2-888-758-31 (1)
FM/MW/LW
Auto radio CD uređaj
Upute za uporabu _______________________
Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte stranu 12.
CDX-GT616U
CDX-GT610U
© 2006 Sony Corporation
Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u
zasebnim uputama za ugradnju i povezivanje.
"ATRAC", "ATRAC AD", SonicStage i njihove
oznake su zaštitni znakovi tvrtke Sony
Corporation.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (strana 12).
Ureñaj će se automatski potpuno isključiti u
podešeno vrijeme nakon prebacivanja u
pripravno stanje. Time se smanjuje trošenje
akumulatora. Ako niste podesili funkciju
AUTO OFF, nakon gašenja motora
automobila svakako pritisnite i zadržite
! na ureñaju dok se ne isključi
pokazivač.
"WALKMAN" i oznaka "WALKMAN" su
zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta
ureñaja.
Zbrinjavanje starih elektrinih i
elektronikih ureaja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Raspoloživi pribor: Daljinski upravljač
Proizvedeno pod licencom
tvrtke BBE Sound, Inc. pod
jednim ili više sljedećih
patenata u SAD-u: 5510752, 5736897. BBE i
BBE simbol su zaštitni znakovi tvrtke BBE
Sound, Inc. BBE MP (Minimized Polynomial
Non-Linear Saturation) postupak poboljšava
digitalno komprimirani zvuk, poput MP3-a,
pohranjivanjem i poboljšavanjem izgubljenog
zvukovlja kod zadnjeg komprimiranja. BBE MP
radi tako da re-generira zvukovlje iz izvornog
materijala te učinkovito nadoknañuje toplinu,
detalje i nijanse zvuka.
2
Microsoft, Windows Media i
logotip Windows su zaštićeni
ili registrirani znakovi
Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
Sadraj
Dobrodošli! ........................................................4
Ostale funkcije
Resetiranje ureñaja.............................................4
Priprema daljinskog upravljača .........................4
Podešavanje točnog vremena.............................4
Odvajanje prednje ploče ....................................5
Postavljanje prednje ploče............................5
Ulaganje diska u ureñaj .....................................5
Vañenje diska ...............................................5
Promjena zvučnih postavki ............................. 12
Podešavanje zvučnih značajki
— BAL/FAD/SUB .................................... 12
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3 ....................................................... 12
Podešavanje opcija — SET............................. 12
Uporaba dodatne opreme ................................ 13
CD/MD izmjenjivač................................... 13
Dodatna audio oprema ............................... 13
Zakretni upravljač RM-X4S ...................... 14
Položaj kontrola i osnovne radnje
Dodatne informacije
Početak
Glavni ureñaj ................................................6
Daljinski upravljač RM-X151 ......................6
CD
Prikaz podataka ............................................8
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redoslijedom.................................8
Radijski prijemnik
Pohrana i prijem postaja ....................................8
Automatska pohrana postaja — BTM..........8
Ručna pohrana postaja..................................8
Prijem pohranjenih postaja...........................8
Automatsko ugañanje ...................................8
RDS ...................................................................9
Pregled..........................................................9
Podešavanje AF (alternativnih
frekvencija) i TA (prometnih obavijesti)......9
Odabir vrste programa (PTY).....................10
Podešavanje točnog vremena (CT).............10
Mjere opreza.................................................... 15
Napomene o diskovima ............................. 15
O USB ureñajima....................................... 16
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
zapisa ......................................................... 16
O MP3 datotekama .................................... 16
O WMA datotekama.................................. 16
O AAC datotekama.................................... 16
O ATRAC datotekama............................... 17
Održavanje ...................................................... 17
Vañenje ureñaja............................................... 18
Tehnički podaci............................................... 18
U slučaju problema ......................................... 19
Prikaz/poruke grešaka................................ 20
USB ureñaji
Reprodukcija s USB ureñaja ......................11
Prikaz podataka ..........................................11
Slušanje glazbe s Mass Storage Class
USB audio ureñaja......................................11
Slušanje glazbe s "Walkmana"
(ATRAC audio ureñaj)...............................11
3
− CD/MD izmjenjivači: CD/MD
izmjenjivače možete spojiti na SONY BUS
priključnicu na poleñini ureñaja.
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na kupnji ovog Sonyjevog auto
radio CD ureñaja. Na ovom ureñaju možete
uživati u sljedećim funkcijama:
• Reprodukcija diska:
Možete reproducirati CD-DA (i one koji sadrže
CD TEXT*), CD-R/CD-RW diskove (MP3/
WMA/AAC zapise snimljene u Multi Session
formatu (strana 15)) i ATRAC CD (formati
ATRAC3 i ATRAC3plus (strana 17)).
Vrsta diska
Oznaka na disku
CD-DA
MP3
WMA
AAC
ATRAC CD
• Radijski prijem
− Možete pohraniti do 6 postaja po valnom
području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
− Funkcija BTM (Best Tuning Memory): ureñaj
bira postaje jačih signala i pohranjuje ih.
• Usluge RDS-a
− Možete koristiti FM postaje sa sustavom
podataka RDS.
• Podešavanje zvuka
− EQ3 stage2: Možete odabrati krivulju
ekvilizatora za 7 glazbenih žanrova.
− DSO (Dynamic Soundstage Organizer):
stvara ambijentalno polje zvuka, koristeći
virtualni zvučnik za poboljšanje zvuka, čak
i kad su zvučnici ugrañeni nisko u vratima.
− BBE MP: poboljšava digitalno
komprimirani zvuk poput MP3 formata.
• Mogućnost spajanja dodatnih ureñaja
Na ureñaj je moguće spojiti i s njega
upravljati raznim audio ureñajima.
− USB ureñaj: Na USB priključnicu s
prednje strane auto radija možete spojiti
Mass Storage Class USB ureñaj ili
"Walkman" (ATRAC audio ureñaj): Za
detalje o primjenjivim ureñajima pogledajte
odjeljak "O USB ureñajima" (strana 16) ili
Sonyjevu internetsku stranicu (strana 21).
− Prijenosni audio ureñaj: Priključnica
AUX na prednjoj strani ureñaja omogućuje
spajanje prijenosnog audio ureñaja
(analogno povezivanje).
4
* CD TEXT je CD-DA disk koji sadrži informacije
poput naziva diska i zapisa te imena izvoñača.
Poetak
Resetiranje ureaja
Prije prvog korištenja ureñaja, ili nakon zamjene
ili prespajanja kontakata akumulatora, potrebno
je resetirati ureñaj.
Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku RESET
šiljatim predmetom, npr. kemijskom olovkom.
Tipka
RESET
Napomena
Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje sata te
neke pohranjene informacije.
Priprema daljinskog upravljaa
Prije prve uporabe daljinskog upravljača
uklonite izolacijsku foliju.
Podešavanje tonog vremena
Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
2
Više puta pritisnite tipku za odabir
dok se ne pojavi "CLOCK-ADJ".
3
Pritisnite B +.
Trepće indikator sati.
4
Zakrenite regulator glasnoće za
podešavanje sati i minuta.
Za pomicanje digitalnog indikatora pritisnite
B –/+.
5
Pritisnite tipku za odabir.
Podešavanje je dovršeno i sat se aktivira.
Za prikaz točnog vremena pritisnite &.
Ponovno pritisnite & za povratak na
prethodni prikaz.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 4 za podešavanje sata i minuta pritisnite
M ili m.
Savjet
Točno vrijeme je moguće podesiti automatski
pomoću funkcije RDS (strana 10).
Postavljanje prednje ploče
Prislonite dio A prednje ploče na dio B
ureñaja, kao na slici te utisnite lijevu stranu.
Pritisnite ' na ureñaju (ili uložite disk)
za upravljanje ureñajem.
Odvajanje prednje ploe
Možete odvojiti prednju ploču ureñaja kako bi
spriječili krañu.
Alarm
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrañeno pojačalo.
1
Pritisnite !.
Ureñaj se isključuje.
2
Pritisnite -.
Prednja ploča se spušta.
3
Pomaknite prednju ploču udesno i
zatim lagano izvucite njezin lijevi kraj.
Napomene
● Nemojte jako pritiskati ploču ni pokazivač.
● Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim
temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje
ploče u parkiranom automobilu na
prednjoj/stražnjoj ploči.
● Ako ste odspojili prednju ploču bez isključenja
prekidačem tijekom reprodukcije s USB ureñaja,
mogu se oštetiti podaci.
Napomene
Ne stavljajte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.
Ulaganje diska u ureaj
1
2
Pritisnite -.
3
Zatvorite prednju ploču.
Reprodukcija počinje automatski.
Uložite disk (naljepnica okrenuta gore).
Vañenje diska
1
2
3
Pritisnite -.
Pritisnite Z.
Disk se izbaci.
Zatvorite prednju ploču.
5
Poloaj kontrola i osnovne radnje
Glavni ureñaj
Skinuta prednja ploča
Daljinski upravljač RM-X151
Za detalje pogledajte navedenu stranicu.
Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao i tipke na ureñaju.
A Tipka OFF
Isključenje ureñaja/zaustavljanje
reprodukcije izvora.
B Tipka DSO 4
Odabir DSO načina (1, 2, 3 ili OFF). Veća
vrijednost poboljšava efekt.
C Regulator glasnoće/tipka za odabir 12
Za ugañanje glasnoće (zakrenite); odabir
opcija za podešavanje (pritisnite i zakrenite).
D Tipka SOURCE
Za uključenje ureñaja/promjenu izvora
(Radio/CD/MD*1/USB/AUX).
E Pokazivač
F USB priključnica 11
Za spajanje USB ureñaja.
G Tipka OPEN 5
6
H Tipka EQ3 (ekvilizator) 12
Za odabir zvučnog ugoñaja (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM ili OFF).
I Emiter daljinskog upravljača
J Tipke SEEK –/+
CD/MD*1/USB*2:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite
ponovo unutar oko 1 sekunde i zadržite);
pretraživanje zapisa prema naprijed ili
prema natrag (pritisnite i zadržite).
Radio:
Za automatsko ugañanje postaja (pritisnite);
za ručno traženje postaja (pritisnite i zadržite).
K Tipka PTY (vrsta programa) 10
Za odabir vrste programa u RDS-u.
L Tipka MODE 8, 11, 13
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW);
odabir ureñaja*3; odabir načina reprodukcije*4.
M Tipka DSPL (pokazivač) 8, 9, 11
Za promjenu prikaza na pokazivaču.
N Brojčane tipke
CD/MD*1/USB*2:
.//: GP*5/ALBM*6 –/+
Za preskakanje albuma (pritisnite); za
kontinuirano preskakanje albuma
(pritisnite i zadržite)*7.
?: REP 8, 11, 13
@: SHUF 8, 11, 13
D: BBE MP*8 2
Za aktiviranje funkcije BBE MP
podesite "BBE MP on". Za
isključivanje podesite "BBE MP OFF".
0: PAUSE*8
Za pauzu reprodukcije. Za nastavak
pritisnite ponovo.
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite);
za pohranu radijske postaje (pritisnite i
zadržite).
O Tipka AF (alternativne frekvencije)/
TA (prometne obavijesti) 9
Za podešavanje funkcije TA/TP u RDS-u.
P Tipka RESET 4
R Uložnica diska 5
Uložite disk.
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču takoñer
imaju različit izgled/funkcije od tipaka na ureñaju.
Uklonite izolacijsku foliju prije uporabe (str. 4).
S Tipke < (.)/, (>)
Za upravljanje CD-om/radiom/MD-om/
USB ureñajem, isto kao i B –/+ na
ureñaju.
T Tipka VOL (glasnoća) +/–
Za ugañanje glasnoće.
U Tipka ATT
Za isključenje zvuka. Za uključenje,
pritisnite ponovo.
V Tipka SEL
Isto kao i tipka za odabir na ureñaju.
W Tipke M (+)/m (–)
Za upravljanje CD ureñajem, isto kao i
.// (GP/ALBM –/+) na ureñaju.
X Tipka SCRL 8, 11
Za pomicanje stavki na pokazivaču.
Y Brojčane tipke
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite);
za pohranu postaja (pritisnite i zadržite).
Kad je spojen MD izmjenjivač.
Kad je spojen USB ureñaj.
Kad je spojen CD/MD izmjenjivač.
Kad je spojen ATRAC audio ureñaj.
Tijekom reprodukcije ATRAC CD-a.
Tijekom reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa.
Kad je spojen izmjenjivač/USB ureñaj, funkcija je
drugačija (strana 13).
*8 Kod reprodukcije na ovom ureñaju.
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
Napomene
● Kod vañenja/ulaganja diska, USB ureñaj treba biti
odspojen kako biste spriječili oštećenje diska.
● Ako je ureñaj isključen te nema prikaza na
pokazivaču, ne možete njime upravljati daljinskim
upravljačem osim ako pritisnete ' na
ureñaju ili umetnete disk kako bi se ureñaj uključio.
Savjet
Za detalje o zamjeni baterije pogledajte "Zamjena
litijeve baterije daljinskog upravljača" na stranici 17.
O pokrovu USB priključnice
Kad ne koristite USB priključnicu (F), namjestite
isporučeni pokrov priključnice kako biste spriječili
ulazak prljavštine ili prašine. USB pokrov držite van
dosega djece kako ga ne bi slučajno progutala.
Q Tipka Z 5
Za izbacivanje diska.
7
CD
Radijski prijemnik
Za detalje o odabiru CD/MD izmjenjivača
pogledajte stranu 13.
Prikaz podataka
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugañanja postaja za vrijeme vožnje, koristite
funkciju "Best Tuning Memory" (BTM) kako bi
spriječili eventualne prometne nezgode.
Automatska pohrana postaja
— BTM
1
Pritisnite ' više puta dok se
ne pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja pritisnite
7 više puta. Možete birati izmeñu
FM1, FM2, FM3, MW ili LW.
2
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavljuje se izbornik za podešavanje.
* Broj albuma/grupe se prikazuje samo kod
promjene albuma/grupe.
3
Pritisnite tipku za odabir više puta
dok se ne pojavi "BTM".
Za promjenu opcija u polju C, pritisnite
&; za pomicanje indikatora na pokazivaču
C, pritisnite N na daljinskom upravljaču
ili podesite "A.SCRL-ON" (strana 13).
4
Pritisnite B +.
Ureñaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija. Kad je postaja pohranjena,
začuje se zvučni signal.
A Izvor
B ATRAC/WMA/MP3/AAC indikator
C Broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije,
naziv diska/ime izvoñača, broj albuma/
grupe*, naziv albuma/grupe, naziv zapisa,
tekstualni podaci, točno vrijeme
Savjet
Prikazani podatak će se razlikovati ovisno o vrsti
diska, formatu snimanja i podešenjima. Za detalje o
MP3/WMA/AAC zapisima pogledajte stranu 16;
ATRAC CD, pogledajte stranu 17.
Ručna pohrana postaja
1
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1
Tijekom reprodukcije više puta
pritisnite ? (REP) ili @ (SHUF) dok
se ne pojavi željena postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
! TRACK
zapisa više puta.
! ALBUM*1
albuma više puta.
! GROUP*2
grupe više puta.
SHUF ALBUM*1 albuma slučajnim
redoslijedom.
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom
tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavku
alternativne postaje (AF) i prometnih obavijesti (TA)
(strana 9).
Prijem pohranjenih postaja
1
SHUF GROUP*2 grupe slučajnim
redoslijedom.
SHUF DISC
diska slučajnim
redoslijedom.
*1 Tijekom reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa.
*2 Tijekom reprodukcije ATRAC CD-a.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju
odaberite "! OFF" ili "SHUF OFF".
8
Dok slušate postaju koju želite
pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu
tipku (od . do 0) dok se na
pokazivaču ne pojavi “MEM”.
Na pokazivaču se pojavi oznaka brojčane
tipke.
Odaberite valno područje, zatim
pritisnite brojčanu tipku (od . do 0).
Automatsko ugañanje
1
Odaberite valno područje i zatim
pritisnite B –/+ za traženje postaje.
Pretraživanje se zaustavlja kad ureñaj ostvari
prijem postaje. Ponovite opisani postupak
dok se ne ostvari prijem željene postaje.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje koju želite slušati,
pritisnite i zadržite B –/+ dok se oznaka željene
frekvencije ne pojavi na pokazivaču, a zatim više
puta pritisnite B –/+ za precizno ugañanje
frekvencije (ručno ugañanje).
RDS
Pregled
Napomene
● Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije
neće biti dostupne.
● RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je
signal slab ili postaja ne emitira RDS podatke.
Podešavanje AF (alternativnih frekvencija) i TA (prometnih obavijesti)
1
Više puta pritisnite Z dok se ne
pojavi željena postavka.
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne
digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
Prikaz podataka
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON
uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
A Valno područje, funkcija
B TA/TP*1
C Frekvencija*2 (naziv postaje), programski
broj, točno vrijeme, RDS podaci
*1 "TA" trepće tijekom prometnih obavijesti. "TP"
svijetli kod prijema postaje s prometnim programom.
*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "*".
RDS postaje možete pohraniti tako da
istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Ako
koristite funkciju BTM, samo RDS postaje se
pohranjuju s istim AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti
RDS postaje i one koje to nisu s funkcijama
AF/TA za svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
Za promjenu prikazanih stavki C pritisnite
&.
Ugañanje glasnoće prometnih
obavijesti
RDS usluge
Možete podesiti razinu glasnoće prometnih
obavijesti tako da ih ne propustite.
1 Zakrenite regulator glasnoće za ugañanje.
2 Pritisnite i zadržite Z dok se ne pojavi
"TA".
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugañanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugañanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, ureñaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Takoñer traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS
prijemom podešavaju sat.
9
Slušanje lokalnog programa — REG
Kad je uključena funkcija AF: tvornička
podešenja ovog ureñaja ograničavaju prijem na
odreñeno područje, stoga nije moguć prijelaz na
drugu lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" u
izborniku tijekom FM prijema (strana 13).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
Odabir vrste programa (PTY)
1
Tijekom FM prijema pritisnite 4.
Ako postaja odašilje PTY podatke,
pojavljuje se oznaka trenutne vrste
programa.
2
Više puta pritisnite 4 dok se ne
pojavi željena vrsta programa.
3
Pritisnite B –/+.
Ureñaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
10
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski program),
CULTURE (kultura), SCIENCE (znanost),
VARIED (razno), POP M (popularna glazba),
ROCK M (rock glazba), EASY M (lagana glazba),
LIGHT M (lagana klasična glazba), CLASSICS
(klasična glazba), OTHER M (druge vrste glazbe),
WEATHER (vremenska prognoza), FINANCE
(financije), CHILDREN (dječji programi),
SOCIAL A (društvene teme), RELIGION
(vjerski program), PHONE IN (telefonska
javljanja), TRAVEL (putovanja), LEISURE
(zabava), JAZZ (jazz glazba), COUNTRY
(country glazba), NATION M (narodna glazba),
OLDIES (evergrini), FOLK M (folklorna
glazba), DOCUMENT (dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u
kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1
Podesite "CT-ON" u izborniku
(strana 12).
Napomene
● Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema
RDS postaje.
● Izmeñu vremena podešenog funkcijom CT i
stvarnog vremena će možda biti razlike.
USB ureaji
Reprodukcija s USB ureñaja
Napomena
Prikaz se razlikuje ovisno o vrsti Mass Storage Class
USB ureñaja i ATRAC audio ureñaj.
Slušanje glazbe s Mass Storage
Class USB audio ureñaja
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite ?
(REP) ili @ (SHUF) dok se ne pojavi
željena postavka.
1
Spojite USB ureñaj na USB
priključnicu.
Počinje reprodukcija.
Ako je USB ureñaj već spojen, pritisnite
' više puta dok se ne pojavi "USB"
kako biste započeli reprodukciju.
Pritisnite ! za zaustavljanje reprodukcije.
Napomene
● Prije odspajanja USB ureñaja najprije zaustavite
reprodukciju. Odspojite li USB ureñaj tijekom
reprodukcije, mogu se oštetiti podaci na njemu.
● Ne koristite USB ureñaje koji su toliko veliki ili teški
da mogu pasti uslijed vibracija ili uzrokovati
labavljenje spoja.
● Ako ste odspojili prednju ploču bez isključenja
prekidačem tijekom reprodukcije s USB ureñaja,
mogu se oštetiti podaci.
Prikaz podataka
Odaberite
Za reprodukciju
! TRACK
zapisa više puta.
! ALBUM
albuma više puta.
SHUF ALBUM
albuma slučajnim
redoslijedom.
SHUF DEVICE
ureñaja slučajnim
redoslijedom.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju
odaberite "! OFF" ili "SHUF OFF".
Slušanje glazbe s "Walkmana"
(ATRAC audio ureñaj)
1
Tijekom reprodukcije pritisnite više
puta 7 dok se ne pojavi postavka.
Stavke se mijenjaju na sljedeći način:
ALB (album) t ART (izvoñač) t PLY
(playlista)
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite ?
(REP) ili @ (SHUF) dok se ne pojavi
željena postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
! TRACK
zapisa više puta.
A ATRAC audio ureñaj: ALB, ART, PLY
Mass Storage Class ureñaj: USB
B ATRAC/WMA//MP3/AAC indikator
C Broj zapisa/albuma/izvoñača/playliste, naziv
zapisa/albuma/izvoñača/playliste, proteklo
vrijeme reprodukcije, točno vrijeme
! ALBUM
albuma više puta.
! ARTIST
izvoñača više puta.
! PLAYLIST
playliste više puta.
SHUF ALBUM
albuma slučajnim
redoslijedom.
Za promjenu prikazanih stavki C pritisnite
&; pretražite prikazane stavke C,
pritisnite N na daljinskom upravljaču ili
podesite "A.SCRL-ON" (stranica 13).
SHUF ARTIST
izvoñača slučajnim
redoslijedom.
Savjet
Prikaz se razlikuje ovisno o snimljenom formatu i postavkama. Podrobnije informacije o MP3/WMA/ AAC
potražite na stranici 16; o ATRAC CD-u na stranici 17.
SHUF DEVICE
SHUF PLAYLIST playliste slučajnim
redoslijedom.
ureñaja slučajnim
redoslijedom.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju
odaberite "! OFF" ili "SHUF OFF".
11
Ostale funkcije
Promjena zvunih postavki
Podešavanje zvučnih značajki
— BAL/FAD/SUB
Savjet
Druge postavke ekvilizatora su takoñer podesive.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 3 podesite odabranu opciju pritiskom na
<, M, , ili m.
Podešavanje opcija — SET
Možete podesiti balans izmeñu lijevog i desnog
te izmeñu stražnjih i prednjih zvučnika (fader) i
glasnoću subwoofera.
1
1
Više puta pritisnite tipku za odabir dok
se ne pojavi "BAL", "FAD" ili "SUB".
Postavka se mijenja na sljedeći način:
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t
BAL (lijevi-desni zvučnici) t FAD
(prednji-stražnji zvučnici) t SUB
(glasnoća subwoofera)*2 t AUX*3
2
*1 Kad je uključena funkcija EQ3 (strana 12).
*2 Indikator "ATT" je prikazan s najnižim podešenjem i može se podesiti u najviše 20 koraka.
*3 Kad je aktivan AUX izvor (strana 13).
Napomena
Prikazane opcije će se razlikovati ovisno o izvoru i
postavci.
2
Zakrenite regulator glasnoće za
podešavanje odabrane postavke.
Nakon tri sekunde podešavanje je završeno,
a na pokazivač se vraćaju indikatori
uobičajene reprodukcije/prijema.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2 podesite odabranu opciju pritiskom na
<, M, , ili m.
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3
Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje
pohranjivanje vašeg podešenja ekvilizatora.
1
Odaberite izvor, zatim više puta
pritisnite E za odabir "CUSTOM".
2
Više puta pritisnite tipku za odabir
dok se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
3
Zakrenite regulator glasnoće za
podešavanje odabrane postavke.
Razina zvuka se može podesiti u rasponu od
–10 dB do +10 dB u koracima po 1 dB.
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje.
Za povratak na tvorničku postavku krivulje
ekvilizatora, pritisnite tipku za odabir prije
dovršenja podešavanja.
Nakon 3 sekunde podešavanje je dovršeno i
na pokazivač se vraćaju indikatori
uobičajene reprodukcije/prijema.
12
3
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se prikaz za podešavanje.
Više puta pritisnite tipku za odabir
dok se ne pojavi željena opcija.
Zakrenite regulator glasnoće za
odabir postavke (npr. "ON" ili "OFF").
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešavanje je dovršeno i na pokazivač se
vraća prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 3 podesite odabranu opciju pritiskom na
< ili ,.
Možete podesiti sljedeće stavke (pogledajte
odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije):
"z" označava tvorničku postavku.
CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (strana 4)
CT (točno vrijeme)
Za podešavanje "CT-ON" ili "CT-OFF" (z)
(strana 9, 10).
BEEP
Za podešavanje "BEEP-ON" (z) ili "BEEPOFF".
AUX-A*1 (AUX audio)
Za uključenje indikatora AUX izvora "AUXA-ON" (z) ili "AUX-A-OFF" (strana 13).
A. OFF (automatsko isključenje)
Za automatsko isključenje odreñeno vrijeme
nakon prebacivanja ureñaja u pripravno stanje
− "AUTO OFF-NO" (z), "AUTO OFF-30S
(sekunde)", "AUTO OFF-30M (minute)" ili
"AUTO OFF-60M (minute)".
DEMO*1 (prikaz mogućnosti ureñaja)
Za podešavanje "DEMO-ON" (z) ili "DEMOOFF".
DIM (svjetlina pokazivača)
Za podešavanje svjetline pokazivača.
− "DIM-AT" (z): automatsko zatamnjenje
pokazivača nakon uključenja svijetla.
− "DIM ON": zatamnjenje pokazivača.
− "DIM-OFF" (z): isključenje dimmera.
ILM (osvjetljenje)
Za promjenu boje osvjetljenja: "ILM-1" (z) ili
"ILM-2".
M.DSPL (pomicanje uzoraka)
Odabir načina pomicanja uzoraka.
− "M.DSPL-SA" (z): prikaz pomičnih uzoraka i
raščlanjivača spektra.
− "M.DSPL-ON": prikaz pomičnih uzoraka.
− "M.DSPL-OFF": isključenje pomicanja.
A.SCRL (Auto Scroll)
Za automatsko pomicanje dugih naziva nakon
promjene diska/albuma/zapisa.
− "A.SCRL-ON" (z): za pomicanje
− "A.SCRL-OFF": za isključenje pomicanja.
LOCAL (lokalne postaje)
− "LOCAL-OFF" (z): za normalno ugañanje.
− "LOCAL-ON": ugañaju se samo postaje s
jakim signalima.
2
MONO* (mono zvuk)
Odaberite ovu opciju kako biste poboljšali loš
FM prijem.
− "MONO-OFF" (z): za stereo reprodukciju.
− "MONO-ON": za reprodukciju stereo zvuka
u mono tehnici.
REG*2 (lokalni prijem)
Za podešavanje "REG-ON" (z) ili "REG-OFF"
(strana 10).
LPF*3 (niskopropusni filter)
Za odabir prekidne frekvencije subwoofera:
"LPF OFF" (z), "LPF125Hz" ili "LPF 78Hz".
BTM (strana 8)
*1 Kad je ureñaj isključen.
*2 Kod FM prijema.
*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB".
Broj ureñaja
Broj diska
Počinje reprodukcija.
Preskakanje albuma i diskova
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite .//
(GP/ALBM –/+).
Za preskakanje Pritisnite .//
(GP/ALBM –/+)
albuma
i otpustite (zadržite na
trenutak).
albuma
kontinuirano
unutar 2 sekunde od prvog
otpuštanja.
diskova
više puta.
diskova
kontinuirano
zatim, pritisnite ponovo
unutar 2 sekunde i zadržite.
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim redoslijedom
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite ? (REP) ili
@ (SHUF) nekoliko puta dok se ne pojavi
željena postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
! DISC*1
diska kontinuirano.
SHUF
CHANGER*1
zapisa u izmjenjivaču u
slučajnom redoslijedu.
SHUF ALL*2
zapisa u svim ureñajima u
slučajnom redoslijedu.
*1 Kad je spojen jedan ili nekoliko CD/MD izmjenjivača.
*2 Kad su spojena dva ili nekoliko MD izmjenjivača.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju,
odaberite "! OFF" ili "SHUF-OFF".
Dodatna audio oprema
Uporaba dodatne opreme
CD/MD izmjenjivač
Odabir izmjenjivača
1 Više puta pritisnite ' dok se ne
pojavi "CD" ili "MD".
2 Više puta pritisnite 7 dok se ne pojavi
željeni izmjenjivač.
Na BUS AUDIO IN/AUX IN ulaz ovog ureñaja
možete spojiti dodatni Sony prijenosni audio
ureñaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem
auto zvučnika.
Napomena
Prilikom spajanja prijenosnog ureñaja BUS
CONTROL IN ne smije biti spojen. Ukoliko je ureñaj
spojen na BUS CONTROL IN, "AUX" ne može biti
odabran tipkom '.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
13
Savjet
Prilikom spajanja prijenosnog ureñaja i izmjenjivača,
koristite opcionalni AUX-IN izbornik.
Odabir vanjskog ureñaja
1 Nekoliko puta pritisnite tipku ' dok
se ne pojavi "AUX".
Kontrolama upravljajte na spojenom ureñaju.
Ugañanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću
svakog spojenog audio ureñaja.
1 Smanjite glasnoću auto radija.
2 Više puta pritisnite ' dok se ne
pojavi "AUX".
Pojavi se "AUX REAR IN".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio
ureñaja uz umjerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na auto
radiju.
5 Više puta pritisnite tipku za odabir dok se ne
pojavi "AUX" i regulatorom glasnoće
podesite glasnoću (–8 do +18 dB).
Zakretni upravljač RM-X4S
Stavljanje naljepnice
Stavite naljepnicu ovisno o načinu postavljanja
upravljača.
Položaj kontrola
Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao one na ureñaju.
14
Sljedeće kontrole na zakretnom upravljaču
zahtijevaju različite radnje od onih na ureñaju.
• Kontrola PRESET/DISC
Isto kao i .// (GP/ALBM –/+) na ureñaju
(pritisnite i zakrenite).
• Kontrola VOL (glasnoća)
Isto kao i kontrola glasnoće na ureñaju
(zakrenite).
• Kontrola SEEK/AMS
Isto kao i B –/+ na ureñaju (zakrenite ili
zakrenite i zadržite).
Promjena smjera upravljanja
Smjer upravljanja kontrola je tvornički podešen
na način prikazan na slici.
Za povećavanje
Za smanjivanje
Ako zakretni upravljač morate postaviti na
desnoj strani upravljačke ploče, možete obrnuti
smjer upravljanja.
1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL
pritisnite i zadržite A.
Dodatne informacije
Mjere opreza
• Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se ureñaj malo ohladi prije korištenja.
• Ako je vaš automobil opremljen električnom
antenom, ona se automatski izvlači kad ureñaj
radi.
O kondenzaciji vlage
Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na
lećama unutar ureñaja i na pokazivaču se može
nakupiti vlaga i tada ureñaj neće pravilno raditi. U
tom slučaju izvadite disk i pričekajte oko jedan sat
dok vlaga ne ispari.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po ureñaju ili diskovima ne prolijete sok
ili druga pića.
Napomene o diskovima
• Uvijek držite disk za rubove i nemojte dodirivati
njegovu površinu.
• Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
• Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj
ploči u vozilu parkiranom na suncu.
• Ne lijepite naljepnice ili ljepljivu vrpcu na disk,
jer može doći do zaustavljanja rotacije te do
kvara ureñaja ili oštećenja diska.
• Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama.
Uslijed uporabe takvih diskova može doći do
sljedećih nepravilnosti u radu:
− Nemogućnost izbacivanja diska (zbog
odlijepljene naljepnice koja može zapeti u
mehanizmu za izbacivanje diska).
− Nemogućnost ispravnog čitanja audio
podataka (primjerice, preskakanje zvuka ili
nemogućnost reprodukcije) uslijed skupljanja
naljepnice izložene toplini i savijanja diska.
• Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca,
kvadrata, zvijezde) ne mogu se reproducirati na
ovom ureñaju jer bi moglo doći do kvara. Ne
koristite takve diskove.
• Nije moguća reprodukcija CD-a promjera 8 cm.
• Prije uporabe obrišite diskove
krpom za čišćenje. Brišite ih
ravnim potezima od središta
prema rubu. Nemojte koristiti
otapala poput benzina,
razrjeñivača, komercijalnih
sredstava za čišćenje ili
antistatički raspršivač
namijenjen čišćenju vinilnih ploča.
Napomene o CD-R/CD-RWdiskovima
• Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova
(ovisno o opremi na kojoj su snimljeni i
njihovom stanju) neće biti moguća na ovom
ureñaju.
• U ovom ureñaju nije moguća reprodukcija
nefinaliziranih CD-R/CD-RW diskova.
• Ureñaj je kompatibilan s formatima ISO 9660
level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzijskim
formatima i Multi Session.
• Maksimalan broj:
− direktorija (albuma): 150 (uključujući
korijenski i prazne direktorije).
− datoteka (zapisa) i direktorija na disku: 300
(ako naziv direktorija/zapisa sadrži mnogo
znakova, broj može biti i manji od 300).
− prikazanih znakova po nazivu direktorija/
zapisa je 32 (Joliet) ili 64 (Romeo).
• Ako je disk snimljen u Multi Session formatu
prepoznaje se i reproducira samo prvi zapis prve
sesije (svaki drugi format se preskače). Prioritet
formata je CD-DA, ATRAC CD i MP3/WMA/
AAC.
− Kad je prvi zapis CD-DA, reproducira se samo
CD-DA na prvoj sesiji.
− Kad prvi zapis nije CD/DA, reproducira se
ATRAC CD ili MP3/WMA/AAC sesija. Ako
disk nema podataka ovih formata, prikazuje se
poruka "NO MUSIC".
Glazbeni diskovi sa zaštitom od
kopiranja
Ovaj ureñaj može reproducirati diskove koji
podliježu CD standardu. U posljednje vrijeme
pojedine tvrtke proizvode diskove sa zaštitom od
kopiranja. Neki od tih diskova možda se neće moći
reproducirati u ovom ureñaju jer ne podliježu CD
standardu.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj
strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio
podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda
neće reproducirati na ovom ureñaju zato jer ne
odgovaraju CD standardu.
15
O USB ureñajima
O MP3 datotekama
• Mogu se koristiti Mass Storage Class USB
ureñaji i ATRAC audio ureñaji kompatibilni s
USB standardom. Meñutim, ovaj ureñaj ne može
prepoznati USB ureñaje spojene preko USB huba
i nije kompatibilan s ureñajima koji imaju
funkciju huba. Za detalje o kompatibilnosti vašeg
USB ureñaja, posjetite Sonyjevu internetsku
stranicu (strana 21).
• Odgovarajući codec se razlikuje prema vrsti ureñaja.
− Mass Storage Class USB ureñaj: MP3/WMA/
AAC
− ATRAC audio ureñaj: ATRAC/MP3/WMA/AAC
• Nije moguća reprodukcija DRM (Digital Rights
Management) datoteka koje nisu ATRAC.
• Moguć je prikaz sljedećih podataka:
• MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a
to je format zvukovne kompresije koji sažima podatke audio CD-a na otprilike 1/10 izvorne veličine.
• ID3 podaci verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 odnose
se samo na MP3. ID3 podaci mogu sadržavati
15/30 (1.0 i 1.1) ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).
• Kod pridjeljivanja naziva MP3 datoteke ne
zaboravite dodati ekstenziju ".mp3".
• Tijekom reprodukcije MP3 datoteke VBR
(promjenjive brzine bita) ili ubrzane reprodukcije
prema naprijed ili natrag, proteklo vrijeme
reprodukcije se možda neće ispravno prikazati.
Napomene o MP3 datotekama
Ako reproducirate MP3 disk velike brzine bita,
primjerice 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.
Mass Storage Class USB ureñaj:
− Direktoriji (albumi): 512, datoteke (zapisi): 65535
ATRAC audio ureñaj: ATRAC/MP3/WMA/AAC
− Albumi/izvoñači/playliste: 65535, zapisi: 65535
Napomene o USB ureñajima
● Kod spajanja putem kabela, koristite kabel
isporučen s USB ureñajem koji želite spojiti.
● Ne koristite USB ureñaje koji su toliko veliki i teški
da mogu ometati upravljanje vozilom.
● Ne ostavljajte USB ureñaje u parkiranom vozilu jer
su u takvim slučajevima mogu nastati kvarovi.
● Ureñaju će možda trebati neko vrijeme za početak
reprodukcije, a to ovisi o količini snimljenih podataka.
● Savjetujemo vam da snimite sigurnosne kopije
podataka s USB ureñaja.
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
zapisa
MP3/WMA/AAC
Direktorij
(album)
MP3/WMA/
AAC
datoteka
(zapis)
O WMA datotekama
• WMA je skraćenica od Windows Media Audio, a
to je format zvukovne kompresije koji sažima
podatke audio CD-a na otprilike 1/22* izvorne
veličine.
• WMA oznaka može sadržavati 63 znaka.
• Kod pridjeljivanja naziva WMA datoteke ne
zaboravite dodati ekstenziju ".wma".
• Tijekom reprodukcije WMA datoteke VBR
(promjenjive brzine bita) ili ubrzane reprodukcije
prema naprijed ili natrag, proteklo vrijeme
reprodukcije se možda neće ispravno prikazati.
* Samo uz brzinu od 64 kbps
Napomene o WMA datotekama
Ureñaj ne podržava reprodukciju sljedećih WMA
datoteka:
− datoteke snimljene uz "lossless" kompresiju,
− datoteke zaštićene autorskim pravima.
O AAC datotekama
• AAC je skraćenica od Advanced Audio Coding,
a to je format zvukovne kompresije koji sažima
podatke audio CD-a na otprilike 1/11* izvorne
veličine.
• AAC oznaka može sadržavati 126 znakova.
• Kod pridjeljivanja naziva AAC datoteke ne
zaboravite dodati ekstenziju ".m4a".
• Tijekom reprodukcije AAC datoteke VBR
(promjenjive brzine bita) ili ubrzane reprodukcije
prema naprijed ili natrag, proteklo vrijeme
reprodukcije se možda neće ispravno prikazati.
* Samo uz brzinu od 128 kbps
Napomene o AAC datotekama
Ureñaj ne podržava reprodukciju datoteka zaštićenih
autorskim pravima.
16
O ATRAC datotekama
Format ATRAC3plus
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3)
je tehnologija komprimiranja audio podataka koja
audio CD podatke sažima na približno 1/10 izvorne
veličine.
ATRAC3plus je prošireni format ATRAC3 i može
komprimirati audio CD podatke na otprilike 1/20
izvorne veličine. Ovaj ureñaj podržava ATRAC3 i
ATRAC3plus format.
• ATRAC ima dvorazinsku strukturu: jedan
direktorij (grupa), dvije datoteke (zapisi).
− ATRAC CD
Maksimalan broj direktorija (grupa) – 255;
maksimalan broj datoteka (zapisa) – 999.
− ATRAC audio ureñaj
Maksimalan broj albuma/izvoñača/playlista –
65535; maksimalan broj zapisa – 65535.
• Prikazuju se znakovi u nazivu direktorija/
datoteka i tekstualni podaci SonicStage softvera.
Za detalje o ATRAC CD-u i ATRAC Audio
ureñaju, pogledajte upute za uporabu SonicStage
softvera.
Napomena
● ATRAC datoteke snimite pomoću autoriziranog
softvera, primjerice SonicStage.
● ATRAC datoteke nije moguće reproducirati na USB
ureñajima koji nisu ATRAC audio ureñaji.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi
ureñaja i nakon čitanja uputa, posavjetujte se sa
Sonyjevim prodavateljem.
Odravanje
Napomene o litijevoj bateriji
● Držite litijevu bateriju van dohvata djece. Ako doñe
do gutanja baterije, odmah potražite liječničku
pomoć.
● Obrišite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog
kontakta.
● Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
● Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed
nepravilnog rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
Promjena osigurača
Kod promjene osigurača
koristite osigurače iste
vrijednosti. Ako osigurač
pregori, provjerite priključak
napajanja, te zamijenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je riječ o kvaru
na ureñaju. U tom slučaju se
obratite najbližem Sonyjevom
dobavljaču.
Osigurač (10 A)
Čišćenje priključaka
Ureñaj možda neće dobro raditi ako spojevi izmeñu
ureñaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (strana 5) te očistite
spojeve vatiranim štapićem natopljenim
alkoholom. Ne primjenjujte prejak pritisak, jer bi
moglo doći do oštećenja priključaka.
Zamjena litijeve baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterije će trajati oko
godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o
uvjetima rada.) Kad baterija oslabi, domet
daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamijenite
bateriju novom CR2025 litijevom baterijom.
Korištenje druge baterije može dovesti do požara
ili do eksplozije.
+ strana gore
Glavni ureñaj
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
● Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja ugasite vozilo i
izvadite ključ iz kontakt-brave.
● Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
17
Vaenje ureaja
1
Tehniki podaci
Skinite zaštitni okvir.
A Izvadite prednju ploču (strana 5).
B Zakvačite ključeve za vañenje na zaštitni
okvir.
CD ureñaj
Omjer signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Radijski prijemnik
FM
Okrenite ključ
kao na slici.
C Pomoću ključeva za vañenje izvucite
zaštitni okvir.
Opseg ugañanja: 87,5 – 108,0 MHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonično izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 – 15 000 Hz
MW/LW
Opseg ugañanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osjetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
2
Izvadite ureñaj
A Istovremeno umetnite oba ključa za
vañenje dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra
USB ureñaj
Priključnica: USB (Full-speed)
Maksimalna struja: 500 mA
Pojačalo
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 50 W T 4 (na 4 ohma)
Općenito
B Povucite ključeve za vañenje kako biste
oslobodili ureñaj.
C Izvucite ureñaj iz ležišta.
18
Izlazi:
Audio izlazi (prednji/stražnji)
Izlaz subwoofera (mono)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
ATT kontrolna priključnica za isključenje zvuka
pri tel. pozivu
Priključak za kontrolu osvjetljenja
BUS kontrolna ulazna priključnica
BUS audio ulaz/AUX IN ulaz
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenski ulaz
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 T 50 T 180 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Približno 182 T 53 T 162 mm (š/v/d)
Masa: Približno 1,3 kg
Isporučeni pribor:
Daljinski upravljač: RM-X151
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema/pribor:
Zakretni upravljač RM-X4S
BUS kabel (isporučen s RCA priključkom):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD izmjenjivač (10 diskova): CDX-757MX
CD izmjenjivač (6 diskova): CDX-T70MX,
CDX-T69
Selektor izvora: XA-C40
Selektor AUX-IN: XA-300
Priključni adapter za iPod: XA-110IP
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Američki i strani patenti su licenca Dolby
Laboratories.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i
patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
Napomena
Ureñaj se ne može spojiti na digitalno predpojačalo ili
ekvilizator kompatibilan sa Sony BUS sustavom.
Dizajn i tehničke značajke ureñaja su podložni
promjenama bez prethodne obavijesti.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
odreñenim otisnutim programskim pločama.
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
● Pakirni jastučići izrañeni su od papira.
● Za ispis na ambalaži je korištena tinta na bazi
biljnog ulja bez hlapljivih organskih spojeva.
U sluaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju
problema koji se mogu pojaviti u radu s ureñajem.
Prije pregleda donje tablice, provjerite spojeve
ureñaja i postupke korištenja.
Općenito
Nema napajanja ureñaja.
• Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite
osigurač.
• Ako je ureñaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
t Uključite ureñaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
• Glasnoća je preniska.
• Uključena ja funkcija ATT ili je glasnoća smanjena
zbog telefonskog razgovora (Telephone ATT) (kad
je spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT
priključnicu).
• Kontrola fader (FAD) nije postavljena u središnji
položaj za dvozvučnički sustav.
• CD izmjenjivač ne podržava format diska
(MP3/WMA/AAC/ATRAC CD).
t Reproducirajte disk ovim ureñajem.
Nema zvučnog signala.
• Zvučni signal je isključen (strana 12).
• Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se
ugrañeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
• Pritisnuli ste tipku RESET.
t Ponovo pohranite podešenja u memoriju.
• Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
• Kabel za napajanje nije ispravno spojen.
Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena
su obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na
pokazivaču.
• Podesili ste "DIM-ON" (strana 12).
• Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite tipku !.
t Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku
! na ureñaju dok se prikaz ponovno ne uključi.
• Priključci su zaprljani (strana 17).
Funkcija Auto Off ne radi
Ureñaj je uključen. Funkcija Auto Off se aktivira
nakon isključenja ureñaja.
t Isključite ureñaj.
Nije moguće koristiti daljinski upravljač.
Uklonite izolacijsku foliju (strana 4).
DSO funkcija ne radi.
Ovisno o unutrašnjosti automobila ili vrsti glazbe,
DSO funkcija možda neće imati željeni efekt.
CD/MD reprodukcija
Ne možete uložiti disk.
• Već je uložen drugi disk.
• Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija diska ne započinje.
• Oštećen ili zaprljan disk.
• Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (strana 15).
• Ovaj ureñaj ne podržava tekući format diska i
verziju datoteke (za detalje pogledajte stranu 4 i 15).
• Pritisnite Z za vañenje diska.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
19
Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC
zapisa treba duže vrijeme nego za ostale.
Sljedećim diskovima/ureñajima treba duže vrijeme za
početak reprodukcije:
− diskovi/ureñaji komplicirane strukture.
− diskovi/ureñaji snimljeni u Multi Session formatu.
− diskovi/ureñaji kojima možete dodati podatke.
Nije moguća reprodukcija ATRAC CD-a.
• Disk nije snimljen ovlaštenim softverom, primjerice
SonicStage ili SonicStage Simple Burnerom.
• Zapisi koji nisu sadržani u grupi ne mogu se
reproducirati.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
• Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
• Funkcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
t Podesite "A.SCRL-ON" (strana 13) ili pritisnite
N na daljinskom upravljaču.
Zvuk preskače.
• Niste dobro ugradili ureñaj.
t Ureñaj ugradite pod kutom manjim od 45º u
stabilan dio automobila.
• Neispravan ili zaprljan disk.
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (strana 4).
Prijem radijskih postaja
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
• Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora
napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog
pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil ima
ugrañenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/
bočnom staklu).
• Provjerite spoj antene.
• Antena se ne izvlači.
t Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
• Provjerite frekvenciju.
• U DSO modu može doći do smetnji zvuka.
t Isključite DSO mod "OFF" (stranica 6).
FM stereo program se čuje mono.
Ureñaj je podešen na mono prijem.
t Podesite "MONO-OFF" (strana 13).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
t Isključite funkciju TA (strana 9).
Nema prometnih informacija.
• Uključite funkciju TA (strana 9).
• Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
t Ugodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
• Trenutna postaja nije RDS postaja.
• RDS podaci nisu primljeni.
• Postaja ne emitira signal vrste programa.
USB reprodukcija
Ne možete reproducirati s ureñaja spojenog
putem USB huba.
Auto radio ne može prepoznati USB ureñaje spojene
preko USB huba i nije kompatibilan s ureñajima koji
imaju funkciju huba.
Nije moguća reprodukcija.
• Pokušali ste reproducirati glazbene datoteke
zaštićene DRM tehnologijom (strana 16).
• Pokušali ste reproducirati s nekompatibilnog USB
ureñaja.
• Ako USB ureñaj ne radi, spojite ga ponovno.
Čuje se signal upozorenja.
Odspojili ste USB ureñaj tijekom reprodukcije.
t Prije odspajanja USB ureñaja zaustavite
reprodukciju radi zaštite podataka.
Zvuk je isprekidan.
Prekidi zvuka su mogući s brzinom bita iznad 320 kbps.
Prikaz/poruke grešaka
Slušanje ugoñenih postaja nije moguće.
• Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
• Signal s odašiljača je preslab.
BLANK*1
MD ne sadrži audio zapise.*2
t Reproducirajte MD sa snimljenim zapisima.
Nije moguće automatsko ugañanje.
• Nije ispravno podešena funkcija traženja lokalnih
postaja.
t Pretraživanje se prečesto zaustavlja:
Podesite "LOCAL-ON" (strana 13).
t Ugañanje se ne zaustavlja na postaji:
Podesite "MONO-ON" (strana 13).
• Emitirani signal je preslab.
t Izvršite ručno ugañanje.
CHECKING
Auto radio provjerava povezanost s USB ureñajem.
t Pričekajte dok se provjera povezanosti ne završi.
Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".
• Ugodite točnu frekvenciju.
• Signal odašiljača je preslab.
t Podesite "MONO-ON" (strana 13).
20
ERROR*1
• Disk je zaprljan ili uložen naopako.*2
t Očistite ga ili uložite pravilno.
• Disk je prazan.
• Disk se ne može reproducirati zbog nekog
problema.
t Uložite drugi disk.
• Auto radio nije automatski prepoznao USB ureñaj.
t Spojite ga ponovno.
• Pritisnite Z za vañenje diska.
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
t Pogledajte upute za ugradnju/povezivanje.
HUB NO SUPRT
Auto radio ne podržava USB hub ili ureñaj koji ima
funkciju huba.
LOAD
Izmjenjivač učitava disk.
t Pričekajte dok ne završi.
L. SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja
tijekom automatskog ugañanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
t Pritisnite B –/+ dok trepće naziv postaje.
Ureñaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih
podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO DEV (No Device)
' je odabran bez spojenog USB ureñaja.
Odspojili ste USB ureñaj ili USB kabel tijekom
reprodukcije.
t Spojite USB ureñaj ili USB kabel.
NO DISC
Disk nije uložen u CD/MD ureñaj.
t Uložite diskove u izmjenjivač.
NO INFO
MP3/WMA/AAC datoteka ne sadrži tekstualne
podatke.
NO MAG
Spremnik za diskove nije umetnut u CD ureñaj.
t Uložite spremnik u izmjenjivač.
NO MUSIC
Disk/USB ureñaj nema glazbenih datoteka.
t Uložite glazbeni disk u CD ureñaj auto radija ili u
izmjenjivač koji može reproducirati MP3 datoteke.
t Spojite USB ureñaj koji sadrži audio datoteke.
NO NAME
Disk ne sadrži naziv diska/albuma/grupe/zapisa.
NO TP
Ureñaj nastavlja pretraživanje dok ne pronañe
dostupnu TP postaju.
NOT READ
Ureñaj nije učitao podatke s diska.
t Uložite disk i odaberite ga na listi.
OVERLOAD
USB ureñaj je preopterećen.
t Odspojite USB ureñaj, zatim promijenite izvor
pritiskom tipke '.
t Pokazuje da USB ureñaj ne radi pravilno ili je
spojen nepodržani USB ureñaj.
READ
Ureñaj učitava sve podatke o zapisima i
grupama/albumima s diska/USB ureñaja.
t Pričekajte da završi postupak učitavanja i
reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o
strukturi diska, možda će trebati duže od minute.
RESET
CD ureñaj i CD/MD izmjenjivač ne radi zbog nekih
problema.
t Pritisnite tipku RESET (strana 4).
USB NO SUPRT (USB nije podržan)
Auto radio ne podržava spojeni USB ureñaj.
t Spojite odgovarajući USB ureñaj (strana 16).
"
" ili "
"
Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao
do početka ili do kraja i nije moguće daljnje
pretraživanje.
"...."
Oznaka se ne može prikazati kod ovog ureñaja.
*1 Ukoliko doñe do greške tijekom reprodukcije CD-a
ili MD-a, broj CD ili MD-diska se ne pojavljuje na
pokazivaču.
*2 Broj diska koji uzrokuje smetnje se prikazuje na
pokazivaču.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD
ureñaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili
kad ste uočili problem.
Podrška
Za pitanja ili najnovije informacije o ovom
proizvodu posjetite sljedeću internetsku
stranicu:
http://support.sony-europe.com
NOTREADY
Otvoren je pokrov MD izmjenjivača ili MD diskovi
nisu uloženi pravilno.
t Zatvorite pokrov ili uložite MD diskove pravilno.
OFFSET
Možda je posrijedi interni kvar.
t Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane
prikazana, obratite se ovlaštenom Sony servisu.
21
Download PDF

advertising