4-119-891-11 (1)
FM/MW/LW
Autoradio CD uređaj
Upute za uporabu
Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte stranicu 13.
CDX-GT31U
©2008 Sony Corporation
______
Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u
zasebnim uputama za ugradnju i povezivanje.
"ATRAC", "ATRAC AD", "SonicStage" i
njihove oznake su zaštitni znakovi tvrtke Sony
Corporation.
"WALKMAN" i oznaka "WALKMAN" su
zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta
ureñaja.
Napomena za korisnike: informacije o
električnoj opremi koje slijede odnose se
jedino na zemlje koje primjenjuju EU
smjernice.
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, Japan. Ovlašteni
zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i
sigurnost ureñaja je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka.
Za pitanja o servisu i jamstvu, obratite se na
adrese s priloženih jamstvenih dokumenata.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda pomažete u
sprječavanju potencijalno negativnih posljedica po okoliš i
ljudsko zdravlje, a koje bi mogle nastati neprikladnim zbrinjavanje dotrajalog ureñaja. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
2
Microsoft, Windows Media i
logotip Windows su zaštićeni ili
registrirani znakovi Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 13).
Ureñaj će se automatski potpuno isključiti u
podešeno vrijeme čime se sprječava ispražnjenje energije akumulatora. Ako niste
podesili funkciju Auto Off, svaki put nakon
isključenja motora automobila pritisnite i
zadržite ! na ureñaju dok se ne isključi
pokazivač.
Sadržaj
Dobrodošli! ....................................................... 4
Ostale funkcije
Priprema
Promjena zvučnih postavki.............................. 12
Podešavanje zvučnih značajki
— BAL/FAD/SUB..................................... 12
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3 ....................................................... 12
Podešavanje opcija — SET ............................. 13
Uporaba dodatne opreme................................. 14
Dodatna audio oprema ............................... 14
Daljinski upravljač RM-X114 .................... 14
Resetiranje ureñaja ............................................ 4
Podešavanje točnog vremena............................. 4
Odvajanje prednje ploče .................................... 5
Postavljanje prednje ploče............................ 5
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni ureñaj................................................ 6
Pretraživanje zapisa — Quick-BrowZer....... 8
CD
Prikaz podataka ............................................ 9
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redoslijedom ................................ 9
Radioprijemnik
Pohrana i prijem postaja .................................... 9
Automatska pohrana — BTM ...................... 9
Ručna pohrana postaja ................................. 9
Prijem pohranjenih postaja........................... 9
Automatsko ugañanje................................... 9
RDS................................................................. 10
Pregled ....................................................... 10
Podešavanje AF i TA ................................. 10
Odabir vrste programa (PTY)..................... 11
Podešavanje točnog vremena (CT)............. 11
Dodatne informacije
Mjere opreza.................................................... 15
Napomene o diskovima.............................. 15
O USB ureñajima ....................................... 16
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
zapisa (CD-R/RW ili Mass Storage) .......... 16
O MP3 datotekama..................................... 16
O WMA datotekama .................................. 16
O AAC datotekama .................................... 16
O ATRAC datotekama ............................... 16
Održavanje ...................................................... 17
Vañenje ureñaja............................................... 17
Tehnički podaci ............................................... 18
U slučaju problema.......................................... 19
Prikaz/poruke grešaka ................................ 20
USB uređaji
Reprodukcija s USB ureñaja ...................... 11
Prikaz podataka .......................................... 11
Slušanje glazbe s Mass Storage Class
audio ureñaja.............................................. 12
Slušanje glazbe s "Walkman" ureñaja
(ATRAC audio ureñaj)............................... 12
3
Dobrodošli!
Priprema
Zahvaljujemo na kupnji ovog Sony autoradija s
CD ureñajem. Na ovom ureñaju možete tijekom
vožnje uživati u sljedećim funkcijama:
C Reprodukcija diska
Možete reproducirati CD-DA (i one koji sadrže
CD TEXT), CD-R/CD-RW diskove (MP3/
WMA/AAC zapise (str. 16)).
Vrsta diska
Resetiranje uređaja
Prije prve uporabe ureñaja, ili nakon zamjene ili
prespajanja kontakata akumulatora, potrebno je
resetirati ureñaj.
Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku RESET
šiljastim predmetom, npr. vrhom kemijske olovke.
Oznaka na disku
Tipka
RESET
CD-DA
Napomena
Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje sata te
neke pohranjene informacije.
MP3
WMA
AAC
Podešavanje točnog vremena
Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.
C Radijski prijem
– Možete pohraniti do 6 postaja po valnom
području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
– Funkcija BTM (Best Tuning Memory):
ureñaj bira postaje jačih signala i pohranjuje ih.
C RDS usluge
Možete koristiti FM postaje sa sustavom podataka RDS (Radio Data System).
C Pretraživanje
Quick-BrowZer: Možete brzo i jednostavno
pretražiti zapise na CD disku ili spojenom USB
ureñaju (str. 8).
C Podešavanje zvuka
– EQ3 stage2: Možete odabrati krivulju
ekvilizatora za 7 glazbenih žanrova.
– Digital Music Plus (DM+): Poboljšava
digitalno komprimirani zvuk, poput MP3.
C Mogućnost spajanja dodatnih uređaja
USB uređaj: Na USB priključnicu s prednje
strane možete spojiti Mass Storage Class USB
ureñaj ili "Walkman" (ATRAC audio ureñaj).
Za detalje o primjenjivim ureñajima pogledajte
odjeljak "O USB ureñajima" (str. 16) ili Sony
internetsku stranicu (str. 21).
C Spajanje dodatne opreme
Priključnica AUX na prednjoj strani ureñaja
omogućuje spajanje prijenosnog audio ureñaja.
4
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
2
Više puta pritisnite tipku za odabir i
pojavit će se "Clock Adjust".
3
Pritisnite tipku B +.
Prikaz sata treperi.
4
Zakrenite regulator za podešavanje
sati i minuta.
Za pomicanje indikatora znamenaka, pritisnite
B –/+.
5
Pritisnite tipku za odabir.
Podešavanje je dovršeno i sat se aktivira.
Za prikazivanje sata pritisnite tipku &.
Pritisnite & ponovno kako biste se vratili
na prethodni zaslon.
Napomena
Točno vrijeme je moguće podesiti automatski pomoću
funkcije RDS (str. 11).
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču ureñaja kako biste
spriječili krañu.
Alarm upozorenja
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm upozorenja će se oglasiti na
nekoliko sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako
koristite ugrañeno pojačalo.
1
Pritisnite !.
Ureñaj se isključuje.
2
Pritisnite @ i povucite prema sebi.
Napomene
C Nemojte ispuštati niti jako pritiskati ploču ni
pokazivač.
C Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.
C Ne odvajajte prednju ploču tijekom reprodukcije s
USB uređaja jer USB podaci se mogu oštetiti.
Postavljanje prednje ploče
Prislonite dio A prednje ploče na dio B
ureñaja, kao na slici te utisnite lijevu stranu.
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.
5
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni uređaj
U ovom poglavlju se opisuju kontrole i osnovni
postupci. Detalje potražite na navedenim
stranicama.
Za USB ureñaj, pogledajte "USB ureñaji" na str. 11.
A Tipka OFF
Za isključivanje; zaustavljanje reprodukcije.
B Tipka y (BROWSE) str. 8
Prijelaz u Quick-BrowZer mod.
C Regulator/tipka za odabir str. 8, 12
Za podešavanje glasnoće/odabir kategorija
pretraživanja (zakrenuti); otvaranje izbornika
(pritisnuti i zakrenuti).
D Tipka SOURCE
Za uključenje ureñaja; za promjenu izvora
(Radio/CD/USB/AUX).
E Uložnica diska
Umetnite disk (strana s natpisima prema gore)
i reprodukcija započinje.
F Pokazivač
G USB priključnica str. 11
Za spajanje USB ureñaja.
H Tipka Z
Za izbacivanje diska.
I Tipka @ (otvaranje prednje ploče) str. 5
6
J Tipka l (BACK) str. 8
Za povratak na prethodni prikaz.
K Senzor daljinskog upravljača
L Tipke SEEK –/+
CD/USB:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovo
unutar oko 1 sekunde i zadržite); pretraživanje
zapisa naprijed ili natrag (pritisnite i zadržite).
Radio:
Za automatsko ugañanje postaja (pritisnite);
za ručno traženje postaja (pritisnite i zadržite).
M Tipka MODE str. 9
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW);
odabir načina reprodukcije za ATRAC audio
ureñaj.
N Tipka EQ3 (ekvilizator) str. 12
Za odabir tipa ekvilizatora (XPLOD, VOCAL,
EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY,
CUSTOM ili OFF).
O Tipka AF (Alternative Frequencies)/
TA (Traffic Announcement)/ PTY
(Program Type) str. 10, 11
Za odabir AF i TA (pritisnite); za odabir
PTY (pritisnite i zadržite) u RDS sustavu.
P Tipka RESET (nalazi se iza prednje ploče)
str. 4
Q Brojčane tipke
CD/USB:
.//: ALBUM –/+
Za preskakanje albuma (pritisnuti); za
kontinuirano preskakanje albuma
(pritisnite i zadržite.
?: REP str. 9
@: SHUF str. 9
D: DM+ str. 4
Za aktiviranje funkcije DM+, podesite
"DM+-ON". Za isključivanje podesite
"DM+-OFF".
0: PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za nastavak
pritisnite ponovo.
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite); za
pohranu radijske postaje (pritisnite i zadržite).
R Tipka DSPL (pokazivač)/SCRL
(pomicanje) str. 9
Za promjenu prikaza na pokazivaču (pritisnite)
ili pomicanje teksta (pritisnite i zadržite).
S AUX priključak str. 14
Za priključivanje dodatnog audio ureñaja.
Napomena
Kod vađenja/ulaganja diska, USB uređaj treba biti
odspojen kako biste spriječili oštećenje diska.
7
Pretraživanje zapisa — Quick-BrowZer
Možete jednostavno pretraživati zapise na CD disku ili USB ureñaju ("Walkman"/Mass Storage ureñaj)
prema kategorijama.
j (BROWSE):
Otvaranje/zatvaranje Quick-BrowZer moda
Regulator:
Za odabir opcije (okrenite); potvrđivanje odabira
(pritisnite)
l (BACK):
Za povratak na prethodni prikaz.
1
Pritisnite j (BROWSE).
Ureñaj prelazi u Quick-BrowZer mod i prikazuje se lista opcija za odabir.
Prikazane opcije se razlikuju, ovisno o vrsti ureñaja ili diska.
2
Zakrenite regulator za odabir željene kategorije pretraživanja i zatim pritisnite za
potvrđivanje.
3
Ponovite korak 2 dok ne pronađete željeni zapis.
Započinje reprodukcija.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite l (BACK).
Za izlaz iz Quick-BrowZer moda
Pritisnite j (BROWSE).
Napomene
C Kod prelaska u Quick-BrowZer mod, isključuju se funkcije ponavljanja i reprodukcije slučajnim redoslijedom.
C Ovisno o USB uređaju, opcije se možda neće prikazati točno.
C Ovisno o USB uređaju, tijekom Quick-BrowZer moda se možda neće čuti zvuk.
8
CD
Radioprijemnik
Prikaz podataka
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugañanja za vrijeme vožnje, koristite Best
Tuning Memory (BTM) kako biste spriječili
eventualne prometne nezgode.
Automatska pohrana — BTM
A Izvor
B Broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije,
naziv diska/ime izvoñača, broj albuma*, naziv
albuma, naziv zapisa, tekstualne informacije,
sat.
1
Pritisnite ' više puta dok se ne
pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja pritisnite
7 više puta. Možete birati izmeñu
FM1, FM2, FM3, MW ili LW.
* Broj albuma prikazan je samo prilikom promjene
albuma.
2
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavljuje se izbornik za podešavanje.
3
Pritisnite tipku za odabir više puta,
dok se ne prikaže "BTM".
4
Pritisnite B +.
Ureñaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija. Kad je postaja pohranjena,
začuje se zvučni signal.
Za promjenu opcija u polju B, pritisnite &.
Savjet
Prikazani podatak će se razlikovati ovisno o vrsti diska,
formatu snimanja i podešenjima. Za detalje o MP3/
WMA/AAC zapisima pogledajte str. 16.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1
Tijekom reprodukcije više puta pritisnite ? (REP) ili @ (SHUF) dok se ne
pojavi željena postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
! TRACK
zapisa više puta.
! ALBUM*
albuma više puta.
SHUF ALBUM* albuma slučajnim redoslijedom.
SHUF DISC
diska slučajnim redoslijedom.
Ručna pohrana postaja
1
Dok slušate postaju koju želite pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu tipku
(od . do 0) dok se na pokazivaču
ne pojavi “MEM”.
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavke
AF i TA (str. 10).
* Tijekom reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju
odaberite "! OFF" ili "SHUFF OFF".
Prijem pohranjenih postaja
1
Odaberite valno područje, zatim pritisnite brojčanu tipku (od . do 0).
Automatsko ugađanje
1
Odaberite valno područje, a zatim pritisnite B –/+ za traženje postaje.
Pretraživanje se zaustavlja kad ureñaj ostvari
prijem postaje. Ponovite opisani postupak
dok se ne ostvari prijem željene postaje.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje, pritisnite i zadržite B
–/+ dok se oznaka frekvencije ne pojavi na pokazivaču,
a zatim više puta pritisnite B –/+ za precizno
ugađanje frekvencije (ručno ugađanje).
9
RDS
Podešavanje AF i TA
1
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje nečujne
digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Prikaz podataka
A TA/TP*1
B Valno područje, funkcija, frekvencija*2 (naziv
izvora usluge), programski broj, sat, RDS
podaci
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON
uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
Za promjenu načina prikazivanja podataka B
pritisnite &.
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite
funkciju BTM, samo RDS postaje se pohranjuju
s istim AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
RDS usluge
Prijem hitnih obavijesti
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
Ako je uključena funkcija AF ili TA, ureñaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
*1 "TA" treperi tijekom primanja obavijesti o prometu.
"TP" se uključuje kod prijema takve postaje.
*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "*".
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugañanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugañanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Takoñer traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS
prijemom podešavaju sat.
Napomene
C Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije neće
biti dostupne.
C RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je
signal slab ili postaja ne emitira RDS podatke.
10
Više puta pritisnite Z dok se ne
pojavi željena postavka.
Savjet
Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti,
ta glasnoća će se pohraniti za buduće obavijesti,
neovisno o normalnoj glasnoći.
Slušanje lokalnog programa
— REG
Kad je uključena funkcija AF: tvornička
podešenja ovog ureñaja ograničavaju prijem na
odreñeno područje, stoga nije moguć prijelaz na
drugu lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" u izborniku tijekom FM prijema (str. 13).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
Odabir vrste programa (PTY)
1
Tijekom FM prijema pritisnite i
zadržite Z (PTY).
USB uređaji
Reprodukcija s USB uređaja
1
Spojite USB uređaj na USB
priključnicu.
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
2
Pritisnite više puta Z (PTY) dok
se ne prikaže željena vrsta programa.
3
Pritisnite B –/+ .
Ureñaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski
program), CULTURE (kultura), SCIENCE
(znanost), VARIED (razno), POP M (popularna
glazba), ROCK M (rock glazba), EASY M
(lagana glazba), LIGHT M (lagana klasična
glazba), CLASSICS (klasična glazba), OTHER
M (druge vrste glazbe), WEATHER (vremenska
prognoza), FINANCE (financije), CHILDREN
(dječji programi), SOCIAL A (društvene teme),
RELIGION (vjerski program), PHONE IN
(telefonska javljanja), TRAVEL (putovanja),
LEISURE (zabava), JAZZ M (jazz glazba),
COUNTRY (country glazba), NATIONAL M
(narodna glazba), OLDIES (evergrini), FOLK
(folklorna glazba), DOCUMENTARY
(dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u
kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1
Podesite "CT-ON" u izborniku (str. 13).
Napomene
C Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema
RDS postaje.
C Između vremena podešenog funkcijom CT i
stvarnog vremena će možda biti razlike.
Započinje reprodukcija.
Ako je USB ureñaj već spojen, pritisnite
' više puta dok se ne pojavi "USB"
kako biste započeli reprodukciju.
Pritisnite ! za zaustavljanje reprodukcije.
Napomene
C Prije odspajanja USB uređaja najprije zaustavite
reprodukciju. Odspojite li USB uređaj tijekom
reprodukcije, mogu se oštetiti podaci na njemu.
C Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki ili teški
da mogu pasti uslijed vibracija ili uzrokovati
labavljenje spoja.
C Ne odvajajte prednju ploču tijekom reprodukcije s
USB uređaja jer se podaci mogu oštetiti.
Prikaz podataka
A ATRAC audio ureñaj: AAD
Mass Storage Class: USB
B Zapis/album/izvoñač/playlista/broj žanra,
zapis/album/izvoñač/playlista/naziv žanra,
vrijeme do isteka reprodukcije, sat
Kako biste promijenili način prikazivanja podataka pod B pritisnite &.
Savjet
Prikaz se razlikuje ovisno o snimljenom formatu i postavkama. Podrobnije informacije o MP3/WMA/AAC/
ATRAC potražite na str. 16.
Napomena
Prikaz se razlikuje ovisno o vrsti Mass Storage Class
USB uređaja i ATRAC audio uređaja.
11
Slušanje glazbe s Mass Storage
Class audio uređaja
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1 Tijekom reprodukcije pritisnite više puta ?
(REP) ili @ (SHUF) za prikaz željene postavke.
Odaberite
Za reprodukciju
! TRACK
zapisa više puta.
! ALBUM
albuma više puta.
SHUF ALBUM
albuma slučajnim redom.
SHUF DEVICE
ureñaja slučajnim redom.
Ostale funkcije
Promjena zvučnih postavki
Podešavanje zvučnih značajki
— BAL/FAD/SUB
Možete podešavati glasnoću za balans izmeñu
prednjih i stražnjih, lijevih i desnih zvučnika te
subwoofera.
1
LOW*1 t MID*1 t MID*1 t BAL
(lijevo-desno) t FAD (prednji-stražnji) t
SUB (glasnoća subwoofera)*2 t AUX*3
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"! OFF" ili "SHUF OFF".
*1 Kad je aktiviran EQ3 (str. 12).
*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB" (str. 13).
"ATT" je prikazano na najtišem podešenju, a
moguće je podesiti u 21 korak.
*3 Kad je aktiviran AUX (str. 14).
Slušanje glazbe s "Walkman"
uređaja (ATRAC audio uređaj)
1
Tijekom reprodukcije pritisnite više
puta 7 dok se ne pojavi željena
postavka.
Stavke se mijenjaju na sljedeći način:
ALBUM (album) t TRACK (zapis) t
GENRE (žanr) t PLAYLIST (playlista)
t ARTIST (izvoñač)
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1 Tijekom reprodukcije pritisnite više puta ?
(REP) ili @ (SHUF) za prikaz željene postavke.
Odaberite
Za reprodukciju
! TRACK
zapisa više puta.
! ALBUM
albuma više puta.
! ARTIST
izvoñača više puta.
! PLAYLIST
playliste više puta.
! GENRE
žanra više puta.
SHUF ALBUM
albuma slučajnim slijedom.
SHUF ARTIST
izvoñača slučajnim slijedom.
SHUF PLAYLIST playliste slučajnim slijedom.
SHUF GENRE
žanra slučajnim slijedom.
SHUF DEVICE
ureñaja slučajnim slijedom.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"! OFF" ili "SHUF OFF".
12
Pritisnite tipku za odabir više puta, dok
se ne pojavi "BAL", "FAD" ili "SUB".
Stavke se izmjenjuju na sljedeći način:
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
željena postavka izbornika.
Podešavanje je dovršeno nakon 3 sekunde i
vraća se normalan prikaz reprodukcije/prijema.
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3
Postavka "Custom" unutar EQ3 omogućuje
pohranjivanje vašeg podešenja ekvilizatora.
1
Kako biste odabrali "CUSTOM"
uzastopno pritisnite tipku E.
2
Za odabir "LOW", "MID" ili "HI"
pritisnite više puta tipku za odabir.
3
Zakrenite regulator za podešavanje
odabrane stavke.
Glasnoća se može podešavati u pomacima od
1 dB, izmeñu –10 dB i +10 dB.
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje
ekvilizatora.
Kako biste postavke ekvilizatora vratili na
tvorničko podešenje, pritisnite i zadržite tipku
za odabir prije nego dovršite podešavanje.
Nakon 3 sekunde podešavanje je dovršeno, a
pokazivač se vraća na uobičajeni mod reprodukcije/radijskog prijema.
Savjet
Druge postavke ekvilizatora su također podesive.
Podešavanje opcija — SET
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se prikaz za podešavanje.
2
Zakrenite regulator za prikaz željene
opcije i pritisnite tipku za odabir.
3
Zakrenite regulator za odabir
postavke (npr. "ON" ili "OFF").
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešavanje je završeno i pokazivač se vraća
prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.
Napomena
Prikazane opcije će se razlikovati ovisno o izvoru i
postavkama.
Možete podesiti sljedeće stavke (pogledajte
odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije):
"➎" označava tvorničku postavku.
CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (str. 4)
CT (točno vrijeme)
Za podešavanje "CT-ON" ili "CT-OFF" (➎)
(str. 10, 11).
BEEP (zvučni signal)
Za podešavanje "BEEP-ON" (➎) ili "BEEP-OFF".
AUX-A*1 (AUX Audio)
Za uključenje indikatora AUX izvora "
AUX-A-ON" (➎) ili "AUX-A-OFF" (str. 14).
A.OFF (Auto Off)
Za automatsko isključivanje po isteku željenog
vremena nakon prebacivanja ureñaja u
pripravno stanje.
– "A.OFF-NO" (➎), "A.OFF-30S (sekundi)",
"A.OFF-30M (minuta)" ili "A.OFF-60M
(minuta)".
SUB/REAR*1
Za prebacivanje na audio izlaz.
– "SUB-OUT" (➎): za izlaz na niskotonac.
– "REAR-OUT": za izlaz na pojačalo.
M.DSPL (pomicanje prikaza na pokazivaču)
Za odabir moda Motion Display.
– "M.DSPL-SA" (➎): za prikaz pokretnih
uzoraka i analize spektra.
– "M.DSPL-OFF": isključivanje prikaza pokreta.
A.SCRL (automatsko pomicanje teksta)
Za automatsko pomicanje dugih naziva nakon
promjene diska/albuma/zapisa.
– "A.SCRL-ON" (➎): za pomicanje.
– "A.SCRL-OFF": isključivanje pomicanja.
LOCAL (traženje lokalnih postaja)
– "LOCAL-ON": ugañaju se samo postaje s
jakim signalima.
– "LOCAL-OFF" (➎): za normalno ugañanje.
MONO*2 (mono zvuk)
Odaberite kako biste poboljšali loš FM prijem.
– "MONO-ON": za reprodukciju stereo zvuka u
mono tehnici.
– "MONO-OFF" (➎): za stereo reprodukciju.
REG*2 (lokalni prijem)
Za podešavanje "REG-ON" (➎) ili "REG-OFF"
(str. 10).
LPF*3 (niskopropusni filtar)
Za odabir prekidne frekvencije niskotonca:
"LPF-OFF" (➎), "LPF125Hz" ili "LPF78Hz".
LOUD (glasnoća)
Za jasno slušanje i pri niskoj razini glasnoće.
– "LOUD-ON": za pojačavanje niskih i visokih
tonova.
– "LOUD-OFF" (➎): bez pojačavanje niskih i
visokih tonova.
BTM (str. 9)
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod FM prijema.
*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB".
Demo (prikaz mogućnosti)
Za podešavanje "DEMO-ON" (➎) ili
"DEMO-OFF".
DIM (dimmer)
Za podešavanje svjetline pokazivača.
– "DIM-ON": zatamnjenje pokazivača.
– "DIM-OFF" (➎): isključenje funkcije
zatamnjivanja.
13
Uporaba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Daljinski upravljač RM-X114
Tipke daljinskog upravljača upravljaju istim
funkcijama kao i istoimene tipke na ureñaju.
Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog
ureñaja možete spojiti dodatni prijenosni audio
ureñaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem
auto zvučnika. Može se podesiti glasnoća tako
da se izbjegne razlika izmeñu ovog sustava i
prijenosnog audio ureñaja. Slijedite opisani
postupak:
Spajanje prijenosnog audio uređaja
1 Isključite prijenosni audio ureñaj.
2 Smanjite glasnoću na sustavu.
3 Spojite ureñaj.
Spojni kabel*
(nije isporučen)
* Obavezno upotrijebite ravni priključak.
Podešavanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću
svakog spojenog audio ureñaja.
1 Smanjite glasnoću ureñaja.
2 Više puta pritisnite ' dok se ne
pojavi "AUX".
Pojavi se "AUX FRONT IN".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio
ureñaja uz umjerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na
ureñaju.
5 Pritisnite tipku za odabir više puta sve dok se
ne pojavi "AUX" te zakrenite regulator za
odabir ulazne glasnoće (od -8dB do +18dB).
14
Sljedeće tipke daljinskog upravljača imaju i
drukčije funkcije.
C Tipka DSPL (pokazivač)
Za izmjenu stavki na pokazivaču.
C Tipke </, (SEEK -/+)
Za upravljanje CD/radio ureñajem, isto kao i
B –/+ na ureñaju.
C Tipka SOUND
Isto kao i tipka za odabir na ureñaju.
C Tipka LIST
Za odabir PTY na RDS-u.
C Tipke M/m (DISC*/PRESET +/-)
Za upravljanje CD ureñajem, isto kao i tipke
.// (ALBUM –/+) na ureñaju.
C Tipka ATT (stišavanje)
Za stišavanje zvuka (isključivanje - pritisnite
ponovo).
* Nije dostupno za ovaj uređaj.
Napomena
Uređajem se ne može upravljati pomoću daljinskog
upravljača ukoliko je isključen i na zaslonu nema prikaza, osim ako pritisnete ' ili je prethodno
umetnut disk koji je aktivirao uređaj.
C Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se ureñaj malo ohladi prije korištenja.
C Ako je vaš automobil opremljen električnom antenom, ona se automatski izvlači kad ureñaj radi.
C Prije uporabe obrišite diskove
krpom za čišćenje. Brišite ih
ravnim potezima od središta
prema rubu. Nemojte koristiti
otapala poput benzina, razrjeñivača, komercijalnih sredstava
za čišćenje ili antistatički raspršivač namijenjen čišćenju
vinilnih ploča.
O kondenzaciji vlage
Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima
Dodatne informacije
Mjere opreza
Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na
lećama unutar ureñaja i na pokazivaču se može
nakupiti vlaga i tada ureñaj neće pravilno raditi. U
tom slučaju izvadite disk i pričekajte oko jedan sat
dok vlaga ne ispari.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po ureñaju ili diskovima ne prolijete sok
ili druga pića.
Napomene o diskovima
C Uvijek držite disk za rubove i nemojte dodirivati
njegovu površinu.
C Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
C Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj
ploči u vozilu parkiranom na suncu.
C Ne lijepite naljepnice niti koristite diskove s
ljepljivom tintom/ostacima, jer može doći do
zaustavljanja rotacije te do kvara ureñaja ili
oštećenja diska.
C Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova (ovisno
o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom stanju)
neće biti moguća na ovom ureñaju.
C U ovom ureñaju nije moguća reprodukcija nefinaliziranih CD-R/CD-RW diskova.
C Ureñaj je kompatibilan s formatima ISO 9660
level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzijskim formatima i Multi Session.
C Maksimalan broj:
– mapa (albuma): 150 (uključujući korijenske i
prazne mape).
– datoteka (zapisa) i mapa na disku: 300 (ako naziv
mape/zapisa sadrži mnogo znakova, broj može
biti i manji od 300).
– prikazanih znakova po nazivu mape/zapisa je 32
(Joliet) ili 64 (Romeo).
C Ako je disk snimljen u Multi Session formatu
prepoznaje se i reproducira samo prvi zapis prve
sesije (svaki drugi format se preskače). Prioritet
formata je CD-DA i MP3/WMA/AAC.
– Kad je prvi zapis CD-DA, reproducira se samo
CD-DA na prvoj sesiji.
– Kad prvi zapis nije CD-DA, reproducira se MP3/
WMA/AAC sesija. Ako disk nema podataka
ovih formata, prikazuje se poruka "NO MUSIC".
Glazbeni diskovi sa zaštitom od
kopiranja
C Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama.
Uslijed uporabe takvih diskova može doći do
sljedećih nepravilnosti u radu:
– Nemogućnost izbacivanja diska (zbog odlijepljene
naljepnice koja može zapeti u mehanizmu za
izbacivanje diska).
– Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka
(primjerice, preskakanje zvuka ili nemogućnost
reprodukcije) uslijed skupljanja naljepnice
izložene toplini i savijanja diska.
C Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca, kvadrata,
zvijezde) ne mogu se reproducirati na ovom
ureñaju jer bi moglo doći do kvara. Ne koristite
takve diskove.
C Nije moguća reprodukcija CD-a promjera 8 cm.
Ovaj ureñaj može reproducirati diskove koji podliježu
CD standardu. U posljednje vrijeme pojedine tvrtke
proizvode diskove sa zaštitom od kopiranja. Neki
od tih diskova možda se neće moći reproducirati u
ovom ureñaju jer ne podliježu CD standardu.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj
strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio
podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda
neće reproducirati na ovom ureñaju zato jer ne
odgovaraju CD standardu.
15
O USB uređajima
C Mogu se koristiti Mass Storage Class ureñaji i
ATRAC audio ureñaji kompatibilni s USB standardom. Meñutim, ovaj ureñaj ne može prepoznati
USB ureñaje spojene preko USB huba. Za detalje
o kompatibilnosti USB ureñaja, posjetite Sonyjevu
web stranicu (str. 21).
C Odgovarajući kodek se razlikuje prema vrsti
ureñaja.
– Mass Storage Class ureñaj: MP3/WMA/AAC
– ATRAC audio ureñaj: ATRAC/MP3/WMA/AAC
C Nije moguća reprodukcija DRM (Digital Rights
Management) datoteka koje nisu ATRAC.
C Moguć je prikaz sljedećih podataka:
Mass Storage Class ureñaj:
– mape (albumi): 128, datoteka (zapisa) po mapi:
500
ATRAC audio ureñaj: ATRAC/MP3/WMA/AAC
– albumi/izvoñači/playliste/žanrovi: 65535,
zapisa: 65535
Napomene
C Kod spajanja putem kabela, koristite kabel isporučen
s USB uređajem koji želite spojiti.
C Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki i teški
da mogu ometati upravljanje vozilom.
C Ne ostavljajte USB uređaje u parkiranom vozilu jer
su u takvim slučajevima mogu nastati kvarovi.
C Uređaju će možda trebati neko vrijeme za početak
reprodukcije, a to ovisi o količini snimljenih
podataka.
C Savjetujemo vam da snimite sigurnosne kopije
podataka s USB uređaja.
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
zapisa (CD-R/RW ili Mass Storage)
MP3/WMA/AAC
Mapa
(album)
MP3/WMA/
AAC datoteka
(zapis)
C Kod imenovanja MP3 datoteke, ne zaboravite
dodati ekstenziju ".mp3".
C Tijekom reprodukcije MP3 datoteke s VBR ili
ubrzane reprodukcije naprijed/natrag, proteklo
vrijeme se možda neće ispravno prikazati.
Napomena
Ako reproducirate MP3 disk velike brzine bita,
primjerice 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.
O WMA datotekama
C WMA je skraćenica od Windows Media Audio,
format zvukovne kompresije koji sažima podatke
audio CD-a na otprilike 1/22* izvorne veličine.
C WMA oznaka može sadržavati 63 znaka.
C Kod pridjeljivanja naziva WMA datoteke ne zaboravite dodati ekstenziju ".wma".
C Tijekom reprodukcije WMA datoteke s VBR ili
ubrzane reprodukcije naprijed/natrag, proteklo
vrijeme se možda neće ispravno prikazati.
* Samo uz brzinu od 64 kbps
Napomena
Uređaj ne podržava datoteke snimljene uz "lossless"
kompresiju.
O AAC datotekama
C AAC je skraćenica od Advanced Audio Coding,
format zvukovne kompresije koji sažima podatke
audio CD-a na otprilike 1/11* izvorne veličine.
C AAC oznaka može sadržavati 126 znakova.
C Kod pridjeljivanja naziva AAC datoteke ne zaboravite dodati ekstenziju ".m4a".
C Tijekom reprodukcije AAC datoteke VBR (promjenjive brzine bita) ili ubrzane reprodukcije prema
naprijed ili natrag, proteklo vrijeme reprodukcije
se možda neće ispravno prikazati.
* Samo uz brzinu od 128 kbps
Napomena
Uređaj ne podržava sljedeće AAC datoteke:
– datoteke snimljene uz "lossless" kompresiju,
– datoteke zaštićene autorskim pravima.
O ATRAC datotekama
Format ATRAC3plus
O MP3 datotekama
16
C MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a to
je format zvukovne kompresije koji sažima podatke
audio CD-a na otprilike 1/10 izvorne veličine.
C ID3 podaci verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 odnose
se samo na MP3. ID3 podaci mogu sadržavati 15/
30 (1.0 i 1.1) ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3)
je tehnologija komprimiranja audio podataka koja
CD podatke sažima na oko 1/10 izvorne veličine.
ATRAC3plus je prošireni format ATRAC3 i može
komprimirati audio CD podatke na otprilike 1/20
izvorne veličine. Ovaj ureñaj podržava ATRAC3 i
ATRAC3plus. Prikazuju se znakovi u nazivu napisani pomoću SonicStage softvera.
Ako imate pitanja ili problema u vezi ureñaja i nakon
čitanja uputa, posavjetujte se sa Sony prodavateljem.
Čišćenje priključaka
Održavanje
Zamjena litijeve baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterije će trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima
rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog
upravljača će se smanjiti. Zamijenite bateriju
novom CR2025 litijevom baterijom. Korištenje
druge baterije može dovesti do požara ili do
eksplozije.
Ureñaj možda neće dobro raditi ako spojevi izmeñu
ureñaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 5) te očistite spojeve
vatenim štapićem natopljenim alkoholom. Ne primjenjujte prejak pritisak jer bi moglo doći do oštećenja
priključaka.
RM-X114
Glavni uređaj
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
C Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja isključite motor
vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
C Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
Vađenje uređaja
+ strana gore
1
Skinite zaštitni okvir.
A Izvadite prednju ploču (str. 5).
B Stisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.
Napomene o litijevoj bateriji
C Držite litijevu bateriju van dohvata djece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
C Obrišite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog
kontakta.
C Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
C Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
Zamjena osigurača
Kod zamjene osigurača koristite
osigurače iste vrijednosti. Ako
osigurač pregori, provjerite priključak napajanja, te zamijenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je riječ o kvaru
na ureñaju. U tom slučaju se
obratite najbližem Sonyjevom
Osigurač (10 A)
dobavljaču.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
17
2
Izvadite uređaj.
A Istovremeno umetnite oba ključa za
vañenje dok ne kliknu.
USB uređaj
Priključnica: USB (Full-speed)
Maksimalna struja: 500 mA
Pojačalo
Okrenite kukicu
prema unutra
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija: 4 – 8 ohm
Maksimalna izlazna snaga: 45 W T 4 (na 4 ohm)
Općenito
B Povucite ključeve za vañenje kako biste
oslobodili ureñaj.
C Izvucite ureñaj iz ležišta.
Tehnički podaci
CD uređaj
Omjer signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugañanja: 87,5 – 108,0 MHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonično izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 – 15000 Hz
MW/LW
Opseg ugañanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osjetljivost: MW: 30 µ V, LW: 40 µ V
18
Izlazi:
Audio izlazi (prednji/stražnji)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje
antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
ATT kontrolna priključnica za telefon
Antenski ulaz
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključak)
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 T 50 T 179 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Približno 182 T 53 T 162 mm (š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Isporučeni pribor:
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema/pribor:
Daljinski upravljač: RM-X154
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Američki i strani patenti u vlasništvu tvrtke Dolby
Laboratories.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti
su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
Ovaj proizvod je zaštićen odreñenim intelektualnim
pravima u vlasništvu tvrtke Microsoft Corporation.
Uporaba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez dozvole tvrtke
Microsoft ili ovlaštenih Microsoft zastupnika.
Dobavljači sadržaja upotrebljavaju tehnologiju
zaštite autorskih prava za Windows Media u ovom
ureñaju ("WM-DRM") za zaštitu cjelovitosti svojih
sadržaja ("Zaštićeni sadržaji") kako ne bi došlo do
otuñenja njihovog intelektualnog vlasništva,
uključujući copyright.
Ovaj ureñaj upotrebljava WM-DRM softver za reprodukciju zaštićenih sadržaja ("WM-DRM softver").
Ako doñe do narušavanja sigurnosti WM-DRM
softvera na ovom ureñaju, vlasnici zaštićenog sadržaja
("Vlasnici zaštićenog sadržaja") mogu zatražiti od
tvrtke Microsoft opoziv prava WM-DRM softvera
na dobivanje nove licence za kopiranje, prikaz i/ili
reprodukciju zaštićenog sadržaja. Opoziv ne mijenja
sposobnost WM-DRM softvera za reprodukciju
nezaštićenih sadržaja. Popis opozvanih WM-DRM
softvera se učitava na ureñaj svaki put kad preuzmete
licencu za zaštićeni sadržaj s Interneta ili računala.
Microsoft može, u skladu s takvom licencom, takoñer
preuzeti popise opozvanih sadržaja na vaš ureñaj u
ime vlasnika zaštićenog sadržaja.
Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni promjenama bez prethodne obavijesti.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
C Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u odre-
Nema zvučnog signala.
C Zvučni signal je isključen (str. 13).
C Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrañeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
C Pritisnuli ste tipku RESET.
t Ponovo pohranite podešenja u memoriju.
C Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
C Kabel za napajanje nije ispravno spojen.
Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena
su izbrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.
Pokreće se prikaz mogućnosti (demo) kod
reprodukcije ili prijema.
Ako se ureñajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
"DEMO-ON", započinje demo prikaz.
t Podesite "DEMO-OFF" (str. 13).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na
pokazivaču.
C Podesili ste "DIM-ON" (str. 13).
C Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite tipku !.
t Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku
! na ureñaju dok se prikaz ne uključi.
C Priključci su zaprljani (str. 17).
Funkcija Auto Off ne radi.
Ureñaj je uključen. Funkcija Auto Off se aktivira
nakon isključenja ureñaja.
t Isključite ureñaj.
đenim tiskanim pločicama.
C Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
C Pakirni jastučići izrađeni su od papira.
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema
koji se mogu pojaviti u radu ureñaja. Prije pregleda
donje tablice, provjerite spojeve ureñaja i postupke
korištenja.
Općenito
Nema napajanja uređaja.
C Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite
osigurač.
C Ako je ureñaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
t Uključite ureñaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
C Glasnoća je preniska.
C Uključena ja funkcija ATT ili je glasnoća smanjena
zbog tel. razgovora (Telephone ATT) (kad je spojni
kabel telefona u vozilu spojen na ATT).
C Kontrola "FAD" nije postavljena u središnji položaj
za sustav s dva zvučnika.
CD reprodukcija
Ne možete uložiti disk.
C Već je uložen drugi disk.
C Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija diska ne započinje.
C Oštećen ili zaprljan disk.
C Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 15).
MP3/WMA/AAC zapisi se ne reproduciraju.
Disk nije kompatibilan s formatima i verzijama
MP3/WMA/ACC zapisa (str. 16).
Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC
zapisa treba dulje vrijeme nego za ostale.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije:
– diskovi komplicirane strukture.
– diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
– diskovi kojima možete dodati podatke.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
C Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
C Funkcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
t Podesite "A.SCRL-ON" (str. 13)
t Pritisnite i zadržite & (SCRL).
nastavlja se na sljedećoj stranici t
19
Zvuk preskače.
C Niste dobro ugradili ureñaj.
t Ureñaj ugradite pod kutom manjim od 45º u
stabilan dio automobila.
C Neispravan ili zaprljan disk.
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (str. 4).
Prijem radiopostaja
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
C Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja
(crveno) na izvor napajanja antenskog pojačala u
automobilu (samo ako vaš automobil ima ugrañenu
FM/MW/LW antenu na stražnjem/bočnom staklu).
C Provjerite spoj antene.
C Antena se ne izvlači.
t Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
C Provjerite frekvenciju.
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
C Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
C Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
C Postavka pretraživanja lokalnih postaja nije točno
podešena.
t Ugañanje se prečesto zaustavlja:
Podesite na "LOCAL-ON" (str. 13).
t Ugañanje se ne zaustavlja na frekvenciji postaje:
Podesite "MONO-ON" (str. 13).
C Emitirani signal je preslab.
t Izvršite ručno ugañanje.
Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".
C Ugodite točnu frekvenciju.
C Signal odašiljača je preslab.
t Podesite "MONO-ON" (str. 13).
FM stereo program se čuje mono.
Ureñaj je podešen na mono prijem.
t Podesite "MONO-OFF" (str. 13).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje SEEK.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
t Isključite funkciju TA (str. 10).
Nema prometnih informacija.
C Uključite funkciju TA (str. 10).
C Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
t Ugodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
C Trenutna postaja nije RDS postaja.
C RDS podaci nisu primljeni.
C Postaja ne emitira signal vrste programa.
20
USB reprodukcija
Ne možete reproducirati s uređaja spojenog
putem USB huba.
Ovaj ureñaj ne može prepoznati USB ureñaje spojene
preko USB huba.
Nije moguća reprodukcija.
USB ureñaj ne radi.
t Spojite ga ponovno.
Potrebno je više vremena za reprodukciju USB
uređaja.
USB ureñaj sadrži datoteke sa složenom strukturom.
Čuje se signal upozorenja.
Odspojili ste USB ureñaj tijekom reprodukcije.
t Prije odspajanja USB ureñaja zaustavite reprodukciju radi zaštite podataka.
Zvuk je isprekidan.
Prekidi zvuka su mogući s brzinom bita iznad 320 kbps.
Prikaz/poruke grešaka
CHECKING
Ureñaj provjerava povezanost s USB ureñajem.
t Pričekajte dok se provjera povezanosti ne završi.
ERROR
C Disk je zaprljan ili uložen naopako.
t Očistite ga ili uložite pravilno.
C Disk je prazan.
C Disk se ne može reproducirati zbog problema.
t Uložite drugi disk.
C Nije automatski prepoznat USB ureñaj.
t Spojite ga ponovno.
C Pritisnite Z kako biste uklonili disk.
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
t Pogledajte upute za ugradnju/povezivanje.
HUB NOT SUPRT
Ureñaj ne podržava USB HUB.
L.SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugañanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
t Pritisnite B –/+ dok treperi naziv postaje.
Ureñaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
Nije zapisan naziv izvoñača uz zapis.
NO DEV (nema ureñaja)
' je odabran bez spojenog USB ureñaja.
Odspojili ste USB ureñaj ili USB kabel tijekom
reprodukcije.
t Spojite USB ureñaj i USB kabel.
NO INFO
U MP3/WMA/AAC zapisu nema tekstualnih informacija.
NO MUSIC
Disk/USB ureñaj ne sadrži glazbene datoteke.
t Umetnite glazbeni CD u ureñaj.
t Spojite USB ureñaj s glazbenim datotekama.
NO NAME
Naziv disk/albuma/zapisa nije upisan.
NO TP
Ureñaj će nastaviti tražiti dostupne TP postaje.
NO TRACK
Odabrana opcija na USB ureñaju ne sadrži album/
zapis.
OFFSET
Možda je posrijedi interni kvar.
t Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane
prikazana, obratite se ovlaštenom Sony servisu.
OVERLOAD
USB ureñaj je preopterećen.
t Odspojite USB ureñaj, zatim promijenite izvor
pritiskom tipke '.
t Pokazuje da USB ureñaj ne radi pravilno ili je
spojen nepodržani USB ureñaj.
READ
Ureñaj učitava sve podatke o zapisima i grupama/
albumima s diska/USB ureñaja.
t Pričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi
diska, možda će trebati duže od minute.
RESET
CD ureñaj i CD/MD izmjenjivač ne radi zbog nekih
problema.
t Pritisnite tipku RESET (str. 4).
USB NO SUPRT (nepodržani USB ureñaj)
Spojeni USB ureñaj nije podržan.
t Spojite Mass Storage Class USB ureñaj (str. 16).
" ili "
"
"
Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do
početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.
"
"
Znak se ne može prikazati na ovom ureñaju.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako ureñaj odnosite na popravak zbog CD ureñaja,
molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste
uočili problem.
Podrška
Za pitanja ili najnovije informacije o ovom
proizvodu posjetite sljedeću internetsku
stranicu:
http://support.sony-europe.com
21
Podrška
Za pitanja ili najnovije informacije o ovom proizvodu
posjetite sljedeću internetsku stranicu:
http://support.sony-europe.com
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno
mjesto. Broj se nalazi na naljepnici na kućištu
sustava. Kad ispunite ovu identifikacijsku karticu,
nikako je nemojte ostavljati u vozilu s ostatkom
uputa. Spremite identifikacijsku karticu na sigurno
mjesto jer može poslužiti za identifikaciju vašeg
uređaja u slučaju krađe.
autoradio
Identifikacijska
kartica
Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o
vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu
kako biste izbjegli zlouporabu.
Model
CDX-GT31U
Serijski broj (SERIAL NO.)
__________________________________________
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Download PDF

advertising