Digitalni fotoaparat
Upute za uporabu
DSC-H7/H9
Podrobnosti o naprednim funkcijama potražite u
"Cyber-shot priručniku" (također sadržan na
isporučenom CD-ROM-u) i u PDF-vodiču "Cyber-shot
Step-up Guide".
Upute za uporabu
Prije uporabe ureñaja, molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik i sačuvate ga za buduću uporabu.
© 2007 Sony Corporation
3-196-623-11(1)
Bilješka za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj
strani ureñaja. Zabilježite serijski broj na dolje
označeno mjesto. Ove brojeve upotrijebite svaki
put kad kontaktirate svog Sony prodavatelja u
svezi s ovim proizvodom.
Broj modela DSC-H7/H9
Serijski broj _________________
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od
požara ili električnog udara, nemojte
izlagati uređaj kiši ili vlazi.
VAŽNE
SIGURNOSNE
NAPOMENE
Zbog osobne sigurnosti, molimo pažljivo
pročitajte ove sigurnosne napomene prije
uporabe ureñaja. Sačuvajte ovaj priručnik
za kasniju uporabu.
Pažljivo se pridržavajte svih upozorenja,
mjera opreza i uputa navedenih na ureñaju i
u uputama za uporabu.
Uporaba
Izvori napajanja
Ureñaj se smije priključiti isključivo na izvor
napajanja naveden na naljepnici. Ako niste
sigurni koliki napon je dostupan u vašem domu,
obratite se svom prodavatelju ili elektrodistributeru. Kod ureñaja koji rade na baterije ili neki
drugi izvor napajanja, pogledajte upute za
uporabu.
Preopterećenje
Nemojte preopteretiti zidne utičnice, produžne
kabele ili adapter iznad njihovih specifikacija jer
može doći do požara ili električnog udara.
Ulaz tekućina i predmeta
Nikada nemojte gurati bilo kakve predmete kroz
otvore na ureñaju jer možete doći u dodir s
dijelovima pod opasno visokim naponom ili
uzrokovati kratki spoj i time požar ili električni
udar. Nikada nemojte prolijevati bilo kakve
tekućine preko ureñaja.
Dodaci
Nemojte upotrebljavati dodatke koje ne
preporučuje proizvoñač jer mogu nastati opasne
situacije.
Čišćenje
Odspojite ureñaj iz zidne utičnice prije čišćenja
ili održavanja. Nemojte upotrebljavati tekuća
sredstva za čišćenje ili raspršivače. Za čišćenje
vanjskih površina ureñaja, upotrijebite krpu
blago natopljenu vodom.
2
Instaliranje
Voda i vlaga
Nemojte upotrebljavati ureñaje priključne na
mrežni napon u blizini vode, primjerice uz kadu
za kupanje, umivaonik, sudoper, praonik, u
vlažnom podrumu ili u blizini bazena.
Zaštita mrežnog kabela
Provedite mrežni kabel tako da se ne gazi po
njemu i da se ne prikliješti predmetima na njemu
ili u blizini. Posebno pripazite na utikač,
adaptere i mjesto gdje kabel izlazi iz ureñaja.
Dodatan pribor
Nemojte postavljati ureñaj na nestabilna kolica,
postolje, stativ, nosač i sl. Ureñaj može pasti i
uzrokovati ozbiljne ozljede djece ili odraslih te
se oštetiti. Upotrebljavajte samo kolica, postolja,
stative, nosače ili stolove koje preporučuje
proizvoñač ureñaja.
Ventilacija
Prorezi i otvori na ureñaju namijenjeni su
potrebnoj ventilaciji ureñaja. Kako bi se osigurao
pouzdan rad ureñaja i kako bi se ureñaj zaštitio
od pregrijavanja, proreze i otvore nemojte nikada
blokirati ili pokrivati.
− Nikada nemojte pokrivati proreze i otvore
tekstilnim ili drugim materijalima.
− Nikada nemojte blokirati proreze i otvore
stavljanjem ureñaja na krevet, kauč, tepih ili
drugu sličnu površinu.
− Nikada nemojte postavljati ureñaj u skučen
prostor kao što su polica za knjige ili ugradbeni
ormarić, osim ako nije osigurana pravilna
ventilacija.
− Nemojte postavljati ureñaj u blizinu ili iznad
radijatora ili grijalice te na mjestima izloženim
izravnom suncu.
Grmljavinsko nevrijeme
Kako biste dodatno zaštitili ureñaj tijekom
grmljavinskog nevremena i dok je ureñaj bez
nadzora ili se ne upotrebljava dulje vrijeme,
odspojite utikač iz zidne utičnice i odspojite
antenski ili kabelski sustav. Na taj način će se
ureñaj zaštiti od eventualnog udara munje i
prenapona.
Servisiranje
Kvarovi koji zahtijevaju servis
Odspojite ureñaj iz zidne utičnice i obratite se
stručnom servisnom osoblju u sljedećim
slučajevima:
− Ako se ošteti ili spali mrežni kabel ili utikač.
− Ako se preko ureñaja prolije tekućina ili
upadne strani predmet.
− Ako je ureñaj bio izložen kišili ili vodi.
− Ako je ureñaj bio izložen udarcu, primjerice od
pada, ili ako je kućište oštećeno.
− Ako ureñaj ne radi normalno unatoč poštivanju
uputa za uporabu. Podešavajte samo one
kontrole koje se navode u uputama za uporabu.
Nepravilnim podešavanjem ili podešavanjem
drugih kontrola može uzrokovati oštećenje te
često zahtijeva opsežne zahvate od strane
stručne osobe kako bi se ureñaj vratio u
normalno stanje.
− Ako se ureñaj očito ponaša drugačije –
potreban je servis.
Servisiranje
Nemojte pokušavati sami popraviti ureñaj jer
otvaranjem ili skidanjem pokrova možete
pristupiti dijelovima pod opasnim naponom ili
drugim opasnostima.
Servisiranje prepustite stručnom osoblju.
Zamjenski dijelovi
Ako je potrebno zamijeniti dijelove, pobrinite se
da serviser upotrijebi isključivo dijelove koje
navodi proizvoñač i koji imaju jednake
karakteristike kao i originalni dijelovi.
Nepravilne zamjene mogu uzrokovati požar,
električni udar i ostale opasnosti.
Sigurnosna provjera
Nakon svakog servisiranja ili popravka ureñaja,
zamolite servisera neka izvede osnovne sigurnosne provjere (prema uputi proizvoñača) kako
bi se utvrdilo je li ureñaj siguran za uporabu.
3
4
Prvo pročitajte
PAŽNJA
Zamijenite bateriju isključivo novom
baterijom navedenog tipa. U suprotnom
može doći do požara ili ozljeda.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Za korisnike u Europi
Ovaj proizvod je ispitan i potvrñena je
usklañenost sa smjernicom EMC za uporabu
spojnih kabela kraćih od 3 m.
Pažnja
Elektromagnetsko polje na odreñenim
frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog
digitalnog fotoaparata.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite
komunikacijski kabel (USB, i sl.).
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviñenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Odgovarajući pribor: Daljinski upravljač.
5
6
Sadržaj
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE ........................................................... 2
Prvo pročitajte ............................................................................................ 5
Napomene o uporabi fotoaparata ............................................................... 8
Prije početka...............................................................................10
Provjera isporučenog pribora .................................................................... 10
1 Priprema baterije ................................................................................... 12
2 Umetanje baterije/"Memory Stick Duo" kartice (nije isporučena)............. 13
3 Uključivanje fotoaparata/podešavanje sata ............................................ 15
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)........................16
Zum/bljeskalica/makrosnimanje/self-timer/prikaz na zaslonu .................... 17
Snimanje s ručnim postavkama ................................................................ 20
Pregled/brisanje slika ................................................................21
Promjena postavki – HOME/Menu............................................23
Uporaba izbornika HOME ......................................................................... 23
Opcije izbornika HOME............................................................................. 24
Uporaba opcija izbornika .......................................................................... 25
Opcije izbornika ........................................................................................ 26
Uporaba računala .......................................................................28
Podržani operativni sustavi za USB spajanje i aplikacijski softver
(isporučen) ................................................................................................ 28
Prikaz uputa "Cyber-shot Handbook" i "Cyber-shot Step-up Guide" ........ 29
Indikatori na zaslonu..................................................................30
Trajanje baterije i kapacitet memorije .....................................32
Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti/pregledati ....................... 32
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa ........................................... 33
U slučaju problema ....................................................................34
Baterija i napajanje.................................................................................... 34
Snimanje fotografija/videozapisa ............................................................... 35
Pregled snimaka ....................................................................................... 35
Mjere opreza ...............................................................................36
Tehnički podaci ..........................................................................37
7
Napomene o uporabi fotoaparata
Sigurnosne kopije unutarnje
memorije i "Memory Stick Duo"
kartice
Nemojte isključivati fotoaparat, vaditi bateriju ili
"Memory Stick Duo" dok svijetli indikator
pristupa jer možete oštetiti podatke unutarnje
memorije. Obavezno napravite sigurnosne kopije
podataka kako ih ne biste nepovratno izbrisali.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Prije snimanja važnih dogañaja izvedite probno
snimanje kako bi se uvjerili da fotoaparat radi
dobro.
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, vodu i
prskanje. Pročitajte "Mjere opreza" (str. 36)
prije uporabe fotoaparata.
• Pazite da se fotoaparat ne smoči. Ukoliko voda
dospije u fotoaparat, može uzrokovati kvarove
koji se u pojedinim slučajevima možda neće
moći popraviti.
• Fotoaparat ne usmjeravajte prema suncu ili
drugim izvorima svjetlosti. To može
uzrokovati nepopravljivo oštećenje fotoaparata.
• Fotoaparat ne koristite u blizini ureñaja s jakim
radiovalovima ili zračenjima, jer u tom slučaju
ureñaj neće dobro snimati ili reproducirati.
• Uporaba fotoaparata na pješčanim i prašnjavim
lokacijama može uzrokovati kvarove.
• Ukoliko doñe do kondenzacije vlage, pričekajte
da nestane prije uporabe fotoaparata (str. 36).
• Nemojte tresti ili udarati fotoaparat. Osim
kvarova i nemogućnosti snimanja fotografija,
može se dogoditi da više ne možete
upotrebljavati medij za snimanje ili da se
slikovni podaci oštete, izgube ili izbrišu.
• Prije uporabe očistite površinu bljeskalice.
Toplina pri radu bljeskalice može uzrokovati
prljanje površine bljeskalice ili lijepljenje
prašine po površini što će rezultirati
nedovoljnim svjetlom.
8
Napomene o LCD zaslonu, LCD
tražilu i objektivu
• LCD zaslon i LCD tražilo su proizvedeni
visoko preciznom tehnologijom tako da preko
99,99% piksela radi ispravno. Ipak, mogu se
trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u
boji (bijele, crvene, plave ili zelene). To je
normalno u procesu proizvodnje i ni na koji
način ne utječe na snimljeni materijal.
• Kad je napon baterije nizak, objektiv se može
prestati pomicati. Umetnite napunjenu bateriju
i ponovno uključite fotoaparat.
• Nemojte držati fotoaparat držeći LCD zaslon.
O kompatibilnosti slikovnih
podataka
• Ovaj fotoaparat je usklañen s pravilima DCF
(Design rule for Camera File system universal
standard) univerzalnog standarda kojeg je
utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electric
and Information Technology Industries).
• Reprodukcija slika snimljenih ovim
fotoaparatom na drugoj opremi i reprodukcija
slika snimljenih ili editiranih na drugoj opremi
na ovom fotoaparatu nije zajamčena.
Upozorenje o autorskim pravima
TV programi, filmovi, videovrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može
biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
Kompenzacija za sadržaj snimanja
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala.
9
Prije početka
Provjera isporučenog pribora
• Punjač baterije BC-CSG/BC-CSGB/
BC-CSGC (1)
• Vrpca za nošenje (1)
• Daljinski upravljač (1)
• Mrežni kabel (1)
• Sjenilo objektiva (1)/Adapterski prsten (1)
• Punjiva baterija NP-BG1 (1)/
Kutija za bateriju (1)
• Pokrov objektiva (1)/Vrpca pokrova objektiva
(1)
• USB, A/V višenamjenski kabel (1)
• CD-ROM (s aplikacijskim softverom za
Cyber-shot/"Cyber-shot Handbook"/"Cybershot Step-up Guide") (1)
• Upute za uporabu i Cyber-shot priručnik (1)
Učvršćivanje vrpce za nošenje i vrpce pokrova objektiva
Pričvrstite vrpcu na fotoaparat kako biste spriječili pad fotoaparata, oštećenje i sl.
10
Daljinski upravljač
Odašiljač
Tipka HOME
Tipka SLIDE SHOW
Tipka MENU
Tipka SHUTTER
za snimanje: Tipka zuma (W/T)
za gledanje: Tipka e/f (zum
reprodukcije)/Y (indeksni prikaz)
Kontrolna tipka
Napomena
UPOZORENJE
Izvadite izolaciju prije uporabe daljinskog
upravljača.
Izolacija
Zamjena baterije daljinskog
upravljača
1 Dok držite pritisnut graničnik, gurnite
nokat u prorez i izvucite držač baterije.
2 Umetnite novu bateriju tako da je + stana
Baterija može eksplodirati ako se njome
pogrešno rukuje. Nemojte je puniti,
rastavljati niti bacati u vatru.
• Kad se litijska baterija isprazni, domet
daljinskog upravljača može se smanjiti ili on
neće pravilno funkcionirati. U tom slučaju,
zamijenite bateriju novom Sony CR2025
litijskom baterijom.
Uporabom druge baterije možete uzrokovati
opasnost od požara ili eksplozije.
• Daljinski upravljač ima ugrañenu litijsku
bateriju (CR2025). Nemojte upotrebljavati
bateriju koja nije CR2025.
okrenuta prema gore.
3 Vratite držač baterije u daljinski upravljač
tako da klikne.
Graničnik
11
1 Priprema baterije
Indikator CHARGE
Mrežni kabel
1 Umetnite bateriju u punjač.
2 Spojite punjač baterije u zidnu utičnicu.
Uključuje se indikator CHARGE i započinje punjenje.
Kad se indikator CHARGE isključi, punjenje je završeno (osnovno punjenje).
Ako nastavite puniti bateriju još sat vremena (potpuno punjenje), baterija će trajati nešto dulje.
Vrijeme punjenja
Vrijeme potpunog punjenja
Praktično vrijeme punjenja
Približno 330 min
Približno 270 min
• Potrebno vrijeme za potpuno punjenje sasvim prazne baterije pri temperaturi od 25°C. U nekim
uvjetima punjenje može trajati dulje
• Za detalje o trajanju baterije i memorijskom kapacitetu pogledajte str. 32.
• Spojite punjač na lako dostupnu zidnu utičnicu.
• Čak i kad indikator CHARGE ne svijetli, punjač nije odspojen iz napajanja dok je god mrežni kabel
spojen na utičnicu. Pojavi li se problem tijekom uporabe punjača, odmah izvucite mrežni kabel iz
utičnice.
• Po završetku punjenja izvucite mrežni kabel iz utičnice i izvadite bateriju iz punjača.
• Ureñaj je namijenjen za uporabu s kompatibilnim Sony baterijama.
12
2 Umetanje baterije/"Memory Stick Duo" kartice (nije
isporučena)
Pokrov pretinca
baterije/"Memory
Stick Duo" kartice
Umetnite "Memory Stick
Duo" do kraja na prikazan
način dok ne klikne.
Umetnite bateriju uz
pritiskanje preklopke vrhom
baterije.
1 Otvorite pretinac baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
2 Umetnite "Memory Stick Duo" (nije priložen) do kraja dok ne klikne.
3 Umetnite bateriju.
4 Zatvorite pokrov pretinca baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
Ako nije umetnuta "Memory Stick Duo" kartica
Fotoaparat snima/reproducira slike pomoću unutrašnje memorije (približno 31 MB).
Provjera preostalog kapaciteta baterije
Pritisnite tipku POWER za uključenje fotoaparata i provjerite kapacitet baterije na LCD
zaslonu.
Indikator
preostale
baterije
Opis ikona
baterije
Kapacitet
baterije je
dostatan
Baterija je
gotovo
sasvim
puna
Baterija je
poluprazna
Baterija je slaba.
Snimanje/reprodukcija će se
uskoro zaustaviti.
Zamijenite bateriju
napunjenom ili je
napunite. (Indikator
upozorenja trepće).
• Potrebno je približno jednu minutu dok se prikaže točno preostalo vrijeme baterije.
• Prikazano preostalo vrijeme možda neće biti točno u odreñenim uvjetima.
• Kad uključite fotoaparat prvi put, prikazuje se izbornik Clock Set (str. 15).
13
Vađenje baterije/"Memory Stick Duo" kartice
Otvorite pokrov pretinca baterije/"Memory Stick Duo" kartice.
"Memory Stick Duo"
Indikator pristupa
ne smije biti
uključen. Jednom
pritisnite "Memory
Stick Duo".
Baterija
Pomaknite preklopku za vađenje baterije.
Pripazite da vam baterija ne ispadne.
• Nikad nemojte vaditi bateriju ili "Memory Stick Duo" dok je uključen indikator pristupa. U protivnom
se mogu uništiti podaci.
14
3 Uključivanje fotoaparata/podešavanje sata
Tipka # (reprodukcija)
Tipka POWER
Tipka z
Kontrolna tipka
Tipka HOME
1 Pritisnite tipku POWER ili # (reprodukcija).
2 Podesite sat kontrolnim tipkama.
1 Odaberite format datuma tipkama v/V, zatim pritisnite z.
2 Odaberite pojedinačne parametre tipkama b/B, brojčanu vrijednost podesite tipkama
v/V, zatim pritisnite z.
3 Odaberite [OK] i pritisnite z.
Za promjenu datuma i vremena
Pritisnite tipku HOME i odaberite [> Clock Settings] u izborniku ' (Settings) (str. 23, 24).
Kod uključenja fotoaparata
Ukoliko se fotoaparat napaja baterijom, fotoaparat se automatski isključi nakon 3 minute
mirovanja kako bi se spriječilo pražnjenje baterije (funkcija automatskog isključenja).
15
Jednostavno snimanje
Tražilo
Mikrofon
Okidač
Kontrolni kotačić
Tipka makro
snimanja
Tipka DISP
Tipka zuma (W/T)
Tipka MENU
Tipka bljeskalice
Kontrolna tipka
Tipka self-timera
Tipka HOME
Navoj za stativ (ispod)
1 Odaberite željenu funkciju pomoću kontrolnog kotačića.
Kod snimanja fotografija (Auto Adjustment mod): Odaberite !.
Kod snimanja videozapisa: Odaberite ".
2 Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.
Objekt smjestite u
sredinu okvira za
izoštravanje.
3 Snimajte pomoću okidača.
Snimanje fotografija:
1 Pritisnite i zadržite okidač dopola za
izoštravanje.
Indikator z (AE/AF lock) trepće (zeleno),
oglašava se zvuk, indikator prestaje treptati i
stalno svijetli.
2 Pritisnite okidač dokraja.
Indikator AE/AF lock
Snimanje videozapisa:
Pritisnite okidač dokraja.
Za zaustavljanje snimanja, ponovno pritisnite okidač dokraja.
16
Kontrolni kotačić/zum/bljeskalica/makro snimanje/self-timer/zaslon/
tražilo/sjenilo objektiva
Uporaba kontrolnog kotačića
W/T Uporaba zuma
Podesite kotačić na željenu funkciju.
! Auto Adjustment
Pritisnite T za zum, ili W za poništenje zuma.
Omogućuje jednostavno snimanje uz
automatsko podešavanje.
( Flash (Odabir načina rada
bljeskalice za snimanje fotografija)
P Program Shift
Omogućuje snimanje s automatskim
podešavanjem ekspozicije (brzina zatvarača
i otvor blende). Takoñer možete odabrati
razne postavke preko izbornika.
S Shutter Speed Priority Shooting
Omogućuje snimanje nakon ručnog
podešavanja brzine zatvarača.
A Aperture priority Shooting
Omogućuje snimanje nakon ručnog
podešavanja otvora blende.
M Manual Exposure Shooting
Omogućuje snimanje nakon ručnog
podešavanja ekspozicije.
" Movie Recording
Omogućuje snimanje videozapisa sa zvukom.
i High Sensitivity
Snimanje uz smanjeno osvjetljenje bez
uporabe bljeskalice.
Y Portrait
Snimanje uz izoštravanje objekta i
zamagljivanje pozadine.
= Advanced Sports Shooting
Snimanje uz predviñanje kretanja objekta i
izoštravanje.
i Twilight Portrait
Snimanje oštrih slika osoba na tamnim
mjestima bez gubitka noćnog ugoñaja.
4 Landscape
Snimanje uz izoštravanje udaljenih objekata.
SCN Scene Selection
Odabir načina snimanja u izborniku.*
*Scene Selection u izborniku
2 Twilight
Snimanje noćnih prizora bez gubitka noćnog
ugoñaja.
E Beach
Više puta pritisnite kontrolnu tipku B (()
dok ne odaberete željeni način rada
bljeskalice.
x : Flash Auto
Aktivira se ako nema dovoljno svjetla ili je
objekt osvijetljen straga (standardno
podešenje)
( : Uvijek se aktivira
(SL : Slow synchro (u skladu s uvjetima)
Brzina zatvarača je manja na tamnim
mjestima kako bi se jasno snimila
neosvijetljena pozadina.
, : Bljeskalica je isključena.
• Kod uporabe bljeskalice, bljeskalica se
automatski otvara. Ručno je zatvorite nakon
uporabe.
* Macro (Snimanje izbliza)
Pritisnite kontrolnu tipku b (*) više puta
za odabir željene opcije.
w : Makro snimanje isključeno
\ : Uključeno makro snimanje (W strana: Približno 1
cm ili dalje; T strana: Približno 120 cm ili dalje)
) Uporaba self-timera
Pritisnite više puta kontrolnu tipku V ())
za odabir željenog načina.
D : Bez uporabe self-timera
B : Vrijeme odgode self-timera 10 sekundi
C : Vrijeme odgode self-timera 2 sekunde
Pritisnite okidač. Trepće indikator selftimera i oglašava se zvučni signal do
otvaranja zatvarača.
Indikator
self-timera
Snimanje na obali mora ili jezera uz življi
prikaz plavetnila vode.
m Snow
Jasnije snimanje snježnih prizora.
h Fireworks
Snimanje vatrometa u punom sjaju.
17
DISP Promjena prikaza na zaslonu
Pritisnite kontrolnu tipku v (DISP).
Svaki put kad pritisnete v (DISP), prikaz
na LCD zaslonu ili LCD tražilu se mijenja
na sljedeći način:
Uključeno svjetlo LCD zaslona
r
Histogram uključen
r
Indikatori isključeni
r
Indikatori uključeni*
* Osvjetljenje LCD zaslona se vraća na
normalnu vrijednost.
Snimanje pomoću tražila
Pomoću tipke FINDER/LCD, možete
odabrati snimanje pomoću tražila ili LCD
zaslona. Dok upotrebljavate tražilo, slika se
ne prikazuje na LCD zaslonu. Prije
snimanja podesite oštrinu slike u tražilu
prema svojoj dioptriji pomoću regulatora
tako da slika bude oštra.
Tipka FINDER/LCD
Regulator za
podešavanje tražila
Snimanje u mraku (samo DSC-H9)
Funkcija Night Shot omogućuje snimanje u
mraku bez uporabe bljeskalice.
Podesite preklopku NIGHTSHOT na ON.
Podešavanje kuta LCD zaslona
(samo DSC-H9)
Možete podesiti kut LCD zaslona.
Preklopka NIGHTSHOT
• Nasilno pomicanje LCD zaslona ili pomicanje
preko navedenih mjera, može uzrokovati kvar.
18
Učvršćivanje sjenila objektiva
1 Učvrstite adapterski prsten dok je
fotoaparat isključen.
Pohranjivanje sjenila objektiva
Okrenite sjenilo objektiva kao na slici dolje
i zakrenite ga u smjeru kazaljki na satu dok
ne klikne.
Adapterski prsten
2 Okrenite pozicijski prsten i poravnajte
indikatore na prstenu s indikatorom na
fotoaparatu, kao na slici dolje.
Indikatori
Pozicijski prsten
3 Okrenite sjenilo objektiva i poravnajte
indikator na njemu s indikatorom na
pozicijskom prstenu dok ne klikne. Za to
vrijeme, pridržavajte indikator na
adapterskom prstenu tako da se ne okreće.
Sjenilo objektiva
19
Snimanje s ručnim postavkama
Uporaba regulatora
Sljedeće postavke možete podesiti pomoću regulatora:
• ISO vrijednost
• Brzina zatvarača
• Otvor blende
• Ekspozicija (EV)
• Okvir automatskog izoštravanja
− Ako je odabrano automatsko izoštravanje, podešava se
udaljenost izoštravanja.
Indikator okvira
automatskog izoštravanja
Ekspozicija
Otvor blende
Brzina zatvarača
ISO vrijednost
Odabir
Potvrñivanje
Regulator
Za odabir opcije
1 Okrenite regulator za odabir opcije koju
želite podesiti.
Pomaknite žuti indikator V za odabir
opcije.
Kontrolna tipka
3 Za podešavanje drugih opcija, pritisnite z
i zatim postupite na sljedeći način.
Opcije koje se ne mogu odabrati,
prikazane su sivo.
Za potvrđivanje opcije
Dok se vrijednost prikazuje žuto, može se
odabrati i podesiti okretanjem regulatora.
Prikazana vrijednost se podešava.
2 Pritisnite z kontrolnu tipku.
Vrijednost se prikazuje žuto.
20
Pregled/brisanje slika
Tipka MENU
Tipka # (reprodukcija)
Tipka e (zum reprodukcije)/
Y (indeksni prikaz)
Tipka f
(zum reprodukcije)
Višenamjenski
priključak (sa strane)
Kontrolna tipka (unutra)/
regulator (izvana)
Tipka HOME
Zvučnik (ispod)
1 Pritisnite tipku # (reprodukcija).
Pritisnete li tipku # (reprodukcija) dok je fotoaparat isključen, uključit ćete fotoaparat u
reprodukcijski mod. Ponovnim pritiskom na tipku #, aktivira se mod snimanja.
2 Odaberite sliku kontrolnim tipkama b/B.
Videozapis:
Pritisnite z za reprodukciju videozapisa. (Pritisnite z ponovno za zaustavljanje.)
Pritisnite B za prijelaz naprijed ili b za prijelaz natrag. (Pritisnite z za normalnu reprodukciju.)
Pritisnite V za prikaz izbornika postavki glasnoće, zatim pritisnite b/B za podešavanje glasnoće.
• Zakretanjem kotačića možete takoñer jednostavno prijeći na prethodnu/sljedeću sliku.
! Brisanje slika
1 Prikažite sliku koju želite obrisati i zatim pritisnite MENU.
2 Odaberite ! [Delete] tipkom v i odaberite [This Image] tipkama b/B, zatim pritisnite z.
3 Odaberite [OK] tipkom v, zatim pritisnite z.
f e Prikaz povećane slike (zum reprodukcije)
Dok je prikazana fotografija, pritisnite f.
Za smanjenje pritisnite e.
Za pomicanje povećanog dijela: v/V/b/B
Za povratak na normalnu veličinu slike: z
21
Y Indeksni prikaz slika
Pritisnite Y (indeksni prikaz) za prikaz indeksnog izbornika dok je prikazana fotografija.
Zatim tipkama v/V/b/B odaberite sliku.
Za povratak na prikaz jedne slike, pritisnite z.
• Indeksnom izborniku možete takoñer pristupiti odabirom opcije [z Index Display] u y [View Images]
izbornika HOME.
• Svakim pritiskom tipke Y (indeksni prikaz), broj slika u indeksnom prikazu se mijenja.
Brisanje slika u indeksnom prikazu
1 Pritisnite MENU dok je prikazan indeksni izbornik.
2 Odaberite [Delete] tipkom v i odaberite [Multiple Images] tipkama b/B, zatim pritisnite z.
3 Tipkama v/V/b/B odaberite sliku koju želite obrisati i pritisnite z.
Uz sliku je prikazana oznaka A.
Za poništenje odabira, odaberite sliku odreñenu za brisanje, zatim ponovno pritisnite z.
4 Pritisnite MENU i tipkom v odaberite [OK], zatim pritisnite z.
• Za brisanje svih slika u mapi, odaberite [All In This Folder], zatim pritisnite z u koraku 2.
Prikaz slika u nizu (Slide Show)
1 Pritisnite HOME i odaberite [I Slide Show] u y (View Images).
2 Tipkom v odaberite [OK] i zatim pritisnite z.
• Učinak je jednak kao i pritisak na tipku SLIDE SHOW na daljinskom upravljaču.
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Spojite fotoaparat na TV prijemnik pomoću višenamjenskog kabela (isporučen).
U višenamjensku priključnicu
Višenamjenski kabel
22
U audio/video ulazne priključnice
Promjena postavki – HOME/Menu
Uporaba izbornika HOME
Izbornik HOME je izbornik za pristup svim funkcijama fotoaparata. Iz izbornika HOME
možete odabrati način snimanja ili reprodukcije, ili promijeniti podešenja.
Kontrolna tipka
Tipka z
Tipka HOME
1 Pritisnite HOME za prikaz izbornika HOME.
Kategorija
Opcija
Vodič
2 Odaberite željenu kategoriju kontrolnim tipkama b/B.
3 Odaberite željenu opciju tipkama v/V, zatim pritisnite z.
Kad odaberete kategoriju H (Manage Memory) ili ' (Settings)
1 Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama v/V.
• To je primjenjivo samo kad odaberete ' (Settings).
2 Pomaknite udesno tipkom ►, odaberite podešenje tipkama v/V, zatim pritisnite z.
3 Odaberite podešenje tipkama v/V, zatim pritisnite z.
• Za uključenje načina snimanja, pritisnite tipku okidača dopola.
23
Za detalje o rukovanju 1 str. 23
Opcije izbornika HOME
Pritisnite tipku HOME za prikaz sljedećih opcija. Detalji o opcijama prikazuju se na zaslonu
pomoću vodiča.
Kategorija
Opcije
9 Shooting
Shooting
y View Images
Single Image
Index Display
Slide Show
; Printing, Other
Print
Music Tool
Download Music
H Manage Memory
Format Music
Memory Tool
Memory Stick Tool
Format
Change REC. Folder
Create REC. Folder
Copy
Internal Memory Tool
Format
' Settings
Main Settings
Main Settings 1
Beep
Initialize
Function Guide
Main Settings 2
USB Connect
Video Out
COMPONENT
Shooting Settings
Shooting Settings 1
AF Illuminator
AF Mode
Conversion Lens
Shooting Settings 2
Flash Sync.
Auto Review
Clock Settings
Language Setting
24
Grid Line
Digital Zoom
Auto Orientation
Expanded Focus
Uporaba opcija izbornika
Tipka MENU
Kontrolna tipka
Tipka z
1 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
Funkcijski vodič
• Izbornik će se prikazati samo u funkciji snimanja i reprodukcije.
• Ovisno o odabranom načinu rada, bit će prikazane različite opcije.
2 Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama v/V.
• Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati v/V dok se opcija ne pojavi na zaslonu.
3 Odaberite željeno podešenje kontrolnim tipkama b/B.
• Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati b/B dok se opcija ne pojavi na zaslonu.
• Pritisnite z nakon odabira opcije u reprodukcijskom modu.
4 Pritisnite MENU za isključenje izbornika.
25
Za detalje o rukovanju 1 str. 25
Opcije izbornika
Raspoložive opcije izbornika razlikuju se ovisno o funkcijskom modu fotoaparata.
Izbornik snimanja je raspoloživ samo u modu snimanja, a reprodukcijski izbornik je
raspoloživ samo u reprodukcijskom modu.
Takoñer, raspoložive opcije izbornika razlikuju se ovisno o položaju kontrolnog kotačića. Na
zaslonu se prikazuju samo dostupne opcije.
Izbornik za reprodukciju
Scene Selection
Odabir već podešenih postavki za određene uvjete snimanja.
Image Size
Odabir veličine fotografije.
Face Detection
Detekcija lica na slici i izoštravanje, itd.
REC Mode*
Odabir načina kontinuiranog snimanja.
Color Mode
Promjena živosti slike ili dodavanje posebnih efekata.
Metering Mode*
Odabir načina mjerenja svjetla.
White Bal
Podešavanje tonova boje.
Flash Level
Podešavanje intenziteta bljeskalice.
Red Eye Reduction
Smanjenje efekta crvenih očiju.
Contrast
Podešavanje kontrasta.
Sharpness
Podešavanje oštrine.
SteadyShot
Sprječavanje zamućenja.
SETUP
Odabir podešenja za snimanje.
* Opcije se mogu podešavati samo preko izbornika kod modela DSC-H7. Za podešavanje opcija kod
DSC-H9, pritisnite tipku za svaku od funkcija.
DSC-H9
Tipka a/BRK (REC Mode)
26
% (Metering Mode)
Za detalje o rukovanju 1 str. 25
Izbornik za reprodukciju
! (Delete)
Brisanje snimaka.
_ (Slide Show)
Reprodukcija niza fotografija.
: (Retouch)
Retuširanje snimaka.
$ (Protect)
Sprječavanje slučajnog brisanja.
DPOF
Dodavanje oznake za ispis na fotografiju koju želite otisnuti.
; (Print)
Ispis fotografija pomoću PictBridge-kompatibilnog pisača.
(Rotate)
= (Select Folder)
Zakretanje fotografije.
Odabir mape za pregled slika.
27
Uporaba računala
Slike snimljene fotoaparatom mogu se prikazati na računalu. Takoñer možete bolje nego
ikada iskoristiti svoje slike i videozapise pomoću isporučenog softvera. Podrobnosti potražite
u "Cyber-shot priručniku".
Podržani operativni sustavi za USB spajanje i aplikacijski softver
(isporučen)
Windows korisnici
Macintosh korisnici
USB spajanje
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition ili
Windows XP Professional
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X
(v10.1 do v10.4)
Aplikacijski softver
"Picture Motion
Browser"
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition ili
Windows XP Professional
nije kompatibilan
• Mora biti instaliran navedeni operativni sustav (OS) pri isporuci.
• Ako vaš OS ne podržava USB spajanje, upotrijebite Memory Stick Reader/Writer čitač (opcija).
• Za dodatne podrobnosti o preporučenoj konfiguraciji za "Picture Motion Browser" pogledajte
"Cyber-shot priručnik".
28
Prikaz uputa "Cyber-shot Handbook" i "Cyber-shot Step-up Guide"
Korisnici Windows sustava
1 Uključite računalo i umetnite isporučeni
CD-ROM disk u CD-ROM pogon.
Pojavljuje se sljedeći izbornik.
Korisnici Macintosh računala
Uključite računalo i umetnite isporučeni
CD-ROM disk u CD-ROM pogon.
Postupite na sljedeći način.
Za prikaz uputa "Cyber-shot Handbook"
1 Odaberite mapu [Handbook] i na svoje
računalo kopirajte "Handbook.pdf"
pohranjen u mapi [GB].
2 Nakon završetka kopiranja, dvaput
kliknite "Handbook.pdf"
Kad kliknete [Cyber-shot Handbook] tipku,
prikazuje se zaslon za kopiranje "Cyber-shot
Handbook" priručnika.
2 Slijedite upute na zaslonu za kopiranje.
Kad kliknete na tipku "Cyber-shot
Handbook", instalirat će se i "Cyber-shot
Handbook" i "Cyber-shot Step-up Guide".
3 Nakon završetka instalacije, dvaput
kliknite ikonu na radnoj površini.
Za prikaz uputa "Cyber-shot Step-up Guide"
1 U mapi [stepupguide] nalazi se mapa
[stepupguide]. Kopirajte tu mapu na
računalo.
2 Odaberite [stepupguide], [language] i
zatim mapu [GB] s CD-ROM-a te
kopirajte sve datoteke u mapu [GB], zatim
ih kopirajte preko datoteka u mapi [img]
unutar mape [stepupguide] koja se
kopirala na vaše računalo u koraku 1.
3 Po završetku kopiranja dvaput kliknite na
"stepupguide.hqx" u mapi [stepupguide]
kako biste je raspakirali, zatim dvaput
kliknite na dobivenu datoteku
"stepupguide".
• Ako nemate instaliran alat za raspakiravanje
HQX datoteke, instalirajte Stuffit Expander.
29
Indikatori na zaslonu
Svaki put kad pritisnete v (DISP), prikaz
se mijenja (str. 18).
Kod snimanja fotografija
A
Preostalo trajanje baterije
E
Indikator slabe baterije
*XY
VZ[
@?A
Veličina slike
i Y = i Kontrolni kotačić/Način
4 e E m snimanja (Scene Selection)
h
Kod snimanja videozapisa
PSAM
Kontrolni kotačić
8
Noćno snimanje (samo
DSC-H9)
^ = p q Ravnoteža bijele boje
r n (WB ?
a s t u Način snimanja
Kod reprodukcije
30
-\
Način mjerenja svjetla
,
Detekcija lica
bc
SteadyShot
e
Upozorenje na vibracije
BC
Self-timer
(1.3 F G
Uvećanje zuma
+1
23
Efekt boje
9:~
Kontrast
>@
Oštrina
D
PictBridge veza
d
Zaštita snimke
VOL. f
Indikator glasnoće
DPOF
Oznaka za ispis (DPOF)
$1.3
Uvećanje zuma
F
PictBridge veza
C
B
z
AE/AF lock
IK
Standby
REC
Pripravno stanje/snimanje
videozapisa
Medij za snimanje/
reprodukciju
I
Mapa za snimanje
ISO400
ISO broj
H
Mapa za reprodukciju
v
NR slow shutter
96
125
Brzina zatvarača
Preostali broj mogućih
snimaka
F3.5
Otvor blende
12/12
+2.0EV
Broj slike/broj snimljenih
slika u odabranoj mapi
Ekspozicija
no=
00:00:00
Preostalo vrijeme snimanja
Indikator okvira AF tražila
9
ijk
Promjena mape
Ručno izoštravanje
0
AF osvjetljenje
G
Funkcija smanjenja efekta
crvenih očiju
Skala ručnog izoštravanja
\
Makro snimanje
N
Indikator reprodukcije
-\
Način mjerenja svjetla
Skala reprodukcije
( (SL ,
Način rada bljeskalice
Vrijeme snimanja
p
Punjenje bljeskalice
Histogram
• : se pojavljuje kad nije
moguć prikaz histograma.
AWB ^ =
pqr
n (WB
Ravnoteža bijele boje
101-0012
Broj mape-datoteke
BC
Konverzijska leća
2007 1 1
9:30 AM
Datum snimanja/vrijeme
reprodukcije slike
REAR
Sinkronizacija bljeskalice
C:32:00
Dijagnostički pokazivač
z SET
z OK
879 MOVE
Y MOVE
Vodič za snimanje
fotografija
ISO400
ISO broj
+2.0EV
Ekspozicija
500
Brzina zatvarača
z STOP
z PLAY
Vodič za reprodukciju
F3.5
Otvor blende
00:00:12
Y BACK/NEXT Odabir slika
V VOLUME
Podešavanje glasnoće
D
C:32:00
Dijagnostički pokazivač
BC
Self-timer
Okvir AF tražila
+
Končanica za mjerenje
ekspozicije
Histogram
31
Trajanje baterije i kapacitet memorije
Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti/pregledati
Tablica prikazuje približan broj fotografija
koje možete snimiti/pregledati i vijek trajanja baterije kod snimanja slika u načinu
[Normal] s punim kapacitetom isporučene
baterije i temperaturom od 25 °C. Broj
slika koje možete snimiti ili pregledati
podrazumijeva promjenu "Memory Stick
Duo" kartice ukoliko je potrebno.
Stvarne vrijednosti mogu biti manje od
navedenih ovisno o uvjetima uporabe.
• Kapacitet baterije se vremenom smanjuje.
• Broj slika koje možete snimiti/pregledati i
vijek trajanja baterije se smanjuju u sljedećim
uvjetima:
− Niska temperatura okoliša.
− Učestala uporaba bljeskalice.
− Učestalo uključenje/isključenje fotoaparata.
− Česta uporaba zuma.
− Uključeno jače osvjetljenje LCD zaslona.
− Opcija [AF Mode] je podešena na [Monitor].
− Opcija [SteadyShot] je podešena na
[Continuous].
− Kapacitet baterije je slab.
− Opcija [Face Detection] je podešena na [On].
Pri snimanju fotografija
LCD
zaslon/
tražilo
Broj slika
Trajanje baterije
(min)
Približno 280
Približno 140
DSC-H9
LCD
zaslon
Tražilo
Kod pregleda fotografija
Broj slika
Trajanje baterije (min)
DSC-H9
Približno 6 000
Približno 300
DSC-H7
Približno 7 200
Približno 360
• Pregled fotografija redom u intervalima od oko
tri sekunde.
Kod snimanja videozapisa
Snimanje pomoću LCD
zaslona
Snimanje pomoću tražila
DSC-H9
Približno 310
Približno 155
Približno 150
LCD
zaslon
Približno 300
Približno 150
Tražilo
Približno 320
Približno 160
Približno 170
DSC-H7
Približno 160
DSC-H7
32
• Snimanje u sljedećim uvjetima:
− Opcija [AF Mode] podešena na [Single].
− Opcija [SteadyShot] je podešena na
[Shooting].
− Jedan pritisak na okidač svakih 30 sekundi.
− Zum se prebacuje izmeñu W i T.
− Jedno aktiviranje bljeskalice svaka dva
snimanja.
− Jedno uključenje/isključenje svakih deset puta.
• Postupak mjerenja se temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Broj slika za snimanje/trajanje baterije se ne
mijenja ovisno o veličini slike.
Približno 170
• Neprestano snimanje videozapisa sa slikom
veličine [320]
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa mogu se razlikovati ovisno o uvjetima
snimanja i mediju.
• Možete odabrati veličinu slike koja će se koristiti kod snimanja iz izbornika (str. 25, 26).
Približan broj fotografija
(Jedinice: Slike)
Kapacitet
Unutarnja
memorija
Oko
31 MB
Veličina
"Memory Stick Duo" kartica formatirana na fotoaparatu
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
10
40
72
148
302
620
1 225
2 457
3:2
10
40
72
148
302
620
1 225
2 457
5M
13
51
92
188
384
789
1 559
3 127
3M
21
82
148
302
617
1 266
2 501
5 017
VGA
202
790
1 428
2 904
5 928
12 154
24 014
48 166
16:9
33
133
238
484
988
2 025
4 002
8 027
• Broj slika se odnosi na situaciju u kojoj je [REC Mode] podešen na [Normal].
• Ako je broj preostalih slika veći od 9 999, na LCD zaslonu se prikazuje ">9999".
• Ukoliko se na fotoaparatu reproduciraju fotografije snimljene na starijim Sony modelima, prikaz se
može razlikovati od stvarne veličine slike.
Približno vrijeme snimanja za videozapise
(Jedinice: sati: minute: sekunde)
Kapacitet
Unutarnja
memorija
"Memory Stick Duo" kartica formatirana na fotoaparatu
Oko
31 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
0:50:00
1:40:20
640(Standard)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
3:00:00
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:27:00
2:57:50
6:04:30 12:00:20 24:04:50
Veličina
640(Fine)
• Videozapise veličine [640(Fine)] možete snimiti samo na "Memory Stick PRO Duo".
• Videozapise možete snimati do veličine od 2 GB po datoteci.
Ako datoteka dosegne veličinu od otprilike 2 GB, snimanje se automatski zaustavlja.
• Ovaj fotoaparat ne podržava HD snimke ili reprodukciju za videozapise.
33
U slučaju problema
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
A Provjerite dolje navedene opcije i pogledajte "Cyber-shot priručnik" (PDF).
Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E:ss:ss", pogledajte "Cyber-shot priručnik".
B Izvadite bateriju i ponovno je uložite nakon otprilike jedne minute te uključite
fotoaparat.
C Resetirajte postavke (str. 24).
D Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete
osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije i glazbene datoteke.
Baterija i napajanje
Nije moguće uložiti bateriju u fotoaparat.
• Bateriju uložite tako da njenim vrhom gurate ručicu za izbacivanje baterije (str. 13).
Fotoaparat se ne može uključiti.
•
•
•
•
•
Nakon stavljanja baterije, fotoaparatu će možda trebati neko vrijeme da počne raditi.
Pravilno stavite bateriju (str. 13).
Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 12).
Baterija je istrošena. Zamijenite bateriju novom.
Upotrijebite preporučenu vrstu baterije (str. 10).
Fotoaparat se odjednom isključuje.
• Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski
isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterije. Ponovno uključite fotoaparat (str. 15).
• Baterija je istrošena. Zamijenite bateriju novom.
34
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan.
• Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi.
• Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije. Potpuno ispraznite, a zatim
napunite bateriju.
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 12).
• Baterija je istrošena. Zamijenite bateriju novom.
Baterija se ne može puniti.
• Bateriju ne možete puniti AC adapterom (opcija).
Snimanje fotografija/videozapisa
Fotoaparat ne snima.
• Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice (str. 33). Ako je
pun, postupite na jedan od sljedećih načina:
− Izbrišite nepotrebne slike (str. 21).
− Zamijenite "Memory Stick Duo".
• Koristite "Memory Stick Duo" sa zaštitnom preklopkom koja je podešena u položaj LOCK.
Podesite preklopku u položaj za snimanje.
• Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
• Kad snimate fotografije, kontrolni kotačić podesite na neku od opcija osim ".
• Kad snimate videozapise, kontrolni kotačić podesite na ".
• Kod snimanja videozapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od
sljedećih načina:
− Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
− Uložite "Memory Stick PRO Duo".
• Postavljen je poklopac objektiva. Skinite ga.
Nije moguće umetanje datuma u slike.
• Ovaj fotoaparat ne omogućuje umetanje datuma u slike. Fotografije možete tiskati ili
pohraniti s datumom koristeći "Picture Motion Browser".
Pri snimanju vrlo svijetlog objekta na slici se pojavljuju vertikalne pruge.
• Pojava "efekta razmazivanja". Na zaslonu se pojavljuju bijele, crne, crvene ili ljubičaste
pruge. To nije kvar.
Pregled snimaka
Fotoaparat ne može reproducirati snimke.
• Pritisnite tipku # (reprodukcija) (str. 21).
• Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu.
• Reprodukcija snimaka na fotoaparatu nije zajamčena ako je snimka obrañena na računalu
ili snimljena drugim fotoaparatom.
• Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu.
35
Mjere opreza
Nemojte fotoaparat ostavljati na
sljedećim mjestima
• Na jako vrućim mjestima, primjerice u
automobilu parkiranom na izravnom suncu.
Moglo bi se deformirati kućište fotoaparata ili
može doći do kvara.
• Pod izravnim sunčevim svjetlom ili pored
radijatora. Moglo bi doći do gubitka boje ili
deformiranja kućišta, što može prouzročiti kvar.
• Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
• Pored jakih magneta.
• Na pješčanim ili prašnim mjestima.
Pazite da u fotoaparat ne uñe pijesak ili prašina,
što može uzrokovati kvar, u nekim slučajevima
nepopravljiv.
O čišćenju
Čišćenje LCD zaslona
Čistite površinu zaslona priborom za čišćenje
LCD zaslona (opcija) za uklanjanje otisaka
prstiju, prašine itd.
Čišćenje leće objektiva
Otiske prstiju, prašinu itd. brišite mekom krpom.
Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom
lagano navlaženom u vodi, zatim je obrišite
suhom krpom. Nemojte koristiti sljedeća
sredstva jer mogu oštetiti kućište.
• Kemijski proizvodi: razrjeñivač, benzin,
alkohol, jednokratne krpe, repelenti, kreme za
sunčanje ili insekticidi.
• Fotoaparat ne dodirujte rukama na kojima
imate gore navedena sredstva.
• Fotoaparat ne smije biti u dugotrajnom
kontaktu s gumom ili vinilom.
O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od
0°C do 40°C. Snimanje na izuzetno niskim ili
visokim temperaturama izvan spomenutog
opsega se ne preporučuje.
36
O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete izravno iz hladnog u
topli prostor ili ga ostavite u jako vlažnoj
prostoriji, unutar njega ili na vanjskim
dijelovima može se kondenzirati vlaga. Doñe li
do toga, fotoaparat neće ispravno raditi.
Ako se u fotoaparatu kondenzirala vlaga
Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan
sat da vlaga ishlapi. Obratite pozornost da
snimanje jasnih slika nije moguće ako pokušate
snimati dok je u unutrašnjosti objektiva ostala
vlaga.
O ugrađenoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrañenu punjivu bateriju
kako bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu
bez obzira na to je li fotoaparat uključen ili
isključen.
Ta se baterija uvijek puni sve dok koristite
fotoaparat. Meñutim, ako koristite aparat samo
nakratko, ona se postupno prazni, a isprazni se
potpuno nakon približno mjesec dana
nekorištenja fotoaparata. U tom slučaju prije
uporabe fotoaparata svakako napunite bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još uvijek
možete koristiti fotoaparat sve dok ne snimate
datum i vrijeme.
Punjenje ugrađene baterije
Uložite napunjenu bateriju u fotoaparat i ostavite
fotoaparat isključenim 24 sata ili dulje.
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Napajanje, općenito]
[Sustav]
Napajanje: Punjiva baterija NP-BG1; 3,6 V ACLS5K mrežni adapter (opcija); 4,2 V
Potrošnja (tijekom snimanja pomoću LCD
zaslona):
DSC-H9:
1,2 W
DSC-H7:
1,1 W
Radna temperatura: 0°C do +40°C
Temperatura čuvanja: od –20°C do +60°C
Dimenzije: 109,5 T 83,4 T 85,7 mm (Š/V/D, bez
dijelova koji strše)
Masa:
DSC-H9:
Približno 546 g (uključujući NP-BG1
bateriju, vrpcu za nošenje, adapterski
prsten, sjenilo objektiva, pokrov
objektiva itd.)
DSC-H7:
Približno 514 g (uključujući NP-BG1
bateriju, vrpcu za nošenje, adapterski
prsten, sjenilo objektiva, pokrov
objektiva itd.)
Mikrofon: Mono
Zvučnik: Mono
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III: Kompatibilan
PictBridge: Kompatibilan
Osjetilo slike: 7,18 mm (tip 1/2,5) CCD u boji,
primarni filtar boje
Ukupan broj piksela:
Približno 8 286 000 piksela
Efektivni broj piksela:
Približno 8 083 000 piksela
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 15T zum
f = 5,2 – 78 mm (31 – 465 mm kod
pretvorbe u 35 mm format slike) F2,7 – 4,5
Kontrola ekspozicije: Automatska ekspozicija,
prioritet brzine zatvarača, prioritete blende,
ručna ekspozicija, Scene Selection (9
modova)
Ravnoteža bijele boje: Automatski, Daylight,
Cloudy, Fluorescent 1, 2, 3, Incandescent,
Flash, One push
Format datoteka (DCF):
Fotografije: Exif Ver. 2.21, JPEG
kompatibilnost, DPOF kompatibilnost
Videozapisi: MPEG1 (mono)
Medij za snimanje: Unutarnja memorija
(približno 31 MB), "Memory Stick Duo"
Bljeskalica: Preporučena udaljenost (kad je ISO
postavljen na Auto): otprilike od 0,2 m do
9,8 m (W)/ približno 1,2 m do 6 m (T)
Tražilo: Elektronsko tražilo u boji
[Ulazne i izlazne priključnice]
Višenamjenska priključnica: Video izlaz
Audio izlaz (mono)
USB veza
USB komunikacija:
Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilan)
[LCD zaslon]
LCD zaslon:
DSC-H9:
7,5 cm (tip 3,0) TFT drive
DSC-H7:
6,2 cm (tip 2,5) TFT drive
Ukupan broj točaka:
DSC-H9:
230 400 (960 T 240)
DSC-H7:
115 200 (480 T 240)
Punjač BC-CSG/BC-CSGB/
BC-CSGC
Napajanje: AC 100 do 240 V, 50/60 Hz, 2 W
(BC-CSG/BC-CSGC)/ 2,6 W (BC-CSGB)
Izlazni napon: DC 4,2 V; 0,25 A
Radna temperatura: od 0° do +40°C
Temperatura pohranjivanja: od –20°C do +60°C
Dimenzije: Približno 62 T 24 T 91 mm (Š/V/D)
Masa: Približno 75 g
Punjiva baterija NP-BG1
Baterija: Litij-ionska baterija
Najveći napon: DC 4,2 V
Nazivni napon: DC 3,6 V
Kapacitet: 3,4 Wh (960 mAh)
[Tražilo]
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez prethodnog upozorenja.
Zaslon: 0,5 cm (tip 0,2) u boji
Ukupan broj točaka:
Približno 200 000 (ekvivalentno)
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
37
Zaštićeni znakovi
je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
,"Memory Stick PRO
, "MagicGate" i
Duo",
su zaštićeni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows i DirectX su registrirani
zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
• Macintosh. Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac i eMac su zaštićeni znakovi tvrtke
Apple Computer, Inc.
• Intel, MMX i Pentium su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel
Corporation.
• Google je registrirani zaštitni znak tvrtke
Google Inc.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom
priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi
odgovarajućih proizvoñača. Ipak, oznake  ili
® nisu navedene u svakom slučaju u ovom
priručniku.
•
38
Sadržaj
Osnovne funkcije
Uporaba funkcija za
snimanje
Digitalni fotoaparat
Cyber-shot priručnik
DSC-H7/H9
Prije uporabe uređaja, molimo da pažljivo
pročitate ovaj priručnik te "Cyber-shot
Step-up Guide" i zadržite ih za buduću
uporabu.
Uporaba funkcija za
gledanje
Prilagođavanje
podešenja
Gledanje slika na
zaslonu TV prijemnika
Uporaba računala
Ispis fotografija
U slučaju problema
Ostale informacije
© 2007 Sony Corporation
3-196-620-11(1)
Napomene o uporabi fotoaparata
Vrste "Memory Stick" kartica koje
možete koristiti uz fotoaparat (opcija)
Ovaj fotoaparat koristi "Memory Stick
Duo" kao IC medij za snimanje. Postoje
dvije vrste "Memory Stick" kartice.
"Memory Stick Duo": Uz ovaj fotoaparat
možete koristiti "Memory Stick Duo".
O Carl Zeiss objektivu
Vaš fotoaparat ima objektiv Carl Zeiss koji
kvalitetno reproducira sliku uz odličan
kontrast.
Objektiv ovoga fotoaparata uz strogu
kontrolu kvalitete proizvela je tvrtka Carl
Zeiss prema standardu kvalitete tvrtke Carl
Zeiss iz Njemačke.
Napomene o LCD zaslonu, LCD tražilu i
objektivu
"Memory Stick": Uz ovaj fotoaparat ne
možete koristiti "Memory Stick".
Uz ovaj fotoaparat nije moguće koristiti
ostale kartice.
• Za detalje o "Memory Stick Duo" kartici
pogledajte str. 129.
Prilikom korištenja "Memory Stick Duo" s
"Memory Stick" kompatibilnom opremom
• LCD zaslon i LCD tražilo su proizvedeni
visoko preciznom tehnologijom tako da preko
99,99% piksela radi ispravno. Ipak, mogu se
trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u
boji (bijele, crvene, plave ili zelene). To je
normalno u procesu proizvodnje i ni na koji
način ne utječe na snimljeni materijal.
Crne, bijele, crvene,
plave ili zelene točkice
• Nemojte držati fotoaparat za LCD zaslon.
"Memory Stick Duo" karticu možete koristiti uz Memory Stick Duo adapter (opcija).
Memory Stick Duo Adapter
Napomene o bateriji
• Prije prve uporabe napunite bateriju (priložena).
• Bateriju možete puniti čak i ako nije potpuno
prazna. Takoñer je možete koristiti kad je
polupuna.
• Ukoliko bateriju ne namjeravate koristiti dulje
vrijeme, iskoristite preostali kapacitet i izvadite
je iz fotoaparata te je pohranite na hladno, suho
mjesto. Na taj ćete način osigurati njezinu
funkciju.
• Za detaljnije informacije o baterijama koje
smijete koristiti pogledajte str. 131.
2
• Ako LCD zaslon, LCD tražilo ili objektiv dulje
vrijeme izlažete izravnoj sunčevoj svjetlosti,
možete uzrokovati kvar. Budite pažljivi kod
ostavljanja fotoaparata u blizini prozora ili na
otvorenom.
• Nemojte jako pritiskati LCD zaslon jer to može
prouzročiti neravnine na njegovoj površini i
kvarove.
Napomene o uporabi fotoaparata
• Pri niskim temperaturama se na zaslonu mogu
pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u
takvim uvjetima.
• Pazite da ne udarate pomični objektiv i da ga
ne pritišćete.
Fotografije iz priručnika
Slike prikazane u ovim uputama su navedene
kao primjeri, a ne stvarne fotografije snimljene
ovim aparatom.
Ilustracije
U ovom priručniku se kao ilustracija
upotrebljava model DSC-H7 osim ako nije
drugačije navedeno.
3
Sadržaj
Napomene o uporabi fotoaparata.............................................................2
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika ......................................8
Izoštravanje - Uspješno izoštravanje objekta ...................................................... 8
Ekspozicija - Podešavanje intenziteta svjetla .................................................... 10
Boja - O efektima svjetla.................................................................................. 12
Kvaliteta - O kvaliteti i veličini slike.................................................................... 12
Bljeskalica - Uporaba bljeskalice...................................................................... 14
Dijelovi fotoaparata .................................................................................15
Indikatori na zaslonu ...............................................................................20
Promjena prikaza na zaslonu ..................................................................24
Snimanje pomoću ugrađene memorije ...................................................25
Osnovne funkcije
Uporaba kontrolnog kotačića .................................................................26
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje).................................27
Snimanje fotografija (Scene Selection) ...................................................31
Snimanje u mraku (Night Shot) (samo DSC-H9) .....................................34
Uporaba regulatora .................................................................................35
Snimanje uz ručno podešavanje .............................................................36
Program Shift snimanje
Snimanje uz prioritet brzine zatvarača
Snimanje uz prioritet otvora blende
Snimanje uz ručno podešavanje ekspozicije
ISO: Odabir svjetlosne osjetljivosti
EV: Podešavanje svjetline
Izoštravanje: Promjena načina izoštravanja
Pregled slika............................................................................................43
Brisanje slika ...........................................................................................45
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu .....................................................47
Opcije izbornika ......................................................................................50
4
Sadržaj
Uporaba funkcija za snimanje
Izbornik snimanja ....................................................................................51
Scene Selection: Snimanje u skladu s uvjetima
Image Size: Odabir veličine slike
Face Detection: Detekcija lica objekta
REC Mode: Odabir načina kontinuiranog snimanja
Color Mode: Promjena svjetline slike ili dodavanje posebnih efekata
Metering Mode: Odabir načina mjerenja svjetla
White Bal: Podešavanje tona boje
Flash Level: Podešavanje razine bljeskalice
Red Eye Reduction: Smanjenje efekta crvenih očiju
Contrast: Podešavanje kontrasta
Sharpness: Podešavanje oštrine
SteadyShot: Odabir načina sprječavanja zamućenja
SETUP: Odabir podešenja snimanja
Uporaba funkcija za gledanje
Reprodukcija snimaka iz izbornika HOME.....................................62
~ (Single Image): Reprodukcija jedne snimke
z (Index Display): Reprodukcija liste snimaka
I (Slide Show): Reprodukcija niza snimaka
Izbornik reprodukcije..........................................................................65
! (Delete): Brisanje snimaka
I (Slide Show): Reprodukcija niza snimaka
: (Retouch): Obrada fotografija nakon snimanja
$ (Protect): Sprječavanje slučajnog brisanja
DPOF: Dodavanje oznake za ispis
; (Print): Ispis fotografija pomoću pisača
(Rotate): Zakretanje fotografije
= (Select Folder): Odabir mape za pregled slika
Prilagođavanje podešenja
Podešavanje opcija izbornika Manage Memory i Settings ........70
H Manage Memory ..........................................................................72
J Memory Tool – Memory Stick Tool....................................................72
Format
Change REC. Folder
Create REC. Folder
Copy
5
Sadržaj
J Memory Tool – Internal Memory Tool ................................................74
Format
' Settings ............................................................................................75
( Main settings – Main Settings 1.........................................................75
Beep
Function Guide
Initialize
( Main settings – Main Settings 2.........................................................76
USB Connect
COMPONENT
Video Out
X Shooting Settings – Shooting Settings 1 ...........................................78
AF Illuminator
Grid Line
AF Mode
Digital Zoom
Conversion Lens
X Shooting Settings – Shooting Settings 2 ...........................................81
Flash Sync
Auto Orientation
Auto Review
Expanded Focus
> Clock Settings....................................................................................83
L Language Setting................................................................................84
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika.................................................85
Gledanje slika kad je fotoaparat spojen na TV pomoću isporučenog
višenamjenskog kabela
Gledanje slika kad je fotoaparat spojen na HD TV
Uporaba računala
Mogućnosti sustava Windows ................................................................88
Instaliranje isporučenog softvera ............................................................90
Kopiranje slika na računalo .....................................................................91
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo u fotoaparatu
(pomoću "Memory Stick Duo" kartice) ...................................................97
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen)........................98
Uporaba "Music Transfer" softvera (isporučen)....................................104
Za korisnike Macintosh računala ..........................................................105
6
Sadržaj
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije ........................................................................107
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge ............108
Ispis slika u fotolaboratoriju ..................................................................111
U slučaju problema
Problemi pri rukovanju ..........................................................................113
Indikatori i poruke upozorenja ..............................................................125
Ostale informacije
Uporaba fotoaparata u drugim državama — Napajanje .......................128
O "Memory Stick" kartici ......................................................................129
O akumulatorskoj bateriji ......................................................................131
O punjaču baterije.................................................................................132
7
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Izoštravanje
Ekspozicija
Boja
Kvaliteta
Bljeskalica
U ovom poglavlju su opisane osnove uporabe
fotoaparata kako biste u potpunosti mogli
uživati u njegovim značajkama. Objasnit ćemo
vam kako koristiti razne funkcije poput
kontrolnog kotačića (str. 26), regulatora (str.
35), izbornika HOME (str. 47), ostalih
izbornika (str. 49), itd.
Izoštravanje Uspješno izoštravanje objekta
Kad pritisnete okidač dopola, fotoaparat automatski izoštrava objekt (Auto Focus). Nemojte
zaboraviti da tipku treba pritisnuti samo dopola.
Odmah pritisnite
okidač dokraja.
Pritisnite
okidač dopola.
Indikator AE/AF blokade
trepće , svijetli/
Zatim pritisnite
okidač dokraja.
oglašava se zvukom
Za snimanje fotografije koju je teško izoštriti t [Focus] (str. 40)
Ako je slika nejasna čak i nakon izoštravanja, možda je u pitanju pomicanje fotoaparata.
t Pogledajte "Savjeti za sprječavanje nejasnih slika" (u nastavku).
8
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Savjeti za sprječavanje nejasnih slika
Fotoaparat se slučajno pomaknuo tijekom snimanja (pomicanje fotoaparata). Isto tako, ako
se objekt pomakne za vrijeme snimanja, doći će do zamućenja objekta.
Pomicanje fotoaparata
Uzrok
Pomicali ste ruke ili tijelo dok ste držali
fotoaparat i pritisnuli okidač. Cijeli prizor je
nejasan.
Kako spriječiti nejasne slike
• Upotrijebite stativ ili postavite fotoaparat na
ravnu i stabilnu podlogu kako se ne bi
pomicao.
• Snimajte uz uporabu self-timera od 2 sekunde i
stabilizirajte fotoaparat držeći ruke čvrsto uz
tijelo nakon pritiska na okidač.
Zamućenje objekta
Uzrok
Iako je fotoaparat miran, objekt se pomiče
tijekom ekspozicije tako da djeluje zamućeno
kad se pritisne okidač.
Kako spriječiti nejasne slike
• Odaberite i (High Sensitivity mod) u Scene
Selection.
• Odaberite veću ISO osjetljivost kako biste
povećali brzinu zatvarača i pritisnite okidač
prije nego se objekt pomakne.
Napomene
• Funkcija sprječavanja zamućenja je tvornički aktivirana kako bi se automatski smanjio utjecaj
pomicanja fotoaparata. Ipak, funkcija ne utječe na zamućenje objekta.
• Osim toga, pomicanje fotoaparata i zamućenje objekta se često mogu dogoditi uz smanjeno
osvjetljenje ili malu brzinu zatvarača, kao što je slučaj kod modova snimanja Twilight ili Twilight
Portrait. U takvim uvjetima snimajte uzimajući u obzir gore navedene savjete.
9
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Ekspozicija Podešavanje intenziteta svjetla
Možete snimiti razne slike podešavanjem ekspozicije i ISO osjetljivosti. Ekspozicija je
količina svjetlosti koja prodire u fotoaparat kad pritisnete okidač.
Ekspozicija:
Brzina zatvarača = vrijeme tijekom kojeg u
fotoaparat dopire svjetlo
Otvor blende = veličina otvora kroz koji ulazi svjetlo
ISO (preporučeni indeks ekspozicije)
= osjetljivost pri snimanju
Preeksponiranost
= previše svjetla
Bijela slika
Ispravna vrijednost
ekspozicije
Podeksponiranost
= premalo svjetla
Tamna slika
Ekspozicija se automatski podešava na
odgovarajuću vrijednost u funkciji
automatskog podešavanja. No, možete je
podesiti i ručno pomoću niže navedenih
funkcija.
Ručno podešavanje ekspozicije:
Omogućuje ručno podešavanje brzine
zatvarača i otvora blende (str. 38).
Podešavanje EV:
Omogućuje podešavanje ekspozicije koju
je procijenio fotoaparat (str. 24, 40).
Mjerenje svjetla:
Omogućuje promjenu dijela objekta koji će
vam poslužiti za mjerenje svjetla pri
odreñivanju ekspozicije (str. 56).
10
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Savjeti za podešavanje ekspozicije (EV)
Kod snimanja općenito bijelih prizora, kao što su objekti osvijetljeni straga ili snježni prizori,
fotoaparat procjenjuje da je objekt presvijetao i može podesiti tamniju ekspoziciju slike. U tom
slučaju, bit će učinkovito podešavanje ekspozicije u smjeru + (plus).
Podešavanje u + smjeru
Kod snimanja općenito tamnih prizora, fotoaparat procjenjuje da je objekt pretaman i može podesiti
svjetliju ekspoziciju slike. U tom slučaju, bit će učinkovito podešavanje ekspozicije u smjeru –
(minus).
Podešavanje u – smjeru
Možete provjeriti ekspoziciju pomoću histograma. Pripazite da ne preeksponirate ili podeksponirate
objekt (uz dobivanje previše bijele ili previše tamne slike).
Podešavanje ISO osjetljivosti (preporučeni indeks ekspozicije)
ISO je mjerna jedinica (osjetljivost) u kojoj je izražena procjena svjetlosti kojoj će biti
izložen element za snimanje slike. Slike se mogu razlikovati, ovisno o ISO osjetljivosti, čak i
kod iste ekspozicije.
Za podešavanje ISO osjetljivosti, pogledajte str. 39.
Velika ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i ako je snimite u uvjetima slabe svjetlosti, no vjerojatno
će biti neujednačena.
Mala ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena.
Meñutim, kad je ekspozicija nedovoljna, slika može ispasti tamnija.
11
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Boja
O efektima svjetla
Uvjeti svjetla utječu na boju objekta.
Primjer: Boja slike ovisno o izvorima svjetlosti
Vrijeme/svjetlost
Danje svjetlo
Oblačno
Fluorescentno
svjetlo
Električna
žarulja
Karakteristike svjetla
Bijelo
(standardno)
Plavkasto
S primjesama
zelene
Crvenkasto
Tonovi boja se automatski podešavaju u načinu automatskog podešavanja.
No, tonove boje možete podesiti i ručno pomoću [White Bal] (str. 57).
Kvaliteta
O kvaliteti i veličini slike
Digitalna slika je sastavljena od malih točaka koje se nazivaju pikseli.
Što je više piksela u slici, to je ona veća, zauzima više memorije, a slika je detaljno prikazana.
Veličina slike se prikazuje brojem piksela. Iako razlike nisu uočljive na zaslonu fotoaparata,
detalji i vrijeme obrade podataka se razlikuju na otisnutoj slici i slici prikazanoj na zaslonu
računala.
Opis piksela i veličine slike
A Veličina slike: 8M
3 264 piksela T 2 448 piksela = 7 990 272 piksela
B Veličina slike: VGA
640 piksela T 480 piksela = 307 200 piksela
Pikseli
Odabir veličine slike
Piksel
12
Veliki broj (kvalitetna
slika i veći zapis)
Primjer: Ispis do
veličine A3
Mali broj (slabija
kvaliteta i manji zapis)
Primjer: za slanje
slike u privitku
e-maila.
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Tvornička podešenja označena su oznakom J.
Veličina slike
J 8M (3 264T2 448)
1)
Smjernice
Broj slika
Ispis do formata A3 (11T17")
3:2 (3 264T2 176)
Odgovara formatu 3:2
5M (2 592T1 944)
Ispis do formata A4 (8,5T11")
3M (2 048T1 536)
Ispis do formata 10T15 cm (4T6") ili
13T18 cm (5T7")
VGA (640T480)
Snimanje u manjoj razlučivosti za
slanje e-mailom
16:92) (1 920T1 080)
Prikaz na HDTV
Ispis
Manje
Viša kvaliteta
Više
Niža kvaliteta
1) Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za ispis tj. 3:2 ili razglednica itd.
2) Oba ruba slike se mogu odrezati tijekom ispisa (str. 122).
Veličina videozapisa
Slika/sekunda
Smjernice
640(Fine) (640T480)
Približno 30
Prikaz na TV zaslonu (visoka kvaliteta)
J 640(Standard) (640T480)
Približno 17
Prikaz na TV zaslonu (standardna kvaliteta)
Približno 8
Snimanje u manjoj razlučivosti za slanje
e-mailom
320 (320T240)
• Što je veći videozapis, veća je kvaliteta slike.
• Što je veći broj slika u sekundi, reprodukcija je cjelovitija.
13
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Bljeskalica Uporaba bljeskalice
Kod uporabe bljeskalice, oči snimljenih osoba mogu ispasti crvene ili se mogu pojaviti
mutne bijele mrlje na slici. Ove pojave se mogu smanjiti uz poštivanje sljedećih savjeta.
Efekt crvenih očiju
Pojavu uzrokuje refleksija svjetla bljeskalice od krvnih žila u mrežnici očiju osobe koju
snimate zato jer su zjenice očiju proširene u tamnim uvjetima.
Fotoaparat
Oko
Mrežnica
Kako smanjiti efekt crvenih očiju?
• Podesite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 59).
• Odaberite i (High Sensitivity mod)* u Scene Selection (str. 32). (Bljeskalica se automatski
isključuje.)
• Ako oči ispadnu crvene, popravite sliku pomoću funkcije [Retouch] u izborniku za reprodukciju (str. 65)
ili pomoću isporučenog softvera "Picture Motion Browser".
Okrugle bijele mrlje
Pojavu uzrokuje čestice (prašina, pelud i sl.) koje lebde u zraku i, ako se nañu u blizini
objektiva, bljeskalica ih može naglasiti.
Fotoaparat
Objekt
Čestice (prašina,
pelud i sl.) u zraku
Kako smanjiti efekt bijelih okruglih mrlja
• Osvijetlite prostoriju i snimajte bez uporabe bljeskalice.
• Odaberite i (High Sensitivity mod)* u Scene Selection. (Bljeskalica se automatski isključuje.)
* Čak i ako odaberete i (High Sensitivity mod) u Scene Selection, brzina zatvarača može biti manja u
uvjetima slabijeg osvjetljenja ili na tamnim mjestima. U tom slučaju, upotrijebite stativ ili držite ruke
mirno oslonjene na bokove nakon pritiska na okidač.
14
Dijelovi fotoaparata
Za detalje o rukovanju pogledajte stranice
navedene u zagradama.
A
B
C
D
E
F
G
H
Tipka/indikator POWER
Kontrolni kotačić (26)
Okidač (27)
Senzor daljinskog upravljača
AF svjetlo (78)/Svjetlo self-timera (29)
Objektiv
Bljeskalica (29)
Regulator tražila
• Kod odaberete snimanje pomoću tražila
tipkom FINDER/LCD, podesite dioptriju
tražila pomoću regulatora tako da dobijete
oštru sliku u tražilu.
I Otvor za vrpcu za nošenje
J Višenamjenska priključnica
Upotrebljava se za:
Samo DSC-H9
• USB povezivanje fotoaparata s računalom.
• Povezivanje s audio/video ulazom TV
prijemnika.
• PictBridge povezivanje s pisačem.
Samo DSC-H9
K Tipka a/BRK (53)
L Tipka \ (Metering Mode) (56)
M Preklopka NIGHTSHOT
15
Dijelovi fotoaparata
G Tipka HOME (47)
H Mikrofon
I Za snimanje: Tipka zuma (W/T) (28)
Za gledanje: Tipka ef (pri zum
reprodukciji)/Y (indeks) (43, 44)
J Priključnica DC IN/Pokrov DC IN
priključnice
Kod uporabe AC-LS5K AC adaptera (nije
isporučen)
1 U DC IN
priključnicu
Oznaka v
2 U zidnu utičnicu
A
B
C
D
Tražilo
Tipka # (reprodukcija) (43)
Tipka FINDER/LCD
LCD zaslon (24)
• Nije moguće puniti bateriju spajanjem
fotoaparata na AC-LS5K AC adapter. Za
punjenje baterije upotrijebite punjač.
Samo DSC-H9
K Otvor za vrpcu za nošenje
L Zvučnik
M Pokrov baterijskog/"Memory Stick
Duo" pretinca
N Navoj za stativ (na donjoj strani)
• Vijak stativa mora biti kraći od 5,5 mm.
U suprotnom ne možete sigurno pričvrstiti
stativ, a vijak može oštetiti fotoaparat.
• Možete podesiti kut LCD zaslona kako bi
odgovarao uvjetima snimanja.
E Tipka MENU (49)
F Kontrolna tipka (unutra)/Regulator
(izvana) (35)
Izbornik uključen: v/V/b/B/z (49)
Izbornik isključen: DISP/)/*/(
(24, 29)
16
O
P
Q
R
Utor za umetanje baterije
Preklopka za vañenje baterije
Utor za "Memory Stick Duo"
Indikator pristupa
Dijelovi fotoaparata
Daljinski upravljač
Napomene
• Izvadite izolaciju prije uporabe daljinskog
upravljača.
Izolacija
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na
fotoaparatu (str. 15).
Zamjena baterije daljinskog upravljača
A Dok držite pritisnut graničnik, gurnite
nokat u prorez i izvucite držač baterije.
B Umetnite novu bateriju tako da je + stana
okrenuta prema gore.
C Vratite držač baterije u daljinski upravljač
tako da klikne.
A Odašiljač
B Tipka HOME (47)
C Tipka SLIDE SHOW (62)
• Pritiskom na ovu tipku, možete pokrenuti
slide show prikaz.
D Tipka MENU (49)
E Tipka SHUTTER (okidač) (27)
Graničnik
• U daljinski upravljač je ugrañena litijska
baterija (CR2025). Nemojte upotrebljavati
bateriju koja nije tipa CR2025.
• Ne može se pritisnuti samo dopola.
F Za snimanje: Tipka zuma (W/T) (28)
Za gledanje: Tipka e/f (pri zum
reprodukciji)/Y (indeks) (43, 44)
• Zumiranje se ne može ubrzati čak i ako do
kraja pritisnete tipke za zumiranje na
daljinskom upravljaču.
G Kontrolna tipka
Izbornik uključen: v/V/b/B/z (49)
Izbornik isključen: DISP/)/*/(
(24, 29)
17
Dijelovi fotoaparata
Sjenilo objektiva/adapterski prsten
C Okrenite sjenilo objektiva i poravnajte
indikator na njemu s indikatorom na
pozicijskom prstenu dok ne klikne. Za to
vrijeme, pridržavajte indikator na
adapterskom prstenu tako da se ne okreće.
A Sjenilo objektiva
B Adapterski prsten
Učvršćivanje sjenila objektiva
Kod snimanja u svijetlim uvjetima, kao što je na
otvorenom, preporučuje se uporaba sjenila
objektiva kako bi se spriječilo smanjivanje
kvalitete slike utjecajem prekomjernog svjetla.
A Učvrstite adapterski prsten dok je
fotoaparat isključen.
B Okrenite pozicijski prsten i poravnajte
indikatore na prstenu s indikatorom na
fotoaparatu, kao na slici dolje.
Indikatori
Pozicijski prsten
18
• Pokrov objektiva može se učvrstiti čak i dok je
učvršćeno sjenilo objektiva.
• Kod uporabe sjenila objektiva, pripazite na
sljedeće:
− Može doći do blokiranja AF svjetla.
− Može doći do blokiranja infracrvenog svjetla
kod uporabe funkcije Night Shot. (Samo kod
DSC-H9)
− Može doći do blokiranja bljeskalice. Mogu se
pojaviti sjene na slici kod uporabe ugrañene
bljeskalice.
− Može doći do blokiranja senzora daljinskog
upravljača i zato daljinski upravljač neće
pravilno reagirati.
Dijelovi fotoaparata
Pohranjivanje sjenila objektiva
Sjenilo objektiva može se učvrstiti u
suprotnom smjeru dok se fotoaparat ne
upotrebljava.
Postavite sjenilo objektiva kao na slici
dolje i zakrenite sjenilo u smjeru kazaljki
na satu dok ne klikne.
Učvršćivanje konverzijskog objektiva
(opcija)
Ako želite povećati kut snimanja ili
zumirati udaljene objekte, učvrstite
konverzijski objektiv.
A Učvrstite adapterski prsten.
B Učvrstite konverzijski objektiv.
• Kod snimanja pomoću konverzijskog objektiva,
izvršite podešavanje [Conversion Lens] (str. 80).
• Detalje potražite u uputama za uporabu
konverzijskog objektiva.
19
Indikatori na zaslonu
Svaki put kad pritisnete v (DISP), prikaz
se mijenja (str. 24).
Za detalje o svakom postupku pogledajte
stranice navedene u zagradama.
Kod snimanja fotografija
Indikator
Značenje
^ = p q Ravnoteža bijele boje (57)
r n (WB ?
a s t u Način snimanja (53)
-\
Način mjerenja svjetla (56)
,
Detekcija lica (52)
bc
SteadyShot (60)
e
Upozorenje na vibracije
• Upozorava da zbog vibracija
nećete snimiti jasnu sliku.
Čak i kad se ovaj indikator
pojavi, možete nastaviti sa
snimanjem. No, preporučujemo uporabu funkcije
sprječavanja zamućenja,
bljeskalice radi bolje
osvijetljenosti ili uporabu
stativa ili drugih načina
stabiliziranja fotoaparata
(str. 9).
Kod snimanja videozapisa
BC
Self-timer (29)
Uvećanje zuma (28, 79)
(1.3
FG
A
Indikator
Značenje
Preostalo trajanje baterije
E
Indikator slabe baterije
(125)
*XY
VZ[
@?A
Veličina slike (51)
i Y = i Kontrolni kotačić/Izbornik
4 e E m (Scene Selection) (31)
h
20
PSAM
Kontrolni kotačić (26)
8
Night Shot (34) (samo
DSC-H9)
+1
23
Efekt boje (55)
9:~
Kontrast (60)
>@
Oštrina (60)
Indikatori na zaslonu
C
B
Indikator
Značenje
Indikator
Značenje
z
AE/AF lock (27)
IK
Medij za snimanje
Standby
REC
Pripravno stanje/snimanje
videozapisa
I
Mapa za snimanje (72)
ISO400
ISO broj (39)
v
NR slow shutter
• Pri uporabi nekih brzina
zatvarača, automatski se
aktivira funkcija NR (Noise
Reduction) slow shutter
kako bi se smanjile smetnje
slike.
• Ne pojavljuje se kad koristite
unutrašnju memoriju.
96
Preostali broj slika za
snimanje
00:00:00
Preostalo vrijeme snimanja
0
AF osvjetljenje (78)
G
Funkcija smanjenja efekta
crvenih očiju (59)
125
Brzina zatvarača
(G,
Način rada bljeskalice (29)
F3.5
Otvor blende
p
Punjenje bljeskalice
+2.0EV
Ekspozicija (40)
BC
Konverzijski objektiv (80)
00:00:12
Vrijeme snimanja
REAR
no=
Indikator okvira AF tražila
(40)
Sinkronizacija bljeskalice
(81)
9
Ručno izoštravanje (42)
\
Makro snimanje (29)
z SET
z OK
879 MOVE
Y MOVE
Vodič za snimanje
fotografija
Skala ručnog izoštravanja
(42)
D
Indikator
Značenje
C:32:00
Dijagnostički pokazivač
(125)
BC
Self-timer (29)
+
Končanica za mjerenje
ekspozicije (56)
Okvir AF tražila (40)
Histogram (24)
21
Indikatori na zaslonu
Kod reprodukcije fotografija
A
Indikator
Značenje
Preostalo trajanje baterije
Kod reprodukcije videozapisa
*XY
VZ[
@?A
Veličina slike (51)
d
Zaštita snimke (67)
VOL.. f
Indikator glasnoće (43)
DPOF
Oznaka za ispis (DPOF)
(111)
D
PictBridge veza (109)
$1.3
Stupanj zuma (43)
F
PictBridge veza (110)
• Ne odspajajte
višenamjenski kabel dok je
prikazana ova ikona.
B
Indikator
Značenje
N
Indikator reprodukcije (43)
Skala reprodukcije
00:00:12
Brojač
101-0012
Broj mape-datoteke (69)
2007 1 1
9:30 AM
Datum snimanja/vrijeme
reprodukcije slike
z STOP
z PLAY
Funkcijski vodič za
reprodukciju snimke
Y BACK/
NEXT
Odabir slika
V VOLUME
Podešavanje glasnoće
Histogram (24)
• : se pojavljuje kad nije
moguć prikaz histograma.
22
Indikatori na zaslonu
C
Indikator
Značenje
IK
Medij za snimanje/
reprodukciju
H
Mapa za reprodukciju (69)
• Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
8/8 12/12
Broj slike/broj snimljenih
slika u odabranoj mapi
ijk
Promjena mape (69)
• Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
-\
Način mjerenja svjetla (56)
(,
Bljeskalica
Ravnoteža bijele boje (57)
AWB ^ =
pqrn
(WB
C:32:00
Dijagnostički pokazivač
(125)
ISO400
ISO broj (39)
+2.0EV
Ekspozicija (40)
500
Brzina zatvarača
F3.5
Otvor blende
23
Promjena prikaza na zaslonu
Tipka v (DISP)
(za uključenje/
isključenje prikaza)
Svaki put kad pritisnete v (DISP), prikaz
se mijenja na sljedeći način:
Uključeno osvjetljenje LCD zaslona
Histogram uključen
Tijekom
reprodukcije
prikazane su
informacije o slici.
Indikatori isključeni
Indikatori uključeni
• Kod gledanja snimaka pri snažnoj vanjskoj
rasvjeti, uključite osvjetljenje LCD zaslona.
Meñutim, tada će se brže trošiti baterija.
• Kod spajanja s TV prijemnikom, prikaz se
izmjenjuje na sljedeći način: Histogram
uključen t Indikatori isključeni t Indikatori
uključeni (str. 85).
• Histogram se ne pojavljuje kod snimanja u
sljedećim situacijama:
Pri snimanju
− Dok je prikazan izbornik.
− Pri snimanju videozapisa.
Pri reprodukciji
− Dok je prikazan izbornik.
− U indeksnom prikazu.
− Pri uporabi zuma kod reprodukcije.
− Kod rotiranja fotografija.
− Tijekom reprodukcije videozapisa
• Može doći do velike razlike u histogramu
prikazanom tijekom snimanja ili reprodukcije
kod:
− Aktiviranja bljeskalice.
− Male ili velike brzine zatvarača.
• Histogram se možda neće prikazati kod slika
snimljenih drugim fotoaparatima.
z Podešavanje EV (ekspozicije)
prikazom histograma
Prikaz histograma
(str. 24)
Tamno
Svijetlo
Histogram je grafički prikaz svjetline slike.
Podesite kontrolni kotačić u položaj " i
pritisnite v (DISP) više puta za prikaz
histograma na slici. Krivulja grafa pada
prema desno kad je slika svijetla, ili prema
lijevo kad je slika tamna.
A Broj piksela
B Svjetlina
• Histogram se takoñer pojavljuje kod
reprodukcije jedne fotografije, no tada ne
možete podesiti ekspoziciju.
24
Snimanje pomoću ugrađene memorije
Fotoaparat ima oko 31 MB unutarnje memorije koju ne možete izvaditi. Čak i ako u
fotoaparat ne uložite "Memory Stick Duo", možete snimati slike u memoriju.
• Videozapise veličine [640(Fine)] ne možete snimati u unutarnju memoriju.
Kad uložite "Memory Stick Duo"
[Recording]: Slike se snimaju na "Memory Stick Duo".
[Playback]: Reproduciraju se slike s "Memory Stick
Duo" kartice.
[Menu, Settings, itd.]: Na slikama pohranjenima na
"Memory Stick Duo" možete primjenjivati različite
funkcije.
Ukoliko nije uložen "Memory Stick Duo"
Unutarnja
memorija
[Recording]: Slike se snimaju u ugrañenu memoriju.
[Playback]: Reproduciraju se slike iz ugrañene
memorije.
[Menu, Settings itd.]: Na slikama pohranjenim u
unutarnju memoriju možete primjenjivati različite
funkcije.
O podacima pohranjenim u unutarnju memoriju
Preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju podataka koristeći se jednim od sljedećih
postupaka.
Kopiranje podataka na "Memory Stick Duo"
Pripremite "Memory Stick Duo" kapaciteta 32 MB ili više i izvedite postupak iz poglavlja
Kopiranje [Copy] (str. 73).
Kopiranje podataka na tvrdi disk računala
Izvedite postupak na stranicama 91 do 93 bez umetanja "Memory Stick Duo" kartice u
fotoaparat.
• Ne možete premjestiti podatke s "Memory Stick Duo" kartice u unutarnju memoriju.
• Spajanjem fotoaparata i računala pomoću višenamjenskog kabela možete kopirati podatke pohranjene
u unutarnju memoriju računala, no ne možete kopirati podatke s računala u unutarnju memoriju.
25
Osnovne funkcije
Uporaba kontrolnog kotačića
Podesite kontrolni kotačić na željenu funkciju.
Kontrolni kotačić
Kontrolna tipka
!:
Auto Adjustment mod za fotografije
Omogućuje jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje (str. 27).
P:
Program Auto*
Omogućuje snimanje s automatskim podešavanjem ekspozicije (brzina
zatvarača i otvor blende) (str. 36).
S:
Shutter Speed Priority Shooting*
Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja brzine zatvarača (str. 37).
A:
Aperture priority Shooting*
Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja otvora blende (str. 38).
M:
Manual Exposure Shooting*
Omogućuje snimanje nakon ručnog podešavanja ekspozicije brzina
zatvarača i otvor blende) (str. 38).
":
Snimanje videozapisa
Omogućuje snimanje videozapisa sa zvukom (str. 27).
i/Y/=/i/4/SCN (e E m h): Scene Selection mod
Omogućuje snimanje s već podešenim postavkama u skladu s uvjetima
snimanja (str. 31).
* Možete odabrati odgovarajuće postavke preko izbornika. (Podrobnosti o dostupnim funkcijama t str. 50)
26
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
Kontrolni kotačić
Tražilo
Tipka FINDER/LCD
Okidač
Tipka makro snimanja
Tipka DISP
Tipka
bljeskalice
Tipka zuma
Tipka MENU
Tipka HOME
Tipka self-timera
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Kontrolna tipka
1
Odaberite željenu funkciju pomoću kontrolnog kotačića.
Kod snimanja fotografija (Auto Adjustment mod): Odaberite !.
Kod snimanja videozapisa: Odaberite ".
2
Držite fotoaparat mirno, oslanjajući ruke na bokove.
Objekt smjestite u sredinu
okvira za izoštravanje.
3
Snimajte pomoću okidača.
Kod snimanja fotografija:
A Pritisnite i zadržite okidač dopola za izoštravanje.
Indikator z (AE/AF lock) trepće (zeleno), oglašava se zvuk, indikator prestaje treptati i stalno
svijetli.
27
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
B Pritisnite okidač dokraja.
Indikator AE/AF lock
Snimanje videozapisa
Pritisnite okidač dokraja.
Za zaustavljanje snimanja, ponovno dokraja pritisnite okidač.
Snimanje fotografije objekta kojeg je teško izoštriti
• Najmanja udaljenost za snimanje iznosi oko 50 cm (W)/120 cm (T). Za snimanje na manjoj udaljenosti
koristite Macro način snimanja (str. 29).
• Ako fotoaparat ne može automatski izoštriti objekt, AE/AF lock indikator počne polagano treptati i
zvučni signal se ne čuje. Osim toga, nestane okvir AF tražila. Ponovo kadrirajte sliku i izoštrite.
Slučajevi u kojima je izoštravanje otežano:
− Objekt je taman i udaljen od fotoaparata
− Loš kontrast izmeñu objekta i pozadine
− Objekt se nalazi iza stakla
− Objekt se brzo kreće
− Objekti sa sjajnom površinom ili od kojih se odbija svjetlo
− Svjetleći objekti
− Objekt osvijetljen straga
W/T Uporaba zuma
Pritisnite T za zumiranje ili W za poništenje zuma.
Malo pritisnite tipku zuma za sporije zumiranje ili pritisnite do kraja za brže zumiranje.
• Ako je faktor zuma veći od 15T, fotoaparat prelazi na digitalni zum.
Podrobnosti o postavci [Digital Zoom] i podešavanju kvalitete slike pogledajte na str. 79.
• Fotoaparat polagano zumira tijekom snimanja videozapisa bez obzira na pritisak na tipku zuma.
28
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
( Flash (Odabir načina rada bljeskalice za snimanje fotografija)
Više puta pritisnite kontrolnu tipku B (() dok ne odaberete željeni način rada bljeskalice.
(Bez indikatora): Flash Auto
Aktivira se ako nema dovoljno svjetla ili je objekt osvijetljen straga (standardno podešenje)
( : Uvijek se aktivira
(SL : Slow synchro (u skladu s uvjetima)
Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima kako bi se jasno snimila neosvijetljena pozadina.
, : Bljeskalica je isključena.
• Bljeskalica se automatski otvara i aktivira. Ručno zatvorite bljeskalicu nakon uporabe.
• Bljeskalica se aktivira dvaput. Prvo uključivanje služi za podešavanje količine svjetla.
• Dok se bljeskalica puni, prikazuje se p.
* Macro (Snimanje izbliza)
Pritisnite kontrolnu tipku b (*) dok ne odaberete željeni način.
(Bez indikatora): Makro snimanje isključeno
\ : Ukljueno makro snimanje (W strana: Priblino 1 cm ili dalje, T strana: Priblino 120 cm ili dalje)
Macro
• Preporučuje se podešavanje zuma dokraja na W stranu.
• Raspon izoštravanja se sužava i možda se neće moći izoštriti cijeli objekt.
• Brzina automatskog izoštravanja (Auto Focus) se smanjuje.
) Uporaba self-timera
Pritisnite više puta kontrolnu tipku V ()) za odabir željenog načina.
(Bez indikatora): Bez uporabe self-timera
B : Vrijeme odgode self-timera 10 sekundi
C : Vrijeme odgode self-timera 2 sekunde
Pritisnite okidač. Trepće indikator self-timera i oglašava se zvučni signal do otvaranja
zatvarača.
29
Jednostavno snimanje (automatsko podešavanje)
Indikator self-timera
Za isključivanje funkcije, ponovno pritisnite V ()).
• Uz uporabu vremena odgode od 2 sekunde, možete spriječiti zamućivanje slike koje se javlja kod
pomicanja fotoaparata uslijed pritiska okidača.
Podešavanje kuta LCD zaslona
Možete podesiti kut LCD zaslona.
• Nasilno pomicanje LCD zaslona ili prekoračenje navedenih opsega pomicanja može uzrokovati kvar.
30
Snimanje fotografija (Scene Selection)
Scene Selection mod se može odabrati na dva načina. Modovi odabrani pomoću kontrolnog
kotačića i preko izbornika, razlikuju se meñusobno.
Tipka MENU
Okidač
Kontrolni kotačić
Kontrolna tipka
Odabir pomoću kontrolnog kotačića
1
2
Odaberite željeni Scene Selection mod (i/Y/=/i/4) pomoću
kontrolnog kotačića.
Snimajte pomoću okidača.
Odabir preko izbornika
1
2
3
Odaberite SCN pomoću kontrolnog kotačića.
m/h pomoću kontrolne
Pritisnite tipku MENU i odaberite između e/E/m
tipke b/B (str. 49).
Snimajte pomoću okidača.
• Podrobnosti pogledajte na sljedećoj stranici.
Isključivanje Scene Selection moda
Okrenite kontrolni kotačić u neki drugi mod koji nije Scene Selection.
31
Snimanje fotografija (Scene Selection)
Scene Selection načini snimanja
Odaberite jedan od sljedećih načina snimanja u skladu s uvjetima.
Načini odabrani pomoću kontrolnog
kotačića
i High Sensitivity
Omogućuje snimanje bez
uporabe bljeskalice u uvjetima
smanjenog osvjetljenja uz
smanjenje zamućenja slike.
Načini snimanja odabrani preko izbornika
e Twilight*
Omogućuje snimanje noćnih
prizora u daljini bez gubitka
tamne atmosfere okoline.
E Beach
Prilikom snimanja na morskoj
plaži ili pokraj jezera,
plavetnilo vode jasno se snima.
Y Portrait
Omogućuje snimanje fotografija
s blažim ozračjem za portrete
osoba, snimanje cvijeća i sl.
= Advanced Sports
Shooting
Prikladno za snimanje scena s
brzim pokretima, kao kod
sportova.
• Kad se okidač pritisne
dopola, procjenjuje se
kretanje objekta i podešava
izoštravanje.
m Snow
Pri snimanju na snijegu ili
sličnim mjestima, koristite ovo
podešenje kako bi se snimila
jasna i oštra slika.
h Fireworks*
Snimanje vatrometa u punom
sjaju.
i Twilight Portrait*
Pogodno za snimanje portreta
na tamnim mjestima.
Omogućuje snimanje oštrih
slika osoba na tamnim
mjestima bez gubitka tamne
atmosfere okoline.
4 Landscape
Izoštrava samo udaljene objekte
pri snimanju krajolika i sl.
* Brzina zatvarača je manja u i (Twilight Portrait), e (Twilight) ili h (Fireworks) načinu snimanja,
stoga preporučujemo uporabu stativa kako bi se spriječilo zamućenje slike.
32
Snimanje fotografija koristeći Scene Selection
Funkcije koje se ne mogu kombinirati sa Scene Selection
Za snimanje slike u skladu s uvjetima, fotoaparat bira odreñenu kombinaciju postavki. Neke
postavke nije moguće odabrati, ovisno o odabranom Scene Selection načinu.
(I: možete odabrati željenu postavku)
i
Y
=
i
Macro
I
I
—
I
Flash
,
I
—
(
SL
Face Detection
—
I
—
Burst/Bracket
—
I
EV
I
I
White Bal
I*
Red Eye
Reduction
—
SteadyShot
Self-timer
4
e
E
m
h
—
—
I
I
—
(/,
,
(/,
(/,
,
—
—
—
—
—
—
I
—
I
—
I
I
—
I
I
I
I
I
I
I
—
—
—
—
—
—
—
—
I
—
I
I
—
I
I
—
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
—
I
I
I
I
I
I
* Nije moguće odabrati [Flash].
33
Snimanje u mraku (Night Shot) (samo DSC-H9)
Night Shot: Snimanje u mraku
Funkcija Night Shot omogućuje snimanje objekta u mraku bez uporabe bljeskalice,
primjerice na kampiraju ili kod snimanja noćnih biljaka i životinja. Imajte na umu da će slike
snimljene pomoću funkcije Night Shot djelovati zelenkasto.
Okidač
Kontrolni kotačić
Infracrveni emiter
Preklopka NIGHTSHOT
A Podesite preklopku NIGHTSHOT na ON.
Indikatori 8 i "Night Shot" prikazuju se na pet sekundi.
B Snimajte.
Isključivanje funkcije Night Shot
Podesite preklopku NIGHTSHOT na OFF.
• Dok se upotrebljava funkcija Night Shot, fotoaparat prelazi u Auto Adjustment mod bez obzira na
položaj kontrolnog kotačića i neke postavke su ograničene.
• Ako učvrstite priloženo sjenilo objektiva, može se blokirati infracrvena zraka.
• Nemojte upotrebljavati Night Shot funkciju na svijetlim mjestima (primjerice, danju na otvorenom) jer
bi se fotoaparat mogao pokvariti.
• Ako se snima iz male udaljenosti, na slici se može vidjeti sjena objektiva. Ako se to dogodi, odmaknite
se od objekta i ponovno snimite.
34
Uporaba regulatora
Regulator služi za promjenu vrijednosti pri podešavanju kod ručnih načina snimanja
(prioritet brzine zatvarača, prioritet otvora blende, ručno podešavanje ekspozicije), ISO
osjetljivosti, načina izoštravanja ili za EV podešavanje.
Zakretanjem regulatora takoñer možete jednostavno pogledati sljedeću/prethodnu sliku.
Odabir
Regulator
Potvrñivanje
Kontrolna tipka
Za odabir opcije
1
2
3
Okrenite regulator za odabir opcije koju želite podesiti.
Pomaknite žuti indikator V za odabir opcije.
Pritisnite z na kontrolnoj tipki.
Vrijednost je označena žuto.
Za podešavanje ostalih opcija, pritisnite z i zatim izvedite sljedeće
postupke.
Opcije koje se ne mogu odabrati, označene su sivo.
Za odabir vrijednosti
Dok su vrijednosti prikazane žuto, mogu se odabrati i podešavati pomoću regulatora.
Prikazana vrijednost se pohranjuje.
35
Snimanje uz ručno podešavanje
Fotoaparat automatski izoštrava sliku i odreñuje ekspoziciju, ali je takoñer moguće ručno
podesiti ove vrijednosti.
Kontrolni kotačić
Indikator okvira AF tražila
Regulator
Tipka MENU
Ekspozicija
Otvor blende
Brzina zatvarača
Tipka z
Tipka HOME
ISO vrijednost
Karakteristike "brzine zatvarača"
Karakteristike "otvora blende" (F vrijednost)
Brži
Sporiji
Otvorena
Zatvorena
Pokretni objekti
djeluju statično.
Pokretni objekti
djeluju dinamično.
Domet fokusa se
sužava, sprijeda i
straga.
Domet fokusa se
širi, sprijeda i straga.
Načini rada u modu snimanja opisane su u nastavku.
Nije moguće odabrati modove označene sivo.
Modovi koji se mogu odabrati iz izbornika dok je kontrolni kotačić u položaju SCN
Nije raspoloživo
Raspoloživo
Program Shift snimanje
Možete promijeniti kombinaciju otvora blende i brzine zatvarača uz očuvanje postavke
svjetline.
A Odaberite P pomoću kontrolnog kotačića.
B Odaberite kombinaciju otvora blende i brzine zatvarača kontrolnim kotačićem (str. 35).
Kad se promijeni kombinacija vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača, vidljiv je indikator
P*.
36
Snimanje uz ručno podešavanje
C Snimite sliku.
Za isključivanje funkcije Program Shift, zakrenite regulator tako da se indikator P*
promijeni u P.
• Nije moguće promijeniti vrijednost kombinacije otvora blende i brzine zatvarača dok je okidač
pritisnut dopola.
• Kad se promijeni svjetlina, takoñer se mijenja otvor blende i brzina zatvarača uz očuvanje
ravnomjernog pomaka.
• Ovisno o uvjetima snimanja, možda neće biti moguće promijeniti vrijednost kombinacije otvora blende
i brzine zatvarača.
• Kad se promijeni način rada bljeskalice, isključuje se funkcija Program Shift.
• Program Shift se takoñer isključuje ako funkcijski kotačić pomaknete u neki drugi položaj osim P ili
ako se isključi fotoaparat.
Snimanje uz prioritet brzine zatvarača
Možete ručno podesiti brzinu zatvarača.
A Odaberite S pomoću kontrolnog kotačića.
B Odaberite brzinu zatvarača pomoću regulatora (str. 35)
Možete odabrati brzinu zatvarača izmeñu 1/4 000 do 30 sekundi.
C Snimite sliku.
Raspon podešavanja brzine zatvarača
Otvor blende
(F vrijednost)
1/4 000 do 30 sekundi
1/2 000 do 30 sekundi
Skala zuma
(telefoto)
(širokokutno)
A Približno T2,1
B Približno T15
• Brzina zatvarača veća od jedne sekunde označava se oznakom ["], primjerice 1".
• Kod odabira manje brzine zatvarača, preporučuje se uporaba stativa kako bi se izbjegao utjecaj
vibracija.
• Ako odaberete manju brzinu zatvarača, potrebno je više vremena za obradu podataka.
37
Snimanje uz ručno podešavanje
• Ako je odabrana brzina zatvarača od 1/3 sekunde ili sporija, automatski se uključuje funkcija NR slow
shutter kako bi se smanjile smetnje na slici. Prikazuje se indikator v.
• Ako nakon podešavanja nije postignuta ispravna ekspozicija, indikator podešavanja trepće na zaslonu
trepće dok je okidač pritisnut do polovice. Možete snimati i u ovakvim uvjetima, ali preporučujemo da
ponovno podesite vrijednosti koje trepću.
• Bljeskalica je podešena na ( (stalno uključena) ili , (isključena).
• Ako je brzina zatvarača velika, količina svjetlosti koju emitira bljeskalica možda neće biti dostatna, čak
i ako se bljeskalica uključila.
Snimanje uz prioritet otvora blende
Možete ručno podesiti otvor blende.
A Odaberite A pomoću kontrolnog kotačića.
B Podesite otvor blende pomoću regulatora (str. 35)
− Kad je zoom u krajnjem W položaju, može se odabrati otvor blende od F2.7 do F8.0.
− Kad je zoom u krajnjem T položaju, može se odabrati otvor blende od F4.5 do F8.0
C Snimite sliku.
• Brzina zatvarača se automatski podešava izmeñu 1/2 000 i 8 sekundi.
• Ako nakon podešavanja nije postignuta ispravna ekspozicija, indikator podešavanja trepće na zaslonu
trepće dok je okidač pritisnut dopola. Možete snimati i u ovakvim uvjetima, ali preporučujemo da
ponovno podesite vrijednosti koje trepću.
• Bljeskalica je podešena na ( (stalno uključena), F (Slow synchro) ili , (isključena).
Snimanje uz ručno podešavanje ekspozicije
Možete ručno podesiti brzinu zatvarača i otvor blende.
A Odaberite M pomoću kontrolnog kotačića.
B Podesite brzinu zatvarača pomoću regulatora (str. 35).
C Podesite otvor blende pomoću regulatora (str. 35).
Razlika izmeñu postavki i ispravne ekspozicije koju je procijenio fotoaparat prikazuje se kao
EV vrijednost (str. 36) na zaslonu. 0EV označava vrijednosti koje je fotoaparat procijenio kao
najprikladnije.
D Snimite sliku.
• Fotoaparat zadržava postavke čak i nakon isključivanja. Nakon podešavanja željenih vrijednosti, istu
ekspoziciju možete aktivirati tako da jednostavno okrenete kontrolni kotačić u položaj M.
• Ako nakon podešavanja nije postignuta ispravna ekspozicija, indikator podešavanja trepće na zaslonu
trepće dok je okidač pritisnut dopola. Možete snimati i u ovakvim uvjetima, ali preporučujemo da
ponovno podesite vrijednosti koje trepću.
• Bljeskalica je podešena na ( (stalno uključena) ili , (isključena).
38
Snimanje uz ručno podešavanje
ISO: Odabir svjetlosne osjetljivosti
Niska ISO osjetljivost
Visoka ISO osjetljivost
Moguće je odabrati svjetlosnu osjetljivost u ISO jedinicama. Što je veći broj, veća je
osjetljivost.
A Odaberite opciju ISO pomoću regulatora (str. 35).
B Pritisnite z na kontrolnoj tipki.
ISO vrijednost je označena žuto.
ISO vrijednost (žuto)
C Odaberite ISO vrijednost pomoću regulatora.
D Pritisnite z.
J
ISOAUTO (Auto)
ISO80
Odaberite veću vrijednost kod snimanja u tamnijim uvjetima ili
kod snimanja objekata koji se gibaju većom brzinom, ili
odaberite nižu vrijednost za postizanje veće kvalitete slike.
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
ISO1600
ISO3200
• Podrobnosti o ISO osjetljivosti potražite na str. 11.
• Imajte na umu da se može povećati količina smetnji na slici kod uporabe veće ISO vrijednosti.
• ISO se automatski podešava u Scene Selection modu.
• Ako je podešeno kontinuirano snimanje ili funkcija exposure bracket, ISO vrijednost se može odabrati
izmeñu Auto ili 80 do 400.
• Kod snimanja uz jače osvjetljenje, fotoaparat automatski povećava reprodukciju tonova i sprječava
pojavu bijele slike (osim ako je ISO podešen na [ISO80]).
39
Snimanje uz ručno podešavanje
EV: Podešavanje svjetline
Prema –
Prema +
A Odaberite opciju EV pomoću regulatora (str. 35).
B Pritisnite z na kontrolnoj tipki.
Vrijednost ekspozicije označena je žuto.
Vrijednost ekspozicije (žuto)
C Odaberite vrijednost ekspozicije pomoću regulatora.
Prema +: Povećava se svjetlina slike.
0EV: Ekspoziciju automatski odreñuje fotoaparat.
Prema –: Smanjivanje svjetline slike.
D Pritisnite z.
• Podrobnosti o ekspoziciji t str. 14
• Vrijednost kompenzacije može se podesiti u koracima po 1/3EV (od +2.0EV do –2.0EV).
• Ako se snima objekt u vrlo svijetlim ili tamnim uvjetima ili se upotrebljava bljeskalica, podešavanje
ekspozicije možda neće imati utjecaja.
Izoštravanje: Promjena načina izoštravanja
Možete promijeniti način izoštravanja pomoću regulatora. Postupak upotrijebite ako je
otežano izoštravanje objekta.
A Odaberite okvir AF tražila ili 9 pomoću regulatora (str. 35).
B Pritisnite z na kontrolnoj tipki.
Indikator okvira AF tražila se prikazuje žuto.
Indikator okvira AF tražila (žuto)
40
Snimanje uz ručno podešavanje
C Odaberite željeni način izoštravanja pomoću regulatora.
D Pritisnite z.
J
n (Multi AF)
Automatsko izoštravanje svih dijelova slike unutar
okvira tražila. Ako je kontrolni kotačić podešen na !,
dostupna je samo opcija Multi AF.
• Ovaj način je koristan kad objekt nije u središtu okvira.
Okvir AF tražila
Indikator okvira AF tražila
o (Center AF)
(Samo za fotografije)
Automatsko izoštravanje objekta blizu središta okvira.
• Uporaba ove funkcije s funkcijom AF lock omogućuje
snimanje željene kompozicije na slici.
Okvir AF tražila
Indikator okvira AF tražila
= (Flexible Spot AF)
(Samo za fotografije)
Izoštravanje vrlo malih objekata ili uskih područja.
Flexible Spot AF omogućava snimanje uz slobodno
komponiranje slike.
• Za podešavanje Flexible Spot AF, postupite na dolje
opisan način.
• Funkcija je korisna kad se snima pomoću stativa i kada je
objekt izvan središta kadra.
• Pri snimanju pokretnih objekata, pripazite da fotoaparat
bude miran tako da objekt ne izañe iz okvira.
9 (ručno izoštravanje)
Izoštravanje objekata prema prethodno podešenoj
udaljenosti do objekta.
• Za podešavanje udaljenosti pogledajte str. 42.
• Ako snimate kroz mrežu ili staklo, automatsko
izoštravanje će teško postići dobar rezultat. Tada je
korisna funkcija ručnog izoštravanja.
• AF je kratica za Auto Focus (automatsko izoštravanje).
• Kod uporabe funkcije Digital Zoom ili AF Illuminator, normalan okvir AF tražila je isključen i
prikazuje se crtkani okvir AF tražila. U tom slučaju, prednost pri automatskom izoštravanju imaju
objekti unutar ili blizu središta okvira.
41
Snimanje uz ručno podešavanje
Podešavanje Flexible Spot AF
A Odaberite indikator okvira AF tražila i zatim odaberite = (Flexible Spot AF).
Boja okvira AF tražila mijenja se iz bijele u žutu.
Okvir AF tražila
(žuto: podesivo/bijelo: fiksno)
Indikator okvira AF tražila
B Pomaknite okvir AF tražila na mjesto koje želite izoštriti pomoću kontrolne tipke v/V/b/B i
zatim pritisnite z.
Boja AF okvira mijenja se iz žute u bijelu.
Za ponovno pomicanje AF okvira tražila, ponovno pritisnite z.
• Kad se pomakne AF okvir tražila, AF način izoštravanja se prebacuje na [Monitor], a pritiskom na z
mijenja se način podešen u Setup izborniku.
• Kad promijenite način izoštravanja, područje podešenog AF okvira se izbriše.
Ručno izoštravanje
A Odaberite indikator okvira AF tražila i zatim odaberite 9.
Prikazuje se skala za ručno izoštravanje
Skala ručnog izoštravanja
Raspon izoštravanja 1 cm – 9
Indikator izoštravanja
(žuto: podesivo/bijelo: fiksno)
B Skalu podesite na željenu udaljenost kontrolnom tipkom b/B.
• Ako koristite funkciju Expanded Focus (str. 82), slika na zaslonu je dvostruko povećana kako bi se
olakšalo izoštravanje (tvorničko podešenje).
C Pritisnite z. Indikator 9 mijenja boju iz žute u bijelu. Za ponavljanje podešavanja, ponovno
pritisnite z.
• Ako je udaljenost do objekta koji se izoštrava mala, prašina ili otisci prstiju mogu pojaviti na
snimljenoj slici. Obrišite leću objektiva pomoću meke krpe i sl.
• Vrijednost udaljenosti prikazana kod ručnog izoštravanja je samo približna. Ako je objektiv usmjeren
prema gore ili dolje, pogreška je veća.
• Podesiva udaljenost je ograničena u skladu s položajem zuma ili postavkama opcije [Conversion Lens].
Ako indikator 9 trepće, znači da ste došli do granice izoštravanja.
• Kad promijenite način izoštravanja, podešena udaljenost ručnog izoštravanja se izbriše.
42
Pregled slika
Tipka Y (Indeksni
prikaz)/e (Zum
reprodukcije)
Tipka f (Zum reprodukcije)
Regulator
Tipka # (reprodukcija)
Tipka MENU
Tipka HOME
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Kontrolna tipka (unutra)/
Regulator (izvana)
1
Pritisnite tipku # (reprodukcija).
• Pritisnete li tipku # (reprodukcija) kad je fotoaparat isključen, on se odmah uključi u
reprodukcijski mod. Ponovnim pritiskom na # (reprodukcija), aktivira se mod snimanja.
2
Odaberite sliku kontrolnim tipkama b/B.
Videozapis:
Pritisnite z za reprodukciju videozapisa. (Pritisnite z ponovno za zaustavljanje.)
Pritisnite b/B za prijelaz unatrag/naprijed. (Pritisnite z za normalnu reprodukciju.)
Pritisnite V za prikaz izbornika za podešavanje glasnoće, zatim podesite glasnoću
tipkama b/B.
• Videozapisi veličine [320] prikazuju se u manjoj veličini.
• Pomoću regulatora takoñer možete jednostavno prikazati sljedeću/prethodnu sliku.
f/e Prikaz povećane slike (zum reprodukcije)
Dok je prikazana fotografija, pritisnite f.
Za smanjenje pritisnite e.
Za pomicanje povećanog dijela: v/V/b/B
Za povratak na normalnu veličinu slike: z
• Za pohranjivanje uvećanih slika: [Trimming] (str. 66)
43
Pregled slika
Y Indeksni prikaz slika
Pritisnite Y (Indeksni prikaz) dok je prikazana fotografija.
Tipkama v/V/b/B odaberite sliku.
Za povratak na prikaz jedne slike, pritisnite z.
Kad koristite "Memory Stick Duo", ako ima mnogo mapa, odaberite skalu izbornika tipkom
b, zatim odaberite željenu mapu tipkama v/V.
• Indeksnom izborniku možete takoñer pristupiti odabirom opcije [z Index Display] iz y
(View Images) u izborniku HOME.
• Svakim pritiskom tipke Y (indeksni prikaz), broj slika u indeksnom prikazu se mijenja.
44
Brisanje slika
Tipka Y (indeksni
prikaz)
Tipka # (reprodukcija)
Tipka MENU
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Kontrolna tipka
1
Pritisnite tipku # (reprodukcija).
2
Pritisnite MENU dok je prikazana fotografija (pojedinačno ili indeksno).
3
Odaberite ! [Delete] kontrolnom tipkom v.
4
Tipkama b/B odaberite željeni način brisanja: [This Image] (ova snimka),
[Multiple Images] (više snimaka) i [All In This Folder] (sve u ovoj mapi), a
zatim pritisnite z.
45
Brisanje slika
Kad odaberete [This Image]
Briše se odabrana snimka.
Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite z.
Kad odaberete [Multiple Images]
Odabire se i briše više snimaka odjednom.
A Odaberite slike koje želite obrisati, zatim pritisnite z.
Kvadratić na slici označen je s A.
Pojedinačna slika
Indeksni prikaz
B Pritisnite MENU.
C Pomoću v odaberite [OK] i zatim pritisnite z.
Kad odaberete [All In This Folder]
Brišu se sve snimke u odabranoj mapi.
Odaberite [OK] tipkom v i zatim pritisnite z.
• Nakon odabira opcije [Multiple Images] u indeksnom prikazu, možete izbrisati sve snimke
u željenoj mapi tako da pomaknete kursor na skalu izbornika tipkom b i unesete oznaku
A na tu mapu.
46
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu
Uporaba izbornika HOME
Izbornik HOME je osnovni izbornik za pristup različitim funkcijama fotoaparata. Možete ga
otvoriti neovisno o funkciji snimanja ili reprodukcije.
Kontrolna tipka
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Tipka HOME
1
Pritisnite HOME za prikaz izbornika HOME.
Kategorija
Opcija
Vodič
2
Odaberite željenu kategoriju kontrolnim tipkama b/B.
3
Odaberite željenu opciju tipkama v/V, zatim pritisnite z.
• Izbornik HOME nije moguće prikazati tijekom PictBridge ili USB veze.
• Fotoaparat se podešava u funkciju snimanja pritiskom okidača dopola.
47
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu
Opcije izbornika HOME
Pritiskom tipke HOME aktivira se prikaz sljedećih opcija. Detalji o opcijama prikazuju se na
zaslonu uporabom vodiča.
Kategorija
Opcije
9 Shooting*
Shooting (str.26)
y View Images
Single Image (str.62)
Index Display (str.62)
Slide Show (str.62)
; Printing, Other
Print (str.108)
Music Tool (str.104)
Download Music
H Manage Memory
Format Music
Memory Tool
Memory Stick Tool (str.72)
Format
Change REC. Folder
Create REC. Folder
Copy
Internal Memory Tool (str.74)
Format
' Settings
Main Settings
Main Settings 1 (str.75)
Beep
Initialize
Function Guide
Main Settings 2 (str.76)
USB Connect
Video Out
COMPONENT
Shooting Settings
Shooting Settings 1 (str.78)
AF Illuminator
AF Mode
Conversion Lens
Shooting Settings 2 (str.81)
Flash Sync.
Auto Review
Grid Line
Digital Zoom
Auto Orientation
Expanded Focus
Clock Settings (str.83)
Language Setting (str.84)
* Primjenjivat će se način snimanja odabran pomoću kontrolnog kotačića.
48
Upoznavanje funkcija – HOME/Menu
Uporaba opcija izbornika
Tipka MENU
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Kontrolna tipka
1
Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
Funkcijski vodič
Za isključenje funkcijskog vodiča podesite
[Function Guide] na [Off] (str. 75).
• Izbornik će se prikazati samo u funkciji snimanja i reprodukcije.
• Ovisno o odabranom načinu rada, bit će prikazane različite opcije.
2
Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama v/V.
• Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati v/V dok se opcija ne pojavi na zaslonu.
3
Odaberite željeno podešenje kontrolnim tipkama b/B.
• Ako se željena opcija ne vidi, nastavite pritiskati b/B dok se opcija ne pojavi na zaslonu.
• Pritisnite z nakon odabira opcije.
4
Pritisnite MENU za isključenje izbornika.
49
Opcije izbornika
Raspoložive opcije izbornika razlikuju se ovisno o funkcijskom modu fotoaparata.
Izbornik snimanja je raspoloživ samo u modu snimanja, a reprodukcijski izbornik je
raspoloživ samo u reprodukcijskom modu.
Takoñer, raspoložive opcije izbornika razlikuju se ovisno o položaju kontrolnog kotačića. Na
zaslonu se prikazuju samo dostupne opcije.
(I: raspoloživo)
Položaj kontrolnog kotačića:
!
P
S
A
M
Scene
"
Izbornik za reprodukciju (str. 51)
Scene Selection
—
—
—
—
—
I*
—
Image Size
I
I
I
I
I
I
I
Face Detection
I
—
—
—
—
I*
—
REC Mode**
I
I
I
I
I*
I*
—
Color Mode
—
I
I
I
I
—
I
Metering Mode**
—
I
I
I
I
—
I
White Bal
—
I
I
I
I
I*
I
Flash Level
—
I
I
I
I
—
—
Red Eye Reduction
I
I
I
I
I
I*
—
Contrast
—
I
I
I
I
—
—
Sharpness
—
I
I
I
I
—
—
SteadyShot
—
I
I
I
I
I
I
SETUP
I
I
I
I
I
I
I
* Ovaj postupak je ograničen prema odabranom Scene Selection modu (str. 33).
** Opcije se mogu podešavati preko izbornika samo kod modela DSC-H7. Za podešavanje
opcija izbornika kod DSC-H9, pritisnite odgovarajuće tipke.
Izbornik za reprodukciju (str. 65)
! (Delete)
I (Slide Show)
: (Retouch)
$ (Protect)
DPOF
; (Print)
(Rotate)
50
= (Select Folder)
Uporaba funkcija za snimanje
Izbornik snimanja
Tvornička postavka je označena sa J.
Scene Selection: Snimanje u skladu s uvjetima
Odaberite način snimanja fotografija preko izbornika.
Omogućuje vam snimanje s već podešenim parametrima u skladu s uvjetima (str. 32).
Image Size: Odabir veličine slike
Za fotografije
J *
X
Odabir veličine slike za snimanje fotografija. Za detalje
pogledajte str. 12, 13.
Y
V
Z
[
Za videozapise
@ (Fine)
J ? (Standard)
Odabir veličine slike za snimanje videozapisa. Za detalje
pogledajte str. 13.
A
51
Za detalje o rukovanju 1 str. 49
Izbornik snimanja
Face Detection: Detekcija lica objekta
Odaberite želite li upotrebljavati funkciju detekcije lica ili ne.
- (On)
Uz detekciju lica snimanih osoba fotoaparat će takoñer
izvesti izoštravanje, podesiti bljeskalicu, ekspoziciju, balans
bijelog te predbljesak za smanjenje efekta crvenih očiju.
Oznaka detekcije lica
Okvir detekcije lica
J 5 (Off)
Detekcija lica je isključena.
• Kad odaberete opciju Portrait, standardna postavka je [On].
• Funkcija može detektirati do 8 lica snimanih osoba. Meñutim, kod snimanja s funkcijom Portrait,
mogu se detektirati samo 2 lica.
• Kad fotoaparat detektira više osoba u kadru, procijenit će koja je meñu njima najvažnija za izoštravanje.
• Okvir u kojem se izvodi izoštravanje će postati zelen kad pritisnete okidač dopola. Čak i kad okvir ne
postane zelen, ako je izoštrena osoba jednako udaljena kao i druge osobe, izoštravaju se sve osobe.
• Ovisno o uvjetima uporabe, funkcija Face Detection možda neće uspješno raditi.
• Kada je [Face Detection] podešena na [On], AF Illuminator ne radi.
• Kada je [Face Detection] podešena na [On], ne može se upotrebljavati digitalni zum.
52
Za detalje o rukovanju 1 str. 49
Izbornik snimanja
REC Mode: Odabir načina kontinuiranog snimanja
Odabir izmeñu kontinuiranog i običnog snimanja kod pritiska na okidač.
J ~ (Normal)
a (Burst)
Isključeno kontinuirano snimanje.
Snimanje do 100 slika zaredom kod pritiska i držanja
okidača.
• Bljeskalica je podešena na , (isključeno).
BRK ±0.3EV
BRK ±0.7EV
BRK ±1.0EV
Snimanje niza od 3 slike s automatski promijenjenim
vrijednostima ekspozicije (Exposure Bracket).
Što je veća BRK vrijednost, veća je i promjena ekspozicije.
• Kad ne možete pravilno odrediti ekspoziciju, snimajte u
Exposure Bracket modu, s različitim ekspozicijama. Možete
odabrati sliku s odgovarajućom ekspozicijom nakon snimanja.
• Kad je kontrolni kotačić podešen na !, funkcija Exposure
Bracket nije raspoloživa.
• Bljeskalica je podešena na , (isključeno).
Samo DSC-H9
Tipka a/BRK
(REC Mode)
Svakim pritiskom na tipku a/BRK (REC
Mode), način snimanja se mijenja
sljedećim redoslijedom: ~ (Normal) t
a (Burst) t BRK ±0.3EV t BRK
±0.7EV t BRK ±1.0EV.
53
Izbornik snimanja
Za detalje o rukovanju 1 str. 49
O funkciji Burst
• Kad koristite self-timer, svakim pritiskom na okidač snima se maksimalno pet slika zaredom.
• Funkcija se ne može odabrati ako je brzina zatvarača 1/3 sekunde ili sporija.
• Interval snimanja iznosi otprilike 0,46 sekunde. Interval snimanja se produži, ovisno o podešenoj
veličini slike.
• Kad je slab kapacitet baterije ili kad je "Memory Stick Duo" pun, Burst se zaustavlja.
O funkciji Exposure Bracket
• Izoštravanje i uravnoteženje bijele boje su podešeni po prvoj slici, a te postavke se ujedno koriste i za
ostale.
• Funkcija se ne može odabrati ako je brzina zatvarača 1/3 sekunde ili sporija.
• Kad je ekspozicija ručno podešena (str. 40), pomiče se ovisno o podešenoj svjetlini.
• Interval snimanja iznosi otprilike 0,52 sekunde.
• Ukoliko je objekt previše osvijetljen ili previše zatamnjen, nećete moći napraviti pravilan snimak s
odabranom vrijednosti promjene ekspozicije.
54
Za detalje o rukovanju 1 str. 49
Izbornik snimanja
Color Mode: Promjena svjetline slike ili dodavanje posebnih efekata
Možete promijeniti svjetlinu slike u skladu s efektima.
J 4 (Normal)
+ (Vivid)
Boja slike postaje svjetlija i dublja.
1 (Natural)
Boja slike se ublažava.
2 (Sepia)
Boja slike postaje sepija.
3 (B & W)
Slika postaje crno-bijela.
• Kod snimanja videozapisa možete odabrati samo [Normal], [Sepia] ili [B & W].
55
Za detalje o rukovanju 1 str. 49
Izbornik snimanja
Metering Mode: Odabir načina mjerenja svjetla
Odabir načina mjerenja svjetla kojim se bira koji dio objekta služi za podešavanje ekspozicije.
J < (Multi)
- (Center)
\ (Spot)
(Samo za fotografiju)
Dijeli kadar u više zona i mjeri u svakoj zoni. Dobiva se
ravnomjerna ekspozicija (mjerenje u više uzoraka).
Mjeri središte kadra i odreñuje ekspoziciju na temelju
svjetline objekta u tom dijelu (mjerenje u središtu).
Mjeri samo dio objekta (mjerenje u točci).
• Ova funkcija je korisna kad je objekt osvijetljen straga ili u
slučaju snažnog kontrasta izmeñu objekta i pozadine.
Končanica za mjerenje
ekspozicije u točki
Usmjerite na objekt.
Samo DSC-H9
Tipka \
(Metering Mode)
Svakim pritiskom na tipku \ (Metering
Mode), način mjerenja svjetla se mijenja
sljedećim redoslijedom: < (Multi) t (Center) t \ (Spot).
• Za detalje o ekspoziciji pogledajte str. 10.
• Kad koristite Spot ili Center mjerenje, savjetujemo da podesite okvir AF tražila na o (Center AF)
kako bi se izoštrila točka u kojoj se vrši mjerenje (str. 40).
56
Za detalje o rukovanju 1 str. 49
Izbornik snimanja
White Bal: Podešavanje tona boje
Podešava tonove boje u skladu sa svjetlinom okoliša, primjerice kad boje slike djeluju
neobično.
J \ (Auto)
Automatsko podešavanje bijele boje.
^ (Daylight)
Podešavanje kod snimanja na otvorenom, zalaska sunca,
noćnog snimanja, snimanja pod neonskim svjetlom ili
vatrometa.
= (Cloudy)
Podešavanje u uvjetima oblačnog neba.
p (Fluorescent Light 1)/
q (Fluorescent Light 2)/
r (Fluorescent Light 3)
Fluorescent Light 1: Podešenje za bijelo fluorescentno
osvjetljenje.
Fluorescent Light 2: Podešenje za prirodno bijelo
fluorescentno osvjetljenje.
Fluorescent Light 3: Podešenje za dnevno bijelo
fluorescentno osvjetljenje.
n (Incandescent)
Podešavanje za osvjetljenje klasičnom žaruljom i jako
osvjetljenje, primjerice u fotografskom studiju.
57
Za detalje o rukovanju 1 str. 49
Izbornik snimanja
`WB (Flash)
Podešavanje u skladu sa statusom bljeskalice.
• Ovu opciju ne možete odabrati kad snimate videozapise.
? (One Push)
Podešavanje balansa bijelog ovisno o izvoru svjetla. Bijela
boja memorirana u [One Push Set] modu postane osnovna
bijela boja. Koristite ovaj mod kad je [Auto] ili ostali
modovi ne mogu pravilno podesiti boju.
A (One Push Set)
Memoriranje osnovne bijele boje koja će se upotrebljavati u
[One Push] načinu.
• Ovu opciju ne možete odabrati tijekom punjenja bljeskalice
• Za detalje o podešavanju ravnoteže bijele boje, pogledajte str. 12.
• Pod fluorescentnim svjetlom koje trepće, podešavanje ravnoteže bijele boje možda neće ispravno raditi
iako ste odabrali [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light 2], [Fluorescent Light 3].
• Osim kod [Flash], [White Bal] automatski podešava na [Auto] nakon uključivanja bljeskalice.
Za memoriranje osnovne bijele boje u [One Push Set]
Memoriranje osnovne bijele boje koja će se upotrebljavati u [One Push] načinu. Nakon
odabira opcije [One Push], postupite na sljedeći način.
A Usmjerite fotoaparat prema bijelom predmetu, poput lista papira, tako da ispuni zaslon, u
jednakim uvjetima rasvjete kao i za snimanje.
B Odaberite [One Push Set] pomoću tipke v. Zaslon se kratko zatamni. Nakon podešavanja i
pohranjivanja ravnoteže bijele boje, odabire se ponovno opcija [One Push].
• Ako indikator ? trepće polako, ravnoteža bijele boje nije podešena ili se ne može podesiti.
Upotrijebite automatsko podešavanje.
• Nemojte pomicati ili udarati fotoaparat dok je u tijeku funkcija [One Push].
• Ako je bljeskalica podešena na ( (Forced flash) ili F (Slow synchro), ravnoteža bijele boje se
podešava za snimanje pomoću bljeskalice.
58
Za detalje o rukovanju 1 str. 49
Izbornik snimanja
Flash Level: Podešavanje razine bljeskalice
Podešavanje količine svjetla bljeskalice.
M +2.0EV
J 0EV
m –2.0EV
Prema +:jače svjetlo bljeskalice.
Fotoaparat automatski podešava količinu svjetla bljeskalice.
Prema –: slabije svjetlo bljeskalice.
• Razina bljeskalice se može podesiti u koracima od 1/3 EV.
• Vrijednost se ne prikazuje na zaslonu. Prikazuje se indikator (+ ili (–.
• Za promjenu načina rada bljeskalice pogledajte str. 29.
• Ako je objekt pretaman ili presvijetao, ova postavka možda neće imati utjecaja.
Red Eye Reduction: Smanjenje efekta crvenih očiju
Kad koristite bljeskalicu, ona se aktivira dva ili
više puta prije samog snimanja radi smanjenja
efekta crvenih očiju.
J 6 (Auto)
Smanjuje efekt crvenih očiju kad je potrebno dok je
uključena funkcija detekcije lica (Face Detection).
. (On)
Bljeskalica se uvijek aktivira više puta radi smanjenja efekta
crvenih očiju.
/ (Off)
Isključena funkcija smanjenja efekta crvenih očiju.
• Budući da je potrebna otprilike sekunda dok se ne aktivira zatvarač, držite fotoaparat čvrsto kako biste
spriječili pomicanje. Takoñer, zamolite osobu koju snimate da se ne pomiče.
• Smanjivanje efekta crvenih očiju možda neće dati željene rezultate, ovisno o udaljenosti objekta, u
slučaju da osoba ne vidi predbljesak ili u nekim drugim slučajevima. U takvom slučaju možete ispraviti
efekt crvenih očiju uporabom funkcije [Retouch] u izborniku reprodukcije nakon snimanja (str. 67).
• Kad je funkcija Face Detect isključena, funkcija Red Eye Reduction neće raditi čak ni kad je odabrana
opcija [Auto].
59
Za detalje o rukovanju 1 str. 49
Izbornik snimanja
Contrast: Podešavanje kontrasta
Podešavanje kontrasta slike.
9 (–)
Prema –: Smanjenje kontrasta.
; (Normal)
: (+)
J ~ (DRO)
Prema +: Povećanje kontrasta.
Automatsko podešavanje kontrasta slike.
• Kod uporabe bljeskalice, ako je [Metering Mode] podešen na
[Center] ili [Spot], kontrast se ne podešava automatski.
Sharpness: Podešavanje oštrine
Podešavanje oštrine slike.
> (–)
Prema –: Mekša slika.
J ? (Normal)
@ (+)
Prema +: Oštrija slika.
SteadyShot: Odabir načina sprječavanja zamućenja
Uključenje funkcije sprječavanja zamućenja.
J a (Shooting)
b (Continuous)
Aktivira funkciju sprečavanja zamućenja kad pritisnete
okidač dopola.
Uvijek aktivira funkciju sprečavanja zamućenja. Slike
možete stabilizirati i pri zumiranju udaljenog objekta.
• Baterije se troše brže nego u modu [Shooting].
c (Off)
Funkcija sprječavanja zamućenja je isključena.
• Kad je odabran Auto Adjustment mod, funkcija će se podesiti na [Shooting].
• Pri snimanju videozapisa, opcije su ograničene na [Continuous] i [Off]. Standardna postavka je
[Continuous].
• Funkcija sprečavanja zamućenja možda neće raditi pravilno u sljedećim slučajevima:
− Kad prejako tresete fotoaparat
− Pri malim brzinama zatvarača, npr. pri noćnom snimanju
60
Izbornik snimanja
Za detalje o rukovanju 1 str. 49
SETUP: Odabir podešenja snimanja
Odabir podešenja za funkciju snimanja. Opcije prikazane u ovom izborniku jednake su
onima iz [! Shooting Settings] u izborniku HOME. Pogledajte str. 48.
61
Uporaba funkcija za gledanje
Reprodukcija snimaka iz izbornika HOME
Možete odabrati različite načine reprodukcije slika.
Tipka HOME
A Pritisnite HOME.
B Odaberite y (View Images) kontrolnim tipkama b/B.
C Odaberite željeni način prikaza tipkama v/V.
~ (Single Image): Reprodukcija jedne snimke
Prikaz zadnje snimke, jednako kao kod pritiska tipke # (reprodukcija) (str. 43).
z (Index Display): Reprodukcija liste snimaka
Prikaz liste snimaka iz odabrane mape, jednako kao kod pritiska tipke Y (Index) (str. 44).
I (Slide Show): Reprodukcija niza snimaka
A Odaberite [_ Slide Show] u izborniku HOME. Funkcija je jednaka kao i kod pritiska na tipku
SLIDE SHOW na daljinskom upravljaču.
B Odaberite [Start] tipkama v/V i pritisnite z za početak reprodukcije.
Pauziranje slide showa
Pritisnite kontrolnu tipku z.
Za ponovno pokretanje, odaberite [Continue] tipkama v/V i zatim pritisnite z.
• Slide Show se nastavlja od mjesta gdje je prekinut. Ipak, glazba kreće od početka.
62
Reprodukcija snimaka iz izbornika HOME
Za detalje o rukovanju 1 str. 49
Prikaz prethodne/sljedeće slike
Pritisnite b/B tijekom pauze.
Podešavanje glasnoće glazbe
Pritisnite V za prikaz izbornika za podešavanje glasnoće, zatim podesite glasnoću tipkama b/B.
Prekid slide showa
Odaberite [Exit] tipkama v/V tijekom pauze slide showa i zatim pritisnite z.
Promjena podešenja
Tvornička podešenja označena su oznakom J.
Image
Samo kad koristite "Memory Stick Duo" (opcija).
J Folder
All
Reprodukcija svih slika u odabranoj mapi.
Reprodukcija svih slika na "Memory Stick Duo" kartici
redom.
Effects
J Simple
Jednostavan slide show prikladan za široku paletu snimaka.
Nostalgic
Atmosferični slide show filmskog ugoñaja.
Stylish
Elegantni slide show srednjeg tempa.
Active
Ubrzani slide show pogodan za dinamične slike.
Normal
Osnovni slide show s odreñenim vremenskim intervalom.
• Kod efekata [Simple], [Nostalgic], [Stylish] ili [Active] prikazuju se samo fotografije.
• Glazba se ne reproducira (podešeno na [Off]) tijekom [Normal] slide showa. Čuje se samo zvuk
videozapisa.
63
Reprodukcija snimaka iz izbornika HOME
Za detalje o rukovanju 1 str. 49
Music
Odabir glazbe ovisi o odabranom efektu.
J Music 1
Tvorničko podešenje za [Simple] slide show.
Music 2
Tvorničko podešenje za [Nostalgic] slide show.
Music 3
Tvorničko podešenje za [Stylish] slide show.
Music 4
Tvorničko podešenje za [Active] slide show.
Off
Podešenje za [Normal] slide show. Bez glazbe.
Interval
3 sec
5 sec
Podešava interval izmeñu prikaza slika za [Normal] slide
show.
10 sec
30 sec
1 min
J Auto
Interval se prilagoñava odabranom podešenju opcije
[Effects].
Podešenje je [Auto] kad za opciju [Effects] nije odabrano
[Normal].
Repeat
J On
Off
Kontinuirana reprodukcija slika.
Nakon reprodukcije svih slika, slide show završava.
z Dodavanje/promjena glazbenih datoteka
Možete kopirati željenu glazbu (glazbene datoteke) s CD-a ili iz MP3 kolekcije u fotoaparat za
reprodukciju uz slide show. To možete učiniti pomoću opcije [< Music Tool] u ; (Printing, Other) iz
izbornika HOME i pomoću isporučenog softvera "Music Transfer" instaliranog na računalo. Za detalje,
pogledajte str. 104 i 106.
• Možete snimiti do četiri glazbena isječka (odnosno, njima je moguće zamijeniti postojeće glazbene
isječke (Music1 – Music4)).
• Maksimalno trajanje glazbenih isječaka za reprodukciju na fotoaparatu je 3 minute.
• Ako ne možete reproducirati glazbenu datoteku jer je oštećena ili zbog drugih problema, izvedite
postupak [Format Music] (str. 104) i kopirajte ponovo.
64
Izbornik reprodukcije
Za detalje o rukovanju 1 str. 49
Ovo poglavlje objašnjava opcije izbornika raspoložive kad pritisnete tipku MENU u
reprodukcijskom modu. Za detalje o uporabi izbornika pogledajte str. 49.
! (Delete): Brisanje snimaka
Odabir i brisanje snimaka iz pojedinačnog ili indeksnog prikaza. Pogledajte str. 45.
" (This Image)
Brisanje trenutno odabrane snimke.
# (Multiple Images)
Odabir i brisanje više snimaka.
g (All In This Folder)
Brisanje svih snimaka u odabranoj mapi.
I (Slide Show): Reprodukcija niza snimaka
Ova opcija ima istu funkciju kao [I Slide Show] iz izbornika HOME. Pogledajte str. 62.
: (Retouch): Obrada fotografija nakon snimanja
Ova opcija omogućuje podešavanje fotografija ili primjenu posebnih efekata na fotografije.
Izvorna snimka se zadržava.
Retuširanje fotografija
A
B
C
D
Odaberite fotografiju koju želite retuširati.
Pritisnite tipku MENU.
Odaberite [Retouch] tipkama v/V, odaberite željeni mod tipkama b/B i zatim pritisnite z.
Retuširajte fotografije slijedeći korake za svaki mod opisane u nastavku.
• Slike se ne mogu retuširati tijekom spajanja s High Definition TV prijemnikom.
(Soft Focus)
Zamućuje periferiju oko odabranog mjesta i ističe objekt.
A Podesite središnji dio željene slike za retuširanje tipkama
v/V/b/B, zatim pritisnite tipku MENU.
B Odaberite [Level] tipkama v/V i pritisnite z, podesite
razinu retuširanja tipkama v/V, zatim opet pritisnite z.
C Podesite željeni raspon retuširanja tipkom W/T.
D Odaberite [OK] i pritisnite z.
65
Izbornik reprodukcije
(Partial Color)
Za detalje o rukovanju 1 str. 49
Slika oko odabranog dijela postane crno-bijela kako bi se
istaknuo objekt.
0 (Fisheye Lens)
A Podesite središnji dio željene slike za retuširanje tipkama
v/V/b/B, zatim pritisnite tipku MENU.
B Podesite željeni raspon retuširanja tipkom W/T.
C Odaberite [OK] i pritisnite z.
Primjena efekta ribljeg oka oko odabranog mjesta.
7 (Cross Filter)
A Podesite središnji dio željene slike za retuširanje tipkama
v/V/b/B, zatim pritisnite tipku MENU.
B Odaberite [Level] tipkama v/V i pritisnite z, podesite
razinu retuširanja tipkama v/V, zatim opet pritisnite z.
C Odaberite [OK] tipkama v/V i pritisnite z.
Dodaje efekt zvjezdanog sjaja izvorima svjetla.
9 (Trimming)
A Odaberite [Level] tipkama v/V i pritisnite z, podesite
razinu retuširanja tipkama v/V, zatim opet pritisnite z.
B Podesite željeni raspon za retuširanje tipkom W/T.
C Odaberite [OK] i pritisnite z.
Snima zumiranu sliku kao novu datoteku.
A Pritisnite W/T za zumiranje u željenom rasponu.
B Podesite mjesto tipkama v/V/b/B i pritisnite MENU.
C Odaberite veličinu slike tipkama v/V i pritisnite z.
Odaberite veličinu koju ćete snimiti i opet pritisnite z.
D Odaberite [OK] i pritisnite z.
66
Za detalje o rukovanju 1 str. 49
Izbornik reprodukcije
8 (Red Eye Correction)
Ispravlja efekt crvenih očiju koji uzrokuje svjetlo bljeskalice.
Odaberite [OK] tipkama v/V, zatim pritisnite z.
• Ovisno o slici, možda nećete moći ispraviti efekt crvenih očiju.
Kad odaberete [Trimming]
• Veličina uvećane slike može ovisiti o originalnoj snimci.
• Kvaliteta uvećane slike se može pogoršati.
$ (Protect): Sprječavanje slučajnog brisanja
Zaštita slika od slučajnog brisanja.
% (This Image)
Uključenje/isključenje zaštite za trenutno odabranu sliku.
& (Multiple Images)
Odabir i uključenje/isključenje zaštite za više slika.
Zaštita snimke
A Odaberite snimke koje želite zaštititi u pojedinačnom ili indeksnom prikazu.
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
C Odaberite $ (Protect) tipkama v/V i odaberite [This Image] tipkama b/B, zatim pritisnite z.
Prikazana slika je zaštićena i na zaslonu je vidljiv indikator - (Protect)
Odabir i zaštita snimaka
A Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
B Odaberite [Protect] tipkama v/V i odaberite [Multiple Images] tipkama b/B, zatim
pritisnite z.
U pojedinačnom prikazu:
C Odaberite snimku koju želite zaštititi kontrolnim tipkama b/B, zatim pritisnite z.
Odabrana snimka označena je s A.
D Pritisnite b/B za prikaz drugih snimaka koje želite zaštititi, zatim pritisnite z.
E Pritisnite MENU.
67
Za detalje o rukovanju 1 str. 49
Izbornik reprodukcije
F Odaberite [OK] tipkom v, zatim pritisnite z.
U indeksnom prikazu:
C Odaberite snimku koju želite zaštititi kontrolnim tipkama v/V/b/B, zatim pritisnite z.
Odabrana snimka označena je s A.
D Za zaštitu ostalih slika, ponovite korak C.
E Za odabir svih slika u mapi, odaberite skalu izbornika tipkom b i zatim pritisnite z. Uz
odabranu mapu se prikazuje A.
F Pritisnite MENU.
G Odaberite [OK] tipkom v, zatim pritisnite z.
Na odabranim snimkama pojavljuje se indikator - (Protect).
Poništenje zaštite
Odaberite snimku za koju želite poništiti zaštitu, i "otključajte" je primjenom postupka kakav
se koristi i za zaštitu.
Indikator - (Protect) nestane sa snimke.
• Obratite pozornost da se formatiranjem unutarnje memorije ili kartice "Memory Stick Duo" s nje brišu
svi podaci, uključujući i zaštićene slike. Ti se podaci ne mogu vratiti.
• Potrebno je neko vrijeme za zaštitu slike.
DPOF: Dodavanje oznake za ispis
Dodaje oznaku za ispis DPOF (Print order) slikama koje želite otisnuti.
Pogledajte str. 111.
L (This Image)
Pridjeljuje oznaku za ispis (DPOF) trenutno odabranoj
snimci ili je uklanja s nje.
M (Multiple Images)
Odabire snimke i pridjeljuje im oznaku za ispis (DPOF) ili je
uklanja s njih.
; (Print): Ispis fotografija pomoću pisača
Omogućuje ispis fotografija.
Ova opcija ima istu funkciju kao opcija [; Print] u izborniku HOME.
Pogledajte str. 108.
68
Za detalje o rukovanju 1 str. 49
Izbornik reprodukcije
(Rotate): Zakretanje fotografije
Rotiranje fotografije.
A
B
C
D
E
Prikažite sliku koju želite zakrenuti.
Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
Kontrolnim tipkama v/V odaberite [Rotate] i pritisnite tipku z.
Odaberite [E F] i zakrenite sliku tipkama b/B.
Pomoću v/V odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
• Nije moguće okretati zaštićene slike ili videozapise.
• Slike snimljene drugom opremom možda se neće moći okretati u ovom fotoaparatu.
• Kod gledanja slika na osobnom računalu, informacija o okretanju slike možda neće biti vidljiva, ovisno
o softveru.
= (Select Folder): Odabir mape za pregled slika
Odabir mape u kojem je slika koju želite reproducirati kad fotoaparat koristite s "Memory
Stick Duo" karticom.
A Odaberite željenu mapu kontrolnim tipkama b/B.
B Odaberite [OK] pomoću v, zatim pritisnite z.
Poništenje odabira mape
U koraku 2 odaberite [Exit], zatim pritisnite tipku z.
z O mapama
Fotoaparat pohranjuje slike u odreñenu mapu na "Memory Stick Duo" kartici. Možete promijeniti mapu
ili izraditi novu.
• Za izradu nove mape t [Create REC. Folder] (str. 72).
• Za promjenu mape za snimanje slika t [Change REC. Folder] (str. 73).
• Kad na kartici "Memory Stick Duo" izradite više mapa i prikaže se prva ili zadnja slika u mapi,
pojavljuju se sljedeći indikatori:
i: prijelaz na prethodnu mapu.
j: prijelaz na sljedeću mapu.
k: prijelaz na prethodnu ili sljedeću mapu.
69
Prilagođavanje podešenja
Podešavanje opcija izbornika Manage
Memory i Settings
Možete promijeniti tvorničke postavke koristeći H (Manage Memory) ili ' (Settings) u
izborniku HOME.
Kontrolna tipka
Tipka z
Tipke v/V/b/B
Tipka HOME
70
1
Pritisnite tipku HOME za prikaz izbornika HOME.
2
Kontrolnim tipkama b/B odaberite H (Manage Memory) ili ' (Settings).
3
Tipkama v/V odaberite željenu opciju, zatim pritisnite z.
4
Pritisnite B i odaberite željenu opciju tipkama v/V, zatim pritisnite z.
Podešavanje opcija izbornika Manage
Memory i Settings
5
Za detalje o rukovanju 1 str. 70
Tipkama v/V odaberite željeno podešenje i zatim pritisnite z.
Za poništenje podešenja
Odaberite [Cancel] ako se pojavi, zatim pritisnite z.
Ukoliko se ne pojavi, pritisnite kontrolnu tipku b.
• Postavka ostaje pohranjena čak i kad isključite fotoaparat.
• Fotoaparat se podešava u funkciju snimanja pritiskom okidača dopola.
71
H Manage Memory
Za detalje o rukovanju 1 str. 70
J Memory Tool – Memory Stick Tool
Ova postavka se pojavljuje samo kad je u aparat uložen "Memory Stick Duo".
Format
Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice. Komercijalno nabavljivi "Memory Stick Duo" je
već formatiran i možete ga odmah koristiti.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke na "Memory Stick Duo" kartici, čak i zaštićene
slike.
A Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Format] i pritisnite tipku z.
Pojavi se poruka "All data in Memory Stick will be erased".
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Formatiranje je dovršeno.
Za odustajanje od formatiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
Create REC. Folder
Ova funkcija omogućuje izradu mape za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.
A Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Create REC. Folder] i pritisnite tipku z.
Pojavi se izbornik za izradu mape.
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Izrañuje se nova mapa s jednim brojem većim od posljednje načinjene mape. To ujedno postaje
i mapa za snimanje.
Za odustajanje od izrade mape
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
U slučaju da ne želite izraditi novu mapu, kao mapu za snimanje se odabire "101MSDCF".
Možete izraditi mapu "999MSDCF".
Slike se snimaju u novu mapu dok ne izradite ili odaberete novu mapu.
Ne možete izbrisati mapu pomoću fotoaparata. Za brisanje mapa koristite računalo itd.
U mapu možete pohraniti do 4 000 slika. Kad premašite kapacitet mape, automatski se izrañuje nova
mapa.
• Za detaljnije informacije pogledajte poglavlje "Mjesta za pohranu datoteka i nazivi datoteka" (str. 96).
•
•
•
•
•
72
Manage Memory
Za detalje o rukovanju 1 str. 70
Change REC. Folder
Mijenja mapu koja se trenutno koristi za snimanje slika.
A Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Change REC. Folder], zatim pritisnite z.
Pojavi se izbornik za izradu mape.
B Odaberite željenu mapu kontrolnom tipkama b/B, odaberite [OK] tipkom v i pritisnite z.
Za odustajanje od promjene mape
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
• Kao mapu za snimanje možete odabrati "100MSDCF".
• Snimljene slike ne možete premjestiti u drugu mapu.
Copy
Kopiranje svih slika iz unutarnje memorije na "Memory Stick Duo" karticu.
A Uložite "Memory Stick Duo" karticu kapaciteta 32 MB ili više.
B Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Copy] i zatim pritisnite z.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be copied".
C Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Kopiranje počinje.
Za odustajanje od kopiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 3 i zatim pritisnite z.
• Koristite potpuno napunjene baterije ili mrežni adapter (opcija). Namjeravate li kopirati slike dok su
uložene gotovo prazne baterije, može se dogoditi da se u potpunosti isprazne, što će uzrokovati prekid
kopiranja i moguć gubitak podataka.
• Ne možete kopirati pojedinačne slike.
• Izvorne slike unutarnje memorije ostaju pohranjene čak i nakon kopiranja. Za brisanje sadržaja
unutarnje memorije izvadite "Memory Stick Duo" nakon kopiranja, zatim izvršite naredbu [Format] u
izborniku [Internal Memory Tool] (str. 74).
• Kod kopiranja podataka s unutarnje memorije na "Memory Stick Duo", kopirat će se svi podaci. Ne
možete odabrati odreñenu mapu na "Memory Stick Duo" kartici kao odredište za podatke koji će se
kopirati.
• Oznaka DPOF (Print order) koju dodate slici se briše kad kopirate podatke.
73
Manage Memory
Za detalje o rukovanju 1 str. 70
J Memory Tool – Internal Memory Tool
Ova postavka se ne pojavljuje kad je u fotoaparat uložen "Memory Stick Duo".
Format
Formatiranje unutarnje memorije.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke iz unutarnje memorije, čak i zaštićene slike.
A Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Format] i pritisnite tipku z.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be erased".
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Formatiranje je dovršeno.
Za odustajanje od formatiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
74
' Settings
Za detalje o rukovanju 1 str. 70
( Main settings – Main Settings 1
Tvorničke postavke su označene sa J.
Beep
Odabir zvučnog signala koji se javlja kad rukujete fotoaparatom.
Shutter
J On
Off
Uključuje se zvuk zatvarača kad pritisnete okidač.
Uključuje se zvučni signal/zvuk zatvarača kad pritisnete
kontrolnu tipku/okidač.
Zvučni signal/zvuk zatvarača je isključen.
Function Guide
Kad koristite fotoaparat, prikazan je opis funkcija.
J On
Off
Prikaz funkcijskog vodiča.
Isključenje funkcijskog vodiča.
Initialize
Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti. Čak i ako izvršite ovu funkciju, sačuvat će
se slike snimljene u unutarnju memoriju.
A Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite [Initialize] i pritisnite tipku z.
Pojavljuje se poruka "Initialize all settings".
B Odaberite [OK] tipkom v, a zatim pritisnite z.
Postavke se resetiraju na tvorničke.
Odustajanje od resetiranja
Odaberite [Cancel] u koraku 2 i zatim pritisnite z.
• Tijekom resetiranja ne smije biti odspojeno napajanje.
75
Za detalje o rukovanju 1 str. 70
Settings
( Main settings – Main Settings 2
Tvorničke postavke su označene sa J.
USB Connect
Odabir USB načina za uporabu prilikom spajanja fotoaparata na računalo ili pisač
kompatibilan s funkcijom PictBridge pomoću višenamjenskog kabela.
PictBridge
Spajanje fotoaparata s PictBridge kompatibilnim pisačem (str.
108). Kad fotoaparat spojite na računalo, automatski se
aktivira izbornik kopiranja, i slike iz mape za snimanje se
kopiraju na računalo (Windows XP, Mac OS X).
Mass Storage
Uspostavljanje Mass Storage veze izmeñu fotoaparata i
računala ili drugog USB ureñaja (str. 92).
J Auto
Fotoaparat automatski prepoznaje i uspostavlja vezu s računalom ili PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 92 i 108).
• Ukoliko fotoaparat i PictBridge kompatibilni pisač nije
moguće povezati kad je uključena postavka [Auto],
promijenite je na [PictBridge].
• Ukoliko fotoaparat i računalo ili drugi USB ureñaj nije
moguće povezati kad je uključena postavka [Auto],
promijenite je na [Mass Storage].
COMPONENT
Podešava izlazni videosignal na SD ili HD (1080i), prema priključenom TV prijemniku ili
videoopremi. Pogledajte str. 85.
J HD(1080i)
SD
76
Odabire se kod spajanja fotoaparata na 1080i High
Definition TV
Odabire se kod spajanja fotoaparata na TV ili videoopremu
koji ne podržavaju HD(1080i) signal.
Settings
Za detalje o rukovanju 1 str. 70
Video Out
Podešava izlazni videosignal prema priključenoj opremi. Različite države i regije koriste
različite sustave boja. Želite li gledati slike na TV zaslonu, provjerite na str. 87 sustav boje za
državu ili regiju u kojoj se fotoaparat koristi.
NTSC
Podešavanje izlaznog videosignala na NTSC (npr. SAD,
Japan).
PAL
Podešavanje izlaznog videosignala na PAL (npr. Europa).
77
Za detalje o rukovanju 1 str. 70
Settings
X Shooting Settings – Shooting Settings 1
Tvorničke postavke su označene sa J.
AF Illuminator
AF osvjetljenje omogućuje izoštravanje objekta u tamnim uvjetima snimanja. AF osvjetljenje
emitira crveno svjetlo kad se okidač pritisne napola što omogućuje lakše izoštravanje dok se
ne podesi fiksno žarište. Istovremeno se na zaslonu pojavljuje indikator 0.
J Auto
Off
Uporaba AF osvjetljenja.
Isključeno AF osvjetljenje.
• Ako AF osvjetljenje nedovoljno osvijetli objekt ili ako objekt nema kontrast, slika se neće izoštriti.
(Preporučuje se približna udaljenost od oko 3,8 m (zum: W) / 3 m (zum: T).)
• Izoštrena slika se postiže sve dok svjetlo AF osvjetljenja dopire do objekta čak i ako svjetlo nije u
sredini objekta.
• Kod automatskog izoštravanja (str. 42) AF osvjetljenje ne radi.
• Kod uporabe funkcije AF Illuminator, prednost pri izoštravanju imaju objekti unutar ili blizu središta
okvira. U tom slučaju nije vidljiv normalan AF okvir i prikazan je novi AF okvir točkastih linija.
• AF osvjetljenje ne radi ako ste odabrali = (Advanced Sports Shooting), 4 (Landscape), 2 (Twilight)
ili h (Fireworks) u Scene Selection modu, ako [Conversion Lens] nije podešen na [Off] ili ako je
[Face Detection] podešen na [On].
• AF osvjetljenje emitira vrlo snažno svjetlo. Izravno gledanje u AF emiter izbliza nije preporučljivo
iako ne predstavlja sigurnosni rizik.
Grid Line
Prikaz mreže linija pojednostavljuje smještanje objekta vodoravno/okomito pri kadriranju.
On
Uključen prikaz mreže linija.
J Off
Isključen prikaz mreže linija.
• Mreža linija se ne snima.
78
Za detalje o rukovanju 1 str. 70
Settings
AF Mode
Odabir načina automatskog izoštravanja.
J Single
Monitor
Fotoaparat automatski izoštrava sliku kad okidač pritisnete
dopola. Ovaj način rada je koristan za snimanje statičnih
objekata.
Fotoaparat automatski izoštrava sliku prije nego okidač
pritisnete dopola. Ovaj način skraćuje vrijeme potrebno za
izoštravanje.
• Potrošnja baterije je brža nego u načinu [Single].
• Kad je opcija [Face Detection] podešena na [On] ili odabrana opcija = (Advanced Sports Shooting) u
Scene Selection, [AF Mode] ne radi.
Digital Zoom
Bira digitalni zum. Fotoaparat uvećava sliku optičkim zumom (do 15T). Kad zumiranje
premaši 15T, fotoaparat se prebacuje na smart ili precizni digitalni zum.
J Smart
(Smart zum)
(F)
Digitalno uvećava sliku unutar raspona u kojem neće biti
izobličena, ovisno o veličini slike. Funkcija nije dostupna
kad je veličina slike podešena na [8M] ili [3:2].
• U sljedećoj tablici je prikaz maksimalnog faktora Smart zuma.
Precision
(Precision digitalni zum)
(G)
Uvećava sve slike do maksimalno 30T, no kvaliteta slike je
slabija.
Off
Digitalni zum je isključen.
Veličina slike i maksimalna skala zuma pri uporabi funkcije Smart zum
Veličina
Maksimalna skala zuma
5M
Oko 18T
3M
Oko 23T
VGA
Oko 76T
16:9
Oko 251T
• Kad je opcija [Face Detection] podešena na [On] ili odabrana opcija = (Advanced Sports Shooting) u
Scene Selection, Digital Zoom ne radi.
79
Za detalje o rukovanju 1 str. 70
Settings
Conversion Lens
Omogućuje pravilno izoštravanje kod uporabe konverzijskog objektiva (opcija). Učvrstite
isporučeni adapterski prsten i zatim učvrstite konverzijski objektiv (str. 19).
Tele (B)
Wide (C)
J Off
Uporaba teleobjektiva.
Uporaba širokokutnog objektiva.
Bez konverzijskog objektiva.
• Kod uporabe ugrañene bljeskalice, može doći do blokiranja svjetla i pojave vidljive sjene.
• Raspon zumiranja je ograničen.
• Raspon izoštravanja je ograničen.
• Podrobnosti potražite u uputama za uporabu priloženim uz konverzijski objektiv.
80
Za detalje o rukovanju 1 str. 70
Settings
X Shooting Settings – Shooting Settings 2
Tvorničke postavke su označene sa J.
Flash Sync.
Odaberite vrijeme aktiviranja bljeskalice.
J Front
Rear (REAR)
Normalo odaberite ovu postavku. S obzirom da se
bljeskalica aktivira odmah nakon pritiska na okidač, moguće
je snimanje bliže trenutku otvaranja zatvarača.
Upotrijebite kod pokretnih objekata i sl. S obzirom da se
bljeskalica aktivira upravo prije zatvaranja zatvarača,
moguće je snimiti svjetlosni trag kretanja objekta.
Funkcija [Rear]
• Ako je brzina zatvarača prevelika, efekt koji se postiže funkcijom [Rear] možda se neće ostvariti.
• Ako je odabrana funkcija smanjenja efekta crvenih očiju, efekt se možda neće smanjiti kod manje
brzine zatvarača.
Auto Orientation
Kad fotoaparat zakrenete za snimanje u portretnoj orijentaciji, detektira se promjena položaja
i slika se prikazuje u portretnoj orijentaciji.
J On
Off
Snima sliku s pravilnom orijentacijom.
Automatska orijentacija je isključena.
• Ovisno o kutu snimanja, orijentacija slike se možda neće snimiti pravilno.
81
Za detalje o rukovanju 1 str. 70
Settings
Auto Review
Prikaz snimljene slike na zaslonu na otprilike 2 sekunde neposredno nakon snimanja.
J On
Uključena funkcija automatskog pregleda slika.
Off
Isključena funkcija automatskog pregleda slika.
• Ukoliko okidač pritisnete dopola tijekom ovog perioda, nestaje prikaz snimljene slike i odmah možete
snimiti sljedeću.
Expanded Focus
Dvostruko povećava srednji dio zaslona kod ručnog izoštravanja.
J On
Off
82
Dvostruko povećanje.
Bez povećanja.
Settings
Za detalje o rukovanju 1 str. 70
> Clock Settings
Clock Settings
Podešavanje datuma i vremena.
A Odaberite [> Clock Settings] u izborniku ' (Settings) unutar izbornika HOME.
B Odaberite format prikaza tipkama v/V i zatim pritisnite z.
C Odaberite opcije tipkama b/B i zatim podesite vrijednosti tipkama v/V te pritisnite z.
D Odaberite [OK] i pritisnite z.
Za odustajanje od podešavanja sata
Odaberite [Cancel] u koraku 4, zatim pritisnite z.
83
Settings
Za detalje o rukovanju 1 str. 70
L Language Setting
Language Setting
Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka.
84
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Možete gledati slike na zaslonu TV prijemnika spajanjem fotoaparata s TV prijemnikom.
Povezivanje se razlikuje ovisno o vrsti TV prijemnika koji spajate.
Gledanje slika kad je fotoaparat spojen na TV pomoću isporučenog
višenamjenskog kabela
Prije meñusobnog spajanja, isključite fotoaparat i TV prijemnik.
1
Spojite fotoaparat s TV prijemnikom.
1 U audio/video ulazne
priključnice
Žuti/Bijeli/Crveni
Žuti
Crni
Tipka #
(reprodukcija)
Višenamjenski kabel
(isporučen)
Kontrolna tipka
2 U višenamjensku
priključnicu
• Ako TV prijemnik ima stereo ulazne priključnice, spojite audio priključak (crni) višenamjenskog
kabela u lijevu audio priključnicu.
2
Uključite TV prijemnik i podesite preklopku TV/video izlaza na "video".
• Podrobnosti potražite u uputama za uporabu TV prijemnika.
3
Pritisnite # za uključenje fotoaparata.
Snimke iz fotoaparata prikazuju se na TV zaslonu.
Pritisnite kontrolnu tipku b/B za odabir željene slike.
• Kad koristite fotoaparat u stranoj zemlji, možda će biti potrebno podesiti izlazni videosignal u skladu s
TV sustavom koji se koristi (str. 77).
85
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
Gledanje slika kad je fotoaparat spojen na HD TV
Možete gledati slike na zaslonu TV prijemnika spajanjem fotoaparata s HD (High Definition)
TV prijemnikom uporabom komponentnog kabela (opcija).
Prije meñusobnog spajanja, isključite fotoaparat i TV prijemnik.
1
Spojite fotoaparat s TV prijemnikom.
1 U audio/video ulazne
priključnice
Tipka HOME
Kontrolna tipka
Tipka # (reprodukcija)
Zeleni/Plavi/Crveni
Bijeli/Crveni
Komponentni kabel
(opcija)
2 U višenamjensku
priključnicu
• Priključke video kabela (zeleni/plavi/crveni) spojite na priključnice istih boja.
2
Uključite TV prijemnik i podesite preklopku TV/video izlaza na "video".
• Podrobnosti potražite u uputama za uporabu TV prijemnika.
86
Gledanje slika na zaslonu TV prijemnika
3
Pritisnite # za uključenje fotoaparata.
Snimke iz fotoaparata prikazuju se na TV zaslonu.
Pritisnite kontrolnu tipku b/B za odabir željene slike.
• Podesite [COMPONENT] na [HD(1080i)] u [Main Settings 2] odabirom ' (Settings) u izborniku
HOME (str. 76).
• Kad koristite fotoaparat u inozemstvu, možda ćete trebati promijeniti izlaz videosignala u skladu
sa spojenim TV prijemnikom (str. 77).
• Videozapise nije moguće reproducirati kod HD (1080i) izlaza.
O sustavima boja
Ako želite reproducirati sliku na TV zaslonu, potreban je TV prijemnik koji ima ulaznu video
priključnicu i višenamjenski kabel. Sustav boja TV prijemnika mora biti jednak sustavu boja
fotoaparata. Provjerite sljedeći popis.
NTSC sustav
Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka,
Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.
PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska, Hong
Kong, Mañarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal,
Singapur, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Velika Britanija, itd.
PAL-M sustav
Brazil
PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
87
Uporaba računala
Mogućnosti sustava Windows
Za detalje o uporabi Macintosh računala pogledajte
"Uporaba Macintosh računala" (str. 105).
U ovom poglavlju se prikazuje engleska verzija prikaza
na zaslonu.
Prvo instalirajte isporučeni softver (str. 90)
Kopiranje slika na računalo (str. 91)
• Pregled slika na računalu
Uživanje u slikama uz "Picture Motion Browser" i "Music Transfer"
(str. 98 i 104)
Pregled snimaka pohranjenih na računalo
Pregled fotografija po datumu
Editiranje snimaka
Prikaz lokacija snimanja fotografija na online zemljovidima.
(Za to treba računalo biti spojeno na Internet.)
• Snimanje novog diska. (Potreban je CD/DVD snimač.)
• Ispis ili pohrana fotografija s datumom.
• Dodavanje/mijenjanje glazbenih datoteka uz "Music Transfer"
•
•
•
•
88
Mogućnosti sustava Windows
Preporučena konfiguracija
računala
Ukoliko računalo priključujete na fotoaparat,
preporučujemo sljedeću konfiguraciju.
Preporučena konfiguracija za kopiranje
slika
OS (instaliran): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows XP*.
• Za navedene operativne sustave pravilan
rad nije zajamčen kod nadogradnje sustava
ili kod multi-boot sustava.
USB priključnica: Standardna
Preporučena konfiguracija za uporabu
programa "Picture Motion Browser" i
"Music Transfer"
OS (instaliran): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows XP*.
Zvučna kartica: 16 bita, stereo, sa
zvučnicima
CPU/Memorija: Pentium III 500 MHz ili
brži, 128 MB RAM ili više (Pentium III
800 MHz ili brži i 256 MB RAM ili više
je preporučljivo)
Softver: DirectX 9.0c ili noviji
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju
―200 MB ili više
Zaslon: Rezolucija zaslona: 1 024 T 768 ili
više; Boje: High Color (16-bitna boja) ili
više
Napomene o priključenju fotoaparata na
računalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen ako na jedno
računalo istodobno spojite dva ili više USB
ureñaja. Ovisno o tipu USB opreme koju
koristite istovremeno, neki od ureñaja,
uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB
huba.
• Priključenje fotoaparata pomoću USB sučelja
koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0)
omogućuje naprednu brzinu prijenosa budući
da ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed USB
(USB 2.0).
• Postoje tri načina USB priključenja, odnosno,
[Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage] i
[PictBridge] priključenje. Ovo poglavlje
opisuje [Auto] i [Mass Storage] način. Za
podrobnosti o [PictBridge] priključenju,
pogledajte str. 76.
• Komunikacija izmeñu fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti istovremeno
nakon suspend ili pripravnog stanja.
Tehnička podrška
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovore na često
postavljana pitanja, možete pronaći
na internetskoj stranici Sony
Customer Support.
http://www.sony.net/
* Nisu podržane 64-bitne edicije niti Starter
Edition.
• Ovaj softver je kompatibilan s DirectX
tehnologijom. "DirectX" mora biti instaliran.
89
Instaliranje isporučenog softvera
Isporučeni softver možete instalirati na
sljedeći način.
4
• Ako upotrebljavate Windows 2000, nemojte
spajati fotoaparat prije instalacije.
• Kod Windows 2000/XP, logirajte se kao
Administrator.
• Tijekom instaliranja isporučenog softvera,
automatski se instalira i USB driver.
1
Odaberite [Region] i [Country/
Area], zatim kliknite [Next].
Kad se pojavi [Welcome to the
InstallShield Wizard for Sony Picture
Utility], kliknite na [Next].
Prikazuje se "License Agreement".
Pažljivo pročitajte ugovor. Ako
prihvaćate uvjete ugovora, kliknite
oznaku uz natpis [I accept the terms of
the license agreement] i zatim kliknite
[Next].
Uključite računalo i umetnite
isporučeni CD-ROM u CD-ROM
pogon računala.
Prikazuje se instalacijski izbornik.
5
Slijedite upute na zaslonu za
izvršavanje instalacije.
• Kad se pojavi poruka, ponovno pokrenite
računalo slijedeći upute na zaslonu.
• DirectX je možda već instaliran na
računalu, ovisno o sistemskom okruženju.
• Ako se ne prikaže izbornik, dvaput
kliknite na
(My Computer) t
(SONYPICTUTIL).
2
3
90
6
Izvadite CD-ROM nakon
završetka instalacije.
Kliknite [Install].
Prikazuje se izbornik "Choose Setup
Language".
Nakon instaliranja softvera, na radnoj
površini se pojavljuje ikona prečice za
otvaranje stranice za registriranje korisnika.
Odaberite željeni jezik i zatim
kliknite [Next].
Prikazuje se izbornik [Location Settings].
Nakon registriranja na internetskoj stranici,
možete računati na sigurnu i korisnu
korisničku podršku.
http://www.sony.net/registration/di
Kopiranje slika na računalo
U ovom poglavlju je opisan postupak
kopiranja slika s fotoaparata na Windows
računalo.
Slike možete kopirati na sljedeći način.
Računalo s utorom za Memory Stick
Izvadite "Memory Stick Duo" iz
fotoaparata i uložite ga u Memory Stick
Duo adapter. Umetnite Memory Stick Duo
adapter u pripadajući utor na računalu i
zatim kopirajte slike.
• Čak i ako upotrebljavate Windows 95/98/98
SecondEdition/NT/Me, možete kopirati slike
na računalo umetanjem "Memory Stick Duo"
kartice u Memory Stick utor.
• Ako se "Memory Stick PRO Duo" ne prepozna,
pogledajte str. 119.
Korak 1: Priprema fotoaparata i
računala
1
• Kad kopirate slike iz unutarnje memorije,
ovaj korak nije potreban.
2
Uložite napunjenu bateriju u fotoaparat ili ga priključite na zidnu
utičnicu mrežnim adapterom
(opcija).
• Kad kopirate slike na računalo uz uporabu
baterijskog napajanja, kopiranje možda
neće uspjeti ili se podaci mogu oštetiti
uslijed isključenja fotoaparata tijekom
prijenosa.
Računalo bez utora za Memory Stick
Za kopiranje slika slijedite postupak opisan u
koracima od 1 do 4 na stranicama 91 do 95.
• Ako upotrebljavate Windows 2000, instalirajte
isporučeni softver prije nastavka. Uz Windows
XP, instaliranje nije potrebno.
• Izbornici pri kopiranju slika s "Memory Stick
Duo" kartice na računalo služe samo kao primjer.
• Ovaj fotoaparat nije kompatibilan verzijama
Windows 95/98/98 Second edition/NT/Me
operativnog sustava. Ako upotrebljavate
računalo bez utora za Memory Stick,
upotrijebite čitač za Memory Stick (opcija) za
kopiranje slika iz "Memory Stick Duo" kartice
na računalo.
• Za kopiranje slika iz unutarnje memorije u
računalo, prvo kopirajte slike u "Memory Stick
Duo" i zatim ih kopirajte na računalo.
Umetnite "Memory Stick Duo" sa
snimljenim slikama u fotoaparat.
3
Pritisnite tipku # (reprodukcija),
zatim uključite računalo.
Tipka # (reprodukcija)
91
Kopiranje slika na računalo
Korak 2: Spajanje fotoaparata i
računala
• Ako se poruka "Connecting to Mass Storage..."
ne pojavi, podesite [USB Connect] na [Mass
Storage] (str. 76).
• Ako je instaliran isporučeni softver, može se
prikazati [Import Images] izbornik (str. 98). U
tom slučaju možete prebacivati slike izravno
pomoću "Picture Motion Browser" aplikacije.
Korak 3-A: Kopiranje slika na
računalo
2 U višenamjensku priključnicu
1 U USB priključnicu
• Za Windows 2000 slijedite postupak opisan u
"Korak 3-B: Kopiranje slika na računalo" na
str. 93.
• Za Windows XP, ukoliko se na zaslonu
automatski ne pojavi wizard, slijedite postupak
opisan u "Koraku 3-B: Kopiranje slika na
računalo" na str. 93.
U ovom poglavlju je opisan primjer
kopiranja slika u mapu "My Documents".
1
Višenamjenski
kabel
• U sustavu Windows XP, na radnoj površini
računala se pojavljuje AutoPlay Wizard.
Nakon USB povezivanja iz
koraka 2 kliknite na [Copy
pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard] t
[OK] dok se na radnoj površini
automatski pojavljuje wizard.
Na zaslonu fotoaparata pojavi se poruka
"Connecting to Mass Storage...".
Indikatori
pristupa*
Nakon prvog USB povezivanja, računalo
automatski pokreće program za prepoznavanje fotoaparata. Pričekajte neko vrijeme.
* Tijekom komunikacije prikazan je indikator .
Nemojte rukovati računalom dok je prikazan
taj indikator. Kad se indikator promijeni u
, možete nastaviti koristiti računalo.
92
Pojavi se "Scanner and Camera Wizard".
Kopiranje slika na računalo
2
Kliknite [Next].
Pojave se slike sadržane na "Memory
Stick Duo" kartici.
5
Kliknite na oznaku pored [Nothing.
I'm finished working with these
pictures], a zatim na [Next].
• Ako nije uložen "Memory Stick Duo",
pojavljuju se slike iz unutarnje memorije.
3
Kliknite na kvadratić za
isključenje oznaka svih slika koje
ne želite kopirati, a zatim [Next].
Pojavi se prozor "Completing the
Scanner and Camera Wizard".
6
Pojavi se prozor "Picture Name and
Destination".
4
Odaberite datoteke i mape u koje
ih želite kopirati i kliknite na [Next].
Kliknite [Finish].
Wizard se zatvara.
• Želite li nastaviti s kopiranjem ostalih slika,
odspojite višenamjenski kabel (str. 95).
Zatim slijedite postupak iz poglavlja u
"Korak 2: Spajanje fotoaparata i računala"
na str. 92.
Korak 3-B: Kopiranje slika na
računalo
• Za Windows XP slijedite postupak opisan u
"Koraku 3-A: Kopiranje slika na računalo" na
str. 92.
U ovom poglavlju je opisan primjer
kopiranja slika u mapu "My Documents".
Počinje kopiranje. Po završetku
kopiranja pojavi se prozor "Other
Options".
• Poglavlje opisuje primjer kopiranja slika u
mapu "My Documents".
93
Kopiranje slika na računalo
1
Dvaput kliknite [My Computer]
t [Removable Disk] t [DCIM].
3
Dvaput kliknite na mapu [My
Documents] zatim u njoj "My
Documents" desnom tipkom
miša kliknite za prikaz izbornika i
kliknite na [Paste].
• Ako nije prikazana ikona "Removable
Disk" pogledajte str. 119.
2
Dvaput kliknite na mapu u kojoj
su pohranjene slike koje želite
kopirati.
Zatim desnom tipkom miša
kliknite na sliku za prikaz
izbornika i kliknite na [Copy].
• Za odredište slikovnih datoteka pogledajte
str. 96.
94
Slike se kopiraju u mapu "My
Documents".
• Ako odabrana mapa već sadrži datoteku
istog naziva, pojavi se poruka s pitanjem
želite li zamijeniti datoteku. Zamijenite li
datoteku novom, izvorna datoteka se briše.
Za kopiranje slikovne datoteke na računalo
bez zamjene promijenite njezin naziv.
Obratite pozornost da se datoteka
promijenjenog naziva možda neće moći
reproducirati na ovom fotoaparatu (str. 97).
Kopiranje slika na računalo
Korak 4: Pregled slika na
računalu
U ovom poglavlju je opisan postupak
pregleda slika u mapi "My Documents".
1
Kliknite [Start] t [My
Documents].
Za brisanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
• Odspajate višenamjenski kabel
• Vadite "Memory Stick Duo"
• Ulažete "Memory Stick Duo" u fotoaparat
nakon kopiranja slika s unutarnje memorije
• Isključujete fotoaparat
A Dvaput kliknite na ikonu
retku.
u statusnom
Dvaput kliknite ovdje
B Kliknite na
(USB Mass Storage
Device) t [Stop].
C Potvrdite u prozoru i kliknite na [OK].
D Kliknite na [OK].
Ureñaj je odspojen.
Prikazuje se sadržaj mape "My
Documents".
• Korak 4 nije potreban za korisnike
Windows XP sustava.
• Ako ne koristite Windows XP, dvaput
kliknite na [My Documents] na radnoj
površini.
2
Dvaput kliknite na željenu
slikovnu datoteku.
Prikazuje se slika.
95
Kopiranje slika na računalo
Mjesta za pohranu slikovnih
datoteka i nazivi datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom
se grupiraju u mape na "Memory Stick
Duo" kartici.
Primjer: pregled mapa u sustavu
Windows XP
A Mapa koja sadrži slikovne datoteke
snimljene fotoaparatom bez funkcije
izrade mapa.
B Mapa koja sadrži slikovne datoteke
snimljene ovim fotoaparatom.
Ako nisu načinjene nove mape:
− za "Memory Stick Duo" postoji samo
"101MSDCF";
− za unutarnju memoriju postoji samo mapa
"101_SONY".
• Nije moguće snimati u mapu "100MSDCF".
Ona služi samo za reprodukciju.
• Nije moguće snimati niti reproducirati iz mape
"MISC".
96
• Slikovne datoteke imaju nazive koje ćemo
objasniti u nastavku. ssss označuje bilo
koji broj izmeñu 0001 do 9999. Brojčani dio
naziva videozapisa snimljenog u video modu i
odgovarajuće indeksne datoteke je jednak.
− Datoteke s fotografijama:
DSC0ssss.JPG
− Videozapisi: MOV0ssss.MPG
− Datoteka indeksnih prikaza istovremeno
snimljenih videozapisa
MOV0ssss.THM
• Više informacija o mapama potražite na
stranicama 69 i 72.
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo
u fotoaparatu (pomoću "Memory Stick Duo" kartice)
Kao primjer je navedeno računalo sa
sustavom Windows.
Kad slikovnu datoteku kopirate na računalo
i više je nema na "Memory Stick Duo"
kartici, sliku možete ponovno vidjeti u
fotoaparatu tako da je kopirate s računala
na "Memory Stick Duo".
• Ako niste promijenili naziv datoteke pridijeljen
u fotoaparatu, preskočite korak 1.
• Slika se možda neće moći reproducirati, ovisno
o veličini.
• Slike editirane na računalu ili one snimljene
drugim fotoaparatom možda se neće moći
reproducirati u ovom fotoaparatu.
• Ako nema mape u koju se može pohraniti
datoteka, načinite novu (str. 72) i zatim
kopirajte datoteku.
1
2
Kopirajte slikovnu datoteku u
mapu na "Memory Stick Duo"
kartici na sljedeći način.
A Desnom tipkom miša kliknite na naziv
datoteke, a zatim na [Copy].
B Dvaput kliknite na [Removable Disk]
ili [Sony MemoryStick] unutar [My
Computer].
C Desnom tipkom miša kliknite na mapu
[sssMSDCF] unutar [DCIM] i
kliknite na [Paste].
• sss označuje bilo koji broj izmeñu
100 do 999.
Desnom tipkom miša kliknite na
naziv datoteke i zatim kliknite na
[Rename]. Promijenite naziv
datoteke u "DSC0ssss".
Unesite broj izmeñu 0001 do 9999 za
ssss.
• Pojavi li se poruka upozorenja za zamjenu
podataka, unesite druge brojeve u koraku 1.
• Može biti vidljiva ekstenzija datoteke,
ovisno o tome kako je podešeno računalo.
Ekstenzija datoteke za fotografije je "JPG",
a za videozapise "MPG". Nemojte
mijenjati ekstenziju.
97
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera
(isporučen)
Uz prednosti koje nudi softver, možete
bolje nego ikad iskoristiti svoje fotografije i
videozapise.
U ovom poglavlju sažeto je opisan "Picture
Motion Browser" i navedene su kratke
upute.
Pregled "Picture Motion
Browser" softvera
Uz "Picture Motion Browser" možete:
• Prebaciti slike snimljene fotoaparatom i
prikazati ih na računalu.
• Organizirati slike na računalu prema datumu
snimanja za lakši pregled.
• Retuširati (korekcija crvenih očiju, i sl.),
otisnuti, poslati slike e-mailom, promijeniti
datum snimanja i još mnogo toga.
• Fotografije je moguće otisnuti ili pohraniti s
datumom.
• Možete snimiti CD ili DVD u snimaču.
• Podrobnosti o "Picture Motion Browser"
softveru potražite u Help datoteci.
Za pristup Help datoteci, kliknite [Start] t
[All Programs] (kod Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [Picture Motion Browser].
Pokretanje i zatvaranje "Picture
Motion Browser" softvera
Pokretanje "Picture Motion Browser"
Dvaput kliknite (Picture Motion Browser)
ikonu na radnoj površini. Takoñer možete
pokrenuti iz Start izbornika: Kliknite [Start]
t [All Programs] (kod Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Picture Motion Browser].
• Kod prvog pokretanja "Picture Motion
Browser" softvera pojavit će se potvrdna
poruka za Information tool. Odaberite [Start].
Ova funkcija obavještava vas o novostima,
primjerice o novim verzijama softvera.
Podešenje možete kasnije promijeniti.
Zatvaranje "Picture Motion Browser"
Kliknite tipku
zaslona.
u gornjem desnom kutu
Osnovne upute
Slijedite opisane korake za prebacivanje i
pregled slika iz fotoaparata.
Prebacivanje slika
1
Provjerite je li pokrenut "Media
Check Tool"*.
Potražite ikonu
u statusnom retku.
* "Media Check Tool" je program koji
automatski prepoznaje i prebacuje slike
kad se umetne "Memory Stick" ili ako se
spoji fotoaparat.
• Ako nema ikone : Kliknite [Start] t
[All Programs] (kod Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Tools] t [Media Check Tool].
98
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen)
2
Spojite fotoaparat s računalom
pomoću višenamjenskog kabela.
Nakon automatskog prepoznavanja
fotoaparata, prikazuje se izbornik
[Import Images].
• Ako upotrebljavate utor za Memory Stick,
prvo pogledajte str. 91.
• Kod Windows XP, ako se pojavi Auto
Play Wizard, zatvorite ga.
3
Prebacite slike.
Za prebacivanje slika, kliknite tipku
[Import].
Po standardnom podešenju, slike se
prebacuju u mapu unutar mape "My
Pictures" nazvanu prema datumu
prebacivanja.
• Podrobnosti o promjeni mape "Folder to
be imported", pogledajte na str. 102.
Pregled slika
1
Provjera prebačenih slika
Kad je prebacivanje dovršeno, pokreće
se "Picture Motion Browser". Prikazuju
se umanjene slike (thumbnail).
• U "Viewed folders" podešena je mapa
"My Pictures" kao standardna.
• Možete dvaput kliknuti umanjenu sliku
(thumbnail) za prikaz slike.
2
Pregled slika u "Viewed folders"
poredanih po datumu snimanja u
kalendaru.
A Kliknite karticu [Calendar].
Prikazuje se lista godina snimanja.
B Kliknite godinu.
Prikazuju se slike snimljene odabrane
godine, poredane u kalendaru prema
mjesecima snimanja.
C Za prikaz slika po mjesecima, kliknite
željeni mjesec.
Prikazuju se umanjenje slike slika
snimljenih odabranog mjeseca.
D Za prikaz slika po vremenu, kliknite
željeni datum.
Prikazuju se umanjene slike snimljene
odabranog dana, prema satu snimanja.
99
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen)
Godišnji prikaz
Mjesečni prikaz
• Prikazanu sliku možete editirati tako da
kliknete tipku alatne trake .
Prikaz slika preko cijelog zaslona
Za prikaz slide show prezentacije ili
trenutno odabrane slike preko cijelog
zaslona, kliknite tipku .
Prikaz po satima
• Za pokretanje ili pauziranje slide showa,
kliknite tipku
u donjem lijevom dijelu
zaslona.
• Za zaustavljanje slide showa, kliknite
tipku
u donjem lijevom dijelu zaslona.
• Za prikaz slika iz željene godine ili
mjeseca, kliknite željeno razdoblje na
lijevoj strani zaslona.
3
100
Prikaz pojedinačnih slika
U prikazu po satima dvaput kliknite
umanjenu sliku za prikaz slike u
posebnom prozoru.
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen)
Snimanje na disk
Snimke je moguće pohraniti na CD ili
DVD disk.
• Za to vam je potreban CD/DVD snimač.
• Uporabom isporučenog softvera možete
snimati na sljedeće diskove.
− CD-R/RW (12 cm)
− DVD±R/RW (12 cm)
− DVD±R DL (12 cm)
1
Odaberite snimke koje želite
pohraniti na disk.
Kliknite tipku
Ako vaše fotografije sadrže informacije o
mjestu snimanja, možete ih vidjeti na
online zemljovidima koristeći Map View.
• Za uporabu funkcije Map View trebate
spojiti računalo na Internet.
1
• Za odabir više slika u nizu, kliknite na
prvu sliku te zatim pritisnite i zadržite
tipku "Shift" kad kliknete na zadnju sliku.
• Za odabir dviju ili više slika koje nisu u
nizu, pritisnite i zadržite tipku "Ctrl" dok
klikate slike.
2
Map View prikaz fotografija na
zemljovidu
2
Odaberite sličicu označenu s
Kliknite na
.
.
Pojavi se glavni Map View prozor.
u alatnom traku.
Pojavi se izbornik [Create Data Disc].
3
4
Kliknite [Start].
Za snimanje diska slijedite upute
na zaslonu.
• Za dodavanje željenih snimaka, odvucite
ih i ispustite u izborniku [Create Data
Disc].
• Zemljovide i satelitske snimke omogućuje
Google Maps.
• Funkcijom Map View možete naknadno
dodavati informacije o položaju na
fotografije. Za detalje pogledajte Help
informacije funkcije Map View.
Odabir svih snimaka u mapi
Kliknite karticu [folders], zatim desnom
tipkom miša kliknite na ikonu željene mape
i odaberite [Create Data Disc]. Možete
odabrati sve snimke u mapi.
101
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen)
Ostale funkcije
1
Priprema slika pohranjenih na računalo
za gledanje
Prikazuje se zaslon "Location for Imported
Images".
Za pregled slika, registrirajte mapu koja
sadrži slike kao jednu od "Viewed folders"
mapa.
1
Kliknite
u glavnom izborniku ili
odaberite [Register Folders to
View] u izborniku [File].
Prikazuje se izbornik za registraciju
"Viewed folders" mapa.
Odaberite [Import Settings] t
[Location for Imported Images] u
izborniku [File].
2
Odaberite "Folder to be
imported".
• Možete definirati "Folder to be imported"
izmeñu mapa registriranih u "Viewed
folders".
Ažuriranje podataka o registraciji
2
3
Odaberite mapu sa slikama za
prebacivanje koju želite registrirati kao mapu "Viewed folders".
Pohrana snimaka s datumom
Kliknite [OK].
Podaci o slici se registriraju u bazu
podataka.
• Registriraju se takoñer podmape mape
registrirane kao "Viewed folders".
102
Za ažuriranje podataka o slici, odaberite
[Update Database] iz izbornika [Tools].
• Ažuriranje baze podataka može potrajati
neko vrijeme.
• Ako promijenite nazive slikovnih datoteka ili mapa u "Viewed folders", neće se
moći prikazati pomoću ovog softvera. U
tom slučaju, ažurirajte bazu podataka.
A Dvaput kliknite sliku kako biste je
prikazali.
B Kliknite
i odaberite [Insert Date] iz
padajućeg izbornika.
C Odaberite željenu boju i položaj te zatim
kliknite [OK].
za pohranu.
D Kliknite
Promjena "Folder to be imported"
Ispis snimaka s datumom
Za promjenu mape "Folder to be imported",
otvorite prozor "Import Settings".
A Odaberite fotografiju koju želite otisnuti.
B Kliknite
u alatnom traku.
C Klikom označite [Print date taken] u Print
Options.
D Kliknite [Print].
Uporaba "Picture Motion Browser" softvera (isporučen)
Deinstaliranje "Picture Motion
Browser" softvera
A Kliknite [Start] t [Control Panel] (kod
Windows 2000: [Start] t [Settings] t
[Control Panel]) i zatim dvaput kliknite
[Add/Remove Programs].
B Odaberite [Sony Picture Utility] i zatim
kliknite [Remove] (kod Windows 2000:
[Change/Remove]) za pokretanje
deinstalacije.
103
Uporaba "Music Transfer" softvera (isporučen)
Glazbene datoteke tvornički pohranjene u
fotoaparat možete zamijeniti željenom
glazbom pomoću aplikacije "Music Transfer"
na isporučenom CD-ROM disku. Takoñer
ih možete obrisati ili dodati kad god poželite.
Dodavanje/promjena glazbe
pomoću programa "Music
Transfer"
Formati glazbe koju možete kopirati
pomoću programa "Music Transfer" jesu
sljedeći:
• MP3 datoteke s tvrdog diska računala.
• Glazba s CD diskova.
• Glazba pohranjena u fotoaparatu.
1
2
3
Pritisnite HOME za prikaz
izbornika HOME.
Odaberite ; (Printing, Other)
kontrolnim tipkama b/B,
odaberite [< Music Tool]
tipkama v/V, zatim pritisnite z.
Pomoću v/V/b/B odaberite
[Download Music], zatim
pritisnite z.
Pojavi se poruka "Connect to PC".
4
5
6
104
Povežite fotoaparat i računalo
putem USB-a.
Pokrenite "Music Transfer".
Slijedite upute na zaslonu za
dodavanje/promjenu glazbenih
datoteka.
• Za vraćanje tvornički pohranjene glazbe
u fotoaparat:
A Izvedite postupak [Format Music] u
koraku 3.
B Izvedite [Restore defaults] u programu
"Music Transfer".
Sve glazbene datoteke vraćaju se na
tvorničke vrijednosti i opcija [Music] u
izborniku [Slide Show] se podesi na [Off].
• Glazbene datoteke možete resetirati na
tvorničke vrijednosti pomoću opcije [Initialize]
(str. 75), no time će se resetirati i druga
podešenja.
• Detalje o uporabi programa "Music Transfer"
potražite u njegovoj on-line Help datoteci.
Za korisnike Macintosh računala
Možete kopirati slike na svoje Macintosh
računalo.
• "Picture Motion Browser" nije kompatibilan s
Macintosh računalima.
Preporučena konfiguracija
Preporučuje se sljedeća konfiguracija za
računalo spojeno s fotoaparatom.
Preporučena konfiguracija za kopiranje
slika
OS (instaliran): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 do v10.4)
• Postoje tri načina USB priključenja, odnosno,
[Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage] i
[PictBridge] priključenje. Ovo poglavlje opisuje
[Auto] i [Mass Storage] način. Za podrobnosti
o [PictBridge] priključenju, pogledajte str. 76.
• Komunikacija izmeñu fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti istovremeno
nakon suspend ili pripravnog stanja.
Kopiranje i pregled slika na
računalu
1
USB priključnica: Standardna
Preporučena konfiguracija za uporabu
"Music Transfer" programa
OS (instaliran): Mac OS X (v10.3 do v10.4)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
2
PowerMac serije G3/G4/G5, Mac mini
Memorija: 64 MB ili više (128 MB ili više je
preporučljivo)
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju
—otprilike 250 MB
Napomene o priključenju fotoaparata na
računalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno
računalo istodobno spojite dva ili više USB
ureñaja. Ovisno o tipu USB opreme koju
koristite istovremeno, neki od ureñaja,
uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB
huba.
• Priključenje fotoaparata pomoću USB sučelja
koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0)
omogućuje naprednu brzinu prijenosa budući
da ovaj fotoaparat podržava Hi-Speed USB
(USB 2.0).
3
Pripremite fotoaparat i
Macintosh računalo.
Izvedite isti postupak iz poglavlja
"Korak 1: Priprema fotoaparata i
računala" na str. 91.
Priključite višenamjenski kabel.
Izvedite isti postupak iz poglavlja
"Korak 2: Spajanje fotoaparata i
računala" na str. 92.
Kopirajte slikovne datoteke na
Macintosh računalo.
A Dvaput kliknite na novu prepoznatu
ikonu t [DCIM] t mapa u koju su
pohranjene slike koje želite kopirati.
B Povucite i ispustite slikovne datoteke
u ikonu tvrdog diska.
Datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
• Za detalje o mjestu za pohranu snimaka i o
nazivima datoteka pogledajte str. 96.
105
Za korisnike Macintosh računala
4
Pregledajte slike na računalu.
Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska
t željenu slikovnu datoteku u mapi
koja sadrži kopirane datoteke.
Za brisanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
• Odspajate višenamjenski kabel.
• Vadite "Memory Stick Duo"
• Ulažete "Memory Stick Duo" nakon kopiranja
slika iz unutarnje memorije
• Isključujete fotoaparat
Povucite i ispustite ikonu kartice
"Memory Stick Duo" u ikonu "Trash".
Fotoaparat je odspojen od računala.
Dodavanje/promjena glazbe
pomoću programa "Music
Transfer"
Glazbene datoteke tvornički pohranjene u
fotoaparat možete zamijeniti željenom
glazbom. Takoñer ih možete obrisati ili
dodati kad god poželite.
Formati glazbe koju možete kopirati
pomoću programa "Music Transfer" jesu
sljedeći:
• MP3 datoteke s tvrdog diska računala
• Glazba s CD diskova
• Glazba pohranjena u aparatu
Instalacija programa "Music Transfer"
• Prije instalacije programa "Music Transfer"
zatvorite sve aktivne programe.
• Logirajte se kao Administrator.
106
A Uključite Macintosh računalo i umetnite
isporučeni CD-ROM u CD-ROM ureñaj
računala.
B Dvaput kliknite
(SONYPICTUTIL).
C Dvaput kliknite datoteku [Music
Transfer.pkg] u mapi [MAC].
Počinje instalacija softvera.
Za dodavanje/promjenu glazbenih
datoteka
Pogledajte "Dodavanje/promjena glazbe
pomoću programa Music Transfer" na
str. 104.
Tehnička podrška
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovore na često
postavljana pitanja, možete pronaći
na Sony Customer Support
internetskim stranicama.
http://www.sony.net/
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije
Kad tiskate fotografije snimljene u [16:9] modu,
oba ruba mogu biti odrezana, stoga provjerite
prije ispisa (str. 122).
Izravan ispis pomoću pisača koji podržava PictBridge (str. 108)
Fotografije možete otisnuti izravnim spajanjem fotoaparata i
pisača koji podržava PictBridge.
Izravan ispis na pisaču koji podržava "Memory Stick" karticu
Fotografije možete otisnuti pomoću pisača koji podržava
"Memory Stick" karticu. Za podrobnosti pogledajte upute za
uporabu pisača.
Ispis preko računala
Pomoću programa "Picture Motion Browser" (isporučen) možete
kopirati slike na računalo i otisnuti ih.
Takoñer možete na fotografijama tiskati datum (str. 102).
Izrada fotografija u fotografskom studiju (str. 111)
Jednostavno odnesite "Memory Stick Duo" sa snimljenim
fotografijama u fotografski studio. Takoñer možete označiti
fotografije koje želite otisnuti oznakom DPOF (Print order).
107
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava
funkciju PictBridge
Ako nemate računalo, možete jednostavno
otisnuti fotografije izravnim spajanjem
fotoaparata na pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
• "PictBridge" se temelji na standardu CIPA
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Ne možete ispisati videozapise.
• Ako na zaslonu fotoaparata trepće indikator
D (obavijest o pogrešci), provjerite
priključeni pisač.
Korak 1: Priprema fotoaparata
Pripremite fotoaparat za spajanje na pisač
višenamjenskim kabelom. Kod spajanja
fotoaparata na pisač koji je prepoznat kad
je [USB Connect] podešen na [Auto],
korak 1 je nepotreban.
Tipka MENU
Kontrolna tipka
Tipka HOME
• Preporučljivo je koristiti sasvim napunjenu
bateriju kako biste izbjegli opasnost da se
fotoaparat isključi tijekom ispisa fotografija.
1
2
3
4
108
Pritisnite tipku HOME za prikaz
izbornika HOME.
Odaberite ' (Settings) pomoću
b/B, i odaberite [( Main
Settings] pomoću v/V, zatim
pritisnite z.
Kontrolnim tipkama v/V/b/B,
odaberite [Main Settings],
odaberite [USB Connect], zatim
pritisnite z.
Pomoću v/V odaberite
[PictBridge], zatim pritisnite z.
USB mod je podešen.
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge
Korak 2: Priključenje
fotoaparata na pisač
1
Korak 3: Odabir snimaka za
ispis
Spojite fotoaparat i pisač.
Odaberite [This Image] ili
[Multiple Images] tipkama v/V,
zatim pritisnite z.
Kad odaberete [This Image]
Možete ispisati odabranu sliku.
Prijeñite na korak 4.
Kad odaberete [Multiple Images]
Možete otisnuti više odabranih slika.
2 U višenamjensku
priključnicu
A Odaberite sliku koju želite otisnuti
tipkama v/V/b/B i pritisnite z.
Oznaka A prikazuje se pored
odabrane slike.
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
C Odaberite [OK] kontrolnim tipkama i
pritisnite z.
Višenamjenski kabel
Kad odaberete [Multiple Images] u
indeksnom prikazu, možete otisnuti sve
snimke iz željene mape odabirom skale
izbornika tipkom b i dodjeljivanjem
oznake A mapi.
1 U USB priključnicu
Korak 4: Ispis
2
Pritisnite # (reprodukcija) te
uključite fotoaparat i pisač.
Nakon uspostave veze
pojavi se indikator D.
1
Odaberite podešenja ispisa
kontrolnim tipkama.
[Quantity]
Fotoaparat je podešen na reprodukciju, a na
zaslonu se pojavljuje slika i izbornik za ispis.
Kad je [Layout] podešen na [1-up/
Borderless] ili [1-up/Border]:
Odaberite broj primjeraka za sliku koju
želite otisnuti. Na svaki papir otisnut će
se samo jedna slika.
109
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge
Kad [Layout] nije podešen na [1-up/
Borderless] ili [1-up/Border]:
Odaberite broj slika koje želite otisnuti
u indeksnom prikazu. Odaberete li
[This Image] u koraku 1, odaberite broj
otisaka iste slike koji se može otisnuti
na jednom listu.
• Ovisno o broju slika, možda neće biti
moguće smjestiti sve slike na isti list.
[Layout]
Odabir broja snimaka koji želite
otisnuti na jedan list.
[Size]
Odabir željene veličine papira.
[Date]
Za umetanje datuma i vremena na slike
odaberite [Day & Time] ili [Date].
• Ako odaberete [Date] za podešavanje
datuma, datum će se prikazati na odabrani
način (str. 66). Funkcija datuma možda
neće biti dostupna, ovisno o pisaču.
2
Odaberite [OK] tipkom v i
pritisnite z.
Tiska se fotografija.
• Nemojte odspajati višenamjenski kabel
dok je na zaslonu prikazan indikator F
(PictBridge Connecting).
Indikator F
Ispis ostalih slika
Odaberite [Multiple Images], zatim
izvedite postupak od koraka 3.
110
Korak 5: Dovršetak ispisa
Na zaslon se treba vratiti izbornik prikazan
u koraku 2, i zatim odspojite višenamjenski
kabel iz fotoaparata.
Ispis slika u fotolaboratoriju
"Memory Stick Duo" na kojem su
pohranjene slike snimljene fotoaparatom
možete odnijeti u fotolaboratorij. Ako
fotolaboratorij podržava uslugu ispisa
označenih slika, možete označiti slike
pomoću DPOF (Print order) tako da ih ne
morate birati u fotolaboratoriju.
Označavanje odabrane slike
Tipka #
(reprodukcija)
Tipka MENU
• U fotolaboratoriju ne možete izravno s
fotoaparata otisnuti slike snimljene u unutarnju
memoriju. Kopirajte slike na "Memory Stick
Duo" i njega odnesite u fotolaboratorij.
Što je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkcija koja omogućuje obilježavanje
slika na "Memory Stick Duo" kartici koje
želite otisnuti oznakom DPOF (Print order).
• Slike s oznakom DPOF (Print order) možete
otisnuti na pisaču koji podržava DPOF ili
PictBridge.
• Nije moguće označiti videozapise.
Kad "Memory Stick Duo" odnesete u
fotolaboratorij
• Kontaktirajte fotolaboratorij i provjerite koje
vrste "Memory Stick Duo" kartica podržava.
• Ako odabrani studio ne podržava "Memory
Stick Duo", slike snimite na CD-R ili sličan
medij i odnesite ih u fotolaboratorij.
• Svakako ponesite i Memory Stick Duo adapter.
• Napravite sigurnosnu kopiju podataka prije
odlaska u fotolaboratorij.
• Ne možete podesiti broj kopija.
• Ako želite ispisati i datum na fotografijama,
konzultirajte fotolaboratorij.
Kontrolna tipka
1
Pritisnite # (reprodukcija).
2
Odaberite sliku koju želite ispisati.
3
4
Pritisnite tipku MENU za prikaz
izbornika.
Odaberite[DPOF] kontrolnim
tipkama v/V i odaberite [This
Image], zatim pritisnite z.
Na odabranoj slici se prikazuje oznaka
DPOF.
DPOF
Uklanjanje oznake
Odaberite slike s kojih želite ukloniti
oznaku, zatim pritisnite z u koraku 3.
111
Ispis slika u fotolaboratoriju
Odabir i označavanje slika
1
2
3
Pritisnite MENU za vrijeme
pojedinačnog ili indeksnog
prikaza slika.
Odaberite [DPOF] tipkama v/V,
odaberite [Multiple Images]
tipkama b/B, zatim pritisnite z.
5
Odaberite [OK] tipkom v i
pritisnite z.
Pojedinačne slike
Indeksni prikaz
Kontrolnim tipkama odaberite
sliku koju želite označiti i
pritisnite z.
Odabranoj slici dodijeljena je oznaka A.
Pojedinačne slike
Poništavanje odabira
Za poništavanje odaberite [Exit] u koraku 5
i pritisnite z.
Uklanjanje oznake
Indeksni prikaz
U koraku 3 odaberite slike s kojih želite
ukloniti oznake i pritisnite z.
Uklanjanje svih oznaka u mapi
U koraku 3 odaberite skalu izbornika tipkom
b, zatim pritisnite z u indeksnom prikazu.
Oznaka A dodijeljena je odabranoj mapi i
svim slikama.
4
112
Pritisnite MENU.
U slučaju problema
Problemi pri rukovanju
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
A Provjerite opcije na stranicama 114 – 124.
Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E:ss:ss", pogledajte str. 125.
B Izvadite bateriju i ponovno je uložite nakon otprilike jedne minute te uključite
fotoaparat.
C Resetirajte postavke (str. 75).
D Obratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete
osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.
113
U slučaju problema
Baterija i napajanje
Nije moguće uložiti bateriju u fotoaparat.
• Bateriju uložite tako da vrhom gurate preklopku za izbacivanje baterije.
Fotoaparat se ne može uključiti.
•
•
•
•
•
Nakon stavljanja baterije, fotoaparatu će možda trebati neko vrijeme da počne raditi.
Pravilno stavite bateriju.
Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju.
Baterija je istrošena (str. 131). Zamijenite bateriju novom.
Upotrijebite preporučenu vrstu baterije.
Fotoaparat se odjednom isključuje.
• Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski
isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterije. Ponovno ga uključite.
• Baterija je istrošena (str. 131). Zamijenite bateriju novom.
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan.
• Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi.
• Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije. Potpuno ispraznite, a zatim
napunite bateriju.
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju.
• Baterija je istrošena (str. 131). Zamijenite bateriju novom.
Baterija se ne može puniti.
• Bateriju ne možete puniti uporabom AC adaptera (opcija).
Snimanje fotografija/videozapisa
Zaslon se ne uključuje čak i kad je fotoaparat uključen.
• Uključeno je tražilo. Uključite LCD zaslon tipkom FINDER/LCD.
Slika u tražilu nije oštra.
• Podesite dioptriju pomoću regulatora.
Fotoaparat ne snima slike.
• Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice. Ako je pun,
postupite na jedan od sljedećih načina:
− Izbrišite nepotrebne slike (str. 45).
− Zamijenite "Memory Stick Duo".
114
U slučaju problema
• Koristite "Memory Stick Duo" sa zaštitnom preklopkom koja je podešena u položaj LOCK.
Podesite preklopku u položaj za snimanje (str. 129).
• Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
• Kad snimate fotografije, kontrolni kotačić podesite na neku od opcija osim ".
• Kad snimate videozapise, kontrolni kotačić podesite na ".
• Kod snimanja videozapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od
sljedećih načina:
− Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
− Uložite "Memory Stick PRO Duo".
• Učvršćen je pokrov objektiva. Skinite ga.
Fotoaparat se zaustavlja prije dovršenog snimanja videozapisa.
• Fotoaparat automatski prekida snimanje kad datoteka dosegne veličinu od otprilike 2 GB.
Objekt se ne vidi na zaslonu.
• Na fotoaparatu je odabrana funkcija reprodukcije. Pritisnite tipku # (reprodukcija) za
prelazak na snimanje (str. 43).
Ne radi funkcija sprječavanja zamućenja.
• Funkcija sprječavanja zamućenja ne radi kad se na zaslonu pojavi c.
• Funkcija sprječavanja zamućenja ne radi pravilno pri noćnom snimanju.
• Snimajte nakon pritiska okidača dopola; nemojte ga odjednom pritisnuti dokraja.
Snimanje traje dugo.
• Uključili ste funkciju NR slow shutter (str. 21). Nije riječ o kvaru.
Slika nije izoštrena.
• Objekt je preblizu. Odaberite makro snimanje \ (Macro). Pri snimanju obratite pozornost
da objektiv bude udaljen od objekta više od iznosa najmanje udaljenosti snimanja,
odnosno otprilike 1 cm (W)/120 cm (T) (str. 29).
• Podešen je 4 (Landscape), 2 (Twilight) ili h (Fireworks) Scene Selection mod pri
snimanju fotografija.
• Kad je u Scene Selection odabran = (Advanced Sports Shooting) mod, objekt možda
neće biti izoštren ako se nalazi preblizu.
• Odabrali ste ručno izoštravanje. Odaberite automatsko izoštravanje pomoću regulatora
(str. 40).
• Provjerite je li ispravno podešena opcija [Conversion Lens] (str. 80).
Ne radi zum.
• Smart zum ne radi ako je veličina slike podešena na [8M] ili [3:2].
• Nije moguća uporaba digitalnog zuma kod snimanja videozapisa.
• Kad je opcija [Face Detection] podešena na [On] ili odabrana mod = (Advanced Sports
Shooting), ne možete koristiti Digital Zoom.
115
U slučaju problema
Ne radi bljeskalica.
• Bljeskalica je podešena na , (isključena) (str. 29).
• Bljeskalicu ne možete koristiti:
− Kad je opcija [REC Mode] podešena na [Burst] ili Exposure Bracket (str. 53).
− U Scene Selection modu je odabrana opcija i (High Sensitivity), = (Advanced Sports
Shooting), 2 (Twilight) ili h (Fireworks) (str. 33).
− Kod snimanja videozapisa.
− Uz Night Shot (samo DSC-H9).
• Za snimanje fotografija, bljeskalicu podesite na ( (stalno aktiviranje) kad je kontrolni
kotačić u položaju S, A ili M te ako je odabran Scene Selection mod 4 (Landscape), E
(Beach) ili m (Snow) (str. 29).
Prilikom korištenja bljeskalice na slici se vide bijele okrugle mrlje.
• Čestice u zraku (prašina, pelud i sl.) reflektirale su svjetlo bljeskalice i pojavile se na slici
(str. 14). To ne predstavlja kvar.
Ne radi funkcija snimanja izbliza (Macro).
• U Scene modu je odabran = (Advanced Sports Shooting), 4 (Landscape), 2 (Twilight)
ili h (Fireworks) (str. 33).
Datum i vrijeme nisu prikazani na LCD zaslonu.
• Datum i vrijeme se ne prikazuju tijekom snimanja. Prikazuju se samo tijekom reprodukcije.
Nije moguće umetanje datuma u slike.
• Ovaj fotoaparat ne omogućuje umetanje datuma u slike (str. 122). Fotografije možete
otisnuti ili pohraniti s datumom koristeći "Picture Motion Browser" (str. 102).
Indikatori otvora blende (F) i brzine zatvarača trepću kad pritisnete i zadržite
okidač dopola.
• Neispravno je podešena ekspozicija. Ispravite je (str. 40).
Slika je pretamna ili presvijetla.
• Podesite svjetlinu LCD zaslona (str. 24).
Slika je pretamna.
• Snimali ste s izvorom svjetla iza objekta. Odaberite način mjerenja svjetla (str. 56) ili
podesite ekspoziciju (str. 40).
Slika je presvijetla.
• Podesite ekspoziciju (str. 40).
116
U slučaju problema
Boje na slici nisu odgovarajuće.
• Podesite [Color Mode] na [Normal] (str. 55).
• Fotoaparat je u Night Shot modu (samo DSC-H9). Isključite Night Shot mod (str. 34).
Pri snimanju vrlo svijetlog objekta na slici se pojavljuju okomite pruge.
• Pojava se naziva "efekta razmazivanja" (vide se bijele, crne, crvene, ljubičaste i sl. pruge
na slici). To nije kvar.
Kod gledanja LCD zaslona na tamnom mjestu pojave se smetnje.
• Fotoaparat privremeno osvjetljuje LCD zaslon kako biste mogli provjeriti sliku na
tamnome mjestu. To nema utjecaja na snimljenu sliku.
Pojavljuje se efekt crvenih očiju.
•
•
•
•
Podesite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 59).
Osobu snimite s manje udaljenosti od preporučene i koristite bljeskalicu.
Upalite svjetlo u prostoriji i snimajte.
Retuširajte sliku uporabom opcije [Red Eye Correction] (str. 67).
Točke se pojavljuju i ostaju na zaslonu.
• To nije kvar. Ove točke se ne snimaju (str. 2).
Nije moguće kontinuirano snimanje.
• Kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice je pun. Izbrišite nepotrebne
slike (str. 45).
• Baterija je gotovo prazna. Uložite napunjenu bateriju.
• Fotoaparat je u Night Shot modu (samo DSC-H9). Isključite Night Shot mod (str. 34).
117
U slučaju problema
Pregled slika
Fotoaparat ne može reproducirati slike.
• Pritisnite tipku # (reprodukcija) (str. 43).
• Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu (str. 97).
• Gledanje slike na fotoaparatu nije zajamčeno ako je slika obrañena na računalu ili
snimljena drugim fotoaparatom.
• Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu (str. 95).
Datum i vrijeme nisu prikazani.
• Tipka v (DISP) je isključena (str. 24).
Slika je zrnata odmah nakon pokretanja reprodukcije.
• Razlog tome je obrada slike odmah nakon pokretanja reprodukcije i nije riječ o kvaru.
Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
• Provjerite [Video Out] kako biste vidjeli je li video izlaz fotoaparata podešen na sustav
boje TV prijemnika (str. 77).
• Provjerite jeste li ispravno priključili ureñaje (str. 85).
• Ako je USB priključak višenamjenskog kabela spojen na drugi ureñaj, odspojite ga (str.
95).
Brisanje/editiranje slika
Fotoaparat ne može obrisati sliku.
• Isključite zaštitu slike (str. 67).
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" je u položaju LOCK. Postavite ga u položaj za
snimanje (str. 129).
Slučajno ste obrisali sliku.
• Nakon brisanja sliku nije moguće vratiti. Savjetujemo da zaštitite sliku (str. 67) ili da
zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici postavite u položaj LOCK (str. 129)
kako biste spriječili slučajno brisanje.
118
Računala
Niste sigurni je li operativni sustav vašeg računala kompatibilan s fotoaparatom.
• Pogledajte "Preporučena konfiguracija" na str. 89 za sustav Windows i za sustav
Macintosh na str. 105.
Računalo s "Memory Stick" utorom ne prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
• Provjerite podržavaju li računalo i Memory Stick čitač/pisač "Memory Stick PRO Duo".
Korisnici Memory Stick čitača/pisača koje nije proizveo Sony, trebaju se obratiti svom
proizvoñaču.
• Ako "Memory Stick PRO Duo" nije podržan, spojite fotoaparat s računalom (str. 92 i 105).
Računalo prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
Računalo ne prepoznaje fotoaparat.
Uključite fotoaparat.
Kad je baterija preslaba, uložite punu bateriju ili koristite mrežni adapter (opcija) (str. 91).
Podesite [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 76).
Koristite višenamjenski kabel (isporučen) (str. 92).
Odspojite višenamjenski kabel iz računala i fotoaparata i ponovno ga čvrsto spojite.
Odspojite s računala svu USB opremu osim fotoaparata, tipkovnice i miša.
Izravno povežite fotoaparat i računalo bez uporabe USB huba ili nekog drugog ureñaja
(str. 92).
• Nije instaliran isporučeni softver. Instalirajte softver (str. 90).
• Računalo ne prepoznaje fotoaparat jer ste ga spojili višenamjenskim kabelom prije
instalacije isporučenog softvera. Obrišite pogrešno prepoznat ureñaj s računala i zatim
instalirajte USB driver (pogledajte sljedeću točku).
•
•
•
•
•
•
•
Na zaslonu računala se ne pojavljuje ikona "Removable disk" kad računalo
spojite na fotoaparat.
• Slijedite donji postupak za ponovnu instalaciju USB drivera. Sljedeći postupak vrijedi za
računalo s Windows sustavom.
1 Desnom tipkom miša kliknite na [My Computer] za prikaz izbornika i kliknite na
[Properties].
Pojavi se prozor "System Properties".
2 Kliknite na [Hardware] t [Device Manager].
Pojavi se "Device Manager".
3 Desnom tipkom miša kliknite na [ Sony DSC], zatim na [Uninstall] t [OK].
Deinstalirali ste ureñaj.
4 Instalirajte softver (str. 90).
USB driver se takoñer instalira.
119
U slučaju problema
Ne možete kopirati slike.
• Izvedite pravilno USB povezivanje fotoaparata i računala (str. 92).
• Slijedite postupak kopiranja u skladu s operativnim sustavom (str. 92 i 105).
• Možda nećete moći snimati pomoću "Memory Stick Duo" formatiranog u računalu.
Koristite "Memory Stick Duo" formatiran u fotoaparatu (str. 72).
Nakon USB povezivanja "Picture Motion Browser" se ne pokreće automatski.
• Pokrenite "Media Check Tool" (str. 98).
• Izvedite USB povezivanje kad je računalo uključeno (str. 92).
Ne možete reproducirati slike na računalu.
• Koristite li "Picture Motion Browser", pogledajte Help datoteku.
• Obratite se proizvoñaču softvera ili računala.
Pri reprodukciji videozapisa na osobnom računalu javljaju se smetnje u slici i
zvuku.
• Videozapis reproducirate izravno s unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice.
Kopirajte videozapis na tvrdi disk osobnog računala i pokrenite ga izravno s tvrdog diska
(str. 91).
Ne možete otisnuti sliku.
• Pogledajte upute za uporabu pisača.
Slike prethodno kopirane na računalo ne mogu se gledati na fotoaparatu.
• Kopirajte ih u mapu koju će fotoaparat prepoznati, primjerice "101MSDCF" (str. 96).
• Ispravno izvedite postupak (str. 97).
Picture Motion Browser
Slike se ne prikazuju pravilno u "Picture Motion Browser" programu.
• Provjerite je li mapa sa slikama registrirana kao "Viewed folders". Ako se slike ne prikažu
ni nakon registracije mape u "Viewed folders", ažurirajte bazu podataka (str. 102).
Ne možete pronaći slike prebačene pomoću "Picture Motion Browser".
• Pogledajte u mapu "My Pictures".
• Ako ste promijenili standardne postavke, pogledajte "Promjena "Folder to be imported""
na str. 102 i provjerite koja mapa se upotrebljava za prebacivanje.
120
U slučaju problema
Želite promijeniti mapu "Folder to be imported".
• Otvorite "Import Settings" prozor za promjenu mape "Folder to be imported". Možete
odrediti drugu mapu nakon što je registrirate u "Picture Motion Browser" kao "Viewed
folders" (str. 102).
Datum svih prebačenih slike razlikuje se od datuma u kalendaru.
• Na fotoaparatu nije podešen datum. Podesite datum na fotoaparatu (str. 83).
Pojavljuje se oznaka
.
• Ako ste preimenovali ili izbrisali slikovne datoteke/mape drugim softverom, nisu se
ažurirale informacije o registraciji snimaka. Odaberite [Update Database] u izborniku
[Tools] kako biste ažurirali informacije o registraciji snimaka.
"Memory Stick Duo"
Ne možete uložiti "Memory Stick Duo".
• Umetnite ga pravilno.
Ne možete formatirati "Memory Stick Duo".
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici je u položaju LOCK. Postavite ga u
položaj za snimanje (str. 129).
Greškom ste formatirali "Memory Stick Duo".
• Sve slike na "Memory Stick Duo" kartici se formatiranjem brišu i ne mogu se vratiti.
Savjetujemo da zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici postavite u položaj
LOCK (str. 129) kako biste spriječili slučajno brisanje.
Unutarnja memorija
Ne možete reproducirati ili snimati u unutarnju memoriju.
• U fotoaparat je uložen "Memory Stick Duo". Izvadite ga.
Ne možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju memoriju na "Memory
Stick Duo".
• "Memory Stick Duo" je pun. Provjerite kapacitet (preporučuje se 32 MB ili više).
Ne možete kopirati materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala u
unutarnju memoriju.
• Materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala ne možete kopirati u unutarnju
memoriju.
121
U slučaju problema
Ispis
Takoñer pogledajte odjeljak "Pisač koji podržava funkciju PictBridge" (u nastavku).
Slike se ispisuju s oba odrezana kraja.
• Kod nekih pisača može se dogoditi da lijevi, desni, gornji i donji rub slike budu odrezani.
Posebno kod slika veličine [16:9], može se dogoditi da su odrezani rubovi.
• Kod ispisa slika koristeći vlastiti pisač, pokušajte isključiti postavku rezanja rubova ili
ispisa bez rubova. Konzultirajte proizvoñača pisača o tim opcijama.
• Kod ispisa slike u digitalnom fotolaboratoriju, raspitajte se u studiju o mogućnosti ispisa
bez rezanja rubova.
Ne mogu se otisnuti slike s prikazanim datumom.
• Fotografije možete tiskati s datumom koristeći "Picture Motion Browser" (str. 102).
• Ovaj fotoaparat nema funkciju prikaza datuma na fotografijama. Ipak, s obzirom da
fotografije snimljene pomoću fotoaparata sadrže i datum snimanja, možete ispisati
fotografije s prikazanim datumom ako pisač ili softver prepoznaje Exif informacije. Za
podrobnosti o kompatibilnosti s Exif informacijama, konzultirajte proizvoñača pisača ili
softvera.
• Ako dajete fotografije na ispis u fotografski studio, moguć je ispis datuma ako to zatražite.
Pisač koji podržava funkciju PictBridge
Nije moguće uspostaviti vezu između pisača i fotoaparata.
• Fotoaparat ne možete spojiti izravno na pisač koji ne podržava standard PictBridge.
Provjerite s prodavateljem podržava li pisač PictBridge ili ne.
• Provjerite je li pisač uključen i može li se spojiti na fotoaparat.
• Opciju [USB Connect] podesite na [PictBridge] (str. 76).
• Odspojite i spojite višenamjenski kabel. Ako se na pisaču pojavi poruka pogreške,
pogledajte njegove upute za uporabu.
Nije moguće otisnuti slike.
• Provjerite jesu li pisač i fotoaparat pravilno povezani višenamjenskim kabelom.
• Uključite pisač. Više informacija potražite u njegovim uputama za uporabu.
• Odaberete li [Exit] tijekom ispisa, možda nećete moći ispisati slike. Odspojite i spojite
višenamjenski kabel. Ako ispis i dalje nije moguć, odspojite kabel, isključite pisač,
ponovno ga uključite i spojite kabel.
• Nije moguć ispis videozapisa.
• Slike obrañene na računalu ili slike snimljene drugim fotoaparatom se možda neće moći
otisnuti.
122
U slučaju problema
Ispis se zaustavlja.
• Odspojili ste višenamjenski kabel dok je bila prikazana oznaka F (PictBridge
Connecting).
Nije moguće otisnuti datum i vrijeme na sliku u indeksnom prikazu.
• Pisač nema te funkcije. Upitajte proizvoñača pisača o raspoloživosti te funkcije.
• Datum se ne može umetnuti u indeksnom načinu, ovisno o pisaču. Obratite se proizvoñaču
pisača.
Na mjestu ispisa datuma ispisuje se oznaka "---- -- --".
• Nije moguće otisnuti datum na slikama koje ga nemaju. Podesite [Date] na [Off] i otisnite
sliku (str. 109).
Ne možete odabrati veličinu kod ispisa.
• Upitajte proizvoñača pisača o raspoloživosti te funkcije.
Ne možete otisnuti sliku u veličini koju ste odabrali.
• Odspojite višenamjenski kabel i ponovno ga spojite uvijek kad promijenite veličinu papira
nakon što pisač spojite na fotoaparat.
• Postavke ispisa fotoaparata se razlikuju od istih postavki pisača. Promijenite postavke
fotoaparata ili pisača (str. 109).
Kad poništite ispis ne možete koristiti fotoaparat.
• Pričekajte trenutak dok pisač poništava ispis jer to može potrajati (ovisno o pisaču).
123
U slučaju problema
Ostalo
Fotoaparat ne radi dok je objektiv izvučen.
• Nemojte nasilno pomicati objektiv ako se prestao pomicati.
• Umetnite napunjenu bateriju i zatim ponovno uključite fotoaparat.
Objektiv se zamagljuje.
• Na leći objektiva se kondenzirala vlaga. Isključite fotoaparat i prekinite uporabu na
otprilike sat vremena.
Objektiv se ne pomiče kad isključite fotoaparat.
• Baterija je prazna. Zamijenite je napunjenom baterijom.
Fotoaparat se zagrijava nakon dulje uporabe.
• Nije riječ o kvaru.
Kad uključite fotoaparat, prikazuje se izbornik Clock Set.
• Ponovo podesite datum i vrijeme (str. 83).
Želite promijeniti datum ili vrijeme.
• Ponovno podesite datum i vrijeme (str. 83).
Daljinski upravljač ne radi.
• Baterija je prazna. Zamijenite je novom (str. 17).
• Učvršćen je adapterski prsten. Skinite ga (str. 18).
• Udaljenost od fotoaparata je prevelika. Približite daljinski upravljač fotoaparatu (str. 15).
124
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnostički pokazivač
Poruke
Ovaj fotoaparat ima automatsku dijagnostičku funkciju koja se prikazuje u obliku
slova i koda. Posljednje dvije oznake
(označene s ss) se razlikuju ovisno o
stanju fotoaparata.
Ako ne možete riješiti problem čak ni
nakon što nekoliko puta izvedete opisane
postupke, obratite se Sony zastupniku ili
ovlaštenom servisu.
Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite
upute.
C:32:ss
For use with compatible battery only
• Problem je u samom fotoaparatu.
Isključite i uključite fotoaparat.
C:13:ss
• Fotoaparat ne može očitati ili upisati
podatke na "Memory Stick Duo".
Izvadite i ponovo uložite "Memory
Stick Duo" nekoliko puta.
• Došlo je do problema s formatiranjem
unutarnje memorije ili ste umetnuli
neformatirani "Memory Stick Duo".
Formatirajte unutarnju memoriju ili
"Memory Stick Duo" (str. 72, 74).
• Uloženi "Memory Stick Duo" nije
moguće koristiti s ovim fotoaparatom
ili su podaci na njemu oštećeni.
Uložite novi "Memory Stick Duo".
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Došlo je do nepravilnosti u radu
fotoaparata. Resetirajte ga (str. 75) i
ponovno ga uključite.
E
• Baterija je preslaba. Napunite je
odmah. Ovisno o uvjetima uporabe ili
vrsti baterije, indikator može treptati
čak i ako je preostalo još 5 do 10
minuta.
• Uložena baterija nije NP-BG1
(isporučena).
System error
• Isključite i ponovo uključite
fotoaparat.
Internal memory error
• Isključite i ponovo uključite
fotoaparat.
Reinsert the Memory Stick
• Stavite "Memory Stick Duo" pravilno.
• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne
može koristiti s ovim fotoaparatom
(str. 129).
• "Memory Stick Duo" je oštećen.
• Priključci "Memory Stick Duo" su
zaprljani.
Memory Stick type error
• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne
može koristiti s ovim fotoaparatom
(str. 129).
Cannot access Memory Stick
Access denied
• Koristite "Memory Stick Duo" s
kontrolom pristupa.
125
Indikatori i poruke upozorenja
Memory Stick formatting error
Internal memory formatting error
• Ponovno formatirajte medij za
snimanje (str. 72 i 74).
Memory Stick locked
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick
Duo" kartici je postavljen na LOCK.
Postavite ga u položaj za snimanje
(str. 129).
No memory space in internal memory
No memory space on Memory Stick
• Obrišite nepotrebne slike ili datoteke
(str. 45).
Read only memory
• U ovom fotoaparatu ne mogu se
snimati ili brisati slike s "Memory
Stick Duo".
No images
• U unutarnjoj memoriji nema
snimljenih slika.
• U mapi nema snimaka koje bi se
mogle reproducirati.
• Odabrana mapa ne sadrži datoteku
koja se može reproducirati u slide
showu s glazbom.
Folder error
• Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji mapa s iste prve tri znamenke.
(Primjerice, 123MSDCF i
123ABCDE). Odaberite druge mape
ili načinite novu (str. 72, 73).
Cannot create more folders
• Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji mapa s prve tri znamenke
"999". Nije moguće izraditi još mapa.
File error
• Problem kod reprodukcije.
Read only folder
• Odabrali ste mapu koja se ne može
podesiti kao mapa za snimanje na
vašem fotoaparatu. Odaberite drugu
mapu (str. 73).
File protect
• Isključite zaštitu (str. 67).
Image size over
• Pokušali ste reprodukciju slike u
veličini koju nije moguće
reproducirati ovim fotoaparatom.
Invalid operation
• Pokušali ste reproducirati datoteku
koja nije kompatibilna s fotoaparatom.
• Odabrali ste funkciju koja nije
raspoloživa za videozapise.
e (indikator koji upozorava na
vibracije)
• Fotoaparat može biti osjetljiviji na
pomicanje ako količina svjetla nije
dostatna. Koristite bljeskalicu,
upotrijebite funkciju smanjenja
zamućenja ili postavite fotoaparat na
stativ.
640(Fine) is not available
• Ova veličina slike kompatibilna je
samo s medijem "Memory Stick PRO
Duo". Uložite "Memory Stick PRO
Duo" ili odaberite drugu veličinu slike
osim [640(Fine)].
126
Indikatori i poruke upozorenja
Macro is invalid
• S ovim podešenjima nije raspoloživo
makrosnimanje (str. 29, 33).
Flash settings cannot be changed
• S ovim podešenjima nije moguća
uporaba bljeskalice (str. 29, 33).
Maximum images selected
• Možete odabrati do 100 snimaka.
Uklonite oznaku.
No enough battery
• Kad kopirate sliku snimljenu u
unutrašnju memoriju na "Memory
Stick Duo", koristite sasvim
napunjenu bateriju.
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Provjerite pisač.
Printer error
• Provjerite pisač.
• Provjerite je li željena slika oštećena.
Music Error
• Izbrišite taj glazbeni zapis ili ga
zamijenite normalnim glazbenim
zapisom.
• Izvedite [Format Music], zatim
učitajte nove glazbene zapise.
Format Music Error
• Izvedite [Format Music].
Invalid operation
HD (1080i) output in progress...
• Pokušali ste reprodukciju videozapisa.
• Pokušali ste koristiti funkciju
[Retouch].
TV output in progress...
• Fotoaparat reproducira snimke u Slide
Show modu.
No red-eye detected
• Kod nekih snimaka možda nećete
moći ispraviti efekt crvenih očiju.
Metering mode operations are not
available
• Način mjerenja nije dostupan uz
trenutne postavke.
Burst is invalid
F
• U tijeku je prijenos podataka u pisač.
Nemojte odspajati višenamjenski kabel.
• Opcija burst se ne može
upotrebljavati uz trenutne postavke.
Self-Timer is invalid
Processing
• Pisač poništava postupak ispisa u
tijeku. Ne možete nastaviti s ispisom
dok ne završi, a to može potrajati
neko vrijeme, ovisno o pisaču.
• Self-timer se ne može upotrebljavati
uz trenutne postavke.
127
Ostale informacije
Uporaba fotoaparata u drugim državama
— Napajanje
Svoj fotoaparat, punjač baterije (isporučen) i AC-LS5K AC adapter (opcija) možete
upotrebljavati u svakoj državi ili regiji gdje je napon u rasponu od 100 V do 240 V AC,
50/60 Hz.
• Nemojte upotrebljavati elektronski transformator (putni pretvarač) jer može
uzrokovati kvar.
128
O "Memory Stick" kartici
"Memory Stick" je kompaktan prenosivi IC
medij za snimanje. "Memory Stick" kartice
koje možete koristiti u ovom fotoaparatu su
popisane u donjoj tablici. Ne možemo
jamčiti ispravan rad svih funkcija "Memory
Stick" kartice.
Vrsta "Memory Stick" kartice
Memory Stick
(nekompatibilan s MagicGate)
Napomene o uporabi "Memory Stick"
kartice (opcija)
• Nije moguće snimati ili brisati slike kad je
zaštitni graničnik postavljen na LOCK.
Priključak
Snimanje/
reprodukcija
—
Memory Stick
(MagicGate kompatibilan)
—
Memory Stick Duo
(nekompatibilan s MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(MagicGate kompatibilan)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" i "Memory Stick PRO Duo" imaju
MagicGate tehnologiju zaštite od neovlaštenog
kopiranja koja koristi sustav enkripcije
podataka. Ovaj fotoaparat ne podržava
snimanje/reprodukciju koja zahtijeva
MagicGate standarde.
*2
Podržava brzi prijenos podataka putem
paralelnog priključka.
*3
Možete snimati videozapise veličine 640(Fine).
• Ovaj proizvod podržava "Memory Stick Micro"
("M2"). "M2" oznaka za "Memory Stick Micro".
• "Memory Stick Duo" formatiran u računalu
možda neće raditi u ovome fotoaparatu.
• Vrijeme upisa/čitanja podataka razlikuje se,
ovisno o kombinaciji "Memory Stick" kartice i
ureñaja.
Zaštitni
graničnik
Mjesto za naljepnicu
Neke "Memory Stick Duo" kartice nemaju
preklopku za zaštitu od zapisivanja.
Položaj i/ili oblik graničnika može se
razlikovati, ovisno o "Memory Stick Duo"
kartici.
• Nemojte vaditi "Memory Stick Duo" tijekom
očitavanja ili upisivanja podataka.
• Podaci se mogu uništiti u sljedećim situacijama:
− Ako izvadite "Memory Stick Duo" ili
isključite fotoaparat tijekom očitavanja ili
upisivanja podataka.
− Ako koristite "Memory Stick Duo" na mjestu
izloženom statičkom elektricitetu ili
smetnjama.
• Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na
rezervni medij.
• Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu.
• Ne lijepite naljepnicu izravno na "Memory
Stick Duo" ili na adapter.
• "Memory Stick Duo" nosite i spremajte u
isporučenu kutiju.
• Ne dodirujte priključke "Memory Stick Duo"
rukom ili metalnim predmetom.
• Nemojte udarati, savijati "Memory Stick Duo"
i pazite da vam ne ispadne.
• Nemojte rastavljati ili mijenjati značajke
"Memory Stick Duo" kartice.
• Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
• Nemojte držati "Memory Stick Duo" nadohvat
male djece. Mogli bi ga slučajno progutati.
129
O "Memory Stick" kartici
• Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick
Duo" na sljedećim mjestima:
− Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na
suncu
− Mjestima izloženim izravnom suncu
− Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
tvarima
Napomene o uporabi Memory Stick Duo
adaptera (opcija)
• Kad s ovim fotoaparatom koristite "Memory
Stick Duo", obvezno koristite Memory Stick
Duo adapter. Ako "Memory Stick Duo" stavite
bez adaptera u fotoaparat, možda ga nećete
moći izvaditi.
• "Memory Stick Duo" ulažite u Memory Stick
Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraja.
Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati
kvar.
• Kad koristite "Memory Stick Duo" uložen u
Memory Stick Duo adapter u kompatibilnom
ureñaju, uložite ga u pravilnom smjeru.
Pogrešno umetanje može prouzročiti oštećenje
opreme.
• Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati
bez "Memory Stick Duo" kartice u ureñaj jer to
može prouzročiti kvarove.
Napomene o uporabi "Memory Stick PRO
Duo" kartice (opcija)
S ovim fotoaparatom možete koristiti "Memory
Stick PRO Duo" kapaciteta do 8 GB.
Napomene o uporabi "Memory Stick Micro"
kartice (opcija)
• Za uporabu "Memory Stick Micro" kartice u
ovom fotoaparatu, trebate M2 adapter veličine
Duo. Umetnite "Memory Stick Micro" u M2
adapter veličine Duo, zatim umetnite adapter u
utor za Memory Stick Duo. Uložite li
"Memory Stick Micro" u ovaj fotoaparat bez
uporabe "M2" adaptera veličine Duo, možda
ga nećete moći izvaditi iz fotoaparata.
• Ne ostavljajte "Memory Stick Micro" nadohvat
maloj djeci. Mogla bi ga slučajno progutati.
130
O akumulatorskoj bateriji
Punjenje akumulatorske baterije
Preporučujemo punjenje akumulatorske baterije
pri temperaturi okoliša izmeñu 10°C i 30°C. Ako
punite akumulatorsku bateriju na nižim ili višim
temperaturama, punjenje možda neće biti
učinkovito.
• Vijek trajanja baterije ovisi o načinu
pohranjivanja, uvjetima rada i okolišu.
Učinkovita uporaba akumulatorske
baterije
• Učinkovitost baterije se smanjuje na nižim
temperaturama. Zato je na hladnim mjestima
vijek trajanja akumulatorske baterije kraći. Za
dužu uporabu akumulatorske baterije
savjetujemo sljedeće:
− Stavite je u džep blizu tijela kako bi je
zagrijali i stavite je u fotoaparat neposredno
prije snimanja.
• Česta uporaba zuma ili bljeskalice ima za
posljedicu brže trošenje baterije.
• Preporučujemo da ponesete rezervne baterije
koje će omogućiti dva ili tri puta duže
snimanje od očekivanog i da prije pravog
snimanja načinite pokusnu snimku.
• Nemojte izlagati akumulatorsku bateriju
utjecaju vode. Akumulatorska baterija nije
otporna na vodu.
• Ne ostavljajte bateriju na iznimno toplim
mjestima, poput automobila ili pod izravnim
djelovanjem sunčeve svjetlosti.
Čuvanje akumulatorske baterije
• Ako duže vrijeme ne koristite akumulatorsku
bateriju, jednom godišnje je napunite dokraja i
zatim je sasvim ispraznite i spremite na suho i
hladno mjesto kako biste očuvali njeno
normalno funkcioniranje.
• Za pražnjenje baterije u fotoaparatu, ostavite ga
uključenim u slide show reprodukciji (str. 62)
dok se ne isključi.
• Kako bi spriječili mrlje na priključku, kratko
spajanje i sl., koristite isporučenu kutiju za
nošenje i čuvanje.
Vijek trajanja baterije
• Vijek trajanja baterije je ograničen. Što više
koristite akumulatorsku bateriju, njen vijek
trajanja se sve više skraćuje. Kad se znatno
skrati vijek trajanja akumulatorske baterije,
vjerojatno je istekao njen životni vijek. Kupite
novu akumulatorsku bateriju.
131
O punjaču baterije
O punjaču baterije
• Isporučeni punjač koristite isključivo za
punjenje isporučene NP-BG baterije. Ostale
baterije mogu procuriti, pregrijati se ili
eksplodirati u punjaču, te uzrokovati ozljede i
opekotine.
• Uklonite napunjenu bateriju iz punjača.
Nastavite li je puniti, skraćuje se radni vijek
baterije.
• Kad indikator CHARGE počne treptati, znači
da je uložena baterija s greškom ili kriva vrsta
baterije. Provjerite vrstu baterije. Ukoliko se u
punjaču nalazi odgovarajuća baterija, izvadite
je, zamijenite novom ili drugom te provjerite
da li punjač radi. Ukoliko radi, baterija ima
grešku.
• Zaprljan punjač neće ispravno raditi. Očistite
punjač suhom krpom i sl.
132
Napomene o licenciji
Uz ovaj fotoaparat isporučen je softver "C
Library", "Expat" i "zlib". Prilažemo ovaj
softver na temelju licenčnog ugovora s
vlasnicima autorskih prava. Na temelju
zahtjeva vlasnika autorskih prava, dužni smo
obavijestiti vas o sljedećem. Molimo da
pažljivo pročitate sljedeće odlomke.
Pročitajte "license1.pdf" u mapi "License" na
CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor
(na engleskom) za "C Library", "Expat" i
"zlib" i softver.
O GNU GPL/LGPL softveru
Uz fotoaparat je priložen softver koji se
smatra GNU General Public License (u
nastavku "GPL") ili GNU Lesser General
Public License (u nastavku "LGPL").
Ovime vas obavještavamo da imate pravo na
pristup, preinake i distribuciju izvornog koda
za ovaj softver u skladu s uvjetima za
GPL/LGPL.
Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za
njegovo preuzimanje, posjetite sljedeću
stranicu:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Molimo da nam se ne obraćate u svezi
sadržaja izvornog koda.
Pročitajte "license2.pdf" u mapi "License" na
CD-ROM disku. Pronaći ćete licenčni ugovor
(na engleskom) za "GPL" i "LGPL" softver.
Za čitanje PDF dokumenata, potreban je
Adobe Reader. Ako nije instaliran na vaše
računalo, možete ga preuzeti na Adobe
Systems stranici:
http://www.adobe.com/
133
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na često postavljana pitanja
(FAQ) možete pronaći na našim web
stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
Download PDF