3-218-435-11 (1)
FM/MW/LW Auto
radio CD uređaj
Upute za uporabu ______________________________________
Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte stranicu 11.
CDX-GT225C
CDX-GT220
© 2007 Sony Corporation
CDX-GT222
CDX-GT121
Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u
zasebnim uputama za ugradnju i povezivanje.
Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta
ureñaja.
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i sigurnost ureñaja je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70372 Stuttgart,
Njemačka. Za pitanja o servisu i jamstvu, obratite
se na adrese s priloženih jamstvenih dokumenata.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Samo CDX-GT225C/GT222/GT220
Microsoft, Windows Media i
logotip Windows su zaštićeni
ili registrirani znakovi
Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
2
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih kontakt-brava nema ACC
položaj
Podesite funkciju Auto Off (str. 11).
Ureñaj će se automatski potpuno isključiti u
podešeno vrijeme nakon prebacivanja u
pripravno stanje. Time se smanjuje trošenje
akumulatora. Ako niste podesili funkciju
Auto Off, nakon gašenja motora automobila
svakako pritisnite i zadržite ! na ureñaju
dok se ne isključi pokazivač.
Sadržaj
O ovom priručniku..............................................4
Dobrodošli! .........................................................4
Početak
Podešavanje sata .................................................4
Odvajanje prednje ploče .....................................4
Postavljanje prednje ploče.............................5
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni ureñaj .................................................6
CD
Dodatne informacije
Mjere opreza.....................................................13
Napomene o diskovima...............................13
Slijed reprodukcije MP3/WMA datoteka
(samo CDX-GT225C/GT222/GT220) ........14
O MP3 datotekama
(samo CDX-GT225C/GT222/GT220) ........14
O WMA datotekama
(samo CDX-GT225C/GT222/GT220) ........14
Održavanje........................................................15
Vañenje ureñaja ................................................15
Tehnički podaci ................................................16
U slučaju problema...........................................17
Prikaz/poruke grešaka .................................18
Prikaz podataka .............................................8
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redoslijedom..................................8
Radijski prijemnik
Pohrana i prijem postaja .....................................8
Automatska pohrana — BTM .......................8
Ručna pohrana postaja...................................8
Prijem pohranjenih postaja............................8
Automatsko ugañanje ....................................8
RDS ....................................................................9
Pregled...........................................................9
Podešavanje AF (alternativnih frekvencija)
i TA (prometnih obavijesti)...........................9
Odabir vrste programa (PTY)......................10
Podešavanje točnog vremena (CT)..............10
Ostale funkcije
Promjena zvučnih postavki...............................10
Podešavanje zvučnih značajki
— BAL/FAD/SUB ......................................10
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3.........................................................10
Podešavanje opcija — SET ..............................11
Uporaba dodatne opreme..................................11
Dodatna audio oprema.................................11
Daljinski upravljač RM-X114
(za CDX-GT225C/GT222/GT220) .............12
Zakretni daljinski upravljač RM-X4S
(samo CDX-GT225C) .................................12
3
O ovom priručniku
Početak
Ovaj priručnik sadrži upute modele CDX-GT225C,
GT222, GT220 i GT121. U tablici su prikazane
osnovne razlike meñu njima.
Provjerite model svog ureñaja i obratite pažnju
na razlike koje se spominju u ovom priručniku.
MP3/WMA
reprodukcija
Običan daljinski
upravljač
Zakretni daljinski
upravljač
Podešavanje sata
Sat koristi 24-satni format prikaza vremena.
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Prikazuje se izbornik za podešavanje.
2
Pritisnite tipku za odabir više puta dok
se ne prikaže "CLOCK-ADJ".
GT225C
GT222
GT220
z
z
3
z
z
(opcija)
Pritisnite B +.
Trepću sati.
4
Okrećite tipku za odabir za podešavanje sati i minuta.
Za pomicanje kursora, pritisnite B –/+.
5
Pritisnite tipku za odabir.
Podešavanje je završeno i sat započinje s
radom.
(opcija)
GT121
z
(opcija)
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na kupnji ovog Sony autoradio
CD ureñaja. Na ovom ureñaju možete uživati u
sljedećim funkcijama:
● Reprodukcija CD diskova
Možete reproducirati CD-DA (i one koji sadrže
CD TEXT), CD-R/CD-RW diskove (MP3/WMA
zapise (str. 14)*).
Vrsta diska
Oznaka na disku
CD-DA
Za prikaz sata, pritisnite &. Ponovno pritisnite & za povratak na prethodni prikaz.
Savjet
Sat se može podesiti automatski putem RDS usluge
(str. 10).
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču ureñaja kako biste
spriječili krañu.
Alarm upozorenja
MP3*
WMA*
Radijski prijem
– Možete pohraniti do 6 postaja po valnom
području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
– Funkcija BTM (Best Tuning Memory): ureñaj
bira postaje jačih signala i pohranjuje ih.
● RDS usluge
– Možete koristiti FM postaje s RDS (Radio
Data System) sustavom.
● Podešavanje zvuka
– EQ3 stage2: Možete odabrati krivulju
ekvilizatora za 7 glazbenih žanrova.
● Mogućnost spajanja dodatnih uređaja
Na AUX ulaznu priključnicu na prednjoj strani
može se spojiti prijenosi audio ureñaj.
●
* Samo CDX-GT225C/GT222/GT220
4
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrañeno pojačalo.
1
Pritisnite !.
Ureñaj se isključuje.
2
Pritisnite @, zatim povucite prednju
ploču prema sebi.
Napomene
• Nemojte jako pritiskati ploču ni pokazivač.
• Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u parkiranom automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.
Postavljanje prednje ploče
Prislonite dio A prednje ploče na dio B ureñaja,
kao na slici te utisnite lijevu stranu tako da klikne.
Napomene
Ne stavljajte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.
5
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni uređaj
U ovom poglavlju se opisuje položaj i funkcija
kontrola te osnovne funkcije.
Za detalje pogledajte navedenu stranice.
D Tipka SOURCE
Za uključenje ureñaja/promjenu izvora
(Radio/CD/AUX).
A Tipka OFF
Isključenje ureñaja/zaustavljanje
reprodukcije izvora.
E Uložnica diska
Umetnite disk (naljepnicom prema gore).
Reprodukcija počinje automatski.
B Tipka EQ3 (ekvilizator) str. 10
Za odabir zvučnog ugoñaja (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM ili OFF).
C Regulator glasnoće/tipka za odabir
str. 10
Za podešavanje glasnoće (zakrenite); odabir
opcija za podešavanje (pritisnite i zakrenite).
6
F Pokazivač
G AUX ulazna priključnica str. 11
Za spajanje prijenosnih audio ureñaja.
H Tipka Z
Za izbacivanje diska.
I Tipka @ (otpuštanje prednje ploče)
str. 4
J Tipka DSPL (pokazivač)/SCRL
(pomicanje) (CDX-GT225C/GT222/
GT220) str. 8
Za promjenu prikazanih informacija (pritisnite),
pomicanje teksta na pokazivaču (pritisnite i
zadržite).
Tipka DSPL (prikaz) (CDX-GT121) str. 8
Za promjenu prikazanih informacija.
K Tipke SEEK –/+
CD:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovo
unutar oko 1 sekunde i zadržite); pretraživanje
zapisa prema naprijed ili prema natrag
(pritisnite i zadržite).
Radio:
Za automatsko ugañanje postaja (pritisnite);
za ručno traženje postaja (pritisnite i zadržite).
L Tipka MODE str. 8
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW).
M Tipka AF (alternativne frekvencije)/
TA (prometne obavijesti)/
PTY (vrsta programa) str. 10
Za podešavanje funkcije AF i TA (pritisnite);
odabir PTY u RDS-u.
N Brojčane tipke
CD:
.// : ALBM –/+ (tijekom MP3/WMA
reprodukcije) (CDX-GT225C/GT222/
GT220)
Za preskakanje albuma (pritisnite); za
kontinuirano preskakanje albuma
(pritisnite i zadržite).
? : REP str. 8
@ : SHUF str. 8
0 : PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za nastavak
pritisnite ponovo.
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite); za
pohranu radijske postaje (pritisnite i zadržite).
O Prijemnik daljinskog upravljača (samo
CDX-GT225/GT222/GT220)
7
CD
Radijski prijemnik
Pohrana i prijem postaja
Prikaz podataka
Oprez
Kod ugañanja za vrijeme vožnje, koristite "Best
Tuning Memory" (BTM) kako biste spriječili
eventualne prometne nezgode.
Broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije,
Naziv diska/izvoñača, Broj albuma*1,
Naziv albuma, Naziv zapisa, Tekstualne
informacije*2, Točno vrijeme
*1 Broj albuma se prikazuje samo kod promjene albuma.
(samo CDX-GT225C/GT222/GT220)
*2 Kod reprodukcije MP3, prikazuje se ID3 tag, a kod
WMA reprodukcije, prikazuje se WMA tag.
(samo CDX-GT225C/GT222/GT220)
Za promjenu prikazane opcije, pritisnite &.
Savjet
Prikazani podatak će se razlikovati ovisno o modelu
uređaja, vrsti diska, formatu snimanja i podešenjima.
Za detalje o MP3/WMA zapisima, pogledajte stranicu
14. (samo CDX-GT225C/GT222/GT220)
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1
Tijekom reprodukcije više puta
pritisnite ? (REP) ili @ (SHUF) dok se
ne pojavi željena postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
! TRACK
zapisa više puta.
! ALBUM*
albuma više puta.
SHUF ALBUM*
albuma slučajnim
redoslijedom.
SHUF DISC
diska slučajnim
redoslijedom.
* Tijekom reprodukcije MP3/WMA zapisa.
(samo CDX-GT225C/GT222/GT220)
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"! OFF" ili "SHUF OFF".
Automatska pohrana — BTM
1
Pritisnite ' više puta dok se ne
pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja pritisnite
7 više puta. Možete birati izmeñu FM1,
FM2, FM3, MW ili LW.
2
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavljuje se izbornik za podešavanje.
3
Pritisnite tipku za odabir više puta dok
se ne pojavi "BTM".
4
Pritisnite B +.
Ureñaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija. Kad je postaja pohranjena, začuje
se zvučni signal.
Ručna pohrana postaja
1
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom
tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavke
AF/TA (str. 9).
Prijem pohranjenih postaja
1
Odaberite valno područje, zatim
pritisnite brojčanu tipku (od . do 0).
Automatsko ugađanje
1
8
Dok slušate postaju koju želite pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu tipku
(od . do 0) dok se na pokazivaču
ne pojavi “MEMORY”.
Odaberite valno područje i zatim pritisnite B –/+ za traženje postaje.
Pretraživanje se zaustavlja kad ureñaj ostvari
prijem postaje. Ponovite opisani postupak
dok se ne ostvari prijem željene postaje.
Savjet
Znate li frekvenciju željene postaje, pritisnite i zadržite
B –/+ dok se frekvencija ne pojavi na pokazivaču
i zatim više puta pritisnite B –/+ za precizno
ugađanje (ručno ugađanje).
RDS
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Prikaz podataka
A Frekvencija*1 (naziv postaje), Programski broj,
Točno vrijeme, RDS podaci
B TA/TP*2
*1 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake frekvencije se prikazuje "*".
*2 "TA" trepće tijekom prometnih obavijesti. "TP" svijetli kod prijema postaje s prometnim programom.
Za promjenu prikazanih stavki A, pritisnite
&.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugañanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugañanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Takoñer traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS
prijemom podešavaju sat.
Napomene
• Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije neće
biti dostupne.
• RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je
signal slab ili postaja ne emitira RDS podatke.
Podešavanje AF (alternativnih frekvencija) i TA (prometnih obavijesti)
1
Više puta pritisnite Z dok se ne
pojavi željena postavka.
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON
uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite
funkciju BTM, samo RDS postaje se pohranjuju
s istim AF/TA podešenjima. Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS postaje i one koje
to nisu s funkcijama AF/TA za svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, ureñaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Savjet
Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti,
razina glasnoće će se automatski pohraniti u memoriju
za sljedeći prijem prometnih obavijesti, neovisno o
normalno podešenoj glasnoći.
Slušanje lokalnog programa — REG
Kad je uključena funkcija AF: tvornička podešenja
ovog ureñaja ograničavaju prijem na odreñeno
područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu
lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" u izborniku tijekom FM prijema (str. 11).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
9
Odabir vrste programa (PTY)
1
Tijekom FM prijema pritisnite i zadržite
tipku Z (PTY).
Ostale funkcije
Promjena zvučnih postavki
Podešavanje zvučnih značajki
— BAL/FAD/SUB
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
2
Više puta pritisnite Z (PTY) dok
se ne pojavi željena vrsta programa.
3
Pritisnite B –/+.
Ureñaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Možete podesiti balans izmeñu lijevog i desnog
te izmeñu stražnjih i prednjih zvučnika (fader) i
glasnoću subwoofera.
1
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t
BAL (lijevi-desni zvučnici) t FAD
(prednji-stražnji zvučnici) t SUB
(glasnoća subwoofera)*2 t AUX*3
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski
program), CULTURE (kultura), SCIENCE
(znanost), VARIED (razno), POP M (popularna
glazba), ROCK M (rock glazba), EASY M
(lagana glazba), LIGHT M (lagana klasična
glazba), CLASSICS (klasična glazba), OTHER
M (druge vrste glazbe), WEATHER (vremenska
prognoza), FINANCE (financije), CHILDREN
(dječji programi), SOCIAL A (društvene teme),
RELIGION (vjerski program), PHONE IN
(telefonska javljanja), TRAVEL (putovanja),
LEISURE (zabava), JAZZ (jazz glazba),
COUNTRY (country glazba), NATION M
(narodna glazba), OLDIES (evergrini), FOLK
M (folklorna glazba), DOCUMENT
(dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u
kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1
Podesite "CT-ON" u izborniku (str. 11).
Napomene
• Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema
RDS postaje.
• Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlike.
10
Više puta pritisnite tipku za odabir dok
se ne pojavi "BAL", "FAD" ili "SUB".
Postavka se mijenja na sljedeći način:
*1 Kad je uključena funkcija EQ3 (str. 10).
*2 Kad je audio ulaz podešen na "SUB" (str. 11).
Indikator "ATT" je prikazan s najnižim podešenjem i može se podesiti u najviše 21 korak.
*3 Kad je aktivan AUX izvor (str. 11).
2
Zakrenite regulator glasnoće za podešavanje odabrane postavke.
Nakon tri sekunde podešavanje je završeno, a
na pokazivač se vraćaju indikatori uobičajene
reprodukcije/prijema.
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3
Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje
pohranjivanje vašeg podešenja ekvilizatora.
1
2
3
Odaberite izvor, zatim više puta
pritisnite E za odabir "CUSTOM".
Više puta pritisnite tipku za odabir dok
se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
Zakrenite regulator glasnoće za
podešavanje odabrane postavke.
Razina zvuka se može podesiti u rasponu od
–10 dB do +10 dB u koracima po 1 dB.
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje.
Za povratak na tvorničku postavku krivulje
ekvilizatora, pritisnite tipku za odabir prije
dovršenja podešavanja.
Nakon 3 sekunde podešavanje je dovršeno i
na pokazivač se vraćaju indikatori uobičajene
reprodukcije/prijema.
Savjet
Ostale postavke ekvilizatora su također podesive.
Podešavanje opcija — SET
1
2
3
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se prikaz za podešavanje.
Više puta pritisnite tipku za odabir dok
se ne pojavi željena opcija.
Zakrenite regulator glasnoće za odabir
postavke (npr. "ON" ili "OFF").
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešavanje je dovršeno i na pokazivač se
vraća prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.
A.SCRL (Auto Scroll)
Za automatsko pomicanje dugih naziva nakon
promjene diska/albuma/zapisa.
– "A.SCRL-ON" (z): za pomicanje
– "A.SCRL-OFF": za isključenje pomicanja.
LOCAL (lokalne postaje)
– "LOCAL-ON": ugañaju se samo postaje s
jakim signalima.
– "LOCAL-OFF" (z): za normalno ugañanje.
Napomena
Prikazane opcije će se razlikovati ovisno o izvoru i
postavci.
MONO*2 (mono zvuk)
Odaberite ovu opciju kako biste poboljšali loš
FM prijem.
– "MONO-ON": za reprodukciju stereo zvuka u
mono tehnici.
– "MONO-OFF" (z): za stereo reprodukciju.
Možete podesiti sljedeće stavke (pogledajte
odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije):
"z" označava tvorničku postavku.
REG*2 (lokalni prijem)
Za podešavanje "REG-ON" (z) ili "REG-OFF"
(str. 9).
CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (str. 4)
LPF*3 (niskopropusni filter)
Za odabir prekidne frekvencije subwoofera:
"LPF OFF" (z), "LPF125Hz" ili "LPF 78Hz".
CT (točno vrijeme)
Za odabir "CT-ON" ili "CT-OFF" (z) (str. 9, 10).
BEEP
Za odabir "BEEP-ON" (z) ili "BEEP-OFF".
AUX-A*1 (AUX audio)
Za uključenje indikatora AUX izvora "AUX-AON" (z) ili "AUX-A-OFF" (str. 11).
A.OFF (automatsko isključenje)
Za automatsko isključenje odreñeno vrijeme
nakon prebacivanja ureñaja u pripravno stanje
– "A.OFF-NO" (z), "A.OFF-30S (s)", "A.OFF30M (min)" i "A.OFF-60M (min)".
SUB/REAR*1
Za odabir audio izlaza.
– "SUB-OUT" (z): za izlaz kroz subwoofer.
– "REAR-OUT": za izlaz kroz pojačalo.
DEMO (prikaz mogućnosti ureñaja)
Za odabir "DEMO-ON" (z) ili "DEMO-OFF".
DIM (svjetlina pokazivača) (samo CDX-GT222/
G220/GT121)
Za podešavanje svjetline pokazivača.
– "DIM ON": zatamnjenje pokazivača.
– "DIM-OFF" (z): isključenje dimmera.
ILM (osvjetljenje) (samo CDX-GT225C)
Za promjenu boje osvjetljenja: "ILM-1" (z) ili
"ILM-2".
M.DSPL (prikaz animacija)
Za odabir prikaza animacija.
– "M.DSPL-ON" (z): prikaz animacija.
– "M.DSPL-OFF": isključivanje animacija.
LOUD (glasnoća)
Za slušanje jasnog zvuka uz smanjenu glasnoću.
– "LOUD-ON": za naglašavanje basova i
visokih tonova.
– "LOUD-OFF" (z): bez naglašavanja basova i
visokih tonova.
BTM (str. 8)
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod FM prijema.
*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB".
Uporaba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog
ureñaja možete spojiti dodatni prijenosni audio
ureñaj, odabrati ga kao izvor i slušati zvuk s
njega putem auto zvučnika. Razlika u glasnoći
izmeñu autoradija i prijenosnog audio ureñaja je
podesiva. Slijedite postupak opisan u nastavku:
Spajanje prijenosnog audio uređaja
1 Isključite prijenosni audio ureñaj.
2 Smanjite glasnoću auto radija.
3 Spojite prijenosni audio ureñaj na auto radio.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
11
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču imaju
različite funkcije od onih na ureñaju.
Tipka DSPL (prikaz)
Za promjenu prikazane opcije.
● Tipke </, (SEEK –/+)
Za upravljanje CD/radio funkcijama, kao i
B –/+ na ureñaju.
● Tipka SOUND
Kao i tipka za odabir na ureñaju.
● Tipka LIST
Za odabir PTY u RDS sustavu.
● Tipke M/m (DISC*/PRESET +/–)
Za upravljanje CD funkcijama, kao .//
(ALBM –/+) na ureñaju.
● Tipka ATT (prigušivanje)
Za prigušivanje zvuka. Za poništavanje,
ponovno pritisnite.
●
Spojni kabel*
(opcija)
* Koristite isključivo kabel s ravnim priključkom.
Podešavanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako podesite glasnoću
svakog spojenog audio ureñaja.
1 Smanjite glasnoću autoradija.
2 Više puta pritisnite ' dok se ne pojavi
"AUX".
Pojavi se "FRONT IN".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio ureñaja
uz umjerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na auto
radiju.
5 Više puta pritisnite tipku za odabir dok se ne
pojavi "AUX" i regulatorom glasnoće podesite
glasnoću (–8 do +18 dB).
* Nije dostupno kod ovog uređaja.
Napomena
Ako je uređaj isključen i nema prikaza na pokazivaču,
uređajem se ne može rukovati pomoću daljinskog
upravljača ako se prvo ne pritisne ' na
uređaju ili umetne disk kako bi se uređaj uključio.
Zakretni daljinski upravljač RM-X4S
(samo CDX-GT225C)
Stavljanje naljepnice
Stavite naljepnicu s natpisima ovisno o načinu
ugradnje daljinskog upravljača.
Daljinski upravljač RM-X114
(za CDX-GT225C/GT222/GT220)
Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču
imaju jednake funkcije kao i one na ureñaju.
Položaj kontrola
Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču
imaju jednake funkcije kao i tipke na ureñaju.
Sljedećim tipkama na zakretnom daljinskom
upravljaču rukuje se drugačije nego na ureñaju.
●
12
PRESET/DISC* kontrola
Jednako kao i .// (ALBM –/+) na ureñaju
(pritisnite i zakrenite).
VOL (glasnoća) kontrola
Jednako kao i kontrola za podešavanje glasnoće
na ureñaju (zakrenite).
● SEEK/AMS kontrola
Jednako kao i B –/+ na ureñaju (zakrenite
ili zakrenite i zadržite).
● ATT (prigušivanje) tipka
Za prigušivanje zvuka. Za poništavanje,
ponovno pritisnite.
● DSPL (prikaz) tipka
Za promjenu prikazanih informacija.
●
* Nije dostupno na ovom uređaju.
Promjena smjera upravljanja
Tvornički je podešen smjer upravljanja kao na
sljedećoj slici.
Dodatne informacije
Mjere opreza
Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se ureñaj malo ohladi prije korištenja.
● Ako je vaš automobil opremljen električnom antenom, ona se automatski izvlači kad ureñaj radi.
●
O kondenzaciji vlage
Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na lećama unutar ureñaja i na pokazivaču se može nakupiti
vlaga i tada ureñaj neće pravilno raditi. U tom slučaju
izvadite disk i pričekajte oko jedan sat dok vlaga ne
ispari.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po ureñaju ili diskovima ne prolijete sok
ili druga pića.
Povećanje
Napomene o diskovima
Smanjenje
Ako trebate ugraditi zakretni daljinski upravljač
na desnu stranu upravljača, možete promijeniti
smjer upravljanja.
1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL,
pritisnite i zadržite A.
Uvijek držite disk za rubove i nemojte dodirivati
njegovu površinu.
● Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
● Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj
ploči u vozilu parkiranom na suncu.
● Ne lijepite naljepnice ili ljepljivu vrpcu na disk,
jer može doći do zaustavljanja rotacije te do kvara
ureñaja ili oštećenja diska.
●
Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama.
Uslijed uporabe takvih diskova može doći do
sljedećih nepravilnosti u radu:
− Nemogućnost izbacivanja diska (zbog odlijepljene naljepnice koja može zapeti u mehanizmu
za izbacivanje diska).
− Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka
(primjerice, preskakanje zvuka ili nemogućnost
reprodukcije) uslijed skupljanja naljepnice
izložene toplini i savijanja diska.
● Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca, kvadrata,
zvijezde) ne mogu se reproducirati na ovom ureñaju jer bi moglo doći do kvara. Ne koristite takve
diskove.
● Nije moguća reprodukcija CD-a promjera 8 cm.
●
nastavlja se na sljedećoj stranici t
13
●
Prije uporabe obrišite diskove
krpom za čišćenje. Brišite ih
ravnim potezima od središta
prema rubu. Nemojte koristiti
otapala poput benzina, razrjeñivača, komercijalnih sredstava
za čišćenje ili antistatički
raspršivač namijenjen čišćenju
vinilnih ploča.
Slijed reprodukcije MP3/WMA
datoteka (samo CDX-GT225C/
GT222/GT220)
MP3/WMA
Mapa
(album)
MP3/WMA
datoteka (zapis)
Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima
Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova (ovisno
o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom stanju)
neće biti moguća na ovom ureñaju.
● U ovom ureñaju nije moguća reprodukcija nefinaliziranih CD-R/CD-RW diskova.
Samo CDX-GT225C/GT222/GT220
● Ureñaj je kompatibilan s formatima ISO 9660
level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzijskim
formatima i Multi Session.
● Maksimalan broj:
− mapa (albuma): 150 (uključujući korijenski i
prazne direktorije).
− datoteka (zapisa) i mapa na disku: 300 (ako
naziv mapa/zapisa sadrži mnogo znakova, broj
može biti i manji od 300).
− prikazanih znakova po nazivu mapa/zapisa je 32
(Joliet) ili 64 (Romeo).
● Ako je disk snimljen u Multi Session formatu
prepoznaje se i reproducira samo prvi zapis prve
sesije (svaki drugi format se preskače). Prioritet
formata je CD-DA i MP3/WMA.
− Kad je prvi zapis CD-DA, reproducira se samo
CD-DA na prvoj sesiji.
− Kad prvi zapis nije CD/DA, reproducira se MP3/
WMA sesija. Ako disk nema podataka ovih
formata, prikazuje se poruka "NO MUSIC".
●
Glazbeni diskovi sa zaštitom od
kopiranja
Ovaj ureñaj može reproducirati diskove koji podliježu CD standardu. U posljednje vrijeme pojedine
tvrtke proizvode diskove sa zaštitom od kopiranja.
Neki od tih diskova možda se neće moći reproducirati u ovom ureñaju jer ne podliježu CD standardu.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj
strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio
podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda
neće reproducirati na ovom ureñaju zato jer ne
odgovaraju CD standardu.
O MP3 datotekama
(samo CDX-GT225C/GT222/GT220)
MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3,
format zvukovne kompresije koji sažima podatke
audio CD-a na otprilike 1/10 izvorne veličine.
● ID3 podaci verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 odnose se
samo na MP3. ID3 podaci mogu sadržavati 15/30
(1.0 i 1.1) ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).
● Kod pridjeljivanja naziva MP3 datoteke ne
zaboravite dodati ekstenziju ".mp3".
● Tijekom reprodukcije MP3 datoteke VBR
(promjenjive brzine bita) ili ubrzane reprodukcije
prema naprijed ili natrag, proteklo vrijeme
reprodukcije se možda neće ispravno prikazati.
●
Napomene o MP3 datotekama
Ako reproducirate MP3 disk velike brzine bita, primjerice 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.
O WMA datotekama
(samo CDX-GT225C/GT222/GT220)
WMA je skraćenica od Windows Media Audio,
format zvukovne kompresije koji sažima podatke
audio CD-a na otprilike 1/22* izvorne veličine.
● WMA oznaka može sadržavati 63 znaka.
● Kod pridjeljivanja naziva WMA datoteke ne
zaboravite dodati ekstenziju ".wma".
● Tijekom reprodukcije WMA datoteke VBR
(promjenjive brzine bita) ili ubrzane reprodukcije
prema naprijed ili natrag, proteklo vrijeme
reprodukcije se možda neće ispravno prikazati.
●
* Samo uz brzinu od 64 kbps
Napomene o WMA datotekama
Uređaj ne podržava sljedeće WMA datoteke:
− datoteke snimljene uz "lossless" kompresiju,
− datoteke zaštićene autorskim pravima.
14
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi
ureñaja i nakon čitanja uputa, posavjetujte se sa
Sonyjevim prodavateljem.
Čišćenje priključaka
Održavanje
Zamjena litijeve baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterije će trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima
rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača
će se smanjiti. Zamijenite bateriju novom CR2025
litijevom baterijom. Korištenje druge baterije može
dovesti do požara ili do eksplozije.
Ureñaj možda neće dobro raditi ako spojevi izmeñu
ureñaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (stranica 5) te očistite
spojeve vatiranim štapićem natopljenim alkoholom.
Ne primjenjujte prejak pritisak, jer bi moglo doći do
oštećenja priključaka.
RM-X114 (za CDX-GT225C/GT222/
GT220)
Glavni uređaj
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
• Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja isključite motor
vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
• Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
+ strana gore
Vađenje uređaja
1
Napomene o litijevoj bateriji
• Držite litijevu bateriju van dohvata djece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
• Obrišite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog
kontakta.
• Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
• Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
Skinite zaštitni okvir.
A Izvadite prednju ploču (str. 4).
B Zakvačite ključeve za vañenje na zaštitni
okvir.
Okrenite ključ
kao na slici.
C Pomoću ključeva za vañenje izvucite
zaštitni okvir.
Promjena osigurača
Kod promjene osigurača koristite
osigurače iste vrijednosti. Ako
osigurač pregori, provjerite priključak napajanja, te zamijenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je riječ o kvaru
na ureñaju. U tom slučaju se
obratite najbližem Sonyjevom
Osigurač (10 A)
dobavljaču.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
15
2
Izvadite uređaj.
A Istovremeno umetnite oba ključa za
vañenje dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra
B Povucite ključeve za vañenje kako biste
oslobodili ureñaj.
C Izvucite ureñaj iz ležišta.
Tehnički podaci
CD uređaj
Omjer signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugañanja: 87,5 – 108 MHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonično izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 – 15 000 Hz
MW/LW
Opseg ugañanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osjetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Pojačalo
16
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 45 W T 4 (na 4 ohma)
Općenito
Izlazi:
Audio izlazi (prednji/stražnji)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje
antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
ATT kontrolna priključnica za isključenje zvuka
pri telefonskom pozivu
Antenski ulaz
AUX ulaz (stereo mini priključnica)
Priključnica daljinskog upravljača
(samo CDX-GT225C)
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Glasnoća:
+4 dB na 100 Hz
+2 dB na 10 kHz
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 T 50 T 179 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Približno 182 T 53 T 162 mm (š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Isporučeni pribor:
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema/pribor:
za CDX-GT225C/GT222/GT220
Daljinski upravljač: RM-X114
za CDX-GT225C
Zakretni daljinski upravljač: RM-X4S
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti
su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni
promjenama bez prethodne obavijesti.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
• Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
određenim tiskanim pločicama.
• Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
• Pakirni jastučići izrađeni su od papira.
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju
problema koji se mogu pojaviti u radu s ureñajem.
Prije pregleda donje tablice, provjerite spojeve
ureñaja i postupke korištenja.
Općenito
Nema napajanja uređaja.
● Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite
osigurač.
● Ako je ureñaj isključen i nestane prikaz, ne možete
njime upravljati daljinskim upravljačem*.
t Uključite ureñaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
● Glasnoća je preniska.
● Uključena ja funkcija ATT ili je glasnoća smanjena
zbog tel. razgovora (Telephone ATT) (kad je spojni
kabel telefona spojen na ATT priključnicu).
● Kontrola "FAD" nije podešena za dvozvučnički sustav.
Nema zvučnog signala.
● Zvučni signal je isključen (str. 11).
● Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrañeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
● Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
● Kabel za napajanje nije ispravno spojen.
Pohranjene postaje i sat su obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt-bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.
Započinje demo-prikaz za vrijeme reprodukcije
ili prijema.
Ako se ureñajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
"DEMO-ON", prikazuje se demo-prikaz.
t Podesite "DEMO-OFF" (str. 11).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.
● Podesili ste "DIM-ON" (str. 11).
● Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite tipku !.
t Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku
! na ureñaju dok se prikaz ponovno ne
uključi.
● Priključci su zaprljani (str. 15).
Funkcija Auto Off ne radi.
Ureñaj je uključen. Funkcija Auto Off se aktivira nakon
isključenja ureñaja.
t Isključite ureñaj.
CD reprodukcija
Ne možete uložiti disk.
● Već je uložen drugi disk.
● Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija diska ne započinje.
● Oštećen ili zaprljan disk.
● Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 14).
Nije moguća reprodukcija MP3/WMA zapisa.*
Disk sadrži zapise snimljene u formatu koji nije MP3/
WMA ili u pogrešnoj verziji (str. 14).
Za početak reprodukcije MP3/WMA zapisa
treba dulje vrijeme nego za ostale.*
Sljedećim diskovima/ureñajima treba duže vrijeme za
početak reprodukcije:
– diskovi/ureñaji komplicirane strukture.
– diskovi/ureñaji snimljeni u Multi Session formatu.
– diskovi/ureñaji kojima možete dodati podatke.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
● Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
● Funkcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
t Podesite "A.SCRL-ON" (str. 11).
t Pritisnite i zadržite N (SCRL.).*
Zvuk preskače.
● Niste dobro ugradili ureñaj.
t Ureñaj ugradite pod kutom manjim od 45º u
stabilan dio vozila.
● Neispravan ili zaprljan disk.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite Z (izbacivanje) (str. 6).
Prijem radijskih postaja
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
● Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja (crveni) na izvor napajanja antenskog pojačala
u automobilu (samo ako vaš automobil ima ugrañenu
FM/MW/LW antenu na stražnjem/ bočnom staklu).
● Provjerite spoj antene.
● Antena se ne izvlači.
t Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
● Provjerite frekvenciju.
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
● Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
● Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
● Nije ispravno podešeno traženje lokalnih postaja.
t Pretraživanje se prečesto zaustavlja:
Podesite "LOCAL-ON" (str. 11).
t Ugañanje se ne zaustavlja na postaji:
Podesite "MONO-ON" (str. 11).
● Emitirani signal je preslab.
t Izvršite ručno ugañanje.
Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".
● Ugodite točnu frekvenciju.
● Signal odašiljača je preslab.
t Podesite "MONO-ON" (str. 11).
nastavlja se na sljedećoj stranici t
17
FM stereo program se čuje mono.
Ureñaj je podešen na mono prijem.
t Podesite "MONO-OFF" (str. 11).
OFFSET
Možda je posrijedi interni kvar.
t Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane
prikazana, obratite se ovlaštenom Sony servisu.
RDS
PUSH EJT
Disk se ne može izbaciti.
t Pritisnite tipku Z (izbacivanje) (str. 6).
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje (SEEK).
Postaja nije TP ili ima slab signal.
t Isključite funkciju TA (str. 9).
Nema prometnih informacija.
● Uključite funkciju TA (str. 9).
● Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
t Ugodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
● Trenutna postaja nije RDS postaja.
● RDS podaci nisu primljeni.
● Postaja ne emitira signal vrste programa.
READ
Ureñaj učitava sve podatke o zapisima i albumima s
diska.
t Pričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi
diska, možda će trebati duže od minute.
"
" ili "
"
Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do
početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.
" "
Oznaka se ne može prikazati kod ovog ureñaja.
* Samo CDX-GT225C/GT222/GT220
Prikaz/poruke grešaka
ERROR
● Disk je zaprljan ili uložen naopako.
t Očistite ga ili uložite pravilno.
● Disk je prazan.
● Postoji neki problem na disku.
t Uložite drugi disk.
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
t Pogledajte upute za ugradnju/povezivanje.
LOAD
Izmjenjivač učitava disk.
t Pričekajte dok ne završi.
L. SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugañanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
t Pritisnite B –/+ dok trepće naziv postaje.
Ureñaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih
podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO INFO (samo CDX-GT225C/GT222/GT220)
MP3/WMA datoteke ne sadrže tekstualne podatke.
NO MUSIC
Disk nema glazbenih datoteka.
t Uložite glazbeni disk u CD ureñaj.
NO NAME
Zapis ne sadrži naziv diska/zapisa.
NO TP
Ureñaj nastavlja pretraživanje dok ne pronañe
dostupnu TP postaju.
18
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD
ureñaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad
ste uočili problem.
Molimo označite križićem u odgovarajućem polju
model svog uređaja.
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno
mjesto. Broj se nalazi na naljepnici na kućištu
sustava. Kad ispunite ovu identifikacijsku karticu,
nikako je nemojte ostavljati u vozilu s ostatkom
uputa. Spremite identifikacijsku karticu na sigurno
mjesto jer može poslužiti za identifikaciju vašeg
uređaja u slučaju krađe.
autoradio
Identifikacijska
kartica
Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o
vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u
vozilu kako biste izbjegli zlouporabu.
Model
CDX-GT225C
CDX-GT222
CDX-GT220
CDX-GT121
Serijski broj (SERIAL NO.)
____________________________________
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Download PDF

advertising