Sony | DSLR-A700K | Sony DSLR-A700K DSLR-A700 Kućište sa standardnim objektivom za zumiranje Upute za upotrebu

3-282-943-11 (1)
Priprema
Uporaba funkcija
snimanja
Digitalni Single Lens Reflex fotoaparat
Upute za uporabu/
pomoć u slučaju problema
Uporaba funkcija
reprodukcije
Uporaba izbornika
Uporaba računala
Ispis fotografija
U slučaju problema
Ostale informacije
"Prvo pročitajte" (posebne upute)
Objašnjava postupke podešavanja i osnovnih radnji za
snimanje/reprodukciju.
Upute za uporabu
Prije rukovanja ureñajem molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik i upute
"Prvo pročitajte" (posebne upute) i sačuvate ih za buduću uporabu.
Korisniku
Broj modela i serijski broj se nalaze na dnu fotoaparata.
Zapišite serijski broj na donju crtu. Navedite ove brojeve
pri svakom pozivanju ovlaštenog servisa ili zastupnika.
Broj modela DSLR-A700
Serijski broj __________________________
© 2007 Sony Corporation
UPOZORENJE
Za sprječavanje požara ili električkog
udara ne izlažite uređaj utjecaju kiše
ili vlage.
2
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE
Radi vlastite sigurnosti pročitajte ove upute u
cijelosti prije rukovanja ureñajem i sačuvajte
ovaj priručnik za buduću uporabu.
Voda i vlaga
Pažljivo se pridržavajte svih upozorenja,
mjera opreza i uputa za uporabu ureñaja.
Nemojte koristiti ovaj ureñaj u blizini vode, npr.
pokraj kade, umivaonika, sudopera, perilice,
bazena, u vlažnom podrumu, pored bazena, itd.
Uporaba
Izvori napajanja
Za ovaj ureñaj smiju se koristiti samo izvori napajanja označeni na naljepnici s tehničkim podacima.
Ukoliko niste sigurni koliki je napon lokalne mreže,
obratite se tvrtki za opskrbu električnom energijom.
Za ureñaje koji koriste baterijsko napajanje ili druge
izvore, pogledajte upute za uporabu.
Preopterećenje
Nemojte preopterećivati utičnice, produžne kabele
ili razdjelnike jer možete izazvati požar ili električni
udar.
Ulazak predmeta i tekućine
U otvore ureñaja ne umećite strane predmete jer
mogu izazvati kratki spoj te tako izazvati požar ili
električni udar. Pripazite takoñer da vam se po
ureñaju ne prolije tekućina.
Pribor
S ureñajem ne koristite nikakav pribor kojeg nije
preporučio proizvoñač jer može uzrokovati kvar.
Čišćenje
Prije čišćenja, odspojite ureñaj izvlačenjem mrežnog kabela iz utičnice. Ne upotrebljavajte sredstva
za čišćenje u tekućini ili aerosolu. Za čišćenje
vanjskih površina ureñaja koristite krpu lagano
navlaženu vodom.
Postavljanje
Zaštita mrežnog kabela
Mrežni kabel postavite tako da se po njemu ne gazi
i pazite da ga ne prikliještite drugim predmetima.
Osobito pazite na utikače i mjesto gdje kabel
izlazi iz ureñaja.
Dodatni pribor
Ureñaj ne postavljajte ne nestabilan nosač, postolje,
stativ ili stol jer bi mogao pasti i ozlijediti vas ili
se oštetiti. Postavljajte ga samo na nosač, postolje,
stativ ili stolić koji preporuča proizvoñač.
Ventilacija
Otvori na kućištu osiguravaju prozračivanje i rashlañivanje ureñaja. Kako bi se osigurao pouzdan
rad ureñaja, ti otvori se ne smiju prekrivati i
zaklanjati.
– Ne prekrivajte otvore tkaninom ili drugim
materijalima.
– Ne blokirajte otvore stavljanjem ureñaja na
krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu površinu.
– Ne stavljajte ureñaj na skučena mjesta, primjerice
na policu s knjigama, zatvoreni ormarić i slična
mjesta gdje je smanjena ventilacija.
– Ne stavljajte ureñaj pored radijatora ili grijalica,
ili na mjesta izložena izravnom sunčevom
svjetlu.
3
Nevrijeme
Sigurnosna provjera
U slučaju nevremena ili duljeg nekorištenja, odspojite ureñaj iz mrežne utičnice te s antenskog ili
kabelskog sustava. Tako ćete izbjeći opasnost
oštećenja u slučaju udara groma.
Nakon popravka zamolite servisera da izvrši
rutinsku provjeru sigurnosti ureñaja (prema
proizvoñačevoj preporuci).
Servisiranje
Kvarovi koji zahtijevaju servis
Odspojite ureñaj iz mrežne utičnice i odnesite ga
na popravak u ovlašteni servis u sljedećim
slučajevima:
– Ukoliko se ošteti mrežni kabel ili priključak.
– U slučaju da se po ureñaju prolije tekućina ili u
njega upadne neki strani predmet.
– Ukoliko je bio izložen kiši ili vodi.
– U slučaju da je ureñaj pao ili se kućište oštetilo
na neki drugi način.
– Ukoliko ureñaj ne radi ispravno čak i kada se u
cijelosti pridržavate uputa za uporabu. Podešavajte
samo one kontrole koje su navedene u uputama
za uporabu. Nepravilnim podešavanjem drugih
kontrola možete uzrokovati oštećenja koja obično
zahtijevaju opsežne popravke u servisu kako bi
ureñaj opet radio normalno.
– Kad se performanse ureñaja osjetno pogoršaju
– to je siguran pokazatelj da je potrebno
servisiranje.
U slučaju kvara
Nemojte otvarati ureñaj jer u njemu nema dijelova
koje biste mogli sami popraviti, a mogli biste se
izložiti visokom naponu ili drugim opasnostima.
Sve popravke i održavanje prepustite ovlaštenom
servisu.
Zamjenski dijelovi
Kad je potrebno zamijeniti oštećene dijelove ureñaja, zahtijevajte od servisera uporabu zamjenskih
dijelova koje propisuje proizvoñač i koji imaju iste
značajke kao izvorni dijelovi.
Neodgovarajući dijelovi mogu uzrokovati požar,
električni udar i druge opasnosti.
4
Prvo pročitajte
UPOZORENJE
Zamijenite bateriju isključivo odgovarajućim tipom.
U protivnom možete izazvati požar ili se ozlijediti.
Nemojte izlagati baterije povišenoj temperaturi ili
ih bacati u vatru.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sustavima
zbrinjavanja)
Ovaj proizvod je ispitan i potvrñena je usklañenost
sa smjernicom EMC za uporabu spojnih kabela
kraćih od 3 m.
Pažnja
Elektromagnetsko polje na odreñenim frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog digitalnog
fotoaparata.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite
komunikacijski kabel (USB, i sl.).
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviñenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Odgovarajući pribor: Daljinski upravljač
Napomena za države u kojima se
primjenjuju EU smjernice
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i
sigurnost ureñaja je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka.
Za informacije o servisu i jamstvenim uvjetima,
obratite se na adrese navedene u zasebnim
jamstvenim ili servisnim dokumentima.
5
6
Napomene o uporabi fotoaparata
Vrste "Memory Stick" kartica koje
možete koristiti s aparatom (opcija)
Možete upotrebljavati "Memory Stick Duo" s
ovim fotoaparatom. Ne može se upotrebljavati
"Memory Stick".
"Memory Stick Duo"
"Memory Stick"
C Za detalje o "Memory Stick" kartici pogledajte
str. 161.
Napomene o "InfoLITHIUM" bateriji
C Napunite bateriju NP-FM500H (isporučena)
prije prve uporabe fotoaparata.
(t korak 1 u "Prvo pročitajte")
C Bateriju je moguće puniti čak i ako nije sasvim
ispražnjena. Takoñer, čak i ako baterija nije
sasvim napunjena, možete koristiti njezin
djelomično napunjeni kapacitet.
C Ako ne namjeravate koristiti bateriju duže
vrijeme, iskoristite njezin preostali kapacitet i
izvadite je iz aparata, zatim je pohranite na
hladnom i suhom mjestu. Tako će se očuvati
njezina funkcionalnost (str. 163).
C Za detalje o bateriji pogledajte str. 163.
Izjava
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala zbog
nemogućnosti snimanja ili reprodukcije uslijed
kvara fotoaparata ili medija za snimanje, ili zbog
nekog drugog razloga.
Napomene o snimanju/reprodukciji
C Prije snimanja važnih dogañaja izvedite probno
snimanje kako biste se uvjerili da aparat radi
dobro.
C Ovaj fotoaparat je napravljen tako da je otporan
na prašinu i vlagu, ali nije vodonepropustan niti
otporan na zapljuskivanje. Kod uporabe na kiši,
pripazite da se fotoaparat ili objektiv ne smoče.
Ako se fotoaparat zaprlja, očistite ga nakon
uporabe. Voda, pijesak, prašina, sol i sl. mogu
uzrokovati kvar ako se ostave na fotoaparatu.
Takoñer pročitajte "Mjere opreza" (str. 168).
C Nemojte gledati u sunce ili jake izvore svjetla
kroz skinuti objektiv ili tražilo. Možete
nepopravljivo ozlijediti oči ili uzrokovati kvar
fotoaparata.
C Aparat ne koristite u blizini ureñaja s jakim
radiovalovima ili zračenjima, jer u tom slučaju
ureñaj neće dobro snimati ili reproducirati.
C Uporaba aparata na pješčanim i prašnjavim
lokacijama može uzrokovati kvarove.
C Ukoliko doñe do kondenzacije vlage, pričekajte
da nestane prije uporabe aparata (str. 168).
C Nemojte tresti ili udarati aparat. Osim kvarova i
nemogućnosti snimanja fotografija može se
dogoditi da više ne možete upotrebljavati medij
za snimanje ili da se slikovni podaci oštete,
izgube ili izbrišu.
C Prije uporabe očistite površinu bljeskalice. Toplina pri radu bljeskalice može uzrokovati prljanje
površine bljeskalice ili lijepljenje prašine po
površini što će rezultirati nedovoljnim svjetlom.
C Držite aparat, isporučeni pribor, itd., izvan dohvata djece. Postoji opasnost da djeca progutaju
bateriju, pokrov priključka za pribor ili drugi sitan
dio. U takvim slučajevima odmah se obratite
liječniku.
Sigurnosna kopija
Obavezno napravite sigurnosne kopije podataka
kako ih ne biste nepovratno izbrisali.
7
Napomene o LCD zaslonu i objektivu
O kompatibilnosti podataka
C LCD zaslon je proizveden visoko preciznom
tehnologijom tako da preko 99,99% piksela radi
ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne
i/ili svijetle točkice u boji (bijele, crvene, plave
ili zelene). To je normalno u procesu proizvodnje
i ni na koji način ne utječe na snimljeni materijal.
C Ovaj fotoaparat je usklañen s DCF (Design rule
for Camera File system) univerzalnim standardom
koje je utemeljilo udruženje JEITA (Japan
Electronic and Information Technology
Industries Association).
C Reprodukcija slika snimljenih ovim fotoaparatom
na drugoj opremi i reprodukcija slika snimljenih
ili editiranih na drugoj opremi na ovom
fotoaparatu nije zajamčena.
Crne, bijele, crvene,
plave i zelene točke
C Ne izlažite fotoaparat izravnom sunčevom svjetlu.
Ako se sunčevo svjetlo fokusira na predmet u blizini, može uzrokovati požar. Ako aparat trebate
staviti na mjesto izloženo sunčevu svjetlu,
pričvrstite pokrov objektiva.
C Pri niskim temperaturama na zaslonu se mogu
pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u
takvim uvjetima. Kad uključite aparat na hladnom mjestu, LCD zaslon se može privremeno
zatamniti. Kad se aparat zagrije, monitor će
raditi normalno.
C Nemojte jako pritiskati LCD zaslon jer to može
prouzročiti promjene boje i kvarove.
O žarišnoj duljini
Kut slike ovog fotoaparata je uži nego kod fotoaparata s filmom 35-milimetarskog formata. Možete
pronaći približni ekvivalent žarišne duljine fotoaparata s filmom 35-milimetarskog formata te snimati
s istim kutom slike povećanjem žarišne duljine
objektiva za pola.
Primjerice, uporabom objektiva od 50 mm možete
dobiti približan ekvivalent 75-milimetarskog
objektiva fotoaparata s filmom 35-milimetarskog
formata.
8
O autorskim pravima
TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali
mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno
snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti
zakonima o autorskim pravima.
Slike iz priručnika
Slike prikazane u ovim uputama su navedene kao
primjeri te nisu stvarne fotografije snimljene ovim
aparatom.
Sadržaj
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE .........................................................3
Prvo pročitajte...........................................................................................5
Napomene o uporabi fotoaparata.............................................................7
Priprema
Opis fotoaparata .....................................................................................14
Indikatori na zaslonu ...............................................................................19
Promjena prikaza informacija o snimanju ...............................................23
Broj snimaka ...........................................................................................24
Broj slika koje možete snimiti uz uporabu baterije .................................28
Osnovno rukovanje .................................................................................29
Uporaba kontrolera ............................................................................................... 29
Uporaba tipke Fn (funkcija) .................................................................................... 30
Uporaba izbornika ................................................................................................. 32
Uporaba funkcija snimanja
Uporaba kotačića moda .........................................................................34
Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)..................................................... 35
Automatsko programirano snimanje – P................................................................ 36
Snimanje s prioritetom brzine zatvarača – A .......................................................... 37
Snimanje s prioritetom brzine zatvarača – S .......................................................... 39
Snimanje s ručnom ekspozicijom – M ................................................................... 41
Ekspozicija ..............................................................................................45
Podešavanje ekspozicije........................................................................................ 45
Blokada ekspozicije (AE lock) ................................................................................ 46
Odabir načina mjerenja.......................................................................................... 48
Izoštravanje .............................................................................................49
Područje automatskog izoštravanja (AF area) ........................................................ 49
Odabir načina izoštravanja..................................................................................... 52
Jednostavan odabir između automatskog i ručnog izoštravanja............................ 53
Uporaba AF osvjetljenja ......................................................................................... 54
Način okidanja.........................................................................................55
Kontinuirano snimanje ........................................................................................... 56
Uporaba self-timera............................................................................................... 57
Snimanje triju slika uz pomak ekspozicije – Bracket: Cont./Bracket: Single ........... 57
Snimanje s ravnotežom bjeline (WB bracket) ......................................................... 59
Snimanje uz DRO advanced bracket..................................................................... 59
Snimanje uporabom daljinskog upravljača............................................................. 60
9
Obrada slike i boje.................................................................................. 61
Podešavanje ravnoteže bjeline............................................................................... 61
Podešavanje ISO osjetljivosti ................................................................................. 64
Uporaba D-Range Optimizer ................................................................................. 66
Uporaba Creative Style.......................................................................................... 67
Bljeskalica............................................................................................... 73
Odabir načina rada bljeskalice............................................................................... 73
Kompenzacija bljeskalice (Flash compensation)..................................................... 75
Spora sinkronizacija (snimanje tamne pozadine bljeskalicom)................................ 77
Uporaba priključnice za sinkronizaciju bljeskalice .................................................. 77
Ostali postupci........................................................................................ 79
Registriranje osobnih postavki ............................................................................... 79
Uporaba tipke C (Custom)..................................................................................... 81
Uporaba funkcija reprodukcije
Reprodukcija slika .................................................................................. 83
Promjena prikaza pri reprodukciji........................................................................... 83
Indeksni prikaz slika............................................................................................... 84
Prikaz histograma.................................................................................................. 85
Povećanje slika...................................................................................................... 86
Zakretanje slike ..................................................................................................... 88
Gledanje snimaka na TV zaslonu ........................................................... 89
Rukovanje pomoću daljinskog upravljača .............................................................. 91
Uporaba izbornika
Lista izbornika......................................................................................... 92
! Izbornik Recording 1 ........................................................................ 94
Image size (veličina slike)
Aspect ratio (format slike)
Quality (kvaliteta)
D-RangeOptimizer
Creative Style
Custom button (tipka Custom)
Exposure step (korak podešavanja ekspozicije)
! Izbornik Recording 2 ........................................................................ 99
Flash mode (način rada bljeskalice)
Flash control (kontrola bljeskalice)
Power ratio (količina svjetla)
Flash compens. (kompenzacija bljeskalice)
ISO Auto max. (maks. automatski ISO broj)
ISO Auto min. (min. automatski ISO broj)
10
! Izbornik Recording 3.......................................................................101
AF-A setup
AF area (područje automatskog izoštravanja)
Priority setup (odabir prioriteta)
AF illuminator (AF osvjetljenje)
AF w/ shutter
Long exp. NR (redukcija šuma kod duge ekspozicije)
High ISO NR (redukcija smetnji uz visoki ISO broj)
! Izbornik Recording 4.......................................................................104
Memory (memorija)
Rec mode reset
W Izbornik Custom 1...........................................................................105
Eye-Start AF
AF/MF button (tipka AF/MF)
AF/MF control (kontrola AF/MF)
AF drive speed (brzina automatskog izoštravanja)
AF area disp. (prikaz područja automatskog izoštravanja)
FocusHoldButton
W Izbornik Custom 2...........................................................................107
AEL button (tipka AEL)
Ctrl dial setup (podešavanje kontrolnog kotačića)
Dial exp.comp
Ctrl dial lock (blokada kontrolnog kotačića)
Button ops. (opcije tipaka)
Release w/oCard
Release w/oLens
W Izbornik Custom 3...........................................................................110
Red eye reduc. (smanjenje efekta crvenih očiju)
Exp. comp. set (podešenje kompenzacije ekspozicije)
Bracket order (redoslijed bracket snimanja)
Auto review (automatski prikaz slike nakon snimanja)
Auto off w/ VF (automatsko isključivanje kroz tražilo)
Rec.info.disp. (automatsko zakretanje informacija)
Img.orientation (pohrana orijentacije)
W Izbornik Custom 4...........................................................................113
Custom reset (resetiranje osobnih postavki)
11
# Izbornik Playback 1 ........................................................................ 114
Delete (brisanje)
Format (formatiranje)
Protect (zaštita)
DPOF setup (DPOF postavke)
Date imprint (ispis datuma)
Index print (ispis indeksne slike)
PlaybackDisplay (prikaz kod reprodukcije)
# Izbornik Playback 2 ........................................................................ 119
Slide show
Interval
0 Izbornik Setup 1 ............................................................................. 120
LCD brightness (svjetlina zaslona)
Info.disp.time (vrijeme prikaza informacija)
Power save (štednja energije)
Video output (video izlaz)
HDMI output (HDMI izlaz)
O Language (jezik)
Date/Time setup (podešavanje datuma/vremena)
0 Izbornik Setup 2 ............................................................................. 123
Memory card (memorijska kartica)
File number (broj datoteke)
Folder name (naziv mape)
Select folder (odabir mape)
New folder (nova mapa)
USB connection (USB spajanje)
MassStrg.card (memorijska kartica)
0 Izbornik Setup 3 ............................................................................. 125
Menu start (prvi izbornik)
Delete confirm. (potvrda brisanja)
Audio signals (zvučni signali)
Cleaning mode (čišćenje senzora slike)
Reset default (resetiranje glavnih funkcija)
12
Uporaba računala
Uporaba računala..................................................................................127
Spajanje fotoaparata i računala ............................................................129
Kopiranje slika na računalo ...................................................................130
Mjesta za pohranu slikovnih datoteka i nazivi datoteka .......................133
Kopiranje slika pohranjenih na računalo na memorijsku karticu
i pregled slika ........................................................................................134
Uporaba softvera (isporučen)................................................................135
Instaliranje softvera ...............................................................................136
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera ........................................137
Uporaba "Image Data Converter SR" softvera.....................................139
Uporaba "Image Data Lightbox SR" softvera.......................................140
Uporaba "Remote Camera Control" softvera.......................................142
Ispis fotografija
Kako ispisati fotografije.........................................................................145
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge............146
U slučaju problema
U slučaju problema ...............................................................................149
Poruke upozorenja ................................................................................158
Ostale informacije
O memorijskoj kartici ............................................................................161
O "InfoLITHIUM" bateriji .......................................................................163
O punjaču baterije .................................................................................164
Dodatni pribor .......................................................................................165
Mjere opreza .........................................................................................168
Tehnički podaci .....................................................................................170
Funkcija Reset default...........................................................................172
13
Priprema
Opis fotoaparata
Fotoaparat
P Tipka DRIVE (55)
* Ne dirajte izravno ove dijelove.
Za detalje o rukovanju pogledajte stranice
navedene u zagradama.
R HDMI priključnica (90, 121, 148)
Q Funkcijski kotačić (34)
S VIDEO OUT/Z (USB) priključnica
(89, 129)
T ( Priključnica za sinkronizaciju
bljeskalice (77)
U REMOTE priključnica (166)
V Priključnica DC IN (165)
A Tipka ISO (64)
B Tipka $ (ekspozicija) (45)
C Kukice za remen (17)
D Okidač (t korak 5 u "Prvo pročitajte")
E Prednji kontrolni kotačić (30, 107)
F Senzor daljinskog upravljača (60)
G AF osvjetljenje (54, 102)/Žaruljica selftimera (57)
H Tipka za provjeru dubinske oštrine (39)
I Kontakti objektiva*
J Zrcalo*
K Držač objektiva
L Tipka za otpuštanje objektiva (t korak
2 u "Prvo pročitajte")
M Preklopka načina izoštravanja (52, 101)
N Tipka WB (ravnoteža bjeline) (61)
O Ugrañena bljeskalica* (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")
14
N Preklopka načina mjerenja (48)
O Za snimanje: Tipka AEL (AE blokada)
(43, 46)/Tipka SLOW SYNC (77)
Za gledanje: Tipka Y (indeksni prikaz)
(84)
P ? Oznaka položaja senzora slike (50)
Q Za snimanje: Tipka AF/MF (automatsko/
ručno izoštravanje) (53)
Za gledanje: Tipka y (uvećanje) (86)
R Stražnji kontrolni kotačić (30, 107)
S Indikator pristupa (t korak 3 u "Prvo
pročitajte")
T Preklopka Q (Super SteadyShot)
(t korak 5 u "Prvo pročitajte")
U Pokrov memorijske kartice (t korak 3 u
"Prvo pročitajte")
A Tražilo (t korak 5 u "Prvo pročitajte")
V Utor za "Memory Stick Duo" (t korak 3
u "Prvo pročitajte")
B Senzori okulara (111)
W Utor za CF karticu (t korak 3 u "Prvo
pročitajte")
C Preklopka POWER (t korak 4 u "Prvo
pročitajte")
X Preklopka za vañenje CF kartice
(t korak 3 u "Prvo pročitajte")
D Tipka MENU (32)
E Tipka DISP (prikaz) (23, 83)
F Tipka B (brisanje) (t korak 6 u "Prvo
pročitajte")
G Tipka # (reprodukcija) (t korak 6 u
"Prvo pročitajte")
H LCD zaslon (20, 23)
I Kontroler (str. 29)
J Za snimanje: Tipka C (Custom) (81, 98)
Za gledanje: Tipka X (histogram) (85)
K Za snimanje: Tipka Fn (funkcija) (30)
Za gledanje: Tipka s (zakretanje) (88)
L Priključak za pribor (166)
M Dioptrijski regulator (t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
15
Daljinski upravljač
A Navoj za stativ
C Vijak stativa mora biti kraći od 5,5 mm. U
suprotnom ne možete sigurno pričvrstiti
stativ, a vijak može oštetiti fotoaparat.
B Preklopka za otvaranje pokrova baterije
(t korak 1 u "Prvo pročitajte")
C Osim tipaka 2 SEC i SHUTTER, tipke su
aktivne samo dok je fotoaparat spojen s TV
prijemnikom (str. 60, 91, 148).
C Zaporna preklopka (t korak 1 u "Prvo
pročitajte")
A Tipka 2 SEC (aktiviranje okidača nakon
2 sekunde)
D Baterijski pretinac (t korak 1 u "Prvo
pročitajte")
B Tipka SHUTTER
E Pokrov baterije (t korak 1 u "Prvo
pročitajte")
D Tipka DISP (prikaz) (83)
C Tipka X (histogram) (85)
E Tipka Y (indeksni prikaz) (84)
F Tipka s (zakretanje) (88)
G Tipka # (reprodukcija) (83)
H Tipka MENU (32)
I Tipka PRINT (148)
J Odašiljač
K Tipka _ (slide show) (119)
L Tipke f/e (povećanje/smanjenje) (86)
M Tipka B (brisanje) (t korak 6 u "Prvo
pročitajte")
N v/V/b/B/A (29)
16
C Izvucite izolaciju iz daljinskog upravljača prije
uporabe.
Izolacija
Pričvršćenje remena
Ovaj fotoaparat ima dva držača za pričvršćenje remena. Pričvrstite remen krajem s
hvataljkom za daljinski upravljač na držač sa
strane na kojoj se drži fotoaparat. Drugi kraj
učvrstite na drugu stranu.
Hvataljka za daljinski upravljač
C Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na
prednjoj strani fotoaparata kako biste mogli
njime rukovati (str. 14).
Zamjena baterije daljinskog upravljača
A Dok držite graničnik, umetnite nokat u
otvor i izvucite nosač baterije.
B Umetnite novu bateriju tako da je + strana
okrenuta gore.
C Vratite nosač baterije u daljinski upravljač
tako da klikne.
Graničnik
Učvrsni prsten
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se njome
pogrešno rukuje. Nemojte je puniti,
rastavljati niti bacati u vatru.
C Kad litijska baterija oslabi, radni domet daljinskog
upravljača se smanjuje ili daljinski upravljač
neće raditi pravilno. U tom slučaju, zamijenite
bateriju novom Sony CR2025 litijskom baterijom.
Uporaba druge vrste baterije može uzrokovati
opasnost od požara ili eksplozije.
17
Kod provlačenja remena kroz učvrsni prsten
držite vrh remena prstom kao što je prikazano
slikom, zatim povucite učvrsni prsten radije
nego vrh remena u položaj kojim se
učvršćuje remen.
Ako učvrsni prsten spada s remena, vratite
ga na remen stranom sa zupcima.
Strana sa zupcima
18
Indikatori na zaslonu
Za detalje o postupku pogledajte stranice u
zagradama.
Tražilo
Indikator
Značenje
S
Super SteadyShot skala (t
korak 5 u "Prvo pročitajte")
Format slike 16:9 (95)
A
Indikator
Značenje
Lokalno AF područje (49)
u
AF područje u točki (49)
p
Područje mjerenja u točki (48)
Područje snimanja u formatu
16:9 (95)
B
Indikator
Značenje
Y
Kompenzacija bljeskalice (75)
(
Trepće: Bljeskalica se puni.
Svijetli: Bljeskalica je puna
(t korak 5 u "Prvo
pročitajte").
WL
Bežična bljeskalica (73)
H
Brza sinkronizacija (167)
r
Ručno izoštravanje (53)
zTU
Izoštravanje (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")
125
Brzina zatvarača (39)
5.6
Otvor blende (37)
Skala ekspozicije (42, 47, 58)
;
AE blokada (46)
9
Broj preostalih snimaka (56)
h
Upozorenje potresanja
aparata (t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
19
LCD zaslon (prikaz informacija o
snimanju)
C
Indikator
Značenje
G P R Način okidanja (55)
@FL
NV
C Gornja slika je za puni prikaz u vodoravnom
položaju (str. 23).
A
Indikator
Značenje
Registracijski broj (79)
ZPASM
/01.
yz
Kotačić moda (34)
1/125
Brzina zatvarača (39)
F5.6
Otvor blende (37)
+2.0
Ekspozicija (45)
;
AE blokada (46)
B
Indikator
Značenje
w(q|
(G
Način rada bljeskalice (73)/
Smanjenje efekta crvenih
očiju (110)
$ x
Kompenzacija ekspozicije
(45)/Ručno izmjereno (42)
h
Kompenzacija bljeskalice (75)
ISO AUTO
|{
Vr
#
Način izoštravanja (52)
PTU
Područje automatskog
izoštravanja (49)
" - \
Način mjerenja (48)
~!
D-range Optimizer (66)
21
34
56
78
9:
;<
=>
Creative Style (67)
< +1 ; +1
L +1 Y +1
Z+1
Kontrast, zasićenost, oštrina,
svjetlina, Zone Matching (68)
Ravnoteža bjeline (Auto,
AWB ` +1
5500K M1 a Preset, Color temperature,
CC filter, Custom) (61)
D
Indikator
Značenje
* 90%
Preostalo trajanje baterije
(t korak 1 u "Prvo
pročitajte")
RAW cRAW
Kvaliteta slike (96)
RAW+J cRAW+J
Skala ekspozicije (42, 47, 58)
X.FINE FINE
STD
ISO osjetljivost (64)
stu
xwv
Veličina slike (94)
Memorijska kartica (123)
100
20
Preostali broj snimaka (24)
E
LCD zaslon (reprodukcija jedne slike)
Operativni vodič
Sljedeći postupak može biti naznačen u
donjem dijelu LCD zaslona. Indikatori imaju
sljedeće značenje.
Indikator
Značenje
Y
Kontroler bB
7
Kontroler vV
879
Kontroler vVbB
z
Središte kontrolera
T
Tipka MENU
Ti
Povratak s MENU
D
Indikator
Značenje
Memorijska kartica (123)
Tipka za brisanje
100-0003
Broj mape-datoteke (133)
Tipka za povećanje
-
Zaštita (115)
Tipka C
DPOF3
DPOF podešenje (116)
Tipka Fn
RAW cRAW
Kvaliteta slike (96)
Tipka #
X.FINE FINE
STD
Prednji ili stražnji kontrolni
kotačić
W
Prednji kontrolni kotačić
X
Stražnji kontrolni kotačić
RAW+J cRAW+J
stu
xwv
Veličina slike (94)
Preostali kapacitet baterije
(t korak 1 u "Prvo
pročitajte")
1/30
Brzina zatvarača (39)
F4.0
Otvor blende (37)
ISO 400
ISO osjetljivost (64)
2007 1 1
10:37PM
Datum snimanja
3/7
Broj mape/ukupni broj
snimaka
21
LCD zaslon (prikaz histograma)
A
Indikator
Značenje
Memorijska kartica (123)
100-0003
Broj mape - datoteke (133)
-
Zaštita (115)
DPOF3
DPOF postavka (116)
RAW cRAW
Kvaliteta slike (94)
RAW+J cRAW+J
X.FINE FINE
STD
stu
xwv
Veličina slike (94)
Preostali kapacitet baterije
(t korak 1 u "Prvo
pročitajte")
:
Prikazana slika (85)
B
Indikator
Značenje
ZPASM
/01.
yz
Kontrolni kotačić (34)
1/125
Brzina zatvarača (39)
F3.5
Otvor blende (37)
ISO100
ISO osjetljivost (64)
$ –0.3
Skala ekspozicije (45)
h –0.3
Kompenzacija bljeskalice (75)
" - \
Način mjerenja (48)
35 mm
Žarišna duljina (8)
Histogram (85)
22
Indikator
Značenje
21
34
56
78
9:
;<
=>
Creative Style (67)
AWB ` +1
5500K M1
Ravnoteža bjeline (Auto,
Preset, Color temperature,
Color filter, Custom) (61)
~!
D-range optimizer (66)
2007 1 1
10:37PM
Datum snimanja
3/7
Broj datoteke/ukupni broj
slika
Promjena prikaza informacija o snimanju
Kod snimanja, LCD zaslon na poleñini aparata prikazuje različite informacije o snimanju.
Pritisnite tipku DISP (prikaz) za prebacivanje izmeñu detaljnog prikaza i uvećanog prikaza.
Možete takoñer isključiti prikaz kako biste smanjili potrošnju baterije.
Kad zakrenete aparat u okomiti položaj, prikaz se automatski zakrene kako bi se prilagodio
položaju aparata.
Vodoravni položaj
Detaljni prikaz
Uvećani prikaz
Bez prikaza
Tipka DISP (prikaz)
Okomiti položaj
Detaljni prikaz
Uvećani prikaz
Bez prikaza
Tipka DISP (prikaz)
C Upute u ovom priručniku temelje se na detaljnom prikazu u vodoravnom položaju. (Gornja lijeva
ilustracija.)
C Možete podesiti da se prikaz ne zakreće u okomitom položaju pomoću opcije [Rec.info.disp] u izborniku
W Custom (str. 112).
C Možete promijeniti svjetlinu LCD zaslona duljim pritiskom na tipku DISP (prikaz) (str. 120).
C Za informacije prikazane u reprodukcijskom modu, pogledajte str. 83.
23
Broj snimaka
Tablice prikazuju približan broj snimaka koje mogu stati na medij za snimanje formatiran ovim
fotoaparatom. Vrijednosti se mogu mijenjati ovisno o uvjetima snimanja.
Broj snimaka
"Memory Stick Duo"
Veličina slike: L 12M (Format: 3:2)
Kapacitet
Veličina slike
128 MB
(Jedinice: Snimke)
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
Standard
31
57
120
245
496
982
1 973
Fine
21
38
81
167
338
669
1 344
Extra fine
11
20
43
89
180
358
720
cRAW & JPEG
6
11
24
51
103
204
410
RAW & JPEG
4
8
18
38
77
153
309
cRAW
9
17
35
73
148
293
590
RAW
6
11
24
50
100
199
401
Veličina slike: L 10M (Format: 16:9)
Kapacitet
Veličina slike
128 MB
256 MB
(Jedinice: Snimke)
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
Standard
36
65
136
280
565
1 120
2 250
Fine
24
44
94
193
390
773
1 553
Extra fine
13
24
51
105
212
420
844
cRAW & JPEG
6
12
25
53
107
212
427
RAW & JPEG
5
9
19
39
80
158
318
cRAW
9
17
35
73
148
293
590
RAW
6
11
24
50
100
199
401
Veličina slike: M 6.4M (Format: 3:2)
Kapacitet
Veličina slike
24
8 GB
128 MB
256 MB
(Jedinice: Snimke)
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
Standard
50
89
188
385
776
1 536
3 087
Fine
35
63
134
275
555
1 099
2 208
Extra fine
19
35
75
154
311
617
1 240
cRAW & JPEG
7
13
28
57
117
231
465
RAW & JPEG
5
9
20
42
85
169
339
Veličina slike: M 5.4M (Format: 16:9)
Kapacitet
Veličina slike
128 MB
256 MB
(Jedinice: Snimke)
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
Standard
56
99
209
429
865
1 712
3 439
Fine
40
72
152
312
630
1 248
2 508
Extra fine
22
41
87
178
360
713
1 433
cRAW & JPEG
7
13
29
59
120
237
477
RAW & JPEG
5
9
21
43
86
172
345
Veličina slike: S 3.0M (Format: 3:2)
Kapacitet
Veličina slike
128 MB
256 MB
(Jedinice: Snimke)
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
Standard
74
132
276
566
1 142
2 262
4 543
Fine
56
101
212
435
877
1 737
3 489
Extra fine
33
59
125
256
517
1 024
2 057
cRAW & JPEG
8
14
30
62
126
251
504
RAW & JPEG
5
10
21
44
90
179
359
Veličina slike: S 2.6M (Format: 16:9)
Kapacitet
Veličina slike
128 MB
256 MB
(Jedinice: Snimke)
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
Standard
81
145
305
625
1 262
2 497
5 016
Fine
62
112
236
484
977
1 933
3 883
Extra fine
38
68
143
294
593
1 175
2 360
cRAW & JPEG
8
14
31
63
128
255
512
RAW & JPEG
5
10
22
45
91
181
363
25
CF kartica
Veličina slike: L 12M (Format: 3:2)
Kapacitet
Veličina slike
256 MB
(Jedinice: Snimke)
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
Standard
64
129
255
500
1 001
2 000
Fine
43
87
174
341
682
1 363
Extra fine
23
46
93
182
365
730
cRAW & JPEG
13
26
53
103
208
415
RAW & JPEG
10
20
40
78
156
313
cRAW
19
38
76
149
299
598
RAW
13
26
52
101
203
406
Veličina slike: L 10M (Format: 16:9)
Kapacitet
Veličina slike
256 MB
(Jedinice: Snimke)
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
Standard
73
147
291
570
1 142
2 281
Fine
50
101
201
393
788
1 574
Extra fine
27
55
109
214
428
856
cRAW & JPEG
13
27
55
108
217
433
RAW & JPEG
10
20
41
80
161
323
cRAW
19
38
76
149
299
598
RAW
13
26
52
101
203
406
Veličina slike: M 6.4M (Format: 3:2)
Kapacitet
Veličina slike
Standard
26
8 GB
256 MB
(Jedinice: Snimke)
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
100
202
400
783
1 567
3 129
Fine
71
144
286
560
1 121
2 239
Extra fine
40
81
160
314
629
1 257
cRAW & JPEG
15
30
60
118
236
472
RAW & JPEG
11
22
44
86
172
344
Veličina slike: M 5.4M (Format: 16:9)
Kapacitet
Veličina slike
Standard
256 MB
512 MB
(Jedinice: Snimke)
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
112
225
446
872
1 746
3 487
Fine
81
164
325
636
1 273
2 542
Extra fine
46
93
185
363
727
1 452
cRAW & JPEG
15
31
61
121
242
484
RAW & JPEG
11
22
44
87
175
350
Veličina slike: S 3.0M (Format: 3:2)
Kapacitet
Veličina slike
256 MB
(Jedinice: Snimke)
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
Standard
148
298
589
1 152
2 307
4 605
Fine
113
228
452
885
1 772
3 537
Extra fine
66
134
266
522
1 044
2 086
cRAW & JPEG
16
33
65
128
256
511
RAW & JPEG
11
23
46
91
182
364
Veličina slike: S 2.6M (Format: 16:9)
Kapacitet
Veličina slike
256 MB
(Jedinice: Snimke)
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
Standard
163
329
650
1 273
2 547
5 085
Fine
126
254
503
985
1 972
3 937
Extra fine
76
154
306
598
1 198
2 392
cRAW & JPEG
16
33
66
130
260
519
RAW & JPEG
11
23
47
92
184
368
27
Broj slika koje možete snimiti uz uporabu
baterije
Tablica prikazuje približan broj fotografija
koje možete snimiti kad fotoaparat koristite
sa sasvim napunjenom akumulatorskom baterijom (isporučena) pri temperaturi od 25°C.
Broj slika koje možete snimiti podrazumijeva
promjenu medija za snimanje ukoliko je
potrebno.
Stvarne vrijednosti mogu biti manje od
navedenih ovisno o načinu uporabe.
Medij za snimanje
Broj snimaka
"Memory Stick Duo"
oko 650
CF kartica
oko 650
C Snimanje u sljedećim uvjetima:
– Opcija [Quality] podešena na [Fine].
– Izoštravanje podešeno na AF-A (Automatic AF).
– Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
– Jedno aktiviranje bljeskalice svaka dva
snimanja.
– Jedno uključenje i isključenje svakih deset
snimanja.
C Postupak mjerenja se temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
C Broj slika za snimanje se ne mijenja ovisno o
veličini slike.
C Kapacitet baterije smanjuje se kroz učestalu
uporabu i tijekom vremena (str. 163).
C Broj slika koje možete snimiti se smanjuje u
sljedećim uvjetima:
– Niska temperatura.
– Učestala uporaba bljeskalice.
– Učestalo uključenje/isključenje fotoaparata.
– Izoštravanje podešeno na AF-C (Continuous AF).
– Kapacitet baterije je slab.
C Kad koristite Microdrive, broj mogućih snimaka
može se razlikovati.
28
Osnovno rukovanje
Uporaba kontrolera
Pomoću kontrolera možete podesiti i izvršiti brojne funkcije. Dok gledate slike, pomoću
kontrolera možete odabrati slike za reprodukciju.
Tipka MENU
Smjer pomicanja kontrolera je u ovim
uputama označen na sljedeći način:
Kontroler
Gore:
Dolje:
Desno:
Lijevo:
v
V
B
b
Tipka #
(reprodukcija)
Primjeri:
Odabir opcija izbornika
Pomicanjem kontrolera u smjeru v/V/b/B pomiče se kursor u
odgovarajućem smjeru. Pritiskom na sredinu kontrolera,
potvrñuje se odabrana opcija.
Odabir slika za reprodukciju
Kod pojedinačnog prikaza
Odaberite prethodnu ili sljedeću sliku pomicanjem kontrolera u
smjeru b/B.
Kod indeksnog prikaza
Odaberite željenu sliku pomicanjem kontrolera u smjeru
v/V/b/B.
29
Uporaba tipke Fn (funkcija)
Pomoću tipke Fn (funkcija), možete promijeniti izbornik s prikazom informacija o snimanju
(str. 23) na Quick Navi izbornik. U Quick Navi izborniku možete izravno promijeniti postavke.
Osim Quick Navi izbornika kojim se može rukovati preko izbornika s prikazom informacija o
snimanju, na raspolaganju je i izbornik Exclusive disp koji omogućuje prebacivanje na prikaz
svakog ekskluzivnog izbornika.
U ovim uputama se za primjer koriste slike iz izbornika Quick Navi.
Quick Navi izbornik
Exclusive disp izbornik
Prednji kontrolni kotačić
Stražnji kontrolni kotačić
Kontroler
Tipka Fn (funkcija)
Uporaba Quick Navi izbornika
1 Pritisnite tipku Fn (funkcija) tako da se prikaže Quick Navi izbornik.
30
2 Odaberite željenu opciju pomoću kontrolera.
3 Podesite opciju pomoću prednjeg ili stražnjeg kontrolnog kotačića.
Podrobnosti o postupku podešavanje svake od opcija, potražite na odgovarajućoj stranici.
C Kod uporabe Creative Style (str. 67), neki postupci podešavanja mogući su samo preko izbornika
Exclusive disp.
Uporaba Exclusive disp izbornika
1 Slijedite korake 1 i 2 u postupku "Uporaba Quick Navi izbornika".
2 Pritisnite sredinu kontrolera tako da se prikaže
Exclusive disp izbornik.
3 Izvršite podešavanje pomoću kontrolera.
Podrobnosti o postupku podešavanje svake od opcija, potražite na odgovarajućoj stranici.
C Umjesto prednjeg i stražnjeg kontrolnog kotačića, možete upotrebljavati kontroler.
31
Funkcije dostupne preko Quick Navi izbornika su:
Ekspozicija
AF područje
Način okidanja
Ravnoteža bjeline
ISO
D-Range Optimizer
Creative Style*
Način rada bljeskalice*
Kompenzacija bljeskalice
Veličina slike
Kvaliteta slike
str. 45
str. 49
str. 55
str. 61
str. 64
str. 66
str. 67
str. 73
str. 75
str. 94
str. 96
Sivo označene opcije nisu dostupne.
* Nije dostupno kod povećanog prikaza (str. 23). Rukujte preko izbornika ! Recording.
Uporaba izbornika
Tipka MENU
Kontroler
1 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
2 Pomaknite kontroler u smjeru b/B za odabir
željene stranice izbornika.
! Izbornik Recording [1, 2, 3, 4]
W Custom izbornik [1, 2, 3, 4]
# Izbornik Playback [1, 2]
0 Izbornik Setup [1, 2, 3]
32
Trenutno odabran izbornik
Izbornik koji
nije odabran
3 Kontroler pomaknite u smjeru v/V za odabir željene
opcije i zatim pritisnite sredinu kontrolera.
4 Kontroler pomaknite u smjeru v/V za odabir željene
postavke i zatim pritisnite sredinu kontrolera.
5 Pritisnite tipku MENU za zatvaranje izbornika.
Izbornik se takoñer zatvara ako pritisnete okidač dopola.
C Kod uporabe izbornika, kontroler možete zamijeniti pomoću prednjeg i stražnjeg kontrolnog kotačića.
Okretanjem prednjeg kotačića, pomiče se kursor u smjeru v/V, a okretanjem stražnjeg kotačića u smjeru
b/B.
C Kod podešavanja izbornika, podešavanje se poništava pritiskom na tipku MENU.
C Kod prikaza izbornika, možete prikazati prethodno odabrani izbornik pomoću [Menu start] u izborniku 0
Setup (str. 125).
33
Uporaba funkcija snimanja
Uporaba kotačića moda
Postavite kotačić moda na željenu funkciju.
Kotačić moda
Načini snimanja
:
Automatsko podešavanje
Omogućuje jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje postavki. t korak 5
u "Prvo pročitajte"
/ 0 1 . y z: Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)
Omogućuje snimanje s podešenim postavkama, ovisno o prizoru (str. 35).
P:
Automatsko programirano snimanje
Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i
otvora blende). Druge opcije je moguće podesiti, a podešenja možete pohraniti
(str. 36).
A:
Snimanje s prioritetom otvora blende
Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja otvora blende (str. 37).
S:
Snimanje s prioritetom brzine zatvarača
Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja brzine zatvarača (str. 39).
M:
Snimanje s ručnim podešavanjem ekspozicije
Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja ekspozicije (i brzine zatvarača i
otvora blende) (str. 41).
MR:
Uporaba postavki iz memorije
Omogućuje uporabu postavki iz [Memory] izbornika ! Recording (str. 79).
34
Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)
Pri snimanju možete koristiti jedno od postojećih podešenja ovisno o uvjetima.
C Možete promijeniti bilo koje podešenje osim Creative Style (str. 67), ali se postavke resetiraju odabirom
drugog načina ili isključivanjem fotoaparata..
/ Portrait
Za snimanje izoštrenog objekta na nejasnoj pozadini.
C Za veće zamućenje pozadine učinkovitije je korištenje telefoto položaja
objektiva.
C Preporuča se uporaba bljeskalice kad je objekt osvijetljen straga. Takoñer, kad ne
koristite bljeskalicu, preporuča se uporaba sjenila objektiva kako bi se spriječila
prevelika količina svjetla na leći objektiva.
0 Landscape
Za snimanje pejzaža živih i oštrih boja.
C Savjetujemo da zatvorite bljeskalicu kako se ne bi aktivirala.
C Brzina zatvarača se smanji kad je objekt taman. Ako se u tražilu pojavi h,
nemojte potresati aparat ili koristite stativ. Takoñer se preporuča uporaba
funkcije Super SteadyShot.
1 Macro
Za snimanje izbliza objekata poput cvijeća, insekata.
Možete dobiti jasnu i izoštrenu sliku.
C Kad koristite bljeskalicu pri snimanju na udaljenosti do 1 m, u donjem dijelu
slike mogu se pojaviti sjene. Ovo podešenje nemojte koristiti s ugrañenom
bljeskalicom.
C Minimalna udaljenost snimanja se ne mijenja čak i ako odaberete Macro. Za
snimanje veće slike, preporučuje se uporaba makroobjektiva.
. Sports action
Za snimanje objekata koji se kreću na otvorenom ili na svijetlim mjestima.
C Aparat nastavlja izoštravati dok je okidač pritisnut dopola (Continuous AF, str. 52).
C Način okidanja je podešen na Continuous adv. (str. 56). Aparat snima kontinuirano
dokle god je pritisnut okidač.
C Nemojte koristiti bljeskalicu ako je objekt izvan njenog dometa (zatvorite
bljeskalicu). Domet bljeskalice t str. 65.
y Sunset
Za ljepše snimanje crvenih tonova sunčeva zalaska.
35
z Night view/portrait
C Brzina zatvarača je manja pa se preporuča uporaba stativa. Takoñer je moguće koristiti funkciju Super
SteadyShot.
Night portrait
Za snimanje portreta na tamnim mjestima.
Otvorite bljeskalicu kako biste mogli koristiti ovu funkciju.
C Osoba koju snimate ne bi se smjela kretati jer će slika ispasti nejasna.
Night view
Za snimanje noćnih prizora na udaljenosti bez gubitka tamne atmosfere
okoline.
Nemojte koristiti bljeskalicu (zatvorite je).
C Slika možda neće ispasti dobra kod snimanja potpuno tamnog noćnog prizora.
Automatsko programirano snimanje – P
Kod automatskog programiranog snimanja aparat automatski podešava brzinu zatvarača i otvor
blende u skladu sa svjetlinom objekta baš kao i u modu automatskog podešavanja (kotačić
moda: AUTO).
z Razlika između načina automatskog podešavanja i programiranog snimanja
Kod automatskog podešavanja i programiranog snimanja, automatski se podešavaju brzina zatvarača i
otvor blende.
Ostale postavke možete promijeniti. Kod automatskog podešavanja, nove postavke će se resetirati kod
odabira drugog načina snimanja ili ako se fotoaparat isključi.
Kod programiranog snimanja, nove postavke će se sačuvati kod odabira drugog načina snimanja ili ako
se fotoaparat isključi.
Kad je fotoaparat u načinu automatskog podešavanja i otvorena je bljeskalica, bljeskalica se automatski
aktivira kad je to potrebno. Kod programiranog snimanja i kad je otvorena bljeskalica, fotoaparat uvijek
aktivira bljeskalicu kod snimanja.
Program Shift
Moguće je privremeno promijeniti kombinaciju vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača koje
je podesio aparat.
Postoje dva načina uporabe funkcije Program Shift:
PS Shift: Možete odabrati željenu brzinu zatvarača. Otvor blende se podešava automatski.
PA Shift: Možete odabrati željeni otvor blende. Brzina zatvarača se podešava automatski.
36
Prednji kontrolni kotačić
Kotačić moda
Okidač
Stražnji kontrolni kotačić
A Podesite kotačić moda na P.
B Držite fotoaparat u ruci i pogledajte u tražilo ili pritisnite okidač dopola dok se u tražilu ne pojavi
brzina zatvarača i otvor blende.
C Odaberite otvor blende i brzinu zatvarača kontrolnim kotačićem kad je prikazana vrijednost
brzine zatvarača i otvora blende.
PS Shift
Prednji kontrolni
kotačić
PA Shift
Stražnji kontrolni
kotačić
C Možete promijeniti izmeñu PS Shift i PA Shift pomoću [Ctrl dial setup] u izborniku W Custom (str. 107).
C Kad je prikazana vrijednost brzine zatvarača i otvora blende, okidač ne trebate više držati pritisnutim.
C Kad nakon nekoliko sekundi nestane vrijednost brzine zatvarača i otvora blende, nestanu takoñer i
podešene vrijednosti.
C Kad je bljeskalica otvorena, ne možete odabrati Program Shift. Kad je funkcija Program Shift uključena,
isključit će se otvorite li bljeskalicu.
Snimanje s prioritetom brzine zatvarača – A
Možete ručno podesiti otvor blende. Otvarate li blendu (manji F-broj), količina svjetla u
objektivu se povećava i raspon izoštravanja se sužava. Tada je izoštren samo glavni objekt.
Zatvarate li blendu (veći F-broj), količina svjetla se smanjuje i raspon izoštravanja se proširuje.
Tada je izoštrena cijela slika.
Brzina zatvarača se podešava automatski.
Otvaranje blende
Zatvaranje blende
37
Kotačić moda
Prednji kontrolni kotačić
Stražnji kontrolni kotačić
A Podesite kotačić moda na A.
B Odaberite odgovarajući otvor blende uporabom prednjeg ili stražnjeg kontrolnog kotačića.
C Raspon podešavanja otvora blende ovisi o objektivu.
C Otvor blende podešava se u koracima po 1/3 EV. Možete podesiti ekspoziciju u koracima po 1/2 EV
pomoću [Exposure step] u izborniku ! Recording (str. 98).
C Ako ovim podešavanjima niste postigli odgovarajuću ekspoziciju, na LCD zaslonu i u tražilu trepće
brzina zatvarača kod pritiska okidača dopola. I tada možete snimati, no preporuča se ponovno
podešavanje.
C Kad je bljeskalica otvorena, aktivirat će se bez obzira na količinu svjetla na mjestu snimanja (str. 73).
C Ako pri uporabi bljeskalice smanjite otvor blende (veći F-broj), svjetlo bljeskalice ne dopire do udaljenog
objekta. Preporuča se povećanje otvora blende (manji F-broj).
C Smanjite li otvor blende (veći F-broj), količina svjetla koje prolazi kroz objektiv se smanji te se smanji i
brzina zatvarača. Preporuča se uporaba stativa.
z Tehnike snimanja
Dubinska oštrina predstavlja domet izoštravanja. Otvaranjem blende se dubinska oštrina smanjuje (domet
izoštravanja se sužava), a zatvaranjem blende se dubinska oštrina povećava (domet izoštravanja se
proširuje).
Otvorite blendu
Objekt je izoštren, a
pozadina nejasna.
Zatvorite blendu
Pri širokokutnom snimanju
izoštreni su i bliži i udaljeniji
objekti.
Podesite otvor blende u skladu s uvjetima snimanja, bilo za izoštravanje odreñenog dijela kadra ili za
izoštravanje čitave slike.
38
z Provjera dubinske oštrine
U tražilu se prikazuje slika primljena preko potpuno otvorene blende. Promjena otvora blende utječe na
oštrinu slike objekta i tako uzrokuje odstupanje izmeñu oštrine slike u tražilu i stvarno snimljene slike.
Funkcija provjere dubinske oštrine omogućuje gledanje slike uz podešeni otvor blende za stvarno
snimanje. Tako možete provjeriti oštrinu objekta prije stvarnog snimanja.
Tipka za provjeru dubinske
oštrine
Pritisnite tipku za provjeru dubinske oštrine nakon izoštravanja objekta.
Dok držite tipku, smanjuje se otvor blende tako da odgovara otvoru blende prikazanom u tražilu.
C Slika u tražilu bit će tamnija.
C Ako nije izvršeno izoštravanje i pritisne se tipka za provjeru dubinske oštrine, nije moguće snimanje.
Za snimanje, pritisnite tipku za provjeru dubinske oštrine kad u tražilu svijetli z.
C Kod objektiva s tipkom za zadržavanje izoštrenja, možete podesiti fotoaparat za provjeru dubinske oštrine
pomoću tipke za zadržavanje izoštrenja preko [FocusHoldButton] u izborniku W Custom (str. 106).
Snimanje s prioritetom brzine zatvarača – S
Brzinu zatvarača možete podesiti ručno. Snimate li pokretni objekt uz veću brzinu zatvarača, on
će na snimci ispasti kao "zamrznut" u trenutku. Pri nižoj brzini zatvarača sačuva se dojam
kretanja objekta.
Aparat automatski podešava otvor blende.
Brzi zatvarač
Spori zatvarač
39
Kotačić moda
Prednji kontrolni kotačić
Stražnji kontrolni kotačić
A Podesite kotačić moda na S.
B Odaberite odgovarajuću brzinu zatvarača uporabom kontrolnog kotačića.
C Brzinu zatvarača možete podesiti u rasponu izmeñu 30 i 1/8000 sekundi. Možete je podesiti izmeñu
30 i 1/200 sekundi (s uključenom funkcijom Super SteadyShot) ili 30 i 1/250 sekundi (s isključenom
funkcijom Super SteadyShot) kad koristite bljeskalicu.
C Brzina zatvarača podešava se u koracima po 1/3 Ev. Možete podesiti ekspoziciju u koracima po 1/2
EV pomoću [Exposure step] u izborniku ! Recording (str. 98).
C Ako ovim podešavanjima niste postigli odgovarajuću ekspoziciju, na LCD zaslonu i u tražilu trepće
vrijednost otvora blende kod pritiska okidača dopola. I tada možete snimati, no preporuča se ponovno
podešavanje.
C Kad je bljeskalica otvorena, aktivirat će se bez obzira na količinu svjetla na mjestu snimanja (str. 73).
C Ako pri uporabi bljeskalice smanjite otvor blende (veći F-broj) smanjenjem brzine zatvarača, svjetlo
bljeskalice ne dopire do udaljenog objekta.
C Kad brzina zatvarača iznosi jednu sekundu ili više, nakon snimanja će se izvoditi smanjenje šuma (str. 103).
C Indikator h (upozorenje na potresanje aparata) se ne pojavljuje pri snimanju s prioritetom brzine
zatvarača.
z Tehnike snimanja
Kod snimanja osoba koje se kreću, vozila, čestica vode nošenih vjetrom i sličnih
prizora uporabom brzog zatvarača, možete uhvatiti djelić trenutka koji ljudsko oko
ne može zabilježiti.
Kod snimanja objekta poput riječnog toka primjenom male brzine zatvarača, na
slici možete postići dojam kretanja. U takvim slučajevima preporuča se uporaba
stativa kako biste spriječili pomicanje aparata.
40
Snimanje s ručnom ekspozicijom – M
Ručna ekspozicija
Moguće je ručno podesiti brzinu zatvarača i otvor blende.
Ovaj način snimanja je koristan kad zadržavate podešenje brzine zatvarača i otvora blende ili
kad koristite mjerač ekspozicije.
Kotačić moda
Prednji kontrolni kotačić
Stražnji kontrolni kotačić
A Podesite kotačić moda na M.
B Odaberite odgovarajuću brzinu zatvarača uporabom stražnjeg kontrolnog kotačića.
Prednji kontrolni
kotačić
Stražnji kontrolni
kotačić
C Uz "30" je prikazano "BULB" (Bulb snimanje) (str. 43).
C U modu ručnog izoštravanja, čak i kad je [ISO sensitivity] (str. 64) podešen na [AUTO], fiksno je na ISO
200.
C Ovu funkciju možete pridijeliti prednjim i stražnjim kontrolnom kotačiću podešavanjem opcije [Ctrl dial
setup] u izborniku W Custom (str. 107).
C Kad je bljeskalica otvorena, aktivirat će se bez obzira na količinu svjetla na mjestu snimanja (str. 73).
C Indikator h (upozorenje na potresanje aparata) se ne pojavljuje pri snimanju s ručno podešenom
ekspozicijom.
41
z Skala ekspozicije
Skala ekspozicije na LCD zaslonu i u tražilu pokazuje razliku izmeñu standardne ekspozicije (0.0 EV)
odreñene svjetlomjerom aparata i podešene ekspozicije koju odreñuje brzina zatvarača i otvor blende koje
podesi fotograf (prema ručnom mjerenju svjetla).
Ekspozicija koju je
podesio fotograf je ista
kao i ekspozicija
odreñena svjetlomjerom
fotoaparata.
Ekspozicija koju je
podesio fotograf je za 1.0
EV veća (+) od
standardne ekspozicije
odreñene svjetlomjerom
fotoaparata.
Pojavljuju se strelice b B
ako je podešena ekspozicija izvan raspona EV
skale. Ta strelica počinje
treptati ako razlika
postane veća.
LCD
zaslon
Tražilo
x : kratica za Metered Manual (ručno izmjereno svjetlo)
C Ako je podešena ekspozicija, standardna ekspozicija (0.0 EV) se pomiče samo za podešeni iznos.
z Kako koristiti tipku AEL u ručnom modu
Kad pritisnete i zadržite tipku AEL (AE blokada), ekspozicija koju odredi svjetlomjer ostane kao standardna
ekspozicija (0.0 EV). Promijenite li kompoziciju na LCD zaslonu i u tražilu dok držite pritisnutom tipku
AEL, ekspozicija unutar kruga za mjerenje svjetla u točki se kontinuirano mijenja kako bi se prilagodila
kretanju te je prikazana razlika izmeñu standardne ekspozicije odreñene svjetlomjerom i ekspozicije unutar
kruga za mjerenje svjetla.
Sljedeće ilustracije prikazuju slučaj u kojem je ekspozicija koju je podesio fotograf za 1.0 EV veća od blokirane standardne ekspozicije odreñene svjetlomjerom. Kad se promijeni kompozicija u tražilu, ekspozicija
unutar kruga za mjerenje u točki je za 0.7 EV veća od podešene ekspozicije, pa je time za 1.7 EV veća od
standardne ekspozicije odreñene svjetlomjerom.
Ekspozicija koju je
odredio fotograf
Ekspozicija unutar kruga
za mjerenje u točki kad
promijenite kompoziciju
42
Krug za mjerenje u točki
Ručni pomak
Možete promijeniti kombinaciju brzine zatvarača i otvora blende bez promjene ekspozicije u
ručnom modu.
Kotačić moda
Prednji kontrolni kotačić
Tipka AEL (AE blokada)
A Podesite kotačić moda na M.
B Odaberite brzinu zatvarača i otvor blende (str. 41).
C Pritisnite i zadržite tipku AEL (AE blokada) i zakrenite kontrolni kotačić kako biste odabrali
željenu kombinaciju brzine zatvarača i otvora blende.
BULB snimanje (duga ekspozicija)
Dokle god držite okidač pritisnutim, zatvarač ostane otvoren. Možete snimati tragove svjetla,
primjerice kod vatrometa. Kad koristite ovu funkciju, pričvrstite fotoaparat na stativ.
Kotačić moda
Prednji kontrolni kotačić
Okidač
Stražnji kontrolni kotačić
43
A Podesite kotačić moda na M.
B Zakrenite kontrolni kotačić ulijevo dok se ne pojavi [BULB].
C Zakrenite stražnji kontrolni kotačić kako biste odabrali otvor blende.
D Pričvrstite pokrov okulara (pogledajte dolje).
E Pritisnite i zadržite okidač dok traje snimanje.
C Snimanje s dugom ekspozicijom možete izvoditi do otprilike pola sata uz uporabu skroz napunjene
baterije.
C Nakon snimanja će se izvoditi smanjenje šuma onoliko dugo koliko je zatvarač bio otvoren. Kad se pojavi
poruka "Processing...", ne možete dalje snimati. Ovu funkciju možete isključiti preko [Long exp.NR] u
izborniku ! Recording (str. 103).
C Funkcija Super SteadyShot je automatski isključena.
C Što je veća ISO osjetljivost ili duže vrijeme ekspozicije, to će biti izraženiji šum na zaslonu.
C Za smanjenje potresanja aparata preporuča se spajanje daljinskog upravljača (str. 60, 166).
Pričvršćenje pokrova okulara
Kod snimanja bez uporabe tražila, kao pri bulb ekspoziciji ili snimanju self-timerom, pričvrstite pokrov
okulara kako biste spriječili ulazak svjetla kroz tražilo i utjecaj na ekspoziciju.
A Pažljivo skinite sjenilo tražila pritiskom na obje njegove bočne strane.
B Navucite pokrov okulara na tražilo. Pokrov je obično pričvršćen na remen.
44
Ekspozicija
Ekspozicija je količina svjetlosti koju fotoaparat prima kod pritiska na okidač. Ekspozicija se
automatski podešava na odgovarajuću vrijednost kod automatskog snimanja. Takoñer možete
ručno podesiti ekspoziciju na željenu vrijednost slijedeći postupak u nastavku.
Podešavanje ekspozicije
Možete ručno promijeniti ekspoziciju koju je odredio fotoaparat. Koristite ovu funkciju kad je
zaslon previše taman ili svijetao.
Tipka $ (ekspozicija)
Kontroler
A Pritisnite tipku $ (ekspozicija) za prikaz izbornika Exposure comp.
Razina kompenzacije je prikazana u EV skali
i u tražilu.
B Podesite ekspoziciju pomicanjem kontrolera u smjeru b/B.
Prema +: Za svjetliju sliku.
0: Ekspozicija koju automatski odredi fotoaparat.
Prema –: Za tamniju sliku.
Prema –
Prema +
C Funkciju tipke Fn (funkcija) možete zamijeniti tipkom $ (ekspozicija) (str. 30).
C Ekspozicija se kompenzira u koracima po 1/3 izmeñu ±3.0EV. Možete podesiti ekspoziciju u koracima po
1/2 EV pomoću [Exposure step] u izborniku ! Recording (str. 98).
45
z Tehnike snimanja
Prilikom snimanja aparat automatski odreñuje ekspoziciju. Kad snimate sliku bjelkastog tona poput
snježnog kadra, aparat procjenjuje da je objekt svijetao i može podesiti tamniju ekspoziciju. U takvim
slučajevima pomaže podešavanje ekspozicije u + plus smjeru.
Podesite prema +
Kad je slika tamnijih tonova, aparat procjenjuje da je objekt taman i može podesiti svjetliju ekspoziciju.
U takvim slučajevima pomaže podešavanje ekspozicije u – minus smjeru.
Podesite prema –
Blokada ekspozicije (AE lock)
Moguće je podesiti fiksnu ekspoziciju prije kadriranja slike. To je učinkovito kad objekt u
kojem se mjeri svjetlo i objekt koji se izoštrava nije isti ili kad želite kontinuirano snimati uz
zadržavanje iste ekspozicije.
Okidač
Tipka AEL (AE blokada)
A Kadrirajte objekt za koji želite izmjeriti ekspoziciju.
C Izoštrite objekt (ne trebate blokirati izoštrenje).
B Pritisnite tipku AEL (AE blokada).
C Na LCD zaslonu i u tražilu svijetli ; označujući da je ekspozicija blokirana.
C Držeći pritisnutom tipku AEL (AE blokada), ponovno kadrirajte ako je potrebno, te pritisnite
okidač za snimanje.
C Zadržite li tipku AEL (AE blokada) pritisnutom nakon snimanja, možete nastaviti snimanje s istom
ekspozicijom. Podešenje će se poništiti kad otpustite tipku.
C Kad se aktivira bljeskalica u nekom modu osim moda s prioritetom brzine zatvarača ili ručnog moda,
aktivira se kontrola spore sinkronizacije i izvodi se blokada automatske ekspozicije (str. 77).
46
C Aparat možete podesiti da zadrži vrijednost ekspozicije nakon otpuštanja tipke AEL (AE blokada) ili tako
da privremeno izvrši mjerenje u točki uz [AEL button] izbornika W Custom (str. 107).
O EV skali kad je pritisnuta tipka AEL (AE blokada)
Kad blokirate ekspoziciju pritiskom tipke AEL (AE blokada), blokirana vrijednost ekspozicije
je podešena kao standard (0). Istovremeno, prikazuje se ekspozicija unutar kruga za mjerenje u
točki kao drugi standardni indeks.
C Ako je razina svjetla izvan raspona EV skale, prikazuje se bB na kraju EV skale. Oznaka bB trepće
kako se povećava razlika.
Primjer: Kad kadrirate scenu i pritisnete tipku AEL (AE blokada)
2 Svijetlo područje
Krug za mjerenje svjetla u točki
1 Malo tamnije područje
Kad pritisnete tipku AEL (AE blokada), prikazane su sljedeće oznake:
Mjerenje u više segmenata/
u sredini
Tipka AEL (AE blokada) je
pritisnuta.
Ponovno usmjerite na 1 dok Ponovno usmjerite na 2 dok
držite pritisnutom tipku AEL držite pritisnutom tipku AEL
(AE blokada).
(AE blokada).
Blokirana ekspozicija
Blokirana ekspozicija
Razina svjetla unutar kruga
za mjerenje u točci je 0.3 EV
manja od blokirane
ekspozicije (razlikuje se
ovisno o promjeni
kompozicije slike).
Razina svjetla od 1 je 1.3
EV manja od blokirane
ekspozicije (razlikuje se
ovisno o promjeni
kompozicije slike).
Zakrenite aparat na 2 i
prikazana je razina svjetla od
2. Strelica pokazuje da će 2
izblijediti.
Mjerenje u točki
Blokirana ekspozicija
Blokirana ekspozicija je
jednaka razini svjetla unutar
kruga za mjerenje u točki.
Razina svjetla od 1 je 1.0
EV manja od blokirane
ekspozicije (razlikuje se
ovisno o promjeni
kompozicije slike).
47
Odabir načina mjerenja
Možete odabrati jedan od sljedeća tri načina mjerenja svjetla (metode kojima se mjeri svjetlina
objekta).
Kontroler načina mjerenja
Podesite kontroler načina mjerenja na željeni način.
" (Multi segment)
Cijeli zaslon dijeli se u 40 segmenata za mjerenje svjetla (mjerenje svjetla u 40-segmentnom
saćastom uzorku). Prikladno za općenito snimanje, uključujući snimanje izravno u sunčevo
svjetlo.
- (Center weighted)
Stavljajući naglasak na središnji dio zaslona, ovaj mod mjeri prosječnu svjetlinu cijelog kadra.
Snimate li izravno u sunčevo svjetlo ili objekt nije u središtu kadra, trebate koristiti
kompenzaciju ekspozicije (str. 45).
\ (Spot)
Ovim načinom mjeri se svjetlo samo u krugu za mjerenje u točki u središtu okvira. To je prikladno za snimanje objekta sa snažnim kontrastom ili za mjerenje svjetla odreñenog dijela kadra.
Ako područje u kojem želite izvesti mjerenje nije u središtu kadra, za snimanje koristite blokadu
automatske ekspozicije (str. 46).
Krug za mjerenje u točki
Položaj objekta.
z Multi segment mjerenje
Ovaj fotoaparat dijeli sliku na 39 saćastih segmenata za mjerenje svjetla i
jedan element za mjerenje koji pokriva okolno područje. Ovi elementi rade
sinkronizirano s automatskim izoštravanjem, omogućujući aparatu točno
mjerenje položaja i svjetline objekta bez obzira gdje se nalazi u kadru kako bi
se odredila ekspozicija.
C Kod Multi segment mjerenja, ako blokirate izoštravanje, istovremeno se
blokira ekspozicija (brzina zatvarača i otvor blende) (samo kad se koristi
automatsko izoštravanje i AF mod je podešen na { (Single-shot AF) ili
| (Automatic AF)).
48
Izoštravanje
Kad držite fotoaparat u ruci i gledate kroz tražilo te pritisnete okidač dopola, fotoaparat
automatski izoštrava (Auto focus). Naviknite se uvijek prvo pritisnuti okidač dopola kako biste
osigurali da je objekt izoštren.
Područje automatskog izoštravanja (AF area)
Možete promijeniti način izoštravanja. Promijenite način izoštravanja kad je teško pravilno
izoštriti sliku.
Prednji kontrolni kotačić
Kontroler
Stražnji kontrolni kotačić
Tipka Fn (funkcija)
A Otvorite izbornik Quick Navi pritiskom na tipku Fn (funkcija) (str. 30).
B Odaberite područje automatskog izoštravanja pomoću kontrolera.
C Odaberite željeni način pomoću prednjeg ili stražnjeg kontrolnog kotačića.
C Nakon odabira područja automatskog izoštravanja u koraku 2, ako pritisnete sredinu kontrolera,
prikazuje se Exclusive disp. izbornik. U ovom izborniku odaberite željeni način pomicanjem kontrolera u
smjeru v/V i zatim pritisnite sredinu kontrolera.
C Takoñer možete odabrati područje automatskog izoštravanja u izborniku ! Recording (str. 101).
(J: tvorničko podešenje)
J P (Wide)
Aparat odreñuje koji od 11 lokalnih okvira izoštravanja će se
koristiti za izoštravanje unutar širokog okvira izoštravanja.
Područje automatskog
izoštravanja
49
T (Spot)
Aparat koristi isključivo izoštravanje u točki.
Izoštravanje u točki
U (Local)
Odaberite jedan od 11 lokalnih okvira izoštravanja. Odaberite
lokalni okvir izoštravanja kojeg želite aktivirati pomoću
kontrolera. Pritisnite sredinu kontrolera kako biste izoštrili
automatski u odabranoj točki.
Lokalni okvir izoštravanja
Izoštravanje u točki
C Nakon snimanja je i dalje raspoloživ odabir okvira. Nemojte
pritiskati kontroler ukoliko to nije potrebno.
C Lokalni okvir izoštravanja korišten za izoštravanje će kratko svijetliti.
C Lokalni okvir izoštravanja možda neće svijetliti pri izvoñenju kontinuiranog snimanja ili kad je okidač
pritisnut dokraja bez pauze.
Objekti kod kojih je potrebno posebno izoštravanje
Kod uporabe automatskog izoštravanja, sljedeće objekte je teško izoštriti. U tim slučajevima, upotrijebite
blokadu izoštravanja (str. 51) ili ručno izoštravanje (str. 53).
– Objekti s malim kontrastom, kao što je plavo nebo ili bijeli zid.
– Dva objekta na različitoj udaljenosti koji se preklapaju na mjestu automatskog izoštravanja.
– Objekt s ponavljajućim uzorkom, kao što je fasada zgrade.
– Objekt velikog sjaja ili svjetlucav, kao što je sunce, karoserija automobila ili površina vode.
Mjerenje točne udaljenosti do objekta
Oznaka ? na gornjoj strani fotoaparata pokazuje položaj senzora slike.* Kad
mjerite točnu udaljenost izmeñu fotoaparata i objekta, obratite pažnju na
vodoravnu liniju.
* Senzor slike je dio fotoaparata čija funkcija je jednaka filmu.
50
z Tehnike snimanja
Kad je objekt izvan područja automatskog izoštravanja (Focus-lock)
Ako objekt nije u središtu i nalazi se izvan područja automatskog
izoštravanja, izoštrit će se pozadina, a objekt neće. Kako biste to
spriječili, blokirajte izoštravanje slijedeći postupak u nastavku.
A Smjestite objekt unutar područja automatskog izoštravanja i pritisnite okidač dopola.
B Držite okidač pritisnut dopola i vratite objekt na željeno mjesto u kompoziciji.
C Pritisnite okidač dokraja za snimanje.
Ako je sve ostalo u području automatskog izoštravanja osim objekta
Kad je odabrano P (Wide) (standardna postavka), može se izoštriti objekt kojeg ne želite iz drugog
područja. U tom slučaju, pritisnite središte kontrolera kako biste izoštrili središnje područje čak i ako je
odabrano T (Spot).
Pritisnite i zadržite središte kontrolera te zatim snimite objekt.
51
Odabir načina izoštravanja
Odaberite način izvoñenja izoštravanja.
Prsten za izoštravanje
Preklopka načina izoštravanja
Podesite preklopku načina izoštravanja na željeni način.
Automatsko izoštravanje
S ({ Single-shot AF)
Aparat automatski izoštrava sliku kad okidač pritisnete dopola. Ovaj način rada je koristan za
snimanje mirnih objekata.
A (| Automatic AF)
Ovaj način automatski prebacuje izmeñu automatskog izoštravanja za jednu snimku i kontinuiranog automatskog izoštravanja, ovisno o kretanju objekta. Ako je objekt miran, izoštravanje se
blokira kad okidač pritisnete i zadržite dopola. To je način koji se koristi u različitim situacijama.
C Možete zamijeniti DMF (Direct Manual Focus) za AF-A preko opcije [AF-A setup] u izborniku !
Recording (str. 101).
C (V Continuous AF)
Aparat nastavlja izoštravati sve dok je okidač pritisnut i zadržan dopola. Ovaj način izoštravanja
koristi se kad se objekt kreće.
C Ako je odabrano široko područje automatskog izoštravanja, okvir izoštravanja se mijenja u skladu s
položajem objekta.
C Zujalica se neće oglasiti kad je objekt izoštren.
52
Ručno izoštravanje
MF (r Manual focus)
Možete odrediti udaljenost do objekta.
Okrećite prsten za izoštravanje na objektivu kako biste izoštrili sliku.
C Ako se objekt može izoštriti pomoću automatskog izoštravanja, uključuje se indikator z u tražilu kad se
postigne oštrina. Kod uporabe Wide AF opcije, upotrebljava se središnje područje, a kod uporabe Local
AF, upotrebljava se područje odabrano pomoću kontrolera.
C Kako bi se postigla pravilna ekspozicija kod ručnog izoštravanja, fotoaparat upotrebljava podatak o udaljenosti za postizanje ekspozicije. Kako bi se povećala točnost podatka o udaljenosti, fotoaparat resetira
žarišnu duljinu na 9 (beskonačno) kad se preklopka POWER prebaci na ON.
C Kod uporabe telekonvertera i sl. prsten za izoštravanje se možda neće okretati glatko.
Jednostavan odabir između automatskog i ručnog izoštravanja
Način izoštravanja se može promijeniti ne samo pomoću preklopke načina izoštravanja na prednjoj strani fotoaparata, već i pomoću tipke AF/MF na stražnjoj strani. Možete promijeniti ručno
ili automatsko izoštravanje bez otpuštanja fotoaparata (AF/MF control).
Prsten za izoštravanje
Tipka AF/MF
Kod automatskog izoštravanja
Pritiskom na tipku AF/MF, izoštravanje privremeno prelazi na ručno. Pritisnite i zadržite tipku
AF/MF te izoštrite pomoću prstena za izoštravanje.
Kod ručnog izoštravanja
Pritiskom na tipku AF/MF, izoštravanje privremeno prelazi na automatsko i blokira se postignuto
izoštravanje. Ako se uglavnom upotrebljava ručno izoštravanje, ova funkcija je korisna ako se
povremeno želi upotrijebiti automatsko.
C Možete podesiti tipku AF/MF tako da služi kao tipka za blokiranje izoštravanja (AF lock) preko opcije
[AF/MF button] u izborniku W Custom (str. 105).
C Možete zadržati odabrani način bez pritiska i zadržavanja tipke AF/MF pomoću opcije [AF/MF control] u
izborniku W Custom (Str. 106).
53
Uporaba AF osvjetljenja
Kod uporabe automatskog izoštravanja, čak i kad snimate objekte u tamnim uvjetima ili s
malim kontrastom, AF osvjetljenje vam omogućuje jednostavnije izoštravanje.
Pritisnite okidač dopola. Automatski se aktivira crvena žaruljica dok se ne postigne izoštravanje
i zadrži postavka.
AF osvjetljenje
C Domet AF osvjetljenja je približno 1 do 7 m.
C AF osvjetljenje ne radi ako je način izoštravanja podešen na Continuous AF ili se objekt kreće (U tražilu
se prikazuju indikatori T ili U).
C AF osvjetljenje možda neće raditi kod žarišnih duljina od 300 mm ili više.
C Kad se priključi vanjska bljeskalica, upotrebljava se AF osvjetljenje vanjske bljeskalice.
C Možete isključiti AF osvjetljenje preko funkcije [AF illuminator] u izborniku ! Recording (str. 102).
C AF osvjetljenje ne radi ako središnje područje nije odabrano preko AF area na Local AF area.
54
Način okidanja
Možete koristiti kontinuirano snimanje, self-timer, bracket i snimanje pomoću daljinskog
upravljača uporabom tipke DRIVE.
Tipka DRIVE
Kontroler
1 Pritisnite tipku DRIVE za prikaz izbornika okidanja.
2 Odaberite željeni način pomoću v/V na kontroleru i zatim odaberite željenu
postavku pomoću b/B na kontroleru.
Odaberite način okidanja
Odaberite postavku
3 Pritisnite središte kontrolera za dovršetak postupka.
(J: tvorničko podešenje)
J G
Single-shot adv.
C Takoñer se koristi za poništenje drugih načina okidanja.
PQ
Continuous adv. (str. 56)
RS
Self-timer (str. 57)
@ABCDE
Bracket: Cont. (str. 57)
FGHIJK
Bracket: Single (str. 58)
LM
WB bracket (str. 59)
NO
DRO adv. bracket (str. 59)
V
Remote Commander (str. 60)
C Možete zamijeniti tipku Fn (funkcija) za tipku DRIVE (str. 30).
55
Za detalje o rukovanju 1 str. 55
Kontinuirano snimanje
Kad pritisnete i zadržite okidač, aparat snima kontinuirano.
P
Q
Snimanje do 5 slika u sekundi*
Snimanje do 3 slike u sekundi*
* Uvjeti mjerenja: [Image size] podešeno na [L:12M], [Quality] podešeno na [Fine], ručno izoštravanje i
brzina zatvarača 1/250 ili brže.
C Broj kadrova koje je moguće snimiti kontinuirano prikazan je u tražilu, a kod kontinuiranog snimanja se
ovaj broj smanjuje.
Nakon snimanja slika na medij za snimanje, taj broj se vrati na izvornu vrijednost, ovisno o memorijskom
meñuspremniku aparata.
C Kad se aktivira ugrañena bljeskalica, slike se snimaju kad se bljeskalica napuni.
C Kad je način izoštravanja podešen na Continuous AF ili Automatic AF, izoštravanje se izvodi zasebno za
svaku sliku. Kad je podešen na Single-shot AF, izoštravanje je fiksirano s prvom snimkom.
C Zadnja snimka je prikazana kod neposredne reprodukcije.
C Broj mogućih snimaka za kontinuirano snimanje ima gornju graničnu vrijednost.
Maksimalan broj kontinuiranih snimaka
RAW
18 snimaka
cRAW
25 snimaka
RAW & JPEG
12 snimaka
cRAW & JPEG
12 snimaka
Extra fine
8 snimaka
Fine/Standard
Bez ograničenja (dok se ne napuni medij)
C Ove vrijednosti ovise o brzini upisivanja medija za snimanje, značajkama objekta, itd. Stoga je ova
tablica samo orijentacijska.
56
Za detalje o rukovanju 1 str. 55
Uporaba self-timera
Nakon pritiska na okidač, zatvarač će se aktivirati oko deset ili dvije sekunde nakon pritiska
okidača. 10-sekundni self-timer je prikladan kad osoba koja snima takoñer želi biti u kadru, a 2sekundni self-timer je prikladan za smanjenje utjecaja potresanja aparata jer se zrcalo prije
povuče nagore.
Provjerite je li objekt pravilno izoštren, zatim pritisnite okidač.
R
S
10 sekundi self-timer
2 sekunde self-timer
C Kad koristite 10-sekundni self-timer, pripadajući indikator smješten na prednjoj strani trepće te svijetli
neposredno prije okidanja. Takoñer počinje zvuk odbrojavanja.
C Za poništenje aktiviranog 10-sekundnog self-timera pritisnite tipku DRIVE. Ne možete poništiti 2-sekundni
self-timer koji je u tijeku.
C Kad je iza aparata snažno svjetlo, reflektor ili sličan izvor te pritišćete okidač bez gledanja u tražilo,
koristite pokrov okulara pričvršćen na remen kako biste spriječili ulazak nepotrebnog svjetla kroz tražilo
te utjecaj na ekspoziciju (str. 44).
Snimanje triju slika uz pomak ekspozicije – Bracket: Cont./Bracket: Single
Za neke snimke potrebna je točna ekspozicija. U takvim slučajevima fotograf uz pravilno
eksponiranu sliku kontinuirano snimi još nekoliko slika s pomakom ekspozicije.
Pravilno
Smjer –
Smjer +
Bracket: Cont.
Pritisnite i zadržite okidač dok snimanje ne prestane.
@
A
B
C
D
E
Snima kontinuirano tri slike s ekspozicijom pomaknutom za 0,3 koraka.
Snima kontinuirano pet slika s ekspozicijom pomaknutom za 0,3 koraka.
Snima kontinuirano tri slike s ekspozicijom pomaknutom za 0,5 koraka.
Snima kontinuirano pet slika s ekspozicijom pomaknutom za 0,5 koraka.
Snima kontinuirano tri slike s ekspozicijom pomaknutom za 0,7 koraka.
Snima kontinuirano pet slika s ekspozicijom pomaknutom za 0,7 koraka.
57
Za detalje o rukovanju 1 str. 55
Bracket: Single
Pritisnite okidač za snimanje svake slike posebno.
F
G
H
I
J
K
Snima pojedinačno tri slike s ekspozicijom pomaknutom za 0,3 koraka.
Snima pojedinačno pet slika s ekspozicijom pomaknutom za 0,3 koraka.
Snima pojedinačno tri slike s ekspozicijom pomaknutom za 0,5 koraka.
Snima pojedinačno pet slika s ekspozicijom pomaknutom za 0,5 koraka.
Snima pojedinačno tri slike s ekspozicijom pomaknutom za 0,7 koraka.
Snima pojedinačno pet slika s ekspozicijom pomaknutom za 0,7 koraka.
C Kad koristite bljeskalicu, pritisnite okidač za svaku pojedinu snimku, bez obzira na podešenje.
C U nastavku je primjer redoslijeda snimanja. Možete promijeniti redoslijed pomoću opcije [Bracket order]
u izborniku W Custom (str. 111).
Tri snimke: 0 t –0,3 t +0,3
Pet snimaka: 0 t -0,5 t +0,5 t –1,0 t +1,0
C Osnovna ekspozicija je podešena za prvi kadar u nizu. Osnovna ekspozicija se pomiče koristi li se
kompenzacija ekspozicije.
C Obično se točka izoštravanja mijenja pri svakom snimanju. Točka izoštravanja je fiksna samo kod kontinuiranog bracket snimanja kad je AF mode podešeno na Single-shot AF ili Automatic AF za nepomičan
objekt.
C Kad se ne koristi bljeskalica, izvodi se ambijentalno* bracket snimanje i brzina zatvarača te otvor blende
se promijene kako bi se prilagodile bracket snimanju. Kad se koristi bljeskalica, izvodi se bracket
snimanje s bljeskalicom i mijenja se svjetlo bljeskalice.
C Kod ambijentalnog bracket snimanja, brzina zatvarača i otvor blende se mijenjaju u automatskom programiranom modu, brzina zatvarača se mijenja u modu prioriteta otvora blende, a otvor blende se mijenja u
modu prioriteta brzine zatvarača. Obično se brzina zatvarača mijenja u ručnom modu. Možete promijeniti
otvor blende pritiskom i zadržavanjem tipke AEL (AE blokada) tijekom snimanja slike.
* Ambijentalno svjetlo: Bilo koje svjetlo, osim bljeskalice, koje osvjetljava prizor dulje vrijeme.
Primjerice, prirodno svjetlo, žarulja ili fluorescentno svjetlo.
EV skala u bracket snimanju
Kad je odabrano bracket snimanje, Ev skala se promijeni.
Ambijentalni bracket
0.3 koraka
Kompenzacija ekspozicije 0
Ambijentalni bracket
0.3 koraka
Kompenzacija ekspozicije
1.0
Bracket s bljeskalicom
0.7 koraka
Kompenzacija ekspozicije
–1.0
Prikazano u gornjem retku.
Prikazano u gornjem retku.
Prikazano u donjem retku.
LCD
zaslon
Tražilo
C Kod ambijentalnog bracket snimanja se u tražilu takoñer pojavljuje EV skala, no ne pojavljuje se kod
bracket snimanja s bljeskalicom.
58
Za detalje o rukovanju 1 str. 55
C Kad počne bracket snimanje, oznake već snimljenih slika počinju nestajati jedna za drugom.
C Kad je odabrano pojedinačno bracket snimanje, pritisnete li okidač dopola i otpustite ga, u tražilu se
pojavi "br 1" za ambijentalno bracket snimanje i "Fbr1" za bracket snimanje s bljeskalicom. Kad počne
bracket snimanje, indikator pokazuje broj sljedećeg kadra, primjerice "br 2", "br 3.
Snimanje s ravnotežom bjeline (WB bracket)
Na temelju odabrane ravnoteže bjeline, snimaju se tri slike uz automatski pomak temperature
boje. Jedan pritisak okidača snima tri slike redoslijedom "slika s normalnom ravnotežom
bjeline", "–strana (slika s bljeñim bojama)" i "+strana (slika s crvenkastim bojama)".
L
M
Pomiče ravnotežu bjeline za 10 mireda* kod snimanja
Pomiče ravnotežu bjeline za 20 mireda* kod snimanja
* Mired: jedinica za označavanje kvalitete konverzije boje kod filtara temperature boje.
C Neposredno nakon snimanja prikazana je samo zadnja snimljena slika (str. 111).
Snimanje uz DRO advanced bracket
DRO advanced bracket snimanje snima tri slike uz zasebno optimiziranje stupnjevanja i boje na
svakom području slike. Jednim snimanje se snimaju tri slike sljedećim redom: "low" t "mid"
t "high".
(DRO: D-Range Optimizer)
N
O
Smanjuje DRO bracket kod snimanja slike.
Pojačava DRO bracket kod snimanja slike.
C Kad je odabrano DRO advanced bracket snimanje, privremeno se isključuje D-Range Optimizer postavka
(str. 66).
59
Za detalje o rukovanju 1 str. 55
Snimanje uporabom daljinskog upravljača
Za snimanje pomoću daljinskog upravljača, podesite način okidanja na V (daljinski upravljač).
Odašiljač
Tipka SHUTTER
Kad se pritisne tipka, okidač se odmah aktivira.
Tipka 2 SEC
Nakon pritiska na tipku, okidač se aktivira oko dvije sekunde
kasnije.
Provjerite je li objekt izoštren, usmjerite odašiljač prema senzoru na prednjoj strani fotoaparata i
pritisnite tipku SHUTTER ili 2 SEC.
C Nije moguće upotrebljavati ostale načine okidanja (kontinuirano i sl.).
C Za blokiranje izoštravanja (snimanje uz blokadu izoštravanja, str. 51), pritisnite okidač na fotoaparatu
dopola i zatim otpustite te snimajte pomoću daljinskog upravljača. Nakon snimanja, zadržava se podešeno
izoštravanje. Bilo koji postupak na fotoaparatu resetira izoštravanje.
C Kod BULB snimanja (str. 43), fotoaparat počinje snimati odmah nakon pritiska na tipku SHUTTER ili
dvije sekunde kasnije nakon pritiska na tipku 2 SEC. Ponovnim pritiskom na SHUTTER ili 2 SEC,
ekspozicija se odmah prekida.
C Ostale tipke se mogu upotrebljavati kad je fotoaparat spojen s TV prijemnikom (str. 91, 148).
60
Obrada slike i boje
U ovom poglavlju se objašnjava kako se podešava ISO osjetljivost senzora slike, postupak
obrade slike jedinstven za digitalne fotoaparate, uporabe Creative Style za različite prizore i sl.
Podešavanje ravnoteže bjeline
Na boju objekta utječu uvjeti osvjetljenja.
Primjer: Na boju slike utječe izvor svjetla
Vrijeme/osvjetljenje
Svojstvo svjetla
Dnevno svjetlo
Oblačno
Fluorescentno
Klasična žarulja
Bijelo
(standardno)
Plavičasto
Zelenkasto
Crvenkasto
Ton boje se prilagoñava automatski u načinu auto white balance.
Meñutim, tonove boje možete podesiti i ručno pomoću white balance načina.
Prednji kontrolni kotačić
Tipka WB (ravnoteža bjeline)
Kontroler
Stražnji kontrolni kotačić
A Pritisnite tipku WB (ravnoteža bjeline) za prikaz izbornika White Balance načina.
61
B Odaberite željeni način pomicanjem kontrolera prema v/V i zatim podesite u smjeru b/B ako je
potrebno.
C Podešavanjem prema + povećava se temperatura boje i slika postaje crvenkasta. Podešavanjem prema smanjuje se temperatura boje i slika postaje bljeña.
Odaberite željeni način
Podesite temperaturu boje
(J: tvorničko podešenje)
J AWB (auto WB)
Automatsko podešavanje ravnoteže bjeline.
` (Daylight)
Za snimanje na otvorenom, uz sunčevo svjetlo (+3 do –3).
e (Shade)
Za snimanje u sjeni dok je dan vedar (+3 do –3).
= (Cloudy)
Za oblačno nebo (+3 do –3).
4 (Tungsten)
Za osvjetljenje klasičnom žaruljom ili u fotografskom studiju
(+3 do –3).
f (Fluorescent)
Za fluorescentnu rasvjetu (+4 do –2).
(Flash)
Za uporabu bljeskalice (+3 do –3).
Color Temperature/Color filter
Pogledajte sljedeću stranicu.
s (Custom 1 – 3/Custom
setup)
Osobno podešavanje ravnoteže bjeline. Pogledajte str. 63.
C Možete zamijeniti tipku Fn (funkcija) za tipku WB (ravnoteža bjeline) (str. 30).
Color Temperature/Color filter
Ravnotežu bjeline možete podesiti pomoću temperature boje.
Na temelju podešene temperature boje kao standardne, boja se može kompenzirati od G (zelena)
do M (purpurna), jednako kao kod uporabe CC (Color Compensation) filtera kod fotografiranja.
C Kod podešavanje temperature boje vrijednošću očitanom pomoću mjerača boje, savjetuje se probno
snimanje prije stvarnog snimanja.
62
A Odaberite "Color Temperature" ili "Color filter" pomoću kontrolera v/V.
B Podesite pomoću b/B.
C Temperatura boje se može odabrati izmeñu 2 500 K i 9 900 K.
C Vrijednost filtera boje može se odabrati izmeñu G9 i M9. Korak podešavanja je jednak CC filtru broj 5.
C Pritisnite središte kontrolera nakon završetka podešavanja.
Osobno podešavanje ravnoteže bjeline
U sceni gdje se ambijentalno osvjetljenje sastoji od više vrsta izvora svjetla, preporuča se
uporaba Custom white balance podešavanja kako bi se točno reproducirala bjelina. Mogu se
registrirati do tri postavke.
A Odaberite izbornik Custom white balance pomoću v/V na kontroleru.
B Promijenite postavku pomoću b/B.
Registriranje podešenja
A Odaberite [s SET] i zatim pritisnite središte kontrolera za prikaz izbornika za registriranje.
63
B Držite fotoaparat tako da bijelo područje potpuno ispunjava krug za mjerenje u točki i pritisnite
okidač.
Prikazuje se izbornik za registriranje.
C Odaberite memorijski broj pomoću b/B i zatim pritisnite središte kontrolera.
Pozivanje Custom white balance podešenja
Odaberite željeni broj.
C Ovako pohranjeno Custom white balance podešenje ostane aktivno sve dok ne pohranite novo podešenje.
(Podešenje ostane i nakon isključenja aparata.)
C Ako koristite bljeskalicu kod pritiska okidača, Custom white balance uzima u obzir i svjetlo bljeskalice.
Kod kasnijih snimaka koristite bljeskalicu.
C Poruka "Custom WB error." označava da je vrijednost veća od očekivanog raspona. (Kad se bljeskalica
koristi na objektu koji je blizu ili na objektu sa svijetlom bojom u kadru.) Vrijednost se pohrani i
indikator s postane žut na prikazu informacija o snimanju na LCD zaslonu. Tada možete snimati, no
savjetujemo vam da ponovno podesite balans bijelog kako biste dobili točniju vrijednost balansa.
Podešavanje ISO osjetljivosti
Osjetljivost na svjetlo se izražava ISO brojem (indeks preporučene ekspozicije). Što je veći broj
od standardnog (ISO 200), veća je osjetljivost.
Tipka ISO
Kontroler
64
A Pritisnite tipku ISO za prikaz ISO izbornika.
B Odaberite željenu vrijednost pomoću v/V na kontroleru.
C ISO se može odabrati izmeñu [AUTO] te 100 do 6400.
C ISO brojevi veći od ISO 3200 povećavaju količinu šuma.
C Takoñer možete upotrijebiti prednji ili stražnji kontrolni kotačić. Broj se povećava za 1 kod uporabe
prednjeg kontrolnog kotačića i za 1/3 kod uporabe stražnjeg kontrolnog kotačića.
C Možete zamijeniti tipku Fn (funkcija) za tipku ISO (str. 30). Kao u slučaju gore, broj se povećava za 1
kod uporabe prednjeg kontrolnog kotačića i za 1/3 kod uporabe stražnjeg kontrolnog kotačića.
C Kad je ISO podešen na [AUTO] i kotačić moda je podešena na P, A ili S, ISO osjetljivost se automatski
podešava izmeñu ISO 200 i ISO 800. Možete promijeniti maksimalnu i minimalnu vrijednost pomoću opcije
[ISO Auto max.] i [ISO Auto min.] izbornika ! Recording (str. 100). Ako je kotačić moda podešen na
M, vrijednost se fiksira na ISO 200.
C Raspon ugrañene bljeskalice (raspon u kojem se postiže pravilna ekspozicija) ovisi o otvoru blende i ISO
osjetljivosti. Pogledajte sljedeću tablicu za odreñivanje udaljenosti snimanja.
F2.8
F4.0
F5.6
AUTO
2 – 12 m
1,4 – 8,6 m
1–6m
100
1 – 4,3 m
1–3m
1 – 2,1 m
200
1–6m
1 – 4,3 m
1–3m
400
1,4 – 8,6 m
1–6m
1 – 4,3 m
800
2 – 12 m
1,4 – 8,6 m
1–6m
1600
2,8 – 17 m
2 – 12 m
1,4 – 8,6 m
3200
4 – 24 m
2,8 – 17 m
2 – 12 m
6400
5,6 – 34 m
4 – 24 m
2,8 – 17 m
Otvor blende
ISO
vrijednost
65
Uporaba D-Range Optimizer
Fotoaparat analizira uvjete snimanja i automatski korigira slike kako bi joj se povećala kvaliteta.
Prednji kontrolni kotačić
Kontroler
Stražnji kontrolni kotačić
Tipka Fn (funkcija)
A Otvorite izbornik Quick Navi pritiskom na tipku Fn (funkcija) (str. 30).
B Odaberite D-Range Optimizer opciju pomoću kontrolera.
C Odaberite željeni način pomoću prednjeg kontrolnog kotačića.
C Ako odaberete Advanced: Level, podesite vrijednost pomoću stražnjeg kontrolnog kotačića.
C Nakon odabira opcije D-Range Optimizer u koraku 2, ako pritisnete središte kontrolera, prikaz se prebacuje na izbornik Exclusive disp. U ovom izborniku, odaberite željeni način pomoću v/V na kontroleru i
zatim pritisnite središte kontrolera. U načinu Advanced: Level, vrijednost podesite pomoću b/B.
C Takoñer možete promijeniti izbornik na Exclusive disp iz izbornika ! Recording (str. 97).
(Off)
Ne ispravlja svjetlinu ili kontrast.
~ (Standard)
Podešava svjetlinu ili kontrast cijelog zaslona.
! (Advanced Auto)
Automatski optimizira kontrast i reprodukciju boje snimljene slike po
području.
! (Advanced: Level)
Lv 1 – Lv 5
Optimizira kontrast i reprodukciju boje snimljene slike po području.
Razina optimizacije se može podesiti izmeñu Lv 1 (slaba) do Lv 5 (jaka)
u pet koraka.
C Opcija Standard je učinkovita kad je zaslon potpuno taman, kao kod straga osvijetljenih objekata, a
Advanced je učinkovit kad je razlika izmeñu svijetlih i tamnih područja zaslona vrlo velika.
66
C Standardno podešenje je sljedeće:
– Kod automatskog podešavanja: Advanced Auto
– Kod programiranog automatskog, prioriteta blende, prioriteta brzine zatvarača ili ručne ekspozicije:
Standard
– U Scene Selection načinu: Nedefinirano, ovisno o odabranom načinu
C Kad koristite AE blokadu, aparat automatski ispravlja blokiranu sliku.
C U Continuous advance načinu korekcija se fiksira na prvu sliku i ista korekcija se koristi za drugu i
sljedeće snimke.
C Kad se odabere DRO advanced bracket snimanje, ovo podešavanje se privremeno isključuje.
Uporaba Creative Style
Ovaj fotoaparat je programiran stilovima snimanja prikladnim za različite prizore i svrhe.
Možete snimiti slike s pravilnim tonom i ravnotežom boje.
Fotoaparat ima četiri nepromjenjiva stila ("Standard", "Vivid", "Neutral" i "Adobe RGB") i tri
kategorije stilova kojima možete dodijeliti stilove po svom izboru. "Portrait", "Landscape" i
"B/W" su standardno dodijeljeni kategoriji. Ako želite snimati sa stilovima bez promjene t
Pogledajte "Osnovni postupci" (str. 69).
Za snimanje uz uporabu stila slike (pogledajte "Stilovi slike" (str. 68)) u kategorijama stilova.
t Pogledajte "Napredni postupci" (str. 70).
C Ako se upotrebljava Scene Selection način, nije moguće mijenjati postavke za Creative Style.
Možete podesiti kontrast za svaki stil slike zasebno. Promjenjivi i nepromjenjivi stilovi slike
imaju različite opcije koje se mogu podesiti.
67
Nepromjenjivi stilovi slike:
"Standard", "Vivid", "Neutral" i
"Adobe RGB"
Promjenjivi stilovi slike: Kategorija
1–3
Opcije za podešavanje
Opcija
Kontrast
Zasićenje
Oštrina
Svjetlina
Zone
Matching
Nepromjenjivi stilovi
slike
–3 do +3
–3 do +3
–3 do +3
nije
podesivo
nije
podesivo
Promjenjivi stilovi slike
–3 do +3
–3 do +3*
–3 do +3
–3 do +3
–1 do +2
* Kad se odabere "B/W" ili "Sepia", nije moguće podesiti zasićenje.
C Ova podešavanja nisu uvijek nužna. Možete izvršiti podešavanje svakog stila slike. (Ako se neki stil
nalazi u više kategorija, svaki od njih se može neovisno podešavati.)
C Ako je potrebno podesiti kontrast, zasićenje i oštrinu prije ostalih opcija, odaberite "Standard" stil
slike za podešavanje.
Stilovi slike
(J: tvorničko podešenje)
J 2 (Standard)
68
Za snimanje različitih prizora uz očuvanje nijansi i lijepe boje.
1 (Vivid)
Povećava zasićenost i kontrast za snimanje nezaboravnih
prizora bogatih bojom i objekata kao što su cvijeće, svježe
zelenilo, plavo nebo i more.
3 (Neutral)
Zasićenje i oštrina se smanjuju za snimanje prizora uz manje
naglašavanje. Prikladno i za snimanje materijala koji će se
obrañivati na računalu.
4 (Adobe RGB)
Koristi Adobe RGB prostor boja za snimanje.
5 (Clear)
Za jasno snimanje slika sa sjajnim bojama na naglašenim
područjima. Prikladno za snimanje jakog svjetla.
6 (Deep)
Za snimanje slika s dubokim i jakim bojama. Prikladno za
postizanje jakog dojma nazočnosti objekta.
7 (Light)
Za snimanje slika sa sjajnim i jednostavnim bojama. Prikladno
za snimanje opuštene atmosfere.
8 (Portrait)
Za snimanje tonove kože uz postizanje efekta mekoće. Odlično
za snimanje portreta.
9 (Landscape)
Zasićenje, kontrast i oštrina se povećavaju za življe i oštrije
snimanje krajolika. Jasnije se ističu i udaljeniji prizori.
: (Sunset)
Lijepo reproducira crvene nijanse horizonta u suton.
; (Night view)
Smanjuje se kontrast za realističnije snimanje noćnih prizora.
< (Autumn leaves)
Za snimanje jesenjih prizora, uz naglašavanje crvene i žute
boje listova.
= (B&W)
Za crno-bijelu sliku.
> (Sepia)
Za monokromatsku sliku u tonu sepije.
Osnovni postupci
Prednji kontrolni kotačić
Kontroler
Stražnji kontrolni kotačić
Tipka Fn (funkcija)
A Pritisnite tipku Fn (funkcija) za prikaz izbornika Quick Navi (str. 30).
C Kad se upotrebljava povećani prikaz izbornika (str. 23), nije moguće prikazati izbornik Quick Navi. U
tom slučaju, podešavanje izvršite iz izbornika.
B Odaberite Creative Style opciju pomoću kontrolera.
C Ako ne podesite kontrast i sl., ostala podešavanja možete izvršiti iz ovog izbornika pomoću prednjeg
ili stražnjeg kontrolnog kotačića.
69
C Pritisnite središte kontrolera za prikaz izbornika Creative Style.
C Ovaj izbornik možete odabrati iz izbornika ! Recording (str. 97).
D Odaberite željeni stil slike pomoću v/V na kontroleru.
C Možete odabrati "Standard", "Vivid", "Neutral", "Adobe RGB", "Portrait", "Landscape" i "B/W" kao
standardnu postavku. Za odabir ostalih stilova slike, pogledajte "Napredne funkcije" (dolje).
E Za podešavanje < (kontrast), ; (zasićenje) i L (oštrina), odaberite opciju pomoću b/B i
podesite pomoću v/V.
F Pritisnite središte kontrolera nakon završenog podešavanja.
Napredne funkcije
Od sedam stilova slike opisanih u "Osnovni postupci", zadnja tri stila su u kategorijama 1 – 3 i
mogu se promijeniti.
Primjer: Ako ste dodijelili "Standard" jednoj kategoriji i "Landscape" dvjema kategorijama.
Standard
Nepromjenjivi
Mogu se podesiti zasićenje, kontrast i oštrina.
Vivid
Neutral
Adobe RGB
Stadnard
Promjenjivi
Landscape
Landscape
70
Uz zasićenje, kontrast i oštrinu, mogu se podesiti svjetlina i
Zone Matching.
Svaki "Landscape" se može drugačije podesiti.
Promjena stilova slike u kategoriji
A Otvorite izbornik Creative Style (koraci 1 do 3 na str. 69).
B Odaberite željenu kategoriju pomoću v/V na kontroleru.
C Pomaknite kursor desno pomoću B i odaberite opciju pomoću v/V.
D Za podešavanje < (kontrast), ; (zasićenje) i L (oštrina), Y (svjetlina) i Z (Zone Matching),
odaberite opciju pomoću b/B i izvršite podešavanje pomoću v/V.
E Pritisnite središte kontrolera nakon završetka podešavanja.
Zone Matching
Stilovi slike u promjenjivim kategorijama mogu podesiti Zone Matching.
Tako možete spriječiti preveliku ili premalu ekspoziciju slike.
Ova funkcija je takoñer dostupna za RAW datoteke.
–1
Sprječava premalu ekspoziciju slike kod snimanja naglašenih
objekata. Kod nenaglašenih prizora (uglavnom tamna slika)
preporučuje se ova opcija jer slika ima tendenciju postati bijela.
0
Ne izvodi se Zone Matching.
+1 do +2
Sprječava preveliku ekspoziciju kod snimanja nenaglašenih
objekata. Kod naglašenih prizora (uglavnom svijetla slika)
preporučuje se ova opcija jer slika ima tendenciju prikaza
smetnji.
C Ako Zone Matching nije podešeno na 0, ne može se podešavati kontrast.
C Pogledajte sljedeću tablicu za odreñivanje dometa bljeskalice.
71
F2.8
F4.0
F5.6
–1
1,7 – 10 m
1,2 – 7 m
1–5m
+1
2,4 – 14 m
1,7 – 10 m
1,2 – 7 m
+2
2,8 – 17 m
2 – 12 m
1,4 – 8,6 m
Otvor blende
Zone
Matching
Adobe RGB prostor boje
Adobe RGB prostor boje ima širi raspon reprodukcije boje nego sRGB. Ako prvenstveno želite tiskati sliku,
osobito kad je veliki dio objekta živozelene ili crvene boje, Adobe RGB je učinkovitiji od ostalih sRGB
modova boje.
C Naziv slikovne datoteke počinje sa "_DSC".
O podudaranju boja u Adobe RGB
Kod prikaza slika snimljenih u Adobe RGB na ureñajima koji ne podržavaju Adobe RGB ili na LCD zaslonu
na fotoaparatu, slika se prikazuje uz malo zasićenje. Za obradu ili tiskanje slike snimljene u Adobe RGB
modu koristite aplikacije ili pisače koji podržavaju upravljanje bojama i DCF2.0 opciju prostora boje. Aplikacije i pisači bez funkcija za upravljanje bojama možda neće pravilno prikazati ili otisnuti s vjernim bojama.
72
Bljeskalica
Ovdje se objašnjavaju različite funkcija snimanja uporabom bljeskalice.
Odabir načina rada bljeskalice
Ako je ugrañena bljeskalica otvorena, automatski se aktivira kad je prostor taman u automatskom
načinu ili Scene Selection načinu. Možete po želji promijeniti način rada bljeskalice.
Prednji kontrolni kotačić
Stražnji kontrolni kotačić
Kontroler
Tipka Fn (funkcija)
A Pritisnite tipku Fn (funkcija) za prikaz izbornika Quick Navi (str. 30).
C Kad se upotrebljava povećani prikaz izbornika (str. 23), nije moguće prikazati izbornik Quick Navi. U
tom slučaju, podešavanje izvršite iz izbornika.
B Odaberite izbornik Flash pomoću kontrolera.
C Odaberite željeni način rada pomoću prednjeg ili stražnjeg kontrolnog kotačića.
C Indikator bljeskalice je prikazan samo kad je bljeskalica otvorena.
C Nakon odabira opcije bljeskalice u koraku 2, ako pritisnete središte kontrolera, prikaz se prebacuje na
izbornik Exclusive disp. U ovom izborniku, odaberite željeni način rada pomoću v/V na kontroleru i
zatim pritisnite središte kontrolera.
C Takoñer možete odabrati način rada bljeskalice iz izbornika ! Recording (str. 99).
(J: tvorničko podešenje)
J AUTO (Autoflash)
Bljeskalica se aktivira ako je tamno ili u protusvjetlu.
C Ovu opciju nije moguće odabrati kad je kotačić moda podešen
na P, A, S ili M.
( (Fill-flash)
Bljeskalica se aktivira kad god je otvorena.
73
REAR (Rear sync.)
Obično se bljeskalica aktivira odmah nakon pritiska okidača
pa aparat snimi i svjetlo iz drugih izvora. Zbog toga neki
objekti, primjerice svjetlo koje se kreće, ispadnu neprirodno
kad se koristi mala brzina zatvarača. U Rear. sync načinu se
najprije snime objekti osvijetljeni drugim izvorima svjetla,
zatim se aktivira bljeskalica. Tok svjetla ili trag objekta u
pokretu možete snimiti realističnije koristeći manju brzinu
zatvarača s bljeskalicom.
WL (Wireless)
Pri uporabi ugrañene bljeskalice ili vanjske bljeskalice (nije
isporučena) pričvršćene na aparat, neke fotografije mogu
ispasti s premalo kontrasta. U takvom slučaju, odvojena
bljeskalica u odgovarajućem položaju može stvoriti više
kontrasta, dajući veću trodimenzionalnost slici.
Obično ta vrsta snimanja zahtijeva spajanje fotoaparata i
odvojene bljeskalice kabelom. Ovaj aparat omogućuje
spajanje bez kabela jer za prijenos signala koristi svjetlo
bljeskalice umjesto kabela. To se naziva snimanjem s
bežičnom bljeskalicom. Ekspozicija se automatski podesi na
optimalnu vrijednost.
C Snimanje s bežičnom bljeskalicom zahtijeva bljeskalicu HVLF56AM ili HVL-F36AM (nije isporučena).
Izvođenje snimanja s bežičnom bljeskalicom
A Pričvrstite vanjsku bljeskalicu na fotoaparat (str. 166) i uključite oboje.
B Odaberite WL (Wireless).
C Skinite vanjsku bljeskalicu s aparata i otvorite ugrañenu bljeskalicu.
U tražilu i na LCD zaslonu se pojavljuje "WL".
D Odredite položaj aparata i vanjske bljeskalice.
E I ugrañena i vanjska bljeskalica trebaju biti sasvim napunjene.
C Ugrañena bljeskalica je sasvim napunjena kad je u tražilu vidljiv indikator (.
C Vanjska bljeskalica je sasvim napunjena kad je na njezinoj poleñini vidljiv indikator ( te trepće
crvena žaruljica na njenoj prednjoj strani.
F Pritisnite tipku AEL (AE blokada) na aparatu kako biste provjerili aktivaciju bljeskalice.
C Ako se bljeskalica ne aktivira, promijenite položaj aparata, vanjske bljeskalice ili objekta.
G Ponovno provjerite jesu li obje bljeskalice sasvim napunjene. Pritisnite okidač za snimanje slike.
C Isključite mod bežične bljeskalice nakon takvog snimanja. (Možete ili isključiti aparat i vanjsku bljeskalicu
zasebno, ili možete pričvrstiti vanjsku bljeskalicu na aparat i odabrati drugi način rada bljeskalice prema
uputama sa str. 73.) Ako se ugrañena bljeskalica koristi dok je uključen mod bežične bljeskalice, neće se
dobiti pravilna ekspozicija bljeskalice.
C Možete odabrati bežično podešenje na aparatu i vanjskoj bljeskalici odvojeno. Pogledajte str. 73 kako
biste podesili aparat. Za podešavanje vanjske bljeskalice pogledajte upute isporučene s njom.
74
Ako se promijenio rad i funkcija tipke AEL (blokada automatske ekspozicije)
Kad koristite bežičnu bljeskalicu, savjetujemo vam da podesite [AEL button] (str. 107) na [AE hold] ili [\
AE hold] u izborniku W Custom.
Odaberete li podešenje zadržano nakon otpuštanja tipke ([AE toggle]/[\ AE toggle]), aparat je u Slow sync
načinu snimanja dok je u tražilu ili na LCD zaslonu vidljivo "AEL". Svako probno okidanje će uzrokovati
uključivanje i isključivanje Slow sync načina snimanja.
O položaju aparata i bljeskalice
Ovaj aparat koristi svjetlo ugrañene bljeskalice za slanje aktivacijskog signala vanjskoj bljeskalici. Uzmite u
obzir sljedeće točke kako biste osigurali pravilan prijenos signala.
C Snimanje s bežičnom bljeskalicom treba se izvoditi na tamnom mjestu poput zatvorenog prostora, itd.
C Stavite vanjsku bljeskalicu u područje prikazano sivo na donjoj slici promjera 5 m. Podrobnosti o dometu
bljeskalice potražite u uputama za uporabu bljeskalice.
C Ne stavljajte vanjsku bljeskalicu izravno iza objekta.
z O kanalima bežične bljeskalice
Čim odaberete bežičnu bljeskalicu, u aparat se prenese informacija o kanalu bežične bljeskalice. Promijenite
kanal vanjske bljeskalice kad drugi fotograf koristi bežičnu bljeskalicu u blizini te njegova ugrañena
bljeskalica aktivira vašu.
Za promjenu kanala vanjske bljeskalice pogledajte upute isporučene uz nju.
Kompenzacija bljeskalice (Flash compensation)
Kod snimanja s bljeskalicom možete podesiti količinu svjetla bljeskalice bez promjene kompenzacije ekspozicije. Možete promijeniti ekspoziciju objekta koji je unutar dometa bljeskalice,
ostavljajući ekspoziciju pozadine, koja je van dometa bljeskalice, onakvom kakva jest.
75
Prednji kontrolni kotačić
Kontroler
Stražnji kontrolni kotačić
Tipka Fn (funkcija)
A Pritisnite tipku Fn (funkcija) za prikaz izbornika Quick Navi (str. 30).
B Odaberite opciju kompenzacije bljeskalice pomoću kontrolera.
Opcija kompenzacije bljeskalice
C Odaberite željenu vrijednost pomoću prednjeg ili stražnjeg kontrolnog kotačića.
C Kad se prikaže Exclusive disp izbornik u koraku 2, odaberite željenu vrijednost pomoću b/B na
kontroleru.
C Izbornik Exclusive disp takoñer možete odabrati iz izbornika ! Recording.
C Možete podesiti stupanj kompenzacije u koracima po 1/3 u rasponu ±3,0. Ekspoziciju možete podesiti u
koracima od 1/3 EV pomoću opcije [Exposure step] u izborniku ! Recording (str. 98).
C Kad je ugrañena bljeskalica otvorena, podešena vrijednost kompenzacije bljeskalice je prikazana na LCD
zaslonu.
C Kad pritisnete okidač dopola, u tražilu se pojavi h.
C Kod izvoñenja kompenzacije bljeskalice s ugrañenom bljeskalicom, pozitivan efekt možda neće biti
vidljiv zbog ograničene količine svjetla bljeskalice ako je objekt na ili oko maksimalne udaljenosti od
bljeskalice. Ako je objekt vrlo blizu, možda neće biti vidljiv negativan efekt.
z Kompenzacija ekspozicije i kompenzacija bljeskalice
Kompenzacija ekspozicije mijenja brzinu zatvarača, otvor blende i ISO osjetljivost (kad je odabrana
opcija [AUTO]) kako bi se izvela kompenzacija. Koristi li se bljeskalica, mijenja se takoñer količina
svjetla bljeskalice.*
S druge strane, kompenzacija bljeskalice mijenja samo količinu svjetla bljeskalice, kontrolirajući tako
relativni učinak svjetla bljeskalice na cijelu sliku. Primjerice, želite li smanjiti svjetlo bljeskalice, možete
podesiti kompenzaciju bljeskalice malo na negativnu stranu i u isto vrijeme podesiti kompenzaciju
ekspozicije na pozitivnu stranu kako biste podesili svjetlinu cijele slike.
* Količinu svjetla bljeskalice možete zadržati nepromijenjenom kompenzacijom ekspozicije pomoću
[Exp.comp.set] u izborniku W Custom (str. 110).
76
Spora sinkronizacija (snimanje tamne pozadine bljeskalicom)
Kad snimate osobe na otvorenom noću uz tamnu pozadinu, normalnom uporabom bljeskalice
snimit će se jasna slika objekta, no pozadina je van dometa bljeskalice i bit će pretamna. U tom
slučaju vam snimanje sa sporom sinkronizacijom (snimanje s bljeskalicom i malom brzinom
zatvarača) omogućuje snimanje jasne slike objekta i pozadine.
Bljeskalica
Tipka SLOW SYNC
A Otvorite ugrañenu bljeskalicu.
B Snimajte s pritisnutom tipkom SLOW SYNC.
U tražilu i na LCD zaslonu svijetli ; pokazujući da je ekspozicija blokirana.
C Preporuča se uporaba stativa zbog manje brzine zatvarača.
C U modu prioriteta brzine zatvarača ili ručnom modu nije raspoloživo snimanje sa sporom sinkronizacijom
kad koristite tipku AEL (AE blokada).
C Možete podesiti aparat da zadrži mod spore sinkronizacije nakon otpuštanja tipke SLOW SYNC pomoću
opcije [AEL button] u izborniku W Custom (str. 107).
Uporaba priključnice za sinkronizaciju bljeskalice
Možete upotrebljavati bljeskalicu s kabelom za sinkronizaciju.
Priključnica za
sinkronizaciju
bljeskalice
Otvorite pokrov priključnice za sinkronizaciju bljeskalice i priključite kabel.
C Odaberite ručno podešavanje ekspozicije te podesite brzinu zatvarača na 1/200 sekundi s uključenom
funkcijom Super SteadyShot ili 1/250 sekundi s isključenom funkcijom Super SteadyShot. Ako je brzina
zatvarača preporučena na bljeskalici manja od navedenih, upotrijebite preporučenu brzinu ili manju.
C Upotrebljavajte bljeskalicu s naponom sinkronizacije 400 V ili manje.
77
C Prije spajanja kabela za sinkronizaciju na priključnicu ( za sinkronizaciju, isključite priključenu bljeskalicu.
Ako je bljeskalica uključena, može se aktivirati kad spojite kabel.
C Bljeskalica će se uvijek aktivirati punom snagom. Ne može se upotrebljavati kompenzacija bljeskalice
(str. 75). Možete koristiti bracket snimanje držeći tipku AEL (AE blokada) (podešava se otvor blende,
str. 46).
C Ne preporučuje se uporaba automatskog podešavanja ravnoteže bjeline. Upotrijebite ručno podešavanje
bjeline za postizanje točnije vrijednosti bjeline.
C Možete upotrebljavati bljeskalicu s priključnicom za sinkronizaciju suprotnog polariteta.
78
Ostali postupci
Registriranje osobnih postavki
U memoriju možete registrirati kombinaciju često korištenih načina snimanja i postavki.
Pohranjene postavke možete aktivirati odabirom opcije "MR" na kotačiću moda.
Kotačić moda
Tipka MENU
Kontroler
Registriranje postavke
A Na fotoaparatu prikažite postavku koju želite registrirati. Pogledajte sljedeću stranicu za popis
postavki koje se mogu registrirati.
C Opcije koje možete registrirati su sve funkcije i izbornici snimanja, kao i ekskluzivne tipke i
preklopke. Samo se neke opcije ne mogu registrirati.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Odaberite izbornik ! Recording t [4] t [Memory] pomoću kontrolera (str. 32).
D Pritisnite središte kontrolera za prikaz izbornika Select register.
Prikazuje se podatak odabran u koraku 1 (trenutna postavke fotoaparata).
E Odaberite broj pod kojim želite registrirati pomoću b/B i zatim pritisnite središte.
C Mogu se registrirati najviše tri postavke.
C Postavke možete poništiti snimanje novih postavki koliko god puta želite.
79
Opcije koje se mogu registrirati
Brojevi stranica su u zagradama
Način snimanja1) (34)
Način okidanja (55)
ISO osjetljivost (64)
Ravnoteža bjeline2) (61)
Kompenzacija ekspozicije (45)
Način mjerenja (48)
Način izoštravanja (52)
Veličina slike (94)
Format snimke (95)
Kvaliteta slike (96)
D-Range Optimizer (66)
Creative Style3) (67)
Tipka Custom (81)
Korak ekspozicije (98)
Način rada bljeskalice (73)
Kontrola bljeskalice (99)
Omjer snage (100)
Kompenzacija bljeskalice (75)
ISO Auto max. (100)
ISO Auto min. (100)
Podešavanje AF-A (101)
AF područje (49)
Položaj AF područja (49)
Podešavanje prioriteta (102)
AF osvjetljenje (54)
AF sa zatvaračem (102)
Long exp.NR (103)
High ISO NR (103)
1)
2)
3)
Kad je kotačić moda podešen na A, registrira se takoñer i otvor blende, ako je podešen na S, registrira se i
brzina zatvarača, a ako je podešen na M, registriraju se otvor blende i brzina zatvarača. Ne mogu se
registrirati program shift i manual shift.
Broj i postavke će se registrirati kao osobno podešenje ravnoteže bjeline.
Istovremeno će se registrirati kontrast, zasićenje, oštrina, svjetlina i Zone Matching.
Uporaba pohranjenih postavki
A Okrenite kotačić moda na MR za prikaz izbornika Memory recall.
B Odaberite broj postavke pomoću b/B na kontroleru i zatim pritisnite središte.
C Nakon poziva pohranjenih postavki, stvarne postavke neće odgovarati položaju kotačića i preklopki na
fotoaparatu. Provjerite podatke na LCD zaslonu prije snimanja slike.
C Postavke možete promijeniti nakon što ih pozovete. Nove postavke možete registrirati slijedeći korake iz
"Registriranje postavke".
80
Uporaba tipke C (Custom)
Možete dodijeliti željenu funkciju tipki C (Custom). Pritiskom na tipku prikazuje se izbornik za
podešavanje odabrane funkcije.
Tvornički je tipki C dodijeljena opcija Creative Style (str. 67).
Kontroler
Tipka MENU
Tipka C (Custom)
Dodjeljivanje funkcije
A Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
B Odaberite izbornik ! Recording t [1] t [Custom button] pomoću kontrolera (str. 32).
C Pritisnite središte kontrolera.
D Odaberite opciju koju želite dodijeliti pomoću v/V i zatim pritisnite središte.
(J: tvorničko podešenje)
AF lock
Funkcionira kao tipka AF lock (str. 105).
AF/MF control
Funkcionira kao AF/MF tipka (str. 53).
D.O.F.preview
Funkcionira kao tipka za provjeru dubinske oštrine (str. 39).
ISO
Funkcionira kao tipka ISO (str. 64).
White balance
Funkcionira kao tipka za ravnotežu bjeline (str. 61).
Exposure comp.
Funkcionira kao tipka ekspozicije (str. 45).
81
Flash compens.
Prikaz izbornika za podešavanje kompenzacije bljeskalice (str. 75).
Drive mode
Funkcionira kao tipka DRIVE (str. 55).
AF area
Prikaz izbornika za odabir AF područja (str. 49).
Image size
Prikaz izbornika za odabir veličine slike (str. 94).
Quality
Prikaz izbornika za odabir kvalitete slike (str. 96).
J Creative Style
Prikaz izbornika Creative Style (str. 67).
D-RangeOptimizer
Prikaz izbornika D-Range Optimizer (str. 66).
Flash mode
Prikaz izbornika za odabir načina rada bljeskalice (str. 73).
Memory
Prikaz izbornika za registriranje postavki (str. 79).
Uporaba dodijeljene funkcije
Pritisnite tipku C (Custom).
Aktivira se dodijeljena funkcija ili se prikazuje izbornik.
82
Uporaba funkcija reprodukcije
Reprodukcija slika
Pritiskom na tipku # (reprodukcija), fotoaparat prelazi u način reprodukcije i na LCD zaslonu
se prikazuje slika.
Kontroler
Tipka # (reprodukcija)
Odaberite sliku pomoću b/B.
Promjena prikaza pri reprodukciji
Tijekom reprodukcije, svakim pritiskom tipke DISP (prikaz), prikaz na zaslonu se izmjenjuje na
sljedeći način.
Tipka DISP (prikaz)
Nedavno snimljeno,
do pet fotografija
S podacima o snimanju
S podacima o
snimanju
Bez podataka o
snimanju
C Tipka DISP (prikaz) mijenja prikaz podataka o snimanju (uključeno ili isključeno) i u drugim načinima
reprodukcije, kao što je povećani prikaz.
83
Indeksni prikaz slika
Pritiskom na tipku Y (indeksni prikaz) zaslon prelazi na indeksni prikaz. Svakim pritiskom na
tipku DISP (prikaz), zaslon se mijenja na sljedeći način.
Kontroler
Tipka Y (indeksni prikaz)
Tipka DISP (prikaz)
Tipka B (brisanje)
Odaberite sliku pomoću b/B.
Tipka Y (indeksni prikaz)
Prikaz 9 slika
Prikaz 25 slika
Tipka Y (indeksni prikaz) ili središte
kontrolera
Prikaz 4 slike
Okretanjem stražnjeg kontrolnog kotačića izmjenjuju se stranice indeksnog prikaza. To je
praktično ako želite brzo prijeći na sljedeću stranicu.
Odabir mape
A Odaberite skalu mapa pomoću b/B na kontroleru i zatim pritisnite središte kontrolera.
Trenutno odabrana mapa/Ukupan broj mapa
Trenutni broj slika u mapi
Skala mapa
84
B Odaberite željenu mapu pomoću v/V i zatim pritisnite središte kontrolera.
Brisanje svih slika u mapi
A Pomoću v/V na kontroleru odaberite mapu koju želite izbrisati.
B Pritisnite tipku B (brisanje).
C Odaberite "Delete" pomoću v i zatim pritisnite središte kontrolera.
C Možete podesiti potvrdni izbornik na [Delete], kao što je prethodno odabrano pomoću [Delete confirm.]
u izborniku 0 Setup (str. 125).
C Kad želite izbrisati odabrane slike, pogledajte str. 114.
C Kad jednom izbrišete snimku, ne možete je više vratiti.
C Nije moguće izbrisati zaštićene snimke.
Prikaz histograma
Pritiskom na tipku X (histogram) prikazuje se histogram i podaci o snimanju prikazane slike.
Ponovnim pritiskom vraća se prethodni prikaz.
Tipka X (histogram)
Kad slika ima dio s jako tamnim ili
svijetlim tonovima, taj dio je osvijetljen
u histogramu (upozorenje ograničenja
svjetline).
Svjetlina
R (crveno)
G (zeleno)
B (plavo)
85
z O histogramu
Broj piksela
Histogram je grafički prikaz raspodjele svjetline koji pokazuje koliko
piksela odreñene svjetline postoji na slici. Histogram ovog aparata
prikazuje svjetlinu na vodoravnoj osi (lijeva strana je crna, desna
bijela) i broj piksela na okomitoj osi. Kompenzacija ekspozicije će
promijeniti histogram u skladu s tim. Dolje je primjer.
Tamno
Svijetlo
Koristite
kompenzaciju
ekspozicije na
pozitivnoj strani.
Snimanje s kompenzacijom ekspozicije na
pozitivnoj strani posvjetljuje cijelu sliku
te uzrokuje pomak
cijelog histograma na
svijetlu stranu (desna
strana). Ako se kompenzacija ekspozicije
koristi na negativnoj
strani, histogram će se
pomaknuti na drugu
stranu.
Oba kraja histograma sastoje se samo od 100% crne ili bijele*. Provjera histograma omogućuje vam sa se
unaprijed upoznate sa statusom slike.
* Preciznije, boja je izražena pomoću RGB-a. Tako je bijela R255, G255, B255, a crna je R0, G0, B0.
Povećanje slika
Sliku možete povećati kako biste je točnije pregledali.
Tipka y (povećanje)
Kontroler
Tipka # (reprodukcija)
86
Prednji kontrolni kotačić
Stražnji kontrolni kotačić
A Prikažite sliku koju želite povećati i pritisnite tipku y (povećanje).
Povećava se središnji dio slike.
B Povećajte ili smanjite sliku pomoću stražnjeg kontrolnog kotačića.
C Odaberite dio slike kojeg želite povećati pomoću v/V/b/B na kontroleru.
C Svakim pritiskom na središte kontrolera, zaslon se mijenja izmeñu povećanog prikaza i prikaza cijele
slike.
Dio koji će se
povećati ako se
pritisne središte
kontrolera
Prikaz povećanog područja
C Možete odabrati sliku pomoću prednjeg kontrolnog kotačića.
D Pritisnite tipku y (povećanje) ili # (reprodukcija) za poništenje povećanja i povratak na
prethodni prikaz.
Raspon povećanja je sljedeći.
Veličina slike
Raspon uvećanja
L
oko T1.1 – T13
M
oko T1.1 – T10
S
oko T1.1 – T6,7
87
Zakretanje slike
Standardno je podešenje da se slike snimljene u orijentaciji portreta reproduciraju uz navedenu
orijentaciju. Sliku možete zakrenuti na sljedeći način ako je potrebno
Tipka # (reprodukcija)
Tipka s (zakretanje)
A Prikažite sliku koju želite zakrenuti i zatim pritisnite tipku s (zakretanje).
Prikazuje se izbornik za zakretanje slike.
B Pritisnite središte kontrolera za zakretanje slike do željene orijentacije.
C Pritisnite tipku # (reprodukcija) ili s (zakretanje) za povratak na normalan prikaz.
C Kad zakrenete sliku, aparat zadrži informaciju o zakretanju čak i nakon isključenja aparata.
C Kad kopirate zakrenutu sliku na računalo, "Picture Motion Browser" (isporučen na CD-ROM disku)
može prikazati zakrenutu sliku pravilno. Meñutim, slika se s nekim softverom neće zakrenuti.
88
Gledanje snimaka na TV zaslonu
Spojite li fotoaparat na TV prijemnik, možete pogledati snimke na TV zaslonu.
Prije povezivanja isključite i fotoaparat i TV prijemnik.
1 Spojite fotoaparat na TV prijemnik.
A Na video
ulaz
B Na priključnicu
VIDEO OUT
Video kabel
2 Uključite TV prijemnik i odaberite ulaz.
C Za detalje pogledajte upute isporučene s TV prijemnikom.
3 Uključite fotoaparat i pritisnite # (reprodukcija).
Slika snimljena fotoaparatom pojavljuje se na TV zaslonu.
Pritisnite b/B na kontroleru kako biste odabrali željenu sliku.
Kontroler
Tipka # (reprodukcija)
C Kad ovaj fotoaparat koristite u drugoj državi, možda ćete trebati podesiti izlazni videosignal u skladu
s TV prijemnikom (str. 121).
C LCD zaslon na stražnjoj strani fotoaparata se ne uključuje.
C Kvaliteta slike prikazane na TV zaslonu kod spajanja video kabelom je manja kod različitih sustava, u
usporedbi s HDTV prijemnikom preko HDMI kabela ili računalnim zaslonom.
89
Kod uporabe HDTV s HDMI priključnicom
Ako upotrebljavate HDTV ureñaje s HDMI priključnicom, možete gledati slike uz višu
kvalitetu preko HDMI kabela (nije isporučen).
1 U HDMI
priključnicu
2 U HDMI
HDMI kabel
(nije isporučen)
priključnicu
A Spojite fotoaparat s TV prijemnikom pomoću HDMI kabela.
B Uključite TV prijemnik i odaberite ulaz.
C Uključite fotoaparat.
Fotoaparat se automatski uključuje u način reprodukcije.
C Upotrebljavajte HDMI kabel s HDMI logotipom.
C Upotrijebite HDMI mini priključak na jednoj strani (za fotoaparat) i priključak prikladan za spajanje s TV
prijemnikom na drugom kraju.
C Spajanjem fotoaparata sa Sony VIDEO-A kompatibilnim TV prijemnikom pomoću HDMI kabela, TV
prijemnik automatski podešava kvalitetu slike za gledanje. Detalje potražite u uputama za uporabu Sony
VIDEO-A kompatibilnog TV prijemnika.
C Neki ureñaji možda neće raditi pravilno.
C Nemojte spajati izlazne priključnice ureñaja s HDMI priključnicom na fotoaparatu jer može doći do
problema u radu.
C Možete promijeniti vrstu izlaznog signala pomoću opcije [HDMI output] u izborniku 0 Setup (str. 121).
O "Photo TV HD"
Ovaj fotoaparat je kompatibilan s "Photo TV HD" standardom.
Spajanjem Sony Photo TV HD kompatibilnog ureñaja pomoću HDMI kabela, otvara vam se
mogućnost potpuno novog doživljaja fotografija u očaravajućoj Full HD kvaliteti.
Photo TV HD omogućuje detaljan, fotografski izraz suptilnih tekstura i boja.
O sustavima boje
Ako želite reproducirati sliku na TV zaslonu, potreban je TV prijemnik koji ima video ulaznu
priključnicu i video kabel (isporučen). Sustav boja TV prijemnika mora biti jednak sustavu boja
fotoaparata. Provjerite sljedeći popis sustava boja prema državama i regijama u kojima
upotrebljavate fotoaparat.
NTSC sustav
Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka,
Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.
90
PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska, Hong Kong,
Mañarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Singapur,
Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Velika Britanija, itd.
PAL-M sustav
Brazil
PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
Rukovanje pomoću daljinskog upravljača
Spajanjem fotoaparata s TV prijemnikom i aktiviranje načina reprodukcije omogućuje vam
reprodukciju slika pomoću daljinskog upravljača. Većina tipaka na daljinskom upravljaču ima
jednake funkcije kao i tipke na fotoaparatu.
Tipke na daljinskom upravljaču
Stranica
1 X (histogram)
2 DISP (prikaz)
85
3 Y (indeksni prikaz)
4 s (zakretanje)
5 # (reprodukcija)
6 MENU
7 _ (slide show)
8 f/e (povećanje/smanjivanje)
9 B (brisanje)
!a v/V/b/B/z
83
84
88
83
32
119
86
t korak 6 u "Prvo
pročitajte"
29
C Ostale tipke se upotrebljavaju u načinu snimanja ili dok je fotoaparat spojen s PictBridge pisačem
(str. 60, 148).
Slide show
Tipkom _ (slide show) na daljinskom upravljaču jednostavno se pokreće ili zaustavlja slide
show (str. 119). Tijekom slide show prikaza, pomoću daljinskog upravljača dostupne su sljedeće
funkcije.
C Prikaz prethodne/sljedeće slike pomoću b/B.
C Pauza/reprodukcija slide show prikaza pomoću A.
91
Uporaba izbornika
Lista izbornika
Detalje o načinu rukovanja izbornikom pogledajte na str. 32.
! Izbornik Recording (str. 94 do 104)
!1
Image size
Aspect ratio
Quality
D-RangeOptimizer
Creative Style
Custom button
Exposure step
!2
Flash mode
Flash control
C Power ratio
Flash compens.
ISO Auto max.
ISO Auto min.
!3
AF area
Priority setup
AF illuminator
AF w/ shutter
Long exp.NR
High ISO NR
!4
Memory
Rec mode reset
W Izbornik Custom (str. 105 do 113)
W1
Eye-Start AF
AF/MF button
AF/MF control
AF drive speed
AF area disp.
FocusHoldButton
W2
AEL button
Ctrl dial setup
Dial exp.comp
Ctrl dial lock
Button ops.
Release w/oCard
Release w/oLens
W3
Red eye reduc.
Exp.comp.set
Bracket order
Auto review
Auto off w/ VF
Rec.info.disp.
Img.orientation
92
W4
Custom reset
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
# Izbornik Playback (str. 114 – 119)
#1
#2
Delete
Format
Protect
DPOF set
C Date imprint
C Index print
PlaybackDisplay
Slide show
C Interval
0 Izbornik Setup (str. 120 – 126)
01
LCD brightness
Info.disp.time
Power save
Video output
HDMI output
O Language
Date/Time set
02
Memory card
File number
Folder name
Select folder
C New folder
USB connection
C MassStrg.card
03
Menu start
Delete confirm.
Audio signals
Cleaning mode
Reset default
93
! Izbornik Recording 1
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Tvornička postavka je označena sa J.
Image size (veličina slike)
Digitalna slika je sastavljena od malih točaka koje se nazivaju pikseli.
Što je više piksela u slici, to je ona veća, zauzima više memorije, a slika je detaljno prikazana.
"Veličina slike" se izražava brojem piksela. Iako razlike nisu uočljive na zaslonu fotoaparata,
detalji i vrijeme obrade podataka se razlikuju na tiskanoj slici i slici prikazanoj na zaslonu
računala.
Piksel
Pikseli
Veliki broj
(kvalitetna
slika i veći
zapis)
Mali broj
(slabija
kvaliteta i
manji zapis)
A Veličina slike: L
B Veličina slike: S
[Aspect ratio]: [3:2]
J L:12M
4 272 T 2 848 piksela
M:6.4M
3 104 T 2 064 piksela
S:3.0M
2 128 T 1 424 piksela
[Aspect ratio]: [16:9]
J L:10M
4 272 T 2 400 piksela
M:5.4M
3 104 T 1 744 piksela
S:2.6M
2 128 T 1 200 piksela
C Kad je [Quality] podešeno na RAW, veličina slike je fiksno L. Ova veličina se ne prikazuje na LCD
zaslonu.
C Za ovaj postupak takoñer možete upotrebljavati tipku Fn (funkcija) (str. 30).
94
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
z Odabir veličine slike
Pogledajte sljedeću tablicu kod odabira veličine slike.
Veličina slike
Uporaba
L
Za pohranu važnih snimaka ili za ispis fotografija
u formatu A3/A3+* ili kvalitetnih A4 fotografija
Manja
Broj slika
M
Za ispis slika u formatu A4 ili slika velike
gustoće piksela u formatu A5
S
Za snimanje većeg broja slika
Za web stranice
Manje
Ispis
Viša
kvaliteta
Više
Veća
Niža
kvaliteta
* Ova veličina je veća od A3. Fotografije veličine A3 možete tiskati s marginama.
Aspect ratio (format slike)
Možete odabrati format slike koji odgovara željenoj svrsi.
J 3:2
16:9
Normalan format.
HDTV format. [16:9] se preporuča kod gledanja na HDTV
prijemniku.
Kad odaberete [16:9], komponirajte sliku u ovom području.
C RAW datoteke snimljene u formatu 16:9 prikazuju se u formatu 16:9 pomoću kompatibilnog softvera kao
što je "Image Data Converter SR", ali će se prikazati u formatu 3:2 ako softver nije kompatibilna s ovim
formatom.
95
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Quality (kvaliteta)
Stupanj kompresije slike odreñuje kvalitetu slike. Budući da je veličina datoteke
nekomprimirane slike velika, digitalni fotoaparati obično komprimiraju snimljenu sliku.
RAW (RAW)
cRAW* (cRAW)
Format datoteke: RAW (bez kompresije)
RAW datoteka je "sirovi" materijal za obradu na računalu u
profesionalne svrhe. Datoteku je moguće otvoriti softverom
"Image Data Converter SR" sadržanom na CD-ROM-u (isporučen) (str. 139). "c" u nazivu "cRAW" znači "compressed"
(komprimirano).
C Veličina slike je fiksno na najvećoj veličini. Veličina slike nije
prikazana na LCD zaslonu.
RAW & JPEG (RAW+J)
cRAW & JPEG* (cRAW+J)
Extra fine (X.FINE)
J Fine (FINE)
Standard (STD)
Format datoteke: RAW (bez kompresije) + JPEG
Kad pritisnete okidač, istovremeno se stvara RAW i JPEG slika.
To je prikladno kad su vam potrebne dvije slikovne datoteke,
JPEG za gledanje i RAW za obradu. Kvaliteta slike je fiksno
[Fine].
Format datoteke: JPEG
Slika se pri snimanju komprimira u JPEG
format. Što je veći stupanj kompresije, manja je
veličina datoteke. Time se omogućuje snimanje
većeg broja datoteka na jedan medij, no slika
će biti slabije kvalitete. Kad jednom smanjite
kvalitetu slike, nije ju naknadno moguće vratiti
uporabom računala. Planirate li kasnije
obrañivati slikovnu datoteku, dobro razmislite
o kvaliteti slike kod odabira podešenja.
Stupanj
kompresije
Nizak
Visok
* Podaci se komprimiraju do 60 ili 70% u usporedbi s nekomprimiranim podacima. Odaberite ovu postavku
ako želite povećati broj slika koje možete snimiti.
C Za ovaj postupak takoñer možete upotrebljavati tipku Fn (funkcija) (str. 30).
C Za detalje o broju slika koje je moguće snimiti kad se promijeni veličina slike, pogledajte str. 24.
z O RAW datotekama
Datoteka RAW formata je "sirovi" materijal snimljen na CCD koji još nije prošao kroz nikakvu vrstu
digitalnog procesiranja. RAW datoteka se razlikuje od najraširenijih formata datoteka po tome što je to
nekomprimirani materijal namijenjen za profesionalnu obradu. Za otvaranje RAW datoteke snimljene na
ovaj aparat treba vam "Image Data Converter SR" softver sadržan na isporučenom CD-ROM-u. Ovim
softverom možete RAW datoteku otvoriti i konvertirati u neki od uobičajenih formata, kao što je JPEG ili
TIFF, te joj možete ponovno podesiti balans bijelog, zasićenje boje, kontrast, itd.
96
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
C Snimanje u RAW formatu prate sljedeća ograničenja:
– RAW datoteku nije moguće tiskati DPOF (print) pisačem ili PictBridge pisačem.
– Za razliku od JPEG slike, RAW slika ne prolazi kroz nikakvo osnovno procesiranje slike, stoga se
njezine boje ne mogu točno prikazati u reprodukcijskom modu niti neposredno nakon snimanja. Ako su
podaci pravilno snimljeni, točne boje je moguće reproducirati na računalu.
C Nije moguće provjeriti efekt iz D-Range Optimizer čak i ako povećate sliku snimljenu u RAW ili cRAW
formatu. (Efekt je snimljen na sliku.)
D-RangeOptimizer
Možete analizirati snimljenu sliku i izvršiti automatsko podešavanje kako bi se optimizirala
kvaliteta slike.
Off (
)
Detalje potražite na str. 66.
Standard (~)
Advanced Auto (!)
Advanced: Level (!)
Lv 1 – Lv 5
Creative Style
Možete odabrati stil slike koji najbolje odgovara prizoru kojeg snimate i svrsi snimanja.
J Standard (2)
Detalje potražite na str. 67.
Vivid (1)
Neutral (3)
Adobe RGB (4)
1
2
3
97
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Custom button (tipka Custom)
Tipki C (Custom) možete dodijeliti funkciju.
AF lock
Detalje potražite na str. 81.
AF/MF control
D.O.F.preview
ISO
White balance
Exposure comp.
Flash compens.
Drive mode
AF area
Image size
Quality
J Creative Style
D-RangeOptimizer
Flash mode
Memory
Exposure step (korak podešavanja ekspozicije)
Možete odabrati korak podešavanja kompenzacije od 0,5 do 0,3 za brzinu zatvarača, otvor
blende i ekspoziciju.
98
0.5 EV
Korak od 1/2 EV
J 0.3 EV
Korak od 1/3 EV
! Izbornik Recording 2
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Tvornička postavka je označena sa J.
Flash mode (način rada bljeskalice)
Možete odabrati način rada bljeskalice.
J Autoflash (AUTO)
Detalje potražite na str. 73.
Fill-flash (()
Rear sync. (REAR)
Wireless (WL)
Flash control (kontrola bljeskalice)
Možete odabrati način upravljanja bljeskalicom kojim se podešava količina svjetla bljeskalice.
J ADI flash
Neposredno prije snimanja aktivira se predbljesak, i aparat
podešava količinu svjetla bljeskalice mjerenjem količine
reflektiranog svjetla predbljeska i pripadajućim informacijama
o udaljenosti.
Pre-flash TTL
Neposredno prije snimanja aktivira se predbljesak, i aparat
podešava količinu svjetla bljeskalice mjereći samo količinu
reflektiranog svjetla predbljeska. Informacije o udaljenosti se
ne koriste pri izračunavanju.
Manual flash
Ugrañena bljeskalica se aktivira uz odreñenu količinu svjetla
bez obzira na svjetlinu objekta. Ova opcija se isključuje ako
odaberete [Autoflash].
ADI: kratica za "Advanced Distance Integration"
TTL: kratica za "Through the lens" (kroz objektiv)
C Kad nije moguće odrediti udaljenost izmeñu objekta i vanjske bljeskalice (nije isporučena) (pri snimanju
s bežičnom bljeskalicom koristeći vanjsku bljeskalicu (nije isporučena), snimanju s odvojenom bljeskalicom uporabom kabela ili snimanju s dvostrukom makrobljeskalicom ili prstenastom bljeskalicom, itd.),
fotoaparat automatski odabire funkciju Pre-flash TTL.
C Odaberite [Pre-flash TTL] u sljedećim slučajevima jer aparat ne može dobiti točne informacije o
udaljenosti pomoću ADI bljeskalice.
– Kad je na bljeskalicu HVL-F36AM pričvršćen širokokutni difuzor.
– Kad je na površinu bljeskalice pričvršćen difuzor.
– Pri uporabi filtra s faktorom ekspozicije, primjerice ND filtra.
– Kad koristite makroobjektiv.
C ADI bljeskalica je raspoloživa samo u kombinaciji s objektivom opremljenim enkoderom udaljenosti.
Pogledajte upute isporučene s objektivom kako biste ustanovili ima li objektiv enkoder udaljenosti.
99
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Power ratio (količina svjetla)
Možete odabrati količinu svjetla kad je opcija [Flash control] podešena na [Manual flash].
J 1/1
Brojka vodilja približno 12
1/2
Brojka vodilja približno 8,4
1/4
Brojka vodilja približno 6
1/8
Brojka vodilja približno 4,2
1/16
Brojka vodilja približno 3
C Uz uvjete mjerenja i osjetljivost ISO 100.
Flash compens. (kompenzacija bljeskalice)
Detalje potražite na str. 75.
ISO Auto max. (maks. automatski ISO broj)
Možete odabrati gornju granicu za ISO AUTO vrijednost kad je kotačić moda podešen na P, A
ili S te ISO na [AUTO].
1600
J 800
Automatsko podešavanje ISO vrijednosti uz podešenu vrijednost
na gornjoj granici.
400
ISO Auto min. (min. automatski ISO broj)
Možete odabrati donju granicu za ISO AUTO vrijednost kad je kotačić moda podešen na P, A
ili S te ISO na [AUTO].
400
J 200
100
Automatsko podešavanje ISO vrijednosti uz podešenu vrijednost
na donjoj granici.
! Izbornik Recording 3
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Tvornička postavka je označena sa J.
AF-A setup
Položaj "A" preklopke za način izoštravanja je podešen na AF-A (Automatic AF) (str. 52) kao
standardno podešenje. Možete promijeniti funkciju DMF (Direct man. focus).
J AF-A (|)
Pridjeljivanje funkcije Automatic AF.
Pridjeljivanje funkcije Direct man. focus. Možete precizno
podesiti oštrinu nakon automatskog izoštravanja.
DMF (#)
Precizno podešavanje u Direct Manual Focus
A
B
C
D
Podesite na [DMF].
Podesite preklopku načina izoštravanja na "A".
Pritisnite okidač dopola za blokiranje izoštravanja.
Okrećite prsten za izoštravanje za precizno izoštravanje dok držite okidač pritisnut dopola.
Okidač
Prsten za izoštravanje
Preklopka načina izoštravanja
E Pritisnite okidač dokraja.
C Ako otpustite okidač, blokada izoštravanja se poništava i kreće ponovno kad okidač pritisnete dopola.
AF area (područje automatskog izoštravanja)
Možete odabrati područje automatskog izoštravanja.
J Wide (P)
Detalje potražite na str. 49.
Spot (T)
Local (U)
101
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Priority setup (odabir prioriteta)
Odaberite postavku za aktiviranje zatvarača.
J AF
Release
Zatvarač se ne može aktivirati dok se ne provjeri izoštravanje.
Zatvarač se može aktivirati čak i ako izoštravanje nije potvrñeno.
Odaberite ovaj prioritet ako vam je važnije ne propustiti prigodu
za snimanje.
AF illuminator (AF osvjetljenje)
Možete uključiti ili isključiti AF osvjetljenje. Detalje o AF osvjetljenju potražite na str. 54.
J Auto
Off
Automatski aktivira AF osvjetljenje ako je potrebno.
Ne uključuje se AF osvjetljenje.
C Kad je [AF illuminator] podešen na [Off], ne aktivira se AF osvjetljenje vanjske bljeskalice (opcija).
AF w/ shutter
Standardna postavka je izoštravanje koje se aktivira tako da se okidač pritisne dopola. Ovu
funkciju možete isključiti.
J On
Off
Izoštravanje se vrši tako da se okidač pritisne dopola.
Bez izoštravanja kad se okidač pritisne dopola.
C Ako se opcija podesi na [Off], izoštrite pritiskom na središte kontrolera. Okidanje je moguće i dok nije
postignuto izoštravanje. Postavka je korisna kod kontinuiranog snimanja uz jednaku postavku fokusa.
Podešavanjem [AF/MF button] na [AF lock] ili dodjeljivanjem AF lock tipku C (Custom), takoñer je
moguće izoštravanje.
102
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Long exp. NR (redukcija šuma kod duge ekspozicije)
Kod duge ekspozicije, šum postaje vidljiviji. Ako je brzina zatvarača jednu sekundu ili više,
aktivira se redukcija šuma kako bi se smanjila pojava zrnatih smetnji tipičnih za dugu ekspoziciju.
J On
Kod duge ekspozicije od jedne sekunde ili više, redukcija smetnji se izvodi u trajanju jednakom vremenu otvaranja zatvarača.
Za vrijeme postupka redukcije smetnji, na LCD zaslonu se
prikazuje poruka "Processing...". Nije moguće dalje snimanje
dok se postupak ne završi.
Off
U ovom načinu nema redukcije smetnji. Podešenje je prikladno
kad je važnije vrijeme snimanja. Ipak, na ovaj način smetnje
ostaju vidljivije. Savjetuje se uporaba redukcije smetnji kod
dugih ekspozicija.
C Redukcija šuma se ne izvodi kod kontinuiranog snimanja ili kontinuiranog bracket snimanja čak i ako se
podesi na [On].
High ISO NR (redukcija smetnji uz visoki ISO broj)
Kad je podešena visoka osjetljivost fotoaparata, smetnje na slikama postaju uočljivije. Ako se
ISO podesi na 1600 ili više, automatski se aktivira redukcija smetnji uz visoki ISO broj kako bi
se smanjile smetnje.
High
J Normal
Low
Redukcija smetnji uz visoki ISO je visoka.
Redukcija smetnji uz visoki ISO je normalna.
Redukcija smetnji uz visoki ISO je niska.
C Kad odaberete [High], brzina kontinuiranog snimanja postaje približno 3,5 slike u sekundi.
103
! Izbornik Recording 4
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Memory (memorija)
Detalje potražite na str. 79.
Rec mode reset
Možete resetirati glavne funkcije načina snimanja kad je kotačić moda podešen na P, A, S ili M.
A Odaberite [Rec mode reset] i zatim pritisnite središte kontrolera.
Na LCD zaslonu se prikazuje poruka "Reset recording mode?".
B Odaberite [OK] pomoću v na kontroleru i zatim pritisnite središte kontrolera.
Resetiraju se glavne funkcije načina snimanja.
C Opcije koje se resetiraju uključuju funkcije kojima se rukuje pomoću ekskluzivnih tipaka i sve opcije iz
izbornika ! Recording. Detalje o resetiranim opcijama potražite uz funkciju "Reset defaults" (str. 172).
104
W Izbornik Custom 1
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Tvornička postavka je označena sa J.
Eye-Start AF
Izoštrenost se provjerava kad pogledate u okular i brzina zatvarača i otvor blende se automatski
prilagoñavaju.
J On
Automatsko podešavanje izoštrenosti.
C Ovaj način brže troši bateriju od načina [Off].
Off
Nema podešavanja izoštrenosti.
AF/MF button (tipka AF/MF)
Tipka AF/MF prebacuje izmeñu AF 8automatsko izoštravanje) i MF (ručno izoštravanje) kao
standardna postavka (str. 53). Ova tipka se može upotrebljavati kao AF Lock tipka.
J AF/MF control
AF lock
Pogledajte str. 53.
Tipka se upotrebljava kao AF lock tipka. Pritisnite tipku i blokirat će se izoštravanje kad se aktivira automatsko izoštravanje.
Ako se ne aktivira automatsko izoštravanje, aktivirat će se ovom
tipkom, provjerit će se izoštrenost i blokirati.
Pritisnite okidač za snimanje dok držite pritisnutu tipku AF/MF.
105
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
AF/MF control (kontrola AF/MF)
Ako je opcija [AF/MF button] podešena na [AF/MF control] (str. 105), možete promijeniti
način rukovanja tipkom AF/MF.
J Hold
Toggle
AF i MF se izmjenjuju samo ako se tipka drži pritisnutom.
Pritisnite i otpustite tipku za promjenu AF i MF. Pritisnite i
otpustite tipu za povratak na prethodnu postavku.
AF drive speed (brzina automatskog izoštravanja)
Možete odabrati brzinu izoštravanja kod uporabe automatskog izoštravanja.
J Fast
Slow
Brza provjera izoštrenosti.
Spora provjera izoštrenosti.
C Odaberite ovu postavku ako se objekt teško izoštrava, kao kod
makrosnimanja.
AF area disp. (prikaz područja automatskog izoštravanja)
Kad se pritisne okidač dopola, lokalno AF područje se kratko osvjetljuje crveno. Možete
promijeniti trajanje osvjetljenja ili ga isključiti.
0.6 sec
Lokalno AF područje se osvjetljava oko 0,6 sekundi.
J 0.3 sec
Lokalno AF područje se osvjetljava oko 0,3 sekunde.
Off
Lokalno AF područje se osvjetljava samo kad se pritisne
kontroler.
FocusHoldButton
Ako koristite objektiv s tipkom za zadržavanje izoštrenosti, možete promijeniti funkciju tipke za
provjeru snimke.
J Focus hold
D.O.F.preview
106
Tipka se upotrebljava za zadržavanje izoštrenosti.
Tipka se upotrebljava za provjeru dubinske oštrine slike.
W Izbornik Custom 2
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Tvornička postavka je označena sa J.
AEL button (tipka AEL)
Moguće je promijeniti funkciju i način rada tipke AEL (AE blokada). Tipka AEL (AE blokada)
ima dvije funkcije; "AEL" funkciju koja blokira ekspoziciju (brzinu zatvarača i otvor blende) u
bilo kojem načinu mjerenja svjetla, i funkciju "\ (Spot) AEL" koja privremeno izvodi mjerenje
svjetla u točki i blokira dobivenu vrijednost ekspozicije. Tipka AEL ima dva načina rada; "hold"
koji funkcionira samo kad zadržite tipku, i "toggle" koji služi za uključivanje i isključivanje
naizmjeničnim pritiskom tipke. Moguće su sljedeće kombinacije.
J AE hold
Kad se tipka zadrži pritisnutom, blokira se ekspozicija odabrana
funkcijom mjerenja svjetla.
AE toggle
Pritisnite tipku jednom i otpustite je, i ekspozicija u odabranom
načinu mjerenja svjetla ostane blokirana. Pritisnite tipku ponovno
i blokada se poništi.
\ AEL hold
Kad tipku zadržite pritisnutom, aparat trenutno izvodi mjerenje
svjetla u točci bez obzira na prethodno odabran način mjerenja i
blokira dobivenu ekspoziciju.
\ AEL toggle
Pritisnite tipku jednom i otpustite je, i aparat trenutno izvodi
mjerenje svjetla u točci bez obzira na prethodno odabran način
mjerenja te blokira dobivenu ekspoziciju. Pritisnite tipku
ponovno i blokada se poništi.
C "AEL" je korisno kad želite zadržati običnu ekspoziciju na više slika, a "hold" je korisno ako želite
privremeno koristiti mjerenje u točki.
C Kad je ekspozicija blokirana, na LCD zaslonu i u tražilu se pojavi ;. Ne zaboravite poništiti blokadu kad
je odabrano "AEL toggle".
C Osim za mod prioriteta brzine zatvarača i ručni mod, pri uporabi bljeskalice je odabrana spora sinkronizacija.
U tom slučaju, mjerenje u točki je isključeno i mogu se odabrati samo opcije "hold" i "toggle" (str. 77).
C Podešenja "hold" i "toggle" utječu na ručni pomak ekspozicije (str. 43) u ručnom modu.
Ctrl dial setup (podešavanje kontrolnog kotačića)
Kad je kotačić moda podešen na P ili M, podešavanje brzine zatvarača se vrši pomoću prednjeg
kontrolnog kotačića i podešavanje otvora blende se vrši pomoću stražnjeg kontrolnog kotačića
uz standardne postavke. Možete promijeniti dodijeljene vrijednosti.
J W SS X F/no.
W F/no. X SS
Podešavanje brzine zatvarača prednjim kontrolnim kotačićem i
otvora blende stražnjim kontrolnim kotačićem.
Podešavanje otvora blende prednjim kontrolnim kotačićem i
brzine zatvarača stražnjim kontrolnim kotačićem.
C Kad je kotačić moda podešen na A ili S, ovo podešavanje nije dostupno.
107
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Dial exp.comp
Možete podesiti ekspoziciju (str. 45) pomoću prednjeg ili stražnjeg kontrolnog kotačića.
J Off
Nema podešavanja ekspozicije pomoću kontrolnog kotačića.
W Front dial
Podešavanje ekspozicije prednjim kontrolnim kotačićem.
X Rear dial
Podešavanje ekspozicije stražnjim kontrolnim kotačićem.
Ako je [Ctrl dial setup] podešen na [W SS X F/no.], funkcije prednjeg i stražnjeg kontrolnog
kotačića su sljedeće.
Off
W Front dial
X Rear dial
Prednji kontrolni kotačić
PS pomak
Ekspozicija
PS pomak
Stražnji kontrolni kotačić
PA pomak
PA pomak
Ekspozicija
Prednji kontrolni kotačić
Otvor blende
Ekspozicija
Otvor blende
Stražnji kontrolni kotačić
Otvor blende
Otvor blende
Ekspozicija
Prednji kontrolni kotačić
Brzina zatvarača
Ekspozicija
Brzina zatvarača
Stražnji kontrolni kotačić
Brzina zatvarača
Brzina zatvarača
Ekspozicija
Prednji kontrolni kotačić
Brzina zatvarača
Brzina zatvarača
Brzina zatvarača
Stražnji kontrolni kotačić
Otvor blende
Otvor blende
Otvor blende
Način
P
A
S
M
Ako je [Ctrl dial setup] podešen na [W F/no. X SS], funkcije prednjeg i stražnjeg kontrolnog
kotačića su sljedeće.
Način
P
A
S
M
108
Off
W Front dial
X Rear dial
Prednji kontrolni kotačić
PA pomak
Ekspozicija
PA pomak
Stražnji kontrolni kotačić
PS pomak
PS pomak
Ekspozicija
Prednji kontrolni kotačić
Otvor blende
Ekspozicija
Otvor blende
Stražnji kontrolni kotačić
Otvor blende
Otvor blende
Ekspozicija
Prednji kontrolni kotačić
Brzina zatvarača
Ekspozicija
Brzina zatvarača
Stražnji kontrolni kotačić
Brzina zatvarača
Brzina zatvarača
Ekspozicija
Prednji kontrolni kotačić
Otvor blende
Otvor blende
Otvor blende
Stražnji kontrolni kotačić
Brzina zatvarača
Brzina zatvarača
Brzina zatvarača
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Ctrl dial lock (blokada kontrolnog kotačića)
Možete blokirati prednji i stražnji kontrolni kotačić kako ih ne biste slučajno okrenuli i promijenili
postavke kod prenošenja fotoaparata.
On
J Off
Prednji i stražnji kontrolni kotačić rade samo dok se prikazuju
brzina zatvarača i otvor blende.
Prednji i stražnji kontrolni kotačić rade stalno.
Button ops. (opcije tipaka)
Uz standardne postavke, pritiskom na tipke ISO, WB (ravnoteža bjeline), DRIVE, $ (ekspozicija)
ili C (Custom) prikazuje se ekskluzivni izbornik na LCD zaslonu. Možete odabrati da se umjesto
njega prikazuje Quick Navi izbornik (str. 30).
J Exclusive disp
Quick Navi
Prikaz ekskluzivnog izbornika za svaki mod.
Prikaz pojedinačnog Quick Navi izbornika za odabrani mod.
C Čak i ako odaberete [Quick Navi], ekskluzivni izbornik se neće prikazati ako se nijedna opcija ne može
odabrati na povećanom prikazu.
Release w/oCard
Možete podesiti blokadu zatvarača kako biste spriječili okidanje dok u aparatu nema medija za
snimanje.
J Enable
Disable
Okidanje nije moguće dok u aparatu nema medija za snimanje.
Okidanje je moguće čak i dok u aparatu nema medija za
snimanje.
Release w/oLens
Možete blokirati okidač tako da se zatvarač ne otvara kad nije montiran objektiv na fotoaparat.
Kod spajanja fotoaparata na teleskop, primjerice, odaberite [Enable] kako bi se mogao otvoriti
zatvarač.
Enable
Okidanje je moguće i dok nije montiran objektiv na fotoaparat.
J Disable
Okidanje nije moguće ako nije montiran objektiv na fotoaparat.
109
W Izbornik Custom 3
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Tvornička postavka je označena sa J.
Red eye reduc. (smanjenje efekta crvenih očiju)
Smanjuje efekt crvenih očiju višekratnim aktiviranjem bljeskalice male snage prije snimanje
pomoću bljeskalice.
On
J Off
Smanjenje efekta crvenih očiju.
Bez smanjenja efekta crvenih očiju.
C Smanjenje efekta crvenih očiju je moguće samo ugrañenom bljeskalicom. (Kod uporabe vanjske
bljeskalice (opcija), efekt crvenih očiju se rijetko javlja.)
Exp. comp. set (podešenje kompenzacije ekspozicije)
Prema tvorničkom podešenju, ako odaberete kompenzaciju ekspozicije dok koristite bljeskalicu,
promijenit će se brzina zatvarača, otvor blende, ISO osjetljivosti (samo u AUTO modu) i količina
svjetla bljeskalice kako bi se izvela kompenzacija ekspozicije (str. 45). Fiksiranjem količine
svjetla bljeskalice možete ograničiti učinak kompenzacije ekspozicije na pozadinu koja je
osvijetljena samo ambijentalnim svjetlom (svjetlo koje se ne dobiva bljeskalicom).
J Ambient&flash
Kompenzacija ekspozicije se izvodi i za područje ambijentalnog
svjetla (pozadina do koje ne dopire svjetlo bljeskalice) i za
područje u dometu bljeskalice.
C Vrijednosti koje se mijenjaju: brzina zatvarača, otvor blende, ISO
osjetljivost (samo u AUTO modu) i količina svjetla bljeskalice
C Vrijednosti koje se ne mijenjaju: nijedna
Ambient only
Kompenzacija ekspozicije je ograničena na područje ambijentalnog svjetla (pozadina), dok je ekspozicija za područje u
dometu bljeskalice fiksna.
C Vrijednosti koje se mijenjaju: brzina zatvarača, otvor blende, ISO
osjetljivost (samo u AUTO modu)
C Vrijednosti koje se ne mijenjaju: količina svjetla bljeskalice
C Kompenzacijom bljeskalice možete ograničiti kompenzaciju na domet bljeskalice tako što se fiksira
ekspozicija za područje ambijentalnog svjetla do kojeg ne dopire svjetlo bljeskalice (str. 75).
Vrijednosti koje se mijenjaju: količina svjetla bljeskalice
Vrijednosti koje se ne mijenjaju: brzina zatvarača, otvor blende, ISO osjetljivost
110
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Bracket order (redoslijed bracket snimanja)
Možete odabrati redoslijed kod bracket snimanja (str. 57). To se ne odnosi na DRO advanced
bracket snimanje.
J 0t–t+
Upotrebljava 0 EV kod snimanja prve slike, što je najbolja
prilika za snimanje
Primjer: ±0 EV t –0,3 EV t +0,3 EV t –0,7 EV t +0,7 EV
–t0t+
Redoslijed od niže do više ekspozicije.
Primjer: –0,7 EV t –0,3 EV t ±0 EV t +0,3 EV t +0,7 EV
Auto review (automatski prikaz slike nakon snimanja)
Nakon snimanja slike, možete je prikazati na LCD zaslonu na dvije, pet ili deset sekundi.
Takoñer je možete obrisati tijekom ovog prikaza.
10 sec
Prikaz slike na LCD zaslonu na 10 sekundi.
5 sec
Prikaz slike na LCD zaslonu na 5 sekundi.
J 2 sec
Prikaz slike na LCD zaslonu na 2 sekunde.
Off
Isključena funkcija prikaza nakon snimanja.
Brisanje slike tijekom prikaza nakon snimanja
Pritisnite tipku B (brisanje) i zatim odaberite [Delete] u izborniku za potvrñivanje pomoću v na kontroleru
te zatim pritisnite središte kontrolera.
C Kad se poveća slika snimljena u Local AF području na prikaz poslije snimanja, slika se povećava oko
područja odabranog za izoštravanje.
C Kod kontinuiranog i bracket snimanja, prikazuje se samo zadnja snimljena slika. Ako obrišete sliku
slijedeći gore opisani postupak, briše se samo prikazana slika.
C Kod prikaza slike nakon snimanja, slika se neće prikazati okomito čak i ako je snimljena u okomitom
položaju (str. 112).
Auto off w/ VF (automatsko isključivanje kroz tražilo)
Senzor u tražilu smješten ispod njega prati gleda li snimatelj u tražilo ili ne. Možete podesiti
LCD zaslon da se automatski isključi kad gledate u tražilo.
J On
Off
LCD zaslon se automatski isključuje kad pogledate u tražilo.
LCD zaslon ostaje uključen čak i kad gledate kroz tražilo.
C Bez obzira na podešenje u ovom izborniku, prikaz informacija se automatski isključuje nakon podešenog
vremena (pet sekundi kod standardnog podešenja (str. 120)).
111
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Rec.info.disp. (automatsko zakretanje informacija)
Možete podesiti da se prikaz informacija o snimanju automatski zakrene kad je aparat u
okomitom položaju.
J Auto rotate
Horizontal
Prikaz se automatski zakrene u okomiti položaj kad je aparat u
okomitom položaju.
Prikaz se ne zakrene kad je aparat u okomitom položaju.
Img.orientation (pohrana orijentacije)
Sa snimkom je moguće pohraniti orijentaciju slike.
J Record
Orijentacija slike je pohranjena sa snimkom.
C Ako je [PlaybackDisplay] podešen na [Auto rotate] u izborniku #
Playback, slike se reproduciraju u okomitom položaju (str. 118).
Not record
Orijentacija slike nije pohranjena sa snimkom.
C Kad je odabrana opcija [Record], slika kopirana na računalo će biti prikazana u okomitom položaju koristite li "Picture Motion Browser"/"Image Data Converter SR" (isporučen). S nekim vrstama softvera slika
možda neće biti prikazana u okomitom položaju.
C Za ručno zakretanje prikazane slike pogledajte str. 88.
112
W Izbornik Custom 4
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Custom reset (resetiranje osobnih postavki)
Postavke u izborniku W Custom se mogu resetirati na tvorničke vrijednosti.
A Odaberite [Custom reset] i zatim pritisnite središte kontrolera.
Na LCD zaslonu se prikazuje poruka "Reset custom functions?"
B Odaberite [OK] pomoću v na kontroleru i zatim pritisnite središte kontrolera.
Resetiraju se postavke izbornika W Custom.
113
# Izbornik Playback 1
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Tvornička postavka je označena sa J.
Delete (brisanje)
Možete izbrisati neželjene snimke. Slijedite opisani postupak.
J Marked images
Briše samo označene snimke.
Briše sve snimke na memorijskoj kartici.
All images
C Kad izbrišete neku snimku, ne možete je više vratiti.
C Nije moguće izbrisati zaštićene snimke.
C Za brzo brisanje snimku po snimku koristite tipku B (brisanje) (t korak 6 u "Prvo pročitajte").
Brisanje odabranih snimaka
A Odaberite [Marked images] u [Delete].
B Odaberite snimku koju želite izbrisati pomoću b/B na kontroleru, zatim pritisnite središte
kontrolera.
Na odabranoj snimci pojavi se oznaka B.
Ukupan broj
C Za poništenje odabira pritisnite središte kontrolera.
C Za brisanje drugih snimaka ponovite korak B.
C Za poništenje, pritisnite # (reprodukcija).
D Pritisnite MENU.
Pojavi se poruka "Delete images?".
E Odaberite [Delete] pomoću v na kontroleru, zatim pritisnite središte kontrolera.
Odabrane snimke su izbrisane, a na zaslon se vrati izbornik.
Brisanje svih snimaka
A Odaberite [All images] u [Delete].
Pojavi se poruka "Delete all images on card?".
B Odaberite [Delete] pomoću v na kontroleru, zatim pritisnite središte kontrolera.
Sve snimke su izbrisane, a na zaslon se vrati izbornik.
114
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Format (formatiranje)
Formatira memorijsku karticu.
C Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke na mediju, čak i zaštićene slike.
A Odaberite [Format].
Pojavljuje se poruka "All data will be deleted. Format?".
B Odaberite [OK] pomoću v na kontroleru, zatim pritisnite središte kontrolera.
Formatiranje je dovršeno.
C Tijekom formatiranja svijetli žaruljica pristupa. Ne vadite medij za snimanje dok žaruljica svijetli.
C Formatirajte medij za snimanje u fotoaparatu. Formatirate li medij na računalu, možda ga nećete moći
koristiti u fotoaparatu, što ovisi o primijenjenom formatu.
C Nije moguće formatirati "Memory Stick Duo" umetnut u utor za CF karticu pomoću adaptera. Kako biste
ga formatirali, izravno umetnite "Memory Stick Duo" u odgovarajući utor.
Protect (zaštita)
Štiti snimke od slučajnog brisanja. Slijedite opisani postupak.
J Marked images
Zaštićene su samo odabrane snimke.
All images
Zaštićene su sve snimke na mediju za snimanje.
Cancel all
Poništava zaštitu svih snimaka na mediju za snimanje.
Zaštita odabrane snimke
A Odaberite [MarkedImages] u [Protect].
B Odaberite snimku koju želite zaštititi pomoću b/B na kontroleru, zatim pritisnite središte
kontrolera.
Na odabranoj snimci pojavi se oznaka -.
C Za poništenje odabira, ponovno pritisnite središte kontrolera.
C Za zaštitu drugih snimaka ponovite korak B.
C Za poništenje, pritisnite # (reprodukcija).
D Pritisnite MENU.
Prikazuje se poruka "Protect images?".
E Odaberite [OK] pomoću v na kontroleru i zatim pritisnite središte kontrolera.
Snimka je zaštićena, a na zaslon se vrati izbornik reprodukcije.
115
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Zaštita svih snimaka
A Odaberite [All images] u [Protect].
Prikazuje se poruka "Protect images?"
B Odaberite [OK] pomoću v na kontroleru i zatim pritisnite središte kontrolera.
Snimka je zaštićena, a na zaslon se vrati izbornik reprodukcije.
Isključivanje zaštite
A Odaberite [Cancel all] u [Protect].
Prikazuje se poruka "Cancel all?".
B Odaberite [OK] pomoću v na kontroleru i zatim pritisnite središte kontrolera.
Isključuje se zaštita slika i vraća se prikaz izbornika za reprodukciju.
DPOF setup (DPOF postavke)
Uporabom ovog fotoaparata možete odrediti snimke i broj primjeraka za ispis prije samog ispisa
fotografija u fotostudiju ili na pisaču. Slijedite postupak opisan u nastavku.
J Marked images
DPOF oznake samo na označene slike.
All images
DPOF oznake na sve slike na memorijskoj kartici.
Cancel all
Uklanja DPOF oznake sa svih slika na memorijskoj kartici.
C Ne možete označiti datoteke RAW podataka.
C Možete odrediti bilo koji broj do 9.
Označavanje odabranih DPOF snimaka
A Odaberite [Marked images] u [DPOF setup].
B Odaberite snimku koju želite označiti pomoću b/B na kontroleru, zatim odaberite broj primjeraka
pomoću stražnjeg kontrolnog kotačića.
Na odabranoj slici pojavljuje se DPOF oznaka i odabran je broj primjeraka.
Ukupan broj
C Za poništenje odabira, okrećite stražnji kontrolni kotačić za uklanjanje DPOF oznake.
C Za DPOF označavanje drugih snimaka, ponovite korak B.
C Za poništenje, pritisnite # (reprodukcija).
D Pritisnite MENU.
Prikazuje se poruka "Set DPOF?".
E Odaberite [OK] pomoću v na kontroleru i zatim pritisnite središte kontrolera.
Na odabranoj slici pojavljuje se oznaka DPOF, a na zaslon se vrati izbornik reprodukcije.
116
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
DPOF označavanje svih snimaka
A Odaberite [All images] u [DPOF setup].
Prikazuje se poruka "Number of copies?".
B Odaberite broj primjeraka pomoću v/V na kontroleru i zatim pritisnite središte kontrolera.
Prikazuje se poruka "Set DPOF?".
C Odaberite [OK] pomoću v na kontroleru i zatim pritisnite središte kontrolera.
Na svim snimkama pojavljuje se oznaka DPOF, a na zaslon se vrati izbornik reprodukcije.
C Uložite li u ovaj fotoaparat memorijsku karticu koja sadrži snimke s DPOF oznakama podešenima drugim
aparatom, odredite snimke kojima želite pridijelite DPOF oznake jer će se oznake podešene drugim
aparatom poništiti.
Uklanjanje DPOF oznake sa svih slika
Kad uklonite oznake, poništava se i indeksna slika. S obzirom da DPOF oznake ostaju i nakon
ispisa, savjetuje se ukloniti samo oznake.
A Odaberite [Cancel all] u [DPOF setup].
Prikazuje se poruka "Cancel all?".
B Odaberite [OK] pomoću v na kontroleru i zatim pritisnite središte kontrolera.
Uklanja se DPOF oznaka sa svih slika i prikaz se vraća na izbornik reprodukcije.
Date imprint (ispis datuma)
Možete podesiti hoće li se na fotografijama ispisati pripadajući datum. Položaj datuma (unutar
ili izvan slike, veličina znakova, itd.) ovisi o pisaču.
On
J Off
Za ispis datuma.
Datum se ne ispisuje na fotografiju.
C Obično se ispisuje samo datum, meñutim informacije koje se mogu ispisati ovise o pisaču. Ova funkcija
nije raspoloživa kod nekih pisača.
Index print (ispis indeksne slike)
Možete ispisati pregled svih snimaka s memorijske kartice.
Create index
Za indeksni ispis.
Delete index
Za isključenje indeksnog ispisa.
C Broj snimaka otisnutih na fotopapiru i format papira ovise o pisaču. RAW slike nije moguće ispisati u
indeksnom formatu.
C Slike snimljene nakon podešavanja indeksnog tiska nisu uključene u indeksni ispis. Savjetujemo vam da
indeksni ispis podesite neposredno prije samog ispisa.
117
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
PlaybackDisplay (prikaz kod reprodukcije)
Kod reprodukcije slike snimljene u orijentaciji portreta, fotoaparat prepoznaje položaj slike i
automatski je prikazuje u pravilnom položaju
J Auto rotate
Manual rotate
Prikazuje slike u orijentaciji portreta ako je potrebno.
Prikazuje svih slika u orijentaciji pejzaža.
C Kod reprodukcije slike na TV zaslonu ili računalu, slika se prikazuje u orijentaciji portreta čak i ako se
odabere [Manual rotate].
C Ako odaberete [Not record] u [Img.orientation] izbornika W Custom, slika se neće prikazati u orijentaciji
portreta (str. 112).
118
#Izbornik Playback 2
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Tvornička postavka je označena sa J.
Slide show
Reproducira snimke redom (Slide show).
Odaberite [Slide show] i zatim pritisnite središte kontrolera.
Počinje slide show i zaustavlja se automatski nakon prikaza svih slika.
Za pauziranje prikaza, pritisnite središte kontrolera. Ponovnim pritiskom nastavlja se slide show.
Za kraj prikaza, pritisnite tipku MENU.
C Tijekom slide showa možete prikazati prethodnu/sljedeću snimku pomoću b/B.
Interval
Možete odabrati vrijeme prikaza pojedinačnih slika u slide showu.
30 sec
Izmjena slika svakih 30 sekundi.
10 sec
Izmjena slika svakih 10 sekundi.
5 sec
Izmjena slika svakih 5 sekundi.
J 3 sec
Izmjena slika svake 3 sekunde.
1 sec
Izmjena slika svaku sekundu.
119
0 Izbornik Setup 1
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Tvornička postavka je označena sa J.
LCD brightness (svjetlina zaslona)
Možete podesiti svjetlinu zaslona.
A Odaberite [LCD brightness] i zatim pritisnite središte kontrolera.
B Podesite svjetlinu pomoću b/B na kontroleru i zatim pritisnite središte kontrolera.
C Kod prikaza informacija o snimanju ili izbornika reprodukcije, možete podesiti svjetlinu duljim pritiskom
na tipku DISP (prikaz).
Info.disp.time (vrijeme prikaza informacija)
Tijekom snimanja, na LCD zaslonu se prikazuje izbornik s informacijama o snimanju. Možete
promijenit vrijeme prikaza izbornika.
1 min
Prikaz jednu minutu.
30 sec
Prikaz 30 sekundi.
10 sec
Prikaz 10 sekundi.
J 5 sec
Prikaz pet sekundi.
C Prikaz se ponovno pojavljuje ako pritisnete okidač dopola ili napravite neki postupak.
Power save (štednja energije)
Ako ne rukujete fotoaparatom odreñeno vrijeme, fotoaparat se isključuje u štedni mod i gotovo
potpuno isključuje (Power Save). t korak 4 u "Prvo pročitajte"
Možete podesiti vrijeme do isključivanja fotoaparata u štedni mod.
30 min
Fotoaparat se isključuje u štedni mod nakon 30 minuta.
10 min
Fotoaparat se isključuje u štedni mod nakon 10 minuta.
5 min
Fotoaparat se isključuje u štedni mod nakon pet minuta.
J 3 min
1 min
Fotoaparat se isključuje u štedni mod nakon tri minute.
Fotoaparat se isključuje u štedni mod nakon jedne minute.
C Pritiskom na okidač dopola, fotoaparat se vraća u način snimanja.
120
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
C Neovisno o ovoj postavci, fotoaparat prelazi u štedni mod nakon 30 minuta ako je spojen na TV
prijemnik. Ipak, kod spajanja na TV pomoću HDMI kabela (opcija) i uporabe AC adaptera/punjača
(opcija), funkcija štednje energije ne funkcionira.
Video output (video izlaz)
Podesite izlaz video signala u skladu sa sustavom boja TV prijemnika i spojene opreme.
Različite države i regije imaju različit sustav TV boja. Ako želite gledati slike na TV zaslonu,
pogledajte str. 90 za sustav TV boja koji se upotrebljava u državi ili regiji gdje koristite
fotoaparat.
NTSC
Podešava izlaz NTSC signala (primjerice, za SAD i Japan).
PAL
Podešava izlaz PAL signala (primjerice, za Europu).
HDMI output (HDMI izlaz)
Kod spajanja fotoaparata s HDTV pomoću HDMI priključnice (str. 90), izlazni signal iz fotoaparata se odreñuje automatski. Kod prikaza slika snimljenih ovim fotoaparatom, ostali signali
mogu učiniti sliku jasnijom, ovisno o objektu. Možete izvršiti sljedeća podešavanja.
J HD(1080i)prior.
Prioritet ima izlaz HD (1 080i) signala.
HD(720p)prior.
Prioritet ima izlaz HD (720p) signala.
SD priority
Prioritet ima izlaz HD (standard) signala.
C Navedene postavke ne vrijede ako TV prijemnik ne podržava odabrani signal. U tom slučaju, fotoaparat
emitira signal kojeg TV podržava.
O Language (jezik)
Odaberite jezik koji će se koristiti u prikazu izbornika, upozorenja i poruka.
A Odaberite [O Language], zatim pritisnite središte kontrolera.
B Odaberite željeni jezik pomoću v/V na kontroleru, zatim pritisnite središte kontrolera.
121
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Date/Time setup (podešavanje datuma/vremena)
Za podešavanje datuma i vremena.
Odaberite [Date/Time setup], zatim pritisnite središte kontrolera. Podesite datum i vrijeme u
izborniku Date/time setup.
C Postupak podešavanja datuma i vremena opisan je u korak 4 u "Prvo pročitajte".
122
0 Izbornik Setup 2
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Tvornička postavka je označena sa J.
Memory card (memorijska kartica)
Možete odabrati vrstu memorijske kartice za snimanje ili reprodukciju.
Memory Stick
J CompactFlash
Upotrebljava "Memory Stick Duo" za snimanje ili
reprodukciju.
Upotrebljava CF karticu/Microdrive za snimanje ili
reprodukciju.
File number (broj datoteke)
Podešava način pridjeljivanja brojeva datoteka snimkama.
J Series
Reset
Pridjeljuje brojeve datotekama redom čak i ako se promijeni
mapa za snimanje ili medij, ili se izbrišu sve snimke.
Počinje od 0001 svaki put kad se promijeni mapa ili svaki put
kad se promijeni datum snimanja ako se koristi mapa prema
datumu. Kad mapa za snimanje sadrži neku datoteku, dodjeljuje
se broj za jedan veći od najvećeg.
Folder name (naziv mape)
Tvornički standardni način pridjeljivanja naziva mape (100MSDCF, itd.) je moguće promijeniti
u datumski oblik naziva mape kao bi se mape razvrstavale prema datum za pohranu i
reprodukciju.
J Standard form
Date form
Odabir standardnog način pridjeljivanja naziva mape.
Odabir datumskog formata mape. Nova mapa će se oblikovati
automatski sa svakom promjenom datuma snimanja.
C Mape i snimke pohranjene u standardnom obliku će zadržati svoje nazive.
C Odaberete li [Date form], naziv mape će biti prikazan na sljedeći način:
Primjer:
A: Broj mape
B: Godina (zadnja znamenka) / Mjesec / Dan
123
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Select folder (odabir mape)
Kad je odabran standardni oblik mapa te postoje dvije ili više mapa, možete odabrati mapu za
snimanje koja će se koristiti za pohranu snimaka.
A Odaberite [Select folder], zatim pritisnite središte kontrolera.
B Odaberite željenu mapu pomoću v/V na kontroleru, zatim pritisnite središte kontrolera.
C Ne možete odabrati mapu ako ste podesili [Date form].
New folder (nova mapa)
Na mediju za snimanje oblikuje mapu za pohranu snimaka.
Nova mapa se oblikuje s brojem za jedan uvećanim od najvećeg trenutno korištenog broja, i ta
mapa postaje trenutna mapa za snimanje.
USB connection (USB spajanje)
Odabir USB načina kod spajanja fotoaparata s računalom i sl. pomoću USB kabela.
J Mass Storage
PTP
Upotrebljava se za kopiranje slika na računalo. Fotoaparat se
prepoznaje kao USB memorija.
Ispis slika preko PictBridge kompatibilnog pisača ili kopiranje
slika na PTP (Picture Transfer Protocol) kompatibilan ureñaj.
C Podrobnosti o ispisu pomoću PictBridge kompatibilnog pisača
potražite na str. 146.
Remote PC
Uporabom "Remote Camera Control" aplikacije s CD-ROM
diska (isporučen), možete rukovati nekim funkcijama fotoaparata
(kao što je snimanje) preko računala, pohraniti snimljene slike
na računalo i sl.
MassStrg.card (memorijska kartica)
Kad se upotrebljava Mass Storage način spajanja i u fotoaparat su umetnute "Memory Stick
Duo" i CF kartica/Microdrive, mogu se prikazati obje kartice, ovisno o računalu kojeg
upotrebljavate.
Both cards
J Selected card
124
Prikaz "Memory Stick Duo" i CF kartica/Microdrive. Podržano
kod računala sa Windows 2000 SP3 ili novijim OS.
Prikaz samo kartice odabrane u [Memory card].
0 Izbornik Setup 3
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
Tvornička postavka je označena sa J.
Menu start (prvi izbornik)
Prema tvorničkom podešenju, kad pritisnete tipku MENU, najprije je prikazan izbornik ! 1 ili
# 1. Možete promijeniti ovo podešenje kako bi se prvo pojavljivao prethodno odabrani izbornik.
J Top
Previous
Najprije prikazuje izbornik ! 1 ili # 1.
Najprije prikazuje prethodno odabrani izbornik.
Delete confirm. (potvrda brisanja)
Prije brisanja snimaka ili mapa pojavljuje se potvrdni izbornik poput "Delete images?". Normalno,
tvorničkim podešenjem je odabrano [Cancel], ali možete kao standard za ovu opciju podesiti
[Delete].
"Delete" first
Standardno je odabrano [Delete].
J "Cancel" first
Standardno je odabrano [Cancel].
Audio signals (zvučni signali)
Odabir zvučnih signala kod blokiranja zatvarača, odbrojavanja self timera i sl.
J On
Uključeni zvučni signali.
Off
Isključeni zvučni signali.
Cleaning mode (čišćenje senzora slike)
Ako u aparat uñu prašina ili čestice nečistoće te dospiju na površinu CCD čipa (dio koji je zamjena
za film), mogu se ovisno o uvjetima snimanja pojaviti na slici. Ako na CCD-u ima prašine,
koristite komercijalno nabavljivu četkicu s puhaljkom i očistite CCD prema opisu u nastavku.
Prašinu možete jednostavno ukloniti uporabom četkice s puhaljkom i anti-dust funkcije.
C Čišćenje je moguće izvoditi samo kad je razina baterije {. Slaba baterija tijekom
čišćenja može uzrokovati oštećenje zatvarača. Čišćenje je potrebno izvesti brzo.
A Provjerite je li baterija sasvim napunjena.
C Preporuča se uporaba AC adaptera/punjača (nije isporučen).
B Odaberite [Cleaning mode], zatim pritisnite središte kontrolera.
Pojavi se poruka "After cleaning the CCD, turn camera off. Continue?" (Nakon čišćenja CCD-a
isključite aparat. Nastaviti?).
C Odaberite [OK] pomoću v na kontroleru, zatim pritisnite središte kontrolera.
125
Za detalje o rukovanju 1 str. 32
C Nakon kratkog vibriranja CCD-a podigne se zrcalo ispred njega.
D Odvojite objektiv.
E Četkicom s puhaljkom očistite površinu CCD-a i okolno područje.
C Ne dodirujte CCD vrhom četkice. Brzo završite čišćenje.
C Fotoaparat okrenite prednjim dijelom nadolje kako biste spriječili ponovni ulazak prašine.
C Ne koristite raspršivač u spreju jer može uzrokovati prodor plina u kućište aparata.
C Kod čišćenja CCD-a ne stavljajte vrh četkice s puhaljkom u otvor za učvršćenje
objektiva. Četkicu nije potrebno skroz približiti CCD-u.
F Pričvrstite bljeskalicu i podesite preklopku POWER na OFF.
C Fotoaparat se počne oglašavati zvučnim signalom ako se baterija isprazni tijekom čišćenja. Odmah
prekinite čišćenje i podesite preklopku POWER na OFF.
z Sprječavanje ulaska prašine u fotoaparat
C Objektiv mijenjajte na mjestu s malo prašine i zamjenu izvedite brzo.
C Ne ostavljajte aparat bez pričvršćenog objektiva ili pokrova kućišta.
C Prije pričvršćivanja pokrova kućišta uklonite svu prašinu s njega.
Reset default (resetiranje glavnih funkcija)
Možete resetirati glavne funkcije fotoaparat.
A Odaberite [Reset default] i zatim pritisnite središte kontrolera.
Pojavi se poruka "Reset default?".
B Odaberite [Yes] pomoću v na kontroleru, zatim pritisnite središte kontrolera.
Glavne funkcije su resetirane.
C Za detalje o funkcijama koje se resetiraju pogledajte "Funkcija Reset default" (str. 172).
126
Uporaba računala
Uporaba računala
Povezivanje fotoaparata s računalom (str. 129)
Priprema fotoaparat i računala te njihovo povezivanje
Kopiranje slika na računalo (str. 130)
Pregled slika na računalu
Instaliranje aplikacijskog softvera i uporaba slika (str. 135)
Instaliran je sljedeći softver:
C "Picture Motion Browser"
C "Image Data Converter SR"
C "Image Data Lightbox SR"
C "Remote Camera Control"
127
Preporučena konfiguracija
računala
Ukoliko računalo priključujete na fotoaparat,
preporučujemo sljedeću konfiguraciju.
x Windows
OS (predinstaliran): Microsoft Windows
2000 Professional SP4/ Windows XP*
SP2/Windows Vista.
C Za navedene operativne sustave pravilan rad
nije zajamčen kod nadogradnje sustava ili
kod multi-boot sustava.
* 64-bitne verzije i Starter (Edition) verzija
nisu podržani.
USB priključak: Standardni
x Macintosh
OS (predinstaliran): Mac OS X (v10.1.3 ili
noviji)
USB priključak: Standardni
Napomene o priključenju fotoaparata
na računalo
C Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
C Ispravan rad nije zajamčen ako na jedno računalo
istodobno spojite dva ili više USB ureñaja. Ovisno o tipu USB opreme koju koristite istovremeno,
neki od ureñaja, uključujući i fotoaparat, možda
neće raditi.
C Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB huba
ili produžnog kabela.
C Priključenje aparata putem USB sučelja koje
podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje
poboljšanu brzinu prijenosa budući da ovaj
fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
C Provjerite je li [USB connection] u izborniku 0
Setup podešen na [Mass Storage].
C Komunikacija izmeñu fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti istovremeno
nakon suspend ili pripravnog stanja.
128
Spajanje fotoaparata i računala
Slike možete kopirati iz fotoaparata na
računalo slijedeći opisani postupak.
4 Spojite fotoaparat i računalo.
Za izravno ulaganje memorijske
kartice u računalo
A U USB
priključnicu
Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i
uložite je u računalo te kopirajte slike.
Za spajanje aparata s uloženom
memorijskom karticom na računalo
putem USB priključka
USB kabel
Za kopiranje slika slijedite postupak opisan
na str. 130 – 132.
C Provjerite je li opcija [USB connection] u
izborniku 0 Setup podešena na [Mass Storage]
(str. 124).
1 Umetnite memorijsku karticu sa
snimljenim slikama u fotoaparat.
2 Umetnite bateriju dovoljnog
B U USB
priključnicu
kapaciteta u fotoaparat ili spojite
fotoaparat u zidnu utičnicu pomoću
AC adaptera/punjača (nije
isporučen).
C Kad kopirate slike na računalo uz uporabu
baterijskog napajanja, kopiranje možda neće
uspjeti ili se podaci mogu oštetiti istroši li se
baterija prebrzo.
3 Uključite fotoaparat i računalo.
129
Kopiranje slika na računalo
Kopiranje slika na računalo
– Windows XP/Vista
U ovom poglavlju je opisan primjer
kopiranja slika u mapu "My Documents"
(Kod Windows Vista: "Documents").
3 Dvaput kliknite mapu gdje želite
pohraniti kopirane slike.
Nakon toga, kliknite desnom
tipkom miša na slikovnu datoteku
za prikaz izbornika te kliknite
[Copy].
1 Nakon USB povezivanja, kliknite
na [Copy pictures to a folder on
my computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard] t
[OK] dok se na radnoj površini
automatski pojavljuje izbornik
wizarda.
C O mjestu za pohranjivanje slikovnih
datoteka, pogledajte str. 133.
4 Dvaput kliknite mapu [My
C Ako se ne pojavi wizard, t "Copy images
to a Computer – Windows 2000" (str. 131).
2 Dvaput kliknite [DCIM].
Documents]
(Kod Windows Vista: [Documents]).
Nakon toga desnom tipkom miša
kliknite na prozor "My Documents"
za prikaz izbornika i kliknite [Paste].
C U ovom slučaju, takoñer možete prebaciti
slike pomoću aplikacije "Picture Motion
Browser".
Slikovne datoteke se kopiraju u mapu
"My Documents" (Kod Windows Vista:
"Documents").
130
C Ako odabrana mapa već sadrži datoteku istog
naziva, pojavi se poruka s pitanjem želite li
zamijeniti datoteku. Zamijenite li datoteku
novom, izvorna datoteka se briše. Za kopiranje slikovne datoteke na računalo bez
zamjene, promijenite njezin naziv. Obratite
pozornost da se datoteka promijenjenog
naziva možda neće moći reproducirati na
ovom fotoaparatu (str. 134).
Kopiranje slika na računalo
– Windows 2000
Gledanje slika na računalu
x Windows
U ovom poglavlju je opisan postupak pregleda
kopiranih slika u mapi "My Documents"
(Kod Windows Vista: "Documents").
1 Kliknite [Start] t [My Documents]
(Kod Windows Vista: [Documents]).
U ovom poglavlju je opisan primjer
kopiranja slika u mapu "My Documents".
1 Dvaput kliknite [My Computer] t
[Removable Disk].
2 Slijedite postupak od koraka 2 iz
odlomka "Kopiranje slika na
računalo – Windows XP/Vista".
Prikazuje se sadržaj mape "My Documents"
(Kod Windows Vista: "Documents").
C Ako koristite Windows 2000, dvaput
kliknite [My Documents] na radnoj površini.
Kopiranje slika na računalo
– Macintosh
1 Dvaput kliknite novu ikonu t
[DCIM] t mapa u kojoj su pohranjene slike koje želite kopirati.
2 Povucite i pustite slikovne datoteke
na ikonu tvrdog diska.
Slikovne datoteke se kopiraju na tvrdi
disk.
131
2 Dvaput kliknite željenu slikovnu
datoteku.
D Kliknite [OK].
Ureñaj je odspojen.
C Korak 4 nije potreban za korisnike
Windows XP/Vista sustava.
x Macintosh
Povucite i pustite ikonu memorije ili
memorijske kartice na ikonu "Trash".
Fotoaparat se odspoji od računala.
Prikazuje se slika.
x Macintosh
Dvaput kliknite ikonu tvrdog diska t željenu
slikovnu datoteku kako biste je otvorili.
Za prekidanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
C Odspajate USB kabel
C Vadite memorijsku karticu
C Isključujete fotoaparat
x Windows
A Dvaput kliknite ikonu
u statusnom retku.
Dvaput kliknite ovdje
B Kliknite
(USB Mass Storage Device) t
[Stop].
C Potvrdite ureñaj u prozoru i kliknite [OK].
132
Mjesta za pohranu slikovnih datoteka i nazivi
datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom se
grupiraju u mape na memorijskoj kartici.
Primjer: pregled mapa u sustavu Windows XP
A Mapa koja sadrži slikovne datoteke snimljene ovim fotoaparatom. (Prve tri znamenke
pokazuju broj mape.)
B Možete izraditi mapu prema datumu
snimanja (str. 123).
C Nije moguće snimati u/reproducirati iz mape
"MISC".
C Slikovne datoteke imaju nazive koje ćemo objasniti u nastavku. ssss označuje bilo koji broj
izmeñu 0001 do 9999. Brojčani dio naziva RAW
datoteke i odgovarajuće JPEG slikovne datoteke
su isti.
– JPEG datoteke: DSC0ssss.JPG
– JPEG datoteke (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– RAW datoteka (ne Adobe RGB):
DSC0ssss.ARW
– RAW datoteka (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
C Ovisno o računalu, ekstenzija možda neće biti
prikazana.
C Više informacija o mapama potražite na str. 123
i 124.
133
Kopiranje slika pohranjenih na računalo na
memorijsku karticu i pregled slika
Kao primjer je navedeno računalo sa
sustavom Windows.
Kad slikovnu datoteku kopirate na računalo i
više je nema na mediju za snimanje, sliku
možete ponovno vidjeti u fotoaparatu tako da
je kopirate s računala na memorijsku karticu.
C Ako niste promijenili naziv datoteke pridijeljen
u fotoaparatu, preskočite korak 1.
C Slika se možda neće moći reproducirati, ovisno
o veličini.
C Slike editirane na računalu ili one snimljene
drugim fotoaparatom možda se neće moći
reproducirati u ovom fotoaparatu.
C Ako nema mape u koju se može pohraniti
datoteka, najprije načinite novu fotoaparatom
(str. 124) i zatim kopirajte slikovnu datoteku.
1 Desnom tipkom miša kliknite naziv
datoteke i zatim kliknite na
[Rename]. Promijenite naziv
datoteke u "DSC0ssss".
Unesite broj izmeñu 0001 do 9999 za
ssss.
C Pojavi li se poruka upozorenja za zamjenu
podataka, unesite druge brojeve.
C Može biti vidljiva ekstenzija datoteke, ovisno
o tome kako je podešeno računalo. Ekstenzija
datoteka s fotografijama je JPG. Nemojte
mijenjati ekstenziju.
134
2 Kopirajte slikovnu datoteku u
mapu na mediju za snimanje na
sljedeći način.
A Desnom tipkom miša kliknite naziv
datoteke, zatim kliknite [Copy].
B Dvaput kliknite [Removable Disk] ili
[Sony MemoryStick] unutar mape [My
Computer].
C Desnom tipkom miša kliknite mapu
[sssMSDCF] unutar [DCIM], zatim
kliknite [Paste].
C sss označuje bilo koji broj izmeñu
100 i 999.
Uporaba softvera (isporučen)
Za uporabu slika snimljenih fotoaparatom,
isporučen je sljedeći softver: "Picture Motion
Browser", "Image Data Converter SR",
"Image Data Lightbox SR", "Remote
Camera Control" i sl.
C "Picture Motion Browser" nije kompatibilan s
Macintosh računalima.
Preporučena konfiguracija
računala
x Windows
Preporučena konfiguracija za "Picture
Motion Browser"
OS (predinstaliran): Microsoft Windows
2000 Professional SP4/ Windows XP*
SP2/Windows Vista*
CPU/memorija: Pentium III 500 MHz ili brži,
256 MB RAM ili više (Preporučeno:
Pentium III 800 MHz ili brži i 512 MB
RAM ili više)
Tvrdi disk: Prostor na disku potreban za
instaliranje – 200 MB ili više
Zaslon: 1 024 T 768 piksela ili više, High
Color (16-bitna boja) ili više
* 64-bitne verzije i Starter (Edition) verzija
nisu podržani.
x Macintosh
Preporučena konfiguracija za "Image
Data Converter SR Ver.2" / "Image
Data Lightbox SR" / "Remote Camera
Control"
OS (predinstaliran): Mac OS X (v10.4) ili
noviji
CPU: Power Mac G4/G5 serija (1 GHz ili brži
je preporučen)/ Intel Core Solo/ Core Duo/
Core 2 Duo ili brži
Memorija: 512 MB ili više (Preporučeno: 1
GB ili više).
Zaslon: 1 024 T 768 piksela ili više, 32 000
boja ili više
Preporučena konfiguracija za "Image
Data Converter SR Ver.2" / "Image
Data Lightbox SR" / "Remote Camera
Control"
OS (predinstaliran): Microsoft Windows
2000 Professional SP4/ Windows XP*
SP2/Windows Vista* ("Remote Camera
Control" je samo za Windows XP* SP2)
CPU/memorija: MMX Pentium III 1 GHz ili
brži je preporučen, 512 MB RAM ili više
(Preporučeno: 1 GB RAM više).
Virtualna memorija: 700 MB ili više
Zaslon: 1 024 T 768 piksela ili više, High
Color (16-bitna boja) ili više
135
Instaliranje softvera
Isporučeni softver možete instalirati pomoću
sljedećeg postupka.
x Windows
C Logirajte se kao Administrator.
1 Uključite računalo i umetnite
CD-ROM (isporučen) u CD-ROM
pogon.
Prikazuje se instalacijski izbornik.
Ako prihvaćate uvjete ugovora, kliknite
uz [I accept the terms of the license
agreement] i zatim kliknite [Next].
5 Slijedite upute na zaslonu kako
biste dovršili instalaciju.
C Kad se pojavi poruka da je potrebno
resetirati računalo, resetirajte računalo
prateći upute na zaslonu.
6 Izvadite CD-ROM nakon završetka
instalacije.
Instaliraju se sljedeće aplikacije:
C Ako se ne prikaže izbornik, dva puta kliknite
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
C Kod Windows Vista, može se prikazati
AutoPlay izbornik. Odaberite "Run
Install.exe" i slijedite upute koje se prikazuju
na zaslonu za postupak instaliranja.
2 Kliknite [Install].
Prikazuje se izbornik "Choose Setup
Language" (odabir jezika).
3 Odaberite željeni jezik i zatim
kliknite [Next].
Prikazuje se izbornik [Location Settings].
4 Odaberite [Region] i [Country/Area]
i zatim kliknite [Next].
Kad se prikaže [Welcome to the
InstallShield Wizard for Sony Utility],
kliknite [Next].
Prikazuje se "License Agreement".
Pažljivo pročitajte ugovor.
136
C Sony Picture Utility
"Picture Motion Browser"
C Sony Image Data Suite
"Image Data Converter SR"
"Image Data Lightbox SR"
"Remote Camera Control"
Nakon instalacije softvera pojavit će se na
radnoj površini ikona prečaca internetske
stranice za korisničku registraciju.
Registracija na toj internetskoj stranici
omogućuje sigurnu i korisnu podršku.
http://www.sony.net/registration/di/
x Macintosh
C Logirajte se kao Administrator.
A Uključite svoje Macintosh računalo i umetnite CD-ROM disk (isporučen) u CD-ROM
pogon.
B Dvaput kliknite ikonu CD-ROM diska.
C Kopirajte [SIDS_INST.pkg] datoteku u
[MAC] mapu na ikoni tvrdog diska.
D Dvaput kliknite datoteku [SIDS_INST.pkg]
u mapi za kopiranje.
Slijedite upute na zaslonu za završavanje
instalacije.
C Kad se pojavi poruka za resetiranje računala,
resetirajte računalo slijedeći upute na zaslonu.
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera
Zahvaljujući softveru, fotografije i videozapise iz fotoaparata možete upotrijebiti bolje
nego ikad.
U ovom poglavlju nalazi se sažeti prikaz
softvera "Picture Motion Browser" te se
navode osnovne informacije.
C Na zaslonu se prikazuje poruka potvrde za
Information tool kod pokretanja "Picture Motion
Browser" prvi put. Odaberite [Start]. Ova
funkcija vas obavještava o novostima, kao što su
nadogradnje softvera. Postavku možete
promijeniti kasnije.
C "Picture Motion Browser" nije kompatibilan s
Macintosh računalima.
Zatvaranje "Picture Motion Browser"
softvera
Pregled "Picture Motion Browser"
softvera
Pomoću "Picture Motion Browser" softvera
možete:
C Prebaciti slike snimljene ovim fotoaparatom i
prikazati ih na zaslonu računala.
C Organizirati slike na računalu prema datumu
snimanja i prikazati ih.
C Retuširati, ispisati i poslati fotografije kao privitak e-maila, promijeniti datum snimanja i još
mnogo toga.
C Ispisati ili pohraniti fotografije s datumom.
C Kreirati disk pomoću CD ili DVD snimača.
C Detalje o "Picture Motion Browser" softveru
pogledajte u pomoći "Picture Motion Browser
Guide".
Kliknite tipku
zaslona.
u gornjem desnom kutu
Prebacivanje slika
1 Spojite fotoaparat na računalo
slijedeći postupak iz "Spajanje
fotoaparata i računala".
Nakon automatskog prepoznavanja
fotoaparata, prikazuje se izbornik [Import
Media Files].
Za pokretanje "Picture Motion Browser
Guide" pomoći, kliknite [Start] t [All
Programs] (u Windows 2000, [Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Help] t
[Picture Motion Browser Guide].
Pokretanje i zatvaranje "Picture
Motion Browser" softvera
Pokretanje "Picture Motion Browser"
softvera
C Kod Windows XP/Vista, ako se pojavi
AutoPlay Wizard, zatvorite ga.
Dva puta kliknite (Picture Motion
Browser) ikonu na radnoj površini.
Ili iz Start izbornika: Kliknite [Start] t [All
Programs] (u Windows 2000, [Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Picture Motion
Browser].
137
2 Prebacite slike.
Za pokretanje prebacivanja slika, kliknite
tipku [Import].
Standardno se slike prebacuju u mapu
izrañenu unutar "My Pictures", a koja
dobiva naziv s datumom prebacivanja.
C Opis ovog postupka potražite u "Picture Motion
Browser Guide".
Pregled slika
Nakon što završi prebacivanje, pokreće se
"Picture Motion Browser". Prikazuju se
umanjenje slike prebačenih snimaka.
C Mapa "My Pictures" odabrana je kao standardna
u "Viewed folders".
138
Slike možete gledati razvrstane po datumima
u kalendaru. Detalje potražite u "Picture
Motion Browser Guide".
Primjer: Prikaz po mjesecima
Uporaba "Image Data Converter SR" softvera
Pregled aplikacije "Image Data
Converter SR Ver.2.0”
Uporabom "Image Data Converter SR Ver.
2.0" softvera možete obrañivati slike snimljene
u RAW formatu izvoñenjem različitih ispravaka, primjerice promjenom tonske krivulje i
oštrine. Možete i pohraniti snimke u nekom
formatu za opće namjene.
Podešavanje slike
Možete podesiti ravnotežu bjeline,
ekspoziciju i Creative Style na slici pomoću
tipaka u alatnoj traci.
C Pohranite li podatke u RAW formatu, ti podaci
se snimaju kao ARW2.0 format.
C Za detalje pogledajte Help.
Za pokretanje pomoći (Help) iz Start
izbornika, kliknite [Start] t [All Programs]
(u Windows 2000, [Programs]) t [Sony
Image Data Suite] t [Help] t [Image
Data Converter SR Ver.2].
Pokretanje i zatvaranje "Image
Data Converter SR Ver.2.0”
x Windows
Pokretanje
Kliknite prečac aplikacije "Image Data
Converter SR Ver.2.0" na radnoj površini.
Kod pokretanja iz Start izbornika, kliknite na
[Start] t [All Programs] (za Windows 2000:
[Programs]) t [Sony Image Data Suite] t
[Image Data Converter SR Ver.2.0].
Zatvaranje
Kliknite tipku
zaslona.
u gornjem desnom kutu
Pohranjivanje slike
Možete pohraniti prikazane fotografije i ureñivati ih na računalu. Slike možete pohraniti
u RAW formatu ili u nekom od općih
formata datoteka.
C Detalje potražite u pomoći (Help) programa
"Image Data Converter SR".
Tehnička podrška
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na često postavljana pitanja
možete pronaći na internetskoj stranici
Sony Customer Support.
http://www.sony.net/
x Macintosh
Pokretanje
Dvaput kliknite [Image Data Converter SR
Ver.2] u mapi [Sony Image Data Suite] iz
mape [Applications].
Zatvaranje
Kliknite [Quit Image Data Converter SR] u
izborniku [IDC SR].
139
Uporaba "Image Data Lightbox SR" softvera
Pregled "Image Data Lightbox SR"
softvera
"Image Data Lightbox SR" vam omogućuje
sljedeće:
Prikaz slike
Kod pokretanja, prikazuje se izbornik za
rukovanje.
Kliknite [Open an Image File] ili [Open a
Folder of Images] za prikaz slike.
C Prikaz i usporedbu RAW/.JPEG slika snimljenih
ovim fotoaparatom.
C Ocjenjivanje slika na skali do pet.
C Prikaz slike u "Image Data Converter SR" i
podešavanje.
C Detalje potražite u pomoći (Help).
Za pokretanje pomoći (Help) iz Start
izbornika, kliknite [Start] t [All Programs]
(u Windows 2000, [Programs]) t [Sony
Image Data Suite] t [Help] t [Image
Data Lightbox SR].
Pokretanje i zatvaranje "Image
Data Lightbox SR”
x Windows
Pokretanje
Dvaput kliknite [Image Data Lightbox SR]
na radnoj površini.
Kod pokretanja iz Start izbornika, kliknite na
[Start] t [All Programs] (za Windows 2000:
[Programs]) t [Sony Image Data Suite] t
[Image Data Lightbox SR].
Zatvaranje
Kliknite tipku u gornjem desnom kutu
zaslona.
Prikazuje se dijalog za pohranjivanje
kolekcije. Detalji o "Colection" su na str. 141.
x Macintosh
Pokretanje
Dvaput kliknite [Image Data Lightbox SR] u
mapi [Sony Image Data Suite] iz mape
[Applications].
Zatvaranje
Kliknite [Quit Image Data Lightbox SR] u
izborniku [Image Data Lightbox SR].
140
Možete nastaviti dodavati slike odabirom
[Open a Folder of Images] ili [Open an Image
File] u izborniku mapa. Mogu se takoñer prikazati i upotrebljavati slike iz drugih mapa.
Uspoređivanje i određivanje
prioriteta slika
Možete ocijeniti slike na zaslonu i odrediti
koje slike su najvažnije.
1 Usporedite slike.
Možete prikazati do četiri slike
istovremeno i usporediti ih.
2 Ocijenite slike.
Možete dodati oznaku A, ovisno o željenoj ocjeni slike na skali od jedan do pet.
Oznaka/oznake A
3 Razvrstajte slike u skladu s
ocjenama.
Možete razvrstati slike u skladu s njihovom
važnošću te ih pohraniti ili obrisati.
Uporaba [Collection]
[Collection] je baza podataka koja prati status
slika u "Image Data Lightbox SR".
Možete pohraniti status slika u zatečenom
stanju, kao za slike odabrane iz više mapa na
temelju njihovih ocjena. Možete nastaviti
postupak otvaranjem mape [Collection].
Za nastavak postupka, pokrenite "Image Data
Lightbox SR", kliknite [Open a Previous
Collection File] i odaberite željenu datoteku
kolekcije.
C Detalje potražite u pomoći (Help) "Image Data
Lightbox SR".
141
Uporaba "Remote Camera Control" softvera
Pregled "Remote Camera
Control"
Dok je fotoaparat spojen s računalom, možete
upotrebljavati "Remote Camera Control" za
snimanje slika ili promjenu postavki
fotoaparata s računala.
Takoñer možete pohraniti snimljene slike
izravno na računalo.
Podešavanje fotoaparata
Tipka MENU
Kontroler
C Detalje potražite u pomoći (Help).
Za pokretanje pomoći (Help) iz Start
izbornika, kliknite [Start] t [All Programs]
(u Windows 2000, [Programs]) t [Sony
Image Data Suite] t [Help] t [Remote
Camera Control].
Pokretanje i zatvaranje "Remote
Camera Control”
x Windows
Pokretanje
Kliknite [Start] t [All Programs] t [Sony
Image Data Suite] t [Remote Camera
Control].
u gornjem desnom kutu
x Macintosh
Pokretanje
Dvaput kliknite [Remote Camera Control] u
mapi [Sony Image Data Suite] iz mape
[Applications].
Zatvaranje
Kliknite [Quit Remote Camera Control] u
izborniku [Remote Camera Control].
142
izbornika.
2 Odaberite 0 (Setup) t [2] t [USB
connection] pomoću kontrolera
(str. 32).
3 Odaberite [Remote PC] pomoću
v/V i zatim pritisnite središte
kontrolera.
USB mod se prebacuje na [Remote PC].
Zatvaranje
Kliknite tipku
zaslona.
1 Pritisnite tipku MENU za prikaz
4 Isključite fotoaparat.
Rukovanje fotoaparatom preko
računala
2 Uključite fotoaparat i računalo te
pokrenite "Remote Camera Control".
1 Spojite fotoaparat s računalom
pomoću USB kabela.
A U USB
priključnicu
USB kabel
3 Izvršite podešavanje preko kontrolnog izbornika (način okidanja,
ravnoteža bjeline i sl.)
B U USB
priključnicu
C Upotrebljavajte potpuno napunjenu bateriju
ili AC adapter (opcija).
4 Podesite izoštravanje i kliknite
tipku
(okidač).
Fotoaparat snima objekt i slika se
pohranjuje u računalo.
C Detalje o rukovanju potražite u pomoći (Help)
"Remote Camera Control".
143
Pohranjivanje slika snimljenih
fotoaparatom na računalo
1 Izvedite korake 1 do 2 u "Rukovanje
fotoaparatom preko računala".
2 Podesite fotoaparat ili računalo te
snimite sliku pomoću fotoaparata.
Snima se slika i pohranjuje na računalo.
144
Ispis fotografija
Kako ispisati fotografije
Izravan ispis na pisaču koji podržava PictBridge (str. 146)
Fotografije možete otisnuti izravnim spajanjem fotoaparata i
pisača koji podržava PictBridge.
Izravan ispis na "Memory Stick Duo"/CF/Microdrive-kompatibilnom pisaču
Fotografije možete otisnuti pomoću pisača koji podržava "Memory
Stick Duo"/CF/Microdrive.
Za podrobnosti pogledajte upute za uporabu pisača.
Ispis preko računala
Snimke možete kopirati na računalo uporabom isporučenog
softvera "Picture Motion Browser", i možete ih otisnuti s računala.
Podrobnosti potražite u "Picture Motion Browser Guide".
Izrada fotografija u fotografskom studiju
Jednostavno odnesite medij za snimanje u fotografski studio.
Takoñer možete unaprijed fotografije koje želite otisnuti označiti
oznakom DPOF.
145
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava
funkciju PictBridge
Ako nemate računalo, možete jednostavno
otisnuti fotografije izravnim spajanjem
fotoaparata na pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
Korak 2: Priključenje fotoaparata
na pisač
1 Spojite fotoaparata na pisač.
C "PictBridge" se temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
C Nije moguć ispis RAW fotografija.
Korak 1: Priprema fotoaparata
B U USB
priključnicu
USB kabel
Tipka
MENU
Kontroler
C Preporučljivo je koristiti AC adapter/punjač (nije
isporučen) kako biste spriječili prekid napajanja
tijekom ispisa fotografija.
1 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
2 Odaberite 0 (Setup) t [2] t [USB
A U USB
priključnicu
2 Uključite fotoaparat i pisač.
Pojavljuje se sljedeći izbornik.
connection] pomoću kontrolera
(str. 32).
3 Odaberite [PTP] pomoću v/V,
zatim pritisnite središte kontrolera.
USB mod se podešava na [PTP].
4 Isključite fotoaparat i uložite
memorijsku karticu sa snimkama.
146
Ukupan broj
Korak 3: Ispis
1 Odaberite sliku za ispis pomoću
PictBridge izbornik
Stranica 1
Print
b/B na kontroleru i zatim pritisnite
središte kontrolera.
Ispis odabranih slika. Detalje potražite u
"Korak 3: Ispis".
C Za odustajanje, ponovno pritisnite središte.
Set print q'ty
2 Ponovite korak 1 želite li ispisati
druge snimke.
Možete odabrati broj primjeraka za ispis do 20.
Jednak broj kopija se odnosi na sve odabrane
slike.
Paper size
3 Pritisnite tipku MENU i podesite
J Auto
Postavka pisača
svaku opciju.
9T13cm/3.5"T5"
89T127 mm
Podrobnosti o opcijama za podešavanje
potražite u "PictBridge izbornik".
Hagaki
100T147 mm
10T15cm
10T15 cm
4"T6"
101,6T152,4 mm
A6/4.1"T5.8"
105T148,5 mm
13T18cm/5"T7"
127T178 mm
Letter
216T279,4 mm
A4/8.3"T11.7"
210T297 mm
A3/11.7"T16.5"
297T420 mm
4 Odaberite "Print" i zatim pritisnite
središte kontrolera.
Prikazuje se poruka "Print Images?"
5 Odaberite [OK] pomoću v na kontroleru i zatim pritisnite središte
kontrolera.
Slika se ispisuje.
6 Nakon pojave poruke "Printing
finished", pritisnite središte
kontrolera.
Za poništenje ispisa
Pritisnete li tijekom ispisa središte kontrolera,
ispis se poništi. Izvadite USB kabel ili isključite aparat. Kad želite ponoviti ispis, slijedite
opisani postupak (koraci 1 do 3 gore).
147
Layout
J Auto
Postavka pisača
1-up/Borderless
Bez okvira, 1 slika
po listu
1-up
1 slika po listu
2-up
2 slike po listu
3-up
3 slike po listu
4-up
4 slike po listu
8-up
8 slika po listu
Index
Ispis svih odabranih
slika kao indeksne
slike. Izgled ispisa
odgovara postavci
pisača.
Dodavanje datuma i
vremena.
Date
Dodavanje datuma.
Off
Bez dodavanja
datuma.
Stranica 2
Unmark all
Prikazuje se poruka "Cancel all?" Odaberite
[OK] i zatim pritisnite središte kontrolera.
Briše se DPOF oznaka sa svake slike. Kad
poništite svoje postavke bez ispisa, ponovite
odabir.
Folder print
Ispis svih slika iz mape. Odaberite mapu
pomoću v/V na kontroleru i zatim pritisnite
središte kontrolera. Prikazuje se poruka "Print
images?" Odaberite [OK] i zatim pritisnite
središte kontrolera.
148
Nakon spajanja fotoaparata s HDTV pomoću
HDMI kabela (opcija), možete jednostavno
ispisati slike dok ih gledate na TV prijemniku.
1 Spojite fotoaparat s TV prijemnikom
(str. 90).
2 Spojite fotoaparat s pisačem
(str. 146).
3 Prikažite sliku koju želite ispisati.
4 Pritisnite tipku PRINT na daljinskom
Date imprint
J Day and time
Ispis pomoću isporučenog
daljinskog upravljača
upravljaču.
C Ovisno o postavkama u izborniku fotoaparata,
postavke ispisa su podešena na sljedeće:
– Broj listova: 1 list
– Veličina papira: Auto
– Položaj: Auto
– Ispis datuma: Off (isključeno)
C Dok je fotoaparat spojen s TV prijemnikom
pomoću video kabela (isporučen), tipka PRINT
nije aktivna.
U slučaju problema
U slučaju problema
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima. Provjerite ponuñena
rješenja na stranicama od 149 do 157. Ne uspijete li tako riješiti problem, obratite se ovlaštenom
Sony servisu.
Baterija i napajanje
Nije moguće uložiti bateriju u aparat.
C Bateriju uložite tako da vrhom gurate zapornu preklopku (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
Fotoaparat se ne može uključiti.
C Pravilno stavite bateriju (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
C Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
C Baterija je istrošena (str. 163). Zamijenite je novom.
Fotoaparat se odjednom isključuje.
C Ne koristite li uključeni fotoaparat zadano vremensko razdoblje, prebacit će se u mod smanjene
potrošnje u kojem je gotovo potpuno isključen. Za poništenje moda smanjene potrošnje počnite
koristiti aparat. Primjerice, pritisnite okidač dopola (t korak 4 uputa "Prvo pročitajte").
C Baterija je prazna (str. 163). Stavite napunjenu bateriju (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan ili se baterija prebrzo isprazni
iako indikator pokazuje da je preostali kapacitet baterija dostatan.
C Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi (str. 163).
C Prikazani indikator se razlikuje od stvarnog. Potpuno ispraznite i zatim napunite bateriju kako
bi indikator bio ispravan.
C Baterija je istrošena (str. 163). Zamijenite bateriju novom.
Snimanje fotografija
Nema nikakve slike na LCD zaslonu čak ni kad je aparat uključen.
C Prema tvorničkom podešenju, LCD zaslon će se isključiti ako aparat ne registrira nikakav
postupak duže od pet sekundi kako bi se smanjila potrošnja baterije. Možete promijeniti
podešenje vremena (str. 120).
C LCD zaslon je isključen. Pritisnite tipku DISP (prikaz) za uključenje LCD zaslona (str. 23).
Slika u tražilu nije izoštrena.
C Pravilno podesite dioptriju pripadajućim regulatorom (t korak 5 uputa "Prvo pročitajte").
149
Slika nije snimljena.
C Nije umetnuta memorijska kartica.
Fotoaparat ne može snimati.
C Provjerite kapacitet memorijske kartice (str. 24). Ako je puna, postupite na jedan od sljedećih
načina:
− Izbrišite nepotrebne slike (t korak 6 uputa "Prvo pročitajte").
− Promijenite memorijsku karticu.
C Ne možete snimati slike dok punite ugrañenu bljeskalicu (t korak 5 uputa "Prvo pročitajte").
C Okidanje nije moguće kad je objekt neizoštren. (Moguće je isključiti blokadu zatvarača
(str. 102).)
C Okidanje nije moguće kad je na fotoaparat pričvršćen drugi ureñaj, primjerice astronomski
teleskop itd. (U toj situaciji možete isključiti blokadu zatvarača (str. 109).)
C Okidanje nije moguće dok u donjem desnom uglu LCD zaslona trepće "----", a u tražilu trepće
"0". To znači da u fotoaparatu nema memorijske kartice. Uložite memorijsku karticu u aparat
kako biste mogli snimati (t korak 3 uputa "Prvo pročitajte", str. 123).
C Okidanje nije moguće dok u gornjem desnom uglu LCD zaslona svijetli "--". To znači da nije
pravilno pričvršćen objektiv. Postavite objektiv pravilno (t korak 2 uputa "Prvo pročitajte").
Snimanje traje dugo.
C Uključena je funkcija smanjenja šuma (str. 103). Nije riječ o kvaru.
C Snimate u RAW modu (str. 96). Budući da je RAW datoteka velika, takvo snimanje može
trajati malo duže.
Slika nije izoštrena.
C Objekt je preblizu. Provjerite minimalnu žarišnu duljinu objektiva.
C Snimate u modu ručnog izoštravanja. Podesite preklopku načina izoštravanja na automatsko
izoštravanje (str. 52).
C Pokušavate snimiti objekt koji zahtijeva posebno izoštravanje (str. 50). Koristite funkciju
blokade fokusa ili ručno izoštravanje (str. 51, 53).
Ne radi bljeskalica.
C Ugrañena bljeskalica je zatvorena. Otvorite je.
C Način rada bljeskalice je podešen na [Autoflash]. Kad želite da se bljeskalica aktivira pri
svakom snimanju, podesite je na [Fill-flash] (str. 73).
Na slikama se pojavljuju nejasne čestice prilikom korištenja bljeskalice.
C Čestice prašine u zraku su se reflektirale od svjetla bljeskalice i pojavile na slici. Ovo ne
predstavlja kvar.
150
Slika snimljena s bljeskalicom je pretamna.
C Ako je objekt izvan dometa bljeskalice (na udaljenosti pri kojoj ga bljeskalica ne može pravilno
osvijetliti), slike će biti tamne. Promijeni li se ISO osjetljivost, domet bljeskalice se takoñer
mijenja sa njom (str. 64).
Donji dio slike snimljene s bljeskalicom je pretaman.
C Sliku ste snimili s postavljenim sjenilom objektiva. Skinite sjenilo objektiva kad koristite
ugrañenu bljeskalicu. Pri uporabi nekih objektiva, dno slike može ispasti tamno čak i bez
sjenila objektiva (t korak 5 uputa "Prvo pročitajte").
Bljeskalici treba predugo da se napuni.
C Bljeskalica se aktivirala za više uzastopnih snimanja u kratkom razdoblju. Kad se bljeskalica
aktivira više puta uzastopno, postupak punjenja može trajati duže no obično kako bi se izbjeglo
pregrijavanje aparata.
Datum i vrijeme nisu točni.
C Podesite točan datum i vrijeme (str. 122, t korak 4 uputa "Prvo pročitajte").
Vrijednost otvora blende i/ili brzina zatvarača trepću kad pritisnete okidač
dopola.
C Budući da je objekt presvijetao ili pretaman, izvan je raspoloživog raspona. Ponovno podesite
vrijednosti.
Na slici je previše svjetla.
C Slika je snimljena pod snažnim izvorom svjetla i u objektiv je ušlo previše svjetla. Pričvrstite
sjenilo objektiva.
Uglovi slike su pretamni.
C Koristite li bilo kakav filtar ili sjenilo, skinite ga i snimajte ponovno. Ovisno o debljini filtra i
tome je li sjenilo pričvršćeno pravilno, filtar ili sjenilo se mogu djelomično pojaviti u slici.
Optička svojstva nekih objektiva mogu uzrokovati zatamnjenje perifernih dijelova slike (zbog
nedovoljnog svjetla).
Pojavljuje se efekt crvenih očiju.
C Aktivirajte funkciju smanjenja efekta crvenih očiju (str. 110).
C Približite se osobi i snimajte unutar dometa bljeskalice koristeći bljeskalicu (str. 65).
Točke se pojavljuju i ostaju na zaslonu.
C To nije kvar. Ove točke se ne snimaju (str. 8).
151
Slika je nejasna.
C Slika je snimljena na tamnom mjestu bez uporabe bljeskalice, uslijed čega se pojačao utjecaj
potresanja aparata. Preporuča se uporaba funkcije Super SteadyShot ili stativa. U takvoj
situaciji možete koristiti bljeskalicu (t korak 5 uputa "Prvo pročitajte").
C Objekt je snimljen iz velike blizine, primjerice makrosnimanjem. Funkcija Super SteadyShot
možda neće biti potpuno učinkovita kad je objekt vrlo blizu. U tom slučaju isključite funkciju
Super SteadyShot i po mogućnosti koristite stativ (t korak 5 uputa "Prvo pročitajte").
C Objekt se kretao brzo. Odaberite višu brzinu zatvarača i višu ISO osjetljivost (što je ISO
osjetljivost veća, slika ima više šuma).
U tražilu trepću indikatori b B EV skale.
C Objekt je presvijetao ili pretaman za domet svjetlomjera fotoaparata.
Pregled slika
Za sljedeće probleme takoñer pogledajte podnaslov "Računala" (str. 153).
Fotoaparat ne može reproducirati slike.
C Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu (str. 134).
C Reprodukcija slike na aparatu možda neće biti moguća ako je slika obrañena na računalu ili je
snimljena drugim fotoaparatom.
C Aparat je u USB načinu rada. Prekinite USB vezu (str. 132).
Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
C Provjerite [Video output] kako biste vidjeli da li je video izlaz aparata podešen na sustav boje
TV prijemnika (str. 121).
C Provjerite jeste li pravilno priključili ureñaje (str. 89).
C Na aparat je spojen USB kabel. Odspojite USB kabel na odgovarajući način (str. 132).
Brisanje/editiranje slika
Fotoaparat ne može obrisati sliku.
C Isključite zaštitu slike (str. 115).
Slučajno ste obrisali sliku.
C Nakon brisanja sliku nije moguće vratiti. Savjetujemo da zaštitite slike (str. 115).
Nije moguć prikaz DPOF oznake.
C Prikaz DPOF oznaka nije moguć na RAW datotekama.
152
Računala
Niste sigurni da li je operativni sustav vašeg računala kompatibilan s fotoaparatom.
C Pogledajte "Preporučena konfiguracija" (str. 128, 135).
Računalo ne prepoznaje fotoaparat.
C Uključite aparat.
C Kad je baterija slaba, stavite napunjenu bateriju (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte") ili koristite
AC adapter/punjač (nije isporučen) (str. 165).
C Koristite USB kabel (isporučen) (str. 129).
C Odspojite USB kabel s računala i fotoaparata te ga ponovno čvrsto spojite.
C Podesite [USB connection] na [Mass Storage] (str. 124).
C Odspojite s USB priključnica računala svu USB opremu osim ovog fotoaparata, tipkovnice i
miša.
C Povežite fotoaparat i računalo izravno, bez uporabe USB huba ili nekog drugog ureñaja
(str. 129).
Ne možete kopirati slike.
C Kod kopiranja slika iz fotoaparata na računalo, ako otvorite pokrov memorijske kartice,
kopiranje se prekida. Nemojte otvarati pokrov kartice za vrijeme kopiranja.
C Pravilno spojite fotoaparat i računalo isporučenim USB kabelom (str. 129).
C Slijedite postupak kopiranja u skladu s operativnim sustavom (str. 130, 131).
C Možda nećete moći snimati na medij formatiran u računalu. Koristite medij za snimanje
formatiran u ovom fotoaparatu (str. 115).
Ne možete reproducirati slike na računalu.
C Koristite li "Picture Motion Browser", pročitajte "Picture Motion Browser Guide".
C Obratite se proizvoñaču softvera ili računala.
Nakon USB povezivanja se "Picture Motion Browser" ne pokreće automatski.
C Izvedite USB povezivanje kad je računalo uključeno (str. 129).
Ne znate rukovati isporučenim softverom.
C Pogledajte Help ili upute za svaki softver.
153
Memorijska kartica
Ne možete uložiti memorijsku karticu.
C Ulažete je u pogrešnom smjeru. Okrenite je pravilno (t korak 3 uputa "Prvo pročitajte").
Ne možete snimati na memorijsku karticu.
C Memorijska kartica je puna. Obrišite nepotrebne slike (str. 114, t korak 6 uputa "Prvo
pročitajte").
C Umetnuta je neupotrebljiva memorijska kartica (t korak 3 uputa "Prvo pročitajte").
C Koristite memorijsku karticu sa zaštitnom preklopkom koja je podešena u položaj LOCK.
Podesite preklopku u položaj za snimanje.
Microdrive se zagrijava.
C Koristili ste ga duže vrijeme. Ne radi se o kvaru.
Greškom ste formatirali memorijsku karticu.
C Sve slike na mediju za snimanje se formatiranjem brišu i ne mogu se vratiti.
Računalo s "Memory Stick" utorom ne prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
C Ako računalo ne podržava "Memory Stick PRO Duo", spojite fotoaparat na računalo (str. 129).
Računalo prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
Daljinski upravljač
Isporučeni daljinski upravljač ne radi.
C Za snimanje, podesite način okidanja na V [Remote Commander]. Za reprodukciju, spojite
fotoaparat s TV prijemnikom.
C Umetnite bateriju u držač tako da +/– polovi odgovaraju oznakama +/–.
C Uklonite prepreke izmeñu daljinskog upravljača i senzore na fotoaparatu.
C Usmjerite daljinski upravljač od izvora jakog svjetla, kao što je izravno sunce ili reflektor. U
suprotnom daljinski upravljač možda neće pravilno raditi.
C Objektiv ili sjenilo objektiva možda pokrivaju senzore daljinskog upravljača. Rukujete
daljinskim upravljačem s mjesta gdje je vidljiv senzor daljinskog upravljača.
Drugi DVD uređaj reagira kod uporabe isporučenog daljinskog upravljača.
C Odaberite upravljački mod koji nije DVD 2 na DVD ureñaju ili pokrijete senzor na DVD
ureñaju crnim papirom.
154
Ispis
Za sljedeći problem takoñer pogledajte odjeljak "Pisač koji podržava funkciju PictBridge" (u
nastavku).
Boje slike izgledaju čudno.
C Pri ispisu slika snimljenih u Adobe RGB modu uporabom sRGB pisača koji nisu kompatibilni
s Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21) standardom, slike su otisnute sa slabije izraženim bojama
(str. 72).
Oba ruba na ispisanoj slici su odrezana.
C Ovisno o pisaču, lijevi, desni, gornji ili donji rub mogu biti odrezani. Posebno kod slika
snimljenih u formatu 16:9, bočni rubovi slike mogu biti odrezani.
C Kod ispisa slika pomoću svog pisača, isključite postavke obrezivanja i ispisa bez okvira.
Obratite se proizvoñaču pisača ima li pisač ove funkcije ili ne.
C Kod ispisa slika u fotografskom studiju, pitajte mogu li vam ispisati slike bez odrezivanja
rubova.
Nije moguć ispis slika s datumom.
C Uporabom "Picture Motion Browser" softvera, možete ispisati slike s datumom (str. 137).
C Fotoaparat ne podržava dodavanje datuma na sliku. Meñutim, s obzirom da se slike snimaju s
podatkom o datumu snimanja, moguće je ispis slika s datumom ako pisač ili softver
prepoznaju Exif podatke. Kompatibilnost s Exif podacima provjerite kod proizvoñača pisača
ili softvera.
C Kod ispisa slika u fotografskom studiju, možete zatražiti ispis slika s datumom.
Pisač koji podržava funkciju PictBridge
Nije moguće uspostaviti vezu između pisača i aparata.
C Fotoaparat ne možete spojiti izravno na pisač koji ne podržava PictBridge standard. Provjerite
s prodavateljem da li pisač podržava PictBridge ili ne.
C Provjerite da li je pisač uključen i može li se spojiti na aparat.
C Opciju [USB connection] podesite na [PTP] (str. 124).
C Odspojite i ponovno spojite USB kabel. Ako se na pisaču pojavi poruka pogreške, pogledajte
njegove upute za uporabu.
Nije moguće otisnuti slike.
C Provjerite jesu li pisač i aparat pravilno povezani USB kabelom.
C Nije moguć ispis RAW datoteka.
C Slike obrañene na računalu ili slike snimljene drugim aparatom se možda neće moći otisnuti.
155
Nije moguće ispisati datum ili slike otisnuti u indeksnom modu.
C Pisač nema te funkcije. Upitajte proizvoñača pisača o raspoloživosti tih funkcija.
C Datum se ne može umetnuti u indeksnom načinu, ovisno o pisaču. Obratite se proizvoñaču
pisača.
Na mjestu ispisa datuma ispisuje se oznaka "---- -- --".
C Nije moguće otisnuti datum na slikama koje ga nemaju. Podesite [Data imprint] na [Off] i
ponovno otisnite sliku (str. 148).
Ne možete odabrati veličinu kod ispisa.
C Upitajte proizvoñača pisača o raspoloživosti te funkcije.
Ne možete otisnuti sliku u veličini koju ste odabrali.
C Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite uvijek kad promijenite veličinu papira nakon što
pisač spojite na aparat.
C Postavke ispisa aparata se razlikuju od istih postavki pisača. Promijenite postavke pisača (ili
aparata) (str. 147).
Kad poništite ispis, ne možete koristiti fotoaparat.
C Pričekajte trenutak dok pisač poništava ispis jer to može potrajati (ovisno o pisaču).
Ostalo
Leća objektiva je zamagljena.
C Došlo je do kondenzacije vlage. Isključite aparat i ostavite ga oko sat vremena prije ponovnog
korištenja (str. 168).
Kad uključite fotoaparat, pojavljuje se poruka "Set date and time?" (podesite
datum i vrijeme).
C Aparat je bio neko vrijeme sa slabom baterijom ili bez baterije. Promijenite bateriju i ponovno
podesite datum i vrijeme (t korak 4 uputa "Prvo pročitajte"). Izbriše li se podešenje datuma
pri svakom mijenjanju baterije, obratite se ovlaštenom servisu.
Broj mogućih snimaka se ne smanjuje ili se smanjuje za dva broja odjednom.
C To se dogaña zbog toga što se stupanj kompresije i veličina slike mijenjaju nakon kompresije
ovisno o kadru kad snimate s JPEG slikom (str. 96).
156
Podešenje se resetira bez primjene funkcije resetiranja.
C Izvadili ste bateriju dok je preklopka POWER bila podešena na ON. Prije vañenja baterije
podesite preklopku POWER na OFF te pazite da ne svijetli žaruljica pristupa (t korak 1
uputa "Prvo pročitajte").
Fotoaparat ne radi pravilno.
C Isključite fotoaparat. Izvadite bateriju i ponovno je uložite. Koristite li AC adapter/punjač (nije
isporučen), odspojite mrežni kabel. Ako je fotoaparat vruć, ostavite ga da se ohladi prije ovog
postupka.
Trepće pet crtica Super SteadyShot skale.
C Funkcija Super SteadyShot ne radi. Možete nastaviti snimati, no funkcija Super SteadyShot
neće raditi. Isključite i ponovno uključite fotoaparat. Ako Super SteadyShot skala nastavlja
treptati, obratite se ovlaštenom servisu.
U donjem desnom kutu LCD zaslona se prikazuje "--E-".
C Izvadite memorijsku karticu i ponovno je umetnite. Ako se na ovaj način ne ukloni ovaj
indikator, formatirajte memorijsku karticu.
157
Poruke upozorenja
Pojavi li se neka od sljedećih poruka, slijedite
pripadajuće upute.
For "InfoLITHIUM" battery only.
C Koristite pogrešnu bateriju.
Battery exhausted.
C Baterija se ispraznila. Napunite je.
Set date and time?
C Podesite datum i vrijeme. Ako se ova
poruka pojavljuje često, ugrañena baterija memorije je istrošena. Zamijenite je
(str. 156, 169).
Power insufficient
C Pokušali ste izvesti [Cleaning mode] uz
premali napon baterije. Napunite bateriju
ili upotrijebite AC adapter (opcija).
No Memory Stick
No CF card
C Vrsta memorijske kartice umetnute u
fotoaparat ne odgovara vrsti kartice odabranoj u [Memory card] izbornika 0
Setup. Odaberite odgovarajuće podešenje.
Unable to use Memory Stick.
Format?
Unable to use CF card. Format?
C Memorijska kartica je bila formatirana u
računalu i promijenio se format datoteka,
ili ste karticu formatirali drugim
ureñajem.
Odaberite [OK], zatim formatirajte karticu. Karticu možete koristiti ponovno,
meñutim, svi prethodni podaci s nje su
izbrisani. Postupak formatiranja može
potrajati neko vrijeme. Ako se poruka
pojavljuje i nakon toga, promijenite
karticu.
158
Card error.
C Uložena je neodgovarajuća memorijska
kartica.
Read only memory
C Vaš fotoaparat ne može snimati niti
brisati slike s ove "Memory Stick Duo"
kartice.
Reinsert the Memory Stick.
Reinsert the CF card.
C Umetnuta memorijska kartica se ne
može upotrebljavati s ovim aparatom.
C Kartica je oštećena.
C Zaprljani su kontakti kartice.
Use Memory Stick slot to format.
C Pokušali ste formatirati "Memory Stick
Duo" umetnut u utor za CF karticu
pomoću adaptera. Umetnite "Memory
Stick Duo" u odgovarajući utor i
formatirajte ga.
Processing...
C Kad dugih ekspozicija, izvodit će se
postupak smanjenja šuma onoliko dugo
koliko je zatvarač bio otvoren. Tijekom
tog postupka ne možete dalje snimati.
No Memory Stick inserted. Shutter is
locked.
No CF card inserted. Shutter is
locked.
C Opcija [Release w/oCard] je podešena
na [Disable]. Podesite je na [Enable] ili
uložite memorijsku karticu.
No lens attached. Shutter is locked.
C Opcija [Release w/oLens] je podešena
na [Disable]. Pričvrstite objektiv. Kad
fotoaparat pričvršćujete na astronomski
teleskop ili sličan ureñaj, podesite opciju
na [Enable] u izborniku W Custom.
Unable to display.
C Fotoaparat možda neće moći prikazati
slike snimljene drugim fotoaparatima ili
obrañene računalom.
No images
C Na memorijskoj kartici nema slika.
Image protected
C Pokušali ste izbrisati zaštićene snimke.
Izbrišite zaštitu.
Unable to print.
C Pokušali ste označiti RAW slike DPOF
set oznakom.
Initializing USB connection...
C Uspostavljena je USB veza. Ne
odspajajte USB kabel.
Camera error
System error
C Isključite fotoaparat, izvadite bateriju i
ponovno je uložite. Ako se ova poruka
pojavljuje često, obratite se ovlaštenom
Sony servisu.
Cover open
C Zatvorite pokrov memorijske kartice
prije snimanja.
C Provjerite je li ugašen indikator pristupa,
otvorite pokrov i umetnite memorijsku
karticu.
Unable to magnify.
Unable to rotate image.
C Slike snimljene drugim aparatima možda
se neće moći povećati ni zakrenuti.
No image changed
C Pokušali ste zaštititi slike ili dodati
DPOF oznake bez prethodne promjene
specifikacija slika.
Cannot create more folders.
C Mapa s nazivom koji započinje s "999"
postoji na memorijskoj kartici. Nije moguće kreirati nove mape ako je tome tako.
Check the connected device.
C Nije moguće PictBridge spajanje.
Odspojite USB kabel i ponovno ga
spojite.
Camera overheating. Allow it to cool.
C Fotoaparat se zagrijao, primjerice zbog
toga što ga koristite duže vrijeme na
jako toplom mjestu. Isključite ga te
pričekajte da se ohladi i da opet bude
spreman za snimanje.
Printing canceled
C Ispis je poništen. Odspojite USB kabel
ili isključite fotoaparat.
Unable to mark.
C Pokušali ste označiti RAW slike u
PictBridge izborniku.
No printable image
C Pokušali ste ispisati slike iz mape bez
slika kad je odabrana opcija [Folder
print].
159
Printer error
C Provjerite pisač.
C Provjerite je li oštećena slika koju želite
ispisati.
Printer busy
C Provjerite pisač.
160
Ostale informacije
O memorijskoj kartici
O "Memory Stick Duo" kartici
"Memory Stick Duo" je kompaktan, prenosivi IC medij za snimanje. "Memory Stick
Duo" kartice koje možete koristiti u ovom
fotoaparatu su popisane u donjoj tablici.
Meñutim, ne možemo jamčiti ispravan rad
svih funkcija "Memory Stick Duo" kartice.
Vrsta "Memory Stick" kartice
Snimanje/
reprodukcija
Memory Stick Duo
(nekompatibilan s MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(MagicGate kompatibilan)
a*1*2
MagicGate Memory Stick Duo
a*1
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
Memory Stick PRO-HG Duo
a*1*2
*1
*2
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" i "Memory Stick PRO Duo" imaju
MagicGate tehnologiju zaštite od neovlaštenog
kopiranja koja koristi sustav enkripcije podataka.
Ovaj fotoaparat ne podržava snimanje/
reprodukciju koja zahtijeva MagicGate
standarde.
Podržava brzi prijenos podataka putem
paralelnog priključka.
C "Memory Stick Duo" formatiran u računalu
možda neće raditi u ovome fotoaparatu.
C Vrijeme upisa/čitanja podataka razlikuje se,
ovisno o kombinaciji "Memory Stick" kartice i
ureñaja.
Napomene o uporabi "Memory Stick
Duo" kartice
C Nemojte vaditi "Memory Stick Duo" tijekom
očitavanja ili upisivanja podataka.
C Podaci se mogu uništiti u sljedećim situacijama:
– Ako izvadite "Memory Stick Duo" ili isključite
fotoaparat tijekom očitavanja ili upisivanja
podataka.
– Ako koristite "Memory Stick Duo" na mjestu
izloženom statičkom elektricitetu ili smetnjama.
C Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na
rezervni medij.
C Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu.
C Ne lijepite naljepnicu izravno na "Memory Stick
Duo".
C "Memory Stick Duo" nosite i spremajte u
isporučenoj kutiji.
C Ne dodirujte kontakte "Memory Stick Duo"
rukom ili metalnim predmetom.
C Nemojte udarati, savijati "Memory Stick Duo" i
pazite da vam ne ispadne.
C Nemojte rastavljati ili mijenjati značajke
"Memory Stick Duo" kartice.
C Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
C Nemojte držati "Memory Stick Duo" u dohvatu
male djece. Mogli bi ga slučajno progutati.
C Nemojte umetati druge predmete u utor za
"Memory Stick Duo" jer može doći do kvara.
C Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick Duo"
na sljedećim mjestima:
– Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na
suncu
– Mjestima izloženim izravnom suncu
– Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
tvarima
Napomene o uporabi "Memory Stick
PRO Duo" kartice
S ovim fotoaparatom možete koristiti "Memory
Stick PRO Duo" ili "Memory Stick PRO-HG Duo"
kapaciteta do 8 GB.
161
Napomene o uporabi "Memory Stick
Micro" kartice
C Kod uporabe "Memory Stick Micro" s ovim
fotoaparatom, obavezno umetnite "Memory
Stick Micro" u "M2" adapter jednake veličine
kao Duo. Ako umetnete "Memory Stick Micro"
u fotoaparat bez "M2" adaptera veličine Duo,
možda je nećete moći izvaditi iz fotoaparata.
C Nemojte držati "Memory Stick Micro" u dohvatu
male djece. Mogli bi ga slučajno progutati.
O CF kartici/Microdrive disku
C Formatirajte medij za snimanje u ovom
fotoaparatu prije prve uporabe.
C U sljedećim slučajevima su moguća oštećenja
podataka:
– Izvadite li medij za snimanje prilikom čitanja
ili upisivanja podataka.
– Pohranite li medij za snimanje pored
materijala sa snažnim magnetizmom.
C Medij za snimanje može biti vruć neposredno
nakon uporabe. Pažljivo rukujte njime.
C Nemojte uklanjati naljepnicu ili lijepiti novu
naljepnicu preko postojeće.
C Za prenošenje ili spremanje medija za snimanje,
stavite ga u pripadajuću kutiju.
C Ne izlažite medija za snimanje vodi.
C Nemojte snažno pritiskati naljepnicu.
C Ne dirajte priključak medija za snimanje rukom
ili metalnim predmetom.
Napomene o uporabi Microdrive diska
Microdrive je kompaktni i lagani tvrdi disk usklañen
s Compact Flash TypeII standardom.
C Microdrive je kompaktni tvrdi disk. Budući da
se tijekom rada rotira, nije dovoljno otporan na
vibracije i udarce, za razliku od "Memory Stick"
kartice koja koristi flash memoriju. Stoga tijekom
snimanja ili reprodukcije uz uporabu ovog medija
izbjegavajte izlaganje aparata vibracijama i
udarcima.
C Uporaba Microdrive kartice pri temperaturi
nižoj od 5°C može smanjiti njezine performanse.
Microdrive možete koristiti pri temperaturi
izmeñu 5 i 40°C.
C Obratite pozornost da se Microdrive ne može
koristiti pri niskom atmosferskom tlaku (preko
3000 m nadmorske visine).
C Nemojte pisati na naljepnicu.
162
O "InfoLITHIUM" bateriji
Koristite isključivo bateriju NP-FM500H.
Čuvanje akumulatorske baterije
Što je "InfoLITHIUM" baterija
Ako duže vrijeme nećete koristiti akumulatorsku
bateriju, jednom godišnje je napunite dokraja i
zatim je sasvim ispraznite i spremite na suho i
hladno mjesto kako biste očuvali njeno normalno
funkcioniranje.
"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska baterija
koja omogućuje razmjenu informacija o uvjetima
rada s fotoaparatom. Kod uporabe "InfoLITHIUM"
baterije, preostalo vrijeme uporabe baterije se
prikazuje u postocima u skladu s uvjetima rada
fotoaparata.
Punjenje akumulatorske baterije
Preporučujemo punjenje akumulatorske baterije
pri temperaturi okoliša izmeñu 10 i 30°C. Ako
punite akumulatorsku bateriju na nižim ili višim
temperaturama, punjenje možda neće biti
učinkovito.
Vijek trajanja baterije
C Vijek trajanja baterije je ograničen. Što je više
koristite, njezino trajanje se pomalo skraćuje.
Kad se trajanje baterije znatno skrati, vjerojatno
je istekao njen životni vijek. Tada kupite novu
akumulatorsku bateriju.
C Vijek trajanja baterije ovisi o načinu
pohranjivanja, uvjetima rada i okolišu.
Učinkovita uporaba baterije
C Učinkovitost baterije se smanjuje na nižim
temperaturama. Zato je na hladnim mjestima
vijek trajanja akumulatorske baterije kraći. Za
dužu uporabu akumulatorske baterije
savjetujemo sljedeće:
– Stavite je u džep blizu tijela kako biste je
zagrijali i stavite je u fotoaparat neposredno
prije snimanja.
C Česta uporaba bljeskalice uzrokuje brže trošenje
baterije.
C Savjetujemo vam da ponesete rezervne baterije i
da prije pravog snimanja načinite pokusnu snimku.
C Nemojte izlagati akumulatorsku bateriju utjecaju
vode. Akumulatorska baterija nije otporna na
vodu.
C Ne ostavljajte bateriju na iznimno toplim
mjestima, poput automobila ili pod izravnim
djelovanjem sunčeve svjetlosti.
Indikator preostalog kapaciteta
akumulatorske baterije
Napajanje se može isključiti iako indikator baterije
pokazuje da je napon baterije dovoljan. Ispraznite
bateriju do kraja i napunite je potpuno kako bi
indikator mogao pravilno raditi. Imajte na umu da
se ponekad indikator baterije ne može resetirati ako
se baterija upotrebljava uz povišenu temperaturu
okoline dulje vrijeme, ako se ostavi mirovati
napunjena ili često upotrebljava.
163
O punjaču baterije
O punjaču
C Isporučeni punjač koristite isključivo za punjenje
baterija serije "InfoLITHIUM" serije M.. Ostale
baterije mogu procuriti, pregrijati se ili eksplodirati u punjaču, te uzrokovati ozlijede i opekotine.
C Uklonite napunjenu bateriju iz punjača. Nastavite li je puniti, riskirate smanjenje radnog vijeka
baterije.
C Kad indikator CHARGE počne treptati, znači da
je uložena baterija s greškom ili kriva vrsta
baterije. Provjerite vrstu baterije. Ukoliko se u
punjaču nalazi odgovarajuća baterija, izvadite je,
zamijenite novom ili drugom te provjerite da li
punjač radi. Ukoliko radi, baterija ima grešku.
C Zaprljan punjač neće ispravno raditi. Očistite
bateriju suhom tkaninom ili sl.
164
Dodatni pribor
Ovo poglavlje objašnjava kako spojiti i koristiti popularan pribor za ovaj fotoaparat. Za detalje
pogledajte upute priložene uz kupljeni pribor.
AC adapter/punjač AC-VQ900AM
Kad vam je na raspolaganju mrežna utičnica, možete koristiti AC adapter/punjač kako se ne bi
prekidalo napajanje fotoaparata u važnim trenucima.
U zidnu
utičnicu
Za spajanje adaptera podesite preklopku POWER na fotoaparatu na OFF, otvorite pokrov i
priključite utikač AC adaptera/punjača u DC IN priključnicu.
C Kod odspajanja AC adaptera/punjača s fotoaparata, najprije isključite aparat.
C Možete koristiti samo adapter AC-VQ900AM.
Okomiti držač VG-C70AM
Okomiti držač
Okomiti držač ima ugrañen okidač za snimanje u orijentaciji portreta, preklopku Power, prednji
i stražnji kontrolni kotačić i tipku AEL (AE lock), koji omogućuje rukovanje fotoaparatom na
jednak način kao i u orijentaciji pejzaža. U okomiti držač mogu se umetnuti jedna ili dvije
baterije NP-FM500H koje se inače upotrebljavaju uz ovaj fotoaparat.
165
Daljinski upravljač RM-S1AM
Ovaj daljinski upravljač omogućuje okidanje bez diranja fotoaparata. Tako se sprječava
podrhtavanje aparata. Osim toga, možete zadržati okidač pritisnutim tijekom bulb ekspozicije
(str. 43).
Za pričvršćenje daljinskog upravljača otvorite pokrov priključnice REMOTE (za daljinski
upravljač) i spojite utikač daljinskog upravljača.
Kad je na remen pričvršćena hvataljka za daljinski upravljač, možete na nju pričvrstiti kabel.
Bljeskalica HVL-F56AM/HVL-F36AM
Snažna bljeskalica može pokriti veću udaljenost nego ugrañena bljeskalica, omogućujući
snimanje ljepših slika.
Bljeskalica HVL-F56AM
166
Kad koristite bljeskalicu, (nije isporučena), uklonite pokrov priključka za pribor i pričvrstite
bljeskalicu na fotoaparat. Pokrov priključka učvrstite na štitnik okulara.
Pokrov priključnice
za pribor
High Speed Sync (HSS) snimanje
Iako se snimanje uz velike brzine zatvarača ne može izvoditi pomoću normalne bljeskalice,
uporabom bljeskalice HVL-F56AM ili HVL-F36AM moguće je snimati uz sve brzine zatvarača,
uključujući i velike brzine. Takoñer omogućuje snimanje uporabom bljeskalice u uvjetima
jakog osvjetljenja uz otvorenu blendu.
C U High speed sync modu, u tražilu i na LCD zaslonu se pojavljuje "H" ili "HSS".
C U High speed sync mod nije dostupan ako je odabran self timer od 2 sekunde ili odabrana opcija [Rear
sync.].
Kutno tražilo FDA-A1AM/Povećalo FDA-M1AM
Kad koristite kutno tražilo ili povećalo, skinite štitnik okulara.
167
Mjere opreza
x Nemojte fotoaparat koristiti/
ostavljati na sljedećim mjestima
C Na jako vrućim, suhim ili vlažnim mjestima
Primjerice, u automobilu parkiranom na
izravnom suncu. Moglo bi se deformirati kućište
fotoaparata ili može doći do kvara.
C Pod izravnim sunčevim svjetlom ili pored
radijatora
Moglo bi doći do promjene boje ili deformiranja
kućišta, što može prouzročiti kvar.
C Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
C Pored jakih magneta.
C Na pješčanim ili prašnim mjestima
Pazite da u aparat ne uñe pijesak ili prašina, što
može uzrokovati kvar, u nekim slučajevima
nepopravljiv.
x O nošenju
Obavezno pričvrstite pokrov objektiva ili kućišta
kad ne koristite fotoaparat. Prije pričvršćivanja
pokrova kućišta uklonite s njega svu prašinu.
x O čišćenju
Čišćenje LCD zaslona
Za uklanjanje otisaka prstiju, prašine i sl. s LCD
zaslona koristite pribor za čišćenje (opcija).
Čišćenje leće objektiva
C Kad čistite površinu leće, uklonite prašinu četkicom s puhaljkom. Ukoliko se prašina zalijepila
na površinu, obrišite je mekanom krpicom ili
papirnom maramicom lagano navlaženom otopinom za čišćenje leća. Brišite spiralnim pokretom
od sredine prema van. Ne nanosite otopinu za
čišćenje izravno na površinu leće.
C Ne dirajte unutrašnjost fotoaparata, primjerice
zavjesicu zatvarača ili zrcalo. Budući da prašina
na zrcalu ili oko zrcala može utjecati na sustav
automatskog izoštravanja, otpušite je četkicom s
puhaljkom. Dospije li prašina na CCD, može se
pojaviti na snimljenoj slici. Prebacite fotoaparat
u mod čišćenja (str. 125), zatim ga očistite
puhaljkom. Unutrašnjost fotoaparata nemojte
čistiti raspršivačem u spreju jer tako možete
uzrokovati kvar.
C Nemojte koristiti otopinu za čišćenje koja sadrži
organska otapala poput razrjeñivača ili benzina.
168
Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano
navlaženom u vodi, zatim je obrišite suhom krpom.
Nemojte koristiti sljedeća sredstva jer mogu oštetiti
kućište.
C Kemijski proizvodi, kao što su razrjeñivač,
benzin, alkohol, krpe za jednokratnu uporabu,
repelenti za insekte, losioni za sunčanje ili
insekticidi.
C Nemojte dodirivati fotoaparat ako na rukama
imate gore navedena sredstva.
C Fotoaparat ne smije biti u dugotrajnom kontaktu
s gumom ili vinilom.
x O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od 0 do
40°C. (Kad koristite Microdrive: 5 do 40°C.) Snimanje na izuzetno niskim ili visokim temperaturama
se ne preporučuje.
x O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli
prostor ili ga ostavite u jako vlažnoj prostoriji,
unutar njega ili na vanjskim dijelovima može se
kondenzirati vlaga. Doñe li do toga, fotoaparat
neće ispravno raditi.
Sprječavanje kondenzacije vlage
Kod prenošenja fotoaparata iz hladnog u topli prostor, stavite ga u plastičnu vrećicu i ostavite ga neko
vrijeme radi prilagodbe na sobnu temperaturu
(približno jedan sat).
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan sat
da vlaga ispari. Obratite pozornost da snimanje
jasnih slika nije moguće ako pokušate snimati dok
je u unutrašnjosti objektiva ostala vlaga.
x O ugrađenoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrañenu punjivu bateriju koja
omogućuje čuvanje podatka o datumu i vremenu
bez obzira na to je li fotoaparat uključen ili
isključen.
Ta baterija se uvijek puni sve dok koristite fotoaparat. Meñutim, ako koristite aparat samo na kratko,
ona se postupno prazni, a ne koristite li fotoaparat
uopće oko 8 mjeseci, ona se potpuno isprazni. U
tom slučaju svakako napunite bateriju prije uporabe
fotoaparata.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još uvijek
možete koristiti fotoaparat sve dok ne snimate
datum i vrijeme.
Punjenje ugrađene baterije
Uložite napunjenu bateriju u aparat ili priključite
aparat na zidnu utičnicu pomoću AC adaptera/
punjača (nije isporučen) i ostavite fotoaparat
isključenim 24 sata ili duže.
Punjenje baterije NP-FM500H
t korak 1 u "Prvo pročitajte"
Za korisnike u Europi
Zbrinjavanje istrošenih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s
posebnim sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se baterije priložene uz ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija, pomažete u
sprječavanju mogućeg negativnog utjecaja nepravilno zbrinutih baterija na okoliš i ljudsko zdravlje.
Recikliranjem materijala pomažete očuvanju
prirodnih resursa.
Kod proizvoda koji zbog sigurnosti, načina rada ili
očuvanja podataka trebaju imati stalno ugrañenu
bateriju, ovu bateriju može zamijeniti samo stručno
servisno osoblje.
Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterija,
predajte proizvod nakon isteka radnog vijeka na
odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje
isluženih električnih i elektronskih ureñaja.
Kod ostalih vrsta baterija, pogledajte opis kako
izvaditi baterije iz ureñaja na siguran način.
Predajte baterije na odgovarajuće sabirno mjesto
za recikliranje isluženih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterija, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
169
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Ekspozicija]
[Sustav]
Ćelija za mjerenje svjetlosti
40-segmentni SPC saćastog
uzorka
Raspon mjerenja Od 0 EV do 20 EV (od +2 EV
do +20 EV s mjerenjem u točki),
(pri ISO 100 s F1.4 objektivom)
Vrsta aparata
Format slike
Objektiv
Digitalni zrcalno-refleksni
fotoaparat s ugrañenom
bljeskalicom i izmjenjivim
objektivima
23,5T15,6 mm (APS-C format)
Svi Sony objektivi
Tip
[Senzor slike]
Ukupan broj piksela fotoaparata
Približno 13 053 000 piksela
Efektivni broj piksela fotoaparata
Približno 12 246 000 piksela
[Super SteadyShot]
Sustav
Mehanizam s pomakom
senzora slike
Super SteadyShot mogućnost kompenzacije
Približno 2,5 EV do 4 EV smanjuje brzinu zatvarača
(razlikuje se ovisno o uvjetima
snimanja i korištenom
objektivu)
[Zaštita od prašine]
Sustav
[Zatvarač]
Elektronski kontroliran,
okomito-poprečno, žarišna
ravnina
Brzina
Od 1/8000 sekunde do 30
sekundi, bulb
Brzina sinkronizacije s bljeskalicom
1/250 sekunde (bez Super
SteadyShot),
1/200 sekunde (sa Super
SteadyShot)
[Ugrađena bljeskalica]
Brojka vodilja bljeskalice
GN 12 (u metrima s ISO 100)
Vrijeme punjenja Oko 3 sekunde
[Medij za snimanje]
CompactFlash kartica (Type I, II),
Microdrive, "Memory Stick
Duo"
Antistatički sloj na niskopropusnom filtru i mehanizam
pomicanja senzora slike
[LCD zaslon]
[Tražilo]
Tip
Fiksni sustav u razini oka s
pentaprizmom od optičkog
stakla
Zaslon za izoštravanje
Spherical Acute Matte
Vidno područje
0,95
Uvećanje
0,9T s 50 mm objektivom na
beskonačno, –1 m–1
Udaljenost oka
Oko 25 mm od okulara, 21 mm
od okvira okulara pri dioptriji
od –1 (–1m–1)
Dioptrijsko podešavanje
Od –3,0 do +1,0 m–1
LCD ploča
7,5 cm (tip 3.0), TFT
Ukupni broj točaka
921 600 (640 T 3 (RGB) T 480)
točaka
[Ulazne/izlazne priključnice]
[Sustav automatskog izoštravanja]
VIDEO OUT priključnica
Poseban multi priključak
USB priključnica Poseban multi priključak,
Hi-speed USB (USB 2.0
kompatibilno)
HDMI OUT priključnica
HDMI C mini priključak
Sinkronizacijska priključnica
REMOTE priključnica
Sustav
[Napajanje, općenito]
Osjetljivost
170
Sustav otkrivanja faza kroz
objektiv, CCD linijski senzori
(11 točaka za mjerenje)
Od 0 EV do +18 EV
(ekvivalentno ISO 100)
Napajanje
Akumulatorska baterija
NP-FM500H
[Ostalo]
PictBridge
Kompatibilan
Exif Print
Kompatibilan
PRINT Image Matching III
Kompatibilan
Exif
Exif Ver.2.21
RAW
ARW2.0 format
Dimenzije
Oko 141,7 T 104,8 T 79,7 mm
(Š/V/D, bez dijelova koji strše)
Masa
Približno 690 g (bez baterije,
medija za snimanje i pribora
kućišta)
Radna temperatura
Od 0 do 40°C
(Kad koristite Microdrive: od 5
do 40°C)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Punjač BC-VM10
Ulazni napon
Od 100 do 240 V, 50/60 Hz
Izlazni napon
DC 8,4 V; 750 mA
Radna temperatura
Od 0 do 40°C
Temperatura pohranjivanja
Od –20 do +60°C
Maksimalne dimenzije
Približno 70 T 25 T 95 mm
(Š/V/D)
Masa
Približno 90 g
Punjiva baterija NP-FM500H
Baterija
Litij-ionska
Najveći napon
DC 8,4 V
Nazivni napon
DC 7,2 V
Maksimalna struja punjenja
2A
Maksimalan napon punjenja
DC 8,4 V
Kapacitet
11,8 Wh (1 650 mAh)
Maksimalne dimenzije
Oko 38,2 T 20,5 T 55,6 mm
(Š/V/D)
Masa
Oko 78 g
171
Funkcija Reset default
z: resetira se
a: ne resetira se
* t Stranice u uputama "Prvo pročitajte".
A: AUTO snimanje (str. 34)
B: Scene Selection mod (str. 35)
C: Resetiranje funkcija snimanja (str. 104)
D: Funkcija Reset default (str. 126)
Uporaba kotačića ili tipke
Resetiraju se na
A
B
C
D
Str.
Super SteadyShot
Funkcije
—
a
a
a
a
14*
Adjusting the diopter
—
a
a
a
a
17*
Detailed display
a
a
a
z
23
Recording display
—
—
—
a
a
34
±0.0
z
z
z
z
45
Multi segment
z
z
a
a
48
AF-A
z
z
1)
a
a
52
Single-image advance
z
z2)
z
z
55
AWB (Auto white balance)
z
z
z
z
61
5500K, Color filter 0
—
—
z
z
62
Custom white balance
5500K
a
a
a
z
63
ISO
AUTO
z
z
z
z
64
Exposure mode
Exposure compensation
Metering mode
Focus mode
(AF-S/AF-A/AF-C/MF)
Drive mode
White balance
Color temperature/color filter
C (Custom) button
Playback display
1)
2)
172
Creative Style
a
a
z
z
81
Single-image screen (with
recording data)
a
a
a
z
83
"AF-C" u Sports action modu, "AF-S" u Macro modu
"Continuous Hi" u Sports action modu.
Izbornik Recording
Funkcije
Resetiraju se na
A
B
C
D
Str.
Image size
L:12M
a
a
z
z
94
Aspect ratio
3:2
a
a
z
z
95
Quality
Fine
a
a
z
z
96
Standard
z
z
z
z
66
Creative Style
Standard
z
—
z
z
67
Custom button
Creative Style
a
a
z
z
81
Exposure step
0.3 EV
a
a
z
z
98
Flash mode
Autoflash
z
z
z
z
73
Flash control
D-RangeOptimizer
3)
3)
4)
5)
ADI flash
z
z
z
z
99
Power ratio
1/1
a
a
z
z
100
Flash compens.
±0.0
z
z
z
z
75
ISO Auto max.
800
—
—
z
z
100
200
—
—
z
z
100
AF-A setup
AF-A
z
z
z
z
101
AF area
Wide
z
z
z
z
49
Priority setup
AF
z
z
z
z
102
AF illuminator
Auto
z
z
z
z
54
AF w/ shutter
On
z
z
z
z
102
Long exp.NR
On
z
z
z
z
103
High ISO NR
Normal
z
z
z
z
103
ISO Auto min.
3)
4)
5)
Resetira se na "Advanced Auto" uz postavku AUTO. Kod Scene Selection, resetiranje je drugačije,
ovisno o načinu rada.
"Fill-flash"
"Autoflash" ili "Fill-flash". ("Rear sync." ili "Wireless" se poništi.)
173
Izbornik Custom
Funkcije
Resetiraju se na
A
B
C
D
Str.
Eye-Start AF
On
a
a
a
z
105
AF/MF button
AF/MF control
a
a
a
z
105
AF/MF control
Hold
a
a
a
z
106
Fast
a
a
a
z
106
0.3 sec
a
a
a
z
106
FocusHoldButton
Focus hold
a
a
a
z
106
AEL button
AEL hold
a
a
a
z
107
Ctrl dial setup
W SS X F/no.
a
a
a
z
107
Dial exp.comp
Off
a
a
a
z
108
Ctrl dial lock
Off
a
a
a
z
109
Exclusive disp
a
a
a
z
109
AF drive speed
AF area disp.
Button ops.
Release w/oCard
Enable
a
a
a
z
109
Release w/oLens
Disable
a
a
a
z
109
Red eye reduc.
Off
a
a
a
z
110
Exp.comp.set
Ambient&flash
a
a
a
z
110
Bracket order
0t–t+
a
a
a
z
111
Auto review
2 sec
a
a
a
z
111
On
a
a
a
z
111
Auto rotate
a
a
a
z
112
Record
a
a
a
z
112
Auto off w/ VF
Rec.info.disp.
Img.orientation
Izbornik Playback
Resetiraju se na
A
B
C
D
Str.
Ispis datuma
Funkcije
Off
a
a
a
z
117
Indeksni ispis
—
a
a
a
a
117
Auto rotate
a
a
a
z
118
3 sec
a
a
a
z
119
PlaybackDisplay
Slide show
174
Izbornik Setup
Funkcije
Resetiraju se na
A
B
C
D
Str.
±0
a
a
a
z
120
Info.disp.time
5 sec
a
a
a
z
120
Power save
3 min
a
a
a
z
120
Video output
—
a
a
a
a
121
HDMI output
HD(1080i)prior.
a
a
a
z
121
—
a
a
a
a
122
CompactFlash
a
a
a
a
123
File number
Series
a
a
a
z
123
Folder name
Standard form
a
a
a
z
123
Select folder
—
a
a
a
a
124
Mass Storage
a
a
a
z
124
Select card
a
a
a
z
124
Top
a
a
a
z
125
"Cancel" first
a
a
a
z
125
On
a
a
a
z
125
LCD brightness
Date/Time setup
Memory card
USB connection
MassStrg.card
Menu start
Delete confirm.
Audio signals
175
Zaštićeni znakovi
C
je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
C "Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
,"Memory Stick PRO Duo",
,"Memory Stick PROHG Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" i
su
zaštićeni znakovi tvrtke Sony Corporation.
C "InfoLITHIUM" je zaštićeni znak tvrtke Sony
Corporation.
C "Photo TV HD" je zaštićeni znak tvrtke Sony
Corporation.
C Microsoft, Windows i Windows Vista su registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
C Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac i eMac su zaštićeni znakovi tvrtke
Apple Computer, Inc.
C HDMI, HDMI logotip i High-Definition
Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI
Licensing LLC.
C Intel, Intel Core, MMX i Pentium su zaštićeni
znakovi ili registrirani zaštitni znakovi Intel
Corporation.
C CompactFlash je zaštićeni naziv korporacije
SanDisk.
C Microdrive je zaštićeni naziv Hitachi Global
Storage Technologies u SAD i/ili drugim
zemljama.
C Adobe je zaštićeni naziv ili zaštitni znak
korporacije Adobe Systems u SAD i/ili drugim
zemljama.
C D-Range Optimizer Advanced koristi tehnologiju
tvrtke Apical Limited.
C Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom
priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi
odgovarajućih proizvoñača. Ipak, oznake  ili
® nisu navedene u svim slučajevima u ovom
priručniku.
176
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore
na često postavljana pitanja potražite na našoj
internetskoj stranici za podršku korisnicima.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising