4-107-644-11 (1)
FM/MW/LW Autoradio
CD uređaj
Upute za uporabu
Za isključenje demonstracijskog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 11.
CDX-GT28
CDX-GT24
©2008 Sony Corporation
Za postavljanje i povezivanje, pogledajte isporučeni priručnik za postavljanje/povezivanje.
Ova naljepnica nalazi se na dnu kućišta.
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije primjenjuju se samo na opremu
prodanu u zemljama koje primjenjuju EU
smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja
servisa ili jamstva obratite se na adrese koje su
navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču
servisa ili jamstva.
Odlaganje dotrajale električne i
elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži
označava da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad.
Uređaj se treba predati na mjesto za prikupljanje otpada
i recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja ovog
uređaja. Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju
prirodnih izvora. Za dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj
službi ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Microsoft, Windows Media, i
Windows logotip su zaštićeni
znakovi ili registrirani zaštićeni
znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim zemljama.
2
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 11). Uređaj će se
automatski potpuno isključiti u podešeno vrijeme
nakon prebacivanja u pripravno stanje, što sprečava
trošenje akumulatora. Ako ne podesite funkciju
Auto Off, nakon gašenja motora automobila
svakako pritisnite i zadržite  na uređaju
dok se ne isključi pokazivač.
Sadržaj
Dobrodošli!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Početak
Podešavanje sata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Odvajanje prednje ploče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Postavljanje prednje ploče. . . . . . . . . . . . . . . 5
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dodatne informacije
Mjere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Napomene o diskovima. . . . . . . . . . . . . . . . 12
Slijed reprodukcije MP3/WMA datoteka . . 13
O MP3 datotekama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
O WMA datotekama. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vađenje uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
U slučaju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Prikaz/poruke grešaka. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
CD
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim slijedom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Radio
Pohrana i prijem postaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Automatska pohrana — BTM. . . . . . . . . . . . 8
Ručna pohrana postaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Prijem pohranjenih postaja . . . . . . . . . . . . . . 8
Automatsko ugađanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pregled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Podešavanje AF i TA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Odabir vrste programa PTY. . . . . . . . . . . . . 10
Podešavanje točnog vremena (CT). . . . . . . 10
Ostale funkcije
Mijenjanje zvučnih postavki. . . . . . . . . . . . . . . 10
Podešavanje balansa i značajke fader
— BAL/FAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Podešavanje opcija — SET. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Uporaba dodatne opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dodatna audio oprema. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3
Dobrodošli!
Hvala vam što ste kupili ovaj Sony autoradio CD
uređaj. Možete uživati u svom uređaju, koristeći
sljedeće funkcije.
•• CD reprodukcija
Možete reproducirati CD-DA diskove (koji
sadrže i CD TEXT) i CD-R/CD-RW diskove
(MP3/WMA datoteke (str. 13)).
Vrsta diska
Oznaka na disku
CD-DA
MP3
WMA
Početak
Podešavanje sata
Sat upotrebljava 24-satni sustav prikaza vremena.
1
2
3
4
5
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "CLOCK-ADJ".
Pritisnite  +.
Znamenke sata trepere.
Zakrenite regulator za podešavanje
sata i minuta.
Za pomicanje indikatora znamenaka, pritisnite
 –/+.
Nakon podešavanja minuta, pritisnite
tipku za odabir.
Podešenje je dovršeno i sat se aktivira.
Za prikaz sata, pritisnite . Ponovno pritisnite  za povratak na prethodni prikaz.
•• Radijski prijem
–– Možete pohraniti do 6 postaja po frekvencijskom pojasu (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
–– BTM (Best Tuning Memory): Uređaj odabire
postaje sa snažnim signalom te ih pohranjuje.
•• RDS usluge
–– Možete slušati FM postaje s Radio Data
sustavom (RDS).
•• Podešavanje zvuka
–– EQ3 stage2: Možete odabrati bilo koju od
7 programiranih krivulja ekvilizatora.
•• Spajanje dodatne opreme
AUX ulazna priključnica na prednjoj strani
uređaja omogućuje spajanje prijenosnog audio
uređaja.
Savjet
Sat možete podesiti automatski pomoću RDS značajke
(str. 10).
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja, kako
biste spriječili krađu.
Alarm
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
1
2
Pritisnite .
Uređaj se isključi.
Pritisnite , zatim izvucite ploču.
Napomene
•• Nemojte ispuštati niti jako pritiskati prednju ploču ili
pokazivač.
•• Prednju ploču nemojte izlagati toplini/visokim temperaturama niti vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu ili na prednjoj/stražnjoj ploči.
4
Postavljanje prednje ploče
Pričvrstite dio A prednje ploče na dio B uređaja,
kako je prikazano slikom, i utisnite lijevu stranu
dok se ne uglavi te se začuje "klik".
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutarnju površinu prednje ploče.
5
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj
Ovaj odjeljak sadrži upute o položaju kontrola i
osnovnim funkcijama.
Za detalje, pogledajte navedene stranice.
DTipka SOURCE
Za uključenje; promjenu izvora (Radio/CD/
AUX).
ATipka OFF
Za isključenje; zaustavljanje reprodukcije.
EUložnica diska
Uložite disk (stranu s naljepnicom okrenite
prema gore), reprodukcija počinje.
BTipka EQ3 (ekvilizator) str. 10
Za odabir vrste ekvilizatora (XPLOD, VOCAL,
EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY,
CUSTOM ili OFF).
CRegulator/tipka za odabir str. 10
Za podešavanje glasnoće (zakrenite); odabir
stavki za podešavanje (pritisnite i zakrenite).
6
FPokazivač
GAUX ulazna priključnica str. 11
Za spajanje prijenosnog audio uređaja.
HTipka  (izbacivanje)
Za izbacivanje diska.
ITipka  (otpuštanje prednje ploče) str. 4
JTipka DSPL (pokazivač)/SCRL (listanje)
str. 8
Za promjenu prikazanih stavki (pritisnite);
pomicanje prikazane stavke (pritisnite i
zadržite).
KTipke SEEK –/+
CD:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovno unutar 1 sekunde i zadržite); pretraživanje
zapisa unatrag/unaprijed (pritisnite i zadržite).
Radio:
Za automatsko ugađanje postaja (pritisnite);
ručno ugađanje postaja (pritisnite i zadržite).
LTipka MODE str. 8
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW).
MTipka AF (Alternative Frequencies)/
TA (Traffic Announcement)/
PTY (Program Type) str. 10
Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY
(pritisnite i zadržite) u RDS sustavu.
NBrojčane tipke
CD:
/: ALBUM –/+ (tijekom MP3/WMA
reprodukcije)
Za preskakanje albuma (pritisnite);
preskakanje nekoliko albuma (pritisnite
i zadržite).
:REP str. 8
:SHUF str. 8
:PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za uključenje,
pritisnite ponovno.
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite);
pohranu postaja (pritisnite i zadržite).
7
CD
Prikazane stavke
Radio
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Naslov zapisa*1, naziv diska/izvođača*1,
broj albuma*2, naslov albuma*1, broj
zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, sat
Kod ugađanja za vrijeme vožnje, koristite Best
Tuning Memory (BTM) kako biste spriječili
eventualne prometne nezgode.
Automatska pohrana — BTM
1
*1 Prikazuju se CD TEXT informacije, MP3/WMA.
*2 Broj albuma se prikaže samo kad se promjeni
album.
Za promjenu prikazanih stavki, pritisnite .
Savjet
Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o vrsti
diska, formatu snimanja i postavkama. Za detalje o
MP3/WMA formatima, pogledajte str. 13.
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim slijedom
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite 
(REP) ili  (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
 TRACK
Za
ponavljanje reprodukcije zapisa.
ponavljanje reprodukcije
albuma.
SHUF ALBUM* reprodukciju albuma slučajnim
slijedom.
reprodukciju diska slučajnim
SHUF DISC
slijedom.
2
3
4
Ručna pohrana postaja
1
 ALBUM*
** Kad se reproducira MP3/WMA.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja, pritisnite 
više puta. Možete odabrati FM1, FM2, FM3,
MW ili LW.
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "BTM".
Pritisnite  +.
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija.
Kad je postaja pohranjena, začuje se zvučni
signal.
Dok slušate postaju koju želite pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu tipku
(od  do ) sve dok se ne pojavi
"MEMORY".
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavke
AF/TA (str. 9).
Prijem pohranjenih postaja
1
Odaberite valno područje, zatim pritisnite brojčanu tipku (od  do ).
Automatsko ugađanje
1
8
Odaberite valno područje, zatim
pritisnite  +/– za pretraživanje
postaja.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ugodi
postaju. Ponovite ovaj postupak sve dok ne
ugodite željenu postaju.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje, pritisnite i zadržite 
+/– za traženje približne frekvencije, zatim pritisnite
 +/– više puta za precizno ugađanje željene
frekvencije (ručno ugađanje).
RDS
Podešavanje AF i TA
1
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Prikazane stavke
AFrekvencija* (naziv postaje), programski
broj, sat, RDS podaci
BTA/TP*2
1
*1 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "*"
*2 "TA" treperi tijekom informacija o prometu. "TP"
svijetli kad je ugođena takva postaja.
Za promjenu prikazanih stavki A, pritisnite
.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugađanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugađanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Također traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS prijemom podešavaju sat.
Napomene
•• Ovisno o zemlji/regiji, sve RDS funkcije možda neće
biti dostupne.
•• RDS funkcija neće raditi ispravno ako je signal slab
ili postaja ne emitira RDS podatke.
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON
uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite
funkciju BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s
istim AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Savjet
Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti,
ta glasnoća će se pohraniti za buduće obavijesti,
neovisno o normalnoj glasnoći.
Slušanje lokalnog programa — REG
Kad je AF funkcija uključena: tvornička podešenja ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu
lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" u izborniku tijekom FM prijema (str. 11).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
nastavak na sljedećoj stranici 
9
Odabir vrste programa PTY
1
Pritisnite i zadržite  (PTY) tijekom
FM prijema.
Ostale funkcije
Mijenjanje zvučnih postavki
Podešavanje balansa i značajke
fader — BAL/FAD
2
3
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
Pritisnite  (PTY) više puta dok
se ne pojavi željena vrsta programa.
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski
program), CULTURE (kultura), SCIENCE
(znanost), VARIED (razno), POP M (popularna
glazba), ROCK M (rock glazba), EASY M
(lagana glazba), LIGHT M (lagana klasična glazba),
CLASSICS (klasična glazba), OTHER M
(druge vrste glazbe), WEATHER (vremenska
prognoza), FINANCE (financije), CHILDREN
(dječji program), SOCIAL A (društvene teme),
RELIGION (vjerski program), PHONE IN
(telefonska javljanja), TRAVEL (putovanja),
LEISURE (dokolica), JAZZ (jazz glazba),
COUNTRY (country glazba), NATION M
(narodna glazba), OLDIES (evergrini), FOLK M
(folklorna glazba), DOCUMENT (dokumentarni
program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u
kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
Podesite "CT-ON" u izborniku (str. 11).
Napomene
•• Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema
RDS postaje.
•• Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog vremena će možda biti razlike.
Pritisnite tipku za odabir više puta, dok
se ne pojavi "BAL" ili "FAD".
Opcije se izmjenjuju na sljedeći način:
LOW*1  MID*1  HI*1 
BAL (lijevi-desni)  FAD (prednji-stražnji)
 AUX*2
Pritisnite  –/+.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
1
1
*1 Kad je podešenje EQ3 aktivirano (str. 10).
*2 Kad je aktiviran AUX izvor (str. 11).
2
Zakrenite regulator za podešavanje
odabrane stavke.
Nakon 5 sekundi, podešenje je dovršeno i
pokazivač se vraća na normalan mod reprodukcije/prijema.
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3
Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje
izradu vašeg podešenja ekvilizatora.
1
Odaberite izvor, zatim pritisnite tipku
 više puta kako biste odabrali
"CUSTOM".
2
Pritisnite tipku za odabir više puta,
dok se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
3
Zakrenite regulator za podešavanje
odabrane stavke.
Glasnoća se može podešavati u koracima od
1 dB, između –10 dB i +10 dB.
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje
ekvilizatora.
Za resetiranje krivulje ekvilizatora na tvorničke
postavke, pritisnite i zadržite tipku za odabir
prije završetka podešavanja.
Nakon 5 sekundi, podešenje je dovršeno i
pokazivač se vraća na normalan mod reprodukcije/prijema.
Savjet
Ostale vrste ekvilizatora također se mogu podesiti.
10
Podešavanje opcija — SET
1
2
3
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi željena stavka.
Zakrenite regulator za odabir podešenja
(primjerice, "ON" ili "OFF").
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća
na normalan mod reprodukcije/prijema.
Napomena
Prikazane stavke mogu se razlikovati, ovisno o izvoru
i podešenjima.
Mogu se podesiti sljedeće opcije (za detalje,
pogledajte navedene stranice):
"" označava standardno podešenje.
CLOCK-ADJ (Podešavanje sata) (str. 4)
CT (Točno vrijeme)
Za podešavanje "CT-ON" ili "CT-OFF" ()
(str. 9, 10).
BEEP
Za podešavanje "BEEP-ON" () ili "BEEP-OFF".
AUX-A*1 (AUX Audio)
Za uključenje prikaza indikatora AUX izvora
"AUX-A-ON" () ili "AUX-A-OFF" (str. 11).
A.OFF (automatsko isključenje)
Za automatsko isključenje nakon isteka podešenog
vremena kad je uređaj isključen,
––"A.OFF-NO" (), "A.OFF-30S (sekundi),"
"A.OFF-30M (minuta)" ili "A.OFF-60M
(minuta)".
DEMO (Demo prikaz)
Za podešavanje "DEMO-ON" () ili "DEMO-OFF".
DIM (Dimmer)
Za promjenu svjetline pokazivača.
––"DIM-ON": zatamnjenje pokazivača.
––"DIM-OFF" (): isključenje opcije dimmer.
M.DSPL (Motion Display)
Za odabir Motion Display prikaza.
––"M.DSPL-ON" (): prikazuje pomične uzorke.
––"M.DSPL-OFF": isključenje Motion Display
prikaza.
A.SCRL (Automatsko pomicanje teksta)
Automatsko pomicanje prikazanog sadržaja kod
promjene albuma/zapisa.
––"A.SCRL-ON" (): za pomicanje teksta.
––"A.SCRL-OFF": tekst se ne pomiče.
LOCAL (Mod lokalnog pretraživanja)
––"LOCAL-ON": za ugađanje postaja s jačim
signalima.
––"LOCAL-OFF" (): za ugađanje normalnog
prijema.
MONO*2 (Mono prijem)
Za poboljšanje lošeg FM prijema odaberite
mono način prijema.
––"MONO-ON" : slušanje stereo prijema u mono
načinu.
––"MONO-OFF" (): slušanje stereo prijema u
stereo načinu.
REG*2 (Regional)
Za podešavanje "REG-ON" () ili "t-OFF" (str.
9).
LOUD (Glasnoća)
Omogućava jasniji zvuk pri stišanoj glasnoći.
––"LOUD-ON": za pojačanje niskih i visokih
tonova.
––"LOUD-OFF" (): niski i visoki tonovi se ne
pojačavaju.
BTM (str. 8)
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod prijema FM signala.
Uporaba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog
uređaja možete spojiti dodatni prijenosni audio
uređaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem
auto zvučnika. Može se podesiti glasnoća tako da
se izbjegne razlika između ovog sustava i prijenosnog audio uređaja. Slijedite opisani postupak:
Spajanje prijenosnog audio uređaja
1 Isključite prijenosni audio uređaj.
2 Stišajte glasnoću na uređaju.
3 Spojite uređaj.
Spojni kabel*
(nije isporučen)
** Obavezno upotrijebite ravni priključak.
nastavak na sljedećoj stranici 
11
Podešavanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću
svakog spojenog audio uređaja.
1 Stišajte glasnoću na uređaju.
2 Pritisnite  više puta dok se ne pojavi
"AUX".
Prikaže se "FRONT IN".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja
uz umjerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na
autoradiju.
5 Pritisnite tipku za odabir više puta dok se ne
pojavi "AUX", te zakrenite regulator za
podešavanje razine ulaznog signala (–8 dB do
+18 dB).
Dodatne informacije
Mjere opreza
55 Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
55 Električna antena se automatski izvlači kad se
uređaj koristi.
O kondenzaciji vlage
Za kišnog dana ili u veoma vlažnom području, vlaga
se može nakupiti unutar leća i pokazivača uređaja.
Ukoliko do toga dođe, uređaj neće raditi pravilno. U
tom slučaju, uklonite disk i pričekajte približno sat
vremena dok vlaga ne ishlapi.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete sok
ili druga pića.
Napomene o diskovima
55 Ne dirajte površinu diska, kako bi disk ostao čist.
Uvijek držite disk za rubove.
55 Kad ne koristite diskove, pohranite ih u njihove
kutije ili u album za diskove.
55 Diskove nemojte izlagati toplini/visokim temperaturama. Izbjegavajte ostavljanje diskova u parkiranom automobilu ili na prednjoj/stražnjoj ploči.
55 Ne lijepite naljepnice i nemojte koristiti diskove na
kojima se nalazi ljepljiva tinta/ostaci. Takvi se diskovi mogu prestati okretati tijekom uporabe, što može
rezultirati kvarom uređaja ili oštećenjem diska.
55 Ne koristite diskove s pričvršćenim etiketama ili
naljepnicama.
Uslijed korištenja takvih diskova može doći do
sljedećih nepravilnosti u radu:
––Nemogućnost izbacivanja diska (uslijed guljenja
etikete ili naljepnice i blokiranja mehanizma za
izbacivanje).
––Nemogućnost pravilnog učitavanja audio podataka
(primjerice, reprodukcija može biti isprekidana, ili
se ne može pokrenuti) jer toplina može uzrokovati
stezanje naljepnice i time iskrivljenje diska.
55 Diskovi koji nisu standardnog oblika (primjerice,
srce, kvadrat, zvijezda) ne mogu se reproducirati
na ovom uređaju. U suprotnom može doći do
oštećenja uređaja. Ne koristite takve diskove.
55 Diskovi promjera 8 cm ne mogu se reproducirati.
12
55 Prije reprodukcije, obrišite diskove komercijalno dostupnom
krpicom za čišćenje. Obrišite
disk od središta prema rubu. Ne
koristite otapala poput benzina,
razrjeđivača, komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje ili
antistatičkih sprejeva namijenjenih analognim pločama.
Slijed reprodukcije MP3/WMA
datoteka
MP3/WMA
Mapa (album)
MP3/WMA
datoteka (zapis)
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
55 Neki CD-R/CD-RW diskovi (ovisno o opremi koja je
korištena za njihovo snimanje ili stanju diska) možda
se neće moći reproducirati na ovom uređaju.
55 Ne možete reproducirati CD-R/CD-RW diskove
koji nisu finalizirani.
55 Uređaj je kompatibilan s ISO 9660 level 1/ level 2
formatom, Joliet/Romeo u proširenom formatu, i
Multi Session formatom.
55 Najveći broj:
––mapa (albuma): 150 (uključujući korijensku
mapu i prazne mape).
––datoteka (zapisa) i mapa na disku: 300 (ako
nazivi mapa/datoteka sadrže mnogo znakova, taj
broj može biti manji od 300).
––prikazani broj znakova u nazivu mape/datoteke
je 32 (Joliet) ili 64 (Romeo).
55 Kad je disk snimljen u Multi Session formatu,
prepoznaje i reproducira se samo format prvog zapisa u prvoj sesiji (svi ostali formati se preskaču).
Prioritet formata je CD-DA i MP3/WMA.
––Kad je prvi zapis CD-DA, reproduciraju se samo
CD-DA zapisi u prvoj sesiji.
––Kad prvi zapis nije CD-DA, reproducira se MP3/
WMA sesija. Ako disk ne sadrži podatke u bilo
kojem od ovih formata, prikaže se "NO MUSIC".
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom
za zaštitu autorskih prava
Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova
koji su u skladu s Compact Disc (CD) standardom.
U novije vrijeme su se na tržištu pojavili razni
diskovi kodirani tehnologijom za zaštitu autorskih
prava, koje izdaju neke izdavačke kuće. Imajte na
umu da se među takvim diskovima nalaze i diskovi
koji nisu usklađeni s CD standardom te se možda
neće moći reproducirati na ovom uređaju.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji ujedinjuje snimljeni
DVD materijal na jednoj i digitalni audio materijal na
drugoj strani. Ipak, pošto strana s audio materijalom
nije usklađena s Compact Disc (CD) standardom,
reprodukcija takvih diskova nije zajamčena.
O MP3 datotekama
55 MP3, što označava MPEG-1 Audio Layer-3, je
standardizirani format komprimiranja glazbenih
datoteka. Komprimira audio CD podatke na približno 1/10 njihove izvorne veličine.
55 ID3 tag verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 primjenjuju
se samo na MP3. ID3 tag sadrži 15/30 znakova
(1.0 i 1.1), ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).
55 Kod imenovanja MP3 datoteke, nazivu datoteke
uvijek dodajte ekstenziju ".mp3".
55 Tijekom reprodukcije ili brzog pretraživanja unaprijed/unatrag VBR (varijabilna brzina bit-a) MP3
datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije možda
neće biti ispravno prikazano.
Napomena
Ako reproducirate MP3 datoteku s visokom brzinom
bit-a, primjerice 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.
O WMA datotekama
55 WMA, što označava Windows Media Audio, je
standardizirani format komprimiranja glazbenih
datoteka. Komprimira audio CD podatke na približno 1/22* njihove izvorne veličine.
55 WMA tag sadrži 63 znaka.
55 Kod imenovanja WMA datoteke, nazivu datoteke
uvijek dodajte ekstenziju ".wma".
55 Tijekom reprodukcije ili brzog pretraživanja
unaprijed/unatrag VBR (varijabilna brzina bit-a)
WMA datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije
možda neće biti ispravno prikazano.
** samo za 64 kbps
Napomena
Reprodukcija sljedećih WMA datoteka nije podržana.
–– lossless kompresija
–– datoteke koje su zaštićene od kopiranja
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane
uz uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
13
Održavanje
Vađenje uređaja
1
Zamjena osigurača
Kod zamjene osigurača koristite
osigurače iste vrijednosti. Ako
osigurač pregori, provjerite priključak napajanja, te zamijenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je riječ o kvaru
na uređaju. U tom slučaju se
obratite najbližem Sonyjevom
dobavljaču.
Skinite zaštitni okvir.
AIzvadite prednju ploču (str. 4).
BStisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.
Osigurač (10 A)
Čišćenje priključnica
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 4) te očistite spojeve
vatiranim štapićem. Ne primjenjujte prejak pritisak.
U suprotnom, može doći do oštećenja priključnica.
2
Izvadite uređaj.
AIstovremeno umetnite oba ključa za vađenje
dok ne kliknu.
Glavni uređaj
Stražnja strana
prednje ploče
Okrenite kukicu
prema unutra.
Napomene
•• Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja priključnica isključite motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
•• Nikad ne dodirujte priključnice prstima ili metalnim
predmetima.
BPovucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
CIzvucite uređaj iz ležišta.
14
Tehnički podaci
CD uređaj
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne odgovara za eventualne tiskarske
pogreške.
Omjer signal-šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugađanja: 87,5 – 108 MHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 150 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 10 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Omjer signal-šum: 70 dB (mono)
Odvajanje: 40 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 25 kHz
Osjetljivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
Pojačalo
Izlaz: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija zvučnika: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 45 W  4 (na 4 ohma)
Općenito
Izlazi:
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje
antene
Ulazi:
Antenska ulazna priključnica
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključnica)
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Napon: 11 – 16 V
Dimenzije: Približno 178  50  179 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182  53  162 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Isporučeni pribor:
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti su
pod licencom tvrtke Fraunhofer IIS and Thomson.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Uporaba
ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda
je zabranjena bez dopuštenja tvrtke Microsoft ili njezine
ovlaštene podružnice.
•• Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u određenim tiskanim pločicama.
•• Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
•• Pakirni jastučići izrađeni su od papira.
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema
koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Prije pregleda
donje tablice, provjerite spojeve uređaja i postupke
korištenja.
Općenito
Nema napajanja uređaja.
Provjerite spajanje kabela. Ako je sve u redu, provjerite
osigurač.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
55Glasnoća je previše stišana.
55Kontrola "FAD" nije postavljena u središnji položaj
za sustav s dva zvučnika.
Nema zvučnog signala.
Zvučni signal je isključen (str. 11).
Sadržaj memorije je obrisan.
55Mrežni kabel ili baterija su odspojeni.
55Mrežni kabel nije pravilno spojen.
Pohranjene postaje i točno vrijeme su obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro
spojeni.
Tijekom reprodukcije ili prijema, pokrene se
demo prikaz.
Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
"DEMO-ON", započinje demo prikaz.
WWPodesite "DEMO-OFF" (str. 11).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.
55Podešeno je zatamnjenje zaslona "DIM-ON" (str. 11).
55Indikatori na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite .
WWPritisnite i zadržite  na uređaju dok prikaz
ne nestane.
55Priključnice su prljave (str. 14).
nastavak na sljedećoj stranici 
15
Funkcija Auto Off ne radi.
Uređaj je uključen. Funkcija Auto Off aktivira se
nakon isključenja uređaja.
WWIsključite uređaj.
CD reprodukcija
Ne možete uložiti disk.
55Već je uložen drugi disk.
55Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija diska ne započinje.
55Oštećen ili zaprljan disk.
55Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 13).
MP3/WMA datoteke se ne mogu reproducirati.
Disk nije kompatibilan s MP3/WMA formatom i
verzijom (str. 13).
Za pokretanje reprodukcije MP3/WMA datoteka
treba dulje vrijeme nego za ostale.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije.
––diskovi komplicirane strukture.
––diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
––diskovi kojima možete dodati podatke.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
55Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
55Opcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
WWPodesite "A.SCRL-ON" (str. 11).
WWPritisnite i zadržite  (SCRL).
Zvuk preskače.
55Niste dobro ugradili uređaj.
WWUređaj ugradite pod kutom manjim od 45º u
stabilan dio automobila.
55Oštećen ili zaprljan disk.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite  (izbacivanje) (str. 6).
Radijski prijem
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
55Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog pojačala u
automobilu (samo ako vaš automobil ima ugrađenu
FM/MW/LW antenu na stražnjem/ bočnom staklu).
55Provjerite spoj antene.
55Automatska antena se ne izvlači.
WWProvjerite spoj kontrolnog kabela automatske
antene.
55Provjerite frekvenciju.
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
55Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
55Signal s odašiljača je preslab.
16
Nije moguće automatsko ugađanje.
55Mod traženja lokalnih postaja nije pravilno podešen.
WWUgađanje se zaustavlja prečesto:
Podesite "LOCAL-ON" (str. 11).
WWUgađanje se ne zaustavlja prilikom prijema postaje:
Podesite "MONO-ON" (str. 11).
55Signal s odašiljača je preslab.
WWPostaje ugodite ručno.
Tijekom FM prijema treperi indikator "ST".
55Ugodite točnu frekvenciju.
55Signal s odašiljača je preslab.
WWPodesite "MONO-ON" (str. 11).
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
WWPodesite "MONO-OFF" (str. 11).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje SEEK.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
WWIsključite funkciju TA (str. 9).
Nema prometnih informacija.
55Uključite funkciju TA (str. 9).
55Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
WWUgodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
55Trenutna postaja nije RDS postaja.
55RDS podaci nisu primljeni.
55Postaja ne emitira signal vrste programa.
Prikaz/poruke grešaka
ERROR
55Disk je zaprljan ili uložen naopako.
WWOčistite ga ili uložite pravilno.
55Disk je prazan.
55Disk se ne može reproducirati zbog problema.
WWUložite drugi disk.
FAILURE
Zvučnici nisu ispravno spojeni.
WWPogledajte upute za ugradnju/povezivanje za ovaj
model.
LOAD
Uređaj očitava disk.
WWPričekajte završetak učitavanja.
L. SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugađanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
WWPritisnite  –/+ dok treperi naziv postaje.
Uređaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO MUSIC
Disk ne sadrži glazbene datoteke.
WWUložite CD koji sadrži glazbene datoteke.
NO NAME
Naziv diska/albuma/izvođača/zapisa nije snimljen u
zapis.
NO TP
Uređaj će nastaviti tražiti dostupne TP postaje.
OFFSET
Možda je došlo do unutarnjeg kvara.
WWProvjerite spajanje kabela. Ako je poruka o
grešci i dalje prisutna, obratite se najbližem Sony
dobavljaču.
PUSH EJT
Disk se ne može izbaciti.
WWPritisnite  (izbacivanje) (str. 6).
READ
Uređaj učitava sve podatke o zapisima i albumima na
disku.
WWPričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi
diska, možda će trebati duže od minute.
"
" ili "
"
Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do
početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.
" "
Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD
uređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad
ste uočili problem.
17
Označite križićem točan model vašeg uređaja u
predviđeno polje.
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno
mjesto. Broj se nalazi na naljepnici na kućištu sustava.
Kad ispunite ovu identifikacijsku karticu, nikako je
nemojte ostavljati u vozilu s ostatkom uputa. Spremite
identifikacijsku karticu na sigurno mjesto jer može
poslužiti za identifikaciju vašeg uređaja u slučaju
krađe.
autoradio
Identifikacijska
kartica
Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o
vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u
vozilu kako biste izbjegli zlouporabu.
Model
CDX-GT28
CDX-GT24
Serijski broj (SERIAL NO.)
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Download PDF

advertising