3-275-367-21 (1)
FM/MW/LW
Autoradio CD uređaj
Upute za uporabu____________________________
Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte stranicu 13.
CDX-GT424U
CDX-GT420U
© 2007 Sony Corporation
Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u
zasebnim uputama za ugradnju i povezivanje.
Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta
ureñaja.
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, Japan.
Ovlašteni zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i sigurnost ureñaja je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70372 Stuttgart,
Njemačka. Za pitanja o servisu i jamstvu,
obratite se na adrese s priloženih jamstvenih
dokumenata.
Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili ambalaži označava da se baterija
iz ovog ureñaja ne smije zbrinjavati kao ostali kućni otpad.
Pravilnim zbrinjavanjem baterije, sprječava se moguć loš
utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojeg bi moglo doći
nepravilnim zbrinjavanjem. Recikliranjem materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa. Kod ureñaja koji zbog sigurnosti,
načina rada ili očuvanja podataka trebaju stalno napajanje
preko ugrañene baterije, bateriju treba zamijeniti isključivo
stručno servisno osoblje. Kako bi se osiguralo pravilno
zbrinjavanje , isluženi ureñaj predajte na ovlašteno sabirno
mjesto za recikliranje električnih i elektronskih ureñaja.
Kod ostalih vrsta baterija, molimo pogledajte upute za
sigurno vañenje baterije iz ureñaja. Predajte bateriju na
ovlašteno sabirno mjesto za recikliranje istrošenih baterija.
Podrobnosti o recikliranju ovog proizvoda ili baterija
potražite u lokalnom uredu uprave, kod komunalne tvrtke
ili u prodavaonici u kojoj ste kupili proizvod.
"ATRAC", "ATRAC AD", SonicStage i njihove
oznake su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Raspoloživi pribor: Daljinski upravljač
2
"WALKMAN" i oznaka "WALKMAN" su
zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
Microsoft, Windows Media i
logotip Windows su zaštićeni
ili registrirani znakovi
Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 13).
Ureñaj će se automatski potpuno isključiti u
podešeno vrijeme nakon prebacivanja u
pripravno stanje. Time se smanjuje trošenje
akumulatora. Ako niste podesili funkciju
Auto Off, nakon gašenja motora automobila
svakako pritisnite i zadržite ! na ureñaju
dok se ne isključi pokazivač.
Sadržaj
Dobrodošli! ........................................................ 4
Početak
Resetiranje ureñaja............................................. 4
Priprema daljinskog upravljača ......................... 4
Podešavanje točnog vremena............................. 4
Odvajanje prednje ploče .................................... 5
Postavljanje prednje ploče............................ 5
Ostale funkcije
Promjena zvučnih postavki...............................12
Podešavanje zvučnih značajki
— BAL/FAD/SUB......................................12
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3 ........................................................12
Podešavanje opcija — SET ..............................13
Uporaba dodatne opreme..................................13
Dodatna audio oprema ................................13
Zakretni upravljač RM-X4S........................14
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni ureñaj ................................................6
Daljinski upravljač RM-X151 ......................6
Pretraživanje zapisa — Quick-BrowZer ......8
CD
Prikaz podataka ............................................ 9
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redoslijedom................................. 9
Radioprijemnik
Pohrana i prijem postaja .................................... 9
Automatska pohrana — BTM ...................... 9
Ručna pohrana postaja.................................. 9
Prijem pohranjenih postaja........................... 9
Automatsko ugañanje ................................... 9
RDS ................................................................. 10
Pregled........................................................ 10
Podešavanje AF i TA ................................. 10
Odabir vrste programa (PTY)..................... 11
Podešavanje točnog vremena (CT)............. 11
Dodatne informacije
Mjere opreza.....................................................15
Napomene o diskovima...............................15
O USB ureñajima ........................................16
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
zapisa (CD-R/RW ili Mass Storage) ...........16
O MP3 datotekama......................................16
O WMA datotekama ...................................16
O AAC datotekama .....................................16
O ATRAC datotekama ................................16
Održavanje........................................................17
Vañenje ureñaja ................................................17
Tehnički podaci ................................................18
U slučaju problema...........................................19
Prikaz/poruke grešaka .................................20
USB uređaji
Reprodukcija s USB ureñaja ...................... 11
Prikaz podataka .......................................... 11
Slušanje glazbe s Mass Storage Class
audio ureñaja .............................................. 12
Slušanje glazbe s "Walkmana"
(ATRAC audio ureñaj)............................... 12
3
Dobrodošli!
Početak
Zahvaljujemo na kupnji ovog Sony autoradija s
CD ureñajem. Na ovom ureñaju možete uživati u
sljedećim funkcijama:
C Reprodukcija diska:
Možete reproducirati CD-DA (i one koji sadrže
CD TEXT), CD-R/CD-RW diskove (MP3/
WMA/AAC zapise (str. 16)).
Vrsta diska
Resetiranje uređaja
Prije prvog korištenja ureñaja, ili nakon zamjene
ili prespajanja kontakata akumulatora, potrebno
je resetirati ureñaj.
Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku RESET
šiljatim predmetom, npr. kemijskom olovkom.
Oznaka na disku
Tipka
RESET
CD-DA
Napomena
Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje sata te
neke pohranjene informacije.
MP3
WMA
AAC
Priprema daljinskog upravljača
Prije prve uporabe daljinskog upravljača uklonite
izolacijsku foliju.
C Radijski prijem
− Možete pohraniti do 6 postaja po valnom
području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
− Funkcija BTM (Best Tuning Memory): ureñaj
bira postaje jačih signala i pohranjuje ih.
C RDS usluge
Možete koristiti FM postaje sa sustavom
podataka RDS (Radio Data System).
C Pretraživanje
Quick-BrowZer: Možete brzo i jednostavno
pretražiti zapise na CD disku ili spojenom
USB ureñaju (str. 8).
C Podešavanje zvuka
− EQ3 stage2: Možete odabrati krivulju
ekvilizatora za 7 glazbenih žanrova.
− Digital Music Plus (DM+): Poboljšava
digitalno komprimirani zvuk, poput MP3.
C Mogućnost spajanja dodatnih uređaja
USB uređaj: Na USB priključnicu s prednje
strane auto radija možete spojiti Mass Storage
Class USB ureñaj ili "Walkman" (ATRAC audio
ureñaj): Za detalje o primjenjivim ureñajima
pogledajte odjeljak "O USB ureñajima" (str. 16)
ili Sonyjevu internetsku stranicu (str. 21).
C Prijenosni audio uređaj: Priključnica AUX
na prednjoj strani ureñaja omogućuje spajanje
prijenosnog audio ureñaja.
4
Savjet
Postupak zamjene baterije je opisan u poglavlju
"Zamjena litijske baterije daljinskog upravljača" na str. 17.
Podešavanje točnog vremena
Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
2
Više puta pritisnite tipku za odabir dok
se ne pojavi "CLOCK-ADJ".
3
Pritisnite B +.
Trepće indikator sati.
4
Zakrenite regulator glasnoće za
podešavanje sati i minuta.
Za pomicanje digitalnog indikatora pritisnite
B –/+.
5
Pritisnite tipku za odabir.
Podešavanje je dovršeno i sat se aktivira.
Za prikaz točnog vremena pritisnite &.
Ponovno pritisnite & za povratak na
prethodni prikaz.
Savjet
Točno vrijeme je moguće podesiti automatski
pomoću funkcije RDS (str. 11).
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču ureñaja kako biste
spriječili krañu.
Alarm
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrañeno pojačalo.
1
Pritisnite !.
Ureñaj se isključuje.
2
Pritisnite @ i povucite ploču prema
sebi.
Napomene
• Nemojte ispuštati niti jako pritiskati ploču ni
pokazivač.
• Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.
• Ako ste odspojili prednju ploču bez isključenja
prekidačem tijekom reprodukcije s USB uređaja,
mogu se oštetiti podaci.
Postavljanje prednje ploče
Prislonite dio A prednje ploče na dio B ureñaja,
kao na slici te utisnite lijevu stranu dok ne klikne.
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.
5
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni uređaj
Daljinski upravljač RM-X151
U ovom poglavlju se opisuju kontrole i osnovni
postupci. Detalje potražite na navedenim
stranicama.
Za USB ureñaj, pogledajte "USB ureñaji" na str. 11.
Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao i tipke na ureñaju.
A Tipka OFF
Isključenje /zaustavljanje reprodukcije.
B Tipka j (BROWSE) str. 8
Prijelaz u Quick-BrowZer mod.
C Regulator glasnoće/tipka za odabir
str. 8, 12
Za podešavanje glasnoće (zakrenite); odabir
opcija za podešavanje (pritisnite i zakrenite).
D Tipka SOURCE
Za uključenje ureñaja/promjenu izvora
(Radio/CD/USB/AUX).
E Uložnica diska
F Pokazivač
G USB priključnica str. 11
Za spajanje USB ureñaja.
H Tipka Z (izbacivanje diska)
Za izbacivanje diska.
I Tipka @ (otpuštanje prednje ploče)
str. 5
J Tipka l (BACK) str. 8
Za povratak na prethodni prikaz.
K Senzor daljinskog upravljača
6
L Tipke SEEK –/+
CD/USB:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovo
unutar oko 1 sekunde i zadržite); pretraživanje
zapisa naprijed ili natrag (pritisnite i zadržite).
Radio:
Za automatsko ugañanje postaja (pritisnite);
za ručno traženje postaja (pritisnite i zadržite).
M Tipka MODE str. 9
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW);
odabir načina reprodukcije za ATRAC audio
ureñaj.
N Tipka EQ3 (ekvilizator) str. 12
Odabir vrste ekvilizatora (XPLOD, VOCAL,
EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY,
CUSTOM ili OFF).
O Tipka AF (Alternative Frequencies)/
TA (Traffic Announcement)/ PTY
(Program Type) str. 10, 11
Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY
(pritisnite i zadržite) u RDS sustavu.
P Tipka RESET (ispod prednje ploče)
str. 4
Q Brojčane tipke
CD/USB:
.//: ALBUM –/+
Za preskakanje albuma (pritisnite); za
kontinuirano preskakanje albuma
(pritisnite i zadržite).
?: REP str. 9
@: SHUF str. 9
D: DM+ str. 4
Za aktiviranje funkcije DM+, podesite
"DM+ON". Za isključivanje podesite
"DM+OFF".
0: PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za nastavak
pritisnite ponovo.
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite); za
pohranu radijske postaje (pritisnite i zadržite).
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču takoñer
imaju različit izgled/funkcije od tipaka na ureñaju.
Uklonite izolacijsku foliju prije uporabe (str. 4).
T Tipke < (.)/, (>)
Za upravljanje CD/radijem/USB ureñajem,
isto kao i B –/+ na ureñaju.
Podešavanje, zvuk i sl. mogu se podešavati
tipkama </,.
U Tipka DSPL (prikaz)
Za promjenu prikazane opcije.
V Tipka VOL (glasnoća) +/–
Za podešavanje glasnoće.
W Tipka ATT (stišavanje)
Za isključenje zvuka. Za uključenje, pritisnite
ponovo.
X Tipka SEL (odabir)
Isto kao i tipka za odabir na ureñaju.
Tijekom Quick-BrowZer moda, tipka A
(odabir) nije aktivna.
Y Tipke M (+)/m (–)
Za upravljanje CD/USB ureñajem, isto kao i
.// (ALBUM –/+) na ureñaju.
Podešavanje, zvuk i sl. mogu se podešavati
tipkama M/m.
Z Tipka SCRL (pomicanje)
Za pomicanje stavki na pokazivaču.
a Brojčane tipke
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite); za
pohranu postaja (pritisnite i zadržite).
Napomene
• Kod vađenja/ulaganja diska, USB uređaj treba biti
odspojen kako biste spriječili oštećenje diska.
• Ako je uređaj isključen te nema prikaza na pokazivaču,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem
osim ako pritisnete ' na uređaju ili umetnete
disk kako bi se uređaj uključio.
O pokrovu USB priključnice
Dok ne upotrebljavate USB priključnicu (7), upotrijebite priloženi pokrov kako biste spriječili zaprljanje
priključnice. Držite USB pokrov izvan dosega male
djece jer bi ga mogla slučajno progutati.
R Tipka DSPL (pokazivač)/SCRL
(pomicanje) str. 9
Za promjenu prikaza na pokazivaču (pritisnite)
ili pomicanje teksta (pritisnite i zadržite).
S AUX ulazna priključnica str. 13
Za spajanje prijenosnog audio ureñaja.
7
Pretraživanje zapisa — Quick-BrowZer
Možete jednostavno pretraživati zapise na CD disku ili USB ureñaju ("Walkman"/Mass Storage)
prema kategorijama.
j (BROWSE):
Otvaranje/zatvaranje Quick-BrowZer moda
Regulator glasnoće:
Za odabir opcije (okrenite); potvrđivanje odabira (pritisnite)
l (BACK):
Za povratak na prethodni prikaz.
1
Pritisnite j (BROWSE).
Ureñaj prelazi u Quick-BrowZer mod i prikazuje se lista opcija za odabir.
Prikazane opcije se razlikuju, ovisno o vrsti ureñaja ili diska.
2
Okrećite regulator glasnoće za odabir željene kategorije pretraživanja i zatim
pritisnite za potvrđivanje.
3
Ponovite korak 2 dok ne pronađete željeni zapis.
Započinje reprodukcija.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite l (BACK).
Za izlaz iz Quick-BrowZer moda
Pritisnite j (BROWSE).
Napomene
• Kod prelaska u Quick-BrowZer mod, isključuju se funkcije ponavljanja i reprodukcije slučajnim redoslijedom.
• Ovisno o USB uređaju, opcije se možda neće prikazati točno.
• Ovisno o USB uređaju, tijekom Quick-BrowZer moda se možda neće čuti zvuk.
8
CD
Radioprijemnik
Prikaz podataka
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugañanja za vrijeme vožnje, koristite "Best
Tuning Memory" (BTM) kako biste spriječili
eventualne prometne nezgode.
A Izvor
B Broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije,
naziv diska/ime izvoñača, broj albuma*, naziv
albuma/grupe, tekstualni podaci, točno vrijeme
Automatska pohrana — BTM
1
Pritisnite ' više puta dok se ne
pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja pritisnite 7
više puta. Možete birati izmeñu FM1, FM2,
FM3, MW ili LW.
2
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavljuje se izbornik za podešavanje.
3
Pritisnite tipku za odabir više puta dok
se ne pojavi "BTM".
4
Pritisnite B +.
Ureñaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija. Kad je postaja pohranjena, začuje
se zvučni signal.
* Broj se prikazuje samo kod promjene albuma.
Za promjenu opcija u polju B, pritisnite &.
Savjet
Prikazani podatak će se razlikovati ovisno o vrsti diska,
formatu snimanja i podešenjima. Za detalje o MP3/
WMA/AAC zapisima pogledajte str. 16.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1
Tijekom reprodukcije više puta pritisnite
? (REP) ili @ (SHUF) dok se ne pojavi
željena postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
! TRACK
zapisa više puta.
! ALBUM*
albuma više puta.
SHUF ALBUM*
albuma slučajnim
redoslijedom.
SHUF DISC
diska slučajnim
redoslijedom.
Ručna pohrana postaja
1
Dok slušate postaju koju želite pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu tipku
(od . do 0) dok se na pokazivaču
ne pojavi “MEM”.
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom
tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
* Tijekom reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavke
AF i TA (str. 10).
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"! OFF" ili "SHUF OFF".
Prijem pohranjenih postaja
1
Odaberite valno područje, zatim pritisnite brojčanu tipku (od . do 0).
Automatsko ugađanje
1
Odaberite valno područje i zatim pritisnite B –/+ za traženje postaje.
Pretraživanje se zaustavlja kad ureñaj ostvari
prijem postaje. Ponovite opisani postupak dok
se ne ostvari prijem željene postaje.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje, pritisnite i zadržite B
–/+ dok se oznaka frekvencije ne pojavi na pokazivaču,
a zatim više puta pritisnite B –/+ za precizno
ugađanje frekvencije (ručno ugađanje).
9
RDS
Podešavanje AF i TA
1
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne
digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Prikaz podataka
A TA/TP*1
B Valno područje, funkcija, frekvencija*2 (naziv
postaje), programski broj, točno vrijeme, RDS
podaci
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON
uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
Za promjenu prikazanih stavki B pritisnite
&.
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite
funkciju BTM, samo RDS postaje se pohranjuju
s istim AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
RDS usluge
Prijem hitnih obavijesti
*1 "TA" trepće tijekom prometnih obavijesti. "TP"
svijetli kod prijema postaje s prometnim programom.
*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "*".
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugañanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugañanja iste postaje.
Ako je uključena funkcija AF ili TA, ureñaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Savjet
Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti,
ta glasnoća će se pohraniti za buduće obavijesti,
neovisno o normalnoj glasnoći.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
Kad je uključena funkcija AF: tvornička podešenja
ovog ureñaja ograničavaju prijem na odreñeno
područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu
lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Takoñer traži odabranu vrstu programa.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" u
izborniku tijekom FM prijema (str. 13).
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS
prijemom podešavaju sat.
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
Napomene
• Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije neće
biti dostupne.
• RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je
signal slab ili postaja ne emitira RDS podatke.
10
Više puta pritisnite Z dok se ne
pojavi željena postavka.
Slušanje lokalnog programa — REG
Funkcija Local Link (samo u Velikoj
Britaniji)
Ova funkcija omogućuje odabir druge lokalne
postaje čak i ako nije pohranjena u memoriju.
1 Tijekom FM prijema, pritisnite brojčanu tipku
(. do 0) pod kojom je pohranjena lokalna
postaja.
2 Unutar 5 sekundi ponovno pritisnite brojčanu
tipku lokalne postaje.
Ponovite postupak za prijem lokalne postaje.
Odabir vrste programa (PTY)
1
Tijekom FM prijema pritisnite i zadržite
Z (PTY).
USB uređaji
Reprodukcija s USB uređaja
1
Spojite USB uređaj na USB priključnicu.
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
2
3
Više puta pritisnite Z (PTY) dok
se ne pojavi željena vrsta programa.
Pritisnite B –/+.
Ureñaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE (obrazovni program), DRAMA (dramski program),
CULTURE (kultura), SCIENCE (znanost),
VARIED (razno), POP M (popularna glazba),
ROCK M (rock glazba), EASY M (lagana glazba),
LIGHT M (lagana klasična glazba), CLASSICS
(klasična glazba), OTHER M (druge vrste glazbe),
WEATHER (vremenska prognoza), FINANCE
(financije), CHILDREN (dječji programi),
SOCIAL A (društvene teme), RELIGION
(vjerski program), PHONE IN (telefonska
javljanja), TRAVEL (putovanja), LEISURE
(zabava), JAZZ (jazz glazba), COUNTRY
(country glazba), NATION M (narodna glazba),
OLDIES (evergrini), FOLK M (folklorna
glazba), DOCUMENT (dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u
kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1
Podesite "CT-ON" u izborniku (str. 13).
Napomene
• Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema RDS
postaje.
• Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlike.
Započinje reprodukcija
Ako je USB ureñaj već spojen, pritisnite '
više puta dok se ne pojavi "USB" kako biste
započeli reprodukciju.
Pritisnite ! za zaustavljanje reprodukcije.
Napomene
• Prije odspajanja USB uređaja najprije zaustavite
reprodukciju. Odspojite li USB uređaj tijekom
reprodukcije, mogu se oštetiti podaci na njemu.
• Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki ili teški
da mogu pasti uslijed vibracija ili uzrokovati
labavljenje spoja.
• Ako ste odspojili prednju ploču bez isključenja prekidačem tijekom reprodukcije s USB uređaja, mogu
se oštetiti podaci.
Prikaz podataka
A ATRAC audio ureñaj: AAD Mass Storage
Class ureñaj: USB
B Broj zapisa/albuma/izvoñača/playliste/žanra,
naziv zapisa/albuma/izvoñača/playliste/žanra,
proteklo vrijeme reprodukcije, točno vrijeme
Za promjenu prikazanih stavki B pritisnite
&.
Savjet
Prikaz se razlikuje ovisno o snimljenom formatu i postavkama. Podrobnije informacije o MP3/WMA/AAC
potražite na str. 16.
Napomena
Prikaz se razlikuje ovisno o vrsti Mass Storage Class
USB uređaja i ATRAC audio uređaj.
11
Slušanje glazbe s Mass Storage
Class audio uređaja
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
Ostale funkcije
Promjena zvučnih postavki
1 Kod reprodukcije više puta pritisnite ? (REP)
ili @ (SHUF) dok se ne pojavi opcija.
Podešavanje zvučnih značajki
— BAL/FAD/SUB
Odaberite
Za reprodukciju
Možete podesiti balans, fader i glasnoću
subwoofera.
! TRACK
zapisa više puta.
1
! ALBUM
albuma više puta.
SHUF ALBUM
albuma slučajnim
redoslijedom.
SHUF DEVICE
ureñaja slučajnim
redoslijedom.
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t BAL
(lijevo-desno) t FAD (naprijed-natrag) t
SUB (glasnoća subwoofera)*2 t AUX*3
*1 Kad je aktiviran EQ3 (str. 12).
*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB" (str. 13).
Kod najniže postavke, prikazuje se "ATT".
Podešavanje je moguće do 21 koraka.
*3 Kad je aktiviran AUX izvor (str. 13).
Za povratak na uobičajenu reprodukciju
odaberite "! OFF" ili "SHUF OFF".
Slušanje glazbe s "Walkmana"
(ATRAC audio uređaj)
1
Tijekom reprodukcije pritisnite više
puta 7 dok se ne pojavi postavka.
Stavke se mijenjaju na sljedeći način:
ALBUM t TRACK t GENRE t
PLAYLIST t ARTIST
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite ?
(REP) ili @ (SHUF) dok se ne pojavi željena
postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
! TRACK
zapisa više puta.
! ALBUM
albuma više puta.
! ARTIST
izvoñača više puta.
! PLAYLIST
playliste više puta.
! GENRE
žanra više puta.
SHUF ALBUM
albuma slučajnim
redoslijedom.
SHUF ARTIST
izvoñača slučajnim redom.
SHUF PLAYLIST playliste slučajnim redom.
SHUF GENRE
žanra slučajnim redom.
SHUF DEVICE
ureñaja slučajnim redom.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"! OFF" ili "SHUF OFF".
12
Više puta pritisnite tipku za odabir dok
se ne pojavi "BAL", "FAD" ili "SUB".
Opcije se izmjenjuju na sljedeći način:
2
Zakrenite regulator glasnoće za podešavanje odabrane postavke.
Podešavanje je dovršeno nakon 3 s i vraća se
normalan prikaz reprodukcije ili prijema.
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3
Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje
pohranjivanje vašeg podešenja ekvilizatora.
1
Odaberite izvor, uzastopno pritisnite
tipku E za odabir "CUSTOM".
2
Više puta pritisnite tipku za odabir dok
se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
3
Zakrenite regulator glasnoće za
podešavanje odabrane postavke.
Razina zvuka se može podesiti u rasponu od
–10 dB do +10 dB u koracima po 1 dB.
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje.
Za povratak na tvorničku postavku krivulje
ekvilizatora, pritisnite tipku za odabir prije
dovršenja podešavanja.
Nakon 3 s podešavanje je dovršeno i na
pokazivač se vraćaju indikatori uobičajene
reprodukcije/prijema.
Savjet
Druge postavke ekvilizatora su također podesive.
Podešavanje opcija — SET
1
2
3
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se prikaz za podešavanje.
Više puta pritisnite tipku za odabir dok
se ne pojavi željena opcija.
Zakrenite regulator glasnoće za
odabir postavke (npr. "ON" ili "OFF").
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešavanje je dovršeno i na pokazivač se
vraća prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.
Napomena
Prikazane opcije se razlikuju ovisno o izvoru i postavci.
Možete podesiti sljedeće stavke (pogledajte
odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije):
"z" označava tvorničku postavku.
CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (str. 4)
CT (točno vrijeme)
Za podešavanje "CT-ON" ili "CT-OFF" (z)
(str. 10, 11).
BEEP
Za podešavanje "BEEP-ON" (z) ili "BEEP-OFF".
AUX-A*1 (AUX Audio)
Za uključenje indikatora AUX izvora "AUX-AON" (z) ili "AUX-A-OFF" (str. 13).
A.OFF (automatsko isključivanje)
Za automatsko isključivanje nakon odreñenog
vremena kad se ureñaj ne upotrebljava.
– "A.OFF-NO" (z), "A.OFF-30S (sekundi)",
"A.OFF-30M (minuta) ili "A.OFF-60M
(minuta).
SUB/REAR*1
Za promjenu audio izlaza.
– "SUB-OUT" (z): izlaz na subwoofer.
– "REAR-OUT": izlaz na pojačalo.
DEMO (prikaz mogućnosti)
Podešavanje "DEMO-ON" (z) ili "DEMO-OFF".
LOCAL (traženje lokalne postaje)
– "LOCAL-ON": ugañaju se samo postaje s
jakim signalima.
– "LOCAL-OFF" (z): za normalno ugañanje.
MONO*2 (mono zvuk)
Odaberite kako biste poboljšali loš FM prijem.
– "MONO-ON": za reprodukciju stereo zvuka u
mono tehnici.
– "MONO-OFF" (z): za stereo reprodukciju.
REG*2 (lokalni prijem)
Za podešavanje "REG-ON" (z) ili "REG-OFF"
(str. 10).
LPF*3 (niskopropusni filter)
Za odabir prekidne frekvencije subwoofera:
"LPF OFF" (z), "LPF125Hz" ili "LPF 78Hz".
LOUD (glasnoća)
– "LOUD-ON": .pojačanje basova i visokih
tonova.
– "LOUD-OFF" (z): bez pojačanja basova i
visokih tonova.
BTM (str. 9)
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod FM prijema.
*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB".
Uporaba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog
ureñaja možete spojiti dodatni prijenosni audio
ureñaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem
auto zvučnika. Može se podesiti glasnoća tako
da se izbjegne razlika izmeñu ovog sustava i
prijenosnog audio ureñaja. Slijedite opisani
postupak:
nastavlja se na sljedećoj stranici t
DIM (zatamnjivanje pokazivača)
Za podešavanje svjetline pokazivača.
– "DIM-ON": zatamnjenje pokazivača.
– "DIM-OFF" (z): bez zatamnjenja.
M.DSPL (pomicanje uzoraka)
Odabir načina pomicanja uzoraka.
– "M.DSPL-SA" (z): prikaz uzoraka i spektra.
– "M.DSPL-OFF": isključenje pomicanja.
A.SCRL (Auto Scroll)
Za automatsko pomicanje dugih naziva nakon
promjene diska/albuma/zapisa.
– "A.SCRL-ON" (z): za pomicanje.
– "A.SCRL-OFF": za isključenje pomicanja.
13
Spajanje prijenosnog audio uređaja
Položaj kontrola
1 Isključite prijenosni audio ureñaj.
2 Smanjite glasnoću na sustavu.
3 Spojite ureñaj.
Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao one na ureñaju.
Sljedeće kontrole na zakretnom upravljaču
zahtijevaju različite radnje od onih na ureñaju.
Spojni kabel*
(nije isporučen)
* Obavezno upotrijebite ravni priključak.
Podešavanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću
svakog spojenog audio ureñaja.
1 Smanjite glasnoću autoradija.
2 Više puta pritisnite ' dok se ne pojavi
"AUX".
Pojavi se "AUX FRONT IN".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio ureñaja
uz umjerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na
autoradiju.
5 Pritisnite tipku za odabir više puta dok se ne
prikaže "AUX" te okrenite regulator za
podešavanje ulazne razine (–8 dB do +18 dB).
Zakretni upravljač RM-X4S
C Tipka ATT (stišavanje)
Za stišavanje zvuka. Ponovno pritisnite za
poništavanje.
C Tipka SEL (odabir)
Isto kao tipka za odabir na ureñaju. U QuickBrowZer, tipka A (odabir) nije aktivna.
C Kontrola PRESET/DISC
CD/USB: Isto kao i .// (ALBUM –/+) na
ureñaju (pritisnite i zakrenite).
Radio: Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite
i zakrenite).
C Kontrola VOL (glasnoća)
Kao i kontrola glasnoće na ureñaju (zakrenite).
C Kontrola SEEK/AMS
Isto kao i B –/+ na ureñaju (zakrenite ili
zakrenite i zadržite).
C Tipka DSPL (prikaz)
Za promjenu prikazane opcije.
Promjena smjera upravljanja
Smjer upravljanja kontrola je tvornički podešen
na način prikazan na slici.
Za povećavanje
Stavljanje naljepnice
Stavite naljepnicu ovisno o načinu postavljanja
upravljača.
14
Za smanjivanje
Ako upravljač morate postaviti na desnoj strani,
možete promijeniti smjer upravljanja.
1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL pritisnite
i zadržite A.
Dodatne informacije
Mjere opreza
• Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se ureñaj malo ohladi prije korištenja.
• Ako je vaš automobil opremljen električnom
antenom, ona se automatski izvlači kad ureñaj
radi.
O kondenzaciji vlage
Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na lećama
unutar ureñaja i na pokazivaču se može nakupiti
vlaga i tada ureñaj neće pravilno raditi. U tom
slučaju izvadite disk i pričekajte oko jedan sat dok
vlaga ne ispari.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po ureñaju ili diskovima ne prolijete sok
ili druga pića.
Napomene o diskovima
• Uvijek držite disk za rubove i nemojte dodirivati
njegovu površinu.
• Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
• Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj
ploči u vozilu parkiranom na suncu.
• Ne lijepite naljepnice ili ljepljivu vrpcu na disk,
jer može doći do zaustavljanja rotacije te do kvara
ureñaja ili oštećenja diska.
• Prije uporabe obrišite diskove
krpom za čišćenje. Brišite ih
ravnim potezima od središta
prema rubu. Nemojte koristiti
otapala poput benzina, razrjeñivača, komercijalnih sredstava za čišćenje ili antistatički
raspršivač namijenjen čišćenju
vinilnih ploča.
Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima
• Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova
(ovisno o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom
stanju) neće biti moguća na ovom ureñaju.
• U ovom ureñaju nije moguća reprodukcija
nefinaliziranih CD-R/CD-RW diskova.
• Ureñaj je kompatibilan s formatima ISO 9660
level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzijskim
formatima i Multi Session.
• Maksimalan broj:
– mapa (albuma): 150 (uključujući korijensku i
prazne mape).
– datoteka (zapisa) i mapa na disku: 300 (ako
naziv mape/zapisa sadrži mnogo znakova, broj
može biti i manji od 300).
– prikazanih znakova po nazivu mape/zapisa je
32 (Joliet) ili 64 (Romeo).
• Ako je disk snimljen u Multi Session formatu
prepoznaje se i reproducira samo prvi zapis prve
sesije (svaki drugi format se preskače). Prioritet
formata je CD-DA i MP3/WMA/AAC.
– Kad je prvi zapis CD-DA, reproducira se samo
CD-DA na prvoj sesiji.
– Kad prvi zapis nije CD-DA, reproducira se MP3/
WMA/AAC sesija. Ako disk nema podataka
ovih formata, prikazuje se poruka "NO MUSIC".
Glazbeni diskovi sa zaštitom od
kopiranja
• Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama.
Uslijed uporabe takvih diskova može doći do
sljedećih nepravilnosti u radu:
– Nemogućnost izbacivanja diska (zbog odlijepljene naljepnice koja može zapeti u mehanizmu
za izbacivanje diska).
– Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka
(primjerice, preskakanje zvuka ili nemogućnost
reprodukcije) uslijed skupljanja naljepnice
izložene toplini i savijanja diska.
• Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca, kvadrata,
zvijezde) ne mogu se reproducirati na ovom
ureñaju jer bi moglo doći do kvara. Ne koristite
takve diskove.
• Nije moguća reprodukcija CD-a promjera 8 cm.
Ovaj ureñaj može reproducirati diskove koji podliježu
CD standardu. U posljednje vrijeme pojedine tvrtke
proizvode diskove sa zaštitom od kopiranja. Neki
od tih diskova možda se neće moći reproducirati u
ovom ureñaju jer ne podliježu CD standardu.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj
strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio
podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda
neće reproducirati na ovom ureñaju zato jer ne
odgovaraju CD standardu.
15
O USB uređajima
• Mogu se koristiti Mass Storage Class ureñaji i
ATRAC audio ureñaji kompatibilni s USB standardom. Meñutim, ovaj ureñaj ne može prepoznati
USB ureñaje spojene preko USB huba i nije kompatibilan s ureñajima koji imaju funkciju huba. Za
detalje o kompatibilnosti USB ureñaja, posjetite
Sony web stranicu (str. 21).
• Odgovarajući codec se razlikuje prema vrsti ureñaja.
– Mass Storage Class USB ureñaj: MP3/WMA/
AAC
– ATRAC audio ureñaj: ATRAC/MP3/WMA/AAC
• Nije moguća reprodukcija DRM (Digital Rights
Management) datoteka koje nisu ATRAC.
• Moguć je prikaz sljedećih podataka:
Mass Storage Class ureñaj:
– mape (albumi): 128, datoteka (zapisa) po mapi:
500
ATRAC audio ureñaj: ATRAC/MP3/WMA/AAC
– albumi/izvoñači/playliste/žanrovi: 65 535, zapisi:
65 535
Napomene
• Kod spajanja putem kabela, koristite kabel isporučen
s USB uređajem koji želite spojiti.
• Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki i teški
da mogu ometati upravljanje vozilom.
• Ne ostavljajte USB uređaje u parkiranom vozilu jer
su u takvim slučajevima mogu nastati kvarovi.
• Uređaju će možda trebati neko vrijeme za početak
reprodukcije, a to ovisi o količini snimljenih podataka.
• Savjetujemo vam da snimite sigurnosne kopije
podataka s USB uređaja.
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
zapisa (CD-R/RW ili Mass Storage)
MP3/WMA/AAC
Mapa
(album)
MP3/WMA/
AAC datoteka
(zapis)
• Kod imenovanja MP3 datoteke, ne zaboravite
dodati ekstenziju ".mp3".
• Tijekom reprodukcije MP3 datoteke s VBR ili
ubrzane reprodukcije naprijed/natrag, proteklo
vrijeme se možda neće ispravno prikazati.
Napomena
Ako reproducirate MP3 disk velike brzine bita,
primjerice 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.
O WMA datotekama
• WMA je skraćenica od Windows Media Audio,
format zvukovne kompresije koji sažima podatke
audio CD-a na otprilike 1/22* izvorne veličine.
• WMA oznaka može sadržavati 63 znaka.
• Kod pridjeljivanja naziva WMA datoteke ne
zaboravite dodati ekstenziju ".wma".
• Tijekom reprodukcije WMA datoteke s VBR ili
ubrzane reprodukcije naprijed/natrag, proteklo
vrijeme se možda neće ispravno prikazati.
* Samo uz brzinu od 64 kbps
Napomena
Uređaj ne podržava sljedeće WMA datoteke:
− datoteke snimljene uz "lossless" kompresiju,
O AAC datotekama
• AAC je skraćenica od Advanced Audio Coding,
format zvukovne kompresije koji sažima podatke
audio CD-a na otprilike 1/11* izvorne veličine.
• AAC oznaka može sadržavati 126 znakova.
• Kod pridjeljivanja naziva AAC datoteke ne
zaboravite dodati ekstenziju ".m4a".
• Tijekom reprodukcije AAC datoteke VBR (promjenjive brzine bita) ili ubrzane reprodukcije prema
naprijed ili natrag, proteklo vrijeme reprodukcije
se možda neće ispravno prikazati.
* Samo uz brzinu od 128 kbps
Napomena
Uređaj ne podržava sljedeće AAC datoteke:
− datoteke snimljene uz "lossless" kompresiju,
− datoteke zaštićene autorskim pravima.
O ATRAC datotekama
Format ATRAC3plus
O MP3 datotekama
• MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a
to je format zvukovne kompresije koji sažima podatke audio CD-a na otprilike 1/10 izvorne veličine.
• ID3 podaci verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 odnose
se samo na MP3. ID3 podaci mogu sadržavati
15/30 (1.0 i 1.1) ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).
16
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3)
je tehnologija komprimiranja audio podataka koja
CD podatke sažima na oko 1/10 izvorne veličine.
ATRAC3plus je prošireni format ATRAC3 i može
komprimirati audio CD podatke na otprilike 1/20
izvorne veličine. Ovaj ureñaj podržava ATRAC3 i
ATRAC3plus. Prikazuju se znakovi u nazivu
napisani pomoću SonicStage softvera.
Ako imate pitanja ili problema u vezi ureñaja i nakon
čitanja uputa, posavjetujte se sa Sony prodavateljem.
Čišćenje priključaka
Održavanje
Zamjena litijeve baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterije će trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima
rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača
će se smanjiti. Zamijenite bateriju novom CR2025
litijevom baterijom. Korištenje druge baterije može
dovesti do požara ili do eksplozije.
Ureñaj možda neće dobro raditi ako spojevi izmeñu
ureñaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 5) te očistite spojeve
vatenim štapićem natopljenim alkoholom. Ne primjenjujte prejak pritisak jer bi moglo doći do oštećenja
priključaka.
+ strana gore
Glavni uređaj
Napomene o litijevoj bateriji
• Držite litijevu bateriju van dohvata djece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
• Obrišite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog
kontakta.
• Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
• Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je bacati
u vatru.
Zamjena osigurača
Kod zamjene osigurača koristite
osigurače iste vrijednosti. Ako
osigurač pregori, provjerite
priključak napajanja, te zamijenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je riječ o kvaru
na ureñaju. U tom slučaju se
obratite najbližem Sonyjevom
dobavljaču.
Osigurač (10 A)
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
• Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja ugasite vozilo i
izvadite ključ iz kontakt-brave.
• Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
Vađenje uređaja
1
Skinite zaštitni okvir.
A Izvadite prednju ploču (str. 5).
B Umetnite ključeve u zaštitni okvir.
Okrenite ključeve
na prikazan način.
C Izvucite ključeve za skidanje zaštitnog
okvira.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
17
2
Izvadite uređaj
A Istovremeno umetnite oba ključa za
vañenje dok ne kliknu.
Pojačalo
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W T 4 (na 4 ohma)
Općenito
Okrenite kukicu
prema unutra
B Povucite ključeve za vañenje kako biste
oslobodili ureñaj.
C Izvucite ureñaj iz ležišta.
Tehnički podaci
CD ureñaj
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Omjer signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti
su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugañanja: 87,5 – 108,0 MHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonično izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 – 15 000 Hz
MW/LW
Opseg ugañanja:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osjetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
USB ureñaj
Priključnica: USB (Full-speed)
Maksimalna struja: 500 mA
18
Izlazi:
Audio izlazi (prednji/stražnji)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje
antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
ATT kontrolna priključnica za isključenje zvuka
pri telefonskom pozivu
Antenski ulaz
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključak)
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 T 50 T 179 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Približno 182 T 53 T 162 mm (š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Isporučeni pribor:
Daljinski upravljač: RM-X151
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema/pribor:
Zakretni upravljač RM-X4S
Ovaj proizvod je zaštićen odreñenim intelektualnim
pravima u vlasništvu tvrtke Microsoft Corporation.
Uporaba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez dozvole tvrtke
Microsoft ili ovlaštenih Microsoft zastupnika.
Dobavljači sadržaja upotrebljavaju tehnologiju zaštite
autorskih prava za Windows Media u ovom ureñaju
("WM-DRM") za zaštitu cjelovitosti svojih sadržaja
("Zaštićeni sadržaji") kako ne bi došlo do otuñenja
njihovog intelektualnog vlasništva, uključujući
copyright.
Ovaj ureñaj upotrebljava WM-DRM softver za
reprodukciju zaštićenih sadržaja ("WM-DRM
softver"). Ako doñe do narušavanja sigurnosti WMDRM softvera na ovom ureñaju, vlasnici zaštićenog
sadržaja ("Vlasnici zaštićenog sadržaja") mogu
zatražiti od tvrtke Microsoft opoziv prava WM-DRM
softvera na dobivanje nove licence za kopiranje,
prikaz i/ili reprodukciju zaštićenog sadržaja. Opoziv
ne mijenja sposobnost WM-DRM softvera za reprodukciju nezaštićenih sadržaja. Popis opozvanih
WM-DRM softvera se učitava na ureñaj svaki put
kad preuzmete licencu za zaštićeni sadržaj s Interneta
ili računala. Microsoft može, u skladu s takvom
licencom, takoñer preuzeti popise opozvanih sadržaja
na vaš ureñaj u ime vlasnika zaštićenog sadržaja.
Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni
promjenama bez prethodne obavijesti.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
određenim tiskanim pločicama.
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
● Pakirni jastučići izrađeni su od papira.
Nema zvučnog signala.
• Zvučni signal je isključen (str. 13).
• Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrañeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
• Pritisnuli ste tipku RESET.
t Ponovo pohranite podešenja u memoriju.
• Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
• Kabel za napajanje nije ispravno spojen.
Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena
su obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.
Pokreće se prikaz mogućnosti (demo) kod
reprodukcije ili prijema.
Ako se ureñajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
"DEMO-ON", započinje demo prikaz.
t Podesite "DEMO-OFF" (str. 13).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.
• Podesili ste "DIM-ON" (str. 13).
• Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite tipku !.
t Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku
! na ureñaju dok se prikaz ponovno ne
uključi.
• Priključci su zaprljani (str. 17).
Funkcija Auto Off ne radi
Ureñaj je uključen. Funkcija Auto Off se aktivira
nakon isključenja ureñaja.
t Isključite ureñaj.
Nije moguće koristiti daljinski upravljač.
Uklonite izolacijsku foliju (str. 4).
CD reprodukcija
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema
koji se mogu pojaviti u radu ureñaja. Prije pregleda
donje tablice, provjerite spojeve ureñaja i postupke
korištenja.
Općenito
Nema napajanja uređaja.
• Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite
osigurač.
• Ako je ureñaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
t Uključite ureñaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
• Glasnoća je preniska.
• Uključena ja funkcija ATT ili je glasnoća smanjena
zbog tel. razgovora (Telephone ATT) (kad je spojni
kabel telefona u vozilu spojen na ATT).
• Kontrola "FAD" nije postavljena u središnji položaj
za sustav s dva zvučnika.
Ne možete uložiti disk.
• Već je uložen drugi disk.
• Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija diska ne započinje.
• Oštećen ili zaprljan disk.
• Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 15).
Nije moguće reproducirati MP3/WMA/AAC
datoteke.
Disk nije kompatibilan s MP3/WMA/AAC formatom
ili verzijom (str. 16).
Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa
treba dulje vrijeme nego za ostale.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije:
− diskovi komplicirane strukture.
− diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
− diskovi kojima možete dodati podatke.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
19
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
• Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
• Funkcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
t Podesite "A.SCRL-ON" (str. 13)
t Pritisnite i zadržite & (SCRL).
Zvuk preskače.
• Niste dobro ugradili ureñaj.
t Ureñaj ugradite pod kutom manjim od 45º u
stabilan dio automobila.
• Neispravan ili zaprljan disk.
USB reprodukcija
Ne možete reproducirati s uređaja spojenog
putem USB huba.
Auto radio ne može prepoznati USB ureñaje spojene
preko USB huba.
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (str. 4).
Nije moguća reprodukcija.
USB ureñaj ne radi.
t Spojite ga ponovno.
Prijem radiopostaja
Potrebno je više vremena za reprodukciju iz
USB uređaja.
USB ureñaj sadrži datoteke sa složenom strukturom.
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
• Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja
(crveno) na izvor napajanja antenskog pojačala u
automobilu (samo ako vaš automobil ima ugrañenu
FM/MW/LW antenu na stražnjem/ bočnom staklu).
• Provjerite spoj antene.
• Antena se ne izvlači.
t Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
• Provjerite frekvenciju.
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
• Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
• Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
• Nije ispravno podešena funkcija traženja lokalnih
postaja.
t Pretraživanje se prečesto zaustavlja:
Podesite "LOCAL-ON" (str. 13).
t Ugañanje se ne zaustavlja na postaji:
Podesite "MONO-ON" (str. 13).
• Emitirani signal je preslab.
t Izvršite ručno ugañanje.
Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".
• Ugodite točnu frekvenciju.
• Signal odašiljača je preslab.
t Podesite "MONO-ON" (str. 13).
FM stereo program se čuje mono.
Ureñaj je podešen na mono prijem.
t Podesite "MONO-OFF" (str. 13).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje (SEEK).
Postaja nije TP ili ima slab signal.
t Isključite funkciju TA (str. 10).
Nema prometnih informacija.
• Uključite funkciju TA (str. 10).
• Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
t Ugodite drugu postaju.
20
PTY prikazuje "- - - - - - - -."
• Trenutna postaja nije RDS postaja.
• RDS podaci nisu primljeni.
• Postaja ne emitira signal vrste programa.
Čuje se signal upozorenja.
Odspojili ste USB ureñaj tijekom reprodukcije.
t Prije odspajanja USB ureñaja zaustavite reprodukciju radi zaštite podataka.
Zvuk je isprekidan.
Prekidi zvuka su mogući s brzinom bita iznad 320 kbps.
Prikaz/poruke grešaka
CHECKING
Autoradio provjerava povezanost s USB ureñajem.
t Pričekajte dok se provjera povezanosti ne završi.
ERROR
• Disk je zaprljan ili uložen naopako.
t Očistite ga ili uložite pravilno.
• Disk je prazan.
• Disk se ne može reproducirati zbog problema.
t Uložite drugi disk.
• Auto radio nije automatski prepoznao USB ureñaj.
t Spojite ga ponovno.
• Pritisnite Z za vañenje diska.
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
t Pogledajte upute za ugradnju/povezivanje.
HUB NO SUPRT
Autoradio ne podržava USB hub.
L. SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugañanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
t Pritisnite B –/+ dok trepće naziv postaje.
Ureñaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih
podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO DEV (No Device)
' je odabran bez spojenog USB ureñaja.
Odspojili ste USB ureñaj ili USB kabel tijekom
reprodukcije.
t Spojite USB ureñaj ili USB kabel.
NO INFO
Nema tekstualnih informacija uz MP3/WMA/AAC
datoteke.
NO MUSIC
Disk/USB ureñaj nema glazbenih datoteka.
t Uložite glazbeni disk u CD ureñaj auto radija ili u
izmjenjivač koji može reproducirati MP3 datoteke.
t Spojite USB ureñaj koji sadrži audio datoteke.
NO NAME
Disk ne sadrži naziv diska/albuma/grupe/zapisa.
NO TP
Ureñaj nastavlja pretraživanje dok ne pronañe dostupnu
TP postaju.
NO TRACK
Odabrana opcija USB ureñaja ne sadrži albume/zapise.
OFFSET
Možda je posrijedi interni kvar.
t Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane
prikazana, obratite se ovlaštenom Sony servisu.
OVERLOAD
USB ureñaj je preopterećen.
t Odspojite USB ureñaj, zatim promijenite izvor
pritiskom tipke '.
t Pokazuje da USB ureñaj ne radi pravilno ili je
spojen nepodržani USB ureñaj.
READ
Ureñaj učitava sve podatke o zapisima i grupama/
albumima s diska/USB ureñaja.
t Pričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi
diska, možda će trebati duže od minute.
RESET
CD ureñaj ne radi zbog nekih problema.
t Pritisnite tipku RESET (str. 4).
USB NO SUPRT (USB nije podržan)
Auto radio ne podržava spojeni USB ureñaj.
t Spojite odgovarajući USB ureñaj (str. 16).
"
" ili "
"
Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do
početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.
" "
Oznaka se ne može prikazati kod ovog ureñaja.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD
ureñaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad
ste uočili problem.
Podrška
Za pitanja ili najnovije informacije o ovom
proizvodu posjetite sljedeću internetsku stranicu:
http://support.sony-europe.com
21
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno
mjesto. Broj se nalazi na naljepnici na kućištu
sustava. Kad ispunite ovu identifikacijsku karticu,
nikako je nemojte ostavljati u vozilu s ostatkom
uputa. Spremite identifikacijsku karticu na
sigurno mjesto jer može poslužiti za identifikaciju
vašeg uređaja u slučaju krađe.
autoradio
Identifikacijska
kartica
Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o
vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u
vozilu kako biste izbjegli zlouporabu.
Model
CDX-GT424U/CDX-GT420U
Serijski broj (SERIAL NO.)
____________________________________
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Download PDF

advertising