3-276-520-11 (1)
Bluetooth™
audio sustav
Upute za uporabu _______________________________________
Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte stranicu 20.
MEX-BT5100
© 2007 Sony Corporation
Radi sigurnosti, ugradite ovaj sustav u
pripadajuće ležište u vozilu. Detalje o
ugradnji i povezivanju potražite u zasebnim
uputama za ugradnju i povezivanje.
Upozorenje za ugradnju u automobile
čija kontakt-brava nema ACC položaj
Nakon gašenja automobila svakako pritisnite
i zadržite ! na sustavu kako biste
isključili pokazivač.
U protivnom se pokazivač neće isključiti te
će uzrokovati pražnjenje akumulatora.
Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta
ureñaja.
Pločica s podacima o radnom naponu i drugim
informacijama nalazi se na donjoj strani kućišta
ureñaja.
+
Sony Corporation izjavljuje da je ovaj MEXBT5100 usklañen s bitnim zahtjevima smjernice
1999/5/EC.
Za detalje posjetite sljedeći URL:
http:/www.compliance.sony.de/
Uporaba ove radijske opreme nije dozvoljena na
geografskom području unutar radijusa od 20 km
od središta Ny-Alesund, Svalbard u Norveškoj.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
2
Zbrinjavanje dotrajalih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se
baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije zbrinjavati
kao kućni otpad. Pravilnim zbrinjavanjem baterija čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Ukoliko proizvodi trebaju trajno baterijsko
napajanje za sigurno i pravilno funkcioniranje ili očuvanje
podataka, zamjenu baterije smije izvoditi samo ovlašteni
serviser. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije,
na kraju njenog uporabnog vijeka predajte je na za tu
namjenu predviñenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Za sve druge baterije, pogledajte u
pripadajućim uputama kako je sigurno izvaditi iz ureñaja.
Predajte bateriju na za tu namjenu predviñenom mjestu za
reciklažu dotrajalih baterija. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Proizvedeno prema licenci
tvrtke BBE Sound, Inc.
Licenca iz BBE Sound, Inc.
za jedan ili više sljedećih SAD patenata:
5510752, 5736897. BBE i oznaka BBE su
registrirane su trgovačke marke iz BBE Sound,
Inc. BBE MP (Minimized Polynomial NonLinear Saturation). je postupak koji poboljšava
digitalno komprimiran zvuk, primjerice MP3,
tako što obnavlja i naglašava više harmonijske
tonove izgubljene kompresijom. BBE MP
generira parne harmonijske tonove iz izvornog
materijala, učinkovito obnavljajući toplinu,
detalje i nijanse zvuka.
Riječ i logotipi Bluetooth su vlasništvo tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i tvrtka Sony ih koristi s
licencom. Druge trgovačke marke i nazivi koji se
koriste u ovim uputama su vlasništvo
odgovarajućih tvrtki.
SonicStage i pripadajući logotip su trgovačke
marke tvrtke Sony Corporation.
"ATRAC" i pripadajući logotip su trgovačke
marke tvrtke Sony Corporation.
Microsoft, Windows Media i
logotip Windows su zaštićeni
ili registrirani znakovi
Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
Sadržaj
Dobrodošli! ....................................................... 4
Bluetooth funkcija
Početak
Prije uporabe Bluetooth funkcije.....................15
Postupci u izbornicima Bluetooth
funkcije.......................................................15
Podešavanje Bluetooth postavki.................15
Uparivanje i povezivanje ovog sustava s
Bluetooth ureñajem ....................................15
Spajanje na registrirane ureñaje .................16
Handsfree komunikacija..................................16
Telefonski poziv.........................................17
Primanje poziva..........................................17
Prekid poziva..............................................17
Uporaba imenika ........................................18
Brzo biranje (Preset Dial)...........................18
Streaming glazbe .............................................18
Slušanje glazbe s audio ureñaja..................18
Upravljanje audio ureñajem kontrolama
ovog sustava ...............................................18
Druga podešavanja ..........................................19
Podešavanje handsfree ureñaja...................19
Brisanje registracije spojenog ureñaja........19
Funkcija automatskog povezivanja ............19
Podešavanje sata ............................................... 6
Podešavanje točnog vremena............................ 6
Podešavanje razine glasnoće za svaki ureñaj.... 6
Odvajanje prednje ploče ................................... 6
Postavljanje prednje ploče........................... 7
Ulaganje diska u sustav .................................... 7
Vañenje diska .............................................. 7
Položaj kontrola i osnovne radnje
Audio funkcija..............................................8
Bluetooth funkcija ......................................10
CD
Prikaz podataka ......................................... 12
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redoslijedom.............................. 12
Radijski prijemnik
Ostale funkcije
Pohrana i prijem postaja ................................. 12
Automatska pohrana — BTM ................... 12
Ručna pohrana........................................... 12
Prijem pohranjenih postaja........................ 12
Automatsko ugañanje ................................ 12
Prijem postaje putem liste — LIST ........... 13
RDS ................................................................ 13
Pregled....................................................... 13
Podešavanje alternativnih frekvencija
(AF) i prometnih obavijesti (TA) .............. 13
Odabir vrste programa (PTY).................... 14
Podešavanje točnog vremena (CT)............ 14
Podešavanje opcija — MENU.........................20
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3 Tune ..............................................21
Uporaba dodatne opreme.................................21
CD/MD izmjenjivač ...................................21
Dodatna audio oprema ...............................22
Zakretni upravljač RM-X4S.......................22
Dodatne informacije
Mjere opreza....................................................23
Napomene o diskovima..............................23
O MP3/WMA datotekama .........................24
O ATRAC CD-u ........................................24
O Bluetooth funkciji...................................25
Održavanje.......................................................25
Uklanjanje sustava...........................................26
Tehnički podaci ...............................................26
U slučaju problema..........................................27
Prikaz/poruke grešaka ................................30
3
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na kupnji ovog Sonyjevog
Bluetooth™ audio sustava. Na ovom sustavu
možete uživati u sljedećim funkcijama:
● Reprodukcija CD diskova
Možete reproducirati CD-DA (i one koji
sadrže CD TEXT*), CD-R/CD-RW diskove
(MP3/WMA zapise snimljene u Multi Session
formatu (str. 24)) i ATRAC CD (formati
ATRAC3 i ATRAC3plus (str. 24)).
Vrsta diska
Oznaka na disku
CD-DA
MP3
WMA
ATRAC CD
Radijski prijem
– Možete pohraniti do 6 postaja po valnom
području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
– Funkcija BTM (Best Tuning Memory):
ureñaj bira postaje jačih signala i pohranjuje
ih.
● RDS usluge
– Možete koristiti FM postaje s RDS (Radio
Data System) sustavom.
● Bluetooth funkcija
– Razgovori putem mobilnog telefona u vozilu
bez uporabe ruku.
– Prijenos imenika iz vašeg mobilnog telefona.
– Streaming glazbe s vašeg mobilnog telefona
ili prijenosnog audio ureñaja.
– Podržani HFP 1.0, A2DP, OPP i AVRCP
profili.
● Podešavanje zvuka
– EQ3 parametric: Možete odabrati krivulju
ekvilizatora za 7 glazbenih žanrova.
– DSO (Dynamic Soundstage Organizer):
stvara ambijentalno polje zvuka, koristeći
virtualni zvučnik za poboljšanje zvuka, čak i
kad su zvučnici ugrañeni nisko u vratima.
– BBE MP: poboljšava digitalno
komprimirani zvuk poput MP3 formata.
●
* CD TEXT je CD-DA disk koji sadrži informacije
poput naziva diska i zapisa te imena izvođača.
4
Oprez
Hitni pozivi
TVRTKA SONY NI U KOM SLUČAJU NEĆE
BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVU
SLUČAJNU, NEIZRAVNU ILI POSLJEDIČNU
ŠTETU ILI DRUGE ŠTETE KOJE UKLJUČUJU,
BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK PROFITA,
GUBITAK PRIHODA, GUBITAK PODATAKA,
NEMOGUĆNOST UPORABE PROIZVODA ILI
BILO KOJE PRATEĆE OPREME, VRIJEME
ZASTOJA ILI GUBITAK KUPČEVA VREMENA,
KOJI PROIZLAZE IZ ILI SU POVEZANI S
UPORABOM OVOG PROIZVODA, NJEGOVIH
KOMPONENATA I/ILI NJEGOVA SOFTVERA.
Ovaj automobilski Bluetooth handsfree i elektronski
ureñaj spojen na handsfree rade koristeći radijske
signale, mobilni telefon i zemaljske mreže kao i
funkcije koje programira korisnik, pa veza ne može
biti zajamčena u svim uvjetima.
Stoga se ne oslanjajte samo na elektronski ureñaj
pri uspostavljanju važnih poziva (primjerice, kod
pozivanja hitne pomoći).
Ne zaboravite da za pozivanje ili prijem poziva,
handsfree i elektronski ureñaj spojen na handsfree
trebaju biti uključeni u području prijema s dovoljno
snažnim signalom.
Hitni pozivi možda neće biti mogući u svim
mobilnim mrežama ili pri uporabi nekih mrežnih
usluga i/ili funkcija telefona.
Za detalje se obratite lokalnom operateru.
VAŽNA NAPOMENA!
Sigurna i učinkovita uporaba
Promjene ili prerade ovog sustava koje izričito nije
odobrila tvrtka Sony mogu uzrokovati gubitak
korisnikova prava na rukovanje tom opremom.
Prije uporabe ovog proizvoda provjerite iznimke,
zbog nacionalnih propisa ili ograničenja za uporabu
Bluetooth opreme.
Napomena o litijevoj bateriji
Nemojte izlagati bateriju visokim temperaturama,
poput sunčeva svjetla, vatre i sl.
Vožnja
Provjerite zakone i propise o uporabi mobilnih
telefona i handsfree opreme u područjima kroz koja
se vozite.
Uvijek obratite punu pozornost na vožnju te siñite s
ceste i parkirajte se prije pozivanja ili primanja
poziva ako to uvjeti vožnje zahtijevaju.
Povezivanje s drugim uređajima
Kod povezivanja s drugim ureñajem, pročitajte
njegov korisnički priručnik kako biste se detaljno
upoznali sa sigurnosnim uputama.
Izlaganje radijskoj frekvenciji
RF signali mogu utjecati na nepravilno instalirane
ili nedostatno oklopljene elektronske sustave u
vozilima, primjerice elektronske sustave ubrizgavanja
goriva, elektronske sustave protiv proklizavanja
(blokiranja) kočnica, elektronske sustave kontrole
brzine ili sustave zračnih jastuka. Za instalaciju ili
servis ovog sustava obratite se proizvoñaču vozila
ili njegovu predstavniku. Pogrešna instalacija ili
servis mogu biti opasni i mogu uzrokovati
poništenje jamstva za ovaj sustav.
Konzultirajte proizvoñača svog vozila kako biste se
uvjerili da uporaba mobilnog telefona u tom vozilu
neće utjecati na njegov elektronski sustav.
Redovito provjeravajte je li sva bežična oprema u
vašem vozilu pravilno postavljena te da li dobro
funkcionira.
5
Početak
Podešavanje razine glasnoće za
svaki uređaj
Podešavanje sata
Prije prvog korištenja sustava, ili nakon zamjene
ili prespajanja kontakata akumulatora, potrebno
je resetirati sustav.
Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku RESET
šiljatim predmetom, npr. kemijskom olovkom.
Tipka
RESET
Napomena
Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje sata te
neke pohranjene informacije.
Kod spajanja na prijenosni audio ureñaj putem
priključnice BUS AUDIO IN/AUX IN,
savjetujemo vam da podesite glasnoću spojenog
ureñaja, ili da podesite razinu glasnoće za
spojeni ureñaj u izborniku Setup na ovom
ureñaju. Pogledajte "Podešavanje glasnoće"
(str. 22) za ureñaj spojen na AUX IN.
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču ureñaja kako biste
spriječili krañu.
Alarm upozorenja
Podešavanje točnog vremena
Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.
1
2
Pritisnite #.
3
Pritisnite joystick gore/dolje dok se ne
pojavi "Clock Adjust", zatim ga
pritisnite udesno.
4
Pritisnite joystick gore/dolje za
podešavanje sati i minuta.
Za pomicanje digitalnog indikatora pritisnite
joystick lijevo/desno.
5
Kad podesite vrijeme pritisnite
joystick.
Sat se aktivira.
Pritisnite joystick gore/dolje dok se ne
pojavi "Setup", zatim ga pritisnite
udesno.
Savjet
Točno vrijeme je moguće podesiti automatski
pomoću funkcije RDS (str. 14).
6
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrañeno pojačalo.
1
Pritisnite !.
Ureñaj se isključuje.
2
Pritisnite -.
Prednja ploča će se otvoriti prema dolje.
3
Pomaknite prednju ploču udesno,
zatim pažljivo izvucite njezin lijevi kraj.
Napomene
C Nemojte jako pritiskati ploču ni pokazivač.
C Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u parkiranom automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.
Postavljanje prednje ploče
Prislonite dio A prednje ploče na dio B sustava,
kao na ilustraciji, te lagano utisnite lijevu stranu.
Na sustavu pritisnite tipku ' (ili umetnite
disk) za aktiviranje sustava.
Ulaganje diska u sustav
1
2
Pritisnite -.
3
Zatvorite prednju ploču.
Reprodukcija započinje automatski.
Umetnite disk (s naljepnicom
okrenutom prema gore).
Vađenje diska
Napomene
Ne stavljajte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.
1
2
3
Pritisnite -.
Pritisnite Z.
Disk iziñe iz sustava.
Zatvorite prednju ploču.
7
Položaj kontrola i osnovne radnje
Audio funkcija
Glavni uređaj
Bez prednje ploče
8
Za detalje pogledajte navedenu stranicu. Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču upravljaju istim funkcijama kao i tipke na ureñaju.
A Tipka SOURCE
Za uključenje sustava; promjenu izvora
(Radio/CD/MD*1/Bluetooth AUDIO/AUX).
B Joystick/Tipka LIST 13, 22
Zakrenite za: podešavanje glasnoće.
Pritisnite gore/dolje/lijevo/desno za: odabir
opcije izbornika.
Pritisnite za: aktivaciju podešenja.
CD/MD*1:
Pritisnite gore/dolje za*2:
− preskakanje grupa*3/albuma*4 (pritisnite).
− kontinuirano preskakanje grupa*3/albuma*4
(pritisnite i zadržite).
Pritisnite lijevo/desno za:
− preskakanje zapisa (pritisnite).
− kontinuirano preskakanje zapisa (pritisnite,
zatim pritisnite ponovno unutar otprilike 2
sekunde i zadržite).
− pretraživanje zapisa unatrag/unaprijed
(pritisnite i zadržite).
Radio:
Pritisnite gore/dolje za:
− prijem pohranjene postaje.
Pritisnite lijevo/desno za:
− automatsko ugañanje postaja (pritisnite).
− ručno traženje postaje (pritisnite i zadržite).
Pritisnite za:
− prikaz liste.
C Tipka MODE 12, 21
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW)/
odabir ureñaja*5.
D Tipka MENU
Za ulazak u izbornik.
E Pokazivač
F Tipka OPEN 7
G Tipka OFF
Isključenje sustava/zaustavljanje reprodukcije
izvora.
H Senzor daljinskog upravljača
Daljinski upravljač RM-X302
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču takoñer
imaju različit izgled/funkcije od tipaka na sustavu.
O Tipka ENTER
Za dovršetak podešavanja.
P Tipka LIST
Za listanje.
Q Brojčane tipke
Tipke 1 – 6 imaju iste funkcije kao brojčane
tipke na sustavu.
R Tipke M (+)/m (–)
Kao pritisak joysticka gore/dolje.
S Tipke < (.)/, (>)
Kao pritisak joysticka lijevo/desno.
T Tipka SCRL
Za pomicanje stavki na pokazivaču.
U Tipka SOUND
Za odabir parametara zvuka.
V Tipka ATT
Za prigušenje zvuka. Ponovno pritisnite za
poništavanje.
W Tipka VOL (glasnoća) +/–
Za podešavanje glasnoće.
I Tipka AF (alternativne frekvencije)/TA
(prometne obavijesti) 13
Za podešavanje AF i TA u RDS-u.
J Brojčane tipke
CD/MD*1:
.: REP 12, 22
/: SHUF 12, 22
D: BBE MP*6 2
Za aktivaciju BBE MP funkcije,
odaberite "BBE MP on". Za isključenje,
odaberite "BBE MP off".
0: PAUSE*6
Za pauzu reprodukcije. Za poništenje
pritisnite ponovno.
Radio:
Pritisnite za prijem pohranjenih postaja; pritisnite i zadržite za pohranu radijske postaje.
K Tipka DSPL (pokazivač)/PTY (vrsta
programa) 12, 14
Za promjenu prikaza na pokazivaču; odabir
vrste RDS programa.
L Uložnica diska 7
Za ulaganje diska
M Tipka RESET 6
N Tipka Z 7
Za vañenje diska.
*1 Kad je spojen MD izmjenjivač.
*2 Ako je priključen izmjenjivač, postupak je
drugačiji, pogledajte str. 21.
*3 Pri reprodukciji ATRAC CD-a.
*4 Pri reprodukciji MP3/WMA zapisa.
*5 Kad je spojen CD/MD izmjenjivač.
*6 Kod reprodukcije na sustavu.
Napomena
Ako je sustav isključen i nestane prikaz na pokazivaču,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem, osim
ako ne pritisnete ' na sustavu ili ne umetnete
disk za uključenje sustava.
Savjet
Za detalje o zamjeni baterije pogledajte poglavlje
"Zamjena litijske baterije daljinskog upravljača" na str. 25.
9
Bluetooth funkcija
Glavni uređaj
Bez prednje ploče
Za detalje pogledajte navedenu stranicu.
Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao i tipke na
sustavu.
A Tipka SOURCE
Za uključenje sustava/promjenu izvora
(Radio/CD/MD*1/Bluetooth AUDIO/AUX).
B Joystick
Zakrenite za: podešavanje glasnoće.
Pritisnite gore/dolje/lijevo/desno za: odabir
opcije izbornika.
Pritisnite za: aktivaciju podešenja.
Bluetooth audio ureñaj*2:
Pritisnite lijevo/desno za:
− preskakanje zapisa (pritisnite).
− pretraživanje zapisa unatrag/unaprijed
(pritisnite i zadržite).
C Tipka Bluetooth 15, 16, 17, 19
Za pristup Bluetooth funkcijama; prijem
poziva.
10
D Tipka MENU 17
Za ulazak u izbornik; prijem poziva.
E Pokazivač
F Tipka OFF 17
Za isključenje sustava; zaustavljanje reprodukcije izvora; kraj ili odbijanje poziva.
G Tipka CALL 17
Za pristup funkcijama telefona; prijem
poziva.
H Senzor daljinskog upravljača
I Brojčane tipke
Pozivanje pohranjenih brojeva.
Bluetooth audio ureñaj*2:
0: PAUSE
Za pauzu reprodukcije.
J Bluetooth indikator
Svijetli pri izlasku ili ulasku Bluetooth signala.
Isključi se kad je Bluetooth signal isključen.
K Mikrofon 16
Daljinski upravljač RM-X302
Napomena
Ako je sustav isključen i nestane prikaz na pokazivaču,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem,
osim ako ne pritisnete ' na sustavu ili ne
umetnete disk za uključenje sustava.
Savjet
Za detalje o zamjeni baterije pogledajte poglavlje
"Zamjena litijske baterije daljinskog upravljača" na
str. 25.
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču takoñer
imaju različit izgled/funkcije od tipaka na
sustavu.
L Tipka ENTER
Za dovršetak podešavanja.
M Brojčane tipke 15, 16, 17
Za unos brojeva (telefonskog broja, zaporke,
itd.)
Tipke 1 – 6 imaju iste funkcije kao brojčane
tipke na sustavu.
N Tipka H 17
O Tipke M (+)/m (–)
Kao pritisak joysticka gore/dolje.
P Tipke < (.)/, (>)
Kao pritisak joysticka lijevo/desno.
Q Tipka VOL (glasnoća) +/–
Za podešavanje glasnoće.
R Tipka I 17
Za pomicanje stavki na pokazivaču.
*1 Kad je spojen MD izmjenjivač.
*2 Kad je spojen Bluetooth audio uređaj (koji
podržava AVRCP protokol Bluetooth tehnologije).
Ovisno o uređaju, neke funkcije možda neće biti
raspoložive.
11
CD
Za detalje o odabiru CD/MD izmjenjivača
pogledajte str. 21.
Prikaz podataka
Primjer: kad podesite Info (informacijski) mod
na "All" (str. 20).
Radijski prijemnik
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugañanja postaja za vrijeme vožnje,
koristite funkciju "Best Tuning Memory" (BTM)
kako bi spriječili eventualne prometne nezgode.
Automatska pohrana — BTM
A Izvor, MP3/ATRAC3/WMA indikator
B Točno vrijeme
C Broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije,
naziv diska/ime izvoñača, broj albuma/grupe,
naziv albuma/grupe, naziv zapisa, tekstualni
podaci*
* Pri reprodukciji MP3 zapisa prikazuju se ID3 podaci,
pri reprodukciji ATRAC CD-a se prikazuju tekstualni
podaci SonicStagea itd., a pri reprodukciji WMA
zapisa prikazani su WMA podaci.
Za promjenu opcija u polju C, pritisnite &;
za pomicanje indikatora na pokazivaču C
pritisnite N na daljinskom upravljaču ili
podesite "Auto Scroll on" (str. 20).
Savjet
Prikazani podatak će se razlikovati ovisno o vrsti diska,
formatu snimanja i podešenjima. Za detalje o MP3/
WMA zapisima pogledajte str. 24; za ATRAC CD,
pogledajte str. 24.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1
Tijekom reprodukcije više puta
pritisnite . (REP) ili / (SHUF) dok se
ne pojavi željena postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
Repeat Track
Repeat Album*1
Repeat Group*2
Shuffle Album*1
zapisa više puta.
albuma više puta.
grupe više puta.
albuma slučajnim
redoslijedom
Shuffle Group*2 grupe slučajnim redoslijedom
diska slučajnim redoslijedom
Shuffle Disc
*1 Pri reprodukciji MP3/WMA zapisa.
*2 Pri reprodukciji ATRAC CD-a.
12
Za povratak na uobičajenu reprodukciju
odaberite "Repeat off" ili "Shuffle off".
1
Pritisnite ' više puta dok se ne
pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja pritisnite 7
više puta. Možete birati izmeñu FM1, FM2,
FM3, MW ili LW.
2
3
Pritisnite #.
Pritisnite joystick gore/dolje dok se ne
pojavi "Receive Mode", zatim ga
pritisnite udesno.
Pritisnite joystick gore/dolje dok se ne
pojavi "BTM".
Pritisnite joystick.
Sustav pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija.
Kad je postaja pohranjena, začuje se zvučni
signal.
4
5
Ručna pohrana
1
Dok slušate postaju koju želite
pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu
tipku (. – 0) dok se na pokazivaču
ne pojavi “MEM”.
Na pokazivaču se pojavi oznaka brojčane tipke.
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavku
alternativne postaje (AF) i prometnih obavijesti (TA)
(str. 13).
Prijem pohranjenih postaja
1
Odaberite valno područje, zatim
pritisnite brojčanu tipku (. – 0).
Automatsko ugađanje
1
Odaberite valno područje i pritisnite
joystick lijevo/desno za traženje postaje.
Pretraživanje se zaustavlja kad sustav ostvari
prijem postaje. Ponovite opisani postupak
dok se ne ostvari prijem željene postaje.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje koju želite slušati, pritisnite
i zadržite joystick lijevo/desno dok se oznaka željene
frekvencije ne pojavi na pokazivaču, a zatim pritisnite
joystick lijevo/desno za precizno ugađanje frekvencije
(ručno ugađanje).
Prijem postaje putem liste — LIST
Pohranjenu postaju možete jednostavno odabrati
iz liste.
1
Odaberite valno područje, zatim
pritisnite joystick.
Pojavi se frekvencija.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugañanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugañanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni
program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Takoñer traži odabranu vrstu programa.
2
Pritisnite joystick gore/dolje dok se ne
pojavi željena postaja.
3
Pritisnite joystick za prijem postaje.
Vraća se prikaz normalnog prijema.
RDS
Pregled
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS
prijemom podešavaju sat.
Napomene
C Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije neće
biti dostupne.
C RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je
signal slab ili postaja ne emitira RDS podatke.
Podešavanje alternativnih frekvencija (AF) i prometnih obavijesti (TA)
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne
digitalne informacije zajedno s radijskim
signalom.
1
Podaci koji se prikazuju
Odaberite
Za
Primjer: kad podesite Info (information) mod na
“All” (str. 20).
AF on
uključenje AF i isključenje TA.
TA on
uključenje TA i isključenje AF.
AF/TA on
uključenje AF i TA.
AF/TA off
isključenje AF i TA.
Više puta pritisnite Z dok se ne
pojavi željena postavka.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
A Valno područje
B TP/TA/AF*1
C Točno vrijeme
D Programski broj
E Frekvencija*2 (naziv postaje), RDS podaci
*1 Kad je podešeno Information "All":
– "TP" svijetli tijekom prijema prometnih obavijesti.
– "TA"/"AF" svijetli kad je uključena funkcija
"TA/AF".
*2 Tijekom prijema RDS postaje, slijeva od oznake
frekvencije se prikazuje "RDS".
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite
funkciju BTM, samo RDS postaje se pohranjuju
s istim AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
13
Ugađanje glasnoće prometnih
obavijesti
Možete podesiti razinu glasnoće prometnih
obavijesti tako da ih ne propustite.
1 Zakrenite joystick za ugañanje glasnoće.
2 Pritisnite i zadržite Z dok se ne pojavi
"TA Vol".
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, sustav se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Slušanje lokalnog programa — REG
Kad je uključena funkcija AF: tvornička
podešenja ovog sustava ograničavaju prijem na
odreñeno područje, stoga nije moguć prijelaz na
drugu lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "Regional off" u
izborniku tijekom FM prijema (str. 20).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
Odabir vrste programa (PTY)
1
Tijekom FM prijema pritisnite 4.
News (Novosti), Current Affairs (Vijesti),
Information (Informacije), Sport (Sport),
Education (Obrazovni program), Drama
(Dramski program), Cultures (Kultura), Science
(Znanost), Varied Speech (Razno), Pop
Music (Popularna glazba), Rock Music (Rock
glazba), Easy Listening (Lagana glazba),
Light Classical M (Lagana klasična glazba),
Serious Classics (Klasična glazba), Other
Music (Druge vrste glazbe), Weather & Metr
(Vremenska prognoza), Finance (Financije),
Children's Progs (Dječji programi), Social
Affairs (Društvene vijesti), Religion (Vjerski
program), Phone In (Telefonska javljanja),
Travel & Touring (Putovanja), Leisure &
Hobby (Zabava), Jazz Music (Jazz glazba),
Country Music (Country glazba), National
Music (Narodna glazba), Oldies Music
(Evergrini), Folk Music (Folklorna glazba),
Documentary (Dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u
kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
14
Vrste programa
2
Pritisnite joystick gore/dolje dok se ne
pojavi željena vrsta programa.
3
Pritisnite joystick.
Sustav počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Podesite "CT on" u izborniku (str. 20).
Napomene
C Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema
RDS postaje.
C Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlike.
Bluetooth funkcija
Prije uporabe Bluetooth funkcije
Postupci u izbornicima Bluetooth
funkcije
Bluetooth postavke je moguće konfigurirati u
izborniku Bluetooth funkcije ili izborniku CALL.
Postupke u izborniku možete općenito izvoditi
uporabom joysticka.
1
Pritisnite x ili y.
Pojavi se izbornik Bluetooth funkcije ili
izbornik CALL.
2
Pritisnite joystick gore/dolje dok se ne
pojavi željena opcija, zatim ga
pritisnite udesno.
Digitalna oznaka se pomakne udesno
(potvrda odabira).
3
Pritisnite joystick gore/dolje za odabir
podešenja, zatim ga pritisnite.
Podešavanje je dovršeno.
4
Pritisnite x ili y.
Pojavi se normalan prikaz.
Za unos znaka
Pritisnite joystick gore/dolje za odabir znaka, i
pritisnite lijevo/desno za pomak kursora.
Moguće je unijeti znakove A – Z, a – z, 0 – 9 i
razmak.
Podešavanje Bluetooth postavki
Prije spajanja Bluetooth ureñaja podesite
Bluetooth postavke ovog sustava.
1
2
3
4
5
Pritisnite x.
Pojavi se izbornik Bluetooth funkcije.
Izbornik Bluetooth Settings
"z" označava tvornička podešenja.
Signal
Za podešavanje izlaza Bluetooth signala ovog
sustava na "ON" ili "OFF."
– "ON": za izlaz Bluetooth signala (RF 2.4 GHz).
– "OFF" (z): za isključenje izlaza Bluetooth
signala (RF 2.4 GHz).
Podesite na "ON" kod spajanja Bluetooth
ureñaja.
Visibility
Za omogućivanje drugim Bluetooth ureñajima
da prepoznaju ovaj sustav.
– "Show": za omogućivanje prepoznavanja
drugom ureñaju.
– "Hide" (z): za onemogućivanje prepoznavanja
drugom ureñaju.
Podesite na "Show" kad tražite ovaj sustav s
drugog Bluetooth ureñaja.
Device Name
Za promjenu naziva ovog sustava prikazanog
na spojenom ureñaju. (Tvorničko podešenje:
"Xplod") Odaberite "Rename" i unesite naziv.
Moguće je unijeti do 12 znakova.
Za povratak na "Xplod", odaberite "Default" c
"yes."
Napomena
Za detalje o podešavanju drugog Bluetooth uređaja
pogledajte pripadajuće korisničke priručnike.
Uparivanje i povezivanje ovog
sustava s Bluetooth uređajem
Kod prvog povezivanja Bluetooth ureñaja
potrebno je izvesti meñusobnu registraciju. To
nazivamo "uparivanjem". Ta registracija (uparivanje) je potrebna samo prvi puta, jer će se ovaj
sustav i drugi ureñaji automatski meñusobno
prepoznati sljedećih puta. (Ovisno o ureñaju,
možda ćete trebati unijeti zaporku za svako
povezivanje.)
Traženje Bluetooth uređaja s ovog
sustava
Odaberite "Bluetooth Settings".
Odaberite željeni izbornik.
Odaberite podešenje.
Pritisnite x.
Najprije provjerite omogućuje li podešenje drugog
Bluetooth ureñaj prepoznavanje.
1
Pritisnite x.
Pojavi se izbornik Bluetooth funkcije.
2
Odaberite "Connectivity" c "Search".
nastavlja se na sljedećoj stranici t
15
Počne postupak traženja ureñaja s kojim je
moguće povezivanje, zatim se u listi pojavi
naziv prepoznatog ureñaja. Ako nije moguć
primitak naziva ureñaja, pojavit će se
"Unknown".
Vrijeme traženja ovisi o broju Bluetooth
ureñaja.
3
Odaberite uređaj koji želite spojiti.
Počinje uparivanje.
4
Unesite zaporku*.
Uporabom joysticka ili daljinskog upravljača
unesite istu zaporku za ovaj sustav i ureñaj
koji spajate. Zaporka može biti broj po vašem
izboru ili broj odreñen ureñajem koji se spaja.
Za detalje pogledajte priručnik ureñaja koji
spajate.
Napomene
C Dok se povezuje s Bluetooth uređajem, ovaj sustav
nije moguće prepoznati drugim uređajem. Za
prepoznavanje prekinite tekuću vezu i tražite ovaj
sustav s drugog uređaja.
C Ovisno o uređaju, možda neće biti moguće traženje
s ovog sustava. U tom slučaju, tražite ovaj sustav s
uređaja koji želite spojiti.
C Ako istovremeno tražite uzajamno ovaj sustav i
uređaj koji želite spojiti, ovaj sustav neće prepoznati
uređaj koji želite spojiti.
C Traženje ili spajanje može potrajati neko vrijeme.
C Ovisno o uređaju, pojavi se izbornik za potvrdu
povezivanja prije unosa zaporke.
C Vremensko ograničenje za unos zaporke razlikuje se
ovisno o uređaju.
C Ovaj sustav može registrirati do 6 uređaja za
handsfree i audio uređaja.
C Ovaj sustav nije moguće spojiti na uređaj koji
podržava samo HSP (Head Set Profile).
Spajanje na registrirane uređaje
5
Pritisnite joystick za potvrdu.
Pojavi se "Connected" i povezivanje je
dovršeno.
Tijekom veze pojavljuje se " " ili " ".
* Zaporka se može zvati "passcode" "passkey", "PIN
code", "PIN number" ili "Password" itd., ovisno o
uređaju.
Traženje ovog sustava s Bluetooth
uređaja
Provjerite je li opcija "Visibility" u izborniku
Bluetooth Settings podešena na "Show" (str. 15).
1
Podesite uređaj koji spajate na
traženje.
2
Kad se pojavi "Allow Connection?" na
ovom sustavu, odaberite "yes."
Počinje povezivanje.
Ovisno o ureñaju, pojavi se izbornik za unos
zaporke.
3
4
Unesite zaporku uređaja koji spajate.
Pritisnite joystick za potvrdu.
Pojavi se "Connected" i povezivanje je
dovršeno.
Tijekom veze pojavljuje se " " ili " ".
Savjet
Zaporku je također moguće unijeti brojčanim tipkama
daljinskog upravljača.
16
Ureñaji su registrirani kad se jednom upare i
povežu s ovim sustavom. Možete odabrati
registrirani ureñaj i spojiti ga.
1
Pritisnite x.
Pojavi se izbornik Bluetooth funkcije.
2
Odaberite "Connectivity" c "Handsfree
Devices" ili "Audio Devices".
Pojavi se lista registriranih ureñaja.
3
4
Odaberite uređaj koji želite spojiti.
Odaberite "Connect."
Pojavi se "Connected" i povezivanje je
dovršeno.
Tijekom veze pojavljuje se " " ili " ".
Za prekid veze
Odaberite "Disconnect" c "yes" u koraku 4.
Savjet
Ovisno o uređaju, možda ćete moći odabrati ovaj
sustav s tog uređaja i zatim uspostaviti vezu.
Handsfree komunikacija
Najprije provjerite jesu li ovaj sustav i mobilni
telefon povezani (str. 15, 16).
Napomene
C Za detalje o rukovanju kad je mobilni telefon s
funkcijom Bluetooth audio streaminga spojen kao
audio uređaj, pogledajte "Slušanje glazbe s audio
uređaja" na str. 18.
C Mikrofon ovog sustava nalazi se na poleđini prednje
ploče (str. 10). Ne prekrivajte mikrofon vrpcom ili na
sličan način.
C Čak i ako aktivirate funkciju ATT tijekom poziva,
izlazni zvuk se neće utišati.
Telefonski poziv
Možete uspostavljati telefonske pozive sa
spojenog mobilnog telefona uporabom kontrola
ovog sustava.
1
Pritisnite y.
Pojavi se izborniku CALL.
C U izbornicima "Dialed Calls", "Received Calls" i
"Preset Dial" možete pozivati pritiskom tipke y
dok je prikazan telefonski broj.
Podešavanje glasnoće zvona i glasa
Možete podesiti glasnoću zvona i pozivateljeva
glasa.
Za podešavanje zvona:
Zakrenite joystick dok telefon zvoni.
Pojavi se "Ring Vol" i glasnoća zvona je
podešena.
2
Odaberite opcije sljedećim redom,
zatim pritisnite joystick za početak
zvanja.
Izbornik CALL
Dialed Calls*
Odabir iz popisa biranih brojeva. (Maksimum
pohrane imena i telefonskih brojeva: 10)
Ime i telefonski broj za zvanje c "Call"
Odaberite "Delete" za brisanje imena i telefonskog broja, "Delete All" za brisanje popisa.
Received Calls*
Odabir iz popisa primljenih poziva.
(Maksimum pohrane imena i telefonskih
brojeva: 10)
Ime i telefonski broj za zvanje c "Call"
Odaberite "Delete" za brisanje imena i telefonskog broja, "Delete All" za brisanje popisa.
Phonebook*
Odabir iz imenika. (Maksimum pohrane imena
i telefonskih brojeva: 50)
"Contact List" c Ime za zvanje c ime i
telefonski broj
Za detalje o spremanju u imenik, pogledajte
"Uporaba imenika" na str. 18 i "Podešavanje
handsfree ureñaja" na str. 19.
Dial
Unos telefonskog broja uporabom joysticka ili
daljinskog upravljača.
Za unos "+", pritisnite i zadržite tipku 0 na
daljinskom upravljaču.
Preset Dial*
Odabir telefonskog broja pohranjenog pod
brojčanom tipkom.
Programski broj (P1 – P6) c "Call"
Za detalje o pohrani pod brojčanim tipkama,
pogledajte "Brzo biranje" na str. 18.
* Ako podesite "Security" (str. 19), pojavi se "Security
Locked" i postupak nije moguć.
Savjeti
C Preset Dial također omogućuje pozivanje dvostrukim
pritiskom brojčane tipke nakon pritiska tipke y.
Za podešavanje glasnoće pozivateljeva glasa:
Zakrenite joystick dok telefon zvoni.
Pojavi se "Talk Vol" i glasnoća pozivateljeva
glasa je podešena.
Slanje DTMF (Dual Tone Multiple
Frequency) tonova
Možete slati DTMF tonove.
Za slanje DTMF tonova koristite joystick ili
pritisnite odgovarajuće brojčane tipke (0 – 9, H
ili I) na daljinskom upravljaču tijekom poziva.
Primanje poziva
Kod primanja poziva čuje se ton zvona iz
zvučnika vozila.
Za detalje o podešavanju za prijem poziva i tijekom
poziva, pogledajte "Podešavanje handsfree
ureñaja" na str. 19.
1
Kod prijema poziva pritisnite y,
# ili x.
Počinje telefonski razgovor.
Za odbacivanje poziva
Pritisnite !.
Savjeti
C Ako ste uključili "Auto Answer", telefonski razgovor
će automatski početi nakon podešenog vremena
(str. 19).
C Pritisnete li y tijekom poziva, funkcija handsfree
je isključena, a aktivira se mikrofon i zvučnik
mobilnog telefona. U tom slučaju neki mobilni
telefoni mogu prekinuti Bluetooth vezu.
Prekid poziva
1
Pritisnite !.
Kad poziv završi, nakratko je prikazano
trajanje poziva.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
17
Napomena
Bluetooth veza se ne prekida ni po završetku poziva.
Uporaba imenika
Prijem podataka iz imenika mobilnog
telefona
1 Odaberite "Phone Settings" u izborniku
Bluetooth funkcije.
2 Odaberite "Receive PB."
Pojavi se "Waiting…".
3 Pošaljite podatke iz imenika koristeći kontrole
na mobilnom telefonu.
Tijekom prijema podataka prikazano je "Data
Receiving…".
Po završetku prijenosa pojavi se "Complete".
Napomena
C Prije prijema podataka iz imenika, odspojite mobilni
telefon ili audio uređaj.
C Za prekid prijenosa podataka iz imenika, koristite
kontrole na mobilnom telefonu. Prijenos nije
moguće prekinuti s ovog sustava.
Pohrana brojeva iz "Dialed Calls" ili
"Received Calls"
1 Odaberite "Dialed Calls" (birani brojevi) ili
"Received Calls" (primljeni pozivi) u
izborniku CALL.
2 Odaberite telefonski broj za pohranu, zatim
odaberite "Save".
Pojavi se izbornik "Contact Name".
3 Unesite ime.
Moguće je unijeti do 20 znakova.
4 Odaberite "Save?" c "yes."
Napomena
U Phonebook je moguće pohraniti do 50 telefonskih
brojeva. Pokušate li pohraniti više od 50 brojeva,
pojavi se "Memory Full".
Brisanje iz imenika
1 Odaberite "Phonebook" c "Contact List" u
izborniku CALL.
2 Odaberite ime koje želite izbrisati.
3 Odaberite "Delete Contact" c "yes."
Za brisanje svih podataka iz imenika, odaberite
"Delete All" u koraku 1. Nakon brisanja provjerite
jesu li svi podaci iz imenika pravilno izbrisani.
Promjena imena u imeniku
1 Odaberite "Phonebook" c "Contact List" u
izborniku CALL.
2 Odaberite ime koje želite promijeniti.
3 Odaberite "Edit Name" i unesite novo ime.
18
Brzo biranje (Preset Dial)
Pohrana brojeva za brzo biranje
Telefonski broj iz imenika možete pohraniti u
Preset Dial za brzo biranje.
1 Odaberite "Preset Dial" u izborniku CALL.
2 Odaberite programski broj (P1 – P6) za
pohranu, zatim odaberite "Preset Memory."
3 Odaberite ime koje želite pohraniti.
4 Odaberite telefonski broj za odabrano ime.
5 Odaberite "yes" kad se pojavi "Save?".
Napomena
Za zamjenu registriranog programskog broja, najprije
izbrišite postojeću registraciju, zatim pohranite novi
telefonski broj.
Brisanje broja za brzo biranje
1 Odaberite "Preset Dial" u izborniku CALL.
2 Odaberite pohranjeni broj za brisanje.
3 Odaberite "Delete" c "yes."
Streaming glazbe
Slušanje glazbe s audio uređaja
Možete slušati glazbu s audio ureñaja na ovom
sustavu ako audio ureñaj podržava A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth
tehnologije.
1
Povežite ovaj sustav i Bluetooth audio
uređaj (str. 16).
Tijekom veze pojavljuje se " ".
2
3
Smanjite glasnoću na ovom sustavu.
4
Na audio uređaju pokrenite
reprodukciju.
5
Podesite glasnoću na ovom sustavu.
Pritisnite ' više puta dok se ne
pojavi "Bluetooth AUDIO".
Upravljanje audio uređajem
kontrolama ovog sustava
Možete izvoditi sljedeće postupke na ovom
sustavu ako audio ureñaj podržava AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile) Bluetooth
tehnologije. (Postupak se razlikuje ovisno o
audio ureñaju.)
Za
Učinite sljedeće
preskakanje zapisa
pritisnite joystick lijevo/
desno.
pretraživanje zapisa pritisnite i zadržite joystick
natrag/naprijed
lijevo/desno.
pauzu
pritisnite 0 (PAUSE)*.
* Ovisno o uređaju, možda ćete trebati pritisnuti
dvaput.
Postupke koji nisu navedeni u tablici potrebno je
izvoditi na audio ureñaju.
Napomena
C Tijekom reprodukcije s audio uređaja, broj zapisa,
proteklo vrijeme reprodukcije i status reprodukcije
nisu prikazani.
C Čak i kad promijenite izvor na ovom sustavu,
reprodukcija audio uređaja se ne zaustavlja.
Savjet
Mobilni telefon koji podržava A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) možete spojiti kao audio uređaj i
slušati glazbu.
Druga podešavanja
Podešavanje handsfree uređaja
Kad je mobilni telefon kompatibilan s Bluetooth
funkcijom spojen kao handsfree ureñaj, možete
podešavati različite funkcije.
1
Pritisnite x.
Pojavi se izbornik Bluetooth funkcije.
2
3
4
5
Odaberite "Phone Settings."
Odaberite željeni izbornik.
Odaberite podešenje.
Pritisnite x.
Izbornik Phone Settings
"z" označava tvornička podešenja.
Receive PB*1*2 (Receive Phonebook)
Za prijem i pohranu podataka iz imenika
mobilnog telefona (str. 18).
Auto Answer
– "on": za automatski početak razgovora kod
prijema poziva. Podesite vrijeme za početak
poziva: "1 sec" – "60 sec"
– "off" (z): razgovor ne počinje dok ne
pritisnete y, # ili x.
Ringtone
Za promjenu tona zvona.
– "Cellular*3" (z): čut će se zvono podešeno u
mobilnom telefonu.
– "Default": za zvono ovog sustava.
EC/NC Mode*4 (Echo Canceller/Noise
Canceller Mode)
Za smanjenje jeke i šuma pri telefonskom
razgovoru.
Obično podesite na "Mode 1" (z). Ako je
kvaliteta izlaznog zvuka nezadovoljavajuća,
podesite na "Mode 2" ili "off."
Speaker Sel*4 (Speaker Select)
Podešavanje prednjeg zvučnika za izlaz zvuka
zvona poziva, tona veze i glasa pozivatelja.
– "FR-L" (z): za izlaz iz lijevog kanala
prednjih zvučnika.
– "FR-R": za izlaz iz desnog kanala prednjih
zvučnika.
– "Front": za izlaz iz oba prednja zvučnika.
Security
Za zaštitu osobnih informacija u sljedećim
izbornicima podešavanjem 4-znamenkaste
zaporke (str. 17).
"Dialed Calls", "Received Calls", "Phonebook",
"Preset Dial" i "Receive PB"
Ako podesite zaštitu, pojavi se "Security
Locked" kad koristite navedene izbornike.
Za poništenje zaštite odaberite "Unlock" i
unesite zaporku.
*1 Ako je podešena funkcija "Security", pojavljuje se
"Security Locked" i nije moguća uporaba.
*2 Ako ovaj sustav ne može prikazati upotrijebljene
znakove, bit će prikazani pogrešno.
*3 Ovisno o mobilnom telefonu, zvono ovog sustava
može se čuti čak i kad je podešeno na "Cellular."
*4 Moguće podesiti tijekom poziva.
Napomena
Ako odaberete "Initialize" u izborniku Security, svi
pohranjeni podaci se brišu ("Dialed Calls", "Received
Calls", "Phonebook" i "Preset Dial").
Brisanje registracije spojenog
uređaja
1
Pritisnite x.
Pojavi se izbornik Bluetooth funkcije.
2
Odaberite "Connectivity" c "Handsfree
Devices" ili "Audio Devices".
Pojavi se lista registriranih ureñaja.
3
4
Odaberite uređaj za brisanje.
Odaberite "Delete" c "yes."
Za brisanje svih ureñaja u odabranoj listi,
odaberite "Delete All" u koraku 4.
Funkcija automatskog povezivanja
Ako je kontakt-brava vašeg vozila podešena u
položaj ACC, ovaj sustav se automatski ponovno
povezuje sa zadnjim spojenim Bluetooth ureñajem.
19
Ostale funkcije
Podešavanje opcija — MENU
1
2
Pritisnite #.
Pritisnite joystick gore/dolje dok se ne
pojavi željeni izbornik, zatim ga
pritisnite udesno.
Stavke se mijenjaju na sljedeći način:
Setup y Display y Receive Mode
y Sound
3
Pritisnite joystick gore/dolje dok se ne
pojavi željena opcija izbornika, zatim
ga pritisnite udesno.
Digitalni indikator se pomiče udesno (odabir
opcije).
Pritisnite joystick gore/dolje za odabir
podešenja, zatim ga pritisnite.
Podešavanje je dovršeno.
Pritisnite #.
Na pokazivaču se vraća prikaz normalne
reprodukcije/prijema.
4
5
Napomena
Prikazane opcije će se razlikovati ovisno o izvoru i
podešenju.
Savjeti
C Možete prijeđi na sljedeću razinu izbornika pritiskom
joysticka.
C U koraku 5 pritisnite joystick ulijevo dok se ne pojavi
“EXIT”, zatim pritisnite joystick, umjesto pritiska
tipke #.
C U izbornik za podešavanje zvuka možete ući izravno,
pritiskom tipke ; na daljinskom upravljaču.
Možete podesiti sljedeće stavke (pogledajte
odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije):
"z" označava tvorničko podešenje.
Setup
Clock Adjust (podešavanje sata) (str. 6)
CT (točno vrijeme)
Za "on" ili "off" (z) (str. 13, 14).
BEEP
Za "on" (z) ili "off".
RM (zakretni upravljač)
Za promjenu radnog smjera kontrola zakretnog
upravljača.
– "NORM" (z): za korištenje zakretnog
upravljača u tvornički podešenom položaju.
– "REV": kad je zakretni upravljač pričvršćen
na desnu stranu volana.
20
AUX Audio (vanjski audio izvor)*
Za uključenje ("on") (z) ili isključenje ("off")
oznake vanjskog izvora (str. 22).
Version*
Za prikaz verzije firmwarea ureñaja.
Display
Image
Automatski prikazuje sve slike u koracima od
10 sekundi.
– "SpaceProducer" (z): za animirane uzorke na
zaslonu istovremeno s glazbom.
– "off": za isključenje prikaza slika.
– "All": za ponavljanje prikaza slika u svim
modovima.
– "SA 1 – 5": za prikaz Spectrum Analyzera.
– "Movie 1 – 3": za prikaz filma.
– "Wallpaper 1 – 3": za prikaz podloge.
– "SA All"/"Movie All"/"Wallpaper All": za
ponavljanje prikaza u svim modovima.
Info (prikaz informacija)
Za prikaz opcija (ovisno o izvoru, itd.):
– "All": za prikaz opcija
– "Simple" (z): opcije neće biti prikazane.
– "Clear": za automatsko isključenje prikaza
opcija.
Demo* (prikaz mogućnosti ureñaja)
Za "on" (z) ili "off".
Dimmer
Za podešavanje svjetline pokazivača.
– "Auto" (z): za automatsko zatamnjenje
pokazivača kad uključite svjetla.
– "on": zatamnjenje pokazivača.
– "off": uobičajena svjetlina.
Auto Scroll
Za automatsko pomicanje dugih naziva nakon
promjene diska/albuma/grupe/zapisa.
– "on": za pomicanje
– "off" (z): za isključenje pomicanja.
ID3 Tag
Za promjenu prioriteta prikazanih znakova ID3
podataka (kad je CD odabran kao izvor).
– "EUR" (z): Prioritet prikaza latiničnih
znakova.
– "RUS": Prioritet prikaza ćiriličnih znakova.
Receive Mode
Local (lokalne postaje)
– "off" (z): za normalno ugañanje.
– "on": ugañaju se samo postaje s jakim
signalima.
Mono (mono zvuk)
Odaberite ovu opciju kako biste poboljšali loš
FM prijem.
– "off" (z): za stereo reprodukciju.
– "on": za stereo reprodukciju u mono tehnici.
Regional
Za podešavanje "on" (z) ili "off" (str. 14).
BTM (str. 12).
6
Sound
EQ3 Preset
Za odabir podešenja ekvilizatora: "Xplod",
"Vocal", "Edge", "Cruise", "Space", "Gravity",
"Custom" ili "Off" (z).
EQ3 Tune
Pogledajte "Podešavanje krivulje ekvilizatora"
na str. 21.
DSO
Za odabir DSO moda: "1", "2", "3" ili "off" (z).
Što je broj veći, naglašeniji je efekt.
Balance
Za podešavanje balansa izmeñu lijevog i
desnog zvučnika: "R10" – "±0" (z) – "L10"
Fader
Za podešavanje balansa izmeñu prednjih i
stražnjih zvučnika: "F10" – "±0" (z) – "R10"
Subwoofer
Za podešavanje glasnoće subwoofera: "+10" –
"±0" (z) – "–10"
("– 9" je prikazano na najnižem podešenju.)
LPF (niskopropusni filter)
Za odabir prekidne frekvencije subwoofera:
"off" (z), "125Hz" ili "78Hz".
AUX Level
Za podešavanje razine glasnoće svake spojene
dodatne komponente. S ovim podešenjem nije
potrebno zasebno podešavati glasnoću na
izvorima (str. 22).
Podesiva razina: "+6 dB" – "±0 dB" (z) – "–6 dB"
7
MID: 500 Hz ili 1.0 kHz
HI: 10.0 kHz ili 12.5 kHz
Podesite krivulju ekvilizatora.
Razinu glasnoće je moguće podesiti u
koracima po 1 dB od –10 dB do +10 dB.
Pritisnite joystick.
Ponovite korake 4 – 7 za podešavanje drugih
frekvencija.
Za povratak na tvornički podešenu krivulju
ekvilizatora, odaberite "Initialize" c "Yes" u
koraku 4.
Savjet
Moguće je također podesiti druge vrste ekvilizatora.
Uporaba dodatne opreme
CD/MD izmjenjivač
Odabir izmjenjivača
1 Pritisnite ' više puta dok se ne pojavi
"CD" ili "MD".
2 Pritisnite 7 više puta dok se ne pojavi
željeni izmjenjivač.
Broj uređaja, MP3 oznaka*1
LP2/LP4 oznaka*2
* Kad je uređaj isključen.
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3 Tune
Postavka "Custom" unutar EQ3 omogućuje
pohranjivanje vašeg podešenja ekvilizatora.
1
2
Odaberite izvor, zatim pritisnite #.
Uporabom joysticka odaberite
"Sound" c "EQ3 Preset" c "Custom".
3
Odaberite "EQ3 Tune" uporabom
joysticka.
Odaberite željeni frekvencijski raspon:
"LOW", "MID" ili "HI."
Odaberite frekvenciju koju želite
podesiti.
Podesiva frekvenciju u svakom rasponu:
LOW: 60 Hz ili 100 Hz
4
5
Broj diska/albuma
Počinje reprodukcija.
*1 Pri reprodukciji MP3 zapisa.
*2 Pri reprodukciji MDLP diska.
Preskakanje albuma i diskova
1 Tijekom reprodukcije pritisnite joystick
gore/dolje.
Za preskakanje
Pritisnite gore/dolje
albuma
i zadržite na trenutak, zatim
otpustite.
i zadržite unutar 2 sekunde
od prvog otpuštanja.
više puta.
zatim pritisnite ponovno
unutar 2 sekunde i zadržite.
albuma
neprestano
diskova
diskova
neprestano
nastavlja se na sljedećoj stranici t
21
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim redoslijedom
1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite .
(REP) ili / (SHUF) dok se ne pojavi željena
postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
Repeat Disc*1
diska više puta.
Shuffle
Changer*1
zapisa u izmjenjivaču
slučajnim redoslijedom.
Shuffle All*2
zapisa u svim ureñajima
slučajnim redoslijedom.
*1 Kad je priključen jedan ili više CD/MD izmjenjivača.
*2 Kad je priključen jedan ili više CD izmjenjivača ili
dva ili više MD izmjenjivača.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"Repeat off" ili "Shuffle off".
Savjet
"Shuffle All" neće reproducirati zapise slučajnim
redoslijedom između CD uređaja i MD izmjenjivača.
Podešavanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako podesite glasnoću na
svakom spojenom ureñaju.
1 Smanjite razinu glasnoće na sustavu.
2 Pritisnite ' nekoliko puta dok se ne
pojavi "AUX".
3 Pokrenite reprodukciju na prijenosnom audio
ureñaju pri umjerenoj glasnoći.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoću na
sustavu.
5 Podesite razinu glasnoće, prema opisanom
postupku u odjeljku "Podešavanje opcija –
MENU" (str. 20). Ulaznu razinu je moguće
podesiti od –6 dB do +6 dB.
Zakretni upravljač RM-X4S
Stavljanje naljepnice
Stavite naljepnicu ovisno o načinu postavljanja
upravljača.
Traženje diska po imenu — LIST
Možete odabrati disk iz liste kad priključite CD
izmjenjivač s funkcijom CD TEXT ili kad je
priključen MD izmjenjivač.
Ako dodijelite naziv disku, pojavit će se na listi.
1 Tijekom reprodukcije pritisnite joystick.
Pojavi se broj diska ili naziv diska.
2 Pritisnite joystick gore/dolje više puta dok se
ne pojavi željeni disk.
3 Pritisnite joystick za reprodukciju diska.
Na pokazivaču se vraća prikaz normalne
reprodukcije.
Položaj kontrola
Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao one na sustavu.
Dodatna audio oprema
Moguće je spojiti dodatne Sonyjeve prijenosne
ureñaje na priključak BUS AUDIO IN/AUX IN.
Ako na taj priključak nije spojen izmjenjivač ili
drugi ureñaj, možete slušati zvuk s prenosivog
ureñaja putem zvučnika vozila.
Napomena
Kod spajanja prijenosnog uređaja pazite da priključak
BUS CONTROL IN bude slobodan. Ako je na priključak
BUS CONTROL IN spojen neki uređaj, tipkom
' nije moguće odabrati "AUX".
Savjet
Kada je istovremeno priključen Sony prijenosni uređaj
i izmjenjivač, koristite preklopku AUX-IN.
Odabir dodatnih uređaja
22
1 Pritisnite ' više puta za odabir opcije
"AUX".
Koristite kontrole na prijenosnom ureñaju.
Sljedeće kontrole na zakretnom upravljaču
zahtijevaju različite radnje od onih na sustavu.
●
●
●
Kontrola PRESET/DISC
Jednako kao pritisak joysticka gore/dolje na
sustavu (pritisnite i zakrenite).
Kontrola VOL (glasnoća)
Isto kao zakretanje joysticka na sustavu
(zakrenite).
Kontrola SEEK/AMS
Isto kao i joystick lijevo/desno na sustavu
(zakrenite ili zakrenite i zadržite).
* Nije raspoloživo za ovaj sustav.
Promjena smjera upravljanja
Smjer upravljanja kontrola je tvornički podešen
na način prikazan na slici.
Za povećavanje
Za smanjivanje
Ako zakretni upravljač morate postaviti na desnoj
strani upravljačke ploče, možete obrnuti smjer
upravljanja.
1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL pritisnite
i zadržite ;.
Dodatne informacije
Mjere opreza
C Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se sustav malo ohladi prije korištenja.
C Električna antena se automatski izvlači kad sustav
radi.
Napomene o kondenzaciji vlage
Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na lećama
unutar sustava i na pokazivaču se može nakupiti
vlaga i tada sustav neće pravilno raditi. U tom
slučaju izvadite disk i pričekajte oko jedan sat dok
vlaga ne ispari.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po sustavu ili diskovima ne prolijete sok
ili druga pića.
Napomene o diskovima
C Uvijek držite disk za rubove i nemojte dodirivati
njegovu površinu.
C Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
C Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj
ploči u vozilu parkiranom na suncu.
C Ne lijepite naljepnice ili ljepljivu vrpcu na disk,
jer može doći do zaustavljanja rotacije te do kvara
sustava ili oštećenja diska.
C Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama.
Uslijed uporabe takvih diskova može doći do
sljedećih nepravilnosti u radu:
− Nemogućnost izbacivanja diska (zbog
odlijepljene naljepnice koja može zapeti u
mehanizmu za izbacivanje diska).
− Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka
(primjerice, preskakanje zvuka ili nemogućnost
reprodukcije) uslijed skupljanja naljepnice
izložene toplini i savijanja diska.
C Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca,
kvadrata, zvijezde) ne mogu se reproducirati na
ovom sustavu jer bi moglo doći do kvara. Ne
koristite takve diskove.
C Nije moguća reprodukcija CD-a promjera 8 cm.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
23
C Prije uporabe obrišite diskove
krpom za čišćenje. Brišite ih
ravnim potezima od središta
prema rubu. Nemojte koristiti
otapala poput benzina,
razrjeñivača, komercijalnih
sredstava za čišćenje ili antistatički raspršivač namijenjen
čišćenju vinilnih ploča.
Slijed reprodukcije MP3/WMA zapisa
MP3/WMA
Direktorij
(album)
MP3/WMA
datoteka
(zapis)
Napomene o CD-R/CD-RWdiskovima
C Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova
(ovisno o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom
stanju) neće biti moguća na ovom sustavu.
C U ovom sustavu nije moguća reprodukcija
nefinaliziranih CD-R/CD-RW diskova.
Glazbeni diskovi sa zaštitom od
kopiranja
Ovaj sustav može reproducirati diskove koji
podliježu CD standardu. U posljednje vrijeme
pojedine tvrtke proizvode diskove sa zaštitom od
kopiranja. Neki od tih diskova možda se neće moći
reproducirati u ovom sustavu jer ne podliježu CD
standardu.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj
strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio
podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda
neće reproducirati na ovom sustavu zato jer ne
odgovaraju CD standardu.
O MP3/WMA datotekama
MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a
radi se o formatu kompresije koji audio podatke
sažima na približno 1/10 izvorne veličine.
WMA je skraćenica od Windows Media Audio, a to
je još jedan format kompresije audio podataka koji
audio podatke sažima na približno 1/22* izvorne
veličine.
* Samo uz brzinu od 64 kbps
24
C Sustav je kompatibilan s formatima ISO 9660
level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzijskim
formatima i Multi Session.
C Maksimalan broj:
− direktorija (albuma): 150 (uključujući korijenski
i prazne direktorije).
− MP3/WMA datoteka (zapisa) i direktorija na
disku: 300 (ako naziv direktorija/zapisa sadrži
mnogo znakova, broj može biti i manji od 300).
− prikazanih znakova po nazivu direktorija/zapisa
je 25 (Joliet) ili 50 (Romeo).
C ID3 podaci verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 odnose
se samo na MP3. ID3 podaci mogu sadržavati 30
(1.0 i 1.1) ili 50 znakova (2.2, 2.3 i 2.4). WMA
oznaka može sadržavati 25 znakova.
Napomene
C Kod pridjeljivanja naziva ne zaboravite dodati
ekstenziju ".mp3"/".wma".
C Tijekom reprodukcije MP3/WMA datoteke VBR
(promjenjive brzine bita) ili ubrzane reprodukcije
prema naprijed ili natrag, proteklo vrijeme
reprodukcije se možda neće ispravno prikazati.
C Ako je disk snimljen u Multi Session formatu prepoznaje se i reproducira samo prvi zapis prve sesije
(svaki drugi format se preskače). Prioritet formata je
CD-DA, ATRAC CD i MP3/WMA.
− Kad je prvi zapis CD-DA, reproducira se samo
CD-DA na prvoj sesiji.
− Kad prvi zapis nije CD-DA, reproducira se ATRAC
CD ili MP3/WMA sesija. Ako disk nema podataka
ovih formata, prikazuje se poruka "NO Music".
Napomene o MP3 datotekama
C Prije uporabe diska u sustavu, obavezno ga finalizirajte.
C Ako reproducirate MP3 disk velike brzine bita,
primjerice 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.
Napomene o WMA datotekama
C Datoteke snimljene uz "lossless" kompresiju ne
mogu se reproducirati.
C Datoteke zaštićene autorskim pravima ne mogu se
reproducirati.
O ATRAC CD-u
Format ATRAC3plus
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3)
je tehnologija komprimiranja audio podataka koja
audio CD podatke sažima na približno 1/10 izvorne
veličine.
ATRAC3plus je prošireni format ATRAC3 i može
komprimirati audio CD podatke na otprilike 1/20
izvorne veličine. Ovaj sustav podržava ATRAC3 i
ATRAC3plus format.
ATRAC CD
ATRAC CD je snimljeni audio podatkovni disk
komprimiran na ATRAC3 ili ATRAC3plus format
pomoću ovlaštenog softvera, primjerice SonicStage
2.0 ili noviji ili SonicStage Simple Burner.
C Maksimalan broj:
− direktorija (grupa): 255
− datoteka (zapisa): 999
C Prikazuju se znakovi u nazivu direktorija/
datoteka i tekstualni podaci SonicStage-a.
Za detalje o ATRAC CD-u, pogledajte upute za
uporabu SonicStage ili SonicStage Simple Burner-a.
Napomena
ATRAC CD snimite pomoću autoriziranog softvera,
primjerice SonicStage 2.0 ili kasniji ili SonicStage
Simple Burner 1.0 ili 1.1.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi
sustava i nakon čitanja uputa, posavjetujte se sa
Sonyjevim prodavateljem.
O Bluetooth funkciji
On Bluetooth komunikaciji
C Bluetooth bežična tehnologija radi unutar dosega
od 10 m.
Maksimalni komunikacijski raspon može se razlikovati
ovisno o preprekama (osobe, metal, zid, itd.) ili
elektromagnetskoj opremi.
C Na osjetljivost Bluetooth komunikacije mogu
utjecati sljedeći uvjeti.
− Izmeñu ovog sustava i Bluetooth ureñaja postoji
prepreka poput osobe, metala ili zida.
− U blizini ovog sustava koristi se ureñaj s
frekvencijom od 2,4 GHz, primjerice bežični
LAN ureñaj, bežični telefon, ili mikrovalna
pećnica.
C Budući da Bluetooth ureñaji i bežični LAN
(IEEE802.11b/g) koriste istu frekvenciju,
mikrovalovi mogu uzrokovati smetnje i
smanjenje brzine komunikacije, šum ili prekide
veze ako ovaj sustav koristite blizu bežičnog
LAN ureñaja. U tom slučaju učinite sljedeće:
− Koristite ovaj sustav najmanje 10 m dalje od
bežičnog LAN ureñaja.
− Ako ovaj sustav koristite unutar 10 m od bežičnog
LAN ureñaja, isključite bežični LAN ureñaj.
− Postavite Bluetooth ureñaj što bliže ovom
sustavu.
C Mikrovalovi koje emitira Bluetooth ureñaj mogu
utjecati na rad elektronskih medicinskih ureñaja.
Isključite ovaj sustav i druge Bluetooth ureñaje na
sljedećim mjestima jer mogu uzrokovati nezgode.
− na mjestima sa zapaljivim plinovima, u bolnicama,
u vlaku, zrakoplovu ili na benzinskoj postaji.
− pored automatskih vrata ili požarnog alarma
C Ovaj sustav podržava sigurnosne značajke u skladu
s Bluetooth standardom kako bi se omogućila
sigurna veza pri uporabi Bluetooth bežične
tehnologije. Unatoč tome, sigurnost će možda biti
nedostatna s nekim podešenjima. budite oprezni
pri komunikaciji putem Bluetooth tehnologije.
C Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za "curenje"
informacija tijekom Bluetooth komunikacije.
C Ne možemo jamčiti povezivanje sa svim
Bluetooth ureñajima.
− Ureñaj s Bluetooth funkcijom treba biti usklañen
s Bluetooth standardom koji je odredila
Bluetooth SIG i treba biti certificiran.
− Čak i kad je spojeni ureñaj usklañen sa spomenutim Bluetooth standardom, možda neće raditi
ili povezivati se pravilno zbog značajki tog
ureñaja.
− Tijekom handsfree telefonskog razgovora
moguća je pojava šuma, što ovisi o ureñaju ili
uvjetima komunikacije.
C Ovisno o ureñaju koji želite spojiti, može proteći
neko vrijeme do početka komunikacije.
Ostale napomene
C Uporaba Bluetooth ureñaja možda neće biti
moguća s mobilnim telefonom, ovisno u uvjetima
prijema signala i mjestu uporabe opreme.
C Osjetite li neugodu nakon uporabe Bluetooth
ureñaja, odmah prekinite uporabu. Ako problem
ostane i dalje, obratite se ovlaštenom Sony servisu.
Održavanje
Zamjena litijske baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterije će trajati oko
godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno
o uvjetima rada.) Kad baterija oslabi, domet
daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamijenite
bateriju novom CR2025 litijskom baterijom.
Korištenje druge baterije može dovesti do požara
ili eksplozije.
+ strana gore
Napomene o litijskoj bateriji
C Držite litijsku bateriju van dohvata djece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
C Obrišite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog
kontakta.
C Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
C Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
25
Promjena osigurača
2
Kod promjene osigurača
koristite osigurače iste
vrijednosti. Ako osigurač
pregori, provjerite priključak
napajanja, te zamijenite
osigurač. Ako osigurač
ponovo pregori, možda je riječ
o kvaru na ureñaju. U tom
slučaju se obratite najbližem
Sonyjevom dobavljaču.
Izvadite uređaj
A Istovremeno umetnite oba ključa za
vañenje dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra
Osigurač (10 A)
Čišćenje priključaka
Sustav možda neće dobro raditi ako spojevi izmeñu
ureñaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 15) te očistite spojeve
vatiranim štapićem natopljenim alkoholom. Ne
primjenjujte prejak pritisak, jer bi moglo doći do
oštećenja priključaka.
B Povucite ključeve za vañenje kako biste
oslobodili ureñaj.
C Izvucite ureñaj iz ležišta.
Glavni uređaj
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
C Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja ugasite vozilo i
izvadite ključ iz kontakt-brave.
C Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
Uklanjanje sustava
1
Skinite zaštitni okvir.
A Izvadite prednju ploču (str. 15).
B Uhvatite oba kraja zaštitnog okvira i
izvucite ga.
Tehnički podaci
CD uređaj
Omjer signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugañanja: 87,5 – 108 MHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonično izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 – 15 000 Hz
MW/LW
Opseg ugañanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osjetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
26
Bežična komunikacija
Komunikacijski sustav:
Bluetooth Standard verzija 2.0
Izlaz:
Bluetooth Standard Power Class 2 (maks. +4 dBm)
Maksimalni komunikacijski domet:
Optička vidljivost od oko 10 m*1
Frekvencijski pojas:
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metoda modulacije: FHSS
Kompatibilni Bluetooth profili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Handsfree Profile)
OPP (Object Push Profile)
*1 Stvaran domet će ovisiti o čimbenicima poput
prepreka između uređaja, magnetskih polja oko
mikrovalnih pećnica, statičkog elektriciteta,
osjetljivosti prijema, učinkovitosti antene,
operativnog sustava, softverske aplikacije, itd.
*2 Standardni Bluetooth profili pokazuju svrhu
Bluetooth komunikacije među uređajima.
Pojačalo
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W T 4 (na 4 ohma)
Općenito
Izlazi:
Audio izlazi (prednji/stražnji)
Izlaz za subwoofer (mono)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
ATT kontrolni priključak za smanjenje glasnoće
pri telefonskom pozivu
Kontrolni priključak osvjetljenja
BUS kontrolni ulazni priključak
BUS audio ulaz/AUX IN priključak
Ulazni priključak daljinskog upravljača
Antenski ulaz
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz ili 100 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ±10 dB na 500 Hz ili 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz ili 12,5 kHz
(XPLOD)
Napajanje:
12 V DC akumulator (negativni pol na uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 T 50 T 183 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Približno 182 T 53 T 162 mm (š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Isporučeni pribor:
Daljinski upravljač: RM-X302
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatni pribor/oprema:
Zakretni daljinski upravljač: RM-X4S
BUS kabel (isporučen s RCA priključkom):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD izmjenjivač (10 diskova): CDX-757MX
CD izmjenjivač (6 diskova): CDX-T70MX,
CDX-T69
Selektor izvora: XA-C40
Selektor AUX-IN: XA-300
Spojni adapter za iPod: XA-120IP
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni pribor.
Zatražite detaljne informacije.
Američki i strani patenti su licenca Dolby Laboratories.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti su
licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
Napomena
Uređaj se ne može spojiti na digitalno predpojačalo ili
ekvilizator kompatibilan sa sustavom Sony BUS.
Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni
promjenama bez prethodne obavijesti.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
• Za lemljenje se koristi bezolovni lem.
• Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
određenim otisnutim programskim pločama.
• Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
• Pakirni jastučići nisu izrađeni od polistirenske pjene.
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju
problema koji se mogu pojaviti u radu sa sustavom.
Prije pregleda donje tablice, provjerite spojeve
sustava i postupke korištenja.
Ako ne uspijete riješiti problem, posjetite
internetsku stranicu pomoći.
Internetska stranica pomoći
Ako imate bilo kakva pitanja ili želite pročitati
najnovije informacije o podršci za ovaj
proizvod, posjetite:
http://support.sony-europe.com/
Općenito
Nema napajanja sustava.
● Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite
osigurač.
● Ako je sustav isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
t Uključite sustav.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
27
Nema zvuka.
● Glasnoća je preniska.
● Uključena ja funkcija ATT ili je glasnoća stišana
zbog telefonskog razgovora (Telephone ATT) (kad
je spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT
priključak).
● Kontrola Fader nije podešena za dvozvučnički
sustav.
● CD ureñaj ne podržava format diska (MP3/WMA/
ATRAC CD).
t Reprodukcija u Sonyjevom CD ureñaju koji
podržava MP3 format ili u ovom sustavu.
Nema zvučnog signala.
● Zvučni signal je isključen (str. 20).
● Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrañeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
● Pritisnuli ste tipku RESET.
t Ponovo pohranite podešenja u memoriju.
● Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
● Kabel za napajanje nije ispravno spojen.
Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena
su izbrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na
pokazivaču.
● Podesili ste "Dimmer on" (str. 20).
● Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite tipku !.
t Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku
! dok se prikaz ponovno ne uključi.
● Priključci su zaprljani (str. 26).
DSO ne radi.
DSO nema željeni učinak u nekim vrstama
unutrašnjosti vozila ili s nekim vrstama glazbe.
Na pokazivaču nisu prikazane opcije.
t Podesite "Info All" (str. 20).
CD/MD reprodukcija
Ne možete uložiti disk.
● Već je uložen drugi disk.
● Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija ne započinje.
● Oštećen ili zaprljan disk.
● Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 24).
Nije moguća reprodukcija MP3/WMA
datoteka.
Disk nije kompatibilan s MP3/WMA formatom i
verzijom (str. 24).
28
Za početak reprodukcije MP3/WMA zapisa
treba duže vrijeme nego za ostale diskove.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije:
– diskovi komplicirane strukture.
– diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
– diskovi kojima možete dodati podatke.
Nije moguća reprodukcija ATRAC CD-a.
● Disk nije snimljen ovlaštenim softverom, primjerice
SonicStage ili SonicStage Simple Burner-om.
● Zapisi koji nisu sadržani u grupi se ne mogu
reproducirati.
ID3 podaci MP3 datoteke nisu prikazani
pravilno.
● Provjerite "ID3 Tag" podešenje (str. 20).
● Za Rusiju je potrebno podesiti "RUS", a za druge
zemlje "EUR". Podaci možda neće biti prikazani
pravilno čak ni ako odaberete "RUS".
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
● Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
● Funkcija "Auto Scroll" je podešena na "off".
t Podesite "Auto Scroll on" (str. 20) ili pritisnite
N na daljinskom upravljaču.
Zvuk preskače.
● Niste dobro ugradili sustav.
t Sustav ugradite pod kutom manjim od 45º u
stabilan dio automobila.
● Neispravan ili zaprljan disk.
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (str. 6).
Prijem radijskih postaja
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
● Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora
napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog
pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil ima
ugrañenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/
bočnom staklu).
● Provjerite spoj antene.
● Antena se ne izvlači.
t Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
● Provjerite frekvenciju.
● Kad je uključen DSO mod, zvuk ponekad preskače
ili ima šum.
t Podesite DSO mod na "off" (str. 21).
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
● Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
● Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
● Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja.
t Podesite na "Local off" (str. 20).
● Emitirani signal je preslab.
t Izvršite ručno ugañanje.
Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".
● Ugodite točnu frekvenciju.
● Signal odašiljača je preslab.
t Podesite na "Mono on" (str. 20).
FM stereo program se čuje mono.
Sustav je podešen na mono prijem.
t Podesite na "Mono off" (str. 20).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
t Isključite funkciju TA (str. 13).
Nema prometnih informacija.
● Uključite funkciju TA (str. 13).
● Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
t Ugodite drugu postaju.
PTY prikazuje "None".
● Trenutna postaja nije RDS postaja.
● RDS podaci nisu primljeni.
● Postaja ne emitira signal vrste programa.
Kvaliteta telefonskog zvuka je loša.
Kvaliteta telefonskog zvuka ovisi o uvjetima prijema
mobilnog telefona.
t Pomaknite vozilo na mjesto s boljim signalom
mobilnog telefona ako je prijem loš.
Glasnoća spojenog audio uređaja je niska
(visoka).
Razina glasnoće će se razlikovati ovisno o audio
ureñaju.
t Podesite glasnoću spojenog audio ureñaja ili ovog
sustava.
Ne čuje se zvuk iz Bluetooth audio uređaja.
Audio ureñaj je u modu pauze.
t Isključite pauzu audio ureñaja.
Uređaj koji spajate ne može prepoznati ovaj
sustav.
● Podesite "Signal" na "ON" (str. 15).
● Podesite "Visibility" na "Show" (str. 15).
● Kod povezivanja s drugim Bluetooth ureñajem, taj
ureñaj ne može prepoznati ovaj sustav.
Prekinite tekuću vezu i tražite ovaj sustav s drugog
ureñaja. Odspojeni ureñaj možete ponovno spojiti
odabirom iz liste registriranih ureñaja.
Zvuk preskače tijekom reprodukcije s
Bluetooth audio uređaja.
● Smanjite udaljenost izmeñu ovog sustava i
Bluetooth audio ureñaja.
● Ako je Bluetooth audio ureñaj spremljen u kutiju
koja prekida signal, izvadite ga iz kutije tijekom
uporabe.
● U blizini se koristi nekoliko Bluetooth ureñaja ili
drugih ureñaja koji emitiraju radijske valove.
t Isključite druge ureñaje.
t Smanjite udaljenost od drugih ureñaja.
Ovaj sustav ne može prepoznati uređaj s kojim
ga želite povezati.
Provjerite Bluetooth podešenje ureñaja s kojim ga
želite povezati.
Nije moguće upravljati spojenim Bluetooth
audio uređajem.
Provjerite podržava li spojeni Bluetooth audio ureñaj
AVRCP.
Povezivanje nije moguće
● Ovisno o drugom ureñaju, možda ga nećete moći
tražiti s ovog sustava.
t Tražite ovaj sustav s drugog ureñaja.
● Ovisno o statusu drugog ureñaja, možda ga nećete
moći tražiti s ovog sustava.
t Tražite ovaj sustav s drugog ureñaja.
● Provjerite postupak uparivanja i povezivanja u
priručniku drugog ureñaja i sl., te ponovno izvedite
postupak.
Neke funkcije ne rade.
Provjerite podržava li spojeni ureñaj te funkcije.
Bluetooth funkcija
Ne pojavljuje se ime prepoznatog uređaja.
Ovisno o statusu drugog ureñaja, možda nije moguć
primitak imena.
Nema tona zvona.
● Podesite glasnoću u "Ring Vol" (str. 17).
● Ovisno o ureñaju koji želite spojiti, ton zvona se
možda ne šalje pravilno.
t Podesite "Ringtone" na "Default" (str. 19).
Pozivateljev glas je tih.
Podesite glasnoću u "Talk Vol" (str. 17).
Kod telefonskog razgovora čuje se jeka ili
šum.
● Smanjite glasnoću.
● "EC/NC Mode" je podešeno na "off."
t Podesite "EC/NC Mode" na "Mode 1" ili "Mode
2" (str. 19).
● Ako je okolna buka prejaka, pokušajte je smanjiti.
Npr.: Ako je otvoren prozor a buka s ceste ili iz
drugog izvora je glasna, zatvorite prozor. Ako je
klima ureñaj vozila glasan, smanjite mu snagu.
Kod prijema poziva ne pojavljuje se ime
pozivatelja.
● Podaci o pozivatelju nisu pohranjeni u imenik.
t Pohranite ih u imenik (str. 18).
● Telefon pozivatelja nije podešen za slanje
telefonskog broja.
Poziv počinje neočekivano.
● Spojeni telefon je podešen za automatsko
započinjanje telefonskog razgovora.
● "Auto Answer" funkcija ovog sustava je podešena
na "on" (str. 19).
Uparivanje nije uspjelo u zadanom vremenu.
Ovisno o spojenom ureñaju, vremensko ograničenje za
uparivanje može biti kratko. Pokušajte dovršiti
uparivanje unutar zadanog vremena tako da podesite
jednoznamenkastu zaporku.
Ton zvona ili pozivateljev glas čuju se samo iz
jednog zvučnika.
"Speaker Sel" je podešeno na "FR-L" ili "FR-R."
t Podesite "Speaker Sel" na "Front" (str. 19).
Iz zvučnika vozila ne čuje se zvuk tijekom
handsfree poziva.
Ako se zvuk čuje iz mobilnog telefona, podesite
telefon na izlaz zvuka iz zvučnika vozila.
29
Prikaz/poruke grešaka
Audio funkcija
Blank Disc
Na MD nisu snimljeni zapisi.
t Reproducirajte MD sa snimljenim zapisima.
Error
● Disk je zaprljan ili uložen naopako.
t Očistite ga ili uložite pravilno.
● Disk se ne može reproducirati zbog nekog problema.
t Uložite drugi disk.
Failure (Svijetli dok ne pritisnete bilo koju tipku.)
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
t Pogledajte upute za ugradnju/povezivanje.
Load
Izmjenjivač učitava disk.
t Pričekajte dok ne završi.
Local Seek +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugañanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
t Pritisnite joystick lijevo/desno dok trepće naziv
postaje. Ureñaj počinje tražiti drugu frekvenciju
istih podataka o programu PI (pojavljuje se "PI
Seek").
NO Disc
Disk nije uložen u CD/MD ureñaj.
t Uložite diskove u izmjenjivač.
NO Disc Name
U zapis nije upisan naziv diska.
No Group Name
Zapis ATRAC CD-a ne sadrži naziv grupe.
NO ID3 Tag
MP3 zapis ne sadrži ID3 podatke.
NO Information
WMA/ATRAC3/ATRAC3plus datoteka nema
tekstualnih podataka.
NO Magazine
Spremnik za diskove nije umetnut u CD izmjenjivač.
t Uložite spremnik u izmjenjivač.
NO Music
Disk nema glazbenih datoteka.
t Uložite glazbeni disk u ureñaj ili u izmjenjivač koji
podržava MP3.
NO TP
Ureñaj nastavlja pretraživanje dok ne pronañe
dostupnu TP postaju.
NO Track Name
U zapis nije upisan naziv zapisa.
Offset
Možda je posrijedi interni kvar.
t Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane
prikazana, obratite se ovlaštenom Sonyjevom
servisu.
30
Push Reset
CD ureñajem ili CD/MD ureñajem nije moguće
upravljati zbog nekih problema.
t Pritisnite tipku RESET (str. 6).
Read
Sustav učitava sve podatke zapisa i grupa s diska.
t Pričekajte dok završi postupak učitavanja i
reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o
strukturi diska, možda će trebati duže od minute.
"
" ili "
"
Disk je došao do početka ili do kraja i nije moguće
daljnje pretraživanje.
" "
Oznaka se ne može prikazati kod ovog sustava.
Bluetooth funkcija
Busy
Bluetooth postupak nije završen.
t Prekinite prijem podataka iz imenika.
t Prekinite tekući postupak i malo pričekajte.
Connection Complete
Bluetooth veza je završena.
Connection Failed
● Nije moguće povezivanje zbog nekog problema.
● Nije moguće povezivanje jer je unesena pogrešna
zaporka.
● Isteklo je vremensko ograničenje za povezivanje.
Disconnected
Bluetooth signal je prekinut.
Empty
● Nema podataka u "Dialed Calls", "Received Calls"
ili "Phonebook" unutar izbornika CALL.
● Nema podataka u imeniku kod pohrane brojeva za
brzo biranje (Preset Dial).
Error
Nije moguć prijem podataka iz imenika zbog nekog
problema.
HF Device is not available
Handsfree ureñaj nije spojen.
Invalid Code
Unesen je netočan sigurnosni kôd.
Memory Full
● Memorija imenika ovog sustava se napunila tijekom
prijema podataka iz imenika.
● Memorija imenika ovog sustava je puna.
Not Available
Bluetooth AUDIO je odabran kao izvor, no nije spojen
nijedan Bluetooth audio ureñaj.
No Devices Found
● Postupkom traženja nije pronañen ureñaj koji bi se
mogao povezati s ovim sustavom.
● Ureñaj nije registriran u "Handsfree Devices" ili
"Audio Devices".
t Registrirajte ureñaj u "Handsfree Devices" ili
"Audio Devices"
Security Locked
Podešena je zaštita
Turn ON Bluetooth
Bluetooth podešenje je isključeno.
t Uključite Bluetooth podešenje.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu. Ako auto
radio odnosite na popravak zbog CD ureñaja, molimo
ponesite i disk koji ste koristili kad ste uočili problem.
31
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Download PDF

advertising