Sony | KLV-27HR3 | Sony KLV-27HR3 Upute za upotrebu

2-349-779-12 (1)
LCD TV prijemnik
Upute za uporabu _________________________
~
Prije uporabe TV prijemnika, pročitajte poglavlje "Sigurnosne informacije"
u ovom priručniku i sačuvajte priručnik za buduću uporabu.
KLV-27HR3
KLV-23HR3
© 2004 Sony Corporation
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje
ste kupili proizvod.
Uvod
● Zahvaljujemo Vam na odabiru ovog Sony proizvoda.
● Prije rukovanja TV prijemnikom, pročitajte u cijelosti ove upute i sačuvajte ih za buduću uporabu.
● Simboli korišteni u ovim uputama:
• ~
• }
• 1,2...
Važna informacija.
Informacija o značajci.
Koraci postupka.
•
•
6
Zasjenjene tipke daljinskog upravljača Vam
pokazuju koje je tipke potrebno pritisnuti u
određenom koraku postupka.
Informacija o rezultatu uputa.
Sadržaj
Uvod...................................................................................................................................................................... 3
Sigurnosne informacije ......................................................................................................................................... 4
Mjere opreza ......................................................................................................................................................... 7
Pregled i postavljanje
Provjera isporučenog pribora ................................................................................................................................ 8
Pregled tipaka na daljinskom upravljaču............................................................................................................... 9
Pregled tipaka na TV prijemniku i bočnih priključnica....................................................................................... 11
Pregled indikatora na TV prijemniku .................................................................................................................. 12
Ulaganje baterija u daljinski upravljač ................................................................................................................ 12
Skidanje stražnjeg pokrova ................................................................................................................................. 13
Spajanje antene i videorekordera ........................................................................................................................ 14
Prva uporaba
Uključenje i automatsko ugađanje TV prijemnika .............................................................................................. 15
Funkcije TV prijemnika
Uvod i uporaba sustava izbornika ....................................................................................................................... 17
7 Izbornik Picture Adjustment ........................................................................................................................ 18
: Izbornik Sound Adjustment.......................................................................................................................... 20
9 Izbornik Features.......................................................................................................................................... 21
; Izbornik Set Up ............................................................................................................................................ 23
Izbornik Manual Programme Preset ............................................................................................................. 25
Ostale funkcije
Sleep Timer ......................................................................................................................................................... 27
Zaustavljanje slike............................................................................................................................................... 27
Teletekst ....................................................................................................................................................28
Dodatne informacije
Spajanje dodatne opreme .................................................................................................................................... 29
Reprodukcija slika s priključene opreme............................................................................................................. 31
Tehnički podaci................................................................................................................................................... 32
U slučaju problema ............................................................................................................................................. 33
3
Sigurnosne informacije
Mrežni kabel
Odspojite mrežni kabel prije
premještanja uređaja. Nemojte
pomicati uređaj dok je mrežni
kabel priključen u zidnu utičnicu
jer možete oštetiti mrežni kabel i uzrokovati požar ili
električni udar. Ako Vam uređaj padne ili se ošteti,
odmah ga odnesite na provjeru u ovlašteni servis.
Zdravstvene ustanove
Nemojte uređaj postavljati na
mjesta gdje se koristi
medicinska oprema jer može
uzrokovati smetnje u radu
medicinskih instrumenata.
Servis u slučaju oštećenja
Ukoliko površina uređaja napukne, nemojte ga dirati dok
ne odspojite utikač iz mrežne utičnice. U protivnom
može doći do električnog udara.
Nošenje
Prije prenošenja TV prijemnika, odspojite sve kabele.
Ventilacija
Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika jer u
protivnom može doći do blokiranja strujanja zraka.
Posljedica može biti pregrijavanje i opasnost od požara i
oštećivanja TV prijemnika.
Podešavanje kuta TV prijemnika
Prilikom podešavanja kuta, držite postolje rukom da se
ne olabavi ili otpadne. Pazite da ne prikliještite prste
između TV prijemnika i postolja.
30 cm
10 cm
10 cm
Ostavite minimalan prostor
Nikada nemojte postaviti uređaj
ovako:
Cirkulacija zraka
blokirana
Zid
LCD zaslon
● Iako je LCD zaslon izrađen uz uporabu visokoprecizne
tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela,
može doći do pojave crnih ili točkica u boji (crvenih,
plavih ili zelenih). To je karakteristika LCD zaslona i
ne predstavlja kvar.
● Nemojte izlagati LCD zaslon suncu jer može doći do
oštećenja.
● Nemojte potiskivati ili ogrebati prednji filtar i ne
stavljajte nikakve predmete na TV prijemnik. Slika u
tom slučaju može biti neujednačena ili se LCD zaslon
može oštetiti.
● Koristite li TV na hladnome mjestu, slika može biti
"razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja kvar.
Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom temperature.
● Ako se na zaslonu duže vrijeme izmjenjuju mirne
slike, može doći do pojave fenomena dvostrukih slika,
koji nestaje nakon nekoliko trenutaka.
● Zaslon i kućište TV prijemnika se zagrijavaju tijekom
uporabe, no to ne predstavlja kvar.
4
Fluorescentna žarulja
Ovaj TV prijemnik kao izvor svjetla koristi posebnu
fluorescentnu žarulju. Ako slika na zaslonu postane
tamnija, titra ili se ne pojavljuje, to znači da je
fluorescentna žarulja istrošena, te da je valja zamijeniti.
Zamjenu povjerite stručnim osobama iz servisa.
Izvori napajanja
Preopterećenje
Ovaj TV prijemnik namijenjen je
isključivo za uporabu s izmjeničnim
naponom od 220-240 V AC.
Nemojte priključivati veći broj
uređaja na jednu utičnicu jer to
može prouzročiti požar ili električki udar.
Mrežna utičnica
Nemojte koristiti labav mrežni priključak.
Umetnite utikač do kraja u utičnicu. Ako je
utikač labav, može uzrokovati iskrenje i
požar. Obratite se električaru radi zamjene
mrežne utičnice.
Vlaga
Nemojte dirati mrežni kabel mokrim
rukama. Priključivanje/odspajanje
mrežnog kabela mokrim rukama može
uzrokovati električni udar.
Olujno nevrijeme
Iz sigurnosnih razloga, tijekom
olujnih grmljavina ne dodirujte
niti jedan dio TV prijemnika te
mrežnog ili antenskog kabela.
Mrežni kabel
Ukoliko se mrežni kabel ošteti, može
uzrokovati požar ili električni udar.
● Nemojte prikliještiti, jako savijati ili
uvrtati mrežni kabel. Vodiči u kabelu
mogu se prekinuti i dovesti do kra
tkog spoja, što može uzrokovati
požar ili električki udar.
● Nemojte preinačivati ili oštetiti
mrežni kabel.
● Nemojte stavljati teške predmete
na mrežni kabel. Nemojte povlačiti
mrežni kabel.
● Držite mrežni kabel dalje od izvora topline.
● Prilikom odspajanja mrežnog kabela uhvatite utikač, a
ne kabel.
● Ako je mrežni kabel oštećen, nemojte ga koristiti već
se obratite Sony servisu radi zamjene.
● Ne koristite isporučeni mrežni kabel za spajanje druge
opreme.
● Koristite isključivo originalni Sonyjev mrežni kabel,
ne koristite kablove drugih proizvođača.
Električni udar
Nemojte uređaj dirati mokrim rukama. U protivnom
možete uzrokovati električni udar ili oštećenje uređaja.
Korozija
Ako koristite ovaj uređaj u blizini morske obale, sol
može nagristi metalne dijelove uređaja i uzrokovati
unutarnje oštećenje ili vatru. Time se također smanjuje
vijek trajanja uređaja. Potrebno je provesti mjere za
smanjenje vlage i temperature u blizini uređaja.
Zaštita mrežnog kabela
Pri odspajanju mrežnog
kabela uvijek prihvatite utikač.
Nemojte vući sâm kabel.
Povezivanje uređaja
Prije međusobnog povezivanja uređaja odspojite mrežni
kabel iz sigurnosnih razloga.
Čišćenje
Redovito čistite mrežni utikač. Utikač
prekriven prašinom navlači vlagu, može
mu se oštetiti izolacija što može
rezultirati požarom. Redovito odspojite
utikač i očistite ga.
Kada ne koristite uređaj
Iz ekoloških i sigurnosnih
razloga, kad TV nije u uporabi,
isključite ga iz napajanja.
Nemojte ga ostavljati u
pripravnom stanju.
Smještaj kabela
Pazite da nogom ne zakvačite kabele jer tako možete
oštetiti uređaj.
Postavljanje dodatnih uređaja
Nemojte dodatne uređaje postavljati preblizu TV
prijemnika. Postavite ih najmanje 30 cm od njega. Ako
ispred ili pored TV prijemnika postavite videorekorder,
slika može biti izobličena.
Zagrijavanje
Nemojte dirati površinu uređaja. Uređaj ostane zagrijan i
neko vrijeme nakon isključenja.
Ulja
Nemojte postavljati ovaj uređaj u restoranima koji koriste
ulje. Zamašćena prašina može ući u uređaj i oštetiti ga.
Voda i vlaga
Nemojte ovaj uređaj koristiti u blizini vode – primjerice,
pored kade ili tuša. Također, nemojte ga izlagati kiši,
vlazi ili dimu. Navedeni uvjeti mogu uzrokovati požar ili
električki udar. Nemojte koristiti uređaj na mjestu gdje u
njega mogu ući insekti.
Odlaganje dotrajalog uređaja
● Nemojte dotrajale uređaje odlagati s kućnim otpadom.
● LCD sadrži malu količinu tekućeg kristala i žive.
Fluorescentna cijev u ovome uređaju također sadrži
živu. Pridržavajte se propisa za odlaganje otpada.
nastavlja se...
5
Postavljanje i transport
Ventilacija
Nikada nemojte prekrivati ventilacijske
otvore na kućištu TV prijemnika. To
može uzrokovati pregrijavanje i požar.
Ukoliko nije moguće ispravno
prozračivanje, uređaj može nakupljati
prašinu i zaprljati se. Za ispravnu
ventilaciju postupite na sljedeći način:
● Nemojte postavljati uređaj na stražnju ili bočnu stranu.
● Nemojte postavljati na gornju stranu.
● Nemojte uređaj postavljati na policu ili u vitrinu.
● Nemojte uređaj stavljati na tepih ili krevet.
● Nemojte uređaj pokrivati komadima tkanine, primjerice
zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.
Uporaba na otvorenom
Nemojte postavljati ovaj uređaj
vani. U slučaju izlaganja kiši,
može doći do požara ili električkog udara. Ako je uređaj
izložen sunčevom svjetlu,
može se pregrijati i oštetiti.
Vozilo ili strop
Nemojte postavljati ovaj uređaj u
vozilo. Kretanje vozila može
uzrokovati prevrtanje uređaja, što
može rezultirati ozljedom. Nemojte
ovaj uređaj pričvršćivati na strop.
Brodovi i ostala plovila
Nemojte uređaj postavljati na
brod ili drugo plovilo. Izlaganje
morskoj vodi može uzrokovati
požar ili oštećenje uređaja.
Servisiranje
Nemojte otvarati kućište.
Popravak uređaja povjerite
isključivo ovlaštenom serviseru.
Sprječavanje pada uređaja
Postavite uređaj na siguran, stabilan stalak. Nemojte na
uređaj stavljati nikakve predmete.
Vlaga i zapaljivi predmeti
● Pazite da se uređaj ne smoči. Nemojte prolijevati nikakvu tekućinu
po prijemniku. Ako kroz otvore
na kućištu ipak dospije tekućina
ili čvrsti predmet, nemojte koristiti TV prijemnik.
Odmah ga odnesite na provjeru u ovlašteni servis.
● Kako biste spriječili požar, držite zapaljive predmete
ili otvorene izvore plamena (primjerice, svijeće) dalje
od TV prijemnika.
Ventilacijski otvori
Nemojte umetati predmete u ventilacijske
otvore. Ako u uređaj dospije metalni ili
kakav drugi predmet, može uzrokovati
požar ili električki udar.
Ometanje kretanja
Nemojte uređaj postavljati tako da ometa kretanje jer
biste se mogli ozlijediti.
● Nemojte uređaj postavljati tako da ometa slobodan
prolazak, primjerice na ili iza stupova.
● Nemojte uređaj postavljati tako da pri prolasku možete
udariti glavom u njega.
Postavljanje
Nemojte postavljati uređaj na
vruća, vlažna ili jako prašna mjesta
ili na mjesta gdje mogu ući insekti.
Nemojte uređaj postavljati na mjesta izložena mehaničkoj vibraciji.
Čišćenje
Odspojite mrežni kabel prije čišćenja uređaja. U
protivnom može doći do električnog udara.
Čišćenje površine zaslona
Površina zaslona prevučena je posebnom oblogom koja
služi sprječavanju odbljesaka jakog svjetla. Kako ne biste
oštetili oblogu, pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
● Za brisanje prašine s površine zaslona, lagano je
obrišite isporučenom krpom za čišćenje. Ako tako ne
uspijete ukloniti prašinu, lagano obrišite zaslon krpom
lagano namočenom u blagoj otopini deterdženta. Taj
postupak možete ponoviti nekoliko puta.
● Nikad ne koristite abrazivne spužve, sredstva za čišćenje
s kiselinama ili alkalnim sastojcima, zrnata sredstva ili
jaka otapala poput alkohola, benzina ili razrjeđivača.
Preporučeno mjesto za uređaj
Stavite uređaj na stabilnu, ravnu
površinu. U protivnom može pasti i
uzrokovati ozljede.
6
Mjere opreza
Udobno gledanje TV prijemnika
● Za udobno gledanje TV prijemnika, preporučuje se gledanje iz udaljenosti od četiri do sedam vertikalnih duljina
zaslona.
● Gledajte TV prijem pri umjerenom svjetlu jer gledanje pri slaboj rasvjeti opterećuje Vaše oči. Dugotrajno gledanje
zaslona može također umarati oči.
Postavljanje uređaja
● Nemojte postavljati uređaj na mjesta izložena povišenoj temperaturi, primjerice na mjesto izloženo izravnom
sunčevom svjetlu, pored radijatora ili grijalice. Ako je uređaj izložen povišenim temperaturama, može se pregrijati
što može uzrokovati deformaciju kućišta i kvar uređaja.
● Za postizanje jasne slike, nemojte izlagati zaslon TV prijemnika izravnom svjetlu ili sunčevim zrakama. Ako je
moguće, koristite reflektor usmjeren sa stropa prema dolje.
● Uređaj je priključen na mrežni napon i kada je isključen. Za potpuno isključenje uređaja, izvucite utikač iz mrežne
utičnice.
Podešavanje glasnoće
● Podesite glasnoću tako da ne smeta susjedima. Zvuk se vrlo lako prenosi noću, stoga predlažemo da tada zatvorite
prozore ili koristite slušalice.
● Kada koristite slušalice, podesite glasnoću na umjerenu razinu kako biste spriječili oštećenje sluha.
Rukovanje daljinskim upravljačem
● Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Pazite da Vam ne ispadne, da ne stanete na njega ili ga polijete kakvom
tekućinom.
● Nemojte držati daljinski upravljač pored izvora topline, na mjesto izloženo izravnom sunčevom svjetlu ili u vlažnu
prostoriju.
Čišćenje kućišta
● Obavezno odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice prije čišćenja kućišta uređaja.
● Čistite kućište mekanom vlažnom krpom. Nemojte koristiti abrazivne spužvice, lužnata sredstva, prašak za ribanje
ili otapala poput benzina i alkohola niti antistatičke raspršivače.
● Imajte na umu da se površina kućišta može oštetiti ako je izlažete djelovanju hlapljivih otapala, primjerice alkohola,
razrjeđivača, benzina ili insekticida, ili uslijed dugotrajnog kontakta s gumenim ili vinilnim materijalima.
● Na ventilacijskim otvorima se s vremenom može nakupiti prašina. Za ispravnu ventilaciju preporučujemo redovito
(jednom mjesečno) čišćenje usisivačem.
Rukovanje i čišćenje površine zaslona uređaja
Kako biste spriječili oštećenje zaslona, pridržavajte se sljedećih uputa. Nemojte pritiskati zaslon ili ga ogrebati
tvrdim predmetima ili što bacati na njega jer se može oštetiti.
● Obavezno odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice prije čišćenja uređaja.
● Nemojte dirati zaslon nakon duljeg rada uređaja jer se jako zagrije.
● Zaslon dodirujte što manje.
● Čistite zaslon mekanom krpom. Nikad ne koristite abrazivne spužve i prašak, ili otapala poput alkohola ili
benzina. Uporabom takvih materijala možete oštetiti površinu zaslona.
7
Pregled i postavljanje
Provjera isporučenog pribora
1 Daljinski
upravljač
(RM-Y1108):
8
1 Mrežni kabel (tip C-6):
2 baterije (veličine AA):
Pregled tipaka na daljinskom upravljaču
A Isključenje zvuka:
Ovom tipkom moguće je isključiti zvuk. Ponovni pritisak na tipku uključuje zvuk.
B TV I/1 - Isključivanje u pripravno stanje:
Ovom tipkom je moguće privremeno isključiti TV prijemnik u pripravno stanje
(indikator 1 (Standby/Sleep) svijetli crveno). Ponovni pritisak na tipku uključuje
TV prijemnika iz pripravnog stanja.
Radi smanjenja potrošnje električne energije preporučuje se kompletno
~ ● isključenje
TV prijemnika kad se ne koristi.
● Ako uređaj ne primi signal ili se njime ne rukuje 15 minuta, automatski
se prebacuje u pripravno stanje.
C Zaustavljanje slike:
Pritiskom na ovu tipku zaustavlja se slika. Za podrobnosti pogledajte
"Zaustavljanje slike" na strani 27.
D Uključenje sleep timera:
Pritiskom na ovu tipku moguće je podesiti automatsko isključenje uređaja nakon
određenog vremena. Za detalje, pogledajte poglavlje "Sleep Timer" na strani 27.
E Odabir izvora ulaznog signala:
Pritisnite tipku više puta, dok se na zaslonu TV prijemnika ne pojavi simbol
željenog izvora.
F 0 - 9 Odabir kanala:
Pritiskom neke od ovih tipaka možete odabrati TV kanal. Za dvoznamenkaste
programske brojeve, unesite drugi broj unutar 2,5 sekunde.
G Prikaz izbornika:
Ovom tipkom uključuje se prikaz izbornika. Ponovnim pritiskom tipke isključuje
se prikaz izbornika.
H Gledanje prethodnog kanala:
Pritiskom na tipku odabire se kanal koji je zadnji gledan najmanje 5 sekundi.
I Fastext:
Ove tipke možete koristiti kao Fastext tipke u teletekst modu. Za podrobnosti
pogledajte stranu 28.
J Odabir zvučnog efekta:
Pritisnite tipku više puta za promjenu zvučnog efekta. Za podrobnosti pogledajte
stranu 20.
K Odabir moda slike/Podešavanje svjetline teletekst stranica
a) U normalnom TV modu: Više puta pritisnite tipku za promjenu moda slike.
Za podrobnosti pogledajte "Podešavanje slike" na strani 18.
b) U teletekst modu: Više puta pritisnite tipku za promjenu svjetline teletekst
stranica.
nastavlja se...
9
L Tipke 1 / 2 / 4 ili 3 / OK
a) Dok je prikazan TV izbornik: koristite tipke za rukovanje izbornikom. Za
podrobnosti, pogledajte "Uvod i uporaba sustava izbornika" na strani 17.
b) Dok je isključen TV izbornik: pritisnite OK za prikaz pregleda TV kanala.
Nakon toga pritisnite 1 ili 2 za odabir kanala i pritisnite OK za gledanje
odabranog kanala.
M Odabir TV moda:
Ovom tipkom isključujete teletekst ili video ulaz.
N Odabir teleteksta:
Ovom tipkom uključuje se teletekst. Za podrobnosti, pogledajte "Teletekst" na
strani 28.
O MENU - Prikaz izbornika:
Tipkom se prikazuje izbornik na zaslonu. Ponovnim pritiskom na tipku
isključuje se izbornik.
P 2 +/- Podešavanje glasnoće TV prijemnika:
Tipkama se podešava glasnoća TV prijemnika.
Q PROG +/- Odabir kanala:
Ova tipka služi za odabir prethodnog ili sljedećeg kanala.
R Odabir formata zaslona:
Pritiskom na tipku možete promijeniti format slike. Pogledajte str. 21.
}
10
Tipke sa sivim znakovima (osim tipke 1 za uključivanje/pripravno stanje) mogu se također koristiti uz
teletekst. Za podrobnosti pogledajte "Teletekst" na strani 28.
Pregled tipaka na TV prijemniku i bočnih
priključnica
Pregled tipaka na TV prijemniku
Zaustavljanje slike Pritisnite tipku za
zaustavljanje slike. Za podrobnosti,
pogledajte "Zaustavljanje slike" na
strani 27.
Auto Start Up Pritisnite i zadržite ovu
tipku na tri sekunde za pokretanje Auto
Start Up postupka. Za podrobnosti, pogledajte "Uključivanje TV prijemnika i
automatsko ugađanje" na strani 15.
Podešavanje
glasnoće (+/-)
Odabir ulaznog izvora
Za podrobnosti, pogledajte
"Reprodukcija slike s
priključene opreme" na
strani 31.
Uključivanje/
isključivanja
Odabir sljedećeg/
prethodnog programa
(TV kanala)
Pregled bočnih priključnica
S Video ulazna
priključnica
Video ulazna
priključnica
Audio ulazne
priključnice
Priključnica
za slušalice
11
Pregled indikatora na TV prijemniku
Svijetli zeleno kad je TV
prijemnik uključen.
● Svijetli crveno dok je
TV prijemnik u stanju
pripravnosti.
● Trepće crveno kad se
pritisne tipka na
daljinskom upravljaču.
● Svijetli crveno dok je
uključen sleep timer.
Za podrobnosti, pogledajte "Sleep Timer" na
strani 27.
Usmjerite daljinski
upravljač pri korištenju
prema ovom senzoru.
Ulaganje baterija u daljinski upravljač
~
12
Prilikom ulaganja baterija pazite na pravilan polaritet.
Dotrajale baterije odložite na ekološki prihvatljiv način.
Skidanje stražnjeg pokrova
Skinite stražnji pokrov TV prijemnika prije spajanja kabela. Vratite pokrov na mjesto nakon spajanja.
Skidanje stražnjeg pokrova
Držite pokrov kao na slici te najprije povucite donji dio jedne strane prema sebi. Zatim odvojite gornji dio pokrova
od TV prijemnika. Ponovite postupak na drugoj strani pokrova.
Pričvršćivanje stražnjeg pokrova
Držite pokrov kao na slici te poravnajte njegova četiri izbočenja s odgovarajućim otvorima na TV prijemniku, zatim
gurnite pokrov na TV.
}
Nije potrebno vraćati pokrov na mjesto ako koristite držač za zidnu montažu SU-LW1 (dodatna oprema).
13
Spajanje antene i videorekordera
ili
Videorekorder
~
Spojite antenu prije spajanja Scart kabela.
}
Za podrobnosti o spajanju videorekordera, pogledajte poglavlje "Spajanje dodatne opreme" na strani 29.
14
Prva uporaba
Uključenje i automatsko ugađanje TV prijemnika
}
Kod prvog uključenja TV prijemnika, na zaslonu će se pojaviti niz izbornika koji Vam omogućuju da: 1)
odaberete jezik izbornika, 2) odaberete zemlju u kojoj ćete rukovati TV prijemnikom, 3) pretražite i pohranite
sve dostupne TV kanale, te 4) promijenite redoslijed po kojem se kanali prikazuju na zaslonu.
Međutim, ako je potrebno promijeniti bilo koje od ovih podešenja kasnije, to je moguće odabirom
odgovarajuće opcije u izborniku ; (Set Up izbornik) ili ako pritisnete i zadržite tipku Auto Start Up ~ na
gornjoj strani TV prijemnika na preko tri sekunde (pogledajte stranu 11).
1
Spojite mrežni kabel u utičnicu (220-240V AC,
50 Hz).
2
Pritisnite tipku ! (uključivanje/isključivanje)
kako biste uključili prijemnik. Kod prvog
uključivanja TV prijemnika, automatski se na
ekranu pojavljuje izbornik Language.
3
Tipkama 1, 2, 4 ili 3 na daljinskom upravljaču odaberite željeni
jezik i pritisnite tipku OK za potvrdu unosa. Od tog trenutka svi
izbornici će biti na odabranom jeziku.
4
Automatski se pojavljuje izbornik Country. Tipkom 2 ili 1
odaberite zemlju u kojoj koristite TV prijemnik. Tipkom OK
potvrdite unos.
}
● Ako na popisu nema zemlje koju želite odabrati, odaberite
samo "-".
● Kako biste izbjegli pojavljivanje pogrešnih slova kod
jezika koji koriste ćirilicu, preporučujemo da odaberete
kao zemlju Russia ako nema Vaše zemlje na popisu.
nastavlja se...
15
5
Na ekranu se pojavljuje izbornik Auto Tuning. Pritisnite tipku
OK za odabir opcije Yes.
6
TV prijemnik automatski pretražuje i pohranjuje sve dostupne
kanale.
7
~
Ovaj postupak može potrajati nekoliko minuta. Molimo da
budete strpljivi i da ne pritišćete tipke jer se automatsko
pretraživanje možda neće završiti.
~
Ako se tijekom postupka ugađanja ne pronađe nijedan
kanal, na zaslonu se automatski pojavljuje poruka da
priključite antenu. Provjerite priključak antene (pogledajte
stranu 14). Pritisnite tipku OK za ponovno pokretanje
ugađanja.
Nakon ugađanja i pohranjivanja svih dostupnih programa,
automatski se na ekranu pojavljuje izbornik Programme
Sorting koji omogućuje promjenu redoslijeda kanala.
a) Ako želite ostaviti kanale po redu kako su ugađani, prijeđite
na korak 8.
b) Ako želite poredati kanale drugim redoslijedom:
1 Pritisnite tipku 2 ili 1 za odabir programskog broja s
kanalom kojeg želite premjestiti Pritisnite tipku 3.
2 Pritisnite tipku 2 ili 1 za odabir novog programskog
broja za odabrani kanal. Pritisnite tipku OK za
pohranjivanje.
3 Ponovite korake b)1 i b)2 ako želite promijeniti i
redoslijed ostalih kanala.
8
Pritisnite tipku MENU za isključivanje izbornika.
6 Vaš TV prijemnik je sada spreman za uporabu.
16
Funkcije TV prijemnika
Uvod i uporaba sustava izbornika
}
Vaš TV prijemnik koristi sustav izbornika koji Vas vode kroz funkcije. Za korištenje sustava izbornika
koristite sljedeće tipke na daljinskom upravljaču:
1
Za uključivanje izbornika:
Pritisnite tipku MENU za prikaz prvog izbornika.
2
Za kretanje kroz sustav izbornika:
• Za označavanje željene opcije u izborniku, pritisnite 2 ili 1.
• Za odabir željenog izbornika ili opcije, pritisnite 3.
• Za povratak na prethodni izbornik ili opciju, pritisnite 4.
• Za promjenu podešenja odabrane opcije, pritisnite 2/1/4 ili 3.
• Za potvrdu i pohranu odabira, pritisnite OK.
3
Za isključivanje izbornika:
Pritisnite tipku MENU za isključivanje izbornika.
17
7 Izbornik Picture Adjustment
}
Izbornik "Picture Adjustment" omogućuje
promjenu podešenja slike.
Postupak:
Pritisnite tipku MENU i nakon toga OK za
ulaz u ovaj izbornik. Nakon toga, pritisnite 2
ili 1 za odabir željene opcije i pritisnite OK.
Dolje se nalaze upute o korištenju svake od
funkcija.
Picture Mode
}
Kako bi se dobila najbolja kvaliteta slike, tvornički su podešene vrijednosti za "Brightness",
"Colour", "Sharpness" i "Backlight" kod opcija "Live" i "Movie".
Contrast
Pritisnite 4 ili 3 za podešavanje kontrasta. Pritisnite OK za pohranjivanje.
Brightness
Pritisnite 4 ili 3 za podešavanje svjetline slike. Pritisnite OK za pohranjivanje.
~
Ova opcija se pojavljuje i može se podešavati samo ako je "Picture Mode" podešen na
"Personal".
Colour
~
~
Pritisnite 4 ili 3 za promjenu intenziteta zelenih tonova. Pritisnite OK za
pohranjivanje.
Hue se može podesiti samo za NTSC signal boje (primjerice, kod američkih video kaseta).
Sharpness
~
Pritisnite 4 ili 3 za podešavanje oštrine slike. Pritisnite OK za pohranjivanje.
Ova opcija se pojavljuje i može se podešavati samo ako je "Picture Mode" podešen na
"Personal".
Backlight
~
Pritisnite 4 ili 3 za promjenu intenziteta boja. Pritisnite OK za pohranjivanje.
Ova opcija se pojavljuje i može se podešavati samo ako je "Picture Mode" podešen na
"Personal".
Hue
18
Ova opcija omogućuje prilagodbu slike programu kojeg gledate. Nakon što
odaberete opciju, pritisnite OK i nakon toga nekoliko puta 2 ili 1 za odabir:
Live
(za prijenose u živo, DVD i Digital Set Top Box prijemnike).
Personal (osobna podešavanja).
Movie (za filmove).
Nakon što odaberete željenu opciju, pritisnite OK za pohranjivanje.
Pritisnite 4 ili 3 za podešavanje pozadinskog osvjetljenja.
Ova opcija se pojavljuje i može se podešavati samo ako je "Picture Mode" podešen na
"Personal".
Reset
Pritisnite OK za povratak na tvornička podešavanja slike.
Noise
Reduction
Ova opcija je podešena na Auto kako bi se automatski smanjio šum na slici kod slabog signala.
Opcija se može promijeniti. Nakon odabira opcije, pritisnite 3. Nakon toga, pritisnite 2 ili 1 za
odabir Off. Pritisnite OK za pohranjivanje.
Colour Tone
Opcija omogućuje promjenu tona slike. Nakon odabira opcije, pritisnite 3. Tipkama 2 ili 1
odaberite opcije: Warm (bijela boja dobiva crvenu nijansu), Normal (bijela boja je neutralna),
Cool (bijela boja dobiva plavu nijansu). Pritisnite OK za pohranjivanje.
19
: Izbornik Sound Adjustment
}
Izbornik "Sound Adjustment" omogućuje
Vam promjenu podešenja zvuka.
Postupak:
Pritisnite tipku MENU i 2 za odabir :.
Pritisnite OK za otvaranje izbornika.
Tipkama 2 ili 1 odaberite željenu opciju i
pritisnite OK. Dolje su upute kako podesiti
svaku od opcija.
Sound
Effect
Ova opcija omogućuje podešavanje zvučnih efekata. Nakon odabira opcije, pritisnite
OK. Nakon toga, pritisnite 2 ili 1 za odabir:
Natural Naglašava čistoću, detalje i prisutnost zvuka korištenjem "BBE High
Definition Sound System" tehnologije.*
Dynamic "BBE High Definition Sound System" tehnologija naglašava čistoću i
prisutnost zvuka za bolju razgovijetnost i glazbeni realizam.
Off
Bez efekta.
Nakon odabira željene opcije, pritisnite OK za pohranjivanje.
~
Ova opcija ne utječe na zvuk u slušalicama.
Treble
Pritisnite 4 ili 3 za podešavanje glasnoće visokih tonova. Pritisnite OK za pohranjivanje.
Bass
Pritisnite 4 ili 3 za podešavanje glasnoće basova. Pritisnite OK za pohranjivanje.
Balance Pritisnite 4 ili 3 za podešavanje glasnoće lijevog ili desnog zvučnika. Pritisnite OK za
pohranjivanje.
Reset
Pritisnite OK za povratak na tvornička podešenja zvuka.
Dual
Sound
Pritisnite 3. Nakon toga:
● Kod stereo programa:
Pritisnite 2 ili 1 za odabir opcije Stereo ili Mono. Pritisnite OK za pohranjivanje.
● Kod dvojezičnog programa:
Pritisnite 2 ili 1 za odabir opcije Mono (ako je dostupan mono kanal), A (za kanal 1)
ili B (za kanal 2). Pritisnite OK za pohranjivanje.
Auto
Pritisnite 3. Nakon toga tipkama 2 ili 1 odaberite On (glasnoća zvuka kanala će ostati
Volume ista, neovisno o emitiranom signalu, npr. kod reklama) ili Off (glasnoća zvuka će se
mijenjati ovisno o emitiranom signalu). Pritisnite OK za pohranjivanje.
~
}
20
Ova opcija ne utječe na zvuk u slušalicama.
* "BBE High Definition Sound System" tehnologija je razvijena od strane Sony kompanije pod
licencom BBE Sound, Inc. Zaštićena je U. S. patentom br. 4,638,258 i br. 4,482,866. Riječ
"BBE" i BBE simbol su zaštićeni znakovi BBE Sound kompanije.
9 Izbornik Features
}
Izbornik "Features" omogućuje Vam
promjenu različitih podešenja.
Postupak:
Pritisnite tipku MENU i 2 za odabir 9.
Pritisnite OK za otvaranje izbornika. Tipkama
2 ili 1 odaberite željenu opciju i pritisnite
OK. Dolje su upute kako podesiti svaku od
opcija.
POWER SAVING
Ova funkcija omogućuje Vam smanjenje potrošnje energije TV prijemnika.
Postupak:
Nakon odabira opcije, pritisnite OK. Nakon toga, tipkama 2 ili 1 odaberite Reduce. Pritisnite
OK za pohranjivanje.
AUTO FORMAT
Pri ovom podešenju će se TV prijemnik automatski prilagoditi formatu slike.
Postupak:
Odaberite opciju i zatim pritisnite OK. Pritisnite 2 ili 1 za odabir On (ako želite da se TV
prijemnik automatski prilagodi formatu emitirane slike) ili Off funkciju (ako želite zadržati
vlastito podešenje). Na kraju, pritisnite OK za pohranu podešenja.
}
Bez obzira na to da li ste odabrali "On" ili "Off", možete mijenjati format prema potrebi,
tako što ćete opetovano pritiskati tipku & na daljinskom upravljaču, kako bi odabrali jedan
od slijedećih formata.
SMART: Oponašanje efekta široke slike pri emitiranju u formatu 4:3
4/3:
Uobičajeni format slike 4:3, prikazana je cijela slika.
14/9:
Kompromis između formata slike 4:3 i 16:9
ZOOM: Widescreen format za filmove u letterbox formatu.
WIDE:
}
Za prijenose u 16:9 formatu. Vidljiv je ukupni sadržaj slike.
● Pri modu prikaza "SMART", "ZOOM" i "14/9" biti će odrezani dijelovi gornjeg i donjeg
ruba slike. Pritisnite 2 ili 1 kako bi prilagodili poziciju slike na zaslon (npr. kako bi
mogli vidjeti titlove).
● Crne pruge odnosno rubovi se mogu pojaviti u svakom odabranom modu - ovisno o
emitiranom formatu slike.
nastavlja se…
21
AV2 OUTPUT
Opcija "AV2 Output" omogućuje odabir izvora koji će se emitirati preko Scart priključnice J2/ K tako da
možete snimati signal iz Scart priključnice koji izlazi iz TV prijemnika ili koji se gleda na TV prijemniku.
}
Ako vaš videorekorder ili DVD rekorder podržava SmartLink, ovaj postupak nije potreban.
Postupak:
Nakon ulaska u Features izbornik na način opisan na prethodnoj strani i nakon odabira opcije, pritisnite OK.
Tipkama 2 ili 1 odaberite željeni izlazni signal:
TV
izlaz signala iz antene.
AUTO izlaz signala koji se gleda na TV prijemniku.
~
● Ako odaberete "AUTO", izlazni signal će uvijek biti isti kao i signal na zaslonu.
● Ako ste spojili dekoder na Scart priključnicu J2/ K2 ili na videorekorder spojen na tu Scart priključnicu,
ne zaboravite podesiti "AV2 Output" na "TV" za pravilno dekodiranje. Možete također podesiti opciju
"Decoder" u "Manual Programme Preset" na "On" kod kodiranih programa. Pogledajte stranu 26 za više
podrobnosti.
TV SPEAKERS
Ova opcija Vam omogućuje isključivanje zvučnika TV prijemnika kako biste npr. slušali zvuk preko vanjske audio
opreme spojene na TV prijemnik.
Postupak:
Pritisnite 2 ili 1 za odabir jedne od sljedećih opcija i pritisnite tipku OK.
On
Zvuk se reproducira preko zvučnika TV prijemnika.
One Time Off
Zvučnici TV prijemnika su privremeno isključeni. Moguće je slušati zvuk preko vanjske audio
opreme.
}
Opcija "TV Speakers" se automatski vraća na "On" nakon isključivanja TV prijemnika.
Permanent Off Zvučnici TV prijemnika se trajno isključuju i tako je omogućeno slušanje zvuka preko vanjske
audio opreme.
~
Za ponovno uključivanje zvučnika TV prijemnika, podesite opciju "TV Speakers" na "On".
RGB CENTER
opcija je dostupna samo ako je preko Scart priključnice J1/ I na stražnjoj strani TV prijemnika
~ Ova
spojen neki RGB izvor.
Dok gledate RGB signal, sliku će možda trebati podesiti. Ova opcija omogućuje podešavanje horizontalne pozicije
slike tako da slika bude na sredini zaslona.
Postupak:
Nakon ulaska u "Features" izbornik na način opisan na strani 21 i tijekom gledanja RGB izvora, odaberite opciju
"RGB Center" i pritisnite OK. Nakon toga, pritisnite 4 ili 3 za podešavanje položaja slike od -5 do +5. Pritisnite
OK za pohranjivanje.
22
; Izbornik Set Up
}
Izbornik "Set Up" omogućuje Vam promjenu
raznih opcija TV prijemnika.
Postupak:
Pritisnite tipku MENU i zatim tipku 2 tri
puta za odabir ;. Pritisnite OK za otvaranje
izbornika. Tipkama 2 ili 1 odaberite željenu
opciju i pritisnite OK. Dolje su upute kako
podesiti svaku od opcija.
LANGUAGE
Ova opcija omogućuje Vam odabir jezika izbornika.
Postupak:
Nakon odabira opcije, pritisnite OK i nastavite postupak kako je opisano u koraku 3 poglavlja
"Uključivanje TV prijemnika i automatsko ugađanje" na strani 15.
COUNTRY
Ova opcija omogućuje odabir zemlje/regije u kojoj želite koristiti TV prijemnik.
Postupak:
Nakon odabira opcije, pritisnite OK i nastavite postupak kako je opisano u koraku 4 poglavlja
"Uključenje TV prijemnika i automatsko ugađanje" na strani 15.
AUTO TUNING
Ova opcija omogućuje automatsko pretraživanje i pohranu svih raspoloživih TV kanala.
Postupak:
Nakon odabira opcije, pritisnite OK i nastavite postupak kako je opisano u koracima 5 i 6
poglavlja "Uključenje TV prijemnika i automatsko ugađanje" na strani 16.
PROGRAMME SORTING
Ova opcija omogućuje promjenu programskih brojeva TV kanala.
Postupak:
Nakon odabira opcije, pritisnite OK i nastavite postupak kako je opisano u koraku 7 poglavlja
"Uključenje TV prijemnika i automatsko ugađanje" na strani 16.
nastavlja se…
23
PROGRAMME LABELS
Ova opcija omogućuje Vam dodjeljivanje imena kanalu korištenjem do pet znakova (slova ili brojeva).
Postupak:
1 Nakon ulaska u "Set Up" izbornik na način opisan na prethodnoj strani i nakon odabira ove opcije, pritisnite OK
i nakon toga tipkama 2 ili 1 odaberite programski broj kanala kojem želite dati ime. Pritisnite OK nakon toga.
2 Dok je označen stupac Label, pritisnite OK i 2, 1, 4 ili 3 za odabir slova i nakon toga pritisnite OK.
Po dovršetku unosa imena pritisnite 2, 1, 4 ili 3 za odabir riječi "End" na zaslonu, te pritisnite OK za izlazak
iz izbornika.
}
● Ako pogriješite pri unosu slova, odaberite "%" na zaslonu za povratak i pritisnite OK.
● Za unos razmaka, odaberite "-" na zaslonu i pritisnite OK.
AV PRESET
Ova opcija omogućuje:
a) Dodjeljivanje imena vanjskoj opremi spojenoj preko ulaznih priključnica na TV prijemnik.
Postupak:
Nakon ulaska u "Set Up" izbornik na način opisan na prethodnoj strani i nakon odabira ove opcije, pritisnite
OK i nakon toga tipkama 2 ili 1 odaberite ulazni izvor kojeg želite imenovati: AV1 i AV2 za stražnje Scart
priključnice i AV3 za bočne priključnice. Pritisnite nakon toga dva puta tipku OK.
2 Ime će se automatski prikazati u stupcu za imenovanje:
a) Ako želite koristiti jedno od postojećih imena, odaberite ga tipkama 2 ili 1 i pritisnite OK.
1
}
Postojeća imena su: VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM (kamkorder) i SAT (satelitski
prijemnik).
b) Ako želite dodijeliti novo ime, odaberite Edit te pritisnite OK. Kada prvi element bude označen, pritisnite
2, 1, 4 ili 3 za odabir slova, a zatim pritisnite OK. Na kraju pritisnite 2, 1, 4 ili 3 za odabir riječi
"End" na zaslonu, te pritisnite OK za izlazak iz izbornika.
}
● Ako pogriješite pri unosu slova, odaberite "%" na zaslonu za povratak i pritisnite OK.
● Za unos razmaka, odaberite "-" na zaslonu i pritisnite OK.
b) Promjena glasnoće priključene dodatne opreme.
Postupak:
Nakon ulaska u "Set Up" izbornik na način opisan na prethodnoj strani i nakon odabira ove opcije, pritisnite OK
i nakon toga tipkama 2 ili 1 odaberite ulazni izvor kojem želite promijeniti glasnoću: AV1 i AV2 za stražnje
Scart priključnice i AV3 za bočne priključnice. Pritisnite nakon toga dva puta tipku 3 za označavanje stupca
Sound Offset. Na kraju pritisnite OK i 2 ili 1 za promjenu glasnoće zvuka između -9 i +9.
24
Izbornik Manual Programme Preset
}
Opcija "Manual Programme Preset" u
izborniku "Set Up" omogućuje Vam ručno
ugađanje pojedinih kanala.
Postupak:
Pritisnite tipku MENU i zatim tipku 2 tri
puta za odabir ;. Pritisnite OK za otvaranje
"Set Up" izbornika. Tipkama 2 ili 1
odaberite opciju "Manual Programme Preset"
i pritisnite OK. Dolje su upute kako podesiti
svaku od opcija.
Opcija Manual Programme Preset omogućuje:
a) Podesite kanale ili prvi kanal videorekordera jednog po jednog, redoslijedom po svom izboru.
Postupak:
1
Nakon ulaska u "Set Up" izbornik na način opisan na strani 23 i nakon odabira opcije "Manual Programme
Preset", pritisnite OK. Dok je označena opcija Programme, pritisnite OK. Pritisnite 2 ili 1 za odabir
željenog programskog broja pod kojim želite podesiti kanal (za videorekorder, odaberite programski broj
"0"). Pritisnite 4.
2 }
3
Ova opcija ovisi o zemlji koju ste odabrali u izborniku "Country".
Nakon odabira opcije System, pritisnite OK. Nakon toga, tipkama 2 ili 1 odaberite televizijski sustav (B/G
za zapadnoeuropske zemlje, D/K za istočnoeuropske zemlje, L za Francusku ili I za Veliku Britaniju).
Pritisnite 4.
Nakon odabira opcije Channel, pritisnite OK. Nakon toga, tipkama 2 ili 1 odaberite način ugađanja kanala
("C" za zemaljske kanale ili "S" za kabelske kanale). Pritisnite nakon toga brojčane tipke za izravan unos
broja kanala televizijskog sustava ili kanala videorekordera. Ako Vam broj kanala nije poznat, pritisnite 3 i
2 ili 1 za pretraživanje. Nakon ugađanja željenog kanala, pritisnite OK dva puta za pohranjivanje.
Ponovite navedene korake kako biste ugodili i pohranili druge kanale.
b) Imenovanje kanala (do pet znakova).
Postupak:
Nakon ulaska u "Set Up" izbornik na način opisan na strani 23 i nakon odabira opcije "Manual Programme
Preset", pritisnite OK. Dok je opcija Programme označena, pritisnite tipku PROG +/- za odabir programskog
broja s kanalom kojeg želite imenovati. Kad se program kojeg želite imenovati pojavljuje na zaslonu, pritisnite 2
ili 1 za odabir opcije Label i pritisnite OK. Nakon toga, uz prvi element označen, pritisnite 2, 1, 4 ili 3 za
odabir slova te pritisnite OK. Nakon što završite, pritisnite 2, 1, 4 ili 3 za odabir riječi "End" na zaslonu i
pritisnite OK za isključivanje izbornika. Pritisnite još jednom OK za pohranjivanje.
}
● Ako pogriješite pri unosu slova, odaberite "%" na zaslonu za povratak i pritisnite OK.
● Za unos razmaka, odaberite "-" na zaslonu i pritisnite OK.
nastavlja se…
25
c) Ručno podešavanje prijema. U pravilu će automatsko ugađanje (AFT) dati najbolje rezultate, ali moguće je i
ručno ugađanje za postizanje bolje kvalitete slike.
Postupak:
Dok gledate kanal kojeg želite ručno ugoditi i nakon otvaranja izbornika "Set Up" na način objašnjen na strani
23 te odabira opcije "Manual Programme", pritisnite OK. Nakon toga, pritisnite 2 ili 1 za odabir AFT opcije i
pritisnite 3. Nakon toga, pritisnite 2 ili 1 za precizno podešavanje između -15 i +15. Na kraju pritisnite dva
puta OK za pohranjivanje.
d) Poboljšanje zvuka pojedinih kanala u slučaju pojavljivanja izobličenja kod mono emisija. (Opcija nije dostupna
ako je "System" podešen na "L".)
Ponekad nestandardan signal može izazvati izobličenja zvuka ili prekidanje zvuka kod mono programa. Opcija
Audio Filter omogućuje smanjivanje ove pojave.
}
Ako se ne javljaju izobličenja zvuka, preporučujemo da ostavite opciju Audio Filter na "Off".
Postupak:
Nakon ulaska u "Set Up" izbornik na način opisan na strani 23 i nakon odabira opcije "Manual Programme
Preset", pritisnite OK. Nakon toga, pritisnite 2 ili 1 za odabir opcije Audio Filter i pritisnite 3. Nakon toga,
pritisnite 2 ili 1 za odabir opcija Off, Low ili High.
}
Ako je odabrana opcija "Low" ili "High", nije moguće primati stereo ili dvojezični program.
e) Preskakanje neželjenih programskih mjesta pri promjeni programa tipkama PROG +/-.
Postupak:
Nakon ulaska u "Set Up" izbornik na način opisan na strani 23 i nakon odabira opcije "Manual Programme
Preset", pritisnite OK. Nakon toga, uz označenu opciju Programme, pritisnite tipku PROG +/- za odabir
programskog broja kojeg želite preskočiti. Kad se željeni program pojavi na zaslonu, pritisnite 2 ili 1 za odabir
opcije Skip i pritisnite 3. Nakon toga, pritisnite 2 ili 1 za odabir opcije On. Na kraju dva puta pritisnite OK za
potvrdu i pohranjivanje.
Želite li kasnije poništiti ovu funkciju, odaberite opciju "Off" umjesto "On" u gore opisanom koraku.
f) Gledanje i snimanje kodiranih kanala kada koristite dekoder spojen na Scart priključnicu J2/ K izravno ili
putem videorekordera.
}
Ova opcija ovisi o zemlji koju ste odabrali u izborniku "Country".
Postupak:
Nakon ulaska u "Set Up" izbornik na način opisan na strani 23 i nakon odabira opcije "Manual Programme
Preset", pritisnite OK. Nakon toga, pritisnite 2 ili 1 za odabir opcije Decoder te pritisnite 3. Nakon toga,
pritisnite 2 ili 1 za odabir On. Na kraju pritisnite OK dva puta za potvrdu i pohranjivanje.
Želite li kasnije poništiti ovu funkciju, odaberite opciju "Off" umjesto "On" u gore opisanom koraku.
26
Ostale funkcije
Sleep Timer
Ova funkcija omogućuje podešavanje TV prijemnika tako da se automatski prebaci u pripravno
stanje nakon zadanog vremena. Može se odabrati vrijeme: 30, 60, 90 ili 120 minuta.
Postupak:
Pritisnite = na daljinskom upravljaču više puta dok se na zaslonu ne pojavi željeno vrijeme.
Kada je funkcija Sleep Timer uključena, indikator = (Standby/Sleep) na TV prijemniku svijetli
crveno.
Isključivanje funkcije Sleep Timer:
Pritisnite = na daljinskom upravljaču više puta dok se na zaslonu ne pojavi "Off".
• Ako isključite te ponovno uključite TV prijemnik, funkcija Sleep Timer se ponovno vrati na
"Off".
• Tijekom gledanja TV programa možete pritisnuti tipku L na daljinskom upravljaču za
prikaz preostalog vremena prije isključivanja u stanje pripravnosti.
• Jednu minutu prije isključenja TV prijemnika u pripravno stanje, na zaslonu se pojavi poruka
"Sleep Timer will end soon. Power will be turned off."
Zaustavljanje slike
Ova funkcija omogućuje zaustavljanje televizijske slike, npr. ako želite zapisati telefonski broj ili
recept.
Postupak:
Pritisnite tipku b na daljinskom upravljaču za zaustavljanje slike. U donjem lijevom kutu zaslona
pojavljuje s prikazom trenutno odabranog kanala. Ponovno pritisnite tipku b za uklanjanje
prozora. Nakon još jednog pritiska na tipku b, vraća se normalan TV mod.
Podešavanje položaja prozora pri zaustavljenoj slici
Moguće je podesiti položaj prozora za trenutno odabrani kanal.
Postupak:
Dok se na zaslonu prikazuje zaustavljena slika, pritisnite 2, 1, 4 ili 3 za podešavanje položaja
prozora na zaslonu.
27
Teletekst
Teletekst je sustav informacija koji emitira većina TV kanala. Stranica s kazalom (obično stranica
100) Vam pruža informaciju o korištenju usluge. Za uporabu teleteksta koristite tipke na
daljinskom upravljaču kao što je niže opisano.
Koristite teletekst kod kanala s jakim signalom jer se inače mogu javiti smetnje u teletekstu.
Uključivanje teleteksta
Nakon odabira kanala s teletekstom, pritisnite /.
Svakim pritiskom tipke /, prikaz se ciklički izmjenjuje na sljedeći način:
Teletekst / preko TV slike t TV prijem t Teletekst t (ponavlja se).
Odabir stranice teleteksta
Brojčanim tipkama unesite troznamenkasti broj stranice.
● Ako pogriješite pri unosu, ponovno unesite ispravan broj.
● Ako brojač na zaslonu nastavlja pretraživanje, stranica nije dostupna. Unesite drugi broj stranice
u ovom slučaju.
Pristup sljedećoj ili prethodnoj stranici
Pritisnite PROG + (c) ili PROG - (C).
Zaustavljanje stranice teleteksta
Neke teletekst stranice sadrže podstranice koje se automatski izmjenjuju. Za zaustavljanje
izmjene, pritisnite @/#. Ponovnim pritiskom listanje se nastavlja.
Otkrivanje skrivene informacije (primjerice, odgovori u kvizu)
Pritisnite L/|. Pritisnite ponovo za sakrivanje informacije.
Promjena svjetline teleteksta
Dok gledate teletekst, pritisnite ? više puta za odabir jedne od četiri opcija svjetline.
Isključivanje teleteksta
Pritisnite a.
}
Ako se na zaslonu pojavljuju pogrešni znakovi kod jezika koji se služe ćirilicom,
preporučujemo da u "Set Up" izborniku odaberete kao zemlju "Russia" ako nema Vaše
zemlje na popisu. Za podrobnosti, pogledajte stranu 23.
Fastext
}
28
Fastext usluga Vam omogućuje pristup stranicama pritiskom na jednu tipku.
Kad je uključen teletekst i emitira se Fastext, na dnu stranice teleteksta pojavi se obojeni
izbornik. Pritisnite odgovarajuću obojenu tipku (crvenu, zelenu, žutu ili plavu) za pristup
željenoj stranici.
Dodatne informacije
Spajanje dodatne opreme
}
● Prema donjim uputama, na svoj TV prijemnik možete priključiti široki spektar dodatnih uređaja.
● Spojni kabeli nisu dio isporuke.
}
Kako biste izbjegli
pojavu smetnji u slici,
nemojte spajati opremu
preko priključnica A i B
u isto vrijeme.
8mm/Hi8/
DVC
kamkorder
S VHS/Hi8/
DVC
kamkorder
Videorekorder
Dekoder
DVD rekorder
DVD
"PlayStation"*
* "PlayStation" je proizvod Sony
Computer Entertainment, Inc.
* "PlayStation" je trgovačko ime
Sony Computer Entertainment, Inc.
Hi-fi
Dekoder
nastavlja se…
29
Spajanje videorekordera
Više podrobnosti o spajanju videorekordera potražite u poglavlju "Spajanje antene i videorekordera" na strani 14.
Spajanje videorekordera ili DVD rekordera koji podržava SmartLink
}
SmartLink je izravna veza između TV prijemnika i videorekordera/DVD rekordera. Podrobnije informacije o
funkciji SmartLink potražite u uputama za uporabu svog videorekordera/DVD rekordera.
Koristite li videorekorder koji podržava SmartLink, spojite videorekorder ili DVD rekorder Scart kabelom na Scart
priključnicu J2/ K F.
Ako ste spojili dekoder ili Set Top Box na Scart J2/ K F ili na videorekorder spojen
na tu Scart priključnicu
Odaberite opciju "Manual Programme Preset" u "Set Up" izborniku i, nakon ulaza u opciju "Decoder**", odaberite
"On" (pogledajte stranu 26). Ponovite ovaj postupak za svaki kodirani signal.
**Mogućnost odabira opcije ovisi o zemlji koju ste odabrali u izborniku "Country".
Spajanje vanjske audio opreme
Slušanje zvuka s TV prijemnika na Hi-Fi sustavu
Priključite svoj Hi-fi sustav na izlazne audio priključnice E ako želite pojačati audio izlaz iz TV prijemnika. Zatim
u sustavu izbornika odaberite izbornik "Features" i podesite opciju "TV Speakers" na "Permanent Off" (pogledajte
stranu 22).
}
30
Glasnoća vanjskih zvučnik može se podešavati tipkama za regulaciju glasnoće na daljinskom upravljaču TV
prijemnika. Basove i visoke tonove također možete podesiti preko izbornika "Sound Adjustment" (pogledajte
stranu 20).
Reprodukcija slika s priključene opreme
1
Spojite opremu preko odgovarajuće priključnice na TV prijemniku na način prikazan na strani 29.
2
Uključite priključenu opremu.
3
Za gledanje slike s priključene opreme, pritisnite tipku @/# više puta dok se na zaslonu ne
pojavi znak za željeni ulaz.
Simbol
@1
I1
@2
K2
@3
K3
4
Ulazni signal
● Audio/video ulazni signal preko Scart priključnice G
● RGB ulazni signal preko Scart priključnice G. Ovaj simbol se pojavljuje samo
ako je priključen RGB izvor.
● Audio/video ulazni signal preko Scart priključnice F
● S Video ulazni signal preko Scart priključnice F. Ovaj simbol se pojavljuje
samo ako je priključen S Video izvor.
● Video ulazni signal preko priključnice za slušalice B i audio ulazni signal
preko C.
● S Video ulazni signal preko S Video ulazne priključnice A i audio signal
preko C. Ovaj simbol se pojavljuje samo ako je priključen S Video izvor.
Pritisnite tipku a na daljinskom upravljaču za prikaz normalne TV slike.
Kod mono opreme
Priključite priključak za slušalice u priključnicu L/G/S/I na bočnoj strani TV prijemnika i
odaberite @3 ili K3 ulazni signal prateći gornje upute. Nakon toga pogledajte poglavlje
"Izbornik Sound Adjustment" i podesite opciju "Dual Sound" na "A" u izborniku za podešavanje
zvuka (pogledajte stranu 20).
31
Tehnički podaci
Vrsta zaslona:
LCD (Liquid Crystal Display) zaslon
TV sustav:
(Ovisno o odabranoj državi/regiji)
B/G/H, D/K, L, I
Sustav boja:
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (samo video ulaz)
Antena:
75-ohmski vanjski priključak za VHF/UHF
Pokrivenost kanala:
VHF:
E2–E12
UHF:
E21–E69
CATV:
S1–S20
HYPER:
S21–S41
D/K:
R1–R12, R21–R69
L:
F2–F10, B–Q, F21–F69
I:
UHF B21–B69
Veličina zaslona:
27": 27 inča (otprilike 68 cm dijagonalno)
23": 23 inča (otprilike 58 cm dijagonalno)
Razlučivost:
27": 1280 točaka (vodoravno) x 720 linija (okomito)
23": 1366 točaka (vodoravno) x 768 linija (okomito)
Napajanje:
220-240V; 50/60 Hz
Potrošnja:
27": 110 W
23": 90 W
Potrošnja u stanju pripravnosti:
0,7 W
Izlaz zvuka:
27": 10 W + 10 W (RMS)
23": 5 W + 5 W (RMS)
Dimenzije:
27": Sa stalkom, otprilike 698 x 574 x 245 mm
Bez stalka, otprilike 698 x 526 x 119 mm
23": Sa stalkom, otprilike 604 x 502 x 169 mm
Bez stalka, otprilike 604 x 459 x 114 mm
Masa:
27": Sa stalkom, otprilike 14 kg
Bez stalka, otprilike 12 kg
23": Sa stalkom, otprilike 11 kg
Bez stalka, otprilike 9,5 kg
32
Stražnje priključnice
● AV1: J1/ I1
21-pinska Scart priključnica (CENELEC
standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz,
TV audio/video izlaz.
● AV2: J2/ K2 (SMARTLINK)
21-pinska Scart priključnica (CENELEC
standard) uključujući audio/video ulaz, S-video
ulaz, uključenje audio/video izlaza, te SmartLink
sučelje.
● ] Audio izlazi (left/right) phono priključnice.
● = Antenska priključnica (RF in)
Priključnice na bočnoj strani
● AV3:
K3 S video ulaz (4-pinski mini DIN)
@3 Video ulaz (phono priključnica)
^3 Audio ulaz (phono priključnice)
● i Priključnica za slušalice
Priloženi pribor:
Daljinski upravljač (RM-Y1108) (1)
AA baterije (tip R6) (2)
Mrežni kabel (tip C-6) (1)
Dodatni pribor (opcija):
Zidni nosač SU-LW1
TV stalak SU-PG100 (samo za 27")
Ostale značajke:
● Teletekst, Fastext, TOPtext (ovisno o dostupnosti)
● Sleep Timer
● Zaustavljanje slike
● Smartlink (izravni spoj između TV prijemnika i
kompatibilnog videorekordera ili DVD rekordera. Za
podrobnosti pogledajte upute uz svoj videorekorder ili
DVD rekorder).
● Automatsko prepoznavanje TV sustava
Ovaj TV prijemnik kompatibilan je s VESA
univerzalnim zidnim nosačem.
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama
bez prethodne najave.
U slučaju problema
}
Slijede neka jednostavna rješenja problema koji mogu utjecati na sliku i zvuk.
Problem
Rješenje
Nema slike
Nema slike (zatamnjen zaslon) ni zvuka. ● Provjerite antenski priključak.
● Priključite TV prijemnik na napajanje, te pritisnite prekidač 1 za
uključivanje/isključivanje na TV prijemniku.
● Ako na TV prijemniku svijetli indikator 1 (stanje pripravnosti),
pritisnite tipku TV I/1 na daljinskom upravljaču.
Uređaj se automatski isključuje
(u pripravno stanje)
● Provjerite je li uključena funkcija Sleep Timer (strana 27).
Nema slike ni izbornika za opremu
spojenu na Scart priključnicu uređaja.
● Provjerite je li vanjski uređaj uključen te više puta pritisnite tipku
@/# na daljinskom upravljaču dok se na zaslonu ne pojavi simbol
odgovarajućeg ulaza (strana 31).
● Provjerite spoj između vanjskog uređaja i TV prijemnika.
Loša/nestabilna slika
Dvostruka slika, ili pojava sjene.
● Provjerite antenski/kabelski priključak.
● Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.
Samo snijeg i smetnje prikazuju se na
ekranu
● Provjerite je li antena slomljena ili svijena.
● Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 godina normalne
uporabe, 1-2 godine na morskoj obali)
Isprekidane linije ili pruge.
● Udaljite TV od izvora električnih smetnji, kao npr. automobila,
motocikala ili sušila za kosu.
Program u boji bez boje.
● U sustavu izbornika odaberite izbornik "Picture Adjustment", zatim
u njemu odaberite "Reset" za povratak na tvornička podešenja
(strana 19).
● Ako funkciju "Power Saving" (štednja energije) podesite na
"Reduce", bojama na slici će se smanjiti intenzitet (strana 21).
Mjestimična pojava crnih točkica i/ili
svijetlih točkica na ekranu.
● Slika ovog prijemnika sastoji se od točkica (piksela). Ova pojava
nije kvar uređaja.
Slika je presvijetla.
● U izborniku odaberite "Picture Adjustment", te odaberite "Picture
Mode". Odaberite željeni mod slike (strana 18).
Smetnje (crte) na slici prilikom gledanja ● Provjerite je li antena spojena.
TV programa.
● Držite antenski kabel dalje od ostalih kabela.
● Ne koristite 300-ohmski dvožilni kabel jer može doći do smetnji.
nastavlja se…
33
Problem
Rješenje
Crte prilikom reprodukcije/snimanja
putem videorekordera.
● Interferencijske smetnje video glave. Udaljite videorekorder od TV
prijemnika.
● Ostavite 30 cm prostora između TV prijemnika i videorekordera
zbog izbjegavanja smetnji.
● Izbjegavajte smještaj videorekordera ispred ili pored TV prijemnika.
Loša slika ili pomanjkanje slike
(taman ekran), ali dobar zvuk.
● U izborniku odaberite "Picture Adjustment", te odaberite "Reset" za
povratak na tvornička podešenja (strana 19).
Smetnje u slici kod gledanja TV kanala. ● U izborniku odaberite "Manual Programme Preset" opciju u "Set
Up" izborniku, te izvršite automatsko fino ugađanje (AFT) za
postizanje boljeg prijema (strana 26).
● U izborniku podesite "Noise Reduction" opciju u "Picture
Adjustment" izborniku za smanjenje šuma u slici (strana 19).
Slika je izobličena kod promjene kanala ● Isključite uređaje spojene s TV prijemnikom preko stražnje Scart
ili pri uključivanju teleteksta.
priključnice.
Nije moguće koristiti izbornik
● Ako je opcija u izborniku prikazana svijetlom bojom, nije ju
moguće odabrati.
Kad je uključen teletekst, prikazani su
pogrešni znakovi
● U izborniku "Setup" podesite opciju "Country", tj. zemlju/regiju u
kojoj koristite ovaj TV prijemnik (strana 23).
Nema zvuka/Zvuk je pun šumova
34
Dobra slika, nema zvuka.
● Pritisnite tipku 2 +/– ili % (isključivanje zvuka) na daljinskom
upravljaču.
● Provjerite je li funkcija "TV Speakers" podešena na "On" u
"Features" izborniku (strana 22).
Šumovi u zvuku.
● Provjerite je li antena spojena.
● Držite antenski kabel dalje od ostalih kabela.
● Ne koristite 300-ohmski dvožilni kabel jer može doći do smetnji.
● Može dođi do interferencije ako se u blizini TV prijemnika koristi
oprema koja emitira infracrvene zrake (npr. bežične slušalice).
Možete koristiti drugu vrstu slušalica koje ne koriste infracrvene
zrake, odmaknuti infracrveni odašiljač od TV prijemnika ili
postaviti infracrvene uređaje bliže jedne drugima.
● Odaberite opciju "Audio Filter" u izborniku "Manual Programme
Preset". Odaberite opciju "Low" ili "High" (strana 26).
Nije moguć prijem stereo ili
dvojezičnih programa
● Provjerite je li opcija "Audio Filter" u izborniku "Manual
Programme Preset" podešena na "Off" (strana 26).
Problem
Rješenje
Neobični zvukovi
Škripi kućište TV prijemnika.
● Promjene u sobnoj temperaturi ponekad će uzrokovati širenje ili
skupljanje kućišta, što će proizvesti zvukove. To nije kvar.
TV prijemnik zuji.
● Može doći do pojave zujanja kod uključenja prijemnika. To nije
kvar.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi
Indikator 1 (pripravno stanje) ili TV X
(TV prijemnik uključen) trepće
~
● Zamijenite baterije.
● Obratite se najbližem ovlaštenom Sony servisu.
• Ako se problemi nastave, TV prijemnik treba provjeriti stručno servisno osoblje.
• Nikada nemojte sami otvarati kućište.
35
Download PDF

advertising