Sony | DSLR-A900 | Sony DSLR-A900 DSLR-A900 Samo kućište (bez objektiva) Upute za upotrebu

3-877-682-12 (1)
Priprema fotoaparata
Prije uporabe
Snimanje
Uporaba funkcija
snimanja
Uporaba funkcija
reprodukcije
Uporaba izbornika
Prikaz snimaka na
računalu
Ispis fotografija
Digitalni Single Lens Reflex fotoaparat
Upute za uporabu
DSLR-A900
© 2008 Sony Corporation
Korisniku
Broj modela i serijski broj se nalaze na
donjoj strani fotoaparata.
Zapišite serijski broj na donju crtu.
Navedite ove brojeve pri svakom pozivanju
ovlaštenog servisa ili zastupnika.
Broj modela DSLR-A900
Serijski broj_________________________
UPOZORENJE
Za sprečavanje požara ili električkog
udara, ne izlažite uređaj utjecaju
kiše ili vlage.
2
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE
Radi vlastite sigurnosti pročitajte ove upute
u cijelosti prije rukovanja ureñajem i sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.
Pažljivo se pridržavajte svih upozorenja,
mjera opreza i uputa za uporabu ureñaja.
Uporaba
Izvori napajanja
Za ovaj ureñaj smiju se koristiti samo izvori
napajanja označeni na naljepnici s tehničkim
podacima. Ukoliko niste sigurni koliki je
napon lokalne mreže, obratite se tvrtki za
opskrbu električnom energijom. Za ureñaje
koji koriste baterijsko napajanje ili druge
izvore, pogledajte upute za uporabu.
Preopterećenje
Nemojte preopterećivati utičnice, produžne
kabele ili razdjelnike jer možete izazvati
požar ili električni udar.
Ulazak predmeta i tekućine
U otvore ureñaja ne umećite strane predmete
jer mogu izazvati kratki spoj te tako izazvati
požar ili električni udar. Pripazite takoñer
da vam se po ureñaju ne prolije tekućina.
Pribor
S ureñajem ne koristite nikakav pribor kojeg
nije preporučio proizvoñač jer može uzrokovati kvar.
Čišćenje
Prije čišćenja, odspojite ureñaj izvlačenjem
mrežnog kabela iz utičnice. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje u tekućini ili
aerosolu. Za čišćenje vanjskih površina
ureñaja koristite krpu lagano navlaženu
vodom.
Postavljanje
Voda i vlaga
Nemojte koristiti ovaj ureñaj u blizini vode,
npr. pokraj kade, umivaonika, sudopera, perilice, bazena, u vlažnom podrumu, pored
bazena, itd.
Zaštita mrežnog kabela
Mrežni kabel postavite tako da se po njemu
ne gazi i pazite da ga ne prikliještite drugim
predmetima. Osobito pazite na utikače i
mjesto gdje kabel izlazi iz ureñaja.
Dodatni pribor
Ureñaj ne postavljajte ne nestabilan nosač,
postolje, stativ ili stol jer bi mogao pasti i
ozlijediti vas ili se oštetiti. Postavljajte ga
samo na nosač, postolje, stativ ili stolić
koji preporuča proizvoñač.
Ventilacija
Otvori na kućištu osiguravaju prozračivanje i
rashlañivanje ureñaja. Kako bi se osigurao
pouzdan rad ureñaja, ti otvori se ne smiju
prekrivati i zaklanjati.
– Ne prekrivajte otvore tkaninom ili drugim
materijalima.
– Ne blokirajte otvore stavljanjem ureñaja
na krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu
površinu.
– Ne stavljajte ureñaj na skučena mjesta,
primjerice na policu s knjigama, zatvoreni
ormarić i slična mjesta gdje je smanjena
ventilacija.
– Ne stavljajte ureñaj pokraj radijatora ili
grijalica, ili na mjesta izložena izravnom
sunčevom svjetlu.
3
Nevrijeme
Zamjenski dijelovi
U slučaju nevremena ili duljeg nekorištenja,
odspojite ureñaj iz mrežne utičnice te s
antenskog ili kabelskog sustava. Tako ćete
izbjeći opasnost oštećenja u slučaju udara
munje i povišenja napona mreže.
Kad je potrebno zamijeniti oštećene dijelove ureñaja, zahtijevajte od servisera uporabu
zamjenskih dijelova koje propisuje proizvoñač i koji imaju iste značajke kao izvorni
dijelovi.
Neodgovarajući dijelovi mogu uzrokovati
požar, električni udar i druge opasnosti.
Servisiranje
Kvarovi koji zahtijevaju servis
Odspojite ureñaj iz mrežne utičnice i odnesite ga na popravak u ovlašteni servis u
sljedećim slučajevima:
– Ukoliko se ošteti mrežni kabel ili
priključak.
– U slučaju da se po ureñaju prolije tekućina
ili u njega upadne neki strani predmet.
– Ukoliko je bio izložen kiši ili vodi.
– U slučaju da je ureñaj pao ili se kućište
oštetilo na neki drugi način.
– Ukoliko ureñaj ne radi ispravno čak i kada
se u cijelosti pridržavate uputa za uporabu.
Podešavajte samo one kontrole koje su
navedene u uputama za uporabu. Nepravilnim podešavanjem drugih kontrola
možete uzrokovati oštećenja koja obično
zahtijevaju opsežne popravke u servisu
kako bi ureñaj opet radio normalno.
– Kad se performanse ureñaja osjetno
pogoršaju – to je siguran pokazatelj da je
potrebno servisiranje.
U slučaju kvara
Nemojte otvarati ureñaj jer u njemu nema
dijelova koje biste mogli sami popraviti, a
mogli biste se izložiti visokom naponu ili
drugim opasnostima.
Sve popravke i održavanje prepustite ovlaštenom servisu.
4
Sigurnosna provjera
Nakon popravka zamolite servisera da
izvrši rutinsku provjeru sigurnosti ureñaja
(prema proizvoñačevoj preporuci).
VAŽNE NAPOMENE O
SIGURNOSTI.
SAČUVAJTE OVAJ
PRIRUČNIK.
KAKO BISTE SMANJILI
OPASNOST OD
POŽARA ILI STRUJNOG
UDARA, SLIJEDITE
OVE UPUTE.
5
Prvo pročitajte
UPOZORENJE
Zamijenite bateriju isključivo odgovarajućim
tipom. U protivnom možete izazvati požar
ili se ozlijediti.
Nemojte izlagati baterije povišenoj temperaturi ili ih bacati u vatru.
OPREZ
Bilo kakve promjene ili preinake ureñaja
koje nisu navedene u ovim uputama mogu
poništiti jamstvo.
6
Za korisnike u Europi
Ovaj proizvod je ispitan i potvrñena je usklañenost sa smjernicom EMC za uporabu
spojnih kabela kraćih od 3 m.
Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Pažnja
Elektromagnetsko polje na odreñenim frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk
ovog digitalnog fotoaparata.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzroči prekid prijenosa podataka,
ponovo pokrenite aplikaciju ili odspojite i
ponovo spojite komunikacijski kabel
(USB, i sl.).
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sustavima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje
ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada
ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Odgovarajući pribor: Daljinski upravljač
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se isporučena baterija ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad.
Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih
razloga ili zbog performansi ili ispravnosti
zahtijeva stalnu vezu s ugrañenom baterijom,
njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo
ovlaštenom servisu.
Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje
baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je
odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz ureñaja. Odnesite je na odlagalište
za recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog ureñaja ili baterije, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
7
Napomena za države u kojima
se primjenjuju EU smjernice
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašteni zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i sigurnost ureñaja
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za
informacije o servisu i jamstvenim uvjetima,
obratite se na adrese navedene u zasebnim
jamstvenim ili servisnim dokumentima.
8
Napomene o uporabi fotoaparata
Izjava
O autorskim pravima
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala zbog nemogućnosti snimanja ili reprodukcije uslijed kvara fotoaparata ili medija
za snimanje, ili zbog nekog drugog
razloga.
TV programi, filmovi, videovrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim
pravima. Neovlašteno snimanje takvih
materijala može biti u suprotnosti zakonima
o autorskim pravima.
Sigurnosna kopija
Slike prikazane u ovim uputama su navedene kao primjeri te nisu stvarne fotografije snimljene ovim aparatom.
Obavezno napravite sigurnosne kopije podataka kako ih ne biste nepovratno izbrisali.
Slike iz priručnika
Napomene o LCD zaslonu i objektivu
C LCD zaslon je proizveden visoko preciznom tehnologijom tako da preko 99,99%
piksela radi ispravno. Ipak, mogu se
trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle
točkice u boji (bijele, crvene, plave ili
zelene). To je normalno u procesu
proizvodnje i ni na koji način ne utječe
na snimljeni materijal.
Crne, bijele, crvene,
plave i zelene točke
C Ne izlažite fotoaparat izravnom sunčevom
svjetlu. Ako se sunčevo svjetlo fokusira
na predmet u blizini, može uzrokovati
požar. Ako aparat trebate staviti na mjesto
izloženo sunčevu svjetlu, pričvrstite
pokrov objektiva.
C Pri niskim temperaturama na zaslonu se
mogu pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u takvim uvjetima. Kad uključite
aparat na hladnom mjestu, LCD zaslon
se može privremeno zatamniti. Kad se
aparat zagrije, monitor će raditi normalno.
C Nemojte jako pritiskati LCD zaslon jer to
može prouzročiti promjene boje i kvarove.
9
Sadržaj
Priprema
fotoaparata
Prije uporabe
Snimanje
Uporaba funkcija
snimanja
10
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE ............................. 3
Prvo pročitajte ..................................................................... 6
Napomene o uporabi fotoaparata........................................ 9
Provjera isporučenog pribora............................................ 13
Priprema baterije ............................................................... 14
Postavljanje objektiva ....................................................... 21
Umetanje memorijske kartice ........................................... 23
Priprema fotoaparata......................................................... 27
Uporaba isporučenog pribora............................................ 29
Provjera broja mogućih snimaka ...................................... 33
Čišćenje ............................................................................. 35
Opis dijelova i indikatora na zaslonu................................ 38
Prednja strana .............................................................38
Stražnja strana ............................................................39
Bočne strane/donja strana ..........................................40
LCD zaslon (informacije o snimanju) .......................41
Pokazivač ...................................................................44
Tražilo ........................................................................45
Odabir funkcije/podešenja ................................................ 47
Odabir funkcija na Quick Navi zaslonu.....................48
z Snimanje s automatskim podešenjem.................... 49
Ekspozicija ........................................................................ 51
Automatsko programirano snimanje ......................51
Snimanje uz prioritet otvora blende .......................53
Snimanje s prioritetom brzine zatvarača ................54
Snimanje s ručno podešenom ekspozicijom..........55
Snimanje tragova svjetla s dugom ekspozicijom
(BULB)................................................................56
Odabir načina izoštravanja................................................ 58
Uporaba automatskog izoštravanja ............................58
Odabir područja izoštravanja .....................................60
Snimanje sa željenom kompozicijom ........................61
AF osvjetljenje ...........................................................62
Ručno izoštravanje.....................................................62
Snimanje s izravnim ručnim izoštravanjem...............63
Jednostavan prijelaz izmeñu automatskog i ručnog
izoštravanja..........................................................64
Uporaba funkcija
reprodukcije
Uporaba bljeskalice (opcija) ............................................. 65
Odabir moda bljeskalice ............................................ 66
Spora sinkronizacija (Slow Sync).............................. 67
High Speed Sync (HSS) snimanje ............................. 67
Uporaba priključnice za sinkronizaciju bljeskalice ... 68
Podešavanje svjetline slike (mjerenje svjetla,
ekspozicija, kompenzacija bljeskalice)...................... 69
Odabir načina mjerenja svjetla (Metering mode) ...... 69
Kompenzacija ekspozicije ......................................... 70
Snimanje s fiksnom svjetlinom (AE Lock) ............... 71
Podešavanje količine svjetla bljeskalice
(kompenzacija bljeskalice).................................. 73
Podešavanje ISO osjetljivosti ........................................... 74
Podešavanje tonova boje (White balance)........................ 75
Podešavanje ravnoteže bjeline u skladu s odreñenim
svjetlosnim izvorom (Auto/Preset
white balance) ..................................................... 75
Podešavanje temperature boje i efekta filtera............ 76
Registriranje tonova boje (Custom white balance).... 77
Obrada slike ...................................................................... 79
Uporaba opcije D-Range Optimizer .......................... 79
Uporaba Creative Style .............................................. 80
Odabir načina okidanja ..................................................... 83
Pojedinačno snimanje ................................................ 83
Kontinuirano snimanje............................................... 84
Uporaba self-timera ................................................... 85
Snimanje slika s pomaknutom ekspozicijom
(Exposure bracket) .............................................. 85
Snimanje s pomakom ravnoteže bjeline .................... 87
Snimanje uz DRO advanced bracket ......................... 87
Snimanje s blokadom zrcala ...................................... 87
Snimanje uporabom daljinskog upravljača................ 88
Uporaba funkcije pretpregleda ......................................... 89
Registriranje osobnih postavki ......................................... 91
Reprodukcija snimaka....................................................... 92
Provjera informacija o snimljenim slikama...................... 97
Brisanje snimaka (Delete)................................................. 99
Gledanje snimaka na TV zaslonu ................................... 101
11
Promjena
podešenja
Prikaz snimaka
na računalu
Ispis fotografija
Ostalo
12
Lista izbornika................................................................. 105
! Izbornik Recording 1 ................................................ 107
! Izbornik Recording 2 ................................................ 110
! Izbornik Recording 3 ................................................ 112
! Izbornik Recording 4 ................................................ 114
W Izbornik Custom 1..................................................... 116
W Izbornik Custom 2..................................................... 118
W Izbornik Custom 3..................................................... 121
# Izbornik Playback 1 .................................................. 123
# Izbornik Playback 2 .................................................. 126
0 Izbornik Setup 1......................................................... 127
0 Izbornik Setup 2......................................................... 129
0 Izbornik Setup 3......................................................... 131
0 Izbornik Setup 4......................................................... 134
Kopiranje snimaka na računalo....................................... 137
Gledanje slika na računalu .............................................. 141
Uporaba softvera............................................................. 145
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju
PictBridge................................................................. 152
Tehnički podaci............................................................... 157
U slučaju problema ......................................................... 160
Poruke upozorenja .......................................................... 167
Mjere opreza ................................................................... 170
Provjera isporučenog pribora
Broj u zagradama označava količinu.
C BC-VM10 Punjač (1)/Mrežni
kabel (kabel napajanja) (1)
C Akumulatorska baterija
NP-FM500H (1)
C Bežični daljinski upravljač (1)
C Držač za daljinski upravljač (1)
C Remen za nošenje na ramenu (1)
C Pokrov kućišta (1) (pričvršćen na
fotoaparat)
C Pokrov priključka za dodatni pribor (1) (Pričvršćen na fotoaparat)
C Okular (1) (pričvršćen na
fotoaparat)
C CD-ROM (aplikacijski softver za
fotoaparat) (1)
C Upute za uporabu (ovaj priručnik)
(1)
C USB kabel (1)
C Video kabel (1)
13
Priprema baterije
Pri prvoj uporabi fotoaparata, napunite NP-FM500H "InfoLITHIUM"
baterija (isporučena).
Punjenje baterije
"InfoLITHIUM" baterija može se puniti čak i kad nije sasvim ispražnjena.
Može se takoñer koristiti kad nije sasvim napunjena.
1 Umetnite bateriju u punjač.
Pritisnite bateriju dok ne klikne.
2 Spojite mrežni kabel (kabel
napajanja).
Indikator svijetli: Punjenje je u tijeku.
Indikator ne svijetli: Normalno punjenje
je dovršeno
Jedan sat nakon isključenja indikatora:
Punjenje dokraja je dovršeno
Indikator CHARGE
U zidnu utičnicu
(mrežna utičnica)
O vremenu punjenja
C Da bi se sasvim prazna baterija (isporučena) napunila dokraja pri temperaturi
od 25°C, potrebno je odreñeno vrijeme.
Punjenje dokraja
Približno 235 min
Normalno punjenje
Približno 175 min
C Vrijeme punjenja razlikuje se ovisno o preostalom kapacitetu baterije ili
uvjetima punjenja.
14
C Savjetujemo vam da bateriju punite na sobnoj temperaturi izmeñu 10 i
30°C. Možda nećete moći učinkovito puniti bateriju izvan ovog temperaturnog raspona.
Napomene
C Spojite punjač na lako dostupnu mrežnu utičnicu u blizini.
C Čak i ako indikator CHARGE ne svijetli, punjač nije odspojen iz mrežnog napona
(električne mreže) dokle god je spojen na mrežnu utičnicu. Ako se pojave neki problemi tijekom uporabe punjača, odmah prekinite napajanje odspajanjem utikača iz
mrežne utičnice.
C Kad punjenje završi, odspojite mrežni kabel (kabel napajanja) iz mrežne utičnice, i
izvadite bateriju iz punjača. Ako ostavite napunjenu bateriju u punjaču, može joj se
smanjiti trajanje.
C Isporučeni punjač koristite isključivo za punjenje baterija serije "InfoLITHIUM"
serije M. Ostale baterije mogu procuriti, pregrijati se ili eksplodirati u punjaču, te
uzrokovati ozlijede i opekotine.
C Kad indikator CHARGE počne treptati, znači da je uložena baterija s greškom ili
kriva vrsta baterije. Provjerite vrstu baterije. Ukoliko se u punjaču nalazi odgovarajuća baterija, izvadite je, zamijenite novom ili drugom te provjerite da li punjač radi.
Ukoliko radi, baterija ima grešku.
C Zaprljan punjač neće ispravno raditi. Očistite bateriju suhom tkaninom ili sl.
Uporaba ovog fotoaparata u inozemstvu — izvori napajanja
Ovaj fotoaparat te punjač baterije i mrežni adapter/punjač AC-VQ900AM
(nije isporučen) možete koristiti u bilo kojoj zemlji ili regiji s napajanjem
izmeñu 100 V i 240 V AC, 50/60 Hz. Ako je potrebno, koristite komercijalno nabavljivi adapter utikača [a], ovisno o izvedbi mrežne utičnice [b].
Napomena
C Nemojte koristiti elektronički transformator (putni pretvarač) jer može prouzročiti
kvar.
15
Utikač mrežnog kabela u zemljama/regijama diljem svijeta
Tip A
Tip B
Tip BF
Tip B3
(američki) (britanski) (britanski) (britanski)
Tip C
(CEE)
Tip SE
(CEE)
Tip O
(Oceanijski)
Tipovi utikača i odgovarajućeg napona nalaze se u sljedećom tablicama. Ovisno o
području, koriste se različiti tipovi utikača i napona.
Pažnja: Mora se koristiti mrežni kabel u skladu sa zemljom uporabe.
Europa
Zemlje/regije
Austrija
Belgija
Češka
Danska
Finska
Francuska
Njemačka
Grčka
Madžarska
Island
Irska
Italija
Luksemburg
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugal
Rumunjska
Rusija
Slovačka
Španjolska
Švedska
Švicarska
Ujedinjeno Kraljevstvo
Napon
230
230
220
230
230
230
230
220
220
230
230
220
230
230
230
220
230
220
220
220
127/230
230
230
240
Frekvencija (Hz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Tip utikača
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C/BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
BF
Azija
Zemlje/regije
Kina
Hong Kong
Indija
Indonezija
Japan
Koreja (republika)
Malezija
Filipini
Napon
220
200/220
230/240
127/230
100
220
240
220/230
Frekvencija (Hz)
50
50
50
50
50/60
60
50
60
Tip utikača
A
BF
C
C
A
C
BF
A/C
230
110
220
220
50
60
50
50
BF
A
C/BF
A/C
Singapur
Tajvan
Tajland
Vijetnam
16
Oceanija
Zemlje/regije
Australija
Novi Zeland
Napon
240
230/240
Frekvencija (Hz)
50
50
Tip utikača
O
O
Centralna Amerika
Zemlje/regije
Bahami
Kostarika
Kuba
Dominikanska Republika
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamajka
Meksiko
Nikaragva
Panama
Napon
120/240
110
110/220
110
110
120
110
110
120/127
120/240
110/220
Frekvencija (Hz)
60
60
60
60
60
60
60
50
60
60
60
Tip utikača
A
A
A/C
A
A
A
A
A
A
A
A
Južna Amerika
Zemlje/regije
Argentina
Brazil
Čile
Kolumbija
Peru
Venecuela
Napon
220
127/220
220
120
220
120
Frekvencija (Hz)
50
60
50
60
60
60
Tip utikača
C/BF/O
A/C
C
A
A/C
A
Srednji Istok
Zemlje/regije
Iran
Irak
Izrael
Saudijska Arabija
Turska
UAE
Napon
220
220
230
127/220
220
240
Frekvencija (Hz)
50
50
50
50
50
50
Tip utikača
C/BF
C/BF
C
A/C/BF
C
C/BF
Afrika
Zemlje/regije
Alžir
Kongo (dem)
Egipat
Etiopija
Kenija
Nigerija
Južna Afrika
Tanzanija
Tunis
Napon
127/220
220
220
220
240
230
220/230
230
220
Frekvencija (Hz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Tip utikača
C
C
C
C
C/BF
C/BF
C/BF
C/BF
C
17
Umetanje napunjene baterije
1 Otvorite pokrov baterije uz pomak
preklopke za otvaranje pokrova.
2 Čvrsto umetnite bateriju dokraja u
pretinac uz pritisak zaporne preklopke vrhom baterije.
Zaporna preklopka
3 Zatvorite pokrov.
Vađenje baterije
Isključite fotoaparat i pomaknite zapornu
preklopku u smjeru strelice. Pazite da
vam baterija ne ispadne.
Zaporna preklopka
18
Provjera preostalog kapaciteta baterije
Podesite preklopku POWER na ON za uključivanje i provjerite razinu napunjenosti na LCD zaslonu. Prikazana razina napunjenosti možda neće biti
točna u nekim okolnostima.
Razina napunjenosti baterije
"Baterija
prazna"
Visoka
Niska
Snimanje više
nije moguće.
Što je "InfoLITHIUM" baterija?
"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska baterija koja omogućuje razmjenu
informacija o uvjetima rada s fotoaparatom. Kod uporabe "InfoLITHIUM"
baterije, preostalo vrijeme uporabe baterije se prikazuje u postocima u skladu
s uvjetima rada fotoaparata.
Napomene
C Prikazana razina možda neće biti točna u odreñenim okolnostima.
C Nemojte izlagati bateriju vodi. Baterija nije vodonepropusna.
C Ne ostavljajte bateriju na vrlo vrućim mjestima, primjerice u vozilu ili pod izravnim
sunčevim svjetlom.
Raspoložive baterije
Koristite samo NP-FM500H bateriju. Ne mogu se koristiti NP-FM55H,
NP-FM50 i NP-FM30.
Broj mogućih snimaka uz uporabu baterije
Približan broj snimaka jest 880 kad koristite fotoaparat s dokraja napunjenom
baterijom.
Stvarne vrijednosti mogu biti manje od navedenih, ovisno o načinu uporabe,
korištenom objektivu ili memorijskoj kartici.
C Broj je izračunat s dokraja napunjenom baterijom i u sljedećim situacijama:
– Na sobnoj temperaturi od 25°C.
– [Quality] podešeno na [Fine].
– Izoštravanje podešeno na AF-A (Automatic AF).
– Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
– Jedno uključenje i isključenje svakih deset snimanja.
19
C Postupak mjerenja se temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
C Kapacitet baterije se smanjuje sukladno povećanoj uporabi aparata te
takoñer s vremenom.
C Broj mogućih snimaka smanjuje se u sljedećim uvjetima:
– Niska temperatura okoliša.
– Fotoaparat je uključen i isključen mnogo puta.
– Izoštravanje podešeno na AF-C (Continuous AF).
– Kad fotoaparat nastavlja fokusirati duže vrijeme bez snimanja, uključujući i
slučajeve kad pritisnite i držite okidač do pola.
Učinkovita uporaba baterije
Učinkovitost baterije se smanjuje na nižim temperaturama. Zato je na hladnim
mjestima vijek trajanja akumulatorske baterije kraći. Za dužu uporabu
akumulatorske baterije savjetujemo da je stavite u džep blizu tijela kako
biste je zagrijali i stavite je u fotoaparat neposredno prije snimanja.
Vijek trajanja baterije
C Vijek trajanja baterije je ograničen. Što je više koristite, njezino trajanje
se pomalo skraćuje. Kad se trajanje baterije znatno skrati, vjerojatno je
istekao njezin vijek trajanja. Tada kupite novu akumulatorsku bateriju.
C Vijek trajanja baterije ovisi o načinu pohranjivanja, uvjetima rada i okolišu.
Čuvanje akumulatorske baterije
Ako duže vrijeme nećete koristiti akumulatorsku bateriju, jednom godišnje
je napunite dokraja i zatim je sasvim ispraznite i spremite na suho i hladno
mjesto kako biste očuvali njeno normalno funkcioniranje.
20
Postavljanje objektiva
1 Skinite pokrov kućišta s fotoaparata i stražnji pokrov s objektiva.
2 Pričvrstite objektiv tako da poravnate narančaste oznake na
objektivu i aparatu.
Narančaste oznake
3 Zakrenite objektiv udesno dok se
ne uglavi u odgovarajući položaj.
C Kod pričvršćivanja objektiva nemojte
pritiskati tipku za otpuštanje objektiva.
Napomene
C Okidač ne radi ako nije pričvršćen objektiv, osim ako kotačić moda nije postavljen
na M (str. 55).
C Pravilna uporaba DT objektiva nije zajamčena jer su kutovi vidnog polja zatamnjeni
i aparat ne može pravilno primijeniti automatsku ekspoziciju (AE).
Skidanje objektiva
1 Pritisnite dokraja tipku za otpu
štanje objektiva i zakrenite
objektiv ulijevo dok se ne zaustavi.
C Zamjenu objektiva izvodite brzo te
podalje od prašnih mjesta kako biste
spriječili da u aparat dospije prašina.
Tipka za otpuštanje
objektiva
21
2 Nakon skidanja objektiva, vratite pokrov na njega i pričvrstite
pokrov kućišta na fotoaparat.
C Prije pričvršćenja pokrova, uklonite prašinu s njega.
Napomena o zamjeni objektiva
Aparat je opremljen anti-dust funkcijom kako bi se spriječilo padanje prašine
na senzor slike. Ipak savjetujemo da zamjenu objektiva izvodite brzo te
podalje od prašnih mjesta kako biste spriječili da u aparat dospije prašina.
Ako na senzor slike dospije prašina ili čestice prljavštine
Očistite senzor slike pomoću funkcije [Cleaning mode] u izborniku 0 Setup
(str. 36).
22
Umetanje memorijske kartice
Možete koristiti CompactFlash karticu (CF kartica), Microdrive, ili "Memory
Stick Duo" memorijsku karticu.
1 Otvorite pokrov memorijske kartice.
2 Umetnite memorijsku karticu
Strana s priključkom
(opcija) tako da prvo umetnete
stranu s priključkom (strana s
rupicama).
Stranu s naljepnicom okrenite prema
LCD zaslonu.
C Kad koristite "Memory Stick Duo",
umetnite ga dokraja dok ne klikne.
Strana s priključkom
3 Zatvorite pokrov memorijske kartice.
Napomena
C Standardno je odabrana CF memorijska kartica. Ako koristite "Memory Stick Duo";
morate ga i odabrati (str. 24).
23
Vađenje memorijske kartice
Provjerite da žaruljica pristupa ne svijetli,
zatim otvorite pokrov memorijske kartice,
pritisnite preklopku za vañenje memorijske
kartice. Kad se kartica malo izvuče,
izvadite je iz utora.
Preklopka za
Žaruljica pristupa vađenje CF kartice
Snimanje na "Memory Stick Duo"
Nakon uključenja fotoaparata slijedite donje korake kako biste odabrali
memorijsku karticu.
A Pritisnite
tipku Fn tako da se pojavi
izbornik Quick Navi (str. 48).
B Odaberite
memorijsku karticu tipkama
v/V/b/B na kontroleru.
C Prednjim ili stražnjim kontrolnim kotačićem odaberite Ŏ.
Prednji kontrolni kotačić
C Karticu možete odabrati i pomoću opcije
[Memory card] u izborniku 0 Setup
(str. 129).
Stražnji kontrolni kotačić
24
Napomene o uporabi memorijskih kartica
C Memorijska kartica može biti vruća odmah nakon dugotrajne uporabe.
Pažljivo rukujte njome.
C Kad žaruljica pristupa svijetli, nemojte vaditi memorijsku karticu ili
bateriju, ili isključivati aparat. Mogli bi se oštetiti podaci.
C Podaci se mogu oštetiti ako stavite memorijsku karticu pored snažno
magnetiziranog materijala ili je koristite i prostoru sa statičkim elektricitetom ili električkim nabojem.
C Savjetujemo vam da kopirate važne podatke na drugi medij, primjerice
na tvrdi disk računala.
C Kod nošenja ili spremanja memorijske kartice, stavite je u isporučenu
kutiju.
C Nemojte izlagati memorijsku karticu vodi.
C Nemojte dirati priključak memorijske kartice rukom ili metalnim predmetom.
O CF kartici/Microdrive mediju
C Formatirajte CF karticu/Microdrive u ovom fotoaparatu prije prve uporabe.
C Nemojte uklanjati naljepnicu s CF kartice/Microdrive medija ili lijepiti
novu naljepnicu preko postojeće.
C Nemojte snažno pritiskati naljepnicu.
O "Memory Stick" kartici
C "Memory Stick Duo": S ovim aparatom možete koristiti
"Memory Stick Duo".
C "Memory Stick": Ne možete koristiti "Memory Stick" s
ovim aparatom.
C Potvrñeno je da s ovim fotoaparatom pravilno radi "Memory Stick PRO
Duo" ili "Memory Stick PRO-HG Duo" kapaciteta do 16 GB.
25
C Nije zajamčeno da će s ovim fotoaparatom pravilno raditi "Memory Stick
Duo" formatiran računalom.
C Brzina čitanja/upisivanja podataka razlikuje se ovisno o kombinaciji
"Memory Stick Duo" kartice i korištene opreme.
Napomene o uporabi "Memory Stick Duo" kartice
C Nemojte snažno pritiskati kod pisanja po dijelu za bilješke.
C Nemojte lijepiti naljepnicu na sâm "Memory Stick Duo".
C Nemojte udarati, savijati ili bacati "Memory Stick Duo".
C Nemojte rastavljati ili preinačivati "Memory Stick Duo".
C Ne ostavljajte "Memory Stick Duo" unutar dosega male djece jer bi ga mogla nehotično
progutati.
C Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick Duo" na sljedećim mjestima:
– Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na suncu
– Mjestima izloženim izravnom suncu
– Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim tvarima
26
Priprema fotoaparata
Podešavanje datuma
Kod prvog uključenja fotoaparata pojavit će se izbornik za podešavanje
datuma/vremena.
1 Podesite preklopku POWER na ON
za uključenje fotoaparata.
C Za isključenje fotoaparata, podesite je
na OFF.
2 Provjerite je li odabran [OK] na
LCD zaslonu, zatim pritisnite
središte kontrolera.
3 Odaberite svaku od opcija pomoću
b/B i podesite brojčanu vrijednost
pomoću v/V.
4 Ponovite korak 3 za podešavanje ostalih opcija, zatim pritisnite
središte kontrolera.
C Kad želite promijeniti način prikaza [YYYY/MM/DD], najprije odaberite
[YYYY/MM/DD] pomoću b/B i zatim promijenite podešenje pomoću
v/V.
27
5 Provjerite je li odabrano [OK], zatim pritisnite središte kontrolera.
Poništenje podešavanja datuma/točnog vremena
Pritisnite tipku MENU.
Podešavanje dioptrije
Dioptrijskim regulatorom podesite
sliku u tražilu prema svome vidu
tako da vam prikazani indikatori
budu jasno vidljivi.
C Zakrenite dioptrijski regulator prema + ako
ste dalekovidni, a prema – ako ste kratkovidni.
C Uz malo vježbe naučit ćete jednostavno
podesiti odgovarajuću dioptriju.
Kad je okretanje dioptrijskog regulatora otežano
Uvucite prste ispod okulara i podignite ga,
skinite te podesite dioptriju.
C Kad stavljate FDA-M1AM povećalo (opcija)
ili FDA-A1AM kutno tražilo (opcija) na fotoaparat, skinite okular na prikazani način i
spojite navedeni pribor.
28
Uporaba isporučenog pribora
Ovo poglavlje opisuje kako koristiti remen za nošenje na ramenu i pokrov
okulara. Drugi pribor je opisan na sljedećim stranicama.
C Akumulatorska baterija (str. 14)
C Punjač, mrežni kabel (kabel napajanja) (str. 14)
C Okular (str. 28)
C USB kabel (str. 103, 138, 153)
C Video kabel (str. 101)
C CD-ROM (str. 146)
Pričvršćenje remena za nošenje na ramenu
Pričvrstite oba kraja remena na
fotoaparat.
29
Uporaba hvataljke daljinskog upravljača
Kabel daljinskog upravljača RM-S1AM (opcija) možete pričvrstiti na
remen za nošenje na ramenu.
1 Otvorite hvataljku daljinskog
upravljača.
2 Učvrstite remen i kabel
daljinskog upravljača
unutar hvataljke.
3 Zatvorite hvataljku.
Kako koristiti daljinski upravljač
1 Skinite izolacijsku foliju.
Izolacijska folija
2 Usmjerite daljinski upravljač prema daljinskom senzoru na prednjoj
strani fotoaparata kako biste njime mogli rukovati (str. 38).
30
Nazivi tipaka
A Tipka 2 SEC (aktiviranje okidača nakon
2 sekunde) (88)
B Tipka SHUTTER (88)
C Tipka X (histogram) (93)
D Tipka DISP (prikaz) (92)
E Tipka Y (indeksni prikaz) (96)
F Tipka s (zakretanje) (94)
G Tipka # (reprodukcija) (92)
H Tipka MENU (105)
I Tipka PRINT (155)
J Odašiljač
K Tipka _ (slide show) (126)
L Tipke f/e (povećanje/smanjenje) (95)
M Tipka B (brisanje) (99)
N v/V/b/B/A (47)
Zamjena baterije daljinskog upravljača
A Dok
držite graničnik, umetnite nokat u
otvor i izvucite nosač baterije.
B Umetnite novu bateriju tako da je + strana
okrenuta gore.
C Vratite nosač baterije u daljinski upravljač
tako da klikne.
Graničnik
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se njome pogrešno rukuje. Nemojte je
puniti, rastavljati niti bacati u vatru.
31
Napomena
C Kad litijska baterija oslabi, radni domet daljinskog upravljača se smanjuje ili daljinski
upravljač neće raditi pravilno. U tom slučaju, zamijenite bateriju novom Sony CR2025
litijskom baterijom. Uporaba druge vrste baterije može uzrokovati opasnost od
požara ili eksplozije.
32
Provjera broja mogućih snimaka
Kad umetnete memorijsku karticu u fotoaparat i podesite preklopku POWER na ON,
broj mogućih snimaka (nastavite li snimati
koristeći tekuća podešenja) je prikazan na
LCD zaslonu.
Napomena
C Ako "0" trepće žuto, memorijska kartica je puna. Zamijenite memorijsku karticu
drugom, ili izbrišite snimke na tekućoj memorijskoj kartici (str. 99).
C Ako "----" trepće žuto, to znači da nije umetnuta memorijska kartica ili opcija
[Memory card] (str. 129) nije pravilno podešena. Umetnite je ili pravilno podesite.
Broj mogućih snimaka na memorijskoj kartici
Tablica prikazuje približan broj snimaka koje se mogu snimiti na
memorijskoj kartici formatiranoj ovim fotoaparatom. Vrijednosti se mogu
razlikovati ovisno o uvjetima snimanja.
Broj snimaka (Jedinice: Snimke)
Veličina snimke: L 24M/Format slike: 3:2*
CF kartica
Kapacitet
Veličina
Standard
Fine
Extra fine
cRAW & JPEG
RAW & JPEG
cRAW
RAW
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
148
98
43
28
20
39
26
296
197
86
56
41
78
52
593
395
172
112
83
157
105
1185
790
343
224
166
313
211
2370
1580
687
449
333
627
423
33
"Memory Stick Duo"
Kapacitet
Veličina
Standard
Fine
Extra fine
cRAW & JPEG
RAW & JPEG
cRAW
RAW
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
145
97
42
27
20
38
26
294
196
85
55
41
77
52
582
388
168
110
81
154
103
1169
779
339
221
164
309
208
2369
1579
687
449
333
627
423
* Kad je [Aspect ratio] podešen na [16:9], možete načiniti više snimaka od broja prikazanog u gornjoj tablici. Meñutim, ako je podešen na [RAW], broj je isti kao za [3:2]
format slike.
34
Čišćenje
Čišćenje LCD zaslona
Za uklanjanje otisaka prstiju, prašine i slične nečistoće s LCD zaslona, koristite pribor za čišćenje (opcija).
Čišćenje leće objektiva
C Kad čistite površinu leće, uklonite prašinu četkicom s puhaljkom. Ukoliko
se prašina zalijepila na površinu, obrišite je mekanom krpicom ili papirnom maramicom lagano navlaženom otopinom za čišćenje leća. Brišite
spiralnim pokretom od sredine prema van. Ne nanosite otopinu za čišćenje
izravno na površinu leće.
C Ne dirajte unutrašnjost fotoaparata, primjerice kontakte objektiva ili zrcalo.
Budući da prašina na zrcalu ili oko zrcala može utjecati na sustav automatskog izoštravanja, otpušite je četkicom s puhaljkom. Dospije li prašina
na CCD, može se pojaviti na snimljenoj slici. Prebacite fotoaparat u mod
čišćenja, zatim ga očistite puhaljkom (str. 36). Unutrašnjost fotoaparata
nemojte čistiti raspršivačem u spreju jer tako možete uzrokovati kvar.
C Nemojte koristiti otopinu za čišćenje koja sadrži organska otapala poput
razrjeñivača ili benzina.
Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom u vodi, zatim je obrišite suhom krpom. Nemojte koristiti sljedeća sredstva jer mogu
oštetiti kućište.
C Kemijski proizvodi, kao što su razrjeñivač, benzin, alkohol, krpe za jednokratnu uporabu, repelenti za insekte, losioni za sunčanje ili insekticidi.
C Nemojte dodirivati fotoaparat ako na rukama imate gore navedena sredstva.
C Fotoaparat ne smije biti u dugotrajnom kontaktu s gumom ili vinilom.
35
Čišćenje senzora slike
Ako u aparat uñu prašina ili čestice nečistoće te dospiju na površinu senzora
slike (dio koji je zamjena za film), mogu se ovisno o uvjetima snimanja
pojaviti na slici. Ako na senzoru slike ima prašine, koristite komercijalno
nabavljivu četkicu s puhaljkom i očistite senzor slike prema opisu u nastavku.
Prašinu možete jednostavno ukloniti uporabom četkice s puhaljkom i anti-dust
funkcije.
Napomene
C Čišćenje je moguće samo kad je razina baterije { (tri segmenta unutar ikone) ili
više. Slaba baterija tijekom čišćenja može uzrokovati oštećenje zatvarača. Čišćenje
je potrebno izvesti brzo. Preporuča se uporaba mrežnog adaptera/punjača (opcija).
C Nemojte koristiti raspuhivač u spreju jer može raspršiti pare po unutrašnjosti kućišta
fotoaparata.
1 Provjerite je li baterija sasvim napunjena (str. 19).
2 Pritisnite tipku MENU, zatim
odaberite 0 3 pomoću b/B
na kontroleru.
Tipka MENU
3 Odaberite [Cleaning mode] po
moću v/V na kontroleru, zatim
pritisnite središte kontrolera.
Pojavi se poruka "After cleaning,
turn camera off. Continue?"
(Nakon čišćenja, isključite aparat.
Nastaviti?).
4 Odaberite [OK] pomoću v na kontroleru, zatim pritisnite središte
kontrolera.
Nakon kratkog vibriranja senzora slike, podigne se zrcalo ispred njega.
5 Odvojite objektiv (str. 21).
36
6 Četkicom s puhaljkom očistite
površinu senzora slike i okolno
područje.
C Ne dodirujte senzor slike vrhom četkice. Brzo završite čišćenje.
C Fotoaparat okrenite prednjim dijelom
nadolje kako biste spriječili ponovni
ulazak prašine.
C Kod čišćenja senzora slike, ne stavljajte vrh četkice s puhaljkom u otvor
za učvršćenje objektiva.
7 Pričvrstite bljeskalicu i isključite fotoaparat.
Napomena
C Fotoaparat se počne oglašavati zvučnim signalom ako se baterija isprazni tijekom
čišćenja. Odmah prekinite čišćenje i isključite fotoaparat.
37
Opis dijelova i indikatora na zaslonu
Za detalje o rukovanju pogledajte stranice navedene u zagradama.
Prednja strana
A Tipka ISO (74)
M Priključak za pribor (65)
B Tipka $ (ekspozicija) (45)
N Tipka WB (ravnoteža bjeline)
C Tipka DRIVE (83)
D Okidač (49)
E Prednji kontrolni kotačić
(48, 118)
F AF osvjetljenje (62)/Žaruljica
G
H
I
J
K
L
self-timera (85)
Senzor daljinskog upravljača
(88)
Kontakti objektiva*
Zrcalo*
Tipka za pretpregled (89)
Navoj objektiva
Tipka za podešavanje osvjetljenja zaslona (44)
38
(75)
O Preklopka pokrova okulara
(85, 88, 150)
P Funkcijski kotačić (34)
Q ( Priključnica za sinkronizaciju
bljeskalice (77)
R Tipka za otpuštanje objektiva
(21)
S Tipka za provjeru dubinske
oštrine (58, 62)
* Ne dirajte izravno ove
dijelove.
Stražnja strana
A Tražilo (28)
K Dioptrijski regulator (28)
B Senzori okulara (127)
L Za snimanje: Tipka AEL (AE
C Preklopka POWER (27)
D Tipka MENU (105)
E Tipka DISP (indikatori)/Tipka
svjetline LCD zaslona (42, 92)
F Tipka B (brisanje) (99)
G Tipka # (reprodukcija) (92)
M
N
O
H LCD zaslon (41)
I Za snimanje: Tipka C (Custom)
(109)
Za gledanje: Tipka X
(histogram) (93)
J Za snimanje: Tipka Fn (funkcija)
(48)
Za gledanje: Tipka s (zakretanje) (94)
P
Q
R
lock) (71)/SLOW SYNC (67)
Za gledanje: Tipka Y
(indeksni prikaz) (96)
Tipka za mjerenje svjetla (69)
Pokazivač (44)
Za snimanje: Tipka AF/MF
(automatsko/ručno izoštravanje)
(64)
Za gledanje: Tipka y
(uvećanje) (95)
Stražnji kontrolni kotačić
(48, 118)
Žaruljica pristupa (24)
Višenamjenska tipka (47)
S Preklopka Q (SteadyShot)
(46)
39
Bočne strane/donja strana
A Utor za "Memory Stick Duo" (23)
B Pokrov memorijske kartice (23)
C Utor za CF karticu (23)
D Preklopka za vañenje CF
kartice (24)
E Kukice za remen (29)
F Priključnica REMOTE
G Priključnica DC IN
C Kod spajanja AC-VQ900AM
mrežnog adaptera/punjača
(opcija) na fotoaparat, isključite
fotoaparat, zatim spojite priključak mrežnog adaptera/punjača
na DC IN priključnicu na
fotoaparatu.
H Priključnica HDMI (103, 155)
I VIDEO OUT/USB priključnica
(101, 138)
J Pokrov baterije (18)
40
K Navoj za stativ
C Vijak stativa mora biti kraći od
5,5 mm. U suprotnom ne možete
sigurno pričvrstiti stativ, a vijak
može oštetiti fotoaparat.
LCD zaslon (informacije o snimanju)
C Gornja ilustracija je primjer detaljnog prikaza u vodoravnom položaju snimanja.
A
Indikator
ZPASM
C
Značenje
Kotačić moda (49, 51)
bcd
1/125
Brzina zatvarača (54)
F5.6
Otvor blende (53)
+2.0
Ekspozicija (70)
;
AE blokada (71)
B
Indikator
w(q|
8
$x
Značenje
Način rada bljeskalice
(65)
h
Kompenzacija ekspozicije
(70)/Ručno izmjereno
(55)
Kompenzacija bljeskalice
(73)
Skala ekspozicije (55, 86)
ISO AUTO
ISO osjetljivost (74)
Indikator
GP
R@
FL
NĥV
|{
Vr
#
PU
T
"-\
Značenje
Način okidanja (83)
Način izoštravanja (58)
Područje automatskog
izoštravanja (60)
Način mjerenja (69)
D-range Optimizer (79)
~!
2 1 Creative Style (80)
35
67
89
:;
<=
>
<+1 ;+1 Kontrast, zasićenost,
L+1 Y+1 oštrina, svjetlina, Zone
(82)
Z+1
41
Indikator
AWB ` e
=nf
¦ 5500K
M1 s
Značenje
Ravnoteža bjeline (Auto,
Preset, Color temperature, Color filter, Custom)
(75)
D
Indikator
* 90%
stu
ʼn
ĦŇň
xwv
Ŏŏ
100
Značenje
Preostalo trajanje baterije
(19)
Kvaliteta slike (108)
Veličina slike (107)/
APS-C veličina (134)/
Format slike (107)
Memorijska kartica (24)
Preostali broj snimaka
Promjena prikaza informacija o snimanju
Pritisnite tipku DISP (prikaz) za prebacivanje izmeñu uvećanog prikaza i detaljnog
prikaza.
Kad zakrenete aparat u okomiti položaj,
prikaz se automatski zakrene kako bi se
prilagodio položaju aparata.
Tipka DISP
Detaljni prikaz
Uvećani prikaz
Bez prikaza
C Možete podesiti da se prikaz ne zakreće u okomitom položaju pomoću
opcije [Rec.info.disp] u izborniku W Custom (str. 120).
42
Napomena
C Možete promijeniti svjetlinu LCD zaslona duljim pritiskom na tipku DISP (prikaz)
(str. 127).
43
Pokazivač
Možete podesiti ravnotežu bjeline, ISO osjetljivost, način okidanja i kompenzaciju ekspozicije
provjerom pokazivača na vrhu fotoaparata.
A
Brzina zatvarača Ekspozicija (70) Balans bjeline
(54)/Otvor
(75)
blende (53)
ISO osjetljivost Način okidanja
(74)
(83)
B
Indikator
*
Značenje
Preostalo trajanje baterije (19)
[100]
Preostali broj snimaka (33)*
* Čak i kad je preostali broj snimaka veći od 999, na pokazivaču je prikazano "999".
Uključenje osvjetljenja pokazivača
Pritisnite tipku za osvjetljenje pokazivača
na vrhu aparata. Ponovnim pritiskom
osvjetljenje se isključuje.
44
Tipka za osvjetljenje pokazivača
Tražilo
A
Indikator
Značenje
AF područje (60)
u
AF područje u točci (60)
p
Područje mjerenja u
točci (69)
Područje snimanja u
formatu 16:9 (107)
APS-C područje (134)
P
Indikator
S
§
Značenje
SteadyShot skala (46)
Format slike 16:9 (107)
B
Indikator
Y
(
WL
r
zTU
125
Značenje
Kompenzacija bljeskalice
(73)
Punjenje bljeskalice
Bežična bljeskalica (66)
Brza sinkronizacija (67)
Ručno izoštravanje (62)
Izoštravanje (59)
Brzina zatvarača (54)
5.6
Otvor blende (53)
;
Skala ekspozicije (55, 86)
AE blokada (71)
9
e
Broj preostalih snimaka
(84)
Upozorenje na potresanje
aparata (46)
45
Indikator upozorenja na potresanje
Zbog mogućeg potresanja fotoaparata, u tražilu trepće indikator e
(upozorenje na potresanje fotoaparata).
Napomena
C Indikator e (upozorenje na potresanje fotoaparata) je prikazan samo u modovima
gdje se automatski podešava brzina zatvarača. Ovaj indikator nije prikazan u
M/S/PS modovima.
Indikator SteadyShot skale
Kad podesite preklopku Q na "ON", uključuje se indikator S (SteadyShot skala).
Pričekajte dok se potresanje aparata ne smanji
i skala skrati, pa tada počnite snimati. Funkcija
SteadyShot može smanjiti učinak potresanja
aparata usporedivo s otprilike 2,5 – 4 koraka
povećanja brzine zatvarača.
Preklopka Q
Napomena
C Funkcija SteadyShot možda neće raditi optimalno neposredno nakon uključenja
aparata, kad objekt tek uñe u kadar, ili ako ste pritisnuli okidač dokraja bez zaustavljanja napola. Pričekajte da se SteadyShot skala S smanji, i tada polako pritisnite
okidač.
46
Odabir funkcije/podešenja
Možete odabrati funkciju za snimanje ili reprodukciju iz liste izbornika koji
se prikazuju pritiskom tipke Fn (funkcija) ili izbornika koji se prikazuju
pritiskom tipke DRIVE ili MENU itd.
Kad započnete postupak, u dnu zaslona
će biti prikazan operativni vodič funkcija
kontrolera.
b B: Pomak ulijevo/udesno
): Pomak gore/dolje
8)9: Pomak gore/dolje/lijevo/desno
z: Pritisnite središnju tipku za potvrdu odabira.
Pomaknite kontroler slijedeći gornje
upute za odabir parametara.
Operativni vodič
Lista operativnog vodiča
Operativni vodič takoñer pokazuje postupke koji se ne odnose samo na
kontroler. Indikatori imaju sljedeće značenje.
Indikator
T
Značenje
Tipka MENU
Tl
©
Povratak s tipkom MENU
Ŋ
Tipka y
Tipka Fn
ŋ
Tipka B (brisanje)
Indikator
¬
ō
WX
Ō
Ōl
Značenje
Tipka #
Prednji ili stražnji
kontrolni kotačić
Prednji kontrolni kotačić,
stražnji kontrolni kotačić
Tipka DISP
Povratak tipkom DISP
47
Odabir funkcija na Quick Navi zaslonu
Pomoću Quick Navi izbornika možete mijenjati postavke izravno na
prikazu informacija o snimanju.
1 Pritisnite tipku Fn tako da se
pojavi izbornik Quick Navi.
2 Slijedeći operativni vodič, odaberite
željenu opciju pomoću v/V/b/B
na kontroleru.
Operativni vodič
3 Podesite opciju pomoću prednjeg ili
Prednji kontrolni kotačić
stražnjeg kontrolnog kotačića.
C Podrobnosti o postupku podešavanje
svake od opcija, potražite na odgovara
jućoj stranici.
C Ponovni pritisak tipke Fn isključuje
izbornik Quick Navi.
Stražnji kontrolni kotačić
C Zasjenjene opcije u izborniku Quick Navi nisu dostupne.
C Kad koristite Creative Style (str. 80), neka od podešenja moguća su samo
u izborniku Exclusive disp.
Podešavanje funkcije u izborniku Exclusive disp
Kad je prikazan izbornik Quick Navi, pritiskom središta kontrolera uključuje
se izbornik Exclusive disp za podešavanje odabrane opcije.
Pojedinosti o podešavanju opcija potražite na odgovarajućoj stranici.
48
z Snimanje s automatskim
podešenjem
"AUTO" mod omogućuje vam jednostavno snimanje bilo kojeg objekta u
svim uvjetima.
1 Podesite kotačić moda na z.
2 Držite fotoaparat i gledajte u tražilo.
Područje izoštravanja
Indikator izoštravanja
3 Pritisnite okidač dopola za izoštravanje i zatim dokraja za
snimanje.
Kad se potvrdi izoštravanje, svijetli indikator z ili T (indikator izoštravanja)
(str. 59).
Napomene
C Ako isključite fotoaparat ili promijenite mod snimanja u AUTO modu, glavne
postavke snimanja se resetiraju na tvorničke vrijednosti. Postavke koje se neće
resetirati jesu sljedeće:
– Preklopka, kotačić, tipke:
Preklopka Q, dioptrijski regulator, postavke podešene tipkom DISP i tipkom C
– Izbornik snimanja:
Veličina slike, format slike, kvaliteta, korak podešavanja ekspozicije, memorija
– Izbornici Custom/Playback/Setup:
Svi parametri
49
C Stvarno podešenje možda neće odgovarati položajima preklopki za odabir načina
izoštravanja i načina mjerenja na fotoaparatu. Prilikom snimanja pogledajte
informacije na LCD zaslonu.
50
Ekspozicija
Prednji kontrolni kotačić
Podešavanjem brzine okidača i otvora
blende, efekt na slici se mijenja, čak i
kod istog objekta. Ovaj fotoaparat
posjeduje sljedeća četiri moda.
Kotačić moda
Prednji kontrolni kotačić
: Automatsko programirano snimanje (na dnu ove stranice)
Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzine
zatvarača i otvora blende). Druge opcije je moguće podesiti, a podešenja
možete pohraniti.
: Snimanje s prioritetom otvora blende (str. 53)
Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja otvora blende.
: Snimanje s prioritetom brzine zatvarača (str. 54)
Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja brzine zatvarača.
: Snimanje s ručnim podešavanjem ekspozicije (str. 55)
Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja ekspozicije (i brzine
zatvarača i otvora blende).
Automatsko programirano snimanje
1 Podesite kotačić moda na P.
2 Podesite funkcije snimanja na željene vrijednosti.
Podešenja će ostati pohranjena sve dok ih ponovno ne podesite.
51
Uporaba funkcije Program Shift
Moguće je privremeno promijeniti kombinaciju vrijednosti otvora blende i
brzine zatvarača koje je podesio aparat.
1 Pritisnite okidač dopola za izoštravanje.
Brzina zatvarača
Otvor blende
Prikazane su vrijednosti brzine zatvarača
i otvora blende.
Brzina zatvarača
2 Zakrenite kontrolni kotačić za odabir
željene kombinacije dok ne izoštrite
sliku.
Brzina zatvarača
PS
Otvor blende
Zakretanjem prednjeg kontrolnog kotačića
indikator moda snimanja se prebaci na "PS"
(promjena programa s prioritetom brzine
zatvarača), a zakretanjem stražnjeg kontrolnog
kotačića indikator moda snimanja se prebaci
na "PA" (promjena programa s prioritetom
otvora blende).
Napomene
C Ako isključite i uključite fotoaparat ili proñe odreñeno vrijeme, Program Shift "PS"
ili "PA" se poništi i vrati se na "P".
C Kad je odabran Program Shift "PS", nije prikazan indikator e (upozorenje na
potresanje fotoaparata).
C Kad se uključi bljeskalica (opcija) spojena na aparat, Program Shift ne radi.
52
Snimanje uz prioritet otvora blende
Otvarate li blendu (manji F-broj),
količina svjetla u objektivu se
povećava i raspon izoštravanja se
sužava. Tada je izoštren samo
glavni objekt. Zatvarate li blendu
(veći F-broj), količina svjetla se
smanjuje i raspon izoštravanja se
proširuje. Tada je izoštrena cijela
slika.
Veliki otvor blende
Mali otvor blende
1 Podesite kotačić moda na A.
2 Odaberite otvor blende (F-broj)
prednjim ili stražnjim kontrolnim
kotačićem.
Otvor blende (F-broj)
C Možete provjeriti je li slika nejasna
tipkom za pretpregled (str. 89).
C Ako aparat procijeni da odabranim
otvorom blende nije postignuta odgovarajuća ekspozicija, trepće indikator
brzine zatvarača. U takvim slučajevima
ponovo podesite otvor blende.
C Otvor blende podešava se u koracima
po 1/3 EV. Možete podesiti ekspoziciju
u koracima po 1/2 EV pomoću [Exposure
step] u izborniku ! Recording (str. 111).
53
Snimanje s prioritetom brzine zatvarača
Snimate li pokretni objekt uz veću
brzinu zatvarača, on će na snimci
ispasti kao "zamrznut" u trenutku.
Pri nižoj brzini zatvarača sačuva
se dojam kretanja objekta.
Aparat automatski podešava otvor
blende.
Brzi zatvarač
Spori zatvarač
1 Podesite kotačić moda na S.
2 Odaberite brzinu zatvarača prednjim
Brzina zatvarača
ili stražnjim kontrolnim kotačićem.
C Brzina zatvarača podešava se u koracima
po 1/3 EV. Možete podesiti ekspoziciju
u koracima po 1/2 EV pomoću [Exposure
step] u izborniku ! Recording (str. 111).
Napomene
C Indikator e (upozorenje na potresanje fotoaparata) se ne prikazuje u modu prioriteta brzine zatvarača.
C Kad koristite bljeskalicu, ako smanjite otvor blende (veći F-broj) smanjenjem brzine
zatvarača, svjetlo bljeskalice ne dohvaća udaljeni objekt.
C Kad brzina zatvarača iznosi jednu sekundu ili više, izvodit će se smanjenje šuma
(Long exp.NR) nakon snimanja. Pri izvoñenju smanjenja šuma nije moguće daljnje
snimanje.
54
Snimanje s ručno podešenom ekspozicijom
Moguće je ručno podesiti brzinu zatvarača i otvor blende.
Ovaj način snimanja je koristan kad zadržavate podešenje brzine zatvarača
i otvora blende ili kad koristite mjerač ekspozicije.
1 Podesite kotačić moda na M.
2 Zakrenite prednji kontrolni kotačić
za podešavanje brzine zatvarača
i zakrenite stražnji kontrolni kotačić
za podešavanje otvora blende.
Brzina zatvarača
Otvor blende
(F-broj)
C Ovu funkciju možete pridijeliti prednjim
i stražnjim kontrolnom kotačiću
podešavanjem opcije [Ctrl dial setup]
u izborniku W Custom (str. 118).
3 Snimajte kad je podešena ekspozicija.
C Provjerite ekspoziciju na EV skali.
Prema +: Slika postaje svjetlija.
Prema –: Slika postaje tamnija.
Pojavljuju se strelice b B ako je podešena ekspozicija izvan raspona EV skale.
Ta strelica počinje treptati ako razlika
postane veća. Kad se ekspozicija kompenzira, standardna vrijednost postaje kompenzirana vrijednost.
x : kratica za Metered Manual (ručno
izmjereno svjetlo)
LCD zaslon (detaljni prikaz)
Standardna vrijednost
Tražilo
Standardna vrijednost
Napomene
C Indikator e (upozorenje na potresanje fotoaparata) nije prikazan u modu ručne
ekspozicije.
C Kad je kotačić podešen na M, ISO osjetljivost [AUTO] je podešena na [200]. U M
modu, ISO osjetljivost [AUTO] nije raspoloživa. Podesite ISO osjetljivost po potrebi.
55
Ručni pomak
Možete promijeniti kombinaciju brzine zatvarača i otvora blende bez promjene ekspozicije u ručnom modu.
Zakrenite prednji kontrolni kotačić držeći
pritisnutom tipku AEL za odabir kombinacije brzine zatvarača i otvora blende.
AEL tipka
Snimanje tragova svjetla s dugom ekspozicijom (BULB)
S dugom ekspozicijom možete snimati
tragove svjetla, primjerice kod vatrometa.
1 Podesite kotačić moda na M.
2 Zakrenite prednji kontrolni kotačić
ulijevo dok se ne prikaže [BULB].
BULB
3 Zakrenite stražnji kontrolni kotačić kako biste odabrali otvor
blende (F-broj).
56
4 Pritisnite i zadržite okidač dok traje snimanje.
Zatvarač je otvoren dokle god je pritisnut okidač.
C Ako koristite daljinski upravljač opremljen funkcijom blokade okidača
(opcija), možete ostaviti zatvarač otvorenim koristeći daljinski upravljač.
Napomene
C Kad koristite stativ, isključite funkciju SteadyShot.
C Što je vrijeme ekspozicije duže, veći je šum slike.
C Nakon snimanja, izvodit će se smanjenje šuma (Long exp.NR) onoliko dugo koliko je
bio otvoren zatvarač. Prilikom izvoñenja funkcije smanjenja šuma ne možete snimati.
57
Odabir načina izoštravanja
Postoje dva načina izoštravanja: automatsko i ručno izoštravanje.
Uporaba automatskog izoštravanja
1 Podesite preklopku načina
Automatsko izoštravanje (S, A, C)
izoštravanja u željeni položaj.
2 Pritisnite okidač dopola za pro-
Senzor područja izoštravanja
vjeru izoštrenosti te snimajte.
C Kad potvrdite izoštrenost, indikator
izoštravanja se promijeni u z ili T
(str. 59).
C Na mjestu potvrñenog izoštravanja na
slici kratko se pojavi crvena oznaka.
Područje izoštravanja
Indikator izoštravanja
S ({ Single-shot AF) Aparat automatski izoštrava sliku i izoštravanje se blokira
kad okidač pritisnete dopola. Ovaj način rada je koristan za
snimanje mirnih objekata.
A (| Automatic AF) Ovaj način automatski prebacuje izmeñu automatskog izoštravanja za jednu snimku i kontinuiranog automatskog izoštravanja,
ovisno o kretanju objekta. Ako je objekt miran, izoštravanje
se blokira, a ako je pokretan, aparat nastavlja izoštravati. Kod
kontinuiranog snimanja, druga i sljedeće fotografije se automatski podešavaju na kontinuirano automatsko izoštravanje.
C (V Continuous AF) Fotoaparat nastavlja izoštravanje dok je okidač pritisnut i
zadržan dopola. To je korisno kad se objekt kreće.
C Ako je područje automatskog izoštravanja podešeno na
P (Wide), područje automatskog izoštravanja se mijenja
u skladu s položajem objekta.
C Kad se objekt izoštri, neće se čuti zvučni signali.
58
C Možete podesiti funkciju položaja "A" preklopke za odabir načina izoštravanja na DMF (Direct Manual Focus preko opcije [AF-A setup] u izborniku
! Recording (str. 112).
Indikator izoštravanja
Indikator izoštravanja Status
Izoštravanje je zadržano na odabranom dijelu. Možete
z svijetli
snimati.
Izoštravanje je potvrñeno. Točka izoštravanja se pomiče
T svijetli
slijedeći kretanje objekta. Možete snimati.
Aparat još izoštrava. Nije moguće okidanje.
U svijetli
z trepće
Nije moguće izoštravanje. Okidanje je blokirano.
Objekti kod kojih je potrebno posebno izoštravanje:
Kod uporabe automatskog izoštravanja, sljedeće objekte je teško izoštriti.
U tim slučajevima, upotrijebite blokadu izoštravanja (str. 61) ili ručno
izoštravanje (str. 62).
C Objekt s malim kontrastom, kao što su plavo nebo ili bijeli zid.
C Dva objekta na različitoj udaljenosti koji se preklapaju na mjestu automatskog izoštravanja.
C Objekt s ponavljajućim uzorkom, kao što je fasada zgrade.
C Objekt velikog sjaja ili svjetlucav, kao što su sunce, karoserija automobila
ili površina vode.
Mjerenje točne udaljenosti do objekta
Oznaka ? na gornjoj strani fotoaparata
pokazuje položaj senzora slike. Kad mjerite
točnu udaljenost izmeñu fotoaparata i
objekta, obratite pažnju na vodoravnu
liniju.
59
Odabir područja izoštravanja
Odaberite željeno područje automatskog
izoštravanja u skladu s uvjetima snimanja
ili po želji.
Područje koje se koristi za izoštravanje
je nakratko osvijetljeno.
AF područje u točci
AF područje
Područje
1 Pritisnite tipku Fn za prikaz izbornika Quick Navi (str. 48).
2 Odaberite AF područje pomoću
v/V/b/B na kontroleru.
3 Odaberite željeni način prednjim ili stražnjim kontrolnim kotačićem.
P (Wide)
T (Spot)
60
Fotoaparat odreñuje koje od
devet AF područja se koristi za
izoštravanje unutar područja
automatskog izoštravanja. Fotoaparat izoštrava objekt pomoću
10 dodatnih točaka, osim uobičajenih 9, za visokoprecizan
fokus. Ako pritisnete i zadržite središte kontrolera, [AF area]
se privremeno podešava na T (Spot) i možete izoštravati
koristeći područje automatskog izoštravanja u točci.
Fotoaparat koristi isključivo područje automatskog izoštravanja u točci.
U (Local)
Tijekom snimanja, izmeñu devet područja odaberite kontrolerom
ono za koje želite uključiti izoštravanje. Za odabir područja
automatskog izoštravanja u točci, pritisnite središte kontrolera.
Napomene
C Dodatne točke izoštravanja aktiviraju se samo ako je odabrano P (Wide). One
nisu prikazane u tražilu.
C Područje automatskog izoštravanja možda neće biti osvijetljeno tijekom kontinuiranog snimanja ili kad je okidač pritisnut dokraja bez pauze.
Snimanje sa željenom kompozicijom (blokada izoštravanja)
Ako je objekt izvan središta kadra i izvan područja automatskog izoštravanja,
blokirajte fokus prema donjim uputama.
1 Smjestite objekt unutar područja
automatskog izoštravanja i pritisnite okidač dopola.
2 Zadržite okidač pritisnutim dopola
i ponovo podesite kompoziciju.
3 Pritisnite okidač dokraja za snimanje.
Napomene
C Pritiskom na središte kontrolera takoñer se blokira fokus AF područja u točci (str. 60).
C Tipku AF/MF možete koristiti i za blokadu fokusa pomoću [AF/MF button] u izborniku W Custom (str. 116).
61
AF osvjetljenje
Pritisnite okidač dopola. Automatski se
aktivira crvena žaruljica dok se fokus ne
blokira, u skladu s okolnostima.
Kad snimate objekte u tamnim uvjetima
ili objekte s niskim kontrastom, AF osvjetljenje vam omogućuje jednostavnije
izoštravanje.
AF osvjetljenje
C AF osvjetljenje ne radi ako je način izoštravanja podešen na Continuous
AF ili se objekt kreće dok je podešen Automatic AF.
C AF osvjetljenje ne radi ako središnje područje nije odabrano kad je opcija
[AF area] podešena na U (Local).
C AF osvjetljenje možda neće raditi kod žarišnih duljina od 300 mm ili većih.
C Kad se priključi vanjska bljeskalica (opcija), upotrebljava se AF osvjetljenje
vanjske bljeskalice.
C Možete isključiti AF osvjetljenje preko funkcije [AF illuminator] u
izborniku ! Recording (str. 112).
Ručno izoštravanje
Možete odrediti udaljenost do objekta.
1 Podesite preklopku načina izoštravanja na MF.
62
2 Zakrenite prsten za izoštravanje
na objektivu kako biste postigli
izoštren objekt.
Prsten za izoštravanje
Napomene
C Ako se objekt može izoštriti pomoću automatskog izoštravanja, uključuje se indikator z u tražilu kad se postigne oštrina. Kod uporabe Wide AF opcije, upotrebljava
se središnje područje, a kod uporabe Local AF upotrebljava se područje odabrano
pomoću kontrolera.
C Kad ga uključite, fotoaparat resetira žarišnu duljinu na 9 (beskonačno).
C Kod uporabe telekonvertera i sl., prsten za izoštravanje se možda neće okretati glatko.
C Kad isključite i ponovo uključite fotoaparat s kotačićem moda podešenim na "AUTO",
ili promijenite mod ekspozicije na AUTO iz nekog drugog moda, AF (Auto focus)
se odabire automatski bez obzira na položaj preklopke za odabir načina izoštravanja
(str. 49).
Snimanje s izravnim ručnim izoštravanjem
Nakon automatskog izoštravanja možete izvršiti precizna podešavanja
(izravno ručno izoštravanje). Tu funkciju možete pridijeliti položaju "A"
preklopke za podešavanje načina izoštravanja.
Tako možete brzo izoštriti objekt umjesto da ručno izoštravate od početka.
To je praktično u slučajevima poput makro snimanja.
1 Pritisnite tipku MENU i tipkama v/V/b/B na kontroleru odaberite
[AF-A setup] t [DMF] u izborniku ! Recording 3.
2 Podesite preklopku načina izoštravanja na "A".
3 Pritisnite okidač dopola za blokiranje izoštravanja.
4 Okrećite prsten za izoštravanje za precizno izoštravanje dok držite
okidač pritisnut dopola.
63
Jednostavan prijelaz između automatskog i ručnog izoštravanja
Možete mijenjati načine izoštravanja izmeñu automatskog i ručnog bez
promjene položaja (tipka AF/MF).
Pritisnite tipku AF/MF
Kod automatskog izoštravanja: Način
izoštravanja privremeno se mijenja u
ručni. Pritisnite i zadržite tipku AF/MF te
podesite fokus zakretanjem prstena za
izoštravanje.
Tipka AF/MF
Prsten za izoštravanje
Kod ručnog izoštravanja: Način izoštravanja privremeno se mijenja u automatski
i izoštravanje je blokirano.
C Odabrani način možete zadržati bez pritiska tipke AF/MF, pomoću opcije
[AF/MF control] u izborniku W Custom.
64
Uporaba bljeskalice (opcija)
Na tamnom mjestu, uporaba bljeskalice omogućuje vam osvjetljavanje
objekta, a takoñer vam pomaže u sprečavanju potresanja fotoaparata. Kod
snimanja po suncu, možete koristiti bljeskalicu za snimanje svijetle slike
objekta osvijetljenog straga.
Pojedinosti o uporabi bljeskalice potražite u njezinim uputama za uporabu.
1 Skinite pokrov priključka i stavite
bljeskalicu (opcija).
C Čvrsto potisnite bljeskalicu na priključak
u smjeru strelice, dok se ne zaustavi.
2 Uključite bljeskalicu. Kad punjenje
bljeskalice završi, snimajte objekt.
( trepće: Bljeskalica se počinje puniti.
( svijetli: Bljeskalica se napunila.
C Kad pritisnete okidač dopola na
tamnome mjestu u modu automatskog
izoštravanja, može se aktivirati AF
osvjetljenje bljeskalice.
Indikator (
(punjenje bljeskalice)
Napomena
C Objektiv ili sjenilo objektiva mogu blokirati svjetlo bljeskalice i na slici se može
pojaviti sjena. Skinite sjenilo objektiva.
65
Odabir moda bljeskalice
1 Pritisnite tipku Fn za prikaz izbornika Quick Navi (str. 48).
C Kad se upotrebljava povećani prikaz izbornika, podešavanje izvršite iz
izbornika (str. 105).
2 Odaberite izbornik Flash pomoću
v/V/b/B na kontroleru.
3 Odaberite željeni način rada pomoću prednjeg ili stražnjeg
kontrolnog kotačića
6 (Autoflash)
( (Fill-flash)
q (Rear sync.)
| (Wireless)
Aktivira se ako je tamno ili je objekt osvijetljen straga. Može
se odabrati samo kad je odabran mod AUTO.
Aktivira se svaki put kad se pritisne okidač.
Aktivira se tik pred dovršetak ekspozicije. Tok svjetla ili trag
objekta u pokretu možete snimiti realističnije koristeći manju
brzinu zatvarača s bljeskalicom.
Umjesto spajanja bljeskalice na aparat, možete postići bolji
kontrast i time trodimenzionalniju sliku. Potrebne su dvije ili
više bežičnih bljeskalica*, uključujući HVL-58AM.
* HVL-58AM, HVL-56AM, HVL-42AM, HVL-36AM
Izvođenje snimanja s bežičnom bljeskalicom
A Podesite način rada bljeskalice na | (Wireless).
B Podesite HVL-58AM kao bežični kontroler i spojite je na aparat.
C Odmaknite drugu bljeskalicu od aparata.
D Želite li prvo isprobati bljeskalicu, pritisnite tipku AEL.
Savjetujemo da podesite [AEL button] na [AEL hold] ili [\ AEL hold]
u izborniku W Custom.
Odaberete li [AEL toggle] ili [\ AEL toggle], svaki probni bljesak će
uključivati i isključivati mod spore sinkronizacije.
66
E Snimite
sliku.
Aktivira se bljesak HVL-58AM i druge bljeskalice.
Napomene
C Promijenite kanal vanjske bljeskalice kada drugi fotograf koristi bežičnu bljeskalicu
u blizini te svjetlo njegove/njezine ugrañene bljeskalice aktivira vašu bljeskalicu. Za
promjenu kanala vanjske bljeskalice, pogledajte upute za uporabu isporučene s njom.
C Za pojedinosti o bežičnoj bljeskalici, pogledajte upute za uporabu isporučene s njom.
Spora sinkronizacija (Slow Sync)
Koristite li sporu sinkronizaciju dok snimate s manjom brzinom zatvarača,
možete jasno snimiti objekt i pozadinu. To je korisno kad snimate portret
noću ili s tamnom pozadinom.
Snimajte s pritisnutom tipkom SLOW
SYNC
U tražilu i na LCD zaslonu svijetli ;
pokazujući da je ekspozicija blokirana.
Tipka SLOW SYNC
Napomena
C Prilikom snimanja s prednošću brzine zatvarača ili s ručnom ekspozicijom, spora
sinkronizacija nije dostupna preko tipke SLOW SYNC.
High Speed Sync (HSS) snimanje
Budući da nema ograničenja brzine sinkronizacije kad koristite neku od bljeskalica HVL-58AM, HVL-56AM, HVL-42AM ili HVL-36AM, uporabom
bljeskalice moguće je snimati uz sve brzine zatvarača. Takoñer omogućuje
snimanje uporabom bljeskalice u uvjetima jakog osvjetljenja uz otvorenu
blendu. U High speed sync modu, u tražilu i na LCD zaslonu se pojavljuje
"H" ili "HSS".
Napomena
C High speed sync mod nije dostupan ako je odabran self timer od 2 sekunde, snimanje s
blokiranim zrcalom ili je bljeskalica podešena na q (Rear sync.).
C Detalje o High speed sync snimanju potražite u uputama za uporabu bljeskalice.
67
Uporaba priključnice za sinkronizaciju bljeskalice
Otvorite pokrov priključnice ( za
sinkronizaciju bljeskalice i priključite kabel.
( priključnica za sinkronizaciju bljeskalice
C Možete koristiti bljeskalicu s priključnicom za sinkronizaciju suprotnog
polariteta.
Napomene
C Odaberite ručno podešavanje ekspozicije te podesite brzinu zatvarača na 1/200
sekundi s uključenom funkcijom SteadyShot ili 1/250 sekundi s isključenom funkcijom
SteadyShot. Ako je brzina zatvarača preporučena na bljeskalici manja od navedenih,
upotrijebite preporučenu brzinu ili manju.
C Upotrebljavajte bljeskalicu s naponom sinkronizacije 400 V ili manje.
C Prije spajanja kabela za sinkronizaciju na priključnicu ( za sinkronizaciju, isključite
priključenu bljeskalicu. Ako je bljeskalica uključena, može se aktivirati kad spojite
kabel.
C Bljeskalica će se uvijek aktivirati punom snagom. Ne može se upotrebljavati kompenzacija bljeskalice (str. 73).
C Ne preporučuje se uporaba automatskog podešavanja balansa bjeline. Upotrijebite
ručno podešavanje bjeline za postizanje točnije vrijednosti bjeline.
C Indikator bljeskalice nije prikazan kad je spojena na priključnicu ( za sinkronizaciju
bljeskalice.
68
Podešavanje svjetline slike (mjerenje svjetla, ekspozicija, kompenzacija bljeskalice)
Odabir načina mjerenja svjetla (Metering mode)
Možete odabrati način mjerenja svjetline objekta.
Odaberite željeni mod preklopkom za odabir načina mjerenja.
" (Multi segment)
Cijeli zaslon dijeli se u 40 segmenata za mjerenje svjetla
(mjerenje svjetla u 40-segmentnom saćastom uzorku).
Ovaj način mjerenja najsličniji je načinu na koji to čini ljudsko
oko, što je prikladno za općenito snimanje, uključujući
snimanje izravno u sunčevo svjetlo.
- (Center weighted) Stavljajući naglasak na središnji dio zaslona, ovaj mod mjeri
prosječnu svjetlinu cijelog kadra.
Ovim načinom mjeri se svjetlo samo u krugu za mjerenje u
\ (Spot)
točci u središtu okvira.
To je prikladno za snimanje objekta sa snažnim kontrastom
ili za mjerenje svjetla odreñenog dijela kadra.
69
Multi segment mjerenje
Ovaj fotoaparat dijeli sliku na 39 saćastih segmenata za mjerenje svjetla i
jedan element za mjerenje koji pokriva
okolno područje. Ovi elementi rade
sinkronizirano s automatskim izoštravanjem, omogućujući aparatu točno
mjerenje položaja i svjetline objekta
bez obzira gdje se nalazi u kadru kako
bi se odredila ekspozicija.
C Kod Multi segment mjerenja, ako blokirate izoštravanje, istovremeno se
blokira ekspozicija (brzina zatvarača i otvor blende) (samo kad se koristi
automatsko Single-shot AF (Automatic AF).
Kompenzacija ekspozicije
Osim za M mod snimanja, ekspozicija se podešava automatski (Automatska
ekspozicija).
Na temelju automatske ekspozicije, možete izvoditi kompenzaciju ekspozicije pomakom ekspozicije, ovisno o vašoj želji. Možete posvijetliti cijelu
sliku pomakom na + stranu. Cijela slika postaje tamnija kad ekspoziciju
pomaknete na – stranu.
Podesite u – smjeru
Osnovna ekspozicija
1 Pritisnite tipku $ za prikaz izbornika
kompenzacije ekspozicije.
70
Podesite u + smjeru
Tipka $
2 Podesite ekspoziciju pomoću b/B
na kontroleru.
C Umjesto toga možete koristiti prednji
ili stražnji kontrolni kotačić.
Standardna ekspozicija
C Kompenzacija ekspozicije podešava se u koracima po 1/3 EV. Možete
podesiti ekspoziciju u koracima po 1/2 EV pomoću [Exposure step] u
izborniku ! Recording (str. 111).
Kompenzacija ekspozicije samo pri ambijentalnom svjetlu*
Kod standardnog podešenja, kompenzacija ekspozicije se izvodi s količinom
ambijentalnog svjetla koje se mijenja kad se aktivira bljeskalica. Možete
ograničiti efekt kompenzacije bljeskalice u odnosu na pozadinu koja je
osvijetljena samo ambijentalnim svjetlom (svjetlo koje ne dopire od
bljeskalice) (str. 121).
* Ambijentalno svjetlo: bilo koje svjetlo u kadru koje ne dopire od bljeskalice
duže vrijeme, poput prirodnog svjetla, žarulje ili fluorescentnog svjetla.
Snimanje s fiksnom svjetlinom (AE Lock)
Moguće je podesiti fiksnu ekspoziciju prije kadriranja slike. To je učinkovito
kad objekt u kojem se mjeri svjetlo i objekt koji se izoštrava nije isti ili kad
želite kontinuirano snimati uz zadržavanje iste ekspozicije.
1 Izoštrite dio na kojem želite blokirati ekspoziciju.
C Izoštrite objekt (ne trebate blokirati izoštrenje).
71
2 Pritisnite tipku AEL za blokiranje
ekspozicije.
U tražilu i na LCD zaslonu se pojavi
; (oznaka AE blokade).
Tipka AEL
3 Držeći pritisnutom tipku AEL, ponovno kadrirajte ako je potrebno,
te pritisnite okidač za snimanje.
C Ako nastavite snimanje s istom ekspozicijom, pritisnite i zadržite tipku
AEL nakon snimanja. Podešavanje se poništi kad otpustite tipku.
C Možete promijeniti funkciju i način rada tipke AEL podešavanjem opcije
[AEL button] u izborniku W Custom (str. 118).
Za provjeru ekspozicije slike
Zadržite tipku AEL i namjestite krug
za mjerenje u točci na mjesto gdje
se osvjetljenje razlikuje od objekta.
Indikator mjerenja svjetla prikazuje
stupanj razlike ekspozicije, gdje je
nula blokirana ekspozicija.
Pomak na + stranu posvjetljuje sliku,
a pomak na – stranu potamnjuje sliku.
Kad je slika pretamna ili presvijetla
da bi se dobila pravilna ekspozicija,
prikaže se ili trepće b ili B na kraju
indikatora.
72
Krug za mjerenje u točci
Podešavanje količine svjetla bljeskalice (kompenzacija bljeskalice)
Kod snimanja s bljeskalicom, možete podesiti količinu svjetla samo za bljeskalicu, bez promjene kompenzacije ekspozicije. Možete samo promijeniti
ekspoziciju glavnog objekta koji je unutar dometa bljeskalice.
Podešavanjem prema +, svjetlo bljeskalice je intenzivnije, a prema – slabije.
1 Pritisnite tipku Fn (funkcija) za prikaz izbornika Quick Navi (str. 48).
2 Odaberite opciju kompen
zacije bljeskalice pomoću
v/V/b/B na kontroleru.
Opcija kompenzacije bljeskalice
3 Odaberite željenu vrijednost pomoću prednjeg ili stražnjeg kontrolnog kotačića.
Napomene
C Ako ste podesili razinu bljeskalice, pojavi se h u tražilu kad spojite bljeskalicu. Kad
je podesite, ne zaboravite ponovno podesiti vrijednost.
C Pozitivni učinak možda neće biti vidljiv zbog ograničene količine svjetla bljeskalice,
ako je objekt na ili oko maksimalnog dometa bljeskalice. Ako je objekt vrlo blizu,
možda neće biti vidljiv negativni efekt.
Kompenzacija ekspozicije i kompenzacija bljeskalice
Kompenzacija ekspozicije mijenja brzinu zatvarača, otvor blende i ISO osjetljivost (kad
je odabran [AUTO]) radi izvoñenja kompenzacije. Ako se koristi bljeskalica, takoñer
se promijeni količina svjetla bljeskalice.
Meñutim, kompenzacija bljeskalice samo mijenja količinu svjetla bljeskalice.
73
Podešavanje ISO osjetljivosti
Osjetljivost na svjetlo se izražava ISO brojem (indeks preporučene ekspozicije). Što je veći broj, veća je osjetljivost.
1 Pritisnite tipku ISO za prikaz ISO izbornika.
Tipka ISO
2 Odaberite željenu vrijednost pomoću v/V na kontroleru.
C Takoñer možete upotrijebiti prednji ili stražnji kontrolni kotačić. Broj se
povećava za 1 kod uporabe prednjeg kontrolnog kotačića i za 1/3 kod
uporabe stražnjeg kontrolnog kotačića.
Napomene
C Dostupne razine ograničenja osvjetljenja za fotografiju (dinamički raspon) su malo
uže u rasponu manjem od ISO 200. Odaberete li ISO 3200 ili više, raspon se tretira
kao proširen i na slici su zamjetniji šumovi. Podesite ISO nakon provjere količine
šuma na slici.
C Podešenje [AUTO] nije raspoloživo u M modu snimanja. Ako promijenite mod snimanja na M s podešenjem [AUTO], ono se prebaci na [200] Podesite ISO prema
uvjetima snimanja.
C Možete podesiti raspon [AUTO] pomoću opcije [ISO Auto Range] u
izborniku ! Recording (str. 111).
74
Podešavanje tonova boje (White balance)
Tipka WB
White balance je značajka pomoću koje se
podešavaju tonovi boje približno onako
kako ih vidite. Kad odaberete [AWB]
(Auto WB), balans bjeline se podešava
automatski. Meñutim, ovu značajku možete
koristiti ako boje na slici ne izgledaju
kako ste očekivali ili kad želite promijeniti
tonove s ciljem postizanja efektnije
fotografije.
Ton boje objekta mijenja se ovisno o značajkama izvora svjetla. Donja tablica prikazuje kako se ton boje mijenja na temelju različitih izvora svjetla,
u usporedbi s objektom koji izgleda bijel pod sunčevim svjetlom.
Dnevno svjetlo
Oblačno
Bijelo
Plavičasto
Fluorescentno Klasična žarulja
Vrijeme/
osvjetljenje
Svojstvo svjetla
Zelenkasto
Crvenkasto
Napomena
C Ako je od svjetlosnih izvora raspoloživa samo živina ili natrijeva žarulja, fotoaparat
neće moći postići točnu ravnotežu bjeline zbog značajki svjetlosnog izvora. Koristite
bljeskalicu u takvim slučajevima.
Podešavanje ravnoteže bjeline u skladu s određenim svjetlosnim
izvorom (Auto/Preset white balance)
1 Pritisnite tipku WB za prikaz izbornika White balance.
2 Odaberite željenu vrijednost pomoću v/V na kontroleru.
C Umjesto toga možete koristiti prednji kontrolni kotačić.
75
3 Odaberite pohranjeni balans bijele i zatim precizno podesite ton
boje pomoću b/B na kontroleru, ako je potrebno.
Podešavanjem prema + slika postaje crvenkasta, a podešavanjem prema –
slika postaje plavičasta (korak podešavanja ekvivalent je 10 Mireda*).
C Umjesto toga možete koristiti stražnji kontrolni kotačić.
* Mired: jedinica koja pokazuje kvalitetu konverzije boje kod filtera temperature boje.
AWB (Auto WB)
Oko 3000 do 7500K
` (Daylight)
Oko 5300K
e (Shade)
Oko 7500K
= (Cloudy)
Oko 6100K
n (Tungsten)
Oko 2800K
f (Fluorescent)
–*
¦ (Flash)
Oko 6500K
Fotoaparat automatski prepoznaje svjetlosni izvor i podešava tonove boje.
Ako odaberete opciju prema odreñenom svjetlosnom izvoru, tonovi boje
se podešavaju za taj svjetlosni izvor
(programirana ravnoteža bjeline).
* Budući da se boja fluorescentnog svjetla ne može izraziti kroz temperaturu boje, ona se
izostavlja.
O fluorescentnom svjetlu
Kad odaberete f (Fluorescent), podešavanjem vrijednosti pomoću b/B
na kontroleru bira se tip fluorescentnog svjetla, ne izvodi se precizno
podešavanje.
C Ako kod kadra u kojem se ambijentalno svjetlo sastoji od više izvora svjetla,
ne možete pravilno podesiti balans bjeline koristeći [AWB] (Auto WB)
ili pohranjene postavke, podesite ručno (str. 77).
Podešavanje temperature boje i efekta filtera
1 Pritisnite tipku WB za prikaz izbornika White balance.
76
2 Odaberite [5500K] (ColorTemperature) ili [00] (Color filter) pomoću
v/V na kontroleru.
C Za podešavanje temperature boje, odaberite vrijednost pomoću b/B.
C Za podešavanje filtera boje, odaberite smjer kompenzacije pomoću b/B.
5500K*1
(ColorTemperature)
0*2 (Color filter)
Podešava ravnoteže bjeline pomoću temperature boje. Što je
broj veći, slika je crvenija, a što je broj manji, slika je
plavičastija.
Temperatura boje može se podesiti izmeñu 2500K i 9900K.
Postiže efekt CC (Color Compensation) filtera kod fotografija.
Na temelju uporabe podešene temperature boje kao standarda,
boja se može kompenzirati na G (zelena) ili M (ljubičasta).
Vrijednost filtera boje može se odabrati izmeñu G9 i M9.
Korak podešavanja je približno jednak broju 5 CC filtera.
*1 Ova vrijednost je vrijednost trenutno odabrane temperature boje.
*2 Ova vrijednost je trenutno odabrana vrijednost filtera boje.
Napomena
C Budući da su kolorimetri namijenjeni fotoaparatima s filmom, vrijednosti se razlikuju
pod fluorescentnim/natrijevim/živinim žaruljama. Savjetujemo vam da koristite
Custom podešenje ravnoteže bjeline ili da izvedete probno snimanje.
Registriranje tonova boje (Custom white balance)
U sceni gdje se ambijentalno osvjetljenje sastoji od više vrsta izvora svjetla,
preporuča se uporaba Custom white balance podešavanja kako bi se točno
reproducirala bjelina. Možete registrirati tri postavke.
1 Pritisnite tipku WB za prikaz izbornika White balance.
2 Odaberite [s 1]* (Custom white balance) pomoću b/B na
kontroleru i pritisnite središte kontrolera.
* Prikazan je bilo koji broj izmeñu 1 i 3.
77
3 Odaberite [s SET] pomoću b/B na kontroleru i pritisnite
središte kontrolera.
4 Držite fotoaparat tako da bijelo područje potpuno ispunjava krug
za mjerenje u točci i pritisnite okidač.
Okidač klikne i prikažu se kalibrirane vrijednosti (ColorTemperature i Color
filter).
5 Odaberite memorijski broj pomoću b/B i pritisnite središte
kontrolera.
Na zaslon se vrati prikaz informacija o snimanju te se zadrži memorirano
Custom podešenje ravnoteže bjeline.
C Custom podešenje ravnoteže bjeline registrirano ovim postupkom je učinkovito do registriranja novog podešenja.
Napomena
C Poruka "Custom WB error" označava da je vrijednost veća od očekivanog raspona.
(Kad se bljeskalica koristi na objektu koji je blizu ili na objektu sa svijetlom bojom
u kadru.) Vrijednost se pohrani i indikator s postane žut na prikazu informacija o
snimanju na LCD zaslonu. Tada možete snimati, no savjetujemo vam da ponovno
podesite ravnotežu bjeline kako biste dobili točniju vrijednost.
Pozivanje Custom podešenja ravnoteže bjeline
U koraku 3 odaberite željeni broj.
Napomena
C Ako koristite bljeskalicu kod pritiska okidača, Custom podešenje ravnoteže bjeline
uzima u obzir i svjetlo bljeskalice. Kod kasnijih snimaka koristite bljeskalicu.
78
Obrada slike
Uporaba opcije D-Range Optimizer
Fotoaparat gotovo trenutno analizira objekt i automatski kompenzira kako
bi se poboljšala kvaliteta slike s optimalnom svjetlinom i gradacijom.
Možete snimati fotografije prirodnih boja.
1 Otvorite izbornik Quick Navi pritiskom na tipku Fn (funkcija) (str. 48).
2 Odaberite D-Range Optimizer
opciju pomoću v/V/b/B na
kontroleru.
3 Odaberite željeni način pomoću prednjeg kontrolnog kotačića.
C Za podešavanje ! (Advanced: Level), podesite vrijednost pomoću
stražnjeg kontrolnog kotačića.
¯ (Off)
Bez kompenzacije.
~ (Standard)
Kad je snažan kontrast svjetla i sjene izmeñu objekta i pozadine, što je učestala pojava kod snimanja na suncu, fotoaparat
naglašava kontrast u cijeloj slici kako bi se postigla pravilna
svjetlina i kontrast.
! (Advanced Auto) Dijeljenjem slike u mala područja, fotoaparat analizira kontrast
svjetla i sjene izmeñu objekta i pozadine, stvarajući sliku
optimalne svjetline i gradacije.
! (Advanced:
Level)
Razina optimizacije se može podesiti izmeñu Lv 1 (slaba) do
Lv 5 (jaka).
Napomene
C Budući da kontinuirano snimanje može biti sporije u ! (Advanced Auto) modu,
savjetujemo da u okolnostima u kojima je potrebno brže snimanje (npr. sportska
dogañanja) odaberete ~ (Standard).
79
C Za uvećane RAW fotografije, efekti D-Range Optimizera osim ~ (Standard) ne
mogu se provjeriti na fotoaparatu.
C Kad snimate uz pomoć D-Range Optimizera, slika može imati šum. Naročito kad
pojačate efekt s ! (Advanced: Level), odaberite razinu provjerom snimljene slike.
Uporaba Creative Style
Ovaj fotoaparat je programiran stilovima snimanja prikladnim za različite
prizore i svrhe. Možete snimiti slike s pravilnim tonom i ravnotežom boje.
Osim toga, koristeći ove stilove snimanja kao osnovu, možete snimiti sliku
u skladu sa željama.
1 Otvorite izbornik Quick Navi pritiskom na tipku Fn (funkcija) (str. 48).
2 Odaberite jednu od opcija
Creative Style opciju pomoću
v/V/b/B na kontroleru i pri
tisnite središte kontrolera.
C Birate li samo okvir sa stilom,
možete izvesti postupak u izborniku
Quick Navi.
3 Odaberite željeni stil pomoću
v/V na kontroleru.
Standardno možete birati izmeñu
Standard, Vivid, Neutral, Portrait,
Landscape ili B/W.
4 Pomaknite kursor udesno
pomoću B na kontroleru i
podesite parametre pomoću
v/V na kontroleru.
Dostupne stilove slike o parametre
potražite u nastavku
80
Za uporabu drugih stilova slike osim standardnih
A Odaberite okvir stila za koji želite
promijeniti postavku.
B Pomaknite kursor udesno pomoću B na
kontroleru i podesite parametre pomoću
v/V na kontroleru
Stilovi slike
2 (Standard)
Za snimanje različitih prizora uz očuvanje nijansi i lijepe boje.
1 (Vivid)
Povećava zasićenost i kontrast za snimanje nezaboravnih
prizora bogatih bojom i objekata kao što su cvijeće, svježe
zelenilo, plavo nebo i more.
Zasićenje i oštrina se smanjuju za snimanje prizora uz manje
naglašavanje. Prikladno i za snimanje materijala koji će se
obrañivati na računalu.
Za jasno snimanje slika sa sjajnim bojama na naglašenim
područjima. Prikladno za snimanje jakog svjetla.
Za snimanje slika s dubokim i jakim bojama. Prikladno za
postizanje jakog dojma nazočnosti objekta.
Za snimanje slika sa sjajnim i jednostavnim bojama. Prikladno
za snimanje opuštene atmosfere.
Za snimanje tonove kože uz postizanje efekta mekoće. Odlično
za snimanje portreta.
Zasićenje, kontrast i oštrina se povećavaju za življe i oštrije
snimanje krajolika. Jasnije se ističu i udaljeniji prizori.
Lijepo reproducira crvene nijanse horizonta u suton.
3 (Neutral)
5 (Clear)
6 (Deep)
7 (Light)
8 (Portrait)
9 (Landscape)
: (Sunset)
; (Night view)
Smanjuje se kontrast za realističnije snimanje noćnih prizora.
< (Autumn
Za snimanje jesenjih prizora, uz naglašavanje crvene i žute
boje listova.
leaves)
= (B/W)
Za crno-bijelu sliku.
> (Sepia)
Za monokromatsku sliku u tonu sepije.
81
Parametri
< (kontrast)
; (zasićenje)
L (oštrina)
Y (svjetlina)
Z (zona)
Odabirom više vrijednosti naglašava se veća razlika izmeñu
svjetla i sjene.
Povećajte vrijednost za sliku s dubokim i živim bojama.
Smanjite vrijednost za manju živost boja.
Za podešavanje oštrine slike. Povećajte vrijednost za oštrije
konture. Smanjite vrijednost za blaže konture.
Podešavanje svjetline čitave slike.
Sprečava preeksponiranje ili podeksponiranje slike, reproducira bogate tonove.
Kad je odabrana veća vrijednost, sprečava se preeksponiranje
kod snimanja svijetlih objekata, a kad je odabrana manja vrijednost, sprečava se podeksponiranje kod snimanja svijetlih
objekata.
Napomene
C Ako ste odabrali = (B/W) ili > (Sepia), nije moguće podesiti zasićenje.
C Podesite li Z (zonu), nije moguće podesiti < (kontrast).
82
Odabir načina okidanja
Ovaj fotoaparat ima devet načina okidanja, poput pojedinačnog ili kontinuiranog. Koristite ih prema potrebi.
1 Pritisnite tipku DRIVE za prikaz
Tipka DRIVE
izbornika okidanja.
2 Odaberite željeni način pomoću v/V na kontroleru i zatim odaberite željenu postavku pomoću b/B na kontroleru.
G
Single-shot adv. (str. 83)
6
Continuous adv. (str. 84)
5
Self-timer (str. 85)
¨C
¨S
¨WB
¨
ĥ
V
Bracket: Cont. (str. 85)
Bracket: Single (str. 85)
WB bracket (str. 87)
DRO adv. bracket (str. 87)
Blokiranje zrcala (str. 87)
Remote Commander (str. 88)
C Možete zamijeniti tipku Fn (funkcija) za tipku DRIVE za podešavanje u
izborniku Quick Navi (str. 48).
Pojedinačno snimanje
Ovaj mod je za normalno snimanje.
Služi i poništavanju ostalih načina okidanja.
83
Kontinuirano snimanje
Kad pritisnete i zadržite okidač, aparat snima kontinuirano.
P
Q
Snimanje do 5 slika u sekundi*
Snimanje do 3 slike u sekundi*
* Uvjeti mjerenja: [Image size] podešeno na [L:24M], [Quality] podešeno na [Fine],
način izoštravanja na Single-shot AF ili ručno izoštravanje i brzina zatvarača 1/250
ili brže.
Ipak, kontinuirano snimanje je sporije kad snimate u tamnim uvjetima, D-Range
Optimizer je podešen na ! (Advanced Auto) ili ! (Advanced: Level) ili je
[High ISO NR] podešen na [High].
Maksimalan broj kontinuiranih snimaka
Broj mogućih snimaka za kontinuirano snimanje ima gornju graničnu
vrijednost.
RAW
12 snimaka
cRAW
12 snimaka
RAW & JPEG
10 snimaka
cRAW & JPEG
10 snimaka
Extra fine
11 snimaka
Fine/Standard
105 snimaka/285 snimaka
Broj slika koje je moguće snimiti
kontinuirano prikazan je u tražilu. Kad
je broj slika koje je moguće snimiti
veći od 9, u tražilu je prikazano "9".
Broj slika koje je moguće snimiti
Napomena
C Ako je kapacitet memorijske kartice nedostatan, aparat možda neće snimiti broj
slika koji je prikazan u tražilu.
84
Uporaba self-timera
R
S
Nakon pritiska na okidač, zatvarač će se aktivirati oko deset
sekundi nakon pritiska okidača.
Kad je aktiviran self-timer, zvučni signali i žaruljica self-timera
pokazuju stanje. Žaruljica self-timera trepće brzo i zvučni
signal se brzo oglašava prije samog snimanja
Nakon pritiska na okidač, zatvarač će se aktivirati oko dvije
sekunde nakon pritiska okidača.
To je praktično za smanjenje utjecaja potresanja aparata jer
se zrcalo prije povuče nagore.
Za isključenje 10-sekundnog self-timera
Pritisnite tipku DRIVE.
Napomene
C Ako pritišćete okidač bez gledanja u tražilo, zatvorite pokrov okulara preklopkom
za zatvaranje.
C Kad je odabran 2-sekundni self-timer, sljedeće funkcije snimanja se ne mogu koristiti:
brza sinkronizacija, WL brza sinkronizacija i snimanje s blokadom zrcala.
Snimanje slika s pomaknutom ekspozicijom (Exposure bracket)
Bracket snimanje omogućuje vam snimanje nekoliko slika, svake s različitim
stupnjem ekspozicije. Ovaj fotoaparat je opremljen auto bracket funkcijom.
Odredite vrijednost odstupanja (korake) od osnovne ekspozicije, i fotoaparat
će snimati uz automatski pomak ekspozicije. Možete odabrati sliku željene
svjetline nakon snimanja.
Osnovna ekspozicija podešena je na prvoj slici u nizu.
Osnovna ekspozicija
– smjer
+ smjer
85
¨C * (Bracket:
Cont.)
¨S * (Bracket:
Single)
Snima kontinuirano tri ili pet slika s ekspozicijom pomaknutom
za odabrani korak.
Pritisnite i zadržite okidač dok se snimanje ne zaustavi.
Snima pojedinačno tri slike s ekspozicijom pomaknutom za
odabrani korak.
Pritisnite okidač za svaku sliku posebno.
* _ ._ EV ispod ¨C / ¨S je trenutno odabran korak., a oznaka _ desno od EV
predstavlja trenutno odabrani broj.
C Standardno, aparat snima redom : 0 t – t +. Možete promijeniti taj
redoslijed u – t + t 0 pomoću opcije [Bracket order] u izborniku W
Custom (str. 121).
Napomene
C Kad je kotačić moda podešen na M, ekspozicija se pomiče podešavanjem brzine
zatvarača. Ako pomičete ekspoziciju podešavanjem otvora blende, pritisnite i
zadržite AEL i snimite sliku.
C Kad podesite ekspoziciju, ona se pomiče na temelju kompenzirane vrijednosti.
C Kad se ne koristi bljeskalica, izvodi se ambijentalno bracket snimanje i brzina zatvarača te otvor blende se promijene kako bi se prilagodile bracket snimanju. Kad se
koristi bljeskalica, izvodi se bracket snimanje s bljeskalicom i mijenja se svjetlo
bljeskalice.
C Kod bracket snimanja s bljeskalicom, automatski se bira snimanje jedne slike bez
obzira na podešenje. Pritisnite okidač za svaku pojedinačnu snimku.
Primjer EV skale u bracket snimanju
Ambijentalni bracket
0,3 koraka, tri snimka
Kompenzacija ekspozicije 0
Bracket s bljeskalicom
0,7 koraka, tri snimke
Kompenzacija ekspozicije –1.0
Prikazano u gornjem retku.
Prikazano u donjem retku.
LCD zaslon
Tražilo
C Kod ambijentalnog bracket snimanja se u tražilu takoñer pojavljuje EV
skala, no ne pojavljuje se kod bracket snimanja s bljeskalicom.
C Kad počne bracket snimanje, oznake već snimljenih slika počinju nestajati
jedna za drugom.
86
C Kad je odabrano pojedinačno bracket snimanje, pritisnete li okidač dopola i
otpustite ga, u tražilu se pojavi "br 1" za ambijentalno bracket snimanje i
"Fbr1" za bracket snimanje s bljeskalicom. Kad počne bracket snimanje,
indikator pokazuje broj sljedećeg kadra, primjerice "br 2", "br 3.
Snimanje s pomakom ravnoteže bjeline
Na temelju odabrane ravnoteže bjeline, snimaju se tri slike uz automatski
pomak temperature boje.
¨
* (WB
bracket)
Kad je odabrano Lo, pomiče se za 10 mireda, a kad je
odabran Hi, pomiče se za 20 mireda.
* Vrijednost ispod ¨WB je trenutno odabrana vrijednost.
Snimanje uz DRO advanced bracket
DRO advanced bracket snimanje snima tri slike uz zasebno optimiziranje
stupnjevanja i boje na svakom području slike.
(DRO: D-Range Optimizer)
¨ * (DRO adv
bracket)
* Vrijednost ispod ¨
Kad je odabrano Lo, pomiče se za 10 mireda, a kad je odabran
Hi, pomiče se za 20 mireda.
je trenutno odabrana vrijednost.
Napomene
C Kad je odabrano DRO advanced bracket snimanje, privremeno se isključuje D-Range
Optimizer postavka (str. 79).
C Za uvećane RAW fotografije, efekti D-Range Optimizera osim ~ (Standard) ne
mogu se provjeriti na fotoaparatu.
Snimanje s blokadom zrcala
Podizanjem zrcala prije snimanja sprečava potresanje aparata kad pritisnete
okidač. To je praktično kod makro snimanja ili snimanja s telefoto objektivom
jer i najmanji pomak aparata utječe na sliku.
87
1 Pritisnite okidač.
Fokus i ekspozicija su blokirani i zrcalo se podiže.
2 Pritisnite okidač ponovo za snimanje.
C Koristite li daljinski upravljač (opcija), možete dodatno smanjiti potresanje
aparata.
Napomene
C Zrcalo se automatski spušta 30 sekundi nakon podizanja. Ponovo pritisnite okidač.
C Tijekom snimanja s blokadom zrcala nije moguće koristiti brzu sinkronizaciju i WL
brzu sinkronizaciju.
C Kod snimanja s blokadom zrcala nemojte dodirivati okidač ili snažno puhati na njega
puhaljkom za čišćenje jer to može oštetiti aparat.
C Ako pritišćete okidač bez gledanja u tražilo, zatvorite pokrov okulara preklopkom
za zatvaranje.
Snimanje uporabom daljinskog upravljača
Aktivira tipke SHUTTER i 2SEC (okidač se aktivira nakon 2 sekunde) na
daljinskom upravljaču.
Izoštrite objekt, usmjerite daljinski upravljač prema daljinskom
senzoru na aparatu i snimite sliku.
C Kod BULB snimanja fotoaparat počinje eksponirati odmah nakon pritiska
na tipku SHUTTER ili 2 SEC. Ponovnim pritiskom na SHUTTER ili 2
SEC, ekspozicija se odmah prekida
Napomene
C Ako pritišćete okidač bez gledanja u tražilo, zatvorite pokrov okulara preklopkom
za zatvaranje.
C Za blokiranje izoštravanja, pritisnite okidač na fotoaparatu dopola i zatim otpustite
te snimajte pomoću daljinskog upravljača. Nakon snimanja, zadržava se podešeno
izoštravanje. Bilo koji postupak na fotoaparatu resetira izoštravanje.
88
Uporaba funkcije pretpregleda
Možete provjeriti približnu oštrinu objekta u tražilu prije stvarnog snimanja
(Optical preview).
Nakon toga možete provjeriti sliku na LCD zaslonu i na njemu provjeriti i
podesiti ekspoziciju, balans bjeline, D-Range Optimizer itd. (Intelligent
preview).
1 Izoštrite objekt i pritisnite tipku za
pretpregled.
Kad zadržite tipku pritisnutim, otvor
blende se smanjuje kako bi bio u
skladu s vrijednošću otvora blende
prikazanom u tražilu (Optical preview).
C Možete podesiti otvor blende tijekom
pretpregleda.
Tipka za pretpregled
2 Otpustite tipku za pretpregled.
Slika je prikazana na LCD zaslonu
(Intelligent preview).
C Zadržite aparat u istom položaju
dok se slika ne pojavi na LCD
zaslonu nakon otpuštanja tipke.
3 Odaberite opciju pomoću b/B na kontroleru i zatim podesite
vrijednost prednjim ili stražnjim kontrolnim kotačićem.
Podešena vrijednost se zadrži, osim nekih funkcija.
C Pritiskom na tipku DISP usporeñuje se promijenjena slika s originalom.
Ponovnim pritiskom iste tipke na zaslon se vraća prikaz promijenjene slike.
C Pritiskom tipke B vraćaju se originalne vrijednosti.
4 Pritisnite okidač dopola i uklonite Intelligent preview prikaz za
snimanje.
89
Kad želite aktivirati samo funkciju Optical preview
Podesite [Preview Function] na [Optical Preview] u izborniku W Custom
(str. 117).
Napomene
C Slika u tražilu bit će tamnija tijekom Optical preview pregleda.
C Automatsko izoštravanje ne radi tijekom Optical preview pregleda. Izoštrite objekt
prije.
C Funkcija Intelligent preview ne može se koristiti tijekom BULB snimanja.
C Funkcija Intelligent preview ne može se koristiti kad je privremena memorija aparata
puna.
90
Registriranje osobnih postavki
U memoriju možete registrirati kombinaciju često korištenih načina snimanja
i postavki. Pohranjene postavke možete odabrati kotačićem moda.
1 Na fotoaparatu prikažite postavku koju želite registrirati.
2 Pritisnite tipku MENU i odaberite [Memory] u izborniku !
Recording 4 tipkama v/V/b/B na kontroleru.
3 Odaberite broj pod kojim želite registrirati pomoću b/B na
kontroleru i zatim pritisnite središte kontrolera.
C Postavke možete poništiti registriranjem novih postavki koliko god puta
želite.
Opcije koje se mogu registrirati
Ekspozicija, način okidanja, balans bjeline, kompenzacija ekspozicije, način
mjerenja svjetla, način izoštravanja, položaj lokalnog AF područja i sve
opcije izbornika ! Recording (str. 107 do 115).
Odabir pohranjenih postavki
Okrenite kotačić moda na željeni broj.
Nakon odabira pohranjene postavke možete je promijeniti prema gornjem
opisu.
Napomene
C Nije moguće registrirati postavke Program Shift i Manual Shift.
C Stvarne postavke neće odgovarati položaju kotačića i preklopki na fotoaparatu.
Provjerite podatke na LCD zaslonu prije snimanja slike.
91
Reprodukcija snimaka
Na LCD zaslonu je prikazana zadnja snimljena slika.
1 Pritisnite tipku #.
Tipka #
2 Odaberite sliku pomoću b/B na kontroleru.
Povratak na mod snimanja
Ponovno pritisnite tipku #.
Promjena prikaza podataka o snimanju
Pritisnite tipku DISP.
Svakim pritiskom tipke DISP (prikaz), prikaz na zaslonu se izmjenjuje na
sljedeći način.
Prikaz prethodnih
ili sljedećih slika,
do pet njih
S podacima o
snimanju
92
S podacima o
snimanju
Bez podataka o
snimanju
Prikaz histograma
Histogram je prikaz distribucije svjetline koji prikazuje broj piksela
odreñene svjetline na slici.
Pritisnite tipku X.
Pojave se histogram i podaci o snimanju prikazane slike.
Tipka X
Za povratak na uobičajeni prikaz
Ponovo Pritisnite tipku X.
Provjera histograma
Kad slika ima dio s jako tamnim
ili svijetlim tonovima, taj dio je
osvijetljen u histogramu (upozo
renje ograničenja svjetline).
Svjetlina
R (crveno)
Trepće
G (zeleno)
B (plavo)
93
Broj piksela
Kompenzacija ekspozicije na odgovarajući način mijenja histogram.
Desno je prikazan primjer.
Snimanje uz kompenzaciju ekspozicije na pozitivnu stranu posvjetljuje
cijelu sliku i tako pomiče histogram
prema svijetlom (udesno). Ako se
ekspozicija kompenzira na negativnu
stranu, histogram se pomiče ulijevo.
Oba kraja histograma prikazuju
naglašeni i nenaglašeni dio. Nije
moguće rekonstruirati ovaj dio
kasnije pomoću računala. Podesite
ekspoziciju po potrebi i ponovite
snimanje.
Tamno
Svijetlo
Zakretanje slike
1 Prikažite sliku koju želite zakrenuti,
zatim pritisnite tipku s.
Tipka s
2 Pritisnite središte kontrolera.
Slika se zakrene udesno. Kad želite izvesti drugo zakretanje, ponovite korak 2.
C Kad jednom zakrenete sliku, prikazivat će se u zakrenutom položaju, čak i
ako isključite aparat.
Povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite tipku #.
94
Napomena
C Kad kopirate zakrenutu sliku na računalo, "PMB" (isporučen na CD-ROM disku)
može prikazati zakrenutu sliku pravilno. Meñutim, slika se s nekim softverima neće
zakrenuti.
Povećavanje slika
Sliku možete povećati kako biste je točnije pregledali. To je prikladno za
provjeru izoštrenosti snimljene slike.
1 Prikažite sliku koju želite uvećati,
zatim pritisnite tipku y.
Tipka y
2 Povećajte ili smanjite sliku stražnjim kontrolnim kotačićem.
3 Dio koji želite uvećati možete odabrati
pomoću v/V/b/B na kontroleru.
C Svakim pritiskom središta kontrolera, na
zaslonu se izmjenjuje zumirana slika i
puni prikaz.
C Možete odabrati sliku iste veličine
prednjim kontrolnim kotačićem.
C Svakim pritiskom tipke DISP, prikaz
podataka na zaslonu se uključuje i
isključuje.
Prikaz povećanog područja
Čitava slika
Poništenje uvećanog prikaza
Pritisnite tipku # ili y.
95
Napomena
C Za uvećane RAW fotografije, efekti D-Range Optimizera osim ~ (Standard) ne
mogu se provjeriti na fotoaparatu.
Raspon uvećanja
Veličina snimke
L
Raspon uvećanja
M
Približno Tl.2 – T14
S
Približno Tl.2 – T9.4
Približno Tl.2 – Tl9
Prelazak na prikaz liste slika
1 Pritisnite tipku Y.
Tipka Y
Zaslon prelazi na indeksni prikaz.
2 Pritisnite tipku DISP više puta za
odabir željenog formata prikaza.
C Prikaz se mijenja sljedećim redoslijedom:
9 slika t 25 slika t 4 slike
Tipka DISP
Povratak na pojedinačni prikaz
Pritisnite tipku Y ili središte kontrolera kad odaberete željenu sliku.
Odabir mape
trak mapa pomoću b/B na
kontroleru, zatim pritisnite središte
kontrolera.
B Odaberite željenu mapu pomoću v/V,
zatim pritisnite središte kontrolera.
A Odaberite
Trak mapa
96
Provjera informacija o snimljenim slikama
Prikaz osnovnih informacija
Indikator
Ŏŏ
100-0003
Značenje
Memorijska kartica (23)
Broj mape-datoteke (143)
-
Zaštita (124)
DPOF3
Indikator
3/7
Značenje
Broj mape/ukupni broj
snimaka
DPOF set (124)
Kvaliteta slike (108)
s t u Veličina slike (107)APSC veličina (134)/Format
ʼn
Ħ ň Ň slike (107)
vwx
®
1/125
Preostali kapacitet
baterije (19)
Brzina zatvarača (54)
F3.5
Otvor blende (53)
IS0100
ISO osjetljivost (74)
2008 1 1
10:37AM
Datum snimanja
97
Prikaz histograma
A
Indikator
Ŏŏ
Indikator
100-0003
Značenje
Memorijska kartica (23)
Broj mape-datoteke (143)
-
Zaštita (124)
DPOF3
DPOF set (124)
Kvaliteta slike (108)
s t u Veličina slike (107)/
APS-C veličina (134)/
ʼn
Ħ ň Ň Format slike (107)
vwx
®
Preostali kapacitet
baterije (19)
B
Indikator
Značenje
Histogram (96)
Z P A S M Mod ekspozicije (49, 51)
1/125
Brzina zatvarača (54)
F3.5
Otvor blende (53)
IS0100
ISO osjetljivost (74)
98
$ –0.3
h -0.3
"-\
Značenje
Kompenzacija ekspozicije (70)
Kompenzacija
bljeskalice (73)
Način mjerenja (69)
Žarišna duljina (149)
35mm
2 1 Creative Style (80)
35
67
89
:;
<=
>
AWB ` e
=nf
¦ 5500K
M1
~!
Ravnoteža bjeline (Auto,
Preset, Color temperature, Color filter, Custom)
(75)
2008 1 1
10:37PM
Datum snimanja
3/7
Broj datoteke/ukupni
broj slika
D-range Optimizer (79)
Brisanje snimaka (Delete)
Kad jednom izbrišete snimku, ne možete je obnoviti. Stoga unaprijed
provjerite želite li snimku izbrisati ili ne.
Napomena
C Nije moguće izbrisati zaštićene snimke.
Brisanje trenutno prikazane snimke
1 Prikažite sliku koju želite izbrisati te
pritisnite tipku B.
Tipka B
2 Odaberite [Delete] pomoću v, zatim pritisnite središte kontrolera.
Brisanje svih snimaka u mapi
1 Pritisnite tipku Y.
2 Odaberite trak mapa pomoću b na
kontroleru.
Trak mapa
3 Pritisnite središte kontrolera, zatim odaberite mapu koju želite
izbrisati pomoću v/V.
4 Pritisnite tipku B.
99
5 Odaberite [Delete] pomoću v, zatim pritisnite središte kontrolera.
100
Gledanje snimaka na TV zaslonu
1 Isključite fotoaparat i TV, i spojite
A Na video ulaz
fotoaparat na TV.
Video kabel
B Na
priključnicu
VIDEO OUT
2 Uključite TV prijemnik i odaberite ulaz.
C Za detalje pogledajte upute isporučene s TV prijemnikom.
3 Uključite fotoaparat i pritisnite
tipku #.
Slika snimljena fotoaparatom pojavljuje
se na TV zaslonu.
Pritisnite b/B na kontroleru kako biste
odabrali željenu sliku.
C LCD zaslon na stražnjoj strani
fotoaparata se ne uključuje.
Kontroler
Tipka #
101
Uporaba fotoaparata u inozemstvu
Kad ovaj fotoaparat koristite u drugoj državi, možda ćete trebati podesiti
izlazni videosignal u skladu s TV prijemnikom (str. 128).
O sustavima boje
Ako želite reproducirati sliku na TV zaslonu, potreban je TV prijemnik koji
ima video ulaznu priključnicu i video kabel (isporučen). Sustav boja TV
prijemnika mora biti jednak sustavu boja fotoaparata. Provjerite sljedeći
popis sustava boja prema državama i regijama u kojima upotrebljavate
fotoaparat.
NTSC sustav
Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador,
Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.
PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska, Hong
Kong, Mañarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal,
Singapur, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Velika Britanija, itd.
PAL-M sustav
Brazil
PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
102
Gledanje slika u višoj kvaliteti
Ako upotrebljavate HDTV ureñaje s
HDMI priključnicom, možete gledati
slike uz višu kvalitetu preko HDMI
kabela (nije isporučen).
1 U HDMI
priključnicu
HDMI kabel (nije
isporučen)
2 U HDMI
priključnicu
Promjena vrste izlaznog HDMI signala
Izlazni signal iz ovog fotoaparata se odreñuje automatski u skladu sa spojenim TV prijemnikom. Drugi signali sliku mogu učiniti jasnijom, ovisno o
objektu (str. 128).
Napomene
C Upotrebljavajte HDMI kabel s HDMI logotipom.
C Upotrijebite HDMI minipriključak na jednoj strani (za fotoaparat) i priključak
prikladan za spajanje s TV prijemnikom na drugom kraju.
C Spajanjem fotoaparata sa Sony VIDEO-A kompatibilnim TV prijemnikom pomoću
HDMI kabela, TV prijemnik automatski podešava kvalitetu slike za gledanje. Detalje
potražite u uputama za uporabu Sony VIDEO-A kompatibilnog TV prijemnika.
C Neki ureñaji možda neće raditi pravilno.
C Nemojte spajati izlazne priključnice ureñaja s HDMI priključnicom na fotoaparatu
jer može doći do problema u radu.
O "Photo TV HD"
Ovaj fotoaparat je kompatibilan s "Photo TV HD" standardom.
Spajanjem Sony Photo TV HD kompatibilnog ureñaja pomoću HDMI
kabela, otvara vam se mogućnost potpuno novog doživljaja fotografija u
očaravajućoj Full HD kvaliteti.
"Photo TV HD" omogućuje detaljan, fotografski izričaj delikatnih tekstura
i boja.
103
Rukovanje pomoću daljinskog upravljača
Spajanjem fotoaparata s TV prijemnikom i aktiviranje načina reprodukcije
omogućuje vam reprodukciju slika pomoću daljinskog upravljača. Većina
tipaka na daljinskom upravljaču ima jednake funkcije kao i tipke na
fotoaparatu.
Tipke na daljinskom upravljaču
A X (histogram)
B DISP (prikaz)
C Y (indeksni prikaz)
D
E
F
G
s (zakretanje)
# (reprodukcija)
MENU
_ (slide show)
H f/e (povećanje/smanjivanje)
I B (brisanje)
J v/V/b/B/z (kontroler)
Str.
93
92
96
94
92
105
126
95
99
47
Slide show
Tipkom _ (slide show) na daljinskom upravljaču jednostavno se pokreće
ili zaustavlja slide show. Tijekom slide show prikaza, pomoću daljinskog
upravljača dostupne su sljedeće funkcije.
C Prikaz prethodne/sljedeće slike pomoću b/B.
C Pauza/reprodukcija slide show prikaza pomoću A.
Napomena
C Ako ste spojili fotoaparat na TV prijemnik isporučenim USB kabelom, ne možete
reproducirati slike pomoću daljinskog upravljača.
104
Lista izbornika
Ovo poglavlje opisuje kako podesiti
funkcije tipkom MENU. Nakon pritiska
tipke MENU, upotrijebite kontroler i
slijedite upute sa stranice 47.
Tipka MENU
Izbornik Recording (str. 107 do 115)
Image size
Aspect ratio
Quality
! 1 D-RangeOptimizer
Custom button
Creative Style
Color Space
AF-A setup
AF area
Priority setup
! 3 AF illuminator
AF w/ shutter
Long exp.NR
High ISO NR
Flash mode
Flash control
Flash compens.
! 2 Exposure step
ISO Auto Range
Memory
Rec mode reset
!4
Izbornik Custom (str. 116 do 122)
AF/MF button
AF/MF control
AF drive speed
W 1 AF area disp.
FocusHoldButton
Auto review
Preview Function
AEL button
Ctrl dial setup
Dial exp.comp
W 2 Ctrl dial lock
Button ops.
Release w/oCard
Rec.info.disp.
Exp.comp.set
W 3 Bracket order
Custom reset
105
Izbornik Playback (str. 123 do 126)
Delete
Format
Protect
# 1 DPOF setup
C Date imprint
C Index print
PlaybackDisplay
Slide show
C Interval
#2
Izbornik Setup (str. 126 do 136)
LCD brightness
Info.disp.time
Power save
0 1 Video output
HDMI output
O Language
Date/Time setup
Memory card
File number
Folder name
0 2 Select folder
C New folder
USB connection
C MassStrg.card
Menu start
Delete confirm.
Audio signals
0 3 Cleaning mode
AF Micro Adj.
C amount
Focusing Screen
APS-C size capt.
Reset default
106
04
! Izbornik Recording 1
Image size (veličina slike)
[Aspect ratio]: [3:2]
L:24M
6048 T 4032 piksela
M:13M
4400 T 2936 piksela
S:6.1M
3024 T 2016 piksela
[Aspect ratio]: [16:9]
L:21M
6048 T 4032 piksela
M:5.6M
4400 T 2472 piksela
S:2M
3024 T 1704 piksela
[APS-C size capt.]: [On]
L:11M
3984 T 2656 piksela
M:5.6M
2986 T 1928 piksela
S:2M
1984 T 1320 piksela
Napomena
C Kad je [Quality] podešeno na RAW, veličina slike je fiksno L. Ova veličina se ne
prikazuje na LCD zaslonu.
Aspect ratio (format slike)
3:2
Normalan format.
16:9
HDTV format.
107
Quality (kvaliteta)
RAW (RAW)
cRAW* (cRAW)
RAW & JPEG
(RAW+J)
cRAW & JPEG*
(cRAW+J)
Extra fine (X.FINE)
Fine (FINE)
Standard (STD)
Format datoteke: RAW (bez kompresije)
Ovaj format se ne postiže digitalnom obradom. Odaberite ovaj
format za obradu slika na računalu za profesionalne namjene.
C Veličina slike je fiksno na najvećoj veličini. Veličina slike
nije prikazana na LCD zaslonu.
Format datoteke: RAW (bez kompresije) + JPEG
Kad pritisnete okidač, istovremeno se snima RAW i JPEG
slika. To je prikladno kad su vam potrebne dvije slikovne
datoteke, JPEG za gledanje i RAW za obradu. Kvaliteta slike
je fiksno [Fine].
Format datoteke: JPEG
Slika se pri snimanju komprimira u JPEG format. Što je veći
stupanj kompresije, manja je veličina datoteke. Time se omogućuje snimanje većeg broja datoteka na jedan medij, no slika
će biti slabije kvalitete.
* "c" u nazivu "cRAW" znači "compressed" (komprimirano). Podaci se komprimiraju
do 60 ili 70% u usporedbi s nekomprimiranim podacima. Odaberite ovu postavku
ako želite povećati broj slika koje možete snimiti
Napomena
C Za detalje o broju slika koje je moguće snimiti kad se promijeni veličina slike, pogledajte str. 24.
O RAW datotekama
Za otvaranje RAW datoteke snimljene na ovaj aparat treba vam "Image Data Converter
SR" softver sadržan na isporučenom CD-ROM-u. Ovim softverom možete RAW datoteku otvoriti i konvertirati u neki od uobičajenih formata, kao što je JPEG ili TIFF, te
joj možete ponovno podesiti ravnotežu bjeline, zasićenje boje, kontrast, itd.
C Snimanje u RAW formatu prate sljedeća ograničenja:
– RAW datoteku nije moguće tiskati DPOF (print) pisačem ili PictBridge pisačem.
C Za uvećane RAW fotografije, efekti D-Range Optimizera osim ~ (Standard) ne
mogu se provjeriti na fotoaparatu.
D-Range Optimizer
Detalje potražite na str. 79.
108
Custom button (tipka Custom)
Možete dodijeliti željenu funkciju
tipki C. Tvornički je tipki C
dodijeljena opcija Creative Style.
Tipka C
Funkcije kome možete pridijeliti
AF lock/AF/MF control/Optical Preview/IntelligentPrev./ISO/White balance/
Exposure comp./Flash compens./Drive mode/AF area/Image size/Quality/
Creative Style/D-RangeOptimizer/Flash mode/Memory
Creative Style
Detalje potražite na str. 80.
Color Space (prostor boja)
Način na koji se boje prezentiraju s kombinacijama brojeva raspona reprodukcije boja naziva se "prostorom boja". Taj prostor boja možete promijeniti,
ovisno o namjeni.
sRGB
Adobe RGB
To je standardni prostor boja za digitalne fotoaparate. Koristite
sRGB kod standardnog snimanja, primjerice, kad želite ispisati slike bez ikakvih promjena.
Ima širi raspon reprodukcije boje. kad je veliki dio objekta
živozelene ili crvene boje, Adobe RGB je učinkovitiji.
C Naziv slikovne datoteke počinje sa "_DSC".
Napomene
C Adobe RGB je za aplikacije ili pisače koji podržavaju upravljanje bojama i DCF2.0
opciju prostora boje. Aplikacije i pisači bez funkcija za upravljanje bojama možda
neće pravilno prikazati ili otisnuti s vjernim bojama.
C Kod prikaza slika snimljenih s podešenjem Adobe RGB na ureñajima koji ne podržavaju Adobe RGB, slika se prikazuje uz malo zasićenje.
109
! Izbornik Recording 2
Flash mode (način rada bljeskalice)
Detalje potražite na str. 66.
Flash control (kontrola bljeskalice)
Možete odabrati način upravljanja bljeskalicom kojim se podešava količina
svjetla bljeskalice.
ADI flash
Pre-flash TTL
Ovaj način upravlja svjetlom bljeskalice, koristeći informacije
o žarišnoj udaljenosti i podatke mjerenja svjetla iz predbljeska.
Ova metoda omogućuje točnu kompenzaciju bljeskalice s
gotovo nikakvim utjecajem refleksije od objekta.
Ovaj način upravlja količinom svjetla bljeskalice ovisno samo
o podacima iz mjerenja svjetla predbljeska. Na ovu metodu
utječe refleksija svjetla od objekta.
ADI: kratica za "Advanced Distance Integration"
TTL: kratica za "Through the lens" (kroz objektiv)
C Kad je odabran [ADI flash], uporabom objektiva koji ima značajku enkodiranja udaljenosti može se postići preciznija kompenzacija bljeskalice
uz korištenje točnijih informacija o udaljenosti.
Napomene
C Kad se ne može odrediti udaljenost izmeñu objekta i vanjske bljeskalice (opcija)
(snimanje s bežičnom bljeskalicom pomoću vanjske bljeskalice (opcija), snimanje s
bljeskalicom odvojenom od aparata i spojenom kabelom, snimanje s macro twin
bljeskalicom, itd.), fotoaparat automatski odabire Pre-flash TTL mod.
C Odaberite [Pre-flash TTL] u sljedećim slučajevima, budući da fotoaparat ne može
izvoditi kompenzaciju bljeskalice s ADI bljeskalicom.
– Kad je na bljeskalicu HVL-F36AM pričvršćen širokokutni difuzor.
– Kad je na površinu bljeskalice pričvršćen difuzor.
– Pri uporabi filtera s faktorom ekspozicije, primjerice ND filtera.
– Kad koristite makroobjektiv.
C ADI bljeskalica je raspoloživa samo u kombinaciji s objektivom opremljenim enkoderom udaljenosti. Pogledajte upute isporučene s objektivom kako biste ustanovili
ima li objektiv enkoder udaljenosti.
110
Flash compens. (kompenzacija bljeskalice)
Detalje potražite na str. 73.
Exposure step (korak podešavanja ekspozicije)
Možete odabrati korak podešavanja kompenzacije od 0,5 do 0,3 za brzinu
zatvarača, otvor blende i ekspoziciju.
0.5 EV
Korak od 1/2 EV
0.3 EV
Korak od 1/3 EV
ISO Auto Range (raspon automatske ISO osjetljivosti)
400 – 1600
Podešava u rasponu od 400 – 1600
400 – 800
Podešava u rasponu od 400 – 800
200 – 1600
Podešava u rasponu od 200 – 1600
200 – 800
Podešava u rasponu od 200 – 800
200 – 400
Podešava u rasponu od 200 – 400
111
! Izbornik Recording 3
AF-A setup (podešavanje područja automatskog izoštravanja)
Detalje potražite na str. 63.
AF area (područje automatskog izoštravanja)
Detalje potražite na str. 60.
Priority setup (odabir prioriteta)
Odabir postavke zatvarača.
AF
Zatvarač se ne može aktivirati dok se ne provjeri izoštravanje.
Release
Zatvarač se može aktivirati čak i ako izoštravanje nije potvrñeno. Odaberite ovaj prioritet ako vam je važnije ne propustiti
prigodu za snimanje.
Napomena
C Zatvarač se može aktivirati bez obzira na postavku ručnog izoštravanja, čak i ako
slika nije oštra.
AF illuminator (AF osvjetljenje)
Možete uključiti ili isključiti AF osvjetljenje. Detalje o AF osvjetljenju
potražite na str. 62.
Auto
Automatski aktivira AF osvjetljenje ako je potrebno.
Off
Ne uključuje se AF osvjetljenje.
Napomena
C Kad je [AF illuminator] podešen na [Off], ne aktivira se AF osvjetljenje bljeskalice
(opcija).
112
AF w/ shutter
Standardna postavka je izoštravanje koje se aktivira tako da se okidač
pritisne dopola. Ovu funkciju možete isključiti.
On
Izoštravanje se vrši tako da se okidač pritisne dopola.
Off
Bez izoštravanja kad se okidač pritisne dopola. Izoštriti možete i
tako da pritisnete središte kontrolera. To je praktično kod
kontinuiranog snimanja s istom postavkom fokusa.
Long exp. NR (redukcija šuma kod duge ekspozicije)
Kod duge ekspozicije, šum postaje vidljiviji. Ako je brzina zatvarača jednu
sekundu ili više, aktivira se redukcija šuma kako bi se smanjila pojava
zrnatih smetnji tipičnih za dugu ekspoziciju.
On
Off
Kod duge ekspozicije od jedne sekunde ili više, redukcija smetnji se izvodi u trajanju jednakom vremenu otvaranja zatvarača.
Nije moguće dalje snimanje dok se postupak ne završi. Ovo je
praktično ako vam je najvažnija kvaliteta slike.
U ovom načinu nema redukcije smetnji. Praktično ako vam je
važnije da brzo snimite sliku.
Napomena
C Redukcija šuma se ne izvodi kod kontinuiranog snimanja ili kontinuiranog bracket
snimanja čak i ako se podesi na [On].
High ISO NR (redukcija smetnji uz visoki ISO broj)
Ako se ISO podesi na 1600 ili više, automatski se aktivira redukcija
smetnji uz visoki ISO broj kako bi se smanjile smetnje.
High
Normal
Kad odaberete [High], redukcija smetnji je učinkovitija. Ako
su vam važniji detalji slike, odaberite [Low].
Low
Off
Redukcija smetnji je isključena.
Napomena
C Kad odaberete [High], brzina kontinuiranog snimanja se smanjuje.
113
! Izbornik Recording 4
Memory (memorija)
Detalje potražite na str. 91.
Rec mode reset (resetiranje funkcija snimanja na tvornička
podešenja)
Možete resetirati glavne funkcije moda snimanja kad je kotačić podešen na
P, A, S ili M.
Opcije se resetiraju na sljedeći način.
Opcije
Exposure comp. (70)
Drive mode (83)
White balance (75)
ColorTemperature/Color filter (76)
Custom white balance (77)
ISO (74)
Image size (107)
Aspect ratio (107)
Quality (108)
D-RangeOptimizer (79)
Custom button (109)
Creative Style (80)
Color Space (109)
Flash mode (66)
Flash control (110)
Flash compens. (73)
Exposure step (111)
ISO Auto Range (111)
AF-A setup (112)
AF area (60)
Priority setup (112)
AF illuminator (62)
114
Resetiraju se na (standardna postavka)
±0.0
Single-shot adv.
AWB
5500K, Color filter 0
5500K
AUTO
L:24M
3:2
Fine
Off
Creative Style
Standard
sRGB
Fill-flash
ADI flash
±0.0
0.3 EV
200 – 800
AF-A
Wide
AF
Auto
Opcije
AF w/ shutter (113)
Long exp.NR (113)
High ISO NR (113)
Resetiraju se na (standardna postavka)
On
On
Normal
115
W Izbornik Custom 1
AF/MF button (tipka AF/MF)
AF/MF control
AF lock
Tipka se koristi za prebacivanje izmeñu automatskog i ručnog
izoštravanja (str. 64).
Tipka se upotrebljava kao AF lock tipka.
Pritisnite okidač za snimanje dok držite pritisnutu tipku AF/MF.
AF/MF control (kontrola AF/MF)
Ako je opcija [AF/MF button] podešena na [AF/MF control], možete
promijeniti način rukovanja tipkom AF/MF.
Hold
AF i MF se izmjenjuju samo ako se tipka drži pritisnutom.
Toggle
Pritisnite i otpustite tipku za promjenu AF i MF. Pritisnite i
otpustite tipu za povratak na prethodnu postavku.
AF drive speed (brzina automatskog izoštravanja)
Možete odabrati brzinu izoštravanja kod uporabe automatskog izoštravanja.
Fast
Brza provjera izoštrenosti.
Slow
Spora provjera izoštrenosti.
Ima veću vjerojatnost provjere fokusa kod makrosnimanja.
AF area disp. (prikaz područja automatskog izoštravanja)
Kad se pritisne okidač dopola, lokalno AF područje se kratko osvjetljuje
crveno. Možete promijeniti trajanje osvjetljenja ili ga isključiti.
0.6 sec
Lokalno AF područje se osvjetljava oko 0,6 sekundi.
0.3 sec
Lokalno AF područje se osvjetljava oko 0,3 sekunde.
Off
Lokalno AF područje se osvjetljava samo kad se pritisne
kontroler.
116
FocusHoldButton
Ako koristite objektiv s tipkom za zadržavanje izoštrenosti, možete promijeniti
funkciju tipke za provjeru snimke.
Focus hold
Tipka se upotrebljava za zadržavanje izoštrenosti.
Optical preview
Tipka se upotrebljava za optički pretpregled.
IntelligentPrev.
Tipka se upotrebljava za inteligentni pretpregled.
Auto review (automatski prikaz slike nakon snimanja)
Nakon snimanja slike, možete je odmah prikazati na LCD zaslonu. Možete
promijeniti trajanje prikaza.
10 sec
Prikaz slike na LCD zaslonu u odabranom trajanju.
5 sec
2 sec
Off
Isključena funkcija prikaza nakon snimanja.
Napomena
C Kod prikaza slike nakon snimanja, slika se neće prikazati okomito čak i ako je
snimljena u okomitom položaju (str. 125).
Preview Function (funkcija pretpregleda)
Možete provjeriti sliku prije snimanja. Detalje potražite na str. 89.
Intelligent
Koristi se samo Intelligent preview.
Optical preview
Koristi se samo Optical preview.
117
W Izbornik Custom 2
AEL button (tipka AEL)
Moguće je promijeniti funkciju i način rada tipke AEL (AE blokada).
AE hold
AE toggle
\ AEL hold
\ AEL toggle
Aparat blokira izmjerenu vrijednost ekspozicije. Odaberite
izmeñu sljedeće dvije mogućnosti: Zadržavanje vrijednosti dok
je pritisnuta tipka AEL ([AEL hold]) ili zadržavanje vrijednosti dok tipku AEL ne pritisnete ponovo ([AEL toggle]). To je
korisno kad želite zadržati standardne ekspozicije za više slika.
Aparat privremeno izvodi mjerenje svjetla u točki i blokira
dobivenu vrijednost ekspozicije. Odaberite izmeñu sljedeće
dvije mogućnosti: Zadržavanje vrijednosti dok je pritisnuta
tipka AEL ([\ AEL hold]) ili zadržavanje vrijednosti dok
tipku AEL ne pritisnete ponovo ([\ AEL toggle]). To je
korisno kad želite privremeno izmjeriti svjetlo u točci.
Napomene
C Kad je ekspozicija blokirana, na LCD zaslonu i u tražilu se pojavi ;. Pazite da ne
resetirate podešenje.
C "Hold" i "Toggle" podešenja utječu na ručno podešavanje ekspozicije (str. 56) u
ručnom modu.
Ctrl dial setup (podešavanje kontrolnog kotačića)
Kad je kotačić moda podešen na M (ručna ekspozicija) ili P (Program shift),
možete promijeniti funkcije prednjeg (W) i stražnjeg (X) kontrolnog
kotačića iz podešavanja brzine zatvarača ili otvora blende.
W SS X F/no.
W F/no. X SS
118
Podešavanje brzine zatvarača prednjim kontrolnim kotačićem
i otvora blende stražnjim kontrolnim kotačićem.
Podešavanje otvora blende prednjim kontrolnim kotačićem i
brzine zatvarača stražnjim kontrolnim kotačićem.
Dial exp.comp (kompenzacija ekspozicije kontrolnim kotačićem)
Možete kompenzirati ekspoziciju pomoću prednjeg (W) ili stražnjeg
(X) kontrolnog kotačića.
Off
Nema podešavanja ekspozicije pomoću kontrolnog kotačića.
W Front dial
Kompenzacija ekspozicije prednjim kontrolnim kotačićem.
X Rear dial
Kompenzacija ekspozicije stražnjim kontrolnim kotačićem.
Primjerice, ako je [Ctrl dial setup] podešen na [W SS X F/no.], funkcije
prednjeg i stražnjeg kontrolnog kotačića su sljedeće.
Način
P
Off
Prednji kontr. kotačić PS pomak
Stražnji kontr. kotačić PA pomak
W Front dial
Ekspozicija
X Rear dial
PS pomak
PA pomak
Ekspozicija
A
Prednji kontr. kotačić Otvor blende
Stražnji kontr. kotačić Otvor blende
Ekspozicija
Otvor blende
Otvor blende
Ekspozicija
S
Prednji kontr. kotačić Brz. zatvarača
Stražnji kontr. kotačić Brz. zatvarača
Komp. ekspozicije Brz. zatvarača
M
Prednji kontr. kotačić Brz. zatvarača
Stražnji kontr. kotačić Otvor blende
Brz. zatvarača
Brz. zatvarača
Otvor blende
Otvor blende
Brz. zatvarača
Komp. ekspozicije
Ctrl dial lock (blokada kontrolnog kotačića)
Možete blokirati prednji i stražnji kontrolni kotačić kako ih ne biste slučajno
okrenuli.
On
Off
Prednji i stražnji kontrolni kotačić rade samo dok se prikazuju
brzina zatvarača i otvor blende.
Prednji i stražnji kontrolni kotačić rade uvijek.
119
Button ops. (opcije tipaka)
Uz standardne postavke, pritiskom na tipke ISO, WB, DRIVE, $ ili C,
prikazuje se ekskluzivni izbornik na LCD zaslonu. Možete odabrati da se
umjesto njega prikazuje Quick Navi izbornik (str. 48).
Exclusive disp
Prikaz ekskluzivnog izbornika za svaki mod.
Quick Navi
Prikaz pojedinačnog Quick Navi izbornika za odabrani mod.
Napomena
C Čak i ako odaberete [Quick Navi], ekskluzivni izbornik se neće prikazati ako se
nijedna opcija ne može odabrati na povećanom prikazu.
Release w/oCard
Možete podesiti blokadu zatvarača kako biste spriječili okidanje dok u
aparatu nema medija za snimanje.
Enable
Okidanje nije moguće dok u aparatu nema medija za snimanje.
Disable
Okidanje je moguće čak i dok u aparatu nema medija za
snimanje.
Rec.info.disp. (automatsko zakretanje informacija)
Možete podesiti da se prikaz informacija o snimanju automatski zakrene
kad je aparat u okomitom položaju.
Auto rotate
Prikaz se zakrene u okomiti položaj (str. 42).
Horizontal
Prikaz se ne zakreće.
120
W Izbornik Custom 3
Exp. comp. set (podešenje kompenzacije ekspozicije)
Možete odabrati način kompenzacije ekspozicije kad koristite bljeskalicu.
Ambient&flash
Ambient only
Kompenzacija ekspozicije se izvodi i za područje ambijentalnog
svjetla (pozadina do koje ne dopire svjetlo bljeskalice) i za
područje u dometu bljeskalice.
C Vrijednosti koje se mijenjaju: brzina zatvarača, otvor blende,
ISO osjetljivost (samo u AUTO modu) i količina svjetla
bljeskalice
C Vrijednosti koje se ne mijenjaju: nijedna
Kompenzacija ekspozicije je ograničena na područje ambijentalnog svjetla (pozadina), dok je ekspozicija za područje u dometu
bljeskalice fiksna.
C Vrijednosti koje se mijenjaju: brzina zatvarača, otvor blende,
ISO osjetljivost (samo u AUTO modu)
C Vrijednosti koje se ne mijenjaju: količina svjetla bljeskalice
C Kompenzacijom bljeskalice možete ograničiti kompenzaciju na domet
bljeskalice tako što se fiksira ekspozicija za područje ambijentalnog svjetla
do kojeg ne dopire svjetlo bljeskalice (str. 73).
Bracket order (redoslijed bracket snimanja)
Možete odabrati redoslijed kod bracket snimanja (str. 85). To se ne odnosi
na DRO advanced bracket snimanje.
0t–t+
–t0t+
Upotrebljava 0 EV kod snimanja prve slike. što je najbolja
prilika za snimanje
Primjer: ±0 EV t –0.3 EV t +0.3 EV t –0.7 EV t
+0.7 EV
Redoslijed od niže do više ekspozicije.
Primjer: –0.7 EV t –0.3 EV t ±0 EV t +0.3 EV t
+0.7 EV
121
Custom reset (resetiranje osobnih postavki)
Postavke u izborniku Custom se mogu resetirati na tvorničke vrijednosti.
Opcije se resetiraju na sljedeći način.
Opcije
AF/MF button (116)
AF/MF control (116)
AF drive speed (116)
AF area disp. (116)
FocusHoldButton (117)
Auto review (117)
Preview Function (89)
AEL button (118)
Ctrl dial setup (118)
Dial exp.comp (119)
Ctrl dial lock (119)
Button ops. (120)
Release w/oCard (120)
Rec.info.disp. (120)
Exp.comp.set (121)
Bracket order (121)
122
Resetiraju se na (standardna postavka)
AF/MF control
Hold
Fast
0.3 sec
Focus hold
2 sec
Intelligent
AEL hold
W SS X F/no.
Off
Off
Exclusive disp
Enable
Auto rotate
Ambient&flash
0t–t+
# Izbornik Playback 1
Delete (brisanje)
Možete izbrisati više slika odjednom. Kad jednom izbrišete sliku, ne možete
je obnoviti. Stoga unaprijed provjerite želite li snimku izbrisati ili ne.
Marked images
All images
Briše samo označene snimke.
1 Odaberite snimku koju želite izbrisati pomoću b/B na
kontroleru, zatim pritisnite središte kontrolera.
(Za poništenje odabira pritisnite središte kontrolera ponovo.)
2 Pritisnite tipku MENU. Nakon što se pojavi poruka, odaberite
[Delete] pomoću v na kontroleru, zatim pritisnite središte
kontrolera.
Briše sve snimke na memorijskoj kartici. Nakon što se pojavi
poruka, odaberite [Delete] pomoću v na kontroleru, zatim
pritisnite središte kontrolera.
Napomena
C Nije moguće izbrisati zaštićene snimke.
Format (formatiranje)
Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke na mediju, čak i zaštićene slike.
Nakon što se pojavi poruka, odaberite [OK] pomoću v na kontroleru,
zatim pritisnite središte kontrolera.
Napomene
C Tijekom formatiranja svijetli žaruljica pristupa. Ne vadite memorijsku karticu dok
žaruljica svijetli.
C Formatirajte memorijsku karticu u fotoaparatu. Formatirate li je na računalu, možda
je nećete moći koristiti u fotoaparatu, što ovisi o primijenjenom formatu.
C Formatiranje može trajati nekoliko minuta, ovisno o memorijskoj kartici.
C Nije moguće formatirati "Memory Stick Duo" umetnut u utor za CF karticu pomoću
adaptera.
123
Protect (zaštita)
Sliku možete zaštititi od slučajnog brisanja.
Marked images
All images
Cancel all
Uključuje ili isključuje zaštitu odabranih slika.
1 Odaberite snimku koju želite izbrisati pomoću b/B na
kontroleru, zatim pritisnite središte kontrolera.
(Za poništenje odabira pritisnite središte kontrolera ponovo.)
Za zaštitu drugih snimaka ponovite ovaj korak.
2 Pritisnite tipku MENU. Nakon što se pojavi poruka, odaberite
[OK] pomoću v na kontroleru, zatim pritisnite središte
kontrolera.
Uključuje ili isključuje zaštitu svih slika na memorijskoj kartici.
Nakon što se pojavi poruka, odaberite [OK] pomoću v na
kontroleru, zatim pritisnite središte kontrolera.
DPOF setup (DPOF postavke)
Uporabom ovog fotoaparata možete odrediti snimke i broj primjeraka za
ispis prije samog ispisa fotografija u fotostudiju ili na pisaču.
DPOF oznake ostaju uz slike i nakon ispisa.
Marked images
All images
Cancel all
Uključuje ili isključuje DPOF oznake na odabranim slikama.
1 Odaberite snimku koju želite označiti pomoću b/B na kontroleru, zatim odaberite broj primjeraka pomoću stražnjeg
kontrolnog kotačića (ako ne želite odabrati broj primjeraka,
odaberite "0").
Za označavanje drugih slika ponovite ovaj korak.
2 Pritisnite tipku MENU. Nakon što se pojavi poruka, odaberite
[OK] pomoću v na kontroleru, zatim pritisnite središte
kontrolera.
Uključuje ili isključuje DPOF oznake na svim slikama na
memorijskoj kartici. Kad je odabrana opcija [All images],
odaberite broj primjeraka pomoću v/V na kontroleru i zatim
pritisnite središte kontrolera. Nakon što se pojavi poruka,
odaberite [OK] pomoću v na kontroleru, zatim pritisnite
središte kontrolera.
Napomene
C Ne možete označiti datoteke RAW podataka.
C Možete odrediti bilo koji broj do 9.
124
Date imprint (ispis datuma)
Možete podesiti hoće li se na fotografijama ispisati datum. Položaj datuma
(unutar ili izvan slike, veličina znakova, itd.) ovisi o pisaču.
On
Za ispis datuma.
Off
Datum se ne ispisuje na fotografiju.
Napomena
C Ova funkcija nije raspoloživa kod nekih pisača.
Index print (ispis indeksne slike)
Možete ispisati pregled svih snimaka s memorijske kartice.
Create index
Za indeksni ispis.
Delete index
Za indeksni ispis.
Napomene
C Broj snimaka otisnutih na fotopapiru i format papira ovise o pisaču. RAW slike nije
moguće ispisati u indeksnom formatu.
C Slike snimljene nakon podešavanja indeksnog tiska nisu uključene u indeksni ispis.
Savjetujemo da indeksni ispis podesite neposredno prije samog ispisa.
PlaybackDisplay (prikaz kod reprodukcije)
Kod reprodukcije slike snimljene u orijentaciji portreta, fotoaparat prepoznaje položaj slike i automatski je prikazuje u pravilnom položaju
Auto rotate
Prikazuje slike u orijentaciji portreta ako je potrebno.
Manual rotate
Prikazuje sve slike u orijentaciji panorame.
125
# Izbornik Playback 2
Slide show
Reproducira slike snimljene na memorijsku karticu redom. Možete prikazati
prethodnu/sljedeću sliku pomoću b/B na kontroleru.
Pauza slide showa
Pritisnite središte kontrolera. Ponovnim pritiskom nastavlja se slide show.
Za prekid slide showa u tijeku
Pritisnite tipku MENU.
Interval
30 sec
10 sec
5 sec
3 sec
1 sec
126
Izmjena slika u odabranom intervalu.
0 Izbornik Setup 1
LCD brightness (svjetlina zaslona)
Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona.
Podesite svjetlinu pomoću b/B na kontroleru i zatim pritisnite
središte kontrolera
C Kod prikaza informacija o snimanju ili izbornika reprodukcije, možete
podesiti svjetlinu duljim pritiskom na tipku DISP.
Info.disp.time (vrijeme prikaza informacija)
1 min
Prikaz podataka u odabranom trajanju.
30 sec
10 sec
5 sec
Napomena
C Bez obzira na podešenje u ovom izborniku, senzori okulara ispod tražila isključuju
LCD zaslon kad gledate kroz tražilo.
Power save (štednja energije)
Možete podesiti vrijeme do isključenja fotoaparata u mod štednje energije
(Power save). Pritisnete li okidač dopola, ponovo se aktivira mod snimanja.
30 min
10 min
Fotoaparat se isključuje u mod štednje energije nakon isteka
podešenog vremena.
5 min
3 min
1 min
Napomena
C Neovisno o ovom podešenju, fotoaparat prelazi u štedni mod nakon 30 minuta kad
je fotoaparat spojen na TV ili je način okidanja podešen na V (Remote Commander).
127
Video output (video izlaz)
Podesite izlaz video signala u skladu sa sustavom boja TV prijemnika i
spojene opreme. Različite države i regije imaju različit sustav TV boja.
Ako želite gledati slike na TV zaslonu, pogledajte str. 102 za sustav TV
boja koji se upotrebljava u državi ili regiji gdje koristite fotoaparat.
NTSC
Podešava izlaz NTSC signala (primjerice, za SAD i Japan).
PAL
Podešava izlaz PAL signala (primjerice, za Europu).
HDMI output (HDMI izlaz)
Kod spajanja fotoaparata s HDTV pomoću HDMI priključnice (str. 103),
izlazni signal iz fotoaparata se odreñuje automatski. Kod prikaza slika
snimljenih ovim fotoaparatom, ostali signali mogu učiniti sliku jasnijom,
ovisno o objektu. Možete izvršiti sljedeća podešavanja.
HD(1080i)prior.
Prioritet ima izlaz HD (1080i) signala.
HD(720p)prior.
Prioritet ima izlaz HD (720p) signala.
SD priority
Prioritet ima izlaz HD (standard) signala.
O Language (jezik)
Odaberite jezik koji će se koristiti u prikazu izbornika, upozorenja i poruka.
Date/Time setup (podešavanje datuma/vremena)
Za podešavanje datuma i vremena.
Detalje potražite na str. 27.
128
0 Izbornik Setup 2
Memory card (memorijska kartica)
Možete odabrati vrstu memorijske kartice za snimanje ili reprodukciju.
Memory Stick
Upotrebljava "Memory Stick Duo" za snimanje ili reprodukciju.
CompactFlash
Upotrebljava CF karticu/Microdrive za snimanje ili reprodukciju.
File number (broj datoteke)
Podešava način pridjeljivanja brojeva datoteka snimkama.
Series
Reset
Fotoaparat ne resetira brojeve i redom pridjeljuje brojeve
datotekama dok broj ne dosegne "9999".
Fotoaparat resetira brojeve u sljedećim slučajevima i pridjeljuje
brojeve datotekama od "0001". Kad mapa za snimanje sadrži
neku datoteku, dodjeljuje se broj za jedan veći od najvećeg.
– Kad se promijeni format mape.
– Kad su izbrisane sve slike u mapi.
– Kad se zamijeni memorijska kartica.
– Kad je formatirana memorijska kartica.
Folder name (naziv mape)
Odabir formata naziva mape.
Snimljene slike se spremaju u automatski kreiranu mapu u DCIM mapi na
memorijskoj kartici.
Standard form
Date form
Format naziva mape je sljedeći: broj mape + MSDCF.
Primjer: 100MSDCF
Format naziva mape je sljedeći: broj mape + Y (zadnja
znamenka)/MM/DD.
Primjer: 10080405 (naziv mape: 100, datum: 04.05.2008.)
Select folder (odabir mape)
Kad je odabrana Standard form mapa i te postoje dvije ili više mapa, možete
odabrati mapu koja će se koristiti za snimanje.
129
Odaberite željenu mapu pomoću v/V na kontroleru i zatim pritisnite
središte kontrolera.
Napomena
C Ne možete odabrati mapu kad podešavate [Date form].
New folder (nova mapa)
Na mediju za snimanje oblikuje mapu za pohranu snimaka.
Nova mapa se oblikuje s brojem za jedan uvećanim od najvećeg trenutno
korištenog broja, i ta mapa postaje trenutna mapa za snimanje.
USB connection (USB spajanje)
Odabir USB načina kod spajanja fotoaparata s računalom i sl. pomoću
USB kabela.
Mass Storage
PTP
Remote PC
Upotrebljava se za kopiranje slika na računalo. Fotoaparat se
prepoznaje kao USB memorija.
Ispis slika preko PictBridge kompatibilnog pisača ili kopiranje
slika na PTP (Picture Transfer Protocol) kompatibilan ureñaj.
C Podrobnosti o ispisu pomoću PictBridge kompatibilnog
pisača potražite na str. 152.
Uporabom "Remote Camera Control" aplikacije s CD-ROM
diska (isporučen), možete rukovati nekim funkcijama fotoaparata
(kao što je snimanje) preko računala, pohraniti snimljene slike
na računalo i sl.
MassStrg.card (memorijska kartica)
Kad se upotrebljava Mass Storage način spajanja i u fotoaparat su umetnute
"Memory Stick Duo" i CF kartica/Microdrive, mogu se prikazati obje
kartice, ovisno o računalu kojeg upotrebljavate.
Both cards
Selected card
130
Prikaz "Memory Stick Duo" i CF/Microdrive kartice. Podržano
kod računala s Windows 2000 SP3 ili novijim operacijskim
sustavom.
Prikaz samo kartice odabrane u [Memory card].
0 Izbornik Setup 3
Menu start (prvi izbornik)
Kad pritisnete tipku MENU, možete odabrati izbornik koji će se prikazivati
prvi.
Top
Najprije prikazuje izbornik ! 1 ili # 1.
Previous
Najprije prikazuje prethodno odabrani izbornik.
Delete confirm. (potvrda brisanja)
Možete odabrati opciju potvrde koja će se prikazivati prva prilikom brisanja
slika ili mapa.
"Delete" first
Standardno je odabrano [Delete].
"Cancel" first
Standardno je odabrano [Cancel].
Audio signals (zvučni signali)
Odabir zvučnih signala kod blokiranja zatvarača, odbrojavanja self timera i sl.
On
Uključeni zvučni signali.
Off
Isključeni zvučni signali.
Cleaning mode (čišćenje senzora slike)
Detalje potražite na str. 36.
131
AF Micro Adj.
Možete precizno podesiti fokus svakog objektiva.
Ovaj postupak izvedite samo kad je potrebno. Imajte na umu da možda
nećete moći izoštriti objekt ako ne podesite kako treba.
On
Off
Clear
Registrira vrijednost podešavanja spojenog objektiva ili izoštrava
objekt koristeći registriranu vrijednost. Vrijednosti podešavanja
su izmeñu –20 i +20.
Precizno podešavanje je isključeno.
Briše vrijednosti registriranih objektiva.
Nakon što se pojavi poruka, odaberite [OK] pomoću v na
kontroleru, zatim pritisnite središte kontrolera.
amount
Možete registrirati podešene vrijednosti [AF Micro Adj.].
Odaberite željenu vrijednost pomoću v/V na kontroleru i zatim
pritisnite središte kontrolera.
Napomene
C Ako opcija [AF Micro Adj.] nije podešena na [On], ne možete registrirati vrijednost
podešavanja.
C Pomicanjem vrijednosti prema +, točka izoštravanja se pomiče prema pozadini, a
pomicanjem prema –, ona se pomiče prema prednjem planu. Odredite vrijednost
prema rezultatu probnog snimanja.
C Savjetujemo da odredite vrijednost prema stvarnim uvjetima snimanja.
C Kad spojite objektiv koji je registriran na fotoaparatu, prikaže se registrirana vrijednost.
Kad spojite neregistrirani objektiv, prikazana je oznaka "±0". Ako je kao vrijednost
prikazana oznaka "–", to znači da je registrirano ukupno 30 objektiva. Kad želite
registrirati novi objektiv, spojite objektiv za koji možete obrisati njegovu registriranu
vrijednost i podesite tu vrijednost na "±0" ili resetirajte vrijednosti svih objektiva
pomoću opcije [Clear].
C Izvedete li precizno podešavanje automatskog izoštravanja na objektivu drugog
proizvoñača, to može utjecati na podešene vrijednosti za Sony, Minolta i Konica
Minolta. Nemojte koristiti ovu funkciju ni s jednim objektivom drugih proizvoñača.
C Nije moguće pojedinačno izvoditi precizno podešavanje automatskog izoštravanja
kad koristite Sony, Minolta i Konica Minolta objektive istih specifikacija.
132
Focusing Screen (zaslon za izoštravanje)
Možete promijeniti zaslon za izoštravanje u Type L (opcija) ili Type M
(opcija), po želji. Odaberite odgovarajuće podešenje za tip zaslona nakon
njegove zamjene.
Type G
Standardni zasloni za izoštravanje.
Type M
Zasloni za izoštravanje koji olakšavaju provjeru najoštrije točke
u kadru i približne oštrine. To je pogodno za svjetlije objektive
(F1.4 do 2.8).
Zasloni za izoštravanje s mrežom za kadriranje. Svjetlina tražila
ista je kao i kod tipa G.
Type L
Napomene
C Ako niste pravilno podesili tip zaslona, nije moguće pravilno izmjeriti svjetlo.
C Pojedinosti o zamjeni zaslona za izoštravanje potražite u njegovim uputama za uporabu.
133
0 Izbornik Setup 4
APS-C size capt.
Snima sliku u području ekvivalentnom APS-C veličini.
Podesite kompoziciju pomoću P (veličina APS-C područja) u tražilu
kao vodič. [Aspect ratio] se podesi na 3:2.
On
Snima sliku u APS-C području.
Off
Snima slike u normalnom području.
Reset default (resetiranje glavnih funkcija)
Možete resetirati glavne funkcije fotoaparata.
Opcije se resetiraju na sljedeći način.
Opcije
Prikaz podataka o snimanju (41)
Kompenzacija ekspozicije (70)
Način okidanja (83)
Balans bjeline (75)
ColorTemperature/Color filter (76)
Custom balans bjeline (77)
ISO (74)
Način reprodukcije (92)
Resetiraju se na (standardna postavka)
Detaljni prikaz
±0.0
Single-shot adv.
AWB (Automatski balans bjeline)
5500K, Color filter 0
5500K
AUTO
Prikaz jedne slike (s podacima o
snimanju)
Izbornik Recording
Opcije
Image size (107)
Aspect ratio (107)
Quality (108)
D-RangeOptimizer (79)
Custom button (109)
Creative Style (80)
Color Space (109)
Flash mode (66)
134
Resetiraju se na (standardna postavka)
L:24M
3:2
Fine
Off
Creative Style
Standard
sRGB
Autoflash ili Fill-flash
Opcije
Flash control (110)
Flash compens. (73)
Exposure step (111)
ISO Auto Range (111)
AF-A setup (112)
AF area (60)
Priority setup (112)
AF illuminator (62)
AF w/ shutter (113)
Long exp.NR (113)
High ISO NR (113)
Resetiraju se na (standardna postavka)
ADI flash
±0.0
0.3 EV
200 – 800
AF-A
Wide
AF
Auto
On
On
Normal
Izbornik Custom
Opcije
AF/MF button (116)
AF/MF control (116)
AF drive speed (116)
AF area disp. (116)
FocusHoldButton (117)
Auto review (117)
Preview Function (89)
AEL button (118)
Ctrl dial setup (118)
Dial exp.comp (119)
Ctrl dial lock (119)
Button ops. (120)
Release w/oCard (120)
Rec.info.disp. (120)
Exp.comp.set (121)
Bracket order (121)
Resetiraju se na (standardna postavka)
AF/MF control
Hold
Fast
0.3 sec
Focus hold
2 sec
Intelligent
AEL hold
W SS X F/no.
Off
Off
Exclusive disp
Enable
Auto rotate
Ambient&flash
0t–t+
135
Izbornik Playback
Opcije
DPOF setup – Date imprint (124)
PlaybackDisplay (125)
Slide show – Interval (126)
Resetiraju se na (standardna postavka)
Off
Auto rotate
3 sec
Izbornik Setup
Opcije
LCD brightness (127)
Info.disp.time (127)
Power save (127)
HDMI output (128)
File number (129)
Folder name (129)
USB connection (130)
MassStrg.card (130)
Menu start (131)
Delete confirm. (131)
Audio signals (131)
AF Micro Adj. (132)
APS-C size capt. (134)
136
Resetiraju se na (standardna postavka)
±0
5 sec
3 min
HD(1080i)prior.
Series
Standard form
Mass Storage
Selected card
Top
"Cancel" first
On
Off
Off
Kopiranje snimaka na računalo
Ovo poglavlje opisuje kako kopirati slike s memorijske kartice na računalo
spojeno uporabom USB kabela.
Preporučena konfiguracija računala
Ukoliko računalo priključujete na fotoaparat, preporučujemo sljedeću
konfiguraciju.
x Windows
OS (predinstaliran): Microsoft Windows 2000 Professional SP4/Windows
XP* SP2/Windows Vista* SP1
C Za navedene operativne sustave pravilan rad nije zajamčen kod nadogradnje sustava ili kod multi-boot sustava.
* 64-bitne verzije i Starter (Edition) verzija nisu podržani.
USB priključak: Standardni
x Macintosh
OS (predinstaliran): Mac OS X (v10.1.3 ili noviji)
USB priključak: Standardni
Napomene o priključenju fotoaparata na računalo
C Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno opisanim preporučenim sustavima.
C Ispravan rad nije zajamčen ako na jedno računalo istodobno spojite dva ili više USB
ureñaja. Ovisno o tipu USB opreme koju koristite istovremeno, neki od ureñaja,
uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
C Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB huba ili produžnog kabela.
C Priključenje aparata putem USB sučelja koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0)
omogućuje poboljšanu brzinu prijenosa budući da ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed
USB (USB 2.0).
C Komunikacija izmeñu fotoaparata i osobnog računala možda se neće uspostaviti
istovremeno nakon suspend ili pripravnog stanja.
137
Korak 1: Spajanje fotoaparata i računala
1 Umetnite memorijsku karticu sa snimljenim slikama u fotoaparat.
2 Umetnite bateriju dovoljnog kapaciteta u fotoaparat ili spojite
fotoaparat u zidnu utičnicu pomoću AC adaptera/punjača (nije
isporučen).
C Kad kopirate slike na računalo uz uporabu nedovoljno napunjene baterije,
kopiranje možda neće uspjeti ili se podaci mogu oštetiti istroši li se baterija
prebrzo.
3 Uključite fotoaparat i računalo.
4 Provjerite je li [USB connection] u 0 2 podešena na [Mass Storage].
5 Spojite fotoaparat i računalo.
C Na desktopu se prikaže AutoPlay
wizard.
A U USB
priključnicu
USB kabel
B U USB
priključnicu
138
Korak 2: Kopiranje slika na računalo
Za Windows
U ovom poglavlju je opisan primjer kopiranja slika u mapu "Documents"
(Kod Windows XP: "My Documents").
1 Kliknite na [Open folder to view files]
(Windows XP: [Open folder to view
files] t [OK]) dok se na radnoj
površini automatski pojavljuje
wizard.
C Ako se ne pojavi wizard, kliknite
[Computer] (Windows XP: [My
Computer] t [Removable Disk].
2 Dvaput kliknite [DCIM].
C U ovom slučaju, takoñer možete prebaciti slike pomoću aplikacije "PMB".
3 Dvaput kliknite mapu gdje želite
pohraniti kopirane slike.
Nakon toga, kliknite desnom tipkom miša na slikovnu datoteku
za prikaz izbornika te kliknite
[Copy].
C O mjestu za pohranjivanje slikovnih
datoteka, pogledajte str. 143.
139
4 Dvaput kliknite mapu
[Documents]. Nakon toga
desnom tipkom miša kliknite
na prozor "Documents" za
prikaz izbornika i kliknite [Paste].
Slikovne datoteke se kopiraju u mapu
"Documents".
C Ako odabrana mapa već sadrži dato
teku istog naziva, pojavi se poruka s
pitanjem želite li zamijeniti datoteku.
Zamijenite li datoteku novom, izvorna
datoteka se briše. Za kopiranje slikovne
datoteke na računalo bez zamjene, pro
mijenite njezin naziv. Obratite pozornost
da se datoteka promijenjenog naziva
možda neće moći reproducirati na ovom
fotoaparatu (str. 143).
Za Macintosh
1 Dvaput kliknite novu ikonu t [DCIM] t mapa u kojoj su pohranjene slike koje želite kopirati.
2 Povucite i pustite slikovne datoteke na ikonu tvrdog diska.
Slikovne datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
140
Gledanje slika na računalu
Windows
U ovom poglavlju je opisan postupak pregleda kopiranih slika u mapi
"Documents".
1 Kliknite [Start] t [Documents].
C Ako koristite Windows 2000, dvaput
kliknite [My Documents] na radnoj
površini.
2 Dvaput kliknite željenu slikovnu datoteku.
Prikazuje se slika.
Za Macintosh
Dvaput kliknite ikonu tvrdog diska t željenu slikovnu datoteku
kako biste je otvorili.
Za prekidanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
C Odspajate USB kabel
C Vadite memorijsku karticu
C Isključujete fotoaparat
141
x Za Windows
Dvaput kliknite ikonu u statusnom retku, zatim kliknite
(USB Mass
Storage Device) t [Stop]. Potvrdite ureñaj u prozoru i kliknite [OK].
Ureñaj je odspojen.
x Za Macintosh
Povucite i pustite ikonu memorije ili memorijske kartice na ikonu
"Trash".
Fotoaparat se odspoji od računala.
142
Mjesta za pohranu slikovnih datoteka i nazivi datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom se grupiraju u mape na memorijskoj kartici.
Primjer: pregled mapa u sustavu Windows Vista
A Mapa koja sadrži slikovne datoteke
snimljene ovim fotoaparatom. (Prve tri
znamenke pokazuju broj mape.)
B Možete izraditi mapu prema datumu
snimanja (str. 129).
C Nije moguće snimati u/reproducirati iz mape
"MISC".
C Slikovne datoteke imaju nazive koje ćemo
objasniti u nastavku. ssss označuje bilo
koji broj izmeñu 0001 do 9999. Brojčani
dio naziva RAW datoteke i odgovarajuće
JPEG slikovne datoteke su isti.
– JPEG datoteke: DSC0ssss.JPG
– JPEG datoteke (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– RAW datoteka (ne Adobe RGB):
_DSC0ssss.ARW
– RAW datoteka (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
C Ovisno o računalu, ekstenzija možda neće biti
prikazana.
Kopiranje slika pohranjenih na računalo na memorijsku karticu
i pregled slika
Kao primjer je navedeno računalo sa sustavom Windows. Korak 1 nije
potreban ako naziv datoteke nije promijenjen.
143
1 Desnom tipkom miša kliknite
naziv datoteke i zatim kliknite
na [Rename]. Promijenite naziv
datoteke u "DSC0ssss".
Unesite broj izmeñu 0001 do 9999
za ssss.
C Pojavi li se poruka upozorenja za
zamjenu podataka, unesite druge
brojeve.
C Može biti vidljiva ekstenzija datoteke, ovisno o tome kako je
podešeno računalo. Ekstenzija
datoteka s fotografijama je JPG.
Nemojte mijenjati ekstenziju.
2 Kopirajte slikovnu datoteku u
mapu na mediju za snimanje
na sljedeći način.
A Desnom tipkom miša kliknite naziv
datoteke, zatim kliknite [Copy].
B Dvaput kliknite [Removable Disk]
ili [Sony MemoryStick] unutar mape
[My Computer].
C Desnom tipkom miša kliknite mapu
[sssMSDCF] unutar [DCIM],
zatim kliknite [Paste].
C sss označuje bilo koji broj izmeñu
100 i 999.
Napomene
C Slika se možda neće moći reproducirati, ovisno o veličini.
C Slike obrañene na računalu ili one snimljene drugim fotoaparatom možda se neće
moći reproducirati u ovom fotoaparatu.
C Ako nema mape u koju se može pohraniti datoteka, najprije načinite novu fotoaparatom (str. 130) i zatim kopirajte slikovnu datoteku.
144
Uporaba softvera
Za uporabu slika snimljenih fotoaparatom, isporučen je sljedeći softver:
C Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
"Remote Camera Control"
C Sony Picture Utility
"PMB" (Picture Motion Browser)
Napomena
C "PMB" nije kompatibilan s Macintosh računalima.
Preporučena konfiguracija računala
x Windows
Preporučena konfiguracija za "Image Data Converter SR Ver.3"/"Image
Data Lightbox SR"/"Remote Camera Control"
OS (predinstaliran): Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista* SP1
* 64-bitne verzije i Starter (Edition) verzija nisu podržani.
CPU/memorija: Preporuča se Pentium 4 ili brži, 1 GB RAM-a ili više
Monitor: 1024 T 768 piksela ili više
Preporučena konfiguracija za "PMB"
OS (predinstaliran): Microsoft Windows 2000 Professional SP4/Windows
XP* SP3/Windows Vista* SP1
* 64-bitne verzije i Starter (Edition) verzija nisu podržani.
CPU/memorija: Pentium III 500 MHz ili brži, 256 MB RAM ili više
(Preporučeno: Pentium III 800 MHz ili brži i 512 MB RAM ili više).
Virtualna memorija: 700 MB ili više
Tvrdi disk: Prostor na disku potreban za instaliranje – 200 MB ili više
Monitor: 1024 T 768 piksela ili više
145
x Macintosh
Preporučena konfiguracija za "Image Data Converter SR Ver.3"/"Image
Data Lightbox SR"/"Remote Camera Control"
OS (predinstaliran): Mac OS X (v10.4/v10.5)
CPU: Power Mac G4/G5 serija (1 GHz ili brži je preporučen)/Intel Core
Solo/Core Duo/Core 2 Duo ili brži
Memorija: Preporuča se 1 GB ili više
Monitor: 1024 T 768 piksela ili više
Instaliranje softvera
x Windows
C Logirajte se kao Administrator.
1 Uključite računalo i umetnite
CD-ROM (isporučen) u
CD-ROM pogon.
Prikazuje se instalacijski izbornik.
C Ako se ne prikaže izbornik, dva puta
kliknite (Computer)(Windows XP:
[My Computer]) t
(SONYPICTUTIL) t [Install.exe].
C Kod Windows Vista, može se prikazati
AutoPlay izbornik. Odaberite "Run
Install.exe" i slijedite upute koje se
prikazuju na zaslonu za postupak
instaliranja.
2 Kliknite [Install].
Provjerite jesu li označeni "Sony Image Data Suite" i "Sony Picture Utility" i
slijedite upute na zaslonu.
146
3 Izvadite CD-ROM nakon završetka instalacije.
Instaliraju se sljedeće aplikacije:
C Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
C Sony Picture Utility
"PMB – Picture Motion Browser"
"PMB Guide"
x Macintosh
C Logirajte se kao Administrator.
1 Uključite svoje Macintosh računalo i umetnite CD-ROM disk
(isporučen) u CD-ROM pogon.
2 Dvaput kliknite ikonu CD-ROM diska.
3 Kopirajte [SIDS_INST.pkg] datoteku u [MAC] mapu na ikoni
tvrdog diska.
4 Dvaput kliknite datoteku [SIDS_INST.pkg] u mapi za kopiranje.
Slijedite upute na zaslonu za završavanje instalacije.
Napomena
C Kad se pojavi poruka za resetiranje računala, resetirajte računalo slijedeći upute na
zaslonu.
147
Uporaba "Image Data Converter SR" softvera
Napomena
C Pohranite li podatke u RAW formatu, ti podaci se snimaju kao ARW2.0 format.
Uporabom "Image Data Converter SR Ver. 2.0" softvera možete:
C Obrañivati slike snimljene u RAW formatu izvoñenjem različitih ispravaka, primjerice promjenom tonske krivulje i oštrine.
C Podešavati ravnotežu bjeline, ekspoziciju i Creative Style i dr. postavke
slike.
C Pohraniti slike prikazane i obrañene na računalu. Možete pohraniti sliku
u RAW formatu ili je spremiti u nekom formatu za opće namjene.
C Za detalje o "Image Data Converter SR" softveru pogledajte Help.
Za pokretanje pomoći (Help) iz Start izbornika, kliknite [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data
Converter SR Ver.3].
Pokretanje i zatvaranje "Image Data Converter SR"
x Windows
Dvaput kliknite prečac aplikacije "Image Data Converter SR Ver.3" na
radnoj površini.
Kod pokretanja iz Start izbornika, kliknite na [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Za izlazak, kliknite tipku u gornjem desnom kutu zaslona.
x Macintosh
Dvaput kliknite [Image Data Converter SR Ver.3] u mapi [Sony Image
Data Suite] iz mape [Application].
Za izlazak, kliknite [Quit Image Data Converter SR] u izborniku [IDC SR].
Uporaba "Image Data Lightbox SR" softvera
"Image Data Lightbox SR" vam omogućuje sljedeće:
C Prikaz i usporedbu RAW/JPEG slika snimljenih ovim fotoaparatom.
C Ocjenjivanje slika na skali do pet.
C Dodati oznake u boji i sl.
C Prikaz slike u "Image Data Converter SR" i podešavanje.
C Detalje potražite u pomoći (Help).
148
Za pokretanje pomoći (Help) iz Start izbornika, kliknite [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data
Lightbox SR].
Pokretanje i zatvaranje "Image Data Lightbox SR"
x Windows
Dvaput kliknite [Image Data Lightbox SR] na radnoj površini.
Kod pokretanja iz Start izbornika, kliknite na [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Image Data Lightbox SR].
Za izlazak, kliknite tipku u gornjem desnom kutu zaslona.
Prikazuje se dijaloški okvir za pohranjivanje kolekcije.
x Macintosh
Dvaput kliknite [Image Data Lightbox SR] u mapi [Sony Image Data Suite]
iz mape [Application].
Za izlazak, kliknite [Quit Image Data Lightbox SR] u izborniku [Image
Data Lightbox SR].
Uporaba "Remote Camera Control" softvera
Spojite fotoaparat na računalo. Softverom "Remote Camera Control"
možete:
C Podesiti fotoaparat da snima slike iz računala.
C Snimiti sliku izravno na računalo.
C Izvesti Interval Timer Shooting (samo u sustavu Windows).
Za pokretanje pomoći (Help) iz Start izbornika, kliknite [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Remote Camera
Control].
1 Pritisnite tipku MENU i podesite [USB connection] na [Remote PC]
u izborniku 0 Setup 2 pomoću v/V/b/B na kontroleru.
149
2 Spojite fotoaparat na računalo.
A U USB
priključnicu
USB kabel
B U USB
priključnicu
3 Uključite fotoaparat i računalo te pokrenite "Remote Camera
Control"
Napomene
C Ako pritišćete okidač bez gledanja u tražilo, zatvorite pokrov okulara preklopkom
za zatvaranje.
C Kod snimanja timerom u intervalima (Interval Timer Shooting), način okidanja je
podešen na G (Single-shot adv.). Ako ne možete izoštriti sliku, okidač se ne aktivira
(osim kad je odabrano ručno izoštravanje ili je opcija [Priority setup] u izborniku
! Recording podešena na [Release]).
Pokretanje i zatvaranje "Remote Camera Control"
x Windows
Kliknite na [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t
[Remote Camera Control].
Za izlazak, kliknite tipku u gornjem desnom kutu zaslona.
x Macintosh
Dvaput kliknite [Remote Camera Control] u mapi [Sony Image Data Suite]
iz mape [Application].
Za izlazak, kliknite [Quit Remote Camera Control] u izborniku [Remote
Camera Control].
150
Uporaba "PMB" softvera
Napomena
C "PMB" nije kompatibilan s Macintosh računalima.
Pomoću "PMB" softvera možete:
C Prebaciti slike snimljene ovim fotoaparatom i prikazati ih na zaslonu računala.
C Organizirati slike na računalu prema
datumu snimanja i prikazati ih.
C Retuširati (korekcija crvenih očiju i sl.),
ispisati i poslati fotografije kao privitak
e-maila, promijeniti datum snimanja i
još mnogo toga.
C Ispisati ili pohraniti fotografije s datumom.
C Kreirati disk pomoću CD ili DVD snimača.
C Detalje o "PMB" softveru pogledajte u pomoći "PMB Guide".
(PMB Guide) na
Za pokretanje "PMB Guide" pomoći, kliknite prečac
radnoj površini. Iz Start izbornika, kliknite [Start] t [All Programs] (u
Windows 2000, [Programs]) t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB
Guide].
Pokretanje/zatvaranje "PMB" softvera
Dva puta kliknite (PMB – Picture Motion Browser) ikonu na radnoj
površini.
Ili iz Start izbornika: Kliknite [Start] t [All Programs] (u Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t [PMB – Picture Motion Browser].
Za izlazak iz "PMB" softvera, kliknite tipku u gornjem desnom kutu
zaslona.
Napomena
C Na zaslonu se prikazuje poruka potvrde za Information tool kod pokretanja "PMB"
prvi put. Odaberite [Start]. Ova funkcija vas obavještava o novostima kao što su
nadogradnje softvera. Postavku možete promijeniti kasnije.
151
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava
funkciju PictBridge
Ako nemate računalo, možete jednostavno
otisnuti fotografije izravnim spajanjem fotoaparata na pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
"PictBridge" se temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Napomena
C Nije moguć ispis RAW fotografija.
Korak 1: Priprema fotoaparata
Napomena
C Preporučljivo je koristiti AC adapter/punjač (nije isporučen) kako biste spriječili
prekid napajanja tijekom ispisa fotografija.
1 Pritisnite MENU i podesite [USB connection] na [PTP] u izborniku
0 Setup 2 pomoću v/V/b/B na kontroleru.
2 Isključite fotoaparat i uložite memorijsku karticu sa snimkama.
152
Korak 2: Priključenje fotoaparata na pisač
1 Spojite fotoaparat na pisač.
A U USB
priključnicu
USB kabel
B U USB
priključnicu
2 Uključite fotoaparat i pisač.
Pojavljuje se izbornik za odabir snimaka.
Korak 3: Ispis
1 Odaberite sliku za ispis pomoću b/B na kontroleru i zatim
pritisnite središte kontrolera.
C Za odustajanje, ponovno pritisnite središte.
2 Ponovite korak 1 želite li ispisati druge snimke.
3 Pritisnite tipku MENU i podesite svaku opciju.
C Podrobnosti o opcijama za podešavanje potražite u "PictBridge izbornik".
4 Odaberite [Print] t [OK] u izborniku, zatim pritisnite središte
kontrolera.
Slika se ispisuje.
C Nakon pojave poruke o završetku ispisa, pritisnite središte kontrolera.
153
Za poništenje ispisa
Pritisnete li tijekom ispisa središte kontrolera, ispis se poništi. Izvadite USB
kabel ili isključite aparat. Kad želite ponoviti ispis, slijedite opisani postupak (koraci 1 do 3 gore).
PictBridge izbornik
Stranica 1
Print
Ispis odabranih slika. Detalje potražite u "Korak 3: Ispis".
Set print q'ty
Možete odabrati broj primjeraka za ispis do 20. Jednak broj primjeraka se odnosi na
sve odabrane slike.
Paper size
Auto
Postavka pisača
9T13cm/3.5"T5"
Hagaki
100T147 mm
10T15cm
10T15 cm
89T127 mm
4"T6"
101,6T152,4 mm
A6/4.1"T5.8"
105T148,5 mm
13T18cm/5"T7"
Letter
127T178 mm
A4/8.3"T11.7"
210T297 mm
A3/11.7"T16.5"
Wide/4"×7.1"
10,2T18,1 cm
A3+/13"×19"
329T483 mm
154
216T279,4 mm
297T420 mm
Layout
Auto
1-up/Borderless
1-up
2-up
3-up
4-up
8-up
Index
Postavka pisača
Bez okvira, 1 slika po listu
1 slika po listu
2 slike po listu
3 slike po listu
4 slike po listu
8 slika po listu
Ispis svih odabranih slika kao indeksne slike.
Izgled ispisa odgovara postavci pisača.
Date imprint
Day and time
Date
Off
Dodavanje datuma i vremena.
Dodavanje datuma.
Bez dodavanja datuma.
Stranica 2
Unmark all
Kad se prikaže poruka, odaberite [OK] i zatim pritisnite središte kontrolera. Briše se
DPOF oznaka sa svake slike. Kad poništite svoje postavke bez ispisa, ponovite odabir.
Print all
Ispis svih slika s memorijske kartice. Kad se prikaže poruka, odaberite [OK] i zatim
pritisnite središte kontrolera.
Ispis pomoću daljinskog upravljača
Nakon spajanja fotoaparata s HDTV-om pomoću HDMI kabela (opcija),
možete jednostavno ispisati slike dok ih gledate na TV prijemniku.
1 Spojite fotoaparat s TV prijemnikom i pisačem (str. 103, 153).
2 Prikažite sliku koju želite ispisati.
3 Pritisnite tipku PRINT na daljinskom upravljaču.
155
Napomene
C Ovisno o postavkama u izborniku fotoaparata, postavke ispisa su podešena na
sljedeće:
– Broj listova: 1-up
– Veličina papira: Auto
– Položaj: Auto
– Ispis datuma: Off (isključeno)
C Dok je fotoaparat spojen s TV prijemnikom pomoću video kabela (isporučen), tipka
PRINT nije aktivna.
156
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Sustav]
Vrsta aparata
Digitalni zrcalno-refleksni
fotoaparat s ugrañenom
bljeskalicom i izmjenjivim
objektivima
Objektiv
Svi α objektivi (osim DT
objektiva*)
* Nije zajamčena pravilna uporaba DT
objektiva jer će kutovi vidnog polja biti
zatamnjeni, a aparat ne zadovoljava
primarne AE standarde. Automatski se
bira APS-C veličina.
[Tražilo]
Tip
Fiksni sustav u razini oka s
pentaprizmom
Zaslon za izoštravanje
Spherical Acute Matte
(izmjenjiv, opcija)
Vidno polje
Oko 1
Uvećanje 0,74 T s 50 mm objektivom
na beskonačno, –1 m–1
Udaljenost oka
Oko 20 mm od okulara
Dioptrijsko podešavanje
Od –3,0 do +1,0 m–1
[Sustav automatskog izoštravanja]
Sustav
[Senzor slike]
Ukupan broj piksela fotoaparata
Približno 25.720.000 piksela
Efektivni broj piksela fotoaparata
Približno 24.610.000 piksela
Format slike
35 mm (35.9T 24) CMOS
senzor
ISO osjetljivost (preporučeni indeks
ekspozicije)
AUTO, 100 do 6400
[SteadyShot]
Sustav
Mehanizam s pomakom
senzora slike
SteadyShot mogućnost kompenzacije
Približno 2,5 EV do 4 EV
smanjuje brzinu zatvarača
(razlikuje se ovisno o uvjetima snimanja i korištenom
objektivu)
Sustav otkrivanja faza kroz
objektiv (TTL), CCD linijski
senzori (sa središnjim dvostrukim senzorom, F2.8
senzor)
Raspon
9 točaka i 10 pomoćnih
točaka
Osjetljivost Od 0 EV do 18 EV
(ekvivalent ISO 100)
AF osvjetljenje
Približno 1 do 7 m
[Ekspozicija]
Ćelija za mjerenje svjetlosti
40-segmentni SPC saćastog
uzorka
Raspon mjerenja
Od 0 do 20 EV (od 2 do
20 EV s mjerenjem u točci),
(pri ISO 100 s F1.4
objektivom)
[Zaštita od prašine]
Sustav
Antistatički sloj na niskopropusnom filteru i mehanizam
pomicanja senzora slike
157
[Zatvarač]
Masa
Tip
Elektronski kontroliran,
okomito-poprečno u
žarišnoj ravnini
Brzina
Od 1/8000 sekunde do 30
sekundi, bulb
Brzina sinkronizacije s bljeskalicom
1/250 sekunde (bez
SteadyShot),
1/200 sekunde (sa
SteadyShot)
[Medij za snimanje]
CompactFlash kartica
(Type I, II), Microdrive,
"Memory Stick Duo"
[LCD zaslon]
LCD ploča 7,5 cm (tip 3.0), TFT
Ukupni broj točaka
921.600 (640 T 3 (RGB)T
480) točaka
[Napajanje, općenito]
Napajanje
Akumulatorska baterija
NP-FM500H
[Ostalo]
PictBridge Kompatibilan
Exif Print Kompatibilan
PRINT Image Matching III
Kompatibilan
Dimenzije Oko 156,3 T 116,9 T 81,9
mm (Š/V/D, bez dijelova
koji strše)
158
Približno 850 g (bez baterije,
memorijske kartice i pribora
kućišta)
Radna temperatura
Od 0 do 40°C
(Kad koristite Microdrive:
od 5 do 40°C)
Exif
Exif Ver.2.21
USB komunikacija
Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibilna
Punjač BC-VM10
Ulazni napon
Od 100 do 240 V, 50/60 Hz
Izlazni napon
DC 8,4 V; 750 mA
Radna temperatura
Od 0 do 40°C
Temperatura pohranjivanja
Od –20 do +60°C
Maksimalne dimenzije
Približno 70 T 25 T 95 mm
(Š/V/D)
Masa
Približno 90 g
Punjiva baterija NP-FM500H
Baterija
Litij-ionska
Najveći napon
DC 8,4 V
Nazivni napon
DC 7,2 V
Maksimalna struja punjenja
2A
Maksimalan napon punjenja
DC 8,4 V
Kapacitet 11,8 Wh (1650 mAh)
Maksimalne dimenzije
Oko 38,2 T 20,5 T 55,6 mm
(Š/V/D)
Masa
Oko 78 g
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjeni bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost
za eventualne tiskarske pogreške.
O kompatibilnosti podataka
C Ovaj fotoaparat je usklañen s DCF
(Design rule for Camera File system)
univerzalnim standardom koje je
utemeljilo udruženje JEITA (Japan
Electronic and Information
Technology Industries Association).
C Reprodukcija slika snimljenih ovim
fotoaparatom na drugoj opremi i
reprodukcija slika snimljenih ili
editiranih na drugoj opremi na ovom
fotoaparatu nije zajamčena.
Zaštićeni znakovi
C
je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
C "Memory Stick",
, "Memory
,
Stick PRO",
"Memory Stick Duo",
,"Memory
Stick PRO Duo",
,"Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" i
su zaštićeni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
C "InfoLITHIUM" je zaštićeni znak
tvrtke Sony Corporation.
C "Photo TV HD" je zaštićeni znak
tvrtke Sony Corporation.
C Microsoft, Windows i Windows Vista
su registrirani zaštićeni znakovi ili
zaštitni znakovi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
C HDMI, HDMI logotip i HighDefinition Multimedia Interface su
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
C Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac i eMac su
zaštićeni znakovi tvrtke Apple Inc.
C Intel, Intel Core, MMX i Pentium
su zaštićeni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi Intel Corporation.
C CompactFlash je zaštićeni naziv
korporacije SanDisk.
C Microdrive je zaštićeni naziv Hitachi
Global Storage Technologies u
SAD i/ili drugim zemljama.
C Adobe je zaštićeni naziv ili zaštitni
znak korporacije Adobe Systems u
SAD i/ili drugim zemljama.
C D-Range Optimizer Advanced koristi
tehnologiju tvrtke Apical Limited.
C Osim toga, nazivi sustava i proizvoda
u ovom priručniku su zaštićeni ili
registrirani znakovi odgovarajućih
proizvoñača. Ipak, oznake  ili ®
nisu navedene u svim slučajevima
u ovom priručniku.
159
U slučaju problema
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
Provjerite ponuñena rješenja na stranicama od 160 do 166. Ne uspijete li
tako riješiti problem, obratite se ovlaštenom Sony servisu.
1 Provjerite sljedeće prijedloge.
2 Izvadite bateriju te je ponovno umetnite nakon otprilike jedne minute,
zatim opet uključite aparat.
3 Resetirajte podešenja (str. 134).
4 Obratite se prodavaču ili ovlaštenom Sony servisu.
Baterija i napajanje
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan ili se baterija prebrzo isprazni
iako indikator pokazuje da je preostali kapacitet baterija dostatan.
C Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi (str. 170).
C Prikazani indikator se razlikuje od stvarnog. Potpuno ispraznite i zatim
napunite bateriju kako bi indikator bio ispravan.
C Baterija je ispražnjena. Zamijenite je napunjenom baterijom (str. 18).
C Baterija je istrošena (str. 20). Zamijenite bateriju novom.
Fotoaparat se odjednom isključuje.
C Ne koristite li uključeni fotoaparat zadano vremensko razdoblje, prebacit
će se u mod smanjene potrošnje u kojem je gotovo potpuno isključen. Za
poništenje moda smanjene potrošnje počnite koristiti aparat. Primjerice,
pritisnite okidač dopola (str. 127).
160
Snimanje fotografija
Nema nikakve slike na LCD zaslonu čak ni kad je aparat uključen.
C Prema tvorničkom podešenju, LCD zaslon će se isključiti ako aparat ne registrira nikakav postupak duže od pet sekundi kako bi se smanjila potrošnja
baterije. Možete promijeniti podešenje vremena (str. 127).
C LCD zaslon je isključen. Pritisnite tipku DISP (prikaz) za uključenje LCD
zaslona (str. 42).
Slika u tražilu nije izoštrena.
C Pravilno podesite dioptriju pripadajućim regulatorom (str. 28).
Fotoaparat ne može snimati.
C Provjerite kapacitet memorijske kartice (str. 33). Ako je puna, postupite na
jedan od sljedećih načina:
– Izbrišite nepotrebne slike (str. 99).
– Promijenite memorijsku karticu.
C Okidanje nije moguće kad je objekt neizoštren (str. 112).
C Kad je na fotoaparat pričvršćen astronomski teleskop, itd., podesite mod
snimanja na M i snimajte.
Snimanje traje dugo.
C Uključena je funkcija smanjenja šuma (str. 113). Nije riječ o kvaru.
C Snimate u RAW modu (str. 108). Budući da je RAW datoteka velika, takvo
snimanje može trajati malo duže.
Datum i vrijeme nisu točni.
C Podesite točan datum i vrijeme (str. 27, 128).
Vrijednost otvora blende i/ili brzina zatvarača trepću kad pritisnete okidač
dopola.
C Budući da je objekt presvijetao ili pretaman, izvan je raspoloživog raspona.
Ponovo podesite vrijednosti.
161
Na slici je previše svjetla.
Svjetlo na slici je zamućeno.
C Slika je snimljena pod snažnim izvorom svjetla i u objektiv je ušlo previše
svjetla. Pričvrstite sjenilo objektiva.
Uglovi slike su pretamni.
C Koristite li bilo kakav filter ili sjenilo, skinite ga i snimajte ponovno. Ovisno
o debljini filtera i tome je li sjenilo pričvršćeno pravilno, filter ili sjenilo se
mogu djelomično pojaviti u slici. Optička svojstva nekih objektiva mogu
uzrokovati zatamnjenje perifernih dijelova slike (zbog nedovoljnog svjetla).
U takvim slučajevima smanjenje otvora blende za 1 do 2 koraka može
pomoći.
Točke se pojavljuju i ostaju na LCD zaslonu.
C To nije kvar. Ove točke se ne snimaju (str. 9).
U tražilu ili na LCD zaslonu trepću indikatori b B EV skale.
C Objekt je presvijetao ili pretaman za domet svjetlomjera fotoaparata.
Pregled slika
Fotoaparat ne može reproducirati slike.
C Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu (str. 143).
C Reprodukcija slike na aparatu možda neće biti moguća ako je slika
obrañena na računalu ili je snimljena drugim fotoaparatom.
C Aparat je u USB načinu rada. Prekinite USB vezu (str. 141).
Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
C Provjerite [Video output] kako biste vidjeli da li je video izlaz aparata
podešen na sustav boje TV prijemnika (str. 102).
C Provjerite jeste li pravilno priključili ureñaje (str. 101).
Brisanje/editiranje slika
Fotoaparat ne može obrisati sliku.
C Isključite zaštitu slike (str. 124).
162
Računala
Računalo ne prepoznaje fotoaparat.
C
C
C
C
Koristite USB kabel (isporučen) (str. 138).
Odspojite USB kabel s računala i fotoaparata te ga ponovno čvrsto spojite.
Podesite [USB connection] na [Mass Storage] (str. 138).
Odspojite s USB priključnica računala svu USB opremu osim ovog fotoaparata, tipkovnice i miša.
Ne možete kopirati slike.
C Kod kopiranja slika iz fotoaparata na računalo, ako otvorite pokrov memorijske
kartice, kopiranje se prekida. Nemojte otvarati pokrov kartice za vrijeme
kopiranja.
C Kad snimate na memorijsku karticu formatiranu u računalu, možda nećete
moći kopirati slike na računalo. Snimajte na memorijsku karticu formatiranu
u fotoaparatu (str. 123).
Memorijska kartica
Ne možete uložiti memorijsku karticu.
C Ulažete je u pogrešnom smjeru. Okrenite je pravilno (str. 23).
Ne možete snimati na memorijsku karticu.
C Memorijska kartica je puna. Obrišite nepotrebne slike (str. 99).
C Umetnuta je neupotrebljiva memorijska kartica (str. 23).
Greškom ste formatirali memorijsku karticu.
C Sve slike na mediju za snimanje se formatiranjem brišu i ne mogu se vratiti.
Daljinski upravljač
Isporučeni daljinski upravljač ne radi.
C Za snimanje, podesite način okidanja na V [Remote Commander]. Za
reprodukciju, spojite fotoaparat s TV prijemnikom.
163
C Odmaknite daljinski upravljač od izvora jakog svjetla, kao što su izravno sunce
ili reflektor. U suprotnom daljinski upravljač možda neće pravilno raditi.
C Objektiv ili sjenilo objektiva možda pokrivaju senzore daljinskog upravljača.
Rukujete daljinskim upravljačem s mjesta gdje je vidljiv senzor daljinskog
upravljača.
Drugi DVD uređaj reagira kod uporabe isporučenog daljinskog upravljača.
C Odaberite upravljački mod koji nije DVD 2 na DVD ureñaju ili pokrijete
senzor na DVD ureñaju crnim papirom.
Ispis
Za sljedeći problem takoñer pogledajte odjeljak "Pisač koji podržava funkciju
PictBridge" (u nastavku).
Boje slike izgledaju čudno.
C Pri ispisu slika snimljenih u Adobe RGB modu uporabom sRGB pisača koji
nisu kompatibilni s Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21) standardom, slike su
otisnute sa slabije izraženim bojama (str. 109).
Oba ruba na ispisanoj slici su odrezana.
C Ovisno o pisaču, lijevi, desni, gornji ili donji rub mogu biti odrezani. Posebno
kod slika snimljenih u formatu [16:9], bočni rubovi slike mogu biti odrezani.
C Kod ispisa slika pomoću svog pisača, isključite postavke obrezivanja i ispisa
bez okvira. Obratite se proizvoñaču pisača ima li pisač ove funkcije ili ne.
Nije moguć ispis slika s datumom.
C Uporabom "PMB" softvera, možete ispisati slike s datumom (str. 151).
C Fotoaparat ne podržava dodavanje datuma na sliku. Meñutim, s obzirom da
se slike snimaju s podatkom o datumu snimanja, moguće je ispis slika s
datumom ako pisač ili softver prepoznaju Exif podatke. Kompatibilnost s
Exif podacima provjerite kod proizvoñača pisača ili softvera.
C Kod ispisa slika u fotografskom studiju, možete zatražiti ispis slika s datumom.
164
Pisač koji podržava funkciju PictBridge
Za detalje pogledajte upute za uporabu isporučene s pisačem ili se obratite
proizvoñaču pisača.
Nije moguće uspostaviti vezu između pisača i aparata.
C Fotoaparat ne možete spojiti izravno na pisač koji ne podržava PictBridge
standard. Provjerite s prodavateljem da li pisač podržava PictBridge ili ne.
C Opciju [USB connection] podesite na [PTP] (str. 152).
C Odspojite i ponovno spojite USB kabel. Ako se na pisaču pojavi poruka
pogreške, pogledajte njegove upute za uporabu.
Nije moguće otisnuti slike.
C Nije moguć ispis RAW datoteka.
C Slike obrañene na računalu ili slike snimljene drugim aparatom se možda
neće moći otisnuti.
Na mjestu ispisa datuma ispisuje se oznaka "---- -- --".
C Nije moguće otisnuti datum na slikama koje ga nemaju. Podesite [Data imprint]
na [Off] i ponovno otisnite sliku (str. 155).
Ostalo
Kad uključite fotoaparat, pojavljuje se poruka "Set date and time?"
(podesite datum i vrijeme).
C Aparat je bio neko vrijeme sa slabom baterijom ili bez baterije. Promijenite
bateriju i ponovno podesite datum i vrijeme (str. 27). Izbriše li se podešenje
datuma pri svakom mijenjanju baterije, obratite se ovlaštenom servisu.
Broj mogućih snimaka se ne smanjuje ili se smanjuje za dva broja odjednom.
C To se dogaña zbog toga što se stupanj kompresije i veličina slike mijenjaju
nakon kompresije ovisno o kadru kad snimate s JPEG slikom (str. 108).
165
Podešenje se resetira bez primjene funkcije resetiranja.
C Izvadili ste bateriju dok je preklopka POWER bila podešena na ON. Prije
vañenja baterije podesite preklopku POWER na OFF te pazite da ne svijetli
žaruljica pristupa (str. 18).
Fotoaparat ne radi pravilno.
C Isključite fotoaparat. Izvadite bateriju i ponovno je uložite. Koristite li AC
adapter/punjač (nije isporučen), odspojite mrežni kabel. Ako je fotoaparat
vruć, ostavite ga da se ohladi prije ovog postupka. Ako fotoaparat ne proradi
nakon ovog pokušaja, obratite se Sony servisu.
Trepće pet crtica SteadyShot skale.
C Funkcija SteadyShot ne radi. Možete nastaviti snimati, no funkcija SteadyShot
neće raditi. Isključite i ponovno uključite fotoaparat. Ako SteadyShot skala
nastavlja treptati, obratite se ovlaštenom Sony servisu.
U donjem desnom kutu LCD zaslona se prikazuje "--E-".
C Izvadite memorijsku karticu i ponovno je umetnite. Ako se na ovaj način
ne ukloni ovaj indikator, formatirajte memorijsku karticu.
166
Poruke upozorenja
Pojavi li se neka od sljedećih poruka,
slijedite pripadajuće upute.
For "InfoLITHIUM" battery only
C Koristite pogrešnu bateriju.
Set date and time?
C Podesite datum i vrijeme. Ako
se ova poruka pojavljuje često,
napunite ugrañenu bateriju
memorije (str. 27, 170).
Power insufficient
C Pokušali ste izvesti [Cleaning
mode] uz premali napon baterije.
Napunite bateriju ili upotrijebite
AC adapter (opcija).
No Memory Stick
No CF card
C Vrsta memorijske kartice umetnute u fotoaparat ne odgovara vrsti
kartice odabranoj u [Memory card]
izbornika 0 Setup. Odaberite
odgovarajuće podešenje.
Unable to use card. Format?
Unable to use CF card. Format?
C Memorijska kartica je bila formatirana u računalu i promijenio se
format datoteka, ili ste karticu
formatirali drugim ureñajem.
Odaberite [OK], zatim formatirajte karticu. Karticu možete
koristiti ponovno, meñutim, svi
prethodni podaci s nje su izbrisani.
Postupak formatiranja može
potrajati neko vrijeme. Ako se
poruka pojavljuje i nakon toga,
promijenite karticu.
Card error.
C Uložena je neodgovarajuća memorijska kartica ili format ne
odgovara.
Read only memory
C Vaš fotoaparat ne može snimati
niti brisati slike s ove "Memory
Stick Duo" kartice.
Reinsert the Memory Stick.
Reinsert the CF card.
C Umetnuta memorijska kartica se
ne može upotrebljavati s ovim
aparatom.
C Kartica je oštećena.
C Zaprljani su kontakti kartice.
Processing... Unable to operate.
C Pokušali ste koristiti funkciju
Intelligent preview pritiskom
tipke za pretpregled kad je
privremena memorija puna.
Invalid operation
C Pokušali ste koristiti funkciju
Intelligent preview tijekom
BULB snimanja.
167
Use Memory Stick slot to format.
C Pokušali ste formatirati "Memory
Stick Duo" umetnut u utor za CF
karticu pomoću adaptera. Umetnite "Memory Stick Duo" u
odgovarajući utor i formatirajte
ga.
No Memory Stick inserted. Shutter
is locked.
No CF card inserted. Shutter is
locked.
C Opcija [Release w/oCard] je podešena na [Disable]. Podesite je na
[Enable] ili uložite memorijsku
karticu.
Unable to display.
C Fotoaparat možda neće moći
prikazati slike snimljene drugim
fotoaparatima ili obrañene
računalom.
No lens attached. Shutter is locked.
C Objektiv nije pričvršćen pravilno
ili ga nema.
C Kad fotoaparat pričvršćujete na
astronomski teleskop ili sličan
ureñaj, podesite mod snimanja
na M.
Unable to print.
C Pokušali ste označiti RAW slike
DPOF set oznakom.
168
Check the connected device.
C Nije moguće PictBridge spajanje.
Odspojite USB kabel i ponovno
ga spojite.
Camera overheating. Allow it to
cool.
C Fotoaparat se zagrijao, primjerice
zbog toga što ga koristite duže
vrijeme na jako toplom mjestu.
Isključite ga te pričekajte da se
ohladi i da opet bude spreman za
snimanje.
Camera error
System error
C Isključite fotoaparat, izvadite
bateriju i ponovno je uložite.
Ako se ova poruka pojavljuje
često, obratite se ovlaštenom
Sony servisu.
Cover open
C Zatvorite pokrov memorijske
kartice prije snimanja.
Unable to magnify.
Unable to rotate image.
C Slike snimljene drugim aparatima
možda se neće moći povećati ni
zakrenuti.
No image changed
C Pokušali ste zaštititi slike ili dodati DPOF oznake bez prethodne
promjene specifikacija slika.
Cannot create more folders.
C Mapa s nazivom koji započinje s
"999" postoji na memorijskoj
kartici. Nije moguće kreirati
nove mape ako je tome tako.
Printing canceled
C Ispis je poništen. Odspojite USB
kabel ili isključite fotoaparat.
Unable to mark.
C Pokušali ste označiti RAW slike
u PictBridge izborniku.
Printer error
C Provjerite pisač.
C Provjerite je li oštećena slika koju
želite ispisati.
Printer busy
C Provjerite pisač.
169
Mjere opreza
Nemojte fotoaparat koristiti/
ostavljati na sljedećim
mjestima
C Na jako vrućim, suhim ili vlažnim
mjestima
Primjerice, u automobilu parkiranom
na izravnom suncu. Moglo bi se
deformirati kućište fotoaparata ili
može doći do kvara.
C Pod izravnim sunčevim svjetlom ili
pored radijatora
C Na mjestima izloženim jakim
vibracijama.
C Pored jakih magneta.
C Na pješčanim ili prašnim mjestima
Pazite da u aparat ne uñe pijesak ili
prašina, što može uzrokovati kvar,
u nekim slučajevima nepopravljiv.
O nošenju
C Obavezno pričvrstite pokrov objektiva ili kućišta kad ne koristite fotoaparat. Prije pričvršćivanja pokrova
kućišta uklonite s njega svu prašinu.
O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od 0 do 40°C. (Kad koristite
Microdrive: 5 do 40°C.) Snimanje na
izuzetno niskim ili visokim temperaturama se ne preporučuje.
170
O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete izravno iz
hladnog u topli prostor ili ga ostavite
u jako vlažnoj prostoriji, unutar njega
ili na vanjskim dijelovima može se
kondenzirati vlaga. Doñe li do toga,
fotoaparat neće ispravno raditi.
Sprečavanje kondenzacije vlage
Kod prenošenja fotoaparata iz hladnog
u topli prostor, stavite ga u plastičnu
vrećicu i ostavite ga neko vrijeme
radi prilagodbe na sobnu temperaturu
(približno jedan sat).
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan sat da vlaga ispari. Obratite
pozornost da snimanje jasnih slika nije
moguće ako pokušate snimati dok je
u unutrašnjosti objektiva ostala vlaga.
O ugrađenoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrañenu punjivu
bateriju koja omogućuje čuvanje podatka o datumu i vremenu bez obzira
na to je li fotoaparat uključen ili
isključen.
Ta baterija se uvijek puni sve dok
koristite fotoaparat. Meñutim, ako
koristite aparat samo nakratko, ona se
postupno prazni, a ne koristite li fotoaparat uopće oko 8 mjeseci, ona se
potpuno isprazni. U tom slučaju
svakako napunite bateriju prije
uporabe fotoaparata.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena,
još uvijek možete koristiti fotoaparat
sve dok ne snimate datum i vrijeme.
Ako fotoaparat resetira podešenja na
tvorničke vrijednosti svaki put kad
napunite ugrañenu punjivu bateriju,
ona je možda istrošena. Obratite se
lokalnom Sony prodavatelju ili
ovlaštenom servisu.
Punjenje ugrađene baterije
Uložite napunjenu bateriju u aparat
ili priključite aparat na zidnu utičnicu
pomoću AC adaptera/ punjača (nije
isporučen) i ostavite fotoaparat isključenim 24 sata ili duže.
Napomene o snimanju/
reprodukciji
C Prije snimanja važnih dogañaja izvedite probno snimanje kako biste
se uvjerili da aparat radi dobro.
C Ovaj fotoaparat je dizajniran da bude
otporan na prašinu i vlagu ali nije
vodonepropustan niti otporan na
zapljuskivanje. Kad ga koristite na
kiši, pazite da se ne smoči, zajedno
s objektivom. Očistite aparat nakon
uporabe ako se zaprlja. Ostane li na
aparatu voda, pijesak, prašina sol
itd., može doći do kvara.
C Nemojte gledati u sunce ili jake
izvore svjetla kroz skinuti objektiv
ili tražilo. Možete nepopravljivo
ozlijediti oči ili uzrokovati kvar
fotoaparata.
C Aparat ne koristite u blizini ureñaja
s jakim radiovalovima ili zračenjima,
jer u tom slučaju ureñaj neće dobro
snimati ili reproducirati.
C Uporaba aparata na pješčanim i
prašnjavim lokacijama može uzrokovati kvarove.
C Ukoliko doñe do kondenzacije vlage,
uklonite je prije uporabe aparata
(str. 170).
C Nemojte tresti ili udarati aparat. Osim
kvarova i nemogućnosti snimanja
fotografija može se dogoditi da više
ne možete upotrebljavati medij za
snimanje ili da se slikovni podaci
oštete, izgube ili izbrišu.
C Držite aparat, isporučeni pribor, itd.,
izvan dohvata djece. Postoji opasnost
da djeca "Memory Stick Duo" itd.
U takvim slučajevima odmah se
obratite liječniku.
171
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore
na često postavljana pitanja potražite na našoj
internetskoj stranici za podršku korisnicima.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising