3-218-533-11 (1)
FM/AM
Autoradio CD uređaj
CDX-M10
FM/MW/LW
Autoradio CD uređaj
CDX-MR10
Upute za uporabu
Korisniku
Broj modela i serijski broj se nalaze donjoj strani ureñaja.
Zapišite te brojeve na predviñeno mjesto ispod.
Pogledajte ove brojeve kod svakog pozivanja Sonyjeva zastupnika u vezi ovog proizvoda.
Br. modela_____________________Serijski br. ___________________
Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte stranicu 11.
© 2007 Sony Corporation
Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u
zasebnim uputama za ugradnju i povezivanje.
Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta
ureñaja.
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i sigurnost ureñaja je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Za pitanja o servisu i jamstvu, obratite
se na adrese s priloženih jamstvenih dokumenata.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Microsoft, Windows Media i
logotip Windows su zaštićeni ili
registrirani znakovi Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
2
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 11).
Ureñaj će se automatski potpuno isključiti u
podešeno vrijeme nakon prebacivanja u
pripravno stanje. Time se smanjuje trošenje
akumulatora. Ako niste podesili funkciju
Auto Off, nakon gašenja motora automobila
svakako pritisnite i zadržite ! na ureñaju
dok se ne isključi pokazivač.
Sadržaj
Dobrodošli! ....................................................... 4
Ostale funkcije
Početak
Promjena zvučnih postavki.............................. 11
Podešavanje zvučnih značajki
— BAL/FAD/SUB..................................... 11
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3 ....................................................... 11
Podešavanje opcija — SET ............................. 11
Uporaba dodatne opreme................................. 12
Dodatna audio oprema ............................... 12
Daljinski upravljač RM-X114 .................... 12
Daljinski upravljač za plovila RM-X11M.... 13
Podešavanje točnog vremena............................. 4
Odvajanje prednje ploče .................................... 4
Postavljanje prednje ploče............................ 5
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni ureñaj................................................ 6
CD
Prikaz podataka ............................................ 8
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redoslijedom ................................ 8
Radioprijemnik
Pohrana i prijem postaja .................................... 8
Automatska pohrana — BTM ...................... 8
Ručna pohrana postaja ................................. 8
Prijem pohranjenih postaja........................... 8
Automatsko ugañanje................................... 8
RDS (CDX-MR10)............................................ 9
Pregled ......................................................... 9
Podešavanje AF i TA ................................. 10
Odabir vrste programa PTY ....................... 10
Podešavanje točnog vremena CT ............... 10
Dodatne informacije
Mjere opreza.................................................... 14
Napomene o diskovima.............................. 14
Slijed reprodukcije MP3/WMA zapisa....... 15
O MP3 datotekama..................................... 15
O WMA datotekama .................................. 15
Održavanje ...................................................... 15
Vañenje ureñaja............................................... 15
Tehnički podaci ............................................... 16
U slučaju problema.......................................... 17
Prikaz/poruke grešaka ................................ 18
3
Dobrodošli!
Početak
Zahvaljujemo na kupnji ovog Sony autoradija s
CD ureñajem. Na ovom ureñaju možete uživati u
sljedećim funkcijama:
C Reprodukcija diska
Možete reproducirati CD-DA (i one koji
sadrže CD TEXT), CD-R/CD-RW diskove
(MP3/WMA zapise (str. 15)).
Vrsta diska
Podešavanje točnog vremena
CDX-M10:
12-satni sustav prikaza vremena
CDX-MR10:
24-satni sustav prikaza vremena
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
2
Više puta pritisnite tipku za odabir dok
se ne pojavi "CLOCK-ADJ".
3
Pritisnite B +.
Trepće indikator sati.
4
Zakrenite regulator glasnoće za
podešavanje sati i minuta.
Za pomicanje digitalnog indikatora pritisnite
B –/+.
5
Pritisnite tipku za odabir.
Podešavanje je dovršeno i sat se aktivira.
Oznaka na disku
CD-DA
MP3
WMA
C Radijski prijem
– Možete pohraniti do 6 postaja po valnom
području
CDX-M10:
FM1, FM2, FM3, AM1 i AM2
CDX-MR10:
FM1, FM2, FM3, MW i LW
– Funkcija BTM (Best Tuning Memory): Ureñaj bira postaje jačih signala i pohranjuje ih.
C RDS usluge
– Možete koristiti FM postaje sa sustavom
podataka RDS (Radio Data System).
(CDX-MR10)
C Podešavanje zvuka
– EQ3 stage2: Možete odabrati krivulju
ekvilizatora za 7 glazbenih žanrova.
C Prijenosni audio uređaj
Ulazna priključnica AUX na prednjoj strani
ureñaja omogućuje spajanje prijenosnog audio
ureñaja.
4
Za prikaz točnog vremena pritisnite &. Opet
pritisnite & za povratak na prethodni prikaz.
Savjet
Točno vrijeme je moguće podesiti automatski pomoću
funkcije RDS (str. 10). (CDX-MR10)
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču ureñaja kako biste
spriječili krañu.
Alarm
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrañeno pojačalo.
1
Pritisnite !.
Ureñaj se isključuje.
2
Pritisnite @, zatim povucite prednju
ploču prema sebi.
Napomene
C Nemojte ispuštati niti jako pritiskati ploču ni pokazivač.
C Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.
Postavljanje prednje ploče
Prislonite dio A na prednjoj ploči na dio B na
ureñaju, kao što je prikazano slikom, zatim lagano
utisnite lijevu stranu na mjesto da se začuje klik.
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.
5
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni uređaj
U ovom poglavlju se opisuju kontrole i osnovni
postupci. Detalje potražite na navedenim
stranicama.
A Tipka OFF
Isključenje/zaustavljanje reprodukcije.
B Tipka EQ (ekvilizator) str. 11
Za odabir zvučnog ugoñaja (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM ili OFF).
C Regulator glasnoće/tipka za odabir
str. 11
Za podešavanje glasnoće (zakrenite); odabir
opcija za podešavanje (pritisnite i zakrenite).
D Tipka SOURCE
Za uključenje ureñaja/promjenu izvora
(Radio/CD/AUX).
E Uložnica diska
Umetnite disk (naljepnicom prema gore).
Reprodukcija počinje automatski.
F Pokazivač
G AUX ulazna priključnica str. 12
Za spajanje prijenosnih audio ureñaja.
H Tipka Z
Za izbacivanje diska.
I Tipka @ (otpuštanje prednje ploče)
str. 4
6
J Tipka DSPL (prikaz)/SCRL (pomicanje)
str. 8
Za promjenu prikaza na pokazivaču (pritisnite) ili pomicanje teksta (pritisnite i zadržite).
K Tipke SEEK –/+
CD:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovo
unutar oko 1 sekunde i zadržite); pretraživanje
zapisa naprijed ili natrag (pritisnite i zadržite).
Radio:
Za automatsko ugañanje postaja (pritisnite);
za ručno traženje postaja (pritisnite i zadržite).
L Tipka MODE str. 8
Za odabir valnog područja.
M Tipka BTM (CDX-M10) str. 8
Za aktivaciju funkcije BTM (pritisnite i
zadržite).
Tipka AF (Alternative Frequencies)/
TA (Traffic Announcement)/
PTY (Program Type) (CDX-M10) str. 10
Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY
(pritisnite i zadržite) u RDS sustavu.
N Preklopka za odabir frekvencije
(samo CDX-M10)
(smještena na donjoj strani ureñaja)
Pogledajte "Preklopka za odabir frekvencije”
u isporučenim uputama za ugradnju/
povezivanje.
O Brojčane tipke
CD:
.//: ALBUM –/+ (tijekom MP3/WMA
reprodukcije)
Za preskakanje albuma (pritisnite); za
kontinuirano preskakanje albuma
(pritisnite i zadržite).
?: REP str. 8
@: SHUF str. 8
0: PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za nastavak
pritisnite ponovo.
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite); za
pohranu radijske postaje (pritisnite i zadržite).
O pokrovu priključnice AUX
Kad ne koristite ulaznu priključnicu AUX (7), zatvorite
je isporučenim pokrovom AUX kako biste spriječili ulazak vode. Pokrov priključnice AUX držite izvan dohvata
djece kako biste spriječili slučajno gutanje.
P Senzor daljinskog upravljača
7
CD
Radioprijemnik
Prikaz podataka
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugañanja za vrijeme vožnje, koristite "Best
Tuning Memory" (BTM) kako biste spriječili
eventualne prometne nezgode.
Broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, naziv diska/ime izvoñača, broj
albuma*1, naziv albuma, naziv zapisa,
tekstualni podaci*2, točno vrijeme
*1 Broj albuma se prikazuje samo kod promjene
albuma.
*2 Kod reprodukcije MP3, prikazuje se ID3 tag, a kod
WMA reprodukcije, prikazuje se WMA tag.
Za promjenu prikazanih opcija, pritisnite &.
Savjet
Prikazani podatak će se razlikovati ovisno o vrsti diska,
formatu snimanja i podešenjima. Za detalje o MP3/
WMA zapisima pogledajte str. 15.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1
Tijekom reprodukcije više puta pritisnite ? (REP) ili @ (SHUF) dok se ne
pojavi željena postavka.
Automatska pohrana — BTM
1
Pritisnite ' više puta dok se ne
pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja pritisnite
7 više puta.
2
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavljuje se izbornik za podešavanje.
3
Pritisnite tipku za odabir više puta dok
se ne pojavi "BTM".
4
Pritisnite B +.
Ureñaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija. Kad je postaja pohranjena, začuje
se zvučni signal.
Pohrana tipkom BTM
(samo CDX-M10)
Pritisnite i zadržite f dok ne počne treptati
"BTM”, umjesto koraka 2 – 4.
Odaberite
Za reprodukciju
! TRACK
zapisa više puta.
Ručna pohrana postaja
! ALBUM*
albuma više puta.
SHUF ALBUM*
1
albuma slučajnim
redoslijedom.
SHUF DISC
diska slučajnim
redoslijedom.
* Tijekom reprodukcije MP3/WMA zapisa.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"! OFF" ili "SHUF OFF".
Dok slušate postaju koju želite pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu tipku
(od . do 0) dok se na pokazivaču
ne pojavi “MEMORY”.
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavke
AF i TA (str. 10). (samo CDX-M10)
Prijem pohranjenih postaja
1
Odaberite valno područje, zatim pritisnite brojčanu tipku (od . do 0).
Automatsko ugađanje
1
8
Odaberite valno područje i zatim pritisnite B –/+ za traženje postaje.
Pretraživanje se zaustavlja kad ureñaj ostvari
prijem postaje. Ponovite opisani postupak
dok se ne ostvari prijem željene postaje.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje, pritisnite i zadržite B
–/+ dok se oznaka frekvencije ne pojavi na pokazivaču,
a zatim više puta pritisnite B –/+ za precizno
ugađanje frekvencije (ručno ugađanje).
RDS (CDX-MR10)
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Prikaz podataka
A Frekvencija*1 (naziv postaje), programski
broj, točno vrijeme, RDS podaci
B TA/TP*2
*1 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "*".
*2 "TA" trepće tijekom prometnih obavijesti. "TP" svijetli kod prijema postaje s prometnim programom.
Za promjenu prikazanih stavki A pritisnite
&.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugañanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugañanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Takoñer traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS
prijemom podešavaju sat.
Napomene
C Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije neće
biti dostupne.
C RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je signal
slab ili postaja ne emitira RDS podatke.
9
Podešavanje AF i TA
Odabir vrste programa PTY
1
1
Više puta pritisnite Z dok se ne
pojavi željena postavka.
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON
uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno
pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s
istim AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, ureñaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Savjet
Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti, ta
glasnoća će se pohraniti za buduće obavijesti, neovisno
o normalnoj glasnoći.
Slušanje lokalnog programa — REG
Kad je uključena funkcija AF: tvornička podešenja
ovog ureñaja ograničavaju prijem na odreñeno
područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu
lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" u izborniku tijekom FM prijema (str. 12).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
10
Tijekom FM prijema pritisnite i
zadržite Z (PTY).
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
2
Više puta pritisnite Z (PTY) dok
se ne pojavi željena vrsta programa.
3
Pritisnite B –/+.
Ureñaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski program),
CULTURE (kultura), SCIENCE (znanost),
VARIED (razno), POP M (popularna glazba),
ROCK M (rock glazba), EASY M (lagana
glazba), LIGHT M (lagana klasična glazba),
CLASSICS (klasična glazba), OTHER M
(druge vrste glazbe), WEATHER (vremenska
prognoza), FINANCE (financije), CHILDREN
(dječji programi), SOCIAL A (društvene teme),
RELIGION (vjerski program), PHONE IN
(telefonska javljanja), TRAVEL (putovanja),
LEISURE (zabava), JAZZ (jazz glazba),
COUNTRY (country glazba), NATION M
(narodna glazba), OLDIES (evergrini),
FOLK M (folklorna glazba), DOCUMENT
(dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u
kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
Podešavanje točnog vremena CT
1
Podesite "CT-ON" u izborniku (str. 11).
Napomene
C Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema
RDS postaje.
C Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlike.
Ostale funkcije
Podešavanje opcija — SET
Promjena zvučnih postavki
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se prikaz za podešavanje.
Podešavanje zvučnih značajki
— BAL/FAD/SUB
2
Više puta pritisnite tipku za odabir dok
se ne pojavi željena opcija.
Zakrenite regulator glasnoće za odabir
postavke (npr. "ON" ili "OFF").
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešavanje je dovršeno i na pokazivač se
vraća prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.
Možete podesiti balans, fader i glasnoću
subwoofera.
1
Više puta pritisnite tipku za odabir dok
se ne pojavi "BAL", "FAD" ili "SUB".
Opcije se izmjenjuju na sljedeći način:
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t BAL
(lijevo-desno) t FAD (naprijed-natrag) t
SUB (glasnoća subwoofera)*2 t AUX*3
*1 Kad je aktiviran EQ3 (str. 11).
*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB" (str. 11).
Kod najniže postavke, prikazuje se "ATT".
Podešavanje je moguće do 21 koraka.
*3 Kad je aktiviran AUX izvor (str. 12).
2
Zakrenite regulator glasnoće za podešavanje odabrane postavke.
Podešavanje je dovršeno nakon 3 s i vraća se
normalan prikaz reprodukcije ili prijema.
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3
Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje
pohranjivanje vašeg podešenja ekvilizatora.
1
Odaberite izvor, uzastopno pritisnite
tipku E za odabir "CUSTOM".
2
Više puta pritisnite tipku za odabir dok
se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
3
Zakrenite regulator glasnoće za
podešavanje odabrane postavke.
Razina zvuka se može podesiti u rasponu od
–10 dB do +10 dB u koracima po 1 dB.
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje.
Za povratak na tvorničku postavku krivulje
ekvilizatora, pritisnite tipku za odabir prije
dovršenja podešavanja.
Nakon 3 sekunde, podešavanje je dovršeno i
na pokazivač se vraćaju indikatori uobičajene
reprodukcije/prijema.
Savjet
Druge postavke ekvilizatora su također podesive.
3
4
Napomena
Prikazane opcije se razlikuju ovisno o izvoru i postavci.
Možete podesiti sljedeće stavke (pogledajte
odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije):
"z" označava tvorničku postavku.
CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (str. 4)
CT*1 (točno vrijeme)
Za podešavanje "CT-ON" ili "CT-OFF" (z)
(str. 9, 10).
BEEP
Za podešavanje "BEEP-ON" (z) ili "BEEP-OFF".
AUX-A*2 (AUX Audio)
Za uključenje indikatora AUX izvora "AUX-A
-ON" (z) ili "AUX-A-OFF" (str. 12).
A.OFF (automatsko isključivanje)
Za automatsko isključivanje nakon odreñenog
vremena kad se ureñaj ne upotrebljava.
– "A.OFF-NO" (z), "A.OFF-30S (sekundi)",
"A.OFF-30M (min) ili "A.OFF-60M (min).
REAR/SUB*2
Za promjenu audio izlaza.
– "REAR-OUT" (z): izlaz na pojačalo.
– "SUB-OUT": izlaz na subwoofer.
DEMO (prikaz mogućnosti)
Podešavanje "DEMO-ON" (z) ili "DEMO-OFF".
DIM (zatamnjivanje pokazivača)
Za podešavanje svjetline pokazivača.
– "DIM-ON": zatamnjenje pokazivača.
– "DIM-OFF" (z): bez zatamnjenja.
M.DSPL (pomicanje uzoraka)
Odabir načina pomicanja uzoraka.
– "M.DSPL-ON" (z): prikaz uzoraka i spektra.
– "M.DSPL-OFF": isključenje pomicanja.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
11
A.SCRL (Auto Scroll)
Za automatsko pomicanje dugih naziva nakon
promjene diska/albuma/zapisa.
– "A.SCRL-ON" (z): za pomicanje.
– "A.SCRL-OFF": za isključenje pomicanja.
LOCAL (traženje lokalne postaje)
– "LOCAL-ON": ugañaju se samo postaje s
jakim signalima.
– "LOCAL-OFF" (z): za normalno ugañanje.
MONO*3 (mono zvuk)
Odaberite kako biste poboljšali loš FM prijem.
– "MONO-ON": za reprodukciju stereo zvuka u
mono tehnici.
– "MONO-OFF" (z): za stereo reprodukciju.
REG*1*3 (lokalni prijem)
Za podešavanje "REG-ON" (z) ili "REG-OFF"
(str. 10).
LPF* (niskopropusni filter)
Za odabir prekidne frekvencije subwoofera:
"LPF OFF" (z), "LPF125Hz" ili "LPF 78Hz".
4
LOUD (glasnoća)
– "LOUD-ON": .pojačanje basova i visokih
tonova.
– "LOUD-OFF" (z): bez pojačanja basova i
visokih tonova.
BTM (str. 8)
*1
*2
*3
*4
Samo CDX-MR10.
Kad je uređaj isključen.
Kod FM prijema.
Kad je audio izlaz podešen na "SUB".
Uporaba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog
ureñaja možete spojiti dodatni prijenosni audio
ureñaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem
auto zvučnika. Može se podesiti glasnoća tako
da se izbjegne razlika izmeñu ovog sustava i
prijenosnog audio ureñaja. Slijedite opisani
postupak:
Spajanje prijenosnog audio uređaja
1 Isključite prijenosni audio ureñaj.
2 Smanjite glasnoću na sustavu.
3 Spojite ureñaj.
12
Spojni kabel*
(nije isporučen)
* Obavezno upotrijebite ravni priključak.
Podešavanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću
svakog spojenog audio ureñaja.
1 Smanjite glasnoću autoradija.
2 Više puta pritisnite ' dok se ne
pojavi "AUX".
Pojavi se "FRONT IN".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio ureñaja
uz umjerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na
autoradiju.
5 Pritisnite tipku za odabir više puta dok se ne
prikaže "AUX" te okrenite regulator za podešavanje ulazne razine (–8 dB do +18 dB).
Daljinski upravljač RM-X114
Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču
koriste se za iste funkcije kao takve tipke na
ovom ureñaju.
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču takoñer
imaju različite tipke/funkcije od onih na ureñaju.
C Tipka DSPL (prikaz)
Za promjenu prikazanih opcija.
C Tipke </, (SEEK –/+)
Za CD/radio, jednako kao (SEEK) –/+ na
ureñaju.
C Tipka SOUND
Jednako kao odabrana tipka na ureñaju.
C Tipke VOL (glasnoća) +/–
Za podešavanje glasnoće.
C Tipka LIST
Za odabir PTY u RDS. (samo CDX-MR10)
C Tipke M/m (DISC*/PRESET +/–)
Za CD, jednako kao .// (ALBUM –/+) na
ureñaju.
C Tipka ATT (stišavanje)
Za stišavanje zvuka. Za poništenje, pritisnite
ponovno.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je bacati
u vatru.
Daljinski upravljač za plovila
RM-X11M
Položaj tipaka
Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču za
plovila koriste se za iste funkcije kao takve tipke
na ovom ureñaju.
* Nije raspoloživo za ovaj uređaj.
Napomena
Ako je uređaj isključen te nema prikaza na pokazivaču,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem osim
ako pritisnete ' na uređaju ili umetnete disk
kako bi se uređaj uključio.
Zamjena litijeve baterije daljinskog
upravljača
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču za plovila
služe za izvoñenje postupaka različitih od onih
na ureñaju.
U normalnim uvjetima baterije će trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima
rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača
će se smanjiti. Zamijenite bateriju novom CR2025
litijevom baterijom. Korištenje druge baterije može
dovesti do požara ili do eksplozije.
C Tipke VOL (glasnoća) +/–
Jednako kao kotačić za podešavanje glasnoće
na ureñaju.
C Tipke GP/ALBM –/+
Jednako kao .// (ALBUM –/+) na ureñaju.
+ strana gore
Napomene o litijevoj bateriji
C Držite litijevu bateriju van dohvata djece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
C Obrišite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog
kontakta.
C Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
C Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
13
C Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se ureñaj malo ohladi prije korištenja.
C Ako je vaš automobil opremljen električnom antenom, ona se automatski izvlači kad ureñaj radi.
C Prije uporabe obrišite diskove
krpom za čišćenje. Brišite ih
ravnim potezima od središta
prema rubu. Nemojte koristiti
otapala poput benzina, razrjeñivača, komercijalnih sredstava
za čišćenje ili antistatički raspršivač namijenjen čišćenju
vinilnih ploča.
O kondenzaciji vlage
Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima
Dodatne informacije
Mjere opreza
Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na lećama
unutar ureñaja i na pokazivaču se može nakupiti vlaga i tada ureñaj neće pravilno raditi. U tom slučaju
izvadite disk i pričekajte oko jedan sat dok vlaga ne
ispari.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po ureñaju ili diskovima ne prolijete sok
ili druga pića.
Napomene o diskovima
C Uvijek držite disk za rubove i nemojte dodirivati
njegovu površinu.
C Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
C Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj
ploči u vozilu parkiranom na suncu.
C Ne lijepite naljepnice ili ljepljivu vrpcu na disk,
jer može doći do zaustavljanja rotacije te do kvara
ureñaja ili oštećenja diska.
C Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama.
Uslijed uporabe takvih diskova može doći do sljedećih nepravilnosti u radu:
– Nemogućnost izbacivanja diska (zbog odlijepljene naljepnice koja može zapeti u mehanizmu
za izbacivanje diska).
– Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka
(primjerice, preskakanje zvuka ili nemogućnost
reprodukcije) uslijed skupljanja naljepnice
izložene toplini i savijanja diska.
C Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca, kvadrata,
zvijezde) ne mogu se reproducirati na ovom ureñaju
jer bi moglo doći do kvara. Ne koristite takve
diskove.
C Nije moguća reprodukcija CD-a promjera 8 cm.
14
C Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova (ovisno
o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom stanju)
neće biti moguća na ovom ureñaju.
C U ovom ureñaju nije moguća reprodukcija nefinaliziranih CD-R/CD-RW diskova.
C Ureñaj je kompatibilan s formatima ISO 9660
level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzijskim
formatima i Multi Session.
C Maksimalan broj:
– mapa (albuma): 150 (uključujući korijensku i
prazne mape).
– datoteka (zapisa) i mapa na disku: 300 (ako naziv
mape/zapisa sadrži mnogo znakova, broj može
biti i manji od 300).
– prikazanih znakova po nazivu mape/zapisa je 32
(Joliet) ili 64 (Romeo).
C Ako je disk snimljen u Multi Session formatu
prepoznaje se i reproducira samo prvi zapis prve
sesije (svaki drugi format se preskače). Prioritet
formata je CD-DA i MP3/WMA.
– Kad je prvi zapis CD-DA, reproducira se samo
CD-DA na prvoj sesiji.
– Kad prvi zapis nije CD-DA, reproducira se MP3/
WMA sesija. Ako disk nema podataka ovih
formata, prikazuje se poruka "NO MUSIC".
Glazbeni diskovi sa zaštitom od
kopiranja
Ovaj ureñaj može reproducirati diskove koji podliježu CD standardu. U posljednje vrijeme pojedine
tvrtke proizvode diskove sa zaštitom od kopiranja.
Neki od tih diskova možda se neće moći reproducirati u ovom ureñaju jer ne podliježu CD standardu.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj
strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda neće
reproducirati na ovom ureñaju zato jer ne odgovaraju
CD standardu.
Slijed reprodukcije MP3/WMA
zapisa
MP3/WMA
Mapa (album)
MP3/WMA
datoteka (zapis)
Održavanje
Zamjena osigurača
Kod zamjene osigurača koristite
osigurače iste vrijednosti. Ako
osigurač pregori, provjerite priključak napajanja, te zamijenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je riječ o kvaru
na ureñaju. U tom slučaju se
obratite najbližem Sonyjevom
Osigurač (10 A)
dobavljaču.
Čišćenje priključaka
O MP3 datotekama
C MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a to
je format zvukovne kompresije koji sažima podatke
audio CD-a na otprilike 1/10 izvorne veličine.
C ID3 podaci verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 odnose se
samo na MP3. ID3 podaci mogu sadržavati 15/30
(1.0 i 1.1) ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).
C Kod imenovanja MP3 datoteke, ne zaboravite
dodati ekstenziju ".mp3".
C Tijekom reprodukcije MP3 datoteke s VBR ili
ubrzane reprodukcije naprijed/natrag, proteklo
vrijeme se možda neće ispravno prikazati.
Napomena
Ako reproducirate MP3 disk velike brzine bita, primjerice 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.
O WMA datotekama
C WMA je skraćenica od Windows Media Audio,
format zvukovne kompresije koji sažima podatke
audio CD-a na otprilike 1/22* izvorne veličine.
C WMA oznaka može sadržavati 63 znaka.
C Kod pridjeljivanja naziva WMA datoteke ne zaboravite dodati ekstenziju ".wma".
C Tijekom reprodukcije WMA datoteke s VBR ili
ubrzane reprodukcije naprijed/natrag, proteklo
vrijeme se možda neće ispravno prikazati.
Ureñaj možda neće dobro raditi ako spojevi izmeñu
ureñaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 4) te očistite spojeve
vatenim štapićem natopljenim alkoholom. Ne primjenjujte prejak pritisak jer bi moglo doći do oštećenja
priključaka.
Glavni uređaj
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
C Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja ugasite vozilo i
izvadite ključ iz kontakt-brave.
C Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
Vađenje uređaja
1
Skinite zaštitni okvir.
A Izvadite prednju ploču (str. 4).
B Zakvačite ključeve za vañenje na zaštitni
okvir.
* Samo uz brzinu od 64 kbps
Napomena
Uređaj ne podržava sljedeće WMA datoteke:
− datoteke snimljene uz "lossless" kompresiju
− datoteke sa zaštitom od kopiranja
Ukoliko u vezi ureñaja imate pitanja ili problem
koji nije pokriven u ovim uputama, obratite se
najbližem Sony servisu.
Okrenite ključ
kao na slici.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
15
C Pomoću ključeva za vañenje izvucite
zaštitni okvir.
CD uređaj
Omjer signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Radijski prijemnik
CDX-M10:
FM
2
Izvadite uređaj.
A Istovremeno umetnite oba ključa za
vañenje dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra
Opseg ugañanja:
87,5 – 108,0 MHz (u koracima po 50 kHz)
87,5 – 107,9 MHz (u koracima po 200 kHz)
Interval FM ugañanja: podesivo 50 kHz/200 kHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonično izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 – 15 000 Hz
AM
B Povucite ključeve za vañenje kako biste
oslobodili ureñaj.
Opseg ugañanja:
531 – 1,602 kHz (u koracima po 9 kHz)
530 – 1,710 kHz (u koracima po 10 kHz)
Interval AM ugañanja: podesivo 9 kHz/10 kHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osjetljivost: 30 µV
CDX-MR10:
FM
C Izvucite ureñaj iz ležišta.
Tehnički podaci
Samo CDX-M10
PODACI O GLAZBENOJ SNAZI
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO HARMONIČKO
IZOBLIČENJE
23,2 vata po kanalu je minimalna kontinuirana
prosječna snaga uz 4 ohma, 4 kanala s od 20 Hz
do 20 kHz i maksimalno 5% ukupnog harmoničkog
izobličenja.
Samo CDX-M10
CEA2006 standard
Izlazna snaga: 17 vata RMS T 4 na 4 ohma
< 1% THD+N
Omjer signal/šum: 82 dBA
(referentno: 1 vat na 4 ohma)
16
Opseg ugañanja: 87,5 – 108,0 MHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonično izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 – 15 000 Hz
MW/LW
Opseg ugañanja:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Meñufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osjetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Pojačalo
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W T 4 (na 4 ohma)
Općenito
Izlazi:
Audio izlazi (prednji, odabir subwoofer/stražnji)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje
antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
ATT kontrolna priključnica za isključenje zvuka
pri telefonskom pozivu (samo CDX-MR10)
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenski ulaz
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključak)
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje: 12 V DC akumulator
(negativni pol na uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 T 50 T 179 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Približno 182 T 53 T 162 mm (š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Isporučeni pribor:
Pokrov priključnice AUX
Dijelovi za instalaciju i povezivanje (1 komplet)
Dodatni pribor/oprema:
Daljinski upravljač za plovila: RM-X11M
Daljinski upravljač: RM-X114
Vaš prodavač možda neće imati neke od navedenih
pribora. Upitajte ga za detaljne informacije.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti
su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
Ovaj proizvod je zaštićen odreñenim intelektualnim
pravima u vlasništvu tvrtke Microsoft Corporation.
Uporaba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez dozvole tvrtke Microsoft
ili ovlaštenih Microsoft zastupnika.
Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni promjenama bez prethodne obavijesti.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
C Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
određenim tiskanim pločicama.
C Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
C Pakirni jastučići izrađeni su od papira.
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju
problema koji se mogu pojaviti u radu ureñaja. Prije
pregleda donje tablice, provjerite spojeve ureñaja i
postupke uporabe.
Općenito
Nema napajanja uređaja.
C Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite
osigurač.
C Ako je ureñaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
t Uključite ureñaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
C Glasnoća je preniska.
C Uključena ja funkcija ATT ili je glasnoća smanjena
zbog tel. razgovora (Telephone ATT) (kad je spojni
kabel telefona u vozilu spojen na ATT).
C Kontrola "FAD" nije postavljena u središnji položaj
za sustav s dva zvučnika.
Nema zvučnog signala.
C Zvučni signal je isključen (str. 11).
C Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrañeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
C Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
C Kabel za napajanje nije ispravno spojen.
Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena
su obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.
Pokreće se prikaz mogućnosti (demo) kod
reprodukcije ili prijema.
Ako se ureñajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
"DEMO-ON", započinje demo prikaz.
t Podesite "DEMO-OFF" (str. 11).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na
pokazivaču.
C Podesili ste "DIM-ON" (str. 11).
C Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite tipku !.
t Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku
! na ureñaju dok se prikaz ponovno ne
uključi.
C Priključci su zaprljani (str. 15).
Funkcija Auto Off ne radi
Ureñaj je uključen. Funkcija Auto Off se aktivira
nakon isključenja ureñaja.
t Isključite ureñaj.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
17
CD reprodukcija
Ne možete uložiti disk.
C Već je uložen drugi disk.
C Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija diska ne započinje.
C Oštećen ili zaprljan disk.
C Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 14).
Nije moguće reproducirati MP3/WMA
datoteke.
Disk nije kompatibilan s MP3/WMA formatom ili
verzijom (str. 15).
Za početak reprodukcije MP3/WMA zapisa
treba dulje vrijeme nego za ostale.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije:
– diskovi komplicirane strukture.
– diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
– diskovi kojima možete dodati podatke.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
C Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
C Funkcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
t Podesite "A.SCRL-ON" (str. 12)
t Pritisnite i zadržite & (SCRL).
Zvuk preskače.
C Niste dobro ugradili ureñaj.
t Ureñaj ugradite pod kutom manjim od 45º u
stabilan dio automobila.
C Neispravan ili zaprljan disk.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku Z (str. 6).
Prijem radiopostaja
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
C Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog pojačala u
automobilu (samo ako vaš automobil ima ugrañenu
antenu na stražnjem/bočnom staklu).
C Provjerite spoj antene.
C Antena se ne izvlači.
t Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
C Provjerite frekvenciju.
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
C Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
C Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
C Nije ispravno podešena funkcija traženja lokalnih
postaja.
t Pretraživanje se prečesto zaustavlja:
Podesite "LOCAL-ON" (str. 12).
t Ugañanje se ne zaustavlja na postaji:
Podesite "MONO-ON" (str. 12).
C Emitirani signal je preslab.
t Izvršite ručno ugañanje.
18
Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".
C Ugodite točnu frekvenciju.
C Signal odašiljača je preslab.
t Podesite "MONO-ON" (str. 12).
FM stereo program se čuje mono.
Ureñaj je podešen na mono prijem.
t Podesite "MONO-OFF" (str. 12).
RDS (CDX-MR10)
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje (SEEK).
Postaja nije TP ili ima slab signal.
t Isključite funkciju TA (str. 10).
Nema prometnih informacija.
C Uključite funkciju TA (str. 10).
C Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
t Ugodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -."
C Trenutna postaja nije RDS postaja.
C RDS podaci nisu primljeni.
C Postaja ne emitira signal vrste programa.
Prikaz/poruke grešaka
ERROR
C Disk je zaprljan ili uložen naopako.
t Očistite ga ili uložite pravilno.
C Disk je prazan.
C Disk se ne može reproducirati zbog problema.
t Uložite drugi disk.
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
t Pogledajte upute za ugradnju/povezivanje za ovaj
model kako biste provjerili priključak.
L. SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugañanja.
NO AF (samo CDX-MR10)
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
t Pritisnite B –/+ dok trepće naziv postaje. Ureñaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka
o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO INFO
Nema tekstualnih informacija uz MP3/WMA datoteke.
NO MUSIC
Disk nema glazbenih datoteka.
t Uložite glazbeni CD disk u ureñaj.
NO NAME
Disk ne sadrži naziv diska/albuma/grupe/zapisa.
NO TP (samo CDX-MR10)
Ureñaj nastavlja pretraživanje dok ne pronañe dostupnu
TP postaju.
OFFSET
Možda je posrijedi interni kvar.
t Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane prikazana, obratite se ovlaštenom Sony servisu.
PUSH EJT
Nije moguće izvaditi disk.
t Pritisnite tipku Z (str. 6).
READ
Ureñaj učitava sve podatke o zapisima i albumima s
diska.
t Pričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi diska,
možda će trebati dulje od minute.
"
" ili "
"
Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do
početka ili do kraja i nije moguće daljnje
pretraživanje.
" "
Oznaka se ne može prikazati kod ovog ureñaja.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD ureñaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste
uočili problem.
19
Označite kadratić uz model vašeg
uređaja.
autoradio
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na
predviđeno mjesto. Broj se nalazi na
naljepnici na kućištu sustava. Kad
ispunite ovu identifikacijsku karticu,
nikako je nemojte ostavljati u vozilu s
ostatkom uputa. Spremite identifikacijsku karticu na sigurno mjesto jer
može poslužiti za identifikaciju vašeg
uređaja u slučaju krađe.
Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o
vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Identifikacijska kartica
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu
kako biste izbjegli zlouporabu.
Model
 CDX-M10
 CDX-MR10
Serijski broj (SERIAL NO.)
__________________________________________
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Download PDF