2-515-510-11 (2)
FM/AM
Autoradio CD uređaj
Upute za uporabu ____________________________________
Podaci za korisnika
Model i serijski broj uređaja nalaze se na donjoj strani uređaja.
Zabilježite te podatke na donju crtu.
Upotrijebite ove brojeve kad kontaktirate Sony prodavatelja u vezi s ovim uređajem.
Broj modela ___________________ Serijski broj ___________________
Za instalaciju i spajanje pogledajte priložene upute za instalaciju/spajanje.
CDX-R3310
CDX-R30M
© 2005 Sony Corporation
Dobrodošli!
Hvala vam na kupnji ovog Sony autoradio CD uređaja.
Ovaj uređaj vam omogućuje još veće uživanje u
raznim mogućnostima kao što su:
• Reprodukcija CD diska:
Možete reproducirati CD-DA (i one koji sadrže CD
TEXT*), CD-R/CD-RW-diskove (MP3-zapise
snimljene u Multi Session formatu (strana 13)) i
ATRAC CD (formati ATRAC3 i ATRAC3plus
(strana 14)).
Vrsta diska
Upozorenje pri ugradnji u automobile kod
kojih kontakt-brava nema položaj ACC
Nakon isključivanja motora, svakako pritisnite i
zadržite ! na uređaju za isključenje
pokazivača.
U suprotnom se pokazivač neće isključiti te će
uzrokovati pražnjenje akumulatora.
UPOZORENJE
Uporaba optičkih pomagala uz ovaj uređaj povećava
opasnost od ozljeđivanja očiju.
Oznaka na disku
Upozorenje
Samo CDX-R30M
CD-DA
MP3
ATRAC CD
• Radijski prijem:
− Možete pohraniti do 6 postaja po valnom području
(FM1, FM2, FM3, AM1 i AM2).
− Funkcija BTM (Best Tuning Memory): uređaj
odabire postaje jačih signala i pohranjuje ih.
− Svakoj radiopostaji možete dodijeliti naziv,
pohraniti ga u memoriju i prikazati na popisu.
• Dodatni pribor za upravljanje
Također možete upravljati dodatnim CD/MD
izmjenjivačima.
* CD TEXT disk je CD-DA disk koji sadrži podatke kao što
su naziv diska, naziv izvođača, naziv zapisa itd.
Ovaj uređaj je ispitan i utvrđeno je da odgovara
zahtjevima za digitalne uređaje klase B, prema dijelu
15 FCC pravilnika. Ovi zahtjevi napravljeni su tako da
nude razumnu zaštitu od štetnih interferencija u
instalacijama stambenih zgrada. Ovaj uređaj proizvodi,
upotrebljava i može emitirati radiofrekvencijsku
energiju i može, ako se ne instalira i upotrebljava
prema uputama, uzrokovati štetne interferencije radio
komunikacija. Ipak, nije moguće jamčiti da se
interferencije neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako
ovaj uređaj izazove radio i TV prijema, što se može
utvrditi uključivanjem i isključivanjem uređaja,
savjetujemo korisniku da pokuša ukloniti interferencije
na jedan ili više opisanih načina:
– Pomaknite ili premjestite prijemnu antenu.
– Povećajte razmak između opreme i uređaja.
– Spojite opremu u zidnu utičnicu spojenu na strujni
krug na kojeg nije priključen uređaj.
– Posavjetujte se s prodavateljem ili iskusnim
radio/TV tehničarom.
Upozoravamo vas da svaka promjena ili preinaka koja
nije izričito dozvoljena u ovom priručniku može
uzrokovati gubitak prava na uporabu ovog uređaja.
O ovom priručniku
Upute u ovom priručniku opisuju uporabu funkcija kod
dva uređaja CDX-R3310 i CDX-R30M.
U donjoj tablici su prikazane razlike između dvaju
uređaja. One su također navedene u svakom poglavlju
(npr. "samo CDX-R30M").
CDX-R3310
Daljinski upravljač
RM-X151 (isporučen)
CDX-R30M
z
Preklopka za odabir
frekvencije
z
Marine (vodootporni)
daljinski upravljač RMXM10 (opcija)
z
2
Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta
uređaja.
Sadržaj
Početak
Ostale funkcije
Resetiranje uređaja.......................................................4
Podešavanje točnog vremena .......................................4
DEMO prikaz ..............................................................4
Odvajanje prednje ploče ..............................................4
Postavljanje prednje ploče......................................4
Ulaganje diska u uređaj................................................5
Izbacivanje diska....................................................5
Promjena zvučnih postavki.......................................... 9
Podešavanje zvučnih značajki
— BAL/FAD/SUB ................................................ 9
Podešavanje krivulje ekvilizatora — EQ3 ............. 9
Pridavanje naziva postaji/disku ................................. 10
Podešavanje opcija — SET ....................................... 10
Uporaba dodatne opreme........................................... 11
CD/MD izmjenjivač............................................. 11
Daljinski upravljač RM-X114.............................. 11
Zakretni upravljač RM-X4S ................................ 12
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj..........................................................6
Daljinski upravljač RM-X151 ................................6
CD
Prikaz podataka ......................................................8
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redoslijedom ..........................................8
Radioprijemnik
Pohrana i prijem postaja ..............................................8
Automatska pohrana postaja — BTM ....................8
Ručna pohrana postaja ...........................................8
Prijem pohranjenih postaja .....................................8
Automatsko ugađanje.............................................8
Prijem postaje iz popisa — list-up..........................9
"XM Ready" oznaka pokazuje da ovaj uređaj
omogućava upravljanje Sony XM tuner
modulom (prodaje se posebno). Obratite se
najbližem ovlaštenom Sony prodavatelju za
podrobnosti o XM tuner modulu. Kako
rukovati XM tuner modulom, pogledajte u
uputama za uporabu XM tuner modula.
Dodatne informacije
Mjere opreza.............................................................. 13
Napomene o diskovima........................................ 13
O MP3 datotekama .............................................. 13
O ATRAC CD disku............................................ 14
Održavanje ................................................................ 14
Vađenje uređaja......................................................... 15
Tehnički podaci ......................................................... 15
U slučaju problema.................................................... 16
Prikaz/poruke grešaka.......................................... 18
SonicStage i logo su zaštitni znakovi tvrtke Sony
Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i njihov logo su
zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
3
Početak
Resetiranje uređaja
Prije prvog korištenja uređaja, ili nakon zamjene ili
prespajanja kontakata akumulatora, potrebno je
resetirati uređaj.
Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku RESET
šiljatim predmetom, npr. kemijskom olovkom.
Tipka
RESET
Napomena
Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje sata, te neke
pohranjene informacije.
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču uređaja kako bi
spriječili krađu.
Alarm
Ako postavite kontakt-ključ u položaj OFF bez
skidanja prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
1
Pritisnite !.
Uređaj se isključuje.
2
Pritisnite @, zatim povucite prednju ploču
prema sebi.
Podešavanje točnog vremena
Sat koristi 12-satni sustav prikaza vremena.
1
Pritisnite i zadržite A.
Pojavljuje se izbornik za podešavanje.
2
Više puta pritisnite A dok se ne pojavi
"CLOCK-ADJ".
3
Pritisnite &.
Trepće indikator sati.
4
Pritisnite tipku za podešavanje glasnoće
+/– za podešavanje sati i minuta.
Za pomicanje indikatora pritisnite &.
5
6
Napomene
• Pazite da vam prednja ploča ne ispadne i nemojte jako
pritiskati ploču ni pokazivač.
• Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim temperaturama ili
vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u parkiranom
automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.
Savjet
Kad prednju ploču nosite sa sobom, uvijek je držite u
isporučenoj kutiji.
Pritisnite A.
Sat se aktivira i pojavljuje se sljedeći izbornik za
podešavanje.
Postavljanje prednje ploče
Pritisnite i zadržite A.
Podešavanje je završeno.
Prislonite dio A prednje ploče na dio B uređaja, kao
na slici, te pritisnite lijevu stranu dok ne klikne.
Za prikaz točnog vremena pritisnite &. Ponovno
pritisnite & za povratak na prethodni prikaz.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 4 za podešavanje sata i minuta pritisnite M ili m.
DEMO prikaz
Kad je uređaj isključen, prvo se prikazuje točno
vrijeme a zatim demonstracijski (DEMO) prikaz.
Za isključenje DEMO prikaza podesite opciju
"DEMO-OFF" (strana 10) dok je uređaj isključen.
Napomene
Ne stavljajte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.
4
Ulaganje diska u uređaj
1
Otvorite poklopac.
2
Umetnite disk naljepnicom prema gore.
3
Zatvorite poklopac.
Izbacivanje diska
1 Otvorite poklopac.
Započinje reprodukcija.
2
Pritisnite zatvarač dok ne klikne.
Klik
Disk se izbacuje.
Napomene
• Dok vadite ili ulažete disk, ne zatvarajte poklopac. Disk se
može zaglaviti ili oštetiti.
• Disk se može izvaditi ako na silu otvorite poklopac.
Savjet
Disk možete reproducirati sa zatvorenim ili otvorenim
poklopcem.
5
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj
Daljinski upravljač RM-X151
(Samo CDX-R3310)
6
Za podrobnosti pogledajte navedenu stranicu.
Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao i tipke na uređaju.
A Tipka +/–
Za podešavanje glasnoće.
B Tipka ATT
Za prigušivanje zvuka. Ponovno pritisnite za
poništavanje.
C Tipka DSPL (pokazivač)/DIM (zatamnjenje
prikaza) 4, 8, 10
Pritisnite za promjenu prikaza na pokazivaču;
pritisnite i zadržite za promjenu svjetline
pokazivača.
D Poklopac OPEN, uložnica diska (iza
poklopca) 5
E Pokazivač
F Tipka EQ3 (ekvilizator) 9
Za odabir krivulje ekvilizatora (XPLOD, VOCAL,
CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM ili
OFF).
G Tipka OFF
Za uključenje/isključenje izvora.
H Tipka SEEK +/–
Radio:
Pritisnite za automatsko ugađanje postaja; pritisnite
i zadržite za ručno traženje postaja.
CD:
Pritisnite za preskakanje zapisa; pritisnite jednom,
a zatim ponovno u roku jedne sekunde i zadržite za
stalno preskakanje zapisa; pritisnite i zadržite za
brzo pretraživanje zapisa prema naprijed ili prema
natrag.
I Tipka @ (otpuštanje prednje ploče) 4
J Tipka SOURCE
Za uključenje/promjenu izvora (radio/CD/MD*1).
K Tipka MODE 8, 11
Za odabir valnog područja (FM/AM)/odabir
uređaja*2.
L Tipka SEL (odabir) 4, 9, 10
Za odabir opcija.
M Tipka RESET (iza prednje ploče) 4
N Preklopka za odabir frekvencije (na donjoj
strani uređaja) (samo CDX-R30M)
Pogledajte posebnu uputu za instaliranje/spajanje,
poglavlje "Preklopka za odabir frekvencije".
O Brojčane tipke
Radio:
Pritisnite za prijem pohranjenih postaja; pritisnite i
zadržite za pohranu radijskih postaja.
CD/MD*1:
.//: GP*3/DISC*2 –/+
Pritisnite za preskakanje grupa; pritisnite i zadržite
za stalno preskakanje grupa.
?: REP 8
@: SHUF 8
P Tipka SENS/BTM 8
Pritisnite za poboljšanje prijema: LOCAL/MONO;
pritisnite i zadržite za pokretanje funkcije BTM.
Q Tipka SCRL 8
Za pomicanje stavki na pokazivaču.
R Tipka LIST/CAT*4 9, 11
Za prikaz popisa.
S Prijemnik signala bežičnog daljinskog
upravljača
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču također imaju
različit izgled/funkcije od tipaka na uređaju.
T Tipke < (.)/, (>)
Za upravljanje radijem/CD uređajem, isto kao i
B +/– na uređaju. (Za podrobnosti o ostalim
postupcima pogledajte poglavlje "Na daljinskom
upravljaču" na svakoj stranici.)
U Tipka VOL (glasnoća) +/–
Za podešavanje glasnoće.
V Tipke M (+)/m (–)
Za upravljanje CD uređajem, isto kao i .// –/+
na uređaju. (Za podrobnosti o ostalim postupcima
pogledajte poglavlje "Na daljinskom upravljaču" na
svakoj stranici.)
W Brojčane tipke
Pritisnite za prijem pohranjenih postaja; pritisnite i
zadržite za pohranu postaja.
*1 Kad je priključen MD izmjenjivač.
*2 Kad je priključen CD/MD izmjenjivač.
*3 Pri reprodukciji MP3/ATRAC CD diska i kad nije priključen
izmjenjivač. Ako je priključen izmjenjivač, postupak je
drugačiji, pogledajte stranu 11.
*4 Ako je priključen XM tuner.
Napomena
Ako je uređaj isključen i nestane prikaz na pokazivaču, ne
možete njime upravljati daljinskim upravljačem, osim ako ne
pritisnete ' na uređaju ili ne umetnete disk za
uključenje uređaja.
Savjet
Za detalje o zamjeni baterije pogledajte poglavlje "Zamjena
litijske baterije daljinskog upravljača" na strani 14.
7
CD
Radioprijemnik
Za podrobnosti o spajanju na CD/MD izmjenjivač
pogledajte stranu 11.
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Prikaz podataka
A Izvor
B Broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije,
ime diska/izvođača, broj grupe*1, naziv
grupe, naziv zapisa, tekstualni podaci*2,
točno vrijeme
*1 Broj grupe se prikazuje samo kod promjene grupe.
*2 Pri reprodukciji MP3 zapisa prikazuju se ID3 podaci, a pri
reprodukciji ATRAC CD diska se prikazuju tekstualni
podaci SonicStage itd.
Kod ugađanja postaja za vrijeme vožnje koristite
funkciju "Best Tuning Memory" za sprečavanje
mogućih prometnih nezgoda.
Automatska pohrana postaja
— BTM
1 Pritisnite ' više puta dok se ne
pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja pritisnite 7
više puta. Možete birati između FM1, FM2, FM3,
AM1 ili AM2.
2
Za promjenu opcija u polju B, pritisnite &; za
pomični prikaz u polju B pritisnite N na
daljinskom upravljaču ili podesite "A.SCRL-ON" (str. 10).
Napomena (samo CDX-R30M)
Kod reprodukcije ATRAC CD zapisa na uređaju, dodatni RMXM10 možda neće točno prikazati brojeve zapisa nakon
broja 512. Pojava ne predstavlja kvar.
Savjet
Prikazani podatak će se razlikovati ovisno o vrsti diska i
formatu snimanja. Za detalje o MP3 zapisima pogledajte
stranu 13; ATRAC CD, pogledajte stranu 14.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite
? (REP) ili @ (SHUF) dok se ne pojavi
željena postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
REP-TRACK
zapisa više puta.
REP-GP*
grupe više puta.
SHUF-GP*
grupe slučajnim redoslijedom
SHUF-DISC
diska slučajnim redoslijedom
* Pri reprodukciji MP3/ATRAC CD diska.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"REP-OFF" ili "SHUF-OFF".
Pritisnite i zadržite f dok trepće
"BTM".
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija. Kad je postaja pohranjena, čuje se
zvučni signal.
Ručna pohrana postaja
1
Dok slušate postaju koju želite pohraniti
pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od .
do 0) dok se na pokazivaču ne pojavi
“MEM”.
Na pokazivaču se pojavi oznaka brojčane tipke.
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom
tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Prijem pohranjenih postaja
1 Odaberite frekvencijsko područje, zatim
pritisnite brojčanu tipku (od . do 0).
Na daljinskom upravljaču
Za odabir pohranjenih postaja pritisnite M ili m.
Automatsko ugađanje
1 Odaberite frekvencijsko područje i zatim
pritisnite B +/– za traženje postaje.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ostvari
prijem postaje. Ponovite opisani postupak dok se
ne ostvari prijem željene postaje.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje koju želite slušati, pritisnite i
zadržite B +/– dok se oznaka željene frekvencije ne
pojavi na pokazivaču, a zatim više puta pritisnite B +/–
za precizno ugađanje frekvencije (ručno ugađanje).
8
Prijem postaje iz popisa — list-up
Ostale funkcije
Možete prikazati frekvenciju ili naziv. Podrobnosti o
pridavanju naziva postajama potražite na strani 10.
Promjena zvučnih postavki
1
2
Odaberite frekvencijsko područje i zatim
pritisnite 5.
Prikazuje se frekvencija ili naziv postaje.
Podešavanje zvučnih značajki
— BAL/FAD/SUB
Više puta pritisnite 5 dok se ne pojavi
željena postaja.
Možete podesiti balans, opciju fader te glasnoću
subwoofera.
1
Nakon 5 sekundi se prikaz vraća na normalnu
reprodukciju.
3
Više puta pritisnite A dok se ne pojavi
"BAL", "FAD" ili "SUB".
Postavka se mijenja na sljedeći način:
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t
BAL (lijevi-desni zvučnici) t FAD (prednji-stražnji
zvučnici) t SUB (glasnoća subwoofera)*2
Pritisnite B +/– za prijem postaje.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2 pritisnite M ili m za odabir postaje.
*1 Kad je uključena funkcija EQ3 (strana 9).
*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB" (strana 10).
"ATT" se prikazuje pri najnižoj vrijednosti i može se
podešavati u 20 koraka.
2
Podesite odabranu opciju tipkama +/– za
podešavanje glasnoće.
Nakon 3 sekunde je podešavanje završeno, a na
pokazivač se vraća prikaz uobičajene
reprodukcije/prijema.
Napomena
Podesite unutar 3 sekunde nakon odabira funkcije.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2 podesite odabranu opciju pritiskom na <, M, ,
ili m.
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3
Moguće je pohraniti i podesiti postavke ekvilizatora za
različite raspone tonova.
1
Odaberite izvor, zatim više puta pritisnite
E za odabir mod EQ3.
2
Više puta pritisnite A dok se ne pojavi
"LOW", "MID" ili "HI".
3
Više puta pritisnite tipku +/– za
podešavanje željene razine glasnoće.
Razina zvuka se može podesiti u rasponu od –10
dB do +10 dB u koracima po 1 dB.
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
9
Za povratak na tvorničku postavku krivulje ekvilizatora pritisnite i zadržite A prije dovršenja
podešavanja.
Nakon 3 sekunde podešavanje je dovršeno i na
pokazivač se vraća prikaz uobičajene reprodukcije/
prijema.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 3 podesite odabranu opciju pritiskom na <, M, ,
ili m.
Pridavanje naziva postaji/disku
Kod prijema postaje ili pri reprodukciji diska u CD
izmjenjivaču s funkcijom CUSTOM FILE svakom
disku/postaji možete dodijeliti naziv. Možete unijeti do
8 znakova (Station Memo/Disc Memo).
Ako dodijelite naziv CD disku, on se pojavi na popisu
(strana 9 ili 11).
1
Tijekom prijema postaje ili reprodukcije
diska kojem želite dodijeliti naziv, pritisnite
i zadržite 5.
2
3 Više puta pritisnite +/– za odabir naziva kojeg želite
obrisati.
4 Pritisnite i zadržite A.
Naziv se briše. Ponovite korake 3 i 4 za brisanje
ostalih naziva.
5 Pritisnite i zadržite 5.
Uređaj se vraća na uobičajenu reprodukciju/prijem.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 3 za odabir naziva pritisnite M ili m.
Podešavanje opcija — SET
1
Pritisnite i zadržite A.
Pokazuje se prikaz za podešavanje.
2
Više puta pritisnite A dok se ne pojavi
željena opcija.
3
Pritisnite tipke glasnoće +/– za odabir
postavke (primjerice "ON" ili "OFF").
4
Pritisnite i zadržite A.
Podešavanje je dovršeno i na pokazivač se vraća
prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.
Napomena
Prikazane opcije će se razlikovati ovisno o izvoru i postavci.
Više puta pritisnite tipku +/– dok se ne
pojavi željeni znak.
Za pomicanje oznake pritisnite A.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 3 podesite odabranu opciju pritiskom na < ili ,.
A y B y C ... y 0 y 1 y 2 ... y + y y 4 ... y G (razmak) y A
Možete podesiti sljedeće stavke (pogledajte
odgovarajuću stranicu za podrobnije informacije):
"z" označava tvorničku postavku.
Ponovite postupak dok ne unesete čitav naziv.
3
Pritisnite i zadržite 5.
Dovršili ste postupak. Na pokazivač se vraća
uobičajen prikaz reprodukcije/prijema.
Za prikaz naziva pritisnite & tijekom prijema ili
reprodukcije.
Savjeti
• Za brisanje ili ispravak naziva unesite "G" za svaki znak.
• Funkcija Disc Memo uvijek ima prednost pred bilo kojim
prethodno snimljenim nazivom.
• Možete dodjeljivati nazive diskovima ako je priključen
izmjenjivač s funkcijom CUSTOM FILE.
• Funkcije ponavljanja zapisa (REP-TRACK) i reprodukcija
slučajnim redoslijedom su odgođene dok ne dovrši
pridjeljivanje naziva.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2 za odabir znaka pritisnite M ili m.
Brisanje pridijeljenog naziva
1 Odaberite uređaj u kojem je pohranjen naziv kojeg
želite obrisati, zatim pritisnite i zadržite 5.
2 Pritisnite i zadržite &.
Pohranjeni naziv će treptati.
10
CLOCK-ADJ
(podešavanje sata)
(strana 4)
BEEP
Za podešavanje "BEEP-ON" (z)
ili "BEEP-OFF".
SUB/REAR*1
Za uključenje audio izlaza.
– "SUB" (z): za izlaz na
subwoofer.
– "REAR": za izlaz na pojačalo.
DIM (zatamnjivač)
Za promjenu svjetline
pokazivača:
– "DIM-ON": za zatamnjenje
pokazivača.
– "DIM-OFF" (z): za
isključenje zatamnjivača.
DEMO*1
(prikaz)
Za podešavanje "DEMO-ON"
(z) ili "DEMO-OFF" (strana 4).
A. SCRL
(Auto Scroll)
Za automatsko pomicanje stavki
po pokazivaču kod promjene
grupe/zapisa.
– "A.SCRL-ON": za pomicanje
– "A.SCRL-OFF" (z): za
isključenje pomicanja.
LPF*2 (nisko
propusni filter)
Za odabir prekidne frekvencije
"78HZ", "125HZ" ili "OFF" (z).
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB".
Uporaba dodatne opreme
CD/MD izmjenjivač
Odabir izmjenjivača
1 Pritisnite ' više puta dok se ne pojavi
"CD" ili "MD".
2 Pritisnite 7 više puta dok se na pojavi željeni
izmjenjivač.
Broj uređaja
Broj diska
Počinje reprodukcija.
Napomena (samo CDX-R30M)
Kad se pomoću dodatnog XM tunera prima XM satelitski
radio program, dodatni RM-XM10 možda neće pravilno
prikazati naziv izvora i broj kanala. Ne radi se o kvaru.
Preskakanje grupa i diskova
1 Tijekom reprodukcije pritisnite .// (GP/DISC)
–/+.
*1 Kad je priključen jedan ili više CD/MD izmjenjivača.
*2 Kad je priključen jedan ili više CD izmjenjivača ili dva ili
više MD izmjenjivača.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"REP-OFF" ili "SHUF-OFF".
Savjet
"SHUF-ALL" neće reproducirati zapise slučajnim
redoslijedom između CD uređaja i MD izmjenjivača.
Traženje diska pomoću naziva — list-up
Možete odabrati disk iz popisa kad priključite CD
izmjenjivač s funkcijom CUSTOM FILE ili MD
izmjenjivač.
Ako dodijelite naziv disku, pojavit će se na popisu.
Podrobnosti potražite na strani 10.
1 Tijekom reprodukcije pritisnite 5.
Prikazuje se broj ili naziv diska.
2 Više puta pritisnite 5 dok se ne pojavi željeni
disk.
Nakon 5 sekundi uređaj se vraća na uobičajenu
reprodukciju.
3 Pritisnite B +/– za reprodukciju diska.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2 za odabir diska pritisnite M ili m.
Daljinski upravljač
RM-X114
Položaj tipaka
Za preskakanje
Pritisnite .//
grupe
i otpustite (držite samo trenutak).
grupe neprekidno
unutar 2 sekunde od prvog
otpuštanja.
diskova
više puta.
Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču služe za
upravljanje jednakim funkcijama kao i one na uređaju.
diskova neprekidno i zatim ponovno pritisnite unutar
2 sekunde i zadržite.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redoslijedom
1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite ? (REP)
ili @ (SHUF) dok se ne pojavi željena postavka.
Odaberite
za reprodukciju
REP-DISC*1
zapisa više puta.
SHUF-CHGR*1
zapisa u izmjenjivaču slučajnim
redoslijedom.
SHUF-ALL*2
zapisa u svim uređajima
slučajnim redoslijedom.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
11
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču imaju
drugačije funkcije od tipaka/funkcija na uređaju.
• Tipke </, (SEEK +/–)
Upravljanje radioprijemnikom/CD uređajem, kao i
tipka B +/– na uređaju. (Za ostale funkcije
pogledajte "Na daljinskom upravljaču".)
• Tipka SOUND
Jednako kao i tipka A na uređaju.
• Tipke M/m (DISC*/PRESET +/–)
Upravljanje CD uređajem, jednako kao i tipke
.// –/+ na uređaju. (Za ostale funkcije pogledajte
"Na daljinskom upravljaču".)
• Kontrola VOL (glasnoća)
Isto kao i tipke +/– na uređaju (zakrenite).
• Kontrola SEEK/AMS
Isto kao i B +/– na uređaju (zakrenite ili
zakrenite i zadržite).
Promjena smjera upravljanja
Smjer upravljanja kontrola je tvornički podešen na
način prikazan na slici.
Za povećavanje
* Funkcija nije dostupna na ovom uređaju.
Napomena
Ako je uređaj isključen i nema prikaza na pokazivaču, nije
moguće rukovanje daljinskim upravljačem, osima ako ne
pritisnete ' na uređaju ili umetnete disk.
Savjet
Podrobnosti o zamjeni baterije pogledajte u " Zamjena litijske
baterije daljinskog upravljača" na strani 14.
Zakretni upravljač RM-X4S
Stavljanje naljepnice
Stavite naljepnicu ovisno o načinu postavljanja
upravljača.
Položaj kontrola
Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao one na uređaju.
Sljedeće kontrole na zakretnom upravljaču zahtijevaju
različite radnje od onih na uređaju.
• Kontrola PRESET
Za odabir pohranjene postaje; upravljanje diskom,
isto kao i .// –/+ na uređaju (pritisnite i
zakrenite).
12
Za smanjivanje
Ako zakretni upravljač morate postaviti na desnoj
strani upravljačke ploče, možete obrnuti smjer
upravljanja.
1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL pritisnite i
zadržite A.
Dodatne informacije
Mjere opreza
• Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
• Ako je vaše vozilo opremljeno automatskom
antenom, ona se automatski izvlači kad uređaj radi.
Napomene o kondenzaciji vlage
Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na lećama
unutar uređaja i na pokazivaču se može skupiti vlaga.
Dogodi li se to, uređaj neće pravilno raditi. U tom
slučaju izvadite disk i pričekajte oko jedan sat dok
vlaga ne ispari.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da ne prolijete sok ili druga pića po uređaju ili
diskovima.
Napomene o diskovima
• Uvijek držite disk za rubove i nemojte dodirivati
njegovu površinu.
• Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
• Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj
ploči u vozilu parkiranom na suncu.
• Ne lijepite naljepnice ili ljepljivu vrpcu na disk, jer
može doći do zaustavljanja rotacije, te do kvara
uređaja ili oštećenja diska.
• Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama.
Uslijed uporabe takvih diskova može doći do
sljedećih nepravilnosti u radu:
− Nemogućnost izbacivanja diska (zbog odlijepljene
naljepnice koja može zapeti u mehanizmu za
izbacivanje diska).
− Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka
(primjerice, preskakanje zvuka ili nemogućnost
reprodukcije) uslijed sakupljanja naljepnice
izložene toplini i savijanja diska.
• Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca, kvadrata,
zvijezde) ne mogu se reproducirati na ovom uređaju,
jer bi moglo doći do kvara. Ne koristite takve
diskove.
• Nije moguća reprodukcija CD diskova promjera 8 cm.
• Prije uporabe obrišite diskove
krpom za čišćenje. Brišite ih
ravnim potezima od središta
prema rubu. Nemojte koristiti
otapala poput benzina,
razrjeđivača, komercijalnih
sredstava za čišćenje ili
antistatički raspršivač namijenjen
čišćenju vinilnih ploča.
Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima
• Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova (ovisno
o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom stanju)
neće biti moguća na ovom uređaju.
• Reprodukcija CD-R/CD-RW diskova koji nisu
finalizirani nije moguća na ovom uređaju.
Glazbeni diskovi sa zaštitom od
kopiranja
Ovaj uređaj može reproducirati diskove koji podliježu
CD standardu. U posljednje vrijeme pojedine tvrtke
proizvode diskove sa zaštitom od kopiranja. Neki od
tih diskova se možda neće moći reproducirati u ovom
uređaju jer ne podliježu CD standardu.
O MP3 datotekama
MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a radi
se o formatu kompresije koji audio podatke
komprimira na 1/10 izvorne veličine.
• Uređaj je kompatibilan s formatima ISO 9660 level
1/level 2, Joliet/Romeo proširenim formatima, ID3
podacima verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 i Multi
Session.
• Maksimalan broj:
− direktorija (grupa): 150 (uključujući glavni i
prazne direktorije).
− MP3 datoteka (zapisa) i direktorija na disku: 300
(ako naziv direktorija/zapisa sadrži mnogo
znakova, broj može biti i manji od 300).
− prikazanih znakova po nazivu direktorija/zapisa je
32 (Joliet) ili 32/64 (Romeo); ID3 podaci 15/30
znakova (1.0, 1.1, 2.2 i 2.3) ili 63/126 znakova
(2.4).
nastavlja se na sljedećoj stranici t
13
Redoslijed reprodukcije MP3 zapisa
MP3
Direktorij
(grupa)
MP3 datoteka
(zapis)
Napomena
ATRAC CD snimite pomoću ovlaštenog softvera, primjerice
SonicStage 2.0 ili kasniji ili SonicStage Simple Burner 1.0 ili
1.1 isporučeni sa Sony Network proizvodima.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi
uređaja i nakon čitanja uputa posavjetujte s sa Sony
prodavateljem.
Održavanje
Zamjena litijske baterije daljinskog
upravljača
Napomene
• Prije uporabe diska u uređaju obavezno ga finalizirajte.
• Kod pridjeljivanja naziva ne zaboravite dodati ekstenziju
".mp3".
• Ako reproducirate MP3 disk velike brzine bita, primjerice
320 kbps, zvuk može biti isprekidan.
• Tijekom reprodukcije MP3 diska VBR (promjenjive brzine
bita) ili ubrzane reprodukcije prema naprijed ili natrag,
proteklo vrijeme reprodukcije se možda neće ispravno
prikazati.
• Ako je disk snimljen u Multi Session formatu prepoznaje se
i reproducira samo prvi zapis prve sesije (svaki drugi format
se preskače). Prioritet formata je CD-DA, ATRAC CD i
MP3.
− Kad je prvi zapis CD-DA, reproducira se samo CD-DA,
ATRAC CD i MP3.
− Kad prvi zapis nije CD/DA, reproducira se ATRAC CD ili
MP3 sesija. Ako disk nema podataka ovih formata,
prikazuje se poruka "NO MUSIC".
U normalnim uvjetima baterije će trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima
rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača
će se smanjiti. Zamijenite bateriju s novom CR2025
litijskom baterijom. Korištenje druge baterije može
dovesti do požara ili do eksplozije.
RM-X151 (samo CDX-R3310)
+ strana gore
RM-X114
O ATRAC CD disku
Format ATRAC3plus
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) je
tehnologija komprimiranja audio podataka koja
audio CD podatke sažima na približno 1/10 izvorne
veličine.
ATRAC3plus je prošireni format ATRAC3 i može
komprimirati audio CD podatke na otprilike 1/20
izvorne veličine. Uređaj podržava ATRAC3 i
ATRAC3plus format.
ATRAC CD
ATRAC CD je snimljeni audio podatkovni disk
komprimiran na ATRAC3 ili ATRAC3plus format
pomoću ovlaštenog softvera, primjerice SonicStage 2.0
ili noviji ili SonicStage Simple Burner.
• Maksimalan broj:
− direktorija (grupa): 255
− datoteka (zapisa): 999
• Prikazuju se znakovi u nazivu direktorija/datoteka i
tekstualni podaci SonicStage-a.
Za detalje o ATRAC CD disku, pogledajte upute za
uporabu SonicStage ili SonicStage Simple Burner.
14
+ strana gore
Napomene o litijskoj bateriji
• Držite litijsku bateriju van dohvata djece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
• Obrišite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog
kontakta.
• Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
• Ne držite bateriju metalnom pincetom, jer može doći do
kratkog spoja.
3 Pomoću ključeva za vađenje izvucite zaštitni
okvir.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Nemojte bateriju puniti, rastavljati niti je bacati u
vatru.
Promjena osigurača
Kod promjene osigurača, koristite
osigurače iste vrijednosti. Ako
osigurač pregori, provjerite
priključak napajanja, te
zamijenite osigurač. Ako osigurač
ponovo pregori, možda je riječ o
kvaru na uređaju. U tom slučaju
se obratite najbližem Sony
prodavatelju.
2
Izvadite uređaj.
1 Istovremeno umetnite oba ključa za vađenje
dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra
Osigurač (10 A)
Čišćenje priključaka
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (strana 4) te očistite spojeve
vatenim štapićem natopljenim alkoholom. Nemojte
previše pritiskati, jer bi moglo doći do oštećenja
priključaka.
Glavni uređaj
Stražnja strana prednje
ploče
2 Povucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
3 Izvucite uređaj iz ležišta.
Napomene
• Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja isključite motor vozila i
izvadite ključ iz kontakt-brave.
• Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
Tehnički podaci
Vađenje uređaja
TEHNIČKI PODACI O AUDIO SNAZI
1
Skinite zaštitni okvir.
1 Izvadite prednju ploču (strana 4).
2 Zakvačite ključeve za vađenje na zaštitni okvir.
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO HARMONIČKO
IZOBLIČENJE
23,2 W po kanalu uz minimalnu stalnu prosječnu snagu
uz 4 ohma, 4 kanala na 20 Hz do 20 kHz, s manje od 5%
ukupnog harmoničkog izobličenja.
CEA2006 Standard
Izlazna snaga: 17 W RMS x 4 uz 4 ohma <1%
THD+N
Omjer signal/šum: 82 dBA
(referentna vrijednost: 1 W na 4 ohma)
Ispravno okrenite
ključ za vađenje
CD uređaj
Omjer signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odaziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
nastavlja se na sljedećoj stranici t
15
Radioprijemnik
FM
Opseg ugađanja:
CDX-R3310:
87,5 – 107,9 MHz
CDX-R30M:
87,5 – 108,0 MHz (u koracima od 50 kHz)
87,5 – 107,9 MHz (u koracima do 200 kHz)
Opseg FM ugađanja: 50 kHz/200 kHz podesivo
(samo CDX-R30M)
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmoničko izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odaziv: 30 – 15 000 Hz
AM
Opseg ugađanja:
CDX-R3310:
530 – 1710 kHz
CDX-R30M:
531 – 1602 kHz (u koracima od 9 kHz)
530 – 1710 kHz (u koracima od 10 kHz)
Opseg AM ugađanja: 9 kHz/10 kHz podesivo
(samo CDX-R30M)
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osjetljivost: 30 µV
Pojačalo
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W x 4 (na 4 ohma)
Općenito
Izlazi:
Audio izlazi (prednji (stražnji/sub promjenjivi)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
BUS kontrolni ulazni priključak
BUS audio ulazni priključak
Ulazni priključak daljinskog upravljača
Antenski ulaz
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ± 10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ± 10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ± 10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje:
12 V DC akumulator (negativni pol na uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 x 50 x 179 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182 x 53 x 161 mm (š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Priložena oprema:
Daljinski upravljač: RM-X151 (samo CDX-R3310)
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Kutija za prednju ploču (1)
16
Dodatna oprema:
Daljinski upravljač: RM-X114
Zakretni upravljač: RM-X4S
Marine (vodootporni) daljinski upravljač: RM-XM10
(samo CDX-R30M)
BUS kabel (isporučen s RCA priključkom):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD izmjenjivač (10 diskova): CDX-757MX
CD izmjenjivač (6 diskova): CDX-T69
MD izmjenjivač (6 diskova): MDX-66XLP
XM satelitski radio prijemnik: XT-XM1
Selektor izvora: XA-C30
Selektor AUX-IN: XA-300
Američki i strani patenti pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories.
Napomena
Uređaj se ne može spojiti na digitalno predpojačalo ili
ekvilizator kompatibilno sa sustavom Sony BUS.
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjenama bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
• Bezolovna legura se koristi za lemljenje određenih dijelova
(više od 80%).
• Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u određenim
otisnutim tiskanim pločicama.
• Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u kućištima.
• Pakirni jastučići nisu izrađeni od polistirenske pjene.
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema
koji se mogu pojaviti u radu. Prije pregleda donje
tablice provjerite spojeve uređaja i postupke korištenja.
Općenito
Nema napajanja uređaja.
• Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite
osigurač.
• Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
t Uključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
• Glasnoća je preniska.
• Uključena ja funkcija ATT:
• Kontrola fader nije postavljena u središnji položaj za
dvozvučnički sustav.
• CD izmjenjivač ne podržava format diska
(MP3/ATRAC CD).
t Reprodukcija u Sony CD izmjenjivaču koji
podržava MP3 format ili u ovom uređaju.
Nema zvučnog signala.
• Zvučni signal je isključen (strana 10).
• Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
• Pritisnuli ste tipku RESET.
t Ponovo pohranite u memoriju.
• Vodič za napajanje ili akumulator su odspojeni.
• Vodič za napajanje nije ispravno spojen.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
• Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
• Funkcija "A.SCRL" je podešena na OFF.
t Pritisnite N ili podesite "A.SCRL-ON"
(strana 10).
Zvuk preskače.
Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena su
obrisani. Osigurač je pregorio.
Dolazi do buke kod okretanja kontakt-ključa.
• Niste dobro instalirali uređaj.
t Uređaj ugradite pod kutom manjim od 45º u
stabilan dio vozila.
• Neispravan ili zaprljan disk.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro
spojeni.
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.
Pritisnite tipku RESET (strana 4).
• Zatamnjivač je podešen na "DIM-ON" (strana 10).
• Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite tipku !.
t Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku
! dok se prikaz ponovno ne uključi.
• Priključci su zaprljani (strana 15).
Reprodukcija CD/MD diska
Disk se automatski izbacuje.
Problem s diskom.
t Provjerite sljedeće:
Ne možete uložiti disk.
• Već je uložen drugi CD.
• CD je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija ne započinje.
• Oštećen ili zaprljan disk.
• Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (strana 13).
Nije moguća reprodukcija MP3 datoteka.
Disk nije kompatibilan s MP3 formatom i verzijom
(strana 13).
Za početak reprodukcije MP3 zapisa treba duže
vrijeme nego za ostale diskove.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije:
– diskovi komplicirane strukture direktorija;
– diskovi snimljeni u Multi Session formatu;
– diskovi kojima možete dodati podatke.
Nije moguća reprodukcija ATRAC CD diska.
• Disk nije snimljen ovlaštenim softverom, primjerice
SonicStage ili SonicStage Simple Burner-om.
• Zapisi koji nisu sadržani u grupi se ne mogu
reproducirati.
Prijem radiopostaja
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
• Spojite kabel automatske antene (plavo) ili izvora
napajanja (crveno) na izvor napajanja pojačala u
automobilu (samo ako vaš automobil posjeduje
ugrađenu FM/AM antenu na stražnjem/bočnom
staklu).
• Provjerite spoj antene.
• Antena se ne izvlači.
t Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
• Provjerite frekvenciju.
Slušanje pohranjenih postaja nije moguće.
• Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
• Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
• Nije ispravno podešena funkcija traženja lokalnih
postaja.
t Ugađanje se često prekida:
Pritisnite C dok se ne pojavi "LOCAL-ON".
t Ugađanje se ne zaustavlja na postaji:
Više puta pritisnite C dok se ne pojavi
"MONO-ON" ili "MONO-OFF" (FM) ili
"LOCAL-OFF" (AM).
• Emitirani signal je preslab.
t Izvršite ručno ugađanje.
Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".
• Ugodite točnu frekvenciju.
• Signal odašiljača je preslab.
t Pritisnite C za uključenje mono prijema
postaja "MONO-ON".
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
t Pritisnite C za isključenje mono prijema
("MONO-OFF").
nastavlja se na sljedećoj stranici t
17
Prikaz/poruke grešaka
BLANK*1
2
Na MD nisu snimljeni zapisi* .
t Reproducirajte MD sa snimljenim zapisima.
ERROR*1
• Disk je zaprljan ili uložen naopako*2.
t Očistite ga ili uložite pravilno.
• Disk ne možete reproducirati zbog nekog problema.
t Uložite drugi CD.
FAILURE (Svijetli dok se ne pritisne neka tipka)
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačala.
t Pogledajte upute za spajanje zvučnika/pojačala.
FAILURE (Svijetli oko 1 sekunde)
Ako je spojen XM tuner, u memoriju se pohranjuje
XM radio kanal.
t Provjerite je li ugođena postaja koju želite
pohraniti i pokušajte ponovno.
LOAD
Izmjenjivač učitava disk.
t Pričekajte dok ne završi.
L. SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugađanja.
NO DATA
Svi pridijeljeni nazivi su obrisani ili nisu pohranjeni.
NO DISC
Disk nije uložen u CD/MD izmjenjivač.
t Uložite diskove u izmjenjivač.
NO ID3
MP3 zapis ne sadrži ID3 podatke.
NO INFO
ATRAC3/ATRAC3plus datoteka nema tekstualnih
podataka.
NO MAG
Spremnik za diskove nije umetnut u CD izmjenjivač.
t Uložite spremnik u izmjenjivač.
NO MUSIC
Disk nema glazbenih datoteka.
t Uložite glazbeni disk u uređaj ili u izmjenjivač koji
podržava MP3.
NO NAME
Disk ne sadrži naziv zapisa/grupe/diska.
NOT READ
Uređaj nije učitao podatke s diska.
t Uložite disk i odaberite ga na listi.
18
NOTREADY
Poklopac MD izmjenjivača je otvoren ili MD diskovi
nisu dobro uloženi.
t Zatvorite poklopac ili pravilno uložite MD diskove.
OFFSET
Možda postoji interni kvar.
t Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane
prikazana, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
READ
Uređaj učitava sve podatke zapisa i grupa s diska.
t Pričekajte dok završi postupak učitavanja i
reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o
strukturi diska, možda će trebati duže od minute.
RESET
CD uređajem ili CD/MD uređajem nije moguće
upravljati zbog nekih problema.
t Pritisnite tipku RESET (strana 4).
"
" ili "
"
Disk je došao do početka ili do kraja tijekom ubrzanog
pretraživanja i nije moguće daljnje pretraživanje.
"G"
Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.
*1 Ukoliko dođe do greške tijekom reprodukcije CD ili MD
diska, broj CD ili MD diska se ne pojavljuje na
pokazivaču.
*2 Broj diska koji uzrokuje smetnje se prikazuje na
pokazivaču.
Ako vam ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sony prodavatelju. Ako
autoradio odnosite na popravak zbog CD uređaja,
molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste uočili
problem.
Download PDF

advertising