4-109-733-41 (1)
FM/MW/LW
Autoradio CD uređaj
Upute za uporabu
Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte stranicu 4.
CDX-GT434U
CDX-GT430U
©2008 Sony Corporation
Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u
zasebnim uputama za ugradnju i povezivanje.
Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta
ureñaja.
Napomena za korisnike u državama koje
primjenjuju smjernice EU
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, Japan.
Ovlašteni zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i sigurnost ureñaja je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Za pitanja o servisu i jamstvu, obratite
se na adrese s priloženih jamstvenih dokumenata.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Microsoft, Windows Media i
logotip Windows su zaštićeni ili
registrirani znakovi Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti
su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
Ovaj proizvod je zaštićen odreñenim intelektualnim
pravima u vlasništvu tvrtke Microsoft Corporation.
Uporaba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez dozvole tvrtke Microsoft
ili ovlaštenih Microsoft zastupnika.
2
Dobavljači sadržaja upotrebljavaju tehnologiju zaštite
autorskih prava za Windows Media u ovom ureñaju
("WM-DRM") za zaštitu cjelovitosti svojih sadržaja
("Zaštićeni sadržaji") kako ne bi došlo do otuñenja
njihovog intelektualnog vlasništva, uključujući
copyright.
Ovaj ureñaj upotrebljava WM-DRM softver za reprodukciju zaštićenih sadržaja ("WM-DRM softver").
Ako doñe do narušavanja sigurnosti WM-DRM
softvera na ovom ureñaju, vlasnici zaštićenog sadržaja ("Vlasnici zaštićenog sadržaja") mogu zatražiti
od tvrtke Microsoft opoziv prava WM-DRM softvera
na dobivanje nove licence za kopiranje, prikaz i/ili
reprodukciju zaštićenog sadržaja. Opoziv ne mijenja
sposobnost WM-DRM softvera za reprodukciju
nezaštićenih sadržaja. Popis opozvanih WM-DRM
softvera se učitava na ureñaj svaki put kad preuzmete
licencu za zaštićeni sadržaj s interneta ili računala.
Microsoft može, u skladu s takvom licencom, takoñer
preuzeti popise opozvanih sadržaja na vaš ureñaj u
ime vlasnika zaštićenog sadržaja.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 14).
Ureñaj će se automatski potpuno isključiti u
podešeno vrijeme nakon prebacivanja u
pripravno stanje. Time se smanjuje trošenje
akumulatora. Ako niste podesili funkciju
Auto Off, nakon gašenja motora automobila
svakako pritisnite i zadržite ! na ureñaju
dok se ne isključi pokazivač.
Sadržaj
Početak
CD
Kompatibilni diskovi......................................... 4
Resetiranje ureñaja ............................................ 4
Isključenje funkcije DEMO............................... 4
Podešavanje točnog vremena............................. 4
Odvajanje prednje ploče .................................... 5
Postavljanje prednje ploče............................ 5
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni ureñaj................................................ 6
Pretraživanje zapisa........................................... 8
Traženje zapisa prema nazivu
— Quick-BrowZer ....................................... 8
Traženje preslušavanjem dijelova zapisa
— ZAPPIN................................................... 9
Radioprijemnik
Pohrana i prijem postaja .................................... 9
Automatska pohrana — BTM ...................... 9
Ručna pohrana postaja ................................. 9
Prijem pohranjenih postaja........................... 9
Automatsko ugañanje................................... 9
RDS................................................................. 10
Pregled ....................................................... 10
Podešavanje AF i TA ................................. 10
Odabir vrste programa (PTY)..................... 11
Podešavanje točnog vremena (CT)............. 11
Prikaz podataka .......................................... 11
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redoslijedom .............................. 11
USB uređaji
Reprodukcija s USB ureñaja............................ 12
Prikaz podataka .......................................... 12
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redoslijedom .............................. 13
Ostale funkcije
Promjena zvučnih postavki.............................. 13
Podešavanje zvučnih značajki .................... 13
Podešavanje krivulje ekvilizatora — EQ3 ... 14
Podešavanje opcija — SET ............................. 14
Uporaba dodatne opreme................................. 15
Dodatna audio oprema ............................... 15
Daljinski upravljač RM-X114 .................... 15
Zakretni upravljač RM-X4S....................... 16
Dodatne informacije
Mjere opreza.................................................... 17
Napomene o diskovima.............................. 17
Slijed reprodukcije MP3/WMA/
AAC zapisa ................................................ 17
Održavanje ...................................................... 17
Vañenje ureñaja............................................... 18
Tehnički podaci ............................................... 19
U slučaju problema.......................................... 19
Prikaz/poruke grešaka ................................ 21
Internetska stranica za podršku
Za sva pitanja i najnovije informacije o podršci za ovaj uređaj posjetite sljedeću
internetsku stranicu:
http://support.sony-europe.com
Tamo ćete pronaći informacije o:
➈ Modelima i proizvođačima kompatibilnih digitalnih audio uređaja
➈ Podržanim MP3/WMA/AAC datotekama
3
Početak
Podešavanje točnog vremena
Kompatibilni diskovi
Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
2
Više puta pritisnite tipku za odabir dok
se ne pojavi "CLOCK-ADJ".
3
Pritisnite B +.
Trepće indikator sati.
CD-DA
4
Zakrenite regulator glasnoće za
podešavanje sati i minuta.
Za pomicanje digitalnog indikatora pritisnite
B +/–.
MP3
WMA
AAC
5
Nakon podešavanja minuta pritisnite
tipku za odabir.
Podešavanje je dovršeno i sat se aktivira.
Možete reproducirati CD-DA (i one koji sadrže
CD TEXT), CD-R/CD-RW diskove (MP3/WMA/
AAC zapise (str. 17)).
Vrsta diska
Oznaka na disku
Za prikaz točnog vremena pritisnite &. Ponovno pritisnite & za povratak na prethodni
prikaz.
Resetiranje uređaja
Prije prvog korištenja ureñaja, ili nakon zamjene
ili prespajanja kontakata akumulatora, potrebno
je resetirati ureñaj.
Uklonite prednju ploču (str. 5) i pritisnite tipku
RESET (str. 6) šiljatim predmetom, npr. kemijskom
olovkom.
Napomena
Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje sata te
neke pohranjene informacije.
Isključenje funkcije DEMO
Možete isključiti funkciju DEMO (prikaz mogućnosti) koja se aktivira kad je ureñaj isključen.
4
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
2
Više puta pritisnite tipku za odabir dok
se ne pojavi "DEMO".
3
Zakrenite regulator glasnoće za
odabir "DEMO OFF".
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešavanje je dovršeno i na pokazivač se
vraćaju indikatori reprodukcije/radijskog
prijema.
Savjet
Točno vrijeme je moguće podesiti automatski pomoću
funkcije RDS (str. 11).
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču ureñaja kako biste
spriječili krañu.
Postavljanje prednje ploče
Prislonite otvor A na prednjoj ploči na osovinu
B na ureñaju te zatim lagano pritisnite lijevu
stranu prema ureñaju.
Alarm
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrañeno pojačalo.
1
Pritisnite !.
Ureñaj se isključuje.
2
Pritisnite @ i povucite ploču prema
sebi.
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.
Napomene
➇ Nemojte ispuštati niti jako pritiskati ploču ni
pokazivač.
➇ Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.
➇ Nemojte odvajati prednju ploču tijekom reprodukcije
s USB uređaja jer se USB podaci mogu oštetiti.
5
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni uređaj
U ovom poglavlju se opisuju kontrole i osnovni
postupci. Detalje potražite na navedenim
stranicama.
Za USB ureñaj, pogledajte "USB ureñaji" na
str. 12.
A Tipka OFF
Isključenje/zaustavljanje reprodukcije.
B Tipka l (BACK) str. 8
Za povratak na prethodni prikaz.
C Tipka SOURCE
Za uključenje ureñaja/promjenu izvora
(Radio/CD/USB/AUX).
D Tipka y (BROWSE) str. 8
Prijelaz u Quick-BrowZer mod.
K Tipka @ (otpuštanje prednje ploče)
str. 5
L Tipka MODE str. 9
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW).
M Senzor daljinskog upravljača
E Regulator glasnoće/tipka za odabir
Za podešavanje glasnoće (zakrenite); odabir
opcija za podešavanje (pritisnite i zakrenite).
N Tipka RESET (iza prednje ploče) str. 4
F Uložnica diska
Umetnite disk s naljepnicom okrenutom
prema gore i reprodukcija počinje.
P Tipka AF (Alternative Frequencies)/
TA (Traffic Announcement)/
PTY (Program Type) str. 10, 11
Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY
(pritisnite i zadržite) u RDS sustavu.
G Pokazivač
H Tipka Z (izbacivanje diska)
Za izbacivanje diska.
I USB priključnica str. 12
Za spajanje USB ureñaja.
6
J Tipke SEEK +/–
CD/USB:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovo
unutar oko 1 sekunde i zadržite); pretraživanje
zapisa naprijed ili natrag (pritisnite i zadržite).
Radio:
Za automatsko ugañanje postaja (pritisnite);
za ručno traženje postaja (pritisnite i zadržite).
O Tipka ZAP str. 9
Za odabir ZAPPIN moda.
Q Brojčane tipke
CD/USB:
.//: ALBM –/+) (tijekom MP3/WMA
reprodukcije)
Za preskakanje albuma (pritisnite); za
kontinuirano preskakanje albuma
(pritisnite i zadržite).
?: REP str. 11, 13
@: SHUF str. 11, 13
D: DM+
Za aktiviranje funkcije DM+, podesite
"ON". Za isključivanje podesite "OFF".
0: PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za nastavak
pritisnite ponovo.
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite); za
pohranu radijske postaje (pritisnite i zadržite).
R Tipka DSPL (pokazivač)/SCRL
(pomicanje) str. 10, 11, 12
Za promjenu prikaza na pokazivaču (pritisnite)
ili pomicanje teksta (pritisnite i zadržite).
S AUX ulazna priključnica str. 15
Za spajanje prijenosnog audio ureñaja.
7
Pretraživanje zapisa
Traženje zapisa prema nazivu
— Quick-BrowZer
Možete jednostavno pretraživati zapise na CD
disku ili USB ureñaju prema kategorijama.
Pretraživanje preskakanjem opcija
— Jump mod
Ako je u kategoriji mnogo opcija, možete brzo
potražiti željenu opciju.
1 Pritisnite B + u Quick-BrowZer modu
Pojavi se sljedeći prikaz.
Regulator/
tipka za odabir
A Broj tekuće opcije
B Ukupan broj opcija na tekućoj razini
1
Pritisnite y (BROWSE).
Ureñaj prelazi u Quick-BrowZer mod i
prikazuje se lista kategorija pretraživanja.
2
Okrećite regulator glasnoće za odabir
željene kategorije pretraživanja i zatim
pritisnite za potvrđivanje.
3
Ponovite korak 2 dok ne pronađete
željeni zapis.
Započinje reprodukcija.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite l (BACK).
Za izlaz iz Quick-BrowZer moda
Pritisnite y (BROWSE).
Napomena
Kod prelaska u Quick-BrowZer mod, isključuju se funkcije ponavljanja i reprodukcije slučajnim redoslijedom.
8
Zatim se pojavi naziv opcije.
2 Okrenite regulator za odabir željene ili obližnje
opcije.
Pretraživanje preskače po 10% od ukupnog
broja opcija.
3 Pritisnite regulator.
Prikaz se vraća na Quick-BrowZer mod i
prikazuje se odabrana opcija.
4 Okrenite regulator za odabir željene opcije i
zatim ga pritisnite.
Ako je odabrana opcija zapis, započinje
reprodukcija.
Za izlaz iz Jump moda
Pritisnite l (BACK) ili B –.
Traženje preslušavanjem dijelova
zapisa — ZAPPIN
Tijekom reprodukcije kratkih dijelova zapisa na
CD-u ili USB ureñaju redom, možete tražiti
željeni zapis.
ZAPPIN mod je pogodan za traženje zapisa
tijekom reprodukcije slučajnim slijedom ili
ponavljanja reprodukcije slučajnim slijedom.
Tipka za odabir
1
Pritisnite ( tijekom reprodukcije.
Kad se na pokazivaču pojavi "ZAPPIN", reprodukcija počinje od dijela sljedećeg zapisa.
Taj dio se reproducira u podešenom trajanju,
zatim se oglasi klik i počinje reprodukcija
sljedećeg dijela.
Zapis
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugañanja za vrijeme vožnje, koristite "Best
Tuning Memory" (BTM) kako biste spriječili
eventualne prometne nezgode.
Automatska pohrana — BTM
1
Pritisnite ' više puta dok se ne
pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja pritisnite 7
više puta. Možete birati izmeñu FM1, FM2,
FM3, MW ili LW.
2
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavljuje se izbornik za podešavanje.
3
Pritisnite tipku za odabir više puta dok
se ne pojavi "BTM".
4
Pritisnite B +.
Ureñaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija. Kad je postaja pohranjena, začuje
se zvučni signal.
Ručna pohrana postaja
1
Dio svakog zapisa za
reprodukciju u ZAPPIN modu
2
Radioprijemnik
Kad začujete dio željenog zapisa,
pritisnite tipku za odabir ili (.
Odabrani zapis se reproducira u cijelosti, od
početka.
Za ponovno traženje u ZAPPIN modu,
ponovite korake 1 i 2.
Savjeti
➇ Možete podesiti reprodukciju u trajanju od oko
6/9/30 sekundi (str. 14). Nije moguće odabrati dio
zapisa za reprodukciju.
➇ Pritisnite B –/+ ili .// (ALBM –/+) u ZAPPIN
modu za preskakanje zapisa ili albuma.
➇ Pritiskom tipke l (BACK) također se potvrđuje
zapis odabran za reprodukciju.
Dok slušate postaju koju želite pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu tipku
(od . do 0) dok se na pokazivaču
ne pojavi “MEM”.
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavke
AF i TA (str. 10).
Prijem pohranjenih postaja
1
Odaberite valno područje, zatim pritisnite brojčanu tipku (od . do 0).
Automatsko ugađanje
2
Odaberite valno područje i zatim pritisnite B –/+ za traženje postaje.
Pretraživanje se zaustavlja kad ureñaj ostvari
prijem postaje. Ponovite opisani postupak
dok se ne ostvari prijem željene postaje.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje, pritisnite i zadržite B
–/+ dok se oznaka frekvencije ne pojavi na pokazivaču,
a zatim više puta pritisnite B –/+ za precizno
ugađanje frekvencije (ručno ugađanje).
9
RDS
Podešavanje AF i TA
1
Pregled
Više puta pritisnite Z dok se ne
pojavi željena postavka.
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
Prikaz podataka
AF, TA-ON
uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
A TA/TP*1
B Valno područje, funkcija
C Frekvencija*2 (naziv postaje), programski
broj, točno vrijeme, RDS podaci
*1 "TA" trepće tijekom prometnih obavijesti. "TP"
svijetli kod prijema postaje s prometnim
programom.
*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "*".
Za promjenu prikazanih stavki C pritisnite
&.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugañanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugañanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Takoñer traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS
prijemom podešavaju sat.
Napomene
➇ Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije neće
biti dostupne.
➇ RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je
signal slab ili postaja ne emitira RDS podatke.
10
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite
funkciju BTM, samo RDS postaje se pohranjuju
s istim AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, ureñaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Savjet
Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti,
ta glasnoća će se pohraniti za buduće obavijesti,
neovisno o standardnoj glasnoći.
Slušanje lokalnog programa — REG
Kad je uključena funkcija AF: tvornička podešenja ovog ureñaja ograničavaju prijem na odreñeno područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu
lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog programa, podesite opciju "REG-OFF" u izborniku
tijekom FM prijema (str. 14).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
Odabir vrste programa (PTY)
1
Tijekom FM prijema pritisnite i zadržite
Z (PTY).
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
2
Više puta pritisnite Z (PTY) dok
se ne pojavi željena vrsta programa.
3
Pritisnite B +/–.
Ureñaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE (obrazovni program), DRAMA (dramski program),
CULTURE (kultura), SCIENCE (znanost),
VARIED (razno), POP M (popularna glazba),
ROCK M (rock glazba), EASY M (lagana
glazba), LIGHT M (lagana klasična glazba),
CLASSICS (klasična glazba), OTHER M
(druge vrste glazbe), WEATHER (vremenska
prognoza), FINANCE (financije), CHILDREN
(dječji programi), SOCIAL A (društvene teme),
RELIGION (vjerski program), PHONE IN
(telefonska javljanja), TRAVEL (putovanja),
LEISURE (zabava), JAZZ (jazz glazba),
COUNTRY (country glazba), NATION M
(narodna glazba), OLDIES (evergrini), FOLK M
(folklorna glazba), DOCUMENT (dokumentarni
program)
CD
Prikaz podataka
A Izvor
B Naziv zapisa*1, naziv diska/ime izvoñača*1, ime
izvoñača*1, broj albuma*2, naziv albuma*1,
broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije,
točno vrijeme
*1 Prikazuju se informacije o CD TEXT i MP3/WMA/
AAC.
*2 Broj se prikazuje samo kod promjene albuma.
Za promjenu opcija u polju B, pritisnite &.
Savjet
Prikazani podatak će se razlikovati ovisno o vrsti diska,
formatu snimanja i podešenjima.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1
Tijekom reprodukcije više puta pritisnite ? (REP) ili @ (SHUF) dok se ne
pojavi željena postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
! TRACK
zapisa više puta.
! ALBUM*
albuma više puta.
SHUF ALBUM*
albuma slučajnim
redoslijedom.
SHUF DISC
diska slučajnim
redoslijedom.
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u
kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
* Tijekom reprodukcije MP3/WMA zapisa.
Podešavanje točnog vremena (CT)
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"! OFF" ili "SHUF OFF".
1
Podesite "CT-ON" u izborniku (str. 14).
Napomene
➇ Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema
RDS postaje.
➇ Između vremena podešenog funkcijom CT i
stvarnog vremena će možda biti razlike.
11
USB uređaji
Za informacije o kompatibilnosti USB ureñaja,
posjetite internetsku stranicu s podrškom.
Internetska stranica s podrškom
http://support.sony-europe.com
➇ Mogu se koristiti MSC (Mass Storage Class) i
MTP (Media Transfer Protocol) USB ureñaji
kompatibilni s USB standardom.
➇ Odgovarajući kodek je MP3 (.mp3), WMA
(.wma) i AAC (.m4a).
➇ Savjetujemo da napravite sigurnosnu kopiju
svih podataka s USB ureñaja.
Odspajanje USB uređaja
1 Zaustavite reprodukciju s USB ureñaja.
2 Izvadite USB ureñaj.
Ako odspojite USB ureñaj tijekom reprodukcije, podaci na USB ureñaju se mogu oštetiti.
Napomene
➇ Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki ili teški da
mogu pasti uslijed vibracija ili uzrokovati labavljenje
spoja.
➇ Nemojte odvajati prednju ploču tijekom reprodukcije
s USB uređaja jer se podaci na USB uređaju mogu
oštetiti.
➇ Autoradio ne može prepoznati USB uređaje spojene
preko USB huba.
Prikaz podataka
Napomena
Prvo pokrenite motor pa nakon toga spojite USB uređaj jer u suprotnom može doći do kvara ili oštećenja,
ovisno o USB uređaju.
Reprodukcija s USB uređaja
1
Spojite USB uređaj na USB priključnicu.
Za spajanje koristite kabel isporučen s USB
ureñajem.
Započinje reprodukcija
Ako je USB ureñaj već spojen, pritisnite
' više puta dok se ne pojavi "USB"
kako biste započeli reprodukciju.
Pritisnite ! za zaustavljanje reprodukcije.
12
A Izvor
B Naziv zapisa, ime izvoñača, broj albuma*,
naziv albuma, broj zapisa/proteklo vrijeme
reprodukcije, točno vrijeme
* Broj se prikazuje samo kod promjene albuma.
Za promjenu prikazanih stavki B pritisnite
&.
Napomene
➇ Prikazani podaci će se razlikovati, ovisno o USB
uređaju, formatu snimanja i postavkama. Detalje
potražite na internetskoj stranici s podrškom.
➇ Maksimalni broj podataka koji se mogu prikazati je
sljedeći:
− mapa (albuma): 128
− datoteka (zapisa) po mapi: 500
➇ Ne ostavljajte USB uređaje u parkiranom vozilu jer
su u takvim slučajevima mogu nastati kvarovi.
➇ Uređaju će možda trebati neko vrijeme za početak
reprodukcije, a to ovisi o količini snimljenih podataka.
➇ Nije moguće reproducirati DRM (Digital Rights
Management) datoteke.
➇ Tijekom reprodukcije ili pretraživanja VBR (Variable
Bit Rate) MP3/WMA/AAC datoteka, proteklo vrijeme
reprodukcije možda se neće točno prikazati.
➇ Reprodukcija "lossless" datoteka nije podržana.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite ?
(REP) ili @ (SHUF) dok se ne pojavi željena
postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
! TRACK
zapisa više puta.
! ALBUM
albuma više puta.
SHUF ALBUM
albuma slučajnim
redoslijedom.
SHUF DEVICE
ureñaja slučajnim
redoslijedom.
Nakon 3 sekunde podešavanje je završeno.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju
odaberite "! OFF" ili "SHUF OFF".
Ostale funkcije
Promjena zvučnih postavki
Podešavanje zvučnih značajki
Možete podešavati glasnoću za balans izmeñu
prednjih i stražnjih, lijevih i desnih zvučnika te
subwoofera.
1
2
3
Pritisnite tipku za odabir više puta, dok
se ne pojavi željena opcija.
Zakrenite regulator za podešavanje
željene opcije.
Pritisnite l (BACK).
Podešavanje je dovršeno i na zaslon se vraćaju
uobičajeni indikatori reprodukcije ili prijema.
Možete podesiti sljedeće opcije (detalje potražite
na stranicama u zagradama):
EQ3
Za odabir krivulje ekvilizatora iz 7 glazbenih
žanrova.
LOW*1, MID*1, HI*1 (str. 14)
BAL
Za podešavanje balansa izmeñu desnih i lijevih
zvučnika.
FAD
Za podešavanje balansa izmeñu prednjih i
stražnjih zvučnika.
SUB*2
Za podešavanje glasnoće subwoofera (najmanje
podešenje je "ATT").
AUX*3
Za podešavanje glasnoće svake od spojenih
komponenata: "+18 dB" – "0 dB" – "–8 dB".
Ovime se izbjegava pojedinačno podešavanje
razlike glasnoće.
*1 Kad je aktiviran EQ3.
*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT" (str. 14).
*3 Kad je aktiviran izvor AUX.
13
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3
Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje
pohranjivanje vašeg podešenja ekvilizatora.
A.OFF
Automatsko isključivanje nakon odreñenog
vremena kad se ureñaj ne upotrebljava: "NO",
"30S (sekundi)", "30M (min) ili "60M (min).
1
Odaberite izvor te više puta pritisnite
tipku za odabir kako biste odabrali
"EQ3".
2
Zakrenite regulator glasnoće za odabir
"CUSTOM".
SUB/REAR*1
Za promjenu audio izlaza: "SUB-OUT"
(subwoofer), "REAR-OUT" (pojačalo).
3
Pritisnite tipku za odabir više puta dok
se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
DEMO (prikaz mogućnosti)
Aktiviranje prikaza mogućnosti: "ON", "OFF".
4
Zakrenite regulator glasnoće za
podešavanje odabrane postavke.
Razina zvuka se može podesiti u rasponu od
–10 dB do +10 dB u koracima po 1 dB.
DIM (zatamnjivanje pokazivača)
Podešavanje svjetline pokazivača: "ON", "OFF".
Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje krivulje
ekvilizatora.
Za povratak na tvorničku postavku krivulje
ekvilizatora, pritisnite tipku za odabir prije
dovršenja podešavanja.
5
Pritisnite l (BACK).
Podešavanje je dovršeno i na zaslon se vraćaju
uobičajeni indikatori reprodukcije ili prijema.
Savjet
Druge postavke ekvilizatora su također podesive.
Podešavanje opcija — SET
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se prikaz za podešavanje.
2
Više puta pritisnite tipku za odabir dok
se ne pojavi željena opcija.
Zakrenite regulator glasnoće za odabir
postavke (npr. "ON" ili "OFF").
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešavanje je dovršeno i na pokazivač se
vraća prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.
3
4
Napomena
Prikazane opcije se razlikuju ovisno o izvoru i postavci.
M.DSPL (pomicanje uzoraka)
Odabir načina pomicanja uzoraka.
– "SA": prikaz uzoraka i spektra.
– "OFF": isključenje pomicanja.
A.SCRL (Auto Scroll)
Automatsko pomicanje dugih naziva: "ON",
"OFF".
LOCAL (traženje lokalne postaje)
– "ON": ugañaju se samo postaje s jakim
signalima.
– " OFF": za normalno ugañanje.
MONO*2 (mono zvuk)
Odaberite kako biste poboljšali loš FM prijem:
"ON", "OFF".
REG*2 (lokalni prijem) (str. 10).
Z.TIME (Zappin Time)
Odabir trajanja reprodukcije za funkciju ZAPPIN.
– "Z.TIME-1 (6 sekundi)", "Z.TIME-2 (9
sekundi)", "Z.TIME-3 (30 sekundi)".
LPF*3 (niskopropusni filter)
Odabir prekidne frekvencije subwoofera: "OFF",
"80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz".
LPF NORM/REV*3 (niskopropusni filter Normal/
Reverse)
Odabir faze uz uključen LPF: "NORM", "REV".
HPF (visokopropusni filter)
Odabir prekidne frekvencije prednjih/stražnjih
zvučnika: "OFF", "80Hz", "100Hz", "120Hz",
"140Hz", "160Hz".
Možete podesiti sljedeće stavke (pogledajte
odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije):
LOUD (loudness)
Naglašava basove i visoke tonove za jasan zvuk
pri niskim glasnoćama: "ON", "OFF".
CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (str. 4)
BTM (str. 9)
CT (točno vrijeme) (str. 10, 11).
14
AUX-A*1 (AUX Audio)
Uključenje indikatora AUX izvora: "ON",
"OFF" (str. 14).
BEEP
Uključenje zvučnog signala: "ON", "OFF".
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod FM prijema.
*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT".
Uporaba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Daljinski upravljač RM-X114
Tipke daljinskog upravljača upravljaju istim
funkcijama kao i istoimene tipke na ureñaju.
Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog
ureñaja možete spojiti dodatni prijenosni audio
ureñaj, odabrati ga kao izvor i slušati putem auto
zvučnika. Može se podesiti glasnoća tako da se
izbjegne razlika izmeñu ovog sustava i prijenosnog
audio ureñaja. Slijedite opisani postupak:
Spajanje prijenosnog audio uređaja
1 Isključite prijenosni audio ureñaj.
2 Smanjite glasnoću na sustavu.
3 Spojite ureñaj.
Sljedeće tipke daljinskog upravljača imaju i
drukčije funkcije.
Spojni kabel*
(nije isporučen)
* Obavezno upotrijebite ravni priključak.
Podešavanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću
svakog spojenog audio ureñaja.
1 Smanjite glasnoću autoradija.
2 Više puta pritisnite ' dok se ne pojavi
"AUX".
Pojavi se "AUX FRONT IN".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio ureñaja
uz umjerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na
autoradiju.
5 Podesite razinu ulaznog signala (str. 13).
➇ Tipka DSPL (pokazivač)
Za izmjenu stavki na pokazivaču.
➇ Tipke </, (SEEK –/+)
Za upravljanje CD-om/radiom/USB-om, isto
kao i B –/+ na ureñaju.
➇ Tipka SOUND
Isto kao i tipka za odabir na ureñaju.
➇ Tipka LIST
Za odabir PTY u RDS-u.
➇ Tipke M/m (DISC*/PRESET +/–)
Za upravljanje CD ureñajem, isto kao i tipke
.// (ALBM –/+)) na ureñaju.
➇ Tipka ATT (stišavanje)
Za stišavanje zvuka (za isključivanje pritisnite
ponovo).
* Nije dostupno za ovaj uređaj.
Napomena
Uređajem se ne može upravljati pomoću daljinskog
upravljača ukoliko je isključen i na zaslonu nema
prikaza, osim ako pritisnete ' ili je prethodno
umetnut disk koji je aktivirao uređaj.
15
Zakretni upravljač RM-X4S
Stavljanje naljepnice
Stavite naljepnicu ovisno o načinu postavljanja
upravljača.
Promjena smjera upravljanja
Smjer upravljanja kontrola je tvornički podešen
na način prikazan na slici.
Za povećavanje
Za smanjivanje
Položaj kontrola
Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao one na ureñaju.
Sljedeće kontrole na zakretnom upravljaču
zahtijevaju različite radnje od onih na ureñaju.
➇ Tipka ATT (stišavanje)
Za stišavanje zvuka. Ponovno pritisnite za
poništavanje.
➇ Kontrola PRESET/DISC*
CD/USB: Isto kao i .// (ALBM –/+)) na
ureñaju (pritisnite i zakrenite).
Radio: Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite
i zakrenite).
➇ Kontrola VOL (glasnoća)
Kao i kontrola glasnoće na ureñaju (zakrenite).
➇ Kontrola SEEK/AMS
Isto kao i B –/+ na ureñaju (zakrenite ili
zakrenite i zadržite).
➇ Tipka DSPL (prikaz)
Za promjenu prikazane opcije.
* Nije dostupno za ovaj uređaj.
16
Ako upravljač morate postaviti na desnoj strani,
možete promijeniti smjer upravljanja.
1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL pritisnite
i zadržite A.
Dodatne informacije
Mjere opreza
➇ Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se ureñaj malo ohladi prije korištenja.
➇ Električna antena se automatski izvlači kad ureñaj
radi.
– CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u glazbenom CD formatu ili MP3 formatu usklañenom
s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ili
multi-session.
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
zapisa (CD-R/RW)
Mapa
(album)
MP3/WMA/
AAC datoteka
(zapis)
O kondenzaciji vlage
Ako se u ureñaju kondenzira vlaga, izvadite disk i
pričekajte oko jedan sat dok vlaga ne ispari. U
suprotnom ureñaj neće raditi kako treba.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po ureñaju ili diskovima ne prolijete sok
ili druga pića.
Napomene o diskovima
➇ Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj
ploči u vozilu parkiranom na suncu.
➇ Prije uporabe obrišite diskove
krpom za čišćenje. Brišite ih
ravnim potezima od središta
prema rubu. Nemojte koristiti
otapala poput benzina, razrjeñivača, komercijalnih sredstava
za čišćenje ili antistatički raspršivač namijenjen čišćenju
vinilnih ploča.
➇ Diskovi koje uređaj NE MOŽE reproducirati
– Diskovi s naknadno stavljenim naljepnicama ili
ljepljivim te papirnatim vrpcama. Tako se može
oštetiti ureñaj ili disk.
– Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca, kvadrata, zvijezde) ne mogu se reproducirati na ovom
ureñaju jer bi moglo doći do kvara.
– Diskovi promjera 8 cm
Održavanje
Zamjena litijeve baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterije će trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima
rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača
će se smanjiti. Zamijenite bateriju novom CR2025
litijevom baterijom. Korištenje druge baterije može
dovesti do požara ili do eksplozije.
Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima
➇ Maksimalan broj: (samo CD-R/CD-RW)
– mapa (albuma): 150 (uključujući korijensku mapu).
– datoteka (zapisa) i mapa: 300 (ako naziv mape/
zapisa sadrži mnogo znakova, broj može biti i
manji od 300).
– prikazanih znakova po nazivu mape/zapisa: 32
(Joliet) ili 64 (Romeo).
➇ Kad je na multi-session disku prvi zapis CD-DA,
ureñaj ga prepoznaje kao CD-DA i druge sesije
se ne reproduciraju.
+ strana gore
nastavlja se na sljedećoj stranici t
➇ Diskovi koje uređaj NE MOŽE reproducirati
– CD-R/CD-RW diskove snimljene u lošoj kvaliteti.
– CD-R/CD-RW diskove snimljene na nekompatibilnom ureñaju za snimanje.
– Nepravilno finalizirane CD-R/CD-RW diskove.
17
Napomene o litijevoj bateriji
➇ Držite litijevu bateriju van dohvata djece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
➇ Obrišite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog
kontakta.
➇ Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
➇ Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
Vađenje uređaja
1
Skinite zaštitni okvir.
A Izvadite prednju ploču (str. 5).
B Pritisnite zaštitni okvir na oba kraja i zatim
ga izvucite.
2
Izvadite uređaj
A Istovremeno umetnite oba ključa za
vañenje dok ne kliknu.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
Zamjena osigurača
Kod zamjene osigurača koristite
osigurače iste vrijednosti. Ako
osigurač pregori, provjerite priključak napajanja, te zamijenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je riječ o kvaru
na ureñaju. U tom slučaju se
obratite najbližem Sonyjevom
Osigurač (10 A)
dobavljaču.
Čišćenje priključaka
Ureñaj možda neće dobro raditi ako spojevi izmeñu
ureñaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 5) te očistite spojeve
vatenim štapićem natopljenim alkoholom. Ne primjenjujte prejak pritisak jer bi moglo doći do oštećenja
priključaka.
Okrenite kukicu
prema unutra
B Povucite ključeve za vañenje kako biste
oslobodili ureñaj.
Glavni uređaj
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
➇ Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja ugasite vozilo i
izvadite ključ iz kontakt-brave.
➇ Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
18
C Izvucite ureñaj iz ležišta.
Tehnički podaci
CD ureñaj
Omjer signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20.000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni
promjenama bez prethodne obavijesti.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugañanja: 87,5 – 108,0 MHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 150 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 10 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal/šum: 70 dB (mono)
Odvajanje: 40 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 – 15.000 Hz
MW/LW
Opseg ugañanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Priključak antene:
Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 25 kHz
Osjetljivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
Pojačalo
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W T 4 (na 4 ohma)
➇ Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
određenim tiskanim pločicama.
➇ Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
➇ Pakirni jastučići izrađeni su od papira.
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju
problema koji se mogu pojaviti u radu ureñaja. Prije
pregleda donje tablice, provjerite spojeve ureñaja i
postupke uporabe.
Ne uspijete li riješiti problem, posjetite sljedeću
internetsku stranicu:
Internetska stranica s podrškom
http://support.sony-europe.com
Općenito
Općenito
Izlazi:
Audio izlazi (prednji, odabir pomoćnog/stražnjeg)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje
antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenski ulaz
ATT kontrolna priključnica za isključenje zvuka
pri telefonskom pozivu
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključak)
Ulazna priključnica za USB
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje: 12 V DC akumulator
(negativni pol na uzemljenje)
Napon: 11 – 16 V
Dimenzije: Približno 178 T 50 T 179 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Približno 182 T 53 T 162 mm (š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Isporučeni pribor:
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema/pribor:
Daljinski upravljač: RM-X114
Zakretni upravljač RM-X4S
Nema napajanja uređaja.
C Provjerite spojeve ili osigurač.
C Ako je ureñaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
t Uključite ureñaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
C Uključena je funkcija ATT ili je glasnoća smanjena
zbog tel. razgovora (Telephone ATT) (kad je spojni
kabel telefona u vozilu spojen na ATT).
C Kontrola "FAD" nije postavljena u središnji položaj
za sustav s dva zvučnika.
Nema zvučnog signala.
C Zvučni signal je isključen (str. 14).
C Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrañeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
C Pritisnuli ste tipku RESET.
t Ponovo pohranite podešenja u memoriju.
C Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni ili su
spojeni nepravilno.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
19
Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena
su obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.
Pokreće se prikaz mogućnosti (demo) kod
reprodukcije ili prijema.
Ako se ureñajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
"DEMO-ON", započinje demo prikaz.
t Podesite "DEMO-OFF" (str. 14).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na
pokazivaču.
C Podesili ste "DIM-ON" (str. 14).
C Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite tipku !.
t Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku
! na ureñaju dok se prikaz ponovno ne uključi.
C Priključci su zaprljani (str. 18).
Funkcija Auto Off ne radi
Ureñaj je uključen. Funkcija Auto Off se aktivira
nakon isključenja ureñaja.
t Isključite ureñaj.
CD reprodukcija
Ne možete uložiti disk.
C Već je uložen drugi disk.
C Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija diska ne započinje.
C Oštećen ili zaprljan disk.
C Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 17).
Nije moguće reproducirati MP3/WMA/AAC
datoteke.
Disk nije kompatibilan s MP3/WMA/AAC formatom
ili verzijom. Pojedinosti o kompatibilnim diskovima i
formatima potražite na internetskoj stranici s
podrškom.
Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC
zapisa treba dulje vrijeme nego za ostale.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije:
− diskovi komplicirane strukture.
− diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
− diskovi kojima možete dodati podatke.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
C Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
C Funkcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
t Podesite "A.SCRL-ON" (str. 14)
t Pritisnite i zadržite & (SCRL).
Zvuk preskače.
C Niste dobro ugradili ureñaj.
t Ureñaj ugradite pod kutom manjim od 45º u
stabilan dio automobila.
C Neispravan ili zaprljan disk.
20
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (str. 4).
Prijem radiopostaja
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
C Nepravilan spoj.
t Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora
napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog
pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil
ima ugrañenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/
bočnom staklu).
t Provjerite spoj antene.
t Ako se antena ne izvlači, provjerite spoj na
kabelu za kontrolu antene.
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
C Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
C Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
C Nije ispravno podešena funkcija traženja lokalnih
postaja.
t Pretraživanje se prečesto zaustavlja:
Podesite "LOCAL-ON" (str. 14).
t Ugañanje se ne zaustavlja na postaji:
Podesite "MONO-ON" (str. 14).
C Emitirani signal je preslab.
t Izvršite ručno ugañanje.
Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".
C Ugodite točnu frekvenciju.
C Signal odašiljača je preslab.
t Podesite "MONO-ON" (str. 14).
FM stereo program se čuje mono.
Ureñaj je podešen na mono prijem.
t Podesite "MONO-OFF" (str. 14).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje (SEEK).
Postaja nije TP ili ima slab signal.
t Isključite funkciju TA (str. 10).
Nema prometnih informacija.
C Uključite funkciju TA (str. 10).
C Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
t Ugodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -."
C Trenutna postaja nije RDS postaja.
C RDS podaci nisu primljeni.
C Postaja ne emitira signal vrste programa.
USB reprodukcija
Ne možete reproducirati s uređaja spojenog
putem USB huba.
Auto radio ne može prepoznati USB ureñaje spojene
preko USB huba.
Nije moguća reprodukcija.
USB ureñaj ne radi.
t Spojite ga ponovno.
Potrebno je više vremena za reprodukciju iz
USB uređaja.
USB ureñaj sadrži datoteke sa složenom strukturom.
Čuje se signal upozorenja.
Odspojili ste USB ureñaj tijekom reprodukcije.
t Prije odspajanja USB ureñaja zaustavite reprodukciju radi zaštite podataka.
OFFSET
Možda je posrijedi interni kvar.
t Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane
prikazana, obratite se ovlaštenom Sony servisu.
Zvuk je isprekidan.
Prekidi zvuka su mogući s brzinom bita iznad 320 kbps.
OVERLOAD
USB ureñaj je preopterećen.
t Odspojite USB ureñaj, zatim promijenite izvor
pritiskom tipke '.
t Pokazuje da USB ureñaj ne radi pravilno ili je
spojen nepodržani USB ureñaj.
Prikaz/poruke grešaka
CHECKING
Autoradio provjerava povezanost s USB ureñajem.
t Pričekajte dok se provjera povezanosti ne završi.
ERROR
C Disk je zaprljan ili uložen naopako.
t Očistite ga ili uložite pravilno.
C Disk je prazan.
C Disk se ne može reproducirati zbog problema.
t Uložite drugi disk.
C Auto radio nije automatski prepoznao USB ureñaj.
t Spojite ga ponovno.
C Pritisnite Z za vañenje diska.
READ
Ureñaj učitava sve podatke o zapisima i albumima s
diska.
t Pričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi
diska, možda će trebati dulje od minute.
RESET
CD ili USB ureñaj ne radi zbog nekih problema.
t Pritisnite tipku RESET (str. 4).
USB NO SUPRT (USB nije podržan)
Auto radio ne podržava spojeni USB ureñaj.
t Spojite odgovarajući USB ureñaj (str. 16).
ERROR
C Disk je zaprljan ili uložen naopako.
t Očistite ga ili uložite pravilno.
C Disk je prazan.
C Disk se ne može reproducirati zbog problema.
t Uložite drugi disk.
C Autoradio nije automatski prepoznao USB ureñaj.
t Spojite ga ponovno.
" ili "
"
"
Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do
početka ili do kraja i nije moguće daljnje
pretraživanje.
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
t Pogledajte upute za ugradnju/povezivanje.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD ureñaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste
uočili problem.
HUB NO SUPRT
Autoradio ne podržava USB hub.
" "
Oznaka se ne može prikazati kod ovog ureñaja.
L. SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugañanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
t Pritisnite B –/+ dok trepće naziv postaje. Ureñaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka
o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO DEV (No Device)
' je odabran bez spojenog USB ureñaja.
Odspojili ste USB ureñaj ili USB kabel tijekom
reprodukcije.
t Spojite USB ureñaj ili USB kabel.
NO MUSIC
Disk/USB ureñaj nema glazbenih datoteka.
t Uložite glazbeni CD disk u ureñaj.
t Spojite USB ureñaj koji sadrži audio datoteke.
NO NAME
Disk ne sadrži naziv diska/albuma/izvoñača/zapisa.
NO TP
Ureñaj nastavlja pretraživanje dok ne pronañe
dostupnu TP postaju.
21
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno mjesto.
Broj se nalazi na naljepnici na kućištu sustava. Kad
ispunite ovu identifikacijsku karticu, nikako je nemojte
ostavljati u vozilu s ostatkom uputa. Spremite identifikacijsku karticu na sigurno mjesto jer može poslužiti
za identifikaciju vašeg uređaja u slučaju krađe.
autoradio
Identifikacijska
kartica
Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o
vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu
kako biste izbjegli zlouporabu.
Model
CDX-GT434U
CDX-GT430U
Serijski broj (SERIAL NO.)
_________________________________________
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Download PDF

advertising