Sony | HVL-F56AM | Sony HVL-F56AM Upute za upotrebu

2-687-455-12 (1)
Bljeskalica
Upute za uporabu
HVL-F56AM
© 2006 Sony Corporation
Prije uporabe bljeskalice pomno pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduću
uporabu.
UPOZORENJA
Kako bi spriječili požar ili električki udar, ne izlažite ureñaj kiši ili vlazi.
Prilikom zbrinjavanja dotrajalih litijevih baterija, zalijepite ljepljivu vrpcu preko
njihovih kontakata i odbacite ih u skladu s lokalnim propisima.
Baterije ili sitne predmete koji se mogu progutati držite izvan dohvata djece. U
slučaju gutanja odmah se obratite liječniku.
Odmah izvadite baterije i prekinite uporabu u sljedećim slučajevima:
• Ako bljeskalica padne ili njezina unutrašnjost bude izložena udarcu.
• Ako primijetite neobičan miris, zagrijavanje ili dim.
Ne rastavljajte bljeskalicu. Dodirnete li visokonaponski sklop u njezinoj
unutrašnjosti, može doći do električkog udara.
VAŽNE SIGURNOSNE
NAPOMENE
Pri uporabi elektroničke bljeskalice, uvijek se pridržavajte
osnovnih sigurnosnih napomena, uključujući sljedeće:
Prije uporabe s razumijevanjem pročitajte upute.
Budite posebno oprezni ako bljeskalicu koriste djeca ili ako se
ona koristi u njihovoj blizini. Ne ostavljajte bljeskalicu bez
nadzora tijekom uporabe.
Obratite pozornost da kod dodirivanja vrućih dijelova postoji
opasnost od opeklina.
2
Nemojte koristiti bljeskalicu s oštećenim kabelom, ako je pala ili
ako je oštećena, prije nego što ju je pregledao ovlašteni serviser.
Prije spremanja bljeskalice pričekajte da se potpuno ohladi.
Labavo omotajte kabel oko bljeskalice prilikom pohranjivanja.
Radi sprečavanja opasnosti od električkog udara, nemojte
uranjati bljeskalicu u vodu ili druge tekućine.
Radi sprečavanja opasnosti od električkog udara, nemojte rastavljati
bljeskalicu, već je odnesite u ovlašteni servis ako je potreban
popravak. Pri uporabi bljeskalice nakon neispravnog sastavljanja
postoji opasnost od električkog udara.
Uslijed uporabe pribora i dodataka koje proizvoñač ne preporučuje
može doći do požara, električkog udara ili ozljeda korisnika.
Baterije se mogu zagrijati ili eksplodirati uslijed nepravilne uporabe.
Koristite samo baterije navedene u ovom priručniku.
Nemojte stavljati baterije s nepravilno okrenutim oznakama
polariteta (+/-).
Ne izlažite baterije vatri ili visokim temperaturama.
Baterije nemojte puniti (osim ako su punjive), kratko spajati ili
rastavljati.
Nemojte istodobno koristiti različite tipove ili marke baterija, te
stare i nove.
SAČUVAJTE OVE UPUTE
OPREZ
Nemojte dodirivati površinu bljeskalice tijekom rada jer ona može postati jako
vruća.
3
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviñenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili
proizvod.
4
Sadržaj
Značajke..................................... 6
Tipke moda i odabira ............... 30
Opis dijelova.............................. 7
Ručno podešavanje bljeskalice
(M) ........................................... 32
Kontrolna ploča ......................... 8
Pokazivač................................... 9
Brza sinkronizacija
(High-speed sync, HSS)........... 35
Priprema
Bežični rad (WL) ..................... 37
Stavljanje baterija .................... 10
Povezivanje fotoaparata i
bljeskalice kabelom ................. 43
Postavljanje i skidanje
bljeskalice ................................ 12
Automatsko uključenje/
isključenje................................ 13
Osnove
Podešavanje razine snage
(LEVEL) .................................. 44
Višestruki bljesak (MULTI) .... 46
Resetiranje na standardna
podešenja ................................. 51
Programiranje automatskog rada
(osnove) ................................... 14
Korisničko podešenje............... 52
Načini snimanja ....................... 17
Dodatne informacije
Pribor ....................................... 55
Uporaba
Napomene o uporabi................ 57
Pokrivenost zuma bljeskalice .... 19
Održavanje............................... 58
Ispitivanje/modeliranje
bljeskalice ................................ 22
Tehnički podaci ....................... 59
Snimanje s odbijanjem
bljeska...................................... 24
Snimanje izbliza (odbijanje
bljeska uz nagib prema dolje).... 27
Osvjetljenje pokazivača ........... 28
AF osvjetljenje......................... 29
5
Prije uporabe
Detalje potražite u uputama za uporabu fotoaparata.
Ova bljeskalica nije otporna na prašinu, tekućine i vodu.
Nemojte je ostavljati na sljedećim mjestima.
Bez obzira na to da li bljeskalicu koristite ili pohranjujete, nemojte je stavljati ni
na koje od sljedećih mjesta jer to može izazvati kvar.
• Ostavljanje bljeskalice na mjestima izloženima izravnom suncu poput kontrolne
ploče vozila ili blizu grijaćih tijela može izazvati kvarove.
• Na mjestima s prekomjernim vibracijama.
• Na mjestima s jakim elektromagnetizmom.
• Na mjestima s previše pijeska.
Koristite li bljeskalicu na plaži ili sličnim pjeskovitim mjestima, zaštitite je. Ako
u njezinu unutrašnjost dospiju pijesak ili prašina, može doći do kvarova.
Značajke
• HVL-F56AM je kompaktna, natična bljeskalica koja pruža snažno osvjetljenje s
vodećim brojem 56 (položaj 85 mm, ISO 100 · m).
• Ugrañeni panel za širokokutno snimanje proširuje domet bljeskalice do žarišne
duljine od 17 mm.
• HVL-F56AM se može koristiti s kompatibilnim objektivima kako bi se aktiviralo
visokopouzdano ADI (Advanced Distance Integration) mjerenje svjetla.
• HVL-F56AM omogućuje fotografiranje s bežičnom brzom sinkronizacijom.
• Glava bljeskalice može se nagnuti 90° prema gore, 180° ulijevo i 90° udesno za
odraženi bljesak (s funkcijom blokade) i 10° prema dolje za makrofotografije.
* Ova funkcija možda neće biti raspoloživa kod nekih modela fotoaparata.
6
Opis dijelova
Unutrašnje priključnice
• Pomoćna priključnica (43)
• Priključnica vanjskog napajanja (56)
Ugrađeni širokokutni
panel (21)
Pokrov priključnica
Bljeskalica
AF osvjetljenje (29)
Senzor za prijem
bežičnog signala (37)
Tipka za odvajanje
od montažne nožice
(12)
Montažna nožica
Indikator odbijenog
bljeska (24)
Tipka za otpuštanje
blokade (24)
Pokazivač (9)
Vratašca baterijskog pretinca (10)
Kontrolna ploča (8)
Prije uporabe skinite zaštitnu foliju s prednje
strane AF svjetla.
7
Kontrolna ploča
Tipka –
Tipka SELECT
Tipka MODE
Tipka +
Osvjetljenje
pokazivača (28)
Tipka ispitivanja/
modeliranja
bljeskalice (23)
Tipka za uključenje/
isključenje bljeskalice (13)
Žaruljica spremnosti
bljeskalice (15)
Preklopka moda
ispitivanja bljeskalice/
HOLD (22)
Tipka za odabir zuma
(pokrivenosti bljeskalice) (20)
8
Pokazivač
Indikator bežičnog upravljača*
Indikator brze
sinkronizacije(35)
Indikator bežične
bljeskalice (40-42)
Indikatori upozorenja na domet
bljeskalice (16)
Domet bljeskalice (16)/Prikaz frekvencije višestrukog bljeska (47)
Hz indikator (47)
Indikator spremne
bljeskalice (15)
Indikatori uključene/
isključene bljeskalice (14)
TTL indikator (32)
ft/m indikator
(53)
Indikator slabe
baterije (11)
Indikator ručnog
upravljanja
bljeskalicom (32)
Indikator višestrukog bljeska
(46)
Indikator
odbijenog
bljeska (24)
Indikator
CUSTOM (52)
Indikator TIMES (48)
Indikator RATIO*
* Ovaj indikator se
prikazuje, ali ta funkcija
nije raspoloživa.
mm indikator (19)
Prikaz zuma (19, 20)/
višestrukog bljeska (48)
Indikator razine
snage (44)
Indikator ručnog
zuma (20)
Na ovoj stranici su prikazani svi indikatori kako bi ih se moglo objasniti.
9
Stavljanje baterija
Za napajanje ove bljeskalice mogu se koristiti:
* Baterije nisu dio isporuke.
• Četiri AA alkalne baterije.
• Četiri AA litijeve baterije.
• Četiri AA punjive nikal-metal hidridne (Ni-MH) baterije.
Nikal-metal hidridne baterije se uvijek moraju puniti uz pomoć namjenskog
punjača.
1
Otvorite vratašca baterijskog pretinca kao na slici.
2
Umetnite baterije u smjeru označenom u unutrašnjosti
pretinca.
3
Zatvorite vratašca baterijskog pretinca.
• Postupite na obrnuti način kad otvarate vratašca baterijskog pretinca.
• Zasvijetli žaruljica na kontrolnoj ploči. Ako ne zasvijetli, pritisnite tipku za
uključenje/isključenje bljeskalice (ON/OFF).
10
Provjera baterija
Kad su baterije slabe, zasvijetli ili trepće indikator ¹ na kontrolnoj ploči.
Indikator ¹ svijetli
Savjetujemo da zamijenite baterije. Bljeskalica se u ovom slučaju može koristiti ako
svijetli indikator F (spremnosti bljeskalice)
na njezinoj stražnjoj strani.
Indikator ¹ trepće
Bljeskalica se ne može koristiti. Umetnite
nove baterije.
• Ako se nijedan indikator ne pojavi kad pritisnete tipku ON/OFF, provjerite
položaj baterija.
11
Postavljanje i skidanje bljeskalice
Stavljanje bljeskalice na aparat
Čvrsto pritisnite montažnu nožicu na aparat dokraja.
• Bljeskalica se automatski učvrsti.
• Ako je ugrañena bljeskalica fotoaparata izvučena, utisnite je prije stavljanja ove
bljeskalice.
Skidanje bljeskalice s aparata
Dok držite pritisnutom tipku za odvajanje od montažne nožice
A, odvojite bljeskalicu od aparata B.
12
Automatsko uključenje/isključenje
Pritisnite tipku ON/OFF na stražnjoj strani bljeskalice.
Bljeskalica se uključuje.
Kad se bljeskalica uključi, prikaže se º na
pokazivaču.
Pritisnete li tipku ON/OFF dok je bljeskalica
uključena, ona se isključuje i prikaže se »
na pokazivaču.
• » nestane nakon 8 sekundi.
Automatsko isključenje
Ako ne koristite fotoaparat ili bljeskalicu u trajanju od četiri minute, ona se isključuje i indikatori na pokazivaču se automatski isključuju kako bi se smanjilo
trošenje baterija.
• Kod bežičnog snimanja s bljeskalicom (str. 37), indikatori na pokazivaču
nestaju nakon 60 minuta.
• Možete promijeniti vrijeme do automatskog isključenja ili onemogućiti tu
funkciju (str. 53).
13
Programiranje automatskog rada
(osnove)
1
2
Odaberite P mod na fotoaparatu.
Pritisnite tipku ON/OFF za uključenje indikatora ¼ i
º ili º na pokazivaču.
• Indikatori ¼ i º se uključuju kad je podešen automatski rad. Kad
se bljeskalica koristi kao dodatni izvor svjetla, prikaže se samo indikator
º.
3
Pritisnite okidač na aparatu dopola te provjerite je li
objekt unutar dometa bljeskalice.
• Za detalje o dometu bljeskalice pogledajte str. 16.
14
4
Kad se bljeskalica napuni, pritisnite okidač na aparatu za
snimanje.
• Bljeskalica je napunjena kad svijetle indikatori F na njenoj stražnjoj strani i
u tražilu fotoaparata.
Kad je podešena pravilna ekspozicija za fotografiju koju upravo snimate, na
pokazivaču je prikazano ½ otprilike 4 sekunde.
• Pritisnete li okidač prije no što se bljeskalica napuni, fotografija će biti
podeksponirana.
• Pritisnite okidač tek nakon što budete sigurni da je punjenje dovršeno, kad
koristite bljeskalicu uz funkciju self-timer.
• Bira se automatsko aktiviranje bljeskalice ili mod dodatnog izvora svjetla,
ovisno o fotoaparatu. Detalje potražite u uputama za uporabu fotoaparata.
• Ako fotoaparat ima AUTO ili Scene Selection mod, oni u ovom slučaju služe za
automatski rad bljeskalice.
15
Domet bljeskalice
Pritisnite okidač dopola.
Na pokazivaču se prikaže domet bljeskalice za pravilnu ekspoziciju. Provjerite da
li je objekt unutar tog dometa i zatim snimajte.
Pokazivač može prikazati domet od 1,5 m do 28 m (0,7 m do 28 m za odbijanje
bljeska s donje strane; pogledajte str. 27). Kad udaljenost prelazi taj domet, svijetli
I ili J na pripadajućoj strani tražila.
Pravilna ekspozicija se postiže na manje od
1,5 m.
Pravilna ekspozicija se postiže od 8 m do 28 m
ili više.
• Domet bljeskalice nije prikazan pri uporabi odbijanja bljeska s gornje strane te
slijeva ili zdesna, u bežičnom radu bljeskalice ili pri uporabi bljeskalice spojene
na aparat kabelom.
• Kod snimanja preko donje granice dometa bljeskalice, fotografija može ispasti
preeksponirana unatoč prikazu indikatora ½, ili donji dio slike može biti
zatamnjen. Uvijek snimajte unutar naznačenog dometa bljeskalice.
16
Načini snimanja
Snimanje s bljeskalicom uz prednost otvora
blende (A)
1
2
Odaberite A mod na fotoaparatu.
Pritisnite tipku ON/OFF za prikaz indikatora º.
• Bira se mod dodatnog izvora svjetla.
3
Podesite otvor blende i izoštrite objekt.
• Smanjite otvor blende (odnosno, povećajte f-stop broj) za smanjenje
dometa bljeskalice, ili otvorite blendu (smanjite f-stop broj) za povećavanje
dometa bljeskalice.
• Brzina zatvarača se podešava automatski.
4
Pritisnite okidač kad je punjenje dovršeno.
17
Snimanje s bljeskalicom uz prednost brzine
zatvarača (S)
1
2
Odaberite S mod na fotoaparatu.
Pritisnite tipku ON/OFF za prikaz indikatora º.
• Bira se mod dodatnog izvora svjetla.
3
4
Podesite brzinu zatvarača i izoštrite objekt.
Pritisnite okidač kad je punjenje dovršeno.
Snimanje s bljeskalicom uz ručno podešavanje
ekspozicije (M)
1
2
Odaberite M mod na fotoaparatu.
Pritisnite tipku ON/OFF za prikaz indikatora º.
• Bira se mod dodatnog izvora svjetla.
3
Podesite otvor blende i brzinu zatvarača te izoštrite objekt.
• Smanjite otvor blende (odnosno, povećajte f-stop broj) za smanjenje dometa
bljeskalice, ili otvorite blendu (smanjite f-stop broj) za povećavanje dometa
bljeskalice.
4
18
Pritisnite okidač kad je punjenje dovršeno.
Pokrivenost zuma bljeskalice
Automatsko zumiranje
Ova bljeskalica automatski mijenja pokrivenost zuma kako bi obuhvatila raspon
žarišnih duljina od 24 mm do 85 mm prilikom snimanja (automatski zum). Obično
nije potrebno ručno mijenjati pokrivenost zuma.
Žarišna duljina 24 mm
Žarišna duljina 85 mm
• Pritisnite okidač dopola za prikaz automatski podešene pokrivenosti zuma.
• Pokrivenosti prilikom automatskog zumiranja su sljedeće:
Žarišna duljina
Pokrivenost
24 mm – 27 mm
24 mm
28 mm – 34 mm
28 mm
35 mm – 49 mm
35 mm
50 mm – 69 mm
50 mm
70 mm – 84 mm
70 mm
85 mm ili više
85 mm
• Kad se s automatskim zumom koristi objektiv koji ima žarišnu duljinu manju od
24 mm, trepće "24 mm". U tom slučaju se preporuča ugrañenog panela za širokokutno snimanje (str. 21) kako bi se spriječilo zatamnjivanje periferije slike.
19
Ručno zumiranje
Moguće je ručno podesiti pokrivenost zuma bez obzira na žarišnu duljinu objektiva
koji koristite.
Pritisnite tipku ZOOM za prikaz željene pokrivenosti zuma.
• Pokrivenost zuma se mijenja sljedećim redom.
Automatski zum t 24 mm t 28 mm t 35 mm t 50 mm t 70 mm t 85 mm
• Kod ručno podešenog zuma, iznad pokrivenosti zuma prikazano je "M.ZOOM".
• Ako je pokrivenost zuma podešena na manju vrijednost od žarišne duljine
objektiva koji koristite, rubovi slike će se zatamniti.
20
Ugrađeni panel za širokokutno snimanje
(raspon zuma 17 mm)
Uporabom ovog panela, pokrivenost bljeskalice se povećava na žarišnu duljinu od
17 mm.
Izvucite adapter.
• Pokazivač prikazuje "17 mm" za pokrivenost zuma. Takoñer je prikazan domet
bljeskalice.
• Kad spremate panel za širokokutno snimanje, utisnite ga dokraja.
• Kad snimate plosnati objekt sprijeda uz žarišnu duljinu od oko 17 mm, rubovi
slike se mogu malo zatamniti jer su žarišne duljine u središtu i na rubovima kadra
različite.
• Kad koristite širokokutni objektiv sa žarišnom duljinom manjom od 17 mm,
rubovi slike se mogu zatamniti.
21
Ispitivanje/modeliranje bljeskalice
Možete pokušati jedan ili više probnih bljeskova prije snimanja. To je naročito
korisno za provjeru sjena kod fotografiranja u bežičnom modu bljeskalice kad je
bljeskalica odspojena s fotoaparata.
* Modeliranje bljeskalice se koristi za provjeru sjena na objektu prije snimanja.
1
Podesite preklopku za odabir načina ispitivanja bljeskalice/
preklopku HOLD na željeni način.
F
Aktivirajte jedan bljesak s podešenom razinom svjetla (LEVEL 1/1 do
1/32).
• Koristite ovaj način ispitivanja bljeskalice kad se mjerač bljeska koristi
u ručnom modu bljeskalice (str. 32).
• U modu višestrukog bljeska (str. 46), kod pritiska tipke ispitivanja
bljeskalice aktivira se podešeni broj bljeskova.
G
Bljeskalica se aktivira triput u koracima od dva bljeska u sekundi (vodeći
broj 5,6 na položaju 24 mm).
• Koristi se za grubu provjeru sjena.
H
Bljeskalica se aktivira na 4 sekunde u koracima od 40 bljesaka u sekundi
(vodeći broj 1,4 na položaju 24 mm).
• Korisno za provjeru detaljnim sjena za makrofotografiju.
HOLD Ovo podešenje sprječava nepravilne postupke.
• Blokirane su sve funkcije bljeskalice, osim tipke ispitivanja bljeskalice
i osvjetljenja pokazivača. Možete upravljati fotoaparatom i snimati.
22
2
Pritisnite tipku za ispitivanje/modeliranje bljeskalice kad
završi punjenje.
• Nemojte pritiskati okidač dok je bljeskalica u uporabi.
• Jačina sjena će se razlikovati od one tijekom samog snimanja fotografije.
• Pri uporabi bljeskalice na svijetlom mjestu ili vani, ili pri uporabi odbijenog
bljeska, sjene su svjetlije pa je teža provjera.
23
Snimanje s odbijanjem bljeska
Snimanje s bljeskalicom kad se iza objekta nalazi zid rezultira oštrim sjenama.
Usmjeravanjem bljeskalice na strop možete osvijetliti objekt neizravno, odnosno
odbijanjem bljeska od stropa. Na taj se način postižu mekše sjene i svjetlo.
Snimanje s odbijanjem bljeska
Snimanje bez odbijanja bljeska
Zakrenite bljeskalicu prema gore ili ulijevo i udesno držeći
pritisnutom tipku za otpuštanje blokade.
24
• Na pokazivaču se prikaže indikator odbijanja bljeska.
Bljeskalica se može podesiti pod sljedećim kutovima.
• Prema gore: 45°, 60°, 75°, 90°
• Prema dolje: 10° (pogledajte "Snimanje izbliza" str. 27)
• Desno: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
• Lijevo: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°, 180°
• Blokada zakretanja aktivira se u položaju 0°. Kod vraćanja bljeskalice u izvorni
položaj, nije potrebno pritisnuti tipku za otpuštanje blokade.
• Kad se bljeskalica zakrene prema gore ili ulijevo i udesno, na pokazivaču nije
prikazan domet bljeskalice. Takoñer se isključuje se funkcija brze
sinkronizacije.
• Za odbijanje bljeska najpogodniji je bijeli strop ili zid. Obojena površina može
rezultirati svjetlošću u boji. Ne savjetujemo visoke stropove ili staklene
površine.
25
Podešavanje kuta odbljeska
Istodobna uporaba izravnog i odbijenog svjetla bljeskalice rezultira neravnomjernim
osvjetljenjem. Odredite kut odbljeska uzimajući u obzir udaljenost do refleksivne
površine, udaljenost izmeñu aparata i objekta, žarišnu duljinu objektiva itd.
Pravilno
Nepravilno
Kad je bljeskalica okrenuta prema gore
Odredite kut u skladu s podacima u sljedećoj tablici.
Žarišna duljina objektiva
Kut odbljeska
Minimalno 70 mm
45°
28-70 mm
60°
Maksimalno 28 mm
75°, 90°
Kod odbijanja bljeska slijeva i zdesna
Kod bočnog odbijanja bljeska preporučamo zakretanje bljeskalice za 90°. Ako se
koristi kut manji od 90°, potrebno je paziti da objekt ne osvijetli izravno svjetlo iz
bljeskalice.
26
Snimanje izbliza (odbijanje bljeska uz
nagib prema dolje)
Nagnite bljeskalicu blago prema dolje kod fotografiranja objekata izmeñu 0,7 m i
1,5 m od fotoaparata kako biste osigurali pravilnu osvijetljenost.
Zakrenite bljeskalicu prema dolje držeći pritisnutom tipku za
otpuštanje blokade.
• Na pokazivaču se prikaže indikator donjeg odbijanja bljeska.
• Kut zakretanja je 10°.
• Kod fotografiranja na udaljenosti manjoj od 0,7 m, bljeskalica neće moći u
potpunosti pokriti objekt i dno slike će biti tamnije. Koristite bljeskalicu skinutu
s aparata ili makrobljeskalicu.
27
Osvjetljenje pokazivača
Osvjetljava pokazivač pri slabijoj rasvjeti.
Pritisnite tipku osvjetljenja pokazivača.
• Pokazivač je osvijetljen otprilike osam sekundi. To vrijeme se produži ako se
bljeskalica koristi tijekom tog vremena.
• Pritisnite tipku ponovno dok je pokazivač osvijetljen kako biste isključili njegovo
osvjetljenje.
28
AF osvjetljenje
Pri slabijem osvjetljenju ili kad je kontrast nizak, kad pritisnete okidač dopola za
automatsko izoštravanje, zasvijetlit će crvena žaruljica na prednjoj strani bljeskalice.
To je AF osvjetljenje koje se koristi kao pomoć pri automatskom izoštravanju.
• AF osvjetljenje radi čak i kad je bljeskalica isključena.
• AF osvjetljenje fotoaparata se isključuje kad radi AF osvjetljenje bljeskalice.
• AF osvjetljenje ne radi kad se koristi funkcija Continuous AF, odnosno kad
kontinuirano izoštravate pokretni objekt.
• AF osvjetljenje možda neće raditi ako je žarišna duljina objektiva veća od 300
mm. Bljeskalica neće raditi kad je skinete s fotoaparata.
29
Tipke moda i odabira
Tipke MODE, SELECT, + i – koriste se za odabir funkcija opisanih na sljedećoj
stranici.
Funkcije se odabiru pomoću sljedećeg osnovnog postupka. Pogledajte pripadajuće
stranice za detalje.
1
2
3
4
Odaberite glavnu opciju tipkom MODE.
Odaberite podopciju tipkom SELECT.
Izvedite podešavanje tipkama + i –.
Pritisnite tipku SELECT* više puta dok ne prestane
treptanje.
* To takoñer možete izvesti tipkom MODE ili ON/OFF.
30
Odabrano tipkom
MODE
TTL (32)
M (32)
MULTI (46)
Odabrano tipkom
SELECT
Odabrano tipkama + i – (opcije u
kurzivu su standardna podešenja)
HSS (35)
ON, OFF
WL (37)
OFF, ON, CONTROL
RATIO*
OFF, Â: 1,2 : Ã*
LEVEL (44)
1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
HSS (35)
ON, OFF
WL (37)
OFF, ON
LEVEL (44)
1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Hz
100, 50, 40, 30, 20, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
TIME
- - (neograničeno), 40, 35, 30, 25, 20,
15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
LEVEL
1/8, 1/16, 1/32
Brojevi u zagradama nakon svake opcije označavaju brojeve stranica.
• Istovremenim pritiskom tipaka + i – u trajanju od tri sekunde vraćaju se
standardna podešenja (str. 51).
• Više podešenja koja nije moguće promijeniti nisu prikazana.
* Ovaj indikator je prikazan, ali ta funkcija nije raspoloživa. Koristite podešenje
OFF.
31
Ručno podešavanje bljeskalice (M)
Normalno mjerenje bljeska kroz objektiv (TTL) automatski podešava jačinu bljeska
kako bi se postigla pravilna ekspozicija za objekt. Ručno podešena bljeskalica
omogućuje fiksnu jačinu bljeska neovisno o svjetlini objekta i podešenju fotoaparata.
• Ručno podešenje bljeskalice može se koristiti samo kad je fotoaparat u M modu.
U drugim modovima se automatski odabire mjerenje kroz objektiv.
• Budući da refleksija od objekta ne utječe na ručno podešenu bljeskalicu, taj način
snimanja je prikladan za uporabu s objektima koji su iznimno svijetli ili sa slabom
refleksijom.
Mjerenje bljeska kroz objektiv
1
2
Ručno mjerenje bljeska
Odaberite M mod na fotoaparatu.
Pritisnite tipku MODE za prikaz indikatora ¾ na
pokazivaču.
• Načini rada se izmjenjuju sljedećim redoslijedom:
À, ¾, ¿
32
3
Pritisnite tipku + ili – za odabir željene razine snage.
• Možete odabrati sljedeće razine snage:
1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
• Za detalje o podešavanju razine snage, pogledajte str. 44.
• Kod pritiska okidača dopola, na pokazivaču će se prikazati udaljenost na kojoj
se postiže pravilna ekspozicija.
Pravilna ekspozicija se postiže na manje od 1,5 m.
Pravilna ekspozicija se postiže na više od 28 m.
• ½ indikator bljeskalice se ne prikazuje nakon snimanja fotografije s ručno
podešenom bljeskalicom.
• Pri uporabi funkcije Custom, ručno podešavanje bljeskalice se može odabrati
bez podešavanja fotoaparat u M mod (str. 53).
33
Mjerenje kroz objektiv (TTL)
Ručno podešena bljeskalica omogućuje fiksnu jačinu bljeska neovisno o
svjetlini objekta i podešenju fotoaparata. TTL* mod mjeri svjetlo koje se od
objekta reflektira kroz objektiv.
Neki fotoaparati omogućuju P-TTL mjerenje, koje dodaje predbljesak TTL
mjerenju, i ADI mjerenje, koje dodaje podatke o udaljenosti P-TTL mjerenju.
Bljeskalica definira sva P-TTL i ADI mjerenja kao TTL mjerenja i prikazuje
À na pokazivaču.
* TTL = kratica od through the lens, tj. kroz objektiv
• ADI mjerenje je moguće u kombinaciji s objektivom koji ima ugrañen enkoder
udaljenosti.
Prije uporabe funkcije ADI mjerenja, provjerite u tehničkim podacima uputa
za uporabu isporučenima s vašim objektivom da li taj objektiv ima ugrañen
enkoder udaljenosti.
34
Brza sinkronizacija (High-speed sync, HSS)
Brza sinkronizacija
Standardni rad bljeskalice
Brza sinkronizacija eliminira ograničenja brzine sinkroniziranog rada bljeskalice i
omogućuje njezinu uporabu kroz cijeli raspon brzine zatvarača fotoaparata. Povećani podesivi raspon otvora blende omogućuje snimanje s bljeskalicom uz veliki
otvor blende tako da pozadina bude nejasna, a objekt u prednjem planu oštar. Čak
i kad snimate s velikim f-stop brojem u A modu ili M modu kad je pozadina vrlo
svijetla i snimka bi bila preeksponirana, možete podesiti ekspoziciju koristeći brzu
sinkronizaciju.
1
Pritisnite MODE za prikaz À ili ¾ na pokazivaču.
2
Pritisnite tipku SELECT kako bi počeo treptati indikator "HSS."
• Takoñer istovremeno trepće trenutno odabrano podešenje brze sinkronizacije
(On/OFF).
35
3
Pritisnite tipku + ili – za odabir On.
4
Pritisnite tipku SELECT više puta dok ne prestane treptanje.
• "HSS" ostaje na pokazivaču.
• Brza sinkronizacija se poništi kad odaberete OFF opisanim postupkom, i
nije više moguće podesiti brzinu zatvarača veću od brzine sinkronizacije.
• Savjetujemo vam da fotografiranje izvodite na svijetlim mjestima. Kod
fotografiranja na tamnim mjestima, brzina zatvarača neće prelaziti brzinu
sinkronizacije, čak i kad je odabrano On.
• Domet bljeskalice uz brzu sinkronizaciju je manji od normalnog fotografiranja s
bljeskalicom. Prije snimanja provjerite da li je objekt unutar prikazanog
dometa bljeskalice.
• Brza sinkronizacija ne može se koristiti s višestrukim bljeskom ili odbijanjem
bljeska s bljeskalicom okrenutom prema gore, ulijevo ili udesno.
• Kad koristite mjerač bljeska ili boje, brza sinkronizacija se ne može koristiti
jer ometa pravilnu ekspoziciju. Tada odaberite OFF za njeno poništenje ili
odaberite brzinu zatvarača manju od brzine sinkronizacije.
Brzina sinkronizacije bljeskalice
Fotografiranje uz uporabu bljeskalice općenito je povezano s maksimalnom
brzinom zatvarača, što se naziva brzinom sinkronizacije bljeskalice. To se
ograničenje ne odnosi na fotoaparate koji imaju funkciju brze sinkronizacije
(HSS) (str. 35), budući da oni omogućuju snimanje s bljeskalicom pri maksimalnoj
brzini zatvarača.
36
Bežični rad (WL)
Fotografije snimljene s bljeskalicom pričvršćenom na aparat su plošne, kao na slici
A. U takvim slučajevima skinite bljeskalicu s aparata i postavite je kako biste
dobili trodimenzionalniji efekt, kao na slici B.
Kad snimate takvu vrstu fotografije SLR fotoaparatom, bljeskalica se na njega
obično povezuje kabelom. Ova bljeskalica ne treba se povezivati kabelom, već
prenosi signal pomoću svjetla bljeskalice ugrañene u aparat. Pravilnu ekspoziciju
automatski odreñuje fotoaparat.
Standardni rad
Bežični rad
Bežični domet bljeskalice
Kod bežičnog rada bljeskalica koristi signal svjetla s ugrañene bljeskalice za aktiviranje. Imajte na umu sljedeće prilikom postavljanja aparata, bljeskalice i objekta.
• Snimajte u tamnim, zatvorenim prostorima.
• Zakrenete li bljeskalicu radi uporabe funkcije odbijenog bljeska (str. 24) tako da
senzor za prijem bežičnog signala bude usmjeren prema fotoaparatu, bljeskalica
će lakše primiti signal s fotoaparata.
• Postavite bljeskalicu odvojenu s aparata unutar sivog područja na sljedećem
dijagramu.
37
Udaljenost između bljeskalice i
objekta (tablica 2)
Udaljenost između fotoaparata i objekta (tablica 1)
Ne postavljajte bljeskalicu
izravno iza objekta
Postavite fotoaparat i bljeskalicu
unutar 5 metara od objekta
Udaljenost fotoaparat-bljeskalica HVL-F56AM-objekt
Udaljenost fotoaparat-objekt
(tablica 1)
Brzina
zatvarača
Udaljenost HVL-F56AM-objekt (tablica 2)
Osim HSS
1/60 do
brzine
sinkronizacije
HSS
Sve brzine
zatvarača
Maks.
1/60 s
2.8
1.4 - 5
1.4 - 5
1-5
4
1-5
1-5
1-5
1 - 3.5 1 - 2.5 1 - 1.7 1 - 1.2
–
5.6
1-5
1-5
1-5
1 - 2.5 1 - 1.7 1 - 1.2
–
Otvor blende
1/250 s
1-5
1/500 s
1/1000 s 1/2000 s 1/4000 s
1 - 3.5 1 - 2.5 1 - 1.7 1 - 1.2
–
Jedinica : m
• Udaljenosti u gornjoj tablici podrazumijevaju snimanje uz osjetljivost ISO 100.
Koristite li ISO 400, udaljenosti se moraju pomnožiti s dva (uz pretpostavku da
je limit 5 metara).
• Kod bežičnog rada bljeskalice, na pokazivaču se ne prikazuje domet bljeskalice.
38
Napomene o bežičnom radu
• Tijekom bežičnog rada nije moguće koristiti mjerač bljeskalice ili boja jer će se
aktivirati predbljesak ugrañene bljeskalice.
• Probni bljesak za bežični rad bljeskalice je u trenutno odabranom modu
ispitivanja bljeska. S G se aktiviraju tri bljeska, a s H se bljeskalica aktivira
kontinuirano 4 sekunde. U položaju HOLD se aktivira jedan bljesak.
• Položaj zuma ove bljeskalice (HVL-F56AM) se automatski podesi na 24 mm.
Drugi položaji se ne preporučaju.
• U modu bežičnog rada bljeskalice, isključi se ADI mjerenje i automatski se
koristi P-TTL mjerenje bljeska (str. 34).
• Nije moguće koristiti višestruki bljesak.
• Ako se u blizini koristi druga bežična bljeskalica, možete promijeniti kanal
pomoću korisničkog podešavanja kako biste spriječili smetnje (str. 52).
• Kad snimate u bežičnom modu, u rijetkim slučajevima bljeskalica se može
slučajno aktivirati zbog statičkog elektriciteta u prostoru ili elektromagnetskih
smetnji.
Kad ne koristite bljeskalicu, isključite je tipkom ON/OFF.
Stavljanje i uklanjanje minipostolja
• Kad koristite bljeskalicu odvojeno od fotoaparata, koristite isporučeno
minipostolje.
• Bljeskalicu možete učvrstiti na stativ pomoću otvora za stativ na minipostolju.
Stavljanje
Uklanjanje
39
[1] Bežično snimanje s bljeskalicom
Koristite bljeskalicu skinutu s fotoaparata, uz uporabu svjetla ugrañene bljeskalice
kao signala.
1
2
Pričvrstite bljeskalicu na aparat i uključite je, kao i aparat.
Podesite bljeskalicu na bežični rad.
• Kad je aparat podešen na bežični rad, bljeskalica se automatski podesi na
isto i na pokazivaču je prikazan indikator WL. U fotoaparat se prenesu
informacije o kanalu bljeskalice.
3
4
Skinite bljeskalicu s aparata i izvucite ugrađenu bljeskalicu.
Podesite fotoaparat i bljeskalicu.
• Pogledajte str. 38 za detalje.
40
5
Provjerite jesu li ugrađena i ova bljeskalica sasvim napunjene.
• Kad je ugrañena bljeskalica puna, u tražilu svijetli F.
• Kad je ova bljeskalica puna, AF osvjetljenje na prednjoj strani trepće i
svijetli indikator F na njezinoj stražnjoj strani.
6
Provjerite bljeskalicu pomoću ispitne funkcije.
• Način provjere se razlikuje, ovisno o fotoaparatu. Detalje potražite u
njegovim uputama za uporabu.
• Ako ispitna funkcija ne radi, promijenite položaj aparata, bljeskalice ili
objekta, ili usmjerite senzor za prijem bežičnog signala prema fotoaparatu.
7
Ponovo provjerite jesu li ugrađena i ova bljeskalica sasvim
napunjene i pritisnite okidač za snimanje fotografije.
• Nemojte fotografirati dok je prikazano RATIO na pokazivaču. Ekspozicija
možda neće biti pravilna.
41
[2] Podešavanje bežičnog rada samo na
bljeskalici
Kad je podešen bežični rad bljeskalice u koraku [1], ako nastavite koristiti istu
kombinaciju fotoaparata i bljeskalice bez promjene bežičnog kanala, tada možete
takoñer podesiti bljeskalicu i fotoaparat odvojeno na bežični rad.
Podešenje fotoaparata:
Podesite ga na bežični rad bljeskalice.
Detalje potražite u uputama za uporabu fotoaparata.
Podešenje bljeskalice:
1
2
Pritisnite tipku MODE za prikaz indikatora À ili ¾.
Pritisnite tipku SELECT više puta kako bi počeo treptati
indikator "WL".
• Takoñer je prikazano tekuće podešenje bežičnog moda na "OFF".
3
Pritisnite tipku + ili – kako bi počeo treptati indikator "WL
On."
4
Pritisnite tipku SELECT više puta dok ne prestane treptanje.
42
Povezivanje fotoaparata i bljeskalice
kabelom
Uporaba kabela FA-CC1AM (opcija) omogućuje fotografiranje s bljeskalicom
odvojenom od fotoaparata. Moguće je spojiti do četiri bljeskalice. Mogućnost
fotografiranja bez brige o postavljanju bljeskalice pruža znatnu slobodu pri
kreiranju raznolikih efekata sjena na objektu.
• Bljeskalice s pomoćnim priključnicama mogu se spojiti izravno.
1
2
Skinite pokrov priključnice.
Spojite kabel u pomoćnu priključnicu.
• U ovom modu, ADI mjerenje će se isključiti i automatski će se koristiti mjerenje
kroz objektiv s predbljeskom (TTL) (str. 34).
• Brza sinkronizacija u P modu ne može se koristiti kad je bljeskalica spojena na
fotoaparat kabelom FA-CC1AM (opcija).
• Sve bljeskalice imaju istu razinu snage.
43
Podešavanje razine snage (LEVEL)
Moguće je podesiti razinu snage za bljeskalicu.
1
Pritisnite tipku SELECT za prikaz indikatora "LEVEL" na
pokazivaču.
• Prikazana je tekuća razina.
• Ovo podešavanje nije potrebno kad je odabran ručni mod bljeskalice.
Prijeñite na korak 2.
2
Pritisnite tipku + ili – za odabir željene razine snage.
• Kod fotografiranja s TTL mjerenjem ili ručnim modom bljeskalice, moguće
je odabrati sljedeće razine snage:
1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
• Kod fotografiranja s višestrukim bljeskom, moguće je odabrati sljedeće
razine snage:
1/8, 1/16, 1/32
44
3
Pritisnite tipku SELECT.
• S promjenom razine snage, takoñer se mijenja udaljenost prikazana na
pokazivaču.
• Razinu snage moguće je podesiti zasebno za TTL fotografiranje À, fotografiranje u ručnom modu bljeskalice ¾ i fotografiranja s višestrukim bljeskom
¿.
• Kod fotografiranja s TTL bljeskalicom, razina snage će se podesiti s odabranom
razinom na svoj maksimum.
• Kod fotografiranja u ručnom modu bljeskalice, ako je razina snage podešena na
1/1, bljeskalica će okidati punom snagom. Raspon razina snage (npr. 1/1 t 1/2)
odgovara rasponu otvora blende (npr. F4 t 5.6).
45
Višestruki bljesak (MULTI)
Bljeskalica se aktivira više puta dok je zatvarač otvoren (višestruki bljesak).
Višestruki bljesak omogućuje snimanje kretanja objekta radi kasnije analize.
• Za fotografiranje s višestrukim bljeskom potrebno je fotoaparat podesiti u M
mod. Višestruki bljesak može se koristiti samo ako fotoaparat ima M mod.
1
2
46
Podesite fotoaparat u M mod.
Pritisnite tipku MODE za prikaz indikatora ¿ na
pokazivaču.
3
Pritisnite tipku SELECT kako bi počeo treptati indikator "Hz".
• Na pokazivaču se prikaže trenutna frekvencija višestrukog bljeska (broj
bljeskova u sekundi).
4
Pritisnite tipku + ili – za odabir frekvencije bljeskova.
• Raspoložive su sljedeće frekvencije bljeskova:
100, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
• Za bržu promjenu vrijednosti, zadržite tipku + ili – pritisnutom.
47
5
Pritisnite tipku SELECT kako bi počeo treptati indikator
"TIMES".
• Na pokazivaču se prikaže trenutni broj bljeskova u višestrukom bljesku.
6
Pritisnite tipku + ili –za odabir broj bljeskova.
• Možete odabrati sljedeći broj bljeskova:
- -, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
• Za bržu promjenu vrijednosti, zadržite tipku + ili – pritisnutom.
• Kad je odabrano "--", bljeskalica se kontinuirano aktivira podešenom
frekvencijom dok je otvoren zatvarač.
7
Pritisnite tipku SELECT kako bi počeo treptati indikator
"LEVEL" na pokazivaču.
• Prikazana je trenutna razina snage.
48
8
Pritisnite tipku + ili – za odabir željene razine snage.
• Možete odabrati sljedeće razine snage:
1/8, 1/16, 1/32
9
Pritisnite tipku SELECT.
10 Podesite brzinu zatvarača i otvor blende.
• Brzina zatvarača se izračunava na sljedeći način kako bi odgovarala
odabranoj frekvenciji bljeskova i broju bljeskova.
Broj bljeskova (TIME) ÷ Frekvencija bljeskova (Hz) < Brzina zatvarača
Primjerice, kad je odabrano deset bljeskova i 5 Hz, 10 ÷ 5 = 2 zahtijeva
brzinu zatvarača dužu od dvije sekunde.
11 Kad je bljeskalica sasvim napunjena, pritisnite okidač za
fotografiranje.
• Na pokazivaču se prikaže udaljenost pri kojoj se postiže pravilna
ekspozicija.
• Za sprječavanje podrhtavanja preporuča se uporaba stativa tijekom
fotografiranja s višestrukim bljeskom.
• Bljeskalica će se pri ispitivanju aktivirati s odabranom
frekvencijom/brojem/razinom ako tipku ispitivanja bljeskalice pritisnete
dok je preklopka za odabir na F ili HOLD.
• Uporaba korisničkih podešenja omogućuje podešavanje fotoaparata za
fotografiranje u ručnom modu bljeskalice bez odabira M moda (str. 54).
49
Maksimalni broj kontinuiranih bljeskova
Maksimalni broj kontinuiranih bljeskova tijekom fotografiranja s višestrukim
bljeskom je ograničen napunjenošću baterije. Koristite sljedeće vrijednosti kao
smjernicu.
S alkalnim baterijama
Razina
snage
Frekvencija bljeskova (Hz)
100 50 40 30 20 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
5
6
6
7
7
7
10
1/8
3
4
4
4
5
5
5
5
1/16
5
6
7
8
8
9
9
10 10 10 10 10 15 20 40
1/32
10
10 10 15 15 20 20 20 25 30 40 40* 40* 40* 40*
S nikal metal-hidridnim baterijama (uz uporabu 1550 mAh)
Razina
snage
Frekvencija bljeskova (Hz)
100 50 40 30 20 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
5
6
6
7
7
10 20
1/8
3
4
4
4
5
5
5
5
1/16
5
6
7
8
8
9
9
10 10 10 10 15 20 40 40*
1/32
10
15 15 15 15 20 25 25 30 40 40* 40* 40* 40* 40*
*40 znači više od 40.
• Maksimalni broj bljeskova razlikuje se prema vrsti baterije i njenim uvjetima.
Ako se koristi vanjski baterijski adapter FA-EB1AM (opcija), maksimalni broj
bljeskova povećava se preko navedene vrijednosti.
50
Resetiranje na standardna podešenja
Pritisnite tipku + i – zajedno tri sekunde.
Većina funkcija bljeskalice vrati se na standardna podešenja.
Opcija
Standardna podešenja
Stranica
Uključenje/isključenje bljeskalice
Uključena (automatski ili
normalno)
13
Pokrivenost bljeskalice (zum)
Automatski zum (85 mm)
19
Mod bljeskalice (TTL/M/MULTI)
TTL
32
Brza sinkronizacija (HSS)
Uključen
35
Bežični rad bljeskalice (WL)
Isključen
37
Kontrola omjera (RATIO)*
Isključen
–
Razina snage u TTL/M (LEVEL)
1/1
44
Razina snage višestrukog bljeska (LEVEL) 1/32
49
Frekvencija višestrukog bljeska (Hz)
5
47
Ponavljanje višestrukog bljeska (TIMES)
10
48
* Ovaj indikator je prikazan, ali ta funkcija nije raspoloživa. Korisničko podešenje
se ne resetira.
51
Korisničko podešenje
Možda ćete trebati promijeniti razne postavke bljeskalice. Moguće je promijeniti
sljedećih pet stavki.
• Podešavanje bežičnog kanala (kanali 1 – 4)
• Jedinice dometa bljeskalice (m/ft)
• Vrijeme do automatskog isključenja (4 minuta/15 minuta/60 minuta/bez
podešenja)
• Vrijeme do automatskog isključenja pri uporabi bežičnog rada bljeskalice (60
minuta/bez podešenja)
• Modovi snimanja u kojima je moguće podesiti ručni mod bljeskalice i višestruki
bljesak (samo M mod/svi modovi)
1
Pritisnite tipku SELECT 3 sekunde.
• Prikazana je prva opcija (podešavanje bežičnog kanala).
2
Pritisnite tipku SELECT za odabir opcije, i pritisnite tipku +
ili – za odabir željenog podešenja.
• Pri svakom pritisku tipke SELECT, na pokazivaču se prikaže jedna od
navedenih pet opcija (pogledajte sljedeću stranicu).
52
Odaberite tipkom + ili –
1. Podešavanje bežičnog kanala
Kanal 1
Kanal 2
Kanal 3
Kanal 4
2. Jedinice dometa bljeskalice (m/ft)
Odaberite tipkom SELECT
m
ft
3. Vrijeme do automatskog isključenja
4 minute
15 minuta
60 minuta
bez podešenja
4. Vrijeme do automatskog isključenja pri uporabi bežičnog rada
bljeskalice
60 minuta
bez podešenja
5. Modovi snimanja u kojima je moguće podesiti ručni mod bljeskalice i
višestruki bljesak
Samo M mod
Svi modovi
53
3
Pritisnite tipku MODE.
• Na pokazivač se vrati izvorni prikaz.
• Kad za korisnička podešenja 3, 4 ili 5 nije odabrana standardna postavka,
na pokazivaču ostaje Á.
• Nakon promjene bežičnog kanala bljeskalice (pogledajte 1. Podešavanje
bežičnog kanala), pričvrstite bljeskalicu na fotoaparat i pritisnite okidač
dopola za prijenos informacija o kanalu bljeskalice na fotoaparat.
• Kad je odabrano podešenje "svi modovi" (pogledajte 5. Modovi snimanja u
kojima je moguće podesiti ručni mod bljeskalice i višestruki bljesak), ručni
mod bljeskalice i fotografiranje s višestrukim bljeskom mogu se koristiti u
svim modovima snimanja.
* Pravilna ekspozicija se možda neće moći postići kod fotografiranja u svim
drugim modovima osim M moda, stoga se preporuča uporaba M moda.
• Odabrana podešenja se zadrže čak i kad je bljeskalica isključena, ili je
izvañena baterija.
54
Pribor
Pribor za uporabu bljeskalice skinute s fotoaparata
• Off-camera kabel
FA-CC1AM
Bljeskalica se može koristiti iz bilo kojeg položaja
skinuta s fotoaparata.
• Off-camera kabel može se spojiti izravno na
pomoćnu priključnicu bljeskalice bez uporabe
off-camera stopice.
• Off-camera stopica
FA-CS1AM
• Produžni kabel
FA-EC1AM
Off-camera kabel FA-CC1AM može se dodatno
produljiti.
• Kabel za više bljeskalica
FA-MC1AM
Spajanjem bljeskalica kabelima za više bljeskalica
omogućuje fotografiranje s više bljeskalica.
• Trostruka priključnica
FA-TC1AM
Spajanjem off-camera kabela FA-CC1AM ili
produžnog kabela FA-EC1AM omogućuje
fotografiranje s do tri bljeskalice istovremeno.
55
Vanjski baterijski adapter
FA-EB1AM
Vanjski baterijski adapter sadrži šest baterija
veličine AA. Smanjuje vrijeme punjenja za
pola i udvostručuje broj mogućih okidanja
bljeskalice.
56
Napomene o uporabi
Tijekom snimanja
• Ova bljeskalica generira snažno svjetlo i stoga se ne smije koristiti izravno
ispred očiju.
Baterije
• Indikator baterija na kontrolnoj ploči može pokazivati da je njihov kapacitet manji
od stvarnog, što ovisi o temperaturi i uvjetima pohranjivanja. Indikator će pokazivati pravilnu vrijednost nakon nekoliko uporaba bljeskalice. Kad indikator
¹ trepće u znak da se bljeskalica ne može koristiti, pritisnite tipku ON/OFF
nekoliko puta kako bi indikator pokazivao pravilno stanje. Ako se kapacitet
baterija ne obnovi, zamijenite baterije.
• Kad koristite litijeve baterije, one se mogu zagrijati zbog visokih temperatura ili
neprekidne uporabe. U takvom slučaju može treptati indikator ¹ i bljeskalica
neko vrijeme možda neće raditi. Pričekajte da se baterije ohlade prije ponovnog
korištenja bljeskalice.
• Nikal-metal hidridne baterije odjednom se mogu isprazniti. Ako počne treptati
indikator ¹ ili se bljeskalica više ne može koristiti, zamijenite baterije ili ih
napunite.
• Efikasnost i broj bljeskova nakon stavljanja novih baterija može se razlikovati
od vrijednosti navedenih u tablici, ovisno o datumu proizvodnje baterija.
57
Temperatura
• Ova bljeskalica se može koristiti pri temperaturama izmeñu 0°C i 40°C.
• Nemojte je izlagati ekstremno visokim temperaturama (primjerice na izravnom
suncu unutar vozila) ili prekomjernoj vlazi.
• Prikaz na pokazivaču se usporava ukoliko temperatura raste, a prikaz se
zatamnjuje pri višim temperaturama. Pohranite normalnu temperaturu ukoliko
ponovo doñe do problema.
• Kako biste spriječili kondenziranje vlage na bljeskalici, stavite je u zatvorenu
plastičnu vrećicu prilikom prenošenja iz hladnog u topli prostor. Prije vañenja iz
vrećice ostavite je da dosegne sobnu temperaturu.
• Kapacitet baterija se smanjuje na niskim temperaturama. Prilikom snimanja za
hladna vremena, držite aparat i baterije na toplome, primjerice u džepu. Indikator
¹ može zasvijetliti čak i kad je za hladna vremena u baterijama ostalo nešto
napona. One će povratiti nešto kapaciteta kad se zagriju na normalnu radnu
temperaturu.
• Ova bljeskalica nije vodonepropusna. Pazite da ne doñe u kontakt s vodom,
pijeskom ili solju kad je koristite na morskoj obali, jer to može izazvati kvarove.
Održavanje
Skinite bljeskalicu s fotoaparata. Očistite je mekom i suhom krpom. Ako je bila u
kontaktu s pijeskom, brisanje može oštetiti njezinu površinu, pa je stoga treba očistiti
pomoću puhaljke. U slučaju tvrdokornih mrlja, koristite krpu koju ste navlažili
otopinom blagog sredstva za čišćenje, očistite bljeskalicu i osušite je suhom krpom.
Nikad nemojte koristiti agresivna otapala, primjerice razrjeñivač ili benzin, jer bi
mogli oštetiti površinu.
58
Tehnički podaci
Vodeći broj
Standardni rad (ISO 100)
Pokrivenost bljeskalice (mm)
Razina snage
17
24
28
35
50
70
85
1/1
18
30
32
38
44
50
56
1/2
12
21
22
26
31
35
38
1/4
9
15
16
19
22
25
27
1/8
6,4
10
11
13
15
17
19
1/16
4,5
7,5
8
9
11
12
13
1/32
3,2
5,3
5,7
6,7
7,8
8,8
9,7
Bežični rad (ISO 100)
Pokrivenost bljeskalice (mm)
Razina snage
17
24
28
35
50
70
85
1/1
14
25
26
30
35
41
42
Dometi bljeskalice uz uporabu funkcije HSS (ISO 100)
Pokrivenost bljeskalice (mm)
Razina snage
17
24
28
35
50
70
85
1/250
6,7
12
13
15
17
19
22
1/500
4,5
8,6
9,5
10
12
13
16
1/1000
3,5
6
6,7
7,5
9
9,5
11
1/2000
2,4
4,3
4,5
5
6
6,7
8
1/4000
1,7
3
3,5
3,7
4,5
4,7
5,6
1/8000
1,2
2,1
2,4
2,5
3
3,5
4
1/12000
1
1,8
2
2,1
2,5
2,8
3,5
59
Frekvencija/Ponavljanje
Alkalne
Frekvencija (s)
Ponavljanje
(broj puta)
Litijeve
Nikal-hidridne
(1550 mAh)
0,2 - 11
0,2 - 13
0,2 - 8
90 - 3200
250 - 8000
80 - 2800
• Ponavljanje je približan broj aktiviranja bljeskalice prije no što se baterija
sasvim isprazni.
Pokrivenost
Pokrivenost bljeskalice (mm)
Pokrivenost
bljeskalice (mm)
17
24
28
35
50
70
85
Gore-dolje (° )
115
60
53
45
34
26
23
Lijevo-desno (° )
125
78
70
60
46
36
31
Kontinuirani rad
40 bljeskova, 5 bljeskova u sekundi
(Standardni rad, razina snage 1/32, nikal-metal hidridne
baterije)
AF osvjetljenje
Automatsko aktiviranje pri niskom kontrastu i slabom
svjetlu
Radni domet (s 50 mm objektivom na modelu 100)
Središte kadra: 0,5 m do 10 m
Rubovi kadra: 0,5 do 3 m
Kontrola bljeskalice
Predbljesak, TTL izravno mjerenje, ručno podešavanje
Dimenzije (približno) 77,5 T 132 T 95,5 mm (š T v T d)
Masa (približno)
370 g
Isporučeni pribor
Bljeskalica (1), minipostolje (1), navlaka (1),
dokumentacija
Funkcije navedene u ovim uputama ovise o uvjetima ispitivanja u našoj tvrtki.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
60
Zaštićeni znak
µ je zaštićeni znak tvrtke Sony Corporation.
61
64
Download PDF