2-892-714-11 (1)
FM/MW/LW
Auto radio CD uređaj
Upute za uporabu ________________________
CDX-GT30RN
© 2006 Sony Corporation
Poloaj kontrola i osnovne radnje
Glavni ureñaj
Daljinski upravljač
RM-X151
2
A Tipka OFF
Isključenje/prekid reprodukcije izvora.
B Regulator glasnoće/tipka za odabir
Za ugañanje glasnoće (zakrenite); odabir
opcija za podešavanje (pritisnite i zakrenite).
C Tipka EQ3 (ekvilizator)
Za odabir zvučnog ugoñaja (XPLOD,
VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE,
ROCK, CUSTOM ili OFF).
Za podešavanje krivulje ekvilizatora pogledajte "Podešavanje krivulje ekvilizatora" na str. 5.
D Uložnica diska
Uložite disk (s naljepnicom okrenutom prema gore). Reprodukcija počinje automatski.
Možete reproducirati CD-DA (i one koji
sadrže CD TEXT), CD-R/CD-RW-diskove
(takoñer i MP3/WMA zapise snimljene u
Multi Session formatu) i ATRAC CD
(formati ATRAC3 i ATRAC3plus).
E Pokazivač
F Tipka Z
Za izbacivanje diska.
G Tipka AF/TA
Za podešavanje funkcije AF (alternativne
frekvencije)/TA (prometne obavijesti), TP
(prometni program): Svakim pritiskom tipke
Z izmjenjuju se sljedeće funkcije:
AF-ON t TA-ON t AF, TA-ON t
AF, TA-OFF
H Tipka DSPL (pokazivač)/DIM (podešavanje svjetline pokazivača)
Za promjenu prikaza na pokazivaču (pritisnite); podešavanje svjetline pokazivača
(pritisnite i zadržite).
I Tipke GP*1/ALBM*2 +/–*3
Pritisnite za preskakanje grupa/albuma;
pritisnite i zadržite za kontinuirano
preskakanje.
J Tipka @ (otpuštanje prednje ploče)
K Tipke SEEK –/+
CD:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje više zapisa (pritisnite, pritisnite ponovo
unutar oko 1 sekunde i zadržite); brzo
pretraživanje zapisa prema naprijed ili
prema natrag (pritisnite i zadržite).
Radio:
Za automatsko ugañanje postaja (pritisnite);
za ručno traženje postaja (pritisnite i zadržite).
L Tipka SOURCE
Za uključenje ureñaja/promjenu izvora
(Radio/CD/MD*4/AUX).
M Tipka PTY (vrsta programa)
Za odabir vrste programa u RDS-u. Nakon
pritiska tipke 4, pritisnite B –/+
za traženje postaje.
N Tipka MODE
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW)
ili odabir ureñaja*5.
O Tipka RESET (iza prednje ploče)
Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku
RESET šiljatim predmetom, npr.
kemijskom olovkom.
Napomene
• Prije prvog korištenja ureñaja, ili nakon
zamjene ili prespajanja kontakata akumulatora,
potrebno je resetirati ureñaj.
• Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje
sata te neke pohranjene informacije.
P Brojčane tipke
CD/MD*4:
?: REP
@: SHUF
0: PAUSE*6
Za pauzu reprodukcije. Za nastavak
pritisnite ponovo.
Radio:
Pritisnite za prijem pohranjenih postaja; pritisnite i zadržite za pohranu radijske postaje.
Q Tipka SENS/BTM
Za poboljšanje prijema: LOCAL/MONO
(pritisnite); za pokretanje funkcije BTM
(pritisnite i zadržite).
Za detalje o funkciji BTM pogledajte
"Automatska pohrana postaja" na str. 4.
R Senzor daljinskog upravljača
S AUX ulaz
Za spajanje prijenosnog audio ureñaja.
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču takoñer
imaju različit izgled/funkcije od tipaka na
ureñaju.
T Tipke < (.)/, (>)
Za upravljanje radiom/CD-om, isto kao i
B +/– na ureñaju.
U Tipka VOL (glasnoća) +/–
Za ugañanje glasnoće.
V Tipka ATT
Za isključenje zvuka. Za uključenje,
pritisnite ponovo.
W Tipka SEL
Isto kao i tipka za odabir na ureñaju.
X Tipke M (+)/m (–)
Za upravljanje CD ureñajem, isto kao i
u –/+ na ureñaju.
Y Tipka SCRL
Za pomicanje stavki na pokazivaču.
Z Brojčane tipke
Pritisnite za prijem pohranjenih postaja;
pritisnite i zadržite za pohranu postaja.
*1 Tijekom reprodukcije ATRAC CD-a.
*2 Tijekom reprodukcije MP3/WMA CD-a.
*3 Kad je spojen izmjenjivač, funkcija je drugačija.
*4 Kad je spojen MD izmjenjivač.
*5 Kad je spojen CD/MD izmjenjivač.
*6 Kod reprodukcije na ovom ureñaju.
Napomena
Ako je ureñaj isključen i nestane prikaz na
pokazivaču, ne možete njime upravljati daljinskim
upravljačem, osim ako ne pritisnete ' na
ureñaju ili ne umetnete disk za uključenje ureñaja.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Nakon gašenja automobila svakako pritisnite
i zadržite ! na ureñaju za isključenje
pokazivača.
U suprotnom se pokazivač neće isključiti te će
uzrokovati potrošnju energije akumulatora.
3
Odvajanje prednje ploe
Možete odvojiti prednju ploču ureñaja kako
biste spriječili krañu.
1
Pritisnite !.
Ureñaj se isključuje.
2
Pritisnite @, zatim povucite prednju
ploču prema sebi.
Postavljanje prednje ploče
Prislonite dio A prednje ploče na dio B
ureñaja, kao na slici te utisnite lijevu stranu dok
ne klikne.
Podešavanje tonog
vremena
Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
2
Više puta pritisnite tipku za odabir
dok se ne pojavi "CLOCK-ADJ".
3
Pritisnite &.
Trepće indikator sati.
4
Zakrenite regulator glasnoće kako
biste podesili sate i minute.
Za pomicanje digitalnog indikatora pritisnite
&.
5
Pritisnite tipku za odabir.
Podešavanje je dovršeno i sat se aktivira.
Savjet
Točno vrijeme je moguće podesiti automatski
pomoću funkcije RDS.
Za detalje pogledajte "Podešavanje opcija" na str. 6 i
podesite na "CT-ON" (Clock Time).
Automatska pohrana postaja
— BTM
Ureñaj pronalazi postaje sa snažnim signalom i
pohranjuje ih. Možete pohraniti do 6 postaja po
valnom području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
Oprez
Kod ugañanja postaja za vrijeme vožnje,
koristite funkciju "Best Tuning Memory"
(BTM) kako bi spriječili eventualne prometne
nezgode.
4
1
Pritisnite ' više puta dok se
ne pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja pritisnite
7 više puta. Možete birati izmeñu
FM1, FM2, FM3, MW ili LW.
2
Pritisnite i zadržite t dok ne
zatrepće "BTM".
Ureñaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija.
Kad je postaja pohranjena, začuje se zvučni
signal.
Prikaz podataka
Podešavanje zvunih znaajki
— BAL/FAD/SUB
Možete podesiti balans izmeñu lijevog i desnog
te izmeñu stražnjih i prednjih zvučnika (fader) i
glasnoću subwoofera.
A WMA/MP3/ATRAC CD indikator
B Broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije,
naziv diska/ime izvoñača, broj
albuma/grupe*1, naziv albuma/grupe, naziv
zapisa, tekstualni podaci*2, točno vrijeme
C Izvor
*1 Broj albuma/grupe se prikazuje samo kod
promjene albuma/grupe.
*2 Pri reprodukciji MP3 zapisa prikazuju se ID3
podaci, a pri reprodukciji ATRAC CD-a se
prikazuju tekstualni podaci SonicStage-a itd., dok
se kod reprodukcije WMA zapisa prikazuju WMA
podaci.
1
Više puta pritisnite tipku za odabir dok
se ne pojavi "BAL", "FAD" ili "SUB".
Postavka se mijenja na sljedeći način:
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t
BAL (lijevi-desni zvučnici) t FAD
(prednji-stražnji zvučnici) t SUB
(glasnoća subwoofera)*2 t AUX*3
*1 Kad je uključena funkcija EQ3.
*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB" prikazan
je "ATT" s najnižim podešenjem i može se
podesiti u najviše 20 koraka.
*3 Kad je aktivan AUX izvor.
2
Za promjenu opcija u polju B, pritisnite &;
za pomicanje indikatora na pokazivaču B,
pritisnite N ili podesite "A.SCRL-ON".
Podesite odabrane postavke
pritiskom regulatora glasnoće.
Nakon tri sekunde podešavanje je završeno,
a na pokazivač se vraćaju indikatori
uobičajene reprodukcije/prijema.
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija sluajnim
redoslijedom
Podešavanje krivulje
ekvilizatora
1
Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje
pohranjivanje vašeg podešenja ekvilizatora.
Tijekom reprodukcije više puta
pritisnite ? (REP) ili @ (SHUF) dok
se ne pojavi željena postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
REP-TRACK
zapisa više puta.
REP-ALBM*1
albuma više puta.
REP-GP*2
grupe više puta.
SHUF-ALBM*1 albuma slučajnim slijedom.
SHUF-GP*2
grupe slučajnim slijedom.
SHUF-DISC
diska slučajnim slijedom.
*1 Tijekom reprodukcije MP3/WMA CD-a.
*2 Tijekom reprodukcije ATRAC CD-a.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju
odaberite "REP-OFF" ili "SHUF-OFF".
— EQ3
1
Odaberite izvor, zatim više puta
pritisnite E za odabir "CUSTOM".
2
Više puta pritisnite tipku za odabir
dok se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
3
Zakrenite regulator glasnoće za
podešavanje odabrane postavke.
Razina zvuka se može podesiti u rasponu od
–10 dB do +10 dB u koracima po 1 dB.
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje.
Za povratak na tvorničku postavku krivulje
ekvilizatora, pritisnite i zadržite tipku za
odabir prije dovršenja podešavanja.
Nakon 3 sekunde podešavanje je dovršeno i
na pokazivač se vraćaju indikatori
uobičajene reprodukcije/prijema.
5
Podešavanje opcija
— SET
1
2
3
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se prikaz za podešavanje.
Više puta pritisnite tipku za odabir
dok se ne pojavi željena opcija.
Pritisnite regulator glasnoće za odabir
postavke (primjerice "ON" ili "OFF").
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešavanje je dovršeno i na pokazivač se
vraća prikaz uobičajene reprodukcije/ prijema.
Napomena
Prikazane opcije će se razlikovati ovisno o izvoru i
postavci.
Možete podesiti sljedeće stavke:
"z" označava tvorničku postavku.
CLOCK-ADJ (Clock Adjust)
Za podešavanje sata ureñaja.
CT (točno vrijeme)
Za podešavanje "CT-ON" ili "CT-OFF" (z).
BEEP
Za podešavanje "BEEP-ON" (z) ili "BEEP-OFF".
AUX-A*1 (AUX audio)
Za uključenje indikatora AUX izvora "AUX-AON" (z) ili "AUX-A-OFF".
SUB/REAR*1
Za promjenu audio izlaza.
– "SUB-OUT" (z): za izlaz preko subwoofera.
– "REAR-OUT": za izlaz preko pojačala.
DIM (svjetlina pokazivača)
Za podešavanje svjetline pokazivača.
– "DIM ON": zatamnjenje pokazivača.
– "DIM-OFF" (z): uobičajena svjetlina
pokazivača.
ILM-1/ILM-2 (osvjetljenje)
Za promjenu boje osvjetljenja: "ILM-1" (z) ili
"ILM-2".
DEMO*1 (prikaz mogućnosti ureñaja)
Za podešavanje "DEMO-ON" (z) ili "DEMOOFF".
A.SCRL (Auto Scroll)
Za automatsko pomicanje dugih naziva nakon
promjene diska/grupe/zapisa/albuma.
– "A.SCRL-ON": za pomicanje
– "A.SCRL-OFF" (z): za isključenje pomicanja.
6
REG*2 (lokalni prijem)
Za podešavanje "REG-ON" (z) ili "REG-OFF".
LPF*3 (niskopropusni filter)
Za odabir prekidne frekvencije subwoofera:
"LPF OFF" (z), "LPF125Hz" ili "LPF 78Hz".
*1 Kad je ureñaj isključen.
*2 Kod FM prijema.
*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB".
Download PDF

advertising