2-664-237-22 (1)
FM/MW/LW
Auto radio CD uređaj
Upute za uporabu _______________________
Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte str. 11.
CDX-A251C
© 2006 Sony Corporation
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na kupnji ovog Sonyjevog auto
radio CD uređaja. Na ovom uređaju možete
uživati u sljedećim funkcijama:
• Reprodukcija diska:
Možete reproducirati CD-DA (i one koji
sadrže CD TEXT*), CD-R/CD-RW diskove
(MP3/WMA zapise snimljene u Multi Session
formatu (strana 14)) i ATRAC CD (formati
ATRAC3 i ATRAC3plus (strana 15)).
Vrsta diska
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Nakon gašenja automobila svakako pritisnite
i zadržite ! na uređaju za isključenje
pokazivača.
U suprotnom se pokazivač neće isključiti te
će uzrokovati potrošnju energije
akumulatora.
Oznaka na disku
CD-DA
Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani
uređaja.
MP3
WMA
ATRAC CD
• Radijski prijem:
− Možete pohraniti do 6 postaja po valnom
području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
− Funkcija BTM (Best Tuning Memory): uređaj
bira postaje jačih signala i pohranjuje ih.
• RDS usluge
Možete koristiti FM postaje sa sustavom
podataka RDS.
• Podešavanje zvuka
EQ3: Možete odabrati krivulju ekvilizatora za
7 glazbenih žanrova.
• Rukovanje opcionalnim uređajima
Također možete upravljati opcionalnim
CD/MD izmjenjivačima, za reprodukciju s
ovim uređajem.
• Mogućnost spajanja dodatnih uređaja
− Priključak AUX na prednjoj strani uređaja
omogućuje spajanje prijenosnog audio
uređaja.
* CD TEXT je CD-DA disk koji sadrži informacije
poput naziva diska i zapisa te imena izvođača.
Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u
zasebnim uputama za ugradnju i povezivanje.
2
Zbrinjavanje starih elektrinih i
elektronikih ureaja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač.
SonicStage i oznaka su zaštitni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i njihove
oznake su zaštitni znakovi tvrtke Sony
Corporation.
Microsoft, Windows media i
logotip Windows su zaštićeni
ili registrirani znakovi
Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
Sadraj
Početak
Ostale funkcije
Resetiranje uređaja ............................................ 4
Podešavanje točnog vremena ............................ 4
Odvajanje prednje ploče.................................... 4
Postavljanje prednje ploče ........................... 5
Promjena zvučnih postavki ..............................11
Podešavanje zvučnih značajki
— BAL/FAD/SUB .....................................11
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3 ........................................................11
Podešavanje opcija — SET..............................11
Uporaba dodatne opreme .................................12
Dodatna audio oprema................................12
CD/MD izmjenjivač....................................12
Zakretni upravljač RM-X4S .......................13
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni uređaj................................................ 6
Daljinski upravljač RM-X151 ..................... 6
CD
Prikaz podataka............................................ 8
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redoslijedom ................................ 8
Radijski prijemnik
Pohrana i prijem postaja.................................... 8
Automatska pohrana postaja — BTM ......... 8
Ručna pohrana postaja ................................. 8
Prijem pohranjenih postaja .......................... 8
Automatsko ugađanje................................... 8
RDS ................................................................... 9
Pregled ......................................................... 9
Podešavanje AF (alternativnih frekvencija)
i TA (prometnih obavijesti)/TP (prometnog
programa) ..................................................... 9
Odabir vrste programa (PTY) .................... 10
Podešavanje točnog vremena (CT) ............ 10
Dodatne informacije
Mjere opreza.....................................................14
Napomene o diskovima ..............................14
O MP3/WMA datotekama..........................14
O ATRAC CD-u .........................................15
Održavanje .......................................................15
Vađenje uređaja................................................16
Tehnički podaci................................................17
U slučaju problema ..........................................17
Prikaz/poruke grešaka.................................19
3
Poetak
Resetiranje ureaja
Prije prvog korištenja uređaja, ili nakon zamjene
ili prespajanja kontakata akumulatora, potrebno
je resetirati uređaj.
Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku RESET
šiljatim predmetom, npr. kemijskom olovkom.
Tipka
RESET
Napomena
Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje sata te
neke pohranjene informacije.
Odvajanje prednje ploe
Možete odvojiti prednju ploču uređaja kako bi
spriječili krađu.
Alarm
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
1
Pritisnite !.
Uređaj se isključuje.
2
Pritisnite @, zatim povucite prednju
ploču prema sebi.
Podešavanje tonog vremena
Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
2
Više puta pritisnite tipku za odabir
dok se ne pojavi "CLOCK-ADJ".
3
Pritisnite &.
Trepće indikator sati.
4
Zakrenite regulator glasnoće za
podešavanje sati i minuta.
Za pomicanje digitalnog indikatora pritisnite
&.
5
Pritisnite tipku za odabir.
Podešavanje je dovršeno i sat se aktivira.
Za prikaz točnog vremena pritisnite &.
Ponovno pritisnite & za povratak na
prethodni prikaz.
Savjet
Točno vrijeme je moguće podesiti automatski
pomoću funkcije RDS (strana 10).
Na daljinskom upravljaču
U koraku 4 za podešavanje sata i minuta pritisnite
M ili m.
4
Napomene
● Nemojte jako pritiskati ploču ni pokazivač te pazite
da vam ploča ne ispadne.
● Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim
temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje
ploče u parkiranom automobilu na prednjoj/
stražnjoj ploči.
Postavljanje prednje ploče
Prislonite dio A prednje ploče na dio B
uređaja kao na slici, zatim lagano utisnite lijevu
stranu tako da klikne.
Napomene
Ne stavljajte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.
5
Polo
aj kontrola i osnovne radnje
Glavni uređaj
Daljinski upravljač RM-X151
Za detalje pogledajte navedenu stranicu.
Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao i tipke na uređaju.
A Tipka OFF
Isključenje uređaja, zaustavljanje
reprodukcije izvora.
B Brojčane tipke
CD/MD*1:
.//: GP*2/ALBM*3 –/+*4
Za preskakanje grupa/albuma
(pritisnite); za preskakanje više
grupa/albuma (pritisnite i zadržite).
?: REP 8, 13
@: SHUF 8, 13
0: PAUSE*5
Za pauzu reprodukcije. Za nastavak
pritisnite ponovo.
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite);
za pohranu postaja (pritisnite i zadržite).
C Tipka AF (alternativne frekvencije)/
TA (prometne obavijesti) 9
Za podešavanje funkcije TA/TP u RDS-u.
D Tipka PTY (vrsta programa) 10
Za odabir vrste programa u RDS-u.
6
E Tipke SEEK –/+
CD:
Za preskakanje zapisa (pritisnite);
preskakanje više zapisa (pritisnite, zatim
pritisnite ponovo unutar oko 1 sekunde i
zadržite); brzo pretraživanje zapisa prema
naprijed ili prema natrag (pritisnite i zadržite).
Radio:
Za automatsko ugađanje postaja (pritisnite);
za ručno traženje postaja (pritisnite i zadržite).
F Uložnica diska
Ovdje uložite disk (s naljepnicom prema
gore). Počinje reprodukcija.
G Tipka Z
Za izbacivanje diska.
H Tipka @ (otpuštanje prednje ploče) 4
I AUX ulaz 12
Za spajanje prijenosnog audio uređaja.
J Senzor daljinskog upravljača
K Tipka RESET (iza prednje ploče) 4
L Tipka SENS/BTM 8
Za poboljšanje prijema: LOCAL/MONO
(pritisnite); za pokretanje funkcije BTM
(pritisnite i zadržite).
M Tipka EQ3 (ekvilizator) 11
Za odabir zvučnog ugođaja (XPLOD,
VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE,
ROCK, CUSTOM ili OFF).
N Tipka SOURCE
Za uključenje uređaja/promjenu izvora
(Radio/CD/MD*1/AUX).
O Regulator glasnoće/tipka za odabir 11
Za ugađanje glasnoće (zakrenite); odabir
opcija za podešavanje (pritisnite i zakrenite).
P Tipka MODE 8, 12
Za odabir valnog područja
(FM/MW/LW)/odabir uređaja*6.
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču također
imaju različit izgled/funkcije od tipaka na
uređaju.
S Tipke < (.)/, (>)
Za upravljanje radiom/CD-om, isto kao i
B –/+ na uređaju.
T Tipka VOL (glasnoća) +/–
Za ugađanje glasnoće.
U Tipka ATT
Za isključenje zvuka. Za uključenje,
pritisnite ponovo.
V Tipka SEL
Tipka za odabir stavki.
W Tipke M (+)/m (–)
Za upravljanje CD uređajem, isto kao i
.// –/+ na uređaju.
X Tipka SCRL 8
Za pomicanje stavki na pokazivaču.
Y Brojčane tipke
Pritisnite za prijem pohranjenih postaja;
pritisnite i zadržite za pohranu postaja.
Kad je spojen MD izmjenjivač.
Tijekom reprodukcije ATRAC CD-a.
Tijekom reprodukcije MP3/WMA CD-a.
Ako je spojen izmjenjivač, funkcija se razlikuje,
pogledajte str. 12.
*5 Tijekom reprodukcije na ovom uređaju.
*6 Kad je spojen CD/MD izmjenjivač.
*1
*2
*3
*4
Napomena
Ako je uređaj isključen i nestane prikaz na
pokazivaču, ne možete njime upravljati daljinskim
upravljačem, osim ako ne pritisnete ' na
uređaju ili ne umetnete disk za uključenje uređaja.
Savjet
Za detalje o zamjeni baterije pogledajte poglavlje
"Zamjena litijske baterije daljinskog upravljača" na
strani 15.
Q Tipka DSPL (pokazivač)/DIM
(svjetlina) 4, 8
Za promjenu prikaza na pokazivaču
(pritisnite); za promjenu svjetline pokazivača
(pritisnite i zadržite).
R Pokazivač
7
CD
Radijski prijemnik
Informacije o odabiru CD/MD izmjenjivača
potražite na str. 12.
Prikaz podataka
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugađanja postaja za vrijeme vožnje,
koristite funkciju "Best Tuning Memory" (BTM)
kako bi spriječili eventualne prometne nezgode.
Automatska pohrana postaja
— BTM
A Izvor
B WMA/MP3/ATRAC CD indikator
C Broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije,
naziv diska/ime izvođača, broj albuma/
grupe*1, naziv albuma/grupe, naziv zapisa,
tekstualni podaci*2, točno vrijeme
*1 Broj albuma/grupe se prikazuje samo kod
promjene albuma/grupe.
*2 Pri reprodukciji MP3 zapisa prikazuju se ID3
podaci, a pri reprodukciji ATRAC CD-a se prikazuju
tekstualni podaci SonicStage-a itd., dok se kod
reprodukcije WMA zapisa prikazuju WMA podaci.
1
Pritisnite ' više puta dok se
ne pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja pritisnite
7 više puta. Možete birati između
FM1, FM2, FM3, MW ili LW.
2
Pritisnite i zadržite t dok ne
zatrepće "BTM".
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija. Kad je postaja pohranjena,
začuje se zvučni signal.
Ručna pohrana postaja
1
Za promjenu opcija u polju C, pritisnite &,
za pomicanje indikatora na pokazivaču C
pritisnite N na daljinskom upravljaču ili
podesite "A.SCRL-ON" (strana 12).
Savjet
Prikazani podatak će se razlikovati ovisno o vrsti
diska, formatu snimanja i podešenjima. Za detalje o
MP3/WMA zapisima pogledajte stranu 14; ATRAC
CD, pogledajte stranu 15.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1
Tijekom reprodukcije više puta
pritisnite ? (REP) ili @ (SHUF) dok
se ne pojavi željena postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
REP-TRACK
REP-ALBM*1
REP-GP*2
SHUF-ALBM*1
SHUF-GP*2
SHUF-DISC
zapisa više puta.
albuma više puta.
grupe više puta.
albuma slučajnim redoslijedom.
grupe slučajnim redoslijedom.
diska slučajnim redoslijedom.
*1 Tijekom reprodukcije MP3/WMA CD-a.
*2 Tijekom reprodukcije ATRAC CD-a.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju
odaberite "REP-OFF" ili "SHUF-OFF".
8
Dok slušate postaju koju želite
pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu
tipku (od . do 0) dok se na
pokazivaču ne pojavi “MEM”.
Na pokazivaču se pojavi oznaka brojčane tipke.
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom
tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavku
alternativne postaje (AF) i prometnih obavijesti (TA)
(strana 9).
Prijem pohranjenih postaja
1
Odaberite valno područje, zatim
pritisnite brojčanu tipku (od . do 0).
Automatsko ugađanje
1
Odaberite valno područje i zatim
pritisnite B –/+ za traženje postaje.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ostvari
prijem postaje. Ponovite opisani postupak
dok se ne ostvari prijem željene postaje.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje koju želite slušati, pritisnite i
zadržite B –/+ dok se oznaka željene frekvencije
ne pojavi na pokazivaču, a zatim više puta pritisnite
B –/+ za precizno ugađanje frekvencije (ručno
ugađanje).
RDS
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne
digitalne informacije zajedno s radijskim
signalom.
Podaci koji se prikazuju
Podešavanje AF (alternativnih
frekvencija) i TA (prometnih obavijesti)/TP (prometnog programa)
1
Više puta pritisnite Z dok se ne
pojavi željena postavka.
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON
uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
A Valno područje, funkcija
B TA/TP*1
C Frekvencija*2 (naziv postaje), točno vrijeme,
RDS podaci
*1 "TA" trepće tijekom prometnih obavijesti. "TP"
svijetli kod prijema postaje s prometnim programom.
*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "*".
Za promjenu prikazanih stavki C pritisnite
&.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugađanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugađanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Također traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS
prijemom podešavaju sat.
Napomene
● Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije
neće biti dostupne.
● RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je
signal slab ili postaja ne emitira RDS podatke.
RDS postaje možete pohraniti tako da
istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Ako
koristite funkciju BTM, samo RDS postaje se
pohranjuju s istim AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti
RDS postaje i one koje to nisu s funkcijama
AF/TA za svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
Ugađanje glasnoće prometnih
obavijesti
Možete podesiti razinu glasnoće prometnih
obavijesti tako da ih ne propustite.
1 Zakrenite regulator glasnoće za ugađanje.
2 Pritisnite i zadržite Z dok se ne pojavi
"TA".
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Slušanje lokalnog programa — REG
Kad je uključena funkcija AF: tvornička
podešenja ovog uređaja ograničavaju prijem na
određeno područje, stoga nije moguć prijelaz na
drugu lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" (strana 12).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
9
Odabir vrste programa (PTY)
1
Tijekom FM prijema pritisnite 4.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1
Podesite "CT-ON" u izborniku
(strana 11).
Napomene
● Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema
RDS postaje.
● Između vremena podešenog funkcijom CT i
stvarnog vremena će možda biti razlike.
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
2
Više puta pritisnite 4 dok se ne
pojavi željena vrsta programa.
3
Pritisnite B –/+.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski
program), CULTURE (kultura), SCIENCE
(znanost), VARIED (razno), POP M (popularna
glazba), ROCK M (rock glazba), EASY M
(lagana glazba), LIGHT M (lagana klasična
glazba), CLASSICS (klasična glazba),
OTHER M (druge vrste glazbe), WEATHER
(vremenska prognoza), FINANCE (financije),
CHILDREN (dječji programi), SOCIAL A
(društvene teme), RELIGION (vjerski
program), PHONE IN (telefonska javljanja),
TRAVEL (putovanja), LEISURE (zabava),
JAZZ (jazz glazba), COUNTRY (country
glazba), NATION M (narodna glazba),
OLDIES (evergrini), FOLK M (folklorna
glazba), DOCUMENT (dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u
kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
10
Nakon 3 sekunde podešavanje je dovršeno i
na pokazivač se vraćaju indikatori uobičajene
reprodukcije/prijema.
Ostale funkcije
Promjena zvunih postavki
Podešavanje zvučnih značajki
— BAL/FAD/SUB
Možete podesiti balans između lijevog i desnog
te između stražnjih i prednjih zvučnika (fader) i
glasnoću subwoofera.
1
Više puta pritisnite tipku za odabir dok
se ne pojavi "BAL", "FAD" ili "SUB".
Postavka se mijenja na sljedeći način:
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t
BAL (lijevi-desni zvučnici) t FAD
(prednji-stražnji zvučnici) t SUB
(glasnoća subwoofera)*2 t AUX*3
*1 Kad je uključena funkcija EQ3 (strana 11).
*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB" (strana
11) prikazan je "ATT" s najnižim podešenjem i
može se podesiti u najviše 20 koraka.
*3 Kad je aktivan AUX izvor (strana 12).
2
Zakrenite regulator glasnoće za
podešavanje odabrane postavke.
Nakon tri sekunde podešavanje je završeno,
a na pokazivač se vraćaju indikatori
uobičajene reprodukcije/prijema.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2 podesite odabranu opciju pritiskom na
<, M, , ili m.
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3
Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje
pohranjivanje vašeg podešenja ekvilizatora.
1
2
3
Odaberite izvor, zatim više puta
pritisnite E za odabir "CUSTOM".
Više puta pritisnite tipku za odabir
dok se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
Zakrenite regulator glasnoće za
podešavanje odabrane postavke.
Razina zvuka se može podesiti u rasponu od
–10 dB do +10 dB u koracima po 1 dB.
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje.
Za povratak na tvorničku postavku krivulje
ekvilizatora, pritisnite tipku za odabir prije
dovršenja podešavanja.
Savjet
Druge postavke ekvilizatora su također podesive.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 3 podesite odabranu opciju pritiskom na
<, M, , ili m.
Podešavanje opcija — SET
1
2
3
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se prikaz za podešavanje.
Više puta pritisnite tipku za odabir
dok se ne pojavi željena opcija.
Zakrenite regulator glasnoće za odabir
postavke (primjerice "ON" ili "OFF").
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešavanje je dovršeno i na pokazivač se
vraća prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.
Napomena
Prikazane opcije će se razlikovati ovisno o izvoru i
postavci.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 3 podesite odabranu opciju pritiskom na
< ili ,.
Možete podesiti sljedeće stavke (pogledajte
odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije):
"z" označava tvorničku postavku.
CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (strana 4)
CT (točno vrijeme)
Za odabir "CT-ON" ili "CT-OFF" (z) (strana 10).
BEEP
Za odabir "BEEP-ON" (z) ili "BEEP-OFF".
AUX-A*1 (AUX audio)
Za uključenje indikatora AUX izvora "AUXA-ON" (z) ili "AUX-A-OFF" (strana 12).
SUB/REAR*1
Za promjenu audio izlaza.
− "SUB-OUT" (z): za izlaz preko subwoofera.
− "REAR-OUT": za izlaz preko pojačala.
DIM (zatamnjivač)
Za podešavanje svjetline pokazivača.
− "DIM ON": zatamnjenje pokazivača.
− "DIM-OFF" (z): normalna svjetlina.
ILM-1/ILM-2 (svjetlina pokazivača)
Za promjenu boje osvjetljenja pokazivača:
"ILM-1" (z) ili "ILM-2".
DEMO*1 (prikaz mogućnosti uređaja)
Za odabir "DEMO-ON" (z) ili "DEMO-OFF".
nastavlja se na sljedećoj stranici t
11
A.SCRL (Auto Scroll)
Za automatsko pomicanje dugih naziva nakon
promjene diska/grupe/zapisa/albuma.
− "A.SCRL-ON": za pomicanje
− "A.SCRL-OFF" (z): za isključenje pomicanja.
REG*2 (lokalni prijem)
Za podešavanje "REG-ON" (z) ili "REG-OFF"
(strana 9).
LPF*3 (niskopropusni filter)
Za odabir prekidne frekvencije subwoofera:
"LPF OFF" (z), "LPF125Hz" ili "LPF 78Hz".
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod FM prijema.
*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB".
Uporaba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Na AUX ulaz (stereo minipriključak) ovog
uređaja možete spojiti dodatni prijenosni audio
uređaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem
auto zvučnika. Razlika u glasnoći između auto
radija i dodatnog uređaja je podesiva. Slijedite
postupak opisan u nastavku:
Ugađanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću
svakog spojenog audio uređaja.
1 Smanjite glasnoću auto radija.
2 Više puta pritisnite ' dok se ne
pojavi "AUX FRONT IN".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio
uređaja uz umjerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na auto
radiju.
5 Više puta pritisnite tipku za odabir dok se ne
pojavi "AUX" i regulatorom glasnoće
podesite glasnoću (± 6 dB).
CD/MD izmjenjivač
Odabir izmjenjivača
1 Više puta pritisnite ' dok se ne
pojavi "CD" ili "MD".
2 Više puta pritisnite 7 dok se ne pojavi
željeni izmjenjivač.
Broj uređaja
Spajanje prijenosnog audio uređaja
1 Isključite prijenosni audio uređaj.
2 Smanjite glasnoću auto radija.
3 Spojite prijenosni audio uređaj na auto radio.
Broj diska
Počinje reprodukcija.
Preskakanje albuma i diskova
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite .//
(GP/ALBM –/+).
Spojni kabel*
(opcija)
* Koristite isključivo kabel s ravnim priključkom.
12
Za preskakanje
Pritisnite .//
albuma
i otpustite (zadržite na
trenutak).
albuma
kontinuirano
unutar 2 sekunde do prvog
otpuštanja.
diskova
nekoliko puta.
diskova
kontinuirano
zatim, pritisnite ponovo
unutar 2 sekunde i zadržite.
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim redoslijedom
Sljedeće kontrole na zakretnom upravljaču
zahtijevaju različite radnje od onih na uređaju.
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite ? (REP) ili
@ (SHUF) nekoliko puta dok se ne pojavi
željena postavka.
• Kontrola PRESET/DISC
Za odabir pohranjene postaje; kontrole CD-a,
isto kao .// (GP/ALBM –/+) na uređaju
(pritisnite i zakrenite).
• Kontrola VOL (glasnoća)
Isto kao i tipke za ugađanje glasnoće na
uređaju (zakrenite).
• Kontrola SEEK/AMS
Isto kao i tipka B +/– na uređaju
(zakrenite ili zakrenite i zadržite).
Odaberite
Za reprodukciju
REP-DISC*1
diska, kontinuirano.
SHUF-CHGR*1 zapisa u izmjenjivaču u
slučajnom redoslijedu.
SHUF-ALL*2
zapisa u svim uređajima u
slučajnom redoslijedu.
*1 Kad je spojen jedan ili nekoliko CD/MD
izmjenjivača.
*2 Kad je spojen jedan ili nekoliko CD izmjenjivača,
ili dva ili nekoliko MD izmjenjivača.
Za povratak na normalnu reprodukciju,
odaberite "REP-OFF" ili "SHUF-OFF".
Savjet
Funkcija "SHUF-ALL" neće reproducirati zapise
slučajnim redoslijedom između CD uređaja i MD
izmjenjivača.
Zakretni upravljač RM-X4S
Stavljanje naljepnice
Promjena smjera upravljanja
Smjer upravljanja kontrola je tvornički podešen
na način prikazan na slici.
Za povećavanje
Za smanjivanje
Ako zakretni upravljač morate postaviti na
desnoj strani upravljačke ploče, možete obrnuti
smjer upravljanja.
1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL
pritisnite i zadržite A.
Stavite naljepnicu ovisno o načinu postavljanja
upravljača.
Položaj kontrola
Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao one na uređaju.
13
Dodatne informacije
Mjere opreza
• Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
• Ako je vaš automobil opremljen električnom
antenom, ona se automatski izvlači kad uređaj
radi.
Napomene o kondenzaciji vlage
• Prije uporabe obrišite diskove
krpom za čišćenje. Brišite ih
ravnim potezima od središta
prema rubu. Nemojte koristiti
otapala poput benzina,
razrjeđivača, komercijalnih
sredstava za čišćenje ili
antistatički raspršivač namijenjen
čišćenju vinilnih ploča.
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na
lećama unutar uređaja i na pokazivaču se može
nakupiti vlaga i tada uređaj neće pravilno raditi. U
tom slučaju izvadite disk i pričekajte oko jedan sat
dok vlaga ne ispari.
• Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova
(ovisno o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom
stanju) neće biti moguća na ovom uređaju.
• U ovom uređaju nije moguća reprodukcija
nefinaliziranih CD-R/CD-RW diskova.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Glazbeni diskovi sa zaštitom od
kopiranja
Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete sok
ili druga pića.
Napomene o diskovima
• Uvijek držite disk za rubove i nemojte dodirivati
njegovu površinu.
• Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
• Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj
ploči u vozilu parkiranom na suncu.
• Ne lijepite naljepnice ili ljepljivu vrpcu na disk,
jer može doći do zaustavljanja rotacije te do
kvara uređaja ili oštećenja diska.
Ovaj uređaj može reproducirati diskove koji podliježu
CD standardu. U posljednje vrijeme pojedine tvrtke
proizvode diskove sa zaštitom od kopiranja. Neki
od tih diskova možda se neće moći reproducirati u
ovom uređaju jer ne podliježu CD standardu.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj
strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio
podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda
neće reproducirati na ovom uređaju zato jer ne
odgovaraju CD standardu.
O MP3/WMA datotekama
• Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama.
Uslijed uporabe takvih diskova može doći do
sljedećih nepravilnosti u radu:
– Nemogućnost izbacivanja diska (zbog
odlijepljene naljepnice koja može zapeti u
mehanizmu za izbacivanje diska).
– Nemogućnost ispravnog čitanja audio
podataka (primjerice, preskakanje zvuka ili
nemogućnost reprodukcije) uslijed skupljanja
naljepnice izložene toplini i savijanja diska.
• Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca,
kvadrata, zvijezde) ne mogu se reproducirati na
ovom uređaju jer bi moglo doći do kvara. Ne
koristite takve diskove.
• Nije moguća reprodukcija CD-a promjera 8 cm.
14
MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a
radi se o formatu kompresije koji audio podatke
sažima na približno 1/10 izvorne veličine.
WMA je skraćenica od Windows Media Audio, a
to je još jedan format kompresije audio podataka
koji audio podatke sažima na približno 1/22*
izvorne veličine.
* Samo uz brzinu od 64 kbps
• Uređaj je kompatibilan s formatima ISO 9660
level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzijskim
formatima i Multi Session.
• Maksimalan broj:
– direktorija (albuma): 150 (uključujući
korijenski i prazne direktorije).
– MP3/WMA datoteka (zapisa) i direktorija na
disku: 300 (ako naziv direktorija/zapisa sadrži
mnogo znakova, broj može biti i manji od 300).
– prikazanih znakova po nazivu direktorija/
zapisa je 32 (Joliet) ili 64 (Romeo).
• ID3 podaci verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 odnose
se samo na MP3. ID3 podaci mogu sadržavati
15/30 (1.0 i 1.1) ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).
WMA oznaka može sadržavati 63 znaka.
Slijed reprodukcije MP3/WMA zapisa
MP3/WMA
Direktorij
(album)
MP3/WMA
datoteka
(zapis)
ATRAC CD
ATRAC CD je snimljeni audio podatkovni disk
komprimiran na ATRAC3 ili ATRAC3plus format
pomoću ovlaštenog softvera, primjerice SonicStage
2.0 ili noviji ili SonicStage Simple Burner.
• Maksimalan broj:
– direktorija (grupa): 255
– datoteka (zapisa): 999
• Prikazuju se znakovi u nazivu direktorija/
datoteka i tekstualni podaci SonicStage-a.
Za detalje o ATRAC CD-u, pogledajte upute za
uporabu SonicStage ili SonicStage Simple Burner-a.
Napomena
ATRAC CD snimite pomoću autoriziranog softvera,
primjerice SonicStage 2.0 ili kasniji ili SonicStage
Simple Burner 1.0 ili 1.1.
Napomene
● Kod pridjeljivanja naziva ne zaboravite dodati
ekstenziju ".mp3"/".wma".
● Tijekom reprodukcije MP3 datoteke VBR
(promjenjive brzine bita) ili ubrzane reprodukcije
prema naprijed ili natrag, proteklo vrijeme
reprodukcije se možda neće ispravno prikazati.
● Ako je disk snimljen u Multi Session formatu
prepoznaje se i reproducira samo prvi zapis prve
sesije (svaki drugi format se preskače). Prioritet
formata je CD-DA, ATRAC CD i MP3/WMA.
– Kad je prvi zapis CD-DA, reproducira se samo
CD-DA na prvoj sesiji.
– Kad prvi zapis nije CD/DA, reproducira se
ATRAC CD ili MP3/WMA sesija. Ako disk nema
podataka ovih formata, prikazuje se poruka "NO
MUSIC".
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi
uređaja i nakon čitanja uputa, posavjetujte se sa
Sonyjevim prodavateljem.
Odravanje
Zamjena litijske baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterija će trajati oko
godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o
uvjetima rada.) Kad baterija oslabi, domet
daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamijenite
bateriju novom CR2025 litijskom baterijom.
Korištenje druge baterije može dovesti do požara
ili do eksplozije.
+ strana gore
Napomene o MP3 datotekama
● Prije uporabe diska u uređaju obavezno ga
finalizirajte.
● Ako reproducirate MP3 disk velike brzine bita,
primjerice 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.
Napomene o WMA datotekama
● Datoteke snimljene uz "lossless" kompresiju ne
mogu se reproducirati.
● Datoteke zaštićene autorskim pravima ne mogu se
reproducirati.
O ATRAC CD-u
Format ATRAC3plus
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3)
je tehnologija komprimiranja audio podataka koja
audio CD podatke sažima na približno 1/10 izvorne
veličine.
ATRAC3plus je prošireni format ATRAC3 i može
komprimirati audio CD podatke na otprilike 1/20
izvorne veličine. Ovaj uređaj podržava ATRAC3 i
ATRAC3plus format.
Napomene o litijskoj bateriji
● Držite litijsku bateriju van dohvata djece. Ako dođe
do gutanja baterije, odmah potražite liječničku
pomoć.
● Obrišite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog
kontakta.
● Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
● Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed
nepravilnog rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
15
C Pomoću ključeva za vađenje izvucite
zaštitni okvir.
Promjena osigurača
Kod promjene osigurača
koristite osigurače iste
vrijednosti. Ako osigurač
pregori, provjerite priključak
napajanja, te zamijenite
osigurač. Ako osigurač
ponovo pregori, možda je riječ
o kvaru na uređaju. U tom
slučaju se obratite najbližem
Sonyjevom dobavljaču.
Osigurač (10 A)
2
Čišćenje priključaka
Izvadite uređaj
A Istovremeno umetnite oba ključa za
vađenje dok ne kliknu.
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (strana 4) te očistite
spojeve vatiranim štapićem natopljenim
alkoholom. Ne primjenjujte prejak pritisak, jer bi
moglo doći do oštećenja priključaka.
Okrenite kukicu
prema unutra
B Povucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
Glavni uređaj
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
● Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja ugasite vozilo i
izvadite ključ iz kontakt-brave.
● Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
Vaenje ureaja
1
Skinite zaštitni okvir.
A Odvojite prednju ploču (strana 4).
B Zakvačite ključeve za vađenje na zaštitni
okvir.
Okrenite ključ
kao na slici.
16
C Izvucite uređaj iz ležišta.
Tehniki podaci
CD uređaj
Omjer signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugađanja: 87,5 – 108,0 MHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonično izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 – 15 000 Hz
MW/LW
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osjetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Pojačalo
Opcionalni pribor/oprema
Zakretni upravljač: RM-X4S
BUS kabel (isporučen s RCA priključkom):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD izmjenjivač (10 diskova): CDX-757MX
CD izmjenjivač (6 diskova): CDX-T70MX,
CDX-T69
MD izmjenjivač (6 diskova): MDX-66XLP
Birač izvora: XA-C30
Birač AUX-IN: XA-300
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Američki i strani patenti su licenca Dolby
Laboratories.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i
patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i
Thomson.
Napomene
Uređaj se ne može spojiti na digitalno pretpojačalo ili
ekvilizator kompatibilno sa sustavom Sony BUS.
Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni
promjenama bez prethodne obavijesti.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 50 W T 4 (na 4 ohma)
Općenito
Izlazi:
Audio izlazi (sporedni/stražnji, mogućnost odabira)
Kontrolni izlaz releja za autom. izvlačenje antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
ATT kontrolni vodič za smanjenje glasnoće pri
telefonskom pozivu
BUS kontrolni ulazni priključak
BUS audio ulaz priključak
Ulazni priključak daljinskog upravljača
Antenski ulaz
AUX ulaz (stereo minipriključak)
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ± 10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ± 10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ± 10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje:
12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 T 50 T 178 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Približno 182 T 53 T 162 mm (š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Isporučeni pribor:
Daljinski upravljač: RM-X151
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
● Bezolovni lem se koristi za lemljenje određenih
dijelova (više od 80%).
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
određenim otisnutim programskim pločama.
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
● Pakirni jastučići nisu izrađeni od polistirenske pjene.
U sluaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju
problema koji se mogu pojaviti u radu s uređajem.
Prije pregleda donje tablice, provjerite spojeve
uređaja i postupke korištenja.
Općenito
Nema napajanja uređaja.
• Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite
osigurač.
• Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
t Uključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
17
Nema zvuka.
• Glasnoća je preniska.
• Uključena ja funkcija ATT ili je glasnoća stišana
zbog telefonskog razgovora (Telephone ATT) (kad
je spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT
priključak).
• Kontrola fader "FAD" nije postavljena u središnji
položaj za dvozvučnički sustav.
• CD izmjenjivač ne podržava format diska (MP3/
WMA/ATRAC CD).
t Reprodukcija u Sonyjevom CD-izmjenjivaču
koji podržava MP3 format ili u ovom uređaju.
Nema zvučnog signala.
• Zvučni signal je isključen (strana 11).
• Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
• Pritisnuli ste tipku RESET.
t Ponovo pohranite podešenja u memoriju.
• Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
• Kabel za napajanje nije ispravno spojen.
Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena
su obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na
pokazivaču.
• Podesili ste "DIM-ON" (strana 11).
• Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite tipku !.
t Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku
! dok se prikaz ponovno ne uključi.
• Priključci su zaprljani (strana 16).
Reprodukcija CD diska
Ne možete uložiti disk.
• Već je uložen drugi CD.
• CD je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija ne započinje.
• Oštećen ili zaprljan CD.
• Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (strana 14).
Nije moguća reprodukcija MP3/WMA datoteka.
Disk nije kompatibilan s MP3/WMA formatom i
verzijom (strana 14).
Za početak reprodukcije MP3/WMA zapisa
treba duže vrijeme nego za ostale diskove.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije:
− diskovi komplicirane strukture.
− diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
− diskovi kojima možete dodati podatke.
Nije moguća reprodukcija ATRAC CD-a.
• Disk nije snimljen ovlaštenim softverom, primjerice
SonicStage ili SonicStage Simple Burner-om.
• Zapisi koji nisu sadržani u grupi se ne mogu
reproducirati.
18
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
• Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
• Funkcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
t Pritisnite N na daljinskom upravljaču ili
podesite "A.SCRL-ON" (strana 12).
Zvuk preskače.
• Niste dobro ugradili uređaj.
t Uređaj ugradite pod kutom manjim od 45º u
stabilan dio automobila.
• Neispravan ili zaprljan disk.
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
• Pritisnite tipku RESET (strana 4).
Na pokazivaču se ne pojavi "MS" ili "MD" kad
je istovremeno spojen MGS-X1 i MD-izmjenjivač.
Ovaj uređaj prepoznaje MGS-X1 kao MD uređaj.
t Pritisnite ' dok se ne pojavi "MS" ili
"MD", zatim više puta pritisnite 7.
Prijem radijskih postaja
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
• Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja
(crveno) na izvor napajanja antenskog pojačala u
automobilu (samo ako vaš automobil ima ugrađenu
FM/MW/LW antenu na stražnjem/bočnom staklu).
• Provjerite spoj antene.
• Antena se ne izvlači.
t Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
• Provjerite frekvenciju.
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
• Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
• Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
• Nije ispravno podešena funkcija traženja lokalnih
postaja.
t Pretraživanje se prečesto zaustavlja:
Pritisnite C dok se ne pojavi "LOCAL-ON".
t Ugađanje se ne zaustavlja na postaji:
Više puta pritisnite C dok se ne pojavi
"MONO-ON" ili "MONO-OFF" (FM) ili
"LOCAL-OFF" (MW/LW).
• Emitirani signal je preslab.
t Izvršite ručno ugađanje.
Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".
• Ugodite točnu frekvenciju.
• Signal odašiljača je preslab.
t Pritisnite C za uključenje mono prijema
postaja "MONO-ON".
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
t Pritisnite C dok se ne pojavi "MONO-OFF".
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
t Isključite funkciju TA (strana 9).
Nema prometnih informacija.
• Uključite funkciju TA (strana 9).
• Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
t Ugodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
• Trenutna postaja nije RDS postaja.
• RDS podaci nisu primljeni.
• Postaja ne emitira signal vrste programa.
Prikaz/poruke grešaka
BLANK*1
Na MD nisu snimljeni zapisi*2.
t Reproducirajte MD sa snimljenim zapisima.
ERROR*1
• Disk je zaprljan ili uložen naopako*2.
t Očistite ga ili uložite pravilno.
• Uložen je prazan disk.
• Disk ne možete reproducirati zbog nekog problema.
t Uložite drugi CD.
NO NAME
U zapis nije upisan naziv zapisa/grupe/diska.
NO TP
Uređaj će nastaviti tražiti dostupnu TP postaju.
NOT READ
Uređaj nije učitao podatke s diska.
t Uložite disk i odaberite ga na listi.
NOTREADY
Poklopac MD izmjenjivača je otvoren ili MD diskovi
nisu dobro uloženi.
t Zatvorite poklopac ili pravilno uložite MD
diskove.
OFFSET
Možda postoji interni kvar.
t Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane
prikazana, obratite se ovlaštenom Sonyjevom
servisu.
READ
Uređaj učitava sve podatke zapisa i grupa s diska.
t Pričekajte dok završi postupak učitavanja i
reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o
strukturi diska, možda će trebati duže od minute.
RESET
CD uređajem ili CD/MD uređajem nije moguće
upravljati zbog nekih problema.
t Pritisnite tipku RESET (str. 4).
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačala.
t Pogledajte upute za spajanje zvučnika/pojačala.
"
LOAD
Izmjenjivač učitava disk.
t Pričekajte dok ne završi.
"G"
Oznaka se ne može prikazati kod ovog uređaja.
L.SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja
tijekom automatskog ugađanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
t Pritisnite B +/– dok trepće ime postaje.
Uređaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih
podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO DISC
Disk nije uložen u CD/MD izmjenjivač.
t Uložite diskove u izmjenjivač.
" ili "
"
Disk je došao do početka ili do kraja i nije moguće
daljnje pretraživanje.
*1 Ukoliko dođe do greške tijekom reprodukcije CD-a
ili MD-a, broj CD ili MD diska se ne pojavljuje na
pokazivaču.
*2 Broj diska koji uzrokuje smetnje se prikazuje na
pokazivaču.
Ako Vam ovi postupci ne pomognu otkloniti
problem, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako auto radio odnosite na popravak zbog CDuređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili
kad ste uočili problem.
NO ID3
MP3 zapis ne sadrži ID3 podatke.
NO INFO
ATRAC3/ATRAC3plus ili WMA datoteka nema
tekstualnih podataka.
NO MAG
Spremnik za diskove nije umetnut u CD izmjenjivač.
t Uložite spremnik u izmjenjivač.
NO MUSIC
Disk nema glazbenih datoteka.
t Uložite glazbeni disk u uređaj ili u izmjenjivač
koji podržava MP3.
19
Download PDF

advertising