4-191-056-11 (1)
Priprema fotoaparata
Prije uporabe
Snimanje
Uporaba funkcija
snimanja
Uporaba funkcija
pregledavanja
Promjene postavki
Gledanje snimaka na
računalu
Ispis snimaka
Digitalni SLR fotoaparat
Upute za uporabu
A-mount
DSLR-A390
®
© 2010 Sony Corporation
Kratke upute za uporabu
DSLR-A390
Priprema
Prep
paration
p
Baterija
The
battery pack
Objektiv
The lens
Punitethe
bateriju
dok
se ne
isključi
11 Charge
battery
pack
until
the
indikator
CHARGE.
CHARGE
lamp
lights off.
1
Uklonite the
poklopac
kućišta
s fotoaparata
1 Remove
body cap
on the
camera
i ambalažni
poklopac
na poleđini
and
packaging
lid on the
rear of the
objektiva.
lens.
For customers in the U.S.A. and Canada
Mrežni kabel
(kabel napajanja)
CHARGE lamp
Indikator CHARGE
For customers in countries/regions
2 other
Umetnite
bateriju
fotoaparat.
than the
U.S.A.uand
Canada
Power cord (mains lead)
CHARGE lamp
2
�99 Do
touch
inside parts.
Ne not
dirajte
unutrašnje
dijelove.
�99 IfUđe
dustli uenters
the camera,
it may
fotoaparat
prašina,
može
appear
on the
photo image.
se pojaviti
na snimljenoj
slici.Do
Nenot
leave
the camera
and lens
without
ostavljajte
fotoaparat
i objektiv
bez
the
caps. When
you change
the lens,
poklopaca.
Objektiv
izmjenjujte
do it quickly in a location free from
brzo i na mjestu gdje nema prašine.
dust.
2 Pri postavljanju objektiva poravnajte
2 Mount the lens by aligning the index
pripadajuće oznake kao na slici.
marks as illustrated.
Umetnite bateriju čvrsto dokraja uz
Insert the battery pack into the camera.
pritiskanje zasuna za blokiranje vrškom
baterije.
Zakrenite
objektiv
ne klikne.
�99 Turn
the lens
until itdok
clicks.
Pri snimanju
uklonite
pokrov
�99 Remove
the lens
cap during
objektiva.
shooting.
Firmly insert the battery pack all the
way while pressing the lock lever with
the tip of the battery.
Memorijska
kartica
The
memory card
Podešavanje
Date/time
setupdatuma/vremena
Otvorite
pokrov card
pretinca
za
1 1Open
the memory
cover.
memorijsku karticu.
fotoaparat.
1 1TurnUključite
the camera
on.
2
Insert a memory card and select the
of the memory
card you
want
2type
Umetnite
memorijsku
karticu
i to
usepreklopkom
using the memory
card switch.
za memorijsku
karticu
Face
side (SD vrstu
memory
card) kartice
odaberite
memorijske
koju
želite koristiti.
Terminal
part
Strana s naljepnicom (SD memorijska
kartica)
Dio s priključkom
Face side (“Memory Stick PRO
Duo”)
Terminal part
Strana s naljepnicom
� When inserting
a memory
card,Duo")
turn the
("Memory
Stick PRO
camera off.
Dio s priključkom
� For available
memory cards, refer to the
Instruction Manual.
99 Pri ulaganju memorijske kartice
isključite fotoaparat.
99 Za raspoložive memorijske kartice
pogledajte Upute za uporabu.
2 2Set Podesite
up the date/time.
datum/vrijeme.
Snimanje
1 Podesite funkcijski kotačić
na AUTO.
99 Provjerite je li preklopka LIVE VIEW/OVF
podešena na "LIVE VIEW".
Preklopka LIVE VIEW/OVF
2 Pogledajte objekt snimanja na
LCD zaslonu.
Držite hvatište
fotoaparata.
Poduprite objektiv
odozdo.
3 Pritisnite okidač dopola
kako bi se slika izoštrila.
99 Zadržavanje okidača pritisnutim dopola
aktivira automatsko izoštravanje.
4 Pritisnite okidač dokraja za
snimanje.
Reprodukcija
Pritisnite x.
Kontrolne tipke
Za prikaz prethodne ili sljedeće snimke:
pritisnite kontrolnu tipku /.
Za povratak u mod snimanja: x
Za brisanje snimke
Pritisnite B.
Za potpuno uživanje u značajkama svog SLR
fotoaparata pročitajte "Upute za uporabu".
© 2010 Sony Corporation
Bilješka za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na
donjoj strani uređaja.
Zabilježite serijski broj na dolje naznačeno
mjesto.
Ove brojeve upotrijebite svaki put kad
kontaktirate svog Sony prodavatelja u svezi
s ovim proizvodom.
Broj modela DSLR-A390
Serijski broj_________________________
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od
požara ili električnog udara, nemojte
izlagati uređaj kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE
NAPOMENE
SAČUVAJTE OVE
UPUTE.
OPASNOST – ZA
SMANJENJE RIZIKA
OD ELEKTRIČNOG
UDARA, PAŽLJIVO
PROČITAJTE OVE
UPUTE.
Ako oblik utikača ne odgovara mrežnoj
utičnici, koristite adapter utikača koji
odgovara vašoj mrežnoj utičnici.
Oprez
Baterija
Ako se baterijom ne rukuje pravilno,
može eksplodirati te uzrokovati požar ili
kemijske opekline. Obratite pozornost na
sljedeća upozorenja.
66 Nemojte rastavljati.
66 Nemojte bateriju drobiti ili je izlagati
udarcima ili sili poput udaranja, bacanja
ili gaženja po njoj.
66 Nemojte kratko spajati i ne dopustite
da metalni predmeti dospiju u doticaj s
kontaktima baterije.
66 Ne izlažite visokoj temperature preko
60 °C, primjerice izravnom sunčevom
svjetlu ili u vozilu parkiranom na suncu.
66 Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
66 Nemojte koristiti litij-ionske baterije koje
su oštećene ili koje cure.
2
66 Punite bateriju u originalnom Sonyjevom
punjaču ili uređaju koji može puniti
akumulatorsku bateriju.
66 Držite bateriju izvan dosega male djece.
66 Čuvajte bateriju suhom.
66 Zamijenite samo istom ili ekvivalentnom
baterijom koju preporučuje Sony.
66 Dotrajalu bateriju odbacite odmah u
skladu s uputama.
Punjač
Čak i ako je indikator CHARGE isključen,
punjač za baterije nije odspojen s izvora
napajanja (mrežnog napajanja) sve dok je
spojen na zidnu utičnicu. Ukoliko dođe
do problema prilikom uporabe punjača za
baterije, odmah isključite napajanja tako da
odspojite utikač iz zidne utičnice.
3
Za korisnike u Europi
Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je
usklađenost sa smjernicom EMC za
uporabu spojnih kabela kraćih od 3 m.
Pažnja
Elektromagnetsko polje na određenim
frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk
ovog uređaja.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči prekid prijenosa podataka,
ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite
i ponovo spojite komunikacijski kabel
(USB, i sl.).
4
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se
u Europskoj Uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sustavima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj Uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija koja je isporučena
uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad.
Na određenim baterijama uz ovu oznaku
može se pojaviti kemijski simbol. Kemijski
znak za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se
na bateriju ako ona sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija
pomažete u sprječavanju mogućih štetnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći uslijed nepravilnog
odlaganja baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U
slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih
razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom
baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti
isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se
zajamčilo pravilno rukovanje baterijom,
na kraju njezina radnog vijeka je odnesite
na odlagalište za recikliranje električne i
elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi
bateriju iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
5
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni
zastupnik Sony Central and Southeast
Europe Kft. , Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih
propisa koji su za ovaj proizvod
utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na
internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
6
Napomene o uporabi
Postupak snimanja
66 Ovaj fotoaparat nudi dva načina snimanja:
Live View mod uz korištenje LCD
zaslona i mod tražila uz korištenje tražila
(OVF).
66 Fotografija snimljena u Live View
modu i fotografija snimljena u modu
tražila mogu se razlikovati, primjerice u
ekspoziciji, ravnoteži bjeline ili funkciji
D-range optimizer, ovisno o korištenom
načinu mjerenja ili modu ekspozicije.
66 U Live View modu, snimljena slika može
se razlikovati od slike koja je prikazana
na LCD zaslonu. Razlike su veće u
sljedećim slučajevima:
–– Kod uporabe bljeskalice.
–– Prilikom snimanja pri slabom svjetlu,
primjerice, snimanja noću.
–– Kad je razlika u intenzitetu objekta
prevelika.
–– Kod uporabe Circular PL filtra.
smanjiti efekt uporabom funkcije "Pixel
mapping" (str. 156).
Crne, bijele, crvene,
plave i zelene točkice
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak ili oštećenje snimljenog sadržaja uslijed nepravilnosti u radu
fotoaparata ili memorijske kartice i sl.
66 Ne držite kameru za LCD zaslon.
66 Nemojte izlagati fotoaparat izravnom
sunčevu svjetlu. Fokusiranje sunčeva
svjetla na predmet u blizini može uzrokovati požar. Kad fotoaparat trebate staviti
na mjesto izloženo izravnom sunčevu
svjetlu, pričvrstite pokrov objektiva.
66 Slika može ostavljati trag na LCD
zaslonu na hladnim mjestima. Pojava
nije kvar. Pri uključivanju fotoaparata na
hladnom mjestu, LCD zaslon se može
trenutačno zatamniti. Kad se fotoaparat
zagrije, zaslon će raditi normalno.
66 Nemojte pritiskivati LCD zaslon. Zaslon
može promijeniti boju i može doći do
problema u radu.
Sigurnosne kopije podataka
Upozorenje o autorskim pravima
Napomena o kompenzaciji snimljenih
sadržaja
Kako biste spriječili potencijalnu opasnost
od gubljenja podataka, uvijek kopirajte
podatke na drugi medij.
Napomene o LCD zaslonu i objektivu
66 LCD zaslon je proizveden uporabom
vrlo precizne tehnologije tako da je
preko 99,99% piksela funkcionalnih za
uporabu. Ipak, na LCD zaslonu se mogu
pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice
(bijele, crvene, plave ili zelene). Ove
točkice su normalna posljedica postupka
proizvodnje i ne utječu na snimke.
Za ispravljanje ovih problema, do kojih
može doći u Live View modu, možete
TV programi, filmovi, videovrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim
pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti zakonima o
autorskim pravima.
Slike upotrijebljene u ovom priručniku
Slike upotrijebljene kao primjeri u ovom
priručniku su reprodukcije, a ne stvarne
slike snimljene ovim fotoaparatom.
7
O tehničkim podacima navedenima u
ovim uputama za uporabu
Tehnički podaci dobiveni su u sljedećim
uvjetima, osima ako u uputama nije
navedeno drukčije: pri prosječnoj okolnoj
temperaturi od 25 ºC i uz uporabu sasvim
napunjene baterije.
8
Sadržaj
Napomene o uporabi..................................................... 7
Priprema
fotoaparata
Provjera isporučenog pribora...................................... 13
Priprema baterije......................................................... 14
Montaža objektiva....................................................... 20
Ulaganje memorijske kartice...................................... 22
Priprema fotoaparata................................................... 25
Uporaba isporučenog pribora...................................... 27
Provjera broja mogućih snimaka................................ 29
Čišćenje....................................................................... 31
Prije uporabe
Pregled dijelova i indikatora sa zaslona...................... 34
Prednja strana......................................................... 34
Stražnja strana......................................................... 35
Donja i bočne strane............................................... 36
LCD zaslon (grafički prikaz).................................. 37
Odabir funkcije/podešenja.......................................... 39
Funkcije odabrane kontrolnim kotačićem.............. 40
Funkcije odabrane tipkom Fn (funkcija)................ 41
Funkcije odabrane tipkom MENU......................... 41
Snimanje
Podešavanje kuta LCD zaslona................................... 43
Snimanje bez potresanja fotoaparata.......................... 44
Pravilno držanje tijela............................................. 44
Uporaba funkcije SteadyShot................................. 45
Uporaba stativa....................................................... 46
Z/{ Snimanje s automatskimpodešenjem............. 47
Snimanje s prikladnim podešenjem za objekt (Scene
Selection)................................................................ 49
/ Fotografiranje portreta...................................... 50
0 Fotografiranje pejzaža....................................... 51
1 Fotografiranje malih predmeta.......................... 52
. Fotografiranje objekata u pokretu..................... 53
y Fotografiranje zalazaka sunca........................... 54
z Fotografiranje noćnih prizora............................ 55
9
Snimanje slike na željeni način (način ekspozicije)......56
P Snimanje s automatskim programiranjem........... 58
A Snimanje uz upravljanje zamućenjem pozadine
(prioritet otvora blende)................................. 59
S Razni načini snimanja objekta koji se kreće
(prioritet brzine zatvarača)............................. 61
M Snimanje s ručno podešenom ekspozicijom
(ručna ekspozicija)......................................... 63
M Snimanje tragova objekta pomoću duge
ekspozicije (BULB)....................................... 65
Snimanje uz korištenje tražila (OVF)......................... 67
Podešavanje snimanje pomoću tražila.................... 67
Izoštravanje prikaza u tražilu
(podešavanje dioptera)................................... 68
Promjena informacija o snimanju (DISP).............. 69
LCD zaslon (grafički prikaz).................................. 70
LCD zaslon (standardni prikaz).............................. 72
Tražilo..................................................................... 74
Uporaba funkcije
snimanja
10
Odabir načina izoštravanja.......................................... 75
Uporaba automatskog izoštravanja......................... 75
Snimanje sa željenom kompozicijom (zadržavanje
fokusa)............................................................ 77
Odabir načina izoštravanja u skladu s kretanjem
objekta (način automatskog izoštravanja)...... 78
Odabir područja izoštravanja (AF area)................. 79
Ručno izoštravanje (MF)........................................ 80
Zumiranje u jednom koraku........................................ 81
Uporaba bljeskalice..................................................... 82
Snimanje s bežičnom bljeskalicom......................... 85
Podešavanje svjetline slike (ekspozicija, kompenzacija
bljeskalice, mjerenje svjetla).......................................86
Korištenje kompenzacije svjetline za cijelu sliku
(kompenzacija ekspozicije)............................ 86
Podešavanje količine svjetla bljeskalice
(kompenzacija bljeskalice)............................. 88
Odabir načina za mjerenje svjetline objekta
(Metering mode)............................................ 89
Podešavanje ISO osjetljivosti..................................... 90
Podešavanje tonova boje (White balance).................. 91
Podešavanje ravnoteže bjeline u skladu s
određenim izvorom svjetla (automatska/
pretpodešena ravnoteža bjeline)..................... 91
Registriranje tonova boje (ručno podešavanje
ravnoteže bjeline)........................................... 92
Obrada slike................................................................ 94
Ispravljanje svjetline slike (D-Range Optimizer).... 94
Odabir željene obrade slike (Creative Style).......... 94
Promjena raspona reprodukcije boja (prostor boje).....96
5/6 Odabir načina okidanja.................................... 97
Pojedinačno snimanje............................................. 97
Kontinuirano snimanje........................................... 97
Uporaba samookidanja........................................... 98
Snimanje fotografija uz pomak ekspozicije
(bracketing ekspozicije)................................. 99
Snimanje pomoću daljinskog upravljača.............. 101
Uporaba funkcija
pregledavanja
Reprodukcija slika.................................................... 102
Provjera informacija o snimkama............................. 106
Zaštita slika (Protect)................................................ 109
Brisanje snimaka (Delete)......................................... 110
Gledanje snimaka na TV prijemniku........................ 112
Promjena
postavki
Podešavanje veličine i kvalitete slike....................... 116
Podešavanje načina za snimanje namemorijsku
karticu................................................................... 118
Promjena podešenja za smanjenje šuma................... 120
Promjena funkcija kontrolnog kotačića.................... 121
Promjena ostalih postavki......................................... 122
Podešavanje LCD zaslona......................................... 124
Provjera verzije fotoaparata...................................... 126
Resetiranje na standardne postavke.......................... 127
11
Gledanje snimaka Kopiranje slika na računalo...................................... 129
Gledanje snimaka na računalu.................................. 133
na računalu
Uporaba softvera....................................................... 137
Ispis snimaka
Podešavanje DPOF-a................................................ 143
Ispisivanje snimaka pomoću spajana fotoaparata na
PictBridge kompatibilni pisač.............................. 145
Ostalo
Tehnički podaci......................................................... 148
U slučaju problema................................................... 152
Poruke upozorenja.................................................... 162
Mjere opreza............................................................. 165
12
Provjera isporučenog pribora
Broj u zagradama pokazuje količinu.
66 Punjač baterije BC-VH1 (1)
66 Punjiva baterija NP-FH50 (1)
66 Okular (1) (pričvršćen na
fotoaparat)
66 CD-ROM (aplikacije za α
fotoaparat) (1)
66 Kratke upute za uporabu (1)
66 Upute za uporabu (ovaj
priručnik) (1)
66 USB kabel (1)
66 Remen za nošenje aparata na
ramenu (1)
66 Pokrov tražila (1)
13
Priprema fotoaparata
66 Mrežni kabel (kabel napajanja)
(1)
66 Poklopac kućišta (1) (pričvršćen
na fotoaparat)
Priprema baterije
Pri prvoj uporabi fotoaparata napunite bateriju NP-FH50 "InfoLITHIUM"
(isporučena).
Punjenje baterije
"InfoLITHIUM" bateriju možete puniti čak i ako nije potpuno prazna.
Može se također koristiti i kad nije sasvim napunjena.
1Umetnite bateriju u punjač za baterije.
Pritisnite bateriju dok ne klikne.
14
2Spojite punjač za baterije na zidnu utičnicu.
Indikator svijetli: Punjenje je u tijeku
Indikator je isključen: Normalno punjene je dovršeno
Jedan sat kasnije se indikator isključi: Potpuno punjene je dovršeno
Indikator CHARGE
Trajanje punjenja
66 Vrijeme potrebno za punjenje sasvim prazne baterije (isporučena) na
temperaturi od 25°C je sljedeće.
Potpuno punjenje
Normalno punjenje
Približno 265 min
Približno 205 min
66 Vrijeme punjenja razlikuje se ovisno o preostalom kapacitetu baterije ili
uvjetima punjenja.
Dok trepće indikator CHARGE
66 Indikator CHARGE na priloženom punjaču trepće na sljedeći način:
––Brzo trepće: Indikator se uključuje i isključuje u intervalima od 0,15
sekundi.
––Sporo trepće: Indikator se uključuje i isključuje u intervalima od 1,5
sekundi.
15
Priprema fotoaparata
Mrežni kabel
(kabel napajanja)
66 Kad trepće indikator CHARGE, izvadite bateriju koja se puni i zatim je
ponovno pravilno stavite na punjač. Ako indikator CHARGE ponovno
brzo trepće, to može značiti pogrešku u radu baterije ili da je umetnuta
baterija koja nije podržanog tipa. Provjerite tip baterije koja se puni. Ako
je baterija odgovarajućeg tipa, izvadite bateriju, zamijenite je novom ili
drugom te provjerite radi li punjač normalno. Ako punjač baterije radi
pravilno, možda je došlo do problema u radu baterije.
66 Kad indikator CHARGE trepće polako, znači da je punjač privremeno prekinuo punjenje. Punjač automatski prekida punjenje i prelazi u
pripravno stanje ako je temperatura izvan preporučenog raspona. Kad
se temperatura vrati u odgovarajući raspon, punjač nastavlja punjenje
i indikator CHARGE opet svijetli. Savjetujemo punjenje baterije uz
temperaturu okoline između 10°C i 30°C.
Napomene
66 Spojite punjač za baterije na najbližu zidnu utičnicu.
66 Kad je punjenje dovršeno, odspojite mrežni kabel (kabel napajanja) iz zidne utičnice
i uklonite bateriju iz punjača. Ako ostavite napunjenu bateriju u punjaču, vijek
trajanja baterije može se smanjiti.
66 U punjaču isporučenom s ovim fotoaparatom nemojte puniti nikakve baterije osim
"InfoLITHIUM" baterije serije H. Ostale vrste baterija mogu procuriti, pregrijati se
ili eksplodirati ako ih pokušate puniti, uzrokujući tako opasnost od ozljeda električnom strujom ili opeklina.
66 Ako je punjač zaprljan, baterije se možda neće puniti pravilno. Očistite punjač
suhom krpom i sl.
Uporaba fotoaparata u inozemstvu — Napajanje
Fotoaparat, punjač za baterije i AC adapter AC-PW10AM (opcija) možete
koristiti u bilo kojoj državi ili regiji u kojoj je napajanje u rasponu od 100 V
do 240 V AC, 50/60 Hz.
Napomena
66 Nemojte upotrebljavati elektronski transformator (putni pretvarač) jer može
uzrokovati kvar.
16
Ulaganje napunjene baterije
1Otvorite pokrov baterijskog pretinca
uz pomak zasuna na pokrovu.
Priprema fotoaparata
2Umetnite bateriju čvrsto dokraja
uz pritiskanje zasuna za blokiranje
vrškom baterije.
Zasun za blokiranje
3Zatvorite pokrov baterijskog
pretinca.
Vađenje baterije
Isključite fotoaparat i pomaknite zasun za
blokiranje u smjeru strelice. Pripazite da
baterija ne padne.
Zasun za blokiranje
17
Provjera preostalog kapaciteta baterije
Podesite prekidač na ON i provjerite razinu na LCD zaslonu.
Napunjenost
baterije
"Battery
exhausted"
Visoka
Niska
Ne možete više
snimati.
Što je to "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska baterija koja ima sposobnost razmjene podataka vezanih uz uvjete rada s fotoaparatom.
Napomene
66 Uslijed određenih okolnosti, indikator preostalog kapaciteta baterije možda neće
biti točan.
66 Nemojte izlagati bateriju vodi. Baterija nije vodootporna.
66 Nemojte ostavljati bateriju na jako toplim mjestima, kao što je parkirano vozilo ili
pod izravnim suncem.
Raspoložive baterije
S ovim fotoaparatom može se koristiti samo baterija NP-FH50. Nije
moguće koristiti NP-FH30 i NP-FH40.
Učinkovita uporaba baterije
66 Kapacitet baterije se smanjuje na hladnim mjestima. Stoga na hladnim
mjestima vrijeme uporabe može biti kraće i može se usporiti brzina kontinuiranog snimanja. Savjetujemo vam da bateriju stavite u džep u blizini
tijela kako bi se zagrijala te je umetnite u fotoaparat malo prije snimanja.
66 Baterija će se brže isprazniti ako učestalo upotrebljavate bljeskalicu,
često primjenjujete kontinuirano snimanje ili učestalo uključujete i isključujete fotoaparat.
66 Vrijeme snimanja u Live View modu je kraće od vremena snimanja u
modu tražila. Kad smatrate da se baterija prebrzo prazni, podesite mod
tražila. Time ćete osigurati dulje trajanje baterije.
Trajanje baterije
66 Vijek trajanja baterije je ograničen. Kapacitet baterije tijekom uporabe s
vremenom pomalo slabi. Ako se vrijeme uporabe baterije značajno skrati,
vjerojatno je došla do kraja vijeka trajanja. Kupite novu bateriju.
18
66 Vijek trajanja baterije ovisio o načinu pohranjivanja i uvjetima rada te
okolišu u kojem se baterija upotrebljava.
Priprema fotoaparata
Kako pohraniti bateriju
Ako bateriju nećete koristiti duže vrijeme, jednom godišnje je sasvim
napunite i ispraznite je pomoću fotoaparata kako biste produžili njenu
trajnost te je zatim spremite na suho i hladno mjesto.
19
Montaža objektiva
1Uklonite poklopac kućišta s fotoaparata i ambalažni poklopac s
poleđine objektiva.
66 Objektiv izmjenjujte brzo i na
mjestu gdje nema prašine kako bi se
spriječio ulazak prašine i nečistoća u
fotoaparat.
Poklopac kućišta
Ambalažni poklopac
2Pri postavljanju objektiva
poravnajte narančaste oznake
na objektivu i fotoaparatu.
Narančaste oznake
3Zakrenite objektiv udesno dok ne
klikne u blokirani položaj.
Napomene
66 S objektivom DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM ne isporučuje se stražnji pokrov za
objektiv. Kad taj objektiv spremate odvojeno od fotoaparata, kupite stražnji pokrov
za objektiv ALC-R55.
66 Pri montaži objektiva nemojte pritiskati tipku za otpuštanje objektiva.
66 Pri postavljanju objektiva nemojte primjenjivati silu.
66 Objektivi s E-mount priključkom nisu kompatibilni s ovim fotoaparatom.
20
Za uklanjanje objektiva
1Pritisnite dokraja tipku za otpuštanje
objektiva i zakrenite objektiv ulijevo
dok se ne zaustavi.
2Stavite ambalažni poklopac na
poleđinu objektiva i pričvrstite
poklopac kućišta na fotoaparat.
66 Prije postavljanja poklopaca uklonite
prašinu s njih.
66 Kupite li objektiv DT 18 – 55 mm
F3.5 – 5.6 SAM, kupite također
stražnji pokrov za objektiv ALC-R55.
Napomena o izmjeni objektiva
Dospiju li pri izmjeni objektiva prašina ili nečistoća u unutrašnjost fotoaparata i na površinu slikovnog senzora (dijela koji je zamjena za film), mogu
se ovisno o uvjetima snimanja pojaviti na snimci.
Fotoaparat je opremljen funkcijom za zaštitu od prašine kako bi se spriječilo
taloženje prašine na slikovnom senzoru. Ipak objektiv postavljajte/uklanjajte
dalje od prašnjavih mjesta.
Dospije li prašina ili nečistoća na slikovni senzor
Očistite slikovni senzor pomoću [Cleaning mode] u izborniku 0 Setup
(str. 32).
21
Priprema fotoaparata
Tipka za otpuštanje objektiva
Ulaganje memorijske kartice
S ovim fotoaparatom mogu se koristiti samo "Memory Stick PRO Duo"
medij, "Memory Stick PRO-HG Duo" medij, SD memorijska kartica i
SDHC memorijska kartica. MultiMediaCard se ne može upotrebljavati s
ovim fotoaparatom.
U ovom priručniku se "Memory Stick PRO Duo" i "Memory Stick PRO-HG
Duo" nazivaju "Memory Stick PRO Duo", a SD memorijska kartica i
SDHC memorijska kartica nazivaju se "SD memorijska kartica".
1Otvorite pokrov pretinca za
memorijsku karticu.
2Umetnite "Memory Stick PRO Duo"
ili SD memorijsku karticu.
Strana s naljepnicom
(SD memorijska kartica)
Dio s priključkom
66 Umetnite memorijsku karticu na
prikazani način dok ne klikne.
Strana s naljepnicom
("Memory Stick PRO Duo")
Dio s priključkom
3Preklopkom za memorijsku karticu
odaberite vrstu memorijske kartice
koju želite koristiti.
22
4Zatvorite pokrov pretinca za memorijsku karticu.
Za vađenje memorijske kartice
Indikator pristupa
Napomene o uporabi memorijskih kartica
66 Nemojte udarati, savijati ili bacati memorijsku karticu.
66 Nemojte upotrebljavati ili pohranjivati memorijsku karticu u sljedećim
uvjetima:
––Na mjestima s visokom temperaturom, kao što je unutar vozila parkiranog na izravnom suncu.
––Na mjestima izloženim izravnom suncu.
––Na vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim tvarima.
66 Memorijska kartica može biti vruća odmah nakon dugotrajne uporabe.
Rukujte njome pažljivo.
66 Dok svijetli indikator pristupa, nemojte uklanjati memorijsku karticu ili
bateriju ni isključivati fotoaparat. Mogli bi se oštetiti podaci.
66 Stavite li memorijsku karticu pored snažno magnetiziranog materijala
ili je koristite u okruženju gdje se lako stvara statički elektricitet ili je
prisutan električni šum, mogu se oštetiti podaci.
66 Savjetujemo pohranjivanje sigurnosne kopije važnih podataka, primjerice
na tvrdi disk računala.
66 Kad prenosite ili pohranjujete memorijsku karticu, stavite je u priloženu
kutijicu.
66 Nemojte izlagati memorijsku karticu vodi.
66 Nemojte dodirivati kontakte na memorijskoj kartici rukama ili metalnim
predmetima.
66 Kad je zaštitni graničnik na memorijskoj kartici podešen u položaj
"LOCK", nije moguća primjena funkcija poput snimanja ili brisanja
snimaka.
23
Priprema fotoaparata
Provjerite je li indikator pristupa isključen i
zatim otvorite pokrov pretinca za memorijsku
karticu te jednom pritisnite memorijsku karticu.
66 Za pravilan rad na ovom fotoaparatu provjerene su "Memory Stick PRO
Duo" ili SD memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.
66 Ne može se jamčiti da će u fotoaparatu raditi memorijska kartica formatirana pomoću računala.
66 Brzina očitavanja/snimanja podataka ovisi o kombinaciji memorijske
kartice i uređaja koji se upotrebljava.
66 Nemojte jako pritiskivati dok pišete po naljepnici kartice.
66 Nemojte lijepiti naljepnice na memorijske kartice.
66 Nemojte rastavljati ili preinačavati memorijske kartice.
66 Nemojte ostavljati memorijske kartice u dohvatu male djece. Djeca bi to
mogla slučajno progutati.
Napomene o "Memory Stick" medijima koji se mogu koristiti s ovim
fotoaparatom
Vrste "Memory Stick" kartica koje možete upotrebljavati uz fotoaparat
navedene su u tablici dolje. Ipak, ne može se jamčiti pravilan rad svih
funkcija za "Memory Stick PRO Duo".
"Memory Stick PRO Duo"
medij*
"Memory Stick PRO-HG Duo"
medij*
Može se koristiti s ovim
fotoaparatom
"Memory Stick Duo" kartica
Ne može se koristiti s ovim
fotoaparatom
"Memory Stick" i "Memory
Stick PRO" medij
Ne može se koristiti s ovim
fotoaparatom
* Opremljen je funkcijom MagicGate. MagicGate je tehnologija zaštite autorskih
prava koja upotrebljava tehnologiju kriptiranja. Snimanje i reprodukcija za koje su
potrebne MagicGate funkcije ne može se vršiti na ovom fotoaparatu.
* Podržava high-speed prijenos podataka pomoću paralelnog sučelja.
24
Priprema fotoaparata
Podešavanje datuma
Priprema fotoaparata
Pri prvom uključenju fotoaparata prikazuje se izbornik za podešavanje
datuma/vremena.
1Podesite prekidač na ON kako
biste uključili fotoaparat.
66 Za isključenje fotoaparata,
podesite ga na OFF.
2Provjerite na LCD zaslonu je li
odabrano [OK] i zatim pritisnite
središte kontrolne tipke.
3Odaberite pojedinačne parametre
tipkama /, a brojčanu vrijednost podesite tipkama /.
66 Pri promjeni niza [YYYY/MM/DD]
prvo odaberite [YYYY/MM/DD]
tipkama /, zatim ga promijenite
pomoću /.
4Ponovite korak 3 kako biste podesili druge opcije i zatim pritisnite središte kontrolne tipke.
25
5Provjerite je li odabrano [OK] i zatim pritisnite središte kontrolne
tipke.
Za poništenje podešenja datuma/vremena
Pritisnite tipku MENU.
Za ponovno podešavanje datuma/vremena
Tipka MENU t 0 2 t [Date/Time setup]
26
Uporaba isporučenog pribora
Postavljanje remena za nošenje na ramenu
Pričvrstite oba kraja remena na
fotoaparat.
66 Na remen možete također pričvrstiti
pokrov tražila (str. 28).
Pokrov tražila
27
Priprema fotoaparata
Ovo poglavlje opisuje kako se koristi remen za nošenje aparata na ramenu,
pokrov tražila i okular. Ostali pribor opisan je na sljedećim stranicama.
66 Akumulatorska baterija (str. 14)
66 Punjač za bateriju (str. 14)
66 Mrežni kabel (kabel napajanja) (str. 14)
66 USB kabel (str. 130, 146)
66 CD-ROM (str. 138)
Uporaba pokrova tražila i okulara
Možete spriječiti ulazak svjetla kroz tražilo i utjecaj na ekspoziciju. Pri
okidanju bez uporabe tražila, primjerice pri snimanju uz samookidanje,
pričvrstite pokrov tražila.
1Nagnite LCD zaslon prema dolje.
2Pažljivo uklonite okular pritiskom na obje njegove bočne
strane.
66 Stavite prste pod okular i
pomaknite ga prema gore.
3Stavite pokrov na tražilo.
Napomena
66 Ovisno o situaciji, mogu se aktivirati senzori okulara smješteni ispod tražila te se
može izoštriti slika ili LCD zaslon može nastaviti treptati. U tim slučajevima
isključite [Eye-Start AF] (str. 67) i [Auto off w/VF] (str. 125).
28
Provjera broja mogućih snimaka
Napomene
66 Kad "0" (broj mogućih snimaka) trepće žuto, memorijska kartica je puna. Zamijenite memorijsku karticu novom ili izbrišite snimke na trenutnoj memorijskoj kartici
(str. 110).
66 Kad "NO CARD" (broj mogućih snimaka) trepće žuto, to znači da nije uložena
memorijska kartica. Uložite memorijsku karticu.
Broj snimaka koje se mogu pohraniti na memorijsku karticu
Tablica pokazuje približan broj snimaka koje je moguće pohraniti na
memorijsku karticu formatiranu ovim fotoaparatom. Vrijednosti su
dobivene testiranjem sa standardnim Sonyjevim memorijskim karticama:
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o uvjetima snimanja.
Veličina slike: L 14M
Omjer širine i visine slike: 3:2*
"Memory Stick PRO Duo" medij
Kapacitet
(Jedinica: Fotografije)
2 GB
4 GB
Standard
548
1085
2180
4421
8725
Fine
393
779
1566
3176
6268
Veličina
8 GB
16 GB
32 GB
RAW & JPEG
72
144
291
592
1169
RAW
89
178
358
728
1438
29
Priprema fotoaparata
Kad uložite memorijsku karticu u fotoaparat i podesite prekidač na ON, na LCD
zaslonu prikazuje se broj mogućih snimaka
(za snimanje s trenutnim postavkama).
SD memorijska kartica
Kapacitet
Veličina
(Jedinica: Fotografije)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
Standard
537
1081
2177
4421
8889
Fine
385
776
1564
3176
6386
RAW & JPEG
71
144
291
592
1191
RAW
87
177
358
728
1465
* Kad je [Aspect ratio] podešen na [16:9], možete načiniti više snimaka od broja
prikazanog u gornjoj tablici. Međutim, podesite li na [RAW], broj mogućih snimaka
je isti kao za omjer slike [3:2].
Broj mogućih snimaka pri uporabi baterije
Kad fotoaparat koristite sa sasvim napunjenom baterijom (isporučena),
možete načiniti broj snimaka naveden ispod. Stvarne vrijednosti mogu biti
manje od navedenih, ovisno o uvjetima uporabe.
Live View mod
Približno 230 fotografija
Mod tražila
Približno 500 fotografija
66 Taj broj izračunat je sa sasvim napunjenom baterijom i u sljedećim
uvjetima:
––Pri okolnoj temperaturi od 25 °C.
––[Quality] je podešen na [Fine].
––[Autofocus mode] je podešen na ǽ (Automatic AF).
––Snimanje jednom svakih 30 sekundi.
––Bljeskalica se aktivira jednom na svaka dva snimanja.
––Fotoaparat se uključuje i isključuje jednom na svakih deset snimanja.
66 Metoda mjerenja zasniva se na CIPA standardu.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
30
Čišćenje
Čišćenje LCD zaslona
Čišćenje objektiva
66 Pri čišćenju površine objektiva uklonite prašinu komercijalno nabavljivom puhaljkom. Ako se prašina zalijepila za površinu, obrišite je mekom
krpicom ili maramicom lagano navlaženom otopinom za čišćenje. Brišite
spiralnim pokretom od središta prema van. Nemojte otopinu za čišćenje
prskati izravno na površinu objektiva.
66 Ne dodirujte rukama unutrašnjost fotoaparata, primjerice kontakte objektiva ili zrcalo. Budući da prašina na zrcalu i oko njega može utjecati na
sustav automatskog izoštravanja, otpušite je komercijalno nabavljivom
puhaljkom. Dospije li prašina na slikovni senzor, može se pojaviti na
snimljenoj slici. Podesite fotoaparat u mod za čišćenje i zatim ga očistite
puhaljkom (str. 32). Nemojte unutrašnjost fotoaparata čistiti puhaljkom s
aerosolnim raspršivačem. Time možete uzrokovati kvar.
66 Nemojte koristiti otopinu za čišćenje koja sadržava organska otapala
poput razrjeđivača ili benzina.
Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom u vodi,
zatim je obrišite suhom krpom. Izbjegavajte sljedeće kako ne bi došlo do
oštećenja boje ili kućišta.
66 Uporabu kemikalija poput razrjeđivača, benzina, alkohola, vlažnih krpica,
repelenata, insekticida, kreme za sunčanje itd.
66 Fotoaparat ne dodirujte rukama na kojima imate gore navedena sredstva.
66 Fotoaparat ne smije biti u dugotrajnom kontaktu s gumom ili vinilom.
31
Priprema fotoaparata
Čistite površinu zaslona komercijalno nabavljivim priborom za čišćenje
LCD zaslona kako biste uklonili otiske prstiju, prašinu itd.
Čišćenje slikovnog senzora
Dospiju li prašina ili nečistoća u unutrašnjost fotoaparata i na površinu
slikovnog senzora (dijela koji je zamjena za film), mogu se ovisno o uvjetima snimanja pojaviti na snimci. Ako na slikovnom senzoru ima prašine,
uklonite je pomoću komercijalno nabavljive puhaljke primjenom sljedećih
koraka. Slikovni senzor možete lako očistiti koristeći samo puhaljku i
funkciju za zaštitu od prašine.
Napomene
66 Čišćenje je moguće samo kad je razina baterije { (tri segmenta) ili veća. Slabo
napunjena baterija može pri čišćenju uzrokovati oštećenje zatvarača. Čišćenje je
potrebno dovršiti brzo. Preporuča se uporaba AC adaptera AC-PW10AM (opcija).
66 Nemojte koristiti puhaljku s aerosolnim raspršivačem jer može raspršiti čestice vode
u unutrašnjost fotoaparata.
1Provjerite je li baterija sasvim napunjena (str. 18).
2Pritisnite tipku MENU i zatim
odaberite 0 3 kontrolnim
tipkama /.
Tipka MENU
3Odaberite [Cleaning mode]
pomoću / i zatim pritisnite
središte kontrolne tipke.
Prikazuje se poruka "After cleaning,
turn camera off. Continue?".
4Odaberite [OK] kontrolnom tipkom  i pritisnite središte
kontrolne tipke.
Nakon kratkotrajnog vibriranja slikovnog senzora podigne se zrcalo sprijeda.
32
5Odspojite objektiv (str. 21).
6Puhaljkom očistite površinu
slikovnog senzora i okolno
područje.
Priprema fotoaparata
66 Ne dodirujte slikovni senzor vrhom
puhaljke. Čišćenje završite brzo.
66 Držite fotoaparat otvorom prema
dolje kako biste spriječili ponovno
padanje prašine u njega.
66 Pri čišćenju slikovnog senzora ne
stavljajte vrh puhaljke u unutrašnjost
iza priključka za objektiv.
7Pričvrstite objektiv i isključite fotoaparat.
Napomena
66 Fotoaparat se počinje oglašavati zvučnim signalom ako pri čišćenju oslabi baterija.
Odmah prekinite čišćenje i isključite fotoaparat.
33
Pregled dijelova i indikatora sa zaslona
Pogledajte stranice u zagradama za detalje o uporabi.
Prednja strana
AOkidač (47)
BPrekidač (25)
CKontrolni kotačić (60, 121)
DIndikator samookidača (98)
EKontakti za objektiv*
FSenzor daljinskog upravljača
GZrcalo*
HPriključak za objektiv
IUgrađena bljeskalica* (82)
J? Oznaka položaja slikovnog
senzora (77)
KFunkcijski kotačić (47 – 66)
LTipka za otpuštanje objektiva
(21)
34
MPreklopka načina izoštravanja
(75, 80)
**Ne dirajte izravno te
dijelove.
Stražnja strana
Prije uporabe
DSenzori okulara (67, 125)
Kontrolne tipke
Dok je uključen izbornik:
/// (39)
Dok je isključen izbornik: DISP
(38, 69, 102)/5/6 (97)/ISO
(90)/ (82)
ELCD zaslon (37, 43, 102, 106)
MTipka B (brisanje) (110)
FSenzor svjetline (124)
NTipka # (reprodukcija) (102)
GDioptrijski regulator (68)
**Ne dirajte izravno te
dijelove.
APriključak za pribor s automatskom blokadom (85)
BTražilo* (67)
CTipka MENU (41)
HPreklopka LIVE VIEW/OVF
(67)
ITipka ¸ ("pametni" telekonverter) (81)
JZa snimanje: Tipka $ (ekspozicija) (86)
Za reprodukciju: Tipka y
(zumiranje) (103)
KTipka Fn (funkcija) (41)
LKontrolna tipka (Enter) (39)/
Tipka Spot AF (79)
35
Donja i bočne strane
AHDMI priključnica (112)
BPreklopkom za memorijsku
karticu
CPokrov utora za memorijske
kartice
DUtor za "Memory Stick PRO
Duo" medij (22)
EUtor za SD memorijsku karticu
(22)
FO (USB) priključnica (130,
146)
GŽaruljica pristupa (23)
HHvataljke remena za nošenje na
ramenu (27)
IDC IN priključnica
66 Pri spajanju AC adaptera ACPW10AM (opcija) isključite
fotoaparat i zatim spojite utikač
AC adaptera u priključnicu DC
IN na fotoaparatu.
JPokrov baterijskog pretinca
(17)
36
KOtvor za stativ
66 Upotrijebite stativ s vijkom
kraćim od 5,5 mm. Nećete moći
dobro pričvrstiti fotoaparat na
stative s vijcima kraćim od
5,5 mm, a tako se može i oštetiti.
LCD zaslon (grafički prikaz)
U Live View modu prikazuju se sljedeći indikatori na zaslonu. Za indikatore u modu tražila, pogledajte str. 70.
Prije uporabe
B
A
Zaslon
Opis
Zaslon
Opis
*
Preostali kapacitet
baterije (18)
Način okidanja (97)
¸  1.4
Smart teleconverter (81)
RAW
RAW+J
FINE
STD
Kvaliteta slike (117)
6R
ˉ
¨CҒ
V
stu
xwv
Histogram (87)
Ǿǿ
ə
Način izoštravanja
(78)
Veličina slike (116)/
Omjer širine i visine
slike (116)
¡~
AF područje (79)
-
Mjerenje (89)
Ŏˆ
Memorijska kartica (22)
100
Preostali broj slika za
snimanje (29)
PASMz
y.1
0/{
Funkcijski kotačić
(47 – 66)
`ˇ
n
¦ 7500K G9
Ravnoteža bjeline
(Preset, Custom, Color
temperature, Color
filter) (91)
{7q
|8
Mod bljeskalice (82)
G
Smanjenje efekta
crvenih očiju (84)
~!
D-Range Optimizer (94)
 +2.0
Kompenzacija bljeskalice (88)
ISO 400
ISO osjetljivost (90)
1 8 Creative Style (94)
9;
:=
37
C
Zaslon
Opis

Izoštravanje (76)
1/125
Brzina zatvarača (61)
F3.5
Otvor blende (59)
EV skala (64, 100)
h
Upozorenje na pomicanje fotoaparata (45)
S
SteadyShot skala (45)
Za promjenu prikaza podataka o snimanju
Svakim pritiskom na tipku DISP, prikaz
na zaslonu se mijenja na sljedeći način.
Indikatori uključeni
Histogram uključen
Histogram (str. 87)
38
Indikatori isključeni
Odabir funkcije/podešenja
Funkciju za snimanje ili reprodukciju možete odabrati iz liste izbornika.
Za prikaz liste izbornika pritisnite kontrolnu tipku, tipku Fn (funkcija) ili
tipku MENU.
Primjer: Pritisnete li tipku Fn.
Prije uporabe
U listi izbornika pomaknite kursor kontrolnom tipkom na podešenje koje želite
odabrati i potvrdite odabir.
: Pritisnite /// na kontrolnoj
tipki za pomak kursora.
: Pritisnite središnju tipku za potvrdu
odabira.
O ovim uputama za uporabu se postupak odabira funkcije kontrolnom
tipkom iz liste izbornika opisuje na sljedeći način:
Primjer: Tipka Fn t [White balance] t odaberite željeno
podešenje
Kad započnete postupak, u dnu zaslona prikazat će se vodič za funkcije
kontrolnih tipaka. Pratite taj vodič pri rukovanju fotoaparatom. Za navedeni primjer, opis korak-po-korak je sljedeći:
1Pritisnite tipku Fn.
39
2Odaberite [White balance] pomoću
/// na kontrolnoj tipki i zatim
pritisnite središte  za potvrdu.
3Odaberite i potvrdite željenu funkciju
prateći funkcijski vodič.
Primjerice, za promjenu opcije ` odaberite
` pomoću / i podesite vrijednost na
+/– pomoću /, zatim pritisnite središte
 za potvrdu.
Funkcijski vodič
Lista funkcijskog vodiča
Funkcijski vodič također označava postupke koji se ne odnose na uporabu
kontrolne tipke. Ikone imaju sljedeća značenja.
Ű
Tipka MENU
Űl
Povratak tipkom MENU
ŋ
Tipka Fn
©
Tipka B (brisanje)
Ŋ
Tipka y (zumiranje)
¬
Tipka x (reprodukcija)
W
Kontrolni kotačić
Funkcije odabrane kontrolnim kotačićem
Funkcije koje ćete češće koristiti u raznim uvjetima snimanja pridijeljene
su kontrolnoj tipki. Možete podesiti te funkcije za snimanje izravno i također mijenjati status prikaza kontrolnom tipkom.
DISP (prikaz) (str. 38, 69, 102)
( (bljeskalica) (str. 82)
ISO osjetljivost (str. 90)
5/6 (način okidanja) (97)
66 Single-shot adv. (str. 97)
40
66 Continuous adv. (str. 97)
66 Self-timer (str. 98)
66 Self-timer(Cont.) (str. 98)
66 Bracket: Cont. (str. 99)
66 Daljinski upravljač (str. 101)
Funkcije odabrane tipkom Fn (funkcija)
Mod snimanja
Mod reprodukcije
Autofocus mode (78)
Metering mode (89)
White balance (91)
AF area (79)
D-RangeOptimizer (94)
Creative Style (94)
Delete (110)
Image Index (104)
Specify Printing (143)
Slide show (105)
Protect (109)
Rotate (103)
Funkcije odabrane tipkom MENU
Možete podesiti osnovne postavke za fotoaparat u cjelini ili izvoditi funkcije poput snimanja, reprodukcije ili drugih postupaka.
Izbornik za snimanje
!1
Image size (116)
Aspect ratio (116)
Quality (117)
Flash compens. (88)
AF illuminator (84)
SteadyShot (45)
!2
Color Space (96)
Long exp.NR (120)
High ISO NR (120)
Izbornik korisničkih postavki
˘1
Eye-Start AF (67)
Ctrl dial setup (121)
Red eye reduc. (84)
Auto review (124)
Auto off w/VF (125)
41
Prije uporabe
Ta tipka poziva izbornike namijenjene za podešavanje i izvođenje funkcija
koje se pri snimanju ili gledanju učestalo koriste.
Izbornik za reprodukciju
x1
Delete (110)
Format (119)
Slide show (105)
Protect (109)
Specify Printing (143)
PlaybackDisplay (102)
Izbornik podešenja
01
LCD brightness (124)
Power Save (LV) (122)
Power Save (OVF) (122)
CTRL FOR HDMI (114)
Display Color (122)
Help Guide disp. (122)
03
USB connection (130, 145)
Audio signals (122)
Pixel mapping (156)
Cleaning mode (32)
Version (126)
Reset default (127)
42
02
Date/Time setup (123)
O Language (123)
File number (118)
Folder name (118)
Select folder (119)
66 New folder (119)
Podešavanje kuta LCD zaslona
Možete podesiti kut LCD zaslona u
skladu s okolnostima snimanja.
Time se olakšava snimanje iz različitih
položaja.
Niski položaj
Visoki položaj
Snimanje
Podesite LCD zaslon kako biste jasnije
vidjeli prikaz.
43
Snimanje bez potresanja fotoaparata
"Potresanja fotoaparata" označava neželjeno pomicanje fotoaparata do
kojeg dolazi nakon pritiska okidača, a posljedica je nejasna slika. Za smanjenje potresanja fotoaparata slijedite ove upute.
Pravilno držanje tijela
Stabilizirajte gornji dio tijela i zauzmite položaj koji sprječava
pomicanje fotoaparata.
U Live View modu
U modu tražila
Točka 
Jedna ruka drži hvatište fotoaparata, a druga podržava objektiv.
Točka 
Zauzmite stabilan položaj sa stopalima razdvojenim za širinu ramena.
44
Točka 
Laktove lagano naslonite uz tijelo.
Pri snimanju iz klečećeg položaja umirite gornji dio tijela tako da prislonite
lakat na koljeno.
Indikator upozorenja na pomicanje fotoaparata
Zbog mogućeg potresanja fotoaparata, u
tražilu trepće indikator  (Upozorenje
na potresanje fotoaparata). U tom slučaju
koristite stativ ili bljeskalicu.
Uporaba funkcije SteadyShot
Funkcija SteadyShot može smanjiti učinak potresanja fotoaparata ekvivalentno povećanjima brzine zatvarača od 2,5 do 3,5. Funkcija SteadyShot je
standardno podešena na [On].
Indikator SteadyShot skale
Indikator S (SteadyShot skala) pokazuje
status potresanja fotoaparata. Pričekajte da
se vrijednost na skali smanji, zatim počnite
snimanje.
Indikator S (SteadyShot skala)
Za isključenje funkcije SteadyShot
Tipka MENU t ! 1 t [SteadyShot] t [Off]
45
Snimanje
Indikator  (upozorenje na potresanje fotoaparata)
Napomena
66 Indikator  (upozorenje na pomicanje fotoaparata) prikazuje se samo u modovima
koji automatski podešavaju brzinu zatvarača. Taj indikator ne prikazuje se u M/S
modovima.
Napomena
66 Funkcija SteadyShot možda neće raditi optimalno odmah po uključenju fotoaparata
ili kad pritisnete okidač dokraja bez zaustavljanja na pola hoda. Pričekajte da se
indikator S (SteadyShot skala) smanji i zatim polako pritisnite okidač.
Uporaba stativa
Savjetujemo vam da postavite fotoaparat na stativ u sljedećim slučajevima.
66 Snimanje bez bljeskalice na tamnom mjestu.
66 Snimanje s malim brzinama zatvarača koje se obično koriste pri noćnom
snimanju.
66 Snimanje objekata izbliza, primjerice pri makrosnimanju.
66 Snimanje s teleskopskim objektivom.
Napomena
66 Pri uporabi stativa isključite funkciju SteadyShot jer će ona možda raditi nepravilno
(str. 45).
46
z/{ Snimanje s automatskim
podešenjem
"AUTO" mod omogućuje jednostavno snimanje bilo kojeg objekta u svim
uvjetima jer fotoaparat procjenjuje trenutačne uvjete kako bi podesio
postavke.
Odaberite { pri snimanju na mjestu gdje je zabranjena uporaba bljeskalice.
Kad zakrenete funkcijski kotačić, na zaslonu se prikazuje objašnjenje za
odabrani mod i načini snimanja (Help Guide disp.). Help Guide možete
isključiti (str. 122).
z ili { (bljeskalica
isključena).
Snimanje
1Podesite kontrolni kotačić na
ili
2Podesite LCD zaslon kako biste jasnije vidjeli prikaz i držite
fotoaparat.
3Smjestite željeni objekt u područje
za izoštravanje.
Trepće li indikator  (upozorenje na
potresanje fotoaparata), pažljivo snimajte objekt držeći fotoaparat mirno ili uz
uporabu stativa.
Indikator  (upozorenje
na potresanje fotoaparata)
Područje izoštravanja
4Pri uporabi zum-objektiva zakrenite
prsten za zumiranje i zatim odlučite
o snimanju.
Prsten za zumiranje
47
5Pritisnite okidač dopola kako bi se
slika izoštrila.
Kad se potvrdi izoštrenost, svijetli  ili
 (indikator izoštravanja) (str. 76).
Indikator izoštravanja
6Pritisnite okidač dokraja za
snimanje.
66 Funkcija SteadyShot bit će učinkovitija
pritisnete li okidač nakon što se smanji
indikator S (SteadyShot skala).
Indikator S (SteadyShot skala)
Napomena
66 Budući da fotoaparat uključi funkciju automatskog podešavanja, mnoge značajke
neće biti raspoložive (npr. kompenzacija ekspozicije i ISO osjetljivost). Želite li
podesiti razne postavke, namjestite funkcijski kotačić na P i zatim snimajte objekt.
48
Snimanje s prikladnim podešenjem za
objekt (Scene Selection)
Odabir odgovarajućeg moda za objekt ili uvjete snimanja omogućuje vam
snimanje slike s prikladnim podešenjem za objekt. Kad zakrenete funkcijski kotačić, na zaslonu se prikazuje objašnjenje za odabrani mod i načini
snimanja (Help Guide disp.). Help Guide možete isključiti (str. 122).
49
Snimanje
Napomena
66 Fotoaparat procjenjuje uvjete kako bi podesio postavke. Budući da fotoaparat
uključi funkciju automatskog podešavanja, mnoge značajke neće biti raspoložive
(npr. kompenzacija ekspozicije i ISO osjetljivost).
/ Fotografiranje portreta
Taj mod je prikladan za
==Zamućivanje pozadine i
izoštravanje objekta.
==Meko izražavanje tonova kože.
Podesite funkcijski kotačić na / (Portrait).
Tehnike snimanja
66 Za snažnije zamućenje pozadine podesite objektiv u položaj za telefoto.
66 Možete snimiti vjernu sliku izoštrite li oko koje je bliže objektivu.
66 Za snimanje objekata osvijetljenih straga koristite sjenilo objektiva
(opcija).
66 Postaju li oči objekta crvene pri snimanja s bljeskalicom, koristite funkciju
za smanjenje efekta crvenih očiju (str. 84).
66 Podesite način rada bljeskalice na { (Flash Off) kad snimate bez
bljeskalice (str. 82).
50
0 Fotografiranje pejzaža
Taj mod je prikladan za
==Snimanje cijelog krajobraza vrlo
oštro i u živim bojama.
Snimanje
Podesite funkcijski kotačić na 0 (Landscape).
Tehnike snimanja
66 Za naglašavanje otvorenosti krajobraza podesite objektiv u širokokutni
položaj.
66 Podesite način rada bljeskalice na ( (Fill-flash) kad snimate s
bljeskalicom (str. 82).
51
1 Fotografiranje malih predmeta
Taj mod je prikladan za
==Snimanje objekata izbliza, primjerice cvijeća, kukaca, jela ili malih
predmeta.
Podesite funkcijski kotačić na 1 (Macro).
Tehnike snimanja
66 Približite se objektu i snimajte na minimalnoj udaljenosti za objektiv.
66 Za snimanje objekta iz veće blizine koristite makroobjektiv (opcija).
66 Podesite način rada bljeskalice na { (Flash Off) kad snimate objekta
unutar 1 m.
66 Pri snimanju u makro modu funkcija SteadyShot neće biti sasvim
učinkovita. Za bolje rezultate koristite stativ.
66 Podesite način rada bljeskalice na { (Flash Off) kad snimate bez
bljeskalice (str. 82).
52
. Fotografiranje objekata u pokretu
Taj mod je prikladan za
==Snimanje objekata u pokretu vani ili
na dobro osvijetljenim mjestima.
Snimanje
Podesite funkcijski kotačić na . (Sports Action).
Tehnike snimanja
66 Fotoaparat snima slike kontinuirano dok je okidač pritisnut.
66 Pritisnite i zadržite okidač dopola sve do pravog trenutka.
66 Podesite način rada bljeskalice na ( (Fill-flash) kad snimate s
bljeskalicom (str. 82).
53
y Fotografiranje zalazaka sunca
Taj mod je prikladan za
==Prekrasno snimanje crvenila
sutona.
Podesite funkcijski kotačić na y (Sunset).
Tehnike snimanja
66 Za razliku od drugih modova, ovaj se koristi za snimke s naglašenim
crvenim nijansama. Također je prikladan za snimanje prekrasnog crvenila
izlaska sunca.
66 Podesite način rada bljeskalice na ( (Fill-flash) kad snimate s bljeskalicom (str. 82).
54
z Fotografiranje noćnih prizora
Taj mod je prikladan za
==Snimanje noćnih prizora iz udaljenosti bez gubitka noćne atmosfere
okoliša.
Podesite način rada bljeskalice na { (Flash Off) kad snimate noćne kadrove bez osoba (str. 82).
Tehnike snimanja
66 Za sprječavanje zamućenja slike pazite da se objekt ne miče.
66 Brzina zatvarača je manja, stoga savjetujemo uporabu stativa.
Napomena
66 Pri snimanju potpuno tamnog noćnog prizora snimka možda neće ispasti kako treba.
55
Snimanje
Podesite funkcijski kotačić na z (Night Port./View).
Snimanje slike na željeni način (način
ekspozicije)
Na SLR fotoaparat u možete podesiti brzinu zatvarača (koliko dugo je zatvarač otvoren) i otvor blende (domet izoštravanja: dubinsku oštrinu) kako
biste postigli željeni učinak na fotografiji.
Primjerice, možete koristiti brzi zatvarač za snimanje trenutačnog oblika
vala ili možete istaknuti cvijet povećanjem otvora blende kako bi sve
ispred i iza cvijeta ispalo neizoštreno. To je nekoliko efekata koje možete
postići svojim fotoaparatom (str. 59, 61).
Podešavanje brzine zatvarača i otvora blende ne samo da omogućuje
fotografske efekte kretanja i izoštrenosti, već također određuje svjetlinu
slike pomoću upravljanja količinom ekspozicije (količine svjetla koje ulazi
u fotoaparat) koja je najvažniji čimbenik pri fotografiranju.
Mijenjanje svjetline slike prema količini ekspozicije
Količina
ekspozicije
niska
visoka
Pri uporabi veće brzine zatvarača fotoaparat otvara zatvarač kraće vrijeme.
To znači da u fotoaparat kraće ulazi svjetlo pa su snime tamnije. Za
snimanje svjetlije slike možete donekle povećati otvor blende (kroz koji
ulazi svjetlo) kako biste podesili količinu svjetla koju fotoaparat prima
odjednom.
Svjetlina slike podešena brzinom zatvarača i otvorom blende naziva se
"ekspozicijom".
Ovo poglavlje pokazat će vam kako podesiti ekspoziciju i u fotografiji
izraziti kretanje, oštrinu i svjetlo. Možete pronaći pravi način za snimanje
željene slike i objekta.
56
Kad zakrenete funkcijski kotačić, na zaslonu se prikazuje objašnjenje za
odabrani mod i načini snimanja (Help Guide disp.). Help Guide možete
isključiti (str. 122).
Snimanje
57
P Snimanje s automatskim programiranjem
Taj mod je prikladan za
==Primjenu automatske ekspozicije
uz zadržavanje korisničkih postavki
za ISO osjetljivost, Creative Style,
D-Range Optimizer i sl.
1Podesite funkcijski kotačić na P.
2Podesite željene postavke funkcija za snimanje (str. 75 – 101).
66 Podesite način rada bljeskalice na ( (Fill-flash) kad snimate s bljeskalicom
(str. 82).
3Izoštrite motiv i snimajte.
58
A Snimanje uz upravljanje zamućenjem pozadine
(prioritet otvora blende)
Taj mod je prikladan za
==Izoštravanje objekta i zamućivanje
svega ispred i iza njega. Otvaranje
blende sužava domet izoštravanja.
(Dubinska oštrina se smanji.)
Snimanje
==Snimanje prizora u dubinu.
Sužavanje otvora blende proširuje
domet izoštravanja. (Dubinska
oštrina se poveća.)
1Podesite funkcijski kotačić na A.
59
2Odaberite otvor blende (F-broj)
kontrolnim kotačićem.
66 Manji F-broj: Prednji plan i pozadina
objekta su neizoštreni. Veći F-broj:
Oštar je i objekt i njegov prednji plan
i pozadina.
66 Neizoštrene dijelove slike ne možete
provjeriti u tražilu. Provjerite snimku i
podesite otvor blende.
Otvor blende (F-broj)
3Izoštrite motiv i snimajte.
Brzina zatvarača podešava se automatski
kako bi se postigla odgovarajuća ekspozicija.
66 Kad fotoaparat procijeni da odabranim
otvorom blende nije postignuta odgovarajuća ekspozicija, trepće brzina zatvarača.
U tom slučaju ponovno podesite otvor
blende.
Brzina zatvarača
Tehnike snimanja
66 Ovisno o otvoru blende, brzina zatvarača može se smanjiti. Kad je brzina
zatvarača manja, savjetujemo uporabu stativa.
66 Za jače zamućenje pozadine koristite telefoto objektiv ili objektiv s
manjim otvorom blende (svijetli objektiv).
66 Podesite način rada bljeskalice na ( (Fill-flash) kad snimate s bljeskalicom (str. 82). Međutim, domet bljeskalice razlikuje se ovisno o otvoru
blende. Pri snimanju s bljeskalicom provjerite njen domet (str. 84).
60
S Razni načini snimanja objekta koji se kreće
(prioritet brzine zatvarača)
Taj mod je prikladan za
==Snimanje objekta koji se kreće u
trenutku. Koristite veću brzinu zatvarača za oštro snimanje trenutka
pokreta.
Snimanje
==Ocrtavanje kretanja kako bi se
izrazio dinamizam i tok. Koristite
manju brzinu zatvarača kako biste
snimili trag kretanja objekta.
1Podesite funkcijski kotačić na S.
61
2Odaberite brzinu zatvarača
kontrolnim kotačićem.
Brzina zatvarača
3Izoštrite motiv i snimajte.
Otvor blende podešava se automatski kako
bi se postigla odgovarajuća ekspozicija.
66 Kad fotoaparat procijeni da odabranom brzinom zatvarača nije postignuta
odgovarajuća ekspozicija, trepće otvorom
blende. U tom slučaju ponovno podesite
brzinu zatvarača.
Otvor blende (F-broj)
Tehnike snimanja
66 Kad je brzina zatvarača manja, savjetujemo uporabu stativa.
66 Pri snimanju sportskih scena u zatvorenom, odaberite višu ISO osjetljivost.
Napomene
66 Pri snimanju uz prioritet brzine zatvarača ne prikazuje se indikator  (upozorenje
na pomicanje fotoaparata).
66 Što je viša ISO osjetljivost, primjetljiviji je šum slike.
66 Kad brzina zatvarača iznosi jednu sekundu ili više, nakon snimanja će se izvoditi
smanjivanje šuma (Long exp.NR). Za to vrijeme ne može se snimiti nova slika.
66 Podesite način rada bljeskalice na ( (Fill-flash) kad snimate s bljeskalicom (str. 82).
Međutim, ako pri uporabi bljeskalice smanjite otvor blende (veći F-broj) smanjivanjem brzine zatvarača, svjetlo bljeskalice neće dosezati udaljene objekte.
62
M Snimanje s ručno podešenom ekspozicijom (ručna ekspozicija)
Taj mod je prikladan za
==Snimanje sa željenom ekspozicijom tako što ćete podesiti brzinu
zatvarača i otvor blende.
Snimanje
1Podesite funkcijski kotačić na M.
2Zakrenite kontrolni kotačić kako
biste podesili brzinu zatvarača i
uz pritiskanje tipke $ zakrenite
kontrolni kotačić za podešavanje
otvora blende.
66 Opciju koju će podešavati kontrolni
kotačić (brzinu zatvarača ili otvor
blende) možete odabrati pomoću
[Ctrl dial setup] (str. 121).
Tipka $
Otvor blende (F-broj)
Brzina zatvarača
63
3Snimajte nakon što podesite
ekspoziciju.
66 Provjerite vrijednost ekspozicije na EV
skali.
Prema +: Slike postaju svjetlije.
Prema –: Slike postaju tamnije.
Strelica   pojavljuje se ako je podešena ekspozicija van raspona EV skale.
Strelica počinje treptati ako se razlika
poveća.
Standardna vrijednost
Napomene
66 Pri snimanju uz ručno podešenje ekspozicije ne prikazuje se indikator 
(upozorenje na pomicanje fotoaparata).
66 Kad je funkcijski kotačić podešen na M, ISO postavka [AUTO] je podešena na
[100]. U M modu nije raspoloživa postavka [AUTO]. Podesite ISO osjetljivost ako
je potrebno (str. 90).
66 Podesite način rada bljeskalice na ( (Fill-flash) kad snimate s bljeskalicom (str. 82).
Međutim, domet bljeskalice razlikuje se ovisno o otvoru blende. Pri snimanju s
bljeskalicom provjerite njen domet (str. 84).
64
M Snimanje tragova objekta pomoću duge ekspozicije (BULB)
Taj mod je prikladan za
==Snimanje tragova svjetla, primjerice
vatrometa.
==Snimanje tragova zvijezda.
Snimanje
1Podesite funkcijski kotačić na M.
2Zakrenite kontrolni kotačić
ulijevo dok se ne prikaže
[BULB].
BULB
3Dok držite pritisnutom tipku
$, zakrenite kontrolni kotačić
kako biste podesili otvor blende
(F-broj).
Tipka $
65
4Pritisnite okidač dopola kako bi se slika izoštrila.
5Pritisnite i zadržite okidač koliko traje snimanje.
Zatvarač ostaje otvoren dokle god držite okidač pritisnutim.
Tehnike snimanja
66 Koristite stativ.
66 Pri snimanju vatrometa i sl. podesite izoštravanje na beskonačno u modu
ručnog izoštravanja.
66 Koristite daljinski upravljač (opcija) (str. 101). Pritisak na tipku SHUTTER
na daljinskom upravljaču aktivira BULB snimanje, a ponovni pritisak
zaustavlja BULB snimanje. Tipku SHUTTER na daljinskom upravljaču
ne trebate zadržati pritisnutom.
Napomene
66 Pri uporabi stativa isključite funkciju SteadyShot (str. 45).
66 Što je duže vrijeme ekspozicije, primjetljiviji je šum slike.
66 Nakon snimanja će se primjenjivati funkcija smanjenja šuma (Long exp.NR) onoliko
dugo koliko je zatvarač bio otvoren. Za to vrijeme ne može se snimiti nova slika.
66
Snimanje uz korištenje tražila (OVF)
Možete snimati fotografije uz korištenje LCD zaslona (Live View) ili
tražila (OVF).
Podešavanje snimanje pomoću tražila
Pomaknite preklopku LIVE VIEW/
OVF u položaj "OVF".
Status zaslona promijeni se na sljedeći
način:
Snimanje
Prikaz tražila
Prikaz LCD zaslona
Kad gledate kroz tražilo, objekt unutar područja izoštravanja se izoštrava
automatski (Eye-Start AF).
Za isključenje funkcije Eye-Start AF
Tipka MENU  ˘ 1  [Eye-Start AF]  [Off]
66 Prije postavljanja povećala FDA-M1AM (opcija) ili kutnog tražila
FDA-A1AM (opcija) na fotoaparat, savjetujemo vam da podesite
[Eye-Start AF] na [Off] jer se mogu aktivirati senzori okulara smješteni
iza tražila.
67
Izoštravanje prikaza u tražilu (podešavanje dioptera)
Podesite dioptrijski regulator
prema svoje vidu tako da indikatori
u tražilu budu jasno vidljivi.
66 Zakrenite kotačić prema + ako ste dalekovidni ili prema – ako ste kratkovidni.
66 Diopter ćete lakše podesiti isprobate li
fotoaparat na svjetlu.
Ako je zakretanje dioptrijskog regulatora otežano
Stavite prste ispod okulara i pomaknite
ga nagore kako biste ga uklonili te
zatim podesite diopter.
66 Prije postavljanja povećala FDA-M1AM
(opcija) ili kutnog tražila FDA-A1AM
(opcija) na fotoaparat, prvo uklonite okular
na opisani način.
68
Promjena informacija o snimanju (DISP)
Pritisnite DISP na kontrolnoj tipki za
prelazak između grafičkog i standardnog prikaza.
Kad fotoaparat zakrenete u okomiti
položaj, prikaz se automatski zakreće u
skladu s položajem fotoaparata.
Grafički prikaz
(standardno podešenje)
Standardni prikaz
Snimanje
Bez prikaza
69
LCD zaslon (grafički prikaz)
U grafičkom prikazu se prikazuje grafički brzina zatvarača i otvor blende te
se jasno pokazuje kako funkcionira ekspozicija. U modu AUTO ili Scene
Selection prikazuju se samo opcije koje je moguće podesiti. Pogledajte
stranice u zagradama za detalje o uporabi.
A
Zaslon
C
Opis
Z P A S M Funkcijski kotačić
z y . 1 (47 – 66)
0/{
Zaslon
Opis
{   7 Način rada bljeskalice
(82)/Smanjenje efekta
q|
crvenih očiju (84)
8
1/125
Brzina zatvarača (61)
F5.6
Otvor blende (59)
W 6 R Način okidanja (97)
ˉ|V
A
SteadyShot (45)
$ +2.0
Kompenzacija
ekspozicije (86)
ISO AUTO
ISO osjetljivost (90)
B
Zaslon
Opis
Indikator brzine
zatvarača* (61)
Indikator otvora blende*
(59)
* Okomita oznaka ukazuje na trenutnu
vrijednost.
70
D
Opis
*
Preostali kapacitet
baterije (18)
RAW
RAW+J
FINE STD
Kvaliteta slike (117)
stu
xwv
Veličina slike (116)/
Omjer širine i visine
slike (116)
Ŏˆ
Memorijska kartica
(22)
100
Preostali broj slika za
snimanje (29)
Snimanje
Zaslon
71
LCD zaslon (standardni prikaz)
Pogledajte stranice u zagradama za detalje o uporabi.
U načinu AUTO ili Scene Selection
A
Zaslon
Opis
Funkcijski kotačić
ZPASM
z y . 1 (47 – 66)
0/{
1/125
Brzina zatvarača (61)
F5.6
Otvor blende (59)
+2.0
Ekspozicija (86)
A
SteadyShot (45)
B
Zaslon
Opis
{   7 Način rada bljeskalice
(82)/Smanjenje efekta
q|
crvenih očiju (84)
8
$
Kompenzacija
ekspozicije (86)

Kompenzacija
bljeskalice (88)
EV skala (64, 100)
ISO AUTO
ISO osjetljivost (90)
W 6 R Način okidanja (97)
ˉ|V
72
U načinu P/A/S/M
Zaslon
Opis
ǽǾ
ǿə
Način izoštravanja
(78)
P¡~
Područje automatskog
izoštravanja (79)
"-
Način mjerenja svjetla
(89)
2 1 Creative Style (94)
89
;:
=
AWB ` ˇ
 
¦
7500K G9
Ravnoteža bjeline
(Auto, Preset, Custom,
Color temperature,
Color filter) (91)
~!
¯
D-Range Optimizer
(94)
C
Opis
*
Preostali kapacitet
baterije (18)
RAW
RAW+J
FINE
STD
Kvaliteta slike (117)
stu
xwv
Veličina slike (116)/
Omjer širine i visine
slike (116)
Ŏˆ
Memorijska kartica
(22)
100
Preostali broj slika za
snimanje (29)
Snimanje
Zaslon
73
Tražilo
A
Zaslon
Opis
Područje automatskog
izoštravanja (79)
Područje snimanja za
omjer slike 16:9 (116)
B
Zaslon
Opis
Y
Kompenzacija
bljeskalice (88)
(
Punjenje bljeskalice (82)
WL
Bežična bljeskalica (85)
H
Brza sinkronizacija*
r
Ručno izoštravanje (80)

Izoštravanje
125
5.6
Brzina zatvarača (61)
Otvor blende (59)
EV skala (64, 100)
0
Upozorenje da snimanje nije moguće (97)

Upozorenje na pomicanje fotoaparata (45)
S
SteadyShot skala (45)
§
Omjer slike 16:9 (116)
74
* Pri uporabi bljeskalice HVL-F58AM/
HVL-F42AM (opcija) možete snimati
s funkcijom brze sinkronizacije uz
bilo koju brzinu zatvarača. Detalje
potražite u uputama za uporabu
bljeskalice.
Odabir načina izoštravanja
Postoje dva načina izoštravanja: automatsko i ručno izoštravanje. Ovisno o
objektivu, prebacivanje između automatskog i ručnog izoštravanja izvodi
se na različite načine.
Za prelazak na ručno
izoštravanje
Objektivu (Preklopku za način
izoštravanja na
fotoaparatu uvijek
podesite na AF.)
Preklopku za
način izoštravanja na
objektivu podesite
na AF.
Preklopku za način
izoštravanja na
objektivu podesite
na MF.
Fotoaparatu
Preklopku za način
izoštravanja na
fotoaparatu podesite
na AF.
Preklopku za način
izoštravanja na
fotoaparatu podesite
na MF.
Preklopka na
Objektiv ima
preklopku za način izoštravanja
Objektiv nema
preklopku za način izoštravanja
Uporaba automatskog izoštravanja
1Preklopku za način izoštravanja
na fotoaparatu podesite na AF.
2Kad objektiv ima preklopku za
način izoštravanja, podesite je
na AF.
75
Uporaba funkcije snimanja
Za prelazak na automatsko izoštravanje
Vrsta objektiva
3Pritisnite okidač dopola za provjeru
izoštravanja i snimajte.
Senzor u području
izoštravanja
66 Kad se potvrdi izoštrenost, indikator izoštravanja promijeni se u  ili  (dolje).
66 Zeleni okviri prikazani su na područjima
na kojima je izoštravanje potvrđeno.
Indikator
izoštravanja
Područje
izoštravanja
Tehnika snimanja
66 Za odabir područja koje se koristi za izoštravanje podesite [AF area]
(str. 79).
Indikator izoštravanja
Indikator izoštravanja
Status
 svijetli
Objekt je izoštren. Aparat je spreman za snimanje.
 svijetli
Potvrđena je izoštrenost. Žarište se pomiče prateći objekt
koji se kreće. Aparat je spreman za snimanje.
 svijetli
Izoštravanje je još u tijeku. Nije moguće snimanje.
 trepće
Izoštravanje nije moguće. Zatvarač je blokiran.
Objekti koje će možda trebati izoštriti posebno
Sljedeći objekti se teško mogu izoštriti automatski. U tim situacijama koristite funkciju zadržavanja fokusa (str. 77) ili ručno izoštravanje (str. 80).
66 Objekt slabog kontrasta, primjerice plavo nebo ili bijeli zid.
66 Dva objekta na različitim udaljenostima koji se preklapaju u području
automatskog izoštravanja.
66 Objekt sačinjen od uzoraka koji se ponavljaju, primjerice fasada zgrade.
66 Objekt koji je vrlo svijetao ili blještav, primjerice Sunce, šasija automobila
ili površina vode.
66 Ambijentalno osvjetljenje nije dovoljno.
76
Za mjerenje točne udaljenosti objekta
Oznaka ? na gornjem dijelu fotoaparata pokazuje lokaciju slikovnog
senzora*. Pri mjerenju točne udaljenosti između fotoaparata i objekta pratite
položaj vodoravne linije.
*Slikovni senzor je u fotoaparatu dio
koji je zamjena za film.
Snimanje sa željenom kompozicijom (zadržavanje fokusa)
1Smjestite objekt u AF područje i
pritisnite okidač dopola.
Zadržava se fokus i ekspozicija.
2Zadržite okidač pritisnutim dopola i
smjestite objekt u izvorni položaj
kako biste ponovno kadrirali snimku.
3Pritisnite okidač dokraja za snimanje.
77
Uporaba funkcije snimanja
Napomene
66 Ako je objekt bliže od minimalne udaljenosti za snimanje za pričvršćeni objektiv,
nije moguće izoštravanje. Osigurajte dostatnu udaljenost između objekta i fotoaparata.
66 Kad je preklopka za način izoštravanja na fotoaparatu podešena na MF, ne postiže
se pravilno izoštravanje čak i ako je preklopka za način izoštravanja na objektivu
podešena na AF. Za prebacivanje na automatsko izoštravanje, preklopku za način
izoštravanja na fotoaparatu podesite na AF.
Odabir načina izoštravanja u skladu s kretanjem objekta
(način automatskog izoštravanja)
Tipka Fn t [Autofocus mode] t odaberite željeno podešenje
Ǿ (Single-shot AF)
Kad pritisnete i zadržite okidač dopola, fotoaparat izoštrava
i zadržava tu izoštrenost.
ǽ (Automatic AF)
Ovisno o kretanju objekta, [Autofocus mode] se mijenja
između Single-shot AF i Continuous AF .
Kad okidač pritisnete i zadržite dopola, fokus se zadržava
ako je objekt miran ili fotoaparat nastavlja izoštravati ako
se objekt kreće.
ǿ (Continuous AF)
Fotoaparat nastavlja izoštravati dok je okidač pritisnut i
zadržan dopola.
66 Neće se oglašavati audiosignali kad aparat izoštri objekt.
Tehnike snimanja
66 Koristite Ǿ (Single-shot AF) kad je objekt nepomičan.
66 Koristite ǿ (Continuous AF) kad se objekt pomiče.
Napomena
66 ǽ (Automatic AF) je odabran kad je mod ekspozicije podešen na AUTO ili na
jedan od sljedećih Scene Selection modova: / (Portrait), 0 (Landscape), y
(Sunset) ili z (Night Port./View).
Ǿ (Single-shot AF) je odabran kad je mod ekspozicije podešen na 1
(Macro) u Scene Selection.
ǿ (Continuous AF) je odabran kad je mod ekspozicije podešen na .
(Sports Action) u Scene Selection.
78
Odabir područja izoštravanja (AF area)
Odaberite željeno AF područje prema uvjetima
snimanja ili po želji. Zeleni okviri prikazani
su na područjima na kojima je izoštravanje
potvrđeno.
66 Područje koje koristite za izoštravanje nakratko svijetli u modu tražila.
Područje
Područje
automatskog
izoštravanja
Tipka Fn t [AF area] t odaberite željeno podešenje
Fotoaparat određuje koje od devet područja automatskog izoštravanja će se koristiti za izoštravanje unutar AF područja. Ako
pritisnete i zadržite središte kontrolne tipke, možete izoštravati
uz uporabu AF područja smještenih u središnjem dijelu.
¡ (Spot)
Fotoaparat isključivo koristi središnje područje automatskog
izoštravanja.
~ (Local)
Kontrolnom tipkom odaberite među devet područja ono za koje
želite aktivirati izoštravanje. Ako pritisnete i zadržite središte
kontrolne tipke tijekom snimanja, možete privremeno izoštravati uz uporabu AF područja smještenih u središnjem dijelu.
Napomene
66 Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, [AF area] je uvijek P
(Wide) i ne možete odabrati druge postavke.
66 AF područje možda neće svijetliti pri kontinuiranom snimanju ili kad okidač pritisnete dokraja bez pauze.
66 Zeleni okviri koji se prikažu nakon potvrđivanja izoštravanja označavaju područje
izoštravanja. Oni ne označavaju veličinu područja. Područje automatskog izoštravanja i okviri možda se neće nalaziti na istom mjestu. Pojava nije kvar.
79
Uporaba funkcije snimanja
P (Wide)
Ručno izoštravanje (MF)
Kad je automatsko izoštravanje otežano, možete izoštravati ručno.
1Preklopku za način izoštravanja
na objektivu podesite na MF.
2Kad objektiv nema preklopku
za način izoštravanja, podesite
preklopku za način izoštravanja
na fotoaparatu na MF.
3Zakrenite prsten za izoštravanje na
objektivu kako biste izoštrili objekt.
Prsten za
izoštravanje
Napomene
66 Ako se objekt može izoštriti automatski, svijetli indikator  kad se potvrdi izoštrenost. Kod primjene Wide AF područja koristi se središnje područje, a kod primjene
Local AF područja koristi se područje odabrano kontrolnom tipkom.
66 Pri uporabi telekonvertera (opcija) i sl., možda se prsten za izoštravanje neće moći
zakretati normalno.
66 Ako diopter nije podešen pravilno u modu tražila, slika u tražilu možda neće biti
dobro izoštrena (str. 68).
66 Na ovom fotoaparatu nije dostupna funkcija izravnog ručnog izoštravanja.
80
Zumiranje u jednom koraku
Možete zumirati središte slike pomoću "pametnog" telekonvertera (digitalno zumiranje) i snimiti sliku.
1Pomaknite preklopku LIVE VIEW/
OVF u položaj "LIVE VIEW".
2Pritisnite tipku ¸.
Tipka ¸
Uporaba funkcije snimanja
66 Svakim pritiskom na tipku ¸, uvećanje se
mijenja na sljedeći način.
Približno 1,4  približno 2  isključeno
Veličina fotografije automatski se podešava na sljedeću vrijednost, bez
obzira na odabranu veličinu fotografije.
Faktor uvećanja
Veličina slike
Približno 1,4
M*
Približno 2
S*
*Broj piksela u veličini fotografije koja je odabrana na ovaj način različit
je od onog u veličini fotografije odabranoj u normalnom načinu rada.
M: 3264  2176 piksela
S: 2416  1600 piksela
Napomene
66 Kad je preklopka LIVE VIEW/OVF podešena u položaj "OVF", "pametni" telekonverter nije dostupan.
66 Kad je opcija [Quality] podešena je RAW (RAW) ili RAW+J (RAW & JPEG),
"pametni" telekonverter nije dostupan.
66 Kad je "pametni" telekonverter dostupan (u modu automatskog izoštravanja), opcija
[AF area] podešena je na ¡ (Spot).
66 Kad je "pametni" telekonverter dostupan, opcija [Metering mode] podešena je na
" (Multi segment).
81
Uporaba bljeskalice
Na tamnom mjestu uporaba bljeskalice omogućuje vam da objekt snimite
s dovoljno svjetline te vam također pomaže da smanjite učinak pomicanja fotoaparata. Pri snimanju s aparatom okrenutim prema suncu možete
bljeskalicu koristiti kako biste snimili svijetlu sliku objekta osvijetljenog
straga.
Kad je funkcijski kotačić podešen na AUTO, bljeskalica se otvara automatski pri snimanju na tamnom mjestu ili u protusvjetlu.
1( na kontrolnoj tipki t
odaberite željeno podešenje
2Snimajte kad se dovrši punjenje
bljeskalice.
( trepće: Bljeskalica se puni. Kad indikator
trepće, nije moguće snimanje.
( svijetli: Bljeskalica se napunila i spremna je
za aktivaciju.
66 Pritisnete li okidač dopola na tamnom mjestu
u modu automatskog izoštravanja, može se
aktivirati bljeskalica kako bi potpomogla
izoštravanje objekta (AF osvjetljenje).
82
Indikator ( (punjenje
bljeskalice)
{ (Flash Off)
Bljeskalica se ne aktivira čak ni na tamnom mjestu.
6 (Autoflash)
Bljeskalica se aktivira kad je tamno ili u protusvjetlu.
( (Fill-flash)
Bljeskalica se aktivira pri svakoj snimci.
7 (Slow sync.)
Bljeskalica se aktivira pri svakoj snimci. Uporaba funkcije
Slow sync omogućuje vam snimanje jasne slike objekta i
pozadine usporavanjem brzine zatvarača.
q (Rear sync.)
Bljeskalica se aktivira točno prije dovršetka ekspozicije pri
svakom okidanju.
| (Wireless)
Aktivira se vanjska bljeskalica (opcija) odvojena od fotoaparata i udaljena od njega (snimanje s bežičnom bljeskalicom).
Tehnike snimanja
Napomene
66 Ne držite fotoaparat za bljeskalicu.
66 Uvjeti snimanja potrebni za sprječavanje sjena na slici razlikuju se ovisno o
objektivu.
66 Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, ne možete odabrati
opcije 7 (Slow sync.), q (Rear sync.) i | (Wireless).
83
Uporaba funkcije snimanja
66 Sjenilo objektiva (opcija) može blokirati svjetlo bljeskalice. Uklonite
sjenilo objektiva pri uporabi bljeskalice.
66 Pri uporabi bljeskalice snimajte objekt s udaljenosti od 1 m ili veće.
66 Pri snimanju u zatvorenom ili noću možete koristiti funkciju Slow sync
kako biste snimili svjetliju sliku osoba i pozadine.
66 Možete koristiti funkciju Rear sync za snimanje prirodnog traga objekta
koji se kreće, npr. bicikla u vožnji ili osobe koja hoda.
Domet bljeskalice
Domet ugrađene bljeskalice ovisi o ISO osjetljivosti i otvoru blende.
Pogledajte sljedeću tablicu.
Otvor blende
Podešeni
ISO
F2.8
F4.0
F5.6
AUTO
1,4 – 7,1 m
1–5m
1 – 3,6 m
100
1 – 3,6 m
1 – 2,5 m
1 – 1,8 m
200
1 – 5,1 m
1 – 3,5 m
1 – 2,5 m
400
1,4 – 7,1 m
1–5m
1 – 3,6 m
800
2 – 10 m
1,4 – 7,1 m
1 – 5,1 m
AF osvjetljenje
66 AF osvjetljenje ne radi kad je [Autofocus mode] podešen na ǿ
(Continuous AF) ili se objekt kreće u ǽ (Automatic AF). (Svijetli
indikator  ili .)
66 AF osvjetljenje možda neće raditi sa žarišnim duljinama 300 mm ili
većima.
66 Dok je pričvršćena vanjska bljeskalica, koristi se njeno AF osvjetljenje.
Za isključenje AF osvjetljenja
Tipka MENU t ! 1 t [AF illuminator] t [Off]
Primjena funkcije smanjenja efekta crvenih očiju
Ta funkcija smanjuje efekt crvenih očiju aktivacijom predbljeska (slabijeg
bljeska) nekoliko puta prije snimanja uz uporabu bljeskalice.
Tipka MENU t ˘ 1 t [Red eye reduc.] t [On]
84
Snimanje s bežičnom bljeskalicom
Vanjsku bežičnu bljeskalicu (opcija) možete pri snimanju koristiti i bez
kabela kad nije pričvršćena na fotoaparat. Promjenom položaja bljeskalice
možete snimati sliku s trodimenzionalnim ugođajem pomoću isticanja
kontrasta svjetla i sjene na objektu.
Detalje potražite u uputama za uporabu bljeskalice.
1Pričvrstite bežičnu bljeskalicu na priključak za pribor s automatskom blokadom te uključite i fotoaparat i bljeskalicu.
2( na kontrolnoj tipki t |
(Wireless)
Napomene
66 Fotoaparat ne može izvesti testiranje bežične bljeskalice unaprijed. Snimite sliku
kako biste provjerili aktivira li se bljeskalica pravilno.
66 Fotoaparat ne može upravljati količinom osvjetljenja za vanjsku bljeskalicu.
66 Nakon snimanja s bežičnom bljeskalicom isključite bežični rad bljeskalice. Koristi
li se ugrađena bljeskalica dok je još uključena funkcija bežične bljeskalice, dobit će
se nepravilna ekspozicija.
66 Kad drugi fotograf u blizini koristi bežičnu bljeskalicu te svjetlo njegove ugrađene
bljeskalice uzrokuje aktivaciju vaše vanjske bljeskalice, promijenite kanal vanjske
bljeskalice. Za promjenu kanala vanjske bljeskalice pogledajte upute za uporabu
isporučene s njom.
85
Uporaba funkcije snimanja
3Uklonite bežičnu bljeskalicu s priključka za pribor.
Podešavanje svjetline slike (ekspozicija,
kompenzacija bljeskalice, mjerenje svjetla)
Korištenje kompenzacije svjetline za cijelu sliku
(kompenzacija ekspozicije)
Ekspozicija se odabire automatski (automatska ekspozicija), osim za M
način snimanja.
Automatski podešenu ekspoziciju možete po želji korigirati mijenjanjem
ekspozicije na + ili – stranu. Cijelu sliku možete učiniti svjetlijom pomakom
prema + strani. Cijela slika postaje tamnijom pomaknete li ekspoziciju
u – stranu.
Podesite u smjeru –
Osnovna ekspozicija
1Pritisnite tipku $ za prikaz izbornika za
Podesite u smjeru +
Tipka $
korekciju ekspozicije.
2Podesite ekspoziciju kontrolnim
kotačićem.
Prema + (više): Svjetlija slika.
Prema – (manje): Tamnija slika.
Standardna ekspozicija
86
3Izoštrite motiv i snimajte.
Tehnike snimanja
66 Podesite razinu kompenzacije uz provjeru snimljene slike.
66 Primjenom bracketinga pri snimanju možete načiniti više snimaka uz
ekspoziciju pomaknutu na plus ili minus stranu (str. 99).
Napomena
66 Ta opcija ne može se podesiti kad je mod ekspozicije podešen na AUTO, M (ručna
ekspozicija) ili Scene Selection.
Za snimanje tijekom provjere zaslona koristeći histogram
Tamno
Svijetlo
87
Uporaba funkcije snimanja
Broj piksela
Histogram prikazuje raspodjelu svjetline
koja pokazuje koliko piksela određene
svjetline postoji u slici. Za prikaz histograma pritisnite DISP na kontrolnoj tipki
(str. 38 i 102).
Primjenom kompenzacije ekspozicije mijenjat će se i histogram. Ilustracija zdesna je
primjer toga.
Snimanje s kompenzacijom ekspozicije u
pozitivnoj strani posvjetljuje cijelu sliku pa
se cijeli histogram pomiče na svijetlu stranu
(desna strana). Primjenjuje li se kompenzacija
ekspozicije u negativnu stranu, histogram
će se pomaknuti u drugu stranu. Oba kraja
histograma pokazuju dio s pretežno svijetlim
ili pretežno tamnim tonovima. Ta područja nije
moguće kasnije obnoviti pomoću računala.
Podesite ekspoziciju po potrebi i snimajte
ponovno.
Napomene
66 Histogram prikazan u Live View modu ne označava konačnu snimljenu fotografiju.
Označava status slike koja je prikazana na LCD zaslonu. Histogram će se razlikovati ovisno o podešenju otvora blende, itd.
66 Histogram se razlikuje u slučajevima snimanja i reprodukcije u sljedećim situacijama:
–– Kod uporabe bljeskalice.
–– Prilikom snimanja pri slabom svjetlu, primjerice, snimanja noću.
Podešavanje količine svjetla bljeskalice (kompenzacija bljeskalice)
Pri snimanju s bljeskalicom možete podesiti samo količinu svjetla bljeskalice, bez mijenjanja kompenzacije ekspozicije. Možete mijenjati samo
ekspoziciju glavnog objekta koji je unutar dometa bljeskalice.
Tipka MENU t ! 1 t [Flash compens.] t odaberite željeno
podešenje
Prema +: Povećava količinu svjetla bljeskalice.
Prema –: Smanjuje količinu svjetla bljeskalice.
88
Napomene
66 Ta opcija ne može se podesiti kad je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene
Selection.
66 Ako ste podesili količinu svjetla bljeskalice, u tražilu se prikazuje  kad se
ugrađena bljeskalica otvori. kad je podesite, ne zaboravite resetirati vrijednost.
66 Učinak povećanja podešenja možda neće biti vidljiv zbog ograničene količine svjetla bljeskalice ako je objekt izvan maksimalnog dometa bljeskalice. Ako je objekt
vrlo blizu, učinak nižeg podešenja bljeskalice možda neće biti vidljiv.
Kompenzacija ekspozicije i kompenzacija bljeskalice
Kompenzacija ekspozicije korigira uvjete snimanja mijenjanjem brzine zatvarača,
otvora blende i ISO osjetljivosti (kad je odabran [AUTO]). Koristi li se bljeskalica,
također se mijenja količina njenog svjetla.
Međutim, kompenzacija bljeskalice mijenja samo količinu svjetla bljeskalice.
Odabir načina za mjerenje svjetline objekta (Metering mode)
" (Multi segment)
Mjeri svjetlo na svakom području nakon dijeljenja ukupnog
područja u više njih i određuje odgovarajuću ekspoziciju
cijelog kadra.
- (Center weighted)
Mjeri prosječnu svjetlinu cijelog kadra uz naglašavanje
središnjeg dijela kadra.
 (Spot)
Mjeri svjetlo u ili oko područja izoštravanja smještenog u
središtu kadra.
Tehnika snimanja
66 Obično za snimanje možete koristiti " (Multi segment) mjerenje.
Napomena
66 Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, [Metering mode] je
uvijek " (Multi segment) i ne možete odabrati druge modove.
89
Uporaba funkcije snimanja
Tipka Fn t [Metering mode] t odaberite željeni mod
Podešavanje ISO osjetljivosti
Osjetljivost na svjetlo izražava se ISO brojem (indeks preporučene ekspozicije). Što je veći broj, viša je osjetljivost.
1Pritisnite ISO na kontrolnoj tipki
za prikaz izbornika za ISO.
2Odaberite željenu vrijednost kontrolnim tipkama /.
66 Što je veći broj, viša je razina šuma.
Napomene
66 Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, ISO je uvijek AUTO i ne
možete odabrati druge ISO brojeve.
66 Kad je mod ekspozicije podešen na P/A/S te je ISO podešen na [AUTO], ISO se
automatski podesi između ISO 100 i ISO 400.
66 Postavka [AUTO] nije raspoloživa u modu snimanja M. Promijenite li mod
snimanja na M uz podešen [AUTO], promijenit će se u [100]. Podesite ISO prema
uvjetima snimanja.
90
Podešavanje tonova boje (White balance)
Tonovi boja objekta mijenjaju se ovisno o značajkama izvora svjetla. Sljedeća tablica pokazuje kako se ton boje mijenja na temelju različitih izvora
svjetla u usporedbi s objektom koji ispada bijel pod sunčevim svjetlom.
Dnevno svjetlo
Oblačno
Fluorescentno
Klasična žarulja
Bijela
Plavkasto
Zelenkasto
Crvenkasto
Vrijeme/
svjetlo
Svojstva
svjetla
Napomene
66 Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, [White balance] je uvijek
AWB (Auto WB) i ne možete odabrati druge modove.
66 Ako za rasvjetu imate samo živinu ili natrijevu žarulju, zbog svojstava tog izvora
svjetla fotoaparat neće moći postići točnu ravnotežu bjeline. U tim situacijama
koristite bljeskalicu.
Podešavanje ravnoteže bjeline u skladu s određenim izvorom
svjetla (automatska/pretpodešena ravnoteža bjeline)
Tipka Fn t [White balance] t odaberite željeno podešenje
66 Kad nije odabran [AWB], ton boje možete precizno ugoditi kontrolnim
tipkama /. Podešavanjem prema + slika poprima crvenije tonove, a
podešavanjem prema – plavkaste.
91
Uporaba funkcije snimanja
Ravnoteža bjeline je značajka koja podešava ton boje približno onome
što vidite. Koristite tu funkciju kad ton boje na slici ne ispadne kako ste
očekivali ili kad želite promijeniti ton boje u svrhu određenog fotografskog
izričaja.
AWB (Auto WB)
Fotoaparat automatski detektira izvor svjetla i podešava
tonove boja.
` (Daylight)
Odaberete li opciju koja odgovara određenom izvoru
svjetla, tonovi boja podešavaju se za taj izvor svjetla (pretpodešena ravnoteža bjeline).
ˇ (Shade)
 (Cloudy)
- (Tungsten)
 (Fluorescent)
¦ (Flash)
Tehnika snimanja
66 Odaberete li  (Custom), možete registrirati svoje podešenje (u nastavku).
Registriranje tonova boje (ručno podešavanje ravnoteže bjeline)
U sceni gdje se ambijentalno svjetlo sastoji od više vrsta izvora svjetla,
savjetuje se ručno podesiti ravnotežu bjeline kako bi se bjelina reproducirala točno.
1Tipka Fn t [White balance] t 
2Odaberite [ SET] kontrolnom tipkom / i pritisnite središte
kontrolne tipke.
3Držite fotoaparat tako da bijelo područje potpuno pokriva po-
dručje izoštravanja smješteno u središtu kadra i zatim pritisnite
okidač.
Zatvarač klikne i prikazuju se kalibrirane vrijednosti (temperature boje i filtar
boje).
92
4Pritisnite središte kontrolne tipke.
Na zaslon se vrati prikaz informacija o snimanju uz sačuvano ručno podešenje
ravnoteže bjeline.
66 Ručno podešenje ravnoteže bjeline registrirano ovim postupkom je aktivno
sve do registriranja novog podešenja.
Napomena
66 Poruka "Custom WB error" označava ja je vrijednost van očekivanog raspona. (Kad
se koristi bljeskalica za objekt koji je vrlo blizu ili ako je u kadru objekt svijetle
boje.) Registrirate li tu vrijednost, u prikazu informacija o snimanju na LCD zaslonu
indikator  postane žut. Tada možete snimati, no savjetujemo vam da ponovno
podesite ravnotežu bjeline kako biste dobili točniju vrijednost za nju.
Za pozivanje ručnog podešenja ravnoteže bjeline
Uporaba funkcije snimanja
Tipka Fn t [White balance] t  (Custom)
Napomena
66 Koristi li se bljeskalica pri pritisku okidača, ručno podešenje ravnoteže bjeline
se snimi tako da se uzima u obzir i svjetlo bljeskalice. Pri kasnijim snimanjima
koristite bljeskalicu.
93
Obrada slike
Ispravljanje svjetline slike (D-Range Optimizer)
Tipka Fn t [D-RangeOptimizer] t odaberite željeno podešenje
¯ (Off)
Bez optimizacije.
~ (Standard)
Kad postoji snažan kontrast svjetla i sjene između objekta i
pozadine (što je uobičajeno pri snimanju prema suncu, fotoaparat naglašava kontrast u cijeloj slici kako bi se dobila slika
odgovarajuće svjetline i kontrasta.
! (Advanced)
Dijeljenjem slike u mala područja fotoaparat analizira kontrast
svjetla i sjene između objekta i pozadine te stvara sliku s
optimalnom svjetlinom i gradacijom.
Napomene
66! (Advanced) je odabran kad je mod ekspozicije podešen na AUTO ili na jedan
od sljedećih Scene Selection modova: / (Portrait), 0 (Landscape) ili 1 (Macro).
~ (Standard) je odabran kad je mod ekspozicije podešen na . (Sports Action) u
Scene Selection.
¯ (Off) je odabran kad je mod ekspozicije podešen na y (Sunset) ili z (Night
Port./View) u Scene Selection.
66 Za uvećane RAW slike možete na fotoaparatu provjeriti samo ~ (Standard) efekt
funkcije D-Range optimizer.
66 Pri snimanju s opcijom D-Range Optimizer slika može sadržavati šum.
Odabir željene obrade slike (Creative Style)
1Tipka Fn t [Creative Style] t odaberite željeno podešenje
2Kad želite podesiti < (Contrast), ; (Saturation) ili L (Sharpness),
odaberite željenu opciju tipkama / i zatim podesite vrijednost
pomoću /.
94
2 (Standard)
Za snimanje raznih scena s bogatom gradacijom i krasnim
bojama.
1 (Vivid)
Povećava se zasićenje i kontrast kako bi se dobile atraktivne
snimke živopisnih scena i motiva poput cvijeća, proljetnog
zelenila, plavog neba ili prizora mora.
8 (Portrait)
Za snimanje boje kože u mekim tonovima. Idealno za snimanje portreta.
9 (Landscape) Povećava se zasićenje, kontrast i oštrina kako bi se snimili
živopisni i vrlo jasni pejzaži. Udaljeni krajolici također postaju
izraženiji.
; (Night View) Pri snimanju noćne scene naglašava se kontrast čime se dobiva
vjernija slika.
: (Sunset)
Za snimanje prekrasnog crvenila sutona.
= (B/W)
Za snimanje crno-bijelih slika.
< (Contrast)
Što je odabrana veća vrijednost, to se više naglašava razlika
svjetlosti i sjene čime se postiže veći učinak na slici.
; (Saturation)
Što je odabrana vrijednost veća, to su boje življe. Pri odabiru
niže vrijednosti, boje slike su nenapadne i diskretne.
L (Sharpness)
Podešava oštrinu. Što je odabrana vrijednost veća obrisi su
naglašeniji, a što je vrijednost niža obrisi su mekši.
Napomene
66 Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, [Creative Style] je uvijek
2 (Standard) i ne možete odabrati druge postavke.
66 Odaberete li = (B/W), ne možete podesiti zasićenje.
95
Uporaba funkcije snimanja
Za svaku opciju iz Creative Style moguće je podesiti < (Contrast), ;
(Saturation) i L (Sharpness).
Promjena raspona reprodukcije boja (prostor boje)
Način na koji se boje predstavljaju kombinacijama brojeva ili rasponom
reprodukcije boja naziva se "prostor boja". Možete promijeniti prostor
boja, ovisno o namjeni.
Tipka MENU t ! 2 t [Color Space] t odaberite željeno
podešenje
sRGB
To je standardni prostor boja ovog digitalnog fotoaparata. Koristite sRGB pri normalnom snimanju, primjerice kad snimke
namjeravate ispisivati bez ikakvih preinaka.
Adobe RGB
To je široki raspon reprodukcije boja. Adobe RGB je učinkovit
kad je velik dio objekta živo zelen ili crven.
66 Naziv datoteke počinje s "_DSC."
Napomene
66 Adobe RGB je za aplikacije ili pisače koji podržavaju upravljanje bojama i DCF2.0
standard. Pri uporabi aplikacija ili pisača koji ih ne podržavaju može se dobiti slika
ili ispisi koji ne reproduciraju boje vjerno.
66 Pri prikazivanju slika koje su snimljene s Adobe RGB prostorom boja na fotoaparatu ili uređajima koji ne podržavaju Adobe RGB, slike se prikazuju s niskim
zasićenjem.
96
5/6 Odabir načina okidanja
Ovaj fotoaparat ima pet načina okidanja, npr. pojedinačno i kontinuirano.
Koristite ih tako da odgovaraju vašim potrebama.
Pojedinačno snimanje
To je normalan način snimanja.
5/6 na kontrolnoj tipki t W
(Single-shot adv.)
Kontinuirano snimanje
Fotoaparat snima kontinuirano s maksimalno 2,5 snimke u sekundi*.
Live View mod
Maksimalno 2 fotografije u
sekundi
Mod tražila
Maksimalno 2,5 fotografije
u sekundi
*Naši uvjeti mjerenja. Brzina kontinuirano snimanja je manja, ovisno o
uvjetima snimanja.
15/6 na kontrolnoj tipki t 6
(Continuous Adv.)
97
Uporaba funkcije snimanja
Napomena
66 Kad je mod ekspozicije podešen na . (Sports Action) u Scene Selection, pojedinačno snimanje nije moguće.
2Izoštrite motiv i snimajte.
66 Kad pritisnete i zadržite okidač, snimanje se nastavlja.
Maksimalan broj kontinuiranih snimaka
Broj mogućih kontinuiranih snimaka ima ograničenje.
Fine/Standard
Bez ograničenja (dok se ne napuni memorijska kartica)
RAW & JPEG
3 snimke
RAW
6 snimaka
Napomene
66 Kontinuirano snimanje nije moguće dok u tražilu trepće "0". Pričekajte
da indikator nestane.
66 Kad mod ekspozicije nije podešen na . (Sports Action) u Scene
Selection, kontinuirano snimanje nije moguće.
66 Brzina kontinuiranog snimanja može se smanjiti kad je baterija slaba ili
pri niskim temperaturama.
Uporaba samookidanja
Samookidanje s 10-sekundnom odgodom je praktično kad i fotograf želi
biti na fotografiji, a samookidanje s 2-sekundnom odgodom je korisno za
smanjenje potresanja fotoaparata. [Self-timer(Cont.)] je koristan za sprječavanje problema jer fotoaparat kontinuirano snima tri ili pet slika nakon
pauze od 10 sekundi.
15/6 na kontrolnoj tipki t 5
(Self-timer) t odaberite željeno
podešenje
66 Broj iza 5 označava trenutno odabrane
sekunde.
66 Za primjenu kontinuiranog samookidanja odaberite ч.
98
2Izoštrite motiv i snimajte.
66 Kad je uključeno samookidanje, status se naznačuje audiosignalima i
indikatorom self-timera. Pred samo snimanje indikator samookidača trepće
brzo i audiosignal je brz.
Za isključivanje samookidanja
Pritisnite kontrolnu tipku 5/6.
Napomena
66 Kad ćete snimati bez gledanja u tražilo, koristite pokrov tražila (str. 28).
Snimanje fotografija uz pomak ekspozicije (bracketing ekspozicije)
Smjer –
Smjer +
Opcija Bracket omogućuje snimanje nekoliko fotografija s različitim
stupnjem ekspozicije. Ovaj fotoaparat opremljen je funkcijom automatskog
bracketinga. Odredite vrijednost odstupanja (koraka) od osnovne ekspozicije i fotoaparat će snimati uz automatsko mijenjanje ekspozicije. Po
dovršetku snimanja možete odabrati fotografiju željene svjetline. Koristi li
se bljeskalica, primjenjuje se bracketing bljeskalice kako bi se dobilo više
snimaka različito osvijetljenih bljeskalicom. Za snimanje pritisnite okidač
uzastopce za svaku pojedinačnu snimku.
15/6 na kontrolnoj tipki t
¨ C (Bracket: Cont.) t
Odaberite željeni korak bracketinga
2Izoštrite motiv i snimajte.
Osnovna ekspozicija podešava se s prvom snimkom u nizu.
99
Uporaba funkcije snimanja
Osnovna ekspozicija
¨ C* (Bracket:
Cont.)
Snima tri fotografije s ekspozicijom pomaknutom za
odabrani korak.
Pritisnite i zadržite okidač dok se snimanje ne zaustavi. Ako
se aktivira bljeskalica, pritisnite okidač uzastopce za svaku
pojedinačnu snimku.
* _ EV prikazano uz ¨ C je trenutačno odabrani korak.
Napomene
66 Kad je funkcijski kotačić podešen na M, ekspozicija se mijenja podešavanjem
brzine zatvarača.
66 Pri podešavanju ekspozicije, pomak ekspozicije temelji se na kompenziranoj
vrijednosti.
66 Bracketing se ne može koristiti kad je mod snimanja podešen na AUTO ili Scene
Selection.
EV skala u snimanje bracketingom
Bracketing ambijentalnog
svjetla*
0,3 koraka, tri snimke
Kompenzacija ekspozicije 0
Bracketing bljeskalice
0,7 koraka, tri snimke
Kompenzacija bljeskalice
–1.0
Prikazano u gornjem retku.
Prikazano u donjem retku.
LCD zaslon (Live View
mod)
LCD zaslon (mod tražila/
standardni prikaz)
Tražilo
*Ambijentalno svjetlo: Bilo koje svjetlo osim bljeskalice koje osvjetljuje scenu duže vrijeme, primjerice prirodno svjetlo, klasična žarulja ili
fluorescentno svjetlo.
66 U snimanju s bracketingom prikazan je na EV skali broj indikatora
jednak broju mogućih snimaka. Međutim, pri snimanju s bracketingom
bljeskalice se u tražilu ne prikazuju indikatori na skali.
66 Kad započne snimanje bracketingom, indikatori koji označavaju već
snimljene fotografije počnu nestajati jedan po jedan.
100
66 Pritisnete li okidač dopola i otpustite ga, prikazuje se "br 1". Za bracketing
bljeskalice prikazuje se "Fbr 1". Kad započne snimanje bracketingom
bljeskalice, time se pokazuje koji je broj sljedeće snimke (npr. "Fbr 2",
"Fbr 3").
Snimanje pomoću daljinskog upravljača
Možete snimati koristeći tipke SHUTTER i 2SEC (okidanje nakon 2
sekunde) na daljinskom upravljaču RMT-DSLR1 (opcija). Također pogledajte upute za uporabu isporučene s daljinskim upravljačem.
15/6 na kontrolnoj tipki t V
(Remote Commander)
pripadajućem senzoru i snimajte.
Napomena
66 Kad snimate fotografije pomoću tražila, pričvrstite pokrov tražila (str. 28).
101
Uporaba funkcije snimanja
2Izoštrite objekt, usmjerite predajnik daljinskog upravljača prema
Reprodukcija slika
Na LCD zaslonu prikazuje se zadnja snimljena fotografija.
1Pritisnite tipku .
Tipka x
2Odaberite sliku kontrolnim tipkama /.
Za povratak u mod snimanja
Ponovno pritisnite tipku .
Za promjenu prikaza podataka o snimanju
Pritisnite kontrolnu tipku DISP.
Svakim pritiskom na tipku DISP, prikaz na zaslonu se mijenja na sljedeći
način.
S podacima o
snimanju
Prikaz histograma
Bez podataka o
snimanju
Za odabir orijentacije pri reprodukciji fotografije snimljene u portretnom
položaju
Tipka MENU t  1 t [PlaybackDisplay] t odaberite željeno
podešenje
Napomena
66 Pri reprodukciji slike na TV-u ili na računalu, slika će se prikazivati u portretnom
položaju čak i kad je odabrano [Manual rotate].
102
Rotiranje slike
1Tipka Fn t [Rotate]
2Pritisnite središte kontrolne tipke.
Slika se rotira ulijevo. Za ponovno rotiranje ponovite korak 2.
66 Kad jednom rotirate sliku, čak i ako isključite fotoaparat pohranit će se u
rotiranom položaju i tako se prikazivati ubuduće.
Za povratak na normalan reprodukcijski prikaz
Pritisnite tipku .
Napomena
66 Kad kopirate rotirane snimke na računalo, "PMB" s isporučenog CD-ROM-a može
rotirane snimke prikazivati pravilno. Međutim, slike se možda neće rotirati pri
uporabi nekih softvera.
Sliku možete povećati radi bolje provjere. To je praktično za provjeru
izoštrenosti snimke.
1Odaberite snimku koju želite povećati i zatim
Tipka y
pritisnite tipku y.
2Povećajte ili smanjite sliku
kontrolnim kotačićem.
103
Uporaba funkcija pregledavanja
Povećavanje slika
3Kontrolnim tipkama /// odaberite dio koji želite uvećati.
Za povratak na normalnu veličinu slike
Pritisnite tipku y kako bi se slika vratila na normalnu veličinu.
Raspon uvećanja
Mogući su sljedeći rasponi uvećanja.
Veličina slike
Raspon uvećanja
L
Približno 1,1 – 14
M
Približno 1,1 – 11
S
Približno 1,1 – 7,2
Odabir prikaza popisa snimaka
Tipka Fn t [Image Index] t odaberite željeni broj snimaka za
prikaz
Na zaslonu se pojavi indeksni prikaz snimaka.
Za povratak na prikaz jedne snimke
Pritisnite središte kontrolne tipke kad odaberete željenu snimku.
Za odabir mape
1Odaberite traku za mape pomoću / na kontrolnoj tipki i zatim pritisnite središte.
2Odaberite željenu mapu tipkama / i zatim
pritisnite središte.
Traka za mape
104
Automatska reprodukcija snimaka (slide show)
Automatskom reprodukcijom možete upravljati pomoću tipke Fn ili
MENU. Tu je opisano upravljanje pomoću tipke Fn.
Tipka Fn t [Slide show] t [OK]
Reproducira snimke po redu (slide show). Nakon reprodukcije svih slika,
slide show se automatski zaustavlja.
66 Prethodnu/sljedeću snimku možete prikazati pritiskom kontrolnih tipaka /.
Za pauzu slide showa
Pritisnite središte kontrolne tipke. Ponovni pritisak opet započinje slide
show.
Za prekid prije završetka slide showa
Pritisnite tipku .
Za odabir trajanja prikaza pojedinačnih slika u slide showu
Za ponavljanje reprodukcije
Tipka Fn t [Slide show] t [Repeat] t [On]
105
Uporaba funkcija pregledavanja
Tipka Fn t [Slide show] t [Interval] t odaberite željeni broj
sekundi
Provjera informacija o snimkama
Svakim pritiskom na DISP na kontrolnoj tipki, prikaz informacija se
mijenja (str. 102).
Prikaz osnovnih informacija
Zaslon
Opis
Zaslon
Opis
Ŏˆ
Memorijska kartica (22)
NO CARD
100-0003
Broj mape-datoteke (135)
Upozorenje da nedostaje
kartica
-
Zaštita (109)
DPOF3
DPOF podešenje (143)
RAW
RAW+J
FINE
STD
Kvaliteta slike (117)
s t u Veličina slike (116)/
x w v Omjer širine i visine
slike (116)
®
Upozorenje na preostali
kapacitet baterije (18)
1/125
Brzina zatvarača (61)
F3.5
Otvor blende (59)
ISO100
ISO osjetljivost (90)
2010 1 1
10:37 AM
Datum snimanja
3/7
Broj datoteke/ukupni
broj snimaka
106
Prikaz histograma
A
Opis
 –0.3
Kompenzacija
bljeskalice (88)
Broj mape-datoteke
(135)
"-
Metering mode (89)
Žarišna duljina (150)
-
Zaštita (109)
35mm
DPOF3
DPOF podešenje (143)
RAW
RAW+J
FINE
STD
Kvaliteta slike (117)
2 1 Creative Style (94)
89
;:
=
stu
xwv
Veličina slike (116)/
Omjer širine i visine
slike (116)
®
Upozorenje na preostali
kapacitet baterije (18)
Opis
Ŏˆ
Memorijska kartica (22)
100-0003
B
Zaslon
Opis
AWB ` +1
5500K M1
Ravnoteža bjeline
(Auto, Preset, Color
temperature, Color
filter) (91)
~!
¯
D-Range Optimizer
(94)
2010 1 1
10:37 AM
Datum snimanja
3/7
Broj datoteke/ukupni
broj snimaka
Histogram (87)
Z P A S M Funkcijski kotačić
(47 – 66)
zy.
10/
1/125
Brzina zatvarača (61)
F3.5
Otvor blende (59)
ISO100
ISO osjetljivost (90)
$ –0.3
Kompenzacija
ekspozicije (86)
107
Uporaba funkcija pregledavanja
Zaslon
Zaslon
Trepereći dijelovi prikaza histogama
Ako slika ima dio s pretežno svijetlim ili
pretežno tamnim tonovima, taj dio trepće
na histogramu (upozorenje na ograničenje
svjetline).
Trepće
R (crveno)
Svjetlina
G (zeleno) B (plavo)
108
Zaštita slika (Protect)
Snimke možete zaštititi od slučajnog brisanja.
Funkcijom zaštite možete upravljati pomoću tipke Fn ili MENU. Tu je
opisano upravljanje pomoću tipke Fn.
Uključenje/isključenje zaštite za odabrane snimke
1Tipka Fn t [Protect] t [Marked images]
2Snimku koju želite zaštititi odaberite
kontrolnom tipkom / i pritisnite
središte kontrolne tipke.
-
Na odabranoj slici se prikazuje oznaka -.
66 Za poništavanje odabira, ponovno pritisnite
središte.
Uporaba funkcija pregledavanja
3Za zaštitu ostalih slika, ponovite korak 2.
4Pritisnite tipku Fn.
5Odaberite [OK] kontrolnom tipkom  i pritisnite središte
kontrolne tipke.
Uključenje/isključenje zaštite za sve snimke
Tipka Fn t [Protect] t [All images] ili [Cancel all] t [OK]
109
Brisanje snimaka (Delete)
Kad jednom izbrišete snimku, ne možete je vratiti. Prvo provjerite želite li
snimke izbrisati ili ne.
Funkcijom brisanja možete upravljati pomoću tipke Fn ili MENU. Tu je
opisano upravljanje pomoću tipke Fn.
Napomena
66 Zaštićene snimke se ne mogu izbrisati.
Brisanje trenutno prikazane snimke.
1Odaberite snimku koju želite izbrisati i
zatim pritisnite tipku B.
Tipka
2Odaberite [Delete] pomoću  i zatim pritisnite središte kontrolne
tipke.
Brisanje odabranih snimaka
1Tipka Fn t [Delete] t [Marked images]
2Snimke koje želite izbrisati odaberite
kontrolnom tipkom i zatim pritisnite
središte kontrolne tipke.
Na odabranoj slici se prikazuje oznaka B.
Ukupni broj
3Za brisanje ostalih snimaka ponovite korak 2.
110
4Pritisnite tipku Fn.
5Odaberite [Delete] kontrolnom tipkom  i pritisnite središte
kontrolne tipke.
Brisanje svih snimaka u mapi
1Tipka Fn t [Image Index] t odaberite željeni broj snimaka
2Odaberite traku za mape kontrolnom
tipkom .
Traka za mape
mapu koju želite izbrisati.
4Pritisnite tipku B.
5Odaberite [Delete] pomoću  i zatim pritisnite središte kontrolne
tipke.
Brisanje svih snimaka odjednom
Tipka Fn t [Delete] t [All images] t [Delete]
Napomena
66 Ako je snimaka puno, brisanje odabirom opcije [All Images] može trajati duže
vrijeme. Savjetujemo vam da snimke brišete na računalu ili formatirate memorijsku
karticu pomoću fotoaparata.
111
Uporaba funkcija pregledavanja
3Pritisnite središte kontrolne tipke i zatim pomoću / odaberite
Gledanje snimaka na TV prijemniku
Za gledanje snimaka iz fotoaparata na TV-u potreban je HDMI kabel
(opcija) i HD TV opremljen HDMI priključnicom.
1Isključite fotoaparat i TV
prijemnik prije spajanja
fotoaparata na TV.
1U HDMI
priključnicu
HDMI kabel
(opcija)
2U HDMI
priključnicu
2Uključite TV i odaberite ulaz.
66 Također pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
3Uključite fotoaparat.
Slike snimljene fotoaparatom prikazuju
se na TV zaslonu.
Odaberite željenu snimku kontrolnim
tipkama /.
66 LCD zaslon na fotoaparatu se ne
uključuje.
Kontrolne tipke
Napomene
66 Koristite HDMI kabel s logom HDMI.
66 Koristite HDMI minipriključak na jednom kraju (za fotoaparat) i priključak prikladan za spajanje na vaš TV na drugom kraju.
112
66 Spojite li fotoaparat na Sonyjev TV kompatibilan s VIDEO-A modom pomoću
HDMI kabela, TV automatski odabire kvalitetu slike prikladnu za gledanje fotografija. Za detalje pogledajte upute za uporabu Sonyjevog TV-a kompatibilnog s
VIDEO-A modom.
66 Neki uređaji možda neće raditi pravilno.
66 Nemojte spajati izlaznu priključnicu uređaja s HDMI priključnicom fotoaparata. To
može prouzročiti nepravilnosti u radu.
O "PhotoTV HD"
Ovaj fotoaparat je kompatibilan s "PhotoTV HD" standardom.
Spajanjem Sony PhotoTV HD kompatibilnog uređaja pomoću HDMI kabela, možete uživati u potpuno novom doživljaju fotografija u očaravajućoj
Full HD kvaliteti.
"PhotoTV HD" omogućuje prikaz detaljne, fotografski realistične slike
suptilnih tekstura i boja.
Uporaba fotoaparata u inozemstvu
Fotoaparat automatski prepoznaje sustav boja kakav koristi spojeni uređaj
za prikaz.
NTSC sustav
Bahami, Bolivija, Kanada, Srednjoafrička Republika, Čile, Kolumbija,
Ekvador, Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan,
Filipini, SAD, Venezuela, itd.
PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka,
Nizozemska, Hong Kong, Mađarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi
Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Singapur, Slovačka, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Tajland, Ujedinjeno Kraljevstvo, itd.
PAL-M sustav
Brazil
113
Uporaba funkcija pregledavanja
O sustavima boja TV prijemnika
Ako želite gledati slike na TV zaslonu, potreban je TV prijemnik s ulaznom video priključnicom i video kabel. Sustav boja TV prijemnika mora
odgovarati sustavu digitalnog fotoaparata. Provjerite u sljedećem popisu
sustav boja TV koji se upotrebljava u državi ili regiji gdje upotrebljavate
fotoaparat.
PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
Primjena funkcije "BRAVIA" Sync
Spojite li fotoaparat HDMI kabelom na TV koji podržava "BRAVIA"
Sync, možete upravljati fotoaparatom pomoću daljinskog upravljača TV-a.
1Spojite fotoaparat na TV koji podržava "BRAVIA" Sync (str. 112).
Ulaz se promijeni automatski i na TV zaslonu prikazuje se slika snimljena
fotoaparatom.
2Pritisnite tipku LINK MENU na daljinskom upravljaču TV-a.
3Koristite pripadajuću tipku na daljinskom upravljaču TV-a.
Opcije za Link Menu
Delete
Odabire način brisanja snimaka: pojedinačno ili sve
(str. 110).
Image Index
Prijelaz na indeksni prikaz.
Slide show
Reproducira snimke automatski (str. 105).
Protect
Uključenje/isključenje zaštite za sve snimke (str. 109).
Specify Printing
Podešavanje/poništenje DPOF postavki na svim
snimkama (str. 143). Određivanje broja slika za ispis.
Datiranje slika ili ne.
Single-image playback
Povratak na prikaz jedne snimke.
Napomene
66 Raspoložive funkcije su ograničene dok je fotoaparat spojen na TV putem HDMI
kabela.
66 Te postupke omogućuju samo TV prijemnici koji podržavaju "BRAVIA" Sync.
Detalje potražite u uputama za uporabu TV-a.
114
66 Ako fotoaparat reagira na neželjeni način pri upravljanju pomoću daljinskog upravljača TV-a dok je fotoaparat spojen HDMI kabelom na TV drugog proizvođača,
podesite [CTRL FOR HDMI] u izborniku 0 Setup na [Off].
Uporaba funkcija pregledavanja
115
Podešavanje veličine i kvalitete slike
Veličina slike
Tipka MENU t ! 1 t [Image size] t odaberite željenu veličinu
[Aspect ratio]: [3:2]
L:14M
4592  3056 piksela
M:7.7M
3408  2272 piksela
S:3.5M
2288  1520 piksela
[Aspect ratio]: [16:9]
L:12M
4592  2576 piksela
M:6.5M
3408  1920 piksela
S:2.9M
2288  1280 piksela
Napomena
66 Odaberete li RAW sliku u [Quality], veličina RAW slike odgovara L. Ta veličina
nije prikazana na LCD zaslonu.
Omjer širine i visine slike
Tipka MENU t ! 1 t [Aspect ratio] t odaberite željeni omjer
3:2
Normalan omjer.
16:9
Omjer za HDTV.
116
Kvaliteta
Tipka MENU t ! 1 t [Quality] t odaberite željeno podešenje
RAW (RAW)
Format datoteka: RAW (neobrađeni podaci)
Taj format ne izvodi nikakvo digitalno procesiranje na
slikama. Odaberite taj format za procesiranje slike u
profesionalne svrhe na računalu.
66 Veličina slike je stalno podešena na maksimum. Veličina
slike nije prikazana na LCD zaslonu.
RAW+J (RAW & JPEG)
Format datoteka: RAW (neobrađeni podaci) + JPEG
Istodobno se kreira RAW slika i JPEG slika. To je praktično kad vam trebaju dvije slikovne datoteke, JPEG za
gledanje i RAW za editiranje.
66 Kvaliteta slike je stalno podešena na [Fine] a veličina
slike na [L].
FINE (Fine)
Format datoteka: JPEG
Slika se pri snimanju komprimira u JPEG format. Budući
da je omjer kompresije za STD (Standard) veći od onog
iz FINE (Fine), veličina datoteke za STD je manja od one
za FINE. Time se omogućuje snimanje više datoteka na
memorijsku karticu, no kvaliteta slike će biti niža.
STD (Standard)
O RAW slikama
Za otvaranje RAW slika snimljenih ovim fotoaparatom treba vam softver "Image Data
Converter SR" priložen na CD-ROM-u (isporučen). Tim softverom se RAW slika
može otvoriti i konvertirati u neki uobičajeni format kao što je JPEG ili TIFF te joj
možete ponovno podesiti ravnotežu bjeline, zasićenje boje, kontrast i sl.
66 Slika RAW formata ne može se ispisivati pomoću DPOF pisača ili pisača koji
podržava PictBridge.
66 Pri reprodukciji uvećane slike snimljene u RAW formatu možete provjeriti samo
~ (Standard) efekt funkcije D-Range Optimizer.
117
Promjene postavki
Napomena
66 Za detalje o broju mogućih snimaka kad se promijeni kvaliteta slike, pogledajte str. 29.
Podešavanje načina za snimanje na
memorijsku karticu
Odabir načina dodjeljivanja broja datoteke snimkama
Tipka MENU t 0 2 t [File number] t odaberite željeno
podešenje
Series
Fotoaparat ne resetira brojeve i redom pridjeljuje brojeve datotekama dok ne dosegne "9999".
Reset
Fotoaparat resetira brojeve u sljedećim slučajevima i pridjeljuje
datotekama brojeve od "0001." Ako mapa za snimanje sadrži
datoteku, dodjeljuje se broj za jedan veći od najvećeg broja.
–– Kad se promijeni format mape.
–– Kad se izbrišu sve snimke u mapi.
–– Kad zamijenite memorijsku karticu.
–– Kad formatirate memorijsku karticu.
Odabir formata naziva mape
Pohranjene snimke pohranjuju se u automatski kreirane mape unutar mape
DCIM na memorijskoj kartici.
Tipka MENU t 0 2 t [File name] t odaberite željeno podešenje
Standard form
Oblik naziva mape će biti sljedeći: broj mape + MSDCF.
Primjer: 100MSDCF
Date form
Oblik naziva mape će biti sljedeći: broj mape + G (zadnja
znamenka)/MM/DD.
Primjer: 10100405 (naziv mape: 100, datum: 04/05/2010)
118
Kreiranje nove mape
Možete kreirati na memorijskoj kartici mapu za pohranu snimaka. Kreira
se nova mapa s brojem većim od prethodno kreirane i mapa postaje nova
mapa za snimanje.
Tipka MENU t 0 2 t [New folder]
Odabir mape za snimanje
Odaberete li mapu s nazivom standardnog oblika i tamo su dvije ili više
mapa, možete odabrati mapu za koja će se koristiti za pohranu snimaka.
Tipka MENU t 0 2 t [Select folder] t odaberite željenu mapu
Napomena
66 Mapu ne možete odabrati ako ste odabrali opciju [Date Form].
Formatiranje memorijske kartice
Imajte na umu da se formatiranjem nepovratno brišu svi podaci s memorijske kartice, uključujući zaštićene snimke.
Napomene
66 Pri formatiranju svijetli indikator pristupa. Dok svijetli indikator pristupa, ne uklanjajte memorijsku karticu.
66 Formatirajte memorijsku karticu u fotoaparatu. Ovisno o primijenjenom formatu,
možda se neće moći koristiti u fotoaparatu formatirate li je na računalu.
66 Ovisno o memorijskoj kartici, formatiranje može trajati nekoliko minuta.
119
Promjene postavki
Tipka MENU t  1 t [Format] t [OK]
Promjena podešenja za smanjenje šuma
Isključenje funkcije smanjenja šuma pri snimanju s dugom
ekspozicijom
Podesite li brzinu zatvarača na sekundu ili duže (snimanje s dugom ekspozicijom), uključit će se funkcija smanjenja šuma onoliko dugo koliko je
otvoren zatvarač.
Time će se smanjiti zrnati šum tipičan za dugu ekspoziciju. Dok je aktivna
funkcija smanjenja šuma, prikazuje se pripadajuća poruka i ne možete
načiniti drugu snimku. Odaberite [On] kad vam je važna kvaliteta slike.
Odaberite [Off] kad vam je važno brzo snimanje.
Tipka MENU t ! 2 t [Long exp.NR] t [Off]
Napomene
66 Funkcija smanjenja šuma ne primjenjuje uz kontinuirano snimanje, kontinuirani
bracketing ili kontinuirano samookidanje čak i kad je podešena na [On].
66 Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, ne možete isključiti
smanjenje šuma.
Isključivanje smanjenja šuma za snimanje s visokom ISO
osjetljivošću
Pri snimanju s ISO osjetljivošću podešenom na 1600 ili više, fotoaparat
smanjuje šum koji je zamjetljiviji kad je osjetljivost fotoaparata visoka.
Odaberite [On] kad vam je važna kvaliteta slike. Odaberite [Off] kad vam
je važno brzo snimanje.
Tipka MENU t ! 2 t [High ISO NR] t [Off]
Napomene
66 Funkcija smanjenja šuma ne primjenjuje uz kontinuirano snimanje, kontinuirani
bracketing ili kontinuirano samookidanje čak i kad je podešena na [On].
66 Kad je ekspozicija podešena na AUTO ili Scene Selection, ne možete isključiti
smanjenje šuma.
120
Promjena funkcija kontrolnog kotačića
Promjena funkcije kontrolnog kotačića
Kad je mod snimanja M (ručna ekspozicija), fotoaparat možete podesiti
tako da se podesiva opcija (brzina zatvarača ili otvor blende) može odabrati samo kontrolnim kotačićem.
To je korisno odaberete li najčešće korištenu opciju pri podešavanju
ekspozicije.
Tipka MENU t ˘ 1 t [Ctrl dial setup] t odaberite željeno
podešenje
Promjene postavki
121
Promjena ostalih postavki
Uključivanje/isključivanje zvuka
Odabire zvuk koji će se čuti kad je zatvarač blokiran, pri odbrojavanju za
samookidanje i sl.
Tipka MENU t 0 3 t [Audio signals] t odaberite željeno
podešenje
Odabir boje za pozadinu zaslona
Možete odabrati boju za pozadinu LCD zaslona ([Black] (crna), [White]
(bijela), [Brown] (smeđa) ili [Pink] (ružičasta)).
Tipka MENU t 0 1 t [Display Color] t odaberite željeno
podešenje
Uklanjanje Help Guide prikaza sa zaslona
Možete isključiti Help Guide koji se prikazuje pri rukovanju fotoaparatom.
To je praktično kad želite brzo izvesti sljedeći postupak.
Tipka MENU t 0 1 t [Help Guide disp.] t [Off]
Podešavanje vremena za isključenje fotoaparata u štedni mod
Možete podesiti vrijeme nakon kojeg će se fotoaparat isključivati u štedni
mod (Power save). Pritisak okidača dopola vraća fotoaparat u mod snimanja.
Tipka MENU t 0 1 t [Power save (LV)] ili [Power Save (OVF)]
t odaberite željeno vrijeme
Napomena
66 Neovisno o ovom podešenju, fotoaparat se isključuje u štedni mod nakon 30 minuta
kad je spojen na TV ili mu je način okidanja podešen na V (Remote Commander).
122
Podešavanje datuma
Podešava datum. Za detalje pogledajte str. 25.
Tipka MENU t 0 2 t [Date/Time setup] t Podesite datum i
vrijeme
Odabir jezika
Tipka MENU t 0 2 t [O Language] t odaberite željeni jezik
Promjene postavki
123
Podešavanje LCD zaslona
Ručno podešavanje svjetline LCD zaslona
Svjetlina LCD zaslona se automatski podešava prema okolnim svjetlosnim
uvjetima pomoću svjetlosnog senzora (str. 35).
Svjetlinu LCD zaslona možete podesiti ručno.
Tipka MENU t 0 1 t [LCD brightness] t odaberite željeno
podešenje
Napomene
66 Kad je ta opcija podešena na [Auto], nemojte prekrivati svjetlosni senzor rukom i sl.
66 Pri uporabi fotoaparata s adapterom AC-PW10AM AC (opcija), svjetlina LCD
zaslona je uvijek podešena na najsvjetliju vrijednost, čak i ako odaberete [Auto].
Podešavanje trajanja prikaza slike odmah nakon snimanja
(Auto review)
Snimku možete provjeriti na LCD zaslonu odmah nakon snimanja. Možete
promijeniti prikazano vrijeme.
Tipka MENU t ˘ 1 t [Auto review] t odaberite željeno
podešenje
Napomena
66 U automatskom pregledu slika se neće prikazivati u okomitom položaju čak ni ako
je [PlaybackDisplay] podešen na [Auto rotate] (str. 102).
124
Ostavljanje LCD zaslona uključenim pri gledanju u tražilo
Kad je preklopka LIVE VIEW/OVF podešena u položaj "OVF", LCD
zaslon se isključi i za gledanje možete upotrijebiti tražilo.
Standardnim podešenjem se pri gledanju u tražilo isključuje LCD zaslon
kako bi se smanjilo trošenje baterije.
Želite li da LCD zaslon ostane uključen dok gledate u tražilo, odaberite
[Off].
Tipka MENU t ˘ 1 t [Auto off w/VF] t [Off]
Promjene postavki
125
Provjera verzije fotoaparata
Prikaz verzije
Prikazuje verziju vašeg fotoaparata. Provjerite verziju pri objavi nadogradnje firmvera.
Tipka MENU t 0 3 t [Version]
Napomena
66 Ažuriranje je moguće samo kad je razina baterije { (tri segmenta) ili veća. Savjetujemo vam uporabu dovoljno napunjene baterije ili AC adaptera AC-PW10AM
(opcija).
126
Resetiranje na standardne postavke
Možete resetirati glavne funkcije fotoaparata.
Tipka MENU t 0 3 t [Reset default] t [OK]
Mogu se resetirati sljedeće opcije.
Opcije
Resetiraju se na
Kompenzacija ekspozicije (86)
±0.0
Prikaz osnovnih informacija (69)
Grafički prikaz
Reprodukcijski prikaz (102)
Prikaz jedne snimke (s informacijama o
snimanju)
Način okidanja (97)
Single-shot adv.
ISO osjetljivost (90)
AUTO
Mod bljeskalice (82)
Autoflash ili Flash Off
Metering mode (89)
Multi segment
Autofocus mode (78)
AF-A
White balance (91)
AWB (Auto white balance)
Ručno podešavanje ravnoteže bjeline (92) 5500K
Standard
Creative Style (94)
Standard
Promjene postavki
D-RangeOptimizer (94)
Izbornik za snimanje
Opcije
Resetiraju se na
Image size (116)
L:14M
Aspect ratio (116)
3:2
Quality (117)
Fine
Flash compens. (88)
±0.0
AF illuminator (84)
Automatski
SteadyShot (45)
On
Color Space (96)
sRGB
Long exp.NR (120)
On
High ISO NR (120)
On
127
Izbornik korisničkih postavki
Opcije
Resetiraju se na
Eye-Start AF (67)
On
Ctrl dial setup (121)
Brzina zatvarača
Red eye reduc. (84)
Off
Auto review (124)
2 sec
Auto off w/VF (125)
On
Izbornik za reprodukciju
Opcije
Resetiraju se na
Specify Printing – Date imprint (147)
Off
Slide show – Interval (105)
3 sec
Slide show – Repeat (105)
Off
PlaybackDisplay (102)
Auto rotate
Izbornik podešenja
Opcije
Resetiraju se na
LCD brightness (124)
Auto
Power Save (LV) (122)
20 sec
Power Save (OVF) (122)
10 sec
CTRL FOR HDMI (114)
On
Display Color (122)
White
Help Guide disp. (122)
On
File number (118)
Series
Folder name (118)
Standard form
USB connection (130, 146)
Mass Storage
Audio signals (122)
On
128
Kopiranje slika na računalo
Ovo poglavlje opisuje kako kopirati snimke s memorijske kartice na računalo spojeno USB kabelom.
Preporučena konfiguracija računala
Za prebacivanje snimaka preporučuje se sljedeća konfiguracija računala za
spajanje s fotoaparatom.
[[Windows
OS (prethodno instaliran): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2
SP2/Windows 7
66 Rad se ne može jamčiti kod gore navedenih sustava koji su nadograđivani
ili kod multi-boot sustava.
*1 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane.
*2 Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
USB priključnica: Standardna
[[Macintosh
OS (prethodno instaliran): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6)
USB priključnica: Standardna
Napomene o spajanju fotoaparata s računalom
129
Gledanje snimaka na računalu
66 Rad se ne može jamčiti uz sve preporučene računalne konfiguracije navedene gore.
66 Ako spojite dva ili više USB uređaja na jedno računalo istovremeno, neki uređaji,
uključujući fotoaparat, možda neće raditi, ovisno o vrsti USB uređaja kojeg upotrebljavate.
66 Ne može se jamčiti rad kod uporabe USB huba ili produžnog kabela.
66 Spajanje kamere pomoću USB sučelja kompatibilnog s Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilno) omogućuje napredne funkcije prebacivanja (high speed transfer) jer
je ova kamera kompatibilna s Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilno).
66 Kad se računalo aktivira iz suspend ili sleep moda, komunikacija između kamere i
računala možda se neće odmah uspostaviti.
Korak 1: Spajanje kamere na računalo
1Umetnite memorijsku karticu sa snimkama u fotoaparat.
2Preklopkom za memorijsku karticu odaberite vrstu memorijske
kartice s koje želite kopirati snimke.
3Umetnite dovoljno napunjenu bateriju u fotoaparat ili spojite
fotoaparat na mrežno napajanje preko AC adaptera (opcija).
66 Kad tijekom kopiranja slika na računala uz baterijsko napajanje i mali
napon baterije, može doći do pogreške kod prijenosa ili se podaci mogu
oštetiti ako se baterija isključite prebrzo.
4Uključite fotoaparat i računalo.
5Provjerite je li [USB connection] u 0 3 podešen na [Mass
Storage].
6Spojite fotoaparat i računalo.
Na radnoj površini prikazuje se
AutoPlay Wizard.
1U USB
priključnicu
USB kabel
2U USB
priključnicu
130
Korak 2: Kopiranje slika na računalo
Za Windows
U ovom odlomku se opisuje primjer kopiranja slika u "Documents" (kod
Windows XP: "My Documents").
Snimke možete lako kopirati uporabom isporučenog softvera "PMB"
(str. 137).
1Kliknite na [Open folder to view files]
(kod Windows XP: [Open folder to
view files] t [OK]) kad se automatski prikaže wizard na radnoj
površini.
66 Kad se ne pojavi Wizard, kliknite na
[Computer] (kod Windows XP: [My
Computer]) t [Removable Disk].
2Dvaput kliknite na [DCIM].
66 Snimke možete također prebacivati izravno pomoću softvera "PMB".
Gledanje snimaka na računalu
3Dvaput kliknite mapu gdje su
pohranjene slikovne datoteke
koje želite kopirati.
Zatim kliknite desnom tipkom
miša na slikovnu datoteku za
prikaz izbornik i kliknite na
[Copy].
66 O odredištima za pohranu slikovnih
datoteka pogledajte str. 135.
131
4Dvaput kliknite na mapu
[Documents]. Zatim kliknite na
prozor "Documents" za prikaz
izbornika i kliknite na [Paste].
Slikovne datoteke se kopiraju u mapu
"Documents".
66 Ako u odredišnoj mapi za kopiranje
postoji slika s jednakim nazivom
datoteke, prikazuje se zaslon za
potvrđivanje presnimavanja. Ako
presnimite novu sliku preko postojeće, originalna datoteka se briše.
Za kopiranje slikovne datoteke na
računalo bez presnimavanje preko
postojeće, promijenite naziv datoteke
i zatim je kopirajte. Imajte na umu da
se nakon promjene naziva datoteke
snimka možda neće moći reproducirati ovim fotoaparatom (str. 135).
Za Macintosh
1Dvaput kliknite upravo prepoznatu ikonu t [DCIM] t mapa u
kojoj su pohranjene slike koje želite kopirati.
2Povucite i pustite slikovne datoteke na ikonu tvrdog diska.
Slikovne datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
132
Gledanje snimaka na računalu
Za Windows
U ovom odlomku se opisuje postupak gledanja kopiranih snimaka u "Documents" (kod Windows XP: "My Documents").
Za RAW slike potreban je isporučeni softver "Image Data Converter SR"
(str. 140).
1Kliknite na [Start] t [Documents].
66 Koristite li Windows 2000, dvaput
kliknite na [My Documents] na radnoj
površini.
2Dvaput kliknite na željenu slikovnu datoteku.
Snimka se prikazuje.
Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska t željenu slikovnu datoteku
kako biste otvorili tu slikovnu datoteku.
Prekidanje USB veze
Za Windows ili Macintosh najprije izvedite sljedeće postupke kod:
66 Odspajanja USB kabela.
66 Vađenja memorijske kartice.
66 Isključivanja fotoaparata.
133
Gledanje snimaka na računalu
Za Macintosh
[[Za Windows
Dvaput kliknite na u traci sa zadacima i zatim kliknite na
(USB Mass
Storage Device) t [Stop]. Potvrdite uređaj u prozoru za potvrđivanje i
zatim kliknite [OK].
Uređaj je odspojen.
[[Za Macintosh
Povucite ikonu pogona ili ikonu memorijske kartice u "Trash".
Kamera je odspojena od računala.
134
Odredišta za pohranjivanje slika i nazivi datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom grupiraju se u mape na memorijskoj kartici.
Primjer: gledanje mapa na Windows Vista
AMape koje sadržavaju slikovne podatke
snimljene fotoaparatom. (Prve tri znamenke
pokazuju broj mape.)
BMožete kreirati mapu s nazivom koji sadržava
datum (str. 118).
66 U mapi "MISC" ne mogu se snimati niti reproducirati slike.
66 Slikovne datoteke se imenuju na sljedeći način:
 (broj datoteke) označava bilo koji
broj između 0001 do 9999. Brojčani dio naziva
RAW datoteke i pripadajuće JPEG datoteka je
jednak.
–– JPEG datoteke: DSC0.JPG
–– JPEG datoteke (Adobe RGB):
_DSC.JPG
–– RAW datoteka (koja nije Adobe RGB):
DSC0.ARW
–– RAW datoteka (Adobe RGB): _DSC.ARW
66 Ovisno o računalu, možda se neće prikazivati ekstenzija.
U ovom poglavlju se opisuje postupak na primjeru računala s Windows sustavom. Korak 1 nije potreban ako niste mijenjali naziv datoteke. Snimke
možete lako kopirati uporabom isporučenog softvera "PMB" (str. 137).
135
Gledanje snimaka na računalu
Kopiranje snimaka s računala na memorijsku karticu i gledanje
snimaka
1Desnom tipkom miša kliknite na
slikovnu datoteku i zatim kliknite
na [Rename]. Promijenite naziv
datoteke u "DSC0".
66 Unesite broj između 0001 i 9999
umjesto .
66 Ako se pojavi poruka o presnimavanju postojeće datoteke, unesite
drugi broj.
66 Ovisno o postavkama računala, može
se prikazati ekstenzija. Ekstenzija za
fotografije je JPG. Nemojte mijenjati
ekstenziju.
2Kopirajte slikovnu datoteku u
mapu na memorijskoj kartici
sljedećim redom.
1Desnom tipkom miša kliknite na
slikovnu datoteku i zatim kliknite
na [Copy].
2Dvaput kliknite na [Removable
Disk] u [Computer] (kod Windows
XP: [My Computer]).
3Desnom tipkom miša kliknite na
mapu [MSDCF] unutar mape
[DCIM] i zatim kliknite na [Paste].
66 je bilo koji broj između 100
i 999.
Napomene
66 Možda nećete moći reproducirati neke slike ovisno o veličini slike.
66 Ako je slikovna datoteka obrađena na računalu ili je snimljena drugim modelom
fotoaparata, reprodukcija na ovom fotoaparatu nije zajamčena.
66 Kad nema mape, prvo načinite mapu pomoću fotoaparata (str. 119) i zatim kopirajte
slikovnu datoteku.
136
Uporaba softvera
Za korištenje snimaka načinjenih ovim fotoaparatom isporučen je sljedeći
softver:
66 Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
66 "PMB" (Picture Motion Browser)
Napomena
66 "PMB" nije kompatibilan s Macintosh računalima.
Preporučena konfiguracija računala
[[Windows
Preporučena konfiguracija za uporabu softvera "Image Data Converter SR
Ver.3"/"Image Data Lightbox SR"
OS (prethodno instaliran): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2
SP2/Windows 7
*1 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane.
*2 Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
CPU/Memorija: Preporučuje se Pentium 4 ili brži te 1 GB ili više RAM-a.
Zaslon: 1024  768 točaka ili više
137
Gledanje snimaka na računalu
Preporučena konfiguracija za uporabu softvera "PMB"
OS (prethodno instaliran): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2
SP2/Windows 7
*1 64-bitne i Starter (Edition) verzije nisu podržane. Za korištenje funkcije
kreiranja diskova potreban je Windows Image Mastering API (IMAPI)
Ver. 2.0 ili noviji.
*2 Nije podržano Starter (Edition) izdanje.
CPU/Memorija: Pentium III 500 MHz ili brži, 256 MB RAM-a ili više
(Preporučeno: Pentium III 800 MHz ili brži te 512 MB RAM-a ili više)
Tvrdi disk: Potreban prostor na disku za instaliranje — 500 MB ili više
Zaslon: 1024  768 točaka ili više
[[Macintosh
Preporučena konfiguracija za uporabu softvera "Image Data Converter SR
Ver.3"/"Image Data Lightbox SR"
OS (prethodno instaliran): Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6 (Snow Leopard))
CPU: Power PC G4/G5 serija (preporučuje se 1 GHz ili brži)/Intel Core
Solo/Core Duo/Core 2 Duo ili brži
Memorija: preporučuje se 1 GB ili više
Zaslon: 1024  768 točaka ili više
Instaliranje softvera
[[Windows
66 Logirajte se kao administrator.
1Uključite računalo i uložite
CD-ROM (isporučen) u CD-ROM
pogon računala.
Prikazuje se izbornik za instalaciju.
66 Ako se ne prikaže, dvaput kliknite
na [Computer] (u Windows XP: [My
Computer]) t
(SONYPMB) t
[Install.exe].
66 Kod Windows Vista, može se prikazati AutoPlay zaslon. Odaberite "Run
Install.exe" i slijedite upute koje se
prikazuju na zaslonu za nastavak
instalacije.
2Kliknite na [Install].
66 Označite i "Sony Image Data Suite" i "PMB" te slijedite upute na zaslonu.
138
3Izvadite CD-ROM nakon završetka instalacije.
Instalira se sljedeći softver i na desktopu se prikazuju ikone prečaca.
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
"PMB"
"PMB Launcher"
"PMB Help"
[[Macintosh
66 Logirajte se kao administrator.
1Uključite svije Macintosh računalo i uložite CD-ROM (isporučen)
u CD-ROM pogon.
2Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a.
3Kopirajte datoteku [IDS_INST.pkg] iz mape [MAC] u ikonu tvrdog
diska.
4Dvaput kliknite na datoteku [IDS_INST.pkg].
66 Slijedite upute na zaslonu za završetak instalacije.
139
Gledanje snimaka na računalu
Napomena
66 Kad se prikaže poruka o resetiranju računala, resetirajte računalo slijedeći upute na
zaslonu.
Uporaba aplikacije "Image Data Converter SR"
Napomena
66 Pohranite li snimku kao RAW podatke, slika se sprema u ARW2.1 formatu.
Softverom "Image Data Converter SR" možete:
66 Editirati snimke načinjene u RAW formatu raznim korekcijama, poput
tonske krivulje i oštrine.
66 Podešavati na snimkama ravnotežu bjeline, ekspoziciju, Creative Style
postavke i sl.
66 Pohraniti snimke prikazane i editirane na računalu. Snimku možete
pohraniti u RAW ili standardnom formatu.
66 Za detalje o softveru "Image Data Converter SR" pogledajte Help.
Za otvaranje Helpa kliknite na [Start] t [All Programs] t [Sony Image
Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Informacije o podršci za "Sony Image Data Suite" (samo na engleskom):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Za otvaranje/izlazak iz softvera "Image Data Converter SR"
[[Windows
Dvaput kliknite na ikonu za "Image Data Converter SR Ver.3" na radoj
površini.
Pri otvaranju iz Start izbornika kliknite na [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Za izlazak kliknite na tipku
u gornjem desnom kutu zaslona.
[[Macintosh
Dvaput kliknite na [Image Data Converter SR Ver.3] u mapi [Sony Image
Data Suite] unutar mape [Applications].
Za izlazak kliknite na opciju Quit u izborniku [IDC SR].
Uporaba aplikacije "Image Data Lightbox SR"
Softverom "Image Data Lightbox SR" možete:
66 Prikazati i usporediti RAW/JPEG snimke načinjene ovim fotoaparatom.
66 Ocjenjivati snimke od jedan do pet.
66 Podesiti oznake boja itd.
140
66 Prikazati snimku aplikacijom "Image Data Converter SR" i podesiti je.
66 Za detalje o softveru "Image Data Lightbox SR" pogledajte Help.
Za otvaranje Helpa iz Start izbornika, kliknite na [Start] t [All Programs]
t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Lightbox SR].
Za otvaranje/izlazak iz softvera "Image Data Lightbox SR"
[[Windows
Dvaput kliknite na [Image Data Lightbox SR] na radnoj površini.
Pri otvaranju iz Start izbornika kliknite na [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Image Data Lightbox SR].
u gornjem desnom kutu zaslona. Pojavi se
Za izlazak kliknite na tipku
dijaloški prozor za pohranu kolekcije.
[[Macintosh
Dvaput kliknite na [Image Data Lightbox SR] u mapi [Sony Image Data
Suite] unutar mape [Applications].
Za izlazak kliknite na opciju Quit u izborniku [Image Data Lightbox SR].
Uporaba aplikacije "PMB"
Napomena
66 "PMB" nije kompatibilan s Macintosh računalima.
Kako biste otvorili "PMB Help", dvaput kliknite na ikonu (PMB Help)
na radoj površini. Pri otvaranju iz izbornika Start kliknite na [Start] t
[All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
141
Gledanje snimaka na računalu
Uz "PMB" možete:
66 Prebacivati slike snimljene fotoaparatom na računalo i prikazati ih.
66 Organizirajte slike na računalu u kalendaru prema datumu snimanja i
prikažite ih.
66 Možete retuširati (Red Eye Correction i sl.), ispisati i slati fotografije u
privitku e-maila, promijeniti datum snimanja i ostalo.
66 Ispisivati ili pohranjivati fotografije s datumom.
66 Kreirati podatkovni disk pomoću CD ili DVD snimača.
66 Za detalje o "PMB", pogledajte "PMB Help".
Za otvaranje/izlazak iz softvera "PMB"
Dvaput kliknite na ikonu (PMB) na radoj površini.
Ili preko izbornika Start: Kliknite na [Start] t [All Programs] t [PMB]
t [PMB].
Za izlazak iz softvera "PMB" kliknite na tipku
u gornjem desnom kutu
zaslona.
Informacije o podršci za "PMB" (samo na engleskom):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Napomena
66 Na zaslonu se prikazuje potvrda za Information tool kod prvog pokretanja "PMB"
softvera. Odaberite [Start]. Ova funkcija obavještava vas o novostima, kao što su
nadogradnje softvera. Možete promijeniti postavku kasnije.
142
Podešavanje DPOF-a
Pomoću fotoaparata možete odabrati snimke i broj primjeraka za ispis
prije ispisa snimaka u fotostudiju ili na vašem pisaču. Primijenite sljedeći
postupak.
DPOF postavke ostaju za snimke i nakon ispisivanja. Savjetujemo vam da
ih uklonite nakon ispisa.
Podešavanje/poništenje DPOF postavki na odabranim snimkama
DPOF postavkama možete upravljati pomoću tipke Fn ili MENU. Tu je
opisano upravljanje pomoću tipke Fn.
1Tipka Fn t [Specify Printing] t [DPOF setup] t [Marked
images] t [OK]
2Odaberite sliku kontrolnim tipkama /.
3Odaberite broj primjeraka središtem kontrolne tipke.
66 Za poništenje DPOF postavki podesite broj na "0".
4Pritisnite tipku Fn.
5Odaberite [OK] kontrolnom tipkom  i pritisnite središte
kontrolne tipke.
Ispis snimaka
Napomene
66 Ne možete podesiti DPOF za RAW datoteke.
66 Možete podesiti bilo koji broj do 9.
Podešavanje/poništenje DPOF postavki na svim snimkama
Tipka Fn t [Specify Printing] t [DPOF setup] t [All images] ili
[Cancel all] t [OK] t [OK]
143
66 Nakon odabira [All images] možete podesiti broj primjeraka za ispis. Za
sve snimke će se koristiti ista vrijednost.
Datiranje slika
Pri ispisivanju možete datirati slike. Položaj datuma (unutar ili izvan slike,
veličina znakova i sl.) ovisi o pisaču.
Tipka Fn t [Specify Printing] t [Date imprint] t [On]
Napomena
66 Ovisno o pisaču, ova funkcija možda neće biti dostupna.
144
Ispisivanje snimaka pomoću spajana
fotoaparata na PictBridge kompatibilni
pisač
Čak i ako nemate računalo, možete ispisati
slike snimljene fotoaparatom spajanjem
fotoaparata izravno s PictBridge kompatibilnim pisačem. "PictBridge" se temelji na
CIPA standardu. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Napomena
66 RAW snimke ne mogu se ispisivati.
Korak 1: Podešavanje fotoaparata
Napomena
66 Savjetuje se uporaba AC adaptera (opcija) kako bi se spriječilo isključivanje usred
postupka.
1Tipka MENU t 0 3 t [USB connection] t [PTP]
2Isključite fotoaparat i umetnite memorijsku karticu koja
sadržava snimke.
kartice s koje želite ispisivati snimke.
145
Ispis snimaka
3Preklopkom za memorijsku karticu odaberite vrstu memorijske
Korak 2: Spajanje fotoaparata s pisačem
1Spojite fotoaparat s pisačem.
1U USB
priključnicu
USB kabel
2U USB
priključnicu
2Uključite fotoaparat i pisač.
Prikazuje se izbornik za odabir snimaka koje želite ispisati.
Korak 3: Ispis
1Snimku za ispis odaberite kontrolnom tipkom / i pritisnite
središte kontrolne tipke.
66 Za poništavanje, ponovno pritisnite središte.
2Ponovite korak 1 želite li ispisati još slika.
3Pritisnite tipku MENU i podesite svaku opciju.
66 Za detalje o podešavanju opcija pogledajte "PictBridge menu".
4Odaberite [Print] t [OK] u izborniku i zatim pritisnite središte
kontrolne tipke.
Fotografija je otisnuta.
66 Kad se pojavi poruka da je ispis dovršen, pritisnite središte kontrolne tipke.
146
Za poništavanje ispisa
Želite li poništiti ispis, tijekom ispisivanja pritisnite središte kontrolne
tipke. Uklonite USB kabel ili isključite fotoaparat. Kad ponovno želite
ispisivati, primijenite opisani postupak (korake 1 – 3).
PictBridge izbornik
Print
Ispisuje odabrane snimke. Za detalje pogledajte "Korak 3: Ispis
Set print q’ty
Možete podesiti broj primjeraka, do 20. Isti broj primjeraka za ispis primjenjuje se na sve odabrane snimke.
Paper size
Podešenje pisača
913cm/3.5"5"
89  127 mm
Hagaki
100  147 mm
1015 cm
10  15 cm
4"6"
101,6  152,4 mm
A6/4.1"5.8"
105  148,5 mm
1318cm/5"7"
127  178 mm
Letter
216  279,4 mm
A4/8.3"11.7"
210  297 mm
A3/11.7"16.5"
297  420 mm
Ispis snimaka
Automatski
Date imprint
Day and time
Date
Off
Dodavanje datuma i vremena.
Dodavanje datuma.
Datum se ne dodaje.
Unmark all
Nakon pojave poruke odaberite [OK] i zatim pritisnite središte kontrolne
tipke. Nakon ispisivanja se sa svake snimke briše (. Odaberite tu opciju
kako biste poništili postavke bez ispisivanja slika.
147
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Sustav]
Vrsta fotoaparata
Digitalni SLR fotoaparat s
ugrađenom bljeskalicom i
izmjenjivim objektivima
Objektiv
A-mount objektiv
Raspon osjetljivosti
0 – 18 EV (ekvivalent za
ISO 100)
AF osvjetljenje
Približno 1 – 5 m
[Live View]
Tip
Format slike
[Slikovni senzor]
Nagibni mehanizam penta
zrcala.
Ekskluzivan slikovni
senzor za Live View
Ukupan broj piksela
Približno 14 900 000 piksela
Način mjerenja svjetla
Mjerenje 1200 zona
Efektivni broj piksela
Približno 14 200 000 piksela
Raspon mjerenja
2 – 17 EV (više segmenata,
središte, točka), (pri ISO
100 s F1.4 objektivom)
Format slike
23,5  15,7 mm (APS-C
format) Interlace scan
Primary Color
Pokrivenost kadra
0,90
[SteadyShot]
[Tražilo]
Sustav
Tip
Mehanizam za pomak
slikovnog senzora
Fiksni sustav u razini oka s
penta-Dach zrcalom
Mogućnost SteadyShot kompenzacije
Smanjenje brzine zatvarača
oko 2,5 – 3,5 EV (razlikuje
se ovisno o uvjetima snimanja i objektivu)
Pokrivenost kadra
0,95
[Anti-Dust]
Eye Point
Sustav
Antistatička obloga
niskopropusnog filtra i
mehanizam za pomak
slikovnog senzora
Uvećanje
0,74  s 50 mm objektivom na beskonačno, –1 m–1
Oko 19,7 mm od okulara,
14,1 mm od okvira okulara
s diopterom na –1 (–1 m–1)
Podešavanje dioptera
Od –3.0 do +1 m–1
[Sustav automatskog izoštravanja]
[Kontrola ekspozicije]
Sustav
Ćelija za mjerenje svjetla
SPC
148
TTL detekcija fazne razlike,
linijski CCD senzori (9 točaka, 8 linija sa središnjim
senzorom končanice)
Način mjerenja svjetla
40-segmentni saćasti uzorak, ekskluzivni slikovni
senzor za Live View u Live
View modu
Raspon mjerenja
2 do 20 EV (4 do 20 EV uz
Spot mjerenje), (pri ISO
100 s F1.4 objektivom)
2 do 17 EV u Live View
modu (u svim načinima
mjerenja, pri ISO 100 s
F1.4 objektivom)
ISO osjetljivost (indeks preporučene
ekspozicije)
AUTO, ISO 100 – 3200
Kompenzacija ekspozicije
±2.0 EV (korak po 1/3 EV)
[Zatvarač]
Tip
Elektronski kontrolirani
zatvarač s vertikalnim kretanjem, u žarišnoj ravnini
Raspon brzina
1/4000 sekunde – 30 sekundi, proizvoljno, (korak
1/3 EV)
Brzina sinkronizacije bljeskalice
1/160 sekunde
[Ugrađena bljeskalica]
Vrijeme punjenja
Oko 4 sekunde
Pokrivenost bljeskom
Za 18 mm objektiv (žarišna duljina koju pokazuje
objektiv)
[Medij za snimanje]
"Memory Stick PRO Duo",
SD memorijska kartica,
SDHC memorijska kartica.
[LCD zaslon]
LCD zaslon 6,7 cm (tip 2,7), TFT
Ukupan broj točaka
230 400 (960  240)
[Ulazne/izlazne priključnice]
USB
miniB
HDMI
HDMI minipriključnica
tipa C
[Napajanje, općenito]
Odgovarajuća baterija
Punjiva baterija NP-FH50
[Ostalo]
PictBridge Kompatibilan
Exif Print
Kompatibilan
PRINT Image Matching III
Kompatibilan
Dimenzije Približno 128,1  97,1
 83.5 mm (Š/V/D, bez
dijelova koji strše)
Masa
Približno 549 g (uključujući bateriju te "Memory
Stick PRO Duo")
Približno 497 g (samo
fotoaparat)
Radna temperatura
Od 0 do 40 °C
149
Ostalo
Brojka vodilja bljeskalice
GN 10 (u metrima uz ISO
100)
Kompenzacija bljeskalice
±2.0 EV (korak po 1/3 EV)
Format datoteka
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.21, MPF Baseline)
kompatibilnost, DPOF
kompatibilnost
USB komunikacija
Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilna)
Punjač baterije BC-VH1
Ulazne vrijednosti
100 V – 240 V AC,
50/60 Hz, 4 W
Izlazne vrijednosti
8,4 V DC, 0,28 A
Raspon radne temperature
Od 0 do 40 °C
Raspon temperature za pohranu
Od –20 do +60 °C
Maksimalne dimenzije
Približno 60  25  95 mm
(Š/V/D)
Masa
Približno 75 g
Punjiva baterija NP-FH50
Baterija
Litij-ionska baterija
Najveći napon
DC 8,4 V
Nazivni napon
DC 6,8 V
Maksimalna struja punjenja
1,75 A
Maksimalan napon punjenja
DC 8,4 V
150
Kapacitet
Tipičan
6,1 Wh (900 mAh)
Minimalan 5,9 Wh (870 mAh)
Maksimalne dimenzije
Približno 31,8  18,5 
45 mm (Š/V/D)
Masa
Približno 50 g
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjeni bez najave. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
O žarišnoj duljini
Kut slike kod ovog fotoaparata uži
je nego kod fotoaparata s 35 mm
filmom. Možete pronaći odgovarajući ekvivalent žarišnoj duljini
fotoaparata s 35 mm filmom te snimajte s jednakim kutom slike tako
što ćete povećati žarišnu duljinu
svog objektiva za pola.
Primjerice, uporabom 50 mm
objektiva možete postići vrijednost
usporedivu sa 75 mm objektivom
fotoaparata s 35 mm filmom.
O kompatibilnosti podataka
66 Ovaj fotoaparat je usklađen s pravilima DCF (Design rule for Camera
File system universal standard)
univerzalnog standarda kojeg je
utemeljilo udruženje JEITA (Japan
Electric and Information Technology
Industries Association).
66 Nije zajamčena reprodukcija snimaka
načinjenih ovim fotoaparatom na
drugoj opremi, kao i reprodukcija snimaka načinjenih ili editiranih drugom
opremom na ovom fotoaparatom.
66 Adobe je trgovačka marka ili
registrirana trgovačka marka tvrtke
Adobe Systems Incorporated u
SAD-u i/ili drugim zemljama.
66 D-Range Optimizer Advanced
koristi tehnologiju koju omogućuje
Apical Limited.
66 Osim toga, nazivi sustava i
proizvoda u ovom priručniku su
zaštićeni ili registrirani znakovi
odgovarajućih proizvođača. Ipak,
oznake ™ ili ® nisu navedene u
svakom slučaju u ovom priručniku.
Ostalo
Zaštićeni znakovi
66
je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
66 "Memory Stick",
, "Memory
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory Stick
PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" i
su zaštitni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
66 "InfoLITHIUM" je zaštitni znak
tvrtke Sony Corporation.
66 "PhotoTV HD" je zaštitni znak
tvrtke Sony Corporation.
66 Microsoft, Windows i Windows
Vista su registrirani zaštićeni
znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u i/
ili drugim zemljama.
66 HDMI, logo HDMI i High-Definition
Multimedia Interface su zaštićeni
znakovi ili registrirani zaštićeni
znakovi tvrtke HDMI Licensing
LLC.
66 Macintosh i Mac OS su zaštićeni
znakovi ili registrirani zaštićeni
znakovi tvrtke Apple Computer, Inc.
66 PowerPC je registrirani zaštitni
znak tvrtke IBM Corporation u
SAD-u.
66 SDHC logo je zaštitni znak.
66 MultiMediaCard je zaštitni znak
tvrtke MultiMediaCard Association.
66 Intel, Intel Core, MMX i Pentium
su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel
Corporation.
151
U slučaju problema
Ako tijekom uporabe kamere naiđete na probleme, isprobajte sljedeća
rješenja. Provjerite napomene na str. 152 do 161. Obratite se Sony
prodavatelju ili najbližem Sony servisu.
1
Provjerite sljedeće.
2
Izvadite bateriju i ponovno je uložite nakon otprilike jedne minute
te uključite fotoaparat.
3
Resetirajte postavke (str. 127).
4
Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.
Baterija i napajanje
Baterija se ne može umetnuti.
66 Pri ulaganju baterije pritisnite njezinim vrhom zapornu polugicu (str. 17).
66 Provjerite broj modela baterije (str. 13, 18).
Preostali indikator baterije je netočan ili je prikazan indikator dostatnog
kapaciteta baterije ali prebrzo nestane napajanje.
66 To se događa kad koristite fotoaparat na iznimno vrućim ili hladnim
mjestima (str. 165).
66 Baterija je prazna. Umetnite napunjenu bateriju (str. 14).
66 Baterija je istrošena (str. 18). Zamijenite bateriju novom.
Fotoaparat se ne može uključiti.
66 Pravilno stavite bateriju (str. 17).
66 Baterija je prazna. Umetnite napunjenu bateriju (str. 14).
66 Baterija je istrošena (str. 18). Zamijenite bateriju novom.
152
Fotoaparat se odjednom isključuje.
66 Ne rukujete li fotoaparatom kroz određeno vrijeme, on se prebaci u štedni
mod i skoro je isključen. Za uključenje iz štednog moda nastavite koristiti
fotoaparat, npr. pritisnite okidač dopola (str. 122).
Za vrijeme punjenja baterije trepće indikator CHARGE.
66 Uklonite i opet pravilno umetnite bateriju.
66 Bateriju punite na temperaturi između 10 °C i 30 °C.
Snimanje
Pri uključenju se ništa ne prikazuje na LCD zaslonu kad je odabran mod
tražila.
66 Prema standardnom podešenju će se LCD zaslon isključiti ako ne registrira
nikakav postupak kroz duže od 10 sekundi kako bi se smanjilo trošenje
baterije.
Slika u tražilu nije jasna.
66 Podesite pravilno dioptriju dioptrijskim regulatorom (str. 68).
Ništa nije prikazano na tražilu.
66 Preklopka LIVE VIEW/OVF je podešena na "LIVE VIEW". Podesite je na
"OVF" (str. 67).
Nema snimanja.
66 Nije uložena memorijska kartica.
Fotoaparat ne okida.
153
Ostalo
66 Upotrebljavate memorijsku karticu s preklopkom za zaštitu od snimanja
koja je u položaju LOCK. Prebacite preklopku u položaj za snimanje.
66 Preklopka za memorijsku karticu nije u pravilnom položaju. Podesite je u
pravilan položaj (str. 22).
66 Provjerite slobodan prostor na memorijskoj kartici (str. 29). Ako je pun,
postupite na jedan od sljedećih načina:
––Izbrišite nepotrebne slike (str. 110).
––Promijenite memorijsku karticu.
66 Ne možete snimati slike dok punite ugrađenu bljeskalicu (str. 82).
66 Snimanje nije moguće dok je objekt neizoštren.
66 Objektiv nije pravilno postavljen. Spojite objektiv pravilno (str. 20).
66 Kad je na fotoaparat pričvršćen astronomski teleskop i sl., podesite mod
snimanja na M i snimajte.
66 Možda je objekt potrebno izoštriti posebno (str. 76). Koristite funkciju
zadržavanja fokusa ili ručno izoštravanje (str. 77, 80).
Snimanje traje dugo.
66 Uključena je funkcija smanjenja šuma (str. 120). Pojava nije kvar.
66 Snimate u RAW modu (str. 117). Budući da je datoteka s RAW podacima
velika, snimanje u RAW modu može potrajati.
Slika nije izoštrena.
66 Objekt je preblizu. Provjerite minimalnu žarišnu duljinu objektiva.
66 Snimate u modu ručnog izoštravanja. Podesite preklopku načina izoštravanja na AF (automatsko) (str. 75).
66 Kad objektiv ima preklopku za način izoštravanja, podesite je na AF.
66 Ambijentalno osvjetljenje nije dovoljno.
Eye-Start AF ne radi.
66 Podesite [Eye-Start AF] na [On] (str. 67).
66 Pritisnite okidač dopola.
Bljeskalica ne radi.
66 Bljeskalica je podešena na [Autoflash]. Želite li biti sigurni da će se bljeskalica aktivirati kad god je to potrebno, podesite je na [Fill-flash] (str. 82).
Na slikama snimljenim uz uporabu bljeskalice vide se nejasne mrlje.
66 Čestice prašine u zraku reflektirale su svjetlo bljeskalice i pojavile se na
slici. Pojava nije kvar.
Bljeskalica se predugo puni.
66 Bljeskalica je okidala više puta zaredom u kratkom razdoblju. Kad bljeskalica okida više puta zaredom, punjenje može trajati duže no obično kako bi
se spriječilo pregrijavanje fotoaparata.
154
Slika snimljena uz uporabu bljeskalice je pretamna.
66 Ako je objekt izvan dometa bljeskalice, slike će biti tamne jer svjetlo
bljeskalice ne stiže do objekta. Promijeni li se ISO, domet bljeskalice se
također mijenja s njime (str. 84).
66 Slika može u sljedećim slučajevima ispasti tamna. Uklonite te pribore i
zatim snimajte.
––ND filtar ili PL filtar.
––Difuzor.
––Širokokutni panel za bljeskalicu HVL-F36AM.
Datum i vrijeme se ne snimaju pravilno.
66 Podesite točan datum i vrijeme (str. 25, 123).
Vrijednost za otvor blende i/ili brzinu zatvarača trepće kad pritisnete okidač
dopola.
66 Budući da je objekt presvijetao ili pretaman, izvan je raspoloživog raspona
fotoaparata. Podesite postavku ponovno.
Slika je bjelkasta (bljesak).
Na slici se pojavljuju mrlje svjetla (sjene).
66 Slika je snimljena pod snažnim izvorom svjetla i u objektiv je ušlo previše
svjetla. Spojite sjenilo objektiva (opcija).
Rubovi slike su pretamni.
66 Koristi li se kakav filtar ili sjenilo, uklonite ga i pokušajte ponovno snimati.
Ako je filtar deblji ili je sjenilo postavljeno nepravilno, filtar ili sjenilo
može se djelomično pojaviti na slici. Optičke značajke nekih objektiva
mogu uzrokovati da rubno područje slike ispadne pretamno (nedovoljno
svjetla).
66 Uključite funkciju smanjenja efekta crvenih očiju (str. 84).
66 Približite se objektu i snimajte ga unutar dometa bljeskalice uz uporabu
bljeskalice (str. 84).
155
Ostalo
Oči osoba ispadaju crvene.
Na LCD zaslonu se pojavljuju i ostaju točke.
66 Pojava nije kvar. Točke se ne snimaju (str. 7).
66 Možete smanjiti ovaj efekt uporabom funkcije "Pixel mapping".
1Pomaknite preklopku LIVE VIEW/OVF u položaj "LIVE VIEW".
2Pričvrstite pokrov objektiva.
3Tipka MENU  0 3  [Pixel mapping]  [OK]
Slika je zamućena.
66 Slika je snimljena na tamnom mjestu bez bljeskalice i vidljiv je učinak
pomicanja fotoaparata. Preporučuje se uporaba stativa ili bljeskalice
(str. 46, 82).
U tražilu trepće   za EV skalu.
66 Objekt je presvijetao ili pretaman za raspon mjerenja kod ovog fotoaparata.
Boje slike snimljene u Live View modu su neobične.
66 U Live View modu, pažljivo provjerite sliku prikazanu na LCD zaslonu
prije snimanja. Fotoaparat možda neće moći prepoznati boje slike odmah
nakon odabira Live View moda. U tom slučaju možda se neće postići
očekivani rezultat.
Reprodukcija
Fotoaparat ne reproducira.
66 Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu (str. 135).
66 Ako je slikovna datoteka obrađena na računalu ili je snimljena drugim
modelom fotoaparata, reprodukcija na ovom fotoaparatu nije zajamčena.
66 Fotoaparat je u USB načinu rada. Prekinite USB vezu (str. 133).
Slika se ne prikazuje na TV zaslonu.
66 Provjerite je li spajanje pravilno (str. 112).
Brisanje/editiranje slika
Kamera ne može izbrisati sliku.
66 Isključite zaštitu (str. 109).
156
Greškom ste izbrisali snimku.
66 Kad jednom izbrišete snimku, ne možete je vratiti. Savjetujemo vam da
zaštitite snimke koje ne želite izbrisati (str. 109).
Ne može podešavati DPOF oznaku.
66 Ne možete staviti DPOF oznake na RAW snimke.
Računala
Ne znate je li operativni sustav računala kompatibilan s fotoaparatom.
66 Provjerite "Preporučena konfiguracija računala" (str. 129, 137).
Vaše računalo ne prepoznaje fotoaparat.
66 Provjerite je li fotoaparat uključen.
66 Ako je napon baterije nizak, umetnite napunjenu bateriju (str. 14) ili upotrijebite AC adapter (nije isporučen).
66 Koristite USB kabel (isporučen) (str. 130).
66 Odspojite USB kabel i zatim ga ponovno čvrsto spojite.
66 Podesite [USB connection] na [Mass Storage] (str. 130).
66 Odspojite sve uređaje osim fotoaparata, tipkovnice i miša iz USB priključnica na računalu.
66 Spojite fotoaparat izravno na računalo bez uporabe USB huba ili drugih
uređaja (str. 129).
Snimke se ne mogu kopirati.
Snimke se ne mogu reproducirati na računalu.
66 Ako upotrebljavate "PMB", pogledajte "PMB Help".
66 Obratite se proizvođaču računala ili softvera.
157
Ostalo
66 Izvršite USB spajanje pravilnim priključivanjem fotoaparata na računalo
(str. 130).
66 Slijedite opisni postupak kopiranja u skladu s OS računala (str. 131).
66 Ako snimate slike na memorijsku karticu formatiranu na računalu, možda
nećete moći kopirati slike na računalo. Snimajte uz uporabu memorijske
kartice formatirane u fotoaparatu (str. 119).
Nakon USB spajanja, "PMB" se ne pokreće automatski.
66 Izvršite USB spajanje nakon što se uključi računalo (str. 130).
Ne znate upotrebljavati isporučeni softver.
66 Pogledajte Help ili vodič dotičnog softvera.
Memorijska kartica
Ne možete uložiti memorijsku karticu.
66 Memorijska kartica je pogrešno uložena. Umetnite u pravilnom smjeru (str. 22).
Ne možete snimati na memorijsku karticu.
66 Memorijska kartica je puna. Izbrišite nepotrebne slike (str. 110).
66 Uložena je memorijska kartica koja se ne može koristiti (str. 23).
Greškom ste formatirali memorijsku karticu.
66 Formatiranjem se brišu svi podaci s memorijske kartice. Podaci se ne mogu
obnoviti.
"Memory Stick PRO Duo" se ne prepoznaje na računalu s "Memory Stick"
utorom.
66 Ako utor za "Memory Stick" ne podržava "Memory Stick PRO Duo",
spojite fotoaparat na računalo (str. 130). Računalo prepoznaje "Memory
Stick PRO Duo".
Ispis
Uz sljedeće točke također pogledajte "PictBridge kompatibilan pisač" (u
nastavku).
Boje slike su čudne.
66 Pri ispisivanju slika snimljenih u Adobe RGB modu pomoću sRGB pisača
koji ne podržavaju Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), slike se ispisuju s
nižim zasićenjem (str. 96).
158
Slike se ispisuju uz oba odrezana ruba.
66 Ovisno o vašem pisaču, mogu se odrezati svi rubovi slike. Posebno kad
snimate sliku s omjerom širine i visine podešenim na [16:9], bočni rubovi
slike mogu biti odrezani.
66 Kod ispisa slika pomoću vašeg pisača, isključite funkcije orezivanja ili ispis bez ruba. Obratite se proizvođaču pisača kako biste saznali omogućuje
li pisač ovu funkciju.
66 Kad nosite slike na ispis u fotografski studio, raspitajte se podržavaju li
ispis slika bez rezanja oba ruba.
Nije moguć ispis slika s datumom.
66 Uporabom "PMB", možete ispisati slike s datumom (str. 141).
66 Ova kamera nema funkciju prikaza datuma na slikama. Ipak, s obzirom da
slike snimljene fotoaparatom sadrže podatke o snimanju, možete ispisati
sliku s datumom ako pisač ili softver prepoznaju Exif informacije. Za
kompatibilnost s Exif informacijama, obratite se proizvođaču pisača ili
softvera.
66 Pri ispisivanju u fotostudiju snimke je moguće ispisati s datumom zamolite
li djelatnike za to.
PictBridge kompatibilan pisač
Detalje potražite u uputama za uporabu pisača ili se obratite proizvođaču
pisača.
Nije moguće uspostaviti spajanje.
159
Ostalo
66 Fotoaparat se ne može izravno spojiti na pisač koji ne podržava PictBridge
standard. Obratite se proizvođaču pisača kako biste saznali podržava li
pisač PictBridge ili ne.
66 Podesite [USB connection] na [PTP] (str. 145).
66 Odspojite i ponovno spojite USB kabel. Ako se na pisaču pojavi poruka
pogreške, pogledajte upute za uporabu pisača.
Slike se ne mogu ispisati.
66 Provjerite jesu li fotoaparat i pisač pravilno spojeni pomoću USB kabela.
66 RAW snimke se ne mogu ispisati.
66 Možda se neće moći ispisati slike snimljene drugim fotoaparatima ili
obrađene na računalu.
"---- -- --" se ispisuje umjesto datuma na slici.
66 Snimke koje ne sadržavaju informacije o datumu/vremenu snimanja ne
mogu se ispisati s datumom. Podesite [Date imprint] na [Off] i ponovno
ispišite sliku (str. 147).
Nije moguć ispis u odabranoj veličini.
66 Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite pri svakom mijenjanju formata
papira nakon što je na fotoaparat spojen pisač.
66 Postavka ispisa fotoaparata razlikuje se od postavke ispisa. Promijenite
postavku na fotoaparatu (str. 147) ili pisaču.
Fotoaparatom se ne može rukovati nakon poništavanja ispisa.
66 Pričekajte trenutak dok pisač poništava postupak. Ovisno o pisaču, potrebno je određeno vrijeme.
Ostalo
Objektiv se zamaglio.
66 Došlo je do kondenzacije vlage. Isključite fotoaparat i ostavite ga približno
sat vremena prije uporabe (str. 165).
Pri uključenju fotoaparata prikazuje se poruka "Set date and time?".
66 Fotoaparat ste ostavili neko vrijeme neupotrijebljen, sa slabom baterijom
ili bez nje. Napunite bateriju i ponovno podesite datum (str. 25, 165). Ako
se podešenje datuma briše pri svakom punjenju baterije, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Oznaka broja mogućih fotografija se ne smanjuje ili se smanjuje za dva
odjednom.
66 To se događa jer se omjer kompresije i veličina slike nakon kompresije
mijenjaju ovisno o slici pri snimanju JPEG slike (str. 117).
160
Podešenje se samo resetira.
66 Uklonili ste bateriju dok je prekidač bio u položaju ON. Pri uklanjanju
baterije provjerite je li fotoaparat isključen te da indikator pristupa ne svijetli (str. 17, 36).
Fotoaparat ne radi pravilno.
66 Isključite fotoaparat. Izvadite i ponovno umetnite bateriju. Koristite li AC
adapter (opcija), odspojite mrežni kabel. Ako je fotoaparat jako zagrijan,
ostavite ga da se ohladi prije primjene ovog korektivnog postupka. Ako
fotoaparat ne radi nakon tih postupaka, obratite se ovlaštenom Sonyjevom
servisu.
Trepće pet stupaca SteadyShot skale.
66 Funkcija SteadyShot ne radi. Možete nastaviti snimati, ali funkcija
SteadyShot neće raditi. Isključite i ponovno uključite fotoaparat. Ako
SteadyShot skala nastavlja treptati, obratite se Sony prodavatelju ili
najbližem Sony servisu.
Na zaslonu se prikazuje "--E-".
66 Izvadite i ponovno umetnite memorijsku karticu. Ako taj postupak ne
isključi indikator, formatirajte memorijsku karticu.
Ostalo
161
Poruke upozorenja
Ako se pojave sljedeće poruke,
slijedite navedene upute.
Incompatible battery. Use correct
model.
66 Koristite neodgovarajuću
bateriju (str. 18).
Set date and time?
66 Podesite datum i vrijeme. Ako
fotoaparat niste koristili duže
vrijeme, napunite ugrađenu
akumulatorsku bateriju (str. 25,
165).
Power insufficient
66 Pokušali ste očistiti slikovni
senzor (Cleaning mode), a
baterija je bila slabo napunjena.
Napunite bateriju ili koristite AC
adapter (opcija).
Unable to use "Memory Stick."
Format?
Unable to use SD memory card.
Format?
66 Memorijsku karticu ste formatirali na računalu i promijenio se
format datoteka.
Odaberite [OK] i zatim formatirajte memorijsku karticu.
Memorijsku karticu možete
koristiti ponovno, no svi prethodni podaci su izbrisani s nje.
Formatiranje može potrajati
duže vrijeme.
162
Pojavljuje li se poruka i dalje,
zamijenite memorijsku karticu.
Card error
66 Uložena je neodgovarajuća memorijska kartica ili nije uspjelo
formatiranje.
Reinsert "Memory Stick." Reinsert
SD memory card.
66 Uložena memorijska kartica ne
može se upotrebljavati s ovim
fotoaparatom.
66 Memorijska kartica je oštećena.
66 Kontakti na memorijskoj kartici
su zaprljani.
SD memory card locked.
66 Upotrebljavate memorijsku
karticu s preklopkom za zaštitu
od snimanja koja je u položaju
LOCK. Prebacite preklopku u
položaj za snimanje.
This "Memory Stick" is not
supported.
66 Koristite "Memory Stick" prikladan za ovaj fotoaparat (str. 23).
No "Memory Stick" inserted. Shutter
is locked.
No SD memory card inserted.
Shutter is locked.
66 Nije uložena memorijska kartica
one vrste koja je odabrana preklopkom za memorijsku karticu.
Umetnite memorijsku karticu
ili preklopkom za memorijsku
karticu promijenite vrstu memorijske kartice.
Processing...
66 Nakon snimanja će se primjenjivati funkcija smanjenja šuma
(Long Exposure NR) onoliko
dugo koliko je zatvarač bio
otvoren. Za to vrijeme ne može
se snimiti nova slika.
Unable to display.
66 Možda se neće moći prikazati
slike snimljene drugim fotoaparatima ili obrađene na računalu.
No lens attached. Shutter is locked.
66 Objektiv nije pravilno postavljen
ili nije postavljen uopće.
66 Spajate li fotoaparat na astronomski teleskop ili nešto slično,
podesite mod snimanja na M.
No images
66 Na memorijskoj kartici nema
snimaka.
Image protected
66 Pokušali ste izbrisati zaštićene
snimke.
Unable to print.
66 Uspostavlja se USB veza.
Nemojte odspajati USB kabel.
Provjerite spojeni uređaj.
66 Nije moguće uspostaviti
PictBridge vezu. Odspojite
USB kabel i zatim ga ponovno
spojite.
Camera overheating. Allow it to
cool.
66 Fotoaparat se jako zagrijao jer
ste snimali bez prekida.
Isključite fotoaparat. Pričekajte
neko vrijeme da se fotoaparat
ohladi kako bi opet bio spreman
za snimanje.
Camera error System error
66 Isključite fotoaparat, uklonite
bateriju i zatim je ponovno
umetnite. Ako se poruka pojavljuje često, obratite se Sony
prodavatelju ili najbližem Sony
servisu.
Unable to magnify. Unable to rotate
image.
66 Možda neće biti moguće uvećavanje ili rotiranje snimaka
načinjenih drugim fotoaparatima.
No images changed
66 Pokušali ste zaštititi snimke ili
ste podesili DPOF bez promjene
podataka za te snimke.
163
Ostalo
66 Pokušali ste RAW snimke označiti DPOF oznakom.
Initializing USB connection...
Cannot create more folders.
66 Mapa s nazivom koji započinje
brojem "999" već postoji na
memorijskoj kartici. Ne možete
kreirati mape ako je to slučaj.
Printing canceled
66 Poništili ste zadatak ispisa.
Odspojite USB kabel ili isključite fotoaparat.
Unable to mark.
66 Pokušali ste označiti RAW snimke u izborniku PictBridge.
Printer error
66 Provjerite pisač.
66 Provjerite je li slika koju namjeravate ispisati oštećena.
Printer busy
66 Provjerite pisač.
164
Mjere opreza
Nemojte kameru koristiti/
ostavljati na sljedećim
mjestima
66 Na jako toplom, suhom ili vlažnom
mjestu
Na mjestima kao što je automobil
parkiran na izravnom suncu. Moglo
bi se deformirati kućište fotoaparata ili može doći do kvara.
66 Pod izravnim sunčevim svjetlom ili
pored radijatora. Moglo bi doći do
gubitka boje ili deformiranja kućišta, što može prouzročiti kvar.
66 Na mjestima izloženim jakim
vibracijama.
66 Pored jakih magneta.
66 Na pješčanim ili prašnim mjestima.
Pazite da u kameru ne uđe pijesak
ili prašina. To može uzrokovati
kvar kamere, u nekim slučajevima
nepopravljiv.
O spremanju
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od 0 °C do 40 °C. Snimanje
na izuzetno niskim ili visokim temperaturama izvan spomenutog opsega
se ne preporučuje.
O kondenzaciji vlage
Ako kameru unesete izravno iz
hladnog u topli prostor, unutar nje
ili na vanjskim dijelovima može se
kondenzirati vlaga. Dođe li do toga,
kamera neće ispravno raditi.
Kako spriječiti kondenzaciju vlage
Pri unošenju fotoaparata s hladnog na
toplo mjesto zatvorite ga u plastičnu
vrećicu i ostavite da se prilagodi
uvjetima na novom mjestu oko sat
vremena.
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite kameru i pričekajte približno jedan sat da vlaga ishlapi. Obratite
pozornost da snimanje jasnih slika
nije moguće ako pokušate snimati
dok je u unutrašnjosti objektiva
ostala vlaga.
O ugrađenoj punjivoj bateriji
Ova kamera ima ugrađenu punjivu
bateriju kako bi se sačuvao podatak o
datumu i vremenu bez obzira na to je
li kamera uključena ili isključena.
165
Ostalo
Pričvrstite pokrov objektiva ili
poklopac kućišta kad ne koristite
fotoaparat. Pri postavljanju
poklopca kućišta uklonite svu
prašinu s poklopca prije stavljanja
na fotoaparat. Kupite li objektiv
DT 18 – 55 mm F3.5 – 5.6 SAM,
kupite također stražnji pokrov za
objektiv ALC-R55.
O radnoj temperaturi
Ta se baterija uvijek puni sve dok
koristite kameru. Međutim, ako
koristite aparat samo nakratko, ona
se postupno prazni, a isprazni se
potpuno nakon približno 3 mjeseca
nekorištenja fotoaparata. U tom
slučaju prije uporabe kamere svakako
napunite bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena,
još uvijek možete koristiti fotoaparat,
ali datum i vrijeme neće biti zabilježeni. Ako se pri svakom punjenju
baterije resetiraju postavke fotoaparata, možda se istrošila ugrađena
akumulatorska baterija. Obratite se
Sony prodavatelju ili najbližem Sony
servisu.
Punjenje ugrađene baterije
Umetnite napunjenu glavnu bateriju
u fotoaparat ili spojite fotoaparat na
mrežno napajanje preko AC adaptera
(opcija) te ostavite isključeni fotoaparat 24 sata ili duže.
Napomene o snimanju/
reprodukciji
66 Prije snimanja važnih prigoda izvedite probno snimanje kako biste se
uvjerili da kamera radi dobro.
66 Ova kamera nije otporna na prašinu, vodu i prskanje.
66 Nemojte gledati u sunce ili snažan
izvor svjetla kroz uklonjeni
objektiv ili kroz tražilo. To može
uzrokovati nepopravljivo oštećenje
vida.
Ili, može uzrokovati kvar fotoaparata.
166
66 Kameru ne koristite u blizini
uređaja s jakim radiovalovima ili zračenjima. Kamera možda neće moći
pravilno snimati ili reproducirati.
66 Uporaba kamere na pješčanim i
prašnjavim lokacijama može uzrokovati kvarove.
66 Ukoliko dođe do kondenzacije
vlage, uklonite je prije uporabe
fotoaparata (str. 156).
66 Nemojte tresti ili udarati kameru.
Osim kvarova i nemogućnosti snimanja, to može učiniti memorijsku
karticu neiskoristivom, a može doći
i do oštećenja ili gubitka podataka.
66 Prije uporabe očistite površinu bljeskalice. Toplina pri radu bljeskalice
može uzrokovati prljanje površine
bljeskalice ili lijepljenje prašine po
površini što će rezultirati nedovoljnim svjetlom.
66 Držite fotoaparat, isporučeni pribor
i sl. izvan dosega male djece.
Mogla bi progutati memorijsku
karticu i sl. U tom slučaju odmah
se obratite liječniku.
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj
stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
http://www.sony.net/
Download PDF