3-099-736-31 (1)
Auto radio
CD/DVD uređaj
Upute za uporabu____________________________
MEX-DV1000
© 2007 Sony Corporation
Upozorenje
Radi sprečavanja opasnosti od požara ili
kratkog spoja, nemojte izlagati uređaj
utjecaju kiše ili vlage.
Nemojte otvarati kućište jer bi moglo
doći do kratkog spoja. Prepustite
popravke isključivo stručnim osobama.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata uz ovaj ureñaj
povećava opasnost od oštećenja vida. Budući da
je laserska zraka koja se koristi u ovom CD/DVD
ureñaju štetna za oči, nemojte pokušavati
otvarati kućište.
Prepustite popravke samo stručnim osobama.
Upozorenje za ugradnju u automobile
čija kontakt-brava nema ACC položaj
Podesite funkciju Auto Off (str. 41).
Ureñaj će se automatski u potpunosti isključiti
u podešeno vrijeme, čime se sprečava trošenje
akumulatora.
Ako ne podesite funkciju Auto Off, pritisnite
i zadržite ! dok se zaslon ne isključi.
Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte
stranicu 41.
O sigurnosti
● Pridržavajte se prometnih zakona u vašoj
zemlji.
● Zbog vaše sigurnosti, monitor spojen na
VIDEO OUT se automatski isključuje kad nije
aktivirana parkirna kočnica.
Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta
ureñaja.
Ova naljepnica se nalazi na unutarnjoj šasiji
ureñaja.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
2
Sprečavanje nezgoda
Funkcije gledanja slika i karaoke su dostupne
samo kad zaustavite vozilo i aktivirate
parkirnu kočnicu.
Ako se vozilo počne kretati dok su spomenute
funkcije aktivirane, slike s priključka VIDEO
OUT automatski nestaju nakon prikaza
sljedeće poruke.
Slike na zaslonu se isključuju i karaoke mod
se deaktivira, ali zvuk se i dalje čuje.
Nemojte upravljati ureñajem ili gledati
monitor dok vozite.
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na kupnji ovog ureñaja. Prije
rukovanja temeljito pročitajte ovaj priručnik i
zadržite ga za buduću uporabu.
Značajke
t str. 43
Omogućuje spajanje prijenosnog audio ureñaja
(analogna veza).
*1 Reprodukcija višekanalnih sadržaja nije podržana.
*2 Ovisno o dužini zapisa i frekvenciji uzorkovanja.
Detalje potražite na navedenim stranicama.
Reprodukcija DVD, VCD, Super Audio
CD*1, CD diskova
t str. 6
Ureñaj je kompatibilan s raznim formatima
diskova.
2000MP3, 2000WMA
Može reproducirati do 2000 zapisa*2 snimljenih
na DVD-R DL disk u MP3/WMA formatu.
Nastavak reprodukcije za više diskova
t str. 38
Pohranjuje mjesto na kojem je zaustavljena
reprodukcija za do 5 diskova i može nastaviti
DVD VIDEO/VCD reprodukciju čak i nakon
izbacivanja diska.
t str. 35
7 pohranjenih krivulja ekvilizatora koje se mogu
dodatno prilagoditi po želji.
Zaštita autorskih prava
Ovaj ureñaj sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih
prava (copyright) koja je patentirana u SAD-u i
predstavlja intelektualno vlasništvo Macrovision
Corporation i drugih. Uporabu ove tehnologije
mora odobriti Macrovision Corporation i namijenjena je isključivo za kućnu i drugu ograničenu
uporabu, osim ako Macrovision Corporation nije
izričito odobrio drugačiju uporabu. Zabranjeno
je reverzno inženjerstvo ili rastavljanje.
Proizvedeno pod licencom
Dolby Laboratories. "Dolby",
"Pro Logic" i znak dvostrukog D su zaštitni
znakovi Dolby Laboratories
Microsoft, Windows Media i
Windows logotip su zaštitni
znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Državama i/ili ostalim državama.
"DVD VIDEO", "DVD-R", "DVD-RW",
"DVD+R" i "DVD+RW" su zaštićeni nazivi.
"DivX" i "DivX Certified" su
zaštićeni znakovi tvrtke DivX, Inc.
t str. 25
Ton slike koji se može odabrati u pohranjenim
postavkama u skladu s osvjetljenjem u vozilu.
t str. 29
Možete spojiti mikrofon (opcija) i uživati u
karaokama.
3
Sadržaj
Diskovi za reprodukciju i simboli korišteni u
ovom priručniku .................................................6
Položaj i funkcije kontrola .................................8
Glavni ureñaj .................................................8
Daljinski upravljač RM-X166 .....................10
Početak
Ugradnja uređaja i dodatno
nabavljivog monitora.............................. 12
Resetiranje uređaja ................................ 12
Reprodukcija od željenog mjesta ..................... 28
Karaoke............................................................ 29
Prikaz liste zapisa/slika/video datoteka
— LIST ............................................................ 30
Odabir zapisa/slike/video datoteke.............. 30
Odabir vrste datoteke .................................. 30
Pregled podataka o audio disku ....................... 30
Podešavanje postavki za reprodukciju Super
Audio CD-a...................................................... 31
Odabir sloja za reprodukciju ....................... 31
Odabir kvalitete zvuka ................................ 32
Priprema daljinskog upravljača ............ 12
Odvajanje prednje ploče........................ 13
Postavljanje prednje ploče ................ 13
Osnovne funkcije
Reprodukcija video diskova .................. 14
Reprodukcija audio diskova.................. 16
Slušanje radija ........................................ 18
Napredne funkcije — diskovi
Napredne funkcije — Radio
Pohrana i prijem postaja .................................. 32
Automatska pohrana — BTM ..................... 32
Ručna pohrana............................................. 32
Prijem pohranjenih postaja.......................... 33
RDS.................................................................. 33
Uvod............................................................ 33
Podešavanje AF (alternativnih frekvencija)
i TA (prometnih obavijesti)......................... 33
Odabir vrste programa (PTY) ..................... 34
Podešavanje točnog vremena (CT) ............. 34
Reprodukcija DivX®/JPEG datoteka................19
Reprodukcija DivX® datoteka .....................19
Reprodukcija JPEG datoteka .......................19
Ostale funkcije
Uporaba PBC funkcija
— kontrola reprodukcije ..................................20
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ7 Tune.................................................... 35
Promjena zvučnih postavki .............................. 35
Uporaba izbornika načina reprodukcije ...........20
Pregled tekstualnih/vremenskih podataka
na disku ............................................................22
Podešavanje postavki zvuka.............................22
Promjena jezika dijaloga/formata zvuka .....23
Provjera formata programa ..........................23
Podešavanje razine izlaznog audio signala
— DVD level...............................................24
Uvećavanje slika ..............................................24
Podešavanje kvalitete slike — Picture EQ .......25
Prilagodba kvalitete slike.............................25
Zaključavanje diskova — Parental control ......26
Uključivanje ograničenja reprodukcije........26
Promjena područja i razine ograničenja.......26
4
Ponavljanje i reprodukcija u slučajnom
redoslijedu ........................................................27
Podešavanje opcija
Visual setup...................................................... 36
Osnovni postupci u izborniku Visual
setup ............................................................ 36
Podešavanje jezika izbornika, dijaloga
ili titla .......................................................... 37
Podešavanje slike i monitora....................... 37
Korisničke postavke .................................... 38
Postavke zvuka............................................ 39
Resetiranje svih postavki............................. 39
System setup .................................................... 40
Osnovni postupci u izborniku System
setup ............................................................ 40
Podešavanje sata.......................................... 43
Uporaba dodatne opreme
Dodatna audio oprema..................................... 43
Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u
zasebnom priručniku.
CD izmjenjivač ................................................ 44
Zakretni upravljač RM-X4S ............................ 45
Dodatne informacije
Mjere opreza .................................................... 46
Napomene o diskovima............................... 46
Slijed reprodukcije MP3/WMA/JPEG/
DivX® zapisa............................................... 47
Napomene o MP3 zapisima ........................ 47
O WMA datotekama ................................... 47
O JPEG datotekama .................................... 47
O DivX® datotekama .................................. 47
Održavanje....................................................... 48
Vañenje ureñaja ............................................... 48
Tehnički podaci ............................................... 49
U slučaju problema .......................................... 50
Prikaz/poruke grešaka ................................. 52
Rječnik............................................................. 53
Popis jezičnih kodova/kodova područja .......... 55
5
Diskovi za reprodukciju i simboli korišteni u ovom priručniku
Ovaj ureñaj može reproducirati razne video/audio diskove.
Sjedeća tablica pomoći će vam da provjerite je li disk kompatibilan s ureñajem, kao i koje su funkcije
dostupne za odreñenu vrstu diska.
Simbol diska u ovom
priručniku
Format diska
Logotip diska
DVD VIDEO
VIDEO
DVD-R*1
DVD-R DL*1
(Video mod/VR mod)
DVD-RW*1
(Video mod/VR mod)
DVD+R*1
DVD+R DL*1
DVD+RW*1
Video CD
(Ver. 1.0/1.1/2.0)
Super Audio CD
AUDIO
Audio CD
CD-ROM*2
CD-R*2
CD-RW*2
*1 Audio datoteke se također mogu pohraniti. Potražite detalje na str. 7.
*2 Video/slikovne datoteke se također mogu pohraniti. Potražite detalje na str. 7.
Napomena
"DVD" se u ovom priručniku koristi kao opći naziv za DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW I DVD+R/DVD+RW diskove.
6
Sljedeća tablica prikazuje podržane formate kompresije, tipove datoteka i vrste diskova na koje se te
datoteke mogu pohraniti.
Dostupne funkcije se razlikuju, ovisno o formatu, bez obzira na vrstu diska. Dolje navedeni simboli
formata nalaze se pokraj opisa dostupnih funkcija za taj format.
Simbol formata u ovom
priručniku
Vrsta datoteke
MP3 audio
WMA audio
JPEG slikovna
DivX® video
Disk na koji se može pohraniti
DATA DVD
diskovi
DVD-ROM
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
DATA CD diskovi
CD-ROM
CD-R
CD-RW
Savjet
Detalje o formatima kompresije potražite na str. 47.
Diskovi koji nisu podržani
Ureñaj ne može reproducirati sljedeće diskove.
● 8 cm diskove
● 12 cm diskove s unutarnjim podatkovnim dijelom od 8 cm (ostatak je proziran)
● CD-ROM s datotekama koje nisu MP3MP3/WMA/JPEG/DivX
● CD-G
● Photo-CD
● VSD (Video Single Disc)
● DVD-ROM s datotekama koje nisu MP3/WMA/JPEG/DivX
● DVD-RAM
● DVD-Audio
● Active-Audio (podaci)
● SVCD (Super Video CD)
● CDV
● Diskove snimljene u Packet Write formatu
● Diskove u DTS formatu
Napomena
Ponekad se čak neće moći reproducirati ni kompatibilni diskovi, ovisno o njihovom stanju.
Regionalni kôd
Regionalni kôd se koristi radi zaštite autorskih prava.
On se nalazi na dnu ureñaja i znači da se u ovom ureñaju mogu
reproducirati samo DVD diskovi s istom oznakom.
DVD VIDEO diskovi označeni s
ovom ureñaju.
takoñer se mogu reproducirati na
Ako pokušate reproducirati neki drugi DVD disk, na zaslonu se pojavi
poruka "Playback prohibited by region code." (odnosno, reprodukcija
Regionalni kôd
ovog diska je zabranjena uslijed regionalnog koda). Ovisno o DVD disku,
može se dogoditi da nema oznake regionalnog koda iako je reprodukcija DVD diska zabranjena
regionalnim ograničenjima.
7
Položaj i funkcije kontrola
Glavni uređaj
Bez prednje ploče
Za detalje pogledajte navedenu stranicu.
Upute u ovom priručniku uglavnom se odnose
na tipke daljinskog upravljača. Možete koristiti i
tipke na ureñaju ako imaju iste ili slične nazive.
A Tipka OFF 14, 16, 20
Isključenje ureñaja/zaustavljanje reprodukcije
izvora (pritisnite), potpuno isključenje
ureñaja (pritisnite i zadržite).
B Tipka m (mikrofon) 29
Uključenje karaoke moda.
8
C Kontrola glasnoće/tipka SOUND/
ENTER 24, 30, 32, 34, 35, 40, 43, 44
Za ugañanje glasnoće/podešavanje postavke
(zakrenite), otvaranje izbornika
zvuka/primjenu podešenja (pritisnite).
D Tipka SOURCE 13, 18, 32, 44
Za uključenje ureñaja; promjenu izvora
(radio/disk/AUX).
E Zaslon
F AUX ulaz 43
Za spajanje prijenosnog audio ureñaja.
Q Tipka Z 15, 16
Za izbacivanje diska.
G Tipka OPEN 13, 14, 15, 16
R Uložnica diska 14, 16
Za umetanje diska.
H Tipka LIST/PTY 30, 34
Za listanje*1, odabir vrste programa (PTY) u
RDS-u.
I Senzor daljinskog upravljača
J Tipke SEEK –/+ 15, 17, 18, 19
Disk:
Za preskakanje poglavlja/zapisa/scene/
datoteke (pritisnite), pretraživanje diska
prema natrag/naprijed (kratko pritisnite i
zadržite), pretraživanje zapisa prema natrag/
naprijed (pritisnite i zadržite).*2
Radio:
Za automatsko ugañanje postaja (pritisnite),
za ručno traženje postaja (pritisnite i zadržite).
*1 Tijekom reprodukcije Super Audio CD/CD/MP3/
WMA/JPEG/DivX diska
*2 Operacija se razlikuje, ovisno o disku (str. 15, 17).
*3 Kad je spojen CD izmjenjivač.
*4 Kad je spojen izmjenjivač, funkcija je drugačija
(str. 44).
K Tipka SYSTEM SETUP 24, 31, 32, 35,
40, 43, 44
Otvaranje izbornika podešavanja ureñaja.
L Tipka MODE 18, 32, 44
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW),
odabir ureñaja*3.
M Tipka DSPL 22, 33, 43
Za promjenu prikaza na zaslonu.
N Brojčane tipke
Disk:
. : b REP 14, 15, 27, 45
/ : SHUF B, 14, 15, 27, 45
?/@ : ALBUM –/+ (V/v) 14, 15, 17,
19, 44
Za preskakanje albuma ili mape/pomicanje kursora (pritisnite); neprekidno
preskakanje albuma ili mapa (pritisnite i
zadržite).*4
0 : u (reprodukcija/pauza) 14, 15, 16,
17, 19
Za pokretanje/pauzu reprodukcije.
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite),
pohranjivanje postaja (pritisnite i zadržite).
O Tipka AF (alternativne frekvencije)/
TA (prometne obavijesti) 33, 34
Za podešavanje funkcije AF i TA u RDS-u.
P Tipka RESET 12
9
Daljinski upravljač RM-X166
10
Za detalje pogledajte navedenu stranicu.
Uklonite izolacijsku foliju prije uporabe (str. 12).
C Tipka CLEAR 26, 29
Za brisanje unesenog broja.
A Tipka OFF 14, 16, 20
Isključenje ureñaja/zaustavljanje reprodukcije
izvora (pritisnite), potpuno isključenje
ureñaja (pritisnite i zadržite).
D Tipka SYSTEM SETUP 24, 31, 32, 35,
40, 43, 44
Za otvaranje izbornika podešavanja sustava.
B Brojčane tipke 14, 15, 20, 21, 26, 27,
28, 29, 32, 34
Disk:
Za nalaženje naslova/poglavlja/zapisa.
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite),
pohranjivanje postaja (pritisnite i zadržite).
E Tipka LIST/PTY 30, 34
Za listanje*1, odabir vrste programa (PTY) u
RDS-u.
F Tipka SOUND 29, 35
Za otvaranje izbornika podešavanja zvuka.
G Tipka PICTURE EQ 25
Za odabir kvalitete slike.
Q Tipke </M/m/,(kursori)/ENTER
Za pomicanje kursora i primjenu podešenja.
H Tipka u (reprodukcija/pauza) 14,
15, 16, 17, 19
Za pokretanje/pauzu reprodukcije.
R Tipka m (mikrofon) 29
Uključenje karaoke moda.
I Tipke .m/M> 15, 17, 18, 19
Disk:
Za preskakanje poglavlja/zapisa/scene/
datoteke (pritisnite), pretraživanje diska prema
natrag/naprijed (kratko pritisnite i zadržite),
pretraživanje zapisa prema natrag/naprijed
(pritisnite i zadržite).*2
Radio:
Za automatsko ugañanje postaja (pritisnite),
za ručno traženje postaja (pritisnite i zadržite).
J Tipka SRC 18, 32, 44
Za uključenje, promjenu izvora
(radio/disk/AUX).
K Tipka MODE 18, 32, 44
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW),
odabir ureñaja*3.
S Tipke VOL +/– 34
Za ugañanje glasnoće.
T Tipka AF (alternativne frekvencije)/
TA (prometne obavijesti) 33, 34
Za podešavanje funkcije AF i TA u RDS-u.
*1 Tijekom reprodukcije Super Audio CD/CD/MP3/
WMA/JPEG/DivX diska
*2 Operacija se razlikuje, ovisno o disku (str. 15, 17).
*3 Kad je spojen CD izmjenjivač.
*4 Tijekom reprodukcije s funkcijom PBC.
Napomena
Ako je uređaj isključen i nestane prikaz na zaslonu, ne
možete njime upravljati daljinskim upravljačem, osim
ako ne pritisnete ' na uređaju ili ne umetnete
disk za uključenje uređaja.
Savjet
Za detalje o zamjeni baterije pogledajte poglavlje
"Zamjena litijske baterije daljinskog upravljača" na
str. 48.
L Tipka ATT
Za isključenje zvuka (za uključenje,
pritisnite ponovo).
M Tipke za podešavanje reprodukcije
DVD-a
W : 15, 23
Za promjenu jezika dijaloga/formata (kod
VCD/CD/MP3/WMA datoteka, za
promjenu audio kanala).
Y : 15
Za promjenu jezika titlova.
X : 15
Za promjenu kuta kamere.
T : 15
Za otvaranje glavnog izbornika DVD-a.
# : 15
Za otvaranje izbornika diska.
N Tipka VISUAL SETUP 20, 23, 24, 25,
26, 28, 29, 31, 32, 36
Za otvaranje izbornika načina
reprodukcije/podešavanja slike.
O Tipka DSPL 22, 33, 43
Za promjenu prikaza na zaslonu.
P Tipka O (Return) 20, 21, 26, 27, 31, 36
Za povratak na prethodni izbornik, povratak
na izbornik VCD-a*4.
11
Resetiranje uređaja
Početak
Ugradnja uređaja i dodatno
nabavljivog monitora
Prvo ugradite i povežite ovaj ureñaj i dodatno
nabavljivi monitor.
Ovim ureñajem se može upravljati pomoću
izbornika koji se pojavljuju na njegovom
zaslonu i/ili monitoru.
U ovom priručniku opisani su izbornici i
indikatori koji se pojavljuju na zaslonu ureñaja
i/ili dodatnom monitoru.
Uređaj
Prije prvog korištenja ureñaja ili nakon zamjene
ili prespajanja kontakata akumulatora potrebno
je resetirati ureñaj.
Uklonite prednju ploču (str. 13) i pritisnite tipku
RESET šiljatim predmetom, npr. kemijskom
olovkom.
Tipka
RESET
Napomena
Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje sata te
neke pohranjene informacije.
Dodatno nabavljivi monitor
Priprema daljinskog upravljača
Prije prve uporabe daljinskog upravljača
uklonite izolacijsku foliju.
Detalje potražite u dodatnim uputama za
instalaciju/ugradnju.
Napomena
Postavite dodatni monitor tako da ne ometa vidno
polje vozača.
12
Odvajanje prednje ploče
Postavljanje prednje ploče
Prislonite dio A prednje ploče na dio B ureñaja,
kao na ilustraciji, te lagano utisnite lijevu stranu.
Na ureñaju pritisnite tipku ' (ili umetnite
disk) za aktiviranje ureñaja.
Možete odvojiti prednju ploču ureñaja kako bi
spriječili krañu.
Alarm
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrañeno pojačalo.
1
Pritisnite - dok je uređaj
isključen.
Prednja ploča će se otvoriti prema dolje.
2
Pomaknite prednju ploču udesno,
zatim pažljivo izvucite njezin lijevi kraj.
Napomene
Ne stavljajte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.
Napomene
● Pazite da vam prednja ploča ne ispadne i nemojte
jako pritiskati ploču ni zaslon.
● Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.
13
Osnovne funkcije
Reprodukcija video diskova
Ovisno o disku, neke funkcije se mogu razlikovati ili biti ograničene.
Pogledajte upute za uporabu diska.
Brojčane
tipke
Uključite monitor i zatim odaberite
njegov ulaz na ovom uređaju.
Pritisnite - na uređaju.
Umetnite disk (s naljepnicom okrenutom
prema gore).
Zatvorite prednju ploču.
Reprodukcija počinje automatski.
Ako ne započne, pritisnite tipku u.
Pojavi li se izbornik DVD-a, pritisnite . (b)// (B)/? (V)/@ (v) za
pomicanje kursora i pritisnite 0 (u) za potvrdu.
Na daljinskom upravljaču pritisnite </M/m/,/brojčane tipke za pomicanje kursora i zatim
pritisnite 9 za potvrdu.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite !.
Napomena
Diskovi u DTS formatu nisu podržani. Odaberete li DTS format, neće se čuti zvuk.
14
Vađenje diska
1
2
3
Pritisnite - na uređaju.
Pritisnite Z (stražnja strana prednje ploče).
Zatvorite prednju ploču.
O DVD izborniku
DVD je podijeljen na duže slikovne ili glazbene dijelove koji se nazivaju "naslovi". Pri reprodukciji
DVD-a koji sadrži nekoliko naslova, možete pomoću njegovog glavnog izbornika (TOP MENU)
odabrati željeni naslov. Pri reprodukciji DVD-a koji omogućuje odabir opcija, primjerice jezika titlova
i jezika dijaloga, odaberite ove opcije pomoću tog izbornika.
Druge reprodukcijske funkcije
Brojčane
tipke
Za
Pritisnite
pauzu/nastavak reprodukcije nakon
pauze
u
preskakanje poglavlja/zapisa/scene/
datoteke
.m/M>
ubrzano pretraživanje diska prema
natrag/naprijed
i kratko zadržite .m/M> te zatim više puta za
promjenu brzine (T 2 t T 12 t T 120 t T 2...)
odustajanje od pretraživanja
u
prikaz DVD izbornika*1
Na daljinskom upravljaču: T ili #
odabir opcija u DVD izborniku*1
Na ureñaju: . (b)// (B)/? (V)/@ (v) za pomicanje
kursora i pritisnite 0 (u) za potvrdu.
Na daljinskom upravljaču: </M/m/,/ brojčane tipke za
pomicanje kursora i zatim pritisnite 9 za potvrdu
promjenu jezika dijaloga/formata/
kanala (str. 23)*1
Na daljinskom upravljaču: W više puta dok se ne
pojavi željena opcija
isključenje/promjenu jezika titla*1
Na daljinskom upravljaču: Y više puta dok se ne
pojavi željena opcija*2
promjenu kuta kamere*1
Na daljinskom upravljaču: X više puta dok se ne
pojavi željeni kut
*1 Nije dostupno, ovisno o disku.
*2 Kad se pojavi zahtjev za unosom 4-znamenkastog koda, unesite kôd željenog jezika (str. 55).
15
Reprodukcija audio diskova
Ovisno o disku, neke funkcije se mogu razlikovati ili biti ograničene.
Pogledajte upute za uporabu diska.
Pritisnite - na uređaju.
Umetnite disk (s naljepnicom okrenutom
prema gore).
Zatvorite prednju ploču.
Reprodukcija počinje automatski.
Ako ne započne, pritisnite tipku u.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite !.
Napomena
Diskovi u DTS formatu nisu podržani. Odaberete li DTS format, neće se čuti zvuk.
Vađenje diska
1
2
3
16
Pritisnite - na uređaju.
Pritisnite Z (stražnja strana prednje ploče).
Zatvorite prednju ploču.
Druge reprodukcijske funkcije
Za
Pritisnite
pauzu/nastavak reprodukcije nakon
pauze
u
preskakanje zapisa
.m (<)/M> (,)
ubrzano pretraživanje zapisa prema
natrag/naprijed
i zadržite .m/M>
preskakanje albuma*
Na ureñaju: ? (ALBUM –)/ @ (ALBUM +)
Na daljinskom upravljaču: M/m
kontinuirano preskakanje albuma*
Na ureñaju: i zadržite ? (ALBUM –)/ @ (ALBUM +)
Na daljinskom upravljaču: i zadržite M/m
* Tijekom reprodukcije MP3/WMA datoteka.
17
Slušanje radija
Pritisnite ' više puta dok se ne pojavi "TUNER".
Više puta pritisnite 7 dok se ne pojavi oznaka željenog valnog
područja (FM1, FM2, FM3, MW ili LW).
A Radijska frekvencija/funkcija
B Frekvencija*
* Tijekom prijema RDS postaje, pojavi se njezin naziv.
Detalje potražite u poglavlju o RDS-u na str. 33.
Ugodite postaju
Automatsko ugađanje
Pritisnite B –/+.
Pretraživanje se zaustavlja kad ureñaj ostvari prijem postaje. Ponovite opisani postupak dok se
ne ostvari prijem željene postaje.
Ručno ugađanje
Pritisnite i zadržite tipku B –/+ za nalaženje približne frekvencije i zatim više puta
pritisnite B –/+ dok se ne ostvari prijem željene postaje.
Savjet
Detalje o ostalim funkcijama radijskog prijemnika potražite u poglavlju "Napredne funkcije – radio" na str. 32.
Na daljinskom upravljaču
Koristite tipku k umjesto ' i .m/M> umjesto B –/+.
18
Napredne funkcije — diskovi
Ovo se poglavlje sastoji od sljedećih odjeljaka.
• Funkcije specifične za video*
t str. 19 do 27
• Zajedničke funkcije za video*/audio
t str. 27 do 30
• Funkcije specifične za audio*
t str. 30 do 32
* Uključujući JPEG
Reprodukcija DivX®/JPEG
datoteka
Reprodukcija DivX® datoteka
DivX® je tehnologija kompresije video datoteka
koju je razvila tvrtka DivX, Inc. Ovaj ureñaj je
proizvod s DivX® certifikatom i može reproducirati sve verzije DivX® videa (uključujući
DivX® 6) na standardni način.
DivX reprodukciju možete kontrolirati na isti
način kao i druge video diskove (str. 14), a
dostupne su i neke kontrole zvuka.
Za
Pritisnite
preskakanje
albuma (mapa)
Na ureñaju:
? (ALBUM –)/
@ (ALBUM +)
kontinuirano
preskakanje
albuma (mapa)
Na ureñaju:
i zadržite ? (ALBUM –)/
@ (ALBUM +)
Savjet
Datoteku za reprodukciju možete odabrati i s liste
(str. 30).
Reprodukcija JPEG datoteka
Na ovom ureñaju možete uživati u slide showu
JPEG slika. Slide show započinje automatski kad
umetnete disk ili pritisnete tipku u. Pojedinosti
o pokretanju reprodukcije potražite u poglavlju
"Reprodukcija video diskova" na str. 14.
Druge reprodukcijske funkcije
Napomena
Ako disk sadrži više tipova datoteka, mogu se reproducirati samo odabrane (audio/video/slikovne). Za
reprodukciju DivX video datoteka ili JPEG slika na
takvom disku, pritisnite " tijekom reprodukcije,
odaberite željenu vrstu datoteke (video/slikovne) za
pretraživanje i odaberite je (str. 30).
Za
Pritisnite
zakretanje slike
Na daljinskom upravljaču:
</, (zakreće se za 90°)
preskakanje slike .m/M>
preskakanje
albuma
Na daljinskom upravljaču:
M/m
Na ureñaju:
? (ALBUM –)/
@ (ALBUM +)
kontinuirano
preskakanje
albuma
Na daljinskom upravljaču: i
zadržite M/m
Na ureñaju:
i zadržite ? (ALBUM –)/
@ (ALBUM +)
Napomene
● Za zakretanje većih slika potrebno je duže vrijeme.
● Progresivne JPEG slike se ne mogu prikazati.
Savjet
Datoteku za reprodukciju možete odabrati i s liste
(str. 30).
19
Uporaba PBC funkcija
— kontrola reprodukcije
Brojčane
tipke
Pomoću PBC izbornika možete interaktivno
reproducirati VCD diskove s funkcijom PBC.
1
Započnite reprodukciju VCD-a s PBC
funkcijom.
Pojavit će se izbornik PBC.
2
Odaberite željenu opciju brojčanim
tipkama i zatim pritisnite 9.
3
Postupite prema uputama u izborniku
interaktivnih postupaka.
Za povratak na prikaz izbornika pritisnite C.
Reprodukcija bez funkcije PBC
1
Tijekom reprodukcije pritisnite !.
Reprodukcija se zaustavlja.
2
Odaberite željenu opciju brojčanim
tipkama i zatim pritisnite 9.
Pojavi se poruka "Play without PBC" i
reprodukcija počinje. Tijekom reprodukcije
se ne pojavljuje izbornik PBC.
Uporaba izbornika načina
reprodukcije
Brojčane
tipke
Ovaj ureñaj posjeduje izbornik načina reprodukcije
koji služi kontroli i podešavanju reprodukcije.
Za prikaz ovog izbornika pritisnite tipku
# tijekom reprodukcije.
Za isključenje izbornika pritisnite istu tipku ponovo.
Napomene
● Tijekom reprodukcije audio diska, tipka
# je neaktivna.
● Tijekom reprodukcije JPEG datoteka, tipka
# je aktivna samo kad je slika
prikazana u punoj veličini.
Savjet
Pritisnete li tipku # kad je reprodukcija
zaustavljena, pojavi se izbornik Visual setup (na
monitoru) u kojem možete podesiti razne postavke,
poput jezika izbornika, zvuka itd. (str. 36).
Primjer: kod reprodukcije DVD-a
Napomene
● Opcije izbornika i funkcije se razlikuju, ovisno o
disku.
● Tijekom PBC reprodukcije, broj zapisa, datoteka za
reprodukciju itd. ne pojavljuju u izborniku načina
reprodukcije (str. 20).
● Funkcija nastavka reprodukcije od mjesta na kojem
je zaustavljena ne radi kod reprodukcije bez PBC-a.
Savjet
Za nastavak PBC reprodukcije, zaustavite je pritiskom
tipke ! i zatim pritisnite u.
20
A Opcije izbornika načina reprodukcije
Detalje potražite na sljedećoj stranici.
B DVD: Broj naslova/Ukupno
VCD: Broj zapisa/Ukupno*1
JPEG: Broj albuma/Ukupno
DivX: Broj albuma (mapa)/Ukupno
C DVD: Broj poglavlja/Ukupno
JPEG: Broj slika/Ukupno
DivX: Broj datoteka/Ukupno
D Proteklo vrijeme reprodukcije*2
E Format
F Status reprodukcije (PLAY N, PAUSE X itd.)
G Trenutno podešenje
H Opcije
I Odabrana opcija
J Naziv odabrane opcije i/ili poruke vezane uz
postupak
*1 Kod reprodukcije VCD-a s funkcijom PBC (str. 20)
ne pojavljuje se indikator.
*2 Tijekom JPEG reprodukcije nema indikatora.
Popis opcija izbornika načina
reprodukcije
Pritisnite </M/m/,/brojčane tipke za odabir
opcije i pritisnite 9.
Za povratak na prethodni izbornik, pritisnite O.
Detalje potražite na navedenim stranicama.
TITLE, TRACK 28
Odabir naslova, scene ili zapisa za reprodukciju.
ALBUM 28
Odabir albuma ili mape.
CENTER ZOOM 24
Uvećavanje slike.
REPEAT 28
Ponavljanje reprodukcije naslova/poglavlja
/zapisa/albuma/slike/videa više puta.
SHUFFLE 28
Reprodukcija poglavlja/zapisa/slika/videa u
slučajnom redoslijedu.
*
PICTURE EQ 25
Podešavanje kvalitete slike.
* Ne vrijedi za DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW u VR
modu.
Savjet
Kad su aktivne funkcije "SHUFFLE" ili "REPEAT" ili je
dostupna funkcija "ANGLE", njihovi kvadratići svijetle
t
). Ipak, možda nećete
zeleno (npr.
moći promijeniti kut kamere, ovisno o sceni, čak i ako
kvadratić svijetli zeleno.
CHAPTER 28
Odabir poglavlja za reprodukciju
IMAGE 28
Odabir slike za prikaz.
FILE 28
Odabir video datoteke za reprodukciju.
TIME 28
Provjera proteklog vremena reprodukcije, unos
vremenskog koda.
AUDIO 15, 23
Promjena jezika dijaloga/formata/kanala,
provjera formata programa.
SUBTITLE 15
Uključenje/isključenje titlova, promjena jezika
titla.
ANGLE 15
Promjena kuta kamere.
*
21
Pregled tekstualnih/vremenskih
podataka na disku
Pri reprodukciji JPEG datoteka
● Broj albuma/Ukupno
● Broj slika/Ukupno
Pri reprodukciji DivX datoteka
● Broj albuma (mapa)/Ukupno
● Broj datoteka/Ukupno
● T jj:jj
Proteklo vrijeme reprodukcije tekuće datoteke
Provjera tekstualnih podataka
Možete provjeriti tekstualne podatke (naziv
albuma, slike itd.) JPEG/DivX datoteka.
Broj albuma/slike/mape/datoteke
Provjera vremenskih podataka
Možete provjeriti vrijeme reprodukcije diska i
preostalo vrijeme naslova, poglavlja, zapisa itd.
tijekom reprodukcije videa/slika.
1
Tijekom reprodukcije pritisnite &.
Pojave se podaci o trenutnoj reprodukciji.
Podaci o vremenu
Tekstualni podaci*
* Ukoliko disk ne sadrži tekst, pojavit će se poruka
"NO TEXT".
2
Više puta pritisnite & za
promjenu vremenskih podataka.
Podaci o vremenu razlikuju se, ovisno o disku/
formatu, na sljedeći način.
Pri reprodukciji DVD diska
● T jj:jj:jj
Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg naslova
● T-jj:jj:jj
Preostalo vrijeme reprodukcije tekućeg naslova
● C jj:jj:jj
Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg poglavlja
● C-jj:jj:jj
Preostalo vrijeme reprodukcije tekućeg poglavlja
22
Pri reprodukciji VCD diska
(Samo verzija 1.0/1.1 ili verzija 2.0 bez funkcije
PBC.)
● T jj:jj
Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
● T-jj:jj
Preostalo vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
● D jj:jj
Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg diska
● D-jj:jj
Preostalo vrijeme reprodukcije tekućeg diska
Tekstualni podaci se razlikuju, ovisno o formatu,
na sljedeći način.
Pri reprodukciji JPEG datoteka
● Naziv albuma (kad je prikazan broj albuma)
● Naziv slike (kad je prikazan broj slike)
Pri reprodukciji DivX datoteka
● Naziv albuma (mape) (kad je prikazan broj
albuma (mape))
● Naziv datoteke (kad je prikazan broj datoteke)
Podešavanje postavki zvuka
Napomena
Diskovi u DTS formatu nisu podržani. Odaberete li
DTS format, neće se čuti zvuk.
Promjena jezika dijaloga/formata
zvuka
Ako je na DVD snimljeno više jezika dijaloga,
oni se mogu mijenjati. Kod DVD/DivX diska
možete mijenjati format zvuka ako je na disku
snimljeno više njih (npr. Dolby Digital).
1
Tijekom reprodukcije više puta
pritisnite W dok se ne pojavi
željeni jezik dijaloga/format zvuka.
Jezik dijaloga/format zvuka*
Provjera formata programa
Možete provjeriti broj kanala i položaj
komponente na trenutno reproduciranom DVD
VIDEO disku.
1
Tijekom reprodukcije pritisnite
#.
Pojavi se izbornik načina reprodukcije.
2
Pritisnite M/m za odabir
(AUDIO).
Pojavi se format programa.
Trenutni format zvuka*
* Kod reprodukcije Divx diska, pojavi se format
zvuka/kanal (npr. "Dolby D 2CH).
Na zaslonu se izmjenjuju dostupni jezici.
Kad se pojavi zahtjev za unosom 4-znamenkastog koda, unesite kôd željenog jezika
(str. 55).
Ako se isti jezik pojavi dva ili tri puta, to znači
da je na disk snimljeno više formata zvuka.
Promjena audio kanala
Kad reproducirate VCD/CD/MP3/WMA, možete
odabrati zvuk desnog ili lijevog kanala i možete
slušati zvuk odabranog kanala preko oba zvučnika
(desnog i lijevog).
Opcije su sljedeće:
STEREO (ST): Standardni stereo zvuk
(tvorničko podešenje)
1/L (L): Zvuk lijevog kanala (mono)
2/R (R): Zvuk desnog kanala (mono)
1
Tijekom reprodukcije više puta
pritisnite W dok se ne pojavi
željeni audio kanal.
Npr. tijekom reprodukcije MP3.
Trenutni format programa
* Ovisno o disku, pojavi se "PCM", "DOLBY
DIGITAL" itd.
Slova u prikazu formata programa predstavljaju
sljedeće komponente zvuka i njihov položaj.
: Prednji (lijevi)
: Prednji (desni)
: Središnji
: Stražnji (lijevi)
: Stražnji (desni)
: Stražnji (mono): Stražnja komponenta
Dolby Surround obrañenog signala i
Dolby Digital signala
: Niskofrekvencijski signal
Naziv formata programa i brojevi kanala se
pojave na sljedeći način.
Primjer: Dolby Digital 5.1 ch
Stražnja komponenta × 2
Audio kanal
Prednja komponenta × 2 +
Središnja komponenta × 1
Napomena
Ovisno o disku, možda nećete moći promijeniti
podešenje zvuka.
Savjet
Također možete promijeniti podešenja video diskova
odabirom opcije "AUDIO" u izborniku načina
reprodukcije (str. 20).
LFE komponenta × 1
Za isključenje izbornika načina reprodukcije,
pritisnite #.
23
Podešavanje razine izlaznog audio
signala — DVD level
Uvećavanje slika
Možete podesiti razinu izlaznog audio signala
DVD-a snimljenog u Dolby Digital formatu, za
smanjenje razlika u glasnoći izmeñu diska i
izvora.
1
Tijekom reprodukcije pritisnite
$.
Na zaslonu ureñaja se pojavi opcija izbornika
System setup.
2
Pritisnite M/m više puta za odabir
"DVD LVL" i nakon toga 9.
3
Pritisnite m za podešavanje "ADJST
ON" i nakon toga 9.
4
5
Pritisnite M/m za podešavanje razine
signala.
Razina izlaznog signala je podesiva u
koracima po jedan, od –10 do +10.
Slike je moguće povećati.
1
Tijekom reprodukcije pritisnite
#.
Prikazuje se izbornik za podešavanje načina
reprodukcije.
2
Pritisnite M/m za odabir
(CENTER ZOOM) i nakon toga
pritisnite 9.
Prikazuje se trenutna opcija.
3
Pritisnite M/m za odabir željene opcije
(T1, T1.6*) i nakon toga pritisnite
9.
Pritisnite 9.
Podešavanje je dovršeno.
Na uređaju
Umjesto pritiska tipaka M/m, zakrenite regulator
glasnoće.
* Slika može biti zrnata.
Slika se povećava.
Za pomicanje slike pritisnite </M/m/,.
Za povratak na izvornu veličinu odaberite "T1" u
koraku 3.
Za isključenje izbornika načina reprodukcije,
pritisnite #.
Napomene
● Ovisno o disku, možda neće biti moguće povećati
sliku.
● Čim nastavite reprodukciju, slika se vraća na izvornu
veličinu.
24
Podešavanje kvalitete slike
— Picture EQ
Kad je odabran "LIGHT ON"/"AUTO"
(s "DIM ON")
NIGHT: Smanjuje osvjetljenje zaslona kako se
ne bi ometala vožnja noću
MIDNIGHT: Još više smanjuje osvjetljenje
zaslona od opcije "NIGHT".
THEATER: Pojačava osvjetljenje zaslona, u
situaciji kada želite uživati u svijetloj slici noću.
Savjet
Kvalitetu slike možete također promijeniti odabirom
opcije "PICTURE EQ" u izborniku podešenja načina
reprodukcije (str. 20).
Prilagodba kvalitete slike
Kvalitetu slike možete prilagoditi uvjetima
osvjetljenja u vozilu.
Opcija "CUSTOM" omogućuje ručno podešavanje tona slike. Možete pohraniti postavke za
podešenja "LIGHT OFF" i "LIGHT ON".
1
1
Tijekom reprodukcije pritisnite
#.
Prikazuje se izbornik za podešavanje načina
reprodukcije.
2
Pritisnite M/m za odabir opcije
(PICTURE EQ) i nakon toga pritisnite
9.
Prikazuje se trenutna opcija.
3
Pritisnite M/m za odabir opcije
"CUSTOM" i nakon toga 9.
4
Pritisnite M/m za odabir željene opcije
i tipkama </, podesite željenu
vrijednost.
5
Pritisnite 9.
Tijekom reprodukcije više puta
pritisnite j dok se ne
pojavi željena opcija.
Opcije se razlikuju, ovisno o postavkama
izbornika Visual setup (str. 38).
Postavke "PICTURE EQ" u "CUSTOM
SETUP" mijenjaju opcije na sljedeći način.
AUTO: Mijenja opcije za dan/noć automatski, u
skladu s podešenjem svjetline zaslona (str. 41).
LIGHT OFF: Prikazuje opcije za uporabu danju.
LIGHT ON: Prikazuje opcije za uporabu noću.
Na raspolaganju su sljedeće opcije za svaku
postavku.
Za sva podešenja
NORMAL: Normalna slika.
CUSTOM: Postavke definira korisnik (str. 25)
Kad je odabran "LIGHT OFF"/"AUTO"
(s "DIM OFF")
DAYTIME: Prikladno za svijetla mjesta.
SUNSET: Prikladno kad se malo smrači.
SHINE: Prikladno pri jakom svjetlu (primjerice,
ako se svjetlo reflektira od zaslona).
Za isključenje izbornika načina reprodukcije,
pritisnite #.
25
Zaključavanje diskova
— Parental control
*
5
6
* Ne vrijedi za DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW diskove u
VR modu.
Brojčane
tipke
Brojčanim tipkama unesite zaporku i
pritisnite 9.
Prikazuje se izbornik za potvrñivanje zaporke.
Za potvrđivanje ponovno unesite
zaporku i pritisnite 9.
Podešavanje je dovršeno.
Za brisanje unesenog broja pritisnite V.
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite O.
Za isključenje izbornika Visual setup, pritisnite
#.
Isključivanje ograničenja reprodukcije
U gore opisanom koraku 4 odaberite "OFF t" i
unesite svoju zaporku.
Ako je ograničenje reprodukcije isključeno,
pojavi se poruka "Parental control canceled".
Postoji mogućnost zaključavanja diska ili ograničavanja reprodukcije u skladu s prethodno definiranim razinama kao npr. prema starosti gledatelja.
Zaključane scene su blokirane ili se zamjenjuju
alternativnima pri reprodukciji DVD diska koji
podržava opciju ograničenja reprodukcije.
Uključivanje ograničenja reprodukcije
1
2
3
Pritisnite # dok je uređaj
isključen.
Prikazuje se izbornik Visual setup.
Pritisnite M/m za odabir
(CUSTOM
SETUP) i nakon toga pritisnite 9.
Prikazuju se opcije Custom Setup.
Pritisnite M/m za odabir opcije
"PARENTAL CONTROL" i nakon toga
pritisnite 9.
Prikazuju se opcije.
Promjena zaporke
U gore opisanom koraku 4 odaberite
"PASSWORD t" i unesite trenutnu te zatim
novu zaporku. Unesite je ponovo za potvrdu.
Promjena područja i razine
ograničenja
Postoji mogućnost podešavanja razine ograničenja
reprodukcije ovisno o području i lokalnim
razinama ograničenja.
1
2
3
4
4
26
Pritisnite M/m za odabir opcije "ON
t" i nakon toga 9.
Prikazuje se izbornik za unos zaporke.
5
Pritisnite # dok je uređaj
isključen.
Prikazuje se izbornik Visual setup.
(CUSTOM
Pritisnite M/m za odabir
SETUP) i nakon toga pritisnite 9.
Prikazuju se opcije Custom Setup.
Pritisnite M/m za odabir opcije
"PARENTAL CONTROL" i nakon toga
pritisnite 9.
Prikazuju se opcije.
Pritisnite M/m za odabir opcije
"PLAYER t" i nakon toga 9.
Ako je već uključena opcija ograničenja
reprodukcije, prikazuje se izbornik za unos
zaporke. Za promjenu postavke, unesite
zaporku i pritisnite 9.
Pritisnite M/m za odabir "STANDARD"
i zatim pritisnite 9.
Prikazuju se opcije.
6
7
Pritisnite M/m za odabir željenog
područja čije postavke ograničenja
želite koristiti i nakon toga pritisnite
9.
Područje je odabrano.
Kad odaberete "OTHERS t", brojčanim
tipkama unesite kôd iz "Popisa kodova
područja" (str. 55).
Pritisnite M/m za odabir opcije "LEVEL"
i nakon toga pritisnite 9.
Prikazuju se opcije.
Opcije ponavljanja i reprodukcijski slijed svakog
diska/formata prikazani su u donjoj tablici.
Disk/format
Opcije
OFF
TITLE: ponavljanje tekućeg
naslova.
CHAPTER: ponavljanje
tekućeg poglavlja.
*1
OFF
TRACK: ponavljanje tekućeg
zapisa.
OFF
TRACK: ponavljanje tekućeg
zapisa.
ALBUM: ponavljanje tekućeg
albuma.
OFF
IMAGE: ponavljanje tekuće
slike.
ALBUM: ponavljanje tekućeg
albuma.
Što je broj manji , ograničenje reprodukcije
je veće.
8
Pritisnite M/m za odabir željene razine
i nakon toga pritisnite 9.
Podešavanje je dovršeno.
OFF
FILE: ponavljanje tekuće video
datoteke.
ALBUM: ponavljanje tekućeg
albuma (mape).
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite O.
Za isključenje izbornika Visual setup, pritisnite
#.
Ponavljanje i reprodukcija u
slučajnom redoslijedu
Opcije reprodukcije u slučajnom redoslijedu i
reprodukcijski slijed svakog diska/formata
prikazani su u donjoj tablici.
Disk/format
*
2
*1
Opcije
OFF
TITLE: reprodukcija poglavlja
unutar tekućeg naslova
slučajnim redoslijedom.
OFF
DISC: reprodukcija zapisa
tekućeg diska slučajnim
redoslijedom.
1
Tijekom reprodukcije više puta pritisnite
. (REP) ili / (SHUF) na uređaju dok
se ne pojavi željena opcija.
OFF
ALBUM: reprodukcija zapisa/
slika/video datoteka tekućeg
albuma (mape) slučajnim
redoslijedom.
*1 Dostupno samo kod reprodukcije 1.0/1.1 VCD-a
ili version 2.0 VCD-a bez funkcije PBC.
*2 Ne vrijedi za DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW u VR
modu.
Počinje ponavljanje ili reprodukcija u
slučajnom redoslijedu.
Za povratak na standardnu reprodukciju
odaberite "OFF":
nastavlja se na sljedećoj stranici t
27
Podešavanje iz izbornika načina
reprodukcije
Možete izravno pronaći željeno mjesto početka
reprodukcije unosom broja naslova, poglavlja itd.
1
Tijekom reprodukcije brojčanim
tipkama unesite broj zapisa, naslova
itd. i zatim pritisnite 9.
Reprodukcija počinje od odabranog mjesta.
Podešavanje iz izbornika načina
reprodukcije
Na raspolaganju su sljedeće opcije, ovisno o
disku:
Disk/format
Opcije
1
Pritisnite # tijekom
reprodukcije.
Pojavi se izbornik načina reprodukcije.
TITLE
Pokreće reprodukciju od
odabranog naslova.
2
Pritisnite M/m za odabir
i nakon toga 9.
CHAPTER
Pokreće reprodukciju od
odabranog poglavlja.
ili
TIME
Pokreće reprodukciju od
mjesta označenog unosom
vremena.
*
3
Pritisnite M/m za odabir željene opcije
i pritisnite 9.
Počinje ponavljanje ili reprodukcija u
slučajnom redoslijedu.
Za isključenje izbornika načina reprodukcije,
pritisnite #.
Napomena
Odabrani način reprodukcije se isključuje kad se disk
izbaci.
Reprodukcija od željenog mjesta
TRACK
Započinje reprodukciju od
odabranog zapisa.
ALBUM
Pokreće reprodukciju od
odabranog albuma.
IMAGE
Pokreće reprodukciju od
odabrane slike.
ALBUM
Pokreće reprodukciju od
odabranog albuma (mape).
FILE
Pokreće reprodukciju od
odabrane datoteke.
* Dostupno samo kod reprodukcije VCD-a bez
funkcije PBC.
Brojčane
tipke
28
1
Pritisnite # tijekom
reprodukcije
Pojavi se izbornik načina reprodukcije.
2
Pritisnite M/m za odabir željene opcije
i pritisnite 9.
1
Tijekom reprodukcije više puta pritisnite
tipku m dok se ne pojavi željena opcija.
Karaoke mod je uključen.
Po završetku reprodukcije, priključak MIC
više nije aktivan.
Broj u zagradi označava ukupan broj opcija
koje se mogu odabrati.
3
4
Brojčanim tipkama unesite broj parametra za reprodukciju ili vremenski kôd.
Primjerice, ako želite pronaći mjesto na 2
sata, 10 minuta i 20 sekundi nakon početka,
unesite "21020".
Za brisanje brojeva koje ste unijeli, pritisnite
V.
Pritisnite 9.
Reprodukcija započinje od odabranog mjesta.
Napomene
● Neki karaoke DVD/VCD/CD diskovi mogu imati snimljene instrumente na jednom, a vokale na drugom
kanalu. U takvom slučaju ćete morati odabrati kanal
(lijevi, desni ili stereo). Podesite na "MIC ON" i više
puta pritisnite W za odabir kanala.
● Neki karaoke DVD/VCD/CD diskovi mogu imati
kontrolni izbornik u kojem možete isključiti vokale
itd. U tom slučaju pratite upute na disku.
● Kad je aktivan karaoke mod, podešenja opcija EQ7
(str. 35) i HPF (str. 42) su isključena.
● Diskovi u DTS formatu nisu podržani. Odaberete li
DTS format, neće se čuti zvuk.
Podešavanje glasnoće mikrofona
1 Kad je uključen karaoke mod, više puta
pritisnite ; dok se na zaslonu ureñaja
ne pojavi "MIC VOL".
Za isključenje izbornika načina reprodukcije,
pritisnite #.
Karaoke
2 Pritisnite </, za ugañanje glasnoće. Ona
se može podesiti u pojedinačnim koracima,
izmeñu 0 i 20.
Nakon 3 sekunde podešavanje je dovršeno i
na zaslon se vraćaju uobičajeni indikatori.
Podešavanje jeke
1 Kad je uključen karaoke mod, više puta
pritisnite ; dok se na zaslonu ureñaja
ne pojavi "MIC ECHO".
Na ovaj ureñaj možete spojiti mikrofon (opcija) i
uživati u karaokama (pjevanje uz glazbu s diska).
Opcije karaoka i njihov slijed su sljedeće.
MIC ON: Aktivira mikrofon i efekte jeke.
MIC ON+VC: Aktivira mikrofon i isključuje
zvuk vokala.
MIC OFF: Karaoke su isključene.
Prije početka spojite mikrofon na priključak
MIC na ureñaju.
2 Pritisnite </, za ugañanje razine jeke. Ona
se može podesiti u pojedinačnim koracima,
izmeñu 1 i 6.
Nakon 3 sekunde podešavanje je dovršeno i
na zaslon se vraćaju uobičajeni indikatori.
Za isključenje jeke, odaberite "MIC ECHO
OFF" u koraku 2.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
29
Na uređaju
Umjesto tipke ; pritisnite regulator glasnoće, a
umjesto pritiska tipaka </, zakrenite regulator
glasnoće.
Prikaz liste zapisa/slika/video
datoteka — LIST
Na uređaju
Umjesto pritiska tipaka M/m zakrenite regulator glasnoće.
Odabir vrste datoteke
Ako disk sadrži više vrsta datoteka, mogu se
reproducirati samo odabrane (audio/video/
slikovne). Slijed reprodukcije vrsta datoteka je
tvornički podešen na audio, video, zatim slike
(npr. ako disk sadrži video i slikovne datoteke,
reproducira se samo video). Možete odabrati
vrstu datoteka za listu i zatim odabrati željenu.
1
2
Odabir zapisa/slike/video datoteke
Možete prikazati listu albuma/mapa/zapisa/slika/
video datoteka na monitoru i odabrati neke od
njih za reprodukciju.
Ova funkcija je praktična, posebno za diskove u
MP3/WMA/JPEG/DivX formatu s mnogo albuma,
zapisa itd.
1
Tijekom reprodukcije pritisnite
".
Pojavi se popis zapisa/slika/video datoteka na
trenutnom disku, odnosno u albumu*/mapi*.
3
Tijekom reprodukcije pritisnite
".
Pritisnite M/m za odabir liste željenih
vrsta datoteke i pritisnite 9.
Za prikaz liste MP3 i WMA datoteka,
odaberite "LIST UP AUDIO FILES."
Za prikaz liste DivX datoteka, odaberite
"LIST UP VIDEO FILES."
Za prikaz liste JPEG datoteka, odaberite
"LIST UP IMAGE FILES."
Pritisnite M/m za odabir liste željene
datoteke i pritisnite 9.
Počinje reprodukcija odabrane datoteke.
Na uređaju
Umjesto pritiska tipaka M/m zakrenite regulator glasnoće.
Pregled podataka o audio disku
Tijekom audio reprodukcije možete provjeriti
informacije o disku na monitoru.
Primjer: tijekom reprodukcije MP3
Želite li se pomaknuti na gornju razinu,
pritisnite tipku M za odabir ikone mape na
vrhu liste i zatim pritisnite 9.*
* Samo tijekom reprodukcije MP3/WMA/JPEG/
DivX datoteka.
2
30
Pritisnite M/m za odabir željenog zapisa/
slike/video datoteke i pritisnite 9.
Počinje reprodukcija odabranog zapisa/slike/
video datoteke.
Napomena
Nije moguće izlistati zapise s diskova u CD izmjenjivaču
(ako je spojen).
A Broj ili naziv zapisa
Naziv diska/albuma
Ime izvoñača
B Format
C Status reprodukcije (N, X itd.)
D Trenutni audio kanal
Tijekom reprodukcije CD/MP3/WMA, audio
kanal se može promijeniti. Za detalje pogledajte "Promjena audio kanala" na str. 23.
E Broj zapisa/Ukupno
F Proteklo vrijeme reprodukcije
G Trenutni način reprodukcije
H Pomoćne poruke za odreñenu funkciju
Savjet
Željeni zapis za reprodukciju možete odabrati i
pomoću liste (str. 30).
Podešavanje postavki za
reprodukciju Super Audio CD-a
Odabir sloja za reprodukciju
Neki Super Audio CD diskovi se sastoje od 2
sloja: Super Audio CD sloj i CD sloj, a Super
Audio CD sloj se sastoji od dva područja:
dvokanalno i višekanalno.
Postavke se mogu podesiti iz izbornika Visual
setup (str. 36) i System setup (str. 40).
Opcije za "SUPER AUDIO CD LAYER"
(Visual setup) i "DISC.LAYER" (System setup)
opisane su u nastavku.
2CH: Reprodukcija dvokanalnog (stereo)
područja Super Audio CD sloja.
CD: Reprodukcija CD sloja.
Putem izbornika Visual setup
1
Pritisnite # dok je uređaj
isključen.
Pojavi se izbornik Visual setup.
2
Pritisnite M/m za odabir
(AUDIO
SETUP) i pritisnite 9.
Pojave se opcije za podešavanje zvuka.
3
Pritisnite M/m za odabir "SUPER
AUDIO CD LAYER" i pritisnite 9.
Pojave se opcije.
4
Pritisnite M/m za odabir "2CH" ili "CD"
i pritisnite 9.
Podešavanje je dovršeno.
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite O.
Za isključenje izbornika Visual setup, pritisnite
#.
Putem izbornika System setup
A CD sloj
Sloj koji se može očitati u standardnom CD
ureñaju.
B Super Audio CD sloj
Sloj visoke gustoće signala.
C Dvokanalno područje
Područje na koje su snimljena dva stereo zapisa.
D Višekanalno područje*
Područje na koje su snimljeni višekanalni
(do 5,1 kanala) zapisi.
* Taj sloj se ne može reproducirati u ovom uređaju.
Ako slojevi diska sadrže različite sadržaje, možete
odabrati željeni sloj (npr. za usporedbu kvalitete
zvuka).
1
Pritisnite $ dok je uređaj
isključen.
Pojavi se izbornik System setup.
2
Pritisnite M/m za odabir "DISC.LAYER"
i pritisnite 9.
Pojave se opcije.
3
Pritisnite M/m za odabir "2CH" ili "CD"
i pritisnite 9.
Podešavanje je dovršeno.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
31
Za isključenje izbornika System setup, pritisnite
$.
Napomene
Kod Super Audio CD-ova koji imaju samo Super
Audio CD sloj, taj se sloj reproducira bez obzira na
podešenje.
Napredne funkcije — Radio
Pohrana i prijem postaja
Brojčane
tipke
Savjet
Podešenje u izborniku Visual setup će utjecati na
podešenje u izborniku System setup i obrnuto.
Odabir kvalitete zvuka
Ovaj ureñaj omogućuje podešavanje kvalitete
zvuka Super Audio CD-a promjenom
frekvencije uzorkovanja.
Podešavati se može u izborniku Visual setup
(str. 36) i System setup (str. 40).
Opcije za "SUPER AUDIO CD MODE" (Visual
setup) i "SA-CD MOD" (System setup) opisane
su u nastavku.
Oprez
HQ: 176,4 kHz (visoka kvaliteta zvuka)
STD: 44,1 kHz (standardna CD kvaliteta zvuka)
Automatska pohrana — BTM
Kod ugañanja postaja za vrijeme vožnje,
koristite funkciju "Best Tuning Memory" (BTM)
kako bi spriječili eventualne prometne nezgode.
1
Pritisnite k više puta dok se ne
pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja pritisnite
7 više puta. Možete birati izmeñu
FM1, FM2, FM3, MW ili LW.
2
Pritisnite $.
Pojavi se opcija izbornika System setup.
Pritisnite M/m za odabir "BTM" i
pritisnite 9.
Ureñaj pohranjuje postaje na brojčane tipke
(. – 0) slijedom njihovih frekvencija.
Kad je postaja pohranjena, začuje se zvučni
signal.
Putem izbornika Visual setup
Postupak je isti kao i kod podešavanja sloja za
reprodukciju (str. 31).
Pritisnite # i zatim odaberite
"AUDIO SETUP" c "SUPER AUDIO CD
MODE" c "HQ" ili "STD:
Putem izbornika System setup
3
Postupak je isti kao i kod podešavanja sloja za
reprodukciju (str. 31).
Pritisnite $ i zatim odaberite
"SA-CD MOD" c "HQ" ili "STD:
Napomena
Kad odaberete "HQ", podešenja opcija EQ7 (str. 35) i
HPF (str. 42) su isključena. Za uključenje, odaberite
"STD".
Na uređaju
Pritisnite ' umjesto k, umjesto pritiska
tipaka M/m zakrenite regulator glasnoće.
Savjet
Podešenje u izborniku Visual setup će utjecati na
podešenje u izborniku System setup i obrnuto.
Ručna pohrana
1
Dok slušate postaju koju želite
pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu
tipku (. – 0) dok se na zaslonu
uređaja ne pojavi "MEM".
Na zaslonu se pojavi oznaka brojčane tipke.
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom
tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavku
AF/TA (str. 33).
32
Prijem pohranjenih postaja
1
Odaberite valno područje, zatim
pritisnite brojčanu tipku (. – 0).
RDS
Brojčane
tipke
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugañanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugañanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Takoñer traži odabranu vrstu programa.
Uvod
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne
digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS
prijemom podešavaju sat.
Napomene
● Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije neće
biti dostupne.
● RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je
signal slab ili postaja ne emitira RDS podatke.
Prikaz podataka
Podešavanje AF (alternativnih frekvencija) i TA (prometnih obavijesti)
AF/TA postavke i slijed podešavanja su sljedeći.
A Valno područje, funkcija
B TA/TP*1
C Frekvencija*2 (naziv postaje), programski
broj, točno vrijeme, RDS podaci
*1 "TA" trepće tijekom prometnih obavijesti. "TP"
svijetli kod prijema postaje s prometnim
obavijestima.
*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "*".
Za promjenu prikazanih stavki C pritisnite
&.
AF ON: uključenje AF i isključenje TA.
TA ON: uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA ON: uključenje AF i TA.
AF, TA OFF: isključenje AF i TA.
1
Više puta pritisnite Z dok se ne
pojavi željena postavka.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Koristite li
funkciju BTM, samo RDS postaje se pohranjuju
s istim AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti
RDS postaje i one koje to nisu s funkcijama
AF/TA za svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
33
Ugađanje glasnoće prometnih
obavijesti
Možete podesiti razinu glasnoće prometnih
obavijesti tako da ih ne propustite.
1 Više puta pritisnite 3 +/– za ugañanje
glasnoće.
2 Pritisnite i zadržite Z dok se ne pojavi
"TA".
Na uređaju
Umjesto pritiska tipke 3 +/– zakrenite regulator
glasnoće.
Odabir vrste programa (PTY)
1
Tijekom FM prijema pritisnite
".
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
2
Više puta pritisnite M/m dok se ne
pojavi željena vrsta programa.
Ako je uključena funkcija AF ili TA, ureñaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
3
Pritisnite 9.
Ureñaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Slušanje lokalnog programa — REG
Na uređaju
Umjesto pritiska tipaka M/m zakrenite regulator
glasnoće, pritisnite regulator glasnoće umjesto
9.
Prijem hitnih obavijesti
Kad je uključena funkcija AF: tvornička
podešenja ovog ureñaja ograničavaju prijem na
odreñeno područje, stoga nije moguć prijelaz na
drugu lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" u
izborniku tijekom FM prijema (stranica 42).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski
program), CULTURE (kultura), SCIENCE
(znanost), VARIED (razno), POP M (popularna
glazba), ROCK M (rock glazba), EASY M
(lagana glazba), LIGHT M (lagana klasična
glazba), CLASSICS (klasična glazba),
OTHER M (druge vrste glazbe), WEATHER
(vremenska prognoza), FINANCE (financije),
CHILDREN (dječji programi), SOCIAL A
(društvene teme), RELIGION (vjerski program),
PHONE IN (telefonska javljanja), TRAVEL
(putovanja), LEISURE (zabava), JAZZ (jazz
glazba), COUNTRY (country glazba), NATION
M (narodna glazba), OLDIES (evergrini),
FOLK M (folklorna glazba), DOCUMENT
(dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u
kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1
34
Podesite "CT ON" u izborniku System
setup (str. 41).
Napomene
● Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema
RDS postaje.
● Između vremena podešenog funkcijom CT i
stvarnog vremena će možda biti razlike.
Ostale funkcije
Promjena zvučnih postavki
Možete podesiti karakteristike zvuka po želji.
Opcije i podešavanja navedeni su u nastavku.
BAL (balans): Podešavanje balansa izmeñu
lijevih i desnih zvučnika.
FAD (fader): Podešavanje balansa izmeñu
prednjih i stražnjih zvučnika.
EQ7: Odabir jedne od 7 krivulja ekvilizatora.
1
2
Tijekom reprodukcije/prijema više puta
pritisnite ; dok se na zaslonu
uređaja ne pojavi željena opcija.
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ7 Tune
Opcija "CUSTOM" unutar EQ7 omogućuje
ručno podešavanje ekvilizatora. Možete podesiti
razinu 7 različitih frekvencija: 62 Hz, 157 Hz,
396 Hz, 1 kHz, 2.5 kHz, 6.3 kHz, i 16 kHz.
1
Tijekom reprodukcije/prijema
pritisnite $.
Na zaslonu ureñaja se pojavi opcija izbornika
System setup.
2
Pritisnite M/m za odabir "EQ7 TUNE" i
pritisnite 9.
3
Pritisnite M/m za odabir "CUSTOM" i
pritisnite 9.
4
Podesite razinu svake frekvencije.
Za podešavanje razine pritisnite M/m.
Razina je podesiva u pojedinačnim koracima,
izmeñu –8 i +8.
Pritisnite </, za podešavanje
razine ili odabir željene opcije.
Nakon tri sekunde podešavanje je završeno, a
na zaslon se vraćaju indikatori uobičajene
reprodukcije/prijema.
Na uređaju
Umjesto tipke ; pritisnite regulator glasnoće,
a umjesto pritiska tipaka </, zakrenite regulator
glasnoće.
Za promjenu frekvencije pritisnite </,.
Za povratak na tvornički podešenu postavku
ekvilizatora, pritisnite i zadržite 9.
5
Pritisnite 9.
Podešavanje je dovršeno i na zaslon se vraćaju
indikatori uobičajene reprodukcije/prijema.
Napomena
EQ7 nije dostupan u karaoke modu ili kad je "SUPER
AUDIO CD MODE" u izborniku Visual setup (str. 39)/
"SA-CD MOD" u izborniku System setup (str. 42)
podešen na "HQ".
Savjet
Druge postavke ekvilizatora su također podesive.
Na uređaju
Zakrenite regulator glasnoće umjesto pritiska na M/m,
pritisnite regulator glasnoće umjesto </, ili 9.
35
Podešavanje opcija
U sljedeća dva izbornika podešavanja dostupne
su razne opcije.
Primjerice, kad podešavate format slike na "4:3
PAN SCAN".
1
Pritisnite # dok je uređaj
isključen.
Pojavi se izbornik Visual setup.
2
Pritisnite M/m za odabir
(DISPLAY
SETUP) i pritisnite 9.
Pojave se opcije za podešavanje zvuka.
3
Pritisnite M/m za odabir "MONITOR
TYPE" i pritisnite 9.
Pojave se opcije.
4
Pritisnite M/m za odabir "4:3 PAN
SCAN" i pritisnite 9.
Podešavanje je dovršeno.
• Visual setup (str. 36)
Omogućuje podešavanje vizualnih postavki
(na zaslonu).
• System setup (str. 40)
Omogućuje podešavanje sistemskih postavki
(na ureñaju).
Visual setup
Ovaj izbornik sadrži sljedeće kategorije.
LANGUAGE SETUP (str. 37)
Podešavanje jezika izbornika, titla itd.
DISPLAY SETUP (str. 37)
Podešavanje postavki spojenog monitora.
CUSTOM SETUP (str. 38)
Podešavanje reprodukcije diska.
AUDIO SETUP (str. 39)
Podešavanje zvuka u skladu s diskom.
RESET (str. 39)
Resetiranje svih postavki.
Osnovni postupci u izborniku
Visual setup
Opcije ovog izbornika možete podesiti na
sljedeći način.
36
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite O.
Za isključenje izbornika Visual setup, pritisnite
#.
Podešavanje jezika izbornika, dijaloga ili titla
Odaberite (LANGUAGE SETUP) i zatim odaberite željenu opciju iz donje tablice tipkama M/m i
9. Pojedinosti o podešavanju potražite u odjeljku "Osnovni postupci u izborniku Visual setup"
na str. 36.
Opcija
Namjena
MENU
Promjena jezika izbornika snimljenog na disku.
AUDIO
Promjena jezika dijaloga.
SUBTITLE
Promjena jezika titlova pohranjenih na disku.
Podešavanje slike i monitora
Odaberite (DISPLAY SETUP) i zatim odaberite željenu opciju iz donje tablice tipkama M/m i
9. Pojedinosti o podešavanju potražite u odjeljku "Osnovni postupci u izborniku Visual setup"
na str. 36.
"z" označava tvorničko podešenje.
Opcija
MONITOR TYPE
Omogućava odabir formata
spojenog monitora.
WALLPAPER
Postavka
Namjena
16:9 (z)
Prikaz slike širokog formata (wide).
Odaberite ovu opciju ako ste
priključili wide monitor ili monitor
koji podržava wide format slike.
4:3 LETTER BOX
Prikaz slike širokog formata s crnim
prugama ispod i iznad slike.
Odaberite ovu opciju ako ste
priključili ureñaj sa zaslonom
formata 4:3.
4:3 PAN SCAN
Prikaz slike širokog formata preko
cijelog zaslona uz automatsko
uklanjanje krajnjih dijelova slike koji
se ne mogu prikazati na zaslonu.
WALLPAPER 1 (z), 2, 3 Odabir pozadinske slike.
Napomena
Ovisno o disku, možda će se automatski odabrati "4:3 LETTER BOX" umjesto "4:3 PAN SCAN" ili obrnuto.
37
Korisničke postavke
Odaberite (CUSTOM SETUP) i zatim odaberite željenu opciju iz donje tablice tipkama M/m i
9. Pojedinosti o podešavanju potražite u odjeljku "Osnovni postupci u izborniku Visual setup"
na str. 36.
Detalje potražite na navedenim stranicama. "z" označava tvorničko podešenje.
Opcija
PARENTAL CONTROL (str. 26)
Postavka
Namjena
OFF t (z)
Uključivanje ograničenja
reprodukcije.
Podešavanje razine ograničenja
ON t
reprodukcije tako da se na ureñaju
ne mogu reproducirati diskovi ili
PLAYER t
scene s neprikladnim sadržajima
Isključivanje ograničenja
reprodukcije.
*1
PASSWORD t
Done
DivX VOD
Prikazuje registracijski kôd ovog
ureñaja. Za više informacija
posjetite http://www.divx.com./vod
SLIDE SHOW TIME
Podešavanje standarda ograničenja i
razine.
Promjena četveroznamenkaste
zaporke.
Zatvaranje izbornika.
Podešavanje intervala prikaza slika
5 sec. (z), 10 sec.,
20 sec., 40 sec., 60 sec. za slide show.
FIXED
Slide show je isključen.
ON (z)
Pohranjivanje mjesta zaustavljanja
reprodukcije u memoriju za do 5
diskova. (Ostaju u memoriji i ako se
odabere "OFF".)
OFF
Nema pohranjivanja mjesta zaustavljanja reprodukcije u memoriju.
Mogućnost nastavljanja reprodukcije
samo kod trenutno umetnutog diska.
PLAY LIST PLAY
(samo DVD-R/DVD-R DL/
DVD-RW u VR modu)
ORIGINAL (z)
Reprodukcija izvorno snimljenih
naslova.
PLAY LIST
Reprodukcija editirane playliste.
PICTURE EQ (str. 25)
AUTO (z)
Opcije se prilagoñuju ovisno o tome
je li svjetlo uključeno ili isključeno,
u skladu s podešenjem svjetline
zaslona (str. 41).
LIGHT OFF
Opcije za gledanje uz dnevno svjetlo.
LIGHT ON
Opcije za gledanje noću.
MULTI-DISC RESUME
*2
Bira postavku za prikaz u
izborniku načina reprodukcije.
*1 Osim DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW diskova u VR modu.
*2 Samo DVD VIDEO.
Napomena
Ako je aktivna funkcija Parental control, nastavak reprodukcije od mjesta zaustavljanja ne radi. U tom slučaju
reprodukcija se pokreće od početka diska kad ga umetnete.
38
Postavke zvuka
Odaberite (AUDIO SETUP) i zatim odaberite željenu opciju iz donje tablice tipkama M/m i
9. Pojedinosti o podešavanju potražite u odjeljku "Osnovni postupci u izborniku Visual setup"
na str. 36.
Detalje potražite na navedenim stranicama. "z" označava tvorničko podešenje.
Opcija
Postavka
Namjena
SUPER AUDIO CD MODE
(str. 32)
Odabir kvalitete zvuka za
reprodukciju Super Audio CD-a.
HQ (z)
Visoka kvaliteta zvuka.
STD
Standardna kvaliteta zvuka.
SUPER AUDIO CD LAYER
(str. 31)
Odabir sloja (područja)
reprodukcije Super Audio CD-a.
2 CH (z)
Reprodukcija dvokanalnog (stereo)
područja Super Audio CD sloja.
CD
Reprodukcija CD sloja (ako postoji).
AUDIO DRC
*
Omogućava jasnu reprodukciju
zvuka kad je smanjena glasnoća
kod reprodukcije DVD diska koji
podržava Audio DRC (Dynamic
Range Control)
STANDARD (z)
Odabir standardnog podešenja.
WIDE RANGE
Omogućava osjećaj nazočnosti na
mjestu izvoñenja glazbe.
* Osim DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW diskova u VR modu.
Resetiranje svih postavki
Sve postavke (osim Parental control) u izborniku Visual setup se mogu resetirati na tvorničke vrijednosti.
Odaberite (RESET) i zatim "YES" pomoću tipaka M/m i 9.
Pojedinosti o podešavanju potražite u odjeljku "Osnovni postupci u izborniku Visual setup" na str. 36.
Napomena
Nemojte isključivati uređaj dok je u tijeku resetiranje. Postupak traje nekoliko sekundi.
39
System setup
Ovaj izbornik sadrži sljedeće kategorije.
●
●
●
●
SET: Opća podešenja (str. 41)
DSPL: Postavke prikaza na zaslonu (str. 41)
R/M: Postavke radijskog prijema (str. 42)
SOUND: Postavke zvuka (str. 42)
Opcije ovog izbornika možete podesiti na
sljedeći način.
Primjerice, kad podešavate demo mod.
1
Pritisnite $ dok je uređaj
isključen.
Pojavi se izbornik System setup.
2
Pritisnite M/m za odabir "DEMO" i
pritisnite 9.
Pojavi se opcija.
3
Pritisnite M/m za odabir "ON" ili "OFF"
i pritisnite 9.
Podešavanje je dovršeno.
Osnovni postupci u izborniku
System setup
Za isključenje izbornika System setup, pritisnite
$.
Na uređaju
Koristite regulator glasnoće za odabir postavki/opcija
i potvrdu.
40
Detalje potražite na navedenim stranicama. "z" označava tvorničko podešenje.
SET (Setup)
Opcija
Postavka
Namjena
CLOCK-ADJ
(podešavanje sata) (str. 43)
–
–
CT (točno vrijeme)
(str. 33, 34)
ON
Uključenje funkcije CT.
OFF (z)
Isključenje funkcije CT.
BEEP (zvučni signal)
ON (z)
Uključenje zvučnog signala.
OFF
Isključenje zvučnog signala.
RM (zakretni upravljač)
Promjena smjera rada
zakretnog upravljača.
NORM (z)
Uporaba zakretnog upravljača
s tvorničkim postavkama
REV
Ako postavite zakretni
upravljač na desnu stranu
volana.
A.OFF (Auto Off)
Za automatsko isključenje
ureñaja nakon podešenog
vremena.
NO (z)
Isključenje funkcije Auto Off.
Status uređaja
Bilo koji.
30S, 30M, 60M Odabir željenog vremena.
DSLP (Display)
Opcija
M.DSPL (Motion Display)
Odabir načina pomicanja
prikaza na zaslonu.
DEMO (prikaz mogućnosti)
DIM (Dimmer)
Podešavanje svjetline zaslona.
A.SCRL (Auto Scroll)
Za automatsko pomicanje
teksta na zaslonu.
Postavka
Namjena
SA (z)
Prikaz pokretnih uzoraka i
analizatora spektra.
ON
Prikaz pokretnih uzoraka.
OFF
Isključivanje pomicanja.
ON (z)
Uključenje prikaza
mogućnosti.
OFF
Isključenje prikaza
mogućnosti.
ON
Zatamnjivanje zaslona.
OFF (z)
Zatamnjivanje isključeno.
ON (z)
Za pomicanje.
OFF
Za isključenje pomicanja.
Status uređaja
Tijekom
reprodukcije/
radijskog prijema.
Ureñaj isključen.
Bilo koji.
Tijekom
reprodukcije.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
41
R/M (Radijski prijem)
Opcija
LOCAL (lokalne postaje)
MONO (mono zvuk)
Odaberite kako biste
poboljšali loš FM prijem.
REG (regionalni prijem)
Postavka
ON
Ugañaju se samo postaje s jakim
signalima.
OFF (z)
Za normalno ugañanje.
ON
Slušanje stereo zvuka u mono
tehnici.
OFF (z)
Za stereo reprodukciju.
ON (z)
Za slušanje regionalnog
programa.
OFF
Isključenje slušanja regionalnog programa kad napustite
područje njegova prijema.
–
–
(str. 34)
BTM (Best Tuning Memory)
Namjena
(str. 32)
Status uređaja
Tijekom
radijskog prijema.
Tijekom FM
prijema.
Tijekom
radijskog prijema.
SOUND
Opcija
EQ7 TUNE (str. 37)
Postavka
–
OFF (z)
HPF (visokopropusni filter)
Za odabir prekidne frekvencije
80HZ, 120HZ
prednjih/stražnjih zvučnika.
Namjena
Bez prekidne frekvencije.
Za odabir prekidne
frekvencije.
AUX-LVL (AUX Level)
(str. 44)
(–6 ~ +18 dB)
z: 0
DVD-LVL (DVD level)
(str. 24)
(–10 ~ +10 dB) Za odabir razine.
z: ADJST OFF
2CH (z)
DISC.LAYER (str. 31)
Odabir sloja (područja) reprodukcije Super Audio CD-a.
CD
SA-CD MOD (str. 32)
Odabir kvalitete zvuka za
reprodukciju Super Audio
CD-a.
Za odabir razine.
Tijekom
reprodukcije*/
radijskog prijema.
Tijekom reprodukcije ureñaja
spojenog na
priključak AUX.
Tijekom reprodukcije diska.
Reprodukcija dvokanalnog
(stereo) područja Super Audio
CD sloja.
Reprodukcija CD sloja (ako
postoji).
HQ (z)
Visoka kvaliteta zvuka.
STD
Standardna kvaliteta zvuka.
* Nije dostupno u karaoke modu ili kad je "SA-CD MOD" podešen na "HQ".
42
Status uređaja
–
Ureñaj isključen.
Podešavanje sata
Uporaba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Sat upotrebljava 24-satni sustav računanja
vremena.
1
Pritisnite $.
Na zaslonu ureñaja se pojavi opcija izbornika
System setup.
2
Pritisnite M/m više puta za odabir
"CLOCK ADJ" i pritisnite 9.
Trepće indikator sati.
Na AUX ulaz (stereo minipriključak) ovog
ureñaja možete spojiti dodatni prijenosni audio
ureñaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem
auto zvučnika. Razlika u glasnoći izmeñu auto
radija i prijenosnog audio ureñaja je podesiva.
Spajanje prijenosnog audio uređaja
1 Isključite prijenosni audio ureñaj.
2 Smanjite glasnoću auto radija.
3 Spojite prijenosni audio ureñaj na auto radio.
3
Pritisnite M/m za podešavanje sati i
minuta.
Za pomicanje digitalnog indikatora pritisnite
</,.
4
Pritisnite 9.
Podešavanje je dovršeno.
Za prikaz točnog vremena tijekom reprodukcije,
više puta pritisnite &.
Na uređaju
Zakrenite regulator glasnoće umjesto pritiska na M/m,
pritisnite regulator glasnoće umjesto </, ili 9.
Kabel za povezivanje*
(nije isporučen)
* Koristite isključivo kabel s ravnim priključkom.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
43
Ugađanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću
svakog spojenog audio ureñaja.
1 Smanjite glasnoću auto radija.
2 Više puta pritisnite k dok se ne pojavi
"AUX FRONT IN".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio ureñaja
uz umjerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na auto
radiju.
5 Pritisnite $.
6 Pritisnite M/m za odabir "AUX-LVL" i
pritisnite 9.
7 Pritisnite M/m za podešavanje razine ulaznog
signala.
Taj parametar je podesiv u pojedinačnim
koracima, izmeñu –6 i +18.
8 Pritisnite 9.
Podešavanje je dovršeno.
CD izmjenjivač
Odabir izmjenjivača
1 Pritisnite k više puta dok se ne pojavi
"CDC".
2 Pritisnite 7 više puta dok se ne prikaže
željeni izmjenjivač.
Broj uređaja
Na uređaju
Pritisnite ' umjesto k, umjesto pritiska
tipaka M/m zakrenite regulator glasnoće.
Broj diska
Započinje reprodukcija.
Na uređaju
Pritisnite ' umjesto k.
Preskakanje albuma i diskova
1 Tijekom reprodukcije pritisnite M/m.
Za preskakanje Pritisnite M/m
albuma
i otpustite (zadržite na
trenutak).
albuma bez
prekida
unutar 2 sekunde nakon
prvog otpuštanja.
diskova
više puta.
diskova bez
prekida
i nakon toga ponovno pritisnite
unutar 2 sekunde i zadržite.
Na uređaju
Umjesto tipaka M/m koristite ?/@ (ALBUM –/+).
44
Ponavljanje i reprodukcija slučajnim
redoslijedom
1 Tijekom reprodukcije pritisnite . (REP) ili
/ (SHUF) više puta dok se ne prikaže
željeno podešenje.
Odaberite
Za reprodukciju
REP DISC*
uz ponavljanje diska.
SHUF
CHANGER*
zapisa u izmjenjivaču
slučajnim redoslijedom.
* Ako je priključen jedan ili više CD/MD izmjenjivača.
Za povratak na standardnu reprodukciju,
odaberite "REP-OFF" ili "SHUF-OFF".
• Kontrola VOL (glasnoća)
Isto kao i 3 +/– na daljinskom upravljaču
ili regulator glasnoće na ureñaju (zakrenite).
• Kontrola SEEK/AMS
Isto kao i .m/M> na daljinskom
upravljaču ili B +/– na ureñaju
(zakrenite ili zakrenite i zadržite).
Promjena smjera upravljanja
Smjer upravljanja kontrola je tvornički podešen
na način prikazan na slici.
Za povećavanje
Za smanjivanje
Ako zakretni upravljač morate postaviti na
desnoj strani upravljačke ploče, možete obrnuti
smjer upravljanja.
1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL
pritisnite i zadržite ;.
Zakretni upravljač RM-X4S
Stavljanje naljepnice
Stavite naljepnicu ovisno o načinu postavljanja
upravljača.
Položaj kontrola
Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao one na ureñaju.
Sljedeće kontrole na zakretnom upravljaču
zahtijevaju različite radnje od onih na ureñaju.
• Kontrola PRESET/DISC
Isto kao i M/m na daljinskom upravljaču ili
?/@ (ALBUM –/+) na ureñaju (pritisnite i
zakrenite).
45
Dodatne informacije
Mjere opreza
● Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se ureñaj malo ohladi prije korištenja.
● Električna antena se automatski izvlači kad
ureñaj radi.
Napomene o kondenzaciji vlage
Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na
lećama unutar ureñaja i na zaslonu se može nakupiti
vlaga i tada ureñaj neće pravilno raditi. U tom
slučaju izvadite disk i pričekajte oko jedan sat dok
vlaga ne ispari.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po ureñaju ili diskovima ne prolijete sok
ili druga pića.
Napomene o diskovima
● Uvijek držite disk za rubove i nemojte dodirivati
njegovu površinu.
● Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
● Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj
ploči u vozilu parkiranom na suncu.
● Ne lijepite naljepnice ili ljepljivu vrpcu na disk,
jer može doći do zaustavljanja rotacije te do
kvara ureñaja ili oštećenja diska.
● Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama.
Uslijed uporabe takvih diskova može doći do
sljedećih nepravilnosti u radu:
– Nemogućnost izbacivanja diska (zbog
odlijepljene naljepnice koja može zapeti u
mehanizmu za izbacivanje diska).
– Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka
(primjerice, preskakanje zvuka ili nemogućnost
reprodukcije) uslijed skupljanja naljepnice
izložene toplini i savijanja diska.
● Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca,
kvadrata, zvijezde) ne mogu se reproducirati na
ovom ureñaju jer bi moglo doći do kvara. Ne
koristite takve diskove.
46
● Prije uporabe obrišite diskove
krpom za čišćenje. Brišite ih
ravnim potezima od središta
prema rubu. Nemojte koristiti
otapala poput benzina, razrjeñivača, komercijalnih sredstava za čišćenje ili antistatički
raspršivač namijenjen čišćenju
vinilnih ploča.
Napomena o reprodukcijskim
funkcijama DVD i VCD diskova
Neke reprodukcijske funkcije DVD i VCD diskova
unaprijed je odredio proizvoñač. Budući da ovaj
ureñaj reproducira diskove u skladu s tim
postavkama, neke funkcije neće biti dostupne.
Takoñer, pogledajte upute isporučene s DVD i
VCD diskovima.
Napomene o DATA CD i DATA DVD
diskovima
● Neki DATA CD/DATA DVD diskovi (ovisno o
opremi kojom su snimljeni i njihovom stanju)
možda se neće moći reproducirati na ovom
ureñaju.
● Neke diskove je potrebno finalizirati (str. 46).
● Ureñaj je kompatibilan sa sljedećim standardima.
Za DATA CD diskove
– ISO 9660 level 1/level 2 format, Joliet/Romeo u
ekspanzijskom formatu
– Multi Session
Za DATA DVD diskove
– UDF Bridge format (kombinirani UDF i ISO
9660)
– Multi Border
● Maksimalni broj:
– mapa (albuma): 256 (uključujući korijenske i
prazne mape).
– datoteka (zapisa/slika/videa) i mapa na disku:
2000 (ako nazivi mapa/datoteka sadrže mnogo
znakova, taj broj može biti manji od 2000).
– broj znakova mape/datoteke koji se mogu
prikazati: 64 (Joliet/Romeo).
Napomene o finaliziranju diskova
Za reprodukciju u ovom ureñaju, sljedeći diskovi
moraju biti finalizirani.
● DVD-R/DVD-R DL (u video modu/VR modu)
● DVD-RW u video modu
● DVD+R/DVD+R DL
● CD-R
● CD-RW
Sljedeći diskovi ne moraju se finalizirati.
● DVD+RW – automatski se finaliziraju.
● DVD-RW u VR modu – finalizacija nije
potrebna.
Pogledajte upute isporučene s diskovima.
Napomene o Multi Session CD/Multi
Border DVD diskovima
Ovaj ureñaj može reproducirati Multi Session CD/
Multi Border DVD diskove pod sljedećim uvjetima.
Session mora biti zatvoren, a disk finaliziran.
● Kad je CD-DA (Compact Disc Digital Audio)
snimljen u prvom sessionu:
Ureñaj prepoznaje disk kao CD-DA i reproduciraju se samo CD-DA podaci prvog sessiona,
čak i ako je u drugim sessionima snimljen drugi
format (npr. MP3).
● Kad CD-DA podaci nisu snimljeni u prvom
sessionu:
Ureñaj prepoznaje disk kao DATA CD ili DATA
DVD i svi CD-DA sessioni se preskaču.
● Kad su snimljene MP3/WMA/JPEG/DivX
datoteke:
Reproduciraju se samo sessioni koji sadrže odabrane vrste datoteka (audio/video/slike)* (ako u
drugim sessionima ima CD-DA ili drugih
podataka, oni se preskaču).
* Detalje o odabiru vrsta datoteka potražite na str. 30.
Glazbeni diskovi sa zaštitom od
kopiranja
Ovaj ureñaj može reproducirati diskove koji podliježu
CD standardu. U posljednje vrijeme pojedine tvrtke
proizvode diskove sa zaštitom od kopiranja. Neki
od tih diskova možda se neće moći reproducirati u
ovom ureñaju jer ne podliježu CD standardu.
Napomene o MP3 zapisima
● MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a
radi se o formatu kompresije koji audio podatke
sažima na približno 1/10 izvorne veličine.
● ID3 podaci verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 odnose
se samo na MP3. ID3 podaci mogu sadržavati 15/
30 (1.0 i 1.1) ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).
● Kod dodjeljivanja imena MP3 datotekama, svakako dodajte ekstenziju ".mp3" imenu datoteke.
● Kod reprodukcije MP3 datoteka s VBR (promjenjivom brzinom bita), pri ubrzanom pretraživanju
unaprijed ili unatrag može doći do pogrešnog
prikaza proteklog vremena reprodukcije.
Napomena
Ako reproducirate MP3 zapise s velikom brzinom bita,
poput 320kbps, zvuk može biti isprekidan.
O WMA datotekama
● WMA je skraćenica od Windows Media Audio, a
to je još jedan format kompresije audio podataka
koji audio podatke sažima na približno 1/22*
izvorne veličine.
● WMA podaci mogu sadržavati 63 znaka.
● Kod dodjeljivanja imena WMA datotekama, svakako dodajte ekstenziju ".wma" imenu datoteke.
● Kod reprodukcije WMA datoteka s VBR (promjenjivom brzinom bita), pri ubrzanom pretraživanju
unaprijed ili unatrag može doći do pogrešnog
prikaza proteklog vremena reprodukcije.
Napomena o DualDisc diskovima
* Samo pri 64 kbps
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj
strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio
podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda
neće reproducirati na ovom ureñaju zato jer ne
odgovaraju CD standardu.
Napomena o WMA formatima
Reprodukcija sljedećih WMA datoteka nije podržana.
– lossless compression
– zaštićenih od umnožavanja
Slijed reprodukcije MP3/WMA/
JPEG/DivX® zapisa
MP3/WMA/
JPEG/DivX
Direktorij
(album)
MP3/WMA/JPEG/
DivX datoteka
(zapis/slika/video)
O JPEG datotekama
● JPEG je skraćenica od Joint Photographic Experts
Group, a riječ je o standardu kompresije fotografija. On sažima fotografije na oko 1/10 do
1/100 izvorne veličine.
● Kod dodjeljivanja imena WMA datotekama,
svakako dodajte ekstenziju ".jpg" imenu datoteke.
Napomena o JPEG formatima
Reprodukcija sljedećih JPEG datoteka nije podržana.
– lossless compression
– zaštićenih od umnožavanja
O DivX® datotekama
DivX® je skraćenica od Digital Video Express, a
riječ je o standardu kompresije video datoteka koji
je razvila tvrtka DivX, Inc.
47
Čišćenje priključaka
Održavanje
Zamjena litijske baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterije će trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima
rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamijenite bateriju novom
CR2025 litijskom baterijom. Korištenje druge
baterije može dovesti do požara ili eksplozije.
Ureñaj možda neće dobro raditi ako spojevi izmeñu
ureñaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 13) te očistite
spojeve vatiranim štapićem natopljenim alkoholom.
Ne primjenjujte prejak pritisak, jer bi moglo doći
do oštećenja priključaka.
+ strana gore
Glavni uređaj
Napomene o litijskoj bateriji
● Držite litijsku bateriju van dohvata djece. Ako dođe
do gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
● Obrišite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog
kontakta.
● Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
● Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
● Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja ugasite vozilo i
izvadite ključ iz kontakt-brave.
● Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
Vađenje uređaja
1
Skinite zaštitni okvir.
A Izvadite prednju ploču (str. 13).
B Istovremeno umetnite oba ključa za
vañenje u zaštitni okvir.
Promjena osigurača
Kod promjene osigurača
koristite osigurače iste
vrijednosti. Ako osigurač
pregori, provjerite priključak
napajanja, te zamijenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je riječ o kvaru
na ureñaju. U tom slučaju se
obratite najbližem Sonyjevom
dobavljaču.
48
Okrenite ključeve
kao na slici
C Povucite ključeve i izvucite zaštitni okvir.
Osigurač (10 A)
2
Izvucite uređaj iz ležišta.
A Istovremeno umetnite oba ključa za
vañenje dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra
B Povucite ključeve za vañenje kako biste
oslobodili ureñaj.
C Izvucite ureñaj iz ležišta.
Tehnički podaci
Uređaj
Laser: Poluvodički laser
Format signala: PAL
DVD/CD uređaj
Omjer signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Harmonično izobličenje: 0,01%
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugañanja: 87,5 – 108 MHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonično izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 – 15 000 Hz
MW/LW
Opseg ugañanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osjetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Pojačalo
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W T 4 (na 4 ohma)
Općenito
Izlazi:
Video izlaz
Stražnji audio izlazi
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
BUS audio ulazi
BUS kontrolni ulazni priključak
Ulazni priključak daljinskog upravljača
Antenski ulaz
Kontrolni priključak parkirne kočnice
Mikrofonski ulaz
AUX IN priključak (stereo minipriključak)
Napajanje:
12 V DC akumulator (negativni pol na uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 T 50 T 181 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Približno 182 T 53 T 181 mm (š/v/d)
Masa: Približno 1,4 kg
Isporučeni pribor:
Daljinski upravljač: RM-X166
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatni pribor/oprema:
Zakretni upravljač: RM-X4S
BUS kabel (isporučen s RCA priključkom):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD izmjenjivač (10 diskova): CDX-757MX
CD izmjenjivač (6 diskova): CDX-T70MX,
CDX-T69
Selektor izvora: XA-C40
Selektor AUX-IN: XA-300
Adapter za spajanje iPoda: XA-110IP
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Američki i strani patenti su licenca Dolby
Laboratories.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i
patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
DivX, DivX Certified i srodni logotipi su zaštićeni
znakovi tvrtke DivX, Inc. i koriste se uz licenciju.
Napomena
Uređaj se ne može spojiti na digitalno predpojačalo ili
ekvilizator kompatibilan sa sustavom Sony BUS.
Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni
promjenama bez prethodne obavijesti.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
49
Daljinski upravljač ne radi
Provjerite jeste li skinuli izolacijsku foliju (str. 12).
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
određenim otisnutim programskim pločama.
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
● Pakirni jastučići načinjeni su od papira.
● Za tiskanje na ambalaži upotrijebljena je tinta na
biljnoj bazi bez VOC (Volatile Organic Compound).
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema
koji se mogu pojaviti u radu s ureñajem. Prije pregleda
donje tablice, provjerite spojeve ureñaja i postupke
korištenja.
Ovisno o spojenom monitoru, ureñaju će trebati
nekoliko sekundi za isključenje nakon gašenja
motora. To je normalna pojava.
Općenito
Nema napajanja uređaja.
• Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite
osigurač.
• Ako je ureñaj isključen i nestane prikaz zaslona, ne
možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
t Uključite ureñaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvučnog signala.
• Zvučni signal je isključen (str. 41).
• Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrañeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
• Pritisnuli ste tipku RESET.
t Ponovo pohranite podešenja u memoriju.
• Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
• Kabel za napajanje nije ispravno spojen.
Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena
su izbrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro
spojeni.
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na zaslonu.
• Podesili ste "DIM ON" (str. 41).
• Oznake na zaslonu se isključe ako pritisnete i
zadržite tipku !.
t Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku
! dok se prikaz ponovno ne uključi.
• Priključci su zaprljani (str. 48).
Funkcija Auto Off ne radi.
Ureñaj je uključen. Funkcija Auto Off se aktivira
nakon njegova isključenja.
t Isključite ureñaj
50
Slika
Nema slike ili slika sadrži šum.
• Spojevi nisu ispravno izvedeni.
• Provjerite spojeve priključene opreme i odaberite
izvor na opremi tako da odgovara ureñaju.
• Disk je zaprljan ili oštećen.
• Ureñaj nije pravilno ugrañen.
t Ugradite ureñaj pod kutom manjim od 45°u
čvrsti dio vozila.
• Monitor je priključen na AUDIO/ VIDEO OUT i
vodič parkirne kočnice (svijetlozeleni) nije spojen
na parkirnu kočnicu, ili ona nije aktivirana.
Slika ne ispunjava zaslon.
Format slike definiran je na DVD disku.
Zvuk
Nema zvuka/zvuk preskače/čuje se krčanje.
• Spojevi nisu ispravno izvedeni.
• Provjerite spojeve priključene opreme i odaberite
izvor na opremi tako da odgovara ureñaju.
• Disk je zaprljan ili oštećen.
• Ureñaj nije pravilno ugrañen.
t Ugradite ureñaj pod kutom manjim od 45°u
čvrsti dio vozila.
• Frekvencija uzorkovanja MP3 datoteke nije 16.
22.06, 24, 32, 44.1 ili 48 kHz.
• Frekvencija uzorkovanja WMA datoteke nije 32,
44.1 ili 48 kHz.
• Brzina bita MP3 datoteke nije 8 do 384 kbps.
• Brzina bita WMA datoteke nije 32 do 384 kbps.
• Uključena je pauza ili ureñaj pretražuje zapise.
• Nisu ispravne postavke izlaza.
• Razina izlaznog signala DVD-a je preniska (str. 24).
• Glasnoća je preniska.
• Uključena je funkcija ATT.
• Kontrola "FAD" nije prilagoñena za sustav s dva
zvučnika.
• CD izmjenjivač nije kompatibilan s formatom diska
(MP3/WMA).
t Reproducirajte disk na ovom ureñaju.
• Nepodržani format (poput DTS).
t Provjerite podražava li ovaj ureñaj taj format
(str. 6).
Zvuk je pun šumova.
• Odmaknite kabele i žice jedne od drugih.
• Ako se reproducira Super Audio CD i "SUPER
AUDIO CD MODE"/"SA-CD MOD" je podešen na
"HQ", umjesto toga odaberite "STD" (str. 39, 42).
Rukovanje diskom
Prijem radijskih postaja
Ne možete uložiti disk.
• Već je uložen drugi disk.
• Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
• Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja
(crveno) na izvor napajanja antenskog pojačala u
automobilu (samo ako vaš automobil ima ugrañenu
FM/MW/LW antenu na stražnjem/ bočnom staklu).
• Provjerite spoj antene.
• Antena se ne izvlači.
t Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
• Provjerite frekvenciju.
Reprodukcija ne započinje.
• Oštećen ili zaprljan disk.
• Disk nije kompatibilan.
• DVD se ne može koristiti jer ima drugi regionalni
kôd.
• Disk nije finaliziran (str. 46).
• Format diska i verzija datoteke nisu kompatibilni s
ovim ureñajem (str. 6, 46).
• Pritisnite Z za vañenje diska.
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
• Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
• Signal s odašiljača je preslab.
MP3/WMA/JPEG/DivX datoteke se ne
reproduciraju.
• Zapisi nisu snimljeni prema ISO 9660 level 1 ili
level 2 formatu, Joliet ili Romeo u proširenom
formatu (DATA CD) ili UDF Bridge formatu
(DATA DVD) (str. 46).
• Ekstenzija datoteke je nepravilna (str. 47).
• Datoteke nisu pohranjene u MP3/WMA/JPEG/
DivX formatu.
• Ako disk sadrži više vrsta datoteka, može se
reproducirati samo odabrana (audio/video/slikovna).
t Odaberite odgovarajuću datoteku pomoću liste
(str. 30).
Nije moguće automatsko ugađanje.
• Funkcija traženja lokalnih postaja nije pravilna.
t Ugañanje se prečesto zaustavlja:
Podesite "LOCAL ON" (str. 42).
t Ugañanje se ne zaustavlja na postaji:
Podesite "MONO ON" (str. 42)
• Emitirani signal je preslab.
t Izvršite ručno ugañanje.
MP3/WMA/JPEG/DivX datotekama treba duže
vrijeme za pokretanje reprodukcije od ostalih.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije:
– diskovi komplicirane strukture.
– diskovi snimljeni u Multi Session/Multi Border
formatu.
– diskovi kojima možete dodati podatke.
FM stereo program se čuje mono.
Ureñaj je podešen na mono prijem.
t Podesite "MONO OFF" (str. 42).
Disk se ne reproducira od početka.
Uključila se funkcija nastavljanja reprodukcije jednog
ili više diskova (str. 38).
Neke funkcije ne rade.
Ovisno o disku, neke funkcije neće raditi, poput
zaustavljanja, pretraživanja, ponavljanja, slučajne
reprodukcije. Pogledajte upute uz disk za podrobnosti.
Nije moguće promijeniti jezik dijaloga/titla.
• Umjesto tipke na daljinskom upravljaču, upotrijebite
izbornik DVD diska (str. 15).
• Na DVD nisu snimljeni zapisi na više jezika.
• DVD ne dopušta promjenu jezika.
Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".
• Ugodite točnu frekvenciju.
• Signal odašiljača je preslab.
t Podesite na "MONO ON" (str. 42).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
t Isključite funkciju TA (str. 33).
Nema prometnih informacija.
• Uključite funkciju TA (str. 33).
• Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
t Ugodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
• Trenutna postaja nije RDS.
• RDS podaci nisu primljeni.
• Postaja ne emitira signal vrste programa.
Prikazani podaci se ne pomiču zaslonom.
• Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
• "A.SCRL" je podešen na "OFF".
t Podesite "A.SCRL ON (str. 41).
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (str. 12).
Zaboravili ste zaporku za funkciju Parental
control.
Unesite "5776" (str. 26).
51
Prikaz/poruke grešaka
Na uređaju
ERROR*1
• Disk je zaprljan ili obrnuto umetnut.*2
t Očistite ili umetnite disk ispravno.
• Disk se ne može reproducirati.
t Umetnite drugi disk.
• Disk nije kompatibilan s ovim ureñajem.
t Umetnite kompatibilan disk.
• Pritisnite Z za vañenje diska.
FAILURE
Nepravilan spoj zvučnika/pojačala.
t Pogledajte priložene upute za spajanje i provjerite
spojeve.
LOAD
Izmjenjivač očitava disk.
t Pričekajte dok se dovrši očitavanje.
L. SEEK +/–
Uključen je mod traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugañanja.
NO AF
Ugoñena postaja nema alternativnih frekvencija.
t Pritisnite .m/M> dok trepće naziv
postaje. Ureñaj traži postaju s istom PI (Programme
Identification) oznakom (prikazuje se "PI SEEK").
NO DISC
Nema diska u CD/MD izmjenjivaču.
t Umetnite diskove u izmjenjivač.
NO INFO
U MP3/WMA/JPEG/Divx datoteke nisu upisani
tekstualni podaci.
NO MAGAZINE
Spremnik s diskovima nije umetnut u CD izmjenjivač.
t Umetnite spremnik u izmjenjivač.
NO MUSIC
Disk ne sadrži glazbene datoteke.
t Umetnite glazbeni CD u ureñaj ili izmjenjivač
kompatibilan s MP3 formatom.
NO NAME
Nema naziva diska/albuma/mape/zapisa/slike/videa u
datoteci.
NOT READ
Ureñaj nije očitao podatke s diska.
t Umetnite disk i odaberite ga na popisu.
NO TP
Ureñaj nastavlja tražiti dostupnu TP postaju.
OFFSET
Možda je došlo do kvara u ureñaju.
t Provjerite spojeve. Ako natpis ostane na zaslonu,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
52
READ
Ureñaj učitava sve podatke zapisa i grupa s diska.
t Pričekajte dok završi postupak učitavanja i
reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o
strukturi diska, možda će trebati duže od minute.
RESET
Ureñaj i CD izmjenjivač ne mogu se koristiti zbog
nekih problema.
t Pritisnite tipku RESET (str. 12).
" ili "
"
"
Tijekom pretraživanja naprijed ili unatrag došli ste do
početka ili kraja diska.
"...."
Oznaka se ne može prikazati kod ovog ureñaja.
*1 Ako dođe do pogreške tijekom reprodukcije, broj
diska se ne prikazuje na zaslonu.
*2 Na zaslonu se prikazuje broj diska koji je
uzrokovao problem.
Na monitoru
Playback prohibited by region code.
DVD se ne može reproducirati zbog ograničenja
regionalnog koda
Cannot play this disc.
• Disk nije kompatibilan s ureñajem.
• Disk nije finaliziran.
No playable data.
Disk ne sadrži zapise za reprodukciju.
Cannot read this disc.
• Ureñaj ne može očitati podatke zbog nekog problema.
• Podaci su oštećeni ili neispravni.
Please Press RESET.
Ureñajem se ne može upravljati zbog nekog problema.
t Pritisnite tipku RESET (str. 12).
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu. Ako
auto radio odnosite na popravak zbog CD ureñaja,
molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste
uočili problem.
Rječnik
Album
Dio na DATA CD-u/DATA DVD-u koji sadrži
MP3/WMA audio zapise ili JPEG datoteke.
Datoteka
MP3/WMA zapis, JPEG slika ili DivX video na
DATA CD/DATA DVD disku. (Definicija "datoteka"
se odnosi samo na ovaj ureñaj.) Pojedinačnu
datoteku čini samo jedna slika ili video zapis.
DivX®
Digitalna video tehnologija koju je izradila tvrtka
DivXNetworks, Inc. Videozapisi kodirani DivX
tehnologijom su vrlo visoke kvalitete s relativno
malom veličinom datoteke.
Dolby Digital
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka koju
je razvila tvrtka Dolby Laboratories. Ova
tehnologija je usklañena s 5.1-kanalnim surround
zvukom. U ovom formatu je stražnji kanal stereo i
postoji poseban subwoofer kanal. Dolby Digital
osigurava odvojene 5.1 kanale visokokvalitetnog
digitalnog zvuka jednakog kao i kod Dolby Digital
Cinema audio sustava. Ostvareno je dobro
odvajanje kanala, budući da su podaci svih kanala
pojedinačno snimljeni i digitalno obrañeni.
DVD
Disk koji sadrži do 8 sati video snimke, iako je
njegov promjer jednak promjeru CD diska.
Jednoslojni jednostrani DVD sadrži 4,7 GB (gigabajta), što je 7 puta više od CD diska. Dvoslojni
jednostrani DVD sadrži 8,5 GB, jednoslojni dvostrani DVD sadrži 9,4 GB, a dvoslojni dvostrani
DVD sadrži 17 GB.
Slikovni podaci koriste MPEG 2 format, jedan od
svjetskih standarda tehnologije komprimiranja
digitalnog zvuka. Slikovni podaci su komprimirani
na približno 1/40 svoje originalne veličine. DVD
takoñer koristi tehnologije promjenjive brzine
kodiranja koja mijenja podatke za upis zavisno od
stanja slike. Zvučni podaci se snimaju u
višekanalnim formatima, primjerice Dolby Digital,
te omogućuju užitak u realističnom zvuku.
Osim toga, DVD omogućuje različite napredne
funkcije, primjerice, odabir kuta kamere, odabir
jezika i ograničenje reprodukcije sadržaja koji nisu
primjereni djeci.
DVD-RW
DVD-RW je disk jednake veličine kao DVD VIDEO
koji omogućuje višestruko snimanje i brisanje.
Moguća su dva različita moda uporabe DVD-RW
diska: VR i Video. DWD-RW diskovi snimljeni u
Video načinu imaju isti format kao DVD VIDEO
disk, dok diskovi snimljeni u VR (Video
Recording) načinu omogućuju programiranje i
ureñivanje snimljenog sadržaja.
DWD+RW
DWD+RW (plus RW) je disk koji omogućuje
višestruko snimanje i brisanje. DWD+RW koristi
format snimanja sličan DVD VIDEO formatu.
Poglavlje
Dio naslova na DVD-u. Naslov se sastoji od
nekoliko poglavlja.
Scena
Na VIDEO CD-u s funkcijom PBC (kontrola
reprodukcije) su izbornici, pokretne i statične slike
podijeljeni u dijelova koji se nazivaju "scenama".
Softver temeljen na filmu ili videu
DVD diskove možemo razvrstati na softver temeljen
na filmu (Film based) i softver temeljen na videu
(Video based). DVD diskovi temeljeni na filmu
sadrže iste slike kao i film koji se prikazuje u kinu
(24 slike u sekundi). DVD diskovi temeljeni na videu,
poput televizijskih drama i sitcoma, prikazuju se uz
30 slika u sekundi (ili 60 polja u sekundi).
Super Audio CD
To je novi audio disk visoke kvalitete na koji je
glazba snimljena u DSD (Direct Stream Digital)
formatu (standardni CD diskovi su snimljeni u
PCM formatu). DSD format, uz uporabu 64 puta
veće frekvencije uzorkovanja u odnosu na
standardni CD i s 1-bitnom kvantizacijom, postiže
široki frekvencijski i raspon i dinamički opseg
unutar čujnih frekvencija te stoga omogućuje
reprodukciju zvuka iznimno vjernog originalu.
Naslov
Najduži video ili audio zapis na DVD-u, filmu, itd.
kod video softvera, ili cijeli album kod glazbenog
softvera.
VIDEO CD
Kompaktni disk koji sadržava pokretne slike.
Slikovni podaci koriste MPEG 1 format, jedan od
meñunarodnih standarda tehnologije komprimiranja
podataka. Slikovni podaci su komprimirani na
približno 1/140 svoje originalne veličine. To znači
da VIDEO CD od 12 cm može sadržavati čak do 74
minute pokretnih slika.
VIDEO CD-ovi takoñer sadrže kompaktne audio
podatke. Zvukovi izvan čujnog područja su
komprimirani dok zvukovi unutar čujnog područja
nisu. VIDEO CD-ovi mogu sadržavati 6 puta više
audio informacija od klasičnih audio CD-ova.
Postoje 3 verzije VIDEO CD-ova
● Verzija 1.0, 1.1: Možete reproducirati samo
pokretne slike i zvukove.
● Verzija 2.0: Možete reproducirati statične slike
visoke razlučivosti i uživati u PBC funkcijama.
Ovaj ureñaj podržava sve tri verzije.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
53
Zapis
Dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja na VIDEO
CD, CD, Super Audio CD ili MP3/WMA disku.
Album se sastoji od nekoliko zapisa (samo MP3/
WMA).
54
Popis jezičnih kodova/kodova područja
Popis jezičnih kodova
Nazivi jezika odgovaraju standardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afarski
Abkazijanski
Afrički
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Bjeloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalski;
Bangla
Tibetanski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Njemački
Butanski
Grčki
Engleski
Esperanto
Španjolski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaraski
Hauski
Hindski
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavijski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okitanski
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
Samoanski
Šonaski
Somalijski
Albanski
Srpski
Sisvati
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kanadski
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski; Letiš
Malaški
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
(Afanski) Oromo
Orijski
Pendžapski
Poljski
Paštoski
Portugalski
Kečuanski
Reto-romanski
Kirundski
Rumunjski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatsko-srpski
Singaleški
Slovački
Slovenski
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Tvi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
1703
Neodređeno
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Popis kodova područja za funkciju ograničenja reprodukcije
Kôd
Područje
Kôd
Područje
Kôd
Područje
Kôd
Područje
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Kanada
Čile
Kina
Danska
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
Finska
Francuska
Njemačka
Indija
Indonezija
Italija
Japan
Koreja
Malezija
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
Meksiko
Nizozemska
Novi Zeland
Norveška
Pakistan
Filipini
Portugal
Rusija
Singapur
2149
2499
2086
2528
2184
Španjolska
Švedska
Švicarska
Tajland
Velika Britanija
55
Download PDF

advertising