2-348-467-21 (1)
FM/MW/LW
Auto radio CD-uređaj
Upute za uporabu _______________________
Za instalaciju i spajanje pogledajte priložene upute za instalaciju/spajanje.
CDX-S2250S
CDX-S2250
© 2005 Sony Corporation
Dobrodošli!
Hvala vam na kupnji ovog Sonyjevog auto radio
CD-uređaja. Ovaj uređaj Vam omogućuje još veće
uživanje u raznim mogućnostima kao što su:
● Reprodukcija diska:
Možete reproducirati CD-DA (i one koji sadrže
CD TEXT*), CD-R/CD-RW-diskove (MP3-zapise
snimljene u Multi Session formatu (strana 11)) i
ATRAC CD (formati ATRAC3 i ATRAC3plus
(strana 11)).
Vrsta diska
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Nakon gašenja automobila svakako pritisnite i
zadržite ! na uređaju za isključenje
pokazivača.
U suprotnom se pokazivač neće isključiti te će
uzrokovati potrošnju energije akumulatora.
Oznaka na disku
CD-DA
Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta
uređaja.
MP3
ATRAC CD
● Radijski prijem:
– Možete pohraniti do 6 postaja po valnom
području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
– Funkcija BTM (Best Tuning Memory): uređaj
odabire postaje jačih signala i pohranjuje ih.
● Usluge RDS:
Možete koristiti FM postaje sa sustavom
podataka.
* CD TEXT disk je CD-DA-disk koji sadrži podatke kao
što su naziv diska, naziv izvođača, naziv zapisa itd.
2
SonicStage i oznaka su zaštitni znakovi tvrtke Sony
Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i njihove oznake
su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
Sadržaj
Početak
Ostale funkcije
Resetiranje uređaja ................................................. 4
Podešavanje točnog vremena ................................. 4
DEMO prikaz.......................................................... 4
Odvajanje prednje ploče ......................................... 4
Postavljanje prednje ploče................................. 4
Promjena zvučnih postavki ..................................... 8
Podešavanje zvučnih značajki
— BAL/FAD/SUB ............................................ 8
Podešavanje krivulje ekvilizatora — EQ3 ........ 8
Podešavanje opcija — SET..................................... 9
Uporaba dodatno nabavljivog daljinskog
upravljača ................................................................ 9
Daljinski upravljač RM-X114 ........................... 9
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni uređaj ..................................................... 5
CD
Prikaz informacija ............................................. 6
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redoslijedom ..................................... 6
Radijski prijemnik
Pohrana i prijem postaja ......................................... 6
Automatska pohrana postaja — BTM .............. 6
Ručna pohrana postaja ...................................... 6
Prijem pohranjenih postaja................................ 6
Automatsko ugađanje........................................ 6
RDS......................................................................... 7
Pregled............................................................... 7
Podešavanje AF (alternativnih frekvencija)
i TA (prometnih obavijesti)/TP (prometnog
programa) .......................................................... 7
Odabir vrste programa (PTY) ........................... 8
Podešavanje točnog vremena (CT) ................... 8
Dodatne informacije
Mjere opreza.......................................................... 10
Napomene o diskovima ................................... 10
O MP3-datotekama.......................................... 11
O ATRAC CD-u .............................................. 11
Održavanje ............................................................ 12
Vađenje uređaja..................................................... 12
Tehnički podaci..................................................... 13
U slučaju problema ............................................... 13
Indikatori/poruke pogrešaka ............................ 15
3
Početak
Resetiranje uređaja
Prije prvog korištenja uređaja, ili nakon zamjene ili
prespajanja kontakata akumulatora, potrebno je
resetirati uređaj.
Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku RESET
šiljatim predmetom, npr. kemijskom olovkom.
Tipka
RESET
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču uređaja kako bi
spriječili krađu.
Alarm
Ako postavite kontakt na položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
1 Pritisnite !.
Uređaj se isključuje.
2 Pritisnite @, zatim povucite prednju
ploču prema sebi.
Napomena
Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje sata te
neke pohranjene informacije.
Podešavanje točnog vremena
Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.
1 Pritisnite i zadržite A.
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
2 Više puta pritisnite A dok se ne
pojavi "CLOCK-ADJ".
3 Pritisnite &.
Trepće indikator sati.
4 Pritisnite tipku za ugađanje glasnoće +/–
za podešavanje sati i minuta.
Za pomjeranje indikatora pritisnite &.
5 Pritisnite A.
Sat se aktivira i pojavljuje se sljedeći prikaz za
podešavanje.
6 Pritisnite i zadržite A.
Podešavanje je završeno.
Napomene
● Pazite da Vam prednja ploča ne ispadne i nemojte jako
pritiskati ploču ni pokazivač.
● Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim
temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.
Savjet
Kad prednju ploču nosite sa sobom, uvijek je držite u
isporučenoj kutiji.
Postavljanje prednje ploče
Prislonite dio A prednje ploče na dio B uređaja,
kao na slici, te pritisnite lijevu stranu dok ne klikne.
Za prikaz točnog vremena pritisnite &.
Ponovno pritisnite & za povratak na
prethodni prikaz.
Savjet
Točno vrijeme je moguće podesiti automatski pomoću
funkcije RDS (str. 8).
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2 i 4 za odabir opcije ili podešenja pritisnite M ili
m. U koraku 4, za pomicanje digitalnog indikatora,
pritisnite < ili ,.
DEMO prikaz
Kad je uređaj isključen, prvo se prikazuje točno
vrijeme a zatim demonstracijski (DEMO) prikaz.
Za isključenje DEMO prikaza podesite opciju
"DEMO-OFF" (strana 9) dok je uređaj isključen.
4
Napomene
Ne stavljajte ništa na unutrašnju stranu prednje ploče.
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni uređaj
Za detalje pogledajte navedenu stranicu.
A Tipka +/–
Za podešavanje glasnoće.
B Tipka SEL (odabir) 4, 8, 9
Za odabir opcija.
C Tipka SOURCE
Za uključenje/promjenu izvora (radio/CD).
D Tipka MODE 6
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW).
E Uložnica diska
Ovdje umetnite disk (s naljepnicom prema gore).
Reprodukcija počinje automatski nakon toga.
F Pokazivač
G Tipka ATT
Za prigušenje zvuka. Ponovno pritisnite za
uključenje zvuka.
H Tipka EQ3 (ekvilizator) 8
Za odabir krivulje ekvilizatora (XPLOD,
VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK,
CUSTOM ili OFF).
I Tipka Z
Za izbacivanje diska.
J Tipka SEEK +/–
Radio:
Pritisnite za automatsko ugađanje postaja;
pritisnite i zadržite za ručno traženje postaja.
CD:
Pritisnite za preskakanje zapisa; pritisnite
jednom, a zatim ponovno u roku jedne sekunde i
zadržite za stalno preskakanje zapisa; pritisnite i
zadržite za brzo pretraživanje zapisa prema
naprijed ili prema natrag.
K Tipka @ (otpuštanje prednje ploče) 4
L Tipka DSPL (pokazivač)/DIM
(zatamnjenje prikaza) 4, 6, 7
Pritisnite za promjenu prikaza na pokazivaču;
pritisnite i zadržite za promjenu svjetline
pokazivača.
M Tipka SENS/BTM 6
Pritisnite za poboljšanje prijema:
LOCAL/MONO; pritisnite i zadržite za
pokretanje funkcije BTM.
N Tipka RESET (iza prednje ploče) 4
O Brojčane tipke
Radio:
Pritisnite za prijem pohranjenih postaja;
pritisnite i zadržite za pohranu radijskih postaja.
CD
.//: GROUP* –/+
Pritisnite za preskakanje grupa; pritisnite i
zadržite za stalno preskakanje grupa.
?: REP 6
@: SHUF 6
P Tipka PTY (vrsta programa) 8
Za odabir vrste programa u RDS-u.
Q Tipka AF (alternativne frekvencije)/TA
(prometne obavijesti) 7
Za podešavanje alternativnih frekvencija i
prometnih obavijesti/programa u RDS-u.
R Tipka OFF
Za isključenje/zaustavljanje reprodukcije izvora.
S Prijemnik signala s daljinskog upravljača 9
* Pri reprodukciji MP3/ATRAC CD-a.
5
CD
Radijski prijemnik
Prikaz informacija
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugađanja postaja za vrijeme vožnje koristite
funkciju "Best Tuning Memory" (BTM) za
sprečavanje mogućih prometnih nezgoda.
A Izvor
B Broj zapisa/proteklo vrijeme
reprodukcije, naziv diska/ime izvođača,
broj grupe*1, naziv grupe, naziv zapisa,
tekstualni podaci*2, točno vrijeme
*1 Broj grupe se prikazuje samo kod promjene grupe.
*2 Pri reprodukciji MP3-zapisa prikazuju se ID3-podaci,
a pri reprodukciji ATRAC CD-a se prikazuju
tekstualni podaci SonicStage-a itd.
Za promjenu opcija u polju B, pritisnite &.
Savjet
Prikazani podatak će se razlikovati ovisno o vrsti diska i
formatu snimanja. Za detalje o MP3-zapisima pogledajte
stranu 11; ATRAC CD, pogledajte stranu 11.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite
? (REP) ili @ (SHUF) dok se ne pojavi
željena postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
REP-TRACK
zapisa više puta.
REP-GP*
grupe više puta.
REP-GP*
grupe slučajnim redoslijedom
SHUF-DISC
diska slučajnim redoslijedom
* Pri reprodukciji MP3/ATRAC CD-a.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"REP-OFF" ili "SHUF-OFF".
Automatska pohrana postaja
— BTM
1 Pritisnite ' više puta dok se ne
2
pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja pritisnite 7
više puta. Možete birati između FM1, FM2,
FM3, MW ili LW.
Pritisnite i zadržite f dok trepće
"BTM".
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija. Kad je postaja pohranjena čuje se
zvučni signal.
Ručna pohrana postaja
1 Dok slušate postaju koju želite pohraniti
pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od .
do 0) dok se na pokazivaču ne pojavi
“MEM”.
Na pokazivaču se pojavi oznaka brojčane tipke.
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom
tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavku
alternativne postaje (AF) i prometnih obavijesti (TA)
(strana 7).
Prijem pohranjenih postaja
1 Odaberite valno područje, zatim
pritisnite brojčanu tipku (od . do 0).
Na daljinskom upravljaču
Za odabir pohranjenih postaja pritisnite M ili m.
Automatsko ugađanje
1 Odaberite valno područje zatim pritisnite
B +/– za traženje postaje.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ostvari
prijem postaje. Ponovite opisani postupak dok
se ne ostvari prijem željene postaje.
6
Savjet
Znate li frekvenciju postaje koju želite slušati, pritisnite i
zadržite B +/– dok se oznaka željene frekvencije ne
pojavi na pokazivaču, a zatim više puta pritisnite B
+/– za precizno ugađanje frekvencije (ručno ugađanje).
RDS
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji omogućuje FM postajama slanje dodatnih
digitalnih informacija zajedno sa standardnim
radijskim signalom.
Podaci koji se prikazuju
A Valno područje, funkcija
B Frekvencija*1 (naziv postaje), točno
vrijeme, RDS podaci
C TA/TP*2
Napomene
● Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije neće
biti dostupne.
● RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je signal
slab ili postaja ne emitira RDS podatke.
Podešavanje AF (alternativnih
frekvencija) i TA (prometnih obavijesti)/TP (prometnog programa)
1 Više puta pritisnite Z dok se ne
pojavi željena postavka.
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON
uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama AF
i TA
RDS usluge
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno
pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju
BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim
funkcijama AF/TA.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim postaju pomoću
BTM ili ručno.
RDS Vam nudi pogodnosti poput:
Ugađanje glasnoće prometnih obavijesti
AF (alternativne
frekvencije)
Odabir i ugađanje postaje
najjačeg signala. Pomoću ove
funkcije možete stalno slušati
isti program tijekom dugotrajnih
putovanja bez potrebe ručnog
ugađanja iste postaje.
Možete podesiti razinu glasnoće prometnih
obavijesti tako da ih ne propustite.
1 Više puta pritisnite tipku glasnoće +/– za ugađanje.
2 Pritisnite i zadržite Z dok se ne pojavi "TA".
TA (prometne
Pruža trenutne informacije o
prometu u vidu obavijesti ili
programa. U slučaju prijema
bilo kakve prometne
obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
*1 Tijekom prijema RDS postaje, s lijeve strane oznake
frekvencije se prikazuje "*".
*2 "TA" trepće tijekom prometnih obavijesti. "TP" svijetli
kod prijema postaje s prometnim programom.
Za promjenu prikazanih stavki B pritisnite &.
obavijesti)/
TP (prometni
program)
PTY (vrste
programa)
CT
(točno vrijeme)
Prikazuje trenutno odabranu
vrstu programa. Također traži
odabranu vrstu programa.
Podaci o točnom vremenu
dobiveni RDS prijemom
podešavaju sat.
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Slušanje lokalnog programa — REG
Kad je uključena funkcija AF: tvornička podešenja
ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno
područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu
lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema tog lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" (strana 9).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
7
Odabir vrste programa (PTY)
1 Tijekom FM prijema pritisnite 4.
2
3
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje se
trenutna vrsta programa.
Više puta pritisnite 4 dok se ne
pojavi željena vrsta programa.
Pritisnite B +/–.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2 pritisnite M ili m za odabir vrste programa.
Ostale funkcije
Promjena zvučnih postavki
Podešavanje zvučnih značajki
— BAL/FAD/SUB
Možete podesiti balans između lijevog i desnog te
između stražnjih i prednjih zvučnika (fader) i
glasnoću subwoofera.
1 Više puta pritisnite A dok se ne
pojavi "BAL", "FAD" ili "SUB".
Postavka se mijenja na sljedeći način:
1
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski program),
CULTURE (kultura), SCIENCE (znanost),
VARIED (razno), POP M (popularna glazba),
ROCK M (rock glazba), EASY M (lagana glazba),
LIGHT M (lagana klasična glazba), CLASSICS
(klasična glazba), OTHER M (druge vrste glazbe),
WEATHER (vremenska prognoza), FINANCE
(financije), CHILDREN (dječji programi), SOCIAL
A (društvene vijesti), RELIGION (vjerski program),
PHONE IN (telefonska javljanja), TRAVEL (putovanja), LEISURE (zabava), JAZZ (jazz glazba),
COUNTRY (country glazba), NATION M (narodna
glazba), OLDIES (evergrini), FOLK M (folklorna
glazba), DOCUMENT (dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u
kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1 Podesite "CT-ON" u izborniku (strana 9).
Napomene
● Funkcija točnog vremena možda neće raditi čak i kod
prijema RDS postaje.
● Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlika.
1
1
LOW* t MID* t HI* t BAL (lijevi-desni
zvučnici) t FAD (prednji-stražnji zvučnici) t
2
SUB (glasnoća subwoofera)*
*1 Kad je uključena funkcija EQ3 (strana 8).
*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB" (strana 9).
"ATT" se prikazuje pri najnižoj vrijednosti i može
se podešavati u 20 koraka.
2
Podesite odabranu opciju tipkama +/– za
podešavanje glasnoće.
Nakon 3 s završeno je podešavanje, a na pokazivač
se vraća prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.
Napomena
Podesite unutar 3 sekunde nakon odabira funkcije.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2 podesite odabranu opciju pritiskom na <, M,
, ili m.
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3
Moguće je pohraniti i podesiti postavke ekvilizatora
za različite raspone tonova.
1 Odaberite izvor, zatim više puta pritisnite
E za odabir načina EQ3.
2 Više puta pritisnite A dok se ne
pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
3 Više puta pritisnite tipku +/– za
podešavanje željene razine glasnoće.
Razina zvuka se može podesiti u rasponu od –10
dB do +10 dB u koracima po 1 dB.
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje.
Za povratak na tvorničku postavku krivulje
ekvilizatora pritisnite i zadržite A prije
dovršenja podešavanja.
Nakon 3 s podešavanje je dovršeno i na pokazivač
se vraća prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.
8
Na daljinskom upravljaču
U koraku 3 podesite odabranu opciju pritiskom na <, M,
, ili m.
Podešavanje opcija — SET
1
2
3
4
Pritisnite i zadržite A.
Pokazuje se prikaz za podešavanje.
Više puta pritisnite A dok se ne
pojavi željena opcija.
Pritisnite tipke glasnoće +/– za odabir
postavke (primjerice "ON" ili "OFF").
Pritisnite i zadržite A.
Podešavanje je dovršeno i na pokazivač se vraća
prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.
Napomena
Prikazane opcije će se razlikovati ovisno o izvoru i postavci.
LPF*3 (nisko
propusni filter)
Za odabir prekidne frekvencije
"78 Hz", "125 Hz" ili "OFF" (z).
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod FM prijema.
*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB".
Uporaba dodatno nabavljivog
daljinskog upravljača
Daljinski upravljač RM-X114
Položaj tipaka
Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao one na uređaju.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2, za odabir opcije izbornika, pritisnite M ili m. U
koraku 3 podesite odabranu opciju pritiskom na < ili ,.
Možete podesiti sljedeće stavke (pogledajte
odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije):
"z" označava tvorničku postavku.
CLOCK-ADJ
(strana 4)
(podešavanje sata)
CT
(točno vrijeme)
Za podešavanje "CT-ON" ili
"CT-OFF" (z) (strane 7, 8).
BEEP
Za podešavanje "BEEP-ON"
(z) ili "BEEP-OFF".
SUB/REAR*1
Za uključenje audio izlaza.
– "SUB" (z): za izlaz na
subwoofer.
– "REAR": za izlaz na pojačalo.
DIM
(zatamnjivač)
Za promjenu svjetline
pokazivača:
– "DIM-ON": za zatamnjenje
pokazivača.
– "DIM-OFF" (z): za
isključenje zatamnjivača.
DEMO*1
(prikaz)
Za podešavanje "DEMO-ON"
(z) ili "DEMO-OFF" (strana 4).
A. SCRL
(Auto Scroll)
Za automatsko pomicanje
stavki po pokazivaču kod
promjene grupe/zapisa.
– "A.SCRL-ON": za pomicanje
– "A.SCRL-OFF" (z): za
isključenje pomicanja.
REG*2
(lokalni prijem)
Za podešavanje "REG-ON" (z)
ili "REG-OFF" (strana 7).
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču imaju
različite funkcije od onih na uređaju.
● Tipke </, (SEEK –/+)
Za upravljanje radijem/CD-om, isto kao i B
+/– na uređaju. (Za detalje o ostalim postupcima
pogledajte poglavlje "Na daljinskom upravljaču"
na svakoj stranici.)
● Tipka SOUND
Isto kao i tipka A na uređaju.
● Tipke M/m. (DISC*/PRESET +/–)
Za upravljanje CD-uređajem, isto kao i .// –
/+ na uređaju. (Za detalje o ostalim postupcima
pogledajte poglavlje "Na daljinskom upravljaču"
na svakoj stranici.)
* Nije dostupno na ovom uređaju.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
9
Napomena
Ako je uređaj isključen i nestane prikaz na pokazivaču,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem, osim
ako ne pritisnete ' na uređaju ili ne umetnete
disk za uključenje uređaja.
Zamjena litijske baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterije će trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima
rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamijenite bateriju s novom
CR2025 litijskom baterijom. Korištenje druge
baterije može dovesti do požara ili do eksplozije.
Dodatne informacije
Mjere opreza
● Ako je Vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
● Ako je Vaš automobil opremljen električnom
antenom, ona se automatski izvlači kad uređaj radi.
Napomene o kondenzaciji vlage
Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na
lećama unutar uređaja i na pokazivaču se može
skupiti vlaga. Dogodi li se to, uređaj neće pravilno
raditi. U tom slučaju izvadite disk i pričekajte oko
jedan sat dok vlaga ne ispari.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da ne prolijete sok ili druga pića po uređaju
ili diskovima.
Napomene o diskovima
● Uvijek držite disk za rub i nemojte dodirivati
njegovu površinu.
+ strana gore
Napomene o litijskoj bateriji
● Držite litijsku bateriju van dohvata djece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
● Obrišite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog
kontakta.
● Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
● Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može doći
do kratkog spoja.
● Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
● Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj
ploči u vozilu parkiranom na suncu.
● Ne lijepite naljepnice ili ljepljivu vrpcu na disk,
jer može doći do zaustavljanja rotacije, te do
kvara uređaja ili oštećenja diska.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Baterije nemojte puniti, rastavljati niti ih bacati
u vatru.
10
● Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama.
Uslijed uporabe takvih diskova može doći do
sljedećih nepravilnosti u radu:
– Nemogućnost izbacivanja diska (zbog
odlijepljene naljepnice koja može zapeti u
mehanizmu za izbacivanje diska).
– Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka
(primjerice, preskakanje zvuka ili nemogućnost
reprodukcije) uslijed sakupljanja naljepnice
izložene toplini i savijanja diska.
● Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca,
kvadrata, zvijezde) ne mogu se reproducirati na
ovom uređaju, jer bi moglo doći do kvara. Ne
koristite takve diskove.
● Nije moguća reprodukcija CD-a promjera 8 cm.
● Prije uporabe obrišite
diskove krpom za čišćenje.
Brišite ih ravnim potezima
od središta prema rubu.
Nemojte koristiti otapala
poput benzina, razrjeđivača,
komercijalnih sredstava za
čišćenje ili antistatički
raspršivač namijenjen čišćenju vinilnih ploča.
Redoslijed reprodukcije MP3-zapisa
MP3
Direktorij
(grupa)
MP3-datoteka
(zapis)
Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima
● Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova
(ovisno o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom
stanju) neće biti moguća na ovom uređaju.
● Reprodukcija nefinaliziranih CD-R/CD-RW
diskova nije moguća na ovom uređaju.
Glazbeni diskovi sa zaštitom od
kopiranja
Ovaj uređaj može reproducirati diskove koji
podliježu CD standardu. U posljednje vrijeme
pojedine tvrtke proizvode diskove sa zaštitom od
kopiranja. Neki od tih diskova se možda neće moći
reproducirati u ovom uređaju jer ne podliježu CD
standardu.
O MP3-datotekama
MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a
radi se o formatu kompresije koji audio podatke
komprimira na 1/10 izvorne veličine.
● Uređaj je kompatibilan s formatima ISO 9660
level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzijskim
formatima, ID3 podacima verzije 1.0, 1.1, 2.2,
2.3 i 2.4 i Multi Session.
● Maksimalan broj:
– direktorija (grupa): 150 (uključujući glavni i
prazne direktorije).
– MP3-datoteka (zapisa) i direktorija na disku:
300 (ako naziv direktorija/zapisa sadrži mnogo
znakova, broj može biti i manji od 300).
– prikazanih znakova po nazivu direktorija/zapisa
je 32 (Joliet) ili 32/64 (Romeo); ID3 podaci
15/30 znakova (1.0, 1.1, 2.2 i 2.3) ili 63/126
znakova (2.4).
Napomene
● Prije uporabe diska u uređaju obavezno ga finalizirajte.
● Kod pridjeljivanja naziva ne zaboravite dodati
ekstenziju ".mp3".
● Ako reproducirate MP3-disk velike brzine bita,
primjerice 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.
● Tijekom reprodukcije MP3-datoteke VBR (promjenjive
brzine bita) ili ubrzane reprodukcije prema naprijed ili
natrag, proteklo vrijeme reprodukcije se možda neće
ispravno prikazati.
● Ako je disk snimljen u Multi Session formatu
prepoznaje se i reproducira samo prvi zapis prve sesije
(svaki drugi format se preskače). Prioritet formata je
CD-DA, ATRAC CD i MP3.
– Kad je prvi zapis CD-DA, reproducira se samo CDDA, ATRAC CD i MP3.
– Kad prvi zapis nije CD/DA, reproducira se ATRAC
CD ili MP3 sesija. Ako disk nema podataka ovih
formata, prikazuje se poruka "NO MUSIC".
O ATRAC CD-u
Format ATRAC3plus
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3)
je tehnologija komprimiranja audio podataka koja
audio CD-podatke sažima na približno 1/10 izvorne
veličine.
ATRAC3plus je prošireni format ATRAC3 i može
komprimirati audio CD podatke na otprilike 1/20
izvorne veličine. Uređaj podržava ATRAC3 i
ATRAC3plus format.
ATRAC CD
ATRAC CD je snimljeni audio podatkovni disk
komprimiran na ATRAC3 ili ATRAC3plus format
pomoću ovlaštenog softvera, primjerice SonicStage
2.0 ili noviji ili SonicStage Simple Burner.
● Maksimalan broj:
– direktorija (grupa): 255
– datoteka (zapisa): 999
● Prikazuju se znakovi u nazivu direktorija/datoteka
i tekstualni podaci SonicStage-a.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
11
Za detalje o ATRAC CD-u, pogledajte upute za uporabu SonicStage ili SonicStage Simple Burner-a.
Napomena
ATRAC CD snimite pomoću ovlaštenog softvera,
primjerice SonicStage 2.0 ili kasniji ili SonicStage Simple
Burner 1.0 ili 1.1 isporučeni sa Sony Network proizvodima.
Vađenje uređaja
1
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi
uređaja i nakon čitanja uputa posavjetujte s sa
Sonyjevim prodavateljem.
Skinite zaštitni okvir.
1 Izvadite prednju ploču (strana 4).
2 Zakvačite ključeve za vađenje na zaštitni
okvir.
Održavanje
Zamjena osigurača
Kod promjene osigurača, koristite osigurače iste vrijednosti.
Ako osigurač pregori, provjerite priključak napajanja, te
zamijenite osigurač. Ako osigurač ponovo pregori, možda
je riječ o kvaru na uređaju. U
tom slučaju se obratite najbližem Sonyjevom dobavljaču.
Ispravno okrenite
ključ za vađenje
3 Pomoću ključeva za vađenje izvucite zaštitni
okvir.
Osigurač (10 A)
Čišćenje priključaka
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (strana 4) te očistite
spojeve vatiranim štapićem natopljenim alkoholom.
Nemojte previše pritiskati, jer bi moglo doći do
oštećenja priključaka.
2
Izvadite uređaj
1 Istovremeno umetnite oba ključa za vađenje
dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra
Glavni uređaj
Stražnja strana prednje
ploče
Napomene
● Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja ugasite vozilo i
izvadite ključ iz brave.
● Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
2 Povucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
3 Izvucite uređaj iz ležišta.
12
Tehnički podaci
CD-uređaj
Omjer signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
● Bezolovni lem se koristi za lemljenje određenih dijelova
Radijski prijemnik
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u kućištima.
● Pakirni jastučići nisu izrađeni od polistirenske pjene.
FM
Opseg ugađanja: 87,5 – 108,0 MHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmoničko izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 – 15000 Hz
MW/LW
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osjetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Pojačalo
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 50 W x 4 (na 4 ohma)
Općenito
Izlazi:
Audio izlazi (sub/stražnji promjenjivi)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
ATT kontrolni vodič za smanjenje glasnoće pri
telefonskom pozivu
Antenski ulaz
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ± 10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ± 10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ± 10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 x 50 x 178 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182 x 53 x 161 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Priložena oprema:
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Kutija za prednju ploču (1)
Dodatna oprema:
Daljinski upravljač: RM-X114
US i strani patenti pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories.
Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni
promjenama bez prethodne obavijesti. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
(više od 80%).
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
određenim otisnutim programskim pločama.
U slučaju problema
Sljedeća tablica će Vam pomoći u rješavanju
problema koji se mogu pojaviti u radu s uređajem.
Prije pregleda donje tablice provjerite spojeve
uređaja i postupke korištenja.
Općenito
Nema napajanja uređaja.
● Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite
osigurač.
● Ako je uređaj isključen i nestane prikaz
pokazivača, ne možete njime upravljati
daljinskim upravljačem.
t Uključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
● Glasnoća je preniska.
● Uključena ja funkcija ATT ili je glasnoća stišana
zbog telefonskog razgovora (Telephone ATT)
(kad je spojni kabel telefona u vozilu spojen na
ATT priključak).
● Kontrola fader nije postavljena u središnji
položaj za dvozvučnički sustav.
Nema zvučnog signala.
● Zvučni signal je isključen (strana 9).
● Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se
ugrađeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
● Pritisnuli ste tipku RESET.
t Ponovo pohranite u memoriju.
● Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
● Kabel za napajanje nije ispravno spojen.
Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena
su obrisani. Osigurač je pregorio.
Dolazi do buke kod okretanja kontakt-ključa.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro
spojeni.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
13
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na
pokazivaču.
● Zatamnjivač je podešen na "DIM-ON" (strana 9).
● Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite tipku !.
t Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku
! dok se prikaz ponovno ne uključi.
● Priključci su zaprljani (strana 12).
Reprodukcija CD-diska
Ne možete uložiti disk.
● Već je uložen drugi CD.
● CD je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija ne započinje.
● Oštećen ili zaprljan CD.
● Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji
nije audio (strana 11).
Nije moguća reprodukcija MP3-datoteka.
Disk nije kompatibilan s MP3 formatom i verzijom
(str. 11).
Za početak reprodukcije MP3-zapisa treba
duže vremena nego za ostale diskove.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije:
– diskovi složene strukture;
– diskovi snimljeni u Multi Session formatu;
– diskovi kojima možete dodati podatke.
Nije moguća reprodukcija ATRAC CD-a.
● Disk nije snimljen ovlaštenim softverom, primje-
rice SonicStage ili SonicStage Simple Burner-om.
● Zapisi koji nisu sadržani u grupi ne mogu se
reproducirati.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
● Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
● Funkcija "A.SCRL" je podešena na OFF.
t Podesite "A.SCRL-ON" (strana 9).
Zvuk preskače.
● Niste dobro ugradili uređaj.
t Uređaj ugradite pod kutom manjim od 45º u
stabilan dio automobila.
● Neispravan ili zaprljan disk.
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (strana 4).
Prijem radijskih postaja
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
● Spojite kabel aktivne antene (plavo) ili izvora
napajanja (crveno) na izvor napajanja pojačala u
automobilu (samo ako Vaš automobil posjeduje
ugrađenu FM/MW/LW antenu na
stražnjem/bočnom staklu).
● Provjerite spoj antene.
● Antena se ne izvlači.
t Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
● Provjerite frekvenciju.
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
● Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
● Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
● Nije ispravno podešena funkcija traženja lokalnih
postaja.
t Ugađanje postaja se prečesto zaustavlja:
Pritisnite C dok se ne pojavi
"LOCAL-ON".
t Ugađanje se ne zaustavlja na postaji:
Više puta pritisnite C dok se ne pojavi
"MONO-ON" ili "MONO-OFF" (FM) ili
"LOCAL-OFF" (MW/LW).
● Emitirani signal je preslab.
t Izvršite ručno ugađanje.
Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".
● Ugodite točnu frekvenciju.
● Signal odašiljača je preslab.
t Pritisnite C za uključenje mono prijema
postaja "MONO-ON".
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
t Pritisnite C za isključenje mono prijema
("MONO-OFF").
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
t Isključite funkciju TA (strana 7).
Nema prometnih informacija.
● Uključite funkciju TA (strana 7).
● Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
t Ugodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
● Trenutna postaja nije RDS postaja.
● RDS podaci nisu primljeni.
● Postaja ne emitira signal vrste programa.
14
Indikatori/poruke pogrešaka
"G"
ERROR
● Disk je zaprljan ili uložen naopako.
Ako Vam ovi postupci ne pomognu otkloniti
problem, obratite se ovlaštenom Sonyjevom
servisu. Ako auto radio odnosite na popravak zbog
CD-uređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili
kad ste uočili problem.
t Očistite ga ili uložite pravilno.
● Disk se ne može reproducirati zbog nekog
problema.
t Uložite drugi disk.
Oznaka se ne može prikazati kod ovog uređaja.
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačala.
t Pogledajte upute za spajanje zvučnika/pojačala.
L. SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja
tijekom automatskog ugađanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
t Pritisnite B +/– dok trepće ime postaje.
Uređaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO ID3
MP3-zapis ne sadrži ID3 podatke.
NO INFO
ATRAC3/ATRAC3plus datoteka nema tekstualnih
podataka.
NO MUSIC
Disk nema glazbenih datoteka.
t Uložite glazbeni disk.
NO NAME
Disk ne sadrži naziv zapisa/grupe/diska.
NO TP
Uređaj nastavlja pretraživanje dok ne pronađe
dostupnu TP postaju.
OFFSET
Možda postoji interni kvar.
t Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane
prikazana, obratite se ovlaštenom Sonyjevom
servisu.
READ
Uređaj učitava sve podatke zapisa i grupa s diska.
t Pričekajte dok završi postupak učitavanja i
reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o
strukturi diska, možda će trebati duže od minute.
RESET
Uređajem nije moguće upravljati zbog nekih
problema.
t Pritisnite tipku RESET (strana 4).
"
" ili "
"
Disk je došao do početka ili do kraja i nije moguće
daljnje pretraživanje.
15
Download PDF

advertising