2-662-584-21 (1)
FM/MW/LW
Auto radio CD uređaj
Upute za uporabu ________________________
Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte str. 12.
CDX-RA650
© 2006 Sony Corporation
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na kupnji ovog Sonyjevog auto
radio CD uređaja. Na ovom uređaju možete
uživati u sljedećim funkcijama:
● Reprodukcija diska
Možete reproducirati CD-DA (i one koji sadrže
CD TEXT*), CD-R/CD-RW diskove (MP3/
WMA zapise snimljene u Multi Session
formatu (strana 14)) i ATRAC CD (formati
ATRAC3 i ATRAC3plus (strana 15)).
Vrsta diska
Nakon gašenja automobila svakako pritisnite i
zadržite ! na uređaju za isključenje
pokazivača.
U suprotnom se pokazivač neće isključiti te će
uzrokovati potrošnju energije akumulatora.
Oznaka na disku
CD-DA
MP3
WMA
ATRAC CD
● Radijski prijem
– Možete pohraniti do 6 postaja po valnom
području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
– Funkcija BTM (Best Tuning Memory): uređaj
bira postaje jačih signala i pohranjuje ih.
● Usluge RDS
Možete koristiti FM postaje sa sustavom
podataka RDS.
● Podešavanje zvuka
– EQ3 parametric: Odabir krivulje
ekvilizatora za 7 glazbenih žanrova koje
možete podesiti.
– DSO (Dynamic Soundstage Organizer):
stvara ambijentalno polje zvuka, koristeći
virtualni zvučnik za poboljšanje zvuka, čak i
kad su zvučnici ugrađeni nisko u vratima.
– BBE MP: poboljšava digitalno komprimirani
zvuk poput MP3 formata.
● Podešavanje prikaza
Odabir različitih prikaza na pokazivaču.
– Space Producer: dinamički uzorci na
pokazivaču u skladu s glazbom.
● Upravljanje dodatnim uređajima
Također možete upravljati dodatnim CD/MD
izmjenjivačima te opcionalnim Sony uređajima.
* CD TEXT je CD-DA disk koji sadrži informacije poput
naziva diska i zapisa te imena izvođača.
Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u
zasebnim uputama za ugradnju i povezivanje.
2
Upozorenje pri ugradnji u automobile kod
kojih brava za paljenje nema ACC položaj
na kontaktu
Ova naljepnica se nalazi na dnu uređaja.
Zbrinjavanje starih elektrinih i
elektronikih ureaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete
za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač.
Sadr!aj
Početak
Ostale funkcije
Resetiranje uređaja............................................... 4
Podešavanje točnog vremena............................... 4
Odvajanje prednje ploče ...................................... 4
Postavljanje prednje ploče .............................. 4
Ulaganje diska u uređaj........................................ 5
Izbacivanje diska ............................................ 5
Promjena zvučnih postavki ................................ 11
Podešavanje zvučnih značajki ...................... 11
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3 .......................................................... 11
Podešavanje opcija — SET................................ 11
Uporaba dodatne opreme ................................... 12
CD/MD izmjenjivač...................................... 12
Zakretni upravljač RM-X4S ......................... 13
Dodatna audio oprema.................................. 13
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni uređaj .................................................. 6
Daljinski upravljač RM-X151 ........................ 6
CD
Prikaz podataka............................................... 8
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redoslijedom................................... 8
Radijski prijemnik
Pohrana i prijem postaja....................................... 8
Automatska pohrana postaja — BTM............ 8
Ručna pohrana postaja.................................... 8
Prijem pohranjenih postaja ............................. 8
Automatsko ugađanje ..................................... 8
RDS...................................................................... 9
Pregled ............................................................ 9
Podešavanje AF (alternativnih frekvencija) i
TA (prometnih obavijesti)/TP (prometnog
programa)........................................................ 9
Odabir vrste programa (PTY)....................... 10
Podešavanje točnog vremena (CT)............... 10
BBE MP funkcija
poboljšava digitalni
komprimirani zvuk, poput
MP3 formata, ponovnim pohranjivanjem i
poboljšavanjem viših harmonija izgubljenih
tijekom kompresije. BBE MP funkcija
generira harmonije prema redoslijedu s izvora,
vraćajući ton, detalje i nijansu zvuka.
Dodatne informacije
Mjere opreza....................................................... 14
Napomene o diskovima ................................ 14
O MP3/WMA datotekama............................ 14
O ATRAC CD-u ........................................... 15
Održavanje ......................................................... 15
Vađenje uređaja.................................................. 16
Tehnički podaci.................................................. 16
U slučaju problema ............................................ 17
Prikaz/poruke grešaka................................... 19
SonicStage i oznaka su zaštitni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i njihove
oznake su zaštitni znakovi tvrtke Sony
Corporation.
Microsoft, Windows media
i logotip Windows su
zaštićeni ili registrirani
znakovi Microsoft Corporation u SAD-u i/ili
drugim zemljama.
3
Poetak
Resetiranje ureaja
Prije prvog korištenja uređaja, ili nakon zamjene
ili prespajanja kontakata akumulatora, potrebno je
resetirati uređaj.
Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku RESET
šiljatim predmetom, npr. kemijskom olovkom.
Tipka
RESET
Napomena
Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje sata te
neke pohranjene informacije.
Odvajanje prednje ploe
Možete odvojiti prednju ploču uređaja kako bi
spriječili krađu.
Alarm
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
1
Pritisnite !.
Uređaj se isključuje.
2
Pritisnite @, zatim povucite prednju
ploču prema sebi.
Podešavanje tonog vremena
Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.
1
Pritisnite i zadržite A.
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
2
Više puta pritisnite A dok se ne
pojavi "Clock Adjust".
3
Pritisnite &.
Trepće indikator sati.
4
Pritisnite kontrolu glasnoće gore ili za
podešavanje sati i minuta.
Za pomicanje digitalnog indikatora pritisnite
&.
5
Napomene
● Nemojte jako pritiskati ploču ni pokazivač.
● Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim
temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče
u parkiranom automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.
Postavljanje prednje ploče
Prislonite dio A prednje ploče na dio B uređaja,
kao na slici te pritisnite lijevu stranu dok ne
klikne.
Pritisnite A.
Podešavanje je dovršeno i sat se aktivira.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 4 za podešavanje sata i minuta pritisnite
M ili m.
Savjet
Točno vrijeme je moguće podesiti automatski pomoću
funkcije RDS (strana 10).
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.
4
Ulaganje diska u ureaj
1
Pritisnite Z.
Izbacivanje diska
1
Pritisnite Z.
Ploča se automatski otvara.
Ploča se automatski otvara.
2
Umetnite disk (s naljepnicom prema
gore).
Disk se izbacuje.
Ploča se zatvara automatski i počinje
reprodukcija.
Napomena
Ako unutar 15 sekundi ne pokrenete nijednu funkciju,
ploča se automatski zatvara.
5
Polo!aj kontrola i osnovne radnje
Glavni uređaj
Daljinski upravljač RM-X151
6
Za detalje pogledajte navedenu stranicu. Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču upravljaju
istim funkcijama kao i tipke na uređaju.
A Kontrola glasnoće (+/–) 11
Za ugađanje glasnoće.
B Tipka ATT
Za isključenje zvuka. Za uključenje, pritisnite
ponovo.
C Tipka IMAGE 2
Za odabir prikaza na pokazivaču.
Movie 1-3 t Spectrum analyzer 1-5 t
Space Producer t Wall paper 1-3 t
normalna reprodukcija/prijem
D Tipka SEL (odabir)
Za odabir opcija podešavanja.
E Pokazivač
F Uložnica diska 5
Za umetanje diska.
G Tipka EQ3 (ekvilizator) 11
Za odabir zvučnog ugođaja (Xplod, Vocal,
Edge, Cruise, Space, Gravity, Custom ili off).
H Tipka DSO 2
Odabir DSO načina (1, 2, 3 ili off). Veća
vrijednost poboljšava efekt.
I Tipka Z 5
Za izbacivanje diska/otvaranje prednje ploče.
J Tipke M>/.m (+/–)
CD:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, pritisnite ponovo unutar
oko 1 sekunde i zadržite); brzo pretraživanje
zapisa prema naprijed ili prema natrag
(pritisnite i zadržite).
Radio:
Za automatsko ugađanje postaja (pritisnite);
za ručno traženje postaja (pritisnite i zadržite).
K Tipka @ (otpuštanje prednje ploče) 4
L Tipka SOURCE
Za uključenje uređaja/promjenu izvora
(Radio/CD/MD*1/AUX).
M Tipka MODE 8, 12
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW)/
odabir uređaja*2.
N Tipka RESET (iza prednje ploče) 4
O Brojčane tipke
CD/MD*1:
.//: GP*3/ALBM*4 –/+*5
Pritisnite za preskakanje grupa/albuma;
pritisnite i zadržite za preskakanje više
grupa/albuma.
?: REP 8, 12
@: SHUF 8, 12
D: BBE MP*6 3
Za aktiviranje funkcije BBE MP podesite
"BBE MP on". Za isključivanje podesite
"BBE MP off".
0: PAUSE*6
Za pauzu reprodukcije. Za nastavak
pritisnite ponovo.
Radio:
Pritisnite za prijem pohranjenih postaja;
pritisnite i zadržite za pohranu postaje.
P Tipka AF (alternativne frekvencije)/
TA (prometne obavijesti) 9
Za podešavanje funkcije AF i TA/TP u RDS-u.
Q Tipka SENS/BTM 8
Pritisnite za poboljšanje prijema:
LOCAL/MONO; pritisnite i zadržite za
pokretanje funkcije BTM.
R Tipka PTY (vrsta programa) 10
Za odabir vrste programa u RDS-u.
S Tipka DSPL (prikaz) 8
Odabir prikaza na pokazivaču.
T Senzor daljinskog upravljača
U Tipka OFF
Isključenje uređaja, zaustavljanje reprodukcije
izvora.
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču također
imaju različit izgled/funkcije od tipaka na uređaju.
V Tipke < (.)/, (>)
Za upravljanje radiom/CD-om, isto kao i tipke
M>/.m na uređaju.
W Tipka VOL +/–
Za ugađanje glasnoće.
X Tipke M (+)/m (–)
Za upravljanje CD uređajem, isto kao i
//. na uređaju.
Y SCRL (scroll) tipka 8
Pomicanje stavki po pokazivaču.
Z Brojčane tipke
Pritisnite za prijem pohranjenih postaja;
pritisnite i zadržite za pohranu postaja.
Kad je spojen MD izmjenjivač.
Kad je spojen CD/MD izmjenjivač.
Tijekom reprodukcije ATRAC CD-a.
Tijekom reprodukcije MP3/WMA CD-a.
Kad je spojen izmjenjivač, funkcija je drugačija,
pogledajte stranu 12.
*6 Kod reprodukcije na ovom uređaju.
*1
*2
*3
*4
*5
Napomena
Ako je uređaj isključen i nestane prikaz na pokazivaču,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem,
osim ako ne pritisnete ' na uređaju ili ne
umetnete disk za uključenje uređaja.
Savjet
Za detalje o zamjeni baterije pogledajte poglavlje
"Zamjena litijske baterije daljinskog upravljača" na
strani 15.
7
CD
Radijski prijemnik
Detalje o odabiru CD/MD izmjenjivača potražite
na strani 12.
Prikaz podataka
Primjer: tijekom odabira načina normalne reprod.
pritiskom tipke : nekoliko puta (strana 6).
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugađanja postaja za vrijeme vožnje, koristite
funkciju "Best Tuning Memory" (BTM) kako bi
spriječili eventualne prometne nezgode.
Automatska pohrana postaja — BTM
A Izvor, MP3/WMA/ATRAC3 plus indikator
B Sat
C Broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, naziv
diska/ime izvođača, broj albuma/ grupe*1, naziv
albuma/grupe, naziv zapisa, tekstualni podaci*2
*1 Broj albuma/grupe se prikazuje samo kod promjene
albuma/grupe.
*2 Pri reprodukciji MP3 zapisa prikazuju se ID3
podaci, a pri reprodukciji ATRAC CD-a se prikazuju
tekstualni podaci SonicStage-a itd., dok se kod
reprodukcije WMA zapisa prikazuju WMA podaci.
Za promjenu opcija u polju C, pritisnite &,
za pomicanje indikatora na pokazivaču C pritisnite
N na daljinskom upravljaču ili podesite
"Auto Scroll on" (strana 12).
Savjet
Prikazani podatak će se razlikovati ovisno o vrsti diska,
formatu snimanja i podešenjima. Za detalje o MP3/WMA
zapisima pogledajte stranu 14; ATRAC CD, pogledajte
stranu 15.
1
Pritisnite ' više puta dok se ne
pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja pritisnite
7 više puta. Možete birati između FM1,
FM2, FM3, MW ili LW.
2
Pritisnite i zadržite f dok ne
zatrepće "BTM".
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija.
Nakon pohrane postaje, oglasi se zvučni signal.
Ručna pohrana postaja
1
Dok slušate postaju koju želite pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu tipku
(od . do 0) dok se na pokazivaču ne
pojavi “MEM”.
Na pokazivaču se pojavi oznaka brojčane tipke.
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom
tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavku
alternativne postaje (AF) i prometnih obavijesti (TA)
(strana 9).
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
Prijem pohranjenih postaja
1
1
Tijekom reprodukcije više puta
pritisnite ? (REP) ili @ (SHUF) dok se
ne pojavi željena postavka.
Odaberite valno područje, zatim
pritisnite brojčanu tipku (od . do 0).
Odaberite
Za reprodukciju
Automatsko ugađanje
Repeat Track
zapisa više puta.
1
1
Repeat Album* albuma više puta.
Repeat Group*2 grupe više puta.
Shuffle Album*1 albuma slučajnim redoslijedom.
Shuffle Group*2 grupe slučajnim redoslijedom.
Shuffle Disc
diska slučajnim redoslijedom.
*1 Tijekom reprodukcije MP3/WMA CD-a.
*2 Tijekom reprodukcije ATRAC CD-a.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"Repeat off" ili "Shuffle off".
8
Odaberite valno područje i zatim
pritisnite M>/.m gore ili dolje
za traženje postaje.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ostvari
prijem postaje. Ponovite opisani postupak dok
se ne ostvari prijem željene postaje.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje koju želite slušati, pritisnite i
zadržite M>/.m dok se oznaka željene
frekvencije ne pojavi na pokazivaču, a zatim više puta
pritisnite M>/.m za precizno ugađanje
frekvencije (ručno ugađanje).
RDS
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne
digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Podaci koji se prikazuju
Primjer: kad odaberete normalan prijem
uzastopnim pritiskom tipke : (strana 6).
A Radio pojas
B TP/TA/AF*1
C Sat
D Broj postaje
E Frekvencija*2 (naziv postaje), RDS podaci
*1 Kad je podešen Info (Information) "ALL":
− Tijekom prijema "TP" (prometni program) svijetli
"TP"
− "TA/AF" svijetli tijekom prijema "TA/AF".
"TA" trepće tijekom prometnih obavijesti u D.
*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "RDS".
RDS usluge
Napomene
● Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije neće
biti dostupne.
● RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je
signal slab ili postaja ne emitira RDS podatke.
Podešavanje AF (alternativnih frekvencija) i TA (prometnih obavijesti)/
TP (prometnog programa)
1
Više puta pritisnite Z dok se ne
pojavi željena postavka.
Odaberite
Za
AF on
uključenje AF i isključenje TA.
TA on
uključenje TA i isključenje AF.
AF TA on
uključenje AF i TA.
AF TA off
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno
pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite
funkciju BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s
istim AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
Ugađanje glasnoće prometnih
obavijesti
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugađanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugađanja iste postaje.
Možete podesiti razinu glasnoće prometnih
obavijesti tako da ih ne propustite.
2 Više puta pritisnite tipku za ugađanje glasnoće.
3 Pritisnite i zadržite Z dok se ne pojavi
"TA Vol".
TA (prometne obavijesti)/
TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Također traži odabranu vrstu programa.
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS
prijemom podešavaju sat.
9
Slušanje lokalnog programa —
Regional
Kad je uključena funkcija AF: tvornička
podešenja ovog uređaja ograničavaju prijem na
određeno područje, stoga nije moguć prijelaz na
drugu lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "Regional off" (strana 12).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
Odabir vrste programa (PTY)
1
Tijekom FM prijema pritisnite 4.
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
2
3
Više puta pritisnite 4 dok se ne
pojavi željena vrsta programa.
Pritisnite M>/.m gore ili dolje.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
News (Novosti), Current Affairs (Vijesti),
Information (Informacije), Sport (Sport),
Education (Obrazovni program), Drama
(Dramski program), Cultures (Kultura),
Science (Znanost), Varied Speech (Razno),
Pop Music (Popularna glazba), Rock Music
(Rock glazba), Easy Listening (Lagana
glazba), Light Classical M (Lagana klasična
glazba), Serious Classics (Klasična glazba),
Other Music (Druge vrste glazbe), Weather &
Metr (Vremenska prognoza), Finance
(Financije), Children's Progs (Dječji
programi), Social Affairs (Društvene vijesti),
Religion (Vjerski program), Phone In
(Telefonska javljanja), Travel & Touring
(Putovanja), Leisure & Hobby (Zabava), Jazz
Music (Jazz glazba), Country Music (Country
glazba), National Music (Narodna glazba),
Oldies Music (Evergrini), Folk Music
(Folklorna glazba), Documentary
(Dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u
kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1
Podesite "CT on" u izborniku (strana 11).
Napomene
● Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema
RDS postaje.
● Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlike.
10
Ostale funkcije
6
Promjena zvunih postavki
Podešavanje zvučnih značajki
Možete podesiti balans između lijevog i desnog te
između stražnjih i prednjih zvučnika (fader) i
glasnoću subwoofera.
1
Više puta pritisnite A dok se ne pojavi
"Balance", "Fader" ili "Sub Woofer".
Postavka se mijenja na sljedeći način:
postavka ekvilizatora*1 t
Balance (lijevi-desni zvučnici) t
Fader (prednji-stražnji zvučnici) t
Sub Woofer (glasnoća subwoofera)*2 t
AUX Level*3
*1 Kad je uključena funkcija EQ3 (strana 11).
*2 Prikazan je "– ∞" s najnižim podešenjem i može
se podesiti u najviše 20 koraka.
*3 Kad je aktivan AUX izvor (strana 13).
2
Pritisnite kontrolu glasnoće za
podešavanje odabrane postavke.
Nakon tri sekunde podešavanje je završeno, a
na pokazivač se vraćaju indikatori uobičajene
reprodukcije/prijema.
Pritisnite A.
Ponovite korake 3 do 6 za podešavanje "MID"
i "HIGH".
Frekvencije "MID" i "HIGH" se razlikuju ali
se podešavaju na jednak način (MID: 500 Hz
ili 1,0 kHz; HIGH: 10,0 kHz ili 12,5 kHz).
Za povratak na tvorničku postavku krivulje
ekvilizatora, pritisnite i zadržite A prije
dovršenja podešavanja.
Nakon 3 sekunde podešavanje je dovršeno i na
pokazivač se vraćaju indikatori uobičajene
reprodukcije/prijema.
Savjet
Ostale postavke ekvilizatora su također podesive.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 3 podesite odabranu opciju pritiskom na <,
M, , ili m.
Podešavanje opcija — SET
1
2
3
Pritisnite i zadržite A.
Pojavi se prikaz za podešavanje.
Više puta pritisnite A dok se ne
pojavi željena opcija.
Zakrenite regulator glasnoće za odabir
postavke (primjerice "on" ili "off").
Pritisnite i zadržite A.
Podešavanje je dovršeno i na pokazivač se
vraća prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2 podesite odabranu opciju pritiskom na <,
M, , ili m.
4
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3
Napomena
Prikazane opcije će se razlikovati ovisno o izvoru i
postavci.
Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje
pohranjivanje vašeg podešenja ekvilizatora.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 3 podesite odabranu opciju pritiskom na
< ili ,.
1
Odaberite izvor, zatim više puta
pritisnite E za odabir "Custom".
2
Više puta pritisnite A dok se ne
pojavi "LOW Center Frequency".
3
Pritisnite regulator glasnoće gore ili
dolje za podešavanje odabrane postavke.
LOW frekvencija se može podesiti na 60 Hz
ili 100 Hz.
Clock Adjust (podešavanje sata) (strana 4)
Pritisnite A.
Beep
Za odabir "on" (z) ili "off".
4
5
Pritisnite regulator glasnoće gore ili
dolje za podešavanje glasnoće.
Razina glasnoće je podesiva u koracima od 1
dB, od -10 dB do +10 dB.
Možete podesiti sljedeće stavke (pogledajte
odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije):
"z" označava tvorničku postavku.
CT (točno vrijeme)
Za podešavanje "on" ili "off" (z) (strana 9, 10).
nastavlja se na sljedećoj stranici t
11
2 Pritisnite 7 više puta dok se ne pojavi
željeni izmjenjivač.
Auto Image
Auto Image način automatski svakih 10 sekundi
mijenja prikaz na pokazivaču.
– "All" (z): za stalno mijen anje prikaza u svim
načinima.
– "off": za isključenje automatske izmjene prikaza.
– "SA": za stalno mijenjanje prikaza Spectrum
analizer načina.
– "Movie": za stalno mijenjanje prikaza Movie
načina.
Info (prikaz informacija)
Za prikaz opcija (ovisno o izvoru, itd.) na dnu
pokazivača dok je prikazana slika:
– "Simple" (z): opcije neće biti prikazane.
– "All": za prikaz opcija
– "Clear": za automatsko isključenje prikaza
opcija. (Osim digitalnog indikatora.)
AUX-Audio*1
Za uključenje indikatora AUX izvora "on" (z) ili
"off" (strana 13).
Dimmer
Za promjenu svjetline pokazivača:
– "Auto" (z): za automatsko zatamnjivanje
pokazivača nakon gašenja svjetla.
– "on": za zatamnjivanje pokazivača.
– "off": za isključenje zatamnjivača.
Motion DSPL (grafički prikaz)
Podešavanje grafičkog prikaza na pokazivaču.
– "on" (z): prikaz pokretnih i spectrum analyzer
grafika.
– "off": za isključenje grafičkog prikaza.
Demo*1 (prikaz mogućnosti uređaja)
Za podešavanje "on" (z) ili "off".
Auto Scroll
Za automatsko pomicanje dugih naziva nakon
promjene diska/grupe/zapisa/albuma.
– "on": za pomicanje
– "off" (z): za isključenje pomicanja.
Regional*2
Za podešavanje "on" (z) ili "off" (strana 10).
LPF (niskopropusni filter)
Za odabir prekidne frekvencije subwoofera: "off"
(z), "125Hz" ili "78Hz".
*1 Kad je priključen jedan ili više CD/MD izmjenjivača.
*2 Kad je priključen jedan ili više CD izmjenjivača ili
dva ili više MD izmjenjivača.
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod FM prijema.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"Repeat off" ili "Shuffle off".
Uporaba dodatne opreme
CD/MD izmjenjivač
Odabir izmjenjivača
1 Pritisnite ' više puta dok se ne pojavi
"CD" ili "MD".
12
Broj uređaja, MP3 indikator*1
LP2/LP4 indikator*2
Broj diska/albuma
Počinje reprodukcija.
*1 Tijekom reprodukcije MP3 diska.
*2 Tijekom reprodukcije MDLP diska.
Preskakanje albuma i diskova
1 Tijekom reprodukcije pritisnite .//
(GP/ALBM –/+).
Za preskakanje Pritisnite .//
albuma
i otpustite (zadržite na trenutak).
albuma
neprestano
u roku 2 sekunde od prvog
otpuštanja.
diskova
više puta.
diskova
neprestano
zatim, ponovno pritisnite u
roku 2 sekunde i zadržite.
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim redoslijedom
1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite ?
(REP) ili @ (SHUF) dok se ne pojavi željena
postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
Repeat Disc*1 diska više puta.
Shuffle
Changer*1
zapisa u izmjenjivaču
slučajnim redoslijedom.
Shuffle All*2
zapisa u svim uređajima
slučajnim redoslijedom.
Savjet
"Shuffle All" neće reproducirati zapise slučajnim
redoslijedom između CD uređaja i MD izmjenjivača.
Zakretni upravljač RM-X4S
1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL pritisnite
i zadržite A.
Stavljanje naljepnice
Stavite naljepnicu ovisno o načinu postavljanja
upravljača.
Dodatna audio oprema
Položaj kontrola
Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao one na uređaju.
Na BUS AUDIO IN/AUX IN ulaz ovog uređaja
možete spojiti dodatni Sony prijenosni audio
uređaj. Ako na taj priključak već nije spojen
izmjenjivač ili drugi uređaj, možete slušati zvuk
tog prijenosnika putem zvučnika auto radija.
Napomena
Kad spajate prijenosni uređaj, provjerite da ništa nije
spojeno na BUS CONTROL IN. Ako je na priključak
BUS CONTROL IN već spojen neki uređaj, tipkom
' nije moguće odabrati "AUX".
Savjet
Ako spajate i prijenosni uređaj i izmjenjivač, koristite
dodatno nabavljivi AUX-IN selektor izvora.
Sljedeće kontrole na zakretnom upravljaču
zahtijevaju različite radnje od onih na uređaju.
● Kontrola PRESET/DISC
Isto kao i u –/+ na uređaju (pritisnite
i zakrenite).
● Kontrola VOL (glasnoća)
Isto kao i tipke +/– na uređaju (zakrenite).
● Kontrola SEEK/AMS
Isto kao i tipka M>/.m na uređaju
(zakrenite ili zakrenite i zadržite).
Promjena smjera upravljanja
Smjer upravljanja kontrola je tvornički podešen
na način prikazan na slici.
Za povećavanje
Za smanjivanje
Odabir dodatne opreme
1 Pritisnite ' više puta dok se ne pojavi
"AUX".
Funkcijama prijenosnog uređaja se rukuje
pomoću njegovih kontrola.
Ugađanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću
svakog spojenog audio uređaja.
1 Smanjite glasnoću auto radija.
2 Više puta pritisnite ' dok se ne pojavi
"AUX".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja
uz umjerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na auto
radiju.
5 Više puta pritisnite A dok se ne pojavi
"AUX Level" i kontrolom glasnoće podesite
ulaznu razinu (±6 dB).
Ako zakretni upravljač morate postaviti na desnoj
strani upravljačke ploče, možete obrnuti smjer
upravljanja.
13
● Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
● Ako je vaš automobil opremljen električnom
antenom, ona se automatski izvlači kad uređaj radi.
● Prije uporabe obrišite diskove
krpom za čišćenje. Brišite ih
ravnim potezima od središta
prema rubu. Nemojte koristiti
otapala poput benzina,
razrjeđivača, komercijalnih
sredstava za čišćenje ili antistatički raspršivač namijenjen
čišćenju vinilnih ploča.
Napomene o kondenzaciji vlage
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
Dodatne informacije
Mjere opreza
Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na lećama
unutar uređaja i na pokazivaču se može nakupiti
vlaga i tada uređaj neće pravilno raditi. U tom
slučaju izvadite disk i pričekajte oko jedan sat dok
vlaga ne ispari.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete sok ili
druga pića.
Napomene o diskovima
● Uvijek držite disk za rubove i nemojte dodirivati
njegovu površinu.
● Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
● Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj
ploči u vozilu parkiranom na suncu.
● Ne lijepite naljepnice ili ljepljivu vrpcu na disk, jer
može doći do zaustavljanja rotacije te do kvara
uređaja ili oštećenja diska.
● Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova
(ovisno o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom
stanju) neće biti moguća na ovom uređaju.
● U ovom uređaju nije moguća reprodukcija
nefinaliziranih CD-R/CD-RW diskova.
Glazbeni diskovi sa zaštitom od
kopiranja
Ovaj uređaj može reproducirati diskove koji
podliježu CD standardu. U posljednje vrijeme
pojedine tvrtke proizvode diskove sa zaštitom od
kopiranja. Neki od tih diskova možda se neće moći
reproducirati u ovom uređaju jer ne podliježu CD
standardu.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj
strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio
podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda
neće reproducirati na ovom uređaju zato jer ne
odgovaraju CD standardu.
O MP3/WMA datotekama
● Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama.
Uslijed uporabe takvih diskova može doći do
sljedećih nepravilnosti u radu:
– Nemogućnost izbacivanja diska (zbog
odlijepljene naljepnice koja može zapeti u
mehanizmu za izbacivanje diska).
– Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka
(primjerice, preskakanje zvuka ili nemogućnost
reprodukcije) uslijed skupljanja naljepnice
izložene toplini i savijanja diska.
● Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca, kvadrata,
zvijezde) ne mogu se reproducirati na ovom
uređaju jer bi moglo doći do kvara. Ne koristite
takve diskove.
● Nije moguća reprodukcija CD-a promjera 8 cm.
14
MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a radi
se o formatu kompresije koji audio podatke sažima
na približno 1/10 izvorne veličine.
WMA je skraćenica od Windows Media Audio, a to
je još jedan format kompresije audio podataka koji
audio podatke sažima na približno 1/22* izvorne
veličine.
* Samo uz brzinu od 64 kbps
● Uređaj je kompatibilan s formatima ISO 9660
level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzijskim
formatima i Multi Session.
● Maksimalan broj:
– direktorija (albuma): 150 (uključujući korijenski
i prazne direktorije).
– MP3/WMA datoteka (zapisa) i direktorija na
disku: 300 (ako naziv direktorija/zapisa sadrži
mnogo znakova, broj može biti i manji od 300).
– prikazanih znakova po nazivu direktorija/ zapisa
je 32 (Joliet) ili 64 (Romeo).
● ID3 podaci verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 odnose se
samo na MP3. ID3 podaci mogu sadržavati 15/30
(1.0 i 1.1) ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).
WMA oznaka može sadržavati 63 znaka.
Slijed reprodukcije MP3/WMA zapisa
MP3/WMA
Direktorij
(album)
MP3/WMA
datoteka
(zapis)
ATRAC CD
ATRAC CD je snimljeni audio podatkovni disk
komprimiran na ATRAC3 ili ATRAC3plus format
pomoću ovlaštenog softvera, primjerice SonicStage
2.0 ili noviji ili SonicStage Simple Burner.
● Maksimalan broj:
– direktorija (grupa): 255
– datoteka (zapisa): 999
● Prikazuju se znakovi u nazivu direktorija/ datoteka
i tekstualni podaci SonicStage-a.
Za detalje o ATRAC CD-u, pogledajte upute za
uporabu SonicStage ili SonicStage Simple Burner-a.
Napomene
● Kod pridjeljivanja naziva ne zaboravite dodati
ekstenziju ".mp3"/".wma".
● Tijekom reprodukcije MP3 datoteke VBR
(promjenjive brzine bita) ili ubrzane reprodukcije
prema naprijed ili natrag, proteklo vrijeme
reprodukcije se možda neće ispravno prikazati.
● Ako je disk snimljen u Multi Session formatu
prepoznaje se i reproducira samo prvi zapis prve
sesije (svaki drugi format se preskače). Prioritet
formata je CD-DA, ATRAC CD i MP3/WMA.
– Kad je prvi zapis CD-DA, reproducira se samo
CD-DA na prvoj sesiji.
– Kad prvi zapis nije CD/DA, reproducira se ATRAC
CD ili MP3/WMA sesija. Ako disk nema podataka
ovih formata, prikazuje se poruka "NO MUSIC".
Napomene o MP3 datotekama
● Prije uporabe diska u uređaju obavezno ga
finalizirajte.
● Ako reproducirate MP3 disk velike brzine bita,
primjerice 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.
Napomena
ATRAC CD snimite pomoću autoriziranog softvera,
primjerice SonicStage 2.0 ili kasniji ili SonicStage
Simple Burner 1.0 ili 1.1 isporučeni sa Sony Network
proizvodima.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi
uređaja i nakon čitanja uputa, posavjetujte se sa
Sonyjevim prodavateljem.
Odr!avanje
Zamjena litijske baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterija će trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima
rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog
upravljača će se smanjiti. Zamijenite bateriju novom
CR2025 litijskom baterijom. Korištenje druge
baterije može dovesti do požara ili do eksplozije.
+ strana gore
Napomene o WMA datotekama
● Datoteke snimljene uz "lossless" kompresiju ne mogu
se reproducirati.
● Datoteke zaštićene autorskim pravima ne mogu se
reproducirati.
O ATRAC CD-u
Format ATRAC3plus
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) je
tehnologija komprimiranja audio podataka koja
audio CD podatke sažima na približno 1/10 izvorne
veličine.
ATRAC3plus je prošireni format ATRAC3 i može
komprimirati audio CD podatke na otprilike 1/20
izvorne veličine. Ovaj uređaj podržava ATRAC3 i
ATRAC3plus format.
Napomene o litijskoj bateriji
● Držite litijsku bateriju van dohvata djece. Ako dođe
do gutanja baterije, odmah potražite liječničku
pomoć.
● Obrišite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog
kontakta.
● Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
● Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
15
Promjena osigurača
2
Kod promjene osigurača koristite
osigurače iste vrijednosti. Ako
osigurač pregori, provjerite
priključak napajanja, te zamijenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je riječ o kvaru na
uređaju. U tom slučaju se obratite
najbližem Sonyjevom dobavljaču.
Izvadite uređaj
A Istovremeno umetnite oba ključa za
vađenje dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra.
Osigurač (10A)
Čišćenje priključaka
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (strana 4) te očistite
spojeve vatiranim štapićem natopljenim alkoholom.
Ne primjenjujte prejak pritisak, jer bi moglo doći do
oštećenja priključaka.
B Povucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
C Izvucite uređaj iz ležišta.
Glavni uređaj
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
● Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja ugasite vozilo i
izvadite ključ iz kontakt-brave.
● Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
Vaenje ureaja
1
Skinite zaštitni okvir.
A Odvojite prednju ploču (strana 4).
B Prihvatite rubove zaštitnog okvira i
izvucite ga.
16
Tehniki podaci
CD uređaj
Omjer signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugađanja: 87,5 – 108,0 MHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonično izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 – 15 000 Hz
MW/LW
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osjetljivost: MW: 30 µ V, LW: 40 µ V
Pojačalo
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W T 4 (na 4 ohma)
Općenito
Izlazi:
Audio izlazi (prednji, sporedni/stražnji, mogućnost
odabira)
Subwoofer izlazni terminal (mono)
Kontrolni izlaz releja za autom, izvlačenje antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
ATT kontrolni vodič za smanjenje glasnoće pri tel.
pozivu
Kontrolni priključak za svjetlo
BUS kontrolni ulazni priključak
BUS audio ulaz/AUX IN priključak
Ulazni priključak daljinskog upravljača
Antenski ulaz
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ± 10 dB na 60 Hz ili 100 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ± 10 dB na 500 Hz ili 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ± 10 dB na 10 kHz ili 12,5 kHz (XPLOD)
Napajanje:
12 V DC akumulator (negativni pol na uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 T 50 T 182 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Približno 182 T 53 T 161 mm (š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Isporučeni pribor:
Daljinski upravljač: RM-X151
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema:
Zakretni upravljač: RM-X4S
BUS kabel (isporučen s RCA priključkom):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD izmjenjivač (10 diskova): CDX-757MX
CD izmjenjivač (6 diskova): CDX-T70MX, CDX-T69
MD izmjenjivač (6 diskova): MDX-66XLP
Selektor izvora: XA-C30
Selektor AUX-IN: XA-300
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Američki i strani patenti su licenca Dolby Laboratories.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti
su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
Napomena
Uređaj se ne može spojiti na digitalno pretpojačalo ili
ekvilizator kompatibilan sa sustavom Sony BUS.
Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni
promjenama bez prethodne obavijesti.
● Bezolovni lem se koristi za lemljenje određenih
dijelova (više od 80%).
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
određenim otisnutim programskim pločama.
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u kućištima.
● Za ispis na ambalaži je korištena tinta na bazi biljnog
ulja bez štetnih tvari.
● Pakirni jastučići nisu izrađeni od polistirenske pjene.
U sluaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju
problema koji se mogu pojaviti u radu s uređajem.
Prije pregleda donje tablice, provjerite spojeve
uređaja i postupke korištenja.
Općenito
Nema napajanja uređaja.
● Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite
osigurač.
● Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
t Uključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
● Glasnoća je preniska.
● Uključena ja funkcija ATT ili je glasnoća stišana
zbog telefonskog razgovora (Telephone ATT) (kad je
spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT
priključak).
● Kontrola fader (FAD) nije postavljena u središnji
položaj za dvozvučnički sustav.
● CD uređaj ne podržava format diska (MP3/WMA/
ATRAC CD).
t Reprodukcija u Sonyjevom CD uređaju koji
podržava MP3 format ili u ovom uređaju.
Nema zvučnog signala.
● Zvučni signal je isključen (strana 11).
● Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
● Pritisnuli ste tipku RESET.
t Ponovo pohranite podešenja u memoriju.
● Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
● Kabel za napajanje nije ispravno spojen.
Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena su
obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
17
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.
● Podesili ste "Dimmer on" (strana 12).
● Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite tipku !.
t Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku
! dok se prikaz ponovno ne uključi.
● Priključci su zaprljani (strana 16).
Daljinski upravljač ne radi
Zatvorite prednju ploču.
"MS" ili "MD" se ne pojavljuje na pokazivaču izvora kad su spojeni dodatni MGS-X1 i MD uređaji.
Uređaj prepoznaje MGS-X1 kao MD uređaj.
t Pritisnite tipku ' dok se ne pojave oznake
"MS" ili "MD", a zatim nekoliko puta tipku 7.
Prednja ploča se ne zatvara
Pritisnite i zadržite tipku Z duže od 2 sekunde. Ako
problem ostane, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Prijem radijskih postaja
Reprodukcija CD/MD diska
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
● Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja
(crveno) na izvor napajanja antenskog pojačala u
automobilu (samo ako vaš automobil ima ugrađenu
FM/MW/LW antenu na stražnjem/bočnom staklu).
● Provjerite spoj antene.
● Antena se ne izvlači.
t Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
● Provjerite frekvenciju.
● Ako je uključena funkcija DSO, zvuk može biti
isprekidan šumovima.
t Podesite DSO značajku na "off" (strana 7).
Ne možete uložiti disk.
● Već je uložen drugi CD.
● CD je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Slušanje pohranjenih postaja nije moguće.
● Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
● Signal s odašiljača je preslab.
Reprodukcija ne započinje.
● Oštećen ili zaprljan CD.
● Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (strana 14).
Nije moguće automatsko ugađanje.
● Nije ispravno podešena funkcija traženja lokalnih
postaja.
t Pretraživanje se prečesto zaustavlja:
Pritisnite C dok se ne pojavi "Local on".
t Ugađanje se ne zaustavlja na postaji:
Više puta pritisnite C dok se ne pojavi
"Mono on" ili "Mono off" (FM) ili "Local off"
(MW/LW).
● Emitirani signal je preslab.
t Izvršite ručno ugađanje.
Ne radi DSO funkcija
Ovisno o tipu unutrašnjosti automobila ili vrsti glazbe,
DSO možda neće imati željeni efekt.
Prikazi se automatski izmjenjuju
U Auto Image načinu, nije moguć odabran prikaz.
t Za prikaz odabranog uzorka, podesite "Auto Image
off" (strana 12).
Nije moguć prikaz nijednog uzorka
t Podesite na "Info All" (strana 12).
Nije moguća reprodukcija MP3/WMA datoteka.
Disk nije kompatibilan s MP3/WMA formatom i
verzijom (strana 14).
Za početak reprodukcije MP3/WMA zapisa treba
duže vrijeme nego za ostale diskove.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije:
– diskovi komplicirane strukture.
– diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
– diskovi kojima možete dodati podatke.
Nije moguća reprodukcija ATRAC CD-a.
● Disk nije snimljen ovlaštenim softverom, primjerice
SonicStage ili SonicStage Simple Burner-om.
● Zapisi koji nisu sadržani u grupi se ne mogu
reproducirati.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
● Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
● Funkcija "Auto Scroll" je podešena na "off".
t Podesite "Auto Scroll" (str. 12) ili pritisnite N.
Zvuk preskače.
● Niste dobro ugradili uređaj.
t Uređaj ugradite pod kutom manjim od 45º u
stabilan dio automobila.
● Neispravan ili zaprljan disk.
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (strana 4).
18
Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".
● Ugodite točnu frekvenciju.
● Signal odašiljača je preslab.
t Pritisnite C za uključenje mono prijema
postaja "Mono on".
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
t Pritisnite C dok se ne pojavi "Mono off".
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
t Isključite funkciju TA (strana 9).
Nema prometnih informacija.
● Uključite funkciju TA (strana 9).
● Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
t Ugodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
● Trenutna postaja nije RDS postaja.
● RDS podaci nisu primljeni.
● Postaja ne emitira signal vrste programa.
Prikaz/poruke grešaka
Blank*1
Na MD nisu snimljeni zapisi*2.
t Reproducirajte MD sa snimljenim zapisima.
Not Ready
Uređaj nije učitao podatke s diska.
t Uložite disk i odaberite ga na listi.
Offset
Možda je posrijedi interni kvar.
t Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane prikazana, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Read
Uređaj učitava sve podatke zapisa i grupa s diska.
t Pričekajte dok završi postupak učitavanja i
reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o
strukturi diska, možda će trebati duže od minute.
Error*1
● Disk je zaprljan ili uložen naopako*2.
t Očistite ga ili uložite pravilno.
● Disk je prazan.
● Disk se ne može reproducirati zbog nekog problema.
t Uložite drugi disk.
Push Reset
CD uređajem ili CD/MD izmjenjivačem nije moguće
upravljati zbog nekih problema.
t Pritisnite tipku RESET (strana 4).
Failure (Svijetli do pritiska bilo koje tipke)
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
t Pogledajte upute za ugradnju/povezivanje.
" ili "
"
"
Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do
početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.
Load
Izmjenjivač učitava disk.
t Pričekajte dok ne završi.
" "
Oznaka se ne može prikazati kod ovog uređaja.
Local Seek +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugađanja.
*1 Ukoliko dođe do greške tijekom reprodukcije CD-a
ili MD-a, broj CD ili MD-diska se ne pojavljuje na
pokazivaču.
*2 Broj diska koji uzrokuje smetnje se prikazuje na
pokazivaču.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
t Pritisnite M>/.m dok trepće naziv postaje.
Uređaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih
podataka o programu PI (pojavljuje se "PI Seek").
NO Disc
Disk nije uložen u CD/MD uređaj.
t Uložite diskove u izmjenjivač.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu. Ako auto
radio odnosite na popravak zbog CD uređaja, molimo
ponesite i disk koji ste koristili kad ste uočili problem.
NO Disc Name
Zapis ne sadrži naziv diska.
NO Group Name
Zapis ne sadrži naziv grupe.
NO ID3 Tag
MP3 datoteka ne sadrži ID3 podatke.
NO Information
ATRAC3/ATRAC3plus ili WMA datoteka ne sadrži
tekstualne podatke.
NO Magazine
Spremnik za diskove nije umetnut u CD uređaj.
t Uložite spremnik u izmjenjivač.
NO Music
Disk nema glazbenih datoteka.
t Uložite glazbeni disk u uređaj ili izmjenjivač koji
podržava MP3.
NO TP
Uređaj nastavlja pretraživanje dok ne pronađe dostupnu
TP postaju.
NO Track Name
U zapis nije upisan naziv zapisa.
19
Download PDF

advertising