2-661-103-11 (1)
FM/MW/LW
Auto radio CD uređaj
Upute za uporabu ________________________
Za isključenje demonstracijskog (DEMO) prikaza, pogledajte stranu 8.
CDX-S11
© 2005 Sony Corporation
Dobrodošli!
Hvala vam na kupnji ovog Sonyjevog auto radio
CD uređaja. Ovaj uređaj vam omogućuje još veće
uživanje u raznim mogućnostima kao što su:
• Reprodukcija diska:
Možete reproducirati CD-DA i CD-R/CD-RW
diskove.
• Radijski prijem:
– Možete pohraniti do 6 postaja po valnom
području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
– Funkcija BTM (Best Tuning Memory): uređaj
odabire postaje jačih signala i pohranjuje ih.
• Usluge RDS:
Možete koristiti FM postaje sa sustavom
podataka (Radio Data System).
• Podešavanje zvuka
EQ3: Moguće je odabrati jednu od 7 postavki
ekvilizatora za postavke zvuka.
Informacije o instalaciji i povezivanju potražite u isporučenim uputama za instalaciju/
povezivanje.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Nakon gašenja automobila svakako pritisnite i
zadržite ! na uređaju za isključenje
pokazivača.
U suprotnom se pokazivač neće isključiti te će
uzrokovati potrošnju energije akumulatora.
2
Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta
uređaja.
Zbrinjavanje starih elektrinih i
elektronikih ureaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete
za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Sadr!aj
Početak
Ostale funkcije
Resetiranje uređaja............................................... 4
Podešavanje točnog vremena............................... 4
Odvajanje prednje ploče ...................................... 4
Postavljanje prednje ploče .............................. 4
Promjena zvučnih postavki .................................. 8
Podešavanje zvučnih značajki
— BAL/FAD/SUB ......................................... 8
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3 ............................................................ 8
Podešavanje opcija — SET.................................. 8
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni uređaj .................................................. 5
Radijski prijemnik
Pohrana i prijem postaja....................................... 6
Automatska pohrana postaja — BTM............ 6
Ručna pohrana postaja.................................... 6
Prijem pohranjenih postaja ............................. 6
Automatsko ugađanje ..................................... 6
RDS ...................................................................... 6
Pregled ............................................................ 6
Podešavanje AF (alternativnih frekvencija) i
TA (prometnih obavijesti)/ TP (prometnog
programa)........................................................ 7
Odabir vrste programa (PTY)......................... 7
Podešavanje točnog vremena (CT)................. 7
Dodatne informacije
Mjere opreza......................................................... 9
Napomene o diskovima .................................. 9
Održavanje ........................................................... 9
Vađenje uređaja.................................................. 10
Tehnički podaci.................................................. 10
U slučaju problema ............................................ 11
Indikatori/poruke pogrešaka ......................... 12
3
Poetak
Resetiranje ureaja
Prije prvog korištenja uređaja ili nakon zamjene
ili prespajanja kontakata akumulatora, potrebno je
resetirati uređaj.
Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku RESET
šiljatim predmetom, npr. kemijskom olovkom.
Tipka
RESET
Napomena
Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje sata te
neke pohranjene informacije.
Odvajanje prednje ploe
Možete odvojiti prednju ploču uređaja kako bi
spriječili krađu.
Alarm
Ako postavite kontakt na položaj OFF bez
skidanja prednje ploče, alarm će se oglasiti na
nekoliko sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako
koristite ugrađeno pojačalo.
1
Pritisnite !.
Uređaj se isključuje.
2
Pritisnite @, zatim povucite prednju
ploču prema sebi.
Podešavanje tonog vremena
Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.
1
Pritisnite i zadržite A.
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
2
Više puta pritisnite A dok se ne
pojavi "CLOCK-ADJ".
3
Pritisnite &.
Trepće indikator sati.
4
Pritisnite tipku za ugađanje glasnoće
+/– za podešavanje sati i minuta.
Za pomjeranje indikatora pritisnite &.
5
Pritisnite A.
Sat se aktivira i pojavi se sljedeći prikaz za
podešavanje.
6
Pritisnite i zadržite A.
Podešavanje je završeno.
Napomene
● Pazite da Vam prednja ploča ne ispadne i nemojte
jako pritiskati ploču ni pokazivač.
● Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim
temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče
u parkiranom automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.
Postavljanje prednje ploče
Prislonite dio A prednje ploče na dio B uređaja,
kao na slici te pritisnite lijevu stranu dok ne
klikne.
Za prikaz točnog vremena pritisnite &.
Ponovno pritisnite & za povratak na
prethodni prikaz.
Savjet
Točno vrijeme je moguće podesiti automatski pomoću
funkcije RDS (str. 7).
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutrašnju stranu prednje ploče.
4
Polo!aj kontrola i osnovne radnje
Glavni uređaj
Za detalje pogledajte navedenu stranicu.
A Tipka +/–
Za podešavanje glasnoće.
B Tipka SEL (odabir) 4, 8
Za odabir opcija.
C Tipka SOURCE
Za uključenje/promjenu izvora (Radio/CD).
D Tipka MODE 6
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW).
E Uložnica diska
Ovdje umetnite disk (s naljepnicom prema gore).
Reprodukcija počinje automatski nakon toga.
F Pokazivač
G Tipka ATT
Za isključenje zvuka. Ponovno pritisnite za
uključenje zvuka.
H Tipka EQ3 (ekvilizator) 8
Za odabir krivulje ekvilizatora (XPLOD,
VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK,
CUSTOM ili OFF).
I Tipka Z
Za izbacivanje diska.
J Tipka SEEK +/–
CD:
Pritisnite za preskakanje zapisa; pritisnite i
zadržite za brzo pretraživanje zapisa prema
naprijed ili prema natrag.
Radio:
Pritisnite za automatsko ugađanje postaja;
pritisnite i zadržite za ručno traženje postaja.
K Tipka @ (otpuštanje prednje ploče) 4
L Tipka DSPL (pokazivač)/
DIM (zatamnjenje prikaza) 4, 6
Pritisnite za promjenu prikaza na pokazivaču;
pritisnite i zadržite za promjenu svjetline
pokazivača.
M Tipka SENS/BTM 6
Pritisnite za poboljšanje prijema:
LOCAL/MONO; pritisnite i zadržite za
pokretanje funkcije BTM.
N Tipka RESET (iza prednje ploče) 4
O Brojčane tipke
CD:
?: REP
Ponavljanje reprodukcije tekućeg
zapisa/diska.
@: SHUF
Reprodukcija zapisa slučajnim redoslijedom.
Radio:
Pritisnite za prijem pohranjenih postaja; pritisnite i zadržite za pohranu radijskih postaja.
P Tipka PTY (vrsta programa) 7
Za odabir vrste programa u RDS-u.
Q Tipka AF (alternativne frekvencije)/
TA (prometne obavijesti) 7
Za podešavanje alternativnih frekvencija i
prometnih obavijesti/programa u RDS-u.
R Tipka OFF
Za isključenje/zaustavljanje reprodukcije izvora.
5
Radijski prijemnik
RDS
Pohrana i prijem postaja
Pregled
Oprez
Kod ugađanja postaja za vrijeme vožnje koristite
funkciju "Best Tuning Memory" (BTM) za
sprečavanje mogućih prometnih nezgoda.
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji omogućuje FM postajama slanje dodatnih
digitalnih informacija zajedno sa standardnim
radijskim signalom.
Automatska pohrana postaja — BTM
Podaci koji se prikazuju
1
Pritisnite ' više puta dok se ne
pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja pritisnite
7 više puta. Možete birati između FM1,
FM2, FM3, MW ili LW.
2
Pritisnite i zadržite f dok trepće
"BTM".
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija. Kad je postaja pohranjena čuje se
zvučni signal.
Ručna pohrana postaja
1
Dok slušate postaju koju želite pohraniti
pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od
. do 0) dok se na pokazivaču ne
pojavi “MEM”.
Na pokazivaču se pojavi oznaka brojčane tipke.
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom
tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavku
alternativne postaje (AF) i prometnih obavijesti (TA)
(strana 7).
Prijem pohranjenih postaja
1
Odaberite valno područje, zatim
pritisnite brojčanu tipku (od . do 0).
Automatsko ugađanje
1
Odaberite valno područje zatim
pritisnite B +/– za traženje postaje.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ostvari
prijem postaje. Ponovite opisani postupak dok
se ne ostvari prijem željene postaje.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje koju želite slušati, pritisnite i
zadržite B +/– dok se oznaka željene frekvencije ne
pojavi na pokazivaču, a zatim više puta pritisnite B
+/– za precizno ugađanje frekvencije (ručno ugađanje).
6
A Valno područje, funkcija
B Frekvencija*1 (naziv postaje), točno vrijeme,
RDS podaci
C TA/TP*2
*1 Tijekom prijema RDS postaje, s lijeve strane
oznake frekvencije se prikazuje "*".
*2 "TA" trepće tijekom prometnih obavijesti. "TP"
svijetli kod prijema postaje s prometnim programom.
Za promjenu prikazanih stavki B pritisnite
&.
RDS usluge
RDS Vam nudi pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugađanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugađanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Također traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS
prijemom podešavaju sat.
Napomene
● Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije neće
biti dostupne.
● RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je
signal slab ili postaja ne emitira RDS podatke.
Podešavanje AF (alternativnih frekvencija) i TA (prometnih obavijesti)/
TP (prometnog programa)
1
Odabir vrste programa (PTY)
1
Više puta pritisnite Z dok se ne
pojavi željena postavka.
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON
uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
RDS postaje možete pohraniti tako da
istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Ako
koristite funkciju BTM, samo RDS postaje se
pohranjuju s istim funkcijama AF/TA.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim postaju
pomoću BTM ili ručno.
Ugađanje glasnoće prometnih
obavijesti
Možete podesiti razinu glasnoće prometnih
obavijesti tako da ih ne propustite.
1 Više puta pritisnite tipku glasnoće +/– za
ugađanje.
2 Pritisnite i zadržite Z dok se ne pojavi
"TA".
Prijem hitnih obavijesti
Tijekom FM prijema pritisnite 4.
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se trenutna vrsta programa.
2
Više puta pritisnite 4 dok se ne
pojavi željena vrsta programa.
3
Pritisnite B +/–.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski program),
CULTURE (kultura), SCIENCE (znanost),
VARIED (razno), POP M (popularna glazba),
ROCK M (rock glazba), EASY M (lagana glazba),
LIGHT M (lagana klasična glazba), CLASSICS
(klasična glazba), OTHER M (druge vrste glazbe),
WEATHER (vremenska prognoza), FINANCE
(financije), CHILDREN (dječji programi),
SOCIAL A (društvene vijesti), RELIGION
(vjerski program), PHONE IN (telefonska
javljanja), TRAVEL (putovanja), LEISURE
(zabava), JAZZ (jazz glazba), COUNTRY
(country glazba), NATION M (narodna glazba),
OLDIES (evergrini), FOLK M (folklorna glazba),
DOCUMENT (dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u
kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Podešavanje točnog vremena (CT)
Slušanje lokalnog programa — REG
Napomene
● Funkcija točnog vremena možda neće raditi čak i kod
prijema RDS postaje.
● Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlika.
Kad je uključena funkcija AF: tvornička
podešenja ovog uređaja ograničavaju prijem na
određeno područje, stoga nije moguć prijelaz na
drugu lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
1
Podesite "CT-ON" u izborniku (strana 8).
Ako napustite područje prijema tog lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" (strana 8).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
7
Ostale funkcije
Podešavanje opcija — SET
Promjena zvunih postavki
1
Podešavanje zvučnih značajki
— BAL/FAD/SUB
2
Možete podesiti balans između lijevog i desnog te
između stražnjih i prednjih zvučnika (fader) i
glasnoću subwoofera.
1 Više puta pritisnite A dok se ne
pojavi "BAL", "FAD" ili "SUB".
Postavka se mijenja na sljedeći način:
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t BAL (lijevidesni zvučnici) t FAD (prednji-stražnji
zvučnici) t SUB (glasnoća subwoofera)*2
*1 Kad je uključena funkcija EQ3 (strana 8).
*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB" (strana 8).
"ATT" se prikazuje pri najnižoj vrijednosti i može
se podešavati u 20 koraka.
2
Podesite odabranu opciju tipkama +/–
za podešavanje glasnoće.
Nakon 3 sekunde završeno je podešavanje, a
na pokazivač se vraća prikaz uobičajene
reprodukcije/prijema.
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3
Moguće je pohraniti i podesiti postavke
ekvilizatora za različite raspone tonova.
1 Odaberite izvor, zatim više puta pritisnite
E za odabir načina "CUSTOM".
2 Više puta pritisnite A dok se ne
pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
3 Više puta pritisnite tipku +/– za
podešavanje željene razine glasnoće.
Razina zvuka se može podesiti u rasponu od –
10 dB do +10 dB u koracima po 1 dB.
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje.
Za povratak na tvorničku postavku krivulje
ekvilizatora pritisnite i zadržite A prije
dovršenja podešavanja.
Nakon 3 sekunde podešavanje je dovršeno i na
pokazivač se vraća prikaz uobičajene
reprodukcije/prijema.
Savjet
Moguće je podesiti i ostale vrste ekvilizatora.
8
3
4
Pritisnite i zadržite A.
Pokazuje se prikaz za podešavanje.
Više puta pritisnite A dok se ne
pojavi željena opcija.
Pritisnite tipke glasnoće +/– za odabir
postavke (primjerice "ON" ili "OFF").
Pritisnite i zadržite A.
Podešavanje je dovršeno i na pokazivač se
vraća prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.
Napomena
Prikazane opcije će se razlikovati ovisno o izvoru i
postavci.
Možete podesiti sljedeće stavke (pogledajte
odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije):
"z" označava tvorničku postavku.
CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (str. 4)
CT (točno vrijeme)
Podešavanje "CT-ON" ili "CT-OFF" (z) (str. 6, 7).
BEEP
Za podešavanje "BEEP-ON" (z) ili "BEEP-OFF".
SUB/REAR*1
Za uključenje audio izlaza.
– "SUB" (z): za izlaz na subwoofer.
– "REAR": za izlaz na pojačalo.
DIM (zatamnjivač)
Za promjenu svjetline pokazivača:
– "DIM-ON": za zatamnjenje pokazivača.
– "DIM-OFF" (z): za isključenje zatamnjivača.
DEMO*1 (demonstracijski prikaz)
Podešavanje "DEMO-ON" (z) ili "DEMO-OFF" .
REG*2 (lokalni prijem)
Podešavanje "REG-ON" (z) ili "REG-OFF" (str. 7).
LPF*3 (niskopropusni filter)
Odabir prekidne frekvencije subwoofera "78 Hz",
"125 Hz" ili "OFF" (z).
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod FM prijema.
*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB".
● Ako je Vaše vozilo parkirano na suncu, pustite da
se uređaj malo ohladi prije korištenja.
● Ako je Vaš automobil opremljen električnom
antenom, ona se automatski izvlači kad uređaj radi.
● Prije uporabe obrišite diskove
krpom za čišćenje. Brišite ih
ravnim potezima od središta
prema rubu. Nemojte koristiti
otapala poput benzina,
razrjeđivača, komercijalnih
sredstava za čišćenje ili
antistatički raspršivač
namijenjen čišćenju vinilnih ploča.
Napomene o kondenzaciji vlage
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
Dodatne informacije
Mjere opreza
Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na lećama
unutar uređaja i na pokazivaču se može skupiti vlaga.
Dogodi li se to, uređaj neće pravilno raditi. U tom
slučaju izvadite disk i pričekajte oko jedan sat dok
vlaga ne ispari.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da ne prolijete sok ili druga pića po uređaju ili
diskovima.
Napomene o diskovima
● Uvijek držite disk za rub i nemojte dodirivati
njegovu površinu.
● Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
● Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj
ploči u vozilu parkiranom na suncu.
● Ne lijepite naljepnice ili ljepljivu vrpcu na disk, jer
može doći do zaustavljanja rotacije, te do kvara
uređaja ili oštećenja diska.
● Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova
(ovisno o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom
stanju) neće biti moguća na ovom uređaju.
● Reprodukcija nefinaliziranih CD-R/CD-RW
diskova nije moguća na ovom uređaju.
Glazbeni diskovi sa zaštitom od
kopiranja
Ovaj uređaj može reproducirati diskove koji
podliježu CD standardu. U posljednje vrijeme
pojedine tvrtke proizvode diskove sa zaštitom od
kopiranja. Neki od tih diskova se možda neće moći
reproducirati u ovom uređaju jer ne podliježu CD
standardu.
Napomene o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji na jednoj strani
sadrži DVD materijal i digitalni audio materijal na
drugoj strani. Ipak, ukoliko strana s audio materijalom
ne odgovara Compact Disc (CD standardu),
reprodukcija takvog diska možda neće biti moguća.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi
uređaja i nakon čitanja uputa posavjetujte s sa
Sonyjevim prodavateljem.
Odr!avanje
● Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama.
Uslijed uporabe takvih diskova može doći do
sljedećih nepravilnosti u radu:
– Nemogućnost izbacivanja diska (zbog
odlijepljene naljepnice koja može zapeti u
mehanizmu za izbacivanje diska).
– Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka
(primjerice, preskakanje zvuka ili nemogućnost
reprodukcije) uslijed sakupljanja naljepnice
izložene toplini i savijanja diska.
● Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca, kvadrata,
zvijezde) ne mogu se reproducirati na ovom
uređaju, jer bi moglo doći do kvara. Ne koristite
takve diskove.
● Nije moguća reprodukcija CD-a promjera 8 cm.
Zamjena osigurača
Kod promjene osigurača, koristite osigurače iste vrijednosti.
Ako osigurač pregori, provjerite
priključak napajanja, te zamijenite osigurač. Ako osigurač
ponovo pregori, možda je riječ
o kvaru na uređaju. U tom
slučaju se obratite najbližem
Sonyjevom dobavljaču.
Osigurač (10 A)
nastavlja se na sljedećoj stranici t
9
Čišćenje priključaka
2
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (strana 4) te očistite
spojeve vatiranim štapićem natopljenim alkoholom.
Nemojte previše pritiskati, jer bi moglo doći do
oštećenja priključaka.
Izvadite uređaj
1 Istovremeno umetnite oba ključa za
vađenje dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra
2 Povucite ključeve za vađenje kako biste
Glavni uređaj
Stražnja strana prednje
ploče
oslobodili uređaj.
Napomene
● Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja ugasite vozilo i
izvadite ključ iz brave.
● Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
3 Izvucite uređaj iz ležišta.
Vaenje ureaja
1
Skinite zaštitni okvir.
1 Izvadite prednju ploču (strana 4).
2 Zakvačite ključeve za vađenje na zaštitni
okvir.
Tehniki podaci
CD uređaj
Ispravno okrenite
ključ za vađenje
3 Pomoću ključeva za vađenje izvucite
zaštitni okvir.
Omjer signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugađanja: 87,5 – 108,0 MHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonično izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 – 15000 Hz
MW/LW
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osjetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Pojačalo
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 45 W T 4 (na 4 ohma)
10
Općenito
Izlazi:
Audio izlazi (sub/stražnji promjenjivi)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
ATT kontrolni vodič za smanjenje glasnoće pri
telefonskom pozivu
Antenski ulaz
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ± 10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ± 10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ± 10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 T 50 T 178 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182 T 53 T 161 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Priložena oprema:
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni promjenama bez prethodne obavijesti. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
● Bezolovni lem se koristi za lemljenje određenih
dijelova (više od 80%).
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
određenim otisnutim programskim pločama.
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
● Pakirni jastučići nisu izrađeni od polistirenske pjene.
Sadržaj memorije je izbrisan.
● Pritisnuli ste tipku RESET.
t Ponovo pohranite u memoriju.
● Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
● Kabel za napajanje nije ispravno spojen.
Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena su
obrisani. Osigurač je pregorio.
Dolazi do buke kod okretanja kontakt-ključa.
Kabeli prema konektoru automobila nisu spojeni.
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na
pokazivaču.
● Zatamnjivač je podešen na "DIM-ON" (strana 8).
● Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite tipku !.
t Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku
! dok se prikaz ponovno ne uključi.
● Priključci su zaprljani (strana 10).
Reprodukcija CD diska
Ne možete uložiti disk.
● Već je uložen drugi CD.
● CD je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija ne započinje.
● Oštećen ili zaprljan CD.
● Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (strana 9).
Zvuk preskače.
● Niste dobro ugradili uređaj.
t Uređaj ugradite pod kutom manjim od 45º u
stabilan dio automobila.
● Neispravan ili zaprljan disk.
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (strana 4).
U sluaju problema
Sljedeća tablica će Vam pomoći u rješavanju
problema koji se mogu pojaviti u radu s uređajem.
Prije pregleda donje tablice provjerite spojeve
uređaja i postupke korištenja.
Općenito
Nema napajanja uređaja.
Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite
osigurač.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
● Glasnoća je preniska.
● Uključena ja funkcija ATT ili je glasnoća stišana
zbog telefonskog razgovora (Telephone ATT) (kad je
spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT priključak).
● Kontrola fader nije postavljena u položaj "FAD" za
dvozvučnički sustav.
Prijem radijskih postaja
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
● Spojite kabel aktivne antene (plavo) ili izvora
napajanja (crveno) na izvor napajanja pojačala u
automobilu (samo ako automobil posjeduje ugrađenu
FM/MW/LW antenu na stražnjem/bočnom staklu).
● Provjerite spoj antene.
● Antena se ne izvlači.
t Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
● Provjerite frekvenciju.
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
● Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
● Signal s odašiljača je preslab.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
Nema zvučnog signala.
● Zvučni signal je isključen (strana 8).
● Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
11
Nije moguće automatsko ugađanje.
● Nije ispravno podešena funkcija traženja lokalnih
postaja.
t Ugađanje postaja se prečesto zaustavlja:
Pritisnite C dok se ne pojavi "LOCAL-ON".
t Ugađanje se ne zaustavlja na postaji:
Više puta pritisnite C dok se ne pojavi
"MONO-ON" ili "MONO-OFF" (FM) ili
"LOCAL-OFF" (MW/LW).
● Emitirani signal je preslab.
t Izvršite ručno ugađanje.
Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".
● Ugodite točnu frekvenciju.
● Signal odašiljača je preslab.
t Pritisnite C za uključenje mono prijema
postaja "MONO-ON".
Indikatori/poruke pogrešaka
ERROR
● Disk je zaprljan ili uložen naopako.
t Očistite ga ili uložite pravilno.
● Uložen je prazan disk.
● Disk se ne može reproducirati zbog nekog problema.
t Uložite drugi disk.
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
t Pogledajte upute za ugradnju/povezivanje i
provjerite spojeve.
L. SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugađanja.
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
t Pritisnite C za isključenje mono prijema
("MONO-OFF").
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
t Pritisnite B +/– dok trepće ime postaje. Uređaj
počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka o
programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
RDS
NO TP
Uređaj nastavlja pretraživanje dok ne pronađe dostupnu
TP postaju.
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
t Isključite funkciju TA (strana 7).
Nema prometnih informacija.
● Uključite funkciju TA (strana 7).
● Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
t Ugodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
● Trenutna postaja nije RDS postaja.
● RDS podaci nisu primljeni.
● Postaja ne emitira signal vrste programa.
OFFSET
Možda postoji interni kvar.
t Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane
prikazana, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
RESET
Uređajem nije moguće upravljati zbog nekih problema.
t Pritisnite tipku RESET (strana 4).
"
" ili "
"
Disk je došao do početka ili do kraja i nije moguće
daljnje pretraživanje.
Ako Vam ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu. Ako auto
radio odnosite na popravak zbog CD uređaja, molimo
ponesite i disk koji ste koristili kad ste uočili problem.
Download PDF

advertising