Sony | WLA-NWB1K | Sony WLA-NWB1K Upute za upotrebu

2-895-766-11 (1)
BluetoothTM
audio-predajnik
Upute za uporabu ______________________
WLA-NWB1
©2006 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako bi smanjili opasnost od
požara ili električnog udara, ne
izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Ne ugrañujte ureñaj u zatvoreni prostor kao
što je polica s knjigama ili vitrina.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
blokirajte ventilaciju ureñaja novinama,
krpama, zavjesama itd. Na ureñaj ne stavljajte
upaljene svijeće.
Kako biste smanjili rizik od električnog udara,
na ureñaj ne stavljajte predmete ispunjene
vodom kao što su vaze.
+
Sony Corp. izjavljuje da je ovaj ureñaj
sukladan osnovnim zahtjevima i ostalim
propisima Direktive 1999/5/EZ.
Za detaljnije informacije pogledajte sljedeći
URL: http://www.compliance.sony.de/
Bluetooth oznaka i logotip su vlasništvo
Bluetooth SIG, Inc., te je nije dozvoljena
neovlaštena uporaba tih oznaka.
Ostale trgovačke oznake i nazivi pripadaju
njihovim vlasnicima.
2
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili
na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad.
On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš
i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava
se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Sadržaj
Značajke.....................................4
Osnovne funkcije Bluetooth
ureñaja..................................... 5
Početak
Položaj i funkcije dijelova ........6
Spajanje na Walkman...............7
Uparivanje .................................8
Što je uparivanje? ...................... 8
Postupci uparivanja ................... 8
O indikatorima ........................10
Slušanje glazbe
Bluetooth spajanje /
Reprodukcija .........................11
Daljinsko upravljanje .............13
Dodatne informacije
Što je Bluetooth
tehnologija?............................14
Mjere opreza............................14
U slučaju problema .................16
Povratak na tvorničke
postavke..................................18
Tehnički opis............................19
3
Značajke
Ovaj ureñaj koristi Bluetooth® tehnologiju za prijenos zvuka.
Možete uživati u glazbi bez kabela odašiljanjem audio signala na
Bluetooth ureñaj (slušalice, auto-radio, zvučnike, stereo sustav,
itd.)*1, ili spajanjem ovog ureñaja na Walkman putem WM-PORT*2
priključka (22 pinski).
*1 Bluetooth prijemni ureñaji trebaju podržavati A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
*2 WM-PORT je višenamjenska priključnica za spajanje dodatne opreme na
Walkman.
Značajke ovog ureñaja su sljedeće:
• Prijenos zvuka putem Bluetooth bežične tehnologije.
• Može se koristiti s bilo kojim Walkman ureñajem s WM-PORT
(22-pinski).
• AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) podržan
− Omogućuje osnovne kontrole na Walkmanu putem Bluetooth slušalica *3, itd.
− Omogućuje kontrolu glasnoće (+/-) Bluetooth zvučnika*4, itd., putem
Walkmana.
*3 Nužna je AVRCP kompatibilnost
*4 Nužna je AVRCP (Vol +/-) kompatibilnost.
• Nije potrebno napajanje; ureñaj se napaja s Walkmana.
Walkman s
WM-PORT (22-pinski)
Ovaj uređaj
Bluetooth slušalice, itd.
z Savjet
Za detaljne informacije o Bluetooth tehnologiji, pogledajte stranicu 14.
Detaljne informacije o Bluetooth ureñajima potražite na Internet stranici
http://www.sonydigital-link.com/DNA/
4
Osnovne funkcije Bluetooth uređaja
Na sljedećem je primjeru opisano kako prenijeti glazbu
reproduciranu na Walkmanu spojenim s ovim ureñajem te slušati na
Bluetooth prijemnom ureñaju (slušalicama).
Uparivanje
Omogućuje Bluetooth prijemniku i predajniku meñusobno prepoznavanje.
Kad je uparivanje dovršeno, nije više potrebno ponavljati taj postupak.
Walkman s
Ovaj uređaj
WM-PORT (22-pinski)
Bluetooth prijemnik (slušalice)
Podrobnije informacije potražite na str. 8.
Bluetooth povezivanje
Uključite Bluetooth prijemnik i pokrenite reprodukciju na Walkmanu.
Bluetooth veza se automatski uspostavlja.
Podrobnije informacije potražite na str. 11.
Slušanje glazbe
Uživajte u glazbi s Walkmana koji je spojen na ovaj ureñaj putem Bluetooth
prijemnika.
Podrobnije informacije potražite na str. 11.
5
Početak
Položaj i funkcije dijelova
Prednja stana
Stražnja strana
A WM-PORT (22-pinski)
C Tipka POWER
Spajanje WM-PORT
priključnice Walkmana
(str. 7).
B Indikator
Prikaz statusa ureñaja
(str. 10).
Uključuje funkcije:
• Uključenje/isključenje
ureñaja (str. 7).
• Uparivanje (str. 8)
• Pokretanje ureñaja (str. 18).
D Preklopka MODE
Odabir načina prijenosa
pomicanjem preklopke od 1
do 2 (str. 12).
6
Spajanje na Walkman
Spojite ovaj ureñaj na WM-PORT priključnicu na Walkmanu.
WM-PORT (22-pinski)
Tipka za uključenje
Uključenje uređaja
Spojite ureñaj na Walkman, nakon čega će se ureñaj početi sam
napajati. Ukoliko je napajanje ureñaja isključeno, a ureñaj je spojen
na Walkman, pritisnite i zadržite tipku za uključenje ureñaja 2
sekunde kako biste ga uključili. Nakon uključenja ureñaja, indikator
dva puta zatrepće.
Isključenje uređaja
Za isključenje ureñaja, pritisnite i zadržite tipku za uključenje/
isključenje ureñaja 2 sekunde. Indikator jednom zatrepće i ureñaj se
isključi.
z Savjet
Maksimalno vrijeme komuniciranja ureñaja ili vrijeme u pripravnom stanju može
biti uvjetovano Walkmanom. Podrobnije informacije potražite na Internet stranici:
http:www.sonydigital-link.com/DNA/
Napomene
• Za slušanje glazbe putem priključnice za slušalice na Walkmanu, odspojite
ureñaj s Walkmana.
• Dok je ureñaj uključen, napaja se energijom iz Walkmana. Savjetujemo da
isključite ureñaj kad ne koristite Bluetooth funkciju.
• Ukoliko isključite ureñaj tijekom reprodukcije s Walkmana, reprodukcija će se
zaustaviti.
• Nema potrebe puniti ureñaj dok se napaja sa spojenog Walkmana. Savjetujemo
da prije uporabe provjerite kapacitet baterije u Walkmanu.
• Ovisno o modelu Walkmana, možda nećete moći spojiti slušalice na njega kad
je ovaj ureñaj spojen na Walkman.
7
Uparivanje
Što je uparivanje?
Bluetooth ureñaji se moraju unaprijed meñusobno upariti. Jednom
kad ste izvršili meñusobno uparivanje, postupak nije potrebno
ponavljati, osim u sljedećim slučajevima:
• Podaci o uparivanju su izbrisani, primjerice nakon popravka itd.
• Ureñaj je upario 9 ili više drugih ureñaja.
Ovaj ureñaj može upariti maksimalno 8 drugih ureñaja. Ako želite
upariti novi ureñaj nakon što u memoriji već postoji 8 uparenih
ureñaja, ureñaj koji je najstariji u memoriji biti će izbrisan i
zamijenjen novim.
• Ako je izvršen povratak na početne (tvorničke) postavke.
Svi podaci o uparivanju su izbrisani (str. 18).
Postupci uparivanja
1
Spojite uređaj na Walkman (str. 7).
Ureñaj se počne napajati.
2
3
4
Pritisnite i zadržite tipku za uključenje 2 sekunde kako biste ga
isključili.
Stavite ovaj uređaj i Bluetooth prijemni uređaj na udaljenost
unutar 1 m.
Podesite Bluetooth prijemni uređaj u stanje "Pairing in process"
(uparivanje u tijeku).
(Podrobnije informacije potražite u priručniku isporučenom s
Bluetooth prijemnim ureñajem).
Napomena
Passcode* ovog ureñaja je tvornički podešen "0000". Ovisno o Bluetooth
prijemnom ureñaju, možda će biti potrebno unijeti passcode (u ovom slučaju
"0000"). Ovaj ureñaj nije moguće upariti s Bluetooth prijemnim ureñajem čiji
passcode nije "0000".
* Zaporka na pokazivaču drugog ureñaja može biti opisana kao "Passkey",
"PIN code", "PIN number" ili "Password".
8
5
Pritisnite i zadržite tipku za uključenje na uređaju dulje od 7 sek. za
pristup u stanje "Pairing in process" (uparivanje u tijeku).
Nakon približno 2 sekunde, indikator će 2 puta zatreptati; i dalje
zadržite tipku pritisnutom.
Kad indikator počne brzo treptati, otpustite tipku.
Ureñaj je u stanju "Pairing in process" (uparivanje u tijeku).
Indikator statusa ureñaja će varirati kao što je dalje opisano, do
dovršetka uparivanja s Bluetooth prijemnim ureñajem.
Indikator trepće brzo: uparivanje je u tijeku
m
Indikator trepće tijekom komunikacije s Bluetooth prijemnikom
ureñajem
(Uspješno uparivanje)
m
Indikator trepće (u intervalima od približno 5 sekundi): ureñaji
su spojeni; komuniciraju
Napomena:
• "Pairing in process" (uparivanje u tijeku) na ovom ureñaju se isključuje
nakon 5 minuta. Ukoliko uparivanje nije dovršeno unutar 5 minuta,
ponovite postupak od korak 4.
• Za pristup stanju "Pairing in process" (uparivanje u tijeku), potrebno je prvo
isključiti napajanje ovog ureñaja.
Ukoliko uparivanje nije dovršeno
Ponovite postupak od koraka 2.
Isključenje postupka "Pairing in process" (uparivanje u tijeku)
Pritisnite i zadržite tipku za uključenje 2 sekunde kako bi isključili ureñaj.
z Savjet
Za uparivanje ostalih Bluetooth ureñaja ponovite korake od 2 do 5 za svaki ureñaj.
Napomena
Ovisno o Bluetooth prijemnom ureñaju, ureñaj možda neće automatski početi
komunicirati (stanje "Connectable"). U tom slučaju pogledajte upute za uporabu
isporučene s ureñajem.
9
O indikatorima
Status
Indikator
Uključenje
Trepće dva puta
Isključenje
Trepće jednom
Uparivanje u tijeku
Trepće brzo
Uspješno uparivanje
Trepće dva puta
Spajanje u tijeku
Trepće (u intervalima od 1 sekunde)
Uspješno spajanje
Trepće dva puta
Spajanje
Trepće polako (u intervalima od 5
sekundi)
Spojeno (komunikacija) Trepće (u intervalima od 5 sekundi)
10
Slušanje glazbe
Bluetooth spajanje / Reprodukcija
Možete slušati glazbu na Walkmanu spojenom na ureñaj na preko
Bluetooth prijemnog ureñaja (slušalice, itd.).
Prije početka, dovršite uparivanje ovog uređaja i Bluetooth
prijemnog uređaja (str. 8).
1
Podesite Bluetooth prijemni uređaj u stanje "Connectable"
(spojen) za Bluetooth vezu. (Pogledajte upute za uporabu
isporučene s ureñajem).
2
Spojite ovaj uređaj na Walkman i nakon toga uključite Walkman.
Indikator statusa ureñaja će varirati kao što je dalje opisano, do
dovršetka uparivanja i uspostave veze s Bluetooth prijemnim
ureñajem.
Indikator trepće dva puta: ureñaj je uključen
m
Indikator trepće (u intervalima od približno 1 sekunde):
povezivanje je u tijeku
m
Indikator trepće dva puta: ureñaji su spojeni
m
Indikator trepće sporo (u intervalima od približno 5 sekundi):
ureñaji su spojeni, komuniciraju
Ukoliko Bluetooth veza nije uspostavljena unutar 5 minuta,
ureñaj se automatski isključi. U tom slučaju, ponovo ga uključite
pritiskom i zadržavanjem tipke za uključenje 2 sekunde.
Napomena
Ukoliko nije uspjela Bluetooth veza s već uparenim ureñajem, ponovite
postupak uparivanja.
3
Pokrenite reprodukciju na Walkmanu spojenom na ovom uređaju.
Glazba na Walkmanu se reproducira na Bluetooth prijemnom
ureñaju.
Nastavlja se {
11
z Savjet
Glasnoću možete podesiti na Bluetooth prijemnom ureñaju.
Napomene
• Ovisno o Walkmanu, u pripravnom stanju Walkmana, možda će biti potrebno
više puta pritisnuti tipku za reprodukciju kako bi počela reprodukcija.
• Kad podešavate glasnoću na Walkmanu, zvuk iz Bluetooth prijemnog ureñaja se
neće promijeniti. Ukoliko Bluetooth prijemni ureñaj podržava AVRCP (Vol +/-),
možete podešavati glasnoću. (Podrobnije informacije potražite na str. 13).
• Kad ureñaj uspostavi Bluetooth vezu s Walkmanom, AVLS (Automatic Volume
Limiter System) je isključi i zvuk upozorenja ("bip") se ne reproducira.
• Ukoliko se ovaj i prijemnik Bluetooth ureñaj nañu izvan dometa i Bluetooth
veza se prekine, ponovite postupak od koraka 1.
Meñutim, imajte na umu, da ako ovaj i prijemni Bluetooth ureñaj ponovo budu
zajedno u dometu unutar 10 minuta, automatski će se ponovo uspostavit
Bluetooth veza.
• Kod slušanja FM programa putem Walkmana s ugrañenim tunerom putem
Bluetooth prijemnog ureñaja, spojite slušalice na Walkman, jer kabel slušalica
služi kao antena. U suprotnom neće biti prijema signala.
• Ukoliko je razina snimanja audio podataka na Walkman previsoka, kvaliteta
izlaznog zvuka s Bluetooth prijemnog ureñaja možda neće odgovarati ureñenim
postavkama, primjerice, "Ekvilizator" itd.
• Reprodukcija putem Bluetooth veze može uzrokovati smetnje, prekidanje zvuka
ili se brzina reprodukcije može promijeniti, ovisno o mjestu i uporabi (str. 14).
O MODE preklopki
Moguć je odabir izmeñu kvalitete zvuka ili stabilnosti bežične komunikacije.
MODE 1: Kvaliteta zvuka ima prednost.
MODE 2: Stabilnost prijema ima prednost.
Napomene:
• Kada je MODE preklopka podešena na MODE 1, a prisutna je interferencija iz
ostalih bežičnih ureñaja ili je isprekidan zvuk, podesite na MODE 2.
• Isprekidan zvuk može nastati ovisno o Bluetooth prijemnom ureñaju prilikom
odabira MODE 1 i MODE 2.
12
Daljinsko upravljanje
Kod Bluetooth povezivanja na uređaje koji podražavaju
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Moguće je upravljanje Walkmanom uporabom tipke za kontrolu na Bluetooth
slušalici, i takoñer, podešavanje glasnoće Bluetooth zvučnika uporabom kontrolne
tipke na Walkmanu. Podrobnije informacije potražite u uputama za uporabu
isporučenima s Bluetooth ureñajima.
Prije daljinskog upravljanja, provjerite jesu li koraci 1 i 2 iz
"Bluetooth povezivanje/Reprodukcija" dovršeni (str. 11).
Daljinski upravljač za Walkman putem Bluetooth prijemnog
uređaja.
z Savjet
Daljinski upravljač (reprodukcija, zaustavljanje itd.)
Slušalice s AVRCP
Nakon zaustavljanja reprodukcije na Walkmanu. ureñaj ulazi u mod "Connectable"
(spojeno, komuniciranje). Dok je u "Connectable" (spojeno, komuniciranje)
stanju, možete uključiti Walkman uporabom Bluetooth prijemnog ureñaja.
Daljinski upravljač za Bluetooth prijemni uređaj putem Walkmana.
Napomene
Daljinski upravljač
(Vol +/-., itd.)
Zvučnik s AVRCP
• Ovisno o Walkmanu, možda neće biti moguće upravljati Bluetooth prijemnim
ureñajem putem daljinskog upravljača.
• Čak i kad podešavate glasnoću na Walkmanu, glasnoća na prijemnom Bluetooth
ureñaju, npr. slušalicama, se neće promijeniti.
• Kad upravljate Walkmanom daljinskim upravljačem, ne pokrivajte ureñaj rukama.
• Kod podešavanja Walkmana za daljinski upravljač Bluetooth prijemnog
ureñaja, usmjerite ureñaj prema Bluetooth prijemnim ureñaju.
• Ovisno o Bluetooth prijemnom ureñaju, možda neće biti moguće podešavanje
glasnoće putem daljinskog upravljača s Walkmana.
Usmjerite uređaj prema
Ne pokrivajte
uređaj rukom
Bluetooth prijemnom uređaju
13
Dodatne informacije
Što je Bluetooth
tehnologija?
Bluetooth je bežična tehnologija kratkog
dometa koja omogućuje bežični prijenos
podataka izmeñu digitalnih ureñaja, kao što
su osobno računalo ili digitalna kamera.
Bluetooth bežična tehnologija radi na
dometu od oko 10 metara.
Povezivanje dvaju ureñaja je uobičajeno, a
u nekim slučajevima je moguće povezati i
više ureñaja istovremeno. Budući da je
Bluetooth tehnologija bežična, nije
potrebna uporaba kabela, a nije potrebno
niti da se ureñaji nalaze okrenuti jedan
prema drugome jer se ne radi o infracrvenoj
tehnologiji prijenosa. Primjerice, ureñaj
možete držati u torbi ili džepu.
Bluetooth tehnologija je meñunarodni
standard koji podržavaju tisuće tvrtki
diljem svijeta, te je isto tako upotrebljavaju
tvrtke raznih profila.
Sustav komunikacije i
podržani Bluetooth profili
Profil je standardizacija funkcija za
tehničke uvjete svakog Bluetooth ureñaja.
Ovaj ureñaj podržava sljedeće Bluetooth
verzije i profile:
Sustav komunikacije:
BLUETOOTH verzija 2.0
Podržani BLUETOOTH profili:
− A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile).
− AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile).
14
Mjere opreza
O BLUETOOTH komunikaciji
z
Bluetooth bežična tehnologija ostvariva
je u krugu od približno 10 metara.
Maksimalni domet ovisi o preprekama
(ljudi, metalni predmeti, zidovi itd.) ili o
elektromagnetskom polju u okruženju.
Čelični kabinet
Uređaj
Optimalan rad
Ograničen rad
Sljedeći uvjeti mogu uzrokovati smetnje,
isprekidani zvuk i promjenu brzine
reprodukcije zvuka:
− Ukoliko se ureñaj nalazi u metalnoj
kutiji.
− Kad se ureñaj nalazi u torbi ili
ruksaku.
− Ako izmeñu Bluetooth ureñaja stoji
prepreka (ljudi, metalni predmeti ili
zid).
− Ako se u blizini ovog ureñaja nalazi
ureñaj koji koristi 2,4 GHz
frekvenciju, kao što je bežični LAN
ureñaj, bežični telefon ili mikrovalna
pećnica.
z Budući da Bluetooth ureñaji i bežični
LAN ureñaji (IEEE802.11b/g) koriste
istu frekvenciju, ako se ovaj ureñaj
koristi u blizini bežičnog LAN ureñaja,
može doći do mikrovalne interferencije
koja može uzrokovati smetnje u brzini
prijenosa, šum ili neuspješno
povezivanje. U tom slučaju učinite
sljedeće:
z
− Ovaj ureñaj i vanjski Bluetooth ureñaj
koji povezujete postavite što bliže
jedan drugome.
− Ako se ureñaj nalazi unutar 10 metara
od bežičnog LAN ureñaja, isključite
bežični LAN ureñaj.
z Proizvoñač se odriče odgovornosti u
slučaju "curenja" informacija prilikom
uporabe Bluetooth veze.
z Ne jamčimo mogućnost povezivanja sa
svim Bluetooth ureñajima.
− Ureñaj s Bluetooth funkcijom mora
odgovarati Bluetooth standardima koje
je propisala Bluetooth SIG tvrtka, te
mora biti izvoran.
− Čak i ako povezujete ureñaj koji
odgovara gore navedenim Bluetooth
standardima, neki ureñaji se možda
neće moći spojiti ili pravilno raditi. To
ovisi o značajkama ili tehničkom opisu
samog ureñaja.
z Ovisno u ureñaju kojeg povezujete,
možda će trebati više vremena da se
ostvari veza.
O sigurnosti
Ne ispuštajte, udarajte ili na neki dugi
način izlažite ureñaj jakim udarcima
kako ga ne biste oštetili.
z Ne rastavljajte i ne pokušavajte otvoriti
bilo koji dio ureñaja.
z
O postavljanju
z
Ne stavljajte ureñaj na bilo koje od
sljedećih mjesta:
− Na izravno sunce, blizu grijalice ili
druga mjesta s visokom temperaturom
− Na prašnjava mjesta
− Na nestabilne ili kose površine
− Na mjesta izložena vibracijama
− U kupaonicu ili druga vlažna mjesta
− U automobilu parkiranom na izravnom
suncu
Napomene o korištenju u
vozilu
Ne pokušavajte spojiti ureñaj, ili
koristiti ureñaj, audio ureñaj ili autoradio dok upravljate vozilom, odnosno
sudjelujete u prometu.
Čišćenje
Ureñaj čistite mekom, suhom krpom,
ili mekom tkaninom namočenom u
blagu otopinu deterdženta. Ne koristite
otapala, poput alkohola ili benzina,
koja bi mogla oštetiti površinu ureñaja.
Ostalo
U slučaju pitanja ili problema koja nisu
obrañenu u ovom priručniku, obratite
se najbližem Sony prodavaču.
15
U slučaju problema
Ako tijekom uporabe naiñete na problem, odspojite ureñaj s
Walkmana, te ga nakon nekog vremena ponovo spojite (resetirajte
ga). Nadalje, isključite Walkman i Bluetooth prijemni ureñaj i
ponovo ih zajedno uključite. (Podrobnije informacije o uporabi
potražite u uputama ureñaja.) Takoñer, provjerite sljedeći popis. Ako
ne možete riješiti problem, obratite se najbližem Sonyjevom
prodavatelju.
16
Problem
Uzrok / Popravak
Ureñaj se na
uključuje. (ili se
isključuje kratko
nakon uključenja.)
c Provjerite kapacitet baterije Walkmana. Ukoliko je
prazna, napunite je.
Nema zvuka
c Provjerite vezu izmeñu ureñaja i Walkmana.
c Provjerite jesu li oba ureñaja uključena.
c Provjerite nije li ureñaj izvan dometa Bluetooth
prijemnog ureñaja, ili da nisu prisutne smetnje od
bežičnog LAN-a, drugog 2,4 GHz bežičnog ureñaja
ili mikrovalne pećnice.
c Ponovo uparite ovaj ureñaj i Bluetooth prijemni
ureñaj.
Niska razina zvuka
c Pojačajte glasnoću do kraja na Bluetooth prijemnim
ureñaju kako biste se uvjerili da nema smetnji
zvuka. Podrobnije informacije o podešavanju
glasnoće potražite u uputama isporučenima s
Bluetooth ureñajem.
Nije moguće
podesiti glasnoću.
c Podesite glasnoću na Bluetooth prijemnom ureñaju.
Problem
Uzrok / Popravak
Smetnje zvuka
c Smanjite glasnoću na Bluetooth prijemnom ureñaju
do razine kada više nema smetnji zvuka. Podrobnije
informacije o podešavanju glasnoće potražite u
uputama isporučenima s Bluetooth ureñajem.
Isprekidan zvuk,
smetnje ili
promjena brzine
reprodukcije
c Ukoliko su prisutne smetnje od bežičnog LAN-a,
drugog 2,4 GHz bežičnog ureñaja ili mikrovalne
pećnice u obliku elektromagnetskih valova, udaljite
ureñaj.
c Uklonite zapreke izmeñu dva Bluetooth ureñaja, ili
se udaljite od zapreke.
c Približite ovaj i Bluetooth prijemni ureñaj jedan
drugome.
c Premjestite ili promijenite položaj ovog ureñaja.
c Premjestite ili promijenite položaj Bluetooth
prijemnog ureñaja.
Nije moguća
uparivanje
c Približite ovaj i Bluetooth prijemne ureñaje što je
više moguće.
c Provjerite ispravnost unesenog passcode-a (str. 8).
Bluetooth veza nije c Ureñaj se pokušava spojiti s bilo kojim od ranije
prepoznatih ureñaja. Ukoliko ureñaj ne može
moguća s ureñajem
uspostaviti Bluetooth vezu s uparenim ureñajem,
koji je ranije
pokrenite postupak spajanja na Bluetooth
uparen.
prijemnim ureñaju, ili uparite ureñaj ponovo.
c Podaci o uparivanju se mogu izbrisati. Ponovo
uparite ureñaj.
17
Povratak na tvorničke postavke
Ureñaj možete resetirati na početne tvorničke postavke. Time se
brišu svi podaci o uparenim ureñajima.
1
2
Spojite uređaj na Walkman dok držite pritisnutom tipku za
uključenje na uređaju.
Držite tipku pritisnutom malo dulje od 15 sekundi.
Indikator zatrepće 4 puta i time se ureñaj vraća na tvorničke
postavke. Svi podaci o uparenim ureñajima su izbrisani.
18
Tehnički opis
Općenito
Sustav komunikacije
*3 Kodec : Format kompresije i konverzije
audio signala
*4 Subband kodek
Bluetooth Specification verzija 2.0
Izlaz
Bluetooth Specification razred snage 2
Maksimalni domet veze
Približno 10 m (unutar optičke
vidljivosti)*1
Frekvencijsko područje
Isporučeni pribor
Upute za uporabu (1)
"WALKMAN" i "WALKMAN"
logotip su registrirane trgovačke marke
tvrtke Sony Corporation.
2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metoda modulacije
FHSS
Kompatibilni Bluetooth profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Controle Profile)
Dizajn i tehničke značajke ureñaja su
podložni promjenama bez prethodne
obavijesti.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost
za eventualne tiskarske pogreške.
Podržani kodeci*3
SBC*4
Priključnice
WM-PORT (22-pinski)
Radna temperatura
5 °C do 35 °C
Dimenzije
Približno 28,1 T 29,1 T 7,8 mm (š/v/d)
(uključujući dijelove koji strše)
Masa
Približno 5 g
*1 Stvarni doseg može varirati zbog raznih
faktora kao što su prepreke izmeñu ureñaja,
magnetsko polje oko mikrovalne pećnice,
statički elektricitet, osjetljivost prijema,
snaga antene, operativni sustav, korisnički
program itd.
*2 Bluetooth profil označava namjenu
Bluetooth veze izmeñu ureñaja.
19
Download PDF