Sony | KDL-15G2000 | Sony KDL-15G2000 Upute za upotrebu

2-889-390-11(1)
U
Digitalni LCD TV prijemnik
Upute za uporabu
Y Prije uporabe TV prijemnika, pročitajte poglavlje
"Sigurnosne informacije" u ovom priručniku i
sačuvajte priručnik za buduću uporabu.
KDL-20G2000
KDL-15G2000
Za korisne informacije o Sony proizvodima, posjetite
http://www.sony-europe.com/myproduct
© 2006 Sony Corporation
Uvod
Hvala što ste odabrali ovaj Sony proizvod.
Prije uporabe TV prijemnika, molimo vas da pažljivo i
temeljito pročitate ove upute i da ih sačuvate za
kasniju uporabu.
Napomene o funkciji Digital TV
• Sve značajke vezane uz funkciju Digital TV (") radit će
samo u zemljama ili područjima emitiranja DVB-T (MPEG2)
digitalnog zemaljskog signala. Provjerite kod svog davatelja
usluga emitira li se DVB-T signal i u vašoj zemlji.
• Iako je ovaj TV prijemnik usklañen s DVB-T standardima,
nije zajamčena njegova kompatibilnost s budućim DVB-T
digitalnim zemaljskim prijenosima.
• Neke Digital TV funkcije možda neće biti dostupne u nekim
zemljama.
Zaštitni znakovi
• " je registrirani zaštitni znak tvrtke DVB Project.
• Proizvedeno pod licencom tvrtke BBE Sound, Inc. pod
jednim ili više sljedećih patenata u SAD-u: 5510752,
5736897. BBE i BBE simbol su zaštitni znakovi tvrtke BBE
Sound, Inc.
• Na ilustracijama u ovom priručniku prikazan je model
KDL-15/20G2000, osim ako nije drugačije navedeno.
2
Sadraj
Upute za brzi poetak
4
Sigurnosne informacije.............................................................................................................7
Mjere opreza ..........................................................................................................................10
Pregled tipaka na daljinskom upravljaču ................................................................................11
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku.....................................................................12
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa ...........................................................................................................13
Pregled digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) " .......................................15
Uporaba Favourite popisa " ............................................................................................17
Gledanje slika sa spojene opreme .........................................................................................18
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz izbornike...........................................................................................................19
Izbornik Picture ......................................................................................................................20
Izbornik Sound .......................................................................................................................21
Izbornik Features ...................................................................................................................22
Izbornik Set-up .......................................................................................................................24
Izbornik Digital Set-up " ..................................................................................................27
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme ......................................................................................................29
Dodatne informacije
Tehnički podaci ......................................................................................................................31
U slučaju problema ................................................................................................................33
" : samo za digitalne kanale
3
Upute za brzi poetak
1: Provjera isporuenog
pribora
2: Spajanje antene/
videorekordera
Daljinski upravlja RM-ED007 (1)
Spajanje samo antene
Baterije veliine AA (tip R6) (2)
Privrsni remen (1) i vijci (2)
Koaksijalni kabel (isporučen
samo s KDL-20G2000)
Koaksijalni kabel (samo za KDL-20G2000) (1)
Mreni kabel (vrsta C-6) (1)
AC adapter (1)
Spajanje antene i videorekordera
Umetanje baterija u daljinski upravlja
Za KDL-20G2000
Za KDL-15G2000
Napomene
• Prilikom ulaganja baterija obratite pažnju na ispravan
polaritet.
• Iskorištene baterije odložite na ekološki prihvatljiv način.
Neke regije imaju ureñeno odlaganje baterija. Upoznajte se
s lokalnim propisima.
• Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne
miješajte stare i nove baterije.
• Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštajte i ne
gazite po njemu, te ne prolijevajte nikakvu tekućinu po njemu.
• Ne stavljajte daljinski upravljač na mjesta blizu izvora
topline, na izravnu sunčevu svjetlost ili u vlažnoj prostoriji.
Scart kabel
(nije isporučen)
Koaksijalni kabel
(nije isporučen)
Koaksijalni kabel
(isporučen samo s
KDL-20G2000)
Videorekorder
4
3: Povezivanje kabela u
snop
5: Odabir jezika i
drave/regije
AC adapter
(isporučen)
Mrežni kabel
(isporučen)
4: Spreavanje prevrtanja
TV prijemnika
(samo za KDL-20G2000)
1
Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu
(220-240 V AC, 50 Hz).
2
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja strana).
Kod prvog uključivanja TV prijemnika, na zaslonu
se pojavljuje izbornik Language.
Dok je TV prijemnik u stanju pripravnosti, indikator
1 (stanje pripravnosti) svijetli crveno na prednjoj
strani ureñaja. Pritisnite ?/1 na daljinskom
upravljaču za uključivanje TV prijemnika.
Nastavlja se
5
3
Pritisnite 7/8 za odabir jezika prikazanog
u izborniku i zatim pritisnite A.
6: Automatsko uga9anje
kanala
Nakon odabira jezika i države/regije, na TV ekranu
pojavit će se poruka koja potvrñuje početak automatsko
ugañanja.
TV prijemnik sada će potražiti i pohraniti sve dostupne
TV kanale.
4
Pritisnite 7/8 za odabir države/regije u
kojoj će se upotrebljavati TV prijemnik i
zatim pritisnite A.
Ako se država/regija u kojoj želite upotrebljavati
TV prijemnik ne nalazi na popisu, odaberite "-"
umjesto države/regije.
Na zaslonu se prikazuje obavijest da TV prijemnik
započinje automatsko ugañanje kanala. Prijeñite
na "6: Automatsko ugañanje kanala".
1
Pritisnite A.
TV prijemnik počinje pretragu svih dostupnih
digitalnih kanala i nakon toga analognih. Postupak
može potrajati neko vrijeme, stoga vas molimo da
za to vrijeme ne pritišćete tipke na TV prijemniku
i daljinskom upravljaču.
Ukoliko se pojavi poruka za potvrdu prikljuka
antene
Nije pronañen ni jedan digitalni ili analogni kanal.
Provjerite priključak antene i pritisnite A za
ponovo uključivanje automatskog ugañanja.
2
Kad se na zaslonu prikaže izbornik
Programme Sorting, slijedite korake iz
odlomka "Sortiranje programa" (str. 24).
Ako ne želite promijeniti redoslijed pohranjivanja
analognih kanala na TV prijemniku, prijeñite na
korak 3.
3
Pritisnite MENU za izlaz.
TV prijemnik je ugodio sve dostupne kanale.
6
Sigurnosne informacije
Mreni kabel
• Pridržavajte se sljedećih
uputa kako bi spriječili
oštećenje mrežnog
kabela. Oštećeni
mrežni kabel može
uzrokovati požar ili
električni udar.
− Odspojite mrežni kabel prije
premještanja ureñaja.
− Kod odspajanja mrežnog kabela,
prvo izvucite utikač.
− Pri odspajanju držite utikač, a
ne kabel. Ne vucite kabel
− Nemojte prelamati, savijati ili
uvrtati kabel. Može doći do
oštećenja izolacije oko vodiča
ili prekida vodiča.
− Nemojte mijenjati mrežni kabel.
− Nemojte stavljati teške predmete
na mrežni kabel.
− Čuvajte mrežni kabel od izvora
topline.
• Ako se ošteti mrežni kabel, nemojte ga upotrebljavati.
Obratite se za zamjenu Sony prodavatelju ili servisu.
• Isporučeni kabel nemojte upotrebljavati za druge ureñaje.
• Upotrebljavajte samo originalni Sony mrežni kabel i ne
kabele drugih proizvoñača.
Mrena utinica
Nemojte koristiti labav mrežni priključak.
Umetnite utikač do kraja u utičnicu. Ako je
utikač labav, može uzrokovati iskrenje i požar.
Obratite se električaru radi zamjene mrežne
utičnice.
:iš;enje utikaa
Odspojite mrežni kabel prije čišćenja.
Redovito čistite mrežni utikač. Utikač
prekriven prašinom navlači vlagu, može
mu se oštetiti izolacija što može rezultirati
požarom.
Preoptere;enje
TV prijemnik je namijenjen radu s
220-240 V AC izvorom napajanja.
Ne spajajte previše ureñaja na jednu
utičnicu kako bi spriječili požar ili
električni udar.
Kad nije u uporabi
• Ukoliko ne planirate koristiti
ureñaj nekoliko dana, isključite TV prijemnik iz sigurnosnih i ekoloških razloga.
• Kad ureñaj nije odspojen iz napajanja, TV prijemnik nije u
potpunosti isključen. Za potpuno isključenje TV prijemnika,
izvucite utikač iz zidne utičnice. Ipak, neki TV prijemnici
imaju funkcije zbog kojih je nužno da TV prijemnik ostane
u pripravno stanju kako bi pravilno radio. U priručniku ćete
pronaći napomenu ukoliko je to potrebno.
Nošenje
• Prije prenošenja TV prijemnika, odspojite sve
kabele.
• Kod nošenja držite TV prijemnik kao što je
prikazano na slici. Kod podizanja ili pomicanja
TV zaslona, držite ga čvrsto za dno. U
suprotnom TV prijemnik može pasti i oštetiti se ili
uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Kod prenošenja nemojte izlagati
TV prijemnik udarcima ili prejakim
vibracijama. Pri tome se ureñaj
može prevrnuti, oštetiti se ili
uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Ukoliko padne ili je oštećen, TV
prijemnik odnesite na provjeru
kvalificiranom tehničaru.
• Kod prenošenja TV prijemnika na popravak ili kod
preseljenja, zapakirajte ga u originalnu ambalažu.
Postavljanje
• TV prijemnik postavite pored lako dostupne mrežne
utičnice.
• Postavite TV prijemnik na stabilnu i
ravnu površinu. Ne vješajte nikakve
stvari na TV prijemnik. U protivnom bi
se mogao prevrnuti i uzrokovati ozljede.
• Ne postavljajte TV prijemnik na
mjestima izloženima ekstremnim temperaturama, primjerice
na izravno sunčevo svjetlo, blizu radijatora ili grijalice.
Izloženo ekstremnim temperaturama, kućište TV prijemnika
se može deformirati ili uzrokovati nepravilan rad.
• Ne stavljajte TV prijemnik na mjesta izložena izravnom
utjecaju klima ureñaja. Ukoliko je TV prijemnik na takvom
mjestu, u ureñaju se može kondenzirati vlaga i uzrokovati
kvar.
• Nemojte postavljati TV na mjestima
gdje je intenzivna vrućina, vlaga ili
prašina.
• Nemojte instalirati TV prijemnik na
mjestima gdje bi u njega mogli ući
kukci.
• Nemojte postavljati TV prijemnik na mjestima gdje bi
mogao biti izložen mehaničkim vibracijama.
• Nemojte postavljati TV prijemni na mjesta gdje bi mogao
stršati, primjerice na ili iza stupa, ili gdje biste mogli udariti
glavom u njega. Postoji opasnost od ozljeda.
• Ne dopustite djeci da se penju na TV
prijemnik.
• Ukoliko koristite TV prijemnik blizu
plaže, metalni dijelovi mogu, radi
utjecaja soli korodirati te uzrokovati
unutarnje oštećenje ili požar.
Nastavlja se
7
Ventilacija
Spajanje ure9aja
• Nikada nemojte prekrivati ventilacijske otvore na kućištu TV
prijemnika. To može uzrokovati
pregrijavanje i požar.
• Ukoliko nije moguće ispravno
prozračivanje, ureñaj može nakupljati prašinu i zaprljati se.
Za ispravnu ventilaciju postupite na sljedeći način:
− Nemojte postavljati ureñaj na stražnju ili bočnu stranu.
− Nemojte postavljati na gornju stranu.
− Nemojte ureñaj postavljati na policu ili u vitrinu.
− Nemojte ureñaj stavljati na tepih ili krevet.
− Nemojte ureñaj pokrivati komadima tkanine, primjerice
zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.
• Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika jer u protivnom
može doći do blokiranja strujanja zraka. Posljedica može
biti pregrijavanje i opasnost od požara i oštećivanja TV
prijemnika.
• Prije postavljanja iz sigurnosnih razloga odspojite mrežni
kabel.
• Pripazite da nogom ne zapnete meñu kabele. Pri tome se TV
prijemnik može oštetiti.
Zdravstvene ustanove
Nemojte ureñaj postavljati na
mjesta gdje se koristi medicinska
oprema jer može uzrokovati
smetnje u radu medicinskih
instrumenata.
Uporaba na otvorenom
• Nemojte postavljati ovaj ureñaj
vani. TV prijemnik izložen kiši
može uzrokovati požar ili
električni udar.
• Nemojte izlagati TV prijemnik
izravnom sunčevom svjetlu. TV
prijemnik se može pregrijati i
pri tome oštetiti.
Vozila, brod ili plovila
Ostavite najmanje ovoliko prostora.
AC adapter
• Nemojte postavljati ovaj ureñaj
u vozilo. Kretanje vozila može
uzrokovati prevrtanje ureñaja,
što može rezultirati ozljedom.
• Nemojte ureñaj postavljati na
brod ili drugo plovilo.
Izlaganje morskoj vodi može
uzrokovati požar ili oštećenje
ureñaja.
Voda i vlaga
• Nemojte upotrebljavati TV prijemnik u blizini vode – primjerice, u
blizini kade za kupanje ili tuša.
Nemojte ga izlagati kiši, vlazi ili
dimu. Postoji opasnost od požara
ili električnog udara.
• Nemojte dodirivati mrežni kabel
vlažnim rukama. Pri tome može doći
do električnog udara ili oštećenja TV
prijemnika.
• Nikada ne postavljajte TV prijemnik na sljedeći način:
Blokirana
ventilacija.
Zid
8
Vlaga i zapaljivi predmeti
• Ne stavljajte nikakve predmete na
ureñaj. TV prijemnik zaštitite od
kapanja ili prskanja vodom, te na
njega ne stavljajte predmete
napunjene vodom, primjerice vaze.
• Kako biste spriječili požar, držite
zapaljive predmete ili otvorene
izvore plamena (primjerice, svijeće)
dalje od TV prijemnika.
• Ako kroz otvore na kućištu dospije tekućina ili čvrsti
predmet, nemojte koristiti TV prijemnik, jer može doći do
električnog udara ili oštećenja TV prijemnika. Odmah ga
odnesite na provjeru u ovlašteni servis.
Grmljavinsko nevrijeme
Iz sigurnosnih razloga, tijekom
grmljavinskog nevremena ne dodirujte niti jedan dio TV prijemnika te
mrežnog ili antenskog kabela.
Slomljeni dijelovi
• Ne bacajte ništa u TV ureñaj. Pucanje
staklene površine može uzrokovati
ozljede.
• Ukoliko doñe do napuknuća, ne dodirujte TV dok ga ne odspojite iz napajanja, kako bi spriječili električni udar.
Servisiranje
Ureñaj radi pod visokim naponom.
Nemojte otvarati kućište. Popravke
prepustite samo stručnom
servisnom osoblju.
Uklanjanje i postavljanje sitnih dijelova
Pribor čuvajte izvan dohvata djece.
9
Mjere opreza
Gledanje TV prijemnika
• Za udobno gledanje TV prijemnika, preporučuje se gledanje
iz udaljenosti od četiri do sedam vertikalnih duljina zaslona.
• Za jasnu sliku, ne izlažite zaslon izravnom osvjetljenju ili
suncu. Ukoliko je moguće, za rasvjetu koristite stropnu
svjetiljku.
• Gledajte TV prijemnik pri umjerenom svjetlu, jer gledanje
pri slaboj rasvjeti opterećuje oči. Dugotrajno gledanje
zaslona može takoñer umarati oči.
Podešavanje glasno;e
• Podesite glasnoću tako da ne smeta susjedima. Zvuk se
lakše prenosi noću, stoga predlažemo da tada zatvorite
prozore ili koristite slušalice.
• Kada koristite slušalice, podesite glasnoću na umjerenu
razinu kako biste spriječili oštećenje sluha.
LCD zaslon
• Iako je LCD zaslon izrañen uz uporabu visokoprecizne
tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može
doći do pojave crnih ili točkica u boji (crvenih, plavih ili
zelenih). To je karakteristika LCD zaslona i ne predstavlja
kvar.
• Nemojte potiskivati ili ogrepsti prednji filtar i ne stavljajte
nikakve predmete na TV prijemnik. Slika u tom slučaju
može biti neujednačena ili se LCD zaslon može oštetiti.
• Koristite li TV prijemnik na hladnome mjestu, slika može
biti "razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja
kvar. Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom
temperature.
• Ako se na zaslonu duže vrijeme izmjenjuju mirne slike,
može doći do pojave dvostrukih slika, koje nestaju nakon
nekoliko trenutaka.
• Zaslon i kućište TV prijemnika se zagrijavaju tijekom
uporabe, no to ne predstavlja kvar.
• LCD TV prijemnik sadrži malu količinu tekućeg kristala i
žive. Fluorescentna žarulja ugrañena u TV prijemnik
takoñer sadrži živu. Poštujte lokalne propise o odlaganju
otpada.
Rukovanje i iš;enje površine zaslona/ku;išta
Prije čišćenja obavezno odspojite mrežni kabel TV prijemnika
iz napajanja.
Kako bi se izbjeglo propadanje materijala ili oštećivanje sloja
na zaslonu, pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
• Nemojte pritiskati zaslon, strugati ga tvrdim predmetima ili
bacati bilo što u njega. Zaslon se može oštetiti.
• Nemojte dodirivati zaslon nakon duljeg korištenja TV
prijemnika jer se pri radu zagrijava.
• Površinu zaslona dodirujte što je manje moguće.
• Prašinu sa zaslona ili kućišta uklonite nježno pomoću meke
krpe. Ako je nečistoća tvrdokorna, upotrijebite meku krpu
lagano namočenu otopinom blagog deterdženta.
• Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela ili
lužnata sredstva za čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva
sredstva poput alkohola, benzina, razrjeñivača ili
insekticida. Uporaba takvih sredstava ili dulji kontakt s
gumom ili vinilom može oštetiti površinu zaslona i kućište.
10
• Na ventilacijskim otvorima se s vremenom nakuplja prašina.
Kako bi se osigurala ispravna ventilacija, preporučujemo
redovno (jednom mjesečno) čišćenje pomoću usisivača.
• Ako je moguće podesiti nagib TV prijemnika, rukama
osigurajte bazu postolja kako spriječili odvajanje TV
prijemnika od postolja. Budite pažljivi kako vam se prsti ne
bi začepili izmeñu TV ureñaja i postolja.
Dodatna oprema
• Ne instalirajte dodatnu opremu preblizu TV prijemniku.
Postavite dodatne komponente barem 30 cm od TV prijemnika. Ukoliko je videorekorder postavljen ispred ili pokraj
TV prijemnika, mogu se pojaviti smetnje.
• Izobličena slika i/ili smetnje zvuka se mogu dogoditi
ukoliko je TV prijemnik postavljen blizu bilo koje opreme
koja emitira elektromagnetsko zračenje.
Odlaganje isluenog ure9aja
Odlaganje isluene elektrine i
elektronike opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim
europskim dravama s posebnim sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Pregled tipaka na daljinskom upravljau
A ?/1 – Pripravno stanje TV prijemnika
Ovom tipkom je moguće privremeno isključiti TV prijemnik u pripravno stanje.
B q – Odabir formata zaslona (stranica 14)
C Tipke u boji
• U digitalnom načinu (str. 15, 17): Odabir opcija na dnu zaslona u Favourite i
EPG izbornicima.
• U teletekst načinu (str. 14): Koriste se za Fastext.
D |/} – Info/Otkrivanje teksta
• U digitalnom načinu: Kratak prikaz detalja o tekućem programu.
• U analognom načinu: Prikaz informacija poput broja trenutnog kanala i
formata zaslona.
• U teletekst načinu (stranica 14): Otkrivanje skrivenih informacija (npr. odgovori
u kvizovima).
E 7/8/:/9/A (stranica 19)
F \ – Zaustavljanje slike (stranica 14)
" PIP u PC nainu (stranica 14) (samo za KDL-15G2000)
• U TV načinu: Prikaz zaustavljene TV slike.
• U PC načinu: Prikazuje umanjenu sliku TV programa (PIP). (samo za KDL15G2000)
G MENU (stranica 19)
H DIGITAL – Digitalni nain (stranica 13)
I Brojane tipke
• U TV načinu: Odabir kanala. Za kanale preko 10, unesite drugu znamenku
unutar dvije sekunde.
• U teletekst načinu: Unos troznamenkastog broja odabrane stranice.
J _ – Odabir prethodnog kanala
Pritiskom na tipku odabire se kanal koji je zadnji gledan (najmanje 5 sekundi).
K PROG +/- (stranica 13)
• U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (-) kanala.
• U teletekst načinu: Odabir sljedeće (+) ili prethodne stranice (-).
L
M
N
O
P
2 +/- – Podešavanje glasno;e
% – Iskljuenje zvuka (stranica 13)
/ – Text (stranica 14)
ANALOG – Analogni nain rada (stranica 13)
\ / RETURN
Q
R
S
T
" – EPG (Digital Electronic Programme Guide) (stranica 15)
Y – Nain reprodukcije slike (stranica 20)
9 – Zvuni efekt (stranica 21)
t # – Odabir izvora ulaznog signala/Zadravanje teksta
Povratak na prethodnu stranicu prikazanog izbornika.
• U TV načinu (stranica 18): Odabir izvora ulaznog signala opreme spojene na
priključnice TV prijemnika.
• U teletekst načinu (stranica 14): Zadržavanje tekuće stranice.
Napomena
Tipke PROG + i brojčana tipka 5 imaju ispupčenje koje služi kao orijentacija prilikom upravljanja TV prijemnikom.
11
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku
A MENU (stranica 19)
B t/` – Odabir izvora ulaznog signala/OK
• U TV načinu (stranica 18): Odabir izvora
ulaznog signala opreme spojene na
priključnice TV prijemnika.
• U TV izborniku: Odabir izbornika ili opcije
te potvrñivanje podešavanja.
C 2 +/-/:/9
• Pojačavanje (+) ili smanjivanje (-) glasnoće.
• U TV izborniku: Kretanje kroz opcije
izbornika lijevo (:) ili desno (9).
D PROG +/-/7/8
• U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili
prethodnog (-) kanala.
• U TV izborniku: Kretanje kroz opcije
izbornika gore (7) ili dolje (8).
E 1 – Power
Za uključivanje i isključivanje TV prijemnika.
Napomena
Za potpuno isključenje TV prijemnika
F ~ > – Iskljuivanje slike/Indikator timer
• Svijetli zeleno kad je slika isključena
(stranica 22).
• Svijetli narančasto kad je podešen timer
(stranica 23).
• Svijetli crveno kad se digitalni REC uključi iz
pripravnog stanja.
G 1 – Indikator pripravnog stanja
Svijetli crveno kad je TV prijemnik u
pripravnom stanju.
H ? – Indikator ukljuenosti
Svijetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.
I Senzor daljinskog upravljaa
12
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa
3
Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/odaberite TV kanal.
Za odabir kanala 10 i većih, brojčanim tipkama,
unesite drugu i treću znamenku unutar dvije
sekunde.
Za odabir digitalnog kanala pomoću Digital
Electronic Programme Guide (EPG), pogledajte
stranicu 15.
U digitalnom nainu
Kratko se prikazuje ikona. Ikone imaju sljedeća
značenja.
= : Interaktivni servis (MHEG Digital Text) je
dostupan
> : Interaktivni servis (MHEG Digital Text)
nije dostupan
% : Radio usluga
& : Kodirani/pretplatni programi
' : Dostupno na više audio jezika
( : Dostupni titlovi
) : Dostupni titlovi za osobe s teškoćama sa
sluhom
!i : Preporučena najmanja dob gledatelja (od 4
do 18 godina)
| : Zaključavanje
* : Trenutni program se upravo snima
Ostali postupci
1
2
Za
Učinite sljedeće
Privremeno isključenje
TV prijemnika
(pripravno stanje)
Pritisnite ?/1.
Uključivanje TV prijemnika iz pripravnog stanja
bez zvuka.
Pritisnite %. Pritisnite 2 +/za podešavanje glasnoće.
Isključenje TV
prijemnika
Pritisnite 1 na gornjoj strani
TV prijemnika.
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja strana)
za uključivanje TV prijemnika.
Podešavanje glasnoće
Pritisnite 2 + (pojačajte) /
- (smanjite) glasnoću.
Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju (indikator 1 (standby) na prednjoj strani TV prijemnika
svijetli crveno), pritisnite ?/1 na daljinskom
upravljaču kako biste uključili TV prijemnik.
Isključivanje zvuka
Pritisnite %. Pritisnite još
jednom za uključivanje zvuka.
Pristup popisu oznaka
programa (samo
analogni način)
Pritisnite A. Za odabir
analognog kanala, pritisnite
7/8 i zatim A.
Za otvaranje liste za odabir
izvora ulaznog signala,
pogledajte stranicu 18.
Pritisnite DIGITAL za uključivanje digitalnog
načina ili ANALOG za prijelaz u analogni
način.
Dostupni kanali ovise o odabranom načinu.
Nastavlja se
13
Pristup teletekstu
Promjena wide formata zaslona
Pritisnite /. Svakim pritiskom tipke /, na zaslonu
TV prijemnika se ciklički izmjenjuje prikaz:
Teletekst t Transparentan prikaz teleteksta preko TV
slike (mix mod) t Isključivanje prikaza teleteksta
Stranicu odaberite brojčanim ili tipkom PROG +/-.
Želite li zadržati stranicu, pritisnite t/#.
Za prikaz skrivenih informacija pritisnite |/}.
Pritisnite q više puta za promjenu u 16:9 (wide
screen).
Za povratak na 4:3, pritisnite q još jednom.
U digital nainu
4:3
16:9 format (widescreen
slike) su rastegnute preko
cijelog zaslona, u pravilnim
proporcijama, a bočne
stranice možda neće biti
prikazane.
Savjeti
• Kako biste spriječili neispravan prikaz teleteksta, osigurajte
dobar prijem signala.
• Većina TV postaja emitira teletekst. Informacije o uporabi
ove usluge potražite na početnoj stranici (obično stranica 100).
• Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem dijelu
stranice teleteksta, dostupan je Fastext. Fastext omogućava
brz i jednostavan pristup stranicama. Za pristup željenoj
stranici pritisnite odgovarajuću obojenu tipku.
16:9
Zaustavljanje slike
16:9 format (widescreen
slike) su prikazane u
pravilnim proporcijama
Zaustavljanje TV slike (primjerice, kako biste stigli
zabilježiti broj telefona ili recept).
1
2
3
4
Pritisnite \ " na daljinskom upravljaču.
Pritisnite 7/8/:/9 za podešavanje
položaja slike.
U analognom nainu i s AV ulazima
Pritisnite \ " za zatvaranje prozora.
4:3
16:9 format (widescreen
slike) su prikazane
vertikalno rastegnute.
Pritisnite \ " još jednom za povratak na
normalan TV prikaz.
Napomena
Nije raspoloživo za I AV2, I AV4 (za KDL-15G2000), i
I AV3 (za KDL-20G2000).
PIP (slika u slici) u PC nainu (samo za
KDL-15G2000)
U PC načinu služi za prikaz umanjene slike zadnjeg
odabranog kanala.
1
2
Pritisnite \ " na daljinskom upravljaču.
3
Pritisnite \ " za isključenje.
Pritisnite 7/8/:/9 za podešavanje
položaja slike.
Napomena
Čuje se zvuk umanjene slike.
14
16:9
16:9 format (widescreen
slike) su prikazane u
pravilnim proporcijama.
Pregled digitalnog elektronskog programskog
vodia (EPG) "
1
U digitalnom načinu, pritisnite $ za prikaz
digitalnog programskog vodiča (EPG).
2
Izvedite željeni postupak prema sljedećoj
tablici.
Napomena
Informacije o programu će se prikazati samo ako ih TV postaja
emitira.
Digitalni elektronski programski vodič (EPG)
Za
Učinite sljedeće
Uključivanje EPG funkcije
Pritisnite ".
Kretanje kroz EPG
Pritisnite 7/8/:/9.
Gledanje tekućeg programa
Pritisnite A dok je odabran tekući program.
Sortiranje informacija o programima
prema kategorijama – Category list
1
2
Pritisnite plavu tipku.
Pritisnite 7/8/:/9 za odabir kategorije. Naziv kategorije se
prikazuje sa strane.
Na raspolaganju su sljedeće kategorije:
"Favourite": Sadrži sve kanale koji su pohranjeni u Favourite popis
(omiljeni programi) (stranica 17).
"All Categories": Sadrži sve dostupne kanale.
"News": Sadrži sve kanale koji emitiraju vijesti.
Odabir programa za snimanje –
Timer REC
3
Pritisnite A.
Digitalni elektronski programski vodič (EPG) sada prikazuje samo
tekuće programe iz odabrane kategorije.
1
Pritisnite 7/8/:/9 za odabir budućeg programa kojeg želite
snimiti.
Pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir "Timer REC".
Pritisnite A za podešavanje timera TV prijemnika i
videorekordera.
2
3
4
Indikator * se prikazuje uz informacije o programu. Na prednjoj strani
TV prijemnika se uključuje indikator >.
Napomene
• Možete podesiti snimanje pomoću timera na videorekorderu preko TV prijemnika
samo kod videorekordera sa Smartlink funkcijom. Ako videorekorder ne podržava
Smartlink, pojavljuje se poruka koja podsjeća da treba podesiti timer
videorekordera.
• Nakon pokretanja snimanja, TV prijemnik možete isključiti u stanje pripravnosti, ali
ne u potpunosti. Zbog toga bi se moglo prekinuti snimanje.
• Ako je odabrano ograničenje gledanja programa prema starosti gledatelja, na
zaslonu se prikazuje izbornik za unos zaporke. Podrobnosti potražite uz opciju
"Parental Lock" na stranici 28.
Nastavlja se
15
Za
Učinite sljedeće
Odabir programa koji će se prikazati na 1
zaslonu automatski kad započne s
emitiranjem – Reminder
2
3
4
Pritisnite 7/8/:/9 za odabir budućeg programa kojeg želite
prikazati.
Pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir "Reminder".
Pritisnite A za automatski prikaz odabranog programa kad
započne s emitiranjem.
Indikator c se prikazuje uz informacije o programu.
Napomena
Ako isključite TV prijemnik u pripravno stanje, automatski će se uključiti kad program
treba započeti.
Podešavanje datuma i vremena
1
programa kojeg želite snimati – Manual 2
timer REC
3
4
5
Pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir "Manual timer REC" i pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir datuma i zatim pritisnite 9.
Podesite vrijeme početka i završetka kao u koraku 3.
Pritisnite 7/8 za odabir kanala i zatim pritisnite A za
podešavanje timera TV prijemnika i videorekordera.
Indikator * se prikazuje uz informacije o programu. Na prednjoj strani
TV prijemnika se uključuje indikator >.
Napomene
• Možete podesiti snimanje pomoću timera na videorekorderu preko TV prijemnika
samo kod videorekordera sa Smartlink funkcijom. Ako videorekorder ne podržava
Smartlink, pojavljuje se poruka koja podsjeća da treba podesiti timer
videorekordera.
• Nakon pokretanja snimanja, TV prijemnik možete isključiti u stanje pripravnosti, ali
ne u potpunosti. Zbog toga bi se moglo prekinuti snimanje.
• Ako je odabrano ograničenje gledanja programa prema starosti gledatelja, na
zaslonu se prikazuje izbornik za unos zaporke. Podrobnosti potražite uz opciju
"Parental Lock" na stranici 28.
Poništavanje snimanja/podsjetnika –
Timer list
1
2
3
Pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir "Timer list".
Pritisnite 7/8 za odabir programa kojeg želite poništiti i zatim
pritisnite A.
4
Pritisnite 9 za odabir "Yes" i zatim pritisnite A za potvrñivanje.
Prikazuje se izbornik za potvrñivanje poništavanja programa.
Savjet
Takoñer možete prikazati digitalni elektronski programski vodič (EPG) odabirom opcije "Digital EPG" u izborniku "MENU".
16
Uporaba Favourite popisa "
Značajka Favourite omogućava odabir do 8 programa iz
popisa po vašem izboru. Za prikaz popisa Favourite,
pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (stranica 19).
Favourite popis
Za
Učinite sljedeće
Kreiranje Favourite popisa prvi put
Prikazuje se upit želite li dodati kanale u Favourite popis kad prvi put odaberete
"Digital Favourites" u izborniku "MENU".
1
2
Pritisnite A za odabir "Yes".
Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite dodati.
3
Pritisnite A.
Ako znate broj kanala, možete brojčanim tipkama izravno odabrati kanal.
Kanali koji su pohranjeni u Favourite popis označeni su simbolom +.
Isključivanje Favourite popisa
Pritisnite RETURN.
Prikaz kratkih informacija o tekućem
programu
Pritisnite | tijekom odabira kanala. Pritisnite ponovno za zatvaranje.
Gledanje kanala
Pritisnite A tijekom odabira kanala.
Dodavanje ili brisanje kanala iz
Favourite popisa
1
Pritisnite plavu tipku.
2
Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite dodati ili obrisati.
3
4
Pritisnite A.
Pritisnite plavu tipku za povratak u Favourite popis.
Kanali koji su pohranjeni u Favourite popis označeni su simbolom +.
Ako znate broj kanala, možete brojčanim tipkama izravno odabrati kanal.
Brisanje svih kanala iz Favourite popisa 1
2
Pritisnite plavu tipku.
Pritisnite žutu tipku.
Prikazuje se izbornik za potvrñivanje brisanja svih kanala iz Favourite
popisa.
3
Pritisnite : za odabir "Yes" i zatim pritisnite A za potvrñivanje.
17
Gledanje slika sa
spojene opreme
Uključite spojenu opremu te postupite na
jedan od dolje opisanih načina.
Kod opreme spojene na Scart prikljunice pomo;u
potpuno oienog 21-pinskog kabela
Pokrenite reprodukciju na priključenoj opremi.
Slika iz priključene opreme se prikazuje na zaslonu.
Kod videorekordera s automatskim uga9anjem
(stranica 4)
Pritisnite PROG +/- ili brojčane tipke za odabir video
kanala.
Kod ostale prikljuene opreme
Pritisnite t/# više puta dok se ne prikaže
odgovarajući simbol (pogledajte dolje) na zaslonu.
Za KDL-15G2000
JAV1/IAV1:
Audio/video ili RGB ulaz signala preko Scart priključnice
J/I1. I se prikazuje samo ako je spojen RGB
izvor.
IAV2:
Komponentni ulazni signal preko Y, PB/CB, PR/CR
priključnica I/*2 i audio ulazni signal preko L, R
priključnica I/*2. Za podržani format signala,
pogledajte odjeljak "Tehnički podaci" (str. 31).
tAV3/S(AV3:
Ulazni video signal preko video priključnice t3 i ulazni
audio signal preko audio priključnice L (MONO), R audio
priključnice *3. r se prikazuje samo ako je oprema
spojena na S video priključnicu S(3 umjesto video
priključnicu t3 i S video ulazni signal ulazi preko S
video priključnice S(3.
I4:
RGB ulazni signal preko PC priključnice I4 i audio
ulaznog signala preko priključnice ^4.
Za KDL-20G2000
JAV1/IAV1, JAV2/IAV2:
Audio/video ili RGB ulaz signala preko Scart priključnice
J/I1 ili 2. I se prikazuje samo ako je spojen RGB
izvor.
IAV3:
Komponentni ulazni signal preko Y, PB/CB, PR/CR
priključnica I/*3 i audio ulazni signal preko L, R
priključnica I/*3. Za podržani format signala,
pogledajte odjeljak "Tehnički podaci" (str. 31).
18
tAV4/S(AV4:
Ulazni video signal preko video priključnice t4 i ulazni
audio signal preko audio priključnice L (MONO), R audio
priključnice *4. r se prikazuje samo ako je oprema
spojena na S video priključnicu S(4 umjesto video
priključnicu t4 i S video ulazni signal ulazi preko S
video priključnice S(4.
Dodatne funkcije
Za
Postupak
Povratak na
Pritisnite DIGITAL ili ANALOG.
normalan TV prikaz
Pristup tablici
oznaka ulaza
Pritisnite A za pristup tablici oznaka
ulaza. (Nakon toga, samo u analognom načinu, pritisnite 9.) Za odabir
ulaznog izvora, pritisnite 7/8 i
nakon toga A.
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz izbornike
Izbornik "MENU" omogućava uživanje u različitim praktičnim značajkama ovog TV prijemnika. Pomoću
daljinskog upravljača možete jednostavno odabrati kanale ili vanjske izvore signala. Takoñer možete jednostavno
promijeniti podešenja TV prijemnika pomoću izbornika "MENU".
1
Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
2
3
Pritisnite 7/8 za odabir opcije.
Pritisnite A za odabir opcije.
Pritisnite MENU za izlaz.
Izbornik
Opis
Favourites
(samo u digitalnom
načinu)
Otvaranje Favourite popisa. Podrobnosti o podešavanju pogledajte na stranici 17.
Analogue
(samo u digitalnom
načinu)
Povratak na zadnji gledani analogni kanal.
Digital
(samo u digitalnom
načinu)
Povratak na zadnji gledani digitalni kanal.
Digital EPG
(samo u digitalnom
načinu)
Otvaranje digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG).
Podrobnosti o podešavanju potražite na stranici 15.
External Inputs
Odaberite ureñaj spojen na TV prijemnik.
• Za gledanje željenog vanjskog ulaza, odaberite izvor signala i
pritisnite A.
• Za dodavanje oznake vanjskom izvoru, pogledajte stranicu 24.
Settings
Otvaranje izbornika Settings koji omogućava većinu naprednih podešavanja i
prilagoñavanja. Odaberite ikonu izbornika, odaberite opciju i izvršite željeno
podešavanje ili prilagoñavanje pomoću tipaka 7/8/:/9.
Podrobnosti o podešenjima potražite na stranicama od 20 do 28.
Napomena
Opcije koje možete podesiti ovise o situaciji. Nedostupne opcije su
zatamnjene ili nisu prikazane.
19
Izbornik Picture
U izborniku Picture možete odabrati dolje
opisane opcije. Za odabir opcija u "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike"
(stranica 19).
Picture Mode
Odabir načina prikaza slike.
• "Vivid": Za naglašavanje kontrasta i oštrine slike.
• "Standard": Za standardnu sliku. Preporučuje se kod uporabe ureñaja u kućnim
uvjetima.
• "Custom": Omogućuje pohranjivanje vlastitih postavki.
Backlight
Podešavanje svjetline pozadinske rasvjete.
Contrast
Povećavanje i smanjivanje kontrasta slike.
Brightness
Povećavanje ili smanjivanje svjetline slike.
Colour
Povećavanje ili smanjivanje zasićenosti boje na slici.
Hue
Povećavanje ili smanjivanje količine zelenih tonova.
Napomena
"Hue" se može podesiti samo za NTSC signal boje (primjerice, SAD video vrpce).
Sharpness
Povećavanje ili smanjivanje oštrine slike.
Colour Tone
Podešavanje bijele boje na slici.
• "Cool": Bijelim tonovima dodaje plave.
• "Neutral": Bijelim tonovima dodaje neutralne.
• "Warm": Bijelim tonovima dodaje crvene.
Napomena
"Warm" se može odabrati samo ako je opcija "Picture Mode" podešena na "Custom".
Reset
Resetiranje svih postavki slike na tvorničke vrijednosti, osim opcije "Picture
Mode".
Noise Reduction
Smanjuje šum na slici ("snijeg") kod loših uvjeta prijema.
• "Auto": Automatsko smanjivanje šumova.
• "Off": Modificira učinak smanjivanja šumova.
20
Izbornik Sound
U izborniku Sound možete odabrati dolje
opisane opcije. Za odabir opcija u "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike"
(stranica 19).
Sound Effect
Odabir načina reprodukcije zvuka.
• "Standard": Pojačava jasnoću, detalje i doživljaj zvuka pomoću funkcije "BBE High
definition Sound System".
• "Dynamic": Pojačava jasnoću i dojam zvuka za postizanje boljeg zvuka i stvarnije glazbe
pomoću funkcije "BBE High definition Sound System".
• "BBE ViVA": BBE ViVA HD3D (High Definition 3D) Sound omogućuje glazbeno
precizan prirodan 3D ugoñaj s Hi-Fi zvukom. Jasnoću zvuka poboljšava BBE dok širinu,
dubinu i visinu zvučne slike proširuje BBE-ov 3D zvučni procesor. BBE ViVA HD3D
Sound je kompatibilan sa svim TV programima uključujući vijesti, glazbu, drame, filmove,
sport i videoigre.
• "Off": Običan zvuk.
Napomena
• Efekt zvuka moguće je promijeniti uzastopnim pritiskanjem tipke 9.
Treble
Podešavanje visokih tonova.
Bass
Podešavanje basova.
Balance
Podešavanje balansa izmeñu lijevog i desnog kanala.
Reset
Vraćanje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
Dual Sound
Odabir zvuka iz zvučnika kod stereo ili dvojezičnih emisija.
• "Stereo", "Mono": Za stereo emisije.
• "A"/"B"/"Mono": Za dvojezične emisije, odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B"
za zvučni kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.
Napomena
Ako odaberete ostale ureñaje spojene na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo",
"A" ili "B".
Auto Volume
Omogućuje održavanje stalne razine glasnoće unatoč promjenama (primjerice,
reklame su često glasnije od ostalog programa).
21
Izbornik Features
U izborniku Features moguć je odabir dolje
opisanih opcija. Za odabir opcija u "Settings"
pogledajte "Kretanje kroz izbornike"
(stranica 19).
Power Saving
Odabir načina štednje energije kako bi se smanjila potrošnja TV prijemnika.
• "Standard": Tvornička podešenja.
• "Reduce": Smanjuje potrošnju TV prijemnika.
• "Picture Off": Isključuje sliku. Možete slušati zvuk s isključenom slikom.
AV2 Output
Odabir signala koji će se emitirati preko priključnice J/I2 na stražnjoj strani
TV prijemnika. Ako spojite videorekorder ili drugi ureñaj na priključnicu
J/I2, možete snimati sadržaj kojeg reproducira oprema priključena na ostale
priključnice.
• "TV": Izlaz primljene TV emisije.
• "Auto": Izlaz signala koji se gleda na zaslonu.
(samo za KDL-20G2000)
RGB Center
Služi za podešavanje vodoravnog položaja slike tako da slika bude na sredini
zaslona.
Napomena
Ova opcija je dostupna samo ako je priključen RGB izvor na scart priključnice J/I1 ili
J/I2 (samo za KDL-20G2000) na stražnjoj strani TV prijemnika.
PC Adjustment
Prilagoñava zaslon TV prijemnika kao monitor računala.
(samo za KDL-15G2000)
Napomena
22
Opcija je dostupna samo u PC načinu rada.
• "Phase": Podešavanje zaslona kad dio prikazanog teksta ili slike nije jasno
vidljiv.
• "Pitch": Horizontalno povećavanje ili sužavanje veličine slike.
• "H Center": Pomicanje zaslona lijevo ili desno.
• "Power saving": Isključivanje u pripravno stanje ako nema prijema signala s
računala.
• "Reset": Vraćanje tvorničkih postavki.
Timer
Podešavanje timera za uključivanje i isključivanje TV prijemnika.
• Sleep Timer
Podesite vrijeme nakon kojeg će se TV prijemnik automatski isključiti u stanje
pripravnosti.
Kad je aktiviran Sleep Timer, na prednjoj strani TV prijemnika pojavljuje se
indikator > (Timer) i svijetli narančasto.
Napomene
• Ako isključite TV prijemnik i ponovno ga uključite, "Sleep Timer" se vraća na "Off".
• Na zaslonu se jednu minutu prije isključivanja TV prijemnika u stanje pripravnosti
pojavljuje poruka "TV will soon turn off by sleep timer. Power will be turned off.".
• Clock Set
Omogućava ručno podešavanje sata. Kad TV prijemnik prima digitalne kanale,
sat se ne može ručno podesiti jer se točno vrijeme podešava pomoću signala
TV postaje.
• Timer
Podešavanje vremena nakon kojeg se TV prijemnik automatski uključuje ili
isključuje.
"Timer Mode": Odabir željenog razdoblja.
"On Time": Podešavanje vremena uključenja TV prijemnika.
"Off Time": Podešavanje vremena isključenja TV prijemnika.
23
Izbornik Set-up
U izborniku Set-up moguć je odabir dolje
opisanih opcija. Za odabir opcija iz "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike"
(stranica 19).
Auto Start-up
Pokretanje "postupka podešavanja kod prvog uključivanja" za odabir jezika i
države/regije te podešavanje svih dostupnih digitalnih i analognih kanala. Obično
nije potrebno ponavljati ovaj postupak jer se jezik i država/regija odabiru kod
prvog podešavanja, kao i ugañaju dostupni kanali (stranica 5, 6). No, postupak
možete ponoviti ako želite (primjerice, ako se preselite ili kako biste pronašli
nove kanale koji su postali dostupni).
Language
Odabir jezika na kojem će se prikazivati izbornici.
Country
Odabir države/područja u kojem se upotrebljava TV prijemnik.
Napomena
Ako na popisu nema države/područja kojeg želite odabrati, umjesto države/područja odaberite
"-".
Auto Tuning
Ugañanje svih dostupnih analognih kanala.
Obično nije potrebno provesti ovaj postupak jer je podešavanje kanala već
izvršeno kod prvog podešavanja TV prijemnika (stranice 5, 6).Ova opcija vam
ipak omogućuje ponavljanje ovog postupka (primjerice, u slučaju preseljenja ili
za pretraživanje novih kanala koji se pojave).
Programme Sorting
Promjena redoslijeda pohranjivanja analognih kanala u TV prijemniku.
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite premjestiti na novo mjesto i
zatim pritisnite 9.
2 Pritisnite 7/8 za odabir novog mjesta za kanal te pritisnite A.
AV Preset
Dodjeljivanje naziva ureñajima koji su priključeni na bočne i stražnje
priključnice. Naziv se kratko prikazuje na zaslonu kad se odabere ureñaj. Možete
preskočiti ulaznu priključnicu koja nije spojena s drugim ureñajima.
1 Pritisnite 7/8 za odabir željenog ulaznog izvora i zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir željene opcije dolje i zatim pritisnite A.
• AV1 (ili AV2/AV3/AV4/PC), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: Uporaba
nekog od već pohranjenih naziva za priključene ureñaje.
• "Edit": Kreiranje vlastitog naziva.
• "Skip": Preskakanje ulazne priključnice na koju nije spojen neki od ureñaja kod pritiska
na tipku 7/8 za odabir ulaznog izvora.
Sound Offset
24
Podešavanje neovisne razine glasnoće za svu opremu spojenu na TV prijemnik.
Manual Programme
Preset
Prije odabira opcije "Label"/"AFT"/"Audio Filter"/"Skip"/"Decoder", pritisnite
7/8 za odabir programskog broja koji želite promijeniti. Nakon toga pritisnite A.
System/Channel
Ručno podešavanje kanala.
1 Pritisnite 7/8 za odabir "System" i zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir jednog od sljedećih sustava emitiranja i zatim
pritisnite :.
B/G: Za zemlje Zapadne Europe
D/K: Za zemlje Istočne Europe
L: Za Francusku
I: Za Veliku Britaniju
Napomena
Ovisno o zemlji/regiji odabranoj za "Country" (stranica 5), ova opcija možda neće biti
raspoloživa.
3
4
5
Pritisnite 7/8 za odabir "Channel" i pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir "S" (za kabelske kanale) ili "C" (za zemaljske
kanale) i zatim pritisnite 9.
Podesite kanale na sljedeći način:
Ako ne znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite 7/8 za traženje sljedećeg raspoloživog kanala. Kad se pronañe kanal,
pretraživanje se prekida. Za nastavak pretraživanja, pritisnite 7/8.
Ako znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite brojčane tipke za unos broja kanala kojeg želite ili kanal za videorekorder.
6 Pritisnite A za prijelaz na "Confirm" i pritisnite A.
7 Pritisnite 8 za odabir "OK" i pritisnite A.
Ponovite opisani postupak za ručno podešavanje ostalih kanala.
Label
Dodjeljivanje naziva po izboru, do pet znakova, za odabrane kanale. Naziv se
kratko prikazuje na zaslonu kod odabira kanala.
AFT
Omogućuje precizno ručno ugañanje kanala kad mislite da bi malim
podešavanjem mogli poboljšati kvalitetu slike.
Ugañanje je moguće u rasponu od -15 do +15. Ako je odabrana opcija "On",
precizno ugañanje se vrši automatski.
Audio Filter
Poboljšava zvuk pojedinih kanala u slučaju izobličenja kod mono prijema.
Ponekad može nestandardni signal uzrokovati izobličenje ili prekidanje zvuka
kod mono prijema.
Ako zvuk nije izobličen, preporučujemo da ostavite ovu opciju podešenu na
tvorničku vrijednost "Off".
Napomene
• Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je odabrana opcija "Low" ili "High".
• Opcija "Audio Filter" nije dostupna ako je "System" podešen na "L".
Nastavlja se
25
Skip
Preskakanje neupotrijebljenih analognih kanala kod biranja kanala tipkama
PROG +/-. (Preskočeni kanali se i dalje mogu odabrati brojčanim tipkama.)
Decoder
Gledanje i snimanje kodiranih programa kod uporabe dekodera spojenog izravno
u Scart priključnicu J/I1 ili Scart priključnicu J/I2 (samo za KDL20G2000) preko videorekordera.
Napomena
Ovisno o državi/regiji odabranoj u izborniku "Country" (str. 5), ova opcija možda neće biti
dostupna.
Confirm
Pohranjivanje promjena unesenih u "Manual Programme Preset".
26
Izbornik Digital Set-up "
U izborniku Digital Set-up možete promijeniti
ili podesiti digitalne postavke. Za odabir
opcija u "Settings", pogledajte "Kretanje kroz
izbornike" (stranica 19).
Digital Tuning
Prikaz izbornika "Digital Tuning".
Digital Auto Tuning
Ugañanje svih dostupnih digitalnih kanala.
Obično ovaj postupak nije potreban jer se kanali automatski podešavaju kod prve
instalacije (stranica 5). Meñutim, ova opcija omogućuje ponavljanje postupka
(npr. nakon preseljenja ili ako se kasnije pojave novi programi).
Programme List Edit
Brisanje neželjenih digitalnih kanala pohranjenih u TV prijemnik i promjena
redoslijeda pohranjenih digitalnih kanala.
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanal kojeg želite obrisati ili premjestiti na novo
mjesto.
Ako znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite brojčane tipke za unos troznamenkastog broja programa kanala kojeg
želite.
2
Obrišite ili premjestite digitalne kanale na sljedeći način:
Brisanje digitalnog kanala
Pritisnite A. Pojavljuje se potvrda brisanja odabranog digitalnog kanala. Pritisnite
: za odabir "Yes" i zatim pritisnite A.
Promjena redoslijeda digitalnih kanala
Pritisnite 9 i zatim pritisnite 7/8 za odabir novog mjesta kanala i pritisnite :.
Ponovite postupak od koraka 1 i 2 za premještanje ostalih kanala po želji.
3 Pritisnite RETURN.
Digital Manual Tuning
Ručno ugañanje digitalnih kanala.
1 Pritisnite brojčane tipke za odabir broja kanala kojeg želite ručno
podesiti i zatim pritisnite 7/8 za ugañanje.
2 Kad se pronañu dostupni kanali, pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg
želite pohraniti i zatim pritisnite A.
3 Pritisnite 7/8 za odabir programskog broja pod kojim želite pohraniti
novi kanal i zatim pritisnite A.
Ponovite gornji postupak za ručno ugañanje ostalih kanala.
Nastavlja se
27
Digital Set-up
Prikaz izbornika "Digital Set-up".
Subtitle Setting
Prikaz digitalnih titlova na zaslonu.
Ako se odabere "For Hard of Hearing", uz titlove se mogu prikazivati i vizualne
pomoćne funkcije (ako TV kanal emitira takve informacije).
Subtitle Language
Odabir jezika titlova.
Audio Language
Odabir jezika programa. Neki digitalni kanali mogu emitirati na nekoliko audio
jezika tijekom programa.
Audio Type
Povećavanje glasnoće kad je odabrana opcija "For Hard of Hearing".
Parental Lock
Podešavanje ograničenja gledanja programa prema dobi gledatelja. Programi koji
imaju veću razinu ograničenja od podešene, mogu se gledati tek nakon unosa PIN
koda.
1 Pritisnite brojčane tipke za unos svog PIN koda.
Ako niste već podesili PIN kôd, prikazuje se izbornik za podešavanje PIN koda.
Slijedite upute iz "PIN Code" dolje.
Pritisnite 7/8 za odabir razine ograničenja ili "None" (za neograničeno
gledanje) i zatim pritisnite A.
3 Pritisnite RETURN.
PIN Code
2
Za prvo postavljanje PIN koda ili za promjenu PIN koda.
1
Unesite PIN na sljedeći način:
Ako je PIN ve; postavljen
Pritisnite brojčane tipke za unos postojećeg PIN koda.
Ako PIN nije još postavljen
Brojčanim tipkama unesite tvornički PIN 9999.
2
Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN koda.
Prikazuje se poruka da je novi PIN prihvaćen.
3
Pritisnite RETURN.
Napomena
PIN kôd 9999 može se uvijek upotrebljavati.
Technical Set-up
Prikaz Technical Set-up izbornika.
"Auto Service Update": Omogućuje TV prijemniku prepoznavanje i
pohranjivanje novih digitalnih usluga kad postanu dostupne.
"Software Download": Omogućuje TV prijemniku automatsko primanje
nadogradnje softvera pomoću postojeće antene (ako je priključena). Sony
preporučuje trajno podešavanje ove opcije na "On". Ako ne želite nadograñivati
softver, podesite opciju na "Off".
"System Information": Prikaz trenutne verzije softvera i snage signala.
"Time Zone": Omogućuje odabir vremenske zone za vašu zemlju.
CA Module Set-up
Ova opcija omogućuje pristup Pay Per View uslugama nakon nabavljanja
Conditional Access Module (CAM) modula i kartice. Pogledajte stranicu 29 za
položaj otvora kartice , (PCMCIA).
28
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme
Na ovaj TV prijemnik je moguće spojiti širok raspon dodatne opreme. Spojni kabeli nisu dio isporuke.
Spajanje na bonu stranu TV prijemnika
Za spajanje
Učinite
Conditional Access Za uporabu Pay Per View usluga.
Module A
Podrobnosti potražite u posebnim
uputama isporučenima uz CAM
modul. Za uporabu CAM modula,
izvadite gumeni poklopac iz CAM
otvora. Isključite TV prijemnik kod
umetanja CAM modula u CAM
otvor. Kad ne upotrebljavate CAM
modul, vratite poklopac na CAM
otvor.
S VHS/Hi 8/DVC
kamkordera B
Za KDL-15G2000
(Za KDL15G2000)
S VHS/Hi8/DVC
kamkorder
S VHS/Hi 8/DVC
kamkordera B
(Za KDL20G2000)
Slušalice
Slušalice C
Za KDL-20G2000
Spojite S video priključnicu S(3
ili video priključnicu t3 te audio
priključnicu ^3. Kako biste
izbjegli smetnje u slici, ne spajajte
kamkorder na video priključnicu
t3 i S video priključak S(3
istovremeno. Ukoliko spajate mono
opremu, spojite u L priključak *3
i podesite "Dual Sound" na "A"
(str. 21).
Spojite S video priključnicu S(4
ili video priključnicu t4 te audio
priključnicu ^4. Kako biste
izbjegli smetnje u slici, ne spajajte
kamkorder na video priključnicu
t4 i S video priključak S(4
istovremeno. Ukoliko spajate mono
opremu, spojite u L priključak *4
i podesite "Dual Sound" na "A"
(str. 21).
Spojite u priključnicu i za slušanje
zvuka iz TV prijemnika kroz
slušalice.
S VHS/Hi8/DVC
kamkorder
Slušalice
Nastavlja se
29
Za KDL-20G2000
Za KDL-15G2000
Računalo
DVD ureñaj s komponentnim izlazom
DVD rekorder
Videorekorder
Dekoder
DVD ureñaj s komponentnim izlazom
Oprema video igara
Oprema video igara
DVD ureñaj
DVD ureñaj
Dekoder
Dekoder
Za spajanje
Učinite
Računala D
Spojite na PC I/* priključnice. Preporučuje se uporaba PC kabela s feritnim
jezgrama.
DVD ureñaja s komponentnim
izlazom E
Spojite komponentne priključnice i audio priključnice I/*2 (za KDL-15G2000) i
I/*3 (za KDL-20G2000).
Opreme za videoigre, DVD
ureñaja ili dekodera F
Spojite na scart priključnicu t/I1. Kad spajate dekoder, kodirani signal iz TV
prijemnika prelazi u dekoder. Nakon toga, dekodirani signal izlazi iz dekodera.
DVD rekordera ili videorekordera Spojite na Scart priključnicu t/I2. SmartLink je izravna veza izmeñu TV
koji podržava SmartLink G
prijemnika i videorekordera ili DVD rekordera.
30
Dodatne informacije
Tehniki podaci
Antena
Zaslon
Pokrivenost kanala
Veličina zaslona:
KDL-20G2000: 20 inča
KDL-15G2000: 15 inča
Razlučivost:
KDL-20G2000: 640 piksela (horizontalno) T 480 linija
(vertikalno)
KDL-15G2000: 1024 piksela (horizontalno) T 768 linija
(vertikalno)
Potrebno napajanje:
220 – 240 V AC, 50 Hz
AC mrežni adapter:
KDL-20G2000:
Model:
AC-FD008
Nazivna snaga: Ulaz AC 100 V - 240 V
50/60 Hz, 128 W
Izlaz DC 18 V 6,11 A
KDL-15G2000:
Model:
AC-FD006
Nazivna snaga: Ulaz AC 100 V - 240 V
50/60 Hz, 74 W
Izlaz DC 16,5 V 3,9 A
Potrošnja:
KDL-20G2000: 53 W
KDL-15G2000: 34 W
Potrošnja u pripravnom stanju:
KDL-20G2000: 1,2 W
KDL-15G2000: 1,1 W
Dimenzije (š T v T d):
KDL-20G2000:
Približno 498 T 477 T 235 mm (sa stalkom)
Približno 498 T 445 T 111 mm (bez stalka)
KDL-15G2000:
Približno 394 T 398 T 170 mm (sa stalkom)
Približno 394 T 366 T 111 mm (bez stalka)
Masa:
KDL-20G2000:
Približno 10,4 kg (sa stalkom)
Približno 8,9 kg (bez stalka)
KDL-15G2000:
Približno 5,7 kg (sa stalkom)
Približno 4,8 kg (bez stalka)
Vrsta zaslona
LCD (Liquid Crystal Display) ploča
TV sustav
75-ohmska vanjska VHF/UHF priključnica
Analogni:
Digitalni:
VHF:
E2 do E12
UHF:
E21 do E69
CATV: S1 do S20
HYPER: S21 do S41
D/K:
R1 do R12, R21 do R69
L:
F2 do F10, B do Q, F21 do F69
I:
UHF B21 do B69
VHF/UHF
Prikljunice
J/I1
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard),
uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i TV audio/video
izlaz.
J/I2 (SmartLink) (samo za KDL-20G2000)
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard),
uključujući audio video ulaz, RGB ulaz, odabir
audio/video izlaza i SmartLink sučelje.
I3 (Za KDL-20G2000)/I2 (Za KDL-15G2000)
Podržani formati: 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohma, 0,3 V negativno sinkronizirano
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohma
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohma
*3(Za KDL-20G2000)/*2 (Za KDL-15G2000)
Audio ulaz (phono priključak)
500 mVrms
Impedancija: 47 kiloohma
Za KDL-20G2000
S(4 S video ulaz (4-pinski mini DIN)
t4 Video ulaz (phono priključnica)
*4
Audio ulaz (phono priključnica)
Za KDL-15G2000
S(3 S video ulaz (4-pinski mini DIN)
t3 Video ulaz (phono priključnica)
*3
Audio ulaz (phono priključnica)
PC I PC ulaz (15 Dsub) (pogledajte stranicu 30) (samo za
KDL-15G2000)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
B: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
R: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
* PC audio ulaz (mini priključnica)
i Priključnica za slušalice
, CAM (Conditional Access Module) otvor
Analogni: Ovisno o odabranoj državi/području:
B/G/H, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T
Sustav boja/video sustav
Analogni: PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (samo Video In)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML
Nastavlja se
31
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
najave.
Izlaz zvuka
KDL-20G2000: 3 W + 3 W (RMS)
KDL-15G2000: 3 W + 3 W (RMS)
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Isporueni pribor
Pogledajte "1: Provjera isporučenog pribora" na stranici 4.
Tablica signala za ulaz PC Input (samo za KDL-15G2000)
Signal
VGA
Horizontalno Vertikalno
(piksela)
(linija)
Horizontalna
frekvencija (kHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
Standard
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA smjernice
XGA
1024
768
48,4
60
VESA smjernice
• PC ulaz ovog TV prijemnika ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
• PC ulaz ovog TV prijemnika ne podržava interlace signale.
• PC ulaz ovog TV prijemnika podržava signale navedene u tablici uz vertikalnu frekvenciju od 60 Hz. Za druge signale pojavit će se
poruka "Out of range".
32
U sluaju problema
Provjerite trepće li indikator 1 (pripravno stanje) crveno.
Ukoliko trep;e
Uključena je funkcija automatske dijagnoze.
1 Izmjerite koliko dugo indikator 1 (pripravno stanje) trepće i koliko dugo ne trepće.
Primjerice, indikator trepće 2 sekunde, prestane treptati na jednu sekundu, te trepće 2 sekunde.
2
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja strana) kako bi ga isključili, odspojite mrežni kabel, te obavijestite
prodavatelja ili Sony servis o treptanju indikatora (trajanju i intervalu).
Ukoliko ne trep;e
1 Provjerite opcije navedene u tablici ispod.
2 Ukoliko je problem i dalje prisutan, odnesite TV prijemnik u ovlašteni servis na popravak.
Slika
Problem
Uzrok/Rješenje
Nema slike (zatamnjen zaslon)
ni zvuka
• Provjerite spajanje antene.
• Spojite TV prijemnik na napajanje i pritisnite 1 na gornjoj strani.
• Ako na TV prijemniku svijetli crveni indikator 1 (stanje pripravnosti),
pritisnite tipku ?/1.
Dvostruka slika ili pojava šuma.
• Provjerite antenski/kabelski spoj.
• Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.
Snježna slika ili šumovi na slici
• Provjerite je li antena slomljena ili svijena.
• Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 godina normalne uporabe,
1-2 godine na morskoj obali).
Izobličena slika (isprekidane linije
ili pruge)
• Udaljite TV od izvora električnih smetnji, kao npr. automobila, motocikala,
sušila za kosu ili optičkih ureñaja.
• Ostavite odreñeni razmak izmeñu dodatnih ureñaja i TV prijemnika.
• Provjerite je li antena spojena antenskim kabelom (isporučen).
• Odvojite antenski kabel od ostalih spojnih kabela.
Smetnje u slici tijekom praćenja
TV programa
• Odaberite "Manual Program Preset" u "Set-up" izborniku i podesite "AFT"
(Automatic Fine Tuning) kako bi ostvarili bolji prijem (stranica 25).
Mjestimična pojava crnih točkica
i/ili svijetlih točkica na zaslonu.
• Slika ovog prijemnika sastoji se od točkica (piksela). Ova pojava nije kvar
ureñaja.
Program u boji bez boje.
• Odaberite "Reset" u izborniku "Picture Adjustment" za vraćanje tvorničkih
postavki (stranica 20).
Nema boje ili nepravilna boja pri
gledanju signala s Y, PB/CB,
PR/CR priključaka I2 (za KDL15G2000) i I3 (za KDL20G2000).
• Provjerite spojeve Y, PB/CB, PR/CR priključaka I2 (za KDL-15G2000) i
I3 (za KDL-20G2000).
• Provjerite jesu li Y, PB/CB, PR/CR priključnice I2 (za KDL-15G2000) i
I3 (za KDL-20G2000) pravilno spojene u odgovarajuće priključnice.
33
Zvuk
Problem
Uzrok/Rješenje
Dobra slika, nema zvuka
• Pritisnite tipku 2 +/– ili % (isključivanje zvuka).
Šumovi u zvuku
• Pogledajte uzrok/rješenje problema "Smetnje u slici" na stanici 33.
Kanali
Problem
Uzrok/Rješenje
Ne može se odabrati željeni kanal
• Prebacite izmeñu digitalnog i analognog načina te odaberite željeni
digitalni/analogni kanal.
Neki kanali su prazni
• Kanal je kodiran ili treba platiti pretplatu. Pretplatite se na uslugu Pay Per
View.
• Kanal služi samo za prijenos podataka (bez slike i zvuka).
• Obratite se davatelju usluge za podrobnosti o prijenosu.
Digitalni kanal se ne prikazuje
• Provjerite je li antena spojena izravno na TV prijemnik (ne preko druge
opreme).
• Obratite se lokalnom davatelju usluga za informacije jesu li digitalni
programi dostupni kod vas.
• Nabavite antenu s većim pojačanjem.
Op;enito
Problem
Uzrok/Rješenje
TV prijemnik se automatski
isključuje (TV prijemnik se
isključuje u pripravno stanje)
• Provjerite je li uključen "Sleep Timer" ili potvrdite postavku za "Off Time"
(stranica 23).
• Ako se ne primaju signali ili se ne upravlja TV prijemnikom tijekom 10
minuta, ureñaj se automatski prebacuje u pripravno stanje.
TV prijemnik se automatski
uključuje
• Provjerite je li uključen "On Time" (stranica 23).
Neki izvori signala se ne mogu
odabrati
• Odaberite "AV Preset" u "Set-up" izborniku te isključite "Skip" na izvoru
ulaznog signala (stranica 24).
Daljinski upravljač ne radi
• Zamijenite baterije.
34
http://www.sony.net/
KDL-20G2000
KDL-15G2000
2-889-390-11(1)
U
Download PDF

advertising