4-157-841-21(1)
Bluetooth®
autoradio
Upute za uporabu
Za isključenje demonstracijskog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7.
MEX-BT2800
©2009 Sony Corporation
HR
Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj uređaj u
prednju ploču vozila. Za postavljanje i povezi­
vanje, pogledajte isporučeni priručnik za
postavljanje/povezivanje.
Ova naljepnica nalazi se na dnu kućišta.
Tipizacijska pločica na kojoj je naznačen radni
napon i sl. nalazi se na donjoj strani kućišta.
Tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je ovaj uređaj,
MEX-BT2800, usklađen s osnovnim zahtjevima i
drugim važećim odredbama smjernice 1999/5/EC.
Za detalje, posjetite sljedeću internetsku stranicu:
http://www.compliance.sony.de/
Uporaba ovog radijskog uređaja nije dozvoljena
na geografskom području polumjera 20 km od
središta norveškog naselja Ny-Alesund, Svalbard.
Obavijest za korisnike: sljedeće informaci­
je primjenjuju se samo na opremu prodanu
u zemljama koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proiz­
voda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva
pitanja servisa ili jamstva obratite se na adrese
koje su navedene u odvojenim dokumentima koji
se tiču servisa ili jamstva.
2
Odlaganje dotrajale električne i
elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži
označava da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad.
Uređaj se treba predati na mjesto za prikupljanje otpada
i recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja ovog
uređaja. Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju
prirodnih izvora. Za dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj
službi ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Simbol-riječ Bluetooth i logotipi su u vlasništvu
tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka njihova uporaba
od strane tvrtke Sony je pod licencom. Ostale robne
marke i zaštićeni nazivi nalaze se u vlasništvu
odgovarajućih vlasnika.
Windows Media i Windows
logotip su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštićeni znakovi
tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili ostalim zemljama.
MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i
patenti su pod licencom tvrtke Fraunhofer IIS and
Thomson.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima inte­
lektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation.
Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja tvrtke
Microsoft ili njezine ovlaštene podružnice.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 23). Uređaj će
se automatski potpuno isključiti u podešeno
vrijeme nakon prebacivanja u pripravno stanje,
što sprečava trošenje akumulatora. Ako ne
podesite funkciju Auto Off, nakon gašenja
motora automobila svakako pritisnite i zadržite
 na uređaju dok se ne isključi
pokazivač.
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Overseas S.A. Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim
zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod
utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
3
Sadržaj
Početak
Diskovi koji se mogu reproducirati. . . . . . . . . . . 6
Napomene o Bluetooth funkciji . . . . . . . . . . . . . 6
Resetiranje uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Isključenje DEMO prikaza. . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Podešavanje sata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Odvajanje prednje ploče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Postavljanje prednje ploče. . . . . . . . . . . . . . . 9
Kratak vodič kroz funkcije
Bluetootha
Tri koraka do Bluetooth funkcije . . . . . . . . . . . 10
Tipke i ikone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
 Uparivanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
 Spajanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
 Handsfree pozivanje i streaming glazbe . . . 13
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Radio
Pohrana i prijem postaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Automatska pohrana — BTM. . . . . . . . . . . 16
Ručna pohrana postaja. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Prijem pohranjenih postaja . . . . . . . . . . . . . 16
Automatsko ugađanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pregled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Podešavanje AF i TA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Odabir vrste programa PTY. . . . . . . . . . . . .17
Podešavanje točnog vremena (CT). . . . . . . 18
CD
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim slijedom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4
Bluetooth (handsfree pozivanje i
streaming glazbe)
Bluetooth funkcije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Uparivanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
O Bluetooth ikonama. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Spajanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Uključivanje Bluetooth signala na ovom
uređaju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Spajanje mobilnog telefona. . . . . . . . . . . . . 20
Spajanje audio uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Handsfree pozivanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Javljanje na pozive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pozivanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Prebacivanje poziva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Aktiviranje glasovnog biranja. . . . . . . . . . . 21
Streaming glazbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Slušanje glazbe s audio uređaja. . . . . . . . . . 21
Upravljanje audio uređajem putem ovog
uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Brisanje registracije svih uparenih uređaja. . . . 22
Ostale funkcije
Mijenjanje zvučnih postavki. . . . . . . . . . . . . . . 22
Podešavanje zvučnih značajki. . . . . . . . . . . 22
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Podešavanje opcija — SET. . . . . . . . . . . . . . . . 23
Uporaba dodatne opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Dodatna audio oprema. . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Daljinski upravljač RM-X114. . . . . . . . . . . 24
Dodatne informacije
Mjere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Napomene o diskovima. . . . . . . . . . . . . . . . 25
Slijed reprodukcije MP3/WMA datoteka . . 25
O MP3 datotekama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
O WMA datotekama. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
O Bluetooth funkciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vađenje uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
U slučaju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Prikaz/poruke grešaka. . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Internetska stranica za podršku
Za sva pitanja i najnovije informacije o podršci za ovaj uređaj posjetite
sljedeću internetsku stranicu:
http://support.sony-europe.com/
Tamo ćete pronaći informacije o:
55Modelima i proizvođačima kompatibilnih mobilnih telefona i odgovore na
česta pitanja o Bluetooth funkciji
5
Napomene o Bluetooth funkciji
Početak
Diskovi koji se mogu reproducirati
Ovaj uređaj može reproducirati CD-DA diskove
(koji sadrže i CD TEXT) i CD-R/CD-RW diskove
(MP3/WMA datoteke (str. 25)).
Vrsta diska
CD-DA
MP3
WMA
Oznaka na disku
Oprez
NI U KOM SLUČAJU TVRTKA SONY NEĆE SE
SMATRATI ODGOVORNOM ZA BILO KAKVE
USPUTNE, NEIZRAVNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE
ILI DRUGE GUBITKE, KOJI UKLJUČUJU, BEZ
ISKLJUČIVOG OGRANIČAVANJA, GUBITAK
PROFITA, GUBITAK POSLA, GUBITAK PODA­
TAKA, GUBITAK MOGUĆNOSTI UPORABE
PROIZVODA ILI BILO KOJEG DRUGOG POVE­
ZANOG UREĐAJA, PREKID RADA I GUBITAK
VREMENA KORISNIKA NASTALI ZBOG UPO­
RABE ILI UPORABOM OVOG PROIZVODA,
BILO HARDVERA I/ILI SOFTVERA.
VAŽNA NAPOMENA!
Sigurna i učinkovita uporaba
Promjene ili preinake na ovom uređaju koje nije izravno
odobrila tvrtka Sony, korisniku mogu uzrokovati
gubitak prava na uporabu ovog uređaja.
Molimo provjerite izuzetke pri uporabi Bluetooth
uređaja prije njegove uporabe nastale zbog nacional­
nih zahtjeva ili ograničenja.
Vožnja
Provjerite zakone i odredbe o uporabi mobilnih tele­
fona i handsfree opreme u području kroz koje vozite.
Uvijek posvetite punu pažnju vožnji te zaustavite i
parkirajte vozilo prije pozivanja ili javljanja na poziv
ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
Spajanje s drugim uređajima
Kod spajanja s bilo kojim drugim uređajem, molimo
pročitajte njegove upute za uporabu za detaljne
sigurnosne napomene.
6
Izlaganje radijskoj frekvenciji
RF signali mogu utjecati na rad nepravilno instaliranih
ili nedovoljno oklopljenih elektronskih sustava
vozila, kao što je sustav elektronskog ubrizgavanja
goriva, elektronski ABS sustav kočnica, elektronski
sustav kontrole brzine ili sustav zračnih jastuka. Za
instaliranje ili servis ovog uređaja, molimo obratite
se proizvođaču vozila ili njegovom zastupniku.
Nepravilna ugradnja ili servisiranje mogu biti opasni
te mogu poništiti jamstvo koje se odnosi na uređaj.
Posavjetujte se s proizvođačem svog vozila kako
biste se uvjerili da uporaba mobilnog telefona u
vozilu neće utjecati na elektronski sustav.
Redovito provjeravajte jesu li svi bežični uređaji u
vašem vozilu pravilno ugrađeni i rade li pravilno.
Pozivi u nuždi
Ovaj Bluetooth handsfree uređaj i elektronski uređaji
spojeni na handsfree, za svoj rad upotrebljavaju
radijske signale, mobilnu telefonsku mrežu i fiksnu
telefonsku mrežu, kao i funkcije koje programira
korisnik te zato ne mogu jamčiti pozivanje u svim
uvjetima.
Zbog toga, nemojte se isključivo pouzdati na bilo
koji elektronski uređaj za nužnu komunikaciju (kao
što je kod medicinskih hitnih slučajeva).
Imajte na umu da, za pozivanje i primanje poziva,
handsfree i elektronski uređaji spojeni na handsfree,
moraju biti uključeni i nalaziti se unutar područja s
dovoljno snažnim signalom mreže.
Pozivi u nuždi možda neće biti mogući s mobilnih
telefona ili ako se upotrebljavaju određene mrežne
usluge i/ili značajke telefona.
Raspitajte se kod svog pružatelja usluge.
Resetiranje uređaja
Prije prve uporabe uređaja, ili nakon zamjene
akumulatora ili promjene načina povezivanja,
potrebno je resetirati uređaj.
Odvojite prednju ploču (str. 8) i pritisnite tipku
RESET (str. 14) šiljatim predmetom, primjerice,
kemijskom olovkom.
Napomena
Pritiskom na tipku RESET obrisat će se podešenja
sata i neki pohranjeni sadržaji.
Isključenje DEMO prikaza
Možete isključiti demonstracijski prikaz koji se
pojavljuje prilikom isključenja uređaja.
1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
2 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "DEMO".
3 Zakrenite regulator za odabir
"DEMO-OFF".
4 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
7
Podešavanje sata
Sat upotrebljava 24-satni sustav prikaza vremena.
1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
2 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "CLOCK-ADJ".
3 Pritisnite  +.
Znamenke sata trepere.
4 Zakrenite regulator za podešavanje
sata i minuta.
Za pomicanje indikatora znamenaka, pritisnite
 –/+.
5 Nakon podešavanja minuta, pritisnite
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja kako
biste spriječili krađu.
Alarm
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
1 Pritisnite i zadržite .
Uređaj se isključi.
2 Pritisnite , zatim izvucite ploču.

tipku za odabir.
Podešenje je dovršeno i sat se aktivira.
Za prikaz sata, pritisnite . Ponovno
pritisnite  za povratak na prethodni
prikaz.
Savjet
Sat možete podesiti automatski pomoću RDS značajke
(str. 18).
8
Napomene
66 Nemojte ispuštati niti jako pritiskati prednju ploču ili
pokazivač.
66 Prednju ploču nemojte izlagati toplini/visokim tempe­
raturama niti vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu ili na prednjoj/stražnjoj ploči.
Postavljanje prednje ploče
Pričvrstite dio  prednje ploče na dio  uređaja,
kako je prikazano slikom, i utisnite lijevu stranu
dok se ne uglavi te se začuje "klik".
A
B
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutarnju površinu prednje
ploče.
9
Kratak vodič kroz funkcije Bluetootha
Pojedinosti o radu potražite u poglavlju "Bluetooth (handsfree pozivanje i streaming glazbe)" na str. 19 i
u uputama za uporabu Bluetooth uređaja.
Tri koraka do Bluetooth funkcije
1Uparivanje
Kao prvo, međusobno registrirajte ("uparite") Bluetooth uređaj (mobilni telefon i sl.) i ovaj uređaj.
Nakon prvog puta uparivanje više nije potrebno.
2Spajanje
Ponekad uparivanje omogućuje automatsko spajanje. Za uporabu uređaja nakon uparivanja, pokrenite
spajanje.
3Handsfree pozivanje/Streaming glazbe
Možete razgovarati bez uporabe ruku te slušati glazbu nakon spajanja.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
10
Tipke i ikone
Ikone
(PAUZA)
Opisi statusa ikona
Svijetli
Bluetooth signal uključen
Treperi
Pripravno stanje uparivanja
Bez indikatora
Bluetooth signal isključen
Svijetli
Povezivanje s mobilnim telefonom je uspješno
Treperi
Povezivanje s mobilnim telefonom je u tijeku
Bez indikatora
Nema spajanja
Svijetli
Povezivanje s audio uređajem je uspješno
Treperi
Povezivanje s audio uređajem je u tijeku
Bez indikatora
Nema spajanja
11
 Uparivanje
Uređaji kojima
se upravlja
Funkcije
1
Pritisnite i zadržite  na oko 5 sekundi.

2
Traženje ovog uređaja.
3
Odaberite "XPLOD".
4
Unesite zaporku "0000".
5
Pratite upute na pokazivaču.
6
(Uparivanje uspješno)
 Spajanje
Uređaji kojima
se upravlja
Funkcije
1
Pritisnite i zadržite  na oko 3 sekunde.

2
Spojite se na ovaj uređaj pomoću mobilnog telefona.

Spojite se na ovaj uređaj pomoću audio uređaja.

Napomena
Ovaj uređaj možete povezati s Bluetooth uređajem (str. 20).
Ako povezivanje s Bluetooth uređajem nije moguće, ponovno pokrenite uparivanje.
12
 Handsfree pozivanje i streaming glazbe
Handsfree pozivanje
Funkcija
Postupak
Prijem/završetak poziva
Pritisnite
Odbijanje poziva
Pritisnite i zadržite
Ponovno biranje
1 Pritisnite .
.
na 2 sekunde.

2 Pritisnite i zadržite
Za prebacivanje poziva
Pritisnite i zadržite
na 3 sekunde.
na 2 sekunde.
Streaming glazbe
Funkcija
Postupak
Slušanje
1 Pritisnite .

2 Pritisnite tipku za pokretanje reprodukcije na audio uređaju.
Reprodukciju/pauzu (AVRCP)*
Pritisnite  (pauza).
Preskakanje zapisa (AVRCP)*
Pritisnite /.
** Način rada može se razlikovati, ovisno o audio uređaju.
13
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj
1
2 34
5
6
78
SOURCE
SEEK
BT
AUX
PUS
MODE
H SELECT /
OFF
SEEK
SCRL
DSPL
PTY
AF /TA
9 q; qa
2
REP
SHUF
3
4
MIC
PAUSE
5
6
qd
qs
Bez prednje ploče
qg
ALBUM
1
qh
qf
Ovaj odjeljak sadrži upute o položaju kontrola i
osnovnim funkcijama.
Za detalje, pogledajte navedene stranice.
ATipke SEEK +/–
RESET
CD:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovno
unutar 1 sekunde i zadržite); pretraživanje
zapisa unatrag/unaprijed (pritisnite i zadržite).
Radio:
Za automatsko ugađanje postaja (pritisnite);
ručno ugađanje postaja (pritisnite i zadržite).
Bluetooth audio uređaj*1:
Za preskakanje zapisa (pritisnite).
BTipka BT (BLUETOOTH) str. 19
Za uključivanje/isključivanje Bluetooth
signala, uparivanje.
CTipka SOURCE/OFF
Pritisnite za uključenje/promjenu izvora (Radio/
CD/AUX/Bluetooth audio uređaj/Bluetooth
telefon).
Pritisnite na 1 sekundu za isključenje uređaja.
Pritisnite na 2 sekunde ili više za isključenje
uređaja i prikaza na pokazivaču.
DRegulator/tipka za odabir/tipka 
(handsfree)
Za podešavanje glasnoće (zakrenite); odabir
opcije za podešavanje (pritisnite i zakrenite);
javljanje/prekid poziva (pritisnite).
EUložnica diska
14
Uložite disk (stranu s naljepnicom okrenite
prema gore), reprodukcija počinje.
FPokazivač
NSenzor daljinskog upravljača
GAUX ulaz str. 24
OTipka RESET (smještena iza prednje ploče)
HTipka  (izbacivanje)
PMikrofon str. 20
Za spajanje prijenosnog audio uređaja.
Za izbacivanje diska.
ITipka  (otpuštanje prednje ploče)
str. 8
JTipka MODE str. 16
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW).
KTipka DSPL (pokazivač)/SCRL
str. 7
Napomena
Nemojte pokrivati mikrofon jer handsfree funkcija
možda neće raditi pravilno.
*1 Kad je spojen Bluetooth audio uređaj (podržava
AVRCP Bluetooth tehnologiju). Ovisno o uređaju,
određene funkcije možda neće biti dostupne.
*2 Ova tipka ima ispupčenje.
(pomicanje) str. 16, 18
Za promjenu prikazanih stavki (pritisnite);
pomicanje prikazane stavke (pritisnite i zadržite).
LTipka AF (Alternative Frequencies)/
TA (Traffic Announcement)/
PTY (Program Type) str. 17
Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY
(pritisnite i zadržite) u RDS sustavu.
MBrojčane tipke
CD:
/: ALBUM –/+ (tijekom MP3/WMA
reprodukcije)
Za preskakanje albuma (pritisnite);
preskakanje nekoliko albuma (pritisnite
i zadržite).
:REP*2 str. 18
:SHUF str. 18
:PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za poništenje,
pritisnite ponovno.
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite);
pohranu postaja (pritisnite i zadržite).
Bluetooth audio uređaj*1:
:PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za poništenje,
pritisnite ponovno.
Bluetooth telefon:
:MIC str. 20
15
Radio
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugađanja za vrijeme vožnje, koristite Best
Tuning Memory (BTM) kako biste spriječili
eventualne prometne nezgode.
RDS
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne di­
gitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Prikazane stavke
Automatska pohrana — BTM
1 Pritisnite  više puta dok
se ne pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja, pritisnite 
više puta. Možete odabrati FM1, FM2, FM3,
MW ili LW.
2 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
3 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "BTM".
4 Pritisnite  +.
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija.
Kad je postaja pohranjena, začuje se zvučni
signal.
Ručna pohrana postaja
1 Dok slušate postaju koju želite pohraniti,
pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od
 do ) sve dok se ne pojavi "MEM".
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojča­
nom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavke
AF/TA (str. 17).
Prijem pohranjenih postaja
*1 "TA" treperi tijekom informacija o prometu. "TP"
svijetli kad je ugođena takva postaja.
*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "*"
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite
.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugađanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugađanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
1 Odaberite valno područje, zatim pritis­
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Također traži odabranu vrstu programa.
Automatsko ugađanje
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS prije­
mom podešavaju sat.
nite brojčanu tipku (od  do ).
1 Odaberite valno područje, zatim pritisnite
 +/– za pretraživanje postaja.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ugodi
postaju. Ponovite ovaj postupak sve dok ne
ugodite željenu postaju.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje, pritisnite i zadržite 
+/– za traženje približne frekvencije, zatim pritisnite
 +/– više puta za precizno ugađanje željene
frekvencije (ručno ugađanje).
16
ATA/TP*1
BValno područje, funkcija
CFrekvencija*2 (naziv postaje), programski
broj, sat, RDS podaci
Napomene
66 Ovisno o zemlji/regiji, sve RDS funkcije možda neće
biti dostupne.
66 RDS funkcija neće raditi ispravno ako je signal slab
ili postaja ne emitira RDS podatke.
Podešavanje AF i TA
Odabir vrste programa PTY
1 Pritisnite  više puta dok se ne
1 Pritisnite i zadržite  (PTY) tijekom
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON
uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno
pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju
BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim
AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Savjet
Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti, ta
glasnoća će se pohraniti za buduće obavijesti, neovisno
o normalnoj glasnoći.
Slušanje lokalnog programa — REG
Kad je AF funkcija uključena: tvornička podešenja
ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno
područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu
lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" u izborniku
tijekom FM prijema (str. 23).
FM prijema.
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
2 Pritisnite  (PTY) više puta dok
se ne pojavi željena vrsta programa.
3 Pritisnite  +/–.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski
program), CULTURE (kultura), SCIENCE
(znanost), VARIED (razno), POP M (popularna
glazba), ROCK M (rock glazba), EASY M
(lagana glazba), LIGHT M (lagana klasična glazba),
CLASSICS (klasična glazba), OTHER M (druge
vrste glazbe), WEATHER (vremenska prognoza),
FINANCE (financije), CHILDREN (dječji
program), SOCIAL A (društvene teme), RELIGION
(vjerski program), PHONE IN (telefonska javljanja),
TRAVEL (putovanja), LEISURE (dokolica),
JAZZ (jazz glazba), COUN˝tTRY (country glazba),
NATION M (narodna glazba), OLDIES (evergrini),
FOLK M (folklorna glazba), DOCUMENT
(dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama/
regijama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu
dostupni.
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
17
Podešavanje točnog vremena (CT)
CD
1 Podesite "CT-ON" u izborniku (str. 23).
Napomene
66 Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema
RDS postaje.
66 Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlike.
Prikazane stavke
AIzvor
BNaslov zapisa*1, naziv diska/izvođača*1, naziv
izvođača*1, broj albuma*2, naslov albuma*1,
broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, sat
*1 Prikazuju se CD TEXT informacije, MP3/WMA.
*2 Broj albuma se prikaže samo kad se promijeni
album.
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite
.
Savjet
Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o modelu,
vrsti diska, formatu snimanja i postavkama. Za detalje
o MP3/WMA formatima, pogledajte str. 25.
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim slijedom
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite  (REP)
ili  (SHUF) više puta dok se ne pojavi
željeno podešenje.
Odaberite
 TRACK
 ALBUM*
SHUF ALBUM*
SHUF DISC
Za
ponavljanje reprodukcije
zapisa.
ponavljanje reprodukcije
albuma.
reprodukciju albuma
slučajnim slijedom.
reprodukciju diska slučajnim
slijedom.
** Kad se reproducira MP3/WMA.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
18
Bluetooth (handsfree pozivanje
i streaming glazbe)
Bluetooth funkcije
3 Aktivirajte traženje ovog uređaja na
Bluetooth uređaju.
Na pokazivaču uređaja koji se spaja prikazuje
se lista prepoznatih uređaja. Ovaj uređaj se
prikazuje kao "XPLOD" na uređaju koji se
spaja.
Za uporabu Bluetooth funkcije, nužan je sljedeći
postupak.
1Uparivanje
Kod prvog spajanja Bluetooth uređaja, potrebna
je uzajamna registracija. Postupak se naziva
"uparivanje". Registriranje (uparivanje) je
potrebno samo prvi put, jer će se ovaj uređaj
i drugi uređaji automatski prepoznati sljedeći
put. Možete upariti do 8 uređaja. (Ovisno o
uređaju, možda će trebati unijeti zaporku za
svako spajanje.)
2Spajanje
Za uporabu uređaja nakon uparivanja, pokrenite
spajanje. Ponekad uparivanje omogućuje
automatsko spajanje.
3Handsfree pozivanje/Streaming glazbe
Možete razgovarati bez uporabe ruku te slušati
glazbu nakon spajanja.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
4 Ako se na pokazivaču uređaja pojavi
zahtjev za unos zaporke*, unesite
"0000".
Unesite zaporku.
XXXX
"0000"
Ovaj uređaj i Bluetooth uređaj uzajamno
memoriraju informacije i, nakon završetka
uparivanja, uređaj je spreman za spajanje s
drugim uređajem.
Uparivanje
Kao prvo, međusobno registrirajte ("uparite")
Bluetooth uređaj (mobilni telefon i sl.) i ovaj uređaj.
Možete upariti do 8 uređaja. Nakon uparivanja,
postupak nije potrebno ponavljati.
1 Postavite Bluetooth uređaj unutar 1 m
od ovog uređaja.
2 Pritisnite i zadržite  dok treperi ""
(približno 5 sekundi).
Uređaj prelazi u pripravno stanje uparivanja.
" treperi i zatim ostaje svijetliti nakon zavr­
šetka uparivanja.
5 Aktivirajte spajanje ovog uređaja s
Bluetooth uređajem.
"" ili "" se prikazuje nakon spajanja.
** Zaporka se može nazivati "passkey", "PIN code",
"PIN number", "Password" i sl., ovisno o uređaju.
Napomena
Pripravno stanje uparivanja se ne poništava dok se ne
uspostavi spajanje.
O Bluetooth ikonama
Na ovom uređaju se upotrebljavaju sljedeće ikone.
treperi
svijetli:
Bluetooth signal uključen
treperi:
Pripravno stanje uparivanja
isključeno: Bluetooth signal isključen
svijetli:
Spajanje uspješno
treperi:
Spajanje
isključeno: Nema spajanja
svijetli:
Spajanje uspješno
treperi:
Spajanje
isključeno: Nema spajanja
19
Spajanje
Ako je već izvršeno uparivanje, postupak započnite
odavde.
Uključivanje Bluetooth signala na
ovom uređaju
Spajanje audio uređaja
1 Provjerite je li Bluetooth signal uključen
na ovom uređaju i na audio uređaju.
2 Spojite se na ovaj uređaj pomoću
audio uređaja.
"" se prikazuje nakon spajanja.
Za uključivanje Bluetooth funkcije, uključite
izlaz Bluetooth signala na ovom uređaju.
1 Pritisnite i zadržite  dok treperi ""
(približno 3 sekunde).
Bluetooth signal je uključen.
Spajanje zadnjeg spojenog audio
uređaja s ovog uređaja
1 Provjerite je li Bluetooth signal uključen na
ovom uređaju i na audio uređaju.
Spajanje mobilnog telefona
1 Provjerite je li Bluetooth signal uključen
na ovom uređaju i mobilnom telefonu.
2 Spojite se na ovaj uređaj pomoću
mobilnog telefona.
"" se prikazuje nakon spajanja.
2 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "BT AUDIO".
3 Pritisnite .
"" treperi za vrijeme spajanja. Nakon spajanja,
"" stalno svijetli.
Handsfree pozivanje
Prethodno provjerite jesu li uređaj i mobilni
telefon spojeni.
Javljanje na pozive
Spajanje zadnjeg spojenog mobilnog
telefona s ovog uređaja
1 Provjerite je li Bluetooth signal uključen na
ovom uređaju i mobilnom telefonu.
1 Pritisnite  (handsfree) kad se primi
poziv uz zvuk zvona.
Započinje telefonski razgovor.
2 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "BT PHONE".
Za dovršetak razgovora
3 Pritisnite  (handsfree).
"" treperi za vrijeme spajanja. Nakon spajanja,
"" stalno svijetli.
Za odbijanje dolaznog poziva, pritisnite i zadržite
 (handsfree) na 2 sekunde.
Napomena
Za vrijeme streaming prijenosa Bluetooth audio
podataka, nije moguće spajanje s mobilnim telefonom
preko ovog uređaja. Umjesto toga, spojite se na ovaj
uređaj pomoću mobilnog telefona. Preko zvuka koji se
reproducira može se čuti šum spajanja.
Savjet
Dok je Bluetooth signal uključen: kad se uključi brava
paljenja, ovaj uređaj se automatski ponovno spaja sa
zadnjim spojenim mobilnim telefonom. No, automat­
sko spajanje također ovisi o tehničkim značajkama
mobilnog telefona. Ako ovaj uređaj ne izvrši ponovno
automatsko spajanje, spojite uređaje ručno.
20
Kod prijema poziva, zvuk zvona se čuje iz zvučnika
vozila.
Ponovno pritisnite  (handsfree).
Podešavanje pojačanja mikrofona
Možete odabrati dvije postavke glasnoće
("LOW" ili "HI") za podešavanje odgovarajuće
razine koja odgovara sugovorniku.
1 Pritisnite  tijekom poziva.
Opcije se izmjenjuju na sljedeći način:
MIC-LOW  MIC-HI
Napomena
Na ovom uređaju, mikrofon se nalazi sa stražnje strane
prednje ploče (str. 14). Nemojte pokriti mikrofon
vrpcom i sl.
Pozivanje
Za pozivanje preko ovog uređaja, koristi se funkcija
ponavljanja biranja.
1 Pritisnite  više puta dok
se ne pojavi "BT PHONE".
2 Pritisnite i zadržite  (handsfree) na 3
sekunde ili dulje.
Započinje telefonski razgovor.
Za dovršetak razgovora
Ponovno pritisnite  (handsfree).
Za pozivanje drugog broja, nazovite s mobilnog
telefona i zatim prebacite poziv.
Za prebacivanje poziva, postupite na sljedeći
način.
Prebacivanje poziva
Za aktiviranje/deaktiviranje odgovarajućeg ure­
đaja (ovog uređaja/mobilnog telefona), izvedite
sljedeće.
1 Pritisnite i zadržite  (handsfree) ili
upotrijebite mobilni telefon.
Za detalje o uporabi mobilnog telefona, pogledajte
njegove upute za uporabu.
Napomena
Ovisno o mobilnom telefonu, može doći do prekida
handsfree veze kod prebacivanja poziva.
Aktiviranje glasovnog biranja
Možete aktivirati glasovno biranje s mobilnog
telefona spojenog na ovaj uređaj izgovaranjem
glasovne poruke snimljene na mobilnom telefonu
i zatim nazvati.
Napomene
66 Prethodno provjerite jesu li uređaj i mobilni telefon
spojeni.
66 Prethodno pohranite glasovnu poruku na mobilnom
telefonu.
66 Ako aktivirate glasovno biranje preko mobilnog tele­
fona spojenog na ovaj uređaj, ova funkcija ponekad
možda neće raditi.
66 Zvukovi poput rada motora, mogu ometati prepozna­
vanje glasa. Kako biste poboljšali prepoznavanje,
funkciju upotrebljavajte u uvjetima što manje buke.
66 Glasovno biranje možda neće raditi u nekim situacijama,
ovisno o učinkovitosti funkcije prepoznavanja glasa
na mobilnom telefonu. Za detalje, posjetite stranicu
za korisničku podršku (str. 19).
Savjeti
66 Govorite jednako kao i kod snimanja glasovne poruke.
66 Pohranite glasovnu poruku dok sjedite u vozilu, preko
ovog uređaja, dok je odabran izvor "BT PHONE".
Streaming glazbe
Slušanje glazbe s audio uređaja
Možete slušati glazbu iz audio uređaja preko
ovog uređaja ako audio uređaj podržava A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth
tehnologiju.
1 Stišajte glasnoću na ovom uređaju.
2 Pritisnite  više puta dok
se ne pojavi "BT AUDIO".
3 Pokrenite reprodukciju na spojenom
uređaju.
4 Podesite glasnoću na ovom uređaju.
Podešavanje glasnoće
1 Pritisnite  više puta dok
Može se podesiti glasnoća tako da se izbjegne
razlika između ovog sustava i Bluetooth audio
uređaja.
2 Pritisnite  (handsfree).
1 Pokrenite reprodukciju Bluetooth audio uređaja
uz umjerenu glasnoću.
se ne pojavi "BT PHONE".
Mobilni telefon prelazi u mod glasovnog
biranja.
3 Izgovorite glasovnu poruku snimljenu
na mobilnom telefonu.
Vaš glas se prepoznaje i uspostavlja se poziv.
2 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na
autoradiju.
3 Pritisnite tipku za odabir više puta dok se ne pojavi
"BTA" te zakrenite regulator za podešavanje
razine ulaznog signala (–8 dB do +18 dB).
21
Upravljanje audio uređajem putem
ovog uređaja
Na ovom uređaju možete upotrebljavati sljedeće
funkcije audio uređaja koji podržava AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile) Bluetooth
tehnologiju. (Način rada ovisi o audio uređaju.)
Za
Reprodukciju
Pritisnite
Pauzu
 (PAUSE)* na ovom uređaju.
Preskakanje
zapisa
SEEK –/+ (/) [jednom
za svaki zapis]
 (PAUSE)* na ovom uređaju.
** Ovisno o uređaju, možda će trebati pritisnuti dvaput.
Funkcije osim gore navedenih treba izvoditi na
audio uređaju.
Mijenjanje zvučnih postavki
Podešavanje zvučnih značajki
1 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi željena stavka.
2 Zakrenite regulator za podešavanje
odabrane stavke.
Nakon 5 sekundi, podešenje je dovršeno
i pokazivač se vraća na normalan mod
reprodukcije/prijema.
Mogu se podesiti sljedeće opcije (za detalje
pogledajte navedene stranice):
Napomene
66 Tijekom reprodukcije iz audio uređaja, na ovom
uređaju se ne prikazuju informacije kao što su broj
zapisa, vrijeme reprodukcije, status reprodukcije i sl.
66 Čak i ako promijenite izvor reprodukcije na ovom
uređaju, reprodukcija audio uređaja se ne prekida.
EQ3
Za odabir krivulje ekvilizatora između 7 postavki
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM ili OFF).
Savjet
Možete spojiti mobilni telefon koji podržava A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) kao audio uređaj
i slušati glazbu.
BAL (Balans)
Podešava ravnotežu zvuka između lijevih i
desnih zvučnika.
Brisanje registracije svih
uparenih uređaja
1 Pritisnite i zadržite  na 1
sekundu za isključenje uređaja.
2 Ako svijetli "", pritisnite i zadržite
 dok se "" ne isključi.
3 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
4 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "BT INIT".
5 Pritisnite  +.
Započinje inicijalizacija.
Potrebne su 3 sekunde za poništavanje svih
registracija. Nemojte isključivati uređaj dok
trepće "INITIAL".
22
Ostale funkcije
LOW*1, MID*1, HI*1 (str. 23)
FAD (Fader)
Podešava relativnu razinu između prednjih i
stražnjih zvučnika.
SUB*2 (Glasnoća subwoofera)
Podešava glasnoću subwoofera.
AUX*3 (AUX razina)
Podešava razinu glasnoće svake od spojenih
komponenti: "+18 dB" – "0 dB" – "-8 dB".
Ovime se izbjegava pojedinačno podešavanje
razlike glasnoće.
BTA*4 (BT audio razina)
Podešava razinu glasnoće svaki od spojenih
Bluetooth audio uređaja: "+18 dB" – "0 dB" –
"-8 dB".
Ovime se izbjegava pojedinačno podešavanje
razlike glasnoće između izvora (str. 21).
*1 Kad je podešenje EQ3 aktivirano.
*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT" (str. 23).
Opcija "ATT" je prikazana pri najnižem podešenju i
može se podesiti do razine 21.
*3 Kad je aktiviran AUX izvor (str. 24).
*4 Kad je aktiviran Bluetooth audio izvor (str. 21).
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3
Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje
izradu vašeg podešenja ekvilizatora.
1 Odaberite izvor, zatim pritisnite tipku
za odabir više puta kako biste odabrali
"EQ3".
2 Zakrenite regulator za odabir "CUSTOM".
3 Pritisnite tipku za odabir više puta, dok
se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
4 Zakrenite regulator za podešavanje
odabrane stavke.
Glasnoća se može podešavati u koracima od
1 dB, između –10 dB i +10 dB.
Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje krivulje
ekvilizatora.
Za resetiranje krivulje ekvilizatora na tvorničke
postavke, pritisnite i zadržite tipku za odabir
prije završetka podešavanja.
Nakon 5 sekundi, podešenje je dovršeno
i pokazivač se vraća na normalan mod
reprodukcije/prijema.
Savjet
Ostale vrste ekvilizatora također se mogu podesiti.
Podešavanje opcija — SET
1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
2 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi željena stavka.
3 Zakrenite regulator za odabir podešenja
(primjerice, "ON" ili "OFF").
4 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Napomena
Prikazane stavke mogu se razlikovati, ovisno o izvoru
i podešenjima.
Mogu se podesiti sljedeće opcije (za detalje
pogledajte navedene stranice):
CLOCK-ADJ (Podešavanje sata) (str. 8)
BEEP
Aktivira zvučni signal: "ON", "OFF".
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktivira prikaz indikatora AUX izvora: "ON",
"OFF" (str. 24).
A.OFF (automatsko isključenje)
Automatsko isključenje nakon isteka podešenog
vremena, kad je uređaj isključen: "NO", "30S
(sekundi)", "30M (minuta)", "60M (minuta)".
SUB/REAR*1
Odabir audio izlaza: "SUB-OUT" (subwoofer),
"REAR-OUT" (pojačalo).
DEMO (Demo prikaz)
Aktivacija demo prikaza: "ON", "OFF".
DIM (Dimmer)
Promjena svjetline pokazivača: "ON", "OFF".
A.SCRL (Automatsko pomicanje teksta)
Automatsko pomicanje dugih naziva: "ON",
"OFF".
LOCAL (Mod lokalnog pretraživanja)
––"ON": za ugađanje postaja s jačim signalima.
––"OFF": za ugađanje normalnog prijema.
MONO*2 (Mono prijem)
Odabire mod mono prijema radi poboljšanja
prijema slabog FM signala: "ON", "OFF".
REG*2 (Regional)
Ograničava prijem na određenu regiju. "ON",
"OFF" (str. 17).
LPF*3 (Niskopropusni filter)
Odabir prekidne frekvencije subwoofera: "OFF",
"80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz".
LPF NORM/REV*3 (Niskopropusni filter
normalno/obrnuto)
Odabir faze subwoofera: "NORM", "REV".
HPF (Visokopropusni filter)
Odabir prekidne frekvencije prednjeg/stražnjeg
zvučnika: "OFF", "80Hz", "100Hz", "120Hz",
"140Hz", "160Hz".
LOUD (Glasnoća)
Naglašava niske i visoke tonove za jasniji zvuk
pri stišanoj glasnoći: "ON", "OFF".
BTM (str. 16)
BT INIT*1 (inicijalizacija Bluetootha) (str. 22)
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod prijema FM signala.
*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT".
CT (točno vrijeme)
Uključenje funkcije CT. "ON", "OFF" (str. 16, 18).
23
Uporaba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog uređaja
možete spojiti dodatni prijenosni audio uređaj,
odabrati ga kao izvor i slušati ga putem auto
zvučnika. Može se podesiti glasnoća tako da se
izbjegne razlika između ovog sustava i prijenosnog
audio uređaja. Slijedite opisani postupak:
Spajanje prijenosnog audio uređaja
1 Isključite prijenosni audio uređaj.
2 Stišajte glasnoću na uređaju.
Daljinski upravljač RM-X114
Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao i tipke na uređaju.
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+ )
VOL (+/–)
AUX
AUX
Spojni kabel*
(nije isporučen)
** Obavezno upotrijebite ravni priključak.
Podešavanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću
svakog spojenog audio uređaja.
1 Stišajte glasnoću na uređaju.
2 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "AUX".
Nakon toga se prikaže "AUX FRONT IN".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja
uz umjerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na
autoradiju.
5 Podesite ulaznu razinu (str. 22).
MODE
SEEK –
SOUN
D
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK +
R
ENTE
PRESET –
OFF
+
VOL
MODE
LIST
PRESET +
U
MEN
SOUND
OFF
3 Spojite uređaj.
DSPL
ATT
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
ATT
–
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču imaju
različit izgled/funkciju od tipaka na uređaju.
55 Tipka DSPL (prikaz)
Za promjenu prikazanih stavki.
55 Tipka SOURCE
Za uključenje; promjenu izvora (Radio/CD/
AUX/Bluetooth audio/Bluetooth telefon).
55 Tipke / (SEEK –/+)
Za upravljanje radijem/CD/Bluetooth reproduk­
cijom, isto kao i tipke  –/+ na uređaju.
55 Tipka SOUND
Ima istu funkciju kao i tipka za odabir na
uređaju.
Bluetooth telefon:
Pritisnite i zadržite na dvije sekunde ili duže za
ponovno biranje posljednjeg broja.
Pritisnite za aktiviranje glasovnog biranja/zavr­
šetak ili prijem poziva.
55 Tipka OFF
Za isključenje/zaustavljanje izvora/završetak
poziva.
55 Tipka LIST
Za odabir PTY vrste prikaza kod RDS prijema.
55 Tipke / (DISC*/PRESET +/–)
Za upravljanje CD reprodukcijom, isto kao i
tipke / (ALBUM –/+) na uređaju.
55 Tipka ATT (stišavanje)
Za isključenje zvuka. Za poništenje, pritisnite
ponovno.
** Nije dostupno za ovaj uređaj.
Napomena
Ako su uređaj i pokazivač isključeni, uređajem se ne
može upravljati pomoću daljinskog upravljača osim
ako je pritisnuta tipka  na uređaju, ili
umetnete disk kako bi se uređaj uključio.
24
Dodatne informacije
Mjere opreza
55 Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
55 Električna antena se automatski izvlači.
O kondenzaciji vlage
Ukoliko se unutar uređaja nakupi vlaga, uklonite
disk i pričekajte oko sat vremena da se uređaj osuši;
u suprotnom uređaj možda neće raditi pravilno.
––CD-R/CD-RW diskove koji nisu pravilno
finalizirani.
––CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u
glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u skladu
s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ili
multi-session.
Slijed reprodukcije MP3/WMA
datoteka
MP3/WMA
Mapa
(album)
MP3/WMA
datoteka
(zapis)
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete tekućinu.
Napomene o diskovima
55 Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline, kao što su vodovi toplog zraka. Ne ostav­
ljajte ih u vozilu parkiranom na suncu.
55 Prije reprodukcije, obrišite dis­
kove krpicom za čišćenje, od
središta prema rubu diska. Ne
koristite otapala poput benzina,
razrjeđivača i komercijalno do­
stupnih sredstava za čišćenje.
55 Ovaj uređaj je dizajniran za
reprodukciju diskova koji
su u skladu s Compact Disc (CD) standardom.
DualDisc i neki glazbeni diskovi koji su kodirani
tehnologijama za zaštitu autorskih prava ne podli­
ježu Compact Disc (CD) standardu te se zbog toga
možda neće moći reproducirati na ovom uređaju.
55 Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
reproducirati
––Diskove s pričvršćenim etiketama, naljepnicama
ili ljepljivom trakom ili papirom. Reprodukcijom
takvih diskova može doći do nepravilnosti u
radu, ili oštećenja diska.
––Diskove koji nisu standardnog oblika (primjerice,
srce, kvadrat, zvijezda). U suprotnom može doći
do oštećenja uređaja.
––Diskove promjera 8 cm.
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
55 Najveći broj: (samo CD-R/CD-RW)
––mapa (albuma): 150 (uključujući korijensku mapu)
––datoteka (zapisa) i mapa: 300 (može biti i manje
od 300 ako imena mapa/datoteka sadrže mnogo
znakova)
––prikazanih znakova za naziv mape/datoteke: 32
(Joliet)/64 (Romeo)
55 Ako disk snimljen u Multi Session formatu počinje
s CD-DA sesijom, prepoznaje se kao CD-DA disk,
a ostale sesije se ne reproduciraju.
55 Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
reproducirati
––CD-R/CD-RW diskove s lošom kvalitetom zvuka.
––CD-R/CD-RW diskove snimljene nekompatibilnim
uređajem za snimanje.
O MP3 datotekama
55 MP3, što označava MPEG-1 Audio Layer-3, je
standardizirani format komprimiranja glazbenih
datoteka. Komprimira audio CD podatke na pri­
bližno 1/10 njihove izvorne veličine.
55 ID3 tag verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 primjenjuju
se samo na MP3. ID3 tag sadrži 15/30 znakova
(1.0 i 1.1), ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).
55 Kod imenovanja MP3 datoteke, nazivu datoteke
uvijek dodajte ekstenziju ".mp3".
55 Tijekom reprodukcije ili brzog pretraživanja una­
prijed/unatrag VBR (varijabilna brzina bit-a) MP3
datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije možda
neće biti ispravno prikazano.
Napomena
Ako reproducirate MP3 datoteku s visokom brzinom
bit-a, primjerice 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.
O WMA datotekama
55 WMA, što označava Windows Media Audio, je
standardizirani format komprimiranja glazbenih
datoteka. Komprimira audio CD podatke na pri­
bližno 1/22* njihove izvorne veličine.
55 WMA tag sadrži 63 znaka.
55 Kod imenovanja WMA datoteke, nazivu datoteke
uvijek dodajte ekstenziju ".wma".
55 Tijekom reprodukcije ili brzog pretraživanja
unaprijed/unatrag VBR (varijabilna brzina bit-a)
WMA datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije
možda neće biti ispravno prikazano.
** samo za 64 kbps
Napomena
Reprodukcija sljedećih WMA datoteka nije podržana.
–– lossless kompresija
–– datoteke koje su zaštićene od kopiranja
25
O Bluetooth funkciji
Što je to Bluetooth?
55 Bluetooth bežična tehnologija je bežična tehno­
logija kratkog dometa koja omogućuje bežičan
prijenos podataka između digitalnih uređaja,
kao što su mobilni telefoni i slušalice. Bluetooth
bežična tehnologija radi u dometu od otprilike 10
metara. Uobičajeno je spajanje dva uređaja, ali
kod nekih uređaja, moguće je istovremeno spojiti
više uređaja.
55 Za spajanje nije potrebno upotrebljavati kabele jer
je Bluetooth bežična tehnologija, niti je potrebno
usmjeriti uređaje jednog prema drugom, kao kod
infracrvene tehnologije. Primjerice, uređaj možete
upotrebljavati dok je u torbi ili džepu.
55 Bluetooth je međunarodni standard kojeg podržavaju
milijuni tvrtki diljem svijeta i kojeg upotrebljavaju
brojne tvrtke.
O Bluetooth komunikaciji
26
55 Bluetooth bežična tehnologija radi u dometu od
približno 10 metara.
Maksimalan domet komunikacije može ovisiti o
preprekama (osobe, metal, zidovi, itd.) ili elektro­
magnetskom okruženju.
55 Sljedeći uvjeti mogu utjecati na osjetljivost
Bluetooth komunikacije.
––Prepreke, poput osoba, metala i zidova, između
ovog uređaja i Bluetooth uređaja.
––Uređaj koji upotrebljava frekvenciju 2,4 GHz,
kao što je bežični LAN, bežični telefon ili mikro­
valna pećnica, upotrebljava se u blizini.
55 S obzirom da Bluetooth uređaji i bežični LAN
(IEEE802.11b/g) upotrebljavaju istu frekvenciju,
može doći do mikrovalne interferencije, koja uzro­
kuje usporavanje brzine komunikacije, šumove ili
nepravilno spajanje ako se ovaj uređaj upotrebljava
u blizini LAN uređaja. U tom slučaju, napravite
sljedeće.
––Upotrebljavajte ovaj uređaj najmanje 10 metara
od bežičnih LAN uređaja.
––Ako se ovaj uređaj upotrebljava bliže od 10 metara
od bežičnog LAN uređaja, isključite bežični
LAN uređaj.
––Postavite ovaj uređaj i Bluetooth uređaj što je
moguće bliže jedan drugom.
55 Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu
utjecati na rad elektronskih medicinskih uređaja.
Isključite ovaj uređaj i ostale Bluetooth uređaje na
sljedećim mjestima jer mogu uzrokovati nezgode.
––u blizini zapaljivih plinova, u bolnici, vlaku,
zrakoplovu ili na benzinskoj postaji
––u blizini automatskih vrata ili požarnih alarma
55 Ovaj uređaj podržava sigurnosne značajke usklađene
s Bluetooth standardom, koje omogućuju sigurno
spajanje uz uporabu Bluetooth bežične tehnologije,
ali sigurnost možda neće biti dostatna, ovisno
o postavkama. Budite oprezni pri komunikaciji
pomoću Bluetooth bežične tehnologije.
55 Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za
eventualno curenje podataka tijekom Bluetooth
komunikacije.
55 Ne može se jamčiti spajanje sa svim Bluetooth
uređajima.
––Uređaj koji upotrebljava Bluetooth funkciju
treba biti usklađen s Bluetooth standardom kako
ga definira Bluetooth SIG i treba biti provjeren.
––Čak i ako spojeni uređaj odgovara gore navede­
nom Bluetooth standardu, neki uređaji možda se
neće moći spojiti ili neće raditi pravilno, ovisno
o značajkama ili specifikacijama uređaja.
––Tijekom razgovora putem telefona uz uporabu
handsfree funkcije, mogu se pojaviti smetnje,
ovisno o uređaju ili uvjetima komunikacije.
55 Ovisno o spojenom uređaju, možda će trebati neko
vrijeme za uspostavu komunikacije.
Ostalo
55 Uporaba Bluetooth uređaja možda neće raditi kod
mobilnih telefona, ovisno o uvjetima širenja radij­
skih valova i mjestu gdje se uređaji upotrebljavaju.
55 Ako osjetite nelagodu tijekom uporabe Bluetooth
uređaja, odmah prekinite njegovu uporabu. Ako
se problem nastavi, obratite se najbližem Sony
predstavništvu.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane
uz uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Održavanje
Čišćenje priključnica
Zamjena litijeve baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterija će trajati oko
godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno
o uvjetima rada.) Kad baterija oslabi, domet
daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamijenite
bateriju novom CR2025 litijevom baterijom.
Korištenje druge baterije može dovesti do požara
ili do eksplozije.
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 8) te očistite spojeve
vatiranim štapićem. Ne primjenjujte prejak pritisak.
U suprotnom, može doći do oštećenja priključnica.
Glavni uređaj
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
66 Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja priključnica is­
ključite motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
66 Nikad ne dodirujte priključnice prstima ili metalnim
predmetima.
x
+ strana gore
Napomene o litijevoj bateriji
66 Litijevu bateriju držite van dohvata djece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
66 Obrišite bateriju suhom tkaninom kako biste osigurali
dobar kontakt.
66 Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
66 Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
Zamjena osigurača
Kod zamjene osigurača koristite
osigurače iste vrijednosti. Ako
osigurač pregori, provjerite pri­
ključak napajanja, te zamijenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je riječ o kvaru
na uređaju. U tom slučaju se
obratite najbližem Sonyjevom
dobavljaču.
Osigurač (10 A)
27
Vađenje uređaja
Tehnički podaci
1 Skinite zaštitni okvir.
Radijski prijemnik
1Izvadite prednju ploču (str. 8).
FM
2Stisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.
Opseg ugađanja: 87,5 – 108 MHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 150 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 10 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Omjer signal-šum: 70 dB (mono)
Odvajanje: 40 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
x
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 25 kHz
Osjetljivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
CD uređaj
2 Izvadite uređaj.
1Istovremeno umetnite oba ključa za vađenje
dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra.
2Povucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
3Izvucite uređaj iz ležišta.
Omjer signal-šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20.000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Bežična komunikacija
Sustav komunikacije:
Bluetooth standard, verzija 2.0
Izlaz:
Bluetooth standard, klasa snage 2 (maks. +4 dBm)
Maksimalni domet komunikacije:
Domet vidljivosti do približno 10 m*1
Frekvencijski pojas:
2,4 GHz pojas (2,4000 – 2,4835 GHz)
Način modulacije: FHSS
Kompatibilni Bluetooth profili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Handsfree Profile) 1.5
HSP (Headset Profile)
*1 Stvaran domet ovisi o čimbenicima kao što su
prepreke između uređaja, magnetsko polje oko
mikrovalnih pećnica, statički elektricitet, osjetljivost
prijema, učinak antene, operativni sustav, softverske
aplikacije i sl.
*2 Profili Bluetooth standarda označavaju svrhu
Bluetooth komunikacije između uređaja.
Pojačalo
Izlaz: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija zvučnika: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W  4 (na 4 ohma)
28
Općenito
Izlazi:
Audio izlazi (prednji/stražnji)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
ATT kontrolna priključnica za telefon
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenska ulazna priključnica
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključnica)
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje: 12 V DC akumulator
(negativni pol na uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178  50  179 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182  53  162 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Isporučeni pribor:
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema/pribor:
Daljinski upravljač: RM-X114
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni pribor.
Zatražite detaljne informacije.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne odgovara za eventualne tiskarske
pogreške.
55 Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
određenim tiskanim pločicama.
55 Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
55 Pakirni jastučići izrađeni su od papira.
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju pro­
blema koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Prije
pregleda donje tablice, provjerite spojeve uređaja
i postupke korištenja.
Ako i dalje ne možete riješiti problem, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
Općenito
Nema napajanja uređaja.
55Provjerite spojeve ili osigurač.
55Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
WWUključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
55Uključena ja funkcija ATT ili Telephone ATT (kad je
spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT).
55Kontrola "FAD" nije postavljena u središnji položaj
za sustav s dva zvučnika.
55Bluetooth audio uređaj je u pauzi.
WWIsključite pauzu.
Nema zvučnog signala.
55Zvučni signal je isključen (str. 23).
55Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Sadržaj memorije je obrisan.
55Pritisnuta je tipka RESET.
WWPonovno pohranite sadržaje u memoriju.
55Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni ili
nisu pravilno spojeni.
Pohranjene postaje i točno vrijeme su obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.
Tijekom reprodukcije ili prijema, pokrene se
demo prikaz.
Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
"DEMO-ON", započinje demo prikaz.
WWPodesite "DEMO-OFF" (str. 23).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na
pokazivaču.
55Podešeno je zatamnjenje zaslona "DIM-ON" (str. 23).
55Indikatori na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite .
WWPritisnite  na uređaju dok se ne
pojavi prikaz.
55Priključnice su zaprljane (str. 27).
nastavak na sljedećoj stranici 
29
Funkcija Auto Off ne radi.
Uređaj je uključen. Funkcija Auto Off aktivira se
nakon isključenja uređaja.
WWIsključite uređaj.
Radijski prijem
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
55Spajanje nije izvedeno pravilno.
WWSpojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora napaja­
nja (crveno) na izvor napajanja antenskog pojačala u
automobilu (samo ako vaš automobil ima ugrađenu
FM/MW/LW antenu na stražnjem/ bočnom staklu).
WWProvjerite spoj antene.
WWAko se antena ne izvlači, provjerite spoj na kabe­
lu za kontrolu antene.
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
55Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
55Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
55Mod traženja lokalnih postaja nije pravilno podešen.
WWUgađanje se zaustavlja prečesto:
Podesite "LOCAL-ON" (str. 23).
WWUgađanje se ne zaustavlja prilikom prijema postaje:
Podesite "LOCAL-OFF" (str. 23).
55Signal s odašiljača je preslab.
WWPostaje ugodite ručno.
Tijekom FM prijema treperi indikator "ST".
55Ugodite točnu frekvenciju.
55Signal s odašiljača je preslab.
WWPodesite "MONO-ON" (str. 23).
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
WWPodesite "MONO-OFF" (str. 23).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje SEEK.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
WWIsključite funkciju TA (str. 17).
Nema prometnih informacija.
55Uključite funkciju TA (str. 17).
55Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
WWUgodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
55Trenutna postaja nije RDS postaja.
55RDS podaci nisu primljeni.
55Postaja ne emitira signal vrste programa.
CD reprodukcija
Ne možete uložiti disk.
55Već je uložen drugi disk.
55Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija diska ne započinje.
55Oštećen ili zaprljan disk.
55Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 25).
MP3/WMA datoteke se ne mogu reproducirati.
Disk nije kompatibilan s MP3/WMA formatom i
verzijom (str. 25).
Za početak reprodukcije MP3/WMA zapisa
treba dulje vrijeme nego za ostale.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije.
––diskovi komplicirane strukture.
––diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
––diskovi kojima možete dodati podatke.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
55Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
55Opcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
WWPodesite "A.SCRL-ON" (str. 23).
WWPritisnite i zadržite  (SCRL).
Zvuk preskače.
55Niste dobro ugradili uređaj.
WWUređaj ugradite pod kutom manjim od 45° u
stabilan dio automobila.
55Oštećen ili zaprljan disk.
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (str. 7).
Bluetooth funkcija
Uređaj kojeg spajate ne može prepoznati ovaj
uređaj.
55Prije uparivanja, prebacite ovaj uređaj u pripravno
stanje uparivanja.
55Kod spajanja Bluetooth uređaja, ovaj uređaj ne može
prepoznavati druge uređaje. Odspojite trenutno spojen
uređaj i potražite ovaj uređaj na drugom uređaju.
55Nakon uparivanja uređaja, podesite izlaz Bluetooth
signala (str. 20).
Spajanje nije moguće.
55Spojite se s ovim uređajem preko Bluetooth uređaja
ili obrnuto. Spajanjem se upravlja iz jednog uređaja
(ovog ili drugog Bluetooth uređaja), a ne iz oba.
55Provjerite postupke uparivanja i spajanja u uputama
za uporabu uređaja i sl. te ponovite postupke.
Glasnoća glasa sugovornika je niska.
Podesite glasnoću.
Sugovornik primjećuje da je glasnoća premala
ili prevelika.
Podesite odgovarajuću glasnoću pomoću postavke Mic
Gain (str. 20).
30
Tijekom telefonskog razgovora čuje se jeka ili
šum.
55Smanjite glasnoću.
55Ako je okolna buka, osim zvuka telefonskog razgovora,
prejaka, pokušajte je smanjiti.
Primjerice: Ako je prozor otvoren i čuje se buka
izvana, zatvorite prozor. Ako je zvuk klima-uređaja
preglasan, smanjite mu snagu.
Telefon nije spojen.
Kod reprodukcije Bluetooth audio uređaja, telefon nije
spojen čak i ako pritisnete  (handsfree).
WWIzvršite spajanje s telefona.
Kvaliteta zvuka telefonskog poziva je loša.
Kvaliteta zvuka telefonskog razgovora ovisi o uvjetima
prijema mobilnog telefona.
WWAko je prijem slab, premjestite vozilo na mjesto
gdje je signal mobilne mreže jači.
Prikaz/poruke grešaka
ERROR
55Disk je zaprljan ili uložen naopako.
WWOčistite ga ili uložite pravilno.
55Disk je prazan.
55Disk se ne može reproducirati zbog problema.
WWUložite drugi disk.
55Pritisnite  za vađenje diska.
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
WWPogledajte upute za ugradnju/povezivanje za ovaj
model.
L. SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugađanja.
Glasnoća spojenog audio uređaja je preniska
(previsoka).
Razina glasnoće ovisi o audio uređaju.
WWPodesite glasnoću na spojenom audio uređaju ili
ovom uređaju.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
WWPritisnite  +/– dok treperi naziv postaje.
Uređaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih poda­
taka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
Zvuk preskače tijekom reprodukcije na
Bluetooth audio uređaju.
55Smanjite udaljenost između uređaja i Bluetooth audio
uređaja.
55Ako je Bluetooth uređaj spremljen u kućište koje
prekida signal, izvadite ga iz kućišta tijekom uporabe.
55U blizini se upotrebljava nekoliko Bluetooth uređaja
ili uređaja koji emitiraju radijske valove.
WWIsključite druge uređaje.
WWPovećajte udaljenost od drugih uređaja.
55Zvuk reprodukcije se kratko prekida kod prespajanja
veze između ovog uređaja i mobilnog telefona.
Pojava nije kvar.
NO MUSIC
Disk ili USB uređaj ne sadrži glazbene datoteke.
WWUložite CD koji sadrži glazbene datoteke.
NO NAME
Naziv diska/albuma/izvođača/zapisa nije snimljen u zapis.
NO TP
Uređaj će nastaviti tražiti dostupne TP postaje.
OFFSET
Možda je došlo do unutarnjeg kvara.
WWProvjerite spajanje kabela. Ako je poruka o grešci i
dalje prisutna, obratite se najbližem Sony dobavljaču.
Neke funkcije ne rade.
Provjerite podržava li spojeni uređaj te funkcije.
READ
Uređaj učitava sve podatke o zapisima i albumima na
disku.
WWPričekajte da završi postupak učitavanja i repro­
dukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi
diska, možda će trebati duže od minute.
Uređaj slučajno odgovara na poziv.
Spojeni telefon je podešen tako da se automatski javlja
na pozive.
RESET
Ovaj ili USB uređaj ne radi zbog nekih problema.
WWPritisnite tipku RESET (str. 7).
Iz zvučnika vozila se ne čuje zvuk tijekom
handsfree poziva.
Ako se zvuk čuje preko mobilnog telefona, podesite
izlaz na mobilnom telefonu tako da se čuje preko
zvučnika vozila.
"
" ili "
"
Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do
početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.
Spojenim Bluetooth audio uređajem ne može
se upravljati.
Provjerite podržava li spojeni uređaj AVRCP.
Kod inicijalizacije se prikazuje "OFF BT".
Pritisnite i zadržite  dok se "" ne isključi. Nakon
toga ponovite inicijalizaciju (str. 22).
" "
Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD ure­
đaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste
uočili problem.
31
Registrirajte svoj proizvod online na:
www.sony-europe.com/myproducts
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno mjesto.
Broj se nalazi na naljepnici na kućištu sustava. Kad
ispunite ovu identifikacijsku karticu, nikako je nemojte
ostavljati u vozilu s ostatkom uputa. Spremite identi­
fikacijsku karticu na sigurno mjesto. Kartica može
poslužiti za identifikaciju uređaja u slučaju krađe.
autoradio
Identifikacijska
kartica
Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o
vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu
kako biste izbjegli zlouporabu.
Model
MEX-BT2800
Serijski broj (SERIAL NO.)
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Download PDF

advertising