka).
Light Sensor
"On": Automatsko optimiziranje postavki slike ovisno o uvjetima osvjetljenja u
prostoriji.
"Off": Isključenje značajke "Light Sensor".
Logo Illumination
Uključenje i isključenje Sony logotipa na TV-u.
Language
Odabir jezika na kojem će se prikazivati izbornici.
Information
Prikaz informacija o vašem TV sustavu.
All Reset
Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti i prikaz Auto Start-up zaslona.
Napomena
Sve postavke, uključujući popis omiljenih digitalnih kanala (Digital Favourite list), država,
automatsko ugođeni kanali itd, će se resetirati.
30
Izbornik AV Set-up
U izborniku AV Set-up moguć je odabir dolje
opisanih opcija. Za odabir opcija iz "Settings",
pogledajte "Izbornik Picture" (stranica 23).
AV Preset
Pridjeljivanje naziva spojenim uređajima na stražnjoj ili bočnoj strani. Naziv će
kratko biti prikazan na zaslonu nakon odabira uređaja. Možete preskočiti ulaz na koji
nije priključen nijedan uređaj.
1 Pritisnite 7/8 za odabir željenog izvora te pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir željene opcije te pritisnite A.
Oznake uređaja: Uporaba pohranjenih oznaka za pridjeljivanje naziva spojenom
uređaju.
"Edit": Izrada vlastite oznake. Slijedite korake 2 do 4 odjeljka "Oznake programa"
(stranica 32).
"Skip": Preskakanje nepotrebnog ulaza.
AV7 Input
"Auto: Automatsko uključenje između komponentnih video priključnica, S Video
priključnice i kompozitne video priključnice na lijevoj strani TV-a.
"Component": Uključenje komponentnih video priključnica na lijevoj strani TV
prijemnika.
"S-Video": Uključenje S Video priključnice na lijevoj strani TV-a.
"Composite": Uključenje kompozitne video priključnice na lijevoj strani TV-a.
Savjet
Kad je spojeno više kabela i kad je odabrana postavka "Auto", "Component", "S Video",
"Composite" će se uključiti tim redom.
AV2 Output
Podešavanje izlaza signala iz priključnice označene J/I2 na stražnjoj strani TVa. Ukoliko spojite videorekorder ili neki drugi uređaj za snimanje na priključnicu
J/I2, možete snimati s uređaja spojenih s ostalih priključnica TV-a.
“TV”: Emitiranje programa.
“AV1”: Izlaz signala iz uređaja spojenog na priključnicu J/I1.
“AV3”: Izlaz signala iz uređaja spojenog na priključnicu J/I3.
“AV7”: Izlaz signala iz uređaja spojenog na priključnicu t/I7.
“Auto”: Izlaz programa sa zaslona (osim signala iz priključnica J/*4, HDMI IN 5,
HDMI IN 6 i PC I).
Colour System
Odabir sustava boje ("Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58" ili "NTSC4.43") prema
ulaznom signalu iz izvora.
Game mode
Ovisno o softveru igre, može doći do kašnjenja pokreta kod "brzih scena", i sl.
Odaberite "On" za poboljšanje vremena reakcije.
Colour Matrix
Obično se koristi kod tvorničkih podešenja (AV1/2/3/7 (kompozitni i S video ulazni
signal) je podešen na “ITU601”, i AV4/5/6/7 (komponentni ulazni signal) je podešen
na “Auto”). Ukoliko je zvuk slike iz ulaza neprirodan, odaberite ili “ITU601” ili
“ITU709”, što će normalizirati zvuk.
31
Izbornik Analogue Set-up
U izborniku Analogue Set-up je moguć izbor dolje
opisanih opcija. Za odabir opcija u "Settings",
pogledajte "Izbornik Picture" (stranica 23).
1 Digit Direct
Ako je opcija "1 Digit Direct" podešena na "On", možete odabrati analogni kanal
pomoću jedne od brojčanih tipaka (0 - 9) na daljinskom upravljaču.
Napomena
Ako je opcija "1 Digit Direct" podešena na "On", nije moguće odabrati kanale s brojevima od 10
nadalje unošenjem dviju znamenki pomoću daljinskog upravljača.
Auto Tuning
Ugađanje svih dostupnih analognih kanala.
Obično nije potrebno provesti ovaj postupak jer je podešavanje kanala već izvršeno
kod prvog podešavanja TV prijemnika (stranica 7).Ova opcija vam ipak omogućuje
ponavljanje ovog postupka (primjerice, u slučaju preseljenja ili za pretraživanje novih
kanala koji se pojave).
Programme
Sorting
Promjena redoslijeda pohranjivanja analognih kanala u TV prijemniku.
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite premjestiti na novo mjesto i
zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir novog mjesta za kanal te pritisnite A.
Programme Labels
Pridjeljivanje naziva kanalima od pet znakova (slova ili brojeva). Naziv kanala se
kratko prikazuje na zaslonu kad se odabere kanal. (Nazivi kanala se obično
preuzimaju automatski preko analognog teleteksta (ako je dostupan).)
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite imenovati i pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir željenog slova ili brojke ("_" za razmak) i pritisnite 9.
Ako unesete pogrešan znak
Pritisnite :/9 za odabir pogrešnog znaka. Zatim pritisnite 7/8 za odabir ispravnog
znaka.
Za brisanje svih znakova
Odaberite "Reset" i zatim pritisnite A.
3
4
32
Ponovite postupak od koraka 2 dok ne unesete cijeli naziv.
Odaberite "OK" i pritisnite A.
Manual
Programme Preset
Prije odabira opcije "Label"/"AFT"/"Audio Filter"/"Skip"/"Decoder", pritisnite PROG
+/- za odabir programskog broja kanala. Ne može se odabrati programski broj kanala
koji je označen za preskakanje (pogledajte str. 34).
Programme/System/Channel
Ručno podešavanje kanala.
1 Pritisnite 7/8 za odabir "Programme" i zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir programskog broja kojeg želite ručno podesiti (ako
podešavate kanal za videorekorder, odaberite kanal 00) i zatim pritisnite
RETURN.
3 Pritisnite 7/8 za odabir "System" i zatim pritisnite A.
4 Pritisnite 7/8 za odabir jednog od sljedećih sustava emitiranja i zatim
pritisnite :.
B/G: Za zemlje zapadne Europe
I: Za Veliku Britaniju
D/K: Za zemlje/regije istočne Europe
L: Za Francusku
5
6
Pritisnite 7/8 za odabir "Channel" i pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir "S" (za kabelske kanale) ili "C" (za zemaljske
kanale) i zatim pritisnite 9.
Napomena
Opcija "S" nije dostupna kad je u izborniku "Country" (str. 6) odabrana država "United
Kingdom".
7
Podesite kanale na sljedeći način:
Ako ne znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite 7/8 za traženje sljedećeg raspoloživog kanala. Kad se pronađe kanal,
pretraživanje se prekida. Za nastavak pretraživanja, pritisnite 7/8.
Ako znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite brojčane tipke za unos broja kanala kojeg želite ili kanal za videorekorder.
8 Pritisnite A za prijelaz na "Confirm" i pritisnite A.
9 Pritisnite 8 za odabir "OK" i pritisnite A.
Ponovite opisani postupak za ručno podešavanje ostalih kanala.
Label
Dodjeljivanje naziva po izboru, do pet znakova, za odabrane kanale. Naziv se kratko
prikazuje na zaslonu kod odabira kanala. Za unos znakova, pogledajte korake 2 do 4
iz "Programme Labels" (stranica 32).
AFT
Omogućuje precizno ručno ugađanje kanala kad mislite da bi malim podešavanjem
mogli poboljšati kvalitetu slike.
Ugađanje je moguće u rasponu od -15 do +15. Ako je odabrana opcija "On", precizno
ugađanje se vrši automatski.
Audio Filter
Poboljšava zvuk pojedinih kanala u slučaju izobličenja kod mono prijema. Ponekad
može nestandardni signal uzrokovati izobličenje ili prekidanje zvuka kod mono
prijema.
Ako zvuk nije izobličen, preporučujemo da ostavite ovu opciju podešenu na tvorničku
vrijednost "Off".
Napomene
• Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je odabrana opcija "Low" ili "High".
• Opcija "Audio Filter" nije dostupna ako je "System" podešen na "L".
Nastavlja se
33
Skip
Preskakanje neupotrijebljenih analognih kanala kod biranja kanala tipkama PROG +/-.
(Preskočeni kanali se i dalje mogu odabrati brojčanim tipkama.)
Decoder
Gledanje i snimanje kodiranih programa kod uporabe dekodera spojenog izravno u
Scart priključnicu J/I1 ili Scart priključnicu J/I2 preko videorekordera.
Napomena
Opcija nije dostupna kad je u izborniku "Country" (str. 6) odabrana država "United Kingdom".
Confirm
Pohranjivanje promjena unesenih u "Manual Programme Preset".
34
Izbornik Digital Set-up "
U izborniku Digital Set-up možete odabrati dolje
opisane digitalne postavke. Za odabir opcija u
"Settings", pogledajte "Izbornik Picture" (stranica 23).
Napomena
Neke funkcije u nekim državama neće biti dostupne.
Digital Settings
Prikaz izbornika "Digital Settings".
Subtitle Setting
Prikaz digitalnih titlova na zaslonu.
Ako se odabere "For Hard of Hearing", uz titlove se mogu prikazivati i vizualne
pomoćne funkcije (ako TV kanal emitira takve informacije).
Subtitle Language
Odabir jezika titlova.
Audio Language
Odabir jezika programa. Neki digitalni kanali mogu emitirati na nekoliko audio jezika
tijekom programa.
Audio Type
Povećavanje glasnoće kad je odabrana opcija "For Hard of Hearing".
Parental Lock
Podešavanje ograničenja gledanja programa prema dobi gledatelja. Programi koji
imaju veću razinu ograničenja od podešene, mogu se gledati tek nakon unosa PIN
koda.
1 Pritisnite brojčane tipke za unos svog PIN koda.
Ako već niste podesili PIN kôd, prikazuje se izbornik za podešavanje PIN koda.
Slijedite upute iz "PIN Code" u nastavku.
Pritisnite 7/8 za odabir razine ograničenja ili "None" (za neograničeno
gledanje) i zatim pritisnite A.
3 Pritisnite RETURN.
PIN Code
2
Za prvo postavljanje PIN koda ili za promjenu PIN koda.
1
Unesite PIN na sljedeći način:
Ako je PIN ve: postavljen
Pritisnite brojčane tipke za unos postojećeg PIN koda.
Ako PIN nije još postavljen
Brojčanim tipkama unesite tvornički PIN 9999.
2
Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN koda.
3
Pritisnite RETURN.
Prikazuje se poruka da je novi PIN prihvaćen.
Savjet
PIN kôd 9999 može se koristiti uvijek.
Nastavlja se
35
Technical Set-up
Prikaz Technical Set-up izbornika.
"Auto Service Update": Omogućuje TV prijemniku prepoznavanje i pohranjivanje novih
digitalnih usluga kad postanu dostupne.
"Software Download": Omogućuje TV prijemniku automatsku nadogradnju softvera
pomoću postojeće antene (ako je priključena). Sony preporučuje trajno podešavanje ove
opcije na "On". Ako ne želite nadograđivati softver, podesite opciju na "Off".
"System Information": Prikaz trenutne verzije softvera i snage signala.
"Time Zone": Omogućuje ručni odabir vremenske zone u kojoj se nalazite ako zona ne
odgovara onoj koja se automatski određuje prema odabranoj državi.
CA Module Set-up
Ova opcija omogućuje pristup Pay Per View uslugama nakon nabavljanja Conditional
Access Module (CAM) modula i kartice. Pogledajte stranicu 39 za položaj utora kartice
, (PCMCIA).
Napomene
• CAM nije podržan u svim državama. Provjerite kod ovlaštenog prodavača.
• Opcija "CA Module Set-up" je dostupna samo kad je uložena CAM kartica.
Digital Tuning
Prikaz izbornika "Digital Tuning".
Digital Auto Tuning
Ugađanje svih dostupnih digitalnih kanala.
Obično ovaj postupak nije potreban jer se kanali automatski podešavaju kod prve
instalacije (stranica 7). Ova opcija omogućuje ponavljanje postupka (npr. nakon
preseljenja ili ako se kasnije pojave novi programi).
Programme List Edit
Brisanje neželjenih digitalnih kanala pohranjenih u TV prijemnik i promjena redoslijeda
pohranjenih digitalnih kanala.
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanal kojeg želite obrisati ili premjestiti na novo
mjesto.
Ako znate broj kanala
Pritisnite brojčane tipke za unos troznamenkastog broja programa kanala kojeg želite.
2
Obrišite ili premjestite digitalne kanale na sljedeći način:
Brisanje digitalnog kanala
Pritisnite A. Pojavljuje se potvrda brisanja odabranog digitalnog kanala. Pritisnite : za
odabir "Yes" i zatim pritisnite A.
Promjena redoslijeda digitalnih kanala
Pritisnite 9 i zatim pritisnite 7/8 za odabir novog mjesta kanala i pritisnite :. Ponovite
postupak od koraka 1 i 2 za premještanje ostalih kanala po želji.
3 Pritisnite RETURN.
Digital Manual Tuning
Ručno ugađanje digitalnih kanala.
1 Pritisnite brojčane tipke za odabir broja kanala kojeg želite ručno podesiti i
zatim pritisnite 7/8 za ugađanje.
2 Kad se pronađu dostupni kanali, pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite
pohraniti i zatim pritisnite A.
3 Pritisnite 7/8 za odabir programskog broja pod kojim želite pohraniti novi
kanal i zatim pritisnite A.
Ponovite gornji postupak za ručno ugađanje ostalih kanala.
36
Izbornik PC Settings
U izborniku PC Settings je moguć izbor dolje opisanih
opcija kad je TV spojen na osobno računalo.
1
Pritisnite t/# nekoliko puta dok se na
zaslonu ne pojavi IPC.
2
Pritisnite MENU za prikaz izbornika PC
postavki.
Picture
Display Mode
Odabir načina prikaza slike.
"Video": Za video sliku.
"Text": Za tekst, dijagrame i tablice.
Reset
Resetiranje svih postavki izbornika "Picture" na tvorničke vrijednosti, osim opcije
"Display Mode".
Backlight
Podešavanje svjetline pozadinske rasvjete.
Contrast
Povećavanje i smanjivanje kontrasta slike.
Brightness
Povećavanje ili smanjivanje svjetline slike.
Colour
Temperature
Podešavanje bijele boje na slici.
"Cool": Bijelim tonovima dodaje plave.
"Neutral": Bijelim tonovima dodaje neutralne.
"Warm 1"/"Warm 2": Bijelim tonovima dodaje crvene. "Warm 2" dodaje više crvene
od opcije "Warm 1".
Sound
Sound Mode
Odaberite način reprodukcije zvuka.
"Dynamic": Pojačavanje visokih tonova i basova.
"Standard": Za standardni zvuk. Preporučuje se kod slušanja u kućnim uvjetima.
"Custom": Običan zvuk. Također omogućuje pohranjivanje osobnih postavki.
Nastavlja se
37
Ostalo
Auto Adjustment
Automatsko podešavanje položaja i faze slike kad TV prijemnik primi ulazni signal iz
priključenog računala.
Savjet
Auto Adjustment možda neće raditi dobro s određenim ulaznim signalima. U tom slučaju, ručno
podesite opcije "Phase", "Pitch", "Horizontal Shift" i "Vertical Shift".
Reset
Resetiranje svih "Others" postavki na tvorničke vrijednosti.
Phase
Podešavanje faze kad se na zaslonu uoči treptanje.
Pitch
Podešavanje nagiba slike kad se uoče neželjene okomite pruge.
Horizontal Shift
Podešavanje vodoravnog položaja slike kod svih formata zaslona.
Vertical Shift
Podešavanje okomitog položaja slike kod svih formata zaslona.
Screen Format
Odabir načina prikaza slike koja se prima iz računala.
"Normal": Prikaz slike u originalnoj veličini.
"Full": Povećavanje slike tako da ispunjava zaslon uz očuvanje originalnog omjera
širine i visine.
"Full2": Povećavanje slike preko cijelog zaslona.
Power
Management
Prebacivanje TV prijemnika u stanje pripravnosti ako se ne primi signal unutar 30
sekundi.
38
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme
Na ovaj TV prijemnik je moguće spojiti širok raspon dodatne opreme. Spojni kabeli nisu dio isporuke.
Spajanje na bonu stranu TV prijemnika
Za spajanje
Učinite sljedeće
DVD uređaja s
komponentnim
izlazom A
Spojite komponentne priključnice Y,
PB/CB, PR/CR utičnice I7 i audio
L (MONO), R priključnice ^7.
S VHS/Hi8/DVC
kamkordera B
Spojite S video priključnicu S(7
ili video priključnicu t7 te audio
priključnicu ^7. Kako biste izbjegli
smetnje u slici, ne spajajte kamkorder
na video priključnicu t7 i S video
priključak S(7 istovremeno. Ukoliko spajate mono opremu, spojite u
L priključak *7.
Savjet
Možete odabrati ulazni signal
podešavanjem "AV7 Input" u "AV Setup" izborniku (stranica 31).
Slušalice C
DVD uređaj s
komponentnim
izlazom
S VHS/Hi8/DVC
kamkorder
Slušalice
Spojite u priključnicu i za slušanje
zvuka iz TV prijemnika kroz
slušalice.
Conditional Access Za uporabu Pay Per View usluga.
Module (CAM) D Podrobnosti potražite u posebnim
uputama isporučenima uz CAM
modul. Za uporabu CAM modula,
izvadite gumeni poklopac iz CAM
otvora. Isključite TV prijemnik kod
umetanja CAM modula u CAM
otvor. Kad ne upotrebljavate CAM
modul, vratite poklopac na CAM
otvor.
Napomena
CAM modul nije podržan u svim
državama. Raspitajte se kod svog
ovlaštenog prodavatelja.
Samo za servisiranje
Nastavlja se
39
Spajanje na stranju stranu TV prijemnika
Za spajanje
Učinite
Digitalnog satelitskog
prijemnika ili DVD
uređaja E
Spojite samo na HDMI IN 5 ili 6
priključnicu ako uređaj ima
HDMI priključnicu. Digitalni
video i audio signali izlaze iz
uređaja. Ako uređaj ima DVI
priključnicu, spojite DVI
priključnicu na HDMI IN 6
preko DVI - HDMI adaptera
(nije isporučen) i spojite izlazne
audio priključnice uređaja na
HDMI IN 6 priključnice.
Digitalni satelitski
prijemnik
DVD uređaj
Napomena
HDMI priključnice podržavaju
samo sljedeće video ulaze: 480i,
480p, 576i, 576p, 720p i 1080i. Za
spajanje računala, upotrijebite
ulaznu PC I priključnicu.
Računala F
Računalo
Digitalne audio (PCM) Spojite na OPTICAL OUT
komponente G
priključnicu optičkim audio
kabelom.
Digitalna audio
(PCM)
komponenta
Hi-Fi audio
oprema
DVD uređaj s
komponentnim izlazom
Spojite na PC I priključnice.
Preporučuje se uporaba PC
kabela s feritnim jezgrama.
Napomena
OPTICAL OUT priključnica
podržava samo zemaljske
signale.
Hi-Fi audio opreme H Spojite na izlazne audio priključnice _ za slušanje zvuka iz
TV prijemnika preko Hi-Fi
audio opreme.
DVD uređaja s
komponentnim
izlazom I
Spojite komponentne priključnice
i audio priključnice I/*4.
Opreme za video igre,
DVD uređaja ili
dekodera J
Spojite na Scart priključnicu
J/I1. Kad spajate dekoder,
kodirani signal iz TV prijemnika
prelazi u dekoder. Nakon toga,
dekodirani signal izlazi iz
dekodera.
DVD rekordera ili
Spojite na Scart priključnicu J/
videorekordera koji
I2. SmartLink je izravna veza
podržava SmartLink K između TV prijemnika i videorekordera ili DVD rekordera.
Videorekordera ili
DVD uređaja L
Oprema za
video igre
Videorekorder
DVD uređaj
DVD rekorder
Dekoder
DVD rekorder
Videorekorder
Dekoder
40
Podrobnije informacije potražite
na str. 5.
Programiranje
daljinskog upravljaa
4
Uključite opremu i provjerite da li glavne
funkcije rade.
H (reprodukcija), x (stop), m (prijelaz
unatrag), M (prijelaz unaprijed), odabir kanala i
za videorekorder i DVD uređaj, TOP
MENU/MENU i 7/8/:/9 samo za DVD uređaje.
Ukoliko vaša oprema ne radi, ili neke funkcije ne
rade
Unesite ispravan kôd ili pokušajte unijeti drugi
kôd koji je naveden za vašeg proizvođača. Ipak,
nisu navedeni svi modeli svih proizvođača.
Povratak na normalno gledanje TV-a
Ponovo pritisnite funkcijsku tipku TV, DIGITAL
ili ANALOG.
Daljinski upravljač je tvornički podešen za rukovanje
osnovnim funkcijama ovog Sony TV prijemnika,
Sony DVD uređaja, te većine Sony videorekordera i
pojačala (kućnih kina, itd.).
Za kontrolu videorekordera i DVD uređaja drugih
proizvođača, te nekih Sony modela, potrebno je
izvršiti sljedeće radnje, kako bi programirali daljinski
upravljač:
Napomena
Prije početka, provjerite 3-znamenkasti kod za vaš model
DVD-a, videorekordera ili pojačala u "Popisu proizvođača" na
stranici 41.
1
Kodovi proizvo8aa
Popis proizvo8aa videorekordera
Proizvođač
Kôd
SONY
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 362
AIWA
325, 331, 351
AKAI
326, 329, 330
DAEWOO
342, 343
GRUNDIG
358, 355, 360, 361, 320, 351, 366
HITACHI
327, 333, 334
JVC
314, 315, 322, 344, 352, 353, 354, 348,
349
LG
332, 338
LOEWE
358, 355, 360, 361, 320, 351
MATSUI
356, 357
ORION
328
PANASONIC
321, 323
PHILIPS
311, 312, 313, 316, 317, 318, 358, 359,
363, 364
Pritisnite i zadržite DVD, VCR ili AMP
funkcijsku tipku koju želite programirati na
daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite |,
dok držite funkcijsku tipku pritisnutom.
SAMSUNG
339, 340, 341, 345
SANYO
335, 336
SHARP
324
Odabrana funkcijska tipka (DVD, VCR ili AMP) će
treptati.
THOMSON
319, 350, 365
TOSHIBA
337
2
Brojčanim tipkama unesite troznamenkasti
broj proizvođača dok tipka svijetli. Ukoliko
kôd nije unesen unutar 10 sekundi,
potrebno je ponoviti prvi korak.
3
Pritisnite A.
Ako je programiranje pravilno izvršeno, odabrana
funkcijska tipka će zatreptati dva puta. Ukoliko
programiranje nije ispravno, funkcijska tipka će
zatreptati pet puta.
Nastavlja se
41
Kôdovi proizvo8aa
DVD uređaji
Proizvođač
Kôd
SONY
001, 029, 030, 036, 037, 038, 039, 040,
041, 042, 043, 044, 053, 054, 055
AIWA
021
AKAI
032
DENON
018, 027, 020, 002
GRUNDIG
009, 028, 023, 024, 016, 003
HITACHI
025, 026, 015, 004, 035
JVC
006, 017
KENWOOD
008
LG
015, 014, 034
LOEWE
009, 028, 023, 024, 016, 003
MATSUI
013, 016
ONKYO
022, 033
PANASONIC
018, 027, 020, 002, 045, 046, 047
PHILIPS
009, 028, 023, 024, 016, 003, 031
PIONEER
004, 050, 051, 052
SAMSUNG
011, 014
SANYO
007
SHARP
019, 027
THOMSON
012
TOSHIBA
003, 048, 049
YAMAHA
018, 027, 020, 002
DVD uređaj/videorekorder
Proizvođač
Kôd
SONY
101
DVD uređaji
Proizvođač
Kôd
SONY
201, 202, 203
Popis kodova AUX (vanjske) Sony opreme
DAV Sustav kućnog kina
Proizvođač
Kôd
SONY (DAV)
401, 402, 403, 404
42
AV prijemnik
Proizvođač
Kôd
SONY
451, 452, 453, 454
Digitalni zemaljski prijemnik
Proizvođač
Kôd
SONY
501, 502, 503
Dodatne informacije
Tehniki podaci
Zaslon
Potrebno napajanje:
220 – 240 V AC, 50 Hz
Veličina zaslona:
46 inča (Približno 116,8 cm dijagonalno)
Razlučivost:
1920 piksela (horizontalno) T 1080 linija (vertikalno)
Potrošnja:
249 W
Potrošnja u pripravnom stanju:
0,3 W
Dimenzije (š T v T d):
Približno 1,262 T 795 T 322 mm (sa stalkom)
Približno 1,262 T 734 T 121 mm (bez stalka)
Masa:
Približno: 41 kg (sa staklom)
Približno: 36 kg (bez stalka)
Vrsta zaslona
LCD (Liquid Crystal Display) ploča
TV sustav
Analogni: Ovisno o odabranoj državi/području:
B/G/H, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T
Sustav boja/video sustav
Analogni: PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (samo Video In)
Digitalni: MPEG-2 [email protected]
Antena
75-ohmska vanjska VHF/UHF priključnica
Pokrivenost kanala
Analogni:
Digitalni:
VHF:
E2 do E12
UHF:
E21 do E69
CATV:
S1 do S20
HYPER: S21 do S41
D/K:
R1 do R12, R21 do R69
L:
F2 do F10, B do Q, F21 do F69
I:
UHF B21 do B69
VHF/UHF
Prikljunice
J/I1
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard), uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i TV audio/video izlaz.
J/I2 (SmartLink)
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard),
uključujući audio video ulaz, RGB ulaz, odabir audio/video
izlaza i SmartLink sučelje.
J/I3
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard),
uključujući audio video ulaz, RGB ulaz, odabir audio/video
izlaza i SmartLink sučelje.
I4
Podržani formati: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohma, 0,3 V negativni sinkro
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohma
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohma
*4
Audio ulaz (phono priključak)
500 mVrms
Impedancija: 47 kiloohma
HDMI IN 5, 6
Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvokanalni linearni PCM
32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita ili analogni audio
ulaz (phono priključnica) (HDMI IN 6)
I7
Podržani formati: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohma, 0.3V negativni sinkro
PB/CB: 0.7 Vp-p, 75 ohma
PR/CR: 0.7 Vp-p, 75 ohma
S(7 S video ulaz (4-pinski mini DIN)
t7 Video ulaz (phono priključnica)
*7
Audio ulaz (phono priključnica)
_ OPTICAL OUT (OPTICAL OUT priključnica)
_ Audio izlaz (desno/lijevo) (phono priključnica)
PC I PC ulaz (15 Dsub) (pogledajte stranicu 44)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
B: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
R: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
^ PC audio ulaz (mini priključnica)
i Priključnica za slušalice
, CAM (Conditional Access Module) otvor
Izlaz zvuka
11 W + 11 W
Isporueni pribor
Pogledajte "1: Provjera isporučenog pribora" na stranici 4.
Dodatni pribor
• Nosač za montažu na zid SU-WL51
• TV stalak SU-FL61
• Okvir u boji CRU-46X1
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Nastavlja se
43
Tablica signala za ulaz PC Input
Signal
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Vodoravno
(piksela)
Okomito
(linija)
Vodoravna
frekvencija (kHz)
Okomita
frekvencija (Hz)
Standard
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
VESA smjernice
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
VESA smjernice
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1360
768
47,7
60
VESA
• Ovaj TV prijemnik ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
• Ovaj TV prijemnik ne podržava interlaced signale.
• Za postizanje najbolje kvalitete slike, preporučuje se uporaba signala uz 60 Hz okomite frekvencije iz osobnog
računala. U Plug and Play načinu, automatski će se odabrati okomita frekvencija od 60 Hz.
44
U sluaju problema
Provjerite trepće li indikator 1 (pripravno stanje) crveno.
Ukoliko trep:e
Uključena je funkcija automatske dijagnoze.
1 Izmjerite koliko dugo indikator 1 (pripravno stanje) trepće i koliko dugo ne trepće.
Primjerice, indikator trepće 2 sekunde, prestane treptati na jednu sekundu, te trepće 2 sekunde.
2
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja strana) kako bi ga isključili, odspojite mrežni kabel, te obavijestite
prodavatelja ili Sony servis o treptanju indikatora (trajanju i intervalu).
Ukoliko ne trep:e
1 Provjerite opcije navedene u tablici ispod.
2 Ukoliko je problem i dalje prisutan, odnesite TV prijemnik u ovlašteni servis na popravak.
Slika
Problem
Uzrok/Rješenje
Nema slike (zatamnjen zaslon)
ni zvuka
• Provjerite spajanje antene.
• Spojite TV prijemnik na napajanje i pritisnite 1 na gornjoj strani.
• Ako na TV prijemniku svijetli crveni indikator 1 (stanje pripravnosti),
pritisnite tipku ?/1.
Nema slike ni izbornika za opremu • Provjerite je li vanjski uređaj uključen te više puta pritisnite tipku t/#
spojenu na Scart priključnicu
dok se na zaslonu ne pojavi simbol odgovarajućeg ulaza.
• Provjerite spoj između vanjskog uređaja i TV prijemnika.
Dvostruka slika ili pojava šuma.
• Provjerite antenski/kabelski spoj.
• Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.
Snježna slika ili šumovi na slici
• Provjerite je li antena slomljena ili svijena.
• Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 godina normalne uporabe,
1-2 godine na morskoj obali).
Izobličena slika (isprekidane linije
ili pruge)
• Udaljite TV od izvora električnih smetnji, kao npr. automobila, motocikala,
sušila za kosu ili optičkih uređaja.
• Ostavite određeni razmak između dodatnih uređaja i TV prijemnika.
• Provjerite je li antena spojena antenskim kabelom (isporučen).
• Odvojite antenski kabel od ostalih spojnih kabela.
Smetnje u slici tijekom praćenja
TV programa
• Odaberite "Manual Program Preset" u "Analogue Set up" izborniku i
podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako bi ostvarili bolji prijem
(stranica 33).
Mjestimična pojava crnih točkica
i/ili svijetlih točkica na zaslonu.
• Slika ovog prijemnika sastoji se od točkica (piksela). Ova pojava nije kvar
uređaja.
Program u boji bez boje.
• Odaberite "Reset" u izborniku "Picture" za vraćanje tvorničkih postavki
(stranica 23).
Nema boje ili nepravilna boja pri
gledanju signala s Y, PB/CB,
PR/CR priključaka I4 ili 7.
• Provjerite spojeve Y, PB/CB, PR/CR priključaka I4 ili 7.
• Provjerite jesu li Y, PB/CB, PR/CR priključnice I4 ili 7 pravilno spojene u
odgovarajuće priključnice.
Nastavlja se
45
Zvuk
Problem
Uzrok/Rješenje
Dobra slika, nema zvuka
• Pritisnite tipku 2 +/– ili % (isključivanje zvuka).
• Provjerite je li funkcija "Speaker" podešena na "On" u "Set-up" izborniku
(stranica 30).
Šumovi u zvuku
• Pogledajte uzrok/rješenje problema "Smetnje u slici" na stanici 45.
Kanali
Problem
Uzrok/Rješenje
Ne može se odabrati željeni kanal
• Prebacite između digitalnog i analognog načina te odaberite željeni
digitalni/analogni kanal.
Neki kanali su prazni
• Kanal je kodiran ili treba platiti pretplatu. Pretplatite se na uslugu Pay Per
View.
• Kanal služi samo za prijenos podataka (bez slike i zvuka).
• Obratite se davatelju usluge za podrobnosti o prijenosu.
Digitalni kanali se ne prikazuju
• Obratite se lokalnom davatelju usluga za informacije jesu li digitalni
programi dostupni kod vas.
• Nabavite antenu s jačim dometom.
Op:enito
Problem
Uzrok/Rješenje
TV prijemnik se automatski
isključuje (TV prijemnik se
isključuje u pripravno stanje)
• Provjerite je li uključen "Sleep Timer" ili potvrdite postavku "Duration" za
"On Timer" (stranica 29).
• Ako se ne primaju signali ili se ne upravlja TV prijemnikom tijekom 10
minuta, uređaj se automatski prebacuje u pripravno stanje.
TV prijemnik se automatski
uključuje
• Provjerite je li uključen "On Timer" (stranica 29).
Neki izvori signala se ne mogu
odabrati
• Odaberite "AV Preset" u "AV Set-up" izborniku te isključite "Skip" na
izvoru ulaznog signala (stranica 31).
Daljinski upravljač ne radi
• Provjerite je li daljinski upravljač pravilno podešen za opremu koju koristite.
• Provjerite da li oprema koju želite koristiti odgovara funkcijskoj tipki koju
pritišćete (stranica 13).
• Ukoliko nije moguće upravljati opremom nakon podešavanja daljinskog
upravljača, unesite odgovarajući kôd kao što je opisano u poglavlju
"Programiranje daljinskog upravljača" (stranica 41).
• Zamijenite baterije.
46
KDL-46X2000
http://www.sony.net/
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement