Sony | TMR-BT10 | Sony TMR-BT10 Upute za upotrebu

2-698-600-11(1)
Prijenosni stereo
odašiljač
Upute za uporabu
TMR-BT10
©2006 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili opasnost od
požara ili električnog udara, nemojte
izlagati ovaj ureñaj kiši ili vlazi.
Kako bi spriječili opasnost od
električnog udara, nemojte otvarati
kućište. Servisiranje prepustite
isključivo stručnom osoblju.
Ne smještajte ureñaj u skučen prostor
poput police za knjige ili ugradbenog
kabineta.
Kako biste spriječili opasnost od požara,
nemojte pokrivati ventilacijske otvore ureñaja
novinama, stolnjakom, zavjesama itd.
Takoñer, ne stavljajte upaljene svijeće na
ureñaj.
Kako biste spriječili opasnost od električnog
udara, ne stavljajte predmete napunjene
vodom, poput vaza, na ureñaj.
Spojite AC adapter u lako dostupnu mrežnu
utičnicu. Ukoliko primijetite bilo što
sumnjivo u radu AC adaptera, odmah ga
odspojite iz mrežne utičnice.
+
Ovime, Sony. Corp., izjavljuje da je ova
oprema u skladu s bitnim odrednicama i
ostalim odgovarajućim dopuštenjima EZ
smjernice 1999/5.
Podrobnije informacije potražite na URL:
http://www.compliance.sony.de/
2
Odlaganje islužene
električne i
elektroničke opreme
(primjenjivo u
Europskoj uniji i
ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za
odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Riječ Bluetooth i pripadajući logotipi su
vlasništvo tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i tvrtka
Sony koristi te oznake uz njeno dopuštenje.
Druge trgovačke marke i zaštićena imena su
pripadaju odgovarajućim vlasnicima.
Sadržaj
Dobrodošli! .......................... 4
3 koraka do BLUETOOTH
funkcije........................................ 5
Opis dijelova ........................ 6
Punjenje ureñaja.................. 7
Uparivanje ............................ 9
Što je uparivanje? ........................... 9
Postupci uparivanja......................... 9
Indikatori BLUETOOTH
funkcije ............................ 11
Slušanje glazbe ................. 12
Odlaganje ureñaja ............. 14
Mjere opreza ...................... 15
Što je BLUETOOTH
tehnologija? .................... 17
U slučaju problema ........... 18
Inicijalizacija ureñaja......... 20
Tehnički podaci ................. 21
3
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na kupnji Sony prijenosnog stereo odašiljača. Ovaj ureñaj koristi
BLUETOOTH™ bežičnu tehnologiju.
Ovaj ureñaj može odašiljati stereo audio signale u BLUETOOTH stereo audio
prijemnike (slušalice, auto audio ureñaje, stereo komponentne sustave, itd.)*.
Konvertiranjem uobičajenog ulaznog stereo signala zvuka (analognog) iz
spojenog stereo izvora u digitalni stereo signal i bežičnim odašiljanjem, možete
uživati u glazbi s vašeg stereo izvora zvuka (prijenosnog audio ureñaja, mobilnog
telefona, računala itd.) spojenog na ovaj ureñaj.
Uživajte u glazbi
* Spojeni BLUETOOTH ureñaji trebaju podržavati A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile).
4
3 koraka do BLUETOOTH funkcije
U donjem primjeru je opisano kako prenijeti glazbu reproduciranu na audio
izvoru spojenom na ovaj ureñaj te slušanje glazbe na BLUETOOTH stereo
prijemnom ureñaju (slušalicama, stereo sustavu itd.).
Uparivanje
Omogućuje meñusobno prepoznavanje BLUETOOTH stereo audio prijemnika i
ovog ureñaja.
BLUETOOTH stereo
audio prijemnik
Uparivanje
Audio
ureaj
Prijenosni stereo odašilja
Podrobnije informacije potražite na stranicama 9 - 10.
BLUETOOTH povezivanje
BLUETOOTH povezivanje
izmeñu ovog ureñaja i
BLUETOOTH stereo prijemnika
se automatski ostvaruje
uključenjem ovog ureñaja.
Povezivanje
Odašiljanje glazbe
Uživajte u glazbi s prijenosnog
audio ureñaja i sl., spojenog na
ovaj ureñaj preko BLUETOOTH
audio prijemnog sustava.
Stereo audio
signal
(streaming)
Podrobnije informacije potražite na stranicama 12 - 13.
5
POČETAK
Opis dijelova
A Tipka uključenja
B Indikator (crveni)
Pokazuje status uključenja.
C Indikator (plavi)
Pokazuje komunikacijski
status ureñaja.
D Tipka POWER
E Audio in priključak
(pozlaćeni L stereo mini
priključak)
Spajanje na priključnicu za slušalice
prijenosnog audio ureñaj i sl.
F Tipka RESET
G Kopča za nošenje
Podesite kopču za nošenje na
odgovarajući kut i pričvrstite na
svoju torbu.
H Kontakt
6
Punjenje ureñaja
Ureñaj je opremljen punjivom litij-ionskom baterijom koju je prije prve uporabe
potrebno napuniti.
1 Spojite isporučeni AC
mrežni adapter s postoljem
punjača baterije.
Postolje punjaa
baterije (isporueno)
3 Stavite ureñaj na postolje
punjača baterije.
Prijenosni stereo
odašilja
(stra!nja strana)
Kontaktni pin
AC mre!ni
adapter
(isporuen)
2 Spojite isporučeni AC
mrežni adapter na mrežnu
utičnicu.
U mre!nu
utinicu
Postolje punjaa
baterije (isporueno)
Napomena
Ukoliko je kopča za nošenje okrenuta,
ureñaj se ne može staviti na postolje
punjača baterije i onemogućeno je
punjenje. Prije punjenja okrenite
kopču za nošenje u početni položaj.
Postavite ureñaj na postolje
punjača baterije tako da kontakt
sjedne na kontaktni pin na
postolju te provjerite svijetli li
indikator punjenja (crveno).
Punjenje je dovršeno nakon
približno 3 sata*, a indikator
(crveni) se automatski isključuje.
* Potrebno vrijeme za punjenje
prazne baterije.
Savjet
Kod punjenja baterije ureñaj se automatski
isključi.
Nastavlja se
7
Oprez
Trajanje baterije*
Ukoliko doñe do problema tijekom
punjenja, indikator (crveni) se može
isključiti iako punjenje nije dovršeno.
Provjerite sljedeće uzroke:
Status
− Temperatura okoline pri punjenju ne smije
prelaziti raspon od 0 °C – 40 °C.
− Možda je problem u bateriji.
U tom slučaju ponovo napunite
bateriju u okolini pri gore spomenutom
temperaturnom rasponu. Ukoliko
problem i dalje postoji, obratite se
najbližem Sony prodavatelju.
Napomene
• Ukoliko baterija nije korištena dulje
vrijeme, može se brzo iscrpiti. Meñutim,
nakon nekoliko punjenja, radni vijek
baterije će se povećati.
• Kad se radni vijek baterije smanji na manje
od polovice normalnog, bateriju je
potrebno zamijeniti. Za zamjenu baterije se
obratite najbližem Sony prodavatelju.
• Ne izlažite bateriju ekstremnim
temperaturnim uvjetima, izravnom suncu,
vlazi, pijesku, prašini ili mehaničkim
udarcima. Ne ostavljajte bateriju u
automobilu parkiranom na suncu.
• Koristite samo isporučeni AC mrežni
adapter. Ne koristite ostale AC mrežne
adaptere.
Reprodukcija
glazbe (do)
Približno trajanje
u satima
11 sati
* Navedeno vrijeme može varirati ovisno o
sobnoj temperaturi ili uvjetima korištenja.
Provjera kapaciteta baterije
Kod pritiska tipke POWER kad je
ureñaj uključen, crveni indikator
trepće. Kapacitet baterije možete
provjeriti učestalošću treptanja
crvenog indikatora.
Indikator
(crveni)
3 puta
2 puta
Jednom
Status
Baterija puna
Pola kapaciteta
Nizak kapacitet
(potrebno punjenje)
Napomene
Nije moguće provjeriti kapacitet baterije
učestalošću treptanja kapaciteta odmah po
uključenju ureñaja ili tijekom uparivanja.
Kad je kapacitet baterije nizak
Crveni indikator automatski trepće sporije.
Kad se baterija isprazni, ureñaj se automatski
isključi.
8
Uparivanje
Što je uparivanje?
BLUETOOTH ureñaje prije uporabe je
potrebno upariti. Nakon što su
BLUETOOTH ureñaji jednom upareni,
nije ih potrebno više ubuduće
uparivati, osim:
• Kad su informacije o uparivanju
obrisane nakon popravka i sl.
• Kad je ureñaj uparen s 9 ili više
ureñaja.
Ureñaj je moguće upariti s 8
BLUETOOTH ureñaja; ako je
ureñaj uparen nakon što je već
upareno 8 ureñaja, ureñaj s
najstarijim uparivanjem je
zamijenjen novim.
• Kad su podaci prepoznavanja
spojenog ureñaja obrisani.
• Kod inicijalizacije (resetiranja)
ureñaja. Svi podaci o uparivanju se
brišu.
Postupci uparivanja
1 Postavite BLUETOOTH
prijemni ureñaj unutar 1
m od ovog ureñaja.
2 Pritisnite i zadržite tipku
POWER 7 sekundi ili dulje
za pripravno stanje
uparivanja dok je ureñaj
isključen.
Indikator (plavi) i indikator
(crveni) počinju istovremeni
treptati i ovaj ureñaj počinje tražiti
BLUETOOTH prijemni ureñaj.
Napomena
Tvornički Passcode* (PIN kôd) ovog ureñaja
je "0000". Ureñaj nije moguće upariti s
BLUETOOTH prijemnim ureñajem čiji
Passcode (PIN kôd) nije "0000".
* Passcode (PIN kôd) se naziva još i
"Passkey", "PIN code", "Pin number" ili
"Password".
Napomene
• Nakon približno 3 sekunde, ureñaj
se uključi i indikator (plavi) te
indikator (crveni) istovremeno
zatrepću dvaput. Držite tipku
pritisnutom dok oba indikatora
istovremeno ne počnu treptati,
zatim otpustite tipku. Ovaj ureñaj
uñe u mod uparivanja.
• Ukoliko se uparivanje ne utvrdi
nakon približno 5 minuta,
uparivanje će se prekinuti i ureñaj
će se isključiti. U tom slučaju
počnite ponovo od koraka 1.
Nastavlja se
9
3 Podesite BLUETOOTH
prijemni ureñaj u mod
uparivanja.
Ureñaj automatski traži
BLUETOOTH prijemni ureñaj te
ga uparuje.
Ureñaj se pokušava spojiti s
BLUETOOTH prijemnim
ureñajem odmah nakon
prepoznavanja.
Kad je BLUETOOTH veza
pravilno uspostavljena, indikator
(crveni) se isključi, a indikator
(plavi) počinje sporije treptati,
pokazujući da je uparivanje
dovršeno i da su podaci o uparivanju pohranjeni u ovaj ureñaj.
Napomene
• Ukoliko je potreban unos PIN
koda (Passcode) na BLUETOOTH
prijemnom ureñaju, unesite
"0000".
• Na pokazivačima nekih
BLUETOOTH prijemnih ureñaja
se pojavi poruka dovršetka
uparivanja "Pairing complete".
• Nakon dovršetka uparivanja, neki
BLUETOOTH ureñaji se mogu
automatski spojiti.
Savjeti
• Za uparivanje s ostalim BLUETOOTH
ureñajima, ponovite korake 1 do 3 za
svaki ureñaj.
• Za brisanje svih informacija o uparivanju,
pogledajte odjeljak "Inicijalizacija ureñaja"
(stranica 20).
10
Indikatori BLUETOOTH funkcije
B : Plavi indikator
R : Crveni indikator
Status
Uparivanje
Spojeno
Spajanje
Slušanje
Bez glazbe
Struktura bljeskanja indikatora
B
R
B
R —
B
R —
B
R —
11
UPORABA
Slušanje glazbe
Tipka
POWER
2 Uključite stereo audio
izvor.
3 Pritisnite i zadržite tipku
POWER oko 3 sekunde
dok je ureñaj isključen.
Prije uporabe ureñaja provjerite
sljedeće:
− Uparivanje ovog ureñaja i
BLUETOOTH prijemnog ureñaja
treba biti dovršeno.
− BLUETOOTH prijemni ureñaj treba
biti u pripravnom stanju za
povezivanje.
− BLUETOOTH prijemni ureñaj treba
podržavati funkciju prijema glazbe
(profil: A2DP).
1 Spojite stereo mini
priključak ovog ureñaja u
priključnicu za slušalice
stereo audio izvora.
Napomena
Kod spajanja na audio stereo izvor,
spojite ureñaj na priključnicu slušalica, a ne u LINE OUT priključnicu.
12
Kad indikator (plavi) i indikator
(crveni) istovremeno dva puta
zatrepću, ureñaj je uključen.
Nakon toga ureñaj je uključen te
se automatski spaja na
BLUETOOTH prijemni ureñaj.
Napomene
• Ne držite tipku POWER
pritisnutom dulje od 7 sekundi. U
suprotnom će se uključiti mod
uparivanja.
• Imajte uključen samo
BLUETOOTH ureñaj koji želite
spojiti s ovim ureñajem. Ukoliko je
više BLUETOOTH ureñaja
uključeno, povezivanje se neće
moći izvesti pravilno.
• Ukoliko ovaj ureñaj ne može
uspostaviti BLUETOOTH vezu s
uparenim ureñajem, uparite
ureñaje ponovo, ili, ukoliko je
moguće, pokušajte uspostaviti
BLUETOOTH vezu s
BLUETOOTH prijemnog ureñaja.
Savjeti
• Kod traženja BLUETOOTH
prijemnog ureñaja, trepće indikator
(plavi).
• Ukoliko je dva ili više ureñaja
upareno s ovim ureñajem, ureñaj
pokušava uspostaviti vezu s
ureñajem kojeg prije prepozna.
• BLUETOOTH povezivanje ovog
ureñaja je uspostavljeno putem
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)*
• Podrobnije informacije o
rukovanju BLUETOOTH
prijemnim ureñajem potražite u
isporučenim uputama za uporabu
prijemnog ureñaja.
* Podrobnije informacije o profilima
potražite na stranici 17.
4 Pokrenite reprodukciju na
stereo audio ureñaju
spojenom na ovaj ureñaj.
Napomene
• Ukoliko doñe do smetnji zvuka,
smanjite glasnoću na spojenom
ureñaju.
• Ukoliko je zvuk pretih ili su
prisutne smetnje, pojačajte
glasnoću na spojenom ureñaju.
• Isključite bass boost ili funkciju
ekvilizatora. Ukoliko su te funkcije
uključene, mogu uzrokovati
smetnje zvuka.
Savjeti
• Pojačajte glasnoću na stereo izvoru
zvuka do granice kad nema
smetnji, a zatim podesite glasnoću
na BLUETOOTH prijemnom
ureñaju na umjerenu razinu.
• Ukoliko se ureñaj nalazi u torbi,
BLUETOOTH veza se može
prekinuti. Kopčom pričvrstite
ureñaj na torbu.
Napomene
• Čak i kad BLUETOOTH prijemni ureñaj
podržava AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile), ureñaj nije u mogućnosti
provoditi kontrole reprodukcije.
• Potrebno je ponovno BLUETOOTH
povezivanje u sljedećim okolnostima:
− Ureñaj nije uključen.
− BLUETOOTH prijemni ureñaj nije
uključen, ili je BLUETOOTH funkcija
isključena.
− BLUETOOTH funkcija ovog ili
prijemnog stereo ureñaja je u
pripravnom stanju.
− Nije uspostavljeno BLUETOOTH
povezivanje.
Kod prekida korištenja
1 Isključite BLUETOOTH
prijemni ureñaj.
2 Pritisnite i zadržite tipku
POWER na ovom ureñaju
oko 3 sekunde.
Indikator (plavi) i indikator
(crveni) svijetle istovremeno, a
ureñaj se isključi.
Savjet
Nakon reprodukcije glazbe, BLUETOOTH
veza se može automatski prekinuti, ovisno o
BLUETOOTH ureñaju.
13
DODATNE INFORMACIJE
Odlaganje ureñaja
U svrhu očuvanja okoliša, prije odlaganja uklonite ugrañenu punjivu bateriju iz
ureñaja. Istrošenu bateriju zbrinite na odgovarajući način.
1 Uklonite dva vijka.
3 Izvadite punjivu bateriju i
zbrinite je na
odgovarajući način.
2 Otvorite kućište i
odspojite konektor.
Punjiva
baterija
14
Mjere opreza
O BLUETOOTH
komunikaciji
• BLUETOOTH bežična tehnologija radi
unutar raspona od približno 10 m.
Maksimalni raspon komunikacije ovisi o
preprekama (osobe, metalni predmeti, zid,
itd.) ili elektromagnetsko okruženje.
• Sljedeći uvjeti mogu utjecati na
osjetljivost BLUETOOTH komunikacije.
− Izmeñu ovog i BLUETOOTH ureñaja
se nalazi zapreka npr. osoba, metalni
predmet ili zid.
− Ureñaji koji koriste 2,4 GHz
frekvenciju, poput bežičnog LAN
ureñaja, bežičnog telefona ili mikrovalne
pećnice u blizini ovog ureñaja.
• Kako BLUETOOTH ureñaji i bežični
LAN (IEEE802.11b/g) koriste istu
frekvenciju, može doći do interferencije
mikrovalova koja rezultira usporenjem
komunikacije, smetnjama ili nepravilnim
povezivanjem ukoliko se ovaj ureñaj
koristi u blizini LAN ureñaja. U tom
slučaju učinite sljedeće:
− Koristite ovaj ureñaj na najmanje 10 m
udaljenosti od bežičnog LAN ureñaja.
− Ukoliko ureñaj koristite na udaljenosti
manjoj od 10 m od bežičnog LAN
ureñaja, isključite LAN ureñaj.
− Postavite ovaj ureñaj i BLUETOOTH
ureñaj što bliže jedan drugome.
• Mikrovalovi koje emitira ovaj
BLUETOOTH ureñaj mogu utjecati na
rad elektroničkih medicinskih ureñaja.
Isključite ovaj ureñaj i ostale
BLUETOOTH ureñaje na sljedećim
mjestima, kako bi spriječili nezgodu.
− Gdje su prisutni zapaljivi plinovi, u
bolnici, vlaku, zrakoplovu ili na
benzinskoj postaji.
− Blizu automatskih vrata ili kod
protupožarnog alarma.
• Ureñaj podržava sigurnosne funkcije koje
su usklañene s BLUETOOTH standardom
te omogućuju sigurno povezivanje kod
korištenja BLUETOOTH bežične
tehnologije, no sigurnosni kapaciteti
možda nisu dovoljni ovisno o podešenju.
Budite pažljivi kod komunikacije pri
korištenju BLUETOOTH bežične
tehnologije.
• Tvrtka Sony nije odgovorna za "curenje"
informacija tijekom BLUETOOTH
komunikacije.
• Nije zajamčena komunikacija sa svim
BLUETOOTH ureñajima.
− Ureñaj koji ima BLUETOOTH
funkciju treba odgovarati
BLUETOOTH standardu koji je
utemeljio BLUETOOTH SIG, i treba
biti certificiran.
− Čak i kad spojeni ureñaj odgovara gore
spomenutom BLUETOOTH standardu,
neke ureñaje neće biti moguće spojiti ili
možda neće pravilno raditi, ovisno o
značajkama ili tehničkim podacima
ureñaja.
• Ovisno o spojenom ureñaju, potrebno je
neko vrijeme za početak komunikacije.
Nastavlja se
15
Napomene o korištenju u
automobilu
• Ne pokušavajte spojiti ovaj ureñaj ili
rukovati njime, ureñajem izlaza zvuka ili
auto-radiom dok vozite ili čekate
prometni signal.
• Prije vožnje provjerite jesu li ovaj i
spojeni ureñaj čvrsto spojeni, kako bi
spriječili štetu ili nesreću.
• Pažljivo omotajte spojene kabele ureñaja
kako ne bi smetali pri uobičajenim
kretnjama tijekom vožnje ili zapinjali za
dijelove unutrašnjosti (sjedalo, vrata i sl.).
O isporučenom AC
mrežnom adapteru
• S ovim ureñajem koristite isporučeni AC
mrežni adapter. Ne koristite ostale mrežne
adaptere jer bi mogli uzrokovati oštećenje
ureñaja.
Polaritet prikljuka
• Ukoliko ne planirate koristiti ovaj ureñaj
dulje vrijeme, odspojite AC mrežni
adapter iz mrežne utičnice. Kod
odspajanja mrežnog priključka AC
adaptera, uhvatite priključak, nikako ne
vucite kabel.
Ostalo
• Ne stavljajte ureñaj na sljedeća mjesta.
− Na izravno sunce, blizu grijalice i
ostala mjesta s visokom temperaturom
− Prašnjava mjesta
− Mjesta podložna jakim vibracijama
− Kupaonice i ostala vlažna mjesta
− U automobil parkiran na suncu.
16
• Ne ispuštajte, ne udarajte i ne izlažite
ureñaj jakim udarcima kako ne bi oštetili
ureñaj.
• Uporaba BLUETOOTH ureñaja možda
neće biti moguća na mobilnim telefonima,
ovisno o uvjetima radio valova i mjestima
gdje se koristi oprema.
• Ukoliko osjetite nelagodu po korištenju
BLUETOOTH ureñaja, odmah prekinite
uporabu. Ukoliko se problem ponovi,
obratite se Sony prodavatelju.
• Ne dopustite maloj djeci korištenje ovog
ureñaja.
• Ukoliko imate pitanja ili problem vezan
uz ovaj ureñaj koji nije pokriven u ovim
uputama, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
Što je BLUETOOTH tehnologija?
BLUETOOTH je bežična tehnologija
kratkog dometa koja omogućuje
bežičnu razmjenu podataka izmeñu
digitalnih ureñaja, primjerice, računala
i digitalnog fotoaparata.
BLUETOOTH bežična tehnologija
radi unutar dometa od otprilike 10
metara. Uobičajeno je povezivanje
dvaju ureñaja, no neke ureñaje je
moguće povezati s više ureñaja
odjednom.*
Za povezivanje BLUETOOTH
tehnologijom nisu potrebni kabeli, jer
je BLUETOOTH bežična tehnologija,
a nije ni potrebno posebno
usmjeravanje ureñaja jednog prema
drugome, kao što je to slučaj kod
infracrvenog prijenosa podataka.
Primjerice, ureñaj možete koristiti i u
torbici ili džepu.
BLUETOOTH tehnologija je
meñunarodni standard koju podržavaju
i koriste milijuni tvrtki širom svijeta.
Komunikacijski sustav i
kompatibilni BLUETOOTH
profili ureñaja
Profil je standardizacija funkcije za
svaki BLUETOOTH ureñaj. Ovaj
ureñaj podržava sljedeću
BLUETOOTH verziju i profil:
Komunikacijski sustav: BLUETOOTH
Specification version 2.0
Kompatibilni BLUETOOTH profil:
− A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
* Ureñaj nije moguće istovremeno spojiti na
više ureñaja.
17
U slučaju problema
Ukoliko imate poteškoća pri korištenju ureñaja, provjerite sljedeći popis.
Ukoliko problem i dalje postoji, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Općenito
Ureñaj se ne uključuje.
, Napunite bateriju.
, Ureñaj se ne uključuje dok se puni.
Skinite ureñaj s postolja za punjenje
baterije i nakon toga ga uključite.
Zvuk je isprekidan ili je
ureñaj preblizu izvoru
smetnji.
, Ako je u blizini ureñaj koji generira
elektromagnetsko zračenje, poput
bežičnog LAN-a, ostalih BLUETOOTH
ureñaja ili mikrovalne pećnice,
odmaknite ovaj ureñaj od takvih izvora.
, Uklonite prepreke izmeñu ovog i ostalih
BLUETOOTH ureñaja ili se odmaknite
od prepreke.
, Približite ovaj i prijemni BLUETOOTH
ureñaj(e) što je više moguće.
, Premjestite ureñaj.
Nije moguće uparivanje
, Približite ovaj i prijemni BLUETOOTH
ureñaj(e) što je više moguće.
18
Nije moguće BLUETOOTH
povezivanje.
, Provjerite da li je ureñaj uključen.
, Provjerite da li je BLUETOOTH spojni
ureñaj uključen i da li je BLUETOOTH
funkcija uključena.
, Spajanje s BLUETOOTH ureñajem
možda ne može biti pohranjeno u
memoriju ovog ureñaja. BLUETOOTH
povezivanje s BLUETOOTH ureñajem
izvršite odmah nakon uparivanja.
, Ovaj ili BLUETOOTH ureñaj su
isključeni u pripravno stanje.
, BLUETOOTH povezivanje je prekinuto.
Ponovo uspostavite BLUETOOTH vezu.
Nije moguće upravljanje
ureñajem (Prekinula se veza.)
, Pritisnite tipku RESET. Ovim
postupkom se ne brišu informacije o
uparivanju.
Kod slušanja glazbe
Nema zvuka
, Provjerite spajanje izmeñu ovog ureñaja i
stereo izvora spojenog na ovaj ureñaj.
, Provjerite jesu li ovaj i spojeni
BLUETOOTH ureñaj uključeni.
, Provjerite nije li ovaj ureñaj predaleko od
BLUETOOTH prijemnog ureñaja, ili da
ovaj ureñaj ne prima interferenciju s
bežičnog LAN-a, ostalih 2,4 GHz
bežičnih ureñaja ili mikrovalne pećnice.
, Provjerite da li su pravilno spojeni ovaj i
BLUETOOTH stereo prijemni ureñaj.
, Pojačajte glasnoću na BLUETOOTH
prijemnom ureñaju. Upute o podešavanju
glasnoće na BLUETOOTH prijemnom
ureñaju potražite u isporučenom
priručniku uz ureñaj.
, Pojačajte glasnoću na izvoru zvuka do
granice kada nema smetnji zvuka.
, Ponovo uparite ovaj i BLUETOOTH
prijemni ureñaj.
Izobličen zvuk
, Stišajte glasnoću na stereo prijemnom
ureñaju dok ne nestanu smetnje zvuka.
Upute o podešavanju glasnoće na
BLUETOOTH prijemnom ureñaju
potražite u isporučenom priručniku uz
ureñaj.
, Spojite audio in priključak u priključnicu
za slušalice, a ne u LINE OUT
priključnicu.
Nije moguće povezivanje na
ureñaj koji je uparen i spojen
ranije.
, Ovaj ureñaj se pokušava spojiti s jednim
od dvaju zadnjih prepoznatih ureñaja.
Ukoliko ovaj ureñaj ne može uspostaviti
BLUETOOTH vezu s uparenim
ureñajem, uparite ureñaj ponovo, ili,
ukoliko je moguće, pokušajte uspostaviti
BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH
stereo prijemnog ureñaja.
, Možda su se izbrisale informacije o
uparivanju. Uparite ureñaj ponovo.
Pretih zvuk
, Pojačajte glasnoću na izvoru zvuka do
granice kada nema smetnji zvuka.
, Pojačajte glasnoću na BLUETOOTH
prijemnom ureñaju. Upute o podešavanju
glasnoće na BLUETOOTH prijemnom
ureñaju potražite u isporučenom
priručniku uz ureñaj.
, Spojite audio in priključak u priključnicu
za slušalice, a ne u LINE OUT
priključnicu.
19
Inicijalizacija
ureñaja
Možete resetirati ureñaj na tvorničke
postavke (poput podešenja glasnoće) i
obrisati sve informacije o uparivanju.
1 Ukoliko je ureñaj uključen,
pritisnite i zadržite tipku
POWER oko 3 sekunde
kao bi ga isključili.
2 Pritisnite i zadržite
istovremeno tipku
POWER i tipku za
inicijalizaciju oko 7
sekundi.
Indikator (plavi) i indikator
(crveni) istovremeno zatrepću 4
puta, i nakon toga je ureñaj
resetiran na tvorničke vrijednosti.
Sve informacije o uparivanju se
brišu.
20
Tehnički podaci
Osnovni podaci
Isporučeni pribor
Komunikacijski sustav
BLUETOOTH Specification version 2.0
AC mrežni adapter (1)
Postolje za punjenje baterije (1)
Izlaz
BLUETOOTH Specification Power Class 2
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni
bez prethodne najave.
Frekvencijski pojas
2,4 GHz pojas (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Maksimalni komunikacijski pojas
Doseg 10 m*1
Metoda modulacije
FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH Profil*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Podržani kodek*3
SBC*4
Audio ulaz
Pozlaćeni L stereo mini priključak T 1
Ulazna impedancija
Približno 32 Ω
Napajanje
DC 3,7 V: ugrañena litij-ionska punjiva
baterija
Nazivna potrošnja
1,5 W
Dimenzije
Približno 25 T 51 T 29 mm (d/v/š)
Masa
Približno 27 g (uključujući kabel)
*1 Stvarni doseg može varirati ovisno o
faktorima poput zapreka izmeñu ureñaja,
magnetskog polja oko mikrovalne
pećnice, statičkog elektriciteta, osjetljivosti
prijema, značajki antene, operativnog
sustava, softverske aplikacije i sl.
*2 BLUETOOTH standardni profili
indiciraju namjenu BLUETOOTH
komunikacije izmeñu ureñaja.
*3 Kodek: Kompresija audio signala i
format konverzije
*4 Subband Codec
21
http://www.sony.net/
Download PDF