4-125-655-41 (1)
Bluetooth®
autoradio
Upute za uporabu
Za isključenje demonstracijskog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7.
MEX-BT3700U
©2009 Sony Corporation
HR
Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj uređaj u
prednju ploču vozila. Za postavljanje i pove­
zivanje, pogledajte isporučeni priručnik za
postavljanje/povezivanje.
Ova naljepnica nalazi se na dnu kućišta.
Tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je ovaj uređaj,
MEX-BT3700U, usklađen s osnovnim zahtjevima
i drugim važećim odredbama smjernice 1999/5/EC.
Za detalje, posjetite sljedeći URL:
http://www.compliance.sony.de/
Uporaba ovog radijskog uređaja nije dozvoljena
na geografskom području polumjera 20 km od
središta norveškog naselja Ny-Alesund, Svalbard.
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije
primjenjuju se samo na opremu prodanu
u zemljama koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja servisa ili
jamstva obratite se na adrese koje su navedene u
odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili
jamstva.
Odlaganje dotrajale električne i
elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži ozna­
čava da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad. Uređaj
se treba predati na mjesto za prikupljanje otpada i reciklira­
nje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći
uslijed nepravilnog odlaganja ovog uređaja. Recikliranjem
materijala pomaže se u očuvanju prirodnih izvora. Za dodat­
ne informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se
lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste
kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
2
Odlaganje isluženih baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na ambalaži označava da se
baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije tretirati kao
kućni otpad. Pravilnim odlaganjem ovih baterija, pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja
baterija. Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju
prirodnih izvora.
U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, perfor­
mansi ili zadržavanja cjelovitosti napajanja zahtijevaju trajnu
povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju trebaju
mijenjati samo osposobljeni serviseri. Kako bi osigurali
pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod
na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke
opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte odjeljak o sigurnom
uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno
mjesto za recikliranje otpadnih baterija.
Za dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterije, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili
trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Napomena o litijevoj bateriji
Nemojte izlagati bateriju povišenoj temperaturi, kao
što je izravno sunce, vatra i sl.
Simbol-riječ Bluetooth i logotipi su u vlasništvu tvrt­
ke Bluetooth SIG, Inc. i svaka njihova uporaba od
strane tvrtke Sony je pod licencom. Ostale robne
marke i zaštićeni nazivi nalaze se u vlasništvu
odgovarajućih vlasnika.
ZAPPIN je zaštićeni znak tvrtke Sony Corporation.
Windows Media i Windows
logotip su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštićeni znakovi
tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili ostalim zemljama.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 22). Uređaj će
se automatski potpuno isključiti u podešeno
vrijeme nakon prebacivanja u pripravno stanje,
što sprečava trošenje akumulatora. Ako ne
podesite funkciju Auto Off, nakon gašenja mo­
tora automobila svakako pritisnite i zadržite
 na uređaju dok se ne isključi pokazivač.
iPod je zaštićeni znak tvrtke Apple Inc., registrirane
u SAD-u i ostalim zemljama.
iPhone je zaštićeni znak tvrtke Apple Inc.
MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti
su pod licencom tvrtke Fraunhofer IIS and Thomson.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intele­
ktualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation.
Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja tvrtke
Microsoft ili njezine ovlaštene podružnice.
Dobavljači sadržaja upotrebljavaju tehnologiju zaštite
autorskih prava za Windows Media u ovom uređaju
("WM-DRM") za zaštitu cjelovitosti svojih sadržaja
("Zaštićeni sadržaji") kako ne bi došlo do otuđenja
njihovog intelektualnog vlasništva, uključujući
copyright.
Ovaj uređaj upotrebljava WM-DRM softver za repro­
dukciju zaštićenih sadržaja ("WM-DRM softver").
Ako je sigurnost WM-DRM softvera unutar ovog ure­
đaja ugrožena, vlasnici Zaštićenih sadržaja ("Secure
Content vlasnici") mogu zatražiti da Microsoft po­
vuče pravo WM-DRM softvera za nabavljanje novih
licenci za kopiranje, prikazivanje i/ili reproduciranje
Zaštićenog sadržaja. Opoziv ne mijenja sposobnost
WM-DRM softvera za reprodukciju nezaštićenih
sadržaja. Popis opozvanih WM-DRM softvera se
učitava na uređaj svaki put kad preuzmete licencu za
zaštićeni sadržaj s interneta ili računala. Microsoft
može, u skladu s takvom licencom, također preuzeti
popise opozvanih sadržaja na vaš uređaj u ime vlasni­
ka zaštićenog sadržaja.
3
Sadržaj
Početak
Diskovi koji se mogu reproducirati....................... 6
Napomene o Bluetooth funkciji............................ 6
Resetiranje uređaja................................................ 6
Isključenje DEMO prikaza................................... 7
Priprema daljinskog upravljača............................. 7
Podešavanje sata................................................... 7
Odvajanje prednje ploče....................................... 7
Postavljanje prednje ploče............................... 7
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj................................................... 8
Daljinski upravljač RM-X304....................... 10
Pretraživanje zapisa............................................ 11
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick-BrowZer......................................... 11
Pretraživanje zapisa slušanjem odlomaka
zapisa — ZAPPIN™..................................... 12
Radio
Pohrana i prijem postaja...................................... 12
Automatska pohrana — BTM....................... 12
Ručna pohrana postaja................................... 12
Prijem pohranjenih postaja............................ 12
Automatsko ugađanje.................................... 12
RDS..................................................................... 13
Pregled........................................................... 13
Podešavanje AF i TA..................................... 13
Odabir vrste programa PTY.......................... 14
Podešavanje točnog vremena (CT)................ 14
CD
Prikazane stavke............................................ 14
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim slijedom......................................... 14
USB uređaji
Reprodukcija USB uređaja................................. 15
Prikazane stavke............................................ 15
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim slijedom......................................... 15
iPod
4
Reprodukcija iPod uređaja.................................. 16
Prikazane stavke............................................ 16
Podešavanje moda reprodukcije......................... 17
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim slijedom......................................... 17
Izravno upravljanje iPod uređajem
— Passenger control........................................... 17
Bluetooth (handsfree pozivanje i
streaming glazbe)
Bluetooth funkcije............................................... 18
Uparivanje........................................................... 18
O Bluetooth ikonama..................................... 18
Spajanje............................................................... 19
Uključivanje Bluetooth signala na ovom
uređaju........................................................... 19
Spajanje mobilnog telefona........................... 19
Spajanje audio uređaja................................... 19
Handsfree pozivanje............................................ 19
Javljanje na pozive........................................ 19
Pozivanje....................................................... 20
Prebacivanje poziva....................................... 20
Aktiviranje glasovnog biranja....................... 20
Streaming glazbe................................................. 20
Slušanje glazbe iz audio uređaja.................... 20
Rukovanje audio uređajem preko ovog
uređaja........................................................... 21
Brisanje registracije svih uparenih uređaja............ 21
Ostale funkcije
Mijenjanje zvučnih postavki............................... 21
Podešavanje zvučnih značajki....................... 21
Podešavanje krivulje ekvilizatora — EQ3.... 22
Podešavanje opcija — SET................................. 22
Uporaba dodatne opreme.................................... 23
Dodatna audio oprema................................... 23
CD izmjenjivač.............................................. 23
Zakretni upravljač RM-X4S.......................... 24
Vanjski mikrofon XA-MC10......................... 24
Dodatne informacije
Mjere opreza....................................................... 25
Napomene o diskovima................................. 25
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka.......................................................... 25
O iPod uređaju............................................... 25
O Bluetooth funkciji...................................... 26
Održavanje.......................................................... 26
Vađenje uređaja................................................... 27
Tehnički podaci................................................... 28
U slučaju problema............................................. 29
Prikaz/poruke grešaka................................... 31
Internetska stranica za podršku
Za sva pitanja i najnovije informacije o podršci za ovaj uređaj posjetite
sljedeću internetsku stranicu:
http://support.sony-europe.com/
Tamo ćete pronaći informacije o:
&&Modelima i proizvođačima kompatibilnih digitalnih audio uređaja
&&Podržanim MP3/WMA/AAC datotekama
&&Modelima i proizvođačima kompatibilnih mobilnih telefona i odgovore na česta
pitanja o Bluetooth funkciji
5
Spajanje s drugim uređajima
Početak
Diskovi koji se mogu reproducirati
Ovaj uređaj može reproducirati CD-DA diskove
(koji sadrže i CD TEXT) i CD-R/CD-RW diskove
(MP3/WMA/AAC datoteke (str. 25)).
Vrsta diska
Oznaka na disku
CD-DA
MP3
WMA
AAC
Kod spajanja s bilo kojim drugim uređajem, molimo
pročitajte njegove upute za uporabu za detaljne
sigurnosne napomene.
Izlaganje radijskoj frekvenciji
RF signali mogu utjecati na rad nepravilno instalira­
nih ili nedovoljno oklopljenih elektronskih sustava
vozila, kao što je sustav elektronskog ubrizgavanja
goriva, elektronski ABS sustav kočnica, elektronski
sustav kontrole brzine ili sustav zračnih jastuka. Za
instaliranje ili servis ovog uređaja, molimo obratite
se proizvođaču vozila ili njegovom zastupniku. Ne­
pravilna ugradnja ili servisiranje mogu biti opasni te
mogu poništiti jamstvo koje se odnosi na uređaj.
Posavjetujte se s proizvođačem svog vozila kako bi­
ste se uvjerili da uporaba mobilnog telefona u vozilu
neće utjecati na elektronski sustav.
Redovito provjeravajte jesu li svi bežični uređaji u
vašem vozilu pravilno ugrađeni i rade li pravilno.
Pozivi u nuždi
Napomene o Bluetooth funkciji
Oprez
NI U KOM SLUČAJU TVRTKA SONY NEĆE SE
SMATRATI ODGOVORNOM ZA BILO KAKVE
USPUTNE, NEIZRAVNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE
ILI DRUGE GUBITKE, KOJI UKLJUČUJU, BEZ
ISKLJUČIVOG OGRANIČAVANJA, GUBITAK
PROFITA, GUBITAK POSLA, GUBITAK PODA­
TAKA, GUBITAK MOGUĆNOSTI UPORABE
PROIZVODA ILI BILO KOJEG DRUGOG POVE­
ZANOG UREĐAJA, PREKID RADA I GUBITAK
VREMENA KORISNIKA NASTALI ZBOG UPO­
RABE ILI UPORABOM OVOG PROIZVODA,
BILO HARDVERA I/ILI SOFTVERA.
VAŽNA NAPOMENA!
Sigurna i učinkovita uporaba
Promjene ili preinake na ovom uređaju koje nije izrav­
no odobrila tvrtka Sony, korisniku mogu uzrokovati
gubitak prava na uporabu ovog uređaja.
Molimo provjerite izuzetke pri uporabi Bluetooth
uređaja prije njegove uporabe nastale zbog nacional­
nih zahtjeva ili ograničenja.
Vožnja
Provjerite zakona i regulative o uporabi mobilnih tele­
fona i handsfree opreme u području kroz koje vozite.
Uvijek posvetite punu pažnju vožnji te zaustavite i
parkirajte vozilo prije pozivanja ili javljanja na poziv
ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
6
Ovaj Bluetooth handsfree uređaj i elektronski uređaji
spojeni na handsfree, za svoj rad upotrebljavaju
radijske signale, mobilnu telefonsku mrežu i fiksnu
telefonsku mrežu, kao i funkcije koje programira
korisnik te zato ne mogu jamčiti pozivanje u svim
uvjetima.
Zbog toga, nemojte se isključivo pouzdati na bilo koji
elektronski uređaj za nužnu komunikaciju (kao što je
kod medicinskih hitnih slučajeva).
Imajte na umu da, za pozivanje i primanje poziva,
handsfree i elektronski uređaji spojeni na handsfree,
moraju biti uključeni i nalaziti se unutar područja s
dovoljno snažnim signalom mreže.
Pozivi u nuždi možda neće biti mogući s mobilnih
telefona ili ako se upotrebljavaju određene mrežne
usluge i/ili značajke telefona.
Raspitajte se kod svog pružatelja usluge.
Resetiranje uređaja
Prije prve uporabe uređaja, ili nakon mijenjanja
akumulatora ili promjene načina povezivanja,
potrebno je resetirati uređaj.
Odvojite prednju ploču (str. 7) i pritisnite tipku
RESET (str. 8) šiljatim predmetom, primjerice,
kemijskom olovkom.
Napomena
Pritiskom na tipku RESET obrisat će se podešenja sata
i neki pohranjeni sadržaji.
Isključenje DEMO prikaza
Odvajanje prednje ploče
Možete isključiti demonstracijski prikaz koji se
pojavljuje prilikom isključenja uređaja.
Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja, kako
biste spriječili krađu.
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
Alarm
2
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "DEMO".
3
Zakrenite regulator za odabir "DEMOOFF".
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
1
Pritisnite .
Uređaj se isključi.
2
Pritisnite , zatim izvucite ploču.
Priprema daljinskog upravljača
Uklonite izolacijsku foliju.
Savjet
Za informacije o zamjeni baterije, pogledajte str. 26.
Podešavanje sata
Sat upotrebljava 24-satni sustav prikaza vremena.
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
2
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "CLOCK-ADJ".
3
Pritisnite  +.
Znamenke sata trepere.
4
Zakrenite regulator za podešavanje
sata i minuta.
Za pomicanje indikatora znamenaka, pritisnite
 +/–.
5
Nakon podešavanja minuta, pritisnite
tipku za odabir.
Podešenje je dovršeno i sat se aktivira.
Napomene
&& Nemojte ispuštati niti jako pritiskati prednju ploču ili
pokazivač.
&& Prednju ploču nemojte izlagati toplini/visokim tempe­
raturama niti vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu ili na prednjoj/stražnjoj ploči.
&& Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije
USB uređaja jer može doći do oštećenja USB
podataka.
Postavljanje prednje ploče
Pričvrstite dio  prednje ploče na dio  uređaja,
kako je prikazano slikom, i utisnite lijevu stranu
dok se ne uglavi te se začuje "klik".
Za prikaz sata, pritisnite . Ponovno priti­
snite  za povratak na prethodni prikaz.
Savjet
Sat možete podesiti automatski pomoću RDS značajke
(str. 14).
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutarnju površinu prednje ploče.
7
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj
Bez prednje ploče
Ovaj odjeljak sadrži upute o položaju kontrola
i osnovnim funkcijama. Za detalje, pogledajte
navedene stranice.
Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču upra­
vljaju istim funkcijama kao i tipke na uređaju.
ATipka OFF
Za isključenje; zaustavljanje reprodukcije.
BTipka l (BACK)/MODE str. 11, 12,
16, 17
Pritisnite za: Povratak na prethodni prikaz/
odabir valnog područja (FM/MW/LW)*1/oda­
bir načina reprodukcije za iPod.
Pritisnite i zadržite za: Uključenje/isključenje
moda Passenger control.
CTipka SOURCE
Za uključenje; promjenu izvora (Radio/CD/
USB/AUX/Bluetooth audio/Bluetooth
telefon)*1.
DTipka  (BROWSE) str. 11
Za prijelaz u Quick-BrowZer mod.
ERegulator/tipka za odabir/tipka 
(handsfree)
Za podešavanje glasnoće/odabir kategorije
pretraživanja (zakrenite); odabir opcije za
podešavanje (pritisnite i zakrenite); javljanje/
prekid poziva (pritisnite).
FUložnica diska
Uložite disk (stranu s naljepnicom okrenite
prema gore), reprodukcija počinje.
GPokazivač
HTipka  (izbacivanje)
Za izbacivanje diska.
8
IUSB priključnica str. 15
Za spajanje USB uređaja.
JTipke SEEK +/–
CD/USB:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponov­
no unutar 1 sekunde i zadržite); pretraživanje
zapisa unatrag/unaprijed (pritisnite i zadržite).
Radio:
Za automatsko ugađanje postaja (pritisnite);
ručno ugađanje postaja (pritisnite i zadržite).
Bluetooth audio uređaj*2:
Za preskakanje zapisa (pritisnite).
KTipka  (otpuštanje prednje ploče) str. 7
LTipka BT (BLUETOOTH) str. 18
Za uključivanje/isključivanje Bluetooth signa­
la, uparivanje.
MSenzor daljinskog upravljača
NTipka ZAP str. 12
Za uključenje ZAPPIN™ moda.
RAUX ulazna priključnica str. 23
Za spajanje prijenosnog audio uređaja.
STipka RESET str. 6
TMikrofon str. 19
Napomena
Nemojte pokrivati mikrofon jer handsfree funkcija
možda neće raditi pravilno.
*1 Ako je spojen CD izmjenjivač; kad pritisnete
, na pokazivaču se prikaže "CD" i broj
diska. Nadalje, ako pritisnete  možete pro­
mijeniti izmjenjivač.
*2 Kad je spojen Bluetooth audio uređaj (podržava
AVRCP Bluetooth tehnologiju). Ovisno o uređaju,
određene funkcije možda neće biti dostupne.
Napomene
&& Kod vađenja/umetanja diska, odspojite eventualno
spojeni USB uređaj kako biste spriječili oštećivanje
diska.
&& Ako su uređaj i pokazivač isključeni, uređajem se ne
može upravljati pomoću daljinskog upravljača osim
ako je pritisnuto  na uređaju, ili umetnete
disk kako bi se uređaj uključio.
OTipka AF (Alternative Frequencies)/ TA
(Traffic Announcement)/ PTY (Program
Type) str. 13, 14
Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY
(pritisnite i zadržite) u RDS sustavu.
PBrojčane tipke
CD/USB:
/: ALBM –/+ (tijekom MP3/WMA/
AAC reprodukcije)
Za preskakanje albuma (pritisnite); pre­
skakanje nekoliko albuma (pritisnite i
zadržite).
:REP str. 14, 15, 17
:SHUF str. 14, 15, 17
:PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za uključenje,
pritisnite ponovno.
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite);
pohranu postaja (pritisnite i zadržite).
Bluetooth audio uređaj*2:
:PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za uključenje,
pritisnite ponovno.
Bluetooth telefon:
:MIC str. 19
QTipka DSPL (pokazivač)/SCRL (pomicanje) str. 13, 14, 15, 16, 17
Za promjenu prikazanih stavki (pritisnite); pomi­
canje prikazane stavke (pritisnite i zadržite).
9
Daljinski upravljač RM-X304
GTipka MODE
Pritisnite za: Odabir valnog područja (FM/
MW/LW)/odabir načina reprodukcije za iPod
uređaj.
Pritisnite i zadržite za: Uključenje/isključenje
moda Passenger control.
HTipka SEL (odabir)// (handsfree)
Ima istu funkciju kao i tipka za odabir na
uređaju.
ITipke  (+)/ (–)
Za upravljanje CD/USB reprodukcijom, isto
kao i tipke / (ALBM –/+) na uređaju.
Podešavanje, zvuk i sl. mogu se podešavati
tipkama  .
JTipka SCRL (pomicanje)
Za pomicanje prikazane stavke.
KBrojčane tipke
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite);
pohranu postaja (pritisnite i zadržite).
Neke od sljedećih tipaka na daljinskom upravlja­
ču imaju različite funkcije ili izgled od onih na
uređaju. Prije uporabe, uklonite izolacijsku foliju
(str. 7).
ATipka OFF
Za isključenje; zaustavljanje reprodukcije.
BTipka SOURCE
Za uključenje; promjenu izvora (Radio/CD/
USB/AUX/Bluetooth audio/Bluetooth telefon).
CTipke  ()/ ()
Za upravljanje radijem/CD/USB/Bluetooth
reprodukcijom, isto kao i tipke  –/+
na uređaju. Podešavanje, zvuk i sl. mogu se
podešavati tipkama  .
DTipka DSPL (prikaz)
Za promjenu prikazanih stavki.
ETipka VOL (glasnoća) +/–
Za podešavanje glasnoće.
FTipka ATT (stišavanje)
Za isključenje zvuka. Za uključenje, pritisnite
ponovno.
10
Pretraživanje zapisa
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick-BrowZer
Možete jednostavno pretraživati zapise na CD
disku ili USB uređaju, prema kategorijama.
 (BROWSE)
Pretraživanje preskakanjem opcija
— Jump mod
Kad se unutar kategorije nalazi velik broj opcija,
možete brzo potražiti željenu opciju.
1 Pritisnite  + u Quick-BrowZer modu.
Pojavi se sljedeći prikaz.
Regulator/tipka za
odabir
ABroj trenutne stavke
BUkupan broj opcija na tekućoj razini
Zatim se pojavi naziv opcije.
l (BACK)
SEEK +/–
1
Pritisnite  (BROWSE).
Uređaj prelazi u Quick-BrowZer mod te se
pojavi popis kategorija za pretraživanje.
2
Zakrenite regulator za odabir željene
kategorije pretraživanja, zatim pritisnite za potvrdu.
3
Ponovite korak 2 dok ne odaberete
željeni zapis.
Pokreće se reprodukcija.
2 Zakrenite regulator za odabir željene opcije, ili
opcije koja je blizu željene.
Pretraživanje preskače po 10% od ukupnog
broja opcija.
3 Pritisnite tipku za odabir.
Pokazivač se vraća u Quick-BrowZer mod i
prikaže se odabrana stavka.
4 Zakrenite regulator za odabir željene opcije i
zatim ga pritisnite.
Reprodukcija počinje ukoliko je odabrana
stavka zapis.
Za izlaz iz Jump moda
Pritisnite l (BACK) ili  –.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite l (BACK).
Za izlaz iz Quick-BrowZer moda
Pritisnite  (BROWSE).
Napomena
Kod prelaska u Quick-BrowZer mod, isključuju se fun­
kcije ponavljanja i reprodukcije slučajnim redoslijedom.
11
Pretraživanje zapisa slušanjem
odlomaka zapisa — ZAPPIN™
Reprodukcijom kratkih odlomaka zapisa na CD
disku ili USB uređaju u nizu, možete tražiti zapis
kojeg želite slušati.
ZAPPIN mod je prikladan za traženje zapisa tijekom
reprodukcije slučajnim slijedom ili ponavljanja
reprodukcije slučajnim slijedom.
Tipka za odabir
Radio
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugađanja za vrijeme vožnje, koristite Best
Tuning Memory (BTM) kako biste spriječili
eventualne prometne nezgode.
Automatska pohrana — BTM
1
2
ZAP
1
Pritisnite  tijekom reprodukcije.
Nakon što se na pokazivaču pojavi "ZAPPIN",
reprodukcija počinje od odlomka sljedećeg
zapisa.
Odlomak se reproducira u podešenom vremenu,
zatim se začuje "klik" i počinje sljedeći
odlomak.
Zapis
Pritisnite tipku za odabir ili  za
vrijeme reprodukcije zapisa kojeg
želite slušati.
Zapis kojeg ste odabrali reproducira se od
početka u modu normalne reprodukcije.
Za ponovno pretraživanje zapisa u ZAPPIN
modu, ponovite korake 1 i 2.
Savjeti
&& Možete odabrati trajanje reprodukcije, između oko
6 sekundi/9 sekundi/30 sekundi (str. 22). Ne možete
odabrati odlomak zapisa za reprodukciju.
&& Pritisnite  –/+ ili / (ALBM –/+) u ZAPPIN
modu za preskakanje zapisa ili albuma.
12
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "BTM".
Pritisnite  +.
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija.
Kad je postaja pohranjena, začuje se zvučni
signal.
Ručna pohrana postaja
1
Dio svakog zapisa koji se
reproducira u ZAPPIN modu.
2
3
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja, pritisnite 
više puta. Možete odabrati FM1, FM2, FM3,
MW ili LW.
Dok slušate postaju koju želite pohraniti,
pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od
 do ) sve dok se ne pojavi "MEM".
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojča­
nom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavke
AF/TA (str. 13).
Prijem pohranjenih postaja
1
Odaberite valno područje, zatim pritisnite brojčanu tipku (od  do ).
Automatsko ugađanje
1
Odaberite valno područje, zatim pritisnite  +/– za pretraživanje postaja.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ugodi
postaju. Ponovite ovaj postupak sve dok ne
ugodite željenu postaju.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje, pritisnite i zadržite 
+/– za traženje približne frekvencije, zatim pritisnite
 +/– više puta za precizno ugađanje željene
frekvencije (ručno ugađanje).
RDS
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne di­
gitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Prikazane stavke
Podešavanje AF i TA
1
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON
uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
ATA/TP*1
BValno područje, funkcija
CFrekvencija*2 (naziv postaje), programski broj,
sat, RDS podaci
*1 "TA" treperi tijekom informacija o prometu. "TP"
svijetli kad je ugođena takva postaja.
*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "*"
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite
.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno
pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju
BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim
AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugađanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugađanja iste postaje.
Savjet
Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti, ta
glasnoća će se pohraniti za buduće obavijesti, neovi­
sno o normalnoj glasnoći.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
Kad je AF funkcija uključena: tvornička podeše­
nja ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno
područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu
lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Također traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS prijem­
nom podešavaju sat.
Slušanje lokalnog programa — REG
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" u izborniku
tijekom FM prijema (str. 22).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
nastavak na sljedećoj stranici 
Napomene
&& Ovisno o zemlji/regiji, sve RDS funkcije možda neće
biti dostupne.
&& RDS funkcija neće raditi ispravno ako je signal slab ili
postaja ne emitira RDS podatke.
13
Odabir vrste programa PTY
1
Pritisnite i zadržite  (PTY) tijekom
FM prijema.
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
2
Pritisnite  (PTY) više puta dok
se ne pojavi željena vrsta programa.
3
Pritisnite  +/–.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski program),
CULTURE (kultura), SCIENCE (znanost),
VARIED (razno), POP M (popularna glazba),
ROCK M (rock glazba), EASY M (lagana
glazba), LIGHT M (lagana klasična glazba),
CLASSICS (klasična glazba), OTHER M
(druge vrste glazbe), WEATHER (vremenska
prognoza), FINANCE (financije), CHILDREN
(dječji program), SOCIAL A (društvene teme),
RELIGION (vjerski program), PHONE IN
(telefonska javljanja), TRAVEL (putovanja),
LEISURE (dokolica), JAZZ (jazz glazba),
COUNTRY (country glazba), NATION M
(narodna glazba), OLDIES (evergrini), FOLK M
(folklorna glazba), DOCUMENT (dokumentarni
program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u
kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1
Podesite "CT-ON" u izborniku (str. 22).
Napomene
&& Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema
RDS postaje.
&& Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlike.
14
CD
Prikazane stavke
AIzvor
BNaslov zapisa*1, naziv diska/izvođača*1, naziv
izvođača*1, broj albuma*2, naslov albuma*1,
broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, sat
*1 Prikazuju se CD TEXT informacije, MP3/WMA/AAC.
*2 Broj albuma se prikaže samo kad se promjeni album.
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite
.
Savjet
Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o vrsti
diska, formatu snimanja i postavkama.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim slijedom
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite  (REP)
ili  (SHUF) više puta dok se ne pojavi
željeno podešenje.
Odaberite
Za
 TRACK
ponavljanje reprodukcije
zapisa.
 ALBUM*
ponavljanje reprodukcije
albuma.
SHUF ALBUM*
reprodukciju albuma slučaj­
nim slijedom.
SHUF DISC
reprodukciju diska slučajnim
slijedom.
** Kad se reproducira MP3/WMA/AAC.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
USB uređaji
Prikazane stavke
Za detalje o podržanim USB uređajima, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
&&Mogu se koristiti USB uređaji vrste MSC (Mass
Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
koji podržavaju USB standard.
&&Odgovarajući codec je MP3 (.mp3), WMA
(.wma) i AAC (.m4a).
&&Preporučena je izrada sigurnosnih kopija sadrža­
ja USB uređaja.
Napomena
Spojite USB uređaj nakon pokretanja motora. Ovisno
o USB uređaju, može doći do nepravilnosti u radu ili
oštećenja ukoliko se spoji prije pokretanja motora.
Reprodukcija USB uređaja
1
Spojite USB uređaj na USB priključnicu.
Ako za spajanje koristite kabel, upotrijebite
onaj koji je isporučen uz USB uređaj.
Pokreće se reprodukcija.
Ako je USB uređaj već spojen, za pokretanje
reprodukcije pritisnite  više puta dok se
ne prikaže "USB".
Pritisnite  za zaustavljanje reprodukcije.
Uklanjanje USB uređaja
1 Zaustavite reprodukciju na USB uređaju.
2 Uklonite USB uređaj.
Ako uklonite USB uređaj tijekom reprodukcije,
može doći do oštećenja podataka na USB
uređaju.
Napomene
&& Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki ili teški da
mogu pasti uslijed vibracija ili uzrokovati labavljenje
spoja.
&& Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije USB
uređaja jer može doći do oštećenja USB podataka.
&& Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene
putem USB huba.
AIzvor
BNaziv zapisa, naziv izvođača, broj albuma*,
naziv albuma, broj zapisa/proteklo vrijeme
reprodukcije, sat
** Broj albuma se prikaže samo kad se promjeni album.
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite
.
Napomene
&& Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o USB
uređaju, formatu snimanja i postavkama. Za dodatne
informacije, posjetite stranicu za korisničku podršku.
&& Najveći broj podataka koji se mogu prikazati.
–– mapa (albuma): 128
–– datoteka (zapisa) po mapi: 500
&& Ne ostavljajte USB uređaj u parkiranom automobilu,
jer može doći do nepravilnosti u radu.
&& Možda će trebati neko vrijeme da se pokrene repro­
dukcija, ovisno o količini snimljenih podataka.
&& DRM (Digital Rights Management) datoteke se možda
neće moći reproducirati.
&& Tijekom reprodukcije ili brzog pretraživanja unaprijed/
unatrag VBR (varijabilna brzina bit-a) MP3/WMA/
AAC datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije možda
neće biti ispravno prikazano.
&& Reprodukcija sljedećih MP3/WMA/AAC datoteka nije
podržana.
–– lossless kompresija
–– datoteke koje su zaštićene od kopiranja
Ponavljanje reprodukcije i reproduk­
cija slučajnim slijedom
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite 
(REP) ili  (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
 TRACK
ponavljanje reprodukcije
zapisa.
 ALBUM
ponavljanje reprodukcije
albuma.
SHUF ALBUM
reprodukciju albuma slučaj­
nim slijedom.
SHUF DEVICE
reprodukciju svih zapisa na
uređaju slučajnim slijedom.
Nakon 3 sekunde, podešenje je dovršeno.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
15
iPod
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja,
pogledajte "O iPod uređaju" na str. 25 ili posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku. U
ovim Uputama za uporabu, "iPod" se koristi kao
općeniti naziv za iPod funkcije na iPod i iPhone
uređaju, osim ako nije drugačije navedeno u
tekstu ili na slikama.
3
Podesite glasnoću.
Pritisnite  za zaustavljanje reprodukcije.
Odspajanje iPod uređaja
1 Zaustavite reprodukciju iPod uređaja.
2 Odspojite iPod.
Internetska stranica za podršku
Oprez kod uporabe iPhone uređaja
Kad spojite iPhone putem USB kabela, glasnoću
telefona kontrolira sâm iPhone. Kako biste spriječili
iznenadan glasan zvuk nakon poziva, ne pojačavajte
glasnoću na uređaju tijekom telefonskog poziva.
Reprodukcija iPod uređaja
Napomene
&& Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije
iPod uređaja jer može doći do oštećenja podataka.
&& Ovaj uređaj ne prepoznaje iPod uređaje spojene
putem USB hub-a.
http://support.sony-europe.com/
Prije spajanja iPod uređaja, stišajte glasnoću.
1
Spojite iPod na USB priključnicu pomoću Dock-USB kabela.
Savjeti
&& Kad je ključ okrenut u položaj ACC i uređaj je uklju­
čen, baterija iPod uređaja se puni.
&& Ako odspojite iPod tijekom reprodukcije, na pokazi­
vaču uređaja se prikaže "NO DEV".
Mod nastavljanja reprodukcije
iPod se automatski uključi i na iPod zaslonu
se pojavi sljedeći prikaz.*
Kad je iPod spojen putem dock priključnice, način
reprodukcije ovog uređaja mijenja se u mod
nastavljanja reprodukcije i reprodukcija počinje u
modu koji je podešen na iPod uređaju.
U modu nastavljanja reprodukcije, sljedeće tipke
nemaju funkciju.
–– (REP)
–– (SHUF)
Prikazane stavke
Savjet
Za spajanje dock priključnice, preporučamo uporabu
RC-100IP USB kabela (nije isporučen).
Zapisi na iPod uređaju automatski se repro­
duciraju, od mjesta na kojem ste zaustavili
reprodukciju. Ako je iPod već spojen, za
pokretanje reprodukcije pritisnite 
više puta dok se ne prikaže "USB". (Kad
je prepoznat iPod uređaj, na pokazivaču se
prikaže "IPD".)
** Ako je iPod posljednji put bio reproduciran uporabom
funkcije Passenger control, taj se prikaz neće pojaviti.
2
16
Pritisnite  za odabir načina
reprodukcije.
Način reprodukcije mijenja se na sljedeći način:
RESUMING  ALBUM  TRACK 
PODCAST*  GENRE  PLAYLIST 
ARTIST
** Možda se neće prikazati, ovisno o podešenju iPod-a.
AIndikator izvora (iPod)
BNaziv zapisa, ime izvođača, naziv albuma, broj
zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, sat
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite
.
Savjet
Kad se promijeni album/podcast/žanr/izvođač/repro­
dukcijska lista, nakratko se pojavi njihov broj.
Napomena
Neka slova pohranjena na iPod uređaju možda neće
biti prikazana ispravno.
Podešavanje moda reprodukcije
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite .
Način reprodukcije mijenja se na sljedeći način:
ALBUM  TRACK  PODCAST* 
GENRE  PLAYLIST  ARTIST
** Možda se neće prikazati, ovisno o podešenju iPod-a.
Preskakanje albuma, podcastova, žan­
rova, reprodukcijskih lista i izvođača
Za
Pritisnite
Preskakanje
/ (ALBM –/+)
[pritisnite jedanput za svaki]
Preskakanje
/ (ALBM –/+)
nekoliko albuma [zadržite do željenog mjesta]
Ponavljanje reprodukcije i reproduk­
cija slučajnim slijedom
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite 
(REP) ili  (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
 TRACK
ponavljanje reprodukcije zapisa.
 ALBUM
ponavljanje reprodukcije albuma.
Izravno upravljanje iPod uređajem
— Passenger control
Možete izravno upravljati iPod uređajem, koji je
spojen putem dock priključnice.
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite i zadržite
.
Prikaže se "MODE IPOD" i možete izravno
upravljati iPod uređajem.
Za promjenu prikazanih stavki
Pritisnite .
Prikazane stavke izmjenjuju se na sljedeći način:
Naziv zapisa  ime izvođača  naziv albuma
 MODE IPOD  sat
Za isključenje funkcije Passenger control
Pritisnite i zadržite .
Prikazat će se "MODE AUDIO" i način reproduk­
cije se mijenja u "RESUMING".
Napomene
&& Glasnoća se može podesiti samo na uređaju.
&& Ako se ovaj mod isključi, isključi se i podešenje
ponavljanja reprodukcije.
 PODCAST ponavljanje reprodukcije podcast
sadržaja.
 ARTIST
ponavljanje reprodukcije odabra­
nog izvođača.
 PLAYLIST ponavljanje reprodukcijske liste.
 GENRE
ponavljanje reprodukcije odabra­
nog žanra.
SHUF
ALBUM
reprodukciju albuma slučajnim
slijedom.
SHUF
PODCAST
reprodukciju podcast sadržaja
slučajnim slijedom.
SHUF
ARTIST
reprodukciju odabranog izvođača
slučajnim slijedom.
SHUF
PLAYLIST
reprodukciju reprodukcijske liste
slučajnim slijedom.
SHUF
GENRE
reprodukciju odabranog žanra
slučajnim slijedom.
SHUF
DEVICE
reprodukciju svih zapisa na
uređaju slučajnim slijedom.
Nakon 3 sekunde, podešenje je dovršeno.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
17
Na pokazivaču uređaja koji se spaja prikazuje
se lista prepoznatih uređaja. Ovaj uređaj se
prikazuje kao "XPLOD" na uređaju koji se
spaja.
Bluetooth (handsfree pozivanje i
streaming glazbe)
Bluetooth funkcije
Za uporabu Bluetooth funkcije, nužan je sljedeći
postupak.
1Uparivanje
Kod prvog spajanja Bluetooth uređaja, potrebna
je uzajamna registracija. Postupak se naziva
"uparivanje". Registriranje (uparivanje) je
potrebno samo prvi put, jer će se ovaj uređaj
i drugi uređaji automatski prepoznati sljedeći
put. Možete upariti do 8 uređaja. (Ovisno o
uređaju, možda će trebati unijeti zaporku za
svako spajanje.)
2Spajanje
Za uporabu uređaja nakon uparivanja, pokrenite
spajanje. Ponekad uparivanje omogućuje
automatsko spajanje.
3Handsfree pozivanje/Streaming glazbe
Možete razgovarati bez uporabe ruku te slušati
glazbu nakon spajanja.
4
Ako se na pokazivaču uređaja pojavi
zahtjev za unos zaporke*, unesite
"0000".
Unesite zaporku.
"0000"
Ovaj uređaj i Bluetooth uređaj uzajamno
memoriraju informacije i, nakon završetka
uparivanja, uređaj je spreman za spajanje s
drugim uređajem.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
"" treperi i zatim ostaje svijetliti nakon
završetka uparivanja.
Uparivanje
Kao prvo, međusobno registrirajte ("uparite")
Bluetooth uređaj (mobilni telefon i sl.) i ovaj uređaj.
Možete upariti do 8 uređaja. Nakon uparivanja,
postupak nije potrebno ponavljati.
1
Postavite Bluetooth uređaj unutar 1 m
od ovog uređaja.
2
Pritisnite i zadržite  dok treperi ""
(približno 5 sekundi).
Uređaj prelazi u pripravno stanje uparivanja.
5
Aktivirajte spajanje ovog uređaja s
Bluetooth uređajem.
"" ili "" se prikazuje nakon spajanja.
** Zaporka se može nazivati "passkey", "PIN kôd", "PIN
broj", "lozinka" i sl., ovisno o uređaju.
Napomena
Pripravno stanje uparivanja se ne poništava dok se ne
uspostavi spajanje.
O Bluetooth ikonama
Na ovom uređaju se upotrebljavaju sljedeće ikone.
treperi
3
Aktivirajte traženje ovog uređaja na
Bluetooth uređaju.
svijetli:
Bluetooth signal uključen
treperi:
Pripravno stanje uparivanja
isključeno: Bluetooth signal isključen
svijetli:
Spajanje uspješno
treperi:
Spajanje
isključeno: Nema spajanja
svijetli:
Spajanje uspješno
treperi:
Spajanje
isključeno: Nema spajanja
18
Spajanje
Ako je već izvršeno uparivanje, postupak započ­
nite odavde.
Uključivanje Bluetooth signala na
ovom uređaju
Spajanje audio uređaja
1
Provjerite je li Bluetooth signal
uključen na ovom uređaju i na audio
uređaju.
2
Spojite se na ovaj uređaj pomoću audio
uređaja.
"" se prikazuje nakon spajanja.
Za uključivanje Bluetooth funkcije, uključite izlaz
Bluetooth signala na ovom uređaju.
1
Pritisnite i zadržite  dok ne zasvijetli
"" (približno 3 sekunde).
Bluetooth signal je uključen.
Spajanje mobilnog telefona
1
Provjerite je li Bluetooth signal uključen
na ovom uređaju i mobilnom telefonu.
2
Spojite se na ovaj uređaj pomoću mobilnog telefona.
"" se prikazuje nakon spajanja.
Spajanje zadnjeg spojenog audio
uređaja s ovog uređaja
1 Provjerite je li Bluetooth signal uključen na
ovom uređaju i na audio uređaju.
2 Pritisnite  više puta dok se ne pojavi
"BT AUDIO".
3 Pritisnite .
"" treperi za vrijeme spajanja. Nakon spajanja,
"" stalno svijetli.
Handsfree pozivanje
Prethodno provjerite jesu li uređaj i mobilni
telefon spojeni.
Spajanje zadnjeg spojenog mobilnog
telefona s ovog uređaja
1 Provjerite je li Bluetooth signal uključen na
ovom uređaju i mobilnom telefonu.
2 Pritisnite  više puta dok se ne pojavi
"BT PHONE".
3 Pritisnite  (handsfree).
"" treperi za vrijeme spajanja. Nakon spajanja,
"" stalno svijetli.
Napomena
Za vrijeme streaming prijenosa Bluetooth audio
podataka, nije moguće spajanje s mobilnim telefonom
preko ovog uređaja. Umjesto toga, spojite se na ovaj
uređaj pomoću mobilnog telefona. Preko zvuka koji se
reproducira može se čuti šum spajanja.
Savjet
Dok je Bluetooth signal uključen: kad se uključi brava
paljenja, ovaj uređaj se automatski ponovno spaja sa
zadnjim spojenim mobilnim telefonom. No, automat­
sko spajanje također ovisi o tehničkim značajkama
mobilnog telefona. Ako ovaj uređaj ne izvrši ponovno
automatsko spajanje, spojite uređaje ručno.
Javljanje na pozive
Kod prijema poziva, zvuk zvona se čuje iz zvučnika
vozila.
1
Pritisnite  (handsfree) kad se primi
poziv uz zvuk zvona.
Započinje telefonski razgovor.
Za prekidanje razgovora
Ponovno pritisnite  (handsfree) ili .
Za odbijanje dolaznog poziva, pritisnite i zadržite
 (handsfree) na 2 sekunde.
Podešavanje pojačanja mikrofona
Možete odabrati dvije postavke glasnoće ("LOW"
ili "HI") za podešavanje odgovarajuće razine koja
odgovara sugovorniku.
1 Pritisnite  tijekom poziva.
Opcije se izmje­njuju na sljedeći način:
MIC-LOW  MIC-HI
Napomena
Na ovom uređaju, mikrofon se nalazi sa stražnje strane
prednje ploče (str. 8). Nemojte pokriti mikrofon vrpcom
i sl.
19
Pozivanje
Za pozivanje preko ovog uređaja, koristi se funkcija
ponavljanja biranja.
1
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "BT PHONE".
2
Pritisnite i zadržite  (handsfree) na 3
sekunde ili dulje.
Započinje telefonski razgovor.
Za prekidanje razgovora
Ponovno pritisnite  (handsfree) ili .
Za pozivanje drugog broja, nazovite s mobilnog
telefona i zatim prebacite poziv.
Za prebacivanje poziva, postupite na sljedeći način.
Prebacivanje poziva
Za aktiviranje/deaktiviranje odgovarajućeg uređaja
(ovog uređaja/mobilnog telefona), izvedite sljedeće.
1
Pritisnite i zadržite  (handsfree) ili
upotrijebite mobilni telefon.
Za detalje o uporabi mobilnog telefona, pogledajte
njegove upute za uporabu.
Napomena
Ovisno o mobilnom telefonu, može doći do prekida
handsfree veze kod prebacivanja poziva.
Aktiviranje glasovnog biranja
Možete aktivirati glasovno biranje s mobilnog
telefona spojenog na ovaj uređaj izgovaranjem
glasovne poruke snimljene na mobilnom telefonu
i zatim nazvati.
20
1
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "BT PHONE".
2
Pritisnite  (handsfree).
Mobilni telefon prelazi u mod glasovnog
biranja.
3
Izgovorite glasovnu poruku snimljenu
na mobilnom telefonu.
Vaš glas se prepoznaje i uspostavlja se poziv.
Napomene
&& Prethodno provjerite jesu li uređaj i mobilni telefon
spojeni.
&& Prethodno pohranite glasovnu poruku na mobilnom
telefonu.
&& Ako aktivirate glasovno biranje preko mobilnog tele­
fona spojenog na ovaj uređaj, ova funkcija ponekad
možda neće raditi.
&& Zvukovi poput rada motora, mogu ometati prepo­
znavanje glasa. Kako biste poboljšali prepoznavanje,
funkciju upotrebljavajte u uvjetima što manje buke.
&& Glasovno biranje možda neće raditi u nekim situaci­
jama, ovisno o učinkovitosti funkcije prepoznavanja
glasa na mobilnom telefonu. Za detalje, posjetite
stranicu za korisničku podršku (str. 29).
Savjeti
&& Govorite jednako kao i kod snimanja glasovne poruke.
&& Pohranite glasovnu poruku dok sjedite u vozilu, preko
ovog uređaja, dok je odabran izvor "BT PHONE".
Streaming glazbe
Slušanje glazbe iz audio uređaja
Možete slušati glazbu iz audio uređaja preko
ovog uređaja ako audio uređaj podržava A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth
tehnologiju.
1
2
Stišajte glasnoću na ovom uređaju.
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "BT AUDIO".
3
Rukujte uređajem za pokretanje reprodukcije.
4
Podesite glasnoću na ovom uređaju.
Podešavanje glasnoće
Može se podesiti glasnoća tako da se izbjegne
razlika između ovog sustava i Bluetooth audio
uređaja.
1 Pokrenite reprodukciju Bluetooth audio uređaja
uz umjerenu glasnoću.
2 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na auto­
radiju.
3 Pritisnite tipku za odabir više puta dok se
ne pojavi "BTA" te zakrenite regulator za
podešavanje razine ulaznog signala (–8 dB do
+18 dB).
Rukovanje audio uređajem preko
ovog uređaja
Na ovom uređaju možete upotrebljavati sljedeće
funkcije audio uređaja koji podržava AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile) Bluetooth
tehnologiju. (Način rada ovisi o audio uređaju.)
Za
Pritisnite
Reprodukciju
 (PAUSE)* na ovom uređaju.
Pauzu
 (PAUSE)* na ovom uređaju.
Preskakanje
zapisa
SEEK –/+ (/)
[jednom za svaki zapis]
** Ovisno o uređaju, možda će trebati pritisnuti dvaput.
Funkcije osim gore navedenih treba izvoditi na
audio uređaju.
Napomene
&& Tijekom reprodukcije iz audio uređaja, na ovom
uređaju se ne prikazuju informacije kao što su broj
zapisa, vrijeme reprodukcije, status reprodukcije i sl.
&& Čak i ako promijenite izvor reprodukcije na ovom
uređaju, reprodukcija audio uređaja se ne prekida.
Savjet
Možete spojiti mobilni telefon koji podržava A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) kao audio uređaj
i slušati glazbu.
Brisanje registracije svih uparenih
uređaja
1
Pritisnite .
Ovaj uređaj se isključi.
2
Ako svijetli "", pritisnite i zadržite
 dok se "" ne isključi.
3
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
5
Pritisnite  +.
Započinje inicijalizacija.
Potrebne su 3 sekunde za poništavanje svih
registracija.
Nemojte isključivati napajanje dok trepće
"INITIAL".
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "BT INIT".
Ostale funkcije
Mijenjanje zvučnih postavki
Podešavanje zvučnih značajki
1
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi željena stavka.
2
Zakrenite regulator za podešavanje
odabrane stavke.
3
Pritisnite l (BACK).
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Mogu se podesiti sljedeće opcije (za detalje,
pogledajte navedene stranice):
EQ3
Omogućuje odabir vrste ekvilizatora, između 7
vrsta glazbe.
LOW*1, MID*1, HI*1 (str. 22)
BAL (Balans)
Podešava ravnotežu zvuka između lijevih i
desnih zvučnika.
FAD (Fader)
Podešava relativnu razinu između prednjih i
stražnjih zvučnika.
SUB (Glasnoća subwoofera)
Podešava glasnoću subwoofera.
("ATT" je prikazano pri najnižem podešenju.)
AUX*2 (AUX razina)
Podešava razinu glasnoće svake od spojenih
komponenti: "+18 dB" – "0 dB" – "-8 dB".
Ovime se izbjegava pojedinačno podešavanje
razlike glasnoće.
BTA*3 (BT audio razina)
Podešava razinu glasnoće svaki od spojenih
Bluetooth audio uređaja: "+18 dB" – "0 dB" –
"-8 dB".
Ovime se izbjegava pojedinačno podešavanje
razlike glasnoće između izvora (str. 20).
*1 Kad je podešenje EQ3 aktivirano.
*2 Kad je AUX izvor aktiviran.
*3 Kad je aktiviran Bluetooth audio izvor (str. 20).
21
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3
Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje
izradu vašeg podešenja ekvilizatora.
1
Odaberite izvor, zatim pritisnite tipku
za odabir više puta kako biste odabrali
"EQ3".
2
3
Zakrenite regulator za odabir "CUSTOM".
4
Zakrenite regulator za podešavanje
odabrane stavke.
Glasnoća se može podešavati u koracima od
1 dB, između –10 dB i +10 dB.
Pritisnite tipku za odabir više puta, dok
se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje krivulje
ekvilizatora.
Za resetiranje krivulje ekvilizatora na tvorničke
postavke, pritisnite i zadržite tipku za odabir
prije završetka podešavanja.
5
Pritisnite l (BACK).
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Savjet
Ostale vrste ekvilizatora također se mogu podesiti.
Podešavanje opcija — SET
1
2
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi željena stavka.
3
Zakrenite regulator za odabir podešenja
(primjerice, "ON" ili "OFF").
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Napomena
Prikazane stavke mogu se razlikovati, ovisno o izvoru i
podešenjima.
Mogu se podesiti sljedeće opcije (za detalje,
pogledajte navedene stranice):
CLOCK-ADJ (Podešavanje sata) (str. 7)
CT (Točno vrijeme) (str. 13, 14)
22
BEEP
Aktivira zvučni signal: "ON", "OFF".
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktivira prikaz indikatora AUX izvora: "ON",
"OFF" (str. 23).
A.OFF
Automatsko isključenje nakon isteka podešenog
vremena, kad je uređaj isključen: "NO", "30S
(sekundi)", "30M (minuta)", "60M (minuta)".
MIC*1
––"EXT": za automatsko prebacivanje na vanjski
mikrofon ako je spojen.
––"INT": za odabir samo ugrađenog mikrofona.
DEMO (Demo prikaz)
Aktivacija demo prikaza: "ON", "OFF".
DIM (Dimmer)
Promjena svjetline pokazivača: "ON", "OFF".
A.SCRL*2 (Automatsko pomicanje teksta)
Automatsko pomicanje dugih naziva: "ON",
"OFF".
LOCAL*3 (Mod lokalnog pretraživanja)
––"ON": za ugađanje postaja s jačim signalima.
––"OFF": za ugađanje normalnog prijema.
MONO*3 (Mono prijem)
Odabire mod mono prijema radi poboljšanja
prijema slabog FM signala: "ON", "OFF".
REG*3 (Regionalno) (str. 13)
Z.TIME*2 (Zappin vrijeme)
Odabir trajanja reprodukcije za funkciju ZAPPIN.
––"Z.TIME-1 (približno 6 sekundi)", "Z.TIME-2
(približno 9 sekundi)", "Z.TIME-3 (približno
30 sekundi)".
LPF (Niskopropusni filter)
Odabir prekidne frekvencije subwoofera: "OFF",
"80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz".
LPF NORM/REV (Niskopropusni filter normalno/
obrnuto)
Odabir faze kad je opcija LPF uključena:
"NORM", "REV".
HPF (Visokopropusni filter)
Odabir prekidne frekvencije prednjeg/stražnjeg
zvučnika: "OFF", "80Hz", "100Hz", "120Hz",
"140Hz", "160Hz".
LOUD (Glasnoća)
Naglašava niske i visoke tonove za jasniji zvuk
pri stišanoj glasnoći: "ON", "OFF".
BTM (str. 12)
DM+*2
Za podešavanje DM+ funkcije: "ON", "OFF".
BT INIT*1 (str. 21)
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kad je CD/USB izvor aktiviran.
*3 Kod prijema FM signala.
Uporaba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog
uređaja možete spojiti dodatni prijenosni audio
uređaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem
auto zvučnika. Može se podesiti glasnoća tako da
se izbjegne razlika između ovog sustava i prijeno­
snog audio uređaja. Slijedite opisani postupak:
CD izmjenjivač
Odabir izmjenjivača
1 Pritisnite  više puta dok se ne pojavi
"CD".
2 Pritisnite  više puta dok se ne pojavi
željeni disk.
Broj uređaja
Broj diska
Spajanje prijenosnog audio uređaja
1 Isključite prijenosni audio uređaj.
2 Stišajte glasnoću na uređaju.
3 Spojite uređaj.
Pokreće se reprodukcija.
Preskakanje albuma i diskova
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite /
(ALBM –/+).
Za preskakanje Pritisnite / (ALBM –/+)
Spojni kabel*
(nije isporučen)
** Obavezno upotrijebite ravni priključak.
Podešavanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću
svakog spojenog audio uređaja.
1 Stišajte glasnoću na uređaju.
2 Pritisnite  više puta dok se ne pojavi
"AUX".
Prikaže se "AUX FRONT IN".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja
uz umjerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na auto­
radiju.
5 Podesite ulaznu razinu (str. 21).
albuma
i otpustite (zadržite na trenutak).
nekoliko
albuma
pritisnite unutar 2 sekunde od
prvog otpuštanja.
diska
više puta.
nekoliko
diskova
zatim, pritisnite ponovno unutar
2 sekunde i zadržite.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim slijedom
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite  (REP) ili
 (SHUF) više puta dok se ne pojavi željeno
podešenje.
Odaberite
Za
 DISC
ponavljanje reprodukcije diska.
SHUF
CHANGER
reprodukciju zapisa u izmjenji­
vaču slučajnim slijedom.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
23
Zakretni upravljač RM-X4S
Stavljanje naljepnice
Stavite naljepnicu ovisno o načinu postavljanja
upravljača.
Promjena smjera upravljanja
Smjer upravljanja kontrola je tvornički podešen
na način prikazan na slici.
Za povećavanje
Za smanjivanje
Ako zakretni upravljač morate postaviti na desnu
stranu upravljačke ploče, možete obrnuti smjer
upravljanja.
Položaj kontrola
Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču uprav­
ljaju istim funkcijama kao i tipke na uređaju.
1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL, pritisnite
i zadržite .
Vanjski mikrofon XA-MC10
Sljedeće kontrole na zakretnom upravljaču zahtije­
vaju različite radnje od onih na uređaju.
&&Tipka ATT (stišavanje)
Za isključenje zvuka. Za uključenje, pritisnite
ponovno.
&&Tipka SEL (odabir)
Ima istu funkciju kao i tipka za odabir na uređaju.
&&Kontrola PRESET/DISC
CD/USB: Isto kao i / (ALBM –/+) na
uređaju (pritisnite i zakrenite).
Radio: Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite
i zakrenite).
&&Kontrola VOL (glasnoća)
Ima istu funkciju kao i regulator na uređaju
(zakrenite).
&&Kontrola SEEK/AMS
Ima istu funkciju kao i  +/– na uređaju
(zakrenite, ili zakrenite i zadržite).
&&Tipka DSPL (prikaz)
Za promjenu prikazanih stavki.
&&Tipka MODE
Pritisnite za: Odabir valnog područja (FM/MW/
LW)/odabir načina reprodukcije za iPod uređaj.
Pritisnite i zadržite za: Uključenje/isključenje
moda Passenger control.
24
Spajanjem dodatnog vanjskog mikrofona na
ulaznu mikrofonsku priključnicu uređaja, možete
poboljšati audio kvalitetu kod razgovora preko
ovog uređaja.
Vanjski mikrofon
Priključni kabel
Držači
Savjet
Možete odabrati prioritet mikrofona (str. 22).
Napomena
Spojite XA-MC10 kao vanjski mikrofon. Možda nećete
moći pozivati ili može doći do smetnju u radu ako
spojite drugi uređaj.
Dodatne informacije
Mjere opreza
&& Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
&& Električna antena se automatski izvlači.
O kondenzaciji vlage
Ukoliko se unutar uređaja nakupi vlaga, uklonite
disk i pričekajte oko sat vremena da se uređaj osuši;
u suprotnom uređaj možda neće raditi pravilno.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete
tekućinu.
&& Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE reproducirati
––CD-R/CD-RW diskove s lošom kvalitetom zvuka.
––CD-R/CD-RW diskove snimljene nekompatibil­
nim uređajem za snimanje.
––CD-R/CD-RW diskove koji nisu pravilno fina­
lizirani.
––CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u
glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u skladu
s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ili
multi-session.
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka
MP3/WMA/AAC
MP3/
WMA/AAC
datoteka
(zapis)
Napomene o diskovima
&& Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline, kao što su vodovi toplog zraka. Ne ostav­
ljajte ih u vozilu parkiranom na suncu.
&& Prije reprodukcije, obrišite
diskove krpicom za čišćenje, od
središta prema rubu diska. Ne
koristite otapala poput benzina,
razrjeđivača i komercijalno do­
stupnih sredstava za čišćenje.
&& Ovaj uređaj je dizajniran za
reprodukciju diskova koji su
u skladu s Compact Disc (CD) standardom.
DualDisc i neki glazbeni diskovi koji su kodirani
tehnologijama za zaštitu autorskih prava ne podli­
ježu Compact Disc (CD) standardu te se zbog toga
možda neće moći reproducirati na ovom uređaju.
&& Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE reproducirati
––Diskove s pričvršćenim etiketama, naljepnicama
ili ljepljivom trakom ili papirom. Reprodukcijom
takvih diskova može doći do nepravilnosti u
radu, ili oštećenja diska.
––Diskove koji nisu standardnog oblika (primjerice,
srce, kvadrat, zvijezda). U suprotnom može doći
do oštećenja uređaja.
––Diskove promjera 8 cm.
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
&& Najveći broj: (samo CD-R/CD-RW)
––mapa (albuma): 150 (uključujući korijensku
mapu)
––datoteka (zapisa) i mapa: 300 (može biti i manje
od 300 ako imena mapa/datoteka sadrže mnogo
znakova)
––prikazanih znakova za naziv mape/datoteke: 32
(Joliet)/64 (Romeo)
&& Ako disk snimljen u Multi Session formatu počinje
s CD-DA sesijom, prepoznaje se kao CD-DA disk,
a ostale sesije se ne reproduciraju.
Mapa
(album)
O iPod uređaju
&& Možete spajati sljedeće modele iPod uređaja.
Prije uporabe, ažurirajte svoje iPod uređaje prema
najnovijoj verziji softvera.
––iPod touch
––iPod classic
––iPod s video prikazom*
––iPod nano (3. generacija)
––iPod nano (2. generacija)
––iPod nano (1. generacija)*
––iPhone i iPhone 3G
** Funkcija Passenger control nije dostupna za iPod
nano (1. generacija) i iPod s video prikazom.
&& Oznaka "Made for iPod" označava elektronički
pribor koji je dizajniran za spajanje na iPod uređaj,
te je odobren od strane razvojnog programera kao
uređaj koji je u skladu sa standardima izvedbe
tvrtke Apple.
&& Oznaka "Works with iPhone" označava elektronički
pribor koji je dizajniran za spajanje na iPhone, te
je odobren od strane razvojnog programera kao
uređaj koji je u skladu sa standardima izvedbe
tvrtke Apple.
&& Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili
njegovu usklađenost sa sigurnosnim i nadzornim
standardima.
25
O Bluetooth funkciji
Što je to Bluetooth?
&& Bluetooth bežična tehnologija je bežična tehnologija
kratkog dometa koja omogućuje bežičan prijenos
podataka između digitalnih uređaja, kao što su
mobilni telefoni i slušalice. Bluetooth bežična
tehnologija radi u dometu od otprilike 10 metara.
Uobičajeno je spajanje dva uređaja, ali kod nekih
uređaja, moguće je istovremeno spojiti više uređaja.
&& Za spajanje nije potrebno upotrebljavati kabele jer
je Bluetooth bežična tehnologija, niti je potrebno
usmjeriti uređaje jednog prema drugom, kao kod
infracrvene tehnologije. Primjerice, uređaj možete
upotrebljavati dok je u torbi ili džepu.
&& Bluetooth je međunarodni standard kojeg podržavaju
milijuni tvrtki diljem svijeta i kojeg upotrebljavaju
brojne tvrtke.
O Bluetooth komunikaciji
&& Bluetooth bežična tehnologija radi u dometu od
približno 10 metara.
Maksimalan domet komunikacije može ovisiti o
preprekama (osobe, metal, zidovi, itd.) ili elektro­
magnetskom okruženju.
&& Sljedeći uvjeti mogu utjecati na osjetljivost Blueto­
oth komunikacije.
––Prepreke, poput osoba, metala i zidova, između
ovog uređaja i Bluetooth uređaja.
––Uređaj koji upotrebljava frekvenciju 2,4 GHz, kao
što je bežični LAN, bežični telefon ili mikrovalna
pećnica, upotrebljava se u blizini.
&& S obzirom da Bluetooth uređaji i bežični LAN
(IEEE802.11b/g) upotrebljavaju istu frekvenciju,
može doći do mikrovalne interferencije, koja uzro­
kuje usporavanje brzine komunikacije, šumove ili
nepravilno spajanje ako se ovaj uređaj upotrebljava
u blizini LAN uređaja. U tom slučaju, napravite
sljedeće.
––Upotrebljavajte ovaj uređaj najmanje 10 metara
od bežičnih LAN uređaja.
––Ako se ovaj uređaj upotrebljava bliže od 10 metara
od bežičnog LAN uređaja, isključite bežični
LAN uređaj.
––Postavite ovaj uređaj i Bluetooth uređaj što je
moguće bliže jedan drugom.
&& Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu
utjecati na rad elektronskih medicinskih uređaja.
Isključite ovaj uređaj i ostale Bluetooth uređaje na
sljedećim mjestima jer mogu uzrokovati nezgode.
––u blizini zapaljivih plinova, u bolnici, vlaku,
zrakoplovu ili na benzinskoj postaji
––u blizini automatskih vrata ili požarnih alarma
&& Ovaj uređaj podržava sigurnosne značajke uskla­
đene s Bluetooth standardom, koje omogućuju
sigurno spajanje uz uporabu Bluetooth bežične
tehnologije, ali sigurnost možda neće biti dostatna,
ovisno o postavkama. Budite oprezni pri komuni­
kaciji pomoću Bluetooth bežične tehnologije.
26
&& Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za
eventualno curenje podataka tijekom Bluetooth
komunikacije.
&& Ne može se jamčiti spajanje sa svim Bluetooth
uređajima.
––Uređaj koji upotrebljava Bluetooth funkciju treba
biti usklađen s Bluetooth standardom kako ga
definira Bluetooth SIG i treba biti provjeren.
––Čak i ako spojeni uređaj odgovara gore navede­
nom Bluetooth standardu, neki uređaji možda se
neće moći spojiti ili neće raditi pravilno, ovisno o
značajkama ili specifikacijama uređaja.
––Tijekom razgovora putem telefona uz uporabu
handsfree funkcije, mogu se pojaviti smetnje,
ovisno o uređaju ili uvjetima komunikacije.
&& Ovisno o spojenom uređaju, možda će trebati neko
vrijeme za uspostavu komunikacije.
Ostalo
&& Uporaba Bluetooth uređaja možda neće raditi kod
mobilnih telefona, ovisno o uvjetima širenja radij­
skih valova i mjestu gdje se uređaji upotrebljavaju.
&& Ako osjetite nelagodu tijekom uporabe Bluetooth
uređaja, odmah prekinite njegovu uporabu. Ako
se problem nastavi, obratite se najbližem Sony
predstavništvu.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane
uz uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Održavanje
Zamjena litijeve baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterija će trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima
rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravlja­
ča će se smanjiti. Zamijenite bateriju novom CR2025
litijevom baterijom. Korištenje druge baterije može
dovesti do požara ili do eksplozije.
+ strana gore
Napomene o litijevoj bateriji
&& Litijevu bateriju držite van dohvata djece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
&& Obrišite bateriju suhom tkaninom kako biste osigurali
dobar kontakt.
&& Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
&& Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je bacai
u vatru.
Vađenje uređaja
1
Skinite zaštitni okvir.
1Izvadite prednju ploču (str. 7).
2Stisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.
2
Izvadite uređaj.
1Istovremeno umetnite oba ključa za vađenje
dok ne kliknu.
Zamjena osigurača
Kod zamjene osigurača koristite
osigurače iste vrijednosti. Ako
osigurač pregori, provjerite pri­
ključak napajanja, te zamijenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je riječ o kvaru na
uređaju. U tom slučaju se obratite
najbližem Sonyjevom dobavljaču.
Osigurač (10 A)
Čišćenje priključnica
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 7) te očistite spojeve
vatiranim štapićem. Ne primjenjujte prejak pritisak.
U suprotnom, može doći do oštećenja priključnica.
Okrenite kukicu
prema unutra.
Glavni uređaj
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
&& Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja priključnica
isključite motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
&& Nikad ne dodirujte priključnice prstima ili metalnim
predmetima.
2Povucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
3Izvucite uređaj iz ležišta.
27
Tehnički podaci
CD uređaj
Omjer signal-šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugađanja: 87,5 – 108,0 MHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 150 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 10 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Omjer signal-šum: 70 dB (mono)
Odvajanje: 40 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 25 kHz
Osjetljivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
USB uređaj
Priključnica: USB (Full-speed)
Maksimalna struja: 500 mA
Bežična komunikacija
Sustav komunikacije:
Bluetooth standard, verzija 2.0
Izlaz:
Bluetooth standard, klasa snage 2 (maks. +4 dBm)
Maksimalni domet komunikacije:
Vidljivost do približno 10 m*1
Frekvencijski pojas:
2,4 GHz pojas (2,4000 – 2,4835 GHz)
Način modulacije: FHSS
Kompatibilni Bluetooth profili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Handsfree Profile) 1.5
HSP (Headset Profile)
*1 Stvaran domet ovisi o čimbenicima kao što su
prepreke između uređaja, magnetsko polje oko
mikrovalnih pećnica, statički elektricitet, osjetljivost
prijema, učinak antene, operativni sustav, softver­
ske aplikacije i sl.
*2 Profili Bluetooth standarda označavaju svrhu Blue­
tooth komunikacije između uređaja.
Pojačalo
Izlaz: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija zvučnika: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W  4 (na 4 ohma)
28
Općenito
Izlazi:
Audio izlazi (prednji/stražnji)
Izlaz subwoofera (mono)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje
antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenska ulazna priključnica
ATT kontrolna priključnica za telefon
BUS kontrolna ulazna priključnica
BUS audio ulazna priključnica
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključnica)
USB ulazna priključnica
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178  50  179 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182  53  162 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Isporučeni pribor:
Daljinski upravljač: RM-X304
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema/pribor:
Zakretni upravljač: RM-X4S
BUS kabel (isporučen s RCA kabelom):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD izmjenjivač (6 diskova): CDX-T69
Izbornik izvora: XA-C40
USB spojni kabel za iPod: RC-100IP
Vanjski mikrofon: XA-MC10
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez na­
jave. Proizvođač ne odgovara za eventualne tiskarske
pogreške.
&& Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u određe­
nim tiskanim pločicama.
&& Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
&& Pakirni jastučići izrađeni su od papira.
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju pro­
blema koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Prije
pregleda donje tablice, provjerite spojeve uređaja i
postupke korištenja.
Ako i dalje ne možete riješiti problem, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
Općenito
Nema napajanja uređaja.
&& Provjerite spojeve ili osigurač.
&& Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
WWUključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
&& Uključena ja funkcija ATT ili Telephone ATT (kad je
spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT).
&& Kontrola "FAD" nije postavljena u središnji položaj
za sustav s dva zvučnika.
&& Bluetooth audio uređaj je u pauzi.
WWIsključite pauzu.
Nema zvučnog signala.
&& Zvučni signal je isključen (str. 22).
&& Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Sadržaj memorije je obrisan.
&& Pritisnuta je tipka RESET.
WWPonovno pohranite sadržaje u memoriju.
&& Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni ili
nisu pravilno spojeni.
Pohranjene postaje i točno vrijeme su obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.
Tijekom reprodukcije ili prijema, pokrene se
demo prikaz.
Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
"DEMO-ON", započinje demo prikaz.
WWPodesite "DEMO-OFF" (str. 22).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.
&& Podešeno je zatamnjenje zaslona "DIM-ON" (str. 22).
&& Indikatori na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite .
WWPritisnite i zadržite  na uređaju dok prikaz
ne nestane.
&& Priključnice su prljave (str. 27).
Funkcija Auto Off ne radi.
Uređaj je uključen. Funkcija Auto Off aktivira se nakon
isključenja uređaja.
WWIsključite uređaj.
CD reprodukcija
Ne možete uložiti disk.
&& Već je uložen drugi disk.
&& Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija diska ne započinje.
&& Oštećen ili zaprljan disk.
&& Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 25).
MP3/WMA/AAC datoteke se ne mogu reproducirati.
Disk nije kompatibilan s MP3/WMA/AAC formatom
i verzijom. Za detalje o diskovima i formatima koji se
mogu reproducirati, posjetite stranicu za korisničku
podršku.
Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa treba dulje vrijeme nego za ostale.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije.
––diskovi komplicirane strukture.
––diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
––diskovi kojima možete dodati podatke.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
&& Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
&& Opcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
WWPodesite "A.SCRL-ON" (str. 22).
WWPritisnite i zadržite  (SCRL).
Zvuk preskače.
&& Niste dobro ugradili uređaj.
WWUređaj ugradite pod kutom manjim od 45º u
stabilan dio automobila.
&& Oštećen ili zaprljan disk.
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (str. 6).
Radijski prijem
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
Spajanje nije izvedeno pravilno.
WWSpojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora
napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog
pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil
ima ugrađenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/
bočnom staklu).
WWProvjerite spoj antene.
WWAko se antena ne izvlači, provjerite spoj na kabelu
za kontrolu antene.
Slušanje ugođenih postaja nije moguće
&& Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
&& Signal s odašiljača je preslab.
nastavak na sljedećoj stranici 
29
Nije moguće automatsko ugađanje.
&& Mod traženja lokalnih postaja nije pravilno podešen.
WWUgađanje se zaustavlja prečesto: Podesite
"LOCAL-ON" (str. 22).
WWUgađanje se ne zaustavlja prilikom prijema postaje:
Podesite "LOCAL-OFF" (str. 22).
&& Signal s odašiljača je preslab.
WWPostaje ugodite ručno.
Tijekom FM prijema treperi indikator "ST".
&& Ugodite točnu frekvenciju.
&& Signal s odašiljača je preslab.
WWPodesite "MONO-ON" (str. 22).
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
WWPodesite "MONO-OFF" (str. 22).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje SEEK.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
WWIsključite funkciju TA (str. 13).
Nema prometnih informacija.
&& Uključite funkciju TA (str. 13).
&& Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
WWUgodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
&& Trenutna postaja nije RDS postaja.
&& RDS podaci nisu primljeni.
&& Postaja ne emitira signal vrste programa.
USB reprodukcija
Ne možete reproducirati s uređaja spojenog
putem USB huba.
Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene putem
USB huba.
Nije moguća reprodukcija.
USB uređaj ne radi.
WWSpojite ga ponovno.
Potrebno je više vremena za reprodukciju USB
uređaja.
USB uređaj sadrži datoteke sa složenom strukturom.
Čuje se zvučni signal.
Odspojili ste USB uređaj tijekom reprodukcije.
WWPrije odspajanja USB uređaja zaustavite reprodukciju
radi zaštite podataka.
Zvuk je isprekidan.
Prekidi zvuka su mogući s brzinom bita iznad 320 kbps.
30
Bluetooth funkcija
Uređaj kojeg spajate ne može prepoznati ovaj
uređaj.
&& Prije uparivanja, prebacite ovaj uređaj u pripravno
stanje uparivanja.
&& Kod spajanja Bluetooth uređaja, ovaj uređaj ne može
prepoznavati druge uređaje. Odspojite trenutno spojen
uređaj i potražite ovaj uređaj na drugom uređaju.
&& Nakon uparivanja uređaja, podesite izlaz Bluetooth
signala (str. 19).
Spajanje nije moguće.
&& Spojite se s ovim uređajem preko Bluetooth uređaja
ili obrnuto. Spajanjem se upravlja iz jednog uređaja
(ovog ili drugog Bluetooth uređaja), a ne iz oba.
&& Provjerite postupke uparivanja i spajanja u uputama
za uporabu uređaja i sl. te ponovite postupke.
Glasnoća glasa sugovornika je niska.
Podesite glasnoću.
Sugovornik primjećuje da je glasnoća premala
ili prevelika.
Podesite odgovarajuću glasnoću pomoću postavke Mic
Gain (str. 19).
Tijekom telefonskog razgovora čuje se jeka ili
šum.
&& Smanjite glasnoću.
&& Ako je okolna buka, osim zvuka telefonskog razgovora,
prejaka, pokušajte je smanjiti.
Primjerice: Ako je prozor otvoren i čuje se buka
izvana, zatvorite prozor. Ako je zvuk klima-uređaja
preglasan, smanjite mu snagu.
Telefon nije spojen.
Kod reprodukcije Bluetooth audio uređaja, telefon nije
spojen čak i ako pritisnete  (handsfree).
WWIzvršite spajanje s telefona.
Kvaliteta zvuka telefonskog poziva je loša.
Kvaliteta zvuka telefonskog razgovora ovisi o uvjetima
prijema mobilnog telefona.
WWAko je prijem slab, premjestite vozilo na mjesto
gdje je signal mobilne mreže jači.
Glasnoća spojenog audio uređaja je preniska
(previsoka).
Razina glasnoće ovisi o audio uređaju.
WWPodesite glasnoću na spojenom audio uređaju ili
ovom uređaju.
Zvuk preskače tijekom reprodukcije na Bluetooth audio uređaju.
&& Smanjite udaljenost između uređaja i Bluetooth audio
uređaja.
&& Ako je Bluetooth uređaj spremljen u kućište koje
prekida signal, izvadite ga iz kućišta tijekom uporabe.
&& U blizini se upotrebljava nekoliko Bluetooth uređaja
ili uređaja koji emitiraju radijske valove.
WWIsključite druge uređaje.
WWSmanjite udaljenost od drugih uređaja.
&& Zvuk reprodukcije se kratko prekida kod prespajanja
veze između ovog uređaja i mobilnog telefona.
Pojava nije kvar.
Spojenim Bluetooth audio uređajem ne može
se upravljati.
Provjerite podržava li spojeni uređaj AVRCP.
NO DISC
U CD izmjenjivač nije umetnut disk.
WWUložite disk u izmjenjivač.
Neke funkcije ne rade.
Provjerite podržava li spojeni uređaj te funkcije.
NO MAG
Spremnik s diskovima nije umetnut u CD izmjenjivač.
WWUmetnite spremnik u CD izmjenjivač.
Uređaj nenamjerno odgovara na poziv.
Spojeni telefon je podešen tako da se automatski javlja
na pozive.
Iz zvučnika vozila se ne čuje zvuk tijekom
handsfree poziva.
Ako se zvuk čuje preko mobilnog telefona, podesite
izlaz na mobilnom telefonu tako da se čuje preko
zvučnika vozila.
Kod inicijalizacije se prikazuje "OFF BT".
Pritisnite i zadržite  dok se "" ne isključi. Nakon
toga ponovite inicijalizaciju (str. 21).
NO MUSIC
Disk ili USB uređaj ne sadrži glazbene datoteke.
WWUmetnite glazbeni CD u uređaj ili CD izmjenjivač
koji podržava MP3.
WWSpojite USB uređaj s glazbenim datotekama.
NO NAME
Naziv diska/albuma/izvođača/zapisa nije snimljen u
zapis.
NO TP
Uređaj će nastaviti tražiti dostupne TP postaje.
Vanjski mikrofon ne radi.
Postavke mikrofona nisu ispravne.
WWPodesite "EXT" (str. 22).
OFFSET
Možda je došlo do unutarnjeg kvara.
WWProvjerite spajanje kabela. Ako je poruka o grešci
i dalje prisutna, obratite se najbližem Sony dobav­
ljaču.
Prikaz/poruke grešaka
OVERLOAD
USB uređaj je preopterećen.
WWOdspojite USB uređaj, zatim promijenite izvor
pritiskom tipke .
WWPokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je
spojen nepodržani USB uređaj.
CHECKING
Autoradio provjerava povezanost s USB uređajem.
WWPričekajte dok se provjera povezanosti ne završi.
ERROR*1
&& Disk je zaprljan ili uložen naopako.*2
WWOčistite ga ili uložite pravilno.
&& Disk je prazan.
&& Disk se ne može reproducirati zbog problema.
WWUložite drugi disk.
&& USB uređaj nije automatski prepoznat.
WWSpojite ga ponovno.
&& Pritisnite  za vađenje diska.
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
WWPogledajte upute za ugradnju/povezivanje za ovaj
model.
HUB NO SUPRT
Autoradio ne podržava USB hub.
LOAD
CD izmjenjivač učitava disk.
WWPričekajte završetak učitavanja.
L. SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugađanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
WWPritisnite  +/– dok treperi naziv postaje. Ure­
đaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka o
programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO DEV (Nema uređaja)
 je odabrano bez spojenog USB uređaja.
Odspojili ste USB uređaj ili USB kabel tijekom
reprodukcije.
WWSpojite USB uređaj ili USB kabel.
READ
Uređaj učitava sve podatke o zapisima i albumima na
disku.
WWPričekajte da završi postupak učitavanja i repro­
dukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi
diska, možda će trebati duže od minute.
RESET
CD uređaj, CD izmjenjivač ili USB uređaj ne radi zbog
nekih problema.
WWPritisnite tipku RESET (str. 6).
USB NO SUPRT (USB nije podržan)
Spojeni USB uređaj nije podržan.
WWZa detalje o podržanim USB uređajima, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
"
" ili "
"
Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do
početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.
" "
Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.
*1 Ako se pogreška pojavi kod reprodukcije CD diska,
broj diska se ne prikazuje na pokazivaču.
*2 Broj diska koji uzrokuje probleme prikazuje se na
pokazivaču.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD
uređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad
ste uočili problem.
31
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno
mjesto. Broj se nalazi na naljepnici na kućištu sustava.
Kad ispunite ovu identifikacijsku karticu, nikako je
nemojte ostavljati u vozilu s ostatkom uputa. Spremite
identifikacijsku karticu na sigurno mjesto. Kartica može
poslužiti za identifikaciju uređaja u slučaju krađe.
autoradio
Identifikacijska
kartica
Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o
vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu
kako biste izbjegli zlouporabu.
Model
MEX-BT3700U
Serijski broj (SERIAL NO.)
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Download PDF

advertising