Sony | KDL-40U2530 | Sony KDL-32U2530 Upute za upotrebu

3-216-582-31(0)
LCD TV prijemnik
Upute za uporabu _______________________
Y Prije uporabe TV prijemnika, pročitajte poglavlje
"Sigurnosne informacije" u ovom priručniku i
sačuvajte priručnik za buduću uporabu.
KLV-40U25xx
KLV-32U25xx
KLV-26U25xx
Za korisne informacije o Sony proizvodima, posjetite
http://www.sony-europe.com/myproduct
© 2007 Sony Corporation
Zaštitni znakovi
Uvod
Hvala što ste odabrali ovaj Sony proizvod.
Prije uporabe TV prijemnika, molimo vas da pažljivo
i temeljito pročitate ove upute i da ih sačuvate za
kasniju uporabu.
Zbrinjavanje TV prijemnika
Zbrinjavanje starih električnih
i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
2
• Proizvedeno pod licencom tvrtke BBE Sound, Inc. pod
jednim ili više sljedećih patenata u SAD-u: 5510752,
5736897. BBE i BBE simbol su zaštitni znakovi tvrtke
BBE Sound, Inc.
• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories.
"Dolby" i simbol dvostrukog D ; su zaštitni znakovi
tvrtke Dolby Laboratories.
• HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface
su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
HDMI Licensing LLC.
• Na ilustracijama u ovom priručniku prikazan je model
KLV-32U2520 ukoliko nije navedeno drukčije.
• Oznaka "xx" koja se pojavljuje u nazivu modela odgovara
dvjema znamenkama koje označavaju varijante boje.
Sadržaj
Upute za brzi početak
4
Sigurnosne informacije ........................................................................................................... 7
Mjere opreza........................................................................................................................... 8
Pregled tipaka na daljinskom upravljaču ........................................................................... 9
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku ................................................................... 10
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa.......................................................................................................... 10
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz izbornike ......................................................................................................... 12
Izbornik Picture Adjustment ................................................................................................. 13
Izbornik Sound Adjustment .................................................................................................. 14
Izbornik Features .................................................................................................................. 15
Izbornik Set-up ..................................................................................................................... 16
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme .................................................................................................... 18
Gledanje slika sa spojene opreme........................................................................................ 20
Dodatne informacije
Tehnički podaci ............................................................................................................... 21
U slučaju problema .......................................................................................................... 22
3
Upute za brzi početak
1: Provjera isporučenog
pribora
2: Spajanje antene/
videorekordera
Daljinski upravljač RM-EA006 (1)
Baterije veličine AA (tip R6) (2)
Držač kabela (1) (samo za KLV-40U25xx)
Spajanje samo antene
Koaksijalni kabel (nije isporučen)
Pričvrsni remen (1) i vijci (2)
Umetanje baterija u daljinski upravljač
Spajanje antene i videorekordera
Napomene
• Prilikom ulaganja baterija obratite pažnju na ispravan
polaritet.
• Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne miješajte
stare i nove baterije.
• Dotrajale baterije odložite na ekološki siguran način.
Neke regije imaju ureñeno odlaganje baterija. Upoznajte se
s lokalnim propisima.
• Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštajte i ne
gazite po njemu, te ne prolijevajte nikakvu tekućinu po
njemu.
• Ne stavljajte daljinski upravljač na mjesta blizu izvora
topline, na izravnu sunčevu svjetlost ili u vlažnoj prostoriji.
Scart kabel (nije isporučen)
RF kabel
(nije isporučen)
Videorekorder
4
3: Povezivanje kabela u
snop
4: Sprječavanje prevrtanja TV prijemnika
(samo za KLV-40U25xx)
5: Odabir jezika i
države/regije
1
Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu
(220-240 V AC, 50 Hz).
2
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja strana).
Kod prvog uključivanja TV prijemnika, na zaslonu
se pojavljuje izbornik Language.
Dok je TV prijemnik u stanju pripravnosti, indikator 1 (stanje pripravnosti) svijetli crveno na
prednjoj strani ureñaja. Pritisnite ?/1 na daljinskom
upravljaču za uključivanje TV prijemnika.
Nastavlja se
5
3
Pritisnite 7/8 za odabir jezika prikazanog
u izborniku i zatim pritisnite A.
6: Automatsko ugađanje
kanala
Nakon odabira jezika i države/regije, na zaslonu se
prikazuje poruka koja potvrñuje početak automatskog
ugañanja TV prijemnika.
TV prijemnik će sad potražiti i pohraniti sve dostupne
TV kanale.
4
Pritisnite 7/8 za odabir države/regije u
kojoj će se upotrebljavati TV prijemnik i
zatim pritisnite A.
Ako se država/regija u kojoj želite upotrebljavati
TV prijemnik ne nalazi na popisu, odaberite "-"
umjesto države/regije.
Na zaslonu se prikazuje obavijest da TV prijemnik
započinje automatsko ugañanje kanala. Prijeñite
na "6: Automatsko ugañanje kanala".
1
Pritisnite A.
Postupak može potrajati nekoliko minuta, stoga
vas molimo da za to vrijeme ne pritišćete tipke na
TV prijemniku i daljinskom upravljaču.
Ukoliko se pojavi poruka za potvrdu priključka
antene
Nije pronañen nijedan kanal. Provjerite priključak
antene i pritisnite A za ponovno uključivanje
automatskog ugañanja.
2
Kad se na zaslonu prikaže izbornik
Programme Sorting, slijedite korake iz
odlomka "Sortiranje programa" (stranica 16).
Ako ne želite promijeniti redoslijed pohranjivanja
kanala na TV prijemniku, prijeñite na korak 3.
3
Pritisnite MENU za izlaz.
TV prijemnik je pohranio sve dostupne kanale.
6
Sigurnosne informacije
Kod postavljanja na stalak
Instaliranje/postavljanje
Instalirajte i upotrebljavajte TV prijemnik u skladu s
dolje navedenim uputama kako biste izbjegli opasnost
od požara, električnog udara i oštećenja/ozljeda.
Postavljanje
• TV prijemnik postavite u blizini lako dostupne mrežne
utičnice.
• Postavite TV prijemnik na stabilnu i ravnu površinu.
• Postavljanje na zid prepustite stručnom osoblju servisa.
• Preporučujemo uporabu originalnog Sony pribora iz
sigurnosnih razloga:
– KLV-40U25xx:
Zidni nosač SU-WL51
– KLV-32U25xx/KLV-26U25xx:
Zidni nosač SU-WL31
Nošenje
• Prije prenošenje TV prijemnika,
odspojite sve kabele.
• Za nošenje TV prijemnika većih
dimenzija, potrebne su barem dvije
ili tri osobe.
• Kod ručnog nošenja TV prijemnika,
držite ga kao što je prikazano na
slici desno.
• Kod podizanja ili prenošenja TV
prijemnika, čvrsto ga pridržavajte s
donje strane. Nemojte opterećivati
LCD zaslon ili njegov okvir.
• Kod prenošenja nemojte izlagati
TV prijemnik udarcima ili prejakim vibracijama.
• Kod transporta TV prijemnika na popravak ili kod selidbe,
zapakirajte ga u originalnu ambalažu.
Ostavite najmanje ovoliko prostora oko uređaja.
• Za ispravnu ventilaciju i sprječavanje nakupljanja prašine,
postupite na sljedeći način:
– Nemojte postavljati ureñaj vodoravno, naopačke, na
stražnju ili bočne strane.
– Nemojte ureñaj postavljati na policu, tepih, krevet ili u
zatvoreni ormar.
– Nemojte ureñaj pokrivati komadima tkanine, primjerice
zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.
– Nikad nemojte postavljati TV prijemnik na način prikazan
na slici dolje.
Blokirana
cirkulacija zraka.
Zid
Blokirana
cirkulacija zraka.
Zid
Ventilacija
• Nikada nemojte prekrivati ventilacijske otvore na kućištu
TV prijemnika niti u njih gurati bilo kakve predmete.
• Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika kao što je
prikazano na slici u nastavku.
• Preporučuje se uporaba originalnog Sony nosača za
montažu na zid kako bi se osiguralo pravilno strujanje
zraka i izbjeglo nakupljanje prašine po TV prijemniku.
Kod postavljanja na zid
Mrežni kabel
Pridržavajte se sljedećih uputa kako biste spriječili
oštećenje mrežnog kabela. Ako se ošteti mrežni kabel,
može doći do požara, električnog udara ili štete/ozljeda.
– Upotrebljavajte isključivo Sonyjev mrežni kabel, ne
kabele drugih proizvoñača.
– Do kraja priključite utikač u utičnicu.
– Priključite TV prijemnik isključivo na 220-240 V AC.
– Kod spajanja kabela, iz sigurnosnih razloga prvo odspojite
mrežni kabel iz utičnice. Pripazite da nogom ne zapnete
o kabele.
– Isključite mrežni kabel iz utičnice prije zahvata na TV
prijemniku ili premještanja TV prijemnika.
– Čuvajte mrežni kabel od izvora topline.
– Odspojite mrežni kabel i redovno ga čistite. Ako se
kabel zaprlja prašinom i navuče vlagu, izolacija može
oslabiti i uzrokovati požar.
Ostavite najmanje ovoliko prostora oko
uređaja.
Nastavlja se
7
Napomene
• Nemojte upotrebljavati isporučeni mrežni kabel na drugim
ureñajima.
• Nemojte prikliještiti, savijati ili uvrtati mrežni kabel preko
mjere jer bi moglo doći do izlaganja vodiča ili pucanja.
• Nemojte preinačavati mrežni kabel.
• Nemojte postavljati teške predmete na mrežni kabel.
• Nemojte povlačiti kabel kod odspajanja iz utičnice.
• Nemojte spajati prevelik broj ureñaja u istu utičnicu.
• Nemojte upotrebljavati loše učvršćenu zidnu utičnicu.
Zabranjena uporaba
– se ošteti mrežni kabel.
– je loše učvršćena zidna utičnica.
– je TV prijemnik oštećen padom, udarcem ili bacanjem
predmeta u njega.
– je kroz otvore na kućištu ušla tekućina ili čvrsti predmeti.
Mjere opreza
Gledanje TV prijemnika
Nemojte instalirati/upotrebljavati TV prijemnik na
sljedećim mjestima, uvjetima i situacijama jer bi moglo
doći do kvara TV prijemnika ili požara, električnog
udara, oštećenja ili ozljeda.
• Gledajte TV prijemnik pri umjerenom svjetlu, jer gledanje
pri slaboj rasvjeti opterećuje oči. Dugotrajno gledanje
zaslona može takoñer umarati oči.
• Kod uporabe slušalica, podesite umjerenu glasnoću kako
biste izbjegli oštećenje sluha.
Lokacija:
LCD zaslon
Na otvorenom (na izravnom suncu), na morskoj obali, na brodu
i ostalim plovilima, u vozilima, u medicinskim ustanovama, u
blizini zapaljivih predmeta (svijeće i sl.).
• Iako je LCD zaslon izrañen uz uporabu visokoprecizne
tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može
doći do pojave crnih ili točkica u boji (crvenih, plavih ili
zelenih). To je karakteristika LCD zaslona i ne predstavlja
kvar.
• Nemojte potiskivati ili ogrepsti prednji filter i ne stavljajte
nikakve predmete na TV prijemnik. Slika u tom slučaju
može biti neujednačena ili se LCD zaslon može oštetiti.
• Koristite li TV prijemnik na hladnome mjestu, slika može
biti "razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja kvar.
Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom temperature.
• Ako se na zaslonu duže vrijeme izmjenjuju mirne slike,
može doći do pojave dvostrukih slika, koje nestaju nakon
nekoliko trenutaka.
• Zaslon i kućište TV prijemnika se zagrijavaju tijekom
uporabe, no to ne predstavlja kvar.
• LCD TV prijemnik sadrži malu količinu tekućeg kristala i
žive. Fluorescentna žarulja ugrañena u TV prijemnik takoñer
sadrži živu. Poštujte lokalne propise o odlaganju otpada.
Uvjeti:
Vruća, vlažna ili pretjerano prašnjava mjesta, gdje insekti mogu
ući u ureñaj, mjesta izložena mehaničkim vibracijama, u
blizini vode, kiše, vlage ili dima.
Situacije:
Nemojte dodirivati ureñaj mokrim rukama, dok je kućište
otvoreno ili s opremom koju proizvoñač ne odobrava.
Odspojite TV prijemnik iz utičnice i od antene tijekom
grmljavine.
Slomljeni dijelovi:
• Ne bacajte ništa na TV ureñaj. Pucanje staklene površine
može uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Ukoliko doñe do napuknuća, ne dodirujte TV dok ga ne
odspojite iz napajanja kako biste spriječili električni udar.
Kada ne koristite uređaj
• Iz ekoloških i sigurnosnih razloga, kad TV nećete koristiti
nekoliko dana, isključite ga iz mrežnog napajanja.
• Napajanje TV prijemnika se isključivanjem ne prekida u
potpunosti . Za potpuni prekid napajanja TV prijemnika,
odspojite mrežni utikač.
Djeca
• Nemojte dozvoliti djeci da se penju na TV prijemnik.
• Držite sitan pribor podalje od djece tako da ga ne mogu
zabunom progutati.
Ako se pojave sljedeći problemi...
Isključite TV prijemnik i odmah odspojite utikač iz
utičnice ako se pojavi bilo koji od sljedećih problema.
Obratite se svom prodavatelju ili Sony servisu za
provjeru rada ureñaja.
8
Ako:
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta
Prije čišćenja obavezno odspojite mrežni kabel TV prijemnika
iz napajanja.
Kako bi se izbjeglo propadanje materijala ili oštećivanje sloja
na zaslonu, pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
• Prašinu sa zaslona ili kućišta uklonite nježno pomoću meke
krpe. Ako je nečistoća tvrdokorna, upotrijebite meku krpu
lagano namočenu otopinom blagog deterdženta.
• Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela ili
lužnata sredstva za čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva
sredstva poput alkohola, benzina, razrjeñivača ili insekticida.
Uporaba takvih sredstava ili dulji kontakt s gumom ili
vinilom može oštetiti površinu zaslona i kućište.
• Kod podešavanja nagiba TV zaslona, polako pomičite
zaslon kako se ureñaj ne bi pomicao ili pao s postolja ili
stolića.
Dodatna oprema
Izobličena slika i/ili smetnje zvuka se mogu dogoditi ukoliko
je TV prijemnik postavljen blizu bilo kojeg ureñaja koji emitira
elektromagnetsko zračenje.
Pregled tipaka na daljinskom upravljaču
Overview of the
A ?/1 – Pripravno stanje TV prijemnika
Ovom tipkom je moguće privremeno isključiti TV prijemnik u pripravno stanje.
Napomena
Za potpuno odspajanje TV prijemnika, odspojite utikač iz utičnice.
B q – Odabir formata zaslona (stranica 11)
C Tipke u boji
• U modu teleteksta (str. 11): Koriste se za Fastext.
D |/} – Info/Otkrivanje teksta
• U TV modu: Prikaz informacija poput broja trenutnog kanala i formata
zaslona.
• U modu teleteksta (stranica 11): Otkrivanje skrivenih informacija (npr.
odgovori u kvizovima).
E 7/8/:/9/A (stranica 12)
F \ – Zaustavljanje slike (stranica 11)
U TV modu: Prikaz zaustavljene TV slike.
G MENU (stranica 12)
H Brojčane tipke
• U TV modu: Odabir kanala. Za kanale preko 10, unesite drugu znamenku
unutar dvije sekunde.
• U modu teleteksta: Unos troznamenkastog broja odabrane stranice.
I _ – Odabir prethodnog kanala
Pritiskom na tipku odabire se kanal koji je zadnji gledan (najmanje 5 sekundi).
J PROG +/- (stranica 10)
• U TV modu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (-) kanala.
• U modu teleteksta: Odabir sljedeće (+) ili prethodne stranice (-).
K 2 +/- – Podešavanje glasnoće
L % – Isključenje zvuka
M / – Text (stranica 11)
N " PIP u PC modu (stranica 11)
Prikaz slike u slici (PIP).
O a - Povratak normalnog TV moda
P Y – Mod slike (stranica 13)
Q 9 – Zvučni efekt (stranica 14)
R t # – Odabir izvora ulaznog signala/Zadržavanje teksta
• U TV modu (stranica 18): Odabir izvora ulaznog signala opreme spojene na
priključnice TV prijemnika.
• U modu teleteksta (stranica 11): Zadržavanje tekuće stranice.
Savjet
Tipke PROG + i brojčana tipka 5 imaju ispupčenje koje služi kao orijentacija prilikom korištenja.
9
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa
A MENU (stranica 12)
B t/` – Odabir izvora ulaznog signala/OK
• U TV modu (stranica 18): Odabir izvora ulaznog
signala opreme spojene na priključnice TV
prijemnika.
• U TV izborniku: Odabir izbornika ili opcije te
potvrñivanje podešavanja.
C 2 +/-/:/9
• Pojačavanje (+) ili smanjivanje (-) glasnoće.
• U TV izborniku: Kretanje kroz opcije izbornika
lijevo (:) ili desno (9).
D PROG +/-/7/8
• U TV modu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (-)
kanala.
• U TV izborniku: Kretanje kroz opcije izbornika
gore (7) ili dolje (8).
E 1 – Power
Za uključivanje i isključivanje TV prijemnika.
Napomena
Za potpuno isključivanje TV prijemnika, odspojite
utikač iz utičnice.
1
Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju
(indikator 1 (standby) na prednjoj strani TV
prijemnika svijetli crveno), pritisnite ?/1 na
daljinskom upravljaču kako biste uključili TV
prijemnik.
F ~ > – Isključivanje slike/Indikator timer
• Svijetli zeleno kad je slika isključena (stranica 15).
• Svijetli narančasto kad je podešen timer (stranica 16).
G 1 – Indikator pripravnog stanja
Svijetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom
stanju.
H ? – Indikator uključenosti
Svijetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.
I Senzor daljinskog upravljača
10
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja
strana) za uključivanje TV prijemnika.
2
Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/odaberite TV kanal.
Ostali postupci
Za
Ručno prilagođavanje formata slike
Učinite sljedeće
Pristup popisu oznaka Pritisnite A. Za odabir kanala,
programa
pritisnite 7/8 i zatim A.
Pritisnite q više puta za odabir Smart, 4:3, Wide,
Zoom ili 14:9.
Smart*
Pristup teletekstu
Pritisnite /. Svakim pritiskom tipke /, na zaslonu
TV prijemnika se ciklički izmjenjuje prikaz:
Teletekst t Teletekst preko TV slike (mix mod) t
Isključivanje prikaza teleteksta.
Za odabir stranice pritisnite brojčane tipke ili PROG
+/-.
Želite li zadržati stranicu, pritisnite t/#.
Za prikaz skrivenih informacija pritisnite |/}.
Prikaz klasične slike formata 4:3 uz oponašanje
efekta širokog zaslona. Slika formata 4:3 se razvlači
kako bi ispunila zaslon.
4:3
Zaustavljanje slike
Zaustavljanje TV slike (primjerice, kako biste stigli
zabilježiti broj telefona ili recept).
1
2
Pritisnite \ na daljinskom upravljaču.
3
4
Pritisnite \ za zatvaranje prozora.
Pritisnite 7/8/:/9 za podešavanje
položaja slike.
Prikaz klasične slike formata 4:3 (primjerice, kod TV
prijemnika bez širokog zaslona) u ispravnim
proporcijama.
Wide
Pritisnite \ još jednom za povratak na
normalan TV prikaz.
Savjet
Nije raspoloživo za I AV3, I AV5, I AV6 i I AV7.
Prikaz široke slike (16:9) u ispravnim proporcijama.
PIP (slika u slici) u PC modu
Zoom*
U PC modu služi za prikaz umanjene slike zadnjeg
odabranog kanala.
1
2
Pritisnite " na daljinskom upravljaču.
3
Pritisnite " za isključenje.
Pritisnite 7/8/:/9 za podešavanje
položaja slike.
Prikaz cinemascope (letter box format) slike u
ispravnim proporcijama.
14:9*
Savjet
Čuje se zvuk iz manje slike.
Prikaz slike formata 14:9 u ispravnim proporcijama.
Na zaslonu se vide i crne pruge.
* Gornji i donji dijelovi slike mogu biti odrezani.
Savjeti
• Takoñer možete podesiti "Auto Format" na "On". TV
prijemnik će automatski odabrati najbolji format koji
odgovara prijemu programa (stranica 15).
• Možete podesiti položaj slike kad odaberete Smart, 14:9 ili
Zoom. Pomaknite sliku gore ili dolje tipkama 7/8
(primjerice, kako biste čitali titlove).
11
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz izbornike
Izbornik "MENU" omogućava uživanje u različitim praktičnim značajkama ovog TV prijemnika. Pomoću daljinskog
upravljača možete jednostavno odabrati kanale ili vanjske izvore signala. Takoñer možete jednostavno promijeniti
podešenja TV prijemnika pomoću izbornika "MENU".
1
Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
2
3
Pritisnite 7/8 za odabir opcije.
Pritisnite A za potvrdu odabira.
Pritisnite MENU za izlaz.
Izbornik
Opis
Programme List
12
Omogućuje odabir TV programa iz popisa oznaka kanala.
• Za gledanje željenog kanala, odaberite kanal i pritisnite A.
• Za dodavanje oznake kanalu, pogledajte stranicu 17.
External Inputs
Odaberite ureñaj spojen na TV prijemnik.
Settings
Otvaranje izbornika Settings koji omogućava većinu naprednih podešavanja i
prilagoñavanja. Odaberite ikonu izbornika, odaberite opciju i izvršite željeno
podešavanje ili prilagoñavanje pomoću tipaka 7/8/:/9.
Podrobnosti o podešenjima potražite na stranicama od 13 do 17.
• Za gledanje željenog vanjskog ulaza, odaberite izvor signala i
pritisnite A.
• Za dodavanje oznake vanjskom izvoru, pogledajte stranicu 16.
Izbornik Picture Adjustment
U izborniku Picture možete odabrati dolje opisane
opcije. Za odabir opcija u "Settings", pogledajte
"Kretanje kroz izbornike" (stranica 12).
Picture Mode
Odabir načina prikaza slike.
• "Vivid": Za naglašavanje kontrasta i oštrine slike.
• "Standard": Za standardnu sliku. Preporučuje se kod uporabe ureñaja u kućnim
uvjetima.
• "Custom": Omogućuje pohranjivanje vlastitih postavki.
Backlight
Podešavanje svjetline pozadinske rasvjete.
Contrast
Povećavanje i smanjivanje kontrasta slike.
Brightness
Povećavanje ili smanjivanje svjetline slike.
Colour
Povećavanje ili smanjivanje zasićenosti boja na slici.
Hue
Povećavanje ili smanjivanje intenziteta zelenih tonova.
Savjet
"Hue" se može podesiti samo za NTSC signal boje (primjerice, američke video vrpce).
Sharpness
Povećavanje ili smanjivanje oštrine slike.
Colour Tone
Podešavanje bijele boje na slici.
• "Cool": Bijelim tonovima dodaje plavu nijansu.
• "Neutral": Bijelim tonovima daje neutralnu nijansu.
• "Warm": Bijelim tonovima dodaje crvenu nijansu.
Savjet
"Warm" se može odabrati samo ako je opcija "Picture Mode" podešena na "Custom".
Reset
Resetiranje svih postavki slike na tvorničke vrijednosti, osim opcije "Picture Mode".
Noise Reduction
Smanjuje šum na slici ("snijeg") kod loših uvjeta prijema.
• "Auto": Automatsko smanjivanje šumova.
• "High/Mid/Low": Modificira učinak smanjivanja šuma.
13
Izbornik Sound Adjustment
U izborniku Sound možete odabrati dolje opisane
opcije. Za odabir opcija u "Settings", pogledajte
"Kretanje kroz izbornike" (stranica 12).
Sound Effect
Odabir načina reprodukcije zvuka.
• "Standard": Pojačava jasnoću, detalje i doživljaj zvuka pomoću funkcije "BBE
High definition Sound System".
• "Dynamic": Pojačava jasnoću i dojam zvuka za postizanje boljeg zvuka i stvarnije
glazbe pomoću funkcije "BBE High definition Sound System".
• "BBE ViVA": BBE ViVA Sound omogućuje glazbeno precizan prirodan 3D
ugoñaj s Hi-Fi zvukom. Jasnoću zvuka poboljšava BBE dok širinu, dubinu i
visinu zvučne slike proširuje BBE-ov 3D zvučni procesor. BBE ViVA HD3D
Sound je kompatibilan sa svim TV programima uključujući vijesti, glazbu,
drame, filmove, sport i videoigre.
• "Dolby Virtual": Koristi zvučnike TV prijemnika za simuliranje surround efekta
višekanalnog sustava.
• "Off": Običan zvuk.
Savjeti
• Efekt zvuka moguće je promijeniti uzastopnim pritiskanjem tipke 9.
• Ukoliko podesite opciju "Auto Volume" na "On", "Dolby Virtual" se mijenja u "Standard".
Treble
Podešavanje visokih tonova.
Bass
Podešavanje basova.
Balance
Podešavanje balansa izmeñu lijevog i desnog zvučnika.
Reset
Vraćanje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
Dual Sound
Odabir zvuka iz zvučnika kod stereo ili dvojezičnih prijenosa.
• "Stereo", "Mono": Za stereo prijenose.
• "A"/"B"/"Mono": Za dvojezične prijenose odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B"
za zvučni kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.
Savjet
Ako odaberete vanjske ureñaje spojene na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo",
"A" ili "B".
Auto Volume
Omogućuje održavanje stalne razine glasnoće unatoč promjenama (primjerice,
reklame su često glasnije od ostalog programa).
TV Speakers
Isključivanje zvučnika TV prijemnika, primjerice za slušanje zvuka kroz vanjsku
audio opremu spojenu na TV prijemnik.
• "On": zvuk se reproducira iz zvučnika TV prijemnika.
• "One Time Off": zvučnici na TV prijemniku su privremeno isključeni kako bi
bilo moguće slušati zvuk iz vanjske audio opreme.
• "Permanent Off": zvučnici TV prijemnika su trajno isključeni, pa zvuk možete
slušati iz vanjske audio opreme.
Savjeti
• Za ponovo uključivanje zvučnika TV prijemnika, promijenite na "On".
• Opcija "One Time Off" se automatski vraća na "On" kad se TV prijemnik isključi.
• "Sound Adjustment" opcije nisu dostupne ako je odabrana opcija "One Time Off" ili
"Permanent Off".
14
Izbornik Features
U izborniku Features moguć je odabir dolje
opisanih opcija. Za odabir opcija iz "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (stranica 12).
Screen
Za promjenu formata zaslona.
• "Auto Format": Automatski mijenja format zaslona u skladu s vrstom primljenog
signala.
• "Screen Format": Za detalje o formatu zaslona pogledajte stranicu 11.
• "Vertical Size": Podešavanje okomite veličine slike kad je format zaslona
podešen na Smart.
Savjeti
• Čak i ako ste odabrali "On" ili "Off" u "Auto Format", uvijek možete promijeniti format
zaslona tako da više puta pritisnete tipku q.
• Opcija "Auto Format" je dostupna samo za PAL i SECAM signale.
Power Saving
Odabir načina štednje energije kako bi se smanjila potrošnja TV prijemnika.
• "Standard": Tvornička podešenja.
• "Reduce": Smanjuje potrošnju TV prijemnika.
• "Picture Off": Isključuje sliku. Možete slušati zvuk s isključenom slikom.
AV2 Output
Odabir signala koji će se emitirati preko priključnice J/I2 na stražnjoj strani
TV prijemnika. Ako spojite videorekorder ili drugi ureñaj na priključnicu J/I2,
možete snimati sadržaj kojeg reproducira oprema priključena na ostale priključnice
TV prijemnika.
• "TV": Izlaz primljene TV emisije.
• "Auto": Izlaz signala koji se gleda na zaslonu (osim signala iz priključnica
I/*3, HDMI IN I6, HDMI IN I7 i PC I).
RGB Center
Služi za podešavanje vodoravnog položaja slike tako da slika bude na sredini
zaslona.
Savjet
Ova opcija je dostupna samo ako je neki RGB izvor povezan na Scart priključnice J1/I1
ili J2/I2 na stražnjoj strani TV prijemnika.
PC Adjustment
Prilagoñava zaslon TV prijemnika u monitor računala.
Savjet
Opcija je dostupna samo u PC modu.
• "Phase": Podešavanje zaslona kad dio prikazanog teksta ili slike nije jasno vidljiv.
• "Pitch": Horizontalno povećavanje ili sužavanje veličine slike.
• "H Center": Pomicanje zaslona lijevo ili desno.
• "V Lines": Ispravlja linije slike pri gledanju RGB ulaznih signala s priključka
PC I.
• "Power saving": Isključivanje u pripravno stanje ako nema prijema signala s
računala.
• "Reset": Vraćanje tvorničkih postavki.
15
Sleep Timer
Podesite vrijeme nakon kojeg će se TV prijemnik automatski isključiti u stanje
pripravnosti.
Kad je aktiviran Sleep Timer, indikator > (Timer) na prednjoj strani TV
prijemnika svijetli narančasto.
Savjeti
• Ako isključite TV prijemnik i ponovno ga uključite, "Sleep Timer" se vraća na "Off".
• Na zaslonu se jednu minutu prije isključivanja TV prijemnika u stanje pripravnosti
pojavljuje poruka "Sleep timer will end soon. Power will be turned off".
Izbornik Set-up
U izborniku Set-up je moguć izbor dolje opisanih
opcija. Za odabir opcija u "Settings", pogledajte
"Kretanje kroz izbornike" (stranica 12).
Auto Start-up
Pokretanje "postupka podešavanja kod prvog uključivanja" za odabir jezika i
države/regije te podešavanje svih dostupnih kanala.
Language
Odabir jezika na kojem će se prikazivati izbornici.
Country
Odabir države/područja u kojem se upotrebljava TV prijemnik.
Savjet
Ako na popisu nema željene države/područja, umjesto države/područja odaberite "-".
Auto Tuning
Ugañanje svih dostupnih kanala.
Programme Sorting
Promjena redoslijeda pohranjivanja kanala na TV prijemniku.
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite premjestiti na novo mjesto i
zatim pritisnite 9.
2 Pritisnite 7/8 za odabir novog mjesta za kanal te pritisnite A.
AV Preset
Dodjeljivanje naziva ureñajima koji su priključeni na bočne i stražnje priključnice.
1 Pritisnite 7/8 za odabir željenog ulaznog izvora i zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir željene opcije i zatim pritisnite A.
• "AV1 (ili AV2/AV3/AV4/PC/HDMI 1/HDMI 2), VIDEO, DVD, CABLE, GAME,
CAM, SAT": Uporaba nekog od već pohranjenih naziva za priključene ureñaje.
• "Edit": Kreiranje vlastitog naziva.
• "Skip": Preskakanje ulazne priključnice na koju nije spojen neki od ureñaja kod pritiska
na tipku 7/8 za odabir ulaznog izvora.
Sound Offset
16
Podešavanje neovisne razine glasnoće za svu opremu spojenu na TV prijemnik.
Manual Programme
Preset
Prije odabira opcije "Label"/"AFT"/"Audio Filter"/"Skip"/"Decoder", pritisnite 7/8
za odabir programskog broja kanala kojeg želite promijeniti. Zatim pritisnite A.
System
Ručno podešavanje kanala.
1 Pritisnite 7/8 za odabir "System" i zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir jednog od sljedećih sustava emitiranja i zatim
pritisnite :.
B/G: Za zemlje Zapadne Europe
D/K: Za zemlje Istočne Europe
L: Za Francusku
I: Za Veliku Britaniju
Napomena
Ovisno o državi/regiji, odabranoj uz "Country" (stranica 5), ova opcija možda neće biti
dostupna.
Channel
1 Pritisnite 7/8 za odabir "Channel" i pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir "S" (za kabelske kanale) ili "C" (za zemaljske
kanale) i zatim pritisnite 9.
3 Podesite kanale na sljedeći način:
Ako ne znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite 7/8 za traženje sljedećeg raspoloživog kanala. Kad se pronañe kanal,
pretraživanje se prekida. Za nastavak pretraživanja, pritisnite 7/8.
Ako znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite brojčane tipke za unos broja kanala kojeg želite ili kanala za videorekorder.
4 Pritisnite A za prijelaz na "Confirm" i pritisnite A.
5 Pritisnite 8 za odabir "OK" i pritisnite A.
Ponovite opisani postupak za ručno podešavanje ostalih kanala.
Label
Dodjeljivanje naziva po izboru, do pet znakova, za odabrane kanale.
AFT
Omogućuje precizno ručno ugañanje kanala kad mislite da bi malim promjenama
mogli poboljšati kvalitetu slike.
Audio Filter
Poboljšava zvuk pojedinih kanala u slučaju izobličenja kod mono prijema.
Ponekad izobličenje ili prekidanje zvuka kod mono prijema može uzrokovati
nestandardni signal.
Ako zvuk nije izobličen, preporučujemo da ostavite ovu opciju podešenu na
tvorničku vrijednost "Off".
Napomene
• Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je odabrana opcija "Low" ili "High".
• Opcija "Audio Filter" nije dostupna ako je "System" podešen na "L".
Skip
Preskakanje neupotrijebljenih kanala kod biranja kanala tipkama PROG +/-.
(Preskočeni kanali se i dalje mogu odabrati brojčanim tipkama.)
Decoder
Gledanje i snimanje kodiranih programa kod uporabe dekodera spojenog izravno u
Scart priključnicu J/I1 ili Scart priključnicu J/I2 preko videorekordera.
Napomena
Ovisno o državi/regiji odabranoj u izborniku "Country" (stranica 5), ova opcija možda neće biti
dostupna.
17
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme
Na ovaj TV prijemnik je moguće spojiti širok raspon dodatne opreme. Spojni kabeli nisu dio isporuke.
Spajanje na bočnu stranu TV prijemnika
Za spajanje
Učinite
S VHS/Hi8/DVC
kamkordera A
Spojite S video priključnicu S(4
ili video priključnicu t4 te audio
priključnice ^4. Kako biste izbjegli
smetnje u slici, ne spajajte kamkorder
na video priključnicu t4 i S video
priključak S(4 istovremeno.
Ukoliko spajate mono opremu, spojite
u L priključak *4 i podesite "Dual
Sound" na "A" (stranica 14).
Slušalica B
Spojite u priključnicu i za slušanje
zvuka iz TV prijemnika kroz slušalice.
Dodatne funkcije
S VHS/Hi8/DVC
kamkorder
Slušalice
18
Za spajanje
Učinite
Pristup tablici
oznaka ulaza
Pritisnite A za pristup tablici ulaznih
signala. (Zatim, samo u TV modu,
pritisnite 9.) Za odabir ulaznog
izvora, pritisnite 7/8 i zatim A.
Spajanje na stražnju stranu TV prijemnika
Računalo
DVD
Digitalni
satelitski
prijemnik
Za spajanje
Učinite
Računala C
Spojite na PC I/* priključnice.
Preporučuje se uporaba PC kabela s
feritnim jezgrama.
Digitalnog satelitskog prijemnika
ili DVD ureñaja
D, E
Spojite samo na HDMI IN 6 ili 7
priključnicu ako ureñaj ima HDMI
priključnicu. Digitalni video i audio
signali dolaze iz vanjskog ureñaja.
Ako ureñaj ima DVI priključnicu,
spojite DVI priključnicu na HDMI IN
7 preko DVI - HDMI adaptera (nije
isporučen) i spojite izlazne audio
priključnice ureñaja na HDMI IN 7
priključnice.
Napomene
DVD uređaj
Digitalni
satelitski
prijemnik
• HDMI priključnice podržavaju samo
sljedeće video ulaze: 480i, 480p,
576i, 576p, 720p i 1080i. Za spajanje
računala, upotrijebite ulaznu PC I
priključnicu.
• Koristite isključivo HDMI kabel s
oznakom HDMI.
DVD uređaj s
komponentnim izlazom
DVD rekorder
DVD ureñaja s
komponentnim
izlazom F
Spojite komponentne priključnice i
audio priključnice I/*3.
Opreme za video
igre, DVD ureñaja
ili dekodera G
Spojite na Scart priključnicu t/I1.
Kad spajate dekoder, kodirani signal
iz TV prijemnika prelazi u dekoder.
Nakon toga, dekodirani signal izlazi
iz dekodera.
DVD rekordera
ili videorekordera
koji podržava
SMARTLINK H
Spojite na Scart priključnicu t/I2.
SMARTLINK je izravna veza izmeñu
TV prijemnika i videorekordera ili
DVD rekordera.
Hi-Fi audio
opreme I
Spojite na izlazne audio priključnice
_ za slušanje zvuka iz TV prijemnika
preko Hi-Fi audio opreme.
Hi-Fi
Videorekorder
Dekoder
Oprema za video igre
DVD uređaj
Dekoder
19
Gledanje slika sa
spojene opreme
Uključite spojenu opremu te postupite na
jedan od dolje opisanih načina.
Kod opreme spojene na Scart priključnice pomoću
21-pinskog, potpuno ožičenog kabela
Pokrenite reprodukciju na priključenoj opremi.
Slika iz priključene opreme se prikazuje na zaslonu.
Kod videorekordera s automatskim ugađanjem
(stranica 4)
Pritisnite PROG +/- ili brojčane tipke za odabir video
kanala.
Kod ostale priključene opreme
Pritisnite t/# više puta dok se ne prikaže odgovarajući simbol (pogledajte dolje) na zaslonu.
tAV1/IAV1, tAV2/IAV2:
Audio/video ili RGB ulaz signala preko Scart priključnice
J/I1 ili 2. I se prikazuje samo ako je spojen
RGB izvor.
IAV3:
Komponentni ulazni signal preko Y, PB/CB, PR/CR
priključnica I/*3 i audio ulazni signal preko L, R
priključnica I/*3.
tAV4/S(AV4:
Ulazni video signal preko video priključnice t4 i
ulazni audio signal preko audio priključnice L (MONO),
R audio priključnice *4. r se prikazuje samo ako je
oprema spojena na S video priključnicu S(4 umjesto
na video priključnicu t4 i S video ulazni signal ulazi
preko S video priključnice S(4.
I5:
RGB ulazni signal preko PC priključnica I5 i ulaznih
audio signal preko priključnice *.
IAV6/IAV7:
Digitalni audio/video signal koji se prima preko HDMI IN
6, 7 priključnica. Ulazni audio signal analogan je samo
ako se oprema spoji preko DVI i audio out priključnice.
Dodatne funkcije
20
Za
Postupak
Povratak na
normalan TV
prikaz
Pritisnite a
Pristup tablici
oznaka ulaza
Pritisnite A za pristup tablici oznaka
ulaza. (Nakon toga, samo u TV modu,
pritisnite 9.) Za odabir ulaznog izvora,
pritisnite 7/8 i nakon toga A.
Dodatne informacije
D/K:
L:
I:
Tehnički podaci
Zaslon
Potrebno napajanje:
220 – 240 V AC, 50 Hz
Veličina zaslona:
KLV-40U25xx: 40 inča
KLV-32U25xx: 32 inča
KLV-26U25xx: 26 inča
Razlučivost zaslona:
1 366 piksela (vodoravno) T 768 linija (okomito)
Potrošnja:
KLV-40U25xx: 180 W ili manje
KLV-32U25xx: 105 W ili manje
KLV-26U25xx: 95 W ili manje
Potrošnja u pripravnom stanju*:
KLV-40U25xx: 0,8 W ili manje
KLV-32U25xx: 1 W ili manje
KLV-26U25xx: 1 W ili manje
Dimenzije (š T v T d):
KLV-40U25xx:
Približno 988 T 687 T 270 mm (sa stalkom)
Približno 988 T 653 T 128 mm (bez stalka)
KLV-32U25xx:
Približno 797 T 580 T 220 mm (sa stalkom)
Približno 797 T 548 T 125 mm (bez stalka)
KLV-26U25xx:
Približno 663 T 503 T 220 mm (sa stalkom)
Približno 663 T 472 T 128 mm (bez stalka)
Masa:
KLV-40U25xx:
Približno: 24 kg (sa staklom)
Približno: 21 kg (bez stalka)
KLV-32U25xx:
Približno: 15 kg (sa staklom)
Približno: 13 kg (bez stalka)
KLV-26U25xx:
Približno: 12 kg (sa staklom)
Približno: 10 kg (bez stalka)
Vrsta zaslona
LCD (Liquid Crystal Display)
R1 - R12, R21 - R69
F2 - F10, B - Q, F21 - F69
UHF B21 - B69
Priključnice
J/I1
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard), uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i TV audio/video izlaz.
J/I2 (SMARTLINK)
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard), uključujući audio video ulaz, RGB ulaz, odabir audio/video
izlaza i SMARTLINK sučelje.
I3
Podržani formati: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohma, 0,3 V negativno sinkronizirano
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohma
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohma
*3
Audio ulaz (phono priključak)
500 mVrms
Impedancija: 47 kiloohma
S(4 S video ulaz (4-pinski mini DIN)
t4 Video ulaz (phono priključnica)
*4 Audio ulaz (phono priključnica)
_
Audio izlaz (desno/lijevo) (phono priključnica)
PC I PC ulaz (15 Dsub) (pogledajte stranicu 19)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
B: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
R: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
* PC audio ulaz (mini priključnica)
HDMI IN 6, 7
Video: 1 080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvokanalni linearni PCM 32, 44,1 i 48 kHz, 16,
20 i 24 bita
Analogni audio (phono priključnica): 500 mVrms, 47
kiloohma (samo HDMI IN 7)
i Priključnica za slušalice
Izlaz zvuka
KLV-40U25xx: 10 W + 10 W (RMS)
KLV-32U25xx: 10 W + 10 W (RMS)
KLV-26U25xx: 10 W + 10 W (RMS)
TV sustav
Isporučeni pribor
Analogni: Ovisno o odabranoj državi/području:
B/G/H, D/K, L, I
Pogledajte "1: Provjera isporučenog pribora" na stranici 4.
Sustav boja/video sustav
Analogni: PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (samo Video In)
Dodatan pribor
• Stalak za montažu na zid
SU-WL51 (za KLV-40U25xx)
SU-WL31 (za KLV-32U25xx/KLV-26U25xx)
Antena
75-ohmska vanjska VHF/UHF priključnica
Pokrivenost kanala
Analogni: VHF:
UHF:
CATV:
HYPER:
E2 do E12
E21 do E69
S1 do S20
S21 do S41
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
21
Tablica signala za ulaz PC Input
Signal
Vodoravno
(piksela)
Okomito
(linija)
Okomita
Vodoravna
frekvencija (kHz) frekvencija (Hz)
Standard
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA smjernice
XGA
1 024
768
48,4
60
VESA smjernice
WXGA
1 280
768
47,4
60
VESA
1 280
768
47,8
60
VESA
• PC ulaz ovog TV prijemnika ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
• PC ulaz ovog TV prijemnika ne podržava interlace signale.
• PC ulaz ovog TV prijemnika podržava signale iz gornje tablice s okomitom frekvencijom 60 Hz. Kod ostalih signala, prikazat će
se poruka "NO SYNC".
U slučaju problema
Provjerite trepće li indikator 1 (pripravno stanje) crveno.
Ukoliko trepće
Uključena je funkcija automatske dijagnoze.
1 Izmjerite koliko dugo indikator 1 (pripravno stanje) trepće i koliko dugo ne trepće.
Primjerice, indikator trepće 2 sekunde, prestane treptati na jednu sekundu, te trepće 2 sekunde.
2
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja strana) kako bi ga isključili, odspojite mrežni kabel, te
obavijestite prodavatelja ili Sony servis o treptanju indikatora (trajanju i intervalu).
Ukoliko ne trepće
1 Provjerite opcije navedene u tablici ispod.
2 Ukoliko je problem i dalje prisutan, odnesite TV prijemnik u ovlašteni servis na popravak.
Slika
22
Problem
Uzrok/Rješenje
Nema slike (zatamnjen zaslon)
ni zvuka
• Provjerite spajanje antene.
• Spojite TV prijemnik na napajanje i pritisnite 1 na gornjoj strani.
• Ako na TV prijemniku svijetli crveni indikator 1 (stanje pripravnosti),
pritisnite tipku ?/1.
Nema slike ni izbornika za
opremu spojenu na Scart ili
HDMI IN priključnicu
• Provjerite je li vanjski ureñaj uključen te više puta pritisnite tipku t/# dok
se na zaslonu ne pojavi simbol odgovarajućeg ulaza.
• Provjerite spoj izmeñu vanjskog ureñaja i TV prijemnika.
• Kod spajanje bilo kojeg ureñaja na HDMI IN 6, 7 priključnicu ili kod
promjene rezolucije, na zaslonu mogu treperiti neke točke na nekoliko
sekundi. U tijeku je dekodiranje HDMI signala i to ne ukazuje na kvar.
Dvostruka slika ili "fantomska"
slika.
• Provjerite antenski/kabelski spoj.
• Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.
Snježna slika ili šumovi na slici
• Provjerite je li antena slomljena ili svijena.
• Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 godina normalne uporabe,
1-2 godine na morskoj obali).
Izobličena slika (isprekidane
linije ili pruge)
• Udaljite TV od izvora električnih smetnji, kao npr. automobila, motocikala,
sušila za kosu ili optičkih ureñaja.
• Ostavite odreñeni razmak izmeñu dodatnih ureñaja i TV prijemnika.
• Provjerite je li antena spojena antenskim kabelom.
• Odvojite antenski kabel od ostalih spojnih kabela.
Problem
Uzrok/Rješenje
Smetnje u slici tijekom praćenja
TV programa
• Odaberite "Manual Program Preset" u "Set up" izborniku i podesite "AFT"
(Automatic Fine Tuning) kako bi ostvarili bolji prijem (stranica 17).
Mjestimična pojava crnih
točkica i/ili svijetlih točkica na
zaslonu.
• Slika ovog prijemnika sastoji se od točkica (piksela). Ova pojava nije kvar.
Program u boji bez boje.
• Odaberite "Reset" u izborniku "Picture Adjustment" za vraćanje tvorničkih
postavki (stranica 13).
Nema boje ili je nepravilna pri
gledanju signala s Y, PB/CB,
PR/CR priključaka I3.
• Provjerite spojeve Y, PB/CB, PR/CR priključaka I3.
• Provjerite jesu li Y, PB/CB, PR/CR kablovi I3 pravilno spojeni u
odgovarajuće priključnice.
Nepravilna slika kod gledanja
signala iz računala
• Provjerite spojeve računala.
• Priključite na PC ulaznu priključnicu umjesto na HDMI 6, 7.
• Ako je spajanje dostupno samo preko HDMI priključnica, promijenite
rezoluciju zaslona na 720p i podesite vodoravnu i okomitu veličinu zaslona u
izborniku Display properties na računalu.
Zvuk
Problem
Uzrok/Rješenje
Dobra slika, nema zvuka
• Pritisnite tipku 2 +/– ili % (isključivanje zvuka).
• Provjerite je li funkcija "TV Speaker" podešena na "On" u "Sound
Adjustment" izborniku (stranica 14).
Šumovi u zvuku
• Pogledajte uzrok/rješenje problema "Smetnje u slici" na stanici 23.
Općenito
Problem
Uzrok/Rješenje
TV prijemnik se automatski
isključuje (isključuje se u
pripravno stanje)
• Provjerite je li uključen "Sleep Timer" ili potvrdite "Off Time" (stranica 16).
• Ako se ne primaju signali ili se ne upravlja TV prijemnikom tijekom 10
minuta, ureñaj se automatski prebacuje u pripravno stanje.
Neki izvori signala se ne mogu
odabrati
• Odaberite "AV Preset" u "Set-up" izborniku te isključite "Skip" na izvoru
ulaznog signala (stranica 16).
Daljinski upravljač ne radi
• Zamijenite baterije.
23
KLV-40U25xx
KLV-32U25xx
KLV-26U25xx
3-216-582-31(0)
Download PDF

advertising