Sony | KDL-20S4000 | Sony KDL-20S4000 Upute za upotrebu

3-282-329-41(1)
K
Digitalni LCD TV prijemnik
Upute za uporabu
Y Prije uporabe TV prijemnika, pročitajte poglavlje
"Sigurnosne informacije" u ovom priručniku i
sačuvajte priručnik za buduću uporabu.
KDL-20S40xx
Za korisne informacije o Sony proizvodima, posjetite
http://www.sony-europe.com/myproduct/
© 2007 Sony Corporation
Uvod
Zahvaljujemo na odabiru Sony proizvoda.
Prije uporabe TV prijemnika, molimo vas da pažljivo
i temeljito pročitate ove upute i da ih sačuvate za
kasniju uporabu.
Napomene o funkciji Digital TV
C Sve značajke vezane uz funkciju Digital TV (") radit
će samo u zemljama ili područjima emitiranja DVB-T
(MPEG2) digitalnog zemaljskog signala. Provjerite kod
svog davatelja usluga emitira li se DVB-T signal i u vašoj
zemlji.
C Iako je ovaj TV prijemnik usklañen s DVB-T standardima,
nije zajamčena njegova kompatibilnost s budućim DVB-T
digitalnim zemaljskim prijenosima.
C Neke Digital TV funkcije možda neće biti dostupne u
nekim zemljama/regijama.
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za pitanja elektromagnetske kompatibilnosti
i sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. U
vezi servisiranja i jamstva obratite se na adrese navedene u priloženom popisu servisa i jamstvenom listu.
Zaštitni znakovi
C " je registrirani zaštitni znak tvrtke DVB Project.
C Proizvedeno pod licencom tvrtke BBE Sound, Inc. pod
jednim ili više sljedećih patenata u SAD-u: 5510752,
5736897. BBE i BBE simbol su zaštitni znakovi tvrtke
BBE Sound, Inc.
C Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories.
"Dolby" i simbol dvostrukog D ; su zaštitni znakovi
tvrtke Dolby Laboratories.
C HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface
su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
HDMI Licensing LLC.
Zbrinjavanje isluženog TV prijemnika
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
2
3
Oznaka "xx" koja se pojavljuje u nazivu modela odgovara
dvjema znamenkama koje označavaju varijante boje.
Sadržaj
Upute za brzi početak
4
Sigurnosne informacije ............................................................................................................7
Mjere opreza............................................................................................................................8
Pregled tipaka na daljinskom upravljaču ............................................................................9
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku ....................................................................10
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa...........................................................................................................11
Pregled digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) " ......................................13
Uporaba Favourite popisa " ...........................................................................................15
Gledanje slika sa spojene opreme.........................................................................................16
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz izbornike ..........................................................................................................17
Izbornik Picture......................................................................................................................18
Izbornik Sound ......................................................................................................................19
Izbornik Features ...................................................................................................................21
Izbornik Set-up ......................................................................................................................23
Izbornik Digital Set-up " .................................................................................................26
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme .....................................................................................................28
Dodatne informacije
Tehnički podaci .....................................................................................................................30
U slučaju problema................................................................................................................31
" : samo za digitalne kanale
3
Upute za brzi početak
1: Provjera isporučenog
pribora
2: Spajanje antene/
videorekordera
Daljinski upravljač RM-ED007 (1)
Baterije veličine AA (tip R6) (2)
Držač kabela (1)
Spajanje samo antene
Koaksijalni kabel (opcija)
Pričvrsni remen (1) i vijci (2)
Umetanje baterija u daljinski upravljač
Spajanje antene i videorekordera
Napomene
C Prilikom ulaganja baterija obratite pažnju na ispravan
polaritet.
C Iskorištene baterije odložite na ekološki prihvatljiv način.
Neke regije imaju ureñeno odlaganje baterija. Upoznajte se
s lokalnim propisima.
C Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne
miješajte stare i nove baterije.
C Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštajte i ne
gazite po njemu, te ne prolijevajte nikakvu tekućinu po
njemu.
C Ne stavljajte daljinski upravljač na mjesta blizu izvora
topline, na izravnu sunčevu svjetlost ili u vlažnoj prostoriji.
Koaksijalni kabel
(opcija)
Scart kabel (opcija)
Videorekorder
4
3: Povezivanje kabela u
snop
4: Osiguranje TV prijemnika od prevrtanja
5: Odabir jezika i
zemlje/regije
Nastavlja se
5
1
Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu
(220-240 V AC, 50 Hz).
2
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja strana).
Kod prvog uključenja TV prijemnika, na zaslonu
se pojavi izbornik Language.
Dok je TV prijemnik u stanju pripravnosti, indikator 1 (stanje pripravnosti) svijetli crveno na
prednjoj strani ureñaja. Pritisnite ?/1 na daljinskom
upravljaču za uključivanje TV prijemnika.
3
Pritisnite tipke 7/8 za odabir jezika
prikazanih na izbornicima, te pritisnite A.
4
Pritisnite 7/8 za odabir države/regije u
kojoj će se upotrebljavati TV prijemnik i
zatim pritisnite A.
6: Automatsko
ugađanje kanala
Nakon odabira jezika i države/regije, na TV ekranu
pojavit će se poruka koja potvrñuje početak
automatskog ugañanja.
TV prijemnik sada će potražiti i pohraniti sve
dostupne TV kanale.
1
Pritisnite A.
TV prijemnik počinje pretragu svih dostupnih digitalnih kanala i nakon toga analognih. Postupak
može potrajati nekoliko minuta, stoga vas molimo
da za to vrijeme ne pritišćete tipke na TV prijemniku
i daljinskom upravljaču.
Ako se država/regija u kojoj želite upotrebljavati
TV prijemnik ne nalazi na popisu, odaberite "-"
umjesto države/regije.
Na zaslonu se prikazuje obavijest da TV prijemnik
započinje automatsko ugañanje kanala, zatim
prijeñite na "6: Automatsko ugañanje kanala".
Ukoliko se pojavi poruka za potvrdu priključka
antene
Nije pronañen nijedan digitalni ili analogni kanal.
Provjerite antenske priključke i pritisnite A za
ponovo uključivanje automatskog ugañanja.
2
Kad se na zaslonu prikaže izbornik
Programme Sorting, slijedite korake iz
odlomka "Razvrstavanje programa" (str. 23).
Ako ne želite promijeniti redoslijed pohranjivanja
analognih kanala na TV prijemniku, prijeñite na
korak 3.
3
Pritisnite MENU za izlaz.
TV prijemnik je ugodio sve dostupne kanale.
6
Sigurnosne informacije
Instalacija s postoljem
Instalacija/Podešavanje
Instalirajte i koristite TV prijemnik u skladu s donjim
uputama kako bi spriječili opasnost od požara,
električnog udara ili štete i/ili ozljeda.
Instalacija
C TV prijemnik postavite blizu lako dostupne mrežne
utičnice.
C Postavite TV prijemnik na stabilnu i ravnu površinu.
C Instalaciju na zid smije izvoditi samo stručno osoblje.
Prenošenje
C Prije prenošenja TV prijemnika, odspojite sve
kabele.
C Kod ručnog prenošenja držite TV prijemnik
kao što je prikazano na slici. Nemojte pritiskati
LCD zaslon i okvir zaslona.
C Prilikom prenošenja TV prijemnika, zaštitite ga
od udaraca i vibracija.
C Kod prenošenja TV prijemnika na popravak ili kod
preseljenja, zapakirajte ga u originalnu ambalažu.
Ventilacija
Ostavite najmanje ovoliko slobodnog
prostora oko uređaja.
C Za ispravnu ventilaciju, te kako bi spriječili nakupljanje
prašine i prljavštine:
− Nemojte postavljati ureñaj površinom zaslona okrenut
prema podlozi, ne instalirajte ga naopako, na stražnju
stranu ili na bočnu stranu.
− Ne stavljate TV ureñaj na policu, tepih, krevet ili u
vitrinu.
− Nemojte ureñaj pokrivati komadima tkanine, primjerice
zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.
− Ne postavljajte TV prijemnik kao što je prikazano na
slici.
Blokirana
cirkulacija zraka.
C Nikada nemojte prekrivati ventilacijske otvore na kućištu
TV prijemnika.
C Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika kao što je
prikazano na slici.
C Savjetujemo da koristite Sony zidni nosač kako bi osigurali
odgovarajuću ventilaciju.
Zid
Blokirana
cirkulacija zraka.
Zid
Instalacija na zid
Mrežni kabel
Ostavite najmanje ovoliko slobodnog
prostora oko uređaja.
Kabelom i mrežnom utičnicom postupajte kao što je opisano,
kako bi spriječili opasnost od požara, električnog udara ili
štetu i/ili ozljeda:
− Koristite isključivo Sony mrežni kabel, ne koristite
kabele ostalih proizvoñača.
− Uložite utikač do kraja u utičnicu.
− TV prijemnik koristite isključivo na 220-240 V AC
napajanju.
− Prilikom povezivanja kabela, obavezno odspojite mrežni
kabel. Pazite da nogom ne zapnete i povučete kabel.
− Odspojite mrežni kabel prije premještanja ili rada na
ureñaju.
− Čuvajte mrežni kabel dalje od izvora topline.
− Povremeno odspojite i očistite mrežni utikač. Utikač pokriven prašinom može nakupiti vlagu zbog čega može doći
do oštećenja izolacije, a time do opasnosti od požara.
Napomene
C Ne koristite isporučen mrežni kabel na drugoj opremi.
C Nemojte prelamati, savijati ili uvrtati kabel. Može doći do
oštećenja izolacije oko vodiča ili prekida vodiča.
C Nemojte raditi preinake na mrežnom kabelu.
C Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel.
C Ne vucite kabel, već prihvatite utikač prilikom odspajanja
iz mrežne utičnice.
Nastavlja se
7
C Ne spajajte previše ureñaja na istu mrežnu utičnicu.
C Ne koristite labave mrežne utičnice.
Neprikladna uporaba
Ne instalirajte/koristite TV prijemnik na mjestima,
okružjima ili u okolnostima poput niže opisanih, kako
bi spriječili nepravilnost u radu TV prijemnika, požar,
električni udar, štetu i/ili ozlijede.
Gledanje TV prijemnika
C Gledajte TV prijemnik pri umjerenom svjetlu, jer gledanje
dulje vrijeme pri slaboj rasvjeti opterećuje oči.
C Kod korištenja slušalica, podesite glasnoću kako bi spriječili
pretjerane promjene u glasnoći, te spriječili oštećenja sluha.
Mjesta:
LCD zaslon
Na otvorenim mjestima (na izravnom utjecaju sunca), na
obali, na brodu i ostalim plovilima, vozilima, u medicinskim
ustanovama, nestabilnim mjestima, u blizini vode, kiše, vlage
ili dima.
C Iako je LCD zaslon izrañen uz uporabu visokoprecizne
tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može
doći do pojave crnih ili točkica u boji (crvenih, plavih ili
zelenih). To je karakteristika LCD zaslona i ne predstavlja
kvar.
C Nemojte pritiskati ili ogrepsti prednji filtar i ne stavljajte
nikakve predmete na TV prijemnik. Slika u tom slučaju
može biti neujednačena ili se LCD zaslon može oštetiti.
C Koristite li TV prijemnik na hladnome mjestu, slika može
biti "razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja kvar.
Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom temperature.
C Ako se na zaslonu duže vrijeme stoje mirne slike, može doći
do pojave dvostrukih slika, koje nestaju nakon nekoliko
trenutaka.
C Zaslon i kućište TV prijemnika se zagrijavaju tijekom
uporabe, no to ne predstavlja kvar.
C LCD TV prijemnik sadrži malu količinu tekućeg kristala i
žive. Fluorescentna žarulja ugrañena u TV prijemnik takoñer
sadrži živu. Poštujte lokalne propise o odlaganju otpada.
Okruženje:
Pretjerano vruća, vlažna ili prašnjava mjesta; mjesta gdje lako
mogu ući insekti u ureñaj; na mjestima izloženima mehaničkim
vibracijama, blizu zapaljivih predmeta (svijeća, itd.). TV prijemnik se ne smije izlagati kapanju ili prskanju, stoga ne odlažite
na njega predmete napunjene vodom, primjerice vaze.
Okolnosti:
Ne rukujte ureñajem mokrim rukama; kad je otvoreno kućište
ureñaja, ili s priključcima koje nije preporučio proizvoñač.
Odspojite TV prijemnik iz mrežne utičnice i antene tijekom
olujnog nevremena.
Slomljeni dijelovi:
C Ne bacajte stvari u TV prijemnik. Staklo zaslona bi se
moglo razbiti te uzrokovati ozbiljne ozljede.
C Ukoliko površina TV zaslona pukne, ne dodirujte je dok ne
odspojite mrežni kabel. U suprotnom bi moglo doći do
električnog udara.
Kad nije u uporabi
C Ukoliko ne planirate koristiti TV prijemnik dulje vrijeme,
TV prijemnik odspojite uz napajanja radi očuvanja okoliša
i sigurnosnih razloga.
C Napajanje TV prijemnika se isključivanjem ne prekida u
potpunosti . Za potpuni prekid napajanja TV prijemnika,
odspojite mrežni utikač.
C Meñutim neki TV prijemnici su možda opremljeni značajkom
koja zahtijeva da budu u pripravnom stanju da bi pravilno
funkcionirali.
Za djecu:
C Ne dopustite da djeci da se penju na TV prijemnik.
C Sitne dijelove čuvajte izvan dosega djece, kako ih ne bi
slučajno progutali.
U slučaju problema...
Isključite TV prijemnik iz napajanja. Obratite se
Sony ovlaštenom servisu kako bi ureñaj provjerio
kvalificirani tehničar.
Kad:
− je oštećen mrežni kabel.
− je loš kontakt s mrežnom utičnicom.
− je TV prijemnik oštećen, budući da je pao, udaren ili je
nešto bačeno u njega.
− ukoliko tekućina ili neki predmet dospije u otvore
ureñaja.
8
Mjere opreza
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta
Prije čišćenja, odspojite TV prijemnik iz napajanja.
Kako bi spriječili propadanje materijala ili premaza zaslona,
uzmite u obzir sljedeće.
C Prašinu s površine zaslona/kućišta obrišite mekom tkaninom.
Tvrdokorniju nečistoću uklonite mekom tkaninom umočenom
u otopinu blagog deterdženta.
C Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela
ili lužnata sredstva za čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva
sredstva poput alkohola, benzina, razrjeñivača ili insekticida.
Uporaba takvih sredstava ili dulji kontakt s gumom ili
vinilom može oštetiti površinu zaslona i kućište.
C Ukoliko je moguće podesiti nagib TV prijemnika, budite
pažljivi kako se ne bi prevrnuo s postolja.
Dodatna oprema
Slika može biti izobličena ili sadržavati šum ako se TV prijemnik postavi u blizini ureñaja koji emitiraju elektromagnetsko
zračenje.
Pregled tipaka na daljinskom upravljaču
A ?/1 – Pripravno stanje TV prijemnika
Za uključivanje/isključivanje TV prijemnika iz pripravnog stanja.
B q – Odabir formata zaslona (stranica 12)
C Tipke u boji
C U digitalnom načinu (stranice 13, 15): Odabir opcija na dnu zaslona u
Favourite i EPG izbornicima.
C U funkciji teleteksta (stranica 12): Za Fastext.
D |/} – Info/Otkrivanje teksta
C U digitalnom načinu: Kratak prikaz detalja o tekućem programu.
C U analognom načinu: Prikaz informacija poput broja trenutnog kanala i
formata zaslona.
C U funkciji teleteksta (stranica 12): Otkrivanje skrivenih informacija (npr.
odgovori u kvizovima).
E 7/8/:/9/A (stranica 17)
F \ – Zaustavljanje slike (stranica 12)/" PIP u PC načinu (stranica 12)
C U TV načinu: Prikaz zaustavljene TV slike.
C U funkciji teleteksta: Prikazuje umanjenu sliku (PIP).
G MENU (stranica 17)
H DIGITAL – Digitalni način (stranica 11)
I Brojčane tipke
C U TV načinu: Odabir kanala. Za kanale preko 10, unesite drugu znamenku
unutar dvije sekunde.
C U funkciji teleteksta: Unos troznamenkastog broja odabrane stranice.
J _ – Odabir prethodnog kanala
Pritiskom na tipku odabire se kanal koji je zadnji gledan (najmanje 5 sekundi).
K PROG +/- (stranica 11)
C U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (-) kanala.
C U funkciji teleteksta: Odabir sljedeće (+) ili prethodne (-) stranice.
L 2 +/- – Podešavanje glasnoće
M % – Isključenje zvuka (stranica 11)
N / – Text (stranica 12)
O ANALOG – Analogni način rada (stranica 11)
P \ / RETURN
Povratak na prethodnu stranicu prikazanog izbornika.
Q " – EPG (Digital Electronic Programme Guide) (stranica 13)
R Y – Način reprodukcije slike (stranica 18)
S 9 – Zvučni efekt (stranica 19)
T t/# – Odabir izvora ulaznog signala/Zadržavanje teksta
C U TV načinu (stranica 16): Odabir izvora ulaznog signala opreme spojene na
priključnice TV prijemnika.
C U funkciji teleteksta (stranica 12): Zadržavanje tekuće stranice.
Savjet
C Tipka PROG + i brojčana tipka 5 imaju ispupčenje koje služi kao orijentacija prilikom upravljanja TV prijemnikom.
9
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku
A MENU (stranica 17)
B t/` – Odabir izvora ulaznog signala/OK
C U TV načinu (stranica 16): Odabir izvora
ulaznog signala opreme spojene na
priključnice TV prijemnika.
C U TV izborniku: Odabir izbornika ili opcije
te potvrñivanje podešavanja.
C 2 +/-/:/9
C Pojačavanje (+) ili smanjivanje (-) glasnoće.
C U TV izborniku: Kretanje kroz opcije
izbornika lijevo (:) ili desno (9).
D PROG +/-/7/8
C U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili
prethodnog (-) kanala.
C U TV izborniku: Kretanje kroz opcije
izbornika gore (7) ili dolje (8).
E 1 – Power
Za uključivanje i isključivanje TV prijemnika.
Napomena:
Za potpuno isključenje TV prijemnika,
odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice.
F Senzor daljinskog upravljača
G ~ > – Isključivanje slike/Indikator timer
C Svijetli zeleno kad je slika isključena
(stranica 21).
C Svijetli narančasto kad je podešen timer
(stranice 22).
C Svijetli crveno kad se digitalno snimanje
uključi iz pripravnog stanja.
H 1 – Indikator pripravnog stanja
Svijetli crveno kad je TV prijemnik u
pripravnom stanju.
I ? – Indikator uključenosti
Svijetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.
10
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa
3
Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/odaberite TV kanal.
Za odabir kanala 10 i većih, brojčanim tipkama,
brzo unesite drugu i treću znamenku.
Za odabir digitalnog kanala pomoću Digital
Electronic Programme Guide (EPG), pogledajte
stranicu 13.
U digitalnom načinu
Kratko se prikazuje ikona. Ikone imaju sljedeća
značenja.
%:
&:
':
(:
):
!i :
Radio usluga
Kodirani/pretplatni programi
Zvuk dostupan na više jezika
Dostupni titlovi
Dostupni titlovi za osobe oštećena sluha
Preporučena najmanja dob gledatelja (od 4 do
18 godina)
| : Zaključavanje
* : Trenutni program se upravo snima
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Privremeno isključenje Pritisnite ?/1.
TV prijemnika
(pripravno stanje)
Uključivanje TV
Pritisnite %. Pritisnite 2 +/- za
prijemnika iz pripra- podešavanje glasnoće.
vnog stanja bez zvuka
Isključenje TV
prijemnika
Pritisnite 1 na gornjoj strani TV
prijemnika.
Napomena
Za potpuno isključenje TV-a, odspojite utikač iz mrežne
utičnice.
Podešavanje glasnoće Pritisnite 2 + (pojačajte)/
- (smanjite) glasnoću.
1
Isključivanje zvuka
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja
strana) za uključivanje TV prijemnika.
Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju
(indikator 1 (standby) na prednjoj strani TV
prijemnika svijetli crveno), pritisnite ?/1 na
daljinskom upravljaču kako biste uključili TV
prijemnik.
2
Pritisnite %. Pritisnite još jednom
za uključivanje zvuka.
Pristup popisu oznaka Pritisnite A. Za odabir analognog
programa (samo
kanala, pritisnite 7/8 i zatim A.
analogni način)
Za otvaranje liste za odabir izvora
ulaznog signala, pogledajte
stranicu 16.
Pritisnite DIGITAL za uključivanje digitalnog
načina ili ANALOG za prijelaz u analogni
način.
Dostupni kanali ovise o odabranom načinu.
Nastavlja se
11
Pristup teletekstu
Pritisnite /. Svakim pritiskom tipke /, na zaslonu
TV prijemnika se ciklički izmjenjuje prikaz:
Teletekst t Transparentan prikaz teleteksta preko
TV slike (mix mod) t Isključivanje prikaza teleteksta
Za odabir stranice pritisnite brojčane tipke ili PROG +/-.
Želite li zadržati stranicu, pritisnite t/#.
Za prikaz skrivenih informacija pritisnite |/}.
Smart*
Prikaz klasične slike formata 4:3 uz oponašanje
efekta širokog zaslona. Slika formata 4:3 se razvlači
kako bi ispunila zaslon.
Savjeti
C Kako biste spriječili neispravan prikaz teleteksta, osigurajte
dobar prijem signala.
C Većina TV postaja emitira teletekst. Informacije o uporabi
ove usluge potražite na početnoj stranici (obično stranica
100).
C Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem dijelu stranice
teleteksta, dostupan je Fastext. Fastext omogućava brz i
jednostavan pristup stranicama. Za pristup željenoj stranici
pritisnite odgovarajuću obojenu tipku.
4:3
Prikaz klasične slike formata 4:3 (primjerice, kod TV
prijemnika bez širokog zaslona) u ispravnim
proporcijama.
Zaustavljanje slike
Zaustavljanje TV slike (primjerice, kako biste stigli
zabilježiti broj telefona ili recept).
1
2
Pritisnite \ ".
3
4
Pritisnite \ " za zatvaranje prozora.
Pritisnite 7/8/:/9 za podešavanje
položaja slike.
Pritisnite \ " još jednom za povratak na
normalan TV prikaz.
Wide
Prikaz široke slike (16:9) u ispravnim proporcijama.
Zoom*
Savjet
Nije raspoloživo za I AV3, I AV5 i I AV6.
PIP (slika u slici) u PC načinu
Prikaz cinemascope (letter box format) emisije u
ispravnim proporcijama.
U PC načinu služi za prikaz umanjene slike zadnjeg
odabranog kanala.
14:9*
1
2
Pritisnite \ " na daljinskom upravljaču.
3
Pritisnite \ " za isključenje.
Pritisnite 7/8/:/9 za podešavanje
položaja slike.
Savjet
Čuje se zvuk umanjene slike.
* Gornji i donji dijelovi slike mogu biti odrezani.
Ručno prilagođavanje formata slike
Savjeti
Pritisnite q više puta za odabir Smart, 4:3, Wide,
Zoom ili 14:9.
12
Prikaz slike formata 14:9 u ispravnim proporcijama.
Na zaslonu se vide i crne pruge.
C Takoñer možete podesiti "Auto Format" na "On". TV
prijemnik će automatski odabrati najbolji format koji
odgovara prijemu programa (stranica 21).
C Tipkama 7/8 pomaknite prikaz na zaslonu gore ili dolje
nakon odabira opcija Smart, 14:9 ili Zoom (primjerice,
kako biste čitali titlove).
Pregled digitalnog elektronskog programskog
vodiča (EPG) "
1
U digitalnom načinu, pritisnite $ za
prikaz digitalnog programskog vodiča
(EPG).
2
Izvedite željeni postupak prema sljedećoj
tablici ili prema uputama sa zaslona.
Napomena
Informacije o programu će se prikazati samo ako ih TV
postaja emitira.
Digitalni elektronski programski vodič (EPG)
Za
Učinite sljedeće
Isključenje EPG funkcije
Pritisnite ".
Kretanje kroz EPG
Pritisnite 7/8/:/9.
Gledanje tekućeg programa
Pritisnite A dok je odabran tekući program.
Razvrstavanje informacija o programima
prema kategorijama – Category list
1
2
Pritisnite plavu tipku.
Pritisnite 7/8/:/9 za odabir kategorije. Naziv kategorije se
prikazuje sa strane.
Na raspolaganju su sljedeće kategorije:
"All Categories": Sadrži sve dostupne kanale.
"News": Sadrži sve nove kanale.
3
Pritisnite A.
Digitalni elektronski programski vodič (EPG) sada prikazuje samo tekuće
programe iz odabrane kategorije.
Odabir programa za snimanje
– Timer REC
1
2
3
4
Pritisnite 7/8/:/9 za odabir budućeg programa kojeg želite
snimiti.
Pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir "Timer REC".
Pritisnite A za podešavanje timera TV prijemnika i
videorekordera.
Indikator * se prikazuje uz informacije o programu. Svijetli indikator
> na TV prijemniku (na prednjoj strani).
Napomene
C Možete podesiti snimanje pomoću timera na videorekorderu preko TV prijemnika
samo kod videorekordera sa Smartlink funkcijom. Ako videorekorder ne podržava
Smartlink, pojavljuje se poruka koja podsjeća da treba podesiti timer
videorekordera.
C Nakon pokretanja snimanja, TV prijemnik možete isključiti u stanje pripravnosti,
ali ne u potpunosti. Zbog toga bi se moglo prekinuti snimanje.
C Ako je odabrano ograničenje gledanja programa prema starosti gledatelja, na
zaslonu se prikazuje izbornik za unos zaporke. Podrobnosti potražite uz opciju
"Parental Lock" na stranici 27.
Nastavlja se
13
Za
Učinite sljedeće
Odabir programa koji će se prikazati na
zaslonu automatski kad započne s
emitiranjem – Reminder
1
2
3
4
Pritisnite 7/8/:/9 za odabir budućeg programa kojeg želite
prikazati.
Pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir "Reminder".
Pritisnite A za automatski prikaz odabranog programa kad
započne s emitiranjem.
Indikator c se prikazuje uz informacije o programu.
Napomene
Ako isključite TV prijemnik u pripravno stanje, automatski će se uključiti kad
program treba započeti.
Podešavanje datuma i vremena
programa kojeg želite snimati
– Manual timer REC
1
2
3
4
5
Pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir "Manual timer REC" i pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir datuma i zatim pritisnite 9.
Podesite vrijeme početka i završetka kao u koraku 3.
Pritisnite 7/8 za odabir kanala i zatim pritisnite A. Pritisnite
A za podešavanje timera TV prijemnika i videorekordera.
Indikator * se prikazuje uz informacije o programu. Svijetli narančasti
indikator > na TV prijemniku (na prednjoj strani).
Napomena
C Možete podesiti snimanje pomoću timera na videorekorderu preko TV prijemnika
samo kod videorekordera sa Smartlink funkcijom. Ako videorekorder ne podržava
Smartlink, pojavljuje se poruka koja podsjeća da treba podesiti timer
videorekordera.
C Nakon pokretanja snimanja, TV prijemnik možete isključiti u stanje pripravnosti,
ali ne u potpunosti. Zbog toga bi se moglo prekinuti snimanje.
C Ako je odabrano ograničenje gledanja programa prema starosti gledatelja, na
zaslonu se prikazuje izbornik za unos zaporke. Podrobnosti potražite uz opciju
"Parental Lock" na stranici 27.
Poništavanje snimanja/podsjetnika
– Timer list
1
2
3
Pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir "Timer list".
Pritisnite 7/8 za odabir programa kojeg želite poništiti i zatim
pritisnite A.
Prikazuje se izbornik za potvrñivanje poništavanja programa.
4
Pritisnite :/9 za odabir "Yes" i zatim pritisnite A za
potvrđivanje.
Savjet
Digitalni elektronski programski vodič (EPG) takoñer možete prikazati odabirom opcije "Digital EPG" u izborniku "MENU".
14
Uporaba Favourite popisa "
Značajka Favourite omogućava odabir do 8 programa
iz popisa po vašem izboru. Za prikaz popisa
Favourite, pogledajte "Kretanje kroz izbornike"
(stranica 17).
Favourite popis
Za
Učinite sljedeće
Kreiranje Favourite popisa prvi put
Prikazuje se upit želite li dodati kanale u Favourite popis kad odaberete
"Digital Favourites" u izborniku "MENU" prvi put.
1
2
Pritisnite A za odabir "Yes".
Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite dodati.
3
Pritisnite A.
Ako znate broj kanala, možete brojčanim tipkama izravno odabrati kanal.
Kanali koji su pohranjeni u Favourite popis označeni su simbolom +.
Isključivanje Favourite popisa
Pritisnite RETURN.
Gledanje kanala
Pritisnite A kod odabira kanala.
Dodavanje ili brisanje kanala iz
Favourite popisa
1
Pritisnite plavu tipku.
Kanali koji su pohranjeni u Favourite popis označeni su simbolom +.
2
Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite dodati ili obrisati.
Ako znate broj kanala, možete brojčanim tipkama izravno odabrati kanal.
Brisanje svih kanala iz Favourite popisa
3
4
Pritisnite A.
Pritisnite plavu tipku za povratak u Favourite popis.
1
2
Pritisnite plavu tipku.
Pritisnite žutu tipku.
Prikazuje se izbornik za potvrñivanje brisanja svih kanala iz Favourite
popisa.
3
Pritisnite : za odabir "Yes", a zatim pritisnite A za
potvrđivanje.
15
Gledanje slika sa
spojene opreme
Uključite spojenu opremu te postupite na
jedan od dolje opisanih načina.
Kod opreme spojene na Scart priključnice pomoću
21-pinskog scart kabela
Pokrenite reprodukciju na priključenoj opremi.
Slika iz priključene opreme se prikazuje na zaslonu.
Kod videorekordera s automatskim ugađanjem
(stranica 4)
Pritisnite PROG +/- ili brojčane tipke za odabir video
kanala.
Za ostalu spojenu opremu
Pritisnite t/# više puta dok se ne prikaže na
zaslonu odgovarajući simbol (pogledajte dolje).
t AV1/IAV1, t AV2/IAV2:
Audio/video ili RGB ulaz signala preko Scart
priključnice J/I1 ili 2. I se prikazuje samo ako
je spojen RGB izvor.
IAV3:
Komponentni ulazni signal preko Y, PB/CB, PR/CR
priključnica I/*3 i audio ulazni signal preko L, R
priključnica I/*3.
tAV4/S(AV4:
Ulazni video signal preko video priključnice t4 i
ulazni audio signal preko audio priključnice L (MONO),
R audio priključnice *4. r se prikazuje samo ako je
oprema spojena na S video priključnicu S(4 umjesto
video priključnicu t4 i S video ulazni signal ulazi
preko S video priključnice S(4.
I5:
RGB ulazni signal preko PC priključnice I5 i audio
ulaznog signala preko priključnice ^.
I AV6:
Digitalni video i audio signali ulaze putem priključnice
HDMI IN 6. Ulazni audio signal je analogni samo ako je
oprema spojena putem DVI i audio izlaza.
Dodatne funkcije
Za
Postupak
Povratak na normalan Pritisnite DIGITAL ili
TV prikaz
ANALOG.
16
Za
Postupak
Pristup tablici oznaka Pritisnite A za pristup tablici
ulaza
oznaka ulaza. (Nakon toga, samo
u analognom načinu, pritisnite
9.) Za odabir ulaznog izvora,
pritisnite 7/8 i nakon toga A.
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz izbornike
Izbornik "MENU" omogućava uživanje u različitim praktičnim značajkama ovog TV prijemnika. Pomoću
daljinskog upravljača možete jednostavno odabrati kanale ili vanjske izvore signala. Takoñer možete jednostavno
promijeniti podešenja TV prijemnika pomoću izbornika "MENU".
1
Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
2
3
Pritisnite 7/8 za odabir opcije.
Pritisnite A za potvrdu odabira opcije.
Pritisnite MENU za izlaz.
Izbornik
Opis
Favourites
(samo u digitalnom
načinu)
Otvaranje Favourite popisa. Podrobnosti o podešavanju pogledajte na
stranici 17.
Programme List
(samo u analognom
načinu)
Omogućuje odabir TV programa iz lista naziva kanala.
Analogue
(samo u digitalnom
načinu)
Povratak na zadnji gledani analogni kanal.
Digital
(samo u digitalnom
načinu)
Povratak na zadnji gledani digitalni kanal.
Digital EPG
(samo u digitalnom
načinu)
Otvaranje digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG).
Podrobnosti o podešavanju potražite na stranici 13.
External Inputs
Odaberite ureñaj spojen na TV prijemnik.
C Za gledanje željenog kanala, odaberite ga, zatim pritisnite A.
C Za imenovanje programa, pogledajte str. 24.
C Za gledanje željenog vanjskog ulaza, odaberite izvor signala i
pritisnite A.
C Za dodavanje oznake vanjskom izvoru, pogledajte stranicu 23.
Settings
Otvaranje izbornika Settings koji omogućava većinu naprednih podešavanja i
prilagoñavanja. Odaberite ikonu izbornika, odaberite opciju i izvršite željeno
podešavanje ili prilagoñavanje pomoću tipaka 7/8/:/9.
Podrobnosti o podešenjima potražite na stranicama od 18 do 27.
17
Izbornik Picture
U izborniku Picture možete odabrati dolje
opisane opcije. Za odabir opcija u "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike"
(stranica 17).
Picture Mode
Odabir načina prikaza slike.
C "Vivid": Za naglašavanje kontrasta i oštrine slike.
C "Standard": Za standardnu sliku. Preporučuje se kod uporabe ureñaja u kućnim
uvjetima.
C "Custom": Omogućuje pohranjivanje vlastitih postavki.
Backlight
Podešavanje svjetline pozadinske rasvjete.
Contrast
Povećavanje i smanjivanje kontrasta slike.
Brightness
Povećavanje ili smanjivanje svjetline slike.
Colour
Povećavanje ili smanjivanje zasićenosti boje na slici.
Hue
Povećavanje ili smanjivanje količine zelenih i crvenih tonova.
Savjet
"Hue" se može podesiti samo za NTSC signal boje (primjerice, američke video vrpce).
Sharpness
Povećavanje ili smanjivanje oštrine slike.
Colour Tone
Podešavanje bijele boje na slici.
C "Cool": Bijelim tonovima dodaje plavu nijansu.
C "Neutral": Bijelim tonovima dodaje neutralne.
C "Warm": Bijelim tonovima dodaje crvenu nijansu.
Savjet
"Warm" se može odabrati ako je opcija "Picture Mode" podešena na "Custom".
18
Reset
Resetiranje svih postavki slike na tvorničke vrijednosti, osim opcije "Picture
Mode".
Noise Reduction
Smanjuje šum na slici ("snijeg") kod loših uvjeta prijema.
C "Auto": Automatsko smanjivanje šumova (sami u analognom načinu).
C "High/Mid/Low": Modificira učinak smanjivanja šumova.
Izbornik Sound
U izborniku Sound možete odabrati dolje
opisane opcije. Za odabir opcija u "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike"
(stranica 17).
Sound Effect
Odabir načina reprodukcije zvuka.
C "Standard": Pojačava jasnoću, detalje i doživljaj zvuka pomoću funkcije "BBE High
definition Sound System".
C "Dynamic": Pojačava jasnoću i dojam zvuka za postizanje boljeg zvuka i stvarnije glazbe
pomoću funkcije "BBE High definition Sound System".
C "BBE ViVA": BBE ViVA Sound omogućuje glazbeno precizan prirodan 3D ugoñaj s Hi-Fi
zvukom. Jasnoću zvuka poboljšava BBE dok širinu, dubinu i visinu zvučne slike proširuje
BBE-ov 3D zvučni procesor. BBE ViVA Sound je kompatibilan sa svim TV programima
uključujući vijesti, glazbu, drame, filmove, sport i videoigre.
C "Dolby Virtual": Koristi zvučnike TV prijemnika za simuliranje surround efekta
višekanalnog sustava.
C "Off": Običan zvuk.
Savjeti
C Efekt zvuka moguće je promijeniti uzastopnim pritiskanjem tipke 9.
C Ukoliko podesite opciju "Auto Volume" na "On", "Dolby Virtual" se mijenja u "Natural".
Treble
Podešavanje visokih tonova.
Bass
Podešavanje basova.
Balance
Podešavanje balansa izmeñu lijevog i desnog kanala.
Reset
Vraćanje svih postavki zvuka na tvorničke vrijednosti.
Dual Sound
Odabir zvuka iz zvučnika kod stereo ili dvojezičnih emisija.
C "Stereo", "Mono": Za stereo emisije.
C "A"/"B"/"Mono": Za dvojezične emisije, odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B"
za zvučni kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.
Savjet
Ako odaberete ostale ureñaje spojene na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo", "A"
ili "B".
Auto Volume
Omogućuje održavanje stalne razine glasnoće unatoč promjenama (primjerice,
reklame su često glasnije od ostalog programa).
19
TV Speakers
Isključenje zvučnika TV prijemnika, primjerice radi slušanja zvuka putem vanjske
audio opreme spojene na TV.
C "On": zvuk se reproducira kroz TV zvučnike.
C "One Time Off": TV zvučnici su privremeno isključeni kako biste mogli zvuk
slušati putem vanjske audio opreme.
C "Permanently Off": TV zvučnici su trajno isključeni kako biste mogli zvuk
slušati putem vanjske audio opreme.
Savjeti
C Za ponovno uključenje TV zvučnika, odaberite "On".
C Opcija "One Time Off" automatski vraća na "On" nakon isključenja TV
prijemnika.
C "Sound Adjustment" opcije nisu raspoložive ako ste odabrali "One Time Off" ili
"Permanent Off".
20
Izbornik Features
U izborniku Features možete odabrati dolje
opisane opcije. Za odabir opcija u "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike"
(stranica 17).
Screen
Za promjenu formata zaslona.
C "Auto Format": Automatski mijenja format zaslona u skladu s vrstom
primljenog signala.
C "Screen Format": Za detalje o formatu zaslona pogledajte stranicu 12.
C "Vertical Size": Podešavanje vertikalne veličine slike kad je format zaslona
podešen na "Smart".
Savjeti
C Čak i ako ste odabrali "On" ili "Off" u "Auto Format", uvijek možete promijeniti format
zaslona tako da više puta pritisnete tipku q.
C Opcija "Auto Format" je dostupna samo za PAL i SECAM signale.
Power Saving
Odabir načina štednje energije kako bi se smanjila potrošnja TV prijemnika.
C "Standard": Tvornička podešenja.
C "Reduce": Smanjuje potrošnju TV prijemnika.
C "Picture Off": Isključuje sliku. Možete slušati zvuk s isključenom slikom.
Adv. Contrast
Enhancer
Automatsko podešavanje opciju "Backlight" na najprikladnije vrijednosti u skladu sa
svjetlinom slike. Povećava distinkciju kontrasta slike.
AV2 Output
Odabir signala koji će se emitirati preko priključnice J/I2 na stražnjoj strani
TV prijemnika. Ako spojite videorekorder na priključnicu J/I2, možete
snimati sadržaj kojeg reproducira oprema priključena na ostale priključnice TV
prijemnika.
C "TV": Izlaz primljene TV emisije.
C "Auto": Izlaz signala koji se gleda na zaslonu. Nije raspoloživo za signale iz
priključnica I AV3, I AV5 i I AV6.)
RGB Centre
Služi za podešavanje horizontalnog položaja slike tako da slika bude na sredini
zaslona.
Savjet
Ova opcija je dostupna samo ako je priključen RGB izvor na Scart priključnice
J1/I1 ili J2/I2 na stražnjoj strani TV prijemnika.
21
PC Adjustment
Prilagoñava zaslon TV prijemnika kao monitor računala.
Savjet
Opcija je dostupna samo u PC modu.
C "Phase": Podešavanje zaslona kad dio prikazanog teksta ili slike nije jasno
vidljiv.
C "Pitch": Horizontalno povećavanje ili sužavanje veličine slike.
C "H Centre": Pomicanje zaslona lijevo ili desno.
C "V Lines": Ispravlja linije slike pri gledanju RGB ulaznih signala s priključka
PC I.
C "Power saving": Isključivanje u pripravno stanje ako nema prijema signala s
računala.
C "Reset": Vraćanje tvorničkih postavki.
Timer
Podešavanje timera za uključivanje i isključivanje TV prijemnika.
• Sleep Timer
Podesite vrijeme nakon kojeg će se TV prijemnik automatski isključiti u stanje
pripravnosti.
Kad je aktiviran Sleep Timer, na prednjoj strani TV prijemnika pojavljuje se
indikator > (Timer) i svijetli narančasto.
Savjeti
C Ako isključite TV prijemnik i ponovno ga uključite, "Sleep Timer" se vraća na "Off".
C Na zaslonu se jednu minutu prije isključivanja TV prijemnika u stanje pripravnosti
pojavljuje poruka "Sleep timer will end soon. Power will be turned off".
• Clock Set
Omogućava ručno podešavanje sata. Kad TV prijemnik prima digitalne kanale,
sat se ne može ručno podesiti jer se točno vrijeme podešava pomoću signala TV
postaje.
• Timer
Podešavanje vremena nakon kojeg se TV prijemnik automatski uključuje ili
isključuje.
"Timer Mode": Odabir željenog razdoblja.
"On Time": Podešavanje vremena uključenja TV prijemnika.
"Off Time": Podešavanje vremena isključenja TV prijemnika.
22
Izbornik Set-up
U izborniku Set-up moguć je odabir dolje
opisanih opcija. Za odabir opcija u "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike"
(stranica 17).
Auto Start-up
Pokretanje postupka početnog podešenja kod prvog uključenja za odabir jezika i
države/regije te podešavanje svih dostupnih digitalnih i analognih kanala.
Obično nije potrebno ponavljati ovaj postupak jer se jezik i država/regija odabiru
kod prvog podešavanja, kao i ugañaju dostupni kanali (stranica 5, 6). Meñutim,
postupak možete ponoviti ako želite (primjerice, ako se preselite ili kako biste
pronašli nove kanale koji su postali dostupni).
Language
Odabir jezika na kojem će se prikazivati izbornici.
Country
Odabir države/područja u kojem se upotrebljava TV prijemnik.
Savjet
Ako na popisu nema države/područja kojeg želite odabrati, umjesto države/područja odaberite "-".
Auto Tuning
Ugañanje svih dostupnih analognih kanala.
Obično nije potrebno provesti ovaj postupak jer je podešavanje kanala već
izvršeno kod prvog podešavanja TV prijemnika (stranice 5, 6).Ova opcija vam
ipak omogućuje ponavljanje ovog postupka (primjerice, u slučaju preseljenja ili za
pretraživanje novih kanala koji se pojave).
Programme Sorting
Promjena redoslijeda pohranjivanja analognih kanala u TV prijemniku.
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite premjestiti na novo mjesto i
zatim pritisnite 9.
2 Pritisnite 7/8 za odabir novog mjesta za kanal te pritisnite A.
AV Preset
Dodjeljivanje naziva ureñajima koji su priključeni na bočne i stražnje priključnice.
Naziv se kratko prikazuje na zaslonu kad se odabere ureñaj. Možete preskočiti
ulaznu priključnicu koja nije spojena s drugim ureñajima.
1 Pritisnite 7/8 za odabir željenog ulaznog izvora i zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir željene opcije dolje i zatim pritisnite A.
C AV1 (ili AV2/ AV3/ AV4/ PC/ HDMI), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM,
SAT: Uporaba nekog od već pohranjenih naziva za priključene ureñaje.
C "Edit": Kreiranje vlastitog naziva.
C "Skip": Preskakanje ulazne priključnice na koju nije spojen neki od ureñaja kod
pritiska na tipku 7/8 za odabir ulaznog izvora.
Sound Offset
Podešavanje neovisne razine glasnoće za svu opremu spojenu na TV prijemnik.
Nastavlja se
23
Manual Programme
Preset
Prije odabira opcije "Label"/"AFT"/"Audio Filter"/"Skip"/"Decoder", pritisnite
7/8 za odabir programskog broja kanala i zatim pritisnite A.
System/Channel
Ručno podešavanje kanala.
1 Pritisnite 7/8 za odabir "System" i zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir jednog od sljedećih sustava emitiranja i zatim
pritisnite :.
B/G: Za zemlje/regije Zapadne Europe
D/K: Za zemlje/regije Istočne Europe
L: Za Francusku
I: Za Veliku Britaniju
Napomena
Ovisno o zemlji/regiji odabranoj za "Country" (stranica 5), ova opcija možda neće biti
raspoloživa.
3
4
5
Pritisnite 7/8 za odabir "Channel" i pritisnite A.
Pritisnite 7/8 za odabir "S" (za kabelske kanale) ili "C" (za zemaljske
kanale) i zatim pritisnite 9.
Podesite kanale na sljedeći način:
Ako ne znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite 7/8 za traženje sljedećeg raspoloživog kanala. Kad se pronañe kanal,
pretraživanje se prekida. Za nastavak pretraživanja, pritisnite 7/8.
Ako znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite brojčane tipke za unos broja kanala kojeg želite ili kanal za videorekorder.
6 Pritisnite A za prijelaz na "Confirm" i pritisnite A.
7 Pritisnite 8 za odabir "OK" i pritisnite A.
Ponovite opisani postupak za ručno podešavanje ostalih kanala.
Label
Dodjeljivanje naziva po izboru, do pet znakova, za odabrane kanale. Naziv se
kratko prikazuje na zaslonu kod odabira kanala.
AFT
Omogućuje precizno ručno ugañanje kanala kad mislite da bi malim podešavanjem
mogli poboljšati kvalitetu slike.
Ugañanje je moguće u rasponu od -15 do +15. Ako je odabrana opcija "On",
precizno ugañanje se vrši automatski.
Audio Filter
Poboljšava zvuk pojedinih kanala u slučaju izobličenja kod mono prijema. Ponekad
može nestandardni signal uzrokovati izobličenje ili prekidanje zvuka kod mono
prijema.
Ako zvuk nije izobličen, preporučujemo da ostavite ovu opciju podešenu na
tvorničku vrijednost "Off".
Napomene
C Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je odabrana opcija "Low" ili "High".
C Opcija "Audio Filter" nije dostupna ako je "System" podešen na "L".
24
Skip
Preskakanje neupotrijebljenih analognih kanala kod biranja kanala tipkama PROG
+/-. (Preskočeni kanali se i dalje mogu odabrati brojčanim tipkama.)
Decoder
Gledanje i snimanje odabranih kodiranih kanala kod uporabe dekodera spojenog
izravno na scart priključnicu J/I1 ili na scart priključnicu J/I2 preko
videorekordera.
Napomena
Ovisno o zemlji/regiji odabranoj u izborniku "Country" (stranica 5), ova opcija možda neće biti
dostupna.
Confirm
Pohranjivanje promjena unesenih u "Manual Programme Preset".
25
Izbornik Digital Set-up "
U izborniku Digital Set-up možete
promijeniti ili podesiti digitalne postavke. Za
odabir opcija u "Settings", pogledajte
"Kretanje kroz izbornike" (stranica 17).
Digital Tuning
Prikaz izbornika "Digital Tuning".
Digital Auto Tuning
Ugañanje svih dostupnih digitalnih kanala.
Obično ovaj postupak nije potreban jer se kanali automatski podešavaju kod prve
instalacije (stranica 5). Meñutim, ova opcija je korisna, primjerice, u slučaju
preseljenja ili za pretraživanje novih kanala koji se pojave.
Programme List Edit
Brisanje neželjenih digitalnih kanala pohranjenih u TV prijemnik i promjena
redoslijeda pohranjenih digitalnih kanala.
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanal kojeg želite obrisati ili premjestiti na novo
mjesto.
Ako znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite brojčane tipke za unos troznamenkastog broja programa kanala kojeg
želite.
2
Obrišite ili premjestite digitalne kanale na sljedeći način:
Brisanje digitalnog kanala
Pritisnite A. Pojavljuje se potvrda brisanja odabranog digitalnog kanala. Pritisnite :
za odabir "Yes" i zatim pritisnite A.
Promjena redoslijeda digitalnih kanala
Pritisnite 9 i zatim pritisnite 7/8 za odabir novog mjesta kanala i pritisnite :.
Ponovite postupak od koraka 1 i 2 za premještanje ostalih kanala po želji.
3
Pritisnite RETURN.
Digital Manual Tuning
Ručno ugañanje digitalnih kanala.
1 Pritisnite brojčane tipke za odabir broja kanala kojeg želite ručno
podesiti i zatim pritisnite 7/8 za ugađanje.
2 Kad se pronađu dostupni kanali, pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg
želite pohraniti i zatim pritisnite A.
3 Pritisnite 7/8 za odabir programskog broja pod kojim želite pohraniti
novi kanal i zatim pritisnite A.
Ponovite gornji postupak za ručno ugañanje ostalih kanala.
26
Digital Set-up
Prikaz izbornika "Digital Set-up".
Subtitle Setting
Prikaz digitalnih titlova na zaslonu.
Ako se odabere "For Hard of Hearing", uz titlove se mogu prikazivati i vizualne
pomoćne funkcije (ako TV kanal emitira takve informacije).
Subtitle Language
Odabir jezika titlova.
Audio Language
Odabir jezika programa. Neki digitalni kanali mogu emitirati na nekoliko audio
jezika tijekom programa.
Audio Type
Povećavanje glasnoće kad je odabrana opcija "For Hard of Hearing".
Parental Lock
Podešavanje ograničenja gledanja programa prema dobi gledatelja. Programi koji
imaju veću razinu ograničenja od podešene, mogu se gledati tek nakon unosa PIN
koda.
1 Pritisnite brojčane tipke za unos svog PIN koda.
Ako niste već podesili PIN kôd, prikazuje se izbornik za podešavanje PIN koda.
Slijedite upute iz odjeljka "PIN Code" dolje.
2
3
Pritisnite 7/8 za odabir razine ograničenja ili "None" (za neograničeno
gledanje) i zatim pritisnite A.
Pritisnite RETURN.
PIN Code
Za prvo postavljanje PIN koda ili za promjenu PIN koda.
1 Unesite PIN na sljedeći način:
Ako je PIN već postavljen
Pritisnite brojčane tipke za unos postojećeg PIN koda.
Ako PIN nije još postavljen
Brojčanim tipkama unesite tvornički PIN 9999.
2
Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN koda.
3
Pritisnite RETURN.
Prikazuje se poruka da je novi PIN prihvaćen.
Savjet
PIN kôd 9999 može se uvijek upotrebljavati.
Technical Set-up
Prikaz izbornika "Technical Set-up".
"Auto Service Update": Omogućuje TV prijemniku prepoznavanje i pohranjivanje
novih digitalnih usluga kad postanu dostupne.
"Software Download": Omogućuje TV prijemniku automatsko primanje nadogradnje
softvera pomoću postojeće antene (ako je priključena). Sony preporučuje trajno
podešavanje ove opcije na "On". Ako ne želite nadograñivati softver, podesite
opciju na "Off".
"System Information": Prikaz trenutne verzije softvera i snage signala.
"Time Zone": Omogućuje ručni odabir vremenske zone u kojoj se nalazite ako zona
ne odgovara onoj koja se automatski odreñuje prema odabranoj državi/regiji.
CA Module Set-up
Ova opcija omogućuje pristup plaćenim uslugama nakon nabavljanja Conditional
Access Module (CAM) modula i kartice. Pogledajte stranicu 28 za položaj otvora
kartice , (PCMCIA).
27
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme
Moguće je spajanje širokog raspona dodatne opreme na TV prijemnik. Spojni kabeli nisu isporučeni.
Spajanje na bočnu stranu TV prijemnika
S VHS/Hi8/DVC
kamkorder
Slušalice
28
Za spajanje
Učinite
Conditional
Access Module
(CAM) A
Za uporabu Pay Per View usluga.
Podrobnosti potražite u posebnim
uputama isporučenima uz CAM
modul. Za uporabu CAM modula,
izvadite gumeni poklopac iz CAM
otvora. Isključite TV prijemnik kod
umetanja CAM modula u CAM
otvor. Kad ne upotrebljavate CAM
modul, vratite poklopac na CAM
otvor.
S VHS/Hi 8/DVC
kamkordera B
Spojite S video priključnicu S(4
ili video priključnicu t4 te audio
priključnicu ^4. Kako biste izbjegli
smetnje u slici, ne spajajte
kamkorder na video priključnicu
t4 i S video priključak S(4
istovremeno. Ukoliko spajate mono
opremu, spojite u L priključak *4 i
podesite "Dual Sound" na "A"
(str. 19).
Slušalice C
Spojite u priključnicu i za slušanje
zvuka iz TV prijemnika kroz slušalice.
Spajanje na stražnju stranu TV prijemnika
Računalo
DVD uređaj
Za spajanje
Učinite
Računala D
Spojite na PC I5/*5
priključnice. Preporučuje se uporaba
PC kabela s feritnim jezgrama.
Digitalnog
satelitskog
prijemnika ili
DVD ureñaja E
Spojite na HDMI IN 6 priključnicu
ako ureñaj ima HDMI priključnicu.
Digitalni video i audio signali izlaze
iz ureñaja. Ako ureñaj ima DVI
priključnicu, spojite DVI priključnicu
na HDMI IN 6 preko DVI - HDMI
adaptera (opcija) i spojite izlazne
audio priključnice ureñaja na HDMI
IN 6 priključnice.
Napomene
Digitalni
satelitski
prijemnik
C HDMI priključnice podržavaju samo
sljedeće video ulaze: 480i, 480p,
576i, 576p, 720p i 1080i. Za spajanje
računala, upotrijebite ulaznu PC
priključnicu.
C Upotrijebite HDMI kabel na kojemu
je istaknut HDMI logotip.
DVD ureñaja s
komponentnim
izlazom F
Spojite komponentne priključnice i
audio L/R priključnice I/*3.
Opreme za video
igre, DVD ureñaja
ili dekodera G
Spojite na Scart priključnicu t/I1.
Kad spajate dekoder, kodirani signal
iz TV prijemnika prelazi u dekoder.
Nakon toga, dekodirani signal izlazi
iz dekodera.
DVD rekordera
ili videorekordera
koji podržava
SmartLink H
Spojite na Scart priključnicu t/I2.
SmartLink je izravna veza izmeñu TV
prijemnika i videorekordera ili DVD
rekordera.
Oprema za
video igre
DVD uređaj
DVD rekorder
Dekoder
Videorekorder
Dekoder
29
Dodatne informacije
Tehnički podaci
Priključnice
Zaslon
Potrebno napajanje:
220 – 240 V AC, 50 Hz
Veličina zaslona:
20 inča
Razlučivost zaslona:
1366 piksela (horizontalno) T 768 linija (vertikalno)
Potrošnja:
65 W ili manje
Potrošnja u pripravnom stanju*:
1 W ili manje
* Navedena potrošnja se postiže nakon što TV prijemnik
završi potrebne interne postupke.
Dimenzije (š T v T d):
Oko 500 T 406 T 209 mm (sa stalkom)
Oko 500 T 370 T 100 mm (bez stalka)
Masa:
Oko 8 kg (sa stalkom)
Oko 7 kg (bez stalka)
Vrsta zaslona
LCD (Liquid Crystal Display) ploča
TV sustav
Ovisno o odabranoj državi/području:
Analogni:
B/G/H, D/K, L, I
Digitalni:
DVB-T
Sustav boja/video sustav
Analogni:
Digitalni:
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (samo Video In)
MPEG-2 MP@ML
Antena
PC I PC ulaz (15-pinski Dsub) (pogledajte str. 29)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
B: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
R: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
* 5 PC audio ulaz (mini priključnica)
HDMI IN 6
Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvokanalni linearni PCM
32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita, ili analogni
audio ulaz (phono priključnice)
i Priključnica za slušalice
, CAM (Conditional Access Module) utor
Izlaz zvuka
75-ohmska vanjska VHF/UHF priključnica
5 W + 5 W (RMS)
Pokrivenost kanala
Analogni:
Digitalni:
J/I1
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard), uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i TV audio/video izlaz.
J/I2 (SmartLink)
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard),
uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz, odabir
audio/video izlaza i SmartLink sučelje.
I3
Podržani formati: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohma, 0,3 V negativno sinkronizirano
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohma
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohma
*3
Audio ulaz (phono priključak)
500 mVrms
Impedancija: 47 kiloohma
S(4 S video ulaz (4-pinski mini DIN)
t4 Video ulaz (phono priključnica)
*4 Audio ulaz (phono priključnice)
Isporučeni pribor
48,25 - 855,25 MHz
VHF Band III (177,5 - 226,5 MHz)
UHF E21 - E69 (474 - 858 MHz)
Pogledajte "1: Provjera isporučenog pribora" na stranici 4.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Tablica signala za ulaz PC Input
Signal
Vodoravno (piksela)
Okomito
(linija)
Vodoravna
Okomita
Standard
frekvencija (kHz) frekvencija (Hz)
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA smjernice
XGA
1024
768
48,4
60
VESA smjernice
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
C Ovaj TV prijemnik ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
C Ovaj TV prijemnik ne podržava interlace signale.
C PC ulaz ovog TV prijemnika podržava signale navedene u tablici uz vertikalnu frekvenciju od 60 Hz. Za druge signale pojavit će
se poruka "NO SYNC".
30
U slučaju problema
Provjerite trepće li indikator 1 (pripravno stanje) crveno.
Ukoliko trepće
Uključena je funkcija automatske dijagnoze.
1 Izmjerite koliko dugo indikator 1 (pripravno stanje) trepće i koliko dugo ne trepće.
Primjerice, indikator trepće 2 sekunde, prestane treptati na jednu sekundu, te trepće 2 sekunde.
2
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja strana) kako bi ga isključili, odspojite mrežni kabel, te
obavijestite prodavatelja ili Sony servis o treptanju indikatora (broj treptanja).
Ukoliko ne trepće
1 Provjerite opcije navedene u tablici ispod.
2 Ukoliko je problem i dalje prisutan, odnesite TV prijemnik u ovlašteni servis na popravak.
Slika
Problem
Uzrok/Rješenje
Nema slike (zatamnjen zaslon)
ni zvuka
C Provjerite spajanje antene.
C Spojite TV prijemnik na napajanje i pritisnite 1 na gornjoj strani.
C Ako na TV prijemniku svijetli crveni indikator 1 (stanje pripravnosti),
pritisnite tipku ?/1.
Nema slike ni izbornika za
opremu spojenu na Scart
priključnicu
C Provjerite je li vanjski ureñaj uključen te više puta pritisnite tipku t/# dok
se na zaslonu ne pojavi simbol odgovarajućeg ulaza.
C Provjerite spoj izmeñu vanjskog ureñaja i TV prijemnika.
C Kod spajanja bilo koje opreme na priključnicu HDMI IN 6 ili pri promjeni
razlučivosti, na zaslonu može nakratko treptati nekoliko točkica. U tijeku je
dekodiranje HDMI signala i to nije pokazatelj kvara.
Dvostruka slika ili pojava šuma.
C Provjerite antenski/kabelski spoj.
C Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.
Snježna slika ili šumovi na slici
C Provjerite je li antena slomljena ili svijena.
C Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 godina normalne uporabe,
1-2 godine na morskoj obali).
Izobličena slika (isprekidane
linije ili pruge)
C Udaljite TV od izvora električnih smetnji, kao npr. automobila, motocikala,
sušila za kosu ili optičkih ureñaja.
C Ostavite odreñeni razmak izmeñu dodatnih ureñaja i TV prijemnika.
C Provjerite je li antena spojena antenskim kabelom.
C Odvojite antenski kabel od ostalih spojnih kabela.
Smetnje u slici tijekom praćenja
TV programa
C Odaberite "Manual Program Preset" u "Set-up" izborniku i podesite "AFT"
(Automatic Fine Tuning) kako bi ostvarili bolji prijem (stranica 24).
Mjestimična pojava crnih točkica
i/ili svijetlih točkica na zaslonu.
C Slika ovog prijemnika sastoji se od točkica (piksela). Ova pojava nije kvar
ureñaja.
Program u boji bez boje.
C Odaberite "Reset" u izborniku "Picture Adjustment" za vraćanje tvorničkih
postavki (stranica 18).
Nema boje ili nepravilna boja
pri gledanju signala s Y, PB/CB,
PR/CR priključaka I3.
C Provjerite spojeve Y, PB/CB, PR/CR priključaka I3.
C Provjerite jesu li Y, PB/CB, PR/CR priključnice I3 pravilno spojene u
odgovarajuće priključnice.
31
Zvuk
Problem
Uzrok/Rješenje
Dobra slika, nema zvuka
C Pritisnite tipku 2 +/– ili % (isključivanje zvuka).
C Provjerite je li funkcija "TV Speakers" podešena na "On" u "Sound
Adjustment" izborniku (stranica 20).
Šumovi u zvuku
C Pogledajte uzrok/rješenje problema "Smetnje u slici" na stanici 31.
Kanali
Problem
Uzrok/Rješenje
Ne može se odabrati željeni
kanal
C Prebacite izmeñu digitalnog i analognog načina te odaberite željeni
digitalni/analogni kanal.
Neki kanali su prazni
C Kanal je kodiran ili treba platiti pretplatu. Pretplatite se na uslugu Pay Per
View.
C Kanal služi samo za prijenos podataka (bez slike i zvuka).
C Obratite se davatelju usluge za podrobnosti o prijenosu.
Digitalni kanal se ne prikazuje
C Provjerite je li antena spojena izravno na TV prijemnik (ne preko druge
opreme).
C Obratite se lokalnom davatelju usluga za informacije jesu li digitalni
programi dostupni kod vas.
C Nabavite antenu s većim pojačanjem.
Općenito
Problem
Uzrok/Rješenje
TV prijemnik se automatski
isključuje (TV prijemnik se
isključuje u pripravno stanje)
C Provjerite je li uključen "Sleep Timer" ili potvrdite postavku "Off Time"
(stranica 22).
C Ako se ne primaju signali ili se ne upravlja TV prijemnikom tijekom 10
minuta, ureñaj se automatski prebacuje u pripravno stanje.
TV prijemnik se automatski
uključuje
C Provjerite je li uključen "On Time" (stranica 22).
Neki izvori signala se ne mogu
odabrati
C Odaberite "AV Preset" u "Set-up" izborniku te isključite "Skip" na izvoru
ulaznog signala (stranica 23).
Daljinski upravljač ne radi
C Zamijenite baterije.
3-282-329-41(1)
K
http://www.sony.net/
KDL-20S40xx
Download PDF

advertising