3-282-891-11 (1)
FM/MW/LW
Autoradio CD uređaj
Upute za uporabu _____________________________
Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte stranicu 17.
CDX-GT828U
© 2008 Sony Corporation
Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u
zasebnim uputama za ugradnju i povezivanje.
Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta
ureñaja.
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, Japan.
Ovlašteni zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i sigurnost ureñaja je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Za pitanja o servisu i jamstvu, obratite
se na adrese s priloženih jamstvenih dokumenata.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada
ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Raspoloživi pribor: Daljinski upravljač
2
Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili ambalaži označava da se baterija
iz ovog ureñaja ne smije zbrinjavati kao ostali kućni otpad.
Pravilnim zbrinjavanjem baterije, sprječava se moguć loš
utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojeg bi moglo doći
nepravilnim zbrinjavanjem. Recikliranjem materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa. Kod ureñaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili očuvanja podataka trebaju stalno napajanje preko ugrañene baterije, bateriju treba zamijeniti
isključivo stručno servisno osoblje. Kako bi se osiguralo
pravilno zbrinjavanje , isluženi ureñaj predajte na ovlašteno
sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektronskih
ureñaja. Kod ostalih vrsta baterija, molimo pogledajte upute
za sigurno vañenje baterije iz ureñaja. Predajte bateriju na
ovlašteno sabirno mjesto za recikliranje istrošenih baterija.
Podrobnosti o recikliranju ovog proizvoda ili baterija
potražite u lokalnom uredu uprave, kod komunalne tvrtke
ili u prodavaonici u kojoj ste kupili proizvod.
"ATRAC", "ATRAC AD", SonicStage i njihove
oznake su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
"WALKMAN" i oznaka "WALKMAN" su
zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
Microsoft, Windows Media i
logotip Windows su zaštićeni
ili registrirani znakovi Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili drugim zemljama.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 17).
Ureñaj će se automatski potpuno isključiti u
podešeno vrijeme nakon prebacivanja u
pripravno stanje. Time se smanjuje trošenje
akumulatora. Ako niste podesili funkciju
Auto Off, nakon gašenja motora automobila
svakako pritisnite i zadržite ! na ureñaju
dok se ne isključi pokazivač.
Sadržaj
Dobrodošli! .........................................................4
Priprema
Resetiranje ureñaja..............................................5
Priprema daljinskog upravljača ..........................5
Podešavanje točnog vremena..............................5
Odvajanje prednje ploče .....................................6
Postavljanje prednje ploče.............................6
Ulaganje diska u ureñaj ......................................7
Vañenje diska ................................................7
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni ureñaj .................................................8
Daljinski upravljač RM-X154 .......................8
Pretraživanje zapisa — Quick-BrowZer .....10
Pretraživanje preskakanjem zapisa
— Jump mod ...............................................11
CD
Prikaz podataka ...........................................12
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redoslijedom................................12
Radioprijemnik
Ostale funkcije
Promjena zvučnih postavki...............................16
Podešavanje zvučnih značajki.....................16
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3 Tune ...............................................17
Podešavanje opcija — MENU..........................17
Uporaba dodatne opreme..................................18
Dodatna audio oprema ................................18
CD/MD izmjenjivač ....................................18
Zakretni upravljač RM-X4S........................19
Dodatne informacije
Mjere opreza.....................................................20
Napomene o diskovima...............................20
O USB ureñajima ........................................21
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
zapisa (CD-R/RW ili Mass Storage) ...........21
O MP3 datotekama......................................21
O WMA datotekama ...................................22
O AAC datotekama .....................................22
O ATRAC datotekama................................22
Održavanje........................................................22
Vañenje ureñaja ................................................23
Tehnički podaci ................................................23
U slučaju problema...........................................24
Prikaz/poruke grešaka .................................26
Pohrana i prijem postaja ...................................12
Automatska pohrana — BTM .....................12
Ručna pohrana postaja.................................12
Prijem pohranjenih postaja..........................12
Automatsko ugañanje ..................................12
Prijem postaje iz liste — LIST ....................13
RDS ..................................................................13
Pregled.........................................................13
Podešavanje AF i TA ..................................13
Odabir vrste programa (PTY)......................14
Podešavanje točnog vremena (CT)..............14
USB uređaji
Reprodukcija s USB ureñaja .......................15
Prikaz podataka ...........................................15
Slušanje glazbe s Mass Storage Class
audio ureñaja ...............................................15
Slušanje glazbe s "Walkman" ureñaja
(ATRAC audio ureñaj)................................15
3
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na kupnji ovog Sony autoradija s
CD ureñajem. Na ovom ureñaju možete uživati u
sljedećim funkcijama:
C Reprodukcija diska
Možete reproducirati CD-DA (i one koji sadrže
CD TEXT), CD-R/CD-RW diskove (MP3/
WMA/AAC zapise (str. 21)).
Vrsta diska
Oznaka na disku
CD-DA
MP3
WMA
AAC
C Radijski prijem
– Možete pohraniti do 6 postaja po valnom
području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
– Funkcija BTM (Best Tuning Memory): ureñaj
bira postaje jačih signala i pohranjuje ih.
C RDS usluge
– Možete koristiti FM postaje sa sustavom
podataka RDS (Radio Data System).
C Pretraživanje
– Quick-BrowZer: Možete brzo i jednostavno
pretražiti zapise na CD disku ili spojenom
USB ureñaju (str. 10).
C Podešavanje zvuka
– EQ3 parametric: Možete odabrati krivulju
ekvilizatora za 7 glazbenih žanrova.
– DSO (Dynamic Soundstage Organizer):
stvara ambijentalno polje zvuka, koristeći
virtualni zvučnik za poboljšanje zvuka, čak i
kad su zvučnici ugrañeni nisko u vratima.
– Digital Music Plus (DM+): Poboljšava
digitalno komprimirani zvuk, poput MP3.
C Postavke slike
Možete odabrati slike za prikaz na pokazivaču.
C Mogućnost spajanja dodatnih uređaja
Na ovaj ureñaj je moguće spojiti razne dodatne
ureñaje.
– USB uređaj: Na USB priključnicu s prednje
strane možete spojiti Mass Storage Class
USB ureñaj ili "Walkman" (ATRAC audio):
Za detalje o primjenjivim ureñajima pogledajte odjeljak "O USB ureñajima" (str. 21)
ili Sony internetsku stranicu (str. 27).
4
– CD/MD izmjenjivači: Možete spojiti CD/
MD izmjenjivače na Sony BUS priključnicu
na stražnjoj strani ureñaja.
C Spajanje vanjskih uređaja
Priključnica AUX na prednjoj strani ureñaja
omogućuje spajanje prijenosnog audio ureñaja.
Priprema
Resetiranje uređaja
Prije prve uporabe ureñaja, ili nakon zamjene ili
prespajanja kontakata akumulatora, potrebno je
resetirati ureñaj.
Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku RESET
šiljatim predmetom, npr. kemijskom olovkom.
Podešavanje točnog vremena
Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"Clock Adjust".
3
4
Pritisnite tipku za odabir.
5
Nakon podešavanja minuta, pritisnite
tipku za odabir.
Podešavanje je dovršeno i sat se aktivira.
Tipka
RESET
Napomena
Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje sata te
neke pohranjene informacije.
Priprema daljinskog upravljača
Prije prve uporabe daljinskog upravljača, uklonite
izolacijsku foliju.
Zakrenite regulator za podešavanje
sati i minuta.
Za pomicanje indikatora znamenaka, pritisnite
B –/+.
Napomena
Točno vrijeme je moguće podesiti automatski pomoću
funkcije RDS (str. 14).
Savjet
Postupak zamjene baterije je opisan u poglavlju "Zamjena
litijske baterije daljinskog upravljača" na str. 22.
5
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču ureñaja kako biste
spriječili krañu.
Alarm
Postavljanje prednje ploče
Prislonite dio A prednje ploče na dio B ureñaja,
kao na slici te utisnite lijevu stranu.
Pritisnite ' na ureñaju (ili uložite disk)
za upravljanje ureñajem.
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrañeno pojačalo.
1
Pritisnite !.
Ureñaj se isključuje.
2
Pritisnite -.
Prednja ploča se spušta.
3
Pomaknite prednju ploču udesno i
zatim lagano izvucite njezin lijevi kraj.
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.
Napomene
• Nemojte ispuštati niti jako pritiskati ploču ni pokazivač.
• Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.
• Ako ste odspojili prednju ploču bez isključenja
prekidačem tijekom reprodukcije s USB uređaja,
mogu se oštetiti podaci.
6
Ulaganje diska u uređaj
1
2
Pritisnite -.
3
Zatvorite prednju ploču.
Reprodukcija počinje automatski.
Uložite disk (naljepnica okrenuta gore).
Vađenje diska
1
2
3
Pritisnite -.
Pritisnite Z.
Disk se izbaci.
Zatvorite prednju ploču.
7
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni uređaj
Skinuta prednja ploča
Daljinski upravljač RM-X154
U ovom poglavlju se opisuju kontrole i osnovni
postupci. Detalje potražite na navedenim
stranicama.
Za USB ureñaj, pogledajte "USB ureñaji" na str.
15, a za dodatne ureñaje (CD/MD izmjenjivač i
sl.), "Uporaba dodatnih ureñaja" na str. 18.
Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao i tipke na ureñaju.
A Tipka OFF
Isključenje /zaustavljanje reprodukcije.
B Tipka y (LIST/BROWSE) str. 10, 13
Popis postaja (radio), prijelaz u QuickBrowZer mod (CD/USB).
C Regulator/tipka za odabir
Zakrenite: Za podešavanje glasnoće.
Pritisnite: Za unos postavki ili primjenu
postavki.
Pritisnite i zadržite: Otvaranje izbornika.
8
D Tipka SOURCE
Za uključenje ureñaja/promjenu izvora
(Radio/CD/USB/AUX)*.
E Pokazivač
F USB priključnica str. 15
Za spajanje USB ureñaja.
G Tipka OPEN str. 6, 7
H Tipka l (BACK) str. 10
Za povratak na prethodni prikaz.
I Senzor daljinskog upravljača
J Tipke SEEK –/+
CD/USB:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovo
unutar oko 1 sekunde i zadržite); pretraživanje
zapisa naprijed ili natrag (pritisnite i zadržite).
Radio:
Za automatsko ugañanje postaja (pritisnite);
za ručno traženje postaja (pritisnite i zadržite).
K Tipka MODE str. 12, 15
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW);
odabir načina repr. za ATRAC audio ureñaj.
L Tipka AF (Alternative Frequencies)/
TA (Traffic Announcement)/ PTY
(Program Type) str. 13, 14
Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY
(pritisnite i zadržite) u RDS sustavu.
M Brojčane tipke
CD/USB:
.: REP str. 12, 15
/: SHUF str. 12, 15
?/@: ALBUM –/+
Preskakanje albuma (pritisnite); za kontinuirano preskakanje (pritisnite i zadržite).
D: DM+ str. 4
Za aktiviranje funkcije DM+, podesite
"DM+on". Za isključivanje podesite
"DM+off".
0: PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za nastavak
pritisnite ponovo.
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite); za
pohranu radijske postaje (pritisnite i zadržite).
N Tipka DSPL (pokazivač)/SCRL
(pomicanje) str. 12
Za promjenu prikaza na pokazivaču (pritisnite)
ili pomicanje teksta (pritisnite i zadržite).
O AUX ulazna priključnica str. 18
Za spajanje prijenosnog audio ureñaja.
P Tipka RESET str. 5
Q Tipka Z str. 7
Za izbacivanje diska.
R Uložnica diska str. 7
Za ulaganje diska.
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču takoñer
imaju različit izgled/funkcije od tipaka na ureñaju.
Uklonite izolaciju prije uporabe (str. 5).
S Tipka MENU
Za otvaranje izbornika.
T Tipka ENTER
Za aktiviranje postavke.
U Tipke < (.)/, (>)
Za upravljanje CD/radijem/USB ureñajem,
isto kao i B –/+ na ureñaju.
Podešavanje, zvuk i sl. mogu se podešavati
tipkama </,.
V Tipka DSPL (prikaz)/PTY (vrsta
programa)
Za promjenu prikazane opcije/odabir PTY iz
RDS sustava.
W Tipka VOL (glasnoća) +/–
Za podešavanje glasnoće.
X Tipka ATT (stišavanje)
Za isključenje zvuka. Za uključenje, pritisnite
ponovo.
Y Tipka SOUND
Podešavanje postavki zvuka.
Z Tipka LIST
Odabir prema gore (radio); odabir QuickBrowZer moda (CD/USB).
a Tipke M (+)/m (–)
Za upravljanje CD/USB ureñajem, isto kao i
?/@ (ALBUM –/+) na ureñaju.
Podešavanje, zvuk i sl. mogu se podešavati
tipkama M/m.
b Tipka SCRL (pomicanje)
Za pomicanje stavki na pokazivaču.
* Ako je spojen CD/MD izmjenjivač, kad se pritisne
', na pokazivaču se prikazuje spojeni uređaj
("MD"), ovisno o vrsti uređaja. Osim toga, ako se
pritisne 7, možete promijeniti izmjenjivač.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
9
Napomene
• Kod vađenja/ulaganja diska, USB uređaj treba biti
odspojen kako biste spriječili oštećenje diska.
• Ako je uređaj isključen te nema prikaza na pokazivaču,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem
osim ako pritisnete ' na uređaju ili umetnete
disk kako bi se uređaj uključio.
Pretraživanje zapisa — Quick-BrowZer
Možete jednostavno pretraživati zapise na CD disku ili USB ureñaju ("Walkman"/Mass Storage)
prema kategorijama.
j (LIST/BROWSE):
Otvaranje/zatvaranje Quick-BrowZer moda
Regulator:
Za odabir opcije (okrenite); potvrđivanje odabira (pritisnite)
SEEK:
Za otvaranje/zatvaranje Jump moda.
l (BACK):
Za povratak na prethodni prikaz.
1
Pritisnite j (LIST/BROWSE).
Ureñaj prelazi u Quick-BrowZer mod i prikazuje se lista opcija za odabir.
Prikazane opcije se razlikuju, ovisno o vrsti ureñaja ili diska.
2
Zakrenite regulator za odabir željene kategorije pretraživanja i zatim pritisnite za
potvrđivanje.
3
Ponovite korak 2 dok ne pronađete željeni zapis.
Započinje reprodukcija.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite l (BACK).
Za izlaz iz Quick-BrowZer moda
Pritisnite j (LIST/BROWSE).
10
Napomene
• Kod prelaska u Quick-BrowZer mod, isključuju se funkcije ponavljanja i reprodukcije slučajnim redoslijedom.
• Ovisno o USB uređaju, opcije se možda neće prikazati točno.
• Ovisno o USB uređaju, tijekom Quick-BrowZer moda se možda neće čuti zvuk.
Pretraživanje preskakanjem zapisa — Jump mod
Ako je u kategoriji mnogo zapisa, možete brzo potražiti željeni zapis.
1
Pritisnite B + u Quick-BrowZer modu
Prikazuje se sljedeći prikaz.
A Broj tekućeg zapisa
B Ukupan broj zapisa na tekućoj razini
C Naziv zapisa
2
Okrenite regulator za odabir željenog zapisa ili obližnjeg zapisa.
Pretraživanje preskače po 10% od ukupnog broja zapisa.
3
Pritisnite regulator.
Prikaz se vraća na Quick-BrowZer mod i prikazuje se odabrani zapis.
4
Okrenite regulator za odabir željenog zapisa i zatim ga pritisnite.
Ako je odabrani zapis datoteka, započinje reprodukcija.
5
Ponovite korak 2 dok se ne odabere željeni zapis.
Započinje reprodukcija.
Za izlaz iz Jump moda
Pritisnite l (BACK) ili B –.
11
CD
Radioprijemnik
Podrobnosti o odabiru CD/MD izmjenjivača
potražite na str. 18.
Prikaz podataka
Primjer: kad je Info (informacije) mod podešen
na "All" (str. 18).
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugañanja za vrijeme vožnje, koristite Best
Tuning Memory (BTM) kako biste spriječili
eventualne prometne nezgode.
Automatska pohrana — BTM
A Izvor (CD/WMA/MP3/AAC)
B Sat
C Broj albuma/broj zapisa/proteklo vrijeme
reprodukcije, naziv zapisa, naziv diska, ime
izvoñača, naziv albuma
1
Pritisnite ' više puta dok se ne
pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja pritisnite 7
više puta. Možete birati izmeñu FM1, FM2,
FM3, MW ili LW.
2
3
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Za promjenu opcija u polju C, pritisnite &.
Savjet
Prikazani podatak će se razlikovati ovisno o vrsti diska,
formatu snimanja i podešenjima. Za detalje o MP3/
WMA/AAC zapisima pogledajte str. 21.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1
Tijekom reprodukcije više puta pritisnite
. (REP) ili / (SHUF) dok se ne pojavi
željena postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
Repeat Track
zapisa više puta.
Repeat Album*
albuma više puta.
Shuffle Album*
albuma slučajnim
redoslijedom.
Shuffle Disc
diska slučajnim
redoslijedom.
* Tijekom reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"Repeat off" ili "Shuffle off".
Okrenite regulator dok se ne prikaže
"BTM" te zatim pritisnite tipku za odabir.
Ureñaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija. Kad je postaja pohranjena, začuje
se zvučni signal.
Ručna pohrana postaja
1
Dok slušate postaju koju želite pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu tipku
(od . do 0) dok se na pokazivaču
ne pojavi “MEM”.
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom
tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavke
AF i TA (str. 13).
Prijem pohranjenih postaja
1
Odaberite valno područje, zatim
pritisnite brojčanu tipku (od . do 0).
Automatsko ugađanje
1
Odaberite valno područje i zatim pritisnite B –/+ za traženje postaje.
Pretraživanje se zaustavlja kad ureñaj ostvari
prijem postaje. Ponovite opisani postupak
dok se ne ostvari prijem željene postaje.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje, pritisnite i zadržite B
–/+ dok se oznaka frekvencije ne pojavi na pokazivaču,
a zatim više puta pritisnite B –/+ za precizno
ugađanje frekvencije (ručno ugađanje).
12
Prijem postaje iz liste — LIST
Možete prikazati listu frekvencija.
1
Odaberite valno područje i zatim
pritisnite j (LIST).
Prikazuje se lista pohranjenih postaja.
2
Okrenite regulator dok se ne prikaže
željena postaja.
3
Pritisnite tipku za odabir za prijem
postaje.
Pokazivač se vraća na normalan prikaz.
RDS
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne
digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugañanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugañanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Takoñer traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS
prijemom podešavaju sat.
Napomene
• Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije
neće biti dostupne.
• RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je signal
slab ili postaja ne emitira RDS podatke.
Prikaz podataka
Podešavanje AF i TA
Primjer: kad podesite Info (informacije) mod na
"All" (str. 18).
1
Više puta pritisnite Z dok se ne
pojavi željena postavka.
Odaberite
A Valno područje
B TP/TA/AF*1
C Točno vrijeme
D Programski broj
E Frekvencija*2 (naziv postaje), RDS podaci
*1 Ako je podešeno Info (informacije) na "All":
− prikazuje se "TP" za vrijeme prijema "TP".
− prikazuje se "TA"/"AF" kad je uključeno "TA/AF".
*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "RDS".
Za
AF on
uključenje AF i isključenje TA.
TA on
uključenje TA i isključenje AF.
AF/TA on
uključenje AF i TA.
AF/TA off
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite
funkciju BTM, samo RDS postaje se pohranjuju
s istim AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
13
Prijem hitnih obavijesti
Vrste programa
Ako je uključena funkcija AF ili TA, ureñaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
News (novosti), Current Affairs (vijesti),
Information (informacije), Sport (sport),
Education (obrazovni program), Drama
(dramski program), Cultures (kultura),
Science (znanost), Varied Speech (razno),
Pop Music (popularna glazba), Rock Music
(rock glazba), Easy Listening (lagana glazba),
Light Classics M (lagana klasična glazba),
Serious Classics (klasična glazba), Other
Music (druge vrste glazbe), Weather & Metr
(vremenska prognoza), Finance (financije),
Children's Progs (dječji programi), Social
Affairs (društvene teme), Religion (vjerski
program), Phone In (telefonska javljanja),
Travel & Touring (putovanja), Leisure &
Hobby (zabava), Jazz Music (jazz glazba),
Country Music (country glazba), National
Music (narodna glazba), Oldies Music
(evergrini), Folk Music (folklorna glazba),
Documentary (dokumentarni program)
Savjet
Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti,
ta glasnoća će se pohraniti za buduće obavijesti,
neovisno o normalnoj glasnoći.
Slušanje lokalnog programa
— Regional
Kad je uključena funkcija AF: tvornička podešenja
ovog ureñaja ograničavaju prijem na odreñeno
područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu
lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "Regional off" u
izborniku tijekom FM prijema (str. 18).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
Odabir vrste programa (PTY)
1
Tijekom FM prijema pritisnite i zadržite
Z (PTY).
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u
kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
14
2
Zakrenite regulator dok se ne prikaže
željena vrsta programa.
3
Pritisnite tipku za odabir.
Ureñaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Podesite "CT on" u izborniku (str. 17).
Napomene
• Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema
RDS postaje.
• Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlike.
USB uređaji
Reprodukcija s USB uređaja
1
Otvorite USB pokrov.
C Broj mape/broj zapisa/proteklo vrijeme
reprodukcije, naziv zapisa, naziv izvoñača,
naziv albuma
*1 Ako je spojen ATRAC Audio uređaj.
*2 Ako je spojen Mass Storage Class uređaj.
Za promjenu stavki C pritisnite &.
Savjet
Prikaz se razlikuje ovisno o snimljenom formatu i postavkama. Podrobnije informacije o MP3/WMA/AAC/
ATRAC potražite na str. 21.
Napomena
Prikaz se razlikuje ovisno o vrsti Mass Storage Class
USB uređaja i ATRAC audio uređaja.
2
Spojite USB uređaj na USB
priključnicu.
Slušanje glazbe s Mass Storage
Class audio uređaja
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1 Tijekom reprodukcije pritisnite . (REP) ili
/ (SHUF) za prikaz željene postavke.
Započinje reprodukcija.
Ako je USB ureñaj već spojen, pritisnite '
više puta dok se ne pojavi "USB" kako biste
započeli reprodukciju.
Odaberite
Za reprodukciju
Repeat Track
zapisa više puta.
Repeat Album
albuma više puta.
Shuffle Album
albuma slučajnim redom.
Pritisnite ! za zaustavljanje reprodukcije.
Shuffle Device
ureñaja slučajnim redom.
Napomene
• Prije odspajanja USB uređaja najprije zaustavite reprodukciju. Odspojite li USB uređaj tijekom reprodukcije,
mogu se oštetiti podaci na njemu.
• Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki ili teški
da mogu pasti uslijed vibracija ili uzrokovati
labavljenje spoja.
• Ako ste odspojili prednju ploču bez isključenja
prekidačem tijekom reprodukcije s USB uređaja,
mogu se oštetiti podaci.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju
odaberite "Repeat off" ili "Shuffle off".
Prikaz podataka
Primjer: ako podesite Info (informacije) mod na
"All" (str. 18).
Slušanje glazbe s "Walkman"
uređaja (ATRAC audio uređaj)
1
Tijekom reprodukcije pritisnite više
puta 7 dok se ne pojavi postavka.
Stavke se mijenjaju na sljedeći način:
Album Mode (album) t Track Mode
(zapis) t Genre Mode (žanr) t Playlist
Mode* (playlista) t Artist Mode (izvoñač)
* Ovisno o uređaju, možda se neće prikazati.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1 Za vrijeme reprodukcije pritisnite . (REP)
ili / (SHUF) za prikaz željene postavke.
A
ATRAC/WMA/MP3/AAC indikatori*1
WMA/MP3/AAC indikatori*2
B Točno vrijeme
Odaberite
Za reprodukciju
Repeat Track
zapisa više puta.
Repeat Album
albuma više puta.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
15
Repeat Artist
izvoñača više puta.
Repeat Playlist
playliste više puta.
Repeat Genre
žanra više puta.
Shuffle Album
albuma slučajnim
redoslijedom.
Podešavanje zvučnih značajki
Shuffle Artist
izvoñača slučajnim
redoslijedom.
Shuffle Playlist
playliste slučajnim
redoslijedom.
1
2
Pritisnite tipku za odabir.
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
željena postavka izbornika i zatim
pritisnite tipku za odabir.
Shuffle Genre
žanra slučajnim
redoslijedom.
3
Shuffle Device
ureñaja slučajnim
redoslijedom.
Zakrenite regulator za podešavanje
odabrane postavke i pritisnite tipku za
odabir.
Podešavanje je završeno.
Podešavanje je dovršeno nakon 3 sekunde i
vraća se normalan prikaz reprodukcije ili
prijema.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"Repeat off" ili "Shuffle off".
Ostale funkcije
Promjena zvučnih postavki
Mogu se odabrati sljedeće opcije (pogledajte
navedene stranice za detalje):
"z" označava standardne postavke.
EQ3 parametric
Za odabir vrste ekvilizatora: "Xplod", "Vocal",
"Edge", "Cruise", "Space", "Gravity", "Custom"
ili "off" (z).
DSO
Za odabir DSO moda: "1", "2", "3" ili "off" (z).
Veći broj označava jači efekt.
Balance
Za podešavanje balansa izmeñu desnih i lijevih
zvučnika: "R10" – "0" (z) – "L10".
Fader
Za podešavanje balansa izmeñu prednjih i
stražnjih zvučnika: "F10" – "0" (z) – "R10".
Subwoofer
Za podešavanje glasnoće subwoofera: "+10 dB"
– "0 dB" (z) – "–10 dB".
(Uz najnižu postavku se prikazuje "– ∞".)
LPF (niskopropusni filtar)
Za odabire prekidne frekvencije subwoofera:
"off" (z), "125Hz" ili "78Hz".
AUX Level*
Za podešavanje glasnoće svake od spojenih
komponenata. Ovime se izbjegava pojedinačno
podešavanje razlike glasnoće (str. 18).
Raspon podešavanja: "+18 dB" – "0 dB" (z) –
"–8 dB"
* Kad je aktivan AUX izvor.
16
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3 Tune
9
Postavka "Custom" unutar EQ3 omogućuje
pohranjivanje vašeg podešenja ekvilizatora.
1
Odaberite izvor, uzastopno pritisnite
tipku za odabir.
2
Zakrenite regulator za odabir "EQ3
parametric" i zatim pritisnite tipku za
odabir.
Pritisnite l (BACK) ili B – dvaput.
Pokazivač se vraća na normalan prikaz
reprodukcije ili prijema.
Za resetiranje tvorničkih postavki, odaberite
"EQ3 Mode Initialize" i "Yes" u koraku 4.
Savjet
Druge postavke ekvilizatora su također podesive.
Podešavanje opcija — MENU
3
Zakrenite regulator za odabir "Custom"
i zatim pritisnite B +.
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se prikaz za podešavanje.
4
Zakrenite regulator za odabir "EQ3
Mode Tune" i zatim pritisnite tipku za
odabir.
2
Zakrenite regulator za prikaz željene
opcije i pritisnite tipku za odabir.
5
3
Zakrenite regulator za odabir frekvencijskog pojasa "LOW", "MID" ili "HI".
te pritisnite tipku za odabir.
Zakrenite regulator za odabir postavke
i zatim pritisnite tipku za odabir.
6
7
8
Zakrenite regulator za podešavanje
odabrane frekvencije i zatim pritisnite
tipku za odabir.
Frekvencije se mogu podešavati u rasponu:
LOW: 60 Hz ili 100 Hz
MID: 500 Hz ili 1 kHz
HI: 10 kHz ili 12,5 kHz
Zakrenite regulator za podešavanje
krivulje ekvilizatora.
Glasnoća se može podešavati u koracima od
1 dB, izmeñu –10 dB i +10 dB.
Pritisnite tipku za odabir.
Ponovite korake 5 do 8 za podešavanje
ostalih frekvencijskih pojaseva.
4
Pritisnite l (BACK).
Na pokazivač se vraća prikaz uobičajene
reprodukcije/prijema.
Možete podesiti sljedeće stavke (pogledajte
odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije):
"z" označava tvorničku postavku.
Setup
Clock Adjust (podešavanje sata) (str. 5)
CT (točno vrijeme)
Za podešavanje "on" ili "off" (z) (str. 13, 14).
Beep (zvučni signal)
Za podešavanje "on" (z) ili "off".
RM (zakretni upravljač)
Za promjenu smjera upravljanja zakretnog
upravljača.
− "NORM" (z): za uporabu s tvorničkim
postavkama.
− "REV": kod ugradnje zakretnog upravljača na
desnu stranu upravljača vozila.
AUX Audio
Za uključenje indikatora AUX izvora "on" (z)
ili "off" (str. 18).
Auto Off
Za automatsko isključenje odreñeno vrijeme
nakon prebacivanja ureñaja u pripravno stanje:
"NO" (z), "30 sec", "30 min" ili "60 min".
Display
Demo (prikaz mogućnosti)
Za podešavanje "on" (z) ili "off".
nastavlja se na sljedećoj stranici t
17
Image (slika)
Za odabir vrste slike za prikaz na pokazivaču.
− "Movie 1 (z) – 3": prikaz videozapisa.
− "SA 1 – 3": prikaz spektra.
− "WALL.P 1 – 3": prikaz pozadine.
− "off": bez prikaza slike.
Auto Image
Za odabir slike za prikaz na pokazivaču.
− "All": prelazak preko svih slika u svim
modovima prikaza.
− "Movie" (z): prikaz videozapisa.
− "SA": prikaz spektra.
− "off": bez prikaza slike.
Info (prikaz informacija)
Za prikaz informacija (ovisno o izvoru i sl.).
− "Simple" (z): bez prikaza
− "All": prikaz svih opcija.
− "Clear": automatsko isključivanje prikaza.
Uporaba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog
ureñaja možete spojiti dodatni prijenosni audio
ureñaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem
auto zvučnika. Može se podesiti glasnoća tako
da se izbjegne razlika izmeñu ovog sustava i
prijenosnog audio ureñaja. Slijedite opisani
postupak:
Spajanje prijenosnog audio uređaja
1 Isključite prijenosni audio ureñaj.
2 Smanjite glasnoću na sustavu.
3 Spojite ureñaj.
Dimmer
Za podešavanje svjetline pokazivača.
− "Auto" (z): automatsko zatamnjenje nakon
uključenja svjetla.
− "on": zatamnjenje pokazivača.
− "off": isključenje dimmera.
Illumination (osvjetljenje)
Za promjenu boje osvjetljenja: "Blue" (plavo)
(z), "Red" (crveno) ili "Green" (zeleno).
Auto Scroll (automatsko pomicanje teksta)
Za automatsko pomicanje dugih naziva nakon
promjene diska/albuma/zapisa.
− "on" (z): za pomicanje.
− "off": za isključenje pomicanja.
Receive mode
Local (lokalne postaje)
− "off" (z): za normalno ugañanje.
− "on": ugañaju se samo postaje s jakim
signalima.
Mono* (mono zvuk)
Odaberite kako biste poboljšali loš FM prijem.
− "off" (z): za stereo reprodukciju.
− "on": za reprodukciju stereo zvuka u mono
tehnici.
Regional (lokalni prijem)
Za podešavanje "on" (z) ili "off" (str. 14).
BTM (str. 12)
* Kod FM prijema.
Spojni kabel*
(nije isporučen)
* Obavezno upotrijebite ravni priključak.
Podešavanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću
svakog spojenog audio ureñaja.
1 Smanjite glasnoću autoradija.
2 Više puta pritisnite ' dok se ne
pojavi "AUX".
Pojavi se "AUX Audio".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio
ureñaja uz umjerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na
autoradiju.
5 Podesite ulaznu razinu (str. 16).
CD/MD izmjenjivač
Odabir izmjenjivača
1 Više puta pritisnite ' dok se ne
prikaže "CD" ili "MD".
18
2 Više puta pritisnite 7 za prikaz željenog
izmjenjivača.
Broj uređaja, MP3 indikator*1
LP2/LP4 indikator*2
3 Pritisnite tipku za odabir za reprodukciju diska.
Prikaz se vraća na normalnu reprodukciju.
Zakretni upravljač RM-X4S
Stavljanje naljepnice
Stavite naljepnicu ovisno o načinu postavljanja
upravljača.
Broj diska/albuma
Započinje reprodukcija
*1 Kod reprodukcije MP3 zapisa.
*2 Kod reprodukcije MDLP diska.
Preskakanje albuma i diskova
1 Tijekom reprodukcije pritisnite ?/@
(ALBUM –/+).
Za
preskakanje
Pritisnite ?/@ (ALBUM –/+)
albuma
i otpustite (držite trenutak).
albuma
kontinuirano
unutar 2 sekunde nakon prvog
otpuštanja.
diska
više puta.
diska
kontinuirano
i zatim ponovno pritisnite
unutar 2 sekunde i zadržite.
Ponavljanje i reprodukcija slučajnim
redoslijedom
1 Tijekom reprodukcije pritisnite . (REP) ili
/ (SHUF) više puta za prikaz željene
postavke.
Odaberite
Za reprodukciju
Repeat Disc diska višekratno.
Shuffle
Changer
zapisa u izmjenjivaču slučajnim
redoslijedom.
Shuffle All*
zapisa u svim ureñajima
slučajnim redoslijedom.
* Ako su spojena dva ili više izmjenjivača.
Za povratak na normalnu reprodukciju, odaberite
"Repeat off" ili "Shuffle off".
Traženje diska po nazivu — LIST
Položaj kontrola
Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao one na ureñaju.
Sljedeće kontrole na zakretnom upravljaču
zahtijevaju različite radnje od onih na ureñaju.
C Tipka ATT (stišavanje)
Za stišavanje zvuka. Za uključivanje zvuka,
pritisnite ponovno.
C Kontrola PRESET/DISC
CD/MD: Isto kao i ?/@ (ALBUM –/+) na
ureñaju (pritisnite i zakrenite).
Radio: Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite
i zakrenite).
C Kontrola VOL (glasnoća)
Kao i kontrola glasnoće na ureñaju (zakrenite).
C Kontrola SEEK/AMS
Isto kao i B –/+ na ureñaju (zakrenite ili
zakrenite i zadržite).
C Tipka DSPL (prikaz)
Za promjenu prikazane opcije.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
Možete odabrati disk iz liste kod CD izmjenjivača
koji podržavaju CD TEXT i MD izmjenjivača.
Ako imenujete disk, naziv se prikazuje u listi.
1 Tijekom reprodukcije pritisnite j (LIST).
Prikazuje se broj ili naziv diska.
2 Zakrenite regulator za prikaz željenog diska.
19
Promjena smjera upravljanja
Smjer upravljanja kontrola je tvornički podešen
na način prikazan na slici.
Za povećavanje
Za smanjivanje
Ako zakretni upravljač morate postaviti na
desnoj strani upravljačke ploče, možete obrnuti
smjer upravljanja.
1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL pritisnite
i zadržite ;.
Dodatne informacije
Mjere opreza
C Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se ureñaj malo ohladi prije korištenja.
C Ako je vaš automobil opremljen električnom
antenom, ona se automatski izvlači kad ureñaj
radi.
O kondenzaciji vlage
Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na lećama
unutar ureñaja i na pokazivaču se može nakupiti
vlaga i tada ureñaj neće pravilno raditi. U tom slučaju
izvadite disk i pričekajte oko jedan sat dok vlaga ne
ispari.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po ureñaju ili diskovima ne prolijete sok
ili druga pića.
Napomene o diskovima
C Uvijek držite disk za rubove i nemojte dodirivati
njegovu površinu.
C Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
C Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj
ploči u vozilu parkiranom na suncu.
C Ne lijepite naljepnice ili ljepljivu vrpcu na disk,
jer može doći do zaustavljanja rotacije te do kvara
ureñaja ili oštećenja diska.
C Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama.
Uslijed uporabe takvih diskova može doći do
sljedećih nepravilnosti u radu:
– Nemogućnost izbacivanja diska (zbog odlijepljene
naljepnice koja može zapeti u mehanizmu za
izbacivanje diska).
– Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka
(primjerice, preskakanje zvuka ili nemogućnost
reprodukcije) uslijed skupljanja naljepnice
izložene toplini i savijanja diska.
C Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca, kvadrata,
zvijezde) ne mogu se reproducirati na ovom
ureñaju jer bi moglo doći do kvara. Ne koristite
takve diskove.
C Nije moguća reprodukcija CD-a promjera 8 cm.
20
C Prije uporabe obrišite diskove
krpom za čišćenje. Brišite ih
ravnim potezima od središta
prema rubu. Nemojte koristiti
otapala poput benzina, razrjeñivača, komercijalnih sredstava za čišćenje ili antistatički
raspršivač namijenjen čišćenju
vinilnih ploča.
Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima
C Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova (ovisno
o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom stanju)
neće biti moguća na ovom ureñaju.
C U ovom ureñaju nije moguća reprodukcija
nefinaliziranih CD-R/CD-RW diskova.
C Ureñaj je kompatibilan s formatima ISO 9660
level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzijskim
formatima i Multi Session.
C Maksimalan broj:
– mapa (albuma): 150 (uključujući korijensku i
prazne mape).
– datoteka (zapisa) i mapa na disku: 300 (ako
naziv mape/zapisa sadrži mnogo znakova, broj
može biti i manji od 300).
– prikazanih znakova po nazivu mape/zapisa je
32 (Joliet) ili 64 (Romeo).
C Ako je disk snimljen u Multi Session formatu
prepoznaje se i reproducira samo prvi zapis prve
sesije (svaki drugi format se preskače). Prioritet
formata je CD-DA i MP3/WMA/AAC.
– Kad je prvi zapis CD-DA, reproducira se samo
CD-DA na prvoj sesiji.
– Kad prvi zapis nije CD-DA, reproducira se MP3/
WMA/AAC sesija. Ako disk nema podataka
ovih formata, prikazuje se poruka "NO Music".
Glazbeni diskovi sa zaštitom od
kopiranja
O USB uređajima
C Mogu se koristiti Mass Storage Class ureñaji i
ATRAC audio ureñaji kompatibilni s USB standardom. Meñutim, ovaj ureñaj ne može prepoznati
USB ureñaje spojene preko USB huba i nije kompatibilan s ureñajima koji imaju funkciju huba. Za
detalje o kompatibilnosti USB ureñaja, posjetite
Sony web stranicu (str. 27).
C Odgovarajući codec se razlikuje prema vrsti ureñaja.
– Mass Storage Class ureñaj: MP3/WMA/AAC
– ATRAC audio ureñaj: ATRAC/MP3/WMA/
AAC
C Nije moguća reprodukcija DRM (Digital Rights
Management) datoteka koje nisu ATRAC.
C Moguć je prikaz sljedećih podataka:
Mass Storage Class ureñaj:
– mape (albumi): 128, datoteka (zapisa) po mapi:
500
ATRAC audio ureñaj: ATRAC/MP3/WMA/AAC
– albumi/izvoñači/playliste/žanrovi: 65 535, zapisi:
65 535
Napomene
• Kod spajanja putem kabela, koristite kabel isporučen
s USB uređajem koji želite spojiti.
• Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki i teški
da mogu ometati upravljanje vozilom.
• Ne ostavljajte USB uređaje u parkiranom vozilu jer
su u takvim slučajevima mogu nastati kvarovi.
• Uređaju će možda trebati neko vrijeme za početak
reprodukcije, a to ovisi o količini snimljenih podataka.
• Savjetujemo vam da snimite sigurnosne kopije
podataka s USB uređaja.
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
zapisa (CD-R/RW ili Mass Storage)
MP3/WMA/AAC
Ovaj ureñaj može reproducirati diskove koji podliježu
CD standardu. U posljednje vrijeme pojedine tvrtke
proizvode diskove sa zaštitom od kopiranja. Neki
od tih diskova možda se neće moći reproducirati u
ovom ureñaju jer ne podliježu CD standardu.
Mapa
(album)
MP3/WMA/
AAC datoteka
(zapis)
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj
strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio
podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda
neće reproducirati na ovom ureñaju zato jer ne
odgovaraju CD standardu.
O MP3 datotekama
C MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a
to je format zvukovne kompresije koji sažima podatke audio CD-a na otprilike 1/10 izvorne veličine.
C ID3 podaci verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 odnose
se samo na MP3. ID3 podaci mogu sadržavati 15/
30 (1.0 i 1.1) ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).
nastavlja se na sljedećoj stranici t
21
C Kod imenovanja MP3 datoteke, ne zaboravite
dodati ekstenziju ".mp3".
C Tijekom reprodukcije MP3 datoteke s VBR ili
ubrzane reprodukcije naprijed/natrag, proteklo
vrijeme se možda neće ispravno prikazati.
Napomena
Ako reproducirate MP3 disk velike brzine bita, primjerice
320 kbps, zvuk može biti isprekidan.
O WMA datotekama
C WMA je skraćenica od Windows Media Audio,
format zvukovne kompresije koji sažima podatke
audio CD-a na otprilike 1/22* izvorne veličine.
C WMA oznaka može sadržavati 63 znaka.
C Kod pridjeljivanja naziva WMA datoteke ne
zaboravite dodati ekstenziju ".wma".
C Tijekom reprodukcije WMA datoteke s VBR ili
ubrzane reprodukcije naprijed/natrag, proteklo
vrijeme se možda neće ispravno prikazati.
* Samo uz brzinu od 64 kbps
Napomena
Uređaj ne podržava datoteke snimljene uz "lossless"
kompresiju.
O AAC datotekama
C AAC je skraćenica od Advanced Audio Coding,
format zvukovne kompresije koji sažima podatke
audio CD-a na otprilike 1/11* izvorne veličine.
C AAC oznaka može sadržavati 126 znakova.
C Kod pridjeljivanja naziva AAC datoteke ne
zaboravite dodati ekstenziju ".m4a".
C Tijekom reprodukcije AAC datoteke VBR
(promjenjive brzine bita) ili ubrzane reprodukcije
prema naprijed ili natrag, proteklo vrijeme
reprodukcije se možda neće ispravno prikazati.
* Samo uz brzinu od 128 kbps
Napomena
Uređaj ne podržava sljedeće AAC datoteke:
− datoteke snimljene uz "lossless" kompresiju,
− datoteke zaštićene autorskim pravima.
O ATRAC datotekama
Format ATRAC3plus
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3)
je tehnologija komprimiranja audio podataka koja
CD podatke sažima na oko 1/10 izvorne veličine.
ATRAC3plus je prošireni format ATRAC3 i može
komprimirati audio CD podatke na otprilike 1/20
izvorne veličine. Ovaj ureñaj podržava ATRAC3 i
ATRAC3plus. Prikazuju se znakovi u nazivu
napisani pomoću SonicStage softvera.
Ako imate pitanja ili problema u vezi ureñaja i nakon
čitanja uputa, posavjetujte se sa Sony prodavateljem.
22
Održavanje
Zamjena litijeve baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterije će trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima
rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača
će se smanjiti. Zamijenite bateriju novom CR2025
litijevom baterijom. Korištenje druge baterije može
dovesti do požara ili do eksplozije.
+ strana gore
Napomene o litijevoj bateriji
• Držite litijevu bateriju van dohvata djece. Ako dođe
do gutanja baterije, odmah potražite liječničku
pomoć.
• Obrišite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog
kontakta.
• Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
• Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je bacati
u vatru.
Zamjena osigurača
Kod zamjene osigurača koristite
osigurače iste vrijednosti. Ako
osigurač pregori, provjerite priključak napajanja, te zamijenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je riječ o kvaru
na ureñaju. U tom slučaju se
obratite najbližem Sonyjevom
Osigurač (10 A)
dobavljaču.
Čišćenje priključaka
Ureñaj možda neće dobro raditi ako spojevi izmeñu
ureñaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 6) te očistite spojeve
vatenim štapićem natopljenim alkoholom. Ne primjenjujte prejak pritisak jer bi moglo doći do oštećenja
priključaka.
B Povucite ključeve za vañenje kako biste
oslobodili ureñaj.
C Izvucite ureñaj iz ležišta.
Glavni uređaj
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
• Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja isključite motor
vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
• Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
Vađenje uređaja
1
Skinite zaštitni okvir.
A Izvadite prednju ploču (str. 6).
B Stisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.
Tehnički podaci
CD uređaj
Omjer signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugañanja: 87,5 – 108,0 MHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonično izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 – 15 000 Hz
MW/LW
Opseg ugañanja:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osjetljivost: MW: 30 µ V, LW: 40 µ V
USB uređaj
2
Izvadite uređaj.
A Istovremeno umetnite oba ključa za
vañenje dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra
Priključnica: USB (Full-speed)
Maksimalna struja: 500 mA
Pojačalo
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W T 4 (na 4 ohma)
Općenito
Izlazi:
Audio izlazi (prednji/stražnji)
Izlaz subwoofera (mono)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje
antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
nastavlja se na sljedećoj stranici t
23
Ulazi:
ATT kontrolna priključnica za telefon
Priključnica za kontrolu rada svjetala
BUS kontrolna ulazna priključnica
BUS audio ulazna priključnica
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenski ulaz
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključak)
USB ulazna priključnica
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 T 50 T 180 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Približno 182 T 53 T 162 mm (š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Isporučeni pribor:
Daljinski upravljač: RM-X154
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema/pribor:
Zakretni upravljač RM-X4S
BUS kabel (s RCA kabelom):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD izmjenjivač (10 diskova): CDX-T757MX
CD izmjenjivač (6 diskova): CDX-T70MX,
CDX-T69
Izbornik izvora: XA-C40
AUX-IN izbornik: XA-300
Adapter priključka za iPod: XA-120IP
Dobavljači sadržaja upotrebljavaju tehnologiju
zaštite autorskih prava za Windows Media u ovom
ureñaju ("WM-DRM") za zaštitu cjelovitosti svojih
sadržaja ("Zaštićeni sadržaji") kako ne bi došlo do
otuñenja njihovog intelektualnog vlasništva,
uključujući copyright.
Ovaj ureñaj upotrebljava WM-DRM softver za reprodukciju zaštićenih sadržaja ("WM-DRM softver").
Ako doñe do narušavanja sigurnosti WM-DRM
softvera na ovom ureñaju, vlasnici zaštićenog sadržaja
("Vlasnici zaštićenog sadržaja") mogu zatražiti od
tvrtke Microsoft opoziv prava WM-DRM softvera
na dobivanje nove licence za kopiranje, prikaz i/ili
reprodukciju zaštićenog sadržaja. Opoziv ne mijenja
sposobnost WM-DRM softvera za reprodukciju
nezaštićenih sadržaja. Popis opozvanih WM-DRM
softvera se učitava na ureñaj svaki put kad preuzmete
licencu za zaštićeni sadržaj s Interneta ili računala.
Microsoft može, u skladu s takvom licencom, takoñer
preuzeti popise opozvanih sadržaja na vaš ureñaj u
ime vlasnika zaštićenog sadržaja.
Napomena
Ovaj uređaj se ne može spojiti na digitalno predpojačalo
ili ekvilizator koji je kompatibilan sa Sony BUS sustavom.
Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni promjenama bez prethodne obavijesti.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Patenti u SAD-u i ostalim državama u vlasništvu
tvrtke Dolby Laboratories.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti
su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
Ovaj proizvod je zaštićen odreñenim intelektualnim
pravima u vlasništvu tvrtke Microsoft Corporation.
Uporaba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez dozvole tvrtke
Microsoft ili ovlaštenih Microsoft zastupnika.
C Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
određenim tiskanim pločicama.
C Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
C Pakirni jastučići izrađeni su od papira.
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju
problema koji se mogu pojaviti u radu ureñaja. Prije
pregleda donje tablice, provjerite spojeve ureñaja i
postupke korištenja.
Općenito
Nema napajanja uređaja.
C Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite
osigurač.
C Ako je ureñaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
t Uključite ureñaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
24
Nema zvuka.
C Glasnoća je preniska.
C Uključena ja funkcija ATT ili je glasnoća smanjena
zbog tel. razgovora (Telephone ATT) (kad je spojni
kabel telefona u vozilu spojen na ATT).
C Kontrola "FAD" nije postavljena u središnji položaj
za sustav s dva zvučnika.
C CD izmjenjivač nije kompatibilan s diskom (MP3/
WMA/AAC).
t Reproducirajte na Sony MP3 kompatibilnom CD
izmjenjivaču ili u ureñaju.
Nema zvučnog signala.
C Zvučni signal je isključen (str. 17).
C Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrañeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
C Pritisnuli ste tipku RESET.
t Ponovo pohranite podešenja u memoriju.
C Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
C Kabel za napajanje nije ispravno spojen.
Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena
su obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.
Pokreće se prikaz mogućnosti (demo) kod
reprodukcije ili prijema.
Ako se ureñajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
"Demo on", započinje demo prikaz.
t Podesite "Demo off" (str. 17).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.
C Podesili ste "Dimmer on" (str. 18).
C Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite tipku !.
t Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku
! na ureñaju dok se prikaz ne uključi.
C Priključci su zaprljani (str. 23).
Funkcija Auto Off ne radi.
Ureñaj je uključen. Funkcija Auto Off se aktivira
nakon isključenja ureñaja.
t Isključite ureñaj.
Nije moguće koristiti daljinski upravljač.
Uklonite izolacijsku foliju (str. 5).
DSO funkcija ne radi.
Ovisno o unutrašnjosti automobila ili vrsti glazbe,
DSO funkcija možda neće imati željeni efekt.
Automatski se izmjenjuju slike.
U modu Auto Image, ne može se prikazati odabrana
slika.
t Za prikaz samo odabrane slike, podesite "Auto
Image off" (str. 18).
Nema prikaza na pokazivaču.
t Podesite "Info All" (str. 18).
Ne može se podesiti glasnoća.
Prijenosni audio ureñaj nije bio spojen kad je AUX
odabran kao '.
t Spojite prijenosni audio ureñaj na AUX ulaznu
priključnicu.
CD/MD reprodukcija
Ne možete uložiti disk.
C Već je uložen drugi disk.
C Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija diska ne započinje.
C Oštećen ili zaprljan disk.
C Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 21).
Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC
zapisa treba dulje vrijeme nego za ostale.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije:
– diskovi komplicirane strukture.
– diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
– diskovi kojima možete dodati podatke.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
C Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
C Funkcija "Auto Scroll" je podešena na "off".
t Podesite "Auto Scroll on" (str. 18) ili pritisnite
N na daljinskom upravljaču.
Zvuk preskače.
C Niste dobro ugradili ureñaj.
t Ureñaj ugradite pod kutom manjim od 45º u
stabilan dio automobila.
C Neispravan ili zaprljan disk.
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (str. 5).
Prijem radiopostaja
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
C Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja
(crveno) na izvor napajanja antenskog pojačala u
automobilu (samo ako vaš automobil ima ugrañenu
FM/MW/LW antenu na stražnjem/ bočnom staklu).
C Provjerite spoj antene.
C Antena se ne izvlači.
t Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
C Provjerite frekvenciju.
C U DSO modu može doći do smetnji zvuka.
t Isključite DSO mod na "off" (str. 16).
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
C Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
C Signal s odašiljača je preslab.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
25
Nije moguće automatsko ugađanje.
C Mod traženja lokalnih postaja je podešen na "on".
t Podesite na "Local off" (str. 18).
C Emitirani signal je preslab.
t Izvršite ručno ugañanje.
Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".
C Ugodite točnu frekvenciju.
C Signal odašiljača je preslab.
t Podesite "Mono on" (str. 18).
FM stereo program se čuje mono.
Ureñaj je podešen na mono prijem.
t Podesite "Mono off" (str. 18).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje SEEK.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
t Isključite funkciju TA (str. 13).
Nema prometnih informacija.
C Uključite funkciju TA (str. 13).
C Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
t Ugodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
C Trenutna postaja nije RDS postaja.
C RDS podaci nisu primljeni.
C Postaja ne emitira signal vrste programa.
USB reprodukcija
Failure
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
t Pogledajte upute za ugradnju/povezivanje.
Hubs Not Supported
Autoradio ne podržava USB hub.
Load
Izmjenjivač učitava disk.
t Pričekajte završetak učitavanja.
Local Seek +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugañanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
t Pritisnite B –/+ dok trepće naziv postaje.
Ureñaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih
podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO Album Name
Nije zapisan naziv albuma uz zapis.
NO Artist Name
Nije zapisan naziv izvoñača uz zapis.
Ne možete reproducirati s uređaja spojenog
putem USB huba.
Auto radio ne može prepoznati USB ureñaje spojene
preko USB huba.
NO Device
' je odabran bez spojenog USB ureñaja.
Odspojili ste USB ureñaj ili USB kabel tijekom
reprodukcije.
t Spojite USB ureñaj ili USB kabel.
Potrebno je više vremena za reprodukciju iz
USB uređaja.
USB ureñaj sadrži datoteke sa složenom strukturom.
NO Disc
U CD/MD izmjenjivač nije umetnut disk.
t Uložite disk u izmjenjivač.
Nije moguća reprodukcija.
USB ureñaj ne radi.
t Spojite ga ponovno.
NO Disc Name
Naziv diska/albuma/zapisa nije snimljen uz zapis.
Čuje se signal upozorenja.
Odspojili ste USB ureñaj tijekom reprodukcije.
t Prije odspajanja USB ureñaja zaustavite
reprodukciju radi zaštite podataka.
Zvuk je isprekidan.
Prekidi zvuka su mogući s brzinom bita iznad 320 kbps.
Prikaz/poruke grešaka
Blank Disc
Nisu snimljeni zapisi na MD disk*1.
t Reproducirajte MD sa snimljenim zapisima.
Checking
Autoradio provjerava povezanost s USB ureñajem.
t Pričekajte dok se provjera povezanosti ne završi.
26
Error*2
C Disk je zaprljan ili uložen naopako.*1
t Očistite ga ili uložite pravilno.
C Disk je prazan.
C Disk se ne može reproducirati zbog problema.
t Uložite drugi disk.
C Nije automatski prepoznat USB ureñaj.
t Spojite ga ponovno.
NO ID3 Tag*3
Uz MP3 zapis nije snimljen ID3 tag.
NO Magazine
Nije umetnut spremnik s diskovima u CD izmjenjivač.
t Umetnite spremnik u izmjenjivač.
NO Music
Disk/USB ureñaj ne sadrži glazbene datoteke.
t Umetnite glazbeni CD u ureñaj ili MP3 izmjenjivač.
t Spojite USB ureñaj s glazbenim datotekama.
NO TP
Ureñaj će nastaviti tražiti dostupne TP postaje.
NO Track
Odabrana opcija na USB ureñaju ne sadrži album/ zapis.
NO Track Name
Naziv zapisa nije snimljen uz zapis.
Not Read
Ureñaj nije očitao podatke o disku.
t Uložite disk i zatim ga odaberite iz liste.
Not Ready
Otvoren je poklopac MD izmjenjivača ili MD diskovi
nisu pravilno umetnuti.
t Zatvorite poklopac ili pravilno umetnite MD diskove.
Not Supported
Spojeni USB ureñaj nije podržan.
t Spojite USB ureñaj kategorije Mass Storage Class
(str. 21).
Offset
Možda je posrijedi interni kvar.
t Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane
prikazana, obratite se ovlaštenom Sony servisu.
Overload
USB ureñaj je preopterećen.
t Odspojite USB ureñaj, zatim promijenite izvor
pritiskom tipke '.
t Pokazuje da USB ureñaj ne radi pravilno ili je
spojen nepodržani USB ureñaj.
Read
Ureñaj učitava sve podatke o zapisima i grupama/
albumima s diska/USB ureñaja.
t Pričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi
diska, možda će trebati duže od minute.
Push Reset
CD ureñaj i CD/MD izmjenjivač ne radi zbog nekih
problema.
t Pritisnite tipku RESET (str. 5).
"
" ili "
"
Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do
početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.
" "
Znak se ne može prikazati na ovom ureñaju.
*1 Broj diska koji uzrokuje probleme prikazuje se na
pokazivaču.
*2 Ako se pogreška pojavi kod reprodukcije CD ili
MD diska, broj diska se ne prikazuje na pokazivaču.
*3 Kad se spoji CD izmjenjivač.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD ureñaja,
molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste
uočili problem.
Podrška
Za pitanja ili najnovije informacije o ovom
proizvodu posjetite sljedeću internetsku
stranicu:
http://support.sony-europe.com
27
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno
mjesto. Broj se nalazi na naljepnici na kućištu
sustava. Kad ispunite ovu identifikacijsku karticu,
nikako je nemojte ostavljati u vozilu s ostatkom
uputa. Spremite identifikacijsku karticu na sigurno
mjesto jer može poslužiti za identifikaciju vašeg
uređaja u slučaju krađe.
autoradio
Identifikacijska
kartica
Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o
vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu
kako biste izbjegli zlouporabu.
Model
CDX-GT828U
Serijski broj (SERIAL NO.)
__________________________________________
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Download PDF