Sony | HVL-F60M | Sony HVL-F60M Vanjska bljeskalica F60M za fotoaparate s priključkom s više sučelja Upute za upotrebu

4-444-194-11(1) (HR)
Bljeskalica
Pripreme
Osnove
Upute za upotrebu
Napredne radnje
Dodatne informacije
Upute za upotrebu
Prije rukovanja proizvodom pažljivo
pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za
buduću upotrebu.
HVL-F60M
Hrvatski
Prije rukovanja proizvodom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za
buduću upotrebu.
UPOZORENJE
Kako biste umanjili opasnost od požara ili strujnog udara, jedinicu nemojte izlagati
kiši ili vlazi.
Ne izlažite baterije izvoru prekomjerne topline kao što je sunčeva svjetlost, vatra
ili slično.
Trakom omotajte kontakte litijske baterije kako biste izbjegli kratki spoj
prilikom zbrinjavanja otpadnih baterija i poštujte lokalne zakonske propise
za zbrinjavanje istih.
Držite podalje od male djece baterije i stvari koje bi mogli progutati. Ako dođe
do gutanja, odmah zatražite savjet liječnika.
Odmah izvadite baterije i prestanite ih upotrebljavati u sljedećim slučajevima:
• Ako vam proizvod ispadne ili pretrpi udarac tijekom kojeg je bila izložena
njegova unutrašnjost.
• Ako se oko proizvoda širi neugodan miris ili ako primijetite dim.
Ne rastavljajte. Moglo bi doći do strujnog udara u slučaju dodirivanja
visokonaponskog strujnog kruga u uređaju.
VAŽNE SIGURNOSNE
UPUTE
Prilikom upotrebe fotografske opreme uvijek poštujte
osnovne sigurnosne mjere opreza, uključujući sljedeće:
Prije upotrebe s razumijevanjem pročitajte sve upute.
HR
2
Ako neki uređaj upotrebljavaju djeca, ili se isti upotrebljava
u njihovoj blizini, pomno nadzirite tu upotrebu.
Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom upotrebe.
Pripazite jer bi uslijed dodirivanja vrućih dijelova moglo
doći do opeklina.
Ne rukujte uređajem s oštećenim kabelom, uređajem koji je
pao ili je oštećen, sve dok ga ne pregleda ovlašteni serviser.
Prije odlaganja uređaj ostavite da se ohladi. Kabel labavo
omotajte oko uređaja prilikom odlaganja.
Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, uređaj ne
uranjajte u vodu i druge tekućine.
Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, ne rastavljajte
sami uređaj već ga odnesite ovlaštenom serviseru kada je
potreban servis ili popravak. Neispravno rastavljanje može
prilikom sljedeće upotrebe uređaja uzrokovati strujni udar.
Upotreba priključka za dodatnu opremu mimo preporuka
proizvođača može uzrokovati požar, strujni udar ili
osobne ozljede.
Uslijed neispravne upotrebe može doći do zagrijavanja ili
eksplozije baterija.
Upotrebljavajte isključivo baterije navedene u ovom
priručniku s uputama.
Prilikom umetanja baterija pripazite da ne obrnete
polaritet (+/-).
Ne izlažite baterije otvorenom plamenu i visokim
temperaturama.
Ne pokušavajte puniti (osim ako se ne radi o baterijama
s mogućnošću ponovnog punjenja), kratko spojiti ili
rastavljati baterije.
Ne upotrebljavajte zajedno stare i nove baterije ni baterije
različitih vrsta ili marki.
3 HR
SAČUVAJTE OVE UPUTE
OPREZ
Ne dodirujte cijev bljeskalice tijekom rada jer može postati vruća prilikom okidanja
bljeskalice.
Za korisnike u Europi
Zbrinjavanje stare električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama
sa sustavima za odvojeno prikupljanje otpada)
Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju označava da se
proizvod ne smije odlagati kao kućanski otpad. Umjesto toga mora
se odložiti na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda
pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem
ovog proizvoda. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe
za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Napomena za kupce u državama u kojima se primjenjuju
direktive EU.
Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony Corporation sa sjedištem na adresi
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Ovlašteni zastupnik za EMC
i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja vezana uz servis ili jamstvo,
obratite se na adrese navedene u zasebnim dokumentima o servisu i jamstvu.
HR
4
NAPOMENA:
Ova oprema je ispitana i u skladu je s ograničenjima za digitalni uređaj klase B,
sukladno dijelu 15 pravila FCC-a. Ova su ograničenja namijenjena pružanju
odgovarajuće zaštite od štetnih smetnji u kućnoj instalaciji. Oprema proizvodi,
koristi i može zračiti energijom radijske frekvencije te, ako se ne instalira
i ne upotrebljava u skladu s uputama, može prouzročiti štetne smetnje za
radiokomunikacije. Ipak, ne postoji jamstvo da do smetnji neće doći u određenim
instalacijama. Ako oprema prouzroči štetne smetnje za radijski ili televizijski
prijam koje je moguće utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme,
preporučujemo da pokušate ukloniti smetnje na neki od sljedećih načina:
– Preusmjerite ili premjestite prijamnu antenu.
– Povećajte razmak između opreme i prijamnika.
– Opremu priključite u utičnicu koja se ne nalazi u istom strujnom krugu u koji je
priključen prijamnik.
– Pomoć možete zatražiti od prodavača ili iskusnog tehničara za radio/TV.
5 HR
Sadržaj
Značajke .............................................................................................................9
Nazivi dijelova .................................................................................................10
Pripreme
Umetanje baterija ...........................................................................................18
Postavljanje i uklanjanje bljeskalice .............................................................19
Pohrana bljeskalice .........................................................................................22
Uključivanje napajanja ..................................................................................23
Promjena načina rada bljeskalice .................................................................26
Osnove
AUTO bljeskalica (osnove) ...........................................................................29
Upotreba bljeskalice u svim načinima snimanja fotoaparata ...................33
Snimanje s osvjetljenjem (LED svjetlo) .......................................................35
Prilagodba svjetla osvjetljivača (LED svjetlo) (ugrađeni difuzor,
filtar za konverziju boje) ................................................................................37
Napredne radnje
Probna bljeskalica ...........................................................................................38
Domet zuma bljeskalice .................................................................................39
Kompenzacija bljeskalice ...............................................................................43
Odbijanje bljeska ............................................................................................45
Upotreba adaptera za odbijanje svjetlosti ...................................................50
Fotografiranje u krupnom planu (odbijanje prema dolje) .......................52
Ručna bljeskalica (M) .....................................................................................53
Sinkronizacija velike brzine (HSS) ...............................................................56
Višestruka bljeskalica (MULTI) ...................................................................57
Način bežične bljeskalice (WL) ....................................................................61
Povezivanje bljeskalice i fotoaparata kabelom ............................................79
Upotreba vanjskog baterijskog adaptera .....................................................81
HR
6
AF osvjetljivač ................................................................................................ 82
Postavke izbornika MENU ........................................................................... 83
Dodatne informacije
Napomene o upotrebi .................................................................................... 93
Održavanje ...................................................................................................... 95
Specifikacije .................................................................................................... 96
7 HR
Prije upotrebe
Ova se bljeskalica može upotrebljavati u kombinaciji s digitalnim fotoaparatima
s izmjenjivim objektivom Sony, digitalnim HD kamkorderima s izmjenjivim
objektivom Sony i digitalnim fotoaparatima Sony sa standardnim nosačem
Multi Interface Shoe.
Upotreba priloženog adaptera za uređaj za priključivanje svjetla i mikrofona
omogućuje upotrebu s digitalnim fotoaparatima s izmjenjivim objektivom Sony
i digitalnim HD kamkorderima s izmjenjivim objektivom Sony koji imaju nosač
dodatne opreme s automatskim zaključavanjem. Neke funkcije možda neće raditi,
ovisno o modelu fotoaparata ili kamkordera. Pojedinosti o modelima fotoaparata
kompatibilnih s ovom bljeskalicom potražite na lokalnom web-mjestu tvrtke Sony,
ili se obratite prodavaču proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu
tvrtke Sony.
Premda je dizajnirana imajući takve okolnosti u vidu, ova bljeskalica nije
otporna na prašinu i prskanje.
Ne postavljajte bljeskalicu na sljedeća mjesta
Ne postavljajte bljeskalicu ni na koju od sljedećih lokacija, bez obzira je li u upotrebi
ili je pospremljena. To može dovesti do kvara.
• Ostavljanje bljeskalice na izravnom sunčevom svjetlu, primjerice na kontrolnim
pločama ili pored uređaja za grijanje može uzrokovati njeno deformiranje
ili kvar.
• Mjesta na kojima postoje prekomjerne vibracije
• Mjesta sa snažnim elektromagnetskim smetnjama
• Mjesta gdje ima puno pijeska
Na mjesta poput plaža i drugih pješčanih područja ili tamo gdje ima oblaka
prašine bljeskalicu zaštitite od pijeska i prašine.
To može dovesti do kvara.
HR
8
Značajke
HVL-F60M je funkcionalna dodatna bljeskalica velikog
intenziteta s brojkom vodiljom 60 (položaj od 105 mm,
ISO 100 · m).
,
str. 96
Funkcija odbijanja svjetlosti uz brzu
promjenu položaja omogućuje vam
jednostavno postavljanje gornjeg
ili bočnog položaja tijekom
fotografiranja s odbijanjem bljeska.
,
str. 48
Opremljena je snažnim LED svjetlom (1200 luksa, 0,5m).
Svjetlinu možete prilagođavati na 15 razina.
,
str. 35
Adapter bljeskalice za odbijanje svjetlosti priložen je ovoj bljeskalici, a omogućuje vam omekšavanje svjetlosti i smanjenje sjena.
,
str. 50
Difuzor LED svjetla ugrađen je u bljeskalicu. Priložen je i filtar
za konverziju temperature LED svjetla.
,
str. 37
Opremljeno kotačićem za upravljanje. Upotreba u kombinaciji
sa zaslonom Quick Navi omogućuje brži rad.
,
str. 15
str. 17
Bežična višestruka regulacija omjera svjetlosti omogućuje
maksimalnu kvalitetu snimanja u više svjetlosnih uvjeta.
,
str. 73
Omogućuje sinkronizaciju velike brzine.
,
str. 56
Može se upotrebljavati s kompatibilnim objektivima kako bi
se omogućilo ADI (Advanced Distance Integration) mjerenje
bljeska na koje ne utječe razina odsjaja pozadine ili objekta.
,
str. 34
Opremljeno preglednim matričnim LCD zaslonom.
,
str. 13
9 HR
Nazivi dijelova
A Ugrađena pločica za široki kut
(za bljeskalicu) (42)
B Cijev bljeskalice
C Prijamnik signala s bežičnim
upravljačem (64)
D AF osvjetljivač (82)
Uklonite zaštitnu pločicu s prednjeg
dijela AF osvjetljivača prije upotrebe.
E Poklopac terminala (79, 81)
F Podnožje za više sučelja (19)
G Ugrađena membrana za odbijanje
svjetlosti (za bljeskalicu) (48)
H Ugrađen difuzor (za LED svjetlo)
(37)
I Gumb LIGHT (35)
J Jedinica LED svjetla (35)
Brojke u zagradama su brojevi
stranica na kojima se nalazi opis
svakog LED segmenta.
HR
10
*
K Kutni indikator okomitog
odbijanja svjetlosti (46)
L LCD zaslon (13)
M Upravljačka ploča (12)
N Ručica za zaključavanje (19)
O Vrata odjeljka za bateriju (18)
P Indikator odbijanja svjetlosti
(za bočni kut) (46)
Q Adapter za odbijanje svjetlosti
(za bljeskalicu) (50)
R Filtar za konverziju boje
(za LED svjetlo) (37)
S Mini postolje (63)
* Priključak za tronožac
T Zaštitna kapica priključnice (19)
U Adapter za uređaj za
priključivanje svjetla
i mikrofona (21)
• Kada bljeskalicu ne upotrebljavate, postavite priloženu zaštitnu kapicu na
terminal podnožja za više sučelja.
Brojke u zagradama su brojevi
stranica na kojima se nalazi opis
svakog LED segmenta.
11 HR
Upravljačka ploča
MENU
OFF
ON
LEVEL
A Gumb Fn (funkcija) (15, 17)
B Gumb MODE (26)
C Gumb TEST (38)
Status dok je žaruljica upaljena
Žućkasto: bljeskalica je spremna
Zeleno: ispravna ekspozicija
D Kotačić za upravljanje (17)
E Gumb MENU (83)
F Gumb osvjetljivača LCD zaslona
G Prekidač napajanja (23)
Osvjetljivač LCD zaslona
Ako je LCD zaslon pretaman, možete pritisnuti gumb osvjetljivača LCD zaslona
kako biste osvijetlili zaslon i područje oko gumba.
• LCD zaslon ostat će osvijetljen otprilike 8 sekundi tijekom upotrebe
bljeskalice ili ako je priključen na fotoaparat u načinu rada za uštedu energije.
Ako upotrebljavate bljeskalicu ili fotoaparat, zaslon će dulje ostati osvijetljen.
• Da biste ugasili osvjetljivač LCD zaslona, ponovno pritisnite gumb osvjetljivača
LCD zaslona dok je LCD zaslon osvijetljen.
Brojke u zagradama su brojevi stranica
na kojima se nalazi opis svakog
LED segmenta.
HR
12
Običan zaslon indikatora
Prikazane pojedinosti se mijenjaju i ovise o tome koji ste način rada bljeskalice
odabrali pomoću gumba MODE.
• Postupak za promjenu načina rada bljeskalice potražite na stranici 26.
• Ovdje prikazan zaslon samo je primjer. Prikazani indikatori razlikuju se ovisno
o situaciji.
TTL mjerenje
(TTL način)
Ručna bljeskalica
(MANUAL način)
A Indikator načina rada
bljeskalice (28)
B Indikator pregrijavanja (25)
C Indikator slabe razine
napunjenosti baterije (24)
D Indikator ploče za široki kut (42)
E Indikator sinkronizacije velike
brzine (56)
F Indikator odbijanja svjetlosti (46)
G Indikator udaljenosti (31)
H Traka indikatora udaljenosti (31)
I Indikator upozorenja za domet
bljeskalice (bliža strana) (31)
Indikator upozorenja za domet
bljeskalice (udaljena strana) (31)
J Indikator zuma (39)
K Indikator kompenzacije
bljeskalice (TTL) (43)
L Indikator intenziteta
(MANUAL) (53)
Brojke u zagradama su brojevi stranica
na kojima se nalazi opis svakog
LED segmenta.
13 HR
Višestruka bljeskalica (MULTI način)
Bežični daljinski upravljač
(WL RMT način)
Bežično upravljanje
(WL CTRL način)
M Indikator učestalosti bljeskanja
višestruke bljeskalice (57)
N Indikator ponavljanja višestruke
bljeskalice (57)
O Indikator bežičnog kanala (86)
P Indikator zvučnog signala (87)
Q Indikator postavke bežičnog
daljinskog upravljanja (66)
R Indikator postavke bežičnog
upravljanja (70, 74)
S Indikator omjera bljeskanja (70)
Brojke u zagradama su brojevi stranica
na kojima se nalazi opis svakog
LED segmenta.
HR
14
Zaslon Quick Navi i namjenski zaslon
postavke
Da biste promijenili postavke, pritisnite gumb Fn na običnom zaslonu indikatora
kako biste se prebacili na zaslon postavki.
MODE zaslon (26)
Običan zaslon indikatora
MENU zaslon (84)
Zaslon Quick Navi
Namjenski zaslon postavki
Okrenite da biste promijenili
vrijednost postavke
: Pritisnite sredinu
: Okrenite kotačić
15 HR
Zaslon Quick Navi
Pritisnite gumb Fn na običnom zaslonu indikatora kako biste se prebacili na zaslon
Quick Navi. Na zaslonu Quick Navi pokazivačem odaberite stavku koju želite
postaviti. Odabrana će se stavka označiti. Postavke glavnih indikatora prikazanih
na običnom zaslonu indikatora, poput indikatora zuma i indikatora kompenzacije
bljeskalice, možete promijeniti na isti način kao na običnom zaslonu indikatora.
Rukovanje kotačićem za upravljanje na zaslonu Quick Navi
– Gore, dolje, lijevo, desno: pomicanje pokazivača
– Okretanje: promjena vrijednosti postavke odabrane stavke
OFF
LEVEL
Postupak za promjenu postavki na namjenskom zaslonu
postavki
Ako pritisnete sredinu kotačića za upravljanje dok je prikazan zaslon Quick Navi, prikaz
će se promijeniti u namjenski zaslon postavki za postavku koju ste odabrali pokazivačem.
Pojedinosti o postavljanju potražite na stranici dotične funkcije.
HR
16
Upotreba kotačića za upravljanje
Na ovoj bljeskalici kotačić za upravljanje možete upotrebljavati za izvršavanje
radnji na prikazanom zaslonu.
• Običan zaslon indikatora
Okretanjem kotačića za upravljanje u različite smjerove možete namještati često
korištene postavke.
Ako kotačić za upravljanje pritisnete u nekom smjeru, otvorit će se namjenski
zaslon postavki za različite stavke koje namještate.
– Gore: promjena dometa bljeskalice uz zumiranje (ZOOM) (stranica 40)
– Desno: promjena intenziteta (LEVEL) (stranica 53)
– Lijevo: prilagodba intenziteta (
) (stranica 43)
OFF
LEVEL
• Zaslon Quick Navi
Ako pritisnete gumb Fn, umjesto običnog zaslona indikatora prikazat će se zaslon
Quick Navi. Tada možete promijeniti glavne stavke na običnom zaslonu
indikatora.
Pritisnite kotačić za upravljanje gore, dolje, lijevo ili desno kako biste pomaknuli
pokazivač i odabrali (označili) stavku za postavljanje. Zatim okrenite kotačić
za upravljanje kako biste promijenili vrijednost postavke.
– Gore, dolje, lijevo, desno: pomicanje pokazivača
– Okretanje: promjena vrijednosti postavke odabrane stavke
OFF
LEVEL
• Ostali zasloni
Radnja koja će se izvršiti ovisi o prikazanom zaslonu.
– MENU zaslon (stranica 84)
– MODE zaslon (stranica 26)
– Namjenski zaslon postavki (stranica 16)
17 HR
Pripreme
Umetanje baterija
Uređaj HVL-F60M možete napajati putem:
• Četiri alkalne baterije veličine AA*
• Četiri nikal-metal hidridne (Ni-MH) baterije veličine AA s mogućnošću
ponovnog punjenja*
* Baterije nisu priložene.
Nikal-metal hidridne baterije s mogućnošću ponovnog punjenja uvijek punite
pomoću propisanog punjača.
1
Otvorite vrata odjeljka za bateriju na prikazani način.
2
Umetnite baterije u odjeljak za bateriju kao što je
prikazano na dijagramu.
3
Zatvorite vrata odjeljka za bateriju.
• Prilikom otvaranja vrata odjeljka za bateriju primijenite obrnuti postupak.
HR
18
Postavljanje i uklanjanje bljeskalice
Postavljanje bljeskalice na fotoaparat
1
Isključite napajanje bljeskalice i pomaknite ručicu
za zaključavanje u položaj [RELEASE].
2
U smjeru strelice čvrsto umetnite podnožje za više sučelja
do kraja u nosač Multi Interface Shoe na fotoaparatu.
3
Čvrsto pomaknite ručicu za zaključavanje u položaj [LOCK]
kako biste učvrstili bljeskalicu.
Pripreme
• Prije postavljanja na fotoaparat uklonite zaštitnu kapicu s terminala podnožja za više
sučelja bljeskalice i s fotoaparata uklonite poklopac nosača.
• Kada bljeskalicu ne upotrebljavate, postavite zaštitnu kapicu na terminal
podnožja za više sučelja.
• Ako je ugrađena bljeskalica fotoaparata ispupčena, spustite je prije postavljanja
bljeskalice.
• Ako bljeskalicu postavljate na fotoaparat koji nema nosač dodatne opreme
s automatskim zaključavanjem, prvo na fotoaparat postavite priloženi adapter
za uređaj za priključivanje svjetla i mikrofona. (str. 21)
19 HR
Uklanjanje bljeskalice s fotoaparata
1 Držite pritisnut gumb na kraju ručice za zaključavanje 1
i pomaknite ručicu u položaj [RELEASE] 2.
2
HR
20
Dok je ručica u položaju [RELEASE], klizno pomaknite
bljeskalicu prema naprijed.
Adapter za uređaj za priključivanje svjetla
i mikrofona (ADP-AMA)
Ako bljeskalicu postavljate na fotoaparat koji ima nosač dodatne opreme
s automatskim zaključavanjem, upotrijebite priloženi adapter za uređaj
za priključivanje svjetla i mikrofona (ADP-AMA).
Multi Interface Shoe
2
Gumb za otpuštanje
Pripreme
1
Postavite adapter uređaja za
priključivanje svjetla i mikrofona
na prikazani način.
• Klizno ga pomaknite tako da dobro
sjedne na svoje mjesto.
Držite gumb za otpuštanje 1 prema
dolje i klizno pomaknite adapter uređaja
za priključivanje svjetla i mikrofona
prema sebi da biste ga uklonili.
21 HR
Pohrana bljeskalice
Bljeskalicu i priložene stavke možete pospremiti u priložene kutije i torbicu na dolje
prikazani način.
HR
22
Uključivanje napajanja
Postavite prekidač napajanje u položaj ON.
Uključit će se napajanje bljeskalice.
• Prilikom uključenja napajanja na LCD zaslonu prikazat će se običan zaslon
indikatora.
Pripreme
• Ako se nakon postavljanja prekidača napajanja u položaj ON ništa ne prikaže
na LCD zaslonu, provjerite kako su okrenute baterije.
Postupak za isključivanje napajanja
Postavite prekidač napajanje u položaj OFF.
23 HR
Način rada za uštedu energije
Ako tijekom tri minute ne djelujete na bljeskalicu dok je odvojena od fotoaparata
ili priključena na fotoaparat u načinu rada za uštedu energije, automatski će se
isključiti i LCD zaslon će se isključiti kako bi se štedjela energija.
• Tijekom fotografiranja s bežičnom bljeskalicom (stranica 61) bljeskalica nakon
60 minuta prelazi u način rada za uštedu energije.
• Vrijeme prelaska u način rada za uštedu energije možete promijeniti ili tu
funkciju možete onemogućiti. (str. 88)
• Bljeskalica automatski prelazi u način rada za uštedu energije kada je prekidač
napajanje fotoaparata postavljen u položaj OFF.*
* Osim DSLR-A100
• Kada je fotoaparat u načinu rada za uštedu energije (pa se njegov LCD monitor
automatski isključuje itd.), ne može komunicirati s bljeskalicom. Istodobno
način rada bljeskalice, automatsko zumiranje, širokokutni zaslon i indikator
dometa bljeskalice nisu povezani s fotoaparatom.
Provjera baterija
Kada je preostala razina napunjenosti slaba, na LCD zaslonu prikazuje se indikator
slabe razine napunjenosti baterije.
Indikator
treperi.
Preporučujemo zamjenu baterije.
Kada se isprazne baterije, prikazuje
se zaslon prazne baterije.
Prikazan je zaslon prazne baterije
Upotreba bljeskalice nije moguća.
Umetnite nove baterije.
Zaslon ostaje prikazan sve dok se ne
zamijeni baterija.
Zaslon prazne baterije
HR
24
• Ovisno o uvjetima upotrebe i starosti baterija, zaslon prazne baterije može se
prikazati bez indikatora slabe razine napunjenosti baterije.
• Čak i ako se indikator slabe razine napunjenosti baterije prikaže, možda će
nestati ako se prebacite s bljeskalice na LED svjetlo ili obratno.
Indikator Pregrijavanje
Pripreme
Ako se neprekidno upotrebljava u okruženju izloženom visokim temperaturama,
bljeskalice postaje vruća i unutarnji sigurnosni strujni krug privremeno
onemogućuje njeno okidanje. (Pregrijavanje)
• U slučaju otkrivanja pregrijavanja prikazuje se zaslon pregrijavanja.
• Bljeskalica prestaje raditi sve dok temperatura uređaja ne padne.
• Pritisnite bili koji gumb na bljeskalici da biste prešli na drugi zaslon. Ako je to
običan zaslon indikatora, indikator
će treperiti. (Gumbi MODE i LIGHT
su onemogućeni)
• Postavite prekidač napajanje u položaj OFF, a zatim prestanite koristiti
bljeskalicu na otprilike 10 minuta kako bi se spustila temperatura uređaja.
Zaslon pregrijavanja
25 HR
Promjena načina rada bljeskalice
1
Pritisnite gumb MODE za prikaz zaslona MODE.
2
Da biste odabrali način rada bljeskalice, pomaknite
pokazivač (označena stavka) okretanjem kotačića za
upravljanje ili njegovim pritiskanjem gore, dolje, lijevo
ili desno.
3
Odabrani način postavite pritiskanjem sredine kotačića
za upravljanje ili gumba MODE.
• Prikaz zaslona promijenit će se u običan zaslon indikatora ili
odabrani način.
HR
26
•
•
•
Pripreme
•
• Odabir načina rada [MANUAL], [MULTI], [WL RMT] ili [WL CTRL] nije
moguć u sljedećim slučajevima. (Stavke koje nisu dostupne za odabir
označene su istočkanom linijom)
[MANUAL] ili [MULTI]
– Kada je na fotoaparatu uključeno napajanje (tijekom komunikacije)
– U svim drugim načinima snimanja fotoaparata osim načina M*
* Odabir je moguć ako je način rada MANUAL postavljen na PASM
u postavkama MENU.
[WL RMT] ili [WL CTRL]
– Kada je na fotoaparatu uključeno napajanje (tijekom komunikacije)
– Kada način rada bljeskalice na fotoaparatu nije postavljen na
bežično (WL)
Ovisno o načinu rada bljeskalice na fotoaparatu, možda nećete moći odabrati
način rada bljeskalice čak i kada je označen istočkanom linijom, a zaslon se
možda neće promijeniti na običan zaslon indikatora prije promjene načina
rada bljeskalice.
Zaslon MODE može se prebaciti na običan zaslon indikatora zbog neke radnje
izvršene na fotoaparatu.
Kao što je gore navedeno, ne možete odabrati način rada [MR 1] ili [MR 2],
ovisno o tome je li način rada bljeskalice spremljen u načinu [MR 1] ili [MR 2].
Ako je odabran TTL način, na običnom se zaslonu indikatora prikazuje [TTL
AUTO] ako je fotoaparat postavljen na automatsku bljeskalicu, a [TTL] se
prikazuje ako je fotoaparat postavljen na opću bljeskalicu.
– [TTL]
Bljeskalica uvijek okida.
– [TTL AUTO]
Fotoaparat određuje hoće li bljeskalica okidati.
27 HR
Načini rada dostupni za odabir
Način rada
[TTL]
[
Opis
Mjerenje koristi informacije s fotoaparata
]
(Isključena
bljeskalica)
Bljeskalica ne okida
[MANUAL]
Mjerenje koristi postavke s bljeskalice
[MULTI]
Bljeskalica je aktivirana više puta s otvorenom blendom
(višestruka bljeskalica)
[WL RMT]
Bljeskalica je aktivirana bežično kao samostalna
jedinica bez postavljanja na fotoaparat (daljinski)
[WL CTRL]
Bljeskalica je aktivirana bežično kao kontroler
[MR 1]
[MR 2]
Možete prikazati pojedinosti postavljanja koje je
spremila funkcija [MEMORY] postavki MENU.
• Ovisno o načinu rada bljeskalice na fotoaparatu, možda ćete moći odabrati samo
isključenje bljeskalice. Pogledajte i upute za upotrebu fotoaparata.
HR
28
Osnove
AUTO bljeskalica (osnove)
• Ako vaš fotoaparat ima automatski način rada bljeskalice poput odabira prizora
ili napredno AUTO, ovdje je to obrađeno kao AUTO.
1
2
Na fotoaparatu odaberite način rada AUTO.
Pritisnite gumb MODE kako biste prikazali zaslon MODE
i odaberite stavku [TTL].
Osnove
• Na običnom zaslonu indikatora prikazuje se [TTL AUTO] ako je fotoaparat
postavljen na automatsku bljeskalicu, a [TTL] se prikazuje ako je fotoaparat
postavljen na opću bljeskalicu.
29 HR
3
Gumb okidača pritisnite dopola i provjerite je li objekt
u dometu bljeskalice.
• Pojedinosti o dometu bljeskalice potražite na stranici 31.
4
Kada se bljeskalica napuni, pritisnite gumb okidača
za fotografiranje.
• Znat ćete da je bljeskalica napunjena do kraja ako gumb TEST
na upravljačkoj ploči svijetli žućkasto.
Nakon postizanja ispravne ekspozicije upravo snimljene fotografije, gumb
TEST na upravljačkoj ploči treperi zeleno.
• Ako fotografiju snimite prije nego punjenje dovrši, neće biti dovoljno
eksponirana zbog nedovoljne emisije svjetlosti.
• Prilikom upotrebe bljeskalice sa samokidačem, gumb okidača pritisnite tek
nakon što ste provjerili je li punjenje dovršeno.
• Odabrani način rada bljeskalice (automatska bljeskalica ([TTL AUTO]),
općenita bljeskalica ([TTL]) ili isključena bljeskalica (
mode)) ovisi o vašem
fotoaparatu. Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu fotoaparata.
HR
30
Domet bljeskalice
Pritisnite gumb okidača dopola.
Na LCD zaslonu prikazuje se domet bljeskalice za ispravnu ekspoziciju. Provjerite
je li objekt u tom dometu i zatim snimite fotografiju.
Osnove
Na LCD zaslonu može se prikazati domet od 1,0 m do 28 m (0,7 m do 28 m
za odbijanje svjetlosti prema dolje; pogledajte stranicu 52). Ako je udaljenost
preko tog dometa, upaljeno je ili na jednoj strani dometa bljeskalice.
Ispravna ekspozicija postignuta je na manje
od 1,0 m.
Ako je domet bljeskalice manji od 1,0 m, donje
područje slike na LCD zaslonu fotoaparata može
postati tamno. Promijenite domet bljeskalice kako
biste prilagodili otvor blende i ISO osjetljivost.
Ispravna ekspozicija postiže se od 1,0 m do 28 m ili
više.
• Domet bljeskalice ne prikazuje se kada se upotrebljava funkcija odbijanja bljeska
prema gore, s bežičnom bljeskalicom, kada je komunikacija s fotoaparatom
isključena ili kada se upotrebljava kabel za spajanje fotoaparata s vanjskom
bljeskalicom.
• Ako prilikom fotografiranja idete ispod donje granične vrijednosti dometa
bljeskalica, fotografija može biti prekomjerno eksponirana čak i ako gumb TEST
treperi zeleno, ili se dno slike može zatamniti. Uvijek fotografirajte unutar
propisanog dometa bljeskalice.
31 HR
Automatsko podešavanje bijele boje
s informacijama o temperaturi boje
Balans bijele boje automatski podešava vaš fotoaparat (osim modela DSLR-A100)
temeljem informacija o temperaturi boje prilikom okidanja bljeskalice.
• Funkcija radi u TTL načinu rada bljeskalice zahvaljujući mogućnosti
povezivanja s fotoaparatom.
• Funkcija ne radi prilikom fotografiranja s ručnom bljeskalicom.
HR
32
Upotreba bljeskalice u svim načinima
snimanja fotoaparata
Ako je fotoaparat postavljen na snimanje s prioritetom otvora blende (način rada
A), snimanje s prioritetom brzine okidanja (način rada S) ili u način rada s ručnom
ekspozicijom (način rada M), TTL fotografiranje s bljeskalicom može se izvršiti
sukladno odabranom načinu rada.
Postavite način snimanja fotoaparata.
2
Pritisnite gumb MODE kako biste prikazali zaslon MODE
i odaberite stavku [TTL].
Osnove
1
33 HR
3
Postavite otvor blende i/ili brzinu okidanje sukladno
odabranom načinu rada, a zatim izoštrite objekt.
Pogledajte tablicu u nastavku.
Način snimanja fotoaparata
4
Postavke
A (fotografiranje s bljeskalicom
i prioritetom otvora blende)
Postavite otvor blende.
• Smanjite otvor blende (odnosno
povećajte blendu) kako biste smanjili
domet bljeskalice, ili otvorite otvor
blende (odnosno smanjite blendu)
kako biste povećali domet bljeskalice.
• Brzina okidanja postavlja se
automatski.
A (fotografiranje s bljeskalicom
i prioritetom brzine okidanja)
Postavite brzinu okidanja.
M (fotografiranje s bljeskalicom
u načinu ručne ekspozicije)
Postavite otvor blende i brzinu okidanja.
• Smanjite otvor blende (odnosno
povećajte blendu) kako biste smanjili
domet bljeskalice, ili otvorite otvor
blende (odnosno smanjite blendu)
kako biste povećali domet bljeskalice.
Pritisnite gumb okidača kada završi punjenje.
TTL bljeskalica
Ručna bljeskalica omogućuje fiksnu jačinu bljeska, bez obzira na svjetlinu
objekta i postavku fotoaparata. TTL* bljeskalica mjeri svjetlo s objekta koje
se reflektira kroz objektiv.
TTL mjerenje ima i funkciju P-TTL mjerenja koja dodaje predbljesak TTL
mjerenju i funkciju ADI mjerenja koja dodaje podatke o udaljenosti P-TTL
mjerenju.
Ova bljeskalica definira sva P-TTL i ADI mjerenja kao TTL bljeskalicu.
*TTL = kroz objektiv
• ADI mjerenje moguće je u kombinaciji s objektivom s ugrađenim koderom
udaljenosti. Prije upotrebe funkcije ADI mjerenja provjerite ima li vaš
objektiv ugrađen koder udaljenosti pregledom specifikacija u uputama
za upotrebu isporučenim s objektivom.
HR
34
Snimanje s osvjetljenjem (LED svjetlo)
Upotreba LED svjetla kao osvjetljivača omogućuje vam stvaranje prirodne svjetlost
i sjena te snimanje realističnih videozapisa u uvjetima lošeg osvjetljenja, primjerice
u zatvorenim prostorima.
Osnove
Upotreba svjetla
1
Postavite bljeskalicu u okomiti položaj (odbijanje prema
gore pod 90°)
2
Pritisnite gumb LIGHT pored LED svjetla i držite tako dok se
svjetlo ne uključi.
• Uključit će se LED svjetlo.
• Na LCD zaslonu prikazat će se zaslon LIGHT.
35 HR
3
Svjetlinu promijenite pomoću kotačića za upravljanje.
• Kotačić za upravljanje možete okretati ili ga pritisnuti gore ili dolje kako biste
prilagodili svjetlinu na 15 razina.
• Razina svjetline prikazuje se na zaslonu LIGHT.
• Dok je LED svjetlo uključeno indikator [ ] (uključena bljeskalica)
na fotoaparatu je isključen. (Rad bljeskalice nije moguć dok je uključeno
LED svjetlo.)
• LED svjetlo će se isključiti kada cijev bljeskalice usmjerite prema dolje
(odbijanje prema dolje pod kutom od 10 stupnjeva).
Isključivanje svjetla
Ponovno pritisnite gumb LIGHT.
• LED svjetlo će se isključiti, a na LCD zaslonu ponovno će se prikazati običan
zaslon indikatora.
• Balans bijele boje može varirati, ovisno o kameri, objektivu i postavkama
tijekom snimanja. Ako se to dogodi, postavite balans bijele boje na fotoaparatu.
• Ako bljeskalicu upotrebljavate dok je objekt preblizu fotoaparatu, može doći
do stvaranja više sjena objekta.
• Boja temperature malo varira, ovisno o prilagodbi svjetline i temperaturi
LED svjetla, pa provjerite balans bijele boje prije snimanja.
HR
36
Prilagodba svjetla osvjetljivača
(LED svjetlo) (ugrađeni difuzor,
filtar za konverziju boje)
Upotreba ugrađenog difuzora smanjuje odsjaj i omekšava svjetlo. Također može
umanjiti pojavu neprirodnih i višestrukih sjena.
Upotreba filtra za konverziju boje omogućuje vam promjenu temperature boja na
otprilike 3.200K (pri maksimalnoj svjetlini).
Čvrsto povucite ručicu ugrađenog difuzora prema dolje do dna prozora i pričvrstite
je. Prilikom pohrane ručicu povucite prema gore na glavno kućište.
Osnove
Upotreba ugrađenog difuzora
Upotreba filtra za konverziju boja
Poravnajte kopče sa svake strane filtra za konverziju boje s obručom LED svjetla
i zakopčajte filtar za konverziju boje.
Da biste uklonili filtar za konverziju boje, uhvatite izbočine sa svake strane
i povucite.
• Filtar za konverziju boje možete upotrebljavati s postavljenim i skinutim
ugrađenim difuzorom.
• Prilikom upotrebe filtra osvijetljenost je malo slabija i kut osvjetljavanja je
malo uži.
• Filtar za konverziju boje za postavljanje ne mora biti u vodoravnom položaju.
37 HR
Napredne radnje
Probna bljeskalica
Prije snimanja možete isprobati probnu bljeskalicu. Provjerite razinu svjetla
pomoću probne bljeskalice kada upotrebljavate mjerač bljeska itd., u načinu
ručne bljeskalice (M).
Pritisnite gumb TEST kada gumb TEST zasvijetli žućkasto.
• Gumb TEST uključuje se na dolje opisan način, u skladu s trenutačnim stanjem
bljeskalice.
– Žućkasto: bljeskalica je spremna
– Zeleno: ispravna ekspozicija
• Razina svjetla probne bljeskalice ovisi o postavci razine svjetla (str. 53).
Bljeskalica bljeska uz razinu svjetla 1/1 u TTL načinu rada.
• Prije snimanja fotografija možete provjeriti sjene na objektu pomoću probne
bljeskalice (predbljeskanje). Bljeskalica ima dva načina predbljeskanja, način
trostrukog bljeskanja i način predbljeskanja u kojem bljeskalica uzastopno
bljeska tijekom četiri sekunde. Pojedinosti o postavljanju načina probne
bljeskalice potražite u odjeljku „Postavke izbornika MENU” (str. 83)
i „Postavljanje načina probne bljeskalice [TEST]” (str. 88).
HR
38
Domet zuma bljeskalice
Automatsko zumiranje
Bljeskalica se automatski prebacuje na optimali domet (domet zuma bljeskalice) za
pokrivanje raspona žarišnih duljina od 24 mm do 105 mm (automatsko zumiranje).
U uobičajenim okolnostima domet bljeskalice ne morate ručno mijenjati.
Automatsko zumiranje radi dok je na indikatoru zuma prikazana oznaka [AUTO].
Žarišna duljina od 105 mm
• Kada se prilikom automatskog zumiranja upotrebljava objektiv čija je žarišna
duljina (u ekvivalentnom 35-milimetarskom formatu) manja od 24 mm, na LCD
zaslonu treperi oznaka [WIDE]. U tom se trenutku preporučuje upotreba
ugrađene pločice za široki kut (str. 42) da bi se spriječilo zatamnjivanje na
rubovima slike.
Napredne radnje
Žarišna duljina od 24 mm
Kontrola automatskog zumiranja
optimizirana za veličinu slikovnog senzora
Ova bljeskalica ima optimalan domet u skladu s veličinom slikovnog senzora
(format APS-C/35-milimetarski format) fotoaparata (osim DSLR-A100).
39 HR
Ručno zumiranje
Možete ručno postaviti domet bljeskalice, bez obzira na žarišnu duljinu
upotrebljavanog objektiva (ručno zumiranje).
1
Pritisnite kotačić za upravljanje prema gore (ZOOM).
2
Okrenite kotačić za upravljanje ili ga pritisnite gore ili dolje
kako biste odabrali vrijednost postavke i pritisnite sredinu
za postavljanje te vrijednosti.
• Vrijednosti postavki: 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm, 105 mm, AUTO
• Prilikom ručnog postavljanja vrijednost postavke prikazuje se na indikatoru
zuma. Prilikom automatskog postavljanja prikazuje se oznaka [AUTO].
• Ako je domet bljeskalice postavljen na duljinu koja je manja od žarišne duljine
upotrebljavanog objektiva, rubni dijelovi zaslona postaju tamniji.
• Domet bljeskalice ručnog zuma na LCD zaslonu kut je gledanja žarišne duljine
35-milimetarskog formata.
HR
40
Domet bljeskalice i žarišna duljina
Što je veća brojka za žarišnu duljinu objektiva na fotoaparatu, to se udaljeniji
objekt može snimiti preko čitavog zaslona; ali područje koje je moguće
obuhvatiti postaje manje. Obrnuto od toga, kada je brojka za žarišnu duljinu
manja, objekti se mogu snimati uz veći domet. Domet bljeskalice područje je
koje svjetlost iz bljeskalice može ravnomjerno obuhvatiti uz zadani ili veći
intenzitet, a izražava se kao kut. Domet bljeskalice u okviru kojega možete
snimati određen je žarišnom duljinom.
Odredi li se domet bljeskalice u skladu sa žarišnom duljinom, domet bljeskalice
može se izraziti kao brojka za žarišnu duljinu.
Napredne radnje
41 HR
Ugrađena pločica za široki kut (za bljeskalicu)
(kut zumiranja od 15 mm)
Izvlačenjem ugrađene pločice za široki kut proširuje se domet bljeskalice na žarišnu
duljinu od 15 mm.
Izvucite pločicu za široki kut i postavite je na prednji dio cijevi
bljeskalice, a zatim gurnite natrag karticu za odbijanje
svjetlosti.
• Na LCD zaslonu prikazuje se oznaka [WIDE].
• Vraćajući pločicu za široki kut, u potpunosti je gurnite natrag i provjerite je li se
oznaka [WIDE] na LCD zaslonu isključila.
• Nemojte silom izvlačiti pločicu za široki kut. To može dovesti do njenog
oštećenja.
• Prilikom upotrebe širokokutnog objektiva žarišne duljine manje od 15 mm
rubni dijelovi zaslona mogu postati tamniji.
• Žarišna duljina odgovara žarišnoj duljini ekvivalentnoj 35-milimetarskom
formatu.
• Ova bljeskalica ne podržava kut gledanja od 16 mm objektiva riblje oko F2.8.
• Gurnite pločicu za široki kut i karticu za odbijanje svjetlosti natrag u glavu
bljeskalice prije spremanja bljeskalice u priloženu torbicu.
• Zum se nalazi u zaključanom položaju.
HR
42
Kompenzacija bljeskalice
Kada je bljeskalica u načinu rada koji podržava TTL mjerenje (mjerenje kroz
objektiv), intenzitet bljeska automatski se prilagođava. Međutim, taj automatski
prilagođeni intenzitet bljeska možete ispraviti.
• Načini rada bljeskalice koji podržavaju TTL mjerenje
– TTL način
– WL CTRL način ako je postavljena stavka [TTL RATIO: ON] ili
[RATIO: OFF]
• U načinima rada bljeskalice koji podržavaju TTL mjerenje indikator
kompenzacije bljeskalice prikazuje se u donjem desnom kutu običnog
zaslona indikatora.
Napredne radnje
• Ne radi na fotoaparatima s nosačem za dodatnu opremu s automatskim
zaključavanjem.
Kompatibilne modele fotoaparata potražite na mreži. (Kompenzacija bljeskalice
prikazuje se čak i za nekompatibilne fotoaparate ako je komunikacija
s fotoaparatom isključena. No u tom slučaju, kada se komunikacija
s fotoaparatom ponovno pokrene, indikator kompenzacije bljeskalice
nestaje i kompenzacija bljeskalice se ne provodi).
• Prilikom upotrebe bljeskalice s kabelom za spajanje fotoaparata s vanjskom
bljeskalicom (str. 79), sam intenzitet se ispravlja, ali vrijednost ispravke na
bljeskalici ne odražava se u Exif podacima fotoaparata.
• Ako se mjerenje ispravi i na bljeskalici i na fotoaparatu, bljeskalica bljeska
u skladu sa zbrojem dviju vrijednosti. Međutim, na LCD zaslonu bljeskalice
prikazuje se samo vrijednost ispravka postavljena na bljeskalici.
43 HR
1
Pritisnite kotačić za upravljanje lijevo (
2
Okrenite kotačić za upravljanje ili ga pritisnite lijevo ili
desno kako biste odabrali vrijednost postavke i pritisnite
njegovu sredinu za postavljanje te vrijednosti.
).
• Vrijednosti postavki:
-3,0, -2,5, -2,0~ ±0,0~ +2,0, +2,5, +3,0 (u rasponima po 0,5)
-3,0, -2,7, -2,3, -2,0~±0,0~+2,0, +2,3, +2,7, +3,0 (u rasponima po 0,3)
• Raspone postavljanja intenziteta (0,5 ili 0,3) možete promijeniti u postavkama
izbornika MENU.
Način postavljanja potražite u odjeljku „Postavke izbornika MENU” (str. 83)
i „Promjena raspona postavljanja intenziteta (0,5 ili 0,3) [LEVEL STEP]”
(str. 89).
HR
44
Odbijanje bljeska
Upotreba bljeskalice na objektu iza kojega se nalazi zid stvara jake sjene na zidu.
Usmjeravanjem bljeskalice prema stropu objekt možete osvijetliti odraženom
svjetlošću i tako smanjiti intenzitet sjena te stvoriti mekše svjetlo na zaslonu.
Obična bljeskalica
Napredne radnje
Odbijanje bljeska
45 HR
Čvrsto držeći fotoaparat, okrenite bljeskalicu gore ili lijevo
i desno.
Indikator odbijanja u gornjem desnom kutu zaslona mijenja se ovisno o statusu
odbijanja bljeska bljeskalice.
: Bez odbijanja
: Odbijanje samo u stranu
: Odbijanje prema gore ili u stranu + odbijanje prema gore
: Odbijanje prema dolje ili u stranu + odbijanje prema dolje
• Dok je bljeskalica okrenuta prema gore, domet bljeskalice se ne prikazuje
na LCD zaslonu. Poništava se i sinkronizacija velike brzine (str. 56).
• Za odražavanje bljeska upotrijebite bijeli strop ili zid. Površina u boji može
obojiti svjetlost. Ne preporučuju se visoki stropovi ili staklo.
HR
46
Prilagodba kuta odbijanja
Istodobna upotreba izravne svjetlosti i odbijene svjetlosti iz bljeskalice stvara
neujednačeno osvjetljenje. Odredite kut odbijanja s obzirom na udaljenost od
reflektirajuće površine, udaljenost od fotoaparata do objekta, žarišnu duljinu
objektiva itd.
Primjeri uvjeta snimanja:
• udaljenost od fotoaparata do reflektirajuće površine
• domet bljeskalice
• žarišna duljina objektiva
Nepravilno
Napredne radnje
Pravilno
47 HR
Kada se bljesak odbija prema gore
Odredite kut prema sljedećoj tablici.
Žarišna duljina objektiva
Kut odbijanja
70 mm minimalno
30°, 45°
28 mm – 70 mm
60°
28 mm maksimalno
75°, 90°
Upotreba kartice za odbijanje svjetlosti (za bljeskalicu)
Kartica za odbijanje svjetlosti naglašava oči objekta i čini ga življim.
• Kartica za odbijanje svjetlosti izvlači se nakon izvlačenja pločice za široki kut.
Gurnite natrag pločicu za široki kut.
• Kada upotrebljavate karticu za odbijanje svjetlosti, postavite kut odbijanja na 90°
prema gore.
Odbijanje uz brzu promjenu položaja
Kada snimate u portretnom položaju, možete postaviti isti način odbijanja bljeska
koji ste upotrijebili za snimanje u pejzažnom položaju te istodobno postaviti
upravljačku ploču u ispravnom smjeru.
HR
48
Odbijanje u stranu pod kutom od 90°
Kada se prilikom snimanja u portretnom položaju kut odbijanja postavi na 90°
u stranu i na 0° prema gore, vrh i dno fotografije mogu postati tamni. U tom slučaju
upotrijebite ugrađenu pločicu za široki kut ili postavite kut odbijanja na 0° u stranu.
Napredne radnje
• U tom stanju, na LCD zaslonu prikazuje se indikator odbijanja svjetlosti
.
• Ako prilikom upotrebe odbijanja pod kutom od 90° u stranu domet zuma
bljeskalice postavite na [AUTO], domet će se automatski prilagoditi na široki
kut. U tom slučaju domet bljeskalice je manji od onoga za odbijanje svjetlosti
u stranu pod kutom od 0°.
49 HR
Upotreba adaptera za odbijanje
svjetlosti
Postavljanje priloženog adaptera za odbijanje svjetlosti omogućuje raspršivanje
svjetlosti iz bljeskalice pod širokim kutom, čime se stvara mekše svjetlo
i smanjuju se sjene.
Postavljanje adaptera za odbijanje svjetlosti
Adapter za odbijanje svjetlosti postavite u smjeru strelice prikazane na slici,
poravnavajući kopče na adapteru s utorima na bljeskalici.
• Držite adapter za odbijanje svjetlosti tako da mu odrezani dio bude okrenut
prema gore, kao što je prikazano na slici u nastavku, i provjerite je li okrenut
prema cijevi bljeskalice prije nego ih čvrsto spojite. Neispravno i nedovoljno
čvrsto postavljanje može uzrokovati pogrešno mjerenje.
OK
HR
50
• Prilikom postavljanja adaptera za odbijanje svjetlosti na indikatoru zuma
prikazuje se oznaka [BOUNCE ADAPTOR] (ako upotrebljavate ugrađenu
pločicu za široki kut, prikazuje se i oznaka [WIDE]).
• Zum se nalazi u zaključanom položaju.
Uklanjanje adaptera za odbijanje svjetlosti
Napredne radnje
Povlačeći ručicu adaptera za odbijanje svjetlosti u smjeru strelice 1, uklonite
adapter za odbijanje svjetlosti u smjeru strelice 2.
51 HR
Fotografiranje u krupnom planu
(odbijanje prema dolje)
Da biste osigurali precizno osvjetljenje, bljeskalicu malo nagnite prema dolje kada
fotografirate objekt udaljen od 0,7 do 1,0 m od fotoaparata uz upotrebu bljeskalice.
Čvrsto držeći fotoaparat, okrenite bljeskalicu prema dolje.
• Kut okretanja je 10°.
• Na LCD zaslonu prikazat će se
.
• Prilikom fotografiranja na udaljenosti manjoj od 0,7 m, bljeskalica neće
moći u potpunosti obuhvatiti objekt pa će dno slike biti tamnije. Upotrijebite
vanjsku bljeskalicu za fotoaparat, dvostruku bljeskalicu za makro snimanje ili
prstenasto svjetlo.
• Odbijanje svjetlosti prema dolje može se upotrebljavati samo kada je kut
odbijanja postavljen na 0° ili na 90° u stranu.
• Objektivi velike duljine mogu ometati svjetlost bljeskalice.
HR
52
Ručna bljeskalica (M)
Uobičajeno TTL mjerenje bljeska automatski prilagođava intenzitet bljeska kako bi
se postigla ispravna ekspozicija objekta. Ručna bljeskalica omogućuje fiksnu jačinu
bljeska, bez obzira na svjetlinu objekta i postavku fotoaparata.
• Budući da na ručnu bljeskalicu ne utječe odražavanje svjetlosti o objekt,
prikladna je za upotrebu na objektima u uvjetima iznimno visoke ili niske
refleksije svjetlosti.
• Ručna bljeskalica može se upotrebljavati samo kada je fotoaparat u načinu M.
U drugim načinima automatski se odabire TTL mjerenje.
• Pomoću postavki izbornika MENU moguće je odabrati ručnu bljeskalicu bez
prebacivanja fotoaparata u način M (str. 88).
1
Ručno mjerenje bljeska
Pritisnite gumb MODE kako biste prikazali zaslon MODE
i odaberite stavku [MANUAL].
Napredne radnje
TTL mjerenje bljeska
53 HR
2
Pritisnite kotačić za upravljanje desno (LEVEL).
3
Okrenite kotačić za upravljanje ili ga pritisnite lijevo ili
desno kako biste odabrali vrijednost postavke i pritisnite
njegovu sredinu za postavljanje te vrijednosti.
• Vrijednosti postavki:
1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 (raspon postavljanja = 0,5
ili 0,3)
• Intenzitet možete postaviti na vrijednost između 1/1 (najsvjetlije) i 1/128
(tamno). Može se postaviti i na 1/256 (najtamnije) ako se stavka [HSS]
u postavkama izbornika MENU postavi na [OFF].
• Čak i pri istoj postavci intenziteta osvjetljenja indikator raspona razine
razlikuje se ovisno o tome je li razina povišena ili smanjena.
npr.
Pritisak na kotačić za upravljanje lijevo
1/1 → 1/1 (-0,3) → 1/1 (-0,7) → 1/2 ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ 1/128 (-0,3) → 1/128 (-0,7) → 1/256
Pritisak na kotačić za upravljanje desno
1/1 ← 1/2 (+0,7) ← 1/2 (+0,3) ← 1/2 ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ 1/256 (+0,7) ← 1/256 (+0,3) ← 1/256
• Pomoću ove bljeskalice možete promijeniti raspon postavljanja intenziteta
osvjetljenja i postaviti do 25 razina. Pojedinosti o rasponu postavljanja za
intenzitet potražite na str. 89.
HR
54
• Kada gumb okidača pritisnete dopola, na LCD zaslonu prikazat će se udaljenost
na kojoj se postiže ispravna ekspozicija. Postavite otvor blende tako da odgovara
prikazanoj udaljenosti do udaljenosti snimanja.
Ispravna ekspozicija postignuta je na manje od 28 m.
• Prilikom fotografiranja s ručnom bljeskalicom, ako je intenzitet postavljen
na 1/1, bljeskalica će bljesnuti punom snagom. Intenzitet osvjetljenja
(npr. 1/1 t 1/2) odgovara rasponu otvora blende (npr. F4 t 5,6).
• Oznaka provjere dometa bljeskalice na gumbu TEST (treperi zeleno) ne radi
nakon snimanja fotografije ručnom bljeskalicom.
• Domet bljeskalice ne prikazuje se kada se upotrebljava funkcija odbijanja bljeska
prema gore, s bežičnom bljeskalicom, kada je komunikacija s fotoaparatom
isključena ili kada se upotrebljava kabel za spajanje fotoaparata s vanjskom
bljeskalicom.
Napredne radnje
Ispravna ekspozicija postignuta je na manje od 1,0 m.
Ako je domet bljeskalice manji od 1,0 m, donje
područje slike na LCD zaslonu fotoaparata može
postati tamno. Promijenite domet bljeskalice kako
biste prilagodili otvor blende i ISO osjetljivost.
55 HR
Sinkronizacija velike brzine (HSS)
Sinkronizacija velike brzine
Obična bljeskalica
Sinkronizacija velike brzine otklanja ograničenja u brzini sinkronizacije bljeskalice
i omogućuje upotrebu bljeskalice u cijelom rasponu brzine okidanja fotoaparata.
Mogućnost odabira više različitih raspona otvora blende omogućuje fotografiranje
s bljeskalicom uz širok otvor blende, pri čemu pozadina ostaje izvan fokusa
i naglašava se prednji objekt. Čak i prilikom snimanja s širokim otvorom blende
u načinu A ili M fotoaparata, kada je pozadina jako svijetla i snimak zbog toga
vjerojatno previše eksponiran, možete prilagoditi ekspoziciju upotrebom velike
brzine okidanja.
Pojedinosti o postavljanju značajki HSS potražite u odjeljku „Postavke izbornika
MENU” (str. 83).
• Značajka HSS možda neće raditi, ovisno o modelu fotoaparata. Pojedinosti
o modelima fotoaparata kompatibilnih s ovom bljeskalicom potražite na
lokalnom web-mjestu tvrtke Sony, ili se obratite prodavaču proizvoda tvrtke
Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu tvrtke Sony.
Brzina sinkronizacije bljeskalice
Fotografiranje uz bljeskalicu obično se povezuje s maksimalnom brzinom
okidanja koja se zove brzina sinkronizacije bljeskalice. To ograničenje ne
odnosi se na fotoaparate namijenjene za fotografiranje uz sinkronizaciju velike
brzine (HSS) jer oni omogućuju fotografiranje s bljeskalicom pri maksimalnoj
brzini okidanja fotoaparata.
HR
56
Višestruka bljeskalica (MULTI)
Bljeskalica se aktivira više puta s otvorenom blendom (višestruka bljeskalica).
Višestruka bljeskalica omogućuje snimanje kretanja objekta na fotografiji za
kasniju analizu.
• Za fotografiranje s višestrukom bljeskalicom fotoaparat mora biti postavljen
u način M. U načinima rada fotoaparata koji nisu M, postizanje ispravne
ekspozicije možda neće biti moguće.
• Upotreba postavki izbornika MENU omogućuje postavljanje fotoaparata za
fotografiranje s višestrukom bljeskalicom bez odabira načina M (str. 88).
Napredne radnje
1
Pritisnite gumb MODE kako biste prikazali zaslon MODE
i odaberite stavku [MULTI].
2
Pritisnite gumb Fn kako biste prikazali zaslon Quick Navi.
3
Pomaknite pokazivač (označeno) na indikator učestalosti
višestruke bljeskalice pritiskanjem kotačića za upravljanje
gore, dolje, lijevo ili desno.
57 HR
4
Pritisnite sredinu kotačića za upravljanje kako biste
prikazali namjenski zaslon postavki.
• Postavke možete promijeniti i na zaslonu Quick Navi (str. 16).
5
Učestalost bljeskanja promijenite kotačićem za
upravljanje.
• Okretanje: promjena vrijednosti postavke
Lijevo ili desno: promjena vrijednosti postavke
Vrijednosti postavki:
100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
6
Pritisnite kotačić za upravljanje gore ili dolje kako biste
pomaknuli pokazivač i istodobno promijenili postavke
broja bljeskanja i intenziteta.
Broj bljeskanja
• Okretanje: promjena vrijednosti postavke
Lijevo ili desno: promjena vrijednosti postavke
Vrijednosti postavki:
- -, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
• Ako odaberete „--”, bljeskanje se nastavlja postavljenom učestalošću
s otvorenom blendom.
HR
58
Intenzitet
• Okretanje: promjena vrijednosti postavke
Lijevo ili desno: promjena vrijednosti postavke
Vrijednosti postavki:
1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 (raspon postavljanja = 0,5 ili 0,3)
• Intenzitet možete postaviti na vrijednost između 1/8 i 1/128 (tamno).
Može se postaviti i na 1/256 (najtamnije) ako se stavka [HSS] u postavkama
izbornika MENU postavi na [OFF].
• Možete promijeniti raspon postavljanja za intenzitet i postaviti do 16 razina
osvjetljenja s višestrukom bljeskalicom. Pojedinosti o rasponu postavljanja
za intenzitet potražite na str. 89.
Kada završite s postavljanjem, pritisnite sredinu kotačića
za upravljanje kako biste se vratili na obični zaslon
indikatora.
8
Postavite brzinu okidanja i otvor blende.
• Brzina okidanja izračunava se na način objašnjen u nastavku, u skladu
s odabranom učestalošću i brojem bljeskanja.
Broj bljeskanja (TIME) ÷ učestalost bljeskanja (Hz) = brzina okidanja
Na primjer, kada se odabere 10 bljeskanja i 5 Hz, 10 ÷ 5 = 2, potrebna je
brzina okidanja dulja od dvije sekunde.
9
Napredne radnje
7
Kada se bljeskalica napuni do kraja, pritisnite gumb
okidača za fotografiranje.
• Udaljenost na kojoj se postiže ispravna ekspozicija jednim bljeskanjem
prikazuje se na LCD zaslonu.
(Udaljenost se ne prikazuje kada se upotrebljava funkcija odbijanja bljeska
prema gore, kada je komunikacija s fotoaparatom isključena ili kada se
upotrebljava kabel za spajanje fotoaparata s vanjskom bljeskalicom.)
• Da biste spriječili trešnju, preporučujemo upotrebu tronošca prilikom
fotografiranja s višestrukom bljeskalicom.
• Probna bljeskalica bljeskat će odabranom učestalošću/brojem/razinom
dok se pritišće gumb TEST ako je odabrana stavka [1 TIME] u postavkama
izbornika MENU. Ako je odabrana stavka [3 TIMES] ili [4 SEC], prednost
ima trostruko bljeskanje ili predbljeskanje u trajanju od četiri sekunde.
59 HR
Maksimalan broj neprekidnih bljeskanja
Maksimalan broj neprekidnih bljeskanja tijekom fotografiranja s višestrukom
bljeskalicom ograničen je napunjenošću baterije. Upotrijebite sljedeće vrijednosti
kao smjernice.
S alkalnim baterijama
Intenzitet
1/8
Učestalost bljeskanja (Hz)
100 90
4
4
80
70
60
50
40
30
20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
7
8
10
15 100*
1
10
15
20
25 100* 100* 100*
1/16
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
1/32
16
16
16
17
17
17
18
19
20
35
40
45 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64
30
30
30
30
30
30
35
40
50 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128
50
60
60
60
65 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/256
100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
100* znači više od 100.
S nikal-metal hidridnim baterijama (kada se upotrebljava 2500 mAh)
Intenzitet
1/8
Učestalost bljeskanja (Hz)
100 90
4
4
80
70
60
50
40
30
20
10
9
8
7
6
5
4
4
4
4
4
5
5
5
7
7
7
7
10
10
15 100* 100* 100*
3
2
1
20
20
35
40 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/16
8
8
8
9
9
9
10
10
10
1/32
17
17
17
17
18
18
20
20
25 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64
30
30
32
32
32
40
45
60 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128
60
60 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/256
100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
100* znači više od 100.
• Maksimalan broj bljeskanja razlikovat će se ovisno o vrsti baterije i njenom
stanju. Ako upotrebljavate vanjski baterijski adapter FA-EB1AM (dodatno),
maksimalni broj bljeskova povećava se iznad gore navedenih vrijednosti.
HR
60
Način bežične bljeskalice (WL)
Bljeskalica omogućuje sljedeće vrste fotografiranja s bežičnom bljeskalicom.
[A] Fotografiranje s bežičnom bljeskalicom (HVL-F60M: vanjska
bljeskalica)
Ugrađena bljeskalica fotoaparata je kontroler (bljeskalica koja aktivira
kontrolno svjetlo), a HVL-F60M je vanjska bljeskalica (bljeskalica udaljena
od fotoaparata).
[B] Fotografiranje s bežičnom bljeskalicom (HVL-F60M: kontroler)
HVL-F60M je kontroler, a druga bljeskalica je vanjska bljeskalica.
Obična bljeskalica
Napredne radnje
[C] Fotografiranje s višestrukom bežičnom bljeskalicom uz kontrolu
omjera osvjetljenja
Upotrebom modela HVL-F60M kao kontrolera, fotoaparat koji podržava
kontrolu omjera osvjetljenja može grupirati više vanjskih bljeskalica
i upravljati omjerom osvjetljenja.
Bežična bljeskalica [A], [B]
Bežična bljeskalica [C]
(način kontrole omjera osvjetljenja)
61 HR
Domet bežične bljeskalice
Bežična bljeskalica upotrebljava svjetlosni signal iz bljeskalice kao okidač za
pokretanje vanjske bljeskalice. Prilikom određivanja položaja fotoaparata,
bljeskalice i objekta slijedite preporuke u nastavku.
• Fotografiranje na mračnim mjestima u zatvorenom prostoru.
• Postavite vanjski fotoaparat unutar sivog područja prikazanog na sljedećem
dijagramu.
Udaljenost između
bljeskalice i objekta
(pogledajte tablicu 2)
Udaljenost između fotoaparata
i objekta (pogledajte tablicu 1)
Nemojte postavljati bljeskalicu
neposredno iza objekta
Postavite fotoaparat i bljeskalicu
u radijusu od 1 m do 5 m
od objekta
Udaljenost fotoaparat – HVL-F60M – objekt
Udaljenost između
fotoaparata-i objekta
(Tablica 1)
Brzina okidanja
Otvor blende
Udaljenost HVL-F60M – objekt
(Tablica 2)
Modeli koji
nemaju HSS
Sve brzine okidanja Brzinailisinkronizacije
sporije
HSS
1/250 s
1/500 s
1/1000 s
1/2000 s
2,8
1,4 - 5
1-5
1-4
1 - 2,8
1-2
1 - 1,4
4
1-5
1-5
1 - 2,8
1-2
1 - 1,4
–
5,6
1-5
1-5
1-2
1 - 1,4
–
–
Mjerne jedinice: m
• Udaljenosti navedene u gornjoj tablici pretpostavljaju upotrebu vrijednosti
ISO 100. Ako se upotrebljava vrijednost ISO 400, udaljenosti se moraju
pomnožiti s faktorom 2 (uz pretpostavljenu granicu od 5 m).
• Kada se upotrebljava bežična bljeskalica, domet bljeskalice ne prikazuje se
na LCD zaslonu.
HR
62
Otvaranje i zatvaranje mini postolja
• Mini postolje je sklopivo i prilikom upotrebe mora biti otvoreno.
Postavljanje i uklanjanje mini postolja
• Kada je bljeskalica odvojena od fotoaparata, upotrijebite priloženo mini postolje.
Uklanjanje
Napredne radnje
Postavljanje
• Pogledajte i „Postavljanje i uklanjanje bljeskalice” (str. 19).
• Bljeskalicu možete pričvrstiti na tronožac pomoću rupa za pričvršćivanje
tronošca na mini postolju. Upotrijebite tronožac opremljen vijkom manjim
od 5,5 mm. Budući da tronožac opremljen vijkom većim od 5,5 mm ne može
čvrsto držati mini postolje, mini postolje može se oštetiti.
• Kada je mini postolje rastavljeno na sastavne dijelove, umetnite dio s osovinom
u drugi dio.
63 HR
[A] Fotografiranje s bežičnom bljeskalicom
pomoću modela HVL-F60M kao vanjske
bljeskalice
Upotrebljavajte samo vanjsku bljeskalicu služeći se svjetlom iz ugrađene bljeskalice
kao signalom.
Ugrađena bljeskalica
HVL-F60M
1
Postavite bljeskalicu na fotoaparat i uključite napajanje
bljeskalice i fotoaparata.
2
Postavite način rada bljeskalice fotoaparata na bežično
(WL).
• Način postavljanja razlikuje se ovisno o fotoaparatu. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu fotoaparata.
• Kada je fotoaparat postavljen na bežičnu bljeskalicu, bljeskalica se
automatski mijenja u bežičnu i prikazuje se obični zaslon indikatora
za način WL RMT.
Informacije o kanalima bljeskalice prenose se na fotoaparat. (Ako je
prikazan indikator načina rada bljeskalice [WL CTRL], promijenite
ga u [WL RMT] na zaslonu MODE.)
3
Uklonite bljeskalicu s fotoaparata i podignite ugrađenu
bljeskalicu.
• Provjerite prikazuje li se indikator načina rada bljeskalice na LCD zaslonu
bljeskalice [WL RMT].
4
Odaberite postavku za bežični daljinski rad na bljeskalici.
• Pojedinosti potražite na str. 66.
• U tom trenutku, ako je postavka za bežični daljinski rad postavljena na
MANUAL REMOTE ili MANUAL REMOTE 2, možete ručno prilagoditi
intenzitet (pogledajte tablicu za bežični daljinski rad na str. 67).
HR
64
5
Namjestite postavke fotoaparata i bljeskalice.
• Fotoaparat i bljeskalicu namještajte na tamnom mjestu, primjerice
u zatvorenom prostoru.
• Pojedinosti potražite na str. 62.
6
Provjerite jesu li ugrađena bljeskalica i bljeskalica potpuno
napunjene.
• Oznaka potpune napunjenosti ugrađene bljeskalice razlikuje se ovisno
o fotoaparatu. Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu fotoaparata.
• Kada je bljeskalica potpuno napunjena u načinu bežične bljeskalice,
AF osvjetljivač na prednjoj strani treperi, a gumb TEST svijetli žućkasto.
7
Napredne radnje
• Prilikom upotrebe bljeskalice kao bežične bljeskalice, možete je namjestiti
tako da se po završetku punjenja i mjerenja uključi zvučni signal (vrijeme
do završetka punjenja: oko 0,6 sekundi; vrijeme do završetka mjerenja:
oko 0,1 sekunda). Pojedinosti potražite u dijelu „Postavljanje zvučnog
signala u načinu bežičnog daljinskog upravljanja [BEEP]” odjeljka
„Postavke izbornika MENU” (str. 87).
Upotrijebite probnu bljeskalicu za provjeru bljeskalice.
• Tijekom fotografiranja s bežičnom bljeskalicom postupak rada s probnom
bljeskalicom razlikuje se ovisno o fotoaparatu. Pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu fotoaparata.
• Ako probna bljeskalica ne radi, promijenite položaj fotoaparata, bljeskalice
i objekta ili usmjerite prijamnik signala bežičnog upravljača prema
fotoaparatu.
8
Ponovno provjerite jesu li ugrađena bljeskalica i bljeskalica
potpuno napunjene i pritisnite gumb okidača kako biste
snimili fotografiju.
65 HR
Namještanje bežične bljeskalice samo putem
bljeskalice
Nastavite li po završetku namještanja bežične bljeskalice u koraku [A]
upotrebljavati istu kombinaciju fotoaparata i bljeskalice bez promjene bežičnog
kanala, možete i zasebno namjestiti bljeskalicu i fotoaparat na bežični način rada.
Postavljanje fotoaparata:
Postavite način rada bljeskalice na bežično (WL).
Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu koje su isporučene s fotoaparatom.
Postavljanje bljeskalice:
Postavite način rada bljeskalice na bljeskalici na bežično daljinski (WL RMT),
a zatim odaberite postavke mjerenja i grupe za daljinsku upotrebu.
1 Pritisnite gumb MODE kako biste prikazali zaslon MODE
i odaberite [WL RMT].
2 Pritisnite gumb Fn kako biste prikazali zaslon Quick Navi
i pritisnite kotačić za upravljanje gore, dolje, lijevo ili
desno da biste odabrali indikator postavke za bežični
daljinski rad.
3 Pritisnite sredinu kotačića za upravljanje kako biste
prikazali namjenski zaslon postavki.
• Postavke možete promijeniti i na zaslonu Quick Navi. (str. 16)
HR
66
4 Okrenite kotačić za upravljanje ili ga pritisnite gore ili dolje
kako biste pomaknuli pokazivač te postavili mjerenje
i grupe za daljinski način.
• Okretanje: promjena vrijednosti postavke
Gore ili dolje: promjena vrijednosti postavke
Sredina: postavljanje vrijednosti i vraćanje na obični zaslon indikatora
Tablica postavki za bežični daljinski rad
Način rada
bljeskalice
Vrijednost postavke
Grupa u daljinskoj upotrebi
TTL
grupa [REMOTE]
TTL REMOTE 2
TTL
grupa [REMOTE 2]
MANUAL REMOTE
MANUAL
grupa [REMOTE]
MANUAL REMOTE 2
MANUAL
grupa [REMOTE 2]
Napredne radnje
TTL REMOTE
• Ako je [WL CTRL] (postavka načina bežičnog upravljanja bljeskalicom)
u postavkama izbornika MENU postavljena na [CTRL], udaljena grupa
postavki za bežični daljinski rad radit će jednako, bilo da se radi o grupi
REMOTE ili REMOTE 2.
• Ako je način rada bljeskalice u postavkama za bežični daljinski rad
postavljen na [TTL], kompenzacija bljeskalice se ne prikazuje.
5
Po potrebi promijenite na isti način razinu zuma
i intenziteta.
Indikator zuma
Indikator intenziteta
• Pojedinosti o svakom namjenskom zaslonu postavki potražite u odjeljcima
„Ručno zumiranje” (str. 40) i „Ručna bljeskalica (M)” (str. 53).
• Kada se postavi bežično daljinsko upravljanje, postavka minimalnog
intenziteta iznosi 1/128, neovisno o tome je li stavka HSS u postavkama
izbornika MENU postavljena na ON ili OFF.
• Kada je postavka za bežični daljinski rad postavljena na TTL, možete
promijeniti samo zum.
67 HR
6
Kada završite s promjenama, pritisnite sredinu kotačića za
upravljanje kako biste postavili vrijednosti i vratili se na
obični zaslon indikatora.
• Pazite da je bežični kanal vanjske bljeskalice postavljen na isti kanal kao
i kontroler. Pojedinosti o postavljanju bežičnog kanala potražite u odjeljku
„Postavke izbornika MENU” (str. 83).
• Prilikom upotrebe bljeskalice kao bežične bljeskalice, možete je namjestiti
tako da se po završetku punjenja i mjerenja uključi zvučni signal (vrijeme
do završetka punjenja: oko 0,6 sekundi; vrijeme do završetka mjerenja:
oko 0,1 sekunda). Pojedinosti potražite u dijelu „Postavljanje zvučnog
signala u načinu bežičnog daljinskog upravljanja [BEEP]” odjeljka
„Postavke izbornika MENU” (str. 87).
HR
68
[B] Fotografiranje s bežičnom bljeskalicom uz
upotrebu modela HVL-F60M kao kontrolera
Prilikom upotrebe fotoaparata DSLR-A900, DSLR-A850, DSLR-A700, SLT-A99V/
SLT-A99, SLT-A77V/SLT-A77, SLT-A65V/SLT-A65, SLT-A57, SLT-A37, NEX-7
ili NEX-6, možete bežično fotografirati s bljeskalicom upotrebom 2 bljeskalica
od kojih jedna služi kao kontroler, a druga kao vanjska bljeskalica. Upotrijebite
HVL-F60M kao kontroler.
(Pojedinosti o modelima fotoaparata kompatibilnih s ovom bljeskalicom potražite
na lokalnom web-mjestu tvrtke Sony, ili se obratite prodavaču proizvoda tvrtke
Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu tvrtke Sony.)
Ova bljeskalica
• Ako upotrebljavate HVL-F56AM ili HVL-F36AM kao vanjsku bljeskalicu
kada upotrebljavate fotoaparat DSLR-A900, DSLR-A850, SLT-A99V/SLT-A99,
SLT-A77V/SLT-A77, SLT-A65V/SLT-A65, SLT-A57, SLT-A37, NEX-7 ili
NEX-6, postavite način upravljanja bljeskalicom na ovoj bljeskalici na [CTRL].
Pojedinosti o postavljanju načina upravljanja bljeskalicom potražite u odjeljku
„Postavke izbornika MENU” na str. 83.
1
Napredne radnje
Vanjska bljeskalica
Postavite fotoaparat, bljeskalicu (kontroler), bljeskalicu
(vanjska bljeskalica) na bežičnu bljeskalicu.
Postavljanje fotoaparata:
Postavite način rada bljeskalice na bežično (WL).
Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu koje su isporučene
s fotoaparatom.
69 HR
Postavljanje kontrolera:
1 Pritisnite gumb MODE kako biste prikazali zaslon
MODE i odaberite [WL CTRL].
2 Pritisnite gumb Fn kako biste prikazali zaslon
Quick Navi i pritisnite kotačić za upravljanje gore, dolje,
lijevo ili desno da biste odabrali indikator postavke
bežičnog upravljanja.
3 Pritisnite sredinu kotačića za upravljanje kako biste
prikazali namjenski zaslon postavki.
• Postavke možete promijeniti i na zaslonu Quick Navi. (str. 16)
4 Okrenite kotačić za upravljanje ili ga pritisnite gore
ili dolje kako biste pomaknuli pokazivač i odaberite
[RATIO: OFF].
• Okretanje: promjena vrijednosti postavke
Gore ili dolje: promjena vrijednosti postavke
Sredina: postavljanje vrijednosti i vraćanje na obični zaslon indikatora
Vrijednosti postavki:
RATIO: OFF
Omogućuje fotografiranje s bežičnom bljeskalicom upotrebom
samo daljinske bljeskalice.
Kontrolna bljeskalica emitira samo kontrolno svjetlo za bežično
upravljanje.
TTL RATIO: ON
Omogućuje fotografiranje s bežičnom bljeskalicom uz kontrolu
omjera osvjetljenja.
HR
70
MANUAL RATIO: ON
Omogućuje fotografiranje s bežičnom bljeskalicom uz kontrolu
omjera osvjetljenja. Aktiviranje kontrolera može se postaviti ručno.
Napredne radnje
• Stavku [MANUAL RATIO: ON] možete postavljati dok je fotoaparat
u načinu rada M (ručnom).
Može biti dostupna i kada fotoaparat nije u načinu M ako je stavka
[MANUAL MODE] u postavkama izbornika MENU bljeskalice
(str. 88) postavljena na [PASM].
• Kada je stavka [MANUAL MODE] postavljena na [MANUAL]
i fotoaparat je u načinu M, postavka [MANUAL RATIO: ON]
privremeno prikazuje stavku [MANUAL RATIO: ON] sve dok je
komunikacija s fotoaparatom isključena. Kada započne komunikacija
s fotoaparatom, prikaz se mijenja u postavku [TTL RATIO: ON].
• Indikator zuma ne prikazuje se kada je postavljena postavka
[RATIO: OFF].
Postavljanje vanjske bljeskalice:
Postavite bljeskalicu u način WL RMT. Ako upotrebljavate ovu bljeskalicu kao
vanjsku bljeskalicu, pogledajte str. 66. (Nakon postavljanja u način WL RMT,
postavite indikator postavke za bežični daljinski rad na [TTL REMOTE] ili
[MANUAL REMOTE].) Ako upotrebljavate neku drugu bljeskalicu,
pogledajte upute za upotrebu isporučene s tom bljeskalicom.
2
Postavite kontroler na fotoaparat i uključite napajanje
fotoaparata, kontrolera i vanjske bljeskalice.
3
Namjestite postavke fotoaparata s kontrolerom i vanjskom
bljeskalicom.
• Pojedinosti potražite na str. 62.
71 HR
4
Provjerite jesu li kontroler i bljeskalica potpuno napunjeni.
• Kada je bljeskalica potpuno napunjena u načinu bežične bljeskalice,
AF osvjetljivač na prednjoj strani treperi, a gumb TEST svijetli žućkasto.
5
Upotrijebite probnu bljeskalicu za provjeru bljeskalice.
• Način rada probne bljeskalice razlikuje se ovisno o fotoaparatu. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu fotoaparata.
• Ako probna bljeskalica ne radi, promijenite položaj fotoaparata, bljeskalice
i objekta ili usmjerite prijamnik signala bežičnog upravljača prema
fotoaparatu. Nadalje, pazite da je bežični kanal daljinske bljeskalice
postavljen na isti kanal kao i kontroler.
6
Ponovno provjerite jesu li kontroler i bljeskalica potpuno
napunjeni i pritisnite gumb okidača kako biste snimili
fotografiju.
• Čak i ako je postavka bežičnog upravljanja postavljena na [RATIO: OFF]
(isključena kontrola omjera osvjetljenja), kontroler bljeska kako bi
prenio signal.
HR
72
[C] Fotografiranje s višestrukom bežičnom
bljeskalicom uz kontrolu omjera osvjetljenja
Ova bljeskalica
(kontroler)
Vanjska bljeskalica
(REMOTE)
Vanjska bljeskalica
(REMOTE 2)
Napredne radnje
Prilikom upotrebe fotoaparata DSLR-A900, DSLR-A850, DSLR-A700, SLT-A99V/
SLT-A99, SLT-A77V/SLT-A77, SLT-A65V/SLT-A65, SLT-A57, SLT-A37, NEX-7
ili NEX-6, možete fotografirati s bežičnom bljeskalicom uz istodobnu kontrolu
omjera osvjetljenja u najviše 3 grupe, uključujući kontroler i dvije grupe vanjskih
bljeskalica.
(Pojedinosti o modelima fotoaparata kompatibilnih s ovom bljeskalicom potražite
na lokalnom web-mjestu tvrtke Sony, ili se obratite prodavaču proizvoda tvrtke
Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu tvrtke Sony.)
Kontroler: HVL-F60M (ova bljeskalica)
Vanjske bljeskalice:
HVL-F60M (ova bljeskalica), HVL-F58AM, HVL-F43AM, HVL-F42AM
Ova bljeskalica može se postaviti u 2 grupe (REMOTE i REMOTE 2).
• Bilo koja kombinacija ove bljeskalice ili bljeskalice HVL-F58AM, HVL-F43AM
ili HVL-F42AM može se upotrijebiti u grupi REMOTE. Bilo koja kombinacija
ove bljeskalice postavljene na [REMOTE 2] ili bljeskalice HVL-F58AM ili
HVL-F43AM može se upotrijebiti u grupi REMOTE 2.
* Na bljeskalici HVL-F58AM ili HVL-F43AM grupa REMOTE prikazuje se kao
[RMT], a grupa REMOTE 2 prikazuje se kao [RMT2].
• Bljeskalica HVL-F42AM postavljena na bežično upravljanje (vanjska bljeskalica)
bit će prepoznata kao grupa REMOTE. Zato za fotografiranje s bežičnom
bljeskalicom u 3 grupe trebate ovu bljeskalicu, bljeskalicu HVL-F58AM ili
bljeskalicu HVL-F43AM koje se mogu postaviti na grupu REMOTE 2.
73 HR
• Ako upotrebljavate fotoaparat DSLR-A900, DSLR-A850, SLT-A99V/SLT-A99,
SLT-A77V/SLT-A77, SLT-A65V/SLT-A65, SLT-A57, SLT-A37, NEX-7 ili
NEX-6, možete upotrebljavati bljeskalicu HVL-F56AM ili HVL-F36AM kao
vanjske bljeskalice. Postavite način rada bljeskalice kontrolera na [CTRL].
Vanjske bljeskalice HVL-F56AM i HVL-F36AM bit će prepoznate kao dio grupe
REMOTE pa pomoću ove bljeskalice možete kontrolirati omjer osvjetljenja
u najviše 2 grupe, bljeskalice HVL-F43AM ili bljeskalice HVL-F58AM kao
kontrolera. Pojedinosti o postavljanju načina rada bljeskalice kontrolera
potražite u dijelu „Postavljanje načina bežičnog upravljanja bljeskalicom
[WL CTRL]” odjeljka „Postavke izbornika MENU” (str. 87).
• Za fotografiranje s bežičnom bljeskalicom uz kontrolu omjera osvjetljenja
ukupni omjer osvjetljenja prikazuje indikator bežične kontrole omjera
osvjetljenja na LCD zaslonu.
npr.:
Kada je prikaz [4:2:1], bljeskalica svake grupe bljeska intenzitetom 4/7, 2/7 i 1/7
ukupno.
1
Namjestite fotoaparat, bljeskalicu (kontroler) i bljeskalicu
(vanjska bljeskalica) na bežičnu bljeskalicu.
Postavljanje fotoaparata:
Postavite način rada bljeskalice na bežično (WL).
Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu koje su isporučene s
fotoaparatom.
Postavljanje kontrolera:
1 Pritisnite gumb MODE kako biste prikazali zaslon
MODE i odaberite [WL CTRL].
2 Pritisnite gumb Fn kako biste prikazali zaslon
Quick Navi i pritisnite kotačić za upravljanje gore, dolje,
lijevo ili desno da biste odabrali indikator postavke
bežičnog upravljanja.
HR
74
3 Pritisnite sredinu kotačića za upravljanje kako biste
prikazali namjenski zaslon postavki.
• Postavke možete promijeniti i na zaslonu Quick Navi. (str. 16)
4 Okrenite kotačić za upravljanje ili ga pritisnite gore
Napredne radnje
ili dolje kako biste pomaknuli pokazivač i odaberite
[TTL RATIO: ON] ili [MANUAL RATIO: ON].
• Pojedinosti potražite u 4. koraku na str. 70.
• Okretanje: promjena vrijednosti postavke
Gore ili dolje: promjena vrijednosti postavke
Vrijednosti postavki: RATIO: OFF, TTL RATIO: ON, MANUAL
RATIO: ON
5 Kada završite s postavljanjem, pritisnite sredinu
kotačića za upravljanje kako biste se vratili na obični
zaslon indikatora.
6 Pritisnite gumb Fn kako biste prikazali zaslon
Quick Navi i pritisnite kotačić za upravljanje gore, dolje,
lijevo ili desno da biste odabrali indikator bežične
kontrole omjera osvjetljenja.
75 HR
7 Pritisnite sredinu kotačića za upravljanje kako biste
prikazali namjenski zaslon postavki.
• Postavke možete promijeniti i na zaslonu Quick Navi (str. 16).
8 Upotrijebite kotačić za upravljanje kako biste
promijenili omjer osvjetljenja svake grupe.
• Okretanje: promjena vrijednosti postavke
Gore ili dolje: promjena vrijednosti postavke
Lijevo ili desno: pomicanje pokazivača
Vrijednosti postavki: 16, 8, 4, 2, 1, -
9 Kada završite s postavljanjem, pritisnite sredinu
kotačića za upravljanje kako biste se vratili na obični
zaslon indikatora.
• Ako je odabrana stavka [MANUAL RATIO: ON], daljinske bljeskalice
bljeskaju u skladu s postavkom omjera osvjetljenja, ali samo kontrolna
bljeskalica bljeska na razini koja je ručno postavljena pomoću stavke
LEVEL.
Postavljanje vanjske bljeskalice:
Postavite bljeskalicu u način WL RMT. Ako upotrebljavate ovu bljeskalicu
kao vanjsku bljeskalicu, pogledajte str. 66. Ako upotrebljavate neku drugu
bljeskalicu, pogledajte upute za upotrebu isporučene s tom bljeskalicom.
HR
76
2
Postavite kontroler na fotoaparat i uključite napajanje
fotoaparata, kontrolera i vanjske bljeskalice.
3
Namjestite postavke fotoaparata s kontrolerom i vanjskom
bljeskalicom.
• Pojedinosti potražite na str. 62.
4
Provjerite jesu li kontroler i bljeskalica potpuno napunjeni.
• Kada je bljeskalica potpuno napunjena u načinu bežične bljeskalice,
AF osvjetljivač na prednjoj strani treperi, a gumb TEST svijetli žućkasto.
5
Upotrijebite probnu bljeskalicu za provjeru bljeskalice.
6
Ponovno provjerite jesu li kontroler i bljeskalica potpuno
napunjeni i pritisnite gumb okidača kako biste snimili
fotografiju.
Napredne radnje
• Način rada probne bljeskalice razlikuje se ovisno o fotoaparatu. Pojedinosti
potražite u uputama za upotrebu fotoaparata.
• Ako probna bljeskalica ne radi, promijenite položaj fotoaparata, bljeskalice
i objekta ili usmjerite prijamnik signala bežičnog upravljača prema
fotoaparatu. Nadalje, pazite da je bežični kanal daljinske bljeskalice
postavljen na isti kanal kao i kontroler.
77 HR
Napomene o bežičnoj bljeskalici
• Ne možete upotrebljavati mjerač bljeska ili mjerač boje u načinu bežične
bljeskalice jer se aktivira predbljesak.
• Probna bljeskalica za bežičnu bljeskalicu nalazi se u trenutačno odabranom
načinu probne bljeskalice. Uz upotrebu stavke [1 TIME] događa se jedan bljesak,
a uz upotrebu stavke [3 TIMES] tri bljeska. Uz upotrebu stavke [4 SEC],
bljeskanje se nastavlja tijekom četiri sekunde. Pojedinosti o probnoj bljeskalici
potražite u odjeljku „Postavke izbornika MENU” (str. 83).
• Položaj zuma u bljeskalici HVL-F60M automatski je postavljen na 24 mm.
Ne preporučuju se drugi položaji osim položaja 24 mm.
• U načinu bežične bljeskalice mjerenje ADI se otkazuje i automatski se
upotrebljava mjerenje bljeska P-TTL (str. 34).
• Nije moguća upotreba višestruke bljeskalice.
• Ako se u blizini upotrebljava još jedna bežična bljeskalica, možete promijeniti
kanal u postavkama izbornika MENU kako biste spriječili nastanak smetnji
(str. 83).
• Prilikom fotografiranja s bežičnom bljeskalicom, bljeskalica se može u rijetkim
slučajevima zabunom uključiti zbog statičkog elektriciteta okoline ili
elektromagnetskog šuma.
Kada se bljeskalica ne upotrebljava, pritisnite gumb MODE i odaberite [
]
kako biste postavili način
(isključena bljeskalica).
• Bljeskalica može u rijetkim slučajevima dati nepravilnu luminiscenciju ako
signalno svjetlo ne dopire do objekta i sl. zbog položaja u kojem je bežična
bljeskalica instalirana. U tom slučaju možete spriječiti nepravilnu luminiscenciju
promjenom položaja instalacije bežične bljeskalice ili promjenom postavke
bežičnog kanala u postavkama MENU (str. 83).
• Možete istodobno upotrebljavati nekoliko vanjskih bljeskalica.
• Vanjska bljeskalica bljeska intenzitetom postavljenim za svaki bljesak kada se
vanjska bljeskalica nalazi u ručnom načinu.
HR
78
Povezivanje bljeskalice i fotoaparata
kabelom
Upotreba kabela za spajanje fotoaparata s vanjskom bljeskalicom FA-CC1AM
(dodatno) omogućuje fotografiranje s bljeskalicama koje su odvojene od
fotoaparata. Mogu se povezati najviše četiri bljeskalice. Mogućnost snimanja
fotografija bez razmišljanja o položaju bljeskalice pruža znatnu slobodu u stvaranju
raznih efekata sjena na objektu.
1
Uklonite poklopac terminala.
2
Priključite kabel u dodatni terminal.
Napredne radnje
• Bljeskalice s dodatnim terminalima mogu se povezati izravno.
• Ako upotrebljavate fotoaparat koji je kompatibilan s nosačem Multi Interface
Shoe, upotrijebite adapter za uređaj za priključivanje svjetla i mikrofona za
povezivanje fotoaparata s bljeskalicom FA-CC1AM.
79 HR
• U ovom načinu mjerenje ADI bit će otkazano i automatski će se
upotrebljavati mjerenje predbljeska TTL (str. 34).
• Sinkronizacija velike brzine nije dostupna kada je bljeskalica povezana
kabelom za spajanje fotoaparata s vanjskom bljeskalicom FA-CC1AM
(dodatno) i fotoaparat je u načinu P.
• Sve bljeskalice imaju isti intenzitet u načinu rada TTL bljeskalice.
• Tijekom fotografiranja s kabelom za spajanje fotoaparata s vanjskom
bljeskalicom, način bežičnog upravljača automatski se otkazuje i ne možete
upotrebljavati funkciju fotografiranja s bljeskalicom uz kontrolu omjera
osvjetljenja.
HR
80
Upotreba vanjskog baterijskog
adaptera
Možete upotrijebiti vanjski baterijski adapter FA-EB1AM (dodatno) kao vanjski
izvor napajanja.
1
Uklonite poklopac terminala.
2
Umetnite utikač kabela za povezivanje u vanjski terminal
napajanja.
Napredne radnje
• Upotrijebite vanjski baterijski adapter ili kabel za ovu bljeskalicu s vanjskim
terminalom napajanja ili s dodatnim terminalima.
81 HR
AF osvjetljivač
Kada se u uvjetima slabog osvjetljenja ili niskog kontrasta objekta gumb okidača
pritisne dopola radi automatskog fokusiranja, uključit će se crvena žaruljica na
prednjem dijelu bljeskalice. To je AF osvjetljivač koji se upotrebljava kao pomoć
prilikom automatskog fokusiranja.
• AF osvjetljivač bljeska čak i kada je bljeskalica postavljena u način
[
] (isključeno).
• AF osvjetljivač fotoaparata ne radi dok radi AF osvjetljivač bljeskalice.
• AF osvjetljivač ne radi kada se u načinu fokusiranja upotrebljava Kontinuirani
AF (prilikom kontinuiranog fokusiranja na objekt u pokretu).
• AF osvjetljivač možda neće raditi ako je žarišna duljina objektiva veća
od 300 mm. Bljeskalica neće raditi ako je uklonjena s fotoaparata.
• Ovisno o tome kakvu vrstu fotoaparata imate, AF osvjetljivač možda
neće bljeskati.
• AF osvjetljivač ne bljeska kada je uključeno LED svjetlo.
HR
82
Postavke izbornika MENU
Zaslon MENU pokazuje razne postavke za ovu bljeskalicu. Te postavke možete
slobodno mijenjati na zaslonu MENU.
4Stavka izbornika tijekom postavljanja
5Prozor vrijednosti postavke
Možete prilagoditi sljedećih 12 stavki.
Br.
stranice
Stavka
1
Uključuje i isključuje
sinkronizaciju velike brzine
i mijenja postavku razine svjetla
ON, OFF
WL CH
Kanal u fotografiranju
s bežičnom bljeskalicom
CH1, CH2,
CH3, CH4
WL CTRL
Način rada bljeskalice kada je
u načinu bežičnog upravljanja
CTRL+, CTRL
BEEP
Funkcija zvučnog signala nakon
bljeskanja kada je u načinu
bežičnog daljinskog upravljanja
HIGH, LOW,
OFF
MANUAL
MODE
Način rada fotoaparata koji
omogućuje ručnu ili višestruku
bljeskalicu
MANUAL,
PASM
TEST
Broj uključivanja probne
bljeskalice
1 TIME,
3 TIMES,
4 SEC
1
1
2
Vrijednosti
HSS
1
1
Opis postavke
Napredne radnje
1Br. stranice
2Stavka izbornika
3Vrijednost trenutačne postavke
83 HR
Br.
stranice
Stavka
Opis postavke
Vrijednosti
2
POWER SAVE Vrijeme do prelaska u način rada 30 SEC,
za uštedu energije
3 MIN,
30 MIN, OFF
2
WL POWER
SAVE
Vrijeme do prelaska u bežični
rad
60 MIN, OFF
2
m/ft
Jedinica indikatora udaljenosti
m, ft
LEVEL STEP
Raspon postavljanja intenziteta
(0,5 ili 0,3)
0.3 EV, 0.5 EV
MEMORY
Spremanje načina rada
i vrijednosti postavki
1, 2, CANCEL
RESET
Početno prilagođavanje
vrijednosti postavki
OK, CANCEL
2
3
3
* Podcrtane vrijednosti su zadane postavke. Stavka [MEMORY] i [RESET]
nemaju zadanu postavku.
Postavljanja u izborniku MENU
Postavke izbornika MENU mijenjaju se kao što je opisano u nastavku.
1
Pritisnite gumb MENU za prikaz zaslona MENU.
2
Upotrijebite kotačić za upravljanje za odabir stavke
izbornika koju želite postaviti.
• Okretanje: pomicanje pokazivača gore i dolje
Gore ili dolje: promjena vrijednosti postavke
Lijevo ili desno: kretanje po stranicama na zaslonu MENU
HR
84
3
Pritisnite sredinu kotačića za upravljanje kako biste
prikazali prozor postavki.
4
Okrenite kotačić za upravljanje ili ga pritisnite gore ili dolje
kako biste odabrali vrijednost postavke i pritisnite sredinu
za postavljanje te vrijednosti.
5
Pritisnite gumb MENU za postavljanje vrijednosti
i povratak na obični zaslon indikatora.
• Postavke izbornika MENU spremaju se čak i kada isključite bljeskalicu
ili iz nje uklonite baterije.
Napredne radnje
• Čitanje prozora postavki
: Trenutačno postavljena vrijednost
: Stavka izbornika koja se trenutačno postavlja (pojavljuje se na granici
između stavke izbornika i prozora postavki).
85 HR
Pojedinosti o postavkama izbornika MENU
Postavljanje sinkronizacije velike brzine [HSS]
Vrijednosti postavki: ON, OFF
• Ova je bljeskalica postavljena na automatsku sinkronizaciju velike brzine kada
je postavka brzine okidanja postavljena na veću brzinu od brzine sinkronizacije
bljeskalice. Brzina sinkronizacije bljeskalice može se razlikovati ovisno
o fotoaparatu. Pojedinosti o brzini sinkronizacije bljeskalice potražite
u uputama za upotrebu priloženim uz vaš fotoaparat.
• Preporučuje se snimanje fotografija na svijetlim mjestima.
• Sinkronizacija velike brzine ne može se upotrebljavati uz funkciju
odbijanja bljeska.
• Ne preporučuje se upotreba mjerača bljeska ili mjerača boje sa sinkronizacijom
velike brzine jer to ometa postizanje ispravne ekspozicije i boje.
• Kada se upotrebljava sinkronizacija velike brzine, domet bljeskalice postaje kraći
od dometa bljeskalice prilikom običnog fotografiranja s bljeskalicom. Pazite da je
objekt u dometu bljeskalice.
• Sinkronizaciju velike brzine možete upotrebljavati i prilikom fotografiranja
s bežičnom bljeskalicom.
• Ako odaberete [OFF], sinkronizacija velike brzine se otkazuje. Kada se
sinkronizacija velike brzine otkaže, brzina okidanja ne može biti postavljena
na veću brzinu od brzine sinkronizacije bljeskalice.
• Postavka minimalnog intenziteta ovisi o tome je li stavka HSS postavljena na ON
ili na OFF.
– Postavka HSS ON: moguće postavljanje na najmanje 1/128
– Postavka HSS OFF: moguće postavljanje na najmanje 1/256
• Pojedinosti o modelima fotoaparata kompatibilnih s ovom bljeskalicom
potražite na lokalnom web-mjestu tvrtke Sony, ili se obratite prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu tvrtke Sony.
Promjena bežičnog kanala [WL CH]
Vrijednosti postavki: CH1, CH2, CH3, CH4
• Postavite bljeskalicu na fotoaparat i pritisnite gumb okidača dopola nakon
promjene kanala.
• Pojedinosti o modelima fotoaparata kompatibilnih s ovom bljeskalicom
potražite na lokalnom web-mjestu tvrtke Sony, ili se obratite prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu tvrtke Sony.
HR
86
Postavljanje načina bežičnog upravljanja bljeskalicom
[WL CTRL]
Vrijednosti postavki: CTRL+, CTRL
Kada upotrebljavate bljeskalicu kao bežični upravljač, odaberite način upravljanja
bljeskalicom [CTRL+] ili [CTRL], ovisno o vrsti vanjske bljeskalice.
• [CTRL+]:
Kada upotrebljavate HVL-F60M/HVL-F58AM/HVL-F43AM/HVL-F42AM
kao vanjsku bljeskalicu, odaberite taj način.
• [CTRL]:
Kada upotrebljavate HVL-F56AM/HVL-F36AM kao vanjsku bljeskalicu,
odaberite taj način.
Vrijednosti postavki: HIGH, LOW, OFF
Prilikom upotrebe bljeskalice kao bežične daljinske bljeskalice, odredite treba li
se nakon okidanja uključiti zvučni signal.
• Kada je postavljena vrijednost [HIGH], signal je glasan. Kada je postavljena
vrijednost [LOW], zvučni signal je tih.
• Ako su postavljene vrijednosti [HIGH] ili [LOW], oznaka [BEEP] prikazuje
se na običnom zaslonu indikatora u načinu WL RMT.
Napredne radnje
Postavljanje zvučnog signala u načinu bežičnog daljinskog
upravljanja [BEEP]
87 HR
Postavljanje načina snimanja koji omogućuje fotografiranje
s ručnom bljeskalicom (M) ili s višestrukom bljeskalicom
[MANUAL MODE]
Vrijednosti postavki: MANUAL, PASM
• Kada je odabrana postavka [MANUAL], bljeskalica može izvoditi funkcije ručne
bljeskalice i višestruke bljeskalice samo kada je fotoaparat u načinu M (ručno).
• Kada je odabrana postavka [PASM], funkcije fotografiranja s ručnom
bljeskalicom i fotografiranja s višestrukom bljeskalicom možete upotrebljavati
u svim načinima snimanja fotoaparata. Postizanje ispravne ekspozicije možda
neće biti moguće prilikom fotografiranja u drugim načinima osim načina M
pa zato preporučujemo da upotrijebite način rada M fotoaparata.
• Kada je odabrana postavka [PASM], bljeskalica ostaje u načinu ručne bljeskalice
čak i ako se način snimanja fotoaparata promijeni u AUTO (automatski način).
• Ovisno o načinu rada bljeskalice na fotoaparatu, možda ćete moći odabrati samo
isključenje bljeskalice. Pogledajte i upute za upotrebu fotoaparata.
Postavljanje načina probne bljeskalice [TEST]
Vrijednosti postavki: 1 TIME, 3 TIMES, 4 SEC
[1 TIME]: bljeska jednom uz postavljenu razinu svjetlosti.
[3 TIMES]: bljeska triput određenom brzinom.
[4 SEC]: bljeska četiri puta određenom brzinom.
Postavljanje vremena do prelaska u način rada za uštedu
energije [POWER SAVE]
Vrijednosti postavki: 30 SEC, 3 MIN, 30 MIN, OFF
[30 SEC]: prelazak u način rada za uštedu energije nakon 30 sekundi.
[3 MIN]: prelazak u način rada za uštedu energije nakon 3 minute.
[30 MIN]: prelazak u način rada za uštedu energije nakon 30 minuta.
[OFF]: onemogućavanje načina rada za uštedu energije.
HR
88
Postavljanje vremena do prelaska u način rada za uštedu
energije u bežičnom radu [WL POWER SAVE]
Vrijednosti postavki: 60 MIN, OFF
[60 MIN]: prelazak u način rada za uštedu energije nakon 60 minuta.
[OFF]: onemogućavanje načina rada za uštedu energije.
Postavljanje mjerne jedinice indikatora udaljenosti [m/ft]
Vrijednosti postavki: m, ft
m: jedinica je metar
ft: jedinica je stopa
Napredne radnje
Promjena raspona postavljanja intenziteta (0,5 ili 0,3)
[LEVEL STEP]
Vrijednosti postavki: 0.3 EV, 0.5 EV
[0.3 EV]: intenzitet se mijenja u rasponima od 0,3.
[0.5 EV]: intenzitet se mijenja u rasponima od 0,5.
rasponi 0,3 EV
Pritisnite kotačić za upravljanje ili ga okrenite u smjeru kazaljke na satu
(za povećanje intenziteta)
1/256 → 1/256 (+0,3) → 1/256 (+0,7) → 1/128 ⋅ ⋅ ⋅
1/4 (+0,7) → 1/2 → 1/2 (+0,3) → 1/2 (+0,7) → 1/1
Pritisnite lijevo na kotačiću za upravljanje ili ga okrenite obrnuto od smjera
kazaljke na satu
(za smanjenje intenziteta)
1/256 ← 1/128 (-0,7) ← 1/128 (-0,3) ← 1/128 ⋅ ⋅ ⋅
1/2 (-0,3) ← 1/2 ← 1/1 (-0,7) ← 1/1 (-0,3) ← 1/1
89 HR
rasponi 0,5 EV
Pritisnite kotačić za upravljanje ili ga okrenite u smjeru kazaljke na satu
(za povećanje intenziteta)
1/256 → 1/256 (+0,5) → 1/128 → 1/128 (+0,5) ⋅ ⋅ ⋅
1/4 (+0,5) → 1/2 → 1/2 (+0,5) → 1/1
Pritisnite lijevo na kotačiću za upravljanje ili ga okrenite obrnuto od smjera
kazaljke na satu
(za smanjenje intenziteta)
1/256 ← 1/128 (-0,) ← 1/128 ← 1/64 (-0,5) ⋅ ⋅ ⋅
1/2 (-0,5) ← 1/2 ← 1/1 (-0,5) ← 1/1
U sljedećim slučajevima indikator se razlikuje ovisno o tome je li razina povećana
ili smanjena, ali intenzitet bljeskalice ostaje isti.
npr. 1/1 (-0,7) i 1/2 (+0,3); 1/1 (-0,5) i 1/2 (+0,5)
HR
90
Način/postavke spremanja [MEMORY]
Vrijednosti postavki: 1, 2, CANCEL
[1]: spremanje pojedinosti trenutačne postavke u načinu [MR 1] na
zaslonu MODE
[2]: spremanje pojedinosti trenutačne postavke u načinu [MR 2] na
zaslonu MODE
[CANCEL]: povratak na prethodni prozor bez spremanja.
Prikaz spremljenih pojedinosti
Odaberite stavku [MR 1] ili [MR 2] na zaslonu MODE.
• Kada se prikažu spremljene pojedinosti, na vrhu običnog zaslona indikatora
pokazuje se brojka [1] ili [2].
Napredne radnje
Pojedinosti koje je moguće spremiti:
Način rada bljeskalice
Intenzitet
Kompenzacija bljeskalice
Zum
Učestalost bljeskanja/broj bljeskanja
Bežični daljinski upravljač
Bežično upravljanje
Postavka bežičnog omjera osvjetljenja
Intenzitet LED svjetla
Postavljanje vrijednosti u stavkama izbornika MENU (osim stavke MEMORY
i RESET)
Promjena spremljenih pojedinosti
Prikažite spremljene pojedinosti, po potrebi promijenite postavke i ponovno
ih spremite pomoću stavke [MEMORY] na zaslonu MENU.
91 HR
Početno prilagođavanje postavki [RESET]
Vrijednosti postavki: OK, CANCEL
[OK]: vraćanje glavnih zadanih postavki na bljeskalici.
[CANCEL]: povratak na prethodni zaslon bez početnog prilagođavanja.
Stavka
Tvornička postavka
Stranica
Način rada bljeskalice
Način TTL (opća bljeskalica)
28
Intenzitet
1/1 u načinu [MANUAL],
1/32 u načinu [MULTI],
53
57
Kompenzacija bljeskalice
±0
43
Zum
AUTO
39
Postavka za bežični
daljinski rad
TTL REMOTE
Postavka bežičnog
upravljanja
TTL RATIO
Kontrola omjera
osvjetljenja (RATIO)
1:1:1
Intenzitet višestruke
bljeskalice (LEVEL)
1/32
Učestalost bljeskanja
višestruke bljeskalice (Hz)
5
Broj bljeskanja višestruke
bljeskalice (TIME)
10
Intenzitet LED svjetla
1 (minimalno)
66
74
74
57
57
57
35
• Vraća vrijednosti postavke za stavke u postavkama MENU (osim stavki
„WL CTRL” i „m/ft”) uz početno prilagođavanje.
HR
92
Dodatne informacije
Napomene o upotrebi
Tijekom snimanja
Baterije
• Razina napunjenosti baterije prikazana na LCD zaslonu može biti manja od
stvarnog preostalog kapaciteta baterije, ovisno o temperaturi i uvjetima pohrane.
Prikazana razina napunjenosti baterije vraća se na ispravnu vrijednost nakon
nekoliko minuta korištenja bljeskalice.
• Nikal-metal hidridne baterije mogu se naglo isprazniti. Ako indikator slabe
razine napunjenosti baterije počne treperiti ili bljeskalicu više ne možete
upotrebljavati tijekom fotografiranja, zamijenite ili napunite baterije.
• Učestalost i broj bljeskanja moguć s novim baterijama može biti različit
od vrijednosti prikazanih u tablici, ovisno o datumu proizvodnje baterija.
Dodatne informacije
• Bljeskalica proizvodi snažno svjetlo pa se ne smije upotrebljavati direktno
ispred očiju.
• Kako biste spriječili zagrijavanje i oštećenje fotoaparata i bljeskalice, bljeskalicu
ne upotrebljavajte 20 puta zaredom ili uzastopce u kratkim intervalima.
(Kada je intenzitet 1/32, 40 puta zaredom.)
Ako bljeskalicu aktivirate do ograničenog broja puta uzastopce u kratkim
intervalima, prestanite je upotrebljavati i ostavite je da se ohladi 10 minuta
ili dulje.
• Fotoaparat priključujte na bljeskalicu dok je ona isključena.
Ako ne učinite tako, može doći do kvara bljeskalice ili neispravnog
osvjetljavanja, a snažno svjetlo može naškoditi vašim očima.
• Ne upotrebljavajte bljeskalicu u blizini drugih ljudi prilikom fotografiranja
s odbijanjem svjetlosti kada se cijev bljeskalice okreće. Svjetlo bljeskalice
može oštetiti oči ili vruća cijev bljeskalice može uzrokovati opekline.
• Vrata odjeljka za bateriju prilikom zatvaranja čvrsto pritisnite i klizno
zatvorite do kraja.
• Ne upotrebljavajte bljeskalicu dok nosite rukavice jer one u tom slučaju
zaklanjaju cijev bljeskalice ili LED svjetlo. Isto tako, neko vrijeme nakon
upotrebe bljeskalice ne dodirujte cijev bljeskalice ili LED svjetlo.
Dodirivanje može uzrokovati opekline, stvaranje dima ili kvar.
93 HR
• Baterije za punjenje uklanjajte tek nakon što ste isključili napajanje i pričekali
nekoliko minuta. Baterije, ovisno o vrsti, mogu biti vruće. Budite oprezni
prilikom njihovog uklanjanja.
• Baterije uklonite i pospremite ako dulje vrijeme nemate namjeru koristiti
fotoaparat.
Temperatura
• Bljeskalicu smijete upotrebljavati unutar temperaturnog raspona od 0 °C
do 40 °C.
• Ne izlažite bljeskalicu ekstremno visokim temperaturama (primjerice,
ne ostavljajte je na izravnom sunčevom svjetlu u automobilu) i visokom
stupnju vlage.
• Da biste spriječili stvaranje kondenzacije na bljeskalici, odložite je u hermetički
zatvorenu plastičnu vrećicu kada je iz hladnog okruženja prenosite u toplo
okruženje. Prije vađenja iz vrećice pričekajte da bljeskalica dosegne sobnu
temperaturu.
• Kapacitet baterije smanjuje se pri niskim temperaturama. Prilikom snimanja
po hladnom vremenu fotoaparat i rezervne baterije držite u džepu na toplom.
Indikator slabe razine napunjenosti baterije-po hladnom vremenu može
treperiti čak i kada baterije nisu skroz prazne. Kapacitet baterija obnovit
će se nakon zagrijavanja na uobičajenu radnu temperaturu.
Ostale napomene
• Prije pohrane baterije izvadite iz fotoaparata. Postoji opasnost od njihovog
zapaljenja ili curenja.
• Bljeskalicu odmah nakon upotrebe pospremite u torbicu. Prije pospremanja
provjerite je li bljeskalica isključena i je li se dovoljno ohladila.
HR
94
Održavanje
Uklonite bljeskalicu s fotoaparata. Očistite je suhom i mekom krpom. Ako je
bljeskalica bila u doticaju s pijeskom, brisanjem ćete oštetiti njenu površinu pa je
u tom slučaju nježno očistite puhaljkom. U slučaju tvrdokornih mrlja upotrijebite
krpu malo navlaženu otopinom blagog deterdženta i nakon toga jedinicu očistite
suhom i mekom krpom. Nemojte upotrebljavati nikakva snažna otapala kao što
su razrjeđivač i benzin jer oni mogu oštetiti površinski sloj.
Dodatne informacije
95 HR
Specifikacije
Brojka vodilja
Obična bljeskalica (ISO100 u metrima)
Ručna bljeskalica/35-milimetarski format
Intenzitet
BA*
BA
1/1
15
1/2
Postavka dometa bljeskalice (mm)
15*
24
28
35
50
70
20
17
29
31
36
42
48
105
60
10,6
14,1
12,0
20,5
21,9
25,5
29,7
33,9
42,4
1/4
7,5
10,0
8,5
14,5
15,5
18,0
21,0
24,0
30,0
1/8
5,3
7,1
6,0
10,3
11,0
12,7
14,8
17,0
21,2
1/16
3,8
5,0
4,3
7,3
7,8
9,0
10,5
12,0
15,0
1/32
2,7
3,5
3,0
5,1
5,5
6,4
7,4
8,5
10,6
1/64
1,9
2,5
2,1
3,6
3,9
4,5
5,3
6,0
7,5
1/128
1,3
1,8
1,5
2,6
2,7
3,2
3,7
4,2
5,3
1/256
0,9
1,3
1,1
1,8
1,9
2,3
2,6
3,0
3,8
BA: Kada je pričvršćen adapter za odbijanje svjetlosti
* Kada je pričvršćena pločica za široki kut.
APS-C format
Intenzitet
BA*
BA
1/1
15
1/2
Postavka dometa bljeskalice (mm)
15*
24
28
35
50
70
20
17
31
36
42
48
51
60
10,6
14,1
12,0
21,9
25,5
29,7
33,9
36,1
42,4
1/4
7,5
10,0
8,5
15,5
18,0
21,0
24,0
25,5
30,0
1/8
5,3
7,1
6,0
11,0
12,7
14,8
17,0
18,0
21,2
1/16
3,8
5,0
4,3
7,8
9,0
10,5
12,0
12,8
15,0
1/32
2,7
3,5
3,0
5,5
6,4
7,4
8,5
9,0
10,6
1/64
1,9
2,5
2,1
3,9
4,5
5,3
6,0
6,4
7,5
1/128
1,3
1,8
1,5
2,7
3,2
3,7
4,2
4,5
5,3
1/256
0,9
1,3
1,1
1,9
2,3
2,6
3,0
3,2
3,8
BA: Kada je pričvršćen adapter za odbijanje svjetlosti
* Kada je pričvršćena pločica za široki kut.
HR
96
105
HSS ravna bljeskalica (ISO100 u metrima)
Ručna bljeskalica/35-milimetarski format
Brzina
okidanja
BA*
BA
1/250
5,4
Postavka dometa bljeskalice (mm)
15*
24
28
35
50
70
105
7,7
6,4
11,8
12,9
14,8
17,3
19,5
22,4
1/500
3,8
5,4
4,6
8,4
9,1
10,5
12,2
13,8
15,9
1/1000
2,7
3,8
3,2
5,9
6,4
7,4
8,6
9,8
11,2
1/2000
1,9
2,7
2,3
4,2
4,6
5,2
6,1
6,9
7,9
1/4000
1,4
1,9
1,6
3,0
3,2
3,7
4,3
4,9
5,6
1/8000
1,0
1,4
1,1
2,1
2,3
2,6
3,1
3,5
4,0
1/12000
0,7
1,0
0,8
1,5
1,6
1,8
2,2
2,4
2,8
BA: Kada je pričvršćen adapter za odbijanje svjetlosti
* Kada je pričvršćena pločica za široki kut.
Brzina
okidanja
BA*
BA
1/250
5,4
Postavka dometa bljeskalice (mm)
15*
24
28
35
50
70
105
7,7
6,4
12,9
14,8
17,3
19,5
19,9
22,4
1/500
3,8
5,4
4,6
9,1
10,5
12,2
13,8
14,0
15,9
1/1000
2,7
3,8
3,2
6,4
7,4
8,6
9,8
9,9
11,2
1/2000
1,9
2,7
2,3
4,6
5,2
6,1
6,9
7,0
7,9
1/4000
1,4
1,9
1,6
3,2
3,7
4,3
4,9
5,0
5,6
1/8000
1,0
1,4
1,1
2,3
2,6
3,1
3,5
3,5
4,0
1/12000
0,7
1,0
0,8
1,6
1,8
2,2
2,4
2,5
2,8
Dodatne informacije
APS-C format
BA: Kada je pričvršćen adapter za odbijanje svjetlosti
* Kada je pričvršćena pločica za široki kut.
Vrijeme recikliranja/broj bljeskanja
Vrijeme recikliranja (s)
Broj bljeskanja
(koliko puta)
Alkalna
Nikal hidridna
(2100 mAh)
Pribl. 0,1 – 3,5
Pribl. 0,1 – 2,6
Pribl. 120 ili više
Pribl. 200 ili više
• Broj bljeskanja je približan broj koliko je puta bljeskalica okinula prije
potpunog pražnjenja nove baterije.
97 HR
Svojstvo neprekidnog 40 bljeskova brzinom 10 bljeskova u sekundi
(Obična bljeskalica intenziteta 1/32 s nikal-metal
bljeskanja
hidridnom baterijom)
AF osvjetljivač
Automatska bljeskalica pri niskom kontrastu i svjetlini
Radni domet (s objektivom od 50 mm pričvršćenim na
SLT-A99V)
Središnje područje (pribl.): 0,5 m do 10 m
Okolna područja (pribl.): 0,5 m do 3 m
Regulacija bljeskalice Regulacija bljeskalice predbljeskanjem
LED svjetlo
Intenzitet središnjeg
osvjetljenja:
Pribl. 1200 luksa na 0,5 m ili
300 luksa na 1m (bez ugrađenog
difuzora za LED svjetlo i bez filtra
za konverziju temperature)
Udaljenost osvjetljenja: Pribl. 2 m (prilikom snimanja
videozapisa, postavljeno na
ISO 3200 i F5.6, bez ugrađenog
difuzora za LED svjetlo i bez filtra
za konverziju temperature)
Podržana žarišna duljina:
35 mm (kut prikaza
35-milimetarskog
formata, bez ugrađenog
difuzora za LED svjetlo
i bez filtra za konverziju
temperature)
Trajanje neprekidnog
Pribl. 1 sat
(uz upotrebu AA
osvjetljenja:
alkalnih baterija, pri
intenzitetu središnjeg
osvjetljenja)
Boja temperature:
Pribl. 5500K (bez ugrađenog
difuzora za LED svjetlo i bez filtra
za konverziju temperature)
Pribl. 3200K (bez ugrađenog
difuzora za LED svjetlo i uz
upotrebu filtra za konverziju
temperature)
HR
98
Dimenzija
(Pribl.)
Težina (Pribl.)
Preduvjeti napajanja
Preporučene baterije
Priložene stavke
80 mm × 150 mm × 102 mm (Š/V/D)
Pribl. 450 g (samo glavno kućište)
6 V istosmjerne struje
Četiri alkalne baterije veličine AA
Četiri nikal-metal hidridne baterije veličine AA
s mogućnošću ponovnog punjenja
Bljeskalica (1), adapter za odbijanje svjetlosti
(za bljeskalicu) (1), filtar za konverziju temperature
(za LED svjetlo) (1), zaštitna kapica priključnice (1),
mini postolje (1), adapter za uređaj za priključivanje svjetla
i mikrofona (ADP-AMA) (1), torbica za nošenje (1),
mini torbica za nošenje (1), torbica za nošenje (1),
komplet tiskane dokumentacije
Zaštitni znak
„Multi Interface Shoe” je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
Dodatne informacije
Funkcije prisutne u ovim uputama za upotrebu ovise o uvjetima ispitivanja
u sklopu naše tvrtke.
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.
99 HR
Download PDF

advertising