Sony | ILCE-7M2 | Sony ILCE-7M2 α7 II sa senzorom punog kadra, samo ILC kućište (bez objektiva) Upute za upotrebu

4-564-359-42(1) (HR)
Digitalni fotoaparat
s izmjenjivim objektivom
Upute za rukovanje
E-mount
„Priručnik” (mrežni priručnik)
U „Priručniku” potražite detaljne upute
o mnogim funkcijama fotoaparata.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1450/h_zz/
ILCE-7M2
Hrvatski
E-mount
Saznajte više o fotoaparatu
(„Priručnik”)
„Priručnik” je mrežni priručnik.
„Priručnik” možete čitati na
računalu ili pametnom telefonu.
U njemu potražite detaljne upute
o mnogim funkcijama fotoaparata.
URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1450/
h_zz/
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši
ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE
UPUTE
-SAČUVAJTE OVE UPUTE
OPASNOST
KAKO BISTE SMANJILI
RIZIK OD POŽARA ILI
STRUJNOG UDARA,
PAŽLJIVO SLIJEDITE
OVE UPUTE
Ako oblik utikača ne odgovara strujnoj
utičnici, upotrijebite dodatni adapter za
utikač čija je konfiguracija odgovarajuća
za strujnu utičnicu.
OPREZ
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski brojevi nalaze se
na dnu. Upišite serijski broj na mjesto
u nastavku. Ti će vam brojevi trebati
prilikom kontaktiranja s prodavačem
proizvoda tvrtke Sony u vezi s ovim
proizvodom.
Broj modela WW328278 (ILCE-7M2)
Serijski broj
Broj modela AC-UD10/AC-UUD11
Serijski broj
HR
2
Komplet baterija
Ako se kompletom baterija pogrešno
rukuje, može eksplodirati, izazvati požar
ili čak kemijske opekline. Pridržavajte se
sljedećih mjera opreza.
• Ne rastavljajte.
• Ne razbijajte i ne izlažite komplet baterija
udarcima ili sili, na primjer udarcima
čekića te pazite da vam ne ispadne i da
ga ne nagazite.
• Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte
dopustiti da metalni predmeti dođu
u dodir s priključcima baterije.
• Ne izlažite visokim temperaturama
iznad 60 °C, na primjer ostavljanjem
na izravnom sunčevom svjetlu ili
u automobilu parkiranom na suncu.
• Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
• Nemojte rukovati litij-ionskom baterijom
ako je oštećena ili curi.
• Obavezno punite komplet baterija
originalnim punjačem baterija Sony
ili uređajem koji služi za punjenje
kompleta baterija.
• Držite komplet baterija izvan dohvata
male djece.
• Držite komplet baterija na suhom.
• Zamijenite samo jednakom ili
odgovarajućom vrstom proizvoda
koju preporučuje tvrtka Sony.
• Upotrijebljeni komplet baterija
pravovremeno odložite, kao što
je opisano u uputama.
Adapter za izmjeničnu struju
Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju
služite se zidnom utičnicom u blizini.
Odmah isključite adapter za izmjeničnu
struju iz zidne utičnice ako dođe do ikakvih
smetnji pri upotrebi uređaja.
Kabel za napajanje (mrežni vod), ako
se isporučuje, posebno je dizajniran za
upotrebu s ovim modelom fotoaparata
i ne smije se upotrebljavati s drugom
električnom opremom.
Za korisnike u Europi
Napomena za korisnike u državama
koje primjenjuju direktive EU-a
Proizvođač: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti
proizvoda sa zakonodavstvom EU-a:
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje
da je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije
potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena
Ako se zbog statičkog elektriciteta
ili elektromagnetskih smetnji prijenos
podataka ne dovrši do kraja (neuspješan
prijenos), ponovno pokrenite aplikaciju
ili isključite i ponovno priključite
komunikacijski kabel (USB itd.).
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da
je u skladu s ograničenjima propisanima
odredbom EMC za upotrebu kabela za
povezivanje kraćih od 3 metra.
Elektromagnetska polja na određenim
frekvencijama mogu utjecati na sliku
i zvuk ove jedinice.
HR
3
Zbrinjavanje iskorištenih baterija
te električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim
europskim državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na
proizvodu, bateriji ili na
pakiranju označava da
se proizvod i baterija
ne smiju odlagati
kao kućanski otpad.
Na određenim
baterijama ovaj se simbol može pojaviti
u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodan je ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
zbrinjavanjem proizvoda i baterija
pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim zbrinjavanjem otpada.
Recikliranje materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta podataka
zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom,
tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje. Kako biste omogućili
pravilno postupanje s baterijom te
električnom i elektroničkom opremom,
proizvode po isteku vijeka trajanja odložite
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme. Za sve
ostale baterije pogledajte odjeljak o tome
kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje iskorištenih
baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod ili bateriju.
Za korisnike koji su fotoaparat
kupili u trgovini za turiste
u Japanu
Napomena
Neke se certifikacijske oznake za standarde
koje podržava fotoaparat mogu potvrditi
na zaslonu fotoaparata.
Odaberite MENU t
(Setup) t
[Certification Logo].
Ako prikaz nije moguć zbog problema
poput kvara fotoaparata, obratite se
prodavaču proizvoda tvrtke Sony ili
lokalnom ovlaštenom servisu proizvoda
tvrtke Sony.
Detalje o funkcijama Wi-Fi i NFC povezivanje jednim dodirom potražite
u priloženim dokumentima „Vodič za Wi-Fi vezu / povezivanje jednim dodirom
(NFC)” ili „Priručnik”.
Ovaj priručnik obuhvaća nekoliko modela koji se isporučuju s različitim objektivima.
Naziv modela razlikuje se ovisno o isporučenom objektivu. Dostupni model razlikuje
se ovisno o državama/regijama.
Naziv modela
Objektiv
ILCE-7M2
Nije priloženo
ILCE-7M2K
FE 28 – 70 mm F3,5 – 5,6 OSS
HR
4
Predstavljanje funkcija
U ovom su odjeljku predstavljene neke od često korištenih funkcija za
snimanje i ostale jedinstvene funkcije.
Više pojedinosti potražite na stranicama u zagradama.
Često korištene funkcije snimanja
Exposure Comp. (32)
Možete podesiti ekspoziciju kako biste promijenili svjetlinu cijele slike.
Čak i kada je način snimanja postavljen na M, ekspoziciju možete podesiti
ako je ISO osjetljivost postavljena na [ISO AUTO].
ISO/Multi Frame NR (32)
Možete podesiti osjetljivost na svjetlo.
ISO osjetljivost može se podesiti između ISO 50 i ISO 25600.
Odaberete li
(Multi Frame NR), moći ćete odabrati ISO brojeve veće
vrijednosti od vrijednosti maksimalne ISO osjetljivosti.
White Balance (32)
Možete podesiti nijanse boje.
Možete odabrati mogućnost ugađanja izvora svjetla ili fina podešavanja
izvršiti korištenjem temperature ili filtara boje.
Drive Mode (31)
Možete odabrati odgovarajući način snimanja u skladu sa svrhom koju
želite postići, primjerice pojedinačno snimanje, neprekidno snimanje ili
snimanje braketiranjem.
Funkcije ovog fotoaparata
DRO/Auto HDR (67)
[D-Range Opt.]: Podjelom slike na mala područja fotoaparat analizira
kontrast svjetla i sjene između objekta i pozadine i stvara sliku optimalne
svjetline i gradacije.
[Auto HDR]: Snima tri slike koristeći različite ekspozicije i zatim prekriva
te slike kako bi se stvorila jedna slika veće gradacije.
HR
5
Predstavljanje funkcija
Creative Style (66)
Željeni stil možete odabrati između 13 stilova.
Možete podesiti sve čimbenike slike, primjerice ekspoziciju, korištenjem
odabranog stila kao osnovnog.
Ručna podešavanja pri snimanju videozapisa (64)
Ekspoziciju možete podesiti na način rada P, A, S ili M čak i kada snimate
videozapise.
Picture Profile (69)
Pri snimanju videozapisa možete promijeniti postavke, primjerice boju
i nijansu.
Kako rukovati fotoaparatom ili ga prilagoditi
Prikaz informacija (35)
Kada gledate u tražilo aktivira se način prikaza tražila, a kada odmaknete
lice od tražila način prikaza vraća se u način prikaza monitora (zadane
postavke). Način prikaza zaslona možete promijeniti pritiskom na DISP
na kotačiću za upravljanje.
Quick Navi (24)
Na zaslonu [For viewfinder] možete brzo prebaciti s prikaza monitora na
prikaz zaslona Quick Navi pritiskom na gumb Fn. Korištenjem kotačića
za naprijed/natrag ili kotačića za upravljanje možete postaviti stavke za
intuitivan rad.
Prilagodba (37)
Fotoaparat je opremljen gumbima za prilagodbu kojima možete dodijeliti
željenu funkciju. Funkcije možete dodijeliti i ostalim gumbima, primjerice
gumbu AEL.
HR
6
Prije upotrebe
Napomene o upotrebi fotoaparata
Jezik zaslona
S pomoću izbornika možete odabrati
jezik koji će se prikazivati na zaslonu
(str. 40).
Postupak snimanja
Ovaj fotoaparat nudi 2 načina gledanja
objekata: način monitora pomoću
monitora i način tražila pomoću tražila.
Funkcije ugrađene u fotoaparat
• U priručniku su opisani uređaji
kompatibilni s formatom 1080 60i
i 1080 50i.
Kako biste provjerili je li vaš fotoaparat
kompatibilan s formatom 1080 60i ili
1080 50i, potražite sljedeće oznake
na dnu fotoaparata.
Uređaj kompatibilan s formatom
1080 60i: 60i
Uređaj kompatibilan s formatom
1080 50i: 50i
• Ovaj fotoaparat kompatibilan je
s videozapisima u formatu 1080 60p
ili 50p. Za razliku od dosadašnjih
standardnih načina snimanja koji
upotrebljavaju isprepleteni način, ovaj
fotoaparat snima pomoću progresivnog
načina. Time se povećava rezolucija
i nastaje uglađenija i realističnija slika.
Stvaranje datoteke slikovne baze podataka
Ako u fotoaparat umetnete memorijsku
karticu koja ne sadrži datoteku slikovne
baze podataka i uključite ga, fotoaparat
će automatski stvoriti datoteku slikovne
baze podataka i pri tom će iskoristiti
dio kapaciteta memorijske kartice.
Taj postupak može potrajati nešto duže
i dok se ne dovrši, ne možete upravljati
fotoaparatom. Ako dođe do pogreške
datoteke baze podataka, izvezite sve
slike na računalo pomoću programa
PlayMemories Home™ i zatim
s pomoću fotoaparata formatirajte
memorijsku karticu.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Kako biste stabilizirali rad memorijske
kartice, preporučuje se formatiranje
s pomoću fotoaparata tijekom
prvog korištenja.
Tijekom formatiranja memorijske
kartice izbrisat će se svi na njoj snimljeni
podatci i nećete ih moći vratiti. Prije
formatiranja kopirajte podatke na
računalo ili drugi uređaj.
• Ako dulje vrijeme uzastopno
snimate i brišete slike, može doći do
fragmentacije datoteka na memorijskoj
kartici i videozapisi se možda neće
snimiti u cijelosti. Ako se to dogodi,
kopirajte podatke na računalo ili drugi
uređaj te pokrenite funkciju [Format].
• Prije početka snimanja obavite probno
snimanje kako biste bili sigurni da
fotoaparat radi ispravno.
Preporuka za izradu sigurnosne kopije
podataka s memorijske kartice
Ako isključite fotoaparat ili uklonite
komplet baterija ili memorijsku karticu
dok pristupna žaruljica svijetli, mogu se
oštetiti podatci na memorijskoj kartici.
Kako biste izbjegli gubitak podataka,
uvijek kopirajte (sigurnosna kopija)
podatke na drugi uređaj.
Nema kompenzacije za oštećen sadržaj
ili kvar u snimanju
Sony ne može kompenzirati kvar
u snimanju ili gubitak ili oštećenje
snimljenog sadržaja zbog kvara
fotoaparata ili medija za snimanje itd.
HR
7
Napomene o upotrebi fotoaparata
Snimanje s objektivom E-mount
kompatibilnim s veličinom APS-C
Fotoaparat je opremljen CMOS senzorom
cijelog kadra veličine 35 mm. Međutim,
veličina slike postavljena je automatski na
postavku veličine APS-C i manja je kada
se koristi objektiv E-mount kompatibilan
s veličinom APS-C (zadane postavke).
Napomene o monitoru, elektroničkom
tražilu, objektivu i slikovnom senzoru
• Monitor i elektroničko tražilo
proizvedeni su pomoću visoko precizne
tehnologije i više od 99,99% piksela
ispravno je i spremno za upotrebu.
Međutim, moguće je da se pojave sitne
crne i/ili svijetle točke (bijele, crvene,
plave ili zelene boje) koje su stalno
prisutne na monitoru i elektroničkom
tražilu. Te točke normalan su rezultat
proizvodnog postupka i ni na koji način
ne utječu na slike.
• Nemojte držati fotoaparat za monitor.
• Kada koristite objektiv s električnim
zumiranjem, pripazite da vam objektiv ne
dohvati prste ili kakve druge predmete.
• Fotoaparat ne izlažite jakim svjetlosnim
izvorima poput sunčevog svjetla.
Može doći do oštećenja unutarnjih
komponenata.
• Nemojte gledati prema suncu ili jakom
izvoru svjetla kroz objektiv kada je
odvojen. To može izazvati nepovratno
oštećenje vida ili uzrokovati kvar.
• Ne upotrebljavajte fotoaparat
u područjima u kojima se emitiraju
jaki radiovalovi ili zračenje. Snimanje
i reprodukcija možda neće raditi
ispravno.
HR
8
• Na hladnom mjestu slike na zaslonu
mogu izgledati usporeno. Ne radi se
o kvaru.
Kada uključujete fotoaparat na hladnom
mjestu, zaslon može privremeno postati
taman. Kada se fotoaparat ugrije, zaslon
će normalno raditi.
• Snimljena slika može biti različita od
slike koju ste gledali prije snimanja.
Napomene o korištenju objektiva
i dodatne opreme
Preporučujemo korištenje objektiva /
dodatne opreme tvrtke Sony čija izrada
odgovara karakteristikama ovog
fotoaparata. Korištenje ovog fotoaparata
s proizvodima drugih proizvođača može
utjecati na njegove performanse, dovodeći
do nezgoda ili oštećenja. Tvrtka Sony ne
snosi nikakvu odgovornost za takve
nezgode ili oštećenja.
Napomene o nosaču za više sučelja
• Prije pričvršćivanja ili skidanja dodatne
opreme poput vanjske bljeskalice na
nosač za više sučelja isključite napajanje.
Kada pričvršćujete dodatnu opremu,
pritegnite vijke do kraja i provjerite jesu
li čvrsto pričvršćeni na fotoaparat.
• Nemojte koristiti vanjske bljeskalice
s visokonaponskim sinkronizacijskim
terminalima ili obrnutim polaritetom.
To može dovesti do kvara.
Napomene o snimanju s pomoću tražila
Fotoaparat je opremljen elektroničkim
OLED tražilom visoke rezolucije i visokog
kontrasta. Tražilo postiže široki kut
gledanja i ne zamara oko. Fotoaparat je
izrađen za osiguranje tražila koje se lako
upotrebljava tako što su uravnoteženi
razni elementi.
Napomene o upotrebi fotoaparata
• Slika može biti lagano iskrivljena u blizini
kutova tražila. Ne radi se o kvaru. Kada
želite provjeriti svaku pojedinost cijele
kompozicije, možete upotrijebiti
i monitor.
• Ako okrećete fotoaparat i pri tom gledate
u tražilo i pomičete oči, slika u tražilu
može biti iskrivljena i boje slike mogu se
mijenjati. To je karakteristika objektiva
ili uređaja za prikaz i nije kvar.
Preporučujemo da prilikom snimanja
slike gledate u središnji dio tražila.
• Prilikom snimanja s tražilom možete
osjetiti naprezanje očiju, umor, mučninu
ili mučninu od kretanja. Preporučujemo
da prilikom snimanja kroz tražilo radite
redovite pauze za odmor.
Potrebna dužina ili učestalost pauze
individualna je, tako da sami odlučite
o tome. U slučaju osjećaja neugodnosti,
nemojte upotrebljavati tražilo dok se
ne budete osjećali ugodno i po potrebi
posjetite doktora.
Napomene o dugotrajnom snimanju
• Ovisno o temperaturi fotoaparata
i baterije, možda nećete moći snimati
videozapise ili će se napajanje automatski
isključiti kako bi se zaštitio fotoaparat.
Prikazat će se poruka na zaslonu prije
nego što se isključi napajanje ili više
nećete moći snimati videozapise.
U tom slučaju ostavite fotoaparat
isključen i pričekajte da se temperatura
fotoaparata i baterije spusti. Ako
uključite napajanje prije nego što se
fotoaparat i baterija dovoljno ohlade,
napajanje se može ponovno isključiti
i možda nećete moći snimati videozapise.
• Pod visokim temperaturama okoline,
temperatura fotoaparata se brzo
povećava.
• Kada se temperatura fotoaparata
povećava, kvaliteta slike može se
pokvariti. Preporučujemo da pričekate
dok temperatura fotoaparata ne padne
prije nego što nastavite sa snimanjem.
• Površina fotoaparata može postati topla.
Ne radi se o kvaru.
Napomene o uvozu XAVC S i AVCHD
videozapisa na računalo
Kada uvozite XAVC S ili AVCHD
videozapise na računalo, preuzmite
i upotrijebite softver PlayMemories Home
na sljedećem web-mjestu:
http://www.sony.net/pm/
Napomene o reprodukciji videozapisa na
drugim uređajima
• Ovaj fotoaparat upotrebljava MPEG-4
AVC/H.264 High Profile za AVCHD
format snimanja. Videozapisi snimljeni
ovim fotoaparatom u AVCHD formatu
možda se neće moći reproducirati na
sljedećim uređajima.
– ostali uređaji kompatibilni s AVCHD
formatom koji ne podržavaju
High Profile
– uređaji nekompatibilni s AVCHD
formatom
Ovaj fotoaparat upotrebljava i MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile za snimanje
u MP4 formatu. Iz tog se razloga
videozapisi snimljeni ovim fotoaparatom
u MP4 formatu ne mogu reproducirati
na uređajima koji ne podržavaju
MPEG-4 AVC/H.264.
HR
9
Napomene o upotrebi fotoaparata
• Diskovi snimljeni u HD (visokoj
rezoluciji) kvalitete slike mogu se
reproducirati samo na uređajima
kompatibilnim s AVCHD formatom.
DVD uređaji za reprodukciju ili DVD
snimači ne mogu reproducirati diskove
HD kvalitete slike jer su nekompatibilni
s AVCHD formatom. Isto tako, DVD
uređaji za reprodukciju i DVD snimači
možda neće moći izbaciti diskove
HD kvalitete slike.
• Videozapisi snimljeni u formatu
1080 60p / 1080 50p mogu se
reproducirati samo na uređajima koji
podržavaju format 1080 60p / 1080 50p.
• Videozapisi snimljeni u formatu
XAVC S mogu se reproducirati
samo na uređajima koji podržavaju
format XAVC S.
Upozorenje na autorska prava
Televizijski programi, filmovi, videovrpce
i drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje
takvih materijala može kršiti propise
zakona o autorskim pravima.
Slike upotrijebljene u ovom priručniku
Fotografije upotrijebljene kao primjeri
slika u ovom priručniku reproducirane
su slike i nisu stvarne snimke slika
ovim fotoaparatom.
O specifikacijama podataka opisanih
u ovom priručniku
Podaci o radnim svojstvima
i specifikacijama definiraju se pod
sljedećim uvjetima, osim ako nije drukčije
navedeno u priručniku: pri normalnoj
temperaturi okoline od 25 °C i uz korištenje
kompleta baterija koji je bio punjen do
punog kapacitet sve dok se žaruljica
punjenja nije isključila.
HR
10
Kako privremeno isključiti funkcije bežične
mreže (Wi-Fi i NFC itd.)
Kada se ukrcate na zrakoplov i sl. možete
privremeno isključiti sve funkcije
bežične mreže.
Odaberite gumb MENU t
(Wireless) t [Airplane Mode] t
[On].
Ako postavite [Airplane Mode] na [On],
na zaslonu će se pojaviti oznaka
(zrakoplov).
Napomene o bežičnom LAN-u
Ako izgubite fotoaparat ili vam ga ukradu,
Sony ne snosi nikakvu odgovornost za
gubitak ili štetu uzrokovanu ilegalnim
pristupom ili upotrebom pristupne
točke registrirane na fotoaparatu.
Napomene o sigurnosti pri korištenju
proizvoda koji koriste bežičnu LAN mrežu
• Kako biste spriječili hakiranje, upade
zlonamjerne treće strane ili druge
ranjive točke, provjerite koristite
li zaštićenu bežičnu LAN mrežu.
• Kada koristite bežičnu LAN mrežu,
važno je postaviti sigurnosne postavke.
• Ako pri korištenju bežične LAN mreže
nastane sigurnosni problem jer nisu
postavljene sigurnosne mjere opreza ili
zbog bilo kakve okolnosti koja se nije
mogla izbjeći, tvrtka Sony ne snosi
nikakvu odgovornost za gubitak
ili oštećenje.
Prije uporabe
Provjera isporučenih stavki
Broj u zagradi označava broj komada.
Isporučeno sa svim modelima:
• Traka za nošenje na ramenu (1)
• Fotoaparat (1)
• Adapter izmjenične struje
AC-UD10/AC-UUD11 (1)
Oblik adaptera izmjenične struje može
se razlikovati ovisno o državi/regiji.
• Kabel za napajanje (mrežni
vod) (1)* (ne isporučuje se
u SAD-u i Kanadi)
* Uz vaš fotoaparat može se
isporučiti više kabela za napajanje.
Upotrijebite onaj koji odgovara za
vašu državu/regiju.
• Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja
NP-FW50 (1)
• Micro USB kabel (1)
Upute za pričvršćivanje trake za
nošenje na ramenu na fotoaparat
potražite na stranici 16.
• Poklopac kućišta (1) (pričvršćen
na fotoaparat)
• Poklopac nosača (1) (pričvršćen
na fotoaparat)
• Poklopac okulara (1) (pričvršćen
na fotoaparat)
• Upute za rukovanje (1)
(ovaj priručnik)
• Vodič za Wi-Fi vezu /
povezivanje jednim dodirom
(NFC) (1)
U vodiču su objašnjene funkcije
koje zahtijevaju Wi-Fi vezu.
ILCE-7M2K:
• Objektiv za zumiranje FE 28 –
70 mm F 3,5 – 5,6 OSS (1 ) /
prednji poklopac za objektiv (1) /
stražnji poklopac za objektiv (1) /
sjenilo za objektiv (1)
HR
11
Identifikacija dijelova
Za upute za rad s dijelovima pogledajte stranice u zagradama.
Prednja strana
Kada je objektiv uklonjen
F Ugrađeni mikrofon*1
G AF osvjetljivač (32) /
žaruljica samookidača
H Oznaka za postavljanje
I Slikovni senzor*2
J Postolje
K Kontakti*2
A Prekidač napajanja /
gumb okidača
B Prednji kotačić
C Senzor daljinskog upravljača
D Wi-Fi antena (ugrađena)
E Gumb za otpuštanje objektiva
HR
12
*1 Nemojte prekrivati taj dio
tijekom snimanja videozapisa.
To može uzrokovati šum
ili smanjiti jačinu zvuka.
*2 Nemojte izravno dodirivati
te dijelove.
Identifikacija dijelova
Stražnja strana
A Poklopac okulara (57)
B Tražilo
C Gumb MENU (30)
D Senzor okulara
F Kotačić za podešavanje dioptra
• Podešavajte kotačić za
prilagodbu dioptra svojem
vidu sve dok prikaz u tražilu
ne postane jasan.
E Monitor (19)
• Možete namjestiti monitor
tako da stoji pod kutom koji
omogućuje jednostavno
gledanje te snimati iz bilo
kojeg položaja.
G Za snimanje: gumb
C3 (prilagođeno 3) (23)
Za gledanje: gumb
(povećanje) (71)
H Ručica za prebacivanje
AF/MF/AEL
I Stražnji kotačić
HR
13
Identifikacija dijelova
J Za snimanje: gumb AF/MF
(auto. fokus / ručno fokus) /
gumbAEL (23)
Za gledanje: gumb
(indeks slike) (71)
K Gumb MOVIE (60)
L Za snimanje: Gumb Fn (28)
Za gledanje: gumb
Smartphone)
(Send to
• Pritiskom na taj gumb možete
prikazati zaslon za [Send to
Smartphone].
M Kotačić za upravljanje (26)
N Za snimanje: gumb
C4 (Custom 4) (23)
Za gledanje: gumb
(obriši) (63)
O Pristupna žaruljica
P Gumb
HR
14
(reprodukcija) (61)
Identifikacija dijelova
Prikaz s gornje/bočne strane
A
Oznaka položaja
slikovnog senzora
B Zvučnik
C Priključak m (za mikrofon)
• Vanjski se mikrofon pri
spajanju automatski uključuje.
Ako je vanjski mikrofon vrste
koja prima napajanje preko
priključka, fotoaparat služi kao
izvor napajanja mikrofona.
D Priključak i (za slušalice)
E Multi / Micro USB terminal*
• Podržava uređaje kompatibilne
s Micro USB uređajem.
F Žaruljica punjenja (44)
G HDMI mikro priključak
H Nosač za više sučelja*
• Neki dijelovi dodatne opreme
možda se neće moći potpuno
umetnuti i dio će viriti izvan
nosača za više sučelja. Međutim,
kada dodatna oprema dođe do
prednjeg dijela nosača, veza je
uspostavljena.
I Kotačić za odabir načina
rada (64)
J Gumb C2 (prilagođeno 2) (23)
K Gumb C1 (prilagođeno 1) (23)
L Kotačić za kompenzaciju
ekspozicije (23)
HR
15
Identifikacija dijelova
M Kukice za traku za nošenje
na ramenu
• Oba kraja trake pričvrstite
na fotoaparat.
N
(N mark)
• Ova oznaka označava točku
dodira za povezivanje
fotoaparata i pametnog
telefona koji podržava NFC.
Pojedinosti o lokaciji oznake
(N mark) na pametnom
telefonu potražite u uputama
za uporabu pametnog telefona.
• NFC (Near Field
Communication) međunarodni
je standard tehnologije za
bežičnu komunikaciju
kratkog dometa.
HR
16
O Poklopac memorijske kartice
P Utor memorijske kartice
* Pojedinosti o dodatnoj opremi
kompatibilnoj s nosačem za više
sučelja i terminalu Multi/Micro USB
potražite na web-mjestu tvrtke Sony ili
se obratite svom prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili ovlaštenom lokalnom
servisu tvrtke Sony.
Možete upotrijebiti i dodatnu opremu
koja je kompatibilna s nosačem za
dodatnu opremu.
Ne možemo jamčiti ispravan rad
s dodatnom opremom drugih
proizvođača.
Identifikacija dijelova
Prikaz s donje strane
A Utor za umetanje baterije (43)
Poklopac priključka
B Poklopac baterije (43)
Koristite ga kada upotrebljavate
adapter izmjenične struje
AC-PW20 (prodaje se zasebno).
Umetnite priključak u odjeljak za
bateriju i provedite kabel kroz
poklopac priključka kao što je
prikazano dolje.
C Rupa priključka za tronožac
• Upotrebljavajte tronožac
s vijkom kraćim od 5,5 mm.
U protivnom nećete moći
pričvrstiti fotoaparat i može
doći do oštećenja fotoaparata.
D Gumb za zaključavanje
poklopca baterije
E Ručica za oslobađanje
poklopca baterije
• Kada pričvršćujete okomitu
dršku (prodaje se zasebno),
uklonite poklopac baterije.
• Pazite da ne prikliještite kabel
kada zatvarate poklopac.
HR
17
Identifikacija dijelova
Objektiv FE 28 – 70 mm F 3,5 – 5,6 OSS (isporučuje se uz ILCE-7M2K)
A Prsten za fokusiranje
B Prsten za zumiranje
C Skala žarišne duljine
D Oznaka žarišne duljine
E Kontakti objektiva*
F Oznaka za postavljanje
* Nemojte izravno dodirivati taj dio.
HR
18
Popis ikona na monitoru
Prema zadanim postavkama stanje monitora postavljeno je na
[Display All Info.].
Kada promijenite postavku [DISP Button] i pritisnete DISP na kotačiću
za upravljanje, promijeniti će se stanje zaslona na način rada tražilom.
Možete također odabrati histogram tako da pritisnete DISP. Sadržaj
i njegov položaj prikazan u nastavku predstavlja samo smjernicu te
se može razlikovati od stvarnog prikaza.
Način rada s pomoću monitora
Za reprodukciju
Prikaz osnovnih informacija
Način rada tražilom
Prikaz histograma
Način radaAuto Mode ili Scene Selection
Način rada P/A/S/M/Sweep Panorama
HR
19
Popis ikona na monitoru
A
Prikaz
Prikaz
Indikacija
Način snimanja (64)
Indikacija
Veličina slike za
videozapise (68)
P P* A S M
Preostali kapacitet
baterije (46)
Upozorenje
o preostalom
kapacitetu baterije
Broj popisa (64)
Ikone prepoznavanja
scena
Punjenje bljeskalice
u tijeku
APS-C veličina
snimka (36)
Postavljanje efekta
u položaj OFF
(isključen) (35)
AF osvjetljivač (32)
NO CARD Memorijska
kartica (48)/
učitavanje (39)
100
Preostali broj slika koje
se mogu snimiti
Razmjer proporcija
slika (31)
24M 20M
10M 8,7M
6,0M 5,1M
2,6M 2,2M
Veličina slike za
fotografije (31)
Brzina frekvencijskih
okvira videozapisa
20
Zrakoplovni način
Nema snimanja zvuka
u videozapisima (34)
Smanjenje šuma
vjetra (34)
SteadyShot /
upozorenje na trešnju
fotoaparata (54)
SteadyShot Žarišna
duljina / upozorenje na
trešnju fotoaparata (54)
Kvaliteta slike za
fotografije (31)
HR
NFC je uključen
Upozorenje
o pregrijavanju
Datoteka baze podataka
puna / pogreška
datoteke baze podataka
Pametni zum /
zum za jasnu sliku /
digitalni zum
Popis ikona na monitoru
Prikaz
Indikacija
Prikaz
Indikacija
Digitalni mjerač razine
Otkrivanje lica /
snimanje osmjeha (33)
Razina zvuka (70)
Način prikaza (62)
100-0003
Mapa – broj datoteke
-
Zaštita (39)
XAVC S AVCHD
MP4
Način snimanja
videozapisa
DPOF
DPOF postavljen
Način mjerenja
svjetla (32)
35 mm
Žarišna duljina
objektiva
AWB
Balans bijele boje
(automatski,
unaprijed postavljen,
autom. podvodno,
prilagođeno, temp.
boje, filtar boje) (32)
7500 K A5 G5
Automatsko kadriranje
objekata
Optimizator
D-raspona /
automatski HDR (67)
Dual Video REC (31)
Creative Style (66) /
kontrast, zasićenost,
oštrina
PC Remote
B
Prikaz
Indikacija
Način okidanja (31)
+3 +3 +3
Picture Effect (32)
Način bljeskalice (31) /
smanjenje efekta
crvenih očiju (31)
±0.0
Indikator osjetljivosti
prepoznavanja
osmijeha
Kompenzacija
bljeskalice (31)
Način fokusiranja (31)
Područje AF-a
–
Picture Profile (69)
HR
21
Popis ikona na monitoru
C
Prikaz
Indikacija
z Lock-on AF
Vodič Lock-on AF
EV skala
Kompenzacije
ekspozicije (32) /
priručnik mjerenja.
REC 0:12
Vrijeme snimanja
videozapisa (min:s)
z
Fokus
1/250
Brzina zatvarača
F 3,5
Vrijednost otvora
blende
ISO400
ISO AUTO
ISO osjetljivost (32)
AE / FEL zaključavanje
Indikator brzine
zatvarača
Indikator otvora blende
Histogram
Optimizator
D-raspona / automatski
HDR / upozorenje
o automatskoj
HDR slici
Picture Effect pogreška.
2014-1-1
22:37
Datum snimanja
3/7
Broj datoteke / broj
slika u načinu prikaza
REC Control
Područje mjerenja
00:00:00:00
HR
22
Vremenski kod
(sat:minuta:sekunda:
frekvencijski
okvir) (69)
Popis funkcija
Funkcije kojima se može upravljati
gumbima/kotačićima
Ovim gumbima/kotačićima možete namjestiti različite funkcije ili
upravljati njima.
Položaj gumba/kotačića pogledajte u odjeljku „Identifikacija dijelova”
(str. 12).
Kotačić za odabir načina
rada (64)
Prebacuje način snimanja.
Gumb MENU (30)
Prikazuje zaslon izbornika za postavljanje stavaka
izbornika.
Gumb MOVIE (60)
Snima videozapise.
Gumb AF/MF / gumb AEL /
gumb
Privremeno prebacuje između automatskog i ručnog
fokusa. / Fiksira ekspoziciju cijelog zaslona. /
Istodobno prikazuje više slika na zaslonu.
Gumb
Razmjerno povećava sliku pri pregledavanju slika.
(71)
Gumb Fn (28) / gumb
Prikazuje zaslon za postavljanje na kojem se postavljaju
funkcije s pomoću gumba Fn. Na zaslonu
[For viewfinder] prebacuje na zaslon Quick Navi. /
U načinu rada reprodukcije pritiskom na gumb
prebacujete se na zaslon „Send to Smartphone”.
Kotačić kompenzacije
ekspozicije
Postavlja raspon za podešavanje ekspozicije.
Gumb
Reproducira slike.
Gumb
(61)
(63)
Gumb za prilagodbu
Briše slike.
Dodjeljuje gumbu često korištenu funkciju.
Sljedeća funkcija dodijeljena je svakom gumbu
u zadanim postavkama.
C1 Gumb (prilagođeno 1): White Balance
C2 Gumb (prilagođeno 2): Focus Settings
C3 Gumb (prilagođeno 3): Focus Mode
C4 Gumb (prilagođeno 4): Not set
HR
23
Kako koristiti zaslon Quick Navi
Korištenjem zaslona Quick Navi postavke možete promijeniti izravno na
prikazu snimljenih informacija kada je način rada zaslona postavljen na
[For viewfinder] (Quick Navi) Sadržaj i njegov položaj prikazan u nastavku
predstavlja samo smjernicu te se može razlikovati od stvarnog prikaza.
1 Gumb MENU t
(Custom Settings) t [DISP Button] t [Monitor] t
[For viewfinder] t [Enter]
2 Pritisnite gumb DISP na kotačiću za upravljanje kako biste postavili način
rada zaslona na [For viewfinder].
3 Pritisnite gumb Fn za prebacivanje na zaslon Quick Navi.
U načinu rada Auto Mode ili Scene Selection
U načinu rada P/A/S/M/Sweep Panorama
4 Odaberite željenu stavku izbornika koristeći tipke v/V/b/B na kotačiću
za upravljanje.
HR
24
Kako koristiti zaslon Quick Navi
5 Postavljanje stavke prednjim kotačićem.
• Neke vrijednosti postavki mogu se precizno podesiti okretanjem
stražnjeg kotačića.
• Pritisnite sredinu kotačića za upravljanje kako biste uključili označeni
zaslon za postavljanje odabrane stavke (str. 26).
• Ponovnim pritiskom na gumb Fn zaslon Quick Navi isključuje se i vraća
na izvorni.
Funkcije dostupne na zaslonu Quick Navi.
Drive Mode
Flash Mode
Flash Comp.
Focus Mode
Focus Area
Exposure Comp.
ISO
Metering Mode
White Balance
DRO/Auto HDR
Creative Style
Picture Effect
Picture Profile
Smile/Face Detect.
Aspect Ratio
Auto Mode
Quality
Scene Selection
Image Size
SteadyShot
Peaking Level
Napomene
• Sive stavke na zaslonu Quick Navi nisu dostupne.
• Pri korištenju funkcije [Creative Style] (str. 66) ili [Picture Profile] (str. 69) neki
od postavljenih zadataka mogu se dovršiti samo na označenom zaslonu.
HR
25
Rad s fotoaparatom
Kako koristiti kotačić za upravljanje
• Kotačić za upravljanje možete okretati ili na njemu pritisnuti gore/dolje/
lijevo/desno kako biste pomaknuli okvir odabira. Pritisnite z na sredini
kotačića za upravljanje kako biste postavili odabranu stavku. U ovom
je priručniku radnja pritiskanja gornje/donje/lijeve/desne stranice
kotačića za upravljanje označena s v/V/b/B.
• Sljedeće su funkcije dodijeljene funkcijama v/b/B na kotačiću
za upravljanje.
v DISP
Mijenja prikaz zaslona.
B ISO
ISO osjetljivost
b
/
Drive Mode
• Cont. Shooting/braketiranje
• Self-timer
• U načinu snimanja možete dodijeliti željenu funkciju gumbima V/b/B/z
i položaju kotačića za upravljanje.
• Kada u načinu reprodukcije okrenete kotačić za upravljanje ili
pritisnete b/B na kotačiću za upravljanje, možete prikazati prethodnu
ili sljedeću sliku.
HR
26
Rad s fotoaparatom
Kako koristiti prednji/stražnji kotačić
Prednji ili stražnji kotačić možete okretati kako biste promijenili postavke
potrebne za svaki način snimanja.
HR
27
Odabir funkcije pomoću gumba Fn (funkcija)
Taj se gumb koristi za postavljanje ili izvršavanje funkcija koje se često
upotrebljavaju kod snimanja, osim za funkcije sa zaslona Quick Navi.
1 Pritisnite gumb DISP na kotačiću za upravljanje kako biste postavili način
rada zaslona drugačiji od [For viewfinder].
2 Pritisnite gumb Fn.
3 Odaberite željenu stavku koristeći tipke v/V/b/B na kotačiću
za upravljanje.
Prikazat će se zaslon postavke.
4 Odaberite željenu postavku
okretanjem prednjeg kotačića
i zatim pritisnite z na kotačiću
za upravljanje.
• Neke vrijednosti postavki mogu se
precizno prilagoditi okretanjem
stražnjeg kotačića.
HR
28
Odabir funkcije pomoću gumba Fn (funkcija)
Postupak za postavljanje pojedinačne postavke
na namjenskom zaslonu
U 3. koraku odaberite stavku za postavljanje
i pritisnite z na kotačiću za upravljanje kako
biste se prebacili na namjenski zaslon za
stavku postavke. Postavite stavke u skladu
s vodičem za rad.
Vodič za rad
Funkcije koje se mogu registrirati s pomoću gumba Fn (Function)
(funkcija)
Možete odabrati funkcije koje će se prikazati kada pritisnete gumb
Fn (funkcija).
GumbMENU t (Custom Settings) t [Function Menu Set.] t
Dodijelite funkciju željenoj lokaciji.
Sljedeće se funkcije mogu odabrati gumbom Fn:
Drive Mode
Flash Mode
Flash Comp.
Focus Mode
Focus Area
Exposure Comp.
ISO
Metering Mode
White Balance
DRO/Auto HDR
Creative Style
Shoot Mode
Picture Effect
Picture Profile
Center Lock-on AF
Smile/Face Detect.
Image Size
Soft Skin Effect
Aspect Ratio
Auto Obj. Framing
Quality
SteadyShot
SteadyShot Adjust.
SteadyS. Focal Len.
Audio Rec Level
Zebra
Grid Line
Audio Level Display
Peaking Level
Marker Display
Peaking Color
Not set
HR
29
Funkcije koje se mogu odabrati
gumbom MENU
Možete postaviti osnovne postavke fotoaparata ili izvršiti funkcije kao što
su snimanje, reprodukcija ili druge radnje.
1 Pritisnite gumb MENU kako bi se prikazao zaslon izbornika.
2 Koristeći tipke v/V/b/B na kotačiću za
upravljanje ili okretanjem kotačića za
upravljanje odaberite željenu stavku
za postavljanje, a zatim pritisnite z
na sredini kotačića za upravljanje.
• Odaberite ikonu na vrhu zaslona
i pritisnite b/B na kotačiću za
upravljanje kako biste se pomakli
na drugu stavku u MENU.
3 Odaberite vrijednost postavke i pritisnite z za potvrdu.
Za prikaz izbornika pločica
Omogućuje vam odabir opcije prikazivanja prvog zaslona izbornika uvijek
kada pritisnete gumb MENU.
Gumb MENU t
HR
30
(Setup) t [Tile Menu] t [On]
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
(Camera Settings)
Image Size
Odabire veličinu fotografija.
(L: 24M/M: 10M/S: 6.0M (3:2)
L: 20M/M: 8.7M/S: 5.1M (16:9)
L: 10M/M: 6.0M/S: 2.6M (APS-C veličina, 3 : 2)
L: 8.7M/M: 5.1M/S: 2.2M (APS-C veličina, 16 : 9))
Aspect Ratio
Odabire razmjer proporcija fotografija.
(3:2/16:9)
Quality
Postavlja kvalitetu slike za fotografije.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Panorama: Size
Odabire veličinu panoramskih slika.
(Standard/Wide)
Panorama: Direction
Postavlja smjer snimanja za panoramske slike.
(Right/Left/Up/Down)
File Format
Odabire format datoteke videozapisa.
(XAVC S/AVCHD/MP4)
Record Setting
Odabire kvalitetu i veličinu snimljenog kadra videozapisa.
(XAVC S: 60p 50M/50p 50M/30p 50M/25p 50M/24p 50M*1
AVCHD: 60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)/60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)/24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
MP4: 1440×1080 12M/VGA 3M)
Dual Video REC
Određuje hoće li se istodobno snimati XAVC S i MP4
videozapis ili AVCHD i MP4 videozapis.
(On/Off)
Drive Mode
Postavlja način snimanja, primjerice za neprekidno snimanje.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Self-timer/
Self-timer(Cont)/Cont. Bracket/Single Bracket/WB bracket/
DRO Bracket)
Flash Mode
Postavlja postavke bljeskalice.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./
Wireless)
Flash Comp.
Podešava intenzitet bljeska.
(-3,0 EV do +3,0 EV)
Red Eye Reduction
Smanjuje efekt crvenih očiju pri korištenju bljeskalice.
(On/Off)
Focus Mode
Odabire način fokusiranja.
(Single-shot AF/Continuous AF/DMF/Manual Focus)
HR
31
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
Focus Area
Odabire područje fokusiranja.
(Wide/Zone/Center/Flexible Spot/Lock-on AF)
Focus Settings
Omogućuje fokusiranje prednjim ili stražnjim kotačićem ili
kotačićem za upravljanje.
AF Illuminator
Postavlja AF osvjetljivač kojim se osvjetljava tamni prizor
radi lakšeg fokusiranja.
(Auto/Off)
Exposure Comp.
Kompenzira svjetlinu cijele slike.
(-5.0 EV do +5.0 EV)
Exposure step
Odabire veličinu koraka povećanja brzine za brzinu
zatvarača, otvora blende i ekspoziciju.
(0.5EV/0.3EV)
ISO
Postavlja ISO osjetljivost.
(Multi Frame NR/ISO AUTO/ISO 50 do ISO 25600)
Metering Mode
Odabire način mjerenja svjetline.
(Multi/Center/Spot)
White Balance
Podešava nijansu boje slike.
(Auto/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/
Fluor.: Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/
Fluor.: Daylight/Flash/Underwater Auto/C.Temp./Filter/
Custom 1-3/Custom Setup)
DRO/Auto HDR
Automatski kompenzira svjetlinu i kontrast.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Creative Style
Odabire željenu obradu slike. Osim toga, možete prilagoditi
kontrast, zasićenje i oštrinu.
(Standard/Vivid/Neutral/Clear/Deep/Light/Portrait/
Landscape/Sunset/Night Scene/Autumn leaves/
Black & White/Sepia/Style Box1-6)
Picture Effect
Snima slike posebne teksture u skladu s odabranim efektom.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/
Soft High-key/Partial Color/High Contrast Mono./
Soft Focus/HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature/
Watercolor/Illustration)
Picture Profile
Mijenja postavke pri snimanju, primjerice boju i nijansu.
(Off/PP1 – PP7)
Zoom
Postavlja skalu zumiranja zuma za jasnu sliku i digitalnog
zumiranja.
Focus Magnifier
Povećava sliku prije snimanja kako biste mogli
provjeriti fokus.
HR
32
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
Long Exposure NR
Postavlja obradu smanjenja šuma za snimke pri brzini
zatvarača od 1 sekunde ili većoj.
(On/Off)
High ISO NR
Postavlja obradu smanjenja šuma za snimanje visoke
osjetljivosti.
(Normal/Low/Off)
Center Lock-on AF
Postavlja funkciju praćenja objekta i nastavlja fokusiranje
kada pritisnete središnji gumb na zaslonu za snimanje.
(Off/On)
Smile/Face Detect.
Odabire automatsko prepoznavanje lica i prilagodbu
različitih postavki. Postavlja automatsko otpuštanje
zatvarača kada se otkrije osmijeh.
(Off/On (Regist. Faces)/On/Smile Shutter)
Soft Skin Effect
Postavlja efekt nježnog tena i razinu efekta.
(On: High/On: Mid/On: Low/Off)
Auto Obj. Framing
Analizira prizor prilikom snimanja lica, krupnih planova
ili objekata koje prati funkcija Lock-on AF i automatski
smanjuje i sprema drugu kopiju slike s impresivnijom
kompozicijom.
(Off/Auto)
Auto Mode
Možete snimati tako da odaberete način snimanja Intelligent
Auto ili Superior Auto.
(Intelligent Auto/Superior Auto)
Scene Selection
Odabire memorirane postavke koje odgovaraju raznim
uvjetima prizora.
(Portrait/Sports Action/Macro/Landscape/Sunset/
Night Scene/Hand-held Twilight/Night Portrait/
Anti Motion Blur)
Movie
Odabire način ekspozicije koji odgovara vašem objektu
ili efektu.
(Program Auto/Aperture Priority/Shutter Priority/
Manual Exposure)
SteadyShot
Postavlja funkciju SteadyShot pri snimanju slika ili
videozapisa. Smanjuje zamućenost zbog trešnje fotoaparata
pri snimanju kada fotoaparat držite u rukama.
(On/Off)
SteadyShot Settings
Postavlja postavke za funkciju SteadyShot.
(SteadyShot Adjust./SteadyS. Focal Len.)
Color Space
Mijenja raspon boja koje se mogu prikazati.
(sRGB/AdobeRGB)
HR
33
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
Auto Slow Shut.
Postavlja funkciju koja automatski prilagođava brzinu
zatvarača svjetlini okoline u načinu videozapisa.
(On/Off)
Audio Recording
Određuje hoće li se snimati zvuk prilikom snimanja
videozapisa.
(On/Off)
Audio Rec Level
Podešava razinu snimanja zvuka tijekom snimanja
videozapisa.
(0 do 31)
Audio Out Timing
Podešava vrijeme audio izlaza tijekom snimanja videozapisa.
(Live/Lip Sync)
Wind Noise Reduct.
Smanjuje šum vjetra tijekom snimanja videozapisa.
(On/Off)
Memory recall
Poziva postavke prethodno registrirane u [Memory].
(1/2/M1 – M4)
Memory
Registrira željene načine ili postavke fotoaparata.
(1/2/M1 – M4)
(Custom Settings)
Zebra
MF Assist
Prikazuje trake za podešavanje svjetline.
(Off/70 do 100/100+)
Prikazuje povećanu sliku kod ručnog fokusiranja.
(On/Off)
Focus Magnif. Time
Postavlja vrijeme prikazivanja povećane slike.
(2 sec/5 sec/No Limit)
Grid Line
Postavlja prikaz mreže kako bi se omogućilo poravnavanje.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/Off)
Marker Display
Određuje hoće li se prikazati oznaka na monitoru tijekom
snimanja videozapisa.
(On/Off)
Marker Settings
Određuje hoće li se prikazati oznaka na monitoru tijekom
snimanja videozapisa.
(Center/Aspect/Safety Zone/Guideframe)
Audio Level Display
Postavlja prikaz razine zvuka.
(On/Off)
Auto Review
Postavlja automatski pregled za prikazivanje snimljene slike
nakon snimanja.
(10 sec/5 sec/2 sec/Off)
HR
34
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
DISP Button
Odabire vrstu informacija koje će se prikazati na monitoru ili
u tražilu pritiskom tipke DISP na kotačiću za odabir načina.
(Monitor/Finder)
Peaking Level
Naglašava rub raspona u fokusu s određenom bojom kod
ručnog fokusiranja.
(High/Mid/Low/Off)
Peaking Color
Postavlja boju koja se upotrebljava za funkciju za prilagodbu
obrisa boje.
(Red/Yellow/White)
Exposure Set. Guide
Postavlja vodič koji se prikazuje kada se na zaslonu snimanja
promijene postavke ekspozicije.
(Off/On)
Live View Display
Određuje hoće li se na prikazu zaslona vidjeti ili ne postavke
poput kompenzacije ekspozicije.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
Disp. cont. AF area
Određuje hoće li se prikazati ili ne područje fokusiranja
u načinu rada [Continuous AF].
(On/Off)
Phase Detect. Area
Postavlja otkrivanje otklona područja AF.
(On/Off)
Pre-AF
Zoom Setting
Eye-Start AF
Određuje hoće li se provoditi automatsko fokusiranje prije
nego što se gumb okidača pritisne do pola.
(On/Off)
Određuje hoće li se kod zumiranja koristiti zum za jasnu sliku
i digitalni zum.
(Optical zoom only/On:ClearImage Zoom/On:Digital Zoom)
Određuje hoće li se koristiti automatsko fokusiranje tijekom
gledanja kroz tražilo kada je pričvršćen adapter za
postavljanje LA-EA2/LA-EA4 (prodaje se zasebno)
(prodaje se zasebno).
(On/Off)
FINDER/MONITOR
Postavlja način prebacivanja između tražila i monitora.
(Auto/Viewfinder/Monitor)
Release w/o Lens
Određuje može li se zatvarač otvarati ako objektiv nije
pričvršćen.
(Enable/Disable)
AF w/ shutter
Određuje hoće li se izvršiti funkcija AF kada je gumb okidača
pritisnut do pola. Ovo je korisno ako želite odvojeno podesiti
fokusiranost i ekspoziciju.
(On/Off)
HR
35
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
AEL w/ shutter
Određuje hoće li se ekspozicija podesiti kada gumb okidača
pritisnete do pola. Ovo je praktično ako želite odvojeno
podesiti fokusiranost i ekspoziciju.
(Auto/On/Off)
e-Front Curtain Shut.
Određuje hoćete li koristi funkciju elektroničkog prednjeg
zastora zatvarača.
(On/Off)
S. Auto Img. Extract.
Određuje hoće li se spremiti sve slike snimljene neprekidno
u načinu rada [Superior Auto].
(Auto/Off)
Exp.comp.set
Određuje hoće li se na prikazu zaslona vidjeti postavke
poput vrijednosti kompenzacije ekspozicije za
kompenzaciju bljeska.
(Ambient&flash/Ambient only)
Reset EV Comp.
Određuje hoće li se zadržati vrijednost ekspozicije postavljene
bez korištenja kotačića za ekspoziciju ili će se vrijednost
ekspozicije pri isključivanju fotoaparata ponovno
postaviti na 0.
(Maintain/Reset)
Bracket order
Postavlja redoslijed snimanja za braketiranje ekspozicije
i braketiranje s podešavanjem bijele boje.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Face Registration
Registrira ili mijenja osobu koja ima prednost u fokusu.
(New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete All)
APS-C Size Capture
Određuje hoće li se snimati ili ne s pomoću područja koje
odgovara veličini APS-C.
(On/Auto/Off)
AF Micro Adj.
Omogućuje vam fina podešavanja položaja koji fokusirate
kada je LA-EA2/LA-EA4 pričvršćen adapter za postavljanje
(prodaje se zasebno).
(AF Adjustment Set./amount/Clear)
Lens Comp.
Kompenzira izobličenje zaslona koje uzrokuje pričvršćeni
objektiv.
(Shading Comp./Chro. Aber. Comp./Distortion Comp.)
HR
36
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
Function Menu Set.
Određuje koje će se funkcije prikazati pritiskom na gumb
Fn (funkcija).
(Drive Mode/Flash Mode/Flash Comp./Focus Mode/
Focus Area/Exposure Comp./ISO/Metering Mode/
White Balance/ DRO/Auto HDR/Creative Style/Shoot Mode/
Picture Effect/Picture Profile/Center Lock-on AF/Smile/
Face Detect./
Soft Skin Effect/
Auto Obj. Framing/
Image Size/
Aspect Ratio/
Quality/SteadyShot/
SteadyShot Adjust./SteadyS. Focal Len./Audio Rec Level/
Zebra/Grid Line/
Marker Display/Audio Level Display/
Peaking Level/Peaking Color/Not set)
Custom Key Settings
Dodjeljivanje funkcija različitim tipkama omogućuje vam
ubrzavanje rada pritiskom na tipke
(Control Wheel/Custom Button 1/Custom Button 2/
Custom Button 3/Custom Button 4/Center Button/
Left Button/Right Button/Down Button/AEL Button/
AF/MF Button/Focus Hold Button*)
* Gumbu na objektivu možete dodijeliti funkciju za
zadržavanje fokusa.
Dial Setup
Postavlja funkcije na prednjem i stražnjem kotačiću kada je
način rada ekspozicije postavljen na M. Kotačiće možete
koristiti za podešavanje brzine zatvarača i otvora blende.
(
SS
F/no. /
F/no.
SS)
Dial Ev Comp
Prednjim ili stražnjim kotačićem kompenzira ekspoziciju.
(Off/
Front dial/
Rear dial)
Zoom Ring Rotate
Dodjeljuje povećavanje/smanjivanje smjeru okretanja
objektiva za zumiranje. Ova funkcija dostupna je samo
s električnim objektivom za zumiranje kompatibilnim
s tom funkcijom.
(Left(W)/Right(T) ili Right(W)/Left(T))
MOVIE Button
Omogućuje ili onemogućuje za gumb MOVIE.
(Always/Movie Mode Only)
Dial / Wheel Lock
Određuje hoće li se pritiskom i držanjem gumba Fn
onemogućiti prednji ili stražnji kotačić ili kotačić
za upravljanje.
(Lock/Unlock)
HR
37
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
(Wireless)
Send to Smartphone
Prenosi slike za prikaz na pametnom telefonu.
(Select on This Device/Select on Smartphone)
Send to Computer
Sigurnosno kopira slike prijenosom na računalo povezano
s mrežom.
View on TV
Slike možete prikazati na TV-u koji je povezan s mrežom.
One-touch(NFC)
Dodjeljuje aplikaciju funkciji Jedan dodir (NFC). Tijekom
snimanja možete pozvati aplikaciju tako da dodirnete
fotoaparat pametnim telefonom koji je opremljen
funkcijom NFC.
Airplane Mode
Možete postaviti da ovaj uređaj ne upotrebljava bežičnu
komunikaciju.
(On/Off)
WPS Push
Pristupnu točku možete jednostavno registrirati na
fotoaparatu pritiskom gumba WPS.
Access Point Set.
Pristupnu točku možete registrirati ručno.
Edit Device Name
Pod Wi-Fi Direct možete promijeniti naziv uređaja itd.
Disp MAC Address
Prikazuje MAC adresu fotoaparata.
SSID/PW Reset
Ponovno postavlja SSID i lozinku veze pametnog telefona.
Reset Network Set.
Ponovno postavljanje svih mrežnih postavki.
(Application)
Kako biste fotoaparatu dodali željene funkcije, možete se putem
interneta povezati s web-mjestom za preuzimanje aplikacije
PlayMemories Camera Apps™.
• U ovaj je fotoaparat unaprijed instalirana ugrađena aplikacija zvana
[Smart Remote Embedded] koja vam omogućava rad s fotoaparatom
s pomoću pametnog telefona. Unaprijed instalirana aplikacija
[Smart Remote Embedded] neće se izbrisati čak i kada pritisnete
gumb MENU t
(Setup) t [Setting Reset] t [Initialize].
HR
38
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
(Playback)
Delete
Briše sliku.
(Multiple Img./All in this Folder/All with this date)
View Mode
Reproducira slike od određenog datuma ili iz određene mape
slika i videozapisa.
(Date View/Folder View(Still)/Folder View(MP4)/
AVCHD View/XAVC S View)
Image Index
Prikazuje više slika u isto vrijeme.
(9 Images/25 Images)
Display Rotation
Postavlja smjer reprodukcije snimljene slike.
(Auto/Manual/Off)
Slide Show
Prikazuje dijaprojekciju.
(Repeat/Interval)
Rotate
Okreće sliku.
Enlarge Image
Povećava reproducirane slike.
4K Still Image PB
Prikazuje fotografije u 4K rezoluciji na TV-u koji
podržava 4K i povezan je putem HDMI priključka.
Protect
Štiti slike.
(Multiple Img./All in this Folder/All with this date/
Cancel All in this Folder/Cancel All with this date)
Specify Printing
Dodaje fotografiji oznaku redoslijeda ispisa.
(Multiple Img./Cancel All/Print Setting)
(Setup)
Monitor Brightness
Postavlja svjetlinu zaslona.
(Manual/Sunny Weather)
Viewfinder Bright.
Postavlja svjetlinu elektroničkog tražila.
(Auto/Manual)
Finder Color Temp.
Postavlja temperaturu boje tražila.
Volume Settings
Postavlja jačinu zvuka za reprodukciju filmova.
Audio signals
Određuje hoće li se oglasiti zvučni signal tijekom
automatskog fokusiranja ili rada samookidača.
(On/Off)
Upload Settings
Postavlja funkciju prijenosa podataka na fotoaparatu
pri korištenju Eye-Fi kartice.
(On/Off)
HR
39
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
Tile Menu
Određuje hoće li se prikazivati izbornik pločica svaki put
kada pritisnete gumb MENU.
(On/Off)
Mode Dial Guide
Uključuje ili isključuje vodič za kotačić za odabir načina
(objašnjenje pojedinih načina snimanja).
(On/Off)
Delete confirm.
Određuje hoće li se na zaslonu potvrde brisanja prethodno
odabrati brisanje ili poništavanje.
(„Delete” first /„Cancel” first)
Display Quality
Postavlja kvalitetu prikaza.
(High/Standard)
Pwr Save Start Time
Postavlja vremenske intervale za automatsko prebacivanje
na način rada za uštedu energije.
(30 min/5 min/2 min/1 min/10 sec)
PAL/NTSC Selector*2
Ako promijenite TV format uređaja, omogućit će se snimanje
videozapisa drugog formata.
Cleaning Mode
Pokreće način rada za čišćenje slikovnog senzora.
Demo Mode
Uključivanje/isključivanje pokazne reprodukcije videozapisa.
(On/Off)
TC/UB Settings
Postavlja vremenski kod (TC) i korisnički bit (UB).
(TC/UB Disp. Setting/TC Preset/UB Preset/TC Format/
TC Run/TC Make/UB Time Rec)
Remote Ctrl
Određuje hoće li se koristiti infracrveni daljinski upravljač.
(On/Off)
HDMI Settings
Postavlja HDMI postavke.
(HDMI Resolution/
24p/60p Output*1/
HDMI Info. Display/
TC Output/
REC Control/
CTRL FOR HDMI)
USB Connection
Postavlja USB način spajanja.
(Auto/Mass Storage/MTP/PC Remote)
USB LUN Setting
Poboljšava kompatibilnost ograničavanjem funkcija
USB veze. Postavite na [Multi] u uobičajenim uvjetima,
a na [Single] samo kada nije moguća uspostava veze
između fotoaparata i računala ili AV komponente.
(Multi/Single)
Language
Odabire jezik.
Date/Time Setup
Postavlja datum i vrijeme i ljetno računanje vremena.
Area Setting
Postavlja mjesto upotrebe.
HR
40
Funkcije koje se mogu odabrati gumbom MENU
Format
Formatira memorijsku karticu.
File Number
Postavlja način dodjele brojeva datoteka slikama
i videozapisima.
(Series/Reset)
Select REC Folder
Mijenja odabranu mapu za pohranu slika i filmova (MP4).
New Folder
Stvara novu mapu za pohranu fotografija i filmova (MP4).
Folder Name
Postavlja format mape za fotografije.
(Standard Form/Date Form)
Recover Image DB
Oporavlja datoteku baze podataka slika i omogućuje
snimanje i reprodukciju.
Display Media Info.
Prikazuje preostalo vrijeme snimanja videozapisa i broj
slika koje se mogu snimiti na memorijsku karticu.
Version
Prikazuje verziju softvera fotoaparata.
Certification Logo*3
Certifikacija se može prikazati na fotoaparatu.
Setting Reset
Vraća postavke na njihove zadane vrijednosti. Odabire
[Initialize] za vraćanje postavki na njihove zadane vrijednosti.
(Initialize/ Camera Settings Reset)
*1 Samo za modele kompatibilne sa standardom 1080 60i.
*2 Samo za modele kompatibilne sa standardom 1080 50i.
Ako uključite ovu stavku, bit će potrebno formatirati memorijsku karticu
na odgovarajući način kako bi bila kompatibilna sa sustavom PAL ili NTSC.
Imajte na umu također kako možda neće biti moguće reproducirati videozapise
snimljene u sustavu NTSC na TV-u sa sustavom PAL.
*3 Samo modeli za inozemstvo.
HR
41
Upotreba ugrađenog vodiča
Možete upotrijebiti [Custom Key Settings] kako biste vodič kroz fotoaparat
dodijelili željenom gumbu.
Ugrađeni vodič prikazuje objašnjenja za trenutno odabranu funkciju ili
postavku izbornika.
Gumb MENU t
(Custom Settings) t [Custom Key Settings] t
Odaberite željeni gumb dodijeljen funkciji. t [In-Camera Guide]
Pritisnite gumb MENU i upotrijebite kotačić za upravljanje kako biste odabrali
stavku u MENU za koju želite pročitati objašnjenje i zatim pritisnite gumb
kojem je dodijeljena funkcija [In-Camera Guide].
HR
42
Priprema fotoaparata
Punjenje kompleta baterija
Prije prve uporabe fotoaparata napunite komplet baterija NP-FW50
(priloženo).
Komplet baterija InfoLITHIUM™ može se napuniti čak i ako nije
potpuno prazan.
Može se upotrebljavati i kada nije potpuno napunjen.
Napunjeni komplet baterija pomalo se prazni čak i kada ga ne
upotrebljavate. Kako biste izbjegli propuštene prilike za snimanje,
ponovno napunite komplet baterija prije snimanja.
1 Postavite prekidač ON/OFF (napajanje)
u položaj OFF.
2 Klizno pomaknite ručicu kako biste
otvorili poklopac.
3 Komplet baterija umetnite do kraja
Ručica za zaključavanje
i vrhom baterije pritisnite ručicu
za zaključavanje.
HR
43
Punjenje kompleta baterija
4 Zatvorite poklopac.
5 Priključite fotoaparat na adapter za izmjeničnu struju (priloženo) pomoću
mikro USB kabela (priloženo) i uključite adapter za izmjeničnu struju
u zidnu utičnicu.
Žaruljica punjenja svijetli narančastom
bojom i punjenje započinje.
• Isključite fotoaparat dok
punite bateriju.
• Dok žaruljica punjenja treperi
i punjenje nije završeno, uklonite
i ponovno umetnite komplet baterija.
• U državama/regijama izvan SAD-a
i Kanade priključite kabel za
napajanje u adapter za izmjeničnu
struju, a adapter za izmjeničnu
struju uključite u zidnu utičnicu.
HR
44
Žaruljica punjenja
Uključena: punjenje
Isključena: punjenje završeno
Treperi:
pogreška punjenja ili je punjenje privremeno
zaustavljeno jer temperatura fotoaparata
nije unutar zadanog raspona
Punjenje kompleta baterija
Napomene
• Ako žaruljica punjenja na fotoaparatu treperi kada je adapter izmjenične struje
uključen u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno jer je
temperatura izvan preporučenog raspona. Punjenje se nastavlja kada se temperatura
vrati unutar odgovarajućeg raspona. Preporučujemo vam da komplet baterija punite
pri temperaturi okoline od 10 °C do 30 °C.
• Priključite adapter izmjenične struje (priloženo) u najbližu zidnu utičnicu. Ako dođe
do smetnji pri upotrebi adaptera izmjenične struje, odmah ga isključite iz zidne
utičnice kako biste isključili izvor napajanja.
• Kada komplet baterija punite prvi puta ili nakon dužeg perioda nekorištenja,
žaruljica punjenja može treperiti brzo. Ako se to dogodi, uklonite komplet baterija
iz fotoaparata i ponovno ga umetnite radi ponovnog punjenja.
• Baterije nemojte puniti neprekidno ili uzastopno ako ih ne koristite, ako su već
sasvim napunjene ili vrlo malo ispražnjene. U suprotnom možete uzrokovati
pogoršanje učinkovitosti baterije.
• Nakon završetka punjenja isključite adapter izmjenične struje iz zidne utičnice.
• Upotrebljavajte samo originalne komplete baterija, Micro USB kabel (priloženo)
i adapter izmjenične struje (priloženo) marke Sony.
Vrijeme punjenja (potpuno punjenje)
Vrijeme punjenja je oko 150 min ako koristite adapter izmjenične struje
(priloženo).
Napomene
• Gore navedeno vrijeme punjenja vrijedi za punjenje potpuno ispražnjenog
kompleta baterija pri temperaturi od 25 °C. Punjenje može potrajati duže
ovisno o okolnostima upotrebe i uvjetima.
HR
45
Punjenje kompleta baterija
Punjenje priključivanjem na računalo
Komplet baterija može se puniti priključivanjem fotoaparata na računalo
pomoću mikro USB kabela. Spojite fotoaparat na računalo dok je
fotoaparat isključen.
Napomene
• Ako je fotoaparat spojen s prijenosnim računalom koje nije spojeno s izvorom
napajanja, razina baterije prijenosnog računala se smanjuje. Ne punite dulje vrijeme.
• Kada je između računala i fotoaparata uspostavljena USB veza, nemojte uključivati/
isključivati ili ponovno pokretati računalo ili pokretati računalo iz stanja
pripravnosti. Fotoaparat može uzrokovati kvar. Prije uključivanja/isključivanja,
ponovnog pokretanja ili pokretanja računala iz stanja pripravnosti, isključite
fotoaparat iz računala.
• Punjenje pomoću ručno složenih ili prilagođenih računala nije zajamčeno.
Provjera preostale napunjenosti baterije
Indikator preostale napunjenosti prikazuje se na zaslonu.
Visoko
Nisko
Napomene
• Indikator preostale napunjenosti možda neće biti ispravan u određenim
okolnostima.
HR
46
Punjenje kompleta baterija
Uklanjanje kompleta baterija
Isključite fotoaparat. Klizno pomaknite
ručicu za zaključavanje nakon što ste
provjerili je li pristupna žaruljica (str. 14)
isključena i uklonite komplet baterija.
Nemojte ispustiti komplet baterija.
Ručica za zaključavanje
HR
47
Umetanje memorijske kartice
(prodaje se zasebno)
1 Klizno pomaknite ručicu kako biste
otvorili poklopac.
2 Umetnite memorijsku karticu.
• Umetnite memorijsku karticu tako da
sjedne na mjesto pazeći pri tome da
kosi kut bude okrenut na stranu kao
na slici.
Pazite da kosi kut bude okrenut
na pravu stranu.
3 Zatvorite poklopac.
Uklanjanje memorijske kartice
Provjerite da pristupna žaruljica (str. 14) ne svijetli te jednom gurnite
memorijsku karticu.
HR
48
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Memorijske kartice koje se mogu koristiti
S ovim fotoaparatom možete upotrebljavati sljedeće vrste memorijskih
kartica. Međutim, ne možemo jamčiti ispravan rad za sve vrste
memorijskih kartica.
Memorijska kartica
Za fotografije
Memory Stick PRO Duo™
A
Za videozapise
(samo Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick XC-HG Duo™
B
SD memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
SDHC memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
SDXC memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
• U ovom priručniku proizvodi u tablici zajednički se nazivaju:
A: Memory Stick PRO Duo media
B: SD kartica
Postupak prilikom snimanja videozapisa u XAVC S formatu
Upotrebljavajte sljedeće memorijske kartice:
– SDXC memorijska kartica (64 GB ili više i klasa 10 ili brža)
– SDXC memorijska kartica (64 GB ili više i UHS-I (U1))
– Memory Stick XC-HG Duo media
Napomene
• Fotografije snimljene na Memory Stick XC-HG Duo media ili SDXC memorijsku
karticu ne mogu se uvoziti i reproducirati na računalima ili AV uređajima koji nisu
kompatibilni sa sustavom exFAT*. Provjerite je li uređaj kompatibilan sa sustavom
exFAT prije nego što ga priključite na fotoaparat. Ako fotoaparat priključite na
nekompatibilan uređaj, možda će se od vas zatražiti da formatirate karticu.
Nikad nemojte potvrdno odgovoriti na upit o formatiranju kartice jer ćete tako
izbrisati sve podatke na kartici.
* exFAT je datotečni sustav koji koriste Memory Stick XC-HG Duo media i SDXC
memorijske kartice.
HR
49
Pričvršćivanje objektiva
Prije pričvršćivanja ili uklanjanja objektiva postavite glavni prekidač
fotoaparata u položaj OFF.
1 Uklonite poklopac kućišta s fotoaparata
Prednji poklopac objektiva
i stražnji poklopac objektiva sa stražnje
strane objektiva.
• Prilikom zamjene objektiva učinite to
brzo i čim dalje od prašnjavih mjesta
kako biste spriječili da prašina
i nečistoća uđu u fotoaparat.
• Prilikom snimanja uklonite prednji
poklopac objektiva s prednje strane
objektiva.
Poklopac kućišta
Stražnji poklopac objektiva
2 Postavite objektiv tako da poravnate
bijele oznake (oznake za postavljanje)
na objektivu i fotoaparatu.
• Držite fotoaparat s objektivom
usmjerenim prema dolje kako biste
spriječili da prašina uđe u fotoaparat.
Bijele oznake
3 Lagano gurnite objektiv prema
fotoaparatu i okrenite ga u smjeru
kazaljke na satu dok ne sjedne na
svoje mjesto.
• Provjerite jeste li objektiv postavili
ravno.
HR
50
Pričvršćivanje objektiva
Napomene
• Pri postavljanju objektiva nemojte pritiskati gumb za otpuštanje objektiva.
• Nemojte na silu pričvršćivati objektiv.
• Za korištenje A-mount objektiva (prodaje se zasebno) potreban je adapter za
postavljanje (prodaje se zasebno). U priručniku za rad isporučenom uz adapter
za postavljanje potražite pojedinosti o korištenju adaptera.
• Kada želite snimiti slike cijelog kadra, koristite objektive dizajnirane za fotoaparate
za snimanje cijelog kadra.
• Pri nošenju fotoaparata na koji je pričvršćen objektiv čvrsto držite i fotoaparat
i objektiv.
• Pri zumiranju ili fokusiranju nemojte držati dio objektiva koji izlazi iz fotoaparata.
Uklanjanje objektiva
1 Do kraja pritisnite gumb za otpuštanje
objektiva i okrećite objektiv u smjeru
obrnutom od kazaljke na satu dok se
ne zaustavi.
Gumb za otpuštanje objektiva
2 Pričvrstite poklopce na prednji i stražnji
dio objektiva i poklopac kućišta na
fotoaparat.
• Prije njihova pričvršćivanja očistite ih
od prašine.
Napomene vezane uz zamjenu objektiva
Ako prilikom zamjene objektiva u fotoaparat uđe prašina ili nečistoća
i ostane na površini slikovnog senzora (dijela koji pretvara svjetlost
u električni signal), na fotografiji to može izgledati kao tamne točke,
ovisno o okruženju snimanja.
Kada pričvršćujete/uklanjate objektiv, pokušajte ga brzo zamijeniti što dalje
od prašnjavih mjesta.
HR
51
Postavljanje datuma i vremena
Kada prvi put uključite fotoaparat ili nakon početnog prilagođavanja
funkcija, pojavljuje se zaslon za postavljanje datuma i vremena.
1 Postavite glavni prekidač u uključeni
položaj ON kako biste uključili fotoaparat.
Prikazat će se zaslon za postavljanje
datuma i vremena.
• Kako biste isključili fotoaparat,
postavite glavni prekidač u isključeni
položaj OFF.
2 Provjerite je li na zaslonu odabrano
[Enter] i zatim na kotačiću za
upravljanje pritisnite z.
3 Odaberite željenu geografsku lokaciju te pritisnite z.
4 Pritisnite v/V na kotačiću za upravljanje ili odaberite stavku za
podešavanje okretanjem kotačića za upravljanje, a zatim pritisnite z.
5 Pritisnite v/V/b/B ili odaberite željenu postavku okretanjem kotačića
za upravljanje, a zatim pritisnite z.
6 Ponovite korake 4 i 5 kako biste postavili druge stavke, a zatim odaberite
[Enter] i pritisnite z na kotačiću za upravljanje.
Postupak za poništavanje postavke datuma i vremena
Pritisnite gumb MENU.
HR
52
Postavljanje datuma i vremena
Provjera ili ponovno postavljanje datuma/vremena i područja
Zaslon za postavljanje datuma i vremena automatski se prikazuje prilikom
prvog uključivanja ili kada se interna rezervna baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja isprazni. U izborniku ponovno postavite datum
i vrijeme.
Gumb MENU t
(Setup) t
[Date/Time Setup] ili [Area Setting]
Gumb MENU
Napomene
• Fotoaparat nema funkciju umetanja datuma na slike. Datum možete umetnuti,
a sliku spremiti ili ispisati pomoću softvera PlayMemories Home (str. 78).
Zadržavanje postavke datuma i vremena
Ovaj fotoaparat ima unutarnju bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja
za zadržavanje postavki datuma i vremena i ostalih postavki bez obzira je
li uređaj uključen ili isključen i je li baterija umetnuta ili ne.
HR
53
Snimanje jasne slike bez trešnje
fotoaparata
„Trešnja fotoaparata” odnosi se na neželjeno pomicanje pri pritisku na
tipku okidača, koje uzrokuje mutnu sliku.
Kako biste smanjiti trešnju fotoaparata slijedite instrukcije u nastavku.
Indikator upozorenja o trešnji fotoaparata
U situacijama u kojima dolazi
do trešnje fotoaparata, indikator
(upozorenja o trešnji fotoaparata)
treperi. U tom slučaju koristite tronožac
ili bljeskalicu.
Indikator
fotoaparata)
(upozorenja o trešnji
Napomene
• Indikator upozorenja o trešnji fotoaparata ne pojavljuje se u sljedećim situacijama:
– Kada je ekspozicija postavljena na M/S] ili tijekom snimanje videozapisa.
– Kada je način prikaza postavljen na [No Disp. Info.], [Level] ili [Histogram].
Korištenje funkcije SteadyShot
Ova vam funkcija omogućava snimanje s optimalnom kompenzacijom
trešnje fotoaparata za objektiv koji koristite.
1 Gumb MENU t
(Camera Settings) t [SteadyShot] t [On]
2 [SteadyShot Settings] t [SteadyShot Adjust.] t Odaberite željene
postavke.
HR
54
Snimanje jasne slike bez trešnje fotoaparata
Auto
Analizira informacije koje daje objektiv i automatski
kompenzira trešnju fotoaparata.
Manual
Kompenzira trešnju fotoaparata korištenjem žarišne duljine
određene s pomoću [SteadyS. Focal Len.] (8 mm – 1000 mm).
• Određivanje žarišne duljine objektiva za snimanje.
Napomene
• Funkcija SteadyShot možda neće raditi optimalno odmah čim se uključi napajanje,
odmah nakon što usmjerite fotoaparat prema objektu snimanja ili kada je gumb
okidača pritisnut do kraja bez zaustavljanja na pola puta.
• Kada koristite tronožac deaktivirajte funkciju SteadyShot jer u suprotnom postoji
mogućnost kvara funkcije SteadyShot.
• Kada fotoaparat ne može dobiti informacije o žarišnoj duljini od objektiva, funkcija
SteadyShot ne radi ispravno. Postavite funkciju [SteadyShot Adjust.] na način rada
[Manual] i postavite [SteadyS. Focal Len.] kako biste odredili objektiv koji koristite.
• Kada fotoaparat ne može dobiti informacije o žarišnoj duljini od objektiva ili je
funkcija [SteadyShot Adjust.] postavljena na način rada [Manual], trenutačno
postavljena vrijednost žarišne duljine funkcije SteadyShot prikazuje se na strani
gdje se nalazi
.
• Kada koristite telekonverzijski objektiv Sony itd., funkciju [SteadyShot Adjust.]
postavite na način rada [Manual] i odredite žarišnu duljinu.
HR
55
Snimanje jasne slike bez trešnje fotoaparata
Pravilno držanje fotoaparata
Stabilizirajte gornji dio tijela i zauzmite položaj koji sprječava pomicanje
fotoaparata.
Način rada s tražilom
Način rada s tražilom
(okomit položaj)
Način rada s monitorom
Prikaz 1
Jedna ruka drži rukohvat fotoaparata, a druga podupire objektiv.
Prikaz 2
Zauzmite siguran stav sa stopalima u širini ramena.
Prikaz 3
Blago pritisnite laktove uz tijelo.
Kada snimate iz klečećeg položaja, umirite gornji dio tijela tako da lakat
položite na koljeno.
HR
56
Uklanjanje poklopca okulara
Kada pričvršćujete kutno tražilo FDA-A1AM (prodaje se zasebno)
na fotoaparat, uklonite poklopac okulara.
Stavite prste ispod poklopca okulara
i klizno ga pomaknite prema gore.
Napomene
• Kada kutno tražilo FDA-A1AM (prodaje se zasebno) pričvrstite na fotoaparat,
prebacite prikaz između tražila i zaslona postavljanjem funkcije [FINDER/
MONITOR] na
(Custom Settings).
HR
57
Snimanje i prikaz slika
Snimanje slika
U načinu [Auto Mode] fotoaparat analizira objekt i omogućuje snimanje
s odgovarajućim postavkama.
1 Postavite glavni prekidač u uključeni položaj ON kako biste uključili
fotoaparat.
2 Kotačić za odabir načina postavite
na
(Auto Mode).
3 Pogledajte u tražilo i držite fotoaparat.
4 Odredite veličinu objekta.
Kada koristite objektiv s ručicom zuma:
Pomaknite ručicu zuma.
Kada koristite objektiv s prstenom
za zumiranje:
Okrenite prsten za zumiranje.
• Optički zum nije dostupan kada
je postavljen objektiv fiksne
žarišne duljine.
• Ako je raspon optičkog zumiranja
premašen kad je postavljen objektiv
s električnim zumom, fotoaparat se
automatski prebacuje na zumiranje
koje nije optičko.
HR
58
Prsten za zumiranje
Snimanje slika
5 Pritisnite gumb okidača do pola
kako biste fokusirali.
• Kada je slika fokusirana, začuje
se zvučni signal i upale se svjetla
indikatora z ili
.
6 Pritisnite gumb okidača do kraja kako biste snimili sliku.
• Ako je opcija [Auto Obj. Framing] postavljena na [Auto], pri snimanju lica,
objekata izbliza (makro) ili objekata koji se prate putem funkcije Lock-on
AF, fotoaparat analizira prizor i automatski smanjuje snimljenu sliku
u odgovarajuću kompoziciju. Spremit će se i izvorne i smanjene slike.
HR
59
Snimanje videozapisa
1 Pritisnite gumb MOVIE za početak
snimanja.
• Kada je opcija [MOVIE Button]
unaprijed postavljena na [Always],
snimanje videozapisa možete pokrenuti
iz bilo kojeg načina snimanja.
Gumb MOVIE
2 Ponovno pritisnite gumb MOVIE za zaustavljanje snimanja.
Napomene
• Prilikom snimanja videozapisa može biti snimljen zvuk rada fotoaparata. Snimanje
zvuka možete onemogućiti postavljanjem postavke [Audio Recording] na [Off]
(str. 34).
• Radi sprječavanja snimanje zvuka prstena zuma koji se čuje pri korištenju objektiva
s električnim zumom tijekom snimanja videozapisa, preporučuje se snimanje video
zapisa uz korištenje ručice za zumiranje. Kada pomičete ručicu za zumiranje, blago
položite prst na ručicu i radite njome bez naglih pokreta.
• Kontinuirano vrijeme snimanja videozapisa ovisi o temperaturi okoline i stanju
fotoaparata. Pogledajte „Napomene o neprekidnom snimanju videozapisa” (str. 84).
• Kad se pojavi ikona
, temperatura fotoaparata je previsoka. Isključite fotoaparat
i pričekajte da se njegova temperatura smanji.
• Kada dulje vrijeme kontinuirano snimate, možete osjetiti da se fotoaparat ugrijao.
To je normalno. Može se pojaviti i [Internal temp. high. Allow it to cool.]. U tom
slučaju isključite fotoaparat i pričekajte da ponovno postane spreman za snimanje.
• Prilikom snimanja može biti snimljen i zvuk kukica trake za nošenje na ramenu
(trokutaste kukice), ovisno o tome kako se upotrebljava.
HR
60
Reprodukcija slika
1 Pritisnite gumb
.
Gumb
2 Odaberite sliku pritiskom na b/B na kotačiću za upravljanje.
• Za reprodukciju videozapisa pritisnite z na kotačiću za upravljanje.
Ako tijekom reprodukcije videozapisa pritisnete V na kotačiću za
upravljanje, prikazat će se upravljačka ploča.
Upravljačka ploča
Radnja tijekom reprodukcije videozapisa
N
Reprodukcija
X
Pauziranje
M
Premotavanje unaprijed
m
Premotavanje unatrag
T
Reprodukcija usporene snimke
t
Reprodukcija usporene snimke unatrag
>
Sljedeći videozapis
.
Prethodni videozapis
C
Kadar unaprijed
c
Kadar unatrag
Postavke jačine zvuka
Zatvara upravljačku ploču
Napomene
• Videozapisi snimljeni na drugim uređajima možda se neće moći reproducirati na
ovom fotoaparatu.
HR
61
Reprodukcija slika
Prebacivanje između snimanja slike i videozapisa
Kako biste reproducirali slike postavite [View Mode] na [Folder
View(Still)], a za reprodukciju videozapisa postavite [View Mode] na
[Folder View(MP4)], [AVCHD View] ili [XAVC S View]. Kada odaberete
[Date View], i slike i videozapisi prikazat će se na zaslonu poredani
po datumu.
Gumb MENU t
HR
62
(Playback) t [View Mode] t Odaberite željeni način.
Brisanje slika
Nakon što izbrišete sliku, ne možete je vratiti. Provjerite želite li stvarno
izbrisati sliku prije nastavka.
1 Dok je prikazana slika koju želite
izbrisati pritisnite gumb
(brisanje).
Gumb
(brisanje)
2 Odaberite [Delete] s pomoću v/V na kotačiću za upravljanje, a zatim
pritisnite z.
• Kako biste odjednom izbrisali više slika, odaberite gumb MENU t
(Playback) t [Delete].
Napomene
• Zaštićene slike ne mogu se izbrisati.
HR
63
Odabir načina snimanja
Odabir načina snimanja
Okrenite kotačić za odabir načina
i postavite na željeni način snimanja.
Dostupni su sljedeći načini snimanja.
(Auto Mode)
(Program Auto)
Omogućuje vam snimanje fotografija uz automatsku
prilagodbu postavki.
Omogućuje vam snimanje fotografija uz automatsku
prilagodbu ekspozicije (brzine zatvarača i vrijednosti
otvora blende). Druge postavke mogu se prilagoditi ručno.
(Aperture Priority)
Snimanje uz prilagodbu otvora blende i promjenu raspona
fokusiranja ili uz defokusiranje pozadine.
(Shutter Priority)
Prilagođava brzinu zatvarača kako bi se prikazalo
kretanje objekta.
(Manual Exposure)
Omogućuje vam snimanje nakon ručnog podešavanja
ekspozicije (brzine zatvarača i vrijednosti otvora blende)
pomoću prednjeg ili stražnjeg kotačića.
1/2 (Memory recall)
Poziva postavke koje su prethodno registrirane u [Memory]
pod
(Camera Settings).
(Scene Selection) Omogućuje vam snimanje uz memorirane postavke ovisno
o sceni.
(Sweep
Panorama)
(Movie)
HR
64
Omogućuje vam snimanje panoramskih slika kombiniranjem
više slika.
Omogućuje vam promjenu postavki snimanja i snimanje
videozapisa.
Funkcije snimanja dostupne za sve načine
snimanja
Funkcije koje možete koristiti ovise o odabranom načinu snimanja.
U tablici u nastavku znak pokazuje dostupne funkcije, a znak – funkcije
koje nisu dostupne.
Shoot Mode
Exposure
Comp.
Self-timer
Cont.
Shooting
Face
Detection
Smile
Shutter
Auto Obj.
Framing
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–*
*
* Kada je način snimanja postavljen na M, ekspoziciju možete podesiti
samo ako je [ISO] postavljena na [ISO AUTO].
HR
65
Različite funkcije
Korištenje različitih funkcija
Ovaj priručnik ukratko vas upoznaje s korištenjem fotoaparata i popisom
funkcija. Više informacija o fotoaparatu potražite u „Priručnik” (str. 2),
gdje se nalaze detaljne upute za mnoge funkcije.
Creative Style
Željenu vrstu obrade slike možete odabrati između 13 stilova, a možete
također podesiti kontrast, zasićenje i oštrinu svake stavke [Creative Style].
1 Gumb MENU t
(Camera
Settings) t [Creative Style]
2 Odaberite željenu stavku koristeći
tipke v/V na kotačiću za upravljanje.
Stavka [Creative Style]
HR
66
[Style Box]
Možete fino prilagoditi postavku
i spremiti podešenu postavku.
Korištenje različitih funkcija
DRO/Auto HDR
Korištenjem funkcije [DRO/Auto HDR] možete snimiti različito gradiranje
kontrasta slike.
[D-Range Opt.]: Podjelom slike na mala područja fotoaparat analizira
kontrast svjetla i sjene između objekta i pozadine i stvara sliku optimalne
svjetline i gradacije.
[Auto HDR]: Snimanjem tri slike različite ekspozicije te zatim
preklapanjem slike pravilne ekspozicije, svijetla područja podeksponirane
slike i tamna područja nadeksponirane slike stvaraju jednu sliku bogate
gradacije.
1 Gumb MENU t
(Camera
Settings) t [DRO/Auto HDR]
2 Odaberite željenu postavku koristeći
tipke v/V na kotačiću za upravljanje.
File Format
Gumb MENU t
(Camera Settings) t [
Odaberite željeni način.
File Format] t
XAVC S
Snima XAVC S videozapise (24p*/30p/25p/60p/50p).
Ovaj format podržava više brzine prijenosa u bitovima
od AVCHD ili MP4.
Audio: LPCM
* Samo za modele kompatibilne sa standardom 1080 60i.
AVCHD
Snima AVCHD videozapise (60i/50i/24p/25p/60p/50p).
Ovaj format datoteke pogodan je za gledanje videozapisa
na TV-u visoke rezolucije. Možete izraditi Blu-ray Disc,
AVCHD disk za snimanje ili DVD-Video disk s pomoću
softvera PlayMemories Home.
Audio: Dolby Digital
MP4
Snima MP4 (AVC) videozapise. Ovaj je format prikladan
za web-učitavanja, privitke e-pošte itd.
Audio: AAC
HR
67
Korištenje različitih funkcija
Napomene
• Kada snimate s [
File Format] postavite na [XAVC S], potrebna je SDXC
memorijska kartica (64 GB ili više i klase 10 ili brže) (str. 49).
• Ne možete izraditi disk korištenjem softvera PlayMemories Home ako je videozapis
snimljen s [
File Format] postavljenim na [XAVC S] ili[MP4].
Record Setting
Što je veća brzina prijenosa, to je viša kvaliteta slike.
GumbMENU t
(Camera Settings) t [
Odaberite željeni način.
Kada je [
Record Setting] t
File Format] postavljena na [XAVC S]
Record Setting
Brzina prijenosa u bitovima
Opis
60p 50M
50p 50M
Pribl. 50 Mbps (prosj.)
Snima videozapise velike kvalitete slike
pri rezol. 1920 × 1080 (60p/50p).
30p 50M
25p 50M
Pribl. 50 Mbps (prosj.)
Snima videozapise velike kvalitete slike
pri rezol. 1920 × 1080 (30p/25p).
24p 50M*
Pribl. 50 Mbps (prosj.)
Snima videozapise velike kvalitete slike
pri rezol. 1920 × 1080 (24p). To stvara
atmosferu kao u kinu.
* Samo za modele kompatibilne sa standardom 1080 60i.
Kada je [
File Format] postavljena na [AVCHD]
Record Setting
Brzina prijenosa u bitovima
Opis
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
Pribl. 24 Mbps (max.)
Snima videozapise velike kvalitete slike
pri rezol. 1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
Pribl. 17 Mbps (prosj.)
Snima videozapise standardne kvalitete
slike pri rezol. 1920 × 1080 (60i/50i).
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
Pribl. 28 Mbps (max.)
Snima videozapise velike kvalitete slike
pri rezol. 1920 × 1080 (60p/50p).
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
Pribl. 24 Mbps (max.)
Snima videozapise velike kvalitete slike
pri rezol. 1920 × 1080 (24p/25p).
To stvara atmosferu kao u kinu.
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
Pribl. 17 Mbps (prosj.)
Snima videozapise velike kvalitete slike
pri rezol. od 1920 × 1080 (24p/25p).
To stvara atmosferu kao u kinu.
HR
68
Korištenje različitih funkcija
Kada je [
File Format] postavljena na [MP4]
Record Setting
Brzina prijenosa u bitovima
Opis
1440×1080 12M Pribl. 12 Mbps (prosj.)
Snima videozapise pri rezol.
od 1440 × 1080.
VGA 3M
Snima videozapise veličine VGA.
Pribl. 3 Mbps (prosj.)
Napomene
• Videozapise snimljene korištenjem postavke [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] pod [
Record Setting]
konvertira softver PlayMemories Home kako bi stvorio snimljeni disk u formatu
AVCHD. Ta konverzija može potrajati dulje vrijeme. Također, ne možete stvoriti
disk u izvornoj kvaliteti slike. Ako želite zadržati izvornu kvalitetu slike, pohranite
filmove na Blu-ray disk.
• Za reprodukciju videozapisa formata 24p/25p na TV-u, TV mora biti kompatibilan
s formatima 24p/25p. Ako TV nije kompatibilan s formatom 24p/25p, videozapisi
formata 24p/25p reproducirat će se kao videozapisi formata 60i/50i.
• Možete snimati slike u formatu Super 35 mm kada je [APS-C Size Capture]
postavljena na [On] (str. 36).
Prilagođavanje kvalitete slike (Picture Profile)
Pri snimanju videozapisa možete promijeniti postavke, primjerice boju
i nijansu.
Postavke kvalitete slike za različite uvjete snimanja spremljene su od [PP1]
do [PP7] kao zadane postavke videozapisa.
Gumb MENU t
(Camera Settings) t [Picture Profile] t
Odaberite željenu postavku.
Pojedinosti o [Picture Profile] potražite u „Priručnik” (str. 2).
Postavlja vremenski kod (TC/UB Settings)
Fotoaparat snima videozapise zajedno s podatkom o vremenu poput
vremenskog koda i korisničkog bita.
Gumb MENU t
postavku.
(Setup) t [TC/UB Settings] t Odaberite željenu
Pojedinosti o [TC/UB Settings] potražite u „Priručnik” (str. 2).
HR
69
Korištenje različitih funkcija
Postavke zvuka za snimanje videozapisa
Osim postavki za HD kvalitetu videozapisa, moraju se postaviti i sljedeće
stavke: [Audio Rec Level], [Audio Level Display] i [Audio Out Timing].
1
34
5
Kotačić za odabir načina
postavite na
(Movie).
2 Priključak i (za slušalice)
1
4
2
Gumb MENU t
(Custom
Settings) t [Audio Level
Display]
• Kada koristite slušalice, možete
postaviti kompenzaciju jeke
s pomoću [Audio Out Timing].
Gumb MENU t
(Camera
Settings) t [Audio Rec Level]
3
[Audio Level Display]
• Razinu zvuka možete prikazati
na zaslonu odabirom opcije [On]
u izborniku.
5
• Razinu snimanja zvuka
možete prilagoditi dok
pratite mjerač razine.
HR
70
Pritisnite gumb MOVIE
(videozapis) za početak ili
završetak snimanja.
Korištenje različitih funkcija
Funkcije reprodukcije
Odgovarajuće funkcije za reprodukciju su sljedeće:
A
Povećava ili smanjuje slike.
• Okrenite kotačić za upravljanje
kako biste povećali ili smanjili
sliku. Okrenite prednji ili
stražnji kotačić kako biste
prebacili na sljedeću/
prethodnu sliku.
B
C
D
Briše nepotrebne slike.
Mijenja na zaslon za
reprodukciju.
Zaslon indeks slika
• Možete odabrati broj slika
za prikazivanje: Gumb
MENU t
(Playback) t
[Image Index]
HR
71
Upotreba Wi-Fi funkcija
Upotreba funkcija Wi-Fi i NFC jednim
dodirom
Pomoću funkcija Wi-Fi i NFC jednim dodirom na fotoaparatu možete
izvesti sljedeće radnje.
Spremanje slika na računalo.
Prijenos slika s fotoaparata na
pametni telefon.
Upotreba pametnog telefona kao
daljinskog upravljača za fotoaparat.
Prikaz fotografija na TV-u.
Detalje o funkcijama Wi-Fi i NFC One-touch potražite u priloženom
dokumentu pod naslovom „Vodič za Wi-Fi vezu/povezivanje jednim
dodirom (NFC)” ili u „Priručniku” (str. 2).
HR
72
Upotreba funkcija Wi-Fi i NFC jednim dodirom
Povezivanje fotoaparata s bežičnom pristupnom točkom
Povežite fotoaparat s bežičnom pristupnom točkom. Prije pokretanja
postupka provjerite imate li SSID (naziv pristupne točke) i lozinku za
bežičnu pristupnu točku.
1 Gumb MENU t
(Wireless) t [Access Point Set.]
2 Koristite v/V na kotačiću za upravljanje za odabir pristupne točke s kojom
se želite povezati. Pritisnite z na sredini kotačića za upravljanje i unesite
lozinku ako je uz bežičnu pristupnu točku prikazana ikona ključa, a zatim
odaberite [OK].
Napomene
• Ako veza nije uspostavljena, pogledajte upute za rad za bežičnu pristupnu
točku ili se obratite administratoru pristupne točke.
• Kako biste spremili slike na računalo, instalirajte sljedeći namjenski softver
na računalo.
Ako upotrebljavate sustav Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
Ako koristite sustav Mac: Bežični automatski uvoz
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
HR
73
Korištenje aplikacija
Dodavanje aplikacija fotoaparatu
(preuzimanje aplikacija)
Fotoaparatu možete dodati željene funkcije povezivanjem putem interneta
s web-mjestom za preuzimanje aplikacije
(PlayMemories Camera
Apps). Npr., dostupne su sljedeće funkcije:
• Možete upotrebljavati razne efekte za snimanje slika.
• Možete prenositi slike na mrežne usluge izravno s fotoaparata.
Preuzimanje aplikacija
1 Idite na web-mjesto za preuzimanje aplikacije.
http://www.sony.net/pmca/
2 Slijedite upute na zaslonu i stvorite račun usluge.
• Ako imate račun, prijavite se na web-mjesto za preuzimanje aplikacije.
3 Odaberite željenu aplikaciju i preuzmite
je na fotoaparat prema uputama
na zaslonu.
1 Na USB priključnicu računala
2 Micro USB kabel
(priloženo)
3 Multi/Micro
USB Terminal
Napomene
• Funkcija preuzimanja aplikacije nije dostupna u svim državama i regijama.
Pojedinosti potražite na gore navedenom web-mjestu za preuzimanje aplikacije.
HR
74
Dodavanje aplikacija fotoaparatu (preuzimanje aplikacija)
Postupak za izravno preuzimanje aplikacija pomoću funkcije Wi-Fi
na fotoaparatu
Aplikacije možete preuzeti pomoću funkcije Wi-Fi bez spajanja
s računalom.
Odaberite gumb MENU t
(Application) t [Application List] t
(PlayMemories Camera Apps) pa slijedite upute na zaslonu za
preuzimanje aplikacija.
Najprije stvorite račun usluge.
Odaberite gumb MENU t
(Wireless) t [Access Point Set.] t
pristupna točka s kojom se povezuje t promijenite [IP Address Setting]
na [Auto] ako je postavljeno na [Manual].
Pokretanje aplikacije
1 Gumb MENU t
(Application) t [Application List] t Odaberite
željene aplikacije za pokretanje.
• Možete upotrijebiti izbornik [One-touch(NFC)] za instaliranje funkcija
jednog dodira NFC i pozivanje aplikacija prislanjanjem pametnog
telefona na oznaku
na fotoaparatu.
Prije upotrebe funkcija jednog dodira NFC postavite aplikacije koje
želite pozivati pomoću sljedećih postupaka:
• Gumb MENU t
(Wireless) 1 t [One-touch(NFC)] t
željene aplikacije
• Kada se prikaže zaslon snimanja na fotoaparatu, dodirnite fotoaparat
pametnim telefonom.
• Funkcija „Smart Remote Embedded” dodijeljena je gumbu
[One-touch(NFC)] prema zadanim postavkama.
HR
75
Prikaz slika na računalu
Upotreba softvera
Pomoću sljedećih aplikacija optimizirajte upotrebu slika snimljenih
fotoaparatom.
• Image Data Converter
• PlayMemories Home
• Remote Camera Control
Za pojedinosti o instalaciji pogledajte stranice od 77 do 80.
Zahtjevi sustava
Zahtjeve sustava za softver možete pronaći na sljedećoj URL adresi:
http://www.sony.net/pcenv/
HR
76
Upotreba softvera
Upotreba programa Image Data Converter
Pomoću programa Image Data Converter možete učiniti sljedeće:
• Možete reproducirati i uređivati slike snimljene u formatu RAW
uz različita ispravljanja, primjerice tonske krivulje ili oštrine.
• Možete prilagoditi slike balansom bijele boje, ekspozicijom
i [Creative Style] i sl.
• Možete spremiti slike koje su prikazane i uređene na računalu.
Sliku možete spremiti u formatu RAW ili u standardnom
formatu datoteke.
• Možete prikazati i usporediti slike formata RAW i JPEG snimljene
tim fotoaparatom.
• Slikama možete dodijeliti 5 ocjena.
• Možete primijeniti oznake u boji.
Za upotrebu programa Image Data Converter pogledajte Pomoć.
Kliknite [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Pomoć] t [Image Data Converter Ver.4].
Stranica podrške za Image Data Converter (samo na engleskom)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Instaliranje programa Image Data Converter
1 Preuzmite softver na sljedećoj URL adresi i instalirajte ga na računalo.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Napomene
• Prijavite se kao administrator.
HR
77
Upotreba softvera
Korištenje programa PlayMemories Home
Softver PlayMemories Home omogućuje uvoz fotografija i videozapisa na
računalo i njihovu upotrebu. PlayMemories Home je potreban za uvoz
XAVC S ili AVCHD videozapisa na računalo.
Reprodukcija uvezenih slika
Uvoz slika s fotoaparata
Za sustav Windows dostupne su i sljedeće funkcije:
Dijeljenje slika na servisu
PlayMemories Online™
Prikaz slika
u kalendaru
Stvaranje
diskova
s videozapisima
Prijenos slika na
mrežne usluge
• Softver Image Data Converter ili Remote Camera Control i sl. možete
preuzeti na sljedeći način: spojite fotoaparat s računalom t pokrenite
PlayMemories Home t kliknite [Notifications].
HR
78
Upotreba softvera
Napomene
• Za instalaciju softvera PlayMemories Home potrebna je internetska veza
• Za upotrebu softvera PlayMemories Home ili drugih mrežnih usluga potrebna
je internetska veza. PlayMemories Home ili druge mrežne usluge nisu dostupne
u svim državama ili regijama.
• Softver za sustav Mac potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ako je na vašem računalu instaliran softver PMB (Picture Motion Browser),
isporučen uz modele plasirane na tržište prije 2011., preko njega će se
tijekom instalacije instalirati softver PlayMemories Home. Upotrijebite
PlayMemories Home, nasljednika softvera PMB.
• Videozapise snimljene upotrebom postavke [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)],
[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ili [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] pod
[
Record Setting] konvertira softver PlayMemories Home kako bi stvorio
snimljeni disk u formatu AVCHD. Ta konverzija može potrajati dulje vrijeme.
Također, ne možete stvoriti disk s izvornom kvalitetom slike. Ako želite zadržati
izvornu kvalitetu slike, pohranite filmove na Blu-ray disk.
Instaliranje programa PlayMemories Home
1 Pomoću internetskog preglednika na računalu idite na sljedeću
URL adresu, a zatim kliknite [Install] t [Run].
http://www.sony.net/pm/
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.
HR
79
Upotreba softvera
Upotreba programa Remote Camera Control
Spojite fotoaparat na računalo. Pomoću programa Remote Camera Control
možete:
• Postaviti fotoaparat ili snimiti sliku s računala.
• Snimiti sliku izravno na računalo.
• Izvršiti snimanje u intervalima.
Prije korištenja postavite sljedeće: Gumb MENU t
[USB Connection] t [PC Remote]
(Setup) t
Instaliranje softvera Remote Camera Control
1 Pomoću internetskog preglednika na računalu idite na sljedeću
URL adresu.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste preuzeli i instalirali program
Remote Camera Control.
Napomene
• Za instalaciju softvera Remote Camera Control potrebna je internetska veza.
HR
80
Ostalo
Provjera broja slika i vremena snimanja
videozapisa
Kada umetnete memorijsku karticu
u fotoaparat i postavite glavni prekidač
u uključeni položaj ON, broj slika koje
je moguće snimiti (ako nastavite snimati
s trenutnim postavkama) prikazuje se
na zaslonu.
Napomene
• Kada „0” (broj slika koje se mogu snimiti) zatreperi žuto, memorijska kartica
je puna. Zamijenite memorijsku karticu drugom ili izbrišite slike s trenutne
memorijske kartice (stranica 39, 63).
• Kada „NO CARD” (broj slika koje se mogu snimiti) zatreperi žuto, to znači
da memorijska kartica nije umetnuta. Umetnite memorijsku karticu.
Broj slika koje se mogu snimiti na memorijsku karticu
U tablici u nastavku prikazan je približan broj slika koje se mogu snimiti
na memorijsku karticu formatiranu ovim fotoaparatom. Vrijednosti su
definirane testiranjem standardnih memorijskih kartica tvrtke Sony.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i vrsti
upotrijebljene memorijske kartice.
Image Size: L: 24M
Aspect Ratio: 3:2*
Memorijska kartica formatirana
ovim fotoaparatom
(mjerne jedinice: slike)
Kapacitet
Veličina
Standard
Fine
Extra fine
RAW & JPEG
RAW
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
280
195
105
54
74
560
395
215
105
145
1100
800
435
215
295
2250
1600
870
435
600
4600
3200
1700
870
1200
9200
6400
3450
1750
2400
* Kada je opcija [
Aspect Ratio] postavljen na [16:9], možete snimiti više slika
od broja prikazanog u gornjoj tablici (osim kada je odabrana opcija [RAW]).
HR
81
Provjera broja slika i vremena snimanja videozapisa
Broj slika koje se mogu snimiti upotrebom kompleta baterija
Imajte na umu da se stvarni brojevi mogu razlikovati ovisno o uvjetima
upotrebe.
Snimanje (slike)
Stvarno snimanje
(videozapisi)
Neprekidno snimanje
(videozapisi)
Pregledavanje (fotografije)
Zaslon
Tražilo
Zaslon
Tražilo
Zaslon
Tražilo
Trajanje baterije
—
—
Pribl. 65 min
Pribl. 60 min
Pribl. 100 min
Pribl. 100 min
Pribl. 280 min
Broj slika
Pribl. 350 slika
Pribl. 270 slika
—
—
—
—
Pribl. 5600 slika
Napomene
• Gore navedeni broj slika vrijedi kada je komplet baterija potpuno napunjen.
Broj slika može se smanjiti ovisno o uvjetima upotrebe.
• Broj slika koje se mogu snimiti vrijedi za snimanje u sljedećim uvjetima:
– Komplet baterija upotrebljava se pri temperaturi okoline od 25 °C.
– Koristi se objektiv FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
– Koristi se Sony Medij Memory Stick PRO Duo (Mark2) (prodaje se zasebno)
– Opcija [Viewfinder Bright.] postavljena je na [Manual] [±0].
– Opcija [Monitor Brightness] postavljena je na [Manual] [±0].
– Opcija [Display Quality] postavljena je na [Standard].
• Broj za „Snimanje (fotografije)” temelji se na standardu CIPA i vrijedi za snimanje
u sljedećim uvjetima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Opcija DISP postavljena je na [Display All Info.].
– Opcija [Focus Mode] postavljena je na [AF-S].
– Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
– Napajanje se uključuje i isključuje jednom nakon svakih deset snimanja.
• Broj minuta za snimanje videozapisa temelji se na standardu CIPA i vrijedi
za snimanje u sljedećim uvjetima:
– Opcija [
Record Setting] postavljena je na [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– Uobičajeno snimanje videozapisa: Trajanje baterije ovisi o uzastopnom snimanju,
zumiranju, stanju pripravnosti snimanja, uključivanju/isključivanju i sl.
– Neprekidno snimanje videozapisa: Trajanje baterije temelji se na neprekidnom
snimanju dok se ne dosegne ograničenje (29 minuta), a zatim se nastavlja
ponovnim pritiskom gumba MOVIE. Ostale se funkcije, primjerice zumiranje,
ne upotrebljavaju.
HR
82
Provjera broja slika i vremena snimanja videozapisa
Raspoloživo vrijeme snimanja za videozapis
U tablici u nastavku prikazan je približan broj ukupnog vremena snimanja
upotrebom memorijske kartice formatirane ovim fotoaparatom. Vrijeme
snimanja XAVC S i AVCHD videozapisa vrijeme je snimanja kada snimate
s pomoću opcije [Dual Video REC] postavljene na [Off].
Memorijska kartica formatirana ovim fotoaparatom
Kapacitet
Record Setting
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
1440×1080 12M
VGA 3M
(h (sat), min (minuta))
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10 min
20 min
40 min
1h
30 min
3h
6h
4h
5 min
2h
30 min
8h
15 min
5h
5 min
3h
6h
10 min
30 min
1h
9 min
15 min
35 min
10 min
20 min
40 min
10 min
30 min
20 min
40 min
1h
10 min
2h
25 min
2h
1h
15 min
1h
30 min
64 GB
2h
35 min
2h
35 min
2h
35 min
1h
2h
4h
8h
1h
20 min
4h
55 min
2h
45 min
5h
30 min
11 h
10 h
20 h
40 h
* Samo za modele kompatibilne sa standardom 1080 60i.
• Neprekidno snimanje moguće je otprilike 29 minuta
(propisano ograničenje proizvoda).
HR
83
Provjera broja slika i vremena snimanja videozapisa
Napomene
• Vrijeme snimanja videozapisa razlikuje se jer je fotoaparat opremljen funkcijom
VBR (varijabilna brzina prijenosa) koja automatski prilagođava kvalitetu slike
ovisno o sceni koja se snima. Kada snimate objekt koji se brzo kreće, slika je jasnija,
ali vrijeme snimanja je kraće jer je potrebno više memorije za snimanje.
Vrijeme snimanja ovisi i o uvjetima snimanja, objektu ili postavkama kvalitete/
veličine slike.
• Prikazane vrijednosti ne odnose se na vrijeme neprekidnog snimanja.
• Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i upotrijebljenoj
memorijskoj kartici.
• Za pojedinosti o reprodukciji videozapisa pogledajte stranicu 61.
Napomene o neprekidnom snimanju videozapisa
• Potrebno je mnogo energije za snimanje videozapisa visoke kvalitete ili neprekidno
snimanje upotrebom slikovnog senzora. Stoga će, ako nastavite snimati, temperatura
u fotoaparatu, osobito temperatura slikovnog senzora, porasti. U tom slučaju
fotoaparat se automatski isključuje jer visoke temperature utječu na kvalitetu
slika ili na unutarnji mehanizam fotoaparata.
• Raspoloživo vrijeme za snimanje videozapisa sljedećih je raspona ako fotoaparat
započne snimanje nakon što je dulje vrijeme bio isključen. (Sljedeće vrijednosti
prikazuju neprekidno vrijeme od početka snimanja do prekida snimanja
fotoaparata.)
Temperatura okoline
Vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa
20 °C
Oko 29 minuta
30 °C
Oko 29 minuta
40 °C
Oko 29 minuta
• Raspoloživo vrijeme za snimanje videozapisa razlikuje se s obzirom na temperaturu
ili stanje fotoaparata prije početka snimanja. Ako često izvršavate rekompoziciju ili
snimate slike nakon uključivanja napajanja, temperatura u fotoaparatu će porasti
i raspoloživo vrijeme snimanja bit će kraće.
• Kada je označena postavka
, zaustavite snimanje videozapisa. Temperatura
u fotoaparatu porasla je na neprihvatljivu razinu.
• Ako fotoaparat prestane snimati zbog temperature, ostavite ga na nekoliko minuta
s isključenim napajanjem. Počnite snimati nakon što temperatura u fotoaparatu
potpuno padne.
HR
84
Provjera broja slika i vremena snimanja videozapisa
• Ako se pridržavate sljedećih uputa, vrijeme snimanja bit će duže.
– Držite fotoaparat dalje od izravnog sunčevog svjetla.
– Isključite fotoaparat kada se ne upotrebljava.
• Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja iznosi 29 minuta.
• Maksimalna veličina datoteke videozapisa je oko 2 GB, kada je opcija
[
File Format] postavljena na [AVCHD]. Kada je veličina datoteke oko 2GB,
automatski se stvara nova datoteka videozapisa.
HR
85
Specifikacije
Fotoaparat
[Sustav]
Vrsta fotoaparata: Digitalni
fotoaparat s izmjenjivim
objektivom
Objektiv: Objektiv Sony E-mount
[Slikovni senzor]
Format slike:
35 mm pune veličine (35,8 mm ×
23,9 mm), slikovni senzor CMOS
Efektivni broj piksela fotoaparata:
pribl. 24 300 000 piksela
Ukupan broj piksela fotoaparata:
pribl. 24 700 000 piksela
[SteadyShot]
Sustav: Ugrađeni senzor pomaka
sustava stabilizacije slike
[Zaštita od prašine]
Sustav: Zaštitni premaz na slikovnom
senzoru i mehanizmu pomaka
slikovnog senzora
[Sustav automatskog fokusiranja]
Sustav: sustav otkrivanja faza/sustav
otkrivanja kontrasta
Raspon osjetljivosti: –1 EV do
+20 EV (pri ISO osjetljivosti 100
ekvivalentno objektivu F2.0)
AF osvjetljivač: pribl. 0,3 m do 3 m
(prilikom upotrebe objektiva
FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS)
HR
86
[Elektroničko tražilo]
Vrsta: elektroničko tražilo
Ukupan broj točaka: 2 359 296 točaka
Pokrivanje kadra: 100%
Povećanje: pribl. 0,71 × s objektivom
50 mm na beskonačno, –1 m–1
Udaljenost oka od okulara: pribl.
27 mm od okulara, 22 mm
od okvira okulara na –1 m–1
(usklađeno sa standardom CIPA)
Prilagodba dioptra:
–4,0 m–1 do +3,0 m–1
[Monitor]
LCD zaslon: 7,5 cm (vrsta 3.0)
TFT pogon
Ukupan broj točaka: 1 228 800
(640 × 4 (RGBW) × 480) točaka
[Kontrola ekspozicije]
Način mjerenja: Mjerenje
s procjenom u 1 200 zona
Raspon mjerenja: –1 EV do +20 EV
(pri ISO osjetljivosti 100
ekvivalentno objektivu F2.0)
ISO osjetljivost (preporučena
razina ekspozicije):
Slike: ISO 100 do 25 600
(prošireni ISO 50), [ISO AUTO]
(ISO 100 do 6 400, može se
postaviti maksimum/minimum.)
Videozapisi: ISO 200 do 25 600
ekvivalent, [ISO AUTO] (ISO 200
do 6 400 ekvivalent, može se
postaviti maksimum/minimum.)
Smanjenje šuma za više kadrova:
[ISO AUTO]/ISO 100 do 51 200
(1 EV korak)
Specifikacije
Kompenziranje ekspozicije: ±5,0 EV
(mogućnost prebacivanja između
koraka 1/3 EV i 1/2 EV)
Ako se upotrebljava kotačić
kompenzacije ekspozicije:
±3,0 EV (raspon 1/3 EV)
[Zatvarač]
Vrsta: s elektroničkim upravljanjem,
okomito-poprečno, žarišna
ravnina
Raspon brzine:
Fotografije: 1/8 000 sekunde
do 30 sekundi, BULB
Videozapisi: 1/8 000 sekunde
do 1/4 sekunde (1/3 EV koraka),
– Uređaj kompatibilan
s formatom 1080 60i
do 1/60 sekunde u načinu
AUTOMATSKI
(do 1/30 sekunde
u automatskom načinu
sporog otvaranja blende)
– Uređaj kompatibilan
s formatom 1080 50i
do 1/50 sekunde u načinu
AUTOMATSKI
(do 1/25 sekunde
u automatskom načinu
sporog otvaranja blende)
Brzina sinkronizacije bljeskalice:
1/250 sekunde
[Neprekidno snimanje]
Brzina neprekidnog snimanja:
: maksimalno 5 slika
u sekundi/
: maksimalno
2,5 slike u sekundi
• U našim uvjetima mjerenja.
Brzina neprekidnog snimanja
može biti sporija ovisno
o uvjetima snimanja.
Broj neprekidnih snimki:
: 50 iznimno dobrih slika/
: 69 iznimno dobrih slika
[Format snimanja]
Format datoteke: Podržava JPEG
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline), RAW (format
Sony ARW 2.3)
Videozapis (XAVC S formata):
kompatibilno s formatom
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S
ver.1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2 kanala
(48 kHz 16 bit)
Videozapis (AVCHD formata):
AVCHD format kompatibilan
s Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch,
opremljen tehnologijom
Dolby Digital Stereo Creator
• Proizvedeno pod licencom
tvrtke Dolby Laboratories.
Videozapis (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
HR
87
Specifikacije
[Mediji za snimanje]
Medij memory Stick PRO Duo,
SD kartica
[Ulazni/izlazni terminali]
Multi/Micro USB terminal*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI: HDMI mikro priključak
vrste D
Terminal m (za mikrofon): stereo
mini utikač od
3,5 mm
Priključak i (za slušalice) stereo
mini utikač od
3,5 mm
* Podržava uređaje kompatibilne
s Micro USB-om.
[Napajanje, općenito]
Komplet baterija: komplet baterija
s mogućnošću ponovnog
punjenja NP-FW50
[Potrošnja energije (tijekom snimanja)]
Pri korištenju objektiva FE 28-70 mm
F3.5-5.6 OSS*
Kada koristite tražilo:
pribl. 3,5 W
Kada koristite monitor:
pribl. 2,6 W
* Isporučuje se uz ILCE-7M2K.
HR
88
[Ostalo]
Exif ispis: Kompatibilno
DPOF: Kompatibilno
Sukladnost ISPISA slike III:
Kompatibilno
Dimenzije: 126,9 mm × 95,7 mm ×
59,7 mm (Š/V/D, uključujući
izbočine)
Težina:
Pribl. 599 g (s baterijom
i medijem Memory
Stick PRO Duo)
Pribl. 556 g (samo kućište)
Radna temperatura: od 0 °C do 40 °C
[Bežični LAN]
Podržani format: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencijski pojas: Širina pojasa:
2,4 GHz
Sigurnost: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Način povezivanja: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/ručni
Način pristupa: infrastrukturni način
NFC: usklađeno s oznakom
NFC Forum Type 3 Tag
Broj modela WW328278
Specifikacije
Adapter izmjenične struje
AC-UD10/AC-UUD11
Objektiv FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
(isporučuje se uz ILCE-7M2K)
Preduvjeti napajanja: AC 100 V do
240 V, 50 Hz / 60 Hz, 70 mA
Izlazni napon: 5 V istosmjerne struje,
1,5 A
Žarišna duljina: 28 mm – 70 mm
Skupine/elementi objektiva: 8–9
Vidni kut: 75° – 34°
Minimalni fokus* 0,3 m – 0,45 m
Maksimalno povećanje: 0.19×
Minimalni otvor blende: f/22 – f/36
Promjer filtra: 55 mm
Mjere (maks. promjer × visina):
Pribl. 72,5 mm × 83 mm
Težina: Pribl. 295 g
SteadyShot: Dostupno
Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-FW50
Vrsta baterije: Litij-ionska baterija
Maksimalan napon:
8,4 V istosmjerne struje
Nazivni napon:
7,2 V istosmjerne struje
Maksimalan napon punjenja:
8,4 V istosmjerne struje
Maksimalna jakost struje pri
punjenju: 1,02 A
Kapacitet: uobičajeno 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Minimalno: 7,3 Wh (1 020 mAh)
* Minimalni fokus najkraća je
udaljenost od slikovnog senzora
do objekta.
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne najave.
O kompatibilnosti slikovnih podataka
• Ovaj je fotoaparat usklađen
s univerzalnim standardom DCF
(Design rule for Camera File
system) koji je ustanovilo
udruženje JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Ne možemo jamčiti reprodukciju
slika snimljenih fotoaparatom na
drugoj opremi ni reprodukciju
slika snimljenih ili uređenih
drugom opremom na
fotoaparatu.
HR
89
Specifikacije
Zaštitni znaci
• Memory Stick i
zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
• XAVC S i
registrirani su
zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” i logotip
„AVCHD Progressive” zaštitni su
znaci tvrtki Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
• Dolby i simbol dvostrukog D zaštitni
su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
• Pojam HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface
te logotip HDMI zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Windows je registrirani zaštitni
znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Mac je registrirani zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• iOS registrirani je zaštitni znak tvrtke
Cisco Systems, Inc.
• iPhone i iPad registrirani su zaštitni
znaci tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim
Državama i drugim državama.
• Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke
SD-3C, LLC.
• Android i Google Play zaštitni su znaci
tvrtke Google Inc..
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi
PROTECTED SET-UP registrirani su
zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
HR
90
• N Mark je zaštitni znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni su
znaci tvrtke Digital Living Network
Alliance.
• Facebook i logotip „f” zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube zaštitni
su znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Google Inc.
• Eye-Fi je zaštitni znak tvrtke
Eye-Fi, Inc.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda
upotrijebljeni u ovom priručniku
općenito su zaštitni znaci ili
registrirani zaštitni znaci
odgovarajućih razvojnih programera
ili proizvođača. Međutim, oznake ™
ili ® ne upotrebljavaju se u svim
slučajevima u ovom priručniku.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovore na često
postavljena pitanja potražite na našem
web-mjestu za korisničku podršku.
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising