2-584-169-12 (1)
FM/MW/LW
Auto radio CD-uređaj
Upute za uporabu _______________________
Za instalaciju i spajanje pogledajte priložene upute za instalaciju/spajanje.
CDX-S2020
© 2005 Sony Corporation
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na kupnji ovog Sonyjevog auto radio
CD-uređaja. Ovaj uređaj omogućuje još veće
uživanje u raznim mogućnostima kao što su:
● Reprodukcija diska:
Možete reproducirati CD-DA (koji također sadrži
CD TEXT* informacije) i CD-R/CD-RWdiskove za audio uporabu.
Radijski prijem:
– Možete pohraniti do 6 postaja po valnom
području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
– Funkcija BTM (Best Tuning Memory): uređaj
bira postaje jačih signala i pohranjuje ih.
● Usluge RDS:
Možete koristiti FM postaje sa sustavom
podataka RDS.
●
* CD TEXT je CD-DA disk koji sadrži informacije poput
naziva diska i zapisa te imena izvođača.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Nakon gašenja automobila svakako pritisnite i
zadržite ! na uređaju za isključenje
pokazivača.
U suprotnom se pokazivač neće isključiti te će
uzrokovati potrošnju energije akumulatora.
Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta
uređaja.
2
Sadržaj
Početak
Ostale funkcije
Resetiranje uređaja ................................................. 4
Podešavanje točnog vremena ................................. 4
DEMO prikaz.......................................................... 4
Odvajanje prednje ploče ......................................... 4
Postavljanje prednje ploče................................. 4
Promjena zvučnih postavki ..................................... 8
Podešavanje zvučnih značajki
— BAL/FAD ..................................................... 8
Podešavanje krivulje ekvilizatora — EQ3 ........ 8
Podešavanje opcija.................................................. 8
Uporaba dodatnog daljinskog upravljača ............... 9
Daljinski upravljač RM-X114 ........................... 9
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni uređaj ..................................................... 5
Radijski prijemnik
Pohrana i prijem postaja ......................................... 6
Automatska pohrana postaja — BTM .............. 6
Ručna pohrana postaja ...................................... 6
Prijem pohranjenih postaja................................ 6
Automatsko ugađanje........................................ 6
RDS......................................................................... 6
Pregled............................................................... 6
Podešavanje AF (alternativnih frekvencija)
i TA (prometnih obavijesti)/TP (prometnog
programa) .......................................................... 7
Odabir vrste programa (PTY) ........................... 7
Podešavanje točnog vremena (CT) ................... 7
Dodatne informacije
Mjere opreza.......................................................... 10
Napomene o diskovima ................................... 10
Održavanje ............................................................ 10
Vađenje uređaja..................................................... 11
Tehnički podaci..................................................... 11
U slučaju problema ............................................... 12
Prikaz/poruke grešaka...................................... 13
3
Početak
Resetiranje uređaja
Prije prvog korištenja uređaja, ili nakon zamjene ili
prespajanja kontakata akumulatora, potrebno je
resetirati uređaj.
Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku RESET
šiljatim predmetom, npr. kemijskom olovkom.
Tipka
RESET
Napomena
Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje sata te
neke pohranjene informacije.
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču uređaja kako bi
spriječili krađu.
Alarm
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
1
Pritisnite !.
Uređaj se isključuje.
2
Pritisnite @, zatim povucite prednju
ploču prema sebi.
Podešavanje točnog vremena
Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.
1
Pritisnite i zadržite &.
Trepće indikator sati.
2
Pritisnite tipku za ugađanje glasnoće +/–
za podešavanje sati i minuta.
Za pomicanje indikatora pritisnite A.
3
Pritisnite &.
Sat se aktivira.
Napomene
● Pazite da Vam prednja ploča ne ispadne i nemojte
jako pritiskati ploču ni pokazivač.
● Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim
temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče
u parkiranom automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.
Za prikaz točnog vremena pritisnite &.
Ponovo pritisnite & za povratak na prethodni
prikaz.
Savjet
Kad prednju ploču nosite sa sobom, uvijek je držite u
isporučenoj kutiji.
Savjet
Točno vrijeme je moguće podesiti automatski pomoću
funkcije RDS (str. 7).
Postavljanje prednje ploče
Prislonite dio A prednje ploče na dio B uređaja,
kao na slici te pritisnite lijevu stranu dok ne klikne.
DEMO prikaz
Kad je uređaj isključen, prvo se prikazuje točno
vrijeme a zatim demonstracijski (DEMO) prikaz.
Za isključenje DEMO prikaza, istodobno pritisnite
tipke A i @ dok je uređaj isključen.
Napomene
Ne stavljajte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.
4
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni uređaj
Za detalje pogledajte navedenu stranicu.
A Tipka +/–
Za podešavanje glasnoće.
B Tipka SEL (odabir) 4, 7, 8
Za odabir opcija.
C Tipka MODE 6
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW).
D Uložnica diska
Uložite disk (s naljepnicom okrenutom prema
gore). Nakon toga počinje reprodukcija.
E Pokazivač
CD:
Kad se zapis promijeni, na pokazivaču se pojavi
njegov naziv, ako je taj podatak snimljen na disku
(ako je opcija A.SCRL (Auto Scroll) podešena
na "ON", dugi nazivi se pomiču (str. 8)).
F Tipka OFF
Isključenje/zaustavljanje reprodukcije izvora.
G Tipka Z
Za izbacivanje diska.
H Tipka @ (otpuštanje prednje ploče) 4
I Tipka SOURCE
Za uključenje/promjenu izvora (radio/CD).
J Tipka AF (alternativne frekvencije) 7
Za podešavanje alternativnih frekvencija u
RDS-u.
K Tipka ATT
Za isključenje zvuka. Ponovno pritisnite za
uključenje zvuka.
L Tipka SENS/BTM 6
Pritisnite za poboljšanje prijema:
LOCAL/MONO; pritisnite i zadržite za
pokretanje funkcije BTM.
M Tipka RESET (iza prednje ploče) 4
N Brojčane tipke
Radio:
Pritisnite za prijem pohranjenih postaja;
pritisnite i zadržite za pohranu radijske postaje.
CD:
?: REP
Za ponavljanje reprodukcije tekućeg zapisa/diska.
@: SHUF
Za reprodukciju zapisa slučajnim redoslijedom.
O Tipka PTY (vrsta programa) 7
Za odabir vrste programa u RDS-u.
P Tipka DSPL (pokazivač) 4, 6
Pritisnite za promjenu prikaza na pokazivaču.
Q Tipka TA (prometne obavijesti) 7
Za podešavanje funkcije TA/TP u RDS-u.
R Tipka EQ3 (ekvilizator) 8
Za odabir zvučnog ugođaja (XPLOD, VOCAL,
CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM
ili OFF).
S Prijemnik signala s daljinskog
upravljača 9
T Tipka SEEK +/–
Radio:
Pritisnite za automatsko ugađanje postaja;
pritisnite i zadržite za ručno traženje postaja.
CD:
Pritisnite za preskakanje zapisa/pritisnite i
zadržite za brzo pretraživanje zapisa prema
naprijed ili prema natrag.
5
Radijski prijemnik
Pohrana i prijem postaja
Savjet
Znate li frekvenciju postaje koju želite slušati, pritisnite i
zadržite B +/– dok se oznaka željene frekvencije ne
pojavi na pokazivaču, a zatim više puta pritisnite B
+/– za precizno ugađanje frekvencije (ručno ugađanje).
Oprez
Kod ugađanja postaja za vrijeme vožnje, koristite
funkciju "Best Tuning Memory" (BTM) kako bi
spriječili eventualne prometne nezgode.
RDS
Pregled
Automatska pohrana postaja
— BTM
1 Pritisnite ' više puta dok se ne
pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja pritisnite 7
više puta. Možete birati između FM1, FM2,
FM3, MW ili LW.
2
Pritisnite i zadržite f dok trepće
"BTM".
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija. Kad je postaja pohranjena, začuje
se zvučni signal.
Ručna pohrana postaja
1 Dok slušate postaju koju želite pohraniti,
pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od .
do 0) dok se na pokazivaču ne pojavi
“MEM”.
Na pokazivaču se pojavi oznaka brojčane tipke.
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom
tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavku
alternativne postaje (AF) i prometnih obavijesti (TA)
(strana 7).
Prijem pohranjenih postaja
1 Od aberite valno područje, zatim
pritisnite brojčanu tipku (od . do 0).
Na daljinskom upravljaču
Za odabir pohranjenih postaja pritisnite M ili m.
Automatsko ugađanje
1 Odaberite valno područje i zatim
pritisnite B +/– za traženje postaje.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ostvari
prijem postaje. Ponovite opisani postupak dok
se ne ostvari prijem željene postaje.
6
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne
digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Podaci koji se prikazuju
A Valno područje, funkcija
B Frekvencija*1 (naziv postaje), točno
vrijeme, RDS podaci
C TA/TP*2
*1 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "*".
*2 "TA" trepće tijekom prometnih obavijesti. "TP" svijetli
kod prijema postaje s prometnim programom.
Za promjenu prikazanih stavki B pritisnite
&.
RDS usluge
RDS Vam nudi druge pogodnosti poput:
AF (alternativne
frekvencije)
TA (prometne
obavijesti)/
TP (prometni
program)
PTY (vrste
programa)
Odabir i ugađanje postaje
najjačeg signala. Pomoću ove
funkcije možete stalno slušati
isti program tijekom dugotrajnih putovanja bez potrebe
ručnog ugađanja iste postaje.
Pruža trenutne informacije o
prometu u vidu obavijesti ili
programa. U slučaju prijema
bilo kakve prometne obavije
sti/programa, trenutno odabran
izvor se prekida.
Prikazuje trenutno odabranu
vrstu programa. Također traži
odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme) Podaci o točnom vremenu
dobiveni RDS prijemom
podešavaju sat.
Napomene
● Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije neće
biti dostupne.
● RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je signal
slab ili postaja ne emitira RDS podatke.
Podešavanje AF (alternativnih
frekvencija) i TA (prometnih obavijesti)/TP (prometnog programa)
1 Više puta pritisnite Z dok se ne
pojavi željena postavka.
Pohrana RDS postaja s funkcijama AF
i TA
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno
pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju
BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim
funkcijama AF/TA.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim postaju pomoću
BTM ili ručno.
Ugađanje glasnoće prometnih
obavijesti
Možete podesiti razinu glasnoće prometnih
obavijesti tako da ih ne propustite čuti.
1 Više puta pritisnite tipku glasnoće +/– za
ugađanje.
2 Pritisnite i zadržite 2 dok se ne pojavi "TA".
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Slušanje lokalnog programa — REG
Kad je uključena funkcija AF: tvornička podešenja
ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno
područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu
lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema tog lokalnog
programa, Pritisnite i zadržite 1 dok se ne
pojavi "REG-OFF".
Odabir vrste programa (PTY)
1 Tijekom FM prijema pritisnite 4.
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje se
trenutna vrsta programa.
2
Više puta pritisnite 4 dok se ne
pojavi željena vrsta programa.
3
Pritisnite B +/–.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski program),
CULTURE (kultura), SCIENCE (znanost),
VARIED (razno), POP M (popularna glazba),
ROCK M (rock glazba), EASY M (lagana glazba),
LIGHT M (lagana klasična glazba), CLASSICS
(klasična glazba), OTHER M (druge vrste glazbe),
WEATHER (vremenska prognoza), FINANCE
(financije), CHILDREN (dječji programi), SOCIAL
A (društvene vijesti), RELIGION (vjerski program),
PHONE IN (telefonska javljanja), TRAVEL
(putovanja), LEISURE (zabava), JAZZ (jazz glazba),
COUNTRY (country glazba), NATION M (narodna
glazba), OLDIES (evergrini), FOLK M (folklorna
glazba), DOCUMENT (dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u
kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1 Tijekom radijskog prijema istodobno
pritisnite tipke A i /.
Napomene
● Funkcija CT možda neće raditi čak i kod prijema RDS
postaje.
● Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlike.
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
7
Ostale funkcije
Promjena zvučnih postavki
Podešavanje zvučnih značajki
— BAL/FAD
Možete podesiti balans između lijevog i desnog te
između stražnjih i prednjih zvučnika (fader).
1
Više puta pritisnite A dok se ne
pojavi "BAL" ili "FAD".
Postavka se mijenja na sljedeći način:
Podešavanje opcija
Možete podesiti sljedeće opcije (detalje potražite na
navedenim stranicama):
"z" označava tvorničku postavku.
1
Istodobno pritisnite A i željenu tipku.
Pritisnite
Opcije za podešavanje
A+/
CT (točno vrijeme)
Za podešavanje "CT-ON" ili "CTOFF" (z) (str. 6, 7).
A+?
Za automatsko pomicanje duljih
naziva zapisa na pokazivaču nakon
promjene zapisa.
– "ON": za pomicanje.
– "OFF" (z): isključenje značajke
pomicanja naziva.
LOW* t MID* t HI* t
BAL (lijevi-desni zvučnici) t FAD (prednjistražnji zvučnici)
* Kad je uključena funkcija EQ3 (strana 8).
2
Podesite odabranu opciju tipkama +/– za
podešavanje glasnoće.
Nakon 3 sekunde je podešavanje završeno, a na
pokazivač se vraćaju indikatori uobičajene
reprodukcije/prijema.
Napomena
Podesite unutar 3 sekunde nakon odabira funkcije.
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3
Moguće je pohraniti i podesiti postavke ekvilizatora
za različite raspone tonova.
1
Odaberite izvor, zatim više puta pritisnite
E za odabir načina EQ3.
2
Više puta pritisnite A dok se ne
pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
3
Više puta pritisnite tipku +/– za
podešavanje željene razine glasnoće.
Razina zvuka se može podesiti u rasponu od
–10 dB do +10 dB u koracima po 1 dB.
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje.
Za povratak na tvorničku postavku krivulje
ekvilizatora, pritisnite A prije dovršenja
podešavanja.
Nakon 3 sekunde podešavanje je dovršeno i na
pokazivač se vraćaju indikatori uobičajene
reprodukcije/prijema.
8
1
A.SCRL* (Auto Scroll)
A+@
2
DEMO* (Demo)
Za podešavanje "DEMO-ON" (z)
ili "DEMO-OFF" (str. 4).
A+0
BEEP
Za podešavanje "BEEP-ON" (z) ili
"BEEP-OFF".
*1 Prilikom reprodukcije CD TEXT diska.
*2 Kad je uređaj isključen.
Po završetku podešavanja, na pokazivač se vraćaju
indikatori uobičajene reprodukcije/prijema.
Uporaba dodatnog daljinskog
upravljača
Daljinski upravljač RM-X114
Položaj tipaka
Zamjena litijske baterije
U normalnim uvjetima baterije će trajati oko
godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o
uvjetima rada.) Kad baterija oslabi, domet
daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamijenite
bateriju novom CR2025 litijskom baterijom.
Korištenje druge baterije može dovesti do požara ili
do eksplozije.
Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču imaju
iste funkcije kao i tipke na uređaju.
+ strana gore
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču se razlikuju
i imaju različite funkcije od onih na uređaju.
● Tipke </, (SEEK –/+)
Za upravljanje radijem/CD- om (isto kao B
+/– na uređaju.
● Tipka SOUND
Isto kao i A na uređaju.
● Tipke M/m (DISC*/PRESET +/–)
* Nije dostupno za ovaj uređaj.
Napomene o litijskoj bateriji
● Držite litijsku bateriju van dohvata djece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
● Obrišite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog
kontakta.
● Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
● Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je bacati
u vatru.
Napomena
Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača, nije
moguće rukovanje daljinskim upravljačem, osim ako ne
pritisnete tipku ' na uređaju ili uložite disk kako
biste uključili uređaj.
9
Dodatne informacije
●
Mjere opreza
Ako je Vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
● Ako je Vaš automobil opremljen električnom
antenom, ona se automatski izvlači kad uređaj radi.
●
Napomene o kondenzaciji vlage
Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na
lećama unutar uređaja i na pokazivaču se može
skupiti vlaga i tada uređaj neće pravilno raditi. U
tom slučaju izvadite disk i pričekajte oko jedan sat
dok vlaga ne ispari.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete sok
ili druga pića.
Napomene o diskovima
Uvijek držite disk za rubove i nemojte dodirivati
njegovu površinu.
● Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
● Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj
ploči u vozilu parkiranom na suncu.
● Ne lijepite naljepnice ili ljepljivu vrpcu na disk,
jer može doći do zaustavljanja rotacije te do
kvara uređaja ili oštećenja diska.
●
Prije uporabe obrišite diskove
krpom za čišćenje. Brišite ih
ravnim potezima od središta
prema rubu. Nemojte koristiti
otapala poput benzina, razrjeđivača, komercijalnih sredstava za čišćenje ili antistatički
raspršivač namijenjen čišćenju
vinilnih ploča.
Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima
Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova
(ovisno o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom
stanju) neće biti moguća na ovom uređaju.
● U ovom uređaju nije moguća reprodukcija
nefinaliziranih CD-R/CD-RW diskova.
●
Imate li bilo kakvih pitanja ili problema s uređajem
i nakon čitanja uputa, obratite se Sonyjevom
prodavatelju.
Održavanje
Promjena osigurača
Kod promjene osigurača koristite osigurače iste vrijednosti.
Ako osigurač pregori, provjerite
priključak napajanja, te zamijenite osigurač. Ako osigurač
ponovo pregori, možda je riječ
o kvaru na uređaju. U tom
slučaju se obratite najbližem
Sonyjevom dobavljaču.
Osigurač (10 A)
Čišćenje priključaka
Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama.
Uslijed uporabe takvih diskova može doći do
sljedećih nepravilnosti u radu:
– Nemogućnost izbacivanja diska (zbog
odlijepljene naljepnice koja može zapeti u
mehanizmu za izbacivanje diska).
– Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka
(primjerice, preskakanje zvuka ili nemogućnost
reprodukcije) uslijed skupljanja naljepnice
izložene toplini i savijanja diska.
● Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca,
kvadrata, zvijezde) ne mogu se reproducirati na
ovom uređaju jer bi moglo doći do kvara. Ne
koristite takve diskove.
● Nije moguća reprodukcija CD-a promjera 8 cm.
●
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (strana 4) te očistite
spojeve vatiranim štapićem natopljenim alkoholom.
Ne primjenjujte prejak pritisak, jer bi moglo doći
do oštećenja priključaka.
Glavni uređaj
Napomene
● Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja ugasite vozilo i
izvadite ključ iz brave.
● Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
10
Stražnja strana
prednje ploče
Vađenje uređaja
1
Tehnički podaci
Skinite zaštitni okvir.
A Izvadite prednju ploču (strana 4).
B Zakvačite ključeve za vađenje na zaštitni
okvir.
CD-uređaj
Omjer signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Radijski prijemnik
FM
Ispravno okrenite
ključ za vađenje
C Pomoću ključeva za vađenje izvucite zaštitni
okvir.
Opseg ugađanja: 87,5 – 108,0 MHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmoničko izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 – 15 000 Hz
MW/LW
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osjetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
2
Izvadite uređaj
A Istovremeno umetnite oba ključa za vađenje
dok ne kliknu.
Pojačalo
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 45 W x 4 (na 4 ohma)
Općenito
Okrenite kukicu
prema unutra
B Povucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
C Izvucite uređaj iz ležišta.
Izlaz:
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene
Ulazi:
ATT kontrolni vodič za smanjenje glasnoće pri
telefonskom pozivu
Antenski ulaz
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ± 10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ± 10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ± 10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje:
12 V DC akumulator (negativni pol na uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 x 50 x 176 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Približno 182 x 53 x 161 mm (š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Priložena oprema:
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Kutija za prednju ploču (1)
Dodatna oprema:
Daljinski upravljač RM-X114
Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni
promjenama bez prethodne obavijesti. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
11
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na
pokazivaču.
Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite tipku !.
t Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku
! dok se prikaz ponovno ne uključi.
● Priključci su zaprljani (strana 10).
●
● Bezolovni lem se koristi za lemljenje određenih
dijelova (više od 80%).
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
određenim otisnutim programskim pločama.
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u kućištima.
● Pakirni jastučići nisu izrađeni od polistirenske pjene.
Reprodukcija diska
U slučaju problema
Sljedeća tablica će Vam pomoći u rješavanju
problema koji se mogu pojaviti u radu s uređajem.
Prije pregleda donje tablice, provjerite spojeve
uređaja i postupke korištenja.
Ne možete uložiti disk.
●
●
Već je uložen drugi CD.
CD je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija ne započinje.
●
●
Oštećen ili zaprljan CD.
Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji
nije audio (strana 10).
Općenito
Natpisi na pokazivaču se ne pomiču
Nema napajanja uređaja.
●
●
Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite
osigurač.
● Ako je uređaj isključen i nestane prikaz
pokazivača, ne možete njime upravljati
daljinskim upravljačem.
t Uključite uređaj.
●
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
Glasnoća je preniska.
Uključena ja funkcija ATT ili je glasnoća utišana
zbog telefonskog razgovora (Telephone ATT)
(kad je spojni kabel telefona u vozilu spojen na
ATT priključak).
● Kontrola fader nije postavljena u središnji
položaj za dvozvučnički sustav.
●
●
Nema zvučnog signala.
Zvučni signal je isključen (strana 8).
Sadržaj memorije je izbrisan.
Pritisnuli ste tipku RESET.
t Ponovo pohranite podešenja u memoriju.
● Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
● Kabel za napajanje nije ispravno spojen.
●
Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena
su obrisani.
Osigurač je pregorio.
Dolazi do buke kod okretanja ključa u kontakt
bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro
spojeni.
12
Nazivi s mnogo znakova se možda neće pomicati.
Opcija "A.SCRL" je isključena.
t Podesite "A.SCRL-ON" (str. 8)
Zvuk preskače.
Niste dobro instalirali uređaj.
t Uređaj ugradite pod kutom manjim od 45º u
stabilan dio automobila.
● Neispravan ili zaprljan disk.
●
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (strana 4).
Prijem radijskih postaja
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora
napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog
pojačala u automobilu (samo ako Vaš automobil
ima ugrađenu FM/MW/LW antenu na
stražnjem/bočnom staklu).
● Provjerite spoj antene.
● Antena se ne izvlači.
t Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
● Provjerite frekvenciju.
●
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
●
●
Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
L. SEEK +/–
Nije ispravno podešena funkcija traženja lokalnih
postaja.
t Pretraživanje se prečesto zaustavlja:
Pritisnite C dok se ne pojavi
"LOCAL-ON".
t Ugađanje se ne zaustavlja na postaji:
Više puta pritisnite C dok se ne pojavi
"MONO-ON" ili "MONO-OFF" (FM) ili
"LOCAL-OFF" (MW/LW).
● Emitirani signal je preslab.
t Izvršite ručno ugađanje.
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja
tijekom automatskog ugađanja.
●
Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".
●
●
Ugodite točnu frekvenciju.
Signal odašiljača je preslab.
t Pritisnite C za uključenje mono prijema
postaja "MONO-ON".
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
t Pritisnite C za isključenje mono prijema
("MONO-OFF").
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
t Pritisnite B +/– dok trepće naziv postaje.
Uređaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih
podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO NAME
Disk ne sadrži naziv zapisa/diska.
NO TP
Uređaj nastavlja pretraživanje dok ne pronađe
dostupnu TP postaju.
OFFSET
Možda postoji interni kvar.
t Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane
prikazana, obratite se ovlaštenom Sonyjevom
servisu.
RESET
CD-uređajem nije moguće upravljati zbog nekih
problema.
t Pritisnite tipku RESET (strana 4).
RDS
"
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje.
Disk je došao do početka ili do kraja i nije moguće
daljnje pretraživanje.
"j"
Oznaka se ne može prikazati kod ovog uređaja.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
t Isključite funkciju TA (strana 7).
Nema prometnih informacija.
●
●
Uključite funkciju TA (strana 7).
Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
t Ugodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
●
●
●
Trenutna postaja nije RDS postaja.
RDS podaci nisu primljeni.
Postaja ne emitira signal vrste programa.
" ili "
"
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu. Ako
auto radio odnosite na popravak zbog CD-uređaja,
molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste
uočili problem.
Prikaz/poruke grešaka
ERROR
Disk je zaprljan ili uložen naopako.
t Očistite ga ili uložite pravilno.
● Disk se ne može reproducirati zbog nekog problema.
t Uložite drugi disk.
●
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
t Pogledajte upute za ugradnju/povezivanje.
HI TEMP
Temperatura okoliša je viša od 50°C.
t Pričekajte da temperatura padne ispod 50°C.
13
Download PDF

advertising