Sony | DSLR-A290L | Sony DSLR-A290L DSLR-A290 Kućište sa standardnim objektivom za zumiranje Upute za upotrebu

4-191-047-11 (1)
Priprema fotoaparata
Prije uporabe
Snimanje
Uporaba funkcija
snimanja
Uporaba funkcija
pregledavanja
Promjene postavki
Gledanje snimaka na
računalu
Ispis snimaka
Digitalni SLR fotoaparat
Upute za uporabu
A-mount
DSLR-A290
®
© 2010 Sony Corporation
Kratke upute za uporabu
DSLR-A290
Priprema
Bate
Ba
teri
rija
ja
Baterija
Objektiv
11+ %
+
+(%
+%!+$+
Punite bateriju dok se ne isključi
indikator CHARGE.
+$%'+$+.
1 1+ Uklonite
poklopac kućišta s fotoapara
' +
+(+%++
+%'
%
ta%+%!%+$++
+
%++
+
i ambalažni poklopac na poleđini
objektiva.
$
.
+
+'
++
+"...+%+%%%
Mrežni kabel
(kabel napajanja)
+$%'
Indikator CHARGE
+
2
+'
++
0
Umetnite bateriju u fotoaparat.
+%+
+"...+%+%%%
#
++4'%+$
%5
+$%'
➊ Ne+++
+%.
dirajte unutrašnje dijelove.
++
+
+%'
%,++'%
➊ Uđe
li u fotoaparat prašina, može
se%
%++
++'%
.++
pojaviti na snimljenoj slici. Ne
$
% +
+%'
%+%+$
+#
ostavljajte
fotoaparat i objektiv bez
+%.+)
++%
+
+$
,
poklopaca.
Objektiv izmjenjujte
++!$++%+$%+
+'
brzo i na mjestu gdje nema prašine.
.
2 Pri postavljanju objektiva poravnajte
2+ pripadajuće
+
+$
+(+%$+
+
&
oznake kao na slici.
'%!+%+$$%
.
Umetnite bateriju čvrsto dokraja uz
2+ +
+(%
+%!++
+%'
%.
pritiskanje zasuna za blokiranje vrškom
baterije.
➊ Zakrenite objektiv dok ne klikne.
+
+$
+$++$!.
➊ Pri snimanju uklonite pokrov
' +
+$
+%+
objektiva.
.
'$+
+
+(%
+%!+%$$+
#%+#$
+
+
+$!+$
+#
+++
+(%
.
Memorijska
kartica
Podešavanje
datuma/vremena
11+ +
+'
'+%+
Otvorite pokrov pretinca za
.
memorijsku karticu.
11+ +
+%'
%+.
Uključite fotoaparat.
2+ +%+'
'+%+%+
$
+
2 ++
+'
'+%++#%++
Umetnite memorijsku karticu i
++
+'
'+%+#.
preklopkom za memorijsku karticu
%
+
+4+'
'+%5
odaberite vrstu memorijske kartice
koju želite
koristiti.
'%$+%
Strana s naljepnicom (SD memorijska
kartica)
Dio s priključkom
%
+
+43
'+!+
*5
'%$+%
Strana s naljepnicom
(“Memory Stick PRO Duo”)
)
+
+%+'
'+%,++
%'
%+.
Dio
s
priključkom
+% %$%($
+'
'+%,+
++
+%%$.
➊ Pri ulaganju memorijske kartice
isključite fotoaparat.
➊ Za raspoložive memorijske kartice
pogledajte Upute za uporabu.
22+ ++
+%
0'
.
Podesite datum/vrijeme.
Snimanje
1 Podesite funkcijski kotačić
na AUTO.
2 Pogledajte u tražilo.
➊ Podesite dioptrijski regulator ako
slika u tražilu nije izoštrena.
Držite hvatište
fotoaparata.
Poduprite objektiv
odozdo.
3 Pritisnite okidač dopola
kako bi se slika izoštrila.
➊ Zadržavanje okidača pritisnutim dopola
aktivira automatsko izoštravanje.
4 Pritisnite okidač dokraja za
snimanje.
Reprodukcija
Pritisnite x.
Kontrolne tipke
Za prikaz prethodne ili sljedeće snimke:
pritisnite kontrolnu tipku b/B.
Za povratak u mod snimanja: x
Za brisanje snimke
Pritisnite B.
Za potpuno uživanje u značajkama svog SLR
fotoaparata pročitajte “Upute za uporabu”.
© 2010 Sony Corporation
Bilješka za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na
donjoj strani uređaja.
Zabilježite serijski broj na dolje naznačeno
mjesto.
Ove brojeve upotrijebite svaki put kad
kontaktirate svog Sony prodavatelja u svezi
s ovim proizvodom.
Broj modela DSLR-A290
Serijski broj ________________________
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od
požara ili električnog udara, nemojte
izlagati uređaj kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE
NAPOMENE
SAČUVAJTE OVE
UPUTE.
OPASNOST – ZA
SMANJENJE RIZIKA
OD ELEKTRIČNOG
UDARA, PAŽLJIVO
PROČITAJTE OVE
UPUTE.
Ako oblik utikača ne odgovara mrežnoj
utičnici, koristite adapter utikača koji
odgovara vašoj mrežnoj utičnici.
Oprez
Baterija
Ako se baterijom ne rukuje pravilno,
može eksplodirati te uzrokovati požar ili
kemijske opekline. Obratite pozornost na
sljedeća upozorenja.
➇ Nemojte rastavljati.
➇ Nemojte bateriju drobiti ili je izlagati
udarcima ili sili poput udaranja, bacanja
ili gaženja po njoj.
➇ Nemojte kratko spajati i ne dopustite
da metalni predmeti dospiju u doticaj s
kontaktima baterije.
➇ Ne izlažite visokoj temperature preko
60 °C, primjerice izravnom sunčevom
svjetlu ili u vozilu parkiranom na suncu.
➇ Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
2
➇ Nemojte koristiti litij-ionske baterije koje
su oštećene ili koje cure.
➇ Punite bateriju u originalnom Sonyjevom
punjaču ili uređaju koji može puniti
akumulatorsku bateriju.
➇ Držite bateriju izvan dosega male djece.
➇ Čuvajte bateriju suhom.
➇ Zamijenite samo istom ili ekvivalentnom
baterijom koju preporučuje Sony.
➇ Dotrajalu bateriju odbacite odmah u
skladu s uputama.
Punjač
Čak i ako je indikator CHARGE isključen,
punjač za baterije nije odspojen s izvora
napajanja (mrežnog napajanja) sve dok je
spojen na zidnu utičnicu.
Ukoliko dođe do problema prilikom uporabe punjača za baterije, odmah isključite
napajanja tako da odspojite utikač iz zidne
utičnice.
OPREZ
Upozoravamo vas da sve promjene ili preinake koje nisu izričito odobrene u ovom
priručniku mogu uzrokovati gubitak prava
na upravljanje ovom opremom.
3
Za korisnike u Europi
Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i
sigurnost proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i
jamstva pogledajte adresu na jamstvenom
listu.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je
usklađenost sa smjernicom EMC za
uporabu spojnih kabela kraćih od 3 m.
Pažnja
Elektromagnetsko polje na određenim
frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk
ovog uređaja.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči prekid prijenosa podataka,
ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite
i ponovo spojite komunikacijski kabel
(USB, i sl.).
4
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se
u Europskoj Uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sustavima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj Uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija koja je isporučena
uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad.
Na određenim baterijama uz ovu oznaku
može se pojaviti kemijski simbol. Kemijski
znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se
na bateriju ako ona sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija
pomažete u sprječavanju mogućih štetnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći uslijed nepravilnog
odlaganja baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U
slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih
razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom
baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti
isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se
zajamčilo pravilno rukovanje baterijom,
na kraju njezina radnog vijeka je odnesite
na odlagalište za recikliranje električne i
elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi
bateriju iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
5
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni
zastupnik Sony Central and Southeast
Europe Kft., Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih
propisa koji su za ovaj proizvod
utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na
internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
6
Napomene o uporabi
Napomena o kompenzaciji snimljenih
sadržaja
Upozorenje o autorskim pravima
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak ili oštećenje snimljenog sadržaja uslijed nepravilnosti u radu
fotoaparata ili memorijske kartice i sl.
TV programi, filmovi, videovrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim
pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti zakonima o
autorskim pravima.
Sigurnosne kopije podataka
Slike upotrijebljene u ovom priručniku
Kako biste spriječili potencijalnu opasnost
od gubljenja podataka, uvijek kopirajte
podatke na drugi medij.
Slike upotrijebljene kao primjeri u ovom
priručniku su reprodukcije, a ne stvarne
slike snimljene ovim fotoaparatom.
Napomene o LCD zaslonu i objektivu
O tehničkim podacima navedenima u
ovim uputama za uporabu
➇ LCD zaslon je proizveden uporabom
vrlo precizne tehnologije tako da je
preko 99,99% piksela funkcionalnih za
uporabu. Ipak, na LCD zaslonu se mogu
pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice
(bijele, crvene, plave ili zelene). Ove
točkice su normalna posljedica postupka
proizvodnje i ne utječu na snimke.
Tehnički podaci dobiveni su u sljedećim
uvjetima, osima ako u uputama nije
navedeno drukčije: pri prosječnoj okolnoj
temperaturi od 25 ºC i uz uporabu sasvim
napunjene baterije.
Crne, bijele, crvene,
plave i zelene točkice
➇ Nemojte izlagati fotoaparat izravnom
sunčevu svjetlu. Fokusiranje sunčeva
svjetla na predmet u blizini može uzrokovati požar. Kad fotoaparat trebate staviti
na mjesto izloženo izravnom sunčevu
svjetlu, pričvrstite pokrov objektiva.
➇ Slika može ostavljati trag na LCD
zaslonu na hladnim mjestima. Pojava
nije kvar. Pri uključivanju fotoaparata na
hladnom mjestu, LCD zaslon se može
trenutačno zatamniti. Kad se fotoaparat
zagrije, zaslon će raditi normalno.
➇ Nemojte pritiskivati LCD zaslon. Zaslon
može promijeniti boju i može doći do
problema u radu.
7
Sadržaj
Napomene o uporabi .................................................... 7
Priprema
fotoaparata
Provjera isporučenog pribora ..................................... 11
Priprema baterije ........................................................ 12
Montaža objektiva...................................................... 18
Ulaganje memorijske kartice ..................................... 20
Priprema fotoaparata .................................................. 23
Uporaba isporučenog pribora ..................................... 25
Provjera broja mogućih snimaka ............................... 27
Čišćenje ...................................................................... 29
Prije uporabe
Pregled dijelova i indikatora sa zaslona ..................... 32
Prednja strana......................................................... 32
Stražnja strana........................................................ 33
Donja i bočne strane .............................................. 34
Promjena informacija o snimanju (DISP).............. 35
LCD zaslon (grafički prikaz) ................................. 36
LCD zaslon (standardni prikaz) ............................. 38
Tražilo .................................................................... 40
Odabir funkcije/podešenja ......................................... 41
Funkcije odabrane kontrolnim kotačićem ............. 42
Funkcije odabrane tipkom Fn (funkcija) ............... 43
Funkcije odabrane tipkom MENU......................... 43
Snimanje
Snimanje bez potresanja fotoaparata ......................... 45
Pravilno držanje tijela ............................................ 45
Uporaba funkcije SteadyShot ................................ 46
Uporaba stativa ...................................................... 47
Z/, Snimanje s automatskim podešenjem ............ 48
Snimanje s prikladnim podešenjem za objekt (Scene
Selection) ............................................................... 51
 Fotografiranje portreta ..................................... 52
 Fotografiranje pejzaža ...................................... 53
 Fotografiranje malih predmeta ......................... 54
 Fotografiranje objekata u pokretu .................... 55
y Fotografiranje zalazaka sunca .......................... 56
z Fotografiranje noćnih prizora........................... 57
8
Snimanje slike na željeni način
(način ekspozicije) ................................................. 58
P Snimanje s automatskim programiranjem.......... 60
A Snimanje uz upravljanje zamućenjem pozadine
(prioritet otvora blende) ................................ 61
S Razni načini snimanja objekta koji se kreće
(prioritet brzine zatvarača) ............................ 63
M Snimanje s ručno podešenom ekspozicijom
(ručna ekspozicija) ........................................ 65
M Snimanje tragova objekta pomoću duge
ekspozicije (BULB) ...................................... 67
Uporaba funkcije
snimanja
Odabir načina izoštravanja ......................................... 69
Uporaba automatskog izoštravanja ........................ 69
Snimanje sa željenom kompozicijom
(zadržavanje fokusa) ..................................... 71
Odabir načina izoštravanja u skladu s kretanjem
objekta (način automatskog izoštravanja) ..... 72
Odabir područja izoštravanja (AF area) ................ 73
Ručno izoštravanje (MF) ....................................... 74
Uporaba bljeskalice.................................................... 75
Snimanje s bežičnom bljeskalicom........................ 78
Podešavanje svjetline slike (ekspozicija,
kompenzacija bljeskalice, mjerenje svjetla) ..............79
Korištenje kompenzacije svjetline za cijelu sliku
(kompenzacija ekspozicije) ........................... 79
Podešavanje količine svjetla bljeskalice
(kompenzacija bljeskalice) ............................ 80
Odabir načina za mjerenje svjetline objekta
(Metering mode)............................................ 81
Podešavanje ISO osjetljivosti .................................... 82
Podešavanje tonova boje (White balance) ................. 83
Podešavanje ravnoteže bjeline u skladu s određenim
izvorom svjetla (automatska/pretpodešena
ravnoteža bjeline) .......................................... 83
Registriranje tonova boje (ručno podešavanje
ravnoteže bjeline) .......................................... 84
9
Obrada slike ............................................................... 86
Ispravljanje svjetline slike (D-Range
Optimizer) ..................................................... 86
Odabir željene obrade slike (Creative Style) ......... 86
Promjena raspona reprodukcije boja
(prostor boje) ................................................. 88
/ Odabir načina okidanja ................................... 89
Pojedinačno snimanje ............................................ 89
Kontinuirano snimanje........................................... 89
Uporaba samookidanja .......................................... 90
Snimanje fotografija uz pomak ekspozicije
(bracketing ekspozicije) ................................ 91
Snimanje pomoću daljinskog upravljača ............... 93
Uporaba funkcija
pregledavanja
Reprodukcija slika ..................................................... 94
Provjera informacija o snimkama .............................. 98
Zaštita slika (Protect) ............................................... 101
Brisanje snimaka (Delete) ........................................ 102
Gledanje snimaka na TV prijemniku ....................... 104
Promjena
postavki
Podešavanje veličine i kvalitete slike ...................... 108
Podešavanje načina za snimanje namemorijsku
karticu .................................................................. 110
Promjena podešenja za smanjenje šuma .................. 112
Promjena funkcija kontrolnog kotačića ................... 113
Promjena ostalih postavki ........................................ 114
Podešavanje LCD zaslona........................................ 116
Provjera verzije fotoaparata ..................................... 118
Resetiranje na standardne postavke ......................... 119
Gledanje snimaka Kopiranje slika na računalo ..................................... 121
Gledanje snimaka na računalu ................................. 125
na računalu
Uporaba softvera ...................................................... 129
Ispis snimaka
Podešavanje DPOF-a ............................................... 135
Ispisivanje snimaka pomoću spajana fotoaparata na
PitcBridge kompatibilan pisač ............................. 137
Ostalo
Tehnički podaci ........................................................ 140
U slučaju problema .................................................. 144
Poruke upozorenja ................................................... 153
Mjere opreza ............................................................ 156
10
Provjera isporučenog pribora
Broj u zagradama pokazuje količinu.
➇ Punjač baterije BC-VH1 (1)
➇ Punjiva baterija NP-FH50 (1)
Priprema fotoaparata
➇ Mrežni kabel (kabel napajanja)
(1)
➇ Poklopac kućišta (1) (pričvršćen
na fotoaparat)
➇ Okular (1) (pričvršćen na
fotoaparat)
➇ CD-ROM (aplikacije za α
fotoaparat) (1)
➇ Kratke upute za uporabu (1)
➇ Upute za uporabu (ovaj
priručnik) (1)
➇ USB kabel (1)
➇ Remen za nošenje aparata na
ramenu (1)
➇ Pokrov tražila (1)
11
Priprema baterije
Pri prvoj uporabi fotoaparata napunite bateriju NP-FH50 “InfoLITHIUM”
(isporučena).
Punjenje baterije
“InfoLITHIUM” bateriju možete puniti čak i ako nije potpuno prazna.
Može se također koristiti i kad nije sasvim napunjena.
1 Umetnite bateriju u punjač za baterije.
Pritisnite bateriju dok ne klikne.
12
2 Spojite punjač za baterije na zidnu utičnicu.
Indikator svijetli: Punjenje je u tijeku
Indikator je isključen: Normalno punjene je dovršeno
Jedan sat kasnije se indikator isključi: Potpuno punjene je dovršeno
Indikator CHARGE
Trajanje punjenja
➇ Vrijeme potrebno za punjenje sasvim prazne baterije (isporučena) na
temperaturi od 25°C je sljedeće.
Potpuno punjenje
Normalno punjenje
Približno 265 min
Približno 205 min
➇ Vrijeme punjenja razlikuje se ovisno o preostalom kapacitetu baterije ili
uvjetima punjenja.
Dok trepće indikator CHARGE
➇ Indikator CHARGE na priloženom punjaču trepće na sljedeći način:
– Brzo trepće: Indikator se uključuje i isključuje u intervalima od 0,15
sekundi.
– Sporo trepće: Indikator se uključuje i isključuje u intervalima od 1,5
sekundi.
13
Priprema fotoaparata
Mrežni kabel
(kabel napajanja)
➇ Kad trepće indikator CHARGE, izvadite bateriju koja se puni i zatim je
ponovno pravilno stavite na punjač. Ako indikator CHARGE ponovno
brzo trepće, to može značiti pogrešku u radu baterije ili da je umetnuta
baterija koja nije podržanog tipa. Provjerite tip baterije koja se puni. Ako
je baterija odgovarajućeg tipa, izvadite bateriju, zamijenite je novom ili
drugom te provjerite radi li punjač normalno. Ako punjač baterije radi
pravilno, možda je došlo do problema u radu baterije.
➇ Kad indikator CHARGE trepće polako, znači da je punjač privremeno prekinuo punjenje. Punjač automatski prekida punjenje i prelazi u
pripravno stanje ako je temperatura izvan preporučenog raspona. Kad
se temperatura vrati u odgovarajući raspon, punjač nastavlja punjenje
i indikator CHARGE opet svijetli. Savjetujemo punjenje baterije uz
temperaturu okoline između 10°C i 30°C.
Napomene
➇ Spojite punjač za baterije na najbližu zidnu utičnicu.
➇ Kad je punjenje dovršeno, odspojite mrežni kabel (kabel napajanja) iz zidne utičnice
i uklonite bateriju iz punjača. Ako ostavite napunjenu bateriju u punjaču, vijek
trajanja baterije može se smanjiti.
➇ U punjaču isporučenom s ovim fotoaparatom nemojte puniti nikakve baterije osim
“InfoLITHIUM” baterije serije H. Ostale vrste baterija mogu procuriti, pregrijati se
ili eksplodirati ako ih pokušate puniti, uzrokujući tako opasnost od ozljeda električnom strujom ili opeklina.
➇ Ako je punjač zaprljan, baterije se možda neće puniti pravilno. Očistite punjač
suhom krpom i sl.
Uporaba fotoaparata u inozemstvu — Napajanje
Fotoaparat, punjač za baterije i AC adapter AC-PW10AM (opcija) možete
koristiti u bilo kojoj državi ili regiji u kojoj je napajanje u rasponu od 100 V
do 240 V AC, 50/60 Hz.
Napomena
➇ Nemojte upotrebljavati elektronski transformator (putni pretvarač) jer može
uzrokovati kvar.
14
Ulaganje napunjene baterije
1 Otvorite pokrov baterijskog pretinca
uz pomak zasuna na pokrovu.
Priprema fotoaparata
2 Umetnite bateriju čvrsto dokraja
uz pritiskanje zasuna za blokiranje
vrškom baterije.
Zasun za blokiranje
3 Zatvorite pokrov baterijskog
pretinca.
Vađenje baterije
Isključite fotoaparat i pomaknite zasun za
blokiranje u smjeru strelice. Pripazite da
baterija ne padne.
Zasun za blokiranje
15
Provjera preostalog kapaciteta baterije
Podesite prekidač na ON i provjerite razinu na LCD zaslonu.
Napunjenost
baterije
“Battery
exhausted”
Visoka
Niska
Ne možete više
snimati.
Što je to “InfoLITHIUM” baterija?
“InfoLITHIUM” baterija je litij-ionska baterija koja ima sposobnost razmjene podataka vezanih uz uvjete rada s fotoaparatom.
Napomene
➇ Uslijed određenih okolnosti, indikator preostalog kapaciteta baterije možda neće
biti točan.
➇ Nemojte izlagati bateriju vodi. Baterija nije vodootporna.
➇ Nemojte ostavljati bateriju na jako toplim mjestima, kao što je parkirano vozilo ili
pod izravnim suncem.
Raspoložive baterije
S ovim fotoaparatom može se koristiti samo baterija NP-FH50. Nije
moguće koristiti NP-FH30 i NP-FH40.
Učinkovita uporaba baterije
➇ Kapacitet baterije se smanjuje na hladnim mjestima. Stoga na hladnim
mjestima vrijeme uporabe može biti kraće i može se usporiti brzina kontinuiranog snimanja. Savjetujemo vam da bateriju stavite u džep u blizini
tijela kako bi se zagrijala te je umetnite u fotoaparat malo prije snimanja.
➇ Baterija će se brže isprazniti ako učestalo upotrebljavate bljeskalicu,
često primjenjujete kontinuirano snimanje ili učestalo uključujete i isključujete fotoaparat.
Trajanje baterije
➇ Vijek trajanja baterije je ograničen. Kapacitet baterije tijekom uporabe s
vremenom pomalo slabi. Ako se vrijeme uporabe baterije značajno skrati,
vjerojatno je došla do kraja vijeka trajanja. Kupite novu bateriju.
➇ Vijek trajanja baterije ovisio o načinu pohranjivanja i uvjetima rada te
okolišu u kojem se baterija upotrebljava.
16
Kako pohraniti bateriju
Ako bateriju nećete koristiti duže vrijeme, jednom godišnje je sasvim
napunite i ispraznite je pomoću fotoaparata kako biste produžili njenu
trajnost te je zatim spremite na suho i hladno mjesto.
Priprema fotoaparata
17
Montaža objektiva
1 Uklonite poklopac kućišta s fotoaparata i ambalažni poklopac s
poleđine objektiva.
Objektiv izmjenjujte brzo i na mjestu
gdje nema prašine kako bi se spriječio
ulazak prašine i nečistoća u fotoaparat.
Poklopac kućišta
Ambalažni poklopac
2 Pri postavljanju objektiva poravnajte narančaste oznake na
objektivu i fotoaparatu.
Narančaste oznake
3 Zakrenite objektiv udesno dok ne
klikne u blokirani položaj.
Napomene
➇ S objektivom DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM ne isporučuje se stražnji pokrov za
objektiv. Kad taj objektiv spremate odvojeno od fotoaparata, kupite stražnji pokrov
za objektiv ALC-R55.
➇ Pri montaži objektiva nemojte pritiskati tipku za otpuštanje objektiva.
➇ Pri postavljanju objektiva nemojte primjenjivati silu.
➇ Objektivi s E-mount priključkom nisu kompatibilni s ovim fotoaparatom.
18
Za uklanjanje objektiva
1 Pritisnite dokraja tipku za otpuštanje
objektiva i zakrenite objektiv ulijevo
dok se ne zaustavi.
2 Stavite ambalažni poklopac na
poleđinu objektiva i pričvrstite
poklopac kućišta na fotoaparat.
➇ Prije postavljanja poklopaca uklonite
prašinu s njih.
➇ Kupite li objektiv DT 18 – 55 mm
F3.5 – 5.6 SAM, kupite također
stražnji pokrov za objektiv ALC-R55.
Napomena o izmjeni objektiva
Dospiju li pri izmjeni objektiva prašina ili nečistoća u unutrašnjost fotoaparata i na površinu slikovnog senzora (dijela koji je zamjena za film), mogu
se ovisno o uvjetima snimanja pojaviti na snimci.
Fotoaparat je opremljen funkcijom za zaštitu od prašine kako bi se spriječilo taloženje prašine na slikovnom senzoru. Ipak objektiv postavljajte/
uklanjajte dalje od prašnjavih mjesta.
Dospije li prašina ili nečistoća na slikovni senzor
Očistite slikovni senzor pomoću [Cleaning mode] u izborniku 0 Setup
(str. 30).
19
Priprema fotoaparata
Tipka za otpuštanje objektiva
Ulaganje memorijske kartice
S ovim fotoaparatom mogu se koristiti samo “Memory Stick PRO Duo”
medij, “Memory Stick PRO-HG Duo” medij, SD memorijska kartica i
SDHC memorijska kartica. MultiMediaCard se ne može upotrebljavati s
ovim fotoaparatom.
U ovom priručniku se “Memory Stick PRO Duo” i “Memory Stick PRO-HG
Duo” nazivaju “Memory Stick PRO Duo”, a SD memorijska kartica i
SDHC memorijska kartica nazivaju se “SD memorijska kartica”.
1 Otvorite pokrov pretinca za
memorijsku karticu.
2 Umetnite “Memory Stick PRO Duo”
ili SD memorijsku karticu.
Strana s naljepnicom
(SD memorijska kartica)
Dio s priključkom
➇ Umetnite memorijsku karticu na
prikazani način dok ne klikne.
Strana s naljepnicom
(“Memory Stick PRO Duo”)
Dio s priključkom
3 Preklopkom za memorijsku karticu
odaberite vrstu memorijske kartice
koju želite koristiti.
20
4 Zatvorite pokrov pretinca za memorijsku karticu.
Indikator pristupa
Napomene o uporabi memorijskih kartica
➇ Nemojte udarati, savijati ili bacati memorijsku karticu.
➇ Nemojte upotrebljavati ili pohranjivati memorijsku karticu u sljedećim
uvjetima:
– Na mjestima s visokom temperaturom, kao što je unutar vozila parkiranog na izravnom suncu.
– Na mjestima izloženim izravnom suncu.
➇ Na vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim tvarima.
➇ Memorijska kartica može biti vruća odmah nakon dugotrajne uporabe.
Rukujte njome pažljivo.
➇ Dok svijetli indikator pristupa, nemojte uklanjati memorijsku karticu ili
bateriju ni isključivati fotoaparat. Mogli bi se oštetiti podaci.
➇ Stavite li memorijsku karticu pored snažno magnetiziranog materijala
ili je koristite u okruženju gdje se lako stvara statički elektricitet ili je
prisutan električni šum, mogu se oštetiti podaci.
➇ Savjetujemo pohranjivanje sigurnosne kopije važnih podataka, primjerice
na tvrdi disk računala.
➇ Kad prenosite ili pohranjujete memorijsku karticu, stavite je u priloženu
kutijicu.
➇ Nemojte izlagati memorijsku karticu vodi.
➇ Nemojte dodirivati kontakte na memorijskoj kartici rukama ili metalnim
predmetima.
➇ Kad je zaštitni graničnik na memorijskoj kartici podešen u položaj
“LOCK”, nije moguća primjena funkcija poput snimanja ili brisanja
snimaka.
21
Priprema fotoaparata
Za vađenje memorijske kartice
Provjerite je li indikator pristupa isključen i
zatim otvorite pokrov pretinca za memorijsku
karticu te jednom pritisnite memorijsku karticu.
➇ Za pravilan rad na ovom fotoaparatu provjerene su “Memory Stick PRO
Duo” ili SD memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.
➇ Ne može se jamčiti da će u fotoaparatu raditi memorijska kartica formatirana pomoću računala.
➇ Brzina očitavanja/snimanja podataka ovisi o kombinaciji memorijske
kartice i uređaja koji se upotrebljava.
➇ Nemojte jako pritiskivati dok pišete po naljepnici kartice.
➇ Nemojte lijepiti naljepnice na memorijske kartice.
➇ Nemojte rastavljati ili preinačavati memorijske kartice.
➇ Nemojte ostavljati memorijske kartice u dohvatu male djece. Djeca bi to
mogla slučajno progutati.
Napomene o “Memory Stick” medijima koji se mogu koristiti s ovim fotoaparatom
Vrste “Memory Stick” kartica koje možete upotrebljavati uz fotoaparat
navedene su u tablici dolje. Ipak, ne može se jamčiti pravilan rad svih
funkcija za “Memory Stick PRO Duo”.
“Memory Stick PRO Duo”
medij*
“Memory Stick PRO-HG Duo”
medij*
Može se koristiti s ovim
fotoaparatom
“Memory Stick Duo” kartica
Ne može se koristiti s ovim
fotoaparatom
“Memory Stick” i “Memory
Stick PRO” medij
Ne može se koristiti s ovim
fotoaparatom
* Opremljen je funkcijom MagicGate. MagicGate je tehnologija zaštite autorskih
prava koja upotrebljava tehnologiju kriptiranja. Snimanje i reprodukcija za koje su
potrebne MagicGate funkcije ne može se vršiti na ovom fotoaparatu.
* Podržava high-speed prijenos podataka pomoću paralelnog sučelja.
22
Priprema fotoaparata
Podešavanje datuma
Priprema fotoaparata
Pri prvom uključenju fotoaparata prikazuje se izbornik za podešavanje
datuma/vremena.
1 Podesite prekidač na ON kako
biste uključili fotoaparat.
➇ Za isključenje fotoaparata,
podesite ga na OFF.
2 Provjerite na LCD zaslonu je li
odabrano [OK] i zatim pritisnite
središte kontrolne tipke.
3 Odaberite pojedinačne
parametre tipkama b/B, a
brojčanu vrijednost podesite
tipkama v/V.
➇ Pri promjeni niza [YYYY/MM/DD]
prvo odaberite [YYYY/MM/DD]
tipkama b/B, zatim ga promijenite
pomoću v/V.
4 Ponovite korak 3 kako biste podesili druge opcije i zatim pritisnite središte kontrolne tipke.
23
5 Provjerite je li odabrano [OK] i zatim pritisnite središte kontrolne
tipke.
Za poništenje podešenja datuma/vremena
Pritisnite tipku MENU.
Za ponovno podešavanje datuma/vremena
Tipka MENU t 0 2 t [Date/Time setup]
Izoštravanje prikaza u tražilu (podešavanje dioptera)
Podesite dioptrijski regulator
prema svoje vidu tako da indikatori
u tražilu budu jasno vidljivi.
➇ Zakrenite kotačić prema + ako ste dalekovidni ili prema – ako ste kratkovidni.
➇ Diopter ćete lakše podesiti isprobate li
fotoaparat na svjetlu.
Ako je zakretanje dioptrijskog regulatora otežano
Stavite prste ispod okulara i pomaknite
ga nagore kako biste ga uklonili te zatim
podesite diopter.
➇ Prije postavljanja povećala FDA-M1AM
(opcija) ili kutnog tražila FDA-A1AM
(opcija) na fotoaparat, prvo uklonite okular
na opisani način.
24
Uporaba isporučenog pribora
Postavljanje remena za nošenje na ramenu
Pričvrstite oba kraja remena na
fotoaparat.
➇ Na remen možete također pričvrstiti
pokrov tražila (str. 26).
Pokrov tražila
25
Priprema fotoaparata
Ovo poglavlje opisuje kako se koristi remen za nošenje aparata na ramenu,
pokrov tražila i okular. Ostali pribor opisan je na sljedećim stranicama.
➇ Akumulatorska baterija (str. 12)
➇ Punjač za bateriju (str. 12)
➇ Mrežni kabel (kabel napajanja) (str. 12)
➇ USB kabel (str. 122, 138)
➇ CD-ROM (str. 130)
Uporaba pokrova tražila i okulara
Možete spriječiti ulazak svjetla kroz tražilo i utjecaj na ekspoziciju. Pri
okidanju bez uporabe tražila, primjerice pri snimanju uz samookidanje,
pričvrstite pokrov tražila.
1 Pažljivo uklonite okular pritiskom
na obje njegove bočne strane.
➇ Stavite prste pod okular i pomaknite
ga prema gore.
2 Stavite pokrov na tražilo.
Napomena
➇ Ovisno o situaciji, mogu se aktivirati senzori okulara smješteni ispod tražila te se
može izoštriti slika ili LCD zaslon može nastaviti treptati. U tim slučajevima
isključite [Eye-Start AF] (str. 71) i [Auto off w/VF] (str. 117).
26
Provjera broja mogućih snimaka
Napomene
➇ Kad “0” (broj mogućih snimaka) trepće žuto, memorijska kartica je puna. Zamijenite memorijsku karticu novom ili izbrišite snimke na trenutnoj memorijskoj kartici
(str. 102).
➇ Kad “NO CARD” (broj mogućih snimaka) trepće žuto, to znači da nije uložena
memorijska kartica. Uložite memorijsku karticu.
Broj snimaka koje se mogu pohraniti na memorijsku karticu
Tablica pokazuje približan broj snimaka koje je moguće pohraniti na
memorijsku karticu formatiranu ovim fotoaparatom. Vrijednosti su
dobivene testiranjem sa standardnim Sonyjevim memorijskim karticama:
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o uvjetima snimanja.
Veličina slike: L 14M
Omjer širine i visine slike: 3:2*
“Memory Stick PRO Duo” medij
Kapacitet
(Jedinica: Fotografije)
2 GB
4 GB
Standard
548
1085
2180
4421
8725
Fine
393
779
1566
3176
6268
Veličina
8 GB
16 GB
32 GB
RAW & JPEG
72
144
291
592
1169
RAW
89
178
358
728
1438
27
Priprema fotoaparata
Kad uložite memorijsku karticu u fotoaparat
i podesite prekidač na ON, na LCD zaslonu
prikazuje se broj mogućih snimaka (za snimanje
s trenutnim postavkama).
SD memorijska kartica
Kapacitet
Veličina
(Jedinica: Fotografije)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
Standard
537
1081
2177
4421
8889
Fine
385
776
1564
3176
6386
RAW & JPEG
71
144
291
592
1191
RAW
87
177
358
728
1465
* Kad je [Aspect ratio] podešen na [16:9], možete načiniti više snimaka od broja
prikazanog u gornjoj tablici. Međutim, podesite li na [RAW], broj mogućih snimaka
je isti kao za omjer slike [3:2].
Broj mogućih snimaka pri uporabi baterije
Kad fotoaparat koristite sa sasvim napunjenom baterijom (isporučena),
možete načiniti oko 500 snimaka.
Stvarne vrijednosti mogu biti manje od navedenih, ovisno o uvjetima
uporabe.
➇ Taj broj izračunat je sa sasvim napunjenom baterijom i u sljedećim
uvjetima:
– Pri okolnoj temperaturi od 25 °C.
– [Quality] je podešen na [Fine].
– [Autofocus mode] je podešen na ǽ (Automatic AF).
– Snimanje jednom svakih 30 sekundi.
– Bljeskalica se aktivira jednom na svaka dva snimanja.
– Fotoaparat se uključuje i isključuje jednom na svakih deset snimanja.
➇ Metoda mjerenja zasniva se na CIPA standardu.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
28
Čišćenje
Čišćenje LCD zaslona
Čišćenje objektiva
➇ Pri čišćenju površine objektiva uklonite prašinu komercijalno nabavljivom puhaljkom. Ako se prašina zalijepila za površinu, obrišite je mekom
krpicom ili maramicom lagano navlaženom otopinom za čišćenje. Brišite
spiralnim pokretom od središta prema van. Nemojte otopinu za čišćenje
prskati izravno na površinu objektiva.
➇ Ne dodirujte rukama unutrašnjost fotoaparata, primjerice kontakte objektiva ili zrcalo. Budući da prašina na zrcalu i oko njega može utjecati na
sustav automatskog izoštravanja, otpušite je komercijalno nabavljivom
puhaljkom. Dospije li prašina na slikovni senzor, može se pojaviti na
snimljenoj slici. Podesite fotoaparat u mod za čišćenje i zatim ga očistite
puhaljkom (str. 30). Nemojte unutrašnjost fotoaparata čistiti puhaljkom s
aerosolnim raspršivačem. Time možete uzrokovati kvar.
➇ Nemojte koristiti otopinu za čišćenje koja sadržava organska otapala
poput razrjeđivača ili benzina.
Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom u vodi,
zatim je obrišite suhom krpom. Izbjegavajte sljedeće kako ne bi došlo do
oštećenja boje ili kućišta.
➇ Uporabu kemikalija poput razrjeđivača, benzina, alkohola, vlažnih krpica,
repelenata, insekticida, kreme za sunčanje itd.
➇ Fotoaparat ne dodirujte rukama na kojima imate gore navedena sredstva.
➇ Fotoaparat ne smije biti u dugotrajnom kontaktu s gumom ili vinilom.
29
Priprema fotoaparata
Čistite površinu zaslona komercijalno nabavljivim priborom za čišćenje
LCD zaslona kako biste uklonili otiske prstiju, prašinu itd.
Čišćenje slikovnog senzora
Dospiju li prašina ili nečistoća u unutrašnjost fotoaparata i na površinu
slikovnog senzora (dijela koji je zamjena za film), mogu se ovisno o uvjetima snimanja pojaviti na snimci. Ako na slikovnom senzoru ima prašine,
uklonite je pomoću komercijalno nabavljive puhaljke primjenom sljedećih
koraka. Slikovni senzor možete lako očistiti koristeći samo puhaljku i
funkciju za zaštitu od prašine.
Napomene
➇ Čišćenje je moguće samo kad je razina baterije { (tri segmenta) ili veća. Slabo
napunjena baterija može pri čišćenju uzrokovati oštećenje zatvarača. Čišćenje je
potrebno dovršiti brzo. Preporuča se uporaba AC adaptera AC-PW10AM (opcija).
➇ Nemojte koristiti puhaljku s aerosolnim raspršivačem jer može raspršiti čestice vode
u unutrašnjost fotoaparata.
1 Provjerite je li baterija sasvim napunjena (str. 16).
2 Pritisnite tipku MENU i zatim
odaberite 0 3 kontrolnim
tipkama b/B.
Tipka MENU
3 Odaberite [Cleaning mode]
pomoću v/V i zatim pritisnite
središte kontrolne tipke.
Prikazuje se poruka “After cleaning,
turn camera off. Continue?”.
4 Odaberite [OK] kontrolnom tipkom v i pritisnite središte
kontrolne tipke.
Nakon kratkotrajnog vibriranja slikovnog senzora podigne se zrcalo sprijeda.
30
5 Odspojite objektiv (str. 19).
6 Puhaljkom očistite površinu
slikovnog senzora i okolno
područje.
Priprema fotoaparata
➇ Ne dodirujte slikovni senzor vrhom
puhaljke. Čišćenje završite brzo.
➇ Držite fotoaparat otvorom prema
dolje kako biste spriječili ponovno
padanje prašine u njega.
➇ Pri čišćenju slikovnog senzora ne
stavljajte vrh puhaljke u unutrašnjost
iza priključka za objektiv.
7 Pričvrstite objektiv i isključite fotoaparat.
Napomena
➇ Fotoaparat se počinje oglašavati zvučnim signalom ako pri čišćenju oslabi baterija.
Odmah prekinite čišćenje i isključite fotoaparat.
31
Pregled dijelova i indikatora sa zaslona
Pogledajte stranice u zagradama za detalje o uporabi.
Prednja strana
A Okidač (48)
B Prekidač (23)
C Kontrolni kotačić (62, 113)
D Indikator samookidača (90)
E Kontakti za objektiv*
F Senzor daljinskog upravljača
G Zrcalo*
H Priključak za objektiv
I Ugrađena bljeskalica* (75)
J ? Oznaka položaja slikovnog
senzora (71)
K Funkcijski kotačić (48 – 68)
L Tipka za otpuštanje objektiva
(19)
32
M Preklopka načina izoštravanja
(69, 74)
* Ne dirajte izravno te
dijelove.
Stražnja strana
Prije uporabe
A Priključak za pribor s automatskom blokadom (78)
D Senzori okulara (71, 117)
J Kontrolne tipke
Dok je uključen izbornik:
v/V/b/B (41)
Dok je isključen izbornik: DISP
(35, 94)/ /  (89)/ISO (82)/
( (75)
E LCD zaslon (36, 94, 98)
K Tipka B (brisanje) (102)
F Dioptrijski regulator (24)
L Tipka # (reprodukcija) (94)
G Za snimanje: Tipka $
(ekspozicija) (79)
Za reprodukciju: Tipka y
(zumiranje) (95)
* Ne dirajte izravno te
dijelove.
B Tražilo* (24)
C Tipka MENU (43)
H Tipka Fn (funkcija) (43)
I Kontrolna tipka (Enter) (41)/
Tipka Spot AF (73)
33
Donja i bočne strane
A HDMI priključnica (104)
B Preklopkom za memorijsku
karticu
C Pokrov utora za memorijske
kartice
D Utor za “Memory Stick PRO
Duo” medij (20)
E Utor za SD memorijsku karticu
(20)
F  (USB) priključnica (122,
138)
G Žaruljica pristupa (21)
H Hvataljke remena za nošenje na
ramenu (25)
I DC IN priključnica
➇ Pri spajanju AC adaptera ACPW10AM (opcija) isključite
fotoaparat i zatim spojite utikač
AC adaptera u priključnicu DC
IN na fotoaparatu.
J Pokrov baterijskog pretinca
(15)
34
K Otvor za stativ
➇ Upotrijebite stativ s vijkom
kraćim od 5,5 mm. Nećete moći
dobro pričvrstiti fotoaparat na
stative s vijcima kraćim od 5,5
mm, a tako se može i oštetiti.
Promjena informacija o snimanju (DISP)
Pritisnite DISP na kontrolnoj tipki za
prelazak između grafičkog i standardnog prikaza.
Kad fotoaparat zakrenete u okomiti
položaj, prikaz se automatski zakreće u
skladu s položajem fotoaparata.
Prije uporabe
Grafički prikaz
(standardno podešenje)
Standardni prikaz
Bez prikaza
35
LCD zaslon (grafički prikaz)
U grafičkom prikazu se prikazuje grafički brzina zatvarača i otvor blende te
se jasno pokazuje kako funkcionira ekspozicija. U modu AUTO ili Scene
Selection prikazuju se samo opcije koje je moguće podesiti. Pogledajte
stranice u zagradama za detalje o uporabi.
C
A
Zaslon
Opis
Z P A S M Funkcijski kotačić
(48 – 68)
zy
,
Zaslon
Opis
{(
q|

Način rada bljeskalice
(75)/Smanjenje efekta
crvenih očiju (77)
1/125
Brzina zatvarača (63)
Otvor blende (61)
WR
ˉ|V
Način okidanja (89)
F5.6
b
SteadyShot (46)
$ +2.0
Kompenzacija
ekspozicije (79)
ISO AUTO
ISO osjetljivost (82)
B
Zaslon
Opis
Indikator brzine
zatvarača* (63)
Indikator otvora
blende* (61)
* Okomita oznaka ukazuje na trenutnu
vrijednost.
36
D
Opis

Preostali kapacitet
baterije (16)
RAW
RAW+J
FINE STD
Kvaliteta slike (109)
stu
xwv
Veličina slike (108)/
Omjer širine i visine
slike (108)
Ŏˆ
Memorijska kartica
(20)
100
Preostali broj slika za
snimanje (27)
Prije uporabe
Zaslon
37
LCD zaslon (standardni prikaz)
Pogledajte stranice u zagradama za detalje o uporabi.
U načinu AUTO ili Scene Selection
A
Zaslon
Opis
Funkcijski kotačić
ZPASM
z y   (48 – 68)
,
1/125
Brzina zatvarača (63)
F5.6
Otvor blende (61)
+2.0
Ekspozicija (79)
b
SteadyShot (46)
B
U načinu P/A/S/M
Zaslon
Opis
ǽǾ
ǿǩ
Način izoštravanja
(72)
P¡~
Područje automatskog
izoštravanja (73)
\
Način mjerenja svjetla
(81)
2 1 Creative Style (86)
89
;:
=
Zaslon
Opis
,(
q|

Način rada bljeskalice
(75)/Smanjenje efekta
crvenih očiju (77)
AWB ` ˇ
=f&
&¦
7500K G9
Ravnoteža bjeline
(Auto, Preset, Custom,
Color temperature,
Color filter) (83)
$
Kompenzacija
ekspozicije (79)
~
ĩ
D-Range Optimizer
(86)
h
Kompenzacija
bljeskalice (80)
EV skala (66, 92)
ISO AUTO
ISO osjetljivost (82)
WR
ю|V
Način okidanja (89)
38
Opis

Preostali kapacitet
baterije (16)
RAW RAW+J
FINE STD
Kvaliteta slike (109)
stu
xwv
Veličina slike (108)/
Omjer širine i visine
slike (108)
Ŏˆ
Memorijska kartica
(20)
100
Preostali broj slika za
snimanje (27)
Prije uporabe
Zaslon
39
Tražilo
A
Zaslon
Opis
Područje automatskog
izoštravanja (73)
Područje snimanja za
omjer slike 16:9 (108)
B
Zaslon
Opis
Y
Kompenzacija
bljeskalice (80)
(
Punjenje bljeskalice (75)
WL
Bežična bljeskalica (78)
H
Brza sinkronizacija*
r
Ručno izoštravanje (74)
zTU
Izoštravanje
125
5.6
Brzina zatvarača (63)
Otvor blende (61)
EV skala (66, 92)
0
Upozorenje da snimanje nije moguće (89)
h
Upozorenje na pomicanje fotoaparata (46)
S
SteadyShot skala (46)
§
Omjer slike 16:9 (108)
40
* Pri uporabi bljeskalice HVL-F58AM/
HVL-F42AM (opcija) možete snimati
s funkcijom brze sinkronizacije uz
bilo koju brzinu zatvarača. Detalje
potražite u uputama za uporabu
bljeskalice.
Odabir funkcije/podešenja
Funkciju za snimanje ili reprodukciju možete odabrati iz liste izbornika.
Za prikaz liste izbornika pritisnite kontrolnu tipku, tipku Fn (funkcija) ili
tipku MENU.
Primjer: Pritisnete li tipku Fn.
Prije uporabe
U listi izbornika pomaknite kursor kontrolnom tipkom na podešenje koje želite
odabrati i potvrdite odabir.
: Pritisnite v/V/b/B na kontrolnoj
tipki za pomak kursora.
z: Pritisnite središnju tipku za potvrdu
odabira.
O ovim uputama za uporabu se postupak odabira funkcije kontrolnom
tipkom iz liste izbornika opisuje na sljedeći način:
Primjer: Tipka Fn t [White balance] t odaberite željeno
podešenje
Kad započnete postupak, u dnu zaslona prikazat će se vodič za funkcije
kontrolnih tipaka. Pratite taj vodič pri rukovanju fotoaparatom. Za navedeni primjer, opis korak-po-korak je sljedeći:
1 Pritisnite tipku Fn.
41
2 Odaberite [White balance] pomoću
v/V/b/B na kontrolnoj tipki i zatim
pritisnite središte z za potvrdu.
3 Odaberite i potvrdite željenu funkciju
prateći funkcijski vodič.
Primjerice, za promjenu opcije ` odaberite `
pomoću v/V i podesite vrijednost na +/– pomoću b/B, zatim pritisnite središte z za potvrdu.
Funkcijski vodič
Lista funkcijskog vodiča
Funkcijski vodič također označava postupke koji se ne odnose na uporabu
kontrolne tipke. Ikone imaju sljedeća značenja.
Ű
Tipka MENU
Űl
Povratak tipkom MENU
ŋ
Tipka Fn
©
Tipka B (brisanje)
Ŋ
Tipka y (zumiranje)
¬
Tipka x (reprodukcija)
W
Kontrolni kotačić
Funkcije odabrane kontrolnim kotačićem
Funkcije koje ćete češće koristiti u raznim uvjetima snimanja pridijeljene
su kontrolnoj tipki. Možete podesiti te funkcije za snimanje izravno i također mijenjati status prikaza kontrolnom tipkom.
DISP (prikaz) (str. 35, 94)
( (bljeskalica) (str. 75)
ISO osjetljivost (str. 82)
/ (način okidanja) (89)
➇ Single-shot adv. (str. 89)
42
➇
➇
➇
➇
➇
Continuous adv. (str. 89)
Self-timer (str. 90)
Self-timer(Cont.) (str. 90)
Bracket: Cont. (str. 91)
Daljinski upravljač (str. 93)
Funkcije odabrane tipkom Fn (funkcija)
Mod snimanja
Mod reprodukcije
Autofocus mode (72)
Metering mode (81)
White balance (83)
AF area (73)
D-RangeOptimizer (86)
Creative Style (86)
Delete (102)
Image Index (96)
Specify Printing (135)
Slide show (97)
Protect (101)
Rotate (95)
Funkcije odabrane tipkom MENU
Možete podesiti osnovne postavke za fotoaparat u cjelini ili izvoditi funkcije poput snimanja, reprodukcije ili drugih postupaka.
Izbornik za snimanje
!1
Image size (108)
Aspect ratio (108)
Quality (109)
Flash compens. (80)
AF illuminator (77)
SteadyShot (46)
!2
Color Space (88)
Long exp.NR (112)
High ISO NR (112)
Izbornik korisničkih postavki
˘1
Eye-Start AF (71)
Ctrl dial setup (113)
Red eye reduc. (77)
Auto review (116)
Auto off w/VF (117)
43
Prije uporabe
Ta tipka poziva izbornike namijenjene za podešavanje i izvođenje funkcija
koje se pri snimanju ili gledanju učestalo koriste.
Izbornik za reprodukciju
x1
Delete (102)
Format (111)
Slide show (97)
Protect (101)
Specify Printing (135)
PlaybackDisplay (94)
Izbornik podešenja
01
03
44
LCD brightness (116)
Power save (114)
CTRL FOR HDMI (106)
Display Color (114)
Help Guide disp. (114)
USB connection (122, 137)
Audio signals (114)
Cleaning mode (30)
Version (118)
Reset default (119)
02
Date/Time setup (115)
O Language (115)
File number (110)
Folder name (110)
Select folder (111)
➇ New folder (111)
Snimanje bez potresanja fotoaparata
“Potresanja fotoaparata” označava neželjeno pomicanje fotoaparata do
kojeg dolazi nakon pritiska okidača, a posljedica je nejasna slika. Za smanjenje potresanja fotoaparata slijedite ove upute.
Pravilno držanje tijela
Stabilizirajte gornji dio tijela i zauzmite položaj koji sprječava
pomicanje fotoaparata.
Snimanje
Točka 1
Jedna ruka drži hvatište fotoaparata, a druga podržava objektiv.
Točka 2
Zauzmite stabilan položaj sa stopalima razdvojenim za širinu ramena.
Točka 3
Laktove lagano naslonite uz tijelo.
Pri snimanju iz klečećeg položaja umirite gornji dio tijela tako da prislonite
lakat na koljeno.
45
Indikator upozorenja na pomicanje fotoaparata
Zbog mogućeg potresanja fotoaparata, u tražilu
trepće indikator h (Upozorenje na potresanje
fotoaparata). U tom slučaju koristite stativ ili
bljeskalicu.
Indikator h (upozorenje na potresanje fotoaparata)
Napomena
➇ Indikator h (upozorenje na pomicanje fotoaparata) prikazuje se samo u modovima
koji automatski podešavaju brzinu zatvarača. Taj indikator ne prikazuje se u M/S
modovima.
Uporaba funkcije SteadyShot
Funkcija SteadyShot može smanjiti učinak potresanja fotoaparata ekvivalentno povećanjima brzine zatvarača od 2,5 do 3,5. Funkcija SteadyShot je
standardno podešena na [On].
Indikator SteadyShot skale
Indikator S (SteadyShot skala) pokazuje status
potresanja fotoaparata. Pričekajte da se vrijednost
na skali smanji, zatim počnite snimanje.
Indikator S (SteadyShot skala)
Za isključenje funkcije SteadyShot
Tipka MENU t ! 1 t [SteadyShot] t [Off]
Napomena
➇ Funkcija SteadyShot možda neće raditi optimalno odmah po uključenju fotoaparata
ili kad pritisnete okidač dokraja bez zaustavljanja na pola hoda. Pričekajte da se
indikator S (SteadyShot skala) smanji i zatim polako pritisnite okidač.
46
Uporaba stativa
Savjetujemo vam da postavite fotoaparat na stativ u sljedećim slučajevima.
➇ Snimanje bez bljeskalice na tamnom mjestu.
➇ Snimanje s malim brzinama zatvarača koje se obično koriste pri noćnom
snimanju.
➇ Snimanje objekata izbliza, primjerice pri makrosnimanju.
➇ Snimanje s teleskopskim objektivom.
Napomena
➇ Pri uporabi stativa isključite funkciju SteadyShot jer će ona možda raditi nepravilno
(str. 46).
Snimanje
47
Z/, Snimanje s automatskim
podešenjem
“AUTO” mod omogućuje jednostavno snimanje bilo kojeg objekta u svim
uvjetima jer fotoaparat procjenjuje trenutačne uvjete kako bi podesio
postavke.
Odaberite , pri snimanju na mjestu gdje je zabranjena uporaba bljeskalice.
Kad zakrenete funkcijski kotačić, na zaslonu se prikazuje objašnjenje za
odabrani mod i načini snimanja (Help Guide disp.). Help Guide možete
isključiti (str. 114).
1 Podesite kontrolni kotačić na
Z ili , (bljeskalica
isključena).
ili
2 Držite fotoaparat i gledajte u tražilo.
Objekt unutar područja izoštravanja se
izoštrava automatski (Eye-Start AF, str. 71).
Područje izoštravanja
3 Smjestite željeni objekt u područje za
izoštravanje.
➇ Trepće li indikator h (upozorenje na
potresanje fotoaparata), pažljivo snimajte objekt
držeći fotoaparat mirno ili uz uporabu stativa.
Indikator h (upozorenje na potresanje fotoaparata)
48
4 Pri uporabi zum-objektiva zakrenite
prsten za zumiranje i zatim odlučite
o snimanju.
Prsten za zumiranje
5 Pritisnite okidač dopola kako bi se
slika izoštrila.
Kad se potvrdi izoštrenost, svijetli z ili T
(indikator izoštravanja) (str. 70).
Snimanje
Indikator izoštravanja
6 Pritisnite okidač dokraja za snimanje.
➇ Funkcija SteadyShot bit će učinkovitija
pritisnete li okidač nakon što se smanji
indikator S (SteadyShot skala).
Indikator S (SteadyShot skala)
49
Napomena
➇ Budući da fotoaparat uključi funkciju automatskog podešavanja, mnoge značajke
neće biti raspoložive (npr. kompenzacija ekspozicije i ISO osjetljivost). Želite li
podesiti razne postavke, namjestite funkcijski kotačić na P i zatim snimajte objekt.
50
Snimanje s prikladnim podešenjem za
objekt (Scene Selection)
Odabir odgovarajućeg moda za objekt ili uvjete snimanja omogućuje vam
snimanje slike s prikladnim podešenjem za objekt. Kad zakrenete funkcijski kotačić, na zaslonu se prikazuje objašnjenje za odabrani mod i načini
snimanja (Help Guide disp.). Help Guide možete isključiti (str. 114).
51
Snimanje
Napomena
➇ Fotoaparat procjenjuje uvjete kako bi podesio postavke. Budući da fotoaparat
uključi funkciju automatskog podešavanja, mnoge značajke neće biti raspoložive
(npr. kompenzacija ekspozicije i ISO osjetljivost).
 Fotografiranje portreta
Taj mod je prikladan za
➎ Zamućivanje pozadine i
izoštravanje objekta.
➎ Meko izražavanje tonova kože.
Podesite funkcijski kotačić na  (Portrait).
Tehnike snimanja
➇ Za snažnije zamućenje pozadine podesite objektiv u položaj za telefoto.
➇ Možete snimiti vjernu sliku izoštrite li oko koje je bliže objektivu.
➇ Za snimanje objekata osvijetljenih straga koristite sjenilo objektiva
(opcija).
➇ Postaju li oči objekta crvene pri snimanja s bljeskalicom, koristite funkciju
za smanjenje efekta crvenih očiju (str. 77).
➇ Podesite način rada bljeskalice na , (Flash Off) kad snimate bez
bljeskalice (str. 75).
52
 Fotografiranje pejzaža
Taj mod je prikladan za
➎ Snimanje cijelog krajobraza vrlo
oštro i u živim bojama.
Snimanje
Podesite funkcijski kotačić na  (Landscape).
Tehnike snimanja
➇ Za naglašavanje otvorenosti krajobraza podesite objektiv u širokokutni
položaj.
➇ Podesite način rada bljeskalice na ( (Fill-flash) kad snimate s
bljeskalicom (str. 75).
53
 Fotografiranje malih predmeta
Taj mod je prikladan za
➎ Snimanje objekata izbliza, primjerice cvijeća, kukaca, jela ili malih
predmeta.
Podesite funkcijski kotačić na  (Macro).
Tehnike snimanja
➇ Približite se objektu i snimajte na minimalnoj udaljenosti za objektiv.
➇ Za snimanje objekta iz veće blizine koristite makroobjektiv (opcija).
➇ Podesite način rada bljeskalice na , (Flash Off) kad snimate objekta
unutar 1 m.
➇ Pri snimanju u makro modu funkcija SteadyShot neće biti sasvim
učinkovita. Za bolje rezultate koristite stativ.
➇ Podesite način rada bljeskalice na , (Flash Off) kad snimate bez
bljeskalice (str. 75).
54
 Fotografiranje objekata u pokretu
Taj mod je prikladan za
➎ Snimanje objekata u pokretu vani ili
na dobro osvijetljenim mjestima.
Snimanje
Podesite funkcijski kotačić na  (Sports Action).
Tehnike snimanja
➇ Fotoaparat snima slike kontinuirano dok je okidač pritisnut.
➇ Pritisnite i zadržite okidač dopola sve do pravog trenutka.
➇ Podesite način rada bljeskalice na ( (Fill-flash) kad snimate s
bljeskalicom (str. 75).
55
y Fotografiranje zalazaka sunca
Taj mod je prikladan za
➎ Prekrasno snimanje crvenila
sutona.
Podesite funkcijski kotačić na y (Sunset).
Tehnike snimanja
➇ Za razliku od drugih modova, ovaj se koristi za snimke s naglašenim
crvenim nijansama. Također je prikladan za snimanje prekrasnog crvenila
izlaska sunca.
➇ Podesite način rada bljeskalice na ( (Fill-flash) kad snimate s bljeskalicom (str. 75).
56
z Fotografiranje noćnih prizora
Taj mod je prikladan za
➎ Snimanje noćnih prizora iz udaljenosti bez gubitka noćne atmosfere
okoliša.
Podesite način rada bljeskalice na , (Flash Off) kad snimate noćne kadrove bez osoba (str. 75).
Tehnike snimanja
➇ Za sprječavanje zamućenja slike pazite da se objekt ne miče.
➇ Brzina zatvarača je manja, stoga savjetujemo uporabu stativa.
Napomena
➇ Pri snimanju potpuno tamnog noćnog prizora snimka možda neće ispasti kako treba.
57
Snimanje
Podesite funkcijski kotačić na z (Night Port./View).
Snimanje slike na željeni način (način
ekspozicije)
Na SLR fotoaparat u možete podesiti brzinu zatvarača (koliko dugo je zatvarač otvoren) i otvor blende (domet izoštravanja: dubinsku oštrinu) kako
biste postigli željeni učinak na fotografiji.
Primjerice, možete koristiti brzi zatvarač za snimanje trenutačnog oblika
vala ili možete istaknuti cvijet povećanjem otvora blende kako bi sve
ispred i iza cvijeta ispalo neizoštreno. To je nekoliko efekata koje možete
postići svojim fotoaparatom (str. 61, 63).
Podešavanje brzine zatvarača i otvora blende ne samo da omogućuje
fotografske efekte kretanja i izoštrenosti, već također određuje svjetlinu
slike pomoću upravljanja količinom ekspozicije (količine svjetla koje ulazi
u fotoaparat) koja je najvažniji čimbenik pri fotografiranju.
Mijenjanje svjetline slike prema količini ekspozicije
Količina
ekspozicije
niska
visoka
Pri uporabi veće brzine zatvarača fotoaparat otvara zatvarač kraće vrijeme.
To znači da u fotoaparat kraće ulazi svjetlo pa su snime tamnije. Za
snimanje svjetlije slike možete donekle povećati otvor blende (kroz koji
ulazi svjetlo) kako biste podesili količinu svjetla koju fotoaparat prima
odjednom.
Svjetlina slike podešena brzinom zatvarača i otvorom blende naziva se
“ekspozicijom”.
Ovo poglavlje pokazat će vam kako podesiti ekspoziciju i u fotografiji
izraziti kretanje, oštrinu i svjetlo. Možete pronaći pravi način za snimanje
željene slike i objekta.
58
Kad zakrenete funkcijski kotačić, na zaslonu se prikazuje objašnjenje za
odabrani mod i načini snimanja (Help Guide disp.). Help Guide možete
isključiti (str. 114).
Snimanje
59
P Snimanje s automatskim programiranjem
Taj mod je prikladan za
➎ Primjenu automatske ekspozicije
uz zadržavanje korisničkih postavki
za ISO osjetljivost, Creative Style,
D-Range Optimizer i sl.
1 Podesite funkcijski kotačić na P.
2 Podesite željene postavke funkcija za snimanje (str. 69 – 93).
➇ Podesite način rada bljeskalice na ( (Fill-flash) kad snimate s bljeskalicom
(str. 75).
3 Izoštrite motiv i snimajte.
60
A Snimanje uz upravljanje zamućenjem pozadine
(prioritet otvora blende)
Taj mod je prikladan za
➎ Izoštravanje objekta i zamućivanje
svega ispred i iza njega. Otvaranje
blende sužava domet izoštravanja.
(Dubinska oštrina se smanji.)
Snimanje
➎ Snimanje prizora u dubinu.
Sužavanje otvora blende proširuje
domet izoštravanja. (Dubinska
oštrina se poveća.)
1 Podesite funkcijski kotačić na A.
61
2 Odaberite otvor blende (F-broj)
kontrolnim kotačićem.
➇ Manji F-broj: Prednji plan i pozadina
objekta su neizoštreni. Veći F-broj:
Oštar je i objekt i njegov prednji plan
i pozadina.
➇ Neizoštrene dijelove slike ne možete
provjeriti u tražilu. Provjerite snimku i
podesite otvor blende.
3 Izoštrite motiv i snimajte.
Brzina zatvarača podešava se automatski kako
bi se postigla odgovarajuća ekspozicija.
➇ Kad fotoaparat procijeni da odabranim
otvorom blende nije postignuta odgovarajuća
ekspozicija, trepće brzina zatvarača.
U tom slučaju ponovno podesite otvor blende.
Otvor blende (F-broj)
Brzina zatvarača
Tehnike snimanja
➇ Ovisno o otvoru blende, brzina zatvarača može se smanjiti. Kad je brzina
zatvarača manja, savjetujemo uporabu stativa.
➇ Za jače zamućenje pozadine koristite telefoto objektiv ili objektiv s
manjim otvorom blende (svijetli objektiv).
➇ Podesite način rada bljeskalice na ( (Fill-flash) kad snimate s bljeskalicom (str. 75). Međutim, domet bljeskalice razlikuje se ovisno o otvoru
blende. Pri snimanju s bljeskalicom provjerite njen domet (str. 77).
62
S Razni načini snimanja objekta koji se kreće
(prioritet brzine zatvarača)
Taj mod je prikladan za
➎ Snimanje objekta koji se kreće u
trenutku. Koristite veću brzinu zatvarača za oštro snimanje trenutka
pokreta.
Snimanje
➎ Ocrtavanje kretanja kako bi se
izrazio dinamizam i tok. Koristite
manju brzinu zatvarača kako biste
snimili trag kretanja objekta.
1 Podesite funkcijski kotačić na S.
63
2 Odaberite brzinu zatvarača
kontrolnim kotačićem.
Brzina zatvarača
3 Izoštrite motiv i snimajte.
Otvor blende (F-broj)
Otvor blende podešava se automatski kako bi se
postigla odgovarajuća ekspozicija.
➇ Kad fotoaparat procijeni da odabranom brzinom zatvarača nije postignuta odgovarajuća
ekspozicija, trepće otvorom blende. U tom
slučaju ponovno podesite brzinu zatvarača.
Tehnike snimanja
➇ Kad je brzina zatvarača manja, savjetujemo uporabu stativa.
➇ Pri snimanju sportskih scena u zatvorenom, odaberite višu ISO osjetljivost.
Napomene
➇ Pri snimanju uz prioritet brzine zatvarača ne prikazuje se indikator h (upozorenje
na pomicanje fotoaparata).
➇ Što je viša ISO osjetljivost, primjetljiviji je šum slike.
➇ Kad brzina zatvarača iznosi jednu sekundu ili više, nakon snimanja će se izvoditi
smanjivanje šuma (Long exp.NR). Za to vrijeme ne može se snimiti nova slika.
➇ Podesite način rada bljeskalice na ( (Fill-flash) kad snimate s bljeskalicom (str. 75).
Međutim, ako pri uporabi bljeskalice smanjite otvor blende (veći F-broj) smanjivanjem brzine zatvarača, svjetlo bljeskalice neće dosezati udaljene objekte.
64
M Snimanje s ručno podešenom ekspozicijom (ručna ekspozicija)
Taj mod je prikladan za
➎ Snimanje sa željenom ekspozicijom tako što ćete podesiti brzinu
zatvarača i otvor blende.
Snimanje
1 Podesite funkcijski kotačić na M.
2 Zakrenite kontrolni kotačić kako
biste podesili brzinu zatvarača i
uz pritiskanje tipke $ zakrenite
kontrolni kotačić za podešavanje
otvora blende.
➇ Opciju koju će podešavati kontrolni
kotačić (brzinu zatvarača ili otvor
blende) možete odabrati pomoću
[Ctrl dial setup] (str. 113).
Tipka $
Brzina zatvarača
Otvor blende (F-broj)
65
3 Snimajte nakon što podesite ekspoziciju.
➇ Prema +: Slike postaju svjetlije.
Prema –: Slike postaju tamnije.
€95: Ručno mjerenje
Ekspozicija
Napomene
➇ Pri snimanju uz ručno podešenje ekspozicije ne prikazuje se indikator h
(upozorenje na pomicanje fotoaparata).
➇ Kad je funkcijski kotačić podešen na M, ISO postavka [AUTO] je podešena na
[100]. U M modu nije raspoloživa postavka [AUTO]. Podesite ISO osjetljivost ako
je potrebno (str. 82).
➇ Podesite način rada bljeskalice na ( (Fill-flash) kad snimate s bljeskalicom (str. 75).
Međutim, domet bljeskalice razlikuje se ovisno o otvoru blende. Pri snimanju s
bljeskalicom provjerite njen domet (str. 77).
EV skala u M modu
Ekspoziciju možete provjeriti u EV skali
u standardnom prikazu ili u prikazu u
tražilu.
Strelica b B pojavljuje se ako je podešena ekspozicija van raspona EV skale.
Strelica počinje treptati ako se razlika
poveća.
LCD zaslon (standardni prikaz)
Standardna vrijednost
Tražilo
Standardna vrijednost
66
M Snimanje tragova objekta pomoću duge ekspozicije (BULB)
Taj mod je prikladan za
➎ Snimanje tragova svjetla, primjerice
vatrometa.
➎ Snimanje tragova zvijezda.
Snimanje
1 Podesite funkcijski kotačić na M.
2 Zakrenite kontrolni kotačić
ulijevo dok se ne prikaže [BULB].
BULB
3 Dok držite pritisnutom tipku
$, zakrenite kontrolni kotačić
kako biste podesili otvor blende
(F-broj).
Tipka $
67
4 Pritisnite okidač dopola kako bi se slika izoštrila.
5 Pritisnite i zadržite okidač koliko traje snimanje.
Zatvarač ostaje otvoren dokle god držite okidač pritisnutim.
Tehnike snimanja
➇ Koristite stativ.
➇ Pri snimanju vatrometa i sl. podesite izoštravanje na beskonačno u modu
ručnog izoštravanja.
➇ Koristite daljinski upravljač (opcija) (str. 93). Pritisak na tipku SHUTTER
na daljinskom upravljaču aktivira BULB snimanje, a ponovni pritisak
zaustavlja BULB snimanje. Tipku SHUTTER na daljinskom upravljaču
ne trebate zadržati pritisnutom.
Napomene
➇ Pri uporabi stativa isključite funkciju SteadyShot (str. 46).
➇ Što je duže vrijeme ekspozicije, primjetljiviji je šum slike.
➇ Nakon snimanja će se primjenjivati funkcija smanjenja šuma (Long exp.NR) onoliko
dugo koliko je zatvarač bio otvoren. Za to vrijeme ne može se snimiti nova slika.
68
Odabir načina izoštravanja
Postoje dva načina izoštravanja: automatsko i ručno izoštravanje. Ovisno o
objektivu, prebacivanje između automatskog i ručnog izoštravanja izvodi
se na različite načine.
Za prelazak na ručno
izoštravanje
Objektivu (Preklopku za način
izoštravanja na
fotoaparatu uvijek
podesite na AF.)
Preklopku za
način izoštravanja na
objektivu podesite
na AF.
Preklopku za način
izoštravanja na
objektivu podesite
na MF.
Fotoaparatu
Preklopku za način
izoštravanja na
fotoaparatu podesite
na AF.
Preklopku za način
izoštravanja na
fotoaparatu podesite
na MF.
Preklopka na
Objektiv ima
preklopku za način izoštravanja
Objektiv nema
preklopku za način izoštravanja
Uporaba automatskog izoštravanja
1 Preklopku za način izoštravanja
na fotoaparatu podesite na AF.
2 Kad objektiv ima preklopku za
način izoštravanja, podesite je
na AF.
3 Pogledajte u tražilo.
Objekt unutar područja izoštravanja se izoštrava automatski (Eye-Start AF).
69
Uporaba funkcija snimanja
Za prelazak na automatsko izoštravanje
Vrsta objektiva
4 Pritisnite okidač dopola za provjeru
izoštravanja i snimajte.
Senzor u području
izoštravanja
➇ Kad se potvrdi izoštrenost, indikator izoštravanja promijeni se u z ili T (dolje).
➇ Senzor koji se koristi za izoštravanje u AF
području svijetli crveno (str. 73).
Indikator
izoštravanja
Područje
izoštravanja
Tehnika snimanja
➇ Za odabir područja koje se koristi za izoštravanje podesite [AF area]
(str. 73).
Indikator izoštravanja
Indikator izoštravanja
Status
z svijetli
Objekt je izoštren. Aparat je spreman za snimanje.
T svijetli
Potvrđena je izoštrenost. Žarište se pomiče prateći objekt
koji se kreće. Aparat je spreman za snimanje.
U svijetli
Izoštravanje je još u tijeku. Nije moguće snimanje.
z trepće
Izoštravanje nije moguće. Zatvarač je blokiran.
Objekti koje će možda trebati izoštriti posebno
Sljedeći objekti se teško mogu izoštriti automatski. U tim situacijama koristite funkciju zadržavanja fokusa (str. 71) ili ručno izoštravanje (str. 74).
➇ Objekt slabog kontrasta, primjerice plavo nebo ili bijeli zid.
➇ Dva objekta na različitim udaljenostima koji se preklapaju u području
automatskog izoštravanja.
➇ Objekt sačinjen od uzoraka koji se ponavljaju, primjerice fasada zgrade.
➇ Objekt koji je vrlo svijetao ili blještav, primjerice Sunce, šasija automobila
ili površina vode.
➇ Ambijentalno osvjetljenje nije dovoljno.
70
Za mjerenje točne udaljenosti objekta
Oznaka ? na gornjem dijelu fotoaparata pokazuje lokaciju slikovnog
senzora*. Pri mjerenju točne udaljenosti između fotoaparata i objekta pratite
položaj vodoravne linije.
* Slikovni senzor je u fotoaparatu dio
koji je zamjena za film.
Za isključenje funkcije Eye-Start AF
Tipka MENU t ˘ 1 t [Eye-Start AF] t [Off]
➇ Prije postavljanja povećala FDA-M1AM (opcija) ili kutnog tražila
FDA-A1AM (opcija) na fotoaparat, savjetujemo vam da podesite
[Eye-Start AF] na [Off] jer se mogu aktivirati senzori okulara smješteni
iza tražila.
Snimanje sa željenom kompozicijom (zadržavanje fokusa)
1 Smjestite objekt u AF područje i
pritisnite okidač dopola.
Zadržava se fokus i ekspozicija.
71
Uporaba funkcija snimanja
Napomene
➇ Ako je objekt bliže od minimalne udaljenosti za snimanje za pričvršćeni objektiv,
nije moguće izoštravanje. Osigurajte dostatnu udaljenost između objekta i fotoaparata.
➇ Kad je preklopka za način izoštravanja na fotoaparatu podešena na MF, ne postiže
se pravilno izoštravanje čak i ako je preklopka za način izoštravanja na objektivu
podešena na AF. Za prebacivanje na automatsko izoštravanje, preklopku za način
izoštravanja na fotoaparatu podesite na AF.
2 Zadržite okidač pritisnutim dopola i
smjestite objekt u izvorni položaj kako
biste ponovno kadrirali snimku.
3 Pritisnite okidač dokraja za snimanje.
Odabir načina izoštravanja u skladu s kretanjem objekta
(način automatskog izoštravanja)
Tipka Fn t [Autofocus mode] t odaberite željeno podešenje
Ǿ (Single-shot AF)
Kad pritisnete i zadržite okidač dopola, fotoaparat izoštrava
i zadržava tu izoštrenost.
ǽ (Automatic AF)
Ovisno o kretanju objekta, [Autofocus mode] se mijenja
između Single-shot AF i Continuous AF .
Kad okidač pritisnete i zadržite dopola, fokus se zadržava
ako je objekt miran ili fotoaparat nastavlja izoštravati ako
se objekt kreće.
ǿ (Continuous AF)
Fotoaparat nastavlja izoštravati dok je okidač pritisnut i
zadržan dopola.
➇ Neće se oglašavati audiosignali kad aparat izoštri objekt.
Tehnike snimanja
➇ Koristite Ǿ (Single-shot AF) kad je objekt nepomičan.
➇ Koristite ǿ (Continuous AF) kad se objekt pomiče.
72
Napomena
➇ ǽ (Automatic AF) je odabran kad je mod ekspozicije podešen na AUTO ili na
jedan od sljedećih Scene Selection modova:  (Portrait),  (Landscape), y
(Sunset) ili z (Night Port./View).
Ǿ (Single-shot AF) je odabran kad je mod ekspozicije podešen na 
(Macro) u Scene Selection.
ǿ (Continuous AF) je odabran kad je mod ekspozicije podešen na 
(Sports Action) u Scene Selection.
Odabir područja izoštravanja (AF area)
Odaberite željeno AF područje prema uvjetima
snimanja ili po želji. Područje koje koristite za
izoštravanje nakratko svijetli.
Tipka Fn t [AF area] t odaberite željeno podešenje
P (Wide)
Fotoaparat određuje koje od devet područja automatskog izoštravanja će se koristiti za izoštravanje unutar AF područja. Ako
pritisnete i zadržite središte kontrolne tipke, možete izoštravati
uz uporabu AF područja smještenih u središnjem dijelu.
¡ (Spot)
Fotoaparat isključivo koristi središnje područje automatskog
izoštravanja.
~ (Local)
Kontrolnom tipkom odaberite među devet područja ono za koje
želite aktivirati izoštravanje. Ako pritisnete i zadržite središte
kontrolne tipke tijekom snimanja, možete privremeno izoštravati uz uporabu AF područja smještenih u središnjem dijelu.
Napomene
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, [AF area] je uvijek P
(Wide) i ne možete odabrati druge postavke.
➇ AF područje možda neće svijetliti pri kontinuiranom snimanju ili kad okidač pritisnete dokraja bez pauze.
73
Uporaba funkcija snimanja
Područje
Područje
automatskog
izoštravanja
Ručno izoštravanje (MF)
Kad je automatsko izoštravanje otežano, možete izoštravati ručno.
1 Preklopku za način izoštravanja
na objektivu podesite na MF.
2 Kad objektiv nema preklopku
za način izoštravanja, podesite
preklopku za način izoštravanja
na fotoaparatu na MF.
3 Zakrenite prsten za izoštravanje na
objektivu kako biste izoštrili objekt.
Prsten za
izoštravanje
Napomene
➇ Ako se objekt može izoštriti automatski, u tražilu svijetli indikator z kad se potvrdi
izoštrenost. Kod primjene Wide AF područja koristi se središnje područje, a kod
primjene Local AF područja koristi se područje odabrano kontrolnom tipkom.
➇ Pri uporabi telekonvertera (opcija) i sl., možda se prsten za izoštravanje neće moći
zakretati normalno.
➇ Ako diopter nije podešen pravilno, slika u tražilu možda neće biti dobro izoštrena
(str. 24).
➇ Na ovom fotoaparatu nije dostupna funkcija izravnog ručnog izoštravanja.
74
Uporaba bljeskalice
Na tamnom mjestu uporaba bljeskalice omogućuje vam da objekt snimite
s dovoljno svjetline te vam također pomaže da smanjite učinak pomicanja fotoaparata. Pri snimanju s aparatom okrenutim prema suncu možete
bljeskalicu koristiti kako biste snimili svijetlu sliku objekta osvijetljenog
straga.
Kad je funkcijski kotačić podešen na AUTO, bljeskalica se otvara automatski pri snimanju na tamnom mjestu ili u protusvjetlu.
1 ( na kontrolnoj tipki t
odaberite željeno podešenje
Uporaba funkcija snimanja
2 Snimajte kad se dovrši punjenje
bljeskalice.
( trepće: Bljeskalica se puni. Kad indikator trepće,
nije moguće snimanje.
( svijetli: Bljeskalica se napunila i spremna je za
aktivaciju.
➇ Pritisnete li okidač dopola na tamnom mjestu u
modu automatskog izoštravanja, može se aktivirati bljeskalica kako bi potpomogla izoštravanje
objekta (AF osvjetljenje).
Indikator ( (punjenje
bljeskalice)
75
, (Flash Off)
Bljeskalica se ne aktivira čak ni na tamnom mjestu.
 (Autoflash)
Bljeskalica se aktivira kad je tamno ili u protusvjetlu.
( (Fill-flash)
Bljeskalica se aktivira pri svakoj snimci.
 (Slow sync.)
Bljeskalica se aktivira pri svakoj snimci. Uporaba funkcije
Slow sync omogućuje vam snimanje jasne slike objekta i
pozadine usporavanjem brzine zatvarača.
q (Rear sync.)
Bljeskalica se aktivira točno prije dovršetka ekspozicije pri
svakom okidanju.
| (Wireless)
Aktivira se vanjska bljeskalica (opcija) odvojena od fotoaparata i udaljena od njega (snimanje s bežičnom bljeskalicom).
Tehnike snimanja
➇ Sjenilo objektiva (opcija) može blokirati svjetlo bljeskalice. Uklonite
sjenilo objektiva pri uporabi bljeskalice.
➇ Pri uporabi bljeskalice snimajte objekt s udaljenosti od 1 m ili veće.
➇ Pri snimanju u zatvorenom ili noću možete koristiti funkciju Slow sync
kako biste snimili svjetliju sliku osoba i pozadine.
➇ Možete koristiti funkciju Rear sync za snimanje prirodnog traga objekta
koji se kreće, npr. bicikla u vožnji ili osobe koja hoda.
Napomene
➇ Ne držite fotoaparat za bljeskalicu.
➇ Uvjeti snimanja potrebni za sprječavanje sjena na slici razlikuju se ovisno o
objektivu.
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, ne možete odabrati
opcije  (Slow sync.), q (Rear sync.) i | (Wireless).
76
Domet bljeskalice
Domet ugrađene bljeskalice ovisi o ISO osjetljivosti i otvoru blende.
Pogledajte sljedeću tablicu.
F2.8
F4.0
F5.6
AUTO
1,4 – 7,1 m
1–5m
1 – 3,6 m
100
1 – 3,6 m
1 – 2,5 m
1 – 1,8 m
200
1 – 5,1 m
1 – 3,5 m
1 – 2,5 m
400
1,4 – 7,1 m
1–5m
1 – 3,6 m
800
2 – 10 m
1,4 – 7,1 m
1 – 5,1 m
Otvor blende
Podešeni
ISO
Za isključenje AF osvjetljenja
Tipka MENU t ! 1 t [AF illuminator] t [Off]
Primjena funkcije smanjenja efekta crvenih očiju
Ta funkcija smanjuje efekt crvenih očiju aktivacijom predbljeska (slabijeg
bljeska) nekoliko puta prije snimanja uz uporabu bljeskalice.
Tipka MENU t ˘ 1 t [Red eye reduc.] t [On]
77
Uporaba funkcija snimanja
AF osvjetljenje
➇ AF osvjetljenje ne radi kad je [Autofocus mode] podešen na ǿ
(Continuous AF) ili se objekt kreće u ǽ (Automatic AF). (Svijetli
indikator T ili U.)
➇ AF osvjetljenje možda neće raditi sa žarišnim duljinama 300 mm ili
većima.
➇ Dok je pričvršćena vanjska bljeskalica, koristi se njeno AF osvjetljenje.
Snimanje s bežičnom bljeskalicom
Vanjsku bežičnu bljeskalicu (opcija) možete pri snimanju koristiti i bez
kabela kad nije pričvršćena na fotoaparat. Promjenom položaja bljeskalice
možete snimati sliku s trodimenzionalnim ugođajem pomoću isticanja
kontrasta svjetla i sjene na objektu.
Detalje potražite u uputama za uporabu bljeskalice.
1 Pričvrstite bežičnu bljeskalicu na priključak za pribor s automatskom blokadom te uključite i fotoaparat i bljeskalicu.
2 ( na kontrolnoj tipki t |
(Wireless)
3 Uklonite bežičnu bljeskalicu s priključka za pribor.
Napomene
➇ Fotoaparat ne može izvesti testiranje bežične bljeskalice unaprijed. Snimite sliku
kako biste provjerili aktivira li se bljeskalica pravilno.
➇ Fotoaparat ne može upravljati količinom osvjetljenja za vanjsku bljeskalicu.
➇ Nakon snimanja s bežičnom bljeskalicom isključite bežični rad bljeskalice. Koristi
li se ugrađena bljeskalica dok je još uključena funkcija bežične bljeskalice, dobit će
se nepravilna ekspozicija.
➇ Kad drugi fotograf u blizini koristi bežičnu bljeskalicu te svjetlo njegove ugrađene
bljeskalice uzrokuje aktivaciju vaše vanjske bljeskalice, promijenite kanal vanjske
bljeskalice. Za promjenu kanala vanjske bljeskalice pogledajte upute za uporabu
isporučene s njom.
78
Podešavanje svjetline slike (ekspozicija,
kompenzacija bljeskalice, mjerenje svjetla)
Korištenje kompenzacije svjetline za cijelu sliku
(kompenzacija ekspozicije)
Ekspozicija se odabire automatski (automatska ekspozicija), osim za M
način snimanja.
Automatski podešenu ekspoziciju možete po želji korigirati mijenjanjem
ekspozicije na + ili – stranu. Cijelu sliku možete učiniti svjetlijom pomakom
prema + strani. Cijela slika postaje tamnijom pomaknete li ekspoziciju
u – stranu.
Osnovna ekspozicija
1 Pritisnite tipku $ za prikaz izbornika za
Podesite u smjeru +
Uporaba funkcija snimanja
Podesite u smjeru –
Tipka $
korekciju ekspozicije.
2 Podesite ekspoziciju kontrolnim
kotačićem.
Prema + (više): Svjetlija slika.
Prema – (manje): Tamnija slika.
Standardna ekspozicija
79
3 Izoštrite motiv i snimajte.
Tehnike snimanja
➇ Podesite razinu kompenzacije uz provjeru snimljene slike.
➇ Primjenom bracketinga pri snimanju možete načiniti više snimaka uz
ekspoziciju pomaknutu na plus ili minus stranu (str. 91).
Napomena
➇ Ta opcija ne može se podesiti kad je mod ekspozicije podešen na AUTO, M (ručna
ekspozicija) ili Scene Selection.
Podešavanje količine svjetla bljeskalice (kompenzacija bljeskalice)
Pri snimanju s bljeskalicom možete podesiti samo količinu svjetla bljeskalice, bez mijenjanja kompenzacije ekspozicije. Možete mijenjati samo
ekspoziciju glavnog objekta koji je unutar dometa bljeskalice.
Tipka MENU t ! 1 t [Flash compens.] t odaberite željeno
podešenje
Prema +: Povećava količinu svjetla bljeskalice.
Prema –: Smanjuje količinu svjetla bljeskalice.
Napomene
➇ Ta opcija ne može se podesiti kad je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene
Selection.
➇ Ako ste podesili količinu svjetla bljeskalice, u tražilu se prikazuje h kad se
ugrađena bljeskalica otvori. kad je podesite, ne zaboravite resetirati vrijednost.
➇ Učinak povećanja podešenja možda neće biti vidljiv zbog ograničene količine svjetla bljeskalice ako je objekt izvan maksimalnog dometa bljeskalice. Ako je objekt
vrlo blizu, učinak nižeg podešenja bljeskalice možda neće biti vidljiv.
Kompenzacija ekspozicije i kompenzacija bljeskalice
Kompenzacija ekspozicije korigira uvjete snimanja mijenjanjem brzine zatvarača,
otvora blende i ISO osjetljivosti (kad je odabran [AUTO]). Koristi li se bljeskalica,
također se mijenja količina njenog svjetla.
Međutim, kompenzacija bljeskalice mijenja samo količinu svjetla bljeskalice.
80
Odabir načina za mjerenje svjetline objekta (Metering mode)
Tipka Fn t [Metering mode] t odaberite željeni mod
 (Multi segment)
Mjeri svjetlo na svakom području nakon dijeljenja ukupnog
područja u više njih i određuje odgovarajuću ekspoziciju
cijelog kadra.
 (Center weighted)
Mjeri prosječnu svjetlinu cijelog kadra uz naglašavanje
središnjeg dijela kadra.
\ (Spot)
Mjeri svjetlo u ili oko područja izoštravanja smještenog u
središtu kadra.
Tehnika snimanja
Uporaba funkcija snimanja
➇ Obično za snimanje možete koristiti  (Multi segment) mjerenje.
Napomena
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, [Metering mode] je
uvijek  (Multi segment) i ne možete odabrati druge modove.
81
Podešavanje ISO osjetljivosti
Osjetljivost na svjetlo izražava se ISO brojem (indeks preporučene ekspozicije). Što je veći broj, viša je osjetljivost.
1 Pritisnite ISO na kontrolnoj tipki
za prikaz izbornika za ISO.
2 Odaberite željenu vrijednost kontrolnim tipkama v/V.
➇ Što je veći broj, viša je razina šuma.
Napomene
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, ISO je uvijek AUTO i ne
možete odabrati druge ISO brojeve.
➇ Kad je mod ekspozicije podešen na P/A/S te je ISO podešen na [AUTO], ISO se
automatski podesi između ISO 100 i ISO 400.
➇ Postavka [AUTO] nije raspoloživa u modu snimanja M. Promijenite li mod
snimanja na M uz podešen [AUTO], promijenit će se u [100]. Podesite ISO prema
uvjetima snimanja.
82
Podešavanje tonova boje (White balance)
Tonovi boja objekta mijenjaju se ovisno o značajkama izvora svjetla. Sljedeća tablica pokazuje kako se ton boje mijenja na temelju različitih izvora
svjetla u usporedbi s objektom koji ispada bijel pod sunčevim svjetlom.
Dnevno svjetlo
Oblačno
Fluorescentno
Klasična žarulja
Bijela
Plavkasto
Zelenkasto
Crvenkasto
Vrijeme/
svjetlo
Svojstva
svjetla
Napomene
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, [White balance] je uvijek
AWB (Auto WB) i ne možete odabrati druge modove.
➇ Ako za rasvjetu imate samo živinu ili natrijevu žarulju, zbog svojstava tog izvora
svjetla fotoaparat neće moći postići točnu ravnotežu bjeline. U tim situacijama
koristite bljeskalicu.
Podešavanje ravnoteže bjeline u skladu s određenim izvorom
svjetla (automatska/pretpodešena ravnoteža bjeline)
Tipka Fn t [White balance] t odaberite željeno podešenje
➇ Kad nije odabran [AWB], ton boje možete precizno ugoditi kontrolnim
tipkama b/B. Podešavanjem prema + slika poprima crvenije tonove, a
podešavanjem prema – plavkaste.
83
Uporaba funkcija snimanja
Ravnoteža bjeline je značajka koja podešava ton boje približno onome
što vidite. Koristite tu funkciju kad ton boje na slici ne ispadne kako ste
očekivali ili kad želite promijeniti ton boje u svrhu određenog fotografskog
izričaja.
AWB (Auto WB)
Fotoaparat automatski detektira izvor svjetla i podešava
tonove boja.
` (Daylight)
Odaberete li opciju koja odgovara određenom izvoru
svjetla, tonovi boja podešavaju se za taj izvor svjetla (pretpodešena ravnoteža bjeline).
ˇ (Shade)
= (Cloudy)
 (Tungsten)
f (Fluorescent)
¦ (Flash)
Tehnika snimanja
➇ Odaberete li & (Custom), možete registrirati svoje podešenje (u nastavku).
Registriranje tonova boje (ručno podešavanje ravnoteže bjeline)
U sceni gdje se ambijentalno svjetlo sastoji od više vrsta izvora svjetla,
savjetuje se ručno podesiti ravnotežu bjeline kako bi se bjelina reproducirala točno.
1 Tipka Fn t [White balance] t &
2 Odaberite [& SET] kontrolnom tipkom b/B i pritisnite središte
kontrolne tipke.
3 Držite fotoaparat tako da bijelo područje potpuno pokriva područje izoštravanja smješteno u središtu kadra i zatim pritisnite
okidač.
Zatvarač klikne i prikazuju se kalibrirane vrijednosti (temperature boje i filtar
boje).
84
4 Pritisnite središte kontrolne tipke.
Na zaslon se vrati prikaz informacija o snimanju uz sačuvano ručno podešenje ravnoteže bjeline.
➇ Ručno podešenje ravnoteže bjeline registrirano ovim postupkom je aktivno
sve do registriranja novog podešenja.
Napomena
➇ Poruka “Custom WB error” označava ja je vrijednost van očekivanog raspona. (Kad
se koristi bljeskalica za objekt koji je vrlo blizu ili ako je u kadru objekt svijetle
boje.) Registrirate li tu vrijednost, u prikazu informacija o snimanju na LCD zaslonu
indikator & postane žut. Tada možete snimati, no savjetujemo vam da ponovno
podesite ravnotežu bjeline kako biste dobili točniju vrijednost za nju.
Za pozivanje ručnog podešenja ravnoteže bjeline
Uporaba funkcija snimanja
Tipka Fn t [White balance] t & (Custom)
Napomena
➇ Koristi li se bljeskalica pri pritisku okidača, ručno podešenje ravnoteže bjeline
se snimi tako da se uzima u obzir i svjetlo bljeskalice. Pri kasnijim snimanjima
koristite bljeskalicu.
85
Obrada slike
Ispravljanje svjetline slike (D-Range Optimizer)
Tipka Fn t [D-RangeOptimizer] t odaberite željeno podešenje
ĩ (Off)
Bez optimizacije.
~ (Standard)
Kad postoji snažan kontrast svjetla i sjene između objekta i
pozadine (što je uobičajeno pri snimanju prema suncu, fotoaparat naglašava kontrast u cijeloj slici kako bi se dobila slika
odgovarajuće svjetline i kontrasta.
 (Advanced)
Dijeljenjem slike u mala područja fotoaparat analizira kontrast
svjetla i sjene između objekta i pozadine te stvara sliku s
optimalnom svjetlinom i gradacijom.
Napomene
➇ (Advanced) je odabran kad je mod ekspozicije podešen na AUTO ili na jedan
od sljedećih Scene Selection modova:  (Portrait),  (Landscape) ili  (Macro).
~ (Standard) je odabran kad je mod ekspozicije podešen na  (Sports Action) u
Scene Selection.
ĩ (Off) je odabran kad je mod ekspozicije podešen na y (Sunset) ili z (Night
Port./View) u Scene Selection.
➇ Za uvećane RAW slike možete na fotoaparatu provjeriti samo ~ (Standard) efekt
funkcije D-Range optimizer.
➇ Pri snimanju s opcijom D-Range Optimizer slika može sadržavati šum.
Odabir željene obrade slike (Creative Style)
1 Tipka Fn t [Creative Style] t odaberite željeno podešenje
2 Kad želite podesiti  (Contrast),  (Saturation) ili L (Sharpness),
odaberite željenu opciju tipkama b/B i zatim podesite vrijednost
pomoću v/V.
86
2 (Standard)
Za snimanje raznih scena s bogatom gradacijom i krasnim
bojama.
1 (Vivid)
Povećava se zasićenje i kontrast kako bi se dobile atraktivne
snimke živopisnih scena i motiva poput cvijeća, proljetnog
zelenila, plavog neba ili prizora mora.
8 (Portrait)
Za snimanje boje kože u mekim tonovima. Idealno za snimanje portreta.
9 (Landscape) Povećava se zasićenje, kontrast i oštrina kako bi se snimili
živopisni i vrlo jasni pejzaži. Udaljeni krajolici također postaju
izraženiji.
; (Night View) Pri snimanju noćne scene naglašava se kontrast čime se dobiva
vjernija slika.
: (Sunset)
Za snimanje prekrasnog crvenila sutona.
= (B/W)
Za snimanje crno-bijelih slika.
 (Contrast)
Što je odabrana veća vrijednost, to se više naglašava razlika
svjetlosti i sjene čime se postiže veći učinak na slici.
 (Saturation)
Što je odabrana vrijednost veća, to su boje življe. Pri odabiru
niže vrijednosti, boje slike su nenapadne i diskretne.
L (Sharpness)
Podešava oštrinu. Što je odabrana vrijednost veća obrisi su
naglašeniji, a što je vrijednost niža obrisi su mekši.
Napomene
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, [Creative Style] je uvijek
2 (Standard) i ne možete odabrati druge postavke.
➇ Odaberete li = (B/W), ne možete podesiti zasićenje.
87
Uporaba funkcija snimanja
Za svaku opciju iz Creative Style moguće je podesiti  (Contrast), 
(Saturation) i L (Sharpness).
Promjena raspona reprodukcije boja (prostor boje)
Način na koji se boje predstavljaju kombinacijama brojeva ili rasponom
reprodukcije boja naziva se “prostor boja”. Možete promijeniti prostor
boja, ovisno o namjeni.
Tipka MENU t ! 2 t [Color Space] t odaberite željeno
podešenje
sRGB
To je standardni prostor boja ovog digitalnog fotoaparata. Koristite sRGB pri normalnom snimanju, primjerice kad snimke
namjeravate ispisivati bez ikakvih preinaka.
Adobe RGB
To je široki raspon reprodukcije boja. Adobe RGB je učinkovit
kad je velik dio objekta živo zelen ili crven.
➇ Naziv datoteke počinje s “_DSC.”
Napomene
➇ Adobe RGB je za aplikacije ili pisače koji podržavaju upravljanje bojama i DCF2.0
standard. Pri uporabi aplikacija ili pisača koji ih ne podržavaju može se dobiti slika
ili ispisi koji ne reproduciraju boje vjerno.
➇ Pri prikazivanju slika koje su snimljene s Adobe RGB prostorom boja na fotoaparatu ili uređajima koji ne podržavaju Adobe RGB, slike se prikazuju s niskim
zasićenjem.
88
/ Odabir načina okidanja
Ovaj fotoaparat ima pet načina okidanja, npr. pojedinačno i kontinuirano.
Koristite ih tako da odgovaraju vašim potrebama.
Pojedinačno snimanje
To je normalan način snimanja.
/ na kontrolnoj tipki t W
(Single-shot adv.)
Kontinuirano snimanje
Fotoaparat snima kontinuirano s maksimalno 2,5 snimke u sekundi*.
* Naši uvjeti mjerenja. Brzina kontinuirano snimanja je manja, ovisno o
uvjetima snimanja.
1 / na kontrolnoj tipki t 
(Continuous Adv.)
2 Izoštrite motiv i snimajte.
➇ Kad pritisnete i zadržite okidač, snimanje se nastavlja.
89
Uporaba funkcija snimanja
Napomena
➇ Kad je mod ekspozicije podešen na  (Sports Action) u Scene Selection, pojedinačno snimanje nije moguće.
Maksimalan broj kontinuiranih snimaka
Broj mogućih kontinuiranih snimaka ima ograničenje.
Fine/Standard
Bez ograničenja (dok se ne napuni memorijska kartica)
RAW & JPEG
3 snimke
RAW
6 snimaka
Napomene
➇ Kontinuirano snimanje nije moguće dok u tražilu trepće “0”. Pričekajte
da indikator nestane.
➇ Kad mod ekspozicije nije podešen na  (Sports Action) u Scene
Selection, kontinuirano snimanje nije moguće.
➇ Brzina kontinuiranog snimanja može se smanjiti kad je baterija slaba ili
pri niskim temperaturama.
Uporaba samookidanja
Samookidanje s 10-sekundnom odgodom je praktično kad i fotograf želi
biti na fotografiji, a samookidanje s 2-sekundnom odgodom je korisno za
smanjenje potresanja fotoaparata. [Self-timer(Cont.)] je koristan za sprječavanje problema jer fotoaparat kontinuirano snima tri ili pet slika nakon
pauze od 10 sekundi.
1 / na kontrolnoj tipki t 
(Self-timer) t odaberite željeno
podešenje
➇ Broj iza  označava trenutno odabrane
sekunde.
➇ Za primjenu kontinuiranog samookidanja odaberite ч.
2 Izoštrite motiv i snimajte.
➇ Kad je uključeno samookidanje, status se naznačuje audiosignalima i
indikatorom self-timera. Pred samo snimanje indikator samookidača trepće
brzo i audiosignal je brz.
Za isključivanje samookidanja
Pritisnite kontrolnu tipku /.
90
Napomena
➇ Kad ćete snimati bez gledanja u tražilo, koristite pokrov tražila (str. 26).
Snimanje fotografija uz pomak ekspozicije (bracketing ekspozicije)
Osnovna ekspozicija
Smjer –
Smjer +
1 / na kontrolnoj tipki t
¨ C (Bracket: Cont.) t
Odaberite željeni korak bracketinga
2 Izoštrite motiv i snimajte.
Osnovna ekspozicija podešava se s prvom snimkom u nizu.
¨ C* (Bracket:
Cont.)
Snima tri fotografije s ekspozicijom pomaknutom za
odabrani korak.
Pritisnite i zadržite okidač dok se snimanje ne zaustavi. Ako
se aktivira bljeskalica, pritisnite okidač uzastopce za svaku
pojedinačnu snimku.
* _ EV prikazano uz ¨ C je trenutačno odabrani korak.
91
Uporaba funkcija snimanja
Opcija Bracket omogućuje snimanje nekoliko fotografija s različitim
stupnjem ekspozicije. Ovaj fotoaparat opremljen je funkcijom automatskog
bracketinga. Odredite vrijednost odstupanja (koraka) od osnovne ekspozicije i fotoaparat će snimati uz automatsko mijenjanje ekspozicije. Po
dovršetku snimanja možete odabrati fotografiju željene svjetline. Koristi li
se bljeskalica, primjenjuje se bracketing bljeskalice kako bi se dobilo više
snimaka različito osvijetljenih bljeskalicom. Za snimanje pritisnite okidač
uzastopce za svaku pojedinačnu snimku.
Napomene
➇ Kad je funkcijski kotačić podešen na M, ekspozicija se mijenja podešavanjem
brzine zatvarača.
➇ Pri podešavanju ekspozicije, pomak ekspozicije temelji se na kompenziranoj
vrijednosti.
➇ Bracketing se ne može koristiti kad je mod snimanja podešen na AUTO ili Scene
Selection.
EV skala u snimanje bracketingom
LCD zaslon (standardni
prikaz)
Bracketing ambijentalnog
svjetla*
0,3 koraka, tri snimke
Kompenzacija ekspozicije 0
Bracketing bljeskalice
0,7 koraka, tri snimke
Kompenzacija bljeskalice
–1.0
Prikazano u gornjem retku.
Prikazano u donjem retku.
Tražilo
* Ambijentalno svjetlo: Bilo koje svjetlo osim bljeskalice koje osvjetljuje scenu duže vrijeme, primjerice prirodno svjetlo, klasična žarulja ili
fluorescentno svjetlo.
➇ U snimanju s bracketingom prikazan je na EV skali broj indikatora
jednak broju mogućih snimaka. Međutim, pri snimanju s bracketingom
bljeskalice se u tražilu ne prikazuju indikatori na skali.
➇ Kad započne snimanje bracketingom, indikatori koji označavaju već
snimljene fotografije počnu nestajati jedan po jedan.
➇ Pritisnete li okidač dopola i otpustite ga, prikazuje se “br 1”. Za bracketing
bljeskalice prikazuje se “Fbr 1”. Kad započne snimanje bracketingom
bljeskalice, time se pokazuje koji je broj sljedeće snimke (npr. “Fbr 2”,
“Fbr 3”).
92
Snimanje pomoću daljinskog upravljača
Možete snimati koristeći tipke SHUTTER i 2SEC (okidanje nakon 2
sekunde) na daljinskom upravljaču RMT-DSLR1 (opcija). Također pogledajte upute za uporabu isporučene s daljinskim upravljačem.
1 / na kontrolnoj tipki t V
(Remote Commander)
2 Izoštrite objekt, usmjerite predajnik daljinskog upravljača prema
pripadajućem senzoru i snimajte.
Uporaba funkcija snimanja
Napomena
➇ Koristite pokrov tražila (str. 26).
93
Reprodukcija slika
Na LCD zaslonu prikazuje se zadnja snimljena fotografija.
1 Pritisnite tipku x.
Tipka x
2 Odaberite sliku kontrolnim tipkama b/B.
Za povratak u mod snimanja
Ponovno pritisnite tipku x.
Za promjenu prikaza podataka o snimanju
Pritisnite kontrolnu tipku DISP.
Svakim pritiskom na tipku DISP, prikaz na zaslonu se mijenja na sljedeći
način.
S podacima o
snimanju
Prikaz histograma
Bez podataka o
snimanju
Za odabir orijentacije pri reprodukciji fotografije snimljene u portretnom
položaju
Tipka MENU t x 1 t [PlaybackDisplay] t odaberite željeno
podešenje
Napomena
➇ Pri reprodukciji slike na TV-u ili na računalu, slika će se prikazivati u portretnom
položaju čak i kad je odabrano [Manual rotate].
94
Rotiranje slike
1 Tipka Fn t [Rotate]
2 Pritisnite središte kontrolne tipke.
Slika se rotira ulijevo. Za ponovno rotiranje ponovite korak 2.
➇ Kad jednom rotirate sliku, čak i ako isključite fotoaparat pohranit će se u
rotiranom položaju i tako se prikazivati ubuduće.
Za povratak na normalan reprodukcijski prikaz
Pritisnite tipku x.
Napomena
➇ Kad kopirate rotirane snimke na računalo, “PMB” s isporučenog CD-ROM-a može
rotirane snimke prikazivati pravilno. Međutim, slike se možda neće rotirati pri
uporabi nekih softvera.
Sliku možete povećati radi bolje provjere. To je praktično za provjeru
izoštrenosti snimke.
1 Odaberite snimku koju želite povećati i zatim
Tipka y
pritisnite tipku y.
2 Povećajte ili smanjite sliku
kontrolnim kotačićem.
95
Uporaba funkcija pregledavanja
Povećavanje slika
3 Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite dio koji želite uvećati.
Za povratak na normalnu veličinu slike
Pritisnite tipku y kako bi se slika vratila na normalnu veličinu.
Raspon uvećanja
Mogući su sljedeći rasponi uvećanja.
Veličina slike
Raspon uvećanja
L
Približno T1,1 – T14
M
Približno T1,1 – T11
S
Približno T1,1 – T7,2
Odabir prikaza popisa snimaka
Tipka Fn t [Image Index] t odaberite željeni broj snimaka za
prikaz
Na zaslonu se pojavi indeksni prikaz snimaka.
Za povratak na prikaz jedne snimke
Pritisnite središte kontrolne tipke kad odaberete željenu snimku.
Za odabir mape
1 Odaberite traku za mape pomoću b/B na kontrolnoj tipki i zatim pritisnite središte.
2 Odaberite željenu mapu tipkama v/V i zatim
pritisnite središte.
Traka za mape
96
Automatska reprodukcija snimaka (slide show)
Automatskom reprodukcijom možete upravljati pomoću tipke Fn ili
MENU. Tu je opisano upravljanje pomoću tipke Fn.
Tipka Fn t [Slide show] t [OK]
Reproducira snimke po redu (slide show). Nakon reprodukcije svih slika,
slide show se automatski zaustavlja.
➇ Prethodnu/sljedeću snimku možete prikazati pritiskom kontrolnih tipaka b/B.
Za pauzu slide showa
Pritisnite središte kontrolne tipke. Ponovni pritisak opet započinje slide
show.
Za prekid prije završetka slide showa
Pritisnite tipku x.
Za odabir trajanja prikaza pojedinačnih slika u slide showu
Uporaba funkcija pregledavanja
Tipka Fn t [Slide show] t [Interval] t odaberite željeni broj
sekundi
Za ponavljanje reprodukcije
Tipka Fn t [Slide show] t [Repeat] t [On]
97
Provjera informacija o snimkama
Svakim pritiskom na DISP na kontrolnoj tipki, prikaz informacija se
mijenja (str. 94).
Prikaz osnovnih informacija
Zaslon
Opis
Ŏˆ
Memorijska kartica (20)
100-0003
Broj mape-datoteke (127)
-
Zaštita (101)
DPOF3
DPOF podešenje (135)
RAW
RAW+J
FINE
STD
Kvaliteta slike (109)
s t u Veličina slike (108)/
x w v Omjer širine i visine
slike (108)
®
Upozorenje na preostali
kapacitet baterije (16)
1/125
Brzina zatvarača (63)
F3.5
Otvor blende (61)
ISO100
ISO osjetljivost (82)
2010 1 1
10:37:00 AM
Datum snimanja
3/7
Broj datoteke/ukupni
broj snimaka
98
Prikaz histograma
A
Zaslon
Opis
Ŏˆ
Memorijska kartica (20)
100-0003
Broj mape-datoteke
(127)
Zaštita (101)
DPOF3
DPOF podešenje (135)
RAW
RAW+J
FINE STD
Kvaliteta slike (109)
stu
xwv
Veličina slike (108)/
Omjer širine i visine
slike (108)
®
Upozorenje na preostali
kapacitet baterije (16)
B
Zaslon
Opis
Histogram (100)
Opis
h –0.3
Kompenzacija bljeskalice (80)
\
Metering mode (81)
35mm
Žarišna duljina (142)
2 1 Creative Style (86)
89
;:
=
AWB ` +1
5500K M1
Ravnoteža bjeline
(Auto, Preset, Color
temperature, Color
filter) (83)
~
ĩ
D-Range Optimizer
(86)
2010 1 1
10:37:00 AM
Datum snimanja
3/7
Broj datoteke/ukupni
broj snimaka
Z P A S M Funkcijski kotačić
(48 – 68)
zy

1/125
Brzina zatvarača (63)
F3.5
Otvor blende (61)
ISO100
ISO osjetljivost (82)
$ –0.3
Kompenzacija
ekspozicije (79)
99
Uporaba funkcija pregledavanja
-
Zaslon
Broj piksela
Kako provjeriti histogram
Histogram prikazuje raspodjelu svjetline
koja pokazuje koliko piksela određene
svjetline postoji u slici. Za prikaz histograma pritisnite DISP na kontrolnoj tipki
(str. 94).
Tamno
Ako slika ima dio s pretežno svijetlim ili
pretežno tamnim tonovima, taj dio trepće
na histogramu (upozorenje na ograničenje
svjetline).
Svijetlo
Trepće
R (crveno)
Svjetlina
G (zeleno) B (plavo)
Primjenom kompenzacije ekspozicije mijenjat će se i histogram. Ilustracija zdesna
je primjer toga.
Snimanje s kompenzacijom ekspozicije u
pozitivnoj strani posvjetljuje cijelu sliku
pa se cijeli histogram pomiče na svijetlu
stranu (desna strana). Primjenjuje li se
kompenzacija ekspozicije u negativnu
stranu, histogram će se pomaknuti u drugu
stranu. Oba kraja histograma pokazuju dio
s pretežno svijetlim ili pretežno tamnim
tonovima. Ta područja nije moguće kasnije obnoviti pomoću računala. Podesite
ekspoziciju po potrebi i snimajte ponovno.
100
Zaštita slika (Protect)
Snimke možete zaštititi od slučajnog brisanja.
Funkcijom zaštite možete upravljati pomoću tipke Fn ili MENU. Tu je
opisano upravljanje pomoću tipke Fn.
Uključenje/isključenje zaštite za odabrane snimke
1 Tipka Fn t [Protect] t [Marked images]
2 Snimku koju želite zaštititi odaberite
kontrolnom tipkom b/B i pritisnite
središte kontrolne tipke.
-
Na odabranoj slici se prikazuje oznaka -.
➇ Za poništavanje odabira, ponovno pritisnite
središte.
Uporaba funkcija pregledavanja
3 Za zaštitu ostalih slika, ponovite korak 2.
4 Pritisnite tipku Fn.
5 Odaberite [OK] kontrolnom tipkom v i pritisnite središte
kontrolne tipke.
Uključenje/isključenje zaštite za sve snimke
Tipka Fn t [Protect] t [All images] ili [Cancel all] t [OK]
101
Brisanje snimaka (Delete)
Kad jednom izbrišete snimku, ne možete je vratiti. Prvo provjerite želite li
snimke izbrisati ili ne.
Funkcijom brisanja možete upravljati pomoću tipke Fn ili MENU. Tu je
opisano upravljanje pomoću tipke Fn.
Napomena
➇ Zaštićene snimke se ne mogu izbrisati.
Brisanje trenutno prikazane snimke.
1 Odaberite snimku koju želite izbrisati i
zatim pritisnite tipku B.
Tipka
2 Odaberite [Delete] pomoću v i zatim pritisnite središte kontrolne
tipke.
Brisanje odabranih snimaka
1 Tipka Fn t [Delete] t [Marked images]
2 Snimke koje želite izbrisati odaberite
kontrolnom tipkom i zatim pritisnite
središte kontrolne tipke.
Na odabranoj slici se prikazuje oznaka B.
Ukupni broj
3 Za brisanje ostalih snimaka ponovite korak 2.
102
4 Pritisnite tipku Fn.
5 Odaberite [Delete] kontrolnom tipkom v i pritisnite središte
kontrolne tipke.
Brisanje svih snimaka u mapi
1 Tipka Fn t [Image Index] t odaberite željeni broj snimaka
2 Odaberite traku za mape kontrolnom
tipkom b.
Traka za mape
mapu koju želite izbrisati.
4 Pritisnite tipku B.
5 Odaberite [Delete] pomoću v i zatim pritisnite središte kontrolne
tipke.
Brisanje svih snimaka odjednom
Tipka Fn t [Delete] t [All images] t [Delete]
Napomena
➇ Ako je snimaka puno, brisanje odabirom opcije [All Images] može trajati duže
vrijeme. Savjetujemo vam da snimke brišete na računalu ili formatirate memorijsku
karticu pomoću fotoaparata.
103
Uporaba funkcija pregledavanja
3 Pritisnite središte kontrolne tipke i zatim pomoću v/V odaberite
Gledanje snimaka na TV prijemniku
Za gledanje snimaka iz fotoaparata na TV-u potreban je HDMI kabel
(opcija) i HD TV opremljen HDMI priključnicom.
1 Isključite fotoaparat i TV
prijemnik prije spajanja
fotoaparata na TV.
1 U HDMI
priključnicu
HDMI kabel
(opcija)
2 U HDMI
priključnicu
2 Uključite TV i odaberite ulaz.
➇ Također pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
3 Uključite fotoaparat.
Slike snimljene fotoaparatom prikazuju
se na TV zaslonu.
Odaberite željenu snimku kontrolnim
tipkama b/B.
➇ LCD zaslon na fotoaparatu se ne
uključuje.
Kontrolne tipke
Napomene
➇ Koristite HDMI kabel s logom HDMI.
➇ Koristite HDMI minipriključak na jednom kraju (za fotoaparat) i priključak prikladan za spajanje na vaš TV na drugom kraju.
104
➇ Spojite li fotoaparat na Sonyjev TV kompatibilan s VIDEO-A modom pomoću
HDMI kabela, TV automatski odabire kvalitetu slike prikladnu za gledanje fotografija. Za detalje pogledajte upute za uporabu Sonyjevog TV-a kompatibilnog s
VIDEO-A modom.
➇ Neki uređaji možda neće raditi pravilno.
➇ Nemojte spajati izlaznu priključnicu uređaja s HDMI priključnicom fotoaparata. To
može prouzročiti nepravilnosti u radu.
O “PhotoTV HD”
Ovaj fotoaparat je kompatibilan s “PhotoTV HD” standardom.
Spajanjem Sony PhotoTV HD kompatibilnog uređaja pomoću HDMI kabela, možete uživati u potpuno novom doživljaju fotografija u očaravajućoj
Full HD kvaliteti.
“PhotoTV HD” omogućuje prikaz detaljne, fotografski realistične slike
suptilnih tekstura i boja.
Uporaba fotoaparata u inozemstvu
Fotoaparat automatski prepoznaje sustav boja kakav koristi spojeni uređaj
za prikaz.
NTSC sustav
Bahami, Bolivija, Kanada, Srednjoafrička Republika, Čile, Kolumbija,
Ekvador, Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan,
Filipini, SAD, Venezuela, itd.
PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka,
Nizozemska, Hong Kong, Mađarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi
Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Singapur, Slovačka, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Tajland, Ujedinjeno Kraljevstvo, itd.
PAL-M sustav
Brazil
105
Uporaba funkcija pregledavanja
O sustavima boja TV prijemnika
Ako želite gledati slike na TV zaslonu, potreban je TV prijemnik s ulaznom video priključnicom i video kabel. Sustav boja TV prijemnika mora
odgovarati sustavu digitalnog fotoaparata. Provjerite u sljedećem popisu
sustav boja TV koji se upotrebljava u državi ili regiji gdje upotrebljavate
fotoaparat.
PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
Primjena funkcije “BRAVIA” Sync
Spojite li fotoaparat HDMI kabelom na TV koji podržava “BRAVIA”
Sync, možete upravljati fotoaparatom pomoću daljinskog upravljača TV-a.
1 Spojite fotoaparat na TV koji podržava “BRAVIA” Sync (str. 104).
Ulaz se promijeni automatski i na TV zaslonu prikazuje se slika snimljena
fotoaparatom.
2 Pritisnite tipku LINK MENU na daljinskom upravljaču TV-a.
3 Koristite pripadajuću tipku na daljinskom upravljaču TV-a.
Opcije za Link Menu
Delete
Odabire način brisanja snimaka: pojedinačno ili sve
(str. 102).
Image Index
Prijelaz na indeksni prikaz.
Slide show
Reproducira snimke automatski (str. 97).
Protect
Uključenje/isključenje zaštite za sve snimke (str. 101).
Specify Printing
Podešavanje/poništenje DPOF postavki na svim
snimkama (str. 135). Određivanje broja slika za ispis.
Datiranje slika ili ne.
Single-image playback
Povratak na prikaz jedne snimke.
Napomene
➇ Raspoložive funkcije su ograničene dok je fotoaparat spojen na TV putem HDMI
kabela.
➇ Te postupke omogućuju samo TV prijemnici koji podržavaju “BRAVIA” Sync.
Detalje potražite u uputama za uporabu TV-a.
106
➇ Ako fotoaparat reagira na neželjeni način pri upravljanju pomoću daljinskog upravljača TV-a dok je fotoaparat spojen HDMI kabelom na TV drugog proizvođača,
podesite [CTRL FOR HDMI] u izborniku 0 Setup na [Off].
Uporaba funkcija pregledavanja
107
Podešavanje veličine i kvalitete slike
Veličina slike
Tipka MENU t ! 1 t [Image size] t odaberite željenu veličinu
[Aspect ratio]: [3:2]
L:14M
4592 T 3056 piksela
M:7.7M
3408 T 2272 piksela
S:3.5M
2288 T 1520 piksela
[Aspect ratio]: [16:9]
L:12M
4592 T 2576 piksela
M:6.5M
3408 T 1920 piksela
S:2.9M
2288 T 1280 piksela
Napomena
➇ Odaberete li RAW sliku u [Quality], veličina RAW slike odgovara L. Ta veličina
nije prikazana na LCD zaslonu.
Omjer širine i visine slike
Tipka MENU t ! 1 t [Aspect ratio] t odaberite željeni omjer
3:2
Normalan omjer.
16:9
Omjer za HDTV.
108
Kvaliteta
Tipka MENU t ! 1 t [Quality] t odaberite željeno podešenje
RAW (RAW)
Format datoteka: RAW (neobrađeni podaci)
Taj format ne izvodi nikakvo digitalno procesiranje na
slikama. Odaberite taj format za procesiranje slike u
profesionalne svrhe na računalu.
➇ Veličina slike je stalno podešena na maksimum. Veličina
slike nije prikazana na LCD zaslonu.
RAW+J (RAW & JPEG)
Format datoteka: RAW (neobrađeni podaci) + JPEG
Istodobno se kreira RAW slika i JPEG slika. To je praktično kad vam trebaju dvije slikovne datoteke, JPEG za
gledanje i RAW za editiranje.
➇ Kvaliteta slike je stalno podešena na [Fine] a veličina
slike na [L].
FINE (Fine)
Format datoteka: JPEG
Slika se pri snimanju komprimira u JPEG format. Budući
da je omjer kompresije za STD (Standard) veći od onog
iz FINE (Fine), veličina datoteke za STD je manja od one
za FINE. Time se omogućuje snimanje više datoteka na
memorijsku karticu, no kvaliteta slike će biti niža.
STD (Standard)
O RAW slikama
Za otvaranje RAW slika snimljenih ovim fotoaparatom treba vam softver “Image Data
Converter SR” priložen na CD-ROM-u (isporučen). Tim softverom se RAW slika
može otvoriti i konvertirati u neki uobičajeni format kao što je JPEG ili TIFF te joj
možete ponovno podesiti ravnotežu bjeline, zasićenje boje, kontrast i sl.
➇ Slika RAW formata ne može se ispisivati pomoću DPOF pisača ili pisača koji
podržava PictBridge.
➇ Pri reprodukciji uvećane slike snimljene u RAW formatu možete provjeriti samo
~ (Standard) efekt funkcije D-Range Optimizer.
109
Promjene postavki
Napomena
➇ Za detalje o broju mogućih snimaka kad se promijeni kvaliteta slike, pogledajte str. 27.
Podešavanje načina za snimanje na
memorijsku karticu
Odabir načina dodjeljivanja broja datoteke snimkama
Tipka MENU t 0 2 t [File number] t odaberite željeno
podešenje
Series
Fotoaparat ne resetira brojeve i redom pridjeljuje brojeve datotekama dok ne dosegne “9999”.
Reset
Fotoaparat resetira brojeve u sljedećim slučajevima i pridjeljuje
datotekama brojeve od “0001.” Ako mapa za snimanje sadrži
datoteku, dodjeljuje se broj za jedan veći od najvećeg broja.
– Kad se promijeni format mape.
– Kad se izbrišu sve snimke u mapi.
– Kad zamijenite memorijsku karticu.
– Kad formatirate memorijsku karticu.
Odabir formata naziva mape
Pohranjene snimke pohranjuju se u automatski kreirane mape unutar mape
DCIM na memorijskoj kartici.
Tipka MENU t 0 2 t [File name] t odaberite željeno podešenje
Standard form
Oblik naziva mape će biti sljedeći: broj mape + MSDCF.
Primjer: 100MSDCF
Date form
Oblik naziva mape će biti sljedeći: broj mape + G (zadnja
znamenka)/MM/DD.
Primjer: 10100405 (naziv mape: 100, datum: 04/05/2010)
110
Kreiranje nove mape
Možete kreirati na memorijskoj kartici mapu za pohranu snimaka. Kreira
se nova mapa s brojem većim od prethodno kreirane i mapa postaje nova
mapa za snimanje.
Tipka MENU t 0 2 t [New folder]
Odabir mape za snimanje
Odaberete li mapu s nazivom standardnog oblika i tamo su dvije ili više
mapa, možete odabrati mapu za koja će se koristiti za pohranu snimaka.
Tipka MENU t 0 2 t [Select folder] t odaberite željenu mapu
Napomena
➇ Mapu ne možete odabrati ako ste odabrali opciju [Date Form].
Imajte na umu da se formatiranjem nepovratno brišu svi podaci s memorijske kartice, uključujući zaštićene snimke.
Tipka MENU t x 1 t [Format] t [OK]
Napomene
➇ Pri formatiranju svijetli indikator pristupa. Dok svijetli indikator pristupa, ne uklanjajte memorijsku karticu.
➇ Formatirajte memorijsku karticu u fotoaparatu. Ovisno o primijenjenom formatu,
možda se neće moći koristiti u fotoaparatu formatirate li je na računalu.
➇ Ovisno o memorijskoj kartici, formatiranje može trajati nekoliko minuta.
111
Promjene postavki
Formatiranje memorijske kartice
Promjena podešenja za smanjenje šuma
Isključenje funkcije smanjenja šuma pri snimanju s dugom
ekspozicijom
Podesite li brzinu zatvarača na sekundu ili duže (snimanje s dugom ekspozicijom), uključit će se funkcija smanjenja šuma onoliko dugo koliko je
otvoren zatvarač.
Time će se smanjiti zrnati šum tipičan za dugu ekspoziciju. Dok je aktivna
funkcija smanjenja šuma, prikazuje se pripadajuća poruka i ne možete
načiniti drugu snimku. Odaberite [On] kad vam je važna kvaliteta slike.
Odaberite [Off] kad vam je važno brzo snimanje.
Tipka MENU t ! 2 t [Long exp.NR] t [Off]
Napomene
➇ Funkcija smanjenja šuma ne primjenjuje uz kontinuirano snimanje, kontinuirani
bracketing ili kontinuirano samookidanje čak i kad je podešena na [On].
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, ne možete isključiti
smanjenje šuma.
Isključivanje smanjenja šuma za snimanje s visokom ISO
osjetljivošću
Pri snimanju s ISO osjetljivošću podešenom na 1600 ili više, fotoaparat
smanjuje šum koji je zamjetljiviji kad je osjetljivost fotoaparata visoka.
Odaberite [On] kad vam je važna kvaliteta slike. Odaberite [Off] kad vam
je važno brzo snimanje.
Tipka MENU t ! 2 t [High ISO NR] t [Off]
Napomene
➇ Funkcija smanjenja šuma ne primjenjuje uz kontinuirano snimanje, kontinuirani
bracketing ili kontinuirano samookidanje čak i kad je podešena na [On].
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, ne možete isključiti
smanjenje šuma.
112
Promjena funkcija kontrolnog kotačića
Promjena funkcije kontrolnog kotačića
Kad je mod snimanja M (ručna ekspozicija), fotoaparat možete podesiti
tako da se podesiva opcija (brzina zatvarača ili otvor blende) može odabrati samo kontrolnim kotačićem.
To je korisno odaberete li najčešće korištenu opciju pri podešavanju
ekspozicije.
Tipka MENU t ˘ 1 t [Ctrl dial setup] t odaberite željeno
podešenje
Promjene postavki
113
Promjena ostalih postavki
Uključivanje/isključivanje zvuka
Odabire zvuk koji će se čuti kad je zatvarač blokiran, pri odbrojavanju za
samookidanje i sl.
Tipka MENU t 0 3 t [Audio signals] t odaberite željeno
podešenje
Odabir boje za pozadinu zaslona
Možete odabrati boju za pozadinu LCD zaslona ([Black] (crna), [White]
(bijela), [Brown] (smeđa) ili [Pink] (ružičasta)).
Tipka MENU t 0 1 t [Display Color] t odaberite željeno
podešenje
Uklanjanje Help Guide prikaza sa zaslona
Možete isključiti Help Guide koji se prikazuje pri rukovanju fotoaparatom.
To je praktično kad želite brzo izvesti sljedeći postupak.
Tipka MENU t 0 1 t [Help Guide disp.] t [Off]
Podešavanje vremena za isključenje fotoaparata u štedni mod
Možete podesiti vrijeme nakon kojeg će se fotoaparat isključivati u štedni
mod (Power save). Pritisak okidača dopola vraća fotoaparat u mod snimanja.
Tipka MENU t 0 1 t [Power save] t odaberite željeno vrijeme
Napomena
➇ Neovisno o ovom podešenju, fotoaparat se isključuje u štedni mod nakon 30 minuta
kad je spojen na TV ili mu je način okidanja podešen na V (Remote Commander).
114
Podešavanje datuma
Podešava datum. Za detalje pogledajte str. 23.
Tipka MENU t 0 2 t [Date/Time setup] t Podesite datum i
vrijeme
Odabir jezika
Tipka MENU t 0 2 t [O Language] t odaberite željeni jezik
Promjene postavki
115
Podešavanje LCD zaslona
Ručno podešavanje svjetline LCD zaslona
Tipka MENU t 0 1 t [LCD brightness] t odaberite željeno
podešenje
Podešavanje trajanja prikaza slike odmah nakon snimanja
(Auto review)
Snimku možete provjeriti na LCD zaslonu odmah nakon snimanja. Možete
promijeniti prikazano vrijeme.
Tipka MENU t ˘ 1 t [Auto review] t odaberite željeno
podešenje
Napomena
➇ U automatskom pregledu slika se neće prikazivati u okomitom položaju čak ni ako
je [PlaybackDisplay] podešen na [Auto rotate] (str. 94).
116
Ostavljanje LCD zaslona uključenim pri gledanju u tražilo
Standardnim podešenjem se pri gledanju u tražilo isključuje LCD zaslon
kako bi se smanjilo trošenje baterije.
Želite li da LCD zaslon ostane uključen dok gledate u tražilo, odaberite
[Off].
Tipka MENU t ˘ 1 t [Auto off w/VF] t [Off]
Promjene postavki
117
Provjera verzije fotoaparata
Prikaz verzije
Prikazuje verziju vašeg fotoaparata. Provjerite verziju pri objavi nadogradnje firmvera.
Tipka MENU t 0 3 t [Version]
Napomena
➇ Ažuriranje je moguće samo kad je razina baterije { (tri segmenta) ili veća. Savjetujemo vam uporabu dovoljno napunjene baterije ili AC adaptera AC-PW10AM
(opcija).
118
Resetiranje na standardne postavke
Možete resetirati glavne funkcije fotoaparata.
Tipka MENU t 0 3 t [Reset default] t [OK]
Mogu se resetirati sljedeće opcije.
Opcije
Resetiraju se na
Kompenzacija ekspozicije (79)
±0.0
Prikaz osnovnih informacija (35)
Grafički prikaz
Reprodukcijski prikaz (94)
Prikaz jedne snimke (s informacijama o
snimanju)
Način okidanja (89)
Single-shot adv.
ISO osjetljivost (82)
AUTO
Mod bljeskalice (75)
Autoflash ili Flash Off
Multi segment
Autofocus mode (72)
AF-A
White balance (83)
AWB (Auto white balance)
Promjene postavki
Metering mode (81)
Ručno podešavanje ravnoteže bjeline (84) 5500K
D-RangeOptimizer (86)
Standard
Creative Style (86)
Standard
Izbornik za snimanje
Opcije
Resetiraju se na
Image size (108)
L:14M
Aspect ratio (108)
3:2
Quality (109)
Fine
Flash compens. (80)
±0.0
AF illuminator (77)
Auto
SteadyShot (46)
On
Color Space (88)
sRGB
Long exp.NR (112)
On
High ISO NR (112)
On
119
Izbornik korisničkih postavki
Opcije
Resetiraju se na
Eye-Start AF (71)
On
Ctrl dial setup (113)
Brzina zatvarača
Red eye reduc. (77)
Off
Auto review (116)
2 sec
Auto off w/VF (117)
On
Izbornik za reprodukciju
Opcije
Resetiraju se na
Slide show – Interval (97)
3 sec
Slide show – Repeat (97)
Off
Specify Printing – Date imprint (139)
Off
PlaybackDisplay (94)
Auto rotate
Izbornik podešenja
Opcije
Resetiraju se na
LCD brightness (116)
±0
Power save (114)
10 sec
CTRL FOR HDMI (106)
On
Display Color (114)
Bijela
Help Guide disp. (114)
On
File number (110)
Series
Folder name (110)
Standard form
USB connection (122, 138)
Mass Storage
Audio signals (114)
On
120
Kopiranje slika na računalo
Ovo poglavlje opisuje kako kopirati snimke s memorijske kartice na računalo spojeno USB kabelom.
Preporučena konfiguracija računala
Za prebacivanje snimaka preporučuje se sljedeća konfiguracija računala za
spajanje s fotoaparatom.
x Windows
OS (prethodno instaliran): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2
SP2/Windows 7
➇ Rad se ne može jamčiti kod gore navedenih sustava koji su nadograđivani
ili kod multi-boot sustava.
*1 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane.
*2 Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
USB priključnica: Standardna
x Macintosh
OS (prethodno instaliran): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6)
USB priključnica: Standardna
Napomene o spajanju fotoaparata s računalom
121
Gledanje snimaka na računalu
➇ Rad se ne može jamčiti uz sve preporučene računalne konfiguracije navedene gore.
➇ Ako spojite dva ili više USB uređaja na jedno računalo istovremeno, neki uređaji,
uključujući fotoaparat, možda neće raditi, ovisno o vrsti USB uređaja kojeg
upotrebljavate.
➇ Ne može se jamčiti rad kod uporabe USB huba ili produžnog kabela.
➇ Spajanje kamere pomoću USB sučelja kompatibilnog s Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilno) omogućuje napredne funkcije prebacivanja (high speed transfer) jer
je ova kamera kompatibilna s Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilno).
➇ Kad se računalo aktivira iz suspend ili sleep moda, komunikacija između kamere i
računala možda se neće odmah uspostaviti.
Korak 1: Spajanje kamere na računalo
1 Umetnite memorijsku karticu sa snimkama u fotoaparat.
2 Preklopkom za memorijsku karticu odaberite vrstu memorijske
kartice s koje želite kopirati snimke.
3 Umetnite dovoljno napunjenu bateriju u fotoaparat ili spojite
fotoaparat na mrežno napajanje preko AC adaptera (opcija).
➇ Kad tijekom kopiranja slika na računala uz baterijsko napajanje i mali
napon baterije, može doći do pogreške kod prijenosa ili se podaci mogu
oštetiti ako se baterija isključite prebrzo.
4 Uključite fotoaparat i računalo.
5 Provjerite je li [USB connection] u 0 3 podešen na [Mass
Storage].
6 Spojite fotoaparat i računalo.
Na radnoj površini prikazuje se
AutoPlay Wizard.
1 U USB
priključnicu
USB kabel
2 U USB
priključnicu
122
Korak 2: Kopiranje slika na računalo
Za Windows
U ovom odlomku se opisuje primjer kopiranja slika u “Documents” (kod
Windows XP: “My Documents”).
Snimke možete lako kopirati uporabom isporučenog softvera “PMB”
(str. 129).
1 Kliknite na [Open folder to view files]
(kod Windows XP: [Open folder to
view files] t [OK]) kad se automatski prikaže wizard na radnoj
površini.
➇ Kad se ne pojavi Wizard, kliknite na
[Computer] (kod Windows XP: [My
Computer]) t [Removable Disk].
2 Dvaput kliknite na [DCIM].
➇ Snimke možete također prebacivati izravno pomoću softvera “PMB”.
Gledanje snimaka na računalu
3 Dvaput kliknite mapu gdje su
pohranjene slikovne datoteke
koje želite kopirati.
Zatim kliknite desnom tipkom
miša na slikovnu datoteku za
prikaz izbornik i kliknite na
[Copy].
➇ O odredištima za pohranu slikovnih
datoteka pogledajte str. 127.
123
4 Dvaput kliknite na mapu
[Documents]. Zatim kliknite na
prozor “Documents” za prikaz
izbornika i kliknite na [Paste].
Slikovne datoteke se kopiraju u mapu
“Documents”.
➇ Ako u odredišnoj mapi za kopiranje
postoji slika s jednakim nazivom
datoteke, prikazuje se zaslon za
potvrđivanje presnimavanja. Ako
presnimite novu sliku preko postojeće, originalna datoteka se briše.
Za kopiranje slikovne datoteke na
računalo bez presnimavanje preko
postojeće, promijenite naziv datoteke
i zatim je kopirajte. Imajte na umu da
se nakon promjene naziva datoteke
snimka možda neće moći reproducirati ovim fotoaparatom (str. 127).
Za Macintosh
1 Dvaput kliknite upravo prepoznatu ikonu t [DCIM] t mapa u
kojoj su pohranjene slike koje želite kopirati.
2 Povucite i pustite slikovne datoteke na ikonu tvrdog diska.
Slikovne datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
124
Gledanje snimaka na računalu
Za Windows
U ovom odlomku se opisuje postupak gledanja kopiranih snimaka u “Documents” (kod Windows XP: “My Documents”).
Za RAW slike potreban je isporučeni softver “Image Data Converter SR”
(str. 132).
1 Kliknite na [Start] t [Documents].
➇ Koristite li Windows 2000, dvaput
kliknite na [My Documents] na radnoj
površini.
2 Dvaput kliknite na željenu slikovnu datoteku.
Snimka se prikazuje.
Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska t željenu slikovnu datoteku
kako biste otvorili tu slikovnu datoteku.
Prekidanje USB veze
Za Windows ili Macintosh najprije izvedite sljedeće postupke kod:
➇ Odspajanja USB kabela.
➇ Vađenja memorijske kartice.
➇ Isključivanja fotoaparata.
125
Gledanje snimaka na računalu
Za Macintosh
x Za Windows
(USB Mass
Dvaput kliknite na u traci sa zadacima i zatim kliknite na
Storage Device) t [Stop]. Potvrdite uređaj u prozoru za potvrđivanje i
zatim kliknite [OK].
Uređaj je odspojen.
x Za Macintosh
Povucite ikonu pogona ili ikonu memorijske kartice u “Trash”.
Kamera je odspojena od računala.
126
Odredišta za pohranjivanje slika i nazivi datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom grupiraju se u mape na memorijskoj kartici.
Primjer: gledanje mapa na Windows Vista
A Mape koje sadržavaju slikovne podatke
snimljene fotoaparatom. (Prve tri znamenke
pokazuju broj mape.)
B Možete kreirati mapu s nazivom koji sadržava
datum (str. 110).
➇ U mapi “MISC” ne mogu se snimati niti reproducirati slike.
➇ Slikovne datoteke se imenuju na sljedeći način:
ssss (broj datoteke) označava bilo koji
broj između 0001 do 9999. Brojčani dio naziva
RAW datoteke i pripadajuće JPEG datoteka je
jednak.
– JPEG datoteke: DSC0ssss.JPG
– JPEG datoteke (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– RAW datoteka (koja nije Adobe RGB):
DSC0ssss.ARW
– RAW datoteka (Adobe RGB): _DSCssss.ARW
➇ Ovisno o računalu, možda se neće prikazivati ekstenzija.
U ovom poglavlju se opisuje postupak na primjeru računala s Windows sustavom. Korak 1 nije potreban ako niste mijenjali naziv datoteke. Snimke
možete lako kopirati uporabom isporučenog softvera “PMB” (str. 129).
127
Gledanje snimaka na računalu
Kopiranje snimaka s računala na memorijsku karticu i gledanje
snimaka
1 Desnom tipkom miša kliknite na
slikovnu datoteku i zatim kliknite
na [Rename]. Promijenite naziv
datoteke u “DSC0ssss”.
➇ Unesite broj između 0001 i 9999
umjesto ssss.
➇ Ako se pojavi poruka o presnimavanju postojeće datoteke, unesite
drugi broj.
➇ Ovisno o postavkama računala, može
se prikazati ekstenzija. Ekstenzija za
fotografije je JPG. Nemojte mijenjati
ekstenziju.
2 Kopirajte slikovnu datoteku u
mapu na memorijskoj kartici
sljedećim redom.
1 Desnom tipkom miša kliknite na
slikovnu datoteku i zatim kliknite
na [Copy].
2 Dvaput kliknite na [Removable
Disk] u [Computer] (kod Windows
XP: [My Computer]).
3 Desnom tipkom miša kliknite na
mapu [sssMSDCF] unutar mape
[DCIM] i zatim kliknite na [Paste].
➇ sss je bilo koji broj između 100
i 999.
Napomene
➇ Možda nećete moći reproducirati neke slike ovisno o veličini slike.
➇ Ako je slikovna datoteka obrađena na računalu ili je snimljena drugim modelom
fotoaparata, reprodukcija na ovom fotoaparatu nije zajamčena.
➇ Kad nema mape, prvo načinite mapu pomoću fotoaparata (str. 111) i zatim kopirajte
slikovnu datoteku.
128
Uporaba softvera
Za korištenje snimaka načinjenih ovim fotoaparatom isporučen je sljedeći
softver:
➇ Sony Image Data Suite
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
➇ “PMB” (Picture Motion Browser)
Napomena
➇ “PMB” nije kompatibilan s Macintosh računalima.
Preporučena konfiguracija računala
x Windows
Preporučena konfiguracija za uporabu softvera “Image Data Converter SR
Ver.3”/”Image Data Lightbox SR”
OS (prethodno instaliran): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2
SP2/Windows 7
*1 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane.
*2 Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
CPU/Memorija: Preporučuje se Pentium 4 ili brži te 1 GB ili više RAM-a.
Zaslon: 1024 T 768 točaka ili više
129
Gledanje snimaka na računalu
Preporučena konfiguracija za uporabu softvera “PMB”
OS (prethodno instaliran): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2
SP2/Windows 7
*1 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane. Za korištenje funkcije
kreiranja diskova potreban je Windows Image Mastering API (IMAPI)
Ver. 2.0 ili noviji.
*2 Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
CPU/Memorija: Pentium III 500 MHz ili brži, 256 MB RAM-a ili više
(Preporučeno: Pentium III 800 MHz ili brži te 512 MB RAM-a ili više)
Tvrdi disk: Potreban prostor na disku za instaliranje — 500 MB ili više
Zaslon: 1024 T 768 točaka ili više
x Macintosh
Preporučena konfiguracija za uporabu softvera “Image Data Converter SR
Ver.3”/”Image Data Lightbox SR”
OS (prethodno instaliran): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6 (Snow Leopard))
CPU: Power PC G4/G5 serija (preporučuje se 1 GHz ili brži)/Intel Core
Solo/Core Duo/Core 2 Duo ili brži
Memorija: preporučuje se 1 GB ili više
Zaslon: 1024 T 768 točaka ili više
Instaliranje softvera
x Windows
➇ Logirajte se kao administrator.
1 Uključite računalo i uložite
CD-ROM (isporučen) u CD-ROM
pogon računala.
Prikazuje se izbornik za instalaciju.
➇ Ako se ne prikaže, dvaput kliknite
na [Computer] (u Windows XP: [My
Computer]) t
(SONYPMB) t
[Install.exe].
➇ Kod Windows Vista, može se prikazati AutoPlay zaslon. Odaberite “Run
Install.exe” i slijedite upute koje se
prikazuju na zaslonu za nastavak
instalacije.
2 Kliknite na [Install].
➇ Označite i “Sony Image Data Suite” i “PMB” te slijedite upute na zaslonu.
130
3 Izvadite CD-ROM nakon završetka instalacije.
Instalira se sljedeći softver i na desktopu se prikazuju ikone prečaca.
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
“PMB”
“PMB Launcher”
“PMB Help”
x Macintosh
➇ Logirajte se kao administrator.
1 Uključite svije Macintosh računalo i uložite CD-ROM (isporučen)
u CD-ROM pogon.
2 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a.
3 Kopirajte datoteku [IDS_INST.pkg] iz mape [MAC] u ikonu tvrdog
diska.
4 Dvaput kliknite na datoteku [IDS_INST.pkg].
➇ Slijedite upute na zaslonu za završetak instalacije.
131
Gledanje snimaka na računalu
Napomena
➇ Kad se prikaže poruka o resetiranju računala, resetirajte računalo slijedeći upute na
zaslonu.
Uporaba aplikacije “Image Data Converter SR”
Napomena
➇ Pohranite li snimku kao RAW podatke, slika se sprema u ARW2.1 formatu.
Softverom “Image Data Converter SR” možete:
➇ Editirati snimke načinjene u RAW formatu raznim korekcijama, poput
tonske krivulje i oštrine.
➇ Podešavati na snimkama ravnotežu bjeline, ekspoziciju, Creative Style
postavke i sl.
➇ Pohraniti snimke prikazane i editirane na računalu. Snimku možete
pohraniti u RAW ili standardnom formatu.
➇ Za detalje o softveru “Image Data Converter SR” pogledajte Help.
Za otvaranje Helpa kliknite na [Start] t [All Programs] t [Sony Image
Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Informacije o podršci za “Sony Image Data Suite” (samo na engleskom):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Za otvaranje/izlazak iz softvera “Image Data Converter SR”
x Windows
Dvaput kliknite na ikonu za “Image Data Converter SR Ver.3” na radoj
površini.
Pri otvaranju iz Start izbornika kliknite na [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Za izlazak kliknite na tipku ß99 u gornjem desnom kutu zaslona.
x Macintosh
Dvaput kliknite na [Image Data Converter SR Ver.3] u mapi [Sony Image
Data Suite] unutar mape [Applications].
Za izlazak kliknite na opciju Quit u izborniku [IDC SR].
Uporaba aplikacije “Image Data Lightbox SR”
Softverom “Image Data Lightbox SR” možete:
➇ Prikazati i usporediti RAW/JPEG snimke načinjene ovim fotoaparatom.
➇ Ocjenjivati snimke od jedan do pet.
➇ Podesiti oznake boja itd.
132
➇ Prikazati snimku aplikacijom “Image Data Converter SR” i podesiti je.
➇ Za detalje o softveru “Image Data Lightbox SR” pogledajte Help.
Za otvaranje Helpa iz Start izbornika, kliknite na [Start] t [All Programs]
t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Lightbox SR].
Za otvaranje/izlazak iz softvera “Image Data Lightbox SR”
x Windows
Dvaput kliknite na [Image Data Lightbox SR] na radnoj površini.
Pri otvaranju iz Start izbornika kliknite na [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Image Data Lightbox SR].
u gornjem desnom kutu zaslona. Pojavi se
Za izlazak kliknite na tipku
dijaloški prozor za pohranu kolekcije.
x Macintosh
Dvaput kliknite na [Image Data Lightbox SR] u mapi [Sony Image Data
Suite] unutar mape [Applications].
Za izlazak kliknite na opciju Quit u izborniku [Image Data Lightbox SR].
Uporaba aplikacije “PMB”
Napomena
➇ “PMB” nije kompatibilan s Macintosh računalima.
Kako biste otvorili “PMB Help”, dvaput kliknite na ikonu (PMB Help)
na radoj površini. Pri otvaranju iz izbornika Start kliknite na [Start] t
[All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
133
Gledanje snimaka na računalu
Uz “PMB” možete:
➇ Prebacivati slike snimljene fotoaparatom na računalo i prikazati ih.
➇ Organizirajte slike na računalu u kalendaru prema datumu snimanja i
prikažite ih.
➇ Možete retuširati (Red Eye Correction i sl.), ispisati i slati fotografije u
privitku e-maila, promijeniti datum snimanja i ostalo.
➇ Ispisivati ili pohranjivati fotografije s datumom.
➇ Kreirati podatkovni disk pomoću CD ili DVD snimača.
➇ Za detalje o “PMB”, pogledajte “PMB Help”.
Za otvaranje/izlazak iz softvera “PMB”
Dvaput kliknite na ikonu (PMB) na radoj površini.
Ili preko izbornika Start: Kliknite na [Start] t [All Programs] t [PMB]
t [PMB].
u gornjem desnom kutu
Za izlazak iz softvera “PMB” kliknite na tipku
zaslona.
Informacije o podršci za “PMB” (samo na engleskom):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Napomena
➇ Na zaslonu se prikazuje potvrda za Information tool kod prvog pokretanja “PMB”
softvera. Odaberite [Start]. Ova funkcija obavještava vas o novostima, kao što su
nadogradnje softvera. Možete promijeniti postavku kasnije.
134
Podešavanje DPOF-a
Pomoću fotoaparata možete odabrati snimke i broj primjeraka za ispis
prije ispisa snimaka u fotostudiju ili na vašem pisaču. Primijenite sljedeći
postupak.
DPOF postavke ostaju za snimke i nakon ispisivanja. Savjetujemo vam da
ih uklonite nakon ispisa.
Podešavanje/poništenje DPOF postavki na odabranim snimkama
DPOF postavkama možete upravljati pomoću tipke Fn ili MENU. Tu je
opisano upravljanje pomoću tipke Fn.
1 Tipka Fn t [Specify Printing] t [DPOF setup] t [Marked
images] t [OK]
2 Odaberite sliku kontrolnim tipkama b/B.
3 Odaberite broj primjeraka središtem kontrolne tipke.
➇ Za poništenje DPOF postavki podesite broj na “0”.
4 Pritisnite tipku Fn.
5 Odaberite [OK] kontrolnom tipkom v i pritisnite središte
kontrolne tipke.
Ispis snimaka
Napomene
➇ Ne možete podesiti DPOF za RAW datoteke.
➇ Možete podesiti bilo koji broj do 9.
Podešavanje/poništenje DPOF postavki na svim snimkama
Tipka Fn t [Specify Printing] t [DPOF setup] t [All images] ili
[Cancel all] t [OK] t [OK]
135
➇ Nakon odabira [All images] možete podesiti broj primjeraka za ispis. Za
sve snimke će se koristiti ista vrijednost.
Datiranje slika
Pri ispisivanju možete datirati slike. Položaj datuma (unutar ili izvan slike,
veličina znakova i sl.) ovisi o pisaču.
Tipka Fn t [Specify Printing] t [Date imprint] t [On]
Napomena
➇ Ovisno o pisaču, ova funkcija možda neće biti dostupna.
136
Ispisivanje snimaka pomoću spajana
fotoaparata na PictBridge kompatibilni
pisač
Čak i ako nemate računalo, možete ispisati
slike snimljene fotoaparatom spajanjem
fotoaparata izravno s PictBridge kompatibilnim pisačem. “PictBridge” se temelji na
CIPA standardu. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Napomena
➇ RAW snimke ne mogu se ispisivati.
Korak 1: Podešavanje fotoaparata
Napomena
➇ Savjetuje se uporaba AC adaptera (opcija) kako bi se spriječilo isključivanje usred
postupka.
1 Tipka MENU t 0 3 t [USB connection] t [PTP]
2 Isključite fotoaparat i umetnite memorijsku karticu koja
sadržava snimke.
kartice s koje želite ispisivati snimke.
137
Ispis snimaka
3 Preklopkom za memorijsku karticu odaberite vrstu memorijske
Korak 2: Spajanje fotoaparata s pisačem
1 Spojite fotoaparat s pisačem.
1 U USB
priključnicu
USB kabel
2 U USB
priključnicu
2 Uključite fotoaparat i pisač.
Prikazuje se izbornik za odabir snimaka koje želite ispisati.
Korak 3: Ispis
1 Snimku za ispis odaberite kontrolnom tipkom b/B i pritisnite
središte kontrolne tipke.
➇ Za poništavanje, ponovno pritisnite središte.
2 Ponovite korak 1 želite li ispisati još slika.
3 Pritisnite tipku MENU i podesite svaku opciju.
➇ Za detalje o podešavanju opcija pogledajte “PictBridge menu”.
4 Odaberite [Print] t [OK] u izborniku i zatim pritisnite središte
kontrolne tipke.
Fotografija je otisnuta.
➇ Kad se pojavi poruka da je ispis dovršen, pritisnite središte kontrolne tipke.
138
Za poništavanje ispisa
Želite li poništiti ispis, tijekom ispisivanja pritisnite središte kontrolne
tipke. Uklonite USB kabel ili isključite fotoaparat. Kad ponovno želite
ispisivati, primijenite opisani postupak (korake 1 – 3).
PictBridge izbornik
Print
Ispisuje odabrane snimke. Za detalje pogledajte “Korak 3: Ispis
Set print q’ty
Možete podesiti broj primjeraka, do 20. Isti broj primjeraka za ispis primjenjuje se na sve odabrane snimke.
Paper size
Automatski
Podešenje pisača
9T13cm/3.5”T5”
89 T 127 mm
Hagaki
100 T 147 mm
10T15 cm
10 T 15 cm
4”T6”
101,6 T 152,4 mm
A6/4.1”T5.8”
105 T 148,5 mm
13T18cm/5”T7”
127 T 178 mm
216 T 279,4 mm
A4/8.3”T11.7”
210 T 297 mm
A3/11.7”T16.5”
297 T 420 mm
Ispis snimaka
Letter
Date imprint
Day and time
Date
Off
Dodavanje datuma i vremena.
Dodavanje datuma.
Datum se ne dodaje.
Unmark all
Nakon pojave poruke odaberite [OK] i zatim pritisnite središte kontrolne
tipke. Nakon ispisivanja se sa svake snimke briše . Odaberite tu opciju
kako biste poništili postavke bez ispisivanja slika.
139
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Sustav]
Raspon osjetljivosti
0 – 18 EV (ekvivalent za
ISO 100)
AF osvjetljenje
Približno 1 – 5 m
Vrsta fotoaparata
Digitalni SLR fotoaparat s
ugrađenom bljeskalicom i
izmjenjivim objektivima
[Tražilo]
Objektiv
Pokrivenost kadra
0,95
A-mount objektiv
[Slikovni senzor]
Tip
Uvećanje
0,83 T s 50 mm objektivom na beskonačno, –1 m–1
Ukupan broj piksela
Približno 14 900 000 piksela
Efektivni broj piksela
Približno 14 200 000 piksela
Eye Point
Format slike
23,5 T 15,7 mm (APS-C
format) Interlace scan
Primary Color
[SteadyShot]
Sustav
Mehanizam za pomak
slikovnog senzora
Mogućnost SteadyShot kompenzacije
Smanjenje brzine zatvarača
oko 2,5 – 3,5 EV (razlikuje
se ovisno o uvjetima snimanja i objektivu)
[Anti-Dust]
Sustav
Antistatička obloga
niskopropusnog filtra i
mehanizam za pomak
slikovnog senzora
[Sustav automatskog izoštravanja]
Sustav
140
TTL detekcija fazne razlike, linijski CCD senzori
(9 točaka, 8 linija sa središnjim senzorom končanice)
Fiksni sustav u razini oka s
penta-Dach zrcalom
Oko 16,5 mm od okulara,
10,9 mm od okvira okulara
s diopterom na –1 (–1 m–1)
Podešavanje dioptera
Od –2,5 do +1 m–1
[Kontrola ekspozicije]
Ćelija za mjerenje svjetla
SPC
Način mjerenja svjetla
40-segmentni saćasti
uzorak
Raspon mjerenja
1 – 20 EV (3 – 20 EV sa
Spot mjerenjem), (pri ISO
100 s F1.4 objektivom)
ISO osjetljivost (indeks preporučene
ekspozicije)
AUTO, ISO 100 – 3200
Kompenzacija ekspozicije
±2.0 EV (korak po 1/3 EV)
[Zatvarač]
Tip
Elektronski kontrolirani
zatvarač s vertikalnim kretanjem, u žarišnoj ravnini
Raspon brzina
1/4000 sekunde – 30 sekundi, proizvoljno, (korak
1/3 EV)
Brzina sinkronizacije bljeskalice
1/160 sekunde
[Ugrađena bljeskalica]
Exif Print
Dimenzije
Približno 128,1 T 97,1
T 79,6 mm (Š/V/D, bez
dijelova koji strše)
Masa
Približno 508 g (uključujući bateriju te “Memory
Stick PRO Duo”)
Približno 456 g (samo
fotoaparat)
Brojka vodilja bljeskalice
GN 10 (u metrima uz ISO
100)
Vrijeme punjenja
Oko 4 sekunde
Pokrivenost bljeskom
Za 18 mm objektiv (žarišna duljina koju pokazuje
objektiv)
Kompenzacija bljeskalice
±2.0 EV (korak po 1/3 EV)
[Medij za snimanje]
“Memory Stick PRO
Duo”, SD memorijska
kartica, SDHC memorijska
kartica.
[LCD zaslon]
LCD zaslon 6,7 cm (tip 2,7), TFT
Ukupan broj točaka
230 400 (960 T 240)
[Ulazne/izlazne priključnice]
miniB
HDMI
HDMI minipriključnica
tipa C
[Napajanje, općenito]
Odgovarajuća baterija
Punjiva baterija NP-FH50
Radna temperatura
Od 0 do 40 °C
Format datoteka
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.21, MPF Baseline)
kompatibilnost, DPOF
kompatibilnost
USB komunikacija
Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilna)
Punjač baterije BC-VH1
Ulazne vrijednosti
100 V – 240 V AC,
50/60 Hz, 4 W
Izlazne vrijednosti
8,4 V DC, 0,28 A
Raspon radne temperature
Od 0 do 40 °C
Raspon temperature za pohranu
Od –20 do +60 °C
Maksimalne dimenzije
Približno 60 T 25 T 95 mm
(Š/V/D)
Masa
Približno 75 g
[Ostalo]
PictBridge Kompatibilan
141
Ostalo
USB
Kompatibilan
PRINT Image Matching III
Kompatibilan
Punjiva baterija NP-FH50
Baterija
Litij-ionska baterija
Najveći napon
DC 8,4 V
Nazivni napon
DC 6,8 V
Maksimalna struja punjenja
1,75 A
Maksimalan napon punjenja
DC 8,4 V
Kapacitet
Tipičan
6,1 Wh (900 mAh)
Minimalan 5,9 Wh (870 mAh)
Maksimalne dimenzije
Približno 31,8 T 18,5 T
45 mm (Š/V/D)
Masa
Približno 50 g
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjeni bez najave. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
142
O žarišnoj duljini
Kut slike kod ovog fotoaparata uži
je nego kod fotoaparata s 35 mm
filmom. Možete pronaći odgovarajući ekvivalent žarišnoj duljini
fotoaparata s 35 mm filmom te
snimajte s jednakim kutom slike tako
što ćete povećati žarišnu duljinu svog
objektiva za pola.
Primjerice, uporabom 50 mm
objektiva možete postići vrijednost
usporedivu sa 75 mm objektivom
fotoaparata s 35 mm filmom.
O kompatibilnosti podataka
➇ Ovaj fotoaparat je usklađen s pravilima DCF (Design rule for Camera
File system universal standard)
univerzalnog standarda kojeg je
utemeljilo udruženje JEITA (Japan
Electric and Information Technology
Industries Association).
➇ Nije zajamčena reprodukcija
snimaka načinjenih ovim fotoaparatom na drugoj opremi, kao i
reprodukcija snimaka načinjenih
ili editiranih drugom opremom na
ovom fotoaparatom.
➇ Adobe je trgovačka marka ili
registrirana trgovačka marka tvrtke
Adobe Systems Incorporated u
SAD-u i/ili drugim zemljama.
➇ D-Range Optimizer Advanced
koristi tehnologiju koju omogućuje
Apical Limited.
➇ Osim toga, nazivi sustava i
proizvoda u ovom priručniku su
zaštićeni ili registrirani znakovi
odgovarajućih proizvođača. Ipak,
oznake ™ ili ® nisu navedene u
svakom slučaju u ovom priručniku.
Ostalo
Zaštićeni znakovi
➇
je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
, “Memory
➇ “Memory Stick”,
Stick PRO”,
,
“Memory Stick Duo”,
, “Memory Stick
,
PRO Duo”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory
Stick Micro”, “MagicGate” i
su zaštitni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
➇ “InfoLITHIUM” je zaštitni znak
tvrtke Sony Corporation.
➇ “PhotoTV HD” je zaštitni znak
tvrtke Sony Corporation.
➇ Microsoft, Windows i Windows
Vista su registrirani zaštićeni
znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u i/
ili drugim zemljama.
➇ HDMI, logo HDMI i High-Definition
Multimedia Interface su zaštićeni
znakovi ili registrirani zaštićeni
znakovi tvrtke HDMI Licensing
LLC.
➇ Macintosh i Mac OS su zaštićeni
znakovi ili registrirani zaštićeni
znakovi tvrtke Apple Computer, Inc.
➇ PowerPC je registrirani zaštitni
znak tvrtke IBM Corporation u
SAD-u.
➇ SDHC logo je zaštitni znak.
➇ MultiMediaCard je zaštitni znak
tvrtke MultiMediaCard Association.
➇ Intel, Intel Core, MMX i Pentium
su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel
Corporation.
143
U slučaju problema
Ako tijekom uporabe kamere naiđete na probleme, isprobajte sljedeća rješenja. Provjerite napomene na str. 144 do 152. Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.
1
Provjerite sljedeće.
2
Izvadite bateriju i ponovno je uložite nakon otprilike jedne minute
te uključite fotoaparat.
3
Resetirajte postavke (str. 119).
4
Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.
Baterija i napajanje
Baterija se ne može umetnuti.
➇ Pri ulaganju baterije pritisnite njezinim vrhom zapornu polugicu (str. 15).
➇ Provjerite broj modela baterije (str. 11, 16).
Preostali indikator baterije je netočan ili je prikazan indikator dostatnog
kapaciteta baterije ali prebrzo nestane napajanje.
➇ To se događa kad koristite fotoaparat na iznimno vrućim ili hladnim
mjestima (str. 156).
➇ Baterija je prazna. Umetnite napunjenu bateriju (str. 12).
➇ Baterija je istrošena (str. 16). Zamijenite bateriju novom.
Fotoaparat se ne može uključiti.
➇ Pravilno stavite bateriju (str. 15).
➇ Baterija je prazna. Umetnite napunjenu bateriju (str. 12).
➇ Baterija je istrošena (str. 16). Zamijenite bateriju novom.
144
Fotoaparat se odjednom isključuje.
➇ Ne rukujete li fotoaparatom kroz određeno vrijeme, on se prebaci u štedni
mod i skoro je isključen. Za uključenje iz štednog moda nastavite koristiti
fotoaparat, npr. pritisnite okidač dopola (str. 114).
Za vrijeme punjenja baterije trepće indikator CHARGE.
➇ Uklonite i opet pravilno umetnite bateriju.
➇ Bateriju punite na temperaturi između 10 °C i 30 °C.
Snimanje
Pri uključenju se ništa ne prikazuje na LCD zaslonu.
➇ Prema standardnom podešenju će se LCD zaslon isključiti ako ne registrira
nikakav postupak kroz duže od 10 sekundi kako bi se smanjilo trošenje
baterije.
Slika u tražilu nije jasna.
➇ Podesite pravilno dioptriju dioptrijskim regulatorom (str. 24).
Nema snimanja.
➇ Nije uložena memorijska kartica.
Fotoaparat ne okida.
145
Ostalo
➇ Upotrebljavate memorijsku karticu s preklopkom za zaštitu od snimanja
koja je u položaju LOCK. Prebacite preklopku u položaj za snimanje.
➇ Preklopka za memorijsku karticu nije u pravilnom položaju. Podesite je u
pravilan položaj (str. 20).
➇ Provjerite slobodan prostor na memorijskoj kartici (str. 27). Ako je pun,
postupite na jedan od sljedećih načina:
– Izbrišite nepotrebne slike (str. 102).
– Promijenite memorijsku karticu.
➇ Ne možete snimati slike dok punite ugrađenu bljeskalicu (str. 75).
➇ Snimanje nije moguće dok je objekt neizoštren.
➇ Objektiv nije pravilno postavljen. Spojite objektiv pravilno (str. 18).
➇ Kad je na fotoaparat pričvršćen astronomski teleskop i sl., podesite mod
snimanja na M i snimajte.
➇ Možda je objekt potrebno izoštriti posebno (str. 70). Koristite funkciju
zadržavanja fokusa ili ručno izoštravanje (str. 71, 74).
Snimanje traje dugo.
➇ Uključena je funkcija smanjenja šuma (str. 112). Pojava nije kvar.
➇ Snimate u RAW modu (str. 109). Budući da je datoteka s RAW podacima
velika, snimanje u RAW modu može potrajati.
Slika nije izoštrena.
➇ Objekt je preblizu. Provjerite minimalnu žarišnu duljinu objektiva.
➇ Snimate u modu ručnog izoštravanja. Podesite preklopku načina izoštravanja na AF (automatsko) (str. 69).
➇ Kad objektiv ima preklopku za način izoštravanja, podesite je na AF.
➇ Ambijentalno osvjetljenje nije dovoljno.
Eye-Start AF ne radi.
➇ Podesite [Eye-Start AF] na [On] (str. 71).
➇ Pritisnite okidač dopola.
Bljeskalica ne radi.
➇ Bljeskalica je podešena na [Autoflash]. Želite li biti sigurni da će se bljeskalica aktivirati kad god je to potrebno, podesite je na [Fill-flash] (str. 75).
Na slikama snimljenim uz uporabu bljeskalice vide se nejasne mrlje.
➇ Čestice prašine u zraku reflektirale su svjetlo bljeskalice i pojavile se na
slici. Pojava nije kvar.
Bljeskalica se predugo puni.
➇ Bljeskalica je okidala više puta zaredom u kratkom razdoblju. Kad bljeskalica okida više puta zaredom, punjenje može trajati duže no obično kako bi
se spriječilo pregrijavanje fotoaparata.
Slika snimljena uz uporabu bljeskalice je pretamna.
➇ Ako je objekt izvan dometa bljeskalice, slike će biti tamne jer svjetlo
bljeskalice ne stiže do objekta. Promijeni li se ISO, domet bljeskalice se
također mijenja s njime (str. 77).
➇ Slika može u sljedećim slučajevima ispasti tamna. Uklonite te pribore i
zatim snimajte.
– ND filtar ili PL filtar.
– Difuzor.
– Širokokutni panel za bljeskalicu HVL-F36AM.
146
Datum i vrijeme se ne snimaju pravilno.
➇ Podesite točan datum i vrijeme (str. 23, 115).
Vrijednost za otvor blende i/ili brzinu zatvarača trepće kad pritisnete okidač
dopola.
➇ Budući da je objekt presvijetao ili pretaman, izvan je raspoloživog raspona
fotoaparata. Podesite postavku ponovno.
Slika je bjelkasta (bljesak).
Na slici se pojavljuju mrlje svjetla (sjene).
➇ Slika je snimljena pod snažnim izvorom svjetla i u objektiv je ušlo previše
svjetla. Spojite sjenilo objektiva (opcija).
Rubovi slike su pretamni.
➇ Koristi li se kakav filtar ili sjenilo, uklonite ga i pokušajte ponovno snimati.
Ako je filtar deblji ili je sjenilo postavljeno nepravilno, filtar ili sjenilo
može se djelomično pojaviti na slici. Optičke značajke nekih objektiva
mogu uzrokovati da rubno područje slike ispadne pretamno (nedovoljno
svjetla).
Oči osoba ispadaju crvene.
➇ Uključite funkciju smanjenja efekta crvenih očiju (str. 77).
➇ Približite se objektu i snimajte ga unutar dometa bljeskalice uz uporabu
bljeskalice (str. 77).
Na LCD zaslonu se pojavljuju i ostaju točke.
➇ Pojava nije kvar. Točke se ne snimaju (str. 7).
Slika je zamućena.
147
Ostalo
➇ Slika je snimljena na tamnom mjestu bez bljeskalice i vidljiv je učinak
pomicanja fotoaparata. Preporučuje se uporaba stativa ili bljeskalice
(str. 47, 75).
U tražilu trepće b B za EV skalu.
➇ Objekt je presvijetao ili pretaman za raspon mjerenja kod ovog fotoaparata.
Reprodukcija
Fotoaparat ne reproducira.
➇ Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu (str. 127).
➇ Ako je slikovna datoteka obrađena na računalu ili je snimljena drugim
modelom fotoaparata, reprodukcija na ovom fotoaparatu nije zajamčena.
➇ Fotoaparat je u USB načinu rada. Prekinite USB vezu (str. 125).
Slika se ne prikazuje na TV zaslonu.
➇ Provjerite je li spajanje pravilno (str. 104).
Brisanje/editiranje slika
Kamera ne može izbrisati sliku.
➇ Isključite zaštitu (str. 101).
Greškom ste izbrisali snimku.
➇ Kad jednom izbrišete snimku, ne možete je vratiti. Savjetujemo vam da
zaštitite snimke koje ne želite izbrisati (str. 101).
Ne može podešavati DPOF oznaku.
➇ Ne možete staviti DPOF oznake na RAW snimke.
Računala
Ne znate je li operativni sustav računala kompatibilan s fotoaparatom.
➇ Provjerite “Preporučena konfiguracija računala” (str. 121, 129).
Vaše računalo ne prepoznaje fotoaparat.
➇ Provjerite je li fotoaparat uključen.
➇ Ako je napon baterije nizak, umetnite napunjenu bateriju (str. 12) ili upotrijebite AC adapter (nije isporučen).
148
➇
➇
➇
➇
Koristite USB kabel (isporučen) (str. 122).
Odspojite USB kabel i zatim ga ponovno čvrsto spojite.
Podesite [USB connection] na [Mass Storage] (str. 122).
Odspojite sve uređaje osim fotoaparata, tipkovnice i miša iz USB priključnica na računalu.
➇ Spojite fotoaparat izravno na računalo bez uporabe USB huba ili drugih
uređaja (str. 121).
Snimke se ne mogu kopirati.
➇ Izvršite USB spajanje pravilnim priključivanjem fotoaparata na računalo
(str. 122).
➇ Slijedite opisni postupak kopiranja u skladu s OS računala (str. 123).
➇ Ako snimate slike na memorijsku karticu formatiranu na računalu, možda
nećete moći kopirati slike na računalo. Snimajte uz uporabu memorijske
kartice formatirane u fotoaparatu (str. 111).
Snimke se ne mogu reproducirati na računalu.
➇ Ako upotrebljavate “PMB”, pogledajte “PMB Help”.
➇ Obratite se proizvođaču računala ili softvera.
Nakon USB spajanja, “PMB” se ne pokreće automatski.
➇ Izvršite USB spajanje nakon što se uključi računalo (str. 122).
Ne znate upotrebljavati isporučeni softver.
➇ Pogledajte Help ili vodič dotičnog softvera.
Memorijska kartica
Ne možete uložiti memorijsku karticu.
➇ Memorijska kartica je pogrešno uložena. Umetnite u pravilnom smjeru (str. 20).
Ostalo
Ne možete snimati na memorijsku karticu.
➇ Memorijska kartica je puna. Izbrišite nepotrebne slike (str. 102).
➇ Uložena je memorijska kartica koja se ne može koristiti (str. 21).
Greškom ste formatirali memorijsku karticu.
➇ Formatiranjem se brišu svi podaci s memorijske kartice. Podaci se ne mogu
obnoviti.
149
“Memory Stick PRO Duo” se ne prepoznaje na računalu s “Memory Stick”
utorom.
➇ Ako utor za “Memory Stick” ne podržava “Memory Stick PRO Duo”,
spojite fotoaparat na računalo (str. 122). Računalo prepoznaje “Memory
Stick PRO Duo”.
Ispis
Uz sljedeće točke također pogledajte “PictBridge kompatibilan pisač” (u
nastavku).
Boje slike su čudne.
➇ Pri ispisivanju slika snimljenih u Adobe RGB modu pomoću sRGB pisača
koji ne podržavaju Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), slike se ispisuju s
nižim zasićenjem.
Slike se ispisuju uz oba odrezana ruba.
➇ Ovisno o vašem pisaču, mogu se odrezati svi rubovi slike. Posebno kad
snimate sliku s omjerom širine i visine podešenim na [16:9], bočni rubovi
slike mogu biti odrezani.
➇ Kod ispisa slika pomoću vašeg pisača, isključite funkcije orezivanja ili ispis bez ruba. Obratite se proizvođaču pisača kako biste saznali omogućuje
li pisač ovu funkciju.
➇ Kad nosite slike na ispis u fotografski studio, raspitajte se podržavaju li
ispis slika bez rezanja oba ruba.
Nije moguć ispis slika s datumom.
➇ Uporabom “PMB”, možete ispisati slike s datumom (str. 133).
➇ Ova kamera nema funkciju prikaza datuma na slikama. Ipak, s obzirom da
slike snimljene fotoaparatom sadrže podatke o snimanju, možete ispisati
sliku s datumom ako pisač ili softver prepoznaju Exif informacije. Za
kompatibilnost s Exif informacijama, obratite se proizvođaču pisača ili
softvera.
➇ Pri ispisivanju u fotostudiju snimke je moguće ispisati s datumom zamolite
li djelatnike za to.
150
PictBridge kompatibilan pisač
Detalje potražite u uputama za uporabu pisača ili se obratite proizvođaču
pisača.
Nije moguće uspostaviti spajanje.
➇ Fotoaparat se ne može izravno spojiti na pisač koji ne podržava PictBridge
standard. Obratite se proizvođaču pisača kako biste saznali podržava li
pisač PictBridge ili ne.
➇ Podesite [USB connection] na [PTP] (str. 137).
➇ Odspojite i ponovno spojite USB kabel. Ako se na pisaču pojavi poruka
pogreške, pogledajte upute za uporabu pisača.
Slike se ne mogu ispisati.
➇ Provjerite jesu li fotoaparat i pisač pravilno spojeni pomoću USB kabela.
➇ RAW snimke se ne mogu ispisati.
➇ Možda se neće moći ispisati slike snimljene drugim fotoaparatima ili
obrađene na računalu.
“---- -- --” se ispisuje umjesto datuma na slici.
➇ Snimke koje ne sadržavaju informacije o datumu/vremenu snimanja ne
mogu se ispisati s datumom. Podesite [Date imprint] na [Off] i ponovno
ispišite sliku (str. 139).
Nije moguć ispis u odabranoj veličini.
➇ Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite pri svakom mijenjanju formata
papira nakon što je na fotoaparat spojen pisač.
➇ Postavka ispisa fotoaparata razlikuje se od postavke ispisa. Promijenite
postavku na fotoaparatu (str. 139) ili pisaču.
➇ Pričekajte trenutak dok pisač poništava postupak. Ovisno o pisaču, potrebno je određeno vrijeme.
151
Ostalo
Fotoaparatom se ne može rukovati nakon poništavanja ispisa.
Ostalo
Objektiv se zamaglio.
➇ Došlo je do kondenzacije vlage. Isključite fotoaparat i ostavite ga približno
sat vremena prije uporabe (str. 156).
Pri uključenju fotoaparata prikazuje se poruka “Set date and time?”.
➇ Fotoaparat ste ostavili neko vrijeme neupotrijebljen, sa slabom baterijom
ili bez nje. Napunite bateriju i ponovno podesite datum (str. 23, 156). Ako
se podešenje datuma briše pri svakom punjenju baterije, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Oznaka broja mogućih fotografija se ne smanjuje ili se smanjuje za dva
odjednom.
➇ To se događa jer se omjer kompresije i veličina slike nakon kompresije
mijenjaju ovisno o slici pri snimanju JPEG slike (str. 109).
Podešenje se samo resetira.
➇ Uklonili ste bateriju dok je prekidač bio u položaju ON. Pri uklanjanju
baterije provjerite je li fotoaparat isključen te da indikator pristupa ne svijetli (str. 15, 34).
Fotoaparat ne radi pravilno.
➇ Isključite fotoaparat. Izvadite i ponovno umetnite bateriju. Koristite li AC
adapter (opcija), odspojite mrežni kabel. Ako je fotoaparat jako zagrijan,
ostavite ga da se ohladi prije primjene ovog korektivnog postupka. Ako
fotoaparat ne radi nakon tih postupaka, obratite se ovlaštenom Sonyjevom
servisu.
Trepće pet stupaca SteadyShot skale.
➇ Funkcija SteadyShot ne radi. Možete nastaviti snimati, ali funkcija
SteadyShot neće raditi. Isključite i ponovno uključite fotoaparat. Ako SteadyShot skala nastavlja treptati, obratite se Sony prodavatelju ili najbližem
Sony servisu.
Na zaslonu se prikazuje “--E-”.
➇ Izvadite i ponovno umetnite memorijsku karticu. Ako taj postupak ne
isključi indikator, formatirajte memorijsku karticu.
152
Poruke upozorenja
Ako se pojave sljedeće poruke,
slijedite navedene upute.
Incompatible battery. Use correct
model.
➇ Koristite neodgovarajuću
bateriju (str. 16).
Set date and time?
➇ Podesite datum i vrijeme. Ako
fotoaparat niste koristili duže
vrijeme, napunite ugrađenu
akumulatorsku bateriju (str. 23,
156).
Pojavljuje li se poruka i dalje,
zamijenite memorijsku karticu.
Card error
➇ Uložena je neodgovarajuća memorijska kartica ili nije uspjelo
formatiranje.
Reinsert “Memory Stick.” Reinsert
SD memory card.
➇ Uložena memorijska kartica ne
može se upotrebljavati s ovim
fotoaparatom.
➇ Memorijska kartica je oštećena.
➇ Kontakti na memorijskoj kartici
su zaprljani.
SD memory card locked.
Power insufficient
➇ Pokušali ste očistiti slikovni
senzor (Cleaning mode), a
baterija je bila slabo napunjena.
Napunite bateriju ili koristite AC
adapter (opcija).
Unable to use “Memory Stick.”
Format?
Unable to use SD memory card.
Format?
Odaberite [OK] i zatim formatirajte memorijsku karticu.
Memorijsku karticu možete
koristiti ponovno, no svi prethodni podaci su izbrisani s nje.
Formatiranje može potrajati
duže vrijeme.
This “Memory Stick” is not
supported.
➇ Koristite “Memory Stick” prikladan za ovaj fotoaparat (str. 21).
No “Memory Stick” inserted. Shutter
is locked.
No SD memory card inserted.
Shutter is locked.
➇ Nije uložena memorijska kartica
one vrste koja je odabrana preklopkom za memorijsku karticu.
Umetnite memorijsku karticu
ili preklopkom za memorijsku
karticu promijenite vrstu memorijske kartice.
153
Ostalo
➇ Memorijsku karticu ste formatirali
na računalu i promijenio se
format datoteka.
➇ Upotrebljavate memorijsku
karticu s preklopkom za zaštitu
od snimanja koja je u položaju
LOCK. Prebacite preklopku u
položaj za snimanje.
Processing...
➇ Nakon snimanja će se primjenjivati funkcija smanjenja šuma
(Long Exposure NR) onoliko
dugo koliko je zatvarač bio
otvoren. Za to vrijeme ne može
se snimiti nova slika.
Unable to display.
➇ Možda se neće moći prikazati
slike snimljene drugim fotoaparatima ili obrađene na računalu.
No lens attached. Shutter is locked.
➇ Objektiv nije pravilno postavljen
ili nije postavljen uopće.
➇ Spajate li fotoaparat na astronomski teleskop ili nešto slično,
podesite mod snimanja na M.
Initializing USB connection...
➇ Uspostavlja se USB veza.
Nemojte odspajati USB kabel.
Provjerite spojeni uređaj.
➇ Nije moguće uspostaviti
PictBridge vezu. Odspojite
USB kabel i zatim ga ponovno
spojite.
Camera overheating. Allow it to
cool.
➇ Fotoaparat se jako zagrijao jer
ste snimali bez prekida.
Isključite fotoaparat. Pričekajte
neko vrijeme da se fotoaparat
ohladi kako bi opet bio spreman
za snimanje.
Camera error System error
No images
➇ Na memorijskoj kartici nema
snimaka.
Image protected
➇ Pokušali ste izbrisati zaštićene
snimke.
Unable to print.
➇ Pokušali ste RAW snimke označiti DPOF oznakom.
➇ Isključite fotoaparat, uklonite
bateriju i zatim je ponovno
umetnite. Ako se poruka pojavljuje često, obratite se Sony
prodavatelju ili najbližem Sony
servisu.
Unable to magnify. Unable to rotate
image.
➇ Možda neće biti moguće uvećavanje ili rotiranje snimaka
načinjenih drugim fotoaparatima.
No images changed
➇ Pokušali ste zaštititi snimke ili
ste podesili DPOF bez promjene
podataka za te snimke.
154
Cannot create more folders.
➇ Mapa s nazivom koji započinje
brojem “999” već postoji na
memorijskoj kartici. Ne možete
kreirati mape ako je to slučaj.
Printing canceled
➇ Poništili ste zadatak ispisa Odspojite USB kabel ili isključite
fotoaparat.
Unable to mark.
➇ Pokušali ste označiti RAW snimke u izborniku PictBridge.
Printer error
➇ Provjerite pisač.
➇ Provjerite je li slika koju namjeravate ispisati oštećena.
Printer busy
➇ Provjerite pisač.
Ostalo
155
Mjere opreza
Nemojte kameru koristiti/
ostavljati na sljedećim
mjestima
➇ Na jako toplom, suhom ili vlažnom
mjestu
Na mjestima kao što je automobil
parkiran na izravnom suncu. Moglo
bi se deformirati kućište fotoaparata ili može doći do kvara.
➇ Pod izravnim sunčevim svjetlom ili
pored radijatora. Moglo bi doći do
gubitka boje ili deformiranja kućišta, što može prouzročiti kvar.
➇ Na mjestima izloženim jakim
vibracijama.
➇ Pored jakih magneta.
➇ Na pješčanim ili prašnim mjestima.
Pazite da u kameru ne uđe pijesak
ili prašina. To može uzrokovati
kvar kamere, u nekim slučajevima
nepopravljiv.
O spremanju
Pričvrstite pokrov objektiva ili
poklopac kućišta kad ne koristite
fotoaparat. Pri postavljanju
poklopca kućišta uklonite svu
prašinu s poklopca prije stavljanja
na fotoaparat. Kupite li objektiv
DT 18 – 55 mm F3.5 – 5.6 SAM,
kupite također stražnji pokrov za
objektiv ALC-R55.
156
O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od 0 °C do 40 °C. Snimanje
na izuzetno niskim ili visokim temperaturama izvan spomenutog opsega
se ne preporučuje.
O kondenzaciji vlage
Ako kameru unesete izravno iz
hladnog u topli prostor, unutar nje
ili na vanjskim dijelovima može se
kondenzirati vlaga. Dođe li do toga,
kamera neće ispravno raditi.
Kako spriječiti kondenzaciju vlage
Pri unošenju fotoaparata s hladnog na
toplo mjesto zatvorite ga u plastičnu
vrećicu i ostavite da se prilagodi
uvjetima na novom mjestu oko sat
vremena.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite kameru i pričekajte približno jedan sat da vlaga ishlapi. Obratite
pozornost da snimanje jasnih slika
nije moguće ako pokušate snimati
dok je u unutrašnjosti objektiva
ostala vlaga.
O ugrađenoj punjivoj bateriji
Ova kamera ima ugrađenu punjivu
bateriju kako bi se sačuvao podatak o
datumu i vremenu bez obzira na to je
li kamera uključena ili isključena.
Ta se baterija uvijek puni sve dok
koristite kameru. Međutim, ako
koristite aparat samo nakratko, ona
se postupno prazni, a isprazni se
potpuno nakon približno 3 mjeseca
nekorištenja fotoaparata. U tom
slučaju prije uporabe kamere svakako
napunite bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena,
još uvijek možete koristiti fotoaparat,
ali datum i vrijeme neće biti zabilježeni. Ako se pri svakom punjenju
baterije resetiraju postavke fotoaparata, možda se istrošila ugrađena
akumulatorska baterija. Obratite se
Sony prodavatelju ili najbližem Sony
servisu.
Punjenje ugrađene baterije
Umetnite napunjenu glavnu bateriju
u fotoaparat ili spojite fotoaparat na
mrežno napajanje preko AC adaptera
(opcija) te ostavite isključeni fotoaparat 24 sata ili duže.
Napomene o snimanju/
reprodukciji
Ostalo
➇ Prije snimanja važnih prigoda izvedite probno snimanje kako biste se
uvjerili da kamera radi dobro.
➇ Ova kamera nije otporna na prašinu, vodu i prskanje.
➇ Nemojte gledati u sunce ili snažan
izvor svjetla kroz uklonjeni
objektiv ili kroz tražilo. To može
uzrokovati nepopravljivo oštećenje
vida.
Ili, može uzrokovati kvar fotoaparata.
➇ Kameru ne koristite u blizini
uređaja s jakim radiovalovima ili zračenjima. Kamera možda neće moći
pravilno snimati ili reproducirati.
➇ Uporaba kamere na pješčanim i
prašnjavim lokacijama može uzrokovati kvarove.
➇ Ukoliko dođe do kondenzacije
vlage, uklonite je prije uporabe
fotoaparata (str. 156).
➇ Nemojte tresti ili udarati kameru.
Osim kvarova i nemogućnosti snimanja, to može učiniti memorijsku
karticu neiskoristivom, a može doći
i do oštećenja ili gubitka podataka.
➇ Prije uporabe očistite površinu bljeskalice. Toplina pri radu bljeskalice
može uzrokovati prljanje površine
bljeskalice ili lijepljenje prašine po
površini što će rezultirati nedovoljnim svjetlom.
➇ Držite fotoaparat, isporučeni pribor
i sl. izvan dosega male djece.
Mogla bi progutati memorijsku
karticu i sl. U tom slučaju odmah
se obratite liječniku.
157
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj
stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising