Sony | ILCE-7SM2 | Sony ILCE-7SM2 α7S II E-mount fotoaparat sa senzorom punog kadra Upute za upotrebu

4-581-534-12(1) (HR)
Digitalni fotoaparat
s izmjenjivim objektivom
E-mount
Priručnik s uputama
„Priručnik” (mrežni priručnik)
U „Priručniku” potražite detaljne upute
o mnogim funkcijama fotoaparata.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1530/h_zz/
ILCE-7SM2
Hrvatski
Saznajte više o fotoaparatu
(„Priručnik”)
„Priručnik” je mrežni priručnik.
„Priručnik” možete čitati na
računalu ili pametnom telefonu.
U njemu potražite detaljne upute
o mnogim funkcijama fotoaparata.
URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1530/
h_zz/
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski brojevi nalaze se
na dnu. Upišite serijski broj na mjesto
u nastavku. Ti će vam brojevi trebati
prilikom kontaktiranja s prodavačem
proizvoda tvrtke Sony u vezi s ovim
proizvodom.
Broj modela WW898259 (ILCE-7SM2)
Serijski broj
Broj modela AC-UD10/AC-UUD11
Serijski broj
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši
ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE
UPUTE
-SAČUVAJTE OVE UPUTE
OPASNOST
DA BISTE SMANJILI RIZIK
OD POŽARA ILI STRUJNOG
UDARA, PAŽLJIVO
SLIJEDITE OVE UPUTE
Ako oblik utikača ne odgovara strujnoj
utičnici, upotrijebite dodatni adapter za
utikač čija je konfiguracija odgovarajuća
za strujnu utičnicu.
HR
2
OPREZ
Komplet baterija
Ako se kompletom baterija pogrešno
rukuje, može eksplodirati, izazvati požar
ili čak kemijske opekline. Pridržavajte se
sljedećih mjera opreza.
• Ne rastavljajte.
• Ne razbijajte i ne izlažite komplet baterija
udarcima ili sili, na primjer udarcima
čekića te pazite da vam ne ispadne i da
ga ne nagazite.
• Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte
dopustiti da metalni predmeti dođu
u dodir s priključcima baterije.
• Ne izlažite visokim temperaturama
iznad 60 °C, na primjer ostavljanjem
na izravnom sunčevom svjetlu ili
u automobilu parkiranom na suncu.
• Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
• Nemojte rukovati litij-ionskom baterijom
ako je oštećena ili curi.
• Obavezno punite komplet baterija
originalnim punjačem baterija Sony
ili uređajem koji služi za punjenje
kompleta baterija.
• Držite komplet baterija izvan dohvata
male djece.
• Držite komplet baterija na suhom.
• Zamijenite samo jednakom ili
odgovarajućom vrstom proizvoda
koju preporučuje tvrtka Sony.
• Upotrijebljeni komplet baterija
pravovremeno odložite, kao što je
opisano u uputama.
Adapter za izmjeničnu struju
Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju
služite se zidnom utičnicom u blizini.
Odmah isključite adapter za izmjeničnu
struju iz zidne utičnice ako dođe do ikakvih
smetnji pri upotrebi uređaja.
Punjač baterija
Pri upotrebi punjača služite se zidnom
utičnicom u blizini. Odmah isključite
punjač iz zidne utičnice ako dođe do
ikakvih smetnji pri upotrebi uređaja.
Kabel za napajanje (mrežni vod), ako
se isporučuje, posebno je dizajniran za
upotrebu s ovim modelom fotoaparata
i ne smije se upotrebljavati s drugom
električnom opremom.
Za korisnike u Europi
Napomena za korisnike u državama
koje primjenjuju direktive EU-a
Proizvođač: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda
sa zakonodavstvom EU-a:
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje
da je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije
potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena
Ako se zbog statičkog elektriciteta ili
elektromagnetskih smetnji prijenos
podataka ne dovrši do kraja (neuspješan
prijenos), ponovno pokrenite aplikaciju
ili isključite i ponovno priključite
komunikacijski kabel (USB itd.).
HR
3
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da
je u skladu s ograničenjima propisanima
odredbom EMC za upotrebu kabela za
povezivanje kraćih od 3 metra.
Elektromagnetska polja na određenim
frekvencijama mogu utjecati na sliku
i zvuk ove jedinice.
Zbrinjavanje iskorištenih baterija
te električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim
europskim državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na
proizvodu, bateriji ili na
pakiranju označava da
se proizvod i baterija
ne smiju odlagati kao
kućanski otpad. Na
određenim baterijama
ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem
proizvoda i baterija pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih posljedica
za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi
moglo doći neispravnim zbrinjavanjem
otpada. Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta podataka
zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom,
tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje. Da biste omogućili
pravilno postupanje s baterijom te
električnom i elektroničkom opremom,
proizvode po isteku vijeka trajanja odložite
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme. Za sve
ostale baterije pogledajte odjeljak o tome
kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda.
HR
4
Bateriju odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje iskorištenih
baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod ili bateriju.
Za korisnike koji su fotoaparat
kupili u trgovini za turiste
u Japanu
Napomena
Neke se certifikacijske oznake za standarde
koje podržava fotoaparat mogu potvrditi
na zaslonu fotoaparata.
Odaberite MENU t
(Postavke) t
[Logotip certifikata].
Ako prikaz nije moguć zbog problema
poput kvara fotoaparata, obratite se
prodavaču proizvoda tvrtke Sony ili
lokalnom ovlaštenom servisu proizvoda
tvrtke Sony.
Sadržaj
Predstavljanje funkcija ............................................................ 8
Prije uporabe
Napomene o upotrebi fotoaparata ...................................... 11
Provjera isporučenih stavki .................................................. 15
Identifikacija dijelova ............................................................ 16
Prednja strana ................................................................... 16
Stražnja strana .................................................................. 17
Prikaz s gornje/bočne strane .......................................... 19
Prikaz s donje strane ........................................................ 22
Popis ikona na monitoru ...................................................... 23
Popis funkcija
Funkcije kojima se može upravljati gumbima/
kotačićima ......................................................................... 27
Kako koristiti zaslon Zaslon Quick Navi ............................ 28
Rad s fotoaparatom ................................................................ 30
Kako koristiti kotačić za upravljanje ............................. 30
Kako koristiti prednji/stražnji kotačić .......................... 31
Odabir funkcije pomoću gumba Fn (funkcija) .................. 32
Funkcije koje se mogu registrirati s pomoću
gumba Fn (funkcija) .............................................. 33
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU ............. 34
Upotreba vodiča kroz fotoaparat ......................................... 47
HR
5
Priprema fotoaparata
Punjenje kompleta baterija ...................................................48
Vrijeme punjenja (potpuno punjenje) ...........................51
Punjenje priključivanjem na računalo ...........................52
Provjera preostale napunjenosti baterije .......................52
Priključivanje napajanja iz zidne utičnice .....................53
Uklanjanje kompleta baterija ..........................................54
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno) ..........55
Formatiranje memorijske kartice ...................................56
Memorijske kartice koje se mogu upotrebljavati .........56
Pričvršćivanje objektiva .........................................................58
Postavljanje jezika i sata .........................................................61
Provjera ili ponovno postavljanje datuma/
vremena i područja .................................................62
Snimanje jasne slike bez trešnje fotoaparata ......................63
Indikator upozorenja o trešnji fotoaparata ...................63
Upotreba funkcije SteadyShot ........................................63
Pravilno držanje fotoaparata ...........................................65
Uklanjanje poklopca okulara ................................................66
Snimanje i prikaz slika
Snimanje slika .........................................................................67
Snimanje videozapisa .............................................................69
Reprodukcija slika ..................................................................70
Prebacivanje između snimanja slike i videozapisa .......71
Funkcije reprodukcije ......................................................72
Brisanje slika ...........................................................................73
Odabir režima snimanja
Odabir načina snimanja ........................................................74
Funkcije snimanja dostupne za sve načine snimanja ........75
Različite funkcije
Korištenje različitih funkcija .................................................76
Veličina slike (fotografija) .......................................76
Format datoteke .........................................................77
Postavka snim. ............................................................78
Funkcije automatskog izoštravanja ................................81
Tiho snimanje ............................................................82
HR
6
Upotreba Wi-Fi funkcija
Upotreba funkcija Wi-Fi i NFC jednim dodirom ............. 84
Povezivanje fotoaparata s bežičnom
pristupnom točkom ............................................... 85
Korištenje aplikacija
Dodavanje aplikacija na fotoaparat
(PlayMemories Camera Apps) ....................................... 86
Preuzimanje aplikacija .................................................... 86
Pokretanje aplikacije ........................................................ 87
Upotreba računala
Razvijanje RAW slika (Image Data Converter) ................. 88
Instaliranje programa Image Data Converter .............. 88
Uvoz slika na računalo i njihova upotreba
(PlayMemories Home) .................................................... 89
Instaliranje programa PlayMemories Home ................ 90
Upravljanje fotoaparatom s pomoću računala
(Remote Camera Control) .............................................. 91
Instaliranje softvera Remote Camera Control ............. 91
Ostalo
Provjera broja slika i vremena snimanja videozapisa ....... 92
Specifikacije ............................................................................ 98
Kazalo ...................................................................................... 103
Detalje o funkcijama Wi-Fi i NFC povezivanje jednim dodirom potražite
u priloženim dokumentima „Vodič za Wi-Fi vezu/povezivanje jednim
dodirom (NFC)” ili „Priručnik”.
HR
7
Predstavljanje funkcija
U ovom su odjeljku predstavljene neke od često korištenih funkcija
za snimanje i ostale jedinstvene funkcije.
Više pojedinosti potražite na stranicama u zagradama.
Često korištene funkcije snimanja
Komp. ekspozicije (36)
Možete podesiti ekspoziciju kako biste promijenili svjetlinu cijele slike.
Čak i kada je način snimanja postavljen na M, ekspoziciju možete podesiti
ako je ISO osjetljivost postavljena na [ISO AUTO]
ISO/Sm. šuma u više kad. (36)
Možete podesiti osjetljivost na svjetlo.
ISO osjetljivost može se podesiti između ISO 50 i ISO 409600.
Balans bijele boje (36)
Možete podesiti nijanse boje.
Možete odabrati mogućnost ugađanja izvora svjetla ili izvršiti fina
podešavanja korištenjem temperature ili filtara boje.
Način okidanja (35)
Možete odabrati odgovarajući način okidanja u skladu sa svrhom koju
želite postići, primjerice pojedinačno snimanje, neprekidno snimanje ili
snimanje braketiranjem.
Način izoštravanja (81)/Područje izoštrav. (81)/Post. izoštravanja (36)
Možete podesiti različite postavke za izoštravanje.
Možete odabrati način izoštravanja ili područje izoštravanja u skladu
s objektom.
Povećalo za izoštr. (37)/MF pomoć (39)
Povećajte sliku za lakšu provjeru izoštrenosti pri ručnom izoštravanju.
HR
8
Predstavljanje funkcija
Funkcije ovog fotoaparata
Snimanje 4K videozapisa (77)
Možete snimati detaljne videozapise u 4K rezoluciji (3840×2160) pomoću
objektiva kompatibilnog s formatom cijelog kadra veličine 35 mm.
(Prilikom snimanja 4K videozapisa značajka [APS-C/Super 35mm]
trajno je postavljena na [Isključeno].)
Snimanje videozapisa s usporenim snimkama (38)
Možete snimati videozapise s usporenim snimkama (usporenje od 4
ili 5 puta) u punoj HD rezoluciji (1920×1080).
Profil slike (37)
Možete promijeniti nijansu boje i gradaciju snimljenih slika.
Ugrađena stabilizacija slike u 5 osi (63)
Smanjite zamućivanje uzrokovano okomitim i vodoravnim pomakom,
posrtanjem i zaošijanjem te ljuljanjem.
Tiho snimanje (82)
Možete snimati slike uz bešuman rad zatvarača.
HR
9
Predstavljanje funkcija
Kako rukovati fotoaparatom ili ga prilagoditi
Prikaz informacija (39)
Kada gledate u tražilo aktivira se način prikaza tražila, a kada odmaknete
lice od tražila način prikaza vraća se u način prikaza monitora (zadane
postavke). Način prikaza zaslona možete promijeniti pritiskom na DISP
na kotačiću za upravljanje.
Zaslon Quick Navi (28)
Na zaslonu [Za tražilo] možete brzo prebaciti s prikaza monitora na prikaz
zaslona Zaslon Quick Navi pritiskom na gumb Fn. Korištenjem kotačića
za naprijed/natrag ili kotačića za upravljanje možete postaviti stavke za
intuitivan rad.
Prilagodba (42)
Fotoaparat je opremljen gumbima za prilagodbu kojima možete dodijeliti
željenu funkciju. Funkcije možete dodijeliti i ostalim gumbima, primjerice
gumbu AEL.
HR
10
Prije uporabe
Napomene o upotrebi fotoaparata
Jezik zaslona
S pomoću izbornika možete odabrati
jezik koji će se prikazivati na zaslonu
(str. 46).
Postupak snimanja
Funkcije ugrađene u fotoaparat
• Ovaj fotoaparat kompatibilan je
s videozapisima u formatu 1080 60p
ili 50p. Za razliku od dosadašnjih
standardnih načina snimanja koji
upotrebljavaju isprepleteni način, ovaj
fotoaparat snima pomoću progresivnog
načina. Time se povećava rezolucija
i nastaje ujednačenija i realističnija slika.
• Ovaj fotoaparat kompatibilan je
s videozapisima u formatu 4K 30p/
4K 25p/4K 24p. Videozapisi se mogu
snimati u višoj rezoluciji.
Stvaranje datoteke slikovne baze podataka
Ako u fotoaparat umetnete memorijsku
karticu koja ne sadrži datoteku slikovne
baze podataka i uključite ga, fotoaparat
će automatski stvoriti datoteku slikovne
baze podataka i pri tom će iskoristiti dio
kapaciteta memorijske kartice.
Taj postupak može potrajati nešto duže
i dok se ne dovrši, ne možete upravljati
fotoaparatom. Ako dođe do pogreške
datoteke baze podataka, izvezite sve
slike na računalo pomoću programa
PlayMemories Home™ i zatim s pomoću
fotoaparata formatirajte memorijsku
karticu.
• Kako biste stabilizirali rad memorijske
kartice, preporučuje se formatiranje
s pomoću fotoaparata tijekom prvog
korištenja.
Tijekom formatiranja memorijske kartice
izbrisat će se svi na njoj snimljeni podatci
i nećete ih moći vratiti. Prije formatiranja
kopirajte podatke na računalo ili drugi
uređaj.
• Ako dulje vrijeme uzastopno snimate
i brišete slike, može doći do
fragmentacije datoteka na memorijskoj
kartici i videozapisi se možda neće
snimiti u cijelosti. Ako se to dogodi,
kopirajte podatke na računalo ili drugi
uređaj te pokrenite funkciju [Format].
• Prije početka snimanja obavite probno
snimanje kako biste bili sigurni da
fotoaparat radi ispravno.
• Ovaj fotoaparat nije vodootporan
iako je osmišljen s namjerom da
bude otporan na prašinu i vlagu.
Preporuka za izradu sigurnosne kopije
podataka s memorijske kartice
Ako isključite fotoaparat, uklonite komplet
baterija ili memorijsku karticu ili isključite
USB kabel dok pristupna žaruljica svijetli,
mogu se oštetiti podatci na memorijskoj
kartici. Kako biste izbjegli gubitak
podataka, uvijek sigurnosno kopirajte
podatke na drugi uređaj.
Nema kompenzacije za oštećen sadržaj
ili kvar u snimanju
Sony ne može dati jamstvo u slučaju
kvara u snimanju ili gubitka ili oštećenja
snimljenih fotografija ili audiopodataka
zbog kvara fotoaparata ili medija za
snimanje itd. Preporučujemo sigurnosno
kopiranje važnih podataka.
HR
11
Prije uporabe
Ovaj fotoaparat nudi 2 načina gledanja
objekata: način monitora pomoću
monitora i način tražila pomoću tražila.
Napomene o snimanju/reprodukciji
Napomene o upotrebi fotoaparata
Snimanje s objektivom E-mount
kompatibilnim s veličinom APS-C
Fotoaparat je opremljen CMOS slikovnim
senzorom cijelog kadra veličine 35 mm.
Međutim, veličina slike postavljena je
automatski na postavku veličine APS-C
i manja je kada se koristi objektiv E-mount
kompatibilan s veličinom APS-C (zadane
postavke). Prilikom snimanja 4K
videozapisa veličina snimljene slike trajno
je postavljena na puni kadar. Zato, ako
koristite objektiv E-mount kompatibilan
s veličinom APS-C, rubovi zaslona mogu
postati tamniji. Budite oprezni prilikom
snimanja 4K videozapisa.
Napomene o monitoru, elektroničkom
tražilu, objektivu i slikovnom senzoru
• Monitor i elektroničko tražilo
proizvedeni su pomoću visoko precizne
tehnologije i više od 99,99% piksela
ispravno je i spremno za upotrebu.
Međutim, moguće je da se pojave sitne
crne i/ili svijetle točke (bijele, crvene,
plave ili zelene boje) koje su stalno
prisutne na monitoru i elektroničkom
tražilu. Te točke normalan su rezultat
proizvodnog postupka i ni na koji način
ne utječu na slike.
• Nemojte držati fotoaparat za monitor.
• Kada koristite objektiv s električnim
zumiranjem, pripazite da vam objektiv ne
dohvati prste ili kakve druge predmete.
• Fotoaparat ne izlažite jakim svjetlosnim
izvorima poput sunčevog svjetla.
Može doći do oštećenja unutarnjih
komponenata.
• Nemojte gledati prema suncu ili jakom
izvoru svjetla kroz objektiv kada je
odvojen. To može izazvati nepovratno
oštećenje vida ili uzrokovati kvar.
HR
12
• Ne upotrebljavajte fotoaparat
u područjima u kojima se emitiraju
jaki radiovalovi ili zračenje. Snimanje
i reprodukcija možda neće raditi
ispravno.
• Na hladnom mjestu slike na zaslonu
mogu izgledati usporeno. Ne radi se
o kvaru.
Kada uključujete fotoaparat na hladnom
mjestu, zaslon može privremeno postati
taman. Kada se fotoaparat ugrije, zaslon
će normalno raditi.
• Snimljena slika može biti različita od
slike koju ste gledali prije snimanja.
Napomene o korištenju objektiva i dodatne
opreme
Preporučujemo korištenje objektiva /
dodatne opreme tvrtke Sony čija izrada
odgovara karakteristikama ovog
fotoaparata. Korištenje ovog fotoaparata
s proizvodima drugih proizvođača može
utjecati na njegove performanse, dovodeći
do nezgoda ili oštećenja. Tvrtka Sony
ne snosi nikakvu odgovornost za takve
nezgode ili oštećenja.
Napomene o nosaču za više sučelja
• Prije pričvršćivanja ili skidanja dodatne
opreme poput vanjske bljeskalice na
nosač za više sučelja isključite napajanje.
Kada pričvršćujete dodatnu opremu,
pritegnite vijke do kraja i provjerite
jesu li čvrsto pričvršćeni na fotoaparat.
• Nemojte koristiti vanjske bljeskalice
s visokonaponskim sinkronizacijskim
terminalima ili obrnutim polaritetom.
To može dovesti do kvara.
Napomene o upotrebi fotoaparata
Napomene o snimanju s pomoću tražila
Napomene o dugotrajnom snimanju
ili snimanju 4K videozapisa
• Ovisno o temperaturi fotoaparata
i baterije snimanje videozapisa možda
neće biti moguće ili će se napajanje
automatski isključiti radi zaštite
fotoaparata.
Prikazat će se poruka na zaslonu prije
nego što se isključi napajanje ili više
nećete moći snimati videozapise. U tom
slučaju ostavite fotoaparat isključen
i pričekajte da se temperatura fotoaparata
•
•
•
•
i baterije spusti. Ako uključite napajanje
prije nego što se fotoaparat i baterija
dovoljno ohlade, napajanje se može
ponovno isključiti i možda nećete moći
snimati videozapise.
Pod visokim temperaturama okoline,
temperatura fotoaparata se brzo povećava.
Kada se temperatura fotoaparata
povećava, kvaliteta slike može se
pokvariti. Preporučujemo da pričekate
dok temperatura fotoaparata ne padne
prije nego što nastavite sa snimanjem.
Površina fotoaparata može postati topla.
Ne radi se o kvaru.
Osobito tijekom snimanja 4K videozapisa
vrijeme snimanja može biti kraće
u uvjetima niže temperature. Zagrijte
komplet baterija ili ga zamijenite novom
baterijom.
Napomene o uvozu XAVC S i AVCHD
videozapisa na računalo
Kada uvozite XAVC S ili AVCHD
videozapise na računalo, preuzmite
i upotrijebite softver PlayMemories Home
na sljedećem web-mjestu:
http://www.sony.net/pm/
Napomene o reprodukciji videozapisa
na drugim uređajima
• Videozapisi snimljeni ovim fotoaparatom
možda se neće moći ispravno
reproducirati na drugim uređajima.
Isto tako, videozapisi snimljeni drugim
uređajima možda se neće moći ispravno
reproducirati na ovom fotoaparatu.
• Diskovi s AVCHD videozapisima
snimljenima ovim fotoaparatom mogu
se reproducirati samo na uređajima
kompatibilnima s AVCHD formatom.
DVD uređaji za reprodukciju ili snimači
ne mogu reproducirati diskove
s AVCHD videozapisima jer nisu
kompatibilni s AVCHD formatom.
HR
13
Prije uporabe
Fotoaparat je opremljen elektroničkim
OLED tražilom visoke rezolucije i visokog
kontrasta. Tražilo postiže široki kut
gledanja i ne zamara oko. Fotoaparat je
izrađen za osiguranje tražila koje se lako
upotrebljava tako što su uravnoteženi
razni elementi.
• Slika može biti lagano iskrivljena u blizini
kutova tražila. Ne radi se o kvaru. Kada
želite provjeriti svaku pojedinost cijele
kompozicije, možete upotrijebiti
i monitor.
• Ako okrećete fotoaparat i pri tom gledate
u tražilo i pomičete oči, slika u tražilu
može biti iskrivljena i boje slike mogu se
mijenjati. To je karakteristika objektiva
ili uređaja za prikaz i nije kvar.
Preporučujemo da prilikom snimanja
slike gledate u središnji dio tražila.
• Prilikom snimanja s tražilom možete
osjetiti naprezanje očiju, umor, mučninu
ili mučninu od kretanja. Preporučujemo
da prilikom snimanja kroz tražilo radite
redovite pauze za odmor.
Potrebna dužina ili učestalost pauze
individualna je, tako da sami odlučite
o tome. U slučaju osjećaja neugodnosti
nemojte upotrebljavati tražilo dok se
ne budete osjećali ugodno i po potrebi
se savjetujte s liječnikom.
Napomene o upotrebi fotoaparata
Isto tako, DVD uređaji za reprodukciju
ili snimači možda neće moći izbaciti HD
diskove snimljene u AVCHD formatu.
• Videozapisi snimljeni u formatu
1080 60p/1080 50p mogu se
reproducirati samo na uređajima koji
podržavaju format 1080 60p/1080 50p.
• Videozapisi snimljeni u formatu
XAVC S mogu se reproducirati samo
na uređajima koji podržavaju format
XAVC S.
Kada se ukrcate na zrakoplov i sl. možete
privremeno isključiti sve funkcije bežične
mreže.
Odaberite gumb MENU t
(Bežično) t [Zrakoplovni način] t
[Uključeno].
Ako postavite [Zrakoplovni način] na
[Uključeno], na zaslonu će se pojaviti
oznaka
(zrakoplov).
Upozorenje na autorska prava
Napomene o bežičnom LAN-u
• Televizijski programi, filmovi,
videovrpce i drugi materijali mogu
biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala
može biti protivno zakonu o autorskim
pravima.
• Kako biste spriječili ilegalnu upotrebu
[Inf. o autor. pravima], ostavite [Postavi
ime fotografa] i [Post. vlas. aut. prava]
prazno prilikom posuđivanja ili
preprodaje fotoaparata.
• Sony ne snosi odgovornost za probleme
ili oštećenja nastala uslijed neovlaštene
upotrebe [Inf. o autor. pravima].
Ako izgubite fotoaparat ili vam ga ukradu,
Sony ne snosi nikakvu odgovornost za
gubitak ili štetu uzrokovanu ilegalnim
pristupom ili upotrebom pristupne točke
registrirane na fotoaparatu.
Slike upotrijebljene u ovom priručniku
Fotografije upotrijebljene kao primjeri
slika u ovom priručniku reproducirane
su slike i nisu stvarne slike snimljene
ovim fotoaparatom.
O specifikacijama podataka opisanih
u ovom priručniku
Podaci o radnim svojstvima
i specifikacijama definiraju se pod
sljedećim uvjetima, osim ako nije drukčije
navedeno u priručniku: na normalnoj
temperaturi okoline od 25ºC i uz upotrebu
kompleta baterija koji je potpuno napunjen
dok se žaruljica punjenja nije isključila.
HR
14
Kako privremeno isključiti funkcije bežične
mreže (Wi-Fi i NFC itd.)
Napomene o sigurnosti pri korištenju
proizvoda koji koriste bežičnu LAN mrežu
• Kako biste spriječili hakiranje, upade
zlonamjerne treće strane ili druge
ranjive točke, provjerite koristite
li zaštićenu bežičnu LAN mrežu.
• Kada koristite bežičnu LAN mrežu,
važno je postaviti sigurnosne postavke.
• Ako pri korištenju bežične LAN mreže
nastane sigurnosni problem jer nisu
postavljene sigurnosne mjere opreza
ili zbog bilo kakve okolnosti koja se
nije mogla izbjeći, tvrtka Sony ne
snosi nikakvu odgovornost za gubitak
ili oštećenje.
Prije uporabe
Provjera isporučenih stavki
Broj u zagradi označava broj komada.
• Fotoaparat (1)
• Adapter za izmjeničnu struju (1)
• Poklopac kućišta (1)
(pričvršćen na fotoaparat)
Oblik adaptera za izmjeničnu struju
može se razlikovati ovisno o državi/
regiji.
Prije uporabe
• Punjač baterije BC-VW1 (1)
• Kabel za napajanje
(mrežni vod) (1)* (ne isporučuje
se u SAD-u i Kanadi)
• Kabelska zaštita (1)
Upute za pričvršćivanje kabelske
zaštite fotoaparat potražite na
stranici 21.
* Uz vaš fotoaparat može se isporučiti
više kabela za napajanje. Upotrijebite
onaj koji odgovara za vašu državu/
regiju.
• Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-FW50 (2)
• Mikro USB kabel (1)
• Poklopac nosača (1)
(pričvršćen na fotoaparat)
• Poklopac okulara (1)
(pričvršćen na fotoaparat)
• Priručnik s uputama (1)
(ovaj priručnik)
• Vodič za Wi-Fi vezu/povezivanje
jednim dodirom (NFC) (1)
U priručniku su objašnjene funkcije
koje zahtijevaju Wi-Fi vezu.
• Traka za nošenje na ramenu (1)
Upute za pričvršćivanje trake za
nošenje na ramenu na fotoaparat
potražite na stranici 20.
HR
15
Identifikacija dijelova
Za upute za rad s dijelovima pogledajte stranice u zagradama.
Prednja strana
Kada je objektiv uklonjen
F Ugrađeni mikrofon*1
G AF osvjetljivač (36)/ žaruljica
samookidača
H Oznaka za postavljanje
I Slikovni senzor*2
J Postolje
K Kontakti*2
A Prekidač napajanja / gumb
okidača
B Prednji kotačić
C Senzor daljinskog upravljača
D Wi-Fi antena (ugrađena)
E Gumb za otpuštanje objektiva
HR
16
*1 Nemojte prekrivati taj dio tijekom
snimanja videozapisa.
To može uzrokovati šum ili smanjiti
jačinu zvuka.
*2 Nemojte izravno dodirivati te
dijelove.
Identifikacija dijelova
Stražnja strana
Prije uporabe
A Poklopac okulara (66)
B Tražilo
C Gumb MENU (34)
D Senzor okulara
F Kotačić za prilagodbu dioptra
• Podešavajte kotačić za
prilagodbu dioptra svojem
vidu sve dok prikaz u tražilu
ne postane jasan.
E Monitor (23)
• Možete namjestiti monitor
tako da stoji pod kutom koji
omogućuje jednostavno
gledanje te snimati iz bilo
kojeg položaja.
G Za snimanje: gumb C3
(prilagođeno 3) (27)
Za gledanje: gumb
(povećanje) (72)
H Ručica za prebacivanje
AF/MF/AEL
I Stražnji kotačić
HR
17
Identifikacija dijelova
J Za snimanje: gumb AF/MF
(auto. fokus / ručno fokus) /
gumbAEL (27)
Za gledanje: gumb
(indeks slike) (72)
K Gumb MOVIE (69)
L Za snimanje: gumb Fn (32)
Za gledanje: gumb
(Poš. na Smartphone)
• Pritiskom na taj gumb
možete prikazati zaslon
za [Poš. na Smartphone].
M Kotačić za upravljanje (30)
N Za snimanje: gumb C4
(prilagođeno 4) (27)
Za gledanje: gumb (brisanje)
(73)
O Pristupna žaruljica
P Gumb
HR
18
(reprodukcija) (70)
Identifikacija dijelova
Prikaz s gornje/bočne strane
Prije uporabe
A
Oznaka položaja
slikovnog senzora
B Zvučnik
C Priključak m (za mikrofon)
• Vanjski se mikrofon pri
spajanju automatski uključuje.
Ako je vanjski mikrofon vrste
koja prima napajanje preko
priključka, fotoaparat služi
kao izvor napajanja mikrofona.
G HDMI mikro priključak
H Nosač za više sučelja*
• Neki dijelovi dodatne opreme
možda se neće moći potpuno
umetnuti i dio će viriti izvan
nosača za više sučelja. Međutim,
kada dodatna oprema dođe do
prednjeg dijela nosača, veza je
uspostavljena.
I Kotačić za odabir načina (74)
D Priključak i (za slušalice)
J Gumb C2 (prilagođeno 2) (27)
E Multi/Mikro USB terminal*
K Gumb C1 (prilagođeno 1) (27)
• Podržava uređaje kompatibilne
s Micro USB uređajem.
L Kotačić za kompenzaciju
ekspozicije (27)
F Žaruljica punjenja (50)
HR
19
Identifikacija dijelova
M Kukice za traku za nošenje na
ramenu
• Oba kraja trake pričvrstite na
fotoaparat.
N
(oznaka N)
• Ova oznaka označava točku
dodira za povezivanje
fotoaparata i pametnog telefona
koji podržava NFC.
Pojedinosti o lokaciji oznake
(N mark) na pametnom
telefonu potražite u uputama za
uporabu pametnog telefona.
• NFC (Near Field
Communication) međunarodni
je standard tehnologije za
bežičnu komunikaciju kratkog
dometa.
HR
20
O Poklopac memorijske kartice
P Utor memorijske kartice
* Pojedinosti o dodatnoj opremi
kompatibilnoj s nosačem za više
sučelja i terminalu Multi/Micro USB
potražite na web-mjestu tvrtke Sony ili
se obratite svom prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili ovlaštenom lokalnom
servisu tvrtke Sony.
Možete upotrijebiti i dodatnu opremu
koja je kompatibilna s nosačem za
dodatnu opremu.
Ne možemo jamčiti ispravan rad
s dodatnom opremom drugih
proizvođača.
Identifikacija dijelova
Pričvršćivanje kabelske zaštite
Prije uporabe
Upotrijebite kabelsku zaštitu kako
biste spriječili odvajanje HDMI
kabela prilikom snimanja slika
s priključenim HDMI kabelom.
Otvorite poklopce oba priključka te
umetnite HDMI kabel u fotoaparat.
Pričvrstite kabelsku zaštitu kao što
je prikazano na slici tako da rub
kabelske zaštite pristaje u prorez
lijevo od priključka m (mikrofon).
Učvrstite kabelsku zaštitu vijkom za
pričvršćivanje. Zatim učvrstite HDMI
kabel kotačićem za pričvršćivanje.
Namjestite rub u prorez
Vijak za pričvršćivanje
Kotačić za pričvršćivanje
HR
21
Identifikacija dijelova
Prikaz s donje strane
A Utor za umetanje baterije (48)
Poklopac priključka
B Poklopac baterije (48)
Koristite ga kada upotrebljavate
adapter izmjenične struje
AC-PW20 (prodaje se zasebno).
Umetnite priključak u odjeljak
za bateriju i provedite kabel kroz
poklopac priključka kao što je
prikazano dolje.
C Rupa priključka za tronožac
• Upotrebljavajte tronožac
s vijkom kraćim od 5,5 mm.
U protivnom nećete moći
pričvrstiti fotoaparat i može
doći do oštećenja fotoaparata.
D Gumb za zaključavanje
poklopca baterije
E Ručica za oslobađanje poklopca
baterije
• Kada pričvršćujete okomitu
dršku (prodaje se zasebno),
uklonite poklopac baterije.
HR
22
• Pazite da ne prikliještite kabel
kada zatvorite poklopac.
Popis ikona na monitoru
Prema zadanim postavkama stanje monitora postavljeno je na
[Prikaz svih info.]. Kada promijenite postavku [Gumb DISP] i pritisnete
DISP na kotačiću za upravljanje, promijeniti će se stanje zaslona na način
rada s tražilom. Možete također odabrati histogram tako da pritisnete
DISP. Sadržaj i njegov položaj prikazan u nastavku predstavlja samo
smjernicu te se može razlikovati od stvarnog prikaza.
Prije uporabe
Način rada s pomoću monitora
Za reprodukciju
Prikaz osnovnih informacija
Način rada s tražilom
Prikaz histograma
Način rada Automatski način ili Odabir scene
Način rada P/A/S/M/Panoram. snimanje
HR
23
Popis ikona na monitoru
A
Prikaz
Značenje
Način snimanja (74)
P P* A S M
Prikaz
Značenje
120p 60p 60i
30p 24p
100p 50p 50i
25p
Brzina prijenosa
videozapisa
Veličina slike za
videozapise (78)
Preostali kapacitet
baterije (52)
Broj popisa (74)
Upozorenje
o preostalom
kapacitetu baterije
Ikone prepoznavanja
scena
USB napajanje (53)
Punjenje bljeskalice
u tijeku
NO CARD Memorijska kartica
(55)/ učitavanje (44)
APS-C/Super 35mm
(41)
Postav. Efekta ISKLJ.
(40)
AF osvjetljivač (36)
100
Preostali broj slika koje
se mogu snimiti
NFC je uključen
Omjer širine i visine za
fotografije (35)
Zrakoplovni način
12M 10M
5.1M 4.3M
3.0M 2.6M
1.3M 1.1M
Veličina slike za
fotografije (35)
RAW RAW+J
Kvaliteta slike
za fotografije (35)
X.FINE
FINE STD
HR
24
Nema snimanja zvuka
u videozapisima (38)
Smanjenje šuma vjetra
(38)
SteadyShot isključeno/
uključeno, upozorenje
o trešnji fotoaparata
(63)
SteadyShot Žarišna
duljina / upozorenje
o trešnji fotoaparata
(63)
Popis ikona na monitoru
Prikaz
Značenje
Upozorenje
o pregrijavanju
B
Prikaz
Značenje
Način okidanja (35)
Datoteka baze podataka
puna / pogreška
datoteke baze podataka
Način bljeskalice (36) /
smanjenje efekta
crvenih očiju (36)
Način prikaza (71)
±0.0
Kompenzacija
bljeskalice (36)
Način fokusiranja (36)
100-0003
Mapa – broj datoteke
-
Zaštita (44)
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD MP4
Način snimanja
videozapisa
DPOF
DPOF postavljen
Područje AF-a
Automatsko kadriranje
objekata
Otkrivanje lica /
snimanje osmjeha (37)
Dvostr. snim. videoz.
(35)
Daljinski PC
Način mjerenja svjetla
(36)
35mm
Žarišna duljina
objektiva
AWB
Balans bijele boje
(automatski, unaprijed
postavljen, autom.
podvodno,
prilagođeno, temp.
boje, filtar boje) (36)
Tiho snimanje (82)
Osvijetli zaslon
Zapisivanje informacija
o autorskim pravima
(46)
120fps 100fps
Brzina prijenosa za
HFR snimanje (38)
Pomoć za prik. gama
(44)
7500K A5 G5
Optimizator
D­raspona /
automatski HDR (37)
HR
25
Prije uporabe
Pametni zum /
zum za jasnu sliku /
digitalni zum
Popis ikona na monitoru
Prikaz
Značenje
Prikaz
Značenje
Kreativni stil (37) /
kontrast, zasićenost,
oštrina
REC 0:12
Vrijeme snimanja
videozapisa (m:s)
z
Fokus
1/250
Brzina zatvarača
F3,5
Vrijednost otvora
blende
ISO400
ISO AUTO
ISO osjetljivost (36)
+3 +3 +3
Foto efekt (37)
AE / FEL zaključavanje
Indikator brzine
zatvarača
Indikator osjetljivosti
prepoznavanja
osmijeha
Indikator otvora blende
Histogram
Digitalni mjerač razine
Razina zvuka (39)
–
Optimizator
D-raspona /
automatski HDR /
upozorenje
o automatskoj
HDR slici
Profil slike (81)
Informacije
o autorskim pravima
Naglašavanje
fokusiranog dijela (39)
C
Prikaz
Foto efekt pogreška.
2015-1-1
10:37PM
Datum snimanja
3/7
Broj datoteke / broj
slika u načinu prikaza
Značenje
REC kontrola
z AF zadrži-na Vodič AF zadrži-na
STBY
HR
26
Područje mjerenja
Indikator skupa
ekspozicije
00:00:00:00
Kompenzacije
ekspozicije (36) /
priručnik mjerenja
Vremenski kôd
(sat:minuta:sekunda:
kadar) (45)
00 00 00 00
Korisnički bit (45)
Pripravnost za
snimanje videozapisa
Popis funkcija
Funkcije kojima se može upravljati
gumbima/kotačićima
Ovim gumbima/kotačićima možete namjestiti različite funkcije ili
upravljati njima.
Položaj gumba/kotačića pogledajte u odjeljku „Identifikacija dijelova”
(str. 16).
Prebacuje način snimanja.
Gumb MENU (34)
Prikazuje zaslon izbornika za postavljanje stavaka
izbornika.
Gumb MOVIE (69)
Snima videozapise.
Gumb AF/MF / gumb AEL /
gumb
Privremeno prebacuje između automatskog i ručnog
fokusa. / Fiksira ekspoziciju cijelog zaslona. / Istodobno
prikazuje više slika na zaslonu.
Gumb
Razmjerno povećava sliku pri pregledavanju slika.
(72)
Gumb Fn (32) / gumb
Prikazuje zaslon za postavljanje na kojem se postavljaju
funkcije s pomoću gumba Fn. Na zaslonu [Za tražilo]
prebacuje na zaslon Zaslon Quick Navi. / U načinu rada
reprodukcije pritiskom na gumb
prebacujete se na
zaslon „Poš. na smartphone”.
Kotačić kompenzacije
ekspozicije
Postavlja raspon za podešavanje ekspozicije.
Gumb
Reproducira slike.
Gumb
(70)
(73)
Gumb za prilagodbu
Briše slike.
Dodjeljuje gumbu često korištenu funkciju.
Sljedeća funkcija dodijeljena je svakom gumbu
u zadanim postavkama.
C1 Gumb (prilagođeno 1): Balans bijele boje
C2 Gumb (prilagođeno 2): Post. izoštravanja
C3 Gumb (prilagođeno 3): Način izoštravanja
C4 Gumb (prilagođeno 4): Nije postavljeno
HR
27
Popis funkcija
Kotačić za odabir načina (74)
Kako koristiti zaslon Zaslon Quick Navi
Korištenjem zaslona Zaslon Quick Navi postavke možete promijeniti
izravno na prikazu snimljenih informacija kada je način rada zaslona
postavljen na [Za tražilo] (Zaslon Quick Navi)
1 Gumb MENU t
(Prilagođene postavke) t [Gumb DISP] t
[Monitor] t [Za tražilo] t [Unos]
2 Pritisnite gumb DISP na kotačiću za upravljanje kako biste postavili način
rada zaslona na [Za tražilo].
3 Pritisnite gumb Fn za prebacivanje na zaslon Zaslon Quick Navi.
U načinu rada Automatski način ili Odabir scene
U načinu rada P/A/S/M/Panoram. snimanje
• Prikazan sadržaj i njegov položaj predstavljaju samo smjernicu te se mogu
razlikovati od stvarnog prikaza.
4 Odaberite željenu stavku izbornika koristeći tipke v/V/b/B na kotačiću
za upravljanje.
HR
28
Kako koristiti zaslon Zaslon Quick Navi
5 Postavljanje stavke prednjim kotačićem.
• Neke vrijednosti postavki mogu se precizno podesiti okretanjem stražnjeg
kotačića.
• Pritisnite sredinu kotačića za upravljanje kako biste uključili označeni
zaslon za postavljanje odabrane stavke (str. 30).
• Ponovnim pritiskom na gumb Fn zaslon Zaslon Quick Navi isključuje se
i vraća na izvorni.
Način okidanja
Način bljeskalice
Komp. bljeskalice
Način izoštravanja
Područje izoštrav.
Komp. ekspozicije
ISO
Način mjer. svjetla
Balans bijele boje
DRO/Autom. HDR
Kreativni stil
Foto efekt
Profil slike
Osmijeh/Otkr. lica
Omjer širine i visine
Automatski način
Kvaliteta
Odabir scene
Popis funkcija
Funkcije dostupne na zaslonu Zaslon Quick Navi.
Veličina slike
SteadyShot
Maksimalna razina
Napomene
• Sive stavke na zaslonu Zaslon Quick Navi nisu dostupne.
• Pri korištenju funkcije [Kreativni stil] (str. 37) ili [Profil slike] (str. 37) neki od
postavljenih zadataka mogu se dovršiti samo na označenom zaslonu.
HR
29
Rad s fotoaparatom
Kako koristiti kotačić za upravljanje
• Kotačić za upravljanje možete okretati ili na njemu pritisnuti gore/dolje/
lijevo/desno kako biste pomaknuli okvir odabira. Pritisnite z na sredini
kotačića za upravljanje kako biste postavili odabranu stavku. U ovom je
priručniku radnja pritiskanja gornje/donje/lijeve/desne stranice kotačića
za upravljanje označena s v/V/b/B.
• Sljedeće su funkcije dodijeljene funkcijama v/b/B na kotačiću za
upravljanje.
v DISP
Mijenja prikaz zaslona.
B ISO
ISO osjetljivost
b
/
Način okidanja
• Nepr. snimanje/braketiranje
• Samookidač
• U načinu snimanja možete dodijeliti željenu funkciju gumbima
V/b/B/z i položaju kotačića za upravljanje.
• Kada u načinu reprodukcije okrenete kotačić za upravljanje ili
pritisnete b/B na kotačiću za upravljanje, možete prikazati prethodnu
ili sljedeću sliku.
HR
30
Rad s fotoaparatom
Kako koristiti prednji/stražnji kotačić
Popis funkcija
Prednji ili stražnji kotačić možete okretati da biste promijenili postavke
potrebne za svaki način snimanja.
HR
31
Odabir funkcije pomoću gumba Fn (funkcija)
Taj se gumb koristi za postavljanje ili izvršavanje funkcija koje se
često upotrebljavaju kod snimanja, osim za funkcije sa zaslona
Zaslon Quick Navi.
1 Pritisnite gumb DISP na kotačiću za upravljanje kako biste postavili način
rada zaslona drugačiji od [Za tražilo].
2 Pritisnite gumb Fn.
3 Odaberite željenu stavku koristeći tipke v/V/b/B na kotačiću za
upravljanje.
Na stranici 33 naći ćete popis funkcija koje se mogu registrirati i upute
za njihovu registraciju.
4 Odaberite željenu postavku
okretanjem prednjeg kotačića
i zatim pritisnite z na kotačiću
za upravljanje.
• Neke vrijednosti postavki mogu
se precizno prilagoditi okretanjem
stražnjeg kotačića.
HR
32
Odabir funkcije pomoću gumba Fn (funkcija)
Postupak za postavljanje pojedinačne postavke
na namjenskom zaslonu
U 3. koraku odaberite stavku za postavljanje
i pritisnite z na kotačiću za upravljanje kako
biste se prebacili na namjenski zaslon za
stavku postavke. Postavite stavke u skladu
s vodičem za rad.
Vodič za rad
Popis funkcija
Funkcije koje se mogu registrirati s pomoću gumba Fn (funkcija)
Možete odabrati funkcije koje će se prikazati kada pritisnete gumb
Fn (funkcija).
Gumb MENU t (Prilagođene postavke) t [Post. izbor. funkcija] t
Dodijelite funkciju željenoj lokaciji.
Sljedeće se funkcije mogu odabrati gumbom Fn:
Način okidanja
Samook. tij. sk. eks.
Način bljeskalice
Komp. bljeskalice
Način izoštravanja
Područje izoštrav.
Komp. ekspozicije
ISO
ISO AUTO min. BZ
Način mjer. svjetla
Balans bijele boje
DRO/Autom. HDR
Kreativni stil
Način snimanja
Foto efekt
Profil slike
Centrir. AF zadrži-na
Osmijeh/Otkr. lica
Efekt nježnog tena
Autom. kadr. obj.
Omjer širine i visine
Kvaliteta
Veličina slike
SteadyShot
SteadyShot podeš.
SteadyS. žar. dulj.
Zebra
Mreža
Razina zvuka
Maksimalna razina
Maksimalna boja
Pomoć za prik. gama
Nije postavljeno
Tiho snimanje
Razina snim. zvuka
Prikaz markera
HR
33
Funkcije koje se mogu odabrati
gumbom MENU
Možete postaviti osnovne postavke fotoaparata ili izvršiti funkcije kao što
su snimanje, reprodukcija ili druge radnje.
1 Pritisnite gumb MENU kako bi se prikazao zaslon izbornika.
2 Koristeći tipke v/V/b/B na kotačiću
za upravljanje ili okretanjem kotačića
za upravljanje odaberite željenu stavku
za postavljanje, a zatim pritisnite z
na sredini kotačića za upravljanje.
• Odaberite ikonu na vrhu zaslona
i pritisnite b/B na kotačiću za upravljanje
kako biste se pomakli na drugu stavku
u MENU.
3 Odaberite vrijednost postavke i pritisnite z za potvrdu.
Za prikaz izbornika pločica
Omogućuje vam odabir opcije prikazivanja prvog zaslona izbornika uvijek
kada pritisnete gumb MENU.
Gumb MENU t
HR
34
(Postavke) t [Izbornik pločica] t [Uključeno]
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
(Postavke fotoaparata)
Veličina slike
Odabire veličinu fotografija.
(L: 12M/M: 5.1M/S: 3.0M (3:2)
L: 10M/M: 4.3M/S: 2.6M (16:9)
L: 5.1M/M: 3.0M/S: 1.3M (APS-C veličina, 3 : 2)
L: 4.3M/M: 2.6M/S: 1.1M (APS-C veličina, 16 : 9)
Omjer širine i visine Odabire razmjer proporcija fotografija.
(3:2/16:9)
Kvaliteta
Postavlja kvalitetu slike za fotografije.
(RAW/RAW i JPEG/Ekstra fino/Fino/Standardno)
Popis funkcija
RAW vrsta datoteke Odabire vrstu datoteke za RAW slike.
(komprimirana/nekomprimirana)
Panorama: veličina
Odabire veličinu panoramskih slika.
(Standardno/Široko)
Panorama: smjer
Postavlja smjer snimanja za panoramske slike.
(Desno/Lijevo/Gore/Dolje)
Format datoteke
Odabire format datoteke videozapisa.
(XAVC S 4K/XAVC S HD/AVCHD/MP4)
Postavka snim.
Odabire kvalitetu i veličinu snimljenog kadra videozapisa.
(XAVC S 4K: 30p 100M/25p 100M/30p 60M/25p 60M/
24p 100M/24p 60M
XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M/30p 50M/25p 50M/
24p 50M/120p 100M/100p 100M/120p 60M/100p 60M
AVCHD: 60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)/60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)/24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
MP4: 1920×1080 60p 28M/1920×1080 50p 28M/
1920×1080 30p 16M/1920×1080 25p 16M/1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M)
Dvostr. snim. videoz.
HFR postavke
Način okidanja
Određuje hoće li se istodobno snimati XAVC S i MP4
videozapis ili AVCHD i MP4 videozapis.
(Uključeno/Isključeno)
Služi za podešavanje postavki snimanja High Frame Rate.
(
Postavka snim.)
Postavlja način okidanja, primjerice za neprekidno snimanje.
(Pojedin. snimanje/Nepr. snimanje/Kont. snim. s pri. brz./
Samookidač/Samookidač(Kont.)/Kont. skup eksp./
Jedan skup eksp./Skup ekspozicije WB/DRO skup eksp.)
HR
35
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
Postavke skupa eks.
Postavlja snimanje sa samookidačem u način skupa
ekspozicije, redoslijed snimanja za snimanje uz skup
ekspozicije i snimanje uz skup ekspozicije za balans bijele boje.
(Samook. tij. sk. eks./Red. skupa eksp.)
Način bljeskalice
Postavlja postavke bljeskalice.
(Bljeskalica isklj./Autom. bljeskalica/Opća bljeskalica/
Polagana sinkr./Odgoda bljeskalice/Bežično)
Komp. bljeskalice
Podešava intenzitet bljeska.
(-3,0 EV do +3,0 EV)
Smanj. ef. crv. očiju
Smanjuje efekt crvenih očiju pri korištenju bljeskalice.
(Uključeno/Isključeno)
Način izoštravanja
Odabire način izoštravanja.
(AF jedna fotografija/Kontinuirani AF/DMF/Ručno
izoštravanje)
Područje izoštrav.
Odabire područje izoštravanja.
(Široko/Zona/Središte/Fleksibilni spot/Proširi fleksib. spot/
AF zadrži-na)
Post. izoštravanja
Omogućuje izoštravanje prednjim ili stražnjim kotačićem
ili kotačićem za upravljanje.
AF osvjetljivač
Postavlja AF osvjetljivač kojim se osvjetljava tamni prizor
radi lakšeg fokusiranja.
(Automatski/Isključeno)
Komp. ekspozicije
Kompenzira svjetlinu cijele slike.
(-5.0 EV do +5.0 EV)
Korak ekspozicije
Odabire veličinu koraka povećanja brzine za brzinu
zatvarača, otvora blende i ekspoziciju.
(0.5EV/0.3EV)
ISO
Postavlja ISO osjetljivost.
(Sm. šuma u više kad./ISO AUTO/ISO 50 do ISO 409600)
ISO AUTO min. BZ
Postavlja najmanju brzinu okidanja pri kojoj se
ISO osjetljivost prebacuje u način rada [ISO AUTO].
(Brže/Brzo/Standardno/Polagano/Sporije/1/8000 - 30”)
Način mjer. svjetla
Odabire način mjerenja svjetline.
(Više/Središte/Spot)
Balans bijele boje
Podešava nijansu boje slike.
(Automatski/Dnevno svjetlo/Sjena/Oblačno/
Svjetlo sa žar. niti/Fluor.: topla bijela/Fluor.: hladna bijela/
Fluor.: dnevna bijela/Fluor.: dnevno svjetlo/Bljeskalica/
Automat. podvodno/Temp. boje/Filter/Prilagođeno 1-3/
Prilagođeni postav)
HR
36
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
Automatski kompenzira svjetlinu i kontrast.
(Isključeno/Optim. D-raspona/Automatski HDR)
Kreativni stil
Odabire željenu obradu slike. Osim toga, možete prilagoditi
kontrast, zasićenje i oštrinu.
(Standardno/Živo/Neutralno/Jasno/Duboko/Jednostavno/
Portret/Krajolik/Zalazak sunca/Noćna scena/Jesensko lišće/
Crno-bijelo/Sepija/Kutija stila1-6)
Foto efekt
Snima slike posebne teksture u skladu s odabranim efektom.
(Isključeno/Igračka fotoaparat/Pop boje/Posterizacija/
Retro fotografija/Mekan High-key/Parcijalne boje/
Vis. kontrast mono./Meko izoštravanje/
HDR umjetnička slika/Bogat monokrom/Minijatura/
Vodene boje/Ilustracija)
Profil slike
Mijenja postavke pri snimanju, primjerice boju i nijansu.
(Isključeno/PP1 - PP9)
Zum
Postavlja skalu zumiranja zuma za jasnu sliku i digitalno
zumiranje.
Povećalo za izoštr.
Povećava sliku prije snimanja kako biste mogli provjeriti
fokus.
Sm. š. duge eks.
Postavlja obradu smanjenja šuma za snimke pri brzini
zatvarača od 1 sekunde ili većoj.
(Uključeno/Isključeno)
Vis. ISO uz sm. š.
Postavlja obradu smanjenja šuma za snimanje visoke
osjetljivosti.
(Normalno/Nisko/Isključeno)
Centrir. AF zadrži-na
Postavlja funkciju praćenja objekta i nastavlja fokusiranje
kada pritisnete središnji gumb na zaslonu za snimanje.
(Isključeno/Uključeno)
Osmijeh/Otkr. lica
Odabire automatsko prepoznavanje lica i prilagodbu
različitih postavki. Postavlja automatsko otpuštanje zatvarača
kada se otkrije osmijeh.
(Isključeno/Uključ. (Regist. lica)/Uključeno/Snimanje
osmijeha)
Efekt nježnog tena
Postavlja efekt nježnog tena i razinu efekta.
(Uključeno: visoko/Uključeno: srednje/Uključeno: nisko/
Isključeno)
HR
37
Popis funkcija
DRO/Autom. HDR
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
Autom. kadr. obj.
Analizira prizor prilikom snimanja lica, krupnih planova
ili objekata koje prati funkcija AF zadrži-na i automatski
smanjuje i sprema drugu kopiju slike s impresivnijom
kompozicijom.
(Isključeno/Automatski)
Automatski način
Možete snimati tako da odaberete način snimanja Intelligent
Auto ili Superior Auto.
(Inteligentno autom./Superior automatsko)
Odabir scene
Odabire memorirane postavke koje odgovaraju raznim
uvjetima prizora.
(Portret/Snimanje sporta/Makrosnimanje/Krajolik/
Zalazak sunca/Noćna scena/Sumrak iz ruke/Noćni portret/
Bez zamag. u pok.)
Videozapis/HFR
Odabire način ekspozicije koji odgovara vašem objektu
ili efektu.
(Programirana automatika/Prioritet otv. blende/
Prioritet zatvarača/Ručna ekspozicija)
SteadyShot
Postavlja funkciju SteadyShot pri snimanju slika ili
videozapisa. Smanjuje zamućenost zbog trešnje fotoaparata
pri snimanju kada fotoaparat držite u rukama.
(Uključeno/Isključeno)
SteadyShot postavke
Postavlja postavke za funkciju SteadyShot.
(SteadyShot podeš./SteadyS. žar. dulj.)
Prostor boja
Mijenja raspon boja koje se mogu prikazati.
(sRGB/AdobeRGB)
Aut. polag. zatv.
Postavlja funkciju koja automatski prilagođava brzinu
zatvarača svjetlini okoline u načinu videozapisa.
(Uključeno/Isključeno)
Snimanje zvuka
Određuje hoće li se snimati zvuk prilikom snimanja
videozapisa.
(Uključeno/Isključeno)
Razina snim. zvuka
Podešava razinu snimanja zvuka tijekom snimanja
videozapisa.
(0 do 31)
Vrijeme audio izlaza
Podešava vrijeme audio izlaza tijekom snimanja videozapisa.
(Živo/Sinkroniz. s govor.)
Smanj. šuma vjetra
Smanjuje šum vjetra tijekom snimanja videozapisa.
(Uključeno/Isključeno)
HR
38
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
Pozivanje memorije
Poziva postavke prethodno registrirane u [Memorija].
(1/2/M1 – M4)
Memorija
Registrira željene načine ili postavke fotoaparata.
(1/2/M1 – M4)
(Prilagođene postavke)
Zebra
MF pomoć
Prikazuje trake za podešavanje svjetline.
(Isključeno/70 do 100/100+/Prilagođeno1/Prilagođeno2)
Vrijeme pov. izoštr.
Postavlja vrijeme prikazivanja povećane slike.
(2 s/5 s/Neograničeno)
Mreža
Postavlja prikaz mreže kako bi se omogućilo poravnavanje.
(Mreža s prav. treć./Kvadratna mreža/Dijag. + kvadr. mreža/
Isključeno)
Prikaz markera
Određuje hoće li se prikazati oznaka na monitoru tijekom
snimanja videozapisa.
(Uključeno/Isključeno)
Postavke markera
Određuje hoće li se prikazati oznaka na monitoru tijekom
snimanja videozapisa.
(Središte/Omjer/Sigurno područje/Okvir)
Razina zvuka
Postavlja prikaz razine zvuka.
(Uključeno/Isključeno)
Automatski pregled
Postavlja automatski pregled za prikazivanje snimljene slike
nakon snimanja.
(10 s/5 s/2 s/Isključeno)
Gumb DISP
Odabire vrstu informacija koje će se prikazati na monitoru ili
u tražilu pritiskom gumba DISP na kotačiću za odabir načina.
(Monitor/Tražilo)
Maksimalna razina
Naglašava rub raspona u fokusu s određenom bojom kod
ručnog fokusiranja.
(Visoko/Srednje/Nisko/Isključeno)
Maksimalna boja
Postavlja boju koja se upotrebljava za funkciju za prilagodbu
obrisa boje.
(Crveno/Žuto/Bijelo)
Vodič za post. eksp.
Postavlja vodič koji se prikazuje kada se na zaslonu snimanja
promijene postavke ekspozicije.
(Isključeno/Uključeno)
HR
39
Popis funkcija
Prikazuje povećanu sliku kod ručnog fokusiranja.
(Uključeno/Isključeno)
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
Zaslon Prikaz uživo
Određuje hoće li se na prikazu zaslona vidjeti postavke poput
kompenzacije ekspozicije.
(Postav. efekta UKLJ./Postav. efekta ISKLJ.)
Auto. jasno područje AF-a Određuje hoće li se područje izoštravanja prikazivati cijelo
vrijeme ili će nestati ubrzo nakon postizanja izoštravanja.
(Uključeno/Isključeno)
Pre-AF
Određuje hoće li se provoditi automatsko fokusiranje prije
nego što se gumb okidača pritisne do pola.
(Uključeno/Isključeno)
Postavka zumiranja
Određuje hoće li se kod zumiranja koristiti zum za jasnu
sliku i digitalni zum.
(Samo optički zum/Uklj.:Zum za jasnu sl./
Uklj.: Digitalni zum)
Eye-Start AF
Određuje hoće li se koristiti automatsko fokusiranje
tijekom gledanja kroz tražilo kada je pričvršćen adapter
za postavljanje LA-EA2/LA-EA4 (prodaje se zasebno)
(prodaje se zasebno).
(Uključeno/Isključeno)
FINDER/MONITOR
Postavlja način prebacivanja između tražila i monitora.
(Automatski/Tražilo(ručno)/Monitor(ručno))
Otpusti bez objektiva
Određuje može li se zatvarač otvarati ako objektiv nije
pričvršćen.
(Omogući/Onemogući)
Otpusti bez kartice
Određuje je li moguće otpuštanje zatvarača kada memorijska
kartica nije umetnuta.
(Omogući/Onemogući)
Priorit. postav. AF-S
Postavlja vrijeme otpuštanja zatvarača kada je
[Način izoštravanja] postavljeno na [AF jedna fotografija]
ili [DMF].
(AF/Otpusti/Ujednačeni naglasak)
Priorit. postav. AF-C
Postavlja vrijeme otpuštanja zatvarača kada je
[Način izoštravanja] postavljeno na [Kontinuirani AF].
(AF/Otpusti/Ujednačeni naglasak)
AF sa zatvaračem
HR
40
Određuje hoće li se izvršiti funkcija AF kada je gumb okidača
pritisnut do pola. Ovo je korisno ako želite odvojeno podesiti
fokusiranost i ekspoziciju.
(Uključeno/Isključeno)
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
AEL sa zatvaračem
Određuje hoće li se ekspozicija podesiti kada gumb okidača
pritisnete do pola. Ovo je praktično ako želite odvojeno
podesiti fokusiranost i ekspoziciju.
(Automatski/Uključeno/Isključeno)
Tiho snimanje
Snima slike uz bešuman rad zatvarača.
(Uključeno/Isključeno)
Određuje hoćete li koristi funkciju elektroničkog prednjeg
zastora zatvarača.
(Uključeno/Isključeno)
Sup. auto. izvl. slike
Određuje hoće li se spremiti sve slike snimljene neprekidno
u načinu rada [Superior automatsko].
(Automatski/Isključeno)
Postavi komp. eksp.
Određuje hoće li se na prikazu zaslona vidjeti postavke poput
vrijednosti kompenzacije ekspozicije za kompenzaciju
bljeska.
(Ambijent i bljesk./Samo ambijent)
Vrać. izvor. EV komp.
Određuje hoće li se zadržati vrijednost ekspozicije postavljene
bez korištenja kotačića za ekspoziciju ili će se vrijednost
ekspozicije pri isključivanju fotoaparata ponovno postaviti
na 0.
(Zadrži/Vrati izvorno)
Registriranje lica
Registrira ili mijenja osobu koja ima prednost u fokusu.
(Novo registriranje/Naredi razmjenu/Brisanje/Obriši sve)
APS-C/Super 35mm
Određuje hoćete li se snimati u ekvivalentu APS-C formata
za fotografije i ekvivalentu 35 mm formata za videozapise.
(Uključeno/Automatski/Isključeno)
AF mikropod.
Omogućuje vam fina podešavanja položaja koji fokusirate
kada je LA-EA2/LA-EA4 pričvršćen adapter za postavljanje
(prodaje se zasebno).
(Post. AF podeš./iznos/Očisti)
Komp. objektiva
Kompenzira izobličenje zaslona koje uzrokuje pričvršćeni
objektiv.
(Komp. sjenčanja/Komp. krom. aber./Komp. iskrivljenja)
Način svjetla videoz.
Određuje postavku osvjetljenja za HVL-LBPC LED svjetlo
(prodaje se zasebno).
(Veza napajanja/Veza za snimanje/Veza za sn. i STBY/
Automatski)
HR
41
Popis funkcija
El. pred. zastor zatv.
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
Post. izbor. funkcija
Prilagođava koja se funkcije prikazuju pritiskom na gumb
Fn (funkcija).
(Način okidanja/Samook. tij. sk. eks./Način bljeskalice/
Komp. bljeskalice/Način izoštravanja/Područje izoštrav./
Komp. ekspozicije/ISO/ISO AUTO min. BZ/
Način mjer. svjetla/Balans bijele boje/DRO/Autom. HDR/
Kreativni stil/Način snimanja/Foto efekt/Profil slike/
Centrir. AF zadrži-na/Osmijeh/Otkr. lica/
Efekt nježnog tena/
Autom. kadr. obj./
Veličina slike/
Omjer širine i visine/
Kvaliteta/
SteadyShot/SteadyShot podeš./SteadyS. žar. dulj./
Razina snim. zvuka/Zebra/Mreža/
Prikaz markera/
Razina zvuka/Maksimalna razina/Maksimalna boja/
Tiho snimanje/Pomoć za prik. gama/Nije postavljeno)
Post. prilag. tipke
Dodjeljivanje funkcija različitim tipkama omogućuje vam
ubrzavanje rada pritiskom na tipke
(Kotačić za uprav./Prilagođena tipka 1/Prilagođena tipka 2/
Prilagođena tipka 3/Prilagođena tipka 4/Središnji gumb/
Funk. tip Lijevo/Funk. tip. Desno/Tipka Dolje/Gumb AEL/
Gumb AF/MF /Gumb zadrž. izošt.*)
* Gumbu na objektivu možete dodijeliti funkciju za
zadržavanje fokusa.
Postav. birača
Postavlja funkcije na prednjem i stražnjem kotačiću kada
je način rada ekspozicije postavljen na M. Kotačiće možete
koristiti za podešavanje brzine zatvarača i otvora blende.
(
SS
F/br. /
F/br.
SS)
Birač Ev kompenzir.
Prednjim ili stražnjim kotačićem kompenzira ekspoziciju.
(Isključeno/
Prednji kotačić/
Stražnji kotačić)
Rotac. prstena za zum
Dodjeljuje povećavanje/smanjivanje smjeru okretanja
objektiva za zumiranje. Ova funkcija dostupna je samo
s električnim objektivom za zumiranje kompatibilnim
s tom funkcijom.
(Lijevo(W)/Desno(T) ili Desno(W)/Lijevo(T))
Gumb MOVIE
Omogućuje ili onemogućuje za gumb MOVIE.
(Uvijek/Samo snim. videoz.)
Zaklj. birača/kotač.
Određuje hoće li se pritiskom i držanjem gumba Fn
onemogućiti prednji ili stražnji kotačić ili kotačić za
upravljanje.
(Zaključaj/Otključaj)
HR
42
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
(Bežično)
Prenosi slike za prikaz na pametnom telefonu.
(Odaberi na ovom uređaju/Odaberi na smartphoneu)
Pošalji na računalo
Sigurnosno kopira slike prijenosom na računalo povezano
s mrežom.
Prikaži na TV-u
Slike možete prikazati na TV-u koji je povezan s mrežom.
Jedan dodir(NFC)
Dodjeljuje aplikaciju funkciji Jedan dodir (NFC). Tijekom
snimanja možete pozvati aplikaciju tako da dodirnete
fotoaparat pametnim telefonom koji je opremljen
funkcijom NFC.
Zrakoplovni način
Možete postaviti da ovaj uređaj ne upotrebljava bežičnu
komunikaciju.
(Uključeno/Isključeno)
WPS dugme
Pristupnu točku možete jednostavno registrirati na
fotoaparatu pritiskom na gumb Wi-Fi Protected Setup™
(WPS).
Post. pristupne točke
Pristupnu točku možete registrirati ručno.
Uredi naziv uređaja
Pod Wi-Fi Direct možete promijeniti naziv uređaja itd.
Prikaži MAC adresu
Prikazuje MAC adresu fotoaparata.
Vrati izv. SSID/loz.
Ponovno postavlja SSID i lozinku veze pametnog telefona.
Vrati izv. post. mreže
Ponovno postavljanje svih mrežnih postavki.
Popis funkcija
Poš. na smartphone
(Aplikacija)
Kako biste fotoaparatu dodali željene funkcije, možete se putem
interneta povezati s web-mjestom za preuzimanje aplikacije
PlayMemories Camera Apps™.
• U ovaj je fotoaparat unaprijed instalirana ugrađena aplikacija zvana
[Smart Remote Embedded] koja vam omogućava rad s fotoaparatom
s pomoću pametnog telefona. Unaprijed instalirana aplikacija
[Smart Remote Embedded] neće se izbrisati čak i kada pritisnete gumb
MENU t
(Postavke) t [Post. vrać. na izvorno] t [Pokretanje].
HR
43
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
(Reprodukcija)
Brisanje
Briše sliku.
(Višestruke slike/Sve u ovoj mapi/Sve s tim datumom)
Način prikaza
Reproducira slike od određenog datuma ili iz određene mape
slika i videozapisa.
(Prikaz datuma/Prikaz mape (Fotog.)/Prikaz mape(MP4)/
AVCHD prikaz/XAVC S HD prikaz/XAVC S 4K prikaz)
Indeks slika
Prikazuje više slika u isto vrijeme.
(9 slika/25 slika)
Rotacija zaslona
Postavlja smjer reprodukcije snimljene slike.
(Automatski/Ručno/Isključeno)
Dijaprojekcija
Prikazuje dijaprojekciju.
(Ponavljanje/Interval)
Rotacija
Okreće sliku.
Povećaj sliku
Povećava reproducirane slike.
Zaštita
Štiti slike.
(Višestruke slike/Sve u ovoj mapi/Sve s tim datumom/
Poništi sve u toj mapi/Poništi sve s tim dat.)
Označi za tiskanje
Dodaje fotografiji oznaku redoslijeda ispisa.
(Višestruke slike/Otkaži sve/Postavke ispisa)
(Postavke)
Svjetlina monitora
Postavlja svjetlinu monitora.
(Ručno/Sunčano vrijeme)
Svjetlina tražila
Postavlja svjetlinu elektroničkog tražila.
(Automatski/Ručno)
Temp. boje tražila
Postavlja temperaturu boje tražila.
Pomoć za prik. gama
Pretvara S-Log sliku u sliku ekvivalentnu formatu ITU709
i prikazuje ju na tražilu monitora.
(Isključeno/Automatski/S-Log2t709(800%)/SLog3t709(800%))
Postavke jačine zvuka
Postavlja jačinu zvuka za reprodukciju videozapisa.
Zvučni signali
Određuje hoće li se oglasiti zvučni signal tijekom
automatskog fokusiranja ili rada samookidača.
(Uključeno/Isključeno)
Postavke učitavanja
Postavlja funkciju prijenosa podataka na fotoaparatu pri
korištenju Eye-Fi kartice.
(Uključeno/Isključeno)
HR
44
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
Određuje hoće li se prikazivati izbornik pločica svaki put
kada pritisnete gumb MENU.
(Uključeno/Isključeno)
Vodič za birač
Uključuje ili isključuje vodič za kotačić za odabir načina
(objašnjenje pojedinih načina snimanja).
(Uključeno/Isključeno)
Potvrda brisanja
Određuje hoće li se na zaslonu potvrde brisanja prethodno
odabrati brisanje ili poništavanje.
(Prvo „Brisanje” /Prvo „Odustani”)
Kvaliteta zaslona
Postavlja kvalitetu prikaza.
(Visoko/Standardno)
Vrij. poč. ušt. ener.
Postavlja vremenske intervale za automatsko prebacivanje
na način rada za uštedu energije.
(30 min/5 min/2 min/1 min/10 s)
Birač NTSC/PAL*1
Ako promijenite TV format uređaja, omogućit će se snimanje
u drugom formatu videozapisa.
Način za čišćenje
Pokreće način rada za čišćenje slikovnog senzora.
Pokazni način rada
Uključivanje/isključivanje pokazne reprodukcije videozapisa.
(Uključeno/Isključeno)
Postavke TC/UB
Postavlja vremenski kod (TC) i korisnički bit (UB).
(Post. TC/UB prikaza/TC Preset/UB Preset/TC Format/
TC Run/TC Make/UB Time Rec)
Daljinska kontrola
Određuje hoće li se koristiti infracrveni daljinski upravljač.
(Uključeno/Isključeno)
HDMI postavke
Postavlja HDMI postavke.
(HDMI razlučivost/
24p/60p izlaz/Zaslon HDMI info./
TC izlaz/
REC kontrola/KON. ZA HDMI)
4K izlaz odab.
Postavlja način snimanja i emitiranja 4K videozapisa putem
HDMI funkcije dok je fotoaparat povezan s vanjskim
snimačem/reproduktorom koji podržava 4K.
(Mem. kartica+HDMI/Samo HDMI(30p)/Samo
HDMI(25p)/Samo HDMI(24p))
USB veza
Postavlja način USB povezivanja.
(Automatski/Masovna pohrana/MTP/Daljinski PC)
USB LUN podešav.
Poboljšava kompatibilnost ograničavanjem funkcija USB
veze. Postavite na [Više] u uobičajenim uvjetima, a na
[Jedno] samo kada nije moguća uspostava veze između
fotoaparata i računala ili AV komponente.
(Više/Jedno)
HR
45
Popis funkcija
Izbornik pločica
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
USB napajanje
Postavlja treba li se upotrebljavati napajanje putem USB
priključka dok je fotoaparat povezan s računalom ili USB
uređajem putem mikro USB kabela.
(Uključeno/Isključeno)
Jezik
Odabire jezik.
Postavke dat./vrem.
Postavlja datum i vrijeme te ljetno vrijeme.
Postavka područja
Postavlja mjesto upotrebe.
Inf. o autor. pravima
Postavlja informacije o zaštiti autorskih prava za fotografije.
(Zap. inf. o autor. prav./Postavi ime fotografa/Post. vlas. aut.
prava/Prik. inf. o aut. prav.)
Format
Formatira memorijsku karticu.
Broj datoteke
Postavlja način dodjele brojeva datoteka slikama
i videozapisima.
(Serija/Vrati izvorno)
Odaberi mapu REC
Mijenja odabranu mapu za pohranu slika i videozapisa (MP4).
Nova mapa
Stvara novu mapu za pohranu fotografija i videozapisa (MP4).
Naziv mape
Postavlja format mape za fotografije.
(Standardni format/Format datuma)
Regeneriraj BP slike
Oporavlja datoteku baze podataka slika i omogućuje
snimanje i reprodukciju.
Info o mediju
Prikazuje preostalo vrijeme snimanja videozapisa i broj
fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku karticu.
Verzija
Prikazuje verziju softvera fotoaparata.
Logotip certifikata*2
Certifikacija se može prikazati na fotoaparatu.
Post. vrać. na izvorno
Vraća postavke na izvorne. Odaberite [Pokretanje]
za vraćanje postavki na njihove zadane vrijednosti.
(Pokretanje/ Vrać. post. fotoap. na izv.)
*1 Ako uključite ovu stavku, bit će potrebno formatirati memorijsku karticu na
odgovarajući način kako bi bila kompatibilna sa sustavom PAL ili NTSC. Imajte
na umu također kako možda neće biti moguće reproducirati videozapise snimljene
u sustavu NTSC na TV-u sa sustavom PAL.
*2 Samo modeli za inozemstvo.
HR
46
Upotreba vodiča kroz fotoaparat
Možete upotrijebiti [Post. prilag. tipke] da biste vodič kroz fotoaparat
dodijelili željenom gumbu.
U vodiču kroz fotoaparat prikazana su objašenjenja za trenutno odabranu
funkciju ili postavku izbornika.
Gumb MENU t
(Prilagođene postavke) t [Post. prilag. tipke] t
Odaberite željeni gumb dodijeljen funkciji. t [Vodič kroz fotoaparat]
HR
47
Popis funkcija
Pritisnite gumb MENU i upotrijebite kotačić za upravljanje kako biste odabrali
stavku u MENU za koju želite pročitati objašnjenje i zatim pritisnite gumb
kojem je dodijeljena funkcija [Vodič kroz fotoaparat].
Priprema fotoaparata
Punjenje kompleta baterija
Prije prve uporabe fotoaparata napunite komplet baterija NP-FW50
(priloženo).
Komplet baterija InfoLITHIUM™ može se napuniti čak i ako nije
potpuno prazan.
Može se upotrebljavati i kada nije potpuno napunjen.
Napunjeni komplet baterija pomalo se prazni čak i kada ga ne
upotrebljavate. Da biste izbjegli propuštene prilike za snimanje,
ponovno napunite komplet baterija prije snimanja.
Punjenje kompleta baterija pomoću punjača baterija
1 Umetnite komplet baterija u punjač
baterija.
• Pritisnite komplet baterija tako
da klikne na mjestu.
2 Uključite punjač baterija u zidnu
utičnicu.
• Žaruljica CHARGE se uključuje
i svijetli narančasto pri početku
punjenja.
• Žaruljica CHARGE gasi se po
dovršetku punjenja.
• Ako se žaruljica CHARGE upali i zatim
odmah ugasi, komplet baterija potpuno
je napunjen.
• U državama/regijama izvan SAD-a
i Kanade priključite kabel za napajanje
u punjač baterija, a punjač baterija
uključite u zidnu utičnicu.
HR
48
Žaruljica CHARGE
Punjenje kompleta baterija
Punjenje kompleta baterija pomoću adaptera za izmjeničnu struju.
1 Postavite prekidač ON/OFF (napajanje)
u isključen položaj OFF.
2 Klizno pomaknite ručicu kako biste
3 Komplet baterija umetnite do kraja
Priprema fotoaparata
otvorili poklopac.
Ručica za zaključavanje
i vrhom baterije pritisnite ručicu
za zaključavanje.
4 Zatvorite poklopac.
HR
49
Punjenje kompleta baterija
5 Priključite fotoaparat na adapter za izmjeničnu struju (priloženo) pomoću
mikro USB kabela (priloženo) i uključite adapter za izmjeničnu struju
u zidnu utičnicu.
Žaruljica punjenja svijetli narančastom
bojom i punjenje započinje.
• Isključite fotoaparat dok punite
bateriju.
• Ako se žaruljica punjenja upali
i zatim odmah ugasi, komplet
baterija potpuno je napunjen.
• Dok žaruljica punjenja treperi
i punjenje nije završeno, uklonite
i ponovno umetnite komplet baterija.
• U državama/regijama izvan SAD-a
i Kanade priključite kabel za
napajanje u adapter za izmjeničnu
struju, a adapter za izmjeničnu struju
uključite u zidnu utičnicu.
HR
50
Žaruljica punjenja
Uključena: punjenje
Isključena: punjenje završeno
Treperi:
pogreška punjenja ili je punjenje privremeno
zaustavljeno jer temperatura fotoaparata nije
unutar zadanog raspona
Punjenje kompleta baterija
Vrijeme punjenja (potpuno punjenje)
Vrijeme punjenja iznosi približno 150 min. ako upotrebljavate adapter
za izmjeničnu struju (priloženo) i približno 250 min. ako upotrebljavate
punjač baterija (priloženo).
Napomene
• Gore navedeno vrijeme punjenja vrijedi za punjenje potpuno ispražnjenog
kompleta baterija pri temperaturi od 25 °C. Punjenje može potrajati duže ovisno
o okolnostima upotrebe i uvjetima.
HR
51
Priprema fotoaparata
Napomene
• Ako žaruljica punjenja na fotoaparatu treperi kada je adapter izmjenične struje
uključen u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno jer je
temperatura izvan preporučenog raspona. Punjenje se nastavlja kada se temperatura
vrati unutar odgovarajućeg raspona. Preporučujemo vam da komplet baterija punite
pri temperaturi okoline od 10 °C do 30 °C.
• Uključite adapter za izmjeničnu struju (priloženo) ili punjač baterija (priloženo)
u najbližu zidnu utičnicu. Ako dođe do smetnji pri upotrebi adaptera za izmjeničnu
struju ili punjača baterija, odmah ga isključite iz zidne utičnice kako biste isključili
izvor napajanja.
• Kada se fotoaparat upotrebljava prvi put ili duže vrijeme nije upotrebljavan komplet
baterija, žaruljica punjenja/žaruljica CHARGE može brzo treperiti prilikom prvog
punjenja baterije. Ako se to dogodi, uklonite komplet baterija iz fotoaparata
i ponovno ga umetnite radi ponovnog punjenja.
• Baterije nemojte puniti neprekidno ili uzastopno ako ih ne koristite, ako su već
sasvim napunjene ili vrlo malo ispražnjene. U protivnom može doći do smanjenja
performansi baterije.
• Nakon završetka punjenja isključite adapter izmjenične struje iz zidne utičnice.
• Upotrebljavajte samo originalne komplete baterija, Micro USB kabel (priloženo)
i adapter izmjenične struje (priloženo) marke Sony.
Punjenje kompleta baterija
Punjenje priključivanjem na računalo
Komplet baterija može se puniti priključivanjem fotoaparata na računalo
pomoću mikro USB kabela. Spojite fotoaparat na računalo dok je
fotoaparat isključen.
Napomene
• Ako je fotoaparat spojen s prijenosnim računalom koje nije spojeno s izvorom
napajanja, razina baterije prijenosnog računala se smanjuje. Ne punite dulje vrijeme.
• Kada je između računala i fotoaparata uspostavljena USB veza, nemojte uključivati/
isključivati ili ponovno pokretati računalo ili pokretati računalo iz stanja
pripravnosti. Fotoaparat može uzrokovati kvar. Prije uključivanja/isključivanja,
ponovnog pokretanja ili pokretanja računala iz stanja pripravnosti, isključite
fotoaparat iz računala.
• Punjenje pomoću ručno složenih ili prilagođenih računala nije zajamčeno.
Provjera preostale napunjenosti baterije
Indikator preostale napunjenosti prikazuje se na zaslonu.
Visoko
Nisko
Napomene
• Indikator preostale napunjenosti možda neće biti ispravan u određenim
okolnostima.
HR
52
Punjenje kompleta baterija
Priključivanje napajanja iz zidne utičnice
Fotoaparat možete upotrebljavati dok se napaja iz zidne utičnice putem
adaptera za izmjeničnu struju (priloženo).
1 Umetnite komplet baterija u fotoaparat (str. 49).
2 Priključite fotoaparat u zidnu utičnicu pomoću mikro USB kabela
(priloženo) i adaptera za izmjeničnu struju (priloženo).
HR
53
Priprema fotoaparata
Napomene
• Ako baterija nije dovoljno napunjena, fotoaparat se neće uključiti. Umetnite
dostatno napunjen komplet baterija u fotoaparat.
• Ako upotrebljavate fotoaparat dok je priključen u zidnu utičnicu, provjerite
prikazuje li se ikona (
) na monitoru.
• Ne vadite komplet baterija dok je uključeno napajanje putem zidne utičnice.
Ako izvadite komplet baterija, fotoaparat će se isključiti.
• Ne vadite komplet baterija dok je upaljena pristupna žaruljica (str. 18). Mogu se
oštetiti podaci na memorijskoj kartici.
• Sve dok je uključeno napajanje komplet baterija neće se puniti čak ni ako se
fotoaparat priključi u adapter za izmjeničnu struju.
• U određenim je uvjetima moguće dodatno napajanje iz baterije čak i kada
upotrebljavate adapter za izmjeničnu struju.
• Ne uklanjajte mikro USB kabel dok je uključeno napajanje putem USB veze.
Prije nego što uklonite mikro USB kabel, isključite fotoaparat.
• Dok se napaja putem USB veze temperatura u fotoaparatu može se podići skraćujući
trajanje neprekidnog snimanja.
• Prije upotrebe mobilnog punjača kao izvora napajanja provjerite je li potpuno
napunjen. Usto, tijekom upotrebe pripazite na preostalu razinu napunjenosti
mobilnog punjača.
Punjenje kompleta baterija
Uklanjanje kompleta baterija
Isključite fotoaparat. Klizno pomaknite
ručicu za zaključavanje nakon što ste
provjerili je li pristupna žaruljica (str. 18)
isključena i uklonite komplet baterija.
Nemojte ispustiti komplet baterija.
HR
54
Ručica za zaključavanje
Umetanje memorijske kartice
(prodaje se zasebno)
1 Klizno pomaknite poklopac memorijske
kartice kako biste ga otvorili.
Priprema fotoaparata
2 Umetnite memorijsku karticu.
• Umetnite memorijsku karticu tako
da sjedne na mjesto pazeći pri tome
da kosi kut bude okrenut na stranu
kao na slici.
Pazite da kosi kut bude okrenut
na pravu stranu.
3 Zatvorite poklopac.
Uklanjanje memorijske kartice
Provjerite da pristupna žaruljica (str. 18) ne svijetli te jednom gurnite
memorijsku karticu.
HR
55
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Formatiranje memorijske kartice
Kada prvi put upotrebljavate memorijsku karticu s fotoaparatom,
preporučujemo da karticu formatirate (inicijalizirate) u fotoaparatu za
stabilniji rad memorijske kartice.
• Formatiranje će trajno izbrisati sve podatke na memorijskoj kartici i taj se
postupak ne može poništiti. Važne podatke spremite na računalo itd.
• Za formatiranje odaberite gumb MENU t
(Postavke) t [Format].
Memorijske kartice koje se mogu upotrebljavati
S ovim fotoaparatom možete upotrebljavati sljedeće vrste memorijskih
kartica. Međutim, ne možemo jamčiti ispravan rad za sve vrste
memorijskih kartica.
Memorijska kartica
Memory Stick PRO Duo
Za fotografije
Za videozapise
MP4
AVCHD
(samo Mark2) (samo Mark2)
Memory Stick
PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
SD memorijska kartica
—
—
(samo Mark2) (samo Mark2)
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
SDHC memorijska kartica
SDXC memorijska kartica
XAVC S
—
—
*2
microSD memorijska kartica
microSDHC memorijska
kartica
microSDXC memorijska
kartica
—
*2
*1 SD klasa brzine 4:
ili brža ili UHS klasa brzine 1:
ili brža
*2 Memorijske kartice koje ispunjavaju sve sljedeće uvjete:
– Kapacitet od 64 GB ili veći
– SD klasa brzine 10:
ili UHS klasa brzine 1:
ili brža
Prilikom snimanja brzinom od 100 Mbps ili više, kartica UHS klasa brzine 3:
obvezna je.
HR
56
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
• Pojedinosti o broju snimljenih fotografija i mogućem trajanju videozapisa potražite
na stranicama od 93 do 96. U tablicama potražite memorijsku karticu odgovarajućeg
kapaciteta.
Priprema fotoaparata
Napomene
• Ne jamčimo da će sve memorijske kartice ispravno funkcionirati. U slučaju
memorijskih kartica koje nije proizvela tvrtka Sony, obratite se proizvođaču
tih proizvoda.
• Prilikom korištenja medija Memory Stick Micro medij ili microSD memorijskih
kartica s ovim fotoaparatom provjerite koristite li odgovarajući adapter.
• Fotografije snimljene na SDXC memorijsku karticu ne mogu se uvoziti
i reproducirati na računalima ili AV uređajima koji nisu kompatibilni sa sustavom
exFAT*. Provjerite je li uređaj kompatibilan sa sustavom exFAT prije nego što ga
priključite na fotoaparat. Ako fotoaparat priključite na nekompatibilan uređaj,
možda će se od vas zatražiti da formatirate karticu.
Nikad nemojte potvrdno odgovoriti na upit o formatiranju kartice jer ćete tako
izbrisati sve podatke na kartici.
* exFAT je datotečni sustav koji upotrebljavaju SDXC memorijske kartice.
HR
57
Pričvršćivanje objektiva
Prije pričvršćivanja ili uklanjanja objektiva postavite glavni prekidač
fotoaparata u isključeni položaj OFF.
1 Uklonite poklopac kućišta s fotoaparata
Prednji poklopac objektiva
i stražnji poklopac objektiva sa stražnje
strane objektiva.
• Kada mijenjate objektiv, zamijenite
ga brzo i što dalje od prašnjavih mjesta
kako biste spriječili da prašina
i nečistoća uđu u fotoaparat.
• Prilikom snimanja uklonite prednji
poklopac objektiva s prednje strane
objektiva.
Poklopac kućišta
Stražnji poklopac objektiva
2 Postavite objektiv tako da poravnate
bijele oznake (oznake za postavljanje)
na objektivu i fotoaparatu.
• Držite fotoaparat s objektivom
usmjerenim prema dolje kako biste
spriječili da prašina uđe u fotoaparat.
Bijele oznake
3 Lagano gurnite objektiv prema
fotoaparatu i okrenite ga u smjeru
kazaljke na satu dok ne sjedne
na svoje mjesto.
• Provjerite jeste li ravno postavili
objektiv.
HR
58
Pričvršćivanje objektiva
Napomene
• Pri postavljanju objektiva nemojte pritiskati gumb za otpuštanje objektiva.
• Nemojte na silu pričvršćivati objektiv.
• Za korištenje A-mount objektiva (prodaje se zasebno) potreban je adapter za
postavljanje (prodaje se zasebno). U priručniku za rad isporučenom uz adapter
za postavljanje potražite pojedinosti o korištenju adaptera.
• Kada želite snimiti slike cijelog kadra, koristite objektive dizajnirane za fotoaparate
za snimanje cijelog kadra.
• Pri nošenju fotoaparata na koji je pričvršćen objektiv čvrsto držite i fotoaparat
i objektiv.
• Pri zumiranju i namještanju izoštravanja nemojte držati dio objektiva koji izlazi
iz fotoaparata.
Priprema fotoaparata
Uklanjanje objektiva
1 Do kraja pritisnite gumb za otpuštanje
objektiva i okrećite objektiv u smjeru
obrnutom od kazaljke na satu dok se
ne zaustavi.
Gumb za otpuštanje objektiva
2 Pričvrstite poklopce na prednji
i stražnji dio objektiva i poklopac
kućišta na fotoaparat.
• Prije njihova pričvršćivanja očistite
ih od prašine.
Napomene vezane uz zamjenu objektiva
Ako prilikom zamjene objektiva u fotoaparat uđe prašina ili nečistoća
i ostane na površini slikovnog senzora (dijela koji pretvara svjetlost
u električni signal), na fotografiji se mogu pojaviti tamne točke, ovisno
o okruženju snimanja.
Kada pričvršćujete/uklanjate objektiv, zamijenite ga brzo i što dalje od
prašnjavih mjesta.
HR
59
Pričvršćivanje objektiva
Kompatibilni objektivi
S ovim fotoaparatom kompatibilni su sljedeći objektivi:
Objektiv
Kompatibilnost s fotoaparatom
Objektiv A-mount Objektiv kompatibilan
s 35 mm formatom
cijelog kadra
Poseban objektiv veličine
APS-C
(Potreban je adapter za postavljanje
(prodaje se zasebno) kompatibilan
s formatom cijelog kadra)
*
(Potreban je adapter za postavljane
(prodaje se zasebno))
Objektiv E-mount Objektiv kompatibilan
s 35 mm formatom
cijelog kadra
Poseban objektiv veličine
APS-C
*
* Slike će se snimati u veličini APS-C. Kut prikaza bit će približno za 50% veći od
žarišne duljine označene na objektivu. (Na primjer, kut prikaza bit će 75 mm kada
je pričvršćen objektiv od 50 mm.)
HR
60
Postavljanje jezika i sata
Kada prvi put uključite fotoaparat ili nakon početnog prilagođavanja
funkcija, pojavljuje se zaslon za postavljanje jezika, datuma i vremena.
1 Postavite glavni prekidač u uključeni
položaj ON da biste uključili fotoaparat.
Priprema fotoaparata
Pojavljuje se zaslon koji vam omogućuje
da postavite jezik koji će se upotrebljavati
na monitoru.
• Da biste isključili fotoaparat, postavite
glavni u isključeni položaj OFF.
2 Odaberite željeni jezik, a zatim
pritisnite z na kotačiću za upravljanje.
Prikazat će se zaslon postavljanja
datuma i vremena.
3 Provjerite je li na zaslonu odabrano [Unos], a zatim pritisnite z.
4 Odaberite željenu geografsku lokaciju te pritisnite z.
5 Pritisnite v/V na kotačiću za upravljanje ili odaberite stavku za
podešavanje okretanjem kotačića za upravljanje, a zatim pritisnite z.
6 Pritisnite v/V/b/B ili odaberite željenu postavku okretanjem kotačića
za upravljanje, a zatim pritisnite z.
7 Ponovite korake 5 i 6 kako biste postavili druge stavke, a zatim odaberite
[Unos] i pritisnite z na kotačiću za upravljanje.
HR
61
Postavljanje jezika i sata
Postupak za poništavanje postavke datuma i vremena
Pritisnite gumb MENU.
Provjera ili ponovno postavljanje datuma/vremena i područja
Zaslon za postavljanje datuma i vremena automatski se prikazuje prilikom
prvog uključivanja ili kada se interna rezervna baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja isprazni. U izborniku ponovno postavite datum
i vrijeme.
Gumb MENU t
(Postavke) t
[Postavke dat./vrem.] ili
[Postavka područja]
Gumb MENU
Napomene
• Fotoaparat nema funkciju umetanja datuma na slike. Datum možete umetnuti,
a sliku spremiti ili ispisati pomoću softvera PlayMemories Home (samo za sustav
Windows) (str. 89).
Zadržavanje postavke datuma i vremena
Ovaj fotoaparat ima unutarnju bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja
za zadržavanje postavki datuma i vremena i ostalih postavki bez obzira je
li uređaj uključen ili isključen i je li baterija umetnuta ili ne.
HR
62
Snimanje jasne slike bez trešnje
fotoaparata
„Trešnja fotoaparata” odnosi se na neželjeno pomicanje pri pritisku na
gumb okidača, koje uzrokuje mutnu sliku.
Kako biste smanjiti trešnju fotoaparata slijedite instrukcije u nastavku.
Indikator upozorenja o trešnji fotoaparata
Indikator
fotoaparata)
(upozorenja o trešnji
Napomene
• Indikator upozorenja o trešnji fotoaparata ne pojavljuje se u sljedećim situacijama:
– Kada je ekspozicija postavljena na M/S] ili tijekom snimanje videozapisa.
Upotreba funkcije SteadyShot
Ova vam funkcija omogućava snimanje s optimalnom kompenzacijom
trešnje fotoaparata za objektiv koji koristite.
1 Gumb MENU t
(Postavke fotoaparata) t [SteadyShot] t
[Uključeno]
2 [SteadyShot postavke] t [SteadyShot podeš.] t
Odaberite željene postavke.
HR
63
Priprema fotoaparata
U situacijama u kojima dolazi
do trešnje fotoaparata, indikator
(upozorenja o trešnji fotoaparata)
treperi. U tom slučaju koristite tronožac
ili bljeskalicu.
Snimanje jasne slike bez trešnje fotoaparata
Automatski
Analizira informacije koje daje objektiv i automatski
kompenzira trešnju fotoaparata.
Ručno
Kompenzira trešnju fotoaparata korištenjem žarišne duljine
određene s pomoću [SteadyS. žar. dulj.] (8 mm – 1000 mm).
• Određivanje žarišne duljine objektiva za snimanje.
Napomene
• Funkcija SteadyShot možda neće raditi optimalno odmah čim se uključi napajanje,
odmah nakon što usmjerite fotoaparat prema objektu snimanja ili kada je gumb
okidača pritisnut do kraja bez zaustavljanja na pola puta.
• Kada koristite tronožac deaktivirajte funkciju SteadyShot jer u suprotnom postoji
mogućnost kvara funkcije SteadyShot.
• Kada fotoaparat ne može dobiti informacije o žarišnoj duljini od objektiva, funkcija
SteadyShot ne radi ispravno. Postavite funkciju [SteadyShot podeš.] na način rada
[Ručno] i postavite [SteadyS. žar. dulj.] kako biste odredili objektiv koji koristite.
U tom slučaju trenutno postavljena vrijednost žarišne duljine za SteadyShot prikazat
će se pokraj
.
• Kada upotrebljavate telekonverzijski objektiv SEL16F28 (prodaje se zasebno) itd.,
funkciju [SteadyShot podeš.] postavite na način rada [Ručno] i odredite žarišnu
duljinu.
• Prebacivanje [SteadyShot] [Uključeno]/[Isključeno] istodobno će promijeniti
postavku za kućište fotoaparata i objektiv.
• Kada je pričvršćen objektiv s prekidačem SteadyShot, postavke se mogu promijeniti
samo s pomoću prekidača na objektivu. Postavke ne možete promijeniti na
fotoaparatu.
HR
64
Snimanje jasne slike bez trešnje fotoaparata
Pravilno držanje fotoaparata
Stabilizirajte gornji dio tijela i zauzmite položaj koji sprječava pomicanje
fotoaparata.
Način rada s tražilom
Način rada s tražilom
(okomit položaj)
Način rada s monitorom
Priprema fotoaparata
Prikaz 1
Jedna ruka drži rukohvat fotoaparata, a druga podupire objektiv.
Prikaz 2
Zauzmite siguran stav sa stopalima u širini ramena.
Prikaz 3
Blago pritisnite laktove uz tijelo.
Kada snimate iz klečećeg položaja, umirite gornji dio tijela tako da lakat
položite na koljeno.
HR
65
Uklanjanje poklopca okulara
Kada pričvršćujete kutno tražilo FDA-A1AM (prodaje se zasebno)
na fotoaparat, uklonite poklopac okulara.
Stavite prste ispod poklopca okulara
i klizno ga pomaknite prema gore.
Napomene
• Kada na fotoaparat pričvrstite FDA-A1AM kutno tražilo (prodaje se zasebno),
prebacujte prikaz između tražila i monitora odabirom funkcije [Tražilo(ručno)]
ili [Monitor(ručno)] u odjeljku [FINDER/MONITOR] izbornika
(Prilagođene
postavke).
HR
66
Snimanje i prikaz slika
Snimanje slika
U načinu [Automatski način] fotoaparat analizira objekt i omogućuje
snimanje s odgovarajućim postavkama.
1 Postavite glavni prekidač u uključeni položaj ON da biste uključili
fotoaparat.
2 Kotačić za odabir načina postavite
na
(Automatski način).
Snimanje i prikaz slika
• Okrenite kotačić za odabir načina
pritiskanjem gumba za otpuštanje
kotačića za odabir načina na sredini
kotačića za odabir načina.
3 Pogledajte u tražilo i držite fotoaparat.
4 Odredite veličinu objekta.
Kada koristite objektiv s ručicom zuma:
Pomaknite ručicu zuma.
Kada koristite objektiv s prstenom
za zumiranje:
Okrenite prsten za zumiranje.
• Optički zum nije dostupan kada je
postavljen objektiv fiksne žarišne
duljine.
• Ako je raspon optičkog zumiranja
premašen kad je postavljen objektiv
s električnim zumom, fotoaparat se
automatski prebacuje na zumiranje
koje nije optičko.
Prsten za zumiranje
HR
67
Snimanje slika
5 Pritisnite gumb okidača do pola
da biste izoštrili.
• Kada je slika izoštrena, svijetli
indikator z.
6 Pritisnite gumb okidača do kraja da biste snimili sliku.
• Ako je opcija [Autom. kadr. obj.] postavljena na [Automatski], pri
snimanju lica, objekata izbliza (makro) ili objekata koji se prate putem
funkcije AF zadrži-na, fotoaparat analizira prizor i automatski smanjuje
snimljenu sliku u odgovarajuću kompoziciju. Spremit će se i izvorne
i smanjene slike.
HR
68
Snimanje videozapisa
1 Pritisnite gumb MOVIE za početak
snimanja.
• Kada je opcija [Gumb MOVIE]
unaprijed postavljena na [Uvijek],
snimanje videozapisa možete pokrenuti
iz bilo kojeg načina snimanja.
Gumb MOVIE
2 Ponovno pritisnite gumb MOVIE za zaustavljanje snimanja.
HR
69
Snimanje i prikaz slika
Napomene
• Ako je pričvršćen objektiv veličine APS-C, rubovi zaslona mogu postati tamniji.
Za snimanje 4K videozapisa ovim fotoaparatom preporučujemo upotrebu objektiva
kompatibilnog s s formatom cijelog kadra veličine 35 mm.
• Prilikom snimanja videozapisa može biti snimljen zvuk rada fotoaparata. Snimanje
zvuka možete onemogućiti postavljanjem postavke [Snimanje zvuka] na [Isključeno]
(str. 38).
• Radi sprječavanja snimanje zvuka prstena zuma koji se čuje pri korištenju objektiva
s električnim zumom tijekom snimanja videozapisa, preporučuje se snimanje video
zapisa uz korištenje ručice za zumiranje. Kada pomičete ručicu za zumiranje, blago
položite prst na ručicu i radite njome bez naglih pokreta.
• Kontinuirano vrijeme snimanja videozapisa ovisi o temperaturi okoline i stanju
fotoaparata. Pogledajte „Napomene o neprekidnom snimanju videozapisa” (str. 97).
• Kad se pojavi ikona
, temperatura fotoaparata je previsoka. Isključite fotoaparat
i pričekajte da se njegova temperatura smanji.
• Kada dulje vrijeme kontinuirano snimate, možete osjetiti da se fotoaparat ugrijao.
To je normalno. Može se pojaviti i [Unutarnja je temperatura previsoka. Ostavite
uređaj da se ohladi.]. U tom slučaju isključite fotoaparat i pričekajte da ponovno
postane spreman za snimanje.
• Prilikom snimanja može biti snimljen i zvuk kukica trake za nošenje na ramenu
(trokutaste kukice), ovisno o tome kako se upotrebljava.
Reprodukcija slika
1 Pritisnite gumb
.
Gumb
2 Odaberite sliku pritiskom na b/B na kotačiću za upravljanje.
• Za reprodukciju videozapisa pritisnite z na kotačiću za upravljanje.
Ako tijekom reprodukcije videozapisa pritisnete V na kotačiću
za upravljanje, prikazat će se upravljačka ploča.
Upravljačka ploča
Radnja tijekom reprodukcije videozapisa
N
Reprodukcija
X
Pauziranje
M
Premotavanje unaprijed
m
Premotavanje unatrag
T
Reprodukcija usporene snimke
t
Reprodukcija usporene snimke unatrag
>
Sljedeći videozapis
.
Prethodni videozapis
C
Kadar unaprijed
c
Kadar unatrag
Postavke jačine zvuka
Zatvara upravljačku ploču
Napomene
• Videozapisi snimljeni na drugim uređajima možda se neće moći reproducirati
na ovom fotoaparatu.
HR
70
Reprodukcija slika
Prebacivanje između snimanja slike i videozapisa
Kako biste reproducirali slike, postavite [Način prikaza] na
[Prikaz mape (Fotog.)], a za reprodukciju videozapisa postavite
[Način prikaza] na [Prikaz mape(MP4)], [AVCHD prikaz],
[XAVC S HD prikaz] ili [XAVC S 4K prikaz]. Kada odaberete
[Prikaz datuma], i slike i videozapisi prikazat će se na zaslonu
poredani po datumu.
Gumb MENU t
(Reprodukcija) t [Način prikaza] t
Odaberite željeni način.
Snimanje i prikaz slika
HR
71
Reprodukcija slika
Funkcije reprodukcije
Odgovarajuće funkcije za reprodukciju su sljedeće:
A
Povećava ili smanjuje slike.
• Okrenite kotačić za upravljanje
kako biste povećali ili smanjili
sliku. Okrenite prednji ili
stražnji kotačić kako biste
prebacili na sljedeću/prethodnu
sliku.
B
Zaslon indeks slika
• Možete odabrati broj slika za
prikazivanje: Gumb MENU t
(Reprodukcija) t
[Indeks slika]
HR
72
C
D
Briše nepotrebne slike.
Mijenja na zaslon za
reprodukciju.
Brisanje slika
Nakon što izbrišete sliku, ne možete je vratiti. Provjerite želite li stvarno
izbrisati sliku prije nastavka.
1 Dok je prikazana slika koju želite
izbrisati, pritisnite gumb
(brisanje).
Gumb
(brisanje)
Snimanje i prikaz slika
2 Odaberite [Brisanje] s pomoću v/V na kotačiću za upravljanje,
a zatim pritisnite z.
• Kako biste odjednom izbrisali više slika, odaberite gumb MENU t
(Reprodukcija) t [Brisanje].
Napomene
• Zaštićene slike ne mogu se izbrisati.
HR
73
Odabir režima snimanja
Odabir načina snimanja
Okrenite kotačić za odabir načina
pritiskanjem gumba za otpuštanje
kotačića za odabir načina na sredini
kotačića za odabir načina.
Dostupni su sljedeći režimi snimanja.
(Automatski način) Omogućuje vam snimanje fotografija uz automatsku
prilagodbu postavki.
(Programirana
automatika)
Omogućuje vam snimanje fotografija uz automatsku
prilagodbu ekspozicije (brzine zatvarača i vrijednosti
otvora blende). Druge postavke mogu se prilagoditi ručno.
(Prioritet otv. blende)
Snimanje uz prilagodbu otvora blende i promjenu raspona
izoštravanja ili uz defokusiranje pozadine.
(Prioritet zatvarača)
Prilagođava brzinu zatvarača kako bi se prikazalo kretanje
objekta.
(Ručna ekspozicija)
Omogućuje vam snimanje nakon ručnog podešavanja
ekspozicije (brzine zatvarača i vrijednosti otvora blende)
pomoću prednjeg ili stražnjeg kotačića.
1/2 (Pozivanje memorije)
(Odabir scene)
Poziva postavke koje su prethodno registrirane
u [Memorija] pod
(Postavke fotoaparata).
Omogućuje vam snimanje uz memorirane postavke ovisno
o sceni.
(Panoram. snimanje) Omogućuje vam snimanje panoramskih slika
kombiniranjem više slika.
(Videozapis/HFR)
HR
74
Omogućuje vam promjenu načina snimanja za snimanje
videozapisa ili snimanje High Frame Rate videozapisa.
Funkcije snimanja dostupne za sve načine
snimanja
Funkcije koje možete koristiti ovise o odabranom načinu snimanja.
U tablici u nastavku znak pokazuje dostupne funkcije, a znak – funkcije
koje nisu dostupne.
Način snimanja
Komp.
Nepr.
Otkrivanje
Samookidač
ekspozicije
snimanje lica
Snimanje
osmijeha
Autom.
kadr. obj.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
*
–
–
*
–
–
–
Odabir režima snimanja
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–*
–
* Kada je način snimanja postavljen na M, ekspoziciju možete podesiti
samo ako je [ISO] postavljeno na [ISO AUTO].
HR
75
Različite funkcije
Korištenje različitih funkcija
Ovaj priručnik ukratko vas upoznaje s korištenjem fotoaparata i popisom
funkcija. Više informacija o fotoaparatu potražite u „Priručnik” (str. 2),
gdje se nalaze detaljne upute za mnoge funkcije.
Veličina slike (fotografija)
Što je veličina slike veća, to će se više detalja reproducirati kada se slika
ispiše na papiru velikog formata. Što je veličina slike manja, to će se više
slika moći snimiti.
Gumb MENU t
(Postavke fotoaparata) t [
Odaberite željenu postavku.
Veličina slike] t
Kada je [Omjer širine i visine] 3:2
Kada je [Omjer širine i visine] 16:9
L: 12M
4240 × 2832 piksela
L: 10M
M: 5.1M
2768 × 1848 piksela
M: 4.3M
2768 × 1560 piksela
S: 3.0M
2128 × 1416 piksela
S: 2.6M
2128 × 1200 piksela
4240 × 2384 piksela
Kada je [APS-C/Super 35mm] postavljeno na [Uključeno]
Kada je [Omjer širine i visine] 3:2
Kada je [Omjer širine i visine] 16:9
L: 5.1M
2768 × 1848 piksela
L: 4.3M
M: 3.0M
2128 × 1416 piksela
M: 2.6M
2128 × 1200 piksela
S: 1.3M
1376 × 920 piksela
S: 1.1M
1376 × 776 piksela
2768 × 1560 piksela
Napomene
• Kada je [
Kvaliteta] postavljeno na [RAW] ili [RAW i JPEG], veličina slike za
RAW slike odgovara veličini [L].
HR
76
Korištenje različitih funkcija
Format datoteke
Gumb MENU t
(Postavke fotoaparata) t [
Odaberite željeni način.
Format datoteke] t
Snima XAVC S videozapise u 4K rezoluciji (24p/30p/25p).
Ovaj format podržava veću brzinu prijenosa u bitovima od
formata AVCHD ili MP4.
Audio: LPCM
XAVC S HD
Snima XAVC S videozapise (24p/30p/25p/60p/50p/120p/100p).
Ovaj format podržava veću brzinu prijenosa u bitovima od
formata AVCHD ili MP4.
Audio: LPCM
AVCHD
Snima AVCHD videozapise (60i/50i/24p/25p/60p/50p).
Ovaj format datoteke pogodan je za gledanje videozapisa
na TV­u visoke rezolucije.
Audio: Dolby Digital
MP4
Snima MP4 (AVC) videozapise. Ovaj je format prikladan
za web-učitavanja, privitke e-pošte itd.
Audio: AAC
Napomene
• U sljedećim uvjetima potrebna je SDXC memorijska kartica UHS klase brzine 3:
kapaciteta 64 GB ili većeg (str. 56).
– Prilikom snimanja uz stavku [
Format datoteke] postavljenu na [XAVC S 4K]
i stavku [
Postavka snim.] postavljenu na [30p 100M] [25p 100M] ili
[24p 100M]
– Prilikom snimanja uz stavku [
Format datoteke] postavljenu na [XAVC S HD]
i stavku [
Postavka snim.] postavljenu na [120p 100M] ili [100p 100M]
• U sljedećim uvjetima potrebna je SDXC memorijska kartica SD klase
brzine 10:
kapaciteta 64 GB ili većeg ili SDXC memorijska kartica UHS
klase brzine 1:
ili brža, kapaciteta 64 GB ili većeg (str. 56).
– Prilikom snimanja uz stavku [
Format datoteke] postavljenu na [XAVC S 4K]
i stavku [
Postavka snim.] postavljenu na [30p 60M] [25p 60M] ili [24p 60M]
– Prilikom snimanja uz stavku [
Format datoteke] postavljenu na [XAVC S HD]
i stavku [
Postavka snim.] postavljenu na nešto drugo osim na [120p 100M] ili
[100p 100M]
– Prilikom snimanja uz stavku [Videozapis/HFR] postavljenu na
(High Frame Rate)
• Kada je [
Format datoteke] postavljeno na [XAVC S 4K], [Zaslon HDMI info.]
privremeno je postavljeno na [Isključeno].
HR
77
Različite funkcije
XAVC S 4K
Korištenje različitih funkcija
• Kada je [
Format datoteke] postavljeno na [XAVC S 4K] i fotoaparat priključen
na HDMI uređaj za snimanje videozapisa, slika se neće prikazivati na monitoru.
• Kada je [
Format datoteke] postavljeno na [XAVC S 4K] i fotoaparat priključen
na HDMI uređaj, [Osmijeh/Otkr. lica] i [Centrir. AF zadrži-na] privremeno su
postavljeni na [Isključeno].
• Kada je [
Format datoteke] postavljen na [XAVC S 4K] i [Dvostr. snim. videoz.]
postavljen na [Uključeno], [Osmijeh/Otkr. lica], [Centrir. AF zadrži-na] i [
REC
kontrola] privremeno su postavljeni na [Isključeno]. Isto tako, čak i ako je fotoaparat
priključen na HDMI uređaj, slika se ne prenosi na HDMI uređaj dok se snima
videozapis.
• Kada se prebacite na način videozapisa ili počnete snimati videozapis uz stavku
[
Format datoteke] postavljenu na [XAVC S 4K], [APS-C/Super 35mm] trajno
je postavljeno na [Isključeno].
• Ako je pričvršćen objektiv veličine APS-C, rubovi zaslona mogu postati tamniji.
Za snimanje 4K videozapisa fotoaparatom preporučujemo upotrebu objektiva
kompatibilnog s formatom cijelog kadra veličine 35 mm.
Postavka snim.
Što je veća brzina prijenosa, to je viša kvaliteta slike.
GumbMENU t
(Postavke fotoaparata) t [
Odaberite željeni način.
Kada je [
Format datoteke] postavljeno na [XAVC S 4K]
Postavka snim.
30p 100M/
25p 100M
30p 60M/
25p 60M
24p 100M*/ –
24p 60M*/ –
HR
78
Postavka snim.] t
Brzina prijenosa
u bitovima
Pribl. 100 Mbps
Pribl. 60 Mbps
Pribl. 100 Mbps
Pribl. 60 Mbps
Opis
Snima videozapise najveće kvalitete slike
pri rezoluciji 3840 × 2160 (30p/25p).
Snima videozapise velike kvalitete slike
pri rezoluciji 3840 × 2160 (30p/25p).
Snima videozapise najveće kvalitete slike
pri rezoluciji 3840 × 2160 (24p). To stvara
atmosferu kao u kinu.
Snima videozapise velike kvalitete slike
pri rezoluciji 3840 × 2160 (24p). To stvara
atmosferu kao u kinu.
Korištenje različitih funkcija
Kada je [
Format datoteke] postavljeno na [XAVC S HD]
Postavka snim.
60p 50M/
50p 50M
30p 50M/
25p 50M
24p 50M*/ –
120p 100M/
100p 100M
120p 60M/
100p 60M
Kada je [
Brzina prijenosa
u bitovima
Pribl. 50 Mbps
Pribl. 50 Mbps
Pribl. 50 Mbps
Pribl. 100 Mbps
Pribl. 60 Mbps
Opis
Snima videozapise velike kvalitete slike
pri rezoluciji 1920 × 1080 (60p/50p).
Snima videozapise velike kvalitete slike
pri rezoluciji 1920 × 1080 (30p/25p).
Snima videozapise visoke kvalitete slike
pri rezoluciji 1920 × 1080 (24p). To stvara
atmosferu kao u kinu.
Omogućuje snimanje velike brzine
pri rezoluciji 1920 × 1080 (120p/100p).
Videozapisi se mogu snimati pri
120 fps/100 fps.
• Možete stvoriti ujednačenije usporene
snimke pomoću kompatibilne opreme
za uređivanje.
Format datoteke] postavljeno na [AVCHD]
Brzina prijenosa
u bitovima
Opis
Različite funkcije
Postavka snim.
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
24 Mbps (maks.)
Snima videozapise velike kvalitete slike
pri rezoluciji 1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
Pribl. 17 Mbps
(prosj.)
Snima videozapise standardne kvalitete
slike pri rezoluciji 1920 × 1080 (60i/50i).
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
28 Mbps (maks.)
Snima videozapise velike kvalitete slike
pri rezoluciji 1920 × 1080 (60p/50p).
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24 Mbps (maks.)
Snima videozapise velike kvalitete slike pri
rezoluciji 1920 × 1080 (24p/25p). To stvara
atmosferu kao u kinu.
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
Pribl. 17 Mbps
(prosj.)
Snima videozapise standardne kvalitete slike
pri rezoluciji 1920 × 1080 (24p/25p). To stvara
atmosferu kao u kinu.
HR
79
Korištenje različitih funkcija
Kada je [
Format datoteke] postavljeno na [MP4]
Brzina prijenosa
u bitovima
Opis
1920×1080
60p 28M/
50p 28M
Pribl. 28 Mbps
(prosj.)
Snima videozapise velike kvalitete slike
rezolucije 1920 × 1080 (60p/50p).
1920×1080
30p 16M/
25p 16M
Pribl. 16 Mbps
(prosj.)
Snima videozapise standardne kvalitete slike
rezolucije 1920 × 1080 (30p/25p).
1280×720
30p 6M/
25p 6M
Pribl. 6 Mbps
(prosj.)
Snima videozapise male veličine datoteke
rezolucije 1280 × 720 (30p/25p).
Postavka snim.
* Samo kada je [Birač NTSC/PAL] postavljeno na NTSC
Napomene
• Videozapise snimljene korištenjem postavke [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/
[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] u odjeljku
[
Postavka snim.] konvertira softver PlayMemories Home kako bi stvorio
snimljeni disk u formatu AVCHD. Ta konverzija može potrajati dulje vrijeme.
Također, ne možete stvoriti disk u izvornoj kvaliteti slike. Ako želite zadržati izvornu
kvalitetu slike, pohranite videozapise na Blu-ray disk.
• Za reprodukciju videozapisa formata 60p/50p/24p/25p na TV-u, TV mora biti
kompatibilan s formatima 60p/50p/24p/25p. Ako TV nije kompatibilan s formatom
60p/50p/24p/25p, videozapisi formata 60p/50p/24p/25p reproducirat će se kao
videozapisi formata 60i/50i.
• Kada upotrebljavate sljedeće funkcije, ne možete postaviti [
Postavka snim.]
na [120p 100M]/[100p 100M]/[120p 60M]/[100p 60M].
– [Inteligentno autom.]
– [Superior automatsko]
– [Odabir scene]
• Kada je [
Format datoteke] postavljeno na [XAVC S HD] i [
Postavka snim.]
je postavljeno na [120p 100M], [100p 100M], [120p 60M] ili [100p 60M], ili kada je
[Videozapis/HFR] postavljeno na
(High Frame Rate), smanjit će se kut prikaza.
HR
80
Korištenje različitih funkcija
Funkcije automatskog izoštravanja
[Način izoštravanja]: možete odabrati način izoštravanja kako bi bio
u skladu s kretanjem objekta.
Gumb MENU t
(Postavke fotoaparata) t [Način izoštravanja] t
Odaberite željenu postavku.
(AF jedna fotografija)
(Kontinuirani AF)
Proizvod zaključava izoštravanje nakon postizanja
prilagodbe izoštravanja. Upotrebljavajte to kada je objekt
nepomičan.
Proizvod nastavlja izoštravati dok je gumb okidača pritisnut
do pola. Upotrebljavajte to kada je objekt u pokretu.
[Područje izoštrav.]: možete odabrati područje izoštravanja. Upotrijebite
ovu funkciju kada imate poteškoća s izoštravanjem u načinu automatskog
izoštravanja.
Različite funkcije
Gumb MENU t
(Postavke fotoaparata) t [Područje izoštrav.] t
Odaberite željenu postavku.
Automatski izoštrava objekt na cijelom rasponu slike.
(Široko)
(Zona)
Odaberite zonu na monitoru koju je potrebno izoštriti. Zona se
sastoji od devet područja izoštravanja i proizvod automatski
odabire područje izoštravanja koje je potrebno izoštriti.
Automatski izoštrava objekt na sredini slike.
(Središte)
Omogućuje vam da premjestite okvir AF raspona na željeno
(Fleksibilni spot) mjesto na zaslonu te da izoštrite iznimno maleni objekt na
malom području.
Na zaslonu snimanja s „fleksibilnom točkom” možete promijeniti
veličinu okvira tražila AF raspona okretanjem kotačića za
upravljanje.
(Proširi fleksib.
spot)
Ako proizvod ne uspije izoštriti u jednoj odabranoj točki,
upotrebljava točke za izoštravanje oko fleksibilne točke kao
drugo područje prioriteta za postizanje oštrine.
HR
81
Korištenje različitih funkcija
(AF zadrži-na)
Kada je gumb okidača pritisnut do pola i zadržan u tom položaju,
proizvod prati objekt unutar odabranog područja automatskog
izoštravanja.
Postavite pokazivač na [AF zadrži-na] na zaslonu postavke
[Područje izoštrav.], a zatim odaberite željeno početno područje
praćenja s pomoću lijeve/desne strane kotačića za upravljanje.
Početno područje praćenja možete pomaknuti na bilo koju
željenu točku označivanjem područja kao fleksibilne točke ili
šireće fleksibilne točke.
Tiho snimanje
Možete snimati slike uz bešuman rad zatvarača.
Gumb MENU t
(Prilagođene postavke) t [
Odaberite željenu postavku.
Tiho snimanje] t
Napomene
• Funkciju [
Tiho snimanje] upotrebljavate na vlastitu odgovornost, uzimajući
u obzir pravo na privatnost i fotografiranje objekta.
• Čak i ako je [
Tiho snimanje] postavljeno na [Uključeno], neće biti potpuno
bešumno.
• Čak i ako je [
Tiho snimanje] postavljeno na [Uključeno], čut će se rad otvora
blende i izoštravanje.
• Pri snimanju fotografija s pomoću funkcije [
Tiho snimanje] s niskom
ISO osjetljivošću, ako fotoaparat usmjerite u jarki izvor svjetla, područja
velikog intenziteta na monitoru mogu biti zabilježena s tamnijim tonovima.
• Kada je fotoaparat isključen, ponekad se može oglasiti zvuk zatvarača. Ne radi
se o kvaru.
• Kretanje objekta ili fotoaparata može uzrokovati izobličenje slike.
• Ako snimate slike pod trenutnim ili treperećim svjetlima, kao što su bljeskalica
drugog fotoaparata ili fluorescentno osvjetljenje, na slici se mogu pojaviti pruge.
• Ako želite isključiti zvuk koji se oglašava kada je objekt izoštren ili kada radi
samookidač, postavite [Zvučni signali] na [Isključeno].
• Čak i ako je [
Tiho snimanje] postavljeno na [Uključeno], zvuk zatvarača može
se oglasiti u sljedećim situacijama:
– Opcija [Balans bijele boje] postavljena je na [Prilagođeni postav]
– [Registriranje lica]
• Ne možete odabrati [
Tiho snimanje] kada birač načina nije postavljen
na P/A/S/M.
HR
82
Korištenje različitih funkcija
• Kada je [
Tiho snimanje] postavljeno na [Uključeno], nisu dostupne sljedeće
funkcije:
Snimanje s bljeskalicom/Automatski HDR/Foto efekt/Profil slike/Sm. š. duge eks./
El. pred. zastor zatv./Sup. auto. izvl. slike/BULB snimanje/Sm. šuma u više kad.
• Prilikom snimanja pomoću funkcije preuzete s web-mjesta PlayMemories
Camera Apps, [
Tiho snimanje] je isključeno.
• Minimalna je vrijednost ISO osjetljivosti ISO 100.
• Nakon što uključite fotoaparat, vrijeme nakon kojeg možete početi snimati
produljuje se za 0,5 sekundi.
Različite funkcije
HR
83
Upotreba Wi-Fi funkcija
Upotreba funkcija Wi-Fi i NFC jednim
dodirom
Pomoću funkcija Wi-Fi i NFC jednim dodirom na fotoaparatu možete
izvesti sljedeće radnje.
Spremanje slika na računalo.
Upotreba pametnog telefona kao
daljinskog upravljača za fotoaparat.
Prijenos slika s fotoaparata
na pametni telefon.
Prikaz fotografija na TV-u.
Pojedinosti o funkcijama Wi-Fi i povezivanje jednim dodirom NFC
potražite u priloženom dokumentu „Vodič za Wi-Fi vezu/povezivanje
jednim dodirom (NFC)” ili „Priručnik” (str. 2).
HR
84
Upotreba funkcija Wi-Fi i NFC jednim dodirom
Povezivanje fotoaparata s bežičnom pristupnom točkom
Povežite fotoaparat s bežičnom pristupnom točkom. Prije pokretanja
postupka provjerite imate li SSID (naziv pristupne točke) i lozinku za
bežičnu pristupnu točku.
1 Gumb MENU t
(Bežično) t [Post. pristupne točke]
2 Koristite v/V na kotačiću za upravljanje za odabir pristupne točke s kojom
se želite povezati. Pritisnite z na sredini kotačića za upravljanje i unesite
lozinku ako je uz bežičnu pristupnu točku prikazana ikona ključa, a zatim
odaberite [U redu].
Upotreba Wi-Fi funkcija
Napomene
• Ako veza nije uspostavljena, pogledajte upute za rad za bežičnu pristupnu
točku ili se obratite administratoru pristupne točke.
• Kako biste spremili slike na računalo, instalirajte sljedeći namjenski softver
na računalo.
Ako upotrebljavate sustav Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
Ako koristite sustav Mac: Bežični automatski uvoz
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
HR
85
Korištenje aplikacija
Dodavanje aplikacija na fotoaparat
(PlayMemories Camera Apps)
Fotoaparatu možete dodati željene funkcije povezivanjem putem interneta
s web-mjestom za preuzimanje aplikacija
(PlayMemories Camera Apps.
Preuzimanje aplikacija
1 Idite na web-mjesto za preuzimanje aplikacija.
http://www.sony.net/pmca/
• Dodatne informacije o računalnom okruženju potrebnom za preuzimanje
potražite na web-mjestu za preuzimanje aplikacija.
2 Slijedite upute na zaslonu za stvaranje računa usluge (samo prvi puta).
• Ako imate račun, prijavite se na web-mjesto za preuzimanje aplikacija.
3 Odaberite željenu aplikaciju
i preuzmite je na fotoaparat
prema uputama na zaslonu.
• Spojite računalo i fotoaparat pomoću
mikro USB kabela (priloženo) prema
uputama na zaslonu.
1 Na USB terminal računala
Mikro USB kabel
(priloženo)
2 Multi/Micro
USB Terminal
Napomene
• Funkcija preuzimanja aplikacija nije dostupna u svim državama i regijama.
Pojedinosti potražite na gore navedenom web-mjestu za preuzimanje aplikacije.
HR
86
Dodavanje aplikacija na fotoaparat (PlayMemories Camera Apps)
Postupak za izravno preuzimanje aplikacija pomoću funkcije Wi-Fi
na fotoaparatu
Aplikacije možete preuzeti pomoću funkcije Wi-Fi bez spajanja
s računalom.
Odaberite gumb MENU t
(Aplikacija) t [Popis aplikacija] t
(PlayMemories Camera Apps), a zatim pratite upute na zaslonu
za preuzimanje aplikacija.
• Najprije stvorite račun usluge.
• Odaberite gumb MENU t
(Bežično) t [Post. pristupne točke] t
pristupna točka s kojom se želite povezati t promijenite
[Postavke IP adrese] na [Automatski] ako je postavljeno na [Ručno].
Pokretanje aplikacije
1 Gumb MENU t
(Aplikacija) t [Popis aplikacija] t
Odaberite aplikaciju koju želite pokrenuti.
HR
87
Korištenje aplikacija
• Možete upotrijebiti izbornik [Jedan dodir(NFC)] za instaliranje funkcija
jednog dodira NFC i pozivanje aplikacija prislanjanjem pametnog telefona
na oznaku
na fotoaparatu.
• Prije upotrebe funkcija jednog dodira NFC postavite aplikacije koje želite
pozivati pomoću sljedećih postupaka: Gumb MENU t
(Bežično) t
[Jedan dodir(NFC)] t željena aplikacija
Kada se prikaže zaslon snimanja na fotoaparatu, dodirnite fotoaparat
pametnim telefonom.
• Funkcija „Smart Remote Embedded” dodijeljena je gumbu
[Jedan dodir(NFC)] prema zadanim postavkama.
Upotreba računala
Razvijanje RAW slika (Image Data Converter)
Pomoću programa Image Data Converter možete učiniti sljedeće:
• Možete reproducirati i uređivati slike snimljene u formatu RAW
uz različita ispravljanja, primjerice tonske krivulje ili oštrine.
• Možete prilagoditi slike balansom bijele boje, ekspozicijom
i [Kreativni stil] i sl.
• Možete spremiti slike koje su prikazane i uređene na računalu.
Sliku možete spremiti u formatu RAW ili u standardnom formatu
datoteke.
• Možete prikazati i usporediti slike formata RAW i JPEG snimljene
ovim fotoaparatom.
• Slikama možete dodijeliti jednu od 5 ocjena.
• Možete primijeniti oznake u boji.
Instaliranje programa Image Data Converter
Posjetite sljedeću URL adresu u web-pregledniku na svom računalu i slijedite
upute na zaslonu za preuzimanje programa Image Data Converter.
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Potrebna je internetska veza.
• Pojedinosti o radu potražite na sljedećoj stranici za podršku programa
Image Data Converter (samo na engleskom):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Dodatne pojedinosti naći ćete i u odjeljku „Pomoć” na traci izbornika
programa Image Data Converter.
HR
88
Uvoz slika na računalo i njihova upotreba
(PlayMemories Home)
Softver PlayMemories Home omogućuje uvoz fotografija i videozapisa
na računalo i njihovu upotrebu. PlayMemories Home je potreban za uvoz
XAVC S ili AVCHD videozapisa na računalo.
Reprodukcija uvezenih slika
Uvoz slika s fotoaparata
Za sustav Windows dostupne su i sljedeće funkcije:
Dijeljenje slika na servisu
PlayMemories Online™
Prikaz slika
u kalendaru
Stvaranje
Prijenos slika na mrežne
diskova
usluge
s videozapisima
Upotreba računala
• Softver Image Data Converter ili Remote Camera Control i sl. možete
preuzeti na sljedeći način: spojite fotoaparat s računalom t pokrenite
PlayMemories Home t kliknite [Obavijesti].
Napomene
• Za upotrebu softvera PlayMemories Online ili drugih mrežnih usluga potrebna
je internetska veza. PlayMemories Online ili druge mrežne usluge nisu dostupne
u svim državama ili regijama.
• Softver za sustav Mac potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ako je na vašem računalu instaliran softver PMB (Picture Motion Browser),
isporučen uz modele plasirane na tržište prije 2011., preko njega će se tijekom
instalacije instalirati softver PlayMemories Home. Upotrijebite PlayMemories
Home, nasljednika softvera PMB.
HR
89
Uvoz slika na računalo i njihova upotreba (PlayMemories Home)
• Videozapise snimljene upotrebom postavke [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)],
[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ili [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] pod
[
Postavka snim.] konvertira softver PlayMemories Home kako bi stvorio
snimljeni disk u formatu AVCHD. Ta konverzija može potrajati dulje vrijeme.
Također, ne možete stvoriti disk s izvornom kvalitetom slike. Ako želite zadržati
izvornu kvalitetu slike, pohranite videozapise na Blu-ray disk.
Instaliranje programa PlayMemories Home
Posjetite sljedeću URL adresu u web-pregledniku na svom računalu i slijedite
upute na zaslonu za preuzimanje programa PlayMemories Home.
http://www.sony.net/pm/
• Potrebna je internetska veza.
• Pojedinosti o radu potražite na sljedećoj stranici za podršku programa
PlayMemories Home (samo na engleskom):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Dodavanja funkcija u programu PlayMemories Home
Kada spojite fotoaparat s računalom,
u programu PlayMemories Home
mogu se dodati nove funkcije.
Preporučujemo da spojite fotoaparat
s računalom čak i ako je program
PlayMemories Home već instaliran
na računalu.
HR
90
Na USB terminal
računala
Multi/Micro USB Terminal
Upravljanje fotoaparatom s pomoću
računala (Remote Camera Control)
Spojite fotoaparat na računalo. Pomoću programa Remote Camera Control
možete:
• Postaviti fotoaparat ili snimiti sliku s računala.
• Snimiti sliku izravno na računalo.
• Izvršiti snimanje u intervalima.
Prije upotrebe postavite sljedeće: Gumb MENU t
[USB veza] t [Daljinski PC]
(Postavke) t
Instaliranje softvera Remote Camera Control
Posjetite sljedeću URL adresu u web-pregledniku na svom računalu i slijedite
upute na zaslonu za preuzimanje programa Remote Camera Control.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Upotreba računala
• Potrebna je internetska veza.
• Pojedinosti o radu naći ćete u odjeljku Pomoć.
HR
91
Ostalo
Provjera broja slika i vremena snimanja
videozapisa
Kada umetnete memorijsku karticu
u fotoaparat i postavite glavni prekidač
u uključeni položaj ON, broj slika koje
je moguće snimiti (ako nastavite snimati
s trenutnim postavkama) prikazuje se
na zaslonu.
Napomene
• Kada „0” (broj slika koje se mogu snimiti) zatreperi žuto, memorijska kartica je puna.
Zamijenite memorijsku karticu drugom ili izbrišite slike s trenutne memorijske
kartice (stranica 44, 73).
• Kada „NO CARD” (broj slika koje se mogu snimiti) zatreperi žuto, to znači da
memorijska kartica nije umetnuta. Umetnite memorijsku karticu.
HR
92
Provjera broja slika i vremena snimanja videozapisa
Broj slika koje se mogu snimiti na memorijsku karticu
U tablici u nastavku prikazan je približan broj slika koje se mogu snimiti
na memorijsku karticu formatiranu ovim fotoaparatom. Vrijednosti su
definirane testiranjem standardnih memorijskih kartica tvrtke Sony.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i vrsti
upotrijebljene memorijske kartice.
Veličina slike: L: 12M
Omjer širine i visine: 3:2*
Memorijska kartica formatirana
ovim fotoaparatom
(mjerne jedinice: slike)
Kapacitet
Kvaliteta
Standardno
Fino
Ekstra fino
RAW i JPEG (komprimirani RAW)
RAW (komprimirani RAW)
RAW i JPEG (nekomprimirani RAW)
RAW (nekomprimirani RAW)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
1800
1300
740
395
560
240
295
3600
2650
1500
800
1100
485
590
7200
5300
3000
1600
2250
980
1150
14000
10500
6000
3200
4600
1950
2400
* Kada je opcija [
Omjer širine i visine] postavljena na [16:9], možete snimiti više
slika od broja prikazanog u gornjoj tablici (osim kada je odabrana opcija [RAW]).
Ostalo
HR
93
Provjera broja slika i vremena snimanja videozapisa
Broj slika koje se mogu snimiti upotrebom kompleta baterija
Imajte na umu da se stvarni brojevi mogu razlikovati ovisno o uvjetima
upotrebe.
Snimanje (fotografije)
Stvarno snimanje
(videozapisi)
Neprekidno snimanje
(videozapisi)
Pregledavanje (fotografije)
Monitor
Tražilo
Monitor
Tražilo
Monitor
Tražilo
Vijek trajanja baterije
—
—
Pribl. 60 min.
Pribl. 55 min.
Pribl. 100 min.
Pribl. 95 min.
Pribl. 280 min
Broj slika
Pribl. 370 slika
Pribl. 310 slika
—
—
—
—
Pribl. 5600 slika
Napomene
• Gore navedeni broj slika vrijedi kada je komplet baterija potpuno napunjen.
Broj slika može se smanjiti ovisno o uvjetima upotrebe.
• Broj slika koje se mogu snimiti vrijedi za snimanje u sljedećim uvjetima:
– Komplet baterija upotrebljava se pri temperaturi okoline od 25 °C.
– Upotrebljava se objektiv FE 28 – 70 mm F 3,5 – 5,6 OSS (prodaje se zasebno)
– Upotrebljava se Sony Medij Memory Stick PRO Duo (Mark2) (prodaje se zasebno)
– Opcija [Svjetlina tražila] postavljena je na [Ručno] [±0].
– Opcija [Svjetlina monitora] postavljena je na [Ručno] [±0].
– Opcija [Kvaliteta zaslona] postavljena je na [Visoko].
• Broj za „Snimanje (fotografije)” temelji se na standardu CIPA i vrijedi za snimanje
u sljedećim uvjetima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Opcija DISP postavljena je na [Prikaz svih info.].
– Opcija [Način izoštravanja] postavljena je na [AF-S].
– Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
– Napajanje se uključuje i isključuje jednom nakon svakih deset snimanja.
• Broj minuta za snimanje videozapisa temelji se na standardu CIPA i vrijedi
za snimanje u sljedećim uvjetima:
– Opcija [
Postavka snim.] postavljena je na [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– Uobičajeno snimanje videozapisa: trajanje baterije ovisi o uzastopnom snimanju,
zumiranju, stanju pripravnosti snimanja, uključivanju/isključivanju i sl.
– Neprekidno snimanje videozapisa: trajanje baterije temelji se na neprekidnom
snimanju dok se ne dosegne ograničenje (29 minuta), a zatim se nastavlja
ponovnim pritiskom gumba MOVIE. Ostale se funkcije, primjerice zumiranje,
ne upotrebljavaju.
HR
94
Provjera broja slika i vremena snimanja videozapisa
Raspoloživo vrijeme snimanja za videozapis
U tablici u nastavku prikazan je približan broj ukupnog vremena snimanja
upotrebom memorijske kartice formatirane ovim fotoaparatom. Vrijeme
snimanja XAVC S i AVCHD videozapisa vrijeme je snimanja kada snimate
s pomoću opcije [Dvostr. snim. videoz.] postavljene na [Isključeno].
Memorijska kartica formatirana ovim fotoaparatom
Kapacitet
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1 h 15 min.
2 h 5 min.
1 h 15 min.
2 h 5 min.
2 h 35 min.
2 h 35 min.
2 h 35 min.
1 h 15 min.
2 h 5 min.
1 h 55 min.
1 h 55 min.
40 min.
1 h 25 min.
3h
6h
55 min.
2h
4 h 5 min.
8 h 15 min.
35 min.
1 h 15 min.
2 h 30 min.
5 h 5 min.
40 min.
1 h 25 min.
3h
6h
55 min.
2h
4 h 5 min.
8 h 15 min.
35 min.
1 h 15 min.
2 h 35 min.
5 h 20 min.
1h
2h
4 h 10 min.
8 h 25 min.
2 h 35 min.
5 h 20 min.
10 h 55 min.
22 h
Ostalo
Postavka snim.
30p 100M/25p 100M
30p 60M/25p 60M
24p 100M*1/ –
24p 60M*1/ –
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*1/ –
120p 100M/100p 100M
120p 60M/100p 60M
30p 16M*2/25p 16M*2
24p 12M*1 *2/ –
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M
1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M
1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M
(h (sat), min (minuta))
* Samo kada je [Birač NTSC/PAL] postavljeno na NTSC
1
HR
95
Provjera broja slika i vremena snimanja videozapisa
* Format datoteke za High Frame Rate snimanje (prikazane vrijednosti odnose se na
raspoloživo vrijeme snimanja tijekom snimanja, a ne na trajanje snimki tijekom
reprodukcije).
2
• Neprekidno snimanje moguće je otprilike 29 minuta (propisano
ograničenje proizvoda). Međutim, vrijeme raspoloživo za neprekidno
snimanje videozapisa razlikuje se s obzirom na sljedeće uvjete.
– High Frame Rate snimanje: približno 7 minuta pri [30p 16M]/
[25p 16M]; približno 5 minuta i 30 sekundi pri [24p 12M]
– Kada je format datoteke postavljen na [MP4] (28M):
približno 20 minuta (ograničeno veličinom datoteke od 4 GB)
Napomene
• Vrijeme snimanja videozapisa razlikuje se jer je fotoaparat opremljen funkcijom
VBR (varijabilna brzina prijenosa) koja automatski prilagođava kvalitetu slike
ovisno o sceni koja se snima. Kada snimate objekt koji se brzo kreće, slika je jasnija,
ali vrijeme snimanja je kraće jer je potrebno više memorije za snimanje.
Vrijeme snimanja ovisi i o uvjetima snimanja, objektu ili postavkama kvalitete/
veličine slike.
• Prikazane vrijednosti ne odnose se na vrijeme neprekidnog snimanja.
• Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i upotrijebljenoj
memorijskoj kartici.
• Za pojedinosti o reprodukciji videozapisa pogledajte stranicu 70.
• Za reprodukciju videozapisa s usporenim snimkama potrebno je četiri puta
više vremena nego što bi bilo potrebno za reprodukciju videozapisa snimljenog
u formatu XAVC S HD 30p 16M/25p 16M i pet puta više vremena nego što bi bilo
potrebno za reprodukciju videozapisa snimljenog u formatu XAVC S HD 24p 12M.
HR
96
Provjera broja slika i vremena snimanja videozapisa
Napomene o neprekidnom snimanju videozapisa
• Potrebno je mnogo energije za snimanje videozapisa visoke kvalitete ili neprekidno
snimanje upotrebom slikovnog senzora. Stoga će, ako nastavite snimati, temperatura
u fotoaparatu, osobito temperatura slikovnog senzora, porasti. U tom slučaju
fotoaparat se automatski isključuje jer visoke temperature utječu na kvalitetu
slika ili na unutarnji mehanizam fotoaparata.
• Raspoloživo vrijeme za snimanje videozapisa sljedećih je raspona ako fotoaparat
započne snimanje nakon što je dulje vrijeme bio isključen. (Sljedeće vrijednosti
prikazuju neprekidno vrijeme od početka snimanja do prekida snimanja fotoaparata.)
Temperatura okoline
Vrijeme neprekidnog snimanja
videozapisa (HD)
Vrijeme neprekidnog snimanja
videozapisa (4K)
20 °C
Oko 29 minuta
Oko 29 minuta
30 °C
Oko 29 minuta
Oko 29 minuta
40 °C
Oko 29 minuta
Oko 21 minuta
HR
97
Ostalo
HD: AVCHD FH (17 Mbps)
4K: XAVC S 4K (60 Mbps)
• Raspoloživo vrijeme za snimanje videozapisa razlikuje se s obzirom na temperaturu
ili stanje fotoaparata prije početka snimanja. Ako često izvršavate rekompoziciju ili
snimate slike nakon uključivanja napajanja, temperatura u fotoaparatu će porasti
i raspoloživo vrijeme snimanja bit će kraće.
• Kada je označena postavka
, zaustavite snimanje videozapisa. Temperatura
u fotoaparatu porasla je na neprihvatljivu razinu.
• Ako fotoaparat prestane snimati zbog temperature, ostavite ga na nekoliko minuta
s isključenim napajanjem. Počnite snimati nakon što temperatura u fotoaparatu
potpuno padne.
• Ako se pridržavate sljedećih uputa, vrijeme snimanja bit će duže.
– Držite fotoaparat dalje od izravnog sunčevog svjetla.
– Isključite fotoaparat kada se ne upotrebljava.
• Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja iznosi 29 minuta.
• Maksimalna veličina datoteke videozapisa je oko 2 GB, kada je opcija [
Format
datoteke] postavljena na [AVCHD]. Kada je veličina datoteke oko 2 GB, automatski
se stvara nova datoteka videozapisa.
• Kada je opcija [
Format datoteke] postavljena na [MP4], jedna datoteka
videozapisa ograničena je na približno 4 GB. Snimanje videozapisa automatski će se
zaustaviti ako veličina datoteke videozapisa koji se snima dosegne približno 4 GB.
Specifikacije
Fotoaparat
[Sustav]
Vrsta fotoaparata: Digitalni
fotoaparat s izmjenjivim
objektivom
Objektiv: Objektiv Sony E-mount
[Slikovni senzor]
Format slike:
35 mm pune veličine (35,6 mm ×
23,8 mm), slikovni senzor CMOS
Efektivni broj piksela fotoaparata:
pribl. 12 200 000 piksela
Ukupan broj piksela fotoaparata:
pribl. 12 400 000 piksela
[SteadyShot]
Sustav: ugrađeni senzor pomaka
sustava stabilizacije slike
[Zaštita od prašine]
Sustav: zaštitni premaz na slikovnom
senzoru i mehanizmu pomaka
slikovnog senzora
[Sustav automatskog fokusiranja]
Sustav: sustav otkrivanja kontrasta
Raspon osjetljivosti:
–4 EV do +20 EV
(pri ISO osjetljivosti 100
ekvivalentno objektivu F2.0)
AF osvjetljivač: pribl. 0,3 m do 3 m
(prilikom upotrebe objektiva
FE 28 – 70 mm F 3,5 – 5,6 OSS)
HR
98
[Elektroničko tražilo]
Vrsta: elektroničko tražilo
Ukupan broj točaka: 2 359 296 točaka
Pokrivanje kadra: 100%
Povećanje: pribl. 0,78 × s objektivom
50 mm na beskonačno, –1 m–1
Udaljenost oka od okulara: pribl.
23 mm od okulara, 18.5 mm od
okvira okulara na –1 m–1
(usklađeno sa standardom CIPA)
Prilagodba dioptra:
–4,0 m–1 do +3,0 m–1
[Monitor]
LCD zaslon:
7,5 cm (vrsta 3.0) TFT pogon
Ukupan broj točaka: 1 228 800
(640 × 4 (RGBW) × 480) točaka
[Kontrola ekspozicije]
Način mjerenja: mjerenje
s procjenom u 1 200 zona
Raspon mjerenja: –3 EV do +20 EV
(pri ISO osjetljivosti 100
ekvivalentno objektivu F2.0)
ISO osjetljivost (preporučena razina
ekspozicije):
Fotografije: ISO 100 do 102 400
(prošireni ISO: minimalno
ISO 50, maksimalno
ISO 409 600), [ISO AUTO]
(ISO 100 do 12 800, može se
postaviti maksimum/minimum.)
Specifikacije
Videozapisi: ISO 100 do 102 400
(prošireni ISO: maksimalni
ISO 409 600), [ISO AUTO]
(ISO 100 do ekvivalent 12 800,
može se postaviti maksimum/
minimum.)
Kompenziranje ekspozicije: ±5,0 EV
(mogućnost prebacivanja između
raspona 1/3 EV i 1/2 EV)
Ako se upotrebljava kotačić
kompenzacije ekspozicije:
±3,0 EV (raspon 1/3 EV)
[Format snimanja]
Format datoteke: JPEG (DCF Ver.
2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline),
RAW (format Sony ARW 2.3)
Videozapis (XAVC S formata):
kompatibilno s formatom
MPEG­4 AVC/H.264 XAVC S
ver.1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2 kanala
(48 kHz 16 bit)
Videozapis (AVCHD formata):
AVCHD format kompatibilan
s Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch,
opremljen tehnologijom
Dolby Digital Stereo Creator
• Proizvedeno pod licencom
tvrtke Dolby Laboratories.
Videozapis (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
HR
99
Ostalo
[Zatvarač]
Vrsta: s elektroničkim upravljanjem,
okomito-poprečno, žarišna
ravnina
Raspon brzine:
Fotografije: 1/8 000 sekunde
do 30 sekundi, BULB
Videozapisi: 1/8 000 sekunde
do 1/4 sekunde (1/3 EV koraka),
– Uređaj kompatibilan
s formatom 1080 60i
do 1/60 sekunde u načinu
AUTOMATSKI
(do 1/30 sekunde
u automatskom načinu
sporog otvaranja blende)
– Uređaj kompatibilan
s formatom 1080 50i
do 1/50 sekunde u načinu
AUTOMATSKI
(do 1/25 sekunde
u automatskom načinu
sporog otvaranja blende)
Brzina sinkronizacije bljeskalice:
1/250 sekunde
[Neprekidno snimanje]
Brzina neprekidnog snimanja:
maksimalno 2,5 slike u sekundi
Prilikom snimanja u načinu
[Kont. snim. s pri. brz.]:
maksimalno 5 slika u sekundi
• U našim uvjetima mjerenja.
Brzina neprekidnog snimanja
može biti sporija ovisno
o uvjetima snimanja.
Broj neprekidnih snimki:
Neprekidno snimanje uz prioritet
brzine: 64 ekstra fine slike/
neprekidno snimanje: 100 ekstra
fine slike
Specifikacije
[Mediji za snimanje]
Medij memory Stick PRO Duo,
SD kartica
[Ulazni/izlazni terminali]
Multi/Mikro USB terminal*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI: HDMI mikro priključak
vrste D
Terminal m (za mikrofon): stereo
mini utikač
3,5 mm
Priključak i (za slušalice) stereo mini
utikač
3,5 mm
* Podržava uređaje kompatibilne
s Micro USB-om.
[Napajanje, općenito]
Komplet baterija: komplet baterija
s mogućnošću ponovnog
punjenja NP-FW50
[Potrošnja energije (tijekom snimanja)]
Prilikom upotrebe objektiva
FE 28 – 70 mm F 3,5 – 5,6 OSS
Kada upotrebljavate tražilo:
pribl. 3,0 W
Kada upotrebljavate monitor:
pribl. 2,5 W
[Ostalo]
Exif ispis: kompatibilno
DPOF: kompatibilno
Sukladnost ISPISA slike III:
kompatibilno
Dimenzije (pribl.):
126,9 mm × 95,7 mm × 60,3 mm
(Š/V/D, isključujući izbočine)
HR
100
Težina:
Pribl. 627 g (s baterijom
i medijem Medij memory Stick
PRO Duo)
Pribl. 584 g (samo kućište)
Radna temperatura: od 0 °C do 40 °C
[Bežični LAN]
Podržani format: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencijski pojas:
širina pojasa 2,4 GHz
Sigurnost: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Način povezivanja: Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)/Ručno
Način pristupa: infrastrukturni način
NFC: usklađeno s oznakom NFC
Forum Type 3 Tag
Broj modela WW898259
Punjač baterija BC-VW1
Ulazna nazivna snaga:
100 V do 240 V izmjenične struje,
50 Hz/60 Hz, 4,2 W
Izlazna nazivna snaga: 8,4 V
istosmjerne struje, 0,28 A
Raspon radne temperature:
od 0 °C do 40 °C
Raspon temperatura pohrane:
od –20 °C do +60 °C
Adapter za izmjeničnu struju
AC-UD10/AC-UUD11
Preduvjeti napajanja: AC 100 V
do 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0,2 A
Izlazni napon:
5 V istosmjerne struje, 1,5 A
Specifikacije
Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-FW50
Vrsta baterije: Litij-ionska baterija
Maksimalan napon:
8,4 V istosmjerne struje
Nazivni napon:
7,2 V istosmjerne struje
Maksimalan napon punjenja:
8,4 V istosmjerne struje
Maksimalna jakost struje pri
punjenju: 1,02 A
Kapacitet: 7,3 Wh (1 020 mAh)
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne najave.
O kompatibilnosti slikovnih podataka
HR
101
Ostalo
• Ovaj je fotoaparat usklađen
s univerzalnim standardom DCF
(Design rule for Camera File
system) koji je ustanovilo
udruženje JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Ne možemo jamčiti reprodukciju
slika snimljenih fotoaparatom na
drugoj opremi ni reprodukciju
slika snimljenih ili uređenih
drugom opremom na
fotoaparatu.
Zaštitni znaci
• Memory Stick i zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
• XAVC S i registrirani su
zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” i logotip
„AVCHD Progressive” zaštitni su
znaci tvrtki Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
• Dolby i simbol dvostrukog D zaštitni
su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
• Pojam HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface
te logotip HDMI zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Windows je registrirani zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Mac je registrirani zaštitni znak ili
zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• iOS je registrirani zaštitni znak tvrtke
Cisco Systems, Inc.
• iPhone i iPad registrirani su zaštitni
znaci tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim
Državama i drugim državama.
• Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke
SD-3C, LLC.
• Android i Google Play zaštitni su znaci
tvrtke Google Inc.
Specifikacije
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi Protected
Setup registrirani su zaštitni znaci ili
zaštitni znaci udruženja
Wi-Fi Alliance.
• N Mark zaštitni je znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni su
znaci tvrtke Digital Living Network
Alliance.
• Facebook i logotip „f” zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube zaštitni
su znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Google Inc.
• Eye-Fi je zaštitni znak tvrtke
Eye-Fi, Inc.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda
upotrijebljeni u ovom priručniku
općenito su zaštitni znaci ili
registrirani zaštitni znaci
odgovarajućih razvojnih programera
ili proizvođača. Međutim, oznake ™
ili ® ne upotrebljavaju se u svim
slučajevima u ovom priručniku.
HR
102
Kazalo
Kazalo
A
K
Adapter za postavljanje................ 60
AUTO............................................. 67
Automatski način ......................... 67
Kompatibilni objektivi ................. 60
Komplet baterija ........................... 48
Kotačić kompenzacije
ekspozicije ................................. 27
Kotačić za upravljanje .................. 30
B
Balans bijele boje .......................... 36
Brisanje........................................... 73
Broj slika koje se mogu snimiti... 93
M
DISP.......................................... 23, 39
Memorijska kartica.................55, 56
MENU ............................................ 34
Monitor .......................................... 23
MOVIE........................................... 69
F
N
Fn .............................................. 32, 33
Format datoteke............................ 77
Način izoštravanja ........................ 81
Način okidanja .............................. 35
Način prikaza ................................ 71
NFC ................................................ 84
Nosač za više sučelja..................... 19
D
G
Gumb Funkcija ............................. 32
Gumb funkcija .............................. 33
Gumb MOVIE .............................. 69
Objektiv.......................................... 58
Odabir scene.................................. 38
Image Data Converter.................. 88
ISO .................................................. 36
J
Jezik .......................................... 46, 61
HR
103
Kazalo
I
O
Kazalo
P
T
PlayMemories Camera Apps....... 86
PlayMemories Home..............89, 90
Područje izoštrav. ......................... 81
Poklopac okulara .......................... 66
Post. prilag. tipke .......................... 42
Postavka područja......................... 62
Postavka snim................................ 78
Postavke dat./vrem. ......................61
SteadyShot postavke ..................... 63
Postavljanje sata ............................ 61
Pozivanje memorije ......................39
Prikaz slike .....................................70
Priključak za mikrofon................. 19
Prilagodba dioptra ........................17
Priručnik .......................................... 2
Punjenje kompleta baterija.......... 48
Tiho snimanje................................82
Traka za nošenje na ramenu .......20
Tražilo ............................................17
Trešnja fotoaparata.......................63
R
Računalo.............................88, 89, 91
Remote Camera Control..............91
Režim snimanja............................. 74
S
Senzor okulara............................... 17
Snimanje slika................................67
Softver.................................88, 89, 91
Specifikacije ...................................98
SteadyShot...................................... 63
Super 35 mm ................................. 41
HR
104
V
Veličina slike..................................76
Vodič kroz fotoaparat ..................47
Vrijeme pov. izoštr. ......................39
Vrijeme snimanja videozapisa ....95
W
Wi-Fi...........................................7, 84
Z
Zaslon Quick Navi ........................28
Zebra...............................................39
Ž
Žaruljica punjenja.........................50
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na često postavljena pitanja
potražite na našem web-mjestu za korisničku
podršku.
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising