4-157-174-23 (2)
Autoradio CD/DVD
uređaj
Upute za uporabu
MEX-DV1600U
©2009 Sony Corporation
HR
Upozorenje
Radi sprečavanja opasnosti od požara
ili kratkog spoja, nemojte izlagati uređaj
utjecaju kiše ili vlage. Nemojte otvarati
kućište jer bi moglo doći do strujnog udara.
Prepustite popravke isključivo stručnim
osobama.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata uz ovaj uređaj
povećava opasnost od oštećenja vida. Budući da
je laserska zraka koja se koristi u ovom CD/DVD
uređaju štetna za oči, nemojte pokušavati otvarati
kućište.
Prepustite popravke isključivo stručnim osobama.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda pomažete u
sprječavanju potencijalno negativnih posljedica po okoliš
i ljudsko zdravlje, a koje bi mogle nastati neprikladnim
zbrinjavanjem dotrajalog uređaja. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije
o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: daljinski upravljač.
Odlaganje starih baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim europskim
državama s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta
uređaja.
Napomena za korisnike: sljedeće informa­
cije primjenjive su jedino na opremu koja
se prodaje u zemljama koje primjenjuju
europske smjernice.
Proizvođač ovoga proizvoda je tvrtka Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost
proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva
pitanja servisa i jamstva, obratite se na adrese
navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču
servisa ili jamstva.
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija
isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati s kućim
otpadom. Na nekim baterijama ova oznaka može biti u
kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za
živu (Hg) ili olovo (Pb) se koriste ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem
ovih baterija spriječit ćete potencijalne negativne posljedice
za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, perfor­
mansi ili zadržavanja cjelovitosti napajanja zahtijevaju
trajnu povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju
trebaju mijenjati samo osposobljeni serviseri. Kako biste
osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali
proizvod na sabirno mjesto za recikliranje električne i
elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte odjeljak o sigurnom
uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno
mjesto za recikliranje otpadnih baterija.
Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterije, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili
trgovini gdje ste kupili uređaj.
Napomena o litijevoj bateriji
Nemojte izlagati bateriju prekomjernoj toplini, primjerice
izravnom suncu, vatri ili slično.
2
Upozorenje za ugradnju u automobile
čija kontakt-brava nema ACC položaj
Podesite funkciju Auto Off (str. 45).
Uređaj će se automatski u potpunosti isključiti
u podešeno vrijeme, čime se sprečava trošenje
akumulatora. Ako ne podesite funkciju Auto
Off, pritisnite i zadržite  svaki
put kad gasite automobil dok se pokazivač
ne isključi.
Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte
stranicu 45.
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Overseas S.A. Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim
zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod
utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
O sigurnosti
44 Pridržavajte se prometnih zakona u vašoj zemlji.
44 Zbog vaše sigurnosti, monitor spojen na
VIDEO OUT se automatski isključuje kad nije
aktivirana parkirna kočnica.
Sprečavanje nezgode
Funkcije gledanja slika su dostupne samo kad
zaustavite vozilo i aktivirate parkirnu kočnicu.
Ako se vozilo počne kretati dok su spomenute
funkcije aktivirane, slike s priključka VIDEO
OUT automatski nestaju nakon prikaza sljedeće
poruke.
Slike na pokazivaču se isključuju, ali zvuk se
i dalje čuje.
Video blocked for your
safety.
Nemojte upravljati uređajem ili gledati
monitor dok vozite.
3
Sadržaj
Autorska prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Napredne funkcije — Diskovi
Diskovi za reprodukciju i simboli korišteni u
ovom priručniku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Reprodukcija JPEG datoteka . . . . . . . . . . . . . . 24
Položaj i funkcije kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Glavni uređaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Daljinski upravljač RM-X168. . . . . . . . . . . .10
Početak
Resetiranje uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Prvo podešavanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Priprema daljinskog upravljača. . . . . . . 12
Odvajanje prednje ploče. . . . . . . . . . . . . 13
Postavljanje prednje ploče. . . . . . . . . 13
Osnovne funkcije
Slušanje radija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Reprodukcija video diskova. . . . . . . . . . 15
Uporaba PBC funkcija
— Kontrola reprodukcije . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Uporaba izbornika načina reprodukcije . . . . . . 25
Pregled tekstualnih/vremenskih podataka na
disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Podešavanje postavki zvuka. . . . . . . . . . . . . . . 27
Promjena jezika dijaloga/formata. . . . . . . . . 27
Provjera formata programa. . . . . . . . . . . . . . 27
Podešavanje razine izlaznog audio signala
— DVD level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Uvećavanje slika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Podešavanje kvalitete slike — Picture EQ. . . . 28
Prilagodba kvalitete slike. . . . . . . . . . . . . . . 29
Zaključavanje diskova — Parental control. . . . 29
Uključenje ograničenja reprodukcije . . . . . . 29
Promjena područja i razine ograničenja. . . . 30
Reprodukcija audio diskova. . . . . . . . . . 17
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim slijedom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Reprodukcija USB uređaja. . . . . . . . . . . 18
Reprodukcija uz izravno pretraživanje. . . . . . . 31
Reprodukcija iPoda. . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Prikaz liste zapisa/slika/video datoteka
— Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Odabir zapisa/slike/video datoteke. . . . . . . . 32
Odabir vrste datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Napredne funkcije — Radio
Pohrana i prijem postaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Automatska pohrana — BTM. . . . . . . . . . . . 22
Ručna pohrana postaja . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Prijem pohranjenih postaja. . . . . . . . . . . . . . 22
Pregled podataka o audio disku . . . . . . . . . . . . 33
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Podešavanje AF i TA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Odabir vrste programa PTY. . . . . . . . . . . . . 23
Podešavanje točnog vremena (CT). . . . . . . . 23
Napredne funkcije — USB uređaji
Pretraživanje zapisa slušanjem odlomaka zapisa
— ZAPPIN™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Indikatori tijekom reprodukcije . . . . . . . . . . . . 34
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim slijedom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Napredne funkcije — iPod
Indikatori tijekom reprodukcije . . . . . . . . . . . . 34
Podešavanje moda reprodukcije. . . . . . . . . . . . 34
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim slijedom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4
Izravno upravljanje iPod uređajem
— Passenger control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Podešavanje zvuka
Dodatne informacije
Podešavanje zvučnih značajki — SOUND. . . . 36
Mjere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Napomene o diskovima. . . . . . . . . . . . . . . . .49
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC/JPEG/
DivX®/MPEG-4 datoteka. . . . . . . . . . . . . . . 50
O MP3 datotekama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
O WMA datotekama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
O AAC datotekama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
O JPEG datotekama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
O DivX videodatotekama. . . . . . . . . . . . . . . 51
O DivX Video-on-Demand. . . . . . . . . . . . . . 51
O MPEG-4 datotekama. . . . . . . . . . . . . . . . . 51
O iPod uređaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Napredne funkcije zvuka . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Kreiranje virtualnog središnjeg zvučnika
— CSO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Uporaba stražnjih zvučnika kao subwoofera
— RBE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Optimiziranje zvuka za mjesto slušanja
— Intelligent Time Alignment. . . . . . . . . . . 36
Podešavanje položaja subwoofer . . . . . . . . . 37
Precizno kalibriranje mjesta slušanja
— Intelligent Time Alignment Tune. . . . . . . 38
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ7 Tune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Podešavanje glasnoće zvučnika.. . . . . . . . . . . . 39
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Vađenje uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Postavke
Visual setup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Osnovni postupci u izborniku Visual setup. . . 40
Podešavanje jezika izbornika ili titla/
dijaloga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Podešavanje prikaza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Korisničke postavke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Audio Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Resetiranje svih postavki . . . . . . . . . . . . . . . 44
U slučaju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Prikaz/poruke grešaka. . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Popis jezičnih kodova/kodova područja. . . . . . 57
System setup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Osnovni postupci u izborniku System
setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Podešavanje sata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Uporaba dodatne opreme
Dodatna oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj uređaj
u prednju ploču vozila. Za postavljanje i
povezivanje, pogledajte isporučeni priručnik
za postavljanje/povezivanje.
Internetska stranica za podršku
Za sva pitanja i najnovije informacije o podršci za ovaj uređaj posjetite
sljedeću internetsku stranicu:
http://support.sony-europe.com/
Tamo ćete pronaći informacije o modelima i proizvođačima kompatibilnih
digitalnih audio uređaja
5
Autorska prava
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih prava koja je zaštićena američkim patentima
i ostalim pravima na intelektualno vlasništvo.
Uporabu ove tehnologije treba odobriti tvrtka
Macrovision, a namijenjena je isključivo kućnoj i
drugoj ograničenoj uporabi, osim ako Macrovision
nije izričito odobrio drugačije. Obrnuti inženjering
ili rastavljanje strogo su zabranjeni.
Proizvedeno prema licenci tvrtke
Dolby Laboratories. "Dolby" i
simbol dvostrukog "D" su zaštitni
znaci tvrtke Dolby Laboratories.
Windows Media i Windows
logotip su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštićeni znakovi
tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili ostalim zemljama.
"DVD VIDEO", "DVD-R", "DVD-RW",
"DVD+R" i "DVD+RW" su zaštićeni znakovi.
DivX®, DivX Certified® i srodni logotipi su zaštićeni zbaci
tvrtke DivX, Inc.
ZAPPIN je zaštićeni znak tvrtke Sony Corporation.
iPod je zaštićeni znak tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i ostalim zemljama.
iPhone je zaštićeni znak tvrtke Apple Inc.
6
OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD
MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENCOM ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU OD STRANE KORISNIKA ZA
DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEOZAPISA KOJI
SU KODIRANI OD STRANE KORISNIKA I
SNIMLJENI ZA OSOBNE I NEKOMERCIJALNE
SVRHE I/ILI NABAVLJENIH OD DOBAVLJAČA KOJI POSJEDUJE LICENCU MPEG LA
ZA DISTRIBUCIJU MPEG-4 VIDEOZAPISA.
NE IZDAJE SE NITI SE PODRAZUMIJEVA
LICENCA ZA BILO KOJE DRUGE SVRHE.
DODATNE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI
UPORABE U PROMIDŽBENE, INTERNE I
KOMERCIJALNE SVRHE TE ZA LICENCI­
RANJE, MOGU SE DOBITI OD TVRTKE MPEG
LA, LLC. POGLEDAJTE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Diskovi za reprodukciju i simboli korišteni u ovom priručniku
Ovaj uređaj može reproducirati razne video/audio diskove.
Sjedeća tablica pomoći će vam da provjerite je li disk kompatibilan s uređajem, kao i koje su funkcije
dostupne za određenu vrstu diska.
Simbol diska u priručniku
Format diska
DVD VIDEO
DVD-R* /DVD-R DL*1/DVD-RW*1
(Video mod/VR mod)
VIDEO
1
DVD+R*1/DVD+R DL*1/DVD+RW*1
Video CD
(Ver. 1.0/1.1/2.0)
AUDIO
Audio CD
CD-ROM*2/CD-R*2/CD-RW*2
*1 Audio datoteke se također mogu pohraniti.
*2 Video/slikovne datoteke se također mogu pohraniti.
Napomena
"DVD" se u ovom priručniku koristi kao opći naziv za DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW I DVD+R/DVD+RW diskove.
Sljedeća tablica prikazuje podržane formate kompresije i tipove datoteka.
Dostupne funkcije se razlikuju ovisno o formatu, bez obzira na vrstu diska. Dolje navedeni simboli
formata nalaze se pokraj opisa dostupnih funkcija za taj format.
Simbol formata u priručniku
Vrsta datoteke
MP3 audio datoteka
WMA audio datoteka
AAC audio datoteka
JPEG slikovna datoteka
DivX® video datoteka
MPEG-4
MPEG-4 video datoteka
Savjet
Detalje o formatima kompresije potražite na str 50.
Napomena
Ovaj uređaj katkad neće moći reproducirati čak ni kompatibilne diskove, ovisno o načinu i uvjetima u kojima su
snimljeni.
7
Položaj i funkcije kontrola
Glavni uređaj
1 2
34
5
6
7 8
SOURCE
O U N D /E N T E
R
OFF
SH S
SEEK
PU
SEEK
ZAP
PTY
MODE
9 q; qa
AF / TA
qs qd qf qg
44 Za detalje pogledajte navedenu stranicu.
44 Upute u ovom priručniku uglavnom se odnose
na tipke daljinskog upravljača. Možete koristiti i
tipke na uređaju ako imaju iste ili slične nazive.
ATipke SEEK +/– str. 14, 16, 18, 24
Disk*1/USB:
Prijelaz na sljedeće poglavlje/zapis/scenu/
datoteku. Pritisnite i kratko zadržite za pretra­
živanje diska prema natrag/naprijed.
Pritisnite i zadržite za pretraživanje zapisa
prema natrag/naprijed.
Radio:
Pritisnite za automatsko ugađanje postaja.
Pritisnite i zadržite za ručno ugađanje postaje.
BTipka l (Back) str. 32, 36
Za povratak na prethodni prikaz/pomak na
gornju razinu/izlaz iz izbornika podešavanja
ili zvuka.
CTipka SOURCE/OFF*2 str. 12, 13, 14,
15, 17, 19, 20, 21
Pritisnite za uključenje/promjenu izvora
(radio/disk/USB/AUX).
Pritisnite na 1 sekundu za isključenje uređaja.
Pritisnite duže od dvije sekunde za potpuno
isključenje.
8
REP
1
SHUF
2
SCRL
ALBM
3
4
5
6
qh
AUX
DSPL
qj
qk
DRegulator/tipka SOUND/ENTER
str. 12, 20, 21, 23, 33
Zakrenite za ugađanje glasnoće/podešavanje
postavke. Pritisnite za ulaz u izbornik zvuka/
primjenu podešenja.
Pritisnite i zadržite za otvaranje izbornika
podešavanja sustava.
EUložnica diska str. 15, 17
FPokazivač
GTipka  (izbacivanje) str. 15, 17
HUSB priključnica str. 19, 20
Za spajanje USB uređaja.
ITipka  (otpuštanje prednje ploče)
str. 13
JTipka  (Browse) str. 21, 32
Za prijelaz u Quick-BrowZer mod.*3
KTipka ZAP str. 33
Za uključenje ZAPPIN™ moda.
LSenzor daljinskog upravljača
MTipka RESET (smještena iza prednje
ploče) str. 12
NTipka MODE str. 14, 20, 22, 34, 35, 49
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW)/
odabir dodatnog uređaja spojenog na AUX
priključnicu (sprijeda) ili na AUX IN priklju­
čnicu (sa stražnje strane)/odabir načina
reprodukcije iPoda.
Pritisnite i zadržite za uključenje/isključenje
funkcije Passenger control.
OTipka AF (Alternative Frequencies)/
TA (Traffic Announcement)/
PTY (Program Type) str. 23
Za podešavanje opcija AF i TA kod RDS
prijema. Pritisnite i zadržite za odabir PTY
kod RDS prijema.
PBrojčane tipke
Disk/USB:
: (REP) str. 15, 16, 30, 34, 35
:SHUF  str. 15, 16, 30, 34, 35
*2/: ALBM –/+ (/) str. 15, 16,
18, 24, 34
Pritisnite za preskakanje albuma ili
mape/pomak kursora.
Pritisnite i zadržite za preskakanje više
albuma ili mapa.
: (reprodukcija/pauza) str. 15, 16,
17, 18, 24
Radio:
Pritisnite za prijem pohranjenih postaja.
Pritisnite i zadržite za pohranjivanje postaja.
QTipka DSPL (pokazivač)/SCRL
(pomicanje) str. 22, 26, 34, 35, 48
Pritisnite za promjenu prikazanih stavki.
Pritisnite i zadržite za pomicanje prikazane
stavke.
RAUX ulaz str. 48
Za spajanje prijenosnog audio/video*4
uređaja.
*1 Operacija se razlikuje, ovisno o disku (str. 16, 18).
*2 Ova tipka ima ispupčenje.
*3 Tijekom reprodukcije CD/MP3/WMA/AAC/JPEG/
DivX/MPEG-4 diska.
*4 Samo iPod s video prikazom.
Napomena
Kod vađenja/umetanja diska, odspojite eventualno
spojeni USB uređaj kako biste spriječili oštećivanje
diska.
9
Daljinski upravljač RM-X168
9
1
2
3
4
5
6
7
0
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
8
44 Za detalje pogledajte navedenu stranicu.
44 Prije uporabe, uklonite izolacijsku foliju (str. 12).
ATipka OFF str. 15, 17, 19, 21
Pritisnite za isključenje/zaustavljanje
reprodukcije.
Pritisnite i zadržite za potpuno isključenje.
BTipka SOUND str. 36, 37
Za ulaz u izbornik zvuka.
CTipka VISUAL SETUP str. 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 37, 40
Za otvaranje izbornika načina reprodukcije/
podešavanja slike.
DTipka SYSTEM SETUP str. 22, 28, 38,
10
39, 44, 48, 49
Za ulaz u izbornik podešavanja sustava.
ETipka l (BACK)/ str. 24, 25, 30, 32,
36, 38, 40
Za povratak na prethodni prikaz/pomak na
gornju razinu/izlaz iz izbornika podešavanja
ili zvuka/povratak na izbornik na VCD disku*1.
FBrojčane tipke str. 15, 16, 22, 24, 25,
30, 31, 32
Disk/USB:
Za nalaženje naslova/poglavlja/zapisa.
Radio:
Pritisnite za prijem pohranjenih postaja.
Pritisnite i zadržite za pohranjivanje postaja.
GTipka CLEAR str. 30, 32
Za brisanje unesenog broja.
HTipka DSPL (prikaz) str. 22, 26, 34,
35, 48
Za promjenu prikazanih stavki.
ITipka ATT (stišavanje)
Za isključenje zvuka (za ponovno uključenje
pritisnite ponovo).
JTipka  (reprodukcija/pauza)
str. 15, 16, 17, 18, 24
KTipke / str. 14, 16, 18,
*1 Tijekom reprodukcije s funkcijom PBC.
*2 Operacija se razlikuje, ovisno o disku (str. 16, 18).
*3 Tijekom reprodukcije CD/MP3/WMA/AAC/JPEG/
DivX/MPEG-4 diska.
Napomena
Ako su uređaj i pokazivač isključeni, uređajem se ne
može upravljati pomoću daljinskog upravljača osim
ako je pritisnuta tipka  na uređaju, ili
umetnete disk kako bi se uređaj uključio.
24
Disk*2/USB:
Prijelaz na sljedeće poglavlje/zapis/scenu/
datoteku.
Pritisnite i kratko zadržite za pretraživanje
diska prema natrag/naprijed.
Pritisnite i zadržite za pretraživanje zapisa
prema natrag/naprijed.
Radio:
Pritisnite za automatsko ugađanje postaja.
Pritisnite i zadržite za ručno ugađanje postaje.
LTipke za podešavanje reprodukcije
DVD-a
: str. 16, 27
Za promjenu jezika dijaloga/formata. (Kod
VCD/CD/MP3/WMA/AAC/MPEG-4 datoteka, za promjenu audio kanala).
: str. 16
Za promjenu jezika titla.
: str. 16
Za promjenu kuta kamere.
: str. 16
Za otvaranje glavnog izbornika DVD diska.
: str. 16
Za otvaranje izbornika diska.
MTipka  (BROWSE) str. 21, 32
Za prijelaz u Quick-BrowZer mod. *3
NTipke /// (kursori)/ENTER
Za pomicanje kursora i primjenu podešenja.
OTipka SRC (izvor) str. 14, 19, 20, 22, 49
Za uključenje; promjenu izvora (radio/disk/
USB/AUX).
PTipka MODE str. 14, 20, 22, 34, 35, 49
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW)/
odabir dodatnog uređaja spojenog na AUX
priključnicu (sprijeda) ili na AUX IN priklju­
čnicu (sa stražnje strane)/odabir načina
reprodukcije iPoda.
Pritisnite i zadržite za uključenje/isključenje
funkcije Passenger control.
QTipke VOL (glasnoća) +/– str. 20
11
Početak
Resetiranje uređaja
Prije prve uporabe uređaja, ili nakon zamjene
akumulatora ili promjene načina povezivanja,
potrebno je resetirati uređaj.
Odvojite prednju ploču (str. 13) i pritisnite tipku
RESET (str. 9) šiljatim predmetom, primjerice,
kemijskom olovkom.
Napomena
Pritiskom na tipku RESET obrisat će se podešenja
sata i neki pohranjeni sadržaji.
1 Pritisnite regulator kad je prikazan
izbornik prvog podešavanja.
2 Zakrenite regulator za podešavanje
audio izlaza i zatim ga pritisnite.
Ako je spojen subwoofer, odaberite "SUB
OUT."
Ako je spojeno pojačalo, odaberite "REAR
OUT".
Ako nisu spojeni ni subwoofer ni pojačalo,
možete odabrati "SUB OUT" ili "REAR OUT".
Prvo podešavanje
SOURCE /OFF
Regulator
Nakon resetiranja se pojavi izbornik za prvo
podešavanje zvučnika.
3 Zakrenite regulator za odabir položaja
slušanja i zatim ga pritisnite.
Ako je vaš položaj slušanja na prednjoj lijevoj
strani odaberite "FRONT L", ili "FRONT R"
ako je na prednjoj desnoj strani.
Po završetku podešavanja pojavi se točno
vrijeme.
Napomena
Tijekom prvog podešavanja nije se moguće vratiti
na prethodni prikaz pritiskom tipke l. Za ponovno
pokretanje prvog podešavanja resetirajte uređaj pritiskom tipke RESET.
Pomoću daljinskog upravljača
Pritisnite / umjesto zakretanja regulatora, pritisnite
 umjesto pritiska regulatora.
Pazite na pravilno podešavanje prema postupku
opisanom u nastavku kako biste mogli koristiti
razne funkcije zvuka ovog uređaja.
Za preskakanje prvog podešavanja pritisnite
 ili umetnite disk.
Priprema daljinskog upravljača
Uklonite izolacijsku foliju.
Savjet
Za informacije o zamjeni baterije, pogledajte str. 51.
12
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja kako
biste spriječili krađu.
Postavljanje prednje ploče
Pričvrstite dio  prednje ploče na dio  uređaja,
kako je prikazano slikom, i utisnite lijevu stranu
dok se ne uglavi te se začuje "klik".
Alarm
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
1 Pritisnite i zadržite .
Uređaj se isključi.
2 Pritisnite , zatim izvucite ploču.

A
B
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutarnju površinu prednje
ploče.
Napomene
66 Nemojte ispuštati niti jako pritiskati prednju ploču ili
pokazivač.
66 Prednju ploču nemojte izlagati toplini/visokim temperaturama niti vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu ili na prednjoj/stražnjoj ploči.
66 Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije
USB uređaja jer može doći do oštećenja USB
podataka.
13
Osnovne funkcije
Slušanje radija
.m/M>
SOURCE /OFF
SRC
MODE
SEEK
MODE
A Pritisnite  više puta dok se ne pojavi "TUNER".
B Više puta pritisnite  dok se ne pojavi oznaka željenog valnog
područja (FM1, FM2, FM3, MW ili LW).
C Ugodite postaju.
Automatsko ugađanje
Pritisnite  +/–.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ugodi postaju. Ponovite ovaj postupak sve dok ne ugodite
željenu postaju.
Ručno ugađanje
Pritisnite i zadržite tipku  +/– za nalaženje približne frekvencije i zatim više puta pritisnite
 +/– dok se ne ostvari prijem željene postaje.
Savjet
Detalje o ostalim funkcijama radijskog prijemnika potražite u poglavlju "Napredne funkcije – radio" na str. 22.
Pomoću daljinskog upravljača
Koristite  umjesto  i / umjesto  –/+.
14
Reprodukcija video diskova
Ovisno o disku, neki postupci mogu biti različiti ili zabranjeni.
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz disk.
SOURCE /OFF
Z
u
OFF
</M/m/,
ENTER
Brojčane
Number
tipke
buttons
b/B/V/v
u
A Uključite monitor i zatim odaberite njegov ulaz na ovom uređaju.
disk (stranu s naljepnicom okrenite prema gore).
B Uložite
Reprodukcija se pokreće automatski.
Ako ne započne, pritisnite tipku .
C Pojavi li se DVD izbornik, pritisnite ()/()/()/() za
pomicanje kursora, zatim pritisnite  () za potvrdu.
Na daljinskom upravljaču pritisnite ////brojčane tipke za pomicanje kursora i zatim
pritisnite  za potvrdu.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite  na jednu sekundu.
Na daljinskom upravljaču pritisnite .
Za izbacivanje diska
Pritisnite .
Napomena
Diskovi u DTS formatu nisu podržani. Odaberete li DTS format, neće se čuti zvuk.
O DVD izborniku
DVD je podijeljen na duže slikovne ili glazbene dijelove. Oni se zovu "naslovi". Pri reprodukciji DVD-a
koji sadrži nekoliko naslova, pomoću njegova glavnog izbornika (TOP MENU) možete odabrati željeni
naslov. Pri reprodukciji DVD-a koji omogućuje odabir opcija, primjerice jezika titlova i jezika dijaloga,
odaberite ove opcije pomoću DVD izbornika.
nastavak na sljedećoj stranici 
15
Druge reprodukcijske funkcije
ALBM
u
AUDIO
TOP MENU
.m/M>
SUBTITLE
ANGLE
MENU
</M/m/,
ENTER
Brojčane
tipke
.m/M>
b/B/V/v
u
Za
Pritisnite
pauzu/nastavak reprodukcije nakon pauze

preskakanje poglavlja/zapisa/scene/datoteke  / 
ubrzano pretraživanje diska prema natrag/
naprijed
i kratko zadržite  /  te zatim više puta za
promjenu brzine ( 2   12   120   2...)
odustajanje od pretraživanja

prikaz DVD izbornika*
Na daljinskom upravljaču:
 ili 
odabir opcija u DVD izborniku*1
Na uređaju:
()/()/()/() za pomicanje kursora, zatim
pritisnite  () za potvrdu.
1
Na daljinskom upravljaču:
////brojčane tipke za pomicanje kursora, zatim
pritisnite  za potvrdu.
promjenu jezika dijaloga/formata/kanala
(str. 27)*1
Na daljinskom upravljaču:
 više puta dok se ne pojavi željena opcija
isključenje/promjenu jezika titla*1
Na daljinskom upravljaču:
 više puta dok se ne pojavi željena opcija*2
promjenu kuta kamere*1
Na daljinskom upravljaču:
 više puta dok se ne pojavi broj željenoga kuta
kamere
preskakanje albuma (mape)*3
Na uređaju:
 (ALBM –)/ (ALBM +)
preskakanje više albuma (mapa)
odjednom*3
Na uređaju:
i zadržite  (ALBM –)/ (ALBM +)
*1 Nije dostupno, ovisno o disku.
*2 Kad se pojavi zahtjev za unos 4-znamenkastog koda, unesite kôd željenog jezika (str. 57).
*3 Tijekom reprodukcije DivX/MPEG-4 diska.
Napomena o reprodukciji DivX/MPEG-4 datoteka
Ako disk sadrži više vrsta datoteka, može se reproducirati samo onaj odabrani (zvuk/video/slika).
Za reprodukciju DivX/MPEG-4 video datoteka s takvog diska, pritisnite  tijekom reprodukcije, odaberite "LIST
UP VIDEO FILES" i zatim odaberite željenu datoteku (str. 33).
16
Reprodukcija audio diskova
Ovisno o disku, neki postupci mogu biti različiti ili zabranjeni.
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz disk.
SOURCE /OFF
Z
OFF
u
u
disk (stranu s naljepnicom okrenite prema gore).
A Uložite
Reprodukcija se pokreće automatski.
Ako ne započne, pritisnite tipku .
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite  na jednu sekundu.
Na daljinskom upravljaču pritisnite .
Za izbacivanje diska
Pritisnite .
Napomena
Diskovi u DTS formatu nisu podržani. Odaberete li DTS format, neće se čuti zvuk.
nastavak na sljedećoj stranici 
17
Druge reprodukcijske funkcije
.m/M>
u
</M/m/,
.m/M>
ALBM
Za
u
Pritisnite
pauzu/nastavak reprodukcije nakon pauze

preskakanje zapisa
  ()/  ()
ubrzano pretraživanje zapisa prema natrag/ i zadržite  / 
naprijed
preskakanje albuma*
Na uređaju:
 (ALBM –)/ (ALBM +)
Na daljinskom upravljaču:
/
preskakanje više albuma*
Na uređaju:
i zadržite  (ALBM –)/ (ALBM +)
Na daljinskom upravljaču:
i zadržite /
** Kad se reproducira MP3/WMA/AAC.
Reprodukcija USB uređaja
Za detalje o podržanim USB uređajima, posjetite internetsku stranicu za korisničku podršku.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
44 Mogu se koristiti USB uređaji vrste MSC (Mass Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol) koji
podržavaju USB standard.
44 Odgovarajući kodek je MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a), JPEG (.jpg), DivX (.avi) i MPEG-4
(.mp4).
44 Preporučena je izrada sigurnosnih kopija sadržaja USB uređaja.
Napomene
66 Spojite USB uređaj nakon pokretanja motora.
Ovisno o USB uređaju, može doći do nepravilnosti u radu ili oštećenja ukoliko se spoji prije pokretanja motora.
66 Za pokretanje reprodukcije velikih datoteka će možda biti potrebno duže vrijeme.
18
SOURCE /OFF
OFF
SRC
USB uređaj na USB priključnicu.
A Spojite
Reprodukcija se pokreće automatski.
Ako je USB uređaj već spojen, za pokretanje reprodukcije pritisnite  više puta dok se ne prikaže
"USB".
Pomoću daljinskog upravljača
Upotrijebite  umjesto .
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite  na jednu sekundu.
Na daljinskom upravljaču pritisnite .
Odspajanje USB uređaja
Zaustavite reprodukciju i uklonite ga.
Nemojte ga uklanjati USB uređaj tijekom reprodukcije jer se podaci na njemu tako mogu oštetiti.
O funkciji Quick-BrowZer
Funkcija Quick-BrowZer omogućava jednostavno traženje stavke na USB uređaju s mnogo albuma/zapisa.
Detalje potražite u poglavlju "Prikaz liste zapisa/slika/video datoteka — Quick-BrowZer" na str. 32.
O funkciji ZAPPIN
Funkcija ZAPPIN omogućava jednostavno traženje zapisa, primjerice, tijekom reprodukcije u slučajnom
slijedu ili ponavljanja reprodukcije u slučajnom slijedu. Pojedinosti potražite u poglavlju "Pretraživanje
zapisa slušanjem odlomaka zapisa — ZAPPIN™" na str. 33.
Napomene
66 Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki ili teški da mogu pasti uslijed vibracija ili uzrokovati labavljenje spoja.
66 Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije USB uređaja jer može doći do oštećenja podataka.
66 Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene putem USB huba.
66 Ako USB uređaj sadrži više vrsta datoteka, može se reproducirati samo onaj odabrani (zvuk/video/slika). Za
reprodukciju DivX/MPEG-4 video datoteka ili JPEG slikovnih datoteka s takvog uređaja, pritisnite  tijekom
reprodukcije, odaberite izlistanje željene vrste datoteke (video/slika) i zatim odaberite željenu datoteku (str. 33).
19
Reprodukcija iPoda
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja, pogledajte "O iPod uređaju" na str. 51 ili posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
U ovom priručniku "iPod" se koristi kao općeniti naziv za iPod funkcije na iPod i iPhone uređaju, osim
ako nije drugačije navedeno u tekstu ili na slikama.
SOURCE /OFF
OFF
M/m
Regulator MODE
ENTER
SRC
MODE
VOL
A Smanjite glasnoću zakretanjem regulatora.
iPod na USB priključnicu.
B Spojite
Savjetujemo uporabu dodatno nabavljivog USB kabela
RC-200IPV.*1
Na zaslonu iPoda*2 se pojavi sljedeći logotip i reprodukcija
počinje od posljednje reproducirane stavke.
Ako je iPod već spojen, za pokretanje reprodukcije pritisnite
 više puta dok se ne prikaže "USB". (Kad je
prepoznat iPod uređaj, na pokazivaču se prikaže "IPD".)
*1 Za reprodukciju videozapisa s video iPoda savjetujemo
uporabu kabela RC-200IPV.
*2 Ako je spojen iPod touch ili iPhone ili je zadnja reprodukcija
s iPoda bila pokrenuta uz funkciju Passenger control,
logotip se možda neće pojaviti na zaslonu.
 više puta dok se ne pojavi željeno podešenje.
C Pritisnite
Način reprodukcije mijenja se na sljedeći način:
RESUMING*1  ALBUM  TRACK  GENRE  PLAYLIST  ARTIST 
PODCAST*2
*1 Pojavi se samo ako je spojen iPod koji se trenutno reproducira.
*2 Možda se neće prikazati, ovisno o podešenju iPod uređaja.
D Podesite glasnoću zakretanjem regulatora.
20
Pomoću daljinskog upravljača
Koristite  umjesto  i umjesto  +/–.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite  na jednu sekundu.
Na daljinskom upravljaču pritisnite .
Reprodukcija videozapisa s iPoda
1 Pritisnite  tijekom reprodukcije.
2 Zakrenite regulator kako biste odabrali "VIDEO", zatim ga pritisnite.
3 Zakrenite regulator za odabir željenog načina reprodukcije i zatim ga pritisnite.
4 Zakrenite regulator za odabir željenog videozapisa i zatim ga pritisnite.
Na daljinskom upravljaču pritisnite / umjesto zakretanja regulatora, pritisnite  umjesto
regulatora.
Odspajanje iPoda
Zaustavite reprodukciju i uklonite ga.
Nemojte ga uklanjati iPod tijekom reprodukcije jer se podaci na njemu tako mogu oštetiti.
O modu nastavka reprodukcije
Kad je iPod s kojeg trenutno reproducirate spojen putem dock priključnice, način reprodukcije ovog
uređaja mijenja se u mod nastavljanja reprodukcije i reprodukcija počinje u modu koji je podešen na
iPod uređaju.
U modu nastavka reprodukcije, tipke  (REP) i  (SHUF) ne rade.
O funkciji Quick-BrowZer
Funkcija Quick-BrowZer omogućava jednostavno traženje stavke na iPodu s mnogo kategorija/zapisa.
Detalje potražite u poglavlju "Prikaz liste zapisa/slika/video datoteka — Quick-BrowZer" na str. 32.
O funkciji ZAPPIN
Funkcija ZAPPIN omogućava jednostavno traženje zapisa, primjerice, tijekom reprodukcije u slučajnom
slijedu ili ponavljanja reprodukcije u slučajnom slijedu. Pojedinosti potražite u poglavlju "Pretraživanje
zapisa slušanjem odlomaka zapisa — ZAPPIN™" na str. 33.
Oprez kod uporabe iPhone uređaja
Kad spojite iPhone putem USB kabela, glasnoću telefona kontrolira sâm iPhone. Kako biste spriječili iznenadan
glasan zvuk nakon poziva, ne pojačavajte glasnoću na uređaju tijekom telefonskog poziva.
Napomene
66 Dodatni uređaj spojen na prednju AUX priključnicu ne može se odabrati dok je iPod spojen na USB priključnicu.
66 Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije iPod uređaja jer može doći do oštećenja podataka.
66 Ovaj uređaj ne prepoznaje iPod uređaje spojene putem USB huba.
Savjeti
66 Kad je ključ okrenut u položaj ACC i uređaj je uključen, baterija iPod uređaja se puni.
66 Ako odspojite iPod tijekom reprodukcije, na pokazivaču uređaja se prikaže "NO DEV".
21
Napredne funkcije — Radio
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugađanja za vrijeme vožnje, koristite Best
Tuning Memory (BTM) kako biste spriječili
eventualne prometne nezgode.
Automatska pohrana — BTM
RDS
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Prikazane stavke
A
B
1 Pritisnite  više puta dok se na po­
kazivaču uređaja ne pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja, pritisnite
 više puta. Možete odabrati FM1,
FM2, FM3, MW ili LW.
2 Pritisnite .
Pojavi se izbornik za podešavanje sustava.
3 Pritisnite / za odabir "BTM" i zatim
pritisnite .
Uređaj pohranjuje postaje na brojčane tipke
( do ) slijedom njihovih frekvencija.
Kad je postaja pohranjena, začuje se zvučni
signal.
Na uređaju
Pritisnite  umjesto , pritisnite i
zadržite regulator umjesto pritiska na ,
zakrenite regulator umjesto pritiska na /, pritisnite
regulator umjesto .
Ručna pohrana postaja
1 Dok slušate postaju koju želite pohraniti,
pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od
 do ) sve dok se ne pojavi "MEM".
Na pokazivaču se pojavi oznaka brojčane
tipke.
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavke
AF/TA (str. 23).
Prijem pohranjenih postaja
1 Odaberite valno područje, zatim priti­
snite brojčanu tipku (od  do ).
C
AValno područje, funkcija
BTA/TP*1
CFrekvencija*2 (naziv postaje), programski
broj, sat, RDS podaci
*1 "TA" treperi tijekom informacija o prometu. "TP"
svijetli kad je ugođena takva postaja.
*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "*"
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite
.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugađanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugađanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Također traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS prijemom podešavaju sat.
Napomene
66 Ovisno o zemlji/regiji, sve RDS funkcije možda neće
biti dostupne.
66 RDS funkcija neće raditi ispravno ako je signal slab
ili postaja ne emitira RDS podatke.
22
Podešavanje AF i TA
AF/TA postavke i način njihove izmjene prikazani
su u nastavku.
AF-ON: uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON: uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON: uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF: isključenje AF i TA.
1 Pritisnite  na uređaju više puta
dok se ne pojavi željeno podešenje.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno
pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju
BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim
AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Savjet
Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti,
ta glasnoća će se pohraniti za buduće obavijesti,
neovisno o normalnoj glasnoći.
Slušanje lokalnog programa — REG
Kad je AF funkcija uključena: tvornička podešenja
ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno
područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu
lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" u izborniku za podešavanje sustava tijekom FM prijema
(str. 46).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
Odabir vrste programa PTY
1 Pritisnite i zadržite  (PTY) na
uređaju tijekom FM prijema.
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
2 Zakrenite regulator sve dok se ne
pojavi željena vrsta programa.
3 Pritisnite regulator.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski program),
CULTURE (kultura), SCIENCE (znanost),
VARIED (razno), POP M (popularna glazba),
ROCK M (rock glazba), EASY M (lagana glazba),
LIGHT M (lagana klasična glazba), CLASSICS
(klasična glazba), OTHER M (druge vrste glazbe),
WEATHER (vremenska prognoza), FINANCE
(financije), CHILDREN (dječji program),
SOCIAL A (društvene teme), RELIGION
(vjerski program), PHONE IN (telefonska javljanja),
TRAVEL (putovanja), LEISURE (dokolica),
JAZZ (jazz glazba), COUNTRY (country
glazba), NATION M (narodna glazba), OLDIES
(evergrini), FOLK M (folklorna glazba),
DOCUMENT (dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama/
regijama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu
dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1 Podesite "CT-ON" u izborniku podeša­
vanja sustava (str. 45).
Napomene
66 Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema
RDS postaje.
66 Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog vremena će možda biti razlike.
23
Napredne funkcije — Diskovi
Ovo se poglavlje sastoji od sljedećih odjeljaka:
66Funkcije specifične za video
 str. 24 do 30
66Zajedničke funkcije za video*/audio
 str. 30 do 33
66Funkcije specifične za audio
 str. 33.
** Uključujući JPEG.
Reprodukcija JPEG datoteka
Uporaba PBC funkcija
— Kontrola reprodukcije
Pomoću PBC izbornika možete interaktivno
reproducirati VCD diskove s funkcijom PBC.
1 Pritisnite  dok je uređaj
isključen.
Prikazuje se izbornik Visual setup.
2 Pritisnite / za odabir
(CUSTOM
SETUP), zatim pritisnite .
Pojavi se izbornik za podešavanje.
3 Pritisnite / za odabir "PBC" i zatim
pritisnite .
Na ovom uređaju možete uživati u slide showu
JPEG slika. Slide show započinje automatski kad
umetnete disk ili pritisnete tipku . Pojedinosti
o pokretanju reprodukcije potražite u poglavlju
"Reprodukcija video diskova", koraci od 1 do 3,
na str. 15.
Druge reprodukcijske funkcije
Za
Pritisnite
zakretanje slike
Na daljinskom upravljaču:
/ (zakreće se za 90°)
preskakanje slike
 / 
preskakanje albuma Na uređaju:
 (ALBM –)/
 (ALBM +)
preskakanje više
albuma
Na uređaju:
i zadržite  (ALBM –)/
 (ALBM +)
Napomene
66 Za zakretanje većih slika potrebno je duže vrijeme.
66 Progresivne JPEG slike se ne mogu prikazati.
66 Ako disk sadrži više vrsta datoteka, može se reproducirati samo onaj odabrani (zvuk/video/slika). Za
reprodukciju JPEG slika s takvog diska, pritisnite 
tijekom reprodukcije, odaberite "LIST UP IMAGE
FILES" i zatim odaberite željenu datoteku (str. 33).
Savjet
Datoteku za reprodukciju možete odabrati i preko liste
(Quick-BrowZer) (str. 32).
24
4 Pritisnite / za odabir "ON" i zatim
pritisnite .
5 Započnite reprodukciju VCD-a s PBC
funkcijom.
Prikaže se izbornik PBC.
6 Odaberite željenu opciju brojčanim
tipkama i zatim pritisnite .
7 Postupite prema uputama u izborniku
interaktivnih postupaka.
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite .
Reprodukcija bez funkcije PBC
1 Odaberite "PBC: OFF" u izborniku
Visual setup menu i pokrenite repro­
dukciju VCD-a.
Pokreće se reprodukcija. PBC izbornik se ne
pojavljuje tijekom reprodukcije.
Napomene
66 Opcije izbornika i funkcije se razlikuju, ovisno o
disku.
66 Tijekom PBC reprodukcije, broj zapisa, datoteka za
reprodukciju itd. ne pojavljuju se u izborniku načina
reprodukcije (str. 25).
66 Funkcija nastavka reprodukcije od mjesta na kojem
je zaustavljena ne radi kod reprodukcije bez PBC-a.
Uporaba izbornika načina
reprodukcije
MPEG-4
Ovaj uređaj posjeduje izbornik načina reprodukcije
koji služi kontroli i podešavanju reprodukcije.
Za prikaz ovog izbornika pritisnite tipku
 tijekom reprodukcije. Za isključenje izbornika pritisnite opet istu tipku.
Napomene
66 Tijekom reprodukcije audio diska, tipka 
je neaktivna.
66 Tijekom reprodukcije JPEG datoteka, tipka
 je aktivna samo kad je slika prikazana u punoj veličini.
Savjet
Pritisnete li tipku  kad je reprodukcija
zaustavljena, pojavi se izbornik Visual setup (na monitoru) u kojemu možete podesiti razne postavke, poput
jezika izbornika, zvuka itd. (str. 40).
Primjer: kod reprodukcije DVD diska
Pritisnite ////brojčane tipke za odabir
opcije i pritisnite .
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite l.
Za detalje pogledajte navedenu stranicu.
TITLE, TRACK 32
Odabir naslova, scene ili zapisa za reprodukciju.
ALBUM 32
Odabir albuma ili mape.
MPEG-4
CHAPTER 32
Odabir poglavlja za reprodukciju.
IMAGE 32
Odabir slike za prikaz.
B C D EF
A
12( 67)
018( 034)
T 1:35:55
PLAY
DVD VIDEO
SUBTITLE
Select :
FILE 32
Odabir video datoteke za reprodukciju.
MPEG-4
1:ENGLISH
OFF
1:ENGLISH
2:FRENCH
3:SPANISH
I
Popis opcija izbornika načina
reprodukcije
G
H
TIME 32
Provjera proteklog vremena reprodukcije, unos
vremenskog koda.
MPEG-4
ENTER
J
AOpcije izbornika načina reprodukcije
Detalje potražite u desnom stupcu.
BDVD: Broj naslova/Ukupno
VCD: Broj zapisa/Ukupno*1
JPEG: Broj albuma/Ukupno
DivX/MPEG-4: Broj albuma (mapa)/Ukupno
CDVD: Broj poglavlja/Ukupno
JPEG: Broj slika/Ukupno
DivX/MPEG-4: Broj datoteka/Ukupno
DProteklo vrijeme reprodukcije*2
EFormat
FStatus reprodukcije ( reprodukcija, 
pauza itd.)
GTekuće podešenje
HOpcije
IOdabrana opcija
JNaziv odabrane opcije i/ili poruke vezane uz
postupak
*1 Kod reprodukcije VCD-a s funkcijom PBC (str. 24)
ne pojavljuje se indikator.
*2 Tijekom JPEG reprodukcije nema indikatora.
AUDIO 16, 27
Promjena jezika dijaloga/formata/kanala, provjera formata programa.
MPEG-4
SUBTITLE 16
Uključenje/isključenje titlova, promjena jezika
titla.
ANGLE 16
Za promjenu kuta kamere.
*
CENTER ZOOM 28
Uvećavanje slike.
MPEG-4
nastavak na sljedećoj stranici 
25
REPEAT 31
Ponavljanje reprodukcije naslova/poglavlja/
zapisa/albuma/slike/videa više puta.
MPEG-4
SHUFFLE 31
Reprodukcija poglavlja/zapisa/slika/videa u
slučajnom redoslijedu.
MPEG-4
*
PICTURE EQ 28
Podešavanje kvalitete slike.
MPEG-4
** Ne vrijedi za DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW u VR modu.
Savjet
Kad su aktivne funkcije "SHUFFLE" ili "REPEAT" ili je
dostupna funkcija "ANGLE", njihovi kvadratići svijetle
zeleno (npr.

). Ipak, možda nećete
moći promijeniti kut kamere, ovisno o sceni, čak i ako
kvadratić svijetli zeleno.
Pregled tekstualnih/vremenskih
podataka na disku
MPEG-4
44 C-**:**:**
Preostalo vrijeme reprodukcije tekućeg poglavlja
Pri reprodukciji VCD diska
(Samo verzija 1.0/1.1 ili verzija 2.0 bez funkcije
PBC.)
44 T **:**
Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
44 T-**:**
Preostalo vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
44 D **:**
Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg diska
44 D-**:**
Preostalo vrijeme reprodukcije tekućeg diska
Pri reprodukciji JPEG datoteka
44 Broj albuma/Ukupno
44 Broj slika/Ukupno
Pri reprodukciji DivX/MPEG-4 datoteka
44 Broj albuma (mapa)/Ukupno
44 Broj datoteka/Ukupno
44 T **:**
Proteklo vrijeme reprodukcije tekuće datoteke
Provjera tekstualnih podataka
Možete provjeriti tekstualne podatke (naziv albuma,
slike itd.) JPEG/DivX/MPEG-4 datoteka.
Broj albuma/slike/mape/datoteke
037(325)
Provjera podataka o vremenu
Možete provjeriti vrijeme reprodukcije diska i
preostalo vrijeme naslova, poglavlja, zapisa itd.
tijekom reprodukcije videa/slika.
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite .
Prikažu se trenutne informacije o reprodukciji.
Podaci o vremenu
T
1:01:57
Image name
Tekstualni podaci*
** Ukoliko disk ne sadrži tekst, pojavit će se poruka
"NO TEXT".
Tekstualni podaci se razlikuju, ovisno o formatu,
na sljedeći način.
2 Pritisnite  više puta za promjenu
prikazanih informacija.
Podaci o vremenu razlikuju se, ovisno o disku/
formatu, na sljedeći način.
26
Pri reprodukciji DVD diska
44 T **:**:**
Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg naslova
44 T-**:**:**
Preostalo vrijeme reprodukcije tekućeg naslova
44 C **:**:**
Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg poglavlja
Pri reprodukciji JPEG datoteka
44 Naziv albuma (kad je prikazan broj albuma)
44 Naziv slike (kad je prikazan broj slike)
Pri reprodukciji DivX/MPEG-4 datoteka
44 Naziv albuma (mape) (kad je prikazan broj
albuma (mape))
44 Naziv datoteke (kad je prikazan broj datoteke)
Podešavanje postavki zvuka
Napomena
Diskovi u DTS formatu nisu podržani. Odaberete li
DTS format, neće se čuti zvuk.
Promjena jezika dijaloga/formata
Ako je na DVD snimljeno više jezika dijaloga,
oni se mogu mijenjati. Kod DVD/DivX diska
možete mijenjati format zvuka ako je na disku
snimljeno više njih (npr. Dolby Digital).
1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite
 dok se ne pojavi željeni jezik
dijaloga/format zvuka.
Jezik dijaloga/format zvuka*
1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite
 dok se ne pojavi željeni audio
kanal.
Primjer: kod reprodukcije MP3 zapisa
Audio kanal
TRACK NAME
ALBUM NAME
ARTIST NAME
MP3
0003/1000
3:17
ST
SHUF
Napomena
Ovisno o disku, možda nećete moći promijeniti podešenje zvuka.
Savjet
Također možete promijeniti podešenja video diskova
odabirom opcije "AUDIO" u izborniku načina reprodukcije (str. 25).
Provjera formata programa
1:ENGLISH Dolby D
Možete provjeriti broj kanala i položaj komponente
na trenutno reproduciranom DVD VIDEO disku.
** Kod reprodukcije Divx diska, pojavi se format
zvuka/kanal (npr. "MP3").
Na pokazivaču se izmjenjuju dostupni jezici.
Kad se pojavi zahtjev za unos 4-znamenkastog
koda, unesite kôd željenog jezika (str. 57).
Ako se isti jezik pojavi dva ili tri puta, to znači da je na disk snimljeno više formata zvuka.
Promjena audio kanala
MPEG-4
Kad reproducirate VCD/CD/MP3/WMA/AAC/
MPEG-4, možete odabrati zvuk desnog ili lijevog
kanala i možete slušati zvuk odabranog kanala
preko oba zvučnika (desnog i lijevog).
Opcije su sljedeće:
STEREO (ST): Standardni stereo zvuk (tvorničko
podešenje)
1/L (L): Zvuk lijevog kanala (mono)
2/R (R): Zvuk desnog kanala (mono)
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite
.
Pojavi se izbornik načina reprodukcije.
2 Pritisnite / za odabir
(AUDIO).
Pojavi se format programa.
Trenutni format zvuka*
12( 67)
018( 034)
T 1:35:55
1:ENGLISH Dolby D
PLAY
DVD VIDEO
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
LS
C
LFE
R
RS
Trenutni format programa
** Ovisno o disku, pojavi se "PCM", "DOLBY DIGITAL"
itd.
Slova u prikazu formata programa predstavljaju
sljedeće komponente zvuka i njihov položaj.
Ђ :Prednji (lijevi)
Ѓ :Prednji (desni)
Є :Središnji
Ѕ :Stražnji (lijevi)
І :Stražnji (desni)
Ї :Stražnji (mono) Stražnja komponenta
Dolby Surround obrađenog signala i Dolby
Digital signala
Ј :Niskofrekvencijski signal
nastavak na sljedećoj stranici 
27
Naziv formata programa i brojevi kanala se pojave
na sljedeći način.
Primjer: Dolby Digital 5.1 ch
Stražnja komponenta  2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Prednja komponenta  2 +
Središnja komponenta  1
2 Pritisnite / za odabir
(CENTER ZOOM) i zatim pritisnite
.
Pojavi se trenutna opcija.
12( 67)
018( 034)
T 1:35:55
PLAY
DVD VIDEO
LFE komponenta  1
Za isključenje izbornika načina reprodukcije,
pritisnite .
Podešavanje razine izlaznog audio
signala — DVD level
Možete podesiti razinu izlaznog audio signala
DVD-a snimljenog u Dolby Digital formatu, za
smanjenje razlika u glasnoći između diska i izvora.
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite
.
Na pokazivaču uređaja se pojavi opcija izbornika
System setup.
2 Pritisnite / za odabir "DVD-LEVEL",
zatim pritisnite .
3 Pritisnite  za odabir "ADJST-ON",
zatim pritisnite .
4 Pritisnite / za odabir "DOLBY-ADJ",
zatim pritisnite .
5 Pritisnite / za podešavanje razine
signala.
Razina izlaznog signala je podesiva u koracima
po jedan, od –10 do +10.
x1
x1
x1.6
3 Pritisnite / za odabir željene opcije
(1, 1.6*) i nakon toga pritisnite
.
** Slika može biti zrnata.
Slika se povećava.
Za isključenje izbornika načina reprodukcije,
pritisnite .
Za pomicanje slike pritisnite ///.
Za povratak na izvornu veličinu odaberite "1"
u koraku 3.
Napomene
66 Ovisno o disku, možda neće biti moguće povećati
sliku.
66 Čim nastavite reprodukciju, slika se vraća na izvornu
veličinu.
66 Ako se vratite na izbornik diska/glavni izbornik,
uvećavanje se poništava.
Podešavanje kvalitete slike
— Picture EQ
MPEG-4
Kvalitetu slike možete prilagoditi uvjetima
osvjetljenja u vozilu.
6 Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Za isključivanje prikaza postavki sustava pritisnite .
Na uređaju
Pritisnite i zaržite regulator umjesto pritiska na
, zakrenite regulator umjesto pritiska
na /, pritisnite regulator umjesto .
Uvećavanje slika
MPEG-4
Slike je moguće povećati.
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite
28
.
Pojavi se izbornik načina reprodukcije.
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite
.
Pojavi se izbornik načina reprodukcije.
2 Pritisnite / za odabir
(PICTURE EQ), zatim pritisnite .
Pojavi se trenutna opcija.
12( 67)
018( 034)
T 1:35:55
DAYTIME
SUNSET
SHINE
CUSTOM
NORMAL
NORMAL
PLAY
DVD VIDEO
3 Pritisnite / za odabir željene opcije,
zatim pritisnite .
3 Pritisnite / za odabir "CUSTOM",
zatim pritisnite .
Opcije se razlikuju, ovisno o postavkama izbornika
Visual setup (str. 42).
Postavke "PICTURE EQ" u "CUSTOM SETUP"
mijenjaju opcije na sljedeći način.
AUTO: Mijenja opcije za dan/noć automatski, u
skladu s podešenjem svjetline pokazivača.
LIGHT ON: Prikazuje opcije za uporabu noću.
LIGHT OFF: Prikazuje opcije za uporabu danju.
USER CUST OM SETUP
COLOR
BRIGHT
Na raspolaganju su sljedeće opcije za svaku
postavku.
PICTURE EQ
Select :
Za sva podešenja
NORMAL: Normalna slika.
CUSTOM: Postavke definira korisnik (str. 29).
Kad je odabran "LIGHT ON"/"AUTO" (s
uključenim osvjetljenjem)
NIGHT: Smanjuje osvjetljenje monitora kako se
ne bi ometala vožnja noću.
MIDNIGHT: Još više smanjuje osvjetljenje
monitora od opcije "NIGHT".
THEATER: Pojačava osvjetljenje monitora, u
situaciji kada želite uživati u svijetloj slici noću.
0
0
ENTER
4 Pritisnite / za odabir tona slike i zatim
pritisnite / za podešavanje razine.
5 Pritisnite .
Za isključenje izbornika načina reprodukcije,
pritisnite .
Zaključavanje diskova
— Parental control
*
** Ne vrijedi za DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW u VR modu.
SUNSET: Prikladno kad se malo smrači.
Postoji mogućnost zaključavanja diska ili
ograničavanja reprodukcije u skladu s prethodno
definiranim razinama kao npr. prema starosti
gledatelja. Zaključane scene su blokirane ili se
zamjenjuju alternativnima pri reprodukciji DVD
diska koji podržava opciju ograničenja reprodukcije.
SHINE: Prikladno pri jakom svjetlu (primjerice,
ako se svjetlo reflektira od monitora).
Uključenje ograničenja reprodukcije
Kad je odabran "LIGHT OFF"/"AUTO" (s
isključenim osvjetljenjem)
DAYTIME: Prikladno za svijetla mjesta.
Prilagodba kvalitete slike
Opcija "CUSTOM" omogućuje ručno podešavanje
tona slike. Možete pohraniti postavke za podešenja
"LIGHT ON" i "LIGHT OFF".
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite
.
Pojavi se izbornik načina reprodukcije.
2 Pritisnite / za odabir
(PICTURE EQ), zatim pritisnite .
Pojavi se trenutna opcija.
1 Pritisnite  dok je uređaj
isključen.
Prikazuje se izbornik Visual setup.
2 Pritisnite / za odabir
(CUSTOM
SETUP), zatim pritisnite .
Pojavi se izbornik za podešavanje.
3 Pritisnite / za odabir opcije
''PARENTAL CONTROL'' i pritisnite
.
Pojave se opcije.
CUSTOM SETUP
PARENTAL CONTROL :
SLIDE SHO W TIME :
MULTI-DISC RESUME :
USB RESUME :
PLAY LIST PLAY :
PBC :
DivX VOD
DivX DEA CTIVATION :
OFF
OFF
ONt
PLAYER t
PASSWORDt
ON
nastavak na sljedećoj stranici 
29
4 Pritisnite / za odabir "ON " i
zatim pritisnite .
Pojavi se polje za unos zaporke.
5 Pritisnite / za odabir "STANDARD",
zatim pritisnite .
Pojave se opcije.
PARENTAL CONTR OL
CUSTOM SETUP
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
PARENTAL CONTROL:
LEVEL :
STANDARD :
5 Brojčanim tipkama unesite zaporku i
pritisnite .
Prikazuje se polje za potvrdu zaporke.
6 Za potvrdu, ponovno brojčanim tipka­
ma unesite zaporku i pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Za brisanje unesenog broja pritisnite .
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite l.
Za isključenje izbornika Visual setup, pritisnite
.
8:
USA
USA
OTHERS t
6 Pritisnite / za odabir željenog po­
dručja čije postavke ograničenja želite
koristiti i nakon toga pritisnite .
Područje je odabrano.
Kad odaberete "OTHERS ", odaberite i
unesite standardni kôd prema tablici na str. 57.
7 Pritisnite / za odabir "LEVEL",
zatim pritisnite .
Pojave se opcije.
CUSTOM SETUP
Isključenje ograničenja reprodukcije
Odaberite "OFF" gore u koraku 4 i unesite svoju
zaporku.
Ako je ograničenje reprodukcije isključeno, pojavi
se poruka "Parental control canceled".
Promjena zaporke
U gore opisanom koraku 4 odaberite "PASSWORD
" i unesite trenutnu te zatim novu zaporku.
Promjena područja i razine
ograničenja
Postoji mogućnost podešavanja razine ograničenja
reprodukcije ovisno o području i lokalnim razinama
ograničenja.
1 Pritisnite  dok je uređaj
isključen.
Prikazuje se izbornik Visual setup.
2 Pritisnite / za odabir
(CUSTOM
SETUP), zatim pritisnite .
Pojavi se izbornik za podešavanje.
3 Pritisnite / za odabir opcije
''PARENTAL CONTROL'' i pritisnite
.
Pojave se opcije.
4 Pritisnite / za odabir "PLAYER " i
30
zatim pritisnite .
Ako je opcija ograničenja reprodukcije uključena, prikaže se izbornik za unos zaporke.
Za promjenu, unesite zaporku i pritisnite
.
PARENTAL CONTROL:
LEVEL :
STANDARD :
8:
1: G
2:
3: PG
4: PG-13
5:
Što je broj manji, ograničenje reprodukcije
je veće.
8 Pritisnite / za odabir željene razine,
zatim pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite l.
Za isključenje izbornika Visual setup, pritisnite
.
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim slijedom
MPEG-4
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite 
(REP) ili  (SHUF) na uređaju više puta
dok se ne pojavi željeno podešenje.
Započinje ponavljanje reprodukcije ili reprodukcija slučajnim slijedom.
U nastavku su navedene opcije za ponavljanje
reprodukcije i način izmjene za svaki disk/format.
Disk/format
Opcije
OFF
TITLE: Ponavljanje trenutnog
naslova.
CHAPTER: Ponavljanje
trenutnog poglavlja.
*1
OFF
TRACK: Ponavljanje trenutnog
zapisa.
OFF
TRACK: Ponavljanje trenutnog
zapisa.
ALBUM: Ponavljanje trenutnog
albuma.
OFF
IMAGE: Ponavljanje trenutne
slike.
ALBUM: Ponavljanje trenutnog
albuma.
OFF
FILE: Ponavljanje trenutne
videodatoteke.
ALBUM: Ponavljanje trenutnog
albuma (mape).
MPEG-4
U nastavku su navedene opcije za reprodukciju
slučajnim redoslijedom i način izmjene za svaki
disk/format.
Disk/format
*2
*1
Opcije
OFF
TITLE: Reprodukcija poglavlja
unutar tekućeg naslova slučajnim redoslijedom.
OFF
DISC: Reprodukcija poglavlja
na tekućem disku slučajnim
redoslijedom.
OFF
ALBUM: Reprodukcija zapisa/
slika/video datoteka tekućeg
albuma (mape) slučajnim
redoslijedom.
MPEG-4
*1 Dostupno samo kod reprodukcije 1.0/1.1 VCD-a ili
version 2.0 VCD-a bez funkcije PBC.
*2 Ne vrijedi za DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW u VR
modu.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite "OFF".
Napomene
66 Ako se vratite na izbornik diska/glavni izbornik,
ponavljanje i reprodukcija u slučajnom redoslijedu
se poništavaju.
66 Ponavljanje i reprodukcija u slučajnom redoslijedu
ne mogu se podesiti u izborniku diska/glavnom
izborniku.
Podešavanje iz izbornika načina
reprodukcije
MPEG-4
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite
.
Pojavi se izbornik načina reprodukcije.
2 Pritisnite / za odabir
, zatim pritisnite .
12 ( 67 )
018 ( 034 )
T 1:35:55
ili
PLA Y
DV D VIDEO
OFF
CHAPTER
TITLE
OFF
3 Pritisnite / za odabir željene opcije,
zatim pritisnite .
Započinje ponavljanje reprodukcije ili reprodukcija slučajnim slijedom.
Za isključenje izbornika načina reprodukcije
pritisnite .
Reprodukcija uz izravno
pretraživanje
MPEG-4
Možete izravno pronaći željeno mjesto uz unos
broja naslova, broja poglavlja i sl.
1 Tijekom reprodukcije brojčanim tipkama
daljinskog upravljača unesite broj
(zapisa, naslova i sl.) i zatim pritisnite
.
Reprodukcija počinje od početka odabranog
dijela.
nastavak na sljedećoj stranici 
31
Podešavanje iz izbornika načina
reprodukcije
MPEG-4
Podaci o vremenu razlikuju se, ovisno o disku/
formatu, na sljedeći način.
Disk/format Stavke
Pokreće reprodukciju od
odabranog naslova.
CHAPTER
Pokreće reprodukciju od
odabranog poglavlja.
TIME
Pokreće reprodukciju od mjesta
označenog unosom vremena.
TRACK
Pokreće reprodukciju od
odabranog zapisa.
ALBUM
Pokreće reprodukciju od
odabrane slike.
ALBUM
Pokreće reprodukciju od
odabranog albuma (mape).
FILE
Pokreće reprodukciju od
odabrane datoteke.
** Dostupno samo pri reprodukciji VCD-a bez funkcije
PBC.
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite
.
Pojavi se izbornik načina reprodukcije.
2 Pritisnite / za odabir željene opcije,
zatim pritisnite .
- - ( 67)
018( 034)
T 1:35:55
32
4 Pritisnite .
Za isključenje izbornika načina reprodukcije
pritisnite .
Prikaz liste zapisa/slika/video
datoteka — Quick-BrowZer
Odabir zapisa/slike/video datoteke
MPEG-4
Pokreće reprodukciju od
odabranog albuma.
IMAGE
MPEG-4
metra za reprodukciju ili vremenski kôd.
Primjerice, ako želite pronaći mjesto na 2 sata,
10 minuta i 20 sekundi nakon početka, unesite
"21020". Za brisanje brojeva koje ste unijeli,
pritisnite .
Reprodukcija počinje od odabranog mjesta.
TITLE
*
3 Brojčanim tipkama unesite broj para­
PLAY
DVD VIDEO
Broj u zagradi označava ukupan broj opcija
koje se mogu odabrati.
Možete prikazati listu albuma/mapa/zapisa/slika/
video datoteka na monitoru i odabrati neke od
njih za reprodukciju.
Ova funkcija je praktična, posebno za diskove u
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4 formatu
ili USB uređaje s mnogo albuma, zapisa itd.
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite .
Pojavi se popis kategorija ili datoteka iz stavke
koja se trenutno reproducira.
TRACK NAME
ALBUM NAME
ARTIST NAME
MP3
0003/1000
3:17
ST
LIST UP VIDEO FILES
LIST UP IMAGE FILES
ROOT
MUSIC FOLDER
01 TRACK 01
02 TRACK 02
03 TRACK 03
04 TRACK 04
05 TRACK 05
Želite li se pomaknuti na prethodnu/sljedeću
stranicu, pritisnite /.
Za pomak na gornju razinu pritisnite l.
2 Pritisnite / za odabir željene opcije,
zatim pritisnite .
Pokreće se reprodukcija.
Na uređaju
Zakrenite regulator umjesto pritiska na /, pritisnite
 –/+ umjesto /. pritisnite regulator umjesto
.
Odabir vrste datoteke
MPEG-4
Ako disk sadrži više vrsta datoteka, može se reproducirati samo onaj odabrani (zvuk/video/slika).
Slijed reprodukcije vrsta datoteka je tvornički
podešen na audio, video, zatim slike (npr. ako
disk sadrži video i slikovne datoteke, reproducira
se samo video). Možete odabrati vrstu datoteka
za listu i zatim odabrati željenu.
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite .
2 Pritisnite / za odabir liste željenih
vrsta datoteke i pritisnite .
Za prikaz liste MP3, WMA i AAC datoteka,
odaberite "LIST UP AUDIO FILES".
Za prikaz liste DivX/MPEG-4 datoteka,
odaberite "LIST UP VIDEO FILES".
Za prikaz liste JPEG datoteka, odaberite
"LIST UP IMAGE FILES".
3 Pritisnite / za odabir željene datoteke,
zatim pritisnite .
Počinje reprodukcija odabrane datoteke.
Na uređaju
Zakrenite regulator umjesto pritiska na /, pritisnite
regulator umjesto .
Pregled podataka o audio disku
Tijekom audio reprodukcije možete provjeriti
informacije o sadržaju ili na monitoru prikazivati
sliku omota albuma* MP3/WMA/AAC datoteke.
** Preporučena veličina je od 240  240 do 960  960
piksela.
ABroj ili naziv zapisa
Naziv diska/albuma
Naziv izvođača
BFormat
CBroj zapisa/Ukupno
DStatus reprodukcije (,  itd.)
ETrenutni audio kanal
Tijekom reprodukcije CD/MP3/WMA/AAC,
audio kanal se može promijeniti. Za detalje
pogledajte "Promjena audio kanala" na str. 27.
FProteklo vrijeme reprodukcije
GTrenutni način reprodukcije
HPrikaz omota albuma/pozadinske slike
Savjet
Datoteku za reprodukciju možete odabrati i preko liste
(Quick-BrowZer) (str. 32).
Pretraživanje zapisa slušanjem
odlomaka zapisa — ZAPPIN™
Reprodukcijom kratkih odlomaka zapisa na disku
ili USB uređaju u nizu, možete tražiti zapis koji
želite slušati. Ova funkcija je praktična kad,
primjerice, tražite zapis tijekom reprodukcije u
slučajnom redoslijedu ili ponavljanja reprodukcije
u slučajnom redoslijedu.
1 Pritisnite  na uređaju tijekom
reprodukcije.
Nakon što se na pokazivaču pojavi "ZAPPIN",
reprodukcija počinje od odlomka sljedećeg
zapisa.
Odlomak se reproducira u podešenom vremenu,
zatim se začuje zvučni signal i počinje sljedeći
odlomak.
Zapis
Primjer: kod reprodukcije MP3 zapisa
A
TRACK NAME
ALBUM NAME
ARTIST NAME
C D
B
MP3
0003/1000
3:17
F
H
E
ST
SHUF
G
Dio svakog zapisa koji se
reproducira u ZAPPIN modu.
2 Pritisnite regulator ili  za vrijeme
reprodukcije zapisa koji želite slušati.
Zapis koji ste odabrali reproducira se od
početka u modu normalne reprodukcije.
Za ponovno pretraživanje zapisa u ZAPPIN
modu, ponovite korake 1 i 2.
Savjeti
66 Možete promijeniti vrijeme reprodukcije (str. 46), ali
ne možete odabrati dio zapisa za reprodukciju.
66 Možete isključiti zvučni signal tako da se ne čuje
između dijelova zapisa (str. 46).
33
Napredne funkcije — USB uređaji
Napredne funkcije — iPod
Indikatori tijekom reprodukcije
Indikatori tijekom reprodukcije
A
** Broj albuma se prikaže samo kad se promijeni album.
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite
.
Pojedinosti o indikatorima potražite u odjeljku
"Pregled podataka o audio disku" na str. 33.
Napomene
66 Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o USB
uređaju, formatu snimanja i postavkama. Za dodatne
informacije, posjetite stranicu za korisničku podršku.
66 Najveći broj podataka koji se mogu prikazati.
–– mapa (albuma): 256
–– datoteka (zapisa): 2,000
66 Ne ostavljajte USB uređaj u parkiranom automobilu,
jer može doći do nepravilnosti u radu.
66 Možda će trebati neko vrijeme da se pokrene reprodukcija, ovisno o količini snimljenih podataka.
66 Tijekom reprodukcije ili brzog pretraživanja unaprijed/
unatrag VBR (varijabilna brzina bita) MP3/WMA/AAC
datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije možda neće
biti ispravno prikazano.
66 Reprodukcija lossless komprimiranih datoteka nije
podržana.
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim slijedom
B
AIndikator izvora (iPod)
BNaziv zapisa, ime izvođača, naziv albuma,
broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, sat
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite
.
Savjet
Kad se promijeni album/podcast/žanr/izvođač/reprodukcijska lista, nakratko se pojavi njihov broj.
Napomena
Neka slova pohranjena na iPod uređaju možda neće
biti prikazana ispravno.
Podešavanje moda reprodukcije
1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite
 dok se ne pojavi željeni način
reprodukcije.
Način reprodukcije mijenja se na sljedeći način:
Kod reprodukcije zvuka
ALBUM  TRACK  GENRE 
PLAYLIST  ARTIST  PODCAST*
Kod reprodukcije videa
MOVIE  RENTAL  TV SHOW 
MUSIC VIDEO  PLAYLIST  VIDEO
PODCAST*
** Možda se neće prikazati, ovisno o podešenju iPod
uređaja.
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite  (REP)
Preskakanje albuma, podcast sadr­
žaja, žanrova, reprodukcijskih lista i
izvođača
Odaberite
Za
Za
Pritisnite
REP-TRACK
ponavljanje reprodukcije zapisa.
preskakanje
Na uređaju:
 (ALBM –)/
 (ALBM +)
ili  (SHUF) na uređaju više puta dok
se ne pojavi željeno podešenje.
REP-ALBUM ponavljanje reprodukcije albuma.
SHUF-ALBUM reprodukciju albuma slučajnim
slijedom.
REP-DRIVE*
ponavljanje reprodukcije
memorijske jedinice.
** Kad na USB uređaju postoje dvije ili više memorijskih
jedinica.
34
A
B
AIzvor
BNaziv zapisa, naziv izvođača, broj albuma*,
naziv albuma, broj zapisa/proteklo vrijeme
reprodukcije, sat
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite "REP-OFF" ili "SHUF-OFF"
preskakanje
Na uređaju:
nekoliko stavki i zadržite  (ALBM –)/
 (ALBM +)
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim slijedom
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite  (REP)
ili  (SHUF) na uređaju više puta dok
se ne pojavi željeno podešenje.
Kod reprodukcije zvuka
Odaberite
Za
 TRACK
ponavljanje reprodukcije zapisa.
 ALBUM
ponavljanje reprodukcije albuma.
 PODCAST ponavljanje reprodukcije podcast
sadržaja.
 ARTIST
ponavljanje reprodukcije
odabranog izvođača.
 PLAYLIST ponavljanje reprodukcijske liste.
 GENRE
ponavljanje reprodukcije
odabranog žanra.
SHUF
ALBUM
reprodukciju albuma slučajnim
slijedom.
SHUF
PODCAST
reprodukciju podcast sadržaja
slučajnim slijedom.
SHUF
ARTIST
reprodukciju odabranog izvođača
slučajnim slijedom.
SHUF
PLAYLIST
reprodukciju reprodukcijske liste
slučajnim slijedom.
SHUF
GENRE
reprodukciju odabranog žanra
slučajnim slijedom.
SHUF
DEVICE
reprodukciju svih zapisa na
uređaju slučajnim slijedom.
Izravno upravljanje iPod uređajem
— Passenger control
Možete izravno upravljati iPod uređajem, koji je
spojen putem dock priključnice.
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite i zadržite
.
Pojavi se "MOD-IPOD" i možete izravno
upravljati iPod uređajem.
Za promjenu prikazanih stavki
Pritisnite .
Prikazane stavke izmjenjuju se na sljedeći način:
Naziv zapisa  ime izvođača  naziv albuma
 MOD-IPOD  sat
Za isključenje funkcije Passenger control
Pritisnite i zadržite .
Pojavi se "MOD-AUDIO" i način reprodukcije se
mijenja u "RESUMING".
Napomene
66 U Passenger control modu video s iPoda se ne
prikazuje na monitoru.
66 Glasnoća se može podesiti samo na uređaju.
66 Ponavljanje reprodukcije će se prekinuti ako isključite
funkciju Passenger control.
Kod reprodukcije videa
Prikazane opcije možda neće biti usklađene sa
stvarnom funkcijom.
Odaberite
Za
 TRACK
ponavljanje reprodukcije zapisa.
 RENTAL ponavljanje reprodukcije
unajmljenog filma.
 TV SHOW ponavljanje reprodukcije TV emisije
 MUSIC-V ponavljanje reprodukcije
glazbenog videa.
 PLAYLIST ponavljanje reprodukcijske liste.
 PODCAST ponavljanje reprodukcije video
podcast sadržaja.
Nakon 3 sekunde podešenje je dovršeno.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
35
Podešavanje zvuka
Podešavanje zvučnih značajki
— SOUND
Možete podesiti karakteristike zvuka po želji.
1 Tijekom prijema/reprodukcije više puta
pritisnite  dok se na pokazivaču
uređaja ne pojavi željeno podešenje.
2 Pritisnite / za podešavanje razine ili
odabir željene opcije.
3 Pritisnite l.
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Na uređaju
Pritisnite regulator umjesto , zakrenite regulator
umjesto pritiska na /.
Postavke za podešavanje u izborniku zvuka navedene su u nastavku.
Pojedinosti potražite na stranicama u zagradama.
BAL (Balans): Podešava ravnotežu zvuka između
lijevih i desnih zvučnika.
FAD (Fader): Podešava relativnu razinu između
prednjih i stražnjih zvučnika.
SUB*1 (Subwoofer): Podešava glasnoću
subwoofera.
EQ7: Omogućuje odabir vrste ekvilizatora,
između 7 vrsta glazbe: "XPLOD", "VOCAL",
"EDGE", "CRUISE", "SPACE", "GRAVITY",
"CUSTOM", "OFF."
CSO*2 (Center Speaker Organizer): Odabir
moda virtualnog središnjeg zvučnika: "OFF" "1",
"2", "3" (str. 36).
POS (položaj): Odabir položaja slušanja (str. 36).
POS SUB*3 (položaj subwoofera): Odabir
položaja subwoofera s vašeg mjesta slušanja.
"NEAR", "NORM", "FAR" (str. 37).
RBE (Rear Bass Enhancer): Koristi stražnje
zvučnike kao subwoofer: "OFF" "1", "2", "3"
(str. 36).
36
*1 Pojavi se samo kad je "REAR/SUB" podešen na
"SUB OUT" (str. 45).
*2 Pojavi se samo kad je u tijeku reprodukcija diska/
USB uređaja.
*3 Pojavi se samo kad je "REAR/SUB" podešen
na "SUB OUT" (str. 45), a "POS" na "FRONT
L"/"FRONT R"/"FRONT"/"ALL" (str. 36).
Napredne funkcije zvuka
Kreiranje virtualnog središnjeg
zvučnika — CSO
Kako biste u potpunosti uživali u surround zvuku,
potrebno vam je 5 zvučnika (prednji lijevi/desno,
stražnji lijevi/desni, središnji) i jedan subwoofer.
CSO (Center Speaker Organizer) omogućava
kreiranje virtualnog središnjeg zvučnika čak i ako
on nije spojen.
Za podešavanje CSO tijekom reprodukcije diska/
USB uređaja, više puta pritisnite  dok
se ne pojavi "CSO" i zatim odaberite željeni mod.
Pojedinosti o postupku potražite u poglavlju
"Podešavanje zvučnih značajki — SOUND" na
str. 36.
Napomena
CSO je efikasan samo kad je opcija "MULTI CH
OUTPUT" podešena na "MULTI" (str. 43), jer funkcionira
samo kod reprodukcije višekanalnih izvora.
Uporaba stražnjih zvučnika kao
subwoofera — RBE
RBE (Rear Bass Enhancer) pojačava basove primjenom postavke niskopropusnog filtera (str. 47)
na stražnje zvučnike. Ova funkcija omogućava da
stražnji zvučnici rade kao subwoofer čak i ako on
nije spojen.
Za podešavanje RBE, više puta pritisnite 
dok se ne pojavi "RBE" i zatim odaberite željeni
mod. Pojedinosti o postupku potražite u poglavlju
"Podešavanje zvučnih značajki — SOUND" na
str. 36.
Optimiziranje zvuka za mjesto
slušanja — Intelligent Time Alignment
Uređaj može promijeniti lokalizaciju zvuka odgodom reprodukcije iz svakog zvučnika u skladu
s vašim mjestom slušanja te simulirati prirodno
zvučno polje tako da se postiže utisak bivanja u
središtu zvuka bez obzira na položaj u vozilu.
Postavka je podesiva i iz izbornika Sound (str. 36)
i Visual setup (str. 40).
Opcije za "POS" (izbornik Sound) i "POSITION"
(izbornik Visual setup) navedene su u nastavku.
FRONT L (): Prednji lijevi
FRONT R (): Prednji desni
FRONT (): Prednji
središnji
ALL (): U središtu vozila
CUSTOM*: Precizno kalibriran položaj
132
4
** Pojedinosti o kalibriranju potražite u poglavlju
"Precizno kalibriranje mjesta
slušanja — Intelligent Time
Alignment Tune" na str. 38.
S vašeg mjesta slušanja možete podesiti približan
položaj subwoofera. "NEAR", "NORM"/
"NORMAL" ili "FAR".
Ta postavka je dostupna samo u sljedećim
uvjetima.
––Subwoofer je spojen i opcija "REAR/SUB" je
podešena na "SUB OUT" (str. 45).
––Mjesto slušanja je podešeno na "FRONT L",
"FRONT R", "FRONT" ili "ALL" (str. 36).
Postavka je podesiva i iz izbornika Sound (str. 36)
i Visual setup (str. 40).
Putem izbornika Sound
Putem izbornika Sound
Više puta pritisnite  dok se ne pojavi
"POS" i zatim odaberite mjesto slušanja.
Pojedinosti o postupku potražite u poglavlju
"Podešavanje zvučnih značajki — SOUND" na
str. 36.
Putem izbornika Visual setup
1 Pritisnite  dok je uređaj
isključen.
Prikazuje se izbornik Visual setup.
2 Pritisnite / za odabir
(AUDIO
SETUP), zatim pritisnite .
Pojave se opcije izbornika Audio setup.
3 Pritisnite / za odabir "POSITION" i
pritisnite .
Pojave se opcije.
AUDIO SETUP
AUDIO DRC :
POSITION :
SUB POSITION :
MULTI CH OUTPUT :
Podešavanje položaja subwoofer
STANDARD
FRONT L
OFF
FRONT
ALL
FRONT L
FRONT R
4 Pritisnite / za odabir željene opcije,
zatim pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Savjet
Podešenje u izborniku Sound će automatski promijeniti
postavku u izborniku Visual setup, i obrnuto.
Više puta pritisnite  dok se ne pojavi
"POS SUB" i zatim odaberite položaj subwoofera.
Pojedinosti o postupku potražite u poglavlju
"Podešavanje zvučnih značajki — SOUND" na
str. 36.
Putem izbornika Visual setup
1 Pritisnite  dok je uređaj
isključen.
Prikazuje se izbornik Visual setup.
2 Pritisnite / za odabir
(AUDIO
SETUP), zatim pritisnite .
Pojave se opcije izbornika Audio setup.
3 Pritisnite / za odabir "SUB POSITION"
i pritisnite .
Pojave se opcije.
AUDIO SETUP
AUDIO DRC :
POSITION :
SUB POSITION :
MULTI CH OUTPUT :
STANDARD
FRONT L
NORMAL
NEAR
NORMAL
FAR
4 Pritisnite / za odabir željene opcije,
zatim pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Savjet
Podešenje u izborniku Sound će automatski promijeniti
postavku u izborniku Visual setup, i obrnuto.
37
Precizno kalibriranje mjesta slušanja
— Intelligent Time Alignment Tune
Možete precizno kalibrirati svoje mjesto slušanja
za svaki zvučnik tako da odgodom zvuk pravilnije
dopire do svakog slušatelja.
Postavka je podesiva i iz izbornika System setup
(str. 44) i Visual setup (str. 40).
Prije početka izmjerite udaljenost između vašeg
mjesta slušanja i svakog zvučnika.
Putem izbornika System setup
1 Tijekom prijema/reprodukcije, pritisnite
.
Na pokazivaču uređaja se pojavi opcija izbornika System setup.
2 Pritisnite / za odabir "SP SETUP",
zatim pritisnite .
3 Pritisnite / za odabir "POS TUNE",
zatim pritisnite .
4 Pritisnite / za odabir željenog zvuč­
nika, zatim pritisnite .
Zvučnici se izmjenjuju na sljedeći način:
FL (prednji lijevi)  FR (prednji desni) 
SR (stražnji desni)  SL (stražnji lijevi) 
SUB* (subwoofer)
** Pojavi se samo kad je "REAR/SUB" podešen na
"SUB OUT" (str. 45).
5 Odredite udaljenost između vašeg
mjesta slušanja i svakog zvučnika.
Za podešavanje udaljenosti pritisnite /.
Udaljenost je podesiva u koracima od 2 cm,
između 0 i 400 cm.
6 Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Za podešavanje ostalih zvučnika ponovite korake
4 i 5. Za isključenje izbornika System setup
pritisnite .
Na uređaju
Pritisnite i zaržite regulator umjesto pritiska na
, zakrenite regulator umjesto pritiska
na /, pritisnite regulator umjesto .
38
Putem izbornika Visual setup
1 U izborniku Visual setup odaberite
(AUDIO SETUP)  "POSITION" 
"CUSTOM", zatim pritisnite .
Za detalje o podešavanju mjesta slušanja
pogledajte "Optimiziranje zvuka za mjesto
slušanja — Intelligent Time Alignment" na
str. 36.
Pojavi se popis zvučnika.
FRONT LEFT
FRONT RIGHT
REAR LEFT
REAR RIGHT
SUBWOOFER
100cm
100cm
100cm
100cm
0cm
2 Odredite udaljenost između vašeg
mjesta slušanja i svakog zvučnika.
Za odabir zvučnika, pritisnite / i .
Za podešavanje udaljenosti pritisnite / te
za potvrdu pritisnite .
Udaljenost je podesiva u koracima od 2 cm,
između 0 i 400 cm.
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite l.
Za isključenje izbornika Visual setup, pritisnite
.
Savjet
Podešenje u izborniku Visual setup će automatski promijeniti postavku u izborniku System setup, i obrnuto.
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ7 Tune
Postavka "CUSTOM" unutar EQ7 omogućuje
izradu osobnog podešenja ekvilizatora. Možete
podesiti razinu za 7 različitih područja: 62 Hz,
157 Hz, 396 Hz, 1,0 kHz, 2.5 kHz, 6.3 kHz i 16 kHz.
1 Tijekom prijema/reprodukcije, pritisnite
Podešavanje glasnoće zvučnika.
Možete podešavati glasnoću svakog spojenog
zvučnika.
1 Pritisnite  dok je uređaj
isključen.
Na pokazivaču uređaja se pojavi opcija izbornika System setup.
.
Na pokazivaču uređaja se pojavi opcija izbornika System setup.
2 Pritisnite / za odabir "SP SETUP",
zatim pritisnite .
3 Pritisnite  za odabir "LEVEL-ADJ".
4 Podesite glasnoću svakog zvučnika.
2 Pritisnite / za odabir "EQ7 TUNE",
3 Pritisnite / za odabir "CUSTOM",
zatim pritisnite .
4 Podesite razinu svake frekvencije.
zatim pritisnite .
Za podešavanje razine pritisnite /.
Razina je podesiva u koracima po jedan, od
–6 do +6.
Za podešavanje razine pritisnite /. Razina
je podesiva u koracima po jedan, od - 8 do +8.
Za promjenu frekvencije pritisnite /. Za
vraćanje tvornički podešene krivulje ekvilizatora pritisnite i zadržite .
Za promjenu zvučnika pritisnite /.
Zvučnici se izmjenjuju na sljedeći način:
FL (prednji lijevi)  FR (prednji desni) 
SR (stražnji desni)  SL (stražnji lijevi) 
SUB* (subwoofer)
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
5 Pritisnite  više puta dok se ne pojavi
5 Pritisnite .
Za isključivanje prikaza postavki sustava pritisnite
.
Savjet
Ostale vrste ekvilizatora također se mogu podesiti.
Na uređaju
Pritisnite i zadržite regulator umjesto pritiska na
, zakrenite regulator umjesto pritiska
na /, pritisnite  –/+ umjesto /, pritisnite
regulator umjesto .
** Pojavi se samo kad je "REAR/SUB" podešen na
"SUB OUT" (str. 45).
sat.
Podešavanje je dovršeno.
Na uređaju
Pritisnite i zadržite regulator umjesto pritiska na
, zakrenite regulator umjesto pritiska
na /, pritisnite  –/+ umjesto /, pritisnite
regulator umjesto .
39
Postavke
U sljedeća dva izbornika podešavanja dostupne
su razne opcije.
66Izbornik Visual setup (str. 40)
Omogućava podešavanje vizualnih postavki (na
monitoru).
66Izbornik System setup (str. 44)
Omogućava podešavanje sistemskih postavki
(na uređaju).
Visual setup
Osnovni postupci u izborniku
Visual setup
Opcije izbornika možete podesiti na sljedeći način.
Primjerice, kad podešavate format slike na "4:3
PAN SCAN".
1 Pritisnite  dok je uređaj
isključen.
Prikazuje se izbornik Visual setup.
LANGUAGE SETUP
MENU :
AUDIO :
SUBTITLE :
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
Izbornik Visual setup sadrži sljedeće kategorije.
LANGUAGE SETUP (str. 41)
Podešavanje jezika izbornika, titla itd.
DISPLAY SETUP (str. 41)
Podešavanje postavki spojenog monitora.
CUSTOM SETUP (str. 42)
Podešavanje reprodukcije diskova.
AUDIO SETUP (str. 43)
Podešavanje zvuka u skladu s diskom.
RESET (str. 44)
Resetiranje svih postavki
2 Pritisnite / za odabir
(DISPLAY
SETUP), zatim pritisnite .
Pojave se opcije za podešavanje.
DISPLAY SETUP
MONITOR TYPE :
WALLPAPER :
PICTURE EQ :
16:9
WALLPAPER 1
AUTO
3 Pritisnite / za odabir "MONITOR
TYPE", zatim pritisnite .
Pojave se opcije.
DISPLAY SETUP
MONITOR TYPE :
WALLPAPER :
PICTURE EQ :
16:9
16:9
4:3 LETTER BO X
4:3 PAN SCAN
4 Pritisnite / za odabir "4:3 PAN
SCAN", zatim pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite l.
Za isključenje izbornika Visual setup, pritisnite
.
40
Podešavanje jezika izbornika ili titla/dijaloga
Odaberite (LANGUAGE SETUP) i zatim odaberite željenu opciju iz donje tablice tipkama / i
. Pojedinosti o postupku potražite u poglavlju "Osnovni postupci u izborniku Visual setup" na
str. 40.
Opcija
Namjena
MENU
Promjena jezika izbornika diska.
AUDIO
Za promjenu jezika dijaloga.
SUBTITLE
Promjena jezika titlova pohranjenih na disku.
Podešavanje prikaza
Odaberite (DISPLAY SETUP) i zatim odaberite željenu opciju iz donje tablice tipkama / i .
Pojedinosti o postupku potražite u poglavlju "Osnovni postupci u izborniku Visual setup" na str. 40.
Pojedinosti potražite na stranicama u zagradama. "" označava standardno podešenje.
Opcija
MONITOR TYPE
Omogućava odabir formata slike
na spojenome monitoru.
WALLPAPER
Postavka
Namjena
16:9 ()
Prikaz slike širokog formata (wide).
Pogodno kad spajate na TV prijemnik
sa širokom slikom (wide-screen) ili
na TV prijemnik s funkcijom širokog
zaslona (wide mode).
4:3 LETTER BOX
Prikazuje široku sliku na kojoj se vide
pruge na gornjem i donjem dijelu
zaslona. Odaberite ovo podešenje
kad na uređaj spojite standardni 4:3
monitor.
4:3 PAN SCAN
Prikazuje široku sliku na cijelom
zaslonu tako da je dio slike koji ne
stane na zaslon automatski odrezan.
WALLPAPER 1 (), 2, 3 Odabir pozadinske slike.
nastavak na sljedećoj stranici 
41
Opcija
Postavka
PICTURE EQ (str. 28)
Auto ()
MPEG-4
Bira postavku za prikaz u izborniku
LIGHT ON
načina reprodukcije.
LIGHT OFF
Namjena
Mijenja opcije za dan/noć automatski,
u skladu s podešenjem svjetline pokazivača. (Dostupno samo kad je spojen
kabel za kontrolu osvjetljenja.)
Prikazuje opcije za uporabu noću.
Prikazuje opcije za uporabu danju.
Napomena
Ovisno o disku, možda će se automatski odabrati "4:3 LETTER BOX" umjesto "4:3 PAN SCAN" ili obrnuto.
Korisničke postavke
Odaberite (CUSTOM SETUP) i zatim odaberite željenu opciju iz donje tablice tipkama / i .
Pojedinosti o postupku potražite u poglavlju "Osnovni postupci u izborniku Visual setup" na str. 40.
Pojedinosti potražite na stranicama u zagradama. "" označava standardno podešenje.
Opcija
Postavka
PARENTAL CONTROL
(str. 29)
*1
Podešavanje razine ograničenja
reprodukcije tako da se na uređaju
ne mogu reproducirati diskovi ili
scene s neprikladnim sadržajima.
SLIDE SHOW TIME
Isključenje ograničenja reprodukcije.
ON 
Uključenje ograničenja reprodukcije.
PLAYER 
Za podešavanje standarda ograničenja
i razine.
PASSWORD 
Promjena četveroznamenkaste zaporke.
Za odabir intervala slide showa.
5 sec. (), 10 sec.,
20 sec., 40 sec., 60 sec.
FIXED
Za isključenje slide showa.
ON ()
Za pohranu mjesta nastavka reprodukcije za do 5 diskova.
OFF
Mjesto zaustavljanja reprodukcije se
ne pohranjuje.
Funkcija nastavka reprodukcije od mjesta na kojem je zaustavljena raspoloživa
je samo za tekući disk u uređaju.
ON ()
Za pohranjivanje mjesta nastavka
reprodukcije u memoriju.
OFF
Mjesto zaustavljanja reprodukcije se
ne pohranjuje.
PLAY LIST PLAY
(Samo za DVD-R/DVD-R DL/
DVD-RW u VR modu)
ORIGINAL ()
Za reprodukciju izvorno snimljenih
naslova.
PLAY LIST
Reprodukcija editirane playliste.
PBC (Playback control)
ON ()
Za uključenje funkcije PBC.
OFF
Za isključenje funkcije PBC.
MULTI-DISC RESUME
*2
MPEG-4
USB RESUME
MPEG-4
42
Namjena
OFF  ()
Opcija
Postavka
Namjena
DivX VOD
Done
Prikazuje registracijski kôd za ovaj
uređaj. Za detalje pogledajte str. 51.
Za zatvaranje izbornika.
DivX DEACTIVATION*3
Done
Isključuje registraciju ovog uređaja
za DivX VOD reprodukciju.
Za zatvaranje izbornika.
*1 Ne vrijedi za DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW u VR modu.
*2 Samo DVD VIDEO diskovi.
*3 Dostupno samo nakon reprodukcije DivX VOD diska.
Napomena
Ako se primjenjuje ograničenje reprodukcije, funkcija nastavka reprodukcije od mjesta na kojem je zaustavljena
neće raditi. U tom slučaju reprodukcija započinje od početka diska kad ga uložite.
Audio Setup
Odaberite
(AUDIO SETUP) i zatim odaberite željenu opciju iz donje tablice tipkama / i .
Pojedinosti o postupku potražite u poglavlju "Osnovni postupci u izborniku Visual setup" na str. 40.
Pojedinosti potražite na stranicama u zagradama. "" označava standardno podešenje.
Opcija
Postavka
Namjena
AUDIO DRC
*
STANDARD ()
Omogućuje postizanje čistog zvuka
uz nisku glasnoću. Samo za DVD WIDE RANGE
koji je usklađen s funkcijom Audio
DRC (Dynamic Range Control).
Za odabir standardnog podešenja.
POSITION (str. 36)
OFF ()
Podešavanje mjesta slušanja kako
bi se postigao utisak bivanja u sredi- FRONT
štu zvučnog polja bez obzira
ALL
na mjesto sjedenja u vozilu.
Ako ne želite podesiti mjesto slušanja.
1
Za postizanje osjećaja koncertne
izvedbe.
Za odabir prednjeg srednjeg mjesta..
Za odabir središta vozila.
FRONT L
Za odabir prednjeg lijevog mjesta.
FRONT R
Za odabir prednjeg desnog mjesta.
CUSTOM
Za precizno podešavanje položaja
slušanja (str. 38).
SUB POSITION*2 (str. 37)
NEAR, NORMAL (),
FAR
Za odabir približnog položaja
subwoofera s vašeg mjesta slušanja.
MULTI CH OUTPUT
Miljenja način izlaza 4,1-kanalnih
izvora.
MULTI ()
Za 4.1-kanalni izlaz zvuka.
STEREO
Za downmix u 2 kanala.
*1 Ne vrijedi za DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW u VR modu.
*2 Dostupno samo kad je "REAR/SUB" podešen na "SUB OUT" (str. 45), a "POSITION" na "FRONT L"/"FRONT
R"/"FRONT"/"ALL".
43
Resetiranje svih postavki
Sve postavke (osim Parental control) u izborniku
Visual setup se mogu resetirati na tvorničke
vrijednosti.
Tipkama / i  odaberite (RESET),
zatim "RESET ALL SETTINGS", "YES". Pojedinosti o postupku potražite u poglavlju "Osnovni
postupci u izborniku Visual setup" na str. 40.
Napomena
Nemojte isključivati uređaj dok je u tijeku resetiranje
jer postupak traje nekoliko sekundi.
System setup
Izbornik System setup sadrži sljedeće kategorije.
44 SET: Opće postavke (str. 45)
44 DSPL: Postavke prikaza (str. 45)
44 P/M: Postavke načina reprodukcije (str. 46)
44 R/M: Postavke radijskog prijema (str. 46)
44 SND: Postavke zvuka (str. 47)
Osnovni postupci u izborniku
System setup
Opcije izbornika možete podesiti na sljedeći način.
Primjer: pri podešavanju demo prikaza
1 Pritisnite  dok je uređaj
isključen.
Na pokazivaču uređaja se pojavi opcija izbornika System setup.
2 Pritisnite / za odabir "DEMO" i
zatim pritisnite .
Pojave se opcije.
3 Pritisnite / za odabir "ON" ili "OFF",
zatim pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Za isključivanje prikaza postavki sustava pritisnite
.
Na uređaju
Pritisnite i zaržite regulator umjesto pritiska na
, zakrenite regulator umjesto pritiska
na /, pritisnite regulator umjesto .
44
Pojedinosti potražite na stranicama u zagradama. "" označava standardno podešenje.
SET (Setup)
Opcija
CLOCK-ADJ (Podešavanje
sata) (str. 48)
Postavka
–
CT (Točno vrijeme) (str. 22, 23) ON
BEEP
Namjena
Status uređaja
–
Za uključenje funkcije CT.
OFF ()
Za isključenje funkcije CT.
ON ()
Za uključenje zvučnih
signala.
OFF
Za isključenje zvučnih
signala.
COLOR-SYS (Color System) PAL ()
Mijenja izlazni video signal u
skladu sa spojenim monitorom. NTSC
Za podešavanje na PAL.
RM (Zakretni upravljač)
Mijenja radni smjer kontrola
zakretnog upravljača.
NORM ()
Za korištenje u tvornički
podešenom položaju.
REV
Za primjenu na desnoj strani
volana.
Za podešavanje na NTSC.
Bilo koji status.
Isključen uređaj.
Bilo koji status.
Za isključenje funkcije Auto
AUTO-OFF
NO ()
Off.
Automatsko isključenje nakon
isteka podešenog vremena, kad
30S, 30M, 60M Za odabir željenog vremena.
je uređaj isključen.
REAR/SUB
Odabir audio izlaza.
REAR OUT
Za prebacivanje na pojačalo.
SUB OUT () Za prebacivanje na
subwoofer.
Uređaj isključen.
DSPL (Display)
Opcija
M.DSPL (Motion Display)
DEMO (Demo prikaz)
Postavka
Namjena
Status uređaja
ON ()
Prikazuje pomične uzorke.
OFF
Za isključenje Motion
Display prikaza.
ON ()
Za uključenje demo-prikaza.
OFF
Za isključenje demo-prikaza.
Tijekom prijema/
reprodukcije.
Uređaj isključen.
nastavak na sljedećoj stranici 
45
Opcija
DIMMER
Promjena svjetline pokazivača.
AUTO-SCRL (Auto Scroll)
Automatsko pomicanje dugih
naziva.
Postavka
AUTO ()
Namjena
Za automatsko zatamnjenje
zaslona kad se uključi
svjetlo. (Dostupno samo kad
je spojen kabel za kontrolu
osvjetljenja.)
ON
Za zatamnjenje zaslona.
OFF
Za isključenje opcije dimmer.
ON ()
Za pomicanje.
OFF
Za isključenje pomicanja.
Status uređaja
Bilo koji status.
Tijekom reprodukcije s diska/USB
uređaja.
P/M (Play mode)
Opcija
Postavka
ZAP TIME (Zappin vrijeme)
Z.TIME-1
Odabir trajanja reprodukcije za
funkciju ZAPPIN.
Z.TIME-2 ()
ZAP BEEP (Zappin Beep)
Namjena
Status uređaja
Za reprodukciju u trajanju
oko 6 sekundi.
Za reprodukciju u trajanju
oko 15 sekundi.
Z.TIME-3
Za reprodukciju u trajanju
oko 30 sekundi.
ON ()
Za aktivaciju zvučnih signala
između odlomaka zapisa.
OFF
Za isključenje zvučnih signala između odlomaka zapisa.
Tijekom reprodukcije s audio diska/
USB uređaja.
R/M (Receive mode)
Opcija
LOCAL (Mod lokalnog
pretraživanja)
Namjena
ON
Za ugađanje samo postaja s
jačim signalima.
OFF ()
Za ugađanje normalnog
prijema.
MONO (Mono prijem)
ON
Odabire mod mono prijema radi
poboljšanja prijema slabog FM
OFF ()
signala.
Za slušanje stereo prijema u
mono načinu.
REGIONAL (str. 23)
ON ()
Zadržavanje na jednom
regionalnom programu.
OFF
Za deaktivaciju prilikom
napuštanja područje prijema
programa.
–
–
BTM (Best Tuning Memory)
(str. 22)
46
Postavka
Za slušanje stereo prijema u
stereo načinu.
Status uređaja
Tijekom radijskog
prijema.
Tijekom FM
prijema.
Tijekom radijskog
prijema.
SND (Sound)
Opcija
Postavka
Namjena
Status uređaja
EQ7 TUNE (str. 39)
–
–
Tijekom prijema/
reprodukcije.
AUX-LEVEL (str. 49)
(–8 ~ +18)
: 0
Za odabir razine.
Tijekom reprodukcije uređaja spojenog na priključnicu
AUX.
DVD-LEVEL (str. 28)
ADJST-ON
Dopuštenje podešavanja
izlazne razine za Dolby
Digital format.
ADJST-OFF
()
Za isključivanje podešavanja
razine.
DOLBY-ADJ (Dolby Level
Adjust) (str. 28)*1
(–10 ~ +10)
: +8
Za odabir razine.
SP SETUP (Speaker Setup)
LEVEL-ADJ
(Level Adjust)
Za odabir razine (–6 ~ +6, 13
koraka).
HPF-FREQ
(frekvencija
visokopro­
pusnog filtera)
Za odabir prekidne frekven­
cije prednjeg/stražnjeg
zvučnika (OFF (), 50HZ,
60HZ, 80HZ, 100HZ,
120HZ).
LPF-FREQ
(frekvencija
niskopropusnog
filtera)*2
Za odabir prekidne frekvencije subwoofera (120HZ,
100HZ (), 80HZ, 60HZ,
50HZ).
Tijekom reprodukcije diska.
Uređaj isključen.
Tijekom prijema/
reprodukcije.
Za odabir faze subwoofera
LPF-PHASE
(faza niskopro­ (NORM (), REV).
pusnog filtera)*2
Za podešavanje mjesta
POS TUNE
slušanja (0 ~ 400 cm).
(podešavanje
položaja) (str. 38)
*1 Pojavi se i dostupno samo kad je opcija "DVD-LEVEL" podešena na "ADJST-ON".
*2 Pojavi se samo kad je "REAR/SUB" podešen na "SUB OUT" (str. 45).
47
Podešavanje sata
Uporaba dodatne opreme
1 Pritisnite .
Dodatna oprema
Sat upotrebljava 24-satni sustav prikaza vremena.
Na pokazivaču uređaja se pojavi opcija izbornika System setup.
2 Pritisnite / za odabir "CLOCK-ADJ",
zatim pritisnite .
Znamenke sata trepere.
Na ovaj sustav možete spojiti dodatne uređaje i
slušati njihov zvuk putem auto zvučnika.
Možete spojiti do 2 uređaja, jedan na AUX ulaz
(stereo minipriključak) na prednjoj strani, a drugi
na AUX AUDIO IN na stražnjoj strani. Razina
glasnoće ovog sustava i dodatnog audio uređaja
može se ujednačiti.
Spajanje dodatnog uređaja
3 Tipkama / podesite sate i minute.
Za pomicanje indikatora znamenaka, pritisnite
/.
4 Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
1 Isključite dodatni uređaj.
2 Stišajte glasnoću na uređaju.
3 Spojite uređaj.
Na prednjoj strani
Spojite na AUX ulaz.
Za isključivanje prikaza postavki sustava pritisnite
.
Za prikaz točnog vremena tijekom reprodukcije,
više puta pritisnite .
Na uređaju
Pritisnite i zadržite regulator umjesto pritiska na
, zakrenite regulator umjesto pritiska
na /, pritisnite  –/+ umjesto /, pritisnite
regulator umjesto .
Spojni kabel*
(nije isporučen)
** Obavezno upotrijebite ravni priključak.
Na stražnjoj strani uređaja
Spojite na AUX AUDIO IN priključnice.
48
Odabir dodatnog uređaja
1 Pritisnite  više puta dok se na pokazivaču
uređaja ne pojavi "AUX".
2 Pritisnite  za odabir "FRONT-IN" or
"REAR-IN."
Koristite kontrole na samom dodatnom uređaju.
Podešavanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću
svakog spojenog uređaja.
1 Stišajte glasnoću na uređaju.
2 Pritisnite  više puta dok se na pokazivaču
uređaja ne pojavi "AUX".
Ako su spojena dva pomoćna uređaja, tipkom
 odaberite onaj čiju glasnoću želite
podesiti.
3 Pokrenite reprodukciju spojenog uređaja uz
umjerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na
autoradiju.
5 Pritisnite .
6 Pritisnite / za odabir "AUX-LEVEL",
zatim pritisnite .
7 Pritisnite / za podešavanje razine ulaznog
signala.
Razina ulaznog signala je podesiva u koracima
po jedan, od –8 do +18.
8 Pritisnite .
Podešavanje je dovršeno.
Za isključivanje prikaza postavki sustava pritisnite .
Na uređaju
Pritisnite  umjesto , pritisnite i
zadržite regulator umjesto pritiska na ,
zakrenite regulator umjesto pritiska na /, pritisnite
regulator umjesto .
Dodatne informacije
Mjere opreza
44 Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
44 Električna antena se automatski izvlači.
O kondenzaciji vlage
Ukoliko se unutar uređaja nakupi vlaga, uklonite
disk i pričekajte oko sat vremena da se uređaj osuši;
u suprotnom uređaj možda neće raditi pravilno.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete tekućinu.
Napomene o diskovima
44 Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline, kao što su vodovi toplog zraka. Ne ostavljajte ih u vozilu parkiranom na suncu.
44 Prije reprodukcije, obrišite
diskove krpicom za čišćenje, od
središta prema rubu diska. Ne
koristite otapala poput benzina,
razrjeđivača i komercijalno
dostupnih sredstava za čišćenje.
44 Ovaj uređaj je dizajniran za
reprodukciju diskova koji su u
skladu s Compact Disc (CD)
standardom. DualDisc i neki glazbeni diskovi koji
su kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih
prava ne podliježu Compact Disc (CD) standardu
te se zbog toga možda neće moći reproducirati na
ovom uređaju.
44 Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
reproducirati
––Diskove s pričvršćenim etiketama, naljepnicama
ili ljepljivom trakom ili papirom. Reprodukcijom
takvih diskova može doći do nepravilnosti u
radu, ili oštećenja diska.
––Diskove koji nisu standardnog oblika (primjerice,
srce, kvadrat, zvijezda). U suprotnom može doći
do oštećenja uređaja.
––Diskove promjera 8 cm.
Napomena o reprodukciji DVD i VCD
diskova
Neke funkcije reprodukcije DVD i VCD diskova
mogu biti podešene od strane proizvođača softvera.
Pošto ovaj uređaj reproducira DVD i VCD diskove
prema sadržaju diska kojeg su izradili proizvođači
softvera, neke značajke reprodukcije možda neće
biti dostupne. Također pogledajte upute isporučene
uz DVD i VCD diskove.
nastavak na sljedećoj stranici 
49
Napomene o DATA CD i DATA DVD
diskovima
44 Neki DATA CD/DATA DVD diskovi (ovisno o
opremi koja je korištena za njihovo snimanje ili
stanju diska) možda se neće moći reproducirati na
ovom uređaju.
44 Neke diskove je potrebno finalizirati (str. 50).
44 Uređaj je kompatibilan sa sljedećim standardima.
Za DATA CD diskove
––ISO 9660 level 1/level 2 format, Joliet/Romeo u
proširenom formatu
––Multi Session
Za DATA DVD diskove
––UDF Bridge format (kombinirani UDF i ISO 9660)
––Multi Border
44 Najveći broj:
––mapa (albuma): 256 (uključujući korijensku
mapu i prazne mape).
––datoteka (zapisa/slika/videozapisa) i mapa na disku:
2.000 (ako nazivi mapa/datoteka sadrže mnogo
znakova, taj broj može biti manji od 2.000).
––prikazanih znakova za naziv mape/datoteke: 64
(Joliet/Romeo).
Napomene o finaliziranju diskova
Sljedeće diskove je potrebno finalizirati kako bi se
mogli reproducirati na ovom uređaju.
44 DVD-R/DVD-R DL (u video modu/VR modu)
44 DVD-RW u video modu
44 DVD+R/DVD+R DL
44 CD-R
44 CD-RW
Sljedeći diskovi se mogu reproducirati bez finaliziranja.
44 DVD+RW – automatski finaliziran.
44 DVD-RW u VR modu – finaliziranje nije potrebno.
Za dodatne informacije, pogledajte upute isporučene
s diskom.
Napomene o Multi Session CD disko­
vima/Multi Border DVD diskovima
Ovaj uređaj može reproducirati Multi Session CD/
Multi Border DVD diskove pod sljedećim uvjetima.
Sesija treba biti zatvorena i disk treba biti finaliziran.
44 Kad je u prvoj sesiji snimljen CD-DA (Compact
Disc Digital Audio): Uređaj prepoznaje disk kao
CD-DA i reproducira se samo CD-DA iz prve
sesije čak i ako je u drugim sesijama snimljen
drugi format (npr. MP3).
44 Kad je CD-DA snimljen u drugim sesijama: Uređaj
prepoznaje disk kao DATA CD ili DATA DVD te
se preskaču sve CD-DA sesije.
44 Kad je snimljen MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/
MPEG-4:
Reproduciraju se samo sesije koje sadržavaju
odabranu vrstu datoteka (audio/video/slike)* (ako
u drugim sesijama postoje CD-DA ili drugi podaci,
oni se preskaču).
** Za detalje o odabiru vrste datoteka pogledajte str. 33.
50
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC/
JPEG/DivX®/MPEG-4 datoteka
MP3/WMA/AAC/
JPEG/DivX/
MPEG-4
Mapa
(album)
MP3/WMA/AAC/
JPEG/DivX/
MPEG-4 datoteka
(zapis/slika/
video)
O MP3 datotekama
44 MP3, što označava MPEG-1 Audio Layer-3, je
standardizirani format komprimiranja glazbenih
datoteka. Komprimira audio CD podatke na pribli­
žno 1/10 njihove izvorne veličine.
44 ID3 tag verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 primjenjuju
se samo na MP3. ID3 tag sadrži 15/30 znakova
(1.0 i 1.1), ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).
44 Kod imenovanja MP3 datoteke, nazivu datoteke
uvijek dodajte ekstenziju ".mp3".
44 Tijekom reprodukcije ili brzog pretraživanja unaprijed/unatrag VBR (varijabilna brzina bit-a) MP3
datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije možda
neće biti ispravno prikazano.
Napomena o MP3 datotekama
Ako reproducirate MP3 datoteku s visokom brzinom
bit-a, primjerice 192 kbps, zvuk može biti isprekidan.
O WMA datotekama
44 WMA, što označava Windows Media Audio, je
standardizirani format komprimiranja glazbenih
datoteka. Komprimira audio CD podatke na pribli­
žno 1/22* njihove izvorne veličine.
44 WMA tag sadrži 63 znaka.
44 Kod imenovanja WMA datoteke, nazivu datoteke
uvijek dodajte ekstenziju ".wma".
44 Tijekom reprodukcije ili brzog pretraživanja
unaprijed/unatrag VBR (varijabilna brzina bit-a)
WMA datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije
možda neće biti ispravno prikazano.
** samo za 64 kbps
Napomena o WMA datotekama
Reprodukcija sljedećih WMA datoteka nije podržana.
–– lossless kompresija
–– datoteke koje su zaštićene od kopiranja
O AAC datotekama
O iPod uređaju
44 AAC tag sadržava 126 znakova.
44 Kod imenovanja AAC datoteke, nazivu datoteke
uvijek dodajte ekstenziju ".m4a".
44 Možete spajati sljedeće modele iPod uređaja.
Prije uporabe, ažurirajte svoje iPod uređaje prema
najnovijoj verziji softvera.
Načinjen za
––iPod touch
––iPod touch (2. generacije)
––iPod classic
––iPod classic (120 GB)
––iPod s video prikazom*
––iPod nano (4. generacije)
––iPod nano (3. generacije)
––iPod nano (2. generacije)
––iPod nano (1. generacije)*
Radi s
––iPhone
––iPhone 3G
––iPhone 3GS
O JPEG datotekama
44 JPEG, što je kratica za Joint Photographic Experts
Group, je standard za kompresiju slikovnih datoteka.
Komprimira fotografije približno 1/10 – 1/100
izvorne veličine.
44 Kod imenovanja JPEG datoteke, nazivu datoteke
uvijek dodajte ekstenziju ".jpg".
Napomene o JPEG datotekama
Nije podržana reprodukcija progressive JPEG datoteka.
O DivX videodatotekama
DivX® je digitalni videoformat koji je kreirala
DivX, Inc. To je službeni DivX Certified uređaj koji
reproducira DivX video. Posjetite www.divx.com za
više informacija i za softverske alate za konverziju
datoteka u DivX video.
O DivX Video-on-Demand
Ovaj DivX Certified® uređaj potrebno je registrirati
kako bi mogao reproducirati DivX Video-on-Demand
(VOD) sadržaje. Za generiranje registracijskog koda
pronađite dio za DivX VOD u izborniku podešavanja
uređaja. S tim kodom posjetite vod.divx.com kako
biste dovršili postupak registracije i saznali više o
DivX VOD.
O MPEG-4 datotekama
Mogu se reproducirati MPEG-4 datoteke koje
ispunjavaju sljedeće zahtjeve. Nije zajamčena reprodukcija svih MPEG-4 datoteka koje zadovoljavaju
navedene zahtjeve.
44 Profil: MPEG-4 Simple profile
44 Brzina bita: Maks. 7 Mbps na USB FS-u, 10 Mbps
na DVD-u, 7 Mbps na CD-u
44 Gustoća videozapisa: Maks. 30 fps
44 Veličina slike: Maks. 720  480 piksela
44 Audio: Maks. 320 kbps (AAC-LC)
44 Ekstenzija datoteka: .mp4
** Funkcija Passenger control nije dostupna za iPod
nano (1. generacije) i iPod s video prikazom.
44 Oznaka "Made for iPod" označava elektronički
pribor koji je dizajniran za spajanje na iPod uređaj,
te je odobren od strane razvojnog programera kao
uređaj koji je u skladu sa standardima izvedbe
tvrtke Apple.
44 Oznaka "Works with iPhone" označava elektronički pribor koji je dizajniran za spajanje na iPhone,
te je odobren od strane razvojnog programera kao
uređaj koji je u skladu sa standardima izvedbe
tvrtke Apple.
44 Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili
njegovu usklađenost sa sigurnosnim i nadzornim
standardima.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane
uz uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Održavanje
Zamjena litijeve baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterija će trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima
rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamijenite bateriju novom
CR2025 litijevom baterijom. Korištenje druge baterije
može dovesti do požara ili do eksplozije.
+ strana gore
c
nastavak na sljedećoj stranici 
51
Napomene o litijevoj bateriji
66 Litijevu bateriju držite van dohvata djece. Ako dođe
do gutanja baterije, odmah potražite liječničku
pomoć.
66 Obrišite bateriju suhom tkaninom kako biste osigurali
dobar kontakt.
66 Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
66 Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
Vađenje uređaja
1 Skinite zaštitni okvir.
1Izvadite prednju ploču (str. 13).
2Stisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
x
Zamjena osigurača
Kod zamjene osigurača koristite osigurače iste vrijednosti.
Ako osigurač pregori, provjerite priključak napajanja, te
zamijenite osigurač. Ako osigurač ponovo pregori, možda
je riječ o kvaru na uređaju. U
tom slučaju se obratite najbližem Sonyjevom dobavljaču.
Osigurač (10 A)
2 Izvadite uređaj.
1Istovremeno umetnite oba ključa za vađenje
dok ne kliknu.
Čišćenje priključnica
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo
do toga, skinite prednju ploču (str. 13) te očistite
spojeve vatiranim štapićem. Ne primjenjujte prejak
pritisak. U suprotnom, može doći do oštećenja
priključnica.
Okrenite kukicu
prema unutra.
2Povucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
Glavni uređaj
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
66 Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja priključnica isključite motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
66 Nikad ne dodirujte priključnice prstima ili metalnim
predmetima.
52
3Izvucite uređaj iz ležišta.
Tehnički podaci
Sustav
Laser: Poluvodički laser
Sustav formata signala: odabir PAL/NTSC
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugađanja: 87,5 – 108 MHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 150 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 10 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Omjer signal-šum: 70 dB (mono)
Odvajanje: 40 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 25 kHz
Osjetljivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
DVD/CD uređaj
Omjer signal-šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20.000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Harmoničko izobličenje: 0.01 %
Regionalni kôd: 2
USB uređaj
Priključnica: USB (Full-speed)
Maksimalna struja: 500mA
Pojačalo
Izlazi: Zvučnički izlazi
Impedancija zvučnika: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W  4 (na 4 ohma)
Općenito
Izlazi:
Video izlaz
Audio izlazi (prednji, stražnji/sub izmjenjivi)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
ATT kontrolna priključnica za telefon
Priključnica za kontrolu rada svjetala
AUX audio ulazne priključnice
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenska ulazna priključnica
Kontrolna priključnica za parkirnu kočnicu
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključnica)
USB ulazna priključnica
Napajanje: 12 V DC akumulator
(negativni pol na uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178  50  179 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182  53  162 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,3 kg
Isporučeni pribor:
Daljinski upravljač: RM-X168
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema/pribor:
USB spojni kabel za iPod: RC-200IPV
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Američki i drugi strani patenti koriste se prema
licenci tvrtke Dolby Laboratories.
MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti
su pod licencom tvrtke Fraunhofer IIS and Thomson.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intele­
ktualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation.
Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja tvrtke
Microsoft ili njezine ovlaštene podružnice.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
najave. Proizvođač ne odgovara za eventualne tiskarske
pogreške.
66 Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u određenim tiskanim pločicama.
66 Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
66 Pakirni jastučići izrađeni su od papira.
Regionalni kôd
Sustav podjele po regijama koristi se za zaštitu
autorskih prava.
Regionalni kôd istaknut je na donjoj strani uređaja i
na uređaju se mogu reproducirati samo DVD diskovi
označeni tim kodom.
Također se mogu reproducirati DVD diskovi s
oznakom ALL .
Pokušate li reproducirati druge DVD diskove, na
zaslonu će se prikazati "Playback prohibited by
region code.". Neki DVD diskovi možda neće imati
označen regionalni kôd iako su namijenjeni za
reprodukciju u određenoj regiji.
53
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju
problema koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Prije
pregleda donje tablice, provjerite spojeve uređaja i
postupke korištenja.
Ako i dalje ne možete riješiti problem, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
55Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
55Signal s odašiljača je preslab.
Ovisno o spojenome monitoru, uređaju će trebati nekoliko sekundi za isključenje nakon gašenja
motora. Pojava nije kvar.
Nije moguće automatsko ugađanje.
55Mod traženja lokalnih postaja nije pravilno podešen.
WWUgađanje se zaustavlja prečesto:
Podesite "LOCAL-ON" (str. 46).
WWUgađanje se ne zaustavlja prilikom prijema postaje:
Podesite "LOCAL-OFF" (str. 46).
55Signal s odašiljača je preslab.
WWPostaje ugodite ručno.
Općenito
Nema napajanja uređaja.
55Provjerite spojeve ili osigurač.
55Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
WWUključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvučnog signala.
55Zvučni signal je isključen (str. 45).
55Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Sadržaj memorije je obrisan.
55Pritisnuta je tipka RESET.
WWPonovno pohranite sadržaje u memoriju.
55Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni ili
nisu pravilno spojeni.
Pohranjene postaje i točno vrijeme su obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro
spojeni.
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.
55Podešeno je zatamnjenje zaslona "DIM-ON" (str. 46).
55Indikatori na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite .
WWPritisnite  na uređaju dok se ne
pojavi prikaz.
55Priključnice su zaprljane (str. 52).
Funkcija Auto Off ne radi.
Uređaj je uključen. Funkcija Auto Off aktivira se
nakon isključenja uređaja.
WWIsključite uređaj.
54
Radijski prijem
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
55Spajanje nije izvedeno pravilno.
WWSpojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora
napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog
pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil
ima ugrađenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/
bočnom staklu).
WWProvjerite spoj antene.
WWAko se antena ne izvlači, provjerite spoj na kabelu
za kontrolu antene.
Tijekom FM prijema treperi indikator "ST".
55Ugodite točnu frekvenciju.
55Signal s odašiljača je preslab.
WWPodesite "MONO-ON" (str. 46).
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
WWPodesite "MONO-OFF" (str. 46).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje SEEK.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
WWIsključite funkciju TA (str. 23).
Nema prometnih informacija.
55Uključite funkciju TA (str. 23).
55Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
WWUgodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
55Trenutna postaja nije RDS postaja.
55RDS podaci nisu primljeni.
55Postaja ne emitira signal vrste programa.
Slika
Nema slike/na slici se pojavljuju smetnje.
55Povezivanje nije izvedeno pravilno.
55Provjerite priključak spojene opreme i na toj opremi
odaberite odgovarajući ulaz za ovaj uređaj.
55Oštećen ili zaprljan disk.
55Niste dobro ugradili uređaj.
WWUređaj ugradite pod kutom manjim od 45° u
stabilan dio automobila.
55Monitor je priključen na AUDIO/VIDEO OUT i
vodič parkirne kočnice (svijetlozeleni) nije spojen na
parkirnu kočnicu, ili ona nije aktivirana.
55Nije podešen odgovarajući sustav boje.
WWPodesite sustav boje na "PAL" ili "NTSC" u
skladu sa spojenim monitorom (str. 45).
Slika ne stane na zaslon.
Tekući DVD disk ne omogućuje promjenu formata
slike.
Zvuk
Zvuk se ne čuje/zvuk preskače/zvuk pucketa.
55Povezivanje nije izvedeno pravilno.
55Provjerite priključak spojene opreme i na toj opremi
odaberite odgovarajući ulaz za ovaj uređaj.
55Oštećen ili zaprljan disk.
55Niste dobro ugradili uređaj.
WWUređaj ugradite pod kutom manjim od 45° u
stabilan dio automobila.
55Frekvencija uzorkovanja kod MP3 datoteke nije 32,
44,1 ili 48 kHz.
55Frekvencija uzorkovanja kod WMA datoteke nije 32,
44,1 ili 48 kHz.
55Frekvencija uzorkovanja kod AAC datoteke nije 44,1
ili 48 kHz.
55Brzina bita MP3 datoteke nije 48 do 192 kbps.
55Brzina bita WMA datoteke nije 64 do 192 kbps.
55Brzina bita AAC datoteke nije 40 do 320 kbps.
55Uključena je pauza ili uređaj pretražuje zapise.
55Nisu ispravne postavke izlaza.
55Razina izlaznog signala DVD-a je preniska (str. 28).
55Glasnoća je previše stišana.
55Uključena ja funkcija ATT ili Telephone ATT (kad je
spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT).
55Kontrola "FAD" nije postavljena u središnji položaj
za sustav s dva zvučnika.
55Nepodržani format (poput DTS).
WWProvjerite podražava li ovaj uređaj taj format
(str. 7).
Zvuk je pun šumova.
Odmaknite kabele i žice jedne od drugih.
Rukovanje diskom
Ne možete uložiti disk.
55Već je uložen drugi disk.
55Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija diska ne započinje.
55Oštećen ili zaprljan disk.
55Disk nije kompatibilan.
55DVD se ne može koristiti jer ima drugi regionalni kôd.
55Disk nije finaliziran (str. 50).
55Format diska i verzija datoteke nisu kompatibilni s
ovim uređajem (str. 7, 50).
55Pritisnite  za vađenje diska.
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4 datoteke
se ne reproduciraju.
55Zapisi nisu snimljeni prema ISO 9660 level 1 ili level
2 formatu, Joliet ili Romeo u proširenom formatu (DATA
CD) ili UDF Bridge formatu (DATA DVD) (str. 50).
55Ekstenzija datoteke je nepravilna (str. 50).
55Datoteke nisu pohranjene u MP3/WMA/AAC/JPEG/
DivX/MPEG-4 formatu.
55Ako disk sadrži više vrsta datoteka, može se reproducirati samo onaj odabrani (zvuk/video/slika).
WWOdaberite odgovarajuću datoteku pomoću liste
(str. 33).
Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC/JPEG/
DivX/MPEG-4 datoteka treba dulje vrijeme
nego za ostale.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije.
––diskovi komplicirane strukture.
–– diskovi snimljeni u Multi Session/Multi Border formatu.
––diskovi kojima možete dodati podatke.
Disk se ne reproducira od početka.
Uključila se funkcija nastavljanja reprodukcije jednog
ili više diskova (str. 42).
Neke funkcije ne rade.
Ovisno o disku, neke funkcije neće raditi, poput
zaustavljanja, pretraživanja, ponavljanja, nasumične
reprodukcije. Za dodatne informacije, pogledajte upute
isporučene s diskom.
Nije moguće promijeniti jezik dijaloga/titla ili
kut kamere.
55Umjesto tipke na daljinskom upravljaču, upotrijebite
izbornik DVD diska (str. 15).
55Tekući DVD ne sadržava višejezične audiozapise ili
titlove, ili nema scena snimljenih iz više kutova.
55Na DVD disku je onemogućena promjena jezika ili
kuta kamere.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
55Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
55Opcija "AUTO-SCRL" je podešena na "OFF".
WWPodesite "A.SCRL-ON" (str. 46).
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (str. 12).
nastavak na sljedećoj stranici 
55
USB reprodukcija
Zaboravili ste zaporku za funkciju ograničenja
reprodukcije.
Za otključavanje unesite "5776" u prozoru za unos
zaporke (str. 29).
Ne može se reproducirati s uređaja spojenog
putem USB huba.
Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene putem
USB huba.
Nije moguća reprodukcija.
Ponovno spojite USB uređaj.
Potrebno je više vremena za reprodukciju USB
uređaja.
USB uređaj sadržava velike datoteke ili datoteke sa
složenom strukturom.
Čuje se zvučni signal.
Odspojili ste USB uređaj tijekom reprodukcije.
WWPrije odspajanja USB uređaja zaustavite reprodukciju radi zaštite podataka.
OFFSET
Možda je došlo do unutarnjeg kvara.
WWProvjerite spajanje kabela. Ako je poruka o grešci i
dalje prisutna, obratite se najbližem Sony dobavljaču.
OVERLOAD
USB uređaj je preopterećen.
WWOdspojite USB uređaj, zatim promijenite izvor
pritiskom tipke .
WWPokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je
spojen nepodržani USB uređaj.
READ
Uređaj učitava sve podatke o datotekama/albumima
(mapama) na disku.
WWPričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi
diska, možda će trebati duže od minute.
Zvuk je isprekidan.
Prekidi zvuka su mogući s brzinom bita iznad 320 kbps.
USB NO SUPRT (USB nije podržan)
Spojeni USB uređaj nije podržan.
WWZa detalje o podržanim USB uređajima, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Prikaz/poruke grešaka
"
" ili "
"
Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do
početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.
Na uređaju
ERROR
55Disk je zaprljan ili uložen naopako.
WWOčistite ga ili uložite pravilno.
55Disk je prazan.
55Disk se ne može reproducirati zbog problema.
WWUložite drugi disk.
55Disk nije kompatibilan s ovim uređajem.
WWUložite kompatibilan disk.
55USB uređaj nije automatski prepoznat.
WWSpojite ga ponovno.
55Pritisnite  za vađenje diska.
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
WWPogledajte priložene upute za spajanje i provjerite
spojeve.
HUB NO SUPRT (HUB nije podržan)
Autoradio ne podržava USB hub.
L. SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugađanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
WWPritisnite  /  dok treperi naziv postaje. Uređaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih
podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO DEV (Nema uređaja)
USB je odabran kao izvor, a USB uređaj nije spojen.
Odspojili ste USB uređaj ili USB kabel tijekom
reprodukcije.
WWSpojite USB uređaj ili USB kabel.
NO NAME
56
NO TP
Uređaj će nastaviti tražiti dostupne TP postaje.
Naziv diska/albuma/mape/zapisa/videa nije
snimljen u datoteku.
" "
Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.
Na monitoru
Cannot play this disc.
55Disk nije kompatibilan s ovim uređajem.
55Disk nije finaliziran.
Hubs not supported.
Autoradio ne podržava USB hub.
No playable data.
Disk ne sadržava podatke koji se mogu reproducirati.
Playback prohibited by region code.
DVD se ne može koristiti jer ima drugi regionalni kôd.
The connected USB device is not supported.
Za detalje o podržanim USB uređajima, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako uređaj odnosite na popravak zbog problema s
reprodukcijom diska, molimo ponesite i disk koji ste
koristili kad ste uočili problem.
Popis jezičnih kodova/kodova područja
Popis jezičnih kodova
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afarski
Abkazijanski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Bjeloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalski;
Bangla
Tibetanski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Njemački
Butanski
Grčki
Engleski
Esperanto
Španjolski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaraski
Hauski
Hindski
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kanadski
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski;
Letiš
Malgaški
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavijski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pandžapski
Poljski
Pashto; Pushto
1436
1463
1481
Samoanski
Shona
Somalijski
Albanski
Srpski
Setsvanski
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Tvi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapük
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
1503
1505
1506
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Kirundski
Rumunjski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatskosrpski
Singaleški
Slovački
Slovenski
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Neodređeno
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1345
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
Popis kodova područja
Kôd
Područje
Kôd
Područje
Kôd
Područje
Kôd
Područje
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Kanada
Čile
Kina
Danska
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
Finska
Francuska
Njemačka
Indija
Indonezija
Italija
Japan
Koreja
Malezija
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
Meksiko
Nizozemska
Novi Zeland
Norveška
Pakistan
Filipini
Portugal
Rusija
Singapur
2149
2499
2086
2528
2184
Španjolska
Švedska
Švicarska
Tajland
Ujedinjeno
Kraljevstvo
57
Registrirajte svoj proizvod online na:
www.sony-europe.com/myproducts
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno mjesto.
Broj se nalazi na naljepnici na kućištu sustava. Kad
ispunite ovu identifikacijsku karticu, nikako je nemojte
ostavljati u vozilu s ostatkom uputa. Spremite identifikacijsku karticu na sigurno mjesto. Kartica može poslužiti
za identifikaciju uređaja u slučaju krađe.
autoradio
Identifikacijska
kartica
Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o
vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu
kako biste izbjegli zlouporabu.
Model
MEX-DV1600U
Serijski broj (SERIAL NO.)
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Download PDF

advertising