Sony | DSX-S100 | Sony DSX-S100 CD prijemnik za automobil DSX-S100 Upute za upotrebu

4-180-028-11(2)
FM/MW/LW
Digital Media Player
Upute za uporabu
Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte stranicu 6.
DSX-S100
©2010 Sony Corporation
HR
Iz sigurnosnih razloga, ugradite uređaj u prednju
ploču vozila. Za postavljanje i povezivanje,
pogledajte isporučeni priručnik za postavljanje/
povezivanje.
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central
and Southeast Europe Kft. , Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim
zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod
utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije
primjenjuju se samo na opremu prodanu
u zemljama koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proiz­
voda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva
pitanja servisa ili jamstva obratite se na adrese
koje su navedene u odvojenim dokumentima koji
se tiču servisa ili jamstva.
Odlaganje dotrajale električne i
elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži
označava da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad.
Uređaj se treba predati na mjesto za prikupljanje otpada i
recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može
doći uslijed nepravilnog odlaganja ovog uređaja. Reciklira­
njem materijala pomaže se u očuvanju prirodnih izvora. Za
dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite
se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj
ste kupili proizvod.
ZAPPIN je zaštićeni znak tvrtke Sony
Corporation.
"WALKMAN" i "WALKMAN" logo su registrirani zaštićeni nazivi tvrtke Sony Corporation.
Windows Media i Windows
logotip su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštićeni znakovi
tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili ostalim zemljama.
iPod je zaštićeni znak tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i ostalim zemljama.
2
MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti
su pod licencom tvrtke Fraunhofer IIS and Thomson.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation.
Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja tvrtke
Microsoft ili njezine ovlaštene podružnice.
Dobavljači sadržaja upotrebljavaju tehnologiju
zaštite autorskih prava za Windows Media u ovom
uređaju ("WM-DRM") za zaštitu cjelovitosti svojih
sadržaja ("Zaštićeni sadržaji") kako ne bi došlo do
otuđenja njihovog intelektualnog vlasništva, uključujući copyright.
Ovaj uređaj upotrebljava WM-DRM softver za
reprodukciju zaštićenih sadržaja ("WM-DRM
softver"). Ako je sigurnost WM-DRM softvera
unutar ovog uređaja ugrožena, vlasnici Zaštićenih
sadržaja ("Secure Content vlasnici") mogu zatražiti
da Microsoft povuče pravo WM-DRM softvera za
nabavljanje novih licenci za kopiranje, prikazivanje
i/ili reproduciranje Zaštićenog sadržaja. Opoziv
ne mijenja sposobnost WM-DRM softvera za
reprodukciju nezaštićenih sadržaja. Popis opozvanih
WM-DRM softvera se učitava na uređaj svaki put kad
preuzmete licencu za zaštićeni sadržaj s interneta ili
računala. Microsoft može, u skladu s takvom licencom, također preuzeti popise opozvanih sadržaja na
vaš uređaj u ime vlasnika zaštićenog sadržaja.
Napomena o litijevoj bateriji
Nemojte izlagati bateriju povišenoj temperaturi, kao
što je izravno sunce, vatra i sl.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 19). Uređaj će
se automatski potpuno isključiti u podešeno
vrijeme nakon prebacivanja u pripravno stanje,
što sprečava trošenje akumulatora. Ako ne
podesite funkciju Auto Off, nakon gašenja
motora automobila svakako pritisnite i zadržite
 na ovom uređaju dok se ne
isključi pokazivač.
3
Sadržaj
Početak
Ostale funkcije
Resetiranje uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Isključenje DEMO prikaza. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Podešavanje sata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Odvajanje prednje ploče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Postavljanje prednje ploče. . . . . . . . . . . . . . . 7
Mijenjanje zvučnih postavki. . . . . . . . . . . . . . . 18
Podešavanje zvučnih značajki. . . . . . . . . . . 18
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Podešavanje opcija — SET. . . . . . . . . . . . . . . . 18
Uporaba dodatne opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Dodatna audio oprema. . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Daljinski upravljač RM-X114. . . . . . . . . . . 20
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Traženje zapisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick-BrowZer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pretraživanje zapisa slušanjem odlomaka
zapisa — ZAPPIN™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Radio
Pohrana i prijem postaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Automatska pohrana — BTM. . . . . . . . . . . . 11
Ručna pohrana postaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prijem pohranjenih postaja . . . . . . . . . . . . . . 11
Automatsko ugađanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pregled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Podešavanje AF i TA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Odabir vrste programa PTY. . . . . . . . . . . . . 13
Podešavanje točnog vremena (CT). . . . . . . 13
USB uređaji
Reprodukcija USB uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . 14
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ponavljanje reprodukcije. . . . . . . . . . . . . . . 15
Reprodukcija slučajnim slijedom . . . . . . . . 15
iPod
Reprodukcija iPod uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . 16
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ponavljanje reprodukcije. . . . . . . . . . . . . . . 17
Reprodukcija slučajnim slijedom . . . . . . . . 17
4
Dodatne informacije
Mjere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
O upozorenju "Device Inside". . . . . . . . . . . 20
O iPod uređaju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Vađenje uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
U slučaju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Prikaz/poruke grešaka. . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Internetska stranica za podršku
Za sva pitanja i najnovije informacije o podršci za ovaj uređaj posjetite
sljedeću internetsku stranicu:
http://support.sony-europe.com/
Tamo ćete pronaći informacije o:
55Modelima i proizvođačima kompatibilnih digitalnih audio uređaja
55Podržanim MP3/WMA/AAC datotekama
5
Početak
Resetiranje uređaja
Prije prve uporabe uređaja, ili nakon zamjene
akumulatora ili promjene načina povezivanja,
potrebno je resetirati uređaj.
Odvojite prednju ploču (str. 7) i pritisnite tipku
RESET (str. 8) šiljatim predmetom, primjerice,
kemijskom olovkom.
Napomena
Pritiskom na tipku RESET obrisat će se podešenja
sata i neki pohranjeni sadržaji.
Isključenje DEMO prikaza
Možete isključiti demonstracijski prikaz koji se
pojavljuje prilikom isključenja uređaja.
Sat upotrebljava 24-satni sustav prikaza vremena.
1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
2 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "CLOCK-ADJ".
3 Pritisnite +.
Znamenke sata trepere.
4 Zakrenite regulator za podešavanje
sata i minuta.
Za pomicanje indikatora znamenaka, pritisnite
–/+.
5 Nakon podešavanja minuta, pritisnite
tipku za odabir.
Podešenje je dovršeno i sat se aktivira.
1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Za prikaz sata, pritisnite . Ponovno pritisnite
 za povratak na prethodni prikaz.
2 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
Savjet
Sat možete podesiti automatski pomoću RDS značajke
(str. 13).
Pojavi se izbornik za podešavanje.
dok se ne pojavi "DEMO".
3 Zakrenite regulator za odabir
"DEMO-OFF".
4 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
6
Podešavanje sata
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja kako
biste spriječili krađu.
Alarm
Postavljanje prednje ploče
Pričvrstite dio  prednje ploče na osovinu 
uređaja, zatim lagano utisnite lijevu stranu.
Pritisnite  na uređaju za
uključenje.
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi.
Alarm će se oglasiti samo ako koristite ugrađeno
pojačalo.
1 Pritisnite i zadržite .
Uređaj se isključi.
2 Pritisnite .
Prednja ploča se spušta.
3 Pomaknite prednju ploču udesno i
zatim lagano izvucite njezin lijevi kraj.
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutarnju površinu prednje ploče.
Napomene
•• Nemojte ispuštati niti jako pritiskati prednju ploču ili
pokazivač.
•• Prednju ploču nemojte izlagati toplini/visokim temperaturama niti vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu ili na prednjoj/stražnjoj ploči.
•• Ako se na pokazivaču pojavi poruka "DEVICE INSIDE"
ili treperi LED žaruljica upozorenja Device Inside,
odvojite prednju ploču i izvadite USB uređaj ili iPod.
7
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj
Bez prednje ploče
Ovaj odjeljak sadrži upute o položaju kontrola i
osnovnim funkcijama.
Za detalje, pogledajte navedene stranice.
ATipka SOURCE/OFF
Pritisnite za uključenje/promjenu izvora
(Radio/USB/AUX).
Pritisnite na 1 sekundu za isključenje uređaja.
Pritisnite na 2 sekunde ili više za isključenje
uređaja i prikaza na pokazivaču.
BTipka  (BROWSE) str. 10, 11
Za prikaz popisa (radio); pokretanje
Quick-BrowZer moda (USB).
CTipka PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za poništenje, pritisnite
ponovno.
DTipke +/–
Radio:
Za automatsko ugađanje postaja (pritisnite);
ručno ugađanje postaja (pritisnite i zadržite).
USB:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovno
unutar 1 sekunde i zadržite); pretraživanje
zapisa unatrag/unaprijed (pritisnite i zadržite).
8
ERegulator/tipka za odabir str. 18
Za podešavanje glasnoće (zakrenite); odabir
stavki za podešavanje (pritisnite i zakrenite).
FSenzor daljinskog upravljača
GPokazivač
HTipka OPEN str. 7
IAUX ulazna priključnica str. 19
Za spajanje prijenosnog audio uređaja.
JTipka l (BACK)/MODE str. 10, 11, 18
Za povratak na prethodni prikaz/odabir valnog
područja (FM/MW/LW).
KTipka ZAP/SHUF str. 11, 15, 17
Za aktiviranje ZAPPIN™ moda (pritisnite),
pokretanje moda reprodukcije slučajnim
slijedom (pritisnite i zadržite).
LTipka AF (Alternative Frequencies)/
TA (Traffic Announcement)/
PTY (Program Type) str. 12, 13
Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY
(pritisnite i zadržite) u RDS sustavu.
MTipka DSPL (pokazivač)/SCRL
(pomicanje) str. 12, 15, 17
Za promjenu prikazanih stavki (pritisnite);
pomicanje prikazane stavke (pritisnite i
zadržite).
NUSB priključnica (smještena na uložnici
TUNE TRAY) str. 14, 16
Za spajanje USB uređaja.
OTUNE TRAY str. 14, 16
Uložnica za USB uređaj ili iPod.
PLED žaruljica upozorenja Device Inside
str. 20
QTipka RESET str. 6
9
Pretraživanje preskakanjem opcija
— Jump mod
Traženje zapisa
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick-BrowZer
Možete jednostavno pretraživati zapise na USB
uređaju prema kategorijama.
(BROWSE)
Kad se unutar kategorije nalazi velik broj opcija,
možete brzo potražiti željenu opciju.
1 Pritisnite + u Quick-BrowZer modu.
Pojavi se sljedeći prikaz.
Regulator/
tipka za odabir
ABroj trenutne stavke
BUkupan broj opcija na tekućoj razini
(BACK)
+>/–.
1 Pritisnite  (BROWSE).
Uređaj prelazi u Quick-BrowZer mod te se
pojavi popis kategorija za pretraživanje.
2 Zakrenite regulator za odabir željene
kategorije pretraživanja, zatim pritisnite
za potvrdu.
3 Ponovite korak 2 dok ne odaberete
željeni zapis.
Pokreće se reprodukcija.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite l (BACK).
Za izlaz iz Quick-BrowZer moda
Pritisnite  (BROWSE).
Napomena
Kod prelaska u Quick-BrowZer mod, isključuju
se funkcije ponavljanja i reprodukcije slučajnim
redoslijedom.
10
Zatim se pojavi naziv opcije.
2 Zakrenite regulator za odabir željene opcije, ili
opcije koja je blizu željene.
Pretraživanjem se preskače po 10% od ukupnog
broja opcija.
3 Pritisnite tipku za odabir.
Pokazivač se vraća u Quick-BrowZer mod i
prikaže se odabrana stavka.
4 Zakrenite regulator za odabir željene opcije i
zatim ga pritisnite.
Reprodukcija počinje ukoliko je odabrana
stavka zapis.
Za izlaz iz Jump moda
Pritisnite l (BACK) ili –.
Pretraživanje zapisa slušanjem
odlomaka zapisa — ZAPPIN™
Reprodukcijom kratkih odlomaka zapisa na USB
uređaju redom, možete tražiti zapis koji želite
slušati.
ZAPPIN mod je prikladan za traženje zapisa
tijekom reprodukcije slučajnim slijedom ili ponavljanja reprodukcije slučajnim slijedom.
(BACK)
Tipka za odabir
Radio
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugađanja za vrijeme vožnje, koristite Best
Tuning Memory (BTM) kako biste spriječili
eventualne prometne nezgode.
Automatska pohrana — BTM
1 Pritisnite  više puta dok
se ne pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja, pritisnite
 više puta. Možete odabrati FM1,
FM2, FM3, MW ili LW.
2 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
3 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
ZAP
dok se ne pojavi "BTM".
1 Pritisnite  tijekom
reprodukcije.
Nakon što se na pokazivaču pojavi "ZAPPIN",
reprodukcija počinje od odlomka sljedećeg
zapisa.
Odlomak se reproducira u podešenom vremenu,
zatim se začuje "klik" i počinje sljedeći
odlomak.
Zapis
4 Pritisnite +.
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija.
Kad je postaja pohranjena, začuje se zvučni signal.
Ručna pohrana postaja
1 Tijekom prijema postaje koju želite
pohraniti, pritisnite  (BROWSE).
Pojavi se popis pohranjenih postaja.
2 Zakrenite regulator za odabir programskog broja.
Dio svakog zapisa koji se
reproducira u ZAPPIN modu.
2 Pritisnite tipku za odabir ili 
za vrijeme reprodukcije zapisa kojeg
želite slušati.
Zapis koji ste odabrali reproducira se od
početka u modu normalne reprodukcije.
Za ponovno pretraživanje zapisa u ZAPPIN
modu, ponovite korake 1 i 2.
Savjeti
•• Možete odabrati trajanje reprodukcije, između oko
6 sekundi/15 sekundi/30 sekundi (str. 19). Ne možete
odabrati odlomak zapisa za reprodukciju.
•• Pritisnite +/– u ZAPPIN modu za preskakanje
zapisa.
•• Za potvrdu zapisa za reprodukciju, također možete
pritisnuti l (BACK).
3 Pritisnite i zadržite tipku za odabir dok
se ne pojavi "MEMORY".
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavke
AF/TA (str. 12).
Prijem pohranjenih postaja
Možete odabrati postaju za prijem putem liste.
1 Odaberite valno područje, zatim pritis­
nite  (BROWSE).
Pojavi se popis pohranjenih postaja.
2 Zakrenite regulator sve dok se ne
pojavi željena postaja.
nastavak na sljedećoj stranici 
11
3 Pritisnite tipku za odabir za prijem
postaje.
Prikaz se vraća na normalan mod prijema.
Automatsko ugađanje
1 Odaberite valno područje, zatim pritisnite
+/– za pretraživanje postaja.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ugodi
postaju. Ponovite ovaj postupak sve dok ne
ugodite željenu postaju.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje, pritisnite i zadržite +/
– za traženje približne frekvencije, zatim pritisnite
+/– više puta za precizno ugađanje željene
frekvencije (ručno ugađanje).
RDS
Pregled
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Također traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS prijemom podešavaju sat.
Napomene
•• Ovisno o zemlji/regiji, sve RDS funkcije možda neće
biti dostupne.
•• RDS funkcija neće raditi ispravno ako je signal slab
ili postaja ne emitira RDS podatke.
Podešavanje AF i TA
1 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
Prikazane stavke
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON
uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
AValno područje, funkcija
BTA/TP*1
CFrekvencija*2 (naziv postaje), programski
broj, sat, RDS podaci
*1 "TA" treperi tijekom informacija o prometu. "TP"
svijetli kad je ugođena takva postaja.
*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "*"
Za promjenu prikazanih stavki , , pritisnite
.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugađanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugađanja iste postaje.
12
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno
pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju
BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim
AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Savjet
Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti,
ta glasnoća će se pohraniti za buduće obavijesti,
neovisno o normalnoj glasnoći.
Slušanje lokalnog programa — REG
Kad je AF funkcija uključena: tvornička podešenja
ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno
područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu
lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" u izborniku
tijekom FM prijema (str. 19).
Podešavanje točnog vremena (CT)
1 Podesite "CT-ON" u izborniku (str. 18).
Napomene
•• Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema RDS
postaje.
•• Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlike.
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
Odabir vrste programa PTY
1 Pritisnite i zadržite  (PTY) tijekom
FM prijema.
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
2 Pritisnite  (PTY) više puta dok
se ne pojavi željena vrsta programa.
3 Pritisnite +/–.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski program),
CULTURE (kultura), SCIENCE (znanost),
VARIED (razno), POP M (popularna glazba),
ROCK M (rock glazba), EASY M (lagana glazba),
LIGHT M (lagana klasična glazba), CLASSICS
(klasična glazba), OTHER M (druge vrste glazbe),
WEATHER (vremenska prognoza), FINANCE
(financije), CHILDREN (dječji program),
SOCIAL A (društvene teme), RELIGION (vjerski
program), PHONE IN (telefonska javljanja),
TRAVEL (putovanja), LEISURE (dokolica), JAZZ
(jazz glazba), COUNTRY (country glazba),
NATION M (narodna glazba), OLDIES (evergrini),
FOLK M (folklorna glazba), DOCUMENT
(dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama/
regijama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu
dostupni.
13
USB uređaji
3 Spojite USB uređaj na USB
priključnicu.
Za detalje o podržanim USB uređajima, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
55 Mogu se koristiti USB uređaji vrste MSC (Mass
Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
koji podržavaju USB standard.
55 Odgovarajući codec je MP3 (.mp3), WMA
(.wma) i AAC (.m4a).
55 Preporučena je izrada sigurnosnih kopija sadržaja
USB uređaja.
4 Pritisnite tipku CLOSE na uložnici
TUNE TRAY kako biste je zatvorili.
Napomene
•• Spojite USB uređaj nakon pokretanja motora.
Ovisno o USB uređaju, može doći do nepravilnosti
u radu ili oštećenja ukoliko se spoji prije pokretanja
motora.
•• Na uložnicu TUNE TRAY nemojte stavljati mobilni
telefon ili uređaj s funkcijama bežične komunikacije
jer se tako prijem signala ili komunikacija mogu
prekinuti.
•• Ne ostavljajte USB uređaj u parkiranom automobilu,
jer može doći do nepravilnosti u radu.
Reprodukcija USB uređaja
1 Pritisnite .
Prednja ploča se spušta.
2 Pritisnite tipku PUSH OPEN na uložnici
TUNE TRAY.
Uložnica TUNE TRAY se polako otvara.
5 Zatvorite prednju ploču.
Pokreće se reprodukcija.
Ako je USB uređaj već spojen, za pokretanje
reprodukcije pritisnite  više puta
dok se ne prikaže "USB".
Pritisnite  na 1 sekundu za zaustavljanje reprodukcije.
Uklanjanje USB uređaja
1 Zaustavite reprodukciju na USB uređaju.
2 Pritisnite .
3 Pritisnite tipku PUSH OPEN na uložnici
TUNE TRAY.
4 Uklonite USB uređaj.
5 Uvucite uložnicu TUNE TRAY i zatvorite
prednju ploču.
TUNE TRAY
14
Napomene
•• Nemojte vaditi USB uređaj tijekom reprodukcije jer
može doći do oštećenja USB podataka.
•• Na uložnicu TUNE TRAY nemojte stavljati uređaje koji
nisu USB, kao ni strane predmete poput kovanica,
ključeva, kreditnih kartica, posuda s tekućinama itd.
•• Na uložnicu TUNE TRAY nemojte stavljati zapaljive
predmete poput upaljača jer to može prouzročiti
pojavu dima, požar ili drugu nezgodu.
•• Dimenzije uložnice: Približno 65  17  118 mm (š/v/d)
•• Ako se sâm USB uređaj ili u kombinaciji s USB kabelom teško umeće u uložnicu TUNE TRAY, možda
je veći od uložnice.
Nemojte silom potiskivati uložnicu TUNE TRAY ili
USB kabel.
•• Korisnicima WALKMANA savjetujemo uporabu
dodatno nabavljivog adaptera XA-50WM. On je
namijenjen uporabi samo s ovim uređajem i ne biste
ga trebali koristiti s drugim USB uređajima.
•• Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene
putem USB huba.
•• Uvucite uložnicu TUNE TRAY i zatvorite prednju ploču
prije reprodukcije jer se u slučaju zapinjanja ili slično
u vozilu može oštetiti.
•• Ako se prednja ploča ne može otvoriti dokraja zbog
oblika ploče s instrumentima i položaja ugradnje,
odvojite je i otvorite uložnicu TUNE TRAY ručno. Za
informacije o odvajanju prednje ploče, pogledajte
str. 7.
•• Iznimno je opasno spajati ili uklanjati USB uređaj
tijekom vožnje.
Prikazane stavke
Ponavljanje reprodukcije
1 Tijekom reprodukcije pritisnite i zadržite
tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
2 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "REPEAT".
3 Zakrenite regulator za odabir načina
reprodukcije.
4 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije.
Odaberite
Za
REPEAT-TRK
ponavljanje reprodukcije
zapisa.
REPEAT-ALB
ponavljanje reprodukcije
albuma.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite "REPEAT OFF".
Reprodukcija slučajnim slijedom
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite i zadržite .
Donji dio pokazivača počinje treperiti.
2 Pritisnite  više puta dok se
ne pojavi željeno podešenje.
AIzvor, naziv zapisa, ime izvođača, naziv
albuma
BNaziv zapisa, ime izvođača, broj albuma*,
naziv albuma, broj zapisa/proteklo vrijeme
reprodukcije, sat
** Broj albuma se prikaže samo kad se promijeni album.
Za promjenu prikazanih stavki , , pritisnite
.
Napomene
•• Prikazane stavke mogu se razlikovati, ovisno o USB
uređaju, formatu snimanja i postavkama. Za dodatne
informacije, posjetite stranicu za korisničku podršku.
•• Najveći broj podataka koji se mogu prikazati.
–– mapa (albuma): 128
–– datoteka (zapisa) po mapi: 500
•• Možda će trebati neko vrijeme da se pokrene reprodukcija, ovisno o količini snimljenih podataka.
•• DRM (Digital Rights Management) datoteke se
možda neće moći reproducirati.
•• Tijekom reprodukcije ili brzog pretraživanja unaprijed/
unatrag VBR (varijabilna brzina bita) MP3/WMA/AAC
datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije možda neće
biti ispravno prikazano.
•• Reprodukcija sljedećih MP3/WMA/AAC datoteka nije
podržana.
–– lossless kompresija
–– datoteke koje su zaštićene od kopiranja
Odaberite
Za
ALBUM
reprodukciju albuma slučajnim slijedom.
DEVICE
reprodukciju svih zapisa na
uređaju slučajnim slijedom.
Nakon 3 sekunde podešenje je dovršeno.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite "OFF".
15
4 Spojite iPod na isporučeni adapter.
iPod
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja,
pogledajte "O iPod uređaju" na str. 21 ili posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
U ovim uputama za uporabu, "iPod" se koristi kao
općeniti naziv za iPod funkcije na iPod i iPhone
uređaju, osim ako nije drugačije navedeno u tekstu
ili na slikama.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
Napomene
•• Na uložnicu TUNE TRAY nemojte stavljati mobilni
telefon ili uređaj s funkcijama bežične komunikacije
jer se tako prijem signala ili komunikacija mogu
prekinuti.
•• Ne ostavljajte iPod u parkiranom automobilu, jer
može doći do nepravilnosti u radu.
5 Pritisnite tipku CLOSE na uložnici
TUNE TRAY kako biste je zatvorili.
Reprodukcija iPod uređaja
Prije spajanja iPod uređaja, stišajte glasnoću na
uređaju.
1 Pritisnite .
Prednja ploča se spušta.
2 Pritisnite tipku PUSH OPEN na uložnici
TUNE TRAY.
Uložnica TUNE TRAY se polako otvara.
TUNE TRAY
3 Spojite isporučeni adapter na USB
priključnicu.
6 Zatvorite prednju ploču.
iPod se automatski uključi i na iPod zaslonu
se pojavi sljedeći prikaz.*
Zapisi na iPod uređaju automatski se reproduciraju, od mjesta na kojem ste zaustavili
reprodukciju.
Ako je iPod već spojen, za pokretanje reprodukcije pritisnite  više puta dok
se ne prikaže "USB". (Kad je prepoznat iPod
uređaj, na pokazivaču se prikaže "IPOD".)
** Prikaz se razlikuje, ovisno o iPodu, ili se možda neće
pojaviti ako ste spojili iPod touch.
7 Podesite glasnoću.
Pritisnite  na 1 sekundu za zaustavljanje reprodukcije.
16
Odspajanje iPod uređaja
1 Zaustavite reprodukciju iPod uređaja.
2 Pritisnite .
3 Pritisnite PUSH OPEN na uložnici TUNE TRAY.
4 Odspojite iPod.
5 Uvucite uložnicu TUNE TRAY i zatvorite
prednju ploču.
Napomene
•• Nemojte vaditi iPod tijekom reprodukcije jer može
doći do oštećenja podataka.
•• Na uložnicu TUNE TRAY nemojte stavljati uređaje koji
nisu iPod, kao ni strane predmete poput kovanica,
ključeva, kreditnih kartica, posuda s tekućinama itd.
•• Na uložnicu TUNE TRAY nemojte stavljati zapaljive
predmete poput upaljača jer to može prouzročiti
pojavu dima, požar ili drugu nezgodu.
•• Za iPod koristite isporučeni adapter XA-50IP. On je
namijenjen uporabi samo s ovim uređajem i ne biste
ga trebali koristiti s drugim USB uređajima.
•• Ovaj uređaj ne prepoznaje iPod uređaje spojene
putem USB huba.
•• Uvucite uložnicu TUNE TRAY i zatvorite prednju
ploču prije reprodukcije jer se u slučaju zapinjanja ili
slično u vozilu može oštetiti.
•• Ako se prednja ploča ne može otvoriti dokraja zbog
oblika ploče s instrumentima i položaja ugradnje,
odvojite je i otvorite uložnicu TUNE TRAY ručno. Za
informacije o odvajanju prednje ploče, pogledajte str. 7.
•• Iznimno je opasno spajati ili uklanjati iPod u vožnji.
Savjeti
•• Kad je ključ okrenut u položaj ACC i uređaj je uključen,
baterija iPod uređaja se puni.
•• Ako odspojite iPod tijekom reprodukcije, na pokazivaču uređaja se prikaže "NO DEV".
Mod nastavljanja reprodukcije
Kad je spojen iPod, način reprodukcije ovog uređaja mijenja se u mod nastavljanja reprodukcije
i reprodukcija počinje u modu koji je podešen na
iPod uređaju. U modu nastavljanja reprodukcije,
ne može se pokrenuti ponavljanje reprodukcije
niti reprodukcija slučajnim slijedom.
Napomena
Neka slova pohranjena na iPod uređaju možda neće
biti prikazana ispravno.
Ponavljanje reprodukcije
1 Tijekom reprodukcije pritisnite i zadr-
žite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
2 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "REPEAT".
3 Zakrenite regulator za odabir načina
reprodukcije.
4 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije.
Odaberite
Za ponavljanje
REPEAT-TRK reprodukcije zapisa.
REPEAT-ALB reprodukcije albuma.
REPEAT-PCS reprodukcije podcasta.
REPEAT-ART reprodukcije odabranog
izvođača.
REPEAT-PLY reprodukcijske liste.
REPEAT-GNR reprodukcije odabranog žanra.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite "REPEAT OFF".
Reprodukcija slučajnim slijedom
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite i zadržite .
Donji dio pokazivača počinje treperiti.
2 Pritisnite  više puta dok se
ne pojavi željeno podešenje.
Prikazane stavke
Odaberite
Za reprodukciju
ALBUM
albuma slučajnim slijedom.
PODCAST podcasta slučajnim slijedom.
ARTIST
odabranog izvođača sluč. slijedom.
PLAYLIST reprodukcijske liste sluč. slijedom.
AIzvor, naziv zapisa, ime izvođača, naziv albuma
BNaziv zapisa, ime izvođača, naziv albuma,
broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, sat
Za promjenu stavki , , pritisnite .
GENRE
odabranog žanra sluč. slijedom.
DEVICE
svih zapisa na uređaju slučajnim
slijedom.
Savjet
Kad se promijeni album/podcast/žanr/izvođač/reprodukcijska lista, nakratko se pojavi njihov broj.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite "OFF".
Nakon 3 sekunde podešenje je dovršeno.
17
Ostale funkcije
Mijenjanje zvučnih postavki
Podešavanje zvučnih značajki
1 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi željena stavka.
2 Zakrenite regulator za podešavanje
odabrane stavke.
3 Pritisnite l (BACK).
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Mogu se podesiti sljedeće opcije (za detalje
pogledajte navedene stranice):
EQ3
Za odabir krivulje ekvilizatora između 7 postavki
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM ili OFF).
DSO (Dynamic Soundstage Organizer)
Stvara dojam okruženosti zvukom.
Za odabir DSO moda: "1", "2", "3" ili "OFF". Što
je broj veći, efekt je naglašeniji.
LOW*1, MID*1, HIGH*1 (str. 18)
BALANCE
Podešava ravnotežu zvuka između lijevih i
desnih zvučnika.
FADER
Podešava relativnu razinu između prednjih i
stražnjih zvučnika.
SUB*2 (Glasnoća subwoofera)
Podešava glasnoću subwoofera.
AUX LV*3 (AUX razina)
Podešava razinu glasnoće svake od spojenih
komponenti: "+18 dB" – "0 dB" – "-8 dB".
Ovime se izbjegava pojedinačno podešavanje
razlike glasnoće.
*1 Kad je podešenje EQ3 aktivirano.
*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT" (str. 19).
Opcija "ATT" je prikazana pri najnižem podešenju i
može se podesiti do razine 21.
*3 Kad je aktiviran AUX izvor (str. 19).
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3
Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje
izradu vašeg podešenja ekvilizatora.
1 Odaberite izvor, zatim pritisnite tipku
za odabir više puta kako biste odabrali
"EQ3".
2 Zakrenite regulator za odabir
"CUSTOM".
3 Pritisnite tipku za odabir više puta, dok
se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
4 Zakrenite regulator za podešavanje
odabrane stavke.
Glasnoća se može podešavati u koracima od
1 dB, između –10 dB i +10 dB.
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje
ekvilizatora.
Za resetiranje krivulje ekvilizatora na tvorničke
postavke, pritisnite i zadržite tipku za odabir
prije završetka podešavanja.
5 Pritisnite l (BACK).
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Savjet
Ostale vrste ekvilizatora također se mogu podesiti.
Podešavanje opcija — SET
1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
2 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi željena stavka.
3 Zakrenite regulator za odabir podešenja
(primjerice, "ON" ili "OFF").
4 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Napomena
Prikazane stavke mogu se razlikovati, ovisno o izvoru
i podešenjima.
Mogu se podesiti sljedeće opcije (za detalje
pogledajte navedene stranice):
18
CLOCK-ADJ (Podešavanje sata) (str. 6)
CT (točno vrijeme)
Uključenje funkcije CT. "ON", "OFF" (str. 12, 13).
BEEP
Aktivira zvučni signal: "ON", "OFF".
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktivira prikaz indikatora AUX izvora: "ON",
"OFF" (str. 19).
AUTO OFF
Automatsko isključenje nakon isteka podešenog
vremena, kad je uređaj isključen: "NO", "30S
(sekundi)", "30M (minuta)", "60M (minuta)".
SUB/REAR*1
Odabir audio izlaza: "SUB-OUT" (subwoofer),
"REAR-OUT" (pojačalo).
DEMO (Demo prikaz)
Aktivacija demo prikaza: "ON", "OFF".
DIMMER
Promjena svjetline pokazivača.
––"AT": automatsko zatamnjenje pokazivača
kad se uključi svjetlo. (Dostupno samo kad je
spojen kabel za kontrolu osvjetljenja.)
––"ON": zatamnjenje pokazivača.
––"OFF": isključenje opcije dimmer.
CONTRAST
Podešavanje kontrasta za pregledniji pokazivač
u skladu s kutom ugradnje. Razina kontrasta
može se podesiti u 7 koraka.
LV-METER (Mjerač razine)
Aktiviranje mjerača razine: "ON", "OFF".
A.SCRL (Automatsko pomicanje teksta)
Automatsko pomicanje dugih naziva: "ON", "OFF".
REPEAT (str. 15)
LOCAL (Mod lokalnog pretraživanja)
––"ON": za ugađanje postaja s jačim signalima.
––"OFF": za ugađanje normalnog prijema.
MONO*2 (Mono prijem)
Odabire mod mono prijema radi poboljšanja
prijema slabog FM signala: "ON", "OFF".
REG*2 (Regional)
Ograničava prijem na određenu regiju. "ON",
"OFF" (str. 13).
ZAP.TIME (Zappin vrijeme)
Odabir trajanja reprodukcije za funkciju ZAPPIN.
––"ZAP.TIME-1 (about 6 seconds)",
"ZAP.TIME- 2 (about 15 seconds)",
"ZAP.TIME- 3 (about 30 seconds)".
LPF*3 (Niskopropusni filter)
Odabir prekidne frekvencije subwoofera: "OFF",
"80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz".
SUB*3 (Faza subwoofera)
Odabir faze subwoofera: "NORM", "REV".
HPF (Visokopropusni filter)
Odabir prekidne frekvencije prednjeg/stražnjeg
zvučnika: "OFF", "80Hz", "100Hz", "120Hz",
"140Hz", "160Hz".
LOUD (Glasnoća)
Naglašava niske i visoke tonove za jasniji zvuk
pri stišanoj glasnoći: "ON", "OFF".
DM+
Uključenje funkcije DM+. "ON", "OFF".
BTM (str. 11)
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod prijema FM signala.
*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT".
Uporaba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog
uređaja možete spojiti dodatni prijenosni audio
uređaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem
auto zvučnika. Može se podesiti glasnoća tako da
se izbjegne razlika između ovog sustava i prijenosnog audio uređaja. Slijedite opisani postupak:
Spajanje prijenosnog audio uređaja
1 Isključite prijenosni audio uređaj.
2 Stišajte glasnoću na uređaju.
3 Spojite uređaj.
Spojni kabel*
(nije isporučen)
** Obavezno upotrijebite ravni priključak.
Podešavanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću
svakog spojenog audio uređaja.
1 Stišajte glasnoću na uređaju.
2 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "AUX".
Nakon toga se prikaže "AUX FRONT IN".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja
uz umjerenu glasnoću.
nastavak na sljedećoj stranici 
19
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na ovom
uređaju.
5 Podesite ulaznu razinu (str. 18).
Daljinski upravljač RM-X114
Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao i tipke na uređaju.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
PRESET –
OFF
+
VOL
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
M/m
(DISC*/
PRESET
+/–)
Mjere opreza
55 Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
55 Električna antena se automatski izvlači.
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka
MP3/WMA/AAC
Mapa
(album)
MP3/WMA/AAC
datoteka (zapis)
ENTER*
ATT
–
55 Tipka DSPL (prikaz)
Za promjenu prikazanih stavki.
55 Tipka MODE
Pritisnite za odabir valnog područja (FM/MW/
LW).
55 Tipka SOURCE
Za uključenje; promjenu izvora (Radio/USB/
AUX).
55 Tipke / (SEEK –/+)
Za upravljanje radio/USB reprodukcijom, isto
kao i tipke –/+ na uređaju.
55 Tipka SOUND
Ima istu funkciju kao i tipka za odabir na
uređaju.
55 Tipka OFF
Za isključenje; zaustavljanje reprodukcije.
55 Tipka VOL (glasnoća) +/–
Za podešavanje glasnoće.
55 Tipka LIST
Za odabir PTY vrste prikaza kod RDS prijema.
55 Tipke  (+)/ (–)
Za prijem pohranjenih postaja (radio), preskakanje albuma (USB).
55 Tipka ATT (stišavanje)
Za isključenje zvuka. Za poništenje, pritisnite
ponovno.
** Nije dostupno za ovaj uređaj.
Napomena
Ako su uređaj i pokazivač isključeni, uređajem se ne
može upravljati pomoću daljinskog upravljača osim
ako ne pritisnete tipku  na uređaju za
uključenje.
20
Dodatne informacije
O upozorenju "Device Inside"
Okrenete li ključ u položaj OFF bez da ste prije
izvadili USB uređaj ili iPod, na pokazivaču će se
pojaviti poruka "DEVICE INSIDE".
Otvorite prednju ploču kako biste izvadili USB
uređaj ili iPod.
Ako skinete prednju ploču kad je motor
ugašen.
Treperi LED žaruljica upozorenja Device Inside.
Savjet
Za pojedinosti o vađenju USB uređaja ili iPoda pogledajte stranice 14 (USB) i 17 (iPod).
Napomena
Zvučni signal upozorenja Device Inside će se oglasiti
samo ako koristite ugrađeno pojačalo.
O iPod uređaju
55 Možete spajati sljedeće modele iPod uređaja.
Prije uporabe, ažurirajte svoje iPod uređaje prema
najnovijoj verziji softvera.
Načinjen za
–– iPod touch (2. generacije)
–– iPod touch (1. generacije)
–– iPod classic
–– iPod s video prikazom
–– iPod nano (5. generacije)
–– iPod nano (4. generacije)
–– iPod nano (3. generacije)
–– iPod nano (2. generacije)
–– iPod nano (1. generacije)
55 Oznaka "Made for iPod" označava elektronički
pribor koji je dizajniran za spajanje na iPod uređaj,
te je odobren od strane razvojnog programera kao
uređaj koji je u skladu sa standardima izvedbe
tvrtke Apple.
55 Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili
njegovu usklađenost sa sigurnosnim i nadzornim
standardima.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane
uz uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Održavanje
•• Obrišite bateriju suhom tkaninom kako biste osigurali
dobar kontakt.
•• Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
•• Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
Zamjena osigurača
Kod zamjene osigurača koristite
osigurače iste vrijednosti. Ako
osigurač pregori, provjerite priključak napajanja, te zamijenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je riječ o kvaru
na uređaju. U tom slučaju se
obratite najbližem Sonyjevom
dobavljaču.
Osigurač (10 A)
Čišćenje priključnica
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 7) te očistite spojeve
vatiranim štapićem. Ne primjenjujte prejak pritisak.
U suprotnom, može doći do oštećenja priključnica.
Zamjena litijeve baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterija će trajati oko
godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno
o uvjetima rada.) Kad baterija oslabi, domet
daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamijenite
bateriju novom CR2025 litijevom baterijom.
Korištenje druge baterije može dovesti do požara
ili do eksplozije.
Glavni uređaj
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
•• Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja priključnica
isključite motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
•• Nikad ne dodirujte priključnice prstima ili metalnim
predmetima.
x
+ strana gore
Napomene o litijevoj bateriji
•• Litijevu bateriju držite van dohvata djece. Ako dođe
do gutanja baterije, odmah potražite liječničku
pomoć.
21
Vađenje uređaja
Tehnički podaci
1 Skinite zaštitni okvir.
Radijski prijemnik
AIzvadite prednju ploču (str. 7).
BStisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.
FM
Opseg ugađanja: 87,5 – 108 MHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 150 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 10 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Omjer signal-šum: 70 dB (mono)
Odvajanje: 40 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
x
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 25 kHz
Osjetljivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
USB uređaj
Priključnica: USB (Full-speed)
Maksimalna struja: 500 mA
2 Izvadite uređaj.
AIstovremeno umetnite oba ključa za vađenje
dok ne kliknu.
Pojačalo
Okrenite kukicu
prema unutra.
Općenito
BPovucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
CIzvucite uređaj iz ležišta.
22
Izlaz: Zvučnički izlazi
Impedancija zvučnika: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W  4 (na 4 ohma)
Izlazi:
Audio izlazi (prednji, sub/stražnji izmjenjivi)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenska ulazna priključnica
ATT kontrolna priključnica za telefon
Priključnica za kontrolu rada svjetala
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključnica)
USB ulazna priključnica
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje: 12 V DC akumulator
(negativni pol na uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178  50  180 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182  53  163 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1 kg
Isporučeni pribor:
USB adapter za iPod XA-50IP
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema/pribor:
Daljinski upravljač: RM-X114
Adapter za Walkman XA-50WM
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne odgovara za eventualne tiskarske
pogreške.
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema
koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Prije pregleda
donje tablice, provjerite spojeve uređaja i postupke
korištenja.
Ako i dalje ne možete riješiti problem, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
Općenito
Nema napajanja uređaja.
55Provjerite spojeve ili osigurač.
55Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
WWUključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
55Uključena ja funkcija ATT ili Telephone ATT (kad je
spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT).
55Kontrola "FADER" nije postavljena u središnji
položaj za sustav s dva zvučnika.
Nema zvučnog signala.
55Zvučni signal je isključen (str. 19).
55Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Sadržaj memorije je obrisan.
55Pritisnuta je tipka RESET.
WWPonovno pohranite sadržaje u memoriju.
55Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni ili
nisu pravilno spojeni.
Pohranjene postaje i točno vrijeme su
obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro
spojeni.
Tijekom reprodukcije ili prijema, pokrene
se demo prikaz.
Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
"DEMO-ON", započinje demo prikaz.
WWPodesite "DEMO-OFF" (str. 19).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na
pokazivaču.
55Podešeno je zatamnjenje zaslona "DIMMER-ON"
(str. 19).
55Indikatori na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite .
WWPritisnite  na uređaju dok se ne
pojavi prikaz.
55Priključnice su zaprljane (str. 21).
nastavak na sljedećoj stranici 
23
Funkcija Auto Off ne radi.
Uređaj je uključen. Funkcija Auto Off aktivira se
nakon isključenja uređaja.
WWIsključite uređaj.
DSO ne radi.
55Ovisno o vrsti unutrašnjosti automobila ili vrsti
glazbe, DSO možda neće pružati željeni efekt.
Radijski prijem
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
55Spajanje nije izvedeno pravilno.
WWSpojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora
napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog
pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil
ima ugrađenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/
bočnom staklu).
WWProvjerite spoj antene.
WWAko se antena ne izvlači, provjerite spoj na kabelu
za kontrolu antene.
WWKad je uključen DSO mod, ponekad se mogu čuti
smetnje zvuka.
Podesite DSO mod na "OFF" (str. 18).
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
55Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
55Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
55Mod traženja lokalnih postaja nije pravilno podešen.
WWUgađanje se zaustavlja prečesto:
Podesite "LOCAL-ON" (str. 19).
WWUgađanje se ne zaustavlja prilikom prijema postaje:
Podesite "LOCAL-OFF" (str. 19).
55Signal s odašiljača je preslab.
WWPostaje ugodite ručno.
Tijekom FM prijema treperi indikator "ST".
55Ugodite točnu frekvenciju.
55Signal s odašiljača je preslab.
WWPodesite "MONO-ON" (str. 19).
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
WWPodesite "MONO-OFF" (str. 19).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje SEEK.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
WWIsključite funkciju TA (str. 12).
Nema prometnih informacija.
55Uključite funkciju TA (str. 12).
55Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
WWUgodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
55Trenutna postaja nije RDS postaja.
55RDS podaci nisu primljeni.
55Postaja ne emitira signal vrste programa.
24
Naziv postaje treperi.
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
WWPritisnite +/– dok treperi naziv postaje.
Pojavljuje se "PI SEEK" i uređaj počinje tražiti
drugu frekvenciju istih podataka o programu PI.
USB reprodukcija
Ne možete reproducirati s uređaja
spojenog putem USB huba.
Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene
putem USB huba.
Nije moguća reprodukcija.
USB uređaj ne radi.
WWSpojite ga ponovno.
Potrebno je više vremena za reprodukciju
USB uređaja.
USB uređaj sadrži datoteke sa složenom strukturom.
Prikazani podaci se ne pomiču
pokazivačem.
55Ako naziv ima mnogo znakova, možda se neće
pomicati.
55Opcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
WWPodesite "A.SCRL-ON" (str. 19).
WWPritisnite i zadržite  (SCRL).
Čuje se zvučni signal.
Odspojili ste USB uređaj tijekom reprodukcije.
WWPrije odspajanja USB uređaja zaustavite reprodukciju radi zaštite podataka.
Zvuk je isprekidan.
Prekidi zvuka su mogući s brzinom bita iznad
320 kbps.
Prikaz/poruke grešaka
CHECKING
Autoradio provjerava povezanost s USB uređajem.
WWPričekajte dok se provjera povezanosti ne završi.
DEVICE INSIDE
Okrenete li ključ u položaj OFF bez da ste prije izvadili USB uređaj ili iPod, na pokazivaču će se pojaviti
poruka "DEVICE INSIDE".
ERROR
USB uređaj nije automatski prepoznat.
WWSpojite ga ponovno.
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
WWPogledajte upute za ugradnju/povezivanje za ovaj
model.
HUB NO SUPRT (HUB nije podržan)
Uređaj ne podržava USB hub.
L. SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja
tijekom automatskog ugađanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
NO DEV (Nema uređaja)
USB je odabran kao izvor, a USB uređaj nije spojen.
Odspojili ste USB uređaj ili USB kabel tijekom
reprodukcije.
WWSpojite USB uređaj ili USB kabel.
NO MUSIC
USB uređaj ne sadrži glazbene datoteke.
WWSpojite USB uređaj s glazbenim datotekama.
NO NAME
Naziv diska/albuma/izvođača/zapisa nije snimljen
u zapis.
NO TP
Uređaj će nastaviti tražiti dostupne TP postaje.
OFFSET
Možda je došlo do unutarnjeg kvara.
WWProvjerite spajanje kabela. Ako je poruka o grešci i
dalje prisutna, obratite se najbližem Sony dobavljaču.
OVERLOAD
USB uređaj je preopterećen.
WWOdspojite USB uređaj, zatim promijenite izvor
pritiskom tipke .
WWPokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je
spojen nepodržani USB uređaj.
READ
Uređaj učitava sve podatke o zapisima i albumima na
USB uređaju.
WWPričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski.
RESET
USB uređaj ne radi zbog nekih problema.
WWPritisnite tipku RESET (str. 6).
USB NO SUPRT (USB nije podržan)
Spojeni USB uređaj nije podržan.
WWZa detalje o podržanim USB uređajima, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
"
" ili "
"
USB uređaj je tijekom pretraživanja naprijed/natrag
došao do početka ili do kraja i nije moguće daljnje
pretraživanje.
" "
Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
25
Registrirajte svoj proizvod online na:
www.sony-europe.com/myproducts
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno mjesto.
Broj se nalazi na naljepnici na kućištu sustava. Kad
ispunite ovu identifikacijsku karticu, nikako je nemojte
ostavljati u vozilu s ostatkom uputa. Spremite identifikacijsku karticu na sigurno mjesto. Kartica može poslužiti
za identifikaciju uređaja u slučaju krađe.
autoradio
Identifikacijska
kartica
Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o
vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu
kako biste izbjegli zlouporabu.
Model
DSX-S100
Serijski broj (SERIAL NO.)
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Download PDF

advertising