4-138-929-21 (1)
Bluetooth®
autoradio
Upute za uporabu
Za isključenje demonstracijskog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7.
MEX-BT5700U
©2009 Sony Corporation
HR
Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj uređaj u
prednju ploču vozila. Za postavljanje i pove­
zivanje, pogledajte isporučeni priručnik za
postavljanje/povezivanje.
Ova naljepnica nalazi se na dnu kućišta.
Tipizacijska pločica na kojoj je naznačen radni
napon i sl. nalazi se na donjoj strani kućišta.
Tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je ovaj uređaj,
MEX-BT5700U, usklađen s osnovnim zahtjevima
i drugim važećim odredbama smjernice 1999/5/EC.
Za detalje, sljedeću internetsku stranicu:
http://www.compliance.sony.de/
Uporaba ovog radijskog uređaja nije dozvoljena
na geografskom području polumjera 20 km od
središta norveškog naselja Ny-Alesund, Svalbard.
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije
primjenjuju se samo na opremu prodanu
u zemljama koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja servisa ili
jamstva obratite se na adrese koje su navedene u
odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili
jamstva.
Odlaganje dotrajale električne i
elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži ozna­
čava da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad. Uređaj
se treba predati na mjesto za prikupljanje otpada i reciklira­
nje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju mogućih štetnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći
uslijed nepravilnog odlaganja ovog uređaja. Recikliranjem
materijala pomaže se u očuvanju prirodnih izvora. Za dodat­
ne informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se
lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste
kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
2
Odlaganje isluženih baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na ambalaži označava da se
baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije tretirati kao
kućni otpad. Pravilnim odlaganjem ovih baterija, pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja
baterija. Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju
prirodnih izvora.
U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, perfor­
mansi ili zadržavanja cjelovitosti napajanja zahtijevaju trajnu
povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju trebaju
mijenjati samo osposobljeni serviseri. Kako bi osigurali
pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod
na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke
opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte odjeljak o sigurnom
uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno
mjesto za recikliranje otpadnih baterija.
Za dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterije, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili
trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075,
Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Overseas S.A. Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen
s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za
ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
Napomena o litijevoj bateriji
Nemojte izlagati bateriju povišenoj temperaturi, kao
što je izravno sunce, vatra i sl.
Simbol-riječ Bluetooth i logotipi su u vlasništvu
tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka njihova uporaba
od strane tvrtke Sony je pod licencom. Ostale rob­
ne marke i zaštićeni nazivi nalaze se u vlasništvu
odgovarajućih vlasnika.
ZAPPIN je zaštićeni znak tvrtke Sony Corporation.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 33). Uređaj
će se automatski potpuno isključiti u podešeno
vrijeme nakon prebacivanja u pripravno stanje,
što sprečava trošenje akumulatora. Ako ne po­
desite funkciju Auto Off, nakon gašenja motora
automobila svakako pritisnite i zadržite 
na uređaju dok se ne isključi pokazivač.
Windows Media i Windows
logotip su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštićeni znakovi
tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili ostalim zemljama.
iPod je zaštićeni znak tvrtke Apple Inc., registrirane
u SAD-u i ostalim zemljama.
iPhone je zaštićeni znak tvrtke Apple Inc.
MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti
su pod licencom tvrtke Fraunhofer IIS and Thomson.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima inte­
lektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation.
Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja tvrtke
Microsoft ili njezine ovlaštene podružnice.
Dobavljači sadržaja upotrebljavaju tehnologiju zaštite
autorskih prava za Windows Media u ovom uređaju
("WM-DRM") za zaštitu cjelovitosti svojih sadržaja
("Zaštićeni sadržaji") kako ne bi došlo do otuđenja
njihovog intelektualnog vlasništva, uključujući
copyright.
Ovaj uređaj upotrebljava WM-DRM softver za repro­
dukciju zaštićenih sadržaja ("WM-DRM softver").
Ako je sigurnost WM-DRM softvera unutar ovog ure­
đaja ugrožena, vlasnici Zaštićenih sadržaja ("Secure
Content vlasnici") mogu zatražiti da Microsoft povuče
pravo WM-DRM softvera za nabavljanje novih
licenci za kopiranje, prikazivanje i/ili reproduciranje
Zaštićenog sadržaja. Opoziv ne mijenja sposobnost
WM-DRM softvera za reprodukciju nezaštićenih
sadržaja. Popis opozvanih WM-DRM softvera se
učitava na uređaj svaki put kad preuzmete licencu za
zaštićeni sadržaj s interneta ili računala. Microsoft
može, u skladu s takvom licencom, također preuzeti
popise opozvanih sadržaja na vaš uređaj u ime
vlasnika zaštićenog sadržaja.
3
Sadržaj
Početak
USB uređaji
Diskovi koji se mogu reproducirati....................... 6
Napomene o Bluetooth funkciji............................ 6
Resetiranje uređaja................................................ 7
Isključenje DEMO prikaza................................... 7
Priprema daljinskog upravljača............................. 8
Podešavanje sata................................................... 8
Odvajanje prednje ploče....................................... 8
Postavljanje prednje ploče............................... 9
Reprodukcija USB uređaja................................. 19
Prikazane stavke............................................ 19
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim slijedom......................................... 20
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj................................................. 10
Daljinski upravljač RM-X305....................... 12
Pretraživanje zapisa............................................ 14
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick-BrowZer......................................... 14
Pretraživanje zapisa slušanjem odlomaka zapisa
— ZAPPIN™................................................ 15
Radio
Pohrana i prijem postaja...................................... 15
Automatska pohrana — BTM....................... 15
Ručna pohrana postaja................................... 15
Prijem pohranjenih postaja............................ 15
Automatsko ugađanje.................................... 15
Ugađanje postaje putem popisa
— LIST.......................................................... 16
RDS..................................................................... 16
Pregled........................................................... 16
Podešavanje AF i TA..................................... 16
Odabir vrste programa PTY.......................... 17
Podešavanje točnog vremena (CT)................ 17
CD
Reprodukcija diska.............................................. 18
Prikazane stavke............................................ 18
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim slijedom......................................... 18
4
iPod
Reprodukcija iPod uređaja.................................. 20
Prikazane stavke............................................ 21
Podešavanje moda reprodukcije......................... 22
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim slijedom......................................... 22
Izravno upravljanje iPod uređajem
— Passenger control........................................... 22
Bluetooth (handsfree pozivanje i
streaming glazbe)
Prije uporabe Bluetooth značajke....................... 23
Bluetooth funkcije......................................... 23
Podešavanje Bluetooth postavki.................... 23
Vanjski mikrofon XA-MC10......................... 24
Uparivanje........................................................... 24
Pretraživanje Bluetooth uređaja na ovom
uređaju........................................................... 24
Pretraživanje ovog uređaja na Bluetooth
uređaju........................................................... 25
O Bluetooth ikonama..................................... 25
Spajanje............................................................... 26
Spajanje mobilnog telefona........................... 26
Spajanje audio uređaja................................... 26
Handsfree pozivanje............................................ 27
Pozivanje....................................................... 27
Javljanje na pozive........................................ 28
Prebacivanje poziva....................................... 28
Pristup telefonskom imeniku mobilnog telefona
— Phonebook Access.................................... 28
Uporaba telefonskog imenika (Phonebook).... 29
Uporaba popisa Preset Dial........................... 30
Aktiviranje glasovnog biranja....................... 30
Streaming glazbe................................................. 30
Slušanje glazbe s audio uređaja..................... 30
Upravljanje audio uređajem putem ovog
uređaja........................................................... 30
Ostala podešenja................................................. 31
Resetiranje Bluetooth podešenja................... 31
Ostale funkcije
Mijenjanje zvučnih postavki............................... 31
Podešavanje zvučnih značajki....................... 31
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3 Parametric Tune............................... 32
Podešavanje opcija — SET................................. 32
Uporaba dodatne opreme.................................... 33
Dodatna audio oprema................................... 33
CD izmjenjivač.............................................. 34
Zakretni upravljač RM-X4S.......................... 34
Dodatne informacije
Mjere opreza....................................................... 35
Napomene o diskovima................................. 35
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka.......................................................... 36
O iPod uređaju............................................... 36
O Bluetooth funkciji...................................... 36
Održavanje.......................................................... 37
Vađenje uređaja................................................... 38
Tehnički podaci................................................... 38
U slučaju problema............................................. 39
Prikaz/poruke grešaka................................... 42
Internetska stranica za podršku
Za sva pitanja i najnovije informacije o podršci za ovaj uređaj posjetite
sljedeću internetsku stranicu:
http://support.sony-europe.com/
Tamo ćete pronaći informacije o:
&&Modelima i proizvođačima kompatibilnih digitalnih audio uređaja
&&Podržanim MP3/WMA/AAC datotekama
&&Modelima i proizvođačima kompatibilnih mobilnih telefona i odgovore na česta
pitanja o Bluetooth funkciji
5
Početak
Diskovi koji se mogu reproducirati
Ovaj uređaj može reproducirati CD-DA diskove
(koji sadrže i CD TEXT) i CD-R/CD-RW diskove
(MP3/WMA/AAC datoteke (str. 35)).
Vrsta diska
CD-DA
MP3
WMA
AAC
Oznaka na disku
Napomene o Bluetooth funkciji
Oprez
NI U KOM SLUČAJU TVRTKA SONY NEĆE SE
SMATRATI ODGOVORNOM ZA BILO KAKVE
USPUTNE, NEIZRAVNE ILI POSLJEDIČNE
ŠTETE ILI DRUGE GUBITKE, KOJI UKLJU­
ČUJU, BEZ ISKLJUČIVOG OGRANIČAVANJA,
GUBITAK PROFITA, GUBITAK POSLA, GU­
BITAK PODATAKA, GUBITAK MOGUĆNOSTI
UPORABE PROIZVODA ILI BILO KOJEG DRU­
GOG POVEZANOG UREĐAJA, PREKID RADA
I GUBITAK VREMENA KORISNIKA NASTALI
ZBOG UPORABE ILI UPORABOM OVOG PROI­
ZVODA, BILO HARDVERA I/ILI SOFTVERA.
VAŽNA NAPOMENA!
Sigurna i učinkovita uporaba
Promjene ili preinake na ovom uređaju koje nije izrav­
no odobrila tvrtka Sony, korisniku mogu uzrokovati
gubitak prava na uporabu ovog uređaja.
Molimo provjerite izuzetke pri uporabi Bluetooth
uređaja prije njegove uporabe nastale zbog nacional­
nih zahtjeva ili ograničenja.
Vožnja
Provjerite zakone i odredbe o uporabi mobilnih telefo­
na i handsfree opreme u području kroz koje vozite.
Uvijek posvetite punu pažnju vožnji te zaustavite i
parkirajte vozilo prije pozivanja ili javljanja na poziv
ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
Spajanje s drugim uređajima
Kod spajanja s bilo kojim drugim uređajem, molimo
pročitajte njegove upute za uporabu za detaljne
sigurnosne napomene.
6
Izlaganje radijskoj frekvenciji
RF signali mogu utjecati na rad nepravilno instalira­
nih ili nedovoljno oklopljenih elektronskih sustava
vozila, kao što je sustav elektronskog ubrizgavanja
goriva, elektronski ABS sustav kočnica, elektronski
sustav kontrole brzine ili sustav zračnih jastuka. Za
instaliranje ili servis ovog uređaja, molimo obratite
se proizvođaču vozila ili njegovom zastupniku. Ne­
pravilna ugradnja ili servisiranje mogu biti opasni te
mogu poništiti jamstvo koje se odnosi na uređaj.
Posavjetujte se s proizvođačem svog vozila kako bi­
ste se uvjerili da uporaba mobilnog telefona u vozilu
neće utjecati na elektronski sustav.
Redovito provjeravajte jesu li svi bežični uređaji u
vašem vozilu pravilno ugrađeni i rade li pravilno.
Pozivi u nuždi
Ovaj Bluetooth handsfree uređaj i elektronski uređaji
spojeni na handsfree, za svoj rad upotrebljavaju radij­
ske signale, mobilnu telefonsku mrežu i fiksnu tele­
fonsku mrežu, kao i funkcije koje programira korisnik
te zato ne mogu jamčiti pozivanje u svim uvjetima.
Zbog toga, nemojte se isključivo pouzdati na bilo
koji elektronski uređaj za nužnu komunikaciju (kao
što je kod medicinskih hitnih slučajeva).
Imajte na umu da, za pozivanje i primanje poziva,
handsfree i elektronski uređaji spojeni na handsfree,
moraju biti uključeni i nalaziti se unutar područja s
dovoljno snažnim signalom mreže.
Pozivi u nuždi možda neće biti mogući s mobilnih
telefona ili ako se upotrebljavaju određene mrežne
usluge i/ili značajke telefona.
Raspitajte se kod svog pružatelja usluge.
Resetiranje uređaja
Prije prve uporabe uređaja, ili nakon zamjene
akumulatora ili promjene načina povezivanja,
potrebno je resetirati uređaj.
Odvojite prednju ploču (str. 8) i pritisnite tipku
RESET (str. 10) šiljatim predmetom, primjerice,
kemijskom olovkom.
Napomena
Pritiskom na tipku RESET obrisat će se podešenja sata
i neki pohranjeni sadržaji.
Isključenje DEMO prikaza
Možete isključiti demonstracijski prikaz koji se
pojavljuje prilikom isključenja uređaja.
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
2
Zakrenite regulator, dok se ne pojavi
"Demo", zatim pritisnite tipku za odabir.
3
Zakrenite regulator kako biste odabrali
"off", zatim pritisnite tipku za odabir.
Podešavanje je dovršeno.
4
Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod reprodukcije/
prijema.
7
Priprema daljinskog upravljača
Uklonite izolacijsku foliju.
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja, kako
biste spriječili krađu.
Alarm
Savjet
Za informacije o zamjeni baterije, pogledajte str. 37.
Podešavanje sata
Sat upotrebljava 24-satni sustav prikaza vremena.
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
2
Zakrenite regulator sve dok se ne
pojavi "Clock Adjust".
3
4
Pritisnite tipku za odabir.
5
Zakrenite regulator kako biste podesili
minute, zatim pritisnite tipku za odabir.
Za pomicanje indikatora znamenaka, pritisnite
 +/–.
Podešenje je dovršeno i sat se aktivira.
1
Pritisnite .
Uređaj se isključi.
2
Pritisnite .
Prednja ploča se spušta.
3
Pomaknite prednju ploču udesno i
zatim lagano izvucite njen lijevi kraj.
Zakrenite regulator kako biste podesili
sat, zatim pritisnite tipku za odabir.
Savjet
Sat možete podesiti automatski pomoću RDS značajke
(str. 17).
8
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
Napomene
&& Nemojte ispuštati niti jako pritiskati prednju ploču ili
pokazivač.
&& Prednju ploču nemojte izlagati toplini/visokim temperaturama niti vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu ili na prednjoj/stražnjoj ploči.
&& Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije
USB uređaja jer može doći do oštećenja USB
podataka.
Postavljanje prednje ploče
Prislonite otvor  prednje ploče na osovinu 
uređaja, zatim lagano utisnite lijevu stranu.
Pritisnite  na uređaju (ili umetnite disk)
za upravljanje uređajem.
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutarnju površinu prednje ploče.
9
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj
Bez prednje ploče
Ovaj odjeljak sadrži upute o položaju kontrola
i osnovnim funkcijama. Za detalje, pogledajte
navedene stranice.
Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao i tipke na uređaju.
ATipka OFF str. 28
Za isključenje; zaustavljanje reprodukcije.
Bluetooth telefon:
Za dovršetak ili odbijanje poziva.
BTipka l (BACK) str. 14, 23, 31, 32
Za povratak na prethodni prikaz.
CTipka SOURCE
Za uključenje; promjenu izvora (Radio/
CD/USB/AUX/Bluetooth audio/Bluetooth
telefon)*1.
DTipka ZAP str. 15
Za uključenje ZAPPIN™ moda.
ERegulator/tipka za odabir/tipka ǻ
(handsfree)/tipka Ǽ (dovršetak poziva)
Za podešavanje glasnoće (zakrenite); odabir
stavki za podešavanje (pritisnite i zakrenite).
Bluetooth telefon:
Za otvaranje izbornika CALL; prijem/dovrše­
tak poziva.
FSenzor daljinskog upravljača
GPokazivač
HTipka OPEN str. 8
IUSB priključnica str. 19
Za spajanje USB uređaja.
10
JTipke SEEK +/–
CD/USB:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovno
unutar 1 sekunde i zadržite); pretraživanje
zapisa unatrag/unaprijed (pritisnite i zadržite).
Radio:
Za automatsko ugađanje postaja (pritisnite);
ručno ugađanje postaja (pritisnite i zadržite).
Bluetooth audio uređaj*2:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); pretraživa­
nje zapisa prema natrag/naprijed (pritisnite i
zadržite).
KTipka BT (BLUETOOTH) str. 23, 24,
26, 31
Otvaranje izbornika s Bluetooth podešenjima.
LTipka MODE str. 15, 21, 22, 28
Pritisnite za: Odabir valnog područja (FM/MW/
LW)/odabir načina reprodukcije za iPod uređaj.
Pritisnite i zadržite za: Uključenje/isključenje
moda Passenger control.
MTipka  (LIST/BROWSE) str. 14, 16,
28, 29
Za prikaz popisa (radio); pokretanje QuickBrowZer moda (CD/USB).
Bluetooth telefon*3:
Otvaranje izbornika Phonebook Access.
NTipka AF (alternativne frekvencije)/
TA (prometne obavijesti)/PTY (vrsta
programa) str. 16, 17
Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY
(pritisnite i zadržite) u RDS sustavu.
OBrojčane tipke
CD/USB:
:REP str. 18, 20, 22
:SHUF str. 18, 20, 22
/: ALBUM –/+ str. 22
Za preskakanje albuma (pritisnite);
preskakanje nekoliko albuma (pritisnite
i zadržite).
:DM+
Poboljšava digitalno komprimiran zvuk,
primjerice, MP3.
Za aktivaciju DM+ funkcije, podesite
"on". Za isključenje, podesite "off".
:PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za poništenje,
pritisnite ponovno.
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite);
pohranu postaja (pritisnite i zadržite).
Bluetooth audio uređaj*2:
:REP str. 30
:SHUF str. 30
/: ALBUM –/+ str. 30
:PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za poništenje,
pritisnite ponovno.
Bluetooth telefon:
Za pozivanje pohranjenih poziva.
PTipka DSPL (pokazivač)/SCRL (listanje)
str. 18, 19, 21
Za promjenu prikazanih stavki (pritisnite);
pomicanje prikazane stavke (pritisnite i
zadržite).
QAUX ulazna priključnica str. 33
Za spajanje prijenosnog audio uređaja.
RUgrađeni mikrofon
Napomena
Nemojte pokrivati mikrofon jer handsfree funkcija
možda neće raditi pravilno.
STipka RESET str. 7
TUložnica diska
Za ulaganje diska.
UTipka Z (izbacivanje)
Za izbacivanje diska.
*1 Ako je spojen CD izmjenjivač; kad pritisnete
, na pokazivaču se prikaže "CD" i broj
diska. Nadalje, ako pritisnete  možete promijeniti izmjenjivač.
*2 Kad je spojen Bluetooth audio uređaj (podržava
AVRCP Bluetooth tehnologiju). Ovisno o uređaju,
određene funkcije možda neće biti dostupne.
*3 Podržava PBAP, samo handsfree veza.
11
Daljinski upravljač RM-X305
Neke od sljedećih tipaka na daljinskom upravlja­
ču imaju različite funkcije ili izgled od onih na
uređaju. Prije uporabe, uklonite izolacijsku foliju
(str. 8).
ATipka CALL/ǻ (handsfree) str. 27
Bluetooth telefon:
Za otvaranje izbornika CALL; prijem poziva.
BTipka SOURCE
Za uključenje; promjenu izvora (Radio/
CD/USB/AUX/Bluetooth audio/Bluetooth
telefon)*.
CTipka ENTER
Za primjenu podešenja.
DTipka MODE
Pritisnite za: Odabir valnog područja (FM/
MW/LW)/odabir načina reprodukcije za iPod
uređaj.
Pritisnite i zadržite za: Uključenje/isključenje
moda Passenger control.
ETipka MENU
Za prikaz izbornika.
FTipka  (LIST/BROWSE)
Za prikaz popisa (radio); pokretanje QuickBrowZer moda (CD/USB).
Bluetooth telefon:
Otvaranje izbornika Phonebook Access.
GTipka DSPL (pokazivač)/PTY (vrsta
programa) str. 17
Za promjenu prikazanih stavki: odaberite
PTY kod RDS prijema.
HBrojčane tipke str. 24, 27, 28
Za unos brojeva (telefonski broj, zaporka, itd.).
Tipke 1 do 6 imaju istu funkciju kao i brojčane
tipke na uređaju.
ITipka H str. 28
JTipka OFF/Ǽ (završetak poziva) str. 28
Za isključenje; zaustavljanje izvora; završetak
ili odbijanje poziva.
KTipka BLUETOOTH
Otvaranje izbornika Bluetooth Setting.
LTipke  (+)/ (–)
Za upravljanje CD/USB/Bluetooth Audio re­
produkcijom, isto kao i tipke / (ALBUM
–/+) na uređaju. Podešavanje, zvuk i sl. mogu
se podešavati tipkama  .
12
MTipke  ()/ ()
Za upravljanje CD/radio/USB/Bluetooth
Audio reprodukcijom, isto kao i tipke 
–/+ na uređaju.
Podešavanje, zvuk i sl. mogu se podešavati
tipkama  .
NTipka SCRL (pomicanje)
Za pomicanje prikazane stavke.
OTipka SOUND
Za prikaz postavki zvuka.
PTipka ATT (stišavanje)
Za isključenje zvuka. Za poništenje, pritisnite
ponovno.
QTipke VOL (glasnoća) +/–
Za podešavanje glasnoće.
RTipka I str. 28
** Ako je spojen CD izmjenjivač; kad pritisnete ,
na pokazivaču se prikaže "CD" i broj diska. Nadalje,
ako pritisnete  možete promijeniti izmjenjivač.
Napomena
Ako su uređaj i pokazivač isključeni, uređajem se ne
može upravljati pomoću daljinskog upravljača osim
ako je pritisnuto  na uređaju, ili umetnete
disk kako bi se uređaj uključio.
13
Pretraživanje zapisa
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick-BrowZer
Možete jednostavno pretraživati zapise na CD
disku ili USB uređaju, prema kategorijama.
 (LIST/BROWSE)
Pretraživanje preskakanjem opcija
— Jump mod
Kad se unutar kategorije nalazi velik broj opcija,
možete brzo potražiti željenu opciju.
1 Pritisnite  + u Quick-BrowZer modu.
Pojavi se sljedeći prikaz.
Regulator/
tipka za odabir
ABroj trenutne stavke
BUkupan broj opcija na tekućoj razini
CNaziv stavke
SEEK +/–
l (BACK)
1
Pritisnite  (LIST/BROWSE).
Uređaj prelazi u Quick-BrowZer mod te se
pojavi popis kategorija za pretraživanje.
2
Zakrenite regulator za odabir željene
kategorije pretraživanja, zatim pritisnite
za potvrdu.
3
Ponovite korak 2 dok ne odaberete
željeni zapis.
Pokreće se reprodukcija.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite l (BACK).
Za izlaz iz Quick-BrowZer moda
Pritisnite  (LIST/BROWSE).
Napomena
Kod prelaska u Quick-BrowZer mod, isključuju se funkcije ponavljanja i reprodukcije slučajnim redoslijedom.
14
Zatim se pojavi naziv opcije.
2 Zakrenite regulator za odabir željene opcije, ili
opcije koja je blizu željene.
Pretraživanje preskače po 10% od ukupnog
broja opcija.
3 Pritisnite tipku za odabir.
Pokazivač se vraća u Quick-BrowZer mod i
prikaže se odabrana stavka.
4 Zakrenite regulator za odabir željene opcije i
zatim ga pritisnite.
Reprodukcija počinje ukoliko je odabrana
stavka zapis.
Za izlaz iz Jump moda
Pritisnite l (BACK) ili  –.
Pretraživanje zapisa slušanjem
odlomaka zapisa — ZAPPIN™
Reprodukcijom kratkih odlomaka zapisa na CD
disku ili USB uređaju u nizu, možete tražiti zapis
kojeg želite slušati.
ZAPPIN mod je prikladan za traženje zapisa tije­
kom reprodukcije slučajnim slijedom ili ponavljanja
reprodukcije slučajnim slijedom.
ZAP
Tipka za odabir
l (BACK)
1
Pritisnite  tijekom reprodukcije.
Reprodukcija započinje od odlomka sljedećeg
zapisa.
Odlomak se reproducira u podešenom vreme­
nu, zatim se začuje "klik" i počinje sljedeći
odlomak.
Zapis
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugađanja za vrijeme vožnje, koristite Best
Tuning Memory (BTM) kako biste spriječili
eventualne prometne nezgode.
Automatska pohrana — BTM
1
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja, pritisnite 
više puta. Možete odabrati FM1, FM2, FM3,
MW ili LW.
2
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
3
Zakrenite regulator, dok se ne pojavi
"BTM", zatim pritisnite tipku za odabir.
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija.
Kad je postaja pohranjena, začuje se zvučni
signal.
Ručna pohrana postaja
1
Dio svakog zapisa koji se
reproducira u ZAPPIN modu.
2
Radio
Pritisnite tipku za odabir ili  za
vrijeme reprodukcije zapisa kojeg
želite slušati.
Zapis kojeg ste odabrali reproducira se od
početka u modu normalne reprodukcije.
Za ponovno pretraživanje zapisa u ZAPPIN
modu, ponovite korake 1 i 2.
Savjeti
&& Možete odabrati trajanje reprodukcije, između oko
6 sekundi/9 sekundi/30 sekundi (str. 33). Ne možete
odabrati odlomak zapisa za reprodukciju.
&& Pritisnite  –/+ ili / (ALBUM –/+) u ZAPPIN
modu za preskakanje zapisa ili albuma.
&& Za potvrdu zapisa za reprodukciju, također možete
pritisnuti l (BACK).
Dok slušate postaju koju želite pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu tipku
(od  do ) sve dok se ne pojavi
"MEM".
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavke
AF/TA (str. 16).
Prijem pohranjenih postaja
1
Odaberite valno područje, zatim pritisnite brojčanu tipku (od  do ).
Automatsko ugađanje
1
Odaberite valno područje, zatim pritisnite  +/– za pretraživanje postaja.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ugodi
postaju. Ponovite ovaj postupak sve dok ne
ugodite željenu postaju.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje, pritisnite i zadržite 
+/– za traženje približne frekvencije, zatim pritisnite
 +/– više puta za precizno ugađanje željene
frekvencije (ručno ugađanje).
15
Ugađanje postaje putem popisa
— LIST
Frekvenciju možete odabrati u popisu.
1
Odaberite valno područje, zatim pritisnite  (LIST).
Pojavi se popis pohranjenih postaja.
2
Zakrenite regulator sve dok se ne
pojavi željena postaja.
3
Pritisnite tipku za odabir za prijem
postaje.
Prikaz se vraća na normalan mod prijema.
RDS
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne di­
gitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Prikazane stavke
AValno područje, funkcija
BTP/TA/AF*1
CSat
DProgramski broj
EFrekvencija*2 (naziv postaje), RDS podaci
*1 Kad je Information podešeno na "on":
–– "TP" svijetli kod "TP" prijema.
–– "TA"/"AF" svijetli kad je opcija "TA/AF" uključena.
*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "RDS".
16
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugađanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugađanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Također traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS prijem­
nom podešavaju sat.
Napomene
&& Ovisno o zemlji/regiji, sve RDS funkcije možda neće
biti dostupne.
&& RDS funkcija neće raditi ispravno ako je signal slab ili
postaja ne emitira RDS podatke.
Podešavanje AF i TA
1
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
AF on
uključenje AF i isključenje TA.
TA on
uključenje TA i isključenje AF.
AF/TA on
uključenje AF i TA.
AF/TA on
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
RDS postaje možete pohraniti tako da istovre­
meno pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite
funkciju BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s
istim AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Savjet
Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti, ta
glasnoća će se pohraniti za buduće obavijesti, neovisno
o normalnoj glasnoći.
Slušanje lokalnog programa
— Regional
Kad je AF funkcija uključena: tvornička podeše­
nja ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno
područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu
lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema tog lokalnog pro­
grama, podesite opciju "Regional off" u izborniku
tijekom FM prijema (str. 33).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
Odabir vrste programa PTY
1
Pritisnite i zadržite  (PTY) tijekom
FM prijema.
Vrste programa
News (novosti), Current Affairs (vijesti),
Information (informacije), Sport (sport),
Education (obrazovni program), Drama
(dramski program), Cultures (kultura),
Science (znanost), Varied Speech (razno),
Pop Music (popularna glazba), Rock Music
(rock glazba), Easy Listening (lagana glazba),
Light Classics M (lagana klasična glazba),
Serious Classics (klasična glazba), Other
Music (druge vrste glazbe), Weather & Metr
(vremenska prognoza), Finance (financije),
Children's Progs (dječji program), Social
Affairs (društvene teme), Religion (vjerski pro­
gram), Phone In (telefonska javljanja), Travel
& Touring (putovanja), Leisure & Hobby
(dokolica), Jazz Music (jazz glazba), Country
Music (country glazba), National Music
(narodna glazba), Oldies Music (evergrini),
Folk Music (folklorna glazba), Documentary
(dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama/
regijama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu
dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
2
Zakrenite regulator sve dok se ne
pojavi željena vrsta programa.
3
Pritisnite tipku za odabir.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Podesite "CT on" u izborniku (str. 33).
Napomene
&& Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema
RDS postaje.
&& Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlike.
17
CD
Reprodukcija diska
1
2
3
Pritisnite .
Uložite disk (stranu s naljepnicom
okrenite prema gore).
Zatvorite prednju ploču.
Reprodukcija se pokreće automatski.
Vađenje diska
1 Pritisnite .
2 Pritisnite Z.
Disk se izbaci.
3 Zatvorite prednju ploču.
Prikazane stavke
Za promjenu prikazanih stavki, pritisnite .
AIzvor
BSat
CNaziv zapisa*, naziv izvođača*, naziv diska/
albuma*
DEQ3 pohranjene krivulje/DM+ Advanced/
ZAPPIN/ponavljanje reprodukcije/reprodukcija
slučajnim slijedom
AIzvor
BSat
ENaziv izvođača*, naziv diska/albuma*, naziv
zapisa*, broj diska/albuma, broj zapisa, prote­
klo vrijeme reprodukcije
** Prikazuju se CD TEXT informacije, MP3/WMA/AAC.
18
Savjet
Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o vrsti
diska, formatu snimanja i postavkama.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim slijedom
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite 
(REP) ili  (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
Repeat Track
ponavljanje reprodukcije
zapisa.
Repeat Album*
ponavljanje reprodukcije
albuma.
Shuffle Album*
reprodukciju albuma slučaj­
nim slijedom.
Shuffle Disc
reprodukciju diska slučajnim
slijedom.
** Kad se reproducira MP3/WMA/AAC.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite "Repeat off" ili "Shuffle off".
USB uređaji
Za detalje o podržanim USB uređajima, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
&&Mogu se koristiti USB uređaji vrste MSC (Mass
Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
koji podržavaju USB standard.
&&Odgovarajući codec je MP3 (.mp3), WMA
(.wma) i AAC (.m4a).
&& Preporučena je izrada sigurnosnih kopija sadržaja
USB uređaja.
Napomena
Spojite USB uređaj nakon pokretanja motora. Ovisno
o USB uređaju, može doći do nepravilnosti u radu ili
oštećenja ukoliko se spoji prije pokretanja motora.
Uklanjanje USB uređaja
1 Zaustavite reprodukciju na USB uređaju.
2 Uklonite USB uređaj.
Ako uklonite USB uređaj tijekom reprodukcije,
može doći do oštećenja podataka na USB
uređaju.
Napomene
&& Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki ili teški da
mogu pasti uslijed vibracija ili uzrokovati labavljenje
spoja.
&& Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije USB
uređaja jer može doći do oštećenja USB podataka.
&& Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene
putem USB huba.
&& Ako odspojite USB tijekom reprodukcije, na pokazivaču uređaja se prikaže "NO Device".
Prikazane stavke
Za promjenu prikazanih stavki, pritisnite .
Reprodukcija USB uređaja
1
2
Otvorite USB pokrov.
Spojite USB uređaj na USB priključnicu.
Ako za spajanje koristite kabel, upotrijebite
onaj koji je isporučen uz USB uređaj.
Pokreće se reprodukcija.
Ako je USB uređaj već spojen, za pokretanje
reprodukcije pritisnite  više puta dok se
ne prikaže "USB".
Pritisnite  za zaustavljanje reprodukcije.
AIzvor
BSat
CNaziv zapisa, naziv izvođača, naziv albuma
DEQ3 pohranjene krivulje/DM+ Advanced/
ZAPPIN/ponavljanje reprodukcije/reprodukcija
slučajnim slijedom
AIzvor
BSat
ENaziv izvođača, naziv albuma, naziv zapisa,
broj albuma, broj zapisa, proteklo vrijeme
reprodukcije
nastavak na sljedećoj stranici 
19
Napomene
&& Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o USB
uređaju, formatu snimanja i postavkama.
&& Najveći broj podataka koji se mogu prikazati.
–– mapa (albuma): 128
–– datoteka (zapisa) po mapi: 512
&& Ne ostavljajte USB uređaj u parkiranom automobilu,
jer može doći do nepravilnosti u radu.
&& Možda će trebati neko vrijeme da se pokrene reprodukcija, ovisno o količini snimljenih podataka.
&& DRM (Digital Rights Management) datoteke se možda neće moći reproducirati.
&& Tijekom reprodukcije ili brzog pretraživanja unaprijed/
unatrag VBR (varijabilna brzina bit-a) MP3/WMA/
AAC datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije možda
neće biti ispravno prikazano.
&& Reprodukcija sljedećih MP3/WMA/AAC datoteka nije
podržana.
–– lossless kompresija
–– datoteke koje su zaštićene od kopiranja
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim slijedom
1
iPod
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja,
pogledajte "O iPod uređaju" na str. 36 ili posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
U ovim Uputama za uporabu, "iPod" se koristi kao
općeniti naziv za iPod funkcije na iPod i iPhone
uređaju, osim ako nije drugačije navedeno u
tekstu ili na slikama.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
Reprodukcija iPod uređaja
Prije spajanja iPod uređaja, stišajte glasnoću na
uređaju.
1
Otvorite USB pokrov.
2
Spojite iPod na USB priključnicu pomoću Dock-USB kabela.
Tijekom reprodukcije, pritisnite 
(REP) ili  (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
Repeat Track
ponavljanje reprodukcije
zapisa.
Repeat Album
ponavljanje reprodukcije
albuma.
Shuffle Album
reprodukciju albuma slučaj­
nim slijedom.
Shuffle Device
reprodukciju svih zapisa na
uređaju slučajnim slijedom.
Nakon 3 sekunde, podešenje je dovršeno.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite "Repeat off" ili "Shuffle off".
iPod se automatski uključi i na iPod zaslonu
se pojavi sljedeći prikaz.*
Savjet
Za spajanje dock priključnice, preporučamo uporabu
RC-100IP USB kabela (nije isporučen).
20
Zapisi na iPod uređaju automatski se repro­
duciraju, od mjesta na kojem ste zaustavili
reprodukciju. Ako je iPod već spojen, za
pokretanje reprodukcije pritisnite 
više puta dok se ne prikaže "USB" ili "iPod".
Prikazane stavke
Za promjenu prikazanih stavki, pritisnite .
** Ako je iPod posljednji put bio reproduciran uporabom funkcije Passenger control, taj se prikaz neće
pojaviti.
3
Pritisnite  za odabir načina
reprodukcije.
Način reprodukcije mijenja se na sljedeći
način:
Resuming Mode  Album Mode 
Track Mode  Podcast Mode* 
Genre Mode  Playlist Mode 
Artist Mode
** Možda se neće prikazati, ovisno o podešenju iPod
uređaja.
AIndikator izvora (iPod)
BSat
CNaziv zapisa, naziv izvođača, naziv albuma
DEQ3 pohranjene krivulje/DM+ Advanced/
ZAPPIN*/ponavljanje reprodukcije*/repro­
dukcija slučajnim slijedom*
4
Podesite glasnoću.
Pritisnite  za zaustavljanje reprodukcije.
Odspajanje iPod uređaja
1 Zaustavite reprodukciju iPod uređaja.
2 Odspojite iPod.
Oprez kod uporabe iPhone uređaja
Kad spojite iPhone putem USB kabela, glasnoću
telefona kontrolira sâm iPhone. Kako biste spriječili
iznenadan glasan zvuk nakon poziva, ne pojačavajte
glasnoću na uređaju tijekom telefonskog poziva.
Napomene
&& Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije
iPod uređaja jer može doći do oštećenja podataka.
&& Ovaj uređaj ne prepoznaje iPod uređaje spojene
putem USB hub-a.
Savjeti
&& Kad je ključ okrenut u položaj ACC i uređaj je uključen, baterija iPod uređaja se puni.
&& Ako odspojite iPod tijekom reprodukcije, na pokazivaču uređaja se prikaže "NO Device".
Mod nastavljanja reprodukcije
Kad je iPod spojen putem dock priključnice,
način reprodukcije ovog uređaja mijenja se u mod
nastavljanja reprodukcije i reprodukcija počinje u
modu koji je podešen na iPod uređaju.
U modu nastavljanja reprodukcije, sljedeće tipke
nemaju funkciju.
–– (REP)
–– (SHUF)
AIndikator izvora (iPod)
BSat
ENaziv izvođača, naziv albuma, naziv zapisa,
broj zapisa*, ukupan broj zapisa*, proteklo
vrijeme reprodukcije*
** Sakriveno tijekom uporabe funkcije Passenger
control.
Savjet
Kad se promijeni album/podcast/žanr/izvođač/reprodukcijska lista, nakratko se pojavi njihov broj.
Napomena
Neka slova pohranjena na iPod uređaju možda neće
biti prikazana ispravno.
21
Podešavanje moda reprodukcije
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite .
Način reprodukcije mijenja se na sljedeći način:
Album Mode  Track Mode  Podcast
Mode*  Genre Mode  Playlist Mode
 Artist Mode
** Možda se neće prikazati, ovisno o podešenju iPod
uređaja.
Preskakanje albuma, podcastova, žanrova, reprodukcijskih lista i izvođača
Za
Pritisnite
Preskakanje
/ (ALBUM –/ +)
[pritisnite jedanput za svaki]
Preskakanje
/ (ALBM –/+)
nekoliko albuma [zadržite do željenog mjesta]
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim slijedom
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite  (REP)
ili  (SHUF) više puta dok se ne pojavi
željeno podešenje.
Odaberite
Za
Repeat Track
ponavljanje zapisa.
Repeat Album
ponavljanje albuma.
Repeat Podcast ponavljanje podcast sadržaja.
Repeat Artist
ponavljanje odabranog izvođača.
Repeat Playlist ponavljanje playliste.
Repeat Genre
ponavljanje odabranog žanra.
Shuffle Album
reprodukciju albuma slučajnim
slijedom.
Shuffle Podcast reprodukciju podcast sadržaja
slučajnim slijedom.
Shuffle Artist
reprodukciju odabranog izvo­
đača slučajnim slijedom.
Shuffle Playlist reprodukciju reprodukcijske
liste slučajnim slijedom.
Shuffle Genre
reprodukciju odabranog žanra
slučajnim slijedom.
Shuffle Device reprodukciju svih zapisa na
uređaju slučajnim slijedom.
Nakon 3 sekunde, podešenje je dovršeno.
22
Za povratak na mod normalne reprodukcije, odabe­
rite "Repeat off" ili "Shuffle off".
Izravno upravljanje iPod uređajem
— Passenger control
Možete izravno upravljati iPod uređajem, koji je
spojen putem dock priključnice.
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite i zadržite .
Prikaže se "Mode iPod" i možete izravno
upravljati iPod uređajem.
Za isključenje funkcije Passenger control
Pritisnite i zadržite .
Prikazat će se "Mode Audio" i način reprodukcije
se mijenja u "Resuming Mode".
Napomene
&& Glasnoća se može podesiti samo na uređaju.
&& Ako se ovaj mod isključi, isključi se i podešenje
ponavljanja reprodukcije.
Bluetooth (handsfree pozivanje i
streaming glazbe)
Prije uporabe Bluetooth značajke
Bluetooth funkcije
Za uporabu Bluetooth funkcije, nužan je sljedeći
postupak.
1Uparivanje
Kod prvog spajanja Bluetooth uređaja, potrebna
je uzajamna registracija. Postupak se naziva
"uparivanje". Registriranje (uparivanje) je
potrebno samo prvi put, jer će se ovaj uređaj
i drugi uređaji automatski prepoznati sljedeći
put. Možete upariti do 9 uređaja. (Ovisno o
uređaju, možda će trebati unijeti zaporku za
svako spajanje.)
2Spajanje
Za uporabu uređaja nakon uparivanja, pokre­
nite spajanje. Ponekad uparivanje omogućuje
automatsko spajanje.
3Handsfree pozivanje/Streaming glazbe
Možete razgovarati bez uporabe ruku te sluša­
ti glazbu nakon spajanja.
Za detalje o uređajima koji se mogu koristiti, po­
sjetite navedenu stranicu za korisničku podršku.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
Podešavanje Bluetooth postavki
Prije spajanja Bluetooth uređaja, podesite Bluetooth
postavke na ovom uređaju.
1
Pritisnite .
Prikaže se izbornik s Bluetooth podešenjima.
2
Zakrenite regulator, dok se ne pojavi
željena stavka izbornika, zatim pritisnite tipku za odabir.
Ovisno o podešenju, ponovnim zakretanjem
regulatora mogu se podesiti ostali parametri.
3
Zakrenite regulator za odabir podešenja,
zatim pritisnite tipku za odabir.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite l (BACK).
Za izlaz iz izbornika s Bluetooth podešenjima
Pritisnite .
Izbornik Bluetooth Settings
Signal
Uključenje ili isključenje izlaza Bluetooth signala
ovog uređaja.
––"on": emitiranje Bluetooth signala.
––"off": Bluetooth signal se ne emitira.
Podesite na "on" prilikom spajanja s Bluetooth
uređaja.
Visibility
Omogućava Bluetooth uređajima da nađu ovaj
uređaj.
––"Show": drugi uređaji mogu pronaći ovaj uređaj.
––"Hide": drugi uređaji ne mogu pronaći ovaj
uređaj.
Podesite na "Show" prilikom pretraživanja na
Bluetooth uređaju.
Device Name
Promjena naziva ovog uređaja, koje je prikazano
na spojenom uređaju. (Standardno podešenje:
"XPLOD") Odaberite "Rename" i unesite znako­
ve. Može se unijeti do 13 znakova.
Za ponovni odabir "XPLOD", odaberite "Default".
Search
Pretraživanje ostalih Bluetooth uređaja (str. 24).
Device List
Prikaz popisa registriranih uređaja. Odaberite na­
ziv uređaja za spajanje/odspajanje s ovog uređaja.
Za brisanje svih uređaja, odaberite "Delete All".
Auto Answer
"off": na poziv se odgovara tek pritiskom na
tipku ǻ (handsfree).
––"Short": za automatsko javljanje na dolazni
poziv, nakon približno 3 sekunde.
––"Long": za automatsko javljanje na dolazni
poziv, nakon približno 10 sekundi.
Ringtone
Odabir melodije zvonjave.
––"Cellular*1": emitiranje melodije koja je pode­
šena na mobilnom telefonu.
––"Default": emitiranje melodije ovog uređaja.
EC/NC Mode*2 (Mod suzbijanja jeke/buke)
Umanjuje jeku i buku tijekom telefonskih
razgovora.
U normalnim okolnostima, podesite "Mode 1".
Ako kvaliteta zvuka nije zadovoljavajuća, pode­
site "Mode 2" ili "off".
nastavak na sljedećoj stranici 
23
Uparivanje
MIC Gain*2
Podešavanje glasnoće: "–2", "–1", "0", "+1", "+2".
MIC Select*3
––"External": za automatsko prebacivanje na
vanjski mikrofon ako je spojen.
––"Internal": za odabir samo ugrađenog mikrofona.
Initialize
Resetiranje svih Bluetooth podešenja (str. 31).
Kao prvo, međusobno registrirajte ("uparite")
Bluetooth uređaj (mobilni telefon i sl.) i ovaj
uređaj. Možete upariti do 9 uređaja. Nakon upari­
vanja, postupak nije potrebno ponavljati.
*1 Ovisno o mobilnom telefonu, možda će se emitirati
melodija ovog uređaja čak i ako je podešena opcija
"Cellular".
*2 Podesivo tijekom poziva.
*3 Ne može se odabrati tijekom poziva.
Provjerite je li drugi Bluetooth uređaj podešen
kako bi se mogao detektirati (ne smije biti skriven).
Napomene
&& Za detalje o podešavanju drugih Blluetooth uređaja,
pogledajte njihove upute za uporabu.
&& Ako odaberete "Initialize", sve pohranjene postavke
izbornika Call i Bluetooth Settings će se obrisati.
Pretraživanje Bluetooth uređaja na
ovom uređaju
1
Pritisnite .
Prikaže se izbornik s Bluetooth podešenjima.
2
Zakrenite regulator kako biste odabrali
"Search", zatim pritisnite tipku za odabir.
Vanjski mikrofon XA-MC10
Spajanjem dodatnog vanjskog mikrofona na ulaznu
mikrofonsku priključnicu uređaja, možete poboljšati
audio kvalitetu kod razgovora preko ovog uređaja.
Počinje postupak pretraživanja uređaja, nakon
čega se u popisu pojavi naziv ili nazivi detek­
tiranih uređaja. Ako se naziv uređaja ne može
učitati, prikaže se adresa Bluetooth uređaja.
Vrijeme pretraživanja varira, ovisno o broju
Bluetooth uređaja.
Postavljanje na sjenilo za sunce
Vanjski mikrofon
Priključni kabel
Držači
3
Zakrenite regulator za odabir uređaja,
zatim pritisnite tipku za odabir.
4
Odaberite željeni način povezivanja,
"Handsfree Connect" ili "Audio Connect".
Uparivanje počinje.
5
Unesite zaporku*.
Unesite istu zaporku za ovaj uređaj i uređaj
kojeg spajate, služeći se regulatorom ili da­
ljinskim upravljačem. Zaporku mogu sačinja­
vati brojevi koje ste sami odabrali ili brojevi
koji su određeni na uređaju kojeg spajate.
Za dodatne informacije, pogledajte upute za
uporabu uređaja kojeg spajate.
6
Pritisnite tipku za odabir kako biste
potvrdili izbor.
Prikaže se "Connection Complete" i veza je
podešena.
Tijekom trajanja veze, prikazano je " " ili " ".
Postavljanje na upravljačku ploču
Držači
Priključni kabel
Vanjski
mikrofon
Savjet
Možete podesiti prioritet mikrofona (str. 24).
24
** Zaporka se može nazivati "passkey", "PIN kôd", "PIN
broj", "lozinka" i sl., ovisno o uređaju.
Pretraživanje ovog uređaja na
Bluetooth uređaju
Provjerite Bluetooth podešenja: Podesite "Signal"
na "on" i "Visibility" na "Show" (str. 23).
1
Aktivirajte traženje ovog uređaja na
Bluetooth uređaju.
Na pokazivaču uređaja koji se spaja prikazuje
se lista prepoznatih uređaja. Ovaj uređaj se
prikazuje kao "XPLOD*1" na uređaju koji se
spaja.
Napomene
&& Kod spajanja na Bluetooth uređaj, ovaj uređaj se ne
može prepoznati s drugog uređaja. Za omogućavanje prepoznavanja, odspojite trenutno spojen uređaj i
potražite ovaj uređaj na drugom uređaju.
&& Ovisno o uređaju, pretraživanje na ovom uređaju
možda neće biti moguće. U tom slučaju, potražite
ovaj uređaj ne spojenom uređaju.
&& Ako tražite ovaj uređaj i uređaj za spajanje istovremeno, ovaj uređaj neće prepoznati uređaj za spajanje.
&& Pretraživanje ili spajanje može potrajati neko vrijeme.
&& Ovisno o uređaju, potvrdni prikaz uspostavljene veze
može se prikazati prije unosa zaporke.
&& Vremensko ograničenje za unos zaporke varira, ovisno
o uređaju.
&& Ovaj uređaj se ne može spojiti na uređaj koji podržava
samo HSP (Head Set Profile).
O Bluetooth ikonama
2
Ako se na pokazivaču uređaja pojavi
zahtjev za unos zaporke*2, unesite
zaporku.
Unesite istu zaporku (primjerice, "0000") za
ovaj uređaj i uređaj kojeg spajate, služeći se
regulatorom ili daljinskim upravljačem.
Unesite zaporku.
"0000"
Ovaj uređaj i Bluetooth uređaj uzajamno
memoriraju informacije i, nakon završetka
uparivanja, uređaj je spreman za spajanje s
drugim uređajem.
3
Na ovom uređaju se upotrebljavaju sljedeće ikone.
svijetli:
Bluetooth signal uključen
isključeno: Bluetooth signal isključen
svijetli:
Spajanje uspješno
treperi:
Spajanje
isključeno: Nema spajanja
svijetli:
Spajanje uspješno
treperi:
Spajanje
isključeno: Nema spajanja
Oznaka snage signala mo­
bilnog telefona za spajanje*
Kapacitet baterije mobilnog
telefona za spajanje*
** Ikona je siva ukoliko nije uspostavljena handsfree
veza. Razlikuje se u slučaju mobilnog telefona.
Aktivirajte spajanje ovog uređaja s
Bluetooth uređajem.
Prikaže se "Connection Complete" i veza je
podešena.
"" ili "" se prikazuje nakon spajanja.
*1 Standardno, može se promijeniti.
*2 Zaporka se može nazivati "passkey", "PIN kôd",
"PIN broj", "lozinka" i sl., ovisno o uređaju.
25
Spajanje
Ako je već izvršeno uparivanje, postupak započnite
odavde.
Spajanje audio uređaja
1
Provjerite je li Bluetooth signal uključen
na ovom uređaju i na audio uređaju.
2
Spojite se na ovaj uređaj pomoću
audio uređaja.
"" se prikazuje nakon spajanja.
Spajanje mobilnog telefona
1
Provjerite je li Bluetooth signal uključen
na ovom uređaju i mobilnom telefonu.
2
Spojite se na ovaj uređaj pomoću mobilnog telefona.
"" se prikazuje nakon spajanja.
Spajanje na registrirane uređaje
1
Pritisnite .
Prikaže se izbornik s Bluetooth podešenjima.
2
Zakrenite regulator kako biste odabrali
"Device List", zatim pritisnite tipku za
odabir.
Prikaže se popis registriranih uređaja.
3
4
Odaberite uređaj za spajanje.
Spajanje na registrirane uređaje
1
Pritisnite .
Prikaže se izbornik s Bluetooth podešenjima.
2
Zakrenite regulator kako biste odabrali
"Device List", zatim pritisnite tipku za
odabir.
Prikaže se popis registriranih uređaja.
3
4
Odaberite uređaj za spajanje.
Odaberite "Handsfree Connect".
Prikaže se "Connection Complete" i veza je
podešena.
Tijekom trajanja veze, prikazano je " ".
Za prekid veze
Odaberite "Handsfree Disconnect" u koraku 4.
Brisanje registracije spojenog uređaja
Odaberite "Delete" u koraku 4.
Napomena
Tijekom reprodukcije zvuka putem Bluetooth veze,
preko reproduciranog zvuka mogu se čuti smetnje.
Savjet
Dok je Bluetooth signal uključen: kad se uključi brava
paljenja, ovaj uređaj se automatski ponovno spaja sa
zadnjim spojenim mobilnim telefonom. No, automatsko spajanje također ovisi o tehničkim značajkama
mobilnog telefona. Ako ovaj uređaj ne izvrši ponovno
automatsko spajanje, spojite uređaje ručno.
26
Odaberite "Audio Connect".
Prikaže se "Connection Complete" i veza je
podešena.
Tijekom trajanja veze, prikazano je " ".
Spajanje zadnjeg spojenog audio
uređaja s ovog uređaja
Pritisnite  kad je odabran "Bluetooth Audio"
izvor.
Za prekid veze
Odaberite "Audio Disconnect" u koraku 4.
Brisanje registracije spojenog uređaja
Odaberite "Delete" u koraku 4.
Handsfree pozivanje
Prethodno provjerite jesu li uređaj i mobilni telefon
spojeni.
Pozivanje
Možete pozivati sa spojenog mobilnog telefona
upravljajući ovim uređajem.
Također, možete pozivati brojeve iz tel. imenika
mobilnog telefona putem ovog uređaja (str. 28).
1
2
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "Bluetooth Phone".
Pritisnite ǻ (handsfree).
Prikaže se izbornik CALL.
Pozivanje iz telefonskog imenika na
uređaju
1 Zakrenite regulator kako biste odabrali
"Phonebook", zatim pritisnite tipku za odabir.
2 Odaberite početno slovo iz popisa inicijala.
3 Odaberite ime iz popisa imena.
4 Odaberite telefonski broj iz popisa brojeva.
5 Odaberite "Call".
Pozivanje iz povijesti brojeva na
ovom uređaju
1 Zakrenite regulator kako biste odabrali "Recent
Call", zatim pritisnite tipku za odabir.
2 Odaberite ime i broj iz povijesti brojeva.
3 Odaberite "Call".
Napomena
Možete pozivati samo iz povijesti poziva ovog uređaja.
3
Pozivanje unosom telefonskog broja
Zakrenite regulator, dok se ne pojavi
željena stavka izbornika, zatim pritisnite
tipku za odabir.
Ovisno o podešenju, ponovnim zakretanjem
regulatora mogu se podesiti ostali parametri.
Izbornik Call
Phonebook*1
Odabir iz popisa tel. brojeva na uređaju (str. 29)
(Maks. broj kontakata koji se mogu pohraniti: 300).
Recent Call*1
Odabir iz povijesti biranih/primljenih poziva. (Maks.
broj imena i tel. brojeva koji se mogu pohraniti: 20).
Odaberite "Delete" za brisanje imena i tel. broja,
"Delete All" za brisanje sadržaja povijesti.
Dial
Unos telefonskog broja pomoću regulatora ili
daljinskog upravljača.
Receive PB*1*2 (učitavanje pohranjenih brojeva)
Učitavanje i pohrana podataka iz telefonskog
imenika mobilnog telefona (str. 29).
Security
Zaključava osobne informacije putem četverozna­
menkaste zaporke. Ako podesite ovu sigurnosnu
značajku, prilikom upravljanja gore navedenim
izbornicima prikaže se "Security Code".
Za otključavanje, unesite zaporku. Možete uprav­
ljati ovim uređajem bez da unesete zaporku sve
dok se uređaj ne isključi.
*1 Ako je podešena opcija "Security", prikaže se poruka
"Security Code" i daljnji postupci nisu mogući.
*2 Ako upotrijebite znak koji se ne može prikazati na
ovom uređaju, on se neće prikazati točno.
1 Zakrenite regulator kako biste odabrali "Dial",
zatim pritisnite tipku za odabir.
2 Unesite telefonski broj brojčanim tipkama,
regulatorom ili daljinskim upravljačem.
3 Odaberite "Yes".
Za unos znaka "+", pritisnite i zadržite tipku 0 na
daljinskom upravljaču.
Pozivanje pohranjenog broja
Prvo je potrebno pohraniti telefonski broj u popis
Preset Dial (str. 30).
1 Pritisnite  -  kad je odabran "Bluetooth
Phone" izvor.
2 Odaberite "Yes".
Pohranjivanje glasnoće zvonjave i
glasa sugovornika
Možete pohraniti razinu glasnoće zvonjave i glasa
sugovornika.
Za podešavanje zvonjave:
Zakrenite regulator tijekom zvonjave telefona.
Prikaže se "Ring Volume" i glasnoća zvonjave je
podešena.
Podešavanje glasa sugovornika:
Zakrenite regulator kad je odabran "Bluetooth
Phone" izvor. Prikaže se "Talk Volume" i glasnoća
glasa sugovornika je podešena.
nastavak na sljedećoj stranici 
27
Slanje DTMF (Dual Tone Multiple
Frequency) tonova
Možete slati DTMF tonove.
Za slanje DTMF tonova, pritisnite potrebne
brojčane tipke (0 – 9, H ili I) na daljinskom
upravljaču tijekom poziva.
Za dovršetak razgovora
Ponovno pritisnite ǻ (handsfree) ili .
Pristup telefonskom imeniku mobilnog telefona — Phonebook Access
Putem ovog uređaja možete pristupiti telefon­
skom imeniku mobilnog telefona.
Ovsno o mobilnom telefonu, ova funkcija možda
neće biti dostupna.
Napomena o PBAP značajki
Mobilni telefon podržava PBAP, samo handsfree veza.
Napomena
Čak i kad je poziv dovršen, Bluetooth veza nije poništena.
1
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "Bluetooth Phone".
Podešavanje pojačanja mikrofona
2
Pritisnite  (LIST/BROWSE).
Prikaže se izbornik Phonebook Access.
3
Zakrenite regulator, dok se ne pojavi
željena stavka izbornika, zatim pritisnite
tipku za odabir.
Ovisno o podešenju, ponovnim zakretanjem
regulatora mogu se podesiti ostali parametri.
Možete odabrati razine glasnoće ("–2", "–1", "0",
"+1", "+2") za podešavanje odgovarajuće razine
koja odgovara sugovorniku.
Savjet
Ako uključite opciju "Auto Answer", telefonski poziv
se automatski započinje nakon podešenog vremena
(str. 23).
Javljanje na pozive
Kod prijema poziva, zvuk zvona se čuje iz zvuč­
nika vozila.
1
Pritisnite ǻ (handsfree) kad se primi
poziv uz zvuk zvona.
Započinje telefonski razgovor.
Napomena
Ugrađeni mikrofon se nalazi sa stražnje strane prednje
ploče (str. 10). Nemojte pokriti mikrofon vrpcom i sl.
Odbijanje poziva
Pritisnite .
Prebacivanje poziva
Za aktiviranje/deaktiviranje odgovarajućeg ure­
đaja (ovog uređaja/mobilnog telefona), izvedite
sljedeće.
1
Pritisnite  ili upotrijebite vaš
mobilni telefon.
Za detalje o uporabi mobilnog telefona, pogledajte
njegove upute za uporabu.
Napomena
Ovisno o mobilnom telefonu, može doći do prekida
handsfree veze kod prebacivanja poziva.
28
Izbornik Phonebook Access
Access To
Odabir pristupa telefonskom imeniku mobilnog
telefona na "Local" ili "SIM".
––"Local": pristup podacima telefonskog imenika
u memoriji mobilnog telefona.
––"SIM": pristup podacima telefonskog imenika
na SIM kartici.
PB Browse
Pretraživanje telefonskog imenika mobilnog
telefona radi pozivanja.
PB Download*
Učitavanje podataka telefonskog imenika s
mobilnog telefona (str. 29).
** Ako je podešena opcija "Security", prikaže se poruka
"Security Code" i daljnji postupci nisu mogući.
Napomena
Mobilni telefon podesite u pripravno stanje.
Pozivanje iz telefonskog imenika
mobilnog telefona
1 Zakrenite regulator kako biste odabrali "PB
Browse", zatim pritisnite tipku za odabir.
2 Odaberite početno slovo iz popisa inicijala.
3 Odaberite ime iz popisa imena.
4 Odaberite telefonski broj iz popisa brojeva.
5 Odaberite "Yes".
Uporaba telefonskog imenika
(Phonebook)
Napomena o podacima iz telefonskog imenika
&& Učitani podaci telefonskog imenika mobilnog telefona
ne mogu se uređivati naknadnim podacima. Ipak, neki
podaci (ime i sl.) se mogu posljedično duplicirati.
&& Podaci telefonskog imenika se mogu izgubiti ukoliko
se ovaj uređaj ošteti.
&& Prilikom odlaganja ovog uređaja, podaci telefonskog
imenika trebaju se obrisati opcijom "Initialize" (str. 31).
&& U telefonski imenik se može pohraniti do 300 kontakata. Ako pokušate registrirati više od 300 brojeva,
prikaže se "Memory Full".
Učitavanje podataka telefonskog imenika iz izbornika Phonebook Access
Mobilni telefon podržava PBAP, samo handsfree
veza.
1 Pritisnite  (LIST/BROWSE).
2 Zakrenite regulator kako biste odabrali "PB
Download", zatim pritisnite tipku za odabir.
3 Prikaže se "Downloading...".
4 Kad je učitavanje dovršeno, prikaže se
"Complete".
Prijem podataka telefonskog imenika
s mobilnog telefona
1 Pritisnite ǻ (handsfree).
2 Zakrenite regulator kako biste odabrali "Receive
PB", zatim pritisnite tipku za odabir.
Prikaže se "Waiting…".
3 Pošaljite podatke telefonskog imenika uprav­
ljajući mobilnim telefonom.
Tijekom prijema telefonskog imenika, prikaže
se "Data Receiving...".
Kad je učitavanje dovršeno, prikaže se
"Complete".
Napomene
&& Prije prijema podataka telefonskog imenika, odspojite sve mobilne telefone i audio uređaje.
&& Poništenje prijenosa podataka telefonskog imenika
podesite na mobilnom telefonu.
Pohranjivanje brojeva iz povijesti
brojeva
1 Pritisnite ǻ (handsfree).
2 Zakrenite regulator kako biste odabrali "Recent
Call", zatim pritisnite tipku za odabir.
3 Odaberite ime i broj iz povijesti brojeva.
4 Odaberite "Save to PB".
5 Unesite ime.
Može se unijeti do 40 znakova.
Unos telefonskog imenika
Izbornik Phonebook Access:
Ovisno o mobilnom telefonu, PB Access možda
neće biti dostupan.
1 Pritisnite  (LIST/BROWSE).
2 Zakrenite regulator kako biste odabrali "PB
Browse", zatim pritisnite tipku za odabir.
Tijekom pristupa telefonskom imeniku, prikaže
se "Listing...".
Telefonski imenik na ovom uređaju:
1 Pritisnite ǻ (handsfree).
2 Zakrenite regulator kako biste odabrali
"Phonebook", zatim pritisnite tipku za odabir.
Pohranjivanje pojedinačnih brojeva iz
izbornika Phonebook Access
1
2
3
4
Otvorite telefonski imenik (str. 29).
Odaberite kontakte.
Odaberite "Save to Phonebook".
Odaberite "Yes".
Brisanje stavki iz telefonskog imenika
ovog uređaja
Ovu funkciju možete odabrati samo u izborniku
CALL.
1 Otvorite telefonski imenik (str. 29).
2 Odaberite ime koje želite obrisati.
3 Odaberite "Delete Contact".
4 Odaberite "Yes".
Za brisanje svih podataka telefonskog imenika,
odaberite "Delete All" u koraku 1. Nakon brisanja,
provjerite jesu li svi podaci telefonskog imenika
obrisani.
Promjena imena u telefonskom
imeniku
Ovu funkciju možete odabrati samo u izborniku
CALL.
1 Otvorite telefonski imenik (str. 29).
2 Odaberite ime koje želite promijeniti.
3 Odaberite "Edit Name".
4 Uredite ime.
Može se unijeti do 40 znakova.
Savjet
Za promjenu telefonskog broja, dodajte novi broj i zatim
izbrišite trenutni.
29
Uporaba popisa Preset Dial
Telefonski broj iz telefonskog imenika/povijesti
poziva možete pohraniti u popis Preset Dial.
Pohranjivanje iz telefonskog imenika
u popis Preset Dial
Ovu funkciju možete odabrati samo u izborniku
CALL.
1 Otvorite telefonski imenik (str. 29).
2 Odaberite telefonski broj kojeg želite pohraniti,
zatim odaberite "Preset Memory".
3 Odaberite memorijski broj (P1 – P6) za pohranu.
Pohranjivanje iz povijesti poziva u
popis Preset Dial
1 Pritisnite ǻ (handsfree).
2 Zakrenite regulator kako biste odabrali "Recent
Call", zatim pritisnite tipku za odabir.
3 Odaberite ime ili telefonski broj kojeg želite
pohraniti, zatim odaberite "Preset Memory".
4 Odaberite memorijski broj (P1 – P6) za pohranu.
Aktiviranje glasovnog biranja
Možete aktivirati glasovno biranje sa spojenog
mobilnog telefona izgovaranjem glasovne poruke
snimljene na mobilnom telefonu i zatim nazvati.
1
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "Bluetooth Phone".
2
Pritisnite i zadržite ǻ (handsfree).
Mobilni telefon prelazi u mod glasovnog biranja.
3
Izgovorite glasovnu poruku snimljenu
na mobilnom telefonu.
Vaš glas se prepoznaje i uspostavlja se poziv.
Napomene
&& Prethodno provjerite jesu li uređaj i mobilni telefon
spojeni.
&& Prethodno pohranite glasovnu poruku na mobilnom
telefonu.
&& Ako aktivirate glasovno biranje preko mobilnog telefona spojenog na ovaj uređaj, ova funkcija ponekad
možda neće raditi.
&& Zvukovi poput rada motora, mogu ometati prepoznavanje glasa. Kako biste poboljšali prepoznavanje,
funkciju upotrebljavajte u uvjetima što manje buke.
&& Glasovno biranje možda neće raditi u nekim situacijama, ovisno o učinkovitosti funkcije prepoznavanja
glasa na mobilnom telefonu. Za dodatne informacije,
posjetite stranicu za korisničku podršku.
&& Ne koristite glasovno biranje na mobilnom telefonu
kad je spojen handsfree uređaj.
30
Savjeti
&& Govorite jednako kao i kod snimanja glasovne poruke.
&& Pohranite glasovnu poruku dok sjedite u vozilu, putem
ovog uređaja, kad je odabran izvor "Bluetooth Phone".
Streaming glazbe
Slušanje glazbe s audio uređaja
Možete slušati glazbu iz audio uređaja preko ovog
uređaja ako audio uređaj podržava A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) Bluetooth tehnologiju.
1
2
3
Spojite ovaj uređaj na Bluetooth audio
uređaj (str. 26).
Tijekom trajanja veze, prikazano je " ".
Stišajte glasnoću na ovom uređaju.
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "Bluetooth Audio".
4
Pokrenite reprodukciju na spojenom
uređaju.
5
Podesite glasnoću na ovom uređaju.
Podešavanje glasnoće
Može se podesiti glasnoća tako da se izbjegne razli­
ka između ovog sustava i Bluetooth audio uređaja.
1 Pokrenite reprodukciju Bluetooth audio uređaja
uz umjerenu glasnoću.
2 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na autoradiju.
3 Pritisnite tipku za odabir.
4 Zakrenite regulator kako biste odabrali "Bluetooth
Audio Level", zatim pritisnite tipku za odabir.
5 Zakrenite regulator za podešavanje razine ulaza
("+18dB" – "0dB" – "–8dB").
Upravljanje audio uređajem putem
ovog uređaja
Na ovom uređaju možete upotrebljavati sljedeće
funkcije audio uređaja koji podržava AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile) Bluetooth
tehnologiju. (Način rada ovisi o audio uređaju.)
Za
Pritisnite
Reprodukciju
 (PAUSE)*1 na ovom uređaju.
Pauzu
 (PAUSE)*1 na ovom uređaju.
Preskakanje
zapisa
 –/+ (/)
[jedanput za svaki zapis]
Pretraživanje
prema natrag/
naprijed
i zadržite  –/+
(/)
Ponavljanje
reprodukcije
 (REP) na ovom uređaju*2
Reprodukcija slu­  (SHUF) na ovom uređaju*2
čajnim slijedom
Preskakanje
albuma
/ (ALBUM –/ +).
*1 Ovisno o uređaju, možda će trebati pritisnuti dvaput.
*2 Pritisnite više puta dok se ne pojavi željeno
podešenje.
Funkcije osim gore navedenih treba izvoditi na
audio uređaju.
Napomene
&& Ovisno o audio uređaju, informacije poput naslova,
broja/trajanja zapisa, statusa reprodukcije i sl. možda
se neće prikazati na ovom uređaju. Informacije se
prikazuju samo tijekom reprodukcije s Bluetooth
audio uređaja.
&& Čak i ako promijenite izvor reprodukcije na ovom
uređaju, reprodukcija audio uređaja se ne prekida.
Savjet
Možete spojiti mobilni telefon koji podržava A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) kao audio uređaj
i slušati glazbu.
Ostala podešenja
Resetiranje Bluetooth podešenja
Možete resetirati sva Bluetooth podešenja na ovom
uređaju.
Ostale funkcije
Mijenjanje zvučnih postavki
Podešavanje zvučnih značajki
1
2
3
4
Pritisnite tipku za odabir.
Zakrenite regulator, dok se ne pojavi
željena stavka izbornika, zatim pritisnite tipku za odabir.
Ovisno o podešenju, ponovnim zakretanjem
regulatora mogu se podesiti ostali parametri.
Zakrenite regulator za odabir podešenja,
zatim pritisnite tipku za odabir.
Pritisnite l (BACK).
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Mogu se podesiti sljedeće stavke:
EQ3 Parametric Preset
Omogućuje odabir vrste ekvilizatora, između 7
vrsta glazbe.
1
Pritisnite .
Prikaže se izbornik s Bluetooth podešenjima.
EQ3 Parametric Tune*1
Korisničko podešenje ekvilizatora.
2
Zakrenite regulator kako biste odabrali
"Initialize", zatim pritisnite tipku za
odabir.
Prikaže se poruka za potvrdu.
3
Odaberite "Yes".
Tijekom resetiranja Bluetooth postavki prika­
zuje se "Initializing...".
Subwoofer Tune & LPF
Phase
Odabir faze (samo kad je opcija LPF uključena):
"Normal", "Reverse".
FREQ
Odabir prekidne frekvencije subwoofera: "80Hz",
"100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz", "OFF".
Level
Podešava glasnoću subwoofera: "+10dB" –
"0dB" – "–10dB".
("– ∞" je prikazano pri najnižem podešenju.)
Napomena
Prilikom odlaganja ovog uređaja, podaci telefonskog
imenika trebaju se obrisati opcijom "Initialize".
HPF & Speaker Select
Speaker
Odabir zvučnika: "All", "Front" ili "Rear".
FREQ
Odabir prekidne frekvencije: "OFF", "80Hz",
"100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz".
DSO (Dynamic Soundstage Organizer)
Stvara dojam okruženosti zvukom.
Za odabir DSO moda: "1", "2", "3" ili "off". Što
je broj veći, efekt je naglašeniji.
Fader & Balance
Fader
Podešavanje odnosne razine. "Front:15"–
"Center" – "Rear:15".
Balance
Podešavanje balansa zvuka. "Right:15"–
"Center" – "Left:15".
nastavak na sljedećoj stranici 
31
Dostupne frekvencije u svakom rasponu:
Niski tonovi: "0.5", "1.0", "1.5" ili "2.0"
Srednji tonovi: "0.75", "1.0", "1.25" ili "1.5"
Hi: "0.75" ili "1.25"
AUX Level*2
Podešava razinu glasnoće svake od spojenih
komponenti: "+18 dB" – "0 dB" – "-8 dB".
Ovime se izbjegava pojedinačno podešavanje
razlike glasnoće.
Bluetooth Audio Level*3
Podešava razinu glasnoće svaki od spojenih
Bluetooth audio uređaja: "+18dB" – "0dB" –
"–8dB".
Ovime se izbjegava pojedinačno podešavanje
razlike glasnoće.
Pomoću ove funkcije možete kontrolirati
širinu raspona odabranih frekvencija.
*1 Sakriveno kad je EQ3 Parametric Preset podešeno
na "off".
*2 Kad je AUX izvor aktiviran.
*3 Kad je Bluetooth audio izvor aktiviran.
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3 Parametric Tune
Postavka "Custom" unutar EQ3 Parametric Preset
omogućuje izradu vašeg podešenja ekvilizatora.
Unutar EQ3 Parametric Preset odaberite "Custom".
1
2
3
Odaberite izvor, zatim pritisnite tipku
za odabir.
Zakrenite regulator za odabir "EQ3
Parametric Tune" i zatim ga pritisnite.
Podesite krivulju ekvilizatora.
Možete podesiti središnju frekvenciju ekviliza­
tora, razinu glasnoće i valno područje u svakom
od raspona "Low", "Mid" ili "Hi".
1Zakrenite regulator, dok se ne pojavi
željena stavka izbornika, zatim pritisnite
tipku za odabir.
2Zakrenite regulator za odabir podešenja,
zatim pritisnite tipku za odabir.
Dostupne frekvencije u svakom rasponu:
Niski tonovi: 60 Hz ili 100 Hz
Srednji tonovi: 500 Hz ili 1 kHz
Hi: 10 Hz ili 12,5 kHz
Podesive razine glasnoće: "+10 dB" – "0 dB"
– "- 10 dB".
32
Za podešavanje ostalih frekvencijskih raspona,
ponovite korake 1 do 2.
4
Pritisnite l (BACK) dvaput.
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Za ponovno učitavanje tvornički podešene kri­
vulje ekvilizatora, odaberite "Initialize" i "Yes" u
koraku 3.
Savjet
Ostale vrste ekvilizatora također se mogu podesiti.
Podešavanje opcija — SET
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
2
Zakrenite regulator, dok se ne pojavi
željena stavka izbornika, zatim pritisnite tipku za odabir.
3
Zakrenite regulator za odabir podešenja, zatim pritisnite tipku za odabir.
Podešavanje je dovršeno.
4
Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod reprodukcije/
prijema.
Napomene
&& Prikazane stavke mogu se razlikovati, ovisno o izvoru
i podešenjima.
&& Prikaz nije dostupan kad je odabran "Bluetooth
Phone" izvor.
Mogu se podesiti sljedeće opcije (za detalje, pogle­
dajte navedene stranice):
Setup
Clock Adjust (str. 8)
CT (Točno vrijeme) (str. 16, 17)
Beep
Aktivira zvučni signal: "on", "off".
RM (Zakretni upravljač)
Mijenja radni smjer kontrola zakretnog upravljača.
––"NORM": za korištenje zakretnog upravljača
u tvornički podešenom položaju.
––"REV": kod postavljanja zakretnog upravljača
s desne strane stupa volana.
AUX Audio*1
Aktivira prikaz indikatora AUX izvora: "on",
"off" (str. 33).
Auto Off
Automatsko isključenje nakon isteka podešenog
vremena, kad je uređaj isključen: "NO", "30sec
(sekundi)", "30min (minuta)", "60min (minuta)".
Display
Demo (Demo prikaz)
Aktivacija demo prikaza: "on", "off".
Image
Podešava prikaz raznih vrsta slika.
––"Movie": prikaz filma.
––"SA 1 – 3, All": prikaz analizatora spektra.
––"Wall.P 1 – 3, All": prikaz pozadinske slike.
––"off": slike se ne prikazuju.
––"All": prikaz svih slika.
Mono*2 (Mono prijem)
Odabire mod mono prijema radi poboljšanja
prijema slabog FM signala: "on", "off".
Regional*2 (str. 17)
Zappin Time*3
Odabir trajanja reprodukcije za funkciju ZAPPIN.
––"1 (približno 6 sekundi)", "2 (približno 9
sekundi)", "3 (približno 30 sekundi)".
BTM (str. 15)
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod prijema FM signala.
*3 Kad je CD/USB izvor aktiviran.
Uporaba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog
uređaja možete spojiti dodatni prijenosni audio
uređaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem
auto zvučnika. Može se podesiti glasnoća tako da
se izbjegne razlika između ovog sustava i prijeno­
snog audio uređaja. Slijedite opisani postupak:
Spajanje prijenosnog audio uređaja
1 Isključite prijenosni audio uređaj.
2 Stišajte glasnoću na uređaju.
3 Spojite uređaj.
Information
Prikazuje stavke (ovisno o izvoru, itd.): "on",
"off".
Dimmer
Promjena svjetline pokazivača.
––"Auto": automatsko zatamnjenje pokazivača
kad se uključi svjetlo. (Dostupno samo kad je
spojen kabel za kontrolu osvjetljenja.)
––"on": zatamnjenje pokazivača.
––"off": isključenje opcije dimmer.
Auto Scroll
Automatsko pomicanje dugih naziva: "on", "off".
Play Mode
Spojni kabel*
(nije isporučen)
** Obavezno upotrijebite ravni priključak.
nastavak na sljedećoj stranici 
Local (Mod lokalnog pretraživanja)
––"on": za ugađanje postaja s jačim signalima.
––"off": za ugađanje normalnog prijema.
33
Podešavanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću svakog
spojenog audio uređaja.
1 Stišajte glasnoću na uređaju.
2 Pritisnite  više puta dok se ne pojavi
"AUX".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja
uz umjerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na autoradiju.
5 Podesite ulaznu razinu (str. 32).
CD izmjenjivač
Odaberite
Za
Repeat Disc
ponavljanje reprodukcije diska.
Shuffle
Changer
reprodukciju zapisa u izmjenji­
vaču slučajnim slijedom.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite "Repeat off" ili "Shuffle off".
Zakretni upravljač RM-X4S
Stavljanje naljepnice
Stavite naljepnicu ovisno o načinu postavljanja
upravljača.
Odabir izmjenjivača
1 Pritisnite  više puta dok se ne pojavi
"CD".
2 Pritisnite  više puta dok se ne pojavi
željeni izmjenjivač.
Broj uređaja
Položaj kontrola
Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču uprav­
ljaju istim funkcijama kao i tipke na uređaju.
Broj diska
Pokreće se reprodukcija.
Preskakanje albuma i diskova
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite /
(ALBUM –/ +).
Za preskakanje Pritisnite / (ALBUM –/ +)
albuma
i otpustite (zadržite na trenutak).
nekoliko
albuma
pritisnite unutar 2 sekunde od
prvog otpuštanja.
diska
više puta.
nekoliko
diskova
zatim, pritisnite ponovno unutar
2 sekunde i zadržite.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim slijedom
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite  (REP) ili
 (SHUF) više puta dok se ne pojavi željeno
podešenje.
34
Sljedeće kontrole na zakretnom upravljaču zahti­
jevaju različite radnje od onih na uređaju.
&&Tipka ATT (stišavanje)
Za isključenje zvuka. Za poništenje, pritisnite
ponovno.
&&Kontrola PRESET/DISC
CD/USB: Isto kao i / (ALBUM –/+) na
uređaju (pritisnite i zakrenite).
Radio: Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite
i zakrenite).
&&Kontrola VOL (glasnoća)
Ima istu funkciju kao i regulator na uređaju
(zakrenite).
&&Kontrola SEEK/AMS
Ima istu funkciju kao i  +/– na uređaju
(zakrenite, ili zakrenite i zadržite).
&&Tipka DSPL (prikaz)
Za promjenu prikazanih stavki.
Promjena smjera upravljanja
Smjer upravljanja kontrola je tvornički podešen
na način prikazan na slici.
Za povećavanje
Dodatne informacije
Mjere opreza
&& Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
&& Električna antena se automatski izvlači.
Za smanjivanje
Ako zakretni upravljač morate postaviti na desnu
stranu upravljačke ploče, možete obrnuti smjer
upravljanja.
1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL, pritisnite
i zadržite .
O kondenzaciji vlage
Ukoliko se unutar uređaja nakupi vlaga, uklonite
disk i pričekajte oko sat vremena da se uređaj osuši;
u suprotnom uređaj možda neće raditi pravilno.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete
tekućinu.
Napomene o diskovima
&& Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline, kao što su vodovi toplog zraka. Ne ostav­
ljajte ih u vozilu parkiranom na suncu.
&& Prije reprodukcije, obrišite
diskove krpicom za čišćenje, od
središta prema rubu diska. Ne
koristite otapala poput benzina,
razrjeđivača i komercijalno do­
stupnih sredstava za čišćenje.
&& Ovaj uređaj je dizajniran za
reprodukciju diskova koji su
u skladu s Compact Disc (CD) standardom.
DualDisc i neki glazbeni diskovi koji su kodirani
tehnologijama za zaštitu autorskih prava ne podli­
ježu Compact Disc (CD) standardu te se zbog toga
možda neće moći reproducirati na ovom uređaju.
&& Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
reproducirati
––Diskove s pričvršćenim etiketama, naljepnicama
ili ljepljivom trakom ili papirom. Reprodukcijom
takvih diskova može doći do nepravilnosti u radu,
ili oštećenja diska.
––Diskove koji nisu standardnog oblika (primjerice,
srce, kvadrat, zvijezda). U suprotnom može doći
do oštećenja uređaja.
––Diskove promjera 8 cm.
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
&& Najveći broj: (samo CD-R/CD-RW)
––mapa (albuma): 150 (uključujući korijensku mapu)
––datoteka (zapisa) i mapa: 300 (može biti i manje
od 300 ako imena mapa/datoteka sadrže mnogo
znakova)
––prikazanih znakova za naziv mape/datoteke: 32
(Joliet)/64 (Romeo)
&& Ako disk snimljen u Multi Session formatu počinje
s CD-DA sesijom, prepoznaje se kao CD-DA disk,
a ostale sesije se ne reproduciraju.
nastavak na sljedećoj stranici 
35
&& Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
reproducirati
––CD-R/CD-RW diskove s lošom kvalitetom zvuka.
––CD-R/CD-RW diskove snimljene nekompatibil­
nim uređajem za snimanje.
––CD-R/CD-RW diskove koji nisu pravilno
finalizirani.
––CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u
glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u skladu
s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ili
multi-session.
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka
MP3/WMA/AAC
Mapa (album)
MP3/WMA/
AAC datoteka
(zapis)
O iPod uređaju
&& Možete spajati sljedeće modele iPod uređaja.
Prije uporabe, ažurirajte svoje iPod uređaje prema
najnovijoj verziji softvera.
––iPod touch
––iPod classic
––iPod s video prikazom*
––iPod nano (3. generacija)
––iPod nano (2. generacija)
––iPod nano (1. generacija)*
––iPhone i iPhone 3G
** Funkcija Passenger control nije dostupna za iPod
nano (1. generacija) i iPod s video prikazom.
&& Oznaka "Made for iPod" označava elektronički
pribor koji je dizajniran za spajanje na iPod uređaj,
te je odobren od strane razvojnog programera kao
uređaj koji je u skladu sa standardima izvedbe
tvrtke Apple.
&& Oznaka "Works with iPhone" označava elektronički
pribor koji je dizajniran za spajanje na iPhone, te
je odobren od strane razvojnog programera kao
uređaj koji je u skladu sa standardima izvedbe
tvrtke Apple.
&& Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili
njegovu usklađenost sa sigurnosnim i nadzornim
standardima.
36
O Bluetooth funkciji
Što je to Bluetooth?
&& Bluetooth bežična tehnologija je bežična tehnologija
kratkog dometa koja omogućuje bežičan prijenos
podataka između digitalnih uređaja, kao što su
mobilni telefoni i slušalice. Bluetooth bežična tehno­
logija radi u dometu od otprilike 10 metara. Uobiča­
jeno je spajanje dva uređaja, ali kod nekih uređaja,
moguće je istovremeno spojiti više uređaja.
&& Za spajanje nije potrebno upotrebljavati kabele jer
je Bluetooth bežična tehnologija, niti je potrebno
usmjeriti uređaje jednog prema drugom, kao kod
infracrvene tehnologije. Primjerice, uređaj možete
upotrebljavati dok je u torbi ili džepu.
&& Bluetooth je međunarodni standard kojeg podrža­
vaju milijuni tvrtki diljem svijeta i kojeg upotre­
bljavaju brojne tvrtke.
O Bluetooth komunikaciji
&& Bluetooth bežična tehnologija radi u dometu od
približno 10 metara.
Maksimalan domet komunikacije može ovisiti o
preprekama (osobe, metal, zidovi, itd.) ili elektro­
magnetskom okruženju.
&& Sljedeći uvjeti mogu utjecati na osjetljivost Bluetooth
komunikacije.
––Prepreke, poput osoba, metala i zidova, između
ovog uređaja i Bluetooth uređaja.
––Uređaj koji upotrebljava frekvenciju 2,4 GHz,
kao što je bežični LAN, bežični telefon ili mikro­
valna pećnica, upotrebljava se u blizini.
&& S obzirom da Bluetooth uređaji i bežični LAN
(IEEE802.11b/g) upotrebljavaju istu frekvenciju,
može doći do mikrovalne interferencije, koja uzro­
kuje usporavanje brzine komunikacije, šumove ili
nepravilno spajanje ako se ovaj uređaj upotrebljava
u blizini LAN uređaja. U tom slučaju, napravite
sljedeće.
––Upotrebljavajte ovaj uređaj najmanje 10 metara
od bežičnih LAN uređaja.
––Ako se ovaj uređaj upotrebljava bliže od 10 me­
tara od bežičnog LAN uređaja, isključite bežični
LAN uređaj.
––Postavite ovaj uređaj i Bluetooth uređaj što je
moguće bliže jedan drugom.
&& Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu
utjecati na rad elektronskih medicinskih uređaja.
Isključite ovaj uređaj i ostale Bluetooth uređaje na
sljedećim mjestima jer mogu uzrokovati nezgode.
––u blizini zapaljivih plinova, u bolnici, vlaku,
zrakoplovu ili na benzinskoj postaji
––u blizini automatskih vrata ili požarnih alarma
&& Ovaj uređaj podržava sigurnosne značajke uskla­
đene s Bluetooth standardom, koje omogućuju
sigurno spajanje uz uporabu Bluetooth bežične
tehnologije, ali sigurnost možda neće biti dostatna,
ovisno o postavkama. Budite oprezni pri komuni­
kaciji pomoću Bluetooth bežične tehnologije.
&& Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za
eventualno curenje podataka tijekom Bluetooth
komunikacije.
&& Ne može se jamčiti spajanje sa svim Bluetooth
uređajima.
––Uređaj koji upotrebljava Bluetooth funkciju treba
biti usklađen s Bluetooth standardom kako ga
definira Bluetooth SIG i treba biti provjeren.
––Čak i ako spojeni uređaj odgovara gore navede­
nom Bluetooth standardu, neki uređaji možda se
neće moći spojiti ili neće raditi pravilno, ovisno o
značajkama ili specifikacijama uređaja.
––Tijekom razgovora putem telefona uz uporabu
handsfree funkcije, mogu se pojaviti smetnje,
ovisno o uređaju ili uvjetima komunikacije.
&& Ovisno o spojenom uređaju, možda će trebati neko
vrijeme za uspostavu komunikacije.
Ostalo
&& Uporaba Bluetooth uređaja možda neće raditi kod
mobilnih telefona, ovisno o uvjetima širenja radij­
skih valova i mjestu gdje se uređaji upotrebljavaju.
&& Ako osjetite nelagodu tijekom uporabe Bluetooth
uređaja, odmah prekinite njegovu uporabu. Ako
se problem nastavi, obratite se najbližem Sony
predstavništvu.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane uz
uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku, obratite
se najbližem Sony prodavatelju.
Održavanje
Zamjena litijeve baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterija će trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima
rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravlja­
ča će se smanjiti. Zamijenite bateriju novom CR2025
litijevom baterijom. Korištenje druge baterije može
dovesti do požara ili do eksplozije.
+ strana gore
Napomene o litijevoj bateriji
&& Litijevu bateriju držite van dohvata djece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
&& Obrišite bateriju suhom tkaninom kako biste osigurali
dobar kontakt.
&& Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
&& Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je bacai
u vatru.
Zamjena osigurača
Kod zamjene osigurača koristite
osigurače iste vrijednosti. Ako
osigurač pregori, provjerite pri­
ključak napajanja, te zamijenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je riječ o kvaru na
uređaju. U tom slučaju se obratite
najbližem Sonyjevom dobavljaču.
Osigurač (10 A)
Čišćenje priključnica
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 8) te očistite spojeve
vatiranim štapićem. Ne primjenjujte prejak pritisak.
U suprotnom, može doći do oštećenja priključnica.
Glavni uređaj
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
&& Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja priključnica
isključite motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
&& Nikad ne dodirujte priključnice prstima ili metalnim
predmetima.
37
Vađenje uređaja
1
Tehnički podaci
Skinite zaštitni okvir.
1Izvadite prednju ploču (str. 8).
2Stisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.
CD uređaj
Omjer signal-šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugađanja: 87,5 – 108,0 MHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 150 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 10 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Omjer signal-šum: 70 dB (mono)
Odvajanje: 40 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
2
Izvadite uređaj.
1Istovremeno umetnite oba ključa za vađenje
dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra.
2Povucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
3Izvucite uređaj iz ležišta.
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 25 kHz
Osjetljivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
USB uređaj
Priključnica: USB (Full-speed)
Maksimalna struja: 500 mA
Bežična komunikacija
Sustav komunikacije:
Bluetooth standard, verzija 2.0 + EDR
Izlaz:
Bluetooth standard, klasa snage 2 (maks. +4 dBm)
Maksimalni domet komunikacije:
Domet vidljivosti do približno 10 m*1
Frekvencijski pojas:
2,4 GHz pojas (2,4000 – 2,4835 GHz)
Način modulacije: FHSS
Kompatibilni Bluetooth profili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
OPP (Object Push Profile)
*1 Stvaran domet ovisi o čimbenicima kao što su
prepreke između uređaja, magnetsko polje oko
mikrovalnih pećnica, statički elektricitet, osjetljivost
prijema, učinak antene, operativni sustav, softverske aplikacije i sl.
*2 Profili Bluetooth standarda označavaju svrhu
Bluetooth komunikacije između uređaja.
Pojačalo
Izlaz: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija zvučnika: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W  4 (na 4 ohma)
38
Općenito
Izlazi:
Audio izlazi (prednji/stražnji)
Izlaz subwoofera (mono)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje
antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenska ulazna priključnica
ATT kontrolna priključnica za telefon
Priključnica za kontrolu rada svjetala
BUS kontrolna ulazna priključnica
BUS audio ulazna priključnica
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključnica)
USB ulazna priključnica
MIC ulazna priključnica
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178  50  182 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182  53  162 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,3 kg
Isporučeni pribor:
Daljinski upravljač: RM-X305
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Mikrofon: XA-MC10
Dodatna oprema/pribor:
Zakretni upravljač: RM-X4S
BUS kabel (isporučen s RCA kabelom):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD izmjenjivač (6 diskova): CDX-T69
Izbornik izvora: XA-C40
USB spojni kabel za iPod: RC-100IP
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne odgovara za eventualne tiskarske
pogreške.
&& Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u određe­
nim tiskanim pločicama.
&& Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
&& Pakirni jastučići izrađeni su od papira.
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema
koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Prije pregleda
donje tablice, provjerite spojeve uređaja i postupke
korištenja.
Ako i dalje ne možete riješiti problem, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
Općenito
Nema napajanja uređaja.
&& Provjerite spojeve ili osigurač.
&& Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
WWUključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
&& Uključena ja funkcija ATT ili Telephone ATT (kad je
spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT).
&& Kontrola "Fader" nije postavljena u središnji položaj
za sustav s dva zvučnika.
&& CD izmjenjivač nije kompatibilan s diskom (MP3/
WMA/AAC).
WWReproducirajte putem Sony MP3 kompatibilnog
CD izmjenjivača ili ovog uređaja.
Nema zvučnog signala.
&& Zvučni signal je isključen (str. 33).
&& Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Sadržaj memorije je obrisan.
&& Pritisnuta je tipka RESET.
WWPonovno pohranite sadržaje u memoriju.
&& Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni ili
nisu pravilno spojeni.
Pohranjene postaje i točno vrijeme su obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.
Tijekom reprodukcije ili prijema, pokrene se
demo prikaz.
Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
"Demo on", započinje demo prikaz.
WWPodesite "Demo off" (str. 33).
nastavak na sljedećoj stranici 
39
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.
&& Podešeno je zatamnjenje zaslona "Dimmer on" (str. 33).
&& Indikatori na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite .
WWPritisnite i zadržite  na uređaju dok se ne
pojavi prikaz.
&& Priključnice su prljave (str. 37).
Funkcija Auto Off ne radi.
Uređaj je uključen. Funkcija Auto Off aktivira se nakon
isključenja uređaja.
WWIsključite uređaj.
DSO ne radi.
Ovisno o vrsti unutrašnjosti automobila ili vrsti glazbe,
DSO možda neće pružati željeni efekt.
Neke stavke se ne prikazuju.
WWPodesite "Information on" (str. 33).
Nije moguće podesiti glasnoću.
Prijenosni audio uređaj nije bio spojen kad je pod
 odabrano AUX.
WWSpojite prijenosni audio uređaj na AUX ulaznu
priključnicu.
CD reprodukcija
Ne možete uložiti disk.
&& Već je uložen drugi disk.
&& Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija diska ne započinje.
&& Oštećen ili zaprljan disk.
&& Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 35).
MP3/WMA/AAC datoteke se ne mogu
reproducirati.
Disk nije kompatibilan s MP3/WMA/AAC formatom
i verzijom. Za detalje o diskovima i formatima koji se
mogu reproducirati, posjetite stranicu za korisničku
podršku.
Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa
treba dulje vrijeme nego za ostale.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije.
––diskovi komplicirane strukture.
––diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
––diskovi kojima možete dodati podatke.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
&& Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
&& Opcija "Auto Scroll" je podešena na "off".
WWPodesite "Auto Scroll on" (str. 33).
WWPritisnite i zadržite  (SCRL).
Zvuk preskače.
&& Niste dobro ugradili uređaj.
WWUređaj ugradite pod kutom manjim od 45º u
stabilan dio automobila.
&& Oštećen ili zaprljan disk.
Ne rade tipke. Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (str. 7).
40
Radijski prijem
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
Spajanje nije izvedeno pravilno.
WWSpojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora
napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog
pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil
ima ugrađenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/
bočnom staklu).
WWProvjerite spoj antene.
WWAko se antena ne izvlači, provjerite spoj na kabelu
za kontrolu antene.
WWKad je uključen DSO mod, ponekad se mogu čuti
smetnje zvuka.
WWPodesite DSO mod na "off" (str. 31).
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
&& Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
&& Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
&& Mod traženja lokalnih postaja nije pravilno podešen.
WWUgađanje se zaustavlja prečesto:
Podesite "Local on" (str. 33).
WWUgađanje se ne zaustavlja prilikom prijema postaje:
Podesite "Local off" (str. 33).
&& Signal s odašiljača je preslab.
WWPostaje ugodite ručno.
Tijekom FM prijema treperi indikator "ST".
&& Ugodite točnu frekvenciju.
&& Signal s odašiljača je preslab.
WWPodesite "Mono on" (str. 33).
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
WWPodesite "Mono off" (str. 33).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje SEEK.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
WWIsključite funkciju TA (str. 16).
Nema prometnih informacija.
&& Uključite funkciju TA (str. 16).
&& Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
WWUgodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
&& Trenutna postaja nije RDS postaja.
&& RDS podaci nisu primljeni.
&& Postaja ne emitira signal vrste programa.
USB reprodukcija
Ne možete reproducirati s uređaja spojenog
putem USB huba.
Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene putem
USB huba.
Nije moguća reprodukcija.
USB uređaj ne radi.
WWSpojite ga ponovno.
Potrebno je više vremena za reprodukciju USB
uređaja.
USB uređaj sadrži datoteke sa složenom strukturom.
Čuje se zvučni signal.
Odspojili ste USB uređaj tijekom reprodukcije.
WWPrije odspajanja USB uređaja zaustavite reprodukciju
radi zaštite podataka.
Zvuk je isprekidan.
Prekidi zvuka su mogući s brzinom bita iznad 320 kbps.
Bluetooth funkcija
Uređaj kojeg spajate ne može prepoznati ovaj
uređaj.
&& Podesite "Signal" na "on" (str. 23).
&& Podesite "Visibility" na "Show" (str. 23).
&& Kod spajanja na Bluetooth uređaj, ovaj uređaj se ne
može prepoznati s drugog uređaja. Odspojite trenutno
spojen uređaj i potražite ovaj uređaj na drugom
uređaju. Možete spojiti odspojeni uređaj tako da ga
odaberete u popisu registriranih uređaja.
Ovaj uređaj ne može detektirati uređaj za
spajanje.
Provjerite Bluetooth podešenje na uređaju za spajanje.
Spajanje nije moguće.
&& Ovisno o uređaju, pretraživanje na ovom uređaju
možda neće biti moguće.
WWPotražite ovaj uređaj na drugom uređaju.
&& Ovisno o statusu drugog uređaja, pretraživanje na
ovom uređaju možda neće biti moguće.
WWPotražite ovaj uređaj na drugom uređaju.
&& Provjerite postupke uparivanja i spajanja u uputama
za uporabu uređaja i sl. te ponovite postupke.
Ne prikazuje se naziv detektiranog uređaja.
Ovisno o statusu drugog uređaja, naziv se možda neće
moći učitati.
Ne emitira se zvonjava.
&& Podesite razinu glasnoće u "Ring Volume".
&& Ovisno o spojenom uređaju, signal zvonjave se možda
neće pravilno poslati.
WWPodesite "Ringtone" na "Default" (str. 23).
Glasnoća glasa sugovornika je niska.
Podesite razinu glasnoće u "Talk Volume".
Sugovornik primjećuje da je glasnoća premala
ili prevelika.
Podesite odgovarajuću glasnoću pomoću postavke Mic
Gain (str. 24).
Tijekom telefonskog razgovora čuje se jeka ili
šum.
&& Smanjite glasnoću.
&& "EC/NC Mode" je podešeno na "off."
WWPodesite "EC/NC Mode" na "Mode 1" ili "Mode 2"
(str. 23).
&& Ako je okolna buka, osim zvuka telefonskog razgo­
vora, prejaka, pokušajte je smanjiti.
Primjerice: Ako je prozor otvoren i čuje se buka
izvana, zatvorite prozor. Ako je zvuk klima-uređaja
preglasan, smanjite mu snagu.
Kvaliteta zvuka telefonskog poziva je loša.
Kvaliteta zvuka telefonskog razgovora ovisi o uvjetima
prijema mobilnog telefona.
WWAko je prijem slab, premjestite vozilo na mjesto
gdje je signal mobilne mreže jači.
Glasnoća spojenog audio uređaja je preniska
(previsoka).
Razina glasnoće ovisi o audio uređaju.
WWPodesite glasnoću na spojenom audio uređaju ili
ovom uređaju.
Iz Bluetooth audio uređaja se ne emitira zvuk.
Audio uređaj je u modu pauze.
WWPoništite pauzu audio uređaja.
Zvuk preskače tijekom reprodukcije na Bluetooth
audio uređaju.
&& Smanjite udaljenost između uređaja i Bluetooth audio
uređaja.
&& Ako je Bluetooth uređaj spremljen u kućište koje
prekida signal, izvadite ga iz kućišta tijekom uporabe.
&& U blizini se upotrebljava nekoliko Bluetooth uređaja
ili uređaja koji emitiraju radijske valove.
WWIsključite druge uređaje.
WWSmanjite udaljenost od drugih uređaja.
&& Zvuk reprodukcije se kratko prekida kod prespaja­
nja veze između ovog uređaja i mobilnog telefona.
Pojava nije kvar.
Spojenim Bluetooth audio uređajem ne može
se upravljati.
Provjerite podržava li spojeni uređaj AVRCP.
Neke funkcije ne rade.
Provjerite podržava li spojeni uređaj te funkcije.
Ime sugovornika se ne prikazuje za vrijeme
prijema poziva.
&& Ime sugovornika nije pohranjeno u telefonski imenik.
WWPohranite ime u telefonski imenik (str. 29).
&& Telefon s kojeg se naziva nije podešen na slanje
telefonskog broja.
Uređaj nenamjerno odgovara na poziv.
&& Spojeni telefon je podešen tako da se automatski
javlja na pozive.
&& "Auto Answer" na ovom uređaju je podešeno ne
"Short" ili "Long" (str. 23).
nastavak na sljedećoj stranici 
41
Uparivanje nije uspjelo unutar zadanog vremena
Ovisno o uređaju za spajanje, vremensko ograničenje
za uparivanje može biti kratko. Pokušajte provesti
uparivanje unutar zadanog vremena tako da podesite
zaporku od jednog znaka.
Bluetooth funkcija ne radi.
Isključite uređaj tako da pritisnete  na 2 sekunde,
zatim ponovno uključite uređaj.
Iz zvučnika vozila se ne čuje zvuk tijekom
handsfree poziva.
Ako se zvuk čuje preko mobilnog telefona, podesite
izlaz na mobilnom telefonu tako da se čuje preko
zvučnika vozila.
Vanjski mikrofon ne radi.
Postavke mikrofona nisu ispravne.
WWPodesite "MIC Select" na "External" (str. 24).
Prikaz/poruke grešaka
Busy now... Please try later
Ova uređaj je trenutno preopterećen.
WWPričekajte trenutak, zatim pokušajte ponovno.
Checking
Autoradio provjerava povezanost s USB uređajem.
WWPričekajte dok se provjera povezanosti ne završi.
Connection Failed
Spajanje na telefonski imenik je poništeno na mobilnom
telefonu.
WWPonovno pokrenite Phonebook Access.
Empty
&& Popis uređaja je prazan.
&& Popis povijesti je prazan.
&& Telefonski imenik mobilnog telefona je prazan.
Error*1
&& Disk je zaprljan ili uložen naopako.*2
WWOčistite ga ili uložite pravilno.
&& Disk je prazan.
&& Disk se ne može reproducirati zbog problema.
WWUložite drugi disk.
&& USB uređaj nije automatski prepoznat.
WWSpojite ga ponovno.
&& Pritisnite Z za vađenje diska.
&& Sadržaj telefonskog imenika se promijenio tijekom
pristupa mobilnom telefonu.
WWPonovno pokrenite Phonebook Access.
Error - Please Initialize Bluetooth Setting Data
Došlo je do memorijske greške.
WWOtvorite izbornik Bluetooth Settings, zatim odaberite
"Initialize".
Failure
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
WWPogledajte upute za ugradnju/povezivanje za ovaj
model.
HF Device is not available
Mobilni telefon nije spojen.
WWSpojite mobilni telefon.
42
Hubs Not Supported
Autoradio ne podržava USB hub.
Invalid Code
Zaporka nije točna.
WWAko zaboravite zaporku, resetirajte uređaj pomoću
izbornika Bluetooth Settings.
Load
CD izmjenjivač učitava disk.
WWPričekajte završetak učitavanja.
Local Seek +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugađanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
WWPritisnite  +/– dok treperi naziv postaje.
Uređaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih poda­
taka o programu PI (pojavljuje se "PI Seek").
NO Device
 je odabrano bez spojenog USB uređaja.
Odspojili ste USB uređaj ili USB kabel tijekom
reprodukcije.
WWSpojite USB uređaj ili USB kabel.
NO Devices Found
Ovaj uređaj ne može detektirati uređaj za spajanje.
WWProvjerite Bluetooth podešenje na uređaju za
spajanje.
NO Disc
U CD izmjenjivač nije umetnut disk.
WWUložite disk u izmjenjivač.
NO Magazine
Spremnik s diskovima nije umetnut u CD izmjenjivač.
WWUmetnite spremnik u CD izmjenjivač.
NO Music
Disk ili USB uređaj ne sadrži glazbene datoteke.
WWUmetnite glazbeni CD u uređaj ili CD izmjenjivač
koji podržava MP3.
WWSpojite USB uređaj s glazbenim datotekama.
NO TP
Uređaj će nastaviti tražiti dostupne TP postaje.
Not Supported
Spojeni USB uređaj nije podržan.
WWZa detalje o podržanim USB uređajima, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Offset
Možda je došlo do unutarnjeg kvara.
WWProvjerite spajanje kabela. Ako je poruka o grešci i
dalje prisutna, obratite se najbližem Sony dobavljaču.
Overload
USB uređaj je preopterećen.
WWOdspojite USB uređaj, zatim promijenite izvor
pritiskom tipke .
WWPokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je
spojen nepodržani USB uređaj.
Push Reset
CD uređaj, CD izmjenjivač ili USB uređaj ne radi zbog
nekih problema.
WWPritisnite tipku RESET (str. 7).
Read
Uređaj učitava sve podatke o zapisima i albumima na
disku.
WWPričekajte da završi postupak učitavanja i repro­
dukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi
diska, možda će trebati duže od minute.
"
" ili "
"
Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do
početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.
" "
Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.
*1 Ako se pogreška pojavi kod reprodukcije CD diska,
broj diska se ne prikazuje na pokazivaču.
*2 Broj diska koji uzrokuje probleme prikazuje se na
pokazivaču.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD
uređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad
ste uočili problem.
43
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno
mjesto. Broj se nalazi na naljepnici na kućištu sustava.
Kad ispunite ovu identifikacijsku karticu, nikako je
nemojte ostavljati u vozilu s ostatkom uputa. Spremite
identifikacijsku karticu na sigurno mjesto. Kartica može
poslužiti za identifikaciju uređaja u slučaju krađe.
autoradio
Identifikacijska
kartica
Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o
vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu
kako biste izbjegli zlouporabu.
Model
MEX-BT5700U
Serijski broj (SERIAL NO.)
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Download PDF

advertising