Sony KLV-L23M1 User's manual

Sony KLV-L23M1 User's manual
2-176-409-11(2)
LCD TV prijemnik
Upute za uporabu
~
Prije uključenja uređaja, pročitajte poglavlje "Sigurnosne informacije" u ovim
uputama. Sačuvajte ove upute za buduću uporabu.
KLV-L23M1
© 2004 Sony Corporation
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje
ste kupili proizvod.
Uvod
Zahvaljujemo na kupnji ovog Sony LCD TV prijemnika.
Molimo da prije uporabe pažljivo pročitate ove upute i sačuvate ih za buduću uporabu.
U ovom priručniku korišteni su sljedeći simboli:
~ .......... Važna informacija
} .......... Informacija o značajci.
1, 2............ Slijed uputa.
......... Zasjenjene tipke daljinskog upravljača Vam
pokazuju koje je tipke potrebno pritisnuti za
praćenje slijeda uputa.
6............ Informacija o rezultatu upute.
1
Sadržaj
Upute za uporabu .....................................................................................................................3
Sigurnosne informacije .......................................................3
Mjere opreza .......................................................................8
Pregled
Provjera sadržaja isporuke ................................................10
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku ...................11
Pregled tipaka daljinskog upravljača.................................12
Priprema
Stavljanje baterija u daljinski upravljač ............................14
Skidanje pokrova kabela ...................................................15
Priključivanje antene i videorekordera..............................16
Pričvršćivanje pokrova kabela ..........................................17
Skupljanje kabela ..............................................................17
Podešavanje kuta TV prijemnika ......................................18
Prva uporaba
Uključivanje TV prijemnika i automatsko ugađanje
kanala.........................................................................19
Sustav izbornika
Uvod i uporaba sustava izbornika .....................................21
Izbornik Picture Adjustment .............................................22
Izbornik Sound Adjustment ..............................................23
Izbornik Screen Control ....................................................25
Izbornik Features...............................................................27
Izbornik Set Up .................................................................28
2
Ostale funkcije
Funkcija Sleep Timer ........................................................32
Funkcija Screen Memo......................................................32
Teletekst ............................................................................33
NexTView .........................................................................34
Dodatne informacije
Priključivanje dodatne opreme ..........................................37
Uporaba dodatnih uređaja..................................................42
Podešavanje daljinskog upravljača za rukovanje
videorekorderom i DVD uređajem ............................43
Tehnički podaci .................................................................45
U slučaju problema............................................................46
Upute za uporabu
Sigurnosne informacije
Iz sigurnosnih razloga
Mrežni kabel
Zdravstvene ustanove
Odspojite mrežni kabel prije
premještanja uređaja. Nemojte pomicati
uređaj dok je priključen mrežni kabel
jer možete oštetiti kabel i uzrokovati
požar ili električni udar. Ako Vam
uređaj padne ili se ošteti, odmah ga
odnesite na provjeru u ovlašteni servis.
Nemojte uređaj postavljati na mjesta
gdje se koristi medicinska oprema jer
može uzrokovati smetnje u radu
medicinskih instrumenata.
Postavljanje
Nošenje
Postavljanje uređaja na zid prepustite
kvalificiranom osoblju. U slučaju
nestručnog postavljanja, uređaj može
predstavljati opasnost.
● Prije prenošenja uređaja, odspojite sve kabele.
● Pri prenošenju, uređaj držite kao na slici.
Poklopac kabela lako se može odvojiti. Pri tome
uređaj može pasti i oštetiti se ili uzrokovati
ozbiljne ozljede.
● Nemojte pridržavati uređaj na sredini gdje se
nalazi upravljačka ploča.
● Pri prenošenju uređaj nemojte izlagati udarcima ili vibracijama.
Uređaj može pasti i oštetiti se ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
● Pri prenošenju uređaja na popravak ili pri selidbi, zapakirajte
ga u originalnu ambalažu.
● Pripazite da Vam ne zapnu prsti između TV prijemnika i stalka.
(nastavlja se)
3
Postavljanje i transport
Ventilacija
Uporaba na otvorenom
Nikada nemojte prekrivati ventilacijske
otvore na kućištu. To može uzrokovati
pregrijavanje i požar. Ukoliko nije
moguće ispravno prozračivanje,
uređaj može nakupljati prašinu i
zaprljati se. Za ispravnu ventilaciju postupite na sljedeći način:
● Nemojte postavljati uređaj na stražnju ili bočnu stranu.
● Nemojte postavljati na gornju stranu.
● Nemojte uređaj postavljati na policu ili u vitrinu.
● Nemojte uređaj stavljati na tepih ili krevet.
● Nemojte uređaj pokrivati komadima tkanine, primjerice
zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.
Nemojte postavljati ovaj uređaj vani. U
slučaju izlaganja kiši, može doći do
požara ili električkog udara. Ako je
uređaj izložen sunčevom svjetlu, može se
pregrijati i oštetiti.
Vozilo ili strop
Brodovi i ostala plovila
Nemojte postavljati ovaj uređaj u
vozilo. Kretanje vozila može
uzrokovati prevrtanje uređaja, što
može rezultirati ozljedom. Nemojte
ovaj uređaj pričvršćivati na strop.
Nemojte uređaj postavljati na brod
ili drugo plovilo. Izlaganje morskoj
vodi može uzrokovati požar ili
oštećenje uređaja.
Voda i vlaga
Sprječavanje pada uređaja
Nemojte ovaj uređaj koristiti u blizini
vode – primjerice, pored kade ili tuša.
Također, nemojte ga izlagati kiši,
vlazi ili dimu. Navedeni uvjeti mogu
uzrokovati požar ili električki udar. Nemojte koristiti uređaj na
mjestu gdje u njega mogu ući insekti.
Postavite uređaj na siguran, stabilan stalak.
Nemojte na uređaj stavljati nikakve predmete. U
protivnom uređaj može pasti sa stalka ili zidnog
nosača te uzrokovati materijalnu štetu ili ozljede.
Ne dopustite djeci da se penju na uređaj.
Dodatna oprema
Pripazite na sljedeće kod uporabe uređaja sa
stalkom ili držačem za postavljanje na zid. Ako ne
postupite tako, uređaj može pasti i uzrokovati
ozbiljne ozljede.
● Pridržavajte se uputa za uporabu stalka ili držača za
postavljanje na zid.
● Svakako učvrstite pokrove isporučene uz stalak.
4
Izvori napajanja
Preopterećenje
Zaštita mrežnog kabela
Ovaj uređaj je namijenjen isključivo
za uporabu s izmjeničnim naponom
220-240 V. Nemojte priključivati veći
broj uređaja na jednu utičnicu jer to
može prouzročiti požar ili električki udar.
Pri odspajanju mrežnog kabela
uvijek prihvatite utikač. Nemojte
vući sâm kabel.
Povezivanje uređaja
Prije međusobnog povezivanja uređaja odspojite mrežni kabel.
Mrežna utičnica
Čišćenje
Nemojte koristiti labav mrežni priključak.
Umetnite utikač do kraja u utičnicu. Ako je
utikač labav, može uzrokovati iskrenje i požar.
Obratite se električaru radi zamjene mrežne
utičnice.
Redovito čistite mrežni utikač. Utikač prekriven prašinom navlači vlagu, može mu se
oštetiti izolacija što može rezultirati požarom.
Redovito odspojite utikač i očistite ga.
Vlaga
Olujno nevrijeme
Nemojte dirati mrežni kabel mokrim
rukama. Priključivanje/odspajanje mrežnog
kabela mokrim rukama može uzrokovati
električni udar.
Iz sigurnosnih razloga, tijekom olujnih
grmljavina ne dodirujte niti jedan dio
uređaja te mrežnog ili antenskog kabela.
Uporaba
Oštećenja koja zahtijevaju servisiranje
Ventilacijski otvori
Ako napukne površina uređaja, nemojte dirati uređaj prije nego
što ga isključite iz mrežnog napajanja. U suprotnom može doći
do strujnog udara.
Nemojte stavljati bilo kakve predmete u
ventilacijske otvore. Ako kroz otvore upadne
metalan predmet ili zapaljiva tvar, može doći
do požara ili električnog udara.
Servisiranje
Vlaga i zapaljivi predmeti
Nemojte otvarati kućište uređaja.
Popravke prepustite stručnom
osoblju.
● Nemojte dozvoliti da se uređaj
smoči. Nikada nemojte prolijevati
bilo kakve tekućine po uređaju.
Ako kroz otvore na kućištu u
uređaj upadne bilo kakav predmet,
nemojte uključivati uređaj jer
može doći do električnog udara ili
oštećivanja uređaja.
● Kako biste spriječili izbijanje
požara, držite zapaljive predmete i
plamen (npr. svijeće) podalje od
uređaja.
● Nemojte postavljati bilo kakve predmete na uređaj. Uređaj ne
smije biti izložen kapanju i prskanju i na njega ne smijete
stavljati predmete s tekućinom, poput vaza.
(nastavlja se)
5
Dodatne sigurnosne informacije
Električni udar
Slomljeno staklo
Nemojte dodirivati uređaj mokrim rukama jer može doći do
električnog udara ili oštećivanja uređaja.
Nemojte bacati predmete na uređaj. Staklo
zaslona može eksplodirati i uzrokovati
ozbiljne ozljede.
Ometanje prolaza
Ulja
Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje će ometati prolaz jer
može uzrokovati ozljeđivanje.
● Nemojte postaviti uređaj tako da strši u prostor, primjerice iza
stupa.
● Nemojte postaviti uređaj tko da možete udariti glavom u njega.
Nemojte postavljati uređaj u restoranima gdje se upotrebljava
ulje. Prašina koja upija ulje može ući u uređaj i oštetiti ga.
Postavljanje
Korozija
Nemojte postavljati uređaj na vruće,
vlažno ili prašnjavo mjesto. Nemojte
postaviti uređaj na mjesto gdje bi u
njega mogli ući kukci ili gdje bi bio
izložen mehaničkim vibracijama.
Ako uređaj upotrebljavate na obali, sol može uzrokovati
koroziju metalnih dijelova uređaja i oštetiti uređaj ili uzrokovati
požar. Također može smanjiti vijek trajanja uređaja. Poduzmite
mjere za smanjivanje vlažnosti i temperature na mjestu gdje je
postavljen uređaj.
Dodatna oprema
Čišćenje
Uređaj ispravno učvrstite.
Ako uređaj ne učvrstite ispravno, može pasti i uzrokovati
ozljede. Kako biste to spriječili, upotrijebite stalak ili drugi
pribor za postavljanje na pod ili zid, poštujući pri tome upute za
uporabu stalka.
Isključite mrežni priključak iz utičnica kad čistite uređaj. Ako to
ne učinite, može doći do električnog udara.
Odbacivanje isluženog uređaja
Preporučeno mjesto postavljanja uređaja
● Nemojte baciti isluženi uređaj s ostalim kućnim otpadom.
● LCD zaslon sadrži malu količinu tekućeg kristala i žive.
Fluorescentna cijev u uređaju također sadrži živu. Poštujte
lokalne propise za odlaganje otpada.
Baterije
Brižljivo se pridržavajte propisa za odlaganje baterija radi
zaštite okoliša.
6
Postavite uređaj na stabilnu, ravnu površinu. U
suprotnom, uređaj može pasti i uzrokovati
ozljede.
LCD zaslon
● Iako je LCD zaslon izrađen uz uporabu visokoprecizne tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može doći do
pojave crnih ili točkica u boji (crvenih, plavih ili zelenih). To
je karakteristika LCD zaslona i ne predstavlja kvar.
● Nemojte izlagati LCD zaslon suncu jer može doći do oštećenja.
● Nemojte potiskivati ili ogrebati prednji filter i ne stavljajte
nikakve predmete na TV prijemnik. Slika u tom slučaju može
biti neujednačena ili se LCD zaslon može oštetiti.
● Koristite li TV na hladnome mjestu, slika može biti
"razmazana" ili suviše tamna, no to ne predstavlja kvar. Ovaj
fenomen nestaje zajedno s porastom temperature.
● Ako se na zaslonu duže vrijeme izmjenjuju mirne slike, može
doći do pojave fenomena dvostrukih slika, koji nestaje nakon
nekoliko trenutaka.
● Zaslon i kućište TV-a se zagrijavaju tijekom uporabe, no to
ne predstavlja kvar.
Mrežni kabel
Ako se ošteti mrežni kabel, može doći do
požara ili električnog udara.
● Nemojte previše presavijati ili uvrtati
mrežni kabel. Žice mrežnog kabela
mogu se prekinuti ili ogoliti, što može
uzrokovati kratki spoj (opasnost od
požara ili električnog udara).
● Nemojte mijenjati ili oštećivati mrežni
kabel.
● Nemojte stavljati teške predmete na
mrežni kabel i nemojte ga povlačiti.
● Čuvajte mrežni kabel od izvora topline.
● Pri isključivanju iz utičnice, povlačite za mrežni priključak, a
ne za kabel.
Ako se ošteti mrežni kabel, prekinite uporabu uređaja i obratite
se prodavatelju ili Sony servisu radi zamjene kabela.
Fluorescentna žarulja
Dok uređaj nije u uporabi
Ovaj TV prijemnik kao izvor svjetla koristi posebnu
fluorescentnu žarulju. Ako slika na zaslonu postane tamnija,
titra ili se ne pojavljuje, to znači da je fluorescentna žarulja
istrošena, te da je valja zamijeniti. Zamjenu povjerite stručnim
osobama iz servisa.
Radi očuvanja okoliša i iz sigurnosnih razloga, preporučujemo da
isključite uređaj dok nije u uporabi
(ne ostavljajte ga u stanju pripravnosti).
Isključite uređaj iz mrežne utičnice.
Toplina
Kabeli
Nemojte dodirivati površinu uređaja. Uređaj ostaje zagrijan
neko vrijeme nakon što ga isključite.
Pripazite da nogom ne zapnete o kabele. Pri tome može doći do
oštećenja uređaja.
Čišćenje površine zaslona
Postavljanje
Površina zaslona obrađena je posebnom prevlakom protiv
refleksije jakog svjetla. Kako biste izbjegli oštećivanje prevlake,
poštujte sljedeće upute:
● Prašinu obrišite s površine zaslona mekom krpom. Ako se
prašina ne može ukloniti, obrišite zaslon mekom krpom
lagano natopljenom otopinom blagog deterdženta. Meku krpu
možete oprati i koristiti više puta.
● Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela ili
lužnata sredstva, prašak za ribanja ili jaka otapala, poput
alkohola, benzina ili razrjeđivača.
Nemojte postavljati dodatne uređaje previše blizu uređaju, već
ih odmaknite barem 30 cm. Ako postavite videorekorder ispred
ili pokraj uređaja, slika može biti izobličena.
7
Mjere opreza
Napomene o ventilaciji
Ostavite dovoljno prostora oko uređaja. U suprotnom može se spriječiti strujanje zraka i uzrokovati pregrijavanje. Pri tome
može doći do požara ili oštećivanja uređaja.
Kod postavljanja uređaja na zid
30 cm
10 cm
10 cm
Ostavite barem ovoliki razmak.
10 cm
Kod postavljanja uređaja na stalak
30 cm
10 cm
10 cm
Ostavite barem ovoliki razmak.
Nikada nemojte postaviti uređaj ovako:
Blokirana cirkulacija zraka.
Zid
8
Blokirana cirkulacija zraka.
Zid
Udobno gledanje TV prijemnika
● Za udobno gledanje TV prijemnika, preporučuje se gledanje iz udaljenosti od četiri do sedam vertikalnih duljina zaslona.
● Gledanje TV prijema pri umjerenom svjetlu, kao i gledanje pri slaboj rasvjeti opterećuje Vaše oči. Dugotrajno gledanje
zaslona može također umarati oči.
Postavljanje TV prijemnika
Upotrijebite preporučeni stalak za postavljanje na zid ili pod.
● Nemojte postavljati uređaj na mjesta izložena povišenoj temperaturi, primjerice na mjesto izloženo izravnom sunčevom
svjetlu, pored radijatora ili grijalice. Ako je uređaj izložen povišenim temperaturama, može se pregrijati što može
uzrokovati deformaciju kućišta i kvar uređaja.
● Za postizanje jasne slike, nemojte izlagati zaslon izravnom svjetlu ili sunčevim zrakama. Ako je moguće, koristite
reflektor usmjeren sa stropa prema dolje.
● Uređaj je priključen na mrežni napon i kada je isključen. Za potpuno isključenje uređaja, izvucite utikač iz mrežne
utičnice.
Podešavanje glasnoće
● Podesite glasnoću tako da ne smeta susjedima. Zvuk se vrlo lako prenosi noću, stoga predlažemo da tada zatvorite
prozore ili koristite slušalice.
● Kada koristite slušalice, podesite glasnoću na umjerenu razinu kako biste spriječili oštećenje sluha.
Rukovanje daljinskim upravljačem
● Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Pazite da Vam ne ispadne, da ne stanete na njega ili ga polijete kakvom
tekućinom.
● Nemojte držati daljinski upravljač pored izvora topline, na mjesto izloženo izravnom sunčevom svjetlu ili u vlažnu
prostoriju.
Rukovanje i čišćenje površine zaslona uređaja
Kako biste spriječili oštećenje zaslona, pridržavajte se sljedećih uputa. Nemojte pritiskati zaslon ili ga grepsti tvrdim
predmetima ili što bacati na njega jer se može oštetiti.
● Obavezno odspojite mrežni kabel priključen na prijemnik iz zidne utičnice prije čišćenja uređaja.
● Nemojte dirati zaslon nakon duljeg rada uređaja jer se jako zagrije.
● Preporučujemo da što manje dirate zaslon.
● Čistite zaslon mekom krpom.
● Nikad ne koristite abrazivne spužve i prašak, ili otapala poput alkohola ili benzina. Uporabom takvih materijala možete
oštetiti površinu zaslona.
Čišćenje kućišta
● Obavezno odspojite mrežni kabel priključen na prijemnik iz zidne utičnice prije čišćenja kućišta uređaja.
● Čistite kućište mekom krpom.
● Imajte na umu da se površina kućišta može oštetiti ako je izlažete djelovanju hlapljivih otapala, npr. alkohola,
razrjeđivača, benzina ili insekticida, ili uslijed dugotrajnog kontakta s gumenim ili vinilnim materijalima.
● Na ventilacijskim otvorima se s vremenom može nakupiti prašina koja smanjuje rashlađivanje. Za ispravnu ventilaciju
preporučujemo redovito (jednom mjesečno) čišćenje usisivačem.
9
Pregled
Provjera sadržaja isporuke
Daljinski upravljač
RM-Y1102 (1):
Baterije veličine AA
(tip R6) (2):
Koaksijalni kabel (1):
Nemojte skidati feritne jezgre.
Mrežni kabel
(tip C-6) (1):
10
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku
}
Za otvaranje kontrolne ploče TV prijemnika, povucite
prema dolje pokrov na mjestu ispod oznake H i
zakrenite ga prema dolje.
Kontrolna ploča TV prijemnika
Senzor daljinskog upravljača
= (Sleep timer) indikator
1 (napajanje) prekidač i
1 (napajanje/pripravno
stanje) indikator
PROG (kanal) +/– tipke
2 (glasnoća) +/– tipke
@ (odabir ulaza) tipka
i (slušalice) priključnica
Status indikatora
1 (napajanje/pripravno stanje) indikator svijetli zeleno
TV prijemnik je uključen.
1 (napajanje/pripravno stanje) indikator svijetli crveno
TV prijemnik je u pripravnom stanju
1 (napajanje/pripravno stanje) indikator trepće crveno
TV prijemnik prima signal iz daljinskog upravljača.
1 (napajanje/pripravno stanje) indikator više puta trepće crveno
Problem u radu TV prijemnika. Za podrobnosti pogledajte poglavlje "Funkcija automatske dijagnostike" na str. 46.
= (Sleep timer) indikator svijetli crveno
Sleep timer je aktiviran nakon uključivanja TV prijemnika. Za podrobnosti pogledajte poglavlje "Funkcija Sleep timer"
na str. 32.
}
Za priključke na stražnjoj strani uređaja, pogledajte poglavlje "Priključivanje dodatne opreme" na str. 37.
11
Pregled tipaka daljinskog upravljača
A Isključivanje TV prijemnika u pripravno stanje:
Pritisnite za privremeno isključenje TV-a (indikator pripravnog stanja
1 na TV-u svijetli crveno). Pritisnite ponovo za uključenje iz
pripravnog stanja.
Preporučujemo potpuno isključivanje TV-a radi štednje energije dok
TV nije u uporabi.
TV se automatski isključuje u pripravno stanje nakon 10 minuta
ako je bez TV signala i bez pritiska na neku od tipaka.
~
B Uključivanje i isključivanje videorekordera ili DVD uređaja:
Pritisnite za uključivanje i isključivanje navedenih uređaja.
C Odabir medija (videorekorder, TV ili DVD):
Možete rukovati i drugim uređajima pomoću ovog daljinskog
upravljača.
Pritisnite ovu tipku za odabir uređaja kojim želite upravljati:
videorekorder, TV ili DVD. Zeleni indikator iznad tipke će se kratko
uključiti.
Potrebno je izvršiti podešavanje kako bi se ovim daljinskim
upravljačem moglo rukovati videorekorderom ili DVD
uređajem. Podešavanje ovisi o proizvođaču. Za podrobnosti
pogledajte poglavlje "Podešavanje daljinskog upravljača za
videorekorder i DVD uređaj" na str. 43.
~
D Odabir ulaza:
Pritisnite tipku više puta dok se na zaslonu ne prikaže simbol željenog
izvora.
E Uključivanje Sleep timer funkcije:
Pritisnite tipku za podešavanje automatskog isključivanja TV-a u
pripravno stanje nakon određenog vremena. Za podrobnosti pogledajte
poglavlje "Funkcija Sleep timer" na str. 32.
F Odabir kanala:
Pritisnite tipku za odabir kanala.
Za dvoznamenkaste brojeve, unesite drugu znamenku unutar 2,5 sekunde.
G a) Ako je odabran TV:
Pritisnite tipku za gledanje zadnjeg odabranog programa (zadnji kanal koji je gledan barem 5 sekundi).
b) Ako je odabran videorekorder:
Za unos dvoznamenkastih brojeva kod Sony videorekordera, primjerice 23, prvo pritisnite 2 i onda 3.
H Odabir formata slike:
Pritisnite tipku više puta za promjenu formata slike. Za podrobnosti pogledajte poglavlje "Screen Control" na str. 25.
I Programiranje daljinskog upravljača:
Ovom tipkom možete programirati daljinski upravljač za rukovanje videorekorderom ili DVD uređajem. Za podrobnosti
po gledajte poglavlje "Podešavanje daljinskog upravljača za videorekorder i DVD uređaj" na str. 43.
J Odabir teleteksta:
Pritisnite tipku za prikaz teleteksta. Za podrobnosti pogledajte poglavlje "Teletekst" na str. 33.
K Tipke ^ / _ / ] / \/OK
a) Ako je odabran TV:
● Dok je prikazan izbornik, ovim tipkama možete rukovati izbornikom. Za podrobnosti pogledajte "Uvod i uporaba
sustava izbornika" na str. 21.
● Dok je izbornik isključen, pritisnite OK za prikaz pregleda TV kanala. Nakon toga pritisnite _ ili ^ za odabir kanala
i pritisnite OK za gledanje odabranog kanala.
b) Ako je odabran videorekorder ili DVD uređaj:
Ovim tipkama možete upravljati glavnim funkcijama videorekordera ili DVD uređaja.
L Prikaz sustava izbornika:
Pritisnite tipku za prikaz izbornika na zaslonu. Pritisnite ponovno za isključivanje izbornika.
M Prikaz NexTView:
Za podrobnosti pogledajte poglavlje "NexTView" na str. 34.
12
N Odabir kanala:
Pritisnite ove tipke za odabir sljedećeg ili prethodnog kanala.
O Podešavanje glasnoće TV-a:
Pritisnite ove tipke za podešavanje glasnoće TV-a.
P Snimanje programa pomoću videorekordera:
Ako je odabran videorekorder, pritisnite ovu tipku za snimanje programa.
Q Odabir TV moda:
Pritisnite ovu tipku za isključivanje teleteksta ili video ulaza.
R Odabir moda slike:
Više puta pritisnite ovu tipku za promjenu moda slike. Za podrobnosti pogledajte poglavlje "Podešavanje slike" na str. 22.
S Odabir zvučnog efekta:
Više puta pritisnite ovu tipku za promjenu stila zvuka na TV-u. Za podrobnosti o dostupnim stilovima, pogledajte
poglavlje "Podešavanje zvuka" na str. 23.
T Prikaz informacija na zaslonu:
Pritisnite tipku za prikaz svih izbornika na zaslonu. Ponovno pritisnite za isključivanje prikaza.
U Uključivanje funkcije Screen Memo:
Pritisnite tipku za privremeno zaustavljanje slike na zaslonu. Za podrobnosti pogledajte poglavlje "Funkcija Screen
Memo" na str. 32.
V Uključenje štednog načina rada:
Pritisnite ovu tipku za uključenje štednog načina rada. "Power saving" se pojavljuje na zaslonu na nekoliko sekundi.
Ponovo pritisnite tipku za isključenje. Za detalje, pogledajte poglavlje "Značajke" na str. 27.
W Isključenje zvuka:
Pritisnite za isključenje zvuka. Pritisnite ponovo za uključenje.
}
Uz funkcije upravljanja TV prijemnikom, obojene tipke (osim tipaka TV I/1 i VIDEO I/1) koriste se za funkcije
teleteksta. Tipke sa zelenim znakom (osim tipke {) se također koriste. Za podrobnosti pogledajte poglavlje
"Teletekst" na str. 33.
13
Priprema
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
~
14
● Uložite isporučene baterije pazeći na ispravan polaritet.
● Baterije uvijek odbacujte na ekološki prihvatljiv način.
● Nemojte koristiti baterije različite vrste ili stare i nove baterije zajedno.
Skidanje pokrova kabela
1
Pritisnite kvačice i povucite pokrov prema sebi.
2
Odvojite pokrove kabela s nosača na bočnim stranama
TV prijemnika.
15
Priključivanje antene i videorekordera
}
● Upotrijebite isporučeni mrežni kabel (pogledajte str. 10).
● Za spajanje antene koristite isporučeni koaksijalni kabel.
~
Nemojte spajati mrežni kabel prije nego što dovršite ostala spajanja.
Spajanje antene
Spojite isporučeni
koaksijalni kabel.
Spojite isporučeni
mrežni kabel.
Spajanje videorekordera i antene
Videorekorder
Scart kabel je opcija.
Spojite isporučeni
mrežni kabel.
}
16
● Za podrobnosti o spajanju videorekordera, pogledajte poglavlje "Priključivanje dodatne opreme" na str. 37.
● Obratite pažnju na to da se neki Scart kabeli neće moći priključiti u priključnicu na TV prijemniku.
Pričvršćivanje pokrova kabela
}
1
Pričvrstite pokrove kabela na TV nakon spajanja kabela.
Držač mrežnog priključka (isporučen) stavite na
mrežni kabel.
2
Držeći pritisnutima kvačice, potisnite pokrove kabela
na TV dok ne kliknu.
Skupljanje kabela
}
Moguće je spremiti kabele u utor na stražnjoj strani TV prijemnika.
Skupite kabele s obiju strana zajedno i smjestite ih iza držača
na donjoj strani.
Držači
17
Podešavanje kuta TV prijemnika
}
Moguće je podesiti kut TV prijemnika kako bi se spriječila refleksija svjetla i olakšalo gledanje.
~
● Prilikom podešavanja kuta pripazite da Vam ne zapnu prsti između TV prijemnika i stalka. Ako se neki kabeli
prikliješte, razdvojite ih u dvije grupe na držaču i povucite ih u suprotnom smjeru kako biste ih oslobodili.
● Prilikom podešavanja kuta držite postolje rukom da se ne olabavi ili otpadne. Pazite da ne prikliještite prste između
TV prijemnika i postolja.
18
Prva uporaba
Uključivanje TV prijemnika i automatsko ugađanje kanala
}
Nakon što prvi put uključite TV prijemnik, na zaslonu se pojavljuje niz izbornika koji omogućuju: 1) odabir jezika
izbornika, 2) odabir zemlje/regije u kojoj ćete upotrebljavati uređaj, 3) pretraživanje i pohranjivanje svih dostupnih
kanala (TV prijem) i 4) promjenu redoslijeda kanala (TV prijem) na zaslonu.
Ako kasnije želite promijeniti neko od ovih podešenja, opciju možete odabrati u "Set Up" izborniku (pogledajte str. 28).
1
Spojite TV prijemnik na mrežno napajanje (220-240 V
AC, 50 Hz)
2
Pritisnite 1 (napajanje) za uključivanje TV prijemnika.
Nakon što prvi puta uključite TV prijemnik, automatski
se na zaslonu prikazuje izbornik Language (Auto
Startup).
}
Ako kasnije želite pokrenuti Auto Startup, pritisnite
0 na stražnjoj strani TV prijemnika.
3
Pritisnite _ / ^ / ] ili \ na daljinskom upravljaču za
odabir jezika i pritisnite OK za potvrđivanje izbora. Od
tada će svi izbornici biti na odabranom jeziku.
4
Na zaslonu se automatski pojavljuje izbornik Country.
Pritisnite _ ili ^ za odabir zemlje/regije u kojoj ćete
upotrebljavati TV prijemnik. Nakon toga pritisnite OK za
potvrđivanje izbora.
}
5
Ako na popisu nema zemlje/regije koju želite odabrati,
odaberite "-" umjesto zemlje/regije.
Na zaslonu se automatski prikazuje Auto Tuning
izbornik. Pritisnite OK za odabir opcije Yes.
(nastavlja se)
19
6
TV prijemnik počinje pretraživati i pohranjivati sve
dostupne emitirane kanale.
~
7
● Postupak može potrajati nekoliko minuta. Molimo
Vas da budete strpljivi i da ne pritišćete tipke, jer se
postupak automatskog ugađanja neće ispravno
dovršiti.
● Ako uređaj ne pronađe ni jedan raspoloživi kanal,
automatski se pojavljuje novi izbornik u kojem je
poruka da priključite antenu. Priključite antenu
(pogledajte str. 16) i pritisnite OK. Postupak
automatskog ugađanja ponovno se pokreće.
Nakon pohranjivanja svih raspoloživih kanala, na zaslonu
se automatski pojavljuje izbornik Programme Sorting
koji Vam omogućava promjenu redoslijeda kanala.
A) Ako ne želite promijeniti redoslijed kanala, prijeđite
na korak 8.
B) Ako želite promijeniti redoslijed kanala:
1 Pritisnite _ ili ^ za odabir programskog broja s
kanalom kojem želite promijeniti mjesto, zatim
pritisnite tipku \.
2 Pritisnite _ ili ^ za odabir novoga programskog
broja za odabrani TV kanal i zatim pritisnite
tipku ].
}
Odabrani program premješta se na novo
programsko mjesto, a ostali programi se
pomiču sukladno tome.
3 Želite li promijeniti redoslijed drugih kanala,
ponovite korake 1 i 2.
8
Pritisnite MENU za isključenje prikaza izbornika s TV
zaslona.
6
20
Vaš TV je sada spreman za uporabu
Sustav izbornika
Uvod i uporaba sustava izbornika
}
Vaš TV koristi sustav izbornika koji Vas vode kroz funkcije. Za korištenje sustava izbornika koristite sljedeće tipke
na daljinskom upravljaču.
1
Pritisnite MENU za uključivanje prve razine izbornika.
2
Izbornikom upravljate na sljedeći način:
● Za označavanje željene opcije na izborniku pritisnite _ ili ^.
● Za odabir željenog izbornika ili opcije pritisnite OK.
● Za povratak na prethodni izbornik ili opciju pritisnite ].
● Za promjenu podešenja odabrane opcije pritisnite _ / ^ / ] ili \.
● Za potvrdu i pohranu odabira pritisnite OK.
3
Pritisnite MENU za isključivanje izbornika sa zaslona.
21
7 Izbornik Picture Adjustment
"Picture Adjustment" izbornik Vam omogućava
podešavanje slike.
Postupak:
Nakon odabira opcije koju želite promijeniti,
pritisnite tipku OK i nakon toga _ / ^ / ] ili \ za
podešavanje. Ovaj izbornik omogućuje podešavanje
kvalitete slike za "Personal" mod koji se temelji na
programu kojeg gledate.
Mode
Live
Za povećavanje kontrasta i oštrine slike.
Movie
Za sliku s mnogo pojedinosti.
Personal
Za osobna podešenja.
Contrast
Pritisnite _ ili ] za smanjivanje kontrasta slike.
Pritisnite ^ ili \ za povećavanje kontrasta slike.
Brightness
Pritisnite _ ili ] za smanjivanje svjetline slike.
Pritisnite ^ ili \ za povećavanje svjetline slike.
Colour
Pritisnite _ ili ] za smanjivanje intenziteta boje.
Pritisnite ^ ili \ za povećavanje intenziteta boje.
Hue
Pritisnite _ ili ] za smanjenje intenziteta zelenih tonova.
Pritisnite ^ ili \ za povećavanje intenziteta zelenih tonova.
}
Sharpness
Pritisnite _ ili ] za smanjenje oštrine slike.
Pritisnite ^ ili \ za povećanje oštrine slike.
Backlight
Pritisnite _ ili ] za zatamnjenje pozadinskog osvjetljenja.
Pritisnite ^ ili \ za posvjetljivanje pozadinskog osvjetljenja.
NR (Noise reduction)
Auto/Off
Odaberite za smanjivanje šuma.
}
}
22
Ova opcija se može se podesiti samo ako je signal NTSC (npr. američke video kasete).
NR (Noise Reduction) se ne može podesiti za ulazne signale iz Y, PB/CB, PR/CR priključnica na I3.
Dynamic Picture
On/Off
Odaberite za povećavanje kontrasta slike.
Colour Tone
Cool/Normal/Warm
Odaberite za dodavanje crvene nijanse toplim tonovima (podešenje u rasponu od
Cool do Warm).
Reset
Cancel/OK
Odaberite OK za vraćanje slike na tvornička podešenja.
Ako je opcija "Mode" podešena na "Live" ili "Movie", mogu se podešavati samo opcije "Mode", "Contrast" i "Reset".
: Izbornik Sound Adjustment
"Sound Adjustment" izbornik omogućava
podešavanje zvuka.
Postupak:
Nakon odabira opcije koju želite promijeniti,
pritisnite tipku OK i nakon toga _ / ^ / ] ili \ za
podešavanje.
Effect
**
}
Off
Bez efekata.
Natural
Pojačava čistoću, detalje i prisutnost zvuka uporabom "BBE High definition sound
system"* sustava.
Dynamic
"BBE High Definition Sound System"* pojačava čistoću i prisutnost zvuka za bolju
jasnoću i zvučnu realnost.
Dolby Virtual
Upotrebljava zvučnike TV prijemnika za simuliranje surround efekta kojeg
proizvodi višekanalni sustav.
● Ako podesite "Auto Volume" na "On" dok je odabrana opcija Dolby Virtual, opcija Effect se
automatski prebacuje na Natural.
● Ako je opcija Effect podešena na Natural, Dynamic ili Dolby Virtual, podešenje nema utjecaja na
zvuk iz slušalica.
* Licenca tvrtke BBE Sound Inc., USP4638258, 4482866. "BBE" i znak BBE su zaštitni znakovi tvrtke
BBE Sound Inc.
** Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. "Dolby" i znak dvostrukog D su zaštitni
znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
Treble
Pritisnite _ ili ] za smanjenje jačine visokih tonova.
Pritisnite ^ ili \ za povećanje jačine visokih tonova.
Bass
Pritisnite _ ili ] za smanjenje jačine basova.
Pritisnite ^ ili \ za povećanje jačine basova.
Balance
Pritisnite _ ili ] za naglašavanje lijevog zvučnika.
Pritisnite ^ ili \ za naglašavanje desnog zvučnika.
Auto Volume
On/Off
Glasnoća svih kanala će ostati jednaka, neovisno o emitiranom signalu (primjerice,
tijekom emitiranja reklami).
}
Ako odaberete "Dolby Virtual" u "Effect" opciji, automatski se bira opcija Off.
(nastavlja se)
23
Dual Sound
Stereo/Mono
Kod stereo emisije, odaberite Stereo ili Mono.
A/B/Mono
Kod dvojezične emisije, odaberite A za zvučni kanal 1, B za zvučni kanal 2 ili
Mono za mono kanal, ako postoji.
}
Ako odaberete druge uređaje priključene na TV prijemnik, odaberite opcije Stereo, A ili B u izborniku
Dual Sound.
i Volume
}
Pritisnite _ ili ] za smanjenje glasnoće u slušalicama.
Pritisnite ^ ili \ za povećanje glasnoće u slušalicama.
Zvuk iz zvučnika TV prijemnika može se čuti čak i kad su priključene slušalice.
i Dual Sound
Odaberite opciju "Dual Sound" za slušalice.
Stereo/Mono
Kod stereo emisija, odaberite Stereo ili Mono.
A/B/Mono
Kod dvojezične emisije, odaberite A za zvučni kanal 1, B za zvučni kanal 2 ili
Mono za mono kanal, ako postoji.
}
Reset
}
24
● Ako odaberete drugi uređaj priključen na TV prijemnik, podesite i Dual Sound opciju na Stereo, A ili B.
● i Dual Sound radi u kombinaciji s "Dual Sound".
Cancel/OK
Odaberite OK za vraćanje podešenja zvuka na tvorničke vrijednosti.
Vraćanju na tvorničke vrijednosti utječe samo na opcije "Treble", "Bass" i "Balance".
6 Izbornik Screen Control
Izbornik "Screen Control" omogućava podešavanje
zaslona.
Auto Format
Opcija "Auto Format" omogućuje automatsko mijenjanje formata slike na zaslonu.
Postupak:
1 Nakon odabira opcije, pritisnite OK.
2 Pritisnite _ ili ^ za odabir opcije On (ako želite da TV prijemnik automatski
promijeni format slike ovisno o ulaznom video signalu) ili Off (ako želite
zadržati osobna podešenja).
}
● Čak i ako ste opciju Auto Format podesili na On ili Off, format slike možete uvijek promijeniti tako da
više puta pritisnete tipku & na daljinskom upravljaču.
● Opcija Auto Format dostupna je samo za sustave PAL i SECAM.
(nastavlja se)
25
Screen Format
Opcija "Screen Format" omogućuje promjenu formata slike.
Postupak:
1 Nakon odabira opcije, pritisnite OK.
2 Pritisnite _ ili ^ za odabir željenog formata slike i pritisnite OK.
Smart
Oponašanje wide formata kod
emisija u 4:3 formatu.
4:3
Uobičajeni format 4:3, prikaz cijele
slike.
14:9
Kompromis između formata 4:3 i
16:9.
Zoom
Wide format za filmove u letterbox
formatu.
Wide
Za emisije u formatu 16:9.
}
Položaj slike možete podesiti kod formata Smart, 14:9 ili Zoom. Ako su gornji ili donji dio slike odrezani,
pritisnite ^ ili _ za pomicanje slike gore ili dolje (primjerice, za čitanje titlova).
Screen Shift
Opcija "Screen Shift" omogućuje podešavanje položaja slike kod svakog formata.
Postupak:
1 Nakon odabira opcije, pritisnite OK.
2 Pritisnite _ ili ^ za odabir željenog formata slike i pritisnite OK. Nakon toga
pritisnite _ / ^ / ] ili \ za podešavanje položaja slike.
V Shift (Vertical Shift))
Pritisnite ^ za pomicanje slike prema gore.
Pritisnite _ za pomicanje slike prema dolje.
H Shift (Horizontal Shift)
Pritisnite ] za pomicanje zaslona lijevo.
Pritisnite \ za pomicanje zaslona desno.
Reset
Odaberite OK za povratak na tvornička podešenja.
}
26
Nije moguće podešavati V Shift (Vertical Shift) ako je opcija "Screen Format" podešena na "4:3" ili
"Wide".
9 Izbornik Features
Izbornik "Features" omogućuje različita podešavanja
TV prijemnika.
Power Saving
Opcija "Power Saving" omogućuje smanjivanje potrošnje električne energije.
Postupak:
1 Nakon odabira opcije, pritisnite OK.
2 Pritisnite _ ili ^ za odabir opcije Reduce.
}
Ako TV prijemnik uključite i odmah nakon toga uključite dok je opcija Power Saving podešena na
Reduce, podešenje ostaje nepromijenjeno.
Speaker
Opcija "Speaker" omogućuje odabir između slušanja zvuka preko ugrađenih zvučnika
TV prijemnika ili preko audio opreme spojene na izlazne audio priključnice V.
Postupak:
1 Nakon odabira opcije, pritisnite OK.
2 Pritisnite _ ili ^ za odabir željenog izlaza.
On:
Zvuk iz TV prijemnika se emitira preko ugrađenih zvučnika.
Off:
Zvuk TV prijemnika se emitira preko vanjske audio opreme.
}
AV2 Output
Ako ste odabrali Off, glasnoću vanjske opreme možete podešavati tipkama
2 +/– na daljinskom upravljaču. U oba slučaja, kod podešavanja glasnoće
na zaslonu se prikazuje znak % koji označava da se mijenja glasnoća vanjske
opreme.
Opcija "AV2 Output" omogućuje odabir izvora koji emitira preko Scart priključnice
J/K2. Preko ove Scart priključnice možete snimati svaki signal koji izlazi iz TV
prijemnika ili iz vanjske opreme priključene na neku drugu priključnicu.
}
Ako videorekorder podržava funkciju SmartLink, ovaj postupak nije
potreban.
Postupak:
1 Nakon odabira opcije, pritisnite OK.
2 Pritisnite _ ili ^ za odabir željenog izlaznog signala: Auto, TV ili AV1.
}
● Ako odaberete Auto, izlazni signal će biti jednak onome koji se prikazuje na zaslonu.
● Ako ste priključili dekoder na Scart priključnicu J/K2 ili na videorekorder spojen na ovu Scart
priključnicu, ne zaboravite podesiti AV2 Output na TV radi ispravnog dekodiranja.
● Čak i ako je AV2 Output podešen na Auto, ulazni signali preko Y, PB/CB, PR/CR priključnica na I3
ne emitiraju se iz Scart priključnice J/K2.
27
; Izbornik Set Up
"Set Up" izbornik omogućava promjenu raznih
podešenja TV prijemnika.
Language
Opcija "Language" omogućava odabir jezika izbornika na zaslonu
Postupak:
1 Nakon odabira opcije, pritisnite OK.
2 Nastavite na isti način kao u koraku 3 poglavlja "Uključenje TV prijemnika i
automatsko podešavanje kanala" na str. 19.
Country
Opcija "Country" omogućava odabir zemlje u kojoj će se koristiti TV prijemnik.
Postupak:
1 Nakon odabira opcije, pritisnite OK.
2 Nastavite na isti način kao u koraku 4 poglavlja "Uključenje TV prijemnika i
automatsko podešavanje kanala" na str. 19.
Auto Tuning
Opcija "Auto Tuning" omogućava automatsko ugađanje i pohranu svih dostupnih
TV kanala.
Postupak:
1 Nakon odabira opcije, pritisnite OK.
2 Nastavite na isti način kao u koracima 5 i 6 poglavlja "Uključenje TV
prijemnika i automatsko podešavanje kanala" na str. 19.
Programme Sorting
Opcija "Programme Sorting" omogućava promjenu redoslijeda kojim se kanali (TV
postaje) pojavljuju na zaslonu.
Postupak:
1 Nakon odabira opcije, pritisnite OK.
2 Nastavite na isti način kao u koraku 7 B) poglavlja "Uključenje TV prijemnika i
automatsko podešavanje kanala" na str. 20.
28
Programme Labels
Opcija "Programme Labels" omogućava dodjeljivanje imena kanalu, korištenjem do
5 znakova (slova ili brojeva).
Postupak:
1 Nakon odabira opcije, pritisnite OK.
2 Pritisnite _ ili ^ za odabir broja programa kojem želite dodijeliti ime. Nakon
toga pritisnite OK.
3 Pritisnite OK te _ / ^ / ] ili \ za odabir znaka te pritisnite OK.
4 Na kraju pritisnite _ / ^ / ] ili \ za odabir riječi "End" na zaslonu, te
pritisnite OK za isključivanje izbornika sa zaslona.
● Ako unesete pogrešan znak, odaberite znak " ili # na zaslonu. Nakon toga
pritisnite _ / ^ / ] ili \ za odabir ispravnog znaka i pritisnite OK.
● Za razmak, odaberite $ na zaslonu i pritisnite OK.
AV Preset
Opcija "AV Preset" (A-B) omogućuje:
A)
Dodjeljivanje naziva vanjskoj opremi priključenoj na TV prijemnik.
Postupak:
1 Nakon odabira opcije, pritisnite OK.
2 Pritisnite _ ili ^ za odabir ulaznog izvora kojeg želite imenovati i nakon toga
pritisnite OK.
3 Oznaka se automatski prikazuje u stupcu s nazivima.
a) Ako želite koristiti jedan od postojećih naziva, pritisnite _ ili ^ za odabir
naziva: AV1/AV2/AV3/AV4, VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM ili
SAT, te pritisnite OK.
b) Ako želite dodijeliti drugi naziv, odaberite opciju Edit, te pritisnite OK.
Nakon toga, uz označeno prvo slovo, pritisnite _ / ^ / ] ili \ za odabir
znaka, te pritisnite OK.
Na kraju pritisnite _ / ^ / ] ili \ za odabir riječi "End" za zaslonu, te
pritisnite OK za isključivanje izbornika sa zaslona.
● Ako unesete pogrešan znak, odaberite znak " ili # na zaslonu. Nakon toga
pritisnite _ / ^ / ] ili \ za odabir ispravnog znaka i pritisnite OK.
● Za razmak, odaberite $ na zaslonu i pritisnite OK.
B)
Tipkama @/# odaberite izvore koji nisu spojeni na drugu opremu.
Postupak:
1 Nakon odabira opcije, pritisnite OK.
2 Pritisnite _ ili ^ za odabir ulaznog izvora kojeg želite preskočiti i pritisnite OK.
3 Pritisnite _ ili ^ za odabir Skip i pritisnite OK.
}
Ako se otkrije ulazni signal na Scart priključnicama J/I1 i J/K2,
Skip podešenje se automatski isključuje.
(nastavlja se)
29
Manual Program Preset
Opcija "Manual Program Preset" (A – E) omogućuje:
A)
Pojedinačno slaganje kanala željenim redoslijedom.
Postupak:
1 Nakon odabira opcije, pritisnite OK.
2 Označite opciju Programme i pritisnite OK.
3 Pritisnite _ ili ^ za odabir programskog broja na kojeg želite pohraniti
program i pritisnite ]. Ako uz odabrani program ne želite podesiti druge opcije,
pritisnite OK umjesto ] i prijeđite na korak 8.
4 Nakon odabira opcije System, pritisnite OK.
}
5
6
7
8
Ovisno o zemlji/regiji podešenoj u izborniku "Country", ova opcija
možda neće biti dostupna (pogledajte str. 28).
Pritisnite _ ili ^ za odabir TV sustava (B/G za zemlje zapadne Europe, D/K
za zemlje istočne Europe, L za Francusku ili I za Veliku Britaniju) i pritisnite
]. Ako uz odabrani program ne želite podesiti druge opcije, pritisnite OK
umjesto ] i prijeđite na korak 8.
Nakon odabira opcije Channel, pritisnite OK.
Pritisnite _ ili ^ za odabir vrste kanala kojeg se podešava (S za kabelske ili C
za zemaljske) i pritisnite \.
Pritisnite brojčane tipke za izravan unos broja kanala. Ako ne znate broj
kanala, pritisnite _ ili ^ za traženje.
Nakon ugađanja kanala, pritisnite OK.
Označite opciju Confirm i pritisnite OK. Pritisnite _ za odabir OK i na kraju
pritisnite OK za pohranjivanje odabranih kanala.
Ponovite sve navedene korake za ugađanje i pohranjivanje ostalih kanala.
B)
Imenovanje kanala nazivom do pet znakova (slova ili brojeva).
Postupak:
1 Pritisnite PROG +/– za odabir programskog broja s kanalom kojeg želite
imenovati.
}
2
3
4
5
Nije moguće odabrati programski broj koji je označen za preskakanje
funkcijom "Skip" (pogledajte korak D na str. 31).
Kad se na zaslonu prikaže program kojeg želite imenovati, odaberite opciju
Label i pritisnite OK.
Pritisnite _ / ^ / ] ili \ za odabir prvog znaka i pritisnite OK.
Nakon što dovršite unos, pritisnite _ / ^ / ] ili \ za odabir riječi "End" na
zaslonu i pritisnite OK za isključivanje izbornika za unos znakova.
Označite opciju Confirm i pritisnite OK. Nakon toga pritisnite _ za odabir
OK i na kraju pritisnite OK za pohranjivanje.
● Ako unesete pogrešan znak, odaberite znak " ili # na zaslonu. Nakon toga
pritisnite _ / ^ / ] ili \ za odabir ispravnog znaka i pritisnite OK.
● Za razmak, odaberite $ na zaslonu i pritisnite OK.
30
C)
Uobičajeno je da funkcija automatskog ugađanja (AFT) podesi najbolju sliku.
Ipak, moguće je ručno ugoditi TV prijemnik za postizanje bolje slike ako je
slika izobličena.
Postupak:
1 Pritisnite PROG +/– za odabir programskog broja s kanalom kojeg želite ručno
ugoditi.
}
2
3
4
Nije moguće odabrati programski broj koji je označen za preskakanje
funkcijom "Skip" (pogledajte korak D na str. 31).
Kad se program kojeg želite ugoditi prikaže na zaslonu, odaberite opciju AFT i
pritisnite OK.
Pritisnite _ ili ^ za fino ugađanje između –15 i +15 i pritisnite OK.
Označite opciju Confirm i pritisnite OK. Nakon toga pritisnite _ i odaberite
OK te na kraju pritisnite OK za pohranjivanje.
Za povratak na automatsko ugađanje, odaberite On u koraku 3 gore.
D)
Preskočite neželjene programske brojeve nakon što ih odaberete tipkama
PROG +/–.
Postupak:
1 Označite opciju Programme i pritisnite OK. Nakon toga pritisnite _ ili ^ za
odabir programskog broja kojeg želite preskočiti.
2 Kad se na zaslonu prikaže program kojeg želite preskočiti, odaberite opciju
Skip i pritisnite OK.
3 Pritisnite _ ili ^ za odabir Yes i pritisnite OK.
4 Označite opciju Confirm i pritisnite OK. Nakon toga pritisnite _ za odabir
OK i na kraju pritisnite OK za pohranjivanje.
Ako kasnije želite isključiti ovu funkciju, odaberite No umjesto Yes u koraku 3 gore.
E)
Gledanje kodiranih programa preko dekodera spojenog na Scart priključnicu
J/K2, izravno ili preko videorekordera.
}
Ovisno o zemlji/regiji podešenoj u izborniku "Country", ova opcija možda
neće biti dostupna (pogledajte str. 28).
Postupak:
1 Pritisnite PROG +/– za odabir programskog broja s kodiranim programom
kojeg želite gledati.
}
2
3
4
Nije moguće odabrati programski broj koji je označen za preskakanje
funkcijom "Skip" (pogledajte korak D na str. 31).
Nakon što se program kojeg želite gledati pojavi na zaslonu, odaberite opciju
Decoder i pritisnite OK.
Pritisnite _ ili ^ za odabir On i pritisnite OK.
Označite opciju Confirm i pritisnite OK. Nakon toga pritisnite _ za odabir
OK i na kraju pritisnite OK za pohranjivanje.
Ako kasnije želite isključiti ovu funkciju, odaberite Off umjesto On u koraku 3 gore.
31
Ostale funkcije
Funkcija Sleep Timer
}
Sleep Timer funkcija omogućava podešavanje automatskog isključivanja TV prijemnika u pripravno stanje nakon
određenog vremena. Možete odabrati vrijeme od 30, 60, 90 ili 120 minuta.
Uključivanje funkcije Sleep Timer
Pritisnite = na daljinskom upravljaču više puta dok se na zaslonu ne prikaže željeno vrijeme ("30 min", "60 min", "90 min"
ili "120 min").
Kad je aktivirana funkcija Sleep Timer, indikator = (Sleep) na TV prijemniku svijetli crveno.
Isključivanje funkcije Sleep Timer
Više puta pritisnite = dok se na zaslonu ne pokaže "Off".
}
● Ako isključite i ponovno uključite TV prijemnik, Sleep Timer funkcija se vraća na "Off" (isključeno).
● Minutu prije isključivanja TV prijemnika u pripravno stanje na zaslonu se prikazuje poruka: "Sleep timer will end
soon. Power will be turned off".
● Ako na daljinskom upravljaču pritisnete L/|, na zaslonu će se prikazati preostalo vrijeme do isključivanja TV
prijemnika.
Funkcija Screen Memo
}
Funkcija Screen Memo omogućuje privremeno zaustavljanje slike na zaslonu. Funkcija je korisna ako želite provjeriti
ili zapisati informaciju prikazanu na zaslonu, poput adrese ili recepta.
Uporaba Screen Memo funkcije
Kad se na zaslonu prikaže slika koju želite zaustaviti, pritisnite $ na daljinskom upravljaču. Ponovno pritisnite $ za
isključivanje Screen Memo funkcije i povratak na normalan prikaz TV slike.
}
32
● Ako promijenite ulazni izvor kanala daljinskim upravljačem, funkcija Screen Memo se isključuje.
● Dok je uključena funkcija Screen Memo, slika se zaustavlja, ali zvuk se ne mijenja.
● Dok je uključena funkcija Screen Memo, tipke MENU, & (format zaslona), ? (mod slike), / (teletekst) i {
(NexTView) ne rade.
Teletekst
}
Teletekst je sustav informacija koji emitira većina TV kanala. Stranica s kazalom (obično je to stranica 100) Vam
pruža informaciju o korištenju usluge. Za uporabu teleteksta koristite tipke na daljinskom upravljaču kao što je niže
opisano.
~
Za gledanje teleteksta odaberite kanal (TV postaju) s dovoljno jakim signalom jer u protivnom u teletekstu mogu
nastati pogreške.
Uključivanje teleteksta
Nakon odabira TV kanala koji emitira teletekst kojeg želite gledati, pritisnite /.
}
Nakon svakog pritiska na tipku /, naizmjenično se prikazuje sljedeći sadržaj na zaslonu:
teletekst t teletekst preko TV slike t TV slika t teletekst t (ponovno)
Odabir stranice teleteksta
Brojčanim tipkama unesite troznamenkasti broj stranice.
● Ako ste pogriješili, unesite ispravni broj stranice.
● Ako brojač na zaslonu nastavi s pretraživanjem, to znači da stranica nije dostupna. U tom slučaju unesite novi broj
stranice.
Pristup sljedećoj ili prethodnoj stranici
Pritisnite PROG + (c) ili PROG – (C).
Prikaz teleteksta preko TV slike
Dok gledate teletekst, pritisnite /. Ponovnim pritiskom isključuje se teletekst.
Zaustavljanje stranice teleteksta
Neke stranice teleteksta imaju podstranice koje se prikazuju automatski. Za zaustavljanje prikaza pritisnite @/#.
Ponovnim pritiskom listanje se nastavlja.
Prikaz prikrivene informacije (primjerice, odgovori na pitanja)
Pritisnite L/|. Ponovno pritisnite za prikrivanje.
Odabir podstranice
Teletekst stranica se može sastojati od nekoliko podstranica. U tom slučaju, broj stranice koji se pojavljuje u gornjem lijevom
kutu promijenit će boju iz bijele u zelenu i pojavit će se jedna ili više strelica uz broj stranice. Više puta pritisnite ] ili \ na
daljinskom upravljaču za prikaz željene stranice.
Isključivanje teleteksta
Pritisnite a.
Fastext
}
Fastext-usluga omogućava pristup stranicama teleteksta pritiskom na jednu tipku.
Kad je uključen teletekst i emitira se Fastext signal, na dnu stranice teleteksta se pojavljuje bojama kodirani izbornik.
Pritisnite odgovarajuću obojenu tipku daljinskog upravljača (crvenu, zelenu, žutu ili plavu) za pristup željenoj stranici.
33
NexTView*
* Ovisno o dostupnosti usluge.
}
NexTView je elektronički programski vodič koji pruža informacije o programima raznih TV postaja.
Informacije možete pretraživati po temi (sport, umjetnost, itd.) ili datumu.
~
Ako se prilikom gledanja NexTView informacija pojave pogrešni znakovi, zato jer jezik programa ne odgovara
jeziku podešenom na TV prijemniku, otvorite opciju "Language" u izborniku "Set Up" i odaberite jezik emitiranja
NexTView programa. Jednako odaberite i zemlju u opciji "Country" koja odgovara emitiranom programu (pogledajte
str. 28).
Prikaz NexTView informacija
1
2
Odaberite TV postaju koja pruža NexTView usluge. Čim podaci postanu dostupni, pojavljuje se indikator "NexTView".
Postoje dva NexTView sučelja, a ona ovise o postotku raspoloživih podataka:
a) Sučelje "Programme List"
Dok gledate TV program i nakon što se na zaslonu pojavi narančasti indikator "NexTView", pritisnite tipku { na
daljinskom upravljaču za prikaz sučelja "Programme List" (slika 1 na str. 35).
b) Sučelje "Overview"
Dok gledate TV program i raspoloživo je više od 50% NexTView podataka (100% podataka možda neće biti
raspoloživo, ovisno o području), te je na zaslonu prikazan crni indikator "NexTView", pritisnite tipku { na
daljinskom upravljaču za prikaz sučelja "Overview" (slika 2 na str. 35).
}
Nakon uključivanja NexTView usluge, u donjem lijevom kutu zaslona prikazuje se postotak dostupnih NexTView
podataka. Nakon uključivanja usluge se taj postotak ne povećava.
3
Za navigaciju kroz NexTView:
● lijevo/desno: pritisnite \ ili ].
● gore/dolje: pritisnite ^ ili _.
● za potvrdu odabira pritisnite OK.
4
Za isključenje funkcije NexTView, pritisnite tipku { na daljinskom upravljaču.
34
Sučelje "Program List" (slika 1)
Sučelje "Overview" (slika 2)
A
Ikone različitih tema
Pogledajte "Opis ikona" na str. 36.
B
Datum
C
Popis programa
~
D
E
Record
Ova funkcija radi samo ako ste priključili videorekorder koji
podržava funkcije SmartLink i Timer Programming.
Ako želite snimiti odabrani program, pritisnite crvenu tipku
na daljinskom upravljaču.
}
Remind
Ako želite podsjetnik kad se emitira određeni program, pritisnite
zelenu tipku na daljinskom upravljaču. U vrijeme kada se treba
emitirati željeni program, na zaslonu TV prijemnika se prikazuje
poruka kao podsjetnik.
● Opcije "Record" i "Remind" prikazat će se na zaslonu čim odaberete program, ali se neće prikazati ako gledate
NexTView usluge na TV kanalu koji ne pruža usluge NexTView.
● Opcije "Record" i "Remind" nisu dostupne ako je odabrani program već započeo.
(nastavlja se)
35
Opis ikona:
Prikaz svih opcija
Prikaz svih informacija o programu prema
vremenu i kanalu koji ga emitira.
Zabavni program
Dječji program
Izbor kanala
Ako davatelj NexTView usluge emitira
informacije o više od osam kanala, možete
odabrati osam kanala i izraditi osobnu listu.
Nakon izrade osobne liste, možete ponovno
prikazati standardnu listu. Za prikaz
standardne liste, odaberite "Auto B"
pritiskom tipke \ na daljinskom upravljaču.
Umjetnički program
Sport
Vijesti
Filmovi
Glazba
36
Lista podsjetnika
Prikaz liste svih programa (do pet
programa) za koje želite podsjetnik.
Dodatne informacije
Priključivanje dodatne opreme
}
Pomoću sljedećih uputa možete priključiti široki raspon dodatne opreme na TV prijemnik. (Priključni kabeli nisu dio
isporuke).
Priključivanje preko prednjih priključnica TV prijemnika
}
Za otvaranje kontrolne ploče TV prijemnika, povucite
prema dolje pokrov na mjestu ispod oznake H i
zakrenite ga prema dolje.
Kontrolna ploča TV prijemnika
Slušalice
(nastavlja se)
37
A
i: Priključnica za slušalice
}
Zvuk iz zvučnika TV prijemnika ne isključuje se čak ni dok su priključene slušalice.
38
Priključivanje preko stražnjih priključnica TV prijemnika
DVD uređaj s
komponentnim izlazom
DVD rekorder/uređaj
Videorekorder
Dekoder
"PlayStation 2"*
DVD rekorder/uređaj
S VHS/Hi8/DVC
kamkorder
Dekoder
Hi-Fi
* "PlayStation 2" je proizvod tvrtke Sony Computer Entertainment, Inc.
* "PlayStation" je zaštitni znak tvrtke Sony Computer Entertainment, Inc.
(nastavlja se)
39
B
C
D
E
F
G
H
Priključite isporučeni koaksijalni kabel.
I3: AV3 Y PB/CB PR/CR priključnice
U3: AV3 audio ulazne priključnice
K4: AV4 video ulazna priključnica
@4: AV4 video ulazna priključnica
U4: AV4 audio ulazne priključnice
Priključite isporučeni mrežni kabel.
}
40
I J/K2: AV2 Scart priključnica (SmartLink)
J J/I1: AV1 Scart priključnica
AV1 Scart priključnica emitira sve video signale za
TV prijemnik (ne samo iz TV tunera).
K 0: Tipka za pokretanje funkcije Auto Startup
L V: Audio izlazne priključnice
Obratite pažnju da neke Scart kabele možda nećete moći priključiti na TV prijemnik.
Spajanje videorekordera
Više detalja o spajanju videorekordera potražite u poglavlju "Spajanje antene i videorekordera" u ovom priručniku na str.
16. Preporučujemo spajanje videorekordera pomoću Scart kabela. Ako nemate Scart kabel, ugodite TV prijemnik na
programu "0" pomoću test signala uporabom opcije "Manual Programme Preset". Za detalje o ručnom programiranju,
pogledajte str. 30, korak A.
Pogledajte upute za uporabu videorekordera za informacije o podešavanju izlaznog signala videorekordera.
Spajanje videorekordera i DVD rekordera koji podržava Smartlink
}
Smartlink je izravna veza između TV-a i SmartLink- kompatibilnog videorekordera/DVD rekordera. Detaljnije
informacije o SmartLink-u potražite u uputama SmartLink-kompatibilnog videorekordera/DVD rekordera.
Ako koristite videorekorder ili DVD rekorder koji podržava SmartLink, spojite ga Scart kabelom na Scart priključak
J/K2 (I).
Ako spojite DVD rekorder na Y, PB/CB, PR/CR priključnice I3 (C)
Neki DVD rekorderi koriste komponentni signal. Ako želite koristiti komponentni signal, spojite DVD rekorder na Y,
PB/CB, PR/CR priključnice I3 (C) i audio ulazne priključnice U3 (D).
Spajanje dekodera
Ako ste spojili dekoder na Scart priključnicu J/K2 (I), ili preko videorekordera spojenog na
ovu Scart priključnicu
U "Set Up" izborniku odaberite opciju "Manual Programme Preset" i, nakon unošenja opcije "Decoder", odaberite "On"
(pomoću tipaka _ ili ^). Ponovite postupak za svaki kodirani signal.
}
Ovisno o zemlji/regiji koju ste odabrali pod opcijom "Country", ova opcija možda neće biti dostupna (pogledajte str. 28).
Spajanje vanjske audio opreme
Slušanje zvuka s TV prijemnika na HI-Fi opremi
Spojite Hi-Fi opremu na izlazne audio priključnice V (L) ako želite pojačati izlazni zvuk TV prijemnika. Nakon toga,
odaberite izbornik "Features" i opciju "Speakers" postavite na "Off" (pogledajte str. 27).
}
Pri uključivanju i isključivanju TV prijemnika, smanjite glasnoću na Hi-Fi opremi spojenoj preko audio izlaznih
priključnica V. Ako je glasnoća prevelika, može doći do oštećenja Hi-Fi opreme.
41
Uporaba dodatnih uređaja
1
2
3
4
Spojite uređaj na odgovarajuću priključnicu TV prijemnika, prema uputama na str. 37 do 41.
Uključite spojeni uređaj.
Za gledanje slike, više puta pritisnite tipku @/# na daljinskom upravljaču dok se simbol odgovarajućeg ulaza ne
pojavi na zaslonu.
Simbol
Ulazni signali
@1 ili @2
● Audio/video ulazni signal kroz Scart priključnicu J ili I
I1
● RGB ulazni signal kroz Scart priključnicu J. Ovaj se simbol pojavljuje samo ako
je spojen RGB izvor.
K2
● S Video ulazni signal kroz Scart priključnicu I.
I3
● Komponentni ulazni signal putem priključnica Y, PB/CB, PR/CR C i audio ulazni
signal kroz D.
@4
● Video ulazni signal kroz phono priključnicu F i audio ulazni signal kroz G.
K4
● S Video ulazni signal kroz S Video ulaz E i audio ulazni signal kroz
priključnicu G.
Pritisnite a na daljinskom upravljaču za povratak na uobičajenu TV sliku.
}
J/I1 Scart priključnica (J) emitira video signal samo iz TV tunera.
Za mono opremu
Spojite phono priključak na L/G/S/I priključnicu i pritisnite više puta @/# dok se na zaslonu ne prikažu simboli @4 ili K4.
Odaberite izbornik "Sound Adjustment" i u njemu podesite opciju "Dual Sound" na "A" (pogledajte str. 24).
42
Podešavanje daljinskog upravljača za rukovanje
videorekorderom i DVD uređajem
Ovaj daljinski upravljač tvornički je podešen za rukovanje osnovnim funkcijama ovog Sony TV prijemnika, većine Sony
DVD uređaja i Sony videorekordera nakon umetanja baterija. Za rukovanje videorekorderima i DVD uređajima ostalih
većih proizvođača i nekih modela Sony videorekordera, postupite na sljedeći način:
}
1
Prije početka, potražite troznamenkasti kôd DVD uređaja ili videorekordera u popisu na str. 44. Ako proizvođač ima
više kodova, unesite prvi kôd.
Pritisnite tipku za odabir medija na daljinskom upravljaču više puta dok se ne uključi
odgovarajući zeleni indikator za videorekorder (VCR) ili DVD uređaj.
Ako je odabran mod TV prijemnika, kodovi se neće pohraniti.
~
2
Prije isključivanja zelenog indikatora, pritisnite i zadržite žutu tipku na otprilike šest
sekundi dok zeleni indikator ne počne treptati.
3
Dok trepće zeleni indikator, unesite sve tri znamenke koda proizvođača uređaja
(pogledajte str. 44) pomoću brojčanih tipaka na daljinskom upravljaču.
Ako ste ispravno unijeli kôd, na trenutak će se uključiti sva tri zelena indikatora.
}
4
Uključite videorekorder ili DVD uređaj i provjerite rade li osnovne funkcije.
● Ako uređaj ne radi ili neke od funkcija ne rade, provjerite jeste li unijeli ispravan
kôd ili pokušajte drugi kôd istog proizvođača (pogledajte str. 44).
● Uneseni kodovi mogu se obrisati ako slabe baterije ne zamijenite u roku od
nekoliko minuta. Za ponovno podešavanje koda videorekordera ili DVD uređaja,
ponovite gore navedene korake. Unutar pretinca za baterije nalazi se naljepnica
na koju možete upisati kodove proizvođača.
● Nisu pokriveni svi proizvođači, kao ni svi modeli uređaja.
~
(nastavlja se)
43
Popis proizvođača videorekordera
Popis proizvođača DVD uređaja
Proizvođač
Kôd
Proizvođač
Kôd
SONY (VHS)
301, 302, 303, 308, 309, 362
SONY
001
SONY (BETA) 303, 307, 310
AIWA*
021
SONY (DV)
304, 305, 306
DENON
018, 027, 020, 002
AIWA*
325, 331, 351
GRUNDIG
009, 028, 023, 024, 016, 003
025, 026, 015, 004
AKAI
326, 329, 330
HITACHI
DAEWOO
342, 343
JVC
006, 017
GRUNDIG
358, 355, 360, 361, 320, 351
KENWOOD
008
HITACHI
327, 333, 334
LG
015, 014
JVC
314, 315, 322, 344, 352, 353
LOEWE
009, 028, 023, 024, 016, 003
354, 348, 349
MAGNAVOX
009, 028, 023, 024, 016, 003
LG
332, 338
MATSUI
013, 016
LOEWE
358, 355, 360, 361, 320, 351
MICROMEDIA 009
MATSUI
356, 357
MITSUBISHI
010
MITSUBISHI
346, 347
ONKYO
022
ORION
328
OPTINUS
004
PANASONIC
321, 323
PANASONIC
018, 027, 020, 002
PHILIPS
311, 312, 313, 316, 317, 318
PHILIPS
009, 028, 023, 024, 016, 003
358, 359
PIONEER
004
SAMSUNG
339, 340, 341, 345
RCA
005
SANYO
335, 336
SAMSUNG
011, 014
SHARP
324
SANYO
007
THOMSON
319, 350
SHARP
019, 027
TOSHIBA
337
44
THOMSON
012
TOSHIBA
003
YAMAHA
018, 027, 020, 002
Tehnički podaci
Zaslon:
Izlazna snaga zvuka:
Napajanje:
4W+4W
220-240 V AC, 50 Hz
Veličina zaslona:
23 inča
Otprilike 58,4 cm dijagonalno
Rezolucija zaslona:
1366 točaka (vodoravno) T 768 linija (okomito)
Potrošnja:
89 W
Potrošnja u stanju pripravnosti:
0,7 W ili manje
Dimenzije (š T v T d):
Otprilike 605 T 525 T 242 mm (sa stalkom)
Otprilike 605 T 475 T 102 mm (bez stalka)
Masa:
Otprilike 11,6 kg (sa stalkom)
Otprilike 10 kg (bez stalka)
Vrsta zaslona:
LCD (Liquid Crystal Display) zaslon
TV sustav:
Isporučeni pribor:
●
●
●
●
Daljinski upravljač (RM-Y1102) (1)
Baterije (R6, veličina AA) (2)
Koaksijalni kabel (1)
Mrežni kabel (tip C-6) (1)
Dodatni pribor:
● Držač za postavljanje na zid SU-W210
Ostale značajke:
● Teletekst, Fastext i TOPtext
● Sleep Timer
● Smartlink (izravna veza između TV prijemnika i
kompatibilnog videorekordera ili DVD rekordera. Za detalje
pogledajte upute za Vaš videorekorder ili DVD rekorder).
● Automatsko prepoznavanje TV sustava
● Auto Format
● Screen Memo
● NexTView (ovisno o raspoloživosti)
Ovisno o odabranoj zemlji/regiji:
B/G/H, D/K, L, I
Sustav boja:
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (samo sa Video In priključnica)
Antena:
75-ohmski vanjski priključak za VHF/UHF
Područja kanala:
VHF:
UHF:
CATV:
HYPER:
D/K:
L:
I:
E2-E12
E21-E69
S1-S20
S21-S41
R1-R12, R21-R69
F-2F-10, B-Q, F21-F69
UHF B21-B69
Priključnice
J/I1
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard) s
audio/video ulazom, RGB ulazom, TV audio/video izlazom.
J/K2 (SMARTLINK)
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard) s
audio/video ulazom, S video ulazom, podesivim
audio/video izlazom i Smartlink vezom.
I3
Komponentni ulaz (phono priključnice)
Y: 1 Vp-p, 75 ohma; 0,3 V, negativna sinkronizacija
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohma
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohma
U3
Audio ulaz (phono priključnice)
Impedancija: 47 kiloohma
K4
S video ulaz (4-pinski mini DIN):
@4
Video ulaz (phono priključnica):
U4
Audio ulaz (phono priključnice)
Impedancija: 47 kiloohma
V
Audio izlazi (lijevi/desni) (phono priključnice)
i
Priključnica za slušalice
45
U slučaju problema
Funkcija automatske dijagnostike
Ovaj TV prijemnik opremljen je sustavom automatske dijagnostike. Ako se pojave problemi u radu TV prijemnika,
indikator 1 (napajanje/pripravno stanje) trepće crveno više puta. Ako zapišete trajanje treptanja i pauze između treptanja,
omogućit ćete Sony servisu ili prodavatelju određivanje o kakvom se problemu radi.
1 (napajanje/pripravno stanje) indikator (trepće crveno)
1
Odredite koliko dugo trepće indikator 1 (napajanje/pripravno stanje) i koliko traje pauza.
Primjerice, indikator trepće dvije sekunde, prestaje treptati jednu sekundu i opet trepće dvije sekunde.
2
Pritisnite tipku 1 (napajanje) na TV prijemniku za isključivanje uređaja, odspojite ga iz napajanja i obavijestite o tome
svog prodavatelja ili Sony servis, uz informaciju o trajanju treptanja indikatora.
Problemi i njihovo uklanjanje
}
● Prikazujemo nekoliko jednostavnih rješenja problema koji mogu utjecati na sliku i zvuk.
● Ako se problemi nastave, TV prijemnik treba popraviti kvalificirano servisno osoblje.
Nikada nemojte otvarati kućište.
Problem
Rješenje
Nema slike
46
Nema slike (zatamnjen zaslon) ni zvuka.
● Provjerite antenski priključak.
● Priključite TV prijemnik na napajanje te pritisnite prekidač 1
(napajanje) na TV prijemniku.
● Ako svijetli indikator 1 (napajanje/pripravno stanje), pritisnite tipku
TV @/1 na daljinskom upravljaču.
Uređaj se automatski isključuje
(u pripravno stanje).
● Provjerite je li uključena funkcija Sleep Timer (str. 32).
● Ako nema signala ili se ne pritisne nijedna tipka u TV modu tijekom 10
minuta, TV prijemnik se automatski isključuje u pripravno stanje.
Nema slike ni izbornika za opremu spojenu
na Scart priključnicu uređaja.
● Provjerite je li vanjski uređaj uključen te više puta pritisnite tipku
@/# na daljinskom upravljaču dok se na zaslonu ne pojavi simbol
odgovarajućeg ulaza.
● Provjerite spoj između vanjskog uređaja i TV prijemnika.
Problem
Rješenje
Loša/nestabilna slika
Dvostruka slika, ili pojava sjene
● Provjerite antenski/kabelski priključak.
● Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.
Samo snijeg i smetnje prikazuju se na
zaslonu.
● Provjerite je li antena slomljena ili svijena.
● Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 godina normalne
uporabe, 1-2 godine na morskoj obali).
Isprekidane linije ili pruge
● Udaljite TV od izvora električnih smetnji, kao npr. automobila,
motocikala, ili sušila za kosu.
Program u boji bez boje
● U sustavu izbornika odaberite izbornik "Picture Adjustment", zatim u
njemu odaberite "Reset" za povratak na tvornička podešenja (str. 22).
● Ako funkciju "Power Saving" (štednja energije) podesite na "Reduce",
bojama na slici će se smanjiti intenzitet (str. 27).
Nema boje ili je boja nepravilna kod
gledanja signala Y, PB/CB, PB/CR preko
priključnice I3.
● Provjerite priključke priključnica Y, PB/CB, PB/CR I3.
● Provjerite jesu li svi priključci Y, PB/CB, PB/CR I3 čvrsto spojeni u
odgovarajuće priključnice.
Mjestimična pojava crnih točkica i/ili
svijetlih točkica na ekranu.
● Slika ovog prijemnika sastoji se od točkica (piksela). Ova pojava nije
kvar uređaja.
Slika je presvijetla.
● U sustavu izborniku odaberite izbornik "Picture Adjustment", i zatim
"Mode". Odaberite željeni način prikaza slike (str. 22).
Smetnje (crte) na slici
● Antenu spojite priloženim koaksijalnim kabelom.
● Držite antenski kabel dalje od ostalih kabela.
● Ne koristite 300-ohmski dvožilni kabel, jer može doći do smetnji.
Loša slika (zasićenost bijelom bojom) kod
gledanja signala sa Scart priključnice
J/K2
● Izlazni signal uređaja spojenog na Scart priključnicu J/K2 ne smije
biti RGB signal. Ako jest RGB signal, spojite uređaj na Scart
priključnicu J/I1.
Izobličena slika i zvuk sa šumom
● Provjerite je li neki od priključenih uređaja postavljen ispred ili uz TV
prijemnik. Kod postavljanja dodatne opreme, ostavite određeni razmak
između opreme i TV prijemnika.
Crte prilikom reprodukcije/snimanja putem
videorekordera.
● Interferencijske smetnje video glave. Udaljite videorekorder od TV
prijemnika.
● Ostavite 30 cm prostora između TV prijemnika i videorekordera zbog
izbjegavanja smetnji.
● Izbjegavajte smještaj videorekordera ispred ili pored TV prijemnika.
Loša slika ili nema slike (taman ekran), ali ● U izborniku odaberite "Picture Adjustment", te odaberite "Reset" za
dobar zvuk.
povratak na tvornička podešenja (str. 22).
Smetnje u slici kod gledanja TV kanala.
● U sustavu izbornika odaberite "Manual Programme Preset" opciju iz
izbornika "Set Up", zatim izvršite automatsko fino ugađanje (AFT) za
postizanje boljeg prijema (str. 31).
● U izborniku podesite "NR" (redukcija šuma) opciju u "Picture
Adjustment" izborniku za smanjenje šuma u slici (str. 22).
(nastavlja se)
47
Problem
Rješenje
Slika je izobličena kod mijenjanja programa ● Isključite opremu priključenu na Scart priključnicu na stražnjoj strani
ili uključivanja teleteksta
TV prijemnika.
Kad je uključen teletekst, prikazani su
pogrešni znakovi.
● U izborniku "Set Up" podesite opcije "Language" i "Country", tj.
odaberite jezik i zemlju u kojoj koristite ovaj TV prijemnik (str. 28). Za
ćirilične jezike predlažemo da odaberete Rusiju ukoliko Vaša zemlja
nije na popisu.
Kod NexTVieW prikaza pojave se
pogrešni znakovi.
● U izborniku "Set Up" podesite opcije "Language" i "Country", tj.
odaberite jezik i zemlju u kojoj koristite ovaj TV prijemnik za prijem
NexTView informacija (str. 28).
Neke izvore nije moguće odabrati.
● Pomoću sustava izbornika odaberite opciju "AV Preset" u izborniku
"Set Up" i isključite "Skip" za odabrani izvor.
Nema zvuka/Zvuk je pun šumova.
Dobra slika, nema zvuka.
● Pritisnite tipku 2 +/– ili % (isključivanje zvuka) na daljinskom
upravljaču.
● Provjerite je li opcija "Speaker" podešena na "On" u "Features"
izborniku (str. 27).
Šumovi u zvuku.
● Provjerite je li antena spojena isporučenim koaksijalnim kablom.
● Držite antenski kabel dalje od ostalih kablova.
● Ne koristite 300-ohmski dvožilni kabel jer može doći do smetnji.
Nije prikazana neka opcija izbornika.
● Neke opcije nije moguće odabrati, ovisno o signalu i ostalim
podešenjima. Pogledajte upute o svakom od izbornika.
Neobični zvukovi
Škripi kućište TV prijemnika.
● Promjene u sobnoj temperaturi ponekad će uzrokovati širenje ili
skupljanje kućišta, što će proizvesti zvukove. To nije kvar.
TV prijemnik proizvodi zvuk kuckanja.
● Elektronika u TV prijemniku se aktivira pri uključenju prijemnika. To
nije kvar.
TV prijemnik zuji.
● Zvuk se čuje pri uključivanju TV prijemnika. To nije kvar.
Daljinski upravljač ne radi.
● Provjerite je li tipka za odabir medija na daljinskom upravljaču dobro
podešena (VCR, TV ili DVD).
● Ako se upravljanje ni tada ne odvija ispravno, unesite potrebni kod
prema opisu u poglavlju "Podešavanje daljinskog upravljača za
rukovanje videorekorderom/DVD uređajem" na str. 43.
● Zamijenite baterije.
Indikator 1 (napajanje/pripravno stanje) na ● Pogledajte poglavlje "Funkcija automatske dijagnostike" (str. 46) i
obratite se najbližem ovlaštenom Sony servisu.
TV prijemniku trepće.
48
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement