4-291-132-11 (1)
Digitalni fotoaparat s
izmjenjivim objektivom
Priprema fotoaparata
Snimanje i pregled fotografija
Snimanje prilagođeno motivu
Upute za uporabu
A-mount
Uporaba funkcija snimanja
Uporaba funkcija reprodukcije
Popis funkcija
Gledanje snimaka na računalu
Ostalo
Napredne funkcije
SLT-A77/SLT-A77V
Bilješka za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na
donjoj strani uređaja.
Zabilježite serijski broj na dolje naznačeno
mjesto.
Ove brojeve upotrijebite svaki put kad
kontaktirate svog Sony prodavatelja u svezi
s ovim proizvodom.
Broj modela SLT-A77/A77V
Serijski broj ________________________
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od
požara ili električnog udara, nemojte
izlagati uređaj kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE
NAPOMENE
SAČUVAJTE OVE
UPUTE.
OPASNOST – ZA
SMANJENJE RIZIKA
OD ELEKTRIČNOG
UDARA, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE.
Ako oblik utikača ne odgovara mrežnoj
utičnici, koristite adapter utikača koji
odgovara vašoj mrežnoj utičnici.
Oprez
Baterija
Ako se baterijom ne rukuje pravilno,
može eksplodirati te uzrokovati požar ili
kemijske opekline. Obratite pozornost na
sljedeća upozorenja.
➇ Nemojte rastavljati.
➇ Nemojte bateriju drobiti ili je izlagati
udarcima ili sili poput udaranja, bacanja
ili gaženja po njoj.
➇ Nemojte kratko spajati i ne dopustite
da metalni predmeti dospiju u doticaj s
kontaktima baterije.
➇ Ne izlažite visokoj temperature preko
60 °C, primjerice izravnom sunčevom
svjetlu ili u vozilu parkiranom na suncu.
➇ Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
➇ Nemojte koristiti litij-ionske baterije koje
su oštećene ili koje cure.
➇ Punite bateriju u originalnom Sonyjevom
punjaču ili uređaju koji može puniti
akumulatorsku bateriju.
2
➇ Držite bateriju izvan dosega male djece.
➇ Čuvajte bateriju suhom.
➇ Zamijenite samo istom ili ekvivalentnom
baterijom koju preporučuje Sony.
➇ Dotrajalu bateriju odbacite odmah u
skladu s uputama.
Punjač
Čak i ako je indikator CHARGE isključen,
punjač za baterije nije odspojen s izvora
napajanja (mrežnog napajanja) sve dok je
spojen na zidnu utičnicu. Ukoliko dođe
do problema prilikom uporabe punjača za
baterije, odmah isključite napajanja tako da
odspojite utikač iz zidne utičnice.
Ako je kabel napajanja isporučen možete
ga koristiti samo s ovim uređajem te ni s
jednim drugim.
3
Za korisnike u Europi
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je
digitalni fotoaparat s izmjenjivim objektivom
SLT-A77V usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama
smjernice 1999/5/EC. Za detalje posjetite
sljedeći URL:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony
Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za
pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu
na jamstvenom listu.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je
usklađenost sa smjernicom EMC za
uporabu spojnih kabela kraćih od 3 m.
Pažnja
Elektromagnetsko polje na određenim
frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk
ovog uređaja.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči prekid prijenosa podataka,
ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite
i ponovo spojite komunikacijski kabel
(USB, i sl.).
4
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se
u Europskoj Uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sustavima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj Uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija koja je isporučena
uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad.
Na određenim baterijama uz ovu oznaku
može se pojaviti kemijski simbol. Kemijski
znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se
na bateriju ako ona sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija
pomažete u sprječavanju mogućih štetnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći uslijed nepravilnog
odlaganja baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U
slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih
razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom
baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti
isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se
zajamčilo pravilno rukovanje baterijom,
na kraju njezina radnog vijeka je odnesite
na odlagalište za recikliranje električne i
elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi
bateriju iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
5
Napomena za korisnike u
Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
$"*("+,"("#$"*(""!)
"$#"$&"!"!!!&"'
")"#!
"!)"!"%!"!"("(-&!*%&'#!
"!)
!&$!"'&%&'$"#.
$%&(-&("'#'$(&%"
*('"(#$"*("'%+!%
&! *&( &!,#$"#%"
%'*"(#$"*("'&($+!
*("%'!"%&"%&'#!%'!
!&$!&%"%&$!
www.sukladnost-sony.com.hr
6
Sadržaj
Osnovni
postupci
.....................................................................................14
Ovaj dio pruža osnovne informacije o rukovanju fotoaparatom.
Prvo pročitajte ovaj dio.
Napomene o uporabi ................................................... 15
Priprema fotoaparata
Provjera isporučenog pribora ...................................... 18
Pregled dijelova........................................................... 19
Punjenje baterije.......................................................... 25
Umetanje baterije/memorijske kartice (prodaje se
zasebno)................................................................... 27
Montaža objektiva ....................................................... 30
Uključivanje fotoaparata i podešavanje sata ................ 33
Prije snimanja.............................................................. 35
Podešavanje tražilu u skladu s dioptrijom
(podešavanje dioptera)....................................... 35
Pravilno držanje fotoaparata.................................. 35
Snimanje i pregled fotografija
Fotografiranje .............................................................. 36
Snimanje videozapisa.................................................. 38
Reprodukcija snimaka ................................................. 39
Brisanje snimaka (Delete) ........................................... 40
Snimanje prilagođeno motivu
Podešavanje kuta LCD zaslona ................................... 41
Snimanje uz različite načine snimanja ........................ 42
Ү .................................................................... 43
š Odabir scene .................................................. 44
& Sweep Panorama/Һ 3D Sweep Panorama ... 45
Continuous Advance Priority AE .................... 46
Uporaba funkcije snimanja
Uporaba bljeskalice ..................................................... 47
Podešavanje svjetline slike.......................................... 49
/ Odabir načina okidanja..................................... 51
7
Promjena informacija o snimanju (DISP) ................... 52
Podešavanje veličine slike .......................................... 53
Image size .............................................................. 53
Panorama: Size ...................................................... 53
Uporaba funkcije reprodukcije
Povećavanje slika ........................................................ 55
Odabir prikaza popisa snimaka ................................... 56
Gledanje snimaka na TV prijemniku .......................... 57
Popis funkcija
Funkcije kojima možete upravljati pomoću tipaka/
kotačića.................................................................... 58
Odabir funkcije tipkom Fn (funkcija) ......................... 59
Funkcije koje se mogu odabrati tipkom
Fn (funkcija) ............................................................ 60
Funkcije odabrane tipkom MENU .............................. 62
Korištenje funkcije vodiča fotoaparata ....................... 70
In-Camera Guide ................................................... 70
Gledanje snimaka na računalu
Uporaba s računalom .................................................. 71
Uporaba softvera ......................................................... 73
Odabir načina kreiranja diska s videozapisima ........... 77
Ostalo
Popis ikona na zaslonu ................................................ 79
Funkcije raspoložive u svakom modu snimanja ......... 82
Raspoloživi načini rada bljeskalice ............................. 83
Napredne
funkcije
.....................................................................................85
Ovaj dio pruža dodatne informacije o fotoaparatu.
Priprema
Podešavanje fotoaparata.............................................. 86
Skidanje okulara .................................................... 86
Zaslon prikazan za mod snimanja ............................... 87
Odabir moda zaslona ............................................. 87
Histogram .............................................................. 88
Digitalni mjerač izbalansiranosti ........................... 89
8
Grafički prikaz ....................................................... 89
Praćenje motiva kroz objektiv bez prikazanih
efekata................................................................ 89
Popis ikona za mod tražila .................................... 90
Pokazivač .............................................................. 93
Snimanje jasne slike bez potresanja fotoaparata ......... 94
Indikator upozorenja na pomicanje fotoaparata .... 94
Uporaba funkcije Steady Shot ............................... 94
Uporaba stativa ...................................................... 95
Snimanje
Odabir moda snimanja ................................................ 96
z AUTO ......................................................... 96
Ү .................................................................... 96
š Odabir scene .................................................. 97
& Sweep Panorama/Һ 3D Sweep Panorama ... 99
Cont. Priority AE ........................................... 101
P Program Auto ................................................... 102
A Aperture Priority .............................................. 103
S Shutter Priority................................................. 105
M Manual Exposure ............................................ 107
M BULB .............................................................. 109
Postavke za snimanje videozapisa ............................ 111
Snimanje videozapisa s lakoćom
Snimanje videozapisa uz podešenu brzinu
zatvarača i otvor blende ................................... 112
File Format .......................................................... 113
Record Setting ..................................................... 114
Audio Recording ................................................. 115
Izoštravanje ............................................................... 116
Automatsko izoštravanje ..................................... 116
Zadržavanje žarišta .............................................. 119
Područje automatskog izoštravanja ..................... 119
AF osvjetljenje .................................................... 120
AF Micro Adj. ..................................................... 121
Praćenje subjekta ................................................. 121
Ručno izoštravanje .............................................. 123
Peaking ................................................................ 124
Focus Magnifier................................................... 124
9
Izravno ručno izoštravanje .................................. 125
Tipka AF/MF ....................................................... 126
Prepoznavanje lica .................................................... 127
Face Detection ..................................................... 127
Face Registration ................................................. 128
Smile Shutter ....................................................... 129
Podešavanje svjetline slike........................................ 131
AE zadržavanje.................................................... 131
Način mjerenja svjetla ......................................... 132
Flash Comp. ........................................................ 132
Flash control ........................................................ 133
Bljeskalica ................................................................. 135
Bežićna bljeskalica .............................................. 135
Slow Sync ............................................................ 136
Uporaba bljeskalice opremljene priključnim
kabelom za sinkronizaciju bljeskalice ............. 137
Podešavanje ISO osjetljivosti.................................... 139
Multi frame noise reduction ................................ 140
Automatska kompenzacija za svjetlinu i kontrast
(D-Range) .............................................................. 141
D-RangeOptimizer .............................................. 141
Auto HDR ........................................................... 142
Podešavanje procesiranja slike.................................. 144
Picture Effect ....................................................... 144
Kreativni stil ........................................................ 145
Podešavanje tonova boje (Whitebalance) ................. 148
Izbornik za precizno podešavanje boje ............... 149
Color Temp./Color Filter ..................................... 150
Ručno podešavanje ravnoteže bjeline ................. 150
Zumiranje u jednom koraku ...................................... 153
/ Odabir načina okidanja................................... 154
Pojedinačno snimanje .......................................... 154
Cont. Shooting ..................................................... 154
Self-timer ............................................................. 155
Bracket: Cont./Single Bracket ............................. 155
WB Bracket ......................................................... 157
DRO Bracket ....................................................... 158
Remote Cdr. ......................................................... 158
10
Reprodukcija
Zaslon prikazan za mod reprodukcije ....................... 159
Promjena prikaza tijekom reprodukcije .............. 159
Popis ikona u prikazu histogram ......................... 159
Uporaba funkcija reprodukcije.................................. 161
Rotiranje slike ..................................................... 161
View Mode .......................................................... 161
Slide Show........................................................... 162
Playback Display ................................................. 162
Pomični prikaz panoramskih snimaka................. 163
Zaštita slika (Protect) ................................................ 164
Brisanje snimaka (Delete) ......................................... 165
Brisanje (Multiple Img.) ...................................... 165
Brisanje svih fotografija ili videozapisa u istom
načinu pregleda ................................................ 166
O reprodukciji na TV-u ............................................. 167
3D Viewing.......................................................... 167
Primjena funkcije "BRAVIA" Sync .................... 167
Podešavanje fotoaparata
GPS postavke (samo SLT-A77V) ............................. 169
Pomoćni podaci za GPS ...................................... 170
GPS Auto Time Cor. ............................................ 170
Podešavanje omjera širine i visine te kvalitete
slike ....................................................................... 172
Aspect Ratio ........................................................ 172
Quality ................................................................. 172
Podešavanje drugih funkcija fotoaparata .................. 174
Long Exposure NR .............................................. 174
High ISO NR ....................................................... 174
Color Space ......................................................... 175
Release w/o Lens ................................................. 175
Grid Line ............................................................. 176
Auto Review ........................................................ 176
Func. of AEL button ............................................ 176
ISO Button, AF/MF button.................................. 177
Preview Button .................................................... 177
Prednja zavjesa elektroničkog zatvarača ............. 177
LCD Brightness ................................................... 178
Viewfinder Bright. ............................................... 178
11
Power Save .......................................................... 179
FINDER/LCD Setting ......................................... 179
Kompenzacija objektiva............................................ 180
Lens Comp.: Periferna zasjenjena ....................... 180
Lens Comp.: Kromatska aberacija ...................... 180
Lens Comp.: Izobličenje ..................................... 180
Podešavanje načina za snimanje na memorijsku
karticu .................................................................... 181
Format ................................................................. 181
File Number......................................................... 181
Folder Name ........................................................ 181
Select REC Folder ............................................... 182
New Folder .......................................................... 182
Recover Image DB .............................................. 183
Upload Settings ................................................... 183
Registriranje vlastitih postavki.................................. 185
Resetiranje na standardne postavke .......................... 186
Provjera verzije fotoaparata ...................................... 190
Računalo
Spajanje fotoaparata s računalom ............................. 191
Podešavanje USB veze ........................................ 191
Spajanje s računalom ........................................... 191
Prebacivanje slika na računalo (Windows) ......... 192
Prebacivanje slika na računalo (Macintosh)........ 192
Prekidanje USB veze ........................................... 194
Kreiranje diska s videozapisima ............................... 195
Kreiranje diska AVCHD formata ........................ 195
Kreiranje diska sa standard definition (STD)
kvalitetom slike................................................ 196
Diskovi koje možete koristiti sa softverom
"PMB" ............................................................. 197
Ispis
Podešavanje DPOF-a ................................................ 198
Date Imprint ........................................................ 198
Čišćenje
Čišćenje fotoaparata i objektiva ................................ 199
Čišćenje slikovnog senzora ....................................... 200
12
U slučaju problema/Ostalo
U slučaju problema ................................................... 203
Poruke upozorenja..................................................... 212
Mjere opreza ............................................................. 214
Uporaba fotoaparata u inozemstvu — Napajanje ..... 217
AVCHD format ......................................................... 218
GPS (samo SLT-A77V) ............................................. 219
3D snimaje ................................................................ 221
Memorijskakartica .................................................... 222
Baterija/punjač .......................................................... 224
Licenca ...................................................................... 226
Provjera broja mogućih snimaka/vrijeme
snimanja ................................................................ 227
Tehnički podaci ......................................................... 231
13
Osnovni postupci
Ovaj dio pruža osnovne informacije o rukovanju
fotoaparatom. Prvo pročitajte ovaj dio. Za učinkovitiju
uporabu fotoaparata pogledajte dio "Napredne funkcije"
(str. 85).
14
Napomene o uporabi
Postupak snimanja
➇ Ovaj fotoaparat nudi 2 načina za praćenje
motiva: uporabom LCD zaslona te
uporabom tražila.
➇ Snimljena slika može se razlikovati od
slike koju ste promatrali prije snimanja.
Napomena o kompenzaciji snimljenih
sadržaja
➇ Kako biste provjerili podržava li vaš
fotoaparat 1080 60i ili 1080 50i, provjerite sljedeće oznake na donjoj strani
fotoaparata.
1080 60i-kompatibilan uređaj: 60i
1080 50i-kompatibilan uređaj: 50i
➇ Ovaj fotoaparat je kompatibilan s
videozapisima formata 1080 60p ili 50p.
Za razliku od dosadašnjih standardnih
načina snimanja koji snimaju metodom
interlacing, ovaj fotoaparat snima primjenom metode progressive. To povećava
razlučivost te daje ravnomjerniju i realističniju sliku.
➇ Prilikom gledanja 3D slika snimljenih fotoaparatom na zaslonima kompatibilnim
s 3D prikazom možete osjećati simptome
nelagode poput naprezanja očiju, mučnine ili umora. Prilikom gledanja 3D
snimaka preporučujemo da u pravilnim
intervalima uzimate stanku. Budući
da se potreba za stankom ili njihovom
učestalošću razlikuje od pojedinca do pojedinca, molimo vas da postavite vlastita
mjerila. Osjećate li mučninu prekinite
pregledavanje 3D slika te se prema potrebi posavjetujte s liječnikom. Pogledajte
i upute za uporabu spojenog uređaja ili
softvera korištenog na fotoaparatu. Dječji
vid uvijek je ranjiv (posebice kod djece
ispod 6 godina starosti). Prije nego im
dopustite gledanje 3D slika posavjetujte
se, molimo, sa stručnjakom kao što je
pedijatar ili oftalmolog. Pobrinite se da
se vaša djeca pridržavaju gore navedenih
mjera opreza.
Napomena o kompenzaciji snimljenih
sadržaja
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak ili oštećenje snimljenog sadržaja uslijed nepravilnosti u radu
fotoaparata ili memorijske kartice i sl.
Sigurnosne kopije podataka
Kako biste spriječili potencijalnu opasnost
od gubljenja podataka, uvijek kopirajte
podatke na drugi medij.
Napomene o LCD zaslonu, elektroničkom tražilu, objektivu i slikovnom
senzoru
➇ LCD zaslon i elektroničko tražilo
proizvedeni su uporabom vrlo precizne
tehnologije tako da je preko 99,99%
piksela funkcionalnih za uporabu. Ipak,
na LCD zaslonu i elektroničkom tražilu
mogu se pojaviti sitne crne i/ili svijetle
točkice (bijele, crvene, plave ili zelene).
Ove točkice su normalna posljedica postupka proizvodnje i ne utječu na snimke.
➇ Ne držite fotoaparat za LCD zaslon.
➇ Ne izlažite fotoaparat sunčevoj svjetlosti
niti snimajte izravno prema suncu
kroz dulje vrijeme. To može dovesti
do oštećenja unutrašnjeg mehanizma.
Fokusiranje sunčeva svjetla na predmet u
blizini može uzrokovati požar.
➇ Na stražnjoj strani i oko rotirajuće osovine
šarke LCD zaslona nalazi se magnet.
Ne približavajte LCD zaslonu predmete
osjetljive na magnetsko zračenje, poput
diskete i kreditnih kartica.
➇ Slika može ostavljati trag na zaslonu na
hladnim mjestima. Pojava nije kvar. Pri
uključivanju fotoaparata na hladnom
mjestu zaslon se može trenutačno zatamniti. Kad se fotoaparat zagrije zaslon će
raditi normalno.
15
Napomene o uporabi
Napomene o dužem snimanju
➇ Ako dulje vrijeme snimate temperatura
fotoaparata se povećava. Ako se temperatura
podigne iznad određene razine na zaslonu
će se pojaviti znak -, a fotoaparat će se
automatski isključiti. Ako se napajanje
isključi ostavite fotoaparat na 10 minuta
ili duže kako bi se njegova unutarnja temperatura smanjila do sigurne razine.
➇ U uvjetima visoke vanjske temperature,
temperatura fotoaparata brzo raste.
➇ Uslijed podizanja temperature fotoaparata
kvaliteta slike može opasti. Preporučuje
se da prije nastavka snimanja pričekate
da temperatura fotoaparata padne.
➇ Površina fotoaparata može postati vruća.
Pojava nije kvar.
Napomene o importiranju AVCHD View
videozapisa* na računalo
Pri importiranju AVCHD videozapisa na računalo (Windows), koristite "PMB" softver
s isporučenog CD-ROM-a.
* "AVCHD View videozapisi" su videozapisi
snimljeni u modu [AVCHD 60i/60p]/
[AVCHD 50i/50p] odabranima pod [File
Format] (str. 113).
Napomene o reprodukciji videozapisa
na drugim uređajima
➇ Ovaj fotoaparat koristi MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile za snimanje AVCHD
formata. Videozapisi snimljeni u AVCHD
formatu ovim fotoaparatom ne mogu se
reproducirati sljedećim uređajima.
– Na ostalim uređaji kompatibilnim s
AVCHD formatom koji ne podržava
High Profile
– Na uređajima nekompatibilnim s
AVCHD formatom
Ovaj fotoaparat također koristi MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile za snimanje
MP4 formata. Iz se tog razloga videozapisi snimljeni u formatu MP4 s ovim
fotoaparatom ne mogu reproducirati na
uređajima koji ne podržavaju MPEG-4
AVC/H.264 format.
16
➇ Disk snimljen u HD (High Definition)
kvaliteti može se reproducirati samo
na uređajima kompatibilnim s AVCHD
formatom. DVD uređaji ili snimači ne
mogu reproducirati diskove u HD kvaliteti budući da nisu kompatibilni s AVCHD
formatom. DVD uređaji ili snimači
možda neće biti u stanju izbaciti diskove
snimljene u HD kvaliteti.
➇ 1080 60p/50p videozapisi mogu se
reproducirati samo na uređajima koji to
podržavaju.
Uređaji kompatibilni s GPS-om (samo
SLT-A77V)
➇ Kako biste utvrdili podržava li vaš
fotoaparat GPS funkciju provjerite naziv
modela svog fotoaparata.
Kompatibilan s GPS-om: SLT-A77V
Nekompatibilan s GPS-om: SLT-A77
➇ GPS koristite u skladu s propisima država
i regija gdje ga upotrebljavate.
➇ Ne želite li snimati podatke o lokaciji
podesite opciju [GPS On/Off] na [Off]
(str. 169).
➇ U zrakoplovu isključite fotoaparat
sukladno upozorenjima prije leta.
Upozorenje o autorskim pravima
TV programi, filmovi, videovrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim
pravima. Neovlašteno snimanje takvih
materijala može biti u suprotnosti zakonima
o autorskim pravima.
Slike upotrijebljene u ovom priručniku
Slike upotrijebljene kao primjeri u ovom
priručniku su reprodukcije, a ne stvarne
slike snimljene ovim fotoaparatom.
O tehničkim podacima navedenima u
ovim uputama za uporabu
Tehnički podaci dobiveni su u sljedećim
uvjetima, osima ako u uputama nije
navedeno drukčije: pri uobičajenoj vanjskoj
temperaturi od 25 °C te uporabom baterije
punjene još otprilike sat vremena nakon
isključivanja indikatora CHARGE.
Napomene o uporabi
Naziv modela
Ovaj priručnik pokriva nekoliko modela
isporučenih s različitim objektivima. Naziv
modela razlikuje se ovisno o isporučenom
objektivu. Raspoloživi model razlikuje se
ovisno o državi/regiji.
Naziv modela
Objektiv
SLT-A77/A77V
–
SLT-A77K/
A77VK
DT18-55mm
SLT-A77Q/
A77VQ
DT16-50mm
17
Provjera isporučenog pribora
Prvo provjerite broj modela svog fotoaparata (str. 17). Isporučeni pribor
razlikuje se ovisno o modelu.
Broj u zagradama pokazuje količinu.
Zajednički pribor
➇ Fotoaparat (1)
➇ Punjač baterije BC-VM10A (1)
➇ Kabel napajanja (1)
➇ Punjiva baterija NP-FM500H (1)
➇ Poklopac kućišta (1) (pričvršćen
na fotoaparat)
➇ Pokrov priključka za pribor (1)
(pričvršćen na fotoaparat)
➇ Okular (1) (pričvršćen na
fotoaparat)
➇ CD-ROM (1)
– Aplikacije za α fotoaparat
➇ Upute za uporabu (ovaj priručnik)
(1)
SLT-A77K/A77VK
➇ USB kabel (1)
➇ DT18-55mm zum-objektiv (1)/
Prednji pokrov objektiva (1)/
Stražnji pokrov objektiva (1)
SLT-A77Q/A77VQ
➇ Remen za nošenje aparata na
ramenu (1)
18
➇ DT16-50mm zum-objektiv (1)/
Prednji pokrov objektiva (1)/
Stražnji pokrov objektiva (1)/
Sjenilo objektiva (1)
Pregled dijelova
Pogledajte stranice u zagradama za detalje o uporabi.
Prednja strana
Priprema fotoaparata
A AF osvjetljenje (120)/Indikator
samookidača (155)
M Tipka ( (ugrađena bljeskalica)
(47, 135)
B Okidač (36)
N Oznaka za postavljanje (30)
C Prekidač (33)
D Prednji kontrolni kotačić (102)
O Tipka za otpuštanje objektiva
(31)
E Senzor daljinskog upravljača
(158)
P Kotačić načina izoštravanja
(116, 123)
F Kontakti za objektiv*
* Ne dirajte izravno te
dijelove.
G Zrcalo*
H Tipka za provjeru dubinske
oštrine (105)
I Priključak za objektiv
J Ugrađena bljeskalica* (47, 135)
** Ne prekrivajte ovaj dio
tijekom snimanja videozapisa. Na taj način možete
uzrokovati smetnje ili
smanjiti glasnoću.
K Mikrofon** (115)
L Funkcijski kotačić (42)
19
Pregled dijelova
Stražnja strana
A Okular (86)
I Tipka DISP (prikaz) (87, 159)
B Senzor okulara (86)
J Tipka ¸ ("pametni" telekonverter) (153)/Tipka za povećalo
fokusa (124)
C Tražilo*
➇ Dok gledate u tražilo aktivan je
mod tražila, a kada odmaknete
lice od tražila uključuje se mod
LCD zaslona.
K Tipka (In-Camera Guide) (70)
Za reprodukciju: Tipka B
(brisanje) (40)
D Dioptrijski regulator (35)
L Tipka # (reprodukcija) (39)
E LCD zaslon (79, 90, 159)
* Ne dirajte izravno taj dio.
F Senzor svjetline (178)
G Višesmjerni selektor
H Za snimanje: Tipka Fn (funkcija)
(59, 60)
Za reprodukciju: Tipka s
(rotiranje slike) (161)
20
Pregled dijelova
Gornja strana
Priprema fotoaparata
A Priključak za pribor s automatskom blokadom (135)
B Tipka MENU (62)
C Tipka MOVIE (38, 111)
D Tipka FINDER/LCD (179)
E Pokazivač (93)
F Tipka / (51, 154)
G Tipka WB (White Balance)
(148)
M Za snimanje: Tipka AF/MF
(automatsko/ručno izoštravanje)
(126)
Za reprodukciju: Tipka y
(uvećanje) (55)
N Za snimanje: Tipka AEL (zadržavanje ekspozicije) (131) /
Tipka SLOW SYNC (136)
Za reprodukciju: Tipka 2
(indeksni prikaz) (56)
H Tipka $ (ekspozicija) (49)
I Tipka ISO (139)
J Tipka za osvjetljenje pokazivača
(93)
K ? Oznaka položaja slikovnog
senzora (118)
L Stražnji kontrolni kotačić
21
Pregled dijelova
Donja i bočne strane
A Priključnica mikrofona
➇ Prilikom spajanja vanjskog
mikrofona, ugrađeni mikrofon
se automatski isključuje. Ako
je vanjski mikrofon tipa plug-in
napajanje mikrofona vrši se
preko fotoaparata.
B Hvataljke za remen za nošenje
na ramenu
➇ Pričvrstite oba kraja remena na
fotoaparat.
D Priključnica REMOTE
➇ Prilikom spajanja daljinskog
upravljača RM-L1AM (prodaje se zasebno) na fotoaparat
umetnite priključak daljinskog
upravljača u priključnicu
REMOTE, poravnavši vodilicu
priključka s vodilicom priključnice REMOTE. Povedite računa
da kabel daljinskog upravljača
bude okrenut prema naprijed.
E Zvučnik
F DC IN priključnica
➇ Pri spajanju AC adaptera ACPW10AM (opcija) isključite
fotoaparat i zatim spojite utikač
AC adaptera u priključnicu DC
IN na fotoaparatu.
G HDMI priključnica (57, 167)
H  (USB) priključnica (191)
I Indikator pristupa (28)
C Priključnica ( (sinkronizacija
bljeskalice) (137)
22
Pregled dijelova
J Utor za memorijsku karticu (27)
K Pokrov pretinca za memorijsku
karticu (27)
L Utor za umetanje baterije (27)
M Pokrov baterijskog pretinca
(27)
N Otvor za stativ
Priprema fotoaparata
➇ Upotrijebite stativ s vijkom
kraćim od 5,5 mm. Nećete moći
dobro pričvrstiti fotoaparat na
stative s vijcima duljine 5,5 mm
ili duljima, a takvim pokušajima
se može i oštetiti.
23
Pregled dijelova
Objektiv
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
(isporučen uz SLT-A77K/A77VK)
A Prsten za izoštravanje
B Prsten za zumiranje
C Preklopka za blokadu zuma
D Oznaka žarišne duljine
E Kontakti za objektiv
F Oznaka za sjenilo objektiva
G Skala udaljenosti
H Oznaka udaljenosti
I Skala žarišne duljine
J Preklopka za odabir načina
izoštravanja
K Oznaka za postavljanje
➇ DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM/DT
16- 50mm F2.8 SSM namijenjeni
su za Sony A-mount fotoaparate
(modele opremljene slikovnim
senzorom veličine APS-C).
24
DT 16- 50mm F2.8 SSM
(isporučen uz SLT-A77Q/A77VQ)
Te objektive ne možete koristiti
na fotoaparatima formata 35 mm.
➇ Za objektive DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM/DT 16- 50mm
F2.8 SSM pogledajte upute za
uporabu isporučene s
objektivom.
Punjenje baterije
Pri prvoj uporabi fotoaparata napunite bateriju NP-FM500H "InfoLITHIUM"
(isporučena).
"InfoLITHIUM" bateriju možete puniti čak i ako nije potpuno prazna.
Može se također koristiti i kad nije sasvim napunjena.
Umetnite bateriju u punjač za
baterije.
Priprema fotoaparata
1
Pritisnite bateriju dok ne klikne.
2
Spojite punjač za baterije na zidnu utičnicu.
Indikator svijetli: Punjenje je u tijeku
Indikator je isključen: Punjenje je dovršeno
Trajanje punjenja Približno 175 minuta
➇ Za punjenje sasvim prazne baterije
na temperaturi od 25°C.
➇ Indikator CHARGE se isključuje
kada je napajanje dovršeno.
Indikator CHARGE
U zidnu utičnicu
25
Punjenje baterije
Napomene
➇ Vrijeme punjenja razlikuje se ovisno o preostalom kapacitetu baterije ili uvjetima
punjenja.
➇ Savjetujemo punjenje baterije uz temperaturu okoline između 10°C i 30°C. Možda
nećete moći efikasno napuniti bateriju izvan tog temperaturnog raspona.
➇ Spojite punjač za baterije na najbližu zidnu utičnicu.
26
Umetanje baterije/memorijske kartice
(prodaje se zasebno)
Otvorite pokrov baterijskog
pretinca uz pomak zasuna na
pokrovu.
2
Umetnite bateriju čvrsto dokraja uz pritiskanje zasuna za
blokiranje vrškom baterije.
Priprema fotoaparata
1
Zasun za blokiranje
3
Zatvorite pokrov..
4
Otvorite pokrov pretinca za
memorijsku karticu uz pomak
pokrova.
27
Umetanje baterije/memorijske kartice (prodaje se zasebno)
5
Uložite memorijsku karticu.
➇ Okrenite odrezani ugao kako je prikazano i umetnite memorijsku karticu
tako da škljocne u svom ležištu.
Pripazite da odrezani ugao bude
okrenut pravilno.
6
Zatvorite pokrov.
Vađenje baterije
Isključite fotoaparat i pomaknite zasun za
blokiranje u smjeru strelice. Pripazite da
baterija ne padne.
Zasun za blokiranje
Za vađenje memorijske kartice
Provjerite je li indikator pristupa isključen, a zatim otvorite pokrov te
jednom pritisnite memorijsku karticu.
Provjera preostalog kapaciteta baterije
Podržana baterija je litij-ionska baterija koja ima sposobnost razmjene
podataka vezanih uz uvjete rada s fotoaparatom. Vrijeme preostalo do
pražnjenja baterije prikazano u postotcima prikazuje se sukladno uvjetima
u kojima koristite fotoaparat.
28
Umetanje baterije/memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Napunjenost
baterije
"Battery
exhausted"
Visoka
Niska
Ne možete više
snimati.
Podržane memorijske kartice
Vrste memorijskih kartica
Fotografije
Videozapisi
Memory Stick PRO Duo

 (Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo


SD memorijska kartica

 (klasa 4 ili brže)
SDHC memorijska kartica

 (klasa 4 ili brže)
SDXC memorijska kartica

 (klasa 4 ili brže)
U ovom
priručniku
Memory Stick
PRO Duo
SD kartica
➇ MultiMediaCard se ne može koristiti.
Napomena
➇ Snimke pohranjene na SDXC memorijsku karticu ne mogu se prenijeti ili reproducirati na računalima ili AV uređajima koji ne podržavaju exFAT. Prije spajanja
uređaja na fotoaparat provjerite podržava li uređaj exFAT. Spojite li fotoaparat na
nekompatibilan uređaj, možda će se zatražiti od vas da formatirate karticu. Nikad ne
formatirajte karticu u takvim slučajevima jer ćete time izbrisati sve podatke s nje.
(exFAT je sustav datoteka koji se koristi na SDXC memorijskim karticama.)
29
Priprema fotoaparata
S ovim fotoaparatom kompatibilne su sljedeće memorijske kartice. Međutim, nije zajamčeno da će s ovim fotoaparatom raditi sve memorijske
kartice.
Montaža objektiva
1
Uklonite poklopac kućišta s
fotoaparata i stražnji
poklopac objektiva s poleđine
objektiva.
Prednji pokrov za objektiv
➇ Objektiv izmjenjujte brzo i na
mjestu gdje nema prašine kako bi se
spriječio ulazak prašine i nečistoća u
fotoaparat.
➇ Pri snimanju uklonite prednji pokrov
s prednje strane objektiva.
2
Poklopac kućišta
Stražnji pokrov za objektiv
Pri postavljanju objektiva
poravnajte narančaste oznake
(oznake za postavljanje) na
objektivu i fotoaparatu.
Narančaste oznake
3
Zakrenite objektiv udesno dok ne
klikne u blokirani položaj.
➇ Vodite računa da objektiv montirate ravno.
Napomene
➇ Pri montaži objektiva nemojte pritiskati tipku za otpuštanje objektiva.
➇ Pri postavljanju objektiva nemojte primjenjivati silu.
➇ Objektivi s E-mount priključkom nisu kompatibilni s ovim fotoaparatom.
➇ Koristite li objektiv za koji je isporučen navoj za stativ pričvrstite objektiv na stativ
uporabom navoja kako biste lakše uspostavili ravnotežu nad težinom objektiva.
➇ Kad prenosite fotoaparat s pričvršćenim objektivom, držite čvrsto i fotoaparat i objektiv.
30
Montaža objektiva
➇ Nemojte držati nijedan dio objektiva koji se izvlači pri zumiranju ili izoštravanju.
Za uklanjanje objektiva
1
Pritisnite dokraja tipku za otpuštanje objektiva i zakrenite objektiv
ulijevo dok se ne zaustavi.
2
Pričvrstite pokrove na prednju
i stražnju stranu objektiva te
poklopac kućišta na
fotoaparat.
➇ Prije postavljanja poklopaca uklonite
prašinu s njih.
Postavljanje sjenila objektiva
Preporučamo uporabu sjenila objektiva
radi smanjenja odbljesaka i postizanja
bolje kvalitete slike.
Pričvrstite sjenilo na okvir na kraju cijevi
objektiva i zakrenite sjenilo u smjeru
kazaljke sata dok se ne uglavi te se začuje
"klik".
Napomene
➇ Pričvrstite sjenilo objektiva pravilno. U protivnom sjenilo objektiva može narušiti
željeni efekt ili se može pojaviti na slikama.
➇ Kad je sjenilo objektiva pravilno pričvršćeno na DT 16-50mm F2.8 SSM, crvena
točka na objektivu poravnata je s crvenom točkom na sjenilu.
➇ S objektivom DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM ne isporučuje se sjenilo objektiva.
Možete koristiti ALC-SH108 (opcija).
➇ Sjenilo objektiva može blokirati svjetlo bljeskalice. Uklonite sjenilo objektiva pri
uporabi bljeskalice.
31
Priprema fotoaparata
Tipka za otpuštanje objektiva
Montaža objektiva
➇ Kod pohrane okrenite sjenilo objektiva i postavite ga na objektiv naopako.
Napomena o izmjeni objektiva
Dospiju li pri izmjeni objektiva prašina ili nečistoća u unutrašnjost fotoaparata i na površinu slikovnog senzora (dijela koji je zamjena za film), mogu
se ovisno o uvjetima snimanja pojaviti na snimci kao tamne mrlje.
Fotoaparat je opremljen funkcijom za zaštitu od prašine kako bi se spriječilo taloženje prašine na slikovnom senzoru. Ipak objektiv postavljajte/
uklanjajte dalje od prašnjavih mjesta.
32
Uključivanje fotoaparata i podešavanje
sata
Pri prvom uključenju fotoaparata prikazuje se izbornik za podešavanje
datuma/vremena.
1
Priprema fotoaparata
Podesite prekidač na ON kako
biste uključili fotoaparat.
Pojavljuje se izbornik za podešavanje
datuma i vremena.
➇ Za isključenje fotoaparata, podesite ga
na OFF.
2
Provjerite na LCD zaslonu je li
odabrano [Enter] i zatim pritisnite središte višesmjernog
selektora.
3
Odaberite svoje područje tipkom b/B na selektoru i
pritisnite središte višesmjernog selektora.
4
Odaberite pojedinačne
parametre tipkama b/B, a
brojčanu vrijednost podesite
tipkama v/V.
[Daylight Svg.:]: Uključuje ili isključuje
postavku za ljetno računanje vremena.
[Date Format:]: Odabir formata za
prikaz datuma.
➇ Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a
podne kao 12:00 PM.
33
Uključivanje fotoaparata i podešavanje sata
5
Ponovite korak 4 kako biste podesili druge opcije i zatim
pritisnite središte višesmjernog selektora.
6
Provjerite je li odabrano [Enter] i zatim pritisnite središte
višesmjernog selektora.
Za poništenje podešenja datuma/vremena
Pritisnite tipku MENU.
Za ponovno podešavanje datuma/vremena
Pri prvom uključenju fotoaparata automatski se prikazuje izbornik za podešavanje datuma/vremena. Idući put podesite na izborniku datum i vrijeme.
Tipka MENU t ұ 1 t [Date/Time Setup]
Ponovno podešavanje područja
Možete podesiti područje gdje koristite fotoaparat. Omogućuje odabir
lokalnog područja pri uporabi fotoaparata u inozemstvu.
Tipka MENU t ұ 1 t [Area Setting]
Održavanje postavke datuma i vremena
Ovaj fotoaparat ima ugrađenu punjivu bateriju kako bi se sačuvao podatak
o datumu i vremenu bez obzira na to je li fotoaparat uključen ili isključen,
te je li baterija puna ili prazna (str. 214).
34
Prije snimanja
Podešavanje tražilu u skladu s dioptrijom (podešavanje
dioptera)
Napomena
➇ Nastavak za podešavanje dioptrije (prodaje se zasebno) ne može se koristiti s ovim
fotoaparatom.
Pravilno držanje fotoaparata
Stabilizirajte gornji dio tijela i zauzmite položaj koji sprječava
pomicanje fotoaparata.
U modu snimanja
preko LCD zaslona
U modu tražila
U modu tražila
(okomiti položaj)
Točka 1
Jedna ruka drži hvatište fotoaparata, a druga podržava objektiv.
Točka 2
Zauzmite stabilan položaj sa stopalima razdvojenim za širinu ramena.
Točka 3
Laktove lagano naslonite uz tijelo.
Pri snimanju iz klečećeg položaja umirite gornji dio tijela tako da prislonite
lakat na koljeno.
35
Priprema fotoaparata
Podesite dioptrijski regulator
prema svojem vidu tako da prikaz
u tražilu bude jasno vidljiv.
Fotografiranje
"AUTO" mod omogućuje jednostavno snimanje bilo kojeg objekta u svim
uvjetima jer fotoaparat procjenjuje trenutačne uvjete kako bi podesio
postavke.
1
Podesite funkcijski kotačić na
z.
2
Držite fotoaparat i pratite kadar na LCD zaslonu ili tražilu.
3
Postavite AF područje preko željenog
objekta.
➇ Treperi li indikator
(upozorenje na potresanje fotoaparata), pažljivo snimajte objekt
držeći fotoaparat mirno ili uz uporabu stativa.
Područje automatskog izoštravanja
4
Pri uporabi zum-objektiva
zakrenite prsten za zumiranje i
zatim odlučite o snimanju.
Prsten za zumiranje
36
Indikator
(upozorenje na
potresanje fotoaparata)
Fotografiranje
5
Pritisnite okidač dopola kako bi
se slika izoštrila.
Kad se potvrdi izoštrenost, svijetli z ili
T (indikator izoštravanja) (str. 118).
Snimanje i pregled fotografija
Indikator izoštravanja
6
Pritisnite okidač dokraja za
snimanje.
37
Snimanje videozapisa
1
Pritisnite tipku MOVIE ponovno za
početak snimanja.
Tipka MOVIE
➇ Snimanje videozapisa može se započeti iz
bilo kojeg moda ekspozicije.
➇ Brzina zatvarača i otvor blende podešavaju
se automatski. Želite li ih podesiti na određene vrijednosti, podesite funkcijski kotačić
na l (videozapisi) (str. 112).
➇ Fotoaparat nastavlja podešavati oštrinu ukoliko je u modu automatskog izoštravanja.
2
Pritisnite tipku MOVIE ponovno za zaustavljanje snimanja.
Napomene
➇ Tijekom snimanja videozapisa može će se snimiti zvuk rada objektiva i fotoaparata.
Možete isključiti snimanje zvuka tako da podesite [Audio Recording] na [Off]
(str. 115).
➇ Vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa može biti kraće, ovisno o temperaturi
okoline ili o stanju fotoaparata. Pogledajte "Napomene o neprekidnom snimanju
videozapisa".
➇ Ako se pojavi indikator - temperatura fotoaparata je previsoka. Isključite fotoaparat i pričekajte da se fotoaparat ohladi (str. 213).
38
Reprodukcija snimaka
1
Pritisnite tipku #.
Tipka #
2
➇ Za reprodukciju fotografija odaberite [Folder View(Still)], a za reprodukciju videozapisa odaberite [Folder View(MP4)] ili [AVCHD View]
– ovisno o formatu datoteke.
3
Odaberite sliku tipkama b/B na višesmjernom selektoru.
➇ Za reprodukciju videozapisa pritisnite središte višesmjernog selektora.
Pri reprodukciji videozapisa
Postupak na višesmjernom selektoru/
prednjem ili stražnjem kontrolnom
kotačiću
Pauza/nastavak reprodukcije
z
Ubrzano naprijed
B
Ubrzano unatrag
b
Usporeno naprijed
Okrećite prednji ili stražnji kontrolni
kotačić udesno tijekom pauze.
Usporeno unatrag
Okrećite prednji ili stražnji kontrolni
kotačić ulijevo tijekom pauze.
➇ Videozapis se reproducira sliku po sliku.
Podešavanje glasnoće zvuka
V t v/V
Prikaz informacija
v
Napomena
➇ Na ovom fotoaparatu možda neće biti moguća reprodukcija videozapisa snimljenih
drugim uređajima.
39
Snimanje i pregled fotografija
Tipka MENU t # 1 t [View Mode] t odaberite
željeni mod
Brisanje snimaka (Delete)
Kad jednom izbrišete snimku, ne možete je vratiti. Prvo provjerite želite li
snimke izbrisati ili ne.
Napomena
➇ Zaštićene snimke se ne mogu izbrisati.
Brisanje trenutno prikazane snimke.
1
Odaberite snimku koju želite izbrisati i zatim pritisnite tipku B.
Tipka B
2
40
Odaberite [Delete] tipkom v na selektoru i pritisnite
središte višesmjernog selektora.
Podešavanje kuta LCD zaslona
Podesite LCD zaslon kako biste jasnije
vidjeli prikaz.
Snimanje prilagođeno motivu
➇ Stavite prst na gornji lijevi dio LCD zaslona i povucite zaslon prema sebi.
➇ LCD zaslon se okreće za 150 stupnjeva
nagore i 180 stupnjeva prema dolje.
➇ LCD zaslon se okreće za 180 stupnjeva u
smjeru kazaljki sata i 90 stupnjeva suprotno smjeru kazaljki sata.
➇ Ako ne koristite LCD zaslon preporučujemo
da ga zatvorite tako da sam zaslon bude
okrenut prema fotoaparatu.
Napomena
➇ Kad je LCD zaslon otvoren, senzor za oko možda
neće moći raditi pri snimanjima iz niskog položaja. Ako se zaslon ne isključi kad pogledate u
tražilo, pritisnite tipku FINDER/LCD.
41
Snimanje uz različite načine snimanja
Podesite funkcijski kotačić na
željeni mod.
Fotoaparat omogućuje sljedeće načine snimanja.
z (AUTO)
(36, 96)
Omogućuje jednostavno snimanje bilo kojeg objekta u svim
uvjetima jer fotoaparat procjenjuje trenutačne uvjete kako bi
podesio postavke.
Ү (Auto+)
(43, 96)
Fotoaparat prepoznaje i procjenjuje uvjete u kojima se
snima te potrebne postavke podešava automatski. Fotoaparat
pohranjuje 1 prikladnu fotografiju spajanjem ili razdvajanjem
fotografija kako se čini nužnim.
š (Scene
Selection) (44, 97)
Odabir odgovarajućeg moda za objekt ili uvjete snimanja
omogućuje vam snimanje slike s prikladnim podešenjem za
objekt.
& (Sweep
Panorama) (45, 99)
Omogućuje vam snimanje panoramskih slika.
Һ (3D Sweep
Panorama) (45, 99)
Omogućuje snimanje 3D panoramskih fotografija za reprodukciju na 3D-kompatibilnom TV prijemniku.
(Cont. Priority
AE) (46, 101)
Fotoaparat snima sve dok je tipka okidača sasvim pritisnuta.
Fotoaparat snima kontinuirano s maksimalno oko 12 snimki
u sekundi.
l (Movie) (38,
111)
Omogućuje snimanje videozapisa uz ručno podešavanje
ekspozicije (brzina zatvarača i otvor blende zajedno).
P (Program Auto)
(102)
Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije
(brzina zatvarača i otvor blende zajedno). Ostale postavke
možete podesiti ručno.
A (Aperture
Priority) (103)
Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja otvora
blende prednjim ili stražnjim kontrolnim kotačićem.
S (Shutter Priority)
(105)
Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja brzine
zatvarača prednjim ili stražnjim kontrolnim kotačićem.
42
Snimanje uz različite načine snimanja
M (Manual
Exposure) (107)
Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja ekspozicije
(i brzine zatvarača i otvora blende) prednjim ili stražnjim
kontrolnim kotačićem.
MR (Memory
recall) (185)
Poziva postavke prethodno snimljene u [Memory] u izborniku
za snimanje fotografija !.
Ү
1
Podesite funkcijski kotačić na Ү (Auto +).
2
Usmjerite fotoaparat prema
objektu.
Oznaka prepoznatog moda prizora
Funkcija snimanja
Broj fotografija
3
Izoštrite motiv i snimajte.
Modovi prizora koje prepoznaje fotoaparat
N (Night Scene)
җ (Hand-held Twilight)
Ҹ (Landscape)
Ô (Backlight Portrait)
Y (Portrait)
Ó (Tripod Night Scene)
. (Backlight)
* (Macro)
 (Night Portrait)
(Spotlight)
(Low Brightness)
Х (Baby)
Funkcija snimanja
Cont. Shooting (154)
Slow Sync. (135)
Auto HDR (142)
Daylight Sync.
Slow Shutter
Hand-held Twilight (44, 97)
43
Snimanje prilagođeno motivu
Nakon što fotoaparat prepozna i prilagodi
postavke uvjetima snimanja pojavljuju se
sljedeće informacije: oznaka moda prizora
kakav je fotoaparat prepoznao, prikladna
funkcija snimanja, broj fotografija koji će
se snimati.
Snimanje uz različite načine snimanja
š Odabir scene
1 Podesite funkcijski kotačić na š (Scene Selection).
2 Pritisnite središte višesmjernog selektora.
3 Odaberite željeni mod tipkama v/V i zatim pritisnite središte
višesmjernog selektora.
➇ Za promjenu prizora pritisnite tipku Fn, te odaberite drukčiji prizor.
4 Izoštrite motiv i snimajte.
ҳ (Portrait)
Zamućuje pozadinu i izoštrava objekt. Meko izražava tonove
kože.
ҹ (Sports Action)
Snimanje pokretnih objekata velikom brzinom zatvarača kako
bi objekt izgledao kao da stoji mirno. Fotoaparat snima slike
kontinuirano dok je okidač pritisnut.
\ (Macro)
Za snimanje objekata iz blizine, kao što su cvijeće i hrana.
Ҹ (Landscape)
Snima cijeli raspon prizora vrlo oštro i u živim bojama.
 (Sunset)
Prekrasno snima izlazak ili zalazak sunca.
N (Night Scene)
Snimanje noćnih prizora iz udaljenosti bez gubitka noćne
atmosfere okoliša.
җ (Hand-held
Twilight)
Snima noćne scene s manje šuma i zamućenja bez uporabe
stativa. Snima se niz slika i na njih se primjenjuje procesiranje
kako bi se smanjilo zamućenje objekta, učinak pomicanja
aparata i šum.
 (Night Portrait) Snima portrete u noćnim prizorima.
44
Snimanje uz različite načine snimanja
& Sweep Panorama/Һ 3D Sweep Panorama
1 Funkcijski kotačić podesite na & (Sweep Panorama)/Һ (3D
Sweep Panorama).
2 Pritisnite središte višesmjernog selektora.
3 Usmjerite fotoaparat prema rubu
objekta, zatim pritisnite okidač
dopola kako bi se podesila oštrina.
4 Pritisnite okidač dokraja.
5 Pomičite fotoaparat do kraja, slijedeći
indikator na zaslonu.
Indikatorska skala
45
Snimanje prilagođeno motivu
Ovaj dio se neće snimiti
Snimanje uz različite načine snimanja
Continuous Advance Priority AE
1 Podesite funkcijski kotačić na
(Cont. Priority AE).
2 Izoštrite motiv i snimajte.
➇ Fotoaparat snima sve dok je tipka okidača sasvim pritisnuta.
➇ Fotoaparat snima kontinuirano s maksimalno oko 12 snimki u sekundi.
46
Uporaba bljeskalice
Na tamnom mjestu uporaba bljeskalice omogućuje vam da objekt snimite
s dovoljno svjetline te vam također pomaže da smanjite učinak pomicanja
fotoaparata. Pri snimanju s aparatom okrenutim prema suncu možete
bljeskalicu koristiti kako biste snimili svijetlu sliku objekta osvijetljenog
straga.
1 Tipka Fn t ( (Flash Mode) t odaberite željeno podešenje
➇ Za dodatne informacije o modovima bljeskalice raspoloživima za svaki od
načina snimanja, pogledajte str. 83.
2 Pritisnite tipku (.
Tipka (
Uporaba funkcija snimanja
Bljeskalica se otvara.
➇ U modu AUTO, AUTO+ ili Scene
Selection bljeskalica se automatski otvara
ukoliko nema dovoljno svjetla ili je objekt
osvijetljen s leđa. Ugrađena bljeskalica ne
otvara se čak ni ako pritisnete tipku (.
3 Snimajte kad se dovrši punjenje
bljeskalice.
(➋ treperi: Bljeskalica se puni. Kad indikator trepće, nije moguće snimanje.
(➋ svijetli: Bljeskalica se napunila i
spremna je za aktivaciju.
Indikator (➋ (punjenje bljeskalice)
47
Uporaba bljeskalice
{ (Flash Off)
Bljeskalica se ne aktivira čak i ako se ugrađena bljeskalica
otvori.
➇ Ovu opciju ne možete odabrati kad je funkcijski kotačić podešen na P, A, S ili M. Međutim, bljeskalica se neće aktivirati
ako nije otvorena.
 (Autoflash)
Bljeskalica se aktivira kad je tamno ili u protusvjetlu.
( (Fill-flash)
Bljeskalica se aktivira pri svakoj snimci.
q (Rear Sync.)
Bljeskalica se aktivira točno prije dovršetka ekspozicije pri
svakom okidanju.
| (Wireless)
Aktivira se vanjska bljeskalica (opcija) odvojena od fotoaparata
i udaljena od njega (snimanje s bežičnom bljeskalicom).
48
Podešavanje svjetline slike
Ekspozicija se odabire automatski (automatska ekspozicija), osim ekspozicije u modu M.
Možete primjenjivati kompenzaciju ekspozicije na temelju ekspozicije
dobivene automatskim podešavanjem ekspozicije. Cijelu sliku možete
učiniti svjetlijom pomakom prema + strani. Cijela slika postaje tamnijom
pomaknete li ekspoziciju u – stranu (kompenzacija ekspozicije).
1 Pritisnite tipku $.
2 Podesite ekspoziciju tipkama b/B
Tipka $
LCD zaslon
Prema + (više): Svjetlija slika.
Prema – (manje): Tamnija slika.
➇ U modu tražila provjerite ekspoziciju
pomoću EV skale.
Kompenzirana ekspozicija
Tražilo
Standardna ekspozicija
3 Izoštrite motiv i snimajte.
Tehnike snimanja
➇ Podesite razinu kompenzacije uz provjeru snimljene slike.
➇ Primjenom bracketinga pri snimanju možete načiniti više snimaka uz
ekspoziciju pomaknutu na plus ili minus stranu (str. 155).
49
Uporaba funkcija snimanja
na višesmjernom selektoru.
Podešavanje svjetline slike
Napomena
➇ Ta opcija ne može se podesiti kad je mod ekspozicije podešen na AUTO, AUTO+ ili
Scene Selection.
Za kompenzaciju ekspozicije prednjim ili stražnjim kontrolnim kotačićem
Tipka MENU t ˘ 4 t [Dial exp.comp] t odaberite željeno
podešenje
Napomena
➇ Dodijelite li funkciju kompenzacije ekspozicije prednjem ili stražnjem kontrolnom
kotačiću, izvorno pridijeljenom funkcijom možete upravljati pomoću drugog
kontrolnog kotačića.
50
/ Odabir načina okidanja
Možete prema potrebi koristiti odgovarajući način okidanja, npr. pojedinačno, kontinuirano ili bracket.
Tipka / t odaberite željeni mod
Tipka /.
To je normalan način snimanja.
 (Cont. Shooting)
(154)
Fotoaparat kontinuirano snima fotografije.
 (Self-timer) (155)
Samookidanje s 10-sekundnom odgodom je praktično
kad i fotograf želi biti na fotografiji, a samookidanje s
2-sekundnom odgodom je korisno za smanjenje potresanja
fotoaparata.
C (Bracket: Cont.)
(155)
Omogućuje snimanje određenog broja fotografija s različitim stupnjem ekspozicije.
S (Single Bracket)
(155)
Omogućuje snimanje određenog broja fotografija, snimku
po snimku, s različitim stupnjem ekspozicije.
WB (WB bracket)
(157)
Temeljeno na odabranoj ravnoteži bjeline i temperaturi/filtru boje 3 slike se snimaju s pomakom ravnoteže bjeline.
DRO (DRO Bracket) Možete snimiti 3 slike s različitim vrijednostima za
D-Range Optimizer.
(158)
(Remote Cdr.) (158)
Možete snimati koristeći tipke SHUTTER i 2SEC
(okidanje nakon 2 sekunde) na daljinskom upravljaču
RMT-DSLR1 (opcija).
51
Uporaba funkcija snimanja
W (Single Shooting)
(154)
Promjena informacija o snimanju
(DISP)
Svakim pritiskom na tipku DISP, prikaz
informacija o snimanju mijenja se na
sljedeći način.
Možete odvojeno odabrati raspoložive
prikaze u tražilu ili na LCD zaslonu.
Display All Info.
No Disp. Info.
Level
Tipka DISP
Histogram
Digitalni mjerač izbalansiranosti
52
Podešavanje veličine slike
Image Size
Tipka MENU t ! 1 t [Image Size] t odaberite željenu veličinu
[Aspect Ratio]: [3:2]
Veličina slike
Smjernice za uporabu
L:24M
6000 T 4000 piksela
Za snimanje s najvišom kvalitetom slike
M:12M
4240 T 2832 piksela
Za ispis do veličine A3+
S:6.0M
3008 T 2000 piksela
Za ispis do veličine A5
[Aspect Ratio]: [16:9]
Smjernice za uporabu
L:20M
6000 T 3376 piksela
M:10M
4240 T 2400 piksela
S:5.1M
3008 T 1688 piksela
Za gledanje na high-definition
TV prijemniku
Napomena
➇ Odaberete li RAW sliku u [Quality], veličina RAW slike odgovara L. Ova veličina
nije prikazana na zaslonu.
Panorama: Size
Možete podesiti veličinu panoramskih fotografija. Veličina fotografija ovisi
o postavci smjera snimanja (str. 101).
Tipka MENU t ! 1 t [Panorama: Size] ili [3D Pan.: Image Size]
t odaberite željenu veličinu
[Panorama: [Size]
Standard
Wide
[Panorama: Direction] je podešeno na [Up] [Down]: 3872 T 2160
[Panorama: Direction] je podešeno na [Right] [Left]: 8192 T 1856
[Panorama: Direction] je podešeno na [Up] [Down]: 5536 T 2160
[Panorama: Direction] je podešeno na [Right] [Left]: 12416 T 1856
53
Uporaba funkcija snimanja
Veličina slike
Podešavanje veličine slike
[3D Pan.: Image Size]
16:9
1920 T 1080
Standard
4912 T 1080
Wide
7152 T 1080
54
Povećavanje slika
Sliku možete povećati radi bolje provjere. To je praktično za provjeru
izoštrenosti snimke.
1 Odaberite snimku koju želite povećati i zatim pritisnite tipku y.
Tipka y
2 Povećajte ili smanjite sliku
stražnjim kontrolnim kotačićem.
3 Odaberite dio koji želite uvećati kontrolnim tipkama v/V/b/B
na višesmjernom selektoru.
Za povratak na normalnu veličinu slike
Pritisnite središte višesmjernog selektora kako bi se slika vratila na normalnu veličinu.
55
Uporaba funkcija reprodukcije
➇ Rotiranjem prednjeg kontrolnog
kotačića slike se izmjenjuju pod istim
povećanjem prikaza. Kada istom
kompozicijom snimite više fotografija
možete usporediti njihovu oštrinu.
Odabir prikaza popisa snimaka
Možete prikazati više slika na zaslonu istodobno.
Pritisnite tipku 2.
Pojavi se indeksni prikaz snimaka.
Tipka 2
Za povratak na prikaz jedne snimke
Pritisnite središte višesmjernog selektora nakon odabira željene slike.
Za prikaz željene mape
Odaberite lijevu skalu na indeksnom prikazu
snimaka višesmjernim selektorom i zatim
pomoću v/V odaberite željenu mapu.
Pritisnete li središte višesmjernog selektora
kad je odabrana lijeva skala, mijenja se način
pregleda.
56
Gledanje snimaka na TV prijemniku
Za gledanje snimaka iz fotoaparata na TV-u potreban je HDMI kabel (opcija)
i HD TV opremljen HDMI priključnicom.
1 Isključite fotoaparat i TV prijemnik
prije spajanja fotoaparata na TV.
1 U HDMI
priključnicu
HDMI kabel (opcija)
2 U HDMI
priključnicu
2 Uključite TV i odaberite ulaz.
➇ Također pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
Uporaba funkcija reprodukcije
3 Uključite fotoaparat i pritisnite
tipku #.
Slike snimljene fotoaparatom prikazuju
se na TV zaslonu.
Odaberite željenu sliku tipkama b/B
na višesmjernom selektoru.
➇ LCD zaslon na fotoaparatu se ne
uključuje.
Višesmjerni selektor
Tipka #
57
Funkcije kojima možete upravljati
pomoću tipaka/kotačića
Pomoću ovih tipaka/kotačića možete podesiti ili upravljati sljedećim funkcijama. Položaj tipaka/kotačića potražite u "Pregled dijelova" (str. 19).
Tipka ( (47, 135)
Otvaranje bljeskalice.
Tipka / (51, 154)
Odabir načina okidanja.
Tipka WB (148)
Podešavanje ravnoteže bjeline.
Tipka $ (49)
Kompenzacija ekspozicije.
Tipka ISO (139)
Podešavanje ISO osjetljivosti.
Tipka FINDER/LCD (179)
Prebacivanje iz moda LCD zaslona u mod tražila.
Tipka za osvjetljenje
pokazivača (93)
Uključenje pozadinskog osvjetljenja pokazivača.
Tipka MENU (62)
Prikaz izbornika za podešavanje opcije izbornika.
Tipka MOVIE (38, 111)
Snimanje videozapisa.
Tipka AEL (131)/Tipka SLOW
SYNC (136)/Tipka 2 (56)
Podešavanje ekspozicije za cijeli zaslon./Snimanje
uz uporabu bljeskalice na manjim brzinama zatvarača./
Prikaz više slika na zaslonu istodobno.
Tipka AF/MF (126)/Tipka
y (55)
Privremeno prebacivanje između automatskog i ručnog izoštravanja./Povećanje slike pri reprodukciji.
Tipka Fn (59, 60)/Tipka s
(161)
Prikaz izbornika postavki funkcije koja je podešena
pomoću tipke Fn./Zakretanje slika.
Tipka ¸ (153)/Tipka za
povećalo fokusa (124)
Zumiranje središta slike./Omogućuje provjeru izoštrenosti povećavanjem slike prije snimanja.
Tipka # (39)
Reprodukcija snimaka.
Tipka
(70)/Tipka B (40)
Prikaz ugrađenog vodiča./Brisanje snimaka.
Kotačić načina izoštravanja
(116, 123)
Prebacivanje između automatskog i ručnog izoštravanja.
Tipka za provjeru dubinske
oštrine (105)
Provjera zamagljenosti pozadine.
58
Odabir funkcije tipkom Fn (funkcija)
Ova se tipka koristi za podešavanje ili provođenje funkcija često korištenih
pri snimanju.
1 Pritisnite tipku Fn.
2 Odaberite željenu stavku pomoću v/V/b/B na višesmjernom
selektoru i zatim pritisnite središte z za potvrdu.
Prikazuje se izbornik Setup.
3 Odaberite i potvrdite željenu
funkciju prateći funkcijski
vodič.
Popis funkcija
Funkcijski vodič
Podešavanje fotoaparata izravno sa zaslona informacija o snimanju
Zakrenite prednji ili stražnji kontrolni kotačić bez pritiskanja središta z
u koraku 2. Fotoaparat možete podesiti izravno sa zaslona informacija o
snimanju (osim za [Memory recall]).
59
Funkcije koje se mogu odabrati
tipkom Fn (funkcija)
Tipkom Fn (funkcija) mogu se odabrati sljedeće funkcije:
Scene Selection
(44, 97)
Odabir prikladnog moda između programiranih postavaka
opcije Scene Selection, u skladu s uvjetima snimanja.
(Portrait/Sports Action/Macro/Landscape/Sunset/Night Scene/
Hand-held Twilight/Night Portrait)
Movie (112)
Odabir moda ekspozicije u skladu s motivom ili željenim
efektom.
(P/A/S/M)
Memory recall (185)
Poziva postavke prethodno snimljene u [Memory] u izborniku
za snimanje fotografija !.
(Memory1/Memory2/Memory3)
Drive Mode (51, 154)
Podešavanje načina okidanja poput kontinuiranog snimanja.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Spd Priority Cont./
Self-timer/Self-timer(Cont)/Bracket: Cont./Remote Cdr.)
Flash Mode (47, 135)
Odabir načina rada bljeskalice.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./Wireless)
AF area (119)
Odabir područja izoštravanja.
(Wide/Zone/Spot/Local)
Object Tracking (121)
Zadržava fokus na objektu koji se prati fotoaparatom.
(On/Off)
Face Detection (127)
Automatski snima lica ljudi s optimalnim izoštravanjem i
ekspozicijom.
(On (Regist. Faces)/On/Off)
Smile Shutter (129)
Fotoaparat snima uslijed prepoznavanja osmjeha.
(On/Off)
ISO (139)
Podešavanje osjetljivosti na svjetlo. Što je veći broj, veća je
brzina zatvarača.
(Multi Frame Noise Reduct./ISO AUTO do 16000)
Metering Mode (132)
Odabir načina mjerenja svjetline.
(Multi segment/Center weighted/Spot)
Flash Comp. (132)
Podešavanje intenziteta bljeska bljeskalice.
(+3.0EV do –3.0EV)
White Balance (148)
Podešavanje tona za boje na fotografijama.
(Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/Fluor.:
Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/Fluor.:
Daylight/Flash/C.Temp./Filter/Custom/Custom Setup)
60
Funkcije koje se mogu odabrati tipkom Fn (funkcija)
DRO/Auto HDR (141)
Automatska kompenzacija za svjetlinu i kontrast.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Creative Style (145)
Odabir željene obrade fotografija.
(Style Box1–6)
Picture Effect (144)
Snimanje sa željenim filtrom radi postizanja dojmljivijeg
učinka.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/Soft
High-key/Partial Color/High Contrast Mono./Soft Focus/
HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature)
Popis funkcija
61
Funkcije odabrane tipkom MENU
Možete podesiti osnovne postavke za fotoaparat u cjelini ili izvoditi funkcije poput snimanja, reprodukcije ili drugih postupaka.
Pritisnite tipku MENU, zatim podesite željenu stavku pomoću v/V/b/B
na višesmjernom selektoru i zatim pritisnite središte višesmjernog selektora.
Odaberite stranicu izbornika
Odaberite opciju u izborniku
Izbornik za snimanje fotografija
Image Size (53)
Odabir veličine fotografija.
(L:24M/M:12M/S:6.0M (Kad je [Aspect Ratio] podešen na
3:2) L:20M/M:10M/S:5.1M (Kad je [Aspect Ratio] podešen
na 16:9))
Aspect Ratio (172)
Podešava omjer širine i visine za fotografije.
(3:2/16:9)
Quality (172)
Podešavanje kvalitete fotografija.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Panorama: Size (53)
Odabir veličine panoramskih fotografija.
(Standard/Wide)
Panorama: Direction
(101)
Podešavanje smjera snimanja za panoramske fotografije.
(Right/Left/Up/Down)
3D Pan.: Image Size
(53)
Odabir veličine 3D fotografija.
(16:9/Standard/Wide)
3D Pan.: Direction
(101)
Podešavanje smjera snimanja za 3D fotografije.
(Right/Left)
Long Exposure NR
(174)
Podešavanje postupka smanjivanja šuma za snimke kod
kojih je dužina ekspozicije 1 sekunda ili duže.
(On/Off)
62
Funkcije odabrane tipkom MENU
Podešava procesiranje smanjenja šuma za snimanje s visokom
osjetljivošću.
(High/Normal/Low)
Flash control (133)
Podešavanje načina određivanja intenziteta bljeska bljeskalice.
(ADI flash/Pre-flash TTL/Manual flash)
Power ratio (134)
Podešavanje količine svjetla za ugrađenu bljeskalicu kad je
[Flash control] podešeno na [Manual flash].
(1/1–1/6)
AF Illuminator (120)
Podešava AF osvjetljenje koji osvjetljava zatamnjeni objekt
radi lakšeg automatskog izoštravanja.
(Auto/Off)
Color Space (175)
Mijenja raspon boja koje se mogu reproducirati.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot (94)
Koristi se SteadyShot.
(On/Off)
Exposure step
Odabir veličine koraka podešavanja za brzinu zatvarača,
otvor blende i ekspoziciju.
(0,5 EV/0,3 EV)
AF-A setup (125)
Odabir hoće li se izoštravanje moći precizno podešavati
ručno kad je način izoštravanja podešen na [AF-A].
(AF-A/DMF)
Priority setup
Podešavanje hoće li fotoaparat okidati čak i kad izoštrenost
nije potvrđena u modu automatskog izoštravanja.
(AF/Release)
AF w/shutter
Podešavanje hoće li se automatsko izoštravanje aktivirati
pritiskom okidača dopola.
(On/Off)
Memory (185)
Snimanje kombinacija često korištenih modova i postavki
te omogućavanje jednostavnog pozivanja tih kombinacija
funkcijskim kotačićem.
(1/2/3)
Izbornik za snimanje videozapisa
File Format (113)
Odabire format videodatoteke.
(AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p/MP4)
63
Popis funkcija
High ISO NR (174)
Funkcije odabrane tipkom MENU
Record Setting (114)
Odabir veličine kadra videozapisa.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440T1080 12M/VGA 3M)
Audio Recording
(115)
Odabir želite li pri snimanju videozapisa snimati i zvuk.
(On/Off)
Wind Noise Reduct.
(115)
Smanjuje šum vjetra tijekom snimanja videozapisa.
(On/Off)
SteadyShot (94)
Koristi se SteadyShot.
(On/Off)
Izbornik korisničkih postavki
Eye-Start AF (86)
Podešavanje korištenja automatskog izoštravanja gledanjem
kroz tražilo.
(On/Off)
FINDER/LCD Setting
(179)
Podešavanje načina prebacivanja između tražila i LCD
zaslona.
(Auto/Manual)
Red Eye Reduction
Smanjuje pojavu crvenila očiju prilikom uporabe bljeskalice.
(On/Off)
Release w/o Lens
(175)
Podešavanje mogućnosti otvaranja zatvarača i kada objektiv
nije montiran.
(Enable/Disable)
Auto+ Cont.
Shooting (96)
Podešavanje želite li snimanje u nizu u modu AUTO+.
(Auto/Off)
Auto+ Image Extract. Podešavanje želite li pohraniti sve fotografije snimljene u
nizu u modu AUTO+.
(96)
(Auto/Off)
Grid Line (176)
Podešavanja prikaza mreže za pomoć kod poravnavanja s
okomicama i horizontalama.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/Off)
Auto Review (176)
Prikaz fotografija nakon snimanja. Podešava se automatski
prikaz.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
64
Funkcije odabrane tipkom MENU
DISP Button(Monitor) Omogućuje odabir raspoloživih modova prikaza zaslona koji
se mogu odabrati pritiskom na tipku DISP.
(87)
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram/For viewfinder)
Omogućuje odabir raspoloživih modova prikaza u tražilu
koji se mogu odabrati pritiskom na tipku DISP.
(Graphic Display/Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram)
Peaking Level (124)
Naglašava konturu dometa izoštravanja određenom bojom.
(High/Mid/Low/Off)
Peaking Color (124)
Podešavanje boje za funkciju Peaking.
(Red/Yellow/White)
Live View Display
(89)
Podešavanje hoće li se ili ne na zaslonu prikazivati učinak
funkcije, npr. učinak kompenzacije ekspozicije.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
Func. of AEL button
(176)
Dodjeljivanje željene funkcije tipki AEL.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/AF area/Face
Detection/Smile Shutter/ISO/Metering Mode/Flash Comp./
White Balance/DRO/Auto HDR/Creative Style/Picture Effect/
Image Size/Quality/AEL hold/AEL toggle/AEL hold/\
AEL toggle/AF/MF Control Hold/AF/MF Control Toggle/
Object Tracking/AF lock/Aperture Preview/Shot. Result
Preview/Smart Telecon./Focus Magnifier/Memory)
ISO Button (177)
Dodjeljivanje željene funkcije tipki ISO.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/AF area/Face
Detection/Smile Shutter/ISO/Metering Mode/Flash Comp./
White Balance/DRO/Auto HDR/Creative Style/Picture
Effect/Image Size/Quality/AEL hold/AEL toggle/\ AEL
hold/\ AEL toggle/AF/MF Control Hold/AF/MF Control
Toggle/Object Tracking/AF lock/Aperture Preview/Shot.
Result Preview/Smart Telecon./Focus Magnifier/Memory)
65
Popis funkcija
DISP Button(Finder)
(87)
Funkcije odabrane tipkom MENU
AF/MF button (177)
Dodjeljivanje željene funkcije tipki AF/MF.
(Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/AF area/Face
Detection/Smile Shutter/ISO/Metering Mode/Flash Comp./
White Balance/DRO/Auto HDR/Creative Style/Picture
Effect/Image Size/Quality/AEL hold/AEL toggle/\ AEL
hold/\ AEL toggle/AF/MF Control Hold/AF/MF Control
Toggle/Object Tracking/AF lock/Aperture Preview/Shot.
Result Preview/Smart Telecon./Focus Magnifier/Memory)
Preview Button (177) Odabir načina koji će se koristiti za rukovanje tipkom za
provjeru dubinske oštrine.
(Shot. Result Preview/Aperture Preview)
Podešavanje funkcije tipke za zadržavanje izoštravanja
Focus Hold Button
objektiva.
(Focus Hold/D.O.F.Preview)
Smart Telecon.
Odabir načina rada za tipku ¸.
(Smart Telecon./Focus Magnifier)
Button (124, 153)
Ctrl dial setup
Podešavanje funkcija prednjeg kontrolnog kotačića i stražnjeg kontrolnog kotačića na podešavanje brzine zatvarača
ili otvora blende kad je mod ekspozicije podešen na M.
(W SS X F/no./W F/no. X SS)
Dial exp.comp (50)
Za kompenzaciju ekspozicije prednjim ili stražnjim kontrolnim kotačićem.
(Off/W Front dial/X Rear dial)
Exp.comp.set
Uključivanje ili isključivanje kompenzacije ekspozicije
unutar dometa bljeskalice.
(Ambient&flash/Ambient only)
Bracket order
Odabir redoslijeda u snimanju s više ekspozicija i više
balansa bjeline.
(0 t – t +/– t 0 t +)
AF drive speed
Odabir brzine izoštravanja u modu automatskog izoštravanja
(Fast/Slow).
Lens Comp.: Shading Kompenzira zatamnjene kutove zaslona koje uzrokuje
spojeni objektiv.
(180)
(Auto/Off)
Lens Comp.: Chro.
Aber. (180)
66
Smanjuje odstupanje boja u kutovima zaslona koje uzrokuje
spojeni objektiv.
(Auto/Off)
Funkcije odabrane tipkom MENU
Lens Comp.:
Distortion (180)
Kompenzira izobličenje zaslonskog prikaza koje uzrokuje
spojeni objektiv.
(Auto/Off)
Front Curtain Shutter Uključivanje ili isključivanje prednje zavjese elektroničkog
zatvarača.
(177)
(On/Off)
Face Registration
(128)
Registrira lice ili mijenja osobu kojoj će fokus dati prednost.
(New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete All)
Izbornik za reprodukciju
Brisanje snimaka.
(Multiple Img./All in Folder/All AVCHD view files)
View Mode (161)
Odabir načina kako će slike koje se reproduciraju biti
grupirane.
(Folder View(Still)/Folder View(MP4)/AVCHD View)
Slide Show (162)
Slide show prikaz.
(Repeat/Interval/Image Type)
3D Viewing (167)
Reprodukcija 3D fotografija na 3D TV-u spojenim s fotoaparatom.
Protect (164)
Uključivanje ili isključivanje zaštite za fotografije.
(Multiple Img./Cancel All Images/Cancel All Movies(MP4)/
Cancel All AVCHD view files)
Specify Printing
(198)
Odabir fotografija za DPOF.
(DPOF Setup/Date Imprint)
Volume Settings
Podešavanje glasnoće za reprodukciju videozapisa.
Playback Display
(162)
Podešavanje opcija prikaza fotografije snimljene u portretnoj
orijentaciji.
(Auto Rotate/Manual Rotate)
Izbornik Memory Card Tool
Format (181)
Formatiranje memorijske kartice.
File Number (181)
Odabir načina dodjeljivanja broja datoteke fotografijama i
videozapisima.
(Series/Reset)
67
Popis funkcija
Delete (40, 165)
Funkcije odabrane tipkom MENU
Folder Name (181)
Podešavanje formata mape za fotografije.
(Standard Form/Date Form)
Select REC Folder
(182)
Promjena mape odabrane za pohranu fotografija.
New Folder (182)
Kreiranje nove mape za pohranu fotografija i videozapisa.
Recover Image DB
(183)
Obnavljanje datoteke s podacima i omogućuje snimanje i
reprodukciju.
Display Card Space
Prikazuje preostalo vrijeme snimanja za videozapise i broj
fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu.
Izbornik za podešavanje sata
Date/Time Setup (33) Podešavanje datuma, vremena i ljetnog računanja vremena.
Area Setting (34)
Podešavanje mjesta korištenja.
Izbornik podešenja
Menu start
Podešavanje standardnog položaja kursora u izborniku na
najgornju stavku ili na zadnju odabranu stavku.
(Top/Previous)
LCD Brightness (178) Podešava svjetlinu LCD zaslona.
(Auto/Manual)
Viewfinder Bright.
(178)
Podešavanje svjetline tražila.
(Auto/Manual)
GPS Settings (169)
(samo SLT-A77V)
Podešavanje funkcija GPS-a.
Power Save (179)
Podešavanje intervala nakon kojeg se uključuje mod uštede
energije.
(30 Min/5 Min/1 Min/20 Sec/10 Sec)
HDMI Resolution
(167)
Podešavanje razlučivosti za spajanje fotoaparata na HDMI TV.
(Auto/1080p/1080i)
CTRL FOR HDMI
(168)
Upravljanje fotoaparatom preko TV-a koji podržava
"BRAVIA" Sync.
(On/Off)
68
Funkcije odabrane tipkom MENU
Upload Settings*
(183)
Podešava funkciju prijenosa za fotoaparat pri uporabi Eye-Fi
kartice.
(On/Off)
USB Connection
(191)
Podešavanje načina spajanja USB-a.
(Auto/Mass Storage/MTP)
Audio signals
Podešavanje želite oglašavanje tona kada je objekt izoštren
ili tijekom odbrojavanja samookidača.
(On/Off)
Cleaning Mode (200)
Pokreće mod čišćenja kako bi se očistio slikovni senzor.
Delete confirm.
Odabir između [Delete] i [Cancel] za standardnu opciju
potvrdnog izbornika za brisanje.
("Delete" first/"Cancel" first)
AF Micro Adj. (121)
Omogućuje vam precizno podešavanje položaja za izoštravanje.
(AF Adjustment Setting/amount/Clear)
* Prikazuje se kad je u fotoaparat umetnuta Eye-Fi kartica (opcija).
Prikaz verzije softvera fotoaparata.
O Language
Odabir jezika.
Mode Dial Guide
Uključenje ili isključenje pomoći za funkcijski kotačić
(objašnjenja za svaki mod snimanja).
(On/Off)
Demo Mode
Uključivanje ili isključivanje demonstracije reprodukcije
videozapisa. (On/Off)
Initialize (186)
Vraćanje postavaka na tvorničke vrijednosti.
(Reset Default/Rec mode reset/Custom reset)
Popis funkcija
Version (190)
69
Korištenje funkcije vodiča fotoaparata
In-Camera Guide
Pritisnete li tipku (In-Camera Guide)
u Fn zaslonu ili u prikazu izbornika, automatski se pojavi vodič u skladu s trenutačno
odabranom funkcijom ili podešenjem.
Odaberite nedostupne funkcije ili postavke
u Fn zaslonu i zatim pritisnite središte
višesmjernog selektora. Tada će se naznačiti odgovarajuće podešenje za njihovo
aktiviranje.
70
Tipka
(In-Camera Guide)
Uporaba s računalom
Na isporučenom CD-ROM-u nalaze se sljedeće aplikacije koje vam omogućuju kreativniju uporabu snimaka načinjenih ovim fotoaparatom.
➇ "Image Data Converter"
➇ "PMB" (Picture Motion Browser)
Ako ste na računalo već prije instalirali "PMB" te je njegov broj verzije
manji od verzije s isporučenog CD-ROM-a, također instalirajte taj "PMB"
s CD-ROM-a.
Za detaljne napomene o instalaciji pogledajte također str. 73.
Napomena
➇ "PMB" nije kompatibilan s Macintosh računalima.
Preporučena konfiguracija računala (Windows)
Za uporabu isporučenog softvera i importiranje snimaka putem USB veze
preporučuje se sljedeća konfiguracija računala.
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
"PMB"
CPU: Intel Pentium III 800 MHz ili brži
(Za reprodukciju/editiranje High Definition videozapisa:
Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz
ili brži, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz ili brži (HD FX/HD FH),
Intel Core 2 Duo 2,4 GHz ili brži (HD PS))
Memorija: 512 MB ili više (Za reprodukciju/editiranje High
Definition videozapisa: 1 GB ili više)
Tvrdi disk: Potreban prostor na disku za instaliranje –
približno 500 MB
Zaslon: Razlučivost zaslona – 1024 T 768 točaka ili više
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU/Memorija: Pentium 4 ili brži/1 GB ili više
Zaslon: 1024 T 768 točaka ili više
* 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane. Za korištenje funkcije
kreiranja diskova potreban je Windows Image Mastering API (IMAPI)
Ver. 2.0 ili noviji.
** Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
71
Gledanje snimaka na računalu
OS (prethodno
instaliran)
Uporaba s računalom
Preporučena konfiguracija računala (Macintosh)
Za uporabu isporučenog softvera i importiranje snimaka putem USB veze
preporučuje se sljedeća konfiguracija računala.
OS (prethodno
instaliran)
USB spajanje: Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
"Image Data Converter Ver.4": Mac OS X (v10.5, 10.6
(Snow Leopard))
"Image Data
Converter Ver.4"
CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo ili brži
Memorija: preporučuje se 1 GB ili više
Zaslon: 1024 T 768 točaka ili više
Napomene
➇ Rad se ne može jamčiti kod gore navedenih sustava koji su nadograđivani ili kod
multi-boot sustava.
➇ Ako spojite 2 ili više USB uređaja na jedno računalo istovremeno, neki uređaji,
uključujući fotoaparat, možda neće raditi, ovisno o vrsti USB uređaja koji
upotrebljavate.
➇ Spajanjem fotoaparata pomoću USB sučelja kompatibilnog s Hi-Speed USB (USB
2.0 kompatibilno) omogućuje napredne funkcije prebacivanja (high speed transfer)
jer je fotoaparat kompatibilan s Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilno).
➇ Kad se računalo aktivira iz suspend ili sleep moda, komunikacija između fotoaparata i računala možda se neće odmah uspostaviti.
72
Uporaba softvera
Instaliranje softvera (Windows)
Logirajte se kao administrator.
1 Uključite računalo i uložite CD-ROM (isporučen) u CD-ROM
pogon računala.
Prikazuje se izbornik za instalaciju.
➇ Ako se ne prikaže, dvaput kliknite na [Computer] (u Windows XP: [My
Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
➇ Ako se prikaže AutoPlay prozor, odaberite "Run Install.exe" i slijedite
upute koje se prikazuju na zaslonu za nastavak instalacije.
2 Kliknite na [Install].
Označite i "Image Data Converter" i "PMB" te slijedite upute na zaslonu.
➇ Tijekom postupka spojite fotoaparat na računalo i slijedite upute na zaslonu
(str. 191).
➇ Kad se prikaže poruka o resetiranju računala, resetirajte računalo slijedeći
upute na zaslonu.
➇ DirectX se može instalirati ovisno o konfiguraciji sustava na vašem
računalu.
3 Izvadite CD-ROM nakon završetka instalacije.
Gledanje snimaka na računalu
Instalira se sljedeći softver i na desktopu se prikazuju ikone prečaca.
"Image Data Converter"
"PMB"
"PMB Launcher"
"PMB Help"
Napomene
➇ Ako ste na računalo već prije instalirali "PMB" te je njegov broj verzije veći od
verzije s isporučenog CD-ROM-a, nije nužno instalirati "PMB" s CD-ROM-a.
Funkcije koje možete koristiti aktivirane su čim se fotoaparat spoji s računalom
preko USB kabela.
73
Uporaba s računalom
➇ Ako je na vaše računalo instalirana verzija "PMB" softvera ispod 5.0.00, možda
nećete moći koristiti neke funkcije tih "PMB" aplikacija kad instalirate "PMB" s
isporučenog CD-ROM-a. S isporučenog CD-ROM-a se također instalira "PMB
Launcher" te pomoću njega možete pokretati "PMB" ili drugi softver. Za pokretanje
aplikacije "PMB Launcher" dvaput kliknite na pripadajuću ikonu prečaca na
zaslonu računala.
Instaliranje softvera (Macintosh)
Logirajte se kao administrator.
1 Uključite svije Macintosh računalo i uložite CD-ROM (isporučen)
u CD-ROM pogon.
2 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a.
3 Kopirajte datoteku [IDC_INST.pkg] iz mape [MAC] u ikonu tvrdog
diska.
4 Dvaput kliknite na datoteku [IDC_INST.pkg].
Slijedite upute na zaslonu za završetak instalacije.
Uporaba aplikacije "Image Data Converter"
Pomoću "Image Data Converter" možete sljedeće i sl.:
➇ Editirati snimke načinjene u RAW formatu raznim korekcijama, poput
tonske krivulje i oštrine.
➇ Podešavati na snimkama ravnotežu bjeline, ekspoziciju, Creative Style
postavke i sl.
➇ Pohraniti snimke prikazane i editirane na računalu.
➇ Snimku možete pohraniti u RAW ili standardnom formatu.
➇ Prikazati i usporediti RAW/JPEG snimke načinjene ovim fotoaparatom.
➇ Ocjenjivati snimke od jedan do pet.
➇ Podesiti oznake boja.
74
Uporaba s računalom
Za korištenje softvera "Image Data Converter" pogledajte Help.
Kliknite na [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help]
t [Image Data Converter Ver.4].
Stranica za podršku za "Image Data Converter" (samo na engleskom)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Uporaba aplikacije "PMB"
Pomoću "PMB" možete sljedeće i sl.:
➇ Prebacivati snimke načinjene fotoaparatom na računalo i prikazati ih.
➇ Organizirati snimke na računalu u kalendaru prema datumu snimanja i
prikazati ih.
➇ Retuširati (korekcija efekta crvenih očiju i sl.), ispisati i slati fotografije u
privitku e-maila, promijeniti datum snimanja.
➇ Prikazati lokaciju snimanja fotografije na zemljopisnoj karti (samo
SLT-A77V).
➇ Ispisivati ili pohranjivati fotografije s datumom.
➇ Kreirati Blu-ray diskove, diskove AVCHD formata ili DVD diskove iz
AVCHD View videozapisa kopiranih na računalo. (Pri prvom kreiranju
Blu-ray diska/DVD diska potrebno je imati internetsku vezu.)
75
Gledanje snimaka na računalu
Napomene
➇ "PMB" nije kompatibilan s Macintosh računalima.
➇ Videozapisi snimljeni pod postavkom [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] podešenom
u [Record Setting] konvertiraju se u "PMB" kako bi se mogao načiniti disk. Ta
konverzija može potrajati. Osim toga, nećete moći načiniti disk s originalnom
kvalitetom slike.
➇ Videozapisi snimljeni pod postavkom [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ili [24p
24M(FX)]/[25p 24M(FX)] podešenom u [Record Setting] konvertiraju se u "PMB"
kako bi se mogao načiniti AVCHD disk. Ta konverzija može potrajati. Osim toga,
nećete moći načiniti disk s originalnom kvalitetom slike. Želite li zadržati originalnu
kvalitetu slike morate svoje videozapise pohraniti na Blu-ray disku.
➇ "AVCHD View videozapisi" su videozapisi snimljeni u modu [AVCHD 60i/60p]/
[AVCHD 50i/50p] odabranima pod [File Format].
Uporaba s računalom
Za korištenje softvera "PMB", pogledajte "PMB Help".
(PMB Help) na radoj površini. Ili kliknite na
Dvaput kliknite na ikonu
[Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
Stranica za podršku za "PMB" (samo na engleskom)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
76
Odabir načina kreiranja diska s
videozapisima
Možete načiniti disk s videozapisima formata AVCHD View koji su snimljeni
ovim fotoaparatom.
Uređaji na kojima ga možete reproducirati ovisit će o tipu diska. Odaberite
način koji će odgovarati vašem uređaju za reprodukciju diska.
Ovdje se opisuju 2 načina za izradu diska s videozapisima: izrada diska na
računalu uporabom "PMB" softvera ili izrada diska na drugim uređajima,
kao što je DVD snimač.
Uređaj za reprodukciju
Vrsta diska Značajke
Uporaba Blu-ray diska omogućuje snimanje videozapisa sa slikom high definition
(HD) kvalitete dužih od DVD diskova.
Uređaji za reprodukciju
AVCHD formata
(Sony Blu-ray uređaj,
PlayStation®3, i sl.)
Videozapisi sa slikom high definition (HD)
kvalitete mogu se snimiti na DVD medij
kao što je DVD-R disk, i kreira se disk s
high definition (HD) kvalitetom slike.
➇ Disk s videozapisima visoke razlučivosti
(HD) ne možete reproducirati na običnim
DVD uređajima.
Uobičajeni uređaji za
DVD reprodukciju
(DVD uređaj, računalo
s mogućnošću DVD
reprodukcije i sl.)
Videozapisi sa slikom standard definition
(STD) kvalitete koji su nastali konverzijom
iz videozapisa sa slikom high definition
(HD) kvalitete mogu se snimiti na DVD
medij kao što je DVD-R disk, i kreira se
disk sa standardnom (STD) kvalitetom slike.
Izrada diska uporabom računala
AVCHD View videozapise možete importirati na računalo uporabom
"PMB" softvera, a zatim izraditi disk AVCHD formata ili disk standardne
kvalitete (STD).
Za pojedinosti o načinu izrade diska uporabom "PMB" softvera pogledajte
"PMB Help".
Napomene
➇ Za kreiranje Blu-ray diska instalirajte [BD Add-on Software] sa zaslona za instaliranje
"PMB" softvera .
77
Gledanje snimaka na računalu
Uređaji za reprodukciju
Blu-ray diska
(Blu-ray uređaj,
PlayStation®3, i sl.)
Odabir načina kreiranja diska s videozapisima
➇ PlayStation®3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
➇ Videozapisi snimljeni pod postavkom [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]
podešenom u [Record Setting] konvertiraju se u "PMB" kako bi se mogao načiniti disk. Ta konverzija može potrajati. Osim toga, nećete moći
načiniti disk s originalnom kvalitetom slike (str. 195).
➇ Videozapisi snimljeni pod postavkom [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ili
[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] podešenom u [Record Setting] konvertiraju se u "PMB" kako bi se mogao načiniti AVCHD disk. Ta konverzija
može potrajati. Osim toga, nećete moći načiniti disk s originalnom
kvalitetom slike. Želite li zadržati originalnu kvalitetu slike morate svoje
videozapise pohraniti na Blu-ray disku (str. 196).
➇ "AVCHD View videozapisi" su videozapisi snimljeni u modu [AVCHD
60i/60p]/[AVCHD 50i/50p] odabranima pod [File Format].
Izrada diska na drugim uređajima
Disk možete izraditi i s Blu-ray Disc snimačem ili DVD snimačem. Vrsta
diska koju možete izraditi ovisi o uređaju koji koristite.
Uređaj
Vrsta diska
Blu-ray Disc snimač: Izrada Blu-ray
diska ili DVD diska standardne kvalitete slike (STD)
DVD snimač različit od DVDirect
Express-a: Izrada AVCHD diska ili
DVD diska standardne kvalitete slike
(STD)
HDD snimač, i sl.: Izrada DVD diska
standardne kvalitete slike (STD)
Napomene
➇ Za detalje o izradi diska pogledajte upute za uporabu uređaja koji koristite.
➇ Izrađujete li disk uređajem Sony DVDirect (DVD snimač), za prijenos podataka
upotrijebite utor za memorijsku karticu na DVD snimaču ili snimač spojite preko
USB kabela.
➇ Koristite li Sony DVDirect (DVD snimač) provjerite je li firmver ažuriran s najnovijom verzijom.
Za detalje posjetite sljedeći URL:
http://sony.storagesupport.com/
78
Popis ikona na zaslonu
Grafički prikaz (LCD zaslon)
1
Zaslon
Opis
Mod ekspozicije (42)
PAS
M
Display All Info. (LCD zaslon)
Registracijski broj (185)
Ikone Scene Recognition
(43, 96)
Memorijska kartica (27,
222)/Prijenos (183)
Za reprodukciju (prikaz osnovnih
informacija)
100
Preostali broj slika za
snimanje
Һ
3D Sweep Panorama
(45, 99)
24M 12M
6.0M 20M
10M 5.1M
Veličina slike za
fotografije (53)
Ostalo
Omjer širine i visine
fotografija (172)
Kvaliteta slike za
fotografije (172)
79
Popis ikona na zaslonu
Zaslon
Opis
Broj sličica u sekundi za
videozapise (114)
2
Zaslon
Opis

Područje za mjerenje u
jednoj točki (132)
Veličina slike za
videozapise (114)
Područje automatskog
izoštravanja (119)
Smart teleconverter (153)
100% Preostalo trajanje baterije
(28)
Indikator brzine zatvarača
(89)
U tijeku je punjenje
bljeskalice (47)
Setting Effect OFF (89)
Bez snimanja zvuka za
videozapise (115)
Indikator otvora blende (89)
3
Zaslon
Opis
SteadyShot/Upozorenje
na pomicanje fotoaparata
(94)
REC 0:12
Vrijeme snimanja za
videozapis (m:s)
zT U
Izoštravanje (37, 118)
Status triangulacije
GPS-a (169) (samo
SLT-A77V)
1/250
Brzina zatvarača (105)
F3.5
Otvor blende (103)
EV skala (49, 108, 157)
(samo za tražilo)
+3.0
Greška funkcije
SteadyShot (211)
-
AE zadržavanje (131)
Upozorenje za pregrijavanje (16)
Baza podataka je puna
(213)/Greška baze podataka (213)
Kompenzacija ekspozicije
(49)
GPS informacije (samo
SLT-A77V)
35° 37'
32"N 139°
44' 31"W
Prikaz zemljopisne duljine
i širine (samo SLT-A77V)
View Mode (161)
Upozorenje za Auto HDR
sliku (142)
100-0003
Broj mape-datoteke (193)
-
Zaštita (164)
Greška funkcije Picture
Effect (145)
DPOF
DPOF podešenje (198)
®
Upozorenje na preostali
kapacitet baterije (28)
80
ISO400
ISO osjetljivost (139)
3/7
Broj datoteke/Broj slika u
određenom modu prikaza
2011-1-1
10:37AM
Datum snimanja
Popis ikona na zaslonu
4
Zaslon
Zaslon
Opis
D-Range Optimizer
(141)/Auto HDR (142)
Opis
Način okidanja (51, 154)
Creative Style (145)/
Kontrast, zasićenje,
oštrina
Način rada bljeskalice
(47, 135)/Smanjenje
efekta crvenih očiju (64)
Način izoštravanja (116)
+3 +3
+3
Picture Effect (144)
Područje automatskog
izoštravanja (119)
Praćenje motiva (121)
Face Detection (127)
Smile Shutter (129)
Indikator osjetljivosti
prepoznavanja osmijeha
(129)
Ostalo
5
Zaslon
Opis
Metering mode (132)
Kompenzacija bljeska
(132)
AWB
Ravnoteža bjeline (Auto,
Preset, Custom, Color
temperature, Color filter)
(148)
7500K
A5 G5
81
Funkcije raspoložive u svakom modu
snimanja
Funkcije koje možete koristiti ovise o odabranom modu snimanja. U
sljedećoj tablici  označava raspoloživu funkciju. – znači da funkcija nije
raspoloživa.
Funkcije koje ne možete koristiti prikazuju se sivo na zaslonu.
Face
Detection
(127)
Smile
Shutter
(129)
Exposure
Comp. (49)
z (36, 96)
–




Ү (43, 96)
–




š (44,
97)
–

–


–




*
–

–


^
–

–



–

–


N
–

–


җ
–
–
–

–

–

–


& (45, 99)

–
–
–
–
Һ (45, 99)

–
–
–
–
(46, 101)

–

–
–
P (102)





A (103)





S (105)





M (107)
–




*



–
l (38, 111)
Self-timer
(155)
Cont.
Shooting
(154)
Mod snimanja
* Kad je odabrana opcija [Manual Exposure], ova funkcija nije dostupna.
82
Raspoloživi načini rada bljeskalice
Funkcije koje možete odabrati ovise o modu snimanja i odabranim funkcijama.
U sljedećoj tablici  označava funkciju koja se može odabrati. – znači da
se funkcija ne može odabrati.
Načini rada bljeskalice koje ne možete odabrati prikazuju se sivo na
zaslonu.
Mod snimanja
, (Flash
Off)

(Autoflash)
(
(Fill-flash)
q
|
(Rear Sync.) (Wireless)
z (36, 96)



–
–
Ү (43, 96)



–
–
š (44,
97)



–
–

–

–
–
*



–
–
^

–

–
–


–

–
–
N

–
–
–
–
җ

–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–

Һ (45, 99)

–
–
–
–
–
–



P (102)
–
–



A (103)
–
–



S (105)
–
–



M (107)
–
–



l (38, 111)
–
–



(46, 101)
Ostalo
& (45, 99)
83
Napredne funkcije
Ovaj dio pruža dodatne informacije o fotoaparatu.
Priprema (napredne funkcije)
85
Podešavanje fotoaparata
Skidanje okulara
Prilikom pričvršćivanja kutnog tražila FDA-A1AM (prodaje se zasebno)
na fotoaparat, uklonite okular.
Pažljivo uklonite okular pritiskom
na obje njegove bočne strane.
➇ Stavite prste pod okular i pomaknite ga
prema gore.
Napomena
➇ Prilikom postavljanja kutnog tražila FDA-A1AM (prodaje se zasebno) na fotoaparat, preporučuje se da [Eye-Start AF] podesite na [Off], budući da bi se senzor
okulara iznad tražila mogao aktivirati.
86
Zaslon prikazan za mod snimanja
Odabir moda zaslona
Možete odabrati željeni mod zaslona. Pri promjeni zaslonskog prikaza
pritiskom tipke DISP (str. 52) prikazuju se samo odabrani zasloni. Možete
odvojeno podesiti raspoložive zaslone koji će se prikazivati na LCD
zaslonu i u tražilu.
1 Tipka MENU t ˘ 2 t [DISP Button(Monitor)] ili [DISP
Button(Finder)]
2 Odaberite željeni prikaz tipkom v/V/b/B na selektoru i pritisnite središte višesmjernog selektora.
Priprema (napredne funkcije)
3 Pritisnite tipku MENU.
87
Zaslon prikazan za mod snimanja
Histogram
Broj piksela
Histogram prikazuje raspodjelu svjetline
koja pokazuje koliko piksela određene
svjetline postoji u slici.
Primjenom kompenzacije ekspozicije
mijenjat će se i histogram.
Oba kraja histograma pokazuju dio s
pretežno svijetlim ili pretežno tamnim
tonovima. Ta područja nije moguće kasnije
obnoviti pomoću računala. Podesite ekspoziciju po potrebi i snimajte ponovno.
Tamno
Svijetlo
Napomene
➇ Histogram ne prikazuje završnu snimljenu fotografiju. Označava status slike koja je
prikazana na zaslonu. Histogram će se razlikovati ovisno o podešenju otvora blende,
itd.
➇ Histogram se razlikuje u slučajevima snimanja i reprodukcije u sljedećim situacijama:
– Kod uporabe bljeskalice.
– Prilikom snimanja pri slabom svjetlu, primjerice, snimanja noću.
88
Zaslon prikazan za mod snimanja
Digitalni mjerač izbalansiranosti
Digitalni mjerač izbalansiranosti označava
je li fotoaparat poravnat po vodoravnoj i
okomitoj osi. Kad je fotoaparat poravnat
po jednoj osi indikator svijetli zeleno.
Vodoravna os
Okomita os
Napomene
➇ Pogreška digitalnog mjerača izbalansiranosti je veća ako fotoaparat nagnete previše
naprijed ili nazad.
➇ Nagib od ±1° može biti izmjeren čak i ako je fotoaparat potpuno izbalansiran.
U grafičkom prikazu se prikazuje grafički
brzina zatvarača i otvor blende te se jasno
pokazuje kako funkcionira ekspozicija.
Pokazivači na indikatoru brzine zatvarača i
indikatoru otvora blende pokazuju trenutačnu vrijednost.
Otvor blende
Brzina zatvarača
Praćenje motiva kroz objektiv bez prikazanih efekata.
Motiv možete pratiti kroz objektiv bez prikazanih efekata poput kompenzacije ekspozicije, balansa bjeline, Creative Style, Picture Effect i sl.
Tipka MENU t ˘ 2 t [Live View Display] t [Setting Effect OFF]
89
Priprema (napredne funkcije)
Grafički prikaz
Zaslon prikazan za mod snimanja
➇ Kad je odabrano [Setting Effect OFF], Live View slika u modu M je
uvijek prikazana s odgovarajućom svjetlinom.
Napomena
➇ [Setting Effect OFF] ne može se odabrati kad je mod ekspozicije podešen na AUTO,
AUTO+, Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama, Movie ili Scene Selection.
Popis ikona za mod tražila
Kad je aktivirana opcija [For viewfinder] u [DISP Button(Monitor)],
možete pritiskom tipke DISP podesiti LCD zaslon na status prikladan za
uporabu s tražilom.
Pogledajte stranice u zagradama za detalje o uporabi.
U načinu AUTO, AUTO+ ili
Scene Selection
1
U načinu Continuous
Advance Priority AE/P/A/S/M
Zaslon
Zaslon
Opis
Memorijska kartica (27,
222)/Prijenos (183)
Opis
Mod ekspozicije (42)
PAS
M
100
Preostali broj slika za
snimanje
Omjer širine i visine
fotografija (172)
Һ
Registracijski broj (185)
90
3D Sweep Panorama
(45, 99)
Zaslon prikazan za mod snimanja
Zaslon
Opis
24M 12M
6.0M 20M
10M 5.1M
Veličina slike za
fotografije (53)
2
Zaslon
Način rada bljeskalice
(47, 135)/Smanjenje
efekta crvenih očiju (64)
Način izoštravanja (116)
Kvaliteta slike za
fotografije (172)
Broj sličica u sekundi za
videozapise (114)
Područje automatskog
izoštravanja (119)
Veličina slike za
videozapise (114)
Praćenje motiva (121)
Metering mode (132)
Ravnoteža bjeline (Auto,
Preset, Custom, Color
temperature, Color filter)
(148)
AWB
Setting Effect OFF (89)
Bez snimanja zvuka za
videozapise (115)
7500K
A5 G5
SteadyShot/Upozorenje
na pomicanje fotoaparata
(94)
D-Range Optimizer
(141)/Auto HDR (142)
Creative Style (145)/
Kontrast, zasićenje,
oštrina
Status triangulacije
GPS-a (169) (samo
SLT-A77V)
Greška funkcije
SteadyShot (211)
-
+3 +3
+3
Upozorenje za pregrijavanje (16)
Baza podataka je puna
(213)/Greška baze podataka (213)
91
Priprema (napredne funkcije)
Face Detection (127)
100% Preostalo trajanje baterije
(28)
U tijeku je punjenje
bljeskalice (47)
Opis
Način okidanja (51, 154)
Zaslon prikazan za mod snimanja
Zaslon
Opis
Picture Effect (144)
Smile Shutter (129)
$x
Kompenzacija ekspozicije (49)/ Ručno mjerenje
(108)
Kompenzacija bljeska
(132)
EV skala (49, 108, 157)
3
Zaslon
1/125
F2.8
ISO AUTO
92
Opis
Brzina zatvarača (105)
Otvor blende (103)
ISO osjetljivost (139)
AE zadržavanje (131)
Zaslon prikazan za mod snimanja
Pokazivač
Možete podesiti brzinu zatvarača, otvor
blende, kompenzaciju ekspozicije,
kompenzaciju bljeskalice, ISO osjetljivost, balans bjeline, način okidanja i
kvalitetu slike prateći prikaz na pokazivaču s gornje strane fotoaparata.
Brzina zatvarača (105)/
Otvor blende (103)
Kompenzacija ekspozicije
(49)/bljeska (132)
ISO osjetljivost (139)
White balance (148)
Način okidanja (51, 154)
Kvaliteta slike (172)
Opis
Preostali kapacitet baterije (28)
[100]
Preostali broj slika za snimanje (227)*
* Čak i kad je preostali broj mogućih snimaka veći od 9999, na pokazivaču se
prikazuje "9999".
Uključenje pozadinskog osvjetljenja pokazivača
Pritisnite tipku za osvjetljenje pokazivača
na gornjoj strani. Za isključenje osvjetljenja
pritisnite tipku ponovno.
Tipka za osvjetljenje pokazivača
93
Priprema (napredne funkcije)
Zaslon
Snimanje jasne slike bez potresanja
fotoaparata
"Potresanja fotoaparata" označava neželjeno pomicanje fotoaparata do
kojeg dolazi nakon pritiska okidača, a posljedica je nejasna slika. Za smanjenje potresanja fotoaparata slijedite ove upute.
Indikator upozorenja na pomicanje fotoaparata
Zbog mogućeg potresanja fotoaparata, trepće
indikator
(Upozorenje na potresanje
fotoaparata). U tom slučaju koristite stativ ili
bljeskalicu.
Indikator
(upozorenje na
potresanje fotoaparata)
Napomena
➇ Indikator
(upozorenje na pomicanje fotoaparata) prikazuje se samo u modovima koji automatski podešavaju brzinu zatvarača. Taj indikator ne prikazuje se u
M/S modovima ili pri snimanju videozapisa.
Uporaba funkcije SteadyShot
Ovaj fotoaparat ima funkciju SteadyShot koja smanjuje potresanje
fotoaparata. Funkcija SteadyShot može se podesiti odvojeno za snimanje
fotografija i za snimanje videozapisa.
Funkcija SteadyShot je standardno podešena na [On].
Tipka MENU t ! 2 ili l 1 t [SteadyShot] t odaberite
željeno podešenje
Napomena
➇ Funkcija SteadyShot možda neće raditi optimalno odmah po uključenju fotoaparata,
odmah nakon što fotoaparat usmjerite prema objektu ili kad pritisnete okidač dokraja bez zaustavljanja na pola hoda.
94
Zaslon prikazan za mod snimanja
Snimanje jasne slike bez potresanja fotoaparata
Uporaba stativa
➇ Savjetujemo vam da postavite fotoaparat na stativ u sljedećim slučajevima.
➇ Snimanje bez bljeskalice na tamnom mjestu.
➇ Snimanje s malim brzinama zatvarača koje se obično koriste pri noćnom
snimanju.
➇ Snimanje objekata izbliza, primjerice pri makrosnimanju.
➇ Snimanje s teleskopskim objektivom.
Napomena
➇ Pri uporabi stativa isključite funkciju SteadyShot jer će ona možda raditi nepravilno.
Priprema (napredne funkcije)
95
Odabir moda snimanja
z AUTO
Podesite funkcijski kotačić na z i snimajte (str. 36).
Napomena
➇ Budući da fotoaparat uključi funkciju automatskog podešavanja, mnoge značajke
neće biti raspoložive (npr. kompenzacija ekspozicije i ISO osjetljivost). Želite li
podesiti razne postavke, namjestite funkcijski kotačić na P i zatim snimajte objekt.
Ү
Podesite funkcijski kotačić na Ү (Auto+) i snimajte (str. 43).
Podešavanje snimanja u nizu
Tipka MENU t ˘ 1 t [Auto+Con. Shooting] t odaberite željeno
podešenje
Odabir načina pohrane snimljenih fotografija
Kod snimanja u nizu možete odabrati način pohrane koji vam omogućuje
bilo pohranjivanje 1 odgovarajuće fotografije iz niza snimljenih fotografija
bilo pohranu svih fotografija.
Tipka MENU t ˘ 1 t [Auto+ Image Extract.] t odaberite
željeni mod.
Napomene
➇ Čak i ako opciju [Auto+ Image Extract.] podesite na [Off] dok je [Hand-held
Twilight] odabrano za mod prizora koji je prepoznao fotoaparat, bit će pohranjena 1
spojena fotografija.
➇ Brojevi fotografija koje nisu pohranjene preskaču se prilikom izvlačenja fotografija.
96
Odabir moda snimanja
š Odabir scene
Taj mod je prikladan za
➏ Snimanje s programiranim postavkama sukladno prizoru
Podesite funkcijski kotačić na š (Scene Selection), odaberite
željeni mod i snimajte (str. 44).
Zamućuje pozadinu i izoštrava objekt.
Meko izražava tonove kože.
➇ Za snažnije zamućenje pozadine
podesite objektiv u položaj za telefoto.
➇ Možete snimiti vjernu sliku izoštrite
li oko koje je bliže objektivu.
➇ Za snimanje objekata osvijetljenih straga koristite sjenilo
objektiva.
➇ Postaju li oči objekta crvene pri snimanja s bljeskalicom,
koristite funkciju za smanjenje efekta crvenih očiju (str. 64).
ҹ (Sports Action)
Snimanje pokretnih objekata velikom
brzinom zatvarača kako bi objekt
izgledao kao da stoji mirno.
Fotoaparat snima slike kontinuirano
dok je okidač pritisnut.
➇ Pritisnite i zadržite okidač dopola sve do pravog trenutka.
\ (Macro)
Za snimanje objekata iz blizine, kao
što su cvijeće i hrana.
➇ Za snimanje objekta iz veće blizine
koristite makroobjektiv (opcija).
➇ Podesite način rada bljeskalice na
[Flash Off] kad snimate objekt unutar 1 m udaljenosti.
➇ Pri snimanju u makro modu funkcija SteadyShot neće biti
sasvim učinkovita. Za bolje rezultate koristite stativ.
➇ Najmanja žarišna udaljenost je nepromjenjiva.
Ҹ (Landscape)
Snima cijeli raspon prizora vrlo oštro
i u živim bojama.
➇ Za naglašavanje otvorenosti
krajobraza podesite objektiv u
širokokutni položaj.
97
Snimanje (napredne funkcije)
ҳ (Portrait)
Odabir moda snimanja
 (Sunset)
Prekrasno snima izlazak ili zalazak
sunca.
N (Night Scene)
Snimanje noćnih prizora iz udaljenosti
bez gubitka noćne atmosfere okoliša.
➇ Brzina zatvarača je manja, stoga
savjetujemo uporabu stativa.
➇ Pri snimanju potpuno tamnog
noćnog prizora snimka možda neće ispasti kako treba.
җ (Hand-held
Twilight)
Snima noćne scene s manje šuma i
zamućenja bez uporabe stativa.
Snima se niz slika i na njih se
primjenjuje procesiranje kako bi se
smanjilo zamućenje objekta, učinak
pomicanja aparata i šum.
➇ Smanjenje zamućenja je manje učinkovito čak i u
[Hand-held Twilight] pri snimanju:
– Objekata s nepredvidljivim kretanjem
– Objekata preblizu fotoaparatu
– Objekata s uzorkom koji se ponavlja, primjerice pločicama, i objekata s malo kontrasta poput neba, pješčane
plaže ili livade
– Objekata koji se stalno mijenjaju, primjerice valova
ili vodopada
➇ U slučaju [Hand-held Twilight] mogu se pojaviti bloksmetnje pri uporabi treperavog izvora svjetla, primjerice
fluorescentnog osvjetljenja.
 (Night Portrait)
Snima portrete u noćnim prizorima.
➇ Brzina zatvarača je manja, stoga
savjetujemo uporabu stativa.
Tehnika snimanja
➇ Želite li finije fotografije podesite funkcijski kotačić na P, A, S ili na M
te koristite funkciju kreativnog stila (str. 145). U takvim slučajevima
možete podesiti ekspoziciju, ISO, itd.
98
Odabir moda snimanja
Napomene
➇ Budući da fotoaparat automatski procjenjuje postavke mnoge značajke neće biti
raspoložive (npr. kompenzacija ekspozicije i ISO osjetljivost).
➇ Bljeskalica je podešena na [Autoflash] ili na [Flash Off] za svaki mod funkcije
Scene Selection. Ove postavke možete promijeniti (str. 47, 135).
& Sweep Panorama/Һ 3D Sweep Panorama
Taj mod je prikladan za
➏ Snimanje širokih prizora ili vrlo visokih i širokih zgrada.
➏ Snimanje 3D slika s dojmom dubine i prikaz slika na TV zaslonu koji
podržava 3D prikaz.
Funkcijski kotačić podesite na & (Sweep Panorama) ili Һ (3D
Sweep Panorama) i snimajte (str. 45).
99
Snimanje (napredne funkcije)
Napomene
➇ Ne uspijete li pomicati ili nagnuti fotoaparat po cijelom motivu unutar zadanog
vremena, u dobivenoj slici se pojavljuje sivo područje. U tom slučaju pomičite
fotoaparat brže kako biste snimili cijelu panoramsku sliku.
➇ Budući da se spaja nekoliko snimaka, spojeni dio se neće snimiti glatko. Kada
tijekom snimanja započnete pomicati fotoaparat, ne naginjite ga naprijed-nazad ili
lijevo-desno.
➇ U uvjetima smanjenog osvjetljenja, panoramske slike mogu biti nejasne ili neće biti
snimljene.
➇ Pod treperavim svjetlom poput fluorescentnog osvjetljenja, svjetlina ili boja sastavljene slike nije uvijek ista.
➇ Kad se cijeli kut panoramskog snimanja i kut u kojem ste podesili izoštrenost i
ekspoziciju pomoću zadržavanja AE/AF razlikuju po svjetlini, boji i izoštrenosti,
snimanje neće biti uspješno. U tom slučaju promijenite kut čije postavke zadržavate
i snimajte ponovno.
➇ Funkcija [Sweep Panorama] ili [3D Sweep Panorama] nije prikladna za snimanje:
– Objekata koji se brzo kreću.
– Objekata preblizu fotoaparatu.
– Objekata s uzorkom koji se ponavlja, primjerice pločicama, i objekata s malo kontrasta poput neba, pješčane plaže ili livade.
– Objekata koji se stalno mijenjaju, primjerice valova ili vodopada.
– Motiva sa Suncem ili električnim svjetlima i sl. koja su mnogo svjetlija od
okoline.
Odabir moda snimanja
➇ [Sweep Panorama] ili [3D Sweep Panorama] snimanje može se prekinuti u sljedećim
uvjetima:
– Pomičete ili naginjete fotoaparat prebrzo ili presporo.
– Potresanje fotoaparata je prejako.
➇ Tijekom [Sweep Panorama] ili [3D Sweep Panorama] snimanja fotoaparat radi
kontinuirano i zatvarač klika do kraja snimanja.
Savjeti za snimanje panoramske slike
Pomičite ili nagnite fotoaparat u luku
konstantnom brzinom i u istom smjeru
kao što je označeno na zaslonu. Funkcija [Sweep Panorama] ili [3D Sweep
Panorama] je prikladnija za statične
objekte nego za one koji se kreću.
Okomiti smjer
Vodoravna os
Što kraći
polumjer
➇ Kada koristite opciju Sweep Panorama ili 3D Sweep Panorama preporučuje se uporaba širokokutnih objektiva.
➇ Prilikom uporabe objektiva duže žarišne duljine pomičite ili naginjite
fotoaparat sporije nego biste to učinili sa širokokutnim objektivima.
➇ Odredite scenu i pritisnite okidač dopola kako biste zadržali žarište,
ekspoziciju i ravnotežu bjeline.
➇ Ako je dio s vrlo različitim oblicima ili prizorima koncentriran oko ruba
zaslona, sastavljanje slike neće uspjeti. U takvim situacijama podesite
kompoziciju kadra tako da taj dio bude u središtu slike i zatim snimajte
ponovno.
3D slike
Istim načinom kao i za Sweep Panorama fotoaparat snima više fotografija i
spaja ih u 3D sliku.
3D fotografije možete zatim pogledati na 3D TV-u. Za detalje o 3D snimanju
pogledajte str. 221.
Promjena veličine slike
Možete odabrati veličinu fotografije: Tipka MENU t ! 1 t
[Panorama: Size] ili [3D Pan.: Image Size].
100
Odabir moda snimanja
Podešavanje smjera pomicanja ili naginjanja
Možete podesiti smjer u kojem ćete pomicati ili naginjati fotoaparat.
Tipka MENU t ! 1 t [Panorama: Direction] ili [3D Pan.:
Direction] t odaberite željenu postavku
Cont. Priority AE
Taj mod je prikladan za
➏ Snimanje brzih objekata u nizu kako biste zabilježili željeni moment.
➏ Snimanje izraza dječjeg lica koji se neprestano mijenjaju.
Podesite funkcijski kotačić na
(str. 46).
(Cont. Priority AE) i snimajte
➇ Kada je mod automatskog izoštravanja podešen na [Continuous AF]
izoštravanje i ekspozicija nastavljaju se podešavati tijekom snimanja.
Moguće je podesiti ISO osjetljivost.
➇ U modu ručnog izoštravanja ili ako je automatsko izoštravanje podešeno
na [Single-shot AF] možete podesiti ISO osjetljivost i otvor blende. Ako
je odabrano [Single-shot AF] izoštravanje je podešeno prema prvom
snimku.
Napomene
➇ Kad je isključena funkcija Face Detection.
➇ Ako je odabrano [Auto HDR] postupak DRO se povremeno provodi prema podešenjima za DRO.
➇ Naši uvjeti mjerenja. Brzina kontinuirano snimanja je manja, ovisno o uvjetima
snimanja.
101
Snimanje (napredne funkcije)
Tehnike snimanja
Uporaba funkcije snimanja
P Program Auto
Taj mod je prikladan za
➏ Primjenu automatske ekspozicije uz zadržavanje korisničkih postavki za ISO
osjetljivost, Creative Style, D-Range Optimizer i sl.
1 Podesite funkcijski kotačić na P.
2 Podesite željene postavke funkcija za snimanje (str. 116 – 158).
➇ Za uključivanje bljeskalice pritisnite tipku (.
3 Izoštrite motiv i snimajte.
Program Shift
Možete privremeno zamijeniti vrijednost kombinacije brzine zatvarača i
otvora blende pravilnom ekspozicijom
koju odredi fotoaparat.
Zakretanjem prednjeg ili stražnjeg
kontrolnog kotačića odaberite željenu
kombinaciju dok je slika izoštrena.
Oznaka moda ekspozicije mijenja se u "P*".
102
Uporaba funkcije snimanja
A Aperture Priority
Taj mod je prikladan za
➏ Izoštravanje objekta i zamućivanje svega ispred i iza njega. Otvaranje blende
sužava domet izoštravanja. (Dubinska oštrina se smanji.)
➏ Snimanje prizora u dubinu. Sužavanje otvora blende proširuje domet izoštravanja. (Dubinska oštrina se poveća.)
1 Podesite funkcijski kotačić na A.
2 Odaberite otvor blende (F-broj)
prednjim ili stražnjim kontrolnim
kotačićem.
Otvor blende (F-broj)
103
Snimanje (napredne funkcije)
➇ Manji F-broj: Prednji plan i pozadina
objekta su neizoštreni. Veći F-broj:
Oštar je i objekt i njegov prednji plan
i pozadina.
➇ Neizoštrene dijelove slike ne možete
provjeriti na LCD zaslonu ili tražilu.
Provjerite snimku i podesite otvor
blende.
Uporaba funkcije snimanja
3 Izoštrite motiv i snimajte.
Brzina zatvarača podešava se automatski
kako bi se postigla odgovarajuća ekspozicija.
➇ Kad fotoaparat procijeni da odabranim
otvorom blende nije postignuta odgovarajuća ekspozicija, trepće brzina zatvarača. U
tom slučaju ponovno podesite otvor blende.
Brzina zatvarača
Tehnike snimanja
➇ Ovisno o otvoru blende, brzina zatvarača može se smanjiti. Kad je brzina
zatvarača manja, savjetujemo uporabu stativa.
➇ Za jače zamućenje pozadine koristite telefoto objektiv ili objektiv s
manjim otvorom blende (svijetli objektiv).
➇ Uporabom tipke za provjeru dubinske oštrine možete provjeriti približno
zamućenje fotografije prije snimanja.
Napomena
➇ Pritisnite tipku ( kada želite snimati s bljeskalicom. Međutim, domet bljeskalice
razlikuje se ovisno o otvoru blende. Pri snimanju s bljeskalicom provjerite njen
domet u dijelu "Tehnički podaci".
104
Uporaba funkcije snimanja
Provjera zamućenja pozadine (tipka za provjeru dubinske oštrine)
LCD zaslon i tražilo prikazuju sliku snimljenu
pri najvećem otvoru blende. Promjena otvora
blende odražava se na oštrinu slike objekta
stvarajući razliku u oštrini između slike objekta
prije snimanja i stvarne slike.
Dok pritišćete tipku za provjeru dubinske ošTipka za provjeru
trine možete vidjeti sliku pri otvoru blende koji
dubinske oštrine
će se koristiti pri snimanju i tako prije snimanja
provjeriti približnu oštrinu objekta.
➇ Tipku za provjeru dubinske oštrine pritisnite
nakon što ste podesili oštrinu.
➇ Otvor blende možete podesiti u modu za
pregled dubinske oštrine.
Taj mod je prikladan za
➏ Snimanje objekta koji se kreće u trenutku. Koristite veću brzinu zatvarača za
oštro snimanje trenutka pokreta.
➏ Ocrtavanje kretanja kako bi se izrazio dinamizam i tok. Koristite manju
brzinu zatvarača kako biste snimili trag kretanja objekta.
1 Podesite funkcijski kotačić na S.
105
Snimanje (napredne funkcije)
S Shutter Priority
Uporaba funkcije snimanja
2 Odaberite brzinu zatvarača
prednjim ili stražnjim kontrolnim
kotačićem.
Brzina zatvarača
3 Izoštrite motiv i snimajte.
Otvor blende podešava se automatski kako
bi se postigla odgovarajuća ekspozicija.
➇ Kad fotoaparat procijeni da odabranom
brzinom zatvarača nije postignuta odgovarajuća ekspozicija, trepće otvorom
blende. U tom slučaju ponovno podesite
brzinu zatvarača.
Otvor blende (F-broj)
Tehnike snimanja
➇ Kad je brzina zatvarača manja, savjetujemo uporabu stativa.
➇ Pri snimanju sportskih scena u zatvorenom, odaberite višu ISO osjetljivost.
Napomene
➇ Pri snimanju uz prioritet brzine zatvarača ne prikazuje se indikator
(upozorenje na pomicanje fotoaparata).
➇ Što je viša ISO osjetljivost, primjetljiviji je šum slike.
➇ Kad brzina zatvarača iznosi jednu sekundu ili više, izvodit će se smanjivanje šuma
(Long Exposure NR) jednako dugo koliko je zatvarač bio otvoren nakon snimanja.
Za to vrijeme ne može se snimiti nova slika.
106
Uporaba funkcije snimanja
➇ Pritisnite tipku ( kada želite snimati s bljeskalicom. Međutim, ako pri uporabi bljeskalice smanjite otvor blende (veći F-broj) smanjivanjem brzine zatvarača, svjetlo
bljeskalice neće dosezati udaljene objekte.
M Manual Exposure
Taj mod je prikladan za
➏ Snimanje sa željenom ekspozicijom tako što ćete podesiti brzinu zatvarača
i otvor blende.
1 Podesite funkcijski kotačić na M.
2 Zakrenite prednji kontrolni
Snimanje (napredne funkcije)
kotačić kako biste podesili brzinu
zatvarača i zakrenite stražnji
kontrolni kotačić za podešavanje
otvora blende.
Otvor blende (F-broj)
Brzina zatvarača
107
Uporaba funkcije snimanja
3 Snimajte nakon što podesite
U modu tražila
ekspoziciju.
➇ Provjerite vrijednost ekspozicije na EV
skali (Metered Manual*) uz praćenje u
tražilu.
Prema +: Slike postaju svjetlije.
Prema –: Slike postaju tamnije
Strelica b B pojavljuje se ako je podešena ekspozicija van raspona EV skale.
Strelica počinje treptati ako se razlika
poveća.
* Ako je fotoaparat u modu M na indikatoru
kompenzacije ekspozicije bit će prikazana
vrijednost premale ili prevelike ekspozicije
u odnosu na točnu ekspoziciju.
Standardna vrijednost.
Napomene
➇ Pri snimanju uz ručno podešenje ekspozicije ne prikazuje se indikator
(upozorenje na pomicanje fotoaparata).
➇ Kad je funkcijski kotačić podešen na M, ISO postavka [AUTO] je podešena na
[100]. U M modu nije raspoloživa postavka [AUTO]. Podesite ISO osjetljivost ako
je potrebno (str. 139).
➇ Pritisnite tipku ( kada želite snimati s bljeskalicom. Međutim, domet bljeskalice
razlikuje se ovisno o otvoru blende. Pri snimanju s bljeskalicom provjerite njen
domet u dijelu "Tehnički podaci".
Ručno prebacivanje
Možete mijenjati vrijednost kombinacije brzine zatvarača i otvora blende
bez mijenjanja podešene ekspozicije.
Okrećite prednji ili stražnji kontrolni
kotačić dok istovremeno pritišćete
tipku AEL kako biste odabrali kombinaciju vrijednosti brzine zatvarača i
otvora blende.
Tipka AEL
108
Uporaba funkcije snimanja
M BULB
Taj mod je prikladan za
➏ Snimanje tragova svjetla, primjerice vatrometa.
➏ Snimanje tragova zvijezda.
1 Podesite funkcijski kotačić na M.
2 Zakrenite prednji kontrolni
kotačić ulijevo dok se ne prikaže
[BULB].
Snimanje (napredne funkcije)
BULB
3 Zakrenite stražnji kontrolni
kotačić kako biste podesili otvor
blende (F-broj).
4 Pritisnite okidač dopola kako bi se slika izoštrila.
109
Uporaba funkcije snimanja
5 Pritisnite i zadržite okidač koliko traje snimanje.
Zatvarač ostaje otvoren dokle god držite okidač pritisnutim.
Tehnike snimanja
➇ Koristite stativ.
➇ Ručnim izoštravanjem podesite oštrinu na beskonačno prilikom snimanja
vatrometa i sl. Ako ne znate poziciju beskonačne oštrine na objektivu,
prvo oštrinu podesite na mjesto održavanja vatrometa prije nego vatromet počne, a zatim ga snimajte.
➇ Koristite daljinski upravljač (opcija) (str. 158). Pritisak na tipku SHUTTER
na daljinskom upravljaču aktivira BULB snimanje, a ponovni pritisak
zaustavlja BULB snimanje. Tipku SHUTTER na daljinskom upravljaču
ne trebate zadržati pritisnutom.
➇ Koristite li daljinski upravljač koji je opremljen funkcijom zadržavanja
tipke zatvarača (prodaje se zasebno) možete pomoću daljinskog upravljača
ostaviti zatvarača otvorenim.
Napomene
➇ Pri uporabi stativa isključite funkciju SteadyShot (str. 95).
➇ Što je duže vrijeme ekspozicije, primjetljiviji je šum slike.
➇ Nakon snimanja će se primjenjivati funkcija smanjenja šuma (Long Exposure NR)
onoliko dugo koliko je zatvarač bio otvoren. Za to vrijeme ne može se snimiti nova
slika.
➇ Kad je uključena funkcija Smile Shutter ili Auto HDR, ili dok je [Picture Effect]
podešeno na [HDR Painting] ili [Rich-tone Mono.] ne možete podesiti brzinu
zatvarača na [BULB].
➇ Koristi li se funkcija Smile Shutter ili Auto HDR uz brzinu zatvarača podešenu na
[BULB], brzina zatvarača je trenutno podešena na 30 sekundi.
➇ Preporučujemo da BULB snimanje započnete nakon što se fotoaparat ohladi kako
biste spriječili opadanje kvalitete fotografija.
110
Postavke za snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa s lakoćom
Snimanje videozapisa može se započeti iz bilo kojeg moda ekspozicije.
Brzina zatvarača i otvor blende podešavaju se automatski.
Pritisnite tipku MOVIE ponovno za početak snimanja (str. 38).
Tehnike snimanja
Napomene
➇ U modu snimanja videozapisa, područje snimanja (vidni kut) je uže od onog pri
snimanju fotografija.
➇ Kad je na LCD zaslonu aktivan prikaz [For viewfinder] , LCD zaslon se prebacuje
na prikaz [Display All Info.] u trenutku kada započinje snimanje videozapisa.
111
Snimanje (napredne funkcije)
➇ Započnite sa snimanjem nakon podešavanja oštrine.
➇ Mogu se koristiti sljedeće postavke koje su podešene tijekom snimanja
fotografija.
– ISO
– Ravnoteža bjeline
– Kreativni stil
– Kompenzacija ekspozicije
– Područje automatskog izoštravanja
– Način mjerenja svjetla
– Prepoznavanje lica
– Praćenje subjekta
– D-Range Optimizer:
– Lens Comp.: Shading
– Lens Comp.: Chro. Aber.
– Lens Comp.: Distortion
– Picture Effect
➇ Pri snimanju videozapisa možete podesiti ISO osjetljivost, kompenzaciju
ekspozicije, praćenje objekta ili područje automatskog izoštravanja.
➇ Pridijelite li funkciju [AF lock] tipki AEL, tipki ISO ili tipki AF/MF,
možete zadržati žarište pritiskom tih tipaka u modu automatskog izoštravanja.
Postavke za snimanje videozapisa
➇ Ne snimajte snažan izvor svjetla, primjerice sunce. To može dovesti do oštećenja
unutrašnjeg mehanizma fotoaparata.
➇ Pri importiranju AVCHD View videozapisa na računalo koristite "PMB" (str. 71, 192).
➇ Ako dulje vrijeme snimate temperatura fotoaparata se povećava pa kvaliteta slike
može opasti.
➇ Ako se pojavi indikator - temperatura fotoaparata je previsoka. Isključite fotoaparat i pričekajte da se fotoaparat ohladi. Nastavite li snimati fotoaparat će se isključiti
automatski.
➇ Budući da se brzina zatvarača i otvor blende podešavaju automatski, brzina zatvarača će biti viša i kretanje objekta se možda neće zabilježiti normalno u svijetlim
uvjetima. Odabirom ručnog izoštravanja i podešavanja brzine zatvarača ili otvora
blende možete kretanje učiniti prirodnijim (str. 123).
➇ Kad je ISO podešen na [Multi Frame Noise Reduct.], trenutačno je odabrano
[AUTO]. Kad je podešen na ISO 2000 ili više, trenutačno je odabrano ISO 1600.
➇ Ne možete odabrati [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono.] ili [Miniature]
u Picture Effect. Kad započne snimanje videozapisa, Picture Effect se trenutačno
podesi na [Off].
Snimanje videozapisa uz podešenu brzinu zatvarača i otvor
blende
Možete snimati videozapise uz podešenu brzinu zatvarača i otvor blende
kako biste po želji upravljali defokusiranjem pozadine ili fluidnošću.
1 Podesite kotačić načina izoštravanja na MF (str. 123).
2 Podesite funkcijski kotačić na l (videozapis).
3 Odaberite željeni mod tipkom v/V na selektoru i pritisnite
središte višesmjernog selektora.
➇ Za promjenu moda pritisnite tipku Fn te odaberite drugi mod.
4 Podesite brzinu zatvarača i otvor blende prednjim ili stražnjim
kontrolnim kotačićem.
112
Postavke za snimanje videozapisa
5 Podesite žarište i zatim pritisnite tipku MOVIE kako biste započeli snimanje.
(102)
Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije
(brzina zatvarača i otvor blende zajedno). Ostale postavke
možete podesiti ručno i vaša podešenja mogu se pohraniti.
(Aperture
Priority) (103)
Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja otvora
blende prednjim ili stražnjim kontrolnim kotačićem.
(Program Auto)
(Shutter Priority) Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja brzine
zatvarača prednjim ili stražnjim kontrolnim kotačićem.
(105)
(Manual
Exposure) (107)
Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja ekspozicije
(i brzine zatvarača i otvora blende) prednjim ili stražnjim
kontrolnim kotačićem.
Tipka MENU t l 1 t [File Format] t odaberite željeni format
AVCHD 60i/60p
AVCHD 50i/50p
Snimanje 60i/50i videozapisa ili 24p/25p videozapisa u
AVCHD formatu i 60p/50p videozapisa u izvornom
Sonyjevom formatu. Taj Sonyjev format datoteke je prikladan za gledanje videozapisa na high-definition TV-u.
Blu-ray disk, AVCHD disk ili DVD-Video disk možete
kreirati pomoću isporučenog softvera "PMB".
➇ 60i/50i videozapisi snimaju se sa 60 ili 50 poluslika u
sekundi. I 60i i 50i videozapisi koriste interlace sustav
prikaza, Dolby Digital zvuk i AVCHD format.
➇ 24p/25p videozapisi snimaju se sa 24 ili 25 sličica u sekundi. I 24p i 25p videozapisi koriste progresivni sustav
prikaza, Dolby Digital zvuk i AVCHD format.
➇ 60p/50p videozapisi snimaju se sa 60 ili 50 sličica u sekundi. I 60p i 50p videozapisi koriste progresivni sustav
prikaza i Dolby Digital zvuk.
113
Snimanje (napredne funkcije)
File Format
Postavke za snimanje videozapisa
MP4
Snimanje mp4 (AVC) videozapisa. Taj format je prikladan
za postavljanje na web, za privitke e-maila i sl.
➇ Videozapisi se snimaju u MPEG-4 formatu s oko 30 sličica u sekundi, uz uporabu progresivnog sustava prikaza,
AAC zvuka i mp4 formata.
➇ Disk s videozapisima snimljenima u tom formatu ne
možete kreirati uporabom isporučenog softvera "PMB".
Record Setting
Što je veća brzina bita, viša je kvaliteta snimke.
Tipka MENU t l 1 t [Record Setting] t odaberite željenu
veličinu
[File Format]: [AVCHD 60i/60p]/[AVCHD 50i/50p]
File Format
Prosječna
brzina bitova
Snimanje
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
24 Mbps
Snima videozapise visoke kvalitete razlučivosti
1920 T 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
17 Mbps
Snima videozapise standardne kvalitete razlučivosti 1920 T 1080 (60i/50i).
60p 28M(PS)* 28 Mbps
50p 28M(PS)**
Snima videozapise najviše kvalitete razlučivosti
1920 T 1080 (60p/50p).
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
24 Mbps
Snima videozapise visoke kvalitete razlučivosti
1920 T 1080 (24p/25p). Time se stvara ugođaj kina.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
17 Mbps
Snima videozapise standardne kvalitete razlučivosti 1920 T 1080 (24p/25p). Time se stvara
ugođaj kina.
[File Format]: [MP4]
File Format
Prosječna
brzina bitova
1440T1080 12M 12 Mbps
Snimanje
Snima videozapise razlučivosti 1440 T 1080.
3 Mbps
Snima videozapise VGA veličine.
VGA 3M
* 1080 60i-kompatibilan uređaj
** 1080 50i-kompatibilan uređaj
114
Postavke za snimanje videozapisa
Napomene
➇ Videozapisi snimljeni pod postavkom [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] podešenom
u [Record Setting] konvertiraju se u "PMB" kako bi se mogao načiniti disk. Ta
konverzija može potrajati. Osim toga, nećete moći načiniti disk s originalnom
kvalitetom slike.
➇ Videozapisi snimljeni pod postavkom [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ili [24p
24M(FX)]/[25p 24M(FX)] podešenom u [Record Setting] konvertiraju se u "PMB"
kako bi se mogao načiniti AVCHD disk. Ta konverzija može potrajati. Osim toga,
nećete moći načiniti disk s originalnom kvalitetom slike. Želite li zadržati originalnu
kvalitetu slike morate svoje videozapise pohraniti na Blu-ray disku.
➇ Za gledanje videozapisa razlučivosti 60p/50p ili 24p/25p na TV-u, potreban je TV
koji je u stanju prikazati 60p/50p i 24p/25p. Ako vaš TV ne podržava tu razlučivost
videozapisi se konvertiraju na 60i/50i i emitiraju na TV-u.
Audio Recording
Tipka MENU t l 1 t [Audio Recording] t [Off]
Kad je izoštravanje podešeno na ručno, možete onemogućiti snimanje
zvuka koji objektiv stvara pri automatskom izoštravanju (str. 123).
Smanjenje šuma vjetra
Šum vjetra možete smanjiti tako da ograničite ulaz niskofrekvencijskog
zvuka u ugrađeni mikrofon.
Tipka MENU t l 1 t [Wind Noise Reduct.] t [On]
Napomene
➇ Podesite li tu opciju na [On], određena količina basova može se snimiti pretiho.
Podesite na [Off] kad ne puše vjetar.
➇ Pri uporabi vanjskog mikrofona (opcija), ova funkcija ne radi.
115
Snimanje (napredne funkcije)
Snimate li videozapisa možda će biti snimljen zvuk rada fotoaparata ili
objektiva. Videozapise možete snimati i bez zvuka.
Izoštravanje
Postoje 2 načina izoštravanja: automatsko i ručno izoštravanje. Ovisno o
objektivu, prebacivanje između automatskog i ručnog izoštravanja izvodi
se na različite načine.
Za prelazak na automatsko izoštravanje
Za prelazak na ručno
izoštravanje
Objektivu
(Kotačić za način
izoštravanja na fotoaparatu podesite
da nije na MF.)
Preklopku za
način izoštravanja na
objektivu podesite
na AF.
Preklopku za
način izoštravanja na
objektivu podesite
na MF.
Fotoaparatu
Kotačić za način
izoštravanja na
fotoaparatu podesite
da nije na MF.
Kotačić za način
izoštravanja na
fotoaparatu podesite
na MF.
Vrsta objektiva
Preklopka na
Objektiv ima
preklopku za
način
izoštravanja
Objektiv nema
preklopku za
način
izoštravanja
Automatsko izoštravanje
1 Kotačić za način izoštravanja
na fotoaparatu podesite po želji,
samo ne na MF.
2 Kad objektiv ima preklopku za
način izoštravanja, podesite je
na AF.
116
Izoštravanje
3 Pritisnite okidač dopola za provjeru
izoštravanja i snimajte.
➇ Kad se potvrdi izoštrenost, indikator
izoštravanja promijeni se u z ili T
(str. 118).
➇ Područje automatskog izoštravanja
na kojem je potvrđena oštrina postaje
zeleno.
Indikator
izoštravanja
Područje automatskog izoštravanja
Kad pritisnete i zadržite okidač dopola, fotoaparat izoštrava
i zadržava tu izoštrenost.
A (Automatic AF)
(ǽ)
Ovisno o kretanju objekta, [Autofocus Mode] se mijenja
između Single-shot AF i Continuous AF.
Kad okidač pritisnete i zadržite dopola, fokus se zadržava
ako je objekt miran ili fotoaparat nastavlja izoštravati ako
se objekt kreće.
➇ Možete podesiti funkciju položaja "A" na kotačiću za
odabir moda izoštravanja na DMF (Direct Manual Focus)
u [AF-A setup] (str. 125).
C (Continuous AF)
(ǿ)
Fotoaparat nastavlja izoštravati dok je okidač pritisnut i
zadržan dopola.
➇ Neće se oglašavati audiosignali kad fotoaparat izoštri
objekt.
➇ Može se koristiti zadržavanje izoštravanja.
Tehnika snimanja
➇ Koristite [Single-shot AF] kad je objekt nepomičan.
➇ Koristite [Continuous AF] kad se objekt pomiče.
➇ Za odabir područja automatskog izoštravanja koje se koristi za izoštravanje
podesite [AF area] (str. 119).
➇ Za promjenu brzine izoštravanja podesite [AF drive speed] (str. 66).
Napomena
➇ Dok fotoaparat automatski izoštrava, nemojte dirati prsten za izoštravanje koji se
zakreće.
117
Snimanje (napredne funkcije)
S (Single-shot AF)
(Ǿ)
Izoštravanje
Indikator izoštravanja
Indikator izoštravanja
Status
z svijetli
Objekt je izoštren. Fotoaparat je spreman za snimanje.
T svijetli
Potvrđena je izoštrenost. Žarište se pomiče prateći objekt
koji se kreće. Fotoaparat je spreman za snimanje.
U svijetli
Izoštravanje je još u tijeku. Nije moguće snimanje.
z treperi
Izoštravanje nije moguće. Zatvarač je blokiran.
Objekti koje će možda trebati izoštriti posebno
Sljedeći objekti se teško mogu izoštriti automatski. U tim situacijama koristite funkciju zadržavanja fokusa (str. 119) ili ručno izoštravanje (str. 123).
➇ Objekt slabog kontrasta, primjerice plavo nebo ili bijeli zid.
➇ Dva objekta na različitim udaljenostima koji se preklapaju u području
automatskog izoštravanja.
➇ Objekt sačinjen od uzoraka koji se ponavljaju, primjerice fasada zgrade.
➇ Objekt koji je vrlo svijetao ili blještav, primjerice Sunce, šasija automobila ili površina vode.
➇ Ambijentalno osvjetljenje nije dovoljno.
Za mjerenje točne udaljenosti objekta
Oznaka ? na gornjem dijelu fotoaparata pokazuje lokaciju slikovnog
senzora*. Pri mjerenju točne udaljenosti
između fotoaparata i objekta pratite
položaj vodoravne linije.
* Slikovni senzor je u fotoaparatu dio
koji je zamjena za film.
Napomena
➇ Ako je objekt bliže od minimalne udaljenosti za snimanje za pričvršćeni objektiv,
nije moguće izoštravanje. Osigurajte dostatnu udaljenost između objekta i fotoaparata.
118
Izoštravanje
Zadržavanje žarišta
1 Smjestite objekt u AF područje i pritisnite okidač dopola.
Žarište je zadržano.
➇ Podesite [Autofocus Mode] na [Single-shot
AF].
2 Zadržite okidač pritisnutim dopola
i smjestite objekt u izvorni položaj
kako biste ponovno kadrirali snimku.
Snimanje (napredne funkcije)
3 Pritisnite okidač dokraja za snimanje.
Područje automatskog izoštravanja
Odaberite željeno AF područje prema uvjetima
snimanja ili po želji. Područje automatskog
izoštravanja na kojem je potvrđena oštrina
svijetli zeleno, a ostala područja automatskog
izoštravanja nestaju.
Područje automatskog izoštravanja
Tipka Fn t
(AF area) t odaberite željeno podešenje
119
Izoštravanje
(Wide)
Fotoaparat određuje koje od 19 područja automatskog
izoštravanja će se koristiti za izoštravanje.
(Zone)
Višesmjernim selektorom odaberite među zonama (lijevo,
desno, sredina) onu za koju želite aktivirati izoštravanje.
Fotoaparat određuje koje od područja automatskog izoštravanja u odabranoj zoni će se koristiti za izoštravanje.
(Spot)
Fotoaparat isključivo koristi središnje područje automatskog izoštravanja.
(Local)
Višesmjernim selektorom odaberite među 19 područja
automatskog izoštravanja ono za koje želite aktivirati
kontrolu izoštravanja.
Napomene
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+, Sweep Panorama, 3D Sweep
Panorama i Scene Selection ili kad se koristi funkcija Object Tracking ili je aktivirana opcija Smile Shutter, [AF area] je uvijek [Wide] i ne možete odabrati druge
postavke.
➇ AF područje možda neće svijetliti pri kontinuiranom snimanju ili kad okidač pritisnete dokraja bez pauze.
AF osvjetljenje
Možete podesiti da se AF osvjetljenje pri slaboj rasvjeti fokusira na objekt.
Tipka MENU t ! 2 t [AF Illuminator] t odaberite željeno
podešenje
➇ AF osvjetljenje ne radi kad je [Autofocus Mode] podešen na ǿ
(Continuous AF) ili se objekt kreće u ǽ (Automatic AF). (Svijetli
indikator T ili U.)
➇ AF osvjetljenje ne funkcionira ako je [AF area] podešeno na [Local] ili
[Zone] te nije odabrano središnje područje.
➇ AF osvjetljenje možda neće raditi sa žarišnim duljinama 300 mm ili
većima.
➇ Ako je spojena vanjska bljeskalica (prodaje se zasebno) opremljena AF
osvjetljenjem, koristi se AF osvjetljenje vanjske bljeskalice.
➇ AF osvjetljenje ne funkcionira ako je [Smile Shutter] podešeno na [On].
120
Izoštravanje
AF Micro Adj.
Možete precizno podesiti žarište svakog objektiva.
Izvedite ovaj postupak samo kad je potrebno. Imajte na umu da nećete
moći pravilno izoštravati objekte ako ste loše podesili ovu opciju.
Tipka MENU t 0 2 t [AF Micro Adj.] t [amount] t Odaberite
željenu vrijednost
➇ Što je vrijednost veća, položaj za izoštravanje je udaljeniji od fotoaparata;
što je vrijednost manja, položaj za izoštravanje je bliži fotoaparatu.
Praćenje subjekta
Zadržava žarište na pokretnom objektu koji se prati fotoaparatom. Funkcija
Object Tracking je standardno podešena na [On].
1 Pritisnite središte višesmjernog selektora u prikazu informacija
o snimanju.
Pojavi se ciljni okvir.
➇ Za isključenje funkcije Object Tracking pritisnite tipku Fn i zatim je
podesite na [Off].
121
Snimanje (napredne funkcije)
Napomene
➇ Savjetujemo vam da odaberete vrijednost u stvarnim uvjetima snimanja.
➇ Kad pričvrstite objektiv koji je registriran u fotoaparatu, prikazuje se registrirana
vrijednost. Pričvrstite li objektiv koji nije registriran, prikazuje se "±0". Prikazuje li
se kao vrijednost "–", tada je registrirano ukupno 30 objektiva. Kad želite registrirati
novi objektiv, pričvrstite objektiv za koji možete izbrisati registriranu vrijednost i
podesite tu vrijednost na "±0", ili resetirajte vrijednosti za sve objektive pomoću
[Clear].
➇ Primijenite li precizno podešavanje automatskog izoštravanja s objektivom drugog
proizvođača, može se promijeniti podešenje za Sony, Minolta i Konica Minolta
objektive. Nemojte koristiti tu funkciju s objektivima drugih proizvođača.
➇ Možete pojedinačno precizno podesiti automatsko izoštravanje pri uporabi Sony,
Minolta i Konica Minolta objektiva jednakih značajki.
Izoštravanje
2 Namjestite ciljni okvir na objekt
koji želite pratiti i pritisnite središte
višenamjenskog selektora.
Fotoaparat počinje pratiti objekt.
➇ Za isključenje funkcije praćenja, ponovno
pritisnite središte.
Ciljni okvir
3 Pritisnite okidač za snimanje objekta.
Napomene
➇ Praćenje može biti otežano u sljedećim uvjetima:
– Ako se objekt prebrzo kreće.
– Objekt je premalen ili prevelik.
– Ako je loš kontrast između objekta i pozadine.
– Objekt je slabo osvijetljen.
– Mijenja se ambijentalna rasvjeta.
➇ Funkcija Object Tracking ne može se koristiti kad je ekspozicija podešena na mod
Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama, Continuous Advance Priority AE ili
[Hand-held Twilight] u Scene Selection, pri uporabi "pametnog" telekonvertera ili
kad je odabrano ručno izoštravanje.
➇ Fotoaparat prestane pratiti objekt kad objekt iziđe iz kadra.
Kad želite pratiti lice osobe
Ako lice nestane iz kadra dok ga fotoaparat prati te se zatim vrati u kadar,
fotoaparat ponovno izoštrava to lice.
➇ Aktivirate li Smile Shutter pri praćenju lica, lice postaje cilj funkcije
prepoznavanja osmijeha.
122
Izoštravanje
Ručno izoštravanje
Kad je automatsko izoštravanje otežano, možete izoštravati ručno.
1 Preklopku za način izoštravanja
na objektivu podesite na MF.
2 Kad objektiv nema preklopku
za način izoštravanja, podesite
kotačić za način izoštravanja
na fotoaparatu na MF.
objektivu kako biste izoštrili objekt.
Prsten za
izoštravanje
Napomene
➇ Kod primjene Wide AF područja koristi se za izoštravanje središnje područje, kod
primjene Zone AF područja koristi se tipično područje odabranog područja, a kod
primjene Local AF područja koristi se područje odabrano višesmjernim selektorom.
➇ Pri uporabi telekonvertera (opcija) i sl., možda se prsten za izoštravanje neće moći
zakretati normalno.
➇ Ako diopter nije podešen pravilno u modu tražila, slika u tražilu možda neće biti
dobro izoštrena (str. 35).
➇ Podesite kotačić za odabir načina izoštravanja na MF za ručno izoštravanje. Nemojte
zakretati prsten za izoštravanje ako nije podešen na MF. Prsten za izoštravanje
možete oštetiti zakrenete li ga nasilu bez podešavanja na MF (osim za objektive
opremljene funkcijom izravnog ručnog izoštravanja).
123
Snimanje (napredne funkcije)
3 Zakrenite prsten za izoštravanje na
Izoštravanje
Peaking
Možete naglašavati konturu dometa izoštravanja određenom bojom prilikom ručnog izoštravanja. Ova funkcija pojednostavljuje izoštravanje.
Tipka MENU t ˘ 2 t [Peaking Level] t odaberite željeno
podešenje
Napomene
➇ Pošto fotoaparat određuje jesu li oštra područja izoštrena, vršna razina može se
razlikovati ovisno o objektu, uvjetima snimanja ili korištenom objektivu.
➇ Kontura dometa izoštravanja se ne naglašava kad je fotoaparat spojen HDMI
kabelom.
Podešavanje boje za funkciju Peaking
Možete podesiti boju za funkciju Peaking prilikom ručnog izoštravanja.
Tipka MENU t ˘ 2 t [Peaking Color] t odaberite željeno
podešenje
Napomena
➇ Ova opcija ne može se podesiti kad je [Peaking Level] podešen na [Off].
Focus Magnifier
Oštrinu možete provjeriti povećavanjem slike prije snimanja.
1 Tipka MENU t ˘ 3 t [Smart Telecon. Button] t [Focus
Magnifier]
2 Pritisnite tipku za povećalo fokusa (Focus
Magnifier).
Tipka za povećalo fokusa
124
Izoštravanje
3 Pritisnite ponovno tipku za
povećalo fokusa kako biste
povećali sliku i odabrali dio
koji želite povećati pomoću
v/V/b/B na višesmjernom
selektoru.
➇ Svakim pritiskom na tipku za
povećalo fokuse uvećanje se mijenja
na sljedeći način: puni prikaz t
približno T5,9 t približno T11,7
4 Potvrdite i podesite oštrinu.
5 Pritisnite okidač dokraja za snimanje fotografije.
➇ Fotografije možete snimati i kada je slika povećana, ali snima se puni
prikaz slike.
➇ Funkcija Focus Magnifier se isključuje nakon snimanja.
Izravno ručno izoštravanje
Nakon primjene automatskog izoštravanja možete izvoditi precizno
podešavanje (izravno ručno izoštravanje). Tu funkciju možete dodijeliti
položaju "A" na kotačiću za odabir načina izoštravanja.
Možete brže izoštriti objekt nego uz ručno izoštravanje otpočetka. To je
praktično u slučajevima poput makrosnimanja.
1 Tipka MENU t ! 3 t [AF-A setup] t [DMF]
2 Podesite kotačić načina izoštravanja na "A".
125
Snimanje (napredne funkcije)
➇ Okrećite prsten za izoštravanje kako biste podesili oštrinu ručnim
izoštravanjem.
➇ Pritisnete li središte višesmjernog selektora u modu automatskog izoštravanja funkcija Focus Magnifier se poništava i aktivira se automatsko
izoštravanje.
➇ Funkcija Focus Magnifier se poništava ako tipku okidača pritisnite dopola.
Izoštravanje
3 Pritisnite okidač dopola za zadržavanje žarišta.
4 Kako biste precizno izoštrili objekt, zakrenite prsten za izoštravanje držeći okidač pritisnutim dopola.
Napomena
➇ Funkcija izravnog ručnog izoštravanja (DMF) na fotoaparatu nije raspoloživa kad je
pričvršćen SAM/SSM objektiv.
Funkcija izravnog ručnog izoštravanja na objektivu
Ako je objektiv opremljen funkcijom izravnog ručnog izoštravanja te je
način izoštravanja podešen na [Single-shot AF] ili [Automatic AF], možete
precizno podešavati izoštrenost prstenom za izoštravanje nakon zadržavanja
žarišta (primjerice, DT 16-50mm F2.8 SSM).
Tipka AF/MF
Možete prebacivati između automatskog i ručnog izoštravanja bez mijenjanja položaja (tipka AF/MF).
Pritisnite tipku AF/MF.
U modu automatskog izoštravanja: Način
izoštravanja se privremeno prebaci na
ručno izoštravanje. Pritisnite i zadržite
tipku AF/MF te izoštravajte zakretanjem
prstena za izoštravanje.
U modu s ručnim izoštravanjem: Način
izoštravanja se privremeno prebaci na
automatsko izoštravanje i žarište se
zadržava.
Tipka AF/MF
Prsten za izoštravanje
➇ Možete zadržati odabrani način bez pritiskanja i zadržavanja tipke AF/MF pomoću
[AF/MF button] u izborniku ˘ Custom (str. 177).
Napomena
➇ Ta funkcija ne može se koristiti s objektivom DT 18-55mm F3.5-5.6.
126
Prepoznavanje lica
Face Detection
Fotoaparat prepoznaje lica, prilagođava oštrinu, ekspoziciju, provodi obradu
slike i podešava postavke za bljeskalicu.
Tipka Fn t
(Face Detection) t odaberite željeno podešenje
Off
Isključenje funkcije Face Detection.
On (Regist. Faces)
Uključenje funkcije Face Detection i stavljanje prioritete na prepoznata lica koja su registrirana u [Face Registration] (str. 128).
On
Uključenje funkcije Face Detection, ali bez stavljanja prioriteta
na prepoznata lica.
Okvir prepoznavanja lica
Okvir prepoznavanja
Okvir prepoznavanja lica (sivo)
lica (bijelo)
Tehnika snimanja
➇ Kompoziciju načinite tako da slika obuhvaća okvir za prepoznavanje lica
i područje automatskog izoštravanja.
127
Snimanje (napredne funkcije)
Nakon što fotoaparat prepozna lica pojavljuju se sivi okviri za prepoznavanje lica.
Ako fotoaparat procijeni da je automatsko
izoštravanje moguće, okviri za prepoznavanje lica će svijetlili bijelo. Pritisnete li
tipku okidača dopola, okviri za prepoznavanje lica svijetle zeleno.
➇ Ako lice nije unutar područja automatskog izoštravanja kada tipku okidača
pritisnete dopola, područje automatskog
izoštravanja korišteno za izoštravanje
postaje zeleno.
➇ Ako fotoaparat prepozna nekoliko lica
automatski će odabrati prioritetno lice i
samo jedan okvir za prepoznavanje lica
svijetlit će bijelo. Na licu koje je registrirano funkcijom pojavi se ljubičasti
okvir [Face Registration].
Prepoznavanje lica
Napomene
➇ Ako je mod ekspozicije Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama ili Continuous
Advance Priority AE, funkcija Face Detection ne može se koristiti.
➇ Moguće je prepoznati do 8 lica.
➇ Fotoaparat možda neće prepoznati sva lica ili će možda prepoznati i neki drugi
predmet, ovisno o uvjetima snimanja.
➇ Tijekom snimanja uz [Smile Shutter], opcija [Face Detection] se privremen prebacuje
na [On (Regist. Faces)] čak i ako je podešena na [Off].
Face Registration
Fotoaparat prepoznaje lica za koja su bile registrirane informacije ranije.
1 Tipka MENU t ˘ 5 t [Face Registration] t [New Registration]
2 Namjestite okvir na lice koje želite registrirati i pritisnite okidač.
3 Odaberite [Enter] tipkom v na selektoru i pritisnite središte
višesmjernog selektora.
➇ Može se registrirati do 8 lica osoba.
➇ Snimajte lice sprijeda na svijetlom mjestu. Lice se možda neće registrirati
pravilno ako je zakriveno šeširom, maskom, sunčanim naočalama i sl.
Za promjenu prioriteta prethodno registriranih lica
Ako ste registrirali više lica, podešava se redoslijed prioriteta. Možete
promijeniti redoslijed prioriteta.
Tipka MENU t ˘ 5 t [Face Registration] t [Order Exchanging] t
odaberite lice za koje želite promijeniti prioritet i razinu prioriteta
Brisanje registriranog lica
Možete izbrisati registrirano lice.
128
Prepoznavanje lica
Tipka MENU t ˘ 5 t [Face Registration] t [Delete] t
odaberite lice koje želite izbrisati
➇ Odabirom opcije [Delete All] možete izbrisati sva registrirana lica
odjednom.
➇ Čak i ako odaberete [Delete], podaci o registriranim licima ostaju pohranjeni u fotoaparat. Želite li izbrisati i te podatke iz fotoaparata, odaberite
[Delete All].
Smile Shutter
Kad fotoaparat prepozna osmijeh, automatski se aktivira zatvarač.
1 Tipka Fn t γ (Smile Shutter) t [On] t odaberite željeni
mod osjetljivosti prepoznavanja osmjeha
2 Pričekajte dok se prepozna osmijeh.
Fotoaparat prepoznaje osmjeh i oštrina je
potvrđena. Kad osmijeh prijeđe podešenu
vrijednost označenu znakom b, fotoaparat
automatski snima fotografije.
➇ Nakon što fotoaparat prepozna ciljana lica
pojavljuju se narančasti okviri za prepoznavanje lica koji okružuju lica. Okviri za
prepoznavanje lica svijetle zeleno kada ovi
objekti budu izoštreni.
Okvir prepoznavanja lica
Indikator osjetljivosti
prepoznavanja osmijeha
3 Za prestanak snimanja, tipka Fn t δ (Smile Shutter) t [Off]
129
Snimanje (napredne funkcije)
Osjetljivost prepoznavanja osmjeha funkcije Smile Shutter možete podesiti
na jednu od sljedeće tri opcije: β (Slight Smile), δ (Normal Smile) i
ε (Big Smile).
➇ Ako je aktivirana funkcija Smile Shutter, indikator osjetljivosti prepoznavanja osmjeha pojavljuje se na zaslonu.
Prepoznavanje lica
Tehnike snimanja
➇ Kako biste izoštrili osmjeh kompoziciju načinite tako da slika obuhvaća
okvir za prepoznavanje lica i područje automatskog izoštravanja.
➇ Ne prekrivajte oči pramenovima, itd., jer se oči time sužavaju.
➇ Nemojte pokrivati lice šeširom, maskom, sunčanim naočalama i sl.
➇ Pokušajte orijentirati lice prema fotoaparatu i držati se što je moguće
ravno.
➇ Jasno se osmjehnite otvorenih usta. Osmijeh se jednostavnije prepoznaje
ako se vide zubi.
➇ Ako pritisnete okidač tijekom snimanja u Smile Shutter modu, fotoaparat
snima sliku i zatim se vraća u Smile Shutter mod.
Napomene
➇ Funkcija Smile Shutter ne može se koristiti kad je ekspozicija podešena na mod
Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama, Continuous Advance Priority AE, Movie ili
[Hand-held Twilight] u Scene Selection ili kad je odabrano ručno izoštravanje.
➇ Način okidanja se automatski promijeni u [Single Shooting] ili [Remote Cdr.].
➇ AF osvjetljenje ne funkcionira s funkcijom Smile Shutter.
➇ Ako fotoaparat ne prepozna osmjeh promijenite postavke za osjetljivost prepoznavanja osmjeha.
➇ Ovisno o uvjetima snimanja, osmijeh se možda neće točno prepoznati.
➇ Aktivirate li Smile Shutter pri praćenju lica, lice postaje cilj funkcije prepoznavanja
osmijeha (str. 121).
130
Podešavanje svjetline slike
AE zadržavanje
Fotografirate li sunce ili pored prozora te ekspozicija možda nije prikladna
za objekt, koristite svjetlomjer na mjestu gdje je objekt dovoljno svijetao i
zadržite tu ekspoziciju prije snimanja. Kako biste smanjili svjetlinu objekta
usmjerite fotoaparat prema točki koja je svjetlija od objekta te uporabom
svjetlomjera zadržite ekspoziciju cijele slike. Kako biste povećali svjetlinu
objekta usmjerite fotoaparat prema točki koja je tamnija od objekta te
uporabom svjetlomjera zadržite ekspoziciju cijele slike.
Ovaj dio opisuje kako snimati svjetlije slike objekta uporabom opcije \
(Spot).
1 Tipka Fn t  (Metering Mode) t \ (Spot)
3 Pritisnite tipku AEL kako biste zadržali
Tipka AEL
ekspoziciju.
Pojavljuje se ; (oznaka za AE zadržavanje).
➇ Vrijednost ekspozicije temeljena na zadržanoj ekspoziciji u krugu za mjerenje u jednoj
točki također je naznačena na EV skali.
4 Izoštrite objekt dok pritišćete tipku AEL te snimite objekt.
➇ Želite li nastaviti snimati s istom ekspozicijom pritisnite i zadržite tipku
AEL nakon snimanja. Postavke su poništene nakon što otpustite tipku.
131
Snimanje (napredne funkcije)
2 Podesite oštrinu na dijelu na kojem želite zadržati ekspoziciju.
Podešavanje svjetline slike
Način mjerenja svjetla
Tipka Fn t  (Metering Mode) t odaberite željeni mod
 (Multi segment)
Mjeri svjetlo na svakom području nakon dijeljenja
ukupnog područja u više njih i određuje odgovarajuću
ekspoziciju cijelog kadra.
 (Center weighted)
Mjeri prosječnu svjetlinu cijelog kadra uz naglašavanje
središnjeg dijela kadra.
\ (Spot)
Ovaj mod mjeri svjetlinu samo u krugu za mjerenje u
jednoj točki smještenom na sredini.
Tehnike snimanja
➇ Obično za snimanje možete koristiti [Multi segment] mjerenje.
➇ Ako na objektu u području automatskog izoštravanja postoji priličan
kontrast, svjetlinu objekta koji želite snimati s optimalnom ekspozicijom
izmjerite pomoću funkcije mjerenja u jednoj točki te iskoristite mogućnost AE zadržavanja (str. 131).
Napomena
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+ ili Scene Selection ili pri uporabi
"pametnog" telekonvertera, [Metering Mode] je uvijek [Multi segment] i ne možete
odabrati druge modove.
Flash Comp.
Pri snimanju s bljeskalicom možete podesiti samo količinu svjetla bljeskalice, bez mijenjanja kompenzacije ekspozicije. Možete mijenjati samo
ekspoziciju glavnog objekta koji je unutar dometa bljeskalice.
Tipka Fn t h (Flash Comp.) t odaberite željeni mod.
Prema +: Povećava količinu svjetla bljeskalice.
Prema –: Smanjuje količinu svjetla bljeskalice.
Napomene
➇ Ta opcija ne može se podesiti kad je mod ekspozicije podešen na AUTO, AUTO+,
Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama ili Scene Selection.
➇ Učinak povećanja podešenja možda neće biti vidljiv zbog ograničene količine svjetla bljeskalice ako je objekt izvan maksimalnog dometa bljeskalice. Ako je objekt
vrlo blizu, učinak nižeg podešenja bljeskalice možda neće biti vidljiv.
132
Podešavanje svjetline slike
Kompenzacija ekspozicije i kompenzacija bljeska
Kompenzacija ekspozicije korigira uvjete snimanja mijenjanjem brzine zatvarača,
otvora blende i ISO osjetljivosti (kad je odabran [AUTO]).
Funkcija Flash Compensation mijenja samo količinu svjetla bljeskalice.
Flash control
Tipka MENU t ! 2 t [Flash control] t odaberite željeno
podešenje
Ova metoda kontrolira osvjetljenje koje daje bljeskalica,
obrađujući podatke o udaljenosti i o mjerenju svjetla dobivene
iz predbljeska. Ona omogućuje točnu kompenzaciju bljeska
gotovo bez ikakvog učinka odbljeska koji emitira objekt.
Pre-flash TTL
Ova metoda kontrolira količinu bljeska ovisno o mjerenju
svjetla dobivenom samo iz predbljeska. Ona je podložna
utjecaju odbljeska koji emitira objekt.
Manual flash
Odabir količine svjetla bljeskalice pomoću [Power ratio] i
aktiviranje određene količine bljeska neovisno o svjetlini
objekta.
ADI: Advanced Distance Integration (napredna obrada udaljenosti)
TTL: Through the lens (kroz objektiv)
➇ Ako je odabrano [ADI flash] uporaba bljeskalice opremljenom značajkom za računanje udaljenosti omogućit će precizniju kompenzaciju
bljeska zahvaljujući točnijoj informaciji o udaljenosti.
Napomene
➇ Ako udaljenost između objekta i vanjske bljeskalice (prodaje se zasebno) nije moguće odrediti (bežična bljeskalica koja se koristi preko vanjske bljeskalice (prodaje
se zasebno), snimanje s bljeskalicom spojenom preko kabela, snimanje s dvostrukom makro bljeskalicom, itd.), fotoaparat automatski odabire mod Pre-flash TTL.
➇ Odaberite [Pre-flash TTL] u sljedećim slučajevima, budući da fotoaparat ne može
provesti kompenzaciju bljeska s opcijom ADI flash.
– Ako je širokokutni panel priključen na bljeskalicu HVL-F36AM.
– Ako se za snimanje s bljeskalicom koristi difuzor.
– Ako se koristi filtar s ekspozicijskim faktorom, npr. ND filtar.
– Ako se koristi makroobjektiv.
133
Snimanje (napredne funkcije)
ADI flash
Podešavanje svjetline slike
➇ Opcija ADI flash dostupna je samo u kombinaciji s objektivom koji je opremljen
koderom udaljenosti. Kako biste ustanovili je li objektiv opremljen koderom udaljenosti pogledajte upute za uporabu isporučene s objektivom.
➇ Ta opcija ne može se podesiti kad je mod ekspozicije podešen na Sweep Panorama,
3D Sweep Panorama ili na [Night Scene]/[Hand-held Twilight] u Scene Selection.
Ručno podešavanje količine svjetla ugrađene bljeskalice
Možete podesiti količinu svjetla za ugrađenu bljeskalicu ručno kad je
[Flash control] podešeno na [Manual flash].
Tipka MENU t ! 2 t [Power ratio] t odaberite željeno podešenje
134
Bljeskalica
Pritisnite tipku Fn, odaberite željeni mod bljeskalice, pritisnite
tipku ( i snimajte (str. 47).
Tehnike snimanja
Napomene
➇ Ne držite fotoaparat za bljeskalicu.
➇ Uvjeti snimanja potrebni za sprječavanje sjena na slici razlikuju se ovisno o
objektivu.
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+ ili Scene Selection, ne možete odabrati opciju [Rear Sync.] i [Wireless] i ne možete koristiti Slow sync snimanje.Ako
je mod ekspozicije podešen na P, A, S, M, Continuous Advance Priority AE, stavke
[Flash Off] ili [Autoflash] ne mogu se odabrati. Ako ne želite koristiti bljeskalicu,
pritisnite ju prema dolje.
➇ Koristite li bljeskalicu sa stereo mikrofonom ili sličnim uređajem priključenim na
priključnicu za pribor s automatskom blokadom bljeskalica se možda neće otvoriti
do točnog položaja te će snimljene fotografije možda imati zatamnjene kutove.
Uklonite sve uređaje s priključnice za pribor s automatskom blokadom.
Bežična bljeskalica
Vanjsku bežičnu bljeskalicu (opcija) možete pri snimanju koristiti i bez
kabela kad nije pričvršćena na fotoaparat. Promjenom položaja bljeskalice
možete snimati sliku s trodimenzionalnim ugođajem pomoću isticanja
kontrasta svjetla i sjene na objektu.
135
Snimanje (napredne funkcije)
➇ Sjenilo objektiva može blokirati svjetlo bljeskalice. Uklonite sjenilo
objektiva pri uporabi bljeskalice.
➇ Pri uporabi bljeskalice snimajte objekt s udaljenosti od 1 m ili veće.
➇ Pri snimanju u zatvorenom ili noću možete koristiti funkciju Slow sync
kako biste snimili svjetliju sliku osoba i pozadine.
➇ Možete koristiti funkciju Rear sync za snimanje prirodnog traga objekta
koji se kreće, npr. bicikla u vožnji ili osobe koja hoda.
➇ Pri uporabi bljeskalice HVL-F58AM/HVL-F43AM (opcija) možete
snimati s funkcijom brze sinkronizacije uz bilo koju brzinu zatvarača.
Detalje potražite u uputama za uporabu bljeskalice.
Bljeskalica
Detalje potražite u uputama za uporabu bljeskalice.
1 Pričvrstite bežičnu bljeskalicu na priključnicu za pribor s automatskom blokadom te uključite i fotoaparat i bljeskalicu.
2 Tipka Fn t ( (Flash Mode) t | (Wireless)
3 Uklonite bežičnu bljeskalicu s priključnice za pribor s blokadom
i otvorite ugrađenu bljeskalicu.
➇ Želite li provesti probno bljeskanje bljeskalice pritisnite tipku AEL.
Napomene
➇ Nakon snimanja s bežičnom bljeskalicom isključite bežični rad bljeskalice. Koristi
li se ugrađena bljeskalica dok je još uključena funkcija bežične bljeskalice, dobit će
se nepravilna ekspozicija.
➇ Kad drugi fotograf u blizini koristi bežičnu bljeskalicu te svjetlo njegove ugrađene
bljeskalice uzrokuje aktivaciju vaše vanjske bljeskalice, promijenite kanal vanjske
bljeskalice. Za promjenu kanala vanjske bljeskalice pogledajte upute za uporabu
isporučene s njom.
Podešavanje tipke AEL
Koristite li bežičnu bljeskalicu preporučuje se da u izborniku ˘ Custom
(str. 176) [Func. of AEL button] podesite na [AEL hold].
Bežična bljeskalica s upravljanjem količinom osvjetljenja
Možete koristiti upravljanje količinom svjetla bežične bljeskalice u kombinaciji s više bljeskova. Detalje potražite u uputama za uporabu bljeskalice
(HVL-F58AM, HVL-F43AM).
Slow Sync
Primjenom funkcije Slow sync i usporavanja brzine zatvarača možete snimiti jasnu sliku i objekta i pozadine. To je praktično pri snimanju portreta
noću s tamnom pozadinom.
136
Bljeskalica
Snimajte uz pritisnutu tipku SLOW SYNC.
Na zaslonu se prikazuje indikator ; koji
označava da je ekspozicija zadržana.
Tipka SLOW SYNC
Napomene
➇ Kad je funkcijski kotačić podešen na S ili M, nije moguće Slow sync snimanje uz
uporabu tipke SLOW SYNC.
➇ Kad u [Func. of AEL button] nije odabrana funkcija AEL, nije moguće Slow sync
snimanje uz uporabu tipke SLOW SYNC. Kad je odabrana funkcija AEL u [ISO
Button] ili [AF/MF button], Slow sync snimanje je moguće uz uporabu tipke ISO
ili AF/MF.
Otvorite pokrov priključnice (
(sinkronizacija bljeskalice) i spojite
kabel.
Priključnica ( (sinkronizacija bljeskalice)
➇ Možete koristiti bljeskalicu opremljenu priključnicom za sinkronizaciju
koja ima suprotni polaritet.
Napomene
➇ Odaberite mod s ručnom ekspozicijom i podesite brzinu zatvarača na 1/250
sekunde. Ako je brzina zatvarača preporučena na bljeskalici niža od toga, koristite
preporučenu ili čak sporiju brzinu.
➇ Ne možete li provjeriti kompoziciju u tamnim uvjetima, promijenite podešenje za
[Live View Display] kako bi slika uvijek bila prikazana s odgovarajućom svjetlinom
(str. 89).
➇ Koristite bljeskalicu s naponom sinkronizacije 400 V ili nižim.
137
Snimanje (napredne funkcije)
Uporaba bljeskalice opremljene priključnim kabelom za
sinkronizaciju bljeskalice
Bljeskalica
➇ Prije spajanja kabela za sinkronizaciju u priključnicu ( (sinkronizacija bljeskalice),
isključite napajanje spojene bljeskalice. Ostane li uključena, pri spajanju kabela
može bljesnuti.
➇ Bljeskalica će uvijek okidati punom snagom. Ne može se koristiti kompenzacija
bljeskalice (str. 132).
➇ Ne preporučuje se korištenje automatskog balansa bjeline. Za precizniji balans
bjeline koristite ručno podešavanje balansa bjeline.
➇ Indikator bljeskalice se ne prikazuje kad je spojen priključak ( (sinkronizacija
bljeskalice).
138
Podešavanje ISO osjetljivosti
Osjetljivost na svjetlo izražava se ISO brojem (indeks preporučene ekspozicije). Što je veći broj, viša je osjetljivost.
1 Pritisnite tipku ISO za prikaz
Tipka ISO
izbornika za ISO.
2 Odaberite željeno podešenje tipkama v/V na višesmjernom
selektoru.
Napomene
➇ Količina svjetline objekta koja se može snimiti (dinamički raspon) je nešto manja za
područja gdje je ISO osjetljivost manja od 100.
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+, Sweep Panorama, 3D Sweep
Panorama ili Scene Selection, ISO je uvijek AUTO i ne možete odabrati druge ISO
brojeve.
➇ Kad je mod ekspozicije podešen na P/A/S te je ISO podešen na [AUTO], ISO se
automatski podesi između ISO 100 i ISO 1600.
➇ Postavka [AUTO] nije raspoloživa u modu ekspozicije M. Promijenite li mod
ekspozicije na M uz podešen [AUTO], promijenit će se u [100]. Podesite ISO prema
uvjetima snimanja.
Promjena raspona automatskog podešavanja u [AUTO]
Kad je odabrana opcija [AUTO], pritisnite B, odaberite [ISO AUTO
Maximum] ili [ISO AUTO Minimum] i zatim odaberite željeni raspon.
139
Snimanje (napredne funkcije)
➇ Što je veći broj, viša je razina šuma.
➇ Želite li odabrati [Multi Frame Noise Reduct.], prikažite zaslon za podešavanje pomoću B i odaberite željenu vrijednost pomoću v/V.
➇ Broj se mijenja u koracima po 1/3 pri uporabi stražnjeg kontrolnog kotačića kao i kod višesmjernog selektora, a pri uporabi prednjeg kontrolnog
kotačića u koracima po 1.
Podešavanje ISO osjetljivosti
Multi frame noise reduction
Fotoaparat automatski snima više fotografija u nizu, spaja snimke, smanjuje šum te pohranjuje 1 fotografiju. U funkciji Multi frame noise reduction
možete odabrati veće ISO brojeve nego što je najveća ISO osjetljivost.
Pohranjena fotografija sastavljena je od više snimaka.
Napomene
➇ Kad je [Quality] je podešeno na [RAW] ili na [RAW & JPEG], ovu funkciju nije
moguće koristiti.
➇ Bljeskalicu, D-Range Optimizer i [Auto HDR] ne mogu se koristiti.
140
Automatska kompenzacija za svjetlinu
i kontrast (D-Range)
Tipka Fn t
(DRO/Auto HDR) t odaberite željeno podešenje
(Off)
Funkcije DRO/Auto HDR se ne koriste.
ι (D-Range Opt.)
Dijeljenjem slike u mala područja fotoaparat analizira kontrast svjetla i sjene između objekta i pozadine te stvara sliku s
optimalnom svjetlinom i gradacijom.
κ (Auto HDR)
Snima 3 slike s različitim ekspozicijama te zatim točno
eksponiranom slikom preklapa svijetlo područje podeksponirane slike i tamno područje preeksponirane slike kako bi se
dobila slika s bogatom gradacijom.
Pohranjuju se 2 slike: slika s točnom ekspozicijom i preklopljena slika.
Snimanje (napredne funkcije)
D-RangeOptimizer
1 Tipka Fn t
(DRO/Auto HDR) t ι (D-Range Opt.)
2 Odaberite optimalnu razinu tipkama b/B na višesmjernom
selektoru.
(Auto)
ι (Level)*
Automatski ispravlja svjetlinu.
Optimizira gradacije snimljene slike u svakom području
slike. Odaberite optimalnu razinu između Lv1 (slabo) i Lv5
(snažno).
* Lv_ prikazano uz ι je trenutačno odabrani korak.
Napomene
➇ Podešenje je uvijek [Off] kad je mod ekspozicije podešen na Sweep Panorama ili
3D Sweep Panorama ili ako se koristi [Multi Frame Noise Reduct.] ili [Picture
Effect].
➇ Postavka je uvijek [Off] kada je u Scene Selection odabrano [Sunset], [Night Scene],
[Night Portrait] ili [Hand-held Twilight]. Postavka je uvijek [Auto] ako u Scene
Selection odaberete ostale modove.
141
Automatska kompenzacija za svjetlinu i kontrast (D-Range)
➇ Pri snimanju s opcijom D-Range Optimizer slika može sadržavati šum. Odaberite
odgovarajuću razinu provjerom snimljene slike, osobito kad pojačavate efekt.
Auto HDR
1 Tipka Fn tζ (DRO/Auto HDR) t κ (Auto HDR)
2 Odaberite optimalnu razinu tipkama b/B na višesmjernom
selektoru.
θ (Auto HDR:
Exposure Diff. Auto)
Automatski ispravlja razliku ekspozicije.
κ (Exposure
Difference Level)*
Podešava razliku ekspozicije na temelju kontrasta objekta.
Odaberite optimalnu razinu između 1 Ev (slabo) i 6 Ev
(snažno).
Na primjer: Ako je odabrano 2 Ev preklapaju se 3 slike: slika
s –1 Ev, slika s točnom ekspozicijom i slika s +1 Ev.
* _Ev prikazano uz κ je trenutačno odabrani korak.
Tehnika snimanja
➇ Budući da se za jednu snimku zatvarač otvara 3 puta, pazite na sljedeće:
– Koristite tu funkciju kad je objekt nepomičan ili ne trepće.
– Nemojte ponavljati kadriranje.
Napomene
➇ Ovu funkciju možete koristiti na RAW slikama.
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+, Sweep Panorama, 3D Sweep
Panorama, Continuous Advance Priority AE ili Scene Selection ili kad je odabrana
funkcija [Multi Frame Noise Reduct.], ne možete odabrati [Auto HDR].
➇ Ne možete započeti sljedeće snimanje dok se ne završi postupak trenutnog snimanja.
➇ Ovisno o razlici osvijetljenosti objekta i uvjetima snimanja, možda nećete moći
postići željeni efekt.
➇ Ta funkcija ima slab učinak pri uporabi bljeskalice.
142
Automatska kompenzacija za svjetlinu i kontrast (D-Range)
➇ Kad je kontrast scene nizak ili u slučaju značajnijeg potresanja fotoaparata ili zamućenja objekta, možda nećete postići dobre HDR slike. Detektira li fotoaparat takav
problem, na snimljenoj slici prikazuje se indikator upozorenja κ λ. Snimajte
ponovno, po potrebi, te obratite pozornost na kontrast ili na zamućenje.
Snimanje (napredne funkcije)
143
Podešavanje procesiranja slike
Picture Effect
Odaberite željeni filtar radi postizanja dojmljivijeg učinka i umjetničkog
izričaja.
Tipka Fn t
(Picture Effect): t odaberite željeno podešenje
➇ Kad je odabran mod koji ima opciju preciznog podešavanja, odaberite
željeno podešenje pomoću b/B.
(Off)
Bez uporabe funkcije Picture Effect.
(Toy Camera)
Postiže izgled fotografije snimljene fotoaparatom igračkom,
sa zasjenjenim rubovima i naglašenim bojama. Tipkama
b/B možete podesiti ton boje.
(Pop Color)
Postiže živopisan izgled tako što naglašava tonove boje.
(Posterization)
Postiže iznimno kontrastni i apstraktni izgled tako što snažno naglašava primarne boje ili u crno-bijeloj slici. Tipkama
b/B možete odabrati primarne boje ili crno-bijelo.
(Retro Photo)
Postiže izgled stare fotografije uz sepia tonove i izblijedjeli
kontrast.
(Soft High-key)
Izrađuje sliku s naglašenom atmosferom: svijetla, prozirna,
eterična, nježna, meka.
(Partial Color)
(High Contrast
Mono.)
Izrađuje sliku na kojoj je sačuvana određena boja te
konvertira druge boje u crno-bijelo. Tipkama b/B možete
odabrati boju.
Postiže sliku visokog kontrasta u crno-bijeloj tehnici.
(Soft Focus)
Postiže sliku s ugođajem mekog svjetla. Tipkama b/B
možete podesiti jačinu efekta.
(HDR Painting)
Postiže izgled naslikanog djela pomoću naglašavanja boja
i detalja. Fotoaparat okida triput. Tipkama b/B možete
podesiti jačinu efekta.
(Rich-tone Mono.) Stvara crno-bijelu sliku s bogatim gradacijama i reprodukcijom detalja. Fotoaparat okida triput.
(Miniature)
144
Stvara sliku koja prilično naglašava objekt, a pozadina je
znatno defokusirana. Taj efekt se često može vidjeti na slikama minijaturnih modela. Tipkama b/B možete odabrati
područje koje će biti izoštreno. U drugim područjima je
izoštrenost znatno smanjena.
Podešavanje procesiranja slike
Napomene
➇ Pri uporabi funkcije Smart Teleconverter nisu dostupni efekti [Toy Camera] i
[Miniature].
➇ Ovisno o uvjetima snimanja ili objektu, slike možda neće zadržati odabranu boju
kad je odabrana opcija [Partial Color].
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+, Sweep Panorama, 3D Sweep
Panorama ili Continuous Advance Priority AE ili kad je opcija [Quality] podešena
na [RAW] ili [RAW & JPEG], ne može se koristiti Picture Effect.
➇ Kad je odabrano [HDR Painting], [Miniature], [Rich-tone Mono.] ili [Soft Focus],
ne možete provjeriti efekt prije snimanja. Također ne možete podesiti način okidanja.
➇ Kad je kontrast scene nizak ili u slučaju značajnijeg potresanja fotoaparata ili
zamućenja objekta uz odabranu opciju [HDR Painting] ili [Rich-tone Mono.],
možda nećete postići dobre HDR slike. Detektira li fotoaparat takvu situaciju,
na snimljenoj slici prikazuje se indikator upozorenja λ. Snimajte ponovno te po
potrebi korigirajte kadriranje ili obratite pozornost na zamućenje.
Kreativni stil
1 Tipka Fn t
(Creative Style) t odaberite "style box" kojem
želite promijeniti podešenje
2 Pomaknite kursor udesno tipkom B na selektoru i zatim
odaberite željeni stil pomoću v/V.
3 Kad želite podesiti  (Contrast),  (Saturation) ili
(Sharpness),
odaberite željenu opciju tipkama b/B i zatim podesite vrijednost
pomoću v/V.
(Standard)
Za snimanje raznih scena s bogatom gradacijom i krasnim
bojama.
145
Snimanje (napredne funkcije)
Možete odabrati željeni stil za uporabu pri obradi slike te podesiti kontrast,
zasićenje i oštrinu za svaki Creative Style. Možete registrirati i pozvati
Creative Style postavke za svaki "style box". Možete također podesiti
ekspoziciju (brzinu zatvarača i otvor blende) za razliku od Scene Selection
gdje fotoaparat podešava ekspoziciju.
Podešavanje procesiranja slike
(Vivid)
Povećava se zasićenje i kontrast kako bi se dobile atraktivne
snimke živopisnih scena i motiva poput cvijeća, proljetnog
zelenila, plavog neba ili prizora mora.
(Neutral)
Zasićenost i oštrina su smanjeni za snimanje u mirnom
tonu. To je također prikladno za snimanje slikovnih materijala koji će se obrađivati na računalu.
(Clear)
Za snimanje slika u jasnom tonu sa čistim bojama u istaknutom području, prikladno za snimanje sjajnog svjetla.
(Deep)
Za snimanje slika s dubokim i koncentriranim bojama,
prikladno kako bi se zabilježila živa prisutnosti objekta.
(Light)
Za snimanje slika sa svijetlim i jednostavnim kolorističkim
izrazima, prikladno kako bi se zabilježila okrepljujuće
lagana atmosfera.
(Portrait)
Za snimanje boje kože u mekim tonovima. Idealno za
snimanje portreta.
(Landscape)
Povećava se zasićenje, kontrast i oštrina kako bi se snimili
živopisni i vrlo jasni pejzaži. Udaljeni krajolici također
postaju izraženiji.
(Sunset)
Za snimanje prekrasnog crvenila sutona.
(Night Scene)
Pri snimanju noćne scene naglašava se kontrast čime se
dobiva vjernija slika.
(Autumn leaves)
Za snimanje jesenjih prizora uz živo naglašavanje crvenih i
žutih tonova lišća.
(Black & White)
Za snimanje crno-bijelih slika.
(Sepia)
Za snimanje smeđe toniranih slika.
Za svaki "style box" moguće je podesiti  (Contrast),  (Saturation) i
(Sharpness).
 (Contrast)
Što je odabrana veća vrijednost, to se više naglašava razlika
svjetlosti i sjene čime se postiže veći učinak na slici.
 (Saturation)
Što je odabrana vrijednost veća, to su boje življe. Pri odabiru niže vrijednosti, boje slike su nenapadne i diskretne.
(Sharpness)
146
Podešava oštrinu. Što je odabrana vrijednost veća obrisi su
naglašeniji, a što je vrijednost niža obrisi su mekši.
Podešavanje procesiranja slike
Napomene
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+ ili Scene Selection ili kad je
odabran Picture Effect, [Creative Style] je uvijek [Standard] i ne možete odabrati
druge postavke.
➇ Odaberete li [Black & White] ili [Sepia], ne možete podesiti zasićenje.
Snimanje (napredne funkcije)
147
Podešavanje tonova boje (White
balance)
Tonovi boja objekta mijenjaju se ovisno o značajkama izvora svjetla. Sljedeća tablica pokazuje kako se ton boje mijenja na temelju različitih izvora
svjetla u usporedbi s objektom koji ispada bijel pod sunčevim svjetlom.
Dnevno svjetlo
Oblačno
White
Plavkasto
Fluorescentno Klasična žarulja
Vrijeme/svjetlo
Svojstva
svjetla
Zelenkasto
Crvenkasto
Koristite tu funkciju kad ton boje na slici ne ispadne kako ste očekivali ili
kad želite promijeniti ton boje u svrhu određenog fotografskog izričaja.
Napomene
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+ ili Scene Selection, [White Balance] je uvijek [Auto WB] i ne možete odabrati druge modove.
➇ Ako za rasvjetu imate samo živinu ili natrijevu žarulju, zbog svojstava tog izvora
svjetla fotoaparat neće moći postići točnu ravnotežu bjeline. U tim situacijama
koristite bljeskalicu.
Tipka WB t odaberite željeno
podešenje
➇ Odaberete li podešenje različito od
[C.Temp./Filter], pritisnite B na višesmjernom selektoru kako bi se pojavio
izbornik za precizno podešavanje
te možete po želji podesiti ton boje
tipkama v/V/b/B.
148
Tipka WB
Podešavanje tonova boje (White balance)
AWB (Auto WB)
Fotoaparat automatski detektira izvor svjetla i podešava
tonove boja.
` (Daylight)
Odaberete li opciju koja odgovara određenom izvoru
svjetla, tonovi boja podešavaju se za taj izvor svjetla
(pretpodešena ravnoteža bjeline).
ˇ (Shade)
(Cloudy)
(Incandescent)
(Fluor.: Warm
White)
(Fluor.: Cool White)
(Fluor.: Day White)
(Fluor.: Daylight)
¦ (Flash)
➇ Koristite funkciju ravnoteže bjeline s raznim podešenjima ako s odabranom opcijom (str. 157) ne možete postići željenu boju.
➇ Odaberete li [C.Temp./Filter], možete podesiti vrijednost na željenu
vrijednost (str. 150).
➇ Odaberete li [Custom], možete registrirati svoje podešenje (str. 150).
Izbornik za precizno podešavanje boje
Možete precizno podešavati kombinirajući
temperaturu boje i filtar boje.
149
Snimanje (napredne funkcije)
Tehnike snimanja
Podešavanje tonova boje (White balance)
Color Temp.
Precizno podešavanje boje u smjeru B (plava) tipkom b i u
smjeru A (narančasto) tipkom B.
Color Filter
Precizno podešavanje boje u smjeru G (zelena) tipkom v i
u smjeru M (ljubičasta) tipkom V.
Color Temp./Color Filter
1 Tipka WB t
(C.Temp./Filter) t B
Tipka WB
2 Podesite temperaturu boje tipkama v/V na višesmjernom
selektoru.
3 Pritisnite B za prikaz izbornika za precizno podešavanje i
podesite boju po želji pomoću v/V/b/B.
Napomena
➇ Budući da su mjerenja boje osmišljena za analogne fotoaparate vrijednosti se
razlikuju pod fluorescentnom/natrijevom/živinom lampom. Preporučujemo da ručno
podesite ravnotežu bjeline ili načinite probni snimak.
Ručno podešavanje ravnoteže bjeline
U sceni gdje se ambijentalno svjetlo sastoji od više vrsta izvora svjetla, savjetuje se ručno podesiti ravnotežu bjeline kako bi se bjelina reproducirala
točno. Možete pohraniti 3 podešenja.
150
Podešavanje tonova boje (White balance)
1 Tipka WB t [& SET] t pritisnite
Tipka WB
središte višesmjernog selektora
2 Držite fotoaparat tako da bijelo područje potpuno pokriva
područje automatskog izoštravanja smješteno u središtu kadra i
zatim pritisnite okidač.
Zatvarač klikne i prikazuju se kalibrirane vrijednosti (temperature boje i filtar
boje).
3 Odaberite registracijski broj tipkom b/B na selektoru i pritisnite
Na zaslon se vrati prikaz informacija o snimanju uz sačuvano ručno podešenje
ravnoteže bjeline.
➇ Ručno podešenje ravnoteže bjeline registrirano ovim postupkom je aktivno
sve do registriranja novog podešenja.
Napomena
➇ Poruka "Custom WB error" označava ja je vrijednost van očekivanog raspona. (Kad
se koristi bljeskalica za objekt koji je vrlo blizu ili ako je u kadru objekt svijetle
boje.) Registrirate li tu vrijednost, u prikazu informacija o snimanju na zaslonu
indikator & postane žut. Tada možete snimati, no savjetujemo vam da ponovno
podesite ravnotežu bjeline kako biste dobili točniju vrijednost za nju.
Za pozivanje ručnog podešenja ravnoteže bjeline
Tipka WB t odaberite željeni registracijski broj
➇ Pritisnite B na višenamjenskom selektoru za prikaz izbornika za precizno
podešavanje i podesite boju po želji.
151
Snimanje (napredne funkcije)
središte višesmjernog selektora.
Podešavanje tonova boje (White balance)
Napomena
➇ Koristi li se bljeskalica pri pritisku okidača, ručno podešenje ravnoteže bjeline se snimi
tako da se uzima u obzir i svjetlo bljeskalice. Pri kasnijim snimanjima koristite bljeskalicu.
152
Zumiranje u jednom koraku
Možete zumirati središte slike pomoću "pametnog" telekonvertera (digitalno
zumiranje) i snimiti sliku.
Pritisnite tipku ¸.
➇ Svakim pritiskom na tipku ¸, uvećanje
se mijenja na sljedeći način. Približno
T1,4 t približno T2 t isključeno
Tipka ¸
Veličina fotografije automatski se podešava na sljedeću vrijednost, bez
obzira na odabranu veličinu fotografije.
Veličina slike
Približno T1,4
M
Približno T2
S
Napomene
➇ "Pametni" telekonverter je nedostupan
– Kad je mod ekspozicije podešen na Sweep Panorama ili 3D Sweep Panorama.
– Kad je [Smart Telecon. Button] podešeno na [Focus Magnifier].
– Kad je opcija [Quality] podešena na [RAW] ili [RAW & JPEG].
– Funkcija Smile Shutter je podešena na [On].
➇ Kad je "pametni" telekonverter dostupan (u modu automatskog izoštravanja), opcija
[AF area] podešena je na [Spot].
➇ Kad je "pametni" telekonverter dostupan, opcija [Metering mode] podešena je na
[Multi segment].
➇ Funkcija Smart teleconverter se ne može upotrebljavati uz videozapise.
153
Snimanje (napredne funkcije)
Faktor uvećanja
/ Odabir načina okidanja
Pojedinačno snimanje
To je normalan način snimanja.
Tipka / (okidanje) t
(Single Shooting)
Tipka /.
Napomena
➇ Kad je mod ekspozicije podešen na [Sports Action] u Scene Selection, pojedinačno
snimanje nije moguće.
Cont. Shooting
Fotoaparat kontinuirano snima fotografije.
1 Tipka / (okidanje) t 
(Con. Shooting) t odaberite
željenu brzinu
Tipka /.
2 Izoštrite motiv i snimajte.
➇ Kad pritisnete i zadržite okidač, snimanje se nastavlja.
Tehnika snimanja
➇ Za brže snimanje u nizu podesite mod ekspozicije na Continuous
Advance Priority AE (str. 46, 101).
154
Odabir načina okidanja
Napomene
➇ Ako je odabrano P, prikazuje se fotografija snimljena između kadrova.
➇ Ne možete snimati u nizu uporabom Scene Selection modova različitih od [Sports
Action].
Self-timer
Samookidanje s 10-sekundnom odgodom je praktično kad i fotograf želi
biti na fotografiji, a samookidanje s 2-sekundnom odgodom je korisno za
smanjenje potresanja fotoaparata.
1 Tipka / (okidanje) t 
Tipka /.
(Self-timer) t odaberite željeno
podešenje
➇ Broj iza  označava trenutno odabrane
sekunde.
➇ Kad je uključeno samookidanje, status se naznačuje audiosignalima i
indikatorom self-timera. Pred samo snimanje indikator samookidača trepće
brzo i audiosignal je brz.
Za isključivanje samookidanja
Pritisnite tipku / (okidanje).
Bracket: Cont./Single Bracket
Osnovna ekspozicija
Smjer –
Smjer +
Opcija Bracket omogućuje snimanje nekoliko fotografija s različitim
stupnjem ekspozicije. Odredite vrijednost odstupanja (koraka) od osnovne
ekspozicije i fotoaparat će snimati 3 ili 5 snimaka istovremeno automatski
mijenjajući ekspozicije.
155
Snimanje (napredne funkcije)
2 Izoštrite motiv i snimajte.
Odabir načina okidanja
1 / (okidanje) t ¨ C
(Bracket: Cont.) ili ¨ S (Single
Bracket) t Odaberite željeni korak
bracketinga i broj snimaka
Tipka /.
2 Izoštrite motiv i snimajte.
Osnovna ekspozicija podešava se s prvom snimkom u nizu.
➇ Kad je odabrana opcija [Bracket: Cont.], pritisnite i zadržite okidač dok se
snimanje ne zaustavi.
➇ Kad je odabrana opcija [Single Bracket], pritisnite okidač uzastopce za
svaku pojedinačnu snimku.
Napomene
➇ Kad je funkcijski kotačić podešen na M, ekspozicija se mijenja podešavanjem
brzine zatvarača.
➇ Pri podešavanju ekspozicije, pomak ekspozicije temelji se na kompenziranoj
vrijednosti.
➇ Bracketing se ne može koristiti kad je mod ekspozicije podešen na AUTO, AUTO+,
Continuous Advance Priority AE, Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama ili Scene
Selection.
➇ Koristi li se bljeskalica, primjenjuje se bracketing bljeskalice kako bi se dobilo više
snimaka različito osvijetljenih bljeskalicom. Čak i kad je odabrana opcija [Bracket:
Cont.], za snimanje pritisnite okidač uzastopce za svaku pojedinačnu snimku.
156
Odabir načina okidanja
EV skala u snimanje bracketingom
Bracketing ambijentalnog
svjetla*
0,3 koraka, 3 snimke
Kompenzacija ekspozicije 0
Bracketing bljeskalice
0,7 koraka, 3 snimke
Kompenzacija bljeskalice
–1.0
Tražilo
LCD zaslon (kad je [DISP
Button (Monitor)] podešeno na [For viewfinder]) Prikazano u gornjem retku.
Prikazano u donjem retku.
WB bracket
Temeljeno na odabranoj ravnoteži bjeline i temperaturi/filtru boje 3 slike se
snimaju s pomakom ravnoteže bjeline.
1 Tipka / (okidanje) t ¨WB
(WB bracket) t odaberite željeno
podešenje
Tipka /.
➇ Ako je odabrano Lo pomak će iznositi
10 MK–1*, a ako je odabrano Hi pomak
će iznositi 20 MK–1.
2 Izoštrite motiv i snimajte.
* MK–1: jedinica kojom se izražava svojstvo konverzije boje pod utjecajem temperaturnih filtara boje (ista vrijednost kao kod konvencionalne jedinice "Mired").
157
Snimanje (napredne funkcije)
* Ambijentalno svjetlo: Bilo koje svjetlo osim bljeskalice koje osvjetljuje
scenu duže vrijeme, primjerice prirodno svjetlo, klasična žarulja ili
fluorescentno svjetlo.
➇ U snimanju s bracketingom prikazan je na EV skali broj indikatora
jednak broju mogućih snimaka.
➇ Kad započne snimanje bracketingom, indikatori koji označavaju već
snimljene fotografije počnu nestajati jedan po jedan.
Odabir načina okidanja
DRO Bracket
Snimaju se 3 slike s pomakom vrijednosti DRO Bracketa.
1 / (okidanje) t ¨DRO (DRO
Tipka /.
Bracket)
➇ Odaberete li Lo slika se snima uz
DROLv1, Lv2 i Lv3, a odaberete li Hi
slika se snima uz DROLv1, Lv3 i Lv5.
2 Izoštrite motiv i snimajte.
Remote Cdr.
Možete snimati koristeći tipke SHUTTER i 2SEC (okidanje nakon 2
sekunde) na daljinskom upravljaču RMT-DSLR1 (opcija). Također pogledajte upute za uporabu isporučene s daljinskim upravljačem.
1 Tipka / (okidanje) t V
Tipka /.
(Remote Cdr.)
2 Izoštrite objekt, usmjerite predajnik daljinskog upravljača prema
pripadajućem senzoru i snimajte.
Napomena
➇ Daljinski upravljač RMT-DSLR1 (opcija) ne može se koristiti za snimanje
videozapisa.
158
Zaslon prikazan za mod reprodukcije
Promjena prikaza tijekom reprodukcije
Svakim pritiskom na tipku DISP, prikaz na zaslonu se mijenja na sljedeći
način.
S podacima o snimanju
Histogram
Bez podataka o snimanju
A
Zaslon
Opis
:
Memorijska kartica
(27, 222)
Način pregleda (161)
100-0003
Broj mape-datoteke
(193)
Omjer širine i visine
fotografija (172)
Һ
3D Sweep Panorama
(45, 99)
Reprodukcija (napredne funkcije)
Popis ikona u prikazu histogram
Zaslon
Opis
24M 12M
6.0M 20M
10M 5.1M
ё WIDE
ё STD
ё 16:9
Veličina slike za
fotografije (53)
RAW
RAW+J
X.FINE
FINE STD
Kvaliteta slike za
fotografije (172)
-
Zaštita (164)
DPOF
DPOF podešenje (198)
159
Zaslon prikazan za mod reprodukcije
Zaslon
Opis
®
Upozorenje na preostali
kapacitet baterije (28)

Preostali kapacitet
baterije (28)
Òэ
Baza podataka je puna
(213)/Greška baze
podataka (213)
-
Upozorenje za pregrijavanje (16)
B
Zaslon
Opis
Histogram* (88)
ZҮ
&Ҳ
PASM
җ
Nҹ
\Ҹҳ
Mod ekspozicije (42)
1/125
Brzina zatvarača (105)
F3.5
Otvor blende (103)
ISO200
ISO osjetljivost (139)
$ –0.3
Kompenzacija
ekspozicije (49)
h –0.3
Kompenzacija bljeska
(132)
\
Metering mode (132)
35mm
Žarišna duljina
Creative Style (145)
160
Zaslon
Opis
Picture Effect (144)
AWB
Ravnoteža bjeline
(Auto, Preset, Color
temperature, Color
filter, Custom) (148)
5500K A1
M1
~OFF
ικ
κλ
Upozorenje za snimke
dobivene funkcijama
D-Range Optimizer
(141)/Auto HDR/Auto
HDR (142)
2011-1-1
10:37AM
Datum snimanja
3/7
Broj datoteke/Broj
slika u određenom
modu prikaza
* Ako slika ima dio s pretežno svijetlim
ili pretežno tamnim tonovima, taj dio
trepće na histogramu (upozorenje na
ograničenje svjetline).
Uporaba funkcija reprodukcije
Rotiranje slike
1 Odaberite snimku koju želite rotirati i
zatim pritisnite tipku s.
Tipka s
2 Pritisnite središte višesmjernog selektora.
Slika se rotira ulijevo. Za ponovno rotiranje ponovite korak 2.
➇ Kad jednom rotirate sliku, čak i ako isključite fotoaparat pohranit će se u
rotiranom položaju i tako se prikazivati ubuduće.
Ponovno pritisnite tipku s.
Napomene
➇ Nije moguće rotirati videozapise.
➇ Kad kopirate rotirane snimke na računalo, "PMB" s isporučenog CD-ROM-a može
rotirane snimke prikazivati pravilno. Međutim, slike se možda neće rotirati pri
uporabi nekih softvera.
View Mode
Odaberite postavku za način reprodukcije snimaka.
Tipka MENU t # 1 t [View Mode] t odaberite željeno
podešenje
Folder View(Still)
Prikaz fotografija prema mapama.
Folder View(MP4)
Prikaz videozapisa (MP4) prema mapama.
AVCHD View
Prikaz samo AVCHD View videozapisa.
161
Reprodukcija (napredne funkcije)
Za povratak na normalan reprodukcijski prikaz
Uporaba funkcija reprodukcije
Slide Show
Tipka MENU t # 1 t [Slide Show] t [Enter]
Reproducira snimke po redu (slide show). Nakon reprodukcije svih slika,
slide show se automatski zaustavlja.
➇ Prethodnu/sljedeću snimku možete prikazati pritiskom tipaka b/B na
višesmjernom selektoru.
➇ Slide show se ne može pauzirati.
Za prekid prije završetka slide showa
Pritisnite središte višesmjernog selektora.
Za odabir trajanja prikaza pojedinačnih slika u slide showu
Tipka MENU t # 1 t [Slide Show] t [Interval] t odaberite
željeni broj sekundi
Za ponavljanje reprodukcije
Tipka MENU t # 1 t [Slide Show] t [Repeat] t [On]
Reprodukcija 3D snimaka
Spojite li fotoaparat na 3D televizijski prijemnik preko HDMI kabela
(prodaje se zasebno) možete reproducirati 3D snimke snimljene u modu
3D Sweep Panorama. Za detalje o 3D snimanju pogledajte stranicu 221.
Pogledajte i upute za uporabu isporučene s TV-om.
Tipka MENU t # 1 t [Slide Show] t [Image Type] t
[Display 3D Only]
Playback Display
Možete podesiti orijentaciju za reprodukciju slika snimljenih u portretnoj
orijentaciji.
Tipka MENU t # 2 t [Playback Display] t odaberite željeno
podešenje
162
Uporaba funkcija reprodukcije
Napomena
➇ Pri reprodukciji slike na TV-u ili na računalu, slika će se prikazivati u portretnom
položaju čak i kad je odabrano [Manual Rotate].
Pomični prikaz panoramskih snimaka
Odaberite panoramsku snimku i zatim pritisnite središte višesmjernog selektora.
➇ Ponovnim pritiskom zaustavlja se reprodukcija. Prikaz panoramske snimke
možete pomicati pritiskom na v/V/b/B tijekom pauze.
Napomena
➇ Pomični prikaz nije dostupan za fotografije snimljene opcijom [3D Pan.: Image
Size] podešenom na [16:9].
Reprodukcija (napredne funkcije)
163
Zaštita slika (Protect)
Snimke možete zaštititi od slučajnog brisanja.
1 Tipka MENU t # 1 t [Protect] t [Multiple Img.]
2 Odaberite snimku koju želite
zaštititi tipkom b/B na selektoru
i pritisnite središte višesmjernog
selektora.
U kvadratić za odabir stavlja se .
➇ Za poništavanje odabira, ponovno pritisnite središte.
3 Za zaštitu ostalih slika, ponovite korak 2.
➇ Možete odabrati sve snimke u mapi odabirom skale na lijevoj strani indeksnog prikaza.
4 Pritisnite tipku MENU.
5 Odaberite [Enter] pomoću v i zatim pritisnite središte višesmjernog selektora.
Poništavanje zaštite svih fotografija ili videozapisa
Možete poništiti zaštitu za sve fotografije ili videozapise u trenutačno
prikazanom načinu pregleda.
Tipka MENU t # 1 t [Protect] t [Cancel All Images], [Cancel
All Movies(MP4)] ili [Cancel All AVCHD view files]
164
Brisanje snimaka (Delete)
Možete izbrisati samo nepotrebne ili sve snimke.
Kad jednom izbrišete snimku, ne možete je vratiti. Prvo provjerite želite li
snimke izbrisati ili ne.
Napomena
➇ Zaštićene snimke se ne mogu izbrisati.
Za prikaz željene mape
Odaberite lijevu skalu na indeksnom prikazu snimaka višesmjernim selektorom i zatim pomoću v/V odaberite željenu mapu.
Brisanje (Multiple Img.)
Reprodukcija (napredne funkcije)
1 Tipka MENU t # 1 t [Delete] t [Multiple Img.]
2 Pomoću višesmjernog selektora
odaberite snimke koje želite izbrisati i pritisnite središte selektora.
U kvadratić za odabir stavlja se .
➇ Za poništavanje odabira, ponovno
pritisnite središte.
Ukupni broj
3 Za brisanje ostalih snimaka ponovite korak 2.
➇ Možete odabrati sve snimke u mapi odabirom skale na lijevoj strani
indeksnog prikaza.
4 Pritisnite tipku MENU.
5 Odaberite [Delete] pomoću v i zatim pritisnite središte višesmjernog selektora.
165
Brisanje snimaka (Delete)
Brisanje svih fotografija ili videozapisa u istom načinu
pregleda
Možete izbrisati sve fotografije ili videozapise u trenutačno prikazanom
načinu pregleda.
1 Tipka MENU t # 1 t [Delete] t [All in Folder] ili [All AVCHD
view files]
2 Odaberite [Delete] tipkom v na selektoru i pritisnite središte
višesmjernog selektora.
166
O reprodukciji na TV-u
Spojite fotoaparat na TV pomoću HDMI kabela (opcija) i reproducirajte snimke (str. 57).
Napomene
➇ Koristite HDMI kabel s logom HDMI.
➇ Koristite HDMI minipriključak na jednom kraju (za fotoaparat) i priključak prikladan za spajanje na vaš TV na drugom kraju.
➇ Ako se snimke ne mogu prikazivati pravilno, podesite [HDMI Resolution] u izborniku 0 Setup na [1080p] ili [1080i], u skladu s vašim TV-om.
➇ Neki uređaji možda neće raditi pravilno.
➇ Nemojte spajati izlaznu priključnicu uređaja s HDMI priključnicom fotoaparata. To
može prouzročiti nepravilnosti u radu.
3D Viewing
Spojite li fotoaparat na 3D televizijski prijemnik preko HDMI kabela
(prodaje se zasebno) možete automatski reproducirati 3D snimke snimljene
u modu 3D Sweep Panorama. Za detalje o 3D snimanju pogledajte stranicu
221. Pogledajte i upute za uporabu isporučene s TV-om.
Tipka MENU t # 1 t [3D Viewing]
Primjena funkcije "BRAVIA" Sync
Spojite li fotoaparat HDMI kabelom na TV koji podržava "BRAVIA"
Sync, možete upravljati fotoaparatom pomoću daljinskog upravljača TV-a.
167
Reprodukcija (napredne funkcije)
O "PhotoTV HD"
Ovaj fotoaparat je kompatibilan s "PhotoTV HD" standardom.
Spajanjem Sony PhotoTV HD kompatibilnog uređaja pomoću HDMI kabela, možete uživati u potpuno novom doživljaju fotografija u očaravajućoj
Full HD kvaliteti.
"PhotoTV HD" omogućuje prikaz detaljne, fotografski realistične slike
suptilnih tekstura i boja.
O reprodukciji na TV-u
1 Spojite fotoaparat na TV koji podržava "BRAVIA" Sync (str. 57).
Ulaz se promijeni automatski i na TV zaslonu prikazuje se slika snimljena
fotoaparatom.
2 Pritisnite tipku SYNC MENU na daljinskom upravljaču TV-a.
3 Koristite tipke na daljinskom upravljaču TV-a.
Opcije za SYNC MENU
Slide Show
Reproducira snimke automatski (str. 162).
Single-image
playback
Povratak na prikaz jedne snimke.
Image Index
Prijelaz na indeksni prikaz.
3D Viewing
Reprodukcija 3D fotografija na 3D TV-u spojenim s fotoaparatom.
View Mode
Promjena načina pregleda.
Delete
Brisanje snimaka.
Napomene
➇ Raspoložive funkcije su ograničene dok je fotoaparat spojen na TV putem HDMI
kabela.
➇ Te postupke omogućuju samo TV prijemnici koji podržavaju "BRAVIA" Sync.
SYNC MENU funkcije razlikuju se ovisno o spojenom TV-u. Detalje potražite u
uputama za uporabu TV-a.
➇ Ako fotoaparat reagira na neželjeni način pri upravljanju pomoću daljinskog upravljača TV-a dok je fotoaparat spojen HDMI kabelom na TV drugog proizvođača,
podesite [CTRL FOR HDMI] u izborniku 0 Setup na [Off].
168
GPS postavke (samo SLT-A77V)
Ako je fotoaparat pribavio podatke o lokaciji uporabom ugrađene GPS
značajke, te informacije pohranjuju se na toj lokaciji sa fotografijama ili
videozapisima.
Uporabom isporučenog softvera "PMB" možete importirati fotografije
snimljene s podacima o lokaciji na računalo te ih pregledavati sa zemljopisnom kartom koja prikazuje mjesto njihova snimanja. Za detalje pogledajte
"PMB Help".
Tipka MENU t 0 1 t [GPS Settings] t [GPS On/Off] t [On]
Indikatori GPS-a Status prijema GPS-a
Bez indikatora
Ako je [GPS On/Off] podešeno na [Off].
Ǜ
Vaš fotoaparat ne može snimiti podatke o lokaciji. Koristite
fotoaparat na otvorenom.
һӘǙ
Preračunavanje informacija o lokaciji. Pričekajte dok podatke o
lokaciji ne bude moguće snimiti.
Өǚǜ
Trenutna informacija o lokaciji može se snimiti.
ө
Problem s GPS značajkom. Isključite i ponovno uključite fotoaparat.
Primanje GPS signala
➇ Odgovarajuća triangulacija nije moguća u zatvorenom ili između visokih
zgrada. Fotoaparat koristite na otvorenom i ponovno ga uključite.
➇ Pribavljanje informacija o lokaciji može potrajati od nekoliko desetinki
sekunde do nekoliko minuta. Vrijeme potrebno za pozicioniranje možete
skratiti uporabom pomoćnih podataka za GPS.
Napomene
➇ Odmah nakon što uključite fotoaparat bit će možda potrebno od nekoliko desetinki
sekunde do nekoliko minuta dok se pribave podaci o lokaciji. Ako se pri snimanju
ne uspiju preuzeti informacije o lokaciji, snima se bez tih informacija. Kako biste
pohranili točne informacije pričekajte dok fotoaparat primi radijske signale s GPS
satelita.
➇ Tijekom uzlijetanja i slijetanja zrakoplova isključite fotoaparat jer ćete takve upute
primiti i u zrakoplovu.
➇ GPS koristite prema propisima važećim za određeno mjesto ili situaciju.
➇ Za detaljne napomene o GPS značajki pogledajte stranicu 219.
169
Podešavanje fotoaparata (napredne funkcije)
Indikator se mijenja prema jačini prijema GPS signala.
GPS postavke (samo SLT-A77V)
Pomoćni podaci za GPS
Vrijeme potrebno GPS-u za pribavljanje informacija o lokaciji može se
skratiti pomoću pomoćnih podataka za GPS.
Ako je fotoaparat spojen na računalo na koje je instaliran isporučeni softver "PMB", pomoćni podaci za GPS mogu se automatski ažurirati.
Provjera stanja pomoćnih podataka za GPS
Tipka MENU t 0 1 t [GPS Settings] t [Use GPS Assist Data]
Napomene
➇ Za spajanje na internet prilikom ažuriranja podataka potrebno je računalo.
➇ Ako je istekao rok valjanosti pomoćnih podataka vrijeme potrebno za pribavljanje
informacija o lokaciji ne može se skratiti. Preporučujemo da pomoćne podatke
redovito ažurirate. Rok valjanosti pomoćnih podataka je otprilike 30 dana.
➇ Ako opcija [Date/Time Setup] nije podešena, ili je vrijeme pogrešno podešeno s
velikim odstupanjem, vrijeme potrebno GPS-u za pribavljanje informacija o lokaciji
ne može se skratiti.
➇ Usluga pružanja pomoćnih podataka može biti nedostupna zbog raznih razloga.
Ažuriranje pomoćnih podataka za GPS preko memorijske kartice umetnute
u računalo
Pokrenite [GPS Support Tool] sa (PMB Launcher), odaberite pogon memorijske kartice na svom računalu i ažurirajte pomoćne podatke za GPS.
Ažuriranu memorijsku karticu umetnite u fotoaparat.
GPS Auto Time Cor.
Vaš fotoaparat održava točno vrijeme uporabom GPS-a preko kojeg
prilikom uključivanja pribavlja podatke o točnom vremenu. Točno vrijeme
korigira se prilikom isključivanja napajanja.
Tipka MENU t 0 1 t [GPS Settings] t [GPS Auto Time Cor.]
t [On]
Napomene
➇ Opcija [GPS Auto Time Cor.] nije aktivna ako je [GPS On/Off] podešeno na [Off].
➇ Opciju [Date/Time Setup] morate na fotoaparatu podesiti prije nego ćete ju koristiti.
170
GPS postavke (samo SLT-A77V)
➇ Može doći do odstupanja od nekoliko sekundi.
➇ To možda neće funkcionirati, ovisno o području.
Podešavanje fotoaparata (napredne funkcije)
171
Podešavanje omjera širine i visine te
kvalitete slike
Aspect Ratio
Tipka MENU t ! 1 t [Aspect Ratio] t odaberite željeni omjer
3:2
Normalan omjer.
16:9
Omjer za HDTV.
Napomena
➇ Ta opcija ne može se podesiti kad je mod ekspozicije podešen na Sweep Panorama
ili 3D Sweep Panorama.
Quality
Tipka MENU t ! 1 t [Quality] t odaberite željeno podešenje
RAW (RAW)
Format datoteka: RAW (Snima koristeći RAW format
kompresije.)
Taj format ne izvodi nikakvo digitalno procesiranje na slikama.
Odaberite taj format za procesiranje slike u profesionalne
svrhe na računalu.
➇ Veličina slike je stalno podešena na maksimum. Veličina
slike nije prikazana na zaslonu.
RAW+J (RAW &
JPEG)
Format datoteka: RAW (Snima koristeći RAW format kompresije.) + JPEG
Istodobno se kreira RAW slika i JPEG slika. To je praktično
kad vam trebaju dvije slikovne datoteke, JPEG za gledanje i
RAW za editiranje.
➇ Kvaliteta slike je stalno podešena na [Fine] a veličina slike
na [L].
X.FINE (Extra fine)
Format datoteka: JPEG
Slika se pri snimanju komprimira u JPEG format. Omjer kompresije je veći i datoteke su manje sljedećim redoslijedom:
[Extra fine], [Fine] i [Standard].
FINE (Fine)
STD (Standard)
Napomena
➇ Ta opcija ne može se podesiti kad je mod ekspozicije podešen na Sweep Panorama
ili 3D Sweep Panorama.
172
Podešavanje omjera širine i visine te kvalitete slike
O RAW slikama
Za otvaranje RAW slika snimljenih ovim fotoaparatom treba vam softver "Image Data
Converter" priložen na CD-ROM-u (isporučen). Tim softverom se RAW slika može
otvoriti i konvertirati u neki uobičajeni format kao što je JPEG ili TIFF te joj možete
ponovno podesiti ravnotežu bjeline, zasićenje boje, kontrast i sl.
➇ RAW format ne može se ispisati uporabom funkcije DPOF (ispisivanje) odabranog
pisača.
➇ Opciju [Auto HDR] ili [Picture Effect] ne možete podesiti za fotografije RAW
formata.
Podešavanje fotoaparata (napredne funkcije)
173
Podešavanje drugih funkcija fotoaparata
Long Exposure NR
Podesite li brzinu zatvarača na sekundu ili duže (snimanje s dugom ekspozicijom), uključit će se funkcija smanjenja šuma onoliko dugo koliko je
otvoren zatvarač.
Time će se smanjiti zrnati šum tipičan za dugu ekspoziciju. Dok je aktivna
funkcija smanjenja šuma, prikazuje se pripadajuća poruka i ne možete
načiniti drugu snimku. Odaberite [On] kad vam je važna kvaliteta slike.
Odaberite [Off] kad vam je važno brzo snimanje.
Tipka MENU t ! 2 t [Long Exposure NR] t odaberite željeno
podešenje
Napomene
➇ Ako je mod ekspozicije podešen na Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama,
Continuous Advance Priority AE ili na snimanje u nizu, kontinuirani bracketing,
[Sports Action] ili [Hend-held Twilight] u Scene Selection, ili je ISO podešeno na
[Multi Frame Noise Reduct.], smanjenje šuma ne provodi se čak i ako je podešeno
na [On] (uključeno).
➇ Kad je ekspozicija podešena na AUTO, AUTO+ ili Scene Selection, ne možete
isključiti smanjenje šuma.
High ISO NR
Fotoaparat smanjuje šum koji je postao suviše primjetan uslijed visoke
osjetljivosti. Tijekom procesiranja može se pojaviti poruka i ne možete
snimati tijekom tog procesiranja.
U normalnim okolnostima podesite na [Normal]. Odaberite [High] za
smanjenje šuma. Odaberite [Low] kad vam je važno brzo snimanje.
Tipka MENU t ! 2 t [High ISO NR] t odaberite željeno
podešenje
Napomene
➇ Ta opcija ne može se podesiti kad je mod ekspozicije podešen na AUTO, AUTO+,
Sweep Panorama, 3D Sweep Panorama ili Scene Selection.
➇ Na RAW fotografijama se provodi smanjenje šuma.
174
Podešavanje drugih funkcija fotoaparata
Color Space
Način na koji se boje predstavljaju kombinacijama brojeva ili rasponom
reprodukcije boja naziva se "prostor boja". Možete promijeniti prostor
boja, ovisno o namjeni.
Tipka MENU t ! 2 [Color Space] t odaberite željeno podešenje
To je standardni prostor boja ovog digitalnog fotoaparata. Koristite sRGB pri normalnom snimanju, primjerice kad snimke
namjeravate ispisivati bez ikakvih preinaka.
AdobeRGB
To je široki raspon reprodukcije boja. Adobe RGB je učinkovit kad je velik dio objekta živo zelen ili crven.
➇ Naziv datoteke počinje s "_DSC."
Napomene
➇ Adobe RGB je za aplikacije ili pisače koji podržavaju upravljanje bojama i DCF2.0
standard. Pri uporabi aplikacija ili pisača koji ih ne podržavaju može se dobiti slika
ili ispisi koji ne reproduciraju boje vjerno.
➇ Pri prikazivanju slika koje su snimljene s Adobe RGB prostorom boja na fotoaparatu ili uređajima koji ne podržavaju Adobe RGB, slike se prikazuju s niskim
zasićenjem.
Release w/o Lens
Možete okidati i kada na fotoaparat nije pričvršćen objektiv. Odaberite ovu
postavku u slučaju spajanja fotoaparata na astronomski teleskop i sl.
Tipka MENU t ˘ 1 t [Release w/o Lens] t [Enable]
Napomena
➇ Točno očitanje ne može se postići ukoliko koristite objektive koji ne posjeduju kontakte za objektiv, kao npr. astronomski teleskop. U takvim slučajevima ekspoziciju
podesite ručno uz provjeru snimljene fotografije.
175
Podešavanje fotoaparata (napredne funkcije)
sRGB
Podešavanje drugih funkcija fotoaparata
Grid Line
Mreža linija je pomoć prilikom komponiranja kadra. Možete uključiti
ili isključiti mrežu linija ili odabrati tip mreže linija. Prikazuje se i kadar
dostupan za snimanje videozapisa.
Tipka MENU t ˘ 2 t [Grid Line] t odaberite željeno podešenje
Auto Review
Snimku možete provjeriti na zaslonu odmah nakon snimanja. Možete
promijeniti prikazano vrijeme.
Tipka MENU t ˘ 2 t [Auto Review] t odaberite željeno podešenje
Napomena
➇ U automatskom pregledu slika se neće prikazivati u okomitom položaju čak ni ako
je [Playback Display] podešen na [Auto Rotate] (str. 162).
Func. of AEL button
Za tipku AEL je moguće odabrati jednu od sljedeće dvije funkcije (str. 132).
– Zadržavanje blokirane vrijednosti ekspozicije pritiskom i zadržavanjem
tipke AEL ([AEL hold]).
– Zadržavanje blokirane vrijednosti ekspozicije jednim pritiskom tipke
AEL te sve dok ju ponovno ne pritisnete ([AEL toggle]).
Kad je odabrano [\ AEL hold] ili [\ AEL toggle], ekspozicija je zadržana pri mjerenju u jednoj točki.
Tipka MENU t ˘ 3 t [Func. of AEL button] t odaberite željeno
podešenje
Napomene
➇ Dok je vrijednost ekspozicije blokirana, na LCD zaslonu i u tražilu se pojavljuje ;.
Pripazite da ne resetirate postavku.
➇ Ako je odabrano [AEL toggle] pripazite da ponovno pritisnete tipku AEL kako biste
poništili blokadu.
176
Podešavanje drugih funkcija fotoaparata
Dodjeljivanje druge funkcije tipki AEL
Uz funkciju AEL možete dodijeliti tipki AEL jednu od sljedećih funkcija>
Exposure Comp./Drive Mode/Flash Mode/AF area/Face Detection/Smile
Shutter/ISO/Metering Mode/Flash Comp./White Balance/DRO/Auto HDR/
Creative Style/Picture Effect/Image Size/Quality/AF/MF Control Hold/
AF/MF Control Toggle/Object Tracking/AF lock/Aperture Preview/Shot.
Result Preview/Smart Telecon./Focus Magnifier/Memory
ISO Button, AF/MF button
Tipka MENU t ˘ 3 t [ISO Button] ili [AF/MF button]] t
odaberite željeno podešenje
Preview Button
Možete provjeriti približno zamućenje pozadine objekta prije snimanja.
Tipka MENU t ˘ 3 t [Preview Button] t odaberite željeno
podešenje
Shot. Result
Preview
Otvor blende se sužava u skladu s odabranom vrijednošću i
možete provjeriti zamućenje. Također se vidi učinak podešenja brzine zatvarača.
Aperture Preview
Otvor blende se sužava u skladu s odabranom vrijednošću i
možete provjeriti zamućenje.
Prednja zavjesa elektroničkog zatvarača
Funkcija prednje zavjese elektroničkog zatvarača skraćuje vrijeme između
okidanja.
Tipka MENU t ˘ 5 t [Front Curtain Shutter] t odaberite
željeno podešenje
177
Podešavanje fotoaparata (napredne funkcije)
Možete dodijeliti drugu funkciju tipki ISO ili tipki AF/MF. Raspoložive
funkcije su iste kao za [Func. of AEL button] (str. 176).
Podešavanje drugih funkcija fotoaparata
Napomene
➇ Pri snimanju uz visoku brzinu zatvarača s pričvršćenim objektivom širokog promjera, mogu se pojaviti sjene zamućenog područja, ovisno o objektu ili uvjetima
snimanja. Tada podesite ovu opciju na [Off].
➇ Pri uporabi Konica Minolta objektiva podesite ovu opciju na [Off]. Podesite li
ovu opciju na [On], neće se podesiti točna ekspozicija ili će svjetlina slike biti
neujednačena.
LCD Brightness
Svjetlina LCD zaslona se automatski podešava prema okolnim svjetlosnim
uvjetima pomoću svjetlosnog senzora (str. 20). Svjetlinu LCD zaslona
možete podesiti ručno.
Tipka MENU t 0 1 t [LCD Brightness] t odaberite željeno
podešenje
Napomene
➇ Kad je ta opcija podešena na [Auto], nemojte prekrivati svjetlosni senzor rukom i sl.
➇ Pri uporabi fotoaparata s adapterom AC-PW10AM AC (opcija), svjetlina LCD
zaslona je uvijek podešena na najsvjetliju vrijednost, čak i ako odaberete [Auto].
Viewfinder Bright.
Svjetlina tražila podešava se automatski sukladno osvjetljenju objekta.
Svjetlinu tražila možete podesiti ručno.
Tipka MENU t 0 1 t [Viewfinder Bright.] t [Manual] t
odaberite željenu postavku
Napomena
➇ Pri uporabi fotoaparata s adapterom AC-PW10AM AC (opcija), svjetlina tražila je
uvijek podešena na najsvjetliju vrijednost, čak i ako odaberete [Auto].
178
Podešavanje drugih funkcija fotoaparata
Power Save
Možete podesiti vrijeme nakon kojeg će se fotoaparat isključivati u štedni
mod (Power Save). Pritisak okidača dopola vraća fotoaparat u mod snimanja.
Tipka MENU t 0 1 t [Power Save] t odaberite željeno vrijeme
Napomena
➇ Fotoaparat se ne isključuje u štedni mod kad je spojen na TV ili mu je
način okidanja podešen na [Remote Cdr.].
Možete deaktivirati automatsku izmjenu između LCD zaslona i tražila te
podesiti da se oni mogu izmjenjivati samo pritiskom na tipku FINDER/
LCD.
Tipka MENU t ˘ 1 t [FINDER/LCD Setting] t [Manual]
179
Podešavanje fotoaparata (napredne funkcije)
FINDER/LCD Setting
Kompenzacija objektiva
Moguće je automatski kompenzirati sljedeće značajke: periferno osvjetljenje, kromatsku aberaciju i izobličenje (samo kod objektiva koji podržavaju
automatsku kompenzaciju). Za dodatne informacije o objektivima koji
podržavaju automatsku kompenzaciju posjetite lokalnu Sonyjevu webstranicu ili se raspitajte kod prodavača Sonyjevih uređaja ili u najbližem
ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Lens Comp.: Periferna zasjenjenja
Kompenzira zatamnjene kutove zaslona koje uzrokuju određene značajke
objektiva. Ta opcija je standardno podešena na [Auto].
Tipka MENU t ˘ 5 t [Lens Comp.: Shading] t odaberite
željeno podešenje
Lens Comp.: Kromatska aberacija
Smanjuje odstupanje boja u kutovima zaslona koje uzrokuju određene
značajke objektiva. Ta opcija je standardno podešena na [Auto].
Tipka MENU t ˘ 5 t [Lens Comp.: Chro. Aber.] t odaberite
željeni mod.
Lens Comp.: Izobličenje
Kompenzira za izobličenja prikaza koje uzrokuju određene značajke objektiva. Ta opcija je standardno podešena na [Off].
Tipka MENU t ˘ 5 t [Lens Comp.: Distortion] t odaberite
željeno podešenje
180
Podešavanje načina za snimanje na
memorijsku karticu
Format
Imajte na umu da se formatiranjem nepovratno brišu svi podaci s memorijske kartice, uključujući zaštićene snimke.
Tipka MENU t H 1 t [Format] t [Enter]
File Number
Tipka MENU t H 1 t [File Number] t odaberite željeno
podešenje
Series
Fotoaparat ne resetira brojeve i redom pridjeljuje brojeve
datotekama dok ne dosegne "9999".
Reset
Fotoaparat resetira brojeve u sljedećim slučajevima i pridjeljuje datotekama brojeve od "0001." Ako mapa za snimanje
sadrži datoteku, dodjeljuje se broj za jedan veći od najvećeg
broja.
– Kad se promijeni format mape.
– Kad se izbrišu sve snimke u mapi.
– Kad zamijenite memorijsku karticu.
– Kad formatirate memorijsku karticu.
Folder Name
Pohranjene fotografije pohranjuju se u automatski kreirane mape unutar
mape DCIM na memorijskoj kartici.
181
Podešavanje fotoaparata (napredne funkcije)
Napomene
➇ Pri formatiranju svijetli indikator pristupa. Dok svijetli indikator pristupa, ne uklanjajte memorijsku karticu.
➇ Formatirajte memorijsku karticu u fotoaparatu. Ovisno o primijenjenom formatu,
možda se neće moći koristiti u fotoaparatu formatirate li je na računalu.
➇ Ovisno o memorijskoj kartici, formatiranje može trajati nekoliko minuta.
➇ Kad preostane 1 posto ili manje kapaciteta baterije, ne možete formatirati memorijske kartice.
Podešavanje načina za snimanje na memorijsku karticu
Tipka MENU t H 1 t [File Name] t odaberite željeno
podešenje
Standard Form
Oblik naziva mape će biti sljedeći: broj mape + MSDCF.
Primjer: 100MSDCF
Date Form
Oblik naziva mape će biti sljedeći: broj mape + G (zadnja
znamenka)/MM/DD.
Primjer: 10010405 (naziv mape: 100, datum: 2011/04/05)
Napomena
➇ Oblike mape za MP4 videozapise je uvijek "broj mape + ANV01".
Select REC Folder
Odaberete li mapu s nazivom standardnog oblika i tamo su dvije ili više
mapa, možete odabrati mapu za koja će se koristiti za pohranu snimaka.
Tipka MENU t H 1 t [Select REC Folder] t odaberite željenu
mapu
Napomena
➇ Mapu ne možete odabrati ako ste odabrali opciju [Date Form].
New Folder
Možete kreirati na memorijskoj kartici mapu za pohranu snimaka. Kreira
se nova mapa s brojem većim od prethodno kreirane i mapa postaje nova
mapa za snimanje. Mapa za fotografije i mapa za MP4 videozapise kreiraju
se u isto vrijeme.
Tipka MENU t H 1 t [New Folder]
Napomene
➇ Kad u fotoaparat umetnete memorijsku karticu koja je prethodno upotrebljavana s
drugim uređajem i snimate, može se automatski kreirati nova mapa.
➇ U jednu mapu se može pohraniti do 4000 slika. Kad se premaši kapacitet mape,
automatski se kreira nova mapa.
182
Podešavanje načina za snimanje na memorijsku karticu
Recover Image DB
Kad se u datoteci s podacima o snimkama pronađu nepodudarnosti koje
uzrokuje procesiranje snimaka na računalima i sl., snimke s memorijske
kartice neće se reproducirati u tom obliku. Ako se to dogodi, fotoaparat
popravlja datoteku.
Tipka MENU t H 1 t [Recover Image DB] t [Enter]
Upload Settings
Podešava hoćete li koristiti funkciju prijenosa snimaka pri uporabi Eye-Fi
kartice (komercijalno nabavljiva). Ta opcija prikazuje se ako je u fotoaparat umetnuta Eye-Fi kartica.
Tipka MENU t 0 2 t [Upload Settings] t odaberite željeno
podešenje
Indikatori statusa tijekom komunikacije

Pripravno stanje. Neće se slati nikakve snimke.

Pripravno stanje prijenosa.

Povezivanje.

Prijenos podataka.

Greška
Napomene
➇ Prije korištenja Eye-Fi kartice podesite pristupnu točku za bežični LAN i odredište
prosljeđivanja. Za detalje pogledajte upute za uporabu isporučene s Eye-Fi karticom.
➇ Eye-Fi kartice prodaju se u SAD-u, Kanadi, Japanu te u nekim europskim zemljama
(od ožujka 2011.).
➇ Za više informacija kontaktirajte, molimo, proizvođača ili dobavljača.
➇ Eye-Fi kartice mogu se koristiti samo u zemljama/regijama gdje su kupljene. Koristite Eye-Fi kartice u skladu sa zakonima države/regije u kojoj ste je kupili.
183
Podešavanje fotoaparata (napredne funkcije)
Napomena
➇ Upotrijebite dovoljno napunjenu bateriju. Slabo napunjena baterija može pri
postupku popravljanja datoteke uzrokovati oštećenje podataka.
Podešavanje načina za snimanje na memorijsku karticu
➇ Eye-Fi kartice sadržavaju i funkciju bežičnog LAN-a. Ne ulažite Eye-Fi kartice u
fotoaparat kada je to zabranjeno, primjerice u zrakoplovu. Ako je Eye-Fi kartica
uložena u fotoaparat, podesite [Upload Settings] na [Off]. Kad je opcija [Upload
Settings] podešena na [Off], na zaslonu se prikazuje .
➇ Pri prvoj uporabi sasvim nove Eye-Fi kartice, kopirajte instalacijsku datoteku softvera za upravljanje Eye-Fi karticom s kartice na računalo prije formatiranja kartice.
➇ Koristite Eye-Fi karticu nakon ažuriranja firmvera najnovijom verzijom. Za detalje
pogledajte upute za uporabu isporučene s Eye-Fi karticom.
➇ Štedni mod fotoaparata neće raditi pri prijenosu snimaka.
➇ Prikaže li se  (greška), izvadite memorijsku karticu i ponovno je umetnite ili
isključite i ponovno uključite fotoaparat. Prikaže li se  ponovno, Eye-Fi kartica
je možda oštećena.
➇ Na komunikaciju u Wi-Fi mreži mogu utjecati drugi komunikacijski uređaji. Ako je
komunikacijski signal slab, približite se pristupnoj točci Wi-Fi mreže.
➇ Za detalje o tipu datoteka koje se mogu prenositi pogledajte upute za uporabu
isporučene s Eye-Fi karticom.
➇ Prenosite li sliku koja je snimljena s postavkom [GPS On/Off] podešenom na [On],
podaci o lokaciji snimanja slike možda će biti dostupni i drugim korisnicima. Kako
biste to spriječili podesite [GPS On/Off] na [Off] (str. 169) (samo SLT-A77V).
➇ Ovaj proizvod ne podržava Eye-Fi "Endless Memory Mode". Pripazite da Eye-Fi
kartice koje ulažete u proizvod imaju isključenu značajku "Endless Memory Mode".
184
Registriranje vlastitih postavki
Možete registrirati 3 kombinacije često korištenih modova i podešenja u
memoriju. Registriranje postavke možete ponovno pozvati funkcijskim
kotačićem.
1 Podesite fotoaparat na podešenje koje želite registrirati.
2 Tipka MENU t ! 3 t [Memory]
pritisnite središte višesmjernog selektora.
Možete promijeniti postavke nakon što ste ih registrirali.
Stavke koje se mogu registrirati
Mod ekspozicije, otvor blende, brzina zatvarača, način okidanja, ISO osjetljivost, balans bjeline, kompenzacija ekspozicije, način mjerenja svjetla,
DRO/Auto HDR, Creative Style, mod bljeskalice, kompenzacija bljeskalice, prepoznavanje lica, Smile Shutter, praćenje objekta, Picture Effect,
položaj Local AF područja i sve opcije izbornika za snimanje fotografija
! (str. 62 – 63)
Pozivanje pohranjenih podešenja
Podesite funkcijski kotačić na MR i odaberite broj koji želite pozvati. Kad
želite odabrati drugi broj, pritisnite tipku Fn i zatim odaberite željeni broj.
Promjena pohranjenih podešenja
Nakon pozivanja podešenja namjestite fotoaparat na podešenje koje želite
registrirati i zatim ponovno registrirajte podešenje na isti broj.
Napomene
➇ Ne možete registrirati podešenja Program Shift i ručnog prebacivanja.
➇ Samo podešenje neće se podudarati s položajima kotačića fotoaparata. Pri snimanju
gledajte informacije prikazane na LCD zaslonu.
185
Podešavanje fotoaparata (napredne funkcije)
3 Odaberite broj koji želite registrirati tipkom b/B na selektoru i
Resetiranje na standardne postavke
Možete resetirati glavne funkcije fotoaparata.
Tipka MENU t 0 3 t [Initialize] t odaberite željeno podešenje
t [Enter]
Mogu se resetirati sljedeće opcije.
Funkcije snimanja (Reset Default/Rec mode reset)
Opcije
Resetiraju se na
Kompenzacija ekspozicije (49)
±0.0
Način okidanja (51, 154)
Single Shooting
Flash Mode (47, 135)
Fill-flash (razlikuje se ovisno o tome je li
ugrađena bljeskalica otvorena ili ne)
AF area (119)
Wide
Object Tracking (121)
On
Face Detection (127)
On (Regist. Faces)
Smile Shutter (129)
Off
ISO (139)
AUTO
Metering Mode (132)
Multi segment
Flash Comp. (132)
±0.0
White Balance (148)
AWB (Auto white balance)
Color Temp./Color Filter (150)
5500K, Color Filter 0
Ručno podešavanje ravnoteže bjeline
(150)
5500K
DRO/Auto HDR (141)
D-Range Optimizer: Auto
Creative Style (145)
1/Standard
Picture Effect (144)
Off
Scene Selection (44, 97)
Portrait
Movie (112)
P
Izbornik za snimanje fotografija (Reset Default/Rec mode reset)
Opcije
Resetiraju se na
Image Size (53)
L:24M
Aspect Ratio (172)
3:2
Quality (172)
Fine
186
Resetiranje na standardne postavke
Resetiraju se na
Panorama: Size (53)
Standard
Panorama: Direction (101)
Right
3D Pan.: Image Size (53)
Standard
3D Pan.: Direction (101)
Right
Long Exposure NR (174)
On
High ISO NR (174)
Normal
Flash control (133)
ADI flash
Power ratio (134)
1/1
AF Illuminator (120)
Auto
Color Space (175)
sRGB
SteadyShot (94)
On
Exposure step (63)
0.3 EV
AF-A setup (125)
AF-A
Priority setup (63)
AF
AF w/shutter (63)
On
Podešavanje fotoaparata (napredne funkcije)
Opcije
Izbornik za snimanje videozapisa (Reset Default/Rec mode reset)
Opcije
Resetiraju se na
File Format (113)
AVCHD 60i/60p, AVCHD 50i/50p
Record Setting (114)
60i 17M(FH), 50i 17M(FH)
Audio Recording (115)
On
Wind Noise Reduct. (115)
Off
SteadyShot (94)
On
Izbornik korisničkih postavki (Reset Default/Custom reset)
Opcije
Resetiraju se na
Eye-Start AF (86)
Off
FINDER/LCD Setting (179)
Auto
Red Eye Reduction (64)
On
Release w/o Lens (175)
Disable
Auto+ Cont. Shooting (96)
Auto
Auto+ Image Extract. (96)
Auto
187
Resetiranje na standardne postavke
Opcije
Resetiraju se na
Grid Line (176)
Off
Auto Review (176)
Off
DISP Button(Monitor) (87)
Display All Info./No Disp. Info./Level/
Histogram
DISP Button(Finder) (87)
No Disp. Info./Level/Histogram
Peaking Level (124)
Off
Peaking Color (124)
White
Live View Display (89)
Setting Effect ON
Func. of AEL button (176)
AEL hold
ISO Button (177)
ISO
AF/MF button (177)
AF/MF Control Hold
Preview Button (177)
Shot. Result Preview
Focus Hold Button (66)
Focus Hold
Smart Telecon. Button (124, 153)
Smart Telecon.
Ctrl dial setup (66)
W SS X F/no.
Dial exp.comp (50)
Off
Exp.comp.set (66)
Ambient only
Bracket order (66)
0t–t+
AF drive speed (66)
Fast
Lens Comp.: Shading (180)
Auto
Lens Comp.: Chro. Aber. (180)
Auto
Lens Comp.: Distortion (180)
Off
Front Curtain Shutter (177)
On
Izbornik za reprodukciju (Reset Default)
Opcije
Resetiraju se na
View Mode (161)
Folder View(Still)
Slide Show – Interval (162)
3 sec
Slide Show – Repeat (162)
Off
Specify Printing – Date Imprint (198)
Off
Volume Settings (67)
2
Playback Display (162)
Auto Rotate
188
Resetiranje na standardne postavke
Izbornik Memory Card Tool (Reset Default)
Opcije
Resetiraju se na
File Number (181)
Series
Folder Name (181)
Standard Form
Izbornik podešenja (Reset Default)
Resetiraju se na
Menu start (68)
Top
LCD Brightness (178)
Auto
Viewfinder Bright. (178)
Auto
Podešavanje fotoaparata (napredne funkcije)
Opcije
GPS Settings – GPS On/Off (169) (samo Off
SLT-A77V)
GPS Settings – GPS Auto Time Cor.
(170) (samo SLT-A77V)
–
Power Save (179)
1 Min
HDMI Resolution (167)
Auto
CTRL FOR HDMI (167)
On
Upload Settings (183)
On
USB Connection (191)
Auto
Audio signals (69)
On
Mode Dial Guide (69)
Off
Demo Mode (69)
Off
Delete confirm. (69)
"Cancel" first
AF Micro Adj. (121)
Off
Ostalo (Reset Default)
Opcije
Resetiraju se na
Prikaz osnovnih informacija (LCD
zaslon) (52)
Display All Info.
Prikaz osnovnih informacija (tražilo)
(52)
Level
Reprodukcijski prikaz (159)
Prikaz jedne snimke (s informacijama o
snimanju)
189
Provjera verzije fotoaparata
Prikazuje verziju vašeg fotoaparata. Provjerite verziju pri objavi nadogradnje firmvera.
Tipka MENU t 0 3 t [Version]
Napomena
➇ Ažuriranje je moguće samo kad je razina baterije { (tri segmenta) ili veća.
Savjetujemo vam uporabu dovoljno napunjene baterije ili AC adaptera AC-PW10AM
(opcija).
190
Spajanje fotoaparata s računalom
Podešavanje USB veze
Bira način koji će se koristiti za USB povezivanje kad je fotoaparat spojen
na računalo ili USB uređaj pomoću USB kabela.
Tipka MENU t 0 2 t [USB Connection] t odaberite željeno
podešenje
Uspostavlja Mass Storage ili MTP vezu automatski, u skladu s
računalom ili USB uređajima koje želite spojiti. Windows 7 računala se povezuju na MTP način i pripadajuće jedinstvene funkcije
su omogućene za uporabu.
MTP
Uspostavlja MTP vezu između fotoaparata, računala i drugih
USB uređaja. Windows 7 računala se povezuju na MTP način i
pripadajuće jedinstvene funkcije su omogućene za uporabu. Kod
drugih računala (Windows Vista/XP, Mac OS X) prikazuje se
AutoPlay Wizard i fotografije snimljene u mapu za snimanje na
fotoaparatu prebacuju se na računalo.
Mass Storage
Uspostavlja Mass Storage vezu između fotoaparata, računala i
drugih USB uređaja. Standardni mod.
Napomene
➇ Kad je ova opcija podešena na [Auto], za uspostavu veze će možda trebati duže
vrijeme.
➇ Ako se u Windows 7 ne prikazuje Device Stage*, podesite ovu opciju na [Auto].
* Device Stage je izbornik koji se koristi za upravljanje spojenim uređajima, primjerice
fotoaparatom (funkcija sustava Windows 7).
Spajanje s računalom
1 Umetnite dovoljno napunjenu bateriju u fotoaparat ili spojite
fotoaparat na mrežno napajanje preko AC adaptera AC-PW10AM
(opcija).
191
Računalo (napredne funkcije)
Auto
Spajanje fotoaparata s računalom
2 Uključite fotoaparat i računalo.
3 Provjerite je li [USB Connection] u 0 2 podešen na [Mass
Storage].
4 Spojite fotoaparat na računalo.
➇ Kod prvog uspostavljanja USB
veze, vaše računalo automatski
pokreće program za prepoznavanje
fotoaparata. Pričekajte trenutak.
1 U USB priključnicu
računala
USB kabel (isporučen)
2 U USB priključnicu
Prebacivanje slika na računalo (Windows)
"PMB" vam omogućuje jednostavno importiranje slika.
Za detalje o funkcijama softvera "PMB", pogledajte "PMB Help".
Prebacivanje slika na računalo bez uporabe "PMB"
Ako se nakon uspostavljanja USB veze između fotoaparata i računala pojavi AutoPlay Wizard, kliknite na [Open folder to view files] t [OK] t
[DCIM] ili [MP_ROOT] t kopirajte željene snimke na računalo.
192
Spajanje fotoaparata s računalom
Naziv datoteke
Mapa
Tip datoteke
Naziv datoteke
Mapa DCIM
JPEG datoteka
DSC0~~~~.JPG
JPEG datoteka (Adobe RGB)
_DSC~~~~.JPG
RAW datoteka
DSC0~~~~.ARW
RAW datoteka (Adobe RGB)
_DSC~~~~.ARW
MP4 datoteka (1440 T 1080)
MAH0~~~~.MP4
MP4 datoteka (VGA)
MAQ0~~~~.MP4
Mapa MP_ROOT
➇ ~~~~ (broj datoteke) je bilo koji broj između 0001 i 9999.
➇ Kada je [Image: Quality] podešeno na [RAW & JPEG], brojčani dio
naziva RAW datoteke i naziva njoj odgovarajuće JPEG datoteke su isti.
Prebacivanje slika na računalo (Macintosh)
1 Najprije spojite fotoaparat na Macintosh računalo. Dvaput kliknite
na upravo prepoznatu ikonu na desktopu t mapu u kojoj su
pohranjene snimke koje želite prebaciti.
2 Povucite i pustite slikovne datoteke na ikonu tvrdog diska.
Slikovne datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
193
Računalo (napredne funkcije)
Napomene
➇ Za funkcije poput prebacivanja AVCHD View videozapisa na računalo koristite
"PMB".
➇ Za importiranje videozapisa s GPS informacijom o lokaciji na računalo upotrijebite
"PMB" (samo SLT-A77V).
➇ Kad je fotoaparat spojen na računalo, pri rukovanju videozapisima AVCHD View
ili mapama pomoću spojenog računala, snimke se mogu oštetiti ili se neće moći
reproducirati. Nemojte brisati ili kopirati videozapise AVCHD View na memorijskoj kartici pomoću računala. Sony ne preuzima odgovornost za posljedice takvih
postupaka pomoću računala.
Spajanje fotoaparata s računalom
3 Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska t željenu slikovnu datoteku u mapi koja sadrži kopirane datoteke.
Snimka se prikazuje.
Napomena
➇ Koristite "iMovie" koji je isporučen s Macintosh računalom kako biste importirali
ili obrađivali videozapise formata AVCHD.
Prekidanje USB veze
Izvedite sljedeći postupak od koraka 1 do 3 prije:
➇ Odspajanja USB kabela.
➇ Vađenja memorijske kartice.
➇ Isključivanja fotoaparata.
1 Dvaput kliknite na ikonu za
Windows Vista
odspajanje u statusnom retku.ž
Windows XP
Ikona odspajanja
2 Kliknite na
(USB Mass Storage Device) t [Stop].
3 Potvrdite uređaj u prozoru za potvrđivanje i zatim kliknite [OK].
Napomena
➇ Kad koristite Macintosh računalo, najprije povucite i pustite ikonu memorijske
kartice ili pogona u ikonu "Trash" i fotoaparat je odspojen s računala.
194
Kreiranje diska s videozapisima
Možete kreirati disk s AVCHD View videozapisima snimljenima fotoaparatom.
➇ Videozapisi snimljeni pod postavkom [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]
podešenom u [Record Setting] konvertiraju se u "PMB" kako bi se mogao načiniti disk. Ta konverzija može potrajati. Osim toga, nećete moći
načiniti disk s originalnom kvalitetom slike (str. 75).
➇ Videozapisi snimljeni pod postavkom [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ili
[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] podešenom u [Record Setting] konvertiraju se u "PMB" kako bi se mogao načiniti AVCHD disk. Ta konverzija
može potrajati. Osim toga, nećete moći načiniti disk s originalnom
kvalitetom slike. Želite li zadržati originalnu kvalitetu slike morate svoje
videozapise pohraniti na Blu-ray disku (str. 196).
Kreiranje diska AVCHD formata
1 Odaberite AVCHD View videozapise koje želite zapisati u "PMB".
2 Kliknite na
(Create Discs) za odabir [Create AVCHD Format
Discs (HD)].
Pojavljuje se zaslon za kreiranje diska.
➇ Za detalje, pogledajte "PMB Help".
Napomene
➇ Prvo instalirajte "PMB".
➇ Na disk AVCHD formata ne mogu se snimiti fotografije ni MP4 videozapisi.
➇ Snimanje diska može potrajati dulje vrijeme.
Reprodukcija diska AVCHD formata na računalu
Diskove AVCHD formata možete reproducirati u aplikaciji "Player for
AVCHD" koja se instalira sa softverom "PMB".
Za otvaranje softvera kliknite na [Start] t [All Programs] t [PMB] t
[PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD].
195
Računalo (napredne funkcije)
Možete kreirati disk AVCHD formata sa slikom high definition (HD) kvalitete od AVCHD View videozapisa prebačenih na računalo isporučenim
softverom "PMB".
Kreiranje diska s videozapisima
Za detalje pogledajte Help za "Player for AVCHD".
Napomena
➇ Ovisno o konfiguraciji računala, videozapisi se možda neće reproducirati bez prekida.
Kreiranje Blu-ray diska
Možete kreirati Blu-ray disk s AVCHD View videozapisima prebačenima
na računalo. Vaše računalo treba podržavati kreiranje Blu-ray diskova.
Za kreiranje Blu-ray diskova mogu se koristiti mediji BD-R (bez mogućnosti ponovnog snimanja) i BD-RE (s mogućnošću ponovnog snimanja).
Nakon kreiranja diska nije moguće dodavati sadržaje ni na jednu od
navedenih vrsta.
Kliknite na [BD Add-on Software] u instalacijskom izborniku softvera
"PMB" i instalirajte taj plug-in prema uputama na zaslonu.
Pri instalaciji aplikacije [BD Add-on Software] spojite računalo na internet.
Za detalje pogledajte "PMB Help".
Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike
Možete kreirati disk sa slikom standard definition (STD) kvalitete od
AVCHD View videozapisa prebačenih na računalo isporučenim softverom
"PMB".
1 Odaberite AVCHD View videozapise koje želite zapisati u "PMB".
2 Kliknite na
(Create Discs) za odabir [Create DVD-Video
Format Discs (STD)].
Pojavljuje se zaslon za kreiranje diska.
➇ Za detalje, pogledajte "PMB Help".
Napomene
➇ Prvo instalirajte "PMB".
➇ Na disk nije moguće snimiti MP4 videozapise.
➇ Kreiranje diska će trajati duže vrijeme jer se AVCHD View videozapisi konvertiraju
u videozapise sa standard definition (STD) kvalitetom slike.
➇ Pri prvom kreiranju DVD-Video (STD) diska potrebno je imati internetsku vezu.
196
Kreiranje diska s videozapisima
Diskovi koje možete koristiti sa softverom "PMB"
Sa softverom "PMB" možete koristiti sljedeće vrste diskova promjera 12 cm.
Za Blu-ray disk pogledajte str. 196.
Vrsta diska
Značajke
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Bez mogućnosti ponovnog snimanja
DVD-RW/DVD+RW
Moguće ponovno snimanje
➇ Uvijek ažurirajte svoj PlayStation®3 najnovijom verzijom sistemskog
softvera za PlayStation®3.
➇ PlayStation®3 možda nije dostupan u nekim državama/regijama.
Računalo (napredne funkcije)
197
Podešavanje DPOF-a
Pomoću fotoaparata možete odabrati fotografije prije ispisa u fotostudiju ili
na vašem pisaču. Primijenite sljedeći postupak.
DPOF postavke ostaju za snimke i nakon ispisivanja. Savjetujemo vam da
ih uklonite nakon ispisa.
1 Tipka MENU t # 1 t [Specify Printing] t [DPOF Setup] t
[Multiple Img.]
2 Odaberite sliku tipkama b/B na višesmjernom selektoru.
3 Unesite oznaku  pritiskom središta višesmjernog selektora.
➇ Za poništenje DPOF postavki odaberite snimku ponovno i zatim pritisnite
središte višesmjernog selektora.
4 Pritisnite tipku MENU.
5 Odaberite [Enter] pomoću v i zatim pritisnite središte višesmjernog selektora.
Napomene
➇ Ne možete podesiti DPOF za RAW datoteke.
➇ Ne možete odrediti broj slika za ispis.
Date Imprint
Pri ispisivanju možete datirati slike. Položaj datuma (unutar ili izvan slike,
veličina znakova i sl.) ovisi o pisaču.
Tipka MENU t # 1 t [Specify Printing] t [Date Imprint] t
[On]
Napomena
➇ Ovisno o pisaču, ova funkcija možda neće biti dostupna.
198
Čišćenje fotoaparata i objektiva
Čišćenje fotoaparata
➇ Ne dodirujte rukama unutrašnjost fotoaparata, primjerice kontakte
objektiva ili zrcalo. Budući da prašina na zrcalu i oko njega može utjecati
na fotografije ili na funkcioniranje fotoaparata otpušite je komercijalno
nabavljivom puhaljkom.* Detalje o čišćenju slikovnog senzora pogledajte
na idućoj stranici.
* Nemojte koristiti puhaljku s aerosolnim raspršivačem. Time možete uzrokovati kvar.
Čišćenje objektiva
➇ Nemojte koristiti otopinu za čišćenje koja sadržava organska otapala
poput razrjeđivača ili benzina.
➇ Pri čišćenju površine objektiva uklonite prašinu komercijalno nabavljivom puhaljkom. Ako se prašina zalijepila za površinu, obrišite je mekom
krpicom ili maramicom lagano navlaženom otopinom za čišćenje. Brišite
spiralnim pokretom od središta prema van. Nemojte otopinu za čišćenje
prskati izravno na površinu objektiva.
199
Čišćenje (napredne funkcije)
➇ Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom u vodi,
zatim je obrišite suhom krpom. Izbjegavajte sljedeće kako ne bi došlo do
oštećenja boje ili kućišta.
– Uporabu kemikalija poput razrjeđivača, benzina, alkohola, vlažnih
krpica, repelenata, insekticida, kreme za sunčanje itd.
– Fotoaparat ne dodirujte rukama na kojima imate gore navedena sredstva.
– Fotoaparat ne smije biti u dugotrajnom kontaktu s gumom ili vinilom.
Čišćenje slikovnog senzora
Dospiju li prašina ili nečistoća u unutrašnjost fotoaparata i na površinu slikovnog senzora (dijela koji je zamjena za film), mogu se ovisno o uvjetima
snimanja pojaviti na snimci kao tamne mrlje. Ako se na slikovnom senzoru
nalazi prašina očistite ga slijedeći korake navedene dolje.
Napomene
➇ Čišćenje nije moguće provesti ako je kapacitet baterije na 50% ili manje.
➇ Fotoaparat se počinje oglašavati zvučnim signalom ako pri čišćenju oslabi baterija.
Odmah prekinite čišćenje i isključite fotoaparat. Preporuča se uporaba AC adaptera
AC-PW10AM (opcija).
➇ Čišćenje je potrebno dovršiti brzo.
➇ Nemojte koristiti puhaljku s aerosolnim raspršivačem jer može raspršiti čestice vode
u unutrašnjost fotoaparata.
Automatsko čišćenje slikovnog senzora uporabom moda
čišćenja fotoaparata
1 Provjerite je li baterija sasvim napunjena (str. 28).
2 Pritisnite tipku MENU i zatim
odaberite 0 2 tipkama b/B
na višesmjernom selektoru.
3 Odaberite [Cleaning Mode]
tipkama v/V i zatim pritisnite središte višesmjernog
selektora.
200
Tipka MENU
Čišćenje slikovnog senzora
4 Odaberite [Enter] pomoću v i pritisnite središte višesmjernog
selektora.
Slikovni senzor nakratko vibrira i tako eliminira prašinu sa senzora.
5 Isključite fotoaparat.
Čišćenje slikovnog senzora pomoću puhaljke
Ako je i nakon moda čišćenja potrebno čišćenje, očistite slikovni senzor
uporabom puhaljke slijedeći donje korake.
1 Provedite čišćenje opisano u koracima od 1 do 4 pod "Automatsko čišćenje slikovnog senzora uporabom moda čišćenja
fotoaparata".
Čišćenje (napredne funkcije)
2 Odspojite objektiv (str. 31).
3 Prstom pritisnite oznaku V na
ručici za blokadu ogledala kako
biste podigli ogledalo.
➇ Pripazite da ne dodirujete površinu
ogledala.
Ručica za blokadu ogledala
201
Čišćenje slikovnog senzora
4 Puhaljkom očistite površinu
slikovnog senzora i okolno
područje.
➇ Ne dodirujte slikovni senzor vrškom puhaljke i ne stavljajte vršak
puhaljke u prazninu iza navoja za
objektiv.
➇ Držite fotoaparat otvorom prema
dolje kako biste spriječili ponovno
padanje prašine u njega. Čišćenje
završite brzo.
➇ Puhaljkom očistite i pozadinu ogledala.
5 Nakon čišćenja spuštajte prstom
ogledalo dok ne škljocne.
➇ Prstom spustite okvir ogledala nazad.
Pripazite da ne dodirujete površinu
ogledala.
➇ Spuštajte ogledalo dok se ne čvrsto
ne blokira.
6 Pričvrstite objektiv i isključite fotoaparat.
➇ Provjerite je li ogledalo čvrsto blokirano prilikom postavljanja objektiva.
Napomene
➇ Nakon čišćenja provjerite je li ogledalo čvrsto blokirano prilikom postavljanja
objektiva. U suprotnom, leća objektiva mogla bi se ogrepsti ili bi moglo doći do
drugih problema. Osim toga, ako ogledalo nije čvrsto blokirano automatsko izoštravanje ne funkcionira tijekom snimanja.
➇ Snimanje s podignutim ogledalom nije moguće.
202
U slučaju problema
Ako tijekom uporabe fotoaparata naiđete na probleme, isprobajte sljedeća
rješenja.
Provjerite stavke na str. 203 do 211. Obratite se Sony prodavatelju ili
najbližem Sony servisu.
Provjerite sljedeće.
2
Izvadite bateriju i ponovno je uložite nakon otprilike jedne minute
te uključite fotoaparat.
3
Resetirajte postavke (str. 186).
4
Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.
Baterija i napajanje
Baterija se ne može umetnuti.
➇ Pri ulaganju baterije pritisnite njezinim vrhom zapornu polugicu (str. 27).
➇ Možete koristiti samo bateriju NP- FM500H. Provjerite je li baterija
NP- FM500H.
Preostali indikator baterije je netočan ili je prikazan indikator dostatnog
kapaciteta baterije ali prebrzo nestane napajanje.
➇ To se događa kad koristite fotoaparat na iznimno vrućim ili hladnim
mjestima (str. 214).
➇ Baterija je prazna. Umetnite napunjenu bateriju (str. 25).
➇ Baterija je istrošena (str. 225). Zamijenite bateriju novom.
➇ Pravilno stavite bateriju (str. 27).
Fotoaparat se odjednom isključuje.
➇ Ne rukujete li fotoaparatom kroz određeno vrijeme, on se prebaci u štedni
mod i skoro je isključen. Za uključenje iz štednog moda nastavite koristiti
fotoaparat, npr. pritisnite okidač dopola (str. 179).
203
U slučaju problema/Ostalo (napredne funkcije)
1
U slučaju problema
Za vrijeme punjenja baterije trepće indikator CHARGE.
➇ Možete koristiti samo bateriju NP- FM500H. Provjerite je li baterija
NP- FM500H.
➇ Punite li bateriju koja se nije koristila duže vrijeme, može treptati indikator
CHARGE.
➇ Indikator CHARGE trepće na dva načina, brzo (u razmacima po otprilike 0,15 sekunde) i sporo (razmaci oko 1,5 sekunde). Ako trepće brzo,
uklonite bateriju i ponovno je čvrsto spojite. Trepće li indikator CHARGE
ponovno brzo, to znači da nešto nije u redu s baterijom. Sporo treptanje
indikatora pokazuje da je punjenje prekinuto jer je okolna temperatura izvan
prikladnog raspona za punjenje baterije. Punjenje će se nastaviti i indikator
CHARGE će svijetliti kad se okolna temperatura vrati unutar odgovarajućeg
raspona.
➇ Bateriju punite na temperaturi između 10 °C i 30 °C.
Snimanje
Pri uključenju se ništa ne prikazuje na LCD zaslonu kad je odabran mod
tražila.
➇ Ne rukujete li fotoaparatom kroz određeno vrijeme, on se prebaci u štedni
mod i skoro je isključen. Za uključenje iz štednog moda nastavite koristiti
fotoaparat, npr. pritisnite okidač dopola (str. 179).
Slika u tražilu nije jasna.
➇ Podesite pravilno dioptriju dioptrijskim regulatorom (str. 35).
Ništa nije prikazano na tražilu.
➇ Opcija [FINDER/LCD Setting] je podešena na [Manual]. Pritisnite tipku
FINDER/LCD (str. 179).
➇ Malo više približite oko tražilu.
204
U slučaju problema
Fotoaparat ne okida.
Snimanje traje dugo.
➇ Uključena je funkcija smanjenja šuma (str. 174). Pojava nije kvar.
➇ Snimate u RAW modu (str. 172). Budući da je datoteka s RAW podacima
velika, snimanje u RAW modu može potrajati.
➇ Auto HDR obrađuje sliku (str. 141).
Ista slika je snimljena nekoliko puta.
➇ Mod okidanja podešen je na [Cont. Shooting] ili na [Bracket: Cont.].
Podesite ga na [Single Shooting] (str. 51, 154).
➇ Mod ekspozicije podešen je na Continuous Advance Priority AE (str. 46,
101).
➇ Mod ekspozicije podešen je na AUTO+, a [Auto+ Image Extract.] je
podešeno na [Off] (str. 96).
Slika nije izoštrena.
➇ Objekt je preblizu. Provjerite minimalnu žarišnu duljinu objektiva.
➇ Snimate u modu s ručnim izoštravanjem. Podesite kotačić načina izoštravanja
u neki drugi položaj osim MF (str. 116).
➇ Kad objektiv ima preklopku za način izoštravanja, podesite je na AF.
➇ Ambijentalno osvjetljenje nije dovoljno.
Eye-Start AF ne radi.
➇ Podesite [Eye-Start AF] na [On] (str. 86).
➇ Pritisnite okidač dopola.
205
U slučaju problema/Ostalo (napredne funkcije)
➇ Upotrebljavate memorijsku karticu s preklopkom za zaštitu od snimanja
koja je u položaju LOCK. Prebacite preklopku u položaj za snimanje.
➇ Provjerite slobodan prostor na memorijskoj kartici.
➇ Ne možete snimati slike dok punite ugrađenu bljeskalicu (str. 47, 135).
➇ U modu automatskog izoštravanja snimanje nije moguće dok je objekt
neizoštren.
➇ Objektiv nije pravilno postavljen. Spojite objektiv pravilno (str. 30).
➇ Ako je fotoaparat spojen na drugi uređaj, poput astronomskog teleskopa,
postavku [Release w/o Lens] podesite na [Enable] (str. 175).
➇ Možda je objekt potrebno izoštriti posebno (str. 118). Koristite funkciju
zadržavanja fokusa ili ručno izoštravanje (str. 119, 123).
U slučaju problema
Bljeskalica ne radi.
➇ Bljeskalica je podešena na [Autoflash]. Želite li biti sigurni da će se bljeskalica
aktivirati kad god je to potrebno, podesite je na [Fill-flash] (str. 47, 135).
Bljeskalica se predugo puni.
➇ Bljeskalica je okidala više puta zaredom u kratkom razdoblju. Kad bljeskalica okida više puta zaredom, punjenje može trajati duže no obično kako bi
se spriječilo pregrijavanje fotoaparata.
Slika snimljena uz uporabu bljeskalice je pretamna.
➇ Ako je objekt izvan dometa bljeskalice, slike će biti tamne jer svjetlo
bljeskalice ne stiže do objekta. Promijeni li se ISO, domet bljeskalice se
također mijenja s njime. Provjerite domet bljeskalice u dijelu "Tehnički
podaci".
Datum i vrijeme se ne snimaju pravilno.
➇ Podesite točan datum i vrijeme (str. 33).
➇ Područje odabrano u [Area Setting] razlikuje se od stvarnog područja.
Ponovno podesite [Area Setting] (str. 33).
Vrijednost za otvor blende i/ili brzinu zatvarača trepće kad pritisnete okidač
dopola.
➇ Budući da je objekt presvijetao ili pretaman, izvan je raspoloživog raspona
fotoaparata. Podesite postavku ponovno.
Slika je bjelkasta (bljesak).
Na slici se pojavljuju mrlje svjetla (sjene).
➇ Slika je snimljena pod snažnim izvorom svjetla i u objektiv je ušlo previše
svjetla. Pričvrstite sjenilo objektiva.
Rubovi slike su pretamni.
➇ Koristi li se kakav filtar ili sjenilo, uklonite ga i pokušajte ponovno snimati.
Ako je filtar deblji ili je sjenilo postavljeno nepravilno, filtar ili sjenilo
može se djelomično pojaviti na slici. Optičke značajke nekih objektiva
mogu uzrokovati da rubno područje slike ispadne pretamno (nedovoljno
svjetla). Ovu pojavu možete kompenzirati uporabom postavke [Lens
Comp.: Shading] (str. 180).
206
U slučaju problema
Oči osoba ispadaju crvene.
➇ Uključite funkciju smanjenja efekta crvenih očiju (str. 64).
➇ Približite se objektu i snimajte ga unutar dometa bljeskalice uz uporabu
bljeskalice. Provjerite domet bljeskalice u dijelu "Tehnički podaci".
Na LCD zaslonu se pojavljuju i ostaju točke.
➇ Pojava nije kvar. Točke se ne snimaju (str. 15).
Slika je zamućena.
U tražilu ili na LCD zaslonu treperi b B za EV skalu.
➇ Objekt je presvijetao ili pretaman za raspon mjerenja kod ovog fotoaparata.
Reprodukcija
Fotoaparat ne reproducira.
➇ Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu (str. 191).
➇ Ako je slikovna datoteka obrađena na računalu ili je snimljena drugim
modelom fotoaparata, reprodukcija na ovom fotoaparatu nije zajamčena.
➇ Za reprodukciju snimaka pohranjenih s ovog fotoaparata na PC-u koristite
"PMB".
➇ Fotoaparat je u USB načinu rada. Prekinite USB vezu (str. 194).
Brisanje/editiranje slika
Kamera ne može izbrisati sliku.
➇ Isključite zaštitu (str. 164).
Greškom ste izbrisali snimku.
➇ Kad jednom izbrišete snimku, ne možete je vratiti. Savjetujemo vam da
zaštitite snimke koje ne želite izbrisati (str. 164).
207
U slučaju problema/Ostalo (napredne funkcije)
➇ Slika je snimljena na tamnom mjestu bez bljeskalice i vidljiv je učinak
pomicanja fotoaparata. Preporučuje se uporaba stativa ili bljeskalice (str.
47, 95, 135).
U slučaju problema
GPS (samo SLT-A77V)
Fotoaparat ne prima GPS signal.
➇ Podesite [GPS On/Off] na [On] (str. 169).
➇ Vaš fotoaparat ne može primati radijske signale s GPS satelita zbog prepreka.
➇ Za točnu triangulaciju podataka o lokaciji iznesite fotoaparat na otvoreno i
ponovno ga uključite.
Velika pogreška u informacijama o lokaciji.
➇ Odstupanje može iznositi do nekoliko stotina metara, ovisno o obližnjim
zgradama, jačini GPS signala, itd.
Za trianguliranje je potrebno prilično vremena, čak iako ste preuzeli
pomoćne podatke za GPS.
➇ [Date/Time Setup] nije podešeno ili je došlo do većeg odstupanja od točnog vremena. Točno podesite datum i vrijeme (str. 33).
➇ Rok valjanosti pomoćnih podataka je istekao. Ažurirajte pomoćne podatke
za GPS (str. 170).
➇ Kako se položaji GPS satelita stalno mijenjaju, određivanje lokacije može
trajati duže vrijeme ili je prijemnik neće moći uopće odrediti, ovisno o
lokaciji i vremenu uporabe fotoaparata.
➇ "GPS" je sustav za određivanje geografske lokacije pomoću triangulacije
radiosignala s GPS satelita. Izbjegavajte korištenje fotoaparata na mjestima
gdje se radijski signali blokiraju ili reflektiraju, primjerice na sjenovitom
mjestu okruženom zgradama ili drvećem i sl. Koristite fotoaparat na mjestima s otvorenim pogledom prema nebu.
Informacije o lokaciji nisu snimljene.
➇ Za importiranje videozapisa s GPS informacijom o lokaciji na računalo
upotrijebite "PMB".
Računala
Ne znate je li operativni sustav računala kompatibilan s fotoaparatom.
➇ Provjerite "Uporaba s računalom" (str. 71).
Vaše računalo ne prepoznaje fotoaparat.
➇ Provjerite je li fotoaparat uključen.
208
U slučaju problema
➇ Ako je napon baterije nizak, umetnite napunjenu bateriju (str. 25) ili upotrijebite AC adapter (nije isporučen).
➇ Koristite USB kabel (isporučen) (str. 191).
➇ Odspojite USB kabel i zatim ga ponovno čvrsto spojite.
➇ Odspojite sve uređaje osim fotoaparata, tipkovnice i miša iz USB priključnica na računalu.
➇ Spojite fotoaparat izravno na računalo bez uporabe USB huba ili drugih
uređaja (str. 191).
Snimke se ne mogu kopirati.
Snimke se ne mogu reproducirati na računalu.
➇ Ako upotrebljavate "PMB", pogledajte "PMB Help".
➇ Obratite se proizvođaču računala ili softvera.
Nakon USB spajanja, "PMB" se ne pokreće automatski.
➇ Izvršite USB spajanje nakon što se uključi računalo (str. 191).
Memorijska kartica
Ne možete uložiti memorijsku karticu.
➇ Memorijska kartica je pogrešno uložena. Umetnite u pravilnom smjeru
(str. 27).
Ne možete snimati na memorijsku karticu.
➇ Memorijska kartica je puna. Izbrišite nepotrebne slike (str. 40, 165).
➇ Uložena je memorijska kartica koja se ne može koristiti (str. 29, 222).
Greškom ste formatirali memorijsku karticu.
➇ Formatiranjem se brišu svi podaci s memorijske kartice. Podaci se ne mogu
obnoviti.
209
U slučaju problema/Ostalo (napredne funkcije)
➇ Izvršite USB spajanje pravilnim priključivanjem fotoaparata na računalo
(str. 191).
➇ Slijedite opisni postupak kopiranja u skladu s OS računala (str. 192).
➇ Ako snimate slike na memorijsku karticu formatiranu na računalu, možda
nećete moći kopirati slike na računalo. Snimajte uz uporabu memorijske
kartice formatirane u fotoaparatu (str. 181).
U slučaju problema
Ispis
Slike se ne mogu ispisati.
➇ RAW snimke se ne mogu ispisati. Za ispis RAW snimaka potrebno ih
je prvo konvertirati u JPEG slike aplikacijom "Image Data Converter" s
isporučenog CD-ROM-a.
Boje slike su čudne.
➇ Pri ispisivanju slika snimljenih u Adobe RGB modu pomoću sRGB pisača
koji ne podržavaju Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), slike se ispisuju s
nižim zasićenjem (str. 175).
Slike se ispisuju uz oba odrezana ruba.
➇ Ovisno o vašem pisaču, mogu se odrezati svi rubovi slike. Posebno kad
snimate sliku s omjerom širine i visine podešenim na [16:9], bočni rubovi
slike mogu biti odrezani.
➇ Kod ispisa slika pomoću vašeg pisača, isključite funkcije orezivanja ili ispis bez ruba. Obratite se proizvođaču pisača kako biste saznali omogućuje
li pisač ovu funkciju.
➇ Kad nosite slike na ispis u fotografski studio, raspitajte se podržavaju li
ispis slika bez rezanja oba ruba.
Nije moguć ispis slika s datumom.
➇ Uporabom "PMB", možete ispisati slike s datumom (str. 75).
➇ Ovaj fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na slikama. Ipak, s obzirom
da slike snimljene fotoaparatom sadrže podatke o snimanju, možete ispisati
sliku s datumom ako pisač ili softver prepoznaju Exif informacije. Za
kompatibilnost s Exif informacijama, obratite se proizvođaču pisača ili
softvera.
➇ Pri ispisivanju u fotostudiju snimke je moguće ispisati s datumom zamolite
li djelatnike za to.
Ostalo
Objektiv se zamaglio.
➇ Došlo je do kondenzacije vlage. Isključite fotoaparat i ostavite ga približno
sat vremena prije uporabe (str. 214).
210
U slučaju problema
Pri uključenju fotoaparata prikazuje se poruka " Set Area/Date/Time.".
➇ Fotoaparat ste ostavili neko vrijeme neupotrijebljen, sa slabom baterijom
ili bez nje. Napunite bateriju i ponovno podesite datum (str. 33, 214). Ako
se podešenje datuma briše pri svakom punjenju baterije, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Oznaka broja mogućih fotografija se ne smanjuje ili se smanjuje za dva
odjednom.
➇ To se događa jer se omjer kompresije i veličina slike nakon kompresije
mijenjaju ovisno o slici pri snimanju JPEG slike (str. 172).
➇ Uklonili ste bateriju dok je prekidač bio u položaju ON. Pri uklanjanju
baterije provjerite je li fotoaparat isključen te da indikator pristupa ne svijetli (str. 22, 27).
Fotoaparat ne radi pravilno.
➇ Isključite fotoaparat. Izvadite i ponovno umetnite bateriju. Ako je fotoaparat jako zagrijan, izvadite bateriju i ostavite je da se ohladi prije primjene
ovog korektivnog postupka.
➇ Koristite li AC adapter (opcija), odspojite kabel napajanja. Ponovno spojite
kabel napajanja i uključite fotoaparat. Ako fotoaparat ne radi nakon tih
postupaka, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Na zaslonu se prikazuje
.
➇ Funkcija SteadyShot ne radi. Možete nastaviti snimati, ali funkcija
SteadyShot neće raditi. Isključite i ponovno uključite fotoaparat. Ako SteadyShot skala nastavlja treptati, obratite se Sony prodavatelju ili najbližem
Sony servisu.
Na zaslonu se prikazuje "--E-".
➇ Izvadite i ponovno umetnite memorijsku karticu. Ako taj postupak ne
isključi indikator, formatirajte memorijsku karticu.
211
U slučaju problema/Ostalo (napredne funkcije)
Podešenje se samo resetira.
Poruke upozorenja
Ako se pojave sljedeće poruke,
slijedite navedene upute.
Set Area/Date/Time.
➇ Podesite područje, datum i
vrijeme. Ako fotoaparat niste
koristili duže vrijeme, napunite
ugrađenu akumulatorsku bateriju
(str. 33, 214).
Power insufficient
➇ Pokušali ste očistiti slikovni
senzor (Cleaning mode), a
baterija je bila slabo napunjena.
Napunite bateriju ili koristite AC
adapter (opcija).
Unable to use "Memory Stick."
Format?
➇ Memorijsku karticu ste formatirali na računalu i promijenio se
format datoteka.
Odaberite [Enter] i zatim
formatirajte memorijsku
karticu. Memorijsku karticu
možete koristiti ponovno, no svi
prethodni podaci su izbrisani s
nje. Formatiranje može potrajati
duže vrijeme.
Pojavljuje li se poruka i dalje,
zamijenite memorijsku karticu.
Memory Card Error
➇ Uložena je neodgovarajuća memorijska kartica ili nije uspjelo
formatiranje.
212
Reinsert memory card.
➇ Uložena memorijska kartica ne
može se upotrebljavati s ovim
fotoaparatom.
➇ Memorijska kartica je oštećena.
➇ Kontakti na memorijskoj kartici
su zaprljani.
Memory card locked.
➇ Upotrebljavate memorijsku
karticu s preklopkom za zaštitu
od snimanja koja je u položaju
LOCK. Prebacite preklopku u
položaj za snimanje.
Processing...
➇ Nakon snimanja će se primjenjivati funkcija smanjenja šuma pri
dugoj ekspoziciji ili pri visokoj
ISO osjetljivosti onoliko dugo
koliko je zatvarač bio otvoren.
Za to vrijeme ne može se snimiti
nova slika.
Unable to display.
➇ Možda se neće moći prikazati
slike snimljene drugim fotoaparatima ili obrađene na računalu.
Check the lens attachment. If the
lens is not supported, you can permit
use of the lens in the custom menu.
➇ Objektiv nije pravilno postavljen
ili nije postavljen uopće.
➇ Spajate li fotoaparat na astronomski teleskop ili nešto slično,
podesite [Release w/oLens] na
[Enable].
Poruke upozorenja
Unable to print.
➇ Pokušali ste RAW snimke označiti DPOF oznakom.
Camera overheating. Allow it to
cool.
➇ Zbog dugog snimanja unutrašnja
temperatura fotoaparata porasla
je do neprihvatljive razine.
Prekinite snimanje.
Recording is unavailable in this
movie format.
➇ Podesite [Movie: File Format]
na [MP4].
Ò
➇ Broj snimaka premašuje mogući
broj za upravljanje podacima u
bazi podataka fotoaparata.
➇ Isključite fotoaparat, uklonite
bateriju i zatim je ponovno
umetnite. Ako se poruka pojavljuje često, obratite se Sony
prodavatelju ili najbližem Sony
servisu.
Image Database File error.
Reboot.
➇ Ne možete snimati ili reproducirati AVCHD View videozapise
jer je baza podataka o snimkama
oštećena. Slijedite upute na
zaslonu kako biste obnovili
podatke.
Unable to magnify.
Unable to rotate image.
➇ Možda neće biti moguće uvećavanje ili rotiranje snimaka načinjenih drugim fotoaparatima.
Cannot create more folders.
➇ Mapa s nazivom koji započinje
brojem "999" već postoji na
memorijskoj kartici. Ne možete
kreirati mape ako je to slučaj.
э
➇ Nije moguće registrirati u bazu
podataka. Prebacite sve snimke
na računalo pomoću "PMB"
softvera i primijenite funkciju
popravka baze.
213
U slučaju problema/Ostalo (napredne funkcije)
➇ Fotoaparat se jako zagrijao jer
ste snimali bez prekida.
Isključite fotoaparat. Pričekajte
neko vrijeme da se fotoaparat
ohladi kako bi opet bio spreman
za snimanje.
Camera Error
System Error
Mjere opreza
Nemojte fotoaparat koristiti/
ostavljati na sljedećim mjestima
➇ Na jako toplom, suhom ili vlažnom
mjestu
Na mjestima kao što je automobil
parkiran na izravnom suncu. Moglo
bi se deformirati kućište fotoaparata ili može doći do kvara.
➇ Ostavljanje pod izravnim sunčevim
svjetlom ili pored grijalice
Moglo bi doći do gubitka boje ili
deformiranja kućišta, što može
prouzročiti kvar.
➇ Na mjestima izloženim jakim
vibracijama.
➇ Pored jakih magneta.
➇ Na pješčanim ili prašnim mjestima.
Pazite da u fotoaparat ne uđe pijesak ili prašina. To može uzrokovati
kvar fotoaparat, u nekim slučajevima nepopravljiv.
➇ Na vlažnim mjestima
Na objektivu se može stvoriti
plijesan.
O spremanju
Pričvrstite prednji pokrov objektiva ili poklopac kućišta kad ne
koristite fotoaparat. Pri postavljanju poklopca kućišta uklonite svu
prašinu s poklopca prije stavljanja
na fotoaparat.
214
O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od 0 °C do 40 °C. Snimanje
na izuzetno niskim ili visokim temperaturama izvan spomenutog opsega
se ne preporučuje.
O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete izravno iz
hladnog u topli prostor, unutar njega
ili na vanjskim dijelovima može se
kondenzirati vlaga. Dođe li do toga,
fotoaparat neće ispravno raditi.
Kako spriječiti kondenzaciju vlage
Pri unošenju fotoaparata s hladnog na
toplo mjesto zatvorite ga u plastičnu
vrećicu i ostavite da se prilagodi
uvjetima na novom mjestu oko sat
vremena.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i pričekajte
približno jedan sat da vlaga ishlapi.
Obratite pozornost da snimanje
jasnih slika nije moguće ako pokušate snimati dok je u unutrašnjosti
objektiva ostala vlaga.
O ugrađenoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrađenu punjivu bateriju kako bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu bez obzira na
to je li uključen ili isključen, te je li
baterija puna ili prazna.
Mjere opreza
Punjenje ugrađene baterije
Umetnite napunjenu glavnu bateriju
u fotoaparat ili spojite fotoaparat na
mrežno napajanje preko AC adaptera
(opcija) te ostavite isključeni fotoaparat 24 sata ili duže.
O primjeni objektiva i pribora
Savjetujemo vam korištenje
Sonyjevih objektiva/pribora* koji
odgovaraju značajkama ovog fotoaparata. Uz primjenu proizvoda drugih
proizvođača fotoaparat možda neće
raditi u potpunosti kako bi trebao
ili su moguće nezgode i kvarovi
fotoaparata.
* Uključeni su i proizvodi Konica
Minolta.
Memorijske kartice
Ne lijepite naljepnice, i sl., na memorijske kartice ili na adapter za kartice.
To može prouzročiti nepravilnosti
u radu.
Napomene o snimanju/
reprodukciji
➇ Savjetujemo vam da memorijsku
karticu pri prvoj uporabi s ovim
fotoaparatom formatirate u njemu
prije snimanja kako bi se osigurao
stabilan rad kartice. Imajte na umu
da se formatiranjem trajno brišu svi
podaci s memorijske kartice te se
ne mogu više vratiti. Dragocjene
podatke pohranite na računalo i sl.
➇ Ako opetovano snimate/brišete
snimke, na memorijskoj kartici
može doći do pojave fragmenata
podataka. Možda nećete moći
pohraniti ili snimati videozapise.
U takvim slučajevima pohranite
svoje snimke na računalo ili na
drugu lokaciju, a zatim formatirajte
memorijsku karticu (str. 181).
➇ Prije snimanja važnih prigoda izvedite probno snimanje kako biste se
uvjerili da fotoaparat radi dobro.
➇ Izvedba ovog fotoaparata omogućuje mu otpornost na prašinu i
vlagu, no ne i na vodu i prskanje.
Pri uporabi po kiši pazite da se
fotoaparat i objektiv ne namoče.
Očistite fotoaparat nakon uporabe
ako se zaprlja. Ostavi li se na fotoaparatu voda, pijesak, prašina, sol i
slično, mogući su problemi u radu.
215
U slučaju problema/Ostalo (napredne funkcije)
Ta se baterija uvijek puni sve dok
koristite fotoaparat. Međutim, ako
koristite fotoaparat samo nakratko,
ona se postupno prazni, a isprazni se
potpuno nakon približno 3 mjeseca
nekorištenja fotoaparata. U tom
slučaju prije uporabe fotoaparata
svakako napunite bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena,
još uvijek možete koristiti fotoaparat,
ali datum i vrijeme neće biti zabilježeni. Ako se pri svakom punjenju
baterije resetiraju postavke fotoaparata, možda se istrošila ugrađena
akumulatorska baterija. Obratite se
Sony prodavatelju ili najbližem Sony
servisu.
Mjere opreza
➇ Nemojte gledati u sunce ili snažan
izvor svjetla kroz uklonjeni
objektiv ili kroz tražilo. To može
uzrokovati nepopravljivo oštećenje
vida. Ili, može uzrokovati kvar
fotoaparata.
➇ Fotoaparat ne koristite u blizini
uređaja s jakim radiovalovima
ili zračenjima. Fotoaparat možda
neće moći pravilno snimati ili
reproducirati.
➇ Uporaba fotoaparata na pješčanim
i prašnjavim lokacijama može
uzrokovati kvarove.
➇ Ukoliko dođe do kondenzacije
vlage, uklonite je prije uporabe
fotoaparata (str. 214).
➇ Nemojte tresti ili udarati fotoaparat.
Osim kvarova i nemogućnosti snimanja, to može učiniti memorijsku
karticu neiskoristivom, a može doći
i do oštećenja ili gubitka podataka.
➇ Površinu bljeskalice očistite prije
uporabe mekom krpom ili nečim
sličnim. Zbog topline koju bljeskalica stvara prašina se može prilijepiti uz nju što može dovesti do
pojave dima ili izgaranja prašine.
➇ Držite fotoaparat, isporučeni pribor
i sl. izvan dosega male djece.
Mogla bi progutati memorijsku
karticu i sl. U tom slučaju odmah
se obratite liječniku.
216
Uporaba fotoaparata u inozemstvu
— Napajanje
Fotoaparat, punjač za baterije i
AC adapter AC-PW10AM (opcija)
možete koristiti u bilo kojoj državi ili
regiji u kojoj je napajanje u rasponu
od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz.
PAL-M sustav (1080 50i)
Brazil
PAL-N sustav (1080 50i)
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav (1080 50i)
Bugarska, Francuska, Grčka,
Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija,
Ukrajina, itd.
U slučaju problema/Ostalo (napredne funkcije)
Napomena
➇ Nemojte upotrebljavati elektronski
transformator (putni pretvarač) jer
može uzrokovati kvar.
O sustavima boja TV
prijemnika
Ako fotografije gledate na zaslonu
TV-a, fotoaparat i TV moraju imati
podešen isti sustav boja.
NTSC sustav (1080 60i)
Bahami, Bolivija, Kanada, Srednjoafrička Republika, Čile, Kolumbija,
Ekvador, Jamajka, Japan, Koreja,
Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan,
Filipini, SAD, Venezuela, itd.
PAL sustav (1080 50i)
Australija, Austrija, Belgija, Kina,
Hrvatska, Češka, Danska, Finska,
Njemačka, Nizozemska, Hong Kong,
Mađarska, Indonezija, Italija, Kuvajt,
Malezija, Novi Zeland, Norveška,
Poljska, Portugal, Rumunjska, Singapur, Slovačka, Španjolska, Švedska,
Švicarska, Tajland, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Vijetnam itd.
217
AVCHD format
Format AVCHD je format za high
definition digitalne videokamere koji
se koristi za snimanje high definition
(HD) signala sa specifikacijom
1080i*1 ili 720p*2 u ugrađenu memoriju primjenom tehnologije učinkovite kompresije podataka. Format
MPEG-4 AVC/H.264 je usvojen za
kompresiju videopodataka, a Dolby
Digital ili Linear PCM sustav se koristi za kompresiju audiopodataka.
Format MPEG-4 AVC/H.264 omogućuje učinkovitiju kompresiju slika od
konvencionalnog formata kompresije. Format MPEG-4 AVC/H.264
omogućuje snimanje high definition
videosignala načinjenog digitalnom videokamerom na 8 cm DVD
diskove, tvrdi disk, flash memoriju,
memorijsku karticu i sl.
Snimanje i reprodukcija na
fotoaparatu
Budući da se temelji na formatu
AVCHD, vaš fotoaparat snima s high
definition (HD) kvalitetom slike
spomenutom u nastavku.
Video signal*3:
1080 60i-kompatibilan
uređaj
MPEG-4 AVC/H.264 1920 T
1080/60i, 1920 T 1080/24p
1080 50i-kompatibilan
uređaj
MPEG-4 AVC/H.264 1920 T
1080/50i, 1920 T 1080/25p
Audiosignal: Dolby Digital, dvokanalni
218
Medij za snimanje: Memorijska
kartica
*1 1080i specifikacija
High definition specifikacija koja
koristi 1080 efektivnih linija za
prikaz slike i interlace sustav.
*2 720p specifikacija
High definition specifikacija koja
koristi 720 efektivnih linija za
prikaz slike i progressive sustav.
*3 Vaš fotoaparat ne može reproducirati podatke snimljene u formatu
AVCHD koji se razlikuje od
opisanog.
GPS (samo SLTA77V)
O greškama pri triangulaciji
➇ Pomaknete li se na drugu lokaciju
odmah nakon isključivanja fotoaparata, fotoaparatu će možda za
početak triangulacije trebati više
vremena nego da ste ostali na istom
mjestu.
➇ Pogreška koju uzrokuje položaj
GPS satelita
Fotoaparat automatski triangulira
vašu trenutačnu lokaciju kad primi
radiosignale s 3 ili više GPS satelita. Dozvoljeno odstupanje GPS
satelita pri triangulaciji iznosi oko
30 m. Ovisno o okruženju na toj
lokaciji, pogreška pri triangulaciji
može biti i veća. Tada vaša stvarna
lokacija možda neće odgovarati
lokaciji na zemljovidu određenoj
GPS podacima. Osim toga, GPS satelite nadzire američko ministarstvo
obrane i stupanj preciznosti može
biti promijenjen namjerno.
219
U slučaju problema/Ostalo (napredne funkcije)
Taj sustav omogućuje određivanje
točne lokacije na Zemlji. GPS sateliti
se nalaze u 6 orbita, 20 000 km iznad
Zemlje. GPS sustav sastoji se od 24
ili više GPS satelita. GPS prijemnik prima radiosignale sa satelita
i izračunava trenutačnu lokaciju
prijemnika na temelju podataka o putanjama (Almanac podaci) i vremena
putovanja signala itd.
Utvrđivanje lokacije zove se "triangulacija". GPS prijemnik može
ustanoviti geografsku širinu i dužinu
za trenutačnu lokaciju prijemom
signala s 3 ili više satelita.
➇ Kako se položaji GPS satelita stalno mijenjaju, određivanje lokacije
može trajati duže vrijeme ili je
prijemnik neće moći uopće odrediti, ovisno o lokaciji i vremenu
uporabe fotoaparata.
➇ "GPS" je sustav za određivanje
geografske lokacije pomoću triangulacije radiosignala s GPS satelita.
Izbjegavajte korištenje fotoaparata
na mjestima gdje se radijski signali
blokiraju ili reflektiraju, primjerice
na sjenovitom mjestu okruženom
zgradama ili drvećem i sl. Koristite
fotoaparat na mjestima s otvorenim
pogledom prema nebu.
➇ Podatke o lokaciji možda nećete
moći snimiti na sljedećim mjestima
ili u situacijama gdje radiosignali s
GPS satelita ne stižu do fotoaparata.
– U tunelima, zatvorenim prostorima ili pod sjenom zgrada.
– Između visokih zgrada ili na
uskim ulicama okruženim
zgradama.
– Na podzemnim lokacijama,
mjestima okruženima gustim drvećem, pod podignutim mostom
ili na lokacijama gdje se stvaraju
magnetska polja, primjerice ispod
visokonaponskih kabela.
– Pored uređaja koji stvaraju
radiosignale istog valnog pojasa
kakav koristi fotoaparat: mobilni
telefoni s pojasom blizu 1,5 GHz
i sl.
GPS (samo SLT-A77V)
➇ Pogreška tijekom postupka
triangulacije
Fotoaparat tijekom triangulacije
preuzima podatke o trenutačnoj
lokaciji otprilike svakih 15 sekundi.
Postoji mala vremenska razlika
između trenutka preuzimanja
podataka o lokaciji i snimanja tih
podataka u sliku. Stoga stvarna lokacija snimanja možda neće točno
odgovarati lokaciji na zemljovidu
koja se temelji na GPS podacima.
O ograničenjima uporabe
GPS-a u zrakoplovu
Tijekom uzlijetanja i slijetanja zrakoplova isključite fotoaparat jer ćete
takve upute primiti i u zrakoplovu.
Ostale zabrane
GPS koristite prema propisima važećim za određeno mjesto ili situaciju.
O geografskom koordinatnom
sustavu
Koristi se geografski koordinatni
sustav "WGS-84".
220
3D snimaje
Napomene o snimanju
Reprodukcija 3D fotografija
Prilikom reprodukcije 3D fotografija
na LCD zaslonu fotoaparata ili na
TV-u koji nije kompatibilan s 3D
prikazom, fotografije se reproduciraju bez 3D efekta.
3D slikovne datoteke
➇ Za stvaranje 3D fotografije spajaju
se JPEG i MPO datoteke. Izbrišete
li jednu od tih datoteka s računala
3D fotografije se možda neće
pravilno prikazivati.
➇ Za detalje o postupku reprodukcije
3D fotografija pogledajte stranice
162 i 167.
221
U slučaju problema/Ostalo (napredne funkcije)
➇ Funkcija [3D Panorama] nije
prikladna za snimanje:
– Objekata koji se kreću.
– Objekata preblizu fotoaparatu.
– Objekata s uzorkom koji se
ponavlja, primjerice pločicama, i
objekata s malo kontrasta poput
neba, pješčane plaže ili livade.
➇ [3D Panorama] snimanje može se
prekinuti u sljedećim uvjetima:
– Pomičete ili naginjete fotoaparat
prebrzo ili presporo.
– Potresanje fotoaparata je prejako.
➇ Ne uspijete li pomicati ili nagnuti
fotoaparat po cijelom motivu unutar zadanog vremena, u dobivenoj
slici se pojavljuje crno područje.
U tom slučaju pomičite fotoaparat
brže kako biste snimili cijelu panoramsku sliku.
➇ Budući da se spaja nekoliko snimaka, spojeni dio se neće snimiti
glatko.
➇ U uvjetima smanjenog osvjetljenja,
slike mogu biti nejasne.
➇ Pod svjetlom koje treperi, npr. fluorescentno svjetlo, fotografije možda
neće biti valjano snimljene.
➇ Kad se cijeli kut 3D panoramskog
snimanja i kut u kojem ste podesili
izoštrenost i ekspoziciju pomoću
zadržavanja AE/AF razlikuju po
svjetlini, boji i izoštrenosti, snimanje neće biti uspješno. U tom slučaju promijenite kut čije postavke
zadržavate i snimajte ponovno.
➇ Dostupan je samo horizontalan
smjer snimanja.
➇ Za detalje o postupku snimanja 3D
fotografija pogledajte stranicu 45.
Memorijska
kartica
Napomene o uporabi
memorijskih kartica
➇ Nemojte udarati, savijati ili bacati
memorijsku karticu.
➇ Nemojte upotrebljavati ili pohranjivati memorijsku karticu u sljedećim
uvjetima:
– Na mjestima s visokom temperaturom, kao što je unutar vozila
parkiranog na izravnom suncu.
– Na mjestima izloženim izravnom
suncu.
– Na vlažnim mjestima ili mjestima
s korozivnim tvarima.
➇ Memorijska kartica može biti vruća
odmah nakon dugotrajne uporabe.
Rukujte njome pažljivo.
➇ Dok svijetli indikator pristupa, nemojte uklanjati memorijsku karticu
ili bateriju ni isključivati fotoaparat. Mogli bi se oštetiti podaci.
➇ Stavite li memorijsku karticu pored
snažno magnetiziranog materijala
ili je koristite u okruženju gdje se
lako stvara statički elektricitet ili
je prisutan električni šum, mogu se
oštetiti podaci.
➇ Savjetujemo pohranjivanje
sigurnosne kopije važnih podataka,
primjerice na tvrdi disk računala.
➇ Kad prenosite ili pohranjujete
memorijsku karticu, stavite je u
priloženu kutijicu.
222
➇ Nemojte izlagati memorijsku
karticu vodi.
➇ Nemojte dodirivati kontakte na
memorijskoj kartici rukama ili
metalnim predmetima.
➇ Kad je zaštitni graničnik na memorijskoj kartici podešen u položaj
"LOCK", nije moguća primjena
funkcija poput snimanja ili brisanja
snimaka.
➇ Ne može se jamčiti da će u fotoaparatu raditi memorijska kartica
formatirana pomoću računala. Vodite računa da memorijske kartice
formatirate uporabom fotoaparata.
➇ Brzina očitavanja/snimanja podataka ovisi o kombinaciji memorijske
kartice i uređaja koji se upotrebljava.
➇ Nemojte jako pritiskivati dok pišete
po naljepnici kartice.
➇ Nemojte lijepiti naljepnice na
memorijske kartice.
➇ Nemojte rastavljati ili preinačavati
memorijske kartice.
➇ Nemojte ostavljati memorijske
kartice u dohvatu male djece. Djeca
bi to mogla slučajno progutati.
Napomene o "Memory
Stick" medijima koji se
mogu koristiti s ovim
fotoaparatom
S ovim fotoaparatom možete koristiti
vrste "Memory Stick" kartica prema
opisu u nastavku. Ipak, ne može se
jamčiti pravilan rad svih funkcija za
"Memory Stick PRO Duo".
Memorijska kartica
"Memory Stick PRO Duo" medij*1*2*3
"Memory Stick PRO-HG Duo" medij*1*2
Može se koristiti s ovim fotoaparatom
"Memory Stick Duo" kartica
Ne može se koristiti s ovim
fotoaparatom
➇ Ovaj proizvod je kompatibilan s
"Memory Stick Micro" ("M2").
"M2" je kratica za "Memory Stick
Micro".
➇ Za uporabu "Memory Stick Micro"
uz fotoaparat, obavezno umetnite
"Memory Stick Micro" u "M2"
adapter veličine kao Duo kartica.
Ako umetnete "Memory Stick
Micro" u fotoaparat bez "M2"
adaptera veličine Duo, možda ga
nećete moći izvaditi iz fotoaparata.
➇ Nemojte ostavljati "Memory Stick
Micro" u dohvatu male djece.
Djeca bi to mogla slučajno
progutati.
*1 Opremljen je funkcijom MagicGate.
MagicGate je tehnologija zaštite
autorskih prava koja upotrebljava
tehnologiju kriptiranja. Snimanje
i reprodukcija za koje su potrebne
MagicGate funkcije ne može se
vršiti na ovom fotoaparatu.
*2 Podržava high-speed prijenos podataka pomoću paralelnog sučelja.
*3 Želite li snimanje videozapisa
koristiti "Memory Stick PRO Duo"
medij, možete koristiti samo medij s
oznakom Mark2.
223
U slučaju problema/Ostalo (napredne funkcije)
"Memory Stick" i "Memory Stick
PRO" medij
Ne može se koristiti s ovim
fotoaparatom
Napomene o uporabi "Memory
Stick Micro" kartice (nije
isporučena)
Baterija/punjač
➇ Vrijeme punjenja razlikuje se
ovisno o preostalom kapacitetu
baterije ili uvjetima punjenja.
➇ Savjetujemo punjenje baterije uz
temperaturu okoline između 10
°C i 30 °C. Možda nećete moći
efikasno napuniti bateriju izvan tog
temperaturnog raspona.
➇ Spojite punjač za baterije na najbližu zidnu utičnicu.
➇ Ne pokušavajte ponovno napuniti
bateriju nakon što je već napunjena
ili ako nakon punjenja nije bila
korištenja. Time smanjujte radne
značajke baterije.
➇ U punjaču isporučenom s ovim
fotoaparatom nemojte puniti nikakve
baterije osim "InfoLITHIUM"
baterije serije M. Ostale vrste
baterija mogu procuriti, pregrijati
se ili eksplodirati ako ih pokušate
puniti, uzrokujući tako opasnost
od ozljeda električnom strujom ili
opeklina.
➇ Ako indikator CHARGE ponovno
treperi to može značiti pogrešku
u radu baterije ili da je umetnuta
baterija koja nije podržanog tipa.
Provjerite tip baterije koja se puni.
Ako je baterija odgovarajućeg tipa,
izvadite bateriju, zamijenite je
novom ili drugom te provjerite radi
li punjač normalno. Ako punjač baterije radi pravilno, možda je došlo
do problema u radu baterije.
➇ Ako je punjač zaprljan, baterije se
možda neće puniti pravilno. Očistite
punjač suhom krpom i sl.
224
Napomene o korištenju
baterije
➇ Koristite samo bateriju tipa NPFM500H. Nije moguće koristiti
NP-FM55H, NP-FM50 i NP-FM30.
➇ Uslijed određenih okolnosti, indikator preostalog kapaciteta baterije
možda neće biti točan.
➇ Nemojte izlagati bateriju vodi.
Baterija nije vodootporna.
➇ Nemojte ostavljati bateriju na jako
toplim mjestima, kao što je parkirano vozilo ili pod izravnim suncem.
Učinkovita uporaba baterije
➇ Kapacitet baterije se smanjuje
na hladnim mjestima. Stoga na
hladnim mjestima vrijeme uporabe
može biti kraće i može se usporiti
brzina kontinuiranog snimanja.
Savjetujemo vam da bateriju stavite
u džep u blizini tijela kako bi se
zagrijala te je umetnite u fotoaparat
malo prije snimanja.
➇ Baterija će se brže isprazniti ako
učestalo upotrebljavate bljeskalicu,
često primjenjujete kontinuirano
snimanje, učestalo uključujete i
isključujete fotoaparat ili posvjetljujete LCD zaslon.
Baterija/punjač
Trajanje baterije
U slučaju problema/Ostalo (napredne funkcije)
➇ Vijek trajanja baterije je ograničen.
Kapacitet baterije tijekom uporabe
s vremenom pomalo slabi. Ako se
vrijeme uporabe baterije značajno
skrati, vjerojatno je došla do
kraja vijeka trajanja. Kupite novu
bateriju.
➇ Vijek trajanja baterije ovisio o
načinu pohranjivanja i uvjetima
rada te okolišu u kojem se baterija
upotrebljava.
Kako pohraniti bateriju
Ako bateriju nećete koristiti duže
vrijeme, jednom godišnje je sasvim
napunite i ispraznite je pomoću fotoaparata kako biste produžili njenu
trajnost te je zatim spremite na suho i
hladno mjesto.
225
Licenca
Napomene o licenci
Uz ovaj fotoaparat isporučen je
softver "C Library", "zlib" i "libjpeg".
Prilažemo ovaj softver na temelju
licenčnog ugovora s vlasnicima
autorskih prava. Na temelju zahtjeva
vlasnika autorskih prava, dužni
smo obavijestiti vas o sljedećem.
Molimo da pažljivo pročitate sljedeće
odlomke. Molimo pročitajte sljedeće
odlomke.
Pročitajte "license3.pdf" u mapi
"License" na CD-ROM disku.
Pronaći ćete licenčni ugovor (na
engleskom) za "C Library", "zlib" i
"libjpeg" softver.
OVAJ PROIZVOD JE LICENCOM
AVC PATENT PORTFOLIO ODOBREN KORISNIKU ZA OSOBNU
I NEKOMERCIJALNU UPORABU
ZA
(i) KODIRANJE VIDEOZAPISA
PREMA AVC STANDARDU ("AVC
VIDEO") I/ILI
(ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOZAPISA KOJE JE KODIRAO
KORISNIK PRILIKOM OSOBNE
I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI JE DOBIVEN OD
DOBAVLJAČA KOJI IMA DOPUŠTENJE ZA DISTRIBUCIJU AVC
VIDEOZAPISA.
NE IZDAJE SE NITI PODRAZUMIJEVA LICENCA ZA BILO KOJU
DRUGI NAČIN UPORABE.
226
DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA MPEG LA, L.L.C.
POGLEDAJTE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
O GNU GPL/LGPL softveru
Uz fotoaparat je priložen softver
koji se smatra GNU General Public
License (u nastavku "GPL") ili GNU
Lesser General Public License (u
nastavku "LGPL").
Ovime vas obavještavamo da imate
pravo na pristup, preinake i distribuciju izvornog koda za ovaj softver u
skladu s uvjetima za GPL/LGPL.
Izvorni kôd je dostupan na Internetu.
Za njegovo preuzimanje, posjetite
sljedeću stranicu. http://www.sony.
net/Products/Linux/
Molimo da nam se ne obraćate u
svezi sadržaja izvornog koda.
Pročitajte "license2.pdf" u mapi
"License" na CD-ROM disku.
Pronaći ćete licenčni ugovor (na
engleskom) za "GPL" i "LGPL"
softver.
Za čitanje PDF dokumenata, potreban je Adobe Reader. Ako nije instaliran na vaše računalo, možete ga
preuzeti na Adobe Systems stranici:
http://www.adobe.com/
Provjera broja mogućih snimaka/
vrijeme snimanja
Kad uložite memorijsku karticu u fotoaparat i podesite prekidač na ON, na zaslonu
prikazuje se broj mogućih snimaka (za
snimanje s trenutnim postavkama).
Broj snimaka koje se mogu pohraniti na memorijsku karticu
Tablica pokazuje približan broj snimaka koje je moguće pohraniti na memorijsku karticu formatiranu ovim fotoaparatom. Vrijednosti su dobivene
testiranjem sa standardnim Sonyjevim memorijskim karticama: Vrijednosti
se mogu razlikovati ovisno o uvjetima u kojima se snima te o tipu memorijske kartice.
Veličina slike: L 24M
Format slike: 3:2*
"Memory Stick PRO Duo"
Kapacitet
(Jedinica: Fotografije)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
Standard
335
680
1350
2750
5500
Fine
205
410
830
1650
3300
RAW & JPEG
54
105
220
440
880
RAW
74
145
300
600
1200
Veličina
227
U slučaju problema/Ostalo (napredne funkcije)
Napomene
➇ Kad "0" (broj mogućih snimaka) trepće žuto, memorijska kartica je puna. Zamijenite memorijsku karticu novom ili izbrišite snimke na trenutnoj memorijskoj kartici
(str. 40, 165).
➇ Kad "NO CARD" (broj mogućih snimaka) trepće žuto, to znači da nije uložena
memorijska kartica. Uložite memorijsku karticu.
Provjera broja mogućih snimaka/vrijeme snimanja
* Kad je [Aspect Ratio] podešen na [16:9] možete načiniti više snimaka od broja
prikazanog u gornjoj tablici (osim ako je odabrano [RAW]).
Broj mogućih snimaka pri uporabi baterije
Kad fotoaparat koristite sa sasvim napunjenom baterijom (isporučena),
možete načiniti broj snimaka naveden ispod. Stvarne vrijednosti mogu biti
manje od navedenih, ovisno o uvjetima uporabe.
SLT-A77
SLT-A77V
Mod snimanja preko Približno 530 fotografija
LCD zaslona
Približno 530 fotografija
Mod tražila
Približno 470 fotografija
Približno 470 fotografija
➇ Taj broj izračunat je sa sasvim napunjenom baterijom i u sljedećim
uvjetima:
– Pri okolnoj temperaturi od 25 °C.
– Pri uporabi baterije punjene još oko sat vremena nakon što se indikator
CHARGE isključio.
– Pri uporabi kartice Sony "Memory Stick PRO Duo" (prodaje se zasebno).
– [Quality] je podešen na [Fine].
– Kada je [Autofocus Mode] podešeno na [Automatic AF].
– Pri snimanju jednom svakih 30 sekundi.
– Bljeskalica se aktivira jednom na svaka dva snimanja.
– Ako se fotoaparat uključuje i isključuje jednom na svakih deset snimanja.
– [GPS On/Off] je podešeno na [On] (samo SLT-A77V).
➇ Metoda mjerenja zasniva se na CIPA standardu. (CIPA: Camera &
Imaging Products Association)
Duljina snimanja videozapisa
Donja tablica prikazuje približnu ukupnu duljinu snimanja uporabom
memorijske kartice formatirane na ovom fotoaparatu.
228
Provjera broja mogućih snimaka/vrijeme snimanja
"Memory Stick PRO Duo"
Kapacitet
Record Setting
(h (sati), m (minute))
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
10 min
20 min
40 min
1 h 30 min
3h
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
10 min
30 min
1h
2h
4 h 5 min
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
9 min
15 min
35 min
1 h 15 min 2 h 30 min
24p 24M(FX)/25p
24M(FX)
10 min
20 min
40 min
1 h 30 min
3h
24p 17M(FH)/25p
17M(FH)
10 min
30 min
1h
2h
4 h 5 min
1440T1080 12M
20 min
40 min
VGA 3M
1 h 20 min 2 h 45 min 5 h 30 min
1 h 10 min 2 h 25 min 4 h 55 min
10 h
20 h 5 min
Napomene
➇ Vrijeme snimanja videozapisa mijenja se jer fotoaparat ima VBR (varijabilna brzina
bita) čime se automatski podešava kvaliteta slike ovisno o snimanoj sceni. Pri
snimanju objekta koji se brzo kreće slika je jasnija, ali je vrijeme snimanja kraće jer
snimanje zahtijeva mnogo memorije. Vrijeme snimanja također se razlikuje ovisno
o uvjetima snimanja, objektu ili postavkama kvalitete/veličine slike.
➇ Prikazane vrijednosti ne odnose se na duljinu neprekinutog snimanja.
➇ Duljina snimanja može ovisiti o uvjetima snimanja i upotrijebljenoj memorijskoj
kartici.
➇ Ako se pojavi indikator -, prekinite snimanje videozapisa. Unutrašnja temperatura
fotoaparata podigla se do opasne razine.
➇ Detalje o reprodukciji videozapisa pogledajte na str. 39.
Napomene o neprekidnom snimanju videozapisa
➇ Za snimanje videozapisa visoke kvalitete ili kontinuirano snimanje uporabom slikovnog senzora veličine APS-C potrebno je mnogo energije. Stoga će temperatura
u fotoaparatu i osobito na slikovnom senzoru porasti nastavite li snimati. U tim slučajevima se fotoaparat automatski isključuje jer više temperature utječu na kvalitetu
snimaka ili opterećuju unutrašnji mehanizam fotoaparata.
➇ Raspoloživo vrijeme za snimanje videozapisa je sljedeće kad fotoaparat započinje
snimati nakon što je neko vrijeme bio isključen. (Sljedeće vrijednosti pokazuju kontinuirano vrijeme od kad fotoaparat započne snimati pa sve do završetka snimanja.)
229
U slučaju problema/Ostalo (napredne funkcije)
2 GB
Provjera broja mogućih snimaka/vrijeme snimanja
Temperatura okoline
Vrijeme kontinuiranog
snimanja za videozapise
20 °C
Približno 29 minuta
30 °C
Približno 29 minuta
40 °C
Približno 13 minuta
➇ Raspoloživo vrijeme za snimanje videozapisa mijenja se ovisno o temperaturi ili
stanju fotoaparata prije početka snimanja. Ako po uključenju fotoaparata učestalo
mijenjate kadriranje ili snimate, temperatura u fotoaparatu raste i raspoloživo vrijeme snimanja je kraće od vrijednosti navedenih u gornjoj tablici.
➇ Prestane li fotoaparat snimati zbog zagrijanosti, isključite ga na nekoliko minuta.
Započnite snimanje kad se temperatura u fotoaparatu skroz smanji.
– Držite li se sljedećih smjernica, vrijeme snimanja će biti duže.
– Držite fotoaparat dalje od izravnog sunčeva svjetla.
– Isključite fotoaparat kad ga ne koristite.
➇ Ako je moguće, koristite stativ i isključite funkciju SteadyShot.
➇ Maksimalna veličina datoteke videozapisa je 2 GB. Ako je opcija [File Format]
podešena na [MP4], snimanje se automatski zaustavlja nakon što veličina datoteke
dosegne otprilike 2 GB, a ako je opcija [File Format] podešena na [AVCHD
60i/60p]/[AVCHD 50i/50p] automatski se kreira nova datoteka videozapisa.
➇ Maksimalna duljina trajanja neprekidnog snimanja iznosi 29 minuta.
230
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Sustav]
Vrsta fotoaparata
Digitalni fotoaparat s izmjenjivim objektivom
Objektiv
A-mount objektiv
[Slikovni senzor]
23,5 mm T 15,6 mm (APS-C format) CMOS slikovni
Ukupan broj piksela slikovnog senzora
Približno 24 700 000 piksela
Efektivni broj piksela
Približno 24 300 000 piksela
[SteadyShot]
Za fotografije
Sustav: Mehanizam za pomak slikovnog senzora
Učinak: Približno 2,5 do 4,5 EV brzine zatvarača (ovisno o uvjetima snimanja i montiranom objektivu)
Za videozapise
Sustav: Elektronski
[Zaštita od prašine]
Sustav
Antistatička obloga niskopropusnog filtra i mehanizam
za pomak slikovnog senzora
[Sustav automatskog izoštravanja]
Sustav
TTL detekcija fazne razlike, 19 točaka (11 točke križnoga tipa)
Raspon osjetljivosti
Od –1 do 18 EV (ekvivalent za ISO 100)
AF osvjetljenje
Približno 1 – 7 m
[Elektroničko tražilo]
Tip
Elektroničko tražilo (Organic Electro-Luminescence)
Veličina zaslona
1,3 cm (tip 0.5)
Ukupan broj točaka
2 359 296 točaka
Pokrivenost kadra
100%
Uvećanje
1,09 T s 50 mm objektivom na beskonačno, –1 m–1
(diopter)
231
U slučaju problema/Ostalo (napredne funkcije)
Format slike
senzor
Tehnički podaci
Eye Point
Oko 27 mm od okulara, 22 mm od okvira okulara
na –1 m–1
Podešavanje dioptera
–4.0 m–1 do +3.0 m–1 (diopter)
[LCD zaslon]
LCD zaslon
7,5 cm (tip 3.0), TFT
Ukupan broj točaka
921 600 (640 T 3 (RGB) T 480) točaka
[Kontrola ekspozicije]
Ćelija za mjerenje svjetla
"Exmor" CMOS senzor
Način mjerenja svjetla
Mjerenje 1 200 zona
Raspon mjerenja
Od –2 EV do +17 EV na više segmenata, središte,
točka, (pri ISO 100 ekvivalentno F1,4 objektivu)
ISO osjetljivost (indeks preporučene ekspozicije)
AUTO, ISO 50 do 16 000 (korak po 1/3 EV)
Kompenzacija ekspozicije
±5.0 EV (korak podesiv na 1/3 ili 1/2 EV)
[Zatvarač]
Tip
Elektronski kontrolirani zatvarač s vertikalnim
kretanjem, u žarišnoj ravnini
Raspon brzina
1/8 000 sekunde – 30 sekundi, proizvoljno
Brzina sinkronizacije bljeskalice
1/250 sekunde
[Ugrađena bljeskalica]
Brojka vodilja bljeskalice
GN 12 (u metrima uz ISO 100)
Vrijeme punjenja
Oko 3 sekunde
Pokrivenost bljeskom
Za 16 mm objektiv (žarišna duljina koju pokazuje
objektiv)
Kompenzacija bljeskalice
±3.0 EV (korak podesiv na 1/3 ili 1/2 EV)
232
Tehnički podaci
Domet bljeskalice
Podešeni ISO
Otvor
blende
F2.8
F4.0
F5.6
100
1 m – 4,2 m
1m–3m
1 m – 2,1 m
200
1,4 m – 6 m
1,4 m –
4,2 m
1,4 m – 3 m
400
2 m – 8,4 m
2m–6m
2 m – 4,2 m
800
2,8 m – 12 m 2,8 m –
8,4 m
2,8 m – 6 m
Brzina kontinuiranog snimanja
Continuous Advance Priority AE: Maksimalno 12
fotografija u sekundi/P: Maksimalno 8 fotografija u
sekundi/Q: Maksimalno 3 fotografije u sekundi
➇ Naši uvjeti mjerenja. Brzina kontinuirano snimanja je
manja, ovisno o uvjetima snimanja.
Maksimalan broj kontinuiranih snimaka
U modu Continuous Advance Priority AE
Extra fine: 13 snimaka/Fine: 17 snimaka/Standard: 17
snimaka/RAW & JPEG: 11 snimaka/RAW: 13 snimaka
U kontinuiranom snimanju
Extra fine: 13 snimaka/Fine: 18 snimaka/Standard: 18
snimaka/RAW & JPEG: 11 snimaka/RAW: 13 snimaka
[Reprodukcija sa zumiranjem slike]
Raspon uvećanja
Veličina slike: L: Približno T1 – T13,6/M: Približno
T1 – T9,9/S> Približno T1 – T6,8
[Format snimanja]
Format datoteka
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)
kompatibilnost, DPOF kompatibilnost
3D fotografije
MPO (MPF Extended (Disparity Image)) kompatibilnost
Videozapis (AVCHD format) Sukladno AVCHD Ver. 1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: Dolby Digital 2ch, opremljen tehnologijom
Dolby Digital Stereo Creator
233
U slučaju problema/Ostalo (napredne funkcije)
[Kontinuirano snimanje]
Tehnički podaci
➇ Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories.
Videozapis (MP4 format)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC 2ch
[Medij za snimanje]
"Memory Stick PRO Duo" medij, SD kartica
[Ulazne/izlazne priključnice]
USB
miniB, Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI
HDMI minipriključnica
Priključnica mikrofona
Ø 3,5 mm stereo minipriključnica
Priključnica REMOTE
[Napajanje, općenito]
Odgovarajuća baterija
Punjiva baterija NP-FM500H
[Ostalo]
Mikrofon
Stereo
Zvučnik
Mono
Exif Print
Kompatibilan
PRINT Image Matching III
Kompatibilan
Dimenzije
Približno 142,6 mm T 104 mm T 80,9 mm (Š/V/D, bez
dijelova koji strše)
Masa
Približno 732 g (s baterijom i "Memory Stick PRO
Duo" medijem)
Približno 653 g (samo fotoaparat)
Radna temperatura
0 do 40 °C
O kompatibilnosti podataka
➇ Ovaj fotoaparat je usklađen s pravilima DCF (Design rule for Camera File
system universal standard) univerzalnog standarda kojeg je utemeljilo
udruženje JEITA (Japan Electric and Information Technology Industries
Association).
➇ Nije zajamčena reprodukcija snimaka načinjenih ovim fotoaparatom na
drugoj opremi, kao i reprodukcija snimaka načinjenih ili editiranih drugom
opremom na ovom fotoaparatom.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
234
Tehnički podaci
Punjač/baterija
Punjač baterije BC-VM10A
Ulazne vrijednosti
100 V – 240 V AC, 50/60 Hz, 9 W
Izlazne vrijednosti
8,4 V DC, 0,75 A
Raspon radne temperature
0 do 40 °C
Raspon temperature za pohranu
–20 do +60 °C
Približno 70 mm T 25 mm T 95 mm (Š/V/D)
Masa
Približno 90 g
Punjiva baterija NP-FM500H
Baterija
Litij-ionska baterija
Najveći napon
DC 8,4 V
Nazivni napon
DC 7,2 V
Maksimalan napon punjenja DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja
2A
Kapacitet
Tipičan
11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimalan 11,5 Wh (1 600 mAh)
Maksimalne dimenzije
Približno 38,2 mm T 20,5 mm T 55,6 mm (Š/V/D)
Masa
Približno 78 g
Objektiv
DT 18-55mm F3.5-5.6
SAM (SAL1855)
DT 18-55mm F3.5-5.6
SAM (SAL1855)
27–82,5
24–75
7–8
13–16
76°-29°
83°-32°
Najmanji fokus** (m)
0,25
0,3
Najveće uvećanje (X)
0,34
0,2
Naziv (naziv modela)
Ekvivalent žarišnoj duljini
za 35mm format* (mm)
Skupine-elementi
objektiva
Vidni kut objektiva*
235
U slučaju problema/Ostalo (napredne funkcije)
Maksimalne dimenzije
Tehnički podaci
Naziv (naziv modela)
Najmanji f-broj
Promjer filtra (mm)
Dimenzije (maks. promjer
T visina) (pribl., mm)
Masa (pribl., g)
Najveće uvećanje (X)
DT 18-55mm F3.5-5.6
SAM (SAL1855)
DT 18-55mm F3.5-5.6
SAM (SAL1855)
f/22-36
f/22
55
72
69,5T69 (2 3/4 T 2 3/4)
81T88 (3 1/4 T 3 1/2)
210 (7 4/8)
577 (20 3/8)
0,34
0,2
* Vrijednosti za ekvivalentnu žarišnu duljinu za 35mm format te vidni kut temelje
se na digitalnim fotoaparatima s izmjenjivim objektivom, opremljenima slikovnim
senzorom veličine APS-C.
** Najmanji fokus je najkraća udaljenost od slikovnog senzora do objekta.
➇ Objektiv ima koder udaljenosti. Koder udaljenosti omogućuje preciznije mjerenje
(ADI) koristeći bljeskalicu za ADI.
➇ Ovisno o mehanizmu objektiva, žarišna duljina može se mijenjati sa svakom promjenom udaljenosti snimanja. Žarišna duljina pretpostavlja da je objektiv fokusiran
na položaj beskonačno.
➇ Položaj beskonačno omogućuje kod nekih podešenja kompenzaciju za pomak
fokusa koji uzrokuje promjena temperature. Za snimanje motiva na beskonačnoj
udaljenosti u MF modu koristite tražilo i izoštrite.
O žarišnoj duljini
Kut slike kod ovog fotoaparata uži je nego kod fotoaparata s 35 mm filmom. Možete
pronaći odgovarajući ekvivalent žarišnoj duljini fotoaparata s 35 mm filmom te
snimajte s jednakim kutom slike tako što ćete povećati žarišnu duljinu svog objektiva
za pola.
Primjerice, uporabom 50 mm objektiva možete postići vrijednost usporedivu sa 75
mm objektivom fotoaparata s 35 mm filmom.
236
Tehnički podaci
➇ Intel, Intel Core, MMX i Pentium
su zaštićeni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke Intel
Corporation.
➇ SDXC logotip je zaštitni znak
tvrtke SD-3C, LLC.
➇ Eye-Fi je zaštitni znak tvrtke Eye-Fi
Inc.
➇ MultiMediaCard je zaštitni znak
tvrtke MultiMediaCard Association.
➇ " " i "PlayStation" su registrirani
zaštitni znakovi tvrtke Sony
Computer Entertainment Inc.
➇ Adobe je trgovačka marka ili
registrirana trgovačka marka tvrtke
Adobe Systems Incorporated u
SAD-u i/ili drugim zemljama.
➇ Osim toga, nazivi sustava i
proizvoda u ovom priručniku su
zaštićeni ili registrirani znakovi
odgovarajućih proizvođača. Ipak,
oznake ™ ili ® nisu navedene u
svakom slučaju u ovom priručniku.
➇ Svoj PlayStation 3 možete dodatno
nadograditi tako da preuzmete
aplikaciju za PlayStation 3 iz
PlayStation trgovine (ako je
dostupna).
➇ Aplikacija za PlayStation 3 zahtijeva
korisnički račun na PlayStation
Networku i preuzimanje aplikacije.
237
U slučaju problema/Ostalo (napredne funkcije)
Zaštićeni znakovi
➇
je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
➇ "Memory Stick",
, "Memory
Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick
PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" i
su zaštitni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
➇ "InfoLITHIUM" je zaštitni znak
tvrtke Sony Corporation.
➇ "PhotoTV HD" je zaštitni znak
tvrtke Sony Corporation.
➇ "AVCHD" i logotip "AVCHD" su
zaštićeni znakovi tvrtke Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
➇ Blu-ray Disc™ i Blu-ray ™ su
zaštićeni znakovi tvrtke Blu-ray
Disc Association.
➇ Dolby i znak dvostrukog D su zaštitni
znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
➇ Microsoft, Windows, DirectX i
Windows Vista su registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi
tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili drugim zemljama.
➇ HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface su
zaštićeni znakovi ili registrirani
zaštićeni znakovi tvrtke HDMI
Licensing LLC.
➇ Macintosh i Mac OS su zaštićeni
znakovi ili registrirani zaštićeni
znakovi tvrtke Apple Computer, Inc.
➇ PowerPC je registrirani zaštitni
znak tvrtke IBM Corporation u
SAD-u.
Tehnički podaci
Raspoloživo u regijama u kojima
je dostupna PlayStation trgovina.
238
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj
stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
http://www.sony.net/
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising