Sony KLV-V26A10E User's manual

Sony KLV-V26A10E User's manual
2-630-048-11(1)
LCD TV prijemnik
Upute za uporabu _____________
Y Prije uporabe TV prijemnika, pročitajte poglavlje
"Sigurnosne informacije" u ovom priručniku i sačuvajte
priručnik za buduću uporabu.
KLV-V26A10E
© 2005 Sony Corporation
UPOZORENJE
• Kako biste smanjili opasnost od električnog udara,
nemojte priključivati odsječen mrežni kabel u zidnu
utičnicu. Oštećen mrežni kabel ne smije se upotrebljavati i
mora se uništiti.
• Kako biste spriječili opasnost od požara ili električnog
udara, nemojte izlagati TV prijemnik kiši ili vlazi.
• Unutar TV prijemnika nalaze se dijelovi s opasnim
visokim naponom. Nemojte otvarati kućište. Popravke
prepustite stručnom servisnom osoblju.
2
Uvod
Hvala što ste odabrali ovaj Sony proizvod. Prije uporabe
TV prijemnika, molimo da pažljivo pročitate ove upute i
sačuvate ih za buduću uporabu.
Zaštitni znakovi
• "PlayStation" je zaštitni znak tvrtke Sony Computer
Entertainment, Inc.
• TruSurround tehnologija upotrebljava se za vizualizaciju
Dolby Virtual Surround.
• TruSurround i
simbol su zaštićeni znakovi SRS Labs,
Inc. TruSurround tehnologija je proizvedena pod licencom
SRS Labs, Inc.
U ovaj TV prijemnik ugrađena je
•
tehnologija High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo HDMI i
High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing
LLC.
Sadržaj
Sigurnosne infomacije.......................................... 4
Izbornik Screen Control ..............................25
Mjere opreza ................................................ 7
Auto Format........................................................ 25
Screen Format.................................................... 25
Screen Shift ........................................................ 25
Odlaganje isluženog uređaja.................................7
Pregled tipaka na daljinskom
upravljaču ............................................. 8
Pregled tipaka i indikatora na TV
prijemniku ............................................. 9
Početak
Izbornik Features ........................................26
Power Saving ..................................................... 26
Speaker .............................................................. 26
AV2 Output ......................................................... 26
Picture Off........................................................... 27
Izbornik Timer .............................................28
1: Provjera isporučenog pribora ................. 10
Sleep Timer ........................................................ 28
Auto Shutoff........................................................ 28
2: Ulaganje baterija u daljinski upravljač .... 10
Izbornik Set Up ...........................................29
3: Spajanje antene i videorekordera........... 11
Auto Start Up ...................................................... 29
Language............................................................ 29
Country ............................................................... 29
Auto Tuning ........................................................ 30
Programme Sorting ............................................ 30
Programme Labels ............................................. 30
AV Preset ........................................................... 31
Manual Program Preset...................................... 31
4: Sprječavanje prevrtanja TV prijemnika... 13
5: Uključivanje TV prijemnika ..................... 13
6: Odabir jezika i države/regije ................... 14
7: Automatsko programiranje TV
prijemnika ............................................. 15
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa ............................... 16
Gledanje slika sa spojene opreme ............. 18
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme...........................34
Programiranje daljinskog upravljača ...........36
Uporaba izbornika
Kretanje kroz izbornike............................... 19
Dodatne informacije
Pregled izbornikâ ................................................20
Tehnički podaci...........................................38
Izbornik Picture Adjustment........................ 21
U slučaju problema .....................................39
Mode ...................................................................21
Contrast/Brightness/Colour/Hue/Sharpness/
Backlight ......................................................21
Colour Tone ........................................................21
Noise Reduction..................................................22
Dynamic Picture ..................................................22
Gamma Correction..............................................22
Reset...................................................................22
Izbornik Sound Adjustment ........................ 23
Effect (zvučni efekt).............................................23
Treble/Bass/Balance ...........................................23
Auto Volume........................................................23
Dual Sound .........................................................24
S Volume (glasnoća slušalica) ...........................24
S Dual Sound .....................................................24
Reset...................................................................24
3
Instalacija
Sigurnosne informacije
Mrežni kabel
• Odspojite mrežni kabel
prije premještanja
uređaja. Nemojte
pomicati uređaj dok je
mrežni kabel
priključen u zidnu
utičnicu jer možete oštetiti mrežni kabel i
uzrokovati požar ili električni udar.
• Ako se ošteti mrežni kabel, može doći
do požara ili električnog udara.
− Nemojte prelamati, savijati ili
uvrtati kabel. Može doći do
oštećenja izolacije oko vodiča ili
prekida vodiča i kratkog spoja. Pri
tome može doći do električnog
udara ili požara.
− Nemojte mijenjati ili oštećivati
mrežni kabel.
− Nemojte stavljati teške predmete
na mrežni kabel. Nemojte povlačiti
mrežni kabel.
− Čuvajte mrežni kabel od izvora topline.
− Pri isključivanju držite utikač, a ne kabel.
• Ako se ošteti mrežni kabel, nemojte ga upotrebljavati.
Obratite se za zamjenu Sony prodavatelju ili servisu.
• Nemojte upotrebljavati isporučeni kabel za bilo koju
drugu svrhu.
• Upotrebljavajte samo originalni Sony mrežni kabel i ne
kabele drugih proizvođača.
Zaštita mrežnog kabela
Pri odspajanju mrežnog kabela
uvijek prihvatite utikač. Nemojte
vući sâm kabel.
Mrežna utičnica
Nemojte koristiti labav mrežni priključak.
Umetnite utikač do kraja u utičnicu. Ako je
utikač labav, može uzrokovati iskrenje i
požar. Obratite se električaru radi zamjene
mrežne utičnice. Kad odspajate kabel iz
napajanja, prvo izvucite utikač.
Instalaciju TV prijemnika na zid
prepustite kvalificiranom osoblju.
Neispravna instalacija uređaja
uzrokuje potencijalne opasnosti.
Zdravstvene ustanove
Nemojte uređaj postavljati na
mjesta gdje se koristi medicinska
oprema jer može uzrokovati
smetnje u radu medicinskih
instrumenata.
Nošenje
• Prije prenošenje TV prijemnika,
odspojite sve kabele.
• Kod nošenja držite TV prijemnik kao
što je prikazano na slici. U
suprotnom TV prijemnik može pasti i oštetiti se ili
uzrokovati ozbiljne ozljede. Ako TV prijemnik padne ili
se ošteti, odmah neka ga provjeri stručni serviser.
• Kod prenošenja nemojte izlagati TV prijemnik udarcima
ili prejakim vibracijama. Pri tome se uređaj može
prevrnuti, oštetiti se ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Kod prenošenja TV prijemnika na popravak ili kod
preseljenja, zapakirajte ga u originalnu ambalažu.
• Za prenošenje TV prijemnika potrebne su dvije ili više
osoba.
Ventilacija
• Nikada nemojte prekrivati
ventilacijske otvore na kućištu
TV prijemnika. To može
uzrokovati pregrijavanje i požar.
• Ukoliko nije moguće ispravno prozračivanje, uređaj može
nakupljati prašinu i zaprljati se. Za ispravnu ventilaciju
postupite na sljedeći način:
− Nemojte postavljati uređaj na stražnju ili bočnu stranu.
− Nemojte postavljati na gornju stranu.
− Nemojte uređaj postavljati na policu ili u vitrinu.
− Nemojte uređaj stavljati na tepih ili krevet.
− Nemojte uređaj pokrivati komadima tkanine, primjerice
zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.
• Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika jer u
protivnom može doći do blokiranja strujanja zraka.
Posljedica može biti pregrijavanje i opasnost od požara i
oštećivanja TV prijemnika.
Dodatno nabavljivi pribor
TV prijemnik postavite na isporučeni stalak
ili zidni nosač (nije dio isporuke). U
suprotnom, uređaj može pasti i uzrokovati
teške ozljede.
• Upotrebljavajte samo odgovarajući pribor za postavljanje
na zid ili stalak.
• Ispravno postavite TV prijemnik, u skladu s uputama uz
stalak ili pribor za montažu na zid.
• Učvrstite držače isporučene uz stalak.
4
Ostavite
najmanje
ovoliko
prostora
• Kod postavljanja TV prijemnika na zid, ostavite najmanje
10 cm prostora ispod TV prijemnika.
• Nikada nemojte postavljati TV prijemnik na način
prikazan na slici.
Blokirana
cirkulacija zraka.
Blokirana
cirkulacija zraka.
Zid
Zid
Vlaga i zapaljivi predmeti
• Pazite da se uređaj ne smoči.
Nemojte prolijevati nikakvu
tekućinu po prijemniku. Ako kroz
otvore na kućištu ipak dospije tekućina
ili čvrsti predmet, nemojte koristiti
TV prijemnik, jer može doći do
električnog udara ili oštećenja LCD
TV prijemnika. Odmah ga odnesite
na provjeru u ovlašteni servis.
• Kako biste spriječili požar, držite zapaljive predmete ili
otvorene izvore plamena (primjerice, svijeće) dalje od TV-a.
Ulja
Nemojte postavljati ovaj uređaj u restoranima gdje se koristi
ulje. Zamašćena prašina može ući u uređaj i oštetiti ga.
Pad
Ventilacijski otvori
Nemojte umetati predmete u ventilacijske
otvore. Ako u uređaj dospije metalni ili
kakav drugi predmet, može uzrokovati
požar ili električki udar.
Postavljanje
TV prijemnik postavite na siguran i stabilan
stalak. Nemojte vješati bilo kakve predmete
na TV prijemnik. U protivnom TV
prijemnik može pasti sa stalka ili sa zida i
uzrokovati štetu ili ozljede.
Nemojte dozvoliti djeci da se penju na TV prijemnik.
Vozilo ili strop
Nemojte postavljati ovaj uređaj u
vozilo. Kretanje vozila može
uzrokovati prevrtanje uređaja, što
može rezultirati ozljedom.
Također, nemojte postavljati
uređaj na strop.
• Nikada nemojte postavljati TV
prijemnik na mjestima koja su vruća
ili vrlo prašnjava.
• Nemojte instalirati TV prijemnik na
mjestima gdje bi u njega mogli ući kukci.
• Nemojte postavljati TV prijemnik na
mjestima gdje bi mogao biti izložen
mehaničkim vibracijama.
• Postavite TV prijemnik na stabilnu i
ravnu površinu. U protivnom bi se
mogao prevrnuti i uzrokovati ozljede.
• Nemojte postavljati TV prijemni na
mjesta gdje bi mogao stršati, primjerice
na ili iza stupa, ili gdje biste mogli
udariti glavom u njega. Postoji opasnost od ozljeda.
• Nemojte izlagati TV prijemnik
izravnom sunčevom svjetlu. TV
prijemnik se može pregrijati i pri
tome oštetiti.
• Nemojte postavljati ovaj uređaj vani.
Voda i vlaga
Spajanje uređaja
• Nemojte upotrebljavati TV
prijemnik u blizini vode –
primjerice, u blizini kade za
kupanje ili tuša. Nemojte ga
izlagati kiši, vlazi ili dimu. Postoji
opasnost od požara ili električnog udara.
• Nemojte dodirivati mrežni kabel
vlažnim rukama. Pri tome može doći
do električnog udara ili oštećenja TV
prijemnika.
• Odspojite mrežni kabel prije spajanja ostalih kabela. Prije
spajanja iz sigurnosnih razloga odspojite mrežni kabel.
• Pripazite da nogom ne zapnete među kabele. Pri tome se
TV prijemnik može oštetiti.
Brodovi i ostala plovila
Nemojte uređaj postavljati na brod
ili drugo plovilo. Izlaganje
morskoj vodi može uzrokovati
požar ili oštećenje uređaja.
Uporaba na otvorenom
Čišćenje
• Odspojite mrežni kabel prije njegovog
čišćenje ili čišćenja TV prijemnika. U
suprotnom može doći do električnog udara.
• Redovito čistite mrežni utikač. Utikač
prekriven prašinom navlači vlagu, može
mu se oštetiti izolacija što može rezultirati požarom.
Redovito odspojite utikač i očistite ga.
Grmljavinsko nevrijeme
Iz sigurnosnih razloga, tijekom
grmljavinskog nevremena ne
dodirujte niti jedan dio TV-a te
mrežnog ili antenskog kabela.
Nastavlja se
5
Servis u slučaju oštećenja
Ukoliko površina uređaja napukne, nemojte ga dirati dok ne
odspojite utikač iz mrežne utičnice. U protivnom može doći
do električnog udara.
Servisiranje
Nemojte otvarati kućište. Popravke
prepustite samo stručnom
servisnom osoblju.
Uklanjanje i postavljanje sitnih dijelova
Pribor čuvajte izvan dohvata djece. Ako djeca progutaju
dijelove, može doći do gušenja. Odmah se obratite liječniku.
Lom stakla
Ne bacajte nikakve predmete u TV
prijemnik. Staklena površina zaslona se
može uslijed udarca raspuknuti te
uzrokovati teške ozlijede.
Kada ne koristite uređaj
Iz ekoloških i sigurnosnih
razloga, kad TV nije u uporabi,
isključite ga iz napajanja.
Nemojte ga ostavljati u
pripravnom stanju. Odspojite mrežni utikač. Kod nekih
modela potrebno je ostaviti uređaj priključen kako bi
određene funkcije ispravno funkcionirale. U uputama se to
posebno navodi.
Gledanje TV prijemnika
• Za udobno gledanje TV prijemnika, preporučuje se
gledanje iz udaljenosti od četiri do sedam vertikalnih
duljina zaslona.
• Gledajte LCD TV prijemnik pri umjerenom svjetlu, jer
gledanje pri slaboj rasvjeti opterećuje oči. Dugotrajno
gledanje zaslona može također umarati oči.
• Ako se može podešavati nagib zaslona, pri podešavanju
jednom rukom pridržavajte stalak kako se ne bi odvojio
od TV prijemnika. Pripazite da vam prsti ne zapnu između
stalka i TV prijemnika.
Podešavanje glasnoće
• Podesite glasnoću tako da ne smeta susjedima. Zvuk se
lakše prenosi noću, stoga predlažemo da tada zatvorite
prozore ili koristite slušalice.
• Kada koristite slušalice, podesite glasnoću na umjerenu
razinu kako biste spriječili oštećenje sluha.
Preopterećenje
TV prijemnik je namijenjen
isključivo za uporabu s naponom
od 220-240 V AC. Nemojte
priključivati veći broj uređaja na
jednu utičnicu jer to može prouzročiti požar ili električki
udar.
Zagrijavanje
Nemojte dirati površinu TV prijemnika. Uređaj ostaje
zagrijan i neko vrijeme nakon isključenja.
Korozija
Ako koristite ovaj uređaj u blizini morske obale, sol može
nagristi metalne dijelove uređaja i uzrokovati unutarnje
oštećenje ili požar. Time se također smanjuje vijek trajanja
uređaja. Potrebno je provesti mjere za smanjenje vlage i
temperature u blizini uređaja.
6
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta
Mjere opreza
LCD zaslon
• Iako je LCD zaslon izrađen uz uporabu visokoprecizne
tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može
doći do pojave crnih ili točkica u boji (crvenih, plavih ili
zelenih). To je karakteristika LCD zaslona i ne predstavlja
kvar.
• Nemojte izlagati LCD zaslon suncu jer može doći do
površinskog oštećenja.
• Nemojte potiskivati ili strugati prednji filtar i ne stavljajte
nikakve predmete na LCD TV prijemnik. Slika u tom
slučaju može biti neujednačena ili se LCD zaslon može
oštetiti.
• Koristite li LCD TV prijemnik na hladnome mjestu, slika
može biti "razmazana" ili previše tamna, no to ne
predstavlja kvar. Ovaj fenomen nestaje zajedno s
porastom temperature.
• Ako se na zaslonu duže vrijeme izmjenjuju mirne slike,
može doći do pojave dvostrukih slika, koji nestaje nakon
nekoliko trenutaka.
• Zaslon i kućište LCD TV prijemnika se zagrijavaju
tijekom uporabe, no to ne predstavlja kvar.
• LCD zaslon sadrži malu količinu tekućih kristala i žive.
Fluorescentna cijev u ovom TV prijemniku također sadrži
manju količinu žive. Za odlaganje islužene opreme
poštujte lokalne propise.
Fluorescentna žarulja
Ovaj LCD TV prijemnik kao izvor svjetla koristi posebnu
fluorescentnu žarulju. Ako slika na zaslonu postane tamnija,
titra ili se ne pojavljuje, to znači da je fluorescentna žarulja
istrošena, te da je valja zamijeniti. Zamjenu povjerite
stručnim osobama iz servisa.
Postavljanje uređaja
• Nemojte postavljati uređaj na mjesta izložena povišenoj
temperaturi, primjerice na mjesto izloženo izravnom
sunčevom svjetlu, pored radijatora ili grijalice. Ako je
uređaj izložen povišenim temperaturama, može se
pregrijati što može uzrokovati deformaciju kućišta i kvar
uređaja.
• TV prijemnik ostaje priključen na mrežni napon i kada je
isključen. Za potpuno isključenje uređaja, izvucite utikač
iz mrežne utičnice.
• Za postizanje jasne slike, nemojte izlagati zaslon TV
prijemnika izravnom svjetlu ili sunčevim zrakama.
Ukoliko je moguće, ugradite osvjetljenje na strop iznad
TV prijemnika.
• Dodatne uređaje nemojte postavljati preblizu TV
prijemnika. Ostavite razmak od najmanje 30 cm. Ako je
ispred ili pored TV prijemnika postavljen videorekorder,
slika može postati izobličena.
Površina zaslona je presvučena posebnim slojem koji
sprječava jaku refleksiju svjetlosti.
Kako bi se izbjeglo propadanje materijala ili oštećivanje
sloja na zaslonu, pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
• Nemojte pritiskati zaslon, strugati ga tvrdim predmetima
ili bacati bilo što u njega. Zaslon se može oštetiti.
• Nemojte dodirivati zaslon nakon duljeg korištenja TV
prijemnika jer se pri radu zagrijava.
• Površinu zaslona dodirujte što je manje moguće.
• Prašinu sa zaslona ili kućišta uklonite nježno pomoću
meke krpe. Ako je nečistoća tvrdokorna, upotrijebite
meku krpu lagano namočenu otopinom blagog
deterdženta. Krpicu možete oprati i upotrijebiti više puta.
• Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela
ili lužnata sredstva za čišćenje, prašak za ribanje ili
zapaljiva sredstva poput alkohola, benzina, razrjeđivača ili
insekticida. Uporaba takvih sredstava ili dulji kontakt s
gumom ili vinilom može oštetiti površinu zaslona i
kućište.
• Na ventilacijskim otvorima se s vremenom nakuplja
prašina. Kako bi se osigurala ispravna ventilacija,
preporučujemo redovno (jednom mjesečno) čišćenje
pomoću usisivača.
Odlaganje isluženog uređaja
Odlaganje stare električne i
elektroničke opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim
europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na
za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
7
Pregled tipaka na daljinskom upravljaču
A TV ?/1 – Pripravno stanje TV prijemnika
Privremeno isključenje TV prijemnika i uključivanje iz pripravnog stanja.
B Odabir priključenog uređaja (stranica 36)
Odabir uređaja kojim želite rukovati. Zeleni indikator svijetli kratko kako bi
pokazao koji uređaj ste odabrali.
C a – TV način (stranica 18)
D t/# – Odabir izvora ulaznog signala/Zadržavanje teksta
• U TV načinu (stranica 18): Odabir izvora ulaznog signala opreme spojene na
priključke TV prijemnika.
• U teletekst načinu (stranica 17): Zadržavanje tekuće stranice.
E & – Odabir formata zaslona (stranica 18)
F Brojčane tipke
• U TV načinu: Odabir kanala. Za kanale preko 10, unesite drugu znamenku
unutar dvije sekunde.
• U teletekst načinu: Unos troznamenkastog broja odabrane stranice.
G _ /-/-- – Odabir prethodnog kanala/dvoznamenkasti brojevi videorekordera
• U TV načinu: Pritiskom na tipku odabire se kanal koji je zadnji gledan
(najmanje 5 sekundi).
• U VCR načinu: Odabir dvoznamenkastih kanala kod Sony videorekordera
(primjerice, za 23, pritisnite -/-- i zatim 2 i 3).
H / – Text (stranica 17)
I M/m/</,/OK (stranica 16, 18, 19)
J \ – Zaustavljanje slike (stranica 16)
K PROG +/- (stranica 16)
• U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (-) kanala.
• U teletekst načinu: Odabir sljedeće (+) ili prethodne (-) stranice.
L MENU (stranica 19)
M 2 +/- – Podešavanje glasnoće
N = – Sleep Timer (stranica 28)
O " – NexTView (stranica 17)
P Tipke u boji
• U NexTView načinu (stranica 17): Sortiranje programa.
• U VCR i DVD načinu (strana 36): Rukovanje glavnim funkcijama videorekordera ili DVD uređaja.
Q |/} – Info/Otkrivanje teksta
• U TV načinu: Prikaz informacija poput broja trenutnog kanala i formata zaslona.
• U teletekst načinu (stranica 17): Otkrivanje skrivenih informacija (npr. odgovori u kvizovima)
R Y – Način reprodukcije slike (stranica 21)
S 9 – Način reprodukcije zvuka (stranica 23)
T % – Isključenje zvuka (stranica 16)
U AUX/VIDEO ?/1
Uključivanje i isključivanje vanjske opreme, u skladu s postavkom daljinskog upravljača (stranica 36).
Savjet
Tipke M/m/</,, 2 +, PROG + i brojčana tipka 5 imaju ispupčenje. Koristite ih kao orijentaciju prilikom upravljanja TV
prijemnikom.
8
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku
A 1 – Uključivanje
Uključivanje/isključivanje TV prijemnika.
B PROG +/-/M/N
• U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili
prethodnog (-) kanala.
• U TV izborniku: Kretanje kroz opcije izbornika
gore (M) ili dolje (N).
C 2 +/- /O/P
• Pojačavanje (+) ili smanjivanje (-) glasnoće.
• U TV izborniku: Kretanje kroz opcije izbornika
lijevo (O) ili desno (P).
D t /R – Odabir ulaza/OK
• U TV načinu (stranica 18): Odabir izvora
ulaznog signala opreme spojene na priključke
TV prijemnika.
• U TV načinu: Odabir izbornika ili opcije te
potvrda postavke.
E T (stranica 19)
F ~ > – Isključivanje slike/Indikator Sleep
Timera
• Svijetli zelenom bojom kad je isključen prikaz
slike (stranica 27). Isključuje se samo slika
(zvuk ostaje uključen).
• Svijetli žutom bojom kad je podešen Sleep
Timer (stranica 28).
G 1 – Indikator pripravnog stanja (Standby)
Svijetli crvenom bojom kad je TV prijemnik
isključen u pripravno stanje.
H ? – Indikator rada
Svijetli zelenom bojom kad je TV prijemnik
uključen.
I Senzor daljinskog upravljača
9
Početak
1: Provjera isporučenog
pribora
2: Ulaganje baterija u
daljinski upravljač
Daljinski upravljač RM-EA001 (1)
Baterije veličine AA (tip R6) (2)
Koaksijalni kabel (1)
Mrežni kabel (tip C-6) (1)
Držač kabela (1)
Remen za učvršćivanje (1) i vijak (2)
Napomene
• Prilikom ulaganja baterija obratite pažnju na ispravan
polaritet.
• Iskorištene baterije odložite na ekološki prihvatljiv način.
Neke regije imaju uređeno odlaganje baterija. Upoznajte
se s mjesnim propisima.
• Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne
miješajte stare i nove baterije.
• Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštajte i ne
gazite po njemu, te ne prolijevajte nikakvu tekućinu po
njemu.
• Ne stavljajte daljinski upravljač na mjesta blizu izvora
topline, na izravnu sunčevu svjetlost ili u vlažnoj
prostoriji.
10
3: Spajanje antene i videorekordera
A
Koaksijalni kabel
(isporučen)
Stražnja strana TV prijemnika
Mrežni kabel
(isporučen)
B
Stražnja strana TV prijemnika
Mrežni kabel
(isporučen)
Scart kabel
(nije isporučen)
Videorekorder
Koaksijalni
kabel
(isporučen)
RF kabel
(nije isporučen)
Nastavlja se
11
1
Spojite antenu isporučenim koaksijalnim
kablom.
Ukoliko spajate samo na antenu (A)
Spojite utikač na 8 priključak na stražnjoj strani
TV prijemnika, a zatim prijeđite na korak 3.
Ukoliko spajate videorekorder s antenom (B)
Spojite antenu na ulazni priključak na
videorekorderu.
2
Spojite videorekorder.
A Izlazni priključak videorekordera spojite s 8
priključkom na stražnjoj strani TV prijemnika
pomoću RF kabela.
B Spojite Scart priključak na videorekorderu na
J/I2 Scart priključke na stražnjoj strani
TV prijemnika pomoću Scart kabela.
3
Spojite isporučeni mrežni kabel na AC IN
priključak na stražnjoj strani TV prijemnika.
Napomena
Ne spajajte mrežni kabel na mrežni priključak dok ne
završite sva ostala spajanja.
12
4
Povežite u kabele u snop.
A Učvrstite držač kabela na stražnju stranu TV
prijemnika (A) te zakrenite držač četvrt
okretaja u lijevo (B).
B Pritisnite jezičak držača kako biste ga oslobodili
i otvorili poklopac. Umetnite kabele.
C Zatvorite poklopac dok ne klikne i zabravi se.
4: Sprječavanje prevrtanja TV prijemnika
Nakon što završite sva spajanja, učvrstite TV prijemnik.
1
2
3
Učvrstite isporučeni remen na postolje isporučenim vijkom.
Postavite isporučeni remen na stalak TV prijemnika i učvrstite ga pomoću isporučenog vijka
(odvijačem ili kovanicom).
Pridržavajući TV prijemnik, povucite remen tako da mu prilagodite duljinu.
5: Uključivanje TV prijemnika
1
2
Spojite TV prijemnik u mrežnu priključnicu (220 - 240 V AC, 50 Hz).
Pritisnite 1 na TV prijemniku (na desnoj strani).
Kod prvog uključenja TV prijemnika, na zaslonu će se pojaviti izbornik jezika; prijeđite na "6: Odabir jezika i
države/regije" na stranici 14.
Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju (indikator 1 (standby) na prednjoj strani TV prijemnika svijetli
crvenom bojom), pritisnite TV ?/1 na daljinskom upravljaču kako bi uključili TV prijemnik.
Nastavlja se
13
6: Odabir jezika i države/
regije
2
Pritisnite M/m za odabir države/regije u kojoj
ćete upotrebljavati TV prijemnik i pritisnite
OK.
Nakon prvog uključenja TV prijemnika, na zaslonu se
pojavi izbornik Language.
Ako na popisu nema države/regije u kojoj želite
upotrebljavati TV prijemnik, odaberite "-" umjesto
države/regije.
Na zaslonu se pojavi potvrdna informacija o
početku automatskog programiranja TV prijemnika,
nakon toga prijeđite na "7: Automatsko
programiranje TV prijemnika" na stranici 15.
1
14
Tipkama M/m odaberite jezik prikazan na
izborniku, te pritisnite OK.
7: Automatsko programiranje TV prijemnika
1
Pritisnite OK za odabir opcije "Yes".
Nakon odabira jezika i države/regije, potvrdna poruka
automatskog programiranja TV prijemnika se pojavi na
zaslonu.
Potrebno je podesiti TV prijemnik za prijem kanala (TV
odašiljača). Za pretraživanje i spremanje svih dostupnih
kanala slijedite opisani postupak.
TV prijemnik počinje pretraživanje svih dostupnih
kanala. Postupak može potrajati nekoliko trenutaka,
stoga vas molimo da za to vrijeme ne pritišćete
tipke na TV prijemniku i daljinskom upravljaču.
Nakon pohranjivanja svih raspoloživih kanala, TV
prijemnik se vraća na normalan rad i prikazuje
kanal pohranjen pod broj 1.
Ukoliko se pojavi poruka za potvrdu spojeva antene
Nije pronađen ni jedan kanal. Provjerite spojeve
antene i pritisnite OK za ponovo uključivanje
automatskog programiranja.
2
Kad se na zaslonu se pojavi izbornik
Program Sorting, slijedite korake 2 i 3 iz
"Sortiranje programa" (stranica 30).
Ako ne želite mijenjati redoslijed programa,
prijeđite na korak 3.
3
Pritisnite MENU za izlaz.
TV prijemnik je sad pohranio sve dostupne kanale.
15
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa
2
Brojčanim ili tipkom PROG +/- za odaberite
TV kanal.
Za odabir kanala 10 i većih, brojčanim tipkama,
unesite drugu znamenku unutar dvije sekunde.
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Privremeno isključenje
TV prijemnika
(Pripravno stanje)
Pritisnite TV ?/1.
Isključenje TV
prijemnika
Pritisnite 1 na desnoj strani TV
prijemnika.
Podešavanje glasnoće
Pritisnite 2 + (pojačajte) /(smanjite) glasnoću.
Isključenje zvuka
Pritisnite %. Pritisnite još jednom
za uključivanje zvuka.
Povratak na posljednje
gledani kanal (barem 5
sekundi)
Pritisnite _.
Pristup popisu oznaka
programa
Pritisnite OK. Za odabir kanala
pritisnite M/m i zatim OK. Za
pristup popisu ulaznih signala,
pogledajte stranicu 18.
Automatsko
Pritisnite =. Podrobnije inforuključivanje TV
macije potražite na stranici 28.
prijemnika u pripravno
stanje nakon podešenog
vremena – Sleep
Privremeno zaustavljanje Pritisnite \. Ponovno pritisnite
i gledanje zaustavljene za zaustavljanje.
slike na zaslonu.
1
Pritisnite 1 na TV prijemniku (na desnoj
strani) za uključivanje TV prijemnika.
Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju (indikator
1 (standby) na prednjoj strani TV prijemnika
svijetli crvenom bojom), pritisnite ?/1 na
daljinskom upravljaču kako bi uključili TV
prijemnik.
16
Pristup teletekstu
Pritisnite /. Svakim pritiskom tipke /, na zaslonu
TV prijemnika se ciklički izmjenjuje prikaz:
Teletekst t Transparentan prikaz teleteksta preko TV
slike (mix mod) t Isključivanje prikaza teleteksta
Stranicu odaberite brojčanim ili tipkom PROG +/-.
Želite li zadržati stranicu, pritisnite t/#.
Za prikaz skrivenih informacija pritisnite |/}.
D Programi:
Prikaz liste programa prema vremenu kad TV
prijemnik primi 50% ili manje NexTView podataka
(natpis "NexTView" ja narančast kad je odabran
kanal), i prikaz liste programa prema vremenu i
kanalu kad TV prijemnik primi 50% ili više
NexTView podataka (natpis "NexTView" je crn
kad je odabran kanal). Postotak se može razlikovati
ovisno o području.
E Info:
Savjeti
• Kako bi spriječili neispravan prikaz teleteksta, osigurajte
dobar prijem signala.
• Većina TV postaja emitira teletekst. Informacije o toj
usluzi pogledajte na indeksnoj stranici (obično je to
stranica 100).
• Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem dijelu
stranice teleteksta, dostupan je Fastext. Fastext
omogućava brz i jednostavan pristup stranicama. Za
pristup željenoj stranici pritisnite odgovarajuću obojenu
tipku.
Uporaba NexTView usluge
NexTView je elektronski TV vodič.
1
Ako odaberete program koji nudi NexTView
uslugu ("NexTView" se prikazuje nakon što
podaci postanu dostupni), pritisnite ".
2
Pritisnite M/m/</, za odabir prikazane
opcije i zatim OK za potvrđivanje.
Prikaz opisa programa.
Ako želite snimiti program (samo kod videorekordera
koji podržavaju SmartLink i snimanje pomoću
timera), pritisnite crvenu tipku.
Za prikaz podsjetnika kada se emitira program,
pritisnite zelenu tipku. Možete pohraniti do pet
programa.
Napomene
• Ako jezik kojeg upotrebljava NexTView ne odgovara
jeziku podešenom na TV prijemniku, pojavit će se
neispravni znakovi. Podesite "Language" na jezik kojeg
upotrebljava NexTView (stranica 29). Također podesite
"Country" na državu/regiju iz koje se emitira NexTView
program (stranica 29).
• Nakon početka programa više nisu dostupne opcije
"Record" i "Remind".
Za isključivanje NexTView, ponovno pritisnite ".
A Q (Sve)/ U (Zabava)/ V (Djeca)/ W
(Umjetnost)/Y (Sport)/Z (Vijesti)/X
(Filmovi)/% (Glazba):
Prikazuju se programi po kategorijama.
B \ (Samo ako više od osam programa nudi
NexTView):
Kreira se lista kanala. Možete pohraniti do osam
kanala. Za povratak na tvorničke postavke kanala,
pritisnite "Auto B".
C [:
Prikaz podsjetnika (podrobnosti pogledajte u točki
"5 Info".)
Nastavlja se
17
Ručno prilagođavanje formata zaslona
programu
Pritisnite & više puta za odabir Wide, Smart, 4:3, 14:9
ili Zoom.
Wide
Gledanje slika sa spojene
opreme
Uključite spojenu opremu te provedite dolje
opisani postupak.
Oprema spojena na Scart priključnice pomoću 21-pinskog
Scart kabela
Prikaz široke slike (16:9) u ispravnim proporcijama.
Pokrenite reprodukciju na priključenoj opremi.
Slika s priključene opreme prikazuje se na zaslonu.
Smart*
Za videorekorder s automatskih ugađanjem (stranica 11)
Pritisnite PROG +/– ili brojčane tipke za odabir kanala.
Za ostalu priključenu opremu
Pritisnite t/# više puta dok se na zaslonu ne prikaže
ispravan indikator ulaza (pogledajte dolje).
Prikaz klasične slike formata 4:3 uz oponašanje efekta
širokog zaslona. Slika formata 4:3 se razvlači kako bi
ispunila zaslon.
4:3
Prikaz klasične slike formata 4:3 (primjerice, kod TV
prijemnika bez širokog zaslona) u ispravnim
proporcijama.
14:9*
t1/I1, t2/I2:
Audio/video ili RGB ulaz signala preko Scart priključnice
J/I1 ili 2. I se prikazuje samo ako je spojen RGB
izvor.
I3:
Komponentni ulazni signal preko Y, PB/CB, PR/CR
priključnica I/^3 i audio ulazni signal preko L/G/S/I,
R/D/D/D priključnica I/^3.
I4:
Digitalni audio/video signal ulazi preko HDMI IN 4
priključnice. Ulazni audio signal je analogan samo ako je
oprema spojena preko DVI i audio izlazne priključnice.
t5/S(5:
Ulazni video signal preko video priključnice t5 i ulazni
audio signal preko audio priključnice L/G/S/I (MONO),
R/D/D/D priključnica ^5. S( se prikazuje samo ako je
oprema spojena na S video priključnicu S(5 umjesto na
video priključnicu t5 i S video ulazni signal ulazi preko
S video priključnice S(5.
Prikaz slike formata 14:9 u ispravnim proporcijama. Na
zaslonu se vide i crne pruge.
Dodatne funkcije
Zoom*
Za
Postupak
Povratak na
Pritisnite a.
normalan TV prikaz
Pristup tablici
oznaka ulaza
Prikaz cinemascope (letter box format) emisije u
ispravnim proporcijama.
* Gornji i donji dijelovi slike mogu biti odrezani.
Savjeti
• Također možete podesiti "Auto Format" na "On". TV
prijemnik će automatski odabrati najbolji format koji
odgovara prijemu programa (stranica 25).
• Tipkama M/m pomaknite prikaz na zaslonu gore ili dolje
nakon odabira opcija Smart, 14:9 ili Zoom (primjerice,
kako biste čitali titlove).
18
Pritisnite OK i nakon toga ,. Za
odabir ulaznog izvora, pritisnite M/m i
nakon toga OK.
Uporaba izbornika
Kretanje kroz izbornike
1
2
3
4
Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
Pritisnite M/m za odabir ikone izbornika.
Pritisnite M/m/</, za odabir opcije.
Tipkama M/m/</, promijenite/podesite
postavku, a zatim pritisnite OK.
Pritisnite MENU za izlaz.
Pritisnite < za povratak na prethodni prikaz.
Nastavlja se
19
Pregled izbornikâ
Sljedeće opcije su dostupne u svakom od izbornika.
Podrobnosti o kretanju kroz izbornike pogledajte na
stranici 19. Također, stranice u zagradama donose
podrobnosti o svakom od izbornika.
Napomena
Dostupnost opcije za podešavanje ovisi o situaciji. Prikazuju
se samo opcije koje je moguće odabrati.
20
Izbornik Picture Adjustment
U izborniku Picture Adjustment možete odabrati dolje
opisane opcije. Za odabir opcija, pogledajte "Kretanje
kroz izbornike" (stranica 19).
Savjet
Kad podesite opciju "Mode" na "Vivid" ili "Standard",
možete podesiti samo "Mode", "Contrast", "Colour Tone",
"Noise Reduction" i "Reset".
Mode
Odabir načina prikaza slike.
1
2
Pritisnite OK za odabir "Mode".
Pritisnite M/m za odabir jednog od sljedećih načina prikaza slike, a zatim
pritisnite OK.
Vivid: Za pojačan kontrast i oštrinu slike.
Standard: Optimalno podešenje za kućnu uporabu.
Custom: Omogućuje pohranjivanje vlastitih postavki.
Savjet
Način slike možete promijeniti i uzastopnim pritiskanjem tipke Y.
Contrast/Brightness/Colour/Hue/Sharpness/Backlight
1
2
Pritisnite OK za odabir opcije.
Pritisnite </, za odabir razine, te pritisnite OK.
Savjet
"Hue" se može podesiti samo za NTSC signal boje (primjerice SAD video vrpce).
Colour Tone
1
2
Pritisnite OK za odabir opcije "Colour Tone".
Tipkama M/m za odabir jednog od navedenog, te pritisnite OK.
Cool: Bijelim tonovima dodaje plave.
Neutral: Bijelim tonovima dodaje neutralne.
Warm: Bijelim tonovima dodaje crvene.
Nastavlja se
21
Noise Reduction
Smanjuje smetnje slike ("snježnu" sliku) u slabom prijemu programa.
1
2
Pritisnite OK i odaberite "Noise Reduction".
Pritisnite M/m za odabir jednog od podešenja te pritisnite OK.
Auto: Automatski smanjuje smetnje slike.
High/Low/Off: Promjena značajke smanjivanja smetnje slike.
CNR: Smanjivanje smetnji slike kod prijema animirane slike.
BNR: Smanjivanje blok-smetnji slike. Djeluje na DVD uređaj/digitalni satelitski
prijemnik s MPEG reprodukcijom.
Dynamic Picture
Povećava kontrast slike.
1
2
Pritisnite OK za odabir "Dynamic Picture".
Pritisnite M/m za odabir "On" i pritisnite OK.
Gamma Correction
Podešava balans između svijetlih i tamnih područja slike.
1
2
Pritisnite OK i odaberite "Gamma Correction".
Pritisnite M/m za podešavanje razine i pritisnite OK.
Reset
Vraća sve postavke slike na tvorničke vrijednosti.
1
2
22
Pritisnite OK za odabir "Reset".
Pritisnite M/m za odabir "OK", zatim pritisnite OK.
Izbornik Sound Adjustment
U izborniku Sound Adjustment možete odabrati dolje
opisane opcije. Za odabir opcija pogledajte "Kretanje
kroz izbornike" (stranica 19).
Effect (zvučni efekt)
1
2
Pritisnite OK za odabir "Effect".
Pritisnite M/m za odabir jednog od sljedećih načina zvuka, a zatim
pritisnite OK.
Off: Bez efekta.
Natural: Pojačava čistoću, detalje i osjećaj prisutnosti funkcijom " BBE High Definition
Sound System*1"
Dynamic: Pojačava jasnoću i doživljaj zvuka za bolju razlučivost i glazbenu stvarnost
funkcijom "BBE High definition Sound System".
Dolby Virtual*2: Uporaba zvučnika TV prijemnika za simuliranje surround efekta
višekanalnog sustava.
Savjeti
• Način zvuka moguće je promijeniti uzastopnim pritiskanjem tipke 9.
• Ukoliko podesite opciju "Auto Volume" na "On", "Dolby Virtual" se automatski mijenja na
"Natural".
*1 Proizvedeno pod licencom tvrtke BBE Sound, Inc.
Licencirano od BBE Sound, Inc. pod USP4638258, 4482866. Riječ "BBE" i BBE simbol su
zaštićeni znakovi BBE Sound, Inc. kompanije.
2
* Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. "Dolby" i znak dvostrukog D { su zaštitni
znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
Treble/Bass/Balance
Podešava visoke tonove (Treble), podešava niske tonove (Bass), te ujednačuje lijevi ili desni
balans zvučnika (Balance).
1
2
Pritisnite OK za odabir opcije.
Pritisnite </, za podešavanje razine, a zatim pritisnite OK.
Auto Volume
Održava konstantnu glasnoću, čak i tijekom prijema promjena u razini glasnoće (primjerice,
tijekom reklama koje su glasnije od ostalog programa).
1
2
Pritisnite OK za odabir "Auto Volume".
Pritisnite M/m za odabir "On", a zatim pritisnite OK.
Savjet
Ukoliko podesite "Effect" na "Dolby Virtual", "Auto Volume" se automatski podesiti na "Off".
Nastavlja se
23
Dual Sound
Odabir zvuka iz zvučnika kod stereo ili dvojezičnih emisija.
1
2
Pritisnite OK za odabir "Dual Sound".
Pritisnite M/m za odabir jednog od sljedećeg, a zatim pritisnite OK.
Stereo, Mono: Za stereo emisije.
A/B/Mono: Za dvojezične emisije, odaberite "A" za kanal 1, "B" za kanal 2 ili "Mono"
za mono kanal, ako je dostupan.
Savjet
Ako odaberete drugu opremu spojenu na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo", "A"
ili "B".
S Volume (glasnoća slušalica)
Podešava glasnoću slušalica.
1
2
Pritisnite OK za odabir "S Volume".
Pritisnite </, za odabir razine, a zatim pritisnite OK.
S Dual Sound
Odabir zvuka slušalica kod stereo ili dvojezičnih programa.
1
2
Pritisnite OK za odabir "S Dual Sound".
Pritisnite M/m za odabir jednog od sljedećeg, a zatim pritisnite OK.
Stereo, Mono: Za stereo emisije.
A/B/Mono: Za dvojezične emisije, odaberite "A" za kanal 1, "B" za kanal 2 ili "Mono"
za mono kanal, ako je dostupan.
Savjet
Ako odaberete drugu opremu spojenu na TV prijemnik, podesite "S Dual Sound" na "Stereo", "A"
ili "B".
Reset
Vraćanje postavki "Treble", "Bass" i "Balance" na tvorničke vrijednosti.
1
2
24
Pritisnite OK i odaberite "Reset".
Pritisnite M/m za odabir "OK" i pritisnite OK.
Izbornik Screen Control
U Screen Control izborniku možete odabrati dolje
opisane opcije. Za odabir opcija pogledajte "Kretanje
kroz izbornike" (stranica 19).
Auto Format
Automatsko mijenjanje formata zaslona prema emitiranom signalu.
1
2
Pritisnite OK za odabir "Auto Format".
Pritisnite M/m za odabir "On", zatim pritisnite OK.
Kako bi pohranili svoju postavku, odaberite "Off".
Savjet
• Također ukoliko odaberete "On" ili "Off" u "Auto Format" možete promijeniti format
zaslona uzastopno pritišćući &.
• Opcija "Auto Format" dostupna je samo kod PAL i SECAM signala.
Screen Format
Detaljnije informacije o formatu zaslona potražite na stranici 18.
1
2
Pritisnite OK za odabir "Screen Format".
Zatim tipkama M/m za odabir "Smart", "4:3", "14:9", "Zoom" ili "Wide"
(detalje potražite na stranici 18), te pritisnite OK.
Screen Shift
Podešavanje položaja slike kod svih formata zaslona.
1
2
Pritisnite OK za odabir "Screen Shift".
Pritisnite M/m za odabir jedne od opcija te pritisnite OK.
V Shift: Podešavanje okomitog položaja slike.
H Shift: Podešavanje vodoravnog položaja slike.
Reset: Povratak na tvorničke postavke. Umjesto koraka 3, pritisnite M/m za odabir "OK"
i nakon toga pritisnite OK.
3
Pritisnite M/m (za okomiti položaj slike) ili </, (za vodoravan položaj
slike) i nakon toga OK.
Savjet
Ako je "Screen Format" podešen na "4:3" ili "Wide", nije moguće podesiti "V Shift".
25
Izbornik Features
U Features izborniku moguć je odabir dolje opisanih
opcija. Za odabir opcija pogledajte "Kretanje kroz
izbornike" (stranica 19).
Power Saving
Smanjuje potrošnju TV prijemnika.
1
2
Pritisnite OK za odabir "Power Saving".
Tipkama M/m odaberite "Reduce", te pritisnite OK.
Speaker
Uključivanje i isključivanje ugrađenih zvučnika TV prijemnika.
1
2
Pritisnite OK za odabir "Speaker".
Pritisnite M/m za odabir "On" ili "Off" te pritisnite OK.
On: Zvuk TV prijema emitira se preko ugrađenih zvučnika TV prijemnika.
Off: Zvuk TV prijema emitira se preko vanjske audio opreme spojene na audio izlazne
priključnice _.
AV2 Output
Podešavanje signala koji će se emitirati preko priključnice s oznakom J/I2 na stražnjoj
strani TV prijemnika. Ako priključite videorekorder ili neki drugi uređaj za snimanje na
priključnicu J/I2, možete snimati pomoću druge opreme priključene na ostale
priključnice TV prijemnika.
1
2
Pritisnite OK za odabir "AV2 Output".
Pritisnite M/m za odabir jedne od sljedećih opcija, a zatim pritisnite OK.
Auto: Izlaz signala koji prati sliku na zaslonu.
TV: Izlaz signala iz antene.
AV1: Izlaz signala iz opreme priključene na priključnicu J/I1.
AV5: Izlaz signala iz opreme priključene na priključnicu t5/S(5.
26
Picture Off
Isključuje sliku. Dok je slika isključena, može se i dalje slušati zvuk.
1
2
Pritisnite OK za odabir "Picture Off".
Tipkom M/m odaberite "On" i pritisnite OK.
Indikator ~ (isključena slika) se prikazuje na prednjoj strani TV prijemnika i svijetli
zeleno. Za vraćanje slike, pritisnite bilo koju tipku (osim 2 +/- i ^).
27
Izbornik Timer
U izborniku Timer je moguć izbor dolje opisanih opcija.
Za odabir opcija pogledajte "Kretanje kroz izbornike"
(stranica 19).
Sleep Timer
Podešavanje vremena nakon kojeg se TV prijemnik automatski isključuje u pripravno stanje.
1
2
Pritisnite OK za odabir opcije "Sleep Timer".
Tipkom M/m odaberite željeno vrijeme ("30min"/"60min"/"90min"/"120min"),
a zatim pritisnite OK.
Indikator > (Sleep Timer) na TV prijemniku (prednja strana) svijetle žutom bojom.
Savjeti
• Sleep timer možete podesiti uzastopno pritišćući tipku =.
• Ukoliko isključite te ponovo uključite TV prijemnik, "Sleep Timer" se vraća na postavku
"Off".
• Poruka "Sleep timer will end soon. Power will be turned off" se pojavljuje na zaslonu jednu
minutu prije isključivanja TV prijemnika u pripravno stanje.
• Ukoliko pritisnete |/}, na pokazivaču je vidljivo preostalo vrijeme do isključivanja TV
prijemnika u pripravno stanje.
Auto Shutoff
Podešavanje automatskog isključivanja TV prijemnika u pripravno stanje kad odaberete
ulazni izvor i ako nema signala iz spojene opreme.
U TV načinu rada, funkcija Auto Shutoff je uvijek uključena ("On").
1
2
28
Pritisnite OK za odabir "Auto Shutoff".
Pritisnite M/m za odabir "On" i pritisnite OK.
Izbornik Set Up
U izborniku Set Up je moguć izbor dolje opisanih
opcija. Za odabir opcija pogledajte "Kretanje kroz
izbornike" (stranica 19).
Auto Start Up
Uključuje "izbornik pri prvoj uporabi" za ugađanje dostupnih kanala. Obično nije potrebno
provoditi postupak, jer se svi kanali automatski ugađaju kad se TV prijemnik prvi put uključi
(stranica 14). Ova opcija omogućuje ponavljanje postupka (primjerice, kad ugađate TV
prijemnik nakon preseljenja, ili za pretraživanje novih kanala).
1
2
Pritisnite OK za odabir "Auto Start Up".
Pritisnite OK za odabir "Yes".
Na zaslonu se pojavljuje izbornik Language.
3
Ponovite korake od naslova "6: Odabir jezika i države/regije" (stranica 14) i
"7: Automatsko programiranje TV prijemnika" (stranica 15).
Language
Odabir jezika izbornika.
1
2
Pritisnite OK za odabir "Language".
Tipkom M/m odaberite jezik, a zatim pritisnite OK.
Svi izbornici će biti prikazani na odabranom jeziku.
Country
Odabir države/regije u kojoj se upotrebljava TV prijemnik.
1
2
Pritisnite OK za odabir "Country".
Pritisnite M/m za odabir države/regije u kojoj ćete upotrebljavati TV
prijemnik i zatim pritisnite OK.
Ako na listi nema države/regije koju želite, umjesto države/regije odaberite "-".
Nastavlja se
29
Auto Tuning
Ugađanje svih dostupnih kanala.
Obično nije potrebno provoditi postupak, jer se svi kanali automatski ugađaju kad se TV
prijemnik prvi put uključi (stranica 15). Međutim, ova opcija omogućuje ponavljanje
postupka (primjerice, kad ugađate TV prijemnik nakon preseljenja, ili za pretraživanje novih
kanala).
1
2
Pritisnite OK za odabir "Auto Tuning".
Slijedite korake 1 od "7: Automatsko programiranje TV prijemnika"
(stranica 15).
Nakon ugađanja svih dostupnih kanala, TV prijemnik se vraća na normalnu funkciju.
Programme Sorting
Mijenjanje programa u redoslijedu u kojem su kanali pohranjeni u memoriji TV prijemnika.
1
2
3
Pritisnite OK za odabir "Programme Sorting".
Tipkama M/m odaberite kanal koji želite premjestiti na drugu poziciju, a
zatim pritisnite OK.
Pritisnite M/m za odabir nove programske pozicije i pritisnite OK.
Ponovite korake 2 i 3 za pomak ostalih kanala, ukoliko je potrebno.
Programme Labels
Pridjeljivanje oznake kanala prema vlastitom odabiru do 5 znakova. Naziv će biti kratko
prikazan kratko na zaslonu nakon odabira kanala. (Nazivi kanala se obično automatski
dodjeljuju preko teleteksta, ako je dostupan).
1
2
3
Pritisnite OK za odabir "Programme Labels".
Tipkama M/m za odabir kanala kojeg želite imenovati, a zatim pritisnite OK.
Tipkama M/m/</, odaberite željeno slovo ili broj ("s" za razmak), a
zatim pritisnite OK.
Ukoliko unesete pogrešan znak
Tipkama M/m/</, za odabir %/5 i nekoliko puta pritisnite OK dok ne odaberete
pogrešnu znamenku. Zatim, tipkama M/m/</, odaberite ispravnu znamenku i
pritisnite OK.
4
5
30
Ponovite postupak u koraku 3 dok naziv nije potpun.
Pritisnite M/m/</, za odabir "End" a zatim pritisnite OK.
AV Preset
Provedite jednu od opcija.
1
2
3
Pritisnite OK za odabir "AV Preset".
Tipkama M/m odaberite željeni izvor ulaza signala, a zatim pritisnite OK.
Tipkama M/m odaberite željenu dolje opisanu opciju, a zatim pritisnite OK.
Opcija
Opis
Label
Dodjeljivanje naziva bilo kojoj spojenoj opremi na bočnim ili
stražnjim priključnicama TV prijemnika. Nakon odabira opcije,
naziv opreme će kratko biti prikazan na zaslonu.
Tipkama M/m odaberite jedno od sljedećeg, a zatim
pritisnite OK.
Equipment labels: Koristite jednu od postojećih oznaka.
Edit: Kreiranje vlastite oznake. Slijedite korake 3 do 5 podnaslova
"Programme Labels" (stranica 30).
Skip
Preskakanje ulaznog izvora koji nije priključen na bilo koju opremu
kad se pritisne M/m za odabir ulaznog izvora.
Nakon odabira opcije, pritisnite OK.
Manual Program Preset
Prije odabira "Label"/"AFT"/"Audio Filter"/"Skip"/"Decoder", pritisnite PROG +/- za odabir
programske pozicije (broja) kanala. Nije moguć odabir broja za kojeg je podešena postavka
preskakanja (stranica 33).
1
2
Pritisnite OK za odabir "Manual Programme Preset".
Tipkama M/m odaberite jednu od sljedećih opcija, a zatim pritisnite OK.
Nastavlja se
31
Opcija
Opis
Programme
Ručno pohranjivanje kanala.
System
1 Pritisnite M/m za odabir "Programme" i pritisnite OK.
Channel
2 Pritisnite M/m za odabir programske pozicije koje želite
ručno ugoditi (ukoliko ugađate videorekorder, odaberite
kanal 0), a zatim pritisnite <.
3 Pritisnite M/m za odabir "System" i pritisnite OK.
Napomena
Ovisno o državi/regiji odabranoj u "Country" (stranica 29),
opcija možda neće biti dostupna.
4 Pritisnite M/m za odabir jednog od sustava emitiranja i
zatim pritisnite <.
B/G: Za zemlje zapadne Europe
D/K: Za zemlje istočne Europe
I: Za Veliku Britaniju
L: Za Francusku
5 Pritisnite M/m za odabir "Channel" i pritisnite OK.
6 Pritisnite M/m za odabir "S" (za kabelske kanale) ili "C"
(za zemaljske kanale), a zatim pritisnite ,.
7 Ugodite kanale na sljedeći način:
Ako ne znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite M/m za traženje sljedećeg raspoloživog kanala.
Pretraživanje se zaustavlja kad se pronađe kanal. Za nastavak
pretraživanja, pritisnite M/m.
Ako znate broj kanala (frekvenciju)
Brojčanim tipkama unesite broj kanala odašiljača kojeg želite ili
broj kanala videorekordera.
8 Pritisnite OK.
9 Pritisnite m za odabir "Confirm" i zatim pritisnite OK.
10 Pritisnite m za odabir "OK" i zatim pritisnite OK.
Ponovite gornji postupak za ručno pohranjivanje ostalih postaja.
Label
Pridjeljivanje naziva prema vlastitom izboru, do pet slova ili
brojeva odabranom kanalu. Naziv će kratko biti prikazan na
zaslonu nakon odabira kanala.
1 Slijedite korake 3 do 5 postupka "Programme Labels"
(stranica 30).
2 Pritisnite m za odabir "Confirm" i zatim pritisnite OK.
3 Pritisnite m za odabir "OK" i zatim pritisnite OK.
AFT
Ručno precizno ugađanje odabranog programskog broja kad vam se
učini da bi ono moglo poboljšati kvalitetu slike.
(Obično se precizno ugađanje vrši automatski.)
1 Pritisnite M/m za precizno ugađanje u rasponu od -15
do +15 i zatim pritisnite OK.
2 Pritisnite m za odabir "Confirm" i zatim pritisnite OK.
3 Pritisnite m za odabir "OK" i zatim pritisnite OK.
Za povratak na automatsko precizno ugađanje, odaberite "On" u
koraku 1.
32
Opcija
Opis
Audio Filter
Poboljšavanje zvuka pojedinih kanala u slučaju smetnji u mono
odašiljanju. Ponekad nestandardni odaslani signali mogu uzrokovati
smetnje zvuka ili isprekidan zvuk tijekom praćenja prijema mono
programa.
1 Pritisnite M/m za odabir "Low" ili "High", a zatim
pritisnite OK.
Ukoliko ne primijetite nikakve smetnje zvuka, savjetujemo da
ostavite tvorničku postavku opcije "Off".
2 Pritisnite m za odabir "Confirm" i zatim pritisnite OK.
3 Pritisnite m za odabir "OK" i zatim pritisnite OK.
Napomena
Nije moguć prijem stereo ili dual sound ukoliko je odabrana opcija
"Low" ili "High".
Skip
Preskakanje neupotrjebljenih kanala kad birate kanale tipkom PROG
+/-. (Preskočene kanale ipak možete odabrati brojčanim tipkama.)
1 Pritisnite M/m za odabir "Yes", a zatim pritisnite OK.
2 Pritisnite m za odabir "Confirm" i zatim pritisnite OK.
3 Pritisnite m za odabir "OK" i zatim pritisnite OK.
Za ponovo pohranjivanje preskočenog kanala, odaberite opciju "No"
u koraku 1.
Decoder
Gledanje i snimanje kodiranih programa odabranih kod uporabe
dekodera priključenog na Scart priključnicu J/I2, izravno ili
preko videorekordera.
Napomena
Ovisno o državi/regiji odabranoj u "Country" (stranica 29), ova
opcija možda neće biti na raspolaganju.
1 Pritisnite M/m za odabir "On" i zatim pritisnite OK.
2 Pritisnite m za odabir "Confirm" i zatim pritisnite OK.
3 Pritisnite m za odabir "OK" i zatim pritisnite OK.
Ako kasnije želite isključiti funkciju, odaberite "Off" u koraku 1.
33
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme
Na ovaj TV prijemnik je moguće spojiti širok raspon dodatne opreme. Spojni kabeli nisu dio isporuke.
Spajanje na bočnu stranu TV prijemnika
S-VHS/Hi8/DVC
kamkorder
Slušalice
Za spajanje
Učinite
S VHS/Hi8/DVC
kamkordera A
Spojite S video priključak S(5 ili
video priključak t5 te audio
priključke ^5. Kako bi izbjegli
smetnje u slici, ne spajajte kamkorder
na video priključak t5 i S video
priključak S(5 istovremeno.
Ukoliko spajate mono opremu, spojite
u L/G/S/I priključak ^5 i podesite
"Dual Sound" na "A"(stranica 24).
Slušalica B
Spojite u priključak i za slušanje
zvuka iz TV prijemnika kroz
slušalice.
34
Spajanje na stražnju stranu TV prijemnika
DVD uređaj s
komponentnim izlazom
DVD uređaj
Digitalni satelitski prijemnik
PlayStation 2
DVD rekorder
Videorekorder
Hi-Fi
DVD uređaj
Dekoder
Dekoder
Nastavlja se
35
Za spajanje
Učinite
DVD uređaja s
komponentnim
izlazom C
Spojite komponentne priključke i
audio priključke I/^3.
Komponentni signal je formata 576p i
audio signal dovodi se iz DVD
uređaja.
Digitalnog
satelitskog
prijemnika ili DVD
uređaja D
Spojite HDMI IN 4 priključak ako
uređaj ima HDMI priključak.
Digitalni video i audio signali dovode
se iz digitalnog satelitskog prijemnika.
Ako uređaj ima DVI priključak i
nema HDMI priključak, spojite DVI
priključak na HDMI IN 4 priključak
pomoću DVI – HDMI adaptera (nije
isporučen) i povežite izlazne audio
priključke uređaja na HDMI IN 4
priključke. Iz uređaja se dobivaju
digitalni video i analogni audio
signali.
"PlayStation 2",
DVD uređaja ili
dekodera E
Spojite na Scart priključak t/I1.
Kad spajate dekoder, kodirani signal
iz TV prijemnika prelazi u dekoder.
Nakon toga, dekodirani signal izlazi iz
dekodera. U tom slučaju, dekodiranje
će biti ispravno ako podesite "AV2
Output" na "TV" (stranica 26).
DVD rekordera ili
videorekordera koji
podržava SmartLink
F
Spojite na Scart priključak t/I2.
SmartLink je izravna veza između TV
prijemnika i videorekordera ili DVD
rekordera. Podrobnosti o SmartLink
sustavu potražite u uputama uz video
ili DVD rekorder.
Hi-Fi audio oprema
G
Spojite na izlazne audio priključke _
za slušanje zvuka iz TV prijemnika
preko Hi-Fi audio opreme. Za isključivanje zvuka TV zvučnika, podesite
"Speaker" na "Off" (stranica 26).
Programiranje daljinskog
upravljača
Ovaj daljinski upravljač podešen je za upravljanje Sony
TV prijemnicima, većinom DVD uređaja,
videorekordera i AUX sustava (DAV, DTT prijemnika,
kućnih kina…). Za upravljanje videorekorderima i DVD
uređajima drugih proizvođača (i nekim drugim Sony
videorekorderima, DVD i AUX modelima), potrebno je
programirati daljinski upravljač na sljedeći način.
Napomena
Prije početka, potražite troznamenkasti kod za vašu marku
DVD, video ili AUX sustava pod "Kodovi proizvođača" na
stranici 37.
1
Programiranje videorekordera ili DVD-a:
Pritisnite i zadržite Q približno šest
sekundi dok ne počnu treptati zeleni
indikatori VCR i DVD.
Za programiranje Sony AUX sustava:
Pritisnite i zadržite R približno šest
sekundi dok ne počne treptati zeleni
indikator AUX.
2
Dok trepću odgovarajući indikatori, pritisnite
brojčane tipke za unos sve tri znamenke
koda za vašu vrstu uređaja (stranica 37).
Kratko svijetli zeleni indikator.
3
Uključite uređaj i provjerite rade li sljedeće
osnovne funkcije.
4 (reprodukcija), 2 (stop), S (ubrzano unatrag),
T (ubrzano prema naprijed), odabir kanala za
videorekorder i DVD uređaj, MENU i M/m/</,
samo kod DVD uređaja.
Ako uređaj ne radi ili neke od funkcija ne rade
Unesite ispravan kod ili pokušajte sljedeći kod na
popisu uz istog proizvođača. Imajte na umu da nisu
pokrivene svi proizvođači, kao ni svi modeli.
36
Savjet
Unutar baterijskog pretinca daljinskog upravljača nalazi se
naljepnica na koju možete zabilježiti kodove.
Proizvođač
Kod
KENWOOD
008
Kodovi proizvođača
LG
015, 014, 034
Nisu pokriveni svi proizvođači kao ni svi modeli
navedenih proizvođača.
LOEWE
009, 028, 023, 024, 016, 003
MATSUI
013, 016
Proizvođači videorekordera
ONKYO
022, 033
Proizvođač
Kod
PANASONIC
018, 027, 020, 002, 045, 046, 047
SONY (VHS)
301, 302, 303, 308, 309, 362
PHILIPS
009, 028, 023, 024, 016, 003, 031
SONY (BETA)
303, 307, 310
PIONEER
004, 050, 051, 052
SONY (DV)
304, 305, 306
SAMSUNG
011, 014
AIWA
325, 331, 351
SANYO
007
AKAI
326, 329, 330
SHARP
019, 027
DAEWOO
342, 343
THOMSON
012
GRUNDIG
358, 355, 360, 361, 320, 351, 366
HITACHI
327, 333, 334
JVC
314, 315, 322, 344, 352, 353, 354, 348,
349
AUX Sony sustavi
LG
332, 338
DVD kućno kino
LOEWE
358, 355, 360, 361, 320, 351
Proizvođač
Kôd
MATSUI
356, 357
SONY (DAV)
500, 501, 502
ORION
328
PANASONIC
321, 323
PHILIPS
311, 312, 313, 316, 317, 318, 358, 359,
363, 364
SAMSUNG
339, 340, 341, 345
SANYO
335, 336
SHARP
324
THOMSON
319, 350, 365
TOSHIBA
337
Proizvođači DVD uređaja
Proizvođač
Kôd
SONY
001, 029, 030, 036, 037, 038, 039, 040,
041, 042, 043, 044, 053, 054, 055
AIWA
021
AKAI
032
DENON
018, 027, 020, 002
GRUNDIG
009, 028, 023, 024, 016, 003
HITACHI
025, 026, 015, 004, 035
JVC
006, 017
TOSHIBA
003, 048, 049
YAMAHA
018, 027, 020, 002
Kućno kino
Proizvođač
Kôd
SONY
504, 505
AV prijemnik
Proizvođač
Kôd
SONY
505, 506, 507, 508
Digitalni zemaljski prijemnik
Proizvođač
Kôd
SONY
503
37
Dodatne informacije
Tehnički podaci
Zaslon
Potrebno napajanje:
220 – 240 V AC, 50 Hz
Veličina zaslona:
26 inča
Dijagonala približno 66 cm
Razlučivost:
1 366 piksela (vodoravno) T 768 linija (okomito)
Potrošnja:
110 W
Potrošnja u pripravnom stanju:
0,5 W ili manje
Dimenzije (š T v T d):
Približno: 674,8 T 511,5 T 308,2 mm (sa stalkom)
Približno: 674,8 T 427,7 T 103 mm (bez stalka)
Masa:
Približno: 18,5 kg (sa stalkom)
Približno: 14,5 kg (bez stalka)
Vrsta zaslona
LCD (Liquid Crystal Display) ploča
TV sustav
Ovisno o odabranoj državi/regiji:
B/G/H, D/K, L, I
Sustav boja
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (samo Video In)
Antena
75 ohmski vanjski priključak za VHF/UHF
Pokrivenost kanala
VHF: E2 – E12
UHF: E21 – E69
CATV: S1 – S20
HYPER: S21 – S41
D/K:
R1 – R12, R21 – R69
L:
F2 – F10, B – Q, F21 – F69
I:
UHF B21 – B69
Priključci
J/I1
21-pinski Scart priključak (CENELEC standard),
uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i TV audio/
video izlaz.
J/I2 (SMARTLINK)
21-pinski Scart priključak (CENELEC standard),
uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz, odabir
audio/video izlaza i SmartLink sučelje.
I3
Y: 1,0 Vp-p, 75 ohma, 0,3 V negativno sinkronizirano
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohma
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohma
^3
Audio ulaz (phono priključak)
500 mVrms
Impedancija: 47 kiloohma
38
HDMI IN 4
Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvokanalni linearni PCM
32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita,
ili analogni audio ulaz (phono priključak)
S(5 S video ulaz (4-pinski mini DIN)
t5
Video ulaz (phono priključak)
^5
Audio ulaz (phono priključak)
_
Audio izlaz (lijevi/desni) (phono priključak)
i Priključak za slušalice
Izlaz zvuka
10 W + 10 W (RMS)
Isporučeni pribor
•
•
•
•
•
•
Daljinski upravljač RM-EA001 (1)
Baterije veličine AA (tip R6) (2)
Koaksijalni kabel (1)
Mrežni kabel (tip C-6) (1)
Držač kabela (1)
Remen za učvršćivanje (1) i vijak (2)
Dodatno nabavljivi pribor
• Držač za montažu na zid SU-WL31
• TV stalak SU-FF51
Dizajn i tehničke značajke podložni su promjenama bez
prethodne najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
U slučaju problema
Provjerite trepće li indikator 1 (pripravno stanje) crvenom bojom.
Ukoliko trepće
Uključena je funkcija samodijagnoze.
1 Izmjerite koliko dugo indikator 1 (pripravno stanje) trepće i koliko dugo miruje.
Primjerice, indikator trepće tri puta i prestaje treptati 2 sekunde, te ponovno trepće tri puta itd.
2 Pritisnite 1 na TV prijemniku (desna strana) kako biste ga isključili, odspojite mrežni kabel, te
obavijestite prodavača ili Sony servis o načinu treptanju indikatora (broju treptaja).
Ukoliko ne trepće
1 Provjerite stavke u tablici, ispod.
2 Ukoliko je problem i dalje prisutan, odnesite TV prijemnik u ovlašteni servis na popravak.
Slika
Problem
Uzrok/Popravak
Nema slike (zatamnjen zaslon) ni
zvuka
• Provjerite spajanje antene.
• TV prijemnik priključite na napajanje i pritisnite 1 na desnoj strani.
• Ako svijetli crveni indikator 1 (stanje pripravnosti), pritisnite tipku ?/1.
Nema slike ni izbornika za
opremu spojenu na priključnicu
video ulaza uređaja
• Provjerite je li vanjski uređaj uključen te više puta pritisnite tipku t/# dok
se na zaslonu ne pojavi simbol odgovarajućeg ulaza.
• Provjerite spoj između vanjskog uređaja i TV prijemnika.
Izobličena slika
• Provjerite da li je dodatna oprema instalirana ispred ili pokraj TV prijemnika.
Kad instalirate dodatnu opremu, ostavite nešto slobodnog prostora između
dodatne opreme i TV prijemnika.
• Tijekom mijenjanja programa ili odabira teleteksta, isključite svu opremu
spojenu na priključnicu video ulaza na stražnjoj strani TV prijemnika.
Dvostruka slika, ili pojava sjene.
• Provjerite antenski/kabelski spoj.
• Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.
Samo snijeg i smetnje se
prikazuju na ekranu
• Provjerite je li antena slomljena ili svijena.
• Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 godina normalne uporabe,
1-2 godine na morskoj obali).
Isprekidane linije ili pruge
• Udaljite TV od izvora električnih smetnji, kao npr. automobila, motocikala ili
sušila za kosu.
• Provjerite da li je antena spojena koaksijalnim kabelom (isporučen).
• Odvojite antenu od ostalih spojnih kabela.
• Ne koristite 300 ohmski dvožilni kabel jer može doći do smetnje.
Smetnje u slici tijekom praćenja
TV programa
• Odaberite "Manual Programme Preset" u "Set Up" izborniku i podesite "AFT"
(Automatic Fine Tuning) kako bi ostvarili bolji prijem (stranica 32).
• Odaberite "Noise Reduction" u izborniku "Picture Adjustment" kako biste
smanjili smetnje (stranica 22).
Crte prilikom reprodukcije/
snimanja putem videorekordera
• Interferencijske smetnje video glave. Udaljite videorekorder od TV
prijemnika.
• Ostavite 30 cm prostora između TV prijemnika i videorekordera zbog
izbjegavanja smetnji.
• Izbjegavajte smještaj videorekordera ispred ili pored TV prijemnika.
Nastavlja se
39
Problem
Uzrok/Popravak
Mjestimična pojava crnih točkica
i/ili svijetlih točkica na zaslonu.
• Slika ovog prijemnika sastoji se od točkica (piksela). Ova pojava nije kvar
uređaja.
Program u boji bez boje.
• Odaberite "Reset" u izborniku "Picture Adjustment" za vraćanje tvorničkih
postavki (stranica 22).
Nema boje ili nepravilna boja pri
gledanju signala s Y, PB/CB, PR/
CR priključaka I3.
• Provjerite spojeve Y, PB/CB, PR/CR priključaka I3.
• Provjerite jesu li Y, PB/CB, PR/CR priključci I3 pravilno sjeli u
odgovarajuće priključke.
Zvuk
Problem
Uzrok/Popravak
Dobra slika, nema zvuka
• Pritisnite tipku 2 +/– ili % (Mute).
• Provjerite je li funkcija "Speaker" podešena na "On" u "Features" izborniku
(stranica 26).
Šumovi u zvuku
• Pogledajte uzrok/rješenje problema "Isprekidane linije ili pruge" na stranici 39.
Zvuk je izobličen
• Pogledajte "Audio Filter" na stranici 33.
Općenito
Problem
Uzrok/Popravak
TV prijemnik se automatski
isključuje (TV prijemnik se
isključuje u pripravno stanje)
• Provjerite je li funkcija Sleep uključena (stranica 28).
• Provjerite je li funkcija Auto Shutoff uključena (stranica 28).
• Ako se ne primi signal ili ne rukuje Tv prijemnikom unutar 10 minuta, TV
prijemnik se automatski isključuje u pripravno stanje.
Neki izvori signala se ne mogu
odabrati
• Odaberite "AV Preset" u "Set Up" izborniku te isključite "Skip" na izvoru
ulaznog signala (stranica 31).
Daljinski upravljač ne radi
• Provjerite je li daljinski upravljač ispravno podešen za uređaj kojeg
upotrebljavate.
• Ako je možete rukovati uređajima ni nakon ispravnog podešavanje daljinskog
upravljača, unesite ispravan kod kao što je opisano u poglavlju "Programiranje
daljinskog upravljača" (stranica 36).
• Zamijenite baterije.
Pogrešni znakovi se prikazuju u
• Odaberite "Language" i "Country" u izborniku "Set Up" te odaberite jezik i
izbornicima, teletekstu ili NexTView
državu/regiju u kojoj se upotrebljava NexTView (stranica 29). Za jezike koji
prikazu
se služe ćirilicom, odaberite Rusiju ako vaša zemlja nije na popisu.
http://www.sony.net/
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement