Sony | CDX-G3200UV | Sony CDX-G3200UV CD prijemnik s USB priključnicom Upute za upotrebu

4-595-967-31(1) (HR)
FM/MW/LW
Uređaj za reprodukciju
kompaktnih diskova
Za poništavanje prikaza demonstracije (DEMO)
pogledajte str. 11.
Za priključivanje/postavljanje pogledajte str. 23.
CDX-G3200UV
Upute za upotrebu
HR
Jedinicu iz sigurnosnog razloga postavite
na upravljačku ploču automobila jer se
stražnja strana uređaja zagrijava prilikom
upotrebe.
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Povezivanje/postavljanje” (str. 23).
Proizvedeno u Tajlandu
Svojstva laserske diode
 Trajanje emisije: kontinuirano
 Izlazna snaga lasera: manje od 53,3 μW
(Ova izlazna vrijednost jest vrijednost
izmjerena na udaljenosti od 200 mm od
površine leće objektiva na optičkom čitaču
s otvorom blende od 7 mm.)
Radni napon i ostale informacije navedeni
su na nazivnoj pločici na dnu kućišta.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije odnose se samo na
opremu koja se prodaje u državama
koje primjenjuju direktive EU-a.
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Informacije o usklađenosti proizvoda sa
zahtjevima EU-a: Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija
Zbrinjavanje otpadnih
baterija te električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim europskim
državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na
pakiranju označava da se proizvod i baterija
ne smiju odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol
može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg)
ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda i baterija
pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim
zbrinjavanjem otpada. Recikliranje
2HR
materijala pomaže u očuvanju prirodnih
resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta podataka
zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom,
tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje.
Da biste omogućili pravilno postupanje
s baterijom te električnom i elektroničkom
opremom, proizvode po isteku vijeka
trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak
o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz
proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje iskorištenih
baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod ili bateriju.
Upozorenje ako kontaktna brava
vašeg automobila nema položaj
za dodatnu opremu (ACC)
Obavezno namjestite funkciju AUTO OFF
(str. 11). Uređaj će se u potpunosti
i automatski isključiti u namješteno
vrijeme nakon isključenja, čime se
sprječava pražnjenje baterije. Ako funkcija
AUTO OFF nije namještena, prilikom
svakog isključenja kontakta pritisnite
i držite gumb OFF sve dok se ne isključi
prikaz.
Izjava o odricanju od odgovornosti
za usluge koje pruža treća strana
Usluge koje pružaju treće strane mogu
se promijeniti, ukinuti ili poništiti bez
prethodne obavijesti. Tvrtka Sony ne
snosi odgovornost u takvim slučajevima.
Sadržaj
Vodič kroz dijelove i kontrole. . . . . . . . . . . . 4
Početak rada
Odvajanje prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . .
Resetiranje jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje drugih prijenosnih
audio uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
6
6
Slušanje radija
Slušanje radija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Upotreba radijskog podatkovnog
sustava (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Reprodukcija
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Reprodukcija s USB uređaja . . . . . . . . . . . . . 9
Traženje i reprodukcija pjesama . . . . . . . . 10
Postavke
Poništavanje DEMO načina rada . . . . . . . . . 11
Rad osnovnih postavki . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Općenito postavljanje (GENERAL) . . . . . . . . 11
Postavljanje zvuka (SOUND) . . . . . . . . . . . 12
Postavljanje zaslona (DISPLAY) . . . . . . . . . 13
Dodatne informacije
Ažuriranje ugrađenog softvera . . . . . . . . .
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
17
19
21
Povezivanje/postavljanje
Oprez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis dijelova za postavljanje . . . . . . . . . .
Spajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
26
3HR
Vodič kroz dijelove i kontrole
Glavna komponenta
 Gumb za oslobađanje prednje ploče
 SRC (izvor)
Uključite napajanje.
Promijenite izvor.
OFF
Pritisnite i držite 1 sekundu da biste
isključili izvor i prikazali sat.
Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde
da biste isključili napajanje i zaslon.
 Upravljački kotačić
Okrećite za namještanje jačine zvuka.
PUSH ENTER
Unesite odabranu stavku.
MENU
Otvorite izbornik za postavljanje.
 Utor za disk
 Prozor za prikaz

/
(SEEK –/+)
Automatsko traženje radijskih postaja.
Pritisnite i držite za ručno traženje.
/ (prethodno/sljedeće)
/ (brzo premotavanje unatrag/
unaprijed)
  (izbacivanje diska)
4HR
 PTY (tip programa)
Odaberite PTY u RDS-u.
(pretraživanje) (str. 10)
Ulazak u način pretraživanja tijekom
reprodukcije.
(Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android™ ili iPod).
 EQ (ekvilizator)
Odaberite krivulju ekvilizatora.

(natrag)
Vratite se na prethodni zaslon.
MODE (str. 7)
 Prijemnik daljinskog upravljača
 Gumbi brojeva (1 do 6)
Memoriranje radijskih postaja. Pritisnite
i držite za memoriranje postaja.
ALBUM /
Preskakanje albuma na audio uređaju.
Pritisnite i držite za neprekidno
preskakanje albuma.
(Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android ili iPod).
(ponavljanje)
Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android.
Početak rada
Odvajanje prednje ploče
Prednju ploču možete odvojiti kako biste
spriječili krađu.
1
(nasumična reprodukcija)
Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android.
Pritisnite i držite gumb OFF  sve
dok se jedinica ne isključi, a zatim
pritisnite gumb za oslobađanje
prednje ploče  i povucite ploču
prema sebi kako biste je skinuli.
 (reprodukcija/pauza)
 EXTRA BASS
Pojačava zvuk basa sukladno povećanju
jačine zvuka. Pritisnite za promjenu
postavke EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Ulazni priključak AUX
Alarm upozorenja
 DSPL (prikaz)
Promjena stavki prikaza.
Ako prekidač paljenja okrenete u isključeni
OFF položaj bez odvajanja prednje ploče,
uključit će se alarm upozorenja na nekoliko
sekundi. Alarm će se uključiti samo ako
upotrebljavate ugrađeno pojačalo.
SCRL (pomicanje)
Pritisnite i držite za pomicanje kroz
prikazane stavke.
 USB ulaz
Postavljanje prednje ploče
Resetiranje jedinice
Prije prve upotrebe jedinice ili nakon zamjene
akumulatora u automobilu ili zamjene
priključaka, morate resetirati jedinicu.
1
Pritisnite DSPL i (natrag)/MODE
dulje od 2 sekunde.
Napomena
Resetiranjem jedinice izbrisat će se postavke sata
i neki pohranjeni sadržaji.
5HR
Postavka područja/regije
Nakon resetiranja jedinice pojavljuje se
prikaz postavke područja/regije.
1
Pritisnite ENTER dok se prikazuje
[SET AREA].
Povezivanje USB uređaja
1
2
Okrećite upravljački kotačić kako
biste odabrali [EUROPE] ili [RUSSIA]
i zatim ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić kako
biste odabrali [YES] ili [NO] i zatim
ga pritisnite.
Povežite USB uređaj i jedinicu.
Za povezivanje uređaja iPod/iPhone
upotrijebite USB spojni kabel za iPod
(nije priložen).
Pojavljuje se trenutačno postavljeno
područje/regija.
2
Smanjite jačinu zvuka na jedinici.
Ako se promijenila postavka područje/
regija, jedinica je resetirana i zatim se
prikazuje sat.
U izborniku općenito postavljanje (str. 11)
možete konfigurirati tu postavku.
Povezivanje drugih
prijenosnih audio uređaja
Postavljanje sata
1
2
3
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET CLOCK-ADJ] pa ga zatim pritisnite.
Isključite prijenosni audio uređaj.
Smanjite jačinu zvuka na jedinici.
Priključite prijenosni audio uređaj
u ulazni priključak AUX (stereo mini
utikač) na jedinici spojnim kabelom
(nije priložen)*.
* Upotrijebite utikač ispravne vrste.
Prikaz sata treperi.
3
Okrenite upravljački kotačić kako
biste postavili sat i minute.
Ako se želite prebaciti na digitalni prikaz,
pritisnite SEEK +/–.
4
Nakon postavljanja minuta
pritisnite MENU.
Postavljanje je dovršeno i sat se uključuje.
Postupak za prikaz sata
Pritisnite DSPL.
4
Pritisnite SRC da biste odabrali [AUX].
Postupak za usklađivanje jačine zvuka
povezanog uređaja s drugim izvorima
Pokrenite reprodukciju na prijenosnom audio
uređaju umjerenom jačinom zvuka i postavite
uobičajenu jačinu zvuka za slušanje glazbe
na jedinici.
Pritisnite MENU i zatim odaberite [SOUND] 
[SET AUX VOL] (str. 13).
6HR
Slušanje radija
Slušanje radija
Da biste slušali radio, pritisnite SRC
i odaberite [TUNER].
Automatska pohrana (BTM)
1
Pritisnite MODE da biste promijenili
frekvencijski pojas (FM1, FM2, FM3,
MW ili LW).
2
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET BTM] pa ga zatim pritisnite.
Jedinica memorira postaje redoslijedom
frekvencije na brojčanim gumbima.
Traženje postaja
1
2
Pritisnite MODE da biste promijenili
frekvencijski pojas (FM1, FM2, FM3,
MW ili LW).
Potražite postaje.
Postupak za ručno traženje
Pritisnite i držite SEEK +/– da biste pronašli
približnu frekvenciju, a zatim više puta
zaredom pritisnite SEEK +/– da biste
precizno namjestili željenu frekvenciju.
Postupak za automatsko traženje
Press SEEK +/–.
Traženje se prekida kada jedinica primi
signal postaje.
Ručna pohrana
1
Nakon prijema signala postaje koju
želite memorirati pritisnite i držite
brojčani gumb (1 do 6) sve dok se
ne prikaže [MEM].
Prijem signala s memoriranih
postaja
1
Odaberite frekvencijski pojas
i pritisnite brojčani gumb (1 do 6).
Upotreba radijskog
podatkovnog sustava (RDS)
Postavljanje alternativnih
frekvencija (AF) i obavijesti
u stanju u prometu (TA)
AF se neprekidno vraća na postaju s najjačim
signalom u mreži, a TA emitira trenutačne
informacije o stanju u prometu ili prometne
programe (TP) ako je signal dobar.
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET AF/TA] pa ga zatim pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do
stavke [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] ili [SET AF/TA-OFF]
pa ga zatim pritisnite.
Postupak za memoriranje RDS postaja
s postavkama AF i TA
RDS postaje možete memorirati zajedno
s postavkom AF/TA. Postavite AF/TA i nakon
toga memorirajte postaju pomoću značajke
BTM ili ručno. Ako memoriranje izvršavate
ručno, možete memorirati i radijske postaje
koje nisu RDS.
Postupak za prijem hitnih obavijesti
Dok je postavka AF ili TA uključena hitne
obavijesti automatski prekidaju trenutačno
odabran izvor.
Postupak za prilagodbu jačine zvuka
tijekom emitiranja obavijesti o stanju
u prometu
Glasnoća će biti pohranjena u memoriju
za naredne obavijesti o stanju u prometu,
neovisno o uobičajenoj korištenoj razini
zvuka.
7HR
Postupak za zadržavanje regionalnog
programa (REGIONAL)
Dok je uključena funkcija AF ili REGIONAL,
nećete biti prebačeni na drugu regionalnu
postaju s jačim signalom. Ako napustite
područje prijema regionalnog programa,
postavite [SET REG-OFF] u izborniku
[GENERAL] tijekom FM prijema (str. 12).
Ova funkcija ne radi u Ujedinjenom
Kraljevstvu i u nekim drugim područjima.
Funkcija Local Link (samo UK)
Ova funkcija omogućuje odabir druge
lokalne postaje na području, čak i kada
ona nije memorirana na brojčane gumbe.
Tijekom FM prijema pritisnite brojčani gumb
(1 do 6) na kojem je memorirana lokalna
postaja. Ponovno pritisnite brojčani gumb
lokalne postaje unutar narednih 5 sekundi.
Ponavljajte postupak sve do prijema signala
lokalne postaje.
Odabir vrste programa (PTY)
1
Pritisnite PTY tijekom prijema FM
signala.
2
Okrenite upravljački kotačić dok se
ne prikaže željena vrsta programa,
a zatim ga pritisnite.
Jedinica počinje tražiti postaju koja
emitira odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (Vijesti), AFFAIRS (Trenutna zbivanja),
INFO (Informacije), SPORT (Sport), EDUCATE
(Obrazovanje), DRAMA (Drama), CULTURE
(Kultura), SCIENCE (Znanost), VARIED (Razno),
POP M (Pop glazba), ROCK M (Rock glazba),
EASY M (M.O.R. glazba), LIGHT M (Lagana
klasika), CLASSICS (Ozbiljna klasika), OTHER M
(Ostala glazba), WEATHER (Vremenska
prognoza), FINANCE (Financije), CHILDREN
(Dječji program), SOCIAL A (Društvena
zbivanja), RELIGION (Religija), PHONE IN
(Kontakt emisije), TRAVEL (Putovanja), LEISURE
(Zabava), JAZZ (Jazz glazba), COUNTRY
(Country glazba), NATION M (Narodna glazba),
OLDIES (Stari hitovi), FOLK M (Folk glazba),
DOCUMENT (Dokumentarni program)
8HR
Postavljanje vremena sata (CT)
Podaci CT-a iz RDS prijenosa postavljaju sat.
1
Postavite [SET CT-ON] u izborniku
[GENERAL] (str. 12).
Napomene
Reprodukcija
Reprodukcija diska
1
Umetnite disk (s naljepnicom prema
gore).
Reprodukcija automatski započinje.
Reprodukcija s USB uređaja
• Pojedinosti o kompatibilnosti USB uređaja potražite
na web-mjestu podrške navedenom na posljednjoj
stranici.
• Pametni telefoni s operacijskim sustavom Android
OS 4.1 ili novijim imaju instaliranu podršku Android
Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Pa ipak, neki
pametni telefoni možda u potpunosti ne
podržavaju AOA 2.0 čak i ako je instaliran
operacijski sustav Android OS 4.1 ili noviji.
Pojedinosti o kompatibilnosti pametnog telefona
Android potražite na web-mjestu podrške
navedenom na posljednjoj stranici.
• Reprodukcija sljedećih datoteka nije podržana.
MP3/WMA/FLAC:
– datoteke sa zaštitom autorskih prava
– DRM (Digital Rights Management) datoteke
– višekanalne audio datoteke
MP3/WMA:
– kompresijske datoteke bez gubitaka
Prije uspostavljanja veze odaberite način
rada USB (način rada za Android ili način rada
MSC/MTP) ovisno o USB uređaju (str. 12).
1
U ovim se uputama za rad „iPod”
upotrebljava kao općenita referenca na
funkcije uređaja iPod i iPhone, osim ako
nije drugačije navedeno u tekstu ili na
ilustracijama.
Pojedinosti o kompatibilnosti uređaja iPod
potražite u odjeljku „O uređaju iPod” (str. 16)
ili na web-mjestu podrške navedenom na
posljednjoj stranici.
Mogu se upotrijebiti USB uređaji* vrste AOA
(Android Open Accessory) 2.0, MSC (klase
masovne pohrane) i MTP (Media Transfer
Protocol) usklađeni s USB standardom.
Ovisno o USB uređaju, na jedinici se može
odabrati način rada za Android ili način rada
MSC/MTP.
Neki uređaji za reprodukciju digitalnih
medija ili pametni telefoni s operacijskim
sustavom Android mogu tražiti postavljanje
u načinu rada MTP.
Spojite USB uređaj na USB ulaz
(str. 6).
Reprodukcija počinje.
Ako je uređaj već priključen, za pokretanje
reprodukcije pritisnite SRC da biste
odabrali [USB] (na zaslonu će se pojaviti
[IPD] kada se prepozna iPod).
2
Prilagodite jačinu zvuka na jedinici.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Postupak za uklanjanje uređaja
Zaustavite reprodukciju, a zatim uklonite
uređaj.
Upozorenje za iPhone
Kada priključite iPhone putem USB-a, jačinu
zvuka telefonskog poziva kontrolira iPhone,
a ne jedinica. Nemojte nehotice povećavati
jačinu zvuka na jedinici tijekom poziva,
jer se vrlo glasan zvuk može iznenada
pojaviti kada poziv završi.
* npr., USB izbrisivi memorijski pogon, uređaj za
reprodukciju digitalnih medija, pametni telefoni
s operacijskim sustavom Android
9HR
Traženje i reprodukcija
pjesama
Pretraživanje preskakanjem stavki
(skočni način)
Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android ili iPod.
Ponavljanje reprodukcije
i nasumična reprodukcija
Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android.
1
Tijekom reproduciranja više puta
zaredom pritisnite
(ponavljanje) ili
(nasumično) za odabir željenog
načina reprodukcije.
1
2
3
Traženje pjesme po nazivu
(Quick-BrowZer™)
Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android ili iPod.
1
Tijekom reprodukcije s CD-a ili USB-a
pritisnite
(pretraživanje)* da biste
prikazali popis kategorija
pretraživanja.
Kada se prikaže popis pjesama, više puta
zaredom pritisnite
(natrag) da biste
prikazali željenu kategoriju pretraživanja.
* Tijekom reprodukcije s USB-a pritisnite
(pretraživanje) na dulje od 2 sekunde da biste
se vratili na početak popisa kategorija.
2
Okrenite upravljački kotačić da
biste odabrali željenu kategoriju
pretraživanja, a zatim ga pritisnite
za potvrdu.
3
Ponovite 2. korak da biste potražili
željenu pjesmu.
Reprodukcija počinje.
Izlazak iz načina Quick-BrowZer
Pritisnite
10HR
(pretraživanje).
(pretraživanje).
Pritisnite SEEK +.
Okrenite upravljački kotačić za odabir
stavke.
Preskakanje po popisu izvršava se
u koracima od po 10 % od ukupnog
broja stavki.
4
Pokretanje reprodukcije u odabranom
načinu može potrajati neko vrijeme.
Dostupni načini reprodukcije ovise
o odabranom izvoru zvuka.
Pritisnite
Pritisnite ENTER za povratak na način
Quick-BrowZer.
Prikazuje se odabrana stavka.
5
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali željenu stavku i zatim ga
pritisnite.
Reprodukcija počinje.
Općenito postavljanje
(GENERAL)
Postavke
Poništavanje DEMO načina
rada
Prikaz demonstracije koji se pojavljuje dok
je izvor isključen, a sat prikazan, možete
poništiti.
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET DEMO] pa ga zatim pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET DEMO-OFF] pa ga zatim pritisnite.
Postavljanje je dovršeno.
4
Dvaput pritisnite
(natrag).
Zaslon se vraća na uobičajeni način
prijema/reprodukcije.
AREA
Određuje područje/regiju za upotrebu
jedinice: [EUROPE], [RUSSIA].
Ako se promijenilo trenutačno
postavljeno područje/regija, ova je
jedinica resetirana i zatim se prikazuje sat.
(Dostupno samo dok je izvor isključen,
a sat prikazan.)
DEMO (demonstracija)
Uključuje demonstraciju: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (namještanje sata) (str. 6)
CAUT ALM (alarm upozorenja)
Uključuje alarm upozorenja: [ON], [OFF]
(str. 5).
(Dostupno samo dok je izvor isključen,
a sat prikazan.)
BEEP
Uključuje zvučni signal bip: [ON], [OFF].
Rad osnovnih postavki
Stavke možete postaviti u sljedećim
kategorijama postavljanja:
općenito postavljanje (GENERAL),
postavljanje zvuka (SOUND), postavljanje
zaslona (DISPLAY)
1
2
Pritisnite MENU.
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali kategoriju postavljanja
i zatim ga pritisnite.
Stavke koje se mogu postavljati različite
su ovisno o izvoru i postavkama.
3
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali opcije i zatim ga pritisnite.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
(natrag).
AUTO OFF
Automatski se isključuje po isteku željenog
vremenskog razdoblja dok je jedinica
isključena: [ON] (30 minuta), [OFF].
STEERING
Bilježi/resetira postavke daljinskog
upravljača na kolu upravljača.
(Dostupno kada je uređaj povezan
spojnim kabelom (nije priložen).)
(Dostupno samo dok je izvor isključen,
a sat prikazan.)
STR CONTROL (komanda na kolu
upravljača)
Služi za odabir načina ulaza povezanog
daljinskog upravljača. Kako ne bi došlo do
kvara, provjerite i uskladite način ulaza na
povezanom daljinskom upravljaču prije
upotrebe.
CUSTOM
Način ulaza daljinskog upravljača na
kolu upravljača
PRESET
Način ulaza za žičani daljinski upravljač
izuzev daljinskog upravljača na kolu
upravljača (odabire se automatski kada
se izvrši [RESET CUSTOM]).
11HR
EDIT CUSTOM
Registrira funkcije (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–) na daljinski upravljač na kolu
upravljača:
 Okrenite upravljački kotačić za odabir
funkcije koju želite dodijeliti
daljinskom upravljaču na kolu
upravljača pa ga zatim pritisnite.
 Dok [REGISTER] treperi, pritisnite
i držite gumb na daljinskom upravljaču
na kolu upravljača kojem želite
dodijeliti funkciju. Nakon dovršetka
registracije prikazuje se [REGISTERED].
 Za registraciju ostalih funkcija
ponovite korake  i .
(Dostupno samo kada je značajka
[STR CONTROL] postavljena na
[CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Resetira postavke daljinskog upravljača
na kolu upravljača: [YES], [NO].
(Dostupno samo kada je značajka
[STR CONTROL] postavljena na
[CUSTOM].)
Napomene
• Tijekom namještanja postavki jedinicom
možete upravljati samo putem gumba.
Iz sigurnosnih razloga, prije namještanja
te postavke parkirajte automobil.
• Ako dođe do pogreške tijekom registriranja,
sve prethodno registrirane informacije ostaju.
Ponovno pokrenite registraciju iz funkcije
u kojoj je došlo do pogreške.
• Ova funkcija nije dostupna na nekim vozilima.
Pojedinosti o kompatibilnosti vozila potražite
na web-mjestu podrške navedenom na
posljednjoj stranici.
NAČIN RADA ZA USB
Mijenja način rada za USB: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Dostupno samo kada je odabran
USB izvor).
CT (vrijeme sata)
Uključuje funkciju CT: [ON], [OFF].
AF/TA (alternativne frekvencije / obavijesti
o stanju u prometu)
Postavlja alternativne frekvencije (AF)
i postavku obavijesti o stanju u prometu
(TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON],
[AF/TA-OFF].
12HR
REGIONAL
Ograničava prijem na određenu regiju:
[ON], [OFF].
(Dostupno samo u slučaju FM prijema.)
BTM (memorija najboljeg podešavanja)
(str. 7)
(Dostupno samo kada je odabran tuner.)
FIRMWARE
(Dostupno samo dok je izvor isključen,
a sat prikazan.)
Provjerava/ažurira verziju ugrađenog
softvera. Pojedinosti potražite na webmjestu podrške navedenom na posljednjoj
stranici.
FW VERSION (verzija ugrađenog softvera)
Prikazuje trenutačnu verziju ugrađenog
softvera.
FW UPDATE (ažuriranje ugrađenog
softvera)
Unosi postupak ažuriranja ugrađenog
softvera: [YES], [NO].
Ažuriranje ugrađenog softvera traje
nekoliko minuta. Tijekom ažuriranja,
ne okrećite kontakt u položaj OFF ni
ne uklanjajte USB uređaj.
Postavljanje zvuka (SOUND)
Ovaj se izbornik za postavljanje može
otvoriti i pritiskom na SOUND.
EQ10 PRESET
Odabire jednu od 10 krivulja ekvilizatora
ili isključeno:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Moguće je memorirati postavku krivulje
ekvilizatora za svaki izvor.
* [KARAOKE] smanjuje zvuk vokala, no ne može
se u potpunosti ukloniti tijekom reprodukcije.
Osim toga, nije podržana upotreba mikrofona.
EQ10 CUSTOM
Postavlja [CUSTOM] ekvilizatora EQ10.
Postavljanje krivulje ekvilizatora: [BAND1]
32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz,
[BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8]
4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Jačina zvuka može se prilagođavati
u koracima od 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
BALANCE
Prilagođava balans zvuka:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Prilagođava relativnu razinu:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (razina subwoofera)
Prilagođava jačinu zvuka subwoofera:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] se prikazuje na najnižoj postavci.)
SW PHASE (faza subwoofera)
Omogućuje odabir faze subwoofera:
[NORM], [REV].
LPF FREQ (niska frekvencija propusnog
filtra)
Odabire frekvenciju za isključenje
subwoofera: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (visoka frekvencija propusnog
filtra)
Odabire frekvenciju za isključenje
prednjeg/stražnjeg zvučnika:
[OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (AUX jačina zvuka)
Prilagođava jačinu zvuka za svaki
povezani dodatni uređaj:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ta postavka poništava potrebu
prilagođavanja jačine zvuka između izvora.
(Dostupno samo kada je odabran AUX).
Postavljanje zaslona
(DISPLAY)
DIMMER
Mijenja svjetlinu zaslona: [ON], [OFF],
[CLK].
Za postavljanje rada te funkcije tijekom
fiksno određenog razdoblja odaberite
[CLK], a zatim postavite vrijeme početka
i završetka.
– Za postavljanje svjetline kada je
uključena funkcija prigušivanja:
Postavite [DIMMER] na [ON], a zatim
prilagodite [BRIGHTNESS].
– Za postavljanje svjetline kada je
isključena funkcija prigušivanja:
Postavite [DIMMER] na [OFF], a zatim
prilagodite [BRIGHTNESS].
Postavka svjetline sprema se i primjenjuje
kada je funkcija prigušivanja uključena ili
isključena.
BRIGHTNESS
Prilagođava svjetlinu zaslona: Razina
svjetline može se prilagoditi: [1] – [10].
BUTTON-C (boja gumba)
Postavlja memoriranu boju ili prilagođenu
boju za gumbe.
COLOR
Omogućuje odabir između 15 memoriranih
boja i 1 prilagođene boje.
CUSTOM-C (prilagođena boja)
Bilježi prilagođenu boju za gumbe.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Prilagodljivi raspon boja: [0] – [32]
([0] nije moguće postaviti za sve
raspone boja).
DSPL-C (boja zaslona)
Postavlja memoriranu boju ili prilagođenu
boju za zaslon.
COLOR
Omogućuje odabir između 15 memoriranih
boja i 1 prilagođene boje.
CUSTOM-C (prilagođena boja)
Bilježi prilagođenu boju za zaslon.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Prilagodljivi raspon boja: [0] – [32]
([0] nije moguće postaviti za sve
raspone boja).
13HR
SND SYNC (sinkronizacija zvuka)
Uključuje sinkronizaciju svjetla i zvuka:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (automatsko pomicanje)
Automatski se pomiče kroz duge stavke:
[ON], [OFF].
(Nije dostupno kada je odabran AUX ili
tuner.)
Dodatne informacije
Ažuriranje ugrađenog
softvera
Za ažuriranje ugrađenog softvera posjetite
web-mjesto podrške navedeno na
posljednjoj stranici i slijedite upute na mreži.
Napomene
• Za ažuriranje ugrađenog softvera potreban je USB
uređaj (ne isporučuje se). Program za ažuriranje
pohranite u USB uređaj i uređaj priključite na USB
ulaz, a zatim obavite postupak ažuriranja.
• Ažuriranje ugrađenog softvera traje nekoliko
minuta. Tijekom ažuriranja, ne okrećite kontakt
u položaj OFF ni ne uklanjajte USB uređaj.
Mjere opreza
• Prvo ohladite jedinicu ako je vaš automobil
bio na izravnom sunčevom svjetlu.
• Ne ostavljajte prednju ploču ili donesene
audio uređaje u automobilu jer to može
uzrokovati kvar zbog visoke temperature
na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
• Antena se automatski izvlači.
Kondenzacija vlage
Ako u jedinici dođe do kondenzacije vlage,
uklonite disk i pričekajte oko sat vremena
dok se ne osuši; u protivnom jedinica možda
neće raditi ispravno.
Zadržavanje visoke kvalitete zvuka
Ne polijevajte jedinicu ili diskove tekućinom.
14HR
Napomene o diskovima
• Diskove ne izlažite izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka, ni ne ostavljajte
ih u automobilu na izravnom sunčevom
svjetlu.
• Prije reprodukcije
prebrišite diskove
krpom od sredine
prema van.
Ne upotrebljavajte
otapala poput benzina,
razrjeđivača
i komercijalno
dostupnih sredstava
za čišćenje.
• Jedinica je namijenjena za reprodukciju
diskova koji su usklađeni sa standardom
Compact Disc (CD). DualDisc diskovi i neki
glazbeni diskovi šifrirani tehnologijama za
zaštitu autorskih prava nisu usklađeni sa
standardom Compact Disc (CD), što znači
da se takvi diskovi ne mogu reproducirati
na jedinici.
• Diskovi koje jedinica NE MOŽE reproducirati
– Diskovi na koje je pričvršćena oznaka,
naljepnica, ljepljiva traka ili papir.
To može uzrokovati kvar ili uništiti disk.
– Diskovi u nestandardnim oblicima
(npr. u obliku srca, kvadrata, zvijezde).
U protivnom može doći do oštećenja
jedinice.
– Diskovi od 8 cm.
Redoslijed reprodukcije audio
datoteka
Mapa (album)
Audio datoteka
(pjesma)
Napomene o reprodukciji CD-R/CD-RW
diskova
• Ako višesesijski disk započinje sesijom
CD­DA, prepoznaje se kao CD-DA disk,
a ostale sesije se ne reproduciraju.
• Diskovi koje jedinica NE MOŽE reproducirati
– CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete
snimanja.
– CD-R/CD-RW diskovi snimljeni pomoću
uređaja za snimanje koji nije kompatibilan.
– CD-R/CD-RW koji nije ispravno finaliziran.
– CD-R/CD-RW diskovi osim onih koji su
snimljeni u glazbenom CD formatu ili
MP3 formatu sukladnom standardu
ISO9660 Razine 1/Razine 2, Joliet/Romeo
ili višesesijskom.
15HR
O uređaju iPod
Održavanje
• Možete spojiti sljedeće modele uređaja
iPod. Prije upotrebe, uređaje iPod ažurirajte
najnovijim softverom.
Kompatibilni modeli uređaja iPhone/iPod
Kompatibilni model
USB
Čišćenje priključnica
Jedinica možda neće ispravno raditi ako
priključnice između jedinice i prednje ploče
nisu čiste. Da biste to spriječili, odvojite
prednju ploču (str. 5) i očistite priključnice
pamučnom krpom. Ne primjenjujte
previše sile. U protivnom se priključnice
mogu oštetiti.
iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

Napomene
iPhone 4s

iPod touch (6. generacija)

iPod touch (5. generacija)

• Iz sigurnosnih razloga, isključite kontakt prije
čišćenja priključnica i izvadite ključ iz prekidača
paljenja.
• Nikad ne dodirujte priključnice izravno prstima ili
metalnim uređajem.
iPod nano (7. generacija)

• Oznake „Made for iPod” i „Made for
iPhone” znače da je elektronička oprema
osmišljena za povezivanje s uređajem iPod
odnosno iPhone te da razvojni inženjer
potvrđuje da oprema zadovoljava
Appleove standarde rada. Apple ne
odgovara za rad ovog uređaja ni za
njegovu usklađenost sa sigurnosnim
i regulatornim standardima. Imajte na umu
da upotreba ovog pribora s uređajima iPod
ili iPhone može utjecati na performanse
bežične veze.
Ako imate pitanja ili problema u vezi
s uređajem koja nisu obrađena u ovom
priručniku, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
16HR
Specifikacije
Odjeljak za tuner
FM
Raspon podešavanja:
Kada je [AREA] postavljeno na [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Kada je [AREA] postavljeno na [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima od 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz
(u koracima od 30 kHz)
Terminal antene:
Priključnica vanjske antene
Međufrekvencija:
Kada je [AREA] postavljeno na [EUROPE]:
FM CCIR: -1.956,5 kHz – 487,3 kHz
i kHz +500,0 na +2.095,4 kHz
Kada je [AREA] postavljeno na [RUSSIA]:
FM CCIR: -1.956,5 kHz – 487,3 kHz
i kHz +500,0 na +2.095,4 kHz
FM OIRT: -1.815,6 kHz – 943,7 kHz
i kHz +996,6 na +1.776,6 kHz
Upotrebljiva osjetljivost: 7 dBf
Mogućnost odabira: 75 dB na 400 kHz
Omjer signala i šuma: 73 dB
Odvajanje: 50 dB na 1 kHz
Frekvencijski odaziv: 20 Hz – 15.000 Hz
MW/LW
Raspon podešavanja:
MW: 531 kHz – 1.602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Terminal antene:
Priključnica vanjske antene
Osjetljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Odjeljak CD uređaja za reprodukciju
Omjer signala i šuma: 95 dB
Frekvencijski odaziv: 10 Hz – 20.000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: ispod mjerljive
razine
Maksimalni broj: (samo CD-R/CD-RW)
– mape (albumi):
150 (uključujući korijensku mapu)
– datoteke (pjesme) i mape:
300 (može biti manje od 300 ako nazivi
mapa/datoteka sadrže mnogo znakova)
– znakovi koje je moguće prikazati za naziv
mape/datoteke: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3) i WMA (.wma)
Odjeljak USB uređaja za reprodukciju
Sučelje: USB (puna brzina)
Maksimalna struja: 1 A
Maksimalni broj prepoznatljivih pjesama:
– mape (albumi): 256
– broj datoteka (pjesama) po mapi: 256
Kompatibilan protokol Android Open
Accessory (AOA): 2.0
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3)
Brzina prijenosa u bitovima:
8 kbit/s – 320 kbit/s (podržava
varijabilnu brzinu prijenosa (VBR))
Brzina uzorkovanja: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Brzina prijenosa u bitovima:
32 kbit/s – 192 kbit/s (podržava
varijabilnu brzinu prijenosa (VBR))
Brzina uzorkovanja:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Dubina bita: 16 bita, 24 bita
Brzina uzorkovanja: 44,1 kHz, 48 kHz
Odjeljak pojačala
Izlaz: izlazi zvučnika
Impedancija zvučnika: 4 Ω – 8 Ω
Maksimalna izlazna snaga: 55 W × 4 (pri 4 Ω)
Općenito
Izlazi:
Terminal audio izlaza (REAR, SUB)
Terminal komande antene/pojačala
(REM OUT)
17HR
Ulazi:
Ulazni terminal daljinskog upravljača
Ulazni terminal antene
AUX ulazni priključak (stereo mini utikač)
USB ulaz
Preduvjeti napajanja: akumulator
automobila od 12 V DC (negativno
uzemljenje)
Nazivna potrošnja struje: 10 A
Dimenzije:
Približno 178 mm × 50 mm × 177 mm
(š/v/d)
Dimenzije ugradnje:
Približno 182 mm × 53 mm × 160 mm
(š/v/d)
Težina: približno 1,2 kg
Sadržaj paketa:
Glavna komponenta (1)
Dijelovi za postavljanje i priključivanja
(1 komplet)
Vaš prodavač možda nema svu navedenu
dodatnu opremu. Dodatne informacije
zatražite od prodavača.
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne najave.
Autorska prava
Windows Media registrirani je zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim zemljama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan proizvoda zabranjena je
bez odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka
Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke
Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod
touch zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc.
registrirani u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3
i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS
i Thomson.
Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc.
18HR
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribucija i upotreba izvora i binarnih
oblika, sa ili bez izmjene, dopuštene su pod
uvjetom da su zadovoljeni sljedeći uvjeti:
– Redistribucija izvornog koda mora
sadržavati gornju obavijest o autorskim
pravima, popis uvjeta i sljedeću izjavu
o odricanju odgovornosti.
– Redistribucija u binarnom obliku mora
reproducirati gornju obavijest o autorskim
pravima, popis uvjeta i sljedeću izjavu
o odricanju odgovornosti u dokumentaciji
i/ili drugom materijalu priloženom uz
isporuku.
– Naziv Xiph.org Foundation i imena
doprinositelja ne smiju se upotrebljavati
za promicanje ili predstavljanje proizvoda
nastalih na temelju ovog softvera bez
prethodnog pismenog dopuštenja.
OVAJ SOFTVER PRUŽAJU VLASNICI
AUTORSKIH PRAVA I DOPRINOSITELJI
„U TRENUTNOM STANJU” TE SE TIME
ODRIČU SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI
PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI
BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMIJEVANA
JAMSTVA UTRŽIVOSTI I PRIKLADNOSTI
ZA ODREĐENU SVRHU. ZAKLADA
I DOPRINOSITELJI NISU NI U KOJEM SLUČAJU
ODGOVORNI ZA IZRAVNE, NEIZRAVNE,
SLUČAJNE, POSEBNE, EGZEMPLARNE ILI
POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ
OGRANIČENJA, PRUŽANJE ZAMJENSKIH
DOBARA ILI USLUGA, NEMOGUĆNOST
UPOTREBE, GUBITAK PODATAKA ILI PROFITA
ILI PREKID U POSLOVANJU) BEZ OBZIRA
NA UZROK I PREMA BILO KOJOJ TEORIJI
ODGOVORNOSTI, BILO UGOVORNOJ,
OBJEKTIVNOJ ILI IZVANUGOVORNOJ
(UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) KOJE
NASTANU UPOTREBOM OVOG SOFTVERA,
ČAK I AKO SU BILI UPOZNATI
S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVE ŠTETE.
Rješavanje problema
Pomoću sljedećeg kontrolnog popisa
možete ispraviti probleme koji se mogu
pojaviti s jedinicom.
Prije upotrebe kontrolnog popisa u nastavku,
provjerite vezu i upravljačke postupke.
Dodatne informacije o upotrebi osigurača
i uklanjanju jedinice s upravljačke ploče
potražite u odjeljku „Povezivanje/
postavljanje” (str. 23).
Ako problem nije riješen, posjetite
web­mjestu podrške navedeno na
posljednjoj stranici.
Općenito
Nema zvuka ili je zvuk slab.
 Položaj kontrole prigušenja [FADER] nije
postavljen za sustav s dva zvučnika.
 Jačina zvuka jedinice i/ili povezanog
uređaja vrlo je niska.
– Povećajte jačinu zvuka jedinice
i povezanog uređaja.
Nema zvučnog signala.
 Povezano je dodatno pojačalo i ne
upotrebljavate ugrađeno pojačalo.
Izbrisan je sadržaj memorije.
 Kabel za napajanje ili akumulator su
isključeni ili nisu pravilno priključeni.
Brišu se memorirane postaje i ispravno
vrijeme.
Osigurač je pregorio.
Proizvodi buku kada se promijeni položaj
kontakta.
 Kabeli se ne podudaraju s dodatnom
strujnom utičnicom automobila.
Tijekom reprodukcije ili prijema pokreće
se način demonstracije.
 Ako se nijedna radnja ne izvrši 5 minuta
s postavkom [DEMO-ON], pokreće se
način demonstracije.
– Postavite [DEMO-OFF] (str. 11).
Zaslon nestaje/ne prikazuje se u prozoru
zaslona.
 Prigušivanje je postavljeno na [DIM-ON]
(str. 13).
 Zaslon nestaje ako pritisnete i držite OFF.
– Pritišćite OFF na jedinici dok se zaslon ne
pojavi.
 Priključnice su prljave (str. 16).
Zaslon/osvjetljenje treperi.
 Nema dovoljnog napajanja.
– Provjerite snabdijeva li akumulator
automobila jedinicu dovoljnim
napajanjem. (Potrebno napajanje je 12V
istosmjerne struje.)
Gumbi za upravljanje ne funkcioniraju.
Disk se ne izbacuje.
 Pritisnite DSPL i (natrag)/MODE dulje
od 2 sekunde kako biste ponovno postavili
jedinicu.
Briše se sadržaj pohranjen u memoriji.
Za vašu sigurnost, nemojte vraćati jedinicu
na tvorničke postavke tijekom vožnje.
Radio prijem
Nije moguć prijem stanica.
Zvuk ometa buka.
 Veza nije ispravna.
– Provjerite vezu automobilske antene.
– Ako se automobilska antena ne proširi,
provjerite vezu kabela za kontrolu
antene.
Namještanje memoriranih postaja nije
moguće.
 Emitirani signal je preslab.
Ne može se namjestiti 65 MHz do 74 MHz
u FM3.
 Kada je [AREA] postavljeno na [EUROPE].
– Postavite [AREA] na [RUSSIA] (str. 11).
RDS
RDS usluge ne mogu se primati
(kada je [AREA] postavljeno na [RUSSIA]).
 Odabrano je FM3.
– Odaberite FM1 ili FM2.
 RDS usluge nisu dostupne u trenutačnom
području.
19HR
SEEK se pokreće nakon nekoliko sekundi
slušanja.
 Postaja ne emitira TP informacije ili ima
slab signal.
– Isključite TA (str. 7).
Nema informacija o stanju u prometu.
 Uključite TA (str. 7).
 Radijska postaja ne emitira informacije
o stanju u prometu bez obzira što je TP.
– Namjestite drugu postaju.
PTY prikazuje [- - - - - - - -].
 Trenutačna postaja nije RDS postaja.
 Nema prijema RDS podataka.
 Postaja ne prikazuje vrstu programa.
Naziv programske usluge treperi.
 Nema alternativne frekvencije za
trenutačnu postaju.
– Pritisnite SEEK +/– dok naziv programske
usluge treperi. Prikazuje se [PI SEEK]
i jedinica započinje s traženjem druge
frekvencije s istim PI (identifikacija
programa) podacima.
Reprodukcija CD-a
Disk se ne reproducira.
 Disk je neispravan ili prljav.
 CD-R/CD-RW nije namijenjen za audio
upotrebu (str. 15).
Reprodukcija datoteka MP3/WMA nije
moguća.
 Disk nije kompatibilan s formatom
i verzijom MP3/WMA datoteka.
Pojedinosti o diskovima i formatima
koji se mogu reproducirati potražite
na web-mjestu podrške navedenom
na posljednjoj stranici.
Datotekama MP3/WMA potrebno je duže
vrijeme za početak reprodukcije nego
ostalima.
 Sljedećim je diskovima potrebno duže
vrijeme za početak reprodukcije.
– Diskovima snimljenim sa složenom
strukturom mapa.
– Diskovima snimljenim u višesesijskom
formatu
– Diskovima na koje se mogu dodavati
podaci.
20HR
Zvuk je isprekidan.
 Disk je neispravan ili prljav.
Reprodukcija s USB uređaja
Reprodukcija stavki s USB koncentratora
nije moguća.
 Jedinica ne prepoznaje USB uređaje preko
USB koncentratora.
Potrebno je duže vrijeme za reprodukciju
s USB uređaja.
 USB uređaj sadrži datoteke sa složenom
strukturom mapa.
Zvuk je isprekidan.
 Zvuk može biti isprekidan pri visokim
brzinama prijenosa u bitovima.
 Datoteke DRM (Digital Rights
Management) u nekim se slučajevima
možda neće reproducirati.
Reprodukcija audio datoteke nije moguća.
 Nije podržan USB uređaj formatiran
sustavima datoteka koje nisu FAT16
ili FAT32.*
* Jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB
uređaji možda ne podržavaju sve FAT datotečne
sustave. Pojedinosti potražite u uputama za rad
USB uređaja ili se obratite proizvođaču.
Nije moguće obavljanje zahvata kao što su
preskakanje albuma, preskakanje stavki
(skočni način) i pretraživanje zapisa po
imenu (Quick-BrowZer).
 Ti se zahvati ne mogu obaviti kada je
priključen USB uređaj u načinu rada za
Android ili iPod.
– Postavite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(str. 12).
– Uklonite iPod.
 Način rada USB uređaja nije postavljen
na odgovarajući način.
– Provjerite je li način rada USB uređaja
postavljen u način rada MSC/MTP.
Zvuk se ne može emitirati prilikom
reprodukcije u načinu rada za Android.
 Dok je jedinica u načinu rada za Android,
zvuk se emitira samo iz pametnog
telefona Android.
– Provjerite stanje aplikacije za
reprodukciju zvuka na pametnom
telefonu s operacijskim sustavom
Android.
– Reprodukcija možda neće biti ispravna
ovisno o pametnom telefonu
s operacijskim sustavom Android.
Poruke
Sljedeće se poruke mogu pojaviti ili treperiti
tijekom rada.
CD ERROR: Reprodukcija diska nije moguća.
Disk će se automatski izbaciti.
 Očistite ili pravilno umetnite disk, ili
provjerite da nije prazan ili neispravan.
CD NO MUSIC: Nema datoteke za
reprodukciju. Disk će se automatski izbaciti.
 Umetnite disk koji sadrži datoteke koje se
mogu reproducirati (str. 17).
CD PUSH EJT: Pravilno izbacivanje diska nije
moguće.
 Pritisnite  (izbacivanje).
HUB NO SUPRT: USB koncentratori nisu
podržani.
INVALID
 Odabrana radnja možda nije valjana.
 [USB MODE] ne može se promijeniti
tijekom reprodukcije s uređaja iPod.
IPD STOP: Reprodukcija s uređaja iPod je
završila.
 Pokrenite reprodukciju na uređaju iPod/
iPhone.
NO AF: Nema alternativnih frekvencija.
 Pritisnite SEEK +/– dok naziv programske
usluge treperi. Uređaj će započeti
s traženjem druge frekvencije s istim PI
(identifikacija programa) podacima
(prikazuje se [PI SEEK]).
NO TP: Nema prometnih programa.
 Uređaj nastavlja tražiti dostupne postaje
koje emitiraju TP informacije.
NE PODRŽAVA – NAČIN RADA ZA
ANDROID
 USB uređaj koji ne podržava AOA (Android
Open Accessory) 2.0 priključen je na
jedinicu dok je [USB MODE] postavljen
na [ANDROID].
– Postavite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(str. 12).
21HR
OVERLOAD: USB uređaj je preopterećen.
 Odspojite USB uređaj i pritisnite SRC za
odabir drugog izvora.
 Postoji kvar na USB uređaju ili je spojen
nepodržani uređaj.
READ: U tijeku je čitanje informacija.
 Pričekajte da završi čitanje i reprodukcija
će automatski započeti. Ovisno
o organizaciji datoteke, to može potrajati
neko vrijeme.
USB ERROR: Reprodukcija s USB uređaja nije
moguća.
 Ponovno spojite USB uređaj.
USB NO DEV: USB uređaj nije spojen ili ga
jedinica nije prepoznala.
 Provjerite jesu li USB uređaj i USB kabel
dobro spojeni.
USB NO MUSIC: Nema datoteke za
reprodukciju.
 Spojite USB uređaj koji sadrži datoteke
koje se mogu reproducirati (str. 17).
USB NO SUPRT: USB uređaj nije podržan.
 Pojedinosti o kompatibilnosti USB uređaja
potražite na web-mjestu podrške
navedenom na posljednjoj stranici.
ili
kraja diska.
: Došli ste do početka ili
(podvlaka): Znak nije moguće prikazati.
22HR
Rad daljinskog upravljača na kolu
upravljača:
ERROR: Došlo je do pogreške tijekom
registracije funkcije.
 Ponovno se registrirajte iz funkcije u kojoj
je došlo do pogreške (str. 12).
TIMEOUT: Registracija funkcije nije uspjela
zbog isteka vremena.
 Pokušajte dovršiti registraciju dok
[REGISTER] treperi (otprilike 6 sekundi)
(str. 12).
Ako vam ova rješenja ne pomažu da riješite
problem, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Ako jedinicu nosite na popravak zbog
problema s reprodukcijom CD-a, uzmite disk
koji ste koristili u trenutku kada se problem
pojavio.
Povezivanje/postavljanje
Oprez
• Provedite sve masene kabele do
zajedničke točke uzemljenja.
• Pazite da se kabeli ne zaglave ispod vijka
ili da ih ne zahvate pomični dijelovi
(npr. vodilica sjedala).
• Prije povezivanja isključite kontakt
u automobilu kako ne bi došlo do kratkog
spoja.
• Priključite kabel za napajanje  na jedinicu
i zvučnike prije priključenja u dodatnu
strujnu utičnicu.
• Iz sigurnosnih razloga sve nepriključene
kabele obavezno izolirajte izolirajućom
trakom.
Popis dijelova
za postavljanje


×2




Mjere opreza
• Pažljivo odaberite mjesto na koje ćete
postaviti jedinicu kako ne bi ometala
uobičajene aktivnosti tijekom vožnje.
• Izbjegavajte postavljanje jedinice na
mjesta izložena prašini, prljavštini,
prekomjernim vibracijama ili visokim
temperaturama poput mjesta na izravnoj
sunčevoj svjetlosti ili u blizini grijaćih cijevi.
• Za sigurno i pravilno postavljanje
upotrebljavajte isključivo priložene dijelove
za ugradnju.
Napomena za kabel za napajanje (žuti)
• Popis dijelova ne obuhvaća cjelokupan
sadržaj pakiranja.
• Nosač  i zaštitna obujmica  pričvršćeni
su na jedinicu prije isporuke. Prije ugradnje
jedinice ključevima za skidanje  uklonite
nosač  s jedinice. Pojedinosti potražite
u odjeljku „Uklanjanje zaštitne obujmice
i nosača” (str. 26).
• Sačuvajte ključeve za skidanje  za
buduću upotrebu jer će vam biti potrebni
i za vađenje jedinice iz automobila.
Prilikom spajanja ove jedinice zajedno s drugim
stereo komponentama nazivna amperaža strujnog
kruga automobila s kojim se jedinica povezuje mora
biti viša od zbroja nazivne amperaže osigurača
za svaku komponentu.
Prilagođavanje kuta ugradnje
Kut ugradnje prilagodite na manje od 45°.
23HR
Spajanje
Subwoofer*1
*3
*3
Pojačalo*1

*2
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Povezivanje” (str. 25).
Pojedinosti potražite u „Električnoj shemi
za priključivanje” (str. 25).
sa žičanog daljinskog upravljača
(ne isporučuje se)*4
s automobilske antene*5
*1
*2
*3
*4
Ne isporučuje se
Impedancija zvučnika: 4 Ω – 8 Ω × 4
RCA pinski kabel (ne isporučuje se)
Ovisno o vrsti automobila, upotrijebite adapter
za žičani daljinski upravljač (nije priložen).
Pojedinosti o upotrebi žičanog daljinskog
upravljača potražite u odjeljku „Upotreba
žičanog daljinskog upravljača” (str. 26).
*5 Ovisno o vrsti automobila, upotrijebite adapter
(ne isporučuje se) ako priključnica antene ne
odgovara.
24HR
Jednostavno priključivanje
subwoofera
Povezivanje
Ako imate antenu bez relejne kutije,
priključivanjem jedinice s priloženim kabelom
za napajanje  možete oštetiti antenu.
Subwoofer možete upotrijebiti bez pojačala
ako ga priključujete na kabel stražnjeg
zvučnika.
 U priključnicu zvučnika automobila
Prednji zvučnik
Subwoofer
1
Stražnji zvučnik
2 (desni)
 Ljubičasti
Ljubičasto-crni,

prugasti
3
Prednji zvučnik
4 (desni)
 Sivi
5
 Bijeli
Prednji zvučnik
6 (lijevi)
7
Stražnji zvučnik
8 (lijevi)


Sivo-crni,
prugasti
Crno-bijeli,
prugasti
 Zeleni

Zeleno-crni,
prugasti
 U strujnu utičnicu automobila
Napomene
• Potrebno je pripremiti kabele stražnjeg zvučnika.
• Upotrijebite subwoofer s impedancijom od 4 Ω
do 8 Ω i odgovarajućim kapacitetima snage kako
ne bi došlo do oštećenja.
Povezivanje sa zadržavanjem
memorije
Prilikom priključivanja žutog kabela za
napajanje strujni krug memorije se i dalje
napaja nakon isključenja kontakta.
Spajanje zvučnika
• Prije priključivanja zvučnika isključite
jedinicu.
• Upotrijebite zvučnike s impedancijom od
4 Ω do 8 Ω i odgovarajućim kapacitetima
snage kako ne bi došlo do oštećenja.
Električka shema za priključivanje
12 neprekidno napajanje
Žuti
komanda antene/
13
pojačala (REM OUT)
Plavo-bijeli,
prugasti
Provjerite ima li vaš automobil dodatnu
strujnu utičnicu i podudara li se
s priključcima kabela.
15 napajanje sa sklopkom
Crveni
Dodatna strujna utičnica
16 uzemljenje
Crni
25HR
Zajednička veza
Crveni
Crveni
Postavljanje
Uklanjanje zaštitne obujmice
i nosača
Žuti
Žuti
12 neprekidno napajanje
Žuti
Prije postavljanja s jedinice uklonite zaštitnu
obujmicu  i nosač .
15 napajanje sa sklopkom
Crveni
1
Kada se zamijeni položaj crvenog
i žutog kabela
Crveni
Crveni
Žuti
Žuti
12 napajanje sa sklopkom
Žuti
15 neprekidno napajanje
Crveni
Kada u automobilu nema položaja
za dodatnu opremu (ACC)

2
Umetnite oba ključa  tako da kliknu
i povucite nosač  prema dolje,
a zatim povucite jedinicu prema
gore kako biste je odvojili.

Crveni

Crveni
Stisnite oba ruba zaštitne obujmice 
i izvucite je.

Žuti
Žuti
Nakon usklađivanja priključaka i kabela
napajanja sa sklopkom, priključite jedinicu
na napajanje automobila. Ako imate pitanja
ili problema u vezi s jedinicom koji nisu
obrađeni u ovom priručniku, obratite se
najbližem prodavaču automobila.
Upotreba žičanog daljinskog
upravljača
1
Da biste omogućili upravljanje putem
daljinskog upravljača, postavite
[STR CONTROL] u izborniku
[SET STEERING] na [PRESET] (str. 11).
26HR
Okrenite kukicu prema unutra.
Ugradnja jedinice u upravljačku
ploču
Prije ugradnje provjerite jesu li zaponci
s obje strane nosača  iskrivljeni prema
unutra 2 mm.
1
Postavite nosač  u upravljačku
ploču i zatim savinite kvačice prema
van da dobro sjedne.
182 mm
53 mm

2
Zamjena osigurača
Prilikom zamjene
Osigurač (10 A)
upotrebljavajte osigurače
iste nazivne amperaže kao
originalni. Ako osigurač
pregori, provjerite električni
priključak i zamijenite
osigurač. Ako osigurač
ponovno pregori nakon zamjene, možda je
došlo do unutarnjeg kvara. U tom se slučaju
obratite najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
Zaponac
Postavite jedinicu na nosač  i zatim
pričvrstite zaštitnu obujmicu .




Napomene
• Ako su zaponci ravni ili savinuti prema van, jedinica
neće biti čvrsto postavljena i mogla bi iskočiti.
• Provjerite jesu li 4 zaponca na zaštitnoj obujmici
 pravilno umetnuta u utore jedinice.
Odvajanje i postavljanje prednje
ploče
Pojedinosti potražite u odjeljku „Odvajanje
prednje ploče” (str. 5).
Resetiranje jedinice
Pojedinosti potražite u odjeljku „Resetiranje
jedinice” (str. 5).
27HR
Web-mjesto podrške
Ako imate pitanja ili želite saznati najnovije
informacije za podršku za proizvod,
posjetite web-mjesto u nastavku:
http://www.sony.eu/support
Odmah registrirajte svoj proizvod na mreži, na adresi:
http://www.sony.eu/mysony
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising