Sony | DSLR-A330 | Sony DSLR-A330 DSLR-A330 Samo kućište (bez objektiva) Upute za upotrebu

4-137-175-11 (2)
Priprema fotoaparata
Prije uporabe
Snimanje
Uporaba funkcija
snimanja
Uporaba funkcija
reprodukcije
Promjena podešenja
Prikaz snimaka na
računalu
Ispis fotografija
Digitalni Single Lens Reflex fotoaparat
Upute za uporabu
DSLR-A330/A380
© 2009 Sony Corporation
Kratki vodič
DSLR-A330/A380
Priprema
Baterija
Objektiv
1
1
Punite bateriju dok se ne isključi indikator
CHARGE.
Skinite pokrov s kućišta aparata i zaštitni
pokrov sa stražnje strane objektiva.
Mrežni kabel
Indikator CHARGE
2
Nemojte dodirivati unutarnje dijelove.
Ako u aparat dospije prašina, na
fotografiji se mogu pojaviti točkice.
Nemojte ostavljati aparat i objektiv
bez pokrova. Kad mijenjate objektiv,
učinite to brzo, na mjestu na kojem
nema prašine.
Umetnite bateriju u aparat.
2
Pričvrstite objektiv tako da se poravnaju
oznake kao na slici.
Čvrsto umetnite bateriju dokraja u
pretinac uz pritisak zaporne preklopke
vrhom baterije.
Zakrenite objektiv dok ne klikne.
Skinite pokrov objektiva tijekom
snimanja.
4-137-172-11 (2)
µ330 µ380
Memorijska kartica
Podešavanje datuma/vremena
1
Otvorite pokrov utora memorijske
kartice.
1
Uključite fotoaparat.
2
Umetnite memorijsku karticu i
odaberite njezinu vrstu pomoću
preklopke memorijske kartice.
Lice kartice (SD memorijska kartica)
2
Podesite datum/vrijeme.
Strana s kontaktima
Lice kartice ("Memory
Stick PRO Duo")
Strana s kontaktima
Prilikom stavljanja memorijske kartice,
isključite fotoaparat.
Informacije o dostupnim memorijskim
karticama potražite u uputama za
uporabu.
Snimanje
1 Postavite funkcijski kotačić
na AUTO.
Provjerite je li preklopka LIVE VIEW/OVF
u položaju "LIVE VIEW".
Preklopka LIVE VIEW/OVF
2 Provjerite sliku na LCD
zaslonu.
Čvrsto držite
fotoaparat
Pridržite objektiv s
donje strane
3 Pritisnite okidač dopola za
izoštravanje.
Kad pritisnete okidač dopola i zadržite
ga, aktivira se automatsko izoštravanje.
4 Pritisnite okidač dokraja za
snimanje.
Reprodukcija
Pritisnite x.
Kontroler
Za reprodukciju prethodne ili sljedeće slike:
pritisnite b/B na kontroleru.
Za povratak na mod snimanja: x
Za brisanje slike
Pritisnite B.
Podrobnosti o svim značajkama vašeg SLR fotoaparata
potražite u uputama za uporabu.
© 2009 Sony Corporation
Korisniku
Broj modela i serijski broj se
nalaze na donjoj strani fotoaparata.
Zapišite serijski broj na donju crtu.
Navedite ove brojeve pri svakom pozivanju
ovlaštenog servisa ili zastupnika.
Broj modela DSLR-A330/A380
Serijski broj_________________________
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od
požara ili električkog udara, ne
izlažite uređaj utjecaju kiše ili vlage.
VAŽNE SIGURNOSNE
NAPOMENE
SAČUVAJTE OVE
UPUTE.
OPASNOST - KAKO
BISTE SMANJILI OPASNOST OD POŽARA ILI
ELEKTRIČNOG UDARA,
PAŽLJIVO SE PRIDRŽAVAJTE OVIH UPUTA.
Ako utikač svojim oblikom ne odgovara
utičnici, upotrijebite adapter koji odgovara
vrsti zidne utičnice.
Oprez
Baterija
Ako se baterijom pogrešno rukuje, može
eksplodirati, uzrokovati požar ili kemijske
opekline. Pridržavajte se sljedećih mjera
opreza.
C Nemojte rastavljati bateriju.
C Nemojte gnječiti niti izlagati bateriju
udarcima i silama kao što je udaranjem
čekića ili stajanje na nju.
C Nemojte kratko spajati niti dozvoliti
kontakt baterije s metalnim predmetima.
C Nemojte izlagati povišenoj temperaturi
iznad 60 °C, kao što je pod utjecajem
izravnog sunca ili u vozilu parkiranom
na suncu.
C Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
C Nemojte rukovati oštećenim litij-ionskim
baterijama ili ako su procurile.
C Obavezno punite bateriju pomoću
originalnog Sony punjača ili ureñaja koji
služi za punjenje baterija.
2
C Držite bateriju izvan dosega male djece.
C Bateriju držite suhom.
C Zamijenite bateriju samo istovjetnom ili
zamjenskom koju preporučuje Sony.
C Dotrajalu bateriju odmah zbrinite u skladu
s uputama.
Punjač baterije
Čak i ako indikator CHARGE ne svijetli,
punjač baterije nije odspojen iz napajanja
sve dok je utikač priključen u zidnu utičnicu.
Ako se tijekom uporabe punjača pojave
problemi, odmah isključite napajanje tako
da odspojite utikač iz utičnice.
3
Napomena za korisnike u
Republici Hrvatskoj
Izjava o sukladnosti
Proizvoñač ovog proizvoda je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo
108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik
Sony Overseas S.A. Predstavništvo u
Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj
proizvod usklañen s bitnim zahtjevima
tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod
utvrñeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
4
Za korisnike u Europi
Napomena za države u kojima se
primjenjuju EU smjernice
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašteni zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i sigurnost ureñaja
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za
informacije o servisu i jamstvenim uvjetima,
obratite se na adrese navedene u zasebnim
jamstvenim ili servisnim dokumentima.
Ovaj proizvod je ispitan i potvrñena je usklañenost sa smjernicom EMC za uporabu
spojnih kabela kraćih od 3 m.
Pažnja
Elektromagnetsko polje na odreñenim frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk
ovog digitalnog fotoaparata.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči prekid prijenosa podataka,
ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i
ponovo spojite komunikacijski kabel
(USB, i sl.).
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama sa sustavima odvojenog
prikupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje
ljudi. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
5
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama sa sustavima
odvojenog prikupljanja otpada)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se isporučena baterija ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava
se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih
razloga ili zbog performansi ili ispravnosti
zahtijeva stalnu vezu s ugrañenom baterijom,
njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo
ovlaštenom servisu.
Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje
baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je
odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz ureñaja. Odnesite je na odlagalište za
recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog ureñaja ili baterije, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
6
Napomene o uporabi fotoaparata
Snimanje
C Ovaj fotoaparat ima dva načina snimanja:
Live view pomoću LCD zaslona i
snimanje pomoću tražila (OVF).
C Moguće je odstupanje slike snimljene u
Live view modu i one preko LCD zaslona.
Odstupanja su moguća kod ekspozicije,
ravnoteže bjeline, D-range optimizer,
ovisno o načinu mjerenja i podešavanje
ekspozicije.
C Kod Live View načina snimanja, snimljena
slika može se razlikovati od slike koju
vidite na LCD zaslonu. Razlika je veća u
sljedećim slučajevima:
– Kod aktiviranja bljeskalice.
– Kod snimanja slabo osvijetljenih prizora,
kao kod snimanja noću.
– Kod velikog raspona intenziteta osvjetljenja objekta.
– Kod uporabe Circular PL filtra.
Izjava
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala zbog nemogućnosti snimanja ili reprodukcije uslijed kvara fotoaparata ili medija
za snimanje, ili zbog nekog drugog
razloga.
Crne, bijele, crvene,
plave i zelene točke
C Nemojte pridržavati fotoaparat za LCD
zaslon.
C Ne izlažite fotoaparat izravnom sunčevom
svjetlu. Ako se sunčevo svjetlo fokusira
na predmet u blizini, može uzrokovati
požar. Ako aparat trebate staviti na mjesto
izloženo sunčevu svjetlu, pričvrstite
pokrov objektiva.
C Pri niskim temperaturama na zaslonu se
mogu pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u takvim uvjetima. Kad uključite
aparat na hladnom mjestu, LCD zaslon
se može privremeno zatamniti. Kad se
aparat zagrije, monitor će raditi normalno.
C Nemojte jako pritiskati LCD zaslon jer to
može prouzročiti promjene boje i kvarove.
O autorskim pravima
Obavezno napravite sigurnosne kopije podataka kako ih ne biste nepovratno izbrisali.
TV programi, filmovi, videovrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim
pravima. Neovlašteno snimanje takvih
materijala može biti u suprotnosti zakonima
o autorskim pravima.
Napomene o LCD zaslonu i objektivu
Slike iz priručnika
Sigurnosna kopija
C LCD zaslon je proizveden visoko preciznom tehnologijom tako da preko 99,99%
piksela radi ispravno. Ipak, mogu se trajno
pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u
boji (bijele, crvene, plave ili zelene). To
je normalno u procesu proizvodnje i ni na
koji način ne utječe na snimljeni materijal.
Za smanjenje navedenih pojava kod Live
view snimanja, možete aktivirati funkciju
"Pixel mapping" (str. 158).
Slike prikazane u ovim uputama su navedene kao primjeri te nisu stvarne fotografije
snimljene ovim aparatom.
7
Napomena o tehničkim podacima
navedenim u ovim uputama
Podaci o učinku i tehnički podaci definirani
su u sljedećim uvjetima, osim ako nije
drugačije navedeno u uputama za uporabu:
na običnoj sobnoj temperaturi od 25 °C i
uz uporabu potpuno napunjene baterije.
8
Sadržaj
Priprema
fotoaparata
Prije uporabe
Snimanje
Napomene o uporabi fotoaparata........................................ 7
Provjera isporučenog pribora............................................ 13
Priprema baterije............................................................... 14
Postavljanje objektiva ....................................................... 20
Umetanje memorijske kartice ........................................... 22
Priprema fotoaparata......................................................... 25
Uporaba isporučenog pribora ........................................... 27
Provjera broja mogućih snimaka ...................................... 29
Čišćenje............................................................................. 32
Opis dijelova i indikatora na zaslonu ............................... 35
Prednja strana............................................................. 35
Stražnja strana ............................................................ 36
Bočne strane/donja strana .......................................... 37
LCD zaslon ................................................................ 38
Odabir funkcije/podešenja ................................................ 40
Funkcije odabrane kontrolnom tipkom...................... 41
Funkcije odabrane tipkom Fn (funkcija) ................... 42
Funkcije odabrane tipkom MENU............................. 42
Podešavanje nagiba LCD zaslona..................................... 44
Snimanje bez potresanja fotoaparata ................................ 45
Pravilan položaj.......................................................... 45
Uporaba funkcije SteadyShot .................................... 46
Uporaba stativa .......................................................... 47
z/{ Snimanje s automatskim podešenjem.............. 48
Snimanje s prikladnim podešenjem za objekt (Scene
Selection) ................................................................... 50
/ Portretne fotografije ............................................. 51
0 Fotografiranje krajolika........................................ 52
1 Fotografiranje malih objekata .............................. 53
. Fotografiranje objekata koji se kreću................... 54
y Fotografiranje u suton .......................................... 55
z Noćno fotografiranje ............................................ 56
9
Uporaba funkcija
snimanja
10
Snimanje slike na željeni način (mod ekspozicije)........... 57
Automatsko programirano snimanje ......................59
Snimanje uz kontrolu zamućenja pozadine
(Prioritet otvora blende) ......................................60
Snimanje pokretnog objekta na razne načine
(prioritet brzine zatvarača) ..................................62
Snimanje s ručno podešenom ekspozicijom
(ručna ekspozicija) ..............................................64
Snimanje tragova svjetla s dugom ekspozicijom
(BULB)................................................................66
Snimanje pomoću tražila (OVF)....................................... 68
Aktiviranje tražila ......................................................68
Podešavanje oštrine tražila (dioptrijsko
podešavanje)........................................................69
Promjena načina prikaza informacija o snimanju
(DISP)..................................................................70
LCD zaslon (grafički prikaz) .....................................71
LCD zaslon (standardni prikaz) .................................73
Tražilo ........................................................................75
Odabir načina izoštravanja................................................ 76
Uporaba automatskog izoštravanja ............................76
Snimanje sa željenom kompozicijom (blokada
izoštravanja) ........................................................78
Odabir načina izoštravanja prema kretanju objekta
(automatsko izoštravanje) ...................................79
Odabir područja izoštravanja (područje
automatskog izoštravanja)...................................80
Ručno izoštravanje (Manual focus) ...........................81
Zumiranje .......................................................................... 82
Uporaba bljeskalice........................................................... 84
Izvoñenje snimanja s bežičnom bljeskalicom............87
Podešavanje svjetline slike (ekspozicija, kompenzacija
bljeskalice, mjerenje svjetla)...................................... 88
Uporaba kompenzacije svjetline za cijelu sliku
(kompenzacija ekspozicije).................................88
Podešavanje količine svjetla bljeskalice
(kompenzacija bljeskalice)..................................90
Odabir načina mjerenja svjetline objekta (Metering
mode)...................................................................91
Uporaba funkcija
reprodukcije
Promjena
podešenja
Prikaz snimaka
na računalu
Ispis fotografija
Podešavanje ISO osjetljivosti ........................................... 92
Podešavanje tonova boje (White balance)........................ 93
Podešavanje ravnoteže bjeline u skladu s odreñenim
svjetlosnim izvorom
(Auto/Preset white balance) ................................ 93
Registriranje tonova boje (Custom white balance).... 94
Obrada slike ...................................................................... 96
Ispravljanje svjetline slike (D-Range Optimizer) ...... 96
Odabir željenog načina obrade slike
(Creative Style) ................................................... 96
Promjena raspona reprodukcije boje (prostor boje) ..... 98
5/6 Odabir načina okidanja .......................................... 99
Pojedinačno snimanje ................................................ 99
Kontinuirano snimanje............................................... 99
Uporaba self-timera ................................................. 100
Snimanje slika s pomaknutom ekspozicijom
(Exposure bracket) ............................................ 101
Snimanje uporabom daljinskog upravljača.............. 103
Reprodukcija snimaka..................................................... 104
Provjera informacija o snimljenim slikama.................... 108
Zaštita slika (Protect) ...................................................... 111
Brisanje snimaka (Delete)............................................... 112
Gledanje snimaka na TV zaslonu ................................... 114
Podešavanje veličine i kvalitete slike ............................. 118
Podešavanje načina za snimanje na memorijsku
karticu....................................................................... 120
Promjena podešenja redukcije šuma............................... 122
Promjena funkcija kontrolnog kotačića.......................... 123
Promjena ostalih podešenja ............................................ 124
Podešavanje LCD zaslona .............................................. 126
Provjera verzije fotoaparata ............................................ 128
Resetiranje na tvornička podešenja ................................ 129
Kopiranje snimaka na računalo ...................................... 131
Gledanje slika na računalu.............................................. 135
Uporaba softvera............................................................. 139
DPOF postavke ............................................................... 145
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju
PictBridge................................................................. 147
11
Ostalo
12
Tehnički podaci............................................................... 150
U slučaju problema ......................................................... 154
Poruke upozorenja .......................................................... 164
Mjere opreza ................................................................... 167
Provjera isporučenog pribora
Broj u zagradama označava količinu.
C BC-VH1 Punjač (1)
C Pokrov kućišta (1) (pričvršćen na
fotoaparat)
C Mrežni kabel (1)
C Okular (1) (pričvršćen na
fotoaparat)
C CD-ROM (aplikacijski softver za
fotoaparat) (1)
C Brzi vodič (1)
C Upute za uporabu (ovaj priručnik)
(1)
C Akumulatorska baterija
NP-FH50 (1)
C USB kabel (1)
C Remen za nošenje na ramenu (1)
C Pokrov okulara (1)
13
Priprema baterije
Pri prvoj uporabi fotoaparata, napunite NP-FH50 "InfoLITHIUM" bateriju
(isporučena).
Punjenje baterije
"InfoLITHIUM" baterija može se puniti čak i kad nije sasvim ispražnjena.
Može se takoñer koristiti kad nije sasvim napunjena.
1 Umetnite bateriju u punjač.
Pritisnite bateriju dok ne klikne.
14
2 Spojite mrežni kabel u zidnu
utičnicu.
Indikator svijetli: Punjenje je u tijeku.
Indikator ne svijetli: Normalno punjenje
je dovršeno
Jedan sat nakon isključenja indikatora:
Punjenje dokraja je dovršeno
Mrežni kabel
Indikator CHARGE
O vremenu punjenja
C Da bi se sasvim prazna baterija (isporučena) napunila dokraja pri
temperaturi od 25 °C, potrebno je odreñeno vrijeme.
Punjenje dokraja
Približno 265 min
Normalno punjenje
Približno 205 min
C Vrijeme punjenja razlikuje se ovisno o preostalom kapacitetu baterije ili
uvjetima punjenja.
Kad indikator CHARGE treperi
C Indikator CHARGE na isporučeno punjaču treperi na jedan od sljedećih
načina:
– Treperi brzo: Indikator se uključuje i isključuje svakih 0,15 sekundi.
– Treperi sporo: Indikator se uključuje i isključuje svakih 1,5 sekunde.
C Kad indikator CHARGE brzo treperi, skinite bateriju koja se puni i zatim
tu istu bateriju ponovno sigurno vratite na punjač. Ako indikator CHARGE
i dalje brzo treperi, to može značiti da je problem u bateriji ili da se upotrebljava baterija koja nije preporučena. Ako je baterija odgovarajuće vrste.
skinite je s punjača, zamijenite je novom ili drugom te provjerite radi li
punjač pravilno. Ako punjač radi pravilno, možda je došlo do problema u
radu baterije.
C Kad indikator CHARGE treperi polako, znači da je punjenje baterije
privremeno prekinuto i da se nalazi u pripravnom stanju. To se dogaña
automatski ako je temperatura izvan preporučenog raspona. Kad se
temperatura vrati unutar raspona, punjenje baterije se nastavlja i indikator
CHARGE ponovno svijetli. Savjetujemo vam da bateriju punite na
sobnoj temperaturi izmeñu 10 i 30 °C.
15
Napomene
C Spojite punjač na lako dostupnu mrežnu utičnicu u blizini.
C Kad punjenje završi, odspojite mrežni kabel iz mrežne utičnice i izvadite bateriju iz
punjača. Ako ostavite napunjenu bateriju u punjaču, može joj se smanjiti trajanje.
C Isporučeni punjač koristite isključivo za punjenje baterija serije "InfoLITHIUM"
serije H. Ostale baterije mogu procuriti, pregrijati se ili eksplodirati u punjaču, te
uzrokovati ozlijede i opekotine.
C Zaprljan punjač neće ispravno raditi. Očistite bateriju suhom tkaninom ili sl.
Uporaba ovog fotoaparata u inozemstvu — izvori napajanja
Ovaj fotoaparat i punjač, kao i mrežni adapter AC-PW10AM (nije isporučen),
možete koristiti u bilo kojoj zemlji ili regiji s napajanjem izmeñu 100 V i
240 V AC, 50/60 Hz.
Napomena
C Nemojte koristiti elektronički transformator (putni pretvarač) jer može prouzročiti kvar.
16
Umetanje napunjene baterije
1 Otvorite pokrov baterije uz pomak
preklopke za otvaranje pokrova.
2 Čvrsto umetnite bateriju dokraja u
pretinac uz pritisak zaporne preklopke vrhom baterije.
Zaporna preklopka
3 Zatvorite pokrov.
Vađenje baterije
Isključite fotoaparat i pomaknite zapornu
preklopku u smjeru strelice. Pazite da
vam baterija ne ispadne.
Zaporna preklopka
17
Provjera preostalog kapaciteta baterije
Podesite preklopku napajanja na ON i provjerite razinu napunjenosti na LCD
zaslonu.
"Baterija
prazna"
Razina napunjenosti baterije
Visoka
Niska
Snimanje više
nije moguće.
Što je to "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska baterija koja omogućuje razmjenu informacija
o uvjetima rada s fotoaparatom.
Napomene
C Prikazana razina možda neće biti točna u odreñenim okolnostima.
C Nemojte izlagati bateriju vodi. Baterija nije vodonepropusna.
C Ne ostavljajte bateriju na vrlo vrućim mjestima, primjerice u vozilu ili pod izravnim
sunčevim svjetlom.
Raspoložive baterije
Koristite samo NP-FH50 bateriju. Ne mogu se koristiti NP-FH30 ni
NP-FH40.
Učinkovita uporaba baterije
C Učinkovitost baterije se smanjuje na nižim temperaturama. Zato je na
hladnim mjestima vijek trajanja akumulatorske baterije kraći. Za dužu
uporabu akumulatorske baterije savjetujemo da je stavite u džep blizu tijela
kako biste je zagrijali i stavite je u fotoaparat neposredno prije snimanja.
C Česta uporaba bljeskalice, kontinuiranog snimanja ili učestalo isključivanje/
uključivanje uzrokuje brže trošenje baterije.
C Vrijeme snimanja raspoloživo u Live View modu je kraće od nego kod
uporabe tražila. Ako primijetite da se baterija prebrzo troši, prijeñite na
snimanje preko tražila. Na taj način će baterija trajati dulje.
Vijek trajanja baterije
C Vijek trajanja baterije je ograničen. Što je više koristite, njezino trajanje
se pomalo skraćuje. Kad se trajanje baterije znatno skrati, vjerojatno je
istekao njen životni vijek. Tada kupite novu akumulatorsku bateriju.
C Vijek trajanja baterije ovisi o načinu pohranjivanja, uvjetima rada i
okolišu.
18
Čuvanje akumulatorske baterije
Ako duže vrijeme nećete koristiti akumulatorsku bateriju, jednom godišnje
je napunite dokraja i zatim je sasvim ispraznite i spremite na suho i hladno
mjesto kako biste očuvali njeno normalno funkcioniranje.
19
Postavljanje objektiva
1 Skinite pokrov kućišta s fotoaparata i zaštitni pokrov s
objektiva.
C Kod zamjene objektiva budite brzi i ne
mijenjajte objektiv na zaprašenim
mjestima kako prašina i zaprljanja ne
bi ušli u fotoaparat.
Pokrov kućišta
Zaštitni pokrov
2 Pričvrstite objektiv tako da poravnate narančaste oznake na
objektivu i aparatu.
Narančaste oznake
3 Zakrenite objektiv udesno dok se
ne uglavi u odgovarajući položaj.
Napomene
C Uz objektiv DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM nije priložen stražnji pokrov. Kad spremate
objektiv dok nije postavljen na fotoaparat, nabavite stražnji pokrov objektiva
ALC-R55.
C Kod pričvršćivanja objektiva nemojte pritiskati tipku za otpuštanje objektiva.
C Ne primjenjujte silu kod pričvršćivanja objektiva.
20
Skidanje objektiva
1 Pritisnite dokraja tipku za otpuštanje objektiva i zakrenite objektiv ulijevo dok se ne zaustavi.
Tipka za otpuštanje
objektiva
2 Nakon skidanja objektiva, vratite
pokrov na njega i pričvrstite
pokrov kućišta na fotoaparat.
C Prije pričvršćenja pokrova, uklonite
prašinu s njih.
C Ako nabavite objektiv DT 18 – 55 mm
F3.5 – 5.6 SAM, nabavite i pokrov
objektiva ALC-R55.
Napomena o zamjeni objektiva
Ako pri zamjeni objektiva u aparat uñe prašina ili čestice prljavštine te dospiju
na površinu senzora slike (dio koji je zamjena za film), mogu se ovisno o
uvjetima snimanja pojaviti na slici.
Aparat je opremljen anti-dust funkcijom kako bi se spriječilo padanje prašine
na senzor slike. Meñutim, kod pričvršćivanja/vañenja objektiva obratite
pozornost na sljedeće:
Ako na senzor slike dospije prašina ili čestice prljavštine
Očistite senzor slike pomoću funkcije [Cleaning mode] u izborniku 0 Setup
(str. 33).
21
Umetanje memorijske kartice
Možete koristiti samo "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG
Duo", SD memorijske kartice i SDHC memorijske kartice. Ne može se
upotrebljavati MultiMediaCard.
U ovim uputama, "Memory Stick PRO Duo" i "Memory Stick PRO-HG
Duo" nazivaju se "Memory Stick PRO Duo" kartica, a SD memorijska
kartica i SDHC memorijska kartica nazivaju se "SD memorijska kartica".
1 Otvorite pokrov memorijske kartice.
2 Umetnite "Memory Stick PRO Duo"
Lice kartice (SD memorijska kartica)
karticu ili SD memorijsku karticu.
Strana s kontaktima
C Umetnite memorijsku karticu kao što je
prikazano dok ne klikne.
Lice kartice ("Memory Stick
PRO Duo")
Strana s kontaktima
3 Odaberite vrstu memorijske kartice
koju želite upotrebljavati pomoću
preklopke memorijske kartice.
22
4 Zatvorite pokrov memorijske kartice.
Vađenje memorijske kartice
Provjerite da indikator pristupa ne svijetli,
zatim otvorite pokrov memorijske kartice
i jednom pritisnite memorijsku karticu.
Indikator pristupa
Napomene o uporabi memorijskih kartica
C Nemojte udarati, savijati ili bacati memorijsku karticu.
C Nemojte upotrebljavati ili pohranjivati memorijsku karticu u sljedećim
uvjetima:
– Na vrućim mjestima, kao što je unutrašnjost vozila parkiranog na
izravnom suncu.
– Na mjestima izloženim izravnom suncu.
– Na vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim tvarima.
C Memorijska kartica može biti vruća odmah nakon dugotrajne uporabe.
Pažljivo rukujte njome.
C Kad indikator pristupa svijetli, nemojte vaditi memorijsku karticu ili
bateriju, ili isključivati aparat. Mogli bi se oštetiti podaci.
C Podaci se mogu oštetiti ako stavite memorijsku karticu pored snažno magnetiziranog materijala ili je koristite i prostoru sa statičkim elektricitetom ili
električkim nabojem.
C Savjetujemo vam da kopirate važne podatke na drugi medij, primjerice
na tvrdi disk računala.
C Kod nošenja ili spremanja memorijske kartice, stavite je u isporučenu
kutiju.
C Nemojte izlagati memorijsku karticu vodi.
C Nemojte dirati kontakte memorijske kartice rukom ili metalnim predmetom.
C Ako je zaštitna preklopka na memorijskoj kartici u položaju LOCK,
snimanje i brisanje nisu mogući.
23
C Pravilan rad s ovim fotoaparatom potvrñen je za "Memory Stick PRO Duo"
kartice kapaciteta do 16 GB i za SD memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.
C Ne može se jamčiti rad memorijskih kartica na fotoaparatu formatiranih
pomoću računala.
C Brzina očitavanja i bilježenja ovisi o kombinaciji memorijske kartice i
ureñaja s kojim se upotrebljava.
C Nemojte jako pritiskivati dok pišete po površini za pisanje na kartici.
C Nemojte lijepiti naljepnice na memorijsku karticu.
C Nemojte rastavljati ili preinačavati memorijske kartice.
C Nemojte ostavljati memorijske kartice u dosegu male djece jer bi ih djeca
mogla slučajno progutati.
Napomene o uporabi "Memory Stick" kartice uz ovaj fotoaparat
Vrste "Memory Stick" kartica koje se mogu upotrebljavati navedene su u
tablici dolje. Meñutim, ne može se jamčiti pravilan rad sa svim funkcijama
"Memory Stick PRO Duo" kartica.
"Memory Stick PRO Duo"
kartica*
"Memory Stick PRO-HG Duo"
kartica*
Moguća uporaba uz fotoaparat
"Memory Stick Duo" kartica
Moguća uporaba uz fotoaparat
"Memory Stick" kartica i
"Memory Stick PRO" kartica
Ne može se upotrebljavati uz
fotoaparat
* Sadrži tehnologiju MagicGate. MagicGate je tehnologija zaštite autorskih
prava koja koristi sustav enkripcije. Na ovom fotoaparatu ne može se
vršiti snimanje/reprodukcija podataka koji zahtijevaju MagicGate.
* Podržava visoku brzinu prijenosa podataka pomoću paralelnog sučelja.
24
Priprema fotoaparata
Podešavanje datuma
Kod prvog uključenja fotoaparata pojavit će se izbornik za podešavanje
datuma/vremena.
1 Podesite preklopku napajanja na ON
za uključenje fotoaparata.
C Za isključenje fotoaparata, podesite je
na OFF.
2 Provjerite je li odabrano [OK] na
LCD zaslonu, zatim pritisnite
središte kontrolera.
3 Odaberite svaku od opcija pomoću
b/B i podesite brojčanu vrijednost
pomoću v/V.
C Kad želite promijeniti način prikaza
[YYYY/MM/DD], najprije odaberite
[YYYY/MM/DD] pomoću b/B i zatim
promijenite podešenje pomoću v/V.
4 Ponovite korak 3 za podešavanje ostalih opcija, zatim pritisnite
središte kontrolera.
25
5 Provjerite je li odabrano [OK], zatim pritisnite središte kontrolera.
Poništenje podešavanja datuma/točnog vremena
Pritisnite tipku MENU.
Ponovno podešavanje datuma/vremena
Tipka MENU t 0 2 t [Date/Time setup]
26
Uporaba isporučenog pribora
Ovo poglavlje opisuje kako koristiti remen za nošenje na ramenu, pokrov
okulara i sjenila tražila. Drugi pribor je opisan na sljedećim stranicama.
C Akumulatorska baterija (str. 14)
C Punjač baterije (str. 14)
C Mrežni kabel (str. 14)
C USB kabel (str. 132, 148)
C CD-ROM (str. 140)
Pričvršćenje remena za nošenje na ramenu
Pričvrstite oba kraja remena na
fotoaparat.
C Možete takoñer pričvrstiti pokrov okulara
(str. 28) na remen.
Pokrov okulara
27
Uporaba pokrova okulara i sjenila tražila
Možete spriječiti ulazak svjetla kroz tražilo i utjecaj na ekspoziciju. Kod
okidanja bez uporabe tražila ili snimanju self-timerom, pričvrstite pokrov
okulara.
1 Nagnite LCD zaslon prema dolje.
2 Pažljivo skinite sjenilo tražila
pritiskom na obje njegove bočne
strane.
C Postavite prste ispod sjenila tražila
i pomaknite ga prema gore.
3 Navucite pokrov okulara na tražilo.
Napomena
C Senzori okulara smješteni ispod tražila mogu se aktivirati ovisno o situaciji, i može
se podesiti žarište ili LCD zaslon može nastaviti treperiti. U takvim slučajevima,
podesite [Eye-Start AF] (str. 68) i [Auto off w/ VF] (str. 127) na [Off].
28
Provjera broja mogućih snimaka
Kad umetnete memorijsku karticu u fotoaparat i podesite preklopku napajanja na
ON, broj mogućih snimaka (nastavite li
snimati koristeći tekuća podešenja) je
prikazan na LCD zaslonu.
Napomene
C Ako "0" treperi žuto, memorijska kartica je puna. Zamijenite memorijsku karticu
drugom, ili izbrišite snimke na tekućoj memorijskoj kartici (str. 112).
C Ako "NO CARD" (broj slika za snimanje) treperi žuto, znači da memorijska kartica
nije umetnuta. Umetnite memorijsku karticu.
Broj mogućih snimaka na memorijskoj kartici
Tablica prikazuje približan broj snimaka koje se mogu snimiti na memorijskoj
kartici formatiranoj ovim fotoaparatom. Vrijednosti se mogu razlikovati
ovisno o uvjetima snimanja.
Veličina slike: L 14M (DSLR-A380)/L 10M (DSLR-A330)
Format slike: 3:2*
"Memory Stick PRO Duo" kartica
DSLR-A380
Kapacitet
Veličina
Standard
Fine
RAW & JPEG
RAW
(Jedinica: slike)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
271
194
35
43
548
393
72
89
1085
779
144
178
2180
1566
291
358
4421
3176
592
728
29
DSLR-A330
Kapacitet
Veličina
Standard
Fine
RAW & JPEG
RAW
(Jedinica: slike)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
320
237
48
60
647
480
98
123
1281
951
195
245
2575
1910
392
494
5221
3874
797
1004
SD memorijska kartica
SLR-A380
Kapacitet
Veličina
Standard
Fine
RAW & JPEG
RAW
(Jedinica: slike)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
270
193
35
43
537
385
71
87
1081
776
144
177
2177
1564
291
358
4421
3176
592
728
DSLR-A330
Kapacitet
Veličina
Standard
Fine
RAW & JPEG
RAW
(Jedinica: slike)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
319
236
47
60
634
470
96
121
1277
947
194
245
2571
1908
392
494
5221
3874
797
1004
* Kad je [Aspect ratio] podešen na [16:9], možete načiniti više snimaka od broja prikazanog u gornjoj tablici. Meñutim, ako je podešen na [RAW], broj je isti kao za [3:2]
format slike.
30
Broj mogućih snimaka uz uporabu baterije
Približan broj snimaka koje možete izvesti je sljedeći kad koristite fotoaparat s dokraja napunjenom baterijom (isporučena).
Stvarne vrijednosti mogu biti manje od navedenih ovisno o načinu uporabe.
Live view mod
DSLR-A380
Približno 230 slika
DSLR-A330
Približno 230 slika
Mod tražila
Približno 500 slika
Približno 510 slika
C Broj je izračunat s dokraja napunjenom baterijom i u sljedećim situacijama:
– Na sobnoj temperaturi od 25 °C.
– [Quality] podešeno na [Fine].
– Izoštravanje podešeno na ǽ (Automatic AF).
– Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
– Jedno aktiviranje bljeskalice svaka dva snimanja.
– Jedno uključenje i isključenje svakih deset snimanja.
C Postupak mjerenja se temelji na standardu CIPA. (CIPA: Camera &
Imaging Products Association.
31
Čišćenje
Čišćenje LCD zaslona
Za uklanjanje otisaka prstiju, prašine i slične nečistoće s LCD zaslona,
koristite pribor za čišćenje (opcija).
Čišćenje leće objektiva
C Kad čistite površinu leće, uklonite prašinu četkicom s puhaljkom. Ukoliko
se prašina zalijepila na površinu, obrišite je mekanom krpicom ili papirnom maramicom lagano navlaženom otopinom za čišćenje leća. Brišite
spiralnim pokretom od sredine prema van. Ne nanosite otopinu za
čišćenje izravno na površinu leće.
C Ne dirajte unutrašnjost fotoaparata, primjerice kontakte objektiva ili zrcalo.
Budući da prašina na zrcalu ili oko zrcala može utjecati na sustav automatskog izoštravanja, otpušite je četkicom s puhaljkom. Dospije li prašina na
CCD, može se pojaviti na snimljenoj slici. Prebacite fotoaparat u mod
čišćenja, zatim ga očistite puhaljkom (str. 33). Unutrašnjost fotoaparata
nemojte čistiti raspršivačem u spreju jer tako možete uzrokovati kvar.
C Nemojte koristiti otopinu za čišćenje koja sadrži organska otapala poput
razrjeñivača ili benzina.
Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom u vodi,
zatim je obrišite suhom krpom. Nemojte koristiti sljedeća sredstva jer mogu
oštetiti kućište.
C Kemijski proizvodi, kao što su razrjeñivač, benzin, alkohol, krpe za jednokratnu uporabu, repelenti za insekte, losioni za sunčanje ili insekticidi.
C Nemojte dodirivati fotoaparat ako na rukama imate gore navedena sredstva.
C Fotoaparat ne smije biti u dugotrajnom kontaktu s gumom ili vinilom.
32
Čišćenje senzora slike
Ako u aparat uñu prašina ili čestice nečistoće te dospiju na površinu senzora
slike (dio koji je zamjena za film), mogu se ovisno o uvjetima snimanja
pojaviti na slici. Ako na senzoru slike ima prašine, koristite komercijalno
nabavljivu četkicu s puhaljkom i očistite senzor slike prema opisu u nastavku.
Prašinu možete jednostavno ukloniti uporabom četkice s puhaljkom i anti-dust
funkcije.
Napomene
C Čišćenje je moguće izvoditi samo kad je razina baterije {. Slaba baterija tijekom
čišćenja može uzrokovati oštećenje zatvarača. Čišćenje je potrebno izvesti brzo.
Preporuča se uporaba mrežnog adaptera/punjača (opcija).
C Nemojte koristiti raspuhivač u spreju jer može raspršiti pare po unutrašnjosti kućišta
fotoaparata.
1 Provjerite je li baterija sasvim napunjena (str. 18).
2 Pritisnite tipku MENU, zatim
odaberite 0 3 pomoću b/B
na kontroleru.
Tipka MENU
3 Odaberite [Cleaning mode] po
moću v/V na kontroleru, zatim
pritisnite središte kontrolera.
Pojavi se poruka "After cleaning,
turn camera off. Continue?"
(Nakon čišćenja, isključite aparat.
Nastaviti?).
4 Odaberite [OK] pomoću v na kontroleru, zatim pritisnite središte
kontrolera.
Nakon kratkog vibriranja senzora slike, podigne se zrcalo ispred njega.
33
5 Odvojite objektiv (str 21).
6 Puhaljkom očistite površinu
senzora slike i okolno područje.
C Ne dodirujte senzor slike vrhom četkice. Brzo završite čišćenje.
C Fotoaparat okrenite prednjim dijelom
nadolje kako biste spriječili ponovni
ulazak prašine.
C Kod čišćenja senzora slike, ne stavljajte vrh četkice s puhaljkom u otvor
za učvršćenje objektiva.
7 Pričvrstite objektiv i isključite fotoaparat.
Napomena
C Fotoaparat se počne oglašavati zvučnim signalom ako se baterija isprazni tijekom
čišćenja. Odmah prekinite čišćenje i isključite fotoaparat.
34
Opis dijelova i indikatora na zaslonu
Za detalje o rukovanju pogledajte stranice navedene u zagradama.
Prednja strana
A Okidač (48)
B Preklopka napajanja (25)
C Kontrolni kotačić (61, 123)
D Indikator self-timera (100)
M Preklopka načina izoštravanja
(76, 81)
* Ne dirajte izravno ove
dijelove.
E Kontakti objektiva*
F Senzor daljinskog upravljača
G Zrcalo*
H Držač objektiva
I Ugrañena bljeskalica* (84)
J ? Oznaka položaja senzora
slike (78)
K Kotačić moda (48 – 67)
L Tipka za otpuštanje objektiva
(21)
35
Stražnja strana
A Priključak za pribor (87)
B Tražilo* (68)
C Tipka MENU (42)
D Senzori okulara (68, 127)
E LCD zaslon (38, 44, 104, 108)
F Senzor svjetlosti (126)
G Dioptrijski regulator (69)
H Preklopka LIVE VIEW/OVF
(68)
I Tipka ¸ (Smart telekonverter)
(82)
J Za snimanje: Tipka $ (ekspo-
zicija) (88)
Za gledanje: Tipka y
(zumiranje) (105)
K Tipka Fn (funkcija) (42)
L Kontrolna tipka (unos) (40)/
tipka Spot AF (80)
36
M Kontrolna tipka
Dok je prikazan izbornik: v/V/
b/B (40)
Dok se ne prikazuje izbornik:
DISP (39, 70, 104)/5/6 (99)/
ISO (92)/( (84)
N Tipka B (brisanje) (112)
O Tipka # (reprodukcija) (104)
* Ne dirajte izravno ove
dijelove.
Bočne strane/donja strana
A HDMI priključnica (114)
B Preklopka memorijske kartice
C Pokrov memorijske kartice
D Utor za "Memory Stick PRO
K Navoj za stativ
C Vijak stativa mora biti kraći od
5,5 mm. U suprotnom ne možete
sigurno pričvrstiti stativ, a vijak
može oštetiti fotoaparat.
Duo" memorijsku karticu (22)
E Utor za SD memorijsku karticu
(22)
F % (USB) priključnica (132,
148)
G Indikator pristupa (23)
H Hvataljke za remen (27)
I DC IN priključnica
C Kod spajanja AC-PW10AM AC
mrežnog adaptera/punjača
(opcija) na fotoaparat, isključite
fotoaparat, zatim spojite priključak mrežnog adaptera/punjača
na DC IN priključnicu na
fotoaparatu.
J Pokrov baterije (17)
37
LCD zaslon
Indikatori na LCD zaslonu se prikazuju na sljedeći način kod snimanja u
Live View modu. Indikatori u modu snimanja preko tražila prikazani su na
str. 71
A
Indikator
*
¸ (1.4
B
Značenje
Preostalo trajanje
baterije (18)
Smart telekonverter (82)
Kvaliteta slike (119)
s t u Veličina slike (118)/
x w v format slike (118)
Memorijska kartica (22)
Ŏˆ
Preostali broj snimaka (29)
100
`ˇ=
nf¦
s 7500K
G9
~!
18
9;
:=
Indikator
6R
¯
¨C
V
Ǿǿ
ə
¡~
-\
Histogram (89)
Način izoštravanja (79)
Područje automatskog
izoštravanja (80)
Način mjerenja (91)
Ravnoteža bjeline (Auto,
Preset, Custom, Color
temperature, Color filter)
(93)
P A S M z Kotačić moda (48 – 67)
y.1
0/{
{ ( 7 q Način rada bljeskalice
(84)
|8
D-Range Optimizer (96)
G
Creative Style (96)
h +2.0
ISO 400
38
Značenje
Način okidanja (99)
Smanjenje efekta crvenih
očiju (86)
Kompenzacija bljeskalice
(90)
ISO osjetljivost (92)
C
Indikator
zTU
1/125
F3.5
h
S
Značenje
Izoštravanje (77)
Brzina zatvarača (62)
Otvor blende (60)
Skala ekspozicije (65, 102)
Upozorenje potresanja
aparata (45)
SteadyShot skala (46)
Promjena prikaza informacija o snimanju
Pritisnite tipku DISP (prikaz) za prebacivanje izmeñu uvećanog prikaza i
detaljnog prikaza.
Indikatori uključeni
Histogram uključen
Indikatori isključeni
Histogram (str. 89)
39
Odabir funkcije/podešenja
Možete odabrati funkciju za snimanje ili reprodukciju iz liste izbornika. Za
prikaz liste izbornika, pritisnite kontrolnu tipku, tipku Fn (funkcija) ili tipku
MENU.
Primjer: Kad pritisnete tipku Fn.
Iz liste izbornika, koristite kontroler za
pomak kursora na željeno podešenje i
potvrdite odabir.
879: Pritisnite v/V/b/B na kontroleru
za pomak kursora.
z: Pritisnite središnju tipku za potvrdu
odabira.
U ovim uputama za uporabu, postupak odabira funkcije kontrolerom iz
liste izbornika je opisan na sljedeći način:
Primjer: Fn tipka t [White balance] t Odaberite željeno podešenje
Kad započnete postupak, u dnu zaslona će biti prikazan operativni vodič
funkcija kontrolera. Pratite taj vodič pri rukovanju fotoaparatom. Opis
korak-po-korak za gornji primjer ide na sljedeći način:
1 Pritisnite tipku Fn.
40
2 Odaberite [White balance] pomoću
v/V/b/B na kontroleru, zatim
pritisnite središnju tipku z za
potvrdu.
3 Slijedeći operativni vodič, odaberite i
potvrdite željenu funkciju.
Primjerice, za promjenu `, odaberite ` pomoću
v/V, podesite vrijednost za +/– pomoću b/B
i zatim pritisnite središnju tipku z za potvrdu.
Operativni vodič
Lista operativnog vodiča
Operativni vodič takoñer pokazuje postupke koji se ne odnose samo na
kontroler. Indikatori imaju sljedeće značenje.
T
Tipka MENU
Tl
ŋ
©
Povratak s tipkom MENU
Ŋ
Tipka y (zumiranje)
Tipka # (reprodukcija)
Kontrolni kotačić
¬
W
Tipka Fn
Tipka B (brisanje)
Funkcije odabrane kontrolnom tipkom
Funkcije koje se često upotrebljavaju u različitim uvjetima snimanja dodijeljene
su kontrolnoj tipki. Ove funkcije snimanja možete izravno odabrati i
promijeniti način prikaza pomoću kontrolne tipke.
DISP (prikaz) (str. 39, 70, 104)
( (bljeskalica) (str. 84)
ISO (str. 92)
5 / 6 (način okidanja) (str. 99)
C Single-shot adv. (str. 99)
41
C
C
C
C
C
Continuous adv. (str. 99)
Self-timer (str. 100)
Self-timer(Cont.) (str. 100)
Bracket: Cont. (str. 101)
Remote Commander (str. 103)
Funkcije odabrane tipkom Fn (funkcija)
Ova tipka prikazuje izbornike za podešavanje ili izvršavanje funkcija koje
se često upotrebljavaju kod snimanja ili reprodukcije.
Način snimanja
Način reprodukcije
Način automatskog izoštravanja (79)
Način mjerenja svjetla (91)
Ravnoteža bjeline (93)
AF područje (80)
D-RangeOptimizer (96)
Creative Style (96)
Brisanje (112)
Indeksi prikaz (106)
Postavke ispisa (145)
Slide show (107)
Zaštita slika (111)
Rotiranje (105)
Funkcije odabrane tipkom MENU
Možete podesiti osnovne postavke fotoaparata u cjelini ili izvršiti funkcije
kao što je snimanje, reprodukcije i ostalo.
Izbornik Recording
Image size (118)
Aspect ratio (118)
Quality (119)
!1
Flash compens. (90)
AF illuminator (86)
SteadyShot (46)
Izbornik Custom
Eye-Start AF (68)
Ctrl dial setup (123)
˘ 1 Red eye reduc. (86)
Auto review (126)
Auto off w/ VF (127)
42
!2
Color Space (98)
Long exp.NR (122)
High ISO NR (122)
Izbornik Playback
Delete (112)
Format (121)
Slide show (107)
#1
Protect (111)
Specify Printing (145)
PlaybackDisplay (104)
Izbornik Setup
LCD brightness (126)
Power Save (LV) (124)
Power Save (OVF) (124)
01
CTRL FOR HDMI (116)
Display Color (124)
Help Guide disp. (124)
Date/Time setup (125)
O Language (125)
File number (120)
0 2 Folder name (120)
Select folder (121)
C New folder (121)
USB connection (132, 147)
Audio signals (124)
Pixel mapping (158)
03
Cleaning mode (33)
Version (128)
Reset default (129)
43
Podešavanje nagiba LCD zaslona
Možete podesiti nagib LCD zaslona
tako da odgovara različitim uvjetima
snimanja.
Možete snimati u različitim položajima.
Nizak položaj
Podesite nagib LCD zaslona tako da
olakšate gledanje.
44
Povišen položaj
Snimanje bez potresanja fotoaparata
"Potresanja fotoaparata" označava neželjeno pomicanje fotoaparata koje se
dogaña pri pritisku okidača, uslijed čega se dobije nejasna slika. Za
smanjenje potresanja fotoaparata, slijedite naredne upute.
Pravilan položaj
Stabilizirajte gornji dio tijela i zauzmite položaj u kojem se fotoaparat ne
pomiče.
Kod Live View snimanja
Kod uporabe tražila
Točka 1
Jedna ruka drži ručku fotoaparata, a druga ruka podupire objektiv.
Točka 2
Zauzmite čvrst stav sa stopalima u širini ramena.
45
Točka 3
Lagano uprite laktove o tijelo.
Kod snimanja iz klečećeg položaja, umirite gornji dio tijela stavljanjem
lakta na koljeno.
Indikator upozorenja na potresanje
Zbog mogućeg potresanja fotoaparata, treperi
indikator e (upozorenje na potresanje
fotoaparata). U tom slučaju koristite stativ ili
bljeskalicu.
Indikator e (upozorenje na potresanje fotoaparata)
Napomena
C Indikator e (upozorenje na potresanje fotoaparata) je prikazan samo u modovima
gdje se automatski podešava brzina zatvarača. Ovaj indikator nije prikazan u M/S
modovima.
Uporaba funkcije SteadyShot
Funkcija SteadyShot može smanjiti učinak potresanja aparata usporedivo s
otprilike 2,5 – 3,5 koraka povećanja brzine zatvarača. Standardno je funkcija
SteadyShot podešena na [On].
Indikator skale za SteadyShot
Indikator S (SteadyShot skala) prikazuje
status potresanja fotoaparata. Pričekajte da se
skala smanji, zatim započnite snimanje.
Indikator S (SteadyShot) indikator
Za isključivanje SteadyShot funkcije
Tipka MENU t ! 1 t [SteadyShot] t [Off]
46
Napomena
C Funkcija SteadyShot možda neće raditi optimalno neposredno nakon uključenja
aparata ili ako ste pritisnuli okidač dokraja bez zaustavljanja napola. Pričekajte da
se SteadyShot skala S smanji, i tada polako pritisnite okidač.
Uporaba stativa
Savjetujemo vam da u sljedećim slučajevima pričvrstite fotoaparat na
stativ.
C Snimanje bez bljeskalice na tamnim mjestima.
C Snimanje s malim brzinama zatvarača, koje se obično koriste kod noćnog
snimanja.
C Snimanje vrlo bliskih objekata, kao kod makrosnimanja.
C Snimanje s teleskopskim objektivom.
Napomena
C Kad koristite stativ, isključite funkciju SteadyShot jer postoji mogućnost pojave
nepravilnosti u radu .funkcije SteadyShot (str. 46).
47
z/{ Snimanje s automatskim
podešenjem
"AUTO" mod omogućuje vam jednostavno snimanje bilo kojeg objekta u
svim uvjetima jer fotoaparat odgovarajuće procjenjuje situaciju i vrši
podešavanje.
Odaberite { kod snimanja na mjestima gdje je zabranjena uporaba bljeskalice.
Kad okrećete kotačić, na zaslonu se prikazuju objašnjenja odabranog moda
i načina snimanja (Help Guide disp.). Help Guide možete isključiti (str. 124).
1 Podesite kotačić moda na z
ili { (bljeskalica isključena).
ili
2 Podesite nagib LCD zaslona tako da je dobro vidljiv i držite
fotoaparat.
3 Kadrirajte željeni objekt unutar područja izoštravanja.
C Ako indikator e (upozorenje na potresanje fotoaparata) treperi, pažljivo
snimite objekt, držeći fotoaparat mirno
ili koristite stativ.
Indikator e (upozorenje
na potresanje fotoaparata)
Područje izoštravanja
4 Kad koristite zum-objektiv, zakrenite
prsten zuma, zatim se odlučite na
snimanje.
Prsten zuma
48
5 Pritisnite okidač dopola za izoštravanje.
Kad se potvrdi izoštravanje, svijetli indikator
z ili T (indikator izoštravanja) (str. 77).
Indikator izoštravanja
6 Pritisnite okidač dokraja za snimanje.
C Ako se okidač pritisne nakon što se smanji
indikator S (SteadyShot skala), funkcija
SteadyShot bit će učinkovitija.
Indikator S (SteadyShot skala)
Napomena
C S obzirom da fotoaparat uključuje funkciju automatskog podešavanja, mnoge značajke
neće biti dostupne, kao što su kompenzacija ekspozicije i ISO postavka. Ako želite
podesiti različite postavke, podesite kontrolni kotačić na P i zatim snimajte.
49
Snimanje s prikladnim podešenjem za
objekt (Scene Selection)
Odabir odgovarajućeg moda prema objektu ili uvjetima snimanja omogućuje
vam snimanje slike s prikladnijim podešenjem za objekt. Kad okrenete kotačić
moda, na zaslonu se prikazuju objašnjenja o odabranom modu i načinima
snimanja (Help Guide disp.). Help Guide možete isključiti (str. 124).
Napomena
C Fotoaparat vrši procjenu situacije kako bi podesio postavke. S obzirom da fotoaparat
uključuje funkciju automatskog podešavanja, mnoge značajke neće biti dostupne,
kao što su kompenzacija ekspozicije i ISO postavka.
50
Portretne fotografije
Ovaj mod je prikladan za
➏ Zamućenje pozadine i izoštrenje
objekta.
➏ Blagu reprodukciju tonova kože.
Podesite kotačić moda na / (Portrait).
Tehnike snimanja
C Za jače zamućenje pozadine, podesite objektiv na telefoto položaj.
C Možete snimiti življu sliku tako da na osobi u kadru izoštrite oko koje je
bliže objektivu.
C Za snimanje objekata s osvijetljenom pozadinom, koristite sjenilo objektiva
(dodatan pribor).
C Koristite funkciju smanjenja efekta crvenih očiju ako oči osobe koju
snimate pocrvene od svjetla bljeskalice (str. 86).
C Podesite bljeskalicu na { (bljeskalica isključena) kod snimanja bez
bljeskalice (str. 84).
51
Fotografiranje krajolika
Ovaj mod je prikladan za
➏ Snimanje cijelog niza pejzažnih
snimaka velike oštrine i živih boja.
Podesite kotačić moda na 0 (Landscape).
Tehnike snimanja
C Za naglašavanje otvorenosti pejzaža, podesite objektiv u širokokutni
položaj.
C Podesite bljeskalicu na ( (bljeskalica uključena) kod snimanja uz uporabu
bljeskalice (str. 84).
52
Fotografiranje malih objekata
Ovaj mod je prikladan za
➏ Snimanje izbliza predmete poput
cvijeća, insekata, posuđa ili malih
objekata. Možete postići jasnu i
oštru sliku.
Podesite kotačić moda na 1 (Macro).
Tehnike snimanja
C Približite fotoaparat objektu i snimajte na minimalnoj udaljenosti od
objektiva.
C Možete snimati i na većoj blizini uporabom makroobjektiva (dodatna
oprema).
C Podesite ugrañenu bljeskalicu na { (bljeskalica isključena) kad snimate
objekt unutar 1 m.
C Kod makrosnimanja, funkcija SteadyShot neće biti sasvim učinkovita.
Za postizanje boljih rezultata koristite stativ.
C Podesite bljeskalicu na { (bljeskalica isključena) kod snimanja bez
bljeskalice (str. 84).
53
Fotografiranje objekata koji se kreću
Ovaj mod je prikladan za
➏ Snimanje objekata koji se kreću na
otvorenom ili na svijetlim mjestima.
Podesite kotačić moda na . (Sports Action).
Tehnike snimanja
C Fotoaparat snima kontinuirano dok je okidač pritisnut.
C Pritisnite i zadržite okidač dopola do odgovarajućeg trenutka.
C Podesite bljeskalicu na ( (bljeskalica uključena) kod snimanja uz uporabu
bljeskalice (str. 84).
54
Fotografiranje u suton
Ovaj mod je prikladan za
➏ Ljepše snimanje crvenih tonova
sunčeva zalaska.
Podesite kotačić moda na y (Sunset).
Tehnike snimanja
C Koristi se za snimanje slike s naglašenijim crvenim tonovima nego kod
ostalih modova. Takoñer je prikladan za snimanje krasnog crvenila sunčeva
izlaska.
C Podesite bljeskalicu na ( (bljeskalica uključena) kod snimanja uz uporabu
bljeskalice (str. 84).
55
Noćno fotografiranje
Ovaj mod je prikladan za
➏ Snimanje noćnih prizora na većoj
udaljenosti bez gubitka tamne
atmosfere okoline.
Podesite kotačić moda na z (Night Port./View).
Podesite bljeskalicu na { (bljeskalica isključena) kad snimate noćni
prizor bez osoba u kadru (str. 84).
Tehnike snimanja
C Pazite da se objekt ne pomiče kako biste spriječili zamućenje slike.
C Brzina zatvarača je manja, stoga se preporuča uporaba stativa.
Napomena
C Slika se možda neće snimiti pravilno kad je prizor u potpunosti taman.
56
Snimanje slike na željeni način
(mod ekspozicije)
Kod single lens reflex fotoaparata možete podešavati brzinu zatvarača (trajanje otvorenosti zatvarača) i otvor blende (raspon izoštravanja: dubinska
oštrina) kako biste postigli mnoštvo željenih fotografskih izričaja.
Primjerice, možete koristiti veliku brzinu zatvarača za snimanje trenutačnog
oblika vala, ili možete istaknuti cvijet povećanjem otvora blende kako biste
izoštrili sve ispred i iza cvijeta. To su neki od efekata u kojima možete
uživati s ovim aparatom (str. 60, 62).
Podešavanjem brzine okidača i otvora blende ne samo da se kreiraju fotografski efekti kretanja i izoštrenosti, već se takoñer odreñuje svjetlina slike
kontrolom vrijednosti ekspozicije (količine svjetla koje ulazi u fotoaparat),
što je najvažniji čimbenik pri fotografiranju.
Promjena svjetline slike količinom ekspozicije
Količina
ekspozicije
niska
visoka
Kad koristite veću brzinu zatvarača, fotoaparat otvara zatvarač na kraće
vrijeme. Tako u fotoaparat kraće ulazi svjetlo, pa se dobiva tamnija slika. Za
dobivanje svjetlije slike, možete podesiti veći otvor blende (otvor kroz koji
prolazi svjetlo) kako biste podesili količinu svjetla koje ulazi u fotoaparat
odjednom.
Svjetlina slike podešena brzinom okidača i otvorom blende naziva se
"ekspozicija".
Ovo poglavlje će vam objasniti kako podesiti ekspoziciju i uživati u raznim
fotografskim izričajima uporabom kretanja, izoštravanja i svjetla. Možete
pronaći pravi način za snimanje željene slike i objekta.
57
Kad okrećete kotačić, na zaslonu se prikazuju objašnjenja odabranog moda
i načina snimanja (Help Guide disp.). Help Guide možete isključiti (str. 124).
58
Automatsko programirano snimanje
Ovaj mod je prikladan za
➏ Korištenje automatske ekspozicije, uz
zadržavanje vlastitih podešenja za ISO
osjetljivost, Creative Style, D-Range
optimizer, itd.
1 Podesite kotačić moda na P.
2 Podesite funkcije snimanja na željene vrijednosti (str. 76 – 103).
C Podesite bljeskalicu na ( (bljeskalica uključena) kod snimanja uz uporabu
bljeskalice (str. 84).
3 Izoštrite sliku i snimajte.
59
Snimanje uz kontrolu zamućenja pozadine
(Prioritet otvora blende)
Ovaj mod je prikladan za
➏ Izoštravanje objekta i zamućenje svega
ispred i iza objekta. Povećanjem
otvora blende smanjuje se domet
izoštravanja. (Dubinska oštrina se
skraćuje.)
➏ Snimanje dubine pejzažnih prizora.
Smanjivanjem otvora blende se
povećava domet izoštravanja.
(Dubinska oštrina se produljuje.)
1 Podesite kotačić moda na A.
60
2 Odaberite otvor blende (F-broj)
kontrolnim kotačićem.
C Manji F-broj: Prednji dio i pozadina
objekta su zamućeni. Veći F-broj:
Objekt te njegov prednji dio i pozadina su takoñer izoštreni.
C Ne možete provjeriti zamućenje slike
u tražilu ni na LCD zaslonu. Provjerite
snimku i podesite otvor blende.
Otvor blende (F-broj)
3 Izoštrite objekt i snimajte.
Brzina zatvarača se podešava automatski
za postizanje pravilne ekspozicije.
C Kad fotoaparat prosudi da nije postignuta pravilna ekspozicija s odabranim
otvorom blende, treperi brzina zatvarača.
U takvim slučajevima, podesite otvor
blende ponovno.
Brzina zatvarača
Tehnike snimanja
C Brzina zatvarača se može smanjiti ovisno o otvoru blende. Kad je brzina
zatvarača manja, koristite stativ.
C Za jače zamućenje pozadine, koristite teleobjektiv ili objektiv koji je
opremljen manjim zaslonom (svijetli objektiv).
C Podesite bljeskalicu na ( (bljeskalica uključena) kod snimanja uz uporabu
bljeskalice (str. 84). Domet bljeskalice razlikuje se prema otvoru blende.
Kad snimate s bljeskalicom, provjerite domet bljeskalice (str. 86).
61
Snimanje pokretnog objekta na razne načine
(prioritet brzine zatvarača)
Ovaj mod je prikladan za
➏ Snimanje pokretnog objekta u
trenutku. Koristite veću brzinu
zatvarača za jasno snimanje djelića
trenutka.
➏ Pratite pokret kako biste izrazili
dinamiku i tok. Koristite manju
brzinu zatvarača za snimanje
objekta u kretanju s efektom
kretanja.
1 Podesite kotačić moda na S.
62
2 Odaberite brzinu zatvarača kontrolnim kotačićem.
Brzina zatvarača
3 Izoštrite objekt i snimajte.
Otvor blende se podešava automatski za
postizanje pravilne ekspozicije.
C Kad fotoaparat prosudi da nije postignuta pravilna ekspozicija s odabranom
brzinom zatvarača, treperi vrijednost
otvora blende. U takvim slučajevima,
ponovno podesite brzinu zatvarača.
Otvor blende (F-broj)
Tehnike snimanja
C Kad je brzina zatvarača manja, koristite stativ.
C Kod snimanja sportskih dogañaja u zatvorenom prostoru, odaberite veću
ISO osjetljivost.
Napomene
C Indikator e (upozorenje na potresanje fotoaparata) se ne prikazuje u modu prioriteta brzine zatvarača.
C Što je veća ISO osjetljivost, veća je i nejasnoća slike.
C Kad brzina zatvarača iznosi jednu sekundu ili više, izvodit će se smanjenje šuma
(Long exp.NR) nakon snimanja. Pri izvoñenju smanjenja šuma nije moguće daljnje
snimanje.
C Podesite bljeskalicu na ( (bljeskalica uključena) kod snimanja uz uporabu bljeskalice
(str. 84). Kad koristite bljeskalicu, ako smanjite otvor blende (veći F-broj) smanjenjem
brzine zatvarača, svjetlo bljeskalice ne dohvaća udaljeni objekt.
63
Snimanje s ručno podešenom ekspozicijom
(ručna ekspozicija)
Ovaj mod je prikladan za
➏ Snimanje sa željenim podešenjem
ekspozicije uz podešavanje brzine
zatvarača i otvora blende.
1 Podesite kotačić moda na M.
2 Zakrenite kontrolni kotačić za
podešavanje brzine zatvarača,
i držeći pritisnutom tipku $,
zakrenite kontrolni kotačić za
podešavanje otvora blende.
C Možete pridijeliti funkciju kontrolnom kotačiću s [Ctrl dial setup]
(str. 123).
Tipka $
Otvor blende (F-broj)
Brzina zatvarača
64
3 Snimajte kad je podešena ekspozicija.
C Provjerite ekspoziciju na EV skali.
Prema +: Slika postaje svjetlija.
Prema –: Slika postaje tamnija.
Pojavljuju se strelice b B ako je podešena ekspozicija izvan raspona EV skale.
Ta strelica počinje treperiti ako razlika
postane veća.
Standardna vrijednost
Napomene
C Indikator e (upozorenje na potresanje fotoaparata) nije prikazan u modu ručne
ekspozicije.
C Kad je kotačić podešen na M, ISO osjetljivost [AUTO] je podešena na [100]. U M
modu, ISO osjetljivost [AUTO] nije raspoloživa. Podesite ISO osjetljivost po potrebi
(str. 92).
C Podesite bljeskalicu na ( (bljeskalica uključena) kod snimanja uz uporabu bljeskalice
(str. 84). Meñutim, domet bljeskalice ovisi o otvoru blende. Kod snimanja uz uporabu
bljeskalice, provjerite njezin domet (str. 86).
65
Snimanje tragova svjetla s dugom ekspozicijom (BULB)
Ovaj mod je prikladan za
➏ Snimanje tragova svjetla, primjerice
kod vatrometa.
➏ Snimanje tragova zvijezda.
1 Podesite kotačić moda na M.
2 Zakrenite kontrolni kotačić ulijevo
dok se ne prikaže [BULB].
BULB
3 Držeći pritisnutom tipku $,
zakrenite kontrolni kotačić za podešavanje otvora blende (F-broj).
Tipka $
66
4 Pritisnite okidač dopola za izoštravanje slike.
5 Pritisnite i zadržite okidač dok traje snimanje.
Zatvarač je otvoren dokle god je pritisnut okidač.
Tehnike snimanja
C Koristite stativ.
C Ručno podesite izoštravanje na beskonačno kod snimanja vatrometa, itd.
C Koristite daljinski upravljač (dodatan pribor) (str. 103).
Pritiskom na tipku SHUTTER na daljinskom upravljaču aktivira se BULB
snimanje, a ponovnim pritiskom prekida BULB snimanje. Na daljinskom
upravljaču nije potrebno pritisnuti i zadržati tipku SHUTTER.
Napomene
C Isključite funkciju SteadyShot kod uporabe stativa (str. 46).
C Što je vrijeme ekspozicije duže, veći je šum slike.
C Nakon snimanja, izvodit će se smanjenje šuma (Long exp.NR) onoliko dugo koliko
je bio otvoren zatvarač. Prilikom izvoñenja funkcije smanjenja šuma ne možete
snimati.
67
Snimanje pomoću tražila (OVF)
Za snimanje možete odabrati LCD zaslon (Live view) ili tražilo (OVF).
Aktiviranje tražila
Podesite preklopku LIVE VIEW/
OVF na "OVF".
Prikaz na zaslonu se mijenja na sljedeći način:
Prikaz tražila
Prikaz LCD zaslona
Kad pogledate u tražilo, objekt koji se nalazi unutar područja izoštravanja,
automatski se izoštrava (Eye-Start AF).
Za isključivanje funkcije Eye-Start AF
Tipka MENU t ˘ 1 t [Eye-Start AF] t [Off]
C Kad postavljanja FDA-M1AM povećala (opcija) ili FDA-A1AM kutnog
tražila (opcija) na fotoaparat, savjetujemo vam da podesite [Eye-Start AF]
na [Off] budući da se mogu aktivirati senzori okulara smješteni ispod
tražila.
68
Podešavanje oštrine tražila (dioptrijsko podešavanje)
Dioptrijskim regulatorom podesite
sliku u tražilu prema svome vidu
tako da vam prikazani indikatori
budu jasno vidljivi.
C Zakrenite dioptrijski regulator prema +
ako ste dalekovidni, a prema – ako ste
kratkovidni.
C Uz malo vježbe naučit ćete jednostavno
podesiti odgovarajuću dioptriju.
Kad je okretanje dioptrijskog regulatora otežano
Postavite prste ispod okulara i zatim
ga pomaknite prema gore kako biste
ga skinuli te zatim zakrenite regulator.
C Kad stavljate FDA-M1AM povećalo (opcija)
ili FDA-A1AM kutno tražilo (opcija) na
fotoaparat, skinite okular na prikazani
način i spojite navedeni pribor.
69
Promjena načina prikaza informacija o snimanju (DISP)
Pritisnite DISP na kontrolnoj tipki za
odabir izmeñu grafičkog i standardnog
prikaza.
Kad fotoaparat zakrenete u okomiti
položaj, prikaz se automatski rotira
kako bi se prilagodio položaju
fotoaparata.
Grafički prikaz
(standardna postavka)
Standardni prikaz
Bez prikaza
70
LCD zaslon (grafički prikaz)
Grafički prikaz na grafički način prikazuje brzinu zatvarača i otvor blende
te tako jasno pokazuje kako funkcionira ekspozicija. U AUTO ili Scene
Selection modu prikazuju se samo opcije koje se mogu podesiti. Pogledajte
stranice u zagradama za detalje.
A
C
Indikator
Indikator
Značenje
Z P A S M Kotačić moda (48 – 67)
zy.
10/
{
1/125
Brzina zatvarača (62)
F5.6
Otvor blende (60)
b
SteadyShot (46)
Značenje
{ 6 ( 7 Način rada bljeskalice
(84)/Smanjenje crvenih
q|9
očiju (86)
8
G 6 R Način okidanja (99)
¯|V
Kompenzacija ekspozicije
$ +2.0
(88)
ISO osjetljivost (92)
ISO AUTO
B
Indikator
Značenje
Indikator brzine zatvarača*
(62)
Indikator otvora blende*
(60)
* Pokazivač pokazuje trenutnu vrijednost.
71
D
Indikator
*
Značenje
Preostalo trajanje baterije
(18)
Kvaliteta slike (119)
s t u Veličina slike (118)/
x w v Format slike (118)
Memorijska kartica (22)
Ŏˆ
Preostali broj snimaka
100
(29)
72
LCD zaslon (standardni prikaz)
Pogledajte stranice u zagradama za detalje.
U P/A/S/M modu
U AUTO ili Scene Selection modu
A
Indikator
Značenje
Z P A S M Kotačić moda (48 – 67)
zy.
10/
{
1/125
Brzina zatvarača (62)
F5.6
Otvor blende (60)
+2.0
Ekspozicija (88)
b
SteadyShot (46)
B
Indikator
Značenje
{ 6 ( 7 Način rada bljeskalice
(84)/Smanjenje crvenih
q|9
očiju (86)
8
$
h
ISO AUTO
G6
R¯
|V
Indikator
ǽǾ
ǿə
Značenje
Način izoštravanja (79)
P ¡ ~ Područje automatskog
izoštravanja (80)
Način mjerenja (91)
"-\
2 1 Creative Style (96)
89
;:
=
AWB ` ˇ Ravnoteža bjeline (Auto,
= n f Preset, Custom, Color
temperature, Color filter)
¦s
(93)
7500K G9
D-Range Optimizer (96)
~!
¯
Kompenzacija ekspozicije
(88)
Kompenzacija bljeskalice
(90)
Skala ekspozicije (65, 102)
ISO osjetljivost (92)
Način okidanja (99)
73
C
Indikator
*
Značenje
Preostalo trajanje baterije
(18)
Kvaliteta slike (119)
s t u Veličina slike (118)/
x w v Format slike (118)
Ŏˆ
100
74
Memorijska kartica (22)
Preostali broj snimaka (29)
Tražilo
A
Indikator
Značenje
AF područje (80)
Područje snimanja u
formatu 16:9 (118)
* Kad koristite bljeskalicu HVL-F58AM/
HVL-F42AM (opcija), možete snimati
s funkcijom High-speed sync podešenom na bilo koju brzinu okidanja. Za
detalje pogledajte upute za uporabu
isporučene s bljeskalicom.
B
Indikator
Y
(
WL
r
zTU
125
5.6
0
e
S
§
Značenje
Kompenzacija bljeskalice
(90)
Bljeskalica se puni (84)
Bežična bljeskalica (87)
Brza sinkronizacija*
Ručno izoštravanje (81)
Izoštravanje
Brzina zatvarača (62)
Otvor blende (60)
Skala ekspozicije (EV)
(65, 102)
Broj preostalih snimaka
(99)
Upozorenje potresanja
aparata (46)
SteadyShot skala (46)
Format slike 16:9 (118)
75
Odabir načina izoštravanja
Postoje dva načina izoštravanja: automatsko i ručno izoštravanje. Ovisno o
objektivu, načini promjene izmeñu automatskog i ručnog razlikuju se.
Vrsta objektiva
Objektiv s preklopkom načina
izoštravanja
Objektiv bez
preklopke načina
izoštravanja
Preklopka koja se
upotrebljava
Na objektivu
(Uvijek podesite
preklopku načina
izoštravanja na
aparatu na AF.)
Na fotoaparatu
Za odabir automatskog
izoštravanja
Podesite preklopku
načina izoštravanja
na objektivu na AF.
Za odabir ručnog
izoštravanja
Podesite preklopku
načina izoštravanja
na objektivu na MF.
Podesite preklopku
načina izoštravanja
na aparatu na AF.
Podesite preklopku
načina izoštravanja
na aparatu na MF.
Uporaba automatskog izoštravanja
1 Podesite preklopku načina
izoštravanja na aparatu na AF.
2 Ako na objektivu postoji pre
klopka za odabir načina
izoštravanja, podesite je na AF.
76
3 Pritisnite okidač dopola za provjeru izoštrenosti te snimajte.
C Kad potvrdite izoštrenost, indikator
izoštravanja se promijeni u z ili T
(dolje).
C Zeleni okviri se prikazuju na mjestu
potvrñenog izoštravanja na slici.
Senzor područja izoštravanja
Područje izoštravanja
Indikator izoštravanja
Tehnike snimanja
C Za odabir područja koje će se koristiti za izoštravanje, podesite [AF area]
(str. 80).
Indikator izoštravanja
Indikator izoštravanja Status
Izoštravanje je zadržano na odabranom dijelu. Možete
z svijetli
snimati.
Izoštravanje je potvrñeno. Točka izoštravanja se pomiče
T svijetli
slijedeći kretanje objekta. Možete snimati.
Aparat još izoštrava. Nije moguće okidanje.
U svijetli
z treperi
Nije moguće izoštravanje. Okidanje je blokirano.
Objekti kod kojih je potrebno posebno izoštravanje:
Kod uporabe automatskog izoštravanja, sljedeće objekte je teško izoštriti.
U tim slučajevima, upotrijebite blokadu izoštravanja (str. 78) ili ručno
izoštravanje (str. 81).
C Objekt s malim kontrastom, kao što je plavo nebo ili bijeli zid.
C Dva objekta na različitoj udaljenosti koji se preklapaju na mjestu automatskog izoštravanja.
C Objekt s ponavljajućim uzorkom, kao što je fasada zgrade.
C Objekt velikog sjaja ili svjetlucav, kao što je sunce, karoserija automobila
ili površina vode.
C Ako osvjetljenje okoline nije zadovoljavajuće.
77
Mjerenje točne udaljenosti do objekta
Oznaka ? na gornjoj strani fotoaparata pokazuje položaj senzora slike.*
Kad mjerite točnu udaljenost izmeñu
fotoaparata i objekta, obratite pažnju na
vodoravnu liniju.
* Senzor slike je dio fotoaparata čija
funkcija je jednaka filmu.
Napomene
C Ako je objekt bliži od minimalne udaljenosti snimanja pričvršćenog objektiva, nije
moguće izoštravanje. Koristite dovoljnu udaljenost izmeñu objekta i fotoaparata.
C Kad je preklopka načina izoštravanja na aparatu podešena na MF, neće se postići
pravilno izoštravanje, čak i ako je preklopka načina izoštravanja na objektivu podešena
na AF. Za automatsko izoštravanje, podesite preklopku načina izoštravanja na
aparatu na AF.
Snimanje sa željenom kompozicijom (blokada izoštravanja)
1 Smjestite objekt unutar područja
automatskog izoštravanja i pritisnite okidač dopola.
Izoštravanje i ekspozicija se blokiraju.
2 Zadržite okidač pritisnutim dopola
i vratite objekt u izvorni položaj za
ponovno podešavanje kompozicije.
3 Pritisnite okidač dokraja za snimanje.
78
Odabir načina izoštravanja prema kretanju objekta
(automatsko izoštravanje)
Tipka Fn t [Autofocus mode] t Odaberite željeno podešenje
Ǿ (Single-shot AF) Fotoaparat automatski izoštrava sliku kad okidač pritisnete
dopola.
ǽ (Automatic AF) [Autofocus mode] mijenja se izmeñu Single-shot AF i
Continuous AF ovisno o kretanju objekta.
Kad pritisnete i zadržite okidač, ako je objekt nepomičan,
izoštravanje se blokira. Ako se objekt pomiče, fotoaparat
nastavlja izoštravanje.
ǿ (Continuous AF) Fotoaparat nastavlja izoštravanje dok je okidač pritisnut i
zadržan dopola.
C Kad se objekt izoštri, neće se čuti zvučni signali.
Tehnike snimanja
C Koristite Ǿ (Single-shot AF) kad je objekt nepomičan.
C Koristite ǿ (Continuous AF) kad se objekt pomiče.
Napomena
C ǽ (Automatic AF) se odabire ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili neki
od sljedećih Scene Selection modova: / (Portrait), 0 (Landscape), y (Sunset)
ili z (Night Port./View).
Ǿ (Single-shot AF) se odabire ako je mod ekspozicije podešen na 1 (Macro) u
Scene Selection.
ǿ (Continuous AF) se odabire ako je mod ekspozicije podešen na . (Sports
Action) u Scene Selection.
79
Odabir područja izoštravanja (područje automatskog izoštravanja)
Odaberite željeno područje automatskog
izoštravanja prema uvjetima snimanja
ili po želji.
Na dijelovima potvrñenog fokusa pri
kazani su zeleni okviri.
C Područje koje se koristi za izoštra
vanje je nakratko osvijetljeno.
AF područje
Područje
Tipka Fn t [AF area] t Odaberite željeno podešenje
P (Wide)
¡ (Spot)
~ (Local)
Fotoaparat odreñuje koje od devet AF područja se koristi za
izoštravanje unutar područja automatskog izoštravanja. Ako
pritisnete i zadržite središte kontrolera, možete izoštravati
koristeći područje automatskog izoštravanja u točki.
Fotoaparat koristi isključivo područje automatskog izoštravanja u točki.
Tijekom snimanja, izmeñu devet područja odaberite kontrolerom ono za koje želite uključiti izoštravanje. Za odabir
područja automatskog izoštravanja u točki, pritisnite središte
kontrolera.
Napomene
C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, [AF area] se fiksno
podešava na P (Wide) i nije moguće odabrati drugu postavku.
C Područje automatskog izoštravanja možda neće biti osvijetljeno tijekom kontinuiranog snimanja ili kad je okidač pritisnut dokraja bez pauze.
C Prikazani zeleni okviri postizanja izoštravanja označavaju mjesto izoštravanja. Oni
ne označavaju veličinu izoštrenog područja. AF područje i okviri se možda neće
nalaziti na istom mjestu. To nije kvar.
80
Ručno izoštravanje (Manual focus)
Kad je teško postići pravilnu izoštrenost u modu automatskog izoštravanja,
možete sliku izoštriti ručno.
1 Podesite preklopku načina izoštravanja na objektivu na MF.
2 Ako objektiv nema preklopku
načina izoštravanja, podesite
preklopku načina izoštravanja
na aparatu na MF.
3 Zakrenite prsten za izoštravanje
na objektivu kako biste postigli
izoštren objekt.
Prsten za
izoštravanje
Napomene
C Ako se objekt može izoštriti pomoću automatskog izoštravanja, uključuje se indikator z u tražilu kad se postigne oštrina. Kod uporabe Wide AF opcije, upotrebljava
se središnje područje, a kod uporabe Local AF, upotrebljava se područje odabrano
pomoću kontrolera.
C Kod uporabe telekonvertera i sl., prsten za izoštravanje se možda neće okretati glatko.
C Pravilno izoštravanje nije moguće postići ako dioptrijski regulator nije podešen
pravilno (str. 69).
C Ovaj fotoaparat nema funkciju izravnog ručnog izoštravanja.
81
Zumiranje
Možete zumirati središte kadra uporabom Smart telekonvertera (digitalni
zum) i snimiti sliku.
1 Podesite preklopku LIVE VIEW/
OVF na "LIVE VIEW".
2 Pritisnite tipku ¸.
Tipka ¸
C Svakim pritiskom na tipku ¸, faktor
zuma se mijenja na sljedeći način:
Približno T1,4 t
Približno T2 t Isključeno
Veličina slike se automatski podešava na sljedeći način:
Faktor zuma
Približno T1,4
Veličina slike
M*
Približno T2
S*
* Broj piksela u slici odabran ovdje razlikuje se od veličine slike u
normalnom modu.
M: 3264 T 2176 piksela (DSLR-A380)/
2768 T 1840 piksela (DSLR-A330)
S: 2416 T 1600 piksela (DSLR-A380)/
2032 T 1360 piksela (DSLR-A330)
Napomene
C Kad je preklopka LIVE VIEW/OVF podešena na "OVF", smart telekonverter nije
dostupan.
C Kad je [Quality] podešeno na
(RAW) ili
(RAW & JPEG), smart
telekonverter nije dostupan.
C Kad je smart telekonverter dostupan (u AF modu), [AF area] se podešava na ¡
(Spot).
82
C Kad je smart telekonverter dostupan, [Metering mode] se podešava na " (Multi
segment).
83
Uporaba bljeskalice
Na tamnom mjestu, uporaba bljeskalice omogućuje vam svijetlo snimanje
objekta, a takoñer vam pomaže u sprječavanju potresanja fotoaparata. Kod
snimanja po suncu, možete koristiti bljeskalicu za snimanje svijetle slike
objekta osvijetljenog straga.
Ako je kotačić moda podešen na AUTO, bljeskalica se automatski otvara
ako je tamno ili kod snimanja u protusvjetlu.
1 Pritisnite ( na kontrolnoj tipki
t Odaberite željenu postavku
2 Kad punjenje bljeskalice završi,
snimajte objekt.
( treperi: Bljeskalica se počinje puniti.
Kad indikator treperi, nije moguće okidanje.
( svijetli: Bljeskalica se napunila i spremna je za aktivaciju.
C Kad pritisnete okidač dopola pri jakoj
rasvjeti u modu automatskog izoštravanja, bljeskalica se može aktivirati kako
bi pomogla pri izoštravanju objekta
(AF osvjetljenje).
84
Indikator (
(punjenje bljeskalice)
{ (Flash Off)
Bljeskalica se ne aktivira čak i ako je mračno.
6 (Autoflash)
Aktivira se ako je tamno ili je objekt osvijetljen straga.
( (Fill-flash)
Aktivira se svaki put kad pritisnete okidač.
7 (Slow sync.)
Aktivira se svaki put kad pritisnete okidač. Slow sync snimanje
omogućuje vam jasno snimanje objekta i pozadine usporavanjem brzine zatvarača.
Aktivira se tik pred dovršetak ekspozicije svaki put kad se
pritisnite okidač.
Aktivira se vanjska bljeskalica (opcija) koja nije na fotoaparatu
te je udaljena od njega (snimanje s bežičnom bljeskalicom).
q (Rear sync.)
| (Wireless)
Tehnike snimanja
C Objektiv ili sjenilo objektiva mogu blokirati svjetlo bljeskalice i na slici
se može pojaviti sjena. Skinite sjenilo objektiva.
C Snimajte objekt na udaljenosti od 1 m ili većoj.
C Kod snimanja u zatvorenim prostorima ili noću, možete koristiti Slow
sync za snimanje svijetle slike ljudi i pozadine.
C Možete koristiti Rear sync za snimanje prirodne slike traga pomičnog
objekta poput bicikla u kretanju ili osobe koja hoda.
Napomene
C Nemojte držati fotoaparat za bljeskalicu.
C Ovisno o objektivu, uvjeti snimanja za izbjegavanje nastanka sjena mogu se
razlikovati.
C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, ne može se odabrati
7 (Slow sync.), q (Rear sync.) i | (Wireless).
85
Domet bljeskalice
Domet unutar kojeg se postiže pravilna ekspozicija ovisi o kombinaciji
dometa bljeskalice i ISO osjetljivosti. Pogledajte sljedeću tablicu.
Otvor blende
ISO
AUTO
podešenje 100
200
400
800
1600
3200
F2.8
1,4 – 7,1 m
1 – 3,6 m
1 – 5,1 m
1,4 – 7,1 m
2 – 10 m
2,8 – 14 m
4 – 20 m
F4.0
1–5m
1 – 2,5 m
1 – 3,5 m
1–5m
1,4 – 7,1 m
2 – 10 m
2,8 – 14 m
F5.6
1 – 3,6 m
1 – 1,8 m
1 – 2,5 m
1 – 3,6 m
1 – 5,1 m
1,4 – 7,1 m
2 – 10 m
AF osvjetljenje
C AF osvjetljenje ne radi kad je [Autofocus mode] podešen na ǿ
(Continuous AF) ili se objekt pomiče u ǽ (Automatic AF). (Svijetli
indikator T ili U.)
C AF osvjetljenje možda neće raditi s žarišnim duljinama od 300 mm ili
većima.
C Kad je pričvršćena vanjska bljeskalica, koristi se njeno AF osvjetljenje.
Isključenje AF osvjetljenja
Tipka MENU t ! 1 t [AF illuminator] t [Off]
Korištenje funkcije smanjenja efekta crvenih očiju
Ova funkcija smanjuje efekt crvenih očiju aktivacijom predbljeska (slabog
svjetla iz bljeskalice) nekoliko puta prije snimanja kad koristite bljeskalicu.
Tipka MENU t ˘ 1 t [Red eye reduc] t [On]
86
Izvođenje snimanja s bežičnom bljeskalicom
S vanjskom bežičnom bljeskalicom (opcija) možete snimati bez kabela kad
nije pričvršćena na fotoaparat. Promjenom položaja bljeskalice možete
snimati sliku s trodimenzionalnim ugoñajem tako da naglasite kontrast
svjetla i sjene na objektu.
Za postupak snimanja, pogledajte upute za uporabu bljeskalice.
1 Pričvrstite bežičnu bljeskalicu na priključnicu za pribor i
uključite bljeskalicu i fotoaparat.
2 Pritisnite ( na kontrolnoj tipki
t | (Wireless)
3 Uklonite bežičnu bljeskalicu s priključnice za pribor.
Napomene
C Fotoaparat ne može izvršiti mjerenje prije glavnog bljeska kod bežične bljeskalice.
Provjerite okida li bljeskalica pravilno tako da pritisnete okidač.
C Fotoaparat ne može izvršiti provjeru svjetline preko bežične veze.
C Isključite mod bežične bljeskalice nakon snimanja. Ako se ugrañena bljeskalica
koristi dok je još aktivan mod bežične bljeskalice, ekspozicija bljeskalice neće biti
točna.
C Promijenite kanal vanjske bljeskalice kad drugi fotograf koristi bežičnu bljeskalicu
u blizini te svjetlo njegove/njezine ugrañene bljeskalice aktivira vašu bljeskalicu.
Za promjenu kanala vanjske bljeskalice, pogledajte upute za uporabu isporučene s
njom.
87
Podešavanje svjetline slike (ekspozicija,
kompenzacija bljeskalice, mjerenje svjetla)
Uporaba kompenzacije svjetline za cijelu sliku
(kompenzacija ekspozicije)
Osim za M mod snimanja, ekspozicija se podešava automatski.
(Automatska ekspozicija)
Na temelju automatske ekspozicije, možete izvoditi kompenzaciju ekspozicije pomakom ekspozicije na + stranu ili – stranu, ovisno o vašoj želji.
Možete posvijetliti cijelu sliku pomakom na + stranu. Cijela slika postaje
tamnija kad ekspoziciju pomaknete na – stranu.
Podesite u – smjeru
Osnovna ekspozicija
1 Pritisnite tipku $.
Podesite u + smjeru
Tipka $
C Prikazuje se izbornik kompenzacije ekspo
zicije kod uporabe tražila.
2 Podesite ekspoziciju kontrolnim
kotačićem.
Prema + (preko): Posvjetljuje sliku.
Prema – (ispod): Potamnjuje sliku.
Standardna ekspozicija
88
3 Izoštrite objekt i snimajte.
Tehnike snimanja
C Podesite razinu kompenzacije provjerom snimljene slike.
C Uporabom bracket snimanja možete snimati više slika uz pomak ekspozicije na plus ili minus stranu (str. 101).
Napomena
C Ova opcija ne može se podesiti ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene
Selection.
Broj piksela
Za snimanje tijekom prikaza histograma na zaslonu
Histogram je prikaz distribucije svjetline
koji prikazuje broj piksela odreñene
svjetline na slici. Za prikaz histograma,
pritisnite DISP na kontrolnoj tipki (str. 39
i 104).
Tamno
Svijetlo
Kompenzacija ekspozicije na odgovarajući
način mijenja histogram. Desno je prikazan
primjer.
Snimanje uz kompenzaciju ekspozicije na
pozitivnu stranu posvjetljuje cijelu sliku i
tako pomiče histogram prema svijetlom
(udesno). Ako se ekspozicija kompenzira
na negativnu stranu, histogram se pomiče
ulijevo. Oba kraja histograma prikazuju
naglašeni i nenaglašeni dio. Nije moguće
rekonstruirati ovaj dio kasnije pomoću
računala. Podesite ekspoziciju po potrebi i
ponovite snimanje.
89
Napomene
C Histogram prikazan u Live view modu snimanja ne označava konačnu snimljenu
sliku. To je samo pokazatelj stanja slike koja se upravo promatra. Izgled histograma
ovisi o otvoru blende i ostalim postavkama.
C Razlika izmeñu histograma kod snimanja i reprodukcije je uočljiva u sljedećim
slučajevima:
– Kod uporabe bljeskalice.
– Kod objekata malog intenziteta, kao što je kod snimanja noćnih prizora.
Podešavanje količine svjetla bljeskalice (kompenzacija bljeskalice)
Kod snimanja s bljeskalicom, možete podesiti količinu svjetla samo za
bljeskalicu, bez promjene kompenzacije ekspozicije. Možete samo promijeniti ekspoziciju glavnog objekta koji je unutar dometa bljeskalice.
Tipka MENU t ! 1t [Flash compens.] t Odaberite željeno
podešenje
Prema +: Za snažnije svjetlo bljeskalice.
Prema –: Za slabije svjetlo bljeskalice.
Napomene
C Ova opcija ne može se odabrati ako je odabran mod ekspozicije AUTO ili Scene
Selection.
C Ako ste podesili razinu bljeskalice, pojavi se h u tražilu/na LCD zaslonu kad se otvori
ugrañena bljeskalica. Kad je podesite, ne zaboravite ponovno podesiti vrijednost.
C Pozitivni učinak možda neće biti vidljiv zbog ograničene količine svjetla bljeskalice,
ako je objekt na ili oko maksimalnog dometa bljeskalice. Ako je objekt vrlo blizu,
možda neće biti vidljiv negativni efekt.
Kompenzacija ekspozicije i kompenzacija bljeskalice
Kompenzacija ekspozicije mijenja brzinu zatvarača, otvor blende i ISO osjetljivost
(kad je odabran [AUTO]) radi izvoñenja kompenzacije. Ako se koristi bljeskalica,
takoñer se promijeni količina svjetla bljeskalice.
Meñutim, kompenzacija bljeskalice samo mijenja količinu svjetla bljeskalice.
90
Odabir načina mjerenja svjetline objekta (Metering mode)
Tipka Fn t [Metering mode] t Odaberite željeni mod
" (Multi segment)
Ovaj mod mjeri svjetlinu svakog područja nakon podjele
cijelog područja na više segmenata i odreñuje pravilnu
ekspoziciju za cijeli zaslon.
- (Center weighted) Stavljajući naglasak na središnji dio zaslona, ovaj mod mjeri
prosječnu svjetlinu cijelog kadra.
Ovim načinom mjeri se svjetlo samo u krugu za mjerenje u
\ (Spot)
točki u središtu okvira.
Tehnike snimanja
C Koristite " (Multi segment) za općenito snimanje.
Napomena
C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, [Metering mode] se
fiksno podešava na " (Multi segment) i ne može se odabrati drugi mod.
91
Podešavanje ISO osjetljivosti
Osjetljivost na svjetlo se izražava ISO brojem (indeks preporučene ekspozicije). Što je veći broj, veća je osjetljivost.
1 Pritisnite ISO na kontrolnoj
tipki za prikaz ISO izbornika.
2 Odaberite željenu vrijednost pomoću v/V na kontroleru.
C Što je veći broj, viša je razina šuma.
Napomene
C Kad je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, ISO se fiksno podešava
na AUTO i ne može se odabrati drugi ISO broj.
C Kad je mod ekspozicije podešen na P/A/S i ISO podešen na [AUTO], ISO osjetljivost
se automatski podešava izmeñu ISO 100 i ISO 400.
C Podešenje [AUTO] nije raspoloživo u M modu snimanja. Ako promijenite mod snimanja na M s podešenjem [AUTO], ono se prebaci na [100]. Podesite ISO prema
uvjetima snimanja.
92
Podešavanje tonova boje (White balance)
Ton boje objekta mijenja se ovisno o značajkama izvora svjetla. Donja tablica prikazuje kako se ton boje mijenja na temelju različitih izvora svjetla,
u usporedbi s objektom koji izgleda bijel pod sunčevim svjetlom.
Dnevno svjetlo
Oblačno
Bijelo
Plavičasto
Fluorescentno Klasična žarulja
Vrijeme/
osvjetljenje
Svojstvo svjetla
Zelenkasto
Crvenkasto
Funkcija ravnoteže bjeline podešava ton boje na približno ono što vidite.
Koristite ovu značajku kad ton boje slike nije ispao prema vašim očekivanjima, ili kad želite promijeniti ton boje radi odreñenog fotografskog izričaja.
Napomene
C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, [White balance] se
fiksno podešava na AWB (Auto WB) i na može se odabrati drugi mod.
C Ako je od svjetlosnih izvora raspoloživa samo živina ili natrijeva žarulja, fotoaparat
neće moći postići točnu ravnotežu bjeline zbog značajki svjetlosnog izvora.
Koristite bljeskalicu u takvim slučajevima.
Podešavanje ravnoteže bjeline u skladu s određenim svjetlosnim
izvorom (Auto/Preset white balance)
Tipka Fn t [White balance] t Odaberite željeno podešenje
C Kad [AWB] nije odabran, možete precizno podesiti ton boje pomoću
b/B na kontroleru. Podešavanjem prema + slika postaje crvenkasta, a
podešavanjem prema – slika postaje plavičasta.
93
AWB (Auto WB)
` (Daylight)
ˇ (Shade)
= (Cloudy)
Fotoaparat automatski prepoznaje svjetlosni izvor i podešava
tonove boje.
Ako odaberete opciju prema odreñenom svjetlosnom izvoru,
tonovi boje se podešavaju za taj svjetlosni izvor (programirana
ravnoteža bjeline).
n (Tungsten)
f (Fluorescent)
¦ (Flash)
Tehnika snimanja
C Kad odaberete s (Custom), možete registrirati svoje podešenje (dolje).
Registriranje tonova boje (Custom white balance)
U sceni gdje se ambijentalno osvjetljenje sastoji od više vrsta izvora svjetla,
preporuča se uporaba Custom white balance podešavanja kako bi se točno
reproducirala bjelina.
1 Tipka Fn t [White balance] t s
2 Odaberite [s SET] pomoću b/B na kontroleru i zatim
pritisnite središte kontrolera.
3 Držite fotoaparat tako da bijelo područje potpuno ispunjava krug
za mjerenje u točki i pritisnite okidač.
Okidač klikne i prikažu se kalibrirane vrijednosti (ColorTemperature i Color
filter).
94
4 Pritisnite središte kontrolera.
Na zaslon se vrati prikaz informacija o snimanju te se zadrži memorirano
Custom podešenje ravnoteže bjeline.
C Custom podešenje ravnoteže bjeline registrirano ovim postupkom je
učinkovito do registriranja novog podešenja.
Napomena
C Poruka "Custom WB error" označava da je vrijednost veća od očekivanog raspona.
(Kad se bljeskalica koristi na objektu koji je blizu ili na objektu sa svijetlom bojom
u kadru.) Vrijednost se pohrani i indikator s postane žut na prikazu informacija o
snimanju na LCD zaslonu. Tada možete snimati, no savjetujemo vam da ponovno
podesite ravnotežu bjeline kako biste dobili točniju vrijednost.
Pozivanje Custom podešenja ravnoteže bjeline
Tipka Fn t [White balance] t s (Custom)
Napomena
C Ako koristite bljeskalicu kod pritiska okidača, Custom podešenje ravnoteže bjeline
uzima u obzir i svjetlo bljeskalice. Kod kasnijih snimaka koristite bljeskalicu.
95
Obrada slike
Ispravljanje svjetline slike (D-Range Optimizer)
Tipka Fn t [D-RangeOptimizer] t Odaberite željeno podešenje
¯ (Off)
Ne ispravlja svjetlinu.
~ (Standard)
Kad je snažan kontrast svjetla i sjene izmeñu objekta i pozadine, što je učestala pojava kod snimanja na suncu, fotoaparat
naglašava kontrast u cijeloj slici kako bi se postigla pravilna
svjetlina i kontrast.
Dijeljenjem slike u mala područja, fotoaparat analizira kontrast
svjetla i sjene izmeñu objekta i pozadine, stvarajući sliku
optimalne svjetline i gradacije.
! (Advanced)
Napomene
C ! (Advanced) se odabire ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili je odabran
neki od sljedećih Scene Selection modova: / (Portrait), 0 (Landscape) ili 1
(Macro).
~ (Standard) se odabire ako je mod ekspozicije podešen na . (Sports Action) u
Scene Selection.
¯ (Off) se odabire ako je mod ekspozicije podešen na y (Sunset) ili z (Night
Port./View) u Scene Selection.
C Kod povećanih RAW slika, učinak funkcije D-Range optimizer može se provjeriti
na fotoaparatu samo kod opcije ~ (Standard).
C Kod snimanja uz uporabu D-Range optimizer, na slici se mogu pojaviti smetnje.
Odabir željenog načina obrade slike (Creative Style)
1 Tipka Fn t [Creative Style] t Odaberite željeno podešenje
2 Kad želite podesiti < (kontrast), ; (zasićenje) i L (oštrina),
odaberite željenu opciju pomoću b/B, zatim podesite vrijednost
pomoću v/V.
96
2 (Standard)
; (Night view)
Za snimanje različitih prizora uz očuvanje nijansi i lijepe
boje.
Povećava zasićenost i kontrast za snimanje nezaboravnih
prizora bogatih bojom i objekata kao što su cvijeće, svježe
zelenilo, plavo nebo i more.
Za snimanje tonove kože uz postizanje efekta mekoće.
Odlično za snimanje portreta.
Zasićenje, kontrast i oštrina se povećavaju za življe i oštrije
snimanje krajolika. Jasnije se ističu i udaljeniji prizori.
Smanjuje se kontrast za realističnije snimanje noćnih prizora.
: (Sunset)
Lijepo reproducira crvene nijanse horizonta u suton.
= (B/W)
Za crno-bijelu sliku.
1 (Vivid)
8 (Portrait)
9 (Landscape)
< (kontrast), ; (zasićenje) i L (oštrina)mogu se podesiti za svaku Creative
Style opciju.
< (kontrast)
; (zasićenje)
L (oštrina)
Razlika svjetla i sjene u slici (gradacija). Povećajte vrijednost
kako biste dobili sliku sa snažnim kontrastom. Smanjite
vrijednost za blaži prikaz.
Živost boja. Povećajte vrijednost za sliku s dubokim i živim
bojama. Smanjite vrijednost za manju živost boja.
Za stupanj izraženosti obrisa. Povećajte vrijednost za oštriji
prikaz. Smanjite vrijednost za blaži prikaz.
Napomene
C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, [Creative Style] se
fiksno podešava na 2 (Standard) i ne može se odabrati druga postavka.
C Kad je odabran = (B/W), ne možete podesite zasićenje.
97
Promjena raspona reprodukcije boje (prostor boje)
Način prikazivanja boja u obliku kombinacije brojeva ili raspona boje naziva
se "prostor boje". Prostor boje možete promijeniti u skladu s namjenom.
Tipka MENU t ! 2t [Color Space] t Odaberite željeno podešenje
sRGB
Adobe RGB
Ovo je standardan prostor boje kod digitalnih fotoaparata.
Upotrijebite sRGB za normalno snimanje, primjerice ako
namjeravate ispisati slike bez ikakvih preinaka.
Ova postavka omogućuje širi raspon prikaza boje. Ako je
velik dio objekta živo zelene ili crvene boje, Adobe RGB je
bolje rješenje.
C Naziv slikovne datoteke započinje s "_DSC".
Napomene
C Adobe RGB služi za aplikacije ili pisače koji podržavaju upravljanje bojom i DCF2.0
prostor boje. Uporaba nekih aplikacija ili pisača koji ih ne podržavaju može uzrokovati
stvaranjem ili ispisom slika koje ne prikazuju boje vjerno.
C Kod prikaza slika snimljenih uz Adobe RGB na fotoaparatu ili ureñaju koji ne
podržava Adobe RGB, slika se prikazuje uz smanjeno zasićenje boje.
98
5/6 Odabir načina okidanja
Ovaj fotoaparat ima pet načina okidanja, poput pojedinačnog ili kontinuiranog. Koristite ih prema potrebi.
Pojedinačno snimanje
Ovaj mod je za normalno snimanje.
5/6 na kontroleru t G
(Single-shot adv.)
Napomena
C Ako je mod ekspozicije podešen na . (Sports Action) u Scene Selection, nije
moguće pojedinačno snimanje.
Kontinuirano snimanje
Fotoaparat snima kontinuirano sljedećom brzinom*.
Live view mod
Maks. 2 slike u sekundi
Mod tražila
Maks. 2,5 slika u sekundi
* Uvjeti mjerenja proizvoñača. Brzina kontinuiranog snimanja se smanjuje
ovisno o uvjetima snimanja.
1 5/6 na kontroleru t
6
(Continuous adv.)
99
2 Izoštrite objekt i snimajte.
C Kad pritisnete i zadržite okidač, aparat snima kontinuirano.
Maksimalan broj kontinuiranih snimaka
Broj mogućih snimaka za kontinuirano snimanje ima gornju graničnu
vrijednost.
Fine/Standard
Bez ograničenja (dok se ne napuni memorijska kartica)
RAW & JPEG
3 snimke
RAW
6 snimaka
Napomene
C Nije moguće kontinuirano snimanje ako u tražilu treperi "0". Sačekajte da indikator
nestane.
C Ako je mod ekspozicije u Scene Selection podešen na neku drugu opciju osim .
(Sports Action), nije moguće kontinuirano snimanje.
C Brzina kontinuiranog snimanja može se smanjiti ako je napon baterije nizak ili na
niskim temperaturama okoline.
Uporaba self-timera
10-sekundni self-timer je prikladan kad osoba koja snima takoñer želi biti
u kadru, a 2-sekundni self-timer je prikladan za smanjenje utjecaja potresanja
aparata. [Self-timer(Cont.)] je prikladan za izbjegavanje pogrešaka jer
aparat snima tri ili pet slika nakon 10 sekundi pauze.
1 5/6 na kontroleru t 5
(Self-timer) t Odaberite
željeni broj sekundi
C Broj nakon 5 je trenutno
odabran broj sekundi.
C Odaberite 5C za uporabu
kontinuiranog self-timera.
100
2 Izoštrite objekt i snimajte.
C Kad je aktiviran self-timer, zvučni signali i indikator self-timera pokazuju
stanje. Indikator self-timera treperi brzo i zvučni signal se brzo oglašava
prije samog snimanja.
Poništenje self-timera
Pritisnite tipku 5/6.
Napomena
C Ako pritišćete okidač bez gledanja u tražilo, koristite pokrov okulara (str. 28).
Snimanje slika s pomaknutom ekspozicijom (Exposure bracket)
Osnovna ekspozicija
– smjer
+ smjer
Bracket snimanje omogućuje vam snimanje nekoliko slika, svake s različitim
stupnjem ekspozicije. Ovaj fotoaparat je opremljen auto bracket funkcijom.
Odredite vrijednost odstupanja (korake) od osnovne ekspozicije, i fotoaparat
će snimati uz automatski pomak ekspozicije. Možete odabrati sliku željene
svjetline nakon snimanja. Kad se aktivira bljeskalica, bracket snimanje uz
uporabu bljeskalice koristi se za promjenu količine svjetla bljeskalice.
Snimajte tako da pritisnete okidač za svaku snimku zasebno.
1 5/6 na kontroleru t
¨C (Bracket: Cont.) t
Željeni korak bracketa
2 Izoštrite objekt i snimajte.
Osnovna ekspozicija se podesi pri prvoj snimci u bracket snimanju.
101
¨C * (Bracket:
Cont.)
Snima kontinuirano tri slike s ekspozicijom pomaknutom za
odabrani korak.
Pritisnite i zadržite okidač dok snimanje ne prestane.
* _ EV prikazano uz ¨C je trenutno odabran korak.
Napomene
C Kad je kotačić moda podešen na M, ekspozicija se pomiče podešavanjem brzine
zatvarača.
C Kad podesite ekspoziciju, ona se pomiče na temelju kompenzirane vrijednosti.
C Funkcija bracket se ne može koristiti kad je mod snimanja podešen na AUTO ili
Scene Selection.
EV skala u bracket snimanju
Ambijentalni bracket
Bracket s bljeskalicom
0,3 koraka, tri snimka
0,7 koraka, tri snimka
Kompenzacija ekspozicije 0 Kompenzacija ekspozicije –1.0
LCD zaslon (Live view
mod)
LCD zaslon (mod
tražila)
Prikazano u gornjem retku.
Prikazano u donjem retku.
Tražilo
* Ambijentalno svjetlo: Bilo koje svjetlo, osim bljeskalice, koje osvjetljava
prizor dulje vrijeme. Primjerice, prirodno svjetlo, žarulja ili fluorescentno
svjetlo.
C Kod bracket snimanja se na EV skali prikazuje isti broj kao i broj snimljenih
slika. Meñutim kod bracket snimanja s bljeskalicom, indikatori se ne
prikazuju u tražilu.
C Kad počne bracket snimanje, oznake već snimljenih slika počinju nestajati
jedna za drugom.
102
C Kad je odabrano pojedinačno bracket snimanje, pritisnete li okidač dopola i
otpustite ga, u tražilu se pojavi "br 1" za ambijentalno bracket snimanje i
"Fbr 1" za bracket snimanje s bljeskalicom. Kad počne bracket snimanje,
indikator pokazuje broj sljedećeg kadra, primjerice "Fbr 2", "Fbr 3.
Snimanje uporabom daljinskog upravljača
Možete snimati uporabom tipaka SHUTTER i 2SEC (zatvarač se otvara
nakon 2 sekunde) na RMT-DSLR1 bežičnom daljinskom upravljaču (opcija).
Takoñer pogledajte uputa za uporabu bežičnog daljinskog upravljača.
1 5/6 na kontroleru t V
(daljinski upravljač)
2 Izoštrite objekt, usmjerite emiter daljinskog upravljača prema
senzoru na fotoaparatu i snimajte.
Napomena
C Kod snimanja bez gledanja u tražilo, postavite pokrov okulara (str. 28).
103
Reprodukcija snimaka
Na LCD zaslonu je prikazana zadnja snimljena slika.
1 Pritisnite tipku #.
Tipka #
2 Odaberite sliku pomoću b/B na kontroleru.
Povratak na mod snimanja
Ponovno pritisnite tipku #.
Promjena prikaza podataka o snimanju
Pritisnite DISP na kontroleru.
Svakim pritiskom tipke DISP (prikaz), prikaz na zaslonu se izmjenjuje na
sljedeći način.
S podacima o
snimanju
Prikaz histograma
Bez podataka o
snimanju
Odabir orijentacije kod reprodukcije slike snimljene u portretnom položaju
Tipka MENU t # 1 t [PlaybackDisplay] t Odaberite željeno
podešenje
Napomena
C Pri reprodukciji slike na TV-u ili računalu, slika će biti prikazana u portretnom položaju čak i ako je odabrano [Manual rotate].
104
Zakretanje slike
1 Tipka Fn t [Rotate].
2 Pritisnite središte kontrolera.
Slika se zakrene udesno. Kad želite izvesti drugo zakretanje, ponovite korak 2.
C Kad jednom zakrenete sliku, prikazivat će se u zakrenutom položaju, čak i
ako isključite aparat.
Povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite tipku #.
Napomena
C Kad kopirate zakrenutu sliku na računalo, "PMB" (isporučen na CD-ROM disku)
može prikazati zakrenutu sliku pravilno. Meñutim, slika se s nekim softverom neće
zakrenuti.
Povećavanje slika
Sliku možete povećati kako biste je točnije pregledali. To je prikladno za
provjeru izoštrenosti snimljene slike.
1 Prikažite sliku koju želite uvećati,
Tipka y
zatim pritisnite tipku y.
2 Povećajte ili smanjite sliku
pomoću kontrolnog kotačića.
105
3 Dio koji želite uvećati možete odabrati pomoću v/V/b/B na
kontroleru.
Poništenje uvećanog prikaza
Pritisnite tipku y za vraćanje slike na normalnu veličinu.
Raspon uvećanja
Raspon uvećanja je sljedeći.
Veličina snimke
Raspon uvećanja
DSLR-A380
DSLR-A330
L
Približno Tl.l – Tl4
Približno Tl.l – Tl2
M
Približno Tl.l – T11
Približno Tl.l – T9.1
S
Približno Tl.l – T7.2
Približno Tl.l – T6.1
Prelazak na prikaz liste slika
Tipka Fn t [Image Index] t Odaberite željeni broj slika koje
želite prikazati
Prikaz na zaslonu se mijenja na indeksni prikaz.
Povratak na pojedinačni prikaz
Pritisnite središte kontrolera kad odaberete željenu sliku.
Odabir mape
A Odaberite trak mapa pomoću b/B na
kontroleru, zatim pritisnite središte.
B Odaberite željenu mapu pomoću
v/V i zatim pritisnite središte.
Trak mapa
106
Automatska reprodukcija snimaka (Slide show)
Slide show prikazom može se upravljati preko tipke Fn ili tipke MENU.
Ovdje je opisana uporaba tipke Fn.
Tipka Fn t [Slide show] t [OK]
Reproducira redom snimljene slike (Slide show). Slide show se automatski
zaustavi nakon reprodukcije svih slika.
C Možete pogledati prethodnu/sljedeću sliku pomoću b/B na kontroleru.
Pauza slide showa
Pritisnite središte kontrolera. Ponovnim pritiskom se opet započinje slide
show.
Zaustavljanje usred slide showa
Pritisnite tipku #.
Odabir intervala između slika u slide showu
Tipka Fn t [Slide show] t [Interval] t Odaberite željeni broj
sekundi
Ponavljanje reprodukcije
Tipka Fn t [Slide show] t [Repeat] t [On]
107
Provjera informacija o snimljenim slikama
Svakim pritiskom tipke DISP, mijenja se prikaz informacija (str. 104).
Prikaz osnovnih informacija
Indikator
Ŏˆ
100-0003
Značenje
Memorijska kartica (22)
Broj mape-datoteke (137)
-
Zaštita (111)
DPOF3
DPOF set (145)
Kvaliteta slike (119)
s t u Veličina snimke (118)/
x w v Format slike (118)
Preostali kapacitet
®
baterije (18)
Brzina zatvarača (62)
1/125
F3.5
Otvor blende (60)
IS0100
ISO osjetljivost (92)
2009 1 1
10:37AM
Datum snimanja
3/7
Broj mape/ukupni broj
snimaka
108
Indikator
NO CARD
Značenje
Upozorenje: "nema
kartice"
Prikaz histograma
A
Indikator
Ŏˆ
Indikator
100-0003
Značenje
Memorijska kartica (22)
Broj mape-datoteke (137)
-
Zaštita (111)
DP0F3
DPOF set (145)
Kvaliteta slike (119)
s t u Veličina snimke (118)/
x w v Format slike (118)
Preostali kapacitet
®
baterije (18)
B
Indikator
Značenje
Histogram (89)
Z P A S M Kotačić moda (48 – 67)
zy.
10/
Brzina zatvarača (62)
1/125
F3.5
Otvor blende (60)
IS0100
ISO osjetljivost (92)
$ –0.3
Kompenzacija
ekspozicije (88)
h –0.3
"-\
Značenje
Kompenzacija bljeskalice
(90)
Način mjerenja (91)
Žarišna duljina (152)
35mm
2 1 Creative Style (96)
89
;:
=
AWB `+1 Ravnoteža bjeline (Auto,
Preset, Color temperature,
5500K M1
Color filter) (93)
D-range Optimizer (96)
~!
¯
Datum snimanja
2009 1 1
10:37PM
Broj datoteke/ukupni
3/7
broj slika
109
Dijelovi slike koji trepere kod prikaza histograma
Kad slika ima dio s jako tamnim ili svijetlim tonovima, taj dio slike treperi dok se
prikazuje histogram (upozorenje ograničenja
svjetline).
Treperi
R (crveno)
Svjetlina
G (zeleno) B (plavo)
110
Zaštita slika (Protect)
Slike možete zaštititi od slučajnog brisanja.
Zaštitom se može upravljati preko tipke Fn ili tipke MENU. Ovdje je opisan
postupak uporabom tipke Fn.
Zaštita/poništenje zaštite odabranih slika
1 Tipka Fn t [Protect] t [Marked images]
2 Odaberite sliku koju želite zaštititi
pomoću b/B na kontroleru, zatim
pritisnite središte kontrolera.
Na odabranoj snimci pojavi se oznaka -.
C Za poništenje odabira, ponovno pritisnite
središte kontrolera.
3 Za zaštitu drugih slika, ponovite korak 2.
4 Pritisnite tipku Fn.
5 Odaberite [OK] pomoću v na kontroleru, zatim pritisnite središte
kontrolera.
Zaštita svih snimaka/uklanjanje zaštite sa svih snimaka
Tipka Fn t [Protect] t [All images] ili [Cancel all] t [OK]
111
Brisanje snimaka (Delete)
Kad jednom izbrišete snimku, ne možete je obnoviti. Stoga unaprijed
provjerite želite li snimku izbrisati ili ne.
Brisanje je moguće preko tipke Fn ili tipke MENU. Ovdje je opisan postupak
uporabom tipke Fn.
Napomena
C Nije moguće izbrisati zaštićene snimke.
Brisanje trenutno prikazane snimke
1 Prikažite sliku koju želite izbrisati te
pritisnite tipku B.
Tipka B
2 Odaberite [Delete] pomoću v i zatim pritisnite središte kontrolera.
Brisanje odabranih snimaka
1 Tipka Fn t [Delete] t [Marked images]
2 Kontrolerom odaberite snimke koje
želite izbrisati, zatim pritisnite središte kontrolera.
Na odabranoj snimci prikaže se oznaka B.
Ukupni broj
3 Za brisanje drugih snimaka, ponovite korak 2.
112
4 Pritisnite tipku Fn.
5 Odaberite [Delete] pomoću v na kontroleru i zatim pritisnite
središte kontrolera.
Brisanje svih snimaka u mapi
1 Tipka Fn t [Image Index] t Odaberite željeni broj slika
2 Odaberite trak mapa pomoću b na
kontroleru.
Trak mapa
3 Pritisnite središte kontrolera i zatim odaberite mapu koju želite
izbrisati pomoću v/V.
4 Pritisnite tipku B.
5 Odaberite [Delete] pomoću v, zatim pritisnite središte kontrolera.
Brisanje svih snimaka odjednom
Tipka Fn t [Delete] t [All images] t [Delete]
Napomena
C Fotoaparatu će možda trebati duže vrijeme za brisanje mnoštva snimaka odabirom
opcije [All images]. Savjetujemo vam da brišete snimke na računalu ili formatirate
memorijsku karticu pomoću fotoaparata.
113
Gledanje snimaka na TV zaslonu
Za gledanje slika snimljenih ovim aparatom na TV prijemniku, potreban je
HDMI kabel (opcija) i HD TV prijemnik s HDMI priključnicom.
1 Isključite fotoaparat i TV, i spojite
A Na HDMI
fotoaparat na TV.
priključnicu
HDMI kabel (opcija)
B Na HDMI
priključnicu
2 Uključite TV prijemnik i odaberite ulaz.
C Za detalje pogledajte upute isporučene s TV prijemnikom.
3 Uključite fotoaparat.
Slika snimljena fotoaparatom pojavljuje
se na TV zaslonu.
Pritisnite b/B na kontroleru kako biste
odabrali željenu sliku.
C LCD zaslon na stražnjoj strani
fotoaparata se ne uključuje.
Kontroler
Napomene
C Upotrijebite HDMI kabel s HDMI logotipom.
C Upotrijebite HDMI mini priključak s jedne strane (za fotoaparat) i priključak
prikladan za spajanje na TV s druge strane.
114
C Spajanjem fotoaparata sa Sony VIDEO-A kompatibilnim TV prijemnikom pomoću
HDMI kabela, TV automatski odabire odgovarajuću kvalitetu slike za gledanje fotografija. Pogledajte upute za uporabu Sony VIDEO-A kompatibilnog TV prijemnika
za detalje.
C Neki ureñaji možda neće raditi pravilno.
C Nemojte spajati izlaznu priključnicu ureñaja s HDMI priključnicom na fotoaparatu.
To može uzrokovati smetnje u radu.
O "PhotoTV HD"
Ovaj fotoaparat je kompatibilan s "PhotoTV HD" standardom.
Spajanjem Sony PhotoTV HD kompatibilnih ureñaja pomoću HDMI kabela,
možete uživati u novom doživljaju fotografija uz neopisivu Full HD kvalitetu.
"PhotoTV HD" omogućuje prikaz detaljne slike uz fotografsku izražajnost
suptilnih tekstura i boja.
Uporaba fotoaparata u inozemstvu
Fotoaparat automatski prepoznaje sustav boja koji upotrebljava spojeni
video ureñaj.
O sustavima boje
Ako želite reproducirati sliku na TV zaslonu, potreban je TV prijemnik koji
ima video ulaznu priključnicu i video kabel. Sustav boja TV prijemnika
mora biti jednak sustavu boja fotoaparata. Provjerite sljedeći popis sustava
boja prema državama i regijama u kojima upotrebljavate fotoaparat.
NTSC sustav
Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka,
Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.
PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska,
Hong Kong, Mañarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska,
Portugal, Singapur, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Velika
Britanija, itd.
PAL-M sustav
Brazil
115
PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
Uporaba "BRAVIA" Sync
Spajanjem fotoaparata na TV koji podržava "BRAVIA" Sync pomoću
HDMI kabela, možete rukovati ovim fotoaparatom pomoću daljinskog
upravljača TV-a.
1 Spojite TV koji podržava "BRAVIA" Sync s fotoaparatom (str. 114).
Ulaz se automatski prebacuje i na TV zaslonu se prikazuju slike snimljene
fotoaparatom.
2 Pritisnite tipku LINK MENU na daljinskom upravljaču TV-a.
3 Rukujte pomoću tipaka na daljinskom upravljaču.
Opcije izbornika Link Menu
Delete
Image Index
Slide show
Protect
Specify Printing
Single-image
playback
Odabir načina brisanja slika izmeñu pojedinačnog i svih slika
odjednom (str. 112).
Prijelaz na indeksni prikaz slika.
Automatska reprodukcija slika (str. 107).
Postavljanje zaštite na sve slike/uklanjanje zaštite sa svih
slika (str. 111).
Odabir i uklanjanje DPOF oznake sa svih slika (str. 145).
Podešavanje broja primjeraka slike za ispis.
Ispis s datumom ili bez datuma.
Povratak na pojedinačni prikaz slika.
Napomene
C Raspon dostupnih postupaka je ograničen kad se fotoaparat spoji s TV-om pomoću
HDMI kabela.
C Ove funkcije omogućuje samo TV koji podržava "BRAVIA" Sync. Detalje potražite u
uputama za uporabu TV prijemnika.
116
C Ako fotoaparat reagira na nepoželjan način kod rukovanja daljinskim upravljačem
TV prijemnika drugog proizvoñača, spojenog preko HDMI kabela, podesite [CTRL
FOR HDMI] u 0 Setup izborniku na [Off].
117
Podešavanje veličine i kvalitete slike
Veličina slike
Tipka MENU t ! 1 t [Image size] t Odaberite željenu veličinu
[Aspect ratio]: [3:2]
DSLR-A380
L:14M
4592 T 3056 piksela
M:7.7M
3408 T 2272 piksela
S:3.5M
2288 T 1520 piksela
DSLR-A330
L:10M
M:5.6M
S:2.5M
3872 T 2592 piksela
2896 T 1936 piksela
1920 T 1280 piksela
[Aspect ratio]: [16:9]
DSLR-A380
L:12M
4592 T 2576 piksela
M:6.5M
3408 T 1920 piksela
S:2.9M
2288 T 1280 piksela
DSLR-A330
L:8.4M
M:4.7M
S:2.1M
3872 T 2176 piksela
2896 T 1632 piksela
1920 T 1088 piksela
Napomena
C Kad je [Quality] podešeno na RAW, veličina slike je fiksno L. Ova veličina se ne
prikazuje na LCD zaslonu.
118
Format slike
Tipka MENU t ! 1 t [Aspect ratio] t Odaberite željeni format
3:2
Normalan format.
16:9
HDTV format.
Kvaliteta
Tipka MENU t ! 1 t [Quality] t Odaberite željeno podešenje
(RAW)
Format datoteke: RAW (bez kompresije)
Ovaj format nije moguće postići digitalnom obradom. Odaberite ovaj format za obradu slike na računalu u profesionalne
svrhe.
C Veličina snimke je fiksno podešena na maksimum. Veličina
slike nije prikazana na LCD zaslonu.
(RAW & JPEG) Format datoteke: RAW (bez kompresije) + JPEG
RAW slika i JPEG slika se kreiraju istovremeno. To je prikladno kad su vam potrebne dvije slikovne datoteke, JPEG za
gledanje i RAW za obradu.
C Kvaliteta slike je fiksno [Fine], a veličina slike je fiksno [L].
Format datoteke: JPEG
(Fine)
Slika se pri snimanju komprimira u JPEG format. S obzirom
(Standard)
da je omjer kompresije kod
(Standard) veći nego kod
(Fine), veličina datoteka kod
je manja nego kod
. Time se omogućuje snimanje većeg broja datoteka na
memorijsku karticu, ali se smanjuje i kvaliteta slike.
Napomena
C Za detalje o broju slika koje je moguće snimiti kad se promijeni veličina slike,
pogledajte str. 29.
O RAW datotekama
Za otvaranje RAW datoteke snimljene na ovaj aparat treba vam "Image Data Converter
SR" softver sadržan na isporučenom CD-ROM-u. Ovim softverom možete RAW datoteku otvoriti i konvertirati u neki od uobičajenih formata, kao što je JPEG ili TIFF, te
joj možete ponovno podesiti ravnotežu bjeline, zasićenje boje, kontrast, itd.
C RAW datoteku nije moguće ispisati DPOF (print) pisačem ili PictBridge pisačem.
C Nije moguće provjeriti efekt iz D-Range Optimizer, osim ~ (Standard), čak i ako
reproducirate i povećate sliku snimljenu u RAW formatu.
119
Podešavanje načina za snimanje na
memorijsku karticu
Odabir načina pridjeljivanja brojeva datoteke slikama
Tipka MENU t 0 2 t [File number] t Odaberite željeno
podešenje
Series
Reset
Fotoaparat ne resetira brojeve i redom pridjeljuje brojeve
datotekama dok broj ne dosegne "9999".
Fotoaparat resetira brojeve u sljedećim slučajevima i pridjeljuje brojeve datotekama od "0001". Ako se u mapi već nalazi
datoteka, dodjeljuje se broj za jedan veći.
– Kad se promijeni format mape.
– Kad su izbrisane sve slike u mapi.
– Kad se zamijeni memorijska kartica.
– Kad je formatirana memorijska kartica.
Odabir formata naziva mape
Snimljene slike se spremaju u automatski kreiranu mapu u DCIM mapi na
memorijskoj kartici.
Tipka MENU t 0 2 t [Folder name] t Odaberite željeno
podešenje
Standard form
Date form
120
Format naziva mape je sljedeći: broj mape + MSDCF.
Primjer: 100MSDCF
Format naziva mape je sljedeći: broj mape + Y (zadnja
znamenka)/MM/DD.
Primjer: 10080405 (Naziv mape: 100, datum: 04/05/2009)
Kreiranje nove mape
Na memorijskoj kartici možete kreirati mapu za snimanje slika.
Nova mapa se kreira s brojem za jedan većim od najvišeg trenutno korištenog broja, i ta mapa postaje tekuća mapa za snimanje.
Tipka MENU t 0 2 t [New folder]
Odabir mape za snimanje
Kad je odabrana Standard form mapa i te postoje dvije ili više mapa, možete
odabrati mapu koja će se koristiti za snimanje.
Tipka MENU t 0 2 t [Select folder] t Odaberite željenu mapu
Napomena
C Ne možete odabrati mapu kad podešavate [Date form].
Formatiranje memorijske kartice
Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke na mediju, čak i zaštićene slike.
Tipka MENU t # 1 t [Format]t [OK]
Napomene
C Tijekom formatiranja svijetli indikator pristupa. Ne vadite memorijsku karticu dok
indikator svijetli.
C Formatirajte memorijsku karticu u fotoaparatu. Formatirate li je na računalu, možda
je nećete moći koristiti u fotoaparatu, što ovisi o primijenjenom formatu.
C Formatiranje može trajati nekoliko minuta, ovisno o memorijskoj kartici.
121
Promjena podešenja redukcije šuma
Isključenje smanjenja šuma pri snimanju s dugom ekspozicijom
Kod duge ekspozicije od jedne sekunde ili više, redukcija smetnji se izvodi
u trajanju jednakom vremenu otvaranja zatvarača.
Time se smanjuje zrnati šum tipičan za dugu ekspoziciju. Kad je u tijeku
smanjenje šuma, prikaže se poruka i ne možete snimati drugu sliku. Odaberite
[On] za stavljanje naglaska na kvalitetu slike. Odaberite [Off] za stavljanje
naglaska na vrijeme snimanja.
Tipka MENU t ! 2 t [Long exp.NR] t [Off]
Napomene
C Smanjenje šuma se ne izvodi na kontinuiranom snimanju ili kontinuiranom bracketing
snimanju, čak i kad je podešeno na [On].
C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, ne može se isključiti
redukcija šuma.
Isključenje smanjenja šuma pri visokoj ISO osjetljivosti
Ako se ISO podesi na 1600 ili više, automatski se aktivira redukcija šuma
uz visoki ISO broj kako bi se smanjile smetnje. Odaberite [On] za naglasak
na kvaliteti slike. Odaberite [Off] za naglasak na vremenu snimanja.
Tipka MENU t ! 2 t [High ISO NR] t [Off]
Napomene
C Smanjenje šuma se ne izvodi na kontinuiranom snimanju ili kontinuiranom bracketing
snimanju, čak i kad je podešeno na [On].
C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, ne može se isključiti
redukcija šuma.
122
Promjena funkcija kontrolnog kotačića
Promjena funkcije kontrolnog kotačića
Kad je kotačić moda podešen na M (ručna ekspozicija), možete podesiti
fotoaparat kako bi se željena funkcija (brzina zatvarača ili otvor blende)
mogla odabrati koristeći samo kontrolni kotačić.
Savjetujemo vam da odaberete funkciju koju češće koristite pri podešavanju
ekspozicije.
Tipka MENU t ˘ 1 t [Ctrl dial setup] t Odaberite željeno
podešenje
123
Promjena ostalih podešenja
Podešavanje zvuka
Za odabir zvuka koji se čuje kod okidanja, tijekom odbrojavanja self-timera,
itd.
Tipka MENU t 0 3 t [Audio signals] t Odaberite željeno
podešenje
Odabir pozadinske boje zaslona
Možete odabrati pozadinsku boju LCD zaslona izmeñu [Black], [White],
[Brown] ili [Pink].
Tipka MENU t 0 1 t [Display Color] t Odaberite željeno
podešenje
Isključivanje prikaza Help Guide pomoći sa zaslona
Možete isključiti prikaz Help Guide pomoći tako da se ne prikazuje dok
rukujete fotoaparatom. To je praktično ako želite sljedeći postupak izvesti
brzo.
Tipka MENU t 0 1 t [Help Guide dips.] t [Off]
Podešavanje vremena do isključenja fotoaparata u štedni mod
Možete podesite vrijeme do isključenja fotoaparata u štedni mod (Power
save) iz Live View (LV) ili moda uporabe tražila (OVF). Pritiskom okidača
dopola, fotoaparat se vraća na snimanje.
Tipka MENU t 0 1 t [Power save (LV)] ili [Power Save (OVF)]
t Odaberite željeno vrijeme
124
Napomena
C Neovisno o ovom podešenju, fotoaparat prelazi u štedni mod nakon 30 minuta kad je
fotoaparat spojen na TV ili ako je način okidanja podešen na V (Remote Commander).
Podešavanje datuma
Omogućuje podešavanje datuma. Detalje potražite na str. 25.
Tipka MENU t 0 1 t [Date/Time setup] t Podesite datum i
vrijeme
Odabir jezika
Tipka MENU t 0 2 t [O Language] t Odaberite jezik
125
Podešavanje LCD zaslona
Ručno podešavanje svjetline LCD zaslona
Svjetlina LCD zaslona se automatski podešava u skladu s osvjetljenjem
okoline pomoću senzora svjetla (str. 36). Svjetlinu LCD zaslona možete
podesiti i ručno.
Tipka MENU t 0 1 t [LCD brightness] t [Manual] t
Odaberite željeno podešenje
Napomene
C Ako je odabrana postavka [Auto], nemojte rukom i sl. zaklanjati senzor svjetla.
C Kod uporabe fotoaparata s AC-PW10AM AC adapterom (opcija), svjetlina LCD
zaslona se uvijek podešava na najveću vrijednost čak i ako odaberete [Auto].
Podešavanje vremena za automatski prikaz slike nakon
snimanja (Auto review)
Možete provjerite snimljenu sliku na LCD zaslonu odmah nakon snimanja.
Možete promijeniti trajanje prikaza.
Tipka MENU t ˘ 1 t [Auto review] t Odaberite željeno
podešenje
Napomena
C Kod prikaza slike nakon snimanja, slika se neće prikazati okomito čak i ako je
[PlaybackDisplay] podešeno na [Auto rotate] (str. 104).
126
Zadržavanje LCD zaslona uključenim kod gledanja u tražilo
Kad je preklopka LIVE VIEW/OVF podešena na "OVF", pogledom u tražilo
isključuje se LCD zaslon.
Prema tvorničkom podešenju, kad pogledate u tražilo, LCD zaslon se isključi
kako bi se spriječilo trošenje baterije.
Ako želite uključiti LCD zaslon dok gledate u tražilo, odaberite [Off].
Tipka MENU t ˘ 1 t [Auto off w/ VF] t [Off]
127
Provjera verzije fotoaparata
Prikaz verzije fotoaparata
Funkcija prikazuje verziju fotoaparata. Provjerite je li izdana novija verzija
firmvera fotoaparata.
Tipka MENU t 0 3 t [Version]
Napomena
C Nadogradnja je moguća samo ako je preostali napon baterije { (tri segmenta ikone)
ili više. Savjetujemo uporabu dovoljno napunjene baterije ili AC-PW10 AM AC
adaptera (opcija).
128
Resetiranje na tvornička podešenja
Možete resetirati glavne funkcije fotoaparata.
Tipka MENU t 0 3 t [Reset default] t [OK]
Opcije se resetiraju na sljedeći način.
Opcije
Exposure compensation (88)
Recording information display (70)
Playback display (104)
Drive mode (99)
ISO (92)
Flash mode (84)
Metering mode (91)
Autofocus mode (79)
White balance (93)
Custom white balance (94)
D-RangeOptimizer (96)
Creative Style (96)
Resetiraju se na
±0.0
Graphic Display
Pojedinačan prikaz (s informacijama o
snimanju)
Single-shot adv.
AUTO
Autoflash ili Flash Off
Multi segment
AF-A
AWB (Auto white balance)
5500K
Standard
Standard
Izbornik Recording
Opcije
Image size (118)
Aspect ratio (118)
Quality (119)
Flash compens. (90)
AF illuminator (86)
Long exp.NR (122)
High ISO NR (122)
Resetiraju se na
L:14M (DSLR-A380)/
L:10M (DSLR-A330)
3:2
Fine
±0.0
Auto
On
On
129
Izbornik Custom
Opcije
Eye-Start AF (68)
Ctrl dial setup (123)
Red eye reduc. (86)
Auto review (126)
Auto off w/ VF (127)
Resetiraju se na
On
Shutter speed
Off
2 sec
On
Izbornik Playback
Opcije
Specify Printing – Date imprint (149)
Slide show – Interval (107)
Slide show – Repeat (107)
PlaybackDisplay (104)
Resetiraju se na
Off
3 sec
Off
Auto rotate
Izbornik Setup
Opcije
LCD brightness (126)
Power Save (LV) (124)
Power Save (OVF) (124)
CTRL FOR HDMI (116)
Display Color (124)
Help Guide disp. (124)
File number (120)
Folder name (120)
USB connection (132, 148)
Audio signals (124)
130
Resetiraju se na
Auto
20 sec
10 sec
On
White
On
Series
Standard form
Mass Storage
On
Kopiranje snimaka na računalo
Ovo poglavlje opisuje kako kopirati slike s memorijske kartice na računalo
spojeno uporabom USB kabela.
Preporučena konfiguracija računala
Ukoliko računalo priključujete na fotoaparat, preporučujemo sljedeću
konfiguraciju.
x Windows
OS (predinstaliran): Microsoft Windows 2000 Professional SP4/ Windows
XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
C Za navedene operativne sustave pravilan rad nije zajamčen kod nadogradnje sustava ili kod multi-boot sustava.
*1 64-bitne verzije i Starter (Edition) verzija nisu podržani.
*2 Starter (Edition) verzija nije podržana.
USB priključak: Standardni
x Macintosh
OS (predinstaliran): Mac OS X (v10.1.3 –v10.5)
USB priključak: Standardni
Napomene o priključenju fotoaparata na računalo
C Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno opisanim preporučenim sustavima.
C Ispravan rad nije zajamčen ako na jedno računalo istodobno spojite dva ili više USB
ureñaja. Ovisno o tipu USB opreme koju koristite istovremeno, neki od ureñaja,
uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
C Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB huba ili produžnog kabela.
C Priključenje aparata putem USB sučelja koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0)
omogućuje poboljšanu brzinu prijenosa budući da ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed
USB (USB 2.0).
C Komunikacija izmeñu fotoaparata i osobnog računala možda se neće uspostaviti
istovremeno nakon suspend ili pripravnog stanja.
131
Korak 1: Spajanje fotoaparata i računala
1 Umetnite memorijsku karticu sa snimljenim slikama u
fotoaparat.
2 Odaberite vrstu memorijske kartice s koje želite kopirati slike
pomicanjem preklopke memorijske kartice.
3 Umetnite bateriju dovoljnog kapaciteta u fotoaparat ili spojite
fotoaparat u zidnu utičnicu pomoću AC adaptera/punjača (nije
isporučen).
C Kad kopirate slike na računalo uz uporabu baterijskog napajanja, kopiranje
možda neće uspjeti ili se podaci mogu oštetiti istroši li se baterija prebrzo.
4 Uključite fotoaparat i računalo.
5 Provjerite je li [USB connection] u 0 3 podešeno na [Mass Storage].
6 Spojite fotoaparat i računalo.
Na radnoj površini se prikaže AutoPlay
wizard.
A U USB
priključnicu
USB kabel
B U USB
priključnicu
132
Korak 2: Kopiranje slika na računalo
Za Windows
U ovom poglavlju je opisan primjer kopiranja slika u mapu "Documents"
(kod Windows XP: "My Documents").
Ako upotrebljavate priloženi "PMB" softver, snimke možete kopirati
jednostavno (str. 139).
1 Kliknite na [Open folder to view files]
(kod Windows XP: [Open folder to view
files] t [OK]) dok se na radnoj
površini automatski pojavljuje izbornik
wizarda.
C Ako se ne pojavi wizard, kliknite na
[Computer] (kod Windows XP: [My
Computer]) t [Removable Disk].
2 Dvaput kliknite na [DCIM].
C Takoñer možete prebaciti slike izravno pomoću aplikacije "PMB".
3 Dvaput kliknite na mapu gdje želite
pohraniti kopirane slike.
Nakon toga, kliknite desnom tipkom miša na slikovnu datoteku
za prikaz izbornika te kliknite na
[Copy].
C O mjestu za pohranjivanje slikovnih
datoteka, pogledajte str. 137.
133
4 Dvaput kliknite na mapu
[Documents]. Nakon toga desnom
tipkom miša kliknite na prozor
"Documents" za prikaz izbornika i kliknite na [Paste].
Slikovne datoteke se kopiraju u mapu
"Documents".
C Ako odabrana mapa već sadrži datoteku
istog naziva, pojavi se poruka s pitanjem
želite li zamijeniti datoteku. Zamijenite
li datoteku novom, izvorna datoteka se
briše. Za kopiranje slikovne datoteke na
računalo bez zamjene, promijenite njezin
naziv. Obratite pozornost da se datoteka
promijenjenog naziva možda neće moći
reproducirati na ovom fotoaparatu
(str. 137).
Za Macintosh
1 Dvaput kliknite na novu ikonu t [DCIM] t mapa u kojoj su
pohranjene slike koje želite kopirati.
2 Povucite i pustite slikovne datoteke na ikonu tvrdog diska.
Slikovne datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
134
Gledanje slika na računalu
Windows
U ovom poglavlju je opisan postupak pregleda kopiranih slika u mapi
"Documents" (kod Windows XP: "My Documents").
Za prikaz RAW slika, potreban je priloženi softver "Image Data Converter
SR" (str. 142).
1 Kliknite na [Start] t [Documents].
C Ako koristite Windows 2000, dvaput
kliknite na [My Documents] na radnoj
površini.
2 Dvaput kliknite na željenu slikovnu datoteku.
Prikazuje se slika.
Za Macintosh
Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska t željenu slikovnu datoteku
kako biste je otvorili.
Za prekidanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kod Windows ili Macintosh računala kad:
C Odspajate USB kabel
C Vadite memorijsku karticu
C Isključujete fotoaparat
135
x Za Windows
Dvaput kliknite na ikonu u statusnom retku i zatim kliknite na
(USB
Mass Storage Device) t [Stop]. Potvrdite ureñaj u prozoru i kliknite na
[OK].
Ureñaj je odspojen.
x Za Macintosh
Povucite i pustite ikonu memorije ili memorijske kartice na ikonu
"Trash".
Fotoaparat se odspoji od računala.
136
Mjesta za pohranu slikovnih datoteka i nazivi datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom se grupiraju u mape na memorijskoj kartici.
Primjer: pregled mapa u sustavu Windows Vista
A Mapa koja sadrži slikovne datoteke snimljene
ovim fotoaparatom. (Prve tri znamenke pokazuju broj mape.)
B Možete izraditi mapu prema datumu
snimanja (str. 120).
C Nije moguće snimati u/reproducirati iz mape
"MISC".
C Slikovne datoteke imaju nazive koje ćemo
objasniti u nastavku. ssss označuje bilo koji
broj izmeñu 0001 do 9999. Brojčani dio naziva
RAW datoteke i odgovarajuće JPEG slikovne
datoteke su isti.
– JPEG datoteke: DSC0ssss.JPG
– JPEG datoteke (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– RAW datoteka (ne Adobe RGB):
DSC0ssss.ARW
– RAW datoteka (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
C Ovisno o računalu, ekstenzija možda
neće biti prikazana.
Kopiranje slika pohranjenih na računalo na memorijsku karticu
i pregled slika
Kao primjer je navedeno računalo sa sustavom Windows. Korak 1 nije
potreban ako naziv datoteke nije promijenjen. Ako upotrebljavate priloženi
softver "PMB", slike možete jednostavno kopirati (str. 139).
137
1 Desnom tipkom miša kliknite na
naziv datoteke i zatim kliknite
na [Rename]. Promijenite naziv
datoteke u "DSC0ssss".
C Unesite broj izmeñu 0001 do 9999 za
ssss.
C Pojavi li se poruka upozorenja za zamje
nu podataka, unesite druge brojeve.
C Može biti vidljiva ekstenzija datoteke,
ovisno o tome kako je podešeno računalo.
Ekstenzija datoteka s fotografijama je
JPG. Nemojte mijenjati ekstenziju.
C Ako niste promijenili naziv datoteke
pridijeljen u fotoaparatu, preskočite korak 1.
2 Kopirajte slikovnu datoteku u
mapu na mediju za snimanje
na sljedeći način.
A Desnom tipkom miša kliknite na
naziv datoteke, zatim kliknite na
[Copy].
B Dvaput kliknite na [Removable
Disk] unutar mape [Computer]
(kod Windows XP: [My Computer]).
C Desnom tipkom miša kliknite na
mapu [sssMSDCF] unutar
[DCIM], zatim kliknite na [Paste].
C sss označuje bilo koji broj izmeñu
100 i 999.
Napomene
C Slika se možda neće moći reproducirati, ovisno o veličini.
C Slike editirane na računalu ili one snimljene drugim fotoaparatom možda se neće
moći reproducirati u ovom fotoaparatu.
C Ako nema mape u koju se može pohraniti datoteka, najprije načinite novu fotoaparatom (str. 121) i zatim kopirajte slikovnu datoteku.
138
Uporaba softvera
Za uporabu slika snimljenih fotoaparatom, isporučen je sljedeći softver:
C Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
C Sony Picture Utility
"PMB" (Picture Motion Browser)
Napomena
C "PMB" nije kompatibilan s Macintosh računalima.
Preporučena konfiguracija računala
x Windows
Preporučena konfiguracija za "Image Data Converter SR Ver.3"/"Image
Data Lightbox SR"
OS (predinstaliran): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
*1 64-bitne verzije i Starter (Edition) verzija nisu podržani.
*2 Starter (Edition) verzija nije podržana.
CPU/memorija: Pentium 4 ili brži je preporučen, RAM 1 GB ili više je
preporučeno.
Zaslon: 1024 T 768 piksela ili više
Preporučena konfiguracija za "PMB"
OS (predinstaliran): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
*1 64-bitne verzije i Starter (Edition) verzija nisu podržani.
*2 Starter (Edition) verzija nije podržana.
CPU/memorija: Pentium III 500 MHz ili brži, 256 MB RAM ili više
(preporučeno: Pentium III 800 MHz ili brži i 512 MB RAM ili više)
Tvrdi disk: Prostor na disku potreban za instaliranje — 500 MB ili više
Zaslon: 1024 T 768 piksela ili više
139
x Macintosh
Preporučena konfiguracija za "Image Data Converter SR Ver.3"/"Image
Data Lightbox SR"
OS (predinstaliran): Mac OS X (v10.4/v10.5)
CPU: Power PC G4/G5 serija (1 GHz ili brži je preporučen)/Intel Core Solo/
Core Duo/Core 2 Duo ili brži
Memorija: 1 GB ili više je preporučeno.
Zaslon: 1024 T 768 piksela ili više
Instaliranje softvera
x Windows
C Logirajte se kao Administrator.
1 Uključite računalo i umetnite CD-ROM
(isporučen) u CD-ROM pogon.
Prikazuje se instalacijski izbornik.
C Ako se ne prikaže izbornik, dva puta
kliknite na [Computer] (kod Windows XP:
[My Computer]) t
(SONYPICTUTIL) t [Install.exe].
C Kod Windows Vista, može se prikazati
AutoPlay izbornik. Odaberite "Run
Install.exe" i slijedite upute koje se
prikazuju na zaslonu za postupak
instaliranja.
2 Kliknite na [Install].
C Provjerite je li označeno "Sony Image Data Suite" i "Sony Picture Utility" i
slijedite upute na zaslonu.
140
3 Izvadite CD-ROM nakon završetka instalacije.
Instaliraju se sljedeće aplikacije i na radnoj površini se prikazuju ikone:
C Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
C Sony Picture Utility
"PMB"
"PMB Guide"
x Macintosh
C Logirajte se kao Administrator.
1 Uključite svoje Macintosh računalo i umetnite CD-ROM disk
(isporučen) u CD-ROM pogon.
2 Dvaput kliknite na ikonu CD-ROM diska.
3 Kopirajte [IDS_INST.pkg] datoteku u [MAC] mapu na ikoni tvrdog
diska.
4 Dvaput kliknite na datoteku [IDS_INST.pkg] u mapi za kopiranje.
C Slijedite upute na zaslonu za završavanje instalacije.
Napomena
C Kad se pojavi poruka za resetiranje računala, resetirajte računalo slijedeći upute na
zaslonu.
141
Uporaba "Image Data Converter SR" softvera
Napomena
C Pohranite li podatke u RAW formatu, ti podaci se snimaju kao ARW2.1 format.
Uporabom "Image Data Converter SR" softvera možete:
C Obrañivati slike snimljene u RAW formatu izvoñenjem različitih ispravaka, primjerice promjenom tonske krivulje i oštrine.
C Podešavati ravnotežu bjeline, ekspoziciju i Creative Style i dr. postavke
slike.
C Pohraniti slike prikazane i obrañene na računalu. Možete pohraniti sliku
u RAW formatu ili je spremiti u nekom formatu za opće namjene.
C Za detalje o "Image Data Converter SR" softveru pogledajte Help.
Za pokretanje pomoći (Help), kliknite na [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Pokretanje i zatvaranje "Image Data Converter SR"
x Windows
Dvaput kliknite na prečac aplikacije "Image Data Converter SR Ver.3" na
radnoj površini.
Kod pokretanja iz Start izbornika, kliknite na [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Za izlazak, kliknite na tipku
u gornjem desnom kutu zaslona.
x Macintosh
Dvaput kliknite na [Image Data Converter SR Ver.3] u mapi [Sony Image
Data Suite] iz mape [Applications].
Za izlazak, kliknite na opciju za zatvaranje u izborniku [IDC SR].
Uporaba "Image Data Lightbox SR" softvera
"Image Data Lightbox SR" vam omogućuje sljedeće:
C Prikaz i usporedbu RAW/JPEG slika snimljenih ovim fotoaparatom.
C Ocjenjivanje slika na skali do pet.
C Postavljanje oznaka u boji i sl.
C Prikaz slike u "Image Data Converter SR" i podešavanje.
C Detalje o "Image Data Lightbox SR" potražite u pomoći (Help).
142
Za pokretanje pomoći (Help) iz Start izbornika, kliknite na [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data
Lightbox SR].
Pokretanje i zatvaranje "Image Data Lightbox SR"
x Windows
Dvaput kliknite na [Image Data Lightbox SR] na radnoj površini.
Kod pokretanja iz Start izbornika, kliknite na [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Image Data Lightbox SR].
u gornjem desnom kutu zaslona.
Za izlazak, kliknite na tipku
Prikazuje se dijalog za pohranjivanje kolekcije.
x Macintosh
Dvaput kliknite na [Image Data Lightbox SR] u mapi [Sony Image Data
Suite] iz mape [Applications].
Za izlazak, kliknite na opciju za zatvaranje u izborniku [Image Data
Lightbox SR].
Uporaba "PMB" softvera
Napomena
C "PMB" nije kompatibilan s Macintosh računalima.
Pomoću "PMB" softvera možete:
C Prebaciti slike snimljene ovim fotoaparatom i prikazati ih na zaslonu računala.
C Organizirati slike na računalu prema
datumu snimanja i prikazati ih.
C Retuširati (korekcija crvenih očiju i sl.),
ispisati i poslati fotografije kao privitak
e-maila, promijeniti datum snimanja i još
mnogo toga.
C Ispisati ili pohraniti fotografije s datumom.
C Kreirati disk pomoću CD ili DVD snimača.
C Detalje o "PMB" softveru pogledajte u pomoći "PMB Guide".
Za pokretanje "PMB Guide" pomoći, dvaput kliknite na prečac
(PMB
Guide) na radnoj površini. Za pokretanje iz izbornika Start, kliknite na
[Start] t [All Programs] t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB
Guide].
143
Pokretanje/zatvaranje "PMB" softvera
Dvaput kliknite na (PMB) ikonu na radnoj površini.
Ili iz Start izbornika: Kliknite na [Start] t [All Programs] t [Sony Picture
Utility] t [PMB].
u gornjem desnom kutu
Za izlazak iz "PMB" softvera, kliknite na tipku
zaslona.
Napomena
C Na zaslonu se prikazuje poruka potvrde za Information tool kod pokretanja "PMB"
prvi put. Odaberite [Start]. Ova funkcija vas obavještava o novostima, kao što su
nadogradnje softvera. Postavku možete promijeniti kasnije.
144
DPOF postavke
Uporabom ovog fotoaparata možete odrediti snimke i broj primjeraka za
ispis prije samog ispisa fotografija u fotostudiju ili na pisaču. Slijedite
postupak opisan u nastavku.
Budući da DPOF oznake ostaju uz slike i nakon ispisa, savjetuje se da ih
tada uklonite.
Označavanje/odznačavanje DPOF podešenja odabranih snimaka
DPOF označavanje moguće je pomoću tipke Fn ili tipke MENU. Ovdje je
opisan postupak pomoću tipke Fn.
1 Tipka Fn t [Specify Printing] t [DPOF setup] t [Marked
images] t [OK].
2 Odaberite snimku pomoću b/B na kontroleru.
3 Odaberite broj primjeraka pomoću središnje tipke kontrolera.
C Za odznačavanje DPOF podešenja, podesite broj na "0".
4 Pritisnite tipku Fn.
5 Odaberite [OK] pomoću v na kontroleru i zatim pritisnite
središte kontrolera.
Napomene
C Ne možete označiti RAW datoteke DPOF oznakom.
C Možete odrediti bilo koji broj do 9.
Označavanje/odznačavanje DPOF podešenja svih snimaka
Tipka Fn t [Specify Printing] t [DPOF setup] t [All images] ili
[Cancel all] t [OK] t [OK]
C Nakon odabira [All images], možete odabrati broj slika za ispis. Isti broj
primjenjuje se na sve slike.
145
Ispis datuma
Možete podesiti hoće li se na fotografijama ispisati pripadajući datum.
Položaj datuma (unutar ili izvan slike, veličina znakova, itd.) ovisi o pisaču.
Tipka Fn t [Specify Printing] t [Date imprint] t [On]
Napomena
C Ova funkcija nije raspoloživa kod nekih pisača.
146
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava
funkciju PictBridge
Ako nemate računalo, možete jednostavno
otisnuti fotografije izravnim spajanjem fotoaparata na pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
"PictBridge" se temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Napomena
C Nije moguć ispis RAW fotografija.
Korak 1: Priprema fotoaparata
Napomena
C Preporučljivo je koristiti AC adapter (nije isporučen) kako biste spriječili prekid
napajanja tijekom ispisa fotografija.
1 Tipka MENU t 0 3 t [USB connection] t [PTP].
2 Isključite fotoaparat i uložite memorijsku karticu sa snimkama.
3 Odaberite vrstu memorijske kartice s koje želite ispisati slike
pomoću preklopke memorijske kartice.
147
Korak 2: Priključenje fotoaparata na pisač
1 Spojite fotoaparata na pisač.
A U USB
priključnicu
USB kabel
B U USB
priključnicu
2 Uključite fotoaparat i pisač.
Pojavljuje se izbornik za odabir snimaka.
Korak 3: Ispis
1 Odaberite sliku za ispis pomoću b/B na kontroleru i zatim
pritisnite središte kontrolera.
C Za odustajanje, ponovno pritisnite središte.
2 Ponovite korak 1 želite li ispisati druge snimke.
3 Pritisnite tipku MENU i podesite svaku opciju.
C Podrobnosti o opcijama za podešavanje potražite u "PictBridge izbornik".
4 Odaberite [Print] t [OK] u izborniku, zatim pritisnite središte
kontrolera.
Slika se ispisuje.
C Nakon pojave poruke o završetku ispisa, pritisnite središte kontrolera.
148
Za poništenje ispisa
Pritisnete li tijekom ispisa središte kontrolera, ispis se poništi. Izvadite USB
kabel ili isključite aparat. Kad želite ponoviti ispis, slijedite opisani postupak
(koraci 1 do 3 gore).
PictBridge izbornik
Print
Ispis odabranih slika. Detalje potražite u "Korak 3: Ispis".
Set print q'ty
Možete odabrati broj primjeraka za ispis do 20. Jednak broj primjeraka se
odnosi na sve odabrane slike.
Paper size
Auto
Postavka pisača
9T13cm/3.5"T5"
Hagaki
100T147 mm
10T15cm
10T15 cm
89T127 mm
4"T6"
101,6T152,4 mm
A6/4.1"T5.8"
105T148,5 mm
13T18cm/5"T7"
Letter
127T178 mm
A4/8.3"T11.7"
210T297 mm
A3/11.7"T16.5"
297T420 mm
216T279,4 mm
Date imprint
Day and time
Date
Off
Dodavanje datuma i vremena.
Dodavanje datuma.
Bez dodavanja datuma.
Unmark all
Kad se prikaže poruka, odaberite [OK] i zatim pritisnite središte kontrolera.
Briše se ( oznaka sa svake slike nakon ispisa. Kad poništite svoje postavke
bez ispisa, ponovite odabir.
149
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Sustav]
Digitalni zrcalno-refleksni
fotoaparat s ugrañenom
bljeskalicom i izmjenjivim
objektivima
Svi α objektivi
[Senzor slike]
Ukupan broj piksela fotoaparata
DSLR-A380
Približno 14 900 000 piksela
DSLR-A330
Približno 10 800 000 piksela
Efektivni broj piksela fotoaparata
DSLR-A380
Približno 14 200 000 piksela
DSLR-A330
Približno 10 200 000 piksela
Format slike
DSLR-A380
23,5T15,7 mm (APS-C
format) Interlace scan
Primary Color
DSLR-A330
23,6T15,8 mm (APS-C
format) Interlace scan
Primary Color
[SteadyShot]
Sustav
Mehanizam s pomakom
senzora slike
SteadyShot mogućnost kompenzacije
Približno 2,5 EV do 3,5 EV
smanjuje brzinu zatvarača
(razlikuje se ovisno o uvjetima snimanja i korištenom
objektivu)
150
Sustav
Antistatički sloj na niskopropusnom filtru i mehanizam
pomicanja senzora slike
[Sustav automatskog izoštravanja]
Sustav
Vrsta aparata
Objektiv
[Zaštita od prašine]
Sustav otkrivanja faza kroz
objektiv, CCD linijski
senzori (9 točaka, 8 linija sa
središnjim senzorom
končanice)
Osjetljivost Od 0 EV do 18 EV
(ekvivalentno ISO 100)
AF osvjetljenje
Približno 1 – 5 m
[Live view]
Tip
Nagibni mehanizam s
pentagonalnim zrcalom
Format slike
Poseban senzor slike za
Live view
Način mjerenja
Procijenjeno mjerenje u
1200 zona
Raspon mjerenja
2 do 17 EV (više segmenata,
središnje, u točki) (kod ISO
100 uz objektiv F1.4)
Vidno polje 0,90
[Tražilo]
Tip
Fiksni sustav u razini oka s
penta-Dach zrcalom
Vidno polje 0,95
Uvećanje 0,74 T s 50 mm objektivom
na beskonačno, –1 m–1
Udaljenost oka
Oko 19,7 mm od okulara,
14,1 mm od okvira okulara
pri dioptriji od –1 (–1m–1)
Dioptrijsko podešavanje
Od –3,0 do +1,0 m–1
[Ekspozicija]
Ćelija za mjerenje svjetlosti
SPC
Način mjerenja
Saćasti uzorak s 40 segmenata, zaseban senzor za Live
View u Live View modu
Raspon mjerenja
Od 2 do 20 EV (od 4 do 20
EV s mjerenjem u točki),
(pri ISO 100 s F1.4
objektivom)
Od 2 do 17 EV u Live View
modu (kod svih načina
mjerenja, pri ISO 100 s
F1.4 objektivom)
ISO osjetljivost (preporučeni indeks
ekspozicije)
AUTO, ISO 100 do 3200
Kompenzacija ekspozicije
±2.0 EV (korak po 1/3 EV)
[Zatvarač]
Tip
Elektronski kontroliran,
okomito-poprečno u žarišnoj
ravnini
Brzina
Od 1/4000 sekunde do 30
sekundi, bulb (korak po
1/3 EV)
Brzina sinkronizacije s bljeskalicom
1/160 sekunde
[Ugrađena bljeskalica]
Brojka vodilja bljeskalice
GN 10 (u metrima s ISO 100)
Vrijeme punjenja
Oko 4 sekunde
Domet bljeskalice
Za 18-mm objektiv (za žarišnu duljinu tog objektiva)
Kompenzacija ekspozicije bljeskalice
±2.0 EV (korak po 1/3 EV)
[Medij za snimanje]
"Memory Stick PRO Duo",
SD memorijska kartica,
SDHC memorijska kartica
[LCD zaslon]
LCD ploča 6,7 cm (tip 2.7), TFT
Ukupni broj točaka
230 400 (960 T 240) točaka
[Ulazne/izlazne priključnice]
USB
HDMI
miniB
HDMI tip C mini
priključak
[Napajanje, općenito]
Napajanje
Akumulatorska baterija
NP-FH50
[Ostalo]
PictBridge Kompatibilan
Exif Print Kompatibilan
PRINT Image Matching III
Kompatibilan
Dimenzije Oko 128 T 97 T 71,4 mm
(Š/V/D, bez dijelova koji
strše)
Masa
Približno 490 g (bez baterije, memorijske kartice i
pribora kućišta)
Radna temperatura
Od 0 do 40 °C
151
Format datoteke
JPEG (DCF Ver. 2.0. Exif
Ver.2.21, MPF Baseline)
kompatibilan, DPOF
kompatibilan
USB komunikacija
Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibilna)
Kapacitet
Tipičan
6,1 Wh (900 mAh)
Minimalan 5,9 Wh (870 mAh)
Maksimalne dimenzije
Oko 31,8 T 18,5 T 45 mm
(Š/V/D)
Masa
Oko 50 g
Punjač baterije BC-VH1
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjeni bez najave.
Ulazni napon
100 V – 240 V AC, 50/60 Hz,
4W
Izlazni napon
8,4 V DC, 0,28 A
Radna temperatura
Od 0 do 40 °C
Temperatura pohranjivanja
Od –20 do +60 °C
Maksimalne dimenzije
Približno 60 T 25 T 95 mm
(Š/V/D)
Masa
Približno 75 g
Proizvoñač ne preuzima odgovornost
za eventualne tiskarske pogreške.
Punjiva baterija NP-FH50
Baterija
Litij-ionska
Najveći napon
DC 8,4 V
Nazivni napon
DC 6,8 V
Maksimalna struja punjenja
1,75 A
Maksimalan napon punjenja
DC 8,4 V
152
O žarišnoj duljini
Kut slike ovog fotoaparata je uži nego
kod fotoaparata s filmom 35-milimetarskog formata. Možete pronaći
približni ekvivalent žarišne duljine
fotoaparata s filmom 35-milimetarskog
formata te snimati s istim kutom slike
povećanjem žarišne duljine objektiva
za pola.
Primjerice, uporabom objektiva od
50 mm možete dobiti približan
ekvivalent 75-milimetarskog objektiva
fotoaparata s filmom 35-milimetarskog
formata.
O kompatibilnosti podataka
C Ovaj fotoaparat je usklañen s DCF
(Design rule for Camera File system)
univerzalnim standardom koje je
utemeljilo udruženje JEITA (Japan
Electronic and Information
Technology Industries Association).
C Reprodukcija slika snimljenih ovim
fotoaparatom na drugoj opremi i
reprodukcija slika snimljenih ili
editiranih na drugoj opremi na
ovom fotoaparatu nije zajamčena.
Zaštićeni znakovi
C
je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
, "Memory
C "Memory Stick",
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
,"Memory Stick
PRO Duo",
,"Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" i
su zaštitni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
C "InfoLITHIUM" je zaštitni znak
tvrtke Sony Corporation.
C "PhotoTV HD" je zaštitni znak
tvrtke Sony Corporation.
C Microsoft, Windows i Windows
Vista su registrirani zaštitni znakovi
ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
C HDMI, HDMI logotip i HighDefinition Multimedia Interface su
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing
LLC.
C Macintosh i Mac OS su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Apple Inc.
C PowerPC je registrirani zaštitni znak
tvrtke IBM Corporation u SAD-u.
C SDHC logotip je zaštitni znak.
C MultiMediaCard je zaštitni znak
MultiMediaCard Association.
C Intel, Intel Core, MMX i Pentium
su zaštitni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi Intel Corporation.
C Adobe je registrirani zaštitni znak ili
zaštitni znak tvrtke Adobe Systems
Incorporated u SAD i/ili drugim
zemljama.
C D-Range Optimizer Advanced koristi
tehnologiju tvrtke Apical Limited.
C Osim toga, nazivi sustava i proizvoda
u ovom priručniku su zaštićeni ili
registrirani znakovi odgovarajućih
proizvoñača. Ipak, oznake  ili ®
nisu navedene u svim slučajevima
u ovom priručniku.
153
U slučaju problema
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
Provjerite ponuñena rješenja na stranicama od 154 do 163. Ne uspijete li
tako riješiti problem, obratite se ovlaštenom Sony servisu.
1 Provjerite sljedeće prijedloge.
2 Izvadite bateriju te je ponovno umetnite nakon otprilike jedne minute,
zatim opet uključite aparat.
3 Resetirajte podešenja (str. 129).
4 Obratite se prodavaču ili ovlaštenom Sony servisu.
Baterija i napajanje
Nije moguće uložiti bateriju u aparat.
C Bateriju uložite tako da vrhom gurate zapornu preklopku (str. 17).
C Provjerite broj modela baterije (str. 13, 18).
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan ili se baterija prebrzo
isprazni iako indikator pokazuje da je preostali kapacitet baterija dostatan.
C Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi (str. 167).
C Baterija je ispražnjena. Zamijenite je napunjenom baterijom (str. 14).
C Baterija je istrošena (str. 18). Zamijenite bateriju novom.
Fotoaparat se ne može uključiti.
C Pravilno stavite bateriju (str. 17).
C Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 14).
C Baterija je istrošena (str. 18). Zamijenite je novom.
154
Fotoaparat se odjednom isključuje.
C Ne koristite li uključeni fotoaparat zadano vremensko razdoblje, prebacit
će se u mod smanjene potrošnje u kojem je gotovo potpuno isključen. Za
poništenje moda smanjene potrošnje počnite koristiti aparat. Primjerice,
pritisnite okidač dopola (str. 124).
Indikator CHARGE treperi za vrijeme punjenja baterije.
C Izvadite i ponovno pravilno umetnite bateriju.
C Punite bateriju uz temperaturu okoline izmeñu 10 i 30 °C.
Snimanje fotografija
Nema nikakve slike na LCD zaslonu za vrijeme uporabe tražila čak ni kad je
aparat uključen.
C Prema tvorničkom podešenju, LCD zaslon će se isključiti ako aparat ne registrira nikakav postupak duže od 10 sekundi kako bi se smanjila potrošnja
baterije.
Slika u tražilu nije izoštrena.
C Pravilno podesite dioptriju pripadajućim regulatorom (str. 69).
Slika se ne vidi u tražilu.
C Preklopka LIVE VIEW/OVF podešena je na "LIVE VIEW". Podesite
preklopku na "OVF" (str. 68).
Slika nije snimljena.
C Nije umetnuta memorijska kartica.
Fotoaparat ne može snimati.
C Upotrebljavate memorijsku karticu sa zaštitom od snimanja i ona se nalazi
u položaju LOCK. Pomaknite preklopku u položaj za snimanje.
C Pogrešan položaj preklopke memorijske kartice. Podesite je u odgovarajući
položaj (str. 22).
C Provjerite slobodan kapacitet memorijske kartice (str. 29). Ako je puna,
postupite na jedan od sljedećih načina:
– Izbrišite nepotrebne slike (str. 112).
– Promijenite memorijsku karticu.
155
C
C
C
C
Ne možete snimati slike dok punite ugrañenu bljeskalicu (str. 84).
Okidanje nije moguće kad je objekt neizoštren.
Objektiv nije pričvršćen pravilno. Pričvrstite objektiv pravilno (str. 20).
Kad je na fotoaparat pričvršćen astronomski teleskop, itd., podesite mod
snimanja na M i snimajte.
C Pokušavate snimiti objekt za koji je potrebno izvesti posebno izoštravanje
(str. 77). Koristite blokadu fokusa ili ručno izoštravanje (str. 78, 81).
Snimanje traje dugo.
C Uključena je funkcija smanjenja šuma (str. 122). Nije riječ o kvaru.
C Snimate u RAW modu (str. 119). Budući da je RAW datoteka velika, takvo
snimanje može trajati malo duže.
Slika nije izoštrena.
C Objekt je preblizu. Provjerite minimalnu žarišnu duljinu objektiva.
C Snimate u modu ručnog izoštravanja. Podesite preklopku načina izoštravanja
na AF (automatsko izoštravanje) (str. 76).
C Ako se na objektivu nalazi preklopka načina izoštravanja, podesite je na AF.
C Okolina nije dovoljno osvijetljena.
Funkcija Eye-Start AF ne radi.
C Podesite [Eye-Start AF] na [On] (str. 68).
C Pritisnite okidač dopola.
Ne radi bljeskalica.
C Način rada bljeskalice je podešen na [Autoflash]. Kad želite da se bljeskalica
aktivira pri svakom snimanju, podesite je na [Fill-flash] (str. 84).
Na slikama se pojavljuju nejasne čestice prilikom korištenja bljeskalice.
C Čestice prašine u zraku su se reflektirale od svjetla bljeskalice i pojavile na
slici. Ovo ne predstavlja kvar.
Bljeskalici treba predugo da se napuni.
C Bljeskalica se aktivirala za više uzastopnih snimanja u kratkom razdoblju.
Kad se bljeskalica aktivira više puta uzastopno, postupak punjenja može
trajati duže no obično kako bi se izbjeglo pregrijavanje aparata.
156
Slika snimljena s bljeskalicom je pretamna.
C Ako je objekt izvan dometa bljeskalice (na udaljenosti pri kojoj ga bljeskalica
ne može pravilno osvijetliti), slike će biti tamne. Promijeni li se ISO osjetljivost, domet bljeskalice se takoñer mijenja sa njom (str. 86).
C U sljedećim slučajevima slika može ispasti tamna. Skinite sljedeći pribor i
ponovite snimanje.
– ND filtar ili PL filtar.
– Difuzor.
– Široku ploču uz bljeskalicu HVL-F36AM.
Datum i vrijeme nisu točni.
C Podesite točan datum i vrijeme (str. 25, 125).
Vrijednost otvora blende i/ili brzina zatvarača trepere kad pritisnete okidač
dopola.
C Budući da je objekt presvijetao ili pretaman, izvan je raspoloživog raspona.
Ponovno podesite vrijednosti.
Na slici je previše svjetla.
Svjetlo na slici je zamućeno.
C Slika je snimljena pod snažnim izvorom svjetla i u objektiv je ušlo previše
svjetla. Pričvrstite sjenilo objektiva (opcija).
Uglovi slike su pretamni.
C Koristite li bilo kakav filtar ili sjenilo, skinite ga i snimajte ponovno. Ovisno
o debljini filtra i tome je li sjenilo pričvršćeno pravilno, filtar ili sjenilo se
mogu djelomično pojaviti u slici. Optička svojstva nekih objektiva mogu
uzrokovati zatamnjenje perifernih dijelova slike (zbog nedovoljnog svjetla).
Pojavljuje se efekt crvenih očiju.
C Aktivirajte funkciju smanjenja efekta crvenih očiju (str. 86).
C Približite se osobi i snimajte unutar dometa bljeskalice koristeći bljeskalicu
(str. 86).
157
Točke se pojavljuju i ostaju na LCD zaslonu.
C To nije kvar. Ove točke se ne snimaju (str. 7).
C Utjecaj ove pojave možete smanjiti pomoću funkcije "Pixel mapping".
A Podesite preklopku LIVE VIEW/OVF na "LIVE VIEW".
B Pričvrstite pokrov objektiva.
C Tipka MENU t 0 3 t [Pixel mapping] t [OK]
Slika je nejasna.
C Slika je snimljena na tamnom mjestu bez uporabe bljeskalice, uslijed čega
se pojačao utjecaj potresanja aparata. Preporuča se uporaba bljeskalice ili
stativa (str. 47, 84).
U tražilu ili na LCD zaslonu trepere indikatori b B EV skale.
C Objekt je presvijetao ili pretaman za domet svjetlomjera fotoaparata.
Boja slike snimljene u Live view modu je neobična.
C U Live view modu, pažljivo promotrite sliku na LCD zaslonu prije snimanja.
Fotoaparat možda neće prepoznati boju slike odmah nakon prebacivanja u
Live view mod. U ovakvim slučajevima, možda se neće postići očekivani
rezultati.
Pregled slika
Fotoaparat ne može reproducirati slike.
C Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu (str. 137).
C Reprodukcija slike na aparatu možda neće biti moguća ako je slika obrañena
na računalu ili je snimljena drugim fotoaparatom.
C Aparat je u USB načinu rada. Prekinite USB vezu (str. 135).
Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
C Provjerite jeste li pravilno priključili ureñaje (str. 114).
Brisanje/editiranje slika
Fotoaparat ne može obrisati sliku.
C Isključite zaštitu slike (str. 111).
158
Slučajno ste obrisali sliku.
C Nakon brisanja sliku nije moguće vratiti. Savjetujemo da zaštitite slike
kako ih ne biste slučajno obrisali (str. 111).
Nije moguć prikaz DPOF oznake.
C Prikaz DPOF oznaka nije moguć na RAW datotekama.
Računala
Niste sigurni je li operativni sustav vašeg računala kompatibilan s
fotoaparatom.
C Pogledajte "Preporučena konfiguracija" (str. 131, 139).
Računalo ne prepoznaje fotoaparat.
C Uključite aparat.
C Kad je baterija slaba, stavite napunjenu bateriju (str. 14) ili koristite AC
adapter (nije isporučen).
C Koristite USB kabel (isporučen) (str. 132).
C Odspojite USB kabel s računala i fotoaparata te ga ponovno čvrsto spojite.
C Podesite [USB connection] na [Mass Storage] (str. 132).
C Odspojite s USB priključnica računala svu USB opremu osim ovog fotoaparata, tipkovnice i miša.
C Povežite fotoaparat i računalo izravno, bez uporabe USB huba ili nekog
drugog ureñaja (str. 131).
Ne možete kopirati slike.
C Pravilno spojite fotoaparat i računalo USB kabelom (str. 132).
C Slijedite postupak kopiranja u skladu s operativnim sustavom (str. 133).
C Možda nećete moći snimati na medij formatiran u računalu. Koristite medij
za snimanje formatiran u ovom fotoaparatu (str. 121).
Ne možete reproducirati slike na računalu.
C Koristite li "PMB", pročitajte "PMB Guide".
C Obratite se proizvoñaču softvera ili računala.
159
Nakon USB povezivanja se "PMB" ne pokreće automatski.
C Izvedite USB povezivanje kad je računalo uključeno (str. 132).
Ne znate rukovati isporučenim softverom.
C Pogledajte Help ili upute za svaki softver.
Memorijska kartica
Ne možete uložiti memorijsku karticu.
C Ulažete je u pogrešnom smjeru. Okrenite je pravilno (str. 22).
Ne možete snimati na memorijsku karticu.
C Memorijska kartica je puna. Obrišite nepotrebne slike (str. 112).
C Umetnuta je neupotrebljiva memorijska kartica (str. 23).
Greškom ste formatirali memorijsku karticu.
C Sve slike na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem i ne mogu se vratiti.
Računalo s "Memory Stick" utorom ne prepoznaje "Memory Stick PRO
Duo".
C Ako računalo s utorom za "Memory Stick" ne podržava "Memory Stick PRO
Duo", spojite fotoaparat na računalo (str. 132). Računalo tada prepoznaje
"Memory Stick PRO Duo".
Ispis
Za sljedeći problem takoñer pogledajte odjeljak "Pisač koji podržava
funkciju PictBridge" (u nastavku).
Boje slike izgledaju čudno.
C Pri ispisu slika snimljenih u Adobe RGB modu uporabom sRGB pisača koji
nisu kompatibilni s Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21) standardom, slike su
otisnute sa slabije izraženim bojama (str. 98).
160
Oba ruba na ispisanoj slici su odrezana.
C Ovisno o pisaču, lijevi, desni, gornji ili donji rub mogu biti odrezani. Posebno
kod slika snimljenih u formatu [16:9], bočni rubovi slike mogu biti odrezani.
C Kod ispisa slika pomoću svog pisača, isključite postavke obrezivanja i ispisa
bez okvira. Obratite se proizvoñaču pisača ima li pisač ove funkcije ili ne.
C Kod ispisa slika u fotografskom studiju, pitajte mogu li vam ispisati slike
bez odrezivanja rubova.
Nije moguć ispis slika s datumom.
C Uporabom "PMB" softvera, možete ispisati slike s datumom (str. 143).
C Fotoaparat ne podržava dodavanje datuma na sliku. Meñutim, s obzirom da
se slike snimaju s podatkom o datumu snimanja, moguće je ispis slika s
datumom ako pisač ili softver prepoznaju Exif podatke. Kompatibilnost s
Exif podacima provjerite kod proizvoñača pisača ili softvera.
C Kod ispisa slika u fotografskom studiju, možete zatražiti ispis slika s
datumom.
Pisač koji podržava funkciju PictBridge
Za detalje pogledajte upute za uporabu isporučene s pisačem ili se obratite
proizvoñaču pisača.
Nije moguće uspostaviti vezu između pisača i aparata.
C Fotoaparat ne možete spojiti izravno na pisač koji ne podržava PictBridge
standard. Provjerite s prodavateljem da li pisač podržava PictBridge ili ne.
C Opciju [USB connection] podesite na [PTP] (str. 147).
C Odspojite i ponovno spojite USB kabel. Ako se na pisaču pojavi poruka
pogreške, pogledajte njegove upute za uporabu.
161
Nije moguće otisnuti slike.
C Provjerite jesu li pisač i aparat pravilno povezani USB kabelom.
C Nije moguć ispis RAW datoteka.
C Slike obrañene na računalu ili slike snimljene drugim aparatom se možda
neće moći otisnuti.
Na mjestu ispisa datuma ispisuje se oznaka "---- -- --".
C Nije moguće otisnuti datum na slikama koje ga nemaju. Podesite [Data
imprint] na [Off] i ponovno otisnite sliku (str. 149).
Ne možete otisnuti sliku u veličini koju ste odabrali.
C Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite uvijek kad promijenite veličinu
papira nakon što pisač spojite na aparat.
C Postavke ispisa aparata se razlikuju od istih postavki pisača. Promijenite
postavke pisača ili aparata (str. 149).
Kad poništite ispis, ne možete koristiti fotoaparat.
C Pričekajte trenutak dok pisač poništava ispis jer to može potrajati (ovisno o
pisaču).
Ostalo
Leća objektiva je zamagljena.
C Došlo je do kondenzacije vlage. Isključite aparat i ostavite ga oko sat
vremena prije ponovnog korištenja (str. 167).
Kad uključite fotoaparat, pojavljuje se poruka "Set date and time?"
(podesite datum i vrijeme).
C Aparat je bio neko vrijeme sa slabom baterijom ili bez baterije. Promijenite
bateriju i ponovno podesite datum i vrijeme (str. 25, 167). Izbriše li se podešenje datuma pri svakom mijenjanju baterije, obratite se ovlaštenom servisu.
Broj mogućih snimaka se ne smanjuje ili se smanjuje za dva broja
odjednom.
C To se dogaña zbog toga što se stupanj kompresije i veličina slike mijenjaju
nakon kompresije ovisno o kadru kad snimate s JPEG slikom (str. 119).
162
Podešenje se resetira bez primjene funkcije resetiranja.
C Izvadili ste bateriju dok je preklopka napajanja bila podešena na ON. Prije
vañenja baterije podesite preklopku napajanja na OFF te pazite da ne svijetli
indikator pristupa (str. 17, 37).
Fotoaparat ne radi pravilno.
C Isključite fotoaparat. Izvadite bateriju i ponovno je uložite. Koristite li AC
adapter (nije isporučen), odspojite mrežni kabel. Ako je fotoaparat vruć,
ostavite ga da se ohladi prije ovog postupka. Ako fotoaparat ne proradi
nakon ovog pokušaja, obratite se Sony servisu.
Treperi pet crtica SteadyShot skale.
C Funkcija SteadyShot ne radi. Možete nastaviti snimati, no funkcija SteadyShot
neće raditi. Isključite i ponovno uključite fotoaparat. Ako SteadyShot skala
nastavlja treperiti, obratite se ovlaštenom Sony servisu.
U donjem desnom kutu LCD zaslona se prikazuje "--E-".
C Izvadite memorijsku karticu i ponovno je umetnite. Ako se na ovaj način
ne ukloni ovaj indikator, formatirajte memorijsku karticu.
163
Poruke upozorenja
Pojavi li se neka od sljedećih
poruka, slijedite pripadajuće upute.
Incompatible battery. Use correct
model
C Koristite pogrešnu bateriju
(str. 18).
Set date and time?
C Podesite datum i vrijeme. Ako
se ova poruka pojavljuje često,
ugrañena baterija memorije je
istrošena. Zamijenite je (str. 25,
167).
Power insufficient
C Pokušali ste izvesti [Cleaning
mode] uz premali napon baterije.
Napunite bateriju ili upotrijebite
AC adapter (opcija).
Unable to use "Memory Stick".
Format?
Unable to use SD memory card.
Format?
C Memorijska kartica je bila formatirana u računalu i promijenio se
format datoteka.
Odaberite [OK], zatim formatirajte karticu. Karticu možete
koristiti ponovno, meñutim, svi
prethodni podaci s nje su izbrisani.
Postupak formatiranja može
potrajati neko vrijeme.
164
Card error.
C Uložena je neodgovarajuća memorijska kartica ili ne odgovara
format.
Reinsert "Memory Stick".
Reinsert SD memory card.
C Umetnuta memorijska kartica se
ne može upotrebljavati s ovim
aparatom.
C Kartica je oštećena.
C Zaprljani su kontakti kartice.
This "Memory Stick" is not
supported.
C Upotrijebite "Memory Stick"
kojeg aparat podržava (str. 23).
No "Memory Stick" inserted.
Shutter is locked.
No SD memory card inserted.
Shutter is locked.
C Nije umetnuta memorijska kartica
tipa odabranog preklopkom
memorijske kartice. Umetnite
odgovarajuću karticu ili promijenite položaj preklopke memorijske
kartice.
Processing...
C Kad dugih ekspozicija, izvodit
će se postupak smanjenja šuma
onoliko dugo koliko je zatvarač
bio otvoren. Tijekom tog postupka ne možete dalje snimati.
Unable to display.
C Fotoaparat možda neće moći
prikazati slike snimljene drugim
fotoaparatima ili obrañene
računalom.
No lens attached. Shutter is locked.
C Objektiv nije pričvršćen pravilno
ili ga nema.
C Kad fotoaparat pričvršćujete na
astronomski teleskop ili sličan
ureñaj, podesite mod snimanja
na M.
No images
C Na memorijskoj kartici nema
slika.
Image protected
C Pokušali ste izbrisati zaštićene
snimke. Izbrišite zaštitu.
Unable to print.
C Pokušali ste označiti RAW slike
DPOF set oznakom.
Initializing USB connection...
C Uspostavljena je USB veza. Ne
odspajajte USB kabel.
Check the connected device.
C Nije moguće PictBridge spajanje.
Odspojite USB kabel i ponovno
ga spojite.
Camera overheating. Allow it to
cool.
C Fotoaparat se zagrijao zbog
kontinuiranog snimanja.
Isključite ga te pričekajte da se
ohladi i da opet bude spreman za
snimanje.
Camera error
System error
C Isključite fotoaparat, izvadite
bateriju i ponovno je uložite.
Ako se ova poruka pojavljuje
često, obratite se ovlaštenom
Sony servisu.
Unable to magnify.
Unable to rotate image.
C Slike snimljene drugim aparatima
možda se neće moći povećati ni
zakrenuti.
No image changed
C Pokušali ste zaštititi slike ili dodati DPOF oznake bez prethodne
promjene specifikacija slika.
Cannot create more folders.
C Mapa s nazivom koji započinje s
"999" postoji na memorijskoj
kartici. Nije moguće kreirati
nove mape ako je tome tako.
Printing canceled
C Ispis je poništen. Odspojite USB
kabel ili isključite fotoaparat.
165
Unable to mark.
C Pokušali ste označiti RAW slike
u PictBridge izborniku.
Printer error
C Provjerite pisač.
C Provjerite je li oštećena slika koju
želite ispisati.
Printer busy
C Provjerite pisač.
166
Mjere opreza
Nemojte fotoaparat koristiti/
pohranjivati na sljedećim
mjestima
C Na jako vrućim, suhim ili vlažnim
mjestima
Primjerice, u automobilu parkiranom
na izravnom suncu. Moglo bi se
deformirati kućište fotoaparata ili
može doći do kvara.
C Pod izravnim sunčevim svjetlom ili
pored radijatora
Moglo bi doći do promjene boje ili
deformiranja kućišta, što može
prouzročiti kvar.
C Na mjestima izloženim jakim
vibracijama.
C Pored jakih magneta.
C Na pješčanim ili prašnim mjestima
Pazite da u aparat ne uñe pijesak ili
prašina, što može uzrokovati kvar,
u nekim slučajevima nepopravljiv.
O pohranjivanju
Obavezno pričvrstite pokrov objektiva
ili kućišta kad ne koristite fotoaparat.
Prije pričvršćivanja pokrova kućišta
uklonite s njega svu prašinu. Ako ste
kupili objektiv DT 18 – 55 mm F3.5
– 5.6 SAM, nabavite i stražnji pokrov
objektiva ALC-R55.
O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od 0 do 40 °C. Snimanje na
izuzetno niskim ili visokim temperaturama se ne preporučuje.
O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete izravno iz
hladnog u topli prostor ili ga ostavite
u jako vlažnoj prostoriji, unutar njega
ili na vanjskim dijelovima može se
kondenzirati vlaga. Doñe li do toga,
fotoaparat neće ispravno raditi.
Sprječavanje kondenzacije vlage
Kod prenošenja fotoaparata iz hladnog
u topli prostor, stavite ga u plastičnu
vrećicu i ostavite ga neko vrijeme radi
prilagodbe na sobnu temperaturu
(približno jedan sat).
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan sat da vlaga ispari. Obratite
pozornost da snimanje jasnih slika nije
moguće ako pokušate snimati dok je
u unutrašnjosti objektiva ostala vlaga.
O ugrađenoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrañenu punjivu
bateriju koja omogućuje čuvanje podatka o datumu i vremenu bez obzira
na to je li fotoaparat uključen ili
isključen.
Ta baterija se uvijek puni sve dok koristite fotoaparat. Meñutim, ako koristite
aparat samo na kratko, ona se postupno
prazni, a ne koristite li fotoaparat
uopće oko 3 mjeseca, ona se potpuno
isprazni. U tom slučaju svakako napunite bateriju prije uporabe fotoaparata.
Meñutim, ako ova baterija nije
napunjena, još uvijek možete koristiti
fotoaparat sve dok ne snimate datum
i vrijeme. Ako se postavke aparata
resetiraju nakon svakog punjenja
baterije, ugrañena punjiva baterija je
možda istrošena. Obratite se Sony
servisu.
167
Punjenje ugrađene baterije
Uložite napunjenu bateriju u aparat
ili priključite aparat na zidnu utičnicu
pomoću AC adaptera (nije isporučen)
i ostavite fotoaparat isključenim 24
sata ili duže.
Napomene o snimanju/
reprodukciji
C Prije snimanja važnih dogañaja izvedite probno snimanje kako biste
se uvjerili da aparat radi dobro.
C Ovaj fotoaparat nije vodonepropustan niti otporan na zapljuskivanje i
prašinu.
C Nemojte gledati u sunce ili jake
izvore svjetla kroz skinuti objektiv
ili tražilo. Možete nepovratno
ozlijediti oči ili uzrokovati kvar
fotoaparata.
C Aparat ne koristite u blizini ureñaja
s jakim radiovalovima ili zračenjima,
jer u tom slučaju ureñaj neće dobro
snimati ili reproducirati.
C Uporaba aparata na pješčanim i
prašnjavim lokacijama može uzrokovati kvarove.
C Ukoliko doñe do kondenzacije vlage,
pričekajte da nestane prije uporabe
aparata (str. 167).
C Nemojte tresti ili udarati aparat. Osim
kvarova i nemogućnosti snimanja
fotografija može se dogoditi da više
ne možete upotrebljavati medij za
snimanje ili da se slikovni podaci
oštete, izgube ili izbrišu.
C Prije uporabe očistite površinu bljeskalice. Toplina pri radu bljeskalice
može uzrokovati prljanje površine
bljeskalice ili lijepljenje prašine po
površini što će rezultirati nedovoljnim svjetlom.
168
C Držite aparat, isporučeni pribor, itd.,
izvan dohvata djece. Postoji opasnost
da djeca progutaju bateriju, pokrov
priključka za pribor ili drugi sitan
dio. U takvim slučajevima odmah
se obratite liječniku.
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore
na često postavljana pitanja potražite na našoj
internetskoj stranici za podršku korisnicima.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising