Sony | DSX-A200UI | Sony DSX-A200UI Multimedijski prijemnik s USB vezom Upute za upotrebu

4-576-780-11(1) (HR)
FM/MW/LW
Uređaj za reprodukciju
digitalnih medija
Za poništavanje prikaza demonstracije (DEMO) pogledajte
str. 10.
Za priključivanje/postavljanje pogledajte str. 17.
DSX-A202UI/DSX-A200UI
Upute za upotrebu
HR
Jedinicu iz sigurnosnih razloga postavite na
upravljačku ploču automobila jer se stražnja
strana uređaja zagrijava prilikom upotrebe.
Više pojedinosti potražite u odjeljku
„Povezivanje/postavljanje” (str. 17).
Proizvedeno u Tajlandu
Radni napon i ostale informacije navedeni su na
nazivnoj pločici na dnu kućišta.
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije
odnose se samo na opremu koja se prodaje
u državama koje primjenjuju direktive EU-a.
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Informacije o usklađenosti proizvoda sa
zahtjevima EU-a: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka
Zbrinjavanje otpadnih baterija te
električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati
kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj
se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda
i baterija pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim zbrinjavanjem
otpada. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih
ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno
povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste
omogućili pravilno postupanje s baterijom te
električnom i elektroničkom opremom, proizvode
po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak
o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda.
2HR
Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne
informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije
zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne
službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod ili bateriju.
Upozorenje ako kontaktna brava vašeg
automobila nema položaj za dodatnu
opremu (ACC)
Obavezno namjestite funkciju AUTO OFF (str. 11).
Uređaj će se u potpunosti i automatski isključiti
u namješteno vrijeme nakon isključenja, čime
se sprječava pražnjenje baterije. Ako funkcija
AUTO OFF nije namještena, prilikom svakog
isključenja kontakta pritisnite i držite gumb OFF
sve dok se ne isključi prikaz.
Izjava o odricanju od odgovornosti za usluge
koje pruža treća strana
Usluge koje pružaju treće strane mogu se
promijeniti, ukinuti ili poništiti bez prethodne
obavijesti. Tvrtka Sony ne snosi odgovornost
u takvim slučajevima.
Sadržaj
Vodič kroz dijelove i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Početak rada
Odvajanje prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje drugih prijenosnih audio uređaja . . .
5
6
6
6
Slušanje radija
Slušanje radija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Upotreba radijskog podatkovnog
sustava (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Reprodukcija
Reprodukcija s USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Traženje i reprodukcija pjesama . . . . . . . . . . . . . . . 9
Postavke
Poništavanje DEMO načina rada. . . . . . . . . . . . . . 10
Rad osnovnih postavki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Općenito postavljanje (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . 11
Postavljanje zvuka (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Postavljanje zaslona (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dodatne informacije
Mjere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Povezivanje/postavljanje
Upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Popis dijelova za postavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Spajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Postavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3HR
Vodič kroz dijelove i kontrole
Glavna komponenta
 Gumb za oslobađanje prednje ploče
 SRC (izvor)
Uključite napajanje.
Promijenite izvor.
OFF
Pritisnite i držite 1 sekundu da biste isključili
izvor i prikazali sat.
Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde da biste
isključili napajanje i zaslon.
 Upravljački kotačić
Okrećite za namještanje jačine zvuka.
PUSH ENTER
Unesite odabranu stavku.
MENU
Otvorite izbornik za postavljanje.
 Prozor zaslona
 SEEK +/–
Automatsko traženje radijskih postaja.
Pritisnite i držite za ručno traženje.
/ (prethodno/sljedeće)
/ (brzo premotavanje unatrag/
unaprijed)
4HR
 PTY (vrsta programa)
Odaberite PTY u RDS-u.
(pretraživanje) (str. 10)
Ulazak u način pretraživanja tijekom
reprodukcije.
 MODE (str. 7, 9)
(natrag)
Vratite se na prethodni zaslon.
 Prijemnik daljinskog upravljača
 Brojčani gumbi (1 do 6)
Memoriranje radijskih postaja. Pritisnite i držite
za memoriranje postaja.
ALBUM /
Preskakanje albuma na audio uređaju. Pritisnite
i zadržite za neprekidno preskakanje albuma.
(ponavljanje)
(nasumična reprodukcija)
PAUSE
 MEGA BASS
Pojačava zvuk basa sukladno povećanju
jačine zvuka. Pritisnite za promjenu postavke
MEGA BASS: [1], [2], [OFF].
 Ulazni priključak AUX
 DSPL (prikaz)
Pritisnite za promjenu stavki prikaza.
SCRL (pomicanje)
Pritisnite i držite za pomicanje kroz prikazane
stavke.
 USB ulaz
Početak rada
Odvajanje prednje ploče
Prednju ploču možete odvojiti kako biste spriječili
krađu.
1
Pritisnite i držite gumb OFF  sve dok
se jedinica ne isključi, a zatim pritisnite
gumb za oslobađanje prednje ploče 
i povucite ploču prema sebi kako biste
je skinuli.
Alarm upozorenja
Ako prekidač paljenja okrenete u isključeni OFF
položaj bez odvajanja prednje ploče, uključit će se
alarm upozorenja na nekoliko sekundi. Alarm će se
uključiti samo ako upotrebljavate ugrađeno
pojačalo.
Postavljanje prednje ploče
5HR
Postavljanje sata
1
2
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [SET GENERAL] pa ga
zatim pritisnite.
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET CLOCK-ADJ] pa ga zatim pritisnite.
Povezivanje drugih prijenosnih
audio uređaja
1
2
3
Prikaz sata treperi.
3
Okrenite upravljački kotačić kako biste
postavili sat i minute.
Smanjite jačinu zvuka na jedinici.
Priključite prijenosni audio uređaj
u ulazni priključak AUX (stereo mini
utikač) na jedinici spojnim kabelom
(nije priložen)*.
* Upotrijebite utikač ispravne vrste.
Ako se želite prebaciti na digitalni prikaz,
pritisnite SEEK +/–.
4
Isključite prijenosni audio uređaj.
Nakon postavljanja minuta pritisnite
MENU.
Postavljanje je dovršeno i sat se uključuje.
Postupak za prikaz sata
Pritisnite DSPL.
Povezivanje USB uređaja
4
1
2
Postupak za usklađivanje jačine zvuka
povezanog uređaja s drugim izvorima
Smanjite jačinu zvuka na jedinici.
Povežite USB uređaj i jedinicu.
Za povezivanje uređaja iPod/iPhone
upotrijebite USB spojni kabel za iPod
(nije priložen).
6HR
Pritisnite SRC da biste odabrali [AUX].
Pokrenite reprodukciju na prijenosnom audio
uređaju umjerenom jačinom zvuka i postavite
uobičajenu jačini zvuka za slušanje glazbe na
jedinici.
Pritisnite MENU i zatim odaberite [SET SOUND] 
[SET AUX VOL] (str. 11).
Ručna pohrana
Slušanje radija
1
Slušanje radija
Da biste slušali radio, pritisnite SRC i odaberite
[TUNER].
Nakon prijema signala postaje koju želite
memorirati pritisnite i držite brojčani
gumb (1 do 6) sve dok se ne prikaže
[MEM].
Prijem signala s memoriranih postaja
Automatska pohrana (BTM)
1
Pritisnite MODE da biste promijenili
frekvencijski pojas (FM1, FM2, FM3,
MW ili LW).
2
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [SET GENERAL] pa ga
zatim pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET BTM] pa ga zatim pritisnite.
Jedinica memorira postaje redoslijedom
frekvencije na brojčanim gumbima.
Traženje postaja
1
Odaberite frekvencijski pojas i pritisnite
brojčani gumb (1 do 6).
Upotreba radijskog
podatkovnog sustava (RDS)
Postavljanje alternativnih frekvencija
(AF) i obavijesti u stanju u prometu (TA)
AF se neprekidno vraća na postaju s najjačim
signalom u mreži, a TA emitira trenutačne
informacije o stanju u prometu ili prometne
programe (TP) ako je signal dobar.
1
Pritisnite MODE da biste promijenili
frekvencijski pojas (FM1, FM2, FM3,
MW ili LW).
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [SET GENERAL] pa ga
zatim pritisnite.
2
Potražite postaje.
2
Postupak za ručno traženje
Pritisnite i držite SEEK +/– da biste pronašli
približnu frekvenciju, a zatim više puta zaredom
pritisnite SEEK +/– da biste precizno namjestili
željenu frekvenciju.
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET AF/TA] pa ga zatim pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do
stavke [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] ili [SET AF/TA-OFF]
pa ga zatim pritisnite.
Postupak za automatsko traženje
Press SEEK +/–.
Traženje se prekida kada jedinica primi signal
postaje.
7HR
Postupak za memoriranje RDS postaja
s postavkama AF i TA
RDS postaje možete memorirati zajedno
s postavkom AF/TA. Postavite AF/TA i nakon toga
memorirajte postaju pomoću značajke BTM ili
ručno. Ako memoriranje izvršavate ručno, možete
memorirati i radijske postaje koje nisu RDS.
Odabir vrste programa (PTY)
1
Pritisnite PTY tijekom prijema FM
signala.
2
Postupak za prijem hitnih obavijesti
Okrenite upravljački kotačić dok se ne
prikaže željena vrsta programa, a zatim
ga pritisnite.
Dok je postavka AF ili TA uključena hitne obavijesti
automatski prekidaju trenutačno odabran izvor.
Jedinica počinje tražiti postaju koja emitira
odabranu vrstu programa.
Postupak za prilagodbu jačine zvuka tijekom
emitiranja obavijesti o stanju u prometu
Vrste programa
Glasnoća će biti pohranjena u memoriju za
naredne obavijesti o stanju u prometu, neovisno
o uobičajenoj korištenoj razini zvuka.
NEWS (Vijesti), AFFAIRS (Trenutna zbivanja),
INFO (Informacije), SPORT (Sport), EDUCATE
(Obrazovanje), DRAMA (Drama), CULTURE (Kultura),
SCIENCE (Znanost), VARIED (Razno), POP M (Pop
glazba), ROCK M (Rock glazba), EASY M (M.O.R.
glazba), LIGHT M (Lagana klasika), CLASSICS
(Ozbiljna klasika), OTHER M (Ostala glazba),
WEATHER (Vremenska prognoza), FINANCE
(Financije), CHILDREN (Dječji program), SOCIAL A
(Društvena zbivanja), RELIGION (Religija),
PHONE IN (Emisije s otvorenim linijama), TRAVEL
(Putovanja), LEISURE (Odmor), JAZZ (Jazz glazba),
COUNTRY (Country glazba), NATION M (Nacionalna
glazba), OLDIES (Stari hitovi), FOLK M (Folk glazba),
DOCUMENT (Dokumentarno)
Postupak za zadržavanje regionalnog
programa (REGIONAL)
Dok je uključena funkcija AF ili REGIONAL, nećete
biti prebačeni na drugu regionalnu postaju s jačim
signalom. Ako napustite područje prijema
regionalnog programa, postavite [SET REG-OFF]
u izborniku [GENERAL] tijekom FM prijema (str. 11).
Ova funkcija ne radi u Ujedinjenom Kraljevstvu
i u nekim drugim područjima.
Funkcija Local Link (samo UK)
Ova funkcija omogućuje odabir druge lokalne
postaje na području, čak i kada ona nije
memorirana na brojčane gumbe.
Tijekom FM prijema pritisnite brojčani gumb (1 do 6)
na kojem je memorirana lokalna postaja. Ponovno
pritisnite brojčani gumb lokalne postaje unutar
narednih 5 sekundi. Ponavljajte postupak sve do
prijema signala lokalne postaje.
8HR
Postavljanje vremena sata (CT)
Podaci CT-a iz RDS prijenosa postavljaju sat.
1
Postavite [SET CT-ON] u izborniku
[SET GENERAL] (str. 11).
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Reprodukcija
Reprodukcija s USB uređaja
U ovim se uputama za rad „iPod” upotrebljava
kao općenita referenca na funkcije uređaja iPod
i iPhone, osim ako nije drugačije navedeno u tekstu
ili na ilustracijama.
Pojedinosti o kompatibilnosti uređaja iPod potražite
u odjeljku „O uređaju iPod” (str. 12) ili na
web-mjestu podrške na stražnjoj strani.
Mogu se koristiti MSC (Klasa masovne pohrane)
i MTP (Media Transfer Protocol) vrste USB uređaja
(kao što je USB izbrisivi memorijski pogon, uređaj za
reprodukciju digitalnih medija, Android™ telefon)
koji podržavaju USB standard.
Ovisno o uređaju za reprodukciju digitalnih medija
ili Android telefonu, potrebno je postavljanje načina
USB povezivanja na MTP.
Napomene
 Pojedinosti o kompatibilnosti USB uređaja potražite
na web-mjestu podrške na stražnjoj strani.
 Reprodukcija sljedećih datoteka nije podržana.
MP3/WMA/FLAC:
 datoteke sa zaštitom autorskih prava
 DRM (Digital Rights Management) datoteke
 višekanalne audio datoteke
MP3/WMA:
 kompresijske datoteke bez gubitaka
1
Spojite USB uređaj na USB ulaz (str. 6).
Reprodukcija počinje.
Ako je uređaj već priključen, za pokretanje
reprodukcije pritisnite SRC da biste odabrali
[USB] (na zaslonu će se pojaviti [IPD] kada se
prepozna iPod).
2
Prilagodite jačinu zvuka na jedinici.
Postupak za uklanjanje uređaja
Zaustavite reprodukciju, a zatim uklonite uređaj.
Upozorenje za iPhone
Kada priključite iPhone putem USB-a, jačinu zvuka
telefonskog poziva kontrolira iPhone, a ne jedinica.
Nemojte nehotice povećavati jačinu zvuka na
jedinici tijekom poziva, jer se vrlo glasan zvuk može
iznenada pojaviti kada poziv završi.
Upravljanje uređajem iPod izravno
(kontrola za suvozača i putnike)
1
Tijekom reproduciranja pritisnite i držite
MODE dok se ne prikaže [MODE IPOD].
Radnje uređaja iPod postaju dostupne.
Imajte na umu da samo jedinica može
prilagoditi jačinu zvuka.
Izlazak iz kontrole za suvozača i putnike
Pritisnite i držite MODE dok se ne prikaže
[MODE AUDIO].
Traženje i reprodukcija pjesama
Ponavljanje reprodukcije i nasumična
reprodukcija
1
Tijekom reproduciranja više puta
zaredom pritisnite
(ponavljanje) ili
(nasumično) za odabir željenog
načina reprodukcije.
Pokretanje reprodukcije u odabranom načinu
može potrajati neko vrijeme.
Dostupni načini reprodukcije ovise o odabranom
izvoru zvuka.
9HR
Traženje pjesme po nazivu
(Quick-BrowZer™)
1
Tijekom reprodukcije s USB-a pritisnite
(pretraživanje)* da biste prikazali
popis kategorija pretraživanja.
Kada se prikaže popis pjesama, više puta
zaredom pritisnite
(natrag) da biste
prikazali željenu kategoriju pretraživanja.
* Tijekom reprodukcije s USB-a pritisnite
(pretraživanje) na dulje od 2 sekunde da
biste se vratili na početak popisa kategorija.
2
3
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali željenu kategoriju pretraživanja,
a zatim ga pritisnite za potvrdu.
Ponovite 2. korak da biste potražili
željenu pjesmu.
Reprodukcija počinje.
Postavke
Poništavanje DEMO načina rada
Prikaz demonstracije koji se prikazuje dok je izvor
isključen, a sat prikazan, možete poništiti.
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [SET GENERAL] pa ga
zatim pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET DEMO] pa ga zatim pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET DEMO-OFF] pa ga zatim pritisnite.
Postavljanje je dovršeno.
4
(pretraživanje).
Pretraživanje preskakanjem stavaka
(način preskakanja)
1
2
3
Pritisnite
(pretraživanje).
Pritisnite SEEK +.
Okrenite upravljački kotačić za odabir
stavke.
Rad osnovnih postavki
Stavke možete postaviti u sljedećim kategorijama
postavljanja:
općenito postavljanje (GENERAL), postavljanje
zvuka (SOUND), postavljanje zaslona (DISPLAY)
1
2
Preskakanje po popisu izvršava se u rasponima
od po 10 % od ukupnog broja stavaka.
4
5
(natrag).
Zaslon se vraća na uobičajeni način prijema/
reprodukcije.
Izlazak iz načina Quick-BrowZer
Pritisnite
Dvaput pritisnite
Pritisnite ENTER za povratak na način
Quick-BrowZer.
Pritisnite MENU.
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali kategoriju postavljanja i zatim
ga pritisnite.
Stavke koje se mogu postavljati različite su
ovisno o izvoru i postavkama.
Prikazuje se odabrana stavka.
3
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali željenu stavku i zatim ga
pritisnite.
Povratak na prethodni zaslon
Reprodukcija počinje.
10HR
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali opcije i zatim ga pritisnite.
Pritisnite
(natrag).
Općenito postavljanje
(GENERAL)
DEMO (demonstracija)
Uključuje demonstraciju: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (namještanje sata) (str. 6)
CAUT ALM (alarm upozorenja)
Uključuje alarm upozorenja: [ON], [OFF] (str. 5).
(Dostupno samo dok je izvor isključen, a sat
prikazan.)
BEEP
Uključuje zvučni signal bip: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Automatski se isključuje po isteku željenog
vremenskog razdoblja dok je jedinica isključena:
[NO], [30S] (30 sekundi), [30M] (30 minuta),
[60M] (60 minuta).
CT (vrijeme sata)
Uključuje funkciju CT: [ON], [OFF].
AF/TA (alternativne frekvencije/obavijesti o stanju
u prometu)
Postavlja alternativne frekvencije (AF) i postavku
obavijesti o stanju u prometu (TA): [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL
Ograničava prijem na određenu regiju: [ON],
[OFF]. (Dostupno samo u slučaju FM prijema.)
BTM (memorija najboljeg podešavanja) (str. 7)
(Dostupno samo kada je odabran tuner.)
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM].
Moguće je memorirati postavku krivulje
ekvilizatora za svaki izvor.
EQ5 SETTING
Postavlja [CUSTOM] ekvilizatora EQ5.
BASE
Odabire memoriranu krivulju ekvilizatora kao
temelj za daljnje prilagođavanje: [BAND1] (niske
frekvencije), [BAND2] (srednje/niske frekvencije),
[BAND3] (srednje frekvencije), [BAND4] (srednje/
visoke frekvencije), [BAND5] (visoke frekvencije).
Jačina zvuka može se prilagođavati u rasponima
od 1 dB, od -10 dB do +10 dB.
BALANCE
Prilagođava balans zvuka:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Prilagođava relativnu razinu:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
AUX VOL (AUX jačina zvuka)
Prilagođava jačinu zvuka za svaki povezani
dodatni uređaj: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ta postavka poništava potrebu prilagođavanja
jačine zvuka između izvora.
Postavljanje zaslona (DISPLAY)
DIMMER
Mijenja svjetlinu zaslona: [ON], [OFF].
SND SYNC (sinkronizacija zvuka)
Uključuje sinkronizaciju svjetla i zvuka:
[ON], [OFF].
Postavljanje zvuka (SOUND)
Taj je izbornik za postavljanje dostupan kada je
odabran bilo koji izvor.
AUTO SCR (automatsko pomicanje)
Automatski se pomiče kroz duge stavke:
[ON], [OFF].
(Nije dostupno kada je odabran AUX ili tuner.)
EQ5 PRESET
Odabire jednu od 10 krivulja ekvilizatora ili
isključeno:
11HR
O uređaju iPod
Dodatne informacije
 Možete spojiti sljedeće modele uređaja iPod.
Prije upotrebe, uređaje iPod ažurirajte najnovijim
softverom.
Mjere opreza
 Prvo ohladite jedinicu ako je vaš automobil bio
na izravnom sunčevom svjetlu.
 Ne ostavljajte prednju ploču ili donesene audio
uređaje u automobilu jer to može uzrokovati kvar
zbog visoke temperature na izravnoj sunčevoj
svjetlosti.
 Antena se automatski izvlači.
Zadržavanje visoke kvalitete zvuka
Ne polijevajte jedinicu tekućinom.
Redoslijed reprodukcije audio datoteka
Mapa (album)
Audio datoteka (pjesma)
Kompatibilni modeli uređaja iPhone/iPod
Kompatibilni model
USB
iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPhone 4

iPhone 3GS

iPod touch (5. generacija)

iPod touch (4. generacija)

iPod touch (3. generacija)

iPod classic

iPod nano (7. generacija)

iPod nano (6. generacija)

iPod nano (5. generacija)

 Oznake „Made for iPod” i „Made for iPhone”
znače da je elektronička oprema osmišljena za
povezivanje s uređajem iPod odnosno iPhone
te da razvojni inženjer potvrđuje da oprema
zadovoljava Appleove standarde rada. Apple
ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu
usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim
standardima. Imajte na umu da upotreba ovog
pribora s uređajima iPod ili iPhone može utjecati
na performanse bežične veze.
Ako imate pitanja ili problema u vezi s uređajem
koja nisu obrađena u ovom priručniku, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
12HR
Održavanje
Čišćenje priključnica
Jedinica možda neće ispravno raditi ako priključnice
između jedinice i prednje ploče nisu čiste. Da biste
to spriječili, odvojite prednju ploču (str. 5) i očistite
priključnice pamučnom krpom. Ne primjenjujte
previše sile. U protivnom se priključnice mogu
oštetiti.
Napomene
 Iz sigurnosnih razloga, isključite kontakt prije čišćenja
priključnica i izvadite ključ iz prekidača paljenja.
 Nikad ne dodirujte priključnice izravno prstima ili
metalnim uređajem.
Odjeljak USB uređaja za reprodukciju
Sučelje: USB (puna brzina)
Maksimalna struja: 1 A
Maksimalni broj prepoznatljivih pjesama:
 mape (albumi): 256
 broj datoteka (pjesama) po mapi: 256
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3)
Brzina prijenosa u bitovima: 8 – 320 kbit/s
(podržava varijabilnu brzinu prijenosa
u bitovima (VBR))
Brzina uzorkovanja: 16 – 48 kHz
WMA (.wma)
Brzina prijenosa u bitovima: 32 – 192 kbit/s
(podržava varijabilnu brzinu prijenosa
u bitovima (VBR))
Brzina uzorkovanja: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Dubina bita: 16 bita, 24 bita
Brzina uzorkovanja: 44,1 kHz, 48 kHz
Odjeljak pojačala
Specifikacije
Izlaz: izlazi zvučnika
Impedancija zvučnika: 4 – 8 oma
Maksimalna izlazna snaga: 55 W × 4 (pri 4 oma)
Odjeljak za tuner
Općenito
FM
Raspon podešavanja: 87,5 – 108,0 MHz
Terminal antene:
Priključnica vanjske antene
Međufrekvencija:
FM CCIR: -1.956,5 do -487,3 kHz
i +500,0 do +2.095,4 kHz
Upotrebljiva osjetljivost: 7 dBf
Mogućnost odabira: 75 dB na 400 kHz
Omjer signala i šuma: 73 dB
Odvajanje: 50 dB na 1 kHz
Frekvencijski odaziv: 20 – 15.000 Hz
Izlazi:
Terminal audio izlaza (stražnji)
Terminal komande antene/pojačala (REM OUT)
Ulazi:
Ulazni terminal daljinskog upravljača
Ulazni terminal antene
AUX ulazni priključak (stereo mini utikač)
USB ulaz
Preduvjeti napajanja: akumulator automobila
od 12 V DC (negativno uzemljenje)
Nazivna potrošnja struje: 10 A
Dimenzije:
Približno 178 mm × 50 mm × 120 mm (š/v/d)
Dimenzije ugradnje:
Približno 182 mm × 53 mm × 102 mm (š/v/d)
Težina: približno 0,7 kg
Sadržaj paketa:
Glavna komponenta (1)
Dijelovi za postavljanje i veze (1 komplet)
MW/LW
Raspon podešavanja:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Terminal antene:
Priključnica vanjske antene
Osjetljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
13HR
Vaš prodavač možda nema svu navedenu dodatnu
opremu. Dodatne informacije zatražite od
prodavača.
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
prethodne najave.
Autorska prava
Windows Media registrirani je zaštitni znak ili
zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim zemljama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija
ove tehnologije izvan proizvoda zabranjena je
bez odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka
Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch
zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
državama.
Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3 i patenti
imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribucija i upotreba izvora i binarnih oblika,
sa ili bez izmjene, dopuštene su pod uvjetom da
su zadovoljeni sljedeći uvjeti:
 Redistribucija izvornog koda mora sadržavati
gornju obavijest o autorskim pravima, popis
uvjeta i sljedeću izjavu o odricanju odgovornosti.
 Redistribucija u binarnom obliku mora
reproducirati gornju obavijest o autorskim
pravima, popis uvjeta i sljedeću izjavu o odricanju
odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugom
materijalu priloženom uz isporuku.
14HR
 Naziv Xiph.org Foundation i imena doprinositelja
ne smiju se upotrebljavati za promicanje ili
predstavljanje proizvoda nastalih na temelju
ovog softvera bez prethodnog pismenog
dopuštenja.
OVAJ SOFTVER PRUŽAJU VLASNICI AUTORSKIH
PRAVA I DOPRINOSITELJI „U TRENUTNOM STANJU”
TE SE TIME ODRIČU SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI
PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ
OGRANIČENJA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA
UTRŽIVOSTI I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
ZAKLADA I DOPRINOSITELJI NISU NI U KOJEM
SLUČAJU ODGOVORNI ZA IZRAVNE, NEIZRAVNE,
SLUČAJNE, POSEBNE, EGZEMPLARNE ILI
POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ
OGRANIČENJA, PRUŽANJE ZAMJENSKIH DOBARA
ILI USLUGA, NEMOGUĆNOST UPOTREBE, GUBITAK
PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU)
BEZ OBZIRA NA UZROK I PREMA BILO KOJOJ TEORIJI
ODGOVORNOSTI, BILO UGOVORNOJ, OBJEKTIVNOJ
ILI IZVANUGOVORNOJ (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI
DRUGO) KOJE NASTANU UPOTREBOM OVOG
SOFTVERA, ČAK I AKO SU BILI UPOZNATI
S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVE ŠTETE.
Rješavanje problema
Pomoću sljedećeg kontrolnog popisa možete
ispraviti probleme koji se mogu pojaviti s jedinicom.
Prije upotrebe kontrolnog popisa u nastavku,
provjerite vezu i upravljačke postupke.
Dodatne informacije o upotrebi osigurača
i uklanjanju jedinice s upravljačke ploče potražite
u odjeljku „Povezivanje/postavljanje” (str. 17).
Ako problem nije riješen, posjetite web-mjesto
podrške na stražnjoj strani.
Općenito
Nema zvuka ili je zvuk slab.
 Položaj kontrole prigušenja [FADER] nije
postavljen za sustav s dva zvučnika.
 Jačina zvuka jedinice i/ili povezanog uređaja
vrlo je niska.
 Povećajte jačinu zvuka jedinice i povezanog
uređaja.
Nema zvučnog signala.
 Povezano je dodatno pojačalo i ne upotrebljavate
ugrađeno pojačalo.
Izbrisan je sadržaj memorije.
 Kabel za napajanje ili akumulator su isključeni
ili nisu pravilno priključeni.
Brišu se memorirane postaje i ispravno vrijeme.
Osigurač je pregorio.
Proizvodi buku kada se promijeni položaj
kontakta.
 Kabeli se ne podudaraju s dodatnom strujnom
utičnicom automobila.
Tijekom reprodukcije ili prijema pokreće se način
demonstracije.
 Ako se nijedna radnja ne izvrši 5 minuta
s postavkom [DEMO-ON], pokreće se način
demonstracije.
 Postavite [DEMO-OFF] (str. 11).
Zaslon nestaje/ne prikazuje se u prozoru
zaslona.
 Prigušivanje je postavljeno na [DIM-ON] (str. 11).
 Zaslon nestaje ako pritisnete i držite OFF.
 Pritišćite OFF na jedinici dok se zaslon ne
pojavi.
 Priključnice su prljave (str. 13).
Zaslon/osvjetljenje treperi.
 Nema dovoljnog napajanja.
 Provjerite snabdijeva li akumulator automobila
jedinicu dovoljnim napajanjem. (Potrebno
napajanje je 12 V DC.)
Gumbi za upravljanje ne funkcioniraju.
 Pritisnite DSPL i
(natrag)/MODE dulje od
2 sekunde da biste ponovno pokrenuli jedinicu.
Briše se sadržaj pohranjen u memoriji.
Za vašu sigurnost, nemojte vraćati jedinicu na
tvorničke postavke tijekom vožnje.
Radio prijem
Nije moguć prijem stanica.
Zvuk ometa buka.
 Veza nije ispravna.
 Provjerite vezu automobilske antene.
 Ako se automobilska antena ne proširi,
provjerite vezu kabela za kontrolu antene.
Namještanje memoriranih stanica nije moguće.
 Emitirani signal je preslab.
RDS
SEEK se pokreće nakon nekoliko sekundi
slušanja.
 Postaja ne emitira TP informacije ili ima slab
signal.
 Isključite TA (str. 7).
Nema informacija o stanju u prometu.
 Uključite TA (str. 7).
 Radijska postaja ne emitira informacije o stanju
u prometu bez obzira što je TP.
 Namjestite drugu postaju.
15HR
PTY prikazuje [- - - - - - - -].
 Trenutačna postaja nije RDS postaja.
 Nema prijema RDS podataka.
 Postaja ne prikazuje vrstu programa.
Naziv programske usluge treperi.
 Nema alternativne frekvencije za trenutačnu
postaju.
 Pritisnite SEEK +/– dok naziv programske
usluge treperi. Prikazuje se [PI SEEK] i jedinica
započinje s traženjem druge frekvencije s istim
PI (identifikacija programa) podacima.
Reprodukcija s USB uređaja
Reprodukcija stavaka s USB koncentratora nije
moguća.
 Jedinica ne prepoznaje USB uređaje preko USB
koncentratora.
Potrebno je duže vrijeme za reprodukciju
s USB uređaja.
 USB uređaj sadrži datoteke sa složenom
strukturom mapa.
Zvuk je isprekidan.
 Zvuk može biti isprekidan pri visokim brzinama
prijenosa u bitovima.
 Datoteke DRM (Digital Rights Management)
u nekim se slučajevima možda neće
reproducirati.
Prikazi/poruke o pogreškama
HUB NO SUPRT: USB koncentratori nisu podržani.
IPD STOP: Reprodukcija s uređaja iPod je završila.
 Pokrenite reprodukciju na uređaju iPod/iPhone.
NO AF: Nema alternativnih frekvencija.
 Pritisnite SEEK +/– dok naziv programske usluge
treperi. Uređaj će započeti s traženjem druge
frekvencije s istim PI (identifikacija programa)
podacima (prikazuje se [PI SEEK]).
NO TP: Nema prometnih programa.
 Uređaj nastavlja tražiti dostupne postaje koje
emitiraju TP informacije.
OVERLOAD: USB uređaj je preopterećen.
 Odvojite USB uređaj i pritisnite SRC da biste
odabrali drugi uređaj.
 Postoji kvar na USB uređaju ili je spojen
nepodržani uređaj.
READ: U tijeku je čitanje informacija.
 Pričekajte da završi čitanje i reprodukcija će
automatski započeti. Ovisno o organizaciji
datoteke, to može potrajati neko vrijeme.
USB ERROR: Reprodukcija s USB uređaja nije
moguća.
 Ponovno spojite USB uređaj.
Reprodukcija audio datoteke nije moguća.
 Nije podržan USB uređaj formatiran sustavima
datoteka koje nisu FAT16 ili FAT32.*
USB NO DEV: USB uređaj nije spojen ili ga jedinica
nije prepoznala.
 Provjerite jesu li USB uređaj i USB kabel dobro
spojeni.
* Jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji
možda ne podržavaju sve FAT datotečne sustave.
Pojedinosti potražite u uputama za rad USB uređaja
ili se obratite proizvođaču.
USB NO MUSIC: Nema datoteke za reprodukciju.
 Spojite USB uređaj koji sadrži datoteke koje se
mogu reproducirati (str. 13).
USB NO SUPRT: USB uređaj nije podržan.
 Pojedinosti o kompatibilnosti USB uređaja
potražite na web-mjestu podrške na
stražnjoj strani.
Ako to ne pomogne u rješavanju problema, obratite
se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
16HR
Povezivanje/postavljanje
Popis dijelova za postavljanje


Upozorenja
 Provedite sve masene kabele do zajedničke
točke uzemljenja.
 Pazite da se kabeli ne zaglave ispod vijka ili da ih
ne zahvate pomični dijelovi (npr. vodilica sjedala).
 Prije povezivanja isključite kontakt u automobilu
kako ne bi došlo do kratkog spoja.
 Priključite kabel za napajanje  u jedinicu
i zvučnike prije priključenja u dodatnu strujnu
utičnicu.
 Iz sigurnosnih razloga sve nepriključene kabele
obavezno izolirajte izolirajućom trakom.
Mjere opreza
 Pažljivo odaberite mjesto na koje ćete postaviti
jedinicu kako ne bi ometala uobičajene aktivnosti
tijekom vožnje.
 Izbjegavajte postavljanje jedinice na mjesta
izložena prašini, prljavštini, prekomjernim
vibracijama ili visokim temperaturama poput
mjesta na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini
grijaćih cijevi.
 Za sigurno i pravilno postavljanje upotrebljavajte
isključivo priložene dijelove za ugradnju.
×2


 Popis dijelova ne obuhvaća cjelokupan sadržaj
pakiranja.
 Nosač  i zaštitna obujmica  pričvršćeni su
na jedinicu prije isporuke. Prije ugradnje jedinice
ključevima za skidanje  uklonite nosač 
s jedinice. Više pojedinosti potražite u odjeljku
„Uklanjanje zaštitne obujmice i nosača” (str. 20).
 Zadržite ključeve  za buduću upotrebu jer
će vam biti potrebni i za vađenje jedinice iz
automobila.
Napomena za kabel za napajanje (žuti)
Prilikom spajanja ove jedinice zajedno s drugim stereo
komponentama nazivna amperaža strujnog kruga
automobila s kojim se jedinica povezuje mora biti
viša od zbroja nazivne amperaže osigurača za svaku
komponentu.
Prilagođavanje kuta ugradnje
Kut ugradnje prilagodite na manje od 45°.
17HR
Spajanje
*3
Pojačalo*1

*2
Više pojedinosti potražite
u odjeljku „Povezivanje” (str. 19).
Pojedinosti potražite u „Električkoj shemi
za priključivanje” (str. 19).
sa žičanog daljinskog
upravljača (nije priložen)*4
s automobilske antene*5
*1 Nije priloženo
*2 Impedancija zvučnika: 4 – 8 Ω × 4
*3 RCA pinski kabel (nije priloženo)
18HR
*4 Ovisno o vrsti automobila, upotrijebite adapter
za žičani daljinski upravljač (nije priložen).
*5 Ovisno o vrsti automobila, upotrijebite adapter
(nije priložen) ako priključnica antene ne odgovara.
Jednostavno priključivanje subwoofera
Povezivanje
Ako imate antenu bez relejne kutije, priključivanjem
jedinice s priloženim kabelom za napajanje 
možete oštetiti antenu.
Subwoofer možete upotrijebiti bez pojačala ako ga
priključujete na kabel stražnjeg zvučnika.
Prednji zvučnik
 U priključnicu zvučnika automobila
Subwoofer
1
2
3
4
5
6
7
8
Stražnji zvučnik
(desni)
Prednji zvučnik
(desni)
Prednji zvučnik
(lijevi)
Stražnji zvučnik
(lijevi)
Napomene
 Potrebno je pripremiti kabele stražnjeg zvučnika.
 Upotrijebite subwoofer s impedancijom od 4 do
8 oma i odgovarajućim kapacitetima snage kako ne
bi došlo do oštećenja.

Ljubičasti

Ljubičasto-crni,
prugasti

Sivi
Povezivanje sa zadržavanjem memorije

Sivo-crni, prugasti

Bijeli

Crno-bijeli,
prugasti
Prilikom priključivanja žutog kabela za napajanje
strujni krug memorije se i dalje napaja nakon
isključenja kontakta.

Zeleni

Zeleno-crni,
prugasti
 U strujnu utičnicu automobila
Spajanje zvučnika
 Prije spajanja zvučnika isključite jedinicu.
 Upotrijebite zvučnike s impedancijom od 4 do
8 oma i odgovarajućim kapacitetima snage kako
ne bi došlo do oštećenja.
Električka shema za priključivanje
Provjerite ima li vaš automobil dodatnu strujnu
utičnicu i podudara li se s priključcima kabela.
12
neprekidno napajanje
Žuti
13
komanda antene/
pojačala (REM OUT)
Plavo-bijeli,
prugasti
15
napajanje sa sklopkom
Crveni
16
uzemljenje
Crni
Dodatna strujna utičnica
19HR
Zajednička veza
Crveni
Postavljanje
Crveni
Uklanjanje zaštitne obujmice i nosača
Žuti
Prije postavljanja s jedinice uklonite zaštitnu
obujmicu  i nosač .
Žuti
12
neprekidno napajanje
Žuti
15
napajanje sa sklopkom
Crveni
1
Stisnite oba ruba zaštitne obujmice 
i izvucite je.
Kada se zamijeni položaj crvenog i žutog
kabela
Crveni
Crveni
Žuti
Žuti

2
12
napajanje sa sklopkom
Žuti
15
neprekidno napajanje
Crveni
Umetnite oba ključa  tako da kliknu
i povucite nosač  prema dolje, a zatim
povucite jedinicu prema gore kako biste
je odvojili.
Kada u automobilu nema položaja za
dodatnu opremu (ACC)
Crveni

Crveni
Žuti
Žuti
Nakon usklađivanja priključaka i kabela napajanja
sa sklopkom, priključite jedinicu na napajanje
automobila. Ako imate pitanja ili problema u vezi
s jedinicom koji nisu obrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem prodavaču automobila.
20HR


Okrenite kukicu
prema unutra.
Ugradnja jedinice u upravljačku ploču
Prije ugradnje provjerite jesu li zaponci s obje
strane nosača  iskrivljeni prema unutra 2 mm.
1
Postavite nosač  u upravljačku ploču
i zatim savinite kvačice prema van da
dobro sjedne.
182 mm
53 mm

2
Odvajanje i postavljanje prednje ploče
Više pojedinosti potražite u odjeljku „Odvajanje
prednje ploče” (str. 5).
Zamjena osigurača
Prilikom zamjene upotrebljavajte
Osigurač (10 A)
osigurače iste nazivne amperaže
kao originalni. Ako osigurač
pregori, provjerite električni
priključak i zamijenite osigurač.
Ako osigurač ponovno pregori
nakon zamjene, možda je došlo do
unutarnjeg kvara. U tom se slučaju obratite
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Zaponac
Postavite jedinicu na nosač  i zatim
pričvrstite zaštitnu obujmicu .


Napomene
 Ako su zaponci ravni ili svijeni prema van, jedinica
neće biti čvrsto postavljena i mogla bi iskočiti.
 Provjerite jesu li 4 zaponca na zaštitnoj obujmici 
pravilno umetnuta u utore jedinice.
21HR
Web-mjesto podrške
Ako imate pitanja ili želite saznati najnovije
informacije za podršku za proizvod,
posjetite web-mjesto u nastavku:
http://www.sony.eu/support
Odmah registrirajte svoj proizvod na mreži, na adresi:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising