4-120-899-21 (1)
Auto radio
CD/DVD uređaj
Upute za uporabu
MEX-DV1500U
© 2008 Sony Corporation
Upozorenje
Radi sprečavanja opasnosti od požara ili
kratkog spoja, nemojte izlagati uređaj
utjecaju kiše ili vlage.
Nemojte otvarati kućište jer bi moglo doći
do kratkog spoja. Prepustite popravke
isključivo stručnim osobama.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata uz ovaj ureñaj
povećava opasnost od oštećenja vida. Budući da je
laserska zraka koja se koristi u ovom CD/DVD
ureñaju štetna za oči, nemojte pokušavati otvarati
kućište.
Prepustite popravke samo stručnim osobama.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda pomažete u sprječavanju
potencijalno negativnih posljedica po okoliš i ljudsko
zdravlje, a koje bi mogle nastati neprikladnim zbrinjavanje
dotrajalog ureñaja. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: daljinski upravljač.
Odlaganje starih baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim europskim
državama s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta
ureñaja.
Ova je naljepnica smještena na unutrašnjem
kućištu jedinice.
Napomena za korisnike: informacije koje
slijede primjenjive su jedino na opremu
koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju europske smjernice.
Proizvoñač ovoga proizvoda je tvrtka Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost
proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Za sva pitanja servisa i jamstva,
obratite se na adrese navedene u odvojenim
dokumentima koji se tiču servisa ili jamstva.
2
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija
isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati s kućim
otpadom. Pravilnim odlaganjem ovih baterija spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje
koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se baterije ne odlože
na pravilan način. Recikliranje materijala pridonosi očuvanju
prirodnih izvora. U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih
razloga, performansi ili zadržavanja cjelovitosti napajanja
zahtijevaju trajnu povezanost s unutarnjom baterijom, takvu
bateriju trebaju mijenjati samo osposobljeni serviseri. Kako
biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mjesto za recikliranje električne i
elektroničke opreme. Za sve ostale baterije, pogledajte
odjeljak o sigurnom uklanjanju baterija iz ureñaja. Predajte
bateriju na sabirno mjesto za recikliranje otpadnih baterija.
Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterije, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili
trgovini gdje ste kupili ureñaj.
Upozorenje za ugradnju u automobile
čija kontakt-brava nema ACC položaj
Podesite funkciju Auto Off (str. 43).
Ureñaj će se automatski u potpunosti isključiti
u podešeno vrijeme, čime se sprečava trošenje
akumulatora.
Ako ne podesite funkciju Auto Off, pritisnite
i zadržite ! svaki put kad isključujete
automobil dok se pokazivač ne isključi.
Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte
stranicu 43.
O sigurnosti
➆ Pridržavajte se prometnih zakona u vašoj zemlji.
➆ Zbog vaše sigurnosti, monitor spojen na VIDEO
OUT se automatski isključuje kad nije aktivirana
parkirna kočnica.
Sprječavanje nezgoda
Funkcije gledanja slika su dostupne samo kad
zaustavite vozilo i aktivirate parkirnu kočnicu.
Ako se vozilo počne kretati dok su spomenute
funkcije aktivirane, slike s priključka VIDEO
OUT automatski nestaju nakon prikaza sljedeće
poruke.
Slike na pokazivaču se isključuju, ali zvuk se
i dalje čuje.
Nemojte upravljati ureñajem ili gledati
monitor dok vozite.
3
Sadržaj
Dobrodošli! ....................................................... 6
Zaštita autorskih prava ................................. 7
Diskovi za reprodukciju i simboli korišteni u
ovom priručniku................................................ 8
Položaj i funkcije kontrola .............................. 10
Glavni ureñaj .............................................. 10
Daljinski upravljač RM-X168 .................... 12
Početak
Ponavljanje i reprodukcija u slučajnom
redoslijedu....................................................... 31
Reprodukcija od željenog mjesta .................... 32
Prikaz liste zapisa/slika/video datoteka
— Quick-BrowZer .......................................... 33
Odabir zapisa/slike/video datoteke ............. 33
Odabir vrste datoteke.................................. 33
Ugradnja uređaja i opcionalnog
monitora................................................... 14
Pregled podataka o audio disku....................... 34
Resetiranje uređaja ................................ 14
Napredne funkcije — Radio
Priprema daljinskog upravljača............. 14
Odvajanje prednje ploče ........................ 15
Postavljanje prednje ploče .......................... 15
Osnovne funkcije
Reprodukcija video diskova .................. 16
Reprodukcija audio diskova .................. 18
Reprodukcija s USB uređaja ................. 20
Stavke na pokazivaču ................................. 21
Ponavljanje i reprodukcija slučajnim
redoslijedom ............................................... 21
Pohrana i prijem postaja.................................. 34
Automatska pohrana — BTM .................... 34
Ručna pohrana............................................ 34
Prijem pohranjenih postaja ......................... 35
RDS ................................................................ 35
Pregled ....................................................... 35
Podešavanje AF i TA postavke................... 35
Odabir vrste programa – PTY..................... 36
Podešavanje funkcije CT ............................ 36
Podešavanje zvuka
Slušanje radija......................................... 22
Promjena zvučnih postavki ............................. 37
Podešavanje krivulje ekvilizatora — EQ3.... 37
Napredne funkcije — diskovi
Podešavanje opcija
®
Reprodukcija DivX /MPEG-4/JPEG datoteka ... 23
Reprodukcija DivX®/MPEG-4 datoteka ..... 23
Reprodukcija JPEG datoteka ...................... 23
Uporaba PBC funkcija
— kontrola reprodukcije ................................. 24
Uporaba izbornika načina reprodukcije........... 24
Pregled tekstualnih/vremenskih podataka
na disku........................................................... 26
Podešavanje postavki zvuka............................ 26
Promjena jezika dijaloga/formata zvuka..... 27
Provjera formata programa......................... 27
Podešavanje razine izlaznog audio signala
— DVD level ............................................. 28
Uvećavanje slika ............................................. 28
4
Zaključavanje diskova — Parental control...... 30
Uključenje ograničenja reprodukcije ............. 30
Promjena područja i razine ograničenja...... 30
Podešavanje kvalitete slike — Picture EQ ...... 29
Prilagodba kvalitete slike ........................... 29
Visual setup..................................................... 38
Osnovni postupci u izborniku Visual setup .... 38
Podešavanje jezika pokazivača ili titla ....... 39
Podešavanje pokazivača ............................. 39
Korisničke postavke ................................... 40
Postavke zvuka........................................... 41
Resetiranje svih postavki ............................ 41
System setup ................................................... 42
Osnovni postupci u izborniku
System setup............................................... 42
Podešavanje sata......................................... 46
Uporaba dodatne opreme
Dodatna oprema .............................................. 46
Dodatne informacije
Mjere opreza.................................................... 47
Napomene o diskovima............................... 47
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC/
JPEG/DivX®/MPEG-4 zapisa ..................... 48
O MP3 datotekama ..................................... 48
O WMA datotekama................................... 48
O AAC datotekama..................................... 48
O JPEG datotekama .................................... 48
O DivX® datotekama .................................. 49
O MPEG-4 datotekama............................... 49
Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u
zasebnom priručniku.
Održavanje ...................................................... 49
Vañenje ureñaja............................................... 50
Tehnički podaci ............................................... 50
U slučaju problema.......................................... 51
Prikaz/poruke grešaka................................. 53
Rječnik ............................................................ 54
Popis jezičnih kodova/kodova područja .......... 56
Korisnička podrška
Imate li pitanja ili vas zanimaju informacije o najnovijoj podršci za ovaj
proizvod posjetite sljedeću web stranicu:
http://support.sony-europe.com
Ova stranica nudi informacije o:
➆ Modelima i proizvođačima kompatibilnih digitalnih audio uređaja
➆ Podržanim MP3/WMA/AAC datotekama
5
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na kupnji ovog ureñaja. Prije rukovanja temeljito pročitajte ovaj priručnik i zadržite
ga za buduću uporabu.
Značajke
t str. 46
Priključnice AUX AUDIO IN na poleñini ureñaja
omogućavaju spajanje i izlaz zvuka pomoćnih
ureñaja kao što su prijenosni audio ureñaj (analogna veza), skriveni navigacijski ureñaj, kutija
TV tunera itd.
Detalje potražite na navedenim stranicama.
* Ovisno o dužini zapisa i frekvenciji uzorkovanja.
Reprodukcija DVD, VCD, CD diskova
t str. 8
Ureñaj je kompatibilan s raznim formatima
diskova.
2000MP3, 2000WMA, 2000AAC
Može reproducirati do 2000 zapisa* snimljenih
na disku u MP3/WMA/AAC formatu.
Nastavak reprodukcije za više diskova
t str. 40
Pohranjuje mjesto na kojem je zaustavljena reprodukcija za do 5 diskova i može nastaviti DVD
VIDEO/VCD/DivX/MPEG-4 reprodukciju čak i
nakon izbacivanja diska.
t str. 37
7 pohranjenih krivulja ekvilizatora koje se mogu
dodatno prilagoditi ugañanjem triju različitih
valnih područja.
t str. 29
Ton slike koji se može odabrati u pohranjenim
postavkama u skladu s osvjetljenjem u vozilu.
t str. 46
Omogućuje spajanje prijenosnog audio ureñaja
(analogna veza).
6
Zaštita autorskih prava
Ovaj ureñaj sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih
prava (copyright) zaštićenu američkim patentima
i drugim pravima intelektualnog vlasništva u
posjedu tvrtke Macrovision Corporation i ostalih
držatelja prava. Uporaba spomenute tehnologije
za zaštitu autorskih prava mora biti odobrena od
tvrtke Macrovision Corporation, a namijenjena je
isključivo za kućnu i drugu ograničenu uporabu,
osim ako Macrovision Corporation nije izričito
odobrio drugačiju uporabu. Zabranjeni su
reverzno inženjerstvo ili rastavljanje.
Proizvedeno pod licencom Dolby
Laboratories. "Dolby", "Pro Logic"
i znak dvostrukog D su zaštitni
znakovi Dolby Laboratories.
Windows Media i Windows
logotip su zaštitni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Microsoft Corporation u
Sjedinjenim Državama i/ili ostalim državama.
"DVD VIDEO", "DVD-R", "DVD-RW",
"DVD+R" i "DVD+RW" su zaštitni znakovi.
"DivX" i "DivX Certified" su
registrirani zaštitni znakovi ili
zaštitni znakovi tvrtke DivX, Inc.
OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN POD
MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENCOM ZA NEKOMERCIJALNU I OSOBNU UPORABU OD STRANE KORISNIKA
DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEOZAPISA KOJI
SU KODIRANI OD STRANE KORISNIKA I
SNIMLJENI ZA NEKOMERCIJALNE I
OSOBNE SVRHE I/ILI NABAVLJENIH OD
DOBAVLJAČA KOJI POSJEDUJE LICENCIU
MPEG LA ZA DISTRIBUCIJU MPEG-4
VIDEOZAPISA. NE IZDAJE SE NITI SE
PODRAZUMIJEVA LICENCIJA ZA BILO
KOJE DRUGE SVRHE.
DODATNE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI
UPORABE U PROMIDŽBENE, INTERNE I
KOMERCIJALNE SVRHE TE ZA LICENCIRANJE, MOGU SE DOBITI OD TVRTKE
MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
7
Diskovi za reprodukciju i simboli korišteni u ovom priručniku
Ovaj ureñaj može reproducirati razne video/audio diskove.
Sjedeća tablica pomoći će vam da provjerite je li disk kompatibilan s ureñajem, kao i koje su funkcije
dostupne za odreñenu vrstu diska.
Simbol diska u priručniku
Format diska
Logotip diska
DVD VIDEO
VIDEO
DVD-R*1
DVD-R DL*1
(Video mod/VR mod)
DVD-RW*1
(Video mod/VR mod)
DVD+R*1
DVD+R DL*1
DVD+RW*1
Video CD
(Ver. 1.0/1.1/2.0)
AUDIO
Audio CD
CD-ROM*2
CD-R*2
CD-RW*2
*1 Audio datoteke se također mogu pohraniti. Potražite detalje na str. 9.
*2 Video/slikovne datoteke se također mogu pohraniti. Potražite detalje na str. 9.
Napomena
"DVD" se u ovom priručniku koristi kao opći naziv za DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW I DVD+R/DVD+RW diskove.
8
Sljedeća tablica prikazuje podržane formate kompresije, tipove datoteka i vrste diskova na koje se te
datoteke mogu pohraniti.
Dostupne funkcije se razlikuju ovisno o formatu, bez obzira na vrstu diska. Dolje navedeni simboli
formata nalaze se pokraj opisa dostupnih funkcija za taj format.
Simbol formata u priručniku
Vrsta datoteke
Disk na koji se može pohraniti
MP3 audio
WMA audio
AAC audio
JPEG slikovna
DivX® video
DATA DVD
diskovi
DVD-ROM
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
DATA CD diskovi
CD-ROM
CD-R
CD-RW
MPEG-4 video
Savjet
Detalje o formatima kompresije potražite na str. 48.
Diskovi koji nisu podržani
Ureñaj ne može reproducirati sljedeće diskove.
➆ 8 cm diskove
➆ 12 cm diskove s unutarnjim podatkovnim dijelom od 8 cm (ostatak je proziran)
➆ CD-ROM s datotekama koje nisu MP3MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4
➆ SA-CD
➆ CD-G
➆ Photo-CD
➆ VSD (Video Single Disc)
➆ DVD-ROM s datotekama koje nisu MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4
➆ DVD-RAM
➆ DVD-Audio
➆ Active-Audio (podaci)
➆ SVCD (Super Video CD)
➆ CDV
➆ Diskove snimljene u Packet Write formatu
➆ Diskove u DTS formatu
Napomena
Ponekad se čak neće moći reproducirati ni kompatibilni diskovi, ovisno o njihovom stanju.
Regionalni kôd
Regionalni kôd štiti autorska prava. Nalazi se na dnu ureñaja i samo DVD
diskovi s istom oznakom koda mogu biti reproducirani.
DVD VIDEO diskovi označeni s
Regionalni kôd
takoñer se mogu reproducirati.
Kod reprodukcije drukčijeg DVD-a pojavljuje se poruka "Playback
prohibited by region code." (reprodukcija zabranjena regionalnim
kodom). Ovisno o DVD disku, oznaka koda može izostati iako je
reprodukcija diska zabranjena regionalnim ograničenjima.
9
Položaj i funkcije kontrola
Glavni uređaj
Za detalje pogledajte navedenu stranicu.
Upute u ovom priručniku uglavnom se odnose na
tipke daljinskog upravljača. Možete koristiti i
tipke na ureñaju ako imaju iste ili slične nazive.
A Tipka OFF str. 15, 16,18, 20, 24
Isključenje ureñaja/zaustavljanje reprodukcije
izvora (pritisnite); potpuno isključenje ureñaja
(pritisnite i zadržite).
I USB priključnica str. 20
Za priključivanje USB ureñaja.
C Tipka SOURCE str. 20, 22, 34, 47
Za uključenje ureñaja; promjenu izvora
(radio/disk/USB/AUX).
J Tipke SEEK –/+ str. 17, 19, 22, 23
Disk/USB:
Za preskakanje poglavlja/zapisa/scene/datoteke (pritisnite); pretraživanje diska prema
natrag/naprijed (kratko pritisnite i zadržite);
pretraživanje zapisa prema natrag/naprijed
(pritisnite i zadržite).*2
Radio:
Za automatsko ugañanje postaja (pritisnite), za
ručno traženje postaja (pritisnite i zadržite).
D Tipka y (pretraživanje) str. 33
Ulaz u Quick-BrowZer mod.*1
K Tipka @ (otpuštanje prednje ploče)
str. 15
E Kontrola glasnoće/tipka SOUND/
ENTER str. 28, 33, 34, 36, 37, 42, 46, 47
Za ugañanje glasnoće/podešavanje postavke
(zakrenite); otvaranje izbornika
zvuka/primjenu podešenja (pritisnite).
L Tipka MODE str. 22, 34, 47
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW);
odabir dodatnog ureñaja priključenog na
AUX priključnicu (sprijeda) ili na AUX IN
priključnicu (pozadi).
F Uložnica diska str. 16, 18
Za umetanje diska.
M Senzor daljinskog upravljača
B Tipka l (povratak) str. 33, 37
Za povratak na prethodni prikaz.
G Pokazivač.
10
H Tipka Z (izbacivanje diska) str. 16, 18
Za izbacivanje diska.
N Tipka RESET str. 14
O Tipka SETUP str. 28, 34, 42, 46, 47
Za pristup izborniku za podešavanje sustava.
P Tipka AF (alternativne frekvencije)/
TA (prometne obavijesti)/
PTY (vrsta programa) str. 35, 36
Za podešavanje AF i TA (pritisnite); odaberite PTY (pritisnite i zadržite) u RDS-u.
Q Brojčane tipke
Disk/USB:
. : b REP str. 16, 17, 21, 31
/ : SHUF B str. 16, 17, 21, 31
?/@ : ALBM –/+ (V/v) str. 16, 17,
19, 23
Za preskakanje albuma ili mape/pomicanje kursora (pritisnite); neprekidno
preskakanje albuma ili mapa (pritisnite
i zadržite).
0 : u (reprodukcija/pauza) str. 16, 17,
18, 19, 23
Za pokretanje/pauzu reprodukcije.
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite);
pohranjivanje postaja (pritisnite i zadržite).
R Tipka DSPL (pokazivač) str. 21, 26,
35, 46
Za promjenu stavke na pokazivaču.
S AUX priključnica str. 46
Za spajanje prijenosnog audio ureñaja.
*1 Tijekom reprodukcije CD/CD/MP3/WMA/JPEG/
DivX diska
*2 Operacija se razlikuje, ovisno o disku (str. 17, 19).
O poklopcu za USB
Kad ne koristite priključnicu za USB uređaj I upotrijebite isporučeni poklopac USB priključnice kako biste
spriječili da u nju uđe prašina. Poklopac USB priključnice držite izvan dohvata djece kako biste spriječili da
ga nehotice progutaju.
11
Daljinski upravljač RM-X168
Za detalje pogledajte navedenu stranicu.
Uklonite izolacijsku foliju prije uporabe (str. 14).
A Tipka OFF str. 16, 18, 20, 24
Isključenje ureñaja/zaustavljanje reprodukcije
izvora (pritisnite); potpuno isključenje ureñaja
(pritisnite i zadržite).
B Tipka SOUND str. 37
Za otvaranje izbornika podešavanja zvuka.
12
C Tipka VISUAL SETUP str. 24, 27, 28,
29, 30, 32, 33, 38
Za otvaranje izbornika načina reprodukcije/
podešavanja slike.
D Tipka SYSTEM SETUP str. 28, 34, 42,
46, 47
Za otvaranje izbornika podešavanja sustava.
E Tipka l (povratak)/C str. 24, 25, 30,
31, 33, 37, 38
Za povratak na prethodni prikaz, za povratak
na izbornik na VCD disku*1.
F Brojčane tipke str. 16, 17, 24, 25, 30,
31, 32, 33, 34
Disk:
Za nalaženje naslova/poglavlja/zapisa.
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite),
pohranjivanje postaja (pritisnite i zadržite).
G Tipka CLEAR str. 30, 33
Za brisanje unesenog broja.
H Tipka DSPL (pokazivač) str. 21, 26,
35, 46
Za promjenu prikaza na pokazivaču.
I Tipka ATT (stišavanje)
Za isključenje zvuka (za ponovno uključenje
pritisnite ponovo).
J Tipka u (reprodukcija/pauza) str. 16,
17, 18, 19, 23
Za pokretanje/pauzu reprodukcije.
O Tipka SRC (izvor) str. 20, 22, 34, 47
Za uključenje, promjenu izvora (radio/disk/
USB/AUX).
P Tipka MODE str. 22, 34, 47
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW);
odabir dodatnog ureñaja priključenog na
AUX priključnicu (sprijeda) ili na AUX IN
priključnicu (pozadi).
Q Tipke VOL +/– (glasnoća)
Za ugañanje glasnoće.
*1 Tijekom reprodukcije s funkcijom PBC.
*2 Operacija se razlikuje, ovisno o disku (str. 17, 19).
*3 Tijekom reprodukcije
CD/MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4 diska
Napomena
Ako je uređaj isključen i prikaz na pokazivaču nestane,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem, osim
ako ne pritisnete ' na uređaju ili ne umetnete
disk čime ćete uključiti uređaj.
K Tipke .m/M> str. 17, 19,
22, 23
Disk/USB:
Za preskakanje poglavlja/zapisa/scene/datoteke (pritisnite), pretraživanje diska prema
natrag/naprijed (kratko pritisnite i zadržite),
pretraživanje zapisa prema natrag/naprijed
(pritisnite i zadržite).*2
Radio:
Za automatsko ugañanje postaja (pritisnite), za
ručno traženje postaja (pritisnite i zadržite).
L Tipke za podešavanje reprodukcije
DVD-a
W : str. 17, 27
Za promjenu jezika dijaloga/formata (kod
VCD/CD/MP3/WMA/AAC datoteka, za
promjenu audio kanala).
Y : str. 17
Za promjenu jezika titlova.
X : str. 17
Za promjenu kuta kamere.
T : str. 17
Za otvaranje glavnog izbornika DVD diska.
# : str. 17
Za otvaranje izbornika diska.
M Tipka y (pretraživanje) str. 33
Ulaz u Quick-BrowZer mod.*3
N Tipke </M/m/, (kursori)/ENTER
Za pomicanje kursora i primjenu podešenja.
13
Resetiranje uređaja
Početak
Ugradnja uređaja i opcionalnog
monitora
Prvo ugradite i povežite ovaj ureñaj i dodatno
nabavljivi monitor.
Ovim ureñajem se može upravljati pomoću izbornika koji se pojavljuju na njegovom pokazivaču
i/ili monitoru.
U ovom priručniku opisani su izbornici i indikatori koji se pojavljuju na pokazivaču ureñaja i/ili
dodatnom monitoru.
Uređaj
Prije prvog korištenja ureñaja ili nakon zamjene
ili prespajanja kontakata akumulatora potrebno
je resetirati ureñaj.
Uklonite prednju ploču (str. 15) i pritisnite tipku
RESET (str. 10) šiljatim predmetom, npr.
kemijskom olovkom.
Napomena
Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje sata te
neke pohranjene informacije.
Priprema daljinskog upravljača
Uklonite izolacijsku foliju.
Opcionalni monitor
Savjet
Za uputu kako zamijeniti bateriju pogledajte str. 49.
Detalje potražite u dodatnim uputama za
instalaciju/ugradnju.
Napomena
Postavite dodatni monitor tako da ne ometa vidno
polje vozača.
14
Odvajanje prednje ploče
Postavljanje prednje ploče
Prislonite dio A prednje ploče na dio B sustava,
kao na ilustraciji, te lagano utisnite lijevu stranu
na mjesto dok ne klikne.
Možete odvojiti prednju ploču ureñaja kako biste
spriječili krañu.
Alarm
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrañeno pojačalo.
1
Pritisnite !.
Ureñaj se isključuje.
2
Pritisnite @ i povucite ploču prema
sebi.
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.
Napomene
➆ Pazite da vam prednja ploča ne ispadne i nemojte
jako pritiskati ploču ni pokazivač.
➆ Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.
➆ Ne odvajajte prednju ploču tijekom reprodukcije s
USB uređaja jer biste time mogli oštetiti podatke
koji se na njemu nalaze.
15
Osnovne funkcije
Reprodukcija video diskova
Ovisno o disku, neke funkcije se mogu razlikovati ili biti ograničene.
Pogledajte upute za uporabu diska.
Brojčane
tipke
Uključite monitor i zatim odaberite njegov ulaz na ovom uređaju.
Umetnite disk (s naljepnicom okrenutom
prema gore).
Reprodukcija počinje automatski.
Ako ne započne, pritisnite tipku u.
Pojavi li se izbornik DVD-a, pritisnite . (b)// (B)/? (V)/@ (v) za
pomicanje kursora i pritisnite 0 (u) za potvrdu.
Na daljinskom upravljaču pritisnite </M/m/,/brojčane tipke za pomicanje kursora i zatim
pritisnite 9 za potvrdu.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite !.
Napomena
Diskovi u DTS formatu nisu podržani. Odaberete li DTS format, neće se čuti zvuk.
Vađenje diska
Pritisnite Z.
16
O DVD izborniku
DVD je podijeljen na duže slikovne ili glazbene dijelove koji se nazivaju "naslovi". Pri reprodukciji
DVD-a koji sadrži nekoliko naslova, pomoću njegova glavnog izbornika (TOP MENU) možete odabrati
željeni naslov. Pri reprodukciji DVD-a koji omogućuje odabir opcija, primjerice jezika titlova i jezika
dijaloga, odaberite ove opcije pomoću tog izbornika.
Druge reprodukcijske funkcije
Brojčane
tipke
Za
Pritisnite
pauzu/nastavak reprodukcije nakon
pauze
u
preskakanje poglavlja/zapisa/scene/
datoteke
.m/M>
ubrzano pretraživanje diska prema
natrag/naprijed
i kratko zadržite .m/M> te zatim više puta za
promjenu brzine (T 2 t T 12 t T 120 t T 2...)
odustajanje od pretraživanja
u
Na daljinskom upravljaču: T ili #
1
prikaz DVD izbornika*
odabir opcija u DVD izborniku*
Na ureñaju: . (b)// (B)/? (V)/@ (v) za pomicanje
kursora i pritisnite 0 (u) za potvrdu.
Na daljinskom upravljaču: </M/m/,/ brojčane tipke za
pomicanje kursora i zatim pritisnite 9 za potvrdu
promjenu jezika dijaloga/formata/
kanala (str. 27)*1
Na daljinskom upravljaču: W više puta dok se ne
pojavi željena opcija
isključenje/promjenu jezika titla*1
Na daljinskom upravljaču: Y više puta dok se ne
pojavi željena opcija*2
promjenu kuta kamere*1
Na daljinskom upravljaču: X više puta dok se ne
pojavi željeni kut
1
*1 Nije dostupno, ovisno o disku.
*2 Kad se pojavi zahtjev za unos 4-znamenkastog koda, unesite kôd željenog jezika (str. 56).
17
Reprodukcija audio diskova
Ovisno o disku, neke funkcije se mogu razlikovati ili biti ograničene.
Pogledajte upute za uporabu diska.
Umetnite disk (s naljepnicom okrenutom
prema gore).
Reprodukcija počinje automatski.
Ako ne započne, pritisnite tipku u.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite !.
Napomena
Diskovi u DTS formatu nisu podržani. Odaberete li DTS format, neće se čuti zvuk.
Vađenje diska
Pritisnite Z.
18
Druge reprodukcijske funkcije
Za
Pritisnite
pauzu/nastavak reprodukcije nakon
pauze
u
preskakanje zapisa
.m (<)/M> (,)
ubrzano pretraživanje zapisa prema
natrag/naprijed
i zadržite .m/M>
preskakanje albuma*
Na ureñaju: ? (ALBM –)/ @ (ALBM +)
Na daljinskom upravljaču: M/m
kontinuirano preskakanje albuma*
Na ureñaju: i zadržite ? (ALBM –)/ @ (ALBM +)
Na daljinskom upravljaču: i zadržite M/m
* Tijekom reprodukcije MP3/WMA/AAC datoteka.
19
Reprodukcija s USB uređaja
Za detalje o kompatibilnosti vašeg USB ureñaja posjetite web stranicu za korisničku podršku.
Korisnička podrška
http://support.sony-europe.com
➆ Možete upotrijebiti MSC (Mass Storage Class) tip USB ureñaja koji je usklañen s USB standardom.
➆ Odgovarajući codec je MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a) i JPEG (.jpg).
➆ Preporučujemo pohranjivanje sigurnosnih kopija podataka s USB ureñaja.
Napomena
USB uređaj priključite nakon pokretanja automobilskog motora.
Ukoliko USB uređaj priključite prije pokretanja motora može doći do pogreške u radu ili kvara, ovisno o USB
uređaju.
Priključite USB uređaj na USB
priključnicu
Reprodukcija počinje automatski.
Ukoliko je USB ureñaj već priključen pritisnite više puta
tipku ' sve dok se ne pojavi "USB" kako biste
započeli reprodukciju.
Za prekid reprodukcije
Pritisnite !.
Napomena
Pobrinite se da upotrijebite USB kabel isporučen s uređajem ukoliko je to nužno za priključivanje USB uređaja na
priključnicu.
20
Uklanjanje USB uređaja
1 Zaustavite reprodukciju s USB ureñaja.
2 Uklonite USB ureñaj.
Uklonite li USB ureñaj tijekom reprodukcije
može doći do oštećenja podataka koji se na
njemu nalaze.
Napomene
➆ Ne koristite se USB uređajima koji su tako teški ili
veliki da uslijed vibracija ispadaju iz priključnice ili
uzrokuju slabu konekciju.
➆ Ne odvajajte prednju ploču tijekom reprodukcije s
USB uređaja jer biste time mogli oštetiti podatke
koji se na njemu nalaze.
➆ Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje pomoću
USB huba.
Stavke na pokazivaču
Ponavljanje i reprodukcija slučajnim
redoslijedom
1
Tijekom reprodukcije pritisnite .
(REP) ili / (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željena postavka.
Odaberite
Za
REP-TRACK
ponavljanje zapisa.
REP-ALBUM
ponavljanje albuma.
SHUF-ALBUM
reprodukciju albuma
slučajnim redoslijedom.
REP-DRIVE*
ponavljanje particije.
* Ukoliko su na USB uređaju načinjene dvije ili više
particija.
Za povratak na mod uobičajene reprodukcije
odaberite "REP-OFF" ILI "SHUF-OFF".
A Izvor
B Naziv zapisa, ime izvoñača, broj albuma*,
naziv albuma, naziv zapisa/proteklo vrijeme
reprodukcije, točno vrijeme
* Broj albuma prikazan je jedino prilikom izmjene
albuma.
Za promjenu stavki pokazivača B, pritisnite
&.
Napomene
➆ Prikazane stavke razlikovat će se ovisno o USB
uređaju, snimljenom formatu i postavkama. Za više
informacija posjetite web stranicu za korisničku
podršku.
➆ Maksimalan broj podataka koji je moguće prikazati
je kako slijedi:
– mapa (albuma): 256
– datoteka (zapisa): 2000
➆ Ne ostavljajte USB uređaj u parkiranom automobilu
jer to može dovesti do pogreški u radu.
➆ Vrijeme do početka reprodukcije može potrajati,
ovisno o količini pohranjenih podataka.
➆ Tijekom reprodukcije ili brzog pretraživanja prema
naprijed/nazad VBR (Variable Bit Rate) MP3/WMA/
AAC datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije može
biti pogrešno prikazano.
➆ Reprodukcija datoteke komprimirane bez gubitka
kvalitete nije podržano.
Prikazivanje slike omota albuma
Tijekom audio reprodukcije možete provjeriti
informacije o sadržaju ili na monitoru prikazivati
sliku omota albuma* MP3/WMA/AAC datoteke
koja se nalazi na USB ureñaju.
* Preporučena veličina je od 240 T 240 do 960 T 960.
21
Slušanje radija
Pritisnite ' više puta dok se ne pojavi "TUNER".
Više puta pritisnite 7 dok se ne pojavi oznaka željenog valnog
područja (FM1, FM2, FM3, MW ili LW).
A Radijska frekvencija/funkcija
B Frekvencija*
* Tijekom prijema RDS postaje pojavljuje se naziv
pružatelja programa. Za pojedinosti pogledajte
"RDS" na str. 35.
Ugodite postaju.
Automatsko ugađanje
Pritisnite B +/–.
Pretraživanje se zaustavlja kad ureñaj ostvari prijem postaje. Ponovite opisani postupak dok se
ne ostvari prijem željene postaje.
Ručno ugađanje
Pritisnite i zadržite tipku B +/– za nalaženje približne frekvencije i zatim više puta
pritisnite B +/– dok se ne ostvari prijem željene postaje.
Savjet
Detalje o ostalim funkcijama radijskog prijemnika potražite u poglavlju "Napredne funkcije – radio" na str. 34.
Na daljinskom upravljaču
Koristite tipku k umjesto ' i .m/M> umjesto B –/+.
22
Napredne funkcije — diskovi
Ovo se poglavlje sastoji od sljedećih odjeljaka.
Reprodukcija DivX®/MPEG-4
datoteka
C Funkcije specifične za video*
t str. 23 do 31
DivX/MPEG-4 reprodukciju možete kontrolirati
na isti način kao i druge video diskove (str. 16),
a dostupne su i neke kontrole zvuka.
C Zajedničke funkcije za video*/audio
t str. 31 do 34
Za
Pritisnite
preskakanje
albuma (mapa)
Na ureñaju:
? (ALBM –)/
@ (ALBM +)
kontinuirano
preskakanje
albuma (mapa)
Na ureñaju:
i zadržite ? (ALBM –)/
@ (ALBM +)
C Funkcije specifične za audio
t str. 34
* Uključujući JPEG.
Reprodukcija DivX®/MPEG-4/
JPEG datoteka
Savjet
Datoteku za reprodukciju možete odabrati i preko liste
(Quick-BrowZer) (str. 33).
Reprodukcija JPEG datoteka
Na ovom ureñaju možete uživati u slide showu
JPEG slika. Slide show započinje automatski kad
umetnete disk ili pritisnete tipku u. Pojedinosti
o pokretanju reprodukcije potražite u poglavlju
"Reprodukcija video diskova", koraci od 1 do 4,
na str. 16.
Druge reprodukcijske funkcije
Za
Pritisnite
zakretanje slike
Na daljinskom upravljaču:
</, (zakreće se za 90°)
preskakanje slike .m/M>
Napomena
Ako disk sadrži više tipova datoteka, mogu se reproducirati samo odabrane (audio/video/slikovne). Za
reprodukciju DivX/MPEG-4 video datoteka ili JPEG
slika na takvom disku, pritisnite y tijekom reprodukcije,
odaberite željenu vrstu datoteke (video/slikovne) za
pretraživanje i odaberite je (str. 33).
preskakanje
albuma
Na ureñaju:
? (ALBM –)/
@ (ALBM +)
kontinuirano
preskakanje
albuma
Na ureñaju:
i zadržite ? (ALBM –)/
@ (ALBM +)
Napomene
➆ Za zakretanje većih slika potrebno je duže vrijeme.
➆ Progresivne JPEG slike se ne mogu prikazati.
Savjet
Datoteku za reprodukciju možete odabrati i preko liste
(Quick-BrowZer) (str. 33).
23
Uporaba PBC funkcija
— kontrola reprodukcije
Brojčane
tipke
Pomoću PBC izbornika možete interaktivno
reproducirati VCD diskove s funkcijom PBC.
1
Započnite reprodukciju VCD-a s PBC
funkcijom.
Pojavit će se izbornik PBC.
2
Odaberite željenu opciju brojčanim
tipkama i zatim pritisnite 9.
3
Postupite prema uputama u izborniku
interaktivnih postupaka.
Za povratak na prikaz izbornika pritisnite C.
Reprodukcija bez funkcije PBC
1
Tijekom reprodukcije pritisnite !.
Reprodukcija se zaustavlja.
2
Odaberite željenu opciju brojčanim
tipkama i zatim pritisnite 9.
Pojavi se poruka "Play without PBC" i reprodukcija počinje. Tijekom reprodukcije se ne
pojavljuje izbornik PBC.
Uporaba izbornika načina
reprodukcije
Brojčane
tipke
Ovaj ureñaj posjeduje izbornik načina reprodukcije koji služi kontroli i podešavanju reprodukcije.
Za prikaz ovog izbornika pritisnite tipku
# tijekom reprodukcije.
Za isključenje izbornika pritisnite opet istu tipku.
Napomene
➆ Tijekom reprodukcije audio diska, tipka
# je neaktivna.
➆ Tijekom reprodukcije JPEG datoteka, tipka
# je aktivna samo kad je slika
prikazana u punoj veličini.
Savjet
Pritisnete li tipku # kad je reprodukcija
zaustavljena, pojavi se izbornik Visual setup (na monitoru) u kojem možete podesiti razne postavke, poput
jezika izbornika, zvuka itd. (str. 38).
Primjer: kod reprodukcije DVD diska
Napomene
➆ Opcije izbornika i funkcije se razlikuju, ovisno o disku.
➆ Tijekom PBC reprodukcije, broj zapisa, datoteka za
reprodukciju itd. ne pojavljuju se u izborniku načina
reprodukcije (str. 24).
➆ Funkcija nastavka reprodukcije od mjesta na kojem
je zaustavljena ne radi kod reprodukcije bez PBC-a.
Savjet
Za nastavak PBC reprodukcije, zaustavite je pritiskom
tipke ! i zatim pritisnite u.
24
A Opcije izbornika načina reprodukcije
Detalje potražite na sljedećoj stranici.
B DVD: Broj naslova/Ukupno
VCD: Broj zapisa/Ukupno*1
JPEG: Broj albuma/Ukupno
DivX/MPEG-4: Broj albuma (mapa)/Ukupno
C DVD: Broj poglavlja/Ukupno
JPEG: Broj slika/Ukupno
DivX/MPEG-4: Broj datoteka/Ukupno
D Proteklo vrijeme reprodukcije*2
E Format
F Status reprodukcije (PLAY N, PAUSE X itd.)
G Trenutno podešenje
H Opcije
I Odabrana opcija
J Naziv odabrane opcije i/ili poruke vezane uz
postupak
*1 Kod reprodukcije VCD-a s funkcijom PBC (str. 24)
ne pojavljuje se indikator.
*2 Tijekom JPEG reprodukcije nema indikatora.
Popis opcija izbornika načina
reprodukcije
Pritisnite </M/m/,/brojčane tipke za odabir
opcije i pritisnite 9.
Za povratak na prethodni izbornik, pritisnite O.
Detalje potražite na navedenim stranicama.
TITLE, TRACK 32
Odabir naslova, scene ili zapisa za reprodukciju.
ALBUM 32
Odabir albuma ili mape.
CENTER ZOOM 28
Uvećavanje slike.
REPEAT 32
Ponavljanje reprodukcije naslova/poglavlja/
zapisa/albuma/slike/videa više puta.
SHUFFLE 32
Reprodukcija poglavlja/zapisa/slika/videa u
slučajnom redoslijedu.
*
PICTURE EQ 29
Podešavanje kvalitete slike.
* Ne vrijedi za DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW u VR modu.
Savjet
Kad su aktivne funkcije "SHUFFLE" ili "REPEAT" ili je
dostupna funkcija "ANGLE", njihovi kvadratići svijetle
t
). Ipak, možda nećete
zeleno (npr.
moći promijeniti kut kamere, ovisno o sceni, čak i ako
kvadratić svijetli zeleno.
CHAPTER 32
Odabir poglavlja za reprodukciju
IMAGE 32
Odabir slike za prikaz.
FILE 32
Odabir video datoteke za reprodukciju.
TIME 32
Provjera proteklog vremena reprodukcije, unos
vremenskog koda.
AUDIO 17, 27
Promjena jezika dijaloga/formata/kanala,
provjera formata programa.
SUBTITLE 17
Uključenje/isključenje titlova, promjena jezika
titla.
ANGLE 17
Promjena kuta kamere.
*
25
Pregled tekstualnih/vremenskih
podataka na disku
Pri reprodukciji JPEG datoteka
➆ Broj albuma/Ukupno
➆ Broj slika/Ukupno
Pri reprodukciji DivX/MPEG-4 datoteka
➆ Broj albuma (mapa)/Ukupno
➆ Broj datoteka/Ukupno
➆ T **:**
Proteklo vrijeme reprodukcije tekuće datoteke
Provjera tekstualnih podataka
Možete provjeriti tekstualne podatke (naziv albuma, slike itd.) JPEG/DivX/MPEG-4 datoteka.
Broj albuma/slike/mape/datoteke
Provjera vremenskih podataka
Možete provjeriti vrijeme reprodukcije diska i
preostalo vrijeme naslova, poglavlja, zapisa itd.
tijekom reprodukcije videa/slika.
1
Tijekom reprodukcije pritisnite &.
Pojave se podaci o trenutnoj reprodukciji.
Podaci o vremenu
Tekstualni podaci*
* Ukoliko disk ne sadrži tekst, pojavit će se poruka
"NO TEXT".
2
Više puta pritisnite & za promjenu
vremenskih podataka.
Podaci o vremenu razlikuju se, ovisno o disku/
formatu, na sljedeći način.
Pri reprodukciji DVD diska
➆ T **:**:**
Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg naslova
➆ T-**:**:**
Preostalo vrijeme reprodukcije tekućeg naslova
➆ C **:**:**
Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg poglavlja
➆ C-**:**:**
Preostalo vrijeme reprodukcije tekućeg poglavlja
26
Pri reprodukciji VCD diska
(Samo verzija 1.0/1.1 ili verzija 2.0 bez funkcije
PBC.)
➆ T **:**
Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
➆ T-**:**
Preostalo vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
➆ D **:**
Proteklo vrijeme reprodukcije tekućeg diska
➆ D-**:**
Preostalo vrijeme reprodukcije tekućeg diska
Tekstualni podaci se razlikuju, ovisno o formatu,
na sljedeći način.
Pri reprodukciji JPEG datoteka
➆ Naziv albuma (kad je prikazan broj albuma)
➆ Naziv slike (kad je prikazan broj slike)
Pri reprodukciji DivX/MPEG-4 datoteka
➆ Naziv albuma (mape) (kad je prikazan broj
albuma (mape))
➆ Naziv datoteke (kad je prikazan broj datoteke)
Podešavanje postavki zvuka
Napomena
Diskovi u DTS formatu nisu podržani. Odaberete li DTS
format, neće se čuti zvuk.
Promjena jezika dijaloga/formata
zvuka
Ako je na DVD snimljeno više jezika dijaloga,
oni se mogu mijenjati. Kod DVD/DivX diska
možete mijenjati format zvuka ako je na disku
snimljeno više njih (npr. Dolby Digital).
1
Tijekom reprodukcije više puta pritisnite W dok se ne pojavi željeni
jezik dijaloga/format zvuka.
Jezik dijaloga/format zvuka*
Provjera formata programa
Možete provjeriti broj kanala i položaj komponente na trenutno reproduciranom DVD VIDEO
disku.
1
Tijekom reprodukcije pritisnite
#.
Pojavi se izbornik načina reprodukcije.
2
Pritisnite M/m za odabir
(AUDIO).
Pojavi se format programa.
Trenutni format zvuka*
* Kod reprodukcije Divx diska, pojavi se format
zvuka/kanal (npr. "MP3").
Na pokazivaču se izmjenjuju dostupni jezici.
Kad se pojavi zahtjev za unosom 4-znamenkastog koda, unesite kôd željenog jezika (str. 56).
Ako se isti jezik pojavi dva ili tri puta, to znači
da je na disk snimljeno više formata zvuka.
Promjena audio kanala
Kad reproducirate VCD/CD/MP3/WMA/AAC,
možete odabrati zvuk desnog ili lijevog kanala i
možete slušati zvuk odabranog kanala preko oba
zvučnika (desnog i lijevog).
Opcije su sljedeće:
STEREO (ST): Standardni stereo zvuk
(tvorničko podešenje)
1/L (L): Zvuk lijevog kanala (mono)
2/R (R): Zvuk desnog kanala (mono)
1
Tijekom reprodukcije više puta pritisnite W dok se ne pojavi željeni
audio kanal.
Npr. tijekom reprodukcije MP3.
Trenutni format programa
* Ovisno o disku, pojavi se "PCM", "DOLBY DIGITAL"
itd.
Slova u prikazu formata programa predstavljaju
sljedeće komponente zvuka i njihov položaj.
: Prednji (lijevi)
: Prednji (desni)
: Središnji
: Stražnji (lijevi)
: Stražnji (desni)
: Stražnji (mono): Stražnja komponenta
Dolby Surround obrañenog signala i Dolby
Digital signala
: Niskofrekvencijski signal
Naziv formata programa i brojevi kanala se
pojave na sljedeći način.
Primjer: Dolby Digital 5.1 ch
Stražnja komponenta × 2
Audio kanal
Prednja komponenta × 2 +
Središnja komponenta × 1
Napomena
Ovisno o disku, možda nećete moći promijeniti podešenje zvuka.
Savjet
Također možete promijeniti podešenja video diskova
odabirom opcije "AUDIO" u izborniku načina reprodukcije (str. 24).
LFE komponenta × 1
Za isključenje izbornika načina reprodukcije,
pritisnite #.
27
Podešavanje razine izlaznog audio
signala — DVD level
Uvećavanje slika
Možete podesiti razinu izlaznog audio signala
DVD-a snimljenog u Dolby Digital formatu, za
smanjenje razlika u glasnoći izmeñu diska i
izvora.
1
Tijekom reprodukcije pritisnite
$.
Na pokazivaču ureñaja se pojavi opcija
izbornika System setup.
2
Pritisnite M/m više puta za odabir
"DVD-LEVEL" i nakon toga 9.
3
Pritisnite m za podešavanje "ADJST
ON" i nakon toga 9.
4
Pritisnite M/m za odabir "DOLBY-ADJ",
a zatim pritisnite 9.
5
Pritisnite M/m za podešavanje razine
signala.
Razina izlaznog signala je podesiva u
koracima po jedan, od –10 do +10.
6
Slike je moguće povećati.
1
Tijekom reprodukcije pritisnite
#.
Prikazuje se izbornik za podešavanje načina
reprodukcije.
2
Pritisnite M/m za odabir
(CENTER
ZOOM) i nakon toga pritisnite 9.
Prikazuje se trenutna opcija.
3
Pritisnite M/m za odabir željene opcije
(T1, T1.6*) i nakon toga pritisnite
9.
Pritisnite 9.
Podešavanje je dovršeno.
Za isključivanje prikaza postavki sustava
pritisnite $.
Na uređaju
Pritisnite tipku S umjesto tipke $;
umjesto pritiska na tipaka M/m, zakrenite regulator;
pritisnite regulator umjesto tipke 9.
* Slika može biti zrnata.
Slika se povećava.
Za isključivanje izbornika načina reprodukcije,
pritisnite #.
Za pomicanje slike pritisnite </M/m/,.
Za povratak na izvornu veličinu odaberite "T1" u
koraku 3.
Napomene
➆ Ovisno o disku, možda neće biti moguće povećati
sliku.
➆ Čim nastavite reprodukciju, slika se vraća na izvornu
veličinu.
➆ Ako se vratite na izbornik diska/glavni izbornik,
uvećavanje se poništava.
28
Podešavanje kvalitete slike
— Picture EQ
Kad je odabran "LIGHT OFF"/"AUTO"
(s "DIM-OFF")
DAYTIME: Prikladno za svijetla mjesta.
SUNSET: Prikladno kad se malo smrači.
SHINE: Prikladno pri jakom svjetlu (primjerice,
ako se svjetlo reflektira od pokazivača).
Kad je odabran "LIGHT ON"/"AUTO"
(s "DIM-ON")
NIGHT: Smanjuje osvjetljenje pokazivača kako
se ne bi ometala vožnja noću
MIDNIGHT: Još više smanjuje osvjetljenje
pokazivača od opcije "NIGHT".
Kvalitetu slike možete prilagoditi uvjetima
osvjetljenja u vozilu.
1
2
3
Tijekom reprodukcije pritisnite
#.
Prikazuje se izbornik za podešavanje načina
reprodukcije.
Pritisnite M/m za odabir opcije
(PICTURE EQ) i nakon toga pritisnite
9.
Prikazuje se trenutna opcija.
THEATER: Pojačava osvjetljenje pokazivača, u
situaciji kada želite uživati u svijetloj slici noću.
Prilagodba kvalitete slike
Opcija "CUSTOM" omogućuje ručno podešavanje tona slike. Možete pohraniti postavke za
podešenja "LIGHT OFF" i "LIGHT ON".
1
Tijekom reprodukcije pritisnite
#.
Prikazuje se izbornik za podešavanje načina
reprodukcije.
2
Pritisnite M/m za odabir opcije
(PICTURE EQ) i nakon toga pritisnite
9.
Prikazuje se trenutna opcija.
3
Pritisnite M/m za odabir opcije
"CUSTOM" i nakon toga 9.
4
Pritisnite M/m za odabir željene opcije
i tipkama </, podesite željenu
vrijednost.
5
Pritisnite 9.
Pritisnite M/m za odabir željene opcije
i nakon toga 9.
Opcije se razlikuju, ovisno o postavkama izbornika Visual setup (str. 41).
Postavke "PICTURE EQ" u "CUSTOM SETUP"
mijenjaju opcije na sljedeći način.
AUTO: Mijenja opcije za dan/noć automatski, u
skladu s podešenjem svjetline pokazivača (str. 43).
LIGHT OFF: Prikazuje opcije za uporabu danju.
LIGHT ON: Prikazuje opcije za uporabu noću.
Na raspolaganju su sljedeće opcije za svaku
postavku.
Za sva podešenja
NORMAL: Normalna slika.
CUSTOM: Postavke definira korisnik (str. 29)
Za isključenje izbornika načina reprodukcije,
pritisnite #.
29
Zaključavanje diskova
— Parental control
*
5
Brojčanim tipkama unesite zaporku i
pritisnite 9.
Prikazuje se izbornik za potvrñivanje zaporke.
6
Za potvrđivanje ponovno unesite
zaporku i pritisnite 9.
Podešavanje je dovršeno.
* Ne vrijedi za DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW diskove u
VR modu.
Za brisanje unesenog broja pritisnite V.
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite O.
Za isključenje izbornika Visual setup, pritisnite
#.
Isključivanje ograničenja reprodukcije
Brojčane
tipke
Postoji mogućnost zaključavanja diska ili ograničavanja reprodukcije u skladu s prethodno definiranim razinama kao npr. prema starosti gledatelja.
Zaključane scene su blokirane ili se zamjenjuju
alternativnima pri reprodukciji DVD diska koji
podržava opciju ograničenja reprodukcije.
Uključenje ograničenja reprodukcije
1
Pritisnite # dok je uređaj
isključen.
Prikazuje se izbornik Visual setup.
2
Pritisnite M/m za odabir
(CUSTOM
SETUP) i zatim pritisnite 9.
Prikazuju se opcije Custom Setup.
3
Pritisnite M/m za odabir "PARENTAL
CONTROL" i zatim pritisnite 9.
Prikazuju se opcije.
4
30
Pritisnite M/m za odabir opcije "ON t"
i nakon toga 9.
Prikazuje se izbornik za unos zaporke.
U gore opisanom koraku 4 odaberite "OFF t" i
unesite svoju zaporku.
Ako je ograničenje reprodukcije isključeno,
pojavi se poruka "Parental control canceled".
Promjena zaporke
U gore opisanom koraku 4 odaberite
"PASSWORD t" i unesite trenutnu te zatim
novu zaporku. Unesite je ponovo za potvrdu.
Promjena područja i razine
ograničenja
Postoji mogućnost podešavanja razine ograničenja reprodukcije ovisno o području i lokalnim
razinama ograničenja.
1
Pritisnite # dok je uređaj
isključen.
Prikazuje se izbornik Visual setup.
2
Pritisnite M/m za odabir
(CUSTOM
SETUP) i nakon toga pritisnite 9.
Prikazuju se opcije Custom Setup.
3
Pritisnite M/m za odabir "PARENTAL
CONTROL" i zatim pritisnite 9.
Prikazuju se opcije.
4
Pritisnite M/m za odabir opcije
"PLAYER t" i nakon toga 9.
Ako je opcija ograničenja reprodukcije uključena, prikaže se izbornik za unos zaporke. Za
promjenu, unesite zaporku i pritisnite 9.
5
Pritisnite M/m za odabir "STANDARD"
i zatim pritisnite 9.
Prikazuju se opcije.
6
7
Pritisnite M/m za odabir željenog područja čije postavke ograničenja želite
koristiti i nakon toga pritisnite 9.
Područje je odabrano.
Kad odaberete "OTHERS t", brojčanim tipkama unesite kôd iz "Popisa kodova područja"
(str. 56).
Pritisnite M/m za odabir opcije "LEVEL"
i nakon toga pritisnite 9.
Prikazuju se opcije.
Opcije ponavljanja i reprodukcijski slijed svakog
diska/formata prikazani su u donjoj tablici.
Disk/format
Opcije
OFF
CHAPTER: ponavljanje
tekućeg poglavlja.
TITLE: ponavljanje tekućeg
naslova.
*1
OFF
TRACK: ponavljanje tekućeg
zapisa.
OFF
TRACK: ponavljanje tekućeg
zapisa.
ALBUM: ponavljanje tekućeg
albuma.
OFF
IMAGE: ponavljanje tekuće
slike.
ALBUM: ponavljanje tekućeg
albuma.
Što je broj manji, ograničenje reprodukcije je
veće.
8
Pritisnite M/m za odabir željene razine
i nakon toga pritisnite 9.
Podešavanje je dovršeno.
OFF
FILE: ponavljanje tekuće video
datoteke.
ALBUM: ponavljanje tekućeg
albuma (mape).
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite O.
Za isključenje izbornika Visual setup, pritisnite
#.
Ponavljanje i reprodukcija u
slučajnom redoslijedu
Opcije reprodukcije u slučajnom redoslijedu i
reprodukcijski slijed svakog diska/formata
prikazani su u donjoj tablici.
Disk/format
*2
*1
1
Tijekom reprodukcije više puta pritisnite . (REP) ili / (SHUF) na uređaju
dok se ne pojavi željena opcija.
Počinje ponavljanje ili reprodukcija u
slučajnom redoslijedu.
Opcije
OFF
TITLE: reprodukcija poglavlja
unutar tekućeg naslova slučajnim redoslijedom.
OFF
DISC: reprodukcija zapisa tekućeg diska slučajnim redoslijedom.
OFF
ALBUM: reprodukcija zapisa/
slika/video datoteka tekućeg
albuma (mape) slučajnim
redoslijedom.
*1 Dostupno samo kod reprodukcije 1.0/1.1 VCD-a ili
version 2.0 VCD-a bez funkcije PBC.
*2 Ne vrijedi za DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW u VR modu.
Za povratak na standardnu reprodukciju
odaberite "OFF":
nastavlja se na sljedećoj stranici t
31
Napomene
➆ Vratite li se na izbornik diska/glavni izbornik, ponavljanje i reprodukcija u slučajnom redoslijedu se
poništavaju.
➆ Ponavljanje i reprodukcija u slučajnom redoslijedu
ne mogu se podesiti u izborniku diska/glavnom
izborniku.
Reprodukcija od željenog mjesta
Podešavanje iz izbornika načina
reprodukcije
Brojčane
tipke
Možete izravno pronaći željeno mjesto početka
reprodukcije unosom broja naslova, poglavlja itd.
1
1
2
Pritisnite # tijekom
reprodukcije.
Pojavi se izbornik načina reprodukcije.
Pritisnite M/m za odabir
i nakon toga 9.
ili
Tijekom reprodukcije brojčanim
tipkama unesite broj zapisa, naslova
itd. i zatim pritisnite 9.
Reprodukcija počinje od odabranog mjesta.
Podešavanje iz izbornika načina
reprodukcije
Na raspolaganju su sljedeće opcije, ovisno o
disku/formatu:
Disk/format
Opcije
TITLE
Pokreće reprodukciju od
odabranog naslova.
3
CHAPTER
Pokreće reprodukciju od
odabranog poglavlja.
Pritisnite M/m za odabir željene opcije
i pritisnite 9.
Počinje ponavljanje ili reprodukcija u
slučajnom redoslijedu.
Za isključenje izbornika načina reprodukcije,
pritisnite #.
Napomena
Odabrani način reprodukcije se isključuje kad se disk
izbaci.
TIME
Pokreće reprodukciju od mjesta
označenog unosom vremena.
*
TRACK
Započinje reprodukciju od
odabranog zapisa.
ALBUM
Pokreće reprodukciju od
odabranog albuma.
IMAGE
Pokreće reprodukciju od
odabrane slike.
32
ALBUM
Pokreće reprodukciju od
odabranog albuma (mape).
FILE
Pokreće reprodukciju od
odabrane datoteke.
* Dostupno samo kod reprodukcije VCD-a bez
funkcije PBC.
1
2
Pritisnite # tijekom
reprodukcije
Pojavi se izbornik načina reprodukcije.
Odabir zapisa/slike/video datoteke
Možete prikazati listu albuma/mapa/zapisa/slika/
video datoteka na monitoru i odabrati neke od
njih za reprodukciju.
Ova funkcija je praktična, posebno za diskove u
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4 formatu
s mnogo albuma, zapisa itd.
1
Pritisnite M/m za odabir željene opcije
i pritisnite 9.
Broj u zagradi označava ukupan broj opcija
koje se mogu odabrati.
3
4
Brojčanim tipkama unesite broj parametra za reprodukciju ili vremenski kôd.
Primjerice, ako želite pronaći mjesto na 2
sata, 10 minuta i 20 sekundi nakon početka,
unesite "21020".
Za brisanje brojeva koje ste unijeli, pritisnite
V.
Želite li se pomaknuti na prethodnu/sljedeću
stranicu, pritisnite </,.
Za pomak na gornju razinu pritisnite l*.
Za odabir željene mape, pritisnite M/m i
zatim 9.*
* Samo tijekom reprodukcije MP3/WMA/AAC/
JPEG/DivX/MPEG-4 datoteka.
2
Pritisnite 9.
Reprodukcija započinje od odabranog mjesta.
Za isključenje izbornika načina reprodukcije,
pritisnite #.
Prikaz liste zapisa/slika/video
datoteka — Quick-BrowZer
Tijekom reprodukcije pritisnite y.
Pojavi se popis zapisa/slika/video datoteka na
trenutnom disku, odnosno u albumu*/mapi*.
Pritisnite M/m za odabir željenog zapisa/
slike/video datoteke i pritisnite 9.
Počinje reprodukcija odabranog zapisa/slike/
video datoteke.
Na uređaju
Umjesto pritiska na tipke M/m zakrenite regulator;
umjesto pritiska na tipke </, pritisnite B –/+;
pritisnite regulator umjesto pritiska na tipku 9.
Odabir vrste datoteke
Ako disk sadrži više vrsta datoteka, mogu se reproducirati samo odabrane (audio/video/slikovne).
Slijed reprodukcije vrsta datoteka je tvornički
podešen na audio, video, zatim slike (npr. ako
disk sadrži video i slikovne datoteke, reproducira
se samo video). Možete odabrati vrstu datoteka
za listu i zatim odabrati željenu.
1
Tijekom reprodukcije pritisnite y.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
33
2
3
Pritisnite M/m za odabir liste željenih
vrsta datoteke i pritisnite 9.
Za prikaz liste MP3, WMA i AAC datoteka,
odaberite "LIST UP AUDIO FILES."
Za prikaz liste DivX/MPEG-4 datoteka,
odaberite "LIST UP VIDEO FILES."
Za prikaz liste JPEG datoteka, odaberite
"LIST UP IMAGE FILES."
Napredne funkcije — Radio
Pohrana i prijem postaja
Pritisnite M/m za odabir liste željene
datoteke i pritisnite 9.
Počinje reprodukcija odabrane datoteke.
Brojčane
tipke
Na uređaju
Umjesto pritiska na tipke M/m zakrenite regulator;
pritisnite regulator umjesto pritiska na tipku 9.
Oprez
Pregled podataka o audio disku
Tijekom audio reprodukcije možete provjeriti
informacije o sadržaju ili na monitoru prikazivati
sliku omota albuma* MP3/WMA/AAC datoteke.
* Preporučena veličina je od 240 T 240 do 960 T 960.
Kod ugañanja postaja za vrijeme vožnje, koristite
funkciju "Best Tuning Memory" (BTM) kako
biste spriječili eventualne prometne nezgode.
Automatska pohrana — BTM
1
Pritisnite k više puta dok se ne
pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja pritisnite
7 više puta. Možete birati izmeñu
FM1, FM2, FM3, MW ili LW.
2
Pritisnite $.
Pojavi se opcija izbornika System setup.
3
Pritisnite M/m za odabir "BTM" i
pritisnite 9.
Ureñaj pohranjuje postaje na brojčane tipke
(. – 0) slijedom njihovih frekvencija.
Kad je postaja pohranjena, čuje se zvučni
signal.
Primjer: tijekom reprodukcije MP3
A Broj ili naziv zapisa
Naziv diska/albuma
Ime izvoñača
B Format
C Status reprodukcije (N, X itd.)
D Trenutni audio kanal
Tijekom reprodukcije CD/MP3/WMA/AAC,
audio kanal se može promijeniti. Za detalje pogledajte "Promjena audio kanala" na str. 27.
E Broj zapisa/Ukupno
F Proteklo vrijeme reprodukcije
G Trenutni način reprodukcije
H Pomoćne poruke za odreñenu funkciju
Savjet
Željeni zapis za reprodukciju možete odabrati i preko
liste (Quick-BrowZer) (str. 33).
34
Na uređaju
Pritisnite ' umjesto k; pritisnite S i
umjesto $; umjesto pritiska na tipke
M/m zakrenite regulator; pritisnite regulator umjesto
pritiska na tipku 9.
Ručna pohrana
1
Dok slušate postaju koju želite pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu tipku
(. – 0) dok se na pokazivaču uređaja
ne pojavi "MEM".
Na pokazivaču se pojavi oznaka brojčane tipke.
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Prilikom pohrane RDS postaje pohranjuju se i AF/TA
postavke (str. 35).
Prijem pohranjenih postaja
1
Odaberite valno područje, zatim
pritisnite brojčanu tipku (. – 0).
RDS usluga
Ovaj ureñaj automatski pruža sljedeće RDS
usluge:
AF (alternativne frekvencije)
Ova funkcija odabire i nanovo ugaña postaju
prema najjačem dostupnom signalu. Uporabom
ove funkcije možete neprestano slušati isti
program tijekom dugotrajne vožnje bez potrebe
ponovnog ručnog ugañanja iste postaje.
RDS
Regulator
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža aktualne prometne obavijesti/programe.
Obavijesti/programi prekidaju izvor koji tog
trena koristite.
Brojčane
tipke
Pregled
FM postaje s uslugom Radio Data System (RDS)
zajedno s uobičajenim signalom za slušanje
radijskog programa odašilju i nečujne digitalne
informacije.
Stavke na pokazivaču
PTY (vrste programa)
Prikazuje vrstu programa koju trenutno primate
i traži vrstu programa koju ste odabrali.
CT (točno vrijeme)
CT podatak o točnom vremenu u okviru RDS
prijema podešava sat.
Napomene
➆ Sve RDS funkcije možda neće biti dostupne, ovisno
o državi/regiji.
➆ RDS neće funkcionirati ukoliko je signal preslab ili
ukoliko postaja koju ste ugodili ne pruža RDS
podatke.
Podešavanje AF i TA postavke
AF/TA postavke i način njihove izmjene
prikazani su dolje.
A Valno područje, funkcija
B TA/TP*1
C Frekvencija*2 (naziv pružatelja programa),
broj pohranjene postaje, točno vrijeme, RDS
podaci
*1 "TA" treperi tijekom primanja prometnih obavijesti.
"TP" indikator uključuje se prilikom prijema takve
radio postaje.
*2 Tijekom prijema RDS postaje znak "*" je prikazan
lijevo od frekvencije.
Kako biste promijenili prikazane stavke C,
pritisnite &.
AF-ON: uključuje AF, a isključuje TA.
TA-ON: uključuje TA, a isključuje AF.
AF, TA-ON: uključuje AF i TA.
AF, TA-OFF: isključuje AF i TA.
1
Pritisnite Z nekoliko puta dok se
ne pojavi željena postavka.
Pohranjivanje RDS postaja s AF i TA
postavkama
Možete pohraniti RDS postaje zajedno s AF/TA
postavkama. Ukoliko koristite BTM funkciju
možete pohraniti samo RDS postaje s istim
AF/TA postavkama.
Pohranjujete li ručno možete pohraniti i RDS i
ne-RDS postaje zajedno s AF/TA postavkama
svake postaje.
1 Podesite AF/TA, a zatim pohranite postaju
pomoću BTM ili ručno.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
35
Primanje hitnih obavijesti
S uključenim funkcijama AF ili TA hitne
obavijesti će automatski prekinuti trenutno
odabrani izvor.
Odabir vrste programa – PTY
1
Savjet
Podesite li razinu glasnoće tijekom prometnih obavijesti
ta će razina biti pohranjena u memoriji za sve naredne
prometne obavijesti, neovisno o uobičajenoj razini
glasnoće.
Pritisnite i zadržite Z (PTY)
tijekom FM prijema.
Naziv trenutne vrste programa pojavljuje se
ukoliko postaja emitira PTY podatke.
Slušanje jednog regionalnog
programa — REG
2
Zakrenite regulator kako biste odabrali
vrstu programa.
Kad je AF funkcija uključena tvorničko podešenje
ovog ureñaja ograničava prijem na odreñeno područje tako da se radio postaja neće promijeniti
zbog jače frekvencije neke druge postaje.
3
Pritisnite regulator.
Ureñaj traži postaju koja emitira odabranu
vrstu programa.
Ukoliko napustite područje prijema odabranog
regionalnog programa podesite postavku "REGOFF" u postavkama sustava tijekom FM prijema
(str. 44).
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti Engleskoj i u nekim
drugim državama.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (aktualna dogañanja),
INFO (vijesti), SPORT (sportovi), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski program), CULTURE (kulturni program), SCIENCE
(znanstveni program), VARIED (miješano),
POP M (popularna glazba), ROCK M (rock
glazba), EASY M (lagana glazba), LIGHT M
(lagana klasična glazba), CLASSICAL (klasična
glazba), OTHER M (ostale vrste glazbe),
WEATHER (vremenska prognoza), FINANCE
(financije), CHILDREN (programi za djecu),
SOCIAL A (društvena zbivanja), RELIGION
(vjerski program), PHONE IN (program otvoren
za javljanje slušatelja), TRAVEL (putovanja),
LEISURE (slobodno vrijeme), JAZZ (jazz glazba), COUNTRY (country glazba), NATION M
(narodna glazba), OLDIES (evergreen glazba),
FOLK M (folklorna glazba), DOCUMENT
(dokumentarni program).
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u državama/regijama
u kojima PTY podaci nisu dostupni.
Podešavanje funkcije CT
1
Podesite "CT-ON" u postavkama
sustava (str. 43).
Napomene
➆ CT funkcija možda neće funkcionirati čak iako
primate RDS postaju.
➆ Moguće su razlike između vremena podešenog CT
funkcijom i stvarnog točnog vremena.
36
Podešavanje zvuka
Promjena zvučnih postavki
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3
Opcija "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje ručno
podešavanje ekvilizatora. Možete podesiti razinu
3 različite frekvencije: "LOW", "MID" i "HI".
1
2
3
4
Možete podesiti karakteristike zvuka po želji.
Opcije i podešavanja navedeni su u nastavku.
EQ3: Odabir jedne od 7 krivulja ekvilizatora.
LOW, MID, HI*1: Ugañanje glasnoće odabrane
frekvencije EQ3 ekvilizatora.
BAL (balans): Podešavanje balansa izmeñu lijevih
i desnih zvučnika.
FAD (fader): Podešavanje balansa izmeñu
prednjih i stražnjih zvučnika.
SUB (glasnoća subwoofera)*2: Podešavanje
glasnoću subwoofera ("ATT" je najniža postavka).
*1 Pojavljuje se samo kad je aktiviran EQ3.
*2 Kada je audio izlaz podešen na "SUB-OUT"
(str. 43).
1
Tijekom reprodukcije/prijema više puta
pritisnite ; dok se na pokazivaču
uređaja ne pojavi željena opcija.
2
Pritisnite M/m za podešavanje razine
ili odabir željene opcije.
3
Pritisnite l.
Podešavanje je dovršeno i prikaz se vraća na
uobičajeni mod reprodukcije/prijema.
Tijekom reprodukcije/prijema više puta
pritisnite ; dok se ne pojavi
"EQ3".
Pritisnite M/m za odabir "CUSTOM".
Više puta pritisnite ; dok se ne
pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
Pritisnite M/m za podešavanje razine
svake frekvencije.
Razina je podesiva u pojedinačnim koracima,
izmeñu –10 i +10.
Za povratak na tvornički podešenu postavku
ekvilizatora, pritisnite i zadržite ;.
5
Pritisnite l.
Podešavanje je dovršeno i prikaz se vraća na
uobičajeni mod reprodukcije/prijema.
Savjet
Druge postavke ekvilizatora su također podesive.
Na uređaju
Zakrenite regulator umjesto pritiska na ;,
pritisnite regulator umjesto M/m.
Na uređaju
Umjesto tipke ; pritisnite regulator glasnoće, a
umjesto pritiska tipaka M/m zakrenite regulator.
37
Podešavanje opcija
U sljedeća dva izbornika podešavanja dostupne
su razne opcije.
Primjerice, kad podešavate format slike na "4:3
PAN SCAN".
1
Pritisnite # dok je uređaj
isključen.
Pojavi se izbornik Visual setup.
2
Pritisnite M/m za odabir
(DISPLAY
SETUP) i pritisnite 9.
Pojave se opcije za podešavanje.
3
Pritisnite M/m za odabir "MONITOR
TYPE" i pritisnite 9.
Pojave se opcije.
4
Pritisnite M/m za odabir "4:3 PAN
SCAN" i pritisnite 9.
Podešavanje je dovršeno.
C Visual setup izbornik (str. 38)
Omogućuje podešavanje vizualnih postavki (na
pokazivaču).
C System setup izbornik (str. 42)
Omogućuje podešavanje sistemskih postavki
(na ureñaju).
Visual setup
Ovaj izbornik sadrži sljedeće kategorije.
LANGUAGE SETUP (str. 39)
Podešavanje jezika izbornika, titla itd.
DISPLAY SETUP (str. 39)
Podešavanje postavki spojenog monitora.
CUSTOM SETUP (str. 40)
Podešavanje reprodukcije diska.
AUDIO SETUP (str. 41)
Podešavanje zvuka u skladu s diskom.
RESET (str. 41)
Resetiranje svih postavki.
Osnovni postupci u izborniku
Visual setup
Opcije ovog izbornika možete podesiti na
sljedeći način.
38
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite O.
Za isključenje izbornika Visual setup, pritisnite
#.
Podešavanje jezika pokazivača ili titla
Odaberite (LANGUAGE SETUP) i zatim odaberite željenu opciju iz donje tablice tipkama M/m i
9. Pojedinosti o podešavanju potražite u odjeljku "Osnovni postupci u izborniku Visual setup"
na str. 38.
Opcija
Namjena
MENU
Promjena jezika izbornika snimljenog na disku.
AUDIO
Promjena jezika dijaloga.
SUBTITLE
Promjena jezika titlova pohranjenih na disku.
Podešavanje pokazivača
Odaberite (DISPLAY SETUP) i zatim odaberite željenu opciju iz donje tablice tipkama M/m i
9. Pojedinosti o podešavanju potražite u odjeljku "Osnovni postupci u izborniku Visual setup"
na str. 38.
"z" označava tvorničko podešenje.
Opcija
MONITOR TYPE
Omogućava odabir formata
spojenog monitora.
WALLPAPER
Postavka
Namjena
16:9 (z)
Prikaz slike širokog formata (wide).
Odaberite ovu opciju ako ste
priključili wide monitor ili monitor
koji podržava wide format slike.
4:3 LETTER BOX
Prikaz slike širokog formata s crnim
prugama ispod i iznad slike.
Odaberite ovu opciju ako ste
priključili ureñaj sa pokazivačem
formata 4:3.
4:3 PAN SCAN
Prikaz slike širokog formata preko
cijelog pokazivača uz automatsko
uklanjanje krajnjih dijelova slike koji
se ne mogu prikazati na pokazivaču.
WALLPAPER 1 (z), 2, 3 Odabir pozadinske slike.
Napomena
Ovisno o disku, možda će se automatski odabrati "4:3 LETTER BOX" umjesto "4:3 PAN SCAN" ili obrnuto.
39
Korisničke postavke
Odaberite (CUSTOM SETUP) i zatim odaberite željenu opciju iz donje tablice tipkama M/m i
9. Pojedinosti o podešavanju potražite u odjeljku "Osnovni postupci u izborniku Visual setup"
na str. 38.
Detalje potražite na navedenim stranicama. "z" označava tvorničko podešenje.
Opcija
Postavka
PARENTAL CONTROL (str. 30) OFF t (z)
*1
ON t
Podešavanje razine ograničenja
reprodukcije tako da se na ureñaju PLAYER t
ne mogu reproducirati diskovi ili
scene s neprikladnim sadržajima
PASSWORD t
Done
DivX VOD
Prikazuje registracijski kôd ovog
ureñaja. Za više informacija posjetite http://www.divx.com./vod
SLIDE SHOW TIME
MULTI-DISC RESUME
*2
USB RESUME
40
Namjena
Uključenje ograničenja reprodukcije.
Isključenje ograničenja reprodukcije.
Podešavanje standarda ograničenja i
razine.
Promjena četveroznamenkaste
zaporke.
Zatvaranje izbornika.
Podešavanje intervala prikaza slika
5 sec. (z), 10 sec.,
20 sec., 40 sec., 60 sec. za slide show.
FIXED
Slide show je isključen.
ON (z)
Pohranjivanje mjesta zaustavljanja
reprodukcije u memoriju za do 5
diskova. (Ostaju u memoriji i ako se
odabere "OFF".)
OFF
Nema pohranjivanja mjesta zaustavljanja reprodukcije u memoriju.
Mogućnost nastavljanja reprodukcije
samo kod trenutno umetnutog diska.
ON (z)
Za pohranjivanje obnovljenih
postavki u memoriju (postavke
ostaju u memoriji čak i ako ovu
opciju podesite na "OFF").
OFF
Obnovljene postavke ne pohranjuju
se u memoriju.
PLAY LIST PLAY
(samo DVD-R/DVD-R DL/
DVD-RW samo u VR modu)
ORIGINAL (z)
Reprodukcija izvorno snimljenih
naslova.
PLAY LIST
Reprodukcija editirane playliste.
PICTURE EQ (str. 29)
AUTO (z)
Opcije se prilagoñuju ovisno o tome
je li svjetlo uključeno ili isključeno,
u skladu s podešenjem svjetline
pokazivača (str. 43).
LIGHT OFF
Opcije za gledanje uz dnevno
svjetlo.
LIGHT ON
Opcije za gledanje noću.
Bira postavku za prikaz u
izborniku načina reprodukcije.
*1 Osim DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW diskova u VR modu.
*2 Samo DVD VIDEO.
Napomena
Ako je aktivna funkcija Parental control, nastavak reprodukcije od mjesta zaustavljanja ne radi. U tom slučaju
reprodukcija se pokreće od početka diska kad ga umetnete.
Postavke zvuka
Odaberite (AUDIO SETUP) i zatim odaberite željenu opciju iz donje tablice tipkama M/m i 9.
Pojedinosti o podešavanju potražite u odjeljku "Osnovni postupci u izborniku Visual setup" na str. 38.
Detalje potražite na navedenim stranicama. "z" označava tvorničko podešenje.
Opcija
AUDIO DRC
*
Omogućava jasnu reprodukciju
zvuka kad je smanjena glasnoća
kod reprodukcije DVD diska koji
podržava Audio DRC (Dynamic
Range Control)
Postavka
Namjena
STANDARD (z)
Odabir standardnog podešenja.
WIDE RANGE
Omogućava osjećaj nazočnosti na
mjestu izvoñenja glazbe.
* Osim DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW diskova u VR modu.
Resetiranje svih postavki
Sve postavke (osim Parental control) u izborniku Visual setup se mogu resetirati na tvorničke vrijednosti.
Odaberite (RESET) i zatim "RESET ALL SETTINGS", "YES" pomoću tipaka M/m i 9.
Pojedinosti o podešavanju potražite u odjeljku "Osnovni postupci u izborniku Visual setup" na str. 38.
Napomena
Nemojte isključivati uređaj dok je u tijeku resetiranje. Postupak traje nekoliko sekundi.
41
System setup
Ovaj izbornik sadrži sljedeće kategorije.
➆
➆
➆
➆
SET: Opća podešenja (str. 43)
DSPL: Postavke prikaza na pokazivaču (str. 43)
R/M: Postavke radijskog prijema (str. 44)
SND: Postavke zvuka (str. 45)
Opcije ovog izbornika možete podesiti na sljedeći
način.
Primjerice, kad podešavate demo mod.
1
Pritisnite $ dok je uređaj
isključen.
Pojavi se izbornik System setup.
2
Pritisnite M/m za odabir "DEMO" i
pritisnite 9.
Pojavi se opcija.
3
Pritisnite M/m za odabir "ON" ili "OFF"
i pritisnite 9.
Podešavanje je dovršeno.
Osnovni postupci u izborniku
System setup
Za isključenje izbornika System setup, pritisnite
$.
Na uređaju
Pritisnite tipku S umjesto tipke $;
zakrenite regulator umjesto pritiska na tipke M/m ;
pritisnite regulator umjesto tipke 9 .
42
Detalje potražite na navedenim stranicama. "z" označava tvorničko podešenje.
SET (Setup)
Opcija
CLOCK-ADJ
(podešavanje sata) (str. 46)
Postavka
–
CT (točno vrijeme) (str. 35, 36) ON
Namjena
–
Uključenje CT funkcije.
OFF (z)
Isključenje CT funkcije.
ON (z)
Uključenje zvučnog signala.
OFF
Isključenje zvučnog signala.
COLOR-SYS (sustav boja)
Mijenja signal video izlaza
sukladno priključenom
monitoru.
PAL (z)
Podešavanje na PAL.
NTSC
Podešavanje na NTSC.
AUTO-OFF
Za automatsko isključenje
ureñaja nakon podešenog
vremena.
NO (z)
Isključenje funkcije Auto Off.
REAR/SUB
Uključuje audio izlaz.
REAR-OUT
Za prebacivanje na pojačalo.
SUB-OUT (z)
Za prebacivanje na subwoofer.
BEEP
Status uređaja
30S, 30M, 60M Odabir željenog vremena.
Bilo koji.
Ureñaj isključen.
Bilo koji.
Ureñaj isključen.
DSPL (Display)
Opcija
Postavka
Namjena
M.DSPL (Motion Display)
Odabir načina pomicanja
prikaza na pokazivaču.
SA (z)
Prikaz pokretnih uzoraka i
analizatora spektra.
OFF
Isključenje pomicanja.
DEMO (prikaz mogućnosti)
ON (z)
Uključenje prikaza
mogućnosti.
OFF
Isključenje prikaza
mogućnosti.
DIMMER
Podešavanje svjetline
pokazivača.
ON
Zatamnjivanje pokazivača.
OFF (z)
Zatamnjivanje isključeno.
AUTO-SCRL
Za automatsko pomicanje
teksta na pokazivaču.
ON (z)
Za pomicanje.
OFF
Za isključenje pomicanja.
Status uređaja
Tijekom reprodukcije/radijskog
prijema.
Ureñaj isključen.
Bilo koji.
Tijekom
reprodukcije.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
43
R/M (Radijski prijem)
Opcija
LOCAL (lokalne postaje)
MONO (mono zvuk)
Odaberite kako biste
poboljšali loš FM prijem.
REGIONAL (str. 36)
BTM (Best Tuning Memory)
(str. 34)
44
Postavka
Namjena
ON
Ugañaju se samo postaje s
jakim signalima.
OFF (z)
Za normalno ugañanje.
ON
Slušanje stereo zvuka u mono
tehnici.
OFF (z)
Za stereo reprodukciju.
ON (z)
Zadržavanje na jednom
regionalnom programu.
OFF
Za deaktivaciju prilikom
napuštanja područje prijema
programa.
–
–
Status uređaja
Tijekom radijskog prijema.
Tijekom FM
prijema.
Tijekom radijskog prijema.
SND (zvuk)
Opcija
Postavka
Namjena
OFF (z)
HPF (visokopropusni filtar)
Odabire graničnu frekvenciju
prednjeg/stražnjeg zvučnika. 80HZ, 100HZ,
Ne ograničava frekvenciju.
OFF (z)
LPF (niskopropusni filtar)*1
Odabire graničnu frekvenciju
80HZ, 100HZ,
subwoofera.
Ne ograničava frekvenciju.
Status uređaja
Odabir frekvencije.
120HZ, 140HZ,
160HZ
Odabir frekvencije.
120HZ, 140HZ,
160HZ
LPF-PHASE
(faza niskopropusnog filtra)*1
Odabire fazu u kojoj se
uključuje LPF.
NORM (z)
Za primjenu normalne faze na
LPF.
REV
Za primjenu inverzne faze na
LPF.
LOUD (jakost zvuka)
Za jasan zvuk pri niskoj
glasnoći.
OFF (z)
Basovi i visoki tonovi su
standardni.
ON
Basovi i visoki tonovi su
naglašeni.
AUX-LEVEL (str. 47)
(–8 ~ +18)
z: 0
Za odabir razine.
DVD-LEVEL (str. 28)
ADJST-ON
Dopuštenje podešavanja izlazne
razine za Dolby Digital format.
ADJST-OFF
(z)
Za isključivanje podešavanja
razine.
(–10 ~ +10)
z: +8
Za odabir razine.
DOLBY-ADJ (podešavanje
razine za dolby) (str. 28)*2
Tijekom
reprodukcije/
radijskog prijema
Tijekom reprodukcije ureñaja
spojenog na
priključak AUX.
Tijekom reprodukcije diska.
*1 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT".
*2 Pojavljuje se i dostupno jedino kada je "DVD-LEVEL" podešen na "ADJST-ON".
45
Podešavanje sata
Uporaba dodatne opreme
Dodatna oprema
Sat upotrebljava 24-satni sustav računanja
vremena.
1
Pritisnite $.
Na pokazivaču ureñaja se pojavi opcija
izbornika System setup.
2
Pritisnite M/m više puta za odabir
"CLOCK-ADJ" i pritisnite 9.
Trepće indikator sati.
Na ovaj sustav možete spojiti dodatne ureñaje i
slušati njihov zvuk putem auto zvučnika.
Možete spojiti do 2 ureñaja, jedan na AUX ulaz
(stereo mini-priključak) na prednjoj strani, a drugi
na AUX AUDIO IN na stražnjoj strani. Razina
glasnoće ovog sustava i dodatnog audio ureñaja
može se ujednačiti.
Spajanje prijenosnog audio uređaja
3
4
Pritisnite M/m za podešavanje sati i
minuta.
Za pomicanje digitalnog indikatora pritisnite
</,.
1 Isključite prijenosni audio ureñaj.
2 Smanjite glasnoću auto radija.
3 Spojite prijenosni audio ureñaj na auto radio.
Na prednjoj strani
Spojite na AUX ulaz.
Pritisnite 9.
Podešavanje je dovršeno.
Želite li isključiti prikazivanje sata tijekom
reprodukcije pritisnite $.
Za prikaz točnog vremena tijekom reprodukcije,
više puta pritisnite &.
Na uređaju
Pritisnite S umjesto tipke $,
zakrenite regulator umjesto pritiska na tipke M/m,
pritisnite .m/M> umjesto tipaka </,,
pritisnite regulator umjesto tipke 9.
Kabel za povezivanje*
(nije isporučen)
* Koristite isključivo kabel s ravnim priključkom.
Na stražnjoj strani
Spojite na priključnice AUX AUDIO IN.
46
Odabir pomoćnog uređaja
Dodatne informacije
1 Više puta pritisnite k dok se na pokazivaču glavnog ureñaja ne pojavi "AUX".
2 Pritisnite 7 za odabir "FRONT-IN" ili
"REAR-IN".
Upravljajte pomoćnim ureñajem pomoću
njegovih kontrola.
➆ Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se ureñaj malo ohladi prije korištenja.
➆ Električna antena se automatski izvlači kad ureñaj
radi.
Ugađanje glasnoće
Napomene o kondenzaciji vlage
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću
svakog spojenog audio ureñaja.
1 Smanjite glasnoću auto radija.
2 Više puta pritisnite k dok se na pokazivaču glavnog ureñaja ne pojavi "AUX".
Ako su spojena dva pomoćna ureñaja, tipkom
7 odaberite onaj čiju glasnoću želite
podesiti.
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio ureñaja
uz umjerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na auto
radiju.
5 Pritisnite $.
6 Pritisnite M/m za odabir "AUX-LEVEL " i
pritisnite 9.
7 Pritisnite M/m za podešavanje razine ulaznog
signala.
Taj parametar je podesiv u pojedinačnim
koracima, izmeñu –8 i +18.
8 Pritisnite 9.
Podešavanje je dovršeno.
Ukoliko doñe do kondenzacije vlage unutar ureñaja,
uklonite disk i pričekajte oko sat vremena da se
ureñaj osuši. U suprotnom, ureñaj neće pravilno
funkcionirati.
Za isključivanje izbornika podešavanja sustava,
pritisnite $.
Na uređaju
Pritisnite ' umjesto k, pritisnite S
umjesto tipke $, zakrenite regulator
umjesto pritiska na tipke M/m, pritisnite regulator
umjesto tipke 9.
Mjere opreza
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po ureñaju ili diskovima ne prolijete
tekućinu.
Napomene o diskovima
➆ Ne izlažite diskove izravnom sunčevom svjetlu ili
izvorima topline kao što su sustavi grijanja; ne
ostavljajte ih u automobilu parkiranom na
sunčanom mjestu.
➆ Prije reprodukcije obrišite
diskove tkaninom od središta
prema rubu. Ne upotrebljavajte
otapala poput benzina, razrjeñivača te uobičajenih sredstava
za čišćenje.
➆ Ovaj ureñaj namijenjen je za
reprodukciju diskova koji su
usklañeni s Compact Disc (CD) standardom.
DualDisc diskovi i neki glazbeni diskovi zaštićeni
tehnologijom za zaštitu autorskih prava nisu usklañeni s tim standardom pa ih prema tome možda
nećete moći reproducirati na ovom ureñaju.
➆ Diskovi koje NIJE MOGUĆE reproducirati
na ovom uređaju
– Diskovi s etiketama, naljepnicama, ljepljivom
trakom ili prilijepljenim papirom. Reprodukcijom ovakvih diskova može doći smetnje kvara u
radu ili do oštećenja diska.
– Diskovi nestandardnih oblika (npr., oblik srca,
kvadrata, zvijezde). Pokušajem reprodukcije
ovakvih diskova može doći do oštećenja ureñaja.
– Diskovi od 8 cm.
Napomena o reprodukcijskim
funkcijama DVD i VCD diskova
Neke reprodukcijske funkcije DVD i VCD diskova
unaprijed je odredio proizvoñač. Budući da ovaj ureñaj reproducira diskove u skladu s tim postavkama,
neke funkcije neće biti dostupne. Takoñer, pogledajte
upute isporučene s DVD i VCD diskovima.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
47
Napomene o DATA CD i DATA DVD
diskovima
➆ Neki DATA CD/DATA DVD diskovi (ovisno o
opremi kojom su snimljeni i njihovom stanju) možda se neće moći reproducirati na ovom ureñaju.
➆ Neke diskove je potrebno finalizirati (str. 48).
➆ Ureñaj je kompatibilan sa sljedećim standardima.
* Detalje o odabiru vrsta datoteka potražite na str. 33.
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC/
JPEG/DivX®/MPEG-4 zapisa
Mapa
(album)
MP3/WMA/AAC/
JPEG/MPEG-4/
DivX datoteka
(zapis/slika/video)
Za DATA CD diskove
– ISO 9660 level 1/level 2 format, Joliet/Romeo u
ekspanzijskom formatu
– Multi Session
Za DATA DVD diskove
– UDF Bridge format (kombinirani UDF i ISO
9660)
– Multi Border
➆ Maksimalni broj:
– mapa (albuma): 256 (uključujući korijenske i
prazne mape).
– datoteka (zapisa/slika/videa) i mapa na disku:
2000 (ako nazivi mapa/datoteka sadrže mnogo
znakova, taj broj može biti manji od 2000).
– broj znakova mape/datoteke koji se mogu
prikazati: 64 (Joliet/Romeo).
Napomene o finaliziranju diskova
Za reprodukciju u ovom ureñaju, sljedeći diskovi
moraju biti finalizirani.
➆ DVD-R/DVD-R DL (u video modu/VR modu)
➆ DVD-RW u video modu
➆ DVD+R/DVD+R DL
➆ CD-R
➆ CD-RW
Sljedeći diskovi ne moraju se finalizirati.
➆ DVD+RW – automatski se finaliziraju.
➆ DVD-RW u VR modu – finalizacija nije potrebna.
48
O MP3 datotekama
➆ ID3 podaci verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 odnose se
samo na MP3. ID3 podaci mogu sadržavati 15/30
(1.0 i 1.1) ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).
➆ Kod dodjeljivanja imena MP3 datotekama, svakako
dodajte ekstenziju ".mp3" imenu datoteke.
Napomena
Ako reproducirate MP3 zapise s velikom brzinom bita,
poput 384 kbps, zvuk može biti isprekidan.
O WMA datotekama
➆ WMA podaci mogu sadržavati 63 znaka.
➆ Kod dodjeljivanja imena WMA datotekama, svakako dodajte ekstenziju ".wma" imenu datoteke.
Pogledajte upute isporučene s diskovima.
O AAC datotekama
Napomene o Multi Session CD/Multi
Border DVD diskovima
➆ AAC podaci mogu sadržavati 126 znakova.
➆ Kod dodjeljivanja imena AAC datotekama, svakako dodajte ekstenziju ".m4a" imenu datoteke.
Ovaj ureñaj može reproducirati Multi Session CD/
Multi Border DVD diskove pod sljedećim uvjetima.
Session mora biti zatvoren, a disk finaliziran.
➆ Kad je CD-DA (Compact Disc Digital Audio)
snimljen u prvom sessionu:
Ureñaj prepoznaje disk kao CD-DA i reproduciraju
se samo CD-DA podaci prvog sessiona, čak i ako je u
drugim sessionima snimljen drugi format (npr. MP3).
➆ Kad CD-DA podaci nisu snimljeni u prvom
sessionu:
Ureñaj prepoznaje disk kao DATA CD ili DATA
DVD i svi CD-DA sessioni se preskaču.
➆ Kad su snimljene
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4 datoteke:
Reproduciraju se samo sessioni koji sadrže odabrane vrste datoteka (audio/video/slike)* (ako u drugim
sessionima ima CD-DA ili drugih podataka, oni se
preskaču).
O JPEG datotekama
➆ JPEG je skraćenica od Joint Photographic Experts
Group, a riječ je o standardu kompresije fotografija.
On sažima fotografije na oko 1/10 do 1/100 izvorne
veličine.
➆ Kod dodjeljivanja imena WMA datotekama,
svakako dodajte ekstenziju ".jpg" imenu datoteke.
Napomena o JPEG formatima
Reprodukcija progresivnih JPEG datoteka nije podržana.
Promjena osigurača
O DivX® datotekama
®
DivX je skraćenica od Digital Video Express, a
riječ je o standardu kompresije video datoteka koji
je razvila tvrtka DivX, Inc. Ovaj ureñaj službeno je
certificiran kao DivX® ureñaj te je na njemu moguće
reproducirati sve verzije DivX® videa (uključujući i
DivX® 6) sa standardnom reprodukcijom DivX®
datoteka.
O MPEG-4 datotekama
S diska je moguće reproducirati MPEG-4 datoteke
koje udovoljavaju sljedećim zahtjevima. Meñutim,
reprodukcija svih MPEG-4 datoteka koje udovoljavaju
ovim zahtjevima nije zajamčena.
➆ Profil: MPEG-4 Simple profil
➆ Brzina prijenosa podataka: maks. 25000 kbps
➆ Brzina izmjene okvira: maks. 30 fps
➆ Veličina slike: maks. 320 x 240 piksela
➆ Audio: maks. 320 kbps (AAC-LC)
➆ Ekstenzija datoteke: .mp4
Kod promjene osigurača koristite osigurače iste vrijednosti.
Ako osigurač pregori, provjerite
priključak napajanja, te zamijenite osigurač. Ako osigurač
ponovo pregori, možda je riječ o
kvaru na ureñaju. U tom slučaju
se obratite najbližem Sonyjevom Osigurač (10 A)
dobavljaču.
Čišćenje priključaka
Ureñaj možda neće dobro raditi ako spojevi izmeñu
ureñaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 15) te očistite spojeve
vatiranim štapićem natopljenim alkoholom. Ne
primjenjujte prejak pritisak, jer bi moglo doći do
oštećenja priključaka.
Održavanje
Zamjena litijske baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterije će trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima
rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača
će se smanjiti. Zamijenite bateriju novom CR2025
litijskom baterijom. Korištenje druge baterije može
dovesti do požara ili eksplozije.
Glavni uređaj
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
➆ Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja ugasite vozilo i
izvadite ključ iz kontakt-brave.
➆ Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
+ gornja strana
Napomene o litijskoj bateriji
➆ Držite litijsku bateriju van dohvata djece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
➆ Obrišite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog
kontakta.
➆ Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
➆ Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed
nepravilnog rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
49
Vađenje uređaja
1
Tehnički podaci
Skinite zaštitni okvir.
A Izvadite prednju ploču (str. 15).
B Uhvatite oba ruba zaštitnog okvira i
izvucite ga.
Uređaj
Laser: Poluvodički laser
Format signala: odabir PAL/NTSC
DVD/CD uređaj
Omjer signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Harmonično izobličenje: 0,01%
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugañanja: 87,5 – 108 MHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonično izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 – 15 000 Hz
2
Izvucite uređaj iz ležišta.
A Istovremeno umetnite oba ključa za
vañenje dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra
MW/LW
Opseg ugañanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osjetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
USB player
Sučelje: USB (Full-speed)
Maksimalna potrošnja: 500 mA
Pojačalo
B Povucite ključeve za vañenje kako biste
oslobodili ureñaj.
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W T 4 (na 4 ohma)
Općenito
C Izvucite ureñaj iz ležišta.
50
Izlazi:
Video izlaz
Stražnji audio izlazi
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje
antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
AUX audio ulazi
Antenski ulaz
Kontrolni priključak parkirne kočnice
AUX IN priključak (stereo mini priključak)
USB ulaz
Tonske kontrole
Low: ±10 dB pri 60 Hz
Mid: ±10 dB pri 1 kHz
Hi: ±10 dB pri 10 kHz
Napajanje: 12 V DC akumulator
(negativni pol na uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 T 50 T 179 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182 T 53 T 163 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,4 kg
Isporučeni pribor:
Daljinski upravljač: RM-X168
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Američki i strani patenti su licenca Dolby
Laboratories.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti
su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
DivX, DivX Certified i srodni logotipi su zaštićeni
znakovi tvrtke DivX, Inc. i koriste se uz licenciju.
Ovaj proizvod je zaštićen odreñenim intelektualnim
pravima u vlasništvu tvrtke Microsoft Corporation.
Uporaba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez dozvole tvrtke
Microsoft ili ovlaštenih Microsoftovih zastupnika.
Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni
promjenama bez prethodne obavijesti.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
➆ Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
određenim tiskanim pločicama.
➆ Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
➆ Pakirni jastučići su izrađeni od papira.
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema koji se mogu pojaviti u radu s ureñajem. Prije
pregleda donje tablice, provjerite spojeve ureñaja i
postupke korištenja.
Ukoliko niste uspjeli riješiti problem posjetite
sljedeću web-stranicu za korisničku podršku.
Korisnička podrška
http://support.sony-europe.com
Ovisno o spojenom monitoru, ureñaju će trebati
nekoliko sekundi za isključenje nakon isključivanja
motora. Nije riječ o kvaru.
Općenito
Nema napajanja uređaja.
C Provjerite spojeve ili osigurač.
C Ako je ureñaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
t Uključite ureñaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvučnog signala.
C Zvučni signal je isključen (str. 43).
C Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrañeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
C Pritisnuli ste tipku RESET.
t Ponovo pohranite podešenja u memoriju.
C Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni ili
nisu ispravno spojeni.
Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena
su izbrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na
pokazivaču.
C Podesili ste "DIM ON" (str. 43).
C Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite tipku !.
t Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku
! dok se prikaz ponovno ne uključi.
C Priključci su zaprljani (str. 49).
Funkcija Auto Off ne funkcionira.
Ureñaj je uključen. Funkcija Auto Off se aktivira
nakon njegova isključenja.
t Isključite ureñaj.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
51
Slika
Rukovanje diskom
Nema slike ili slika sadrži šum.
C Spojevi nisu ispravno izvedeni.
C Provjerite spojeve priključene opreme i odaberite
izvor na opremi tako da odgovara ureñaju.
C Disk je zaprljan ili oštećen.
C Ureñaj nije pravilno ugrañen.
t Ugradite ureñaj pod kutom manjim od 45° u čvrsti
dio vozila.
C Monitor je priključen na AUDIO/VIDEO OUT i
vodič parkirne kočnice (svijetlozeleni) nije spojen na
parkirnu kočnicu, ili ona nije aktivirana.
C Postavka sustava boje je netočno podešena.
t Podesite sustav boje na "PAL" ili na "NTSC",
sukladno priključenom monitoru (str. 43).
Ne možete uložiti disk.
C Već je uložen drugi disk.
C Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Slika ne ispunjava pokazivač.
Format slike definiran je na DVD disku.
Zvuk
Nema zvuka/zvuk preskače/čuje se krčanje.
C Spojevi nisu ispravno izvedeni.
C Provjerite spojeve priključene opreme i odaberite
izvor na opremi tako da odgovara ureñaju.
C Disk je zaprljan ili oštećen.
C Ureñaj nije pravilno ugrañen.
t Ugradite ureñaj pod kutom manjim od 45°u
čvrsti dio vozila.
C Frekvencija uzorkovanja MP3 datoteke nije 16,
22.05, 24, 32, 44.1 ili 48 kHz.
C Frekvencija uzorkovanja WMA datoteke nije 32,
44.1 ili 48 kHz.
C Frekvencija uzorkovanja AAC datoteke nije 44,1 ili
48 kHz.
C Brzina bita MP3 datoteke nije 8 do 384 kbps.
C Brzina bita WMA datoteke nije 32 do 384 kbps.
C Brzina bita AAC datoteke nije 16 do 320 kbps.
C Uključena je pauza ili ureñaj pretražuje zapise.
C Nisu ispravne postavke izlaza.
C Razina izlaznog signala DVD-a je preniska (str. 28).
C Glasnoća je preniska.
C Uključena je funkcija ATT.
C Kontrola "FAD" nije prilagoñena za sustav s dva
zvučnika.
C Nepodržani format (poput DTS).
t Provjerite podražava li ovaj ureñaj taj format
(str. 8).
Zvuk je pun šumova.
Odmaknite kabele i žice jedne od drugih.
Reprodukcija ne započinje.
C Oštećen ili zaprljan disk.
C Disk nije kompatibilan.
C DVD se ne može koristiti jer ima drugi regionalni kôd.
C Disk nije finaliziran (str. 48).
C Format diska i verzija datoteke nisu kompatibilni s
ovim ureñajem (str. 8, 48).
C Pritisnite Z za vañenje diska.
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4 datoteke
se ne reproduciraju.
C Zapisi nisu snimljeni prema ISO 9660 level 1 ili
level 2 formatu, Joliet ili Romeo u proširenom formatu (DATA CD) ili UDF Bridge formatu (DATA
DVD) (str. 48).
C Ekstenzija datoteke je nepravilna (str. 48).
C Datoteke nisu pohranjene u
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4 formatu.
C Ako disk sadrži više vrsta datoteka, može se reproducirati samo odabrana (audio/video/slikovna).
t Odaberite odgovarajuću datoteku pomoću liste
(str. 33).
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4 datotekama treba duže vrijeme za pokretanje
reprodukcije od ostalih.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije:
– diskovi komplicirane strukture.
– diskovi snimljeni u Multi Session/Multi Border formatu.
– diskovi kojima možete dodati podatke.
Disk se ne reproducira od početka.
Uključila se funkcija nastavljanja reprodukcije jednog
ili više diskova (str. 40).
Neke funkcije ne rade.
Ovisno o disku, neke funkcije neće raditi, poput
zaustavljanja, pretraživanja, ponavljanja, nasumične
reprodukcije. Pogledajte upute uz disk za podrobnosti.
Nije moguće promijeniti jezik dijaloga/titla ili
kut kamere.
C Umjesto tipke na daljinskom upravljaču, upotrijebite
izbornik DVD diska (str. 17).
C Na DVD nisu snimljeni zapisi na više jezika ili više
kutova kamere.
C DVD ne dopušta promjenu.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
C Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
C "AUTO-SCRL" je podešen na "OFF".
t Podesite "A.SCRL ON (str. 43).
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (str. 14).
52
Zaboravili ste zaporku za funkciju Parental
control.
Unesite "5776" u polje za unos zaporke (str. 30).
Prijem radijskih postaja
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
C Spoj je pogrešno izveden.
t Spojite kabel električne antene (plavi) ili izvora
napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog
pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil
ima ugrañenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/
bočnom staklu).
t Provjerite spoj antene.
t Ukoliko se antena ne izvlači provjerite spoj na
kabelu za kontrolu antene.
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
C Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
C Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
C Funkcija traženja lokalnih postaja nije točno podešena.
t Ugañanje se prečesto zaustavlja:
Podesite "LOCAL-ON" (str. 44).
t Ugañanje se ne zaustavlja na postaji:
Podesite "MONO-ON" (str. 44)
C Emitirani signal je preslab.
t Izvršite ručno ugañanje.
Tijekom FM prijema treperi indikator "ST".
C Ugodite točnu frekvenciju.
C Signal odašiljača je preslab.
t Podesite na "MONO-ON" (str. 44).
Reprodukcija s USB uređaja započinje nakon
dužeg vremena
USB ureñaj sadržava datoteke sa složenim sustavom
mapa.
Zvučni signal se oglašava.
USB ureñaj je isključen tijekom reprodukcije.
t Pobrinite se da prije isključivanja USB ureñaja radi
zaštite podataka prvo zaustavite reprodukciju.
Zvuk je isprekidan
Pri prijenosu podataka većem od 320 kbps zvuk može
biti isprekidan.
Prikaz/poruke grešaka
Na uređaju
ERROR
C Disk je zaprljan ili umetnut naopako.
t Očistite ili umetnite disk ispravno.
C U ureñaj je umetnut prazan disk.
C Disk se ne može reproducirati.
t Umetnite drugi disk.
C Disk nije kompatibilan s ovim ureñajem.
t Umetnite kompatibilan disk.
C USB ureñaj nije automatski prepoznat.
t Priključite ga ponovno.
C Pritisnite Z za vañenje diska.
FM stereo program se čuje mono.
Ureñaj je podešen na mono prijem.
t Podesite "MONO-OFF" (str. 44).
FAILURE
Nepravilan spoj zvučnika/pojačala.
t Pogledajte priložene upute za spajanje i provjerite
spojeve.
RDS
L. SEEK +/–
Uključen je mod traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugañanja.
Funkcija SEEK pokreće se nakon nekoliko
sekundi slušanja
Postaja nije TP postaja ili emitira slab signal.
t Isključite TA funkciju (str. 35).
Nema prometnih obavijesti
C Aktivirajte TA funkciju (str. 35).
C Postaja ne emitira nikakve prometne obavijesti iako
se radi o TP postaji.
t Ugodite neku drugu postaju.
PTY prikazuje "--------".
C Trenutno ugoñena postaja nije RDS postaja.
C Nema prijema RDS podataka.
C Postaja ne opisuje vrste programa koje emitira.
Reprodukcija s USB uređaja
Reprodukcija zapisa putem USB huba nije
moguća
Ovaj ureñaj ne može preko USB haba prepoznavati
USB ureñaje.
Reprodukcija nije moguća.
USB ureñaj ne funkcionira.
t Ponovno ga priključite.
NO AF
Za trenutno ugoñenu postaju ne postoji alternativna
frekvencija.
t Pritisnite .m/M> dok naziv pružatelja
programa treperi. Ureñaj počinje s traženjem druge
frekvencije s istim PI (Program Identification)
podacima (pojavljuje se "PI SEEK").
NO DATA
Disk ili USB ureñaj ne sadržavaju glazbene datoteke.
t Umetnite glazbeni CD u ureñaj.
t Priključite USB ureñaj koji sadrži glazbenu datoteku.
NO DEV (nema ureñaja)
Kao izvor je odabrano "USB", premda USB nije priključen. USB ureñaj ili USB kabel isključeni su tijekom
reprodukcije.
t Priključite USB ureñaj i USB kabel.
NO NAME
Nema naziva diska/albuma/mape/zapisa/slike/videa u
datoteci.
NO TP
Naziv diska/albuma/mape/zapisa/slike/videa nije
zapisano u datoteci.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
53
OFFSET
Možda je došlo do kvara u ureñaju.
t Provjerite spojeve. Ako natpis ostane na pokazivaču,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
OVERLOAD
USB ureñaj preopterećen.
t Isključite USB ureñaj, a zatim pritiskom na
' promijenite izvor.
t Poruka znači da je USB ureñaj neispravan ili je
priključen nepodržan ureñaj.
READ
Ureñaj učitava sve podatke o datotekama/albumima
(mapama) na disku.
t Pričekajte dok završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi
diska, možda će trebati duže od minute.
USB NO SUPRT (nepodržani USB)
Priključeni USB ureñaj nije podržan.
t Za pojedinosti o kompatibilnosti vašeg USB ureñaja
posjetite web-stranicu za korisničku podršku.
" ili "
"
"
Tijekom pretraživanja naprijed ili unatrag došli ste do
početka ili kraja diska te ne možete nastaviti dalje.
" "
Oznaka se ne može prikazati kod ovog ureñaja.
Na monitoru
Playback prohibited by region code.
Reprodukcija DVD diska zabranjena je zbog drukčijeg
regionalnog koda.
Cannot play this disc.
C Disk je nekompatibilan s ureñajem.
C Disk nije finaliziran
No payable data.
Disk ne sadržava podatke koji se mogu reproducirati.
Please press RESET.
Ureñaj ne može funkcionirati uslijed odreñenog
problema.
t Pritisnite tipku RESET (str. 14).
Ukoliko ova rješenja ne doprinesu poboljšanju stanja
savjetujte se s najbližim prodavateljem Sony opreme.
Smatrate li da bi ureñaj trebalo popraviti zbog problema u reprodukciji diska, ponesite i disk koji je
korišten u trenutku javljanja problema.
54
Rječnik
Album
Dio na DATA CD-u/DATA DVD-u koji sadrži
MP3/WMA/AAC audio zapise ili JPEG datoteke.
Datoteka
➆ MP3/WMA/AAC zapis ili JPEG slika na DATA
CD/DATA DVD disku ili na USB ureñaju.
➆ MP3/WMA/AAC zapis, JPEG slika ili DivX/
MPEG-4 video na DATA CD/DATA DVD disku.
(Ova definicija "datoteke" odnosi se samo na ovaj
ureñaj.) Pojedinačnu datoteku čini samo jedna slika
ili video zapis.
DivX®
Digitalna video tehnologija koju je izradila tvrtka
DivX, Inc. Video zapisi kodirani DivX tehnologijom su vrlo visoke kvalitete s relativno malom
veličinom datoteke.
Dolby Digital
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka koju je
razvila tvrtka Dolby Laboratories. Ova tehnologija
je usklañena s 5.1-kanalnim surround zvukom. U
ovom formatu je stražnji kanal stereo i postoji poseban
subwoofer kanal. Dolby Digital osigurava odvojene
5.1 kanale visokokvalitetnog digitalnog zvuka jednakog kao i kod Dolby Digital Cinema audio sustava.
Ostvareno je dobro odvajanje kanala, budući da su
podaci svih kanala pojedinačno snimljeni i digitalno
obrañeni.
DVD
Disk koji sadrži do 8 sati video snimke, iako je
njegov promjer jednak promjeru CD diska.
Jednoslojni jednostrani DVD sadrži 4,7 GB (gigabajta), što je 7 puta više od CD diska. Dvoslojni
jednostrani DVD sadrži 8,5 GB, jednoslojni dvostrani DVD sadrži 9,4 GB, a dvoslojni dvostrani
DVD sadrži 17 GB.
Slikovni podaci koriste MPEG 2 format, jedan od
svjetskih standarda tehnologije komprimiranja digitalnog zvuka. Slikovni podaci su komprimirani na
približno 1/40 svoje originalne veličine. DVD takoñer koristi tehnologije promjenjive brzine kodiranja
koja mijenja podatke za upis zavisno od stanja slike.
Zvučni podaci se snimaju u višekanalnim formatima,
primjerice Dolby Digital, te omogućuju užitak u
realističnom zvuku.
Osim toga, DVD omogućuje različite napredne funkcije, primjerice, odabir kuta kamere, odabir jezika i
ograničenje reprodukcije sadržaja koji nisu primjereni
djeci.
DVD-RW
DVD-RW je disk jednake veličine kao DVD VIDEO
koji omogućuje višestruko snimanje i brisanje. Moguća su dva različita moda uporabe DVD-RW diska:
VR i Video. DWD-RW diskovi snimljeni u Video
načinu imaju isti format kao DVD VIDEO disk, dok
diskovi snimljeni u VR (Video Recording) načinu
omogućuju programiranje i ureñivanje snimljenog
sadržaja.
Zapis
Dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja na VIDEO
CD, CD, Super Audio CD ili MP3/WMA/AAC
disku. Album se sastoji od nekoliko zapisa (samo
MP3/WMA/AAC).
DWD+RW
DWD+RW (plus RW) je disk koji omogućuje višestruko snimanje i brisanje. DWD+RW koristi format
snimanja sličan DVD VIDEO formatu.
Poglavlje
Dio naslova na DVD-u. Naslov se sastoji od nekoliko
poglavlja.
Scena
Na VIDEO CD-u s funkcijom PBC (kontrola
reprodukcije) su izbornici, pokretne i statične slike
podijeljeni u dijelova koji se nazivaju "scenama".
Softver temeljen na filmu ili videu
DVD diskove možemo razvrstati na softver temeljen
na filmu (Film based) i softver temeljen na videu
(Video based). DVD diskovi temeljeni na filmu
sadrže iste slike kao i film koji se prikazuje u kinu
(24 slike u sekundi). DVD diskovi temeljeni na
videu, poput televizijskih drama i sitcoma, prikazuju
se uz 30 slika u sekundi (ili 60 polja u sekundi).
Naslov
Najduži video ili audio zapis na DVD-u, filmu, itd.
kod video softvera, ili cijeli album kod glazbenog
softvera.
VIDEO CD
Kompaktni disk koji sadržava pokretne slike.
Slikovni podaci koriste MPEG 1 format, jedan od
meñunarodnih standarda tehnologije komprimiranja
podataka. Slikovni podaci su komprimirani na približno 1/140 svoje originalne veličine. To znači da
VIDEO CD od 12 cm može sadržavati čak do 74
minute pokretnih slika.
VIDEO CD-ovi takoñer sadrže kompaktne audio
podatke. Zvukovi izvan čujnog područja su komprimirani dok zvukovi unutar čujnog područja nisu.
VIDEO CD-ovi mogu sadržavati 6 puta više audio
informacija od klasičnih audio CD-ova.
Postoje 3 verzije VIDEO CD-ova
➆ Verzija 1.0, 1.1: Možete reproducirati samo
pokretne slike i zvukove.
➆ Verzija 2.0: Možete reproducirati statične slike
visoke razlučivosti i uživati u PBC funkcijama.
Ovaj ureñaj podržava sve tri verzije.
55
Popis jezičnih kodova/kodova područja
Popis jezičnih kodova
Nazivi jezika odgovaraju standardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kôd
Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afarski
Abhazijski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameški
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Bjeloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalski;
Bangla
Tibetanski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Njemački
Butanski
Grčki
Engleski
Esperanto
Španjolski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Farski
Francuski
Frizijski
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Kôd
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Jezik
Irski
Škotski gelski
Galicijski
Guaranski
Gudžaratski
Hausa
Hindski
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžanski
Kannada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski;
Letiš
Malaški
Kôd
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Jezik
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okcitanski
(Afanski)
Oromo
Orija
Pendžapski
Poljski
Pashto;
Pushto
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Kirundski
Rumunjski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Srpskohrvatski
Singaleški
Slovački
Slovenski
Kôd
Jezik
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoanski
Šonaski
Somalijski
Albanski
Srpski
Sisvati
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Twi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapük
Wolof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
1703
Neodređeno
Popis kodova područja za funkciju ograničenja reprodukcije
56
Kôd
Područje
Kôd
Područje
Kôd
Područje
Kôd
Područje
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Kanada
Čile
Kina
Danska
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
Finska
Francuska
Njemačka
Indija
Indonezija
Italija
Japan
Koreja
Malezija
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
Meksiko
Nizozemska
Novi Zeland
Norveška
Pakistan
Filipini
Portugal
Rusija
Singapur
2149
2499
2086
2528
2184
Španjolska
Švedska
Švicarska
Tajland
Velika Britanija
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno mjesto.
Broj se nalazi na naljepnici na kućištu sustava. Kad
ispunite ovu identifikacijsku karticu, nikako je nemojte
ostavljati u vozilu s ostatkom uputa. Spremite identifikacijsku karticu na sigurno mjesto jer može poslužiti
za identifikaciju vašeg uređaja u slučaju krađe.
autoradio
Identifikacijska
kartica
Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o
vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu
kako biste izbjegli zlouporabu.
Model
MEX-DV1500U
Serijski broj (SERIAL NO.)
_________________________________________
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Download PDF

advertising