2-898-876-31 (1)
FM/MW/LW
Auto radio CD uređaj
Upute za uporabu __________________________
Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte stranu 14.
CDX-GT710
© 2007 Sony Corporation
Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u
zasebnim uputama za ugradnju i povezivanje.
BBE MP generira harmonijske tonove iz
izvornog materijala, učinkovito obnavljajući
toplinu, detalje i nijanse zvuka.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 14).
Ureñaj će se automatski potpuno isključiti u
podešeno vrijeme nakon prebacivanja u
pripravno stanje. Time se smanjuje trošenje
akumulatora. Ako niste podesili funkciju
Auto Off, nakon gašenja motora automobila
svakako pritisnite i zadržite ! na ureñaju
dok se ne isključi pokazivač.
Sonicstage i odgovarajući logotip su zaštićene
oznake tvrtke Sony Corporation.
"ATRAC" i odgovarajući logotip su zaštićene
oznake tvrtke Sony Corporation.
Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta
ureñaja.
Zbrinjavanje starih elektrinih i
elektronikih ureaja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Raspoloživi pribor: Daljinski upravljač
Proizvedeno pod licencom
BBE Sound, Inc.
Licencirano od strane BBE
Sound, Inc. pod jednim ili više sljedećih
američkih patenata: 5510752, 5736897. BBE i
BBE simbol su registrirani zaštitni znaci BBE
Sound, Inc. BBE MP (minimizirana polinomska
nelinearna saturacija). BBE MP je postupak koji
poboljšava digitalno komprimiran zvuk, primjerice MP3, tako što obnavlja i naglašava više
harmonijske tonove izgubljene kompresijom.
2
Microsoft, Windows Media i
logotip Windows su zaštićeni
ili registrirani znakovi
Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
Sadraj
Dobrodošli! ........................................................4
Početak
Resetiranje ureñaja.............................................4
Priprema daljinskog upravljača .........................4
Podešavanje točnog vremena.............................5
Odvajanje prednje ploče ....................................5
Postavljanje prednje ploče............................6
Stavljanje diska u ureñaj....................................6
Izbacivanje diska ..........................................6
Podešavanje kuta prednje ploče.........................7
Ostale funkcije
Promjena zvučnih postavki ............................. 13
Podešavanje zvučnih značajki ................... 13
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3 Tune.............................................. 13
Podešavanje opcija — MENU ........................ 14
Uporaba dodatne opreme ................................ 14
Dodatna audio oprema ............................... 14
CD/MD izmjenjivač................................... 15
Zakretni upravljač RM-X4S ...................... 16
Dodatne informacije
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni ureñaj ................................................8
Daljinski upravljač RM-X154 ......................8
CD
Prikaz podataka ..........................................10
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redoslijedom...............................10
Radijski prijemnik
Mjere opreza.................................................... 17
Napomene o diskovima ............................. 17
Slijed reprodukcije MP3/WMA/
AAC zapisa ................................................ 18
O MP3 datotekama .................................... 18
O WMA datotekama.................................. 18
O AAC datotekama.................................... 18
O ATRAC CD-u ........................................ 18
Održavanje ...................................................... 18
Vañenje ureñaja............................................... 19
Tehnički podaci............................................... 20
U slučaju problema ......................................... 20
Prikaz/poruke grešaka................................ 22
Pohrana i prijem postaja ..................................10
Automatska pohrana postaja — BTM........10
Ručna pohrana postaja................................10
Prijem pohranjenih postaja.........................10
Automatsko ugañanje .................................10
Prijem postaje putem liste — LIST ............11
RDS .................................................................11
Pregled........................................................11
Podešavanje AF (alternativnih frekvencija)
i TA (prometnih obavijesti)........................11
Odabir vrste programa (PTY).....................12
Podešavanje točnog vremena (CT).............12
3
Dobrodošli!
Poetak
Zahvaljujemo na kupnji ovog Sonyjevog auto
radio CD ureñaja. Na ovom ureñaju možete
uživati u sljedećim funkcijama:
• Reprodukcija diska:
Možete reproducirati CD-DA (i one koji sadrže
CD TEXT*), CD-R/CD-RW diskove (MP3/
WMA/AAC zapise snimljene u Multi Session
formatu (str. 17)) i ATRAC CD (formati
ATRAC3 i ATRAC3plus (str. 18)).
Vrsta diska
Resetiranje ureaja
Prije prvog korištenja ureñaja, ili nakon zamjene
ili prespajanja kontakata akumulatora, potrebno
je resetirati ureñaj.
Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku RESET
šiljatim predmetom, npr. kemijskom olovkom.
Tipka RESET
Oznaka na disku
CD-DA
MP3
WMA
AAC
ATRAC CD
• Radijski prijem
− Možete pohraniti do 6 postaja po valnom
području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
− Funkcija BTM (Best Tuning Memory): ureñaj
bira postaje jačih signala i pohranjuje ih.
• Usluge RDS-a
− Možete koristiti FM postaje sa sustavom
podataka RDS.
• Podešavanje zvuka
− EQ3 parametric: Možete odabrati
krivulju ekvilizatora za 7 glazbenih žanrova.
− DSO (Dynamic Soundstage Organizer):
Postiže ambijetalniju zvučnu sliku pomoću
sinteze virtualnih zvučnika, kako bi se
naglasio zvuk iz zvučnika čak i ako su
ugrañeni nisko u vrata.
− BBE MP: Poboljšava zvuk digitalno
komprimiranih datoteka, poput MP3.
• Podešavanje slike
Na pokazivaču se mogu prikazati razne slike.
• Upravljanje dodatnim ureñajima
Možete upravljati i dodatnim CD/MD
izmjenjivačima.
• Mogućnost spajanja dodatnih ureñaja
Priključak AUX na prednjoj strani ureñaja
omogućuje spajanje prijenosnog audio ureñaja.
* CD TEXT je CD-DA disk koji sadrži informacije
poput naziva diska i zapisa te imena izvoñača.
4
Napomena
Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje sata te
neke pohranjene informacije.
Priprema daljinskog upravljaa
Prije prve uporabe daljinskog upravljača
uklonite izolacijsku foliju.
Podešavanje tonog vremena
Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.
1
2
3
4
Pritisnite tipku #.
Zakrenite regulator glasnoće dok se
ne pojavi poruka "Clock Adjust" i
pritisnite 9.
Pojavljuje se prikaz za podešavanje sata.
Zakrenite regulator glasnoće za
podešavanje sati i minuta.
Za pomicanje digitalnog indikatora pritisnite
B +/–.
Nakon podešavanja minuta pritisnite
9.
Sat se aktivira.
Odvajanje prednje ploe
Možete odvojiti prednju ploču ureñaja kako bi
spriječili krañu.
Alarm
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrañeno pojačalo.
1
Pritisnite !.
Ureñaj se isključuje.
2
Pritisnite @.
Oslobaña se lijeva strana ploče.
3
Pomaknite prednju ploču ulijevo,
zatim je lagano povucite prema sebi.
Na daljinskom upravljaču
U koracima 2 do 3: pritisnite M ili m umjesto
zakretanja regulatora glasnoće; u koraku 3 umjesto
< ili , pritisnite B –/+.
Savjet
Točno vrijeme je moguće podesiti automatski
pomoću funkcije RDS (str. 12).
Napomene
● Nemojte jako pritiskati ploču ni pokazivač.
● Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.
5
Postavljanje prednje ploče
Prislonite dio A prednje ploče na osovinu B
ureñaja, kao na slici te lagano utisnite lijevu
stranu.
Pritisnite ' na ureñaju (ili umetnite disk)
za uključenje ureñaja.
Stavljanje diska u ureaj
1
Pritisnite Z.
Prednja ploča se automatski spušta.
2
Umetnite disk (s označenom stranom
okrenutom prema gore).
Prednja ploča se automatski podiže i počinje
reprodukcija.
Izbacivanje diska
Napomene
Ne stavljajte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.
1
Pritisnite Z.
Prednja ploča se automatski spušta i disk se
izbacuje.
2
Pritisnite Z za zatvaranje prednje
ploče.
Napomena
Prednja ploča se automatski podiže nakon 15
sekundi.
6
Podešavanje kuta prednje ploe
1
Pritisnite i zadržite X više puta
dok ne podesite odgovarajući kut
prednje ploče.
Prednju ploču možete podesiti u 3 položaja.
Kako bi prednju ploču vratili u prvobitni
položaj, više puta pritisnite i zadržite X
dok se prednja ploča ne vrati u tvornički
podešen položaj.
Savjeti
● Nakon spuštanja prednje ploče (kod ulaganja diska)
ona se automatski vraća u položaj koji podesite.
● Kut prednje ploče koji podesite se pohranjuje u
ureñaju. Kad isključite motor, kut se vraća u tvornički
podešen položaj, a po uključenju motora prednja
ploča se podešava na kut koji sami odredite.
7
Poloaj kontrola i osnovne radnje
Glavni ureñaj
Daljinski upravljač RM-X154
Za detalje pogledajte navedenu stranicu. Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču upravljaju
istim funkcijama kao i tipke na ureñaju.
A Tipka SEEK –/+
CD/MD*1:
Za preskakanje zapisa (pritisnite gore/dolje);
preskakanje više zapisa (pritisnite gore/
dolje, zatim pritisnite gore/dolje ponovo
unutar oko 1 sekunde i zadržite);
pretraživanje zapisa prema naprijed ili prema
natrag (pritisnite gore/dolje i zadržite).
Radio:
Za automatsko ugañanje postaja (pritisnite
gore/dolje); za ručno traženje postaja
(pritisnite gore/dolje i zadržite).
B Tipka MODE 10, 15
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW);
odabir ureñaja*2.
C Regulator glasnoće
Za podešavanje glasnoće.
Tipka SOUND
Za ulaz u mod podešavanja zvuka.
Tipka ENTER
Za primjenu podešenja u izborniku.
D Senzor daljinskog upravljača
E Tipka MENU
Za ulaz u izbornik.
F Tipka IMAGE
Za odabir slike na pokazivaču.
Movie mod t Spektralni analizator t
Wallpaper t normalni mod reprodukcije/
radijskog prijema
8
G Tipka RESET (iza prednje ploče) 4
H Uložnica diska 6
Ovdje uložite disk.
I Pokazivač
J Tipka Z (izbacivanje diska)/ANGLE 7
Za izbacivanje diska/spuštanje prednje
ploče (pritisnite); podešavanje kuta prednje
ploče u 3 položaja (pritisnite i zadržite).
K Tipka @ (otpuštanje prednje ploče) 5
L Tipka SOURCE
Za uključenje ureñaja/promjenu izvora
(Radio/CD/MD*1/AUX).
M Tipka LIST 11, 15
Za pregled liste postaja/diskova.
N Tipka DSPL/PTY 12
Za promjenu opcija na pokazivaču/odabir
vrste programa u RDS-u.
O Brojčane tipke
CD/MD*1:
.: REP 10, 15
/: SHUF 10, 15
?/@: GP*3/ALBM*4 –/+
Za preskakanje albuma (pritisnite); za
kontinuirano preskakanje albuma
(pritisnite i zadržite)*5.
D: BBE MP 2
Za uključenje funkcije BBE MP,
podesite "BBE MP on." Za isključenje,
podesite "BBE MP off".
0: PAUSE*6
Za pauzu reprodukcije. Za nastavak
pritisnite ponovo.
Radio:
Pritisnite za prijem pohranjenih postaja,
pritisnite i zadržite za pohranjivanje postaja.
P Tipka AF (alternativne frekvencije)/
TA (prometne obavijesti) 11
Za podešavanje funkcije AF ili TA u RDS-u.
Q Tipka OFF
Isključenje ureñaja/zaustavljanje
reprodukcije izvora.
R AUX ulaz 14
Za spajanje prijenosnog audio ureñaja.
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču imaju
različit izgled/funkcije od tipaka na ureñaju.
Uklonite izolacijsku foliju prije uporabe (str. 4).
S Tipka ENTER
Za dovršetak podešavanja.
T Tipke </, (SEEK –/+)
CD/MD*1:
Za preskakanje zapisa (pritisnite);
preskakanje više zapisa (pritisnite , zatim
pritisnite ponovo unutar oko 1 sekunde i
zadržite); pretraživanje zapisa prema naprijed
ili prema natrag (pritisnite i zadržite).
Radio:
Za automatsko ugañanje postaja (pritisnite);
za ručno traženje postaja (pritisnite i
zadržite).
U Tipka VOL (glasnoća) +/–
Za ugañanje glasnoće.
V Tipka ATT
Za isključenje zvuka. Za uključenje,
pritisnite ponovo.
W Tipka SOUND
Za odabir parametara zvuka.
X Tipke M/m (+/–)
Pritisnite za odabir pohranjenih postaja/
preskakanje grupa; pritisnite i zadržite za
kontinuirano preskakanje grupa.
Y Tipka SCRL 10
Za pomicanje stavki na pokazivaču.
Z Brojčane tipke
CD/MD*1:
.: REP 10, 15
/: SHUF 10, 15
0: PAUSE*6
Za pauzu reprodukcije. Za nastavak
pritisnite ponovo.
Kad je spojen MD izmjenjivač.
Kad je spojen CD/MD izmjenjivač.
Tijekom reprodukcije ATRAC CD-a.
Tijekom reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa.
Kad je spojen izmjenjivač, funkcija je drugačija
(str. 15).
*6 Kod reprodukcije na ovom ureñaju.
*1
*2
*3
*4
*5
Napomena
Ako je ureñaj isključen te nema prikaza na
pokazivaču, ne možete njime upravljati daljinskim
upravljačem osim ako pritisnete ' na ureñaju
ili umetnete disk kako bi se ureñaj uključio.
Savjet
Za detalje o zamjeni baterije pogledajte "Zamjena
litijeve baterije daljinskog upravljača" na str. 18.
9
CD
Radijski prijemnik
Za detalje o odabiru CD/MD izmjenjivača
pogledajte stranu 15.
Prikaz podataka
Primjer: kad podesite Info (informacijski) mod
na "All" (str. 14).
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugañanja postaja za vrijeme vožnje, koristite
funkciju "Best Tuning Memory" (BTM) kako bi
spriječili eventualne prometne nezgode.
Automatska pohrana postaja
— BTM
A Indikator izvora (CD/ATRAC/WMA/MP3/
AAC/indikator
B Točno vrijeme
C Broj zapisa/albuma/grupe, ime diska/
izvoñača/albuma/grupe/zapisa, proteklo
vrijeme reprodukcije, tekstualne informacije
Za promjenu opcija u polju C, pritisnite &;
za pomicanje indikatora na pokazivaču C,
pritisnite N na daljinskom upravljaču ili
podesite "Auto Scroll on" (str. 14).
Savjet
Prikazani podatak će se razlikovati ovisno o vrsti
diska, formatu snimanja i podešenjima. Za detalje o
MP3/WMA/AAC zapisima pogledajte stranu 18;
ATRAC CD, pogledajte stranu 18.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1
Tijekom reprodukcije više puta
pritisnite . (REP) ili / (SHUF) dok
se ne pojavi željena postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
Repeat Track
zapisa više puta.
Repeat Album*1 albuma više puta.
2
Repeat Group* grupe više puta.
1
Pritisnite ' više puta dok se
ne pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja pritisnite
7 više puta. Možete birati izmeñu
FM1, FM2, FM3, MW ili LW.
2
3
Pritisnite #.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 3: pritisnite M ili m umjesto regulatora
glasnoće.
Ručna pohrana postaja
1
Shuffle Disc
diska slučajnim redoslijedom.
*1 Tijekom reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa.
*2 Tijekom reprodukcije ATRAC CD-a.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju
odaberite "Repeat off" ili "Shuffle off".
10
Dok slušate postaju koju želite
pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu
tipku (od . do 0) dok se na
pokazivaču ne pojavi “MEM”.
Na pokazivaču se pojavi oznaka brojčane tipke.
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom
tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavku
alternativne postaje (AF) i prometnih obavijesti (TA)
(str. 11).
Prijem pohranjenih postaja
1
Shuffle Album*1 albuma slučajnim redoslijedom.
Shuffle Group*2 grupe slučajnim redoslijedom.
Zakrenite regulator glasnoće dok se
ne pojavi "BTM" i pritisnite 9.
Ureñaj pohranjuje postaje na brojčane tipke
slijedom njihovih frekvencija. Kad je postaja
pohranjena, začuje se zvučni signal.
Odaberite valno područje, zatim
pritisnite brojčanu tipku (od . do 0).
Automatsko ugañanje
1
Odaberite valno područje i zatim
pritisnite B +/– za traženje postaje.
Pretraživanje se zaustavlja kad ureñaj ostvari
prijem postaje. Ponovite opisani postupak
dok se ne ostvari prijem željene postaje.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje koju želite slušati,
pritisnite i zadržite B +/– dok se oznaka željene
frekvencije ne pojavi na pokazivaču, a zatim više
puta pritisnite B +/– za precizno ugañanje
frekvencije (ručno ugañanje).
*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "*".
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Prijem postaje putem liste — LIST
Pohranjenu postaju možete jednostavno odabrati
iz liste.
1
2
Odaberite valno područje, zatim
pritisnite 5.
Pojavljuje se frekvencija.
Zakrenite regulator glasnoće dok se
ne pojavi željena postaja.
Odabir i ugañanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugañanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Takoñer traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
3
Pritisnite 9 za prijem postaje.
Na pokazivač se vraća uobičajeni prikaz.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2: umjesto regulatora glasnoće pritisnite M
ili m .
RDS
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne
digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS
prijemom podešavaju sat.
Napomene
● Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije
neće biti dostupne.
● RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je
signal slab ili postaja ne emitira RDS podatke.
Podešavanje AF (alternativnih
frekvencija) i TA (prometnih
obavijesti)
1
Više puta pritisnite Z dok se ne
pojavi željena postavka.
Prikaz podataka
Odaberite
Za
Primjer: kad podesite Info (informacijski) mod
na "All" (str. 14).
AF-on
uključenje AF i isključenje TA.
TA-on
uključenje TA i isključenje AF.
AF/TA-on
uključenje AF i TA.
AF/TA-off
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
A Valno područje
B TP/TA/AF*1
C Točno vrijeme
D Programski broj
E Frekvencija*2 (naziv postaje), RDS podaci
*1 Kad podesite Info (informacijski) mod na "All":
− "TP" svijetli kod prijema postaje s prometnim
programom.
− "AF/TA" trepće tijekom prometnih obavijesti.
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Koristite li
funkciju BTM, samo RDS postaje se pohranjuju
s istim AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti
RDS postaje i one koje to nisu s funkcijama
AF/TA za svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
11
Ugañanje glasnoće prometnih
obavijesti
Možete podesiti razinu glasnoće prometnih
obavijesti tako da ih ne propustite.
1 Zakrenite regulator glasnoće za ugañanje.
2 Pritisnite i zadržite Z dok se ne pojavi
"TA".
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, ureñaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Slušanje lokalnog programa
— Regional
Kad je uključena funkcija AF: tvornička
podešenja ovog ureñaja ograničavaju prijem na
odreñeno područje, stoga nije moguć prijelaz na
drugu lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "Regional off" u
izborniku tijekom FM prijema (str. 14).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
Odabir vrste programa (PTY)
1
Tijekom FM prijema pritisnite 4.
Vrste programa
News (novosti), Current Affairs (vijesti),
Information (informacije), Sport (sport),
Education (obrazovni program), Drama
(dramski program), Cultures (kultura),
Science (znanost), Varied Speech (razno),
Pop Music (popularna glazba), Rock Music
(rock glazba), Easy Listening (lagana glazba),
Light Classics M (lagana klasična glazba),
Serious Classics (klasična glazba), Other
Music (druge vrste glazbe), Weather & Metr
(vremenska prognoza), Finance (financije),
Children's Progs (dječji programi), Social
Affairs (društvene teme), Religion (vjerski
program), Phone In (telefonska javljanja),
Travel & Touring (putovanja), Leisure &
Hobby (zabava), Jazz Music (jazz glazba),
Country Music (country glazba), National
Music (narodna glazba), Oldies Music
(evergrini), Folk Music (folklorna glazba),
Documentary (dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u
kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1
Podesite "CT-ON" u izborniku
(str. 14).
Napomene
● Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema
RDS postaje.
● Izmeñu vremena podešenog funkcijom CT i
stvarnog vremena će možda biti razlike.
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
12
2
Zakrenite regulator glasnoće dok se
ne pojavi željena vrsta programa.
3
Pritisnite 9.
Ureñaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Ostale funkcije
Promjena zvunih postavki
Podešavanje zvučnih značajki
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3 Tune
Postavka "Custom" unutar EQ3 omogućuje
pohranjivanje vašeg podešenja ekvilizatora.
1
Odaberite izvor, zatim pritisnite
;.
Zakrenite regulator glasnoće dok se
ne pojavi željena opcija izbornika i
pritisnite 9.
2
Zakrenite regulator glasnoće za
odabir "EQ3 parametric" i pritisnite
9.
Zakrenite regulator glasnoće za
odabir opcije i pritisnite 9.
Podešavanje je dovršeno.
Nakon 3 sekunde se na pokazivač vraćaju
indikatori uobičajene reprodukcije/prijema.
3
Zakrenite regulator glasnoće za
odabir "Custom" i zatim pritisnite
B +.
4
Zakrenite regulator glasnoće za
odabir "EQ3 Mode Tune" i zatim
pritisnite 9.
5
Zakrenite regulator glasnoće za
odabir željenog frekvencijskog
raspona izmeñu "LOW", "MID" ili "HI"
i zatim pritisnite 9.
6
Zakrenite regulator glasnoće za odabir
središnje frekvencije koju želite
podesiti i zatim pritisnite B +.
Podesiva frekvencija u svakom rasponu:
LOW: 60 Hz ili 100 Hz
MID: 500 Hz ili 1,0 kHz
HI: 10,0 kHz ili 12,5 kHz
7
Regulatorom glasnoće podesite
krivulju ekvilizatora.
Razina glasnoće je podesiva u koracima od 1
dB, od –10 dB do +10 dB.
8
Pritisnite 9.
Ponovite korake od 5 do 8 za podešavanje
drugih frekvencijskih raspona.
9
Pritisnite B –.
Na pokazivač se vraćaju indikatori
uobičajene reprodukcije/prijema.
1
2
Pritisnite ;.
3
Na daljinskom upravljaču
U koracima 2 do 3: umjesto regulatora glasnoće
pritisnite M ili m .
Možete podesiti sljedeće stavke (pogledajte
odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije):
"z" označava tvorničku postavku.
EQ3 parametric
Za odabir postavke ekvilizatora: "Xplod",
"Vocal", "Edge", "Cruise", "Space", "Gravity",
"Custom" ili "off" (z).
DSO
Za odabir DSO moda: "1", "2", "3" ili "off"
(z). Veći broj znači intenzivniji efekt.
Balance
Za podešavanje balansa izmeñu desnih i lijevih
zvučnika: "R10" – "0" (z) – "L10"
Fader
Za podešavanje balansa izmeñu prednjih i
stražnjih zvučnika: "F10" – "0" (z) – "R10"
Subwoofer
Za podešavanje balansa izmeñu prednjih i
stražnjih zvučnika: "F10" – "0" (z) – "R10"
(kao najniža vrijednost prikazano je "– ∞".)
LPF (niskopropusni filter)
Za odabir prekidne frekvencije subwoofera:
"off" (z), "125Hz" ili "78Hz".
AUX Level*
Za podešavanje razine glasnoće za svaki spojeni
dodatni ureñaj. Ovo podešenje uklanja potrebu
za pojedinačnim podešavanjem glasnoće izvora
(str. 14).
Podesive razine: "+18 dB" – "0 dB" (z) –
"–8 dB"
* Kad je aktivan izvor AUX.
Za povratak na tvornički podešenu krivulju
ekvilizatora, u koraku 4 odaberite "EQ3
Mode Initialize" i "Yes".
Savjet
Druge postavke ekvilizatora su takoñer podesive.
Na daljinskom upravljaču
U koracima 2 do 7: umjesto regulatora glasnoće
pritisnite M ili m; u koracima 3, 6 i 9: umjesto B
–/+ pritisnite < ili ,.
13
Podešavanje opcija — MENU
1
2
Pritisnite #.
3
Zakrenite regulator glasnoće za
odabir opcije i zatim pritisnite 9.
Podešavanje je dovršeno.
4
Zakrenite regulator glasnoće dok se
ne pojavi željena opcija, zatim
pritisnite 9.
Pritisnite #.
Na pokazivač se vraćaju indikatori
uobičajene reprodukcije/prijema.
Na daljinskom upravljaču
U koracima 2 do 3: umjesto regulatora glasnoće
pritisnite M ili m .
Možete podesiti sljedeće stavke (pogledajte
odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije):
"z" označava tvorničku postavku.
Setup
Clock Adjust (str. 5)
CT (točno vrijeme)
Za podešavanje "on" ili "off" (z) (str. 11, 12).
Beep
Za odabir "on" (z) ili "off".
RM (zakretni daljinski upravljač)
Za promjenu radnog smjera kontrola zakretnog
daljinskog upravljača.
– "NORM" (z): za uporabu daljinskog
upravljača u tvornički podešenom položaju.
– "REV": pri postavljanju daljinskog
upravljača na desnu stranu volana.
Auto Off
Za automatsko isključenje nakon odreñenog
vremena; "NO" (z), "30 sec", "30 min" ili "60
min".
Display
Auto Image
Za prikaz različitih slika.
– "All": za ponavljanje prikaza slika u svim
modovima.
– "Movie" (z): za prikaz videozapisa.
– "SA": za prikaz spektralnog analizatora.
– "off": isključenje prikaza slika.
Info (prikaz informacija)
Za prikaz opcija (ovisno o izvoru, itd.).
– "Simple" (z): za isključenje prikaza.
– "All": za prikaz svih opcija.
– "Clear": za automatsko nestajanje opcija.
14
Demo*1 (prikaz mogućnosti)
Za odabir "on" (z) ili "off".
Dimmer
Za podešavanje svjetline pokazivača.
– "Auto" (z): za automatsko zatamnjenje
pokazivača nakon uključenja svjetla.
– "on": zatamnjenje pokazivača.
– "off": uobičajena svjetlina pokazivača.
Illumination
Za promjenu boje osvjetljenja: "Blue" (z) ili
"Red".
Auto Scroll
Za automatsko pomicanje dugih naziva nakon
promjene diska/albuma/grupe/zapisa.
– "on" (z): za pomicanje
– "off": za isključenje pomicanja.
Receive Mode
LOCAL (lokalne postaje)
– "off" (z): za normalno ugañanje.
– "on": ugañaju se samo postaje s jakim
signalima.
Mono (mono zvuk)*2
Odaberite ovu opciju kako biste poboljšali loš
FM prijem.
– "off" (z): za stereo reprodukciju.
– "on": za reprodukciju stereo zvuka u mono
tehnici.
Regional
Za podešavanje "on" (z) ili "off" (str. 12).
BTM (str. 10)
*1 Kad je ureñaj isključen.
*2 Kod FM prijema.
Uporaba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Na AUX ulaz (stereo minipriključnica) ovog
ureñaja možete spojiti dodatni prijenosni audio
ureñaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem
auto zvučnika.
Razlika u glasnoći izmeñu auto radija i
prijenosnog audio ureñaja je podesiva. Slijedite
postupak opisan u nastavku:
1 Isključite prijenosni audio ureñaj.
2 Spojite prijenosni audio ureñaj na auto radio.
Izvor se automatski prebacuje na "AUX".
diskova
više puta.
diskova
kontinuirano
zatim, pritisnite ponovo unutar
2 sekunde i zadržite.
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim redoslijedom
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite . (REP) ili
/ (SHUF) nekoliko puta dok se ne pojavi
željena postavka.
Spojni kabel*
(opcija)
Odaberite
Repeat Disc* diska kontinuirano.
Shuffle
Changer*1
* Koristite isključivo kabel s ravnim priključkom.
3 Smanjite glasnoću auto radija.
4 Pokrenite reprodukciju spojenog audio
ureñaja uz umjerenu glasnoću.
5 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na auto
radiju.
6 Podesite ulaznu razinu (str. 13).
CD/MD izmjenjivač
zapisa u izmjenjivaču u
slučajnom redoslijedu.
Shuffle All*2 zapisa u svim ureñajima u
slučajnom redoslijedu.
*1 Kad je spojen jedan ili nekoliko CD/MD
izmjenjivača.
*2 Kad je spojen jedan ili više CD izmjenjivača ili dva
ili više MD izmjenjivača.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju
odaberite "Repeat off" ili "Shuffle off".
Savjet
"SHUF ALL" neće reproducirati zapise u slučajnom
redoslijedu izmeñu CD ureñaja i MD izmjenjivača.
Odabir izmjenjivača
1 Više puta pritisnite ' dok se ne
pojavi "CD" ili "MD".
2 Više puta pritisnite 7 dok se ne pojavi
željeni izmjenjivač.
Broj ureñaja, indikator MP3*
2
Indikator LP2/LP4*
Za reprodukciju
1
1
Broj albuma/diska
Počinje reprodukcija.
*1 Pri MP3 reprodukciji.
*2 Pri reprodukciji MDLP diska.
Traženje diska prema nazivu — LIST
Kad je priključen CD izmjenjivač s mogućnošću
reprodukcije CD TEXT diska ili MD
izmjenjivač, možete odabrati željeni disk s liste.
Ako dodijelite naziv disku, on se pojavi na listi.
1 Tijekom reprodukcije pritisnite 5.
Pojavi se broj ili naziv diska.
2 Zakrećite regulator glasnoće dok se ne pojavi
željeni disk.
3 Pritisnite 9 za reprodukciju diska.
Prikaz se vrati na mod normalne
reprodukcije.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2: umjesto regulatora glasnoće pritisnite M
ili m.
Preskakanje albuma i diskova
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite ?/@
(GP/ALBM –/+).
Za
preskakanje
Pritisnite ?/@ (GP/ALBM
–/+)
albuma
i otpustite (zadržite na trenutak).
albuma
kontinuirano
unutar 2 sekunde od prvog
otpuštanja.
15
Zakretni upravljač RM-X4S
Stavljanje naljepnice
Stavite naljepnicu ovisno o načinu postavljanja
upravljača.
Promjena smjera upravljanja
Smjer upravljanja kontrola je tvornički podešen
na način prikazan na slici.
Za povećavanje
Za smanjivanje
Položaj kontrola
Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao one na ureñaju.
Sljedeće kontrole na zakretnom upravljaču
zahtijevaju različite radnje od onih na ureñaju.
• Kontrola PRESET/DISC
Isto kao i una ureñaju (pritisnite i
zakrenite).
• Kontrola VOL (glasnoća)
Isto kao i regulator glasnoće na ureñaju
(zakrenite).
• Kontrola SEEK/AMS
Isto kao i B –/+ na ureñaju (zakrenite ili
zakrenite i zadržite).
16
Ako zakretni upravljač morate postaviti s desne
strane volana, možete obrnuti smjer upravljanja.
1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL,
pritisnite i zadržite ;.
Dodatne informacije
Mjere opreza
• Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se ureñaj malo ohladi prije korištenja.
• Ako je vaš automobil opremljen električnom
antenom, ona se automatski izvlači kad ureñaj
radi.
O kondenzaciji vlage
Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na
lećama unutar ureñaja i na pokazivaču se može
nakupiti vlaga i tada ureñaj neće pravilno raditi. U
tom slučaju izvadite disk i pričekajte oko jedan sat
dok vlaga ne ispari.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po ureñaju ili diskovima ne prolijete sok
ili druga pića.
Napomene o diskovima
• Uvijek držite disk za rubove i nemojte dodirivati
njegovu površinu.
• Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
• Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj
ploči u vozilu parkiranom na suncu.
• Ne lijepite naljepnice ili ljepljivu vrpcu na disk,
jer može doći do zaustavljanja rotacije te do
kvara ureñaja ili oštećenja diska.
• Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama.
Uslijed uporabe takvih diskova može doći do
sljedećih nepravilnosti u radu:
– Nemogućnost izbacivanja diska (zbog
odlijepljene naljepnice koja može zapeti u
mehanizmu za izbacivanje diska).
– Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka
(primjerice, preskakanje zvuka ili nemogućnost
reprodukcije) uslijed skupljanja naljepnice
izložene toplini i savijanja diska.
• Diskovi nestandardnih oblika (npr. oblik srca,
kvadrata, zvijezde) ne mogu se reproducirati u
ovom ureñaju jer bi moglo doći do kvara. Ne
koristite takve diskove.
• Nije moguća reprodukcija CD-a promjera 8 cm.
• Prije uporabe obrišite diskove
krpom za čišćenje. Brišite ih
ravnim potezima od središta
prema rubu. Nemojte koristiti
otapala poput benzina, razrjeñivača, komercijalnih sredstava za čišćenje ili antistatički
raspršivač namijenjen čišćenju
vinilnih ploča.
Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima
• Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova
(ovisno o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom
stanju) neće biti moguća na ovom ureñaju.
• U ovom ureñaju nije moguća reprodukcija
nefinaliziranih CD-R/CD-RW diskova.
• Ureñaj je kompatibilan s formatima ISO 9660
level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzijskim
formatima i Multi Session.
• Maksimalan broj:
– direktorija (albuma): 150 (uključujući
korijenski i prazne direktorije).
– datoteka (zapisa) i direktorija na disku: 300
(ako naziv direktorija/zapisa sadrži mnogo
znakova, broj može biti i manji od 300).
– prikazanih znakova po nazivu direktorija/
zapisa je 32 (Joliet) ili 64 (Romeo).
• Ako je disk snimljen u Multi Session formatu
prepoznaje se i reproducira samo prvi zapis prve
sesije (svaki drugi format se preskače). Prioritet
formata je CD-DA, ATRAC CD i
MP3/WMA/AAC.
– Kad je prvi zapis CD-DA, reproducira se samo
CD-DA na prvoj sesiji.
– Kad prvi zapis nije CD/DA, reproducira se
ATRAC CD ili MP3/WMA/AAC sesija. Ako
disk nema podataka ovih formata, prikazuje se
poruka "NO Music".
Glazbeni diskovi sa zaštitom od
kopiranja
Ovaj ureñaj može reproducirati diskove koji
podliježu CD standardu. U posljednje vrijeme
pojedine tvrtke proizvode diskove sa zaštitom od
kopiranja. Neki od tih diskova možda se neće moći
reproducirati u ovom ureñaju jer ne podliježu CD
standardu.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj
strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio
podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda
neće reproducirati na ovom ureñaju zato jer ne
odgovaraju CD standardu.
17
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
zapisa
MP3/WMA/AAC
Direktorij
(album)
MP3/WMA/AAC
datoteka (zapis)
• Tijekom reprodukcije AAC datoteke VBR
(promjenjive brzine bita) ili ubrzane reprodukcije
prema naprijed ili natrag, proteklo vrijeme
reprodukcije se možda neće ispravno prikazati.
* Samo uz brzinu od 128 kbps
Napomena o AAC datotekama
Ureñaj ne podržava reprodukciju datoteka zaštićenih
autorskim pravima.
O ATRAC CD-u
Format ATRAC3plus
O MP3 datotekama
• MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a
to je format zvukovne kompresije koji sažima podatke audio CD-a na otprilike 1/10 izvorne veličine.
• ID3 podaci verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 odnose
se samo na MP3. ID3 podaci mogu sadržavati
15/30 (1.0 i 1.1) ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).
• Kod pridjeljivanja naziva MP3 datoteci ne
zaboravite dodati ekstenziju ".mp3".
• Tijekom reprodukcije MP3 datoteke VBR
(promjenjive brzine bita) ili ubrzane reprodukcije
prema naprijed ili natrag, proteklo vrijeme
reprodukcije se možda neće ispravno prikazati.
Napomene o MP3 datotekama
Ako reproducirate MP3 disk velike brzine bita,
primjerice 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.
O WMA datotekama
• WMA je skraćenica od Windows Media Audio, a to
je format zvukovne kompresije koji sažima podatke
audio CD-a na otprilike 1/22* izvorne veličine.
• WMA oznaka može sadržavati 63 znaka.
• Kod pridjeljivanja naziva WMA datoteci ne
zaboravite dodati ekstenziju ".wma".
• Tijekom reprodukcije WMA datoteke VBR
(promjenjive brzine bita) ili ubrzane reprodukcije
prema naprijed ili natrag, proteklo vrijeme
reprodukcije se možda neće ispravno prikazati.
* Samo uz brzinu od 64 kbps
Napomene o WMA datotekama
Nisu podržane sljedeće WMA datoteke:
– datoteke snimljene uz "lossless" kompresiju,
– datoteke zaštićene autorskim pravima.
O AAC datotekama
• AAC je skraćenica od Advanced Audio Coding, a to
je format zvukovne kompresije koji sažima podatke
audio CD-a na otprilike 1/11* izvorne veličine.
• AAC oznaka može sadržavati 126 znakova.
• Kod pridjeljivanja naziva AAC datoteke ne
zaboravite dodati ekstenziju ".m4a".
18
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) je
tehnologija komprimiranja audio podataka koja audio
CD podatke sažima na približno 1/10 izvorne veličine.
ATRAC3plus je prošireni format ATRAC3 i može
komprimirati audio CD podatke na otprilike 1/20
izvorne veličine. Ovaj ureñaj podržava ATRAC3 i
ATRAC3plus format.
ATRAC CD
ATRAC CD je snimljeni audio podatkovni disk
komprimiran na ATRAC3 ili ATRAC3plus format
pomoću ovlaštenog softvera, primjerice SonicStage
2.0 ili noviji ili SonicStage Simple Burner.
• Maksimalan broj:
– direktorija (grupa): 255
– datoteka (zapisa): 999
• Prikazuju se znakovi u nazivu direktorija/
datoteka i tekstualni podaci SonicStagea.
Za detalje o ATRAC CD-u, pogledajte upute za
uporabu SonicStage ili SonicStage Simple Burnera.
Napomena
ATRAC CD snimite pomoću autoriziranog softvera,
primjerice SonicStage 2.0 ili noviji ili SonicStage
Simple Burner 1.0 ili 1.1.
Imate li bilo kakvih pitanja ili problema u vezi
ureñaja i nakon čitanja uputa, posavjetujte se sa
Sonyjevim prodavateljem.
Odravanje
Zamjena litijeve baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterije će trajati oko
godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno
o uvjetima rada.) Kad baterija oslabi, domet
daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamijenite
bateriju novom CR2025 litijevom baterijom.
Korištenje druge baterije može dovesti do
požara ili do eksplozije.
+ strana gore
Napomene o litijevoj bateriji
● Držite litijevu bateriju van dohvata djece. Ako doñe
do gutanja baterije, odmah potražite liječničku
pomoć.
● Obrišite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog
kontakta.
● Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
● Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
Vaenje ureaja
1
Skinite zaštitni okvir.
A Izvadite prednju ploču (str. 5).
B Prstima izvucite zaštitni okvir.
2
Izvadite ureñaj
A Istovremeno umetnite oba ključa za
vañenje dok ne kliknu.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
Promjena osigurača
Kod promjene osigurača koristite osigurače iste vrijednosti.
Ako osigurač pregori, provjerite
priključak napajanja, te zamijenite osigurač. Ako osigurač
ponovo pregori, možda je riječ
o kvaru na ureñaju. U tom
Osigurač (10A)
slučaju se obratite najbližem
Sonyjevom dobavljaču.
Čišćenje priključaka
Ureñaj možda neće dobro raditi ako spojevi izmeñu
ureñaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 5) te očistite
spojeve vatiranim štapićem. Ne primjenjujte prejak
pritisak, jer bi moglo doći do oštećenja priključaka.
Okrenite kukicu
prema unutra
B Povucite ključeve za vañenje kako biste
oslobodili ureñaj.
Stražnja strana prednje
ploče
Napomene
● Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja ugasite vozilo i
izvadite ključ iz kontakt-brave.
● Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
C Izvucite ureñaj iz ležišta.
19
Tehniki podaci
CD ureñaj
Omjer signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugañanja: 87,5 – 108,0 MHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonično izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 – 15 000 Hz
MW/LW
Opseg ugañanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osjetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Pojačalo
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W T 4 (na 4 ohma)
Općenito
Izlazi:
Audio izlazi (prednji/stražnji)
Izlaz za subwoofer (mono)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje
antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
ATT kontrolna priključnica za isključenje zvuka
pri telefonskom pozivu
Kontrolni priključak za svjetlo
BUS kontrolna ulazna priključnica
BUS audio ulaz
Ulazni priključak daljinskog upravljača
Antenski ulaz
AUX ulaz (stereo minipriključnica)
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 T 50 T 190 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Približno 182 T 53 T 163 mm (š/v/d)
Masa: Približno 1,6 kg
Isporučeni pribor:
Daljinski upravljač: RM-X154
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
20
Dodatna oprema/pribor:
Zakretni upravljač: RM-X4S
BUS kabel (isporučen s RCA priključkom):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD izmjenjivač (10 diskova): CDX-757MX
CD izmjenjivač (6 diskova): CDX-T70MX, CDX-T69
Selektor izvora: XA-C40
Selektor AUX-IN: XA-300
Priključni adapter za iPod: XA-110IP
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Američki i strani patenti su licenca Dolby Laboratories.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i
patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
Dizajn i tehničke značajke ureñaja su podložni
promjenama bez prethodne obavijesti.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
odreñenim otisnutim programskim pločama.
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
● Pakirni jastučići izrañeni su od papira.
● Za ispis na ambalaži je korištena tinta na bazi
biljnog ulja bez hlapljivih organskih spojeva.
U sluaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju
problema koji se mogu pojaviti u radu s ureñajem.
Prije pregleda donje tablice, provjerite spojeve
ureñaja i postupke korištenja.
Općenito
Nema napajanja ureñaja.
• Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite
osigurač.
• Ako je ureñaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
t Uključite ureñaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
• Glasnoća je preniska.
• Uključena ja funkcija ATT ili je glasnoća smanjena
zbog telefonskog razgovora (Telephone ATT) (kad
je spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT
priključnicu).
• Kontrola fader (FAD) nije postavljena u središnji
položaj za dvozvučnički sustav.
• CD izmjenjivač ne podržava format diska
(MP3/WMA/AAC/ATRAC CD).
t Reproducirajte disk ovim ureñajem.
Nema zvučnog signala.
• Zvučni signal je isključen (str. 14).
• Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrañeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
• Pritisnuli ste tipku RESET.
t Ponovo pohranite podešenja u memoriju.
• Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
• Kabel za napajanje nije ispravno spojen.
Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena
su obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na
pokazivaču.
• Zatamnjivač je podešen na "Dimmer on" (str. 14).
• Neodgovarajući kut prednje ploče.
t Podesite kut prednje ploče pritiskom i
zadržavanjem tipke X (str. 7).
• Oznake nestanu pritisnete li i zadržite tipku !.
t Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku
! dok se prikaz ponovno ne uključi.
• Priključci su zaprljani (str. 19).
Funkcija Auto Off ne radi
Ureñaj je uključen. Funkcija Auto Off se aktivira
nakon isključenja ureñaja.
t Isključite ureñaj.
Nije moguće koristiti daljinski upravljač.
Uklonite izolacijsku foliju (str. 4).
Ne radi DSO funkcija
Ovisno o tipu unutrašnjosti automobila ili vrsti
glazbe, DSO možda neće imati željeni efekt.
Slike se izmjenjuju automatski.
U Auto Image modu nije moguć prikaz odabrane slike.
t Za prikaz samo odabrane slike, podesite "Auto
Image off" (str. 14).
Na pokazivaču nisu prikazane opcije.
t Podesite na "Info All" (str. 14)
Ne možete ugoditi glasnoću (AUX)
Odabrali ste AUX i odabrali ga kao ', a
niste spojili dodatni ureñaj.
CD/MD reprodukcija
Ne možete uložiti disk.
• Već je uložen drugi disk.
• Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija diska ne započinje.
• Oštećen ili zaprljan disk.
• Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 17).
• Ovaj ureñaj ne podržava tekući format diska i
verziju datoteke (za detalje pogledajte stranu 4 i 17).
Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC
zapisa treba duže vrijeme nego za ostale.
Sljedećim diskovima/ureñajima treba duže vrijeme za
početak reprodukcije:
− diskovi/ureñaji složene strukture.
− diskovi/ureñaji snimljeni u Multi Session formatu.
− diskovi/ureñaji kojima možete dodati podatke.
Nije moguća reprodukcija ATRAC CD-a.
• Disk nije snimljen ovlaštenim softverom, primjerice
SonicStage ili SonicStage Simple Burnerom.
• Zapisi koji nisu sadržani u grupi ne mogu se
reproducirati.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
• Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
• Funkcija "Auto Scroll" je podešena na "off".
t Podesite "Auto Scroll on" (str. 14) ili pritisnite
N na daljinskom upravljaču.
Zvuk preskače.
• Niste dobro ugradili ureñaj.
t Ureñaj ugradite pod kutom manjim od 45º u
stabilan dio automobila.
• Neispravan ili zaprljan disk.
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (str. 4).
Prijem radijskih postaja
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
• Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora
napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog
pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil ima
ugrañenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/
bočnom staklu).
• Provjerite spoj antene.
• Antena se ne izvlači.
t Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
• Provjerite frekvenciju.
• Ako je aktivan DSO mod, zvuk može biti
isprekidan šumovima.
t Podesite DSO 3D mod na "off" (str. 13).
Slušanje ugoñenih postaja nije moguće.
• Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
• Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugañanje.
• Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja.
t Podesite "Local off" (str. 14).
• Emitirani signal je preslab.
t Izvršite ručno ugañanje.
Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".
• Ugodite točnu frekvenciju.
• Signal odašiljača je preslab.
t Podesite "Mono on" (str. 14).
nastavlja se na sljedećoj stranici t
21
FM stereo program se čuje mono.
Ureñaj je podešen na mono prijem.
t Podesite "Mono off" (str. 14).
NO Information
MP3/WMA/AAC datoteka ili ATRAC CD ne sadrži
tekstualne podatke.
RDS
NO Magazine
Spremnik za diskove nije umetnut u CD ureñaj.
t Uložite spremnik u izmjenjivač.
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
t Isključite funkciju TA (str. 11).
Nema prometnih informacija.
• Uključite funkciju TA (str. 11).
• Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
t Ugodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
• Trenutna postaja nije RDS postaja.
• RDS podaci nisu primljeni.
• Postaja ne emitira signal vrste programa.
Prikaz/poruke grešaka
Blank Disc*1
Na MD nisu snimljeni zapisi*2.
t Reproducirajte MD sa snimljenim zapisima.
1
Error*
• Disk je zaprljan ili uložen naopako*2.
t Očistite ga ili uložite pravilno.
• Disk je prazan.
• Disk se ne može reproducirati zbog nekog problema.
t Uložite drugi disk.
Failure
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
t Pogledajte upute za ugradnju/povezivanje.
Load
Izmjenjivač učitava disk.
t Pričekajte dok ne završi.
Local Seek +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja
tijekom automatskog ugañanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
t Pritisnite B –/+ dok trepće naziv postaje.
Ureñaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih
podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO Album Name
Zapis ne sadrži naziv albuma.
NO Disc
Disk nije uložen u CD/MD ureñaj.
t Uložite diskove u izmjenjivač.
NO Disc Name
Zapis ne sadrži naziv diska.
NO Group Name
Zapis ne sadrži naziv grupe.
22
NO Music
Disk nema glazbenih datoteka.
t Uložite glazbeni disk u ureñaj ili izmjenjivač koji
podržava MP3.
NO TP
Ureñaj nastavlja pretraživanje dok ne pronañe
dostupnu TP postaju.
NO Track Name
Zapis ne sadrži podatke o nazivu.
Not Read
Ureñaj nije učitao podatke s diska.
t Uložite disk i odaberite ga na listi.
Not Ready
Poklopac MD izmjenjivača je otvoren ili MD diskovi
nisu dobro uloženi.
t Zatvorite poklopac ili pravilno uložite MD diskove.
Offset
Možda je posrijedi interni kvar.
t Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane prikazana, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Push Reset
CD ureñajem ili CD/MD izmjenjivačem nije moguće
upravljati zbog nekih problema.
t Pritisnite tipku RESET (str. 4).
Read
Ureñaj učitava sve podatke zapisa i albuma/grupa s
diska.
t Pričekajte dok završi postupak učitavanja i
reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o
strukturi diska, možda će trebati duže od minute.
" ili "
"
"
Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao
do početka ili do kraja i nije moguće daljnje
pretraživanje.
" "
Oznaka se ne može prikazati kod ovog ureñaja.
*1 Ukoliko doñe do greške tijekom reprodukcije CD-a
ili MD-a, broj CD ili MD diska se ne pojavljuje na
pokazivaču.
*2 Broj diska koji uzrokuje smetnje se prikazuje na
pokazivaču.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD
ureñaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili
kad ste uočili problem.
Download PDF