2-581-922-11 (1)
FM/MW/LW
Auto radio CD-uređaj
Upute za uporabu ______________________
Za instalaciju i spajanje pogledajte priložene upute za instalaciju/spajanje.
CDX-NC9950
© 2005 Sony Corporation
Dobrodošli!
Hvala vam na kupnji ovog Sonyjevog auto radio CDuređaja. Ovaj uređaj Vam omogućuje još veće
uživanje u raznim mogućnostima.
● Reprodukcija diska
Možete reproducirati CD-DA (i one koji sadrže
CD TEXT*1), CD-R/CD-RW-diskove (MP3zapise snimljene u Multi Session formatu (str. 35))
i ATRAC CD (formati ATRAC3 i ATRAC3plus
(str. 36)).
Vrsta diska
Oznaka na disku
CD-DA
*1 CD TEXT disk je CD-DA-disk koji sadrži podatke kao
što su naziv diska, naziv izvođača, naziv zapisa itd.
*2 Kada je spojen dodatni uređaj NVX-HC1, neke funkcije i
nazivi na zaslonu su drugačiji. Za detalje pogledajte
upute o uporabi priložene uz uređaj NVX-HC1.
O uputama za uporabu
• Opisi postupaka u ovim uputama se većinom odnose na
funkcije kartičnog daljinskog upravljača.
• Slikovni prikazi u uputama se mogu razlikovati od
stvarnog uređaja.
Upozorenje pri ugradnji u automobile kod
kojih brava za paljenje nema ACC položaj
na kontaktu
Nakon gašenja automobila svakako pritisnite i
zadržite ! na uređaju za isključenje zaslona.
U suprotnom se zaslon neće isključiti, te će
uzrokovati potrošnju energije akumulatora.
MP3
ATRAC CD
● Radijski prijem
− Možete pohraniti do 6 postaja po valnom
području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
− Funkcija BTM (Best Tuning Memory): uređaj
odabire postaje jačih signala i pohranjuje ih.
● Usluge RDS
Možete koristiti FM postaje sa sustavom podataka
RDS (Radio Data System).
● Podešavanje zvuka
− EQ7: Možete odabrati krivulju ekvilizatora za 7
vrsta glazbe.
− DSO (Dynamic Soundstage Organizer): stvara
veći dojam prostornosti zvuka, uporabom
virtualnoga zvučnika, kako bi se poboljšao zvuk
iz zvučnika, čak i kad su instalirani nisko u vratima.
− BBE MP: poboljšava digitalno komprimirani
zvuk kao što je MP3. Za detalje pogledajte
sljedeća objašnjenja.
● Podešavanje slike
Na uređaju možete podesiti različite prikaze na
zaslonu.
− Tvornički pohranjene slike: Wallpaper, Space
Producer, Movie, itd.
− Slike korisnika: Najviše 100 slika može biti
pohranjeno s dodatnog uređaja..
● Dodatna oprema
Ovaj uređaj omogućuje upravljanje dodatno
nabavljivim CD/MD izmjenjivačima, Sonyjevim
prijenosnim uređajima i DVD navigacijskim
sustavom NVX-HC1*2.
2
Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta
uređaja.
BBE MP je postupak koji
poboljšavah digitalno
komprimiran zvuk, primjerice MP3, tako što
obnavlja i naglašava više harmonijske tonove
izgubljene kompresijom. BBE MP generira parne
harmonijske tonove iz izvornog materijala,
učinkovito obnavljajući toplinu, detalje i nijanse
zvuka.
SonicStage i oznaka su zaštitni znakovi tvrtke Sony
Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i njihove oznake
su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
O sigurnosti
• Poštujte prometne propise.
• Radi sigurnosti, slike s VIDEO IN ulaza se
automatski isključe kada nije aktivirana ručna
kočnica.
Sprečavanje nezgoda
Slika se pojavi samo kada parkirate automobil i
potegnete ručnu kočnicu.
Kada se vozilo počne kretati, slike s priključka
VIDEO IN automatski nestanu nakon prikaza
sljedećeg upozorenja.
Slike na zaslonu su isključene, no moguće je čuti
zvuk sa CD/MP3/ATRAC diska.
Nemojte koristiti uređaj ili gledati zaslon tijekom
upravljanja vozilom.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati
kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
3
Sadržaj
Kako započeti s radom
Resetiranje uređaja...............................................6
Demo prikaz .........................................................6
Podešavanje sata i kalendara
— Sat ............................................................6
Umetanje diska u uređaj.......................................7
Položaj kontrola ...................................................8
Osnovni postupci................................................10
Odabir načina prikaza i grafičkog predloška .....11
CD uređaj CD/MD uređaj (opcija)
Reprodukcija diska.............................................13
Prikaz na zaslonu ...............................................14
Ponavljanje reprodukcije zapisa
— Repeat ....................................................14
Reprodukcija u slučajnom redoslijedu
— Shuffle....................................................15
Pridjeljivanje naziva CD-u
— Disc Memo.............................................15
Traženje diska prema nazivu
— Disc List* ...............................................16
* Funkcije dostupne samo na dodatnom CD/MD uređaju.
Radijski prijemnik
Automatsko pohranjivanje radijskih postaja
— Best Tuning Memory (BTM).................16
Prikaz na zaslonu ...............................................17
Prijem pohranjenih postaja ................................17
Pohranjivanje samo željenih postaja..................18
Ugađanje postaja putem liste
— Preset List...............................................18
RDS
O RDS funkciji...................................................18
Podešavanje AF i TA/PT usluga........................19
Odabir PTY usluga.............................................19
Podešavanje točnog vremena (CT) ....................20
4
Podešavanje slike
Odabir predloška za podatke
— Skin........................................................ 20
Podešavanje boje znakova
— Char Color ............................................. 20
Automatska promjena prikazane slike
— Auto Image ............................................ 21
Odabir predloška s vizualnim efektom
— Effect ..................................................... 21
Odabir podloge
— Wallpaper .............................................. 21
Podešavanje panoramske slike
— Panorama ............................................... 22
Odabir formata slike
— Aspect .................................................... 22
Isključenje prikaza znakova
— Auto Clear ............................................. 24
Pohrana slika
— Snapshot ................................................ 24
Odabir početne slike
— Opening ................................................. 24
Podešenja zvuka
Podešavanje opcije "Dynamic Soundstage
Organizer"
— DSO ....................................................... 25
Podešavanje ekvilizatora
— EQ7........................................................ 26
Podešavanje basova i visokih tonova
— Bass/Treble ............................................ 26
Podešavanje glasnoće prednjih i stražnjih
zvučnika
— Balance/Fader........................................ 27
Podešavanje glasnoće subwoofera
— Sub Woofer............................................ 27
Podešavanje granične frekvencije za zvučnike i
subwoofer(e) — HPF/LPF
(High pass filter/Low pass filter) ............... 27
Podešavanje funkcije loudness
— Loudness................................................ 28
Spajanje dodatne audio opreme......................... 28
Druge funkcije
Podešavanje funkcije CUSTOM
— Custom ...................................................29
Inicijalizacija uređaja
— Initialize .................................................29
Podešenje sigurnosnog kôda
— Security ..................................................29
Izbornici i opcije ................................................31
Uporaba zakretnog upravljača ...........................34
Dodatne informacije
Mjere opreza ......................................................34
Napomene o diskovima......................................34
O MP3 datotekama.............................................35
O ATRAC CD-u ................................................36
Održavanje .........................................................36
Vađenje uređaja..................................................37
Tehnički podaci..................................................37
U slučaju problema ............................................38
Indikatori i poruke pogreške ..............................40
5
Kako započeti s radom
Podešavanje sata i kalendara
— Sat
Sat koristi 24-satni sustav računanja vremena i
digitalni prikaz.
Resetiranje uređaja
Prije prvog korištenja uređaja, nakon zamjene
automobilskog akumulatora ili promjene spojeva,
potrebno je resetirati uređaj.
Pritisnite tipku RESET duguljastim predmetom,
poput olovke.
Nakon pritiska tipke RESET, automatski se pojavi
početna slika i počne prikaz mogućnosti
1
2
Pritisnite #.
3
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Clock", zatim pritisnite 9.
4
Podesite datum i vrijeme.
1 Pritisnite više puta M ili m za odabir
dana, zatim pritisnite 9.
2 Primjenom koraka 1 podesite mjesec,
godinu, sat i minute.
Nakon podešavanja minuta pojavi se potvrdni
prikaz. Tada pritisnite 9.
5
Pritisnite < ili , za odabir opcije "YES",
zatim pritisnite 9.
Pojavi se "Complete" i na zaslon se vrati glavni
izbornik.
6
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Tipka RESET
Napomena
Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenja
sata/kalendara i neke funkcije pohranjene u memoriju.
Savjet
Moguće je promijeniti početnu sliku. Za detalje pogledajte
"Odabir početne slike" na str. 24.
Demo prikaz
Kada je uređaj isključen, na zaslonu se prvo
pojavljuje prikaz sata, a zatim slijedi demonstracijski
(DEMO) prikaz.
Demonstracijski prikaz se sastoji od 2 slikovna
predloška. Za detalje pogledajte dio "Demo" u
poglavlju "Setup menu" na str. 32.
"Demo ON" (tvorničko podešenje): Wallpaper,
Movie, Space Producer i Navigation Control modovi
se pojavljuju naizmjence.
"Demo OFF": Wallpaper i Movie modovi se
pojavljuju naizmjence.
Savjet
Tijekom demonstracijskog prikaza možete podesiti svjetlinu
zaslona u 11 koraka (od 0 do 10) rotirajući R kontrolu.
6
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Setup", zatim pritisnite 9.
Napomena
Ako brava za paljenje motora vozila nema položaj ACC,
najprije uključite uređaj te zatim podesite sat i kalendar.
Savjeti
• Godine je moguće podešavati u rasponu od 2004 do
2099.
• Sat je moguće podesiti pomoću RDS značajke (str. 20).
Umetanje diska u uređaj
1
Pritisnite Z.
Prednja ploča se automatski otvara.
2
Umetnite disk (s naljepnicom prema gore).
Prednja ploča se zatvori i reprodukcija započinje
automatski.
Vađenje diska
1
Pritisnite Z.
Prednja ploča se automatski otvara i izbacuje se
disk.
2
Pritisnite Z za zatvaranje prednje ploče.
Napomena
Prednja ploča se zatvori automatski nakon što se oglasi
signal upozorenja.
7
Položaj kontrola
A Tipka SOURCE
1
(Uključenje/Radio/CD/MD/AUX* )
Za odabir izvora.
B Tipka OFF (zaustavljanje/isključenje)
Za isključenje uređaja/zaustavljanje reprodukcije
ili radio prijema.
C Zaslon
D Tipka ENTER
CD/MD/Radio:
Za promjenu funkcija R kontrole.
Izbornik:
Za odabir opcije/primjenu podešenja.
E Tipka Z (otvaranje/zatvaranje)
Za otvaranje/zatvaranje prednje ploče/za vađenje
uloženog diska.
F L (lijeva) kontrola
Za podešavanje glasnoće.
2
G Tipka CUSTOM*
CD/MD/Radio/AUX:
Za izvođenje pridijeljene funkcije.
Izbornik:
Za povratak na prethodni prikaz.
H Senzor daljinskog upravljača
Za prijem signala s kartičnog daljinskog
upravljača ili bežičnog zakretnog upravljača.
I Tipka RESET
Za resetiranje uređaja.
J Tipka MENU
Za prikaz glavnog izbornika za podešenja i
ugađanja.
8
K R (desna) kontrola
CD/MD/Radio:
Za odabir željene radio postaje, zapisa, grupe*3 ili
diska*4.
Izbornik:
Za odabir opcije.
Napomena o uporabi L/R kontrola
Prije uporabe L/R kontrola, najprije ih utisnite zatim
otpustite. Ponovno ih utisnite kod pohrane nakon
uporabe.
*1 Dostupno samo ako je spojen Sony prijenosni uređaj.
*2 Kada je spojen dodatni model NVX-HC1, ova tipka ima
drugu funkciju. Za detalje pogledajte upute za uporabu
priložene uz model NVX-HC1.
*3 Raspoloživo samo pri reprodukciji MP3/ATRAC diska.
*4 Kod spojenog dodatnog CD/MD uređaja.
Kartični daljinski upravljač RM-X150
Tipke na kartičnom daljinskom upravljaču
imaju jednake funkcije kao one na uređaju.
A Tipka OFF
1
B Brojčane tipke*
Radio: Za pohranu/prijem postaja.
CD/MD: Za promjenu načina reprodukcije:
. : REP
/ : SHUF
2 3
D : BBE MP* * 2
Za uključenje BBP MP funkcije podesite "BBE
MP ON." Za isključenje podesite "BBE MP OFF."
3
0 : PAUSE*
C Tipka MENU
D Tipke </M/,/m
</,:
Za preskakanje zapisa/brzo pretraživanje zapisa
unaprijed, unatrag/automatsko ugađanje postaja,
ručno traženje postaja/odabir podešenja.
M/m:
4
Prijem ugođenih stanica/promjena diska* ,
5
preskakanje grupe* /odabir izbornika.
E Tipka BACK
Za povratak na prethodni prikaz.
F Tipka PTY
Za prikaz PTY liste.
G Tipka AF
Za uključenje/isključenje funkcije AF.
6
H Tipke VOICE, TMC, MARK, MAP*
6
I Tipka NAVI*
J Tipka SCREEN
Za odabir načina prikaza.
K Tipka IMAGE
Za odabir slikovnog predloška.
L Tipka CAPTURE
Za pohranu slika.
M Tipka ENTER
Za odabir opcije/primjenu podešenja.
N Tipka SOURCE
O Tipka MODE
Za promjenu valnog područja/uređaja za
reprodukciju.
P Tipka ATT
Za naglašavanje zvuka. Za isključenje, pritisnite
još jednom.
Q Tipka TA
Za uključenje/isključenje funkcije TA.
R Tipke VOL (+/–)
*1 Brojčane tipke 7, 8, 9 i 0 su raspoložive samo kad je
priključen dodatni model NVX-HC1.
*2 Podešenje BBE MP je moguće promijeniti i u glavnom
izborniku. Tijekom reprodukcije na ovom uređaju
pritisnite tipku #, a zatim pod stavkom izbornika
"PlayMode" značajku "BBE MP" podesite na "ON" ili
"OFF".
*3 Dostupno samo tijekom reprodukcije na ovom uređaju.
*4 Kod spojenog dodatnog CD/MD uređaja.
*5 Raspoloživo samo pri reprodukciji MP3/ATRAC diska.
*6 Dostupno samo kada je spojen dodatni model NVH-HC1.
Napomena
Ako se zaslon isključi pritiskom na tipku !, uređajem
nije moguće upravljati kartičnim daljinskim upravljačem,
osim ako ne pritisnete tipku ' ili uložite disk kako bi
aktivirali uređaj.
Savjet
Detalje o zamjeni baterije potražite na str. 36 u poglavlju
"Zamjena litijeve baterije".
9
Osnovni postupci
4
Zakrenite R kontrolu za odabir željene
opcije izbornika, zatim pritisnite 9.
5
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Glavni izbornik
U glavnom izborniku možete podesiti različite
funkcije uređaja. Opcije i funkcije su u razvrstane u
sljedeće izbornike:
J List - Prikaz lista.
K Display - Podešenje prikaza slika.
L Edit - Editiranje naziva diska/upravljanje
pohranjenim sadržajima.
M Setup - Podešenja uređaja.
N Sound - Podešenja kvalitete zvuka.
O Custom* - Pridjeljivanje funkcija tipki CUSTOM.
P PlayMode - Podešenja reprodukcije i radio
prijema.
Detalje o opcijama izbornika potražite u "Izbornici i
opcije" na str. 31.
* Kada je spojen dodatni uređaj NVX-HC1, "Custom" nije
prikazan i a ima drugu funkciju. Za detalje
pogledajte upute za uporabu priložene uz model NVX-HC1.
Tijekom uporabe izbornika:
Za povratak na prethodni prikaz, pritisnite
a.
Za poništenje izvršenog odabira, pritisnite #.
Savjet
Ovisno o odabranoj opciji, više puta pritisnite 9 za
odabir opcije "ON" ili "OFF" u koraku 3, zatim pritisnite
# za povratak na uobičajeni prikaz.
Postupci na kartičnom daljinskom upravljaču:
Postupci na uređaju:
ENTER
CUSTOM
1
2
3
R kontrola
MENU
Tijekom reprodukcije ili radio prijema
pritisnite #.
Pojavi se glavni izbornik.
Zakrenite R kontrolu za odabir željene
opcije izbornika, zatim pritisnite 9.
Pri zakretanju R kontrole izmjenjuju se sljedeće
opcije:
List y Display y Edit y Setup y Sound
y Custom y PlayMode
Zakrenite R kontrolu za odabir željene
opcije podešenja, zatim pritisnite 9.
1
Tijekom reprodukcije ili radio prijema
pritisnite #.
Pojavi se glavni izbornik.
2
Pritisnite više puta < ili , za odabir
željene opcije izbornika, zatim pritisnite
9.
Svakim pritiskom tipke < ili , izmjenjuju se
sljedeće opcije:
List y Display y Edit y Setup y Sound
y Custom y PlayMode
3
Pritisnite više puta < ili , za odabir
željene opcije izbornika, zatim pritisnite
9.
4
Pritisnite više puta < ili , za odabir
željenog podešenja, zatim pritisnite 9.
5
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Tijekom uporabe izbornika:
Za povratak na prethodni prikaz, pritisnite 6.
Za poništenje izvršenog odabira, pritisnite #.
10
Savjet
Ovisno o odabranoj opciji, više puta pritisnite 9 za
odabir opcije "ON" ili "OFF" u koraku 3, zatim pritisnite
# za povratak na uobičajeni prikaz.
Funkcija CUSTOM
Tipki CUSTOM možete pridijeliti jednu od funkcija
u izborniku CUSTOM kako biste je mogli
jednostavnije izvesti.
Zamjenski izbornik
R kontrola funkcionira na različite načine ovisno o
odabranom zamjenskom izborniku.
Postupci na uređaju:
ENTER
R kontrola
1
1
Tijekom reprodukcije ili radio prijema
pritisnite 9 više puta dok se ne
pojavi željeni zamjenski izbornik.
Zamjenski izbornik*1
Svakim pritiskom tipke 9, zamjenski
izbornik se mijenja na sljedeći način:
Tijekom reprodukcije:
2
3
4
AMS+/–* t GROUP+/–* t DISC+/–*
2
t AMS+/–*
Tijekom radio prijema:
2
5
PRESET+/–* t SEEK+/–* t
2
MANUAL+/– t PRESET+/–*
Tijekom reprodukcije ili radio prijema
pritisnite a.
Detalje o pridjeljivanju funkcije potražite u
"Podešavanje funkcije CUSTOM" na str. 29.
Savjet
Kada je spojen dodatni NVX-HC1, a ima drugu
funkciju. Za detalje pogledajte upute za uporabu priložene
uz uređaj NVX-HC1.
Odabir načina prikaza i
grafičkog predloška
Možete primjenjivati vizualne efekte u različitim
kombinacijama odabirom grafičkog predloška i
načina prikaza. Svaki način prikaza ima nekoliko
grafičkih predložaka te je moguće prilagođivati
vizualne efekte tih predložaka.
Postupci na kartičnom daljinskom
upravljaču:
*1 Zamjenski izbornik nestane za 8 sekundi ako ne
izvedete nikakav postupak.
*2 Raspoloživo samo kada nije prikazan zamjenski
izbornik.
*3 Raspoloživo samo tijekom reprodukcije
MP3/ATRAC diska.
*4 Raspoloživo samo kada je priključen dodatni
CD/MD uređaj.
*5 Za zaustavljanje pretraživanja, zakrenite R kontrolu
u suprotnom smjeru.
2
Zakrenite R kontrolu za odabir željenog
postupka.
1
Tijekom reprodukcije ili radio prijema
pritisnite više puta < za odabir
željenog načina prikaza.
Svakim pritiskom tipke <, načini prikaza
se izmjenjuju na sljedeći način.
Standard mode t Spectrum Analyser mode t
Movie mode t Video mode t Standard mode
nastavlja se na sljedećoj stranici t
11
2
Pritisnite : više puta za odabir
željenog grafičkog predloška.
Grafički predložak se mijenja ovisno o
odabranom načinu prikaza.
1
Video mode*
Prikazuje video slike i/ili pohranjene analizatore
spektra s različitim informacijama.
Primjer: Video & Spectrum Analyser
Načini prikaza i grafički predlošci
Ovisno o načinu prikaza, moguće je odabrati različite
grafičke predloške. Opcije izbornika ovise o
odabranom grafičkom uzorku. Za detalje o
podešavanju grafičkih predložaka u Standard mode i
Video mode prikazu, pogledajte str. 20 do 24.
Grafički predlošci izmjenjuju se na sljedeći način:
Video full t Video & Spectrum Analyser t Video
& Capture tVideo & Slideshow
1
Standard mode*
Prikazuje slike i/ili pohranjene vizualne efekte s
različitim informacijama.
Primjer: Wallpaper & Effect
Primjer: Panorama & Effect
Grafički predlošci izmjenjuju se na sljedeći način:
Effect t Wallpaper t Wallpaper & Effect t
Panorama t Panorama & Effect t Effect
1
Spectrum Analyser mode*
Prikazuje pohranjene slikovne predloške s različitim
informacijama.
Primjer: Type-A
Grafički predlošci izmjenjuju se na sljedeći način:
Space Producer*2 t Type-A t Type-B t Type-C
t Type-D t Space Producer*2
1
Movie mode*
Prikazuje pohranjene pokretne slike s različitim
informacijama.
Grafički predlošci izmjenjuju se na sljedeći način:
Movie-1 t Movie-2 t … t Movie-12
12
Napomene
• Opcija Video mode je raspoloživa kada je na priključak
VIDEO IN spojen video uređaj koji šalje video signale.
• Video slike će biti prikazane samo kada je potegnuta
ručna kočnica.
• Sustav boje ovog uređaja treba biti podešen na "PAL" ili
"NTSC" u skladu s priključenim video uređajem. Kada
sustav boje nije usklađen sa sustavom video uređaja, nije
raspoloživa opcija Video mode.
• Ovaj uređaj podržava PAL i NTSC sustav boje. Nije
moguć prikaz video slika sa spojene opreme koja nije
kompatibilna s PAL i NTSC sustavom.
Savjet
Kada je u Video načinu odabran AUX izvor, možete
podesiti svjetlinu zaslona u koracima od –5 do +5
zakretanjem R kontrole.
*1 Slike u nizu je moguće promijeniti automatski. Za
detalje pogledajte "Automatska promjena slike na
zaslonu" na str. 21.
*2 Space Producer promjenom veličine i kretanjem
objekata stvara na zaslonu vizualni ugođaj uz glazbu.
Postupci na uređaju:
CD uređaj CD/MD uređaj
(opcija)
Osim reprodukcije CD-a na ovom uređaju, na ovaj
uređaj možete spojiti dodatni CD/MD uređaj.
Reprodukcija diska
Za
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite !.
Izbacivanje diska
Pritisnite Z.
Preskakanje zapisa
− Automatic Music
Sensor
Zakrenite R kontrolu
[do željenog zapisa].
3
Pritisnite 9, zatim
zakrenite R kontrolu
[do željene grupe].
Preskakanje diskova
− Disc selection
Pritisnite 9, zatim
zakrenite R kontrolu
[do željenog diska].
Preskakanje grupe*
− Group selection
(Na ovom uređaju)
1
Pritisnite Z za otvaranje prednje ploče te
umetnite disk (s naljepnicom prema gore).
Prednja ploča se zatvori i reprodukcija započinje
automatski.
Ako je disk već umetnut, više puta pritisnite
' dok se na zaslonu ne pojavi oznaka "CD"
i započne reprodukcija.
Napomena
Prednja ploča se zatvori automatski nakon što se oglasi
signal upozorenja.
Postupci na kartičnom daljinskom
upravljaču:
Za
Pauzu*
1
Pritisnite 0 (PAUSE).
Pritisnite !.
Zaustavljanje
reprodukcije
Preskakanje zapisa*
− Automatic Music
Sensor
2
Pritisnite </,
[jednom za svaki zapis].
Pretraživanje naprijed/ Pritisnite </,
natrag
[držite do željenog mjesta].
− Manual search
Preskakanje grupa*
− Group selection
3
Preskakanje diskova
− Disc selection
Pritisnite M/m
[držite do željene grupe].
Pritisnite M/m
[jednom za svaki disk].
*1 Pauza je dostupna samo kod reprodukcije na ovom
uređaju (kod reprodukcije na dodatnom uređaju, pauza
nije dostupna). Za isključenje pauze, pritisnite 0
(PAUSE) još jednom.
*2 Za kontinuirano preskakanje zapisa, pritisnite tipku <
ili ,, zatim je ponovo pritisnite unutar 2 sekunde i držite.
*3 Raspoloživo samo pri reprodukciji MP3/ATRAC zapisa.
Napomene
• Dok uređaj očitava podatke s diska, kasnit će s
izbacivanjem nekoliko sekundi nakon pritiska tipke Z.
• Ako pritisnete Z na prednjoj ploči za izbacivanje diska te
ga ostavite u uložnici, aktivirat će se funkcija zaštite
diska. Uređaj će automatski uvući disk u uložnicu 15
sekundi nakon izbacivanja.
• Nemojte jako pritiskati prednju ploču (osobito dok je
otvorena) jer je možete oštetiti.
• Ovisno o metodi snimanja, možda će prije reprodukcije
prvog zapisa proteći jedna ili više minuta.
• Ovisno o stanju diska, reprodukcija možda neće biti
moguća (str. 34, 35 i 36).
• Ako tijekom reprodukcije prvog/posljednjeg zapisa na
disku pritisnete tipku < ili ,, reprodukcija se nastavlja
od prvog/posljednjeg zapisa na disku.
• Po završetku reprodukcije posljednjeg zapisa,
reprodukcija započinje iznova od prvog zapisa na disku.
(Na dodatno spojenom uređaju)
1
Više puta pritisnite ' dok se ne
pojavi oznaka "CD" ili "MD".
2
Više puta pritisnite 7 dok se na
zaslonu ne pojavi oznaka željenog
uređaja.
Reprodukcija počinje.
13
2
Prikaz na zaslonu
D Y: Broj diska/s: Broj grupe* /\: Broj zapisa/
Proteklo vrijeme reprodukcije, Tekući status/
Poruke
Automatski je prikazana informacija o tekućem
disku/grupi/zapisu.
Ako je funkcija Auto Scroll podešena na "on" (str.
31), nazivi dulji od 16 znakova će se pomicati.
Položaj prikazanih podataka ovisi o odabranom
predlošku.
Detalje potražite u "Odabir predloška za podatke" na
str. 20.
*1 Raspoloživo samo kad je spojen dodatni CD/MD uređaj.
*2 Raspoloživo samo pri reprodukciji MP3/ATRAC diska.
Za detalje o MP3 formatu, pogledajte str 35; a o ATRAC
disku, pogledajte str. 36.
*3 Samo kada je ovaj uređaj pridijelio naziv disku pomoću
funkcije Disc Memo.
*4 Raspoloživo samo kada je spojen dodatni MD uređaj sa
MDLP funkcijom, te kod reprodukcije MDLP diska.
Kada je odabrana opcija "Skin1".
Kada je odabrana opcija "Skin2".
Napomene:
• Neke znamenke i znakovi se ne mogu prikazati na
zaslonu (pojavljuju se" s").
• Za neke diskove koji sadrže tekst ili tekstualne
informacije na diskovima s mnogo znakova, neke se
informacije neće prikazati ili pomicati na zaslonu.
• Uređaj nije u mogućnosti prikazati ime izvođača ili naziv
svakog pojedinog zapisa sa diskova koji sadrže tekst.
Ponavljanje reprodukcije zapisa
— Repeat
1
Kada je odabrana opcija "Skin3".
Tijekom reprodukcije pritisnite . (REP)
više puta, dok se željeni način
reprodukcije ne pojavi na zaslonu.
Počinje ponovljena reprodukcija.
Odaberite
Za reprodukciju
Repeat Track
Repeat Group*
Repeat Disc*
2
ponavljanje zapisa
1
ponavljanje grupe
ponavljanje diska
*1 Dostupno samo kod reprodukcije MP3/ATRAC diska.
*2 Dostupno samo ako je spojeno jedan ili više dodatnih
CD/MD uređaja.
1
A Izvor/broj uređaja* /MP3/ATRAC3plus
2
indikacije*
3
B Naziv diska* /Izvođač/Naziv grupe
2
(direktorija)* /Naziv zapisa
2
2
(datoteke)* /tekstualna informacija*
C Funkcija i radni status
BBE: BBE MP
U: Reprodukcija u slučajnom slijedu
[: Ponavljanje reprodukcije
V: ATT
AF: Funkcija AF
TA: Prometne obavijesti
TP: Prometni program
4
LP2: LP2 reprodukcija*
4
LP4: LP4 reprodukcija*
W: DSO
X: EQ7
14
Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite
nekoliko puta . (REP) za odabir opcije "OFF".
Savjet
Način ponavljanja reprodukcije možete također odabrati
uporabom glavnog izbornika. Tijekom reprodukcije pritisnite
#, zatim podesite "Repeat" u "PlayMode" za željeni
način reprodukcije.
Reprodukcija u slučajnom
redoslijedu
4
Pritisnite više puta < ili , za odabir
"Name Edit", zatim pritisnite 9.
5
Unesite znakove.
1 Pritisnite više puta < ili , za odabir
željenog znaka, te pritisnite 9.
2 Ponovite korake 1 za unos naziva.
Za pomak kursora odaberite "C" ili "c", zatim
pritisnite 9.
Za brisanje unesenog znaka odaberite "BS",
zatim pritisnite 9.
3 Za završetak, pritisnite više puta < ili
, za odabir opcije "END", zatim
pritisnite 9.
6
Pritisnite #.
Na zaslon se vraća na uobičajeni prikaz.
— Shuffle
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite /
(SHUF) nekoliko puta dok se na zaslonu
ne pojavi prikaz željenog načina
reprodukcije.
Započinje reprodukcija slučajnim redoslijedom.
Odaberite
Za reprodukciju
Shuffle Group*
1
grupe u slučajnom redoslijedu
Shuffle Disc
cijelog diska u slučajnom
redoslijedu
Shuffle
2
Magazine*
zapisa iz uređaja u slučajnim
redoslijedu
Shuffle All*
3
zapisa sa svih uređaja u
slučajnom redoslijedu
*1 Raspoloživo samo kod reprodukcije MP3/ATRAC
diskova.
*2 Raspoloživo samo kad je spojen jedan ili više CD (MD)
uređaj.
*3 Raspoloživo samo kad je spojen jedan ili više dodatnih
CD uređaja ili dva ili više dodatna MD uređaja.
Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite /
(SHUF) više puta za odabir opcije “OFF”.
Napomena
Pri podešenju "ALL" uređaj neće miješati zapise s MD-a i
CD-a istodobno.
Savjet
Način reprodukcije u slučajnom slijedu možete također
odabrati uporabom glavnog izbornika. Tijekom reprodukcije
pritisnite #, zatim podesite "Shuffle" u "PlayMode" na
željeni način reprodukcije.
Pridjeljivanje naziva CD-u
Napomena
Za završetak dodjeljivanja naziva u koraku 5, obavezno
odaberite "END", zatim pritisnite 9. U protivnom Disc
Memo informacija neće biti pohranjena.
Savjeti
• Za brisanje ili ispravak pogrešnog znaka jednostavno
unesite novi znak ili razmak na njegovom mjestu.
• Disc Memo može pohraniti do 50 naziva diska u
memoriju uređaja. (Kada je već pohranjeno 50 naziva
diska, u izborniku se neće pojaviti opcija "Name Edit".)
• Disc Memo informacija će biti pohranjena u memoriju
ovog uređaja. CUSTOM FILE funkcije priključenog CD
uređaja nisu raspoložive s ovim uređajem.
Brisanje Disc Memo informacija
— Name Delete
1
2
Tijekom reprodukcije pritisnite #.
3
Pritisnite više puta < ili , za opciju
"Name Delete", zatim pritisnite 9.
4
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Select", zatim pritisnite 9.
Pojavljuju se pohranjeni nazivi.
5
Pritisnite M ili m više puta za odabir
naziva diska koji želite obrisati, zatim
pritisnite 9.
Pojavi se potvrdni prikaz.
— Disc Memo
Svakom disku možete pridijeliti naziv od najviše 16
znakova. Kod prikaza, Disc Memo uvijek ima
prednost u odnosu na originalnu CD TEXT
informaciju.
1
Pokrenite reprodukciju diska kojem želite
pridijeliti naziv.
2
3
Pritisnite #.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Edit", zatim pritisnite 9.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Edit", zatim pritisnite 9.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
15
6
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "YES", zatim pritisnite 9.
Pojavi se "Complete" i naziv je izbrisan.
Radijski prijemnik
7
Pritisnite #.
Na zaslon se vraća uobičajen prikaz.
Uređaj može pohraniti do 6 postaja za svako valno
područje (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
Za brisanje svih naziva diska odaberite "ALL" u
koraku 4.
Napomena
Kad obrišete Disc Memo informacije za CD TEXT disk,
prikazana je izvorna CD TEXT informacija.
Savjeti
• U koraku 3, ako nema Disc Memo informacije, na zaslon
će se automatski vratiti prethodni prikaz.
• Ako su u koraku 6 izbrisane sve Disc Memo informacije,
na zaslon će se automatski vratiti prethodni prikaz.
Traženje diska prema nazivu
— Disc List
(S dodatno nabavljivim CD uređajem ili MD
uređajem)
Ovu funkciju možete koristiti za diskove kojima ste
1
2
pridijelili naziv* ili za CD TEXT diskove* .
1
2
3
Oprez
Kad ugađate postaju u vožnji, koristite funkciju Best
Tuning Memory kako bi spriječili mogućnost
nezgoda.
Automatsko pohranjivanje
radijskih postaja
— Best Tuning Memory (BTM)
Uređaj bira postaje s najjačim signalom i pohranjuje
ih u memoriju prema slijedu njihovih frekvencija.
1
Pritisnite ' više puta za odabir
radijskog prijemnika.
2
Pritisnite 7 više puta za odabir
valnog područja.
3
4
Pritisnite #.
5
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "BTM", zatim pritisnite 9.
Uređaj pohranjuje postaje s najjačim signalima.
Za poništenje pohrane pritisnite 9 tijekom
pohrane postaja.
6
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Tijekom reprodukcije pritisnite #.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "List", zatim pritisnite 9.
Pojavi se Disc List izbornik.
Pritisnite M ili m više puta za odabir
željenog diska, zatim pritisnite 9.
Počinje reprodukcija.
*1 Traženje CD diska prema nazivu koji ste sami pridijelili
(str. 15).
*2 Traženje diska prema CD TEXT informaciji: kod
reprodukcije CD TEXT diska na CD uređaju sa CD
TEXT funkcijom.
Napomena
Kod CD TEXT i MD diskova neki znakovi ne mogu biti
prikazani.
16
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Edit", zatim pritisnite 9.
Napomene
• Ako je zbog slabih signala ostvaren prijem samo nekoliko
postaja, na nekim brojčanim tipkama će ostati prethodno
podešenje.
• Kad je na zaslonu prikazan broj, uređaj pohranjuje
postaje od toga broja.
Prikaz na zaslonu
Automatski će biti prikazana informacija o trenutno
odabranoj postaji/frekvenciji.
Položaj prikazanih podataka ovisi o odabranom
predlošku.
Detalje potražite u "Odabir predloška za podatke" na
str. 20.
Kada je odabrana opcija "Skin1".
Postupci na kartičnom daljinskom
upravljaču:
Za
Zaustavljanje radio
prijema
Pritisnite !.
Prijem pohranjenih
postaja
− Preset search
Pritisnite . do 0.
Pritisnite M/m
[do željene postaje].
Pretraživanje postaja
− Automatic tuning
Pritisnite </,
[do željene postaje].
Odabir frekvencija
− Ručno ugađanje
Pritisnite </,
[držite do željene
frekvencije].
Postupci na uređaju:
Za
Kada je odabrana opcija "Skin2".
Kada je odabrana opcija "Skin3".
Zaustavljanje radio
prijema
Pritisnite !.
Prijem pohranjenih
postaja
− Preset search
Zakrenite R kontrolu
[do željene postaje].
Pretraživanje postaja
− Automatic tuning
Pritisnite 9 jednom,
zatim zakrenite R kontrolu*
[do željene postaje].
Odabir frekvencija
− Ručno ugađanje
Pritisnite 9 dvaput,
zatim zakrenite R kontrolu
[do željene frekvencije].
* Za zaustavljanje pretraživanja zakrenite R kontrolu u
suprotnom smjeru.
A Izvor/broj valnog područja
B Funkcija i radni status
ST: Stereo prijem
V: ATT
AF: Funkcija AF
TA: Prometne obavijesti
TP: Prometni program
W: DSO
X: EQ7
C T: Programski broj/Frekvencija, Tekući status/
Poruke
Prijem pohranjenih postaja
1
Više puta pritisnite ' za odabir
radijskog prijemnika.
2
Više puta pritisnite 7 za odabir
valnog područja.
Počne radio prijem željenog valnog područja.
Savjeti
Ako se automatsko pretraživanje prečesto zaustavlja,
podesite funkciju "Local" u "PlayMode" na "ON". Ugađat će
se samo postaje s relativno jakim signalom (Local seek mod).
Ako je FM stereo prijem loš
— Mono
1
Podesite "Mono" u "PlayMode" na "ON".
Zvuk je bolji ali je mono.
Za ponovno uključenje stereo prijema, podesite
funkciju "Mono" na "OFF".
Savjet
Ako FM prijenos ima smetnje, podesite "DSO" u "Sound"
na "OFF" (str. 25).
17
Pohranjivanje samo željenih
postaja
RDS
Moguće je ručno pohraniti željene postaje.
O RDS funkciji
1
Više puta pritisnite ' za odabir
radijskog prijemnika.
2
Više puta pritisnite 7 za odabir
valnog područja.
3
Pritisnite < ili , za traženje postaje
koju želite pohraniti.
4
Pritisnite željenu brojčanu tipku (. do
0) na 2 sekunde, dok se ne pojavi
oznaka "Memory".
Prikazan je broj tipke koju ste pritisnuli, a
odabrana postaja je pridijeljena tom broju i
pohranjena.
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja koji
omogućuje FM postajama slanje dodatne digitalne
informacije zajedno s regularnim radijskim
signalom.
Prikaz na zaslonu
Automatski će biti prikazana informacija o trenutno
odabranoj postaji/frekvenciji/programu.
Položaj prikazanih podataka ovisi o odabranom
predlošku.
Detalje potražite u "Odabir predloška za podatke" na
str. 20.
Kada je odabrana opcija "Skin1".
Napomena
Pokušate li na istu brojčanu tipku pohraniti drugu postaju,
prethodno pohranjena postaja se briše.
Ugađanje postaja putem liste
— Preset List
Pohranjenu postaju možete jednostavno odabrati iz
liste.
1
Tijekom radijskog prijema pritisnite
#.
2
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "List", zatim pritisnite 9.
Ako je odabrano "MW" ili "LW" valno područje,
pojavi se Preset List. Prijeđite na korak 4.
Ako je odabrano "FM" valno područje, pojavi se
izbornik liste. Prijeđite na korak 3.
3
4
18
Kada je odabrana opcija "Skin2".
Kada je odabrana opcija "Skin3".
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Preset", zatim pritisnite 9.
Pojavi se izbornik Preset List.
Pritisnite M ili m više puta, dok ne
pronađete željenu postaju, zatim pritisnite
9.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
A Izvor/broj valnog područja
B Funkcija i radni status
ST: Stereo prijem
V: ATT
AF: Funkcija AF
TA: Prometne obavijesti
TP: Prometni program
W: DSO
X: EQ7
C 34 : RDS prijem/ T: Programski broj/
Naziv postaje (Frekvencija), Tekući status/
Poruke
RDS usluge
1
Pritisnite 3 (+) ili 3 (-) za
podešavanje glasnoće.
2
Pritisnite i zadržite 2 dok se ne pojavi
oznaka "TA".
Uređaj automatski omogućava sljedeće RDS usluge:
AF (Alternative Frequencies)
Funkcija automatski ugađa i prati najjači signal
određene postaje u mreži. Koristeći ovu funkciju,
možete kontinuirano slušati isti program kod duljih
vožnji bez ponovnog ručnog podešavanja postaje.
TA (Traffic Annoucement)/TP (Traffic Programme)
Pruža trenutne prometne informacije/program. Bilo
koja informacija/program će prekinuti trenutno
izvor koji trenutno slušate.
PTY (Programme Types)
Prikazuje informaciju o vrsti programa kojeg
slušate. Također, pretražuje programe prema vrsti.
CT (Clock Time)
CT podaci RDS prijenosa ugađaju sat.
Napomene
• Ovisno o zemlji/regiji, možda neće sve RDS funkcije biti
dostupne.
• RDS funkcija neće biti dostupne ukoliko je signal preslab
ili ukoliko postaja koju ste ugodili ne odašilje RDS
podatke.
Prijem hitnih obavijesti
Ukoliko su funkcije AF i TA uključene, prijem hitnih
obavijesti će prekinuti izvor koji trenutno slušate.
Slušanje lokalnog programa
— Regional
Kad je AF funkcija uključena: tvornička podešenja
ovog uređaja ograničuju prijem na određeno
područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu lokalnu
postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa ili želite u potpunosti iskoristiti AF
funkciju, podesite funkciju "Regional" u "PlayMode"
na "OFF" (str. 33).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
Podešavanje AF i TA/PT usluga
Odabir PTY usluga
1
1
Pritisnite 1 i/ili 2 nekoliko puta dok
se ne pojavi željeno podešenje.
Pritisnite 4 tijekom FM prijema.
Pohranjivanje RDS postaja s AF i TA
podešenjima
RDS postaju istovremeno možete pohraniti s AF/TA
podešenjima. Ukoliko koristite BTM funkciju, samo
RDS postaje su pohranjene s jednakim AF/TA
podešenjem.
Ukoliko ručno pohranjujete postaju, moguće je
pohraniti RDS postaje i one koje ne odašilju RDS
zajedno sa AF/TA podešenjem za svaku.
1
Podesite AF/TA, zatim pohranite postaju
pomoću funkcije BTM (str. 16) ili ručno
(str. 18).
Ugađanje glasnoće prometnih
obavijesti
Moguće je ugoditi razinu glasnoće prometnih
obavijesti kako ih ne biste propustili.
Naziv vrste programa koji trenutno slušate
pojavljuje se na zaslonu ako postaja emitira PTY
podatke.
2
Pritisnite M ili m više puta, dok se na
zaslonu ne pojavi oznaka željene vrste
programa.
3
Pritisnite 9.
Uređaj počinje s traženjem postaje koja emitira
odabranu vrstu programa.
Savjet
PTY listu možete također prikazati uporabom glavnog
izbornika. Tijekom FM prijema pritisnite #, odaberite
"PTY" u "List" te zatim pritisnite 9.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
19
Vrsta programa
News (Novosti), Current Affairs (Vijesti),
Information (Informacije), Sport (Sport),
Education (Obrazovni program), Drama (Dramski
program), Cultures (Kultura), Science (Znanost),
Varied Speech (Razno), Pop Music (Popularna
glazba), Rock Music (Rock glazba), Easy
Listening (Lagana glazba), Light Classical M
(Lagana klasična glazba), Serious Classics
(Klasična glazba), Other Music (Druge vrste
glazbe), Weather & Metr (Vremenska prognoza),
Finance (Financije), Children's Progs (Dječji
programi), Social Affairs (Društvene vijesti),
Religion (Vjerski program), Phone In (Telefonska
javljanja), Travel & Touring (Putovanja), Leisure
& Hobby (Zabava), Jazz Music (Jazz glazba),
Country Music (Country glazba), National
Music (Narodna glazba), Oldies Music
(Evergrini), Folk Music (Folklorna glazba),
Documentary (Dokumentarni program)
Podešavanje slike
Opcije podešenja raspoložive u izborniku razlikuju
se ovisno o odabranom predlošku. Detalje o
predlošcima potražite u odlomku uputa "Odabir
načina prikaza i grafičkog predloška" na str. 11.
Odabir predloška za podatke
— Skin
Moguće je odabrati predložak za prikaz informacija
o reprodukciji/radio prijemu. Položaj prikazanih
podataka razlikuje se prema odabranom predlošku.
1
2
Pritisnite #.
3
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Skin", zatim pritisnite 9.
4
Podešavanje točnog vremena
(CT)
Pritisnite više puta < ili , za odabir
predloška, zatim pritisnite 9.
5
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
1
Savjet
Detalje o prikazanim podacima možete potražiti u odjeljku
"Prikaz na zaslonu" na str. 14, 17 i 18.
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u kojima
PTY (odabir vrste programa) podaci nisu dostupni.
Podesite "CT" u izborniku "Setup" na
"ON" (str. 32).
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Display", zatim pritisnite 9.
Napomene
• CT funkcija možda neće raditi čak i ako je ostvaren
prijem RDS postaje.
• Stvarno vrijeme i vrijeme podešeno CT funkcijom mogu
se razlikovati.
Podešavanje boje znakova
Savjet
Kada je spojen dodatni uređaj NVX-HC1, vrijeme je
moguće podesiti i GPS podacima. Za detalje pogledajte
upute za uporabu priložene uz NVX-HC1.
Moguće je odabrati boju znakova radi kontrasta s
pozadinskim slikama.
— Char Color
Odabir boje znakova
20
1
2
Pritisnite #.
3
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Char Color", zatim pritisnite
9.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Display", zatim pritisnite 9.
4
5
Pritisnite više puta < ili , za odabir
željene boje, zatim pritisnite 9.
Svakim pritiskom tipke < ili ,, boja se
mijenja na sljedeći način:
White y Green y Pink y Yellow y
Purple y Black y Custom y Blue y
White
3
4
— Auto Image
Prikazana slika se može automatski mijenjati
određenom brzinom.
1
2
Pritisnite #.
3
Pritisnite više puta < ili , za odabir
"Auto Image", zatim pritisnite 9.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Display", zatim pritisnite 9.
4
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Char Color", zatim pritisnite
9.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
željene brzine: "FAST", "MIDDLE" ili
"SLOW", zatim pritisnite 9.
5
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Custom", zatim pritisnite 9.
Pojavi se izbornik RGB Edit.
Za isključenje promjene slike, odaberite "OFF" u
koraku 4.
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Podešavanje "Custom" boje znakova
1
2
Automatska promjena prikazane
slike
Pritisnite #.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Display", zatim pritisnite 9.
Odabir predloška s vizualnim
efektom
5
6
7
— Effect
Podesite razine boja.
1 Pritisnite više puta M ili m za odabir
opcije "R" (crvena), "G" (zelena) ili "B"
(plava).
2 Pritisnite više puta < ili , za
podešavanje razine boje, zatim
pritisnite 9.
3 Ponovite korake 1 i 2 za
podešavanje razine svih boja.
Nakon podešavanja opcije "B" pojavi se
potvrdni prikaz. Tada pritisnite 9.
Pritisnite < ili , za odabir opcije "YES",
zatim pritisnite 9.
Pojavi se "Complete" i na zaslon se vrati glavni
izbornik.
Za povratak na prethodne razine boje, odaberite
"NO", zatim pritisnite 9.
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Pokretni predlošci pojavljuju se kao vizualni efekti.
1
2
Pritisnite #.
3
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Effect", zatim pritisnite 9.
4
Pritisnite više puta < ili , za odabir
predloška, zatim pritisnite 9.
5
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Display", zatim pritisnite 9.
Odabir podloge
— Wallpaper
Možete podesiti sliku kao podlogu.
Odabir podloge
1
2
Pritisnite #.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Display", zatim pritisnite 9.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
21
3
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Wallpaper", te pritisnite 9.
4
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Select", zatim pritisnite 9.
5
Pritisnite više puta < ili , za odabir
željene slike, zatim pritisnite 9.
6
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Automatska promjena slika
1
2
Pritisnite #.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Display", zatim pritisnite 9.
3
Pritisnite više puta < ili , za odabir
"Wallpaper", zatim pritisnite 9.
4
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Auto", zatim pritisnite 9.
5
Pritisnite više puta < ili , za odabir
željene brzine: "FAST", "MIDDLE" ili
"SLOW", zatim pritisnite 9.
6
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Za isključenje promjene slike, odaberite "OFF" u
koraku 5.
Podešavanje panoramske slike
— Panorama
Možete odabrati panoramsku sliku za podlogu koja
će se automatski pomicati po zaslonu.
1
2
Pritisnite #.
3
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Panorama", te pritisnite 9.
4
Pritisnite više puta < ili , za odabir
željene slike, zatim pritisnite 9.
5
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Napomena
Nije moguće pohraniti slike panoramskog formata. Raspoložive su samo tvornički pohranjene panoramske slike.
Odabir formata slike
— Aspect
Možete promijeniti oblik ili obrezati slike kako bi
stale na zaslon.
1
2
Pritisnite #.
3
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Aspect", zatim pritisnite 9.
4
Pritisnite više puta < ili , za odabir
željenog načina prikaza slike.
Odabir slika za prikaz
Možete odabrati:
• USER – za susljedni prikaz slika koje ste
pohranili.
• ALL – za susljedni prikaz tvornički pohranjenih i
Vaših slika.
1
2
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Display", zatim pritisnite 9.
Pritisnite #.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Display", zatim pritisnite 9.
3
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Wallpaper", te pritisnite 9.
4
Pritisnite više puta < ili , za odabir
"Arrange", zatim pritisnite 9.
5
Pritisnite više puta < ili , za odabir
"USER" ili "ALL", te pritisnite 9.
6
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Napomena
U izborniku nije moguće odabrati opciju "Arrange" ako niste
pohranili nikakve slike.
22
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Display", zatim pritisnite 9.
Svakim pritiskom tipke < ili ,, načini prikaza
se izmjenjuju na sljedeći način:
Kada je odabrana opcija "Video full" ili "Video
& Spectrum Analyser".
Standard2 y Standard1 y Wide2 y Wide1
y Cinema2 y Cinema1
Kada je odabrana opcija "Video & Capture" ili
"Video & Slideshow".
Standard3 y Wide3 y Cinema3
Za podešavanje položaja slike
Slike Cinema i Wide formata mogu se pomicati
gore ili dolje pritiskom ili pritiskom i zadržanjem
tipki M ili m.
5
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Napomena
Ovisno o odabranom načinu prikaza (formatu) slike,
znakovi možda neće biti prikazani pravilno.
Wide2:
Slika formata 16:9 s uvećanom lijevom i desnom
stranom kako bi ispunila zaslon.
Načini prikaza i grafički predlošci
Ovisno o načinu prikaza, moguće je odabrati sljedeće
grafičke predloške u Video modu.
Kada je odabrana opcija "Video & Spectrum
Analyser" ili "Video full".
Cinema2:
Slika formata 2.35:1 s uvećanom lijevom i desnom
stranom kako bi ispunila zaslon.
Standard1:
Slika formata 4:3.
Wide1:
Slika formata 16:9.
Kada je odabrana opcija "Video & Capture" ili
"Video & Slideshow".
Standard3:
Slika formata 4:3 s uvećanom lijevom i desnom
stranom kako bi ispunila područje za Capture i Slide
show prikaz.
Cinema1:
Slika formata 2.35:1.
Wide3:
Slika formata 16:9 s uvećanom lijevom i desnom
stranom kako bi ispunila područje za Capture i Slide
show prikaz.
Standard2:
Slika formata 4:3 s uvećanom lijevom i desnom
stranom kako bi ispunila zaslon.
Cinema3:
Slika formata 2.35:1 s uvećanom lijevom i desnom
stranom kako bi ispunila područje za Capture i Slide
show prikaz.
23
Isključenje prikaza znakova
— Auto Clear
Moguće je automatsko isključenje svih tekstovnih
informacija kako biste uživali u slikama. Tekstovne
informacije se pojave samo kod promjene trenutno
odabranog izvora, diska, grupe ili zapisa.
1
2
• Pohranjena slika je ograničena samo na privatnu
uporabu. Njena uporaba za javno prikazivanje i s ciljem
zarade zahtijeva dopuštenje od nositelja autorskog prava.
• Format pohranjene slike može se razlikovati od izvornog
formata ili neki znakovi možda neće biti ispravno
prikazani zbog kompresije ili izduživanja.
Brisanje pohranjene slike
— Picture Delete
Pritisnite #.
Moguće je izbrisati sve nepotrebne pohranjene slike.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Display", zatim pritisnite 9.
1
2
Pritisnite #.
3
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Auto Clear", te pritisnite 9.
3
4
Pritisnite više puta 9 za odabir
opcije "ON".
Pritisnite više puta < ili , za opciju
"Picture Delete", zatim pritisnite 9.
4
5
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Select", zatim pritisnite 9.
5
Pritisnite više puta < ili , za sliku koju
želite izbrisati, te pritisnite 9.
Pojavi se potvrdni prikaz.
6
Pritisnite < ili , za odabir opcije "YES",
zatim pritisnite 9.
Pojavi se "Complete" i na zaslon se vrati
prethodni prikaz.
Za poništenje brisanja slike pritisnite bilo koju
tipku tijekom postupka.
Za ponovno uključenje prikaza znakova, odaberite
"OFF" u koraku 4.
Pohrana slika
— Snapshot
Možete pohraniti najviše 100 slika s priključene
dodatne opreme.
1
Pritisnite više puta < za odabir
Video moda.
2
Pritisnite više puta : za odabir
Video & Capture moda (str. 12).
Za detalje o promjeni formata slike pogledajte
"Odabir formata slike" na str. 22.
3
Započnite reprodukciju slika na
priključenom uređaju.
4
Pritisnite b kada se pojavi željena
slika.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Edit", zatim pritisnite 9.
Za brisanje svih pohranjenih slika, odaberite "ALL"
u koraku 4.
Napomene
• Iz memorije uređaja nije moguće izbrisati tvornički
pohranjene slike.
• Potvrdite sliku koju želite izbrisati. Kad je jednom
izbrišete, ne možete je više vratiti.
• Nemojte isključivati uređaj tijekom ovog postupka jer se u
protivnom slika možda neće u potpunosti izbrisati.
• Brisanje svih pohranjenih slika će trajati neko vrijeme.
Odabir početne slike
— Opening
Moguće je odabrati sliku za početni prikaz.
Pojavi se "Complete" te je slika pohranjena u
memoriju uređaja.
Napomene
• Ovaj uređaj je kompatibilan s dodatnim uređajima s PAL i
NTSC sustavom boje.
• Za promjenu sustava boje uređaja, podesite "Video" u
"Setup" na "PAL" ili "NTSC".
• Nemojte isključivati uređaj tijekom pohranjivanja slike. U
protivnom slika možda neće biti pohranjena.
24
1
2
Pritisnite #.
3
Pritisnite više puta < ili , za odabir
"Opening", zatim pritisnite 9.
4
Pritisnite više puta < ili , za odabir
željene slike, zatim pritisnite 9.
Pojavi se "Complete" i na zaslon se vrati
prethodni prikaz.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Edit", zatim pritisnite 9.
5
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Za poništenje odabira početne slike pritisnite < ili
, za odabir opcije "YES", zatim pritisnite 9
u koraku 3.
Napomene
• Za početnu sliku možete podesiti samo slike koje ste
sami pohranili u uređaj.
• Prethodno odabrana početna slika se nastavlja
pojavljivati kada je uređaj uključen, čak i kada je slika
izbrisana funkcijom "Picture Delete" u izborniku "Edit".
Podešenja zvuka
Podešavanje opcije "Dynamic
Soundstage Organizer"
— DSO
Ako su vaši zvučnici postavljeni u donji dio vrata,
zvuk će dopirati odozdo i možda se neće jasno čuti.
DSO (Dynamic Soundstage Organizer) funkcija
dodaje ambijentalne zvukove, kao da postoje
zvučnici na gornjem dijelu ploče (virtualni zvučnici).
DSO postavku moguće je pohraniti odvojeno za
svaki zvučnik.
Funkcija DSO i prikaz virtualnih
zvučnika
*1
*2
*3
*4
DSO 1
DSO 2
DSO 3
DSO OFF
1
Pritisnite ' za odabir izvora (radio,
CD, MD ili AUX).
2
3
Pritisnite #.
4
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "DSO", zatim pritisnite 9.
5
Pritisnite < ili , više puta za odabir
željenog načina rada, zatim pritisnite
9.
Za isključenje funkcije DSO odaberite "OFF".
6
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Sound", zatim pritisnite 9.
Napomene
• Ovisno o unutrašnjosti automobila i o glazbi, DSO
funkcija možda neće imati željeni efekt.
• Ako je prijem FM postaja otežan, u "Sound" izborniku
isključite DSO funkciju (OFF).
Savjet
Zvučni efekt funkcije DSO se pojačava s povećanjem broja.
25
Podešavanje ekvilizatora
6
— EQ7
Možete odabrati krivulju ekvilizatora za sedam
zvučnih efekata (Xplod, Vocal, Club, Jazz, New
Age, Rock i Custom).
Možete pohraniti i podesiti podešenja ekvilizatora za
frekvenciju i razinu.
2 Pritisnite M ili m više puta za
podešavanje razine, zatim pritisnite
9.
Razina se može podesiti od –10 dB do +10 dB
u koracima od 1 dB.
3 Ponovite korake 1 i 2 za
podešavanje svih frekvencija.
Nakon podešavanja opcije "16000Hz" pojavi
se potvrdni prikaz. Tada pritisnite 9.
Odabir krivulje ekvilizatora
1
Pritisnite ' za odabir izvora (radio,
CD, MD ili AUX).
2
3
Pritisnite #.
Podesite krivulju ekvilizatora.
1 Pritisnite < ili , više puta za odabir
željene frekvencije.
Svakim pritiskom na < ili ,, frekvencija se
mijenja na sljedeći način:
62Hz y 157Hz y 396Hz y 1000Hz y
2510kHz y 6340Hz y 16000Hz
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Sound", zatim pritisnite 9.
4
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "EQ7", zatim pritisnite 9.
Kod promjene krivulje ekvilizatora odaberite
"Select", zatim pritisnite 9.
7
Pritisnite < ili , za odabir opcije "YES",
zatim pritisnite 9.
Pojavi se "Complete" i na zaslon se vrati glavni
izbornik.
5
Pritisnite više puta < ili , za odabir
željene krivulje ekvilizatora, zatim
pritisnite 9.
8
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
6
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Za isključenje efekta odaberite "OFF" u koraku 5.
Napomena
Kada je uključena funkcija DSO, ekvilizator se podešava
automatski za najbolji cjelokupni efekt.
Za povratak na tvorničko podešenje, odaberite
"Initialize" u koraku 5.
Podešavanje basova i visokih
tonova
— Bass/Treble
Podešavanje odabrane krivulje
ekvilizatora
1
Pritisnite ' za odabir izvora (radio,
CD, MD ili AUX).
Možete pohraniti i podesiti opcije ekvilizatora za
frekvenciju i razinu.
2
3
Pritisnite #.
4
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Bass" ili "Treble", zatim pritisnite
9.
5
Pritisnite više puta < ili , za
podešavanje razine, zatim pritisnite
9.
Razina se može podesiti od –10 dB do +10 dB u
koracima od 1 dB.
6
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
1
Pritisnite ' za odabir izvora (radio,
CD, MD ili AUX).
2
3
Pritisnite #.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Sound", zatim pritisnite 9.
4
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "EQ7", zatim pritisnite 9.
5
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Tune", zatim pritisnite 9.
26
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Sound", zatim pritisnite 9.
Podešavanje glasnoće prednjih
i stražnjih zvučnika
— Balance/Fader
Možete podesiti balans glasnoće između lijevog i
desnog zvučnika (Balance) ili prednjih i stražnjih
zvučnika (Fader).
1
Pritisnite ' za odabir izvora (radio,
CD, MD ili AUX).
2
3
Pritisnite #.
4
5
6
Podešavanje granične
frekvencije za zvučnike i
subwoofer(e)
— HPF/LPF (High pass filter/Low pass filter)
Kako biste prilagodili podešenja spojenom
zvučničkom sustavu, možete odabrati graničnu
frekvenciju za zvučnike.
Primjer: "78Hz" je odabran iz za "HPF" i za "LPF".
Razina
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Sound", zatim pritisnite 9.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Balance" ili "Fader", zatim
pritisnite 9.
Za podešavanje balansa između desnog i lijevog
zvučnika, odaberite "Balance".
Za podešavanje balansa između prednjih i
stražnjih zvučnika, odaberite "Fader".
Frekvencija (Hz)
Pritisnite više puta < ili , za
podešavanje balansa, zatim pritisnite
9.
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Podešavanje glasnoće
subwoofera
Raspon glasnoće zvučnika
Raspon glasnoće subwoofer(a)
1
Pritisnite ' za odabir izvora (radio,
CD, MD ili AUX).
2
3
Pritisnite #.
4
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "HPF" ili "LPF", zatim pritisnite
9.
5
Pritisnite više puta < ili , za odabir
željene granične frekvencije, zatim
pritisnite 9.
6
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
— Sub Woofer
1
Pritisnite ' za odabir izvora (radio,
CD, MD ili AUX).
2
3
Pritisnite #.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Sound", zatim pritisnite 9.
4
Pritisnite više puta < ili , za odabir
"Sub Woofer", zatim pritisnite 9.
5
Pritisnite više puta < ili , za
podešavanje razine glasnoće, zatim
pritisnite 9.
Razina se može podesiti od –∞, –10 dB do +10
dB u koracima od 1 dB.
6
Granična frekvencija
isključeno
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Sound", zatim pritisnite 9.
Za isključenje granične frekvencije, odaberite "OFF"
u koraku 5.
Savjeti
• Odaberite jednaku graničnu frekvenciju i za" HPF" i za
"LPF".
• "HPF" značajka može biti podešena i kada subwoofer
nije spojen. Samo su signali niske frekvencije izrezani.
Savjet
Kada je razina glasnoće niža od –10 dB, pojavi se "– ∞".
27
Podešavanje funkcije loudness
Ugađanje glasnoće
— AUX Level
— Loudness
Moguće je podesiti glasnoću za svaki spojeni uređaj
zasebno.
Basovi i visoki tonovi će biti pojačani kako biste
dobili jasan zvuk pri smanjenoj glasnoći.
1
2
Pritisnite #.
3
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "AUX Level", zatim pritisnite
9.
4
Pritisnite više puta < ili , za odabir
željene razine glasnoće, zatim pritisnite
9.
Glasnoća je podesiva u koracima po 1 dB, od –6
dB do +6 dB.
5
Pritisnite #.
Na zaslon se vraća uobičajeni prikaz.
1
Pritisnite ' za odabir izvora (radio,
CD, MD ili AUX).
2
3
Pritisnite #.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Sound", zatim pritisnite 9.
4
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Loudness".
5
Pritisnite više puta 9 za odabir
opcije "ON".
6
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Za isključenje funkcije LOUDNESS, odaberite
"OFF" u koraku 5.
Spajanje dodatne audio opreme
Dodatni Sony prijenosni uređaj možete spojiti na
BUS AUDIO IN/AUX IN priključak koji se nalazi
na uređaju. Možete slušati zvuk preko zvučnika u
automobilu spajanjem dodatnih Sony prijenosnih
uređaja.
Napomena
Ukoliko spajate dodatni prijenosni uređaj, pazite da
priključnica BUS CONTROL IN nije spojena. Ukoliko je
uređaj spojen na priključnicu BUS CONTROL IN, "AUX"
nije moguće odabrati kontrolom '.
Odabir dodatne opreme
Više puta pritisnite ' za odabir
"AUX".
28
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Sound", zatim pritisnite 9.
Druge funkcije
1
2
Pritisnite #.
Podešavanje funkcije CUSTOM
3
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Initialize", zatim pritisnite 9.
Pojavi se potvrdni prikaz.
Kada se pojavi izbornik Code Input
Unesite sigurnosni kôd, zatim pritisnite 9
(str. 30).
4
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "YES", zatim pritisnite 9.
Pojavi se "Complete" i na zaslon se vrati
prethodni prikaz.
— Custom
Možete pridijeliti jednu od željenih funkcija tipki
CUSTOM radi jednostavnijeg izvođenja.
Moguće je pridijeliti sljedeće funkcije:
Screen - promjena načina prikaza (str. 11).
AF - uključenje/isključenje funkcije AF (str. 19).
TA - uključenje/isključenje funkcije TA (str. 19).
Mode - promjena valnog područja ili izvora
reprodukcije.
ATT - brzo stišavanje zvuka (str. 9).
Capture - pohrana slike u trenutku klika okidača
(str. 24).
Image - promjena grafičkog predloška za odabran
način prikaza (str. 11).
1
2
3
4
Pritisnite #.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Custom", zatim pritisnite 9.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
funkcije koju želite pridijeliti, zatim
pritisnite 9.
Svakim pritiskom tipke < ili , funkcija se
mijenja na sljedeći način:
Screen y AF y TA y Mode y ATT y
Capture y Image y Screen
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Savjet
Kada je spojen dodatni uređaj NVX-HC1, "Custom" nije
prikazan.
Inicijalizacija uređaja
— Initialize
Ako inicijalizirate uređaj, sve dodatno pohranjene
slike se izbrišu i uređaj se vrati na tvornička podešenja.
Inicijaliziraju se sljedeće opcije:
M Setup (Contrast, Dimmer, Video, Commander,
Demo, Security),
L Edit (Name Edit, Name Delete, Picture Delete,
Opening),
K Display (Skin, Char Color, Auto Image, Effect,
Wallpaper, Panorama, Aspect, Auto Clear, Auto
Scroll),
O Custom, Brightness u Video modu.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Setup", zatim pritisnite 9.
Za poništenje inicijalizacije pritisnite #.
Napomene
• Nemojte isključivati uređaj tijekom inicijalizacije.
• Postupak inicijalizacije će trajati neko vrijeme, ovisno o
veličini pohranjenih slika.
• Imajte na umu da sliku ne možete vratiti kada je izbrišete.
• Iz memorije uređaja nije moguće izbrisati tvornički
pohranjene slike.
Podešenje sigurnosnog kôda
— Security
Uređaj ima sigurnosnu funkciju protiv krađe. Unesite
4-znamenkasti broj kao sigurnosni kôd.
Ako je uključen, potrebno je unijeti kod za
uključenje uređaja u slučaju ugradnje u drugi
automobil, ili nakon promjene akumulatora.
Postupci na kartičnom daljinskom
upravljaču
1
2
Pritisnite #.
3
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Security", zatim pritisnite 9.
Pojavi se izbornik Code Set.
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Setup", zatim pritisnite 9.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
29
4
Podesite kôd.
1 Pritisnite M ili m više puta za unos prve
znamenke, zatim pritisnite 9.
2 Ponovite korak 1 za unos druge, treće
i četvrte znamenke, zatim pritisnite
9.
Pojavi se potvrdni prikaz.
5
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "YES", zatim pritisnite 9.
6
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Napomene
• Sigurnosni kôd nije moguće unijeti brojčanim tipkama (1-6).
• Ne zaboravite svoj kôd.
• Ako odaberete "NO" u koraku 5, te pritisnete 9, na
zaslon se vrati izbornik Code Set u koraku 3.
Isključenje sigurnosnog kôda
Postupci na kartičnom daljinskom
upravljaču
1
2
Pritisnite #.
3
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Security", zatim pritisnite 9.
Pojavi se izbornik Code Delete.
4
Unesite četveroznamenkasti kôd, zatim
pritisnite 9.
Nakon potvrde sigurnosnog kôda pojavi se
potvrdni prikaz.
5
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "YES", zatim pritisnite 9.
Pojavi se "Complete" i na zaslon se vrati
prethodni prikaz.
Ako je kôd netočan, unesite točan kôd.
6
Pritisnite #.
Na zaslon se vrati uobičajeni prikaz.
Nakon završenog podešavanja
sigurnosnog kôda
Ako ugradite uređaj u drugi automobil ili zamijenite
akumulator, pojavljuje se prikaz podešenja kôda
nakon uključenja uređaja.
Prikaz podešenja koda
Pritisnite više puta < ili , za odabir
opcije "Setup", zatim pritisnite 9.
Napomena
Nije moguće promijeniti sigurnosni kôd ako ne obrišete
postojeći.
Savjet
Ako sigurnosni kôd nije pohranjen, ne pojavljuje se prikaz
brisanja kôda (Code Delete).
Postupci na uređaju:
1
Zakrenite R kontrolu za odabir prve
znamenke, zatim pritisnite 9.
2
Ponovite korak 1 za unos druge, treće i
četvrte znamenke, zatim pritisnite 9.
Nakon potvrde koda pojavi se poruka "Complete"
i na zaslonu se pojavi točno vrijeme/kalendar.
Ako je kôd pogrešan, unesite točan kôd.
Napomena
Nakon unosa brojeva ne možete pomicati kursor prema
natrag. Kada unesete pogrešne brojeve, pritisnite 9
više puta za prikaz poruke "Code Error", zatim unesite
točan kôd.
30
Izbornici i opcije
Opcije izbornika razlikuju se prema izvoru i
grafičkom predlošku u odabranom načinu prikaza.
Moguće je podesiti sljedeće opcije:
J Izbornik List
• Disc List - prikaz liste naziva diskova (str. 16).
• Preset List - prikaz liste naziva postaja (str. 18).
• PTY List - prikaz liste naziva vrsta programa
(str. 19).
K Izbornik Display
• Skin - promjena predloška za podatke (str. 20).
• Char Color - promjena boje prikazanih znakova
(str. 20).
• Auto Image - promjena trajanja prikaza slika
(str. 21).
• Effect - promjena pokretnog uzorka i vizualnih
efekata (str. 21)
• Wallpaper - odabir slike za podlogu (str. 21).
• Panorama - odabir panoramskih slika za podlogu
(str. 22).
• Aspect - promjena formata slike (str. 22).
• Auto Clear - isključenje prikaza znakova na
zaslonu (str. 24).
• Auto Scroll - pomicanje duljih tekstovnih
informacija po zaslonu (str. 14).
* Tvorničko podešenje.
L Izbornik Edit
• Name Edit - pridjeljivanje naziva diskovima
(str. 15).
• Name Delete - brisanje naziva pridijeljenih
diskovima (str. 15).
• Opening - odabir slike za početni prikaz (str. 24).
• Picture Delete - brisanje pohranjene slike (str. 24).
• BTM - automatska pohrana postaja (str. 16).
nastavlja se na sljedećoj stranici t
31
* Tvorničko podešenje.
M Izbornik Setup
• Clock - podešavanje sata i kalendara (str. 6).
• Contrast - podešavanje kontrasta zaslona.
• Security - podešavanje ili isključenje sigurnosnog
kôda (str. 29).
• Initialize - vraćanje tvorničkih podešenja funkcija
(str. 29).
• Dimmer - podešavanje svjetline zaslona.
− Odaberite "AUTO" za zatamnjenje zaslona samo
kada uključite prednja svjetla.
− Odaberite "ON" za zatamnjenje zaslona.
− Odaberite "OFF" za ponovno uključenje
osvjetljenja zaslona.
• Beep - uključenje/isključenje zvučnog signala.
• Video - promjena sustava boje u PAL ili NTSC.
• Commander - promjena radnog smjera daljinskog
upravljača.
− Odaberite "Normal" za uporabu zakretnog
daljinskog upravljača prema tvorničkom
podešenju.
− Odaberite "Reverse" kada postavite zakretni
daljinski upravljač na desnu stranu upravljača
vozila.
• Demo - podešava demonstracijski mod (str. 6)
− Odaberite "ON" kako se kretali među modovima
1
Wallpaper* , Movie, Space Producer i
Navigation Control.
− Odaberite "OFF" za kretanje među modovima
1
Wallpares* i Movie.
2
• CT* - automatsko podešavanje točnog vremena
(str. 20).
*1 Slike podešene u postavci "Wallpaper" (str. 21) su
prikazane na zaslonu.
*2 Ukoliko je spojen dodatni uređaj NVX-HC1, umjesto
prikaza "CT" se pojavljuje "GPS", i vrijeme se može
podesiti GPS podacima. Za detalje pogledajte upute za
uporabu isporučene uz uređaj NVX-HC1.
32
* Tvorničko podešenje.
N Izbornik Sound
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DSO - podešavanje funkcije DSO (str. 25).
EQ7 - podešavanje krivulje ekvilizatora (str. 26).
Bass - podešavanje razine basova (str. 26).
Treble - podešavanje razine visokih tonova (str. 26).
Balance - podešavanje glasnoće desnog i lijevog
zvučnika (str. 27).
Fader - podešavanje glasnoće prednjih i stražnjih
zvučnika (str. 27).
Sub Woofer - podešavanje glasnoće subwoofera
(str. 27).
HPF (Visokopropusni filter) - odabir granične
frekvencije prednjih/stražnjih zvučnika (str. 27).
LPF (Niskopropusni filter) - odabir granične
frekvencije subwoofera (str. 27).
AUX Level - podešenje glasnoće spojene dodatne
opreme (str. 27).
Loudness - pojačavanje basova i visokih tonova
(str. 28).
* Tvorničko podešenje.
Savjet
Ukoliko je spojen dodatni NVX-HC1, "Custom" nije
prikazan.
P Izbornik Play Mode
• Repeat - promjena načina ponavljanja reprodukcije
(str. 14).
• Shuffle - promjena načina reprodukcije u
slučajnom slijedu (str. 15).
• BBE MP - poboljšava digitalno komprimirani
zvuk (str. 2).
• Mono - prijem FM emisija u mono zvuku (str. 17).
• Local - ugađanje lokalnih postaja.
• Regional - uključenje/isključenje funkcije prijema
lokalnih postaja.
− Odaberite "ON" za zadržavanje iste lokalne
postaje u određenom području.
− Odaberite "OFF" za isključenje funkcije
regionalnog prijema.
* Tvorničko podešenje.
O Izbornik Custom
Screen - promjena načina prikaza (str. 11).
AF - uključenje/isključenje funkcije AF (str. 19).
TA - uključenje/isključenje funkcije TA (str. 19).
Mode - promjena valnog područja ili izvora
reprodukcije.
• ATT - brzo stišavanje zvuka (str. 9).
• Capture - pohrana slike u trenutku klika okidača
(str. 24).
• Image - promjena grafičkog predloška za odabran
način prikaza (str. 11).
•
•
•
•
* Tvorničko podešenje.
33
Uporaba zakretnog upravljača
Dodatne informacije
Stavljanje naljepnice
Ovisno o položaju u kojem ćete montirati upravljač,
najprije stavite odgovarajuću naljepnicu kao na
donjoj slici.
Mjere opreza
• Ako je Vaše vozilo parkirano izravno na suncu, što
uzrokuje znatno povećanje temperature unutar
vozila, pustite da se uređaj malo ohladi prije
korištenja.
• Ako je Vaš automobil opremljen električnom
antenom, ona se automatski izvlači kad uređaj radi.
Napomene o kondenzaciji vlage
Položaj kontrola
Odgovarajuće tipke na zakretnom daljinskom
upravljaču imaju jednake funkcije poput onih na
kartičnom daljinskom upravljaču.
Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na lećama
unutar uređaja i na pokazivaču se može skupiti vlaga.
Dogodi li se to, uređaj neće pravilno raditi. U tom
slučaju izvadite disk i pričekajte oko jedan sat dok
vlaga ne ispari.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Ako blizu Vaše audio opreme imate držače za piće,
pazite da ne prolijete sok ili druga pića po uređaju ili
diskovima.
* Nije dostupno
Sljedeće kontrole na zakretnom daljinskom
upravljaču zahtijevaju drukčiji postupak nego na
kartičnom daljinskom upravljaču.
• PRESET/DISC kontrola
Za upravljanje radio/CD uređajem, ova kontrola
ima iste funkcije kao i tipke M i m na kartičnom
daljinskom upravljaču (pritisnite i rotirajte).
• VOL kontrola (glasnoća)
Kao i 3 (+) ili 3 (-) na kartičnom
daljinskom upravljaču (rotirajte).
• SEEK/AMS kontrole
Za upravljanje radio/CD uređajem ova kontrola
ima iste funkcije kao i tipke < i , na kartičnom
daljinskom upravljaču (rotirajte, ili rotirajte i
zadržite).
• Tipka DSPL
Za odabir načina prikaza, jednaka kontroli
< na kartičnom daljinskom upravljaču.
34
Napomene o LCD zaslonu
Nemojte jako pritiskati LCD zaslon jer se možete
ozlijediti ili oštetiti zaslon.
Na LCD zaslonu se mogu pojaviti crne ili svijetle
točke (crvene, zelene ili plave). One nisu rezultat
kvara na uređaju. LCD zaslon je izrađen preciznom
tehnologijom te je ispravno više od 99,99 % posto
elemenata slike. Međutim, opisana pojava može biti
prisutna kod nekih sitnih elemenata slike.
Napomene o diskovima
• Kako bi diskovi ostali čisti, ne dodirujte njihovu
površinu, već ih prihvatite za rub.
• Kad ne koristite diskove, spremite ih u pripadne
kutije.
• Ne izlažite diskove toplini/visokim temperaturama.
Ne ostavljajte ih u automobilu ili na upravljačkoj
ploči/stražnjoj polici.
• Na diskove nemojte lijepiti naljepnice i ne koristite
diskove na čijoj su površini zamjetni ostaci
ljepila/tinte. Takvi diskovi se mogu blokirati i
prouzročiti oštećenja.
• Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama.
Kod takvih diskova može doći do sljedećih
problema u radu:
− nemogućnost vađenja diska (zbog guljenja
naljepnice, te zaglavljivanja mehanizma za
vađenje diska.)
− nemogućnost pravilnog čitanja podataka (npr.
preskakanje, ili nemogućnost reprodukcije) zbog
svijanja diska uslijed skupljanja naljepnice zbog
zagrijavanja.
• Diskovi nestandardnih oblika (u obliku srca,
četverokutni, u obliku zvijezde) ne mogu se
reproducirati na ovom uređaju, stoga ih nemojte
koristiti.
• Reprodukcija diskova promjera 8 cm nije moguća.
• Prije uporabe obrišite diskove krpom za čišćenje.
Brišite ih ravnim potezima od
središta prema rubu. Nemojte
koristiti otapala poput
benzina, razrjeđivača,
komercijalno nabavljivih
sredstava za čišćenje ili
antistatički raspršivač
namijenjen čišćenju vinilnih ploča.
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
• Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova
(ovisno o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom
stanju) neće biti moguća na ovom uređaju.
• Reprodukcija nefinaliziranih diskova nije moguća
na ovom uređaju.
Diskovi sa zaštitom od kopiranja
Uređaj može reproducirati diskove koji
zadovoljavaju Compact Disc (CD) standard.
Odnedavna neke izdavačke tvrtke proizvode diskove
s tehnologijom zaštite od kopiranja. Neki od tih
diskova ne zadovoljavaju CD standard, te ih neće biti
moguće reproducirati na ovom uređaju.
O MP3 datotekama
MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a radi
se o formatu kompresije koji audio podatke
komprimira na 1/10 izvorne veličine.
• Uređaj je kompatibilan s formatima ISO 9660
level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzijskim
formatima, ID3 podacima verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
i 2.4 i Multi Session.
• Maksimalan broj:
− direktorija (grupa): 150 (uključujući glavni i
prazne direktorije).
− MP3-datoteka (zapisa) i direktorija na disku:
300 (ako naziv direktorija/zapisa sadrži mnogo
znakova, broj može biti i manji od 300).
− prikazanih znakova po nazivu direktorija/zapisa
je 32 (Joliet) ili 32/64 (Romeo); ID3 podaci
15/30 znakova (1.0, 1.1, 2.2 i 2.3) ili 63/126
znakova (2.4).
Redoslijed reprodukcije MP3-zapisa
Direktorij (grupa)
MP3-datoteka
(zapis)
Napomene
• Prije uporabe diska u uređaju obavezno ga finalizirajte.
• Kod pridjeljivanja naziva ne zaboravite dodati ekstenziju
".mp3".
• Ako reproducirate MP3-disk velike brzine bita, primjerice
320 kbps, zvuk može biti isprekidan.
• Tijekom reprodukcije MP3-diska VBR (promjenjive brzine
bita) ili ubrzane reprodukcije prema naprijed ili natrag,
proteklo vrijeme reprodukcije se možda neće ispravno
prikazati.
• Ako je disk snimljen u Multi Session formatu prepoznaje
se i reproducira samo prvi zapis prve sesije (svaki drugi
format se preskače). Prioritet formata je CD-DA, ATRAC
CD i MP3.
− Kad je prvi zapis CD-DA, reproducira se samo CD-DA,
ATRAC CD i MP3.
− Kad prvi zapis nije CD/DA, reproducira se ATRAC CD
ili MP3 sesija. Ako disk nema podataka ovih formata,
prikazuje se poruka "NO Music".
35
Upozorenje
Nikada ne koristite osigurač jakosti struje koja
premašuje jakost isporučenog osigurača, jer bi to
moglo uzrokovati štetu na uređaju.
O ATRAC CD-u
Format ATRAC3plus
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) je
tehnologija komprimiranja audio podataka koja
audio CD-podatke sažima na približno 1/10 izvorne
veličine.
ATRAC3plus je prošireni format ATRAC3 i može
komprimirati audio CD podatke na otprilike 1/20
izvorne veličine. Uređaj podržava ATRAC3 i
ATRAC3plus format.
ATRAC CD
Zamjena litijeve baterije
U normalnim uvjetima baterije traju približno godinu
dana. (Servisni vijek može biti kraći, ovisno o
uvjetima korištenja.) Kad baterija oslabi, domet
daljinskog upravljača se skraćuje.
Zamijenite bateriju novom CR2025 litijevom
baterijom. Uporaba drugih baterija može prouzročiti
požar ili eksploziju.
ATRAC CD je snimljeni audio podatkovni disk
komprimiran na ATRAC3 ili ATRAC3plus format
pomoću ovlaštenog softvera, primjerice SonicStage
2.0 ili noviji ili SonicStage Simple Burner.
• Maksimalan broj:
− direktorija (grupa): 255
− datoteka (zapisa): 999
• Prikazuju se znakovi u nazivu direktorija/datoteka
i tekstualni podaci SonicStagea.
Za detalje o ATRAC CD-u, pogledajte upute za
uporabu SonicStage ili SonicStage Simple Burnera.
Napomena
ATRAC CD snimite pomoću ovlaštenog softvera, primjerice
SonicStage 2.0 ili kasniji, ili SonicStage Simple Burner 1.0
ili 1.1 isporučeni sa Sony Network proizvodima.
+ gornja strana
Ukoliko imate pitanja o uređaju koja nisu obrađena u
ovim uputama, konzultirajte najbližeg ovlaštenog
Sony dobavljača.
Održavanje
Napomene o litijevoj bateriji
Promjena osigurača
Kod promjene osigurača, koristite osigurače iste
vrijednosti. Ako osigurač pregori, provjerite
priključak napajanja, te zamijenite osigurač. Ako
osigurač ponovo pregori, možda je riječ o kvaru na
uređaju. U tom slučaju se obratite najbližem
Sonyjevom dobavljaču.
Osigurač (10 A)
36
• Držite litijevu bateriju van dohvata djece. Dođe li
do gutanja baterije, odmah se obratite liječniku.
• Obrišite bateriju suhom krpom za dobar kontakt.
• Kod umetanja baterije pazite na oznake polariteta.
• Ne pridržavajte bateriju metalnom pincetom, jer
može doći do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed pogrešnog
rukovanja.
Nemojte je puniti, rastavljati ili baciti u vatru.
Tehnički podaci
Vađenje uređaja
1
CD uređaj
Skinite zaštitni okvir.
1 Zakvačite ključeve za vađenje na
zaštitni okvir.
Omjer signal-šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Radijski prijemnik
FM
Pravilno okrenite
ključ za vađenje.
2 Pomoću ključeva za vađenje izvucite
zaštitni okvir.
Frekvencijski opseg: 87,5 – 108 MHz
Antena: Vanjski antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal – šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmoničko izobličenje na 1 kHz: 0,5% (stereo),
0,3% (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 - 15 000 Hz
MW/LW
Frekvencijski opseg:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antena: Vanjski antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz / 450 kHz
Osjetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
2
Pojačalo
Izvadite uređaj
1 Istovremeno umetnite oba ključa za
vađenje dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra
2 Povucite ključeve za vađenje kako
biste oslobodili uređaj.
3 Izvucite uređaj iz ležišta.
Izlazi: Izlazi zvučnika (ugrađeni priključci)
Impedancija zvučnika: 4 – 8 ohma
Maksimalni izlaz: 52 W x 4 (na 4 ohma)
Općenito
Izlazi:
Audio izlazi (prednji/stražnji)
Izlaz subwoofera (mono)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
ATT kontrolni vodič za smanjenje glasnoće pri
telefonskom pozivu
Kontrolni priključak osvjetljenja
Ulazni priključak na ručnoj kočnici
BUS kontrolni ulazni priključak
BUS audio ulaz/AUX IN priključak
Ulazni priključak daljinskog upravljača
Antenski ulaz
Video ulaz
Priključak za spajanje:
Navigacijski priključak (NV-BUS)
Tonske kontrole:
Basovi: ±8 dB pri 100 Hz
Visoki tonovi: ±8 dB pri 10 kHz
Loudness:
+8 dB pri 100 Hz
+2 dB pri 10 kHz
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 x 50 x 182 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182 x 53 x 162 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,6 kg
nastavlja se na sljedećoj stranici t
37
Isporučena oprema:
Daljinski upravljač: RM-X150
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Kutija za prednju ploču (1)
Dodatna oprema:
DVD navigacijski sustav: NVX-HC1
Zakretni upravljač: RM-X6S, RM-X4S
BUS kabel (isporučen s RCA priključkom):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD-izmjenjivač (10 diskova): CDX-757MX
CD-izmjenjivač (6 diskova): CDX-T70MX, CDX-T69
MD-izmjenjivač (6 diskova): MDX-66XLP
Mobilni DVD uređaj: DVX-11B
Birač izvora: XA-C30
Birač AUX-IN: XA-300
US i strani patenti pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories.
Napomena
Uređaj se ne može spojiti na digitalno predpojačalo ili
ekvilizator kompatibilno sa sustavom Sony BUS.
Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni promjenama
bez prethodne obavijesti. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
U slučaju problema
Sljedeći popis pomoći će Vam u rješavanju problema
koji se mogu javiti kod korištenja vašeg uređaja.
Prije no što ga pročitate, provjerite spojeve uređaja i
postupke korištenja.
Općenito
Funkcijske tipke ne rade.
Pritisnite tipku RESET (str. 6).
Nema zvuka.
• Glasnoća je preniska.
• Uključena je funkcija ATT ili je glasnoća
stišana zbog telefonskog razgovora (Telephone
ATT) (kad je spojni kabel telefona u vozilu
spojen na ATT priključak).
• Kontrola fader nije postavljena u središnji
položaj za dvozvučnički sustav.
• CD-izmjenjivač ne podržava format diska
(MP3/ATRAC CD).
t Reprodukcija u Sonyjevom CD-izmjenjivaču
koji podržava MP3 format ili u ovom uređaju.
Sadržaj memorije je obrisan.
• Bezolovni lem se koristi za lemljenje određenih dijelova
(više od 80%).
• Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u određenim
otisnutim programskim pločama.
• Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u kućištima.
• VOC (Volatile Organic Compound) - za ispis ambalaže je
korištena uljna tinta organskog podrijetla
• Pakirni jastučići nisu izrađeni od polistirenske pjene.
• Pritisnuli ste tipku RESET.
t Ponovo pohranite u memoriju.
• Naponski kabel ili akumulator su odspojeni.
• Naponski kabel nije ispravno spojen.
Nema “bip” signala.
• “Bip” signal je isključen (str. 32).
• Priključeno je dodatno pojačalo, pa ne koristite
ugrađeno.
Oznake nestaju/ne vide se na zaslonu.
Prikaz se isključi ako pritisnete !.
t Ponovno pritisnite i zadržite tipku ! kako
bi se pojavio prikaz.
Pohranjene postaje i podešenje točnog
vremena su obrisani.
Osigurač je pregorio.
Zvučne smetnje kad je ključ u položaju ON,
ACC ili OFF.
Kabeli nisu usklađeni s naponskim priključcima
automobila.
Uređaj se ne napaja.
• Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite
osigurač.
• Bravica paljenja nema ACC položaj.
t Pritisnite ' (ili umetnite disk) za
uključenje uređaja.
38
Uređaj se neprekidno napaja.
Bravica paljenja nema ACC položaj.
t Nakon isključenja motora pritisnite i zadržite
tipku ! na uređaju dok se prikaz ne isključi.
Automatska antena se ne izvlači.
"MS" ili "MD" se ne pojavljuje na zaslonu izvora
kad su spojena oba dodatna MGS-X1 uređaja i
MD izmjenjivač
Uređaj prepoznaje MGS-X1 kao MD uređaj.
t Pritisnite ' dok se "MS" ili "MD" ne
pojavi, a zatim nekoliko puta pritisnite 7.
Antena nema kutiju releja.
Radijski prijem
Reprodukcija CD/MD uređaja
Reprodukcija ne počinje.
• Neispravan MD ili zaprljan CD.
• Neki CD-R/CD-RW diskovi ne reproduciraju se
zbog opreme na kojoj su snimljeni ili njihovog
stanja.
Nije moguća reprodukcija MP3 datoteka.
Disk nije kompatibilan sa MP3 formatom ili
verzijom (str. 35).
Nije ispravno prikazan naziv grupe/naziv
zapisa/ID3 tag.
• Snimanje diska nije izvedeno u ISO 9660
formatu razine 1.
t Koristite odgovarajući disk.
• Uređaj može prikazati samo slovne kodove kao
što su ASCII, europska slova srednje veličine
(ASCII samo za Joliet) i Shift-JIS. Ostali slovni
kodovi neće biti pravilno prikazani.
Potrebno je dulje vrijeme za pokretanje
reprodukcije MP3 datoteka.
Sljedećim diskovima potrebno je dulje vrijeme za
pokretanje reprodukcije:
− diskovi sa složenom strukturom datoteka
− Multi Session diskovi
− diskovi kojima se mogu dodati podaci
ATRAC disk se ne reproducira
• Disk nije snimljen pomoću autoriziranog
softwarea, poput SonicStage ili SonicStage
Simple Burner.
• Zapisi koji nisu uvršteni u grupu se ne mogu
reproducirati.
Zvuk preskače zbog vibracija.
• Uređaj je ugrađen pod kutom većim od 45°.
• Uređaj nije ugrađen u čvrsti dio automobila.
Zvuk preskače.
• Disk je zaprljan ili neispravan.
• CD-R/CD-RW disk je oštećen.
U izborniku se ne pojavi "Name Edit".
U memoriju uređaja je već pohranjeno 50 naziva
diskova.
Programirano ugađanje je nemoguće
• Pohranite valjanu frekvenciju.
• Signal radijske postaje je preslab.
Nije moguć prijem postaja.
Jake smetnje u zvuku.
• Spojite vod automatske antene (plavi) ili vod
pomoćnog napajanja (crveni) naponski
priključak ili pojačalo antene. (Samo ako Vaš
automobil ima ugrađenu FM/MW/LW antenu
na stražnjem/bočnom staklu.)
• Provjerite antenski spoj.
• Antena se ne podiže.
t Provjerite spojeve antene.
• Provjerite frekvenciju.
• Kad je uključen DSO način rada, zvuk ponekad
ima smetnje.
t Postavite DSO na "OFF" (str. 25).
Automatsko ugađanje nije moguće.
• Uključeno je pretraživanje lokalnih postaja "ON".
t Isključite ga ("OFF") (str. 17).
• Signal radijske postaje je preslab.
t Ručno ugodite postaju.
Oznaka “ST” trepće na zaslonu.
• Podesite točnu frekvenciju.
• Signal radijske postaje je preslab.
t Uključite mono način reprodukcije (str. 17).
Stereo prijenos se čuje u mono tehnici
• Uključen je mono način prijema.
t Isključite ga (str. 17).
RDS
Automatsko pretraživanje (SEEK) počinje
nakon nekoliko sekundi slušanja.
Postaja nije TP ili ima slab signal
t Više puta pritisnite 1 ili 2 dok se ne
isključi oznaka "AF" ili "TA".
Nema prometnih obavijesti.
• Uključite funkciju "TA".
• Radijska postaja ne emitira prometne vijesti i
najave, unatoč tome što je TP.
t Ugodite drugu postaju.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
39
Pohrana slike
Nije moguće pohraniti slike.
U memoriju uređaja je već pohranjeno 100 slika.
t Izbrišite nepotrebne slike i pohranite nove.
Tijekom pohrane slika ne rade tipke i kontrole.
U tijeku je postupak pohrane slika. Tijekom tog
postupka moguće je samo vađenje diska,
prigušenje zvuka i podešavanje glasnoće.
t Pričekajte neko vrijeme da se dovrši
pohranjivanje slika.
Nije moguće odabrati Video mod.
• Na VIDEO IN priključak ovog uređaja nije
spojen vanjski uređaj, ili spojeni video uređaj
ne šalje video signale.
• Sustav boje za ovaj uređaj ne odgovara sustavu
boje spojenog video uređaja.
t Podesite sustav boje na PAL ili NTSC u
skladu sa sustavom boje spojenog video
uređaja (str. 32).
• Video signali s priključenog video uređaja nisu
kompatibilni s PAL ili NTSC sustavom.
• Nije potegnuta ručna kočnica.
Indikatori i poruke pogreške
Oznake pogreške
(Za ovaj uređaj i dodatne CD/MD izmjenjivače)
Na zaslonu će se pojaviti sljedeće poruke i čut će se
alarm.
Disc Blank
Na MD nisu snimljeni zapisi.
t Stavite MD na kojemu ima zapisa.
Disc Error
• CD je zaprljan ili uložen naopako.
t Očistite ga ili uložite pravilno.
• CD/MD ne može reproducirati zbog nekog
problema.
t Uložite drugi CD/MD.
Disc NO Music
Uložen je disk ne kojem nema muzičkog zapisa.
t Uložite disk sa muzičkim zapisom.
Failure
Pogrešno su spojeni zvučnici/pojačalo.
t Pogledajte upute za instalaciju, te provjerite
spojeve.
Load
Uređaj očitava disk.
t Pričekajte dok uređaj ne učita disk.
High Temp
Temperatura okoliša je viša od 50°C.
t Pričekajte da se temperatura spusti.
NO AF
Ne postoji alternativna frekvencija za postaju koju
slušate
t Pritisnite < ili , dok na zaslonu trepće
naziv postaje. Uređaj počinje pretragu za drugom
frekvencijom sa istim PI (Programme Identification) podatkom (pojavljuje se "PI Seek").
NO Disc
Disk nije uložen u CD/MD uređaj.
t Uložite disk u CD/MD uređaj.
NO Disc Name
Naziv diska nije zapisan za zapis.
NO Magazine
Spremnik za diskove nije uložen u CD izmjenjivač.
t Uložite spremnik za diskove u CD izmjenjivač.
NO TP
Uređaj će nastaviti pretraživanje za dostupnom
TP postajom.
Not Ready
Pokrov MD uređaja je otvoren ili MD diskovi
nisu pravilno uloženi.
t Zatvorite pokrov ili pravilno uložite MD diskove.
Offset
Postoji interni kvar.
t Provjerite spojeve. Ako greška ostane na
zaslonu, kontaktirajte svog Sony dobavljača.
Push Reset
• Uređajem nije moguće upravljati zbog nekog
problema.
• CD/MD uređajem nije moguće upravljati zbog
nekog problema.
t Pritisnite tipku RESET na uređaju.
Read
Uređaj očitava sve informacije o zapisu i grupi.
t Pričekajte dok se očitavanje ne završi i dok ne
započne automatska reprodukcija. Ovisno o
strukturi diska, možda će postupak potrajati
dulje od minute.
Ako Vam gore navedeni postupci ne pomažu otkloniti
problem, obratite se najbližem ovlaštenom servisu.
Poruke
Local Seek up/Local Seek down
Uključen je Local Seek tijekom automatskog
ugađanja (str. 17).
Download PDF

advertising