Sony | HVL-F42AM | Sony HVL-F42AM F42AM Flash / Light Upute za upotrebu

3-285-951-01(1)
Bljeskalica
Upute za uporabu
HVL-F42AM
© 2008 Sony Corporation
Prije uporabe bljeskalice pomno pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduću
uporabu.
UPOZORENJA
Kako bi spriječili požar ili električki udar, ne izlažite ureñaj kiši ili vlazi.
Prilikom zbrinjavanja dotrajalih litijevih baterija, zalijepite ljepljivu vrpcu preko
njihovih kontakata i odbacite ih u skladu s lokalnim propisima.
Baterije ili sitne predmete koji se mogu progutati držite izvan dohvata djece.
U slučaju gutanja odmah se obratite liječniku.
Odmah izvadite baterije i prekinite uporabu u sljedećim slučajevima:
C Ako bljeskalica padne ili njezina unutrašnjost bude izložena udarcu.
C Ako primijetite neobičan miris, zagrijavanje ili dim.
Ne rastavljajte bljeskalicu. Dodirnete li visokonaponski sklop u njezinoj
unutrašnjosti, može doći do električkog udara.
2
VAŽNE SIGURNOSNE
NAPOMENE
Pri uporabi elektroničke bljeskalice, uvijek se pridržavajte
osnovnih sigurnosnih napomena, uključujući sljedeće:
Prije uporabe s razumijevanjem pročitajte upute.
Budite posebno oprezni ako bljeskalicu koriste djeca ili ako
se ona koristi u njihovoj blizini. Ne ostavljajte bljeskalicu
bez nadzora tijekom uporabe.
Obratite pozornost da kod dodirivanja vrućih dijelova
postoji opasnost od opeklina.
Nemojte koristiti bljeskalicu s oštećenim kabelom, ako je
pala ili ako je oštećena, prije nego što ju je pregledao
ovlašteni serviser.
Prije spremanja bljeskalice pričekajte da se potpuno
ohladi. Labavo omotajte kabel oko bljeskalice prilikom
pohranjivanja.
Radi sprečavanja opasnosti od električkog udara, nemojte
uranjati bljeskalicu u vodu ili druge tekućine.
Radi sprečavanja opasnosti od električkog udara, nemojte
rastavljati bljeskalicu, već je odnesite u ovlašteni servis
ako je potreban popravak. Pri uporabi bljeskalice nakon
neispravnog sastavljanja postoji opasnost od električkog
udara.
3
Uslijed uporabe pribora i dodataka koje proizvoñač ne
preporučuje može doći do požara, električkog udara ili
ozljeda korisnika.
Baterije se mogu zagrijati ili eksplodirati uslijed nepravilne
uporabe.
Koristite samo baterije navedene u ovom priručniku.
Nemojte stavljati baterije s nepravilno okrenutim oznakama
polariteta (+/-).
Ne izlažite baterije vatri ili visokim temperaturama.
Baterije nemojte puniti (osim ako su punjive), kratko spajati
ili rastavljati.
Nemojte istodobno koristiti različite tipove ili marke
baterija, te stare i nove.
SAČUVAJTE OVE
UPUTE
OPREZ
Nemojte dodirivati površinu bljeskalice tijekom rada jer ona može postati jako
vruća.
4
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na
za tu namjenu predviñenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj
ste kupili proizvod.
Napomena za korisnike u zemljama koje primjenjuju EU
smjernice
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za
pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.
5
Sadržaj
Značajke....................................................................................................7
Opis dijelova.............................................................................................8
Priprema
Stavljanje baterija ...................................................................................10
Postavljanje i skidanje bljeskalice ..........................................................12
Uključivanje............................................................................................14
Promjena načina rada bljeskalice............................................................16
Osnove
Programiranje automatskog rada (osnove) .............................................17
Načini snimanja ......................................................................................20
Funkcije
Pokrivenost zuma bljeskalice .................................................................22
Promjena razine snage (LEVEL)............................................................26
Ispitivanje bljeskalice .............................................................................27
Snimanje s odbijanjem bljeska ...............................................................28
AF osvjetljenje........................................................................................31
Ručno podešavanje bljeskalice (M)........................................................32
Brza sinkronizacija (High-speed sync, HSS)..........................................34
Bežični rad (WL) ....................................................................................36
Korisničko podešenje..............................................................................44
Dodatne informacije
Domet bljeskalice ...................................................................................49
Napomene o uporabi...............................................................................52
Održavanje..............................................................................................53
Tehnički podaci ......................................................................................54
6
Prije uporabe
Detalje potražite u uputama za uporabu fotoaparata.
Ova bljeskalica nije otporna na prašinu, tekućine i vodu.
Nemojte je ostavljati na sljedećim mjestima.
Bez obzira na to da li bljeskalicu koristite ili pohranjujete, nemojte je stavljati ni
na koje od sljedećih mjesta jer to može izazvati kvar.
C Ostavljanje bljeskalice na mjestima izloženima izravnom suncu poput kontrolne
ploče vozila ili blizu grijaćih tijela može izazvati kvarove.
C Na mjestima s prekomjernim vibracijama.
C Na mjestima s jakim elektromagnetizmom.
C Na mjestima s previše pijeska.
Koristite li bljeskalicu na plaži ili sličnim pjeskovitim mjestima, zaštitite je. Ako
u njezinu unutrašnjost dospiju pijesak ili prašina, može doći do kvarova.
Značajke
C Kompaktna bljeskalica koja pruža snažno osvjetljenje s vodećim brojem 42
(položaj 105 mm, ISO 100 · m).
C Može se koristiti s kompatibilnim objektivima kako bi se aktiviralo visokopouzdano ADI (Advanced Distance Integration) mjerenje svjetla na koje ne utječe
refleksija od pozadine ili objekta.
C Omogućuje brzu sinkronizaciju.
C Pruža mnoge funkcije poput odbijanja bljeska, ručnog podešavanja, itd.
C Ugrañeni panel za širokokutno snimanje proširuje domet bljeskalice do žarišne
duljine od 16 mm.
C Automatski ispravlja balans bijele boje korištenjem informacija o temperaturi
boje.*
C Pokriva optimalnu pokrivenost bljeskalice prema veličini senzora slike u
fotoaparatu.*
* Pri uporabi Sony digitalnog SLR fotoaparata (osim DSLR-A100).
7
Opis dijelova
A Ugrađeni širokokutni panel (str. 24)
B Bljeskalica
C Senzor za prijem bežičnog signala
(str. 36)
G Indikator odbijenog bljeska (str. 28)
H Tipka za otpuštanje blokade
odbijenog bljeska (str. 28)
I Pokazivač (str. 9)
J Kontrolna ploča (str. 9)
K Vratašca baterijskog pretinca (str. 10)
L Minipostolje (str. 39)
8
D AF osvjetljenje (str. 31)
E Tipka za odvajanje od montažne nožice (str. 13)
F Montažna nožica (str. 12)
Prije uporabe skinite zaštitnu foliju s
prednje strane AF svjetla.
Pokazivač/Kontrolna ploča
A Indikator slabe baterije (str. 11)
B Indikator isključene bljeskalice
(str. 16)
C Indikator uključene bljeskalice
(str. 16)
D Indikator bežične bljeskalice (str. 36)
E Indikator brze sinkronizacije (str. 34)
F Tipka MODE (str. 16)
G Tipka HSS (str. 34)
H Tipka TEST (str. 27)
Značenje boje indikatora
Narančasto: Bljeskalica je
spremna
Zeleno: Pravilna ekspozicija
Crveno: Pregrijavanje
I Preklopka POWER (str. 14)
J Tipka LEVEL (str. 26)
K Tipka ZOOM (str. 22)
L Indikator ZOOM (str. 22)
M Indikator LEVEL (str. 26)
9
Stavljanje baterija
Za napajanje bljeskalice HVL-F42AM mogu se koristiti:
C Četiri AA alkalne baterije*
C Četiri AA punjive nikal-metal hidridne (Ni-MH) baterije*
* Baterije nisu isporučene.
Nikal-metal hidridne baterije se uvijek moraju puniti uz pomoć namjenskog
punjača.
1
Otvorite vratašca baterijskog pretinca kao na slici.
2
Umetnite baterije u pretinac kao što je prikazano na
slici.
3
Zatvorite vratašca baterijskog pretinca.
C Postupite na obrnuti način kad otvarate vratašca baterijskog pretinca.
10
Provjera baterija
Kad su baterije slabe, na pokazivaču trepće pripadajući indikator.
Savjetujemo da zamijenite baterije kad
trepće indikator slabe baterije. Bljeskalica
se i dalje može koristiti ako tipka TEST
svijetli narančasto.
C Ako se nijedan indikator ne pojavi kad podesite preklopku POWER na ON,
provjerite položaj baterija.
C Ako samo trepće indikator slabe baterije, zamijenite baterije.
11
Postavljanje i skidanje bljeskalice
Stavljanje bljeskalice na aparat
Dok je bljeskalica isključena, čvrsto pritisnite montažnu
nožicu na aparat dokraja.
C Bljeskalica se automatski učvrsti.
C Ako je ugrañena bljeskalica fotoaparata izvučena, utisnite je prije stavljanja ove
bljeskalice.
12
Skidanje bljeskalice s aparata
Dok držite pritisnutom tipku za odvajanje od montažne
nožice A, odvojite bljeskalicu od aparata B.
13
Uključivanje
Podesite preklopku POWER na ON.
Bljeskalica se uključuje.
C Kad se bljeskalica uključi, počnu svijetliti indikatori na pokazivaču.
Isključenje
Podesite preklopku POWER na OFF.
14
Automatsko isključenje
Ako ne koristite fotoaparat ili bljeskalicu u trajanju od tri minute, ona se isključuje
i indikatori na pokazivaču se automatski isključuju kako bi se smanjilo trošenje
baterija.
C Kod bežičnog snimanja s bljeskalicom (str. 36), indikatori na pokazivaču
nestaju nakon 60 minuta.
C Možete promijeniti vrijeme do automatskog isključenja ili onemogućiti tu
funkciju (str. 44).
C Bljeskalica se automatski isključi kad preklopku POWER na fotoaparatu
podesite na OFF.*
* Pri uporabi Sony digitalnog SLR fotoaparata (osim DSLR-A100).
15
Promjena načina rada bljeskalice
Pritisnite tipku MODE.
C Indikatori na pokazivaču mijenjaju se na sljedeći način.*
F (F AUTO) t F WL t { t F (F AUTO) t . . .
* Kad je fotoaparat odspojen.
C Indikator uključene bljeskalice [ F AUTO] počne svijetliti kad je fotoaparat
podešen na Autoflash. Kad je podešen na Full-flash, počne svijetliti samo
indikator uključene bljeskalice [F].
16
Programiranje automatskog rada
(osnove)
1
2
Odaberite P mod na fotoaparatu.
Pritisnite tipku MODE kako bi na pokazivaču počeo
svijetliti indikator uključene bljeskalice, bilo [F AUTO]
ili [F].
C Indikator uključene bljeskalice [F AUTO] počne svijetliti kad je fotoaparat
podešen na Autoflash. Kad je podešen na Full-flash, počne svijetliti samo
indikator uključene bljeskalice [F].
17
3
Kad se bljeskalica napuni, pritisnite okidač na aparatu
za snimanje.
C Bljeskalica je napunjena kad tipka TEST na kontrolnoj ploči počne svijetliti
narančasto te kad svijetle indikatori "F" na pokazivaču i u tražilu fotoaparata.
Kad je podešena pravilna ekspozicija za fotografiju koju upravo snimate,
tipka TEST na kontrolnoj ploči trepće zeleno.
C Pritisnete li okidač prije no što se bljeskalica napuni, fotografija će biti
podeksponirana.
C Pritisnite okidač tek nakon što budete sigurni da je punjenje dovršeno, kad
koristite bljeskalicu uz funkciju self-timer.
C Ako fotoaparat ima AUTO ili Scene Selection mod, oni u ovom slučaju služe za
automatski rad bljeskalice. Štoviše, odabrani način rada bljeskalice (automatska
bljeskalica ( F AUTO), dodatni izvor svjetla (F) ili nepotpuna bljeskalica ({))
ovise o vašem fotoaparatu. Detalje potražite u uputama za uporabu vašeg
fotoaparata.
18
C Sljedeće tablice prikazuju udaljenost koju doseže svjetlo iz bljeskalice (tj. domet
bljeskalice).
Pogledajte str. 49 za dodatne informacije.
35 mm-format ili ručno podešavanje bljeskalice
Žarišna duljina (mm)
ISO100
16*
24
28
35
50
70
105
1-4,5
1-8
1-8
1-8,5
1-10,5
1-12,5
1-15
4
1-3
1-5,5
1-5,5
1-6
1-7,5
1-8,5
1-10,5
5,6
1-2
1-4
1-4
1-4,5
1-5
1-6
1-7,5
2,8
Otvor blende
(jedinica: m)
Žarišna duljina (mm)
ISO400
Otvor blende
16*
24
28
35
50
70
105
2,8
1-9
1-16
1-16
1-17
1-21
1-25
1,2-30
4
1-6
1-11
1-11
1-12
1-15
1-17
1-21
5,6
1-4
1-8
1-8
1-9
1-10
1-12
1-15
(jedinica: m)
APS-C** format
Žarišna duljina (mm)
ISO100
Otvor blende
16*
24
28
35
50
70
2,8
1-4,5
4
1-3
5,6
1-2
105
1-8,5
1-9
1-10,5
1-12,5
1-13,5
1-15
1-6
1-6,5
1-7,5
1-8,5
1-9,5
1-10,5
1-4,5
1-4,5
1-5
1-6
1-6,5
1-7,5
(jedinica: m)
Žarišna duljina (mm)
ISO400
Otvor blende
16*
24
28
35
50
70
105
2,8
1-9
1-17,5
1-18,5
1-21
1-25
1-27
1,2-30
4
1-6
1-12,5
1-13
1-15
1-17
1-19
1-21
5,6
1-4
1-8,5
1-9
1-10
1-12
1-13
1-15
(jedinica: m)
* Kad je pričvršćen širokokutni panel.
** Advanced Photo System Classic
19
Načini snimanja
Ovo poglavlje objašnjava kako koristiti bljeskalicu u svakom načinu snimanja
fotoaparata.
Snimanje s bljeskalicom uz prednost
otvora blende (A)
1
2
Odaberite A mod na fotoaparatu.
Pritisnite tipku MODE kako bi počeo svijetliti indikator
uključene bljeskalice [F].
C Bira se mod dodatnog izvora svjetla.
3
Podesite otvor blende i izoštrite objekt.
C Smanjite otvor blende (odnosno, povećajte f-stop broj) za smanjenje dometa
bljeskalice, ili otvorite blendu (smanjite f-stop broj) za povećavanje dometa
bljeskalice.
C Brzina zatvarača se podešava automatski.
4
20
Pritisnite okidač kad je punjenje dovršeno.
Snimanje s bljeskalicom uz prednost
brzine zatvarača (S)
1
2
Odaberite S mod na fotoaparatu.
Pritisnite tipku MODE kako bi počeo svijetliti indikator uključene
bljeskalice [F].
C Bira se mod dodatnog izvora svjetla.
3
4
Podesite brzinu zatvarača i izoštrite objekt.
Pritisnite okidač kad je punjenje dovršeno.
Snimanje s bljeskalicom uz ručno
podešavanje ekspozicije (M)
1
2
Odaberite M mod na fotoaparatu.
Pritisnite tipku MODE kako bi počeo svijetliti indikator uključene
bljeskalice [F].
C Bira se mod dodatnog izvora svjetla.
3
Podesite otvor blende i brzinu zatvarača te izoštrite
objekt.
C Smanjite otvor blende (odnosno, povećajte f-stop broj) za smanjenje dometa
bljeskalice, ili otvorite blendu (smanjite f-stop broj) za povećavanje dometa
bljeskalice.
4
Pritisnite okidač kad je punjenje dovršeno.
21
Pokrivenost zuma bljeskalice
Automatsko zumiranje
Ova bljeskalica automatski mijenja pokrivenost zuma kako bi obuhvatila raspon
žarišnih duljina od 24 mm do 105 mm prilikom snimanja (automatski zum).
Obično nije potrebno ručno mijenjati pokrivenost zuma.
Automatski zum radi kad ZOOM indikator [AUTO] svijetli zeleno. Zum nije
prikazan na pokazivaču kad svijetli ZOOM indikator [AUTO].
Žarišna duljina 24 mm
Žarišna duljina 105 mm
C Kad se s automatskim zumom koristi objektiv s žarišnom duljinom manjom od
24 mm, ZOOM indikator [WIDE] trepće. U tom slučaju se preporuča ugrañenog
panela za širokokutno snimanje (str. 24) kako bi se spriječilo zatamnjivanje
periferije slike.
Kontrola automatskog zumiranja
optimizirana za senzor slike
Kad s ovom bljeskalicom koristite Sony digitalni SLR fotoaparat (osim modela
DSLR-A100), bljeskalica pruža optimalnu pokrivenost u skladu s veličinom
senzora slike (APS-C format/35 mm-format) u fotoaparatu.
22
Ručno zumiranje
Moguće je ručno podesiti pokrivenost zuma bez obzira na žarišnu duljinu
objektiva koji koristite.
Pritisnite tipku ZOOM za prikaz željene pokrivenosti
bljeskalice.
C Pokrivenost zuma se mijenja sljedećim redom.
105 t 70 t 50 t 35 t 28 t 24 t AUTO t 105 t . . .
C Ako je pokrivenost zuma podešena na manju vrijednost od žarišne duljine
objektiva koji koristite, rubovi slike će se zatamniti.
C Pokrivenost bljeskalice kod ručnog zuma na pokazivaču odgovara kutu gledanja
ekvivalentnom žarišnoj duljini 35mm-formata.
23
Ugrađeni panel za širokokutno snimanje
(raspon zuma 16 mm)
Uporabom ovog panela, pokrivenost bljeskalice se povećava na žarišnu duljinu od
16 mm.
Izvucite adapter.
C Na pokazivaču svijetli ZOOM indikator [WIDE].
C Kad spremate panel za širokokutno snimanje, utisnite ga dokraja.
C Nemojte panel za širokokutno snimanje izvlačiti nasilu jer ga tako možete
oštetiti.
C Kad snimate plosnati objekt sprijeda uz žarišnu duljinu od oko 16 mm, rubovi
slike se mogu malo zatamniti jer su žarišne duljine u središtu i na rubovima
kadra različite.
C Kad koristite širokokutni objektiv sa žarišnom duljinom manjom od 16 mm,
rubovi slike se mogu zatamniti.
C Žarišna duljina odgovara ekvivalentnoj žarišnoj duljini 35mm-formata.
C Ova bljeskalica ne podržava kut gledanja 16 mm F2.8 objektiva riblje oko.
24
Pokrivenost bljeskalice i žarišna duljina
Što je veća žarišna duljina objektiva fotoaparata, moguće je snimiti udaljeniji
objekt u punom zaslonu; ali područje pokrivenosti se smanjuje. Obrnuto, s
manjom vrijednošću žarišne duljine, bliži objekti se mogu fotografirati uz širu
pokrivenost. Pokrivenost bljeskalice je područje koje svjetlo iz bljeskalice u
podešenom ili jačem intenzitetu može pokriti jednoliko. Izražava se kao kut.
Na taj način, pokrivenost bljeskalice pri kojom možete fotografirati odreñena je
žarišnom duljinom.
Odreñivanjem pokrivenosti bljeskalice u skladu s žarišnom duljinom, pokrivenost bljeskalice može se izraziti kao vrijednost za žarišnu duljinu.
25
Promjena razine snage (LEVEL)
Automatska bljeskalica
Bljeskalica podržava razinu snage automatski kad na pokazivaču svijetli LEVEL
indikator [AUTO].
Ručna bljeskalica
Razina snage za bljeskalicu može se podesiti ručno.
Pritisnite tipku LEVEL za odabir željene razine snage.
C Razina snage se mijenja sljedećim redoslijedom.
1/1 t 1/2 t 1/4 t 1/8 t 1/16 t 1/32 t AUTO t 1/1 t . . .
C Ako se kod fotografiranja s ručnim podešavanjem bljeskalice razina snage
podesi na 1/1, bljeskalica će se aktivirati punom snagom. Raspon razine snage
(npr. 1/1 t 1/2) odgovara rasponu otvora blende (npr. F4 t 5,6).
C Promijenite vlastito podešenje kad na fotoaparatu mijenjate razinu snage za mod
koji nije M (str. 44).
C Za detalje o ručnom podešavanju bljeskalice, pogledajte str. 32.
26
Ispitivanje bljeskalice
Možete pokušati jedan ili više probnih bljeskova prije snimanja. Provjerite razinu
svjetla primjenom probnog bljeska kad koristite mjerač bljeska i sl. u modu ručne
bljeskalice (M).
Pritisnite tipku TEST kad TEST svijetli narančasto.
C Razina svjetla probnog bljeska ovisi o razini svjetla podešenu pomoću LEVEL.
Tipka TEST
Tipka TEST svijetli na sljedeći način ovisno o tekućem stanju bljeskalice.
C Narančasto: Bljeskalica je spremna
C Zeleno:
Pravilna ekspozicija
C Crveno:
Pregrijavanje*
* Kod pregrijavanja uslijed kontinuirane uporabe bljeskalice ili primjene na
vrućim mjestima, bljeskalica automatski prestane raditi.
C Tipka TEST trepće crveno u intervalima po 1 sekundu u slučaju pregrijavanja.
C Bljeskalica se isključi sve dok se njezina temperatura ne smanji.
C Prekinite uporabu bljeskalica na 10 minuta kako bi se mogla ohladiti.
27
Snimanje s odbijanjem bljeska
Snimanje s bljeskalicom kad se iza objekta nalazi zid rezultira oštrim sjenama.
Usmjeravanjem bljeskalice na strop možete osvijetliti objekt neizravno, odnosno
odbijanjem bljeska od stropa. Na taj se način postižu mekše sjene i svjetlo.
Snimanje s odbijanjem bljeska
Snimanje bez odbijanja bljeska
Zakrenite bljeskalicu prema gore ili ulijevo i udesno držeći
pritisnutom tipku za otpuštanje blokade.
28
Bljeskalica se može podesiti pod sljedećim kutovima.
C Prema gore: 45°, 60°, 75°, 90°
C Desno: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°, 180°
C Lijevo: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
C Blokada zakretanja aktivira se u položaju 0°. Kod vraćanja bljeskalice u izvorni
položaj, nije potrebno pritisnuti tipku za otpuštanje blokade.
C Kad se bljeskalica zakrene prema gore ili ulijevo i udesno, isključuje se funkcija
brze sinkronizacije (str. 34).
C Za odbijanje bljeska najpogodniji je bijeli strop ili zid. Obojena površina može
rezultirati svjetlošću u boji. Ne savjetujemo visoke stropove ili staklene površine.
29
Podešavanje kuta odbljeska
Istodobna uporaba izravnog i odbijenog svjetla bljeskalice rezultira neravnomjernim
osvjetljenjem. Odredite kut odbljeska uzimajući u obzir udaljenost do refleksivne
površine, udaljenost izmeñu aparata i objekta, žarišnu duljinu objektiva itd.
Pravilno
Nepravilno
Kad je bljeskalica okrenuta prema gore
Odredite kut u skladu s podacima u sljedećoj tablici.
Žarišna duljina objektiva
Kut odbljeska
Minimalno 70 mm
45°
28 – 70 mm
60°
Maksimalno 28 mm
75°, 90°
Kod odbijanja bljeska slijeva i zdesna
Kod bočnog odbijanja bljeska preporučamo zakretanje bljeskalice za 90°. Ako se
koristi kut manji od 90°, potrebno je paziti da objekt ne osvijetli izravno svjetlo iz
bljeskalice.
30
AF osvjetljenje
Pri slabijem osvjetljenju ili kad je kontrast nizak, kad pritisnete okidač dopola za
automatsko izoštravanje, zasvijetlit će crvena žaruljica na prednjoj strani bljeskalice. To je AF osvjetljenje koje se koristi kao pomoć pri automatskom izoštravanju.
C AF osvjetljenje radi čak i kad svijetli indikator isključene bljeskalice [{].
C AF osvjetljenje fotoaparata se isključuje kad radi AF osvjetljenje bljeskalice.
C AF osvjetljenje ne radi kad se koristi funkcija Continuous AF, odnosno kad
kontinuirano izoštravate pokretni objekt.
C AF osvjetljenje možda neće raditi ako je žarišna duljina objektiva veća od 300
mm. Bljeskalica neće raditi kad je skinete s fotoaparata.
31
Ručno podešavanje bljeskalice (M)
Normalno mjerenje bljeska kroz objektiv (TTL) automatski podešava jačinu bljeska
kako bi se postigla pravilna ekspozicija za objekt. Ručno podešena bljeskalica omogućuje fiksnu jačinu bljeska neovisno o svjetlini objekta i podešenju fotoaparata.
C Ručno podešenje bljeskalice može se koristiti samo kad je fotoaparat u M modu.
U drugim modovima se automatski odabire mjerenje kroz objektiv.
C Budući da refleksija od objekta ne utječe na ručno podešenu bljeskalicu, taj način
snimanja je prikladan za uporabu s objektima koji su iznimno svijetli ili sa
slabom refleksijom.
Mjerenje bljeska kroz objektiv
1
2
32
Ručno mjerenje bljeska
Odaberite M mod na fotoaparatu.
Pritisnite tipku MODE za prikaz indikatora uključene
bljeskalice [F] na pokazivaču.
3
Pritisnite tipku LEVEL za odabir željene razine snage.
C Možete odabrati sljedeće razine snage:
1/1 t 1/2 t 1/4 t 1/8 t 1/16 t 1/32 t 1/1 t . . .
C Za detalje o podešavanju razine snage, pogledajte str. 49.
C Indikator provjere dometa bljeskalice za tipku TEST (trepće zeleno) se ne
prikazuje nakon snimanja fotografije s ručno podešenom bljeskalicom.
C Pri uporabi funkcije Custom, ručno podešavanje bljeskalice se može odabrati
bez podešavanja fotoaparat u M mod (str. 44).
Mjerenje kroz objektiv (TTL)
Ručno podešena bljeskalica omogućuje fiksnu jačinu bljeska neovisno o svjetlini objekta i podešenju fotoaparata. TTL* mod mjeri svjetlo koje se od objekta
reflektira kroz objektiv.
Neki fotoaparati omogućuju P-TTL mjerenje, koje dodaje predbljesak TTL
mjerenju, i ADI mjerenje, koje dodaje podatke o udaljenosti P-TTL mjerenju.
Bljeskalica definira sva P-TTL i ADI mjerenja kao TTL mjerenja i na pokazivaču
se prikazuje LEVEL indikator [AUTO].
* TTL = kratica od through the lens, tj. kroz objektiv
C ADI mjerenje je moguće u kombinaciji s objektivom koji ima ugrañen enkoder
udaljenosti. Prije uporabe funkcije ADI mjerenja, provjerite u tehničkim podacima uputa za uporabu isporučenima s vašim objektivom da li taj objektiv
ima ugrañen enkoder udaljenosti.
33
Brza sinkronizacija (High-speed
sync, HSS)
Brza sinkronizacija
Standardni rad bljeskalice
Brza sinkronizacija eliminira ograničenja brzine sinkroniziranog rada bljeskalice i
omogućuje njezinu uporabu kroz cijeli raspon brzine zatvarača fotoaparata. Povećani podesivi raspon otvora blende omogućuje snimanje s bljeskalicom uz veliki
otvor blende tako da pozadina bude nejasna, a objekt u prednjem planu oštar. Čak
i kad snimate s velikim f-stop brojem u A modu ili M modu kad je pozadina vrlo
svijetla i snimka bi bila preeksponirana, možete podesiti ekspoziciju koristeći brzu
sinkronizaciju.
Pritisnite tipku HSS.
C Svijetli indikator brze sinkronizacije.
34
C Ova bljeskalica se automatski podešava na brzu sinkronizaciju kad je brzina zatvarača podešena na veću vrijednost od brzine sinkronizacije. Brzina sinkronizacije razlikuje se prema fotoaparatu koji koristite. Za dodatne informacije o
brzini sinkronizacije, pogledajte upute za uporabu vašeg fotoaparata.
C Ako ponovno pritisnete tipku HSS, brza sinkronizacija se poništi te nije više
moguće podesiti brzinu zatvarača veću od brzine sinkronizacije.
C Savjetujemo vam da fotografiranje izvodite na svijetlim mjestima.
C Brza sinkronizacija ne može se koristiti s odbijanjem bljeska.
C Kad koristite mjerač bljeska ili boje, brza sinkronizacija se ne može koristiti jer
ometa pravilnu ekspoziciju.
Brzina sinkronizacije bljeskalice
C Fotografiranje uz uporabu bljeskalice općenito je povezano s maksimalnom
brzinom zatvarača, što se naziva brzinom sinkronizacije bljeskalice. To se
ograničenje ne odnosi na fotoaparate koji imaju funkciju brze sinkronizacije
(HSS) (str. 34), budući da oni omogućuju snimanje s bljeskalicom pri
maksimalnoj brzini zatvarača.
35
Bežični rad (WL)
Fotografije snimljene s bljeskalicom pričvršćenom na aparat su plošne, kao na slici
A. U takvim slučajevima skinite bljeskalicu s aparata i postavite je kako biste dobili
trodimenzionalniji efekt, kao na slici B.
Kad snimate takvu vrstu fotografije SLR fotoaparatom, bljeskalica se na njega obično
povezuje kabelom. Ova bljeskalica ne treba se povezivati kabelom, već prenosi signal
pomoću svjetla bljeskalice ugrañene u aparat. Pravilnu ekspoziciju automatski
odreñuje fotoaparat.
Standardni rad
36
Bežični rad
Bežični domet bljeskalice
Kod bežičnog rada bljeskalica koristi signal svjetla s ugrañene bljeskalice za aktiviranje. Imajte na umu sljedeće prilikom postavljanja aparata, bljeskalice i objekta.
C Snimajte u tamnim, zatvorenim prostorima.
C Zakrenete li bljeskalicu radi uporabe funkcije odbijenog bljeska (str. 28) tako da
senzor za prijem bežičnog signala bude usmjeren prema fotoaparatu, bljeskalica
će lakše primiti signal s fotoaparata.
C Postavite bljeskalicu odvojenu s aparata unutar sivog područja na sljedećem
dijagramu.
Udaljenost između fotoaparata i objekta
Udaljenost između
bljeskalice i objekta
Ne postavljajte bljeskalicu
izravno iza objekta
Postavite fotoaparat i bljeskalicu
unutar 1 – 5 metara od objekta
C Detalje o dometu bljeskalice potražite na str. 19 ili 49.
37
Napomene o bežičnom radu
C Tijekom bežičnog rada nije moguće koristiti mjerač bljeskalice ili boja jer će se
aktivirati predbljesak ugrañene bljeskalice.
C Položaj zuma ove bljeskalice (HVL-F42AM) se automatski podesi na 24 mm.
Drugi položaji se ne preporučaju.
C Kad se u blizini koristi druga bežična bljeskalica, možete promijeniti kanal u
"CH1" ili "CH2" u korisničkim podešenjima kako biste spriječili smetnje (str. 44).
C Kad snimate u bežičnom modu, u rijetkim slučajevima bljeskalica se može
slučajno aktivirati zbog statičkog elektriciteta u prostoru ili elektromagnetskih
smetnji.
Kad ne koristite bljeskalicu, odaberite indikator isključene bljeskalice [{]
tipkom MODE.
38
Stavljanje i uklanjanje minipostolja
C Kad koristite bljeskalicu odvojeno od fotoaparata, koristite isporučeno
minipostolje.
C Bljeskalicu možete učvrstiti na stativ pomoću otvora za stativ na minipostolju.
Stavljanje
Uklanjanje
39
Bežično snimanje s bljeskalicom
1
Pričvrstite bljeskalicu na aparat i uključite je, kao i
aparat.
2
Podesite bljeskalicu na bežični rad.
C Način podešavanja se razlikuje, ovisno o fotoaparatu. Detalje potražite u
njegovim uputama za uporabu.
C Kad je aparat podešen na bežični rad, bljeskalica se automatski podesi na
isto i na pokazivaču je prikazan jedan od indikator bežičnog rada, [F WL
CH1] ili [F WL CH2].
C Na pokazivaču svijetli [F WL CH1] kad je odabran kanal 1 za bežični rad.
Kad je odabran kanal 2, svijetli indikator [F WL CH2]. Detalje o promjeni
kanala potražite na str. 44.
C Razinu svjetla moguće je odabrati čak i za bežični rad bljeskalice. Detalje
potražite na str. 44.
40
3
Skinite bljeskalicu s aparata i izvucite ugrađenu
bljeskalicu.
C Kad skinete bljeskalicu s aparata, zasvijetli indikator brze sinkronizacije.
4
Podesite fotoaparat i bljeskalicu.
C Podešavanje izvršite na tamnome mjestu, primjerice u zatvorenom
prostoru.
C Pogledajte str. 37 za detalje.
Ugrađena bljeskalica
Ova bljeskalica
41
5
Provjerite jesu li ugrađena i ova bljeskalica sasvim
napunjene.
C Kad je ugrañena bljeskalica sasvim puna, u tražilu svijetli "F".
C Kad je ova bljeskalica puna, AF osvjetljenje na prednjoj strani trepće i tipka
TEST svijetli narančasto.
6
Provjerite bljeskalicu pomoću ispitne funkcije.
C Način provjere se razlikuje, ovisno o fotoaparatu. Detalje potražite u
njegovim uputama za uporabu.
C Ako ispitna funkcija ne radi, promijenite položaj aparata, bljeskalice ili
objekta.
7
42
Ponovo provjerite jesu li ugrađena i ova bljeskalica
sasvim napunjene i pritisnite okidač za snimanje
fotografije.
Podešavanje bežičnog rada samo na
bljeskalici
Kad je bljeskalica pričvršćena na fotoaparat i podešen je bežični rad, informacije o
kanalu se prenose na aparat. To znači da, ako nastavite koristiti isti aparat i bljeskalicu bez promjene kanala, možete takoñer zasebno podešavati bljeskalicu i aparat
na bežični rad.
Podešenje fotoaparata:
Podesite ga na bežični rad bljeskalice.
Detalje potražite u uputama za uporabu fotoaparata.
Podešenje bljeskalice:
Pritisnite tipku MODE za uključenje indikatora bežičnog
rada, bilo [F WL CH1] ili [F WL CH2].
Detalje potražite na str. 44.
Automatsko podešavanje balansa bijele
boje informacijama o temperaturi boje
Bljeskalica šalje informacije o temperaturi boje µ fotoaparatu. µ fotoaparat
automatski podešava temperaturu boje na standardnu bijelu.
C Ova funkcija radi pri uporabi Sony digitalnog SLR fotoaparata (osim DSLRA100).
C Ova funkcija radi s mjerenjem bljeska kroz objektiv (TTL) uz primjenu natičnog
povezivanja s fotoaparatom.
43
Korisničko podešenje
Možda ćete trebati promijeniti razne postavke bljeskalice. Moguće je promijeniti
sljedećih pet stavki.
C Podešavanje bežičnog kanala (CH1/CH2)
C Vrijeme do automatskog isključenja (30 sekundi/3 minute/30 minuta/bez
podešenja)
C Vrijeme do automatskog isključenja pri uporabi bežičnog rada bljeskalice (60
minuta/bez podešenja)
C Modovi snimanja u kojima je moguće podesiti ručni mod bljeskalice
C Podešenje svjetline pokazivača (svijetlo/tamno)
Izvođenje korisničkog podešavanja
Korisničko podešenje se mijenja na sljedeći način.
1
Pritisnite tipku HSS tri sekunde dok je preklopka
POWER podešena na ON.
C Istovremeno će treptati indikator isključene bljeskalice [{], indikator
uključene bljeskalice [F AUTO] i indikator bežičnog rada [F WL]
44
2
Promijenite željeno podešenje.
C Detalje o promjeni pojedinih podešenja potražite u odjeljku "Promjena
korisničkih podešenja".
3
Pritisnite tipku HSS za dovršetak podešavanja.
C Odabrana podešenja se sačuvaju čak i ako isključite bljeskalicu ili izvadite
bateriju.
Promjena korisničkog podešenja
Ovdje se objašnjava kako promijeniti pojedina korisnička podešenja.
Za promjenu podešenja bežične bljeskalice
Pritisnite tipku MODE za odabir željenog podešenja.
C Prikaz se mijenja sljedećim redoslijedom.
CH1 t CH2 t CH1 t . . .
C Pričvrstite bljeskalicu na fotoaparat i djelomično pritisnite okidač nakon
promjene kanala.
45
Za promjenu vremena do automatskog isključenja
Možete promijeniti vrijeme do automatskog isključenja.
Pritisnite tipku ZOOM za odabir željenog vremena do automatskog
isključenja.
C Prikaz se mijenja sljedećim redoslijedom.
105 t 70 t 50 t 35 t 105 t . . .
Za detalje o prikazu i vremenu podešenja, pogledajte sljedeću tablicu.
Indikatori
Vrijeme do automatskog isključenja
105
30 sekundi (60 minuta)
70
3 minute (60 minuta)
50
30 minuta (60 minuta)
35
Bez podešenja (Bez podešenja)
Vrijeme u zagradama vrijedi kad je bljeskalica podešena na bežični rad.
C Vrijeme do automatskog isključenja kad je bljeskalica podešena na bežični rad
razlikuje se od drugih modova.
Primjer: Kad se to vrijeme promijeni u "35" (Bez podešenja) iz "105" (30 sekundi),
vrijeme za bežični rad će se takoñer automatski promijeniti u "None" iz "60
minuta".
46
Za promjenu načina snimanja koji može koristiti ručno
podešavanje bljeskalice (M)
Pritisnite tipku LEVEL za odabir načina snimanja koji može koristiti
ručno podešavanje bljeskalice.
C Razina snage se promijeni iz 1/1 u 1/2 pri svakom pritisku tipke LEVEL.
1/1: (odgovara samo M modu fotoaparata)
1/2: (odgovara svim modovima fotoaparata)
C Za detalje o podešavanju razine snage, pogledajte str. 26.
C S podešenjem "1/2", fotografiranje uz ručno podešavanje bljeskalice može se
koristiti u svim načinima snimanja vašeg fotoaparata. Savjetujemo korištenje M
moda vašeg fotoaparata jer se pri snimanju u drugim modovima možda neće
moći postići pravilna ekspozicija.
47
Za promjenu svjetline pokazivača
Svjetlina pokazivača može se podešavati u dvije razine.
Pritisnite tipku TEST za odabir željene svjetline.
C Svjetlina se mijenja na sljedeći način.
Svijetlo t Tamno t Svijetlo t . . .
C Provjerite status bljeskalice kako biste provjerili mogu li se tekuća podešenja
promijeniti, zatim pritisnite tipku TEST.
Probni bljesak se aktivira kad pritisnete tipku TEST ako je bljeskalica podešena
na bilo koji mod koji ne spada u korisnička podešenja.
48
Domet bljeskalice
Pri uporabi standardnog bljeska
Možete postići odgovarajući domet bljeskalice za normalno snimanje, kao pri uporabi programirane automatske bljeskalice (P) ili ručnog podešavanja bljeskalice
(M) i sl., uporabom sljedeće tablice vodećeg broja i koeficijenta ISO osjetljivosti.
Vodeći broj
35 mm-format ili ručno podešavanje bljeskalice (ISO100)
Razina snage
Podešenja pokrivenosti bljeskalice (mm)
16*
24
28
35
50
70
105
1/1
13
23
23
25
30
35
42
1/2
9,2
16,3
16,3
17,7
21,2
24,7
29,7
1/4
6,5
11,5
11,5
12,5
15,0
17,5
21,0
1/8
4,6
8,1
8,1
8,8
10,6
12,4
14,8
1/16
3,3
5,8
5,8
6,3
7,5
8,8
10,5
1/32
2,3
4,1
4,1
4,4
5,3
6,2
7,4
* Kad je pričvršćen širokokutni panel.
APS-C format (ISO100)
Razina snage
Podešenja pokrivenosti bljeskalice (mm)
16*
24
28
35
50
70
105
1/1
13
25
26
30
35
38
42
1/2
9,2
17,7
18,4
21,2
24,7
26,9
29,7
1/4
6,5
12,5
13,0
15,0
17,5
19,0
21,0
1/8
4,6
8,8
9,2
10,6
12,4
13,4
14,8
1/16
3,3
6,3
6,5
7,5
8,8
9,5
10,5
1/32
2,3
4,4
4,6
5,3
6,2
6,7
7,4
* Kad je pričvršćen širokokutni panel.
49
Koeficijent ISO osjetljivosti
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
ISO1600
ISO3200
1
1,4
2
2,8
4
5,7
Udaljenost pri snimanju = Vodeći broj x Koeficijent ISO osjetljivosti ÷
Otvor blende
Primjer: 35 mm-format ili ručno podešavanje bljeskalice, razina snage: 1/1, žarišna
duljina: 35 mm, otvor blende: F4, ISO: 400
25 (Vodeći broj) T 2 (Koeficijent ISO osjetljivosti) ÷ 4 (Otvor blende) = 12 m
Svjetlo bljeskalice ima domet 12 m.
Pri uporabi bljeskalice s funkcijom brze
sinkronizacije
Pri uporabi brze sinkronizacije, domet bljeskalice postaje kraći nego kod standardnog snimanja. Možete postići odgovarajući domet bljeskalice uporabom sljedeće
tablice vodećeg broja i koeficijenta ISO osjetljivosti.
Vodeći broj
35 mm-format ili ručno podešavanje bljeskalice (ISO100)
Brzina zatvarača
Podešenja pokrivenosti bljeskalice (mm)
16*
24
28
35
50
70
105
1/250
4,7
8,8
9,1
9,5
10,9
13,4
16,4
1/500
3,3
6,2
6,4
6,7
7,7
9,5
11,6
1/1000
2,4
4,4
4,5
4,7
5,5
6,7
8,2
1/2000
1,7
3,1
3,2
3,4
3,9
4,7
5,8
1/4000
1,2
2,2
2,3
2,4
2,7
3,4
4,1
1/8000
0,8
1,6
1,6
1,7
1,9
2,4
2,9
1/12000
0,6
1,1
1,1
1,2
1,4
1,7
2,1
* Kad je pričvršćen širokokutni panel.
50
APS-C format (ISO100)
Podešenja pokrivenosti bljeskalice (mm)
Brzina zatvarača
16*
24
28
35
50
70
105
1/250
4,7
9,7
10,0
10,9
13,4
15,0
16,4
1/500
3,3
6,8
7,1
7,7
9,5
10,6
11,6
1/1000
2,4
4,8
5,0
5,5
6,7
7,5
8,2
1/2000
1,7
3,4
3,5
3,9
4,7
5,3
5,8
1/4000
1,2
2,4
2,5
2,7
3,4
3,8
4,1
1/8000
0,8
1,7
1,8
1,9
2,4
2,7
2,9
1/12000
0,6
1,2
1,3
1,4
1,7
1,9
2,1
* Kad je pričvršćen širokokutni panel.
Koeficijent ISO osjetljivosti
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
ISO1600
ISO3200
1
1,4
2
2,8
4
5,7
Udaljenost pri snimanju = Vodeći broj x Koeficijent ISO osjetljivosti ÷
Otvor blende
Primjer: Pri uporabi fotoaparata APS-C formata, brzina zatvarača: 1/500 sekunde,
žarišna duljina: 28 mm, otvor blende: F2,8, ISO: 400
9,5 (Vodeći broj) T 2 (Koeficijent ISO osjetljivosti) ÷ 2,8 (Otvor blende) = 6,5 m
Svjetlo bljeskalice ima domet 6,5 m.
51
Napomene o uporabi
Tijekom snimanja
C Ova bljeskalica generira snažno svjetlo i stoga se ne smije koristiti izravno
ispred očiju.
C Kako biste spriječili pregrijavanje te oštećenje fotoaparata i bljeskalice, ovu
bljeskalicu nemojte koristiti 20 puta zaredom ili kontinuiranom aktivacijom u
kratkom vremenu. (Kad je razina snage 1/32, 40 puta zaredom.)
Ako se bljeskalica aktivirala odreñeni broj puta u kratkom vremenu, prekinite
uporabu bljeskalice i ostavite je da se ohladi barem 10 minuta.
C Pričvrstite fotoaparat dok je bljeskalica isključena.
U protivnom možete uzrokovati kvar bljeskalice ili će se primjenjivati neodgovarajuće osvjetljenje te vam snažno svjetlo može ozlijediti oči.
Baterije
C Indikator baterija na kontrolnoj ploči može pokazivati da je njihov kapacitet manji
od stvarnog, što ovisi o temperaturi i uvjetima pohranjivanja. Indikator će pokazivati pravilnu vrijednost nakon nekoliko uporaba bljeskalice.
C Nikal-metal hidridne baterije odjednom se mogu isprazniti. Ako indikator baterije počne treptati ili se bljeskalica više ne može koristiti, zamijenite baterije ili
ih napunite.
C Frekvencija bljeskalice i broj bljeskova nakon stavljanja novih baterija može se
razlikovati od vrijednosti navedenih u tablici, ovisno o datumu proizvodnje
baterija.
C Baterije vadite tek nekoliko minuta nakon isključenja bljeskalice. Baterije mogu
biti vruće, ovisno o vrsti koju koristite. Izvadite ih pažljivo.
C Izvadite i spremite baterije kad fotoaparat ne namjeravate koristiti duže vrijeme.
52
Temperatura
C Ova bljeskalica se može koristiti pri temperaturama izmeñu 0°C i 40°C.
C Nemojte je izlagati ekstremno visokim temperaturama (primjerice na izravnom
suncu unutar vozila) ili prekomjernoj vlazi.
C Kako biste spriječili kondenziranje vlage na bljeskalici, stavite je u zatvorenu
plastičnu vrećicu prilikom prenošenja iz hladnog u topli prostor. Prije vañenja iz
vrećice ostavite je da dosegne sobnu temperaturu.
C Kapacitet baterija se smanjuje na niskim temperaturama. Prilikom snimanja za
hladna vremena, držite aparat i baterije na toplome, primjerice u džepu. Indikator
slabe baterije može zasvijetliti čak i kad je za hladna vremena u baterijama ostalo
nešto napona. One će povratiti nešto kapaciteta kad se zagriju na normalnu
radnu temperaturu.
C Ova bljeskalica nije vodonepropusna. Pazite da ne doñe u kontakt s vodom,
pijeskom ili solju kad je koristite na morskoj obali, jer to može izazvati kvarove.
Održavanje
Skinite bljeskalicu s fotoaparata. Očistite je mekom i suhom krpom. Ako je bila u
kontaktu s pijeskom, brisanje može oštetiti njezinu površinu, pa je stoga treba očistiti pomoću puhaljke. U slučaju tvrdokornih mrlja, koristite krpu koju ste navlažili
otopinom blagog sredstva za čišćenje, očistite bljeskalicu i osušite je suhom krpom.
Nikad nemojte koristiti agresivna otapala, primjerice razrjeñivač ili benzin, jer bi
mogli oštetiti površinu.
53
Tehnički podaci
Vodeći broj
Standardni rad (ISO 100)
Pokrivenost bljeskalice (mm)
GN
16*
24
28
35
50
70
105
Ručna bljeskalica/
35mm-format
13
23
23
25
30
35
42
APS-C format
13
25
26
30
35
38
42
* Kad je pričvršćen širokokutni panel.
Frekvencija/Ponavljanje
Frekvencija (s)
Ponavljanje (broj puta)
Alkalne
Nikal-hidridne
(2500 mAh)
0,1 – 3,7
0,1 - 2,7
Oko 180 ili više
Oko 260 ili više
C Ponavljanje je približan broj aktiviranja bljeskalice prije no što se
baterija sasvim isprazni.
Kontinuirani rad
40 bljeskova, 5 bljeskova u sekundi
(Standardni rad, razina snage 1/32, 105 mm, nikal-metal
hidridne baterije)
AF osvjetljenje
Automatsko aktiviranje pri niskom kontrastu i slabom svjetlu
Radni domet (s 50 mm objektivom na modelu DSLR-A700)
Središte kadra: 0,5 m do 6 m
Rubovi kadra: 0,5 do 3 m
Kontrola bljeskalice Predbljesak, TTL izravno mjerenje, ručno podešavanje
Dimenzije (približno) 75 T 123 T 100 mm (š T v T d)
Masa (približno)
340 g (bez baterija)
Preporučene baterije Alkalne baterije veličine AA
Nikal-metal hidridne baterije veličine AA
Isporučeni pribor
Bljeskalica (1), minipostolje (1), navlaka (1), dokumentacija
Funkcije navedene u ovim uputama ovise o uvjetima ispitivanja u našoj tvrtki.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
54
Zaštićeni znak
je zaštićeni znak tvrtke Sony Corporation.
55
http://www.sony.co.jp/
Download PDF

advertising