4-152-752-21(1)
FM/MW/LW
Autoradio CD uređaj
Upute za uporabu
Za isključenje demonstracijskog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 6.
CDX-GT444U
CDX-GT440U
©2009 Sony Corporation
HR
Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj uređaj u
prednju ploču vozila. Za postavljanje i
povezivanje, pogledajte isporučeni priručnik
za postavljanje/povezivanje.
Ova naljepnica nalazi se na dnu kućišta.
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central
and Southeast Europe Kft. , Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim
zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod
utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije
primjenjuju se samo na opremu prodanu
u zemljama koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja servisa ili
jamstva obratite se na adrese koje su navedene u
odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili
jamstva.
Odlaganje dotrajale električne i
elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži
označava da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad.
Uređaj se treba predati na mjesto za prikupljanje otpada i
recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može
doći uslijed nepravilnog odlaganja ovog uređaja. Reciklira­
njem materijala pomaže se u očuvanju prirodnih izvora. Za
dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite
se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj
ste kupili proizvod.
ZAPPIN je zaštićeni znak tvrtke Sony Corporation.
Windows Media i Windows
logotip su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštićeni znakovi
tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili ostalim zemljama.
2
MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti
su pod licencom tvrtke Fraunhofer IIS and Thomson.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation.
Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja tvrtke
Microsoft ili njezine ovlaštene podružnice.
Dobavljači sadržaja upotrebljavaju tehnologiju
zaštite autorskih prava za Windows Media u ovom
uređaju ("WM-DRM") za zaštitu cjelovitosti svojih
sadržaja ("Zaštićeni sadržaji") kako ne bi došlo do
otuđenja njihovog intelektualnog vlasništva, uključujući copyright.
Ovaj uređaj upotrebljava WM-DRM softver za reprodukciju zaštićenih sadržaja ("WM-DRM softver").
Ako je sigurnost WM-DRM softvera unutar ovog ure­
đaja ugrožena, vlasnici Zaštićenih sadržaja ("Secure
Content vlasnici") mogu zatražiti da Microsoft povuče
pravo WM-DRM softvera za nabavljanje novih licenci za kopiranje, prikazivanje i/ili reproduciranje
Zaštićenog sadržaja. Opoziv ne mijenja sposobnost
WM-DRM softvera za reprodukciju nezaštićenih
sadržaja. Popis opozvanih WM-DRM softvera se
učitava na uređaj svaki put kad preuzmete licencu za
zaštićeni sadržaj s interneta ili računala. Microsoft
može, u skladu s takvom licencom, također preuzeti
popise opozvanih sadržaja na vaš uređaj u ime
vlasnika zaštićenog sadržaja.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 16). Uređaj će
se automatski potpuno isključiti u podešeno
vrijeme nakon prebacivanja u pripravno stanje,
što sprečava trošenje akumulatora. Ako ne
podesite funkciju Auto Off, nakon gašenja
motora automobila svakako pritisnite i zadržite
 na uređaju dok se ne isključi
pokazivač.
3
Sadržaj
Početak
Diskovi koji se mogu reproducirati. . . . . . . . . . . 6
Resetiranje uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Isključenje DEMO prikaza. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Podešavanje sata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Odvajanje prednje ploče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Postavljanje prednje ploče. . . . . . . . . . . . . . . 7
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pretraživanje zapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick-BrowZer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pretraživanje zapisa slušanjem odlomaka
zapisa — ZAPPIN™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Radio
Pohrana i prijem postaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Automatska pohrana — BTM. . . . . . . . . . . . 11
Ručna pohrana postaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prijem pohranjenih postaja . . . . . . . . . . . . . . 11
Automatsko ugađanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pregled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Podešavanje AF i TA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Odabir vrste programa PTY. . . . . . . . . . . . . 13
Podešavanje točnog vremena (CT). . . . . . . 13
4
CD
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim slijedom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
USB uređaji
Reprodukcija USB uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . 14
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim slijedom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ostale funkcije
Mijenjanje zvučnih postavki. . . . . . . . . . . . . . . 15
Podešavanje zvučnih značajki. . . . . . . . . . . 15
Podešavanje krivulje ekvilizatora — EQ3. . 15
Podešavanje opcija — SET. . . . . . . . . . . . . . . . 16
Uporaba dodatne opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Dodatna audio oprema. . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Daljinski upravljač RM-X114. . . . . . . . . . . 17
Dodatne informacije
Mjere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Napomene o diskovima. . . . . . . . . . . . . . . . 18
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Vađenje uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
U slučaju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Prikaz/poruke grešaka. . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Internetska stranica za podršku
Za sva pitanja i najnovije informacije o podršci za ovaj uređaj posjetite
sljedeću internetsku stranicu:
http://support.sony-europe.com/
Tamo ćete pronaći informacije o:
66Modelima i proizvođačima kompatibilnih digitalnih audio uređaja
66Podržanim MP3/WMA/AAC datotekama
5
Isključenje DEMO prikaza
Početak
Diskovi koji se mogu reproducirati
Ovaj uređaj može reproducirati CD-DA diskove
(koji sadrže i CD TEXT) i CD-R/CD-RW diskove
(MP3/WMA/AAC datoteke (str. 18)).
Vrsta diska
Oznaka na disku
CD-DA
MP3
WMA
AAC
Možete isključiti demonstracijski prikaz koji se
pojavljuje prilikom isključenja uređaja.
1
2
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "DEMO".
3
Zakrenite regulator za odabir
"DEMO-OFF".
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća
na normalan mod reprodukcije/prijema.
Podešavanje sata
Sat upotrebljava 24-satni sustav prikaza vremena.
1
Resetiranje uređaja
Prije prve uporabe uređaja, ili nakon zamjene
akumulatora ili promjene načina povezivanja,
potrebno je resetirati uređaj.
Odvojite prednju ploču (str. 7) i pritisnite tipku
RESET (str. 8) šiljatim predmetom, primjerice,
kemijskom olovkom.
Napomena
Pritiskom na tipku RESET obrisat će se podešenja
sata i neki pohranjeni sadržaji.
2
3
4
5
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "CLOCK-ADJ".
Pritisnite  +.
Znamenke sata trepere.
Zakrenite regulator za podešavanje
sata i minuta.
Za pomicanje indikatora znamenaka, pritisnite
 –/+.
Nakon podešavanja minuta, pritisnite
tipku za odabir.
Podešenje je dovršeno i sat se aktivira.
Za prikaz sata, pritisnite . Ponovno pritisnite
 za povratak na prethodni prikaz.
Savjet
Sat možete podesiti automatski pomoću RDS značajke
(str. 13).
6
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja kako
biste spriječili krađu.
Postavljanje prednje ploče
Pričvrstite dio  prednje ploče na dio  uređaja,
kako je prikazano slikom, i utisnite lijevu stranu
dok se ne uglavi te se začuje "klik".
Alarm
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
1
2
Pritisnite i zadržite .
Uređaj se isključi.
Pritisnite , zatim izvucite ploču.
(SOURCE/OFF)
A
B
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutarnju površinu prednje ploče.
Napomene
•• Nemojte ispuštati niti jako pritiskati prednju ploču ili
pokazivač.
•• Prednju ploču nemojte izlagati toplini/visokim temperaturama niti vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu ili na prednjoj/stražnjoj ploči.
•• Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije
USB uređaja jer može doći do oštećenja USB
podataka.
7
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj
1 2
34
5
6
7 8
PUS
SEEK
H E NTE R/S E L E C
OFF
T
SOURCE
SEEK
ZAP
PTY
MODE
9 q; qa
8
AF/TA
qs qd qf qg
ALBM
1
2
REP
SHUF
3
4
qh
DM
5
PAUSE
6
SCRL
AUX
DSPL
qj
qk
Ovaj odjeljak sadrži upute o položaju kontrola i
osnovnim funkcijama.
Za detalje, pogledajte navedene stranice.
EUložnica diska
Uložite disk (stranu s naljepnicom okrenite
prema gore), reprodukcija počinje.
ATipke SEEK +/–
CD/USB:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovno
unutar 1 sekunde i zadržite); pretraživanje
zapisa unatrag/unaprijed (pritisnite i zadržite).
Radio:
Za automatsko ugađanje postaja (pritisnite);
ručno ugađanje postaja (pritisnite i zadržite).
FPokazivač
GTipka  (izbacivanje)
Za izbacivanje diska.
HUSB priključnica str. 14
Za spajanje USB uređaja.
ITipka  (otpuštanje prednje ploče)
str. 7
Bl (BACK) str. 10
Za povratak na prethodni prikaz.
JTipka  (BROWSE) str. 10
Za prijelaz u Quick-BrowZer mod.
CTipka SOURCE/OFF*
Pritisnite za uključenje/promjenu izvora
(Radio/CD/USB/AUX).
Pritisnite na 1 sekundu za isključenje uređaja.
Pritisnite duže od 2 sekunde za isključenje
uređaja i prikaza na pokazivaču.
KTipka ZAP str. 11
Za uključenje ZAPPIN™ moda.
DRegulator/tipka za odabir str. 15, 16
Za podešavanje glasnoće (zakrenite); odabir
stavki za podešavanje (pritisnite i zakrenite).
NTipka MODE str. 11
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW).
LSenzor daljinskog upravljača
MTipka RESET (smještena iza prednje ploče)
str. 6
OTipka AF (Alternative Frequencies)/
TA (Traffic Announcement)/
PTY (Program Type) str. 12, 13
Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY
(pritisnite i zadržite) u RDS sustavu.
PBrojčane tipke
CD/USB:
/: ALBM –/+ (tijekom MP3/WMA/
AAC reprodukcije)
Za preskakanje albuma (pritisnite);
preskakanje nekoliko albuma (pritisnite
i zadržite).
:REP* str. 13, 14
:SHUF str. 13, 14
:DM+
Poboljšava digitalno komprimiran zvuk,
primjerice, MP3.
Za aktivaciju DM+ funkcije, podesite
"ON". Za isključenje, podesite "OFF".
:PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za poništenje,
pritisnite ponovno.
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite);
pohranu postaja (pritisnite i zadržite).
QTipka DSPL (pokazivač)/SCRL
(pomicanje) str. 12, 13, 14
Za promjenu prikazanih stavki (pritisnite);
pomicanje prikazane stavke (pritisnite i
zadržite).
RAUX ulaz str. 17
Za spajanje prijenosnog audio uređaja.
** Ova tipka ima ispupčenje.
Napomena
Kod vađenja/umetanja diska, odspojite eventualno
spojeni USB uređaj kako biste spriječili oštećivanje
diska.
9
Pretraživanje zapisa
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick-BrowZer
Možete jednostavno pretraživati zapise na CD
disku ili USB uređaju, prema kategorijama.
(BROWSE)
Pretraživanje preskakanjem opcija
— Jump mod
Kad se unutar kategorije nalazi velik broj opcija,
možete brzo potražiti željenu opciju.
1 Pritisnite  + u Quick-BrowZer modu.
Pojavi se sljedeći prikaz.
Regulator/
tipka za odabir
ABroj trenutne stavke
BUkupan broj opcija na tekućoj razini
SEEK +/–
1
2
3
(BACK)
Pritisnite  (BROWSE).
Uređaj prelazi u Quick-BrowZer mod te se
pojavi popis kategorija za pretraživanje.
Zakrenite regulator za odabir željene
kategorije pretraživanja, zatim pritisnite
za potvrdu.
Ponovite korak 2 dok ne odaberete
željeni zapis.
Pokreće se reprodukcija.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite l (BACK).
Za izlaz iz Quick-BrowZer moda
Pritisnite  (BROWSE).
Napomena
Kod prelaska u Quick-BrowZer mod, isključuju se funkcije ponavljanja i reprodukcije slučajnim redoslijedom.
10
Zatim se pojavi naziv opcije.
2 Zakrenite regulator za odabir željene opcije, ili
opcije koja je blizu željene.
Pretraživanje preskače po 10% od ukupnog
broja opcija.
3 Pritisnite tipku za odabir.
Pokazivač se vraća u Quick-BrowZer mod i
prikaže se odabrana stavka.
4 Zakrenite regulator za odabir željene opcije i
zatim ga pritisnite.
Reprodukcija počinje ukoliko je odabrana
stavka zapis.
Za izlaz iz Jump moda
Pritisnite l (BACK) ili  –.
Pretraživanje zapisa slušanjem
odlomaka zapisa — ZAPPIN™
Reprodukcijom kratkih odlomaka zapisa na CD
disku ili USB uređaju u nizu, možete tražiti zapis
kojeg želite slušati. ZAPPIN mod je prikladan za
traženje zapisa tijekom reprodukcije slučajnim
slijedom ili ponavljanja reprodukcije slučajnim
slijedom.
(BACK) Tipka za odabir
Radio
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugađanja za vrijeme vožnje, koristite Best
Tuning Memory (BTM) kako biste spriječili
eventualne prometne nezgode.
Automatska pohrana — BTM
1
2
ZAP
1
Pritisnite  tijekom reprodukcije.
Nakon što se na pokazivaču pojavi "ZAPPIN",
reprodukcija počinje od odlomka sljedećeg
zapisa.
Odlomak se reproducira u podešenom vremenu,
zatim se začuje "klik" i počinje sljedeći odlomak.
3
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "BTM".
Pritisnite  +.
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija.
Kad je postaja pohranjena, začuje se zvučni
signal.
Ručna pohrana postaja
Zapis
1
Dio svakog zapisa koji se
reproducira u ZAPPIN modu.
2
Pritisnite  više puta dok
se ne pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja, pritisnite
 više puta. Možete odabrati FM1,
FM2, FM3, MW ili LW.
Pritisnite tipku za odabir ili  za
vrijeme reprodukcije zapisa kojeg
želite slušati.
Zapis kojeg ste odabrali reproducira se od
početka u modu normalne reprodukcije.
Za ponovno pretraživanje zapisa u ZAPPIN
modu, ponovite korake 1 i 2.
Savjeti
•• Možete odabrati trajanje reprodukcije, između oko
6 sekundi/9 sekundi/30 sekundi (str. 16). Ne možete
odabrati odlomak zapisa za reprodukciju.
•• Pritisnite  –/+ ili / (ALBM –/+) u ZAPPIN
modu za preskakanje zapisa ili albuma.
•• Za potvrdu zapisa za reprodukciju, također možete
pritisnuti l (BACK).
Dok slušate postaju koju želite pohraniti,
pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od 
do ) sve dok se ne pojavi "MEM".
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavke
AF/TA (str. 12).
Prijem pohranjenih postaja
1
Odaberite valno područje, zatim pritis­
nite brojčanu tipku (od  do ).
Automatsko ugađanje
1
Odaberite valno područje, zatim pritisnite
 +/– za pretraživanje postaja.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ugodi
postaju. Ponovite ovaj postupak sve dok ne
ugodite željenu postaju.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje, pritisnite i zadržite 
+/– za traženje približne frekvencije, zatim pritisnite
 +/– više puta za precizno ugađanje željene
frekvencije (ručno ugađanje).
11
RDS
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Prikazane stavke
Podešavanje AF i TA
1
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON
uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
ATA/TP*1
BValno područje, funkcija
CFrekvencija*2 (naziv postaje), programski
broj, sat, RDS podaci
*1 "TA" treperi tijekom informacija o prometu. "TP"
svijetli kad je ugođena takva postaja.
*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "*"
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite
.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugađanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugađanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Također traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS prijemom podešavaju sat.
Napomene
•• Ovisno o zemlji/regiji, sve RDS funkcije možda neće
biti dostupne.
•• RDS funkcija neće raditi ispravno ako je signal slab
ili postaja ne emitira RDS podatke.
12
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno
pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju
BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim
AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Savjet
Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti,
ta glasnoća će se pohraniti za buduće obavijesti,
neovisno o normalnoj glasnoći.
Slušanje lokalnog programa — REG
Kad je AF funkcija uključena: tvornička podešenja
ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno
područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu
lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" u izborniku
tijekom FM prijema (str. 16).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
Odabir vrste programa PTY
1
2
3
Pritisnite i zadržite  (PTY) tijekom
FM prijema.
CD
Prikazane stavke
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
Pritisnite  (PTY) više puta dok
se ne pojavi željena vrsta programa.
Pritisnite  +/–.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski program),
CULTURE (kultura), SCIENCE (znanost),
VARIED (razno), POP M (popularna glazba),
ROCK M (rock glazba), EASY M (lagana glazba),
LIGHT M (lagana klasična glazba), CLASSICS
(klasična glazba), OTHER M (druge vrste glazbe),
WEATHER (vremenska prognoza), FINANCE
(financije), CHILDREN (dječji program),
SOCIAL A (društvene teme), RELIGION (vjerski
program), PHONE IN (telefonska javljanja),
TRAVEL (putovanja), LEISURE (dokolica), JAZZ
(jazz glazba), COUNTRY (country glazba),
NATION M (narodna glazba), OLDIES (evergrini),
FOLK M (folklorna glazba), DOCUMENT
(dokumentarni program)
A
AIzvor
BNaslov zapisa*1, naziv diska/izvođača*1, naziv
izvođača*1, broj albuma*2, naslov albuma*1,
broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, sat
*1 Prikazuju se CD TEXT informacije, MP3/WMA/AAC.
*2 Broj albuma se prikaže samo kad se promjeni album.
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite
.
Savjet
Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o modelu,
vrsti diska, formatu snimanja i postavkama.
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim slijedom
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite 
(REP) ili  (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
 TRACK
ponavljanje reprodukcije zapisa.
 ALBUM*
ponavljanje reprodukcije
albuma.
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama/
regijama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu
dostupni.
SHUF ALBUM* reprodukciju albuma
slučajnim slijedom.
Podešavanje točnog vremena (CT)
** Kad se reproducira MP3/WMA/AAC.
1
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
Podesite "CT-ON" u izborniku (str. 16).
Napomene
•• Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema RDS
postaje.
•• Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlike.
SHUF DISC
reprodukciju diska
slučajnim slijedom.
13
USB uređaji
Prikazane stavke
Za detalje o podržanim USB uređajima, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com
55 Mogu se koristiti USB uređaji vrste MSC (Mass
Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
koji podržavaju USB standard.
55 Odgovarajući codec je MP3 (.mp3), WMA
(.wma) i AAC (.m4a).
55 Preporučena je izrada sigurnosnih kopija sadržaja
USB uređaja.
Napomena
Spojite USB uređaj nakon pokretanja motora. Ovisno
o USB uređaju, može doći do nepravilnosti u radu ili
oštećenja ukoliko se spoji prije pokretanja motora.
Reprodukcija USB uređaja
1
Spojite USB uređaj na USB priključnicu.
Ako za spajanje koristite kabel, upotrijebite
onaj koji je isporučen uz USB uređaj.
Pokreće se reprodukcija.
Ako je USB uređaj već spojen, za pokretanje
reprodukcije pritisnite  više puta
dok se ne prikaže "USB".
14
AIzvor
BNaziv zapisa, naziv izvođača, broj albuma*,
naziv albuma, broj zapisa/proteklo vrijeme
reprodukcije, sat
** Broj albuma se prikaže samo kad se promijeni
album.
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite
.
Napomene
•• Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o USB
uređaju, formatu snimanja i postavkama. Za dodatne
informacije, posjetite stranicu za korisničku podršku.
•• Najveći broj podataka koji se mogu prikazati.
–– mapa (albuma): 128
–– datoteka (zapisa) po mapi: 500
•• Ne ostavljajte USB uređaj u parkiranom automobilu,
jer može doći do nepravilnosti u radu.
•• Možda će trebati neko vrijeme da se pokrene reprodukcija, ovisno o količini snimljenih podataka.
•• DRM (Digital Rights Management) datoteke se
možda neće moći reproducirati.
•• Tijekom reprodukcije ili brzog pretraživanja unaprijed/
unatrag VBR (varijabilna brzina bita) MP3/WMA/AAC
datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije možda neće
biti ispravno prikazano.
•• Reprodukcija sljedećih MP3/WMA/AAC datoteka
nije podržana.
–– lossless kompresija
–– datoteke koje su zaštićene od kopiranja
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim slijedom
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite 
(REP) ili  (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Pritisnite  za zaustavljanje
reprodukcije.
Odaberite
Za
Uklanjanje USB uređaja
 TRACK
ponavljanje reprodukcije zapisa.
1 Zaustavite reprodukciju na USB uređaju.
2 Uklonite USB uređaj.
Ako uklonite USB uređaj tijekom reprodukcije,
može doći do oštećenja podataka na USB uređaju.
 ALBUM
ponavljanje reprodukcije
albuma.
SHUF ALBUM
reprodukciju albuma
slučajnim slijedom.
Napomene
•• Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki ili teški da
mogu pasti uslijed vibracija ili uzrokovati labavljenje
spoja.
•• Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije USB
uređaja jer može doći do oštećenja USB podataka.
•• Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene
putem USB huba.
SHUF DEVICE
reprodukciju svih zapisa na
uređaju slučajnim slijedom.
Nakon 3 sekunde podešenje je dovršeno.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
Ostale funkcije
Mijenjanje zvučnih postavki
Podešavanje zvučnih značajki
1
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi željena stavka.
2
Zakrenite regulator za podešavanje
odabrane stavke.
3
Pritisnite l (BACK).
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća
na normalan mod reprodukcije/prijema.
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3
Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje
izradu vašeg podešenja ekvilizatora.
1
Odaberite izvor, zatim pritisnite tipku
za odabir više puta kako biste odabrali
"EQ3".
2
Zakrenite regulator za odabir
"CUSTOM".
3
Pritisnite tipku za odabir više puta, dok
se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
4
Zakrenite regulator za podešavanje
odabrane stavke.
Glasnoća se može podešavati u koracima od
1 dB, između –10 dB i +10 dB.
Mogu se podesiti sljedeće opcije (za detalje
pogledajte navedene stranice):
EQ3
Za odabir krivulje ekvilizatora između 7 postavki
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM ili OFF).
LOW*1, MID*1, HI*1 (str. 15)
BAL (Balans)
Podešava ravnotežu zvuka između lijevih i
desnih zvučnika.
FAD (Fader)
Podešava relativnu razinu između prednjih i
stražnjih zvučnika.
SUB* (Glasnoća subwoofera)
Podešava glasnoću subwoofera.
2
5
Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje krivulje
ekvilizatora.
Za resetiranje krivulje ekvilizatora na tvorničke
postavke, pritisnite i zadržite tipku za odabir
prije završetka podešavanja.
Pritisnite l (BACK).
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća
na normalan mod reprodukcije/prijema.
Savjet
Ostale vrste ekvilizatora također se mogu podesiti.
AUX*3 (AUX razina)
Podešava razinu glasnoće svake od spojenih
komponenti: "+18 dB" – "0 dB" – "-8 dB".
Ovime se izbjegava pojedinačno podešavanje
razlike glasnoće.
*1 Kad je podešenje EQ3 aktivirano.
*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT" (str. 16).
Opcija "ATT" je prikazana pri najnižem podešenju i
može se podesiti do razine 21.
*3 Kad je aktiviran AUX izvor (str. 17).
15
Podešavanje opcija — SET
1
2
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi željena stavka.
3
Zakrenite regulator za odabir podešenja
(primjerice, "ON" ili "OFF").
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća
na normalan mod reprodukcije/prijema.
Napomena
Prikazane stavke mogu se razlikovati, ovisno o izvoru
i podešenjima.
Mogu se podesiti sljedeće opcije (za detalje
pogledajte navedene stranice):
CLOCK-ADJ (Podešavanje sata) (str. 6)
CT (točno vrijeme)
Uključenje funkcije CT. "ON", "OFF" (str. 12, 13).
BEEP
Aktivira zvučni signal: "ON", "OFF".
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktivira prikaz indikatora AUX izvora: "ON",
"OFF" (str. 17).
A.OFF (automatsko isključenje)
Automatsko isključenje nakon isteka podešenog
vremena, kad je uređaj isključen: "NO", "30S
(sekundi)", "30M (minuta)", "60M (minuta)".
SUB/REAR*1
Odabir audio izlaza: "SUB-OUT" (subwoofer),
"REAR-OUT" (pojačalo).
DEMO (Demo prikaz)
Aktivacija demo prikaza: "ON", "OFF".
DIM (Dimmer)
Promjena svjetline pokazivača: "ON", "OFF".
M.DSPL (Motion Display)
––"SA": prikazuje pomične uzorke i spektralni
analizator.
––"OFF": isključenje Motion Display prikaza.
A.SCRL (Automatsko pomicanje teksta)
Automatsko pomicanje dugih naziva: "ON",
"OFF".
LOCAL (Mod lokalnog pretraživanja)
––"ON": za ugađanje postaja s jačim signalima.
––"OFF": za ugađanje normalnog prijema.
MONO*2 (Mono prijem)
Odabire mod mono prijema radi poboljšanja
prijema slabog FM signala: "ON", "OFF".
16
REG*2 (Regional)
Ograničava prijem na određenu regiju. "ON",
"OFF" (str. 12).
Z.TIME (Zappin vrijeme)
Odabir trajanja reprodukcije za funkciju ZAPPIN.
––"Z.TIME-1 (približno 6 sekundi)", "Z.TIME-2
(približno 9 sekundi)", "Z.TIME-3 (približno
30 sekundi)".
LPF*3 (Niskopropusni filter)
Odabir prekidne frekvencije subwoofera: "OFF",
"80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz".
LPF NORM/REV*3 (Niskopropusni filter
normalno/obrnuto)
Odabir faze subwoofera: "NORM", "REV".
HPF (Visokopropusni filter)
Odabir prekidne frekvencije prednjeg/stražnjeg
zvučnika: "OFF", "80Hz", "100Hz", "120Hz",
"140Hz", "160Hz".
LOUD (Glasnoća)
Naglašava niske i visoke tonove za jasniji zvuk
pri stišanoj glasnoći: "ON", "OFF".
BTM (str. 11)
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod prijema FM signala.
*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT".
Uporaba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog
uređaja možete spojiti dodatni prijenosni audio
uređaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem
auto zvučnika. Može se podesiti glasnoća tako da
se izbjegne razlika između ovog sustava i prijenosnog audio uređaja. Slijedite opisani postupak:
Spajanje prijenosnog audio uređaja
1 Isključite prijenosni audio uređaj.
2 Stišajte glasnoću na uređaju.
3 Spojite uređaj.
Daljinski upravljač RM-X114
Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao i tipke na uređaju.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+ )
SEEK –
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK +
R
ENTE
PRESET –
OFF
+
VOL
MODE
LIST
PRESET +
U
MEN
SOUND
OFF
MODE
ATT
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
ATT
–
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču imaju
različit izgled/funkciju od tipaka na uređaju.
Spojni kabel*
(nije isporučen)
** Obavezno upotrijebite ravni priključak.
Podešavanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću
svakog spojenog audio uređaja.
1 Stišajte glasnoću na uređaju.
2 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "AUX".
Nakon toga se prikaže "AUX FRONT IN".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja
uz umjerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na
autoradiju.
5 Podesite ulaznu razinu (str. 15).
55 Tipka DSPL (prikaz)
Za promjenu prikazanih stavki.
55 Tipka SOURCE
Za uključenje; promjenu izvora (Radio/CD/
USB/AUX).
55 Tipke / (SEEK –/+)
Za upravljanje CD/radio/USB reprodukcijom,
isto kao i tipke  –/+ na uređaju.
55 Tipka SOUND
Ima istu funkciju kao i tipka za odabir na uređaju.
55 Tipka OFF
Za isključenje; zaustavljanje reprodukcije.
55 Tipka LIST
Za odabir PTY vrste prikaza kod RDS prijema.
55 Tipke / (DISC*/PRESET +/–)
Za upravljanje CD/USB reprodukcijom, isto
kao i tipke / (ALBM –/+) na uređaju.
55 Tipka ATT (stišavanje)
Za isključenje zvuka. Za poništenje, pritisnite
ponovno.
** Nije dostupno za ovaj uređaj.
Napomena
Ako su uređaj i pokazivač isključeni, uređajem se ne
može upravljati pomoću daljinskog upravljača osim
ako je pritisnuta tipka  na uređaju, ili
umetnete disk kako bi se uređaj uključio.
17
Dodatne informacije
Mjere opreza
55 Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
55 Električna antena se automatski izvlači.
O kondenzaciji vlage
Ukoliko se unutar uređaja nakupi vlaga, uklonite
disk i pričekajte oko sat vremena da se uređaj osuši;
u suprotnom uređaj možda neće raditi pravilno.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete
tekućinu.
Napomene o diskovima
55 Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline, kao što su vodovi toplog zraka. Ne ostavljajte ih u vozilu parkiranom na suncu.
55 Prije reprodukcije, obrišite
diskove krpicom za čišćenje, od
središta prema rubu diska. Ne
koristite otapala poput benzina,
razrjeđivača i komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje.
55 Ovaj uređaj je dizajniran za
reprodukciju diskova koji su
u skladu s Compact Disc (CD) standardom.
DualDisc i neki glazbeni diskovi koji su kodirani
tehnologijama za zaštitu autorskih prava ne podliježu Compact Disc (CD) standardu te se zbog toga
možda neće moći reproducirati na ovom uređaju.
55 Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
reproducirati
––Diskove s pričvršćenim etiketama, naljepnicama
ili ljepljivom trakom ili papirom. Reprodukcijom
takvih diskova može doći do nepravilnosti u
radu, ili oštećenja diska.
––Diskove koji nisu standardnog oblika (primjerice,
srce, kvadrat, zvijezda). U suprotnom može doći
do oštećenja uređaja.
––Diskove promjera 8 cm.
18
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
55 Najveći broj: (samo CD-R/CD-RW)
––mapa (albuma): 150 (uključujući korijensku mapu)
––datoteka (zapisa) i mapa: 300 (može biti i manje
od 300 ako imena mapa/datoteka sadrže mnogo
znakova)
––prikazanih znakova za naziv mape/datoteke: 32
(Joliet)/64 (Romeo)
55 Ako disk snimljen u Multi Session formatu počinje
s CD-DA sesijom, prepoznaje se kao CD-DA disk,
a ostale sesije se ne reproduciraju.
55 Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
reproducirati
––CD-R/CD-RW diskove s lošom kvalitetom zvuka.
––CD-R/CD-RW diskove snimljene nekompatibilnim
uređajem za snimanje.
––CD-R/CD-RW diskove koji nisu pravilno
finalizirani.
––CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u
glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u skladu
s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ili
multi-session.
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka
MP3/WMA/AAC
Mapa
(album)
MP3/WMA/
AAC datoteka
(zapis)
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane
uz uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Održavanje
Zamjena osigurača
Zamjena litijeve baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterija će trajati oko
godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno
o uvjetima rada.) Kad baterija oslabi, domet
daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamijenite
bateriju novom CR2025 litijevom baterijom.
Korištenje druge baterije može dovesti do požara
ili do eksplozije.
Kod zamjene osigurača koristite
osigurače iste vrijednosti. Ako
osigurač pregori, provjerite priključak napajanja, te zamijenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je riječ o kvaru
na uređaju. U tom slučaju se
obratite najbližem Sonyjevom
dobavljaču.
Osigurač (10 A)
Čišćenje priključnica
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 7) te očistite spojeve
vatiranim štapićem. Ne primjenjujte prejak pritisak.
U suprotnom, može doći do oštećenja priključnica.
x
+ strana
gore
Glavni uređaj
Napomene o litijevoj bateriji
•• Litijevu bateriju držite van dohvata djece. Ako dođe
do gutanja baterije, odmah potražite liječničku
pomoć.
•• Obrišite bateriju suhom tkaninom kako biste osigurali
dobar kontakt.
•• Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
•• Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
•• Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja priključnica
isključite motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
•• Nikad ne dodirujte priključnice prstima ili metalnim
predmetima.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
19
Vađenje uređaja
1
Tehnički podaci
Skinite zaštitni okvir.
Radijski prijemnik
AIzvadite prednju ploču (str. 7).
BStisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.
FM
Opseg ugađanja: 87,5 – 108,0 MHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 150 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 10 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Omjer signal-šum: 70 dB (mono)
Odvajanje: 40 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
x
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 25 kHz
Osjetljivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
CD uređaj
2
Izvadite uređaj.
AIstovremeno umetnite oba ključa za vađenje
dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra.
Omjer signal-šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20.000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
USB uređaj
Priključnica: USB (Full-speed)
Maksimalna struja: 500mA
Pojačalo
Izlaz: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija zvučnika: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W  4 (na 4 ohma)
Općenito
BPovucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
CIzvucite uređaj iz ležišta.
20
Izlazi:
Audio izlazi (prednji/stražnji izmjenjivi)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje
antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
ATT kontrolna priključnica za telefon
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenska ulazna priključnica
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključnica)
USB ulazna priključnica
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje: 12 V DC akumulator
(negativni pol na uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178  50  179 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182  53  162 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Isporučeni pribor:
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema/pribor:
Daljinski upravljač: RM-X114
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne odgovara za eventualne tiskarske
pogreške.
•• Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
određenim tiskanim pločicama.
•• Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
•• Pakirni jastučići izrađeni su od papira.
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema
koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Prije pregleda
donje tablice, provjerite spojeve uređaja i postupke
korištenja.
Ako i dalje ne možete riješiti problem, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Stranica za korisničku podršku
http://support.sony-europe.com
Općenito
Nema napajanja uređaja.
55Provjerite spojeve ili osigurač.
55Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
WWUključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
55Uključena ja funkcija ATT ili Telephone ATT (kad je
spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT).
55Kontrola "FAD" nije postavljena u središnji položaj
za sustav s dva zvučnika.
Nema zvučnog signala.
55Zvučni signal je isključen (str. 16).
55Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Sadržaj memorije je obrisan.
55Pritisnuta je tipka RESET.
WWPonovno pohranite sadržaje u memoriju.
55Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni ili
nisu pravilno spojeni.
Pohranjene postaje i točno vrijeme su
obrisani. Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro
spojeni.
Tijekom reprodukcije ili prijema, pokrene
se demo prikaz.
Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
"DEMO-ON", započinje demo prikaz.
WWPodesite "DEMO-OFF" (str. 16).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na
pokazivaču.
55Podešeno je zatamnjenje zaslona "DIM-ON" (str. 16).
55Indikatori na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite .
WWPritisnite i zadržite  na uređaju
dok se ne pojavi prikaz.
55Priključnice su zaprljane (str. 19).
nastavak na sljedećoj stranici 
21
Funkcija Auto Off ne radi.
Uređaj je uključen. Funkcija Auto Off aktivira se
nakon isključenja uređaja.
WWIsključite uređaj.
Radijski prijem
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
55Spajanje nije izvedeno pravilno.
WWSpojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora
napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog
pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil
ima ugrađenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/
bočnom staklu).
WWProvjerite spoj antene.
WWAko se antena ne izvlači, provjerite spoj na kabelu
za kontrolu antene.
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
55Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
55Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
55Mod traženja lokalnih postaja nije pravilno podešen.
WWUgađanje se zaustavlja prečesto:
Podesite "LOCAL-ON" (str. 16).
WWUgađanje se ne zaustavlja prilikom prijema postaje:
Podesite "LOCAL-OFF" (str. 16).
55Signal s odašiljača je preslab.
WWPostaje ugodite ručno.
Tijekom FM prijema treperi indikator "ST".
55Ugodite točnu frekvenciju.
55Signal s odašiljača je preslab.
WWPodesite "MONO-ON" (str. 16).
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
WWPodesite "MONO-OFF" (str. 16).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje SEEK.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
WWIsključite funkciju TA (str. 12).
Nema prometnih informacija.
55Uključite funkciju TA (str. 12).
55Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
WWUgodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
55Trenutna postaja nije RDS postaja.
55RDS podaci nisu primljeni.
55Postaja ne emitira signal vrste programa.
22
CD reprodukcija
Ne možete uložiti disk.
55Već je uložen drugi disk.
55Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija diska ne započinje.
55Oštećen ili zaprljan disk.
55Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 18).
MP3/WMA/AAC datoteke se ne mogu
reproducirati.
Disk nije kompatibilan s MP3/WMA/AAC formatom
i verzijom. Za detalje o diskovima i formatima koji se
mogu reproducirati, posjetite stranicu za korisničku
podršku.
Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa
treba dulje vrijeme nego za ostale.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije.
––diskovi komplicirane strukture.
––diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
––diskovi kojima možete dodati podatke.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
55Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
55Opcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
WWPodesite "A.SCRL-ON" (str. 16).
WWPritisnite i zadržite  (SCRL).
Zvuk preskače.
55Niste dobro ugradili uređaj.
WWUređaj ugradite pod kutom manjim od 45° u
stabilan dio automobila.
55Oštećen ili zaprljan disk.
Ne rade tipke. Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (str. 6).
USB reprodukcija
Ne možete reproducirati s uređaja spojenog
putem USB huba.
Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene putem
USB huba.
Nije moguća reprodukcija.
USB uređaj ne radi.
WWSpojite ga ponovno.
Potrebno je više vremena za reprodukciju USB
uređaja.
USB uređaj sadrži datoteke sa složenom strukturom.
Čuje se zvučni signal.
Odspojili ste USB uređaj tijekom reprodukcije.
WWPrije odspajanja USB uređaja zaustavite reprodukciju
radi zaštite podataka.
Zvuk je isprekidan.
Prekidi zvuka su mogući s brzinom bita iznad 320 kbps.
Prikaz/poruke grešaka
CHECKING
Autoradio provjerava povezanost s USB uređajem.
WWPričekajte dok se provjera povezanosti ne završi.
ERROR
55Disk je zaprljan ili uložen naopako.
WWOčistite ga ili uložite pravilno.
55Disk je prazan.
55Disk se ne može reproducirati zbog problema.
WWUložite drugi disk.
55USB uređaj nije automatski prepoznat.
WWSpojite ga ponovno.
55Pritisnite  za vađenje diska.
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
WWPogledajte upute za ugradnju/povezivanje za ovaj
model.
HUB NO SUPRT (HUB nije podržan)
Autoradio ne podržava USB hub.
L. SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugađanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
WWPritisnite  +/– dok treperi naziv postaje.
Uređaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO DEV (Nema uređaja)
Odabrali ste  bez spojenog USB uređaja. Odspojili ste USB uređaj ili USB kabel tijekom
reprodukcije.
WWSpojite USB uređaj ili USB kabel.
NO MUSIC
Disk ili USB uređaj ne sadrži glazbene datoteke.
WWUložite CD koji sadrži glazbene datoteke.
WWSpojite USB uređaj s glazbenim datotekama.
NO NAME
Naziv diska/albuma/izvođača/zapisa nije snimljen u
zapis.
NO TP
Uređaj će nastaviti tražiti dostupne TP postaje.
OFFSET
Možda je došlo do unutarnjeg kvara.
WWProvjerite spajanje kabela. Ako je poruka o
grešci i dalje prisutna, obratite se najbližem Sony
dobavljaču.
OVERLOAD
USB uređaj je preopterećen.
WWOdspojite USB uređaj, zatim promijenite izvor
pritiskom tipke .
WWPokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je
spojen nepodržani USB uređaj.
READ
Uređaj učitava sve podatke o zapisima i albumima na
disku.
WWPričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi
diska, možda će trebati duže od minute.
RESET
Ovaj ili USB uređaj ne radi zbog nekih problema.
WWPritisnite tipku RESET (str. 6).
USB NO SUPRT (USB nije podržan)
Spojeni USB uređaj nije podržan.
WWZa detalje o podržanim USB uređajima, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
"
" ili "
"
Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do
početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.
" "
Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD
uređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad
ste uočili problem.
23
Registrirajte svoj proizvod online na:
www.sony-europe.com/myproducts
Križićem označite oznaku pokraj vašeg modela u
donjem okviru.
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno mjesto.
Broj se nalazi na naljepnici na kućištu sustava. Kad
ispunite ovu identifikacijsku karticu, nikako je nemojte
ostavljati u vozilu s ostatkom uputa. Spremite identifikacijsku karticu na sigurno mjesto. Kartica može poslužiti
za identifikaciju uređaja u slučaju krađe.
autoradio
Identifikacijska
kartica
Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o
vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu
kako biste izbjegli zlouporabu.
Model
 CDX-GT444U
 CDX-GT440U
Serijski broj (SERIAL NO.)
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Download PDF

advertising